Page 1

1


þ hn³kâ v,- a-cn-b-]p-cw tcm-Kw-,- \nµ,- aäp- \n-c-h-[n- {]iv\§Ä F¶n-h-bn-eq-sS- a-\p-jycm A-h-K-Wn¡s¸«h-\m-bn- Rm³ I- S ¶p- t ]m- b n- . - B- A- h ØbnÂ,2002þ Xn-cp-h-\´]p-cw- ]p¯cn¡æw- ssa-Xm-\¯v \-S¯s¸« tbip- hn-fn¡p¶p- tbm-K¯n Rm³ ]-s¦Sp¯p-.- aäpÅh-cn \n¶pw- amdn- h-f-sc- ]p-d-In-em-bn«m-Wv Rm³ Ccp¶Xv.- {]mÀ°\-sb¡p-dn-t¨m-,- thZ-]p-kvX-I- hm-b-\-sb¡p-dn-t¨m-,- ssZh-s¯ B-cm-[n¡p¶Xn-s\¡p-dn-t¨mH¶pw- A-dnªp-Iq-Sm-bn-cp¶ Rm³,s]-s«¶v ssZ-hs - ¯ kvXp-Xn¡p-hm³ t{]-cn-X-\m-bn-.- tbm-Kw- B-cw-`n¨p-;{]mÀ°\m- th-f-bnÂ,- tUm-.- t]mÄ Zn-\-I-c³ ]-cn-ip²mßm-hn-eq-sS- Fsâ t]-cv hn-fn¨p- C§s\- ]-dªp-:""hn³kâv,- ssZ-h-iàn- C-t¸mÄ \nsâta h- c p¶p- . - C¶p- h - s c- b pw\n§sf- ]o-Un¸n¨n-cp¶ km¯m-\yiàn¡v A-h-km-\w- h¶n-cn¡p¶p-.Zp-jvS-a-\p-jyÀ A-b¨ Zp-cmßm¡Ä \n-sâ i-co-c¯n {]-th-in¨v \n-\¡v I-Tn-\-th-Z-\- h-cp¯n-s¡mæn-cp¶p-.F´p-sImæm-Wv \n-\¡v Cu- I-jvSX- F¶v tUm- I vSÀamÀ¡v Isæ¯m³ I-gn-bp¶nÃ.- tb-ip- Ct¸mÄ \n- s ¶ ku- J y- a m¡p¶p- . hn³kâv,- tb-ip-hn-sâ \m-a¯n Ct¸mÄ ku-Jyw- {]m-]n¡.- ]-cn-i-p²mßm-hn-sâ iàn-bm Rm³ CXv

{]-kvXm-hn¡p¶p-.- ssZ-hi - àn- \n¶nte¡v {]-h-ln¡p¶p''-.- B- \n-an-jw-,h-en-b- k-t´m-j-hpw- k-am-[m-\-hpwssZ-ho-I- kvt\-l-hpw- iàn-bpw- Pohn-X¯n B-Zy-am-bn- Rm³ A-\p-`hn¨p-.- tb-ip- F-sâ Po-hn-X¯n h¶t¸mÄ Rm³ AÛp-X-I-c-am-bnku-Jyw- {]m-]n¨p-.- A¶p-ap-XÂ,- ssZhw- F-s¶ A-\p-{K-ln¨v D-bÀ¯m³ Xp-S§n-.- 2-4- e£w- cq-]b - p-sS- I-Sa - pæmbn-cp¶ F-\n¡v FÃmw- sIm-Sp¯pXoÀ¡p-hm³ ssZ-hw- k-lm-bn¨p-.- CXp- h - s c- b m- b n- Rm³ 2- 4 - tb- i phnfn¡p¶p- Sn- . - h n- . - ]- c n- ] m- S n- I Ä kvt]m¬kÀ sN-bvXp-.- C-t¸mÄ IpSpw-_-k-ta-Xw- R§Ä ]qÀ®am-bpwA-\p-{K-ln¡s¸«n-cn¡p¶p-.

þ anÊnÊv e-fn-X- PÌn³ Xncph\´]pcw ]¦m-fn-sb¶ \n-e-bn tb-ip- hnfn¡p¶p- ip-{iq-j-bn-eq-sS- R§Ä Ip-Spw-_a - m-bn- A-t\-Iw- AÛp-X§Ä {]m-]n¨n-cn¡p¶p-.- F-sâ a-I-fpw- IpSpw- _ - h pw- A- t a- c n¡bn Xm- a kn¡p¶p-.- 2-0-1-6þ F-sâ a-cp-a-I-sâ tPm-en- \-jvS-s¸«p-;- Ip-Spw-_w- {]-XnkÔn- t\-cn«p-.- C³Uy-bn Xm-akn¡p¶ Rm- \ pw- `À¯m- h pw\nÊlm-b-cm-bn-.- D-S³X-s¶ Rm³ {]mÀ°\m- tKm-]p-c-hp-am-bn- _Ôs¸Sp- I - b pw- sNmÆm- g v N - D- ] - h m- k {]mÀ°\-bn ]-s¦Sp¯v A-hÀ¡p-

thæn- {]mÀ°n¡p-I-bpw- sN-bvXp-.H-cp- Rm-b-dm-gvN- cm-hn-se- ]Ån-bn t]m- I p¶Xn- \ p- ap¼v , - tb- i p- hnfn¡p¶p- ]-cn-]m-Sn- Im-Wp-hm³ a-t\m`m-c-t¯m-sS- Rm³ Sn-.-hn-.- Hm¬ sNbvXp-.- B- ]-cn-]m-Sn-bn tUm-.- t]mÄ Zn-\-I-c³ F-sâ a-cp-a-I-sâ t]-cv hnfn¨v C§s\- ]-dªp-:- ""an-.- cm-tI-jv,ssZ- h w- C- t ¸mÄ \n- s ¶ A- \ p- { Kln¡p¶p-.- A-h³ \n-\¡v ]p-Xn-b- `mhn- \ÂIpw-.- \n-\¡m-bn- ]p-Xn-b- t{]mP-IvSp-IÄ Xp-d¡s¸Sp¶p-.- ssZ-hw- \ns¶ D- b - c §fn- s e¯n¡pw''- . - Bhm¡p- I Ä tI«t¸mÄ k- t ´mj¯m R§Ä I-cªp-.- D-S³Xs¶ Rm³ a-I-sf- hn-fn¨v C¡m-cywA-h-tfm-Sp- ]-dªp-.- A¶v Unw-kw_À 1þmw- Xo-b-Xn-bm-bn-cp¶p-.- A-tacn¡bn- s e- Xm- a - k w- a- X n- b m¡nC³Uy-bn-te¡v ]p-d-s¸Sm³ A-hÀ X¿m-sd-Sp¡p-I-bm-bn-cp¶p-.- F¶m tUm-.- t]mÄ Zn-\-I-c³ {]-h-Nn¨Xpt]m- s e- , - A- h À¡p- t hæn- A- t acn¡bn AÛp-X§fp-sS- hm-Xn-epIÄ Xp-d¡s¸Sm³ Xp-S§n-.- ssZ-hwH-cp- ]p-Xn-b- ]²Xn- B-cw-`n¡p-Ib - pw;,B- I¼\n-bn \m-ep- am-k-t¯¡v H-gn-hp- h¶ s{]m-P-IvSv am-t\-P-cp-sSX-kvXn-I-bn-te¡v A-h-s\- \n-tbmKn¡p-I-bpw- sN-bvXp-.- ]n¶o-Sv,- ssZhw- hoæpw- AÛp-Xw- {]-hÀ¯n¡pI-bpw- a-säm-cp- Un¸mÀ«p-saân \nb-an¨p-.- A-Xn-\p-ti-jw- 2-0-1-7- B-KÌpam-kw- Øn-c-am-b- H-cp- tPm-en- \ÂInssZ-hw- A-h-s\- A-\p-{K-ln¨p-.- A-Xneq-sS- X-sâ `m-cy-tbm-Spw- a¡tfm-Spsam¸w- Xp-SÀ¶pw- A-ta-cn¡bn Pohn¡p- h m³ A- h - s \- k- l m- b n¨p- . FÃm- a-l-Xz-hpw- ssZ-h¯n-\v.

www.jesuscalls.org amˬv

2018 tbip hnfn¡p¶p

3


Cu- hÀjw- ap- X Â,- temI¯n ZpÀL-Sk - a - b - §Ä B-cw`n¡p¶Xv \n§Ä Im-Wpw-.- B-fpIÄ kz-kvt\-ln-If - pw- {Z-hym-{K-lnI-fpw- B-Ipw-.- A-sX-,- ]-W¯n-\pthæn- F´pw- sN¿m³ B-fp-IÄ X¿m-dm-Ipw-.- h-cpw- \m-fp-I-fn ]Ww-sIm-Sp¯v B-sc-bpw- t\-Sm³ I- g n- b pw- . - A- [ n- I m- c ¯n- e ncn¡p¶hÀ P-\§sf- FÃm-bvt¸mgpw- Zm-cn-{Zy¯n-em¡m³ {i-an¡pw.A§s\- h-cp-t¼mÄ AÂ]w- ]Ww- F-dnªp-sIm-Sp¯m F´psN-bvXn«m-bm-epw- X§sf- A-hÀ A-[n-Im-c¯n-en-cn¡m³ k-lmbn¡pw-.- A-Xn-\mÂ,- BÀ¡pw- Bsc-bpw-,- kz´w- ho«p-Im-sc-t¸m-epwhn-iz-kn¡m³ I-gn-bm-sX-h-cpw-.`mcy- `À¯m-hn-s\-Xn-sc-,- am-Xm-]nXm¡Ä a¡Äs¡Xn-sc-,- a¡Ä

4

tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018

www.jesuscalls.org


am-Xm-]n-Xm¡Äs¡Xn-sc-,- FÃm-hcpw- {Z-hym-{K-ln-IÄ B-Ipw-. A´n-{In-kvXp-hn-sâ h-c-hn-sâ ap-t¶m-Sn-bm-bn- 2-0-1-8- ap-X temI¯n kw-`-hn¡m³ t]m-Ip¶ Im- c y§fm- W n- s XÃmw- . - A- X v tbip- {In-kvXp-hn-sâ c-l-ky-h-chn-sâ H-cp¡hpw- B-bn-cn¡pw-.F¶m F´m-Wv ssZ-h¯n-sâ ]-cn-lm-c-amÀ¤w-?- A´y-\m-fp-Ifn F´p- kw-`-hn¡p-sa¶v \ap¡v t\m¡mw-.

]-cn-ip²mßm-hn-eq-sS {]-hm-N-I- A-`n-tj-Iw ""A´y-Im-e¯p- Rm³ k-I-e-PU¯n-t·epw- F-sâ Bßm-hn-s\]-Ic - pw-;- \n§fp-sS- ]p-{X·m-cpw- ]p{Xn-am-cpw- {]-h-Nn¡pw-;- \n§fp-sSbuÆ\¡mÀ ZÀi-\§Ä ZÀin¡pw-;- \n§fp-sS- hr²·mÀ kz-]v\§Ä Im-Wpw-.- F-sâ Zm-k·m-cpsS-ta-epw- Zm-kn-am-cp-sS- ta-epw- IqsS- Rm³ B- \m-fp-I-fn F-sâ Bßm-hn-s\- ]-I-cpw-;- A-h-cpw- {]h-Nn¡pw''(-A-.-{]-.- 2-:-1-7-,-1-8-)-. Cu- ZpÀL-Sk - a - b - s - ¯ A-Xn-Pohn¡p¶Xn-\pw- B-fp-I-sf- \n-e\nÀ¯p¶Xn-\p-apÅ a-dp-a-cp¶v F¶ \n-eb - nÂ,- ssZ-hw- k-Ie - P - U¯n-t·epw- X-sâ Bßm-hn-s\]- I - c pw- . - A- \ y- ` m- j - kw- k mcn¡p¶Xn-eq-sS-,- ]n-im-Nn-sâ Xn· \n-dª \m-hn-s\-bpw-,- A-[n-Im-chÀ¤¯n Im-Ws - ¸Sp¶ I-]S- X - I-fp-sS- i-I-Xn-sb-bpw- CÃm-bvasN¿pw-.- ]-Ic - w-,- ]-cn-ip²mßm-hn\m A-`n-tj-Iw- {]m-]n¨hÀ ssZh- l n- X - a - \ p- k - c n¨v cm- P y¯n h³Im-cy§Ä sN¿p¶Xn-\pw- ]nim-Nn-sâ cm-Py-s¯ Io-gS- ¡p¶Xn\pw- B-hi - y-am-b- ZÀi\§Ä ssZhw- \ÂIpw- (shfn-.- 10:-11- )- .-

ssZ-h¯n-sâ B-e-b-apÅ ]ÀÆXwØm-]n-X-am-Ipw ""A´y-Im-e¯p- b-tlm-hb - p-sSB-e-b-apÅ ]ÀÆXw- ]ÀÆX§fp-sS- in-J-c¯n Øm-]n-X-

sS- ]m-Z§sf- ]m-d-ta D-d¸n¡pI-bpw- A-h-sb- a-t\m-l-c-am¡n¯oÀ¡p-I-bpw- sN¿pw-.- \n§Ä kp-hmÀ¯ sImæp-h-cpw- (-sb-i-.5-2-:-7-;- 4-0-:-9-)-.- ssZ-hw- hm-gp¶p- F¶p\n§Ä sh-fn-s¸Sp¯p-I-bpw- ssZh¯n-sâ k-am-[m-\w- tem-Is - a¼mSpw- {]-tLm-jn¡p-I-bpw- sN¿pw-. ssZ-h-cm-Pyw- Øm-]n-X-am-Ip¶ G-gp- ]ÀÆX§sf¡p-dn¨v ]ÞnX·mÀ ]-dªn«pæv.- ""a-Xw-,- hn-Zym`ym-kw-,- Ip-Spw-_w-,- kÀ¡mÀ,- am[y-a§Ä,- hn-t\m-Zw-,- _n-kn-\Êv/ -km¼¯n-Iw''- F¶n-h-bm-Wv BG-gp- ]ÀÆX§Ä F¶v A-hÀ ]dªn«pæv.

hpw- Ip¶p-IÄ¡p- ao-sX- D¶Xhp-am-bn-cn¡pw-;- k-I-e-Pm-Xn-Ifpw- A-Xn-te¡p- H-gp-In-s¨ÃpwA-t\-I-hw-i§fpw- sN¶p-:- hcp-hn³,- \-ap¡p- b-tlm-h-bp-sS]ÀÆX¯n- t e¡p- , - bm- t ¡m_n³ ssZ-h¯n-sâ B-e-b¯nte¡p- I-b-dn-s¨Ãmw-;- A-h³ \ap¡p- X-sâ h-gn-I-sf- D-]-tZin¨p-X-cn-I-bpw- \mw- A-h-sâ ]m-X-I-fn \-S¡bpw- sN¿pwF¶p- ]-d-bpw''(-sb-i-.- 2-:-2-,-3-;- ao-Jm- 4-:-1-,-2-)-.

]-I-cw-,-

a-Xw

]-cn-ip²mßm-hn-\m A-`n-tj-Iw- {]m-]n¨hÀ ssZ-h-ln-X-a-\p-k-cn¨v cm-Py¯n h³Im-cy§Ä sN¿p¶Xn-\pw]n-im-Nn-sâ cm-Py-s¯ Io-g-S¡p¶Xn-\pwB-h-iy-am-b- ZÀi\§Ä ssZ-hw- \ÂIpw

Ip¶p-I-fn {Z-hym-{K-l-hpw-,A-\p-k-c-W-t¡Spw-,- Zp-cp-]-tbm-Kwap-X-em-b- km¯m-\y- iàn-IÄ \n-d-b-s¸«n-cn¡pw-.- F¶m ]n-imNn-sâ FÃm- Ip¶p-I-fn-epw- ao-sXD¶X-am-b- ]ÀÆX§fn ssZh¯n-sâ B-e-b-am-b- \n§fpwRm-\pw- I-gn-bpw-.- tb-ip- C¶pw- Pohn¡p¶p- F¶pw- A-h³ k-am-[m\- {]-`p-hm-Ip¶p- F¶pw- ap-gp-h³ tem-I-t¯m-Spw- {]-tLm-jn¡p¶Xn-\pw- \mw- Hm-tcm-cp¯sc-bpw- CuD¶X-am-b- ]ÀÆX¯n ssZ-hwØm-]n¡m³ t]m-Ip¶p-.- \n§fp-

""Rm³ F-sâ hn-ip² ]ÀÆX¯n- t e¡p- sImæp- h ¶p- , Fsâ {]mÀ°\m-eb - ¯n Ah-sc- k-t´m-jn¸n¡pw-;- A-h-cpsS- tlm-a-bm-K§fpw- l-\-\-bmK§fpw- F-sâ bm-K-]o-T¯nt·Â {]-km-Z-I-c-am-bn-cn¡pw-;F- s â B- e - b w- k- I - e - P m- X nIÄ¡pw- DÅ {]mÀ°\m-e-bwF¶p- hn-fn¡s¸Spw''(-sb-i-.- 5-6-:-7-)-. C-Xm-Wv tb-ip- hn-fn¡p¶p- ip{iq-j-bp-sS- e£yw-.- C-t¸mÄ,- XIÀ¶n- c n¡p¶ lr- Z - b §fp- s Sku-Jyw-,- cm-Py§Ä ssZ-h-]²Xnb-\p-k-cn¨v {]-hÀ¯n¡p-I-,- cmPy§Ä X½n k-am-[m-\¯nse¯n-t¨cp-I- ap-X-em-b- hn-jb§Ä¡m-bn- 1-1-8- {]mÀ°\m- tKm]p- c §fn- e q- s S- {]mÀ°\- I Ä AÀ¸n¡p-hm³ ssZ-hw- \-s½ klm-bn¡p¶p-. ""ssk-\y§fp-sS- b-tlm-h- C-{]Im-cw- A-cp-fn-s¨¿p¶p-:- C-\n- Ipd-tªm¶p- I-gnªn«p- Rm³ B-Im-i-s¯bpw- `q-an-sb-bpwIS- e n- s \- b pw- I- c - s b- b pwCf¡pw-.- Rm³ k-I-e-Pm-Xn-Isf-bpw- C-f¡pw-;- k-I-e- Pm-XnI-fp-sS-bpw- a-t\m-l-c-h-kvXp- hcn-I-bpw- sN¿pw-;- Rm³ Cu- Be-b-s¯ a-l-Xz-]qÀ®am¡pwF¶pssk- \ y§fp- s S-

www.jesuscalls.org amˬv

2018 tbip hnfn¡p¶p

5


btlmh- A- c p- f n- s ¨¿p¶p- . shÅn- F- \ n¡pÅXp- , - s]m ¶pw- F-\n¡p-ÅXp- F¶p- ssk\y§fp-sS- b-tlm-h-bp-sS- A-cpf¸m- S p- . - Cu- B- e - b ¯n- s â ]n¶s¯ a- l - X zw- ap¼n- e t¯Xn-epw- h-ep-Xm-bn-cn¡pwF¶p- ssk-\y§fp-sS- b-tlmh- A- c p- f n- s ¨¿p¶p- ; - CuØe¯p- Rm³ k- a m- [ m- \ w\ÂIpw- F¶p- ssk-\y-§fp-sSb-tlm-h-bp-sS- A-cp-f-¸m-Sp''(-l¤m-.- 2-:-6þ9-)-.

Spw_- A-\p-{K-l- ]²Xn-bpw''-,""bph-P-\- ]¦m-fn¯ ]²Xn-bpw''\-ap¡v \ÂI-s¸«n-cn¡p¶Xv.- ""IpSpw-_- A-\p-{K-l- ]²Xn-bnÂ''Aw- K §fm- b n- c n¡p¶hÀ¡pthæn- ip-{iq-jI - f - À¸n¡p¶Xn-\pC-t¸mÄ tb-ip- hn-fn¡p¶p- ip-{iqj-bn H-cp- {]-tXy-I- e£y-apæv.Cu- Ip-Spw-_§tfm-Spw- A-h-cp-sSa¡tfm-Spw- \mw- ip-{iq-jn¡Ww-.A-Xn-eq-sS- ssZ-hw- Ip-Spw-_§sf]-Wn-bpw-.

hn-Zym-`ym-kw hn-Zym-`ym-k¯n-eq-sS-,- ssZ-h-cmPy-hpw- iàn-bpw- Øm-]n¡s¸SWw-.- Im-cp-Wym- Øm-]-\§Ä¡mbn- (-Uow-Uv bq-Wn-th-gvknän-,- kvIqfp-IÄ)- ssZ-h¯n-\p- kvtXm-{Xw-.A- t \- I w- ]- c n- i o- e - \ - Øm- ] \§Ä \-ap¡v Øm-]n-t¡æXmbn«pæv.- FÃm- {]-hÀ¯\§fpwssZ-h¯n-sâ ]-cn-ip²mßm-hn-\mepw- ssZ-ho-I-X-bm-epw- \n-d-b-s¸SWw-.- Im-c-Ww-,- Cu- Øm-]-\§fn \n¶pw- ]p-d-s¸«p-h-cp¶ ]p{X- · m- c pw- ]p- { Xn- a m- c pw- {]- h - N n¡Ww-.- A-hÀ cm-Pm¡·m-tcm-Sp{]-h-Nn¡Ww-.- cm-Pm¡·m-cm-bnA-hÀ {]-h-Nn¡pw-.- cm-Py§Ä¡pthæn- cm-Pm¡·m-sc-bpw- cmÚnam- s c- b pw- \mw- F- g pt¶Â]n¡Ww.- A- X p- s Imæv,- \mw\n¡p¶Xn- \ pw- ssZ- h - c m- P ywØm-]n¡p¶Xn-\pw- hn-Zym-`ym-kwH-cp- ]ÀÆX-am-bn-cn¡Ww-.

Ip-Spw-_w C¶-s¯ tem-I¯n {Z-hym{K-lw- \n-an¯w- Ip-Spw-_-Po-hnX§Ä- Nn¶n¨n-X-dn-bn-cn¡p¶p-.F¶m Cu- A´y-\m-fp-If - n Xsâ ]-cn-ip²mßm-hn-eq-sS- ssZ-hwIp-Spw-_§sf- ]-Wn-bm³ t]mIp¶p-.- ssZ-hw- ]-d-bp¶p-:- ""A¸·m-cp-sS- lr-Zb - w- a¡tfm-Sp- \n-c¸nt¡æXn-\v {]-hm-N-I³ h-cpw''-.A-Xn-\mÂ,- tem-I-sa¼m-Spw- \½neq-sS- ssZ-hw- Ip-Spw-_§sf- ]-Wnbpw-.- A-Xn-\p-thæn-bm-Wv,- ""Ip6

tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018

C¶-s¯ tem-I¯n {Z-hym-{K-lw- \n-an¯wIp-Spw-_-Po-hn-X§Ä Nn¶n¨n-X-dn-bn-cn¡p¶p-.-

tem-I¯n amµyw- A-\p-`-hs¸Sp-t¼mÄ cæv hy-h-km-b§Ä am-{X-ta- A-`n-hr²n- {]m-]n¡p-IbpÅq-.- H¶v hn-t\m-Zw-;- a-säm¶v `£Ww-.- C-h- cæn-eq-sS-bpw- Bip-]{- Xn- hy-hk - m-bh - pw- hÀ²n¡pw.F¶m A-Xn ssZ-h-iàn- hcpw-.- C¶v A-Xv ss]-im-Nn-I- iànbp-sS- Io-gn-en-cp¶v ssZ-hc - m-Py¯n\v hn-tcm-[-am-bn- {]-hÀ¯n¡p¶p.ZpÀL- S - k- a - b §Ä!- F¶m \n§sf- D-bÀ¯p-hm-\pÅ G-IamÀ¤w- ]-cn-ip²mßm-hm-Wv.- FÃmIp¶p-IÄ¡pw- ao-sX- \n§sf- DbÀ¯n- ]ÀÆX¯n Øm]n¡pw.- \n§fn-eq-sS- ]p-d-s¸Sp¶ {]-hm-N-I- i-_vZw- Cu- Ip¶p-I-fpsS- iàn-sb- X-IÀ¡p-I-bpw-,- P\§sf- ]ÀÆX§fn F¯n¡pI-bpw- sN¿pw-.

F¶m Cu-

_n-kn-\Êv/k - m¼¯n-Iw

A´y-\m-fp-I-fn X-sâ

h-cpw- \m-fp-If - n kÀ¡m-cn-s\\n-b-{´n¡m³ t]m-Ip¶Xv _n-kn\Êp-I-fm-bn-cn¡pw-.- hn-hn-[- kÀ¡m-cp-I-fn-epw- Iq«p-kÀ¡m-cp-I-fnepw- h-en-b- amä§Ä kw-`-hn¡pw.""cm-Py§Ä X½n ]p-Xn-b- Iq«psI«p-IÄ Dæm-Ipw''- F¶v 2-01- 6- þ ssZ-hw- F-t¶m-Sp- ]-dªp-.- bq-tdm]y³ bq-Wn-b\ - n \n¶pw- {_n«³ ]p-d¯p-h¶Xv (-{_-Ivknäv)- \mwIæp-h-tÃm-. 2- 0 - 1 - 7 - B- c w- ` ¯nÂ,- sNss¶bn \-S¯s¸« ]p-Xp-hÀjA-\p-{K-l- tbm-K¯nÂ,- ""D¯csIm-dn-bb - pw- Z£n-W- sIm-dn-bb - pwH¶n¡pw''- F¶v sIm-dn-b³ cmPy§sf¡p-dn¨v ssZ-hw- F¶n-eqsS- sh-fn-s¸Sp¯n-.- {]-hN - \ - ¯n-eqsS- Rm³ A-Xv sh-fn-s¸Sp¯n-bXn-\p-ti-jw-,- h³ssk-\o-I- iàntbm-sS- D¯c-sIm-dn-b- F-gp-t¶äv A-ta-cn¡sb- shÃp-hn-fn¨Xv \mwIæp-.- h-f-sc- Xm-a-kn-bm-sX- Biàn-IÄ \n-ew-]-Xn¡pw-.- D¯cþZ£n-W- sIm-dn-b-IÄ H¶n¡pw-;kp-hn-ti-jw- A-hn-sS-\n¶pw- ]p-ds¸Spw-.- cm-Py§Ä¡v cq-]m´capæm-Ipw-.- Cu- {]-h-N-\§fp-sS-

]-cn-ip²mßm-hn-eq-sSssZ-hw- Ip-Spw-_§sf]-Wn-bm³ t]m-Ip¶p-.-

kÀ¡mÀ ssZ-h¯n-sâ A-`n-jnàcm-b{]-hm-N-I-sc- cm-Pm¡·m-cpw- A-[nIm-cn-I-fp-am¡p-hm³.- A¯cw- cmPm¡·m-sc-bpw- A-[n-Im-cn-I-sfbpw- F- g p- t ¶Â]n- t ¡æXmbn«pæv.

am-[y-aw C¡m- e ¯v , - hmÀ¯m- a m- [ ya§Ä tem-I-s¯ \-bn¡p¶p-;tem- I - ` - c - W - s ¯h- s c- A- X v \bn¡p¶p-.- A-Xp-sImæv,- am-[ya¯n-eq-sS-bpw- ssZ-hN - \ - §fpw- \oXn-bpw- ]p-d¸Sp-hn¡p-hm-\m-h-iyamb- ssZ-hI - r-]- \½p-sS-ta sNmcn-b-s¸Spw-.

www.jesuscalls.org

hn-t\m-Z hyhkmbw


\n-hr¯o-I-c-Ww- 2-0-1-8- P-\p-h-cn18þmw- Xo-b-Xn-bn-se- Z- lnµp- Zn-\]-{X¯nÂ,- ""hnâÀ H-fnw-]n-Ivkn Hä So-am-bn- aÕcn¡p-hm³ C-cpsIm-dn-b³ cm-Py§fpw- C-Xm-Zy-ambn- H¶n¨p''- F¶ X-e-s¡«n hmÀ¯ {]-kn²o-I-cn¨p-.- cæphÀj¯n-\p-ti-jw-,- B-Zy-am-bn- Ignª B-gvN- ap-XÂ,- D¯cþZ£nW- sIm-dn-b- H-fn-]nw-Ivkn-\m-bnNÀ¨IÄ \-S¯n-. A- h - k m- \ - a m- b n- , - \mw- [ym\n¨Xp-t]m-se- Cu- G-gp- ]ÀÆX§sf-bpw- Øm-]n¡p-hm³ ssZ-hw\-s½ C-hn-sS- sImæp-hc - p-t¼mÄ,ssZ-hw- \-ap¡v G-gv A-\p-{K-l§Ä \ÂIpw-.- Cu- G-gp- A-\p-{Kl§fpw- G-gv k-`-IÄ¡v \ÂInbn«pæv.

A.- Po-h-hr£¯n \n¶pw- `£n¡p¶ Xn-\pÅ A-h-Im-iw ""Rm³ \n-sâ {]-hr¯n-bpw- {]bv X - \ - h pw- k- l n- j v W p- X - b pwsImÅcp-Xm¯h-sc- \n-\¡pk- l n¨p- I q- S m¯Xpw- A- s ¸mkvX-e·m-cÃm-Xn-cn-s¡ X§Ä A-s¸m-kvX-e·mÀ F¶p- ]-dbp¶h-sc- \o- ]-co£n¨p- IÅ·mÀ F¶p- IæXpw-,- \n-\¡pk-ln-jvWp-X-bpÅXpw- F-sâ \m-aw- \n-an¯w- \o- k-ln¨XpwX-fÀ¶p-t]m-ImªXpw- Rm³ A-dn-bp¶p''(-sh-fn-.- 2-:-3-)-. A- X p- s Imæv ssZ- h w- \n§Ä¡v {]-Xn-^-ew- \ÂIp¶p(sh- f n- . - 2- : - 7 - ) - . - Po- h - h r£¯n \n¶pw- `£n¡m-\pÅ A-h-Imiw- A-h³ \n§Ä¡p- \ÂIpw-.C-Xm-Wv ssZ-h¯n-sâ ]-dp-Zo-k-.B-Zm-apw- lÆbpw- G-sZ³tXm«¯n \n¶pw- ]p-d¯m¡s¸«Xn\m Po-h-hr£¯n-sâ ^-ewXn¶m A-hÀ¡v I-gnªnÃ.- Adn-hn-sâ hr£¯n-sâ ^-ew- Ign¡m³ am-{X-ta- A-hÀ¡v km-[n¨pÅq-.- F¶m ssZ-h-s¯t¸mepÅ Po-hn-Xw- e-`y-am-Ip¶ Po-hhr£s¯ kv ] Àin¡m³ A-

hÀ¡v km-[n¨nÃ.- A-hn-sS- ]m-]anÃ,- A-Xn-\m a-c-W-hp-anÃ.- Poh-sâ hr£¯n \n¶pw- `£n¡m³ Rm³ \ÂIpw- F¶v ssZhw- ]-db - p¶p-.- Po-hP - e - \ - Z- n-bpwssZ- h w- Im- W n¡p¶p- (- s h- f n- . 22:1,2)-.- A-Xn-sâ A-Sp¯m-bn«m-Wv Po-h-hr£w-.- A-Xn-sâ C-e- Pm-XnI-fp-sS- tcm-K-im´n¡v D-X-Ip¶p-.Pm-Xn-IÄ¡v ku-Jyw- \ÂIp-hm³ \n§fn Po-h-\pæv.

B.- Po-h-In-co-Sw ""\o- k- l n¸m- \ pÅXp- t]- S nt¡æm- : - \n§sf- ]- c o£nt¡æXn¶p- ]n-im-Np- \n§fn Nn-e-sc- X-S-hn B¡phm³ t]m-Ip¶p-;- ]¯p- Zn-h-kw-

Sw- A- W n- b n¡m³ t]m- I p¶p- . km¯m-s\- \n-sâ Im¡o-gn NsX¨p-I-f-bpw- (-tdm-aÀ 1-6-:-2-0-)-. A-sX-,- H-cp- a-\p-jy-\pw- \n-\¡phn-tcm-[-am-bn- F-gp-t¶Â¡bnà (tbm-ip-.- 1-:-5-)-.- Cu- tem-I¯n FÃm- ]m- ] §sf- b pw- A- X n- P ohn¡p-hm-\pÅ h-en-b- Ir-]- \n\¡p- e-`n¡pw- (-tdm-aÀ 5-:-2-0-,-2-1-)-.- \n\-s¡Xn-sc- h-cp¶ H-cp- B-bp-[hpw- ^-en¡bnà (-sb-i-.- 5-4-:-1-7-)-.ssZ-hw- \n-s¶ In-co-S-a-Wn-bn¨ncn¡bmÂ,- B-`n-Nm-cw-,- e£W-hnZy-,- a-{´hm-Zw- bm-sXm¶pw- \n-s¶ kv]Àin¡bnà (-kw-Jym-.- 2-3-:-2-3-)-.\o- k-Ie - c - p-sS-ta-epw- hm-gpw-;- FÃmIp¶p-I-fpw- \-in¨p-t]m-Ipw-.

C & D- a-dªn-cn¡p¶ a¶,- ]p-Xn-b- t]-cpÅ shÅ¡Ãv

ap¼pæm-bn«nÃm¯ hn-[w- k-aq-l¯n \n§Ä D-bÀ¯-s¸Sm³ t]m-Ip¶p-.\n§Ä¡p- D-]-{Z-hw- Dæm-Ipw;a-c-W-]-cy´w- hn-iz-kvX-\m-bncn¡;- F¶m Rm³ Po-h-Inco-Sw- \n-\¡p- X-cpw''(-sh-fn-.- 2-:-1-0-)-. ssZ-hw- ]-d-bp¶p-:- ""\n-sâ Ijv S - X - I Ä Rm³ A- d n- b p¶p- ; Ipäs¸Sp¯ep-I-fp-sS-bpw- Zq-jW§fp-sS-bpw- a²y¯n-epÅ \nsâ k-ln-jvWp-X- Rm³ a-\Ênem¡p¶p-.- \n-sâ Zm-cn-{Zyw- F\n¡dn-bmw-;- \o- A-\ym-b-am-bn- Imcm-Kr-l¯n A-S-bv¡s¸«XpwA-\ym-b-am-bn- in£n¡s¸«Xpw-,km¼¯n- I - {]- X n- k Ôn- t\cn«Xpw- Rm³ A-dn-bp¶p-.- F¦nepw- \o- k¼¶\m-Ip¶p-.- F-sâ ap¼nÂ,- F- s â I®n \ok¼¶³ X-s¶.- tb-ip-hn-t\m-SpIq-sS- \o- k¼¶\m-Ip¶p-.- A-Xn\pÅ {]-Xn-^-e-am-Wv Po-h-Io-coSw''-.- H-cp- ]n-im-Npw- \n-s¶ kv]Àin¡p-I-bnÃ;- Rm³ \n-s¶ In-co-

""bn-{km-tb-eyÀ B- km-[-\¯n¶p- a¶m- F¶p- t]-cn«p-;AXp- sIm¯¼m-e-cn-t]m-sebpw- shÅ\n-d-apÅXpw- tX³ Iq«nb- tZm-i-tbm-sSm¯ cp-NnbpÅXpw- B-bn-cp¶p''(-]p-d-.- 1-6-:-3-1-) ""\o- F-hn-sS- ]mÀ¡p¶p- F¶pwA-Xp- km¯m-sâ knw-lm-k-\wD-tÅSw- F¶pw- Rm³ A-dnbp¶p-;- \o- F-sâ \m-aw- ap-dp-sI]n-Sn¨n-cn¡p¶p-;- \o- F¦epÅ hn-izm-kw- \n-tj-[n¨n«nÃ''(-sh-fn-.- 2-:-1-2-,-1-3-)-. ""sh-fn¸m-Sv k-`-I-tfm-Sp- ]-dbp¶p- F-s´¶p- sN-hn-bpÅh³ tIÄ¡s«.- P- b n¡p¶h¶p- Rm³ a-dªn-cn¡p¶ a¶ sIm-Sp¡pw-;- Rm³ A-h¶pshÅ¡Ãpw-,- e-`n¡p¶h-\ÃmsX- B-cpw- A-dn-bm¯X-bpwB- IÃn- t ·Â F- g p- X n- b ncn¡p¶Xp-am-b- ]p-Xn-b- t]-cpwsIm-Sp¡pw''(-sh-fn-.- 2-:-1-7-)-. ssZ-hw- ]-d-bp¶p-:- ""ssZ-hw- \nt¶m-Sp- h-f-sc-b-[n-Iw- bp²w- sNbvXp-;- F¦n-epw- \o- F-t¶m-Sp- hniz-kvX-\m-bn-cp¶p-.- ]n-im-Nn-sâ ]co£IÄ¡pw- tim-[-\-IÄ¡pw-

www.jesuscalls.org amˬv

2018 tbip hnfn¡p¶p

7


\o- Io-gvs¸«nÃ.- a-cW - ` - b - w- sImæv km¯m-\pw- A-h-sâ B-fp-I-fpw\n- s ¶ `- b - s ¸Sp¯n- s b¦n- e pw- , F¦epÅ hn-izm-kw- \o- \n-tj[n¨nÃ''-.- A-Xn-\v \-ap¡v \ÂIp¶ A-\p-{K-l-am-bn- ssZ-hw- ]-d-bp¶p:""Rm³ a-dªn-cn¡p¶ a¶ \n\¡p- X-cpw-;- ]p-Xn-b- t]-cp- ]-Xn¨ shÅ¡Ãv Rm³ \n-\¡v \ÂIpw''- (-sh-fn-.- 2-:-1-7-)-.- shÅ¡ÃpwA-Xn F-gp-Xn-bn-cn¡p¶ t]-cpw\n§Ä¡p-am-{X-ta- A-dn-bm³ Ign-bq-. bn-{km-tb P-\w- `£n¨ adªn-cn¡p¶ a¶sb¡p-dn¨v thZ-]p-kvXI - w- C§s\- ]-db - p¶p-:- ""a\p-jy³ iàn-am·m-cp-sS- A¸wXn¶p''- (-k¦o-.- 7-8-:-2-5-)-.- A-hÀ¡v `£n¸m³ I-gn-bp¶Xv A-hÀ¡v sIm-Sp¯p-.- B-cpw- £o-Wn¨p-t]mbnÃ;- \-jvS-s¸«p-t]m-bnÃ;- B-cpsS- Im-epw- ho§n-bX - p-anÃ.- ssZ-hwA-h-sc- kw-c£n¡p-I-bpw-,- hmKvZ¯ \m«n {]-th-in¡m³ klm-bn¡p-I-bpw- sN-bvXp-.- \n§Ä¡v 8- 0 - h- b Êp- s æ¦n- e pw- CuhÀjw- \n§Ä iàn- {]m-]n¡pw.\n§Ä¡v 4-0- h-bÊm-sW¦n-epw9-0- t]m-se- tXm¶n¡p¶pæm-Imw.F¶mÂ,- ]n-im-Nn-sâ t]m-cm«§tfm-Sp- F-XnÀ¡p-I-bpw-,- IÀ¯mhmb- tb-ip-hn-t\m-Sp- hn-iz-kvX-X]p-eÀ¯p-I-bpw- sN-bvX- \n§Ä¡v ssZ-hw- ]p-Xn-b- A-hb - h - §fpwB- t cm- K y- h pw- \ÂIn- iàns¸Sp¯pw-. cæm-a-Xv,- tb-ip- a-dp-cq-]m- a-ebn I-b-dn-t¸m-b-t¸mÄ A-h-sâ h- k v { Xw- shÅbm- b n¯oÀ¶p(a¯m-.- 1-7-:-2-)-.- A-h³ aq-e¡Ãm-bncp¶p-;- A-Xp-sImæv A-h³ shfn¨w-t]m-se- Xn-f¡apÅh-\m-bn-.kzÀ¤¯n \n¶pw- h-en-sbm-cp- i_vZw- tI«p-: A- s Xm- c p- ]p- X n- b - t]- c m- b ncp¶p-:- ""C-h-s\-sâ {]n-b- ]p-{X³;C-h-\n Rm³ {]-km-Zn¨n-cn-¡p¶p-;- C-h¶p- sN-hn- sIm-Sp¸n³.'' \n§sf¡p-dn¨v C§s\- ]-dbp¶Xv FÃm-h-cpw- tIÄ¡pw-.8

tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018

C¶p-h-sc-bpw- ]n-im-Nv \n§sf¡p-dn¨v sXäm-b- Im-cy§Ä ]dªn«pæm-Imw-.- F¶m C¶pap-X ssZ-hw- \n§Ä¡p- \ÂIp¶ ]p-Xn-b- t]-cv B-fp-IÄ tIÄ¡m³ Xp-S§pw-;- A-[n-Im-cn-IÄ AXv tIÄ¡pw-;- \n§fp-sS- Ip-Spw-_wA-Xv tIÄ¡pw-;- \n§fp-sS- tPmen- Øe¯pÅhÀ A-Xv tIÄ¡pw-.- B- ]p-Xn-b- t]-cm-Wv,- ""Ch³/-C-hÄ ssZ-h¯n-sâ {]n-b- a-

\n§Ä ssZ-h-h-N-\s¯ Im¡p-I-bpw-,D-t]£n¡m-Xn-cn¡p-Ibpw- sN-bvX-Xn-\mÂ,BÀ¡pwA-S-bv¡m-\m-hm¯ hm-Xn ssZhw\n§Ä¡m-bnXp-d¶n-cn¡p¶p. I- \ m- W v / - a - I - f m- W v . - C- h - \ v / - C hÄ¡v sN- h n- sIm- S p¸n³''F¶Xv.- A-Xv tIÄ¡p-hm³ ssZhw- A-h-sc- C-S-bm¡pw-.- km¯msâ t]m-cm«§Ä¡p- a²y¯n \n§Ä hn-iz-kvX-\m-bn-cp¶Xn\m ap¼pæm-bn«nÃm¯ hn-[wk-aq-l¯n \n§Ä D-bÀ¯s¸Sm³ t]m-Ip¶p-.-

www.jesuscalls.org

E.- sh¬a-bpÅ h-kv{Xw-,- ssZ-h-t¯m-SpIq-sS- \-S¡p¶p ""F¦n- e pw- D- S p¸p- a- e n- \ - a mIm¯ Ip-sd-t]À kÀ±n-kn \n-\¡pæp-.- A-hÀ tbm-Ky·mcm- I - b m shÅ [- c n¨pwsImæp- F-t¶m-Sp- Iq-sS- \-S-

¡pw-.- P-bn¡p¶h³ shÅbpSp¸p- [-cn¡pw-;- A-h-sâ t]À Rm³ Po- h - ] p- k v X - I ¯n \n¶p- am-bn¨p-I-f-bm-sX- F-sâ ]n-Xm-hn-sâ k¶n-[n-bn-epw- Ah-sâ Zq-X·m-cp-sS- ap¼n-epw- Ah-sâ t]À Gäp-]-d-bpw''(-sh-fn-.- 3-:-4-,-5-)-. \n§Ä ssZ-h-s¯ A-\p-kcn¨Xn-\mÂ,- \n§Ä shÅbp-Sp¸v [-cn¡pw-.- ""\n§fp-sS- t]-cv Po-hsâ ]p- k vX- I ¯n F- g p- X s¸Spw''- F¶v ssZ-hw- ]-d-bp¶p-. B-cp-sS- t]-cm-Wv Po-h-sâ ]pkvX-I¯n Im-W-s¸Sm¯Xv?""s]m¶n-s\- kvt\-ln¨h-cp-sS- t]cp-IÄ Po-h-sâ ]p-kvX-I¯n \n¶pw- am-bn¨p-I-f-bpw''- (-]p-d-.32:31þ3-3-)-.- s]m¶n-s\- \n§Ä ssZh-am-bn- I-cp-Xn-bmÂ,- \n§fp-sSt]- c v Po- h - s â ]p- k v X - I ¯n \n¶pw- am-bn¨p-I-f-bpw-. Po- h - s â ]p- k vX- I ¯n F´m- W pÅXv ? - H¶m- a - X m- b n- , \n§fp-sS- t]-cv B- ]p-kvX-I ¯n F- g p- X n- b n- c n¡p¶p- (- e qs¡m-.- 1-0-:-2-0-)-;- \n§fp-sS- I®p-\ocp-IÄ Po-h-]p-kvX-I¯n tc-Js¸Sp¯n-bn-cn¡p¶p- (-k¦o-.- 5-6-:-8);\n§fp-sS- B-bpÊn-sâ \m-sfÃmwA-Xn tNÀ¡s¸«n-cn¡p¶p-;- Cutem-I¯n F-{X-\mÄ \n§Ä Po-hn¨n-cn¡Ww- F¶v A-Xn tcJ-s¸Sp¯n-bn«pæv (-k¦o-.- 1-3-9-:-1-6).A-Xp-sImæv a-c-W-s¯ `-b-s¸tSæXnÃ.- \½p-sS- {]-hr¯n-IÄ Po-hs - â ]p-kvXI - ¯n-epæv (-ae - m.3-:-1-6-)-.- A-Xp-sImæv \½p-sS- k-abw-,- hm¡p-IÄ,- \-apÅXn-s\-sbms¡bpw- ]m-gm¡m-Xn-cn¡m³ \mwkq£n¡Ww-.- A-sX-,- \½p-sS- Ic§fn ssZ-hw- \ÂIn-bn-cn¡p¶ k-I-e-s¯bpw-,- ssZ-h-a-l-Xz¯n\m- b n- \mw- D- ] - t bm- K n¡Ww- . tbip- Po-h-sâ ]p-kvX-Iw- Xp-d¶v,\n§Ä sN-bvX-Xv F-s´Ãm-sa¶v kzÀ¤Ø ]n-Xm-hn-sâbpw- Zq-X·mcp- s S- ap¼m- s I- b pw- {]- k v X mhn¡pw.- \n§sf- kw- c £n¡phm³ ssZ-hw- an-Jm-tb Zq-X-s\-


A-b-bv¡p-I-bpw- Xm³ hm-KvZ¯wsN-bvX-Xn-s\- H-s¡bpw- \n-d-thäpI-bpw- sN¿pw- (-Zm-\o-.- 1-2-:-1-)-.

F. Xp-d¶ hm-Xn ""Rm³ \n-sâ {]-hr¯n- A-dnbp¶p- . - C- X m- , - Rm³ \n- s â ap¼n H-cp- hm-Xn Xp-d¶psh¨n-cn¡p¶p-;- A-Xp- BÀ¡pwA-sS¨p-Iq-Sm-.\ - n-\¡p- AÂ]-taiàn-bpÅq- F¦n-epw- \o- Fsâ h-N-\w- Im¯p-,- F-sâ \mw\n-tj-[n¨n«nÃ''- (-sh-fn-.- 3-:-8-)-. \n§Ä ssZ- h - h - N - \ - s ¯ Im¡p-Ib - pw-,- D-t]£n¡m-Xn-cn¡pI-bpw- sN-bvX-Xn-\mÂ,- BÀ¡pwA- S - b v¡m- \ m- h m¯ hm- X n ssZhw- \n§Ä¡m- b n- Xp- d ¶ncn¡p¶p.

G. ssZ-h-t¯m-Sp-Iq-sSC-cn¡p-I;- - A-ht- \m-Sp-Iq-sSA¯m-gw- I-gn¡p-I

""Rm³ hm- X n¡ \n¶pap«p¶p- ; - B- s c¦n- e pw- F- s â i_v Z w- tI«p- hm- X n Xp- d ¶m Rm³ A- h - s â A- S p¡Â sN¶p- A-h-t\m-Spw- Ah³ F-t¶m-Spw-Iq-sS- A¯m-gwI- g n¡pw- . - P- b n¡p¶h¶pRm³ F-t¶m-Sp-Iq-sS- F-sâ knw- l m- k - \ ¯n C- c n¸m³ hcw- \ÂIpw-;- Rm-\pw- P-bn¨pF-sâ ]n-Xm-hn-t\m-Sp-Iq-sS- Ah-- s â knw- l m- k - \ ¯n Ccp¶Xp-t]m-se- X-t¶''(-sh-fn-.- 3-:-2-0-,-2-1-)-. A-hk - m-\a - m-bn-,- G-gm-as - ¯ k`-bp-sS-ta h¶Xp-t]m-se- ssZh¯n-sâ Ir-]- \½p-sS-ta h-cpw.A-Xv \½p-sS- Po-hn-X¯n FÃmA-\p-{K-l§fpw- \ÂIpw-.- A-sXssZ-hw- ]-d-bp¶p-:- ""\o- h-f-sc- {]Xo£n¨p-;- F¶m AÂ]-ta- e`n¨pÅq-.''- F¶m Cu- hÀjwssZ-hw- \-ap¡m-bn- h-en-b- hn-cp-

s¶m-cp¡m³ t]m-Ip¶p-.- ssZ-hw\- a p¡v \ÂIm³ t]m- I p¶ Gähpw- h-en-b- A-\p-{K-lw- C-XmWv:- ""P-bn¡p¶h¶p- Rm³ Ft¶m-Sp-Iq-sS- F-sâ knw-lm-k\¯n C-cn¸m³ h-cw- \ÂIpw-;Rm-\pw- P-bn¨p- F-sâ ]n-Xm-hnt\m-Sp-Iq-sS- A-h-sâ knw-lm-k\¯n C-cp¶Xp-t]m-se- X-t¶''(- s h- f n- . - 3- : - 2 - 1 - ) - . - X- t ¶m- S p- I q- s SA¯m-gw- I-gn¡m³ ssZ-hw- \-s½ C-S-bm¡pw-.- F-{X-h-en-b- A-\p-{Klw-.- H-cp- h-en-b- hn-cp¶v IÀ¯mhv \n§Ä¡v \ÂIm³ t]m-Ip¶p. Cu- ip-{iq-j-bp-sS- `m-K-am-bncp¶v,- 7- ]ÀÆX§fn- e q- s Se£¡W¡n-\p- P-\§fn-te¡v ssZ-h-ln-Xw- \n§Ä F¯n¡pt¼mÄ,- Cu- G- g v Zn- h ym- \ p- { Kl§fpw- \n§fn-te¡v h¶p-tNcpw- . - A- X n- s \- A- h - I m- i - a m¡n{]mÀ°n¡p-I-.- ssZ-hw- \n§sfA-\p-{K-ln¡s«.

2018 P\phcn 26þmw XobXn, ]mÌÀaÀ, ssZhZmk·mÀ, ]¦mfnIÄ aäp {]nbs¸«hÀ F¶hcpsS km¶n²y¯n ssZh\ma alXz¯n\mbn tUm. t]mÄ Zn\Ic\pw IpSpw_hpw ZpwI {]mÀ°\m tKm]pcw {]XnjvTn¨p. ZpwI {]mÀ°\m tKm]pc¯nsâ hnemkw: JESUS CALLS PRAYER TOWER, Prof. Stephen Marandi's Compound, Professor's Colony, Bandhpara, Dumka. Jharkhand 814 101. ChnsS \S¯s¸Sp¶ tbmK§sf¡pdn¨v Adnbphm³ _Ôs¸SpI: 6380752235 ZpwIbnepw kao]{]tZi§fnepapÅ {]nbs¸«hÀ¡v Cu {]mÀ°\m tKm]pcw kµÀin¨v A\p{Klw {]m]n¡mhp¶XmWv. \n§fpsS _Ôpan{XmZnIÄ¡v Cu {]mÀ°\m tKm]pcs¯ ]cnNbs¸Sp¯pI. FÃm {]mÀ°\m tKm]pc§fpw cmhnse 8 apX cm{Xn 8 hsc {]hÀ¯n¡p¶p 24x7 {]mÀ°\m klmb¯n\v 044þ33999000 www.jesuscalls.org amÀ¨v

2018 tbip hnfn¡p¶p

9


kojbnÂ, kv{XoIfpsS bYmÀ° aqeyw R§Ä Xncn¨dnbpIbpw, IpSpw_¯nepw kaql¯nepw AhÀ hln¡p¶ ]¦ns\bpwIpdn¨v t_m²ys¸SpIbpw sN¿p¶p. AXpsImæmWv , hnZym`ymkanÃm¯, Bhiy¯nembncn¡p¶ AKXnIfmb kv { XoIsf Isæ¯n Ahsc imàoIcn¡pIbpw, ss\]pWy ]cnioe\ {]hÀ¯\§fneqsS X§fpsS IgnhpIsf Isæ¯m³ klmbn¡pIbpw, t_m[hXv ¡ cW Iym¼pIÄ, h\nXm kwL§Ä, km¼¯nI hnZym`ymkw, sNdpInS _nkn\Êv kwcw`§Ä

hm-Pv]q-cn-se- tKm-{X-hÀ¤ {Kma¯n-se- DuÀ½n-f- hm-k-h-bv¡v kvIqÄ hn-Zym-`ym-kw- ]qÀ¯n-bm¡m³ I-gnªnÃ.- F¶mÂ,- IpSpw-_-s¯ t]mäp¶Xn-\pÅ hcp-am-\w- Dæm¡p¶Xn \n¶pw]n·m-dm³ A-hÄ Iq«m¡n-bnÃ.Kp- P - d m¯n- e pÅ R§fp- s SX¿Â ]-cn-io-e-\- tI-{µ¯n-eqsS- A-hÄ ]-cn-io-\w- t\-Sn-.

10

tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018

www.jesuscalls.org

apXembhneqsS Ahsc kaql¯nsâ apJy[mcbn F¯n¡phm³ R§Ä {ian¡pIbpw sN¿p¶Xv. A´mcmjv{S h\nXm Zn\mNcWw BtLmjn¡p¶ Cu amkw, shÃphnfn DbÀ¯p¶ kmlNcy§fn \n¶pw t\«wsImbv s XSp¯, cmPy¯nsâ hnhn[ `mK§fn \n¶pÅ R§fpsS KpWt`màm¡fmb Nne h\nXIsf R§Ä ]cnNbs¸Sp¯p¶p. X§fpsS {]hÀ¯\§fneqsS IpSpw_¯n\pw kaql¯nepw hnes¸«hcmbn tim`n¡p¶ kv{XoIfmWnhÀ.

X-sâ Ipªn-\v ]m-epw- _nkvIäpw- sIm-Sp¡p-hm³ a-lm-tZhn¡v aäpÅh-cp-sS- ap¼n `n£ F-Sp-t¡æn-h¶p-.- F¶mÂ,- sNss¶bn-se- ko-j-bn \n¶pw- e`n¨ k-lm-bw-sImæv kz´w- _nkn-\Êv \-S¯p¶Xn-\m B-scbpw- B-{i-bn¡m-sX- X-sâ a-Is - \]-Tn¸n¡m-\pw- A-h-s\- I-cp-Xp-hm\pw- A-hÄ¡v I-gn-bp¶p-.


tImw-K-cm-b-\qÀ {Km-a¯n-se- I½yqWnän- sl¯v s^-kn-en-tääÀ B-b-Xn\p-ti-jw-,- X-sâ `À¯m-hn-t\m-Sv C-S-s]Sp¶Xn-\pw- A-t±l-s¯ a-Zy-]m-\- ioe¯n \n¶pw- hn-Sp-hn¡p¶Xn-\pw- A\n-X-bv¡v km-[n¨p-.

ko-j-bp-sS- a-\Êen-thm-sS-bpÅ ip-{iq-j-bn B-IrjvS-bm-Ip¶Xp-h-sc-,- R§fp-sS- k-lm-bw- e-`n¨p-sImæncn¡p¶ H-cp- Ip«n-bp-sS- A½bm-b- a-Wn-ta-L-e- `o-cp-hm-bkv{Xo-bm-bn-cp¶p-.- C-t¸mÄ A-hÀ H-cp- km-aq-ly-{]-hÀ¯Ibm-bn¯o-cp-I-bpw-,- Ip-f¯p-]m-f-b¯pÅ h-\n-Xm- {Kq¸n-sâ eo-U-dp-am-bn- {]-hÀ¯n¡p-I-bpw- sN¿p¶p-.

`À¯m-hv D-t]£n¨ `n¶ti-jn¡m-cn-bm-b- kv{Xobm-Wv k-Xy-.- F¶m C-t¸mÄ A-hÄ hr²am-Xm-hns\-bpw-,- cæp- a¡sf-bpw- kw-c£n¡p¶ Ip-Spw-_-\mY-bm-bn-cn¡p¶p-.- cq-]-amäw- h-cp¯n-b- tam-t«mÀ hm-l\w- ko-j-bn-eq-sS- A-hÄ¡v \ÂIp-I-bpw-,- im-sse- \-Kdn H-cp- s]«n¡S- Xp-d¡p-hm³ k-lm-bn¡p-I-bpw- sNbvXp-.

C-h-sc-t¸m-se- X§fp-sS- e£y¯n-\p-thænITn\ambn {]-hÀ¯n¡p¶ A-t\-Iw- h-\n-X-IÄ cm-Py-s¯¼m-Sp-apæv.Chsct¸mse At\Isc Isæ¯phm³ R§fpsS h\nXm imIvXoIcW ]cn]mSnIsf klmbn¡pI

I-S-eq-cn F-bn-Uvkv _m-[n-X-cm-b- Ipªp§fp-sSa²y¯n \½p-sS- k-aÀ¸n-X-hpw- Xp-SÀ¨bm-bp-apÅ {]hÀ¯\§sf-,- X-an-gv\m-Sv kwØm-\v F-bvUvkv \n-b{´W- skm-sskän- (-TANSACS-)- Aw-Ko-I-cn¨n-cn¡p¶p.C¯c¯n PnÃbn-se- 1-2-0- Ip«n-IÄ¡v t]m-j-Im-lmcw-,- hn-Zym-`ym-k- [-\-k-lm-bw-,- ssk-t¡m-tkm-jy Iu¬k-enw-Kv ap-X-em-b-h- ko-j-bn-eq-sS- e-`y-am¡p¶p.I-S-eqÀ PnÃm- I-f-IvSÀ {io-.- {]-im´v Fw-.- hm-Uv\-scbn \n¶pw- ko-j-bp-sS- {]-kn-Uâv tUm-.- P-b-Ip-amÀ Um-\n-bn kÀ«n-^n¡äv Gäp-hm§n-. www.jesuscalls.org amÀ¨v 2018 tbip hnfn¡p¶p 11


PmÀJÞn-se- P-\§fp-sS-ta A-\p-{K-lw- A-t]£n¨p-sImæv 2-0-1-8- P-\p-h-cn- 2-6þ2-8- h-sc- Zpw-I-bn-sesIm-Sm- In¨ ssa-Xm-\¯v tb-ip- hn-fn¡p¶p- {]mÀ°\m- a-tlmÕhw- \-S¯s¸«p-.- tb-ip- hn-fn¡p¶p- ip{iq-j-bp-sS- N-cn-{X¯n-em-Zy-am-bn«m-Wv Zpw-I-bn Cu- tbm-Kw- kw-L-Sn¸n¨Xv.- PmÀJÞv kwØm-\¯nsâ cæmw- X-eØm-\w- F¶m-Wv Zpw-I- A-dn-bs - ¸Sp¶Xv.- k´mÄ ]ÀKm-\- F¶p- hn-fn¡s¸Sp¶ PmÀJÞnse- k´m {]-tZ-i¯n-sâ {]-[m-\- ]«W-am-Wn-Xv.- PmÀJÞn-sâ In-g¡v `m-K¯m-bn- ]Ýn-a- _w-Km-fnt\m-Sp- tNÀ¶pÅ 6- PnÃIÄ C-Xn DÄs¸Sp¶p-.- PmÀJÞv,- _o-lmÀ,- ]Ýn-a- _w-KmÄ F¶n-hn-S§fn \n¶m-bn- H-cp- h-en-b- P-\¡q«w- Cu- tbm-K¯n ]-s¦Sp¯p-. aq¶p- Zn-hk - s - ¯bpw- ssh-Ip-t¶c§fn-se- tbm-K§Ä XÕa-bw- ssh-_vImÌnw-Kv \-S¯p-Ib - pw- F®aä P-\§Ä s^-bvkv_p¡n-eq-sS- ho£n¡p-I-bpw- sN-bvXp-.- \yq-kv 1-1- Nm-\-en XÕa-b- kw-t{]-j-W-hpapæm-bn-cp¶p-.- Im-cp-Wym- hn-ZymÀ°n-IÄ tbm-K¯n-sâ hn-hn-[- `m-K§fn t\-Xr-Xzw-sIm-Sp¡p-I-bpw-,-

12

tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018

www.jesuscalls.org


{]mÀ°\m- th-fb - n B-fp-If - p-sS-ta F® ]q-in- A-hÀ¡p-thæn- {]mÀ°n¡pI-bpw- sN-bvXp-.- B-h-iy¯n-em-bn-cp¶hÀ¡v ko-j-bp-sS- t\-Xr-Xz¯n ku-P\y- `£W-hpw- Xm-a-k-ku-I-cyw- \ÂIn-.- h¶p-Iq-Sn-b- P-\§Ä¡p-thæn- tUm-.- t]mÄ Zn-\-I-c-\pw- anÊnÊv C-hm©en³ t]mÄ Zn-\-I-c-\pw- ssZ-h-k-tµiw- \ÂIn- {]-tXy-I- {]mÀ°\-IÄ AÀ¸n¨p-.- P-\§fp-sS- hn-izm-kw- Iæv ssZ-hw- h-en-b- AÛp-X§Ä {]-hÀ¯n¨p-.- A-t\-IÀ Zn-hy-kuJyw- {]m-]n¨p-.- A-t\-Is - c- ssZ-hw- t]mÄ Zn-\I - c - \ - n-eq-sS- t]-cp- ]-dªv hn-fn¨p-.- AÛp-X§Ä {]m-]n¨hÀ X§fp-sS- km£yw- {]-kvXm-hn¨p-sImæv IÀ¯m-hn-sâ \m-a-s¯ a-l-Xz-s¸Sp¯n-.- kwØm-\¯n-sâ A-\p{K-l¯n-\m-bn- {]-tXy-I- {]mÀ°\-IÄ AÀ¸n¡s¸«p-. ]mÀ«n-t`-Z-sa-t\y- a-{´n-am-cpw-,- Fw-.-]n-am-cpw-,- Fw-.-FÂ.-F- am-cpw- H-cp- a-\-tÊm-sS- tbm-K§fn ]-s¦Sp¯p.hn-hn-[- k-`m- t\-Xm¡·m-cpw- ]mÌÀam-cpw- tbm-K§sf- B-ioÀh-Zn¨p-.- _-lp-.- tKm-{X- t£aw-,- h-\n-Xm- inip- t£a- a-{´n- {io-a-Xn- eq-bn- a-dmæn-bpw- A-h-cp-sS- `À¯m-hv {io-.- _n-.- In-kvIp-hpw-,- ap³ap-Jy-a-{´n- {io-.tl-a´v tkm-d³,- {io-.- Ìo-^³ a-dmæn- Fw-.-FÂ.-F-.-,- {io-.- hn-P-bv l³km-Iv Fw-.-]n-.-,- {io-.- \-fn³ tkm-d³ Fw-.-FÂ.-F- F¶n-h-cpw- k¶n-ln-X-cm-bn-cp¶p-.- tUm-.- t]mÄ Zn-\-I-c³ dm©n-bn h¨v kwØm-\- ap-Jy-a{´n- {io-.- c-Lp-_mÀ Zm-kn-s\- Im-Wp-I-bpw-,- A-t±l¯n-\pw- kwØm-\¯n-\pw-thæn- {]mÀ°n¡p-I-bpwsN-bvXp-. Zpw-I-bn dm©n¡p- k-ao-]-am-bn- 1-0-4þm-a-s¯ tb-ip- hn-fn¡p¶p- {]mÀ°\m- tKm-]p-cw- 2-0-1-8- P-\p-h-cn26þ\v {]-Xn-jvTn¨p-.- Cu- tbm-K¯n-\pÅ k- l m- b w- \ÂIp- I - b pw- , - tb- i p- hnfn¡p¶p- {]mÀ°\m- tKm- ] p- c - s ¯ X§fp-sS- `-h-\¯n ssI-s¡mÅp-Ibpw- sN-bvX- {io-.- Ìo-^³ a-dmæn- Fw.FÂ.- F ¡pw- A- t ±l¯n- s â `m- c yanÊnÊv kp- l m- k n- \ n- admæn¡pwthæn- \-ap¡v ssZ-hs - ¯ kvXp-Xn¡mw.. www.jesuscalls.org amÀ¨v 2018 tbip hnfn¡p¶p 13


]£m-Lm-X¯n \n¶pwhn-Sp-X H-cp- hÀjw- ap¼v F-\n¡v ]£m-LmX-apæm-bn-.- F-sâ C- S - X p- I - c w- D- b À¯m- t \m- D- ] - t bmKn¡m-t\m- F-\n¡v km- [ n¨nÃ.- H- c p- hÀj- t ¯m- f wRm³ a-cp¶p- I-gn¨p-.- ]m-Xn- a-cn¨ A- h Øbn- e m- b n- c p¶p- Rm³.F¶m AÛp-Xw- {]m-]n¡m-sa¶ {]-Xo£tbm-sS- Rm³ Cu- tbmK¯n ]-s¦Sp¯p-.- tUm-.- t]mÄ Zn-\-I-c³ {]mÀ°n¡p-t¼mÄ,- Btcm- F- s â C- S - X p- s sI- ]n- S n¨pbÀ¯p¶Xp-t]m-se- F-\n¡v tXm¶n-.- A-sX-,- tb-ip- F-s¶ sXm«pku-Jy-am¡n-.- FÃm- a-lX - z-hpw- ssZh¯n-\v.- anÊnÊv ]p-XqÀ Ip-am-cntÌPn \n¶pw- km£yw- {]-kvXmhn¡p-t¼mÄ tUm-.- t]mÄ Zn-\-I-c\n-eq-sS- \ÂI-s¸« {]-h-N-\w-:- ""\o]-Tn¨v D¶X-bn-se¯pw-.- aäpÅhcp-sS-ta \o- I-cw-h¨v {]mÀ°n¡p-t¼mÄ A-h-cpw- AÛp-Xw- {]m]n¡pw''-. þ ]p-XqÀ Ip-am-cn-,- Zpw-I-,- _o-lmÀ 14

tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018

t]-cp- hn-fn¨p A©p- hÀj-am-bn- F-sâ h-eXp- tXm-fn th-Z-\bpæm-bn-cp¶p-.- thZ- \ - I- T n- \ - a m- b ncp¶Xn-\m I-c§fp- ] - t bm- K n¨v H- c ptPm-en-bpw- sN¿m³ F- \ n¡v km- [ n¨ncp¶nÃ.- i-kv{X-{In-b- \-S¯n-bn«pwhn-Sp-X e-`n¨nÃ.- B- th-Z-\-tbmSp-Iq-sS-,- ssZ-h¯n \n¶pw- AÛpXw- {]-Xo£n¨p-sImæm-Wv Rm³ Cu- tbm- K ¯n ]- s ¦Sp¯Xv . {]mÀ°\m- th-f-bnÂ,- tUm-.- t]mÄ Zn- \ - I - c ³ F- s â t]- c v hn- f n¨p- ; X£Ww- F-sâ th-Z-\- A-{]Xy£am-bn-.- F-\n¡v ]qÀ®kzm-X{´yw- e-`n¡p-I-bpw- ssZ-h-k-am-[m\¯m \n-db - s - ¸Sp-Ib - pw- sN-bvXp.ssZ-h¯n-\p- kvtXm-{Xw-. þ enÃn-,- H-Uo-j

1-9- hÀj-s¯ a-t\m-th-Z-\am-dn-t¸m-bn 1-9- hÀjw- ap¼v,- F-\n¡pæm-bH-cp- A-]-I-S¯n F-sâ Im-en s]m«epæm-bn-.- F-\n¡v \-S¡m³ I-gnªn-cp¶nÃ.- F¦n-epw- ]-c-klm- b - t ¯m- s S- Rm³ Cu- tbm-

www.jesuscalls.org

K¯n ]-s¦Sp-¯p.{]mÀ°\m- th- f bnÂ,- ""FÃp- I Ä,amw-k-t]-in-IÄ F¶n- h n- S §fn \n¶pw- th-Z-\- am-dnt¸m- I - s «.- dm- W o- , ssZ-hw- C-t¸mÄ \n-s¶ ku-Jyam¡p¶p''- F¶p- tUm-.- t]mÄ Zn\-I-c³ ]-dªt¸mÄ,- ssZ-h¯nsâ A-`n-tj-Iw- F¶n-te¡v Cd§p¶Xm-bn- F-\n¡v A-\p-`-hs¸«p-.- F-sâ Im-en H-cp- amäwRm³ A-\p-`-hn¨p-.- A-Xp-h-sc-bpwh-en-b- th-Z-\-bp-f-hm¡n-bn-cp¶ Imen- s e- th- Z - \ - A- { ]- X y£am- b n- . FÃm- a-l-Xz-hpw- ssZ-h¯n-\v. þ dm-Wn-,- Zpw-I

C-c«n- A-`n-tj-Iw Rm³ ss\-Po-cn-b¡m-c-\m-Wv;dm©n Xm- a - k n¡p¶p- . - ]- c nip²mßm-hn-\p-thæn- ZoÀL-\m-fpI-fm-bn- Rm³ {]mÀ°n¡p-I-bm-bncp¶p-.- Cu- tbm-K¯n-\p- h-cp¶Xn\v ap¼v,- ""IÀ¯m-th-,- F-\n¡pthæn- F´p- tPm-en-bm-Wv H-cp¡nbn-cn¡p¶Xv?''- F¶v Rm³ ssZ-ht¯m-Sp- tNm-Zn¨p-.- ""C-c«n- A-\p-{Klw- \n-\¡m-bn- Rm³ I-cp-Xn-bn-


a-I-sâ hn-izm-kw]n-Xm-hn-s\F-gp-t¶Â]n¨p

cn¡p¶p''- F¶v ssZ- h w- a- d p- ] - S n\ÂIn- . - C¶se- , anÊnÊv C- h m©en³ t]mÄ,- k-tµi¯n-\p-ti-jw{]mÀ°n¡thC§s\- ]-dªp-:- ""]-cn-ip²mßm`n-tj-Iw- \ÂtI-W-ta- F¶v ssZh- t ¯m- S p- {]mÀ°n¨p- s Imæncn¡p¶ H-cp- ssZ-h-Zm-k³ Cutbm-K¯n ]-s¦Sp¡p¶p-.- Ct¸mÄ ssZ-hw- A-t±l-s¯ \n-dbv¡p¶p''-.- X£Ww- Rm³ ]cn-ip²mßm-hn-\m \n-d-b-s¸«p-.C¶pw- tUm-.- t]mÄ Zn-\-I-c-sâ {]mÀ°\-bn-eq-sS- iàn-bm-b- A`n-tj-Iw- Rm³ hoæpw- {]m-]n¨p-;A-Xn-eq-sS- ssZ-hw- F-\n¡p- \ÂInb- hm-KvZ¯w- \n-d-thän-.- A-sX-,- AhÀ cæp-t]-cn-eq-sS-bpw- C-c«n- A-`ntj-Iw- Rm³ {]m-]n¨n-cn¡p¶p-. þ ]mÌÀ A-KÌn³ H-tIm-tdm-,dm©n

i-cn-bm-b- {]-iv\wsh-fn-s¸Sp¯n I-gnª 6þ7- am-k-am-bn- F-sâ sXmæ F-cn-bp¶Xp-t]m-se- F\n¡v A-\p-`-h-s¸«n-cp¶p-.- lr-Z-

b¯n- \ v In- X ¸p- a pæm- b n- c p¶p- . Rm³ a-cp¶p- I-gn¨p-t]m¶p-.- Cu{]-iv\w- \n-an¯w- icn-bm-bn- B-lm-cw- Ign¡m³ F-\n¡v Ignªn-cp¶nÃ.- AXn-\m Rm³ _-elo-\b - m-bn-.- B-Zy- Znh- k - a m- b - C¶seRm³ tbm-K¯n ]-s¦Sp¯p-.tUm-.- t]mÄ Zn-\-I-c³ F-sâ t]-cv hn-fn¨v C§s\- ]-dªp-:- ""\-thman-,- ssZ-hw- C-t¸mÄ \n-s¶ sXmSp¶p-;- \n-sâ sXmæsb-bpw- lr-Zb-s¯bpw- ssZ-hw- ku-Jy-am¡p¶p''-.- Rm³ A-\p-`h - n¨n-cp¶ A-tX{]-iv\w- tUm-.- t]m-fn-eq-sS- ssZ-hwsh- f n- s ¸Sp¯n- . - C¶se- cm- { XnRm³ Xn-cn-sI- ho«n sN¶t¸mÄ,\Ãh®w- B-lm-cw- I-gn¡m³ km[n¨p-.- lr-Z-b¯n-sâ In-X¸pw- CÃmbn-cp¶p-.- X¶n-an¯w- k-am-[m-\t¯m-sS- In-S¶p-d§m³ F-\n¡v km-[n¨p-.- C¶v,- ssZ-h¯n-sâ \·sb¡p-dn¨v km£yw- ]-dªv IÀ¯m-hn-s\- a-lX - z-s¸Sp¯m³ Rm³ C-hn-sS- h¶n-cn¡p¶p-. þ \-thm-an- apÀap-,- Zpw-I

F-sâ ]n-Xm-hn-\v 7- am-kwap¼v X-e-t¨m-dn cà{kmh-apæm-bn-.- A-Xp- \n-an¯wA-t±l¯n-\v \-S¡m³ I-gnbm-sX-bm-bn-.- Iq-SmsX- Iym³k- d p- a psæ¶v tUm-IvSÀ ]dªp-.- Nn-InÕIÄ \ÂIn-bn«pw- a-cp¶p{]-hÀ¯n¨nÃ.kz´am- b n- H¶pwsN¿m³ A- t ±l¯n- \ v I- g nªncp¶nÃ.- F´n-\pw- G-Xn-\pw- B-cpsS-sb¦n-epw- k-lm-bw- B-h-iy-ambn-cp¶p-.- C¶se-,- Rm³ F-sâ ]nXm- h n- s \- C- h n- s S- sImæp- h ¶pap³\n-c-bn tÌPn-\p- ap¶n-em-bn\n-e¯p- In-S¯n-.- tUm-.- t]mÄ Zn\- I - c ³ tÌPn \n¶pw{]mÀ°n¡p-I-bpw-,- ""F-gp-t¶äv \S¡''- F¶p- ]-d-bp-I-bpw- sN-bvXt¸mÄ,- ""A¸m-,- hn-iz-kn¨p-sImæv F-gp-t¶äv \-S¡q''- F¶v Rm³ ]nXm-hn-t\m-Sp- ]-dªp-sImæn-cp¶p.s]-s«¶v H-cp- AÛp-Xw- kw-`-hn¨p.F-s¶ AÛp-X-s¸Sp¯n-s¡mæv F-sâ ]n-Xm-hv F-gp-t¶äv \-S¡m³ Xp-S§n-.- B-th-i-I-c-am-b- H-cp- ImgvNb - m-bn-cp¶p- A-Xv.- C¶v km£yw]-d-bp¶Xn-\pw-,- ssZ-h¯n-sâ a\Êen-hn-\m-bn- ssZ-h¯n-\p- \µnbÀ¸n¡p¶Xn-\pw- R§Ä h¶ncn¡p¶p-.- F-sâ ]n-Xm-hn-s\- ssZhw- ]qÀ®am-bpw- ku-Jy-am¡n-bncn¡p¶p- F¶v R§Ä hn- i zkn¡p¶p-. þ K-tW-jv Zm-kv,- Zpw-I

ssZ-h-i-_vZw- tI«p F-\n¡v ap-Xp-Ipth-Z-\-bpæm-bncp¶p- . - Cu- tbmK¯n ]-s¦Sp¡p¶Xn- \ v ssa- X m- \ ¯n {]- t h- i n¨t¸mÄ th- Z - \ - hÀ²n¨p- . - tUm- . t]mÄ Zn-\-I-c³ {]mÀ°n¡th-,ssZ-hw- X-sâ A-`n-tj-I¯m Fs¶ \n-d-bv¡p¶Xm-bn- F-\n¡v A\p-`-h-s¸«p-.- B- k-a-bw-,- ""Rm³ \ns¶ kvt\- l n¡p¶p''- F¶v IÀ¯m-hm-b- tb-ip- ]-d-bp¶Xm-bn-

www.jesuscalls.org amˬv

2018 tbip hnfn¡p¶p

15


Rm³ tI«p- . - C- t ¸mÄ F- \ n¡v ]qÀ®ku-Jy-apæv;- th-Z-\-tb-bnÃ.""Rm³ tb- i p- h n- s \- kvt\ln¡p¶p''- F¶v Gäp-]-d-bp¶p-. þ {InÌo-\- apÀap

s^-bvkv_p¡v sse-hn-eq-sSssZ-h-iàn Rm³ H- c pA²ym- ] n- I - b m- W v . A-Xn-\m A-Sn¡Sn- hn-ZymÀ°n-If - p-sSD¯c¡S-emÊv F\n¡v t\m¡W-ambn- c p¶p- . - A- X p- \ nan¯w- F-sâ ssI-IÄ¡pw-,- tXmfn-\pw-,- ap-Xp-In-epw- th-Z-\-bpæm-bn.ssI- D-bÀ¯n-bm F-\n¡v th-Z\- A-\p-`h - s - ¸«n-cp¶p-.- Cu- A-hØbnÂ,- s^-bvkv_p¡v sse-hn-eq-sSZpw-I- {]mÀ°\m- a-tlmÕh¯nsâ B-Zy-Zn-h-k-s¯ tbm-K¯n-sâ XÕa-b- kw-t{]-j-Ww- Rm³ ImWp-Ib - m-bn-cp¶p-.- AÛp-X§Ä kw`-hn¡p¶Xv Iæv Rm³ B-th-i`-cn-X-bm-bn-.- A-Sp¯ Zn-h-kw-,- cæma-s¯ Zn-h-k-s¯ tbm-Kw- IæpsImæn-cn-s¡,- anÊnÊv C-hm©en³ t]mÄ {]-kw-Kn¡p¶Xv Rm³ Iæp-.- {]mÀ°\m- th-f-bn ssZh¯n-sâ A-`n-tj-Iw- F¶n-te¡v C-d§p¶Xv Rm³ A-\p-`-hn¨p-;X£Ww- th-Z-\- A-{]-Xy£ambn-.- h-en-b- k-t´m-jw- F-s¶ \nd¨p-.- A-Xp-sImæv ssZ-h-s¯ km£n¡p-hm³ A-h-km-\- Zn-h-k-s¯ tbm-K¯n Rm³ ]-s¦Sp¯p-.ssZ-h¯n-\p- a-l-Xzw-. þ hn-\o-X-,- ]Ýn-a- _w-KmÄ

jm-tcm¬ Zn-\-I-c-sâbpw{]mÀ°\m- tKm-]p-c¯n-se{]mÀ°\-I-fn-eq-sS-bpwku-Jyw

¨Xn-\p-ti-ja - m-Wv R§fp-sS- a-I³ P-\n¨Xv.- A-h-s\- R§Ä bp-h-P\-]¦m-fn-bm¡n-.- _p²n-bpw- kvt\-lhp-apÅ ss]-X-em-bn- FÃm-h-cm-epwkvt\-ln¡s¸«v A-h³ h-fÀ¶ph¶p-.- 2-0-1-5- ta-bv am-kw-,- A-h³ 6þmw¢mÊn ]-Tn¡p-t¼mÄ,- s]-s«¶v A-h-sâ `m-cw- Ip-d-bp-hm³ Xp-S§n;am-{X-aà aäp- ]-e- {]-iv\§fpw- D-Sse-Sp¯p-.- hn-Z-Kv² ]-cn-tim-[-\bvs¡m-Sp-hnÂ,- A-h-sâ lr-Z-bw-,- IcÄ,- izm-k-\m-fn- F¶n-h-bp-sS- kao-]¯m-bn- H-cp- Syq-aÀ I-sæ¯n-.A- X v Iym³k- d n- s â Kp- c p- X - c mhØbm-bn-cp¶p-. kz-X-{´am-bn- Hm-Sn¡fn¨n-cp¶ _m- e ³ ap- d n¡pÅn- e m- b - t ¸mÄ FÃm-h-cp-sS-bpw- lr-Z-bw- X-IÀ¶p.R§fp-sS- G-I- a-I-sâ `m-hn-sbHmÀ¯v am-Xm-]n-Xm¡fm-b- R§Ä X-IÀ¶p-t]m-bn-.- shÃqÀ kn-.F - w-.k - nbn-se- A-h-sâ Nn-InÕbv¡m-bnR§fp-sS- FÃm- k¼m-Zy§fpwsN-e-hn«p-.- 2-0-1-5- Pq-sse- 3þ\v,- bm-{Xbv ¡ m- b n- dm©n- hn- a m- \ ¯m- h f¯n \n¡p-t¼mÄ A-hn-sSh¨v jm-tcm¬ Zn-\-I-c-s\- Im-WpI- b pw- R§fp- s S- a- I - \ p- t hæn{]mÀ°n¡m³ A-t]£n¡p-I-bpwsN-bvXp-.- k-tlm-Z-cn- {]mÀ°n¨t¸mÄ C§s\- ]-dªp-:- ""IÀ¯mth-,- C-h-sâ i-co-c¯n _m-[n¡s¸«n-cn¡p¶ FÃm- tIm-i§sfbpw- I-cn¨p-I-fªv,- ]p-Xn-b- tIm-i§sf- kr-jvSn-t¡W-ta''-.- Cu- {]mÀ°\- R§fn ]p-Xn-b- b-{]-Xymih-fÀ¯n-.- Hm-t¦m-f-PnÌv Nn-InÕ B-cw-`n¨p-;- Syq-aÀ lr-Z-b¯n-\p- kao-]-am-I-bm i-kv{X-{In-b- \-S¯m³ A-hÀ Xo-cp-am-\n¨p-.- A-Xv hnP-bI - c - a - m-bn-cp¶nÃ;- A-Xn-se- ]-gp¸v amäp-I- am-{X-ta- A-hÀ sN-bvXpÅq.i-kv{X-{In-b- k-a-b¯pw- ti-j-hpwR§Ä {]mÀ°\m- tKm-]p-c-hp-ambn- _Ôs¸«v {]mÀ°n¨p-sImæncp¶p-. ^-ew- h¶t¸mÄ,- A-Xv H-cp- Xcw- càmÀ_p-Za - m-sW¶v sh-fn-s¸«p.Nn-InÕ Xp-SÀ¶p-.- Nn-InÕn¡m³ ]- W - a nÃm¯ A- h Øbn- e m- b R§Ä `-h-\¯n Xn-cn-sI- h¶p.ssZ-h-t¯m-Sp- Iq-Sp-X A-Sp¯psNÃp¶Xn-\pw-,- k-I-e¯n-\pw- Ah-s\- B-{i-bn¡p¶Xn-\pw- C-Xv R§sf- k-lm-bn¨p-.- tb-ip- hn-fn-

Ku-c-hv R§fpsS- G-I- a-I-\m-Wv.R§fp- s S- hn- h mlw- I-gnªv B-dphÀj¯n-\p-ti-jw-,dm©n-bn \-S¯s¸« tb- i p- hn- f nkuchv tÌPn ¡p¶p- tbm-K¯n km£yw k- t lm- . - Un- . - P n- . ]dbp¶p FÊv.- Zn- \ - I - c ³ R§sf- A-\p-{K-ln¨p- {]mÀ°nJESUShnfn¡p¶p CALLS March 2018 - www.jesuscalls.org amÀ¨v 2018 www.jesuscalls.org 16 tbip

¡p¶p- ip- { iq- j - b n \n¶pÅ {]mÀ°\-bp-sS- ^-ea - m-bn-,- A-t\-IwB-fp-I-fn \n¶pw- k-lm-bw- e-`n¡m³ Xp-S§p-I-bpw- a-I-sâ NnInÕ Xp-S-cm³ R§Ä¡v km-[n¡p- I - b pw- sN- b v X p- . - ""{]mÀ°\AÛp- X §fpw- A- \ p- { K- l §fpw\ÂIpw''- F¶Xv R§Ä A-\p-`hn¨p-. Io-tam-bp-sS- ^-e-am-bn- A-h-sâ ap- X p- I n Dæm- b - ]- c p¡Ä \nan¯w- A-h³ h-en-b- th-Z-\-bn-embn-.- F¦n-epw- A-sXÃmw- k-ln¡m\pÅ Ir-]- ssZ-hw- A-h-\v \ÂIn-.2-0-1-6- amÀ¨v am-kw- td-Un-tb-j³ NnInÕ A- h - k m- \ n¨p- . - F¦n- e pwAÀ_p-Z¯n-sâ sN-dn-b- e£W§Ä A-h-ti-jn¡p¶pæv F¶v kvIm³ dn-t¸mÀ«n-eq-sS- I-sæ¯n-.A-Xn-\mÂ,- cæmw- L«am-bn- Io-sam\ÂIp¶tXm-sSm¸w- aÖ amän-hbv¡Â i-kv{X-{In-b-Iq-sS- sN¿m³ \nÀt±in¡s¸«p-.- A-Xv Xm§m³ R§Ä¡v I-gn-bnÃm-bn-cp¶p-.- A-Xn\mÂ,- AÛp-X§Ä sN¿m³ I-gnhpÅ ssZ-hw- am-{X-am-bn- R§fpsS- G-I- {]-Xym-i-.- A§s\- R§Ä Nn-InÕ a-Xn-bm¡n-.- F¶m ssZ-hw- AÛp-Xw- {]-hÀ¯n¨p-. Zn-hk - w- I-gn-bpw-tXm-dpw- A-hs - â B-tcm-Kyw-,- s]m¡w-,- `m-cw- F¶nh- hÀ²n¡m³ Xp-S§n-.- A-X-dnªt¸mÄ tUm-IvSÀamÀ AÛp-Xs¸Sp-I-bpw-,- ]-cn-tim-[-\-bv¡m-bn- aI-s\- sImæp-sNÃm³ B-h-iy-s¸Sp--I-bpw- sN-bvXp-.- 2-0-1-7- s^-{_p-h-cnbn shÃq-cn-se- tUm-IvSÀam-sc- ImWm³ R§Ä t]m-bn-.- B-tcm-Kyt¯m-Spw- DuÀÖkz-e-X-tbm-Sp-ancn¡p¶ Ku-c-hn-s\- tUm-IvSÀamÀ Xn-cn¨dnªnÃ.- sh-dpw- a-cp¶p-sImæp- am-{X-aÃ,- {]mÀ°\-bp-sS-bpw^-ea - m-bn«m-Wv C-Xv kw-`h - n¨sX¶v tUm-IvS-dpw- km£y-s¸Sp¯n-. C¶v Ku-c-hv 6þmw- ¢mÊn Xsâ ]-T-\w- Xp-S-cp¶p-.- kvIqÄ Kmb-I-kw-L¯n A-h³ Dæv;- ssZhm-eb - ¯n B-cm-[\ - b - v¡v A-h³ t\-Xr-Xzw- \ÂIp¶p-;- aäpÅh-tcmSp- X-sâ km£yw- {]-kvXm-hn¨psImæv ssZ-h-s¯ a-l-Xz-s¸Sp¯p¶p-.- FÃm- a-lX - z-hpw- ssZ-h¯n\v AÀ¸n¡p¶p-;- tb-ip- hn-fn¡p¶pip-{iq-j-bv¡v \µn-. þ {io-.- c-hn- SnÀ¡n-,- dm©n


{In-kvXp-hn {]n-b-tc-, D-bnÀs¯gp-t¶ä IÀ¯m-hm-btb-ip- {In-kvXp-hn-sâ \m-a¯n kvt\-l-hµ\w! a- c - W ¯n- s â _Ô\¯n \n¶pw- \½p-sS- IÀ¯m-hm-b- tbip-hn-s\- hn-Sp-hn¨v A-h-s\- P-bm-fnbm¡n¯oÀ¯ ]n-Xm-hm-b- ssZh¯n-sâ iàn-,- \n§sf- _-es¸Sp¯p-I-bpw- \n§Ä¡p- \-jvSs¸« k-I-e-s¯bpw- C-c«n-bm¡n\ÂIn- A-\p-{K-ln¡p-I-bpw- sN¿s« F¶v Rm³ BßmÀ°am-bn{]mÀ°n¡p¶p-. ""A- h ³ \n- s â Po- h - s \- \mi¯n \n¶p- ho-sæSp¡p¶p-;- Ah³ Z-b-bpw- I-cp-W-bpw- \n-s¶ AWn-bn¡p¶p''- (-k¦o-.- 1-0-3-:-4-). CuXn-cp-hN - \ - w- A-\p-kc - n¨v,- Cu- am-kwIÀ¯m-hv \n§sf-bpw- \n§fp-sS{]n-bs - ¸«h-sc-bpw- X-sâ \·bpw- I-

cp-W-bpw- A-Wn-bn¨v k-t´m-j-hpw_-lp-am-\-hpw- \ÂIpw-. 2-.-5- tIm-Sn- ]p-Xn-b- Bßm¡tfmSp- tb-ip-hn-sâ kvt\-lw- kp-hn-tijn¡p-I-bpw- tb-ip-hn-s\- ku-P-\yam- b n- \ÂIp- I - b pw- sN¿WwF¶Xm-Wv 2-0-1-8þ ssZ-hw- \-ap¡v \ÂIn-bn-cn¡p¶ ZÀi-\w-.- {In-kvXphn-sâ kvt\-lw- \-s½ \nÀ_Ôn¡p¶Xn-\mÂ,- R§Ä \n-c´cw{]mÀ°n¡p-I-bpw- ip-{iq-jn¡p-Ibpw- sN¿p¶p-.- Cu- am-k-hpw-,- {InkvXp--hn-s\- A-dnªn«nÃm¯ P\§-fn-te¡v {In-kvXp-hn-sâ kvt\l-hpw- B-izm-kh - pw- ku-Jy-hp-am-bnC-d§n-s¨Ãp¶ tb-ip- hn-fn¡p¶pip-{iq-j-bv¡p-thæn- {]mÀ°n¡p¶Xn-\pw- D-Zm-c-am-b- kw-`m-h-\-IÄ \ÂIn- k-lm-bn¡p¶Xn-\pw- Rm³ \n§sf- kvt\-l-t¯m-sS- £Wn¡p¶p-.

\n§fp-sS- kw-`m-h-\-I-fn-eq-sS-,1- 0 - 5 þm- a - s ¯ tb- i p- hn- f n¡p¶p{]mÀ°\m- tKm-]p-cw- \n-km-am-_mZn-epw- (-sX-e¦m-\-)-,- 1-0-6þm-a-t¯Xv PÂ\-bn-epw- (-a-lm-cm-jv{S-)- {]-XnjvTn¡p-hm³ R§Ä¡v km-[n¨p-.

Øm-\-]-Xn-amÀ ""tb-ip- A-h-tcm-Sp-:- F-s¶ A\p-Ka - n¸n³;- Rm³ \n§sf- a\pjy- s c- ]n- S n¡p¶h- c m¡pwF¶p- ]-dªp''(-aÀs¡m-.- 1-:-1-7-). I¯p-IÄ,- sS-en-hn-j³,- {]mÀ°\m- a-tlmÕh§Ä,- {]mÀ°\mtKm-]p-c§Ä Xp-S§n- hn-hn-[- am-[ya§fn-eq-sS- \mw- ssZ-h-kvt\-lw- P\§tfm-Sp- ]¦p-h-bv¡p¶p-sæ¦nepw-,- A-h-cp-sS- `-h-\§Ä kµÀin¨v A-h-cp-sS- B-h-iy§Ä¡pthæn- {]mÀ°n¡p-Ib - pw- sN¿WwF¶Xv {]-[m-\s - ¸« Im-cy-am-Wv.- tbip- hn-fn¡p¶p- Øm-\-]-Xn-amÀ Cuip-{iq-j- h-f-sc- Xym-K-]qÀÆw- sNbvXp-h-cp¶p-.

www.jesuscalls.org amˬv

2018 tbip hnfn¡p¶p

17


Cu- Øm-\-]-Xn-amÀ X§fp-sS{]-tZ-i§fn {]mÀ°\m- {Kq¸p-Ifpw-,- F-tØÀ {]mÀ°\m- {Kq¸p-Ifpw- B- c w- ` n¡p- I - b pw- ip- { iq- j bv¡pw-,- Ip-Spw-_§Ä¡pw- cm-Py¯n\pw- thæn- {]mÀ°n¡p- I - b pwsN¿p¶p-.- Cu- {]mÀ°\m- {Kq¸pIÄ H¶n¨p-Iq-Sn-,- an-j³ s\ävhÀ¡v F¶ t]-cn {]-tXy-I- A-\p-{K-ltbm-Kw- kw-L-Sn¸n¡p¶p-.- Im-e-{Ita-W- A-Xv B- {]-tZ-i-s¯ P-\§fp-sS- A-\p-{K-l¯n-\m-bn- tb-iphn-fn¡p¶p- {]mÀ°\m- tKm-]p-c-ambn- ]-cn-W-an¡p¶p-.- Øm-\-]-Xn- ip{iq-jb - n-eq-sS-,- h-en-bI - q«w- P-\§fnte¡v kp-hn-ti-jw- F¯n¡p¶Xn\pw- A-Xn-eq-sS- IÀ¯m-hm-b- tbip-hn-s\- A-t\-IÀ¡v k½m-\-am-bnsIm-Sp¡p¶Xn-\pw- \-ap¡v km-[n¡pw-. C-t¸mÄ,- G-I-tZ-iw- 1-5-0-0- tb-iphn-fn¡p¶p- Øm-\-]-Xn-amÀ {]-hÀ¯n¨p-sImæn-cn¡p¶p-.- H-tcm- t]mtÌm-^o-kn-sâ ]-cn-[n-bn h-cp¶ {]-tZ-i§fn Hm-tcm- Øm-\-]-Xnth-Ww- F¶Xm-Wv ssZ-hw- \ÂInbn-cn¡p¶ ZÀi-\w-.- Cu- ZÀi-\wth-K¯n \n-d-thäp-hm³,- 2-0-1-8amÀ¨n-\p- ap¼v 3-,-0-0-0- Øm-\-]-Xn-Isf- I- s æ¯p- h m³ R§Ä {ian¡p¶p- . - Cu- hÀjw- A- h - k m\n¡p¶Xn-\p-ap¼v Ip-dªXv 1-0,- 0- 00Øm-\-]-Xn-am-sc-sb¦n-epw- \n-ban¡m³ R§Ä B-{K-ln¡p¶p-.C¡m- c y¯n BßmÀ°am- b n{]mÀ°n¡p¶Xn-\p- ]p-d-sa-,- H-cpØm-\-]-Xn-bm-bn- {]-hÀ¯n¡p-hm\pw- \n§sf- Rm³ £Wn¡p¶p-. \n§fp-sS- H-gn-hp-k-a-b§fnÂ,\n§fp-sS- {]-tZ-i¯v tb-ip- hnfn¡p¶p- Øm- \ - ] - X n- b m- b n- {]hÀ¯n¡p-hm³ IÀ¯m-hv \n§sft{]-cn¸n¡p¶p-sh¦n 1-8-0-0- 4-2-5- 7-75-5- F¶ \¼cn-tem- (-cm-hn-se- 7þ\pwcm-{Xn- 9þ\pw- C-S-bnÂ)- A-sæn 9- 5 - 0 - 0 - 0 - 5 - 5 - 3 - 8 - 5 - F¶ \¼cn- t em_Ôs¸«v Iq-Sp-X hn-h-c§Ä a\Ên-em¡m-hp¶Xm-Wv.- \n§fp-sS{]-tZ-i¯pÅ tb-ip- hn-fn¡p¶p{]mÀ°\m- tKm-]p-c¯n am-t\-Pcm-bn- {]-hÀ¯n¡p-hm³ B-{K-l-ap18

tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018

sæ¦n A- X pw- A- d n- b n¡mhp¶Xm-Wv.- A-Xn-\m-bpÅ ]-cn-ioe-\w- \ÂIn- \n§sf- Øm-\-]-Xnbm-bn- \n-b-an¡m³ A-Xv R§sfk-lm-bn¡pw-.

tem-I- {]mÀ°\mI¬sh³j³,- sb-cq-i-tew ""Rm³ Zm-ho-Zv Kr-l¯n-t·epwsb-cp-i-tew- \n-hm-kn-I-fp-sS- taepw- Ir-]-bp-sS-bpw- bm-N-\-I-fpsS-bpw- Bßm-hn-s\- ]-I-cpw-.-.-.''(-sk-J-.- 1-2-:-1-0-)-. IÀ¯m-hn-sâ h-c-hn-\m-bn- temI-s¯ kÖam¡p¶ `-Ko-c-Y- {]hÀ¯\¯n R§Ä GÀs¸«ncn¡p¶p-.- Iq-Sm-sX-,- sb-cp-it- e-an-sâ k- a m- [ m- \ ¯n- \ m- b n- {]mÀ°nt¡æXv \½p-sS- I-S-am-Wv (-k¦o-.1-2-2-:-6-)-.- C-Xn-\p-thæn-,- tem-I-sa¼mSp-\n¶pw- P-\§Ä¡v ]-s¦Sp¯v {]mÀ°n¡p-hm³,- 2-0-1-8- ta-bv 2-2þ2-4h-sc- sb-cp-i-te-an {]mÀ°\mI¬sh³j³ \- S ¯s¸Sp¶p- . tem- I - { ]- i - k v X - ssZ- h - Z m- k ·mÀ Cu- tIm¬^-d³kn R§tfmsSm¸w- ]-s¦Sp¯v ssZ-h-k-tµiw\ÂIn- iàn-tbm-sS- {]mÀ°n¡p¶Xm-Wv. \n§fpw- Ip-Spw-_-k-ta-Xw- CutIm¬^- d ³kn ]- s ¦Sp¡m³ Rm³ A-`yÀ°n¡p¶p-.- Iq-Sm-sX-,X§fp-sS- k-`m-hn-izm-kn-I-sf- CutIm¬^- d ³kn ]- s ¦Sp¡m³ t{]-cn¸n¡W-sa¶v ]mÌÀam-tcmSpw- Rm³ A-`yÀ°n¡p¶p-.- sb-cpti-ew- {]mÀ°\m- tKm-]p-c¯n Ccp¶v cm-jv{S§Ä¡p-thæn- {]-hNn¨Xn-\p-ti-jw- Xn-cn-sI- t]m-Ip¶ P-\§sf- ssZ-hw- A-h-cp-sS- tZi§fn A-Xn-iàam-bn- D-]-tbmKn¨p-t]m-cp¶p-.- A-Xp-t]m-se-,- Cutem- I - {]mÀ°\m- I¬sh³j\n ]-s¦Sp¡p¶h-cp-sS- hyàn-Pohn-X§fn-epw-,- Bßo-b- Po-hn-X¯nepw- ip-{iq-j-bn-eqw- ssZ-hw- h-en-bcq-]m´cw- h-cp¯pw- F¶v R§Ä hn-iz-kn¡p¶p-.- A-Xp-sImæv,- CuA- k p- e - ` - A- h - k - c w- D- ] - t bm- K s¸Sp¯p- h m³ Rm³ \n§sft{]mÕm-ln¸n¡p¶p-.- Cu- tIm¬-

www.jesuscalls.org

^- d ³kn \n§Ä ]- s ¦Sp¡pt¼mÄ,- \n§Ä¡v B- { K- l - a psæ¦nÂ,- IÀ¯m-hm-b- tb-ip- ip{iq-j- sN-bvX- Øe§Ä kµÀ-in¡p¶Xn-\pw- th-Z-]p-kvX-I- N-cn-{Xkw-`-h§Ä \-S¶ {]-tZ-i§Ä ImWp¶Xn-\p-apÅ {I-ao-I-c-W§Ä R§Ä sN- b v X p- X - c p¶Xm- W v . C¡m-cy¯n Iq-Sp-X hn-hc - §Ä A-dn-bp-hm³,- 0-4-4---4-7-1-0-1-3-1-4- /- 3-1-5- /- 98-40- 9- 9- 9- 9- 0- 6- - /- 9-50- 0- 9- 9- 6- 4- 7- 0- - F¶o- \¼cpI-fn hn-fn¡p-I-tbm-,- R§fp-sSsh- _ v t ]- P v (www.jesuscalls.org/ wpc2018) kµÀin¡p- I - t bmsN¿p-I-.

Im-cp-Wy-bn hn-ZymÀ°n-Ifp-sS- {]-th-i-\w ""k-I-e-]qÀÆ Zn-Kzm-kn-I-fp-sSbpw- Úm-\-s¯¡m-fpw- an-{kbo-ay-cp-sS- k-I-eÚm-\-s¯¡m-fpw- i-tem-tam-sâ Úm-\wt{i-jvT-am-bn-cp¶p''(-1- cm-Pm-.- 4-:-3-0-)-. ]- c o£ F- g p- X m³ X¿sd- S p¡p¶ hn- Z ymÀ°n- I Ä¡p- t hæns^-{_p-h-cn- 3-,-4- Xo-b-Xn-I-fn s_Y-kvZb - n-epw-,- sN-ss¶bn-epw- {]-tXyI- {]mÀ°\m- tbm-K§Ä \-S¯phm³ Ir- ] m- e p- h m- b - IÀ¯m- h v R§sf- k-lm-bn¨p-.- Cu- cæptbm-K§fn-ep-am-bn- A-t\-Im-bn-cwhn-ZymÀ°n-IÄ ]-s¦Sp¯v A-\p-{Klw- {]m-]n¨p-.- B-bn-c¡W¡n-\p- hnZymÀ°n-IÄ,- tbm-KØe¯v {I-aoI-cn¨n-cp¶ Im-cp-Wym- Uow-Uv bqWn-th-gvknän-bp-sS- C³^Àta-j³ tI-{µ§Ä kµÀin¨v Im-cp-Wymim- k v { X- km- t ¦Xn- I - Øm- ] - \ s¯¡p- d n¨pÅ hn- h - c §Ä Bcmªdn-bp-I-bpæm-bn-.- Im-cp-Wymbn e-`y-am-bn-cn¡p¶ tIm-gvkp-Isf¡p- d n¨v þ sS- I v t \m- f - P n- , - A{Kn¡Ä¨À,- A-Uvan-\n-kvt{Säo-hv amt\-Pp-saâv,- ao-Un-b-,- BÀSvkv &- kb³kv,- _n-cp-Zm-\´c- _n-cp-Z- tImgvkp-IÄ,- K-th-j-Ww- þ R§fp-sStSmÄ {^o- \¼cn hn-fn-t¨m- (-1-8-0-04- 2 - 5 - 4- 3 - 0 - 0 - ) - , - C- s a- b n h- g n- t bm(admissions@karunya.edu) a-\Ênem¡m-hp¶Xm-Wv.


Im-cp-Wy-bn-se- F©n-\o-b-dnw-Kv tIm-gvkp-IÄ¡m-bpÅ {]-th-i\ - - ]co£ G-{]n 2-7þ2-9- h-sc- hn-hn-[]- c o£m- tI- { µ§fn- e m- b n- \S¯s¸Sp¶p-.- Cu- ]-co£ F-gp-Xphm³ \n§fp-sS- a¡sf- t{]mÕmln¸n¡p- I - . - A- X n- \ m- b n- , - http:// admissions.karunya.edu F¶ sh_vt]-Pn \n§Ä¡v A-t]£n¡m-hp¶m-Wv.- IÀ¯m-hn-sâ ZÀi\-a\ - p-kc - n¨v Øm-]n-Xa - m-bn-cn¡p¶ D¶X- hn-Zy-`ym-k- Øm-]-\¯n-eqsS- A-hÀ hn-Zym-`ym-kw- t\-Sn- ssZh¯n-\m-bn- \£{X§sf-t¸m-setim-`n¡s«. A-Xp-t]m-se-,- kvIqÄ hn-Zym-`ymk¯n- s â Io- g nÂ,- Im- c p- W ym{InÌy³ kvIq-fpw- an-I¨ co-Xn-bn \-S¯n-h-cp¶p-.- C³Uy-bn-se- hn-hn[- kwØm-\§fn \n¶pÅ hnZymÀ°n-IÄ C-hn-sS- ]-Tn¡p¶p-.InâÀKmÀ«³ ap-X 9þmw- ¢mÊp-hsc-bpw-,- 1-1þmw- ¢mÊn-sâbpw- {]-thi-\-\-S-]-Sn-IÄ \-S¶p-h-cp¶p-.- 4þmw¢mÊp- ap-X B¬Ip«n-IÄ¡pw-

s]¬Ip«n- I Ä¡pw- {]- t Xy- I tlmÌ ku-I-cyw- e-`y-am-Wv.- kn._n-.-F-kv.-C-.- kn-e-_-kn ¢mÊpIÄ \-S¯s¸Sp¶ Cu- hn-Zym-eb¯n \n§fp-sS- a¡sf- tNÀ¡phm³ R§Ä \n§sf- £Wn¡p¶p-.- hn-iZ- h - n-hc - §Ä¡v _Ôs¸SpI- 0-4-2-2-2-6-1-4-8-3-0-/3-1/3-2/3-3- A-sæn Cþsa-bn (kcs@karunya.edu).- AUvan-j-s\¡p-dn¨pÅ ]qÀ®am-bhn-h-cw- sh-_vsskän (www.kcs. edu.in)- e-`y-am-Wv. ssZ-h-ln-X-am-bmÂ,- Pq-sse- amkw- Xn-cp-h-\´]p-c¯v H-cp- {]-hmN- I - tIm¬^- d ³kv \- S ¯m³ R§Ä B- { K- l n¡p¶p- . - C¡mcy¯n \n§fp- s S- {]mÀ°\R§Ä A-`yÀ°n¡p¶p-. tb-ip- hn-fn¡p¶p- am-kn-I- At\-IÀ¡v B-izm-kw- ]-I-cp-I-bpw-,A-t\-Iw- Ip-Spw-_§Ä¡v A-\p-{Kl-am-bn-cn¡p-Ib - pw- sN¿p¶p-.- am-knI-bn-eq-sS- D¶X-\n-e-hm-c¯n-epÅ cq-]m´cw- A-t\-I-cp-sS- lr-Z-b§fn h¶p-sImæn-cn¡p¶p-.- IÀ-

¯m-hn-sâ B-izm-k¯n-\m-bn- Im¯n-cn¡p¶hÀ¡v X¡k-ab - ¡v AXv e-`y-am¡p-hm³,- am-kn-I- ip-{iqj-bv¡v \n§Ä \ÂIp¶ kw-`mh\- R§sf- k-lm-bn¡p¶p-.- \qdpI-W¡n-\v,- B-bn-c¡W¡n-\p- P\§Ä A-\p-{K-ln¡s¸tSæXn-\v Xp-SÀ¶pw- am-kn-Im- ip-{iq-j-sb- klm- b n¡p- h m³ \n§sf- Rm³ kvt\-l-t¯m-sS- kzm-K-Xw- sN¿p¶p-.- \n§fp-sS- _Ôp-an-{Xm-Zn-IÄ¡pw- tb-ip- hn-fn¡p¶p- am-kn-I-sb]-cn-N-b-s¸Sp¯p-I-. \n§Ä hm-KvZ¯w- sN-bvX- kw`m-h\ - I - Ä Xp-SÀ¶p- \ÂIn-s¡mæv Cu- ip-{iq-js - b- k-lm-bn¡p-I.- - AXn-eq-sS-,- ssZ-hw- \ÂIn-bn-cn¡p¶ 2-.-5- tIm-Sn- P-\§sf- kÔn¡p-IF¶ e£yw- \n- d - t häp- h m³ R§Ä¡v km-[n¡pw-. \n§Ä¡p- t hæn- {]mÀ°n¡p¶ \n§fp-sS- kvt\-l-apÅ ktlm-Z-c³

tUm-.- t]mÄ Zn-\-I-c³

IÀ¯mhv t{]cn¸n¡p¶X\pkcn¨v ssZhip{iqjsb \n§Ä klmbn¡pt¼mÄ e`n¡p¶ \·IÄ¡p ]pdsa aäpÅhÀ¡v A\p{Klambncn¡phm³

R§Ä \n§sf kvt\ll]qÀÆw £Wn¡p¶p Rm³ kw`mh\ \ÂIm³ B{Kln¡p¶p: {]Xnamkw............./þ cq] \nc¡n hÀjw............................../þ cq] Hcp Znhks¯ i¼fw/hcpam\w............................./þ i¼f¯nsâ Zimwiw............................../þ cq]

Hcp amks¯ i¼fw/hcpam\w............................./þ

hcpam\¯nsâ Zimwiw............................../þ cq]

Hä¯hW............................../þ cq] t]cv....................................................................................................................................]¦mfn¯ \¼À................................................... hnemkw : ........................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................]n³tImUv........................................................ CsabnÂ............................................................................................................t^m¬........................................................................................ P·Zn\w.......................................................................................hnhml Zn\w....................................................................................................... tbip hnfn¡p¶p {]mÀ°\m tKm]pc¯n AÀ¸n¡phm\pÅ Fsâ {]mÀ°\m hnjbw ......................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................

Cu henb ZuXys¯ klmbn¨v tbiphns\ aäpÅhÀ¡v \ÂIpI kw`mh\ \ÂIphm\pÅ efnX amÀ¤§Ä¡v t]Pv 23 ImWpI IqSpX hnhc§Ä¡v tSmÄ {^o \¼cn _Ôs¸SpI: 1800 425 7755 (cmhnse 7 apX cm{Xn 9 hsc) 24x7 {]mÀ°\m klmb¯n\v: 044þ33999000 (Xangv/Cw¥ojv) 0471þ33999000 (aebmfw) www.jesuscalls.org amÀ¨v

2018 tbip hnfn¡p¶p

19


""b-tlm-h- \n-s¶ FÃm-bvt¸mgpw- \-S¯p-I-bpw- h-cæ\ne¯n-epw- \n-sâ hn-i¸p- AS¡n-,- \n-sâ AØn-I-sf- _e-s¸Sp¯p-I-bpw- sN¿pw-;- \o\-\-hpÅ tXm«w-t]m-se-bpwshÅw- hän-t¸m-Im¯ \o-cpd-hp-t]m-se-bpw- B-Ipw''(-sb-i-.- 5-8-:-1-1-)-. ssZ-hw- \-s½ \n-c´cw- h-gn\-S¯p¶p-.- A-Xp-sImæm-Wv,""F¶n«pw- Rm³ F-t¸m-gpw- \nsâ A-Sp¡Â C-cn¡p¶p-;- \o- Fs¶ h-e-ss¦¡p- ]n-Sn¨n-cn-¡p¶p''- (-k¦o-.- 7-3-:-2-3-)- F¶v Zm-ho-Zv ]-db - p¶Xv.- ssZ-hw- \n§fp-sS- Icw- ]n-Sn¨v Cu- am-kw- ap-gp-h³ h-gn-\-S¯pw-. bn-{km-tb P-\w- a-cp-`q-an-bneq-sS- bm-{X- sN-bvX-t¸mÄ,- ""\20

tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018

ap¡v A- d nªp- I q- S m¯ H- c pØe-t¯¡v \mw- bm-{X- sN¿p¶p- . - A- h n- S w- F§s\- b m- b ncn¡pw-?''- F¶v Dŧfn Nn´n¨p-.- F¶m ssZ-hw- ]-I ta-L-kvXw-`-am-bpw- cm-{Xn- AánkvXw-`-am-bpw- A-hÀ¡v ap¼m-bnbm-{X- sN¿p-I-bpw- (-]p-d-.- 1-3-:-2-1-)-,A-hÀ `-b-s¸Sm-Xn-cn-t¡æXn-\v A-hc - p-sS- C-Sb - n AÛp-X§Ä {]- h À¯n¡p- I - b pw- sN- b v X p- . sN¦S-en-s\- ssZ-hw- cæm-bn- hn`-Pn¨v D-W§n-b- \n-e¯n-eq-sS\-S¡p-hm³ A-hs - c- k-lm-bn¨p;A-h-cp-sS- Im \-\-bp-hm³ CS-bm¡n-bnÃ.- I-jvS-X-bp-sS- ]mX- b n- e q- s S- k©cn¡p- h m³ ssZhw- \-s½bpw- A-\p-h-Zn¡pI-bnÃ.- A-h³ \-t½m-Sp- Iq-sS-bncp¶v \½p-sS- Im-ep-IÄ \-\-bm-

www.jesuscalls.org

sX-bpw- ho§m-sX-bpw-,- \½p-sSh-kv{X§Ä PoÀ®n¡m-sX-bpwAÛp-X-I-c-am-bn- h-gn-\-S¯pw(B-hÀ.- 8-:-4-)-. "".-.-.-b-tlm-h- \n§Ä¡p- ap¼mbn- \-S¡pw-;- bn-{km-tb-en-sâ ssZ-hw- \n§Ä¡p- ]n¼S- Bbn-cn¡pw''(-sb-i-.- 5-2-:-1-2-)-. "".-.-.-Rm³ tam-si-tbm-Sp-Iq-sSC-cp¶Xp-t]m-se- \n-t¶m-Sp-IqsS-bpw- C-cn¡pw-;- Rm³ \n-s¶ ssI- h n- S p- I - b nÃ,- D- t ]£n¡bpw- CÃ''- (-tbm-ip-.- 1-:-5-)-. a- \ p- j yÀ \- s ½ D- t ]£nt¨¡mw-.- F¶m \½p-sS- ssZh-am-b- IÀ¯m-hv H-cp-\m-fpw- \s½ ssI-hn-Sp-It- bm- D-t]£n¡pI-tbm- sN¿nÃ.- FÃm-bvt¸m-gpw\-t½m-Sp-Iq-sS- C-cn-t¡æXn-\v A-h³ \-t½m-Sp-Iq-sS- tNÀ¶p- \-


S¡pw-.- ssZ-hw- \-t½m-Sp- tNÀ¶p\-S¡p-sa¦n \mw- \-\-hpÅ tXm«w- t ]m- s e- b m- b n¯o- c pw(D¯a-.- 4-:-1-2-)-.

A-\p-{K-ln¡s¸« tXm«w ""C-Xm-,- Rm³ \n-t¶m-Sp-Iq-sSbpæp-;- \o- t]m-Ip-t¶S-s¯ms¡bpw- \n-s¶ Im¯p- Cucm-Py-t¯¡p- \n-s¶ a-S¡n- hcp¯pw-;- Rm³ \n-s¶ ssI-hnSm- s X- \n- t ¶m- S p- A- c p- f ns¨bvX-Xp- \n-hÀ¯n¡pw''(-DÂ]-.- 2-8-:-1-5-)-. bm-t¡m-_v X-sâ `-h-\-s¯ hn«p- ] n- c nªv , - ""Rm³ F- h ntS¡p- t]m-Ipw-;- F-sâ Po-hn-XwF§s\-bm-bn¯o-cpw-?''- F¶v Nn´n¨p- \-S¡p-t¼mÄ ssZ-hwA-h-\v H-cp- ZÀi-\w- \ÂIn-. A-sX-,- \mw- F-hn-sS- t]m-bmepw- ssZ-hw- Iq-sS-hc - pw-.- am-{X-aÃ,ssZ-hw- \-ap¡v \ÂIn-bn-cn¡p¶ hm-KvZ¯§Ä,- Xm³ ]-dªXp\n- h À¯n¡p¶Xp- h - s c- b pw\s½ hn«p- ]n-cn-bp-I-bnÃ. X-\n¡p- F´p- kw-`-hn¡psa¶v Nn´n¨v sh-dpw-ssI-tbm-sSbm-t¡m-_v ]p-d-s¸«p-.- F¶m A-h-\v Xr-]vXn-h-cp-thm-fw- ssZhw- A-h-s\- k-ar²n-bm-bn- A-\p{K-ln¨p-.- A-hs - â ssI-If - p-sS- {]hr¯n-sb- ssZ-hw- A-\p-{K-ln¨p.A½m-hn-b¸\v A-h-t\m-Sp- Akqb- tXm¶p-hm³ X¡h®wA- h ³ A- \ p- { K- l n¡s¸«p(DÂ]-.- 3-1-:-1-,-2-)-. A- X p- t ]m- s e- , - IÀ¯m- h v \n§sf- A-\p-{K-ln¨v,- \n§fpsS- _Ôp¡fp- s S- ap¼n \n§sf- D-bÀ¯pw-.- \n§sf- ]nSn¨n- c n¡p¶ kÀÆià\m- b ssZ-h¯n-sâ I-cw- \n§sf- kar²n-bm-bn- A-\p-{K-ln¡pw-. tam-si- 4-0- cm-hpw- ]-I-epw- D]h-kn¨p- {]mÀ°n¨Xn-\p-ti-jwssZ-h¯n \n¶pw- e-`n¨ ]¯pIÂ]- \ - I - f p- a m- b n- ko- \ m- b n]ÀÆX¯n \n¶pw- C- d §nh¶p-.- X-sâ ap-J¯n-sâ Xz¡v

{]- I m- i n¡p¶Xv A- h ³ Adnªn- c p¶nà (- D Â]- . - 3- 4 - ) - . F¶m A-h-sâ ap-Jw- {]m-Imin¡p¶Xv bn-{km-tb a¡Ä Iæp-.- A-sX-,- \mw- ssZ-h-t¯mSp-Iq-sS- B-bn-cn¡p-t¼mÄ \½psS- ap-Jw- {]-Im-in¡pw-.- tb-ipCu- tem- I ¯n B- b n- c p¶t¸mÄ,- P-\§tfm-Sp-Iq-sS- \-S¡pI-bpw- A-hc - n-se- tcm-Kn-Is - f- kuJy-am¡p-Ib - pw- sN-bvXp-.- aÀs¡mkv 9-:-1-5þÂ,- P-\§Ä BÝcys¸«v A-hs - â A-Sp¡Â h¶p-IqSn- s b¶pw- A- h - s \- hµn¨pF¶pw- tc-J-s¸Sp¯n-bn-cn¡p¶p-.- FÃm- Zn-h-k-hpw- \m-apw- Ah-sâ A-Sp¡Â sNÃp-sa¦n ssZ-hw- X-sâ A-\p-{K-lw- \-ap¡v \ÂIpw-. ]-cn-ip²mßm-hv am-[p-cy-apÅ hyàn-Xz-am-Wv.- IÀ¯m-hm-b- tbip- ]-cn-ip²mßm-hn-s\- ""B-izmk-{]-Z³''- F¶m-Wv ]-d-bp¶Xv (-tbm-l-.- 1-6-:-7-;- 1-4-:-1-6-)-.- {]-iv\§fpw_-e-lo-\-X-I-fpw- t\-cn-Sp-t¼mÄ ]-cn-ip²mßm-hv \-s½ k-lm-

IÀ¯m-hv \n§fn C-d§n- X-sâ Bßm-hn-s\- ]-IÀ¶v \n§fnse `bs¯ CÃmXm¡pw. Bßmhn \ndªXpw \-\-hpÅXpamb tXm«wt]m-se ssZhw \n§sf cq]m´cs¸Sp¯n A-\p-{K-ln¡pw-.

bn¡p-I-bpw- B-iz-kn¸n¡p-Ibpw- sN¿pw-.- Cu- am-kw-,- ]-cn-ip²mßm-hv \½p-sS- ta C-d§nh-cpw-.- \mw- A-h-\n-epw- A-h³ \½n-epw- h-kn¡p¶p- F¶p- A-

h³ X-sâ Bßm-hn-s\- X¶Xn\m \mw- A-dn-bp¶p- (-1- tbm-l.4-:-1-3-)-.

Bßm-hn-\m \n-d-b-s¸« tXm«w "".-..- B - ßm-hn F-cn-hpÅh-cmbn- IÀ¯m-hn-s\- tk-hn¸n³''(-tdm-aÀ 1-2-:-1-1-)-. \½p-sS- ssZ-ha - m-b- IÀ¯mhv B- Z m- a n- s â aq¡n Du- X n- b t¸mÄ A- h - \ v Po- h - \ pæm- b n(DÂ]-.- 2-:-7-)-.- \½p-sS- IÀ¯m-hmb- tb-ip-hpw- X-sâ in-jy·m-cpsS- ta Du-Xn-b-t¸mÄ A-hÀ ]cn- i p²mßm- h n- s \- {]m- ] n¨p(tbm-l-.- 2-0-:-2-2-)-.- ]-cn-ip²mßm-hns\- \mw- {]m-]n¡p-t¼mÄ \mw]p-Xn-b- kr-jvSn-bm-bn¯o-cp¶p(-2- sIm-cn-.- 5-:-1-7-)-. {]- h - N - \ ¯n- s â Bßm- h n\m iu cm-Pm-hn-s\- ssZ-hw\n-d¨t¸mÄ,- A-h³ a-säm-cp-h\ - mbn¯oÀ¶p- (-1- i-aq-.- 1-0-:-6-)- F¶v th- Z - ] p- k v X ¯n \mw- hmbn¡p¶p-.- C¡m-cyw- \n§fp-sSPo- h n- X ¯n- e pw- kw- ` - h n¡pw- . \n§fp-sS- Ip-Spw-_¯n-\p-thæntbm- , - Ip- S pw- _ mw- K §fp- s Sc£bv¡p-thæn-tbm- ku-Jy¯n-\p-thæn-tbm- \n§Ä {]mÀ°n-¡p¶pæm-Imw-.- h-cpw- \m-fpI-fn ssZ-hw- X-sâ iàn-bp-sSBßm-hn-s\- \n§fp-sS-ta ]IÀ¶v,- aäpÅh-sc- A-\p-{K-ln¨v A-h-sc- ssZ-h¯n¦te¡v BIÀjn¡p¶h-cm¡n- \n§sf- cq]m´c-s¸Sp¯pw-. ]-cn-ip²mßm-hv \½n {]hÀ- ¯ n¡p- t ¼mÄ \½p- s SDůn-se- Aán- Pz-en¡pw-.ssZ- h w- C- { ]- I m- c w- B- { K- l n¡p¶p-:- ""F-sâ ss]-X ]n·mä¯n-em-I-cp-Xv;- \n-i-_vZ-\m-bn-cn¡cp-Xv.- F-sâ a¡sf- Rm³ \nd-bv¡s«;- F®bm A-h-cp-sSX- e - s b- Rm³ A- ` n- t j- I wsN¿s«;- A-h-cp-sS- ]m-\-]m-{Xw\n-dªp- I-hn-b-s«''-.- {]n-b-tc-,Cu- am-kw- \½p-sS- Bßm-hn-seXo-sb- \-ap¡v Pz-en¸n¡mw-.

www.jesuscalls.org amˬv

2018 tbip hnfn¡p¶p

21


""hn- f ¡p- \n- c ´cw- I¯ns¡mæn-cn-t¡æXn¶p- bn{km-tbÂa¡Ä hn-f¡n¶p- CSn-s¨Sp¯ sX-fn-hpÅ H-ensh® \n- s â A- S p¡Â sImæp-h-cp-hm³ A-h-tcm-SpIÂ]n¡''(-]p-d-.- 2-7-:-2-0-)-. X-sâ k¶n-[n-bn \n-c´cwhn-f¡v I¯n-s¡mæn-cn¡WwF¶v ssZ- h w- tam- s i- t bm- S pIÂ]n¨p-.- A¡m-e¯v,- A-hÀ ssZ-h-s¯ H-cp- Iq-Sm-c¯n-\pÅnem-Wv B-cm-[n¨n-cp¶Xv;- A-Xn P- \ m- e - b p- s S- A- ` m- h - a pæm- b ncp¶Xn-\m DÅn h-en-b- Ccp«m- b n- c n¡pw- . - ssZ- h w- h- k n¡p¶ Øew- C-cp«m-bn-cn¡m³ ]m-SnÃ.- A-Xp-sImæv hn-f¡v \nc´cw- I¯n-s¡mæn-cn¡WwF¶v ssZ- h w- tam- s i- t bm- S pIÂ]n¨p-. ""C-Sn-s¨Sp¯ sX-fn-hpÅ Hen- s h® \n- s â A- S p¡Â sImæp- h - c p- h m³ A- h - t cm- S pIÂ]n¡''- F¶v ssZ-hw- ]-dªp-. H-en-hn-s\- N-sX¡p-t¼mÄ,kzÀ®\n-d¯n-epÅ {Zm-hI - w- AXn \n¶pw- ]p-d-s¸Spw-.- CuF®bm-Wv Iq-Sm-c¯n-\pÅn-sehn-f¡v \n-c´cw- I¯n-s¡mæncn¡m³ D-]t- bm-Kn¨n-cp¶Xv.- CuF® X-s¶bm-Wv A-`n-tj-IwsN¿m³ D-]-tbm-Kn¨n-cp¶Xpw-.H- e n- h n- s \- hoæpw- N- s X¡pt¼mÄ e-`n¡p¶ F® ip²ambn-cn¡bnÃ.- H-en-hn-s\- B-Zy-ambn- N-sX¡p-t¼mÄ In«p¶Xp-am{X-am-Wv ip²am-b- F®.- hoæpw- A-Xn-s\- N-sX¡p-t¼mÄ Nn-e- am-en-\y§ÄIq-sS- F®bn tN-cm³ km²y-X-bpæv. ssZ- h w- Nn´n¨p- : - ""F- s â a¡Ä hn-ip²cm-bn-cn¡Ww-;- AXp-sImæv A-h-sc- Rm³ I-jvSX-bp-sS- ]m-X-bn-eq-sS- \-S¯pw''.{]-bm-k§Ä t\-cn-Sp-t¼mÄ am{X-ta- \mw- ssZ-h-t¯m-Sp- \n-e-hnfn¡m-dpÅq-.- A-Xp-h-sc-bpw- \mwssZ-h-s¯ A-t\z-jn¡p-I-bnÃ.22

tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018

tim-[-\-I-fp-sS- a²y¯n \mwssZ- h ¯n¦te¡v Hm- S pw- . - At¸mÄ am-{X-am-Wv \½n-eq-sS- tbipaäpÅhÀ¡v sh- f n- s ¸Sp¶Xv . \n§Ä IÀ¯m-hn-s\- A-t\zjn¡p-I-bpw- tb-ip- \n§fn hkn¡p- I - b pw- sN¿p¶p- F¶v aäpÅhÀ a-\Ên-em¡pw-. C- { ]- I m- c w- ip²am- b - H- e nsh®t]m- s e- ssZ- h w- \- s ½ ip²n-bpÅh-cm¡pw-.- ""ssZ-hw- \s½ h-gn-\-S¯p¶p-sh¦n ]ns¶ F´p-sImæm-Wv \-ap¡v Cu- I-jvS-X-IÄ''- F¶v \mwNn´n- t ¨¡mw- . - X¦w- t ]m- s eip²n-bpÅh-cm¡n- \-s½ cq-]m´c-s¸Sp-t¯æXn-\v \mw- I-jvSX-bp-sS- ]m-X-bn-eq-sS- k©cn¡m³ ssZ-hw- C-S-bm¡p¶p-.- Fs¶ tim-[-\- I-gn¨m Rm³ s]m¶p-t]m-se- ]p-d¯p-hc - pw- (Ct¿m-_v 2-3-:-1-0-)-.- I-jvS-X-bp-sS- ]mX-bn-eq-sS- k©cn¡p¶ k-I-esc-bpw- IÀ¯m-hv iàn-s¸Sp¯p-I-bpw- X-sâ ]-cn-ip²mßmhn-s\- ]-IÀ¶p-sImæv aäpÅhÀ¡v tb-ip-hn-s\- Im-Wn¨p-sImSp¡p¶h-cm-bn- A-hs - c- cq-]m´cs¸Sp¯p-I-bpw- sN¿pw-. \-ap¡p-thæn- tb-ip- H-en-hpt]m-se- N-sX¡s¸«p-.- A-h³ \½p-sS- A-Xn-{I-a§Ä\n-an¯wap-dn-thäpw- \½p-sS- A-Ir-Xy§Ä \n-an¯w- X-IÀ¶pw- C-cn¡p¶pF¶v sb-i¿m-hv 5-3-:-5þ \mwhm-bn¡p¶p-.- ""Rm³ ]m-]w- sNbvXn-cn¡p¶p-;- F¶n I-]-S-Xbpæv;- F-\n¡v F§s\- ssZh¯n-\p-thæn- \n-e-sImÅm³ km-[n¡pw-?''- F¶v \n§Ä tNmZn-t¨¡mw-.- {]n-b-tc-,- \n§Ä¡pthæn-bm-Wv tb-ip- {Iq-in Ijv S - X - b - \ p- ` - h n¨Xv . - \- a p¡pthæn- A- h ³ a- d p- h n- e - b m- b nsIm-Sp¯p- (-1- sIm-cn-.- 6-:-2-0-)-. \½p-sS- IÀ¯m-hm-b- tb-ip{In-kvXp-hn-sâ cà¯m hosæSp¡s¸«h-cpw- ]-cn-ip²mßm- h v h- k n¡p¶h- c p- a m- b -

www.jesuscalls.org

R§sf- IÀ¯m- h v D- ] - t bmKn¡p¶p-.- R§fp-sS- ip-{iq-jbn R§Ä AÛp- X §Ä sN¿p¶nÃ;- IÀ¯m-hm-b- tb-iphm-Wv AÛp-X§Ä sN¿p¶Xv.A-Xp-t]m-se- ssZ-hw- \n§sfbpw- D-]-tbm-Kn¡pw-.

`-b-anÃm¯ tXm«w ""A-hÀ ]-s{Xm-kn-sâbpw- tbml¶m-sâbpw- ss[-cyw- Im¬I-bm-epw- C-hÀ ]-Tn¸nÃm¯hcpw- km-am-\y-cp-am-b- a-\p-jyÀ F¶p- {K-ln¡bm-epw- BÝcy-s¸«p-;- A-hÀ tb-ip-hn-t\mSp-Iq-sS- B-bn-cp¶hÀ F¶pwA-dnªp''(-A-.-{]-.- 4-:-1-3-)-. ]-s{Xm-kpw- tbm-l¶m-\pw- ]Tn¸nÃm¯h-cpw- km-am-\y¡m-cpam-bn-cp¶p-.- F¦n-epw- IÀ¯m-hnsâ ip-{iq-j- A-hÀ ss[-cy-t¯msS- sN- b v X p- . - C- t X- iàn\n§Ä¡pw- \ÂIp-hm³ ssZ-hwX- s â A- f - h ä A- ` n- t j- I w\n§fp-sS-ta-epw- ]-I-cpw-. ]- c n- i p²mßm- h v \½p- s SDůn h-cp-t¼mÄ,- {In-kvXphn-sâ kvt\-lw- \½n ]-I-cs¸Spw-.- Xn-Iª kvt\-lw- `-bs¯ ]p- d ¯m¡n¡f- b p¶p(-1- tbm-l-.- 4-:-1-8-)-. {]n- b - t c- \n§Ä B- c m- b ncp¶m-epw-,- H-cn¡epw- \n§Ä¡v ap-S´³ \ym-b§Ä ]-d-bm³ Ign-bnÃ.- \nÝb-am-bpw- ssZ-hw\n§sf-bpw- F-Sp¯v D-]-tbmKn¡pw-. \mw- Zp-jvS-\m-fp-I-fn-em-Wv Pohn¡p¶Xv (- 2 - Xn- s am- . - 3þmwA²ym-bw-).- - A-Xp-sImæv \-ap¡v I-gn-bp¶ hn-[¯n-seÃmw- IÀ¯m-hn-sâ ip-{iq-j- sN¿mw-.- At\-Iw- B-fp-IÄ¡pw- IÀ¯m-hns\- A-dnªp-Iq-Sm-.- IÀ¯m-hn-\p\n§sf- B- h - i y- a pæv . - F- g pt¶äv ss[-cy-t¯m-sS- IÀ¯m-hnsâ ip- { iq- j - \n- d - t häp- I - . IÀ¯m-hv \n§fn C-d§n- X-


sâ Bßm-hn-s\- ]-IÀ¶v \n§sf- A- \ p- { K- l §fm \n- d bv¡pw.- \n§Ä shÅw- hän-t¸mIm¯ \o-cp-d-hp-t]m-se-bpw- \-\hpÅ tXm«w- t ]m- s e- b pw- BtIæXn-\v ssZ-hw- X-sâ A-`ntj-I-P-ew- \n§fp-sS-ta ]-Icpw-.- \n§Ä¡v I-gn-bp¶hn-[¯nseÃmw- IÀ¯m-hn-sâ ip-{iq-j\n-d-thäp-I-.- ssZ-hw- hm-kvX-h-ambpw- \n§sf- A-\p-{K-ln¡pw-. ""k-I-e- Pm-{K-X-tbm-Spw-Iq-sS\n- s â lr- Z - b - s ¯ Im¯psImÄI-;- Po-h-sâ DÛhw- AXn \n¶tÃm- B-Ip¶Xp''(-k-Zr-.- 4-:-2-3-)-. \n§fp-sS- lr-Z-b-s¯ kwc£n-t¡æXn-\v A-Xn-s\- \n-dbv ¡ p- h m³ ssZ- h - t ¯m- S p- At]£n¡p-I-.- {]n-b-tc-,- \½p-sSlr-Zb - ¯n-se- FÃm- A-ip²n-sbbpw- ssZ-hw- \o¡p-I-bpw-,- Po-hP-ew- {]-hl - n¡p-hm³ X¡h®wA-Xn-s\- \n-db - v¡p-Ib - pw- sN¿pw. \½p- s S- lr- Z - b - s ¯ ssZh¯n-\m-bn- Xp-d¡p-t¼mÄ,- c-lky§Ä sh-fn-s¸Sp¯n-s¡mæv ]-cn-ip²mßm-hv \-t½m-Sp- kw-

km-cn¡pw- (-eq-s¡m-.- 1-5:- 3- 1- )- .- - tbip]-d-bp¶p-:- ""Rm³ F-sâ ]n-Xmhn- t \m- S p- tI«Xp- FÃmw\n§tfm-Sp- A-dn-bn¨n-cn¡p¶p''(-tbm-l-.- 1-5-:-1-5-)-.- ssZ-hw- \½n \n¶pw- H¶pw- a-d-bv¡p¶nÃ.- kI-e- \n-[n-I-fpw- \-ap¡v \ÂIm³ ssZ- h w- B- { K- l n¡p¶p- . - Cutem-I¯n-sâ A-[n-]-Xn-bm-b- ]nim-Nv tb-ip-hn-t\m-Sp- ]-dªp-:""ho-Wp- F-s¶ \-a-kv¡cn¨m C-sXm-s¡bpw- \n-\¡p- X-cmw''(-a¯m-.- 4-:-8þ1-0-)-.- \mw- I-]-S-temI¯n Po-hn¡p¶p-.- k¼¯pw`u-Xn-I- \·I-fpw- \ÂIn- \-s½ A-\p-{K-ln¡mw- F¶v Cu- temI¯n- e pÅhÀ \- t ½m- S p- ]- d tª¡mw-.- F¶m \mw- AhÀ¡v H-cn¡epw- A-[o-\-cm-I-cpXv.- ""km¯m-t\- F-s¶ hn«p-t]m;\n-sâ ssZ-h-am-b- IÀ¯m-hn-s\\-a-kv¡cn¨p- A-h-s\- am-{X-taB-cm-[n¡m-hq- F¶p- F-gp-Xn-bncn¡p¶p-h-tÃm''- F¶v km¯mt\m-Sp- tb-ip- ]-dªXp-t]m-se,""Rm³ ssZ-h-s¯ am-{X-ta- Bcm-[n¡p-I-bpÅq''- F¶v \n§Ä ]-d-b-Ww-. IÀ¯m-hm-b- tb-ip- A-\p-

{K¯n-sâ D-d-h-bm-Wv.- \n§Ä Hcn¡epw- hän-t¸m-Im¯ H-cp- D-dh-bm-bpw- \-\-hpÅ tXm«hp-ambn-cn¡Ww- F¶v ssZ-hw- B-{Kln¡p¶p-.- ]-s{Xm-kv tb-ip-hns\- t\m¡n- : - ""IÀ¯m- t h- , R§Ä B-cp-sS- A-Sp¡Â t]mIpw-?- \n-Xy-Po-h-sâ h-N-\§Ä \n-sâ ]¡Â Dæp''- (-tbm-l-.- 6:-6-8-)- F¶p- ]-dªp-.- A-Xp-t]mse-,- ""Rm³ B-cp-sS- A-Sp¡epwt]m-hp-Ib - nÃ;- ]n-im-Nn-sâ ]n¶mse- Hm-Sp-I-bnÃ.- Rm³ A§bnte¡v am-{Xw- h-cpw-.- Hm-tcm- Zn-hk-hpw- A§bp-sS- h-N-\w- F\n¡p- \ÂtI-W-ta''- F¶v \ap¡v ssZ-h-t¯m-Sp- ]-d-bmw-.- At¸mÄ IÀ¯m-hv \n§tfm-Sp-IqsS- h-cpw-;- X-sâ Bßm-hn-\m \n§sf- \n-d¨v \n§fn-se- `-bs¯ \o¡n¡f-bpw-.- X-sâ A-\p{K-ln¡s¸«,- Bßm-hn-\m \nd-b-s¸«,- k-ar²n-bpÅ tXm« am¡n- ssZ-hw- \n§sf- cq-]m´cs¸Sp¯pw-.- \n§Ä aäpÅhÀ¡v A-\p-{K-l-am-bn-cn¡p-hm³ X¡h®w- ssZ-hw- \n§sf- _e-s¸Sp¯pw-.

Xm-sg¸d-bp¶ amÀ¤¯n-eq-sS- \n§Ä¡v kw-`m-h-\- \ÂIm-hp¶Xm-Wv. {]mÀ°\m tKm]pcw: \n§fpsS kao]apÅ {]mÀ°\m tKm]pcw kµÀin¨v kw`mh\ \ÂIm-w. X-]m-enÂ:- a-Wn-tbmÀU-dm-bnpw "Mobile Money Transfer" B-bpw- (9-8-4-0-9-0-0-480-) A-b-bv¡mw {Um-^väv/-sN¡v:- "Jesus Calls"þsâ t]-cn F-Sp¯v cPnÌÀ sN-bvXv A-b-bv¡p-I-.- hn-em-kw-:- Jesus Calls, No. 16, Dr. D.G.S. Dhinakaran Road, Chennai 600 028. Hm¬sse-\m-bn-:- s{I-Unäv/-sU-_näv/-s\äv_m¦nw-Kv/-sam-ss_ hm-eäv D-]-tbm-Kn¨v sh-_vsskän-eqsS- (www.jesuscalls.org)- kw-`m-h-\- \ÂImw-.- kw-`m-h-\-bp-sS- hn-i-Zmw-i§Ä ]mÀSvWÀ kÀÆo-knte¡v 1-8-0-0-4-2-5-7-7-5-5- (-cm-hn-se- 7- ap-X cm-{Xn- 9- h-sc-)- hn-fn¨dn-bn¡p-I-. _m¦n-eq-sS-:- Beneficiary: JESUS CALLS Account No.: 000901056144 _m¦v:- ICICI Bank Ltd, Nungambakkam Branch, Chennai 600 034. IFSC: ICIC0000009 _m¦n \ÂIn-b- kw-`m-h-\-I-fp-sShn-i-Zmw-i§Ä Cþsa-bn h-gn- R§sf- A-dn-bn¡pI:- admin@jesuscalls.org Øm\]XnamcneqsS: \n§fpsS {]tZi¯v {]hÀ¯n¡p¶ tbip hnfn¡p¶p Øm\Xnsb kµÀin¨v kw`mh\ \ÂIn ckoXv hm§mw. \n§fpsS tZi¯pÅ Øm\]Xnsb Adnbphm³ tSmÄ {^o \¼cn 18004257755 hnfn¡pI (cmhnse 7 apX cm{Xn 9 hsc) tb-ip- hn-fn¡p¶p- sam-ss_ B¸v:- tb-ip- hn-fn¡p¶p- sam-ss_ B¸v Kq-KnÄ t¹ tÌm-dn \n¶pw- Uu¬tem-Uv sN-bvXv A-Xn-eq-sS- kw-`m-h-\- \ÂImwt]- Sn-.-Fw : t]- Sn-.-Fw- D-]-tbm-Kn¨v kw-`m-h-\- \ÂImw  24 x 7 {]mÀ°\bv¡v : Xangv/Cw¥ojv (044 33999000) sXep¦v (040 33999000) adm¯n (022 33999000) lnµn/]©m_n (011 33999000) I¶S (080 33999000)  KpPdm¯n (079 33999000)  aebmfw (0471 33999000) www.jesuscalls.org amÀ¨v

2018 tbip hnfn¡p¶p

23


ImcpWym \KÀ, tImb¼¯qÀ 2018 s^{_phcn 3þmw XobXn tImb¼¯qcnse ImcpWym \KdnepÅ tUm. Un.Pn.FÊv. Zn\Ic³ tI{µ¯n \S¯s¸« hnZymÀ°nIfpsS {]mÀ°\m tbmK¯n tImb¼¯qcnsâ hnhn[ `mK§fn \n¶pw IÀWmSI kwØm\¯pw \n¶pÅ 64 kvIqfpIfn \n¶mbn GItZiw 2500 hnZymÀ°nIÄ ]s¦Sp¯p. tUm. t]mÄ Zn\Ic\pw, anÊnÊv Chm©en³ t]mÄ Zn\Ic\pw ssZhhN\¯n \n¶pw BthiIcamb ktµiw \ÂIpIbpw, Hmtcm hnZymÀ°n¡pw ssZhw Úm\hpw ]cnÚm\hpw \ÂtIæXn\v hyàn]cambn {]mÀ°n¡pIbpw sNbvXp. Ignª hnZymÀ°nIfpsS tbmK¯n ]s¦Sp¯v A\p{Klw {]m]n¨ hnZymÀ°nIfpsS km£y§Ä C¯hW ]s¦Sp¯ hnZymÀ°nIfpsS hnizmks¯ hÀ²n¸n¨p. sNss¶bnÂ... 2018 s^{_phcn 4þmw XobXn sNss¶ sNävs]«nepÅ Fw.kn.kn. lbÀ sk¡âdn kvIqÄ Iym¼kn \S¯s¸« hnZymÀ°nIfpsS {]mÀ°\m tbmK¯nÂ, ""hnPbwsImæv Ae¦cn¡pI'' F¶ hnjb¯n\p tNÀ¶h®w Bbnc¡W¡n\p hnZymÀ°nIÄ X§fpsS amXm]nXm¡tfmSpw A²ym]ItcmSpsam¸w ]s¦Sp¯v ssZh¯n \n¶pw A\p{Kl§Ä {]m]n¨p. hnZymÀ°nIfpsSbpw, amXm]nXm¡fpsSbpw, kvIqfpIfpsSbpwta ssZhIcw Cdt§æXn\v tUm. t]mfpw anÊnÊv Chm©en³ t]mfpw, Bbnc¡W¡n\p hnZymÀ°nIfpsSta Icw sh¨v hyàn]cambn {]mÀ°n¨p. tbmK¯n ]s¦Sp¯ FÃm hnZymÀ°nIfpw, kam[m\hpw, Dd¸pw, {]Xymibpw, ]co£sbgpXm\pÅ Bßhnizmkhpw {]m]n¨psImæv XncnsI t]mbn. FÃm alXzhpw ssZh¯n\v!

24

tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018

www.jesuscalls.org


www.jesuscalls.org amˬv

2018 tbip hnfn¡p¶p

25


H¶mw-- Øm--\w-- 496/500 - m-{- K-X - - F-\ - n¡v \-j - vSs - ¸«p-.- - B9þmw-- ¢mÊp--h-sc-- - G-I ka b w, Fs â A½bp-sS-- H--cp-Rm³ hnÃp-] - p-c - ¯mkv t \l nX , tbi phnf n¡p¶p- bp-Wv ]--Tn¨Xv.- F¶m 1- - 0 þmw- - ¢mÊv - h - P - \ - ]¦m- - f n¯ ]²Xn- - s b- t_mÀUv ]--co£b- R§Ä¡v ]--cn--N-b-s¸Sp¯n--;- Av¡v sN- - s s¶bn- - Xn Rm³ tNÀ¶p--.- F--sâ ]m-te¡v t]m- - t Iæn- - T§Ä Rm³ ]--Tn¨m--epw-- C--sæn-h¶p--.- A½sb-- hn«v ]n--Xm--hn--s\m- epw--,- Hm--tcm-- ]--co£bv¡p-- ap¼pw-- p-- hn-f - n¡p¶p-- {]mÀ°\m-- tKm¸w-- A½q½bp-s - S-- ho«n-e - m-W - v Rm³ tb-i ] pc ¯n hn-f - n¨v {]mÀ°n¨n-c - p¶p\n¶p-- ]--Tn¨Xv.- s]--s«¶pÅ Cu-F¶XmW v Rm³ sNb v X H--tc-amäw-- F--\n¡v DÄs¡mÅm³ I-gnªn-c - p¶nÃ.-- kÀ¡mÀ kvIq-f - n-s - e- sbm--cp-- Im--cyw--.- hn--ZymÀ°n--IÄ¡m- pÅ ]-c - o£m-- {]mÀ°\m-- ImÀUn- A²ym--]n--I-bm--b- F--sâ A½,-- Xm- b -s\m--cp-- A²ym--]n--I-bm--bn«pw-- a--I-fp- -se-- {]mÀ°\-- Rm³ D--]-tbm--Kn¨ns - S-- ]-T - \ - I - m-c - y¯n {i²n¡m³ I- -cp¶p--.- A--Xp--\n--an¯w--,- kvIq--fn--se-g - n-b - p¶nÃtÃm-- F¶v F-s - ¶¡p-d - n¨v Hm--tcm-- ]--co£bn--epw-- Rm³ H¶mwNn´n¨v B-I - p-e - s - ¸«p-.- - ]-T - \ - ¯n-s - e- - Øm--\-tam-- cæmw-- Øm--\-tam-- I-26 tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018 www.jesuscalls.org

cØam¡n--bn--cp¶p--.- 1--0þmw-- ¢mÊv s]m--Xp--]- co£bnÂ,-- ]--T- \¯n A- - [ n- - I w- - ]n- - c n- - a p- - d ¡anÃm- - s X- - , {]mÀ°\--bp--sS-- k--lm--b¯m am-{Xw-- Rm³ kvIq--fn H¶mw-- Øm-\w-- I--cØam¡n--.- ssZ--hw-- {]mÀ°s\¡p-- D¯cw-- \ÂIp--I-bpw--,ssZ--h¯n--epÅ F--sâ B--{i--bs¯ am- - \ n¡p- - I - b pw- - sN- - b v X p- - . F\n¡v 4--9-6-/-5-0-0- amÀ¡v e--`n¨p-- (IW¡vþ1--0-0-,- k--b³kvþ1--0-0-,- X--an--gvþ98,- C w¥o- - j v þ 9- - 9 - , - tkm- - j y k- b³kvþ99--)-.- F--sâ I--Tn--\m²zm--\w-sImæÃ,-- tb--ip--hn--sâ Ir--]-bm--em-Wv Cu-- AÛp--X-hn--P-bw-- e--`n¨Xv.tb--ip-- hn--fn¡p¶p-- ip--{ip--j-bv¡m-bn- - Rm³ ssZ- - h - s ¯ kvXp- -


Xn¡p¶p--.- PnÃm-- I--f-IvS-dp--sS-- Iym-jv A--hmÀUm--bn-- F--\n¡v e--`n¨ 1--5-,-0-0-0-/þ cq--]- ko--j-bv¡pw-- tb--ip-hn--fn¡p¶p-- ip--{iq--j-bv¡pw-- Rm³ kw--`m--h-\- \ÂIn--. þ tizX{io, sNss¶

1192/1200 Rm³ 1--1þmw-- ¢mÊn ]--Tn¡p-t¼mÄ,-- H--cp-- A--]-IS¯nÂs¸«v X- - e bv¡v am--c-I-am--bn-- ]-cn--t¡äp--.- B´cn--Icà{km--h-apæm--bXn--\m i--kv{X--{In-b- - b v ¡ p- - hn- - t [- - b s¸«p--.- F--sâ A½ tb--ip-- hn--fn¡p¶p-- {]mÀ°\m-- tKm--]p--c¯n hn--fn¡p--I-bpw-- {]mÀ°\m-- ]--S-bm-fn-- Bß`m--c-t¯m--sS-- {]mÀ°n¡p-I-bpw-- sN--bvXp--.- B-- k--a-bw--,- Rm³ tb--ip--hn--t\m--Sp-- ]--dªp--:- ""IÀ¯m-th--,- F--sâ Po--h³ Xn--cn--sI-- X--tc-W-t- a-;- - F-s - â Po-h - I - m-e - s - am-s - ¡bpwA§tbm--Sp-- hn--iz--kvX- X- tbm--sS-Rm³ Po--hn¡mw--.- Z--b-hm--bn-- F--s¶ k--lm--bn--t¡W--ta''--.- i--kv{X--{In--bI--gnªp--.- aq¶p-- am--k-s¯ hn--{i--aw- tUm-I - vSÀ \nÀt±in¨p-.- - ]-T - \ - ¯n Nn- - e - `m- - K §Ä F- - \ n¡v \- - j v S s¸s«¦n--epw--,- Ip--dª amÀ¡v t\-Sn-- H--cp--hn--[w-- 1--1þmw-- ¢mÊn Rm³ P- - b n¨p- - . - ap¼s¯t¸m- - s e- - ]- - T \¯n {i² tI--{µo--I-cn¡m³ Ig - n-b - m¯Xn-\ - m 1-2- - ¢mÊv t_mÀUv ]--co£sb¡p--dn¨pÅ `--bw-- km--h[m--\w-- F¶n--te¡v I--S¶p--.- F--sâ B--tcm--KyØn--Xn-- I--W¡n--se--Sp¯v Iq--Sp--X am--\-kn--I- k½À±apæm¡cp--sX¶v tUm--IvSÀ \nÀt±in¨n-cp¶p--.- Rm³ hn--ZymÀ°n--I-fp--sS-- ]c - o£m-- {]mÀ°\-b - n ]-s - ¦Sp¯p.B-- tbm--K¯n A¦nÄ t]mÄ Zn-\-I-c³ {]mÀ°n¨p--;- am--{X--aà _-e--lo--\- cm--bn--cn¡p¶h--sc-- iàn-s¸Sp--t¯æXn--\v {]--tXy--Iw-- {]mÀ°n-¡p-I - b - pw-- sN-b - vXp-.- - B-- \n-a - n-j - w- ssZ-h - i - àn-- F¶n C-d - §p¶Xm-bn-- F--\n¡v A--\p--`- h- s¸«p--.- hn-ZymÀ°n- - I - f p- - s S- - {]mÀ°\m- ImÀUn H--cp-- hm--KvZ¯ h--N- \apæm--bn--cp¶p--:- ""\n§Ä {]--Xym-in¡p¶ ip- - ` - ` m- - h n- - h- - c p- - h m³

X¡h®w-- Rm³ \n§sf¡p--dn¨p\n- - c q- - ] n¡p¶ \n- - c q- - ] - W §Ä C¶h-- F¶p-- Rm³ A--dn--bp¶p--;A--h- Xn--s·¡Ã \--s·¡t{X--bpÅ \n--cq--]-W§Ä''-- (--bn--sc--.- 2--9-:-1-1-)- Hm-tcm-- Zn--h-k-hpw--,- ]--co£bv¡p-- t]m-Ip¶Xn--\p-- ap¼v,- Rm³ Cu-- {]mÀ°\-- AÀ¸n¡p--I-bpw-- Bßhn--izm-k-t¯m--sS-- t]m--hp--I-bpw-- sN--bvXp--.- ] - c o£IÄ I- - g nªv ^- - e w- h¶t¸mÄ,-- F--\n¡v e--`n¨ amÀ¡v Iæv Rm³ AÛp--X-s¸«p--.- 1--1-9-2-/20--0-0- amÀ¡v \ÂIn-- ssZ--hw-- F--s¶ A--\p--{K--ln¨p-- (--{^©vþ1--9-8-,- Cw¥o-jvþ1--9-5-,- A¡uæ³knþ1--9-9-,- sIm-ta--gvkvþ2--0-0-,- C¡tWm--an--Ivkvþ2--0-0-,_n--kn--\Êv am--Xvkvþ2--0- 0- )- .- 1--0þmw-¢mÊn F--\n¡v 4þmw-- dm¦m--bn-cp¶p--.- F¶m C¯h--W- ssZ--hw- F--s¶ A--[n--I-am--bn-- A--\p--{K--ln¨v kvIq--fn H¶m--a-\m--Im³ k--lm-bn¨p--.- ]p--\-cp°m--\w-- sN--bvX- ssZ-h¯n--sâ iàn-- F¶n C--d§n-an-I - ¨ hn-P - b - w-- F-\ - n¡v k½m-\ - n¨p.Xp--SÀ¶v Rm³ kn--.-F-.- {]--th--i-\]--co£ F--gp--Xn-- 7--5%-- amÀ¡v t\--Sn--.C--t¸mÄ kn--.-F-.¡v ]--Tn¡p¶p--. þ tPmjzm P_cmPv kmaphÂ, sNss¶

`--bw-- am--dn I--gnª hÀjw-Rm³ 1-0- þmw-- ¢mÊv ]- c o£sb- - g p- - X n- - . - ]- co£bv-¡p-- ap¼v H-cp-- X--cw-- `--bw-- F--s¶ ]n--Sn--Iq--Sn--.- A--Xp--\n-an¯w- - F- - \ n¡v H¶pw-- ]--Tn¡m³ I--gnªnÃ.-- B-k- - a - b w- - F- - s â A½ tb- - i p- - h n- fn¡p¶p- - {]mÀ- ° \m- - tKm- - ] p- - c ¯n hn- - f n¨v F- - \ n¡p- - t hæn- {]mÀ°n¨p--.- B-- {]mÀ°\-- F-\n¡pw-- F--sâ Ip--Sp--_¯n--\pw-- h-en--b- B--izm--k-am--bn--cp¶p--.- Iq--Sm--sX- 2- - 0 - 1 - 7 þse- - hn- - Z ymÀ°n- - I - f p- - s S- {]mÀ°\m-- tbm-K - ¯n-e - pw-- Rm³ ]s - ¦Sp¯p-.- - B-- tbm-K - ¯n A¦nÄ t]mÄ Zn--\-I-c-t\m--Sv tNÀ¶v Rm-\pw-- {]mÀ°n¡p--I- bpw-bp--h- P- \]¦m--fn¯ ]²Xn--bn tN--cp--I-bpw- sN- - b v X p- - . - ssZ- - h w- - `- - b ¯n- - s â Bßm--hn--s\-- \o¡n-- ]--cn--ip²mßm-

-hn--\m F--s¶ \n--d¨p.- ssZ--h¯n-sâ Ir--]-bm F--\n¡v 4--9-3-/-5-0-0amÀ¡v e--`n¨p-- (--X-an--gvþ9--6-,- Cw¥o-jvþ98--,- I--W¡vþ1--0-0-,- k--b³-kvþ1--0-0-,tkm-j - y k-b - ³kvþ9-9- )- .- - PnÃbn Rm³ H¶mw-- dm¦v I--cØam¡n--.F--\n¡v h--f- sc-- k--t´m--j- apæv.ssZ--h¯n--\p-- kvtXm--{Xw--. þ F.BÀ. dnXy, sNss¶

anjWdn tUmIvSdmIWsa¶ B{Klw \ndthdn Rm³ P--\n¨bp-S³ F--sâ am--Xm--]n-Xm¡Ä F--s¶ bp-h- - P - \ - ]¦m- - f n¯ ]²Xn- b n tNÀ¯p- - . - `- - h - \ ¯n R§Ä Øn--c-am--bn- tb--ip-- hn--fn¡p¶p-- Sn--.-hn--.-]-cn--]m--Sn- Im--Wm--dpæv.- Rm³ hn--ZymÀ°n--I-fp--sS-- {]mÀ°\m-- tbm--K¯n ]-s¦Sp¯n- - s æn- - e pw- - , - tb- - i p- - hn- fn¡p¶p-- sh--_vsskän \n¶pw-hn--ZymÀ°n--IÄ¡pÅ {]mÀ°\m-ImÀUv Uu¬tem--Uv sN--bvXv,- 1--0-,1--2- ¢mÊn--se-- ]--co£IÄ¡v t]m-Ipw--ap¼v {]mÀ°n¨n--cp¶p--.- tb--ip-hn--fn¡p¶p-- {]mÀ°\m-- tKm--]p-c¯n hn- - f n¡p- - t ¼m- - s gÃmw- {]mÀ°\m-- ]--S-bm--fn--IÄ Bß`m-c- - t ¯m- - s S- - {]mÀ°n¨n- - c p¶p- - . A¦nÄ t]mÄ Zn--\- I- c- \v Rm³ I¯p--IÄ F--gp--Xp--I-bpw-- t{]mÕml - \ - w-- \ÂIp¶ a-d - p-] - S- n-I - Ä e-`- n¡p-I-bpw-- sN--bvXn--cp¶p--.- A¯c¯n-se-- H-c - p-- I¯n {]-k - vXm-h - n¨n-c - p¶ sb--i¿m--hv 4--1-:-1-0- h--N-\w-- F--s¶ hf - s - c-b - [ - n-I - w-- iàn-s - ¸Sp¯n-.- - sa-U - n-kn--\p-- ]--Tn¡W--sa¶ F--sâ B-{K-l - s - ¯ ssZ-h - w-- km-[ - n¸n¨p-X - ¶p.ssZ--h- Ir--]- bm 1--2þmw-- ¢mÊv ]-co£bn {]--[m--\- hn--j-b§fn 9--7%-- amÀ¡pw--,- B--sI-- 9--5%-- amÀ¡pw-F-\n¡v e--`n¨p--.- {]mÀ°\--I-fp--sS-^--e-am--bn--,- kn--.-Fw--.-kn--.- shÃq--cn--sesa--cnän X--s¶ F--\n¡v {]--th--i\w-- e-` - n¨p-.- - F-s - â _m¨n-s - e-- s_Ìv Hu«vtKm--bnw--Kv Ìp--Uâm--bn-- Rm³ Xn--c-sªSp¡s¸S--W-sa¶v Rm³ {]mÀ°n¨n--cp¶p--.- H--cp-- an--j-W-dn-tUm--Ivdm--Im³ Rm³ B--{K--ln¨p--.-

www.jesuscalls.org amˬv

2018 tbip hnfn¡p¶p

27


-ssZ--hw-- F--sâ {]mÀ°\-- tI«v,- 3--6A--hmÀUp--I-fpw--,- 8-- kzÀ®sa--U-ep-I-fpw-- t\--Sm³ k--lm--bn¨p--.- am--{X-aÃ,- - F- - s â _m¨n- - s e- - s_Ìv Hu«vtKm--bnw--Kv Ìp--Uâm--bn-- Rm³ Xn-c - s - ªSp¡s¸Sp-I - b - pw-- sN-b - vXp.-""ssk--\y¯m--eÃ,-- iàn--bm--ep--aÃ,F--sâ Bßm--hn--\m--e-t{X''-- F¶ Xn--cp--h-N-\w-- A--\p--k-cn¨v,- IÀ¯m-hm--b- ssZ--h¯n \n¶pw-- F--\n¡v Cu-- _--lp--am--\w-- e--`n¨p--.- ""Rm³ \n-s¶ H--cp-- A--\p--{K--l-am¡pw--;- aäpÅhÀ¡v \o-- A--\p--{K--l-am--bn--cn¡pw''F - ¶ hm¡p-I - f - m-b - n-c - p¶p-- tb-i - p-- hn-fn¡p¶p-- ip--{iq--j-bn \n¶pw-- F-\n¡v e--`n¡p¶ I¯p--I-fn--epæm-bn--cp¶Xv.- A--Xn--\mÂ,-- F--\n¡v e-`n¨ FÃm-- Iym--jv A--hmÀUp--I-fpwaäpÅh--cp--sS-- A--\p--{K--l¯n--\m--bnRm³ ko- - j - b v ¡ v kw- - ` m- - h - \ \ÂIn.-- ssZ--h¯n--\p-- a--l-Xzw! þ BÀ. lmte tc_, shÃqÀ

B{Kln¨ amÀ¡v e`n¨p Rm³ sN--dp¸am-bn--cn¡p--t¼mÄ X-s¶ F--sâ A½ F-s¶ bp--h-P-\- ]¦m-fn¯ ]²Xn- - b n tNÀ¯p- . - 1- - 2 þmw- ¢mÊn ]- - T n¡p- t¼mÄ F--sâ A½bpw-- k--tlm--Zc--\pw-- tcm--K-_m--[n--X-cm--bn--.- {]--tXy-In¨pw-- A½ Xo--sc-- kp--J-anÃm--Xm-b--Xn--\m ho«p--tPm--en--IÄ H¶pw-sN¿m³ I--gnªnÃ.-- A--Xp--sImæv ]-T - \ - t- ¯m-s - Sm¸w-- ho«p-t- Pm-e - n-I - f - pw-F- \n¡p-- X--s¶ sN--t¿æXm--bn-h¶p--.- F--sâ H--cp-- kvt\--ln--X- 1--2þmw¢ - mÊv ]-c - o£bn 1-1- 8- 5- /- 1- 2- 0- 0- - amÀ¡v t\--Sn-- F¶v Rm³ tI«t¸mÄ,-- A-tX-- amÀ¡pw-- F--\n¡v e--`n¡W--tas - b¶v Rm³ {]mÀ°n¨p-.- - F¶m ]-c - o£ A-S- p¯p-h - ¶t¸mÄ,-- Ip-S- pw-_¯n--se-- km--l-N-cyw-- \n--an¯w-- ]-co£ P--bn¡p--tam-- F¶ A--hØbn--em--bn--.- Rm³ Xn--cp¨n--bn--se-- tbip-- hn--fn¡p¶p-- {]mÀ°\m-- tKm--]p-c¯n t]m--bn--;- {]mÀ°\m-- ]--S-bm-fn--IÄ F--\n¡p--thæn-- {]mÀ°n¨t¸mÄ F--\n¡v ss[--cy--apæm--bn--.B - ßhn-i - zm-k - w-- F¶n hÀ²n¡p-I-bpw-- AÛp--X-I-c-am--bn-- Rm³ B28

tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018

-{K--ln¨ A--tX-- amÀ¡v 1--1-8-5-/-1-2-0-0- F\ - n¡v e-` - n¡p-I - b - pw-- sN-b - vXp-- (-C - w¥oj - vþ1-9- 0- ,- - kw-k - vIr-X - wþ1-9- 8- ,- - _n-k - n-\ - Êv am--Xvkvþ1--9-9-,- C¡tWm--an--Ivkvþ1--9-8-,A¡uæv ³ knþ2- - 0 - 0 - , - sIm- - t a- gvkvþ200--)-.- F--\n¡p--thæn-- h--en--bAÛp--Xw-- sN--bvX- kÀÆià\m-b-- ssZ--h-s¯ kvXp--Xn¡m³ F-\n¡v hm¡p--I-fnÃ. þ IhnX, Xncp¨n

]co£m`b¯n \n¶pw hnSpX Rm³ sN--dp¸am-bn--cn¡p--t¼mÄ X-s¶ F--sâ am--Xm--]n-Xm¡Ä F--s¶ tb-ip-- hn--fn¡p¶p-- bp--h-P--\--]¦m--fn¯ ]²Xn--bn tNÀ¯p--.- 1--0þmw-- ¢mÊn 4--9-1-/-5-0-0amÀ¡v t\- - S n- - s b¦n- - e pw- - , - 1- - 2 þmw- ¢mÊn F¯n--b-t¸mÄ `--bw-- F-s¶ ]n-S- n-I - q-S- n-.- - ]m-T - §Ä \ÃXp-t- ]m-se-- ]--Tn¡m³ F--\n¡v I--gnªn-cp¶nÃ.-- B-- A--hØbn I--gnª hÀjw-- \--S¶ hn--Zym°n--I- fp--sS-{]mÀ°\m-- tbm--K¯n Rm³ ]s - ¦Sp¯p-.- - A¦nÄ t]mÄ Zn-\ - I - c - ³ {]mÀ°n¨t¸mÄ,-- F-\ - n¡v Bßhn-izm--kw-- Dæm--hp--I-bpw-- km--h-[m--\w-`-bw-- F--s¶ hn«p--am--dp--I-bpw-- sN-bvXp--.- ]--co£bv¡p-- ap¼v tb--ip-- hn- f n¡p¶p- - {]mÀ°\m- - tKm- - ] p- c¯n hn--fn¨v {]mÀ°n¨p--.- hn-ZymÀ°n- - I Ä¡pÅ ]- - c o£m- ImÀUv D--]-tbm--Kn¨Xn--\p--ti--jw-- ]-co£ \Ãh®w-- F--gp--Xn--.- ^--ew-h¶p--.- ssZ--h- Ir--]- bm F--\n¡v 1174/--1-2-0-0- amÀ¡v e--`n¨p-- (--sIm--ta-gvkvþ2--0-0-,- C¡tWm--an--Ivkvþ2--0-0-,- _n-kn--\Êv am--Xvkvþ2--0-0-,- A¡uæ³knþ1-9- 9- ,- - Cw¥o-j - vþ1-9- 0- ,- - X-a - n-g - vþ1-8- 5- )- .- - hmk - vXh - a - m-b - pw-- {]mÀ°\-b - m-e - m-W - v C-Xv km--[n¨Xv. þ F--kv.- ZÀi--\,-- -- sN--ss¶

www.jesuscalls.org

tbiphns\ lrZb¯n hln¨psImæv PohnXImew apgph³ F§s\ hnPbIcambn Pohn¡mw F¶p Nne ImcpWym hnZymÀ°nIÄ km£n¡p¶p... Rm³ Im--cp--Wy--bn A--h-km--

\-- hÀj-- _n--.- sS--Iv (EEE) hn--ZymÀ°n-bm--Wv.- Rm³ 1--2þmw-¢mÊn B-b - n-c - n¡p-t¼mÄ,-- F--\n¡v B-tcm--Ky-- {]--iv\§fpæm--bn--cp¶p--.-t_mÀUv ]--co£bv¡v sXm«p--ap¼v F-\n¡v Nn¡³t]m--Ivkv ]n--Sn--s]«p--.F--sâ G--I- {]--Xym--i- tb--ip-- am--{Xa - m-b - n-c - p¶p-.- - F-s - ¶ k-l - m-b - n-t- ¡æXn--\v Rm³ ssZ--h-t¯m--Sp-- h--f-ssc-b-[n--Iw-- {]mÀ°n¨p--.- ssZ--h-Ir--]bm F--\n¡v 8--2%-- amÀ¡v e--`n¨p--.-C-\n-- F´p-- sN¿W--sa¶v Rm³ B--i- b¡p--g¸¯n--em--bn--.- `m--Ky--him F-\ - n¡v Im-c - p-W - y-b - n {]-t- h-i-\w-- e--`n¨p--;- F¶m ho«p--Im--sc] - n-c - n-b - W - a - t- Ãm-- F-t- ¶mÀ¯v h-f - s - cA--kzØ\m--bn--.- F¦n--epw--,- {]--bÀ skÃp-I - f - n-e - q-s - S-b - pw-- s_-Y - k - vZm-- ip-{iq--j-bn--eq--sS--bpw-- ssZ--hw-- F--s¶ iàn--s¸Sp¯n--.- Rm³ bp--h- P- \]¦m--fn--bm--bn-- tNÀ¶p--;- km--h-[m--\w-hn--P-bw-- t\--Sm³ Xp--S§n--.- 9--2%-- SGPI--cØam¡n--s¡mæv C--{km--tb-en F--sâ C--tâ¬jn¸v sN¿m-\pÅ `m--Kyw-- F--\n¡v e--`n¨p--.- C-t¸mÄ t^m¡kv A¡m- - U - a n- I¼\n--bn F--\n¡v \n--b-a-\w-- e-`n¨n-c - n¡p¶p-.- - FÃm-- a-l - X - z-h - pw-- ssZ-h¯n--\v. þ tUhnUv Pbnwkv 1- - 0 þmw- - ¢mÊn 90%--,- 1--2þmw-- ¢mÊn 8--5%-- amÀ¡v Rm³ t\--Sn--.- C--t¸mÄ Im-cp--Wy--bn A--h-km-\- hÀj-- _n--.- sS--Iv (ECE) hn--ZymÀ°n-bm--Wv.- F--hn--sS--sbÃmw-- _p²n--ap«n-tbm--,- G--sXÃmw-- hn--j- b§fn _p²n-a - p«v t\-c - n-t- «m-- A-h - n-s - S-s - bÃmw-Rm³ ssh--Z- Kv²yw-- t\--Sn--.- I--W¡n Rm³ tam- - i - a m- - b n- - c p¶p- - . F¶m Im-c - p-W - y-b - n tNÀ¶v B-Zy-- sk--aÌdn X--s¶ I--W¡n--\v 1--0-0%-- amÀ¡v t\--Sn--s¡mæv aäpÅ hn--ZymÀ°n--I-sf-- k--lm--bn¡m³ Xp-S§n--.- I--W¡v ]--co£bv¡p-- ap¼v [m--cm--fw-- hn--ZymÀ°n--IÄ F--\n¡p-Npäpw-- Iq--Sn--bn--cp¶p--;- A--hÀs¡ÃmwR - m³ ]-T - n¸n¨p-s - Im-S- p¡p-I - b - pw-- sN-bvXp--.- A--Xn--\mÂ,-- cæmw-- hÀjw--


F--s¶ Ìp--Uâv Iu¬k--e-dm--bn-s{]m--tam«v sN--bvXp--;- A--Xn--\m H¶mw-- hÀj-- hn--ZymÀ°n--I-sf-- ]-Tn¸n¡m³ F--\n¡v km--[n¨p--.- F-sâ tIm--gvkn 8--5%-- amÀ¡v \ÂInssZ- - h w- - F- - s ¶ A- - \ p- - { K- - l n¨p- - . tÌPn {]--I-S-\w-- Im--gvN-h-bv¡W-sa¶v F--\n¡v B--{K--l- apæm--bn-cp¶p--.- F--sâ ]n--Xm--hv ]mÌdpw-- kt- lm-Z- c - ³ B-c - m-[ - \ - b - v¡v t\-X - r-X - zw-sIm--Sp¡p¶ hyàn--bp--am--Wv.- ssZ-hw-- F--sâ B--{K--lw-- \n--d-thän--.- Im-cp--Wy--bnÂ,-- ]--e- hn--[- bq--Wn--th-gvknän-- ]--cn--]m--Sn--IÄ¡pw-- t\--Xr--XzwsIm--Sp¡m³ F--\n¡v A--h-k-cw-- e-`n¨p--.- A--kw--_vfn--bn--epw-- s{]--bÀ skÃp- - I - f n- - e pw- - ssZ- - h - h - N - \ w- -

\ÂIm--\pw-- F--\n¡v km--[n¨p--.- hm-kvX-h-am--bpw-- ssZ--hw-- F¶n--epæv (--k-Zr--.- 2--1-:-3-1-)-.- C§s\-- ]--T-\¯n am--{X--aÃ,-- aäp-- ta--J-e-I-fn--epw-- ssZhw-- F--s¶ H--cp¡n-- (--tbm--l-.- 1--4-:-1-8-).t- ¹kvsaân-s - â k-a - b - a - m-b - t- ¸mÄ hn-hn--[- s\ävhÀ¡v I¼\n--IÄ am--{Xa - m-W - v h¶Xv.- A-X - p-s - Imæv F-\ - n¡v Im¯n--cn--t¡æn--h¶p--.- Rm³ \n--cm-i-\m--bn--.- F¶m ""Rm³ \n§sfA-\ - m-Y - c - m-b - n-- hn-S- p-I - b - nÃ''-- F¶v Imc - p-W - y-b - n-s - e-- t_mÀUn F-g - p-X - n-b - nc - p¶ h-N - \ - ¯n-e - q-s - S-- ssZ-h - w-- F-s - ¶ iàn--s¸Sp¯n--.- A--Sp¯ Zn--h-kw-A- - I v k ©À I¼\n- - h¶p- - . - sS- Iv\n¡Â duæv Rm³ ]qÀ¯n-bm¡n- - ; - F¨v . - B À.- - duænÂ

F§s\-- X¿m--sd--Sp¡W--sa¶v F\ - n¡dn-b - nÃm-b - n-c - p¶p-.- - ""IÀ¯m-t- h,F--sâ a--\Ên--s\-- H--cp--t¡W--ta''-F¶v Rm³ ssZ- - h - t ¯m- - S p- {]mÀ°n¨p--.- ssZ--hw-- F--\n¡p-- sh-fn--s¸Sp¯n--b- tNm--Zyw-- am--{X--am--bn-cp¶p-- F¨v.B - À.-d - uæn A-h - À Ft- ¶m-S- p-- tNm-Z- n¨Xv.- A-` - n-a - p-J - ¯n-s - â A- - h - k m- - \ w- - , - ""\n§Ä¡v tkm- ^v ä v s h- - b À U- - h - e ¸À B- - I mw''- F¶v A--hÀ ]--dªp--.- km--[m--c-WH--cp-- am--kw-- I--gnªm--Wv ^--ew-- {]-Jym-] - n¡p¶Xv.- F¶m F-s - â Im-cy¯n A--sXm--cp-- AÛp--X-am--bn-cp¶p--.- ssZ--h-Ir--]- F--t¶m--Sp--Iq--sS-bpæm--bn--cp¶p--. þ U\oä

IqSpX hnhc§Ä¡v: tSmÄ {^o \¼À: 1800 425 77 55 (cmhnse 7 apX cm{Xn 9 hsc) ]co£m kab¯v {]mÀ°\m klmb¯n\mbn (24x7) 044-33999000 (Cw¥ojv/Xangv) 0471-33999000 (aebmfw) kw`mh\ \ÂIphm\pÅ efnXamb amÀ¤§Ä¡v t]Pv 23 ImWpI www.jesuscalls.org amÀ¨v

2018 tbip hnfn¡p¶p

28


""k-ln-jvWp-X- Im-Wn¨h-sc\mw- `m-Ky-hm·mÀ F¶p- ]p-Igv ¯ p¶p- . - tbm- _ n- s â k- l njvWp-X- \n§Ä tI«pw- IÀ¯mhp- h-cp¯n-b- A-hk - m-\w- Iæpan-cn¡p¶p-;- IÀ¯m-hp- a-lm- Icp-W-bpw- a-\Êen-hp-apÅh-\tÃm''(-bm-t¡m-_v 5-:-1-1-)-.

ssZ- h w- a- l m- I - c p- W - b pw- a\Êen-hpÅh-\p-am-Ip¶p-.- C-t¿m_n-sâ I-Y- I-c-f-en-bn¡p¶XmWv.- h-f-sc-b-[n-Iw- Zpx-J-t¯m-sSI®p-\oÀ Xm-gvh-c-bn-eq-sS- \-S¶ H-cp- a-\p-jy-\m-Wv C-t¿m-_v.- A{X-bpw- Im-Tn-\y-apÅ A-hØbnepw- A-h³ \o-Xn-am-\m-bn-cp¶pF¶v th-Z-]p-kvX-Iw- ]-d-bp¶p(-C-t¿m-.- 1-:-1-)-.- ""\o-Xn-am-\v F´psImæv I-jvS-X-?''- F¶pÅ tNmZy¯n-\pÅ a-dp-]-Sn-bm-Wv C-t¿m_n-sâ I-Y-. 1- 9 - 8 - 6 þ Rm³ C-dm-Jn-em-bn-cn¡pt¼mÄ,- _m-KvZm-Zv ]«Ww- kµÀin¨p.-

C-t¿m-_n-s\- A-S¡w- sN-bvXncn¡p¶ H-cp- sN-dn-b- {Km-a¯n A-hÀ F-s¶ sImæp-t]m-bn-.- Ahn-sS- a-t\m-lc - a - m-b- H-cp- ]Ån-bpwA-Xn-\p- k-ao-]¯m-bn- cæp- InW-dp-I-fpw- Dæv.- `-b-`àn-tbm-sSB-fp-IÄ B- In-W-dn \n¶pwshÅw- tIm- c n- ho- S p- I - f n sImæp-t]m-Ip¶Xv Rm³ Iæp.A-hn-sS- Iæp-ap«n-b- H-cp- kv{XoF-t¶m-Sp- ]-dªp-:- ""kÀ,- C-hn-sSbm-Wv hn-ip²\m-b- C-t¿m-_v Pohn¨n-cp¶Xv.- A-bq-_v {]-hm-N-I³ F¶m-Wv A-hÀ hn-fn¨n-cp¶Xv.- At±l¯n-sâ I-Tn-\-am-b- Xz-IvtcmK-s¯ ssZ-hw- ku-Jy-am¡n-.- AXp-sImæv tcm-Kn-IÄ ku-Jy-amIpw- F¶v hn-izm-k-t¯m-sS- CuIn-W-dn-se- shÅw- R§Ä tcmKn-I-fp-sS-ta X-fn¡p¶p-.'' A-sX-,- C-t¿m-_n-sâ I-Y- hmkvX-h-am-Wv;- A-Xv sI«p-I-Y-bÃ.A-Xv hm-kvX-h-am-bpw- kw-`-hn¨ Im-cy-am-Wv.- H-cp- a-\p-jy-s\- kuJy-am¡p-hm-\pw- A-\p-{K-ln¡p-hm-

\pw- ssZ-h¯n-\p- I-gn-bp-sa¦nÂ,\nÝb-am-bpw- A-h³ \n§sfC¶v A-\p-{K-ln¨v,- \n§fp-sSI®p-\o-cp-I-sf- Xp-S¨v \n§fp-sSA-t]£I-sfm-s¡bpw- km-[n¨pX-cpw- (-k¦o-.- 3-7-:-4-)-.

k-ar²n-bm \n-d-b-s¸« A-\p-Kr-lo-X- Po-hn-Xw! ""A¶p- Rm³ F-sâ Im-ep-Isf- sh®sImæp- I-gp-In-;- ]mdF- \ n¡p- ssX- e - \ - Z n- I - s fHgp¡n¯¶p''- (-C-t¿m-.- 2-9-:-6-)-

X- s â k- a r²n- b p- s S- ]- c tam¶Xn-bn-em-bn-cp¶p- C-t¿m-_v F¶v th-Z-]p-kvX-Iw- ]-d-bp¶p-.A¡m-e¯v `q-an-bn Po-hn¨n-cp¶ Gähpw- D¶X-\pw- k¼¶\p-am-bna-\p-jy-\m-bn-cp¶ A-h³ (-C-t¿m_v 1-:-3-)-.- k-I-e¯n-epw- A-h-s\- klm-bn¡p-hm³ h-en-b-Iq«w- Zm-koZm-k·m-cpw- _Ôp-an-{Xm-Zn-I-fpwA-h\ - pæm-bn-cp¶p-.- Xn-cp-hN - \ - w- ]d-bp¶p-:- ""kp-J-Im-e¯p- kp-J-ambn-cn¡''- (-k-`m-{]-.- 7-:-1-4-)-.- A-sX-,C-t¿m-_v kp-J-am-bn-cp¶p-.- A-tX-

(-k-tlm-.- Un-.-Pn-.-FÊv.- Zn-\-I-c³ \ÂIn-b- {]-tXy-I- k-tµiw-) 30

tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018

www.jesuscalls.org


k-a-bw- B-hÀ¯\w- 2-8-:-4-7- ]-dbp¶p-:- ""k-Ie - - h-kvXp¡fp-sS-bpwk-ar²n-tl-Xp-hm-bn«p- \n-sâ ssZh-am-b- b-tlm-h-sb- \o- D-t·jt¯m-Spw- \à lr-Z-b-k-t´m-jt¯m-Spw- Iq-sS- tk-hn¡m-bvIsImæp-.-.-.''- \mw- ssZ-h-s¯ Ip-Spw_-am-bn- tk-hn¡W-sa¶v ssZ-hw{]-Xo£n¡p¶p-.- C-t¿m-_v A-XpwsN-bvXp-.- DÃm-k-t¯m-Spw- k-t´mj-t¯m-Spw-Iq-sS- A-h³ ssZ-hap¼m-sI- \-S¶p-.- A-h-s\¡p-dn¨v ssZ-hw- C§s\- ]-dªp-:- ""A-hs\-t¸m-se- \n-jv¡f¦\pw- t\cpÅh-\pw- ssZ-h-`à\pw- tZm-jwhn«I-ep¶h-\pw- `q-an-bn B-cpwCÃtÃm''- (-C-t¿m-_v 1-:-8-)-. Nn-e-bm-fp-IÄ X§fp-sS- Imcy§Ä \ÃXp-t]m-se- t\m¡n-\S¯pw-;- F¶m Ip-Spw-_¡m-sca-d¡pw-.- F¶mÂ,- X-sâ a¡fpwhn-ip²Po-hn-Xw- \-bn¡p-I-bpw-,ssZ-h¯n-\p- bm-K-aÀ¸n¡p-I-bpwsN¿p¶pæv F¶v Im-cy¯n Ct¿m-_v h-f-sc- {i²bpÅh-\m-bncp¶p-.- ssZ-hw- X-\n¡p- \ÂIn-bFÃm- \·IÄ¡m-bpw-,- ssZ-hs - ¯ tk-hn¡p¶Xn A-h³ Ip-Spw-_k-ta-Xw- k-t´m-jh - pw- B-\µhpwA-\p-`-hn¨p-sImæv C§s\- ]dªp-:- ""kÀÆià³ F-t¶m-SpIq-sS- h-kn¡p¶p''- (-C-t¿m-.- 2-9-:-4).A-Xm-bn-cp¶p- A-hs - â k-ar²n-bpsS- c-l-kyw-. bn-{km-tb-en-\p-thæn- bp²wsN¿m³ ssZ-hw- tbm-ip-h-sb- hnfn¨t¸mÄ,- ""tbm-ip-h-tb-,- Rm³ \n- t ¶m- S p- I q- s S- b pw- C- c n¡pw''(tbm-ip-.- 1-:-5-)- F¶p- ]-dªp-.- AXp- t ]m- s e- Kn- s Z- t bm- t \m- S pw""Rm³ \n-t¶m-Sp-Iq-sS- C-cn¡pw''(-\ym-bm-.- 6-:1- 6- )- - F¶p- ]-dªp-.- ssZh¯n-sâ {]-hm-N-I-\m-bn-cn¡phm³ ssZ-hw- bn-sc-aym-hn-s\- hnfn¨v C-{]-Im-cw- ]-dªp-:- ""\o- Ah-sc- `-b-s¸S-cp-Xp-;- Rm³ \n-t¶mSp-Iq-sS- Dæp''- (-bn-sc-.- 1-:-8-,-1-9-)-.ssZhw- tbm-tk-^v F¶v bp-hm-hn-

t\m- S p- I q- s S- b n- c p¶p- ; - A- h ³ sN¿p¶Xn-s\-sbm-s¡bpw- A-\p{K-ln¨p- (-DÂ]-.- 3-9-:-3-)-.- A-sX-,- Fhn-sS- ssZ-hw- D-tæm- A-hn-sS- kar²n-bpæv. ssZ-hs - ¯ `-bs - ¸Sp-Ib - pw- `àntbm-sS- ssZ-hk - ¶n-[n-bn \-S¡pI-bpw- sN-bvX- Hm-t_-Zv G-tZmw- Fs¶m-cp- a-\p-jy-\pæm-bn-cp¶p-.- btlm-h-bp-sS- s]«Iw- X-sâ `-h\¯n A-h³ kq£n¨p-h¨p-.ssZ-hw- A-hs - \-bpw- A-hs - â Ip-Spw_- s ¯bpw- A- h - \ pÅ k- I - e s¯bpw- A-\p-{K-ln¨p- (-2- i-aq-.- 6-:-11-).- - A-Xp-t]m-se-,- ssZ-hw- C-t¿m-_ns\-bpw- A-\p-{K-ln¨p-.- H-cp- Zpx-Jh - panÃm-bn-cp¶p-.- th-Z] - p-kvXI - a - \ - p-kcn¨v,- C-t¿m-_n-sâ Im-e¯v,- H-cp-hsâ `-h-\¯n cæp-Im-cy§Ä [m-cm-fa - m-bn«p-sæ¦n A-h³ kar²n-bpÅh³ F¶v A-dn-bs - ¸Spw.- tX-\pw-,- sh®bpw-.- C-h- cæpw- \Zn-t]m-se- `-h\ - ¯n H-gp-IW - w-.- AXm-Wv k-ar²n-.- C-t¿m-_v C-hcæp-sImæpw- A-\p-{K-ln¡s¸«ncp¶p- (-C-t¿m-.- 2-9-:-6-)-.- A-h³ ssZh¯n-sâ k-ar²n- A-\p-`-hn¨p-. bn-{km-bm P-\w- B-bn-c§fpw]-Xn-\m-bn-c§fp-am-bn- an-{k-bo-an \n¶pw- Im-\m-\n-te¡v bm-{X- sNbvX-t¸mÄ ssZ-hw- A-h-sc-sbÃmwt]m-jn¸n¨p- (-Bh - À.- 3-2:- 1- 4- )- .- - ta¯cam- b tIm- X ¼p- s ImæpwtX³sImæpw- A-h³ \n§Ä¡pXr-]vXn- h-cp¯pw- (k¦o-.- 8-1:- 1- 6- )- .- - AsX- , - b- t lm- h - b p- s S- A- \ p- { Kl¯m k¼¯p-æm-Ip¶p- (-kZr-.- 1-0-:-2-2-)-.

kw-c£Ww F¶ A-\p-{K-lw ""\nÀ½Z- c m- b n- c n¸n³;- DWÀ¶n-cn¸n³;- \n§fp-sS- {]Xn-tbm-Kn-bm-b- ]n-im-Np- A-edp¶ knw-lw- F¶t]m-se- Bsc- hn- g p- t §æp- F¶p- Xncnªp- Npän-\-S¡p¶p''- (-1- ]s{Xm-.- 5-:-8-)-.

""km¯m³ \-s½ tXmÂ]n¡cp-Xp-;- A-h-sâ X-{´§sf- \mwA-dn-bm¯h-cÃtÃm''(-2- sIm-cn-.- 2-:-1-1-)-.

]n-im-Nn-s\¡p-dn¨v IÀ¯m-hmb- tb-ip- {In-kvXp- ]-cm-aÀin¨t¸mÄ,- A-h³ sIm-e-]m-X-In-bpw,IÅ\pw-,- A-dp¸m-\pw- tam-jvSn¸m\pw- h-cp¶h-\p-am-Ip¶p- F¶v ]dªp- (-tbm-l.- - 8-:4- 4- ;- - 1-0:- 1- 0- )- .- - lÆsbh©n¡p-hm³ tXm«¯n sN¶ B- ]-gb - - kÀ¸am-Wh - ³.- A-hs - â t]- c p- I Ä,- Ių,- kÀ¸w- , km¯m³,- ]- g - b - kÀ¸w- Fs¶Ãm- a m- I p¶p- (- D Â]- . - 3- : - 1 þ5- ; shfn-.- 1-2-:-9-)-.H-t¶m- c-tæm- X-h-W- ]n-im-Nv F- s ¶ k- a o- ] n¨v h©n¡m³ t\m¡n-.- H-cn¡Â A-h³ F-t¶mSp- tNm- Z n¨p- : - ""an- . - Zn- \ - I - c ³,IÀ¯m-hm-b- tb-ip- {In-kvXp-hnt\m-SpÅ \n-sâ k-aÀ¸W-s¯ Rm³ h- f - s c- b - [ n- I w- A- ` n\µn¡p¶p-.- F-\n¡v A-Xy-[n-Iwk-t´m-j-apæv.- F¶m A-h³ \n- \ ¡v F´m- W v X¶sX¶v H¶m-tem-Nn¨v t\m¡q-.- \o- C¶pwZm-cn-{Zy¯n-epw- km¼¯n-I- {]-XnkÔn-bn-epw- I-gn-bp¶p-.- \o- {]-kwKn¡m³ t]m-Ip¶n-S§fn-seÃmwP-\§Ä \n-\¡v F-Xn-cm-bn- hcp¶p-.- FÃm-bvt¸m-gpw- \n-\¡v tcmK§fpw- {]-iv\§fpw- t\-cn-Sp¶p-.F-t¸m-gpw- {]mÀ°n¨v {]mÀ°n¨v \n-sâ Im-ep-IÄ _-e-lo-\-am-bncn¡p¶p-.- F´p-sImæv C§s\kw-`-hn¡p¶p-?- F-s¶ tk-hn¡msa¶v am-{Xw- ]-d-bp-I-;- A-t¸mÄ Rm³ F´m-Wv sN¿p¶sX¶v t\m¡p-I-.- Cu- tem-Iw- ap-gp-h³ \n-sâ Im¡o-gn B-Ipw-.'' A-h³ h-fs - c- am-[p-cy-am-bn-,- AXn- i - b - I - c - a m- b n- , - XmÂ]- c ywtXm¶p¶ X-c¯n kw-km-cn¨p.""C-sXm-cp- \à C-S-]m-Sm-W-tÃm-.F´p-sImæv F-\n¡v C-Xv kzoI-cn¨p-Iq-Sm''- F¶v Rm³ ]-dbm³ Xp-S§th-,- ]-cn-ip²mßm-hv

www.jesuscalls.org amˬv

2018 tbip hnfn¡p¶p

31


C-d§n-h¶p-.- I®p- Nn½p¶ k-ab¯n- \ pÅnÂ,- ""Bßl- X ysN¿p-hm³ F-Ivk-{]Êv s{S-bn³ h-cp¶Xpw- Im¯v Rm³ C-cp¶ kw-`-hw''- ]-cn-ip²mßm-hv F-s¶ HmÀ½s¸Sp¯n- . - Xp- S À¶v ]- c nip²mßm-hv F-t¶m-Sp- ]-dªp-:""km¯m³ H-cn¡epw- \n-\¡pthæn- a-cn¨n«nÃ;- F¶m tb-ip\n-\¡p- thæn- a-cn¨p-;- A-h³ \ns¶ c£n¨p''-. C-t¿m-_v ]-dªp-:- ""A¶p- Ah-sâ Zo-]w- F-sâ X-se¡p- ao-sX{]- I m- i n¨p- ; - A- h - s â sh- f n¨ ¯m Rm³ C-cp«nÂIq-Sn- \-S¶p''- (-C-t¿m-.- 2-9-:-3-,-5-)-.- ssZ-hw- \t½m- S p- I q- s S- b n- c p¶v \- s ½ c£n¡p¶Xv F-{X- t{i-jvTw-.

W-cp-I-.- A-t¸m-gpw- ""A-t§bv¡v F´p- th-Ww''- F¶p- tNm-Zn¨psImæv A-hf - pæm-Ipw-.- 4- a-Wn¡pWÀ¶m-epw-,- ""Xm¦Ä¡v F-s´¦nepw- B-h-iy-ap-tæm-?''- F¶v tNmZn¡pw-.- ""A-hÄ F-t¸m-gm-Wv D-d§p-¶Xv?- F-t¸m-gm-Wv A-h-sfm¶p- a-b§p¶Xv?''- F¶v Nn´n¨v Rm³ BÝcy-s¸«n«pæv.- A-{]Im-cw- sN¿m³ A-hs - f- t{]-cn¸n¨ncp¶Xv F-t¶m-SpÅ kvt\-la - m-bncp¶p-.

""\n-sâ Im h-gp-Xp-hm³ Ah³ k½Xn¡bnÃ;- \n- s ¶ Im¡p¶h³ a-b§p-I-bp-anÃ.bn-{km-tb-en-sâ ]-cn-]m-eI - ³ ab§p-I-bnÃ,- D-d§p-I-bp-anÃ''(-k¦o-.- 1-2-1-:-3-,-4-)-.

kzÀ¤w F¶ A-\p-{K-lw

ssZ-hw- \-ap¡p- \ÂIp¶ kwc£W- s ¯¡p- d n¨v , - ""F¶m Rm³ A-Xn¶p- Npäpw- Xo-a-Xn-embn-cn¡pw-;- Rm³ A-Xn-sâ \-Sphn a-l-Xz-am-bn-cn¡pw- F¶p- btlm-h-bp-sS- A-cp-f¸m-Sp''- (-sk-J.2-:-5-)- F¶p- th-Z-]p-kvX-Iw- ]-dbp¶p-.- ssZ-hw- C-t¿m-_n-\pw- Ah-sâ ho-Sn-\pw- A-h\ - pÅ k-I¯n\pw- Npäpw- th-en- sI«n-bn-cn¡p¶pF¶v km¯m³ ]-d-bp¶p- (-Ct¿m.- 1-:-1-0-)-.- A-sX-,- ssZ-hw- \½n \n¶pw- Xn·sb- A-Iäp¶p-. A-t\-Iw- X-h-W- Rm³ a-c-W\n- g - e n³ Xm- g v h - c - b n- e q- s S- \- S ¶n«pæv.- Hm-tcm- X-hW - b - pw-,- Rm³ ZÀin¨ k-hn-ti-j-am-b- Im-cyw- Fsâ `m-cy-bp-sS- hn-iz-kvX-X-bm-bncp¶p-.- Rm³ cm-{Xn- 1-2- a-Wn¡pWÀ¶mÂ,- ""A-t§bv¡v F´pth-Ww''- F¶p- A-hÄ tNm-Zn¡pw.Nn-e-t¸mÄ 2- a-Wn¡m-bn-cn¡pw- D32

tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018

A-Xp-t]m-se-,- C-t¿m-_n-\p- Xt¶m-SpÅ h-en-b- kvt\-lw- \nan¯w-,- kÀÆià\m-b- ssZ-hw- Ct¿m-_n-s\- kw-c£n¨p-.- \n§Ä¡pw- \n§fp-sS- Ip-Spw-_¯n-\pNpäpw- ssZ-hw- th-en- sI«pw-. ""Xm³ am- { Xw- A- a ÀXy- X bpÅh-\pw- A-Sp¯q-Iq-Sm¯ sh-fn¨¯n h-kn¡p¶h-\pwa-\p-jyÀ B-cpw- Im-Wm¯h\pw- Im¬am³ I-gn-bm¯h-\pam-b-h³.-.-.''- (-1- Xn-sam-.- 6-:-1-6-)-.

kzÀ¤w- H-cp- AÛp-X- Øe-amWv.- \n§Ä¡v A-hn-sS- A-s¸mkvX-e·m-sc- Im-Wmw-;- ssZ-h¯nsâ iàn-tb-dn-b- {]-hm-N-I·m-cmb- G-en-bm-hv,- F-eo-i-,- tam-siF¶n-h-sc- Im-Wmw-.- kzÀ¤¯n \n¶pw- Xn-cn-sI- Cu- tem-I¯n h-cm³ \n§Ä h-fs - c- hn-ap-JX - - ImWn¡pw-.- A-{X-bv¡pw- BÝcy-tadn-b- Øe-am-Wv.- F¶m \-c-Iw\n- c m- i m- P - \ - I - a m- W v . - B- Z n- a pXÂs¡ Ip-e-]m-X-I-\m-b- km¯m³ k-I-e- P-\-s¯bpw- sIms¶m-Sp¡p¶p-.- B-fp-I-sf- X¶nte¡v tNÀ¡p-hm³ F§s\- kwkm-cn¡Ww- F¶v A-h-\-dn-bmw(DÂ]-.- 3-:-1þ5-)-.- \-c-I¯nÂ,- B-fpI- s f- N§e- I - f m _Ôn¨v Ccp«n ]mÀ¸n¨n-cn¡p¶p- (-bqZm- 6-)-. F-s´Ãmw- a-l-Xzw- km¯m-\v D-sæ¦n-epw-,- ssZ-h-knw-lm-k-\-

www.jesuscalls.org

s¯ A-\p-Ic - n¡m³ A-h³ F-{Xam-{Xw- {i-an¨m-epw-,- X-\n¡m-bn- Ah³ H-sc®w- Dæm¡n-bm-epw-,- Ah-s\- A-\p-K-an¡p-hm³ kz´w- ZqX·mÀ D-sæ¦n-epw-,- F-sâ {]n-bk-tlm-Zc - o- k-tlm-Zc - ·m-sc-,- A-hnsS- Zpx-J-apæv;- A-hn-sS-bpÅ shfn¨am-Is - « kÔym-t\-c¯pÅXpt]m-se- a§n-b- sh-fn¨am-WpÅXv (-sb-sl-.- 2-8-:-1-3-,-1-4-)-. F¶m \n§Ä kzÀ¤¯n t]m-Ip-sa¦nÂ,- F-hn-sS-bpw- {]-Imiw- am-{X-ta- Im-Wp-I-bpÅq-;- Fhn-sS- t\m¡n-bm-epw- ]m«p-If - pw- kt´m-j-\r¯§fpw- Im-Wmw-.- {]tXy-In¨pw- \n§Ä aq¶mw- kzÀ¤¯n t]m-hp-I-bm-sW¦nÂ,- Fsâ ssZ-h-ta-,- A-Xv F-{X- B-thi-I-c-hpw- k-t´m-j-I-c-hp-am-bncn¡pw-.- aq¶mw- kzÀ¤s¯bm-Ia - m\w- a-l-Xz-ta-dn-b- sh-fn¨w- Npäns¡mæn-cn¡p¶p-. tb-ip- hoæpw- A-h-tcm-Sp- kwkm-cn¨p- ]-dªXv:- ""Rm³ temI¯n-sâ sh-fn¨w- B-Ip¶p-;F-s¶ A-\p-K-an¡p¶h³ C-cpfn \-S¡m-sX- Po-h-sâ shfn¨apÅh³ B-Ipw''(-tbm-l-.- 8-:-1-2-)-. sh-fn¨am-Ip¶ tb-ip-hn-s\\mw- A-\p-Ka - n¡p-t¼mÄ,- \mw- temI¯n- s â sh- f n¨am- b n¯o- c pw(a¯m-.- 5-:-1-6-)-.- A-t¸mÄ {]-Imi¯m h- e - b w- sN¿s¸«n- c n ¡p¶ kzÀ¤¯n-\p- \-s½ tbm-KyX-bpÅh-cm¡n¯oÀ¡pw(tbml.- 1-4-:-2-)-. \½p-sS- hn-izm-k- ]m-Xb - nÂ,- ]co£I-sf-bpw- tim-[-\-I-sf-bpwA-Xn-Po-hn¨p-sImæv,- k-ar²n-,- kwc£Ww-,- kzÀ¤o-b- A-\p-{K-lwF¶n-h- \-ap¡v {]m-]n¡mw! B-b-Xn-\m `m-c-s¸tSæm-.\½p-sS- Hm«w- \-ap¡v Øn-c-X-tbmsS- Hm-Smw- (-F-{_m-.- 1-2-:-1-)-.- k-ar²nbm-epw- kzÀ¤o-b- \·I-fm-epw- ssZhw- \n§sf- A-\p-{K-ln¡pw-.


1

11

22

2

12

23

sbi. 41:15 kIeXpw ]pXpXm¡p¶ ssZhw 2 sImcn. 4:16; sImsem. 3:10; Xos¯mkv 3:5; shfn. 21:5 DÂ]. 15:1 ssZhw \½psS ]cnNbpw AXnal¯mb {]Xn^ehpw ]pd. 15:2; k¦o. 28:7; 46:1; kZr. 30:5; bnsc. 16:19 sImsem. 2:3 þ Úm\¯nsâbpw ]cnÚm\¯nsâbpw \nt£]§Ä tbip {InkvXphn adªncn¡p¶p ]pd. 31:5; kZr. 2:6,7; eqs¡m. 21:15; 1 sImcn. 1:30 F{_m. 13:5 þ Hcn¡epw Dt]£n¡m¯ ssZhw DÂ]. 28:15; BhÀ. 31:6,8; 1 Zn\. 28:20; tbmip. 1:5 DÂ]. 27:28 þ ssZhw \n§sf kar²nbmbn A\p{Kln¡pw DÂ]. 26:3,12,13; BhÀ. 15:5; 28:8; 1 Zn\. 4:10; kZr. 14:11 k¦o. 23:1 þ btlmh Fsâ CSb\mIp¶p sbi. 40:11; k¦o. 80:1; tbml. 10:11þ15; F{_m. 13:20 k¦o. 138:7 þ \s½ Pohn¸n¡p¶ ssZhw 1 iaq. 2:6; k¦o. 71:20; tlmti. 6:2; tbml. 5:21; Fs^. 2:5 k¦o. 50:15 þ {]XnkÔnIfn \n¶pw hnSphn¡p¶ ssZhw 2 iaq. 22:19; k¦o. 91:15; 107:6; bnsc. 15:21; Zm\o. 3:17 Kem. 5:16 þ Bßmhn\m Pohn¡pw sbsl. 37:1þ6; tdmaÀ 8:5,9; Kem. 6:1; sImsem. 1:10,11 k¦o. 61:2 þ AXyp¶Xamb ]mdbn¦te¡v ssZhw \n§sf DbÀ¯pw BhÀ. 32:13; k¦o. 27:5; 40:1þ3; sbi. 33:16

3

4 5

6 7

8

9

10

sbsl. 36:26 þ ]pXntbmcp Bßmhns\ ssZhw \ÂIpw s\sl. 9:20; sbsl. 11:19; 37:14; A.{]. 2:17,18; tdmaÀ 8:15 bmt¡m_v 4:5 þ Bßmhv \½n hkn¡p¶p ]pd. 25:8; 29:45; 1 cmPm. 6:13; skJ. 2:10; tbml. 14:17 sbi. 43:19 þ ssZhw hgnsbmcp¡pw BhÀ. 1:32,33; s\sl. 9:19; k¦o. 25:12; 1 sImcn. 12:31 k¦o. 81:16 þ ssZhw \n§sf Xr]Xns¸Sp¯pw tehy. 25:18,19; s\sl. 9:25; bnsc. 31:14; aÀs¡m. 14:15þ20 sbi. 60:20 þ ssZhw \½psS shfn¨w k¦o. 27:1; aoJm 7:8; a¯m. 4:12þ16 k¦o. 55:22 þ ssZhw \n§sf Xm§pw 2 iaq. 22:19; k¦o. 20:2; 146:9; sbi. 31:5 k¦o. 84:7 þ ssZh¯n \n¶pw ta¡pta _ew k¦o. 29:11; l_. 3:19; 2 sImcn. 12:9; ^nen. 4:13 BhÀ. 32:13 þ ssZhw \n§sf D¶X§fn hml\taäpw 1 iaq. 2:8; Ct¿m. 36:7; k¦o. 89:20þ27; sbi .33:15,16 DÂ]. 12:2 þ ssZhw \n§fpsS t]À hepXm¡pw BhÀ. 28:1; tbmip. 3:7; 4:14; 1 Zn\. 11:20,21 BhÀ. 33:27 þ ssZhw \n§fpsS A`bw 2 iaq. 22:3; k¦o. 9:9; 18:2; 46:1; bnsc. 17:17; tbmth 3:16 kwJym. 6:24 þ ssZhw \n§sf A\p{Kln¡pw DÂ]. 22:17; BhÀ. 2:7; 2 iaq. 6:11,12; F{_m. 6:14

13

14 15

16 17

18

19

20 21

sk^. 3:15 þ \o C\n A\À°w ImWpIbnà 1 Zn\. 4:10; k¦o. 41:1; 121:7; A.{]. 18:10 tdmaÀ 8:28 þ ssZhw kIehpw \·bv¡mbn sN¿p¶p DÂ]. 50:20; s\sl. 2:18; k¦o. 119:122 1 ]s{Xm. 2:24 þ tcmK§sf kuJyam¡p¶ ssZhw 2 cmPm. 20:5þ7; sbi. 53:1þ5; 57:18,19; bnsc. 33:6 DÂ]. 12:3 þ \n§fpsS Xeapd A\p{Kln¡s¸Spw DÂ]. 28:4; BhÀ. 7:11þ14; k¦o. 37:21þ26; 112:1þ3; sbi. 65:17þ23 kZr. 8:17 þ ssZhw \s½ kvt\ln¡p¶p ]pd. 33:11; sbi. 43:4; bnsc. 31:3; a¯m. 26:50; tbml. 15:15 tdmaÀ 8:26 þ Bßmhv \½psS _elo\sX¡p XpW \n¡p¶p BhÀ. 31:6,7; tbmip. 1:1þ9; 1 Zn\. 28:20; 2 Zn\. 14:11 kZr. 3:6 þ ssZhw \½psS ]mXIsf t\scbm¡pw 1 iaq. 12:23; 2 iaq. 22:33; k¦o. 5:8; 18:32; kZr. 3:6; 4:11; sbi. 45:2,13 sbi. 60:15 þ ssZhw \n§sf B\µam¡n¯oÀ¡pw s\sl. 8:10; k¦o. 43:4; sbi. 62:5; 65:19; l_. 3:18 k¦o. 145:18 þ ssZhw GhÀ¡pw kao]Ø\mIp¶p BhÀ. 4:7; k¦o. 34:18; 119:151; sbi. 55:6; ^nen. 4:5 k¦o. 146:9 þ ssZhw A\mYÀ¡p ]nXmhmIp¶p BhÀ. 16:11; k¦o. 10:14,18; bnsc. 49:11; tbml. 14:18; tlmti. 14:3

24 25

26 27

28

29 30 31

www.jesuscalls.org amˬv

2018 tbip hnfn¡p¶p

33


34

tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018

www.jesuscalls.org


Cu- tem-I¯n a-\p-jy-cm-bnP-\n¡p¶ Hm-tcm-cp¯cpw- hy-XykvX- kz-`m-h¡m-cm-Wv.- ssZ-ho-Icm-bn- Po-hn¡p¶hÀt]m-epw- hyXy- k v X - X - b pÅh- c m- W v . - AsX´m-bm-epw-,- Hm-tcm- Zn-h-k-hpwk-am-[m-\-]-c-am-bn- Po-hn¨p-t]mIp-hm³ Hm-tcm-cp¯cpw- t\-cnSp¶ {]-iv\§fpw- {]-Xn-kÔn-Ifpw- hn-h-cn¡p-hm³ km-[n¡p-IbnÃ.- Zm-cn-{Zy¯n I-gn-bp¶ At\-IÀ,- ""F-sâ A-hØbv¡v F¶p- amäapæm-Ipw''- F¶v hne- ] n¡p¶p- . - Ip- S pw- _ - { ]- i v \ §fn A-I-s¸«n-cn¡p¶hÀ,""R§fp-sS- Po-hn-Xw- ]q-h-Wnbm³ F- s ´¦n- e pw- amÀ¤aptæm?''- F¶v Nn´n¨v I®p-\oscm-gp¡p¶p-.- C§s\- Hm-tcmcp¯cp-sS-bpw- I-jvS-X-IÄ ImWp-t¼mÄ,- F´n-\m-Wv X§Ä Cu- tem-I¯n P-\n¨Xv F¶v A- t \- I À AÛp- X - s ¸Sp¶p- . F¶mÂ,- ssZ- h ¯n- s â Xn- c sªSp¡s¸« Zm-k-\m-b- ]usem-kv,- Cu- tem-I¯n FÃm{]-iv\§fp-sS-ta-epw- hn-P-bw- hcn¡p-I-bpw- X-sâ A-h-km-\- \mfp- I - f n C- { ]- I m- c w- {]- k v X mhn¡p-I-bpw- sN-bvXp-:

""Rm³ \à t]mÀ s]m-cp-Xp,Hm«w- Xn-sI¨p-,- hn-izm-kw- Im¯p.C-\n- \o-Xn-bp-sS- In-co-Sw- F-\n¡mbn- sh¨n-cn¡p¶p-;- A-Xp- \o-XnbpÅ \ym- b m- [ n- ] - X n- b m- b IÀ¯m-hp- B- Zn-h-k¯n F\n¡p- \ÂIpw-;- F-\n¡p- am-{X-aÃ,A-h-sâ {]-Xy£X-bn {]n-bwsh¨ G-hÀ¡pw- Iq-sS''(-2- Xn-sam-.- 4-:-7-,-8-)-.

C-Xp- am-{X-aÃ,- X-t¶m-sSm¸wip-{iq-j- sN-bvX- hn-izm-k¯nsâ \n-P-]p-{Xm-b- Xn-sam-sY-tbmkn-\p- ]u-sem-kv F-gp-Xp¶ hnizm- k ¯n- s â hm¡p- I - f n \n¶pw-,- Cu- tem-I¯n B-bncn¡p¶ \mw- Hm- t cm- c p¯cpwC¯cw- hn-P-b§Ä B-kz-Zn¡pI-bpw- A-Xv {]m-]n¡p-hm-\pÅ amÀ¤§Ä I- s æ¯p- I - b pwsN¿W- s a¶v \- a p¡v a- \ Ênem¡mw-. ""\o-tbm- ssZ-h¯n-sâ a-\p-jy-\mbp-tÅm-th-,- A-Xp- hn-t«m-Sn- \o-Xn,`àn-,- hn-izm-kw-,- kvt\-lw-,- £a,ku-ay-X- F¶n-h-sb- ]n´p-S-cp-I-.hn-izm-k¯n-sâ \à t]mÀ s]mcp-Xp-I-;- \n-Xy-Po-h-s\- ]n-Sn¨psImÄI- ; - A- X n¶m- b n- \o- hnfn¡s¸«p- A-t\-Iw- km£n-I-fpsS- ap¼m-sI- \à kzo-Im-cw- I-gn¨p-

h-tÃm''(-1- Xn-sam-.- 6-:-1-1-,-1-2-)-.

A-sX-,- b-YmÀ° {InkvXo-b- Po-hn-Xw- shÃp-hn-fn-IÄ \n-dªXm-Wv.- H-cp- ]-t£ temI¯n-\p- A-\p-cq-]c - m-bn- Po-hn¡pI-bpw- Cu- tem-I-Po-hn-X-s¯ {][m-\y-apÅXm-bn- Im-Wp-Ib - pw-,- PUm- ` n- e m- j §Ä \n- d - t häns¡mæv,- ""Xn¶p-I-,- Ip-Sn¡p-I-,B-\µn¡p-I''- F¶v ]-dªv bmsXm- c p- e£y- h p- a nÃm- s X- Pohn¡p-I-bpw- sN¿p¶hÀ¡v bmsXm-cp- {]-Xn-kÔn-I-fpw- CÃm-bncn¡mw-.- F¶m {In-kvXp-hn-sâ A-\p-bm-bn-If - m-bn- Po-hn¡p-hm³ B-{K-ln¡p¶hÀ I-jvS§fn-eqsS-bpw- {]-bm-k§fn-eq-sS-bpw- IS-t¡æXm-Ip¶p-. in- j y·m- s c- ss[- c y- s ¸Sp¯ns¡mæv hn- i zm- k ¯n apt¶dm³ ]u-sem-kv B-lzm-\wsN¿p¶p-:- ""\mw- A-t\-Iw- I-jvS§fnÂIq-Sn- ssZ-h-cm-Py¯n IS--t¡æXm-Ip¶p''- (-A-.-{]-.- 1-4-:-2-2-)-. ""\-ap¡p- t]m-cm«w- DÅXp- P-Ucà§tfm-SÃ,- hm-gvN-I-tfm-SpwA-[n-Im-c§tfm-Spw- Cu- AÔImc¯n-sâ tem-Im-[n-]-Xn-I-tfm-Spw-

www.jesuscalls.org amˬv

2018 tbip hnfn¡p¶p

35


kzÀtÃm-I§fn-se- Zp-jvSmßtk\-tbm-Spw- A-t{X''- (-F-s^-.- 6-:-1-2-)-.

IÀ¯m-hm-b- tb-ip-hn-t\m-SpsF-Iy-s¸«v kzÀ¤cm-Py¯n {]th- i n¨v \n- X y- P o- h ³ {]m- ] nt¡æXn-\v \½p-sS- FÃm- I-jvSX-I-sf-bpw- A-Xn-Po-hn¨p-sImæv Cu- tem-I¯n P-b-Po-hn-Xw- \bn¡p-hm³ hn-ip² ]u-sem-kv D-]-tZ-in¡p¶ Zn-hy- h-gn-I-sf- \ap¡v ]-cn-tim-[n¡mw-.- Cu- h-gnI-fn-eq-sS- k©cn¨v \-ap¡v P-bmfn-I-fm-Imw-.

\o-Xn-amÀ¤w-: ""A§s\- a-\p-jy³ sh-dpw- hn-izmk¯m-eà {]-hr¯n-If - m X-t¶ \o- X o- I - c n¡s¸Sp¶p- F¶p\n§Ä Im-Wp¶p''(-bm-t¡m-_v 2-:-2-4-)-.

cm-lm-_v F¶v th-iym-kv{Xo,ssZ- h ¯m Xn- c - s ªSp¡s¸«h-sc- ]qÀ®lr-Z-b-t¯m-sSk-lm-bn¨Xn-\mÂ,- B- \à {]hr¯n-bn-eq-sS- A-hÄ \o-Xo-Icn¡s¸«p- (-bm-t¡m-_v 2-:-2-5-)-.- AXp- s Imæv , - \o- X n- ] m- X - b n k©cn- t ¡æXv \- s ½ kw_Ôn¨v {]m-[m-\y-apÅ Im-cy-amWv.- \½p-sS- ""a-\Êm£n-Iq-sSkm£yw- ]-dªpw- A-h-cp-sS- hnNm-c§Ä X½n Ipäw- Np-a¯pI-tbm- {]-Xn-h-Zn¡p-I-tbm- sNbvXpw-sImæv''- k-Ie - X - pw- \-ap¡v sh-fn-hm¡n¯cp¶p- (-tdm-aÀ 2-:15;1- tbm-l.- - 3-:2- 0- )- .- - \o-Xn-bp-sS- Ipäaä ]m- X - I Ä \- a p¡v Xn- c - s ªSp¡mw-.- C-Xv ssZ-h¯n-\v {]-km-ZI-c-am-Ip¶p-. P-Uo-I-X- D-bÀ¯p¶ A-\mh-iy- Nn´IÄ,- ssZ-h¯n-\p- hntcm-[-am-bn- {]-hÀ¯n¡p-hm³ \s½ t{]-cn¸n¡p¶p-.- \mw- k-I-etcm-Spw- k-am-[m-\¯n I-gn-bWw- F¶v \½p-sS- A´cw-Kw- ]d-bp¶p-.- F¦n-epw-,- P-Uo-Ia - \ - ÊmI- s « \½n i- { Xp- X - b pw- , - Ibv ] pw,- ]n- W ¡hpw- I- e - l - h psaÃmw- Dæm¡p¶p-. H-cp- am-Xm-hv X-sâ a-Is - \- \o36

tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018

Xn-amÀ¤¯n h-fÀ¯n-.- A-h³ ]-T-\w- ]qÀ¯n-bm¡n- tPm-enbn {]-th-in¨t¸mÄ,- A-h-\v X¡Xm-b- H-cp- Po-hn-X-]¦m-fnsb- I-sæ¯n- hn-hm-l-hpw- \S¯n-.- s]¬Ip«n-bpw- \o-Xn-h-gnI- f n k©cn¨p- . - Ip- S pw- _ {]mÀ°\-bn-eq-sS-bpw- th-Z-]pkvX-I- hm-b-\-bn-eq-sS-bpw- AhÄ BßmÀ°am-bn- ssZ-hs¯ A-t\z-jn¨p-t]m¶p-.- F¦nepw- Zn-hk - §Ä I-gnªt¸mÄ,P-Uo-I- Nn´IÄ¡v A-hÄ CSw- \ÂIm³ Xp-S§n-.- Ip-Spw-_Po-hn-X¯n-se- FÃm- A-\p-{K-

C¯cw- P-Uo-INn´I-sfD-t]£n¨v,ssZ-hmßm-hn-\v \n§-fp-sS- Důn C-Sw- \ÂIp-sa¦nÂ,A-Xv \n§sf\o-Xn-]m-X-bn-te¡v \-bn¡pw-.-

l§fpw- {]m- ] n¨p- I - g nª t¸mÄ,- IÀ¯m-hn-s\- A-t\zjn¡p¶Xpw- th-Z] - p-kvXI - w- hmbn¨v {]mÀ°n¡p¶Xpw- A-hÄ km-h-[m-\w- a-d¶p-.- Cu- A-h-kc¯n-\m-bn- X¡w- ]mÀ¯n-cp¶ ]n- i m- N v,- A- \ m- h - i y- a m- b Nn´I-fpw-,- tIm-]w-,- i-{Xp-X-,- Ibv]- ap-Xe - m-b- kz-`m-h§fpw- Ah-fn D-f-hm¡n-.- A¶p-h-scbpw- k-am-[m-\-t¯m-sS- I-gn ªn-cp¶ Ip-Spw-_¯n {]iv \ §Ä D- f - h m- b n- . - {]- t XyIn¨pw- X-sâ A½m-hn-b½sbA- h Ä e£yw- s h¨p- s Imæv A-\m-h-iy-am-bn- A-h-sc- th-Z\n¸n¨p-.- A-h-fp-sS- {]-hr¯nIÄ Iæv B- ]m-hw- am-Xm-hv h-f-sc- \n-cm-i-bn-em-bn-.- F¦n-

www.jesuscalls.org

epw-,- ap¼s¯¡mÄ Iq-Sp-X D- ] - h m- k - t ¯m- S pw- {]mÀ°\tbm-Spw-Iq-sS- Cu- am-Xm-hv ssZh-s¯ A-t\z-jn¡p-I-bpw-,- Xsâ a-cp-a-I-fn {]-hÀ¯n¨psImæn-cp¶ P-Uo-I-Nn´I-sfbpw- ss]-im-Nn-I- {]-hr¯n-Is - fbpw- im-kn¨p- {]mÀ°n¡p-Ibpw- sN-bvXp- (-^n-en-.- 2-:-1-0-)-.A½bp- s S- {]mÀ°\- tI« IÀ¯m- h v , - {]n- b - a- I - f p- s SDůn {]-hÀ¯n¨n-cp¶ PUo-I- Nn´I-sf- X-IÀ¯p-Ifªp-.- H-cp- Zn-h-kw-,- bm-sXm-cpXmÂ]- c y- h p- a nÃm- s X- A- h Ä th- Z - ] p- k v X - I w- F- S p¯v hmbn¡m³ Xp- S §n- . - Xm- s g¸dbp¶ Xn-cp-h-N-\w- A-h-fp-sSI®p-I-fn ]-Xnªp-: "".-.-.-\n§Ä ssZ-h-t¯m-Sp- t]m-cmSp¶p- F¶p- h-c-cp-X-tÃm''(-A-.-{]-.- 5-:-3-9-)-.

X-sâ FÃm- Zp-jvS-kz-`m-h§fpw- X-\n-t¡mÀ½h¶p-.- A-hÄ A-hn-sS- ap«p-Ip¯n-,- I-Tn-\-am-bnI-c-bp-I-bpw- IÀ¯m-hn-s\- ap-dpsI- ]n-Sn¡p-I-bpw- sN-bvXp-.- I-cpWm-k¼¶\m-b- IÀ¯m-hm-btb-ip-,- A-ht- fm-Sp- £an¡p-Ib - pwA- h - f p- s S- Po- h n- X - s ¯ ]pXp¡n¸Wn-bp-I-bpw- sN-bvXp-.tem- I ¯n- \ p- \ÂIm³ I- g nbm¯ Zn-hy-k-am-[m-\w- B- IpSpw- _ - s ¯ H- c n¡Â¡q- s S\nd¨p. {]n-b- k-tlm-Z-cn-am-tc-,- \n§fpw- C-Xp-t]m-se- P-Uo-I- Nn´IÄ¡v C-Sw-\ÂIn-,- lr-Zb - ¯n ssZ- h - t ¯m- S p- i- { Xp- X - ]p- e À¯p¶p-thm-?- A-Xv \o-Xn- amÀ¤aÃ.- C¯cw- P-Uo-I-Nn´I-sf- Dt]£n¨v,- ssZ-hmßm-hn-\v \n§fp-sS- Důn C-Sw- \ÂIpsa¦nÂ,- A-Xv \n§sf- \o-Xn-]mX-bn-te¡v \-bn¡pw-.- k-am-[m-\hpw- Po-h-\pw- {]m-]n¡p-hm³ AXv h-gn-sbm-cp¡pw- (-tdm-aÀ 8-:-6-)-.cm-lm-_pw-,- ap-I-fn {]-kvXmhn¨ bp-h-Xn-bpw- Cu- ssZ-ho-Ih- g n- Xn- c - s ªSp¯p- \o- X o- I -


cn¡s¸«p-.- Cu- ]m-X- ]n´p-S-cpI-;- \o-Xn-]m-X-I-fn-eq-sS- \-S¶v kam-[m-\- Po-hn-Xw- B-kz-Zn¡p-I-.

ssZ-ho-I-X-bp-sS- h-gn-: ""kw-Xr-]vXn-tbm-Sp-Iq-Sn-b- ssZ-h`àn- h-en-b- B-Zm-bw-X-s¶''(-1- Xn-sam-.- 6-:-6-)-.

Cu- Xn-cp-h-N-\w- A-\p-k-cn¨v,`£n¸m³ A-lm-ch - pw-,- D-Sp¡m³ h-kv{X-hp-ap-sæ¦n A-Xp- a-XnF¶ Nn´tbm-sS- \-ap¡v kwXr-]vX-cm-bn-cn¡mw-.- {Z-hym-{K-lhpw- aäpÅ Im-cy§tfm-SpÅ taml-hpw- \-ap¡p-sæ¦n \mw- hnizm- k w- hn«p- g ¶p- _- l p- Z pxJ§Ä¡p- A-[o-\-cm-bn¯o-cpwF¶v ]u-sem-kn-eq-sS- th-Z-]pkv X - I w- \- a p¡v ap¶dn- b n¸v \ÂIp¶p- (-1- Xn-sam-.- 6-:-1-0-)-. ""ap-s¼ A-h-sâ cm-Py-hpw- \o-Xnbpw- A-t\z-jn¸n³;- A-tXm-Sp-Iq-sSC-sXm-s¡bpw- \n§Ä¡p- In«pw''(-a¯m-.- 6-:-3-3-)-.

Xn- c p- h - N - \ w- A- \ p- k - c n¨v , X§fp-sS- Dŧfn ssZ-h¯n\v {]-Ya - Øm-\w- \ÂIp¶hÀ¡v A- h À tNm- Z n¡p¶Xn- \ pwNn´n¡p¶Xn-\pw- A-Xy´w-]-cam-bn- k-I-e-hn-[- \·I-fpw- ssZhw- \ÂIpw- (-F-s^-.- 3-:-2-0-)-.- ssZhm-\p-{K-lw- CÃm-sX- \½p-sSkz´w- Úm- \ ¯n- e q- s S- b pwiàn-bn-eq-sS-bpw-,- ]-cn-{i-a§fneq-sS-bpw- k¼¯pæm¡m³ {ian¡p-t¼mÄ {]-iv\§Ä D-S-seSp¡pw-.- a-dp-`m-K¯v,- ""IÀ¯m-th,F-sâ Důn h-tc-W-ta-;- At§bv¡p- {]-km-ZI - c - a - m-b- Im-cywsN¿p-hm³ F-s¶ I-cw-]n-Sn¨p- \S- t ¯W- t a''- F¶v ]- d ªpsImæv ssZ- h o- I - a mÀ¤¯n k©cn¡m³ \-ap¡v {i-an¡mw-.C-Xm-Wv ssZ-h¯n-\p- {]-km-Z-Ic-am-b- amÀ¤w-. ssZ-hi - p-{iq-j- sN¿p¶ H-cpkv{Xo-sb- Rm³ Iæp-ap«n-.- Xsâ buÆ\-Im-e¯v X-\n¡pt_m-[n¨Xp-t]m-se- h-kv{X-[mc-Ww- sN-bvXv,- tam-i-am-b- ]p-

kvX-I§Ä hm-bn¨v,- X-sâ lrZ- b ¯n- \ pw- I®p- I Ä¡pwXmÂ]-cy-apÅ h-gn-I-fn-eq-sSA-hÀ k©cn¨p- (-k` - m-{]-.- 1-1:9).F¶m FÃm- Rm-b-dm-gvN-bpwA-hÄ Øn-c-am-bn- ]Ån-bn t]m-bn-cp¶p-.- A-h-fp-sS- DÅwaämÀ¡pw- A-dn-bnÃm-bn-cp¶p-. A-h-fp-sS- lr-Z-b¯n-sâ AhØbn IÀ¯m- h v th- Z \n¨p;- X-s¶ A-t\z-jn¡p-hm\pÅ H-cp- A-h-k-cw- A-hÄ¡v e-`n¡p-hm³ Im¯n-cp¶p-.- BZn-hk - w- B-KX - a - m-bn-.- A-Xp-hs - cbpw- {]-iv\§fnÃm-sX- t]m-bn-

bpw- A- t §bv ¡ p- k- a À¸n ¡p¶p-.- A§bÃm-sX- aäp- bmsXm-cp- amÀ¤hp-anÃ.- F-s¶ \bn-t¡W-ta-.-.-.''- F¶p- {]mÀ°n¨p-.- A-Xn-\p-ti-jw- A-h-fpsS- Po- h n- X ¯n h- e n- b amäapæm-bn-.- I¬tam-lw-,- P-Utam-lw-,- Po-h\ - ¯n-sâ {]-Xm-]wXp-S§n- FÃm- eu-In-I- Nn´Ifpw- A-h-sf- hn«p-am-dn-. ""H-cp-h³ {In-kvXp-hn-em-bm Ah³ ]p-Xn-b- kr-jvSn- B-Ip¶p-;- ]g-b-Xp- I-gnªp-t]m-bn-,- C-Xm-,- AXp- ]p-Xp-Xm-bn- XoÀ¶n-cn¡p¶p''(-2- sIm-cn-.- 5-:-1-7-)-.

Cu- Xn-cp-h-N-\w- A-\p-k-cn¨v A-h-fp-sS- Po-hn-Xw- ]qÀ®am-bpw]p-Xn-b-Xpw- ssZ-h¯n-\p- {]-kmZ-apÅXm-bpw- amäs¸«p-. ku-ay-X-bpw- im´X-bp-apÅ Bßm-hn-sâ kuµcy¯m Aew- I r- X - a m- b - A- h - s f- Iæv aäpÅhÀ AÛp-X-s¸«p-. {]n-b- bp-hX - n-It- f-,- ap-If - n ]dª cæp- Im-cy§fn \n§Ä G-Xv Xn-c-sªSp¡pw-?- eu-In-Iam- b - X pw- ]p- d - s a- b pÅXp- a m- b kuµcy-tam-,- A-tXm- ssZ-ho-I- hgn-I-fn \-S¡p¶ Bßm-hn-sâ kuµcy-tam-?

ssZ-h¯n-sâ h-N-\w{i²tbm-sSssI-s¡mÅp¶X\p-k-cn¨m-bn-cn¡pw\½p-sS- hn-izm-kw-

cp¶ A-h-fp-sS- Po-hn-Xw- {]-XnIq-e-am-bn-.- B-cp-sS-bpw- k-lmbw- e-`n¡m-sX- A-hÄ hn-jan¨p-.- B-cp-sS-bpw- k-lm-bw- e`n¡m- s X- A- h Ä G- I m´Xbn hn-e-]n¨p-sImæn-cp¶p-.B- k-a-bw- ssZ-h-kvt\-lw- Ah-sf- \n-d¨p-.- tb-ip-hn-sâ kvt\lw- ]qÀ®lr-Z-b-t¯m-sS- Xncn¨dnªv,- A-hÄ ap«p-Ip¯nA- \ p- X - ] n¨p- . - A- X p- h - s c- b pwssZ- h - k vt\- l - s ¯ Xm³ XÅn¡fªp-ht- Ãm- F¶v ]-cnX-]n¨p-.- X-t¶m-Sp- kw-km-cn¨ tb-ip-hn-\m-bn- A-hÄ X-sâ Pohn- X - s ¯ ]qÀ®am- b pw- kaÀ¸n¨p-sImæv,- ""tb-ip-th-,- Ft¶m-Sp- £an-t¡W-ta-;- F-sâ Po-hn-X-s¯ Rm³ ]qÀ®am-

""\½p-sS- ssZ-ha - m-b- b-tlm-ht- bmSp- \mw- hn-fn¨t]£n¡p-t¼m-sgms¡bpw- A-h³ \-ap¡p- A-Sp¯ncn¡p¶Xp-t]m-se- ssZ-hw- C-{XA-Sp¯n-cn¡p¶ t{i-jvTP - m-Xn- GXpÅq-?''(-B-hÀ.- 4-:-7-)-.

ssZ-h¯n B-{i-bn¡p¶hÀ¡pw- , - ssZ- h - ` àn- b n Pohn¡p¶ G-hÀ¡pw- ssZ-h¯nsâ Cu- hm-KvZ¯w- _m-[-I-amWv.- {]-]©s¯ ap-gp-h³ krjvSn¨ ssZ-hw- \-t½m-Sp-Iq-sSbpÅXv F-{X- `m-Ky-]-Z-hn-bm-Wv.

hn-izm-k¯n-sâ h-gn IÀ¯m-hm-b- tb-ip- A-Xo-hI-jvS-XÄ k-ln¨p-,- {Iq-in Xd-bv¡s¸«p-,- a-cn¨p-,- A-S¡s¸«p.G-gp- Zp-cmßm¡fp-sS- _Ô\¯n \n¶pw- tb-ip-hn-eq-sS- hn-

www.jesuscalls.org amˬv

2018 tbip hnfn¡p¶p

37


Sp-hn¡s¸« a-KvZ-e¡m-c¯n- adnb-,- ssZ-h-t¯m-SpÅ h-en-bkvt\-lw- \n-an¯hpw-,- \µn- \nan¯hpw- , - B- g v - N - h «¯n- s â H¶mw- \mÄ A-Xn-cm-hn-se- Ccp«pÅt¸mÄ X-s¶ IÃd-bv¡Â sN¶p-.- IÃsd¡Â \n¶pw- IÃv D-cp«n- amän-bn-cn¡p¶Xv Iæv sR«n-t¸m-bn-.- D-S³X-s¶ A-hÄ Hm-Sn-s¨¶v C¡m-cyw- in-jy·m-scA- d n- b n¨p- . - ]- s {Xm- k pw- tbml¶m- \ pw- Hm- S n- IÃsd¡Â F¯n-sb¦n-epw- tb-ip-hn-sâ ico-cw- A-hn-sS- IænÃ.- tb-ip-hns\- Npän-bn-cp¶ io-e-IÄ H-cnS¯p- Np- c p«n- s h¨n- c n¡p¶XpIæp-.- F´p- sN¿W-sa¶dn-bmsX- in-jy·mÀ Xn-cn-sI- t]m-bt¸mÄ,- a-dn-b- A-ht- cm-sSm¸w- t]mIm-sX- am-dn- tb-ip-hn-s\- HmÀ¯pI-cªp-sImæp- \n¶p-.- X-t¶mSpÅ A-h-fp-sS- kvt\-lw- a-\Ênem¡n-b- ]p-\-cp°m-\w- sN-bvXtb-ip-,- X-sâ hm-KvZ¯a-\p-kc - n¨v B-Zyw- A-hÄ¡p- {]-Xy£\m-bn.in-jy·mÀ¡p-t]m-epw- e-`n¡m¯ Cu- `m-Kyw- Cu- ]m-h-s¸« kv{Xo¡v e-`n¡m-\pÅ Im-c-Ww,tb-ip-hn-s\- Im-Wm-Xm-bn«pw- AhÄ¡v IÀ¯m-hn-epæm-bn-cp¶ hn-izm-ka - m-bn-cp¶p-.- C-Xn-s\- ""ASn-bp-d¨ hn-izm-kw''- F¶v A-s¸mkvX-e-\m-b- ]u-sem-kv {]-kvXmhn¡p¶p- (-2- Xn-sam-.- 1-:-5-,-6-)-. ""B-Ib - m hn-izm-kw- tIÄhn-bmepw- tIÄhn- {In-kvXp-hn-sâ h-N\¯m-epw- h-cp¶p''(-tdm-aÀ 1-0-:-1-7-).

IÀ¯m-hn-t\m-Sp- tNÀ¶v ip{iq-j- sN-bvX- a-KvZ-e¡m-c¯n- a-

dn- b - , - tb- i p- h n- s â hm¡p- I Ä {i²tbm-sS- tIÄ¡p-I-bpw- Ah-\n D-d¨p- hn-iz-kn¡p-I-bpwsN-bvXp-.- ssZ-h¯n-sâ h-N-\w{i²tbm-sS- ssI-s¡mÅp¶X\p-k-cn¨m-bn-cn¡pw- \½p-sS- hnizm-kw- (-sb-sl-.- 3-:3- ;- - bn-sc-.- 1-5:16).\½p-sS- ssZ-\w-Zn-\- Po-hn-X¯n t\- c n- S p¶ {]- i v\§Ä¡pa²y¯n D-d¨p-\n¡m³ Cuhn-izm-kw- \-ap¡v h-en-b- k-lmb-am-bn-cn¡pw-. A- t \- I w- hÀj§Ä¡pap¼v F-sâ `À¯m-hv k-tlm-.Zn-\-I-c-\pw- F-sâ a-I-fpw- I-Tn\- tcm-Km-hØbn-em-bn-.- A©pam-kw- am-{Xw- {]m-b-apæm-bncp¶ R§fp-sS- a-IÄ a-cn¨pt]m- I pw- F¶v FÃm- h - c pwNn´n¨p- . - Rm³ h- e n- b - IjvS¯n-em-bn-.- B- k-a-bw-,- tbip- am-{X-am-bn-cp¶p- F-sâ GI- B-izm-kw-.- Rm³ th-Z-]pkvXI - w- F-Sp¯p-;- G-Xp-`m-Kw- hmbn¡W-sa¶v F-\n¡dn-bnÃmbn-cp¶p-.- A-{X-am-{Xw- Rm³ ZpxJ¯n-em-bn-cp¶p-.- F-s¶ B-izkn¸n¡m³ B-cp-anÃm-bn-cp¶p.B- k-ab - w-,- C-t¿m-_n-\p- t\-cn« I-Tn-\-tim-[-\-I-sf-bpw-,- B- ka-b¯v A-h³ ssZ-h-s¯ ap-dpsI- ]n- S n¨sX§s\- s b¶papÅ Im- c y§Ä Rm³ HmÀ¯p.- A-{]-Im-cw- sN¿m³ Xo-cp-am-\n¨p-sImæv C-t¿m-_nsâ ]p-kvX-Iw- hm-bn¡m³ XpS§n-.- ""ssZ-h¯n-sâ h-N\ - w- Poh-\pw- ssN-X-\y-hp-apÅXm-Wv''(-F{- _m-.- 4-:1- 2- )- .- - A-X\ - p-kc - n¨v,- Xsâ h-N-\¯n-eq-sS- ssZ-hw- F-

t¶m-Sp- kw-km-cn¡p¶Xm-bn- F\n¡v tXm¶n-.- B- h-N-\§fneq-sS- C-t¿m-_n-sâ hn-izm-kwF¶n-te¡v C-d§n-.- B-Ip-es¸Sm-sX- ssZ-h-t¯m-Sp- {]mÀ°n¡p¶Xn-\pÅ Zn-hy-iànF- \ n¡v e- ` n¨p- . - IÀ¯m- h v AÛp-Xw- {]-hÀ¯n¨p-.- Nn-e- Znh-k§Ä¡pÅnÂ,- F-sâ aIÄ ku-Jyw- {]m-]n¨p-.- Nn-e- amk§Ä¡pÅnÂ,- F- s â `À ¯m-hpw- ]qÀ®ku-Jyw- {]m]n¨p-.- C-t¿m-_n-s\-t¸m-se- ssZhw- A-t±l-s¯ cæp-a-S§m-bnA-\p-{K-ln¡p-I-bpw- ip-{iq-jbn Iq-Sp-X iàn-tbm-sS- D]-tbm-Kn¡p-I-bpw- sN-bvXp-. {]n-b- k-tlm-Zc - n-am-tc-,- D-d¨hnizm-kw- \ÂIn- \-s½ t]mäp¶Xv ssZ-h-h-N-\-am-Wv.- F-{X-t¯m-fwssZ-h-h-N-\-s¯ \mw- am-\n¡ptam-,- A-{X-b-[n-Iw- ssZ-hm-\p-{Klw- ssZ-h¯n \n¶pw- {]m]n¡m³ \-ap¡v km-[n¡pw-.- CXp-h-sc-bpw- tb-ip-hn-s\- c£I\m-bn- lr-Z-b¯n kzo-I-cn¡msX-bpw-,- \o-Xn-]m-X-bn \-S¡msX-bpw-,- ssZ-ho-I- h-gn-I-fn \S¡m-sX-bpw- hn-izm-k¯n thcq¶m-sX-bpw- \½p-sS-bn-S-bn B- s c¦n- e p- a p- s æ¦nÂ,- D- d ¨kvtXm- { X- t ¯m- s S- A- s Xms¡bpw- sN¿p-hn³ (-sIm-sem-.2:6,-7-)-.- A-t¸mÄ ]u-sem-kv As¸m-kvXe - ³ ]-db - p¶Xp-t]m-se,\à t]mÀ s]m-cp-Xm-\pw-,- P-b-Pohn-Xw- \-bn¡m-\pw-,- hn-izm-kwIm¡p-hm-\pw-,- \o-Xn-bp-sS- In-coSw- {]m-]n¡p-hm-\p-apÅ Ir-]- ssZhw- \-ap¡v \ÂIpw-.

Csabn ip{iqj... Fsâ aI³ APp amXyp tXmaknsâ s\©n Hcp apgbpæmbn. tUmIv S dpsS ASp¡Â sImæpt]mbt¸mÄ, AXv sImgp¸v ASnªpIqSnbXmsW¶pw ikv{X{Inb sN¿Wsa¶pw tUmIvSÀ ]dªp. X¡met¯¡v acp¶pIÄ \ÂIn. B kabw Rm³ ktlmZcn sÌÃm Zn\Ic\v {]mÀ°\ At]£n¨psImæv Is¯gpXn. {]mÀ°\bv¡ptijw ""ssZhw aIs\ sXm«v AÛpX kuJyw \ÂIpw'' F¶v ktlmZcn F\n¡v adp]Sn Ab¨p X¶p. AX\pkcn¨v , ssZhw AÛpXw {]hÀ¯n¨p; apg A{]Xy£ambn. ikv{X{InbbpsS BhiyanÃ. Ah³ ]qÀ®kuJyw {]m]n¨p. ssZh¯n\p kvtXm{Xw. þ kmen sI. amXyp {]mÀ°\IÄ¡pw A\p{Kl¯n\pambn ktlmZcn¡v \µn ]dbp¶p. 38

tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018

www.jesuscalls.org


]¯p- Zn- h - k w- I- g nªv knÂhn- b - b p- s S- hn- h m- l w- \S¡p¶Xn-\m k-t´m-ja - p-Jc - n-Xam-bn-cn-t¡æ A-h-fp-sS- `-h-\¯n ¾m-\X - - \n-dªp-\n¶p-.- s]mSp¶s\- A-h-fp-sS- ap-J¯pæm-bsNm-dn¨n-epw- s]mÅepw- th-Z\ - b - pf-hm¡n-;- th-Z-\- k-ln¡m-\m-hmsX- A-hÄ I-jvS-s¸Sp¶Xv ho«pIm-sc- th-Z-\n¸n¨p-.- A¶p-h-scbpw, hn-hm-l£W¡¯v \ÂIp¶Xn-\pw-,- tjm¸nw-Kn-\p-am-bn- t]mbn-cp¶hÀ A-sXm-s¡bpw- a-Xnbm¡n- knÂh-bn-te¡v {i² Xncn¨p-.- h-c-sâ _Ôp¡Ä ]-dª Im-cyw- Bân- h¶v A-h-fp-sS- amXm-]n-Xm¡tfm-Sp- ]-dªt¸mÄ A-hÀ B-sI- X-IÀ¶p-t]m-bn-.- hnhm-lw- th-sæ¶p- h-bv¡m³ AhÀ B-tem-Nn¡p¶p-.- C-Xv ssZ-hln-X-a-söpw-,- A-Xp-sImæm-Wv A-hÄ¡v C§s\- kw-`-hn¡m³ ssZ-hw- C-Sb - m¡n-bs - X¶pw- A-hÀ Nn´n¨p-.- th-Z-\- H-cp- am-k-t¯mfw- Im-Wpw-;- Nn-eÀ¡v ku-Jy-amIm³ aq¶p- \m-ep- am-k-sa-Sp¡pw-.""hn- h m- l w- th- s æ¶p- hbv¡p¶p''- F¶ hmÀ¯ tI«t¸mÄ A-h-fp-sS- am-Xm-]n-Xm¡Ä lr-Z-bw- X-IÀ¶h-cm-bn-.- hn-tZi¯pÅ Nn-e- _Ôp¡Ä hn-am\-Sn¡äv F-Sp¯p-Ig - nªp-.- C-cp-hn`m-K§fn \n¶p-apÅ _Ôp¡Ä aq¶p- Zn-h-kw- ap¼p-X-s¶ F¯n-t¨cpw-.- tlm«Â,- Im-a-d-,- hoUn- t bm- , - `£Ww- ap- X - e m- b - h _p¡v sN-bvXp- I-gnªp-.- \m-epZn-h-k-hw- ap¼v A-hÀ km-cn-bpw-

Xm-en-bpw- hm§n-.- h-f-sc- I-jvS-amb-tÃm- F¶v FÃm-h-cpw- Nn´n¨p. ""A-hÄ ssZ-h-`àn-bpÅ bph-Xn-bm-Wv.-.-]n-s¶ F´p-sImæv A-hÄ¡v C-Xv kw-`-hn¨p-?'' ""CÃ.-.-.-ssZ-h¯n-\v Cu- hn-hmlw- C-jvS-anÃm-bn-cn¡pw-.-.-.'' ""h-c³ h¶ k-a-bw- \ÃXÃ.-.-. ""knÂhn-b- G-I- a-I-fm-Wv.-.-.-Ah-fp-sS- hn-hm-lw- \-S¶n-sæn A-Xv I-jvS-am-Wv.-.-.'' C- { ]- I m- c w- ]- e - A- ` n- { ]mb§fpw- ]-dªp-tI«p-.- ""tb-ip-th,tb-ip-th''- F¶v hn-fn¨v A-hÄ ssZ-h-t¯m-Sp- I-cªp-sImæn-cps¶¦n-epw-,- X-sâ am-Xm-]n-Xm¡fpsS- {]- b m- k w- k- l n¡m³ AhÄ¡v km-[n¨nÃ.- F¦n-epw- ssZhw- X- s ¶ D- t ]£n¡p- I - t bmeÖn¡m³ C- S - b m¡p- I - t bmsN¿p-I-bnà F¶v A-hÄ D-d¨phn-iz-kn¨p-.- {]-Xo£n¨Xn-epw- \mep- Zn-h-kw- ap¼v Ir-]- ap¯ÈnF¯n-t¨À¶p-. ""F´p-sIm-tæm- F-\n¡v t\c-s¯ h-c-W-sa¶v tXm¶n-.-.-.-A-XpsImæv s{S-bn³ Sn¡äv Iym³k sN-bvXv _Ên t]m¶p-..- .- ''- A-hÀ C§s\- ]-dªt¸mÄ,- knÂhn-bbp-sS- am-Xm-]n-Xm¡Ä s]m«n¡cªp-sImæv Im-cy§Ä hn-i-Zo-Icn¨p-. ""C-Xp- \n-an¯w- \n§Ä XIÀ¶n-cn¡p-I-bm-tWm-?- a-cp¶n-\v ]-cp¡fp-sS- Xo-{h-X- Ip-d-bv¡m³ Zn-hk - §Ä thæn-hc - pw-.- Rm³ Ah-sf- Nn-InÕn¡mw-.-.-.-A-Xpw- aq¶pZn-h-kw-sImæv.-.-.'' ""a-cn-tb- \n-\¡v G-sX¦n-epw-

Ip- i - h - s \- A- d n- b p- t am- ? ''- tPmen¡m-cn-tbm-Sp- ap¯Èn- tNm-Zn¨p.X- s â k- t lm- Z - c n- b p- s S- Xm- a kØe¯v H-cp- Ip-i-h³ Dæmbn-cp¶Xm-bn- A-dn-bmw- F¶v AhÄ ]-dªp-. A-hÀ A-h-tfm-Sp-Iq-sS- sN¶v A-h-s\-bpw- Iq«n- a-cp¶p-am-bnho«n h¶p-.- Nn-e-bn-\w- ]¨n-e-Ifp-sS- Nm-dpw- I-e§Ä Dæm¡p¶ a-jn-bpw- tNÀ¯pæm¡n-b- a-cp¶v A-h³ ap-J¯v tX¨p-sIm-Sp¯p-.A¶p- X-s¶ th-Z\ - - i-an¨p-.- FÃmhÀ¡pw- k-t´m-j-am-bn-. ""Ip- t ª.- . - . - \ o- ]Ån- b n sN¶v kvtXm-{X-aÀ¸n¡Ww-.-.-.''knÂhn- b - AÛp- X - t ¯m- s Sap¯Èn-sb- t\m¡n-.- aq¶p- Zn-h-ks¯ Nn-InÕbv¡p-ti-jw- th-Z-\]qÀ®am-bpw- i-an¨p-.- A-hÄ¡v ]qÀ®ku-Jyw- e-`n¨p-. ""Ip-i-h-sâ I-fn-a®v a-cp¶mWv.-.-.-ssZ-hw- \Ãh³.- A-sæn ssZ-hw- F-s¶ C-hn-sS- t\-c-s¯ F¯n¡p-am-bn-cp-t¶m-?''- F¶p- ]dªp-sImæv,- hn-hm-l¯n-sâ Hcp¡§fn GÀs¸Sm³ FÃm-scbpw- ap¯Èn- t{]mÕm-ln¸n¨p-.A©p- Zn-h-k¯n-\-Iw- h-[p- kuJyw- {]m-]n¨p-.- 7þmw- Zn-h-kw- ]Ånbn h¨v A-h-sf- Iæh-scÃmwAÛp-X-s¸«p-.- A-h-fp-sS- ap-J¯v H-cp- ]m-Sp-t]m-ep-anÃ.- k-Ie - X - pw- Ah-km-\n¨p- F¶v I-cp-Xn-b- AhØbn \n¶pw- ssZ-hw- AhÄ¡v ]p-Xp-Po-hn-Xw- \ÂIn-b-XpIæv FÃm-h-cpw- ssZ-h-s¯ ]mSn- kvXp-Xn¨p-. ""b- t lm- h - \- s ½ HmÀ¯ncn¡p¶p-;- A-h³ \-s½ A-\p-{K(-k¦o-.- 1-1-5-:-1-2-)-. ln¡pw''-

www.jesuscalls.org amˬv

2018 tbip hnfn¡p¶p

39


{]mÀ°\m {Kq¸n {]mÀ°n¡p¶ {]nb ktlmZcnamtc, \n§Ä¡v Ab¨pXcp¶ Hmtcm hnjb¯n\pwthæn Bß`mct¯msS {]mÀ°n¡pIbpw, \ÂIs¸Sp¶ hmKvZ¯ hN\§sf apdpsI ]nSn¡pIbpw sN¿pI. IÀ¯mhv Hcp AÛpXw sN¿pw. Ah³ \n§sf A\p{Kln¡pw. Ignbpsa¦n hmKvZ¯ hN\§Ä a\x]mTam¡pI.

Aán-b-`n-tj-Iw-;- -hn-Sp-X F-tØÀ {]mÀ°\m- {Kq¸ns\- B-cw-`w- ap-X A-h-km-\w- hsc- ssZ-hw- AÛp-X-I-c-am-bn- \S¯p¶p-.- Aán-b-`n-tj-Iw- R§fpsS- a²y¯n A-f-hnÃm-sX- ]-I-cs¸«p-.- Hm-tcm- hn-j-b§Ä¡m-bpw{]mÀ°n¡p-t¼mÄ,- k-tlm-Z-cn-amÀ ]-cn-ip²mßm-hn-\m \n-d-b-s¸«v I®p-\o-tcm-sS- {]mÀ°n¡pw-.- ssZhw- X§fp- s S- {]mÀ°\- tI«v X§fp-sS- A-hØIÄ¡v amäw- hcp¯n- F¶v A-hÀ km£yw- ]dªp- . - tcm- K - t ¯m- s S- h¶hÀ AÛp-X-hn-Sp-X {]m-]n¨v Xn-cn-sIt]m-bn-.- ssZ-h¯n-\p- a-l-Xzw-. þ im´n- P-_-Ip-amÀ,- sN-ss¶

h-en-b- B-izm-kw-,k-am-[m-\w-,- Zn-hym-\p-{K-lw F-tØÀ {]mÀ°\m- {Kq¸v hen-b- A-\p-{K-l-am-bn-cp¶p-.- hn-hn-[{]-iv\§Ä,- tPm-en-`m-cw-,- Ip-Spw-_{]- i v \ §Ä,- {]mÀ°n¡m- t \mIpªp§sf- t\m¡m-t\m- k-a-bwe-`n¡p¶nà Xp-S§n- hn-hn-[- {]iv\§tfm-sS- h¶hÀ¡v {]mÀ°\m- hn-jb - §Ä \ÂIn-bt- ¸mÄ,- AXv X§Ä¡p-thæn-bm-sW¶pÅ Nn´tbm-sS- Bßm-hn \n-dªv FÃm-h-cpw- {]mÀ°n¨p-.- XÂ^-e-ambn- A-h-scÃm-h-cpw- h-en-b- B-izmk-hpw-,- k-am-[m-\-hpw- Zn-hym-\p-{K-l§fpw- {]m-]n¡p-I-bpw-,- X§fp-sSkm£y§Ä {]-kvXm-hn¨v ssZ-hs¯ a-lX - z-s¸Sp¯p-Ib - pw- sN-bX v p. þ hÕe- tPm¬,- tIm-b¼¯qÀ 40

tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018

Kp-cp-X-cm-hØbn \n¶pwAÛp-X-ku-Jyw k- t lm- . - {]- I m- i n- s â cæphr¡I-fpw- X-I-cm-dn-em-hp-I-bpw-,- Xsâ i-co-cw- U-bm-en-kn-kn-t\m-Sp- {]Xn-I-cn¡m-Xn-cn¡p-I-bpw- sN-bvX-Xn\m Kp-cp-X-cm-hØbn-em-bn-.- kuJy¯n-\m-bn- F-tØÀ {]mÀ°\m{Kq¸n {]mÀ°n¨Xn-\p-ti-jw-,- At±l¯n- \ p- ku- J yw- e- ` n¨p- . `£Ww- I-gn¡p-hm³ X¡h®wssZ-hw- AÛp-Xw- {]-hÀ¯n¨p-.- kuJyw- \ÂIn-b- ssZ-h¯n-\p- kvtXm{Xw-. þ F-kv.-F-kv.- ar-Xp-_m-knw-,sN-ss¶þ1-8

]-cn-ip²mßhn-sâ \-S¯n¸v h-f-sc- Ip-d¨p- k-tlm-Z-cn-amÀ am-{X-am-Wv R§fp-sS- F-tØÀ {]mÀ°\m- {Kq¸n ]-s¦Sp¯ncp¶Xv.- A-Xn-\m Iq-Sp-X ktlm-Z-cn-amÀ h¶p-tN-tcæXn-\pwR§fp-sS- {Kq¸v hÀ²n-t¡æXn\pw- R§Ä Bß`m- c - t ¯m- s S{]mÀ°n¨p- . - C¡m- c y¯n- \ m- b n{]mÀ°n¡p¶Xn- \ v R§Ä ktlm-Z-cn- sÌÃm- Zn-\-I-c-\v I¯p-sagp-Xn-.- ""]-cn-ip²mßm-th-,- Cu- {Kq¸v A§bp-tS-Xm-Wv;- A-Xn-\m Cu{Kq¸n-te¡v A§v k-tlm-Z-cn-am-scIq«n-h-cp-t¯W-ta''-.- ssZ-hw- Cu{]mÀ°\- tI«v,- Iq-Sp-X k-tlmZ-cn-amÀ ]-s¦Sp¡m³ k-lm-bn¨p-. Cu- am-k-s¯ hm-KvZ¯ h-N\w- R§Ä¡v h-f-sc- A-\p-{K-lw-

www.jesuscalls.org

]- I - c p¶Xm- b n- c p¶p- . - Hm- t cm{]mÀ°\m- hn-j-b§fp-sS-bpw-,- hmKvZ¯ h-N-\§sf- ap-dp-sI- ]n-Sn¨psImæv hn-izm-k-t¯m-Spw- I®p-\otcm-Spw-Iq-sS- R§Ä {]mÀ°n¨p-.]-cn-ip²mß \-S¯n¸v R§Ä hf-sc-b[ - n-Iw- A-\p-`h - n¨p-.- ssZ-h¯n\p- a-l-Xzw-. þ sl-]vkn-l- _yq-e-,Xm-cm-]p-cw

\-jvS-s¸« {]-am-Ww- Xn-cn-sIIn«n R§fp-sS- {Kq¸n-se- k-tlmZ-cn- tem-I¯m-bn-bp-sS- ho-Sn-sâ {]am-Ww- 1-7- hÀjw- ap¼v \-jvS-s¸«pt]m-bn-cp¶p-.- A-hÀ A-Xo-h-Zpx-J¯n I-gn-bp-Ib - m-bn-cp¶p-.- IÀ¯mhn-s\- H-cn¡epw- A-dnªn«nÃm¯ Cu- k-tlm-Z-cn-,- FÃm- am-k-hpw- hnizm-k-t¯m-sS- R§fp-sS- Iq«m-bvabn ]-s¦Sp¯p-.- {Kq¸n R§sfÃm-h-cpw- AÀ¸n¨ {]mÀ°\-IÄ ssZ- h w- ssI- s ¡mÅp- I - b pw- , - 1- 7 hÀjw- ap¼v \-jvS-s¸« {]-am-Wwho-sæSp¡p-hm³ A-h-sc- k-lmbn¡p-I-bpw- sN-bvXp-. k-tlm-Z-cn- Ko-X-bp-sS- `À¯mhv,- ssZ-hs - ¯ A-dnªn-cp¶p-sh¦nepw-,- ]n·mä¯n-em-hp-I-bpw- a-Zy-]m\¯n-\v A-Sn-a-s¸Sp-I-bpw- sN-bvXp.]Ån-bn t]m-Im-sX- ]qÀ®am-bpwssZ-h-s¯ a-d¶p- Po-hn¨p-.- A-t±l¯n- \ p- t hæn- R§Ä F- t ØÀ {]mÀ°\m- {Kq¸n {]mÀ°n¡p-Ibpw- k-tlm-Z-cn- sÌÃm- Zn-\-I-c-\v I-s¯gp-Xp-I-bpw- sN-bvXp-.- ssZ-hw-


{]mÀ°\- tI«v , - a- Z y- ] m- \ ¯n \n¶pw- tam-N-\w- {]m-]n¡p¶Xn\pw,- Ip-Spw-_-k-ta-Xw- ]Ån-bn t]m-Ip¶Xn-\pw- A-t±l-s¯ klm-bn¨p-.- ssZ-h¯n-\p- a-l-Xzw-. þ BÀ.- I-em-tZ-hn- tbm-K-\m-Zw-,C-Sp¡n-,- tI-c-f

\-jvS-s¸« a-I-s\- Xn-cn-sIe-`n¨p R§fp- s S- F- t ØÀ {]mÀ°\m- {Kq¸n-se- k-tlm-Z-cn- a-cnbmÄ H-cp- hn-[-h-bm-Wv.- A-hÀ¡v H- c p- a- I - \ pw- a- I - f p- a pæv . - aq¶phÀjw- ap¼v,- a-I³ ho-Sv hn«n-d§n-;]n-s¶ Im-Wm-Xm-bn-.- A-hs - \- FÃmbn-S¯pw- A-t\z-jn¡p-I-bpw- t]meo- k n ]- c m- X n- s ¸Sp- I - b pw- sNbvsX¦n-epw- {]-tbm-P-\-apæm-bnÃ.Cu- k- t lm- Z - c n- Øn- c - a m- b n- FtØÀ {]mÀ°\m- {Kq¸n ]s¦Sp¯v I®p- \ o- t cm- s S- {]mÀ°n¡m³ Xp- S §n- . - ssZ- h w{]mÀ°\- tI«v H-cp- AÛp-Xw- {]hÀ¯n¨p-.- Xn-cn-sI- ho«n h-cm³ a-I-s\- k-lm-bn¨p-.- A½bp-sS- kt´m-j¯n-\v A-Xn-cnÃm-bn-cp¶p-.ssZ-h¯n-\p- a-l-Xzw-. þ Ip-am-cn- P-h-lÀ,Cu-tdm-Uv

AÛp-X-ku-Jyw R§fp- s S- F- t ØÀ {]mÀ°\m- {Kq¸n-se- k-tlm-Z-cn- {InÌo\-,- X-sâ a-cp-a-I-fp-sS- Im A-gpIn- b - X n- \ m B- i p- ] - { Xn- b n- e msW¶pw-,- th-Z-\-bm A-hÄ `m-cs¸Sp-I-bm-sW¶pw- A-dn-bn¨p-.- AhÄ c£s¸Sp-I-bnà F¶v FÃmh-cpw- Nn´n¨p-.- A-hÄ¡p-thænR§Ä {Kq¸n {]mÀ°n¡p-I-bpw-

k-tlm-Z-cn- sÌÃm- Zn-\-I-c-\v Is¯gp-Xp-I-bpw- sN-bvXp-.- k-tlm-Zcn- {]mÀ°n¨Xn-\p-ti-jw-,- ""Rm³ {]mÀ°n¨p-;- A-hÄ¡v ku-Jyw- e`n¡pw''- F¶pÅ a-dp-]-Sn- A-b¨pX¶p-.- ssZ-hw- {]mÀ°\- tI«v,- Ah-sf- ku-Jy-am¡p-I-bpw- ]p-Xp-Pohn-Xw- \ÂIp-I-bpw- sN-bvXp-.- ssZh¯n-\p- a-l-Xzw-. þ ]n-.- sl-]vkn-_-,Xn-cp¯§Â

A-`n-tj-I-t¯m-sS{]mÀ°n¡p¶Xn-\pÅ Ir-] R§fp-sS- {Kq¸n-se- Hm-tcmcp¯sc-bpw- ssZ-hw- X-sâ ]-cnip²mßm-hn-\m A-`n-j-Iw- sNbvXp-.- A-`n-tj-I¯m \n-dªv Hmtcm- hn-j-b§Ä¡m-bpw- {]mÀ°n¡p¶Xn-\pÅ Ir-]- ssZ-hw- \ÂIn.BßmÀ°am-bpw-,- hn-\-b-t¯m-Spw]qÀ®lr-Z-b-t¯m-Spw-Iq-sS{]mÀ°n¡p¶Xn-\pÅ B-{K-lh - pwZm- l - h pw- ssZ- h w- R§Ä¡p\ÂIn.- Cu- F-tØÀ {]mÀ°\m{Kq¸v ip- { iq- j - b n- e q- s S- h- \ n- X IÄ¡n-Sb - n \nÝb-am-bpw- ssZ-hwH-cp- h-en-b- D-WÀÆv Dæm¡p-sa¶v R§Ä hn-iz-kn¡p¶p-. þ Pm-\äv a-t\m-l-c³,]ßt\-cn

Bßo-b- h-fÀ¨ F-tØÀ {]mÀ°\m- {Kq¸nse- {]mÀ°\m- k-a-bw- h-en-b- A\p-{K-lw- \ÂIp¶Xm-Wv.- C-cp-Imep-I-fn-epw- ]-cp¡Ä h¶Xn-\m k-tlm-Zc - n- hn-IvtSm-dn-b- \-S¡m³ \t¶ _p²n-ap«n-bn-cp¶p-.- F-tØÀ {]mÀ°\m- {Kq¸n AÀ¸n¨ {]mÀ°\- IÀ¯m-hv tIÄ¡p-I-

bpw-,- bm-sXm-cp- a-cp¶pw-Iq-Sm-sX- Ah-sf- ku-Jy-am¡p-I-bpw- sN-bvXp-. F-tØÀ {]mÀ°\m- {Kq¸n tNÀ¶Xn-\m X-sâ hyàn-]-c-amb- {]mÀ°\m- k-a-bw- hÀ²n¨Xmbn- k-tlm-Z-cn- ]qÀ®n-a- ]-dªp-.A-hf - p-sS- `À¯m-hv h-g¡m-fn-bm-Wv.F¶m F- t ØÀ {]mÀ°\m{Kq¸n A-hÄ {]mÀ°n¡m³ XpS§n-b-Xn-\p-ti-jw-,- A-t±lw- hg¡n- S p- t ¼mÄ A- h - f pw- a¡fpwanæm-Xn-cp¶v th-Z-]p-kvX-Iw- hmbn¡pw- . - A- X p- Iæv A- h - f p- s S`À¯m-hn-sâ tIm-]w- i-an¡p-I-bpwk-am-[m-\-t¯m-sS- In-S¶p-d§p-Ibpw- sN¿pw-.- A-Xn-\m C-t¸mÄ IpSpw-_¯n h-en-b- {]-iv\-anÃ.- Xsâ {]mÀ°\m- Po- h n- X ¯n- e pwBßo- b - Po- h n- X ¯n- e pw- hfÀ¨bpæm-bn- F¶pw- C-t¸mÄ hen-b- ss[-cyw- tXm¶p¶p- F¶pwk-tlm-Z-cn- i-in-I-e- km£yw- ]dªp-. þ eo-e- dm-Wn-,- sN-ss¶

AÛp-X- hn-Sp-X hn-hm-lw- I-gnªv \m-e-c- amk¯n-\p-ti-jw- F-sâ a-IÄ¡v KÀ`m-i-b¯n-se- Syq-a-dn-\v Nn-InÕnt¡æn-h¶p-.- A©mw- am-k¯nÂ,A-h-sf- ]-cn-tim-[n¨Xn-\p-ti-jwA-h-fp-sS- KÀ`-]m-{X¯n Syq-a-dpwin-ip-hpw- h-fc - p¶p-sæ¶v tUm-IvSÀ ]- d ªp- . - am- { X- a à A- h Ä¡v DbÀ¶ càk½À±hp- a pæm- b n- . F¦n-epw- kp-J- {]-k-h¯n-eq-sS- Hcp- s]¬Ip«n¡v A- h Ä P·w\ÂIn-. þ F-tØÀ F-\n-a- tkm-f-a³,sN-ss¶

Z¼Xn-I-fp-sS- F-tØÀ {]mÀ°\m- {Kq¸n ssZ-h¯n-sâ AÛp-X§Ä Z¼Xn-IÄ ]p-\-ssc-Iy-X-bn-em-bn ssZ- h w- \ÂIn- b n- c n¡p¶ Z¼Xn-I-fp-sS- F-tØÀ {]mÀ°\m{Kq¸n-\m-bn- Rm³ ssZ-h-s¯ kvXpXn¡p¶p-.- Cu- {Kq¸v B-cw-`n¨Xn\p-ti-jw-,- ]-c-kv]-cw- `m-c§Ä hln¡p¶Xn- \ pÅ Ir- ] - ssZ- h wR§Ä¡p- \ÂIn-. I- g nª am- k w- , - Nn- e - {]iv\§Ä Im-c-Ww- Z¼Xn-I-fm-b- cq-

_-\pw- Pm-Izn-en-\pw- hn-hm-l-tam-N\w- sN¿m³ Xo-cp-am-\n¨p-.- A-h-cpsS- ]p- \ - s sc- I y¯n- \ p- t hæn{]mÀ°n¡m³ A-t]£n¨p-sImæv Rm³ {]n-b- k-tlm-Z-cn- sÌÃm- Zn\- I - c - \ v I- s ¯gp- X n- . - ssZ- h w{]mÀ°\- tI«p-.- H-IvtSm-_À 1-8þmwXo-b-Xn-,- Xn-I¨pw- A-{]-Xo£n-X-ambn- k-tlm-.- cq-_³ X-sâ `m-cy-sbt^m-Wn hn-fn¡p-I-bpw-,- ]p-\-ssc-

Iy- X - b n- e m- I m³ A- h À Xo- c p- a m\n¡p-I-bpw- sN-bvXp-.- C¶v A-hÀ H-cp-an¨v Po-hn¡p¶p-.- hm-kvX-h-ambpw- Z¼Xn- I - f p- s S- F- t ØÀ {]mÀ°\m- {Kq¸v,- A-`n-{]m-b- `n¶Xsb¯p-SÀ¶v thÀ]n-cnªp- I-gnbp¶ A-t\-Iw- Z¼Xn-I-sf- Iq«ntbm- P n¸n¡m³ k- l m- b n¡p¶p- . ssZ-h¯n-\p- a-l-Xzw-. þ anÊnÊv &- an-.- A-cpÄ {]-Im-iv,- sN-ss¶

www.jesuscalls.org amˬv

2018 tbip hnfn¡p¶p

41


{]mÀ°\m- t\-cw- Z¼XnIÄ¡v h-f-sc- A-\p-{K-lw F-sâ A½m-hn-b¸³ A-t\Iw- hÀj§Ä¡p- ap¼v a- c - W s¸s«¦n- e pw- C- X p- h - s c- b pw- At±l¯n-sâ a-c-W- kÀ«n-^n¡äv

R§Ä¡v e-`n¨n-cp¶nÃ.- ]-e-hn[¯n {i-an-s¨¦n-epw- ^-e-apæmbnÃ.- Cu- A-hØbnÂ,- R§Ä A©p- Z¼Xn- a mÀ H¶n¨p- I q- S n{]mÀ°n¨p-.- IÀ¯m-hv {]mÀ°\m-

k-a-b-s¯ A-\p-{K-ln¨p-.- FÃm-hcpw- k-t´m-jt- ¯m-sS- Xn-cn-sI- t]mbn-.- B- am-kw- X-s¶,- ]-e-hn-[- XSʧfm e-`n¡m-Xn-cp¶ kÀ«n^n¡äv R§Ä¡v e-`n¨p-. þ sI-.-sI-.- im´n-,- t\ÀIp{´w-,- sN-ss¶

{]nb ktlmZcnamtc, \n§fp-sS- tZ-i¯n-epÅ P-\§Ä A\p-{Kln¡s¸Sp¶Xn-\pw- ssN-X-\yw{]m-]n¡p¶Xn-\pw- \n§fp-sS- tZ-i-t¯m-,- ho«n-tem-,- tlmÌen-tem-,- \n§Ä¡v ku-I-cy-{]-Z-am-b- GsX¦n-epw- Øe-t¯m- F-tØÀ/bp-h-/Pq\nbÀ F-tØÀ {]mÀ°\m- {Kq¸v B-cw-`n¡p-hm³ IÀ¯m-hv \n§sf- t{]cn¸n-¡p¶p-sh¦n Z-b-hm-bn- ap-t¶m«p- h¶m-epw. CXv A´yImeamIbm kabw X¡¯n hn\ntbmKn¡pI.

_Ôs¸tSæ hn-em-kw-: Sister. Stella Dhinakaran (Esther Prayer Group) 16, D.G.S.Dhinakaran Road, Chennai - 600 028 Email: stella@jesuscalls.org

thZ`mKw : (tbmiph, \ymbm[n]·mÀ, cq¯v) (thZ]pkvXI D²cWntbmsS D¯cw FgpXpI) 1. Bcv BtcmSp ]dªp? AhÀ F´p sN¿Ww? F´psImæv? 2. Bcv F´p sN¿s«? FhnsS F§s\ h¶ncn¡p¶ \n\¡p Bcv F´p \ÂIpw? 3. Bcv FhnsS \n¶p BÀs¡Xncmbn s]mcpXn? 4. Bcv FhnsS F´p hcp¯nbXpsImæv Bcv Bsc¡pdn¨v F´p sNbvXp? 5. BtcmSp F´p sN¿phm³ \n§Ä F§s\bncn¡Ww? 6. Bcv BtcmSp ]dªp? Bsc btlmh Bsct¸mem¡pw? \o FhnsS F§s\ Bbncn¡pw? 7. FhnsS \n¶pw Bsc Pbn¨v F§s\ AhÀ aS§nhcpw? FhnsS\n¶pw FXntcäphcp¶Xv BÀ¡pÅXmIpw? AXns\ F´p sN¿pw? 8. \n§Ä Bsc Dt]£n¨p Bsc tkhn¨mÂ, Bcv \n§Ä¡p F´p sNbvXXpt]mse, Xncnªp \n§Ä¡p F´p sNbvXp \n§sf F´m¡pw? 9. Bcv BtcmSp ]dªp? C¶p \n\¡p F´v sNbvXncn¡sImæp Bcv hmgv¯s¸«h\mIp¶p? 10. Fs´ms¡bmWv btlmsh¡p hnip²w? AXv FhnsS tNtcWw? D¯c§Ä e`nt¡æ Ahkm\ XobXn : 2018 amÀ¨v 31 Address: Bible Quiz - 73, Prayer Tower, 16, D.G.S.Dhinakaran Road, Chennai - 600 028. Cþsabn : stella@jesuscalls.org 42

tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018

www.jesuscalls.org


k¼qÀ® ku-Jy-hpwA-\p-{K-l-hpw 2-0-0-1þ Rm³ hn-hm-ln-X-bmbn-.- Rm-\pw- `À¯m-hpw- knw-K¸q-cnem-bn-cp¶p- tPm-en- sN-bvXn-cp¶Xv.B- k- a - b ¯v , - D- ] - c n- ] - T - \ w- \S¯p¶Xn-\m-bn- sN-ss¶bn-epÅ F-sâ A½q½tbm-sSm¸w- Rm³ Xm-a-k-am¡n-.- H-cp- Zn-h-kw- s]-s«¶v A½q½bv¡v A-kp-Jw- ]n-Sn-s]-SpI-bpw- t_m-[w-sI-Sp-I-bpw- sN-bvXp.D-S³ X-s¶ Rm³ A-h-sc- B-t«mdn£bn B-ip-]{- Xn-bn sImæpt]m-bn-.- bm-{Xm- a-t²y- F-s¶ BtÇjn¨p-sImæv A-hÀ a-cn¨p-t]mbn-.- A-t¸mÄ ap-X `-b¯n-sâ Bßm- h v F- s ¶ ]n- S n- I q- S n- . - AXpæm-Ip-t¼m-sgm-s¡bpw- F-sâ ssI-Im-ep-IÄ tIm¨p-I-bpw-,- izkn¡m³t]m-ep-am-Im-sX- Rm³ InS¡bn-em-hp-I-bpw- sN¿p¶Xv ]-Xnhm-bn-.- C-{]-Im-cw- 1-3- hÀjw- Ignªp-t]m-bn-.- Häbv¡v F-\n¡v Hcn-S¯pw- t]m-Im³ km-[n¡m-sX-bmbn- . - `À¯m- h v F- s ¶ Xn- c n- s IC³Uy-bn-te¡b¨p-.- F-sâ am-Xm]n-Xm¡Ä A-t\-Iw- B-ip-]-{Xn-Ifn F-s¶ Im-Wn-s¨¦n-epw- {]tbm-P-\-sam¶p-apæm-bnÃ.- Zn-h-kwI-gn-bp-t´m-dpw- F-sâ A-hØ tami-am-bn-s¡mæn-cp¶p-.- A-h-km-\wam-Xm-]n-Xm¡fpw- F-s¶ ssI-hn«p.F´p- sN¿W-sa¶dn-bm-sX- `m-cs¸« Rm³ H-cp- A-b¡m-cn-bn-eqsS- {]mÀ°\m- tKm-]p-c-s¯¡pdn¨p- a-\Ên-em¡n-.- Rm³ tUm-.-Un.- P n- . - F Êv . - Zn- \ - I - c ³ kv a m- c - I {]mÀ°\m- tKm- ] p- c ¯n- t e¡v sN¶p-.- A-hn-sS- {]-tXy-I- Ip-Spw-_{]mÀ°\- \- S ¡p- I - b m- b n- c p¶p- . {]mÀ°\m- th- f - b nÂ,- ""ssZ- h w\n§Ä¡p- Npäpw- Xo- a - X n- e m- b n-

cn¡pw''- F¶v k-tlm-Z-cn- sÌÃmZn-\-I-c³ ]-dªp-.- B- k-a-bw-,- Fsâ lr-Z-b-s¯ iàn-bm-bn- sRcp¡n-s¡mæn-cp¶ F-t´m- H¶v hn«p-am-dn-;- 1-3- hÀj¯n-\p-ti-jw- Fsâ lr-Z-b-`m-cw- Ip-dªXm-bn- F\n¡\p-`-h-s¸«p-.- ku-Jy-hpw- hn-SpX-epw- Rm³ {]m-]n¨p-.- A-Xn-\p-tijw- , - F- s â Po- h n- X - s ¯ Rm³ IÀ¯m-hn-\m-bn- k-aÀ¸n¨p-sImæv A-h-sâ a-I-fm-bn¯oÀ¶p-. Ip- S pw- _ - A- \ p- { K- l - tbmK¯n ]-s¦Sp¯t¸mÄ,- kz´ambn- H-cp- `-h-\w- e-`n¡p¶Xn-\pw- sNs¶bn H-cp- _n-kn-\Êv B-cw`n¡p¶Xn-\pw- h-gn- Xp-d-t¡æXn-\v Rm³ {]mÀ°\m- hn-j-bw- F-gp-Xns¡m-Sp¯p-.- ssZ-h-Ir-]-bm-epw- {]nb- k-tlm-Z-cn-bp-sS- {]mÀ°\-bmepw-,- kz´am-bn- H-cp- `-h-\w- e-`n¡p¶Xn- \ pw- _n- k n- \ Êv B- c w`n¡p¶Xn-\pw- ssZ-hw- F-s¶ klm- b n¨p- . - ]- c n- i p²mßm- ` n- t jI¯m F-s¶ \n-d¨p-sImæv kt´m-jI - c - a - m-b- Po-hn-Xw- \-bn¡m³ ssZ-hw- F-s¶ k-lm-bn¨p-. þ tc-J- cm-tP-iz-c³,- sN-ss¶þ4-1

s¦Sp¡m³ A-hÀ¡v I-gnªnÃ.F¦n-epw-,- H-cp- hn-[¯n Rm³ A½sb- tbm-K¯n sImæp-hs¶¦n- e pw- C- c n¡m³t]m- e pwA½bv¡v km-[n¨nÃ.- H-cp- h-i¯v a-I-sâ thÀ]m-Sn-epÅ th-Z-\-;- a-dp`m-K¯v i-co-c-am-k-Iw- F-cn-bp¶ A-\p-`-hw-.- Xn-cn-sI- ho«n t]mIm³ A½ B-{K-ln-s¨¦n-epw-,- £atbm-sS- Im¯n-cn¡m³ Rm³ A½sb- \nÀ_Ôn¨p-.- ssZ-hw- XoÀ¨bm-bpw- hn-Sp-hn¡pw- F¶v Rm³ A½bv¡v D-d¸v \ÂIn-.- A¶v ktlm-Z-cn- sÌÃm- Zn-\-I-c³ \ÂInb- k- t µiw- , - ""ssZ- h - k v t \- l w\n§sf- kz-X-{´cm¡pw''- F¶Xmbn-cp¶p-.- A-Xv F-\n¡v h-en-b- Bizm- k w- \ÂIn- . - A- h - k m- \ w{]mÀ°\-bv¡m-bn- FÃm-h-cpw- Fgp-t¶äp- \n¡m³ k-tlm-Z-cn- Bh-iy-s¸«p-.- ""{]mÀ°\m- th-f-bn B-cpw- C-hn-Sw-hn«v t]m-I-cp-Xv;- ]-cnip²mßm-hv \½p-sS- a²y¯n \S¡p¶p-.- A-h³ AÛp-Xw- sN¿m³ t]m-Ip¶p''- F¶p- ]-dªp-sImæv k- t lm- Z - c n- BßmÀ°am- b n{]mÀ°n¨p- . - B- k- a - b w- ssZ- h iàn- F-sâ A½sb- \n-d¨p-.- BB-tcm-Ky-hpw- B-izm-k-hpw \n-an-jw-,- F-cn-bp¶ A-\p-`-h-hpw-,2-0-1-6þ F-sâ k-tlm-Z-c³ a- k m ¯ m - \ y - { ] - X n - k Ô n - b p w c-W-s¸«p-.- A-t±l¯n-sâ \-jvSw- ]qÀ®am-bpw- A½sb- hn«p-am-dn-;- Ak-ln¡m-\m-hm-sX- F-sâ A½ a- hÀ ]qÀ® ku-Jyw- {]m-]n¨p-.- amt\m-th-Z-\-bn-em-bn-.- Iq-Sm-sX-,- i-co- {X- a Ã,- a- I - s â thÀ]m- S n- s \c-am-k-I-ew- F-cn-bp¶ A-\p-`-h- tbmÀ¯pÅ th-Z-\-bn \n¶pw- h¯m A-hÀ I-jvS-s¸«p-.- sN-ss¶ en-b- B-izm-k-hpw- e-`n¨p-.- A¶phm- \ - K - c w- {]mÀ°\m- tKm- ] p- ap-X \à B-tcm-Ky-t¯m-Spw- bmc¯n \-S¯s¸Sp¶ Ip-Spw-_- A- sXm-cp- {]-iv\§fp-anÃm-sX-bpw- A\p- { K- l - tbm- K - s ¯¡p- d n¨v A- hÀ Po- h n¡p¶p- . - ssZ- h ¯n- \ pdnªt¸mÄ A- X n- t e¡v Rm³ kvtXm-{Xw-. A½sb- £Wn¨p-.- i-co-c¯n-seþ F-.- tZ-hn-_m-e-,- a§m-Sv,F-cn¨n \n-an¯w- tbm-K¯n ]sN-ss¶ www.jesuscalls.org amÀ¨v 2018 tbip hnfn¡p¶p 43


""tb-ip- A-h-t\m-Sp-:- Rm³ X-t¶ h-gn-bpw- k-Xy-hpw- Po-h-\pw- BIp¶p-;- Rm³ ap-Jm´c-aÃm-sXB- c pw- ]n- X m- h n- s â A- S p¡Â F¯p¶nÃ''(-tbm-l-.- 1-4-:-6-)-. {]n-b-tc-,- IÀ¯m-hv \ÂIn-bncn¡p¶ Cu- h-N-\w- F-{X- AÛpX-I-c-sa¶v Nn´n¡p-I-bpw-,- Cu- Znhym-\p-`-hw- ssZ-h¯n \n¶pwtNm-Zn¨v {]m-]n¡p-I-bpw- sN¿p-I-.C- X v H- c p- a- \ p- j y- s â hm¡Ã.IÀ¯m-hp- X-s¶ X-sâ a¡Ä¡p\ÂIn-bn-cn¡p¶ hm-KvZ¯am-Wv. {]n-b- k-tlm-Z-cn-am-tc-,- X-sâ a¡fm-b- \-ap¡v IÀ¯m-hv Cu- hmKvZ¯w- \ÂIn-s¡mæv C-{]-Im-cw]-d-bp¶p-:- ""Cu- tem-I¯n h-gnA-dn-bm¯Xn-\m F´p- sN¿Wsa¶dn- b m¯ A- h Øbn- e m- b ncn¡p¶ \n§Ä¡v Rm³ h-gn-bmbn- c n¡pw- ; - k- X y- s ¯¡p- d n¨v AÚcm- b - \n§Ä¡v k- X ywRm³ sh-fn-s¸Sp¯pw-;- \n§Ä Poh³ {]m- ] n- t ¡æXn- \ v Rm³ \n§Ä¡p- Po-h³ ]-I-cpw''-.- A-XpsImæv H¶n-s\¡p-dn¨pw- hn-Nm-cs¸S-cp-Xv.- Cu- hm-KvZ¯w- \n§Ä G- s äSp¡p- t ¼mÄ,- ssZ- h w- \S¯p¶ h-gn-IÄ AÛp-X-I-c-am-bncn¡pw- . - X- s â k- X y¯n- e q- s S44

tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018

ssZhw- \n§sf- \-S¯pw-.- Cu- temI¯n ssZ-h-t¯m-Sp- tNÀ¶p- \S¡p¶Xn-\pw-,- {In-kvXp- \ÂIp¶ Po-h³ {]m-]n¡p¶Xn-\pw-,- kzÀ¤¯n \n-Xy-Po-h³ {]m-]n¡p¶Xn\pw- IÀ¯m-hv \-ap¡v h-gn-Im«n-bmbn- c n¡pw- . - Cu- A- \ p- ` - h w- {]m]n¡p¶Xn-\v B-h-iy-am-b- Nn-e- Imcy§sf¡p-dn¨v \-ap¡v [ym-\n¡mw.

\-s½ \-bn¡p¶ ssZ-hw-: ""Rm³ h-gn-bm-Ip¶p''- F¶v IÀ¯m- h m- b - tb- i p- \- s ½ ]Tn¸n¡p¶p-.- ssZ-hw- ]-d-bp¶p-:- ""Fsâ hn-Nm-c§Ä \n§fp-sS- hn-Nmc§Ä AÃ;- \n§fp-sS- h-gn-IÄ F-sâ h-gn-I-fp-aÃ''- (-sb-i-.- 5-5-:-8-)-.A-Xp-sImæv,- Cu- Zn-hy-h-gn-I-fn-eqsS- \-St- ¡æXn-\v,- \-s½ \-S¯p¶ ssZ-h¯n¦te¡v am-{Xw- \½p-sSI®p- I Ä \mw- D- d ¸n¡Ww- . A§s\- s b¦nÂ,- ssZ- h - h - N - \ w\mw- A- d nªn- c n¡Ww- F¶Xv \nÀ_Ôam-Wv.- C¡m-e¯v A-t\I-cpw- th-Z] - p-kvXI - w- hm-bn¡p¶nÃ.th-Z-]p-kvX-Iw- t]m-se- sam-ss_ t^m¬ D-]-tbm-Kn¡p¶Xv \mw- ImWp¶p-.- {]n-bt- c- A-Xp- ]m-SnÃ.- ""ssZh-h-N-\w- A-S§n-b- th-Z-]p-kvX-IwI-c§fn h-ln¡p¶Xv F-{X- `mKy-]-Z-hn-bm-Wv''-.- Cu- Nn´ \½n-

www.jesuscalls.org

epæm-bn-cn¡Ww-.- F¶m C-Xns\- A-h-K-Wn¨p-sImæv,- tem-I-hgn-I-fn-te¡v Xn-cn-bp¶hÀ¡v ssZh-hp-am-bn- bm-sXm-cp- Iq«m-bvab - p-anÃ.IÀ¯m-hm-b- tb-ip- {In-kvXp-hn-s\t\m¡p-I-.- aäpÅhÀ¡v am-Xr-Im-]c-am-b- Po-hn-Xa - m-Wv tb-ip- \-bn¨Xv.""Rm-\pw- ]n-Xm-hpw- H¶m-Ip¶p''(- t bm- l - . - 1- 0 - : - 3 - 0 - ) - F¶p- ]- d ªpsImæv FÃm- Im-cy§fn-epw- ssZh¯n-\p- {]-km-Z-I-c-am-b- Po-hn-Xw\-bn¨p-. C-Xp- hm-bn¡p¶ F-sâ {]n-btc-,- \n§fp-sS- Po-hn-X-hpw- {In-kvXphn-sâ Po-hn-Xw- t]m-se- ssZ-ho-IX-bm \n-db - s - ¸«Xpw- ssZ-h¯n-\p{]-km-Z-I-c-hp-am-bn¯o-c-Ww-.- A-XpsImæv th-Z-]p-kvX-Iw- I-c§fn h-ln¡p¶Xn eÖn¡cp-Xv.- IqSm-sX-,- ""h-N-\w- ssZ-h-am-I-bmÂ''(tbm-l-.- 1-:-1-)- FÃm- Zn-h-k-hpw- ssZh-h-N-\w- hm-bn¡p-hm³ {i²n¡pI-.- \n§Ä A-Xv G-Im-{K-X-tbm-sShm-bn¡p-t¼mÄ,- IÀ¯m-hv \n§sf- Im-Wp-Ib - pw- \n§tfm-Sp- kw-kmcn¡p-I-bpw- sN¿pw-.- k¦oÀ¯\w3-2-:-8- {]-Im-cw- ssZ-hw- \n§sf- D-]tZ-in¨p- h-gn-\-S¯pw-.- X-sâ Zr-jvSnI-fm A-h³ \n§sf- \-S¯pw-.C-Xm-Wv ssZ-ho-I- \-S¯n¸v.- ""F-sâ


Po-hn-Xs - ¯¡p-dn¨v ssZ-h¯n-\pÅ I-cp-X F´m-Wv?''- F¶v ssZ-hZm-k-cm-b- R§tfm-Sp- C¡m-e¯v A-t\-IÀ tNm-Zn¡m-dpæv.- Rm³ Ah-tcm-Sp- ]-db - pw-:- ""\n§Ä Zn-hk - h - pwth-Z-]p-kvX-Iw- hm-bn¡m-dp-tæm-?IÀ¯m-hn-s\- k-Xy¯n A-t\zjn¡m-dp-tæm-?- F¦n ssZ-hw- Xsâ ln-Xw- A-\p-k-cn¨v \n§sf- hgn-\-S¯pw''-. {]n-b-tc-,- \n§Ä ssZ-h-h-N-\w{i²tbm- s S- hm- b n¡p- s a¦nÂ,IÀ¯m-hv A-Xn-eq-sS- \n§tfm-Spkw-km-cn¡pw-.- A-Xn-\v Po-h-\pw-,iàn-bpw-,- Bßm-hp-ap-sæ¶v thZ-]p-kvX-I¯n \mw- hm-bn¡p¶p(-tbm-l-.- 6-:-6-3-;- F-{_m-.- 4-:-1-2-)-.- C-Xv a\Ên-em¡n-s¡mæv,- \n§Ä th-Z]p-kvX-Iw- hm-bn¡p-t¼mÄ,- F-{]Im- c - a m- W v ssZ- h w- \n§sf- \S¯p¶sX¶v Im-Wp-I-.- C¶v,- CuA-\p-`-hw- CÃm-sX-bpw- A-Xn-\m-bnB-{K-ln¡m-sX-bpw- Po-hn¡p¶ At\-Iw- \m-a-am-{X- {In-kvXym-\n-Ifpæv. A-Xp-sImæv {]n-b- k-tlm-Z-cnam-tc-,- bp-hX - n-It- f-,- FÃm- Zn-hk - h - pwA-Xn-cm-hn-se- `-b-`àn-tbm-sS- thZ-]p-kvX-Iw- hm-bn¡p-I-.- A-t¸mÄ IÀ¯m-hv \n§sf- D-]-tZ-in¨v Hmtcm- Zn-h-k-hpw- h-gn-\-S¯pw-.- Xn-cph-N-\w- \n§fp-sS- Důn hkn¡Ww-;- ssZ-h¯n-sâ \-S¯n¸v \n§Ä¡v h- e n- b - A- \ p- { K- l - a mbn¯o-cpw-.

""b-tlm-h-bp-sS- h-gn-IÄ sNmÆpÅh-b-tÃm-;- \o-Xn-am·mÀ A-hbn \-S¡pw-;- A-Xn-{I-a¡m-tcmA-h-bn C-S-dn-ho-gpw''(-tlm-ti-b- 1-4-:-9-)-. Cu- Xn-cp-hN - \ - w- A-\p-kc - n¨v,- GXm-Wv \n§Ä Xn-c-sªSp¡m³ t]m-Ip¶Xv?- \n§Ä th-Z-]p-kvX-Ihm-b-\- H-gn-hm¡p-I-tbm-,- t]-cn-\pthæn- hm-bn¡p-I-tbm- sN-bvXp-

sImæv \n§fp- s S- h- g n- b n XSÊam-bn-cn¡p¶p-thm-?- B-Ip-e-XIÄ k¼m-Zn¡m³ \n§Ä t]m-hpI-bm-tWm-?- A-tXm-,- IÀ¯m-hn-sâ h-gn-I-fn \-S¶p-sImæv ssZ-hm-\p{K-lw- {]m-]n¡m³ t]m-Ip¶p-thm?Nn´n¡p-I!

cm-hn-se- 6- a-Wn¡v Ip-Spw-_{]mÀ°\- I-gnªmÂ,- 6-.3- 0- - ap-XÂ 8-.-3-0- h-sc- th-Z-]p-kvX-Iw- hm-bn¡p¶Xn-epw- {]mÀ°n¡p¶Xn-epwk-tlm-.- Zn-\-I-c³ hym-]r-X-\m-bncp¶p-.- A-t±l¯n-sâ \nÀhym-P-

""Rm³ X-s¶ h-gn''F¶p- ]-dª IÀ¯m-hn-s\-,- \n§fpsS- FÃm- Im-cy§fn-epwþ h-ep-Xm-bm-epw sN-dp-Xm-bm-epw- þ ap-dp-sI- ]n-Sn¨p-sImæv ssZ-ho-I- \-S¯n¸pw-,A-\p-{K-l§fpw{]m-]n¡p-I-.

kvt\-lw- Iæ IÀ¯m-hv,- temI¯n-se- k-Ie - - \·I-fm-epw- ssZho-I- Ir-]-I-fm-epw- A-t±l-s¯ \n-d¨p-.- A-Xp-t]m-se-,- \·bpw- Icp-W-bpw- \n§sf- ]n´p-S-cp¶Xn\pw-,- A-Xn-eq-sS- ssZ-hm-\p-{K-lw{]m-]n-t¡æXn-\pw- {i²tbm-sSth-Z-]p-kvX-Iw- hm-bn¡p¶Xn-epw{]mÀ°n¡p¶Xn- e pw- \n§sf ¯s¶ k-aÀ¸n¡p-I-.

bn B-{i-bn¡;- kz´ hn-thI¯n Du¶cp-Xp-.- \n-sâ FÃmh-gn-I-fn-epw- A-h-s\- \n-s\¨psImÄI-;- A-h³ \n-sâ ]m-XI - s - ft\-sc-bm¡pw''(-k¦o-.- 3-:-5-,-6-)-. {]n-b-tc-,- \mw- F§s\- \-S¡Ww- F¶v Cu- h-N-\§fn \mwhyàam-bn- hm-bn¡p¶p-.- C¡me¯v h- g n- b - d n- b m- s X- A- t \- I À AÔ·m- s c- t ¸m- s e- \- S ¡p¶p- . A¯cw- km-l-N-cy§fn F´psN¿W-sa¶dn-bm-sX- A-hÀ I®p\o-scm-gp¡p¶p-.- D-Zm-l-c-W-am-bn-,\n§Ä H-cp- hn-hm-lw- \-S¯m³ t]m-hp-Ib - m-sW¦nÂ,- A-sæn Hcp- _n-kn-\Êv B-cw-`n¡p-hm³ t]mIp-s¶¦nÂ,- B-Zyw- ssZ-h-k¶n-[nbn ap«p-Ip¯n- k-I-e-Xpw- ssZ-hI-c§fn k-aÀ¸n¡p-I-.- ""F-sâ Úm- \ w- , - F- s â A- \ p- ` - h §Ä H¶pw- {]-tbm-P-\-anÃ''- F¶v ssZh-k¶n-[n-bn hn-\-b-s¸Sp¯n-,""A§v X-s¶ F-sâ Úm-\-am-bncp¶v F-s¶ \-bn-t¡W-ta''- F¶v ]- d - b p- I - . - C- { ]- I m- c w- \n§fp- s S]qÀ® B- { i- b w- ssZ- h ¯n AÀ¸n¡p-t¼mÄ,- ssZ-hw- k-I-eXpw- `w-Kn-bm-bn- sN-bvXp-X-cpw-.- C-Xv sN¿p¶Xn \mw- ]-cm-P-b-s¸Sp-Ibpw-,- \½p-sS- kz´w- _p²n¡\p-kcn¨v {]-hÀ¯n¡p-Ib - pw- sN¿p¶Xn\mÂ,- ]-e-t¸m-gpw- ]-e- Im-cy§fnepw- ]-cm-P-b-s¸Sp¶Xv \mw- Im-Wmdpæv.

C-Xn-s\¡p-dn¨v k-Zr-i-hm-Iyw3:5- , - 6 þ C§s\- hm- b n¡p¶p- : ""]qÀ® lr-Z-b-t¯m-sS- b-tlm-hbn B- { i- b n¡;- kz´ hn- t hI¯n Du¶cp-Xp-.- \n-sâ FÃm\½p-sS- h-gn-I-sf- \-ap¡v h- g n- I - f n- e pw- A- h - s \- \n- s \¨pIÀ¯m-hn-s\- `-c-taÂ]n¡mw-: sImÄI-;- A-h³ \n-sâ ]m-X-I-sf""\n-sâ h-gn- b-tlm-h-sb- `-c-taÂ- t\-sc-bm¡pw''-.- C-X-\p-k-cn¨v,- G]n¡;- A-h-\n X-t¶ B-{i-bn- sXm-cp- Im-cy-hpw- B-cw-`n¡p¶Xn¡;- A-h³ A-Xp- \nÀÆ-ln¡-pw''\p- ap¼v,- A-Xn-sâ D¯c-hm-Zn-Xzw-,(-k¦o-.- 3-7-:-5-)-. Ip-Spw-_-am-bpw- hyàn-]-c-am-bpw""]qÀ® lr-Z-b-t¯m-sS- b-tlm-hIÀ¯m-hn-s\- GÂ]n¡p-I-.- A-h³ www.jesuscalls.org amÀ¨v 2018 tbip hnfn¡p¶p 45


k-Ie - X - pw- `w-Kn-bm-bn- sN-bvXp-Xc - pw.a- d p- ` m- K ¯v , - C¡m- c y¯n- t e¡v \n§fp-sS- k¼¯v,- ]-Z-hn-,- hn-Zym`ym-kw-,- [-\w-,- kzm-X-{´w- ap-X-emb- h - sImæp- h - c p- s a¦n A- X v \n§Ä¡v th- Z - \ - b m- b n- c n¡pwk½m-\n¡p¶Xv. {]n-bt- c-,- \n§Ä F´p- sN-bvXmepw- A- X n- s \- IÀ¯m- h n- s â Ic§fn AÀ¸n¡p- I - . - A- h ³ \n§sf- k-lm-bn¡pw- (-sb-i.- - 5-5:8).th-Z-]p-kvX-Iw- ]-d-bp¶p-:- ""F-sâ h-gn-Is - f- {]-am-Wn¡p¶hÀ `m-Ky-hm·mÀ''- (-k-Zr-.- 8-:-3-2-)-.- \½p-sS- ]qÀ® B-{i-bw- ssZ-h¯n AÀ¸n¡pt¼mÄ,- A-h³ \-ap¡v ap¼m-bn- IS¶p--sNÃpw-.- FÃm- ZpÀL-S-]m-X-Isf-bpw- ssZ-hw- \n-c¸m¡n-,- \n§fpsS- ]m-X-I-sf- t\-sc-bm¡pw- (-sbi.4-5-:-2-)-. {]n-b- k-tlm-Z-cn-am-tc-,- ""Rm³ X-s¶ h-gn''- F¶p- ]-dª IÀ¯mhn-s\-,- \n§fp-sS- FÃm- Im-cy§fnepw- þ h-ep-Xm-bm-epw- sN-dp-Xm-bmepw- þ ap-dp-sI- ]n-Sn¨p-sImæv ssZho-I- \-S¯n¸pw-,- A-\p-{K-l§fpw{]m-]n¡p-I-.

ssZ-hm-e-b-s¯ ]-cn-]men¡p¶ ssZ-h-ip-{iq-j-: ""\o- F-sâ h-gn-I-fn \-S¡bpwF-sâ Im-cyw- t\m¡p-I-bpw- sNbvXm \o- F-sâ B-e-b-s¯ ]cn- ] m- e n¡bpw- F- s â {]m- I mc§sf- kq£n¡bpw-.-.-.''(-sk-J-.- 3-:-7-)-.-

F¶mÂ,- X-sâ h-gn-I-sf- hn-iz-kvXX- t bm- S pw- `àn- t bm- S pw- A- \ p- K an¡p¶h-sc- X-sâ ip-{iq-j-bv¡mbn- ssZ-hw- hn-fn¡p¶p-.- ssZ-hw- Xs¶ \n§sf- hn-fn¨v h-gn-\-S¯p-Ibpw- k-ar²o-I-cn¡p-I-bpw- sN¿pw-.

F-sâ Po-hn-X¯n Rm³ Isæ¯n-b- k-Xy-am-Wv C-Xv.- F-sâ {]m-cw-`- ip-{iq-j- h-f-sc- sN-dp-Xmbn-cp¶p-.- Rm³ `o-cp-hpw- eÖn-X\p-am-bn-cp¶p-.- IÀ¯m-hv F-s¶ Xsâ ip- { iq- j - b v¡m- b n- Xn- c sªSp¯p-.- P-\§fp-sS- ap¼n \n¶v {]-kw-Kn¡p-hm³ Rm³ `b-s¸«p-.- aäpÅhÀ F-sâ i-_vZwtIÄt¡æXn-\v F-sâ k-l-{]hÀ¯IÀ ssa¡v {I-ao-I-cn¡pw-.F¶m F-sâ i-_vZw- tIÄ¡mXn- c n¡m³ Rm³ ssa¡n \n¶pw- am-dn- \n¡pw-.- F¦n-epw-,X- s â ip- { ip- j - sN¿m³ ]- c nip²mßm-hn-\m F-s¶ \n-d¨ ssZ-hw-,- Zn-hy-iàn-bpw-,- ssZ-h-`b- h pw- \ÂIn- ssZ- h ¯n- \ m- b n\n¡p-hm³ F-s¶ k-lm-bn¨ncn¡p¶p-.- F-{X- AÛp-X-I-c-am-Wv ssZ- h ¯n- s â \- S ¯n¸v F¶v \n§Ä¡dn-bm-tam-? A²ym-]-I- ]-cn-io-e-\¯n-\v t]m-bn-cp¶ Im-e¯v,- FÃm- Xe§fn-epw- Rm³ an-I-hv {]-I-Sn¸n¨Xn- \ m F- s ¶ sl- U v a nkv { SÊv ]- Z - h n- b n- t e¡v Xn- c sªSp¯p-.- F¶m F-gp-t¶äv \n¶v kw-km-cn¡p-hm³ F-\n¡v `-b-am-bn-cp¶p-.- A-t\-Iw- hÀj§Ä¡p- ap¼v,- sN-ss¶bn H-cptbm-K¯n Rm³ ssZ-hk - t- µiw\ÂIp-I-bm-bn-cp¶p-.- A²ym-]n-I]- c n- i o- e - \ - hn- Z ym- e - b ¯n- s etlmÌen-sâ hmÀU-\m-bn-cp¶ Hcp- am-Uw- Cu- tbm-K¯n ]s¦Sp¯n-cp¶p-.- h-f-sc- ss[-cyt¯m-sS- Rm³ {]-kw-Kn¡p¶Xv Iæt¸mÄ A-hÀ A¼c¶p-t]m-

IÀ¯m-hn-sâ ip-{iq-j-bv¡mbpÅ kvt\-l-hn-fn-bm-Wv C-Xv.- \mw`àn-tbm-sS- ssZ-h¯n-sâ h-gn-Is - f]n´p-S-cp-t¼mÄ,- \½p-sS- hn-iz-kvXX- ssZ-hw- Im-Wp-I-bpw- X-sâ ip{iq-j-bv¡m-bn- \-s½ thÀXn-cn¡pI-bpw- sN¿pw-.- ""Rm³ C-Xn-\p- tbmKy-\Ã;- F-\n¡v hn-Zym-`ym-ka - nÃ.- F\n¡v F§s\- IÀ¯m-hn-s\- ip{iq-jn¡m³ I-gn-bpw-?''- F¶v H-cp]- t £ \n§Ä Nn´n- t ¨¡mw- . 46 tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018 www.jesuscalls.org

bn-.- tbm-K¯n-\p-ti-jw- A-hÀ Fsâ A-Sp¡Â h¶p-.- F-s¶ t]-cv hn-fn¨v C§s\- ]-dªp-:- ""F\n¡v F´p-am-{Xw- A-`n-am-\-apsæ¶v \n-\¡dn-bm-tam-?- \n-sâ B-cw-`w- `-bw- \n-dªXm-bn-cp¶p.F¶m C¶v ssZ-hw- \n-s¶ ss[cy- a pÅ H- c p- h- \ n- X - b m¡n- b ncn¡p¶p''-.- A-hÀ¡v h-f-sc- kt´m-j-apæm-bn-. A-sX- {]n-b-tc-,- th-Z-]p-kvX-Iw]-d-bp¶Xp-t]m-se-,- IÀ¯m-hn-sâ h-gn-I-fn \-S¡p-hm³ \mw- {i²n¡p-sa¦nÂ,- ssZ-hw- \-s½ X-sâ ip{iq-sj¡m-bn- Xn-c-sªSp¡p-I-bpwX-sâ ln-X-a-\p-k-cn¨v \-s½ D-]tbm-Kn¡p-Ib - pw- sN¿pw-.- ]u-sem-kv A-s¸m-kvX-e-sâ B-cw-`-\m-fp-IÄ Ip-d-hp-I-fpw- `-bw- \n-dªXp-am-bncp¶p-.- F¶mÂ,- ""IÀ¯m-th-,- Rm³ F´p- sN-t¿Ww- F¶v A§v B{K-ln¡p¶p-?''- F¶v A-h³ ssZ-ht¯m-Sp- tNm-Zn¨t¸mÄ,- IÀ¯m-hv A- h - s â Po- h n- X - s ¯ X- s â amÀ¤¯n-te¡v Xn-cn¨p-.- ssZ-hw- Ah-s\- H-cp- hn-ip²\m-bn- cq-]m´cs¸Sp¯n- X-sâ ip-{iq-j-bn D-]tbm-Kn¨p-.- C¶v,- A-Xp-t]m-se- cq]m´c-s¸Sp-hm³ \n§Ä¡v B-{Kl-ap-tæm-?- \n§Ä G-Xv A-hØbn-em-bn-cp¶m-epw-,- ssZ-hw- X-sâ ]cn- i p²mßm- h n- \ m \n§sf- DbÀ¯pw-.- X-sâ ip-{iq-j-bn hn-izkvX-\m-bn-cn¡p¶ \n§sf- ssZ-hwX-sâ iàn-bm-epw- Úm-\¯m-epw\n-d¨v A-t\-IÀ¡v A-\p-{K-lw- ]I-cp¶h-cm¡n¯oÀ¡pw-.{]n-b-tc-,- ""tb-ip-th-,- Rm³ Fs¶¯s¶ A-t§bv¡m-bn- k-aÀ¸n¡p¶p-;- A§bp-sS- ln-X-a-\p-kcn¨v A§bp-sS- ]m-X-bn k©cn¡m-\pÅ Ir-]- F-\n¡v \ÂtI-Wta''- F¶v ssZ-h-t¯m-Sp- {]mÀ°n¡p-I-.- IÀ¯m-hv \n§sf- A-\p-{Kln¡p-am-dm-I-s«!


D¯cw-:{]n-b-tc-,- ""kvtXm-{Xw- AÀ¸n¡pI''- F¶Xv H- c p- b- Y mÀ° {InkvXym-\n-bp-sS- Po-hn-X¯n Dæmbn-cn-t¡æ A-Xym-hi - y- Im-cy-am-Wv.Cu- tem- I ¯n \- s ½ k- l mbn¡p¶hÀ¡v \mw- F-{X- X-h-W\µn- ]-db - m-dpæv.- A§s\-sb¦nÂ,\-s½ kvt\-ln¨v,- \-t½m-Sp- Iq-sSbn-cp¶v AÛp-X-I-c-am-bn- \-s½ hgn-\-S¯p¶ ssZ-h-s¯ F-{X-b-[nIw- \mw- kvXp-Xn¡Ww- F¶ kXyw- \n§Ä A-dnªn-cn¡Ww-.C¶v,- {In-kvXym-\n-IÄ F¶v hnfn¡s¸Sp¶hÀ,- ssZ-h-s¯ kvXpXn¨p- {]mÀ°n¡p¶Xn-\p- ap¼v thK¯n `£WwI- g n¨pXoÀ¡p¶p.- X§Ä¡v B-lm-cw\ÂIn- b - ssZ- h - s ¯ A- h À HmÀ¡p¶Xp-t]m-ep-anÃ. ""F¶m ssZ-h¯n-sâ kr-jvSnFÃmw- \ÃXp-;- kvtXm-{X-t¯m-sSA-\p-`-hn¡p¶p- F¦n H¶pwhÀÖn- t ¡æXÃ.- ssZ- h - h - N \¯m-epw- {]mÀ°\-bm-epw- hnip²o-I-cn¡s¸Sp¶p-h-tÃm''(-1- Xn-sam-.- 4-:-4-,-5-)-

F¶v th-Z-]p-kvX-Iw- ]-d-bp¶p-. C-X-\p-k-cn¨v,- \mw- ssZ-h-s¯ kvXp-Xn¨p-sImæv `£Ww- Ign¡p-t¼mÄ,- ssZ-h-h-N-\¯m-epw{]mÀ°\- b m- e pw- A- X v ip²o- I cn¡s¸Sp¶p-.H-cn¡Â,- {In-kvXp-hn-s\- Adnª«nÃm¯ H-cp- kv{Xo-,- IÀ¯mhn-s\- c£n-Xm-hm-bn- kzo-Ic - n¨Xn\p-ti-jw- A¯m-gw- I-gn¡m-\m-bnF-s¶ kvt\-lt- ¯m-sS- £Wn¨p.Rm³ A-hn-sS- sN¶t¸mÄ,- Ah-cp-sS- km£yw- F-s¶ B-th-i`- c n- X - b m¡n- . - A- h À ]- d ªp- : ""`£Ww- I-gn¡p¶Xn-\p- ap¼v,`£Ww- \ÂIn-b- ssZ-h¯n-\pB-Zyw- \µn- ]-d-b-Ww- F¶v F\n¡v A-dn-bnÃm-bn-cp¶p-.- F¶m B-lm-cw- I-gn¡p¶Xn-\p- ap¼v ssZ-h-s¯ kvXp-Xn-t¡æXn-sâ {]m-[m-\y-s¯¡p-dn¨v H-cn¡Â Hcp- tbm-K¯n Xm¦Ä {]-kwKn¨p- . - A- X v F- s ¶ B- g ¯n kv]Àin¨p-.- A¶p- ap-XÂ,- ssZh¯n- \ p- \µn- ]- d - b m- s X- Hcn¡epw- Rm³ `£Ww- Ign¨n«nÃ.- A-Xv F-\n¡v A-{X-tbsd- k-t´m-jw- \ÂIp¶p''-. {]n-b-tc-,- C-Xp-t]m-se- \n§fnÂ

F-{X-t]-cm-Wv ssZ-h-s¯ kvXpXn¨Xn- \ p- t i- j w- B- l m- c w- Ign¡p¶Xv?- \mw- {In-kvXym-\n-IÄ F¶v kz-bw- hn-ti-jn¸n¡p¶p-.F¶m B-lm-cw- I-gn¡p-t¼mÄ ssZ-h¯n-\p- kvtXm-{Xw- AÀ¸n¡m³ \mw- {i²n¡m-dp-tæm-?- CuA½bp-sS- hn-izm-kw- t\m¡p-I!C¡m-e¯v {In-kvXym-\n-IÄ F¶v hn-fn¡s¸Sp¶ A-t\-IÀ¡pw- {InkvXp-hn-s\- kvXp-Xn¡p¶ kz-`m-hanÃ.- Hm-tcm- Im-cy¯n-epw- \mw- ssZh-s¯ kvXp-Xn¡p-t¼mÄ,- ssZ-h\ - maw- a-l-Xz-s¸Spw-.- ssZ-h-km¶n²yw\-s½ \n-d-bv¡pw-.- ssZ-hw- \½n {]-km-Zn¡pw-. FÃm- Im-cy¯n-\pw- ssZ-hs - ¯ kvXp-Xn¡p-hm³ F-sâ _m-ey-Imew- ap-X X-s¶ F-sâ A½ Fs¶ io-en¸n¨p-.- H-cp- s]³kn R§Ä¡p- hm§n¯¶mÂt]mepw-,- A-Xn-s\- ]Ån-bn sImæpt]m-bn- IÀ¯m-hn-\v \µn- AÀ¸n¨Xn-\p-ti-j-ta- D-]-tbm-Kn¡mhq- F¶v R§tfm-Sp- ]-d-bpw-.- ]pXn-b- h-kv{Xw- B-Zyw- ]Ån-bn D-]-tbm-Kn¨Xn-\p-ti-j-ta- a-sähnsS-bpw- D-]-tbm-Kn¡m-hq- F¶v AhÀ F-s¶ ]-Tn¸n¨p-.- {]n-b-tc-,- Fsâ A½bv ¡ v ssZ- h o- I - Imcy§Ä B-g¯n-sem¶pw- A-dnbnÃ.- F¶m C¶v,- \mw- k-Xyw-

www.jesuscalls.org amˬv

2018 tbip hnfn¡p¶p

47


B-g¯n a-\Ên-em¡p¶p- F¶v ]-d-bp¶p- F¦n-epw-,- ssZ-h¯n-\p\mw- kv t Xm- { Xw- AÀ¸n¡m- d ptæm?- H-cp- \n-an-jw- Nn´n¡p-I!

ssZ-h-s¯ kvXp-Xn¡p¶Xneq-sS-bpÅ {]-tbm-P-\§Ä \mw- B-Ip-e-X-bn-epw-,- I®p-\ocn- e pw- , - th- Z - \ - b n- e p- a m- I p- t ¼mÄ F´p- sN¿W-sa¶v th-Z] - p-kvXI - w\-s½ ]-Tn¸n¡p¶p-.- ^n-en¸n-bÀ 4:6,7- hm-bn¡p-I.- - ""H¶n-s\¡p-dn¨pwhn- N m- c - s ¸S- c p- X p- ; - FÃmän- e pw{]mÀ°\-bm-epw- A-t]£bm-epw\n§fp-sS- B-h-iy§Ä kvtXm-{Xt¯m-Sp-Iq-sS- ssZ-h-t¯m-Sp- A-dnbn¡b-t{X- thæXp-.- F¶m kI-e-_p²n-tb-bpw- I-hn-bp¶ ssZ-hk-am-[m-\w- \n§fp-sS- lr-Z-b§sfbpw- \n-\h - p-Is - f-bpw- {In-kvXp-tb-iphn¦Â Im¡pw''-. F-{X- AÛp-X-I-c-am-b- k-Xyw-.""F-sâ lr-Zb - ¯n-epw- Ip-Spw-_¯nepw- bm-sXm-cp- k-am-[m-\-hp-anÃ''F¶v A-t\-IÀ ]-d-bp¶p-.- `m-cym`À¯m¡·mÀ X½n k-am-[m-\anÃ.- a¡Ä¡n-Sb - n k-am-[m-\a - nÃ.k-am-[m-\-anÃm-sX- C¡m-e¯v At\-IÀ X§fp-sS- Po-hn-X§sf- Ah-km-\n¸n¡p¶Xv \mw- Im-Wp¶p.F¶m A¯cw- kµÀ`§fnÂ,ap-I-fn {]-kvXm-hn¨ Xn-cp-h-N-\wA-\p-k-cn¨v,- \mw- \½p-sS- B-Ip-eX-I-sf- h-ep-Xm¡n- Im-W-cp-Xv.- Ah-sb- HmÀ¯v \mw- X-fÀ¶p-t]m-Icp-Xv.- ]-I-cw- kvtXm-{X-t¯m-sS- ssZh-t¯m-Sp- {]mÀ°n¡p-I-.- D-Zm-l-cW¯n-\v,- \n§Ä¡v Kp-cp-X-c- tcmKw- _m- [ n¨m F§s\- {]mÀ°n¡pw-?- ""IÀ¯m-th-,- F-\n¡v Cuth-Z-\- k-ln¡m³ I-gn-bp¶nÃ.F¶m C- s Xm- s ¡bpw- A§v A§bp-sS- i-co-c¯n h-ln¨v,- F\n¡p-thæn- {Iq-in P-bw- t\-Snb-tÃm-.- R§Ä¡p-thæn- A§v imco-cn-I-am-bn- I-jvS-s¸«p-.- A-Xn-\m F-sâ FÃm- B-Ip-e-X-bpw- Rm³ A§bn k-aÀ¸n¡p¶p-.- F-s¶ ku- J y- a m¡p- h m³ A- t §bv ¡ v iàn-bpÅXn-\m A-t§bv¡pkvtXm-{Xw-.''- C-{]-Im-cw- {]mÀ°n¡m³ {i-an¡p-I-.- Zn-hy-hn-izm-kw\n§fp-sS- lr-Z-b-s¯ \n-d-bv¡pw-.ssZ-hw- \n§fp-sS- {]mÀ°\- tI«v B- Z yw- \n§Ä¡v k- a m- [ m- \ w48

tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018

\ÂIp-Ib - pw-,- \n§fp-sS- Důn \n¶pw- FÃm- B-Ip-eX - I - s - f-bpw- FSp¯p-amäp-I-bpw- sN¿pw- (-1- ]-s{Xmkv 5- : - 7 - ) - . - C- X v \n§fp- s S- Po- h nX¯n \n§Ä {]m-hÀ¯n-Ia - m-¡p-sa¦nÂ,- ssZ-hw- \ÂIp¶ k-am-[m\¯m \n-d-b-s¸Sm³ \n§Ä¡v km-[n¡pw-. hn-hn-[- X-cw- {]-Xn-kÔn-IÄ,- kwi-b§Ä,- CÃm-bvaI - Ä,- I-el - w,- ]nW¡w-,- I-bv]v ap-Xe - m-bh - - Ip-Spw-_Po-hn-X¯n Dæm-tb¡mw-.- Cu- {]iv\§Ä Im-cW - w- A-t\-Iw- Ip-Spw_§Ä thÀ]n- c n- b p¶Xv C¡me¯v \mw- Im-Wp¶p-.- F¦n-epw-,A¯cw- kµÀ`§fnÂ,- \n§Ä `m-

Hm-tcm- Im-cy¯n-epw\mw- ssZ-h-s¯ kvXp-Xn¡p-t¼mÄ,ssZ-h-\m-awa-l-Xz-s¸Spw-.ssZ-h-km¶n²yw\-s½ \n-d-bv¡pw-.ssZ-hw- \½n {]-km-Zn¡pw-.

cy-bpw-,- `À¯m-hpw-,- a¡fpw- H-cp-an¨v ssZ-hk - ¶n-[n-bn hn-\b - s - ¸Sp¯n]qÀ® lr-Z-b-t¯m-sS- kvtXm-{Xsa¶ bm-Kw- AÀ¸n¡p-I:- - ""IÀ¯mth-,- Cu- k-ab - w- A§bp-sS- Zn-hyk-am-[m-\w- R§Ä¡v \ÂtI-Wt- a.- A§bp-sS- Ir-]b - m R§sf- \nd-btv ¡W-ta-.- R§fp-sS- a-t²y- h¶v R§sf- \-bn-t¡W-ta-.- A§v h-gnbpw- , - k- X y- h pw- , - Po- h - \ p- a m- b ncn¡p¶Xn-\m-epw-,- Cu- {]-iv\§Ä A§v G- s äSp¡p¶Xn- \ m- e pwR§Ä A§sb- kvXp-Xn¡p¶p''F¶v {]mÀ°n¡p- I - . - IÀ¯m- h v \n§fp-sS- {]mÀ°\- tIÄ¡p-Ib - pw,- X-sâ Ir-]- \n§fn hÀ²n-¸n¡pI-bpw- sN¿pw-.- X-sâ Iq«m-bvab - pwZn-hy-kvt\-l-hpw- \n§fn h¶v \n§sf- \n-db - v¡pw-.- \n§Ä kz-X{´cm-Ipw-.- C-Xv F-{X- AÛp-XI - c - w!

www.jesuscalls.org

\n§fp-sS- Ip-Spw-_w- thÀ]ncnªn-cn¡p¶p-thm-?- \n§fp-sS- hrYm- A- ` n- a m- \ w- h- e n- s ¨dn- b p- I - ; \n§fp- s S- `À¯m- h n- t \m- S pwa¡tfm-Spw- tNÀ¶v \n§sf¯s¶ ssZ-h-ap¼m-sI- hn-\-b-s¸Sp¯p-I-.A-t¸mÄ ssZ-hw- X-sâ Bßm-hn\m \n§sf- \n-d¨v,- X-sâ {]-Imiw- \n§fp-sS-ta sNm-cn-bpw-.- Ijv S - X - , - Zpx- J w- , - aäpÅh- c m Dt]£n¡s¸Sp¶ A-hØ ap-X-emb-h- \½p-sS- Po-hn-X¯n t\-cn-Spt¼mÄ,- \mw- `-b-s¸tSæXnÃ.- Zmho-Zpw- A¯cw- km-lN - c - y¯n-eq-sSI- S ¶p- t ]m- b n- . - iu A- h - s \sImÃp-hm³ A-t\z-jn¨p-.- s^-enkvXy- cm-Pm-hn-\p- Io-g-S§m³ ZmhoZv B-{K-ln-s¨¦n-epw- A-h-\v Ahn-sS-bpw- A-`-bw- e-`n¨nÃ.- B- AhØbn A-h-\pæm-b- A-\p-`-hwk¦oÀ¯\w- 3- 4 - : - 1 þ \mw- hmbn¡p¶p- . - A- h ³ C§s\- ]- d bp¶p-:- ""Rm³ b-tlm-h-sb- FÃmIm-e¯pw- hm-gv¯pw-;- A-hs - â kvXpXn- F-t¸m-gpw- F-sâ \m-hn-t·Â Ccn¡pw''-. {]n-b-tc-,- C¯cw- {]-Xn-kÔn-Ifn \n§Ä ssZ- h ¯n¦te¡v t\m¡p-tam-?- \n§fp-sS- kvtXm-{XwZm-ho-Zn-sâ kvtXm-{Xw-t]m-se-bmtWm-?- Nn´n¨p-t\m¡p-I-.- ]-cn-Xm-]I-c-am-b- B- A-hØbn-epw- ]qÀ®lr-Z-b-t¯m-sS- ssZ-h-s¯ kvXpXn¡p-hm³ X¡h®apÅ B-{i-bam-bn-cp¶p- A-h\ - v IÀ¯m-hn-epæmbn- c p¶Xv . - A- X p- s Imæv A- h ³ F´m-Wv tc-J-s¸Sp¯n-bn-cn¡p¶sX¶v t\m¡p-I-: ""Cu- F-fn-b-h³ \n-e-hn-fn¨p-;- btlm-h- tI«p-;- A-h-sâ k-I-e-IjvS§fn \n¶pw- A- h - s \c£n¨p''(-k¦o-.- 3-4-:-6-)-. I®p-\o-cn-sâbpw- \n-cm-i-bp-sSbpw- A- h Øbn Zm- h o- Z v ssZh¯n¦te¡v t\m¡n- A- h - s \kvXp-Xn¨p-.- A-t¸mÄ ssZ-h¯n \n¶pw- t\-cn«v A-h-\v A-\p-{K-lwe- ` n¨p- . - A- X p- s Imæm- W v Zr- V \nÝb-t¯m-sS- A-h³ C§s\- Fgp-Xp¶Xv:- ""b-tlm-h- F-sâ C-S-b\m-Ip¶p-;- F-\n¡p- ap«pæm-I-bnÃ.\·bpw- I-cp-W-bpw- F-sâ B-bpjv¡m-e-sam-s¡bpw- F-s¶ ]n´pS-cpw''- (-k¦o-.- 2-3-:-1-,-6-)-.


{]n-bt- c-,- ""A-t¿m-,- FÃm-hc - m-epwRm³ XÅs¸«n-cn¡p¶p-;- Rm³ G-Im´X-bn-em-bn-cn¡p¶p-.- F-s¶ k-lm-bn¡m³ B-cp-anÃ''- F¶v Hcp]-t£ \n§Ä hn-e] - n¡p-Ib - m-hmw.Cu- A-hØbn-epw-,- Zm-ho-Zn-s\-t¸mse- ""IÀ¯m-th- A§v F-\n¡v kI-e-Xp-am-Ip¶p-;- F-s¶ \-bn-t¡Wta''- F¶v ]qÀ®lr-Z-b-t¯m-sS{]mÀ°n¡p-t¼mÄ,- \nÝb-am-bpw-

ssZ-h¯n-sâ A-\p-{K-l-hpw- hn-Sp-Xepw- \n§Ä¡v e-`n¡pw-. A-h-km-\-am-bn-,- {]n-b- k-tlm-Zcn-am-tc-,- C-{]-Im-cw- \n§Ä IÀ¯mhn-s\- kvXp-Xn¡p-t¼mÄ,- ""kvXp-XnI- f n- t ·Â h- k n¡p¶''- ssZ- h w- , k¦oÀ¯\w- 2- 2 - : - 3 - A- \ p- k - c n¨v \n§fp-sS- a²y¯n C-d§n-h-cpw.F-t¶¡pw- ssZ-hw- \n§tfm-Sp-IqsS- C-cn¡p-t¼mÄ,- \n§Ä B-Ipe-s¸tSæ Im-cy-sa´m-Wv?- ssZ-hw-

k-I-e-Xpw- X-sâ ssI-I-fm \n-dthäp-I-bpw-,- \n§Ä¡p- ap¼m-bn- IS¶p-sNÃp-I- am-{X-aà \n§Ä¡p]n¼S-bm-bn-cp¶v \n§sf- \-bn¡pI-bpw- sN¿pw- (-sb-i-.- 5-2-:-1-2-)-.- A-XpsImæv IÀ¯m- h n- s \- kvXpXn¡p¶Xn- e pw- A- h - s \- a- l - X zs¸Sp¯p¶Xn-epw- DÕm-l-apÅhcm-bn-cn¡p-I-.- ssZ-hw- X-sâ ]qÀ® A-\p-{K-l§fm \n§sf- \n-dbv¡p-am-dm-I-s«!

]pkvXI ip{iqj... ssZhZm\amb hnip²n ktlmZcn sÌÃm Zn\Ic³ cNn¨ ""ssZhoI hnip²n'' F¶ ]pkvXIw Rm³ hmbn¨p. 9, 46 t]PpIfn {]nb ktlmZcn FgpXnbncp¶ {]mÀ°\m hnjb§fn C§s\ FgpXnbncp¶p: ""IÀ¯mth, Fs¶bpw Fsâ IpSpw_s¯bpw ]cnip²mßmhn\mepw A§bpsS kz`mh¯mepw \ndbvt¡Wta. Rm\pw Fsâ IpSpw_hptam R§Ä btlmhsb tkhn¡pw (tbmiph 24:15). A§sbt¸mse hnip²ntbmsS Pohn¡phm\pw, At§bv¡p lnXIcaÃm¯ Imcy§fn hn«p\n¡m\pw IpSpw_mwK§fmb R§sf klmbnt¡Wta. A§bpsS injy·mÀ B{Kln¨Xpt]mse, A§bpsS hnip²ntbmsS Pohn¡p¶Xn\pÅ ssZhoIamb a\Êns\ \ÂtIWta. BhiyanÃm¯ Nn´Ifpw hnNmc§fpw A§bn \n¶pw Fs¶ AIämXncnt¡æXn\v, A§bpsS Bßhnsâ \ndhn\m Fs¶ \ndbvt¡Wta. A§bpsS Znhyiànbm FÃm Xn·Ifn \n¶pw Fs¶ AItäWta''. Cu hm¡pIÄ AhImiam¡ns¡mæv Rm³ ssZht¯mSp {]mÀ°n¨p. F\n¡v Dt]£n¡m³ IgnbmXncp¶ FÃm Nn´Isfbpw {]hr¯nIsfbpw ssZhw \o¡n¡fbpIbpw Xsâ hnip²n F\n¡v \ÂIpIbpw sNbvXp. ssZh¯n\p tImSm\ptImSn kvtXm{Xw AÀ¸n¡p¶p. þ cPo\, AcnbeqÀ

ss__nÄ Iznkv 71 þ D¯c§Ä 1.

\n§Ä k´m\]pjvSnbpÅhcmbn s]cpIn `qanbn \ndªp AXns\ AS¡n kap{Z¯nse aÕy¯nt·epw BImi¯nse ]dhPmXnbnt·epw kIe`qNcP´phnt·epw hmgphn³ F¶p ssZhw a\pjytcmSp IÂ]n¨p (DÂ]. 1:28). 2. `bs¸tSæm; Dd¨p\nÂ]n³; btlmh C¶p \n§Ä¡p sNbvhm\ncn¡p¶ c£ IæpsImÄhn³; btlmh \n§Ä¡pthæn bp²w sN¿pw; \n§Ä anæmXncn¸n³ (]pd. 14:13,14). 3. ssZhw cm{Xn kz]v\¯n Acmay\mb em_mt\mSp: \o bmt¡m_nt\mSp KpWsa¦nepw tZmjsa¦nepw ]dbmXncn¸m³ kq£n¨psImÄI (DÂ]. 31:24). 4. tbmtk^v, IS¡cbnse aWÂt]mse hfsc [m\yw tiJcn¨psh¨p. Af¸m³ IgnbmsXh¶p (DÂ]. 41:49). 5. bn{kmtb a¡Ä, I\m³ tZi¯nsâ AXncn F¯pthmfw \mÂ]Xp kwhÕcw a¶ `£n¨p (]pd. 16:35). 6. bqZsb ktlmZc·mÀ ]pIgv¯pw. i{Xp¡fpsS Igp¯nÂ, A¸sâ a¡Ä \nsâ ap¼n \akv¡cn¡pw (DÂ]. 49:8). 7. F{_mb kqXnIÀ½nWnIfmb in{]bpw ]qhbpw, ssZhs¯ `bs¸«XpsImæv, an{kbow cmPmhv IÂ]n¨Xp sNbvXnÃ. B¬Ip«nIsf Poht\msS c£n¨p (]pd. 1:15,17) 8. hymPhÀ¯am\w. IÅkm£nbmbncn¸m³ ZpjvSt\mSpIqsS tNccpXv (]pd. 23:1). 9. ssZhw A{_lmant\mSp. A{_lmw Xsâ a¡tfmSp X\n¡p ]n¼pÅ IpSpw_t¯mSpw \oXnbpw \ymbhpw {]hÀ¯n¨psImæv btlmhbpsS hgnbn \S¸m³ IÂ]nt¡æXn\v Ahs\ XncsªSp¯p (DÂ]. 18:19). 10. Hcp¯³ Xsâ kvt\lnXt\mSp kwkmcn¡p¶Xpt]mse btlmh tamsitbmSp A`napJambn kwkmcn¨p. Ahsâ iq{iqj¡mc\mb \qsâ ]p{X\mb tbmiph F¶ _mey¡mc³ IqSmcs¯ hn«p]ncnbmXncp¶p (]pd. 33:11).

ss__nÄ Iznkv 71 þ hnPbnIÄ Pudhucherry: P. S. Moorthy Andhra: Dr. Samuel Rajendram Maisa, P. H. Swarna Vidyullatha, T. S. Shalini Raj, B. Priyanka Karnataka: Keren Graciya R., K. Dhanamani www.jesuscalls.org amÀ¨v

2018 tbip hnfn¡p¶p

49


50

tbip hnfn¡p¶p amÀ¨v 2018

www.jesuscalls.org

Owned by Jesus Calls and Published by Mr.G.L.B.Ernest from 16,Dr.D.G.S.Dhinakaran Road, Chennai-28. Printed by Mr.Paul Aravamuthan at Bapuji Printers, 5, Kurban Ali St, Woods Road, Chennai-2. Editor: Mrs.Stella Dhinakaran


51


Regd.Newspaper RNI No.TN MAL2003/10422 Regn.No.TN / CC(S) DN / 517 / 2018-2020 Registration No.TN /PMG-CCR/WPP-158/2018-2020 Published on first week of every month

52

Jesus Calls (Malayalam) - March 2018  
Jesus Calls (Malayalam) - March 2018  
Advertisement