Page 1

Joker Kaap 46

Waar kan je je avontuur boeken? In één van de 10 Joker-reiskantoren: JOKER ANTWERPEN Blauwtorenplein 10 (hoek Vogelmarkt & Frankrijklei) • 2000 Antwerpen Tel. 03 231 72 68 • Fax 03 233 18 78 antwerpen@joker.be Open: maandag tot vrijdag van 10u tot 18u Op zaterdag van 10 tot 13u

JOKER BRUGGE Academiestraat 10 • 8000 Brugge Tel. 050 34 78 81 • Fax 050 34 78 21 brugge@joker.be

Open: maandag tot vrijdag van 10u tot 18u Op zaterdag van 10u tot 13u

JOKER BRUSSEL Pletinckxstraat 3 (St. Goriksplein) 1000 Brussel Tel. 02 502 19 37 • Fax 02 502 29 23 brussel@joker.be

Open: maandag tot vrijdag van 10u tot 18u Op zaterdag van 14u tot 16u

JOKER GENT Bagattenstraat 64 • 9000 Gent Tel. 09 265 91 00 • Fax 09 265 91 09 gent@joker.be

Open: maandag tot vrijdag van 10u tot 18u Op zaterdag van 10u tot 13u van januari tot augustus Gesloten op zaterdag van september tot december

JOKER HASSELT Leopoldplein 4 • 3500 Hasselt Tel. 011 23 25 88 • Fax 011 23 28 69 hasselt@joker.be

Open: maandag tot vrijdag van 10u tot 18u Op zaterdag van 10u tot 13u van januari tot augustus Gesloten op zaterdag van september tot december

JOKER LEUVEN Boekhandelstraat 3 • 3000 Leuven Tel. 016 22 65 50 • Fax 016 22 75 37 leuven@joker.be

Open: maandag tot vrijdag van 10u tot 18u Op zaterdag van 10u tot 13u van januari tot augustus Gesloten op zaterdag van september tot december

JOKER HARELBEKE/KORTRIJK Kortrijksesteenweg 415* 8530 Harelbeke Tel. 056 22 56 14 • Fax 056 25 76 03 harelbeke@joker.be

Open: maandag tot vrijdag van 10u tot 19u Op zaterdag van 10u tot 14u

JOKER MECHELEN Rode Kruisplein 14* • 2800 Mechelen Tel. 015 21 87 77 • Fax 015 21 91 99 mechelen@joker.be

Open: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10u tot 19u Op zaterdag van 10u tot 18u van januari tot juni Op zaterdag van 10u tot 16u van juli tot december

JOKER WILRIJK Boomsesteenweg 666* • 2610 Wilrijk Tel. 03 827 90 08 • Fax 03 827 33 40 wilrijk@joker.be

Open: maandag van 12u tot 19u Op woensdag, donderdag en vrijdag van 10u tot 19u Op zaterdag van 10u tot 18u van januari tot juni Op zaterdag van 10u tot 16u van juli tot december

JOKER ONLINE Tel. +32(0)15/407 558 Fax +32(0)15/407 505 online@joker.be

Open: maandag tot vrijdag: 10u - 18u

Online via www.joker.be De Landencocktail,

de reisbeurs over reizen met Joker, op 26 januari 2014 in het Centraal Station Antwerpen.

Bij je vertrouwde reisagent

* 3 Joker-kantoren gelegen in de A.S.Adventure Stores Meer info op : www.joker.be/joker-reiskantoren.

Avontuurlijke groepsreizen voor de actieve 46-plusser

2014-2015


Dit is Kaap 46! Met Joker Kaap 46 kies je voor avontuurlijke groepsreizen met de typische Joker-kenmerken waarin avontuurlijke, actieve en dus gelijkgestemde reizigers van minimum 46 jaar met elkaar optrekken. Optrekken met generatiegenoten met eenzelfde levenservaring is verdiepend en het uitwisselen van inzichten is een meerwaarde.

Tegelijkertijd reizen we op zijn Jokers, dat is ‘jong’, actief, duurzaam en in echt kleine groepjes! Openbaar vervoer wisselen we af met vervoer charteren, als deelnemer participeer je actief bij de invulling van het programma en je bepaalt zelf aan welke activiteiten je al dan niet meedoet.

ALGEMENE REISVOORWAARDEN van de Geschillencommissie Reizen vzw

Inhoud 3 - 7 Over Kaap 46 Het reisaanbod 8 Portugal - Azoren & Lissabon 9 Spanje - Extremadura 10 Spanje - Catalonië 11 Slovenië & Venetië 12 Italië - Puglia 13 Italië - Rome & Toscane 14 Italië - Sicilië

15 Ghana 16 - 17 Ethiopië 18 Rwanda & Oeganda 19 Tanzania 20 Burundi & Tanzania

21 Jordanië & Jeruzalem 22 Oezbekistan 23 India - Rajasthan 24 Nepal 25 Thailand & Cambodja 26 - 27 Van Hong Kong naar Hanoi 28 China 29 Sri Lanka 30 Cuba 31 Costa Rica 32 - 33 Argentinië & Bolivia 34 Peru

35 Algemene voorwaarden

De vet gedrukte teksten bij artikels 6, 7, 8, 9, 11 en 13 zijn bijzondere voorwaarden enkel van toepassing op de Joker-reizen.

Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 2 Promotie 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken; b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. 2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/ of reisbemiddelaar De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht: 1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen: a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen; b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annuleringen/ of bijstandsverzekering; c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten. 2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken: a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats; b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator. c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger

ENIË

TURKIJE

De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Totstandkomen van het contract EGYPTE

1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet. 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 De Prijs

Colofon

2

Verantwoordelijke uitgever: Annick Holvoet en Luc Callewaert, Geerdegemvaart 96-98, 2800 Mechelen Medewerkers: Sara Beeckman, Stijn Daniëls, Annick Holvoet, Aline Van der Borght, Fotoredactie: Sara Beeckman, Stijn Daniëls, Annick Holvoet, Aline Van der Borght,

Eindredactie: Annick Holvoet Grafisch concept en vormgeving: Lu!s Paragraph Druk: IPP Printers Cover: foto’s van Inge Jacobs, Frans Van De Perre en Danny Switzynck

1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in : a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet

dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs. 2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan. 3. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijzen in deze Joker-brochure werden berekend op basis van de tarieven, brandstoftoeslagen en wisselkoersen die op 15 november 2013 van toepassing waren. Joker zal de reissom herberekenen 3 weken voor afreis en bij wijzigingen van meer dan 5% per onderdeel doorrekenen.

Artikel 7 Betaling van de reissom 1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald. 2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger. 3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/ of reisdocumenten bezorgd worden. Bij Joker bedraagt het voorschot 30% van de reissom, met een minimum van € 150. Het saldo dient bij Joker-reizen te worden betaald uiterlijk 6 weken voor afreis.

Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking 1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen. 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht. Bij Joker bedragen deze overdrachtskosten: a) tot 6 weken voor afreis: € 50 b) vanaf 6 weken voor afreis: € 100, plus de extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappijen die met deze overdracht gepaard gaan. Opgelet: bij de meeste luchtvaartmaatschappijen is de boeking niet overdraagbaar binnen een periode van 6 weken voor afreis.

Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Bij Joker worden wijzigingen, in de mate van het mogelijke, aanvaard mits betaling van volgende administratiekosten per persoon: a) tot 6 weken voor afreis: € 100 b) vanaf 6 weken voor afreis zijn de annuleringskosten van toepassing (zie artikel 13). Onder wijzigingen wordt verstaan: wijziging van reisdata en/of bestemming.

Artikel 10 Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt. 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór afreis 1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: 1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen. 2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen. 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht; b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Joker beslist uiterlijk 21 kalenderdagen voor afreis of een groepsreis al dan niet zal doorgaan wegens onderbezettting.

Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil. 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een ge-lijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 Verbreking door de reiziger De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen. De schadevergoeding bij verbreking door de reiziger werd door Joker als volgt forfaitair vastgelegd: a) tot 6 weken voor afreis: 30% van de reissom, met een minimum van € 150. b) vanaf 6 weken tot 3 weken voor afreis: 50% van de reissom, met een miminum van € 250. c) vanaf 3 weken voor afreis: 100% van de reissom.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. 2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN Avontuurlijke Reizen van Joker nv 1679 5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16 Klachtenregeling 1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator. 2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator. 3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17 Verzoeningsprocedure 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden. 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Secretariaat van de “Cel verzoening”: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel e-mail: VERZOENING.GR@SKYNET.BE

Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. 2. Voor geëiste bedragen vanaf € 1.250, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt. Onder € 1.250 staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger. 3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van het arbitraal college en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel e-mail: CLV.GR@SKYNET.BE

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN Avontuurlijke Reizen van Joker nv 1679 Deze Bijzondere Reisvoorwaarden voor Avontuurlijke Reizen kwamen tot stand in overleg met de V.V.R. (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) en de reisorganisatoren van avon tuurlijke reizen aangesloten bij de V.V.R. Wanneer deze Bijzondere Reisvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Reisvoorwaarden dan zijn het steeds de Bijzondere Reisvoorwaarden die van toepassing zijn.

Artikel 1: Reisduur en programma

1. Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek, tengevolge van wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijk tijdstip. 2. De reisorganisator draagt geen grotere aansprakelijkheid dan de vervoerder zelf voor schade die het gevolg is van vertragingen. 3. De gedetailleerde praktische infofiches hebben het karakter van een reisgids en maken geen deel uit van het contract. De foto’s in de brochure zijn illustratief en maken evenmin deel uit van het contract. 4. Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, tengevolge van het laat tijdig vervoegen van de groep, zijn niet terugbetaalbaar. 5. De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde of voorgestelde route afwijkt of zich aan de begeleiding onttrekt en daardoor niet op de af gesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extrakosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor nietgenoten diensten.

Artikel 2: Aard van de reis

1. De reiziger bevestigt nadrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijke karakter van de reis, met het daarbij horende eventueel gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land. 2. Gezien de aard van bepaalde reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico’s en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulp verlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders.

Artikel 3: Ontbinding en wijziging door de reisorganisator

1. De lokale omstandigheden, de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de aangeboden reizen, kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reis programma moeten worden aangebracht. 2. Aanpassingen voor het vertrek kunnen inhouden dat van een andere luchthaven vertrokken wordt, dat met een ander vervoermiddel wordt gereisd, dat met een andere vervoerder wordt gereisd enz. In een dergelijk geval verplicht de reisorganisator zich ertoe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. 3. Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator, zal de betrokken reisleider een alternatief zoeken, rekening houdend met de wensen van de deel nemers. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing. De extra kosten hiervoor zijn voor rekening van de reiziger. 4. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorga nisator is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten.

Artikel 4: Aansprakelijkheid van de reisorganisator

1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortspruitend uit overmacht zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulatie van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemiën, weersomstandigheden, oorlog enz., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de reiziger. 2. Evenmin zullen de reisorganisator noch de reisleider aansprakelijk zijn voor een eventuele aanhouding door politie en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften. Alle gevolgen zijn dan voor rekening van de reiziger.

3. Gezien het avontuurlijke karakter van de reis, zal de correctheid van de diensten uitgevoerd door derden in het buitenland moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke gebruiken en gewoonten. 4. De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene staking ... Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden waarop de reisovereenkomst betrekking heeft. 5. De reiziger dient te zorgen voor een geldige internationale reispas en eventuele visumverplichtingen. 6. De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te eva lueren met een bevoegde arts. Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bijv. suikerziekte, hartaandoeningen, astma, epilepsie ...) moeten bij de inschrijving gesignaleerd worden aan de reisorganisator. 7. De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

Artikel 5: Verloop van de reis

1. De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met de veiligheid, het verloop van de reis, het groeps gebeuren en de conditie dienen te volgen. Bij overtreding van deze richtlijnen, kan een reiziger uitgesloten worden van verdere deelneming zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding of terugbetaling van een gedeelte van de reissom. 2. Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste ingesteldheid of conditie beschikt om de reis verder te zetten, kan de reisleider besluiten hem/haar naar het hotel of naar de plaats van vertrek terug te sturen. Ongemakken en kosten die hieruit zouden voortvloeien zijn voor rekening van de reiziger.

Artikel 6: Bagage

1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of bescha diging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van vervoerder of hotel blijven evenwel behouden. 2. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger. Voor reizen met lijnvluchten is het toegelaten per persoon 1 reistas of rugzak tot 20 kg en 1 stuk handbagage mee te nemen.

Artikel 7: Huurwagens en kampeermateriaal

1. Bij een aantal reizen stelt Joker huurwagens en kampeermateriaal ter beschikking van de reizigers. De reizigers dienen als een goede huisvader te zorgen voor dit mate riaal. Verkeersboetes en het toebrengen van opzettelijke schade zijn dan ook ten laste van de reizigers. 2. Een omniumverzekering is steeds inbegrepen, maar bij een aantal reizen met huurwagens is er een franchise per schadegeval en/of is niet alle schade gedekt door de verzekering. Deze vrijstelling of niet-gedekte schade is ten laste van de reizigers.

Artikel 8: Leeftijd en naam

1. Personen ouder dan 70 jaar dienen een medisch attest voor te leggen voor alle Joker-groepsreizen. 2. De reiziger moet bij inschrijving de naamsgegevens doorgeven zoals die vermeld staan op zijn officiële identitieitsdocumenten. Indien een fout leidt tot bijkomende kosten (ticket, permit) zijn deze ten laste van de reiziger.

Artikel 9: Geschillencommissie Reizen

1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 2. Voor klachten waarvoor de Geschillencommissie Reizen niet bevoegd is, zijn alleen de rechtbanken te Mechelen bevoegd.

Artikel 10: Fotomateriaal

Foto’s die genomen worden tijdens een Joker-reis kunnen gebruikt worden in de communicatie van Joker. Dit kunnen ook foto’s zijn waar reizigers op staan. Indien de reiziger dit niet wenst, kan hij dit voor vertrek aangetekend melden aan: Joker Klantendienst, Geerdegemvaart 96, 2800 Mechelen

Artikel 11: Getuigenissen

Getuigenissen, anoniem of met naam, zoals die genoteerd worden in de laatste vraag van de opinieformulieren, kunnen gebruikt worden in de communicatie van Joker. Indien de reiziger dat niet wenst, moet hij dat op die plaats uitdrukkelijk vermelden.

Met dank aan alle reisbegeleiders en medewerkers voor de hulp bij de realisatie van deze brochure.

35


Waarom reizen in groep? “Eerste Joker-reis: Rome-Toscane-Firenze was een toffe cultuurreis met een heel enthousiaste reisbegeleidster. Heb me kostelijk geamuseerd met de hele groep! Een aanrader!” Etienne Buytaert

“We hebben ontzettend veel plezier gehad. Het was een heel heterogene groep maar dat maakte het juist tof omdat het allemaal op hun manier wel levensgenieters waren en iedereen hetzelfde doel had namelijk zich zo goed mogelijk amuseren. De beklimming van de Etna was voor mij het hoogtepunt van de reis. Voor mij was het de eerste keer dat ik een groepsreis deed en het is zeker voor herhaling vatbaar.” Anoniem

Graag reisadvies? Je vindt ons op De Landencocktail, onze eigen reisbeurs op zondag 26 januari 2014. De reisbeurs vindt plaats in het Centraal Station van Antwerpen van 11u tot 18u. www.joker.be/landencocktail

De gratis reisvoorstellingen in de ViaVia Joker Reiscafés waar reisbegeleiders enthousiast vertellen over een reis of bestemming aan de hand van fotomateriaal. www.joker.be/reisvoorstellingen2014

Bezoek onze stand op de vakantiesalons: Vakantiebeurs voor bijzondere reizen in Maastricht, Fiets- en wandelbeurs in Mechelen, Vakantiesalon in Antwerpen, Vakantiesalon in Brussel en Reismarkt Brugge. www.joker.be/reisbeurzen

Of ontmoet onze experts in een van onze Joker-reiskantoren. www.joker.be/joker-reiskantoren

Fried Dillen

Waarom reizen met Joker Kaap 46? “Reizen met Joker verlegt inderdaad je grenzen op alle gebied, lichamelijk en mentaal sterkt het je. De beklimmingen waren best niet evident om te doen, maar bij het slagen van … was de euforie enorm groot, vooral als je ze kon delen met de rest van de groep. Voor de rest van mijn leven koester ik de reis naar Peru, een droom die in vervulling is gegaan, met dank aan …” Stella Van der Taelen

“We leerden tijdens de reis de lokale bevolking en de lokale gebruiken kennen en werden begeleid door een attente en zorgzame begeleider die oog had voor iedereen. Kortom, een aanrader voor iedereen die het jachtige, grijze Belgiê even wil verlaten om kennis te maken met totaal andere culturen.” Anne-Maria De Waele

3


Wie gaat mee op reis?

Reizen in kleine groep

Wie je reisgenoten zijn, blijft een verrassing tot je op de vertrekvergadering, een aantal weken voor vertrek, kennismaakt met elkaar en met de reisbegeleider. Gemiddeld ziet de samenstelling van Kaap 46-groepen er zo uit:

Dit vind je nergens anders: we reizen in écht kleine groepen, van slechts 6 tot maximum 11 personen. Een aantal dat klein genoeg is om ons tussen de lokale bevolking te mengen en de impact van onze aanwezigheid te beperken.

Leeftijd Gemiddeld 54 jaar

64%

32%

4%

46-55

56-65

65+

jaar

jaar

jaar

Man / Vrouw Vrouw

37% Man

Individueel versus koppel

Ook de Nederlandstalige reisbegeleider maakt deel uit van de groep. Hij of zij luistert naar de verwachtingen van de deelnemers, coördineert de reis in overleg met iedereen en regelt de praktische zaken ter plaatse. Een klassieke gids is hij niet: voor achtergrondinformatie over de bestemming en rondleidingen laten we lokale gidsen aan het woord. Wél maakt hij de brug tussen jou, de groep en het land met haar bevolking.

4

77%

23%

individueel

Elke reis is uniek Onze reizen spelen in op de interesses van idereen. Die wensen zijn de ingrediënten waarmee de begeleider een reis creëert, op maat van de deelnemers, de groep én aangepast aan de lokale omstandigheden. Zo is geen enkele Kaap 46-reis identiek aan de vorige.

63%

Linda Helsen

De groep versterkt je reisbeleving maar het is geen doel op zich. Wil je er alleen op uit? Dat kan en de reisbegeleider helpt je graag op weg. Toch is samen plezier maken, pas écht vakantie, en nieuwe vrienden maken, leuk meegenomen.

koppel

Stel je eigen groep samen Heb je vrienden, familie, collega’s, vroegere reisgenoten waarmee je een groepje vormt om een eigen Joker-groepsreis te maken op de datum die jou past? Laat het ons weten en loop eens langs in je Joker-reiskantoor. We organiseren graag een Joker-reis op jouw maat!

34% 66% van onze reizigers boekt online op www.joker.be

boekt in een

Joker-reiskantoor www.joker.be/joker-reiskanto-

of op onze Landencocktail-reisbeurs ren

Niet in groep op reis? Met onze individuele reizen bepaal je zelf wanneer, met wie en hoelang je reist! Puzzel zelf makkelijk je reis samen, kies een vaste rondreis of vraag een reis op maat aan bij je Joker-reiskantoor! www.joker.be/individuelereizen


Transport

Eten

Wat meenemen?

Voor de vluchten kiezen we voor luchtvaartmaatschappijen die flexibiliteit qua groepsreservaties, betaalbare prijzen en haalbare vluchtenschema’s met elkaar combineren. Ter plaatse reizen we meestal met een mix aan openbaar en gecharterd vervoer. We streven naar een variatie aan transportmiddelen, een onuitputtelijke bron van straffe reisverhalen!

Afhankelijk van de bestemming, gaan we ’s middags picknicken (en die gaan we samen kopen) of eten we iets kleins in een lokaal restaurant. ’s Avonds mag het meer uitgebreid, met voor ieder wat wils. Geen standaardmenu, voor iedereen hetzelfde, je kiest zelf waar je zin in heb. Bovendien betaal je met het budgetsysteem enkel voor hetgeen je zelf gegeten hebt. Genieten van lokale specialiteiten, misschien wel een kookworkshop: het culinaire avontuur is nooit veraf!

We reizen met rugzak of een soepele reistas en houden het zo licht mogelijk. Niet voor elke avond een andere outfit, wel leuke, makkelijke, sportieve kledij waarin je jezelf goed voelt. Vaak is er de gelegenheid om je kleren te laten wassen.

Logementen Doorgaans logeren we in kleine, eerder eenvoudige hotels of pensions, in 2-persoonskamers met sanitair. Indien het de reisbeleving sterker maakt wijken we daar een enkele keer van af. Slapen in een Bedoeïenentent of bij mensen thuis wordt dan een memorabele ervaring. Liever een eenpersoonskamer? Dat kan, daar waar het logement dat mogelijk maakt. Bij inschrijving geef je dan aan dat je een single kamer wenst. Je betaalt de extra kost hiervoor vanuit het budget dat je meeneemt voor de uitgaven ter plaatse.

Wat je moet meenemen lees je in de Praktische Infofiche en verneem je meer uitgebreid tijdens de vertrekvergadering. Wil je nog wat aankopen? Met je Joker-factuur krijg je 5% korting in de winkels van A.S.Adventure.

Nele Balsack

Activiteiten Tijdens elke reis heb je de mogelijkheid om dingen te doen die je nog nooit eerder gedaan hebt, om nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe inzichten te krijgen, nieuwe vaardigheden te leren en zo je grenzen af te tasten. Te voet, met de fiets, te paard, met een kano … het is allemaal toegankelijk voor iedereen met een normale fysieke en mentale conditie. Dagtochten staan geregeld op het programma en dan draag je enkel een kleine dagrugzak. Omdat elke reiziger ‘actie’ anders invult, vullen we het programma flexibel in. Mag voor jou een tocht fysiek zwaar zijn, dat kan. Maar wil je knie even niet meer mee, en blijf je liever een dag ter plaatse, ook dat kan de begeleider voor je regelen. In de Praktische Infofiche staat met symbolen aangeduid hoe zwaar de verschillende onderdelen van de reis zijn.

5


Zorg dragen voor de bestemming

Mensen ontmoeten

We verkennen een land met respect voor de lokale bevolking en haar omgeving. Daartoe reizen we in kleine groep, kiezen we voor verantwoord logies en transport en gaan we prat op een eerlijk prijsbeleid. Het geld dat jij als reiziger ter plaatse uitgeeft aan maaltijden, logies, toegangsgelden, lokale gidsen, transport enz. komt rechtstreeks ten goede aan de plaatselijke economie. Joker verdient hier geen commissie op. Als erkenning voor ons voortdurend streven naar duurzaam reizen ontving Joker al enkele keren de Travel Magazine Award voor meest duurzame touroperator van het jaar.

Duurzaam op reis

€ 1.985.749 het bedrag ter plaatse besteed

aan lokale hotels, cafés,

LOCALS

transport,

ZZ

Een variatie aan

...

duurzaam transport

restaurants,

gidsen … dankzij onze groepsreizen in 2013 zonder commissie voor Joker

Joker compenseerde de CO2-uitstoot

Strikt minimum aan

van de vluchten van 221 reisbegeleiders

1jaar

313 huishoudens in

INDIA en CAMBODJA kregen toegang tot duurzame energie

6

Via GreenSeat

lang

1) gemotoriseerd vervoer op de bestemming 2) binnenlandse vluchten www.joker.be/duurzaamreizen

Ontmoetingen kunnen kortstondig zijn, het effect langdurig: een gesprek op de bus of een tempelritueel die je een nieuw inzicht geven, een dorpsfeest waarbij je een ongekende vrolijkheid in jezelf ontdekt, een plaatselijk gerecht dat je proeft en een vaste plek verovert in je receptenboek. Door onze manier van reizen - kleine groep, lokaal transport, kleinschalig logies - en door de keuze van activiteiten creëren we kansen om mensen te ontmoeten. Toevallige ontmoetingen vullen we aan met georganiseerde gelegenheden om tussen de mensen te komen: een homestay, een bezoek aan een project, het partnership met een lokale gids, vormen van community based tourism … Kortom, voor ons is de essentie van reizen: ontmoeten!

Het duurzame Joker / ViaVia Netwerk In het Joker ViaVia Netwerk hebben we beetje bij beetje organisaties in het leven geroepen die langdurige ontmoetingen beogen, met een langdurig effect. Zo brengen de ViaVia Joker reiscafés lokale bevolking, reizigers, expats, kunstenaars en gidsen samen; ViaVia Tourism Academy is een vzw die zorgt voor professionele toerisme opleidingen in de strijd tegen armoede, Anders Reizen is de wandelende broer van Joker met een gelijkaardige filosofie en Karavaan, de vzw die de Joker-begeleiders verenigt, promoot al meer dan 40 jaar duurzaam reizen. Marianne Lomme


Over de prijs Basisprijs De basisprijs is de som die je rechtstreeks betaalt aan Joker bij inschrijving. Elk programma vermeldt duidelijk wat bij de prijs inbegrepen is.

Verzekering Bij de basisprijs van de groepsreizen Joker Kaap 46 is een reisbijstandsverzekering van KBC inbegrepen. Indien je deze reisbijstandsverzekering niet wenst, dan moet je dit expliciet bij reservatie melden en krijg je een korting van 1% op de reissom. Optioneel kan je ook een annulerings- en bagageverzekering afsluiten. Meer info over deze verzekeringen en de volledige polisvoorwaarden kan je vinden op www.joker.be/reisverzekering.

Budget uitgaven ter plaatse

Wat is niet inbegrepen?

Bij elk reisprogramma staat ook een budget vermeld. Dat is het bedrag dat je ter plaatse moet voorzien en is een raming van de kosten voor logies, toegangsgeld, plaatselijk transport, maaltijden en andere uitgaven zoals binnenvluchten, luchthaventaksen ter plaatse, visum en fooien. Dankzij dit systeem betaal je enkel de activiteiten die je doet en steun je rechtstreeks de lokale economie. Om koerswisselingen op te vangen, staat het budget soms vermeld in de lokale munt.

Dranken, souvenirs en optionele activiteiten zijn niet bij het budget inbegrepen. De eventuele optionele activiteiten (vb. bungeesprong, diepzeeduiken, canyoning …) staan in het reisvoorstel of Praktische Infofiche vermeld, met een richtprijs die gebaseerd is op de prijzen van het vorige seizoen. Zo kan je zelf inschatten welk bedrag je best bovenop je budget meeneemt. Ook op de vertrekvergadering krijg je hierover de nodige informatie.

Wie een single kamer wenst (daar waar het mogelijk is), betaalt de extra kost hiervoor vanuit dat budget. Ook dat bedrag staat bij elke reis aangegeven.

GRATIS FLEECE als je vroeg boekt!

Boek je een reis uit de brochures Joker Avontuur, Joker Go-26 en Joker Kaap 46 die vertrekt tussen 30/03/2014 en 01/04/2015 en je boekt tot en met 31 januari 2014, dan krijg je een waardevolle en kwaliteitsvolle Joker-fleece van het buitensportmerk Sprayway. Een fleece in jouw maat kan, tot zolang de voorraad strekt. Hoe het werkt lees je op: www.joker.be/fleece.

Eventuele extra kosten voor vertrek Joker rekent € 100 wijzigingskosten aan als je afwijkt van de vluchten van de groep, aangevuld met de eventuele meerkost die de luchtvaartmaatschappij aanrekent. Voor de meeste Joker-reizen is een geldige internationale reispas vereist, al dan niet vergezeld van een visum. Soms moet je dit voor vertrek aanvragen en betaal je deze kosten bovenop de prijs vermeld in de brochure. Als het visum ter plaatse verkregen wordt, is de kostprijs opgenomen in het budget. Deze info kan je terugvinden in de Praktische Infofiche bij elke reis.

Nog meer voordelen! We belonen je graag als trouwe Joker-reiziger! Je geniet een korting van 5% op elke 5de reis die je sinds 2000 met Joker maakte. Reisde je sinds 2000 meer dan 5 keer met Joker? Dan krijg je één keer de korting en vanaf deze reis geldt dan verder ‘een korting voor elke 5de reis’. Korting enkel geldig voor reservaties van groepsreizen van Joker Avontuur, Joker Go-26 en Joker Kaap 46. Geannuleerde reizen komen niet in aanmerking en de korting is niet cumuleerbaar.

7


centrale 3 eilanden van de n Azoren verkenne an én Vulkanen, de ocea en de rode draad rm gastronomie vo eilanden op de verschillende n citytrip Lissabon Afsluiten met ee

Sao Jorge Faial

Pico

Portugal IEUW! N n o b a s s i L Azoren & REISVOORSTEL DAG 1 - 3 FAIAL Op verkenning, met een Vlaams tintje … Niet dat we er naar op zoek zijn, maar toch treffen we op Faial, één van de eilanden van de Azoren, verrassend veel verwijzingen naar onze roots. Tal van Vlaamse immigranten vonden er in de 15de eeuw immers hun nieuwe thuis, wat maakt dat we er nu nog Vlaamse kaas en oude Vlaamse molens vinden. We drinken een glas in het dorpje Flamencos, Portugees voor ‘Vlamingen’, en proeven de lokale specialiteit morcela (bloedworst). We trekken het eiland rond met huurauto’s waarbij we de vulkaan, die het eiland domineert, permanent in het vizier houden. In Ponta dos Capilinhos herbeleven we in het museum de aardbeving van 1957, waardoor in 8 maanden tijd het eiland een stuk groter werd.

DAG 4 - 6 PICO Portugal’s hoogste, Portugal’s lekkerste? Met huurauto’s rijden we naar Lajes, onze uitvalbasis op het eiland Pico. Dit provinciale

8

Peter Cinjaere

Meer info vind je op www.joker.be/PTKA

stadje heeft gezellige restaurants en een mooie jachthaven. De oceaan rond Pico heeft dan weer alles wat walvissen en dolfijnen zich wensen en dus staat whalewatching op ons programma. Met de hulp van spotters die op de observatietorens postvatten, hopen we enkele van deze dieren van kortbij te bewonderen. Deze observatietorens werden vroeger ook als hulp gebruikt tijdens de walvisjacht. Dat dit een spel op leven en dood was, getuigt de video in het beklijvende walvismuseum. Als het weer het toelaat, bestaat de mogelijkheid om de slapende vulkaan Pico, de hoogste berg van Portugal te beklimmen. Met zijn 2.435 m is hij sowieso ons hele Azorenverblijf, een stille aanwezige op de achtergrond. En dat de wijn van Pico, Europa aan het veroveren is, dat ontdekken we tijdens een verrassende wijntoer waarbij we de bekende, fruitige Lajido proeven. De oude wijngaarden zijn trouwens UNESCO werelderfgoed.

DAG 7 - 9 Wandeleiland Sao Jorge Ook hier hebben we een huurauto nodig om het hele eiland in ons op te nemen. Maar we nemen ook de tijd om de idyllische fajas te verkennen. We laten ons droppen op een hoge bergkam en dalen langs oude herderspaden af om te eindigen in het pittoreske dorp Fajä dos Cubres. Dat weet zich omringd door blauwgroene lagunes en lieflijke boomgaarden. De ober serveert er de dagverse zeevangst met een karafje vinho verde.

DAG 10 - 11 Horta, genietend thuiskomen Ons tweede verblijf op Faial is van een ander kaliber. Met een platte glasbodem hovercraft cruisen we over de oceaan met als doel de rijke onderwaterwereld te bewonderen, onder begeleiding van deskundige oceanografen. Tenslotte kan ieder kiezen tussen een extra stapdag op de flanken van de vulkaan Capelinhos of een stranddag aangevuld met rondkuieren in en rond de charmante kosmopolitische haven van Horta.

REISDATUM 12.07 tot 26.07.14 Datum vertrekvergadering en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/PTKA. KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 11 deelnemers PRIJS: € 1.065 INBEGREPEN • Lijnvluchten Brussel - Horta en terug • Voorafbetaalde luchthaventaksen • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7) BUDGET VOOR UITGAVEN TER PLAATSE: € 1.250 Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, luchthaventaksen ter plaatse, toegangsgelden en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie € 250 extra budget. REISDOCUMENTEN Identiteitskaart Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 5,50

DAG 12 - 15 Lissabon … te voet, per tram, of met de bootbus? Lissabon is voor velen geen onbekende. We hebben heel wat wist-je-datjes in petto om er een korte maar smaakvolle citytrip van te maken, op maat van iedereen.


Torrejón el Rubio Belén Cáceres

Madrid

Trujillo Guadalupe

Mérida

Spanje - Extremad

Jan Baert

ura

REISDATUM 24.05 tot 01.06.14 Datum vertrekvergadering en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/ESKE.

REISVOORSTEL

KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 11 deelnemers

DAG 1 - 2 Sierra de Guadalupe

DAG 5 - 7 Steppe van Belén en Caceres

Meteen bij aankomst in de luchthaven halen we de huurwagens op. We rijden een 4-tal uur langs de Sierra de Guadalupe en een imposant aquaduct om het dorpje Guadalupe te bereiken We vervolgen onze weg naar het stadje Trujillo, de thuisstad van Francisco Pizarro, één van de beroemdste conquistadores. Een ideale plek om te genieten van een copieuze streekmaaltijd!

Om vogels te spotten moeten we naar de steppe van Belén. Ook een mooie wandeling staat op onze ‘to-do-lijst’, ofwel naar het stuwmeer van Talavan ofwel door het specifeke dehesa landschap. We houden ook halt in de Tierra de Barros, dé wijnstreek van Extremadura. Caceres is één van de mooiste steden van Spanje. We wandelen langs de stadsmuur het oude stadsdeel binnen en besluiten er onze dag op de mooie Plaza Mayor. Enig is de plek waar ooievaars nesten op hoge rotsblokken, wat we tijdens een wandeling rond het meer van Caceres goed te zien krijgen.

PRIJS: € 760 INBEGREPEN • Lijnvluchten Brussel-Madrid en terug • Voorafbetaalde luchthaventaksen • 9 dagen huurwagens omnium verzekerd met franchise (art. 7.2) • Brandstof huurwagens • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7) BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: € 675 Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, luchthaventaksen ter plaatse, toegangsgelden en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen.

DAG 3 - 4 Mérida We rijden naar Mérida, ooit de hoofdstad van de Romeinse provincie Lusitanië. Nergens in Spanje zijn de Romeinse monumenten zo goed bewaard gebleven. Met wat geluk kunnen we een openluchtconcert in het amfitheater meepikken.

Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie € 175 extra budget. REISDOCUMENTEN Identiteitskaart

Extremadura, ee n authentieke streek, verkennen we met huurwagens Reizen met veel vr ijheid, stoppen waar en wanneer we willen Perfecte harmon ie tussen natuur, cultuur en gastrono mie

“Een unieke ervaring in groep met een heerlijke mix van cultuur, natuur en gastronomie.” Mark Hautekiet

Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 5,50

Meer info vind je op www.joker.be/ESKE

DAG 8 - 9 Betoverende natuurpracht Vanuit het kleine Torrejon el Rubio verkennen we het Nationale Park Monfragüe. Het landschap bestaat uit verweerde rotsformaties en oorspronkelijk mediterraan bos. 2 dagen wandelen we door dit unieke brokje natuur. Vale gieren, monniksgieren, keizer- en slangenarenden zweven majestueus boven onze hoofden. Tenslotte sturen we de huurwagens onverbiddelijk richting luchthaven.

Jan Baert

9


talaanse Hooggebergte, Ca wereldstad binnenland en is n afwisselende re Barcelona in ee landschappen Een variatie aan lokale gebruiken Dagwandelingen, en gastronomie

Spanje Catalonië

Toulouse Frankrijk

Vielha Spanje

Vimbodí

Montblanc Barcelona

NIEUW!

REISVOORSTEL DAG 1 - 2 Wandelen in de Vallei van Aran Meteen bij aankomst in de luchthaven van Toulouse steken we de Pyreneeën over naar Spanje. Na een 2-tal uur rijden, bevinden we ons in de Vallei van Aran dat zich omringd weet door bergen van meer dan 3.000 m. Niet alleen bezoeken we de oude stadskern Cap de la Vila van Vielha, we trekken er ook te voet op uit. In april zijn dat korte dagtochten in een betoverend sneeuwlandschap, in september volgen we een deel van het traject van de Camino Reiau, een wandelroute die leidt over oorspronkelijke paden.

DAG 3 - 4 Nationaal Park Aigüestortes en de Boivallei We zetten onze tocht verder naar het Nationale Park Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Een bezoek aan de romaanse kerkjes van Taull mogen zeker niet ontbreken. In de late middag van dag 4 rijden we zuidwaarts naar het Catalaanse Montblanc waar we enkele nachten verblijven in een casa rural.

10

Oriol Llauradó

Meer info vind je op www.joker.be/ESKC

DAG 5 - 7 Op uitstap vanuit onze casa rural Vanuit onze casa rural trekken we erop uit. Zo bezoeken we in Vimbodi het glasmuseum en wandelen we door de wijngaarden naar het nog steeds bewoonde Cisterciënzerklooster van Poblet. Het ligt te midden een groene omgeving en is prachtig om zien. Terug in het middeleeuwse Montblanc proeven we het beste van de streek in een lokale bodega. Semana Santa is een groots feest in Catalonië; in april dompelen we ons onder in dit opmerkelijke gebeuren. In september daarentegen staat de wijnoogst en de festa major op ons programma. Die is best te omschrijven als een Catalaanse ‘Vlaamse kermis’ waar de beruchte castellers of mensentorens de show stelen.

DAG 8 - 9 Barcelona Met de trein sporen we naar Barcelona. We wandelen langs bekende en minder bekende plekjes, langs oude steegjes, chique boulevards en verrassende gebouwen. Zo zag je deze stad nog nooit. De volgende dag maken we een originele fietstocht onder begeleiding van een gids. ‘s Avonds vliegen we terug naar België.

Theo Maesen

REISDATA 12.04 tot 20.04.14 12.09 tot 20.09.14 Data vertrekvergaderingen en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/ESKC. KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 11 deelnemers PRIJS: € 650 INBEGREPEN • Lijnvluchten Brussel - Toulouse en Barcelona - Brussel • Voorafbetaalde luchthaventaksen • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7) BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: € 650 Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, luchthaventaksen ter plaatse, toegangsgelden en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie € 240 extra budget. REISDOCUMENTEN: Identiteitskaart Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 5,50

Theo Maesen


Koen Hendrickx

Kranjska Gora

Slovenië

Bled Ljubljana

Italië

Venetië

REISVOORSTEL REISDATUM 23.08 tot 31.08.14 Datum vertrekvergadering en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/SIKI. KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 11 deelnemers PRIJS: € 870 INBEGREPEN • Lijnvluchten Brussel - Trieste en Venetië - Brussel • Voorafbetaalde luchthaventaksen • 7 dagen huurwagens omnium verzekerd met franchise (art. 7.2) • Brandstof huurwagens • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7)

DAG 1 - 2 Ljubljana Vanuit Trieste, op de Italiaans/Sloveense grens, rijden we naar Ljubljana, de sympathieke en veelzijdige hoofdstad van Slovenië. Op het ene moment wanen we ons in Oostenrijk, het andere in Italië. De stad kent een rijke geschiedenis met als bekendste bouwwerken de 3 bruggen over de rivier en het eeuwenoude kasteel dat boven de stad uittorent. Bovenop de beboste, steile heuvel krijgen we een prachtig panorama van de stad.

Trieste

Dagtochten op ie ders maat, in een landscha p van bossen, meren, bergen en rivieren Kunst & cultuur in Ljubljana en Venetië Genieten van de gastronomie

Slovenië & Venetië

NIEUW!

DAG 3 - 5 De Julische Alpen aan Sloveense kant

DAG 6 - 9 Venetië en omgeving

In de Julische Alpen, uitlopers van de Alpen en gelegen in noordwest Slovenië, trekken we er te voet op uit. We maken enkele dagtochten die de afwisselende, groene regio tot haar recht laten komen. We hebben de keuze uit een uitgebreid aanbod van wandelingen. Voor ieder wat wils dus. We brengen ook een bezoek aan Bled, een mooi stadje gelegen aan het gletsjermeer van Bled met schitterende bergen rondom rond. ’s Middags picknicken we onderweg en ’s avonds genieten we in een gostilna van lokale specialiteiten. Overnachten doen we in kleine appartementjes in een authentiek dorp.

Vanuit Slovenië rijden we in 3 uur naar Venetië waar we onze huurwagens inleveren. We stappen over op de Vaporetto, dé manier om ons in Venetië te verplaatsen. We verkennen deze prachtige stad met onder San Marcoplein, het Dogenpaleis en de Brug der zuchten. ’s Avonds gaan we lekker eten in een authentieke trattoria. Met een bootje varen we naar enkele van de vele eilandjes in de lagune. Elk eiland had vroeger zijn eigen nijverheid. Zo was Murano dé plaats voor Venetiaans glas en op Burano was kant de specialiteit. Na een laatste gelato vliegen we terug naar huis.

BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: € 700 Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, luchthaventaksen ter plaatse, toegangsgelden en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie € 250 extra budget. REISDOCUMENTEN Identiteitskaart Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 5,50

Meer info vind je op www.joker.be/SIKI

11


we willen, We stoppen waar wagens dankzij de huur ur, maar ook Verdiepen in cultu wandelen … een boottocht, heerlijke Genieten van de en Italiaanse keuk

l Park Gargano Nationa Mattinata Bari Alberobello te on M l de el st Ca Lecce Matera

Italië - Puglia

Luc Heylen REISDATA 12.07 tot 20.07.14 06.09 tot 14.09.14

Philippe Beeckmans

REISVOORSTEL DAG 1 - 2 Door de bergen van Puglia In Bari halen we de huurwagens of minibus op en rijden we naar Trani, een gezellige havenstad met een pittoresk, oud centrum. We bezoeken de opvallende, romaanse kathedraal die zijn stempel drukt op de omgeving. We rijden door naar Mattinata, de uitvalsbasis voor een boottocht langs de Gargano. Dit bergachtige schiereiland heeft een woeste kust en het binnenland nodigt uit tot een wandeling langs olijfboom- en wijngaarden. De dag sluiten we af met een frisse duik in zee én een heerlijk aperitief.

DAG 3 - 4 Op zoek naar werelderfgoed

“Voor wie een stukje authentiek Italië zoekt, het bestaat nog in de gezellige, verstilde dorpjes van Puglia! En de hartelijkheid van de Zuid-Italianen is fantastisch!” Luc Beuckelaers

12

Langs groene wegen bereiken we Castel Del Monte. Deze harmonieuze burcht van Frederik II garandeert wonderlijke vergezichten op de omgeving. Onderweg nemen we de tijd voor een smakelijke picknick en is er ruimte om halt te houden in kleine dorpjes. Matera, in de regio Basilicata, is bijzonder omwille van Sassi, een wijk volledig in de bergen uitgehouwen. We verdiepen Meer info vind je op www.joker.be/ITKP

ons in de aparte architectuur en plaatselijke geschiedenis, om tenslotte te eindigen met een verfrissend drankje op een terras. En onze slaapplaats wordt een klooster!

Data vertrekvergaderingen en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/ITKP. KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 8 deelnemers

DAG 5 - 6 En nu … barok!

PRIJS: € 1.130

Lecce, de hoofdplaats van Puglia, is een unieke barokstad. Het geheim zit in de steen, pietra dorata, een soort marmer dat zich uitstekend leent voor het bewerken van zuilen en gevels. Binnen de stadsmuren ontdekken we imposante bouwwerken. De unieke mozaïekvloer van Pantoleone vinden we in Otranto.

INBEGREPEN • Lijnvluchten Brussel - Bari en terug • Voorafbetaalde luchthaventaksen • 9 dagen huurwagens omnium verzekerd met franchise (art. 7.2) • Brandstof huurwagens • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7)

DAG 7 - 9 Hoofdstad van de trulli

BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: € 650 Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, luchthaventaksen ter plaatse, toegangsgelden en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen.

In Alberobello bezoeken we de trulli. Deze kalkstenen, kegelvormige huizen zijn typisch voor de streek. Hele wijken zijn opgetrokken in deze bouwstijl. In Ostuni kuieren we langs wit bepleisterde huisjes en we klimmen naar het hoogste punt van de stad. Vanuit de kathedraal hebben we een immens uitzicht op de Adriatische kust. In Bari sluiten we af met een laatste ijsje en een bezoek aan de bekende Sint-Niklaaskerk.

Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie € 250 extra budget. REISDOCUMENTEN Identiteitskaart Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 5,50


La Spezia

Lucca

Pisa

Firenze Siena

Pienza

Rome

Patrice Van Nieuwenborgh REISDATUM 31.08 tot 13.09.14

“Voor mij was dit mijn eerste ervaring met een groepsreis en met mensen die ik nog nooit had ontmoet. En misschien had ik geluk met mijn reisgenoten en de begeleiding, maar ik vond het absoluut een geslaagde en toffe reis.” Monique Van Mechelen

Datum vertrekvergadering en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/ITKR.

REISVOORSTEL

KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 11 deelnemers

DAG 1 - 4 De ‘eeuwige’ stad Rome

PRIJS: € 1.050 INBEGREPEN • Lijnvluchten Brussel - Rome en Firenze - Brussel • Voorafbetaalde luchthaventaksen • 8 dagen huurwagens omnium verzekerd met franchise (art. 7.2) • Brandstof huurwagens • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7) BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: € 1.150 Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, luchthaventaksen ter plaatse, toegangsgelden en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie € 400 extra budget. REISDOCUMENTEN Identiteitskaart Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 5,50

Enkel superlatieven zijn goed genoeg wanneer we het hebben over de monumentale bouwwerken, het chaotische verkeer en de exclusieve winkels van Rome. We bezoeken de overblijfselen van het Forum Romanum en het Colosseum, flaneren door de kleine straten en genieten van een drankje op één van de vele terrassen. Een volledige dag staat in het teken van het kleinste land ter wereld: Vaticaanstad. We beklimmen de 120 m hoge koepel van de Sint Pietersbasiliek en nemen een kijkje in de Sixtijnse Kapel. Om zeker te zijn dat we nog eens terug keren, gooien we een muntje in de imposante Trevifontein. Zo wil de mythe!

DAG 5 - 7 Natuur en gastronomie in Toscane We pikken onze huurwagens op en rijden naar het mooie Toscane van golvende heuvels, wijngaarden en olijfbomen. Pienza is onze vaste stek. Van hieruit wandelen we naar de Monte Amiato, brengen we een bezoek aan een lokale wijnboer en laten ons verwennen in een termaal bad. Heerlijke dolce vita! Meer info vind je op www.joker.be/ITKR

Een reis die de cu ltuurgeschiedenis van zowel oudheid als middeleeuwen combineert Meer dan cultuur , ook genieten van de glooiend e landschappen van Toscane Actief langs de Li gurische kust Een stuk met huur wagens, dat is reizen in alle vrijh eid

Italië - Rome & To

scane

DAG 8 - 10 Uitstappen naar Lucca, Pisa en Siena We trekken er dagelijks op uit, op zoek naar sfeervol stedenschoon. In Lucca wandelen we over de 4 km lange verdedigingsmuur, voor wat schaduw moeten we in de nauwe straatjes zijn. In Pisa, de stad van Galileo Galilei, is die scheve toren een absolute must. Tenslotte bewonderen we in Siena het wondermooie Piazza del Campo. Als afwisseling gaan we een dag wandelen in Cinque Terre, een kuststrook aan de Ligurische Kust van nauwelijks 20 km lang. We rijgen de dorpen al wandelend aan elkaar.

DAG 11 - 14 Firenze Firenze, Florence, de stad van onder meer Dante, Machiavelli, Michelangelo en de familie De Medici, is onze laatste halte. Het historische gedeelte is heel compact zodat de meest bezienswaardigheden te voet te bereiken zijn. Kunstliefhebbers komen zeker aan hun trekken in één van de vele Gallerias of in Uffizi, het belangrijkste kunstmuseum van Italië. We wandelen langs de Piazza della Signoria en passeren aan de Ponte Vecchio, één van de meest gefotografeerde bruggen ter wereld. Tenslotte genieten we nog van een laatste Italiaanse lekkernij: cappuccino, pizza, rode wijn, Italiaans ijs ... la vita e bella!

Patrice Van Nieuwenborgh

13


op verkennnig Met huurwagens Etna, de actiefste Wandeling op de vulkaan van Europa aire verrassingen Genieten van culin

Palermo Etna Catánia Selinunte Agrigento

Enna

Syracuse

Italië - Sicilië

Sophie Verreyken

REISVOORSTEL DAG 1 - 3 Zuiderse charmes In Palermo maken we kennis met Sicilië. We slenteren door de smalle straatjes waar glorieuze paleizen broederlijk naast moderne gebouwen staan. Zo bezoeken we het paleis van de Noormannen met de Capella Palatina en de catacomben.

DAG 4 - 5 Griekse tempels Dwars door het vasteland rijden we zuidwaarts via Segesta naar Selinunte, paradijselijk gelegen aan de kust. We genieten er van zee, strand en tempels. Tegen de avond bereiken we Agrigento waar de Griekse tempels schitterend verlicht zijn. Centraal op het eiland ligt Enna. De Piazza Armerina ligt op een heuvel en biedt een adembenemend vergezicht. Ook de duizenden minuscule mozaïeksteentjes van de Villa Casale fascineren.

DAG 6 - 8 De Etna De Etna, de grootste vulkaan van Europa lonkt! Een jeep brengt ons zover mogelijk, maar de top bereiken we op eigen kracht. Reken op een beklimming van 2 uur: een stevige kluif die zeker de moeite loont. Het vulkanische as maakt de omgeving bijzonder vruchtbaar en de flanken zijn begroeid met sinaasappel- en citroenbomen. Naarmate we hoger klimmen, wordt de omgeving desolater en imposanter. Na de top brengen jeeps ons naar nieuwe, pruttelende kraters.

DAG 8 - 9 Cultuur en natuur van alle tijden Vanuit Catania rijden we met onze huurwagens naar Syracuse dat zich uitstrekt langs de zee. We bezoeken de oude stadskern, de site Neapolis en het antieke theater. We wandelen naar de oudere rotsgraven van Pantalica of trekken door de vallei van de Cassibile. ’s Avonds verwennen we onze smaakpapillen met risotto of authentieke pizza.

Claudio Di Cairano

“Prachtige locatie, veel cultuur, de nodige portie magnifieke natuur, sympathieke logementen, voldoende zwemgelegenheid, fantastische reisbegeleider, lekker eten en drinken …” Sabine Bouguignon

14

Luc Heylen

Meer info vind je op www.joker.be/ITKS

REISDATUM 05.07 tot 13.07.14 Datum vertrekvergadering en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/ITKS. KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 11 deelnemers PRIJS: € 1.035 INBEGREPEN • Lijnvluchten Brussel - Palermo en Catania - Brussel • Voorafbetaalde luchthaventaksen • 9 dagen huurwagens omnium verzekerd met franchise (art. 7.2) • Brandstof huurwagens • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7) BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: € 650 Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, luchthaventaksen ter plaatse, toegangsgelden en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie € 200 extra budget. REISDOCUMENTEN Identiteitskaart Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 5,50


Sirigu Bolgatanga

Tamale

Kumasi Bosumtwi

Klaartje De Voecht

Kristel Buntinx

Tafi Atome Wildlife Sanctuary

Kakum National Park Accra Elmina Cape Coast

REISDATUM 01.11 tot 22.11.14

Kennismaken met een brok Afrikaanse culture le geschiedenis en de tragedie van de slavenhandel Ontmoeten van m ensen en stilstaan bij hun m anier van leven Actief de natuur beleven, van regenwoud, groene heuvels tot savanne

Ghana

Datum vertrekvergadering en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/GHKG.

REISVOORSTEL

KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 9 deelnemers

DAG 1 - 2 De Voltaregio

PRIJS: € 1.549 INBEGREPEN • Lijnvluchten Brussel - Accra en terug • Voorafbetaalde luchthaventaksen • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7) BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: € 830 Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, luchthaventaksen ter plaatse, toegangsgelden en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie € 250 extra budget. REISDOCUMENTEN Internationale reispas en visum Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 14

Kathelijne Aerts

Ons eerste traject leidt vanuit Accra naar de Voltaregio. Wanneer we de dorpen opzoeken komt de couleur locale ons vanzelf tegemoet. We worden op traditionele wijze ontvangen door de dorpsbewoners en proeven van de lokale keuken in ons guesthouse.

DAG 3 - 7 Wandeltochten in de heuvels van de Voltaregio en bezoek aan het Voltameer De Voltaregio staat eveneens voor begroeide heuvels, watervallen en mooie vergezichten. We trekken erop uit, in de eerste plaats te voet. Een fikse wandeling van een 6-tal uur loopt langs heuvelachtige paden, tussen cacaobomen en ananasplanten. ’s Anderdaags gaan we fietsen, 1,5 uur naar het apenreservaat van Tafi Atome. We bezoeken er het Monkey Sanctuary. De volgende dag beklimmen de moedigen onder ons Mount Afadjato, 3 uur tot op de top. Voor diegenen die liever door het woud ‘plat’ wandelen zijn er de Tagbo Falls. Het indrukwekkende Voltameer is uiteraard ook een bezoekje waard. Meer info vind je op www.joker.be/GHKG

DAG 8 - 9 Verplaatsing naar Noord-Ghana met een ruststop in Bolgatanga Een lange transportdag brengt ons naar het noorden, waar cultuur en natuur sterk verschillen van wat we voorheen zagen. We overnachten eerst een nacht in Tamale en reizen dan vanuit deze drukke handelsstad door naar Bolgatanga. Hier logeren we in een guesthouse bij een moslimfamilie. We fietsen naar de Tongohills, slechts 12 km verderop, en vinden er traditionele kralenwoningen en het heilige schrijn met de hogepriester.

DAG 10 -12 Logeren in een klein Afrikaans dorp Sirigu en de start van de slavenroute In Sirigu bezoeken we een vrouwenproject en we logeren er in mooie bungalows. Wil je het graag eens écht avontuurlijk? Dan slaap je op het dak onder de sterrenhemel. We leren er Afrikaans schilderen of manden vlechten en wie wil fietst tot aan de grens met Burkina Faso, 25 km verder, en bezoekt er een slavenkamp.

DAG 13 - 14 Het Ashantirijk rond Kumasi Met een bus rijden we naar Kumasi, de tweede grootste stad van het land en het culturele hart van de Ashanticultuur. Daarvan getuigen het koninklijk paleis en het museum. Flaneren op de allergrootste markt van West-Afrika waar echt alles voor het dagelijkse leven te koop is, dat mag niet ontbreken.

DAG 15 - 16 Uitrusten aan het Bosumptwimeer Na alle drukte rusten we uit aan het Bosumptwimeer, een knap kratermeer. Hier overnachten we in een oase van rust: mooie bungalows in een tuin aan het meer. Een wandeling of boottocht behoort tot de mogelijkheden.

DAG 17 - 22 Forten aan de kust We eindigen aan de kust. Nergens zijn zoveel overblijfselen van een triest koloniaal verleden bewaard als hier. De imposante slavenforten van Elmina en Cape Coast zinderen lang na in ons geheugen. Nog een laatste portie natuur vinden we in het regenwoud van het Kakum National Park én aan het strand, voor we terug naar huis vliegen.

15


Jan Ferson

16


Simien Mountai ns National Park Gonder Bahir Dar

REISVOORSTEL DAG 1 - 2 Een brok geschiedenis in Adis Abeba en Lake Tana

REISDATUM 01.11 tot 22.11.14

Ethiopië werd nooit gekoloniseerd en die onafhankelijkheid resulteert vandaag in een land met een heel eigen karakter, een eigenheid die we gaandeweg ervaren. Onze ontdekkingsreis start in de hoofdstad Adis Abeba waar we een eerste keer het sierlijke, Amhaarse schrift proberen te ontcijferen, ons de aparte tijdskalender eigen maken en het nationale gerecht injira proeven.

Datum vertrekvergadering en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/ETKE.

DAG 3 - 5 Kloosters aan Lake Tana

Helga Sterck

Axum

Lalibela Amhara

Adís Abeba

Arba Minch Mago National Pa rk

Dan rijden we naar Dahir Bar aan de oevers van Lake Tana. We maken er kennis met de Ethiopische kerk en gaan op zoek naar orthodoxe kloosters op de vele eilandjes in het meer. Met lokaal vervoer rijden we naar Gonder.

zich hier bevindt? En wat is de betekenis van de reusachtige obelisken? We gaan op zoek naar antwoorden maar tegelijkertijd snuiven we de sfeer van deze levendige stad. Na een bezoek aan het paleis van de legendarische koningin van Sheba, vliegen we naar Lalibela.

PRIJS: € 1.795

DAG 6 - 8 Simien Mountains en Gonder

INBEGREPEN • Lijnvluchten Brussel - Adis Abeba en terug • Voorafbetaalde luchthaventaksen • Binnenvluchten Aksum - Lalibela en Lalibela - Arba Minch • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7)

DAG 12 - 15 Lalibela

Vanuit Gonder rijden we naar het Simien National Park. We slapen er in een mooie lodge en maken van hieruit 2 knappe dagtochten. Ook al proberen we het, het landschap van spectaculaire ravijnen en grillige rotsformaties is met geen ander te vergelijken. Het ene moment wanen we ons in Monument Valley, het andere op safari waarbij we diersoorten spotten die enkel in dit gebied voorkomen. Terug in Gonder hebben we tijd om te relaxen en de kasteelruïnes te bezoeken die dateren vanuit de tijd dat Gonder nog hoofdstad was.

Even uniek als al het voorgaande is Lalibela. We bezoeken er de befaamde, middeleeuwse rotskerken waar priesters niet zonder trots de kerkeigen, zware, zilveren kruisen tonen. De oudste vorm van het Christendom wordt hier nog op een heel echte en doorleefde manier beleden.

KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 11 deelnemers • Door de culturele verschillen en het nauwe contact met de gastbevolking vereist deze reis aanpassing aan de lokale gewoonten

BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: € 1.500 Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, luchthaventaksen ter plaatse, visum, toegangsgelden en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie € 250 extra budget. REISDOCUMENTEN Internationale reispas en visum Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 14

DAG 9 - 11 Mysterie in Aksum Aksum is ons volgende doel. Rond deze stad hangt een waas van mysterie. Is het waar dat de Ark des Verbonds, de kist met stenen tafelen van Mozes,

Meer info vind je op www.joker.be/ETKE

Kloosters en rots kerken van het noorden Animistische stam men in het zuiden Dagtochten in de knappe Simien Mountai ns Proeven van de ap arte maar lekkere Ethiopis che keuken

Ethiopië wondermooie Mago Nationaal Park en bezoeken in Turmi een dorp van de Hamer. Met jeeps keren we langzaam terug naar Adis.

DAG 22 - 24 Adis Abeba Adis trakteert ons op een laatste brokje cultuur en geschiedenis, voor we terugvliegen naar Brussel.

Helga Sterck

DAG 16 - 22 Het zuiden We vliegen naar het zuiden, woongebied van diverse etnische groepen. Arba Minch biedt een mooi uitzicht over de meren Chamo en Abaya. Op weg naar Jinka passeren we nog meer bevolkingsgroepen als de Mursi en de Hamer en niet te vergeten een Konsonederzetting. De lokale markten mogen we niet missen. Hier komen meerdere stammen samen en heerst een leuke bedrijvigheid. We rijden doorheen het

Helga Sterck

17


Park Kibale National Queen Elizabeth National Park

impansees én Savannedieren, ch berggorilla’s t Kazingakanaal Boottochten op he en het Kivumeer lturen: op zoek 2 buurlanden, 2 cu naar de verschillen sjaar van de 2014: herdenking cide Rwandese geno

Bwindi Impenetrable National Park

Kibuye Nationaal park Nyungwe Forest

Kampala

Erwin Bogers

Lake Bunyonyi l Park Volcans Nationa Kigali

DAG 13 - 16 Opzoek naar chimpansees en het leven op het platteland

Butare

W! U E I N a d n a g e Rwanda & O BOEK JE REIS MINSTENS 3 MAANDEN OP VOORHAND! ENKEL DAN KUNNEN WE DE PERMITS VOOR DE GORILLA’S GARANDEREN!

REISVOORSTEL DAG 1 - 3 Kigali, Butare en Nyungwepark We landen in Kigali, hoofdstad van Rwanda. Een bezoek aan het aangrijpende genocidemuseum is een must. Met gecharterd vervoer rijden we zuidwaarts richting Butare. We bezoeken er de grootste kathedraal van Rwanda, het historische paleis van Nyanza en het nationale museum. We rijden verder door een landschap van theeplantages tot we Nyungwepark bereiken. Hier treffen we één van de allerlaatste snippers hooglandregenwoud. Een perfecte omgeving voor een wandeltocht!

DAG 4 - 5 Het idyllische Kivumeer We volgen een mooie maar moeilijke weg langs het Kivumeer, tot in Kibuye. In dit kleine, gemoedelijke stadje bezoeken we onder meer de kerk en de vissershaven. Het Kivumeer zelf nodigt uit om te gaan varen naar eilandjes met reuzenvleermuizen en fijne picknickplaatsen.

Kris Holvoet DAG 6 - 7 Parc des Volcans In de mistige bergen van het Parc des Volcans trok de beroemde Diane Fossey zich terug om de fascinerende berggorilla’s te bestuderen. Een bezoek aan haar graf kan. Evengoed kunnen we kiezen voor een zoektocht naar golden monkeys of de klim naar de top van de Bisokevulkaan.

DAG 8 - 9 Ontmoeting met de berggorilla‘s Met onze busjes rijden we verder naar Engelstalig Oeganda, richting Kisoro en het Bwindi N.P. Dit park is de thuishaven van de laatste berggorilla‘s ter wereld. In kleine groepjes en vergezeld van een bioloog en een parkwachter gaan we op zoek naar de zilverrug en zijn familieleden. Ontzag, vertedering, respect ... benieuwd wat deze ontmoeting met jou zal doen?

DAG 10 - 12 Lake Bunyonyi en Queen Elizabeth N.P. We verplaatsen ons naar Lake Bunyonyi. Een knappe omgeving om te wandelen, te fietsen, te varen met een kano of heerlijk te relaxen. In het Queen Elizabeth N.P. zoeken we tijdens verschillende game drives de dieren van de savanne en tijdens een boottocht op het Kazinga Channel krijgen we nijlpaarden en krokodillen in het vizier.

In Kibale Forest hopen we een blik te werpen op de beweeglijke en onvoorspelbare chimpansees. Onze laatste stop is Kampala, de levendige hoofdstad van Oeganda. We snuiven er kort de sfeer op voor we naar huis vliegen.

REISDATUM 15.08 tot 30.08.14 Datum vertrekvergadering en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/RWKR. KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 11 deelnemers PRIJS: € 2.482 INBEGREPEN • Lijnvluchten Brussel - Kigali en Entebbe - Brussel • Voorafbetaalde luchthaventaksen • Gorillapermit • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7) BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: USD 1.845 (wisselkoers d.d. 15/11/2013: € 1.357) Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, luchthaventaksen ter plaatse, visum Oeganda, toegangsgelden en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie USD 250 extra budget. (wisselkoers d.d. 15/11/2013: € 184) REISDOCUMENTEN Internationale reispas en visum Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 14

18

???

Meer info vind je op www.joker.be/RWKR


Serengeti Nationa l Park Ngorongoro

Arusha

Carine Philips

Bagamoyo

REISDATA A: 12.07 tot 30.07.14 B: 03.10 tot 21.10.14 Data vertrekvergaderingen en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/TZKT. KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 11 deelnemers • Door de culturele verschillen en het nauwe contact met de gastbevolking vereist deze reis aanpassing aan de lokale gewoonten PRIJS: € 2.995 INBEGREPEN • Lijnvluchten Brussel - Kilimanjaro en Dar Es Salaam Brussel (datum A) of Zanzibar - Brussel (datum B) • Voorafbetaalde luchthaventaksen • 4-daagse tocht met jeeps • Alle overnachtingen in lodges, maaltijden en parkfees tijdens 4-daagse tocht met jeeps. • ViaVia-welkomstdiner • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz 7) BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: € 850 Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, luchthaventaksen ter plaatse, visum, toegangsgelden en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie € 250 extra budget. REISDOCUMENTEN Internationale reispas en visum

Zanzibar

Dar es Salaam

Hartelijke ontvan gst in het ViaVia Joker reis café 4-daagse jeepsa fari in nationale parken Heerlijke dagen op het eiland Zanzibar Kennismaken met het dagelijkse leven in Oost-Afrika

Tanzania

DAG 9 - 11

REISVOORSTEL DAG 1 - 4 Arusha en omgeving We maken kennis met het ViaVia Joker reiscafé in Arusha en met een lokale gids trekken we naar de markt. We laten ons ook ontvangen door de studenten van de PROTS (Professional Tour Guide School). Zij nemen ons op sleeptouw naar de omliggende dorpen op de flanken van Mount Meru. Wanneer we ook kennismaken met de fiere Masai is de introductie tot het leven van alledag compleet.

DAG 5 - 8 Jeepsafari Een 4-daagse jeepsafari door de mooiste natuurparken van Tanzania is een fantastische ervaring! Zo lijkt een afdaling in de Ngorongorokrater wel een bezoek aan de Ark van Noah. Op weg naar het beroemde Serengeti National Park maken we een stop aan de legendarische Olduvaikloof waar miljoenen jaren oude menselijke fossielen werden gevonden. Daarna speuren we in de eindeloze savanne naar de vele diersoorten. Overnachten doen we in lodges.

Naar Bagamoyo De verplaatsing naar Bagamoyo duurt een hele dag, wat ons een goed beeld geeft van de uitgestrektheid van het land. Bagamoyo is een groot vissersdorp aan de Indische oceaan. In het museum van de Katholieke Missie worden we geconfronteerd met het leed van de slavenhandel en de tot de verbeelding sprekende geschiedenis van ontdekkingsreizigers. Ook een bezoek aan de Bagamoyo College of Arts slaan we zeker niet over.

voor wie het wat actiever wil, is er de mogelijkheid om te zwemmen, te snorkelen of een deel van het eiland met de fiets te verkennen.

Inge Jacobs

DAG 12 - 13 Stonetown Met de ferry steken we over naar het kruideneiland Zanzibar. In Stonetown, het oude stadsgedeelte, verdwalen we in de wirwar van smalle steegjes en worden we helemaal ondergedompeld in de Swahilicultuur. We maken er niet alleen kennis met de multiculturele bevolking maar ook met de restanten van de slavenhandel. Tijdens een niet te missen spicetour prikkelen geuren en kleuren onze zintuigen.

DAG 14 - 19 Jambiani Helemaal aan de oostkust, in Jambiani, genieten we van de hagelwitte stranden. Heerlijk uitrusten, en

Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 14 Meer info vind je op www.joker.be/TZKT

Carine Philips

19


stukje n: een ongewoner Voor gevorderde van diepere verkenning n ee s du en a rik Af ntinent dit fascinerende co van natuur, Een totaalbeleving ke en inzicht in de rij ontmoetingen het gebied van de geschiedenis van Grote Meren oetingen met Verdiepende ontm dsen. beslagen lokale gi et m s, er on w be

REISDATUM 12.09 tot 28.09.14

Bujumbura

Biharamulo Gishora

Burundi

Mwanza

Arusha

Gitega

Gombe Stream National Park

Tanzania

Kigoma

a i n a z n a T & i d n u r Bu REISVOORSTEL DAG 1 - 4 Burundi Starten doen we in Bujumbura, de hoofdstad van Burundi. 50 jaar na de onafhankelijkheid is België hier nog volop voelbaar: in de architectuur, in de organisatie van het leven, in het warme hart dat de Burundezen Belgen toedragen. We bezoeken er een bijzonder geslaagd project voor beroepsopleiding en tewerkstelling van straatjeugd. In de buurt van de hoofdstad verkennen we de plek waar de Rusizirivier zich, op de grens met Congo, in het Tanganiykameer stort, een uitverkoren habitat voor krokodillen en nijlpaarden. Ook een stevige wandeling in de heuvels van Ijenda schrikt ons niet af. Met 360° uitzicht over de bergen van de Crète Congo-Nil, bezoeken we de ‘rugo’s’, traditionele woningen van Tutsi’s. Vervolgens vertelt Gitega in zijn kleine maar charmante museum ons nog meer over de geschiedenis. In de naburige heuvels zorgt het indrukwekkende spektakel van de befaamde ‘tambourinaires’ voor een straffe ervaring. Hun overdonderend optreden straalt nog altijd de noblesse uit die past bij de ceremoniële functie die ze hadden in dienst van de vroegere mwami’s (koningen).

20

Datum vertrekvergadering en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/BIKT.

l Park Serengeti Nationa Ngorongoro

Rubondo Island

Meer info vind je op www.joker.be/BIKT

DAG 5 - 8 Kigoma aan het Tanganyikameer We zakken af naar de oevers van het Tanganyikameer. Een mooie rit brengt ons over de grens naar Tanzania en verder naar Kigoma, de kleine provinciehoofdstad. We fietsen of wandelen naar het Arabisch aandoende Ujiji, de plek waar de journalist Stanley, de toen vermiste dokter Livingstone ontmoette en begroette met de legendarische woorden: “Doctor Livingstone, I presume?” We zijn de gasten van de chimpansees in het Gombe Stream National Park waar Jane Goodall het gedrag en de sociale leefwereld van deze primaten voor de wereld openbaarde. De dieren die in kleine groepen leven, laten zich verrassend van érg dichtbij benaderen. Een extra dag in Kigoma geeft de kans om te zwemmen, te snorkelen of een bezoek te brengen aan de vele sociale projecten in deze stad. Wie wil, kan een fietstochtje maken naar de vissers en de bedrijvige haven.

DAG 9 - 12 Het Victoriameer Met het openbaar vervoer rijden we naar het Victoriameer waar we opgewacht worden voor een unieke boot- en wandelsafari in Rubondo National Park, een eiland in het meer. In Mwanza maken we kennis met de kleurrijke tradities van de Sukuma, de grootste etnische groep van Tanzania.

KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 11 deelnemers • Door de culturele verschillen en het nauwe contact met de gastbevolking vereist deze reis aanpassing aan de lokale gewoonten PRIJS: € 2.613 INBEGREPEN • Lijnvluchten Brussel - Bujumbura en Kilimanjaro - Brussel • Voorafbetaalde luchthaventaksen • 3-daagse tocht met jeeps • Overnachtingen in lodges, maaltijden en parkfees tijdens 3-daagse tocht met jeeps. • ViaVia-welkomstdiner • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7) BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: USD 1.500 (wisselkoers d.d. 15/11/2013: € 1.093) Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, luchthaventaksen ter plaatse, visum Tanzania, toegangsgelden en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie USD 250 extra budget. (wisselkoers d.d. 15/11/2013: € 184) REISDOCUMENTEN Internationale reispas en visa Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 14

DAG 13 - 17 Op safari, op zoek naar groot wild Tanzania verlaten zonder de ‘big five’ gezien te hebben, is nauwelijks denkbaar. We doorkruisen het overbekende Serengeti National Park op zoek naar de koning van de savanne en vele andere dieren. Uiteindelijk is de Ngorongorokrater de absolute kers op de taart. We vliegen terug vanuit Arusha.

Mie Cornoedus

Mie Cornoedus


Jerash Amman Madaba

Jeruzalem

Kerak

Petra

Wadi Rum

Johan Becuwe REISDATA A: 05.04 tot 20.04.14 04.04 tot 19.04.15 B: 04.10 tot 19.10.14 Data vertrekvergaderingen en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/JOKJ. KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 11 deelnemers • Door het nauwe contact met de gastbevolking en de culturele verschillen vereist deze reis een groot aanpassingsvermogen aan de lokale gewoonten. PRIJS: A: € 1.145, B: € 1.195 INBEGREPEN • Lijnvlucht Brussel - Amman en Tel Aviv - Brussel • Voorafbetaalde luchthaventaksen • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7) BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: € 1.345 Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, toegangsgelden, visum, luchthaventaksen ter plaatse en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie € 165 extra. REISDOCUMENTEN Internationale reispas en visum Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 5,50

Langs kastelen, bu rchten, eeuwen oude ruïnes en prachtige natuurreservat en 3 dagen Jeruzale m, het kruispunt van godsdienst en Imposante schoon heid van Petra, de roze en verb orgen stad 1 nacht kampere n bij de Bedoeïenen

Jordanië & Jeruzalem

REISVOORSTEL DAG 12 - 16 Jeruzalem

DAG 1 - 2 Amman en omgeving We maken kennis met de multiculturele dynamiek die de hoofdstad van Jordanië uitstraalt. We ervaren er de mengelmoes van oude tradities en moderne cultuur en bezoeken ondermeer de moskee en citadel.

op het Beloofde Land. Uiteraard zal een wandeling in een van de adembenemende wadi’s niet ontbreken. In Kerak torent de kruisvaarderburcht hoog boven de stad uit en in het natuurreservaat van Dana maken we een mooie wandeling.

DAG 3 - 4 Woestijnkastelen en Jerash

DAG 8 - 9 Op weg naar Petra

De woestijnkastelen ten oosten van Amman getuigen van eeuwenoude rijkdom waarvan het badhuis van Qasr Amra het meest in het oog springt. De mooi bewaarde fresco’s bieden ons een blik op het leven van weleer. Via Jerash, een oude Grieks-Romeinse stad, trekken we naar het drielandenpunt en krijgen er een prachtig zicht op het meer van Galilea en de Golanhoogvlakte.

Een rit over de King’s Highway leidt ons naar Petra. Via een nauwe kloof bereiken we de mysterieuze stad met de in rode zandsteen uitgehouwen graven en tempels. De volgende dag maken we vanuit Little Petra een voettocht naar El Deir in Petra, een van de vele hoogtepunten van de stad der Nabateëers.

DAG 5 - 7 Madaba, Kerak en Dana National Park In Madaba vinden we een indrukwekkende vloermozaïek en ook het archeologisch park herbergt tal van bezienswaardigheden. Ontspannen doen we aan de Dode Zee en we beklimmen Mount Nebo voor een prachtig zicht Meer info vind je op www.joker.be/JOKJ

We steken de grens over met Israël voor een bezoek aan Jeruzalem. We wandelen door de verschillende wijken die Jeruzalem rijk is waarbij ook een bezoek aan de oude stad niet zal ontbreken. We verdwalen in de Heilige Grafkerk en trekken naar de Olijfberg voor een heerlijke maaltijd. Boeiende ontmoetingen laten een diepe indruk na.

DAG 10 - 11 Dwalen in Wadi Rum In de rotswoestijn Wadi Rum trekken we er met jeeps en te voet op uit. We overnachten 1 nacht in een Bedoeïenenkamp of onder een indrukwekkende sterrenhemel en ontdekken er de stilte en schoonheid van de woestijn.

Kenny Herremans

21


gendarische Reizen langs de le zijderoute chitectuur Kleurrijke islamar in de steden aan het Woestijnervaring Aydarkulmee

Tashkent Khiva Buchara

Samarkand

REISVOORSTEL DAG 1 - 3 Tashkent en Khiva In de hoofdstad Tashkent hebben kamelenkaravanen plaats geruimd voor de metro. Na een eerste verkenning van deze Russisch geïnspireerde stad, vliegen we naar Urgench vanwaar we verder rijden naar Khiva. In haar oude stad, Ichan Qala, dwalen we tussen de wirwar van madrasas, paleizen en ateliers. De kleurrijke tegels en mozaïeken van de islamarchitectuur zijn werkelijk overweldigend. Een gids vertelt boeiende verhalen over het leven van vroeger en nu langs de zijderoute.

DAG 4 - 6 Buchara We volgen de oude karavaanroute, dwars door de Kyzylkumwoestijn naar het levendige Buchara. In de middeleeuwse straten en gezellige terrassen bij Labi Haus snuiven we de unieke sfeer op. We bezoeken een hamam en laten ons verleiden door de kleuren van de vele moskeeën en karavanserais.

Magda Goedertier

Met gecharterd vervoer trekken we dieper de woestijn in waar we overnachten in een yurt met zicht op een verblindende sterrenhemel. Tijdens een korte kamelentocht wanen we ons even in een karavaan van Marco Polo en wie wil, neemt ‘s morgens een frisse duik in het Aydarkulmeer.

DAG 9 - 12 Samarkand

Oezbekistan

22

DAG 7 - 8 Woestijn

Meer info vind je op www.joker.be/UZKU

In Nurata bezoeken we de restanten van het fort van Alexander de Grote en rijden we verder naar Samarkand, de mystieke hoofdstad van Timur’s Mongoolse rijk. Bij zonsondergang prenten we het fantastische zicht op het Registanplein en de torens van de reusachtige Bibi Khanuymmoskee in het geheugen. We ervaren het dagelijkse leven van de Oezbeek op de kleurrijke markt en laten er ons verleiden door geuren en smaken. Met een bus reizen we tot Shakhrisabz dat omgeven is door groene boom- en wijngaarden. We bezoeken het Ak-Saraypaleis en het mausoleum en genieten van een heerlijke traditionele lamschotel. Opnieuw in Samarkand verdient het moderne stadsgedeelte met de bijzonder charmante Russische wijk onze aandacht.

REISDATUM 19.10 tot 01.11.14 Datum vertrekvergadering en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/UZKU. KENMERKEN Lees ook blz. 4tot 6! • Min. 6 / max. 11 deelnemers PRIJS: € 1.395 INBEGREPEN • Lijnvluchten Brussel - Tashkent en terug • Voorafbetaalde luchthaventaksen • Visumkosten • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7) BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: € 850 Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, luchthaventaksen ter plaatse, toegangsgelden en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie € 160 extra budget. REISDOCUMENTEN Internationale reispas en visum Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 14

DAG 13 - 14 Tashkent We keren met de trein terug naar Tashkent waar we de reis afsluiten aan het standbeeld van Timur.

Luc Wittevrongel


Delhi Jaisalmer

Amber Jaipur

Jodhpur

Greet Huybrechts

REISDATA 06.02 tot 23.02.14 02.10 tot 19.10.14 12.02 tot 01.03.15 Data vertrekvergaderingen en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/INKI. KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 11 deelnemers • Door het nauwe contact met de gastbevolking en de culturele verschillen vereist deze reis een groot aanpassingsvermogen aan de lokale gewoonten. PRIJS: € 1.425 INBEGREPEN • Lijnvluchten Brussel - Delhi en terug • Lijnvlucht Jodhpur - Delhi • Alle luchthaventaksen • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7) BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: € 750 Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, toegangsgelden en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie € 150 extra budget.

REISVOORSTEL DAG 1 - 4 De geliefde van de keizer Agra is wereldbekend om zijn betoverende Taj Mahal. Dit grafmonument bezoeken we bij het ochtendgloren. Zo kunnen we de adembenemende symfonie van wit marmer in al zijn pracht in ons opnemen. Fatehpur Sikri, de rode spookstad, werd slechts enkele jaren na haar stichting verlaten. En toch is er door de eeuwen heen nog niets van de grootsheid verloren gegaan.

DAG 5 - 7 Paleizen en parken Jaipur is één van de belangrijkste en mooiste steden van Rajasthan, die met haar schitterende paleizen en tempels in rode steen, de pracht en praal van de maharadja uitdrukt. Na een bezoek aan het Paleis der Winden en het Paleis van de Maharadja, ontdekken we in de schaduw van de smalle straatjes talrijke ambachtslui. In Amber, de verlaten voormalige hoofdstad van Rajasthan, staat het majestueuze Amberfort.

REISDOCUMENTEN Internationale reispas en visum

Agra Fatehpur Sikri

Bezoek in de vroe ge ochtend aan Taj Mahal Hindoes, Sikhs en bedelaars Kamelentocht in de woestijn

India - Rajasthan DAG 8 - 10 Shekawati We reizen verder naar Shekawati, van oudsher gelegen op de kruising van een aantal economisch belangrijke karavaanroutes. De beschilderde haveli‘s, 18de eeuwse koopmanshuizen, zijn er prachtig. We logeren in een rustige omgeving, in een ecolodge.

DAG 11 - 12 Jodhpur

DAG 17 - 18 Hoofdstad Delhi Tijdens een sightseeing in Delhi slenteren we door de stegen en worden we getroffen doorhet schrijnend contrast tussen oud en nieuw. Delhi moet je niet alleen zien, maar ook horen, ruiken en voelen.

Greet Huybrechts

Jodphur is omgeven door een 16de eeuwse stadsmuur en wordt gedomineerd door het massieve Mehernagarh Fort. De stad spreekt tot de verbeelding dankzij de vele paleizen, forten, indigo huizen en het omringende woestijnlandschap.

DAG 13 - 14 Door de Tharwoestijn Om de hitte voor te zijn, vertrekken we heel vroeg en rijden we door de Tharwoestijn naar Jaisalmer, de meest exotische stad in India. De stad is helemaal ommuurd en versterkt met 99 torens.

DAG 15 - 16 Kamelentocht Met een kameel trekken we anderhalve dag door de woestijn. We trotseren de warmte en genieten van het uitzicht en de stilte rondom ons. We vliegen terug vanuit Jodhpur naar Delhi.

Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 14 Meer info vind je op www.joker.be/INKI

23


n

ningsstede Langs de mooie ko vallei in de Kathmandu cht in de 5 dagen op trekto Annapurnaregio itwan Olifantenrit in Ch Nationaal Park

Yves Cams

Annapurna DAG 7 - 12 5-daagse staptocht

Pokhara

Kathmandu Bhaktapur

Chitwan Nationaal Park

Patan

Nepal REISVOORSTEL DAG 1 - 2 Kathmandu De reis start in de karaktervolle hoofdstad. We verblijven in de buurt waar ook de meerderheid van de Tibetaanse gemeenschap woont. Zo belanden we meteen in de sfeer van gebedsmolens, mantra’s en monniken. We wandelen rond de stupa van Bodnath en bezoeken de omliggende kloostertjes.

DAG 3 - 4 Verkennen van de Kathmanduvallei Voor we naar het bergdorp Nagarkot rijden, bezoeken we de crematieplaats Pashupatinath en de koningsstad Bhaktapur. Nagarkot is ideaal gelegen om bij helder weer een blik te werpen op de machtige Himalayaketen. Langs dorpjes en rijstvelden wandelen we naar Changu Narayan, de oudste tempel van Nepal en naar Namobuddha, een Tibetaans heiligdom.

DAG 5 - 6 Via Patan naar Pokhara In Patan zijn het voormalige koninklijk paleis en de vele tempels en kloosters de aandachtstrekkers. We logeren in Hattiban, midden in de natuur. De volgende ochtend nemen we de bus naar Pokhara.

24

Yves Cams

Meer info vind je op www.joker.be/NPKN

Tijdens deze trekking in de populaire regio van Annapurana wandelen we langs dorpjes en de rijke natuur van bergrivieren en bamboe- en eikenbossen. Het hoogtepunt van deze trekking ligt op 2.750 m. Dagelijks bedwingen we enkele hoogtemeters en trakteren steile beklimmingen ons op indrukwekkende uitzichten. Het pad loopt ook vaak vlak en bergafwaarts, zodat we op tijd en stond op adem kunnen komen. Overnachten doen we in lodges. Ook al beklimmen we niet de hoogste toppen, toch hebben we vanuit Poonhill een fantastisch zicht op de besneeuwde bergtoppen van achtduizenders als de Annapurna, de Dhaulagiri en de Manaslu. Nadien rusten we uit bij het mooie meer van Pokhara en doen we ons tegoed aan de lekkernijen van de talrijke restaurants.

DAG 13 - 15 Rivieren, bergen en jungles In het natuurreservaat Chitwan maken sneeuwbergen plaats voor jungle. Op de rug van een olifant gaan we op zoek naar wild. We rijden naar het pittoreske Bandipur waar de tijd lijkt stil te staan. Boeren bewerken hun land met os en ploeg en vrouwen torsen hun lading in een grote mand op de rug. Tenslotte bezoeken we het heiligdom Manakamana.

DAG 16 - 17 Kathmandu Durbar Square is het kloppende hart van Kathmandu. Nog voor we terugvliegen dompelen we ons onder in de sfeer van tempels, verkopers, pelgrims en bedelaars.

Yves Cams

REISDATA 04.04 tot 20.04.14 06.12 tot 22.12.14 Data vertrekvergaderingen en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/NPKN. KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 13 deelnemers PRIJS: € 1.595 INBEGREPEN • Lijnvluchten Brussel - Kathmandu en terug • Voorafbetaalde luchthaventaksen • Organisatiekosten • De diensten van een Engelstalige of Nederlandstalige reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz.7) BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: € 890 Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, toegangsgelden, visum en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie € 150 extra budget. REISDOCUMENTEN Internationale reispas en visum Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 14


Met de fiets lang s de talrijke tempels van Ay utthaya Homestay in Batt ambang Tijdloze schoonhe id van Angkor Wat

Thailand Ayutthaya

Khao Yao Nationaal Park

Bangkok Battambang

“De stilte en de rust in de Thaise Tempels, het mystieke in de ruines van Angkor Wat, maar bovenal de bewonderenswaardige moed van de plattelandsbevolking in Cambodja maakte van deze reis een unieke ervaring.” Anoniem REISVOORSTEL

Data vertrekvergaderingen en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/THKC.

We beginnen onze reis in de bruisende hoofdstad Bangkok. Een must is het koninklijk paleis met de boeddhistische tempel Wat Phra Kaew en Wat Pho, met de grootste liggende Boeddha. We duiken Chinatown in of bezoeken de amulettenmarkt. We bewonderen de culturele rijkdom in het Nationaal Museum en genieten van de pracht en praal van teakhuizen. Om helemaal in de sfeer te komen nemen we een longtailboat om het leven langs de klongs (kanalen) te bekijken.

PRIJS: € 1.890 INBEGREPEN • Lijnvluchten Brussel - Bangkok en Siem Reap - Brussel • Voorafbetaalde luchthaventaksen • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7) BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: € 700 Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, toegangsgelden, visum, maaltijden en luchthaventaks ter plaatse. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie € 150 extra budget. REISDOCUMENTEN Internationale reispas en visum Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 22

Cambodja

Lorenz De Pessemier

REISDATA 13.07 tot 29.07.14 03.08 tot 19.08.14 02.11 tot 18.11.14

KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 11 deelnemers

Angkor Wat Siem Reap

DAG 1 - 3 Bangkok

DAG 4 - 6 De oude hoofdstad Ayutthaya en het tropische regenwoud Ayutthaya is de oude hoofdstad en het complex staat vol tempels en ruïnes. We verkennen het Historical Park met de fiets. We maken een dagtocht naar het Khao Yai Nationaal Park, door kenners beschouwd als één van de topparken wereldwijd. We trekken deels met jeep en deels te voet door het tropische regenwoud en bewonderen het panorama van op de hoogste heuveltop. Met een beetje geluk spotten we gibbons.

Meer info vind je op www.joker.be/THKC

Thailand & Cambodja

DAG 7 - 8 Khmerbouwwerken in Oost-Thailand Phanom Rung Historical Park omvat een tempelcomplex gebouwd tussen de 10de en de 13de eeuw. Met de minibus bereiken we andere, nabijgelegen sites en maken we kennis met de typische Khmerbouwstijl. We naderen immers Cambodja.

Lorenz De Pessemier

DAG 9 - 11 Battambang en de landelijke omgeving Na een lange transportdag komen we aan in Battambang, de tweede stad van Cambodja. We logeren bij de inwoners van het nabijgelegen dorp Tapon. Achterop de motorfiets trekken we een dag door de landelijke omgeving. Het contact met onze Cambodjaanse drivers en de homestay geven een absolute meerwaarde aan deze trip.

Lorenz De Pessemier

DAG 12 - 17 Tempels en steden in de jungle We varen langs rivieren en kanalen en steken het noordelijk deel van het Tonle Sapmeer over naar Siem Reap. Dit wordt onze uitvalsbasis om de verbluffende schoonheid van Angkor Wat, zijn jungletempels en de door wortels omklemde Ta Prohm te ontdekken. Na nog een laatste keer genoten te hebben van de hoogstaande Cambodjaanse gastronomie, vliegen we huiswaarts.

Lorenz De Pessemier

25


Fried Dillen

26


Longsheng Guilin Hà Giang Fried Dillen

China

Vietnam Hanoi

Hong Kong Halong Bay

Contrast tussen het nieuwe Hong Kong en he t koloniale Hanoi Dagtochten door rijstterrassen in Guilin en lang s minderheden in Ha Giang 2-daagse bootto cht in Halong Bay

REISVOORSTEL DAG 1 - 4 Hong Kong Fried Dillen

REISDATA 19.04 tot 10.05.14 25.10 tot 15.11.14 26.04 tot 17.05.15 Data vertrekvergaderingen en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/CNKV. KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 11 deelnemers PRIJS: € 1.595 INBEGREPEN • Lijnvlucht Brussel - Hong Kong en Hanoi - Brussel • Voorafbetaalde luchthaventaksen • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7) BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: € 1.290 Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, toegangsgelden, luchthaventaksen ter plaatse en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie € 250 extra budget. REISDOCUMENTEN Internationale reispas en visa

We starten onze reis in het moderne Hong Kong. Met de kabeltram klimmen we naar Victoria Peak voor een magistraal uitzicht. In Temple Street vinden we naast de nieuwste elektronica, alle ingrediënten van de traditionele Chinese geneeskunde. Vanop de 100 jaar oude Star Ferry naar Kowloon genieten we van de adembenemende skyline, getekend door talrijke wolkenkrabbers. Via Shenzen of Zhuhai steken we de grens over met China en sporen we verder naar Gangzhou waar we de nachttrein of het vliegtuig nemen naar Guilin.

DAG 5 - 10 Wandelen door rijstterrassen Het karstgebergte van Guilin steekt met zijn puntige rotsen door de nevels. Met de fiets of te voet verkennen we de kleine dorpjes langs de Yulongrivier. We reizen verder naar de Dragon’s Back Bone rijstterrassen in de buurt van Longsheng. Op de toppen wonen de Dong- en Zhuangminderheden. We maken een dagwandeling met gids langs de heuvels en valleien, we bezoeken marktjes of zoeken verfrissing bij een waterval. In april en mei staan de rijstvelden onder water en worden de jonge rijstplantjes geplant. In september en oktober oogsten de minderheden in traditionele kledij de rijst. De nacht brengen we door in een klein maar comfortabel hotel met zicht op de heuvels en terrassen. Met bus en trein bereiken we via Nanning de Chinees-Vietnamese grens in PingXiang.

Van Hong Kong na a

r Hanoi

DAG 11 - 17 Ontdekkingsreis door de Noordelijke provincies Met gecharterd vervoer en lokale gids trekken we naar Ha Giang, een provincie met verschillende minderheidsgroepen, die al jaren ijvert voor meer autonomie. De dagtochten die we hier maken beperken zich tot maximaal 5 uur stappen per dag. Slapen doen we in kleine maar degelijke hotels of eenvoudig bij de mensen thuis. In de dorpen lopen nieuwsgierige kinderen joelend naar ons toe. Bezoek van blanken is hier zeldzaam. Tijdens wekelijkse markten komen bergvolkeren, gehuld in hun mooiste, traditionele kledij hun waar kopen en verkopen. Vervolgens rijden we richting Hanoi.

DAG 18 - 20 Baai van de neerdalende draak Vanuit Hanoi rijden we meteen verder naar de baai van Halong. Hier rijzen vreemde rotsen vertikaal op uit de zee. Samen vormen ze een uniek landschap. We schepen in op een traditionele zeiljonk voor een 2-daagse boottocht tussen de 3.000 eilandjes. We genieten van een betoverende zonsondergang, smullen van de heerlijke vismaaltijden en nemen ‘s ochtends een frisse duik!

Fried Dillen DAG 21 - 22 Hanoi Hanoi is de hoofdstad van Vietnam en heeft zijn koloniale charme weten te behouden. De oude, pittoreske Chinese wijk is grotendeels intact gebleven ondanks de bombardementen van de Amerikanen. Het Mausoleum van Ho Chi Minh en de Tempel van de Literatuur zijn zeker een bezoek waard. Een must voor wie interesse heeft in het recente, wrede verleden van Vietnam, is het Militaire Museum van de Citadel.

Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 22 Meer info vind je op www.joker.be/CNKV

27


oude Chinese Met de fiets door wijken van Beijing andeling op de Onvergetelijke w Grote Muur Boeddha’s Krijgers in Xi’an, in Longmen nd het Natuurschoon ro r Westelijke Mee

Beijing DAG 6 - 9 Terracottaleger Xi‘an

Luoyang Suzhou

Xi'an

Shanghai

Hangzhou

China “De Chinareis was een bijzondere beleving. Het is een boeiend land, verrassend maar ook uitdagend.” Carine Vandervorst

DAG 10 - 14 Via de Gele Rivier naar Shanghai

REISVOORSTEL DAG 1 - 4 Beijing

Wim Godderis

We sporen met de trein naar Luoyang, langs een stukje van de machtige Gele Rivier. We bezoeken de Longmengrotten die getuigen van een ooit bloeiend Chinees boeddhisme. We reizen verder door naar Suzhou waar prachtige tuinen een harmonisch samenspel van water, rotsen, oude bomen en sierlijke bouwwerken vormen.

Verscholen achter betonnen ringwegen en badend in gedimd zonlicht verschuilen zich unieke, keizerlijke kunstschatten. De drukte op het immense Tiananmenplein en in de grootse Verboden Stad staat in schril contrast met de vele prachtige parken waar een filosofische bevolking zich terugtrekt achter Tai chi bewegingen. Met een fiets toeren we door de hutongs, de oorspronkelijke Chinese woonwijken. Zo krijgen we een beeld van het alledaagse leven van de ’Chinees-met-de-pet‘. ‘s Avonds behoren een operabezoek of optreden acrobatie tot de mogelijkheden.

DAG 15 - 17 Het Westelijke Meer van Hangzhou

DAG 5 Great Wall

We bereiken letterlijk de hemel met de hoogbouw van Shanghai. Bij valavond kuieren we over de wandelpromenade van de Bund en van op een gezellig terras aan de overkant van de Huangpurivier bewonderen we de kolossale wolkenkrabbers.

Wandelen op de Chinese muur is een indrukwekkende ervaring. In onze verbeelding beleven we krijgshaftige gevechten tussen de tot de tanden gewapende muurwachters en de horden krijgers van Dzjengis Khan of van de Mantsjoes.

28

Na een comfortabele treinrit komen we aan in het charmante Xi‘an. De stad is een smeltkroes van culturen waarvan de grote moskee en gezellige soek getuigen. Maar eigenlijk zijn we er vooral voor de erfenis die de eerste Chinese keizer aan de mensheid heeft nagelaten. Op zoek naar zijn eigen onsterfelijkheid liet hij een leger maken van meer dan 8.000 levensgrote terracotta krijgers.

Meer info vind je op www.joker.be/CNKC

Tijdens het weekend genieten Chinezen massaal van de rust aan het Westelijke Meer, dat spectaculair gelegen is tussen de bergen en de moderne stad Hangzhou. Talrijke tuinen met pagodes en paviljoenen nodigen uit tot enkele wandelingen. We kunnen zelf een kano bedwingen op het meer of een tocht maken met een rijstboot op het Grote Kanaal.

DAG 18 - 20 Shanghai

REISDATA 09.04 tot 28.04.14 01.07 tot 20.07.14 11.04 tot 30.04.15 Data vertrekvergaderingen en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/CNKC. KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 11 deelnemers PRIJS: € 1.445 INBEGREPEN • Lijnvlucht Brussel - Beijing en Shanghai en terug • Voorafbetaalde luchthaventaksen • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7) BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: CNY 9.400 (wisselkoers d.d. 15/11/2013: € 1.139) Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, toegangsgelden, luchthaventaksen ter plaatse en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie CNY 1.929 extra budget. (wisselkoers d.d. 15/11/13: € 230) REISDOCUMENTEN Internationale reispas en visum Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 22

Fried Dillen


Sigiriya Negombo Colombo

Kandy Ella

Galle

Sri Lanka NIEUW!

Christelle Van Den Bossche REISDATA 05.04 tot 20.04.14 04.10 tot 19.10.14 Data vertrekvergaderingen en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/LKKL. KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 11 deelnemers PRIJS: € 1.535 INBEGREPEN • Lijnvlucht Brussel - Colombo en terug • Voorafbetaalde luchthaventaksen • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7) BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: € 700 Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, toegangsgelden en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie € 200 extra budget. REISDOCUMENTEN Internationale reispas en visum Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 14

TIJDENS DE REIS IN APRIL VIEREN WE SAMEN HET SINGALESE NIEUWJAAR WAARMEE WE HET JAAR 2558 INLUIDEN.

Bezoeken van ruïn es van paleizen, stupa’s en tempels Wandelen door th eeplantages en pelgrimsdor pen Beklimming van de heilige berg Vedasiti Ka nda Kandy en de Tem pel van de Tand

REISVOORSTEL DAG 1 - 2 Negombo Na aankomst in Sri Lanka komen we even op adem in Negombo om dan door te reizen naar het hart van de culturele driehoek.

DAG 3 - 5 Duizend jaar oude archeologische sites In Annuradhapura, een voormalige hoofdstad, fietsen we langs ruïnes van oude paleizen en stupa’s. Een volgende parel is het complex van Sigiriya met centraal een monumentale rots die we beklimmen om het oude fort te bezoeken. Van op de top turen we over de onmetelijke vlakte! Langs rijstvelden en grote watertanks fietsen we naar de koningsstad Polonnaruwa, één van de culturele hoogtepunten van Sri Lanka.

DAG 6 - 7 Kandy Onze route leidt zuidelijker, naar Kandy, eveneens een vroegere hoofdstad. Deze pittoreske stad bezit de grootste schat van het boeddhisme: de tand van Boeddha. Tijdens de puja in de tempel vangen we een glimp op van het schrijn.

Meer info vind je op www.joker.be/LKKL

DAG 8 - 10 Bergen en theeplantages

DAG 13 - 16 Galle en de Westkust

Groene theeplantages en Victoriaanse landhuizen, dit is het hoogland van Sri Lanka! Met de trein rijden we door het immense landschap naar de andere kant van het centrale berggebied. Aangekomen in Ella verkennen we de theeplantages en beklimmen we Little Adams Peak of Ella Rock. Na de inspanning volgt de ontspanning en we genieten van een heerlijke ayurvedische massage.

In het koloniale Galle gaan Europese architectuur en Aziatische tradities perfect naast elkaar. Liefhebbers kuieren langs oude Nederlandse huizen en ook het strand bezaaid met palmbomen is nooit veraf. Via de westkust reizen we terug naar Negombo om na een fijne, laatste avond de vlucht naar Brussel te nemen.

DAG 11 - 12 Kataragama Vanuit de bergen zakken we af naar de onstuimige Indische oceaan aan de zuidkust richting Kataragama, dé heiligste plaats van Sri Lanka. We houden halt aan de prachtige 10de eeuwse beeldengroep in Buduruvagala. Samen met pelgrims beklimmen we de heilige berg Vedasiti Kanda waar een mix van godsdiensten samenkomt en het heerlijk vertoeven is, ook omwille van de indrukwekkende natuur. Een safari in een van de nationale parken mag zeker niet ontbreken en we spotten tal van dieren en vogels.

Anne Bogaerts

29


sch logeren in de typi In kleine groepjes is basiskennis Spaans Cubaanse casas, een pluspunt ges - en tabaksplanta er ik su te ek tr es tg Ui ers en, klassieke oldtim Koloniale gebouw na het bruisende Hava en salsalessen in thiek pa banen, een sym Contact met de Cu een tijd te vinden voor al , lk vo ij vr st ga en ezzo n muzikaal interm goed gesprek en ee

DAG 8 - 10 Suiker in Trinidad

Havana Santa Clara

Vinales Pinar del Río

Cienfuegos Trinidad

Cuba

In de suikerhoofdstad is de tijd blijven stilstaan. Het is heerlijk rondslenteren in dit stadje met haar talloze kerken, pleintjes en musea. Op Playa Ancón kunnen we even verpozen alvorens we de Sierra Escambray intrekken. Dit is een verrassend stuk natuur waarin we een stevige wandeltocht maken. In de Valle de los Ingenios komen we meer te weten over de opkomst en het verval van de suikerproductie in deze streek.

DAG 11 - 12 Flaneren langs de boulevards van Cienfuegos

REISVOORSTEL DAG 1 - 5 Muziek in Havana Alle middelen zijn goed om Havana en omgeving te verkennen. Op de Plaza de la Revolución staan we oog in oog met Che Guevara en José Marti. We flaneren door het koloniale verleden van Oud-Havana. In deze stad zijn we getuige van het Cubaanse muzikale meesterschap.

DAG 6 - 7 Che Guevara achterna in Villa Clara In Santa Clara effende Che Guevara het pad voor het succes van de revolutie. Het indrukwekkende mausoleum is een must om de complexe Cubaanse ziel te leren begrijpen. We trekken naar Cayo Santa Maria om er te genieten van een namiddag rust op een hagelwit strand. Onderweg stoppen we in het wondermooie stadje Remedios voor een stukje geschiedenis.

We volgen het suikerspoor naar Cienfuegos, een prachtige havenstad. We wandelen rond in de brede straten en bekijken van dichtbij de kleurrijke architectuur in Europese stijl.

DAG 13 - 16 Tabak in Pinar del Río Het westen van Cuba wordt beheerst door de tabaksplant en de mojotes, vreemde bulten uit kalksteen. Het sprookjeslandschap rond Viñales nodigt uit tot een avontuurlijke fietstocht. Maar ook te voet of te paard verbazen we ons over de wonderen van de Sierra de los Organos. In Pinar del Río kunnen we een lokale tabaksfabriek bezoeken om tenslotte als halve Cubanen terug te keren naar Havana.

Kevin De Cort

Meer info vind je op www.joker.be/CUKC

Data vertrekvergaderingen en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/CUKC. KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 5 / max. 9 deelnemers PRIJS: A: € 2.132, B: € 1.933 INBEGREPEN • Lijnvluchten Brussel - Havana en terug • Voorafbetaalde luchthaventaksen • Toeristenkaart voor Cuba • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7) BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: CUC 1.150 (wisselkoers d.d. 15/11/2013: € 846) Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, luchthaventaksen ter plaatse, toegangsgelden en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie CUC 250 extra budget. (wisselkoers d.d. 15/11/2013: € 184) REISDOCUMENTEN Internationale reispas Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 14

Kevin De Cort

“Deze reis heeft mijn verwachtingen 100% ingevuld. Toffe groep, fantastische reisbegeleidster en een heerlijk land waar ik met volle teugen van genoten heb. Ik ben meteen een overtuigde Kaap-46-fan geworden.” Magda Callens

30

REISDATA A: 11.07 tot 26.07.14 B: 26.10 tot 10.11.14

Kevin De Cort


Herwig Bresseleers Rio Celeste Rincon de la Vie ja

La Fortuna

Monte Verde

Sarapiqui La Virgen San Jose

“La Pura Vida! De Costa Ricanen gebruiken die slogan terecht bij alles wat ze zeggen en doen. Leven, slapen en opstaan met het ritme van de natuur. Het is een voorrecht om dit prachtige land te kunnen bezoeken en kennis te maken met haar unieke natuur en gastvrije bewoners.” Beatrice Hellinckx REISDATA A: 09.07 tot 27.07.14 B: 21.09 tot 09.10.14

Parque Manuel An tonio

San Gerardo de Dota

Op zoek naar apen , leguanen, exotische pape gaaien, vlinders, kikkers, schildpadd en … Pura Vida, het leve n op zijn puurst, met een meervou d aan Nationale Parken en waterva llen Ontdekking van spectaculaire vulkanen en rege nwoud

Costa Rica REISVOORSTEL

Data vertrekvergaderingen en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/CRKC.

DAG 9 - 12 Arenalvulkaan en regenwoud

DAG 15 - 18 De Quetzal en de tropische kust

DAG 1 - 4 Santa Elena/Monteverde

KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 11 deelnemers

We ruilen San José meteen voor een stukje puur natuur en rijden via Nationaal Park Volcan Poas naar de hoogvlakte van Monteverde. Een onnoemelijk aantal vogelsoorten kruisen er onze blik. Wie wil kan het prachtige landschap vanuit vogelperspectief bekijken tijdens een skywalk, een wandeling over enorme hangbruggen.

Het nationaal park rond de Arenalvulkaan nodigt uit tot een natuurwandeling of een zwempartijtje aan een prachtige waterval. Ook een bezoek aan de lokale, thermale baden mag ook niet ontbreken. In functie van de weersomstandigheden bezoeken we een afgelegen stukje beschermd gebied rond La Virgen. Professionele gidsen vinden tijdens de wandelingen de kleinste dieren en mooiste plekjes en vertellen meer over het belang van deze ecogebieden als economische rijkdom van het land.

We zetten onze tocht verder zuidwaarts doorheen het Talamancagebergte. We gaan in San Gerardo de Dota op zoek naar de Quetzal, een majestueuze vogel. Wij verlekkeren ons op de zalmforellen die we tijdens een dagtocht in de rivier en ‘s avonds op ons bord terugvinden.

PRIJS: A: € 2.197, B: € 1.661 INBEGREPEN • Lijnvluchten Brussel - San José en terug • Voorafbetaalde luchthaventaksen • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7) BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: USD 1.800 (wisselkoers d.d. 15/11/2013 € 1.324) Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, luchthaventaksen ter plaatse, toegangsgelden en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie USD 300 extra budget (wisselkoers d.d. 15/11/2013: € 221) REISDOCUMENTEN Internationale reispas en elektronische reistoestemming VS (ESTA) Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 22

DAG 5 - 6 Rincon de la Vieja In het nationale park Rincon de la Vieja maken we een aantal wandelingen. We ervaren ten volle de immense schoonheid van dit primaire, tropische bos met de majestueuze watervallen en de oude, slapende vulkaan.

DAG 7 - 8 Het leven van de Ticos In de omgeving van Rio Celeste leven we samen met de plaatselijke bevolking. We verblijven in een familiehotelletje of thuis bij een Ticofamilie. Er zijn allerlei manieren om hun gebruiken en gewoonten beter te leren kennen. Met wat geluk wonen we een dorpsfeest bij. Meer info vind je op www.joker.be/CRKC

DAG 13 - 14 Schildpadden Vanuit Sarapiqui varen we naar de Caraïbische kust waar we de groene zeeschildpad eieren zien leggen. ‘s Morgens vroeg trekken we er met een kano op uit en beleven het ontwaken van het nationale park.

Rudi Wille

DAG 17 - 18 Tropische kust We dalen af naar de Stille Oceaan. We logeren er op een boogscheut van een ongerept tropisch strand, waar we genieten van een lekker glaasje rum. We maken wandelingen door het prachtige Parque Manuel Antonio waar we onze ogen de kost geven.

DAG 19 - 20 Afsluiten in San José In San José genieten we op een terras van Costa Rica’s beste koffie!

Carl Bols

31


Danny Switzynck

32


Danny Switzynck

Copacabana Salar de Uyuni Bolivia

Salar de Uyuni Tupiza Salta Iguazú

Argentinië

Buenos Aires

REISDATUM 12.10 tot 03.11.14 Datum vertrekvergadering en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/ARKO. KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 11 deelnemers • Door de stevige dagtochten en de grote hoogte (meer dan 4000 m) vereist deze reis een goede lichamelijke conditie. Ook zullen we enkele (langere) busreizen ondernemen. PRIJS: € 2.394 INBEGREPEN • Lijnvluchten Brussel - Buenos Aires en La Paz - Brussel • Binnenvlucht Iguazú - Salta • Voorafbetaalde luchthaventaksen • ViaVia-welkomstdiner • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7) BUDGET UITGAVEN TER PLAATSE: USD 1.280 (wisselkoers d.d. 15/11/2013: € 942) Kostenraming voor luchthaventaksen ter plaatse, logies, plaatselijk transport, toegangsgelden en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie USD 400 extra budget (wisselkoers d.d. 15/11/2013: € 294) REISDOCUMENTEN Internationale reispas Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 31

Hartelijke ontvan gst in het ViaVia Jo ker reiscafé in Buenos Aires Genieten -te voet , te paard, met de fiets of op het water- van berg- en maanlan dschappen, zoutvlaktes en koloniale dorpjes Foz do Iguazú, de indrukwekkendst e watervallen ter wereld Dwars door de Al tiplano naar het Ti ticacameer

Argentinië & Bolivia NIEUW!

REISVOORSTEL DAG 1 - 4 Bruisend Buenos Aires Bij aankomst in Buenos Aires dompelen we ons onder in dit mekka van kunst, cultuur en gastronomie. Het ViaVia Joker reiscafé biedt ons een welkomstdiner aan en neemt ons op sleeptouw om de stad haar geheimen te ontfutselen: Plaza de Mayo, Casa Rosada, Teatro Colón, La Recoleta, La Boca, café Tortoni. Tango begint bij stappen en we grijpen de kans om na een groepsles de danspiste te verkennen in de bakermat van deze sensuele dans.

DAG 5 - 7 De watervallen van Iguazú Met een nachtbus zetten we koers naar Iguazú. We bezoeken de watervallen, zowel aan Argentijnse als aan Braziliaanse kant. Naast het aanhoudende gedonder van de watervallen op de achtergrond vallen ook de vele kleurrijke vlinders en vogels op. In dit subtropische gebied is een cocktail voor het slapengaan op zijn plaats!

DAG 8 - 11 Het mooie Salta en Tupiza We vliegen naar het sfeervolle Salta (1.280 m) aan de voet van de Andes waar we een dag hebben Meer info vind je op www.joker.be/ARKO

DAG 17 - 23 Op verkenning in Copacabana en La Paz om de stad te verkennen. Van hier rijden we via de Quebrada de Humahuaca, langs reuzengrote cactussen, grillige zandsteenformaties en pittoreske dorpen in de Hoge Andes, naar Tupiza in Bolivia. We vinden er de Canyon del Inca die met zijn bloedrode, steile wanden zeker een bezoekje waard is. Actievelingen krijgen de kans om te wandelen, paard te rijden of -bij voldoende interesse- er een halve dag met lama’s op uit te trekken (facultatief).

DAG 12 - 16 Jeeptocht op de Altiplano Vanuit Tupiza ondernemen we een meerdaagse jeeptocht langs uitgestrekte hoogvlaktes, kleurrijke lagunes en de uitgestrekte zoutmeren van de Salar de Uyuni. Een stuk indrukwekkende natuur! We zetten ons schrap voor de stevige wind die vaak over dit onherbergzame gebied waait. Langs een zanderig woestijnlandschap rijden we op een hoogte van meer dan 4.000 m naar de Laguna Verde op de grens met Chili en Argentinië en de Laguna Colorada, pleisterplaats voor flamingo‘s. Het Isla del Pescado, een cactuseiland midden in de verblindende, witte zoutvlakte, biedt 360° rond schitterende uitzichten.

We rijden via La Paz met de bus naar Copacabana, de religieuze hoofdstad van Bolivia aan het Titicacameer, waarna we met de boot naar Isla del Sol varen. Hier werd volgens de legende de zon geboren en vertrokken de Inca‘s om hun machtige rijk te stichten. Het zicht op de omliggende Andes en het diepblauwe Titicacameer is onvergetelijk. We genieten ‘s avonds van de fantastische sterrenpracht. We ronden deze indrukwekkende reis af in La Paz met eventueel nog een bezoek aan de pre-Inca ruïnes van Tihuanacu of een downhill fietstocht.

Stefan Cruysberghs

33


naar de Colca Stevige trekking achtige ruïnes Canyon en de m hu van Machu Picc tiplano naar het Al Dwars door de Titicacameer de Heilige Vallei Ontdekking van rond Cuzco van de Inca’s in en : pisco sour De Pacifische kust sen van het proeven in de oa hap desolate landsc

Machu Picchu Lima Ballestaseilanden

Cusco Colca Canyon

Titicaca Puno

Arequipa

Peru

“Waarom Peru met Joker Kaap 46? Om kennis te maken met de rijke natuur en de unieke cultuur van dit Zuid-Amerikaans land en dat samen met een groep gelijkgestemden.” Johan Becuwe

DAG 8 - 10 Colcacanyon

DAG 18 - 20 Machu Picchu

Indrukwekkend is de 2-daagse uitstap naar de Colcacanyon. Langs de grazende lamakuddes en bewerkte landbouwterrassen leidt de weg naar Cruz del Condor, waar de machtige condor muisstil over de onmetelijke vlakte zweeft. We overnachten in eenvoudige bungalows.

Met de trein reizen we tot Machu Picchu Pueblo, een gezellig, toeristisch dorp aan de voet van de machtige ruïne van de Incastad Machu Picchu.

DAG 11 - 13 Door de Altiplano naar het Titicacameer We reizen verder naar Puno. Op 3.856 m ligt het Titicacameer, het hoogst bevaarbare meer ter wereld. Het uitgestrekte grasland, met hier en daar een kudde alpaca‘s, doorkruisen we met de bus. Met een motorboot varen we over het Titicacameer.

REISVOORSTEL

DAG 14 - 15 Cuzco, de navel van de wereld

DAG 1 - 2 Koloniaal Lima We ontdekken het oude, cultuurrijke stadscentrum van Lima. Een museumbezoek geeft meteen een indruk van het rijke culturele verleden van Peru.

Cuzco, het archeologische centrum van Peru, is de ideale uitvalsbasis om de Incacultuur stapsgewijs te verkennen. Ook de waardevolle musea en bezienswaardigheden dompelen ons onder in het oude Incarijk.

DAG 3 - 4 Ballestaseilanden en Paracas

DAG 16 - 17 De Heilige Vallei

De busrit naar Pisco voert ons door een desolaat en uitgestrekt woestijnlandschap. Met een kleine boot varen we naar de Ballestaseilanden. In Ica bezoeken we een pisco bodega. De mummies in de dorre woestijnvlakte van Nazca zijn de stille getuigen van een rijk en mysterieus verleden. Vanuit een klein sportvliegtuig ontdekken we de imposante geometrische figuren. (facultatief).

De tocht naar de Heilige Vallei brengt ons bij de sites van Chinchero, Moray en Maras. Deze sites getuigen van de verregaande agrarische kennis van de Inca’s. De markt in Pisac is een orgie van kleuren.

DAG 5 - 7 Arequipa Een comfortabele nachtbus brengt ons naar Arequipa, op 2.400 m hoogte, aan de voet van de Mistivulkaan. We verkennen de stad en krijgen meteen een indrukwekkende indruk van de Andes.

Leen Durnez

DAG 21 - 23 Lima Met een binnenvlucht keren we terug naar Lima, waar we nog de tijd hebben om een van de prachtige musea of koloniale bouwwerken te bezoeken.

REISDATA A: 07.07 tot 29.07.14 B: 04.09 tot 26.09.14 Data vertrekvergaderingen en Praktische Infofiche vind je op www.joker.be/PEKP. KENMERKEN Lees ook blz. 4 tot 6! • Min. 6 / max. 11 deelnemers PRIJS: A: € 2.499, B: € 2.451 INBEGREPEN • Lijnvluchten Brussel - Lima en terug • Voorafbetaalde luchthaventaksen • Organisatiekosten • De diensten van een Karavaan-reisbegeleider • KBC-reisbijstandsverzekering (blz. 7) BUDGET VOOR UITGAVEN TER PLAATSE: USD 1.500 (wisselkoers d.d. 15/11/2013: € 1.104) Kostenraming voor logies, plaatselijk transport, luchthaventaksen ter plaatse, toegangsgelden en maaltijden. Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Indien single kamer (daar waar mogelijk is), voorzie USD 250 extra budget. (wisselkoers d.d. 15/11/2013: € 184) REISDOCUMENTEN Internationale reispas Vrijwillige bijdrage GreenSeat: € 22

34

Ilja Cremers

Meer info vind je op www.joker.be/PEKP


Dit is Kaap 46! Met Joker Kaap 46 kies je voor avontuurlijke groepsreizen met de typische Joker-kenmerken waarin avontuurlijke, actieve en dus gelijkgestemde reizigers van minimum 46 jaar met elkaar optrekken. Optrekken met generatiegenoten met eenzelfde levenservaring is verdiepend en het uitwisselen van inzichten is een meerwaarde.

Tegelijkertijd reizen we op zijn Jokers, dat is ‘jong’, actief, duurzaam en in echt kleine groepjes! Openbaar vervoer wisselen we af met vervoer charteren, als deelnemer participeer je actief bij de invulling van het programma en je bepaalt zelf aan welke activiteiten je al dan niet meedoet.

ALGEMENE REISVOORWAARDEN van de Geschillencommissie Reizen vzw

Inhoud 3 - 7 Over Kaap 46 Het reisaanbod 8 Portugal - Azoren & Lissabon 9 Spanje - Extremadura 10 Spanje - Catalonië 11 Slovenië & Venetië 12 Italië - Puglia 13 Italië - Rome & Toscane 14 Italië - Sicilië

15 Ghana 16 - 17 Ethiopië 18 Rwanda & Oeganda 19 Tanzania 20 Burundi & Tanzania

21 Jordanië & Jeruzalem 22 Oezbekistan 23 India - Rajasthan 24 Nepal 25 Thailand & Cambodja 26 - 27 Van Hong Kong naar Hanoi 28 China 29 Sri Lanka 30 Cuba 31 Costa Rica 32 - 33 Argentinië & Bolivia 34 Peru

35 Algemene voorwaarden

De vet gedrukte teksten bij artikels 6, 7, 8, 9, 11 en 13 zijn bijzondere voorwaarden enkel van toepassing op de Joker-reizen.

Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 2 Promotie 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken; b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. 2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/ of reisbemiddelaar De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht: 1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen: a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen; b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annuleringen/ of bijstandsverzekering; c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten. 2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken: a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats; b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator. c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger

ENIË

TURKIJE

De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Totstandkomen van het contract EGYPTE

1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet. 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 De Prijs

Colofon

2

Verantwoordelijke uitgever: Annick Holvoet en Luc Callewaert, Geerdegemvaart 96-98, 2800 Mechelen Medewerkers: Sara Beeckman, Stijn Daniëls, Annick Holvoet, Aline Van der Borght, Fotoredactie: Sara Beeckman, Stijn Daniëls, Annick Holvoet, Aline Van der Borght,

Eindredactie: Annick Holvoet Grafisch concept en vormgeving: Lu!s Paragraph Druk: IPP Printers Cover: foto’s van Inge Jacobs, Frans Van De Perre en Danny Switzynck

1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in : a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet

dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs. 2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan. 3. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijzen in deze Joker-brochure werden berekend op basis van de tarieven, brandstoftoeslagen en wisselkoersen die op 15 november 2013 van toepassing waren. Joker zal de reissom herberekenen 3 weken voor afreis en bij wijzigingen van meer dan 5% per onderdeel doorrekenen.

Artikel 7 Betaling van de reissom 1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald. 2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger. 3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/ of reisdocumenten bezorgd worden. Bij Joker bedraagt het voorschot 30% van de reissom, met een minimum van € 150. Het saldo dient bij Joker-reizen te worden betaald uiterlijk 6 weken voor afreis.

Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking 1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen. 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht. Bij Joker bedragen deze overdrachtskosten: a) tot 6 weken voor afreis: € 50 b) vanaf 6 weken voor afreis: € 100, plus de extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappijen die met deze overdracht gepaard gaan. Opgelet: bij de meeste luchtvaartmaatschappijen is de boeking niet overdraagbaar binnen een periode van 6 weken voor afreis.

Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Bij Joker worden wijzigingen, in de mate van het mogelijke, aanvaard mits betaling van volgende administratiekosten per persoon: a) tot 6 weken voor afreis: € 100 b) vanaf 6 weken voor afreis zijn de annuleringskosten van toepassing (zie artikel 13). Onder wijzigingen wordt verstaan: wijziging van reisdata en/of bestemming.

Artikel 10 Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt. 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór afreis 1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: 1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen. 2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen. 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht; b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Joker beslist uiterlijk 21 kalenderdagen voor afreis of een groepsreis al dan niet zal doorgaan wegens onderbezettting.

Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil. 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een ge-lijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 Verbreking door de reiziger De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen. De schadevergoeding bij verbreking door de reiziger werd door Joker als volgt forfaitair vastgelegd: a) tot 6 weken voor afreis: 30% van de reissom, met een minimum van € 150. b) vanaf 6 weken tot 3 weken voor afreis: 50% van de reissom, met een miminum van € 250. c) vanaf 3 weken voor afreis: 100% van de reissom.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. 2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN Avontuurlijke Reizen van Joker nv 1679 5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16 Klachtenregeling 1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator. 2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator. 3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17 Verzoeningsprocedure 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden. 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Secretariaat van de “Cel verzoening”: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel e-mail: VERZOENING.GR@SKYNET.BE

Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. 2. Voor geëiste bedragen vanaf € 1.250, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt. Onder € 1.250 staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger. 3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van het arbitraal college en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel e-mail: CLV.GR@SKYNET.BE

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN Avontuurlijke Reizen van Joker nv 1679 Deze Bijzondere Reisvoorwaarden voor Avontuurlijke Reizen kwamen tot stand in overleg met de V.V.R. (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) en de reisorganisatoren van avon tuurlijke reizen aangesloten bij de V.V.R. Wanneer deze Bijzondere Reisvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Reisvoorwaarden dan zijn het steeds de Bijzondere Reisvoorwaarden die van toepassing zijn.

Artikel 1: Reisduur en programma

1. Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek, tengevolge van wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijk tijdstip. 2. De reisorganisator draagt geen grotere aansprakelijkheid dan de vervoerder zelf voor schade die het gevolg is van vertragingen. 3. De gedetailleerde praktische infofiches hebben het karakter van een reisgids en maken geen deel uit van het contract. De foto’s in de brochure zijn illustratief en maken evenmin deel uit van het contract. 4. Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, tengevolge van het laat tijdig vervoegen van de groep, zijn niet terugbetaalbaar. 5. De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde of voorgestelde route afwijkt of zich aan de begeleiding onttrekt en daardoor niet op de af gesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extrakosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor nietgenoten diensten.

Artikel 2: Aard van de reis

1. De reiziger bevestigt nadrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijke karakter van de reis, met het daarbij horende eventueel gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land. 2. Gezien de aard van bepaalde reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico’s en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulp verlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders.

Artikel 3: Ontbinding en wijziging door de reisorganisator

1. De lokale omstandigheden, de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de aangeboden reizen, kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reis programma moeten worden aangebracht. 2. Aanpassingen voor het vertrek kunnen inhouden dat van een andere luchthaven vertrokken wordt, dat met een ander vervoermiddel wordt gereisd, dat met een andere vervoerder wordt gereisd enz. In een dergelijk geval verplicht de reisorganisator zich ertoe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. 3. Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator, zal de betrokken reisleider een alternatief zoeken, rekening houdend met de wensen van de deel nemers. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing. De extra kosten hiervoor zijn voor rekening van de reiziger. 4. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorga nisator is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten.

Artikel 4: Aansprakelijkheid van de reisorganisator

1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortspruitend uit overmacht zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulatie van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemiën, weersomstandigheden, oorlog enz., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de reiziger. 2. Evenmin zullen de reisorganisator noch de reisleider aansprakelijk zijn voor een eventuele aanhouding door politie en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften. Alle gevolgen zijn dan voor rekening van de reiziger.

3. Gezien het avontuurlijke karakter van de reis, zal de correctheid van de diensten uitgevoerd door derden in het buitenland moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke gebruiken en gewoonten. 4. De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene staking ... Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden waarop de reisovereenkomst betrekking heeft. 5. De reiziger dient te zorgen voor een geldige internationale reispas en eventuele visumverplichtingen. 6. De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te eva lueren met een bevoegde arts. Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bijv. suikerziekte, hartaandoeningen, astma, epilepsie ...) moeten bij de inschrijving gesignaleerd worden aan de reisorganisator. 7. De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

Artikel 5: Verloop van de reis

1. De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met de veiligheid, het verloop van de reis, het groeps gebeuren en de conditie dienen te volgen. Bij overtreding van deze richtlijnen, kan een reiziger uitgesloten worden van verdere deelneming zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding of terugbetaling van een gedeelte van de reissom. 2. Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste ingesteldheid of conditie beschikt om de reis verder te zetten, kan de reisleider besluiten hem/haar naar het hotel of naar de plaats van vertrek terug te sturen. Ongemakken en kosten die hieruit zouden voortvloeien zijn voor rekening van de reiziger.

Artikel 6: Bagage

1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of bescha diging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van vervoerder of hotel blijven evenwel behouden. 2. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger. Voor reizen met lijnvluchten is het toegelaten per persoon 1 reistas of rugzak tot 20 kg en 1 stuk handbagage mee te nemen.

Artikel 7: Huurwagens en kampeermateriaal

1. Bij een aantal reizen stelt Joker huurwagens en kampeermateriaal ter beschikking van de reizigers. De reizigers dienen als een goede huisvader te zorgen voor dit mate riaal. Verkeersboetes en het toebrengen van opzettelijke schade zijn dan ook ten laste van de reizigers. 2. Een omniumverzekering is steeds inbegrepen, maar bij een aantal reizen met huurwagens is er een franchise per schadegeval en/of is niet alle schade gedekt door de verzekering. Deze vrijstelling of niet-gedekte schade is ten laste van de reizigers.

Artikel 8: Leeftijd en naam

1. Personen ouder dan 70 jaar dienen een medisch attest voor te leggen voor alle Joker-groepsreizen. 2. De reiziger moet bij inschrijving de naamsgegevens doorgeven zoals die vermeld staan op zijn officiële identitieitsdocumenten. Indien een fout leidt tot bijkomende kosten (ticket, permit) zijn deze ten laste van de reiziger.

Artikel 9: Geschillencommissie Reizen

1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 2. Voor klachten waarvoor de Geschillencommissie Reizen niet bevoegd is, zijn alleen de rechtbanken te Mechelen bevoegd.

Artikel 10: Fotomateriaal

Foto’s die genomen worden tijdens een Joker-reis kunnen gebruikt worden in de communicatie van Joker. Dit kunnen ook foto’s zijn waar reizigers op staan. Indien de reiziger dit niet wenst, kan hij dit voor vertrek aangetekend melden aan: Joker Klantendienst, Geerdegemvaart 96, 2800 Mechelen

Artikel 11: Getuigenissen

Getuigenissen, anoniem of met naam, zoals die genoteerd worden in de laatste vraag van de opinieformulieren, kunnen gebruikt worden in de communicatie van Joker. Indien de reiziger dat niet wenst, moet hij dat op die plaats uitdrukkelijk vermelden.

Met dank aan alle reisbegeleiders en medewerkers voor de hulp bij de realisatie van deze brochure.

35


Joker Kaap 46

Waar kan je je avontuur boeken? In één van de 10 Joker-reiskantoren: JOKER ANTWERPEN Blauwtorenplein 10 (hoek Vogelmarkt & Frankrijklei) • 2000 Antwerpen Tel. 03 231 72 68 • Fax 03 233 18 78 antwerpen@joker.be Open: maandag tot vrijdag van 10u tot 18u Op zaterdag van 10 tot 13u

JOKER BRUGGE Academiestraat 10 • 8000 Brugge Tel. 050 34 78 81 • Fax 050 34 78 21 brugge@joker.be

Open: maandag tot vrijdag van 10u tot 18u Op zaterdag van 10u tot 13u

JOKER BRUSSEL Pletinckxstraat 3 (St. Goriksplein) 1000 Brussel Tel. 02 502 19 37 • Fax 02 502 29 23 brussel@joker.be

Open: maandag tot vrijdag van 10u tot 18u Op zaterdag van 14u tot 16u

JOKER GENT Bagattenstraat 64 • 9000 Gent Tel. 09 265 91 00 • Fax 09 265 91 09 gent@joker.be

Open: maandag tot vrijdag van 10u tot 18u Op zaterdag van 10u tot 13u van januari tot augustus Gesloten op zaterdag van september tot december

JOKER HASSELT Leopoldplein 4 • 3500 Hasselt Tel. 011 23 25 88 • Fax 011 23 28 69 hasselt@joker.be

Open: maandag tot vrijdag van 10u tot 18u Op zaterdag van 10u tot 13u van januari tot augustus Gesloten op zaterdag van september tot december

JOKER LEUVEN Boekhandelstraat 3 • 3000 Leuven Tel. 016 22 65 50 • Fax 016 22 75 37 leuven@joker.be

Open: maandag tot vrijdag van 10u tot 18u Op zaterdag van 10u tot 13u van januari tot augustus Gesloten op zaterdag van september tot december

JOKER HARELBEKE/KORTRIJK Kortrijksesteenweg 415* 8530 Harelbeke Tel. 056 22 56 14 • Fax 056 25 76 03 harelbeke@joker.be

Open: maandag tot vrijdag van 10u tot 19u Op zaterdag van 10u tot 14u

JOKER MECHELEN Rode Kruisplein 14* • 2800 Mechelen Tel. 015 21 87 77 • Fax 015 21 91 99 mechelen@joker.be

Open: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10u tot 19u Op zaterdag van 10u tot 18u van januari tot juni Op zaterdag van 10u tot 16u van juli tot december

JOKER WILRIJK Boomsesteenweg 666* • 2610 Wilrijk Tel. 03 827 90 08 • Fax 03 827 33 40 wilrijk@joker.be

Open: maandag van 12u tot 19u Op woensdag, donderdag en vrijdag van 10u tot 19u Op zaterdag van 10u tot 18u van januari tot juni Op zaterdag van 10u tot 16u van juli tot december

JOKER ONLINE Tel. +32(0)15/407 558 Fax +32(0)15/407 505 online@joker.be

Open: maandag tot vrijdag: 10u - 18u

Online via www.joker.be De Landencocktail,

de reisbeurs over reizen met Joker, op 26 januari 2014 in het Centraal Station Antwerpen.

Bij je vertrouwde reisagent

* 3 Joker-kantoren gelegen in de A.S.Adventure Stores Meer info op : www.joker.be/joker-reiskantoren.

Avontuurlijke groepsreizen voor de actieve 46-plusser

2014-2015

Joker Kaap 46: groepsreizen voor +46, brochure 2014-2015  

Kaap 46 zijn wereldwijde groepsreizen van Joker voor actieve 46-plussers. Met Joker Kaap 46 kies je voor groepsreizen waarbij gelijkgestemde...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you