Jordbrukaren nr9, 2022

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 9 • Årgång 96 September 2022

Att odla en ny sorts popplar på våra nordliga breddgrader skulle kunna frigöra stora arealer mark där det nu odlas bomull till att istället odla livsmedel.

Poppelkloner passar Sverige SKOG. Bomull är ett biomaterial men odlingen av bomull är inte hållbar. Så försvann till exempel Aralsjön inom några decennier på grund av den enorma efterfrågan på vatten för att odla bomull. Som kontrast producerar vi i vårt nordiska ”regnmättade” klimat textilfibrer utan behov av konstbevattning. Nu har svenska forskare utvecklat en ny modell för produktion av textil och biobränsle från snabbväxande poppel. Dessa popplar når full tillväxt inom 20 år. SIDAN 10

Kycklingars lek visar hur de mår LANTBRUK. Att lek är ett vanligt beteende hos unga djur, framförallt hos däggdjur, är känt sedan länge. Forskare vid Linköpings universitet har för första gången kartlagt lekens utveckling hos kycklingar. Resultaten visar att de ägnar mycket tid åt lek av olika slag, precis som exempelvis hundvalpar och kattungar. Det här är en kunskap som kan ha stor betydelse för att förbättra kycklingarnas livskvalitet.

Att veta hur mycket vilt som fälls genom jakt varje år är en viktig del av viltövervakning.

Ny modell för viltkoll Linköpings universitet har utvecklat metod för bättre viltövervakning JAKT. Det är svårt att veta hur viltpopulationerna i landet ser ut, då de beräkningar som görs är väldigt osäkra. Nu har forskare vid Linköpings universitet utvecklat en ny modell för att beräkna hur mycket vilt som jagas.

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

förändringar i ekosystemen. Jakt av till exempel älg och stora rovdjur måste enligt lag rapporteras, men för de flesta arter, från nötskrika till vildsvin, är rapportering frivillig. SIDAN 6

Fortsatt stigande skogsmarkspriser Första halvåret 2022 har varit synnerligen turbulent med tvära kast. Krigsutbrottet med sanktioner mot Ryssland har skapat en större efterfrågan för svensk skogsråvara. Detta har gynnat svenska skogsägare. Skogsbolag har visserligen drabbats av ökade kostnader men har på grund av stor efterfrågan på flera produktgrenars varor kunnat höja priset på flertalet produkter. I kombination med ett gynnsamt valutaläge har detta genererat rekordvinster. SIDAN 4

SIDAN 8

Du som är prenumerant

Jakt är ett sätt att ha uppsikt över hur stora viltpopulationerna är. För vissa djurarter är det den enda indikatorn. Att veta hur mycket vilt som fälls genom jakt varje år är därför en viktig del av viltövervakning, som behöver anpassas efter

VECKANS BORRING

JORDBRUK

JORDBRUK

Vad var det som hände?

Årets skördar når normala nivåer

Mer baljväxter bra för klimatet

SIDAN 2

SISTA SIDAN

SIDAN 2


2

Nummer 9 • September 2022

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Vad var det som hände? ... är det nog många som frågar sig i vissa delar av samhället efter valet. I skrivande stund är det oklart vem som får första uppdraget att bilda regering. Men det som är klart är att SD är valets vinnare. Vi som lagt örat mot marken på landsbygden är inte det minsta förvånade men kanske desto mera bekymrade. För har man lyssnat utanför sin egen bubbla så hör man att det finns ett rätt utbrett missnöje mot den form av akademisk elitism som utgår ifrån en urban norm, oavsett om man bor i stan eller i stadsnära landsbygd. En norm som bygger på ett synsätt att landsbygden ska vara en museal semesterkuliss till stadsmänniskor som ska enbart leverera mervärdesprodukter i form av förnybar energi från storskalig vindkraft, metaller till elbilar från gruvor, virke från hyggesfritt skogsbruk och ekologisk mat från små gulliga gårdar. Samma urbana kunskapselit som utifrån just värdegrundsperspektiv så hårdnackat vågat eller velat er-

känna att en högre ambition i invandringsfrågan än vad vår arbetsmarknad har förmåga att svälja, kommer leda till stora påfrestningar för samhället. Där är vi nu. Så vad är det som har hänt? Jo för många på landsbygden och i mindre och mellanstora orter, oavsett om man en gång varit stolt sosse, center eller moderat, så upplevs sakpolitiken som vänstern och fram för allt Miljöpartiet står för som mera problematisk än vad Sveriedemokraternas värdegrund är i praktiken. Eftersom att S, M, Kd och till viss del L först på senare år vågat ifrågasätta rådande syn i bland annat migrationsfrågan som skapar slitningar i samhället, så upplevs SD fortfarande stå för ”originalet”, de har ju faktiskt

fått rätt på sätt och vis. Så just detta att vi pratar förbi varandra där värdegrund ställs mot sakpolitik och för att undvika SDs inflytande skapat just de oheliga allianser som gett väldigt urvattnad sakpolitik – i bästa fall – ser folk. Här är domen. Vilket lett till att Sd nu alltså är näst största parti. Ett parti på vars valvaka en duktigt överförfriskad tung intern kraft vinglar fram till kameran och råkar försäga sig med hell…g seger. I nynazistiska kretsar är hell seger ett annat uttryck för sieg heil. Min misstänksamhet mot att partiet fortfarande har kvar lite för mycket av sina historiska kopplingar har befogenhet. Jag kan alltså

förstå vad som hänt, vilket inte behöver betyda att man gillar det man ser. För ovanstående utveckling har alltså lett till att det anmärkningsvärda att

Hur många sätter sig på allvar in i regionpolitiken och har sett hur lite SD levererat där?

SD även gått fram i många kommuner och regioner. I de flesta östgötska kommuner är SD näst största eller tredje största parti. En spill-över effekt då studier visar att två tredjedelar av väljarna väljer samma parti i kommun och region som till riksdagen och en stor andel inte gör så djup analys av sitt kommun- och regionval. För i ärlighetens namn, ute i kommunerna har SD i de flesta fall inte varit något revolutionerande, inte alltid haft de vassaste knivarna i sin låda och i många fall uppfattar man inte heller att väljarna är så missnöjda med de etablerade partierna som på riksnivå att SD är ”enda alternativet”. Hur många sätter sig på allvar in i regionpolitiken och har sett hur lite SD levererat där? Det är synd att inte fler faktiskt tar möjligheten att både personkryssa och välja olika i de olika valen och att vi faktiskt är så lättköpta som politikerna vet att vi är. Må så gott i ett politiskt mycket spännande Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

samhällsdebattör och opinionsbildare

Mera baljväxter är bra för hållbarheten Minskar klimatbelastning och gynnar biologisk mångfald SVERIGE (JB)

Det finns ökad efterfrågan på växtbaserat protein från konsumenterna, och det så kallade proteinskiftet kan vara positivt för svenskt jordbruk. Det finns möjligheter att öka baljväxtodlingen i Sverige och därmed gynna både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Jordbruksverket har tagit initiativ till en utredning för att samla kunskap om möjligheterna till och effekterna av en ökad inhemsk produktion av baljväxter till både livsmedel och foder. Det visar sig att ökad od-

ling och konsumtion av baljväxter i Sverige gynnar alla tre dimensioner av hållbarhet. Dels genom minskad övergödning och klimatbelastning och dels genom positiva effekter på biologisk

mångfald. Ökad konsumtion kan även ge fördelar för social hållbarhet eftersom mer baljväxter i kosten kan förbättra vår hälsa. Den ekonomiska hållbarheten påverkas på flera olika nivåer. För lantbrukare genom minskat behov av att köpa insatsmedel som till exempel mineralgödsel. För befolkningen genom att en kost med mer baljväxter kan ge lägre matkostnader. För samhället kan det innebära minskade kostnader för både sjukvård och miljöproblem. Under den senaste 20-årsperioden har baljväxtodlingen i Sverige ökat med ungefär en tredjedel. Den högsta nivån hade vi år 2016 då det odlades baljväxter på 65 000 hektar. Till 2021 minskade dock arealen till knappt 50 000 hektar. Den största ökningen skulle åstadkommas om importerad soja kunde ersättas med svenska baljväxter framför allt

i foder. Det är dock inte möjligt på kort sikt då de svenska produkterna har svårt att konkurrera med både pris och kvalitetsegenskaper för sojan. På kort sikt är det främst

odlingen av baljväxter till livsmedel som går att öka. För att det ska ske behöver lönsamheten i baljväxtodlingen öka. Investeringar i förädlingsanläggningar och satsningar på växtförädling, forskning och utveckling riktade specifikt mot baljväxter kan påskynda utvecklingen. Det är positivt att det på senare tid gjorts satsningar på att starta anläggningar som kan förädla grödorna till livsmedelsprodukter. Om vi kan hitta ersättare för

En utredning har gjorts för att samla kunskap om möjligheterna att öka den svenska odlingen av baljväxter. Bild: PIXABAY

den importerade sojan genom växtförädling, forskning och utveckling av baljväxter till foder, finns möjlighet att odla betydligt större arealer baljväxter än idag.

– Det finns redan styrmedel som exempelvis stöd för investeringar och satsningar på forskning och utveckling, som kan minska flera hinder

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

för en ökad odling av baljväxter, säger Sofia Blom som varit utredningsledare. Med ytterligare satsningar specifikt riktade till baljväxter

skulle utvecklingen kunna gå fortare, menar Sofia Blom. Text: TOBIAS PETTERSSON

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 475:– . Halvår 260:– Bankgiro: 386-0020 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 9 • September 2022

3

T %TT HELSVENSK OCH FAMILJEI ØG T SLAKTER

Vi förmedlar era köttraskalvar! Välkommen med din anmälan av kalvar - Snabb hämtning

Anmäl din slakt inför hösten!

NYHET!!

6I SKA VARA DIN BØSTA SAMARBETSPARTNER NØR DET GØLLER SLAKT OCH LIVDJUR INKÖPARE:

INKÖPARE:

TRANSPORTÖR/LIVDJUR:

Anders Kälvelid 072-723 61 04

Kenneth Lundgren 073-022 62 41

Sven-Erik Olsson 070-508 94 18

www.skovdeslakteri.com växel: 0500-44 62 80

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03

Vi levererar grus och grusar dina vägar!

VÄGAR • GÅRDSPLANER • RIDBANOR • DRÄNERING NATURSINGEL • MATJORD • MED MERA

Dags för djupborrad vattenbrunn? Eller härlig bergvärme? FBB är regionens mest anlitade borrentreprenör och hjälper hushåll i både Östergötland och Sörmland. Branschens bästa trygghet får du på köpet. Ring 0122-10064 och berätta om ditt behov.

Välkommen till FBB!

Containrar uthyres i olika storlekar under kortare eller längre tid. Till lantbruk, skogsägare och privatpersoner.

Unicrental.se • 070-875 67 35 • Vi finns i området mellan Boxholm och Linköping. Välkommen att kontakta oss!

VATTENBRUNNAR

VATTENRENING

Djupborrad brunn med pumpmontage

För (ännu) friskare vatten

BERGVÄRME

PUMPSERVICE

För villan och fritidshuset

Servar och byter pumpar

www.fbb.se www.fbb.se


4

SKOG

Nummer 9 • September 2022 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Fortsatt stigande skogsmarkspriser Sanktioner mot Ryssland har skapat större efterfrågan för svensk skogsråvara SVERIGE (JB)

Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Sveriges största fastighetsmäklare av skogs- och lantbruksfastigheter sammanställer två gånger per år statistik över all den skog företagets fastighetsmäklare förmedlar på öppna marknaden. Första halvåret 2022 visar sammanställningen att trots det höga inflationstrycket, ränteuppgång, prisnedgång på bostadsmarknaden och ett turbulent börsår, har priset på skog stigit kraftigt.

Första halvåret 2022 har varit synnerligen turbulent med makroekonomiska- och geopolitiska tvära kast. Krigsutbrottet med sanktioner mot Ryssland har skapat en större efterfrågan för svensk skogsråvara. Detta har gynnat svenska skogsägare. Den tidigare mycket expansiva penningpolitiken samt krigsutbrottet har skapat oreda med hög inflation och stigande marknadsräntor som följd. Skogsbolag har visserligen drabbats av ökade kostnader men har på grund av stor efterfrågan på flera produktgrenars varor kunnat höja priset på flertalet produkter. Detta i kombination med ett gynnsamt valutaläge har genererat rekordvinster.

– I detta marknadsläge har efterfrågan på skog fortsatt varit stor, berättar Peter Calderon, affärsområdeschef på Ludvig & Co Fastighetsförmedling. – Faktum är att priset på skogsmark efter 2021 års kraftiga prisuppgång har fortsatt stiga till nya rekordnivåer. Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige har första halvåret 2022 ökat med 5,4 procent i reala mått mätt. I norra Sverige har prisuppgången varit som störst med en uppgång om 8,8 procent. Det innebär att marknaden varit beredd att betala i genomsnitt 380 kronor per skogskubikmeter för skogsbevuxen mark, eller 39 000 kronor per hektar. I mellersta Sverige har priset i reala mått stigit 3,9 procent till rekordnoteringen 589 kronor per skogskubikmeter eller 87 000 kronor per hektar. Södra Sverige är inget und-

antag. Även här har Ludvig & Co Fastighetsförmedling uppmätt högsta genomsnittspriset genom tiderna. Marknaden är här beredd att betala 898 kronor per skogskubikmeter, en ökning med 4,6 procent. Genomsnittspriset mätt som kronor per hektar är nu 143 000 kronor i södra Sverige. – Skog ses som en trygg investering och är inte lika volatil som andra tillgångsslag. Det märks inte minst genom det faktum att stora aktörer med mycket kapital fortsätter köpa skog. En hel del kapital

– Skog ses som en trygg investering och är inte lika volatil som andra tillgångsslag. Det märks inte minst genom det faktum att stora aktörer fortsätter köpa skog, berättar Markus Helin, affärsutvecklare på Ludvig & Co Fastighetsförmedling. Bild: LUDVIG & CO

omallokeras från andra tillgångsslag till skog, berättar Markus Helin, affärsutvecklare på Ludvig & Co Fastighetsförmedling. När nu räntenivån har stigit samt förväntas stiga ytterligare är det enligt ekonomisk teori rimligt att tro att prisbilden för skog i Sverige avmattas. Det är också ett troligt scenario. Vad som ändå fortsatt talar för att skog står emot räntehöjningar bättre än andra tillgångsslag är det faktum att skogsägaren generellt är lågt belånad och därmed inte lika räntekänslig, samt att den som äger skog i

stor utsträckning köper mer skog. Statistiken visar att 68 procent av de som köpt skog 2022 redan äger skog och gör tillköp för att utöka sin verksamhet. Eftersom omsättningshastigheten för skog som säljs på öppna marknaden är låg (cirka 2,5 procent) gäller det att passa på när närliggande skog finns till salu, oavsett konjunktur- och ränteläge. Vid tidigare perioder av lågkonjunktur, såsom exempelvis vid IT-kraschen och finanskrisen har skogen som tillgångsslag visat sig vara en trygg investering.

I ett längre perspektiv skapar en fortsatt ökad medvetenhet om hållbarhet och skogens roll som en viktig del för att hejda klimatförändringarna stor roll, samtidigt som detta faktum också försätter ekosystem ur balans. Kraftiga granbarkborreangrepp, extrem hetta likt den vi sett i Europa i sommar, omfattande stormar och skogsbränder är följder som orsakas av klimatförändringar. Sammantaget är Ludvig &

satt stor, att en investering i skog är ett långsiktigt bra alternativ men att man i ett kortare perspektiv inte kan räkna med fortsatt prisuppgång. All prisstatistik grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via Ludvig & Co:s fastighetsmäklare under första halvåret 2022. Statistiken redovisas på riksnivå, uppdelat i tre regioner samt även vid varje helårsskifte, på mer detaljerad nivå i tio geografiska områden.

Co fastighetsförmedlings bedömning att efterfrågan på skogsmark kommer vara fort-

Källa: LUDVIG & CO

Mer än var tionde svensk ägnar sig åt fritidsfiske Att fiska är populärt bland svenskarna. Under 2021 ägnade sig ungefär 1,5 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång. Det visar en enkät som gjorts av statistikmyndigheten SCB på uppdrag av Havsoch vattenmyndigheten, HaV.

Fritidsfisket är en populär fritidsaktivitet som lockar både unga och gamla och både män och kvinnor. Under 2021 ägnade sig ungefär 1,5 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång i svenska vatten, varav 1,0 miljoner män och 0,5 miljoner kvinnor. Detta gäller personer som är folkbokförda i Sverige, i åldern 16–80 år. Antal fiskedagar uppgick

2021 till omkring 12,4 miljoner. cirka 6,9 miljoner av

dessa dagar var ifrån antingen en privat båt eller en turbåt. Flest fiskedagar har Götaland och Svealand följt av Norrland och de fem stora sjöarna. Havsområdena med högst fiskeaktivitet är mellersta Östersjön och Skagerrak. – Vi gör den här enkäten

varje år. 2020 kunde vi se en markant ökning i både antal utövare och fiskedagar, vilket sannolikt berodde på pandemin. Under 2021 ser vi att nivåerna har sjunkit något och är ungefär samma som innan pandemin, säger Martin Karlsson, utredare vid HaV. Fritidsfiske är definierat som allt fiske som sker utan stöd av en yrkesfiskelicens. Den vanligaste arten man är ute efter att fånga är abborre i både inlandsfiske och kustoch havsfiske. Gädda är en annan vanlig målart i båda vattnen. För inlandsvatten är

de fem vanligaste målarterna, i storleksordning, abborre, gädda, öring, gös och röding. Motsvarande lista för kustoch havsfisket är abborre, gädda, makrill, öring och torsk. Den vanligaste fiskemetoden vid fritidsfiske i Sverige är spinnfiske, följt av metfiske och pimpelfiske. Metfisket är den vanligaste sekundära fiskemetoden. Handredskapsfisket står för en klar majoritet av fritidsfisket i Sverige. Cirka 6 500 ton av fångsten från sjöar och vattendrag behölls. Bland de viktmässigt dominerande arterna i den fångst man behöll märks abborre, gädda, gös och kräfta. Motsvarande siffra från havet uppskattas till cirka 5 900 ton. Fritidsfiskets sammanlagda utgifter inklusive investeringar var enligt undersökningen

Under 2021 ägnade sig ungefär 1,5 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång. Det här visar en enkät som gjorts av statistikmyndigheten SCB på uppdrag av HaV. Bild: NATALIE GREPPI

omkring 15,3 miljarder kronor under 2021. Exklusive större inköp/ investeringar uppgår summan till cirka 5,6 miljarder kronor.

Undersökningen visar också att naturupplevelsen är viktig när man bestämmer sig för att fiska. Den är i cirka 25 procent av fallen helt avgö-

rande för var man fiskar och av stor betydelse i 35 procent av fallen. Text: TOBIAS PETTERSSON


Nummer 9 • September 2022

5

Nöjd med rådgivningen

9 av 10 i kundbetyg

Lantbruksföretagare - vi har ett vasst erbjudande till dig Som en av Sveriges största redovisningsbyråer vet vi att du som företagare har mycket hålla reda på, inte minst med bolagets ekonomi. Kanske har du redan idag hjälp av en redovisningsbyrå, eller så sköter du det mesta själv? Vi är så säkra på att vi kommer ge dig en tjänst du är nöjd med att vi ger dig ett riktigt bra erbjudande* som ny kund hos oss! - Tre månader gratis bokföring - 10 % rabatt på all juridisk rådgivning och avtal till ditt företag under året - Kostnadsfritt behovsmöte inom ekonomi, skatt eller juridik Läs mer om erbjudandet på ludvig.se/nykund2021 eller kontakta oss på 0771-27 27 27 så berättar vi mer.

Rebecca Regnander ..................................0709-992 375 Gustaf Eriksson............................................0703-510 577 Caroline Lundén .........................................0761-153 211

Kontakta oss, vi kan Östergötland! Vill du ha en värdering av din gård hjälper vi dig även med det.

*Erbjudandet gäller dig som ny kund hos oss och är giltigt fram till och med 31 december 2021.

ludvig.se

( ( ( ( +%( $" +$(% ( +%( $"( +$(% ( ( ( (

( ( ( ( ( ( ( ( ( %%(%( ** +$ (( * ( ( ( * ( ( ( ( * %+% ( +%( ( $ ( ( %%(% ** +$ ( ( ( * (%+% ( ( +%( ( (%( $" +$( ( $ (( ( (( ( (** ( $" +$( $ ( ( ( ( $$ ( +%( $" +$( +($"%% ( *+& (# *( ( $" (+$( ( + ( +($("%(% ( ( *+&( (# *( ( ( ( ( ( (( ( ( & ( ( ( $( ( & ( * (# $ ( % % ( $( %( ( ( * & & *( & & * & & ( * & & ( $( $(( (* (# ($ ( ( % ( "* +$( "* +$( +( ( +%( ( ( ( ( ( (( + ( +% ( ( (

( (

( (

( (

(

(

( (

(

(

Överlåta gården? Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, arrende, värdering eller upplösning av samägande. Välkommen att höra av dig.

, ,+*)('+&%+$(#" %+$ (•( * ( ( +*)('+&%+$(#" %+$ (•( * ( ( Areal | Linköping | 013-24 20 00 | Areal | Vadstena | 0143-125 00 | areal.se


6

JAKT

Nummer 9 • September 2022 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Att veta hur mycket vilt som fälls genom jakt varje år är en viktig del av viltövervakning. Bild: PIXABAY

Ny räknemodell ger bättre viltkoll Linköpings universitet har utvecklat metod för bättre viltövervakning LINKÖPING (JB)

Det är svårt att veta hur viltpopulationerna i landet ser ut, då de beräkningar som görs är väldigt osäkra. Nu har forskare vid Linköpings universitet utvecklat en ny modell för att beräkna hur mycket vilt som jagas.

Jakt är ett sätt att ha uppsikt över hur stora viltpopulationerna är. För vissa djurarter är det den enda indikatorn. Att veta hur mycket vilt som fälls genom jakt varje år är därför en viktig del av viltövervakning, som behöver anpassas efter förändringar i ekosystemen. Jakt av till exempel älg och stora rovdjur måste enligt lag rapporteras, men för de flesta arter, från nötskrika till vildsvin, är rapportering frivillig. För dessa arter har Svenska Jägareförbundet i uppdrag att föra årlig statistik över antalet djur som fälls. Det sker genom att jaktlagen rapporterar in hur mycket de har skjutit av ungefär femtio arter och

hur stor mark de har jagat på. Men eftersom det är frivilligt att rapportera och det saknas rapporter för en del av den jaktbara ytan används statistiska metoder för att räkna ut hur mycket som fälls på de blinda fläckarna som inte täcks av jaktlagens rapporter. En av de största bristerna med den analysmetod som använts fram tills nu är att den är mycket känslig för låg rapportering, särskilt för arter som jagas lite och variabelt mellan olika jaktlag. Tom Lindström, universitetslektor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) vid Linköpings universitet, som har gjort studien i samarbete med Göran Bergqvist vid Svenska Jägareförbundet, ger ett exempel: – År 2015 såg det i analysen ut som att det sköts väldigt mycket mer bäver än tidigare år, men när vi analyserade data visade det sig att den stora skillnaden berodde på att ett enda jaktlag hade rapporterat att de hade skjutit en enda bäver. Eftersom analysmetoden är så känslig för enskilda rapporter, såg det i

analysen ut som att det skjutits många tusen bävrar i den jaktvårdskretsen. Forskare vid Linköpings universitet har därför utvecklat en ny modell för att beräkna hur mycket vilt som jagas så att statistiken blir tydligare och mer användbar. Dels har forskarna analyserat olika parametrar och fått fram en modell som kan beskriva data på ett bra sätt. Dels har de använt modellen för att prediktera hur mycket vilt som jagats på den areal som det saknas jaktrapporter för. – Vi tror att det här systemet kommer att göra statistiken mer tydlig och pålitlig. Tanken är att den här modellen ska användas från och med i höst för att presenter den officiella statistiken över hur mycket vilt som fälls genom jakt i Sverige, säger Tom Lindström, I studien såg forskarna att de jaktlag som har större arealer att jaga på överlag skjuter mindre mängd vilt per yta på de jaktmarkerna. Sambandet såg liknande ut för alla arter som jagas.

Tom Lindström, Linköpings universitet, är en av de som bidragit till bättre viltövervakning med ny beräkningsmetod. Bild: MAGNUS JOHANSSON, LIU

Kanske finns det mindre vilt i de områdena, så att det behövs stor areal för att lyckas fälla något, eller så finns det andra förklaringar. Tiden är en annan viktig pusselbit att ta hänsyn till. Forskarna har gjort något som kallas autoregressiv modellering, vilket

innebär att analysen av jaktvolymerna i ett område tar hänsyn till tidigare års volymer. Det nya statistiska ramverket löser flera problem. – Modellen presenterar den osäkerhet som finns i analyserna på ett ärligt sätt och visar

ett spann i stället för ett definitivt antal. Den är också mindre känslig för enskilda jaktrapporter, och det minskar osäkerheten i analysen, säger Tom Lindström. Text: TOBIAS PETTERSSON


Nummer 9 • September 2022

7

Vi målar följande fasader:

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade

Genom att köpa denna produkt hjälper du till med att ta hand om världens skogar

FSC-C147284 | www.fsc.org

Biobränslepannor

Vi utför även: Epoxibeläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

Satseldade- och flödesmatade pannor

SOFAB Sanering & Färg AB

Lantmästare

0705-300 751, 0730-36 71 36 www.sofabskanninge.se

Säljare norra och mellersta Sverige

Andreas Brunåker 076-846 22 22 Andreas.brunaker@faust.dk

Solljuset lyser upp gläntan där vi samlats. Vi står i den mjukaste mossan, känner skogens dofter och lyssnar till naturen.

Fler än 20 000 läsare kan se din annons här, annonsera du också!

Vinden susar mjuk högt upp i trädens kronor, en fågel kvittrar längre bort och vi hör bäcken porla.

mail@faust.dk www.faust.dk

Aldrig har vi varit så nära naturen, aldrig har vi varit så nära varandra. Avskedets stund är här och nu, i den stilla friden. Med vänlig hälsning, Erika Hellberg

Månadens däck- & batterierbjudanden på www.mepbatterier.se

Startbatterier 5-240 Ah

Besök oss på något av våra kontor

A-kvalitet, bästa utförande! Ring för personlig service 0511-164 02 073-230 11 72

ALLTID BILLIGAST PÅ DÄCK OCH KVALITETSBATTERIER! TRAKTORDÄCK alltid fraktfritt!

MEP Batterier & Fritid Sverige mepbatterier.sverige@gmail.com

Norrgårdsgatan 5, Mjölby alt. Storgatan 31, Boxholm eller boka hembesök på tel 0142-164 40.

Fraktfritt! eller 10-20%

hämtat vårt lager! Gratis batteritest. Eget bud i Skaraborg.

    ,      ,       ,       ,        

Allt för installningen! Slitdelar till plogen, även orginaldelar Gullviks är Sveriges ledande företag när det gäller växtskydd

Östergyllen är återförsäljare för Bala Agri. Vi lagerför vagnar ur sortimentet.

Gullviks är ett företag med lång tradition inom växtskydd och vi står för en djup och aktuell kunskap inom vårt område. Vi har en tradition att alltid göra lite mer än vad som förväntas av oss. NÄRKE MARTIN OLSSON SÖDERMANLAND DANIEL WESSMAN

Brett sortiment och bra priser på djurfoder!

NILS WIKLUND

tfn 072-234 84 99

ÖSTERGÖTLAND - VÄSTRA DANIEL TEVELL ANDERS GUSTAFSSON

LINKÖPING Kolfallsgatan 9 013-31 30 60

www.ostergyllen.se

tfn 076-118 77 31

ÖSTERGÖTLAND - ÖSTRA

Foder för hund, häst, katt, nöt, får och höns

NORRKÖPING Importgatan 38 011-18 11 66

tfn 070-221 01 66

www.gullviks.se

tfn 076-118 77 38 tfn 076-118 77 39


8

LANTBRUK

Nummer 9 • September 2022 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Kycklingars lek berättar hur de mår Studie kan öka livskvaliteten för djur i livsmedelsproduktionen LINKÖPING (JB)

Forskare vid Linköpings universitet har studerat kycklingar och upptäckt att de ägnar mycket tid till lek. En kunskap som kan ha stor betydelse för att förbättra deras livskvalitet.

Att lek är ett vanligt beteende hos unga djur, framförallt hos däggdjur, är känt sedan länge. Nu har forskare vid Linköpings universitet för första gången kartlagt lekens utveckling hos kycklingar. Och resultaten visar att de ägnar mycket tid åt lek av olika slag, precis som exempelvis hundvalpar och kattungar. – Vi studerade kycklingar

från kläckning och framåt genom att erbjuda dem en särskild ”lekplats” flera gånger per vecka, säger Per Jensen, professor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi vid Linköpings universitet, som lett undersökningen som har finansierats med stöd av Formas och Vetenskapsrådet. Forskarna filmade kycklingarnas beteende och identifierade totalt 14 olika sorters lek. De kunde exempelvis plocka upp föremål i näbben och jaga varandra, eller ”slåss på låtsas” genom att hoppa bröst mot bröst. Intensiteten i leken nådde en topp vid omkring sex–sju veckors ålder, strax innan kycklingarna skulle ha blivit oberoende av sina föräldrar i naturen. För att se hur leken påverkats av övergången från det vilda till att bli tamfågel jämfördes nutida domesticerade värphönskycklingar med deras vilda förfäder, röda djungelhöns. – Vi fann att båda två lekte på exakt samma sätt, så

Kycklingar ägnar mycket tid åt att leka, enligt ny forskning från Linköpings universitet. Bild: PIXABAY

nästan 10 000 år av domesticering har inte förändrat typen av lekbeteende. Däremot lekte tamkycklingarna betydligt mer än sina förfäder. Det är i linje med teorier om att domesticeringen ofta leder till att djur blir mer ”barnsliga” i sitt beteende, säger Rebecca Oscarsson, som arbetade med studien under sin tid som masterstudent. Hos många djur påverkas le-

ken av deras mentala tillstånd och minskar i samband med stress och obehag. I ett annat

experiment studerades därför kycklingar som utsatts för stress i samband med kläckningen. – Tanken var att erfarenhe-

ten av den tidiga stressen skulle göra kycklingarna mindre benägna att leka. Men vi såg snarare raka motsatsen. Kanske är det så att de stressade djuren hade ett uppdämt behov av att få utlopp för positiva beteenden, men det får framtida forskning utvisa, säger Gabrielle Lundén, som även hon var masterstu-

dent under tiden som studien gjordes. Per Jensen menar att djurens lek kan visa hur de mår, men kanske också användas för att förbättra deras liv. – Vi planerar studier där vi vill stimulera stressade djur att leka för att på så sätt öka deras välmående. Det skulle kunna vara ett sätt att öka livskvaliteten för djur i livsmedelsproduktionen, säger Per Jensen. Text: TOBIAS PETTERSSON

Per Jensen, professor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi vid Linköpings universitet. Bild: CHARLOTTE PERHAMMAR, LIU

Alarmerande prisutveckling på tio vanliga livsmedel Globala livsmedelspriser nådde sin högsta nivå någonsin i juli 2022. Priserna på livsmedelsråvaror ökade med mer än 30 procent jämfört med föregående år. Rysslands invasion av Ukraina har bidragit till en bred post-pandemisk pristillväxt.

De globala råvarupriserna på livsmedel nådde en rekordhög nivå i juli efter Rysslands invasion av Ukraina, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

Parallellt med den fortsatta humanitära krisen har konflikten destabiliserat Ukrainas ekonomi, där världsbanken förutspår en minskning av den ekonomiska produktionen med mer än 45 procent år 2022 . Ryssland och Ukraina står

tillsammans för cirka 30 procent av den globala veteexporten och cirka en femtedel av världens majs. Brist på dessa och andra råvaror har destabiliserat de globala leveranskedjorna och fått matpriserna att skjuta i höjden. Utvecklingen i Sverige fortsätter att oroa konsumenter

och har skapat en rörelse där priser och produkter jämförs på en nivå vi aldrig sett tidigare i vår app säger Michael Kärrberg, vd på matprisjämförelseföretaget Foodrunners. – Vi har valt att bevaka och studera ett 1000-tal av våra totalt knappt 300 000 varor vi följer på veckobasis och tagit fram tio varor som exemplifierar prisutvecklingen 2022 tydligt berättar Michael (se ruta intill): – Det är svårt för oss att finna segment i marknaden idag som inte har en prisutveckling på långt över fem procent under 2022. Det

Tio vanliga varor som exemplifierar prisutvecklingen: Arla Mellanmjölk 1,5%. +16,2 procent Bregott normalsaltat +25,9 procent Barilla Penne Rigate +6,9 procent Arvid Nordquist Gran Dia +21,6 procent Lönneberga Kokt Skinka +5,6 procent Guldfågeln Chicken Nuggets +14,7 procent Kalles Kaviar Original +11,1 procent Pågen Lingongrova +7,1 procent Valio Vaniljyoghurt Original +9,5 procent Keso Cottage Cheese naturel +19,4 procent

finns undantag, hygienprodukter är ett exempel men generellt är trenden tråkig för svenska konsumenter. – Vi är helt övertygade om att det vi gör på Foodrunners är framtiden. Våra konkur-

renter fokuserar på att visualisera veckovisa rabatter och erbjudanden för konsumenten vilket i sak inte är något dåligt, det gör Foodrunners rabattbevakning också, men det är inte där pengar sparas. En-

skilda erbjudanden och rabatter från livsmedelsbranschen har alltid samma syfte precis som lojalitetsprogram. Du ska handla hos just dem varje gång, och du ska gärna handla mer än du tänkt dig". – Fler och fler har insett att

logotypen på påsen inte är det viktiga, det är varorna man tänkt sig att köpa som man vill betala så lite som möjligt för. Och då är rabatten på den enskilda varan ganska ointressant, det hjälper inte om du sparar 30 kronor på en nedsatt vara om resterande varor totalt sett kostar dig 80 kronor mer, avslutar han.


Nummer 9 • September 2022

9

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

VÄGSLADD t Fri frak il 5m inom 2

13.000:-

Levererar färdig betong

AKTUELLT

Från missväxt till tillväxt!

certifierad av

+moms

gruvdalens däck & allservice 0761-30 92 82 · www.gruvdalen.se

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

070-696 19 44

Hitta din målgrupp med en annons i Jordbrukaren! Jordbrukaren utkommer var tredje vecka till alla jord-, lant- och skogsbruksföretag i hela Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Effektiv inventering av barkborre vindfällen och toppbrott %

"

&

#

$

" $ " !

!

Högtryckstvättar Service och försäljning av Nilfisk, Kränzle och Reno

Vi utför grävarbeten!

Volymmätning • Inspektioner • Gårdsfotografering 0730-35 13 31 · info@gullby-sjolander.se

Diplomerade för avloppsanläggningar

www.gullby-sjolander.se

Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63

# # Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

FÄRGBUTIK med Teknos-färger

Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten.

samt äkta Falu Rödfärg Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2022!

Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

3EKO -IXERVAGNAR fÚR ALLA BEHoV...

!!!"

"

Vår hemsida hittar du på: www.jordbrukaren.se

&YLLTÚMMAre för omgående leverans.

Nya & begagnade. s Tömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s +ASTmËKTAR KK1600 och KK1800

LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING 2ƞȒȡ3 11"+3ê/*"-2*-"+ ,+20 &/ ǖǗ ê/ -"/#"(1 11 &+01 ))"/ 0,* "11 (,*-)"*"+1 1&)) "+ 3"!- ++ ǽ "+ ( + "+(")1 +0)21 0 *,1 (2*2) 1,/1 +( "))"/ - ++ ǽ ,* 3"!")! /" ( + !2 (,*-)"11"/ "Ɯ+1)&$ +)ê$$+&+$ , % /"'ê)1 *&+0( !&11 3"! "%,3 ǿ ǞǚǿȒ ǙǞ ǽ Ǟ ǽ

Skogsgård i Kinda 91 ha

Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde Hanna eller Anders når ni på:

Tel 013-23 44 64/65

Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer

Mycket virkesrik fastighet med hög andel äldre skog.

Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg.

HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13 www.baxi.se - info@baxi.se

KINDA BRÄNNA 1:5

KINGQUAD LT-A500XPZ 2022

,+20 &$%1 ê/ "+ (/ ƞ#2)) *"+ "+(") 3"!- ++ -í ǘǕ ( , % % )3Ȓ *"1"/03"!ǽ "+ ê/ $,!(ê+! "+)&$1 !" +6 ,!"0&$+(/ 3"+ , % !ê/*"! #/ *1&!00ê(/ !ǽ Bonus Light ê/ "+ *6 ("1 -/&03ê/! ǙǗǽǚ ǽ ǿ ǕǕǿȒ 3"!- ++ ǽ

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

Visning:6/10 kl 16:00-17:00 Fastighetsmäklare: Roland Hultman, 00706114908, roland.hultman@ludvigfast.se

119.900:-

ludvigfast.se

inkl moms

MERASYSTEMPLÅ MERASYSTEM ÅT AB A TAKPLÅT T A AKPLÅ ÅT - T TAKPANNOR A AKP PAN ANNOR A - FALSTAK FAL ALST TAK A MERASYSTEM SYSTEM tillverkar välbeprövade produkter till lant brukssektorn. Tillförlitligt, snabb och priseffektivt

Estelle falstak

Klassisk pannplåt

info@merasystem.se nfo@merasystem.se | www w..merasystem.se .merasystem.s tel 0410-205 30 | fax 0410-211 66


10

SKOG

Nummer 9 • September 2022 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Poppelklon passar nordiskt klimat Kan frigöra mark för livsmedelsproduktion SVERIGE (JB)

Att odla en ny sorts popplar på våra nordliga breddgrader skulle kunna frigöra stora arealer mark där det odlas bomull till att istället odla livsmedel, vilket skulle ha stor betydelse både vad gäller att öka tillgång till mat och minska användningen av vatten.

Bomull är ett biomaterial men odlingen av bomull är inte hållbar. Så försvann till exempel Aralsjön inom några decennier på grund av den enorma efterfrågan på vatten för att odla bomull. Som kontrast producerar vi i vårt nordiska ”regnmättade” klimat textilfibrer utan behov av konstbevattning. Nu har svenska forskare utvecklat en ny modell för produktion av textil och biobränsle från snabbväxande poppel. Genom att tillämpa hållbara katalysmetoder på poppel som odlas i nordiskt klimat kan efterfrågan på bomull minska. Därmed blir det möjligt att omvandla stora arealer av jordbruksmark från att producera bomull till att odla livsmedel. Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU har utvecklat nya poppelkloner som har överlägsen tillväxt på marginalmark på nordliga breddgrader. Dessa popplar når full tillväxt inom 20 år, jämfört med 50-100 år för de träd som nu används inom skogsbruket. – Jag döpte dessa kloner till SnowTiger eftersom de växer snabbt med kort rotationstid i nordliga klimat. De är den ”nordiska eukalyptusen”, säger Anneli Adler som är forskare vid SLU och försteförfattare till en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Joule. Joseph Samec, professor i organisk kemi vid Stock-

Avverkningsmogna hybridpopplar 26 år efter planteringen i södra Sverige nära Vombsjön. Bild: ALMIR KARACIC

holms universitet, och korresponderande författare till artikeln lägger till: – Hela trädet omvandlas till

högvärdiga produkter där cellulosan blir textilfiber medan hemicellulosan och ligninet omvandlas till ett avancerat biobränsle. Detta är anmärkningsvärt eftersom mindre än 50 procent av träet förädlas till textilfiber med nuvarande massateknik, medan resten bränns till ett lågt värde. – Det här är en tvärvetenskaplig studie med forskare från olika områden och lärosäten. Den visar på förmågan vi i Norden har att bidra till global matsäkerhet och de utmaningar som finns kring be-

Anneli Adler, forskare vid SLU har jobbat med de snabbväxande poppelklonerna. Bild: ALMIR KARACIC

vattning, säger Joseph Samec. Text: TOBIAS PETTERSSON

”Det här visar på förmågan vi i Norden har att bidra till global matsäkerhet och de utmaningar som finns kring bevattning”, säger Joseph Samec, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet. Bild: NIKLAS BJÖRLING.

Genetisk mekanism för granens blomning kartlagd Det råder brist på förädlade granplantor för landets skogsägare. Detta beror till stor del på granens långa ungdomsperiod (20–25 år) och oregelbundna kottsättning. Nu har forskargrupper vid SLU och KTH i samverkan med Skogforsk kartlagt den genetiska mekanism som reglerar granens kottsättning.

Detta grundvetenskapliga genombrott kan på sikt säkra tillgången till förädlade plantor för skogsägarna och möjliggöra en klimatanpassning av Sveriges skogar. I studien som just publiceras i den vetenskapliga tidskriften New Phytologist, an-

vände sig forskarna av en tidigt kottsättande varietet av vanlig gran, kallad acroconagran. Genom att analysera vilka gener som är aktiva när knoppanlagen som ska bilda kottar initieras har man lyckats identifiera den gen som reglerar kottsättningen.

Acroconagranen bär en mutation i den reglerande genen som gör den mer aktiv. Den ökade genaktiviteten gör att kottsättningen sker tidigt och frekvent i acroconagranen; redan inom ett par år efter sådd och därefter varje år. När arvsanlaget som reglerar kottsättningen nu är identifierat kan denna kunskap användas i förädlingsprogrammen för gran. – Vi tänker oss att egenskapen temporärt introduceras i de träd som används i fröodlingarna för att öka kottsättningen där, men att egenska-

pen därefter korsas bort från de träd som planteras ut i skogen, så att dessa sätter kottar som vanligt, säger Jens Sundström, ansvarig forskare för projektet. På så sätt vill forskarna öka produktionen i de fröodlingar som förser Sveriges skogsägare med förädlade och klimatanpassade granplantor. Denna forskning finansieras med externa bidrag från Formas, Vetenskapsrådet (VR), Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och Carl Tryggers stiftelse.

När arvsanlaget som reglerar kottsättningen nu är identifierat kan denna kunskap användas i förädlingsprogrammen för gran.


Nummer 9 • September 2022

11

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

INSERV SK

MA

E IC

Benny Andersson Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34

Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT! …och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • hjertqvist@mb-isolering.se

BEGAGNADE TRAKTORDELAR Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

www.mb-isolering.se

Företaget är VI STÖDJER miljödeklarerat MISSING PEOPLE SWEDEN och kvalitets20 certifierat.

Har flygfotot bleknat?

I vårt VA-sortimentet finner ni markrör, vägtrummor, fiberduk, avvattningsrännor, pumpbrunnar, avskiljare för olja/fett, enskilda avlopp.

Försäljning och service av garageportar, industriportar, grindar, dockningar med mera! -JOLÚQJOH ] ] JOGP!QPSUTFSWJDF TF ] XXX QPSUTFSWJDF TF

VI UTFÖR TVÄTT OCH MÅLNING AV FASADER • Sprutning av Falu rödfärg • Målning av fasader • Fasadrengöring • Skyliftarbeten

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

VA-produkter

AKTUELLT

20 000 läsare kan se din annons! Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap!

Kontakta oss för prislista eller offert till ert projekt. Besök vår butik Algolgatan 7 i Linköping

Ödeshög · 070-333 38 05 info@viktoranderssonsmaleri.se www.viktoranderssonsmaleri.se

,]HVEYPZMRWGL

www.inrapipe.se · info@infrapipe.se · 013-39 30 90

VI KOPER DITT SKROT!

Dragkraft 1400/1700/2200 kp Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

We-1400

med 2 kanal radio.

15.900:+ moms o frakt Tel 0381-710 10 | www.weimer.se

Mobilt vindskydd 48 m2

Skörda solenergi! RT! FRI OFFE

SEDAN 2014

Solcellsbyggarna.se 070-696 49 22

Titta in på vår hemsida, följ länken ”Fri offert”

Flytgödselkörning Fastgödselkörning Fyrkantspressning Slåtterkrossning Rundbalspressning Sådd Rapid 4m Fälthack Claas Krokvagnar

Andreas: 070-888 25 80 Marcus: 070-535 90 08

Stora inom lantbruksdäck Tel 0142-415 02 · www.skanningegummiverkstad.se

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

Din lokala skadedjurstekniker med snabb åtgärd!

Vårt mobila vindskydd är framtaget för att lösa problemet med säker hantering och väderskydd för utegångsdjur. Flyttas enkelt med traktor mellan betesmarker. Ställs om från transportläge till utfällt stående på 10 minuter. Inbyggt grindsystem. playmek@telia.com · 0730-450 551 · www.playmek.se

Åke Wall mobil: 076 – 525 93 00 www.rodent.nu

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

RODENT AB VÄXER DITT VATTEN IGEN?

Unik resa ”Ack Värmland Du Sköna” 3 dagar 16-18 maj

SM i Plöjning 2022 1-2 oktober, Lindåsa Gård, Hammar i sydnärke Plöjning med häst, veterantraktorer, modern traktor i växel- och tegplöjning, skol-SM, utställare och servering. Entré 100kr per dag, barn upp till 15 år gratis. Gratis parkering.

www.juf.se

Alla resor med boende på högklassiga hotell! Resa till Göteborg och se Carola & Måns 10-11 December Vi passar också på att julhandla och besöka det berömda ”Jul på Liseberg”. Pris 2 900 kr

Det finns en BRA lösning

GRÄSKARP

- Hälsokontrollerad fisk för svenska vatten -

ANEBODA FISKODLING

- Karpodling sedan 1906 Box 118 www.aneboda.se 0472- 26 20 01 363 03 Lammhult jonas@aneboda.se

Alsters Herrgård (Gustaf Fröding), Lars Lerin, Klässbols Linneprodukter, Rackstmuseet vid sjön Racken, Mårbacka (Selma Lagerlöf), Nora Glass och Ove Hoffner, systerson till Maria Lang. Minst 20 deltagare. Pris 3 490 kr Vid intresse kontakta: Lars-Gunnar Samuelsson 070-567 51 90 lars-gunnar@lgtemaresor.se Hemsida: www.lgtemaresor.se Facebook.com/lgtemaresor


NUMMER 9 September 2022 Årgång 96

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

JORDBRUK

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Skörden landar på normala siffror Höstvete står för mer än hälften av totalskörden SVERIGE (JB)

I år är betydelsen av den svenska spannmålsskörden viktigare än någonsin, i och med den osäkerhet och höga prisbild som råder på den globala spannmålsmarknaden på grund av kriget i Ukraina. Och lyckligtvis har årets skörd uppvisat bra resultat.

Till många lantbrukares stora glädje blev det ingen repris på förra årets låga skörd som berodde på initial torka och därefter kraftiga regn. Istället tycks årets lite mer typiska och växlande svenska sommarväder ha varit gynnsamt för spannmålsodlingen. Årets totalskörd av spannmål förväntas bli 5,5 miljoner ton. Det är en ökning med elva procent jämfört med skörden förra året, men mindre än tre av de fem senaste skördarna. Det visar årets skördeprognos från Jordbruksverket. Skörden per hektar för grö-

dorna med störst areal, vilket är höstvete, vårkorn och havre, förväntas bli högre än genomsnittet för de senaste fem åren men är i nivå med den normskörd som beräknas med hjälp av de senaste 16 årens hektarskördar. Skörden av höstvete förväntas bli 3,0 miljoner ton vilket är på samma nivå som förra året. Hektaravkastningen förväntas öka med sju procent till 7 040 kilo per hektar medan de odlade arealerna minskar. Höstvete förväntas stå för 54 procent av den totala spannmålsskörden. Vårkorn är den näst största

grödan och förväntas få en totalskörd på 1,2 miljoner ton vilket är 23 procent av den totala spannmålsskörden. Havre står för tolv procent av skörden och i år förväntas totalskörden öka med 18 procent till 0,7 miljoner ton jämfört med förra året. Orsaken förklaras med ökade hektarskördar jämfört med förra året.

$ ! ! "& ! #" #!"

"$

+* )

Årets totalskörd av spannmål förväntas bli 5,5 miljoner ton. Det är en ökning med 11 procent jämfört förra året, men normalt sett över tid. Bild: PIXABAY

Det är en ökning med elva procent jämfört med skörden förra året, men mindre än tre av de fem senaste skördarna. Totalskörden för oljeväxter, som raps och rybs, uppskattas bli drygt 0,42 miljoner ton. Det är den största skörden på 2000-talet. Ökningen förklaras främst

av ökade arealer då hektarskörden för höstraps förväntas bli 3 390 kilo per hektar vilket är på samma nivå jämfört med förra året. Höstraps svarar för 92 procent av den totala oljeväxtskörden. Siffrorna ovan är en prognos som baseras på statistiska samband mellan tidigare

&

&

& &

!!

&

års temperatur, nederbörd och skördar. Prognosen säger inte något om kvaliteten på de grödor som skördas och beräkningarna görs endast för hela landet. Preliminär statistik för bärgade skördar kommer att publiceras 15 november. Text: TOBIAS PETTERSSON Totalskörden för oljeväxter, som raps och rybs, uppskattas bli drygt 0,42 miljoner ton. Det är den största skörden med oljeväxter på 2000-talet. Bild: PIXABAY

& $ "$

!

) " *++(,. -/ ** ) %%%'!

& ' '

"

'!

Välkommen att annonsera i Jordbrukaren!

SOFAB Sanering & färg AB

Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig!

Vi utför tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt målning. Försäljning och service av högtryckstvättar, se vår nya webbutik: www.hogtrycksdelar.se Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13 www.sofabskanninge.se