Jordbrukaren nr 3, 2024

Page 1

Nummer 3 • Årgång 98 Mars 2024

Flitigt använd skogsgård

S K O G S k y l t e n i n t i l l S k o g s s t yrelsens skogsvårdsgård mellan Nyk i l o c h U l r i k a ä r b l y g s a m Ä n d å omfattar fastigheten 397 hektar och h ä r b e d r i v s e n m a s s a a k t i v i t e t e r F a s t i g h e t e n ä r f l i t i g t a n v ä n d f ö r kurser, visningar och inte minst de försök som pågår i skogen Fastigh e t e n ä r f l i t i g t a n v ä n d f ö r k u r s e r , visningar och inte minst de försök som pågår i skogen En rundtur på fastigheten leder så småningom till ett torp, Svenstorp Sven var dräng på Skullebo gård på 1780-talet och f i c k c h a n s e n a t t a v a n c e r a o c h b l i torpare så han började bygga sig ett torp Man måste beundra Sven för m ä n g d e n h o p s a m l a d e s t e n a r s o m l i g g e r p r y d l i g t i h ö g a r o c h m u r a r vittnar om ett oerhört arbete för att skapa ett drägligt liv här

SIDAN 8

Nytt kunskapsnav i Linköping

Du som är prenumerant på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

En

Maskinkvinnan Cecilia Schultz driver växande företaget Bepart

s k i n k v i n n a n o c h d e

Schultz som äger och driver maskinfirman Bepart i Valdemarsvik har en spännande resa att berätta om

Maskinfirman Bepart säljer och servar maski-

av Bepart har varit både omfattande

SIDAN 10

Maskinstationen ett riktigt familjeföretag

Bröderna Bladins Maskinstation kör i huvudsak

GÅRD

Lantmannatidningen Jordbrukaren
sedan
• Till lantbrukare
1926
branschtidning i Länstidningen
Lita aldrig på en folkpartist! SIDAN 2 Insatser minskade växthusgaser SISTA SIDAN
uts e r L i n k ö p i n g s u n i v e r s i t e t a t t a ns v a r a f ö r e t t n y t t n a t i o n e l l t k u ns k a p s n a v f ö r d i g i t a l i s e r i n g i n o m j o r d b r u k e t P r o j e k t e t s t r ä c k e r s i g över tre år och har en budget på 20 m i l j o n e r k r o n o r D e t s k a l e d a s a v LiU-forskarna
JORDBRUK Jordbruksverket Karolina Muhrman och Per Frankelius SIDAN 2
TILL SALU Här kan du äga din egen lilla värld SIDAN 6 MILJÖ
L t t d g J db k T Ö gö d tb k d 1926
Cecilia Schultz eller Maskinkvinnan, äger och driver maskinfirman Bepart
t h a r s i n a s k ä l C e c i l i a
REDSKAP & MASKIN Hon kallar sig Ma-
n e r o c h r e d s k a p t i l l l a n t b r u k , s k o g s b r u k o c h e n t r e p r e n a d F i r m a n ä r v ä l r e n o m m e r a d o c h k ä n d M a n s e r d e n p å e n k u l l e v i d e n a i n f a rten till Valdemarsvik dit den flyttade 2017 Bep a r t ä g s o c h d r i v s s e d a n 2 0 1 6 a v C e c i l i a Schultz Utvecklingen
och snabb och Cecilia har fått mycket uppmärksamhet
lantbruksentreprenad som gödsel och foder, men har även hand om snöröjning och annat Det är bröderna Marcus och Andreas Bladin som sedan 2001 driver maskinstationen Verksamheten står på flera ben, men runt 70 procent av omsättningen kommer från lantbrukskörningen De flesta kunderna finns inom ungefär tre-fyra mils radie, men några finns längre bort SIDAN 4
Känsla för maskiner
Drängen Sven som blev torpare på 1700-talet var flitig med att samla ihop stenar på Skullebo
BORRING
VECKANS

Veckans Peter Borring:

Lita aldrig på en folkpartist!

Ja, det kan ju låta hårt så innan alla med liberala drag får hjärtinfarkt vill jag u n d e r s t r y k a a t t j a g r e s p e k t e r a r a l l a o l i k a m ä n n i s k o r s å s i k t e r o c h v ä r d e r i n g a r u t o m m ö j l i g e n n a z i s t e r o c h ä k t a k o m m u n i s t e r och jag känner många som förmodligen är liberaler som jag litar på fullt ut Men när det kommer till jordbrukspolit i k o c h m i l j ö k a n m a n a l d r i g l i t a p å f o l kpartister eller de som i dag kallar sig Liberalerna Eller, tvärtom, du kan lita att du inte kan lita på dem! I nästan varje fråga som rör klimat, djurskydd och miljö som relaterar till jordbruk kan man vara säker på att L kommer tänka på samma sätt som MP och V, vilket sällan gynnat breda delar av jordo c h s k o g s b r u k e t M ö j l i g e n e x k l u s i v a n ischer som inte löser helheten Jag tror det är därför som L och tidigare FP alltid haft så lågt stöd bland oss bönder trots att de egentligen principiellt står för v ä r d e r i n g a r s o m m å n g a b ö n d e r o c h s m åf ö r e t a g a r e g i l l a r B o r g e r l i g a v ä r d e r i n g a r

m e n m e d e n r o b u s t v ä l f ä r d s s t a t i b o t t e n som säkerställer bra förutsättningar för alla M e n d e t ä r j u s t d e t t a a t t b a r a v a r a l i b e r a l när det passar som de flesta bönder sett igenom När det kommer till jordbruksfrågor har Liberalerna- fd FP- alltid varit mera frihandelsvänligt än självaste Moderaterna för i M har det alltid funnits grenar till ”godsägarhögern” som haft mera pragmatiskt förhållningsätt till ba d d bruksstöd Att vara och marknadsliberal i n t e v a r a f e l i s i g T flesta bönder som för vilja få betalt av mar vettig nivå som ger s l i p p a s i t t a i h ä n d e r ker Det blir dock h när man är för en he m a r k n a d s a m t i d i g t m a n v i l l h a k v a r v ä d e n s d y r a s t e d j u s k y d d s l a g o c h e n a

Jag tror det är därför som L och tidigare FP alltid haft så lågt stöd bland oss bönder trots att de egentligen principiellt står för värderingar som många bönder och småföretagare gillar.

världens dyraste miljölagstiftningar och till och med ständigt verkar för ökande kostnader kopplat till detta Då blir det inte frih a n d e l p å f r i h a n d e l n s v i l l k o r o c h d e t ä r denna motsättning som Liberalerna aldrig riktigt kunnat ta till sig

Det finns en historia av att svenska lantbruket hanterats styvmoderligt även av borgerliga regeringar för att man av regeringsi h den behövt beakta ndefientliga eller tsfrämmande lini d C e n t e r n s o m b y g d s - o c h l a n tgerliga regerings, m e n s o m i n t e k ge efter för att L g på tvären I nu n d e r e g e r i n g ä r K D s o m t a g i t ndsbygdsrollen, men återigen så är d e t L i b e r a l e r n a s o m h a n t e r a r d e mest utmanande f r å g o r n a f ö r svenskt jord- och skogsbruk V a d ä r d e t v ä r t att vi har en ack s å j o r d - o c h skogsbruksvän-

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över tre år och har en budget på 20 miljoner kronor.

Genom en upphandling genomförd av Jordbruksverket blev Linköpings universitet utsett att ansvara för ett nytt kunskapsnav som ska lyfta digitaliseringens möjligheter för svenskt jordbruk En viktig del i arbetet blir att förädla, paketera och förmedla kunskap till

lig landsbygdsminister som i mina ögon är genuint besjälad att göra gott för hela det svenska lantbruket (inte bara de 20 procent som producerar på ett visst sätt) – om vi har e n lib e ral klimat- och miljöminis te r? När d e t s k a f ö r h a n d l a s m e d b l a n d a n n a t E U , har vi således i de för areella avgörande fråg o r n a f ö r f r a m t i d e n , a l l t s å e n l i b e r a l m e d s t a t s k u n s k a p s o m a l d r i g h a f t n å g o n s o m helst yrkesmässig kontakt med de gröna näringarna (knappt ens efter att hon blev minister om vi ska döma av lantbruksmedias hjälplösa försök att få till en intervju med henne)

Det känns verkligen inte tryggt att Sverige som för en gång skull på många år har ett regeringsunderlag som vill öka produktionen i jord- och skog har ett miljödepartement med en ledning som jag inte litar på kommer maxa förhandlingsresultatet i positiv riktning för produktionen Det är därför viktigt att alla med politiska kontakter inom L gör vad de kan för att beskriva läget för svenskt jord- och skogsbruk och vikten av att Sverige förhandlar på finskt vis

Må så gott i det Liberala men ambivalenta Sverige önskar Peter

PETER BORRING peter.borring@telia.com samhällsdebattör och opinionsbildare

jordbruksnäringen Kunskapsnavets kansli placeras vid Linköpings universitet och leds av LiU-forskarna Karolina Muhrman och Per Frankelius

– Vi är jätteglada för att Linköpings universitet får möjlighet att koordinera kunskapsnavet LiU är sedan länge starkt inom teknik och har flera satsningar inom lantbruksteknik Nu skapas därför en riktigt stark kunskapsmiljö här, säger Karolina Muhrman Navets uppdrag kan sammanfattas i fem huvudsakliga områden – omvärldsanalys, behovsanalys, koordinera

samarbete och dialog, testa och utvärdera ny teknik samt paketera kunskap

Till navet knyts ett expertnätverk med representanter från Gård och Djurhälsan, Lovang Lantbrukskonsult, Ludvig & Co, Växa Sverige, SLU, LRF, AI Sweden c/o Lindholmen Science Park, DeLaval, Väderstad, IoT world, Sweden Secure Tech Hub och Agtech Sweden

09 00-16 00

– Det formaliserade expertnätverket har både bred och djup kompetens inom lantbruk och digitalteknik och kommer stå för en stor del av navets aktiviteter, säger Per Frankelius Navet kommer också ha en referensgrupp bestående av bland annat aktiva lantbrukare, teknikföretag, medlemsorganisationer och rådgivare som kunskapsorganisationer Källa: Linköpings universitet

2 Nummer 3 • Mars 2024
Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen se ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gun lla Nor én E–post: gunil a norlen@kurirengruppen se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen se Länstidningen ansvarar inte för nsänt ej beställt materia Allt materia i Länstidningen kan komma att lagras i dig tal form och pub iceras på Länstidningens hems da Förbehåll mot sådan agr ng och/el er pub icering ska göras innan mater a et pub iceras Missnöjd? Du kan anmäla publicer ng som du anser är felaktig til PO Allmänhetens pressombudsman Adress Box 22310 104 22 Stockholm Tel: 08-692 46 00 Fax: 08-692 46 05 ANNONSAVDELNING E–post: annons@ anst dn ngen se Felakt ga annonser: reklamation ska göras inom s u dagar från nföring T dn ngens ansvar för fel är högst annonskostnaden För skada på grund av uteb ivet el er felaktigt införande ansvaras nte Rek amation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i L nköp ng ett Svanengodkänt tryckeri MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden Pressgrannar är Svanengodkänt och ngår tillsammans med bl a Sveaskog Holmen Skogssällskapet Ragnsel s som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www vatmarksfonden com) som arbetar med att restaurera torr agda våtmarker i Sverige och även skapa nya Läs mer på www pressgrannar se PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@ anstidningen se Prenumerationspris: Helår 475:– Halvår 260 –Utebliven tidning? Ring 0141-560 03 Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www lanstidningen se Öppettider: Måndag - fredag
AKTUELLT
•Enskilt Avlopp med Projektering •Grundarbeten •Markarbeten 013-100290 ljungsgarden.se Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU LiU-forskarna Per Frankelius och Karolina Muhrman
Nummer 3 • Mars 2024 3 ! " " " $ # " ! $ ), " *(( ! ! ! ! ! $ *$+ " /)( ))#1 " *,(( $ " *# .(- 1/ ())%)* -+ .0 & ' % $ (/(.%+. ,. *% ! ! " !

Maskinstationen är ett familjeföretag

Bröderna Bladins: ”Vi är uppvuxna i det här”

LINKÖPING (JB)

Bröderna Bladins Maskinstation kör i huvudsak lantbruksentreprenad, men har även hand om snöröjning och annat

Nära Vårdsbergsrondellen ö s t e r o m L i n k ö p i n g t ä t o r t l i g g e r g å r d e n V i s k e r y d m e d den karaktäristiska platån ell e r ” K u l l e n ” , s o m d e n m ä kt i g a t i o t a l e t m e t e r h ö g a 78 000 kvadratmeter stora utf y l l n a d e n n ä r a v ä g e n t i l l Hjulsbro kallas Verksamheten som Kullen tillhör, Bröderna Bladins Maskinstation AB, torde vara änn u m e r v ä l b e k a n t D e t ä r bröderna Marcus och Andrea s B l a d i n s o m s e d a n 2 0 0 1 d r i v e r m a s k i n s t a t i o n e n S k a m a n s e l i t e i b a c k s p e g e l n s å b ö r j a d e m a s k i n s t a t i o n e n t idigt: – Pappa Dag började 1966 att köra åt andra lantbrukare s å a t t v i ä r u p p v u x n a i d e t här, berättar de – Den här gården är så pass liten, endast 50 hektar så den kan vi inte leva på Så därför h a r d e t v a r i t s å k a l l a d l a n tb ru k s e n t re pre n ad s om v i arbetar med, vi kör gödsel och foder i huvudsak

BRÖDERNAS MASKINPARK I STORA DRAG:

16 st Fendttraktorer

100-400hk

3 st L60 volvolastmaskiner

1 st We demann mindre lastmaskin

1 st Claas självgående hack

4 st Gödseltunnor 15-25m3

3 st Fastgödselspridare

16m3

1 st Gödselomrörare

2 st 9m slåtterkross med mattor

2 st Strängläggare

4 st Rundba spressar

4 st Fyrkantspressar

3 st Mets övagnar

1 st Inp astare till fyrkantsbal

5 st Sopmaskiner 22 st Snöblad

5 st Sopvalsar

– Vi tog över 2001 Vi hade ju varit med och arbetat långt i n n a n d e s s P a p p a h a d e i n g a heltidsanställda utan hade inhoppare som hjälpte till i perioder, sedan var det familjen s o m k ö r d e , o c h h a n k a l l a d e s i g f ö r F a m i l j e n B l a d i n d å

M a r c u s h a r v a r i t m e d och kört under stora delar av 90talet och Andreas kom igång i mitten av 90-talet Att maskinstationen är ett familjeföretag är tydligt Andreas har två söner varav Albin arbetar på gården och Rasmus går sis-

ta året på Vretaskolan och utbildar sig i samma riktning

Verksamheten står på flera ben, men 70 procent av omsättningen kommer från lantbrukskörning De flesta kunderna finns inom ungefär tref y r a m i l s r a d i e , m e n n å g r a finns längre bort

Vad varje enskild lantbrukare behöver ifråga om tjäns t e r o c h h u r m y c k e t v a r i e r a r väldigt – V i s s a ä r v i h o s e n g å n g o m å r e t , h o s a n d r a m å n g a g å n g e r E n d e l p r e s s a r m a n bara lite hö åt, hos en annan ska det köras gödsel, ensilage och halm

– D e f l e s t a h a r r u n t 60 till 150 mjölkkor Har de 200 mjölkkor är de stora för oss Vi jobbar mest i mellanbygden öster om Linköping Maskinstationen har cirka t r e h u n d r a l a n t b r u k s k u n d e r För några år sedan fanns fyra hundra på kundlistan Mjölkp r o d u k t i o n s k u n d e r n a h a r minskat medan köttproducerande har ökat

O m d e t b l i r f ö r m å n g a som slutar vad har ni för planer framåt? Har ni andra plan e r s o m a t t u t v e c k l a v e r ksamheten framöver?

Blad ns pressar ungefär 27 000 ensilagebalar om året, både runda och fyrkantiga De gör runt 25 000 halmbalar och säl er/förmedlar runt 5-6 000 halmbalar, mestade s ner ti l norra Småland Blad ns kör i runda tal 170 000 kubik flytgödsel och cirka 90 000 kubik fastgödsel

Vintert d står snöröjning på schemat:

Det är 13 mil cykelbanor i Linköpings tätort som man saltar och sopar

– Vi sa tar ungefär 19 mil bussgator i Linköping och Norrköping Vi är 26 snömaskiner när det ska gå för ful t, varav 20 är våra egna

Man håller även på med vintersandupptagn ng på våren, det är lite i Linköping och Norrköping Även dikesslåtter L nköping förekommer

– V i ä r l i t e d å l i g a v i s i o n ärer Vi tar det år för år Vi är glada och tacksamma över att ha en så trygg kundlista med å t e r k o m m a n d e k u n d e r Många gårdar är inne på tredje generationen nu som vi fått ä r a n a t t h j ä l p a i s n a r t 6 0 å r – Sedan får vi se om vad de yngre bröderna Bladin skapar f ö r v i s i o n e r f r a m å t o c h o m d e t k a n d e t b l i e t t n y t t b e n till

O m m a n k a n a n v ä n d a ett ord som högsäsong här så var a r d e n m a r s t i l l o k t o b e r Mest arbete är det i april och augusti Det gör att bröderna ibland får ta in personal med liten eller just ingen erfarenhet av de specifika momenten e l l e r m a s k i n e r n a L ö s n i n g e n är då att låta de nya börja med enklare sysslor och de mind-

r e m a s k i n e r n a , a t t l å t a d e m växa in i arbetet

– Det handlar bara om viljan och intresset Man måste börja i rätt ände Allt går om m a n v i l l , m e n a r b r ö d e r n a Vin te rhalvåre t är b e hove t av personal betydligt lägre

Något som framstår uppenbart är att en maskinstation är en typisk mansdominerad arbetsplats och så har det varit, men tjejer finns numera också här – D e t ä r r o l i g t a t t h a l i t e uppblandat Första tjejen började 2018 så vi körde i 17 år utan några tjejer inblandade

Det har bara blivit positiva effekter av att ha minst en tjej i g ä n g e t D e t b l i r e n a n n a n s t ä m n i n g p å n å g o t v i s D e t b l i r l i t e t u f f a r e m e d e n b a r t g r a b b a r , m e n d e t f ö r s v i n n e r

när tjejer är med i gänget Vi h a r t i l l i å r e n t j e j m e d o s s , m e n s e r g ä r n a a t t d e t b ö r j a r någon mera

P e r s o n a l f r å g a n ä r n å g o t som bröderna återkommer till Sett över ett år så är det väldigt skiftande behov Vi är fyra till sex helårsanställda, men i säsong upp emot 14-15 stycken När jobben ökar så måste det finnas tillräckligt med personal, men man kan inte ha så många anställda hela tiden Det bygger på säsongare och f-skattare

Det som gäller för maskinstationen, om man kokar ner det till kärnan är ju: – Här är det bara körda timmar som genererar pengar i företaget

Text och bild: BO BÄCKMAN

4 Nummer 3 • Mars 2024 REDSKAP & MASKIN Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
Bladins kör i runda tal 260 000 kubik gödsel på en säsong Här tas vintersanden upp från Linköpings cykelbanor Albin, Andreas, Marcus och Rasmus framför en av 16 Fendttraktorer

GLÄDJE I VARJE TRÄD

Att vandra genom den egna skogen är glädje i dess renaste form. Varje frö som är början på något stort. Timret som en dag ska bli trähus. Hoppet om klimatet.

samma skogsägarglädje som vi? Hör gärna av dig så kan vi

Tillsammans för en framtidssmart skog.

holmen.com/skog

Dina gårdsmäklare

" " ! !! ! ! !! # ! !! ! !! &

# ! ( ,3,+/3. 3- 00' ,3/+4-0 .1 ,,' ! ,32+252 0, ,/' ! ,32+-.3 -2 05' " ! ,3,+2-- 05 ,4

! # $ % # ! " # ) * # !

ludvigfast.se

PRECISIONSODLING

Utnyttja dina markförhållanden & lyft din växtodling till nya höjder!

Välkommen till en eftermiddag om precisionsodling; nuläge framtid!

Tisdag 12 mars kl 13:00

Solljuset lyser upp gläntan där vi samlats.

Vi står i den mjukaste mossan, känner skogens dofter och lyssnar till naturen.

Vinden susar mjuk högt upp i trädens kronor, en fågel kvittrar längre bort och vi hör bäcken porla.

Aldrig har vi varit så nära naturen, aldrig har vi varit så nära varandra. Avskedets stund är här och nu, i den stilla friden.

Med vänlig hälsning, Erika Hellberg

Besök oss på något av våra kontor

Norrgårdsgatan 5, Mjölby alt. Storgatan 31, Boxholm eller boka hembesök på tel 0142-164 40.

, , , ,  

Medverkar gör också:

Vreta Kluster

Anmälan senast mars via vår hemsida, skanna QR-koden så kommer du direkt till anmälan!

Välkommen på en halvdag om denna häftiga oljeväxt, där våra rådgivare & inbjudna gäster ger dig som odlar raps tips & information inför säsongen.

Fredag 22 mars kl 09:00

Vreta Kluster

Anmälan senast mars via vår hemsida, skanna QR-koden så kommer du direkt till anmälan!

För mer info om evenemangen & anmälan besök

Medverkar gör också:

Nummer 3 • Mars 2024 5
hushallningssallskapet.se/kalender
FSC-C147284 | www.fsc.org Genom att köpa denna produkt hjälper du till med att ta hand om världens skogar

Äg din egen lilla värld

ÅllebrÅta Ängarna 1

Generöst boende i vackert äldre hus. Flera ekonomibyggnader, solceller, jakt med mera i ett ostört vackert läge. Välkommen till Ållebråta Ängarna 1 som är till salu.

Det finns flera val av väg, men en rek o m m e n d e r a d ä r a t t f r å n V a l d e m a r svik köra mot Södra Finnö och ta av mot Ållebråta vid Rullerum Vid Ållebråta tar man av till Ängarna som välkomnar efter någon kilometer

H ä r i d e n s k ä r g å r d s n ä r a m i l j ö n d ä r agrart landskap varvas med skog är det skönt och ostört, med de stora vägarna på behörigt avstånd Det är fågelvägen ganska nära ut till havet, även om fastigheten är belägen ett par tre kilometer inåt land Den underbara skärgården börjar alltså runt knuten

Ållebråta, som ligger i Valdemarsviks kommun, har gamla anor Redan 1543 förekommer namnet i jordeboken, fast då med stavningen "Ållabrotha" Gården Ängarna flyttades ut från själva Åll e b r å t a n å g o n g å n g r u n t 1 8 7 0 M a n flyttade med ladugården och även flygelbyggnaden så man hade någonstans a t t b o m e d a n d e n n u v a r

Det var Sven och Helena Svensson, som flyttade gården hit Deras dotter Albertina kom att överta den Ännu 2003 var gården i den släktens ägo

Man kan mot bakgrund

vetskapen så framstår den vackra Ängarna med sina härliga omgivningar som en plats man redan genom ett första påseende fastnar för

Byggnationen är tämligen samlad, änd å m e d a n g e n ä m o c h p r a k t i s k r y m d mellan de olika byggnaderna Bostadsdelen finner man i den mellersta delen,

varifrån man lätt når och har överblick ö v e r d e b e b y g g d a d e l a r n a E n v i l s a m u p p v u x e n t r ä d g å r d s t o m t m e d b l o mmor, trädgårdsland, kryddland, bärbuskar och äppelträd bidrar vänligt till harmonin N ä r m a s t d e n v i t a s t i l i g a m a n g å r d sbyggnaden med glasveranda finns flygeln och en ekonomibyggnad Gårdsrondellen kompletterar och pryder den här bilden

S j ä l v a m a n g å r d s b y g g n a d e n ä r i 1 1/2 plan och har generösa 160 kvadratmeter boarea med 6 rum Ibland måste man använda uttryck som att ”Det här m å s t e u p p l e v a s ” f ö r a t t g e e t t r ä t t v is a n d e i n t r y c k P å e n t r é p l a n e t f i n n s bland annat en sal och ett finrum med takmålningar samt ett allrum med såväl trägolv som eldstad Retroköket med s i n a d a t e r a n d e s k å p s l u c k o r m e d r ä t t handtag, liksom insatsen med transparenta lådor för mjöl, socker och annat, samt skafferi finns förstås också här Köket har naturligtvis fläkt, spis, diskmaskin och andra mer moderna inslag Ö v e r v å n i n g e n s t v å r y m l i g a i n b j ud a n d e s o v r u m h a r k a t t v i n d a r o c h d e t där riktigt sköna ljuset Här uppe finns också balkongen där man bör njuta så

ofta som möjligt under den varma tiden på året

Flygeln från 1865 är även den 1 1/2 plan Här finns 60 kvadratmeter boyta och tre rum

F a s t i g h e t e n h a r m å n g a e k o n o m ib y g g n a d e r s å s o m l a d u g å r d , s v i n h u s , halmlada, magasin med flera I ladugården är den gamla stallinredningen kvar T a k e t p å b y g g n a d e n s o m i n r y m m e r halmlada och vagnslider har en solcellsanläggning

D e n t o t a l a t a x e r a d e a r e a l e n ä r 1 1 0 hektar Enligt skogsbruksplanen utgörs 8 2 , 2 h e k t a r a v b a r r d o m i n e r a d s k o g smark med ett virkesförråd om 12 878 skogskubik och en bonitet om 6,6 Här finns också en ny skogsväg med vändplan Åkermarken uppgår till 23 hektar Lite trevlig kuriosa är att åkrarna egna namn såsom Stobbhägn, Kjusan, Stavringsslätten och Bråten Å l l e b r å t a Ä n g a r n a 1 ä r e n a n r i k f i n s k ä r g å r d s n ä r a g å r d d ä r m a n k a n l e v a och verka i en vacker harmonisk miljö Det är också bara 14 kilometer till Valdemarsvik och 34 till Söderköping från den här idylliska världen

Text: BO BÄCKMAN

KORTA FAKTA ÅLLEBRÅTA ÄNGARNA 1

Mangårdsbyggnad: 1,5 plan 6 r o k

Byggår 1878 Boarea 160 kvm Källare med matkällare, pannrum med mera

Tomt: Trädgårdstomt med perenna blommor, blombuskar, trädgårds and, krydd and, bärbuskar och äppe träd

Flygel: 1,5 plan

Byggår 1865 3 r o k 60 kvm

Ekonomibyggnader: Ladugård, sv nhus, halm ada, magasin med f era

Solcellsanläggning på tak

Areal: Total taxerad areal 110 ha Enligt skogsbruksplan utgörs 82,2 hek-

tar av skog med ett virkesförråd om 12 787 skogskub k med ett medeltal på 154 kubik per hektar och en medelbonitet på 6,6 Trädslagsfördelning är 57% tall, 31% gran, 6% löv och 6% ek Åkerareal om ca 23 hektar är utarrenderad på 1-års avtal Ny ägare kan bruka marken 2025

Jakt: Älg, rådjur, h ort och vildsvin Pr s: 13 500 000 kr, utgångspr s Ansvarig mäklare: Rebecca Regnander, Länsförsäkringar Fast ghetsförmedling, 0709-99 23 75

6 Nummer 3 • Mars 2024 GÅRD TILL SALU Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län
a n d e m a ng å r d s b y g g n a d e n n y u p p f ö r d e s 1 8 7 8
av
f
r s t å a t t d e t h ä r v a r i t o c h ä r e n g å r
a t t h å l l a f a s t v i d Ä v e n u t a n d e n
historien
ö
d v ä r d

Förädla från egen skog!

Vi har maskiner för stocksågning, hyvling och fräsning.

Woodmizer LX50START

Det bästa valet i budgetklassen – ett kompakt sågverk för alla användare! Vill du förvandla stockar till brädor och block helt själv? Beställ sågverket LX50START i dag!

•Motor 4kw

•Max stockdiameter 66cm

•Maxstocklängd 3,1 meter

• Tillval: Förlängningssektion sågbänk 1,3 m. Pris från: 33 774:-

Woodmizer MP 160

•Rikt & Planhyvel

•Variator

Kampanjpris: 49 000:Ord ca pris: 68 000:-

Woodmizer MP 260

•Kompakt 4-sideshyvel

•Hyvlar/fräser 4 sidor i ett svep

•Ingår verktyg/kuttrar för 4-sideshyvling

•Förlängningsbord

• Variabel matningshastighet

Kampanjpris: 110 000:Ord ca pris: 135 000:-

Wooodmizer MP 280

•4-sideshyvel

•Hyvlar/fräser 4 sidor i ett svep

•Ingår verktyg/kuttrar för 4-sideshyvling

•Förlängningsbord

•Variabel matningshastighet

Kampanjpris: 130 000:-

Ord ca pris: 159 000:-

Woodmizer Multifräs MF 130

Behöver du mer flexibilitet för att kunna tillverka många olika sorters unika produkter i din verkstad? MF130 kan användas för rak fräsning, kurvfräsning, tappskärning, som överfräs och mycket mer!

Kampanjpris: 69 000:Ord ca pris: 90 000:-

Försäljning av nya och begagnade maskiner Burbage Maskin AB

Åkervägen 18 · 696 32 Askersund 0583-77 08 90 (växel) · info@burbagemaskin.se www.burbagemaskin.se

Du vet väl att du kan läsa Jordbrukaren på nätet?

Klicka

Begagnade traktorer och lantbruksmaskiner

Priser ex moms. Transport och finans kan ordnas

Inkommande

Valmet

Valtra

Valmet

Valmet- och Valtratraktorer köpes, även defekta,

0451-600 51, 070-201 71 05 info@snageholm.com · magnus@snageholm.com www.snageholm.com

VIKINGSTAD ÅKERI AB

Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB

Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten.

Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se

Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

Satseldade-

Säljare

Andreas

Lantmästare 076-846

mail@faust.dk

30 000 läsare kan se din annons!

Proffs väljer Greenpower SPECIALERBJUDANDE

Stationära elverk: Från 3 - 2000 kVA Trygghet & Säkerhet! www.greenpower.se

Tel: 0431 22240

Boka annonsplats på 0141-560 09

Nummer 3 • Mars 2024 7 AKTUELLT Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län Rebecca Regnander..................................0709-992 375 Gustaf Eriksson............................................0703-510 577 Caroline Lundén.........................................0761-153 211 Kontakta oss, vi kan Östergötland! Vill du ha en värdering av din gård hjälper vi dig även med det. $ ! ! "& & & & ! & ! "( & ! #" #!" & & !! & $ "$ ' ' "$ +* ) ) " *++(,. -/ ** ) %%%'! " '! Biobränslepannor
och flödesmatade pannor
norra och mellersta Sverige
Brunåker
22 22 Andreas.brunaker@faust.dk
www.faust.dk Säljes Valtra N154 -16 Lastare Frontlyft 4500tim...............799 000:Valtra N154 -16 Lastare Frontlyft 4500tim...............799 000:Valtra N121 -08 Lastare, Frontlyft ...........................425 000:Valtra N121 Lastare, ren, snabbvxl..........................310 000:Valtra 8150 Hitec -04 Lastare..................................225 000:Valtra 6750 -02.......................................................225 000:Valtra 6650 Lastare, 4300 tim.................................350 000:Valtra 6550 Lastare.................................................249 000:Valmet 6300 -2wd, 8000 tim...................................165 000:Valmet 900 -98 Frontlyft + PTO...............................248 000:JD 5400 med lastare...............................................195 000:Väderstad NZE 800 ..................................................75 000:Väderstad NZ 5,8 och 7,4m Harv hydr, planka..........................................................pris från 35 000:Vibroflex Kultivator 13p...........................................12 000:Vibroflex Kultivator 19p...........................................42 000:-
CS 13p....................................................32 000:-
Väderstad
6600
N111 -08
705 -86
805 -86
Valmet
" $ " % #! " % $ % %
jordbrukaren se
bara på Jordbrukarens framsida uppe till höger på www jordbrukaren se www

Flitigt använd skogsvårdsgård

Utbildning, demonstration, kulturmiljöer och naturreser vat på Skullebo

Skogsstyrelsens

skogsvårdsgård, Skullebo, och markerna där används till kurser, försök och visningar. Här finns även en torpmiljö från sena 1700talet

Skylten in till Skogsstyrelsens skogsvårdsgård mellan Nykil och Ulrika är blygsam Ändå omfattar fastigheten 397 hektar och här bedrivs en massa aktiviteter Gården visar sig ha gamla anor och en intressant historia

– Från början så är ju Skullebo gård en utgård till Brokinds fideikommiss, berättar skogskonsulenten Sven-Owe Kymnedal Nu har vi fått vetskap om att det finns vissa kartor bakåt till 1690 så det är dokumentation hos Lantmäteriet Han visar på kartan:

– Nu är vi här, Källarstugan, ett torpområde som anlades i början på 1900-talet Lite norr om ligger Skullebo gård som den var från början – Skogsvårdsstyrelserna som d e t h e t t e p å d e n t i d e n f i c k i uppdrag efter andra världskriget att införskaffa kursgårdar att bedriva utbildning på Då f ö r h a n d l a d e m a n m e d B r okinds fideikommiss och köpte skogen Man gjorde alltså en avstyckning Idag är det igenp l a n t e r a t , m e n d e t v a r m e r hagmark

Fastigheten är flitigt använd för kurser, visningar och inte m i n s t d e f ö r s ö k s o m p å g å r i skogen Allt tycks kunna gå att a n v ä n d a s o m p e d a g o g i s k a verktyg Man befinner sig ju i den stora läroboken om skog så varför inte läsa i den?

Här finns även kulturlämn i n g a r s o m k o l b o t t n a r , e n k o l a r k o j a m e d m e r a E n r u n d t u r p å f a s t i g h e t e n l e d e r

Skogsstyrelsens skogsvårdsgård, Skullebo, och markerna där används till kurser, försök och visningar Här ekonomibyggnad till torpet Källarstugan som hör till fastigheten

s å s m å n i n g o m t i l l e t t t o r p , Svenstorp – S v e n v a r d r ä n g h ä r p å S k u l l e b o g å r d p å 1 7 8 0 - t a l e t o c h f å r 1 7 8 9 c h a n s e n a t t a v a n c e r a o c h b l i t o r p a r e s å h a n b ö r j a d e b y g g a d e t h ä r M a n m å s t e b e u n d r a S v e n för mängden hopsamlade stenar som ligger prydligt i högar och murar vittnar om ett oerh ö r t a r b e t e f ö r a t t s k a p a e t t drägligt liv här

– På 1990-talet hade vi en k a m p a n j s o m h e t t e K u l t u rmiljö i skogen Vi skapade ett a r b e t s m a r k n a d s p r o j e k t m e d a r b e t s l ö s a b y g g a r e V i k ö p t e i n e t t m o t o r s å g s s å g v e r k p å gården, sågade allt virke, timr a d e u p p l a d u g å r d e n o c h svinstian igen A r b e t s l e d a r e n l y c k a d e s d e s s u t o m s a m l a d e n s i s t a f am i l j e n s o m b o d d e h ä r , d e flyttade 1938 Han fick tag på a l l a å t t a s y s k o n e n s o m f a n n s

k v a r i l i v e t o c h d e b e r ä t t a d e hur det var

– Vi försökte återskapa åtm i n s t o n e d e l a r a v d e t D e t finns en ruin längre bort som p e r i o d v i s v a r i t e g e t t o r p o c h periodvis har Svenstorp arrenderat marken så de fungerade som backstugusittare, men det torpet är borta

– Kärret Svensbokärret var förutsättningen för livet här, s ä g e r S v e n - O w e K y m n e d a l

Där fanns vattenkälla och det gav myrslåtter Det gav en bra b a s f ö r a t t ö v e r l e v a D e t h ä r lilla torpet hade tre koplatser och en häst I kärret finns ett nybildat naturreservat D e r e s t a u r e r a d e b y g g n ad e r n a l a d u g å r d e n o c h s v i ns t i a n h a r ä n i d a g s a m m a g r u n d s t e n a r s o m e n g å n g l a d e s d i t a v S v e n S v i n s t i a n s o m u n d e r p r o j e k t e t f ö r s t b y g g d e s s o m b a s t u , ä r i d a g omgjord till ledstuga på Öst-

skogskonsulent på Skogsstyrelsen

götaleden Grillkåtan tillkom

8 Nummer 3 • Mars 2024 SKOG Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland,
norra Småland och Örebro län
södra Södermanland,
SKOG (JB)
2013 och är även
f ö r v a n d r a r e o c h b e s ö k a r e
BO BÄCKMAN
den öppen
Text och bild:
är öppen för vandrare och besökare
restaurerad
Grillkåtan
Svenstorps ladugård är

Villa- & fastighetsägare!

TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT! och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • Företaget är miljödeklarerat och kvalitetscertifierat. www.mb-isolering.se

VI STÖDJER 20

Ring oss för elinstallation, nu även solceller!

011-571 80 · Elinstallationer sedan 1957

! "

Underhåll av grusvägar Kantskärning och väghyvling med moderna maskiner. Grus och dammbindning.

VÄGSLADD 16.500:-

Hjertstedt Hyveltjänst AB 070-651 07 96 www.vaghyvlar.se

+moms

Fri frakt inom 25 mil gruvdalens däck & allservice

0761-30 92 82 · www.gruvdalen.se

Stora inom lantbruksdäck

Tel 0142-415 02 · www.skanningegummiverkstad.se

Vi

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

Fyrkantspressning Slåtterkrossning

Rundbalspressning

Fälthack

Nummer 3 • Mars 2024 9 AKTUELLT Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län Tömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet KK1600 och KK1800 Nya & begagnade. f o ... re för omgående leverans. SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751 www.sofabskanninge.se Boka rödfärgning! Vi sprutmålar med äkta Falu rödfärg Vi erbjuder även: • Fasadtvätt • Taktvätt • Stalltvätt • Teknos färger Besök webbutik:högtrycksdelar.se Ett familjeföretag sedan 1972. Vår specialité: $ !$ ! # % $ % " www.bengtsbilmaskiner.se 070-180 73 73 Migsvetsar MIG200A/230V COMBI TIG/pinne 6 900kr MIG250A /400V COMBI TIG/pinne 9 900kr Moms och frakt tillkommer Bensinkompressor 5HK 50L tank 9 900 kr Husventilation, OVK-besiktningar, Injustering av luft, installationer med mera. Allt inom ventilation! Allmän service samt service av styrregler, ACJ luftvärme, ACF, byte av styrregler 20 års erfarenhet i branschen • F-skattsedel • kenneth0142@hotmail.com Flytgödselkörning Fastgödselkörning
Claas Krokvagnar Andreas: 070-888 25 80 Marcus: 070-535 90 08 Levererar allt i grusbranschen. Vi utför: Bredgrusning och spårgrusning Lossning och lastning med lastmaskin Större och mindre schaktarbeten Joakim 070-600 19 72
tillverkar och monterar BETONGELEMENT
' ! # ! ! # % ! " ! # ! ! &" ! '# ! ! # ! # ! &! % # % ! " " ! ! "! # "$ # "
•Rekommenderade sprutmålare av Falu Rödfärg •Över 35 års erfarenhet av branschen •Lämnar kostnadsfri offert på plats •Lagerförsäljning av Gjøcos kompletta färgsortiment Vi målar allt ifrån Småland till Uppland Carl Stråkander 0730 66 00 04 carl@stragard.se www.stragard.se Boka rödfärgning! Tegelbruksv 1, Kisa · 0494-128 50 www.kisamotorservice.se inkl moms KINGQUAD LT-A500XPM 142.900:Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg. Båtbryggor · Badbryggor Fasta bryggor · Flytbryggor Y-bommar Beslag · Tillbehör Hela Svenska Flytblocks sortiment Bra priser · Bra frakter BRYGGBUTIKEN Allt för bryggan. Färdig brygga eller bygg själv – vi har delarna! Tel 070-346 54 02 · www.bryggbutiken.se Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare modern tappning. Tillverkade i glas berarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i era mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen! www.jordkallare.se / 0910 - 941 00 www.sandstromwebshop.se Boka annonsplats på 0141-560 09

Kvalitet och omsorg hos Bepart

Maskinkvinnan bakom ett växande företag

VALDEMARSVIK (JB)

Hon kallar sig Maskinkvinnan och det har sina skäl. Cecilia Schultz som äger och driver maskinfirman Bepart i Valdemarsvik har en spännande resa att berätta om.

Maskinfirman Bepart säljer och servar maskiner och redskap till lantbruk, skogsbruk och entreprenad. Firman är välrenommerad och känd. Man ser den på en kulle vid ena infarten till Valdemarsvik dit den flyttade 2017. Bepart ägs och drivs sedan 2016 av Cecilia Schultz.

Utvecklingen av Bepart har varit både omfattande och snabb och Cecilia har fått mycket uppmärksamhet.

–2017 utsågs jag till årets unga företagare i Valdemarsvik. Sedan har det hänt ganska mycket.

Hur kommer det sig att du satsat på en maskinfirma?

– Om vi backar bandet så är jag uppväxt i Ringarum. Mina föräldrar har bedrivit mjölkproduktion så jag kommer från en mjölkgård.

Hon fick tidigt hjälpa till på gården och vara delaktig i arbetet där.

–Någonstans kom väl ändå själva grundintresset där. Jag ska inte säga att jag var så jätteintresserad, men man får erfarenhet, man får en lärdom som man inte kan lära från en bok. Det måste vara självupplevt.

–Jag tror att det absolut det är en jättestor framgångsfaktor med att man förstår lantbrukarnas vardag och förstår problematiken vad det är både som gör ont och gör gott.

Ett raskt hopp framåt i tiden så började Cecilia arbeta som provisionssäljare på Bepart hos dåvarande ägare. Det året lärde henne mycket, ”allt” är hennes eget ord. Ägaren Bengt Svensson drog sig tillbaka Cecilia fick frågan om hon ville ta över, köpa bolaget. Det gjorde hon 2016 och flyttade så småningom verksamheten till nuvarande adress.

Lyssna, förstå, vara lyhörd, ha äkta engagemang och vilja att verkligen ge kunden det

den efterfrågar är viktiga bitar i framgången. Bepart har följaktligen väldigt gott renommé.

–Det har nog att göra med att våra ledord ska vara kvalitet och omsorg. Det ska genomsyra allt.

Idag kan Cecilia se resultatet av att våga.

–2023 hade vi ett rekordår, med en omsättning på 42 miljoner så detär en väldigt kraftig utveckling på kort tid. Idag är vi tre anställda, det är jag och två killar på verkstaden. Vi har två servicebilar nu så vi åker ut i fält också.

–Vi har också 2 000 följare på Instagram.

Med ett rekordår är det tryggare, trots lågkonjunktur, att satsa vidare. Demobanan ska

bli klar. Där ska kunder kunna testköra och man kan ha visningar, maskiner i rörelse.

–Vi köpte tomtmark, utökade med 5 000 kvadratmeter, för ettpar år sedan för att få större yta och plats.

–Kunder ska få kunna känna svar på sina frågor.

2024 ska hon också ut på östgötaturné. Hon kommer besöka flera kommuner och vara tillgänglig för kunder och visa upp ett axplock ur sortimentet.

Man kan utan vidare konstatera att Cecilia Schultz eller Maskinkvinnan som hon kallas och kallar sig är unik. Att vara tjej i den här branschen är en sak, men att samtidigt vara ägare, företagsledare, säljare, personalansvarig och allt annat är verkligen rent otroligt.

Hur ser det ut här om tio år?

–Om tio år tror jag att jag har tagit stor marknadsandel i Östergötland på flera olika produktsegment. Jag tror att jag kommer ha flera anläggningar, jag kommer att ge möjlighet till flera med anställning och kunna peppa, pusha, coacha, flera både unga och gamla maskinälskande själar. Att ge samma kvalitet och omsorg till många många flera, både bönder och entreprenörer. Jag ser ju om tio år att jag har en mycket större organisation som vill gå tillbaka till att man ger kärlek åt landsbygden.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Serviceteknikerna Lukas Karlsson och Harald Rydén är viktiga för verksamheten.
10 Nummer 3 • Mars 2024
Bepart är beläget på en kulle vid en av infarterna till Valdemarsvik. REDSKAP & MASKIN Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län. Cecilia Schultz visar var demobanan ska ligga. Här ska kunderna kunna testköra och maskiner visas. Cecilia Schultz eller Maskinkvinnan, äger och driver maskinfirman Bepart.

Vi

Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

SOFABSanering & Färg AB

0705-300 751, 0730-36 71 36 www.sofabskanninge.se

30 000 läsare kan se din annons!

Boka din annons på 0141-560 09

Nummer 3 • Mars 2024 11 AKTUELLT Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län. Rudskoga Flaktank 200-300-400l RUDSKOGA SVETS MEKANISKA AB S. Upplanda, 681 96 Kristinehamn Daniel: 070-213 78 18 Verkstad 0551-604 66 rudskogasvets.se Lågbyggd flaktank 220 liter för montering under flaklock www.ostergyllen.se NORRKÖPING Importgatan 38 011-18 11 66 LINKÖPING Kolfallsgatan 9 013-31 30 60 Brett sortiment och bra priser på djurfoder! Foder för hund, häst, katt, nöt, får och höns Vi har vallfrö från OptiVall i lager för både konventionell och ekologisk odling! Vi har allt för dina djur på bete! HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping www.baxi.se - info@baxi.se Tel: 0515-171 10 Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING Bonus Light 070-696 19 44 Från missväxt till tillväxt! Levererarfärdigbetong certifierad av VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180 VI KOPER DITT SKROT! Vi utför grävarbeten! Diplomerade för avloppsanläggningar Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63 Tel 0381-710 10 | www.weimer.se Dragkraft 1400/1700/2200 kp Manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar. We-1400 med 2 kanal radio. 16.900:+ moms o frakt MASKINSERVICE Benny Andersson Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34 Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar. TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas! BEGAGNADE TRAKTORDELAR
målar följande fasader: Rödfärgade
Vi
Reveterade Oljefärgade
Epoxibeläggningar
utför även:
& Hauer Norje lastarredskap: Pallgafflar, skopor, stengrepar
www.anders-bilmaskinab.nu Anders Svensson: 0495-202 80, 070-606 12 23 Anders Johansson: 0456-500 05, 0708-99 27 93 Lastväxlarvagnar Bigab 10-14 G2, 15-19, 7-10, 8-12, 10-14, 2-15 Bigab dumperkärror T8, T10 fördelaktiga priser! Traktorer Valtra 6850, lastare...........................................-02 Valtra 6750, lastare...........................................-02 Valtra 6350, lastare...........................................-07 Valtra 6250, lastare...........................................-06 Valmet 900 ...................................................-99 Valmet 800, lastare..................................-00 Valmet 705 ............................................................-88 Valmet 605, lastare...........................................-87 Valmet 505, lastare...........................................-85 BM 2200, 2WD, lastare.............................-81 Ford 4000, 2WD, servo ...........................-70 Deutz 7207 ...................................................-85 IH 955 ................................................................-82 MF 165 2wd ..............................................................-70 MF 135 2wd, lastare...................................-70 Lastmaskiner BM L90 ............................................................ -90 BM L30 ..............................................................-99 BM 4300 ...........................................................-85 Hästtransporter Ifor Williams HBX511, utlastning fram, nyskick ................................................................-21 Balgripar Stora BM & SMS/Trimafäste Dieseltankar Entreprenadtankar 1–3 m3 besiktade Gårdstankar 1,5–6 m3 besiktningsintervall 6–12 år Dieseltank 10 & 20 m3 besiktningsintervall 12 år Miljöcontainers 8–20 fot NYA Griplastarkärror Mowi och Farma till extra fördelaktiga priser och snabba leveranser! Moheda 121, 4WD, M51T............................ Mowi 1050 P30T ........................................-23 Mowi 400 12 ton ........................................-07 Mowi 400 10 ton, egen pump ............-06 Mowi 300 10 ton ........................................-09 Mowi 300 8,5 ton ......................................-06 Farma CT 6.3, 9 ton .................................-22 Farma CT 3.8, 6 ton .................................-13 Niab traktorprocessor 515 B med längdmätning ......................................-24 Valmet 8100 m Moheda 500 kran.......-06 Tajfun RCA400 vedmaskin ...................-24 Lunning vinsch, 3–4 ton Star kran med hydraulsväng Skogskärror 3–7 ton Vägsladdar 2-skärig med strängspridare 3-skärig, bogserad med strängspridare Redskap Schaktblad fram-/bakmont. Front-/hjulvikter JD & Valmet Tippkärror & Övrigt Maskintransportsläp, 3-axlad Kreatursvagn, 6 m Tippkärror, 5–12 ton Dumpervagn Utnäs, 14 ton Rundbalsvagn Utnäs Containers 6–40 fot Traktordäck nya och begagnade Ring 0141-560 09 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap! Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 09. Visste du? Det första numret av Jordbrukaren utkom redan 1926.
Frontlastare Trima, Ålö
Anders Bil & Maskin AB

Insatser minskade växthusgaser

Även ökad biologisk mångfald efter Länsstyrelsen Östergötlands våtmarksinsatser

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att arbeta med restaurering och anläggning av våtmarker. 2023 års sammanställning över arbetet är nu klar och i Östergötland har Länsstyrelsen genomfört ett arbete nära hundra hektar, motsvarande 142 fotbollsplaner. I år får Länsstyrelsen Östergötland sex miljoner för att fortsätta arbetet

I Östergötland genomfördes under 2023 våtmarksåtgärder på en total yta av 99,8 hektar mark

• 88,4 hektar inom skyddade områden

• 5,4 hektar inom Lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA)

• 3 hektar genom investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

• 2,8 hektar inom den Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

• 0,2 hektar inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP)

Det är framförallt hydrologiska åtgärder där Länsstyrelsen Östergötland lägger igen eller pluggar diken Men det är även åtgärder där länsstyrelsen låter uträtade vattendrag återfå sin naturligt slingrande sträckning Länsstyrelsen Östergötland har också anlagt våtmarker och skapat småvatten för till exempel groddjur Och skapat dammar för att fånga upp näringsämnen

Vissa av åtgärderna är vegetationsåtgärder där Länsstyrelsen Östergötland röjt vegetation i och runt befintliga våtmarker eller att där Länsstyrelsen Östergötland återinfört hävd med slåtter och betande djur

Inom de skyddade områdena i Östergötland genomfördes åtgärder i nio områden Åtgärderna var främst hydrologiska åtgärder Planering inför kommande åtgärder 2024 genomfördes för tolv områden

Våtmarksåtgärderna i länet kommer nu att att bidra till att stärka landskapets vattenhållande förmåga, minska utsläpp av växthusgaser och framför

allt gynna den biologiska mångfalden – Historiskt har våtmarker varit en naturlig del i landskapet och har bidragit med att balansera vattennivåerna när det varit torrt likväl som att jämna ut effekten av översvämningar Genom samhällets utdikningar har vi minskat

landskapets förmåga att reglera sig självt, säger Louise Samuelsson, våtmarkssamordnare vid Länsstyrelsen i Östergötland

– När vi återställer en del av de utdikade våtmarkerna får vi tillbaka en naturligare hydrologi Dessutom bidrar vi till att

skapa bättre förutsättningar för våtmarksknutna arter För 2024 har Länsstyrelsen

Ö s t e r g ö t l a n d t i l l d e l a t s 6 , 1 m i l j o n e r k r o n o r a v N a t u rvårdsverket till våtmarksinsatser både i skyddade områden och inom åtgärdsprogram för h o t a d e a r t e r o c h n a t u r t y p e r Inom de skyddade område-

na planerar Länsstyrelsen aktiva åtgärder i 12 naturreservat och förbereder och ska förbereda och planera inför åtgärder som ska göras i 13 naturreservat 2025

Totalt fördelar Naturvårdsverket 130 miljoner till landets länsstyrelser för våtmarksåtgärder 2024

LÄNSSTYRELSEN NUMMER 3 Mars 2024 Årgång 96 MILJÖ Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län. Lantmannatidn ngen Jordbrukaren • Til Östergöt ands antbrukare sedan 1926 www.ekagard.com Ekagårds produkter Laststället ATV Kvalitetslådor Kombinera med Ekagårdslådan Ekagårds produkter www.ekagard.com Terränglådan Den lite större Ekagårdslådan! Ekagårds produkter Med QuickRack snabbfäste Modell NORDIC 42+ HK38 Lyfthöjd 288 cm Tipplast 1500 kg Bredd 110-148 cm Höjd223 cm FOPS Se mer på: www.skrukeby.se [falling object protective structure] ISO-godkänd säkerhetsbåge ingår i priset på alla Schäffer Kvalitet & säkerhet från Skrukeby Maskin Mjölby När du behöver ett riktigt lyft! 0142-809 60 • 070-399 90 09 Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde Hanna eller Anders når ni på: Tel 013-23 44 64/65 Boka annonsplats på 0141-560 09!
Drönarbild över Trangölamyren som är ett av reservaten där man genomförde åtgärder 2023 Bild:
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.