Jordbrukaren nr 7, 2024

Page 1

Lantmannatidningen

Nummer 7 • Årgång 98

Maj 2024

Kan motverka sitt eget syfte

KO

rapport Nu riskerar artskyddet att motverka sitt syfte

över ar tskyddsförordningen” belyser LRF riskerna med ett

ämnet ur många perspektiv SIDAN 4

branschtidning i Länstidningen

Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

BO BÄCKMAN

i skogen

Filip Åsenfalk var på övningsplatsen i det skogsparti som ligger i anslutning till skolan Med sig hade de en motorsåg och Filips skyddsutr ustn i n g D e g a v Jo rd b r u k a

SKOG På Vreta naturbruksgymnasiums inriktning skog går Filip Åsenfalk sitt första år Hans intresse för skog har breddats och han trivs på utbildningen – Jag har jobbat hos en släkting på ett lant-

bruk, en köttgård Jag har alltid tyckt om att kör

När jag skulle söka till gymnasiet för ett år sedan då tänkte jag att det här med lantbruk, jag ska inte säga att jag är något proffs, men jag tycket att jag kunde lite där, berättar Filip

skog har vi hemma, farsan har lite, motorsåg har vi kört hemma och kluvit mycket ved, så det var mycket det som fick mig intresserad, och att köra skogsmaskiner

SIDAN 10

g e n o m g å n g a v v i l k a s k y d d s o m krävs vid arbete med i första hand motorsåg, och även med röjsåg SISTA SIDAN

Du som är prenumerant

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

Arbetsmiljöverket ska delta i en tre veckor lång tillsynsinsats av arbetsgivare inom fyra särskilt olycksdrabbade branscher, jord, skog, transport och bygg I kampanjen, Accidents at work, som organiseras av den europeiska arbetsmiljöinspektörskommittén Slic, deltar alla EU-länder och Norge För Sveriges del kommer cirka 100 inspektioner genomföras i maj hos arbetsgivare över hela landet Det handlar om företag med minst tio anställda SIDAN 8 Skyddet viktig

VECKANS BORRING

Arbetsmiljöverket i tillsynskampanj

En
Se upp för populism i valet! SIDAN 2 Skogsnära gård för hästverksamhet SIDAN 6
ä r a r e n A n d r e a s V å n g e l l p å
t a u t b i l d n i n g s c e n t r u m s i n -
t n i n g s k o g o c h f ö r s t a å r s e l e v e n
S KO G L
Vre
r i k
e n e n
r
GÅRD TILL SALU
t t d i g db k T Ö göt d tb k d 1926
Filip Åsenfalk går första året på Vreta naturbruksgymnasium med inriktning skog BILD:
L
a s k i n , l a s t a re , t r a k t o r o c h a l l a m a s k i n e r
– S å t yc k t e j a g a t t s k o g e n ä r i n t re s s a n t o c h
a m
s e
r
r
s k
e r
s b r u k e t s ä g e r L R F i s i n
I r
r
e n ” A r t s k y d d e t o c h s k o g e n – L R F o m b e h ov e n a t t s e
arts k y d d M a n e f t e r l y s e r i n t e m i n s t t y d l i g a s p e l r e g l e r f ö r a t t f å e t t t r y g g t f ö re t a g a n d e R a p p o r t e n ä r t ä t m e d f a k t a o c h g e r e n b i l d a v
S
G D e t b r å d s k a r a t t
ö v e
a
t
yd d e t f ö r a t t f å k l a r a re re g l
f ö r s k o g
a p p o
t
oklart
av jobbet En framtid
Filip Åsenfalk trivs på Vreta och med skog
del
Trädpiplärka är, liksom alla Sveriges fåglar, artskyddad Foto från Bo Bäckmans arkiv

Veckans Peter Borring:

Se upp för populism i valet!

E U v a l e t n ä r m a r s i g o c h d e t h a r b e s k r i v i t s s o m e t t ö d e s v a l , v i l k e t m a n n o g kan säga att det är Det finns en tydlig skilj e l i n j e s o m j a g v i l l a t t d u h a r s p a n p å n ä r du röstar, för det hoppas och utgår jag ifrån

a t t d u s k a g ö r a ! D e t ä r s k i l j e l i n j e n m e l l a n de som vill se EU som ett överstatligt verkt y g s o m i h ö g r e g r a d s k a s t y r a h u r v i s k a

bruka vår mark och leva våra liv På andra

sidan den linjen finns de som i högre grad

är beredda att titta principiellt på vilka frå-

g o r s o m l ä m p a r s i g p å E U - n i v å m e n s o m

v i ä n d å m å s t e k u n n a h a n t e r a d e t a l j e r n a i

h ö g r e g r a d h ä r h e m m a M e n ä v e n b l a n d det gänget finns det skiljelinjer Kolla därför inte primärt vad partiernas

e n s k i l d a k a n d i d a t e r v i l l u t a n v i l k e n p a r t i -

g r u p p d e t i l l h ö r o m d e k o m m e r t i l l B r y s -

s e l D e t ä r t y v ä r r f ö r f å p a r t i g r u p p e r s o m

ä r b e r e d d a a t t s ä t t a n e d f o t e n m o t k o m -

missionen när den vill driva på för orealistiska ambitioner, inte minst vad gäller kli-

mat och miljö Det är aldrig den långsiktig

sont

jag vill du ska vara uppmärksam på Sverig e d e

för att driva populisti

b y g g e r p å v ä l j a r e s o k u finns nog fog för detta men när det gäller EU

s y n n e r h e t d i s k u s s i o n j o r d b r u k s p o l i t i k ä r gott sällskap Flera toppkandidat

k a p a r t i e r – s k r ä m m

n o g m e d g o d E U - k s k a p – v e t ä n d å u p p

b a r l i g e n i n t e h u r E U

j o r d b r u k s p o l i t i k ä uppbyggd

Man kan ha mycket synpunkter på gårdsstödet (arealbidrag) och det har tydliga nackdelar, men om man tror att man löser något genom att göra om gårdsstöd till miljöersättningar är man okunnig om verkligheten!

Tel 0142-415 02 · www.skanningegummiverkstad.se Ring oss för elinstallation, nu även solceller!

80 · Elinstallationer sedan 1957

Stora inom lantbruksdäck

VÄXER DITT VATTEN IGEN?

J a g n o t e r a r a t t m å n g a k a n d i d a t e r f r å n

b å d e M P , V , S , L m e n ä v e n f r å n C , s ä g e r

att man vill reformera EU:s jordbrukspolitik så att mera stöd går till mindre och me-

d e l s t o r a b ö n d e r D e t m a n o f t a s t m e n a r ä r

a t t m a n v i l l t a f r å n g å r d s s t ö d e t o c h f ö r a

ö v e r t i l l m i l j ö - o c h k l i m a t å t g ä r d e r D e t t a

låter fint och korrekt och tyvärr ”kommer

d d ” d d För det de egentngen inte vet eller dligt är att de sam-

p m a t p r i s e r n a r e -

y c k e t s y n p u n k t e r (arealbidrag) och tydliga nackdelar, o m m a n t r o r a t t n l ö s e r n å g o t n o m a t t g ö r a o m å r d s s t ö d t i l l m i lö e r s ä t t n i n g a r ä r m a n o k u n n i g o m v e r k l i g h e t e n ! A t t d e s t ö r r e f å r m e s t k r o n o r b e r o r j u p å a t t d e t t a ä r k o p p l a t t i l l a r e a l Tar man av detta f ö r a t t f ö r a ö v e r till miljöåtgärder

Levererar allt i grusbranschen.

Vi utför: Bredgrusning och spårgrusning Lossning och lastning med lastmaskin Större och mindre schaktarbeten

b lir j u de t is tälle t e n k ompe n s ation för att antingen miljöåtgärden kostar pengar eller att man tappar produktion (inkomst) eller b å d a d e l a r n a D e t s o m

ö

att upprätthålla bondens intäkter Det vill

jordbruksbudgeten och göra om miljöstöd

förda miljöåtgärder Det är mycket få politiker/kandidater som är beredda att tydligt stå upp för att de vill öka jordbruksbudgeten Tvärtom, de flesta vill minska den Så tro gärna på politiker som säger att de v i l l

mindre De menar det säkert Men tror int

uppenbarligen för långt ifrån verkligheten för att kunna göra

Må så gott i EU-medlemslandet Sverige önskar Peter

PETER BORRING peter.borring@telia.com samhällsdebattör och opinionsbildare

Villa- & fastighetsägare!

TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT! och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 •

är

och

www.mb-isolering.se

Joakim 070-600 19 72 !

ANEBODA FISKODLING

Det finns en BRA lösning GRÄSKARP -Hälsokontrollerad fisk för svenska vatten- Karpodling sedan 1906 -

Box 118 www.aneboda.se 0472- 26 20 01 363 03 Lammhult jonas@aneboda.se

Du har väl sett vår hemsida? www.jordbrukaren.se

Jordbrukaren

Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB

Slåtterkrossning

Rundbalspressning

Fälthack Claas

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www lanstidningen se Öppettider: Måndag - fredag 09 00-16 00

2 Nummer 7 • Maj 2024 AKTUELLT
ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gun lla Norlén E–post: guni la nor en@kur rengruppen se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen se Länstidningen ansvarar nte för nsänt ej bestä lt materia Al t material i Länstidningen kan komma att lagras i d gital form och publiceras på Länstidningens hems da Förbehål mot sådan lagring och/eller pub icering ska göras innan materia et publiceras Missnöjd? Du kan anmäla publicer ng som du anser är felaktig via A lmänhetens Medieombudsman MOs hemsida www med eombudsmannen se ANNONSAVDELNING E–post: annons@lanst dn ngen se Felakt ga annonser reklamation ska göras inom s u dagar från nföring T dn ngens ansvar för fel är högst annonskostnaden För skada på grund av uteb ivet el er felakt gt införande ansvaras inte Rek amation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB Linköping ett Svanengodkänt trycker MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tilsammans med b a Sveaskog Holmen Skogssä lskapet Ragnsel s som stöd ande företag i Svensk Våtmarksfond som arbetar med att restaurera torr agda våtmarker Sverige och även skapa nya Läs mer på www pressgrannar se PRENUMERATIONER
se
Helår 475:– Halvår 260:–Utebliven tidning? R ng 0141-560 03 Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten
Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen se
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidn ngen
Prenumerationspris:
a a m b
i o n e n d e t ä r f e l p å u t a n a t t f ö r f å f r å
a r s i g h u r a m b i t i o n e r n a s k a b e k o s t a s m e d k r a f t f u l l a r e f o r m e r p å k o r t t i d s h o r i -
t a r o s s i n p å e n a n n a n f r å g a s o m
i t
g
V i l k e t
m o k r a t e r n a h a r o f t a b l i v i t b e s k y l l d a
k li ik
f ö r s v i n n e r f r å n
å r d s s t ö d e t m å s t e t a s n å g o n s t a n s i f r å n f
ä g a f r å n m a r k n a d e n o c h d i t t m a t p r i s o m i n t e E U - p o l i t i k e r n a ä r b e r e d d a a t t ö k a
e n s å a t t d e i n t e b a r a k o m p e n s e r a r u t a n ä v e n g e r e x t r a i n k o m s t t i l l b o n d e n f ö r u t -
t a s t ö d f r å n d e s t o r a b ö n d e r n a t i l l d e
e a t t s a m m a p o l i t i k e r s k a k u n n a g ö r a n åg o t v e t t i g t i E U f ö r v o l y m p r o d u k t i o n e n i s v e n s k t j o r d - o c h s k o g s b r u k D e t ä r d e
g
r
s
miljödeklarerat
kvalitetscertifierat.
VI STÖDJER MISSING PEOPLE SWEDEN 20
Företaget
011-571
" Husventilation, OVK-besiktningar, Injustering av luft, installationer med mera. Allt inom ventilation! Allmän service samt service av styrregler, ACJ luftvärme, ACF, byte av styrregler 20 års erfarenhet i branschen • F-skattsedel • kenneth0142@hotmail.com VÄGSLADD 16.500:+moms 0761-30
·
Fri frakt inom 25 mil gruvdalens däck & allservice Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler
92 82
www.gruvdalen.se
Flytgödselkörning Fastgödselkörning Fyrkantspressning
Andreas: 070-888 25 80 Marcus: 070-535 90 08
Krokvagnar

Rebecca Regnander................................0709-992 375

Gustaf Eriksson.........................................0703-510 577

Caroline Lundén......................................0761-153 211

Vi tar hand om din skog

Tillsammans bygger vi framtidens sågverk

Vi är ett fullserviceföretag som erbjuder allt från plantering, röjning, gallring och skadedjursbekämpning, till avverkning med efterföljande flisning och markberedning.

Redigt - Pro sigt - Flexibelt - Hållbart

Markus Gunnarsson, Skogsinköpare

Småland (Vetlanda, Sävsjö, Södra Eksjö kommun)

Tel: +46 (0)381-405 36 markus.gunnarsson@ingarp.com

Tor Amrén, Skogsinköpare

Småland (Nässjö, Eksjö, Jönköping kommun) Tel: +46 (0)381-405 54 tor.amren@ingarp.com

Andreas Johansson, Skogsinköpare Östergötland/Närke Tel: +46 (0)381-40561 andreas.johansson@ingarp.com

David Nyrén, Skogsinköpare TP-Skogstjänst Tel: +46 (0)70-606 75 10 david.nyren@tpskogstjanst.se

Fredrik Wännerstam, Skogsinköpare Norra Småland/Östergötland (Tranås, Aneby, Ödeshög, Ydre kommun) Tel: +46 (0)381-405 16 fredrik.wannerstam@ingarp.com

Marcus Gunnarsson, Skogsinköpare Närke Tel: +46 (0)70-438 27 27 marcus.gunnarsson@ingarp.com

Andreas Pettersson, Skogsinköpare

TP-Skogstjänst

Tel: +46 (0)70-349 48 54 andreas.pettersson@tpskogstjanst.se

Ingarp - sedan 1947 För 77 år sedan började Arne och Eskil Gerhardsson att såga plank och brädor bakom lanthandeln i Ingarp. Ingen kunde då ana att det var början på något stort. Genom åren har många människor passerat och utvecklingen har gått framåt i en rasande fart. Vi är väldigt stolta över det som vi har byggt upp. Det har gjort att just långsiktigheten är vår ledstjärna. Allt vi gör ska hålla på lång sikt. Det gäller investeringar, personalpolitik och hur vi förhåller oss till dig som leverantör eller kund. Vi är starka på detaljer. Det är det som är Ingarp.

Nummer 7 • Maj 2024 3 *# % ' %,# ! % #& $$ %!# +# # # % % #+ ," # !' $ % ! $ &% $ % ' # # ' $ ! $" %$ ' ! ! $ % %) # % # $)$% ,# %% " $$ % ' # & $ !' ,# %% &"" + $%,#$% % ' % % # !' $ ! # ' $ ! $ )#+ ' $ ! # ,# # % ! % % !$$ ,# # !# % ! ," !% !# $ # !#$ !" # # ' $ ! $ ((( # # ' $ ! $

Artskyddet kan motverka sitt syfte

LRF om behoven att se över ar

SVERIGE (JB)

Det brådskar att se över artskyddet för att få klarare regler för skogsbruket säger LRF i sin rapport. Nu riskerar artskyddet att motverka sitt syfte.

t t t r y g g t

r e t a g a n d e R a p p o r t e n ä r t ä t m e d f a k t a o c h g e r e n b i l d a v ä m n e t u r många perspektiv Nedan följer ett axplock ur den

Ett grundläggande faktum är skogsbrukets långsiktighet, v i l k e t o c k s å t a s u p p i i n l e dn i n g e n a v r a p p o r t e n M a n påminner om att ”skogsägare n p l a n t e r a r t r ä d f ö r s i n a b a r n b a r n o c h b a r n b a r n sb a r n ” D e t h ä r b e t y d e r d ä rm e d a t t s å v ä l f ö r e g å e n d e m a r k ä g a r e s o m n u v a r a n d e har påverkat och påverkar arternas förekomst D ä r e f t e r k o m m e r m a n t i l l en konsekvens av artskyddet: ”Men de som genom sina val

g e t t f ö r u t s ä t t n i n g a r f ö r f r i dlysta arter drabbas nu av ute-

b l i v n a i n k o m s t e r , a d m i n i stration och rättsprocesser ” R a p p o r t e n g e r o c k s å m å n g a r e n t K a f k a l i k n a n d e exempel från verkligheten på hur enskilda markägare drabb a t s F ö r s t a v a l l t s k a m a n dock skilja mellan artskyddet

o c h a t t a v s ä t t a s k o g s o m s k a s k y d d a s i r e s e r v a t e l l e r l i knande Att skydda ett område k a n o f t a s t s k e p å f r i v i l l i g g r u n d , v i l k e t o c k s å ä r s å d e t

h u v u d s a k l i g e n s k a s k e P r o -

c e s s e n s k e r o f t a t i l l s a m m a n s med Länsstyrelsen och mark-

ä g a r e n k a n d å f å e r s ä t t n i n g f ö r d e t a v s a t t a s k y d d a d e o mrådet

A r t s k y d d e t ä r e n h e l t a n -

tskyddsförordningen

a v v e r k n i n g e n ä n d å s t o p p a s o m n å g o n ö v e r k l a g a r d e n med hänvisning till någon ell e r n å g r a a r t e r D e t ä r d å d e v e r k l i g a p r o b l e m e n d y k e r upp

M a n f å r i n t e a n v ä n d a s i n m a r k o c h f å r h e l l e r i n g e n e rs ä t t n i n g S k o g s ä g a r e n m å s t e s j ä l v b e k o s t a e n i n v e n t e r i n g för att visa att man kan avverk a s k o g e n u t a n s k a d a p å d e n berörda arten, som kanske int e e n s f i n n s d ä r u t a n s k u l l e kunna finnas i den miljön Anna Åman, tf vice region-

n a n s a k O m e n s k o g s ä g a r e gjort en avverkningsanmälan, f å t t d e n g o d k ä n d a v S k o g sstyrelsen och så vidare, så kan

c h e f i L R F Ö s t e r g ö t l a n d o c h s a k k u n n i g i n o m s k o g o c h viltförvaltning, säger: – M å n g a m a r k ä g a r e h a r h a m n a t i e n s å d a n s i t u a t i o n att de får gå ut och försöka leta efter arter som kanske inte ens finns – Med den här osäkerheten blir det lite kontraproduktivt a t t d e s o m v i l l t a h ä n s y n o c h v i l l h a e t t a n s v a r s f u l l t s k o g sbruk i princip kan bli bestraffade på egentligen väldigt lösa grunder

V a d s o m o c k s å ä r v ä r t a t t ha med sig i detta är att all av-

v e r k n i n g i n t e g ö r s a v s t o r b olag

– Många skogsägare är också lantbrukare Inte minst såd a n a h ä r s v å r a å r s å b e h ö v e r m a n a n v ä n d a s k o g e n f ö r a t t k u n n a t ä c k a u p p e n k a n s k e t i l l f ä l l i g t d å l i g l i k v i d i t e t e l l e r att det varit ett torrår eller ett b l ö t t å r D å h a r m a n s k o g e n s o m r e s u r s i d e f l e s t a k o m b inerade skogs- och jordbruks-

f ö r e t a g o c h d å m å s t e m a n känna sig trygg i att man kan

a n v ä n d a d e n s k o g m a n h a r som produktiv Många har ju

r e d a n a v s a t t e n m a s s a u t ö v e r

d e t D e t g l ö m s o f t a b o r t a t t m a n o f t a h a r e n d e l a v s i n mark som är avsatt till naturvärden på ett eller annat vis – H o s n ä s t a n v a r e n d a

s k o g s ä g a r e j a g p r a t a r m e d , oavsett om det är en liten eller

s t o r , s å g å r i n t ä k t e r n a n ä s t a n alltid in i gårdens drift och till i n v e s t e r i n g a r d i r e k t i n i g å rd e n s o m b i d r a r t i l l s a m h ä l l snytta för oss alla

S k o g s ä g a r e m å n a r o f t a s t själva om en artrik skog – Man är ju stolt över artrikedomen, säger Anna Åman

M a n s k a f å k ä n n a d e n h ä r stoltheten och inte vara orolig för att man får en negativ konsekvens eller en företagsmässig risk för att man utvecklat naturvärden Det bästa för naturen är faktiskt engagerade ansvarstagande skogsägare

– Det är superviktigt om vi n u s k a n å a l l a m å l s o m v i s k a nå i samhället att både producera skog och ta hand om nat u r e n D å m å s t e v i f å r ä t s i d a på det här och få klara spelreg l

4 Nummer 7 • Maj 2024 SKOG Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
I
o r t e n ” A r t s k y d d e t o c h s k o g e n – L R F o m b e h ov e n a t t s e ö v e r a r t s k y d d s f ö ro r d n i n g e n ” b e l y s e r L R F r i sk e r n a m e d e t t o k l a r t a r ts k y d d M a n e f t e r l
r
y
l
l r e g l e r f ö r
r a p p
y s e
i n t e m i n s t t
d
i g a s p e
a t t f å e
f ö
e r s o m g ö r a t t m a n k ä n n e r sig trygg i sitt företag D e t s k a t i l l s ä t t a s e n a r ts k y d d s u t r e d n i n g , m e n d e n h a r f o r t f a r a n d e i n t e k o m m i t igång LRF vill få klara riktlinj e r o c h s p e l r e g l e r f ö r s i n a skogsägare om vad som gäller s å d e t b l i r m e r f ö r u t s ä g b a r t o c h a t t m a n k a n p l a n e r a s i t t skogsbruk efter de behov man har Text och bild: BO BÄCKMAN
Trädpiplärka Foto från Bo Bäckmans arkiv Ekorre Foto från Bo Bäckmans arkiv Det är inte alltid lätt att veta vem som är skyddad Foto från Bo Bäckmans arkiv

Solljuset lyser upp gläntan där vi samlats.

Vi står i den mjukaste mossan, känner skogens dofter och lyssnar till naturen.

Vinden susar mjuk högt upp i trädens kronor, en fågel kvittrar längre bort och vi hör bäcken porla.

Aldrig har vi varit så nära naturen, aldrig har vi varit så nära varandra.

Avskedets stund är här och nu, i den stilla friden.

Med vänlig hälsning, Erika Hellberg

Besök oss på något av våra kontor

Norrgårdsgatan 5, Mjölby alt.

Storgatan 31, Boxholm eller boka hembesök på tel 0142-164 40.

Nummer 7 • Maj 2024 5 FSC-C147284 | www.fsc.org Genom att köpa denna produkt hjälper du till med att ta hand om världens skogar
, , , ,   • www.skogstjanst.se Sverige behöver din bioenergi!

S kogsnära gård för häs tv er ksamh e t

KroKeK röKärr 1

Två stall, två ridbanor, två bostäder varav den ena med pool och spa. 12 hektar i skogsmiljö för hästverksamhet Välkommen till Krokek Rökärr 1 som är till salu

Krokek är beläget vid Bråvikens norra strand Man passerar här på väg till djurparken om man kommer från Norrköpingshållet och kör den vackra lilla vägen längs vattnet När det handlar om orts- eller platsnamn så brukar de ha förvrängts genom seklerna till att låta som något annat än det de kommit av Ser man på namnet Krokek så råder snarast det exakt mot-

m troligen etablerades på 1430-talet hette Krokeks kloster Norrköpings historia skriver:

tjänstgjorde som gränsmärke där färd-

korsade landskapsgränsen

förbi klostret, passerade kungarna på sina eriksgator ” Bygdens historiska arv

dern

S t r a x n o

, t r e kilometer för att vara exakt, finner man Krokek Rökärr 1 Att det här är en hästg

mar sig Ridbanorna, hagarna, ridhus, stall med mera visar detta Den ena ridb

från gårdscentrum, vilket möjliggör sådant som tävlingar B

g e n e r ö s b o y t a , 1 6 1 k v a d r a t m e t e r , o c h till den finns 52 kvadrat biytor I källa-

r e n f i n n s m a t k ä l l a r e , t v ä t t s t u g a m e d m e r a F ö r u t o m d e t f i n a h u s e t i s i g s å m ö t s m a n a v e n e x t r a t i l l t a l a n d e o c h l o c k a n d e d e l s o m u t g ö r s a v d e t s t o r a t r ä d ä c k e t H ä r f i n n s p o o l o c h h ä r l i g a

m ö j l i g h e t e r m e d u t s i k t ö v e r g å r d e n s o c h h ä s t a n l ä g g n i n g e n B o e n d e t ä r b ek v ä m t o c h m o d e r n t Ä v e n i d e t h ä r

skogsnära läget finns också sådant som bredband via fiber

P å e n t r é p l a n e t f i n n e r m a n b l a n d

annat ett väl utrustat kök, vardagsrum, h a l l , g ä s t r u m , g ä s t - w c o c h t v ä t t s t u g a

E n t r a p p a u p p f i n n s e t t b a d r u m s o m i d a g h a r s å d a n t s o m k l i n k e r g o l v , k aklade väggar, dusch och bubbelbadkar

Det renoverades 2010

Den byggnad som beskrivs som kont o r o c h h o b b y l o k a l ä r g å r d e n s a n d r a bostad Här finns tre rum, varav två är

s o v r u m P e n t r y t h a r k ö k s ö , g l a s k e r am i k h ä l l , i n b y g g n a d s u g n , d i s k m a s k i n m e d m e r a H u s e t i n r y m m e r ä v e n s åd a n t s o m e t t m o d e r n t d u s c h r u m m e d klinkergolv och kaklade väggar

Bostad: Byggår 1909 1 ½ plan 5 r o k

Boarea: 161 kvm Biarea 52 Bredband via fiber Pool

Bostad 2: ( kontor/hobbylokal): 3 rum

Pentry med köksö inbyggnadsugn diskmaskin luftvärmepump med mera

Duschrum med klinkergolv och kaklade väggar

Stall 1: Utestall, 376 kvm, uppfört 2006 17 hästboxar om 3×3 meter, 2 hästboxar 4,5 x 3 meter, uppdelat i två avdelningar Ensilageförråd, manskapsbod spolspiltor sadelkammare m m

Stall 2: Area 319 kvm Höskulle Avdelning med fyra boxar samt avdelning

D e t f i n n s t v å s t a l l p å g å r d e n E t t ä r uppfört 2006 och är ett så kallat utestall med två avdelningar med 17 respektive två hästboxar Stallet har det mesta, två s p o l s p i l t o r , f i k a r u m , t i l l b y g g d m a nskapsbod, solarium med mera Gårdens andra stall har plats för totalt sju hästar Ridhuset är från sena 1990talet och har måtten 18 gånger 45 meter På gården finns även skrittmaskin, dressyrbana och hoppbana Krokek Rökärr 1 är som nämnts ovan belägen endast tre kilometer från Kroke k Där finns förs kola, s kola, vårdce ntral, matbutiker och restauranger samt pendelstation Härifrån är det bara två m i l t i l l N o r r k ö p i n g o c h E 4 : a n g å r e t t stenkast bort om man vill ta sig längre

För de som har för avsikt och önskan att bedriva hästverksamhet, kanske även anordna tävlingar eller annat, är gården v ä l l ä m p a d o c h a n p a s s a d D e t f i

och få ägna sig åt sitt stora intresse kan inte vara annat än underbart

Text: BO BÄCKMAN

med en box och med inredning för en till Avdelning med två boxar Garage

Ridhus: Uppfört i slutet av 1990-talet

Plåtväggar och plåttak 18 x 45 meter Area 903 kvm

Övrigt: Verkstad carport utestall cykelbod

Areal: Totalt 12,69 hektar enligt uppgift från Lantmäteriet

Jakt: Tillgänglig på tillträdesdagen, Pris: Utgångspris 8 500 000 kronor Ansvarig mäklare: Rebecca Regnander Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 0709-99 23 75 rebecca regnander@lansfast se

6 Nummer 7 • Maj 2024 GÅRD TILL SALU Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
s a t t a E t t k l o s t e r v i d g r ä n s e n m e l l a n Ö s t e r g ö t l a n d o c h S ö d e r m a n l a n d s o
” K l o s t r e t s n a m n k o m m e r s i g a v a t t d e t f a n n s e n g a m m a l k r o k i g e k s o m
l e d e n m e l l a n S v e a l a n d o c h G ö t a l a n d
ä n s s t y r e l s e n b e r ä t t a r m e r : ” H ä r ,
å r f ö r ö v r i g t ä n d a t i l l b a k a t i l l s t e n å l -
” L
g
r r o
s
r o k e k
d a n p a s s a d f ö r a t t d r i v a h ä s t v e r ks a m h e t v i s a r s i g o m e d e l b a r t m a n n ä r -
e s s u t o m b e l ä g e n e t t s t y
e
s e t f r å n 1
i 1 ½ p l a n
a r
r u m o c h k ö
f
r d e l a
m
j ä l v a K
å r
a n a n ä r d
c k
o s t a d s h u
9 0 9
h
f e m
k
ö
d e p å e n
n n s ä v e n r i d v ä g a r i o m r å d e t A t t b o s å h ä r
KORTA FAKTA KROKEK RÖKÄRR 1

MASKINSERVICE

Benny Andersson Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34

Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

BEGAGNADE TRAKTORDELAR Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 09

• Egen verkstad för skogsoch trädgårdsmaskiner.

• Slipning av sågkedjor och röjklingor

Öppet: Måndag-fredag 8-17

Proffs väljer Greenpower

Uknavägen 15, Falerum, Åtvidaberg 0120-16 21 20 · info@falerummotorservice.se www.falerummotorservice.se

S ER SPECIALERBJUDANDE

Traktordrivna elverk:

Från 15 - 130 kVA

Trygghet & Säkerhet! www.greenpower.se Tel: 0431 222 40

Visste du?

Det första numret av Jordbrukaren utkom redan 1926

Hans Öberg Virkesköpare 070-557 21 44 hans.oberg@holmen.com

Vi tar emot kabelskrot och andra sorters metaller, t ex jordbruksskrot, industriskrot och batterier. Vi hyr också ut containers och lastväxlarflak.

Vi välkomnar kunder i hela Östergötland!

Med oss kan du prata skog, goda virkesaffärer och andra glädjeämnen.

Hör av dig till mig när du behöver någon som hjälper till att förverkliga dina mål med din skog.

holmen.com/skog

Granhultsgatan 20, Motala Tel 010-164 79 79 skrot-anders@boremail.com www.skrotanders.se

Nummer 7 • Maj 2024 7
Dina gårdsmäklare ludvigfast.se " " ! !! ! ! !! # ! !! ! !! & # ! ( ,3,+/3. 3- 00' ,3/+4-0 .1
! ,32+252 0, ,/' ! ,32+-.3 -2 05' " ! ,3,+2-- 05 ,4 ! # $ % # ! " # )
,,'
* # !
Få betalt för ditt skrot!
VI HAR DYNORNA NI INTE TRODDE FANNS! ÖPPET: MÅN & TOR 12-18 , FRE 12-16, LÖR 11-14 CARL CEDERSTRÖMS GATA 11, 070-299 81 42 MALMSLÄTTS JÄRNVÄGSSTATION VARMT VÄLKOMNA! Hammockdynor Låg/hög KG -LAMPAN -TRÄDGÅRDSDYNOR VÅROUTLET I LAMPBUTIKEN 10-70% 10-30% ALLA DYNOR
SLUTA LETA!
Vi är återförsäljare för hela STIHLS produktsortiment.

Arbetsmiljöverket i tillsynskampanj

Att utreda även tillbud kan minska olyckor

SVERIGE (JB)

Företag inom bland annat skog och jord, är föremål för en europeisk tillsynskampanj som ska vara klar i juni. Arbetsmiljöverket genomför 100 inspektioner hos arbetsgivare.

Arbetsmiljöverket ska delta i en tre veckor lång tillsynsinsats av arbetsgivare inom fyra särskilt olycksdrabbade brans c h e r , j o r d , s k o g , t r a n s p o r t och bygg I kampanjen, Acci-

miljöinspektörskommittén

S l i c , S e n i o r L a b o u r I n s p e ct o r s ’ C o m m i t t e e , d e l t a r a l l a

EU-länder och Norge

Ett syfte med tillsynsinsats e n ä r ” a t t d e l a l ä r d o m a r mellan ländernas arbetsmiljöm y n d i g h e t e r ” F ö r S v e r i g e s del kommer cirka 100 inspek-

t i o n e r g e n o m f ö r a s i m a j h o s arbetsgivare över hela landet

D e t h a n d l a r o m f ö r e t a g m e d minst tio anställda

– A l l a l ä n d e r a n v ä n d e r s a m m a u n d e r l a g , s ä g e r M a gn u s H e n r i k s s o n s o m ä r p r ojektledare för Arbetsmiljöverkets tillsynsinsats

– A l l a d e l t a g a n d e l ä n d e r

k ö r d e n h ä r k a m p a n j e n s a mt i d i g t D e n k ö r v i i v å r o c h den ska vara klar i juni, då ska alla länder vara klara

Vad är det ni ska titta på?

– D e t v i t i t t a r p å ä r o m d e har identifierat vilka risker de h a r i n o m s i n b r a n s c h , p å s i n

a r b e t s p l a t s H a r d e r i s k b e -

d ö m t d e m o m e n t e n e l l e r a rbetet de själva anser risk? Hur har de förebyggt för att det in-

Från missväxt till tillväxt!

te ska ske några olyckor? Förser de arbetstagarna med pers o n l i g s k y d d s u t r u s t n i n g , ä r

d e n g o d k ä n d e n l i g t d e g ä llande standarder som gäller?

– Så tittar vi på om de haft o l y c k o r O m d e h a f t d e t , h a r de rutin som beskriver hur de s j ä l v a u t r e d e r o l y c k o r n

d e t i n t e s k e r i g e n ? I s å d a n a fall, hur ser den rutinen ut?

T i l l s y n e n h a r v a d M a g n u s

Henriksson kallar för tre ben

Det ena handlar om det föreb y g g a n d e a r b e t e

håller personlig skyddsutrustning och det tredje är om det d e s e n a s t e t v å å r e n i n t r ä f f a t arbetsolyckor som lett till att e n a r b e t s t a g a r e s o m f ö l j d a v o l y c k a n i n t e k u n n a t a r b e t a under mer än tre arbetsdagar

Vad vill ni ha av det enskilda företaget?

– A l l t d e t h ä r m e d r i s k b e -

dömningar, personlig skyddsutrustning, rutiner för utred-

n i n g a r a v o l y c k s f a l l k o m m e r vi ställa krav på om de inte har det Det är egentligen den röd a t r å d e n i n o m a l l a d e h ä r branscherna – Hela kampanjen heter ju

A c c i d e n t s a t w o r k o c h h a n dl a r o m o l y c k o r o c h h u r m a n s k a e l i m i n e r a d e m p å b ä s t a sätt eller minska risken för att de ska uppstå helt enkelt

E n v i k t i g d e l m e n a r n i ä r

a t t f ö r e t a g e t u t r e d e r t i l l b u d

o c h o l y c k o r , m e n p o l i s e n b r u k a r j u k o m m a n ä r n å g o t a l l v a r l i g t i n t r ä f f a t U t r e d e r i n t e d e e l l e r n i s å d a n a h ä r olyckor? –

D e t f i n n s i n g e n l a g o m a t t a n m ä l a t i l l p o l i s e n , m e n

Alla länder som deltar i Slic-kampanjen ska genomföra egna tillsynsinsatser riktade mot arbetsgivare inom de särskilt olycksdrabbade branscherna skogsbruk, jordbruk, bygg och transport BILD: ARBETSMILJÖVERKET

d e t f i n n s d ä r e m o t e n l a g o m att man måste anmäla till oss p å A r b e t s m i l j ö v e r k e t o m d e t i n t r ä f f a t e t t a l l v a r l i g t t i l l b u d eller ett allvarligt olycksfall

– D e t ä r v i s o m ä r d e n m y n d i g h e t s o m i r e g e l , u t r eder det här parallellt ihop med polisen De väntar in oss Lägger vi ner det så lägger polisen n e r d e t D e k ö r n ä s t a n a l d r i g u t a n a t t d e k o l l a t a v o m v å r u t r e d n i n g g å r v i d a r e e l l e r i nt e V i s t ä m m e r a v m e d v a randra För vår del är det jättebra att de är med på plats och tar bilder som vi får ta del av

Här börjar det kännas som tårta på tårta om även det ak-

tuella företaget ska utreda den i n t r ä f f a d e o l y c k a n , m e n d e t f i n n s e n p o ä n g m e d d e t , l i ksom att företaget även utreder tillbud: – Framför allt om det är en vanlig olycka som inte kräver a t t m a n a n m ä l e r t i l l o s s e l l e r ett mindre allvarligt tillbud så s k a d e ä v e n u t r e d a d e t , s ä g e r M a g n u s H e n r i k s s o n D e t ä r j ä t t e v i k t i g t a t t d e g ö r d e t f ö r j a g b r u k a r s ä g a a t t t i l l b u d , ”nästanolycka”, är nästan viktigast att utreda av alla de här delarna – G ö r d e b r a u t r e d n i n g p å t i l l b u d s å k a n d e t e l i m i n e r a , e l l e r i a l l a f a l l m i n s k a r i s k e n , f ö r f r a m t i d a o l y c k o r ” H a n h a d e t u r ” ä r a l l t s å i n t e t i l lräckligt

Slic har tagit fram en checklista och ett frågeformulär som inspektörerna i alla länder ska använda sig av Det här är några av de frågor som inspektörerna ska ställa:

• Har arbetsgivaren utsett en eller flera arbetstagare till att utföra arbetsuppgifter som ska skydda mot och förebygga risker i arbetet?

• Tillhandahåller arbetsgivaren personlig skyddsutrustning för det arbete som ska utföras?

• Har det inträffat arbetsolyckor de senaste två åren som resulterat i att en arbetstagare varit arbetsoförmögen under mer än tre arbetsdagar?

Resultaten av ländernas tillsynsinsatser ska skickas till Slic som kommer att sammanställa dem i en rapport som alla deltagande länder får ta del av Källa: Arbetsmiljöverket

Text: BO BÄCKMAN

Vi utför grävarbeten!

VI UTFÖR

• Skogsvård

Diplomerade för avloppsanläggningar Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63 070-696 19 44

• Trädfällning · Trädbeskärning

• Trädgård – häckklippning m m

• Bortforsling – ris och virke

✓ Erfaren inom avancerad trädfällning

✓ Innehar full ansvarsförsäkring och är certifierad.

✓ Kostnadsfri offert

benny@bennysskogsvard.se · Läggesta 410 ASKERSUND OBS! NY HEMSIDA: www.bennysskogsvard.se Nu även med RUT-avdrag

Calle 070-556 20 98 skolds.maleri@gmail.com

Hitta din målgrupp med en annons i Jordbrukaren! Var tredje vecka delas Jordbrukaren ut gratis med post till alla lantbruk och lantbrukshushåll i Östergötland, Örebro län, norra Småland och södra Södermanland Ring och boka annonsplats på 0141-560 09

t w o r
g a n i s e -
d e n e u r
a a r
d e n t s a
k , s o m o r
r a s a v
o p e i s k
b e t s -
a f ö r a t t s j ä l v a l ä r a s i g a v d e t ä r
s å
t , d e t a n d r a o m a r b e t s g i v a r e n t i l l h a
n d a -
8 Nummer 7 • Maj 2024 AKTUELLT
till alla jordbrukare
Östergötland, södra
norra Småland
Örebro län
Jordbrukaren utkommer
i
Södermanland,
och
)( /& $'(' , '".!# # !-'(& # # )'(& ! $ ".!# # )!* &! & # ! $ $&& 0 # ( $!"' ! ' ! "" + +++ 0 # /% ' ! "" $ $ # 0

Från missväxt till tillväxt!

f o ... re för omgående leverans.

med mycket hög kapacitet KK1600 och KK1800 Nya & begagnade.

VI UTFÖR TVÄTT OCH MÅLNING AV FASADER

• Sprutning av Falu rödfärg

• Målning av fasader

• Fasadrengöring

• Skyliftarbeten

Ödeshög · 070-333 38 05 info@viktoranderssonsmaleri.se www.viktoranderssonsmaleri.se

Vi har flak och containrar för alla ändamål. Vi tar emot och hämtar järnskrot och metaller. Vi kör på HVO.

ÖSTGÖTA METALL & SKROT AB

Tel 0120-100 32, 070-887 24 54 Spårgatan 1B Åtvidaberg www.östgötametalloskrot.se

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494-128 50 www.kisamotorservice.se inkl moms

Traktorer

Valtra N174 Frontlyft

kraftuttag ..........................................-17

Valtra 6850, lastare .......................-02

Valtra 6750, lastare .......................-02

Valtra 6350, lastare .......................-07

Valmet 900.......................................-98

Valmet 800, lastare .......................-00

Valmet 665 ......................................-93

Valmet 755, lastare .......................-90

Valmet 505, lastare .......................-85

Valmet 605.......................................-84

BM 400 2wd, lastare.......................-70

MF 175 2wd, lastare ......................-71

BM 2200, 2WD, lastare ..................-81

Deutz 7207 ......................................-85

IH 955 ...............................................-82

Lastmaskiner

BM L90 ............................................-90

BM L30 .............................................-99

Everun ER 2500 teleskop..............-23

Hästtransporter Ifor Williams HBX511, utlastning fram, nyskick ..................................-21 Kylinge boggie 1400......................-03

Balgripar

Stora BM & SMS/Trimafäste

Dieseltankar Entreprenadtankar 1–3 m3, besiktade Gårdstankar 1,5–6 m3, besiktningsintervall 6–12 år

Dieseltank 10 & 20 m3, besiktningsintervall 12 år

Miljöcontainers 8–20 fot

NYA Griplastarkärror Mowi och Farma till extra fördelaktiga priser och snabba leveranser! Moheda 121, 4WD, M51T ................... Mowi 1050 P30T .............................-23

Mowi 400 12 ton ............................-07 Mowi 400 10 ton, egen pump.....-06 Mowi 300 10 ton ............................-09 Mowi 300 8,5 ton ...........................-06 Farma CT 6.3, 9 ton .......................-22 Farma CT 3.8, 6 ton .......................-13 Niab traktorprocessor 515 B med längdmätning ......................-24 Patruuna 860 9ton 6,5m ..............-13 KTS 6,3 9ton ....................................-10 Valmet 8100 m Moheda 500 kran .-06 Tajfun RCA400 vedmaskin ...........-24 Lunning vinsch, 3–4 ton Star kran med hydraulsväng Skogskärror 3–7 ton Vägsladdar 2-skärig med strängspridare 3-skärig, bogserad med strängspridare Redskap Schaktblad fram-/bakmont. Front-/hjulvikter JD & Valmet Tippkärror & Övrigt Maskintransportsläp, 3-axlad Kreatursvagn, 6 m Tippkärror, 5–12 ton Dumpervagn Utnäs, 14 ton Rundbalsvagn Utnäs Containers 6–40 fot Traktordäck nya och begagnade

Lastväxlarvagnar Bigab 10-14 G2, 15-19, 7-10, 8-12, 10-14, 2-15 Bigab dumperkärror T8, T10 fördelaktiga priser!

Anders Bil & Maskin AB www.anders-bilmaskinab.nu

Anders Svensson: 0495-202 80, 070-606 12 23

Anders Johansson: 0456-500 05, 0708-99 27 93

Vi köper & säljer

Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde

Hanna eller Anders når ni på: Tel 013-23 44 64/65

30 000 läsare kan se din annons!

Ring 0141-560 09 för att boka plats

Vi målar följande fasader:

Rödfärgade

Reveterade Oljefärgade

Vi utför även: Epoxibeläggningar Handmålning

Hetvattentvättning

Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

SOFABSanering & Färg AB 0705-300 751, 0730-36 71 36 www.sofabskanninge.se

Vikör påHVO!

• Certifierad betong • Grus, makadam & sand • Trekammarbrunnar

GRUS & CEMENT AB ÅTVIDABERG

Tel: 0120-105 05, 070-638 10 88. Vrånghult grustäkt www.grusochcement.se

Vi sprutmålar med äkta Falu rödfärg

Vi erbjuder även: • Fasadtvätt • Taktvätt • Stalltvätt • Teknos färger Besök webbutik:högtrycksdelar.se

SOFAB Sanering & färg AB

Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751 www.sofabskanninge.se

Bo Johansson Skogsentreprenad AB

Vi ser långsiktigt på ditt skogsägande

•Avverkningsuppdrag

•Leveransvirke

•Skogsbränsle

•Certifierat företag med markskonande maskiner enligt PEFC-standard

Telefon: 070-217 65 93

Auktioner 2024

Bokning av auktioner 2024

Hittills bokade

8/6 Nätauktion Traktorer, Maskiner, mm.

15/6 Nätauktion Uddevalla Modelltåg/järnväg Märklin med mera.

30/6 Gårdsauktion Sånnersta Norrgård Kumla Verktyg, Innebo, Allmoge, Antikt o Kuriosa

13/7 Nätauktion Trankils Prästgård Årjäng Traktorer, Maskiner o Redskap samt Innebo

21/7 Gårdsauktion Sånnersta Norrgård Kumla Verktyg, Innebo, Allmoge, Antikt o Kuriosa

27/7 Gårdsauktion Bältaregården Eriksberg Herrljunga Traktorer, Maskiner o Redskap

31/8 Gårdsauktion Prästkvarn Kållsäter Mariestad Veterantraktorer, Maskiner o Redskap

Fler under bokning –utförliga beskrivningar på vår hemsida.

Vi nås på tel: 070-544 31 17, 076-428 83 86, www.farmarauktion.se

Nummer 7 • Maj 2024 9 AKTUELLT Jordbrukaren utkommer
jordbrukare
Östergötland, södra Södermanland,
till alla
i
norra Småland och Örebro län
KINGQUAD
142.900:Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg.
LT-A500XPM
Boka
rödfärgning!
$ ! ! "& & & & ! & ! " & ! #" #!" & & !! & $ "$ ' ' "$ +* ) ) " *++(,. -/ ** ) %%%'! " '! Tömningsfläktar från 11 till 37 kw
19 44
070-696

Satsar på framtid i skogsbranschen

Filip Åsenfalk trivs på Vreta och med skog

VRETA KLOSTER (JB)

På Vreta naturbruksgymnasiums inriktning skog går Filip Åsenfalk sitt första år. Hans intresse för skog har breddats och han trivs på utbildningen.

U n d e r J o

sök på Vreta utbildningscentrum för att få en demonstra-

arbete med motorsåg (se sista

s

Filip Åsenfalk som går inrikt-

n

Vångell berättade

Hur kommer det sig att du sökt just skogsinriktningen?

– J a g h a r j o b b a t h o s e n

s l ä k t i n g p å e t t l a n t b r u k , e n

k ö t t g å r d , b e r ä t t a r F i l i p J a g h a r a l l t i d t y c k t o m a t t k ö r a m a s k i n , l a s t a r e , t r a k t o r o c h a l l a m a s k i n e r N ä r j a g s k u l l e s ö k a t i l l g y m n a s i e t f ö r e t t å r sedan då tänkte jag att det här

med lantbruk, jag ska inte säga att jag är något proffs, men

j a g t y c k e t a t t j a g k u n d e l i t e

där

– S å t y c k t e j a g a t t s k o g e n ä r i n t r e s s a n t o c h s k o g h a r v i

h e m m a , f a r s a n h a r l i t e , m o -

torsåg har vi kört hemma och

k l u v i t m y c k e t v e d , s å d e t v a r m y c k e t d e t s o m f i c k m i g i nt r e s s e r a d , o c h a t t k ö r a s k o g smaskiner

– A t t l ä r a s i g o m s k o g e n

tycker jag också är intressant

Det blev ju mycket bättre Jag

v i s s t e a t t d e t s k u l l e b l i k u l , m e n d e t b l e v ö v e r f ö r v ä n t a n

ändå Jag trivs jättebra här

I d a g h j ä l p e r d u d i n l ä r a r e a t t d e m o n s t r e r a s k y d d s u t -

r u s t n i n g o c h s ä k e r h e t V a r

d e t n y h e t e r f ö r d i g h ä r p å

Vreta eller använde du redan rätt skydd hemma på gården också?

– Jag har ju kört med farsan innan och det var noga direkt

F ö r s t a g å n g e n v i s k u l l e u t s å var vi och köpte kläder Vi har också haft motorsågar som är

f u n g e r a n d e o c h s ä k r a , s å d e t har vi varit noga med hemma och på skolan är det också väldigt noga

Andreas Vångell kommenterar:

– D e t ä r s k y d d s k l ä d e r d u s k a h a n ä r d u k ö r m o t o r s å g

D e t ä r s å v i j o b b a

elever och det vet våra elever

Har du haft någon praktik utanför gården än?

riktig praktik Det är två veck-

vi fyra veckor praktik

Nu h a r d u e r fa

verkar som att det är det skog du lutar åt Är det fortfarande skogsmaskin som är målet?

– Nu när vi har kört motors å g

m e r

Från början tänkte jag att jag vill bara köra maskin, men eft e r a t t m a n f å t t t e s t a d e h ä r m o m e n t e n , s å s o m d e t s e r u t nu skulle jag lika gärna jobba

TILLFÄLLE!

UTFÖRSÄLJNING Betongrör

Vi säljer ut ett parti betongrör med hög hållfasthet. Lämpliga till dagvatten, igenläggning av diken, vägrör mm.

Priser från (alla priser ex moms):

Ø 300mm (L=2000mm).....................................60 kr/m

Ø 400mm (L=2200mm).....................................150 kr/ meter

Ø 500mm (L=2200mm).....................................200 kr/meter

Ø 600mm (L=2200mm).....................................240 kr/meter

Ø 800mm (L=2200mm).....................................400 kr/meter

Ø 1200mm (L=2200mm)...................................818 kr/meter

För beställning

och frågor, ring: 010-455 24 20

Frakt kan ordnas

Filip Åsenfalk går första året på Vreta naturbruksgymnasium med inriktning skog

med manuellt arbete i skogen Antingen röjsåg eller plantera s o m j a g t y c k e r ä r r ä t t t r e v l i g t också Jag är inte helt säker på

vad det kommer bli, jag tycker båda delarna är kul – När man får chans att testa alla olika saker så får man li-

te mer öppen sikt, säger Filip Åsenfalk

Text och bild: BO BÄCKMAN

Traditionsenligt bjuder Hushållningssällskapet Östergötland in till en kväll i fält.

Vi inleder med något gott från grillen utanför ladugården på Glyttinge för att sedan vandra ut i fält. Tillsammans med rådgivare och fältfösökspersonal kommer vi bland annat titta närmare på några av årets fältförsök i höstgrödor och växtskydd samt fördjupar oss i bördighet.

Vi kommer också kolla in ett av Försöksringar Östs försök med biostimulanter.

Du hittar hela programmet på vår hemsida!

Ingen anmälan krävs, bara att dyka upp!

Varmt välkommen ut i fält!

Har du frågor om evenemanget? Ring 013-35 53 00

Besök hushallningssallskapet.se/kalender eller skanna QR-koden för att läsa mer om kvällen

upphandlade av Jordbruksverket på tema

r u k a r e n s b e -
r d b
s u t r u s t n i n g f ö r
t i o n a v s k y d d
)
e l t o g f ö r s t a å r s e l e v e n
i d a n
d
i n g s k o g H a n f i c k d e m o ns t r e r a d e t l ä r a r e n A n d r e a s
r m e d v å r a
– D e t s v å r a ä r a t t f å a l l a a n d r a a t t f ö r s t å a t t d e t h ä r ä r f a k t i s k t n å g o t s o m k r ä v s f ö r din egen säkerhets skull även o m d u s t å r p å v e d b a c k e n hemma – Egentligen är det såhär att h e m m a s å b e s t ä m m e r m a n s j ä l v D å f i n n s i n g e n a r b e t sm i l j ö l a g , m e n o m d u b e r g r a n n e n k o m m a o c h h j ä l p a d i g h a r d u e t t a n n a t l ä g e D å m å s t e g r a n n e n h a r ä t t g r e j e r
– J a g h a r s å g a t l i t e d ä r j a g j o b b a t , m e n i n t e h a f t n å g o n
o r t i l l s d e n b ö r j a r o c h d å h a r
r e n h e t fr å n l a n t b r u k o c h s k o g , m e n d e t
r ö j s å g
l a n t e r a t o c
a
-
a t E f t e
f å
,
, p
h
n
n
r m a n
t t g ö r a d e t i s k o l a n ö p p n a s d e t l i t e
10 Nummer 7 • Maj 2024
jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland
Örebro län
SKOG Jordbrukaren utkommer till alla
och
10 juni 17:00 Glyttinge Linköping VÄLKOMMEN
FÄLTVANDRING!

• Rekommenderade sprutmålare av Falu Rödfärg

•Över 35 års erfarenhet av branschen

•Lämnar kostnadsfri offert på plats

• Lagerförsäljning av Gjøcos kompletta färgsortiment

Vi målar allt ifrån Småland till Uppland

Carl Stråkander 0730 66 00 04 carl@stragard.se www.stragard.se

Du har väl sett vår hemsida? www jordbrukaren se

Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten.

Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11,

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00 www.sandstromwebshop.se

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 09

MEKANISKT SKYDD MOT SNYTBAGGAR

Nummer 7 • Maj 2024 11 AKTUELLT Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare modern tappning. Tillverkade i glas berarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i era mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!
HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping www.baxi.se - info@baxi.se Tel: 0515-171 10 Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING Bonus Light Levererarfärdigbetong certifierad av VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180 VI KOPER DITT SKROT! Ett familjeföretag sedan 1972. Vår specialité: $ !$ ! # % $ % " ' ! # ! ! # % ! " ! # ! ! &" ! # ! ! # ! # ! &! % # % ! " " ! ! "! # "$ # " Vi stödjer och är medlemmar av FSC. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Tel. 070-340 32 01 | 073-980 06 36 info@organox.se | www.organox.se Effekt ivtoc h vöjlim tgilnä HYLONOX
BESÖKOCKSÅVÅRWEBBUTIK
Boka rödfärgning!
VIKINGSTAD

SKOG Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län

Märkningen av skyddskläder visar klassningen Den lilla symbolen med en motorsåg visar att de har skyddsklass 1

Filip Åsenfalk har fällt ner visiret och hjälmen är klar för arbetet

Skyddet en viktig del av jobbet

Arbete med motorsåg kräver en bra säkerhet

VRETA KLOSTER (JB)

Man behöver skyddsutrustning vid arbete med motorsåg. På Vreta utbildningscentrum fick Jordbrukaren en genomgång av vad som krävs och hur det ska skötas.

L ä r a r e n A n d r e a s V å n g e l l p å V r e t a u t b i l d n i n g s c e n -

t r u m s i n r i k t n i n g s k o g o c h förstaårseleven Filip Åsenfalk v a r p å ö v n i n g s p l a t s e n i d e t skogsparti som ligger i anslutning till skolan Med sig hade d e e n m o t o r s å g o c h F i l i p s skyddsutrustning

D e t o g s i g t i d a t t g e J o r db r u k a r e n e n g e n o m g å n g a v vilka skydd som krävs vid arb e t e m e d i f ö r s t a h a n d m ot o r s å g , o c h ä v e n m e d r ö j s å g

A n d r e a s V å n g e l l b ö r j a d e m e d a t t b e r ä t t a o m h j ä l m e n och hur den ska skötas: – Det är en plasthjälm med e n p a s s f o r m s r e g l e r i n g P l a st e n g ä l l e r d e t a t t h a k o l l p å H e l s t s k a d e n i n t e v a r a ö v e r f e m å r M a n f å r k ä n n a s å a t t d e n f l e x a r l i t e o c h i n t e ä r stum – N ä r m a n i n t e h a r h j ä l -

m e n s k a d e n f ö r v a r a s s v a l t o c h m ö r k t f ö r a t t p l a s t e n s k a h å l l a s å l ä n g e s o m m ö j l i g t M a n s k a i n t e h e l l e r t v ä t t a hjälmen med starka lösnings-

m e d e l o c h s å f ö r d e t f ö r s t ö r också plasten

P å h j ä l m e n f i n n s h ö r s e lskydd och det är ett krav De ska också kontrolleras och bytas med tiden

– V i s i r e t m å s t e d u h a , a lt e r n a t i v t g o d k ä n d a s k y d d sg l a s ö g o n D e t r ä c k e r i n t e m e d v a n l i g a g l a s ö g o n u t a n d e t s k a v a r a s k y d d s g l a s ö g o n som även täcker sidorna Det

ä r k r a v e t f ö r m o t o r s å g s a nvändning

Att kläderna har reflexer är

e t t a n n a t k r a v M a n m å s t e alltid synas

– Filip har på sig en varselb l u s , e n s i g n a l f ä r g a d b l u s m e d r e f l e x p å D e t ä r k r a v R e f l e x e r n a m å s t e f i n n a s o c h det finns en klassning, en vars e l k l a s s n i n g D e n h ä r ä r d e n l ä g s t a v a r s e l k l a s s m a n f å r h a

Läraren Andreas Vångell på Vreta naturbruksgymnasiums inriktning skog och förstaårseleven Filip Åsenfalk visade skyddsutrustning för Jordbrukarens utsände

Det ska alltid stå EN 471 för att vara godkänt – I blusen har han också ett f ö r s t a f ö r b a n d D e t ä r e t t k r a v V i f å r i n t e k ö r a m o t o rsåg utan att ha första förband med oss – I a r b e t s m i l j ö f ö r e s k r i ft e r n a s t å r d e t s k y d d s h a n ds k a r , m e n m e d d e t m e n a s v a n l i g a h a n d s k a r H a n d s k a r s o m s k y d d a r h ä n d e r n a Skyddskängorna har stålhätta o c h ä r g j o r d a m e d e t t s k y ddande material De finns i tre klasser

B y x o r n a ä r d e t n o g a m e d och de är väldigt viktiga – I skyddsbyxorna, motors å g s b y x o r n a , ä r d e t e t t s k y d d s m a t e r i a l , D e t ä r f l e r a

lager tunna trådar som gör att n ä r m a n s å g a r i d e m s å d r a s trådarna med in och låser fast kopplingen så att sågen stannar

V a r s k y d d e n b e h ö v s m e s t e l l e r s n a r a r e d e t m e s t u t s a t t a s t ä l l e t v i s a r s i g v a r a o v a n f ö r vänster knä – Jag kan inte ta gift på min a u p p g i f t e r e f t e r s o m a t t d e t blir en uppskattning, men 90 p r o c e n t a v d e t i l l b u d v i h a r m e d m o t o r s å g a r ä r a t t d e t e n lätt sågning när man släppt gas e n o c h k e d j a n i n t e h u n n i t stanna än – Man håller sågen såhär så det är närmsta stället, säger Fil i p o c h v i s a r v a r f ö r b y x o r n a

vanligen rispas just där Det är lätt att komma emot där Motorsågen är ett eget kapitel, men korthet ska den bland annat ha kedjefångstapp, fung e r a n d e s t o p p k n a p p , k a s tskydd, dels det som aktiveras g e n o m a t t m a n k o m m e r å t d e t , d e l s d e t i n b y g g d a e l l e r tröghetsbroms, som det heter – D e t b a k r e k a s t s k y d d e t s o m v i h a r v a l t a t t h a p å v å r a e l e v s å g a r ä r e t t t i l l v a l , i n g e t som är krav Jag tycker det är bra för du kommer åt det när du inte kommer åt det främre kastskyddet som vid liggande såg Får du ett kast så kommer du åt det bakre

T i l l s å g e n s s ä k e r h e t s f u n k -

t i o n e r h ö r ä v e n s å d a n t s o m

g n i s t f å n g a r n ä t e t s o m h i n d r a g n i s t o r s o m k a n a n t ä n d a i s k o g e n , v i l k e t ä r l ä t t h ä n t e n torr varm dag F ö r r ö j s å g g ä l l e r u n g e f ä r samma regler som för motorsåg, men det finns skillnader

B l a n d a n n a t r ö r d e t t a b y xorna:

– B y x o r s k a v a r a h e l t ä c ka n d e , m e n d e t f i n n s i n g e t krav på något sågskydd i dem En röjklinga har ju ett helt annat sågsätt än en sågkedja Vi har ingen risk heller att kom-

m a å t e n r ö j k l i n g a m e d b enen – Hjälm vid röjning är bara

k r a v o m s k o g e n v i r ö j e r ä r

Utrustningen som nämns i texten är vad Vretas utbildning med skogsinriktning använder Det ska inte ses som generella krav som gäller överallt En snabbare såg kräver högre klassning av skyddsbyxor Arbete i olika miljöer och med olika uppgifter betyder andra krav och så vidare För maskinkörning gäller andra krav

m e r ä n t v å m e t e r h ö g V i s i r e l l e r g o d k ä n d a ö g o n s k y d d o c h h ö r s e l s k y d d ä r a l l t i d krav K ä n n s d e t k r å n g l i g t m e d alla grejer som krävs för att få köra motorsåg? – Ä r m a n v a n f r å n

b ö r j a n a t t d e t h ä r ä r d e t m a n s k a h a p å s i g s å b l i r d e t e n v a n e s a k och man känner att såhär ska det vara, säger Andreas Vångell Jag skulle tycka det känns k o n s t i g t o c h f e l u t a n s å d a n t som skyddsbyxor Text
BO BÄCKMAN
och bild:
NUMMER 7 Maj 2024 Årgång 96
Lantmannatidn ngen Jordbrukaren • Till Östergöt ands lantbrukare sedan 1926
I blusen har Filip ett första förband Det är ett krav En röjklinga har ett helt annat sågsätt än en sågkedja och kommer inte åt benen

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.