Page 1


SPIS TREŚCI WSTĘP THE PERFUME OF DEATH CHAPTER 1......................................................................................................................................................................................................................8 CHAPTER 2......................................................................................................................................................................................................................9 CHAPTER 3....................................................................................................................................................................................................................12 CHAPTER 4....................................................................................................................................................................................................................14 CHAPTER 5....................................................................................................................................................................................................................17 CHAPTER 6....................................................................................................................................................................................................................21 CHAPTER 7....................................................................................................................................................................................................................25 CHAPTER 8....................................................................................................................................................................................................................26 CHAPTER 9....................................................................................................................................................................................................................30 CHAPTER 10 .................................................................................................................................................................................................................31 CHAPTER 11 .................................................................................................................................................................................................................35 CHAPTER 12 .................................................................................................................................................................................................................36 CHAPTER 13 .................................................................................................................................................................................................................39 CHAPTER 14 .................................................................................................................................................................................................................41 CHAPTER 15 .................................................................................................................................................................................................................46 CHAPTER 16 .................................................................................................................................................................................................................48 CHAPTER 17 .................................................................................................................................................................................................................53 CHAPTER 18 .................................................................................................................................................................................................................58 CHAPTER 19 .................................................................................................................................................................................................................64 CHAPTER 20 .................................................................................................................................................................................................................66 CHAPTER 21 .................................................................................................................................................................................................................68 CHAPTER 22 .................................................................................................................................................................................................................69 CHAPTER 23 .................................................................................................................................................................................................................74 CHAPTER 24 .................................................................................................................................................................................................................76 CHAPTER 25 .................................................................................................................................................................................................................80 CHAPTER 26 .................................................................................................................................................................................................................84 CHAPTER 27 .................................................................................................................................................................................................................86 CHAPTER 28 .................................................................................................................................................................................................................92 CHAPTER 29 .................................................................................................................................................................................................................94 CHAPTER 30 .................................................................................................................................................................................................................98

3


CHAPTER 31 .............................................................................................................................................................................................................. 100 CHAPTER 32 .............................................................................................................................................................................................................. 107 CHAPTER 33 .............................................................................................................................................................................................................. 108 CHAPTER 34 .............................................................................................................................................................................................................. 112 CHAPTER 35 .............................................................................................................................................................................................................. 113 CHAPTER 36 .............................................................................................................................................................................................................. 115 CHAPTER 37 .............................................................................................................................................................................................................. 117 CHAPTER 38 .............................................................................................................................................................................................................. 120 CHAPTER 39 .............................................................................................................................................................................................................. 121 CHAPTER 40 .............................................................................................................................................................................................................. 125 CHAPTER 41 .............................................................................................................................................................................................................. 128 CHAPTER 42 .............................................................................................................................................................................................................. 131 CHAPTER 43 .............................................................................................................................................................................................................. 135 CHAPTER 44 .............................................................................................................................................................................................................. 139 CHAPTER 45 .............................................................................................................................................................................................................. 140 CHAPTER 46 .............................................................................................................................................................................................................. 142 CHAPTER 47 .............................................................................................................................................................................................................. 143 CHAPTER 48 .............................................................................................................................................................................................................. 148 CHAPTER 49 .............................................................................................................................................................................................................. 150

4

www.jezykiobce.pl


EXERCISES

1.

CHAPTER 13 & 14

Choose the best answer A, B or C.

1. What is Wisniewski‘s job? a. He’s a private eye. b. He’s the detectives‘ superior. c. He’s an accident investigator. 2. What’s strange about the car accident case? a. The victim’s wife had reported several incidents before the crash. b. A mirror had been broken on the car. c. The passenger was the driver’s sister. 3. What is Wisniewski trying to suggest to Nowak? a. That the police are useless. b. That the dead man’s wife might be paranoid. c. That the crash may not have been an accident. 4. What is Pawluk’s task? a. Looking through all kinds of reports. b. Accompanying Nowak to the widow’s house. c. Making phone calls. 5. What did Elzbieta Jackowska tell Nowak and Pawluk? a. She told them how she met her husband. b. She told them about her and her husband’s private life. c. She summarised her ten-year marriage. 43


CHAPTER 13 & 14

EXERCISES

6. What does Nowak think about the whole story after visiting Jackowska? a. That it’s a completely normal thing. b. That it’s tragic. c. That it’s a bit weird, like from a crime story.

2. Match the phrases with their antonyms. 1.

pre-war

a.

afterwards

2. to recover

b.

to ask to leave

3. to drop

c.

to stay on the spot

4.

d.

post-war

5. instantly

e.

cheerful

6. mournful

f.

to pick up

7. to usher in

g.

to fall ill

to travel widely

ler le s

risepo ilia

m

rdistro pl w

de

comman

b

ab

aqreco

rbreating

whaming

filev

ve

tru

sfmoieflomn

lab

3. Search out words from the previous chapter.

wpncfa

....................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

44

www.jezykiobce.pl


EXERCISES

CHAPTER 13 & 14

4. Complete the gaps with the correct prepositions. 1. During rush hour the drive …………… home after work might turn into a nightmare. 2. You shouldn’t waste your life hanging …………… in bars. 3. We have to cancel the meeting due to a complete lack …………… interest. 4. Paul wandered …………… the bathroom to take a shower. 5. I accidentally bumped into a parked car and set …………… the alarm. 6. Could you contact tech support and ask if they could send someone …………… to fix our TV set? 7. Michael fell in love with Daisy but nothing ever came ………… it – they never became a couple. 8. The detective doesn’t have much to go …………… in this case. 9. I don’t know what to make …………… this strange dream. 10. We don’t have pets because we don’t want to feel tied …………… by anything. 11. Alright, folks! The break’s over. Let’s get ………… to work!

45


kevin hadley THE PERFUME OF DEATH

CHAPTER 15

expect – spodziewać się look into sth – zająć się czymś jump out at – uderzać, rzucać się w oczy that’s that – to tyle duty – obowiązek have a word with – pogadać z content – zawartość conduct – prowadzić measurement – pomiar site – miejsce out of the ordinary – niezwykły sort – rodzaj on avarage – średnio get distracted – zdekoncentrować się fatality – ofiara śmiertelna failure

15

“HOW DID IT GO?” Wisniewski asked as he

came into Nowak’s office in the early afternoon. “As you would expect. She painted a picture of a normal life. We promised her we’d have a look into the accident and go through the reports she’s made in the last six months one more time.” “Well,” said Wisniewski, “the reports won’t show much that we don’t know already, unless they can be connected in some way. I’ll be honest with you, we’re only doing this because she’s a friend of a friend…” “I see,” said Nowak shaking his head. “So do you know anything we should know?” “Nothing,” said Wisniewski. “Do what you said, Robert. If nothing jumps out at you, then we’ll just have to tell her that’s that.” Once Wisniewski had left, Nowak suggested a plan to Pawluk. “What do you think about dividing our duties on this? You have a look through the reports and I’ll go and have a word with the accident investigators.” “It means we’ll waste less time on it, I suppose.” Nowak left Pawluk rereading the contents of the file, and went to call the accident investigators. The man who had conducted the crash investigation suggested that Nowak pay him a  visit and he could show him all the material connected with the crash. An hour later, Nowak was sitting in the investigator’s office, being shown a file of information containing reports, photographs, measurements and plans of the accident site. After Nowak had looked through it and the investigator had explained a few details, Nowak asked him what he thought. “Nothing out of the ordinary. It’s the sort of accident that happens on average once or twice a week. The driver gets distracted. Or maybe he falls asleep. It only takes a second. The car leaves the road and that’s that. If there’s trees at the side of the road, like in this case, the chances of a fatality increase.” “I suppose so,” said Nowak. “What about some kind of technical failure as an explanation?” “It’s possible. But the car was quite a wreck in this accident, so it’s hard to say.”

– usterka

46

www.jezykiobce.pl


kevin hadley THE PERFUME OF DEATH

44

CHAPTER 44

THE TWO DETECTIVES

were surprised to find a  large old wooden house as they emerged from the trees. When they got to  the door and tried it, it was unlocked. Inside a  fire was still burning and the radio was on, as if Belski had just gone out for five minutes. “Here we go,” said Pawluk as he walked towards the kitchen table. “What is it?” “It’s an envelope. Addressed to us. There’s a note inside.” “Suicide note?” asked Nowak. “Looks that way.” “Bring it over here by the fire then, let’s warm up a bit and read it.” IKDYHFRQVLGHUHGGLՑHUHQWHQGLQJVWRWKLVVWRU\DQG WKHIDWHVWKDWawait me,QWKHHQG,KDYHFKRVHQ WREHWKHmasterԵP\RZQdestiny. %\WKHWLPH\RXUHDGWKLVQ ԦH\RXZLOOKDYHUHDGP\ £QDOWZRERRNV*RQHDQG7KH3HUIXPHԵ'HDWK H[SODLQZK\,KDYHGRQHZKDW,KDYHGRQH,ZDV 7DGHXV]DQGP\IDWKHUZDV7DGHXV]›VIDWKHU<RX NQRZQRZWKHUHZDVQRFRQIHVVLRQ–RQO\WZRGHWHFWLYHVVLԺLQJLQDURRPZDLWLQJWRKHDURQH6RKHUHLW is. ,KDYHNLOOHGVL[SHRSOH7KUHHԵWKHP\RXNQRZ DERXWDOUHDG\,W ›VQ ԦP\LQWHQWLRQWKDWWKHԦKHU WKUHHremainP\VWHULHV,KDYHZULԺHQDERXWWKHP elsewhere,I\RXJRWR6LOHVLD\RXZLOOKHDUWKHHQGԵ P\VWRU\DQG£QGWKHDQVZHUV 0\VWRULHVDUHQ ԦPXUGHUVWRULHV–WKH\DUHVWRULHVԵ MXVWLFH:KHQMXVWLFHLVsilencedZHKDYHWRJLYHLW DYRLFH7KHPRUHSHRSOHOLVWHQWKHORXGHULVWKDW YRLFH:KHQ,IRXQGRXWWKHWUXWKDERXWP\IDWKHU WKHRQO\YRLFH,KDGZDVP\ZULWLQJ7KHPRUHSHRSOH WKDWUHDGP\ERRNVWKHORXGHUP\YRLFHEHFDPH

here we go – a proszę, no i masz

await sb – czekać na kogoś master – pan, władca destiny – przeznaczenie

remain – pozostawać elsewhere – gdzie indziej silence – uciszać

,DPDWSHDFHQRZ7KHVHDUHWKHODQGVIURPZKHUHP\ SHRSOHFDPH7KLVLVZKHUHP\VWRU\EHJDQ$QGWKLV LVZKHUHP\VWRU\HQGV 7KH3UԵHVVRU

139


kevin hadley THE PERFUME OF DEATH

CHAPTER 45

45 elaborate – wchodzić w szczegóły gloomy – ponury talkative – rozmowny elegiac – smutny, żałobny have ahead – mieć przed sobą unconvinced – nieprzekonany have a point – mieć słuszność so far – jak dotąd

fill in – wypełniać work out – wymyślić

140

NOWAK HAD PAID the bill and was leaving

the hotel to go to the car, where Pawluk was waiting. From behind him he heard a familiar voice. When he turned round it was the old man from the hotel bar. “Have you enjoyed your stay then?” he asked. “I think we’ll bring the skis next time,” said Nowak smiling. “And your friend? Did you see him?” “We did…” replied Nowak, not wanting to elaborate, “…we did.” The detectives set off in an atmosphere of gloomy silence, but after they passed through Przemysl, they became more talkative. “His note was very elegiac,” said Nowak. “Well, he was a writer, wasn’t he. It’s regrettable he didn’t say a bit more though,” said Pawluk. “It would have been nice if he’d given us all the answers.” “It would,” said Nowak, “but on the other hand, we’ve got some interesting days ahead. It’s better than investigating burglaries in hotel rooms, isn’t it?” “Is it?” said Pawluk, sounding unconvinced. “We’re still left with three murders to sort out. We don’t even know who the victims are. And we know the person behind the crimes can no longer help us.” “You’ve got a point. I think we’d better make a trip to Silesia a priority. We need to  find out a  bit more about Belski’s background. We’ve only had his books to help us so far. And the small amount of information Pawel Jonas gave us.” “We’ll have to  find out why he signed his note The Professor. It might be significant.” “First we’d better get back to Warsaw and update Wisniewski with what’s been going on,” said Nowak. They drove on in silence. “You know,” Nowak said after a while, “the formalities are going to be interesting with this.” “How do you mean?” asked Pawluk. “Well, there’s the paperwork to  fill in. And we’ll have to  go and speak to Mrs Jackowska and Henryk Pawlowicz. But first we’re going to have to work out what to tell them.” “The truth I suppose. Just that. It’ll be one of the strangest things we’ve done, but also one of the simplest. It’ll probably be easy enough to answer their questions.” www.jezykiobce.pl


EXERCISES

CHAPTER 44 & 45

1. Match the expressions with their synonyms. 1. so far

a. unfortunate

2. unconvinced

b. chatty

3. burglary

c.

4. significant

d. grim

5. regrettable

e. skeptical

6. gloomy

f.

7. elegiac

g. until now

8. talkative

h. to persist

9. elsewhere

i.

important

10. to emerge

j.

break-in

11. to elaborate

k. lamenting

12. to remain

l.

to appear

in another place

to develop

2. Answer the questions. 1. What did Belski leave on the kitchen table? .......................................................................................................................................................................................

2. What crimes did Belski commit? .......................................................................................................................................................................................

3. What are the titles of Belskiâ&#x20AC;&#x2122;s last two books? .......................................................................................................................................................................................

4. How did Belski sign the letter? .......................................................................................................................................................................................

141


kevin hadley THE PERFUME OF DEATH

CHAPTER 46

a good night’s sleep – porządny sen

tame – tu: banalny that’s ... for you – oto ... (ironicznie) heart failure – niewydolność serca

workmate – kolega z pracy

142

46

AFTER A GOOD NIGHT’S

sleep, the two detectives arrived at the police station mid-morning. Once they had spoken to Wisniewski, they began to  look into Belski’s background. They sat in Nowak’s office making phone calls and searching through official records in government offices on the internet. Nowak soon found confirmation that Belski’s father’s death was officially recorded as an accident. “It looks so tame,” he said to Pawluk. “‘Cause of death: drowning’. There’s no suggestion of events before it or the tragedy that followed.” “That’s official records for you… I’ve found out about his mother.” “And?” asked Nowak. “She died in 1992. ‘Cause of death: heart failure’. It doesn’t say much either, does it? And Belski’s death will be recorded as suicide. That’s slightly more suggestive I suppose.” “So, now we know that his parents are both dead. Belski had no brothers or sisters, nor did his father. What about his mother?” “An only child.” “We already know his wife died of lung cancer two years after their divorce. So that doesn’t give us much to look into.” “No. But there is his ex-wife’s sister,” said Pawluk “She had a sister?” “Yes. Anna Baranska. I’ve got an address for her and a phone number. She’s sure to know something. She might know about things in his past… where he worked... That sort of thing. If we can find the taxi company or some of his old workmates then maybe they can tell us something as well.“

www.jezykiobce.pl


The perfume of death druk zajrzyj  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you