Verslag 'TABOE en NU'

Page 1

& NU

g n i v e g g Versla Tolerantie Aandacht Begrip g n i l e k k i w t n O Educatie


1.0 Inhoud Voorwoord

2

Verslag

3

Gedichten

5

Informatie

6

Colofoon

8


2.0 Voorwoord Soms zijn er dingen waar je liever niet over praat. Onder culturen en generaties zijn er veel onderwerpen die niet besproken worden. Er zijn veel taboes en die moeten worden doorbroken. Seksualiteit is één van de taboes die zodanig worden onderdrukt om erover te praten. Vaak gebeurt dit, omdat het dichtbij is, het is namelijk iets van jezelf. De taboes verschillen per cultuur en generatie. Het is voor de eerste en tweede generatie van belang dat taboeonderwerpen bespreekbaar worden gemaakt. Tegenwoordig komt seksualiteit meer tot uiting op de televisie, tijdschriften en internet. Er wordt daarom ook gezegd ‘sex sells’. De tweede generatie vangt deze signalen op en kan niet terecht bij de eerste generatie. Vaak vinden jongeren het moeilijk om met vragen over seks bij hun ouders aan te kloppen. Ouders vinden het niet nodig of durven niet met hun kinderen over seks te praten. Er ontstaat een eigen interpretatie met als gevolg een bepaald beeld met betrekking tot seksualiteit met een positieve of negatieve houding. Het is belangrijk dat onderwerpen op tafel gelegd kunnen worden en dat iedereen van jong tot oud en van generatie tot generatie hun standpunten en meningen kunnen delen. De bijeenkomst ‘Taboe en Nu’ is georganiseerd met als doel om een dialoog te creëren tussen jongeren en professionals. Tijdens deze bijeenkomsten staan taboeonderwerpen centraal, met name huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Seksuele vorming blijft een onderwerp van maatschappelijke discussie door de grote verschillen in maatschappelijke waarden en ethisch-religieuze normen. Het bespreekbaar maken van taboes moet door blijven gaan totdat alles wordt doorbroken.

Peergroup team ‘Huiselijk en Seksueel geweld’


3.0 Verslag De toekomstige zaal van Jongerenorganisatie Asri was het decor voor ‘TABOE en NU’. De bijeenkomst maakte onderdeel uit van project Huiselijk en seksueel geweld ; een project dat inzet op het voorkomen van huiselijk en seksueel geweld. Samen met Movisie kenniscentrum, stadsdeel Zeeburg, professionals uit het middenveld en de Amsterdamse jongeren is de bijeenkomst georganiseerd met als doel: een dialoog creëren tussen de jongeren en professionals om Taboe-onderwerpen te bespreken en te doorbreken. Onder leiding van Bouchra Aoueriaghel (dagvoorzitter en peer-educator) namen zo’n 80 jongeren en (landelijke) professionals deel aan de bijeenkomst ‘TABOE en Nu’.

Doordat de groepen gemixt waren in leeftijd, achtergrond en professie ontstond een levendig dialoog. Dit gaf mij gereedschap om makkelijker in een ander zijn huid te kruipen

Waarnemend voorzitter Ahmed ben Yerrou benadrukte in zijn opening dat in de Nederlandse samenleving men bijna niet meer om seksualiteit heen kan. Overal ziet men beelden met een seksuele lading, door internet is pornografie nog maar een muisklik weg. De bedoeling van de bijeenkomst is om manieren te ontwikkelen om op een respectvolle manier over seksualiteit te praten en over grenzen in seksualiteit. Om te voorkomen dat die overschreden worden. Want dat is het belangrijkste risico van zwijgen: dat je dingen doet of meemaakt die je

Het was een zeer leuk en leerzame avond, waarbij iedereen zijn/haar zegje kon doen.. persoonlijk heb er veel van opgestoken en weet ook meteen hoe anderen over het onderwerp 'taboe' denken.

eigenlijk niet wilt. En dat moeten we tegengaan met zijn allen. Er wordt vaak gepubliceerd over jongeren en seksualiteit, het gaat vooral over seksuele risicogedragingen bij jongeren, veilig vrijen, seksueel misbruik of over de constatering dat jongeren op vrij jonge leeftijd met seks beginnen. De andere kant van het verhaal: het belang van algemene kennis over de ontwikkeling van seksualiteit van jongeren en wat opvoeders kunnen doen om hun kinderen ook op dit terrein een gezonde en weerbare ontwikkeling te laten doormaken, wordt hierin vaak minder belicht. Aldus Ahmed Ben Yerrou. Na de inleiding volgde de boekbespreking van het boek 'Echte mannen eten geen kaas', een boek geschreven door een slachtoffer van een loverboy. In haar boek beschrijft Maria Mosterd, hoe ze op 12 jarige leeftijd in de handen viel van een loverboy en hoe de omgeving dit veel te laat in de gaten had. De boekbespreking heeft een diepgaande discussie in gang gebracht over wat de jongeren vinden van loverboys en de gebeurtenissen in het boek. Voor de boekbespreking waren er twee jongeren gevraagd om het boek te lezen en deze te bespreken tijdens de bijeenkomst. Er was vooral veel verbazing op te merken over hoe het mogelijk was, dat


4.0 Verslag ondanks herhaaldelijke signalen de omgeving veel te laat gehoor hieraan heeft gegeven. De befaamde Sheik Khalid Yassin, Islamdeskundige uit New york liet in een video boodschap weten dat seksualiteit een belangrijk onderdeel is in de voorlichting die kinderen op jonge leeftijd moeten krijgen. In de videoboodschap lag de nadruk erg op de bespreekbaarheid van seksualiteit in de Islam, waarom men schaamte over dit onderwerp ervaart terwijl de Islaam geen taboe kent. Het was duidelijk dat cultuur bij velen jongeren een overheersende rol speelt in het bespreekbaar maken van dit thema. Volgens Khalid Yassin is het noodzakelijk om gedrag en gedragingen die afwijken van Islamitische voorschriften op dit gebied te respecteren. Het belang van dialoog met mensen met andere denkbeelden en de noodzaak om verder te gaan dan tolerantie met elkaar, maar ook om tot samenwerking te komen. Als afsluiting volgt een werkvorm waarbij aan vijf verschillende tafels stellingen werden besproken, jongeren, professionals en deskundigen door elkaar. Deze werkvorm werd begeleidt door vijf jongeren van Asri waaronder de peer educators. Er kwamen stellingen voorbij zoals: Een meisje dat zich sexy kleedt vraagt erom om verkracht te worden en seksuele beelden op televisie moeten verboden worden. Er ontstonden levendige discussies waardoor er aan de meeste tafels geen tijd was om alle stellingen te bespreken. Het was opvallend te

noemen dat sommige jongeren waaronder ook meisjes het eens waren met de stelling Een meisje dat zich sexy kleedt vraagt erom om verkracht te worden terwijl anderen duidelijk tegen de stelling waren en vonden dat een meisje dat zich sexy kleedt puur en alleen om aandacht vraagt en niet om verkrachting. De avond stond in het teken van ‘dialoog over taboe onderwerpen’ met name huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit gebeurde in samenspraak met professionals uit het middenveld. Dit is thema van levensbelang en er moet hard aan gewerkt worden om het taboe dat rust op dit thema te doorbreken. ‘TABOE en Nu’ heeft lef en denkt vooruit, taboes zijn er om te doorbreken en niet om onder stoelen of banken te schuiven.

Doordat de groepen gemixt waren in leeftijd, achtergrond en professie ontstond een levendig dialoog. Dit gaf mij gereedschap om makkelijker in een ander zijn huid te kruipen


5.0 Gedichten Een gedicht dat voorgedragen is door een van de peer educators .

Een gedicht dat voorgedragen is door een van de peer educators.

‘’De vrouw, een prachtig schepsel geschapen door God.

‘’Kun jij zijn wie je wilt zijn, zonder angst en zonder pijn

De vrouw een bijzonder schepsel geschapen door God.

Zonder dat anderen je vertellen wie je moet zijn Mag je voelen wat je voelt of moet je je voelen zoals een ander dat bedoeld. Luister naar jezelf en je eigen gevoel Niemand hoeft voor jou te bepalen wat jij voelt. Bepaal jij je grens of laat je jouw grens bepalen Wees eigen baas over jouw lichaam en laat een ander jou niet door angst overhalen Respecteer je andermans grens of probeer je toch je zin door te drijven.

De vrouw, een barmhartigheid voor deze wereld.. want uit haar vloeien, moeders, zussen en dochters, die het leven van de mannen in elk opzichte laten opbloeien. En hoe kan het dat er mannen zijn die dit bijzondere schepsel haar recht niet geven, het recht om gerespecteerd te worden? Oh jullie meisjes die opbloeien tot bijzondere vrouwen laat jullie waardigheid niet afnemen door jongens die daar de waarde niet van inzien. Oh jullie meisjes laat jullie vrouwelijkheid niet aantasten door jongens die geen mannelijkheid kennen. Wees bijzonder, wees vrouw....’’

Als een ander niet aangeraakt wilt worden toon je respect door van die ander af te blijven....”


6.0 Informatie Wanneer is seksueel gedrag grensoverschrijdend?

Een seksuele relatie tussen een veertiger en een 17-jarige stelt in principe geen probleem, omdat een 17-jarige in de meeste gevallen min of meer op

Er zijn drie criteria op basis waarvan je kan bepalen of seksueel (getint) gedrag grensoverschrijdend is: gelijkwaardigheid (1), toestemming (2) en vrijwilligheid (3). Als aan één van deze criteria niet voldaan is, is er mogelijk sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Of dat ook zo is, is iets dat per geval beoordeeld moet worden, en bij twijfel door verschillende mensen tegelijk. 1. Gelijkwaardigheid Om van een gezond seksueel contact te kunnen spreken, moet er een gelijkwaardige relatie bestaan tussen de betrokkenen. Dit betekent dat er een zeker evenwicht moet zijn tussen beide partijen op vlak van onder meer leeftijd, kennis, intelligentie, aanzien, macht, levenservaring, maturiteit, status ... Voorbeelden Er is geen sprake van een gelijkwaardige relatie

gelijke voet staat met een veertiger. Dit verandert als die veertiger de vader, de lerares of trainer is van de 17-jarige. In die gevallen is er duidelijk sprake van een machtsonevenwicht.

2. Toestemming Om van een gezond seksueel contact te kunnen spreken, moeten beide partijen daar toestemming voor hebben gegeven. Maar om toestemming te kúnnen geven, moet men oud, wijs of geïnformeerd genoeg zijn om in te kunnen schatten: wat er precies gaat of kan gebeuren; wat de consequenties kunnen zijn; of het gebruikelijk is binnen een bepaalde groep of in de gegeven situatie. Toestemmen houdt bovendien meer in dan ja-knikken op een simpel verzoek en mag niet verward worden met geen verzet plegen.

wanneer een dertiger seksuele omgang heeft met een tiener. De tiener is veel jonger, minder ervaren,

Voorbeelden

minder sterk … Omdat dit tot machtsmisbruik kan

Een 19-jarige jongen die zijn liefje van 17 zonder haar

leiden, wordt dit contact als grensoverschrijdend

toestemming en tegen haar

ervaren.

wil betast, stelt seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zelfs als dat meisje geen verzet pleegt, want het

Hetzelfde geldt als een 12-jarige jongen ‘doktertje’

gebeurt nog steeds tegen haar wil.

speelt met zijn nichtje van 6 of als een meisje van 16 seks heeft met een verstandelijk gehandicapte

Een 12-jarig meisje dat niet weet dat ze zwanger kan

jongen van 15. In beide gevallen zitten de betrokken

worden als ze met een

partijen qua kennis/ontwikkeling niet op hetzelfde

jongen vrijt, kan daar geen toestemming voor geven:

niveau.

ze weet niet wat de consequenties kunnen zijn.


7.0 Informatie Een jongen van 10 die de penis van zijn nonkel

Voorbeelden

vasthoudt bij het plassen, maar niet beseft dat dit

Als een meisje door enkele jongens wordt vastge-

niet gebruikelijk is, kan daarvoor geen toestemming

houden om haar kleren uit te kunnen trekken, dan is

geven.

dit seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er is hier sprake van geweld.

3. Vrijwilligheid Om van toestemming te kunnen spreken, mag er ten slotte ook geen sprake zijn van een of andere vorm van dwang: geweld, manipulatie, dreigementen, chantage, groepsdruk ‌ Aan een weigering mogen bovendien geen negatieve consequenties verbonden zijn. Een gezond seksueel contact gebeurt altijd op vrijwillige basis.

Hetzelfde geldt als dat meisje haar borsten toont omdat de jongens ermee dreigen haar ouders te vertellen dat ze lesbisch is, als ze weigert. Er is hier sprake van dreigementen en chantage. Er is ook geen sprake van vrijwilligheid als een jongen ingaat op de avances van zijn trainer omdat die ermee dreigt hem uit de ploeg te zetten als hij weigert. Of als een lerares de jongen belooft iets door de vingers te zien als hij haar kust.


8.0 Colofoon Met dank aan de peereducators van

Jongerenorganisatie Asri Batjanstraat 13-1 1094 RC Amsterdam T. 020-3378571 F. 020-3378070 www.asri.nl info@asri.nl

& NU » Tolerantie » Aandacht » Begrip » Ontwikkeling » Educatie


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.