Page 1

1


»ÝÃÜñÜ¨Ü PæàÃÜÙܨÜÈÉÃÜáÊÜ £ÃÜáÊÜ®ÜíñܱÜâÃÜí®ÜÈÉ ÍæàQ®Ý ÊÜá×Êæá 2018 g®ÜÊÜÄ 20 ÃÜí¨Üá ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ±ÝÆáWÝÃÜÃÜ PÜão PæãÙÜÛí ÔGÓ…I væç¿ÞÔÓ… ÃÜÊÜÃÜá PæàÃÜÙÜ¨Ü £ÃÜáÊÜ®ÜíñܱÜâÃÜí®ÜÈÉ gáÇæç 12 Äí¨Ü 14 ÃÜÊÜÃæWæ ®Üvæ¿áÈÃÜáÊÜ ±ÜÅÊÝ¨Ü®Ý ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü ®æãí¨ÝÀáÓÜáËPæ¿á®Üá° E¨Ý^qÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá. 20®æà g®ÜÊÜÄ 2018 ÃÜí¨Üá, vÝ>>±ÝÇ… ©®ÜPÜÃÜ®… ÊÜáñÜᤠ]àÊÜᣠCÊÝÂígÈ®… ±ÝÇ… ÃÜÊÜÃÜá ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÓæàÊæ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ PÜáoáíŸWÜÚWæ ÓæàÊæ ÓÜÈÉÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá. ¹Ðܱ… FÊæá®… hÝh…ì, PæãÙÜÛí ÔGÓ…I væç¿ÞÔÓ… ÊÜáñÜᤠÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÓæàÊæ¿á ±ÝÆáWÝÃÜÃÜá, PæàÃÜÙÜ¨Ü £ÃÜáÊÜ®ÜíñܱÜâÃÜí®ÜÈÉ gáÇæç 12 Äí¨Ü 14 ÃÜÊÜÃæWæ ®Üvæ¿áÈÃÜáÊÜ ±ÜÅÊÝ¨Ü®Ý ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü ®æãí¨ÝÀáÓÜáËPæ¿á®Üá° E¨Ý^qÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá.

2


±ÜÅ»ÝÊÜ Öæãí©¨Ü AX°»ÜÄñÜ PÜãoWÜÙÜá, g®ÜÊÜÄ 20,21,2018 ]à. Ë®æÕíp…

®Ý®Üá A®æàPÜ ñæãí¨ÜÃæWÜÙÜÈÉ, AÊÜÊÜÞ®Ü, ÃæãàWÜ ®Üv¨ æ áÜ Öæãà¨æ®áÜ ÊÜáñÜᤠÊÜá®ÜáÐÜÂÄí¨Ü £ÃÜÓÄRÜ ÓÜÆq ³ ¨ r ® ªæ áÜ . D ±ÜÄÔ§£¿áÈÉÃáÜ ÊÝWÜ, ®Ý®Üá ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ PÜãoÊÜ®Üá° ±Üâ£ÅPÜí¨Üí Êæáç¨Ý®Ü, £ÃÜáÊÜ®ÜíñܱÜâÃÜí®ÜÈÉ 2002 ®ÜÈÉ »ÝX¿ÞX¨æª®Üá. ®Ý®Üá GÆÉÄí¨Ü ÊÜáÃæ¿ÞX¨Ü᪠×í¨æ PÜ㣨檮Üá. ®Ü®ÜWæ ±ÝÅ¥Üì®æ ŸWæY A¥ÜÊÝ ¨æàÊÜÃÜ ÊÝPÜ嬆 ŸWæY A¥ÜÊÝ PÜñÜì®Ü®Üá° BÃݘÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ŸWæY H®Üá Wæ㣤ÃÜ¨Ü ®Ü®ÜWæ C¨ÜªQR¨Üªíñæ ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ÓÜᤣÓÜÆá Eñæ¤àg®ÜÊÝÀáñÜá. PÜão ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá ÊÜáñÜᤠvÝ>>±ÝÇ… ©®ÜPÜÃÜ®…ÃÜÊÜÃÜá ±ÜËñÝÅñܾ®Ü ÊÜáãÆPÜ ±ÝÅ¥Üì®Ý ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ®Ü®Ü° ÖæÓÜÃÜ®Üá° PÜÃæ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá, ""]à Ë®æíÕ p…, ¨æàÊÜÃÜ ŸÆÊÜâ ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ DWÜÇàæ CÚ¨Üá ŸÃÜᣤ¨æ. ¯ÊÜá¾®Üá° CÈÉ¿áÊÜÃæWæ PÝvÜᣤ¨Üª ÓæçñÝ®Ü®Ü ŸÆÊÜâ AíñÜÂWæãíw¨æ. ¨ÜáÐÜr g®ÜÄí¨Ü PÜÙÜá×ÓÜƳor GÇÝÉ ¨ÜáÐÜr ŸÆWÜÙÜá ¯ÊÜá¾ ¨æàÖÜPæR AíqPæãívÜá »Ü¿áíPÜÃÜ ®æãàÊÜ®Üá° ¯àvÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ¯àÊÜâ ¿ÞPæ ®ÜÃÜÙÜᣤ©ªàÄ Gí¨Üá Êæç¨ÜÂÃÜá PÜívÜá ×w¿áÆá BWÜᣤÃÜÈÆÉ. ÁáàÓÜá

¯ÊÜá¾®Üá° ÓÜÌÓܧ±ÜwÓÜᣤ¨Ýª®æ. ]à Ë®æÕíp…, ÁáàÓÜá訆 ÖæÓÄÜ ®ÜÈÉ ÓÜÓÌ ñ§Ü æ Öæãí©Ä. ®Ý®Üá C¨Ü®Üá° ±ÜËñÝÅñܾ®Ü ŸÆ¨Ü Aw¿áÈɨÜ᪠ÖæàÙÜᣤ¨æªà®æ. ¯Êæã¾ÙÜWæ ¨æàÊÜÃÜ ŸÆÊÜâ ÖÜĨÜá ÖæãàWÜᣤ¨'æ ' Gí¨Üá. B ÓÜÊáÜ ¿á¨ÜÈÉ ®Ý®Üá ÊÜáÖÝ®Üí¨Ü ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊÜ®Üá° Öæãí©Pæãívæ®Üá, ¨æàÊÜÃÜ ²Å࣠ÊÜáñÜᤠŸÆÊÜâ ±ÜűÅÜ ¥Ê Ü áÜ ¸ÝÄWæ ®Ü®°Ü iàËñܨã æ ÙÜWæ Ÿí©ñÜá. ÁáàÓÜá ®Ü®°Ü iàËñܨã æ ÙÜWæ Ÿí¨ÝWÜ ®Ý®Üá A¨Üá½ñÜÊÝX ÓÜÌÓܧñæ Öæãí©¨æ®Üá. Aí©¯í¨Ü, ¨æàÊÜÃÜá ®Ü®Ü°®Üá° BÎàÊÜì©Ô ÊæáàÆPæRñܤÆá BÃÜí¼Ô¨Ü®Üá. ®Ü®ÜWæ ÓÝÆ C©ªñÜá B¨ÜÃæ A¨Ü®Üá° £àÄÓÜáÊÜíñæ ¨æàÊÜÃÜá ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞw¨Ü®Üá. CÈÉ¿áÊÜÃæWÜ㠮ݮÜá C±Ü³ñÜ᤮ÝÆáR ÁáàÓÜáPÜÃæ¿ááñݤ®æ ¨Ü ã ÃÜ ¨ Ü Í Ü ì ®Ü PÝ¿áìPÜ Å ÊÜ á WÜ Ù Ü ® Ü á ° ±ÝÅÁãàiÔ¨æªà®æ. PÜáoáíŸÊÝX ®ÝÊÜâ D ÓÜí±Üä|ìÊÝX BÎàÊÜì©ÓÜƳqr¨æªàÊæ.

¨æàÖÜ¨Ü CñÜÃÜ »ÝWÜWÜÚWÜã ÓÜÖÜ ÖܹºñÜá. LÐܘWÜÙÜá WÜá| ÊÜÞvÜÈÆÉ B¨ÜªÄí¨Ü, D ®æãà˯í¨Ü iàËÓÜÆá ®Ü®ÜWæ CÐÜrËÃÜÈÆÉ ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° iàËñÜÊÜ®Üá° ÊÜááXÓÜÆá ®Ý®Üá BÇæ ã àbÔ¨æ ® Ü á . B ÓÜ Ê Ü á ¿á¨Ü È É , PæãpÝr¿áí®ÜÈÉ 2017 ®ÜÈÉ ÔGÓ…I ÓÜ»¿ æ á ±ÝÅ¥ìÜ ®Ü EñÜÊ Õ ¨ Ü È Ü É »ÝX¿Þ¨æ®áÜ . ®Ý®Üá Êæã¨ÜÆ ÓÝÈ®ÜÈÉ PÜáÚñÜáPæãívÜá »Ü¿áíPÜÃÜÊÝX AÙÜᣤ¨æª®Üá. PÜão ÊÜááXst ®ÜíñÜÃ,Ü GÆÉÃã Ü ÖæãÃÜoÃÜá. B¨ÜÃæ ®Ü®°Ü ñÝÀá ÖæàÚ¨ÜÃáÜ , ""¯à®Üá Êæà©Pæ¿á ŸÚWæ ¿ÞPæ ÖæãàWܸÝÃܨÜá'' Gí¨Üá. ¿ÞÃÜá ®Ü®®°Ü áÜ ° ®æãàvÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá Aí¨ÜáPæãívÜá ®Ü®°Ü Pæç¿á®Üá° WÝÚ¿áÈÉ ¹àÓÜᣤ¨®ªæ áÜ . B¨ÜÃæ vÝ>>±ÝÇ… ©®ÜPÜÃÜ®… ÊÜáñÜᤠÓÜÖæãà¨ÜÄ CÊÝÂígÈ®… ±ÝÇ… ÃÜÊÜÃÜá ®Ü®Ü°®Üá° ®æãàw ®Ü®Ü° ŸÚ Ÿí¨Üá ®Ü®ÜWæ H®Ý¨ÜÃÜá ¸æàPÝ Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá ®Ü®Ü° PÝÆ®Üá° æ àÓÜà R Ü ]à. Ë®æÕíp…, ÊÜáÄ¿á±ÜâÃÜí. ñæãàÄÔ¨æ®áÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÄŸºÃáÜ ®Ü®WÜ ã ©àZì ±ÝÅ¥ìÜ ®æ¿á®Üá° A²ìÔ¨ÜÃáÜ . ®Ý®Üá ]àÊÜᣠÈàÆ ÃÝhæàí¨ÜÅ®… ®ÜíñÜÃÜ ÊÜá®æWæ ×í£ÃÜáX¨æ®Üá ÊÜáñÜᤠA¨æà ©®Ü¨Üí¨Üá ®Ü®Ü° PÝÆá A¨Üá½ñÜÊÝX ÓÜÌÓܧñæ ®Ý¿áÃ… Öæãí©¨æ Gí¨Üá ®æãàw¨æ®Üá. B ÃæãàWÜ ÓÜí±Üä|ìÊÝX ÊÜÞ¿áÊÝÀáñÜá ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° PæçPÝ騆 aÜÊÜáìWÜÙÜá ÓÜí±Üä|ìÊÝX ÓÝ«ÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá. ®Ü®°Ü ÓÜÓÌ ñ§æ ¿ æ ÞX Jí¨Üá ÊÜÐÜìÊÝX¨æ ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü°ÈÉ B Êݘ¿á ÓÜáÚÊæà CÆÉ! ÁáàÓÜá ®Ü®® °Ü áÜ ° ÓÜÓÌ ± §Ü w Ü Ô¨Ýª®æ ®Ý®Üá ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ±ÝÆáWÝÃÜÙÜá. ÊÜáñÜᤠ®Ý®Üá ¨æàÊÜÄWæ B»ÝÄ¿ÞX¨æªà®æ. PÜÙæ¨Ü 16 ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ®Ü®Ü° PÝÈ®ÜÈÉ ®Ý®Üá PævÜñÜ©í¨Ü ¸Ý˜ÓÜƳqr¨æª®Üá. C¨Üá ]àÊÜá£. ÈàÆ ÃÝhæàí¨ÜÅ®… ®Ý¿áÃ….

www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

3


D ÊÜÐìÜ ©í¨Ü, ÇæãàPÜ¨È Ü É »Ü¿áíPÜÃÜ PÝÆWÜÙÜá ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝWÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¯àÊÜâ PÝ|áËÄ. g®ÜÃáÜ ñÜÊáÜ ® ¾ áÜ ° ÊÜáñÜᤠÖÜ|ÊÜ®áÜ ° ²Åà£ÓÜáÊÜÊÜÃÝXÃÜáñݤÃæ. Öè¨Üá, g®ÜÃÜá ÖÜ|PæãRàÓÜRÃÜ H®Üá ¸æàPݨÜÃÜã ÊÜÞvÜÆá st œ à ÝXÃÜ á ÊÜ Ã Ü á . ŸÃÜ á ÊÜ ©®Ü W Ü Ù Ü È É ¿ÞÃÜ ® Ý° ¨ Ü Ã Ü ã SÄà©ÓÜ Ÿ ÖÜ á ¨Ü á . ÖÝWÜã A˜PÝÃܨÜÈÉÃÜáÊÜÊÜÃÜá, g®ÜÃÜ®Üá° ŸvÜÊÜÃܮݰX CqrÃÜáñݤÃæ, ¿ÞÊÝWÜÆã ŸvÜÊÃ Ü ÝXÁáà CqrÃáÜ ñݤÃ,æ BWÜ AÊÜÄWæ ÓÜÆ Ì ³ ÖÜ| ¹ÓÝw¨ÝWÜ, AÊÜÃ®Ü áÜ ° BvÜÚñÜ¨È Ü É CÄÓÜÆá AÊÜÃÜá H®Üá ¸æàPݨÜÃÜã ÊÜÞvÜáñݤÃæ. ×àWÝX ¿ÞÃÜã ÓÜÖÜ ÊÜáñæ㤟ºÃÜ®Üá° ®ÜíŸÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜÆãÉ ñܮܰ ÓÜÌíñÜ PÜáoáퟨÜÊÜÃÜ®Üá° ®ÜíŸÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ±Ü£° ±Ü£¿á ËÃÜá¨Üœ,

4

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org


ÖæñܤÊÜÃÜá ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜáñÜᤠÊÜáPÜRÙÜá ÖæñܤÊÜÃÜá ËÃÜá¨Üœ G¨æªàÙÜáñݤÃæ; GÆÉÊÜä ÖÜ|¨Ü ²Åà£WæãàÓÜRÃÜ CÃÜáñܤ¨æ.

¨æàÍÜWÙÜ Ê Ü ÃÜ áÜ A¨ÜÃÜ PÜvWæ æ ±ÜÅÊÝÖÜWÙÜ íÜ ñæ

C¨ÜáÊæà 2018Äí¨Ü PæùÓ¤Ü ËÃæãà˜¿á ԨܜñæWÝX ÇæãàPܨÜÈÉ ®Üvæ¿áȨæ. A¨Üƨ É æ ÁáàÓÜá QÅÓ®¤Ü Ü WÜá±Ü¤ ŸÃæãà|PÝRX ®Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá. B¨ÜÃæ ¨æàÊÜÃÜ ±ÜÄÖÝÃÜ H®Ü á ? Pæ ã ®æ ¿ á ©®Ü W Ü Ù Ü È É H®Ü á ®Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá ®æãàvæãà|

¿ÞPæãàŸÂÃÜ ¨æàÊÜÃÜ ÊÜáí©ÃÜPæR,

±ÜËñÝÅñܾ®Ü ÊÜáãÆPÜ ±ÜÅÊÝ¨Ü®Ý A¼ÐæàPÜ ""PÜ v æ à ©ÊÜ Ó Ü W Ü Ù Ü È É ®Ý®Ü á GÇÝÉ ÊÜ á ®Ü á ÐÜ Â ®Ü Êæ á àÇæ ®Ü ® Ü ° BñÜ ¾ Ê Ü ® Ü á ° ÓÜáÄÓÜáÊæ®Üá; ¯ÊÜá¾ÈÉÃÜáÊÜ WÜívÜÓÜÃÜã ÖæíWÜÓÜÃÜã ±ÜÅÊÝ©ÓÜáÊÜÃÜá; ¯ÊÜá¾ ¿åèÊÜ®ÓÜ Ä§Ü Wæ ©ÊܨÜÍìÜ ®ÜWÙÜ ÝWÜáÊÜÊâÜ ; ¯ÊÜá¾ ×Ä¿áÄWæ PÜ®ÓÜ áÜ WÜÙáÜ ¹àÙÜáÊÜÊâÜ ; C¨ÜÆɨæ B ©®ÜWÜÙÜÈÉ ®Ü®Ü° BñܾÊÜ®Üá° ÓÜáÄÓÜáÊæ®Üá; AÊÜÃÜã ±ÜÅÊÝ©ÓÜáÊÜÃÜá'' (A±æäà PÜêñÜ 2:17,18)

D »Ü¿áíPÜÃÊ Ü Ý¨Ü ©ÊÜÓWÜ ÙÜ È Ü É g®ÜÃ®Ü áÜ ° ±ÜÃÝíŸÄÓÜÆá ÊÜáñÜᤠgÀáÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX ±ÜÄÖÝÃÜ¨Ü ÖÝWæ, ¨æàÊÜÃáÜ ñÜ®°Ü BñÜÊ ¾ ® Ü áÜ ° GÇÝÉ ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ ÊæáàÇæ ÓÜáÄÓÜáÊÜ®áÜ . ÖæãÓÜ A®Ü»ÝÐæ¿áÈÉ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ, ÓæçñÝ®Ü®Ü ¨ÜáÐÜr ®ÝÈWæWÙÜ áÜ , PÝÊÜá ÊÜáñÜᤠÊÜá®ÜáÐÜ娆 A˜PÝÃÜ¨È Ü Ã É áÜ ÊÜ ¨ÜáÐÜñr ® Ü Ê Ü âÜ ñÜÊáÜ ¾ ŸÆÊÜ®áÜ ° PÜÙ¨ æ áÜ PæãÙÜáÊ Û íÜ ñæ ÊÜÞvÜáñܨ ¤ .æ BñÜ®Ü BñÜ© ¾ í¨Ü A¼ÑPÜä ݨÜÊÃÜ áÜ ®ÜvÓæ áÜ ÊÜ ÓÜÆáÊÝX ÊÜáñÜᤠ¨æàÊÜÃÜ bñܨ ¤ íÜ ñæ ÓæçñÝ®Ü®Ü ÃÝgÂÊÜ®Üá° ÊÜááXÔ ÖÝPÜÆá ¨æàÊÜÃÜá ¨ÜÍìÜ ®ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ¯àvÜáÊÜ®áÜ (±ÜÅPo Ü ®æ 10:11) PÜñÜì®Ü ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü ¸æorÊÜâ Óݧ²ÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá ""AíñÜÂPÝƨÜÈÉ PÜñìÜ ®Ü ÊÜáí©ÃÜ¨Ü ¸æoÊ r âÜ WÜávÜx¸æorWÜÚXíñÜ E®Ü°ñæãà®Ü°ñÜÊÝX ¸æÙæ¨Üá ®æÇæWæãÙÜáÛÊܨÜá; BWÜ ÓÜPÜÆ

ŸÃÜ á ÊÜ Ã Ü á . Öæ ã ÃÜ o áŸí¨Ü ŸÖÜ á g®ÝíWÜ¨Ê Ü ÃÜ áÜ &Ÿ¯°Ä, PÜñìÜ ®Ü ±ÜÊìÜ ñÜP,Ræ ÖæãàWæãà|! BñÜ®Üá ñܮܰ ÊÜÞWÜìWÜÙÜ ËÐÜ ¿ áÊÝX ®Ü Ê Ü á Wæ ¸æ ã à«Ü ® æ ÊÜÞvÜáÊÜ®Üá, ®ÝÊÜâ BñÜ®Ü ¨ÝÄWÜÙÜÈÉ ®Üvæ¿ááÊæÊÜâ Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜÃÜá.'' (ÁáÍÝ¿á 2:2,3; ËÞPÜ 4:1,2)

¨æàÊÜÃÜ Bñܾ¯í¨Ü ®ÜvæÓÜƳorÊÜÃÜá BñÜ®Ü bñܤ¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ ÃÝÐÜó¨ÜÈÉ ÊÜáÖÜñÝR¿áìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw ÓæçñÝ®Ü®Ü ÃÝgÂÊÜ®Üá° gÀáÓÜáÊÜíñæ ¨æàÊÜÃÜá ¨ÜÍÜì®ÜWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜáÊÜ®Üá. ÖÜ|, AË«æà¿áñæ, ¨ÜãÐÜOæ CñÝ©Wæ ²Åà£ÀáÃÜáÊÜ ±æçÍÝbPÜ ÍÜQW¤ ÙÜ áÜ ¸æoWr ÙÜ È Ü É CÊæ. B¨ÜÃæ ¯ÊÜá¾ÈÉ ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü°ÈÉÃÜáÊÜ ¨æàÊÜÃÜ BÆ¿áÊÜâ ¸æorWÜÙÜ ÊæáàÈÃÜáÊÜâ¨Ü ÊÜáñÜᤠAÊÜâ ÓæçñÝ®Ü®Ü ¸æorWÜÙÜ ÊæáàÇæ CÃÜáÊÜâ¨Üá. ¨æàÊÜÃÜá ®ÜÊæ㾟ºŸºÃÜ®Üá° ¸æor¨Ü ÊæáàÇæ Óݧ²ÓÜáÊÜ®Üá BWÜ ®ÝÊÜâ ÁáàÓÜá iàÊÜíñÜ®ÝX¨Ýª®æ ÊÜáñÜᤠBñÜ®Üá ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü¨Ü ±ÜÅ»Üá Gí¨Üá ÇæãàPÜPæR NãàÑÓÜŸÖÜá¨Üá. ¯ÊÜá¾ ±Ý¨ÜÊÜâ ¸æor¨Ü ÊæáàÇæ ¯ÆáÉÊÜíñæ ¨æàÊÜÃÜá ÊÜÞvÜáñݤ®æ

ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ±Ý¨ÜÊâÜ ÓÜáí¨ÜÃÊ Ü ÝXÃÜáÊÜâ¨Üá. ¯àÊÜâ ÍÜá»Ü ÓÜÊÜÞaÝÃÜÊÜ®Üá° ñÜÃÜáËÄ (ÁáÍÝ¿á 52:7; 40:9). ¨æàÊÜÃÜá BÙÜ á ñݤ ® æ , ÊÜ á ñÜ á ¤ ¯àÊÜ â ¨æ à ÊÜ Ã Ü ÓÜÊÞ Ü «Ý®ÜÊ® Ü áÜ ° ÇæãàPÜ¨Ü ÃÝgÂWÜÙÜ ÊæáàÇæ NãàÑÓÜáËÄ. ¨æàÊÜÃÜ ÃÝgÂÊÜ®Üá° Óݧ²ÓÜÆá HÙÜá ¸æorWÜÙÜ ŸWæY ±ÜÄ~ñÜÃÜá ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñݤÃæ. ""«ÜÊáÜ ì, ˨Ý»ÝÂÓÜ, PÜáoáíŸ, ÓÜPÝìÃÜ, ÊÜÞ«ÜÂÊÜá, ÊÜá®ÜÃÜíg®æ ÊÜáñÜᤠÊݱÝÃÜ/ B¦ìPÜñæ & CÊÜâWÜÙáÜ HÙÜá ¸æoWr ÙÜ áÜ Gí¨Üá AÊÜÃÜá ÖæàڨݪÃæ.'' «ÜÊÜáì ""AÊÜÃÆ æ ÃÉ ®Ü ã Ü ° ®Ý®Üá ®Ü®°Ü ±ÜËñÜÅ ±ÜÊìÜ ñÜPRæ ŸÃÜÊÜÞw ®Ü®Ü° ±ÝÅ¥Üì®ÝÆ¿á¨ÜÈÉ EÇÝÉÓÜWæãÚÓÜáÊæ®Üá; ®Ü®Ü° ¿áýÊæà©¿áÈÉ AÊÜÃÜá A²ìÓÜáÊÜ ÓÜÊÝìíWÜ ÖæãàÊÜáWÜÙÜã ¿áýWÜÙÜã ®Ü ® Ü W æ Êæ á bc P æ ¿ ÞWÜ á ÊÜ Ê Ü â ; ®Ü ® Ü ° BÆ¿áÊÜ â GÇÝÉ g®ÝíWÜ W Ü Ú WÜ ã ±ÝÅ¥Üì®ÝÆ¿áÊæ¯ÔPæãÙÜáÛÊܨÜá'' (ÁáÍÝ¿á 56:7)

C¨ÜáÊæà ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ¿á «æÂà¿áÊÝX¨æ. Cí¨Üá ®ÝÊÜâ 118 ±ÝÅ ¥ Ü ì ®Ý Wæ ã à±Ü â ÃÜ W Ü Ú í¨Ü ÊÜ á ®Ü ÊÜ á áÄ¨Ü Ê Ü Ã Ü á ÓÜ Ì Ó Ü § ñ æ Öæ ã í¨Ü Ç æ í ¨Ü á , ¨æàÊÜÃÜ ËÊæãàaÜ®æ¿á Áãàg®æ¿á Aw ÃÝÐÜóÊÜâ PÝ¿áì ¯ÊÜì×ÓÜÆá; BñÜ®Ü ŸÃæãà|PÝRX ÃÝÐÜWó ÙÜ áÜ ÓÜÊÞ Ü «Ý®Ü©í¨Ü JpÝrX ŸÃÜÇæí¨Üá ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvÜáÊÜíñæ ¨æàÊÜÃÜá ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞw¨Ýª®æ. ""Óæà®Ý˜àÍÜÃÌ Ü PÜñìÜ ®Üá Cíñæ®áÜ ñ° ݤ®&æ ÓÜÆ Ì ³ PÝÆ¨Ü Êæ á àÇæ ®Ý®Ü á C®æ ã ° í ¨æ à ÓÝÄ BPÝÍÜ Ê Ü ® Ü ã ° »Ü ã Ëá¿á®Ü ã ° ÓÜÊÜáá¨ÜÅÊÜ®Üã° J|®æÆÊÜ®Üã° A¨ÜáÄÔ ÓÜPÜÆg®ÝíWÜWÜÙÜ®Üá° ®ÜvÜáXÓÜáÊæ®Üá; BWÜ ÓÜÊÜáÓܤ g®ÝíWÜWÜÙÜ CÐÜrÊÜÓÜá¤WÜÙÜá Ÿí¨Üá www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

5


J¨ÜWÜÆá D BÆ¿áÊÜ®Üá° Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü ñÜáí¹ÓÜáÊæ®áÜ ; C¨Üá Óæà®Ý˜àÍÜÃÌ Ü PÜñìÜ ®Ü ®Üáw. ¸æÙæÛÁáÇÝÉ ®Ü®Ü°¨Üá, ŸíWÝÃÜÊæÇÝÉ ®Ü®Ü°¨Üá; C¨Üá Óæà®Ý˜àÍÜÌÃÜ PÜñÜì®Ü ®Üáw. D BÆ¿á¨Ü ÊÜááí©®Ü Êæç»ÜÊÊ Ü âÜ ×í©®Ü Êæç»ÜÊÜQRíñÜ ËÍæàÐÜÊÝXÃÜáÊܨÜá; C¨Üá Óæà®Ý˜àÍÜÌÃÜ PÜñÜì®Ü ®Üáw'' (ÖÜWÝY¿á 2:6&9) ˨Ý»ÝÂÓÜ

˨Ý»ÝÂÓÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ ¨æàÊÜÃÜ ŸÆ ÊÜáñÜᤠBñÜ®Ü ÃÝgÂÊÜâ Óݧ²ñÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. PÝÃÜ á | ÓÜ í Óæ § W Ü Ú Wæ (±Ü Ä WÜ ~ PÜ ê ñÜ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á, ÍÝÇæWÜÙÜá) ¨æàÊÜÄWæ Óæ ã ¤ à ñÜ Å . ®ÝÊÜ â ÖÜ ÆÊÝÃÜ á ñÜ Ã Ü ¸ æ à £ ÓÜíÓæ§WÜÙÜ®Üá° Óݧ²ÓܸæàPÝX¨æ. GÇÝÉ ËÐÜ¿áWÜÙÜá ¨æàÊÜÃÜ ±ÜËñÝÅñܾ¯í¨Ü ÊÜáñÜᤠ¨æçËPÜ ÓÜÌ»ÝÊÜ©í¨Ü ñÜáíŸÆ³vܸæàPÝX¨æ. ¿ÞPÜí¨ÜÃæ D ˨ÝÂÓÜíÓæ§WÜÚí¨Ü ÖæãÃÜ ŸÃÜ á ÊÜ ±Ü âñÜ Å ±Ü â£Å¿áÃÜ á ±Ü ÅÊ Ý¨Ü ®æ ÊÜÞvܸæàPÝX¨æ. AÊÜÃÜá ÃÝgÃÜáWÜÚWæ ±ÜÅÊÝ©ÓܸæàPÝX¨æ. AÊÜÃÜá AÃÜÓÜÃÝX ±ÜÅÊݨܮæ ÊÜÞvÜáÊÜÃÜá. ÃÝÐÜÅPæãRàÓÜRÃÜ ®ÝÊÜâ ÃÝgÃÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠÃÝ~¿áÃÜ®Üá° G¹ºÓܸæàPÝX¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü ˨Ý»ÝÂÓÜÊÜâ ¸æorÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ ®ÝÊÜâ ¯íñÜáPæãívÜá BñÜ®Ü ÃÝgÂÊÜ®Üá° Óݧ²ÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáñݤ®æ. PÜáoáíŸ

Cí¨Üá D Pèoáí¹PÜ iàËñÜÊâÜ ÖÜ|¨Ü ²Åà£Àáí¨Ü aܨáÜ ÄÓÜÆq ³ ¨ r .æ B¨ÜÃæ ¨æàÊÜÃáÜ PÜáoáíŸWÜÙÜ®Üá° ±ÜËñÝÅñܾ®Ü ÊÜáãÆPÜ D Pæã®æ¿á ©ÊÜÓWÜ ÙÜ È Ü É PÜoár£¨ ¤ ݪ®.æ PÜñìÜ ®Üá ÖæàÙÜáñݤ®æ : ""±ÜÅÊÝ©¿áá ŸÃÜáÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠBñÜ®Üá ñÜí¨æ¿á ÖÜê¨Ü¿áWÜÙÜ®Üá° ±ÜâñÜÅÃÜ PÜvæWæ £ÃÜáXÓÜáÊÜ®Üá.'' B¨ÜªÄí¨Ü ¨æàÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ ÊÜáãÆPÜ PÜáoáíŸWÜÙÜ®Üá° ÇæãàPݨÜÂíñÜ PÜoár樆 áÜ . B¨ÜĪ í¨ÜÇàæ ®ÝÊÜâ 6

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org

""Pèoáí¹PÜ BÎàÊÜì©ñÜ Áãàg®æ'', ""¿ááÊÜ ±ÝÆáWÝÃÜÃÜ Áãàg®æ'' C¨æ. "Pèoáí¹PÜ BÎàÊÜì©ñÜ Áãàg®æ' ¿áÈÉ Óæ à ÄPæ ã ívÜ PÜ á oáíŸWÜ Ú Wæ ¯©ìÐÜrÊÝX ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvÜÆá DWÜ ÁáàÓÜá PÜÿ æ ááñݤ®¿ æ á «æÂà¿áÊÝX¨æ. ®ÝÊÜâ D PÜáoáíŸWÜÚWæ ÊÜáñÜᤠÊÜáPÜÚ R Wæ ÓæàÊæ ÓÜÈÓÉ ¸ Ü àæ PÜá. A¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ¨æàÊÜÃáÜ PÜáoáíŸWÜÙ® Ü áÜ ° PÜoÈ r ¨Ýª®.æ

Cí¨Üá ÇæãàPܨÜÈÉ Pèoáí¹PÜ iàËñÜÊÜâ ÖÜ|¨Ü ²Åà£Àáí¨ÝX aܨÜáÄÓÜƳqr¨æ. B¨ÜÃæ ¨æàÊÜÃÜá PÜáoáíŸWÜÙÜ®Üá° ±ÜËñÝÅñܾ®Ü ÊÜáãÆPÜ D Pæã®æ¿á ©ÊÜÓÜWÜÙÜÈÉ PÜorȨݪ®æ.

ÓÜPÝìÃÜ

¨æ à ÊÜ Ã Ü A¼ÑPÜ ¤ ±Ü Å Ê Ý©WÜ Ù Ü ® Ü á ° AÃÜ Ó Ü Ã Ü ® Ý° X ¿áã ÃÝgÃÜ ® Ý° X ¿áã G¹ºÓÜÆá. A¨ÜÆÉ¨æ ®ÝÊÜâ B ñÜÃÜÖÜ¨Ü ÃÝgÃÜáWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠA˜PÝÄWÜÙÜ®Üá° G¹ºÓÜ ¸æàPÝX¨æ. ÊÜÞ«ÜÂÊÜá

Cí¨Üá ÓÜá©œ ÊÜÞ«Ü ÇæãàPÜÊÜ®Üá° ®ÜvæÓÜᣤ¨æ, ÖÝWÜã ÇæãàPÜ¨Ü BvÜÚñÜÊÜ®Üá° ÓÜÖÜ ®ÜvÓæ áÜ £¤¨.æ B¨ÜĪ í¨Ü ¨æàÊÜÃÜ PÜê±æ¿áá ®ÜÊáÜ ¾ ÊæáàÇæ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠ¨æàÊÜÃÜ ÊÝPÜ ÖÝWÜã ¯à£ÊÜí£Pæ¿á®Üá° ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨Ü

ÊÜ á ãÆPÜ ÊÜ á ñÜ á ¤ ÊÜ Þ «Ü  ÊÜ á ¨æ ã ÙÜ W æ ñÜÃÜáÊÜâ¨Üá. ÊÜá®ÜÃÜíg®æ¿á ÊݱÝÃÜ

Cwà ÇæãàPܨÜÈÉ B¦ìPÜ PÜáÔñÜ CÃÜáÊÝWÜ, PæàÊÜÆ GÃÜvÜá E¨ÜÂÊÜáWÜÙÜá ÊÜ Þ ñÜ Å A¼ÊÜ ê ©œ ¿ ÞWÜ á £¤ Ã Ü á ÊÜ â ¨Ü á . Jí¨Üá ÊÜá®ÜÃÜíg®æ¿á¨Üáª; ÊÜáñæã¤í¨Üá BÖÝÃÜ¨Ü E¨ÜÂÊÜá. CÊæÃÜvÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ BÓÜñ³ Åæ ¿á E¨ÜÂÊÜá A¼ÊÜê©œ¿ÞWÜáÊÜâ¨Üá ¯ÓÜÕí¨æàÖܯà¿á. B¨ÜÃæ A¨ÜÃÜÈÉ ¨æàÊÜÃÜ ŸÆÊÜâ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá. Cí¨Üá A¨Üá ¨ÜáÐÜr®Ü ŸÆ¨Ü Aw¿áÈɨæ ÊÜáñÜᤠA¨Üá ¨æàÊÜÃÜ ÃÝg嬆 ËÃÜá¨Üœ PÝ¿áì ÊÜÞvÜᣤ¨æ. »Ü¿áíPÜÃÜ ©®ÜWÜÙÜá! B¨ÜÃæ ¯ÊÜá¾®Üá° GñܤÈÃÜáÊÜ Jí¨æà Jí¨Üá ¨ÝÄÁáí¨ÜÃæ ±ÜËñÝÅñܾ®Üá ÊÜÞñÜÅÊæà BX¨æ. BñÜ®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° WÜávÜxWÜÙÜ ÊæáàÆPæR£¤ ¯ÊÜá¾®Üá° ¸æorWÜÙÜ ÊæáàÈvÜáÊÜ®Üá. ÖÝWÜã ¯ÊÜá¾ ÊÜáãÆPÜ ±ÜÅÊÝ¨Ü®Ý ÓÜÌÃÜÊÜâ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠD ¸æorWÜÙÜ ŸÆÊÜ®Üá° ÊÜááĨÜá ÖÝPÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠA¨Üá g®ÜÃÜ®Üá° ¸æorWÜÙÜ PÜvæWæ ñÜÃÜáÊÜâ¨Üá. ÊÜá®ÜÃÜíg®æ/B¦ìPÜñæ

ŸÃÜáÊÜ ©®ÜWÜÙÜÈÉ ÊݱÝÃÜ ÊÜÞñÜÅÊæà ÓÜPÝìÃÜÊÜ®Üá° A˜PÝÃÜ aÜÇÝÀáÓÜáÊÜíñæ ÊÜ Þ vÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . ËË«Ü ÓÜ P ÝìÃÜ W Ü Ù Ü È É Ÿ¨ÜÇÝÊÜOWæ ÙÜ áÜ CÃÜáñÜÊ ¤ æ ÊÜáñÜᤠÓÜPÝìÃÜWÙÜ Ü PÜãwÓÜáËPæ¿ÞWÜáÊÜâ¨Üá. 2016®ÜÈÉ PÜ ñ Ü ì ®Ü á ®Ü ® Ü ° ÊÜ á ãÆPÜ ÊÜ Þ ñÜ ® Ýw "'ÖæãÓÜ PÜãwÓÜáËPæWÜÙÜá ÃÝÐÜóWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ®Ü v æ ¿ ááÊÜ â ¨Ü á '' Gí¨Ü á Öæ à Ú¨Ü ® Ü á . BWÜ ¯àÊÜâ ¸æÅQÕp… ÓÜí»ÜËÓÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®æãàw©Ä & ¹Åo®… ¿áãÂÃæãಿᮅ JPÜãRo©í¨Ü ÖæãÃÜWæ Ÿí©¨Üª®Üá° PÜíwÄ. 2017 BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ, aæ®æ°„®Ü ÖæãÓÜ ÊÜÐÜì¨Ü BÎàÊÜì©ñÜ PÜão¨ÜÈÉ, PÜñÜì®Üá ®Ü®Ü° ÊÜáãÆPÜ EñܤÃÜ ÊÜáñÜᤠ¨Üü|


PæãÄ¿Þ¨Ü ŸWæY ÊÜÞñÜ®Ýw, ""EñܤÃÜ PæãÄ¿Þ ÊÜáñÜᤠ¨Üü| PæãÄ¿ÞÊÜâ JpÝrX ŸÃÜáÊÜâ¨Üá'' Gí¨Üá ÖæàڨܮÜá. A¨Ý¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ®Ý®Üá ±ÜÅÊݨܮ¿ æ á ÊÜáãÆPÜ NãàÑst ®ÜíñÜÃÜ, EñܤÃÜ PæãÄ¿Þ ÍÜÓÜŒ ŸÆ©í¨Ü G¨Ü᪠AÊæáàÄPÝÊÜ®Üá° G¨ÜáÄÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®æãàw¨æÊÜâ. A£à ÎàZÅ¨È Ü ,É B ŸÆWÜÙáÜ ¹¨Ü᪠ÖæãàWÜáÊÜÊâÜ . EñÜà ¤ Ü PæãÄ¿Þ ÊÜáñÜᤠ¨Üü| PæãÄ¿Þ Jí¨Ü á WÜ ã vÜ á ÊÜ â ¨Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ AÈÉ í ¨Ü ÓÜáÊÝñæì ÓÝÃÜƳvÜáÊÜâ¨Üá. B¨ÜªÄí¨Ü ÃÝÐÜóWÜÙÜá Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜƳvÜáÊÜâ¨Üá. D ±ÜÅÊݨܮæ¿á ®æÃÜÊæàÄÓÜáËPæ¿áá ¨Ü ×í¨Üá ©®Ü±Ü£ÅPæ¿áÈÉ 18.01.2018 ÃÜí¨Üá ±Üâo 14 ÃÜÈÉ, ""PæãàÄ¿Þ ËíoÃ… JÆí²P…Õ®ÜÈÉ Jí¨Üá ñÜívÜÊÝX Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ »ÝWÜÊÜ×ÓÜᣤÊæ'' GíŸ ÎàÑìPæ¿áw ±ÜÅPÜqÓÜÇÝXñÜá¤. EñܤÃÜ ÊÜáñÜᤠ¨Üü| PæãÄ¿Þ PÜÙæ¨Ü ÊÝÃÜ©í¨Ü GÃÜvÜá ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ & JÆí²P…Õ ŸWæY ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤÊæ. Pæã®æ¿á¨ÝX, ¨æàÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾®Üá° D ¸æorWÜÚWæ PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá Ÿí¨ÝWÜ, ®ÝÊÜ â «Ý娆 ÊÜ Þ w¨Ü D HÙÜ á ¸æorWÜÚWæ PÜÃæñÜí¨ÝWÜ, PÜñÜì®Üá ®ÜÊÜáWæ HÙÜá BÎàÊÝì¨ÜWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜáÊÜ®Üá. BÍÜc¿áìÊÝX D HÙÜá BÎàÊÝì¨ÜWÜÙÜá HÙÜá ÓÜ»æWÜÚWÜã ÓÜÖÜ ¯àvÜÇÝXÊæ. A. iàÊÜ ÊÜêûÜ©í¨Ü £®Üá°ÊÜ ÖÜPÜáR

B¨Ü ª Ä í¨Ü ¯ÊÜ á Wæ ±Ü Å £ ¶Ü Æ ÊÜ ® Ü á ° PæãvÜáñݤ®æ (±ÜÅPÜo®æ 2:7). ¯àÊÜâ iàÊÜ ÊÜêûÜ©í¨Ü £®Üá°ÊÜíñæ BñÜ®Üá ¯ÊÜáWæ ÖÜPÜR®Üá° ¯àvÜáñݤ®æ. C¨Üá ¨æàÊÜÃÜ ±ÜÃܨæçÓÝX¨æ. A¨ÝÊÜá®Üá ÊÜáñÜᤠÖÜÊÜÌÙÜá H¨æà®… ñæãào©í¨Ü ¨ÜŸÆ º o ³ Ãr áÜ B¨ÜĪ í¨Ü AÊÜÃáÜ iàÊÜ ÊÜêûÜ¨Ü ÖÜ|¡®Üá° £®Üá°ÊÜâ¨ÜPæR BWÜÈÆÉ. AÊÜÃÜá PæàÊÜÆ þÝ®Ü ËÊæàPÜ¨Ü ÊÜáÃܨÜ

¶ÜÆÊÜ®Üá° £®Ü°ŸÖÜá¨ÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ iàÊÜ ÊÜêûÜ¨Ü ÊÜáÃÜÊÜ®Üá° AÊÜÃÜá ÊÜááoárÊÜâ¨ÜPæR BWÜÈÆÉ ¿ÞPÜí¨ÜÃæ ¨æàÊÜÃÜíñæ BWÜÆá iàÊÜ Ê Ü ® Ü á ° iàÊÜ ÊÜ ê ûÜ Ê Ü â ¯àvÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . ±Ý±Ü Ë ÆÉ ÊÜ á ñÜ á ¤ ÊÜ á ÃÜ | ÊÜ ä CÆÉ . ¨æàÊÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤ®æ, ""®Ý®Üá ¯ÊÜáWæ £®Ü°Æá iàÊÜ ÊÜêûÜÊÜ®Üá° PæãvÜáñæ¤à®æ'' Gí¨Üá. ¨æàÊÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤ®æ, iàÊÜgÆ¨Ü ®Ü©¿áá ÖÜĨÜá ÖæãàWÜᣤ¨æ (±ÜÅPÜo®æ 22:1,2). A¨ÜÃÜ ±ÜPÜRPæR iàÊÜ ÊÜêûÜ˨æ. A¨Ü Ã Ü GÇæ W Ü Ù Ü á ÃÝÐÜ ó W Ü Ù Ü ÓèSÂPÝR X C¨æ. ÃÝÐÜóPæR ÓÜÌÓܧñæ¿á®Üá° ñÜÃÜáÊÜ iàÊÜÊÜâ ¯ÊÜá¾ÈÉ C¨æ.

AÊÜÃÜá BÈÓÜáÊÜíñæ ¨æàÊÜÃÜá ÊÜÞvÜáÊÜ®Üá; ¯àÊÜâ ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ Cí¨æí¨Üá CÃÜ¨Ü ÖÝWæ ÊæáàÆPæRñܤƳvÜáËÄ. B. iàÊÜ¨Ü QÄào ""¯®Ü W æ ÓÜ í »Ü Ë ÓÜ á ÊÜ ¨ Ü Q R Ã Ü á ÊÜ ¸Ý«æWÜÚWæ Öæ¨ÜÃܸæàvÜ. CWæãà ¯àÊÜâ ¨ÜáÐæøàÃÜOæWæ JÙÜWÝWÜáÊÜÊæᤠÓæçñݮܮÜá ¯ÊÜá¾ÈÉ PæÆÊÜÃÜ®Üá° ÓæÃæÊÜá®æÁãÙÜWæ ÖÝPÜáÊܨÜQRíñÜ'' (±ÜÅPÜo®æ 2:10)

¨æàÊÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤ®æ, ""®Ü®ÜWæ ¯®Ü° Êæà¨Ü®æWÜÙÜá Wæ㣤¨æ, ÖæÓÜÃÜá PæwÓÜáËPæ ÊÜáñÜᤠ¨ÜãÐÜOæ¿á ®ÜvÜáÊæ ®Ü®ÜWæ ¯®Ü° ÓÜÖ® Ü æ Wæ㣤¨.æ ®Ü®WÜ æ ¯®Ü° ŸvÜñ® Ü Ü Wæ㣤¨.æ ¯à®Üá ÓæÃÊ Ü áÜ ®æ¿áÈÉ, ñܱݳX ¨ÜãÑÓÜÆo ³ ár, ÎüÓÜƳoár B¦ìPÜ ŸvÜñܮܨÜÈÉ ÖݨÜá ÖæãàWܸæàPÝXñÜá¤. B¨ÜÃÜã ÓÜÖÜ ¯à®Üá IÍÜÌ¿áìÊÜíñÜÃÝX©ªàÄ. ®Ü®Ü° PÜ|á¾í¨æ ¯àÊÜâ IÍÜÌ¿áìÊÜíñÜÃÝX©ªàÄ. ¯àÊÜâ ÁáàÓÜáË®æãvÜ®æ IÍÜ¿ Ì áìÊÜíñÜÃÝX©ªàÄ. A¨ÜPæR ±ÜÅ£¶ÜÆ "iàÊÜ¨Ü QÄào' ÊÝX¨æ.

(±Ü Å P Ü o ®æ 2:11). ¯ÊÜ á ¾ ® Ü á ° ¿ÞÊÜ ÓæçñݮܮÜá ÊÜááorÇÝÃÜ®Üá. ®Ý®Üá ¯®Ü°®Üá° ÍÜêíWÜÄÔȨæઠ®æ. ÓæçñݮܮáÜ ¯ÊÜá¾ PÝÈ®Üw ggjƳqrÃÜáÊÜ®Üá (ÃæãàÊÜÞ±ÜâÃÜ 16:20). Öè¨Üá, ¿ÞÊÜ®Üá ¯ÊÜá¾ ÊÜááí¨æ ¯íñÜáPæãÙÜÛÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ (ÁáÖæãàÍÜáÊÜ 1:5). D Çæ ã àPÜ ¨ Ü È É Ã Ü á ÊÜ GÇÝÉ ±Ý±ÜWÜÙÜ®Üá° gÀáÓÜÆá ¯ÊÜáWæ ÊÜáÖÝ PÜê±æ CÃÜáÊÜâ¨Üá (ÃæãàÊÜÞ±ÜâÃÜ 6:23; 5:20). ¯àÊÜâ ±Ý±Ü ÊÜÞw¨ÜÐÜár, ÖæaÜác PÜê±æ CÃÜáÊÜâ¨Üá (ÃæãàÊÜÞ±ÜâÃÜ 5:20,21). ¯ÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ PÜÈ³Ô¨Ü ¿ÞÊÜ B¿áá«ÜÊÜâ ¯ÆáÉÊÜâ©ÆÉ (ÁáÍÝ¿á 54:17). ""'' (AÃÜ| 23:23) ¿ÞPÜí¨ÜÃæ ¨æàÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾ ñÜÇæ¿á ÊæáàÇæ Jí¨Üá QÄàoÊÜ®Üá° ÖÝQ¨Ýª®æ. ¯àÊÜâ AÊÜÃæ㟺ŸºÃÜ ÊæáàÇæ BvÜÚñÜ ÊÜÞvÜáËÄ; B GÇÝÉ ¸æorWÜÙÜá ®ÝÍÜÊÝWÜƳvÜáÊÜâ¨Üá. C ÊÜáñÜᤠD & ŸbcqrÃÜáÊÜ ÊÜá®Ü°, ÖæãÓÜ ÖæÓÜÄ®æãí©Wæ ¸æÚà PÜÆáÉ ""¯à®Üá ÊÝÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓܧÙÜÊÜ®Üá° ŸÇæ®É áÜ ; A¨Üá ÓæçñÝ®Ü®Ü ÔíÖÝÓÜ®Ë Ü ÃÜáÊÜ ÓܧÙÜÊÝX¨æ. ¯à®Üá ®Ü®Ü° ÖæÓÜÃÜ®Üá° ¹vܨæà ×vÜáPæãíw©ªà; ¯à®Üá ®Ü®Ü°ÈÉqrÃÜáÊÜ ®Üí¹Pæ¿á®Üá° ¯à®Üá ÊÜáÃæ¿á©Ä'' (±ÜÅPÜo®æ 2:12,13) ""¨æàÊÜÃÝñܾ®Üá ÓÜ»æWÜÚWæ ÖæàÙÜáÊܨܮÜá° QË¿ááÙÜÊ Û ®Ü áÜ PæàÙÜÈ. ¿ÞÊÜ®áÜ g¿á Öæãí¨Üáñݤ®æãà AÊܯWæ ŸbcqrÃÜáÊÜ ÊÜá®Ü°ÊæíŸ AÖÝÃÜÊÜ®Üá° PæãvÜáÊæ®Üá; C¨ÜÆɨæ AÊܯWæ ¹Úà PÜÆÉ®Üã B PÜÈÉ®Ü ÊæáàÇæ Q£¤¨Ü ÖæãÓÜ ÖæÓÜÃÜ®Üã° PæãvÜáÊæ®áÜ ; B ÖæÓÃÜ ®Ü áÜ ° Öæãí©¨ÜÊ¯Ü Wæà ÖæãÃÜñÜá A¨Üá C®ÝÂÄWÜã £Ú¿á¨Üá'' (±ÜÅPÜo®æ 2:17)

¨æàÊÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤ®æ, ""ÓæçñݮܮÜá ¯®Ü° ÓÜíWÜvÜ GÐæãrí¨Üá PݨÝw¨Ü®Üá, B¨ÜÃæ ¯à®Üá ®Ü®WÜ æ ®Üí¹WÜÔP¤ À æ áí¨Ü C¨æ;ª ¯à®Üá Íæãà«Ü®æWæ JÙÜWÝWÜÈÆÉ A¥ÜÊÝ ÓæçñÝ®Ü®Ü www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

7


ÖÝ©Wæ ¹àÙÜÈÆÉ'' Gí¨Üá. ÓæçñݮܮÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü g®ÜÃÜá ¯®Ü°®Üá° ÓÝ˯í¨Ü ¸æ¨ÜÄÔ¨ÜÃÜã ÓÜÖÜ, ®Ü®Ü°ÈÉ ¯®ÜXÃÜáÊÜ ®Üí¹Pæ¿á®Üá° ¯à®Üá ñÜÂiÓÜÈÆÉ'' Gí¨Üá. BñÜ®Üá ®ÜÊÜáWæ PæãvÜáÊÜ BÎàÊÝì¨ÜÊÜâ A¨ÜPæãRàÓÜRÃÜÊæà C¨æ. BñÜ®Üá ÖæàÙÜáñݤ®æ, ""ŸbcqrÃÜáÊÜ ÊÜá®Ü°ÊæíŸ AÖÝÃÜÊÜ®Üá° PæãvÜáÊæ®Üá; C¨ÜÆɨæ AÊܯWæ ¹Úà PÜÆÉ®Üã B PÜÈÉ®Ü ÊæáàÇæ Q£¤¨Ü ÖæãÓÜ ÖæÓÜÃÜ®Üã° PæãvÜáÊæ®Üá'' (±ÜÅPÜo®æ 2:17) Gí¨Üá. ¯ÊÜáWæ ÊÜÞñÜÅÊæà ÍæÌàñÜ PÜÆáÉ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ ŸÃæ©ÃÜáÊÜ ÖæÓÜÃÜá þݱÜPÜ CÃÜáñܤ¨æ. CÓÝÅÁáàÆÂÃÜá £í¨Ü ÊÜáÃæ¿Þ¨Ü ÊÜá®Ü°¨Ü ŸWæY ÓÜñÜÂÊæà¨Ü ×àWæ ÖæàÙÜáñܤ¨æ, ""±ÜÅ£Á㟺®Üá ¨æàÊܨÜãñÜÃÜ BÖÝÃÜÊÜ®Üá° »ÜáiԨܮÜá'' (QàñÜì®æ 78:25). AÊÜÃÜá £®ÜáÊ ° Ð Ü áÜ r BÖÝÃÜ樆 áÜ ° BñÜ®áÜ PÜÙáÜ ×ԨܮáÜ . AÊÜÃÈ Ü É JŸºÃã Ü ÓÜÖÜ ŸÆ×à®ÜÊÝXÃÜÈÆÉ; JŸºÃã Ü PÜÙÊ Ü âÜ BWÜÈÆÉ, JŸºÃÜ PÝÆã ÓÜÖÜ F©ÃÜÈÆÉ. ¨æàÊÜÃÜá AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜíÃÜüÔ AÊÜÃÜá ÊÝWݪ¯ñÜ »ÜãËá¿á ÊæáàÇæ ®Üvæ¿ááÊÜíñæ BñÜ®Üá ÊÜÞw¨Ü®Üá. ¯àÊÜâ Gí»ÜñÜᤠÊÜÐÜì¨ÜÊÜÃÝX¨ÜªÃÜã ÓÜÖÜ, ¯àÊÜâ D ÊÜÐìÜ ŸÆ±ÜwÓÜÆv ³ áÜ ËÄ. ¯àÊÜâ ®ÜÆñÌ áÜ ¤ BX¨Üá,ª ñæãí»ÜñÃ¤Ü Ü ÖÝXÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ¨æàÊÜÃÜá ¯ÊÜáWæ ÖæãÓÜ AíWÝíWÜWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜáÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠÓæçñÝ®Ü®Ü BPÜÅÊÜá|PæR ËÃæãà˜Ô ¯íñÜá A¨ÜÃÜ ÊÜá«æ¿áÈÉ PÜñìÜ ®Ý¨Ü ÁáàÓÜáËWæ ®Üí¹WÜÓÃ¤Ü ÝX¨ÜĪ í¨Ü BñÜ®Üá ¯ÊÜáWæ JÙæÛ¿á BÃæãàWÜÂÊÜ®Üá° ¯àvÜáÊÜ®Üá. GÃÜvÜ®æ¿á¨ÝX, ÁáàÓÜá ÃÜ ã ±ÝíñÜ Ã Ü ¨ Ü ¸æ o r ¨ Ü Êæ á àÇæ Öæãà¨ÝWÜ, BñÜ®Ü EvÜá±Üâ ¹ÙÜá±ÝX ÖæãÙæÀáñÜá (ÊÜáñݤ¿á 17:2). BñÜ®Üá ÊÜáãÇæWÇ Ü ÝÉX¨Ýª®æ ÊÜáñÜᤠB¨ÜĪ í¨Ü BñÜ®áÜ Ëáíb®Üíñæ ¹Ú¿ÞWܸæàPÝXñÜᤠÊÜáñÜᤠ±ÜÃÜÇæãàPܨÜÈÉ Jí¨Üá ÍÜŸœ PæàÚÔñÜá. A¨Üá ÖæãÓÜ ÖæÓÃ Ü ÝXñÜá,¤ ""DñÜ®àæ ®Ü®°Ü 8

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org

²Å¿á ÊÜáWÜ®áÜ , DñÜ®È Ü É ®Ý®Üá Êæábc¨àªæ ®æ, BñܮܮÜá° PæàÚÔPæãÚÛÄ.'' D ÇæãàPܨÜÈÉÃÜáÊÜ GÆÉÃÜã ¯ÊÜá¾ ŸWæY B ÓÜÌÃÜÊÜ®Üá° PæàÚÔPæãÙÜáÛÊÜÃÜá. CÈÉ¿áÊÜÃæWÜã ÓæçñݮܮÜá ¯ÊÜá¾ ÖæÓÜÄ®Ü ŸWæY ñܱâÜ ³ ÓÜíWÜ£WÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜÞñÝwÃÜŸÖÜá¨Üá; B¨ÜÃæ Cí©¯í¨Ü, ¨æàÊÜÃÜá ¯ÊÜáWæ PæãvÜÈÃÜáÊÜ ÖæãÓÜ ÖæÓÜÃÜ®Üá° g®ÜÃÜá PæàÚÔPæãÙÜáÊ Û ÃÜ áÜ ; ÓÜPÝìÃÜWÙÜ áÜ AÊÜâWÜÙ®Ü áÜ ° PæàÚÔPæãÙÜáÛÊÜÃÜá; ¯ÊÜá¾ PÜáoáíŸÊÜâ A¨Ü®Üá° PæàÚÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá; ¯ÊÜá¾ PæÆÓÜ¨Ü ÓܧÙܨÜÈÉ g®ÜÃÜá A¨Ü®Üá° PæàÚÔPæãÙÜáÛÊÜÃÜá.

¯àÊÜâ ¨æàÊÜÃÜ ÊÝPÜÂÊÜ®Üá° ±ÝÈÔ A¨Ü®Üá° £ÃÜÓÜRÄÓÜÈÆÉÊݨܪÄí¨Ü, ¨æàÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾ ÊÜááí¨æ ñæÃæ¨Ü ¸ÝXÆ®Üá° Cqr¨Ýª®æ ÊÜáñÜᤠ¿ÞÃÜã ÓÜÖÜ A¨Ü®Üá° ÊÜááaÜácÊÜâ¨ÜPæR BWÜáÊÜâ©ÆÉ. B ÖæÓÜÃÜá ×àWæ CÃÜáÊÜâ¨Üá, ""CÊÜ®Üá/ CÊÜ Ù Ü á ®Ü ® Ü ° ²Å¿á®Ü á /ÙÜ á . ®Ü ® Ü ° B£¾à¿áÊÝ¨Ü ÊÜáWÜ®Üá/ÊÜáWÜÙÜá'' Gí¨Üá. AÊÜ Ã Ü á Pæ à ÚÔPæ ã ÙÜ á Û Ê Ü í ñæ ¨æ à ÊÜ Ã Ü á ÊÜÞvÜáÊÜ®Üá; ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ¯àÊÜâ C®æ°í¨Üá Ÿw¤ Öæãí¨Ü¨Ü ÖÝWæ Ÿw¤ Öæãí¨ÜáËÄ ¿ÞPÜí¨ÜÃæ ÓæçñÝ®Ü®Ü BPÜÅÊÜá|¨Ü ®ÜvÜáÊæ ¯àÊÜâ ®Üí¹WÜÓܤÃÝX©ªàÄ. D. ¹Ú EvÜá±Üâ, ¨æàÊÜÃæãqrWæ ®Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá

""B¨Ü Ã Ü ã ñÜ Ê Ü á ¾ ÊÜ Ó Ü Œ W Ü Ù Ü ® Ü á ° Êæ á çÈWæ ÊÜ Þ wPæ ã ÙÜ Û © ÃÜ á ÊÜ ÓÜ Ì Æ ³

g®ÜÃÜá ÓÝ©ìÔ®æãÙÜWæ ¯®Ü°ÈɨݪÃæ; AÊÜ Ã Ü á ÁãàWÜ Â ÃÝXÃÜ á ÊÜ ¨ Ü Ä ÊÜ á ª ÍÜ á »Ü Ê Ü Ó Ü Œ W Ü Ù Ü ® Ü á ° «Ü Ä ÔPæ ã ívÜ á ®Ü ® Ü ° hæãñæ¿áÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜÃÜá. g¿áÍÝÈWæ ×àWæ ÍÜá»ÜÊÜÓÜŒWÜÙÜ®Üá° Öæã©ÓÜáÊÜÃÜá. iàÊܸݫÜÂÃÜ ±ÜqrÀáí¨Ü AÊÜ®Ü ÖæÓÜÃÜ®Üá° ®Ý®Üá AÚÔ¹vܨæ AÊÜ®Üá ®Ü®Ü°ÊÜ®æí¨Üá ®Ü®Ü° ñÜí¨æ¿á ÊÜááí¨æ¿áã BñÜ®Ü ¨ÜãñÜÃÜ ÊÜááí¨æ¿áã J±ÜâÊ ³ ®æ áÜ .'' (±ÜÅPo Ü ®æ 3:4,5) ¯àÊÜ â ¨æ à ÊÜ Ä Wæ Ë«æ à ¿áÃÝX ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü, ¯àÊÜâ ¹Ú EvÜá²®ÜÈÉ «ÜÄÓÜƳvÜáËÄ. ¨æàÊÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤ®æ, ""¯ÊÜá¾ ÖæÓÜÃÜá iàÊܸݘñÜÃÜ ±Üqr¿áÈÉ ŸÃæ¿áƳvÜáÊÜ â ¨Ü á '' ÊÜ á ñÜ á ¤ ¯àÊÜ â J¿áÂƳvÜáËPæWæ ԨܜÃÝXÃÜáËÄ. ¿ÞÃÜ ÖæÓÃÜ áÜ iàÊܸݘñÜÃÜ ±Üq¿ r áÈÉ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ? ""b®Ü°ÊÜ®Üá°²Åà£ÓÜáÊÜÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜ®Üá° iàÊܸݫæ¿á ±ÜqrÀáí¨Ü ñæ W æ ¿ áÇÝXÊæ ' ' (ËÊæ ã àaÜ ® Ü P ÝívÜ 32:31&33). B¨ÜÃæ ¯àÊÜâ b®Ü°ÊÜ®Üá° ¨æ à ÊÜ Ã Ü ® Ý° X ÊÜ Þ w¨Ü à æ , BWÜ ¯ÊÜ á ¾ Öæ Ó Ü Ã Ü á iàÊÜ ¸ ݘñÜ Ã Ü ±Ü q r À áí¨Ü ñæWæ¿áƳvÜáÊÜâ¨Üá. iàÊÜ ¸ ݘñÜ Ã Ü ±Ü q r ¿ á ±Ü â ÓÜ ¤ P Ü Gí¨ÜÃæà®Üá? Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX, ¯ÊÜá¾ ÖæÓÜÃÜá ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ ŸÃæ¿áƳqr¨æ (ÆãPÜ 10:20). ¯ÊÜá¾ PÜ~à¡ ÃÜá ¨æàÊÜÃÜ ±ÜâÓÜP¤ ¨ Ü È Ü É ¨ÝSÇÝX¨æ (QàñÜì®æ 56:8); ¯ÊÜá¾ iàËñÜ¨Ü ©®ÜWÙÜ áÜ iàÊܸݘñÜÃÜ ±Üq¿ r áÈÉ ŸÃæ¿áƳqr¨æ; ¯àÊÜâ D ÇæãàPÜ¨Ü ÊæáàÇæ GÐÜár PÝÆ iàËÓܸàæ PæíŸá¨Üá DWÝWÜÇàæ ŸÃæ¿áƳqr¨æ (QàñÜì®æ 139:16). B¨Ü ª Ä í¨Ü ÊÜ á ÃÜ | ¨Ü »Ü ¿ á ¸æ à vÜ . ®ÜÊÜá¾ PÜêñÜÂWÜÙÜá iàÊܸݘñÜÃܱÜqr¿á ±ÜâÓÜP¤ ¨ Ü È Ü É ŸÃæ¿áƳq¨ r æ (ÊÜáÇÝQ 3:16). B¨ÜªÄí¨ÜÇæà ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ÓÜÊÜá¿áÊÜ®Üá°, ÊÜ Þ ñÜ á WÜ Ù Ü ® Ü á ° ÊÜ á ñÜ á ¤ ÓÜ Ì ñ Ü á ¤ W Ü Ù Ü ® Ü á ° ÊÜÂ¥ÜìÊÝX PÜÙæ¿ááÊÜâ¨Üá ¸æàvÜ. ÁáàÓÜá B iàÊܸݘñÜÃܱÜqr¿á ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° ñæÃæ¿ááÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ÊÜÞwÃÜáÊÜ GÇÝÉ ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° ñÜí¨æ¿Þ¨Ü ¨æàÊÜÃÜ


ÊÜáñÜᤠ¨ÜãñÜÃÜ ÊÜááíaæ ÖæàÙÜáÊÜ®Üá. ¯ÊÜá® ¾ áÜ ° ÃÜüÓÜÆá BñÜ®áÜ ËáPÝÁáàƮܮáÜ ° PÜÙáÜ ×ÓÜáÊÜ®áÜ ÊÜáñÜᤠBñÜ®áÜ ®æÃÊ æ àæ ÄԨܮª áÜ ° BñÜ®áÜ ±ÜäÃæçÓáÜ ÊÜ®áÜ (¨Ý¯ÁáàÆ 12:1)

±ÜÃÜÇæãàPÜ ÊÜáñÜᤠñæÃæ¨Ü ÖÜê¨Ü¿áWÜÙÜá ¯ÊÜᾨÝXÃÜáÊÜâ¨Üá.

F. ¿ÞÃÜã ÊÜááaÜcÇÝWÜ¨Ü ñæÃæ¨Ü ¸ÝXÆá ""¯®ÜXÃÜáÊÜ ÍÜQ¤ PæãíaÜÊÝX¨ÜªÃÜã ¯à®Ü á ®Ü ® Ü W æ Óæ à Ä¨Ü Ê Ü ® Ü Æ É Ê æ í ¨Ü á ÖæàÙÜ¨æ ®Ü®Ü° ÊÝPÜÂÊÜ®Üá° PݱÝw¨ÜªÄí¨Ü CWæãà, ¯®æ°¨ÜáÄ®ÜÈÉ Jí¨Üá ¸ÝXÆ®Üá° ñæ Ã æ © qr ¨ æ ª à ®æ ; ¿ÞÃÜ ã A¨Ü ® Ü á ° ÊÜááaÜcÇÝÃÜÃÜá'' (±ÜÅPÜo®æ 3:8)

""CWæãà, ¸ÝXÆÈÉ ¯íñÜáPæãívÜá ñÜoárñݤ C¨æªà®æ; ¿ÞÊܮݨÜÃÜ㠮ܮܰ ÍÜŸªÊÜ®Üá° PæàÚ ¸ÝXÆ®Üá° ñæÃæ¨ÜÃæ ®Ý®Üá JÙÜWæ Ÿí¨Üá AÊÜ®Ü ÓÜíWÜvÜ Fo ÊÜÞvÜáÊæ®Üá, AÊÜ®Üá ®Ü®Ü° ÓÜíWÜvÜ Fo ÊÜÞvÜáÊÜ®Üá.'' (±ÜÅPÜo®æ 3:20)

¯àÊÜâ ¨æàÊÜÃÜ ÊÝPÜÂÊÜ®Üá° ±ÝÈÔ©ªàÄ ÊÜ á ñÜ á ¤ BñÜ ® Ü ÊÝPÜ Â ÊÜ ®Ü á ° ñÜ Â iÔÆÉ ¨ Ü PÝÃÜ|©í¨ÝX, ¨æàÊÜÃÜá ¯ÊÜáWæ ñæÃæ¨Ü ¸ÝXÆ®Üá° Cqr¨Ýª®æ ÊÜáñÜᤠ¿ÞÊÜ ÊÜÂQ¤¿áá A¨Ü®Üá° ÊÜááaÜcÇÝÃÜ®Üá. g®ÜÃÜ ¨ÜÁáÀáí¨Ü PÜãvÜ ñæÃæ¨Ü

Má. ¨æàÊÜÃæãqrWæ PÜã£ÃÜáÊÜâ¨Üá; BñÜ®æãqrWæ Fo ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá

Pæã®æ¿á¨ÝX, HÙÜ®æ¿á ÓÜ»æ¿á ÊæáàÇæ ¨æàÊÜÃÜ PÜê±æ¿áá ®ÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá. A¨Üá ®ÜÊÜá¾ iàËñܨÜÈÉ GÇÝÉ BÎàÊÝì¨ÜÊÜ®Üá° PÜoárÊÜâ¨Üá. Öè¨Üá ¨æàÊÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤ®æ, ""¯à®Üá ŸÖÜÙÜÊÜ®Üá° A±æàüÔ¨æ B¨ÜÃæ ÓÜÌƳ ÔQRñÜá, ¯à®Üá ÊÜá®æWæ ñÜí¨Ü¨Üª®Üá° ®Ý®Üá ÖÝÄÔ¹pær®Üá'' Gí¨Üá. B¨ÜÃæ, BñÜ®Üá ®ÜÊÜáWæãàÓÜRÃÜ D

ÊÜÐÜì Jí¨Üá ¨æãvÜx LñÜ|ÊÜ®ÜᰠԨܜ ÊÜÞvÜÈÃÜáÊÜ®Üá. ÖÝWÜã BñÜ®Üá ®ÜÊÜáWæ PæãvÜÈÃÜáÊÜ A£à ¨æãvÜx BÎàÊÝì¨Ü H®Ü í ¨Ü Ã æ , ""®Ý®Ü á Çæ ã àPÜ Ê Ü ® Ü á ° gÀáԨܪíñæÁáà, ®Ý®Üá AÊܯWæ ®Ü®Ü° ÔíÖÝÓܮܨÜÈÉ ®Ü®Ü° ±ÜPÜR PÜáÚñÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÖÜPÜR®Üá° PæãvÜáÊæ®Üá'' GíŸá¨Üá BX¨æ. C¨æà A£à ¨æãvÜx¨Ý¨Ü BÎàÊÝì¨Ü ®ÜÊÜáWæ PæãvÜȨݪ®æ (±ÜÅPÜo®æ 3:21). ÖÝWÜ ã BñÜ ® Ü á BñÜ ® æ ã qr W æ Fo ÊÜÞvÜÈÃÜáÊÜ®Üá. C¨Üá Gí¥ÜÖÜ ¨æãvÜx BÎàÊÝì¨Ü, ÓÜíñæãàÐÜ! BñÜ®Üá ¯ÊÜáWæ Jí¨Üá ¨æãvÜx LñÜ|ÊÜ®Üá° PæãvÜáÊÜ®Üá. ¯àÊÜ â D Óæ à Êæ ¿ á hæ ã ñæ ±ÝÆáWÝÃÝWÜ á ÊÜ ÊÜ á ãÆPÜ , ¯àÊÜ â ËáÈ¿ÞíñÜÄWæ ¨æàÊÜÃÜ bñÜÊ ¤ ®Ü áÜ ° D HÙÜá ¸æoWr ÙÜ Ü ÊÜáãÆPÜ ñÜÃáÜ ÊÝWÜ, D HÙÜá ¨æçËPÜ BÎàÊÝì¨ÜWÜÙÜá ¯ÊÜáWæ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá.

26®æà g®ÜÊÜÄ 2018 ÃÜí¨Üá «ÜáÊÜáR ±ÝÅ¥Üì®Ý Wæãà±ÜâÃÜÊÜâ ÓܻݱÝÆPÜÃÜ, ¨æàÊÜ ÓæàÊÜPÜÃÜ, ±ÝÆáWÝÃÜÃÜ ÊÜáñÜᤠÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÍÜá»Ü ÖÝÃæçÓÜáÊÜÊÜÃÜ ÓÜÊÜáá¾S¨ÜÈÉ, ¨æàÊÜÃÜ ÊÜá×ÊæáWÝX, vÝ>>±ÝÇ… ©®ÜPÜÃÜ®… ÊÜáñÜᤠPÜáoáퟨÜÊÜÄí¨Ü ±ÜÅ£ÑuÓÜÇÝÀáñÜá.

Dumka Prayer Tower Address: Jesus calls Prayer Tower, Prof. Stephen Marandi’s Compound, Professor’s Colony, Bandhpara, Dumka. Jharkhand 814 101. To know the details about the events conducted at this Prayer Tower contact: 6380752235 Those living in and around Dumka please visit this Prayer Tower in your area and be blessed. Introduce about the Prayer Towers to your friends, relatives so that they can also visit and be blessed. All Prayer Towers in India, is open for you from 8am to 8pm everyday

For 24X7 Prayers: 080 - 33 999 000 www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

9


ÔàÐÝ ""BPæ¿áá ÖÜÊÜÙÜQRíñÜÆã ŸÖÜá AÊÜáãÆÂÙÜá ...''

ÔàÐݨÜÈÉ ®ÝÊÜâ ÔŒà¿á ¯g ÊÜåèÆÂÊÜ®Üá° J±Üâ³ñæ¤àÊæ ÊÜáñÜᤠBPæ ñܮܰ PÜáoáퟨæãÙÜWæ ÖÝWÜã ñܮܰ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜâÙÜÛ AÊÜáãÆ ±ÝñÜÅÊÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáñæ¤àÊæ. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà, ®ÝÊÜâ A˨ÝÂÊÜíñÜÃÜ®Üá°, AWÜñÜÂñæ¿áÈÉÃÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° ÖÝWÜã ¯ÃÝ]ñÜ ÔŒà¿áÄWæ ÓÜŸÈàPÜÃÜ| ¯àw, A®æàPÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÝ¨Ü PèÍÜÆ A¼ÊÜê©œ PÝ¿áìPÜÅÊáÜ WÜÙáÜ , AÄ訆 PÜãoWÜÙáÜ , ÔŒà¿áÃÜ WÜáí±ÜâWÜÙáÜ , B¦ìPÜ, ˨Ý»ÝÂÓÜ¨Ü ÖÝWÜã ÊݱÝÃÜ¨Ü ¸æíŸÆÊÜ®áÜ ° AÊÜÄWæ ¯àw AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ¯gÊÝ¨Ü ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜ®Üá° AÄñÜáPæãÙÜáÛÊÜíñæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜᣤ¨æªàÊæ.

BÍÝ QÃÜ|

EËáìÙÜ ÊÝÓÜÊÜ, ñܮܰ ˨Ý»ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ÊÜááXÓÜÇÝWÜÈÆÉ & CÊÜÃÜá ÊÜgá³ÃÜ ÖÜ Ú Û ¿ áÊÜ Ã Ü á . BPæ ÍÝÇæ ¿ á®Ü á ° A«Üì¨ÜÈÉÁáà ¹orÃÜã ÓÜÖÜ, BPæ ÊÜá®æWæ ñܮܰ HPæçPÜ ÓÜí±Ý¨Ü®æÀáí¨Ü ÓÜí»ÝÈÓÜᣤ¨ÜªÃÜá ÊÜáñÜᤠPÜÐÜr¨ÜÈɨܪ ñܮܰ PÜáoáíŸPæR ¯Äàûæ¿á®Üá° ñÜí¨ÜÃÜá. BPæWæ WÜágÃÝ£®Ü Pæàí¨ÜŨÜÈÉ ñÜÃܸæ࣠¯àvÜÇÝÀáñÜá. 10

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org

D £íWÜÙÜá ®ÝÊÜâ ÔŒà¿áÃÜá AíñÜÃÝÑóà¿á ©®ÝaÜÃÜOæ¿á®Üá° A®Üá»ÜËÓÜᣤÃÜáÊÝWÜ, ËË«Ü ÓÜÊÝ騆 ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ G¨Ü᪠¯íñÜá ÓÝ«Ü®æ WÜÚst ®ÜÊáÜ ¾ ÔŒà ¶ÜÇÝ®Üá»ÜËWÜÙ®Ü áÜ ° ¨æàÍÜ¨Ü ËË«Ü »ÝWÜWÚ Ü í¨Ü ®ÝÊÜâ ±ÜÄaÜ¿á ÊÜÞwÔPæãÙÜÛÆá ®ÝÊÜâ Ÿ¿áÓÜáñæ¤àÊæ! CÊÜÃÜá A®æàPÜ ÓÜíWÜ£WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ±ÜÅPÝÎÔ AÊÜÃÜ PÜáoáíŸWÜÚWæ ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÚWæ AÊÜáãÆ Ԍà¿ÞX¨ÝªÃæ.

ñÝÀá¿á ²Åà£Àáí¨Ü ®ÜvæÓÜƳorÊÜÃÜá ÊÜáÖݨæàË¿áÊÜÃÜá ñܮܰ ÊÜáWÜáËWæ ÓÜÌƳ ÖÝÆá ÊÜáñÜᤠ¹ÓÜRñÜá¤WÜÙÜ®Üá° SÄà©ÓÜÆá CñÜÃÜÄí¨Ü ¼ûæ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá B¨ÜÃæ DWÜ BWÜ ñܮܰ ÊÜáWܯWæ ˨Ý»ÝÂÓÜ ¯àw ¿ÞÃÜ ÊæáàÇæ BñÜáPæãÙÜÛ¨æ AÊÜ®Ü GÇÝÉ AWÜñÜÂñæWÜÙÜ®Üá° ®æãàwPæãÙÜáÛñݤÃæ ¿ÞPÜí¨ÜÃæ BPæ aæ®æ°„®Ü ÔàÐÝ©í¨Ü ¸æíŸÆÊÜ®Üá° Öæãí©PæãívÜ ®ÜíñÜÃÜ ñܮܰ ÓÜÌíñÜ ÊݱÝÃÜÊÜ®Üá° CoárPæãíw¨ÝªÃæ.


ÊÜÞ±ÝìvÜáËPæWæ ÊÜá«ÜÂÔ§Pæ AÊÜáêñÜÃÜÊÜÃÜá PæãíWÝÄ¿Þ®ÜáÃ… ÖÜÚÛ¿áÈÉ BÃæãàWÜ ÊÜá«ÜÂÓÜP§ Ã Ü Ý¨Ü ®ÜíñÜÃ,Ü Jí¨Üá ÊÜá«ÜÂÔ§Pæ ñÜí¨Üá ñܮܰ ±Ü£¿á®Üá° ÊÜá¨ÜÂ±Ý®Ü¨Ü aÜo©í¨Ü ÖæãÃÜ ñÜÃÜáÊÜíñæ ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá.

ËPÜÆaæàñÜ®ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÓÜÌ¿áí B«ÝÄñÜ

A®æàPÜÄWæ Eñæ¤àgPܱÜäÊÜìPÜ ÊÜá~ ÊæáàZÇÝ¿å…ÃÜÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ ÊÜáPÜRÙÜá ¶ÜÇÝ®Üá»ÜËWÜÙÜÈÉ JŸºÃÝX¨Ü᪠ÔàÐÝ¨Ü BWÜÅÖÜÊÜâÙÜÛ ÓæàÊæÀáí¨Ü GÐÜár ±æäÅàñÝÕ×ñÜÃݨÜÃæí¨ÜÃæ, BPæ PÜáÆñÜá±ÝÙÜÂí®ÜÈÉ ÔŒà¿áÃÜ ñÜívÜ¨Ü ®Ý¿áQ ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÃÝX¿áã BX¨ÝªÃæ!

ÓÜñÜÂÃÜÊÜÃÜá ËPÜÆaæàñÜ®ÜÃÝX¨Ü᪠ñܮܰ ±Ü£Àáí¨Ü ñÜÂiÓÜƳqr¨ÜªÊÜÃÜá B¨ÜÃæ BPæ DWÜ ñܮܰ PÜáoáíŸ¨Ü ®Ý¿áPÜñÜÌÊÜ®Üá° ®ÜvæÓÜáñݤ ñܮܰ ÊÜê¨Üœ ñÝÀá¿á®Üá° ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ hæãñæ CŸºÃÜá ¿åèÊÜ®ÜÓܧ ÖÜávÜáWÜÃ®Ü áÜ ° ®æãàwPæãÙÜá£Û ¨ ¤ ݪÃ!æ ÔàÐÝ AÊÜÄWæ ±Üâ®Ühã æ àìwst ÊæãàoÃ… ÊÝÖÜ®ÜÊÜ®Üá° ¯àw BPæ ÓÜÇÝ¿å… ®ÜWÜÃܨÜÈÉ Jí¨Üá bPÜR AíWÜw¿á®Üá° Óݧ²ÓÜáÊÜíñæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞw¨æ.

×àWæ ¨æàÍܨݨÜÂíñÜ D ñÜÃÜÖÜ¨Ü A®æàPÜ ÔŒà¿áĨÜáª, AÊÜÃÜá GÇÝÉ AvæñÜvæWÜÙÜ®Üá° Öæãvæ¨Üá ÖÝQ ñÜÊÜá¾ ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜ®Üá° ÊÜááoár£¤¨ÝªÃæ. Support our WOMEN EMPOWERMENT programmes and help us reach out to more women like them! To contribute, visit www.seesha.orgor send a cheque/money order/DD drawn in favour of “SEESHA” to:SEESHA, No. 16, Dr. DGS Dhinakaran Road, Chennai – 600 028. In case of queries 044-6666 0000 9300 600 600 info@seesha.org

ÔGÇ…Öæa…IË Wæ 5 ÊÜÐÜì¨Ü ÓæàÊæ WÜáÃÜá£ÓÜÇÝX¨æ ñÜËáÙÜá ®ÝvÜá ÃÝg嬆 Hv…Õ ¯¿áíñÜÅ| ÓæãÓæçq¿áá (TANSACS), PÜávÜÆãÄ®ÜÈÉ Öæa…IË Àáí¨Ü (CLHIV) ŸÙÜÆᣤÃÜáÊÜ ÊÜáPÜRÚWæ ¯àvÜÇÝWÜᣤÃÜáÊÜ ®ÜÊÜá¾ ÓÜÊÜá²ìÓÜƳor ÊÜáñÜᤠÓÜñÜñÜ ÓæàÊæWæ ÔàÐÝWæ WèÃÜÊÜ ¯àw¨æ. ÔàÐÝ ±èÑrPÝíÍÜÊâÜ ÙÜÛ ±ÜäÃÜPWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ,° ˨Ý»ÝÂÓÜ¨Ü ÊæàñÜ®WÜ ÙÜ áÜ ÊÜáñÜᤠÊÜÞ®ÜÔPÜ&ÓÝÊÜÞiPÜ BÇæãàaÜ®æ ÊÜáñÜᤠ¸æíŸÆÊÜ®áÜ ° D ñÜÃÜÖÜ¨Ü 120 ÊÜáPÜRÚWæ ±ÜÅ£Áãí¨Üá iÇæÉ¿áÈÉ ¯àvÜÇÝX¨æ. vÝ>>g¿áPÜáÊÜÞÃ… vݯ¿áÇ… (A«ÜÂûÜPÃÜ áÜ &ÔàÐÝ) ÃÜÊÃÜ áÜ £ÃÜá ±ÜÅÍÝíñ… Gí.ÊÜvðæ ,æ IGGÓ… (PÜvÆ Ü ãÃ… iÇæ¿ É á PÜÇPæ ÃrÜ …) ÃÜÊÄÜ í¨Ü ÊæáaÜácWæ¿á ÁãàWÜÂñݱÜñÜÅÊÜ®Üá° Öæãí©PæãívÜÃÜá. www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

11


ÃÜkÞSìíw®Ü g®ÜÃÜ ÊæáàÇæ ¨æàÊÜÃÜ BÎàÊÝì¨ÜWÜÙÜ®Üá° Ÿ¿áÓÜáñݤ, 2018®æà g®ÜÊÜÄ 26 Äí¨Ü 28 ÃÜ ÊÜÃæWæ "ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ' ±ÝÅ¥Üì®Ý EñÜÕÊÜÊÜâ «ÜáÊÜáR¨Ü PæãvÝ QaÜc Êæáç¨Ý®Ü¨ÜÈÉ H±ÜìwÓÜÇÝXñÜá¤. ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ C£ÖÝÓܨÜÈÉ ±ÜűÜÅ¥ÜÊÜá ¸ÝÄWæ ÃÜkÞSìíw®Ü «ÜáÊÜáR¨ÜÈÉ D PÜão H±ÜìwÓÜÇÝXñÜá¤. «ÜáÊÜáR ÃÜkÞSìív… ÃÝg嬆 GÃÜvÜ®æ¿á ÃÝg«Ý¯¿ÞX ±ÜÄWÜ~ÓÜƳqr¨æ ÊÜáñÜᤠÃÜkÞSìív… ÃÝg嬆 ÓÜíñÝÇ… ±ÝÅíñÜ嬆 & A¨Ü®Üá° ÓÜíñÝÇ… ±ÜWÜì®Ü Gí¨Üá ÓÜÖÜ PÜÃæ¿áÇÝX¨æ & ÊÜááS ±Üor|ÊÝX¨æ. ÃÜkÞSìíw¨Ü ®æÃæ¿á ÃÝgÂÊÝ¨Ü ±ÜÎcÊÜá ŸíWÝÆ¨Ü ±ÜPÜR C¨Üáª, C¨Üá 6 iÇæÉWÜÙÜ®Üá° Öæãí©Pæãíw¨æ. Jí¨Üá ŸêÖÜñ… g®Ü ÓÜÊÜáãÖÜÊÜâ C©ªñÜá ÊÜáñÜᤠÃÜkÞSìív…, ¹ÖÝÃ… ÊÜáñÜᤠ±ÜÎcÊÜá ŸíWÝÆ¨Ü ÓÜáñܤ ÊÜááñÜ¤È®Ü ±ÜŨæàÍÜ©í¨Ü Ÿí©¨ÜªÃÜá. D ÊÜáãÃÜá ÓÝ¿áíPÝÆ¨Ü PÜãoWÜÙÜá Ê清PÝÓ…r®ÜÈÉ ®æàÃÜ ±ÜÅÓÝÃÜÊÝXñÜᤠÊÜáñÜᤠAÓÜíTÝÂñÜ g®ÜÃÜá ¶æàÓ…ŸáP…®ÜÈÉ ®æãàw¨ÜÃÜá. ®ÜãÂÓ… 11 qË ÊÝׯ¿áÈÉ ®æàÃÜ ±ÜÅÓÝÃÜËñÜá¤. PÝÃÜá|¨ÜÊÜÃÜá ËË«Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜÈÉ ÊÜáñÜᤠ±ÝÅ¥Üì®Ý ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ÊÜááSÂ

12

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org


±ÝñÜÅ ÊÜ×Ô, g®ÜÃÜ®Üá° GOæ¡Àáí¨Ü A¼ÐæàQÔ AÊÜÄWæãàÓÜRÃÜ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÔàÐÝ ÊÜÓÜ£ J¨ÜXÔñÜá ÊÜáñÜᤠEbñÜ Fo ÖÝWÜã AWÜñÜÂñæ¿áÈÉÃÜáÊÜÊÜÄWæ ±ÝÅ¥Üì®æ ¯àwñÜá. vÝ>>±ÝÇ… ©®ÜPÜÃÜ®… ÊÜáñÜᤠ]àÊÜᣠCÊÝÂígÈ®… ±ÝÇ… ©®ÜPÜÃÜ®…ÃÜÊÜÃÜá ¨æàÊÜÃÜ ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá° ÓÝĨÜÃÜá ÊÜáñÜᤠŸí©¨ÜªÊÜÄWæ ËÍæàÐÜ ±ÝÅ¥Üì®æ¿á®Üá° ¯àw¨ÜÃÜá. g®ÜÃÜ ®Üí¹Pæ¿á®Üá° PÜívÜ PÜñÜì®Üá A®æàPÜÃÜ ÖæÓÜÃÜ®Üá° vÝ>>±ÝÇ… ©®ÜPÜÃÜ®…ÃÜÊÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ PÜÃæ¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠA¨Üá½ñÜWÜÙÜ®Üá° Öæãí©PæãívÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÓÝü¿á®Üá° ÖÜíbPæãívÜá PÜñÜì®Ü ®ÝÊÜáÊÜ®Üá° ÊÜá×Êæá±ÜwÔ¨ÜÃÜá. ÃÝgÂPÝRX ËÍæàÐÜ ±ÝÅ¥Üì®æ A²ìÓÜÇÝÀáñÜá. ±ÜûÜWÜÙÜ »æà¨ÜËÆɨæ, ÊÜáí£ÅWÜÙÜá, ÓÜbÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ£¤®Ü ÓÜbÊÜÃÜá Jí¨æà ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü »ÝWÜÊÜ×Ô¨ÜÃÜá. ÓܻݱÝÆPÜÃÜá ÊÜáñÜᤠËË«Ü ÓÜ»æWÜÙÜ ®Ý¿áPÜÃÜá D PÜão¨ÜÈÉ E±ÜÔ§ñÜĨܪÃÜá. ŸávÜPÜoár PÜÇÝÂ| ÓܮݮܠÓÜbÊæ ]àÊÜᣠÆãÀáÓ… ÊÜÞÃÝíw, ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜáñÜᤠÊÜá×Ùæ¿áÃÜ A¼ÊÜê©œ, ÃÜkÞSìívÜ ÓÜPÝìÃÜ ÊÜáñÜᤠBPæ¿á ²Å¿á ±Ü£ ]à ¹.QÓÜáR; ]à ÖæàÊÜáíñ… ÓæãàÃæ®…, ±ÜäÊÜì ÊÜááS ÊÜáí£Å, ]à. Ôrà¶Ü®… ÊÜáÃÝíw, ÓÜbÊÜÃÜá; ]à Ëg¿å… ÖÜ®ÜÕP…, ÓÜíÓÜ£¤®Ü ÓÜbÊÜÃÜá; ]à ®ÜÚ®… ÓæãàÃæ®…, ÓÜbÊÜÃÜá E±ÜÔ§ñÜĨܪÃÜá. ÃÝg嬆 ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿áÊÜÃÜá, vÝ>>±ÝÇ… ©®ÜPÜÃÜ®…ÃÜÊÜÃÜ®Üá° ÃÝíb¿áÈÉ »æàq ÊÜÞw AÊÜÃÜá ÊÜááS ÊÜáí£ÅWæãàÓÜRÃÜ ÊÜáñÜᤠÃÝg嬆 g®ÜÄWæãàÓÜRÃÜ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÃÝíb¿á ±ÜP¨ RÜ È Ü ,É ÃÜkÞSìív… ÃÝg嬆 «ÜáÊÜᨠR È Ü É 104®æà ÁáàÓÜá PÜÿ æ ááñݤ®æ ±ÝÅ¥ìÜ ®Ý Wæãà±ÜâÃÜÊâÜ 26®æà g®ÜÊÄÜ 2018 ÃÜí¨Üá ¨æàÊÜÃÜ ÊÜá×ÊæáWæãàÓÜÃR Ü ÓÜÊáÜ ²ìÓÜÇÝXñÜá.¤ ]à.Ôrà¶Ü®… ÊÜáÃÝíw ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ²Å¿á ±Ü£° ]àÊÜá£. ÓÜáÖÝÔ¯ ÊÜáÃÝíw¿áÊÜÃáÜ D PÜão H±ÜìwÓÜÆá ¯àw¨Ü GÇÝÉ ¸æíŸÆPÝRX ÊÜáñÜᤠÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ±ÝÅ¥Üì®Ý Wæãà±ÜâÃÜÊÜ®Üá° AÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ CoárPã æ íwÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ®ÝÊÜâ ¨æàÊÜî Ü áÜ ° ÓÜᣤ Óæãà|! www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

13


±ÝÍÜÌìÊÝ¿áá˯í¨Ü ±ÜÄÖÝÃÜ Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨Ü ×í¨Ü ®Ü®ÜWæ ÆPÜÌ ÖæãvæÀáñÜá. ®Ü®°Ü GvÜWçæ ¿á®Üá° GñÜÆ ¤ á A¥ÜÊÝ E±ÜÁãXÓÜÆá BWÜ á £¤ Ã Ü È ÆÉ . ®Ý®Ü á Jí¨Üá ÊÜÐìÜ LÐܘWÜÙ®Ü áÜ ° ñæWæ¨ÜáPæãívæ®Üá ÊÜáñÜᤠÓÜñܤíñæ C¨æª®Üá. A¨Ü á ½ ñ Ü Ê Ü ® Ü á ° Öæ ã í©Pæ ã ÙÜ á Û Ê Ü ŸÖÜ Ù Ü ¯Äàûæ À áí¨Ü ®Ý®Ü á D PÜ ã o¨Ü È É »ÝX¿Þ¨æ®áÜ . vÝ>>±ÝÇ… ©®ÜPÃÜ ®Ü …ÃÜÊÃÜ áÜ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªWÜ, ®Ü®Ü° GvÜWæç¿á®Üá° ¿ÞÃæãà ÊÜááqr A¨Ü®Üá° ÊæáàÆPæR£¤¨Üíñæ BÀáñÜá. Öè¨Üá, ÁáàÓÜá ®Ü®Ü°®Üá° ÊÜááqr ÓÜ Ì Ó Ü § ± Ü w st ® Ü á . ¨æ à ÊÜ Ä Wæ GÇÝÉ ÊÜ á ×Êæ á ¿ÞWÜ È . ]àÊÜ á £ ±Ü â oáÃ… PÜáÊÜÞÄ¿áÊÜÃÜá Êæà©Pæ¿á ÊæáàÇæ ÓÝü ®Üáw¨ÝWÜ vÝ>>±ÝÇ… ©®ÜPÜÃÜ®…ÃÜÊÜÃÜá AÊÜÄWæ ®Üáw¨Ü ±ÜÅÊݨܮæ; ""¯àÊÜâ E®Ü°ñÜ ÊÜáorPæR ÖæãàWÜáËÄ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ CñÜÃÜÄWæ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvÜáÊÝWÜ AÊÜÃÜá ÓÜÖÜ A¨æà A¨Ü á ½ ñ Ü W Ü Ù Ü ® Ü á ° Öæ ã í©Pæ ã ÙÜ á Û Ë Ä.'' &±ÜâoãÃ… PÜáÊÜÞÄ, «ÜáÊÜá,R ÃÜkÞSìív….

ÖæÓÄÜ w¨Üá PÜÿ æ áƳpræ ®Ü®Ü° ŸÆ »Üág¨ÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá I¨Üá ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ®æãàËñÜá¤. ®Ü®Ü° PæçÀáí¨Ü 14

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org

¿ÞÊÜ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPæR BWÜᣤÃÜÈÆÉ ¿ÞPÜ í ¨Ü Ã æ ®æ ã àÊÜ â AÐæ ã r í ¨Ü á »Ü ¿ áíPÜ Ã Ü Ê ÝXñÜ á ¤ . ®Ý®Üá ÍÜÓÜŒbQñæÕ¿á®Üã° ÓÜÖÜ ÊÜÞwÔPæãívæ®Üá, B¨Ü Ã Ü ã ÓÜ Ö Ü ¿ÞÊÜ ±Ü Ä ÖÝÃÜ Ë ÃÜ È ÆÉ . B ®æãà˯í¨ÜÇæà ®Ý®Üá «ÜáÊÜáR ±ÝÅ¥Üì®Ý EñÜÕÊÜPæR ¨æàÊÜÄí¨Ü A¨Ü á ½ ñ Ü Ê Ü ® Ü á ° Ÿ¿áÓÜ á ñݤ Ÿí¨æ ® Ü á . ±ÝÅ¥Ü ì ®Ý ÓÜ Ê Ü á ¿á¨Ü È É , vÝ>>±ÝÇ… ©®ÜPÜÃÜ®…ÃÜÊÜÃÜá ®Ü®Ü° ÖæÓÜÃÜ®Üá° PÜÃæ¨ÝWÜ B ®æãàÊÜâ ñÜûÜ|Êæà ÖæãÃÜoá ÖæãàÀáñÜá. DWÜ ®Ý®Üá ¹vÜáWÜvæ Öæãí©ÃÜáÊæ®Üá ÊÜáñÜᤠ®Ü ® Ü ° ÖÜ ê ¨Ü ¿ á¨Ü È É ¨æ à ÊÜ Ã Ü ÓÜ Ê Ü Þ «Ý®Ü ñÜáí¹ÃÜáÊÜâ¨Üá. ¨æàÊÜÄWæ Óæã¤àñÜÅÊÝWÜÈ. & ÈÈÉ, JÄÓÝÕ 19 ÊÜÐìÜ ¨Ü ®æãàÊÜâ ÖæãÃÜoá ÖæãàÀáñÜá 19 ÊÜÐìÜ WÜÙÜ ×í¨æ ®Ü®WÜ æ A±Ü[ÝñÜÊÝX ®Ü ® Ü ° PÝÆá ÊÜ á áÄ¿áƳ q r ñ Ü á . ®Ü ® Ü W æ ®Üvæ¿áÆá BWÜᣤÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ ®Ý®Üá D PÜãoPæR CñÜÃÜÃÜ ÓÜÖÝ¿á©í¨Ü Ÿí¨æ®Üá. ±ÝÅ¥Ü ì ®Ý ÓÜ Ê Ü á ¿á¨Ü È É , vÝ>>±ÝÇ… ©®ÜPÜÃÜ®…ÃÜÊÜÃÜá ÖæàÙÜᣤ¨ÝªWÜ, ""®æãàÊÜâ ÊÜ á ãÙæ , ÓÝ° ¿ ááWÜ Ú í¨Ü Öæ ã ÃÜ o á

Öæ ã àWÜ È '' Gí¨Ü á Öæ à Ú¨ÝWÜ , ¨æ à ÊÜ Ã Ü A¼Ðæ à PÜ ®Ü ® Ü ° Êæ á àÇæ ŸÃÜ á ÊÜ â ¨Ü á ®Ü ® Ü W æ »ÝÓÜ Ê ÝÀáñÜ á ÊÜ á ñÜ á ¤ ®Ý®Ü á ®Ü ® Ü ° PÝÈ®Ü È É Jí¨Üá Ÿ¨ÜÇÝÊÜO¿ æ á®Üá° A®Üá»ÜËÔ¨æ®áÜ . WÝ¿áWæ ã ívÜ PÝÆá ®Ü ® Ü W æ AÈÉ ¿ áÊÜ Ã æ W Ü ã ®æ ã àÊÜ â Eíoá ÊÜÞvÜᣤñÜᤠÊÜáñÜᤠDWÜ ÖÜWÜáÃÜÊÝÀáñÜá ÊÜ á ñÜ á ¤ B ®æ ã àÊÜ â ÊÜ Þ ¿áÊÝÀáñÜ á . ¨æàÊÜÄWæ ÊÜá×Êæá¿ÞWÜÈ. &ÃÝ~, «ÜáÊÜáR GÃÜváÜ ±Üoár A¼ÐæàPÜ ®Ý®Ü á ®æ ç iàÄ¿á¨Ü Ê Ü ® Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ ÃÝíb¿áÈÉ ÊÝÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨æªà®æ. ®Ý®Üá A®æ à PÜ PÝÆ©í¨Ü ±Ü Ë ñÝÅ ñ Ü ¾ ¯ Wæ ã àÓÜ R Ã Ü ±ÝÅ¥ìÜ ®æ ÊÜÞvÜᣤ¨àªæ ®æ. D PÜãoPæR ŸÃÜáÊÜ ÊÜááíaæ ®Ý®Üá ¨æàÊÜÃÜÈÉ PæàÚPæãívæ®Üá, ""PÜ ñ Ü ì ®æ à ¯à®Ü á ®Ü ® Ü W æ ¿ÞÊÜ Pæ Æ ÓÜ Cqr Ã Ü á Êæ ? '' Gí¨Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ BñÜ ® Ü á ÖæàڨܮÜá, ""®Ý®Üá ¯®ÜWæ GÃÜvÜá±Üoár BÎàÊÝì¨ÜÊÜ®Üá° Cqr¨æªà®æ'' Gí¨Üá. ¯®æ°, ]àÊÜ á £ CÊÝÂígÈ®… ±ÝÇ…ÃÜ Ê Ü Ã Ü á ÓÜí¨æàÍÜ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªWÜ,


ÖæàÚ¨ÜÃáÜ , ""CÈÉ JŸº ¨æàÊÜ ÓæàÊÜPÜÄ ¨Ýª à æ ÊÜ á ñÜ á ¤ ¯àÊÜ â ±Ü Ë ñÝÅñÜ ¾ ® Ü A¼Ðæ à PÜ Pæ ã R à ÓÜ R Ã Ü ±ÝÅ¥Ü ì ®æ ÊÜ Þ vÜ á £¤ © ª à Ä ÊÜ á ñÜ á ¤ DWÜ ¨æàÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾®Üá° ñÜáí¹ÓÜᣤ¨Ýª®æ'' Gí¨Üá. ñÜûÜ|Êæà ®Ý®Üá ±ÜËñÝÅñܾ¯í¨Ü ñÜ á íŸÆ³ p æ r ® Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ Cí¨Ü á ±Ü â ®Ü @ vÝ>>±ÝÇ…ÃÜÊÜÃÜ ±ÝÅ¥Üì®æ¿á ÊÜáãÆPÜ ÊÜáÖÜñݤ¨Ü A¼ÐæàPÜÊÜ®Üá° Öæãí©Pæãívæ®Üá ÊÜ á ñÜ á ¤ A¨Ü á ¨æ à ÊÜ Ã Ü ÊÝWݪ ® Ü ¨ Ü ±ÜäÃæçP¿ æ ÞXñÜá.¤ Öè¨Üá, DWÜ AÊÜÄŸºÃÜ ÊÜ á ãÆPÜ GÃÜ v Ü á ±Ü o ár BÎàÊÝì¨Ü ¨ Ü A¼ÐæàPÜ ±ÜäÃæçÓÜƳqr¨æ. &±ÝÓÜrÃ… BWÜÔr®… JPæãàÃæã, ÃÝíb. ÓÜÄ¿Þ¨Ü ñæãí¨Üÿ æ á®Üá° ±ÜÅPo Ü ÊÝÀáñÜá PÜÙæ¨Ü 6&7 £íWÜÚí¨Ü ®Ü®Ü° WÜíoÈ®ÜÈÉ EÄ¿ááÊÜ »ÝÊÜ®æ ÊÜáñÜᤠÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈÉ ŸwñÜ C©ª ñ Ü á . ®Ý®Ü á LÐÜ ˜ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤¨æª®Üá. D ÓÜÊÜáÓæÂÀáí¨ÝX ®Ý®Ü á ÓÜ Ä ¿ÞX Fo ÊÜ Þ vÜ Æ á BWÜ á £¤ Ã Ü È ÆÉ . D ñæ ã í¨Ü à æ À áí¨ÝX ®Ý®Üá ÓÜÄ¿Þ¨Ü Fo ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛÆá

BWÜᣤÃÜÈÆÉ. C¨Üá ®Ü®Ü°®Üá° ŸÆ×à®Ü ÊÜÞwñÜá. ®Ý®Üá ¯®æ° PÜão¨Ü Êæã¨ÜÆ ©®Ü¨È Ü É »ÝX¿ÞX¨æª®Üá ÊÜáñÜᤠvÝ>>±ÝÇ… ©®ÜPÜÃÜ®… ÃÜ Ê Ü Ã Ü á ®Ü ® Ü ° Öæ Ó Ü Ã Ü ® Ü á ° PÜ Ã æ ¨ Ü á Öæ à Ú¨Ü Ã Ü á , ""®Ü Ê æ ä àËá, ¨æ à ÊÜ Ã Ü á ¯®Ü ° ® Ü á ° DWÜ Ç æ à ÊÜááoár£¤¨Ýª®æ; ¯®Ü° WÜíoÆá ÊÜáñÜᤠ¯®Ü° G¨æ¿á®Üá°, ¨æàÊÜÃÜá ¯®Ü°®Üá° D ûÜ|Êæà WÜá|±ÜwÓÜᣤ¨Ýª®æ'' Gí¨Üá. ®Ý®Üá ÖݨÜá ÖæãàWÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ñæãí¨ÜÃæ¿á®Üá° ¨æ à ÊÜ Ã Ü á vÝ>>±ÝÇ…ÃÜ Ê Ü Ã Ü ÊÜ á ãÆPÜ ±ÜÅPÜqÔ¨ÜÃÜá. ¯®æ° ÃݣŠ®Ý®Üá ÊÜá®æWæ ×í£ÃÜáX¨ÝWÜ, Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ ®Ü®ÜWæ aæ ® Ý° X £®Ü ° Ç ÝÀáñÜ á ÊÜ á ñÜ á ¤ ŸwñÜ Ê Ü â CÃÜ È ÆÉ ÊÜ á ñÜ á ¤ C¨Ü Ä í¨ÝX ®Ý®Ü á ÓÜÊÞ Ü «Ý®Ü©í¨Ü ÊÜáÆX¨æ®áÜ ÊÜáñÜᤠËÍÝÅí£ ñæWæ¨ÜáPæãívæ®Üá. Cí¨Ü á ®Ý®Ü á CÈÉ W æ Ÿí¨Üá PÜñÜì®Ü ÍÜá»ÜPæãRàÓÜRÃÜ ÊÜáñÜá BñÜ®Ü ÊÜá×ÊæáWæãàÓÜRÃÜ ®Ý®Üá ÓÝü ®Üáw¿áÆá CÈÉWæ Ÿí©ÃÜáÊæ®Üá. & ®ÜÊæäàËá, «ÜáÊÜáR

ÊÜáWÜ®Ü ®Üí¹Pæ, A±Ü®³ áÜ G¨æઠÙÜáÊÜíñæ ÊÜÞwñÜá HÙÜá £íWÜÙÜ ×í¨æ ®Ü®Ü° ñÜí¨æWæ Êæ á ¨Ü á Ú®Ü È É ÃÜ P Ü ¤ Ó ÝÅÊÜ CñÜ á ¤ . A¨Ü Ä í¨ÝX, AÊÜ Ã Ü á ®Ü v æ ¿ áÇÝWÜ á £¤ Ã Ü È ÆÉ ÊÜ á ñÜ á ¤ AÊÜ Ä Wæ PÝÂ®Ü Õ Ã … ÓÜ Ö Ü C¨æ Gí¨Ü á Êæ ç ¨Ü Â ÃÜ á ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ¯®æ°, PÜão¨Ü Êæã¨ÜÆ¨Ü ©®Ü¨Üí¨Üá, ®Ý®Üá ®Ü®Ü° ñÜí¨æ¿á®Üá° PÜ Ã æ ñ Ü í ¨æ ® Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ ÊÜ á áí©®Ü ÓÝÈ®Ü È É Êæ à ©Pæ ¿ á ÊÜ á áíaæ ÊÜ á ÆXÔ¨æ ® Ü á . vÝ>>±ÝÇ… ©®ÜPÃÜ ® Ü …ÃÜÊÃÜ áÜ Êæà©PæÀáí¨Ü ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvÜáñݤ ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜá, ""G¨Ü᪠®Ü v æ ¨ ÝvÜ á '' Gí¨Ü á . ®Ý®Ü á A±Ü ³ ¯ Wæ ÖæàÙÜᣤ¨æª®Üá, ""®Üí¹Ä, G¨Ü᪠®ÜvæÀáÄ'' Gí¨Üá. ñÜûÜ|Êæà Jí¨Üá A¨Üá½ñÜ ®ÜvæÀáñÜá. BÍÜc¿áìÊÝX, ®Ü®Ü° ñÜí¨æ G¨Ü᪠¯í¨Üá ®Ü v æ ¿ áÇÝÃÜ í ¼Ô¨Ü Ã Ü á . K Gí¥Ü Ö Ü A¨Üáñ½ Ê Ü Ý¨Ü ¨ÜêÍÜÂ. Cí¨Üá ®ÝÊÜâ D A¨Üáñ½ PÜ Ræ ÓÝü ®Üáw¿áÆá ÊÜáñÜᤠ¨æàÊÜÄWæ BñÜ®Ü ¨ÜÁá¿á ŸWæY ÓÜᤣÓÜÆá Ÿí©¨æªàÊæ. ®Ü®Ü° ñÜ í ¨æ ¿ á®Ü á ° ¨æ à ÊÜ Ã Ü á ÓÜ í ±Ü ä |ìÊÝ XÓÜÌÓܧWæãÚԨݪ®æ Gí¨Üá ®ÝÊÜâ ®Üí¹¨æªàÊæ. &WÜOæàÍ… ¨ÝÓ…, «ÜáÊÜáR ¨æàÊÜÃÜ ÓÜÃÌ Ü PæàÚÔñÜá ®Ü®ÜWæ ¸æ®Üá° ®æãàÊÜâ CñÜᤠÊÜáñÜᤠD Êæáç¨Ý®Ü ±ÜÅÊæàÎÓÜᣤ¨ÜªíñæÁáà, B ®æ ã àÊÜ â Öæ b c ñ Ü á . vÝ>>±ÝÇ… ©®ÜPÜÃÜ®… ÃÜÊÜÃÜá ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªWÜ, ®Ý®Üá ¨æàÊÜÃÜ ±ÜÅÓܮܰñæ¿á®Üá° A®Üá»ÜËÔ¨æ®Üá ÊÜáñÜᤠ¨æàÊÜÃÜ A¼ÐæàPÜ樆 áÜ ° A®Üá»ÜËÔ¨æ®áÜ . B ÓÜ Ê Ü á ¿á¨Ü È É ®Ü ® Ü W æ PÜ ñ Ü ì ®Ý¨Ü ÁáàÓÜá訆 ÓÜÌÃÜ PæàÚÔñÜá ÊÜáñÜᤠ""®Ý®Üá ¯®Ü°®Üá° ²Åà£ÓÜáñæ¤à®æ'' Gí¨Üá. DWÜ ®Ý®Üá ÓÜí±Üä|ìÊÝX WÜá| Öæãí©ÃÜáÊæ®áÜ ÊÜáñÜᤠDWÜ ®æãàËÆÉ. ""ÁáàÓÜáÊæà ®Ý®Üá ¯®Ü°®Üá° ²Åà£ÓÜáñæ¤à®æ'' Gí¨Üá AÄPæ ÊÜÞwÄ. &QÅÔrà®Ü ÊÜáÊÜááì www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

15


¶æàÓ…ŸáP… ÇæçÊ… ÊÜáãÆPÜ ¨æàÊÜÃÜ ŸÆ ®Ý®Ü á JŸº E±Ý«ÝÂÀ᯿ÞX¨Ü᪠BWÝWÜ ÊÜáPÜRÙÜ EñܤÃÜ ±Ü£ÅPWæ ÙÜ ® Ü áÜ ° ®æãàw, £©ª ÓÜ × ÖÝPÜ ¸ æ à PÝXñÜ á ¤ . C¨ÜÄí¨ÝX ®Ý®Üá PæçWÜÙÜÈÉ, »Üág¨ÜÈÉ ÊÜáñÜᤠ¸æ¯°®ÜÈÉ ®æãàÊÜâ EípÝÀáñÜá. ®Ý®Üá ®Ü®Ü° Pæç¿á®Üá° G£¤¨ÜÃæ ®Ü®ÜWæ ®æãàÊÜâ EípÝWÜᣤñÜá¤. D ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ, ®Ý®Üá «ÜáÊÜáR ±ÝÅ¥ìÜ ®Ý EñÜÊ Õ Ê Ü ®Ü áÜ ° ¶æàÓ…ŸáP…®ÜÈÉ PÜão¨Ü Êæã¨ÜÆ ©®Ü¨ÜÈÉ ®æãàvÜᣤ¨®ªæ áÜ . ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜ A¨Üá½ñÜWÜÙÜ®Üá° ®æãàvÜÆá ®Ü®ÜWæ ŸÖÜÙÜ EñÜáÕPÜÊÝXñÜá¤. GÃÜvÜ®æ¿á ©®Ü ¨ Ü í ¨Ü á ®Ý®Ü á PÜ ã oÊÜ ® Ü á ° ¶æàÓ…ŸáP…®ÜÈÉ ®æãàvÜᣤ¨ÝªWÜ, ]àÊÜᣠCÊÝÂígÈ®… ±ÝÇ…ÃÜ Ê Ü Ã Ü á ±Ü Å ÓÜ í WÜ ÊÜ Þ vÜ á £¤ ¨ Ü á ª ¨ Ü ª ® Ü á ° ®æ ã àw¨æ ® Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ ±ÝÅ¥Ü ì ®Ý ÓÜ Ê Ü á ¿á¨Ü È É , ¨æ à ÊÜ Ã Ü A¼ÐæàPÜÊÜ⠮ܮܰ ÊæáàÇæ CÚ¿áᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ®Ü ® Ü W æ »ÝÓÜ Ê ÝÀáñÜ á ÊÜ á ñÜ á ¤ ®æ ã àÊÜ â ÊÜÞ¿áÊÝÀáñÜá. ®Ü®Ü°®Üá° ÊÜáÖÝ®Üí¨Ü ñÜáí¹PæãíwñÜá ÊÜáñÜᤠB¨ÜªÄí¨Ü ®Ý®Üá CÈÉWæ Pæã®æ¿á ©®Ü¨Üí¨Üá »ÝX¿ÞWÜÆá ÊÜáñÜᤠÓÝü ®Üáw¿áÆá Ÿí©ÃÜáÊæ®Üá. ¨æàÊÜÄWæ ÊÜá×Êæá¿ÞWÜÈ. &˯ñÜ ÍæàÃÜ®… ©®ÜPÃÜ ®Ü … ÊÜáñÜᤠ±ÝÅ¥ìÜ ®Ý Wæãà±ÜâÃÜ ±ÝÅ¥ìÜ ®æWÙÜ Ü ÊÜáãÆPÜ ÊÜáÖÜñݤ¨Ü ÓÜÓÌ ñ§Ü æ WèÃÜ Ê … ®Ü Ê Ü á ¾ JŸº ® æ à ÊÜ á WÜ ® Ü á . ÃÝíb¿áÈÉ Êæ ã ¨Ü Æ ¸ÝÄWæ PÜ ã o ®Üv¨ æ ÝWÜ ÓÜÖã æ à. w.i.GÓ…. ©®ÜPÃÜ ®Ü …ÃÜÊÃÜ áÜ ®Ü Ê Ü á Wæ BÎàÊÜ ì ©Ô¨Ü ®Ü í ñÜ Ã Ü ®Ü Ê Ü á ¾ ÊÜá¨ÜáÊæ¿á 6 ÊÜÐìÜ WÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ÖÜáqr¨®Ü áÜ . ®ÝÊÜâ AÊÜ®®Ü áÜ ° ¿ááÊÜ ±ÝÆáWÝÃÜÃ®Ü ®Ü Ý°X ÊÜÞw¨æÊâÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®áÜ Ÿá©œÊíÜ ñÜ, ÊÜáá¨Ýª¨Ü ÊÜáñÜᤠWÜáívÜá WÜáívÜá ÊÜáWÜáÊÝX, GÆÉÃ®Ü áÜ ° ²Å à £Àáí¨Ü Æ ã ŸÖÜ Ù Ü EñÜ á Õ P Ü Ê Ü â ÙÜ Û ÍÜQÀ ¤ áí¨Ü ñÜáí¹¨Ü® ª áÜ . Êæáà 2015 ÃÜí¨Üá, AÊÜ®áÜ 6®æà ñÜÃWÜ £Ü ¿áÈɨݪW,Ü C¨ÜQª ¨ R íªÜ ñæ AÊÜ®Üá ñÜãPÜ PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛÆá BÃÜí¼Ô 16

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org

C¯° ñ Ü Ã Ü PÜ Ð Ü r W Ü Ù Ü ® Ü á ° A®Üá»ÜËԨܮÜá. £àÃÜ ËÓݤÃÊ Ü Ý¨Ü ñܱÝÓÜO¿ æ á ®ÜíñÜÃ,Ü AÊÜ®Ü ÖÜê¨Ü¿á, ÍÝÌ Ó Ü P æ ã àÍÜ ÊÜ á ñÜ á ¤ dfdsfsd WÝÚ®ÝÙÜ ¨ Ü ŸÚ WÜ v æ x À á¨Ü á ª A¨Ü á PÝÂ®Ü Õ Ã …®Ü £àÃÜ ÖÜ ¨ Ü W æ q r Ã Ü á ÊÜ ±ÜÄÔ§£Ááí¨Üá Êæç¨ÜÂÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃáÜ . AÆÉÈÉ BÃÝÊÜáÊÝX KvÝvÜᣤ¨ªÜ ÖÜávÜáWÜ®áÜ DWÜ ñÜ®°Ü PæãsÜwWæ ÔàËáñÜÊÝX¨Ü᪠®æãàw GÆÉÃÜ ÖÜ꨿ Ü á ÊÜááÄÀáñÜá. ®ÝÊÜâ ÖæñÊ ¤Ü ÃÜ ÝX¨Ü᪠®ÜÊáÜ ¾ JŸº®àæ ÊÜáWÜ®Ü »ÜËÐÜ嬆 ŸWæY ñÜÙÊ Ü áÜ ÙÜWã æ íw¨Ü᪠ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ PÜãwor GÇÝÉ ÖÜ|ÊÜ®áÜ ° ÊæÆãÉÄ®Ü ÔGíÔ BÓÜñ³ Åæ¿áÈÉ SaÜáì BÀáñÜá. gáÇæç 3, 2015 ÃÜí¨Üá ®ÝÊÜâ ËÊÜÞ®ÜPÝRX PÝ¿áᣤ¨ÝªW,Ü ÃÝíb ËÊÜ Þ ®Ü ¯Çݪ | ¨Ü È É Íæ à ÃÜ ® … ©®Ü P Ü Ã Ü ® …A®Ü á ° ®æ ã àw BPæ ¿ á ±ÝÅ¥Ü ì ®æ ¿ á®Ü á ° ®Ü Ê Ü á ¾ ÊÜ á WÜ ¯ Wæ PæãàÄPæãívæÊÜâ. BPæ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw, ÖæàÚ¨ÜÃáÜ , ""PÜñìÜ ®æà, AÊÜÃÜ ¨æàÖÜ¨È Ü ÃÉ áÜ ÊÜ GÆÉ ÓæãàíQñÜ AíWÝíÍÜWÜÙÜá ÓÜáoár¹vÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWæ ÖæãÓÜ AíWÝíÍÜWÙÜ ® Ü áÜ ° ÓÜêÑr ÊÜÞvÜá'' Gí¨Üá. D ±ÝÅ¥ìÜ ®æ ®ÜÊáÜ È ¾ É Jí¨Üá Öæ ã ÓÜ ¯Äàûæ ¿ á®Ü á ° ñÜ í ©ñÜ á ÊÜ á ñÜ á ¤ Pæã®æ¿á¨ÝX Jí¨Üá ÖæãÓÜ BÃæãàWÜÂÊÜ®áÜ ° ñÜí©ñÜá. BíPÝÈiÓ…rÃÜÊÜÃÜá bQñæÕ¿á®Üá° ±ÝÅÃíÜ »Ü ÊÜÞw¨ÜÃáÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ ñÜè æ Ü ÍÜÓÜŒbQñæÕ¿á®Üá° ÊÜÞvÜÆá ¯«ÜìÄÔ¨ÜÃÜá ¿ÞPÜí¨ÜÃæ WÜv¿ xæ áá ÖÜê¨Ü¿á¨Ü ÓÜËÞ±Ü C©ªñÜá. A¨Üá ¿áÍÜÔÌ¿ÞWÜÈÆÉ ÊÜáñÜᤠAÊÜÄí¨Ü AÊÜÃáÜ PæàÊÜÆ QàÊÜ®áÜ ° ñæW¨ æ ÃÜ áÜ . ÍÜÓb ŒÜ Qñæ¿ Õ á ®ÜíñÜÃÜ ÓÜÖÜ ®ÝÊÜâ ±ÝÅ¥ìÜ ®Ý Wæãà±ÜâÃÜÊÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ ±ÝÅ¥Üì®æWÜÙÜ®Üá° Öæãí©PæãÙÜá£Û ¨ ¤ Ê ªæ âÜ . ÊÜ Ã Ü © Ÿí¨ÝWÜ A¨Ü á ÖÝwR ® … Èí±æäàÊÜá & Jí¨Üá ñÜÃÜÖÜ¨Ü ÃÜPܤ PÝ®ÜÕÃ… Gí¨Üá WæãñݤÀáñÜá. bQñæÕ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝ¨Ü ÊæáàÇæ ®ÜÊÜáWæ bQñæÕWæ ÖÜ|ËÆÉ¨Ü ÓÜÊÜá¿á Ÿí©ñÜá ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ ÊÜá®æWæ ×í£ÃÜáX¨æÊâÜ . C¨ÜÄí¨ÝX ®ÝÊÜâ ¨æàÊÜÃÜ ŸÚ ÊÜáñܤÐÜár ÖÜ£¤ÃÜ Ÿí¨Üá BñܮܮÜá° GÇÝɨÜPæR ®ÜíŸáÊÜíñæ BÀáñÜ á . ÁáàÓÜ á PÜ Ã æ ¿ ááñݤ ® æ ¿ á

±ÝÅ¥Ü ì ®æ W Ü Ú í¨ÝX, ËË«Ü g®Ü Ä í¨Ü ÓÜÖÝ¿á ŸÃÜÇÝÃÜí¼ÔñÜá ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ AÊÜ®Ü bQñæ¿ Õ á®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓÜÇÝÀáñÜá. "±ÝÅ¥Ü ì ®æ A¨Ü á ½ ñ Ü W Ü Ù Ü ® Ü á ° ÊÜ á ñÜ á ¤ BÎàÊÝì¨ÜWÜÆ®Üá° ñÜÃÜáñܤ¨æ' Gí¨Üá ®ÝÊÜâ A®Üá»ÜËÔ¨æÊÜâ. UàÊæ ã à¥æ Ã Ü ² Àáí¨ÝX AÊÜ ¯ Wæ ¸æ¯°®ÜÈÉ ÖܲìÓ… Ÿí¨Üá A¨Üá ŸÖÜÙÜ ®æãàÊÜâ Eíoá ÊÜÞwñÜá¤. B¨ÜÃÜã ÓÜÖÜ AÊÜ ® Ü á Ãæ à wÁáàÐÜ ® … ÊÜ á áXÓÜ á ÊÜ í ñæ ¨æ à ÊÜ Ã Ü á PÜ ê ±æ ¯àw¨Ü ® Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ A¨Ü á ÊÜÞa…ì 2016 ÃÜí¨Üá ÊÜááXÀáñÜá B¨ÜÃæ ²Cq ÓÝRé®…®ÜÈÉ Èí±æäàÊÜá¨Ü ÓÜáÚÊÜâ C¨Ü ª ¨ Ü ª Ä í¨Ü AÊÜ ¯ Wæ ÓÝÂÇæ Ì à h… UàÊæãà¥æò Ü ¿á 2®æà Çæç®… bQñæÕ ¯àw ¸æãà®… ÊÜÞÂÃæãà& ¹Gíq ¯àvÜÇÝÀáñÜá. ®ÝÊÜâ A¨Ü®áÜ ° ÊÜÞvÜÆá ÖÜ|ËÃÜÈÆÉ ÊÜáñÜᤠA¨Üáñ½ WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜÞvÜáÊÜ ¨æàÊÜÃã æ Ÿº®àæ ®ÜÊáÜ ¾ ¯Äàûæ ¿ ÞX¨Ü ª ® Ü á . B¨Ü Ã æ ®ÝÊÜ â bQñæÕ¿á®Üá° ¯ÈÉÔ¨æÊÜâ, B¨ÜÃæ ¨æàÊÜÃÜá A¨Üá½ñÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨Ü®Üá. ©®æà ©®æà AÊÜ®Ü BÃæãàWÜÂ, GñܤÃÜ ÊÜáñÜᤠñÜãPÜ ÖæbcÓÜÇÝÃÜí¼ÔñÜá. Êæç¨ÜÂÃÜá ®ÜËá¾í¨Ü ÓÜá©œ PæàÚ¨ÝWÜ BÍÜc¿áìÊÝX AÊÜ®® Ü áÜ ° ÊÜáÃÜá±ÜÄÎàÆ®æWÜ PÜè æ áÜ PæãívÜá ŸÃÜÆá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ¶æŸÅÊÜÄ 2017 ÃÜí¨Üá ®ÝÊÜâ ÊæÆãÉÄ®Ü ÔGíÔ ¿áÈÉ Êæç¨ÜÂÃÜ®Üá° ®æãàvÜÆá Öæãà¨ÝWÜ, AÊÜÃÜá WèÃÜÊ…®Ü®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜÆá BWÜÈÆÉ ¿ÞPÜí¨ÜÃæ AÊÜ®Üá BÃæãàWÜÂÊÝX¿áã ÓÜíñæãàÐÜÊÝX¿áã C¨Üª®Üá. C¨Üá PæàÊÜÆ LÐܘÀáí¨Ü AÆÉ B¨Ü Ã æ ±ÝÅ ¥ Ü ì ®æ À áí¨Ü ®Ü v æ ¨ Ü A¨Ü á ½ ñ Ü Gí¨Üá J²³PæãívÜÃÜá. Cí¨Üá WèÃÜÊ… 6®æà ñÜÃÜWÜ£¿áÈɨÜ᪠ÍÝÇÝ WÝ®ÜÊêÜ í¨Ü¨È Ü ¨ É Ýª®;æ ¨æàÊÝÆ¿á¨ÜÈÉ BÃÝ«Ü®æ ®ÜvæÓÜáñݤ®æ, CñÜÃÜÃæãvÜ®æ ñܮܰ ÓÝü¿á®Üá° ÖÜíbPæãÙÜáÛñݤ®æ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü ÃÜ a Ü ® æ W Ü Ù Ü ÊÜ á ãÆPÜ ¨æ à ÊÜ Ã Ü ® Ü á ° Z®Ü±ÜwÓÜáñݤ®æ. ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÓæàÊæWæãàÓÜRÃÜ ¨æàÊÜÄWæ GÇÝÉ ÊÜá×Êæá ÓÜÆÉÈ. & ]à. ÃÜË oQì, ÃÝíb


QÅÓܤ®ÜÈÉ ²Å¿áÃæà, ±Üâ®ÜÃÜáñݧ®Ü Öæãí©¨Ü PÜñÜì®Ý¨Ü ÁáàÓÜá QÅÓܤ®Ü ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ®Ü®Ü° ²Åࣿá ÊÜí¨Ü®æWÜÙÜá! ®ÜÊÜá¾ PÜñÜì®Ý¨Ü ÁáàÓÜáÊÜ®Üá° ÓÝ訆 Aíb¯í¨Ü ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞw BñܮܮÜá° g¿á»ÜÄñÜ®®Ü Ý°X ÊÜÞw¨Ü ñÜí¨æ¿á ŸÆÊÜâ, ¯àÊÜâ PÜÙæ¨ÜáPæãívÜ BÎàÊÝì¨ÜWÜÙÜÈÉ GÃÜvÜá ±Üoár ×í¨ÜáÄXÔ, ÊÜááÄ¨Ü GÇÝÉ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñæ¤ ÓæàÄÓÜÇæí¨Üá ®Ý®Üá ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ. D ÊÝPÜ嬆 ±ÜÅPÝÃÜ, ""BñÜ®Üá ²Åà£PÜê±æWÜÙæíŸ QÄào©í¨Ü ¯®Ü°®Üá° ÍÜêíWÜÄÓÜáÊÜÊÜ®Üã BX¨Ýª®æ.'' (QàñÜì®æ 103:4) PÜñìÜ ®Üá ¯ÊÜá® ¾ áÜ ° ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ²Å¿áÃÜ®áÜ °

D £íWÜÙÜá GÇÝÉ ÍÜá»ÜWÜÚí¨ÜÆã ÊÜáñÜᤠPÜê±æÀáí¨ÜÆã ÍÜêíWÜÄÔ ¯àÊÜâ ÓÜíñæãàÐÜ ÊÜáñÜᤠWèÃÜÊÜÊÜ®Üá° Öæãí©PæãÙÜáÛÊÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜ®Üá. 2018 ®ÜÈÉ ®ÜÊÜáWæ PæãvÜƳqrÃÜáÊÜ ¨ÜÍÜì®ÜÊæà®Üí¨ÜÃæ ÁáàÓÜá訆 ²Åࣿá®Üá° NãàÑÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠBñܮܮÜá° 25 ËáÈ¿ÞíñÜÃÜ (2.5 Pæãàq) ÖæãÓÜ BñܾWÜÚWæ EvÜáWæãÃæ¿ÞX PæãvÜáÊÜâ¨Üá BX¨æ. QÅÓ®¤Ü Ü ²Å࣠®ÜÊáÜ ¾ Bñܨ ¾ È Ü ÃÉ áÜ ÊÜâ¨ÜÄí¨Ü, ®ÝÊÜâ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw Gvæ¹vܨæ ÓæàÊæ ÊÜÞvÜᣤ¨æªàÊæ. D £íWÜÙÜÈÉ¿áã ÓÜÖÜ, ¯àÊÜâ "ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ' ÓæàÊæWæ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvÜáÊÜíñæ ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ²Åà£Àáí¨Ü PæàÚPæãÙÜáÛñæ¤à®æ ¿ÞPÜí¨ÜÃæ BñܮܮÜá° AÄ¿á©ÃÜáÊÜ g®ÜÄWæ A¨Üá ¨æàÊÜÃÜ ²Åà£, ÓÜíñæçÓÜáËPæ ÊÜáñÜᤠÓÜÌÓܧñÝ ÍÜ Q ¤ ¿ á®Ü á ° g®Ü Ä Wæ ñæ W æ ¨ Ü á Pæ ã ívÜ á

ÖæãàWÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠD ÓæàÊæ¿á®Üá° ¯ÊÜá¾ E¨ÝÃÜ PÝ~PæWÜÚí¨Ü ¸æíŸÈÔÄ Gí¨Üá ²Åà£Àáí¨Ü PæàÚPæãÙÜáÛñæ¤à®æ. ÃÝ¿á»ÝÄWÜÙÜá ""ÁáàÓÜá AÊÜÄWæ & ®Ü®Ü° ×í¨æ Ÿ¯°Ä; ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ®Üá° ×w¿ááÊÜ ¸æÓܤÃܮݰX ¯ÊÜá¾®Üá° ÊÜÞvÜáÊæ®Üá Gí¨Ü®Üá'' (ÊÜÞPÜì 1:17) ®ÝÊÜâ ¨æàÊÜÃÜ ²Åࣿá®Üá° g®ÜÄWæ ËË«Ü Äà£WÜÙÝ¨Ü ±ÜñÅÜWÙÜ ,Ü ¨ÜãÃܨÍÜ ìÜ ®Ü, ±ÝÅ¥ìÜ ®Ý EñÜÕÊÜWÜÙÜ ÊÜáñÜᤠ±ÝÅ¥Üì®Ý Wæãà±ÜâÃÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ NãàÑÓÜᣤ¨ÜªÃÜã ÓÜÖÜ, AÊÜÃÜ ÊÜá®æWÜÚWæ »æàq ¯àw AÊÜÃÜ Êæç¿áQ¤PÜ AWÜñÂÜ ñæWÚ Ü Wæ ÊÜáñÜá Pèoáí¹PÜ AWÜñÂÜ ñæWÚ Ü Wæ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÖÜ ÊÜááSÂÊÝX¨æ. "ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ' ÃÝ¿á»ÝÄWÜÙÜá D ÓæàÊæ¿á®Üá° ÓÜÌ¿áí±æÅàÄñÜÊÝX ÊÜáñÜᤠñÝÂWÜÊÜá¿áÊÝX ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃæ. D ÃÝ¿á»ÝÄWÜ Ù Ü á ±ÝÅ¥Ü ì ®Ý WÜáí±ÜâWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠGÓܤÅ ±ÝÅ¥Üì®Ý www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

17


WÜáí±ÜâWÜÙÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ÓܧÙÜWÜÙÜÈÉ ÊÜÞw Óæ à Êæ W æ ã àÓÜ R Ã Ü , PÜ á oáíŸWÜ Ú Wæ ã àÓÜ R Ã Ü ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜPæãRàÓÜRÃÜ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvÜáÊÜÃÜá. D ±ÝÅ¥Üì®Ý WÜáí±ÜâWÜÙÜá ®Ü í ñÜ Ã Ü Joár W Ü ã w Jí¨Ü á ËÍæ à ÐÜ BÎàÊÝì¨Ü ¨ Ü PÜ ã oÊÜ ® Ü á ° H±Ü ì wÔ, "ËáÐÜ®… ®æp…ÊÜP…ì' Gí¨Üá PÜÃæ¨Üá, AÊÜâWÜÙÜá ÖæãÓÜ "ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ' ±ÝÅ ¥ Ü ì ®Ý Wæ ã à±Ü â ÃÜ Ê Ü ® Ü á ° Óݧ ² Ô B ÓܧÙÜ¨Ü g®ÜÃÜá D ±ÝÅ¥Üì®Ý PÜãoWÜÙÜÈÉ »ÝWÜ Ê Ü × Ô "ÁáàÓÜ á PÜ Ã æ ¿ ááñݤ ® æ ' ±ÝÅ¥Üì®Ý EñÜÕÊÜWÜÙÜ®Üá° H±ÜìwÔ g®ÜÃÜá BÎàÊÝì¨Ü Öæãí¨ÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜÃÜá. ±ÜÅ£Áãí¨Üá BñܾPæR ÍÜá»Ü ÓÜÊÜÞaÝÃÜÊÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠA®æàPÜÄWæ ÓÜáÊÝñæì¿á®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWÜáÊÜ ÃÝ¿á»ÝÄWÜÙÜ ÓæàÊæ¿á ÊÜáãÆPÜ ®ÝÊÜâ SíwñÜÊÝX¿áã PÜñÜì®Ý¨Ü ÁáàÓÜáÊÜ®Üá° A®æàPÜÄWæ EvÜáWæãÃæ¿ÞX ¯àvÜŸÖÜá¨Üá. DWÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá 1,500 g®ÜÃáÜ "ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ' ÃÝ¿á»ÝÄWÜÙÝX ÓæàÊæ ÓÜÈÉÓÜᣤ¨ÝªÃæ. Aíaæ PÜdæàÄ PÝ¿áì ¯ÊÜì×ÓÜáÊÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÓܧÙܨÜÈÉ JŸº ÃÝ¿á»ÝĿᯰvÜáÊÜâ¨Üá ¨æàÊÜÃÜá ®ÜÊÜáWæ ¯àwÃÜáÊÜ ¨ÜÍÜì®ÜÊÝX¨æ. ®ÝÊÜâ 3,000 ÃÝ¿á»ÝÄ¿áÃÜ®Üá° ÊÜÞa…ì 2018 ÃÜ JÙÜWæ PÜãwÔ B ¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ¸æàWÜ®æà ±ÜäÃæçÓÆ Ü v ³ Æ Ü á ±ÜſᣰÓáÜ £¤¨àªæ Êæ. D ÊÜÐìÜ ¨Ü AíñܨÜÈÉ ®ÝÊÜâ 10,000 ÃÝ¿á»ÝÄWÜÙ®Ü áÜ ° ÓæàÄÔPæãÙÜÛÆá ÁãàbÓÜᣤ¨æªàÊæ. ¯àÊÜä ÓÜÖÜ ÊÜááí¨æ Ÿí¨Üá ¯ÊÜá¾ BÓÜQ¤¿ááÙÜÛ ±ÝÅ¥Üì®æWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÃÝ¿á»ÝÄ¿ÞX Óæ à Êæ ÓÜ È É Ó Ü á ÊÜ í ñæ ®Ý®Ü á ¯ÊÜ á ¾ ® Ü á ° PæàÚPæãÙÜáÛñæ¤à®æ. PÜ ñ Ü ì ®Ü á ¯ÊÜ á ¾ ÖÜ ê ¨Ü ¿ á¨Ü È É ±æÅàÃæà²Ô¨ÜÃæ, "ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ' ÃÝ¿á»ÝÄ¿ÞX ¯ÊÜ á ¾ ¹vÜ á 訆 ÓÜ Ê Ü á ¿á¨Ü È É ¯ÊÜ á ¾ ÓÜ § Ù Ü ¨ Ü È É , Óæ à Êæ ÓÜÈÉÓÜŸÖÜá¨Üá. Öæbc®Ü ÊÜÞ×£WÝX ¯àÊÜâ 1800 425 77 55 (¸æÙÜWæY 7 Äí¨Ü 9 ÃÜ ÊÜÃæWæ) A¥ÜÊÝ 9500055385 Wæ PÜÃæ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ BÍæ¿á®Üá° ¯ÊÜá¾ ûæàñÜÅ¨Ü "ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ' 18

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org

¿á ÊÜ Â ÊÜ Ó Ý§ ± Ü P Ü Ä Wæ £ÚÓÜ Ÿ ÖÜ á ¨Ü á . ¯ÊÜáWæ ËÍæàÐÜ ñÜÃܸæ࣠¯àw ¯ÊÜá¾®Üá° ÃÝ¿á»ÝÄ¿áÃܮݰX E±ÜÁãàXÓÜÆá ®ÜÊÜáWæ ÓÜÖÝ¿áPÜÊÝXÃÜáñܤ¨æ. hæÃÜãÓÜÇæàËá®ÜÈÉ ËÍÜÌ ±ÝÅ¥Üì®Ý ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü ""¨ÝËà¨Ü ® Ü ÊÜ í ÍÜ ¨ Ü Ê Ü Ã Ü È É ¿ áã ÁáÃÜãÓÜÇæàËá®ÜÊÜÃÜÈÉ¿áã ¨æàÊÜÃÜ ¨Ü Á á¿á®Ü á ° ÖÜ í ŸÈÔ ¸æ à vÜ á ÊÜ »ÝÊÜÊÜ®Üá° ÓÜáÄÓÜáÊæ®Üá.'' (gPÜ¿áì 12:10) PÜñÜì®Ü ŸÃæãà|PæR ÇæãàPÜÊÜ®ÜᰠԨܜ ÊÜÞvÜáÊÜ PæÆÓܨÜÈÉ ®ÝÊÜâ ©àZìÊÝX JÙÜWã æ íw¨æઠÊæ. A¨Üƨ É ,æ ÁáÃÜãÓÜÇàæ Ëá®Ü ÍÝí£WÝX ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ®ÜÊÜá¾ PÜñÜìÊÜÂÊÝX¨æ (QàñÜì®æ 122:6). D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ, ®ÝÊÜâ hæÃÜãÓÜÇæàËá®ÜÈÉ 22Äí¨Ü 24 ÃÜ Êæáà 2018 ÊÜÃWæ æ ±ÝÅ¥ìÜ ®Ý ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜÊÜ®Üá° ®ÜvæÓÜÆá ¯«ÜìÄÔ¨æªàÊæ ÊÜáñÜᤠÇæãàPݨÜÂíñæ g®ÜÃáÜ Ÿí¨Üá A¨ÜÃÈ Ü É »ÝWÜÊÜ×ÓÜȨݪÃæ. ËÍÜÌ ±ÜÅTÝÂñÜ ¨æàÊÜÃÜ ÓÜáÊÝ£ìPÜÃÜá B ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜPæR ®ÜÊÜá¾ ÓÜíWÜvÜ Ÿí¨Üá ¨æàÊÜÃÜ ÓÜí¨æàÍÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ¯àw ŸÆÊÜâÙÜÛ ±ÝÅ¥Üì®æWÜÙÜ®Üá° A²ìÓÜáÊÜÃÜá. ¯àÊÜ â D ÓÜ Ê æ á ¾ à ÙÜ ® Ü ¨ Ü È É ¯ÊÜ á ¾ PÜáoáퟨÜÊÜÃæãvÜ®æ »ÝWÜÊÜ×Ô¸æàPæí¨Üá ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° PæàÚPæãÙÜáÛñæ¤à®æ ÊÜáñÜᤠÓÜ»æ¿á ËÍÝÌÔWÜÙÜá D ÓÜÊæá¾àÙܮܨÜÈÉ »ÝWÜ Ê Ü × ÓÜ Ç æ í ¨Ü á ®Ý®Ü á ²Å à £¿ááÙÜ Û ÓÜ » ݱÝÆPÜ Ã Ü È É Ë®Ü í £ÔPæ ã ÙÜ á Û ñ æ ¤ à ®æ . hæÃÜãÓÜÇæàËá®Ü "ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ' ±ÝÅ ¥ Ü ì ®Ý Wæ ã à±Ü â ÃÜ ¨ Ü È É ÃÝÐÜ ó W Ü Ú Wæ ±ÜÅÊݨܮæ ÓÜÈÉÔ ×í£ÃÜáX Ÿí¨ÜÊÜÃÜ®Üá° PÜñ Üì®Ü á ÊÜ áÖÜ ñ ݤ¨ Ü ÄࣿáÈÉ ñÜÊ Ü á¾ ÓÜ § Ù Ü W Ü Ù Ü È É E±Ü Á ãàXÓÜ á £¤ ¨ ݪ ® æ . A¨Ü Ã Ü í ñæ Á áà, D ËÍÜ Ì ±ÝÅ ¥ Ü ì ®Ý ÓÜ Ê æ á ¾ à ÙÜ ® Ü ¨ Ü È É »ÝWÜ Ê Ü × ÓÜ á ÊÜ Ê Ü Ä Wæ , PÜñÜì®Üá Êæç¿áQ¤PÜ iàËñܨÜÈÉ, B£¾àPÜ iàËñܨÜÈÉ ÊÜáñÜᤠÓæàÊæ¿áÈÉ PÜñÜì®Üá Jí¨Ü á ¨æ ã vÜ x ÊÜ Þ ±Ü ì vÜ á ËPæ ¿ á®Ü á ° A®ÜáWÜÅ×ÓÜáÊÜ®Üá Gí¨Üá ®ÝÊÜâ ®ÜíŸáñæ¤àÊæ. B¨ÜªÄí¨Ü, D A±ÜÃÜã±Ü¨Ü AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá°

E±ÜÁãàXÓܸæàPæí¨Üá ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ±æäÅàñÝÕ×ÓÜáñæ¤à®æ. ¯àÊÜâ D ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜPæR ŸÃÜáÊÝWÜ, ¯ÊÜáWæ CÐÜr˨ܪÃæ, PÜñÜì®Ý¨Ü ÁáàÓÜá ÊÜÞw¨Ü ÓæàÊæ¿á ÓܧÙÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠÓÜñÜÂÊæà¨Ü¨Ü I£ÖÝÔPÜ ±ÜÄÍÜá¨Üœ ÓܧÙÜWÜÙÜ®Üá° »æàq ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. ¯àÊÜâ 044&47101314/ 9840999906 /9500996470 Wæ PÜÃæ ÊÜÞw D ËaÝÃܨÜÈÉ ÊÜÞ×£ Öæãí©PæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ www.jesuscalls.org/wpc2018 ÊÜÞ×£ ÓܧÙÜPæR »æàq ¯àvÜŸÖÜá¨Üá. PÝÃÜá|¨ÜÈÉ Ë¨ÝÂ¦ì ¨ÝSÇÝ£ ""ÓæãÇæãÊæãà®Ü®Ü þÝ®ÜÊÜâ ÊÜáãvÜ| ¨æàÍÜÊÜÃæÆÉÃÜ þÝ®ÜQRíñÜÆã IWÜá±ÜöÃÜ þÝ®ÜQRíñÜÆã ËáXÇݨܨÜáª'' (1 AÃÜÓÜÃÜá 4:30) ±ÜÄàûæWÙÜ ®Ü áÜ ° ŸÃæ¿ááÊÜ Ë¨Ý¦ìWÜÚWæ ËÍæàÐÜ ±ÝÅ¥ìÜ ®Ý PÜãoWÜÙ® Ü áÜ ° ¸æñÓæ Ýx ÊÜáñÜᤠa殄°æ ®ÜÈÉ 3®æà ÊÜáñÜᤠ4®æà ¶æŸÅÊÄ Ü ¿áí¨Üá H±Ü ì wÓÜ Ç ÝXñÜ á ¤ . ÖÜ Æ ÊÝÃÜ á ÓÝËÃÜ Ë¨Ý¦ì¿áÃÜá D GÃÜvÜá PÜãoWÜÙÜÈÉ ±ÝÆá ñæW¨ æ áÜ PæãívÜá BÎàÊÜì©ñÜÃÝX¨Üê áÜ . D PÜão ®Üvæ¨Ü PÝÃÜá| ñÝí£ÅPÜ ÊÜáñÜᤠÊæçþݯPÜ ÓÜíÓæW§ ,æ ÓÝËÃÝÃÜá g®ÜÃáÜ PÝÃÜá| ±Ü Ä WÜ ~ ñÜ ËÍÜ Ì Ë ¨ÝÂÆ¿á¨Ü ÊÜ Þ ×£ Pæàí¨ÜÅPæR BñÜáÃÜ©í¨Ü Ÿí¨Üá, PÝÃÜá| ñÝí£ÅPÜ ÊÜáñÜᤠÊæçþݯPÜ ÓÜíÓæ§¿á ŸWæY ÊÜÞ×£ ±Üv¨ æ áÜ PæãívÜá Öæãà¨ÜÃáÜ . ¯àÊÜä ÓÜÖÜ PÝÃÜá|¨ÜÈÉ ¯àvÜÇÝWÜáÊÜ PæãàÓ…ì WÜÙÝ¨Ü Technology, Agriculture, Administrative Management, Media, Arts and Science, Post Graduate Studies and Research

ŸWæY 1800 425 77 55 Wæ PÜÃæ ÊÜÞw ÊÜÞ×£ ±Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá (pæãàÇ… µÅà ÓÜíTæÂ) A¥ÜÊÝ D&ÊæáàÇ… admissions@ karunya.edu ÊÜáãÆPÜ ±Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá. A¨ÜÃÜÆãÉ, ¹.pæP… PæãàÓ…ìWÜÚWæ ±ÜÅÊæàÍÝ ±ÜÄàûæWÜÙÜá PÝÃÜá|¨ÜÈÉ H²ÅÇ… 27 Äí¨Ü 29 ÃÜ ÊÜÃæWæ ËË«Ü Pæàí¨ÜÅWÜÙÜÈÉ ®Ü v æ Ó Ü Ç ÝWÜ á ÊÜ â ¨Ü á . D ±Ü Ä àûæ W Ü Ù Ü ® Ü á ° ŸÃæ¿áÆá ¯ÊÜá¾ ÊÜáPÜÚ R Wæ ±æäÅàñÕÝÖÜ ¯àwÄ.


¯àÊÜâ D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ http://admissions. karunya.edu CÈÉ Aiì ÓÜÈÉÓÜŸÖÜá¨Üá. AÊÜ Ã Ü ã ÓÜ Ö Ü E®Ü ° ñ Ü Ë¨Ý»ÝÂÓÜ ¨ Ü ÓÜ í Óæ § À áí¨Ü ˨Ý»ÝÂÓÜ Öæ ã í¨Ü È ÊÜáñÜᤠPÜñÜì®Ü ¨ÜÍÜì®Ü¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ AÊÜÃÜá Óݧ²ñÜÊÝX BñܯWæãàÓÜRÃÜ ®ÜûÜñÜÅWÜÙÜ ÖÝWæ ÖæãÙæ¿áÈ. A¨ÜÃÜíñæÁáà, ÍÝÇÝ Ë¨Ý»ÝÂÓÜ¨Ü Aw ®ÝÊÜ â PÝÃÜ á | QÅÔr ¿ á®… ÍÝÇæ¿á®Üá° EñÜ¢ÐÜrÊÝ¨Ü ÄࣿáÈÉ ®Ü v æ Ó Ü á £¤ ¨ æ ª à Êæ . »ÝÃÜ ñ Ü ¨ Ü ËË«Ü ÃÝgÂWÜÚí¨Ü ˨ݦì¿áÄWæ CÈÉWæ ¸æãà˜ÓÜÇÝWÜᣤ¨æ. Pæ.i ñÜÃÜWÜ£WÜÚí¨Ü 11 ®æà ñÜÃÜWÜ£¿áÊÜÃæWÜã ˨ÝÂ¦ì ¨ÝSÇÝ£WÜÙÜá CÈÉ DWÜ ®Üvæ¿áᣤÊæ. 4®æà ñÜÃÜWÜ£Àáí¨Ü ÖÜávÜáWÜÄWæ ÊÜáñÜᤠÖÜávÜáX¿áÄWæ ±ÜÅñÂæ àPÜÊÝX ¨ÝSÇÝ£WÜÙáÜ Æ»ÜÂ˨æ. ¯ÊÜá¾ ²Åࣿá ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° D ÍÝÇæ¿áÈÉ ®æãí¨ÝÀáÓܸæàPæí¨Üá ÊÜáñÜᤠCÈÉ Ë¨Ý»ÝÂÓÜÊÜâ ËÍæàÐÜÊÝX Central

Board of Secondary Education (CBSE) ¿áÈÉ ÖæàÚPæãvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá.

¯àÊÜâ C¨ÜÃÜ ŸWæY CÈÉWæ 0422-2614830 / 31 / 32 / 33 PÜÃæ ÊÜÞw ÊÜÞ×£ ±Ü v æ ¨ Ü á Pæ ã ÙÜ Û Ÿ ÖÜ á ¨Ü á A¥Ü Ê Ý D ÊæáàÇ… kcs@karunya.edu ÊÜáãÆPÜ ±Ü v æ ¨ Ü á Pæ ã ÙÜ Û Ÿ ÖÜ á ¨Ü á . ¨ÝSÇÝ£¿á PÜáÄñÝX ÓÜí±Üä|ì ÊÜÞ×£¿á®Üá° www. kcs.edu.in CÈÉ ±Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá.

PÜñìÜ ®Ü CaæÀ f á¨ÜÈ ª ,É £ÃÜáÊÜ®íÜ ñܱâÜ ÃÜí®ÜÈÉ ±ÜÅÊÝ¨Ü®Ý ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜÊÜ®Üá° gáÇæç £íWÜÚ®ÜÈÉ H±ÜìwÓÜÆá ®ÝÊÜâ ÁãàiÓÜᣤ¨æªàÊæ. ¯ÊÜá¾ ±ÝÅ¥Üì®æWÜÙÜ®Üá° D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ PæãàÃÜᣤ¨æªàÊæ. "ÁáàÓÜá PÜÿ æ ááñݤ®'æ ÊÜÞÓܱ£Ü ÅP¿ æ áá A®æàPÜÄWæ ÓÜíñæçÓÜáËPæ¿á®Üá° ÊÜáñÜᤠA®æàPÜ PÜáoáíŸWÜÙÜ®Üá° ¨æàÊÜÃÜ ÊÝPÜ嬆 ÊÜáãÆPÜ ÓÜíñæçÓÜᣤ¨æ. A®æàPÜÃÜ ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈÉ C¨Üá E®Ü°ñÜÊÝ¨Ü A¨Üá½ñÜ ÊÜÞ±ÜìwÓÜáËPæ¿á®Üá° ñÜ Ã Ü á £¤ ¨ æ . ¯àÊÜ â ¯ÊÜ á ¾ ¨Ý®Ü W Ü Ù Ü ® Ü á °

ÊÜÞÓܱܣÅPæ¿á ÓæàÊæWæ PÜÙÜá×ÓÜᣤÃÜÆá, PÜñÜì®Ü ÓÜíñæçÓÜáËPæWæ PÝ¿áᣤÃÜáÊÜ g®ÜÃÜá ñÜPÜR PÝƨÜÈÉ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜÃÜá. D ÊÜÞÓܱܣÅPæ¿á ÓæàÊæ¿á®Üá° ¸æíŸÈÓÜÆá ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓÜÆá ®Ý®Üá ¯ÊÜᮾ áÜ ° ²Åà£Àáí¨Ü PæãàÃÜáñæठ®æ BWÜ ÓÝËÃÝÃÜá g®ÜÃÜá BÎàÊÜì©ÓÜƳvÜáÊÜÃÜá. "ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ' ÊÜÞÓܱܣÅPæ¿á®Üá° ¯ÊÜá¾ ÓÜíŸí˜PÜÄWæ ÊÜáñÜᤠÓæ°à×ñÜÄWæ ±ÜÄaÜ¿á ÊÜÞwÔPæãwÄ. ¯àÊÜâ ±ÜÅ£þæ ÊÜÞw¨Ü PÝ~PæWÜÙÜ®Üá° PÜÙÜá×ÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ D ÓæàÊæ¿á®Üá° ¸æíŸÈÓÜÆá ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔÄ Gí¨Üá ®Ý®Üá ²Åà£Àáí¨Ü PæàÚPæãÙÜáÛñæ¤à®æ BWÜ PÜñÜì®Üá ®ÜÊáÜ Wæ PæãqrÃáÜ ÊÜ ¨ÜÍìÜ ®Ü ""25 ËáÈ¿á®… (2.5 Pæãàq) ÖæãÓÜ BñܾWÜÚWæ ÍÜá»Ü ÓÜÊÜÞaÝÃÜ''ÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ±ÜäÃæçÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. ¯ÊÜáWæ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvÜáÊÜ ²Åࣿá ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ, vÝ>>±ÝÇ… ©®ÜPÜÃÜ®….

PÜñÜì®Üá ¯ÊÜá¾ ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈÉ ±æÅàÃæà²Ô¨Ü ÖÝWæ ¯àÊÜâ BñÜ®Ü ÓæàÊæ¿á®Üá° ¸æíŸÈÓÜáÊÝWÜ Bñܯí¨Ü JÙæÛ¿á ÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° Öæãí©PæãÙÜáÛÊÜ hæãñæWæ CñÜÃÜÄWæ BÎàÊÝì¨ÜÊÝXÃÜÆá ®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾®Üá° ²Åà£Àáí¨Ü BÖÝ̯ÓÜáñæ¤àÊæ. D ÓæàÊæ¿á®Üá° ¸æíŸÈÓÜÆá ®Ý®Üá PÝ~Pæ PÜÙÜá×ÓÜÆá D ÄࣿÞX ±ÜÅ£þæ ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ : q ÊÜÐÜìPæR ÃÜã................./& q ®Ü®Ü° Jí¨Üá ©®Ü¨Ü ÓÜíŸÙÜ/B¨Ý¿á (ÃÜã................/&) (ÃÜã................../&) q ®Ü®Ü° ÓÜíŸÙÜ¨Ü ÖÜñܤ®æ¿á »ÝWÜ (ÃÜã......................../&) q Jí¨Üá ÓÝÄ PæãvÜáWæ ÃÜã......................../&

q £íWÜÚWæ ÃÜã ...................../& q ®Ü®Ü° Jí¨Üá £íWÜÚ®Ü ÓÜíŸÙÜ/B¨Ý¿á q ®Ü®Ü° B¨Ý¿á¨Ü ÖÜñܤ®æ¿á »ÝWÜ (ÃÜã......................../&)

D ÓæàÊæ¿á®Üá° ¸æíŸÈÓÜÆá D ÄࣿÞX PÝ~Pæ¿á®Üá° PÜÙÜá×ÓÜÆá ®Ý®Üá ÊÝWݪ®Ü ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ

ÖæÓÜÃÜá : ...................................................................................................... ±ÝÆáWÝÃÜÃÜ ÓÜíTæ :............................................................. . ËÙÝÓÜ : ...................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................... ¨ÜãÃÜÊÝ~ : ........................................................................................ DÊæáàÇ… :ÃÜã........................................................................................ Êæã¸æçÇ… ÓÜíTæ : ............................................................................................................................................................................................... g®Ü¾©®Ü : ................................................................................................................ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ©®Ü : ......................................................... ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ±ÝÅ¥Üì®Ý Wæãà±ÜâÃܨÜÈÉ ®Ü®Ü° ±ÜÃÜÊÝX ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvܸæàPÝ¨Ü ±ÝÅ¥Üì®Ý AíÍÜWÜÙÜá : ..................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................... D ÁãàWÜÂÊÝ¨Ü ÓæàÊæ¿á®Üá° ¸æíŸÈÔÄ; ÁáàÓÜáÊÜ®Üá° CñÜÃÜÄWæ EvÜáWæãÃæ¿ÞX ¯àwÄ. ¯ÊÜá¾ PÝ~PæWÜÙÜ®Üá° PÜÙÜá×ÓÜáÊÜ ÓÜÃÜÙÜÊÝ¨Ü Äà£WÜÙÜá ±Üâo 23 ®ÜÈÉ PÝ|ŸÖÜá¨Üá.

For additional information call 1800 425 77 55 (Toll Free Telephone No. – Morning 7.00 a.m. to Night 9.00 p.m.) www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

19


¯àÊÜâ PÜñÜì®Ü ñæãàoÊÝX©ªàÄ! ÓÜÖæãà¨ÜÄ CÊÝÂígÈ®… ±ÝÇ… ©®ÜPÜÃÜ®…

""ÊÜáñÜᤠPÜñÜì®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ¯ñÜÂÊÜä ®ÜwÓÜáñݤ ÊÜáÃÜá»ÜãËá¿áÈÉ¿áã ¯ÊÜá¾ BñܾÊÜ®Üá° ñÜ겤WæãÚÔ ¯ÊÜá¾ GÆáŸáWÜÙÜ®Üá° ÓÜÓÝÃÜÊÜÞvÜáÊÜ®Üá; ¯àÊÜ â ñÜ í ±Ý¨Ü ñæ ã àoPÜ ã R ¯àÄWæ Êæ ã àÓÜ Ë ÆÉ ¨ Ü ŸáWæ Y W Ü ã ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝWÜáËÄ'' (ÁáÍÝ¿á 58:11) PÜñÜì®Üá ®ÜÊÜá¾®Üá° ÓÜñÜñÜÊÝX ®ÜvæÓÜáñݤ®æ ÊÜ á ñÜ á ¤ B¨Ü ª Ä í¨Ü Ç æ à ¨ÝËà¨Ü ® Ü á ÖæàÙÜáñݤ®æ, ""B¨ÜÃÜã ÓÜ¨Ý ¯®Ü° Óܯ°˜¿áÈÉÁáà C¨æª®æ. ¯à®Üá ®Ü®Ü° ŸÆWæ ç ¿á®Ü á ° ×w¨Ü á ..'' (QàñÜ ì ®æ 73:23). PÜñìÜ ®Üá ¯ÊÜá¾ Pæç¿á®Üá° ×w¨Üá ¯ÊÜá¾®Üá° D £íWÜÙæÇÝÉ ®ÜvæÓÜáñݤ®æ. 20

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org

CÓÝÅÁáàÆÂÃÜá AÃÜ|¨ÜÈÉ ±ÜÅ¿Þ| ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªWÜ, AÊÜÃÜá Aí¨ÜáPæãívÜÃáÜ , ""®ÜÊáÜ Wæ £Ú¿á©ÃÜáÊÜ ÓܧÙÜPæR ®ÝÊÜâ ÖæãàWÜᣨæªàÊæ. A¨Üá ÖæàWæ CÃÜáñܤ¨æãà?'' Gí¨Üá. B¨ÜÃæ ©®Ü ¨ Ü È É PÜ ñ Ü ì ®Ü á AÊÜ Ã Ü ÊÜ á áí¨æ ÊæáàZ¨Ü Óܤí»ÜÊÝX¿áã ÃݣſáÈÉ AX° Óܤí»ÜÊÝX¿áã ÖæãàWÜᣤ¨Üª®Üá (ËÊæãà 13:21) ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÊÜá«æ A¨Üá½ñÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜᣤ¨Üª®Üá BWÜ AÊÜÄWæ ¿ÞÊÜ »Ü¿áËÃÜÈÆÉ. BñÜ®Üá Pæí±Üâ ÓÜÊáÜ á¨ÜÅ樆 áÜ ° Ë»ÝXÔ J| ®æƨÜÈÉ ®ÜvÔæ ¨ÝWÜ AÊÜÃÜ PÝÆáWÜÙÜá J¨æª¿ÞWÜÈÆÉ. ¯àÊÜâ Íæãà«Ü®æ¿á ÖÝ©¿áÈÉ JŸºÃæà Öæ ã àWÜ á ÊÜ â ¨Ü P æ R PÜ ñ Ü ì ®Ü á A®Ü á ÊÜ á £ ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ. BñÜ®áÜ ¿ÞÊÝWÜÆã ®ÜÊáÜ ¾

ÓÜíWÜvÜ A¨Üáñ½ Ê Ü ÝX ®ÜvÓæ áÜ ñݤ®æ BWÜ ®ÜÊáÜ ¾ PÝÆáWÜÙÜá J¨æª¿ÞWÜáÊÜâ©ÆÉ A¥ÜÊÝ F¨ÜáPæãÙÜáÊ Û âÜ ©ÆÉ ÊÜáñÜᤠ®ÜÊáÜ ¾ ŸpæWr ÙÜ áÜ ÖÜÙæ¿á¨ÝWÜáÊÜâ©ÆÉ («ÜÊæãàì±Ü¨æàÍÜ 8:4). ""... PÜñÜì®Üá ¯ÊÜáWæ ÊÜááíŸÆÊÝX ÊÜááí¨ÜÄ¿ááÊÜ®Üá, CÓÝÅÁáà騆 ¨æàÊÜÃÜá ¯ÊÜáWæ ×íŸÆÊÝX¿áã CÃÜáÊÜ®Üá'' (ÁáÍÝ¿á 52:12) ""... ®Ý®Üá ÊæãàÍæ¿á ÓÜíWÜvÜ C¨Üª ÖÝWæ ¯®Ü° ÓÜíWÜvÜÆã CÃÜáÊæ®Üá'' (ÁáÖæãàÍÜáÊÜ 1:5) ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜá ®ÜÊÜá¾ Pæç ¹vÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ PÜñÜì®Ý¨Ü ¨æàÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾®Üá° Pæç ¹vÜáÊÜâ©ÆÉ A¥ÜÊÝ ®ÜËá¾í¨Ü ¨ÜãÃÜ


ÖæãàWÜáÊÜâ©ÆÉ. BñÜ®Üá ®ÜÊÜá¾ ÓÜíWÜvÜ A®æãÂà®ÜÂÊÝX ®Üvæ¨Üá ®ÜÊÜá¾ ÓÜíWÜvÜ ¿ÞÊÝWÜÆã CÃÜáñݤ®æ. PÜñÜì®Üá ®ÜÊÜá¾ ÓÜíWÜvÜ aÜÈÓÜáÊÝWÜ ®ÝÊÜâ PÜñÜì®Ü ¯àÃÝÊÜÄ ñæãàoÊÝWÜáñæठÊæ (±ÜÃÊ Ü áÜ Xàñæ 4:12)

±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw¨Ü®Üá, PÜñÜì¯í¨Ü BþæWÜÙÜ®Üá° Öæãí©PæãívÜ®Üá ÊÜáñÜᤠÔà®Ý¿å… ¸æor©í¨Ü PæÙÜWæ CÚ¨Üá Ÿí¨Ü®Üá. AÊÜ®Ü ÊÜááS¨Ü Êæáà騆 aÜÊÜáìÊÜâ ÖæãÙæÀáñæí¨Üá AÊܯWæ Wæ㣤ÃÜÈÆÉ (B© 34). AÊÜ®Ü ÊÜááS BÎàÊÜì©ñÜ ñæãào Öæ ã Ùæ À áñæ í ¨Ü ã CÓÝÅÁáàÆÂÃÜ á PÜívÜÃÜá. Öè¨Üá, ®ÝÊÜâ PÜñÜì®æãqrWæ ""C¨Üƨ É æ ®Ý®Üá ¯®Ü° ÓÜíWÜvÜ C¨Ü᪠¯à®Üá C¨ÝªWÜ ®ÜÊÜá¾ ÊÜááSÊÜâ ÖæãÙæ¿ááñܤ¨æ. ÖæãàWÜáÊÜ GÇÝÉ ÓÜÙ§ WÜ ÙÜ È Ü É ¯®Ü®° áÜ ° PݱÝw £ÄX D ¨æàÍÜPRæ ŸÃÜÊÞ Ü vÜáñæठ®æ. ®Ý®Üá BñÜ®Üá D ÇæãàPܨÜÈɨݪWÜ, ®ÜÊÜá¾ æ qrWæ ®Üv¨ æ Ýw ¯®ÜWæ Öæàڨܮª Ç °æ ÝÉ ®æÃÊ Ü àæ Äst ÖæãÃÜñáÜ PÜñìÜ ®Ý¨Ü ÁáàÓÜá g®ÜÃã ¹vÜáÊÜ©ÆÉ'' Aí¨Ü®Üá. (B© 28:15) AÊÜÃæãqrWæ JvÜ®Ýo CoárPæãívÜá, AÓÜÌÓܧÃÜ®Üá° WÜá|±ÜwԨܮÜá. g®ÜÃÜá ¿ÞPæãàŸ®Üá ñÜ®°Ü PÜáoáíŸÊÜ®áÜ ° ¹oár BñÜ®®Ü áÜ ° ®æãàw¨ÝWÜ, BÍÜ¿ c áìWæãívÜÃáÜ ""®Ý®Üá GÈÉWæà ÖæãàWÜÈ, ®Ü®Ü° iàËñÜ ÊÜáñÜᤠBñÜ®ævæWæ Kw Ÿí¨Üá BñܮܮÜá° ÖæàWæ CÃÜáñܨ ¤ ? æ '' Gí¨Üá JŸº®àæ ®Üv¨ æ áÜ ®ÜÊÜáÓÜRÄÔ¨ÜÃæí¨Üá ®ÝÊÜâ ÊÜÞPÜì 9:15 ÖæãàWÜᣤ¨ÝªWÜ, PÜñÜì®Üá AÊܯWæ Jí¨Üá ÃÜÈÉ K¨Üáñæ¤àÊæ. ®ÝÊÜä ÓÜÖÜ ±ÜÅ£©®Ü ¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ¯àw¨Ü®Üá. BñÜ®v æ Wæ æ Kw Öæãà¨ÝWÜ, BñÜ®áÜ ®ÜÊáÜ Wæ Öè¨Üá ®ÝÊÜâ ÖæãàWÜáÊÜÇæÉÇÝÉ BñÜ®Üá ñܮܰ AÎàÊÝì¨ÜWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜáÊÜ®Üá. ŸÃÜáñݤ®æ. A¨ÜÆɨæ, BñÜ®Üá ®ÜÊÜáWæ ±ÜËñÝÅñܾ®Üá Jí¨Üá ÊÜá«ÜáÃÜÊÝ¨Ü ÊÝWݪ®Ü ¯àw BñÜ®Üá ÊÜÞwÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÊÜÂQ¤ñÊ ÌÜ âÜ ÙÜÊ Û ® Ü áÜ . ®ÜÊáÜ ¾ PÜñìÜ ®Ý¨Ü ÁáàÓÜá ÊÜ Þ vÜ á ÊÜ Ê Ü Ã æ W æ BñÜ ® Ü á ®Ü Ê Ü á ¾ ® Ü á ° ±ÜËñÝÅñܾ®Ü®Üá° "B¨ÜÄPÜ®Üá' (ÁãàÖÝ®Ü ¹vÜáÊÜâ©ÆÉ. 16:7; 14:16) Gí¨Üá PÜÃæ¿ááñܤ¨æ.

F©¨Ü®Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá ±ÜËñÝÅñܾ®Ü®Üá° Öæãí©PæãívÜÃáÜ (ÁãàÖÝ®Ü 20:22). ®ÝÊÜâ ±ÜËñÝÅñܾ®Ü®Üá° Öæãí©PæãívÝWÜ ®ÝÊÜâ ®ÜãñÜ®Ü ÓÜêÑrWÜÙÝWÜáñæ¤àÊæ (2 PæãÄí¥Ü 5:17). AÃÜ Ó Ü ® Ý¨Ü ÓèƯWæ ¨æ à ÊÜ Ã Ü á ±ÜÅÊÝ¨Ü®Ý ÊÜÃÜÊÜ®Üá° ¯àw¨ÝWÜ AÊÜ®Üá ¸æàÃæ ÊÜá®ÜáÐÜ®ݨܮÜá Gí¨Üá ®ÝÊÜâ ÓÜñÜÂÊæà¨Ü¨ÜÈÉ K¨Üáñæ¤àÊæ. C¨Üá ¯ÊÜá¾ iàËñÜ ¨ Ü È É ¿ áã ÓÜ Ö Ü BWÜ á ÊÜ â ¨Ü á . ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ PÜáoáíŸ¨Ü A¥ÜÊÝ ¯ÊÜá¾ PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜ ÃÜûÜOæWÝX A¥ÜÊÝ ÓÜÌÓܧñæWÝX ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvÜᣤÃÜŸÖÜá¨Üá. ÊÜ á áíŸÃÜ á ÊÜ ©®Ü W Ü Ù Ü È É PÜ ñ Ü ì ®Ü á ¯ÊÜáWæ ŸÆ¨Ü Bñܾ®Ü®Üá° ¯àw ¯àÊÜâ ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ®Üá° BÎàÊÜì©Ô BñÜ®ævæWæ AÊÜ Ã Ü ® Ü á ° ®Ü v æ Ó Ü á ÊÜ ÊÜ Â Q¤ ¿ á®Ý° X ±ÜÄÊÜ£ìÓÜáÊÜ®Üá. ±Ü Ë ñÝÅñÜ ¾ ® Ü á ®Ü Ê Ü á ¾ È É PÝ¿áì ÊÜ Þ vÜ á ÊÝWÜ , ®Ü Ê Ü á ¾ BíñÜ ¿ áì¨Ü AX° ¿ áá ÖÜ a Ü c Æ ³ v Ü á ñÜ ¤ ¨ æ . PÜ ñ Ü ì ®Ü á D ÄࣿÞX BÎÓÜáñݤ®æ, ""®Ü®Ü° ÊÜáWÜ®Üá ×ígÄ¿á¸ÝÃܨÜá ÊÜáñÜᤠÓÜáÊÜᾯÃܸÝÃܨÜá. ®Ý®Üá ®Ü®Ü° ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ñÜáí¹ÓÜáÊæ®Üá, ®Ý®Üá AÊÜÃÜ ñÜÇæ¿á®Üá° ñæ ç Æ©í¨Ü A¼Ðæ à QÔ AÊÜ Ã Ü ±Ýñæ Å ÖæãÃÜÓÜãÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáÊæ®Üá'' Gí¨Üá. ²Å¿áÃæà! D £íWÜÙÜá, ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ BñܾÊÜ®Üá° ÖÜáĨÜáí¹Óæãà|.

ñæãí¨ÜÃæWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠŸÆ×à®ÜñæWÜÙÜá G¨ÝªWÜ ±ÜËñÝÅñ®¾Ü áÜ ®ÜÊáÜ Wæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞw ÓÜíñæçÓÜáñݤ®æ. D £íWÜÙÜá, ±ÜËñÝÅñܾ®Üá ®ÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ CÚ¨Üá ŸÃÜáÊÜ®Üá. ®ÝÊÜâ BñÜ®ÜÈÉ ÊÝÔÓÜáñæ¤àÊæ Gí¨Üá ®ÜÊÜáWæ Wæ㣤¨æ ÊÜáñÜᤠBñÜ®áÜ ®ÜÊáÜ È ¾ É ÊÝÔÓÜáñݤ®æ ¿ÞPÜí¨ÜÃæ BñÜ®Üá ®ÜÊÜáWæ ñܮܰ BñܾÊÜ®Üá° " " © à ± Ü Ê Ü ä ¿ÞÊÝWÜÆã ¯àw¨Ýª®æ (1 ÁãàÖÝ®Ü 4:13) EÄ¿ááÊÜíñæ CÓÝÅÁáàÆÂÃÜá GOæ¡à Bñܾ»ÜÄñÜÊÝ¨Ü ñæãào ÊÜáÃÜ¨Ü PÝÀáWÜÙ®Ü áÜ ° PÜáqr ¯ÊÜáìÆÊÝ¨Ü ¡ á®Üá° ñæW¨ æ áÜ Pæãvܸàæ Pæí¨Üá AÊÜÄWæ ""... BÓÜPܤbñܤÃÝX¨Ü᪠PÜñÜì®Ü ÓæàÊæ GOæ¿ ³ ¿ æ á®Üá° ÊÜÞvÜá'' (ËÊæãà 27:20) A¨ÜÃÜíñæÁáà, PÜñÜì®Üá ÓÜÖÜ ¯ÊÜá¾®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÝXÄÅ'' (ÃæãàÊÜÞ±ÜâÃÜ A±ÜO BÎàÊÜì©ÓÜáÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾®Üá° ¯ÊÜá¾ 12:11) PÜ ñ Ü ì ®Ü á Êæ ã àÍæ ¿ á®Ü á ° BþÝ²Ô ÓÜíŸí˜PÜÃÜ ÊÜááí¨æ GñÜá¤ÊÜ®Üá. ¨æàÊÜÃÜ ®ÜÊÜá¾ ¨æàÊÜÃÝ¨Ü PÜñÜì®Üá B¨ÝÊÜá ¿áýÊæ à ©Pæ ¿ á ÊÜ á áí¨æ ©à±Ü Ê Ü â ÊÜáÖÜñÜÌÊÜâÙÜÛ ÖÜÓܤÊÜâ ¯ÊÜá¾®Üá° B ÄࣿáÈÉ ÊÜáãX®æãÙÜWæ iàÊÜÍÝÌÓÊ Ü ® Ü áÜ ° F©¨Ü®áÜ ¿ÞÊÝWÜÆã EÄ¿áᣤÃܸæàPæí¨Üá BÎàÊÜì©ÓÜáÊÜâ¨Üá. (B© 2:7). ®ÜÊÜá¾ PÜñÜì®Ý¨Ü ÁáàÓÜá BþݲԨܮÜá. B ©®ÜWÜÙÜÈÉ, AÊÜÃÜá ÊæãàÍæ¿áá 40 ÖÜWÆ Ü á ÃݣŠE±ÜÊÝÓÜ ÓÜÖÜ ñܮܰ ÎÐÜÂÃÜ ÊæáàÆ ÍÝÌÓÜÊÜ®Üá° PÜñÜì®Ü®Üá° WÜãvÝÃܨÜÈÉ BÃݘԨÜÃÜá ¿ÞPæãàŸ®Üá ñÜ®ÜWæ H®ÝWÜáñܤ¨æíŸ »Ü¿á¨ÜÈÉ ŸÄàWæç¿áÈÉ Öæãà¨Ü®Üá. B¨ÜÃæ ¨æàÊÜÃÜá AÊܯWæ AñܘPÜÊÝ¨Ü AÎàÊÝì¨Ü W Ü Ù Ü ® Ü á ° ¯àw AÊÜ ® Ü á ±Ü ä |ìÊÝX ñÜ ê ²¤ Öæ ã í©¨Ü ª ® Ü á . BñÜ®Üá AÊÜ®Ü PæçPæÆÓÜ¨Ü PÝ¿áìWÜÙÜ®Üá° BÎàÊÜì©Ô¨Ü®Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Üá GÐÜár BÎàÊÜ ì ©ÓÜ Æ ³ q r ¨ Ü ª ® æ í ¨Ü Ã æ , AÊÜ ® Ü ÊÜÞÊÜ®Üã ÓÜÖÜ ÖæãpærQbc¯í¨Ü C¨Üª®Üá (B© 31:1,2)

www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

21


ÊÜáñÜᤠQoáQ CÆÉ¨Ü PÝÃÜ| AÈÉ JÙÜWÜvæ ¿ÞÊÝWÜÆã PÜñܤÈÃÜᣤñÜá¤. PÜñÜì®Üá ÊÝÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓܧÙÜÊÜâ PÜñܤÈÃܸÝÃܨÜá B¨Ü ª Ä í¨Ü ©à±Ü Ê Ü â ¿ÞÊÝWÜ Æ ã EÄ¿áᣤø Ü àæ Pæí¨Üá PÜñìÜ ®Üá ÊæãàÍæWæ BþݲԨܮÜá. PÜñÜì®Üá ÖæàڨܮÜá, ""g®ÜÄWæ GOæ¡à ÊÜáÃÜ¨Ü PÝÀáWÜÙ® Ü áÜ ° PÜáqr ñæW¨ æ áÜ PæãívÜá ŸÃÜÆá ÖæàÙÜá'' Gí¨Ü®Üá GOæ¡à ÊÜáÃÜ¨Ü PÝÀáWÜÙÜá PÜáorƳpÝrWÜ, Jí¨Üá ÓÜáÊÜ|ì Ÿ|¡¨Ü ¨ÜÅÊÜ A¨ÜÄí¨Ü ŸÃÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠB WÜávÝÃܨæãÙÜWæ ©à±Ü Ê Ü ® Ü á ° EÄ¿áᣤ Ã Ü á ÊÜ í ñæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æ. D GOæ¡¿ÞX¨æ. D GOæÁ ¡ áà A¼ÐæàPÜPã Ü R ÓÜÖÜ E±ÜÁãàXÓÜ Æ³vÜᣤñÜá¤. B¨ÜÃæ, D GOæ¡à ÊÜáÃÜ¨Ü PÝÀá ±Üâ®Ü@ PÜáorƳpÝrW Ü, DWÜ GOæ¡¿áá ÍÜá¨ÜœÊÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ! ¯àÊÜâ Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ PÝÀá¿á®Üá° PÜáqr¨ÝWÜ ÊÜÞñÜÅÊàæ ¯ÊÜáWæ ÍÜá¨ÜÊ œ Ý¨Ü GOæ¡ ÔWÜáñܨ ¤ æ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ Ÿ|¡ÊÜâ ÓÜáÊÜ|ì Ÿ|¡ÊÝXÃÜáñܨ ¤ .æ GOæà¡ ÊÜáÃÜ¨Ü PÝÀá Jí¨Üá ÓÝÄ PÜáorƳor ®ÜíñÜÃÜ AÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° ±Üâ®Ü@ PÜáqr D ¸ÝÄ AÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° PÜƸæÄPæ ÊÜÞw GOæ¡¿á hæãñæ ÓæàÄÓÜáÊÜÃÜá. PÜñÜì®Üá BÇæãàbÓÜáñݤ®æ, ""®Ü®Ü° ÊÜáPÜRÙÜá ±ÜÄÍÜá¨ÜœÃÝXÃܸæàPÜá ÊÜáñÜᤠA¨ÜPæãRàÓÜRÃÜ ®Ý®Üá AÊÜÃÜ®Üá° PÜÐÜr¨Ü ÖÝ©¿áÈÉ ®Üv¿ æ ááÊÜíñæ ÊÜÞvÜáÊæ®áÜ '' Gí¨Ü á . ®ÝÊÜ â Íæ ã à«Ü ® æ ¿ á®Ü á ° G¨ÜáÄÔ¨ÝWÜ ÊÜÞñÜÅÊæà ®ÝÊÜâ PÜñÜì¯Wæ ÊæãÃæÀávÜáñæ¤àÊæ. AÈÉ¿áÊÜÃæWÜã ®ÝÊÜâ PÜñÜì®Ü®Üá° ÖÜávÜáPÜáÊÜâ©ÆÉ. ®ÝÊÜâ PÜñÜì®Ü ŸÚ Íæãà«Ü®æWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ Kw ÖæãàWÜáñæ¤àÊæ. BWÜ ÊÜÞñÜÅÊæà ÁáàÓÜá ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜáãÆPÜ CñÜÃÄÜ Wæ ±ÜÅPq Ü ÓÜÆv ³ áÜ ñݤ®.æ ¯àÊÜâ PÜñÜì®Ü®Üá° ÖÜávÜáPÜᣤ©àÄ ÊÜáñÜᤠÁáàÓÜá ¯ÊæãÙ¾ WÜ æ C¨Ýª®æ Gí¨Üá CñÜÃÄÜ Wæ WæãñݤWÜáÊÜâ¨Üá.

22

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org

PÜ ñ Ü ì ®Ü á ®Ü Ê Ü á ¾ ® Ü á ° GOæ ¡ ÊÜ á ÃÜ ¨ Ü PÝÀá¿áíñæ ÍÜá¨Üœ ÊÜÞvÜáñݤ®æ. ®ÝÊÜâ BÇæãàbÓÜŸÖÜá¨Üá, ""PÜñÜì®Üá ®ÜÊÜá¾®Üá° ®ÜvæÓÜᣤ¨ÜªÃæ, ®ÝÊÜâ D Íæãà«Ü®æWÜÙÜ®Üá° ¿ÞPæ G¨ÜáÄÓÜᣤ¨æªàÊæ?'' Gí¨Üá. ®ÝÊÜ â Íæ ã à«Ü ® æ ¿ á ÖÝ©¿áÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜíñæ PÜñÜì®Üá A®ÜáÊÜá£ÓÜáñݤ®æ ¿ÞPÜí¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ ÍÜá¨Üœ b®Ü°¨Ü ÖÝWæ Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜÆá BñÜ®Üá CbfÓÜáñݤ®æ. BñÜ ® Ü á ®Ü ® Ü ° ® Ü á ° ±Ü Ä àüst Êæ á àÇæ ®Ý®Üá ÍÜá¨Üœ b®Ü°¨Ü ÖÝWæ BWÜáÊæ®Üá (ÁãàŸ 23:10). Íæ ãà«Ü ®æ ¿á ÖÝ©¿áÈÉ ®Üvæ¨Üá ÖæãàWÜáÊÜ GÆÉÃÜ ÊæáàÇæ ñܮܰ ±ÜËñÝÅñܾ®Ü®Üá° AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ÓÜáÄÔ PÜñÜì®Üá ŸÆ±ÜwÔ AÊÜÃÜ®Üá° ±ÜÅÁãàgPÜÃÊ Ü ÝX E±ÜÁãàXÔ AÊÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ CñÜÃÜÄWæ ¨æàÊÜPÜáÊÜÞÃÜ®Ý¨Ü ÁáàÓÜáÊÜ®Üá°±ÜÅPÜqÓÜáÊÜ®Üá.

»Ü¿áËÆÉ¨Ü ñæãào

""±æàñÜÅ ÁãàÖÝ®ÜÃÜá «æç¿áì©í¨Ü ÊÜ Þ ñÝvÜ á ÊÜ ¨ Ü ® Ü á ° B ÓÜ ¼ PÜ Ã Ü á ®æãàw AÊÜÃÜá ÍÝÓÝŒ»ÝÂÓÜ ÊÜÞvÜ¨Ü ÓÝ«ÝÃÜ|Ãæí¨Üá £Ú¨Üá BÍÜ¿ c áì±ÜoÃr áÜ . CÊÜÃÜá ÁáàÓÜá訆 ÓÜíWÜvÜ C¨ÜªÊÜÃæí¨Üá WÜáÃÜáñÜá ש¨ÜÃáÜ ; '' (A±æäà 4:13,14 ±æ à ñÜ Å ÊÜ á ñÜ á ¤ ÁãàÖÝ®Ü ® Ü á A˨ÝÂÊÜíñÜÃÜá ÊÜáñÜᤠA®Üá»ÜÊÜÀáÆÉ¨Ü ÊÜÂQ¤WÜÙÜá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá PÜñÜì¯WæãàÓÜRÃÜ «æç¿áìÊÝX G¨Ü᪠¯íñÜÃáÜ . PÜñìÜ ®Üá ñÜ®°Ü ÖæàÃÜÙÜÊÝ¨Ü A¼ÐæàPÜÊÜ®Üá° ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ ÓÜáÄÔ A¨æà ŸÆÊÜ®áÜ ° ¯ÊÜáWæ PæãvÜáÊÜ®áÜ .

±ÜËñÝÅñܾ®Üá ®ÜÊÜá¾ ÖÜê¨Ü¿á¨æãÙÜWæ Ÿí¨ÝWÜ QÅ Ó Ü ¤ ® Ü ²Å à £¿áá ®Ü Ê Ü á ¾ ÖÜ ê ¨Ü ¿ á¨æ ã ÙÜ W æ ÓÜ á ÄÓÜ Æ ³ v Ü á ÊÜ â ¨Ü á . ±ÜıÜä|ì ²Å࣠»Ü¿áÊÜ®Üá° ñæWæ¨Üá ÁáàÓÜá ®ÜÊÜá¾ ¯Ëáñܤ GOæ¡à ÊÜáÃÜ¨Ü ÖÝPÜáñܤ¨æ (1 ÁãàÖÝ®Ü 4:18) PÝÀá¿á ÖÝWæ ggjƳor®Üá. ®ÝÊÜ⠮ܮܰ ²Å¿áÃæà, ¯àÊÜâ ¿ÞÃæà BXÃÜ ÁáÍÝ¿á 53:5 ÃÜÈÉ K¨ÜáñæठÊæ, BñÜ®áÜ ®ÜÊÜá¾ A±ÜÃÝ«ÜWÜÙÜ ¯Ëáñܤ ggjƳor®Üá ŸÖÜá¨Üá, ¯àÊÜâ ¿ÞÊÜ ®æ±ÜÊÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜá¾ ¨æãÅàÖÜWÜÙÜ ¯Ëáñܤ WÝ¿á ¯àvÜáÊÜâ¨ÜPæR BWÜáÊÜâ©ÆÉ. PÜñÜì®Üá Öæãí©¨Ü®áÜ Gí¨Üá. ¯àÊÜâ ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá, ¯ÊÜá® ¾ áÜ ° ÓÜÖÜ SíwñÜÊÝX ñæW¨ æ áÜ PæãívÜá ""®Ý®Üá ±Ý±Ü ÊÜÞw¨æªà®æ, ®Ü®Ü°ÈÉ E±ÜÁãàXÓÜáÊÜ®Üá. ¨ÜáÐÜrñÜ®Ü˨æ, ®Ý®Üá PÜñÜì¯WæãàÓÜRÃÜ ®ÝÊÜ â DWÜ ¨Ü á ÐÜ r ÓÜ Ê Ü á ¿á¨Ü È É ÖæàWæ G¨Ü᪠¯ÆÉÈ?'' Gí¨Üá. ²Å¿áÃæà, ÁáàÓÜá ¯ÊÜáWæãàÓÜà R Ü ÎÆá¸æ¿á ÊæáàÇæ iàËÓÜ á £¤ ¨ æ ª à Êæ (2 £Êæ ã ¥æ 3®æ à ¸Ý«æ A®Üá»ÜËÔ¨Üá.° BñÜ®áÜ ®ÜÊáÜ WæãàÓÜÃR Ü A«Ý¿á). B¨ÜªÄí¨Ü, ®ÝÊÜâ B¨ÜÐÜár PÜÅÁá¿á®Üá° PÜqrÃÜáÊÜ®Üá (1 PæãÄí¥Ü ÓæàÊæ¿á®Üá° PÜñìÜ ¯WæãàÓÜÃR Ü ÊÜÞvܸàæ PÜá. A®æàPÜÄWæ PÜñÜì®Üá £Ú©ÆÉ. PÜñÜì¯Wæ 6:20) ¯àÊÜâ AWÜñÜÂ˨æ. PÜñÜì¯WæãàÓÜRÃÜ G¨Ü᪠®ÝÊÜâ PÜñÜì®Ý¨Ü ÁáàÓÜá訆 ÃÜPܤ©í¨Ü ËÊæ ã àbÓÜ Æ ³ q r Ã Ü á ÊÜ â ¨Ü Ä í¨Ü ÊÜ á ñÜ á ¤ «æç¿áìÊÝX ÓæàÊæ ÊÜÞwÄ. PÜñÜì®Üá ®ÜÊÜá¾ÈÉ ±ÜËñÝÅñܾ®Üá CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¯ÊÜá¾ÈÉ ŸÃÜáÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠD ŸÆÊÝ¨Ü PÜñÜì®Üá PÜê±Ý±ÜäÊÜìPÜÊÝX ®ÜÊÜá¾®Üá° BñÜ ¾ ® Ü ® Ü á ° ¯ÊÜ á ¾ È É ÓÜ á ÄÔ ¯ÊÜ á ¾ ® Ü á ° E±ÜÁãàXÓÜáñݤ®æ. ÓæàÊæ¿áÈÉ¿áã BÎàÊÜì©Ô ñÜáí¹ÓÜáÊÜ®Üá. BñÜ®Üá ÓÜÖÜ, ®ÝÊÜâ A¨Üá½ñÜWÜÙÜ®Üá° ñÜÃÜáÊÜâ©ÆÉ; ¿ÞÊÝWÜ Æ ã ¯ÊÜ á ¾ È É A¼Ðæ à PÜ ¨ Ü PÜñÜì®Ý¨Ü ÁáàÓÜá ñÝ®æà A¨Üá½ñÜWÜÙÜ®Üá° gÆÊÜ ® Ü á ° ÓÜ á ÄÓÜ á ÊÜ ® Ü á BWÜ ¯àÊÜ â ÊÜÞvÜáÊÝñÜ®ÝX¨Ýª®æ. BñÜ®Üá ¯ÊÜá¾®Üã° ¶ÜÆÊÜñݤ¨Ü ¯àÃÝÊÜÄ ñæãào¨Ü ÖÝWæ C¨Ü᪠ÓÜÖÜ A¨æà ÄࣿáÈÉ E±ÜÁãàX- A¨ÜÃÜ ¯àÃÜá Gí¨Üã Ÿñæã¤àWÜáÊÜâ©ÆÉ. ÓÜáÊÜ®Üá. ¯ÊÜáWæ ÓÝ«ÜÂÊݨÜÐÜár ÄࣿáÈÉ ¯àÊÜâ


PÜñìÜ ¯Wæ ÓæàÊæ ÊÜÞwÄ. PÜñìÜ ®Üá ¯ÊÜá® ¾ áÜ ° (ÁãàÖÝ®Ü 15:15). PÜñìÜ ®Üá ®ÜËá¾í¨Ü SíwñÜÊÝX BÎàÊÜì©ÓÜáÊÜ®Üá. H®Ü®Üá° ÊÜáÃæ ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ. PÜñÜì®Üá ""¯®Ü ° ÖÜ ê ¨Ü ¿ áÊÜ ® Ü á ° ŸÖÜ á ®ÜÊÜáWæ GÇÝÉ ¯˜WÜÙÜ®Üá° ¯àvÜáÊÜ®Üá. hÝWÜ Ã Ü ã PÜ ñ æ À áí¨Ü PݱÝwPæ ã à; D ÇæãàPÜ¨Ü Jvæ¿á®Üá ÁáàÓÜáËWæ A¨Ü à æ ã ÙÜ X í¨Ü iàÊÜ « ÝÃæ W Ü Ù Ü á ÖæàÙÜáñݤ®æ, ""¯à®Üá ®Ü®Ü° PÝÈWæ ¹¨Ü᪠®Ü ® Ü ° ® Ü á ° BÃݘÓÜ á ÊÜ â ¨Ý¨Ü Ã æ ®Ý®Ü á ÖæãÃÜvÜáÊÜÊÜâ'' (þÝ®æãàQ¤ 4:23) CÊæÆÊ É ®Ü áÜ ° ¯®ÜWæ PæãvÜáÊæ®áÜ '' (ÊÜáñݤ¿á ¯ÊÜ á ¾ ® Ü á ° ñÜ á í¹ÓÜ Æ á PÜ ñ Ü ì ®Ü ® Ü á ° 4:8&10) Gí¨Üá. ®ÝÊÜâ Jí¨Üá ¨ÜáÐÜr PæàÚPæãÚÛÄ BWÜ ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ ÖÜ꨿ Ü áÊÜ®áÜ ° gWÜ£¤®ÜÈÉ iàËÓÜᣤ¨æªàÊæ. ®ÜÊÜáWæ ÖÜ| ÓÜíÃÜüÓÜŸÖÜá¨Üá ¿ÞPÜí¨ÜÃæ A¨Üá ŸÖÜÙÜ ÊÜáñÜᤠÊÝÓܤÊÜ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° PæãvÜáñݤÃæ ÊÜááSÂÊݨܨݪX¨æ. ²Å¿áÃæà, PÜñÜì®Üá Gí¨Üá D ÇæãàPÜ¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜá ®ÜÊÜáWæ ®ÜÊáÜ ¾ ÖÜê¨Ü¿á©í¨Ü GÇÝÉ AÍÜá¨Üñœ ¿ æ á®Üá° ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. A¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ AÊÜÄWæ ñæ W æ ¨ Ü á ÖÝPÜ á ÊÜ ® Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ A¨Ü ® Ü á ° ñÜáí¹ÓÜáÊÜ®Üá BWÜ A¨ÜÄí¨Ü iàÊÜPÜÃÜ Gí¨Ü ã Aw¿ÞÙÝXÃÜ ¸ ÝÃÜ ¨ Ü á . ""ñæãÆWÜá Óæçñݮܮæà! ¯à®Üá PÜñÜì®Ý¨Ü ®Ü©WÜÙÜá ÖÜĨÜá ÖæãàWÜáÊÜÊÜâ. ¨æàÊÜÃæ㟺®Ü®æ°à BÃÝ˜Ô ÓæàËÓÜáÊæ ®ÝÊÜâ ®ÜÊáÜ ¾ ÖÜê¨Ü¿áWÜÙ® Ü áÜ ° ±ÜËñÝÅñ¯ ¾Ü Wæ Gí¨Üá ŸÃæ¿áƳqr¨æ'' Gí¨Üá ÁáàÓÜá ñæÃæ¨ÝWÜ BñÜ®Üá ÃÜÖÜÓÜÂWÜÙÜ®Üá° £ÚÓÜáñݤ ÖæàÚ¨Ü ÖÝWæ, ¯àÊÜä ÓÜÖÜ ""®Ý®Üá ®ÜÊáÜ ¾ hæãñæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ®áÜ (ÁãàÖÝ®Ü PÜñÜì®æ㟺®Ü®æ°à BÃݘÓÜáÊæ'' Gí¨Üá 16:13). PÜñÜì¯Wæ ÓæàĨæªÆÉÊÜä ®ÜÊÜáWæ ÖæàÚÄ. ÓæàÄÃÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ ¿ÞÊÝWÜÆã BñÜ®Ü hæãñæ CÃÜáÊæÊÜâ (ÆãPÜ 15:31). ®Ü Ê Ü á ¾ PÜ ñ Ü ì ®Ý¨Ü ÁáàÓÜ á ÊÜ â ÁáàÓÜá ÖæàÙÜáñݤ®æ, ""®Ü®Ü° ñÜí¨æ BÎàÊÝì¨Ü W Ü Ù Ü ŸáWæ Y ¿ ÞX¨Ýª ® æ . ÖæàÚ¨æªÆÉÊÜä ®Ý®Üá ¯ÊÜáWæ ÖæàÙÜáÊæ®Üá'' BñÜ®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° Gí¨Üã Ÿ£¤ ÖæãàWܨÜ

iàÊÜ ŸáWæY¿ÞX ÊÜáñÜᤠ¶ÜÆÊÜñݤ¨Ü ñæãào¨Ü ÖÝWæ ¯ÊÜá¾®Üá° CÄÓÜÆá Cb f ÓÜáñݤ®æ. ±æàñÜÅ®Üá ÁáàÓÜáÊÜ®Üá° ®æãàw ÖæàڨܮÜá, ""PÜñÜì®æà, ®Ý®Üá ¿ÞÃÜ ŸÚWæ ÖæãàWÜÈ? ¯®Ü° ŸÚ ¯ñÜ iàÊÜ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜá CÊæ'' (ÁãàÖÝ®Ü 6:68). A¨ÜÃíÜ ñæÁáà ®ÝÊÜâ ÖæàÙæãà|, ""®Ý®Üá ¿ÞÊÜ ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ×í¨æ A¥ÜÊÝ ÓæçñÝ®Ü®Ü ×í¨æ ÖæãàWÜáÊÜâ©ÆÉ. ®Ý®Üá PæàÊÜÆ ¯®Ü° ŸÚ ŸÃÜáñ椮æ. ®Ü®ÜWæ ¯®Ü° ÊÝPÜÂÊÜ®Üá° ±ÜÅ£©®Ü ¯àvÜá'' Gí¨Üá. BWÜ PÜñÜì®Üá Ÿí¨Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ñÜáí¹ÓÜáÊÜ®Üá; ¯ÊÜá¾®Üá° ñܮܰ Bñܾ¯í¨Ü ñÜáí¹ÓÜáÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ÈÉÃÜáÊÜ »Ü¿áÊÜ®Üá° ñæWæ¨Üá ÖÝPÜáÊÜ®Üá. BñÜ®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ñܮܰ AÎàÊÜì©ñÜ ñæãàoÊܮݰX, BñÜ» ¾ ÄÜ ñÜÊÝ¨Ü ñæãàoÊܮݰX ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜáê©œPÜÃÜÊÝ¨Ü ñæãàoÊܮݰX ÊÜÞvÜáÊÜ®Üá. BñÜ®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ŸÆ±ÜwÓÜáÊÜ®Üá BWÜ ¯àÊÜâ CñÜ Ã Ü Ä Wæ BÎàÊÝì¨Ü ¨ Ý¿áPÜ ÃÝXÃÜáËÄ.

EASY WAYS TO SEND YOUR DONATIONS Through Prayer Tower: You can visit the Jesus Calls Prayer Tower in your area to make a donation in person by Cash / Swiping Machine Through Post Office: By Money Order & EMO or by “Mobile Money Transfer” through Post Offices to the number 9840900480. By Demand Draft / Cheque: Drawn in favour of “Jesus Calls” and can be sent by Registered Post to the address: 16, D.G.S. Dhinakaran Road, Chennai 600 028 (or) Jesus Calls, Bethesda Prayer Centre, Karunya Nagar, Coimbatore - 641114. Through Online: using Credit / Debit card / Net Banking and Mobile Wallets through the website www.jesuscalls.org. Transaction details can be intimated to our Toll Free 18004257755 - Functions daily from 7 am to 9 pm. By Bank: Beneficiary: JESUS CALLS Account No.: 000901056144, Bank: ICICI Bank Ltd, Nungambakkam Branch, Chennai 600 034. IFSC: ICIC0000009. Details of the donations sent directly to the Bank can be intimated through the email: admin@jesuscalls.org. Through Ambassadors: To know the Jesus Calls Ambassador in your local area please contact the Toll Free 18004257755 (functions daily from 7 am to 9 pm) Jesus Calls Mobile App: Download the new Jesus Calls mobile app from Google play store and then you can make your donation through the mobile app. Paytm: Can donate using Paytm

For 24X7 Prayers: Tamil/English (044 - 33 999 000) Telugu (040 - 33 999 000) Marathi (022 - 33 999 000) Hindi/ Punjabi (011 - 33 999 000) Kannada (080 - 33 999 000) Gujarati (079 - 33 999 000) Malayalam (0471 - 33 999 000) www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

23


PÝÃÜá| ®ÜWÃÜ ,Ü Pæã¿áíŸñÜãĤ ®ÜÈ,É vÝ>>w.i.GÓ…. ©®ÜPÜÃÜ®… Pæàí¨ÜŨÜÈÉ, 2018, 3®æà ¶æŸÅÊÜÄ¿áí¨Üá ®ÜvæÓÜÇÝ¨Ü Ë¨Ý¦ì¿áÃÜ ±ÝÅ¥Üì®Ý PÜão¨ÜÈÉ, Pæã¿áíŸñÜã¤Ä®Ü ÊÜáñÜᤠPÜ®ÝìoPÜ¨Ü ËË«Ü »ÝWÜWÜÚí¨Ü, 64 ÍÝÇæWÜÚí¨Ü ÓÜáÊÜÞÃÜá 2500 ˨ݦì¿áÃÜá »ÝWÜÊÜ×Ô¨ÜÃÜá. vÝ>>±ÝÇ… ©®ÜPÜÃÜ®… ÊÜáñÜᤠ]àÊÜᣠCÊÝÂígÈ®… ±ÝÇ… ©®ÜPÜÃÜ®…ÃÜÊÜÃÜá ˨ݦì¿áÃÜ®Üá° ¨æàÊÜÃÜ ÊÝPÜ©í¨Ü Eñæ¤àiÔ, AÊÜÄWæ ¨æçËPÜ þÝ®Ü ÊÜáñÜᤠËÊæàPÜÊÜ®Üá° PæãàÃÜáñݤ AÊÜÃæ㟺ŸºÄWæ Êæç¿áQ¤PÜÊÝX ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ×í¨æ ®Üvæ¨Ü ˨ݦì¿áÃÜ PÜão¨ÜÈÉ Ë¨Ý¦ì¿áÃÜ ÓÝ«Ü®æWÜÙÜ ÓÝüWÜÙÜá C¯°ñÜÃÜ Ë¨Ý¦ì¿á »ÝX¨ÝÃÜÃÜ®Üá° Eñæ¤àiÔñÜá. a殄°æ ®ÜÈÉ ""¿áÍÜÔÕ¯í¨Ü ÍÜêíWÜÄÓÜƳwÄ'' GíŸ ÎàÑìPæ¿áíñæÁáà ÖÜÆÊÝÃÜá ÓÝËÃÜ Ë¨Ý¦ì¿áÃÜá, ¨æàÊÜÃÜ BÎàÊÝì¨ÜWÜÙÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ±ÜÄàûæWÜÚWæ ÊÜáñÜᤠÊÜ꣤WÝX Ÿ¿áÓÜáñݤ, Ÿ¿áPæ¿á ÊÜáñÜᤠ¯ÄàüñÜ ÖÜê¨Ü¿áWÜÚí¨Ü ñÜÊÜá¾ E±Ý«Ý¿áÃÜáWÜÙæãí©Wæ ÊÜáñÜᤠÖæñܤÊÜÃæãí©Wæ, Gí.Ô.Ô. ×Ä¿á ÊÜÞ«ÜÂÊÜá ÍÝÇÝ PÝÂí±ÜÓ…, aæp…±æp…, aæ®æ°„®ÜÈÉ ¶æŸÅÊÜÄ 4, 2018 ÃÜí¨Üá ˨ݦì¿áÃÜ PÜão¨ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ô¨ÜÃÜá. ¨æàÊÜÃÜ ÖÜÓܤ AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ, AÊÜÃÜ ÖæñܤÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÍÝÇæWÜÙÜ ÊæáàÇæ ŸÃÜÇæí¨Üá vÝ>>±ÝÇ… ÊÜáñÜᤠ]àÊÜᣠCÊÝÂígÈ®… ±ÝÇ…ÃÜÊÜÃÜá, ÓÝËÃÝÃÜá ˨ݦì¿áÃÜ ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ñÜí¨æ ñÝ¿áí©ÃÜ ÊæáàÇæ PæçWÜÚoár AÊÜÄWæãàÓÜRÃÜ Êæç¿áQ¤PÜÊÝX ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. PÜão¨ÜÈÉ »ÝX¿Þ¨Ü GÆÉÃÜã ÊÜáÖÝ ÓÜÊÜޫݮܩí¨Ü, »ÜÃÜÊÜÓæÀáí¨Ü, ¯ÄàûæÀáí¨Ü ÊÜáñÜᤠ±ÜÄàûæWÜÙÜ®Üá° G¨ÜáÄÓÜÆá BñܾËÍÝÌÓÜ©í¨Ü ×í£ÃÜáX¨ÜÃÜá.

24

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org


www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

25


496/500 WÜÚÔ ÍÝÇæ¿áÈÉ Êæã¨ÜÆ®æ¿á Óݧ®Ü ®Ý®Ü á 9®æ à ñÜÃÜWÜ£¿áÊÜÃæWÜã ËÆáɱÜâÃÜí®ÜÈÉ K©¨æ®Üá ÊÜáñÜᤠ10®æà ñÜÃÜWÜ£¿á ˨Ý»ÝÂÓÜPÝRX aæ®æ°„Wæ ÃÝg ÓÜ P ÝìÃÜ ¨ Ü ¸æãàv…ì®ÜÈÉ K¨Ü¸æàPÝXñÜá¤. ®Ý®Üá ®Ü®Ü° ñÝÀá¿á®Ü á ° ¹oár ®Ü ® Ü ° Bij ¿ á ÊÜ á ®æ ¿ áÈÉ ®Ü ® Ü ° ñÜ í ¨æ ¿ á hæ ã ñæ CÃܸæàPÝXñÜá¤. ®Ý®Üá D C¨ÜªQR¨Üªíñæ B¨Ü Ÿ¨Ü Ç ÝÊÜ O æ W æ Öæ ã í©Pæ ã ÙÜ á Û Ê Ü â ¨Ü P æ R BWÜ È ÆÉ . ®Ü ® Ü ° ñÝÀá ÓÜ P ÝìÃÜ ¨ Ü E±Ý«ÝÂÀ᯿ÞX¨ÜªÄí¨Ü BPæ ÖæaÜác PÜ Ù Ü Ê Ü Ù Ü W æ ã íw¨Ü ª Ã Ü á ¿ÞPÜ í ¨Ü Ã æ ®Ü ® Ü ° 26

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org

˨Ý»ÝÂÓÜ Ê Ü ® Ü á ° ®æ ã àwPæ ã ÙÜ á Û Ê Ü â ¨Ü P æ R BWÜ á £¤ Ã Ü È ÆÉ Gí¨Ü á . D ÓÜ Ê Ü á ¿á¨Ü È É ®Ý®Üá ®Ü®Ü° WÜÊÜá®ÜÊÜ®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãívæ®Üá ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° ñÝÀá¿á Óæ°à×ñÜÃÜá ®Ü®Ü°®Üá° ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ¿ááÊÜ ±ÝÆáWÝÃÜÃÜ Áãàg®æWæ ÓæàÄÔ¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü°®Üá° ¿ááÊÜ ±ÝÆáWÝÃÜ Ã ÝX ®æ ã í¨ÝÀá ÓÜÇÝXñÜá¤. ®Ý®Üá ±ÜÅ£ ±ÜÄàûæ¿á ÊÜááíaæ ÊÜ Þ w¨Ü á ª , ÁáàÓÜ á PÜ Ã æ ¿ ááñݤ ® æ ±ÝÅ¥Üì®Ý Wæãà±ÜâÃÜPæR ±ÝÅ¥Üì®æWæãàÓÜRÃÜ PÜ Ã æ ÊÜ Þ vÜ á £¤ ¨ æ ª ® Ü á . ˨ݦì¿áÃÜ ±ÝÅ¥Üì®Ý PÝwì®ÜÈɨܪ ±ÝÅ¥Üì®æ¿á®Üá° ®Ý®Ü á ÊÜ Þ w¨æ ® Ü á . A¨Ü Ä í¨ÝX, ±ÜÅ£Áãí¨Üá ±ÜÄàûæ¿áÈÉ ®Ý®Üá Êæã¨ÜÆ A¥ÜÊÝ GÃÜvÜ®æ¿á Óݧ®Ü¨ÜÈɨ檮Üá. 10®æà

ÓÝÊÜìg¯PÜ ±ÜÄàûæ¿áÈÉ, ®Ý®Üá ÖæaÜác ÊÜá®Ü¨æãñܤvÜÀáÆɨæ C¨æª®Üá B¨ÜÃæ PæàÊÜÆ ±ÝÅ¥Üì®Ý ¸æíŸÆ©í¨Ü ÊÜÞñÜÅ, ®Ý®Üá ÍÝÇæ ¿ áÈÉ ±Ü Å ¥Ü Ê Ü á Óݧ ® Ü WÜ Ú ÓÜ Æ á ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá. ¨æàÊÜÃÜá ±ÝÅ¥Üì®æWÜÙÜ®Üá° EñÜ ¤ Ä Ô¨Ü ® Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ ®Ü ® Ü W æ BñÜ ® Ü È É ¨ Ü ª »Ü Ã Ü Ê Ü Ó æ ¿ á®Ü á ° WèÃÜ Ë Ô¨Ü ® Ü á . ®Ý®Ü á 496/500 AíPÜWÜÙÜ®Üá° WÜÚÔ¨æ®Üá (WÜ~ñÜ 100, ËþÝ®Ü 100, ñÜËáÙÜá 98, BíWæÉ 99, ÓÜ Ê Ü Þ g 99). D A¨Ü á ½ ñ Ü Ê Ý¨Ü g¿áÊÜ â ÁáàÓÜ á ˯í¨Ü ÊÜ Þ ñÜ Å ÓÝ«ÜÂÊÝXñÜá¤, ®Ü®Ü° PÜt| ÍÜÅÊÜá©í¨ÜÆÉ. ®Ý®Üá ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÓæàÊæWæãàÓÜRÃÜ ÊÜí¨Ü®æ ÓÜÈÉÓÜáñæ¤à®æ. ®Ü®ÜWæ hæÇÝÉ PÜÇæPÜrÃ…


±Ü Å Í Ü Ô § ÊÜ á ñÜ á ¤ ÃÜ ã .15,000/& ®Ü W Ü ¨ Ü á ŸÖÜáÊÜÞ®Ü ¯àvÜÆÝXñÜᤠÊÜáñÜᤠ®Ý®Üá A¨Ü ® Ü á ° ÔàÐÝWæ ÊÜ á ñÜ á ¤ ÁáàÓÜ á PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÓæàÊæWæ ¨Ý®Ü ÊÜÞw¨æªà®æ. -ÍæÌàñÜ ]à, aæ®æ°„. 1192/2000 ®Ý®Ü á 11®æ à ñÜ Ã Ü W Ü £ ¿áÈÉ ¨ ݪ W Ü , ®Ü ® Ü W æ A±Ü [ ÝñÜ Ê ÝX ®Ü ® Ü W æ £àÊÜ Å »Ü ¿ áíPÜ Ã Ü Ê ÝX ñÜÇæWæ ±æpÝrXñÜá¤. JÙÜWÜvæ ÃÜPܤ ÓÝÅÊÜÊÝXñÜᤠÊÜáñÜᤠ®Ý®Üá ÍÜÓÜŒbQñæÕ ÊÜÞwÔPæãÙÜÛ¸æàPÝXñÜá¤. ®Ü ® Ü ° ñÝÀá Êæ ã ¨Ü È Wæ ÁáàÓÜ á PÜÃæ¿ááñݤ®æ ±ÝÅ¥Üì®Ý Wæãà±ÜâÃÜPæR PÜÃæ ÊÜÞw¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ±ÝÅ¥Üì®Ý ËþݱÜPÜÃÜá ÍÜ Å ¨ æ œ À áí¨Ü ±ÝÅ ¥ Ü ì ®æ ÊÜ Þ w¨Ü Ã Ü á . B ÓÜ Ê Ü á ¿á¨Ü È É ®Ý®Ü á ÁáàÓÜ á ÊÜ ® Ü á ° PæàÚPæãívæ®Üá, ""PÜñÜì®æà, ®Ü®ÜWæ iàÊÜ Pæ ã vÜ á ; ®Ý®Ü á ¯®Ü W æ ã àÓÜ R Ã Ü ®Ü ® Ü ° iàÊÜ ® Ý¨Ü Â íñÜ ®Ü í ¹WÜ Ô § P æ À áí¨Ü iàËÓÜáÊæ®Üá, ¨Ü¿áËoár ®Ü®ÜWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜá'' Gí¨Üá. ÍÜÓÜŒ bQñæÕ ÊÜááXÀáñÜá ÊÜáñÜᤠ®Ü®ÜWæ ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÜá ËÍÝÅí£ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛÆá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá ®Ü®Ü° ˨Ý»ÝÂÓÜ ¨ Ü È É Pæ Æ ÊÜ â ±ÝsÜ W Ü Ù Ü ® Ü á ° PÜ Ù æ ¨ Ü á Pæ ã íw¨Ü ª Ä í¨Ü , ®Ü ® Ü ° 11®æ à ñÜ Ã Ü W Ü £ ¿á®Ü á ° PÜ w Êæ á AíPÜ W Ü Ú í¨Ü ñæàWÜìvæ¿Þ¨æ®Üá. ®Ý®Üá 12®æà ñÜÃÜWÜ£ ±ÜÄàûæ¿á®Üá° G¨ÜáÄÓÜÆá ®Ü®ÜWæ »Ü¿á EípÝÀáñÜ á ¿ÞPÜ í ¨Ü Ã æ ®Ý®Ü á Êæã¨Ü騆 ÖÝWæ ®Ü®Ü° ±ÜÄàûæ¿áÈÉ WÜÊÜá®Ü PæãvÜÆá BWÜᣤÃÜÈÆÉ. ®Ü®Ü° Êæç¨ÜÂÃÜá ®Ü®ÜWæ ÓÜÆÖæ ¯àw¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° BÃæãàWÜ嬆 ÓÜ Ê Ü á Óæ  Àáí¨ÝX ®Ý®Ü á Öæ a Ü á c JñÜ ¤ v Ü ÖÝPÜ ¸ ÝÃÜ ¨ æ í ¨Ü á Êæ ç ¨Ü Â ÃÜ á £ÚÔ¨Ü Ã Ü á . ®ÜíñÜÃÜ ®Ý®Üá ˨ݦì¿áÃÜ ±ÝÅ¥Üì®Ý PÜão¨ÜÈÉ »ÝX¿Þ¨æ®Üá. AíPÜÇ… ±ÝÇ… ©®ÜPÜÃÜ®…ÃÜÊÜÃÜá ±ÝÅ¥Üì®æ¿á®Üá° A²ìÔ ŸÆ×à®Ü Ê ÝX¨Ü ª Ê Ü Ã Ü Êæ á àÇæ ¨æ à ÊÜ Ã Ü ŸÆÊÜ®Üá° PæãàĨÜÃÜá. B ûÜ|¨ÜÈÉ ®Ü®ÜWæ ¨æ à ÊÜ Ã Ü ŸÆ ®Ü ® Ü ° Êæ á àÇæ CÚ¨Ü á ŸÃÜᣤÃáÜ ÊÜâ¨Üá »ÝÓÜÊÝÀáñÜá. ˨ݦì¿áÃÜ ±ÝÅ ¥ Ü ì ®Ý PÝwì®Ü È É Jí¨Ü á ÊÝWݪ ® Ü ÊÝPÜ Â ËñÜ á ¤ , ""CÊÜ Ä Wæ WÜ £ ¿ÞWÜ È ,

¯Äàûæ À áÃÜ È Gí¨Ü á ®Ý®Ü á ¯ÊÜ á ¾ ËÐÜ ¿ á¨Ü È É ÊÜ Þ wPæ ã ÙÜ á Û £ ¤ Ã Ü á ÊÜ BÇæãàaÜ®æWÜÙÜ®Üá° ®Ý®æà ŸÇæÉ®Üá; AÊÜâ A×ñÜ ¨ Ü ÁãàaÜ ® æ W Ü Ù Ü Æ É , ×ñÜ ÁãàaÜ®æWÜÙæà'' (ÁáÃæ 29:11). ±ÜÅ£ ©®Ü, ±ÜÄàûæWæ ÖæãWÜáÊÜ ÊÜááíaæ ±ÝÅ¥Üì®Ý PÝwì®ÜÈÃÉ áÜ ÊÜ ±ÝÅ¥ìÜ ®æ¿á®Üá° ÖæàÙÜᣤ¨®ªæ áÜ ÊÜáñÜᤠA¨Üá ®Ü®Ü° BñܾËÍÝÌÓÜÊÜ®Üá° ÖæbcÔñÜá. ±ÜÄàûæ¿á ®ÜíñÜÃÜ, ¶ÜÈñÝíÍÜ ÖæãÃÜWæ Ÿí¨ÝWÜ , ®Ü ® Ü ° AíPÜ W Ü Ù Ü ® Ü á ° ®æ ã àw BÍÜc¿áìÊÝÀáñÜá & ®Ü®ÜWæ 1192/2000 AíPÜWÚ Ü í¨Ü ¨æàÊÜÃáÜ ®Ü®®°Ü áÜ ° BÎàÊÜì©Ô¨Üê áÜ (¶æÅía… 198, BíWÜÉ 195, ÇæPÜR 199, ÊÝ~g 200, A¥ÜìÍÝÓÜŒ 200, ÊݱÝÃÜ WÜ~ñÜ 200). 10®æà ñÜÃÜWÜ£¿áÈÉ ®Ý®Üá PæàÊÜÆ 4®æà ÃÝÂíP… WÜÚÔ¨æ®Üá B¨ÜÃæ D ÓÜ Ê Ü á ¿á, ¨æ à ÊÜ Ã Ü á ®Ü ® Ü ° ® Ü á ° Öæ a Ýc X BÎàÊÜ ì ©Ô¨Ü ® Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ ®Ý®Ü á ÓÝ«ÜPܮݨæ®Üá & ÍÝÇæWæ ±ÜÅ¥ÜÊÜáÓܧ®Üá! ¯gÊÝX¿áã ¨æàÊÜÃÜ ±Üâ®ÜÃÜáñݧ®Ü ŸÆ ®Ü®Ü° ÊæáàÇæ Ÿí¨Üá ®Ü®ÜWæ AÊæãàZÊÝ¨Ü ¿áÍÜÓÜÕ®Üá° ¯àwñÜá. ®ÜíñÜÃÜ ®Ý®Üá ÔG ±ÜÅÊæàÍÝ ±ÜñÜÅÊÜ®Üá° ŸÃæ¨æ®Üá ÊÜáñÜᤠ75% WÜ Ú Ô¨æ ® Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ DWÜ ®Ý®Ü ÔG ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓÜᣤ¨æªà®æ. -hæãàÐÜáÊÜ hæŸÃÝh… ÓÝÂÊÜááGÇ…, aæ®æ°„ »Ü¿á ÖæãÃÜoá ÖæãàÀáñÜá PÜÙæ¨Ü ÊÜÐÜì ®Ý®Üá 10®æ à ±Ü Ä àûæ ¿ á®Ü á ° ŸÃæ ¨ æ ® Ü á . ±Ü Ä àûæ ¿ á ÊÜ á áíaæ Jí¨Ü á »Ü ¿ á ®Ü ® Ü ° ® Ü á ° B ÊÜ Ä ÔñÜ á . D »Ü ¿ á©í¨ÝX ®Ý®Ü á H®Ü á ŸÃæ ¿ ááÊÜ â ¨Ü P æ R BWÜ È ÆÉ . B ÓÜ Ê Ü á ¿á¨Ü È É ®Ü ® Ü ° ñÝÀá ÁáàÓÜ á PÜÃæ¿ááñݤ®æ ±ÝÅ¥Üì®Ý Wæãà±ÜâÃÜÊÜ®Üá° ÓÜ í ±Ü Q ìÔ ®Ü ® Ü W æ ã àÓÜ R Ã Ü ±ÝÅ¥Ü ì ®æ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPæR PæàÚPæãívÜÃÜá. B ±ÝÅ¥Üì®æ ®Ü®Ü°®Üá° ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° PÜáoáíŸÊÜ®Üá° ÓÜíñæçÔñÜá. A¨ÜÆÉ¨æ ®Ý®Üá ˨ݦì¿áÃÜ ±ÝÅ¥Üì®Ý PÜãoPæR 2017®ÜÈÉ »ÝX¿ÞX¨æª®Üá. B PÜ ã o¨Ü È É ®Ý®Ü á AíPÜ Ç … ±ÝÇ… ©®ÜPÜÃÜ®…ÃÜÊÜÃÜ ÓÜíWÜvÜ ±ÝÅ¥Üì®æ¿áÈÉ ÓæàÄPæãívÜá ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw¨æ®Üá ÊÜáñÜᤠ¿ááÊÜ ±ÝÆáWÝÃÜ Ã Ü Áãàg®æ ¿ áÈÉ

ÓæàÄPæãívæ®Üá. ¨æàÊÜÃÜá »Ü¿á¨Ü BñܾÊÜ®Üá° ñæ W æ ¨ Ü á ÖÝQ ®Ü ® Ü ° ® Ü á ° ñÜ ® Ü ° AñÜ ¾ © í¨Ü ŸÆ±ÜwԨܮÜá. ¨æàÊÜÃÜ PÜê±æÀáí¨Ü ®Ý®Üá 493/500 WÜ Ú Ô¨æ ® Ü á (ñÜ Ë áÙÜ á &96, WÜ~ñÜ&100, ËþÝ®Ü&100, ÓÜÊÞ Ü g&99). ®Ý®Üá ÍÝÇæWæ ±ÜÅ¥ÜÊÜá Óݧ®Ü WÜÚÔ¨æ®Üá ÊÜáñÜᤠiÇæÉWæ Êæã¨ÜÆ Óݧ®Ü ±Üvæ¨æ®Üá. ¯gÊÝX¿á㠮ݮÜá ÓÜíñæãàÐÜÊÝX¨æª®æ. ¨æàÊÜÄWæ Óæã¤àñÜÅ. -G. BÃ…. ÄñÜÂ, aæ®æ°„.

ÓæàÊÝ Êæç¨ÜÂÙÝXÃÜáÊÜ BÍæ ±ÜäÃæçÓÜÆq ³ ñr áÜ ®Ý®Üá ÖÜáqr¨ÝûÜ|, ®Ü ® Ü ° Öæ ñ Ü ¤ Ê Ü Ã Ü á ®Ü ® Ü ° ® Ü á ° ÁáàÓÜ á PÜ Ã æ ¿ ááñݤ ® æ ¿ááÊÜ ±ÝÆáWÝÃÜÃÝX ®Ü ® Ü ° ® Ü á ° Óæ à ÄÔ¨Ü Ã Ü á . ÊÜá®æ¿áÈÉ ®ÝÊÜâ ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ qË PÝ¿áìPÜ Å ÊÜ á WÜ Ù Ü ® Ü á ° PÜ Å ÊÜ á ÊÝX ®æ ã àvÜ á ñæ ¤ à Êæ . ®Ý®Ü á ˨ݦì¿áÃÜ ±ÝÅ¥Üì®Ý PÜãoPæR ŸÃÜ©¨ÜªÃÜã ÓÜÖÜ, ®Ý®Üá ˨ݦì¿áÃÜ ±ÝÅ ¥ Ü ì ®Ý PÜ ã oÊÜ ® Ü á ° ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞ×£ ÓܧÙÜ©í¨Ü vè®…Çæãàv… ÊÜÞw A¨Ü®Üá° ®Ü®Ü° 10®æà ÊÜáñÜᤠ12®æà ±ÜÄàûæ¿á ÓÜÊÜá¿áWÜÙÜÈÉ K¨Üᣤ¨æª®Üá. ®Ý®Üá ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ±ÝÅ¥Üì®Ý Wæãà±ÜâÃÜÊÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ¨ÝWÜ, ±ÝÅ¥Üì®Ü ËþݱÜPÜÃÜá ŸÖÜÙÜ »ÝÃÜ©í¨Ü ±ÝÅ ¥ Ü ì ®æ ÊÜ Þ w¨Ü Ã Ü á . ®Ý®Ü á AíPÜ Ç … ±ÝÇ…ÃÜ Ê Ü Ä Wæ ±Ü ñ Ü Å ŸÃæ ¨ Ü á AÊÜ Ä í¨Ü Eñæ¤àiñÜ EñܤÃÜWÜÙÜ®Üá° Öæãí©Pæãívæ®Üá. B PÝWܨÜÈÉ ŸÃæ¨Ü ÁáÍÝ¿á 41:10ÃÜ ÊÝPÜ Â ÊÜ â ®Ü ® Ü ° ® Ü á ° ŸÆ±Ü w ÔñÜ á . ®Ý®Ü á Êæç¨ÜÂQà¿á ÊÜWÜìPæR ÖæãàWÜÆá CbcÔ¨æ®Üá ÊÜáñÜᤠ¨æàÊÜÃÜá ®Ü®Ü° ÖÜê¨Ü¿á¨Ü BÍæ¿á®Üá° ±ÜäÃæçԨܮÜá. ¨æàÊÜÃÜ PÜê±æÀáí¨Ü, ®Ü®Ü° 12®æà ±ÜÄàûæ¿áÈÉ, ®Ü®ÜWæ 97% AíPÜWÜÙÜá ®Ü®Ü° ÊÜááS ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÔQRñÜá ÊÜáñÜᤠ95% ®Ü®Ü° C¯°ñÜÃÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜÈÉ ÔQRñÜá. GÇÝÉ ±ÝÅ ¥ Ü ì ®æ W Ü Ù Ü ¯ËáñÜ ¤ Ê ÝX ®Ü ® Ü W æ www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

27


ÊæÆãÉÄ®Ü ÔGíÔ ¿áÈÉ ÊæáÄp… ÊæáàÇæ ¨ÝSÆá ÔQRñáÜ . ®Ý®Üá ®Ü®°Ü ±ÝÅ¥ìÜ ®æ¿á®Üá° ÊÜáñܤÐÜár ËÓܤÄÔ, ®Ü®Ü° ¸ÝÂb®ÜÈÉ Öæ ã ÃÜ ÖæãàWÜáÊÜ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜÈÉ EñܤÊÜáÊÝ¨Ü Ë¨Ý¦ì GíŸá¨ÝX ®Ü®® °Ü áÜ ° BÎàÊÜì©ÓÜá Gí¨Üá PæàÚPæãívæ®Üá. ®Ý®Üá Êæç¨ÜÂQà¿á ËáÐÜ ® æ Ä BWÜ á ÊÜ â ¨Ü P æ R Ÿ¿áÔ¨æ ® Ü á . ¨æàÊÜÃÜá D ±ÝÅ¥Üì®æ¿á®Üá° BÈԨܮÜá ÊÜáñÜᤠ®Ü®ÜWæ 36 ±ÜâÃÜÓÝRÃÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ8 ÓÜáÊÜ|ì ±Ü¨PÜ WÜ ÙÜ áÜ ±Üv¨ æ áÜ Pæãívæ®áÜ ÊÜáñÜᤠ®Ü ® Ü ° ¸ÝÂb®Ü È É Öæ ã ÃÜ Öæ ã àWÜ á ÊÜ Ë¨Ý¦ì¿áÃÜÈÉ EñÜÊ ¤ áÜ Ë¨Ý¦ìÁáíŸ ±Ü Å ÍÜ Ô ¤ ÔQR ñ Ü á . ÓÜ ñ Ü Â Êæ à ¨Ü ¨ Ü ±Ü Å PÝÃÜ , ""ŸÆ©í¨ÜÆÉ, ±ÜÃÝPÜÅÊÜá©í¨ÜÆÉ, B¨ÜÃæ ®Ü ® Ü ° BñÜ ¾ © í¨Ü Gí¨Ü á ÓÜ Ê Ü ì ÍÜ P Ü ¤ ® Ý¨Ü ¨æàÊÜÃáÜ ÖæàÙÜáñݤ®'æ ' GíŸáÊÜ ÖÝWæ, ®Ý®Üá D WèÃÜ Ê Ü Ê Ü ® Ü á ° PÜ ñ Ü ì ®Ý¨Ü ¨æ à ÊÜ Ä í¨Ü Öæãí©Pæãívæ®Üá. ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ Cí¨Ü D ÊÝPÜÂWÜÙáÜ C¨ÜÊ ª âÜ , ""®Ý®Üá ¯ÊÜá® ¾ áÜ ° BÎàÊÝì¨ÜÊܮݰX ÊÜÞvÜáÊæ®Üá ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜ â CñÜ Ã Ü Ä Wæ BÎàÊÝì¨Ü ¨ Ý¿áPÜ ÃÝXÃÜáËÄ'' Gí¨Üá. B¨ÜªÄí¨Ü ®Ý®Üá ®Ü®Ü° GÇÝÉ ®ÜWܨÜá ŸÖÜáÊÜÞ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÔàÐÝWæ CñÜ Ã Ü Ä Wæ BÎàÊÝì¨Ü Ê ÝXÃÜ Æ á ¨Ý®Ü ÊÜÞw¨æ®áÜ . ¨æàÊÜÄWæ ÊÜá×Êæá¿ÞWÜÈ! -BÃ…. ÖÜÇæàÇ… ÃæàŸ, ÊæÆãÉÃÜá ®Ý®Üá A±æàüst AíPÜWÙÜ ®Ü áÜ ° Öæãí©Pæãívæ®áÜ ®Ü®Ü° ñÝÀá ®Ü®Ü°®Üá° ¿ááÊÜ ±ÝÆáWÝÃÜÙÝX ®Ý®Üá bPÜÊ R ÙÜ ÝX¨ÝªWÜÇæà ÓæàÄÔ¨ÜÃÜá. ®Ü®Ü° 12®æà ñÜ Ã Ü W Ü £ ¿áÈÉ , ®Ü ® Ü ° ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° ñÝÀá AÓÜ Ì Ó Ü § Ã Ý¨Ü Ã Ü á . A¨Ü Ã Ü Æ ãÉ ®Ü ® Ü ° ñÝÀá ŸÖÜÙÜ AÓÜÌÓܧÃÝX ÊÜá®æ¿áÈÉ PæÆÓÜ ÊÜ Þ vÜ Æ á BWÜ á £¤ Ã Ü È ÆÉ . ®Ý®Ü á K¨Ü ¸ æ à PÝXñÜ á ¤ ÊÜ á ñÜ á ¤ ÊÜ á ®æ ¿ á Pæ Æ ÓÜ ÊÜÞvܸæàPÝXñÜá¤. ®Ü®Ü° Óæ°à×ñæÁ㟺ÙÜá ñܮܰ 12®æà ¸æãàv…ì ±ÜÄàûæ¿áÈÉ 1185/ 1200 AíPÜWÜÙÜ®Üá° WÜÚÔ¨ÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ®Ý®Üá C¨Ü®Üá° PæàÚÔPæãívÝWÜ, ®Ý®Üã ÓÜÖÜ A¨æà AíPÜ W Ü Ù Ü ® Ü á ° WÜ Ú ÓÜ ¸ æ à Pæ í ¨Ü á ÖÜ P ÝR X PæàÚPæãívæ®Üá. B¨ÜÃæ ±ÜÄàûæWÜÙÜá ÖÜ£¤ÃÜ ŸÃÜᣤ¨íªÜ ñæ, ®Ü®°Ü PÜáoáíŸ¨Ü ±ÜÄÔ§£Àáí¨ÝX, ®Ü®Ü° ±ÜÄàûæ¿áÈÉ ¿áÍÜÔÕ®Ü ¯ÄàûæÁáà 28

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org

CÃÜ È ÆÉ . ®Ý®Ü á £ÃÜ á b¿á ÁáàÓÜ á PÜ Ã æ ¿ ááñݤ ® æ ±ÝÅ¥Ü ì ®Ý Wæ ã à±Ü â ÃÜ P æ R Öæãà¨æ®Üá ÊÜáñÜᤠ±ÝÅ¥Üì®Ý ËþݱÜPÜÃÜá ®Ü®ÜWæãàÓÜRÃÜ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ®Ý®Ü á ŸÆ±Ü w ÓÜ Æ ³ p æ r ® Ü á . ®Ý®Ü á ËÍÝÌÓÜÊÜ®Üá° WÜÚÔ¨æ®Üá ÊÜáñÜᤠA¨Üá½ñÜÊÝX 1185/1200 AíPÜWÜÙÜ®Üá° WÜÚÔ¨æ®Üá (BíWÜÉ 190, ÓÜíÓÜ¢ñÜ 198, ÊݱÝÃÜ WÜ~ñÜ 199, A¥ÜìÍÝÓÜŒ 198, ÇæPÜR 200, ÊÝ~ñÜ 200) ÊÜ á ñÜ á ¤ ®Ý®Ü á BÎst A¨æ à AíPÜ W Ü Ù Ü á BXñÜ á ¤ . D A¨Ü á ½ ñ Ü Ê Ü ® Ü á ° ®Ü ® Ü W æ ã àÓÜ R Ã Ü ÊÜ Þ w¨Ü ÓÜ Ê Ü ì ÍÜ P Ü ¤ ® Ý¨Ü ¨æ à ÊÜ Ä Wæ ÊÜ í ¨Ü ® æ Öæ à ÙÜ Æ á ®Ü ® Ü W æ ÊÜÞñÜáWÜÙæà CÆÉ. -PÜËñÜ, qÅb. ±ÜÄàûæ¿á »Ü¿á©í¨Ü ¹vÜáWÜvæ Öæãí©¨æ®áÜ ®Ý®Üá bPÜÊ R ®Ü ÝX¨ÝªWÇ Ü àæ , ®Ü ® Ü ° Öæ ñ Ü ¤ Ê Ü Ã Ü á ®Ü ® Ü ° ® Ü á ° ÁáàÓÜ á PÜ Ã æ ¿ ááñݤ ® æ ¿ááÊÜ ±ÝÆáWÝÃÜ Ã Ü Áãàg®æ¿áÈÉ Óæ à ÄÔ¨Ü Ã Ü á . ®Ý®Ü á 10®æ à ñÜ Ã Ü W Ü £ ¿áÈÉ 491/500 WÜ Ú Ô¨Ü ª Ã Ü ã ÓÜ Ö Ü , ®Ý®Ü á 12®æ à ñÜ Ã Ü W Ü £ ¿áÈÉ »Ü ¿ á©í¨Ü PÜ ã w¨æ ª ® Ü á . ®Ý®Üá ÓÜÄ¿ÞX K¨ÜáÊÜâ¨ÜPæR BWÜÈÆÉ. D ±Ü Ä Ô§ £ ¿áÈÉ ®Ý®Ü á PÜ Ù æ ¨ Ü ÊÜ Ð Ü ì ˨ݦì¿áÃÜ PÜão¨ÜÈÉ »ÝX¿Þ¨æ®áÜ . ±ÜÅ£Áãí¨Üá ±ÜÄàûæ¿á ÊÜááíaæ ®Ý®Üá ÁáàÓÜ á PÜ Ã æ ¿ ááñݤ ® æ ±ÝÅ¥Ü ì ®Ý Wæãà±ÜâÃÜÊÜ®Üá° PÜÃæ¿áᣤ¨æª®Üá. ˨ÝÂ¦ì ±ÝÅ¥Üì®Ý PÝwì®ÜÈɨܪ ±ÝÅ¥Üì®æ¿á®Üá° E±ÜÁãà XÔ¨æ®áÜ ÊÜáñÜᤠ®Ü®°Ü ±ÜÄàûæWÙÜ ®Ü áÜ ° aæ®Ý°X ŸÃæ¨æ®Üá. ¶ÜÈñÝíÍÜ Ÿí©ñÜá. ¨æàÊÜÃÜ PÜê±æÀáí¨Ü ®Ý®Üá 1174/1200 AíPÜWÜÙÜ®Üá° WÜÚÔ¨æ®Üá (ÊÝ~g 200, A¥ÜìÍÝÓÜŒ 200, ÊݱÝÃÜ WÜ~ñÜ 200, ÇæPÜR 199, BíWÜÉ 190, ñÜËáÙÜá 185). C¨Üá ¯gÊÝX¿áã ±ÝÅ¥Ü ì ®æ W Ü Ú í¨Ü Ç æ à ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá. GÓ… ¨ÜÍÜì®Ü, aæ®æ°„. ÁáàÓÜá ñÜÊÜá¾ ÖÜê¨Ü¿áÈÉoárPæãívÜá ÖæàWæ ÓÜ¶Æ Ü ÃÝWܸàæ Pæí¨Üá PÝÃÜá|¨ÜÊÃÜ áÜ CÈÉ ÖæàÙÜᣤ¨ÝªÃæ ... ®Ý®Üá PÝÃÜá|¨ÜÈÉ Pæã®æ¿á ÊÜÐÜì

ÊÜ Þ vÜ á £¤ ¨ æ ª à ®æ . ®Ý®Ü á 12®æà £íWÜÚ®ÜÈɨݪWÜ, ®Ü ® Ü W æ BÃæ ã àWÜ Â ¨Ü ÓÜÊÜáÓæÂÀáñÜá¤. ¸æãàv…ì ±ÜÄàûæWÜÙÜ ÊÜááíaæÁáà ®Ü ® Ü W æ bQ®… ±ÝP…Õ BÀáñÜ á . ®Ü ® Ü ° Jí¨æ à Jí¨Ü á ¯Äàûæ Gí¨ÜÃæ ÁáàÓÜá BXñÜá¤. ¨æàÊÜÃÜá ®Ü®ÜWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜÇæí¨Üá ®Ý®Üá ¨æàÊÜÄWæ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw¨æ®áÜ . ¨æàÊÜÃÜ PÜê±æÀáí¨Ü 82% AíPÜWÜÙÜ®Üá° WÜÚÔ¨æ®Üá ÊÜáñÜᤠH®Üá ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá WæãñݤWܨæ WÜȹȿá Èɨ® ªæ áÜ . B ÓÜÊáÜ ¿á¨ÜÈÉ ®Ý®Üá PÝÃÜá|ÂWæ ÓæàÄPæãívæ®Üá B¨ÜÃæ ®Ü®Ü° PÜáoáíŸÊÜ®Üá° AWÜȨÜĪ í¨Ü ®Ý®Üá ŸÖÜÙÜ bí£ñÜ®ÝX¨æ® ª áÜ . B¨ÜÃÜã ÓÜÖÜ, ¨æàÊÜÃÜá ®Ü®Ü°®Üá° ±ÝÅ¥Üì®Ý ÓæÇ…WÜÚí¨Ü ÊÜáñÜᤠ¸æñæÓÝx ÓæàÊæÀáí¨Ü ŸÆ±Ü w st ® Ü á . ®Ý®Ü á ¿ááÊÜ ±ÝÆáWÝÃܮݨæ®Üá ÊÜáñÜᤠPÜÅÊæáà|ÊÝX ¿áÍÜÔÌ¿Þ¨æ®Üá. ®Ý®Üá GÓ…i² 92% WÜÚÔ¨æ®Üá ÊÜáñÜᤠCÓÝÅÁáàÈ®ÜÈÉ ®Ý®Üá Cío®…ìα… ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá. DWÜ ®Ý®Ü á ¶æ ä àPÜ Ó … APÝvÜ Ë á PÜ í ±Ü ¯ ¿áÈÉ C¨æ ª à ®æ . ¨æ à ÊÜ Ä Wæ GÇÝÉ ÊÜá×Êæá¿ÞWÜÈ. -væàËv… hæàÊÜå…Õ. ®Ý®Ü á 10®æ à ñÜÃÜWÜ£¿áÈɨݪWÜ 90% ÊÜáñÜᤠ12®æà ñÜÃWÜ £Ü ¿áÈÉ 85% WÜÚÔ¨æ®Üá. DWÜ ®Ý®Üá ®Ü®°Ü Aí£ÊÜá ÊÜÐìÜ ¹.pæP… (CÔC) A®Üá° PÝÃÜá|¨ÜÈÉ ÊÜÞvÜᣤ¨æªà®æ. ®Ý®Üá ¿ÞÊÜ ËÐÜ ¿ á¨Ü È É ŸÆ×à®Ü Ê ÝX J¨Ýª v Ü á £¤ ¨ æ ª ® æ ã à, ®Ý®Ü á A¨Ü Ã Ü È É aæ ® Ý° X ÊÜÞvÜÇÝÃÜí¼Ô¨æ®Üá. ®Ý®Üá WÜ~ñܨÜÈÉ ŸÆ×à®ÜÊÝX¨æª B¨ÜÃæ ®Ý®Üá PÝÃÜá| ÓæàĨÝWÜ, ®Ü®Ü° Êæã¨ÜÆ ÓæËáÓÜrÃ…®ÜÈÉ WÜ~ñÜ¨È Ü É 100% WÜÚÔ¨æ®áÜ ÊÜáñÜᤠC¯°ñÃÜ Ü ŸÆ×à®ÜÊÝ¨Ü Ë¨Ý¦ì¿áÄWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜñæãvÜX¨æ®Üá. WÜ~ñÜ¨Ü ±ÜÄàûæ¿á ÊÜááíaæ, ŸÖÜÙÜ Ë¨Ý¦ì¿áÃÜá ®Ü®°Ü ÓÜáñÜÆ ¤ á PÜáÚñÜáPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá ÊÜáñÜᤠ®Ý®Üá AÊÜÄWæ ÖæàÚPæãvÜᣤ¨æª®Üá. C¨Ü®Üá° ®æãàw, ®Ü®Ü° GÃÜvÜ®æ¿á ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ, ®Ý®Üá ˨ݦì


BÇæãàaÜ®ÝWÝÃÜÙÝX ÊÜÞw¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ1®æ à ÊÜ Ð Ü ì ¨Ü Ë¨Ý¦ì¿áÄWæ ÖæàÚPæãvÜᣤ¨æª®Üá. ¨æàÊÜÃÜá ®Ü®Ü°®Üá° 85% AíPÜWÜÚí¨Ü BÎàÊÜì©Ô¨Ü®Üá. Êæà©Pæ¿á ÊæáàÇæ ¯íñÜá ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá ®Ü®ÜWæ ŸÖÜÙÜ AÓæÀáñÜá¤. ®Ü®Ü° ñÜí¨æ ÓܻݱÝÆPÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ®Üá BÃÝ«Ü®æ ®ÜvæÓÜᣤ¨Üª®Üá. ¨æàÊÜÃÜá C¨Ü®Üá° ±ÜäÃæçԨܮÜá. A®æàPÜ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÚWæ ®Ý®Üá PÝ¿áìPÜÅÊÜá®ÜvæÔPæãvÜÆá BÎàÊÜì©ÓÜ ÜƳqr¨æª®Üá ÊÜáñÜᤠ®Ý®Üá ¨æàÊÜÃÜ ÊÝPÜÂÊÜ®Üá° AÓæí¹É¿áÈÉ ÊÜáñÜᤠ±ÝÅ¥Üì®Ý ÓæÇ…WÜÙÜÈÉ ±Ü Å ÓÜ í WÜ ÊÜ Þ vÜ á £¤ ¨ æ ª ® Ü á . ¨æ à ÊÜ Ã Ü á

¯gÊÝX¿áã ®Ü ® Ü ° ÓÜ í WÜ v Ü C¨Ü ª ® Ü á (þÝ®æãàQ¤ 21:31). ×àWÝX, PæàÊÜÆ Ë¨Ý»ÝÂÓܨÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ AÆÉ B¨ÜÃæ ¸æàÃæ C¯°ñÜÃÜ ûæàñÜÅWÜÙÜÈÉ¿áã ÓÜÖÜ ¨æàÊÜÃÜá ®Ü ® Ü ° ® Ü á ° st œ ± Ü w st ® Ü á (ÁãàÖÝ®Ü 14:18). Pæ Æ ÓÜ ¨ Ü ËÐÜ ¿ á Ÿí¨ÝWÜ , A®æàPÜ ®æp…ÊÜP…ì PÜí±Ü¯WÜÙÜá Ÿí¨ÜÊÜâ B¨ÜÃæ ®Ý®Üá PÝ¿á¸æàPÝXñÜá¤. ®Ý®Üá ÊÜá®ÜPÜáXY Öæãà¨æ®Üá. ""®Ý®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° A®Ý¥ÜÃܮݰX ¹vÜáÊÜâ©ÆÉ'' GíŸ ÊÝPÜ嬆 ÊÜáãÆPÜ ¨æàÊÜÃÜá ®Ü®Ü°®Üá° ŸÆ±ÜwԨܮÜá. ÊÜáÃÜá©®Ü BPæÕíaÜÃ… PÜí±Ü¯ Ÿí©ñÜá. ®Ý®Üá pæQ°PÜÇ… ÓÜáñܤ®Üá° ÊÜááXԨܮÜá ÊÜáñÜá¤

Öæa… BÃ… ÓÜᣤWæ ÖæàWæ ԨܜÊÝWܸæàPæí¨Üá ®Ü ® Ü W æ Wæ ã ñݤ W Ü È ÆÉ . ®Ý®Ü á ¨æ à ÊÜ Ã Ü ÓÜÖÝ¿áPæR ±ÝŦìÔ, ""®Ü®Ü° ÊÜá®ÜÓÜÕ®ÜᰠԨܜ ÊÜÞvÜá PÜñÜì®æà'' Gí¨æ®Üá ÊÜáñÜᤠ®Ü®ÜWæ ¨æàÊÜÃÜá ±ÜÅPÜqst ±ÜÅÍæ°WÜÙæà Öæa… BÃ… ÓÜ á £¤ ® Ü È É Pæ à ÙÜ Ç ÝÀáñÜ á . ÓÜ í ¨Ü Í Ü ì ®Ü ¨ Ü Pæã®æ¿áÈÉ AÊÜÃÜá, ""¯àÊÜâ Óݶ…rÊæàÃ… væ Ê Ü Æ ±Ü à … BWÜ Ÿ ÖÜ á ¨Ü á '' Gí¨Ü Ã Ü á . ÓÝÊÜ Þ ®Ü  ÊÝX ¶Ü È ñÝíÍÜ W Ü Ù Ü á Jí¨Ü á £íWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ NãàÑÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. B¨ÜÃæ ®Ü®Ü° ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ A¨Üá A¨Üá½ñÜÊÝXñÜá¤. ¨æàÊÜÃÜ ¨ÜÁá ®Ü®Ü° ÊæáàÈñÜá¤. & væà¯o.

For more details: Toll free no.1800 425 77 55 (7 AM to 9 PM), For Prayer help, during exam time: 080 - 33 999 000 (24x7) ¯ÊÜá¾ PÝ~PæWÜÙÜ®Üá° PÜÙÜá×ÓÜáÊÜ ÓÜÃÜÙÜÊÝ¨Ü Äà£WÜÙÜá ±Üâo 23 ®ÜÈÉ PÝ|ŸÖÜá¨Üá. www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

29


PÜñÜì®Üá ŸÖÜÙÜ ¨ÜÁá¿ááÙÜÛÊÜ®Üá ""ñÝÚPæãíwÃÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° «Ü®ÜÂÃæí¨Üá ÖæàÙÜáñæ¤àÊÜÆÉÊæà. ¯àÊÜâ ÁãàŸ®ÜȨ É ªÜ ñÝÙæ¿ ¾ á ËÐÜ¿áÊÝX PæàÚ PÜñÜì®Üá AÊܯWæ AíñܨÜÈÉ ÊÜ Þ w¨Ü ª ® Ü á ° ®æ ã àw PÜ ñ Ü ì ®Ü á PÜÃÜáOÝÓÝWÜÃÜ®Ü㠨ܿÞÙÜáÊÜä BX¨Ýª ® æ í ¨Ü á £Ú©©ª à ÃÜ Ð æ r ' ' (¿ÞPæãàŸ 5:11) PÜñÜì®Üá ŸÖÜÙÜ ¨ÜÁá¿ááÙÜÛÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠPܯPÜÃÜÊÜâÙÜÛÊÜ®Üã BX¨Ýª®æ. ÁãàŸ®Ü PÜ ¥ æ ¿ áá ÖÜ ê ¨Ü ¿ áÊÜ ® Ü á ° ®ÝoáñÜ ¤ ¨ æ . PÜ~¡àÄ®Ü ñÜXY®ÜÈÉ ŸÖÜÙÜ ¨Üá@S ©í¨Ü ®Üv¨ æ áÜ Öæãà¨Ü ÊÜÂQ¤ AÊÜ®Ý X¨Ü® ª áÜ . PÜШ rÜ Ü ÓÜÊáÜ ¿á¨ÜÈ¿ É áã ÓÜÖÜ AÊÜ®áÜ ¯à£ÊÜíñÜ t ®ÝX¨Ü® ª áÜ (ÁãàŸ 1:1). ""¯à£ÊÜíñÜÃáÜ ¿ÞPæ PÜÐPrÜ ã æ ÙR WÜ ÝWÜáñݤÃ? æ '' Gí¨Üá ®ÝÊÜâ A®æàPÜ ¸ÝÄ ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÅÍW°æ æ ÁãàŸ®Ü PÜ¥Á æ áà EñܤÃÜÊÝX¨æ.

1989®Ü È É ®Ý®Ü á CÃÝU®Ü È É ¨ ݪ W Ü , ®Ý®Üá ¸ÝW…¨Ý¨…Wæ »æàq ÊÜÞw¨ÝWÜ, ÁãàŸ®Ü ¨æàÖÜÊâÜ F|Ƴor ÓÜÙ§ PÜ Ræ AÊÜÃáÜ ®Ü®Ü°®Üá° Jí¨Üá bPÜR ÖÜÚÛWæ PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá Öæ ã à¨Ü Ã Ü á . A¨Ü Ã Ü Êæ á àÇæ Jí¨Ü á ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝ¨Ü ÊÜáÔà© C¨æ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ ŸÚ GÃÜvÜá ¸ÝËWÜÚ¨Ü᪠AÈÉí¨Ü g®ÜÃÜá ¯àÃÜá Óæà© ÊÜá®æWæ ŸÖÜÙÜ »Ü¿á»ÜQÀ ¤ áí¨Ü ñæ W æ ¨ Ü á Pæ ã ívÜ á Öæ ã àWÜ á £¤ ¨ Ü á ª ¨ Ü ª ® Ü á ° PÜívæ®Üá. ®Ý®Üá AÈÉ »æàq B¨Ü JŸº ÖæíWÜÓÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá, ""ÓÜÃ…, ÊÜáÖÝ®… »ÜPܤ®Ý¨Ü ÁãàŸ®Üá ÊÝÓÜ ÊÜÞw¨Ü ÓܧÙÜ C¨æà BX¨æ. AÊÜÃÜá AÊܮܮÜá° "±ÜÅÊÝ© A¿áḅ' Gí¨Üá PÜÃæ¿ááñݤÃæ ÊÜáñÜᤠ¨æàÊÜÃÜá AÊܮܮÜá° ÓèS Öæãí¨ÜÇÝWÜ¨Ü »Ü¿áíPÜÃÜÊÝ¨Ü aÜÊÜáì¨Ü ÊݘÀáí¨Ü ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞw¨Ü®Üá. B¨ÜªÄí¨Ü, ®ÝÊÜâ D ¯àÃÜ®áÜ ° ñæW¨ æ áÜ PæãívÜá ÖæãàX AÓÜÓÌ Ã §Ü Ü ÊæáàÇæ ÓÜáĨÝWÜ AÊÜÃÜã ÓÜÖÜ ÓÜÌÓܧñæ Öæãí¨ÜáÊÜÃáÜ GíŸ ®Üí¹Pæ C¨æ'' Gí¨ÜÃáÜ .

vÝ>>w.i.GÓ…. ©®ÜPÜÃÜ®… 30

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org

Öè¨Üá, ÁãàŸ®Ü PÜ¥æ¿áá ¯gÊÝ¨Ü ¨ÝªX¨ææ. A¨Üá PÜoárPÜ¥æ AÆÉ. A¨Üá ®Ü v æ ¨ Ü Jí¨Ü á ¯gÊÝ¨Ü Zo®æ ¿ÞX¨æ. ¨æàÊÜÃÜá JŸº ÊÜÂQ¤¿á®Üá° WÜ á |±Ü w Ô BÎàÊÜ ì ©ÓÜ Ÿ ÆÉ ® æ í ¨Ü Ã æ , SíwñÜÊÝX¿áã BñÜ®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° Cí¨Üá BÎàÊÜì©Ô, ¯ÊÜá¾ PÜ~¡àÃÜ®Üá° JÃæÔ ¯ÊÜá¾ ¸æàwPæWÜÙÜ®Üá° A®ÜáWÜÅ×ÓÜáÊÜ®Üá (QàñÜì®æ 37:4).

IÍÜÌ¿áì¨æãvÜ®æ BÎàÊÜì©ñÜ iàËñÜ! ""®Ü ® Ü ° Öæ h æ j W Ü Ù Ü á Êæ ã ÓÜ Ä ®Ü È É ÊÜáá|áWÜᣤ¨Ê ªÜ âÜ . Ÿívæ¿áá ®Ü®WÜ ã æ àÓÜÃR Ü GOæ¡¿á®Üá° ±ÜÅÊÝÖÜÊÝX ÓÜáÄÓÜᣤñÜá¤'' (ÁãàŸ 29:6) ÁãàŸ®Ü á ÓÜ Ê Ü á ê©œ ¿ á ÎSÃÜ ¨ Ü È É iàËÓÜ á £¤ ¨ Ü ª ® Ü á Gí¨Ü á ÓÜ ñ Ü Â Êæ à ¨Ü Ê Ü â ÖæàÙÜáñܤ¨æ. B ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ »ÜãËá¿á A£à IÍÜÌ¿áìÊÜíñÜ ÊÜÂQ¤¿ÞX¨Üª®Üá


(ÁãàŸ 1:3). AÊܯWæ GÇÝɨÃÜ È Ü ¿ É áã ÓÜ Ö Ý¿á ÊÜ Þ vÜ á ÊÜ â ¨Ü P ÝR X ¨æ ã vÜ x ÊÜá®æñÜ®ÜË©ªñÜá. ÓÜñÜÂÊæà¨ÜÊÜâ ÖæàÙÜáñܤ¨æ, ""ÓÜ á S¨Ü ©®Ü ¨ Ü È É ÓÜ á S©í¨æ ç ÃÜ á ;'' (±ÜÅÓÜíX 7:14). Öè¨Üá, ÁãàŸ®Üá ÓÜíñæãàÐÜÊÝX¨Üª®Üá. A¨æà ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ «ÜÊæãàì 28:47®ÜÈÉ ÖæàÙÜáñܤ¨æ, ""¯ÊÜáWæ ÓÜÊÜìÓÜÊÜáê©œ¿ááípݨÜPÝƨÜÈÉ¿áã ¯àÊÜ â ¯ÊÜ á ¾ ¨æ à ÊÜ Ã Ý¨Ü PÜ ñ Ü ì ®Ü ® Ü á ° ÖÜ Ð Ýì®Ü í ¨Ü W Ü Ù Ü á ÙÜ Û Ê Ü Ã ÝX Óæ à ËÓÜ ¨ æ Öæãà¨Ü¨Ä Ü í¨Ü'' Gí¨Üá. ®ÝÊÜâ ¨æàÊÜî Ü áÜ ° PÜáoáíŸÊÝX ÓæàËÓܸæàPæí¨Üá BñÜ®Üá CbfÓÜáñݤ®æ. ÁãàŸ®Üá C¨Ü®Üá° ÓÜÖÜ ÊÜÞw¨Ü®Üá. BñÜ®Üá ¨æàÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ ÓÜíñæãàÐÜ¨Ü ÖÜê¨Ü¿á©í¨Ü ®Üvæ¨Ü®Üá. ¨æàÊÜÃÜá ñÝ®æà AÊÜ®Ü ŸWæY ÖæàÙÜáñݤ®æ, ""AÊÜ®áÜ ¨æàÊÜÃÈ Ü É »Ü¿á»ÜQ¿ ¤ ááÙÜÊ Û ® Ü ÝX Pæor¨Üª®Üá° ¯ÃÝPÜÄÓÜáñݤ ¯¨æãàìÑ¿áã ¿á¥Ý¥Üìbñܤ®Üã BX¨Ýª®æ'' (ÁãàŸ 1:8) Gí¨Üá.

Gí¨Üá. BñÜ®áÜ ÁáÃæËÞ¿á®Ü®áÜ ° ¨æàÊÜÃÜ ±ÜÅÊÝ©¿á®Ý°XÃÜÆá PÜÃæ¨ÝWÜ, BñÜ®Üá AÊܯWæ ÖæàڨܮÜá, ""ÁáÃæËÞ¿á®æà, »Ü¿á±ÜvÜ©ÃÜá, ®Ý®Üá ¯®Ü° ÓÜíWÜvÜ C¨æ ª à ®æ ' ' (ÁáÃæ Ë Þ¿á 1:8,19) Gí¨Üá. ÁãàÓæ¶Ü®æíŸ ¿åèÊÜ®ÜÓܧ®Ü¨Ü hæãñæ ¨æàÊÜÃÜá C¨Üª®Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Üá ÊÜÞw¨æªÆÉÊÜä ÓܶÜÆÊÝÀáñÜá (B© 39:3). Öè¨Üá, ¨æàÊÜÃÜá C¨ÜªÈÉ, ÓÜÊÜáê©œ¿áá CÃÜáÊÜâ¨Üá. ¨æàÊÜÄWæ »Ü¿á±Üoár BñܯWæ Ë«æà¿á®ÝX ®Ü v æ ¿ áᣤ ¨ Ü ª K¸æ à ¨Ü ¨ æ ã àÊÜ á ®æ í Ÿ ÊÜ Â Q¤ À á¨Ü ª ® Ü á . AÊÜ ® Ü ÊÜ á ®æ ¿ áÈÉ ¨æàÊÜÃÜ ÊÜáígãÐÜ ±æqrÁãí©Wæ Jí¨Üá A¨Üá½ñÜÊÝ¨Ü ¨æàÊÜÃÜ WÜãvÝÃÜË©ªñÜá. ¨æ à ÊÜ Ã Ü á AÊÜ ® Ü ® Ü á ° ÊÜ á ñÜ á ¤ AÊÜ ® Ü PÜáoáíŸÊÜ®áÜ ° ÊÜáñÜᤠAÊܯWæ C¨Üª GÆÉ樆 áÜ ° BñÜ®Üá BÎàÊÜì©Ô¨Ü®Üá (2 ÓÜÊÜááÊæàÆ 6:11). A¨ÜÃÜíñæÁáà, ¨æàÊÜÃÜá ÁãàŸ®Ü®Üá° BÎàÊÜì©Ô¨Ü®Üá. ¨Üá@S ËÃÜÈÆÉ. ÓÜñÜÂÊæà¨Ü¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ, ÁãàŸ®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ, ÓÜÊÜáê©œÀáí©ÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤¿áá ñܮܰ iàËñܨÜÈÉ GÃÜvÜá ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° Öæãí©PæãíwÃÜáÊÜ®Üá, A¨æà®Üí¨ÜÃæ, Jí¨Üá hæà®Üá, ÊÜáñæã¤í¨Üá Pæ®æ. GÃÜvÜã ÓÜ Ö Ü ÊÜ á ®æ ¿ áÈÉ ®Ü © WÜ Ù Ü í ñæ ¿ áã ÃÜkáÄWÜÙÜíñæ¿áã ÖÜÄ¿áᣤÃÜáñܤ¨æ. A¨Ü á Êæ à ÓÜ Ê Ü á ê¨Ü œ ñ æ . ÁãàŸ¯Wæ C¨ÜÄí¨Ü BÎàÊÜì©ÓÜƳqr¨Üª®Üá (ÁãàŸ 29:6). AÊÜ®Üá ¨æàÊÜÃÜ ÓÜÊÜáê¨Üœñæ¿á®Üá° A®Üá»ÜËԨܮÜá.

PæÆÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ® ¾ áÜ ° ®æãàwPæãÙÜáÊ Û Ã Ü áÜ B¨ÜÃæ ñÜÊáÜ ¾ PÜáoáíŸWÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜáÃæñáÜ ÖæãàWÜáñݤÃ.æ B¨ÜÃæ ÁãàŸ®Üá ñܮܰ ÊÜáPÜRÙÜá ±ÜÄÍÜá¨Üœ iàËñÜ iàËԨݪÃæ Gí¨Üá ®æãàvÜÆá hÝWÜÃã Ü PÜ®ÝX¨Ü®ª áÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ ±ÜÄÍÜá¨Üœ iàËñÜ iàËԨݪÃæ Gí¨Üá ¨æàÊÜÄWæ ¿áýÊÜ®Üá° ÓÜÊÜá²ìÓÜᣤ¨Üª®Üá. AÊÜ®Üá PÜáoáíŸÊÝX ÓÜíñæãàÐÜ¨Ü ÖÜê¨Ü¿á©í¨Ü ¨æ à ÊÜ Ã Ü ® Ü á ° GÇÝÉ ÍÜ á »Ü W Ü Ú Wæ ã àÓÜ R Ã Ü ÓæàÊæ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª®Üá ÊÜáñÜᤠÖæàڨܮÜá, ""ÓÜÊìÜ ÍÜP®¤Ü Ý¨Ü ¨æàÊÜÃáÜ ®Ü®°Ü hæãñæ C¨Ýª®'æ ' Gí¨Üá (ÁãàŸ 29:5). A¨ÜáÊæà AÊÜ®Ü CÓÝÅÁáàÆÂÃÜá IWÜá±Üö©í¨Ü ±ÝÇæÔ¤à®ÜPæR ÓÜÊÜáê©œ¿á ÃÜÖÜÓÜÂÊÝXñÜá¤. ¨æ à ÊÜ Ã Ü á ÁáÖæ ãàÍÜ á ÊÜ ® Ü ® Ü á ° PÜ Ã æ ¨ Ü á ÓÝËÃÝÃÜá g®ÜÃÝX ®Üvæ¨ÜáPæãívÜá CÓÝÅÁáàÈWæ ã àÓÜ R Ã Ü Öæ ã àÃÝvÜ á Öæãà¨ÝWÜ, ¨æàÊÜÃÜá AÊÜÄWæ BÖÝÃÜ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÝWÜ, BñÜ®Üá ÖæàڨܮÜá, ¯àw¨Ü®Üá («ÜÊæãàì 32:14). BñÜ®Üá ""ÁáÖæãàÍÜáÊÜ®æà ®Ý®Üá ¯®Ü° ÓÜíWÜvÜ ¯ÊÜáWæ ÍæÅàÐÜuÊÝ¨Ü Wæãà©¿á®Üá° FoPæR CÃÜáñæ¤à®æ'' (ÁáÖæãàÍÜáÊÜ 1:5) Gí¨Üá. Pæ ã oár Ÿívæ Á ãÙÜ X ®Ü hæ à ¯¯í¨Ü ¤ w Ü ÓÜáÊæ®áÜ (QàñÜì®æ 81:16). Öè¨Üá, X¨æãÂà®Ü¯Wæ ÖæàÙÜáñݤ®æ, ""®Ý®Üá ¯®Ü° ñÜê²± ÓÜíWÜvÜ CÃÜáñæ¤à®æ'' (®Ý¿á 6:16) PÜñÜì®Ü BÎàÊÝì¨ÜÊÜâ »ÝWܨݿáPÜÊÜâ

(þÝ®æãàQ¤ 10:22).

ÃÜûÜOæ¿á BÎàÊÝì¨Ü ""ÓÜÌÓܧ bñܤÃÝXÄ, GaÜcÃÜÊÝXÄ; ¯ÊÜá¾ ËÃæãà˜¿ÞXÃÜáÊÜ ÓæçñݮܮáÜ WÜiìÓÜáÊÜ ÔíÖܨã æ à±Ý©¿áÈÉ ¿ÞÃÜ®áÜ ° ®ÜáíWÜÈ Gí¨Üá ÖÜávÜáPÜáñݤ £ÃÜáWÜáñݤ®'æ ' (1 ±æàñÜÅ 5:8) ""Óæ ç ñÝ®Ü ® Ü á ®Ü Ê Ü á ¾ ® Ü á ° ÊÜ í bÔ ®Üб rÜ w Ü ÓܸÝÃܨáÜ ; AÊÜ®Ü ÁãàaÜ®Wæ ÙÜ ®Üá° ®ÝÊÜâ AÄ¿á¨ÜÊÃ Ü Æ Ü Ê É Ç Ü ÝÉ'' (2 PæãÄí¥Ü 2:11) PÜñÜì®Ý¨Ü ÁáàÓÜá QÅÓܤ®Üá ÓæçñÝ®Ü®Ü ŸWæY ÖæàÚ¨ÝWÜ, AÊÜ®Üá PæãÇæWÝÃÜ®Üã, ÓÜáÙÜáWÛ ÝÃÜ®ã Ü ÊÜáñÜᤠPܨáÜ ,ª ÖÝÙÜá ÊÜÞvÜÆá PæãÆÉÆá ŸÃÜáÊÜÊÜ®Üá Gí¨Üá ÖæàڨܮÜá (ÁãàÖÝ®Ü 8:44; 10:10). ÖÜÊÜÌÙÜ®Üá° ÊæãàÓÜ ÊÜÞvÜÆá H¨æà®… ñæãào¨ÜÈÉ Ÿí¨Ü B ÖÜÙæà ÓܱÜì®ÝX¨Ýª®æ. AÊܯ XÃÜáÊÜ ¸æàÃæ C¯°ñÜÃÜ ÖæÓÜÃæí¨ÜÃæ, PÜÙÜÛ®Üá, ZoÓܱÜì®Üá, ÓæçñݮܮÜá ÊÜáñÜᤠ±ÜâÃÝñÜ®Ü ÓܱÜì (B© 3:1&5; ±ÜÅPÜo®æ 12:9). Jí¨Üá A¥ÜÊÝ GÃÜvÜá ¸ÝÄ ÓæçñݮܮÜá ®Ü®Ü° ŸÚ Ÿí¨Üá J²³ÓÜÆá ¿á£°Ô¨Ü®Üá. JÊæá¾ AÊÜ®Üá ®Ü®Ü°®Üá° PæàڨܮÜá, ""ËáÓÜrÃ… ©®ÜPÃÜ ®Ü …, PÜñìÜ ®Ý¨Ü ÁáàÓÜá QÅÓ¯ ¤Ü XÃÜáÊÜ ¯®Ü° ÓÜÊÜá±ÜìOæ¿á®Üá° ®Ý®Üá ÊæáaÜácñæ¤à®æ. ®Ý®Ü á ¯gÊÝX¿áã EñÜ á Õ P Ü ® ÝXÃÜáÊæ®Üá. B¨ÜÃæ ÓÜÌƳ ÁãàbÓÜá, BñÜ®Üá ¯®ÜWæ H®Üá PæãqrÃÜáÊÜ®Üá Gí¨Üá. ¯à®Üá C®Üã° ŸvÜñܮܨÜÈÉ¿áã B¦ìPÜ ñæãí¨ÜÃæ¿áÈÉÃÜáÊæ. ¯à®Üá ±ÜÅÓÜíWÜ ÊÜÞvÜÆá GÈÉ Öæãà¨ÜÃÜã ÓÜÖÜ, g®ÜÃÜá ¯®Ü° ËÃÜá¨Üœ G¨æªàÙÜáñݤÃæ. ÖÝWÜã ±ÜÅ£ ¸ÝÄ¿áã ¯®ÜWæ ¿ÞÊÝWÜÆã ñæãí¨ÜÃæWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÊݘWÜÙÜá CÊæ. ¯à®Üá ¿ÞÊÝWÜÆã ±ÝÅ¥ìÜ ®æ, ±ÝÅ¥ìÜ ®æ ÊÜÞvÜᣤÃáÜ Êæ ÊÜáñÜᤠ¯®Ü° PÝÆáWÜÙáÜ ŸÖÜÙÜ ŸÆ×à®ÜÊÝXÊæ. CÊæÆÉ ¿ÞPæ? ¯à®Üá ®Ü®Ü°®Üá° ÓæàÊæ ÊÜÞvÜáÊæ Gí¨Üá ÖæàÙÜá, www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

31


®Ý®Üá H®Üá ÊÜÞvÜáÊæ ®æãàvÜá; Cwà ®Ý®Üá Jí¨Üá ÊæçÎÐÜréÊÜ®Üá° ®æãàw¨æªà®æ, ÇæãàPÜÊÜâ ¯®Ü° ±Ý¨Ü¨Ü ŸÚ CÃÜáÊÜâ¨Üá.'' A¨æà®Üí¨ÜÃæ ®Ü®Ü° ±Ü£°¿á ®Üí¹WÜÔ¤Pæ. K, AÊÜ ® Ü á GÐÜ á r ÊÜ á «Ü á ÃÜ Ê ÝX, ®Ý®Üá ÊÜá«Ü ÃݣŠ12 ZípæWæ G¨ÝªWÜ, Ü A¨Üá½ñÜÊÝX ŸÖÜÙÜ J²³ÓÜáÊÜ ÄࣿáÈÉ BPæ PæàÙÜáÊÜÙáÜ , ""A±Ü,³ ¯ÊÜáWæ H®Ý¨ÜÃã ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ®Üá. ""K A¨Üá JÙæÛ¿á ¸æàPæ?'' Gí¨Üá. PæÆÊæäÊæá¾ ÊÜááíhÝ®æ Jí¨Üá J±Ü³í¨Ü. ®Ý®Üá A¨Ü®Üá° ¿ÞPæ 2 ZípæWæ G¨ÝªWÜ BPæ PæàÙÜáÊÜÙÜá, ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸ÝÃܨÜá?'' Gí¨Üá ®Ý®Üá ""A±Ü³, ¯ÊÜáWæ H®Üá ¸æàPÜá?'' Gí¨Üá. ÖæàÙܸæàPæí©¨æª®Üá. BWÜ ±ÜËñÝÅñܾ®Üá ÊÜááíhÝ®æ 4 ZípæWæ BPæ PæàÙÜáÊÜÙÜá, Ÿí¨Ü®áÜ ! PÜ|á¡ Ãæ±³æ Ÿw¿ááÊÜâ¨ÜÃã æ ÙÜW,æ ""¯ÊÜáWæ G®Ý¨ÜÃÜã ¸æàPæãà?'' Gí¨Üá. Jí¨æà ûÜ|¨ÜÈÉ BñÜ®áÜ ®Ü®WÜ æ ñæãàÄԨܮáÜ , ®Ý®Üá A¨ÜPæR BÇæãàbÓÜáÊæ®Üá, ""BPæ ""GP…Õ±æÅÓ… ÃæçÆá ŸÃÜÆá ®Ý®Üá ÖæàWæ ¿ÞÊÝWÜ ÊÜáÆWÜáÊÜÙÜá? BPæ ¿ÞÊÝWÜ PÝ¿áᣤ¨æª®Üá, ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ ÊÜááí¨æ ¯¨æÅ ÊÜÞvÜáÊÜÙÜá?'' Gí¨Üá. ÖÝWæ iX¨Üá BñܾÖÜñæ ÊÜÞwPæãÙÜÛÆá'' Gí¨Üá. ÊÜÞvܸæàPæí¨ÜÃæ A¨Üá PæàÊÜÆ BPæ¿á ±ÜËñÝÅñܾ®Üá ÖæàڨܮÜá, ""ÓæçñݮܮÜá ¯®ÜWæ ²Å࣠ÊÜÞñÅÜÊæà BXÃÜáñܤ¨æ. Gí¨Üã ÓÝ¿áÈÆÉ, B¨ÜÃæ ÁáàÓÜá A¨ÜÃÜíñæÁáà, ÓÜÊÜìÍÜPܤ®Ý¨Ü ¨æàÊÜÃÜá ¯®ÜWã æ àÓÜÃR Ê Ü àæ ÓÜñ® ¤Ü áÜ ÊÜáñÜᤠBñÜ®áÜ ¯®Ü® ° áÜ ° ÁãàŸ®Ü®Üá° ÓÜíÃÜüԨܮÜá ¿ÞPÜí¨ÜÃæ ÃÜüԨܮÜá, ¯Êæá¾ÆÉÃÜ®Üá° ÃÜüÓÜÇæí¨æà'' AÊܯWæ BñÜ®ÜÈɨܪ A±ÝÃÜ ²Åࣿá Gí¨Üá. ÓÜÆáÊÝXÁáà C©ªñÜá. BñÜ®Üá ¯ÊÜá¾

g®ÜÃÜá Aí«ÜPÝÃÜ¨Ü ÓÜÃܱÜ~WÜÚí¨Ü PÜoár ÖÝPÜƳqr¨ÝªÃæ (¿áã¨Ü 6). ÓæçñݮܯWæ ¿ÞÊÜ Êæç»ÜÊæà CÃÜŸÖÜá¨Üá, AÊÜ®Üá ¨æàÊÜÃÜ ÔíÖÝÓÜ®Ü¨Ü ÖÝWæ ñÜ®ÜWæ ÊÜáñæãí¤ ¨Ü®áÜ ° ÊÜÞwPæãíwÃÜŸÖÜá¨Üá ÊÜáñÜᤠAÊܮܮÜá° ×í¸ÝÈÓÜÆá ¨æàÊܨÜãñÜÃÜ®Üá° ÊÜÞwPæãíwÃÜŸÖÜá¨Üá, ®Ü®Ü° ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿áÃæà, AÈÉ ¨Üá@SËÃÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠ¸æÙPÜ ã Ü ÓÜÖÜ ÊÜááÓÜíÕ hæ¿á ¸æÙQÜ ®Üíñæ CÃÜáÊÜâ¨Üá (ÁáÖæ 28:13,14). B¨ÜÃæ ¯àÊÜâ ±ÜÃÜÇæãàPÜPæR Öæãà¨ÜÃæ, AÈÉ GÇæÉÇæÉF ¸æÙÜQÃÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠAÈÉ ÖÝvÜá ÊÜáñÜᤠEÇÝÉÓË Ü ÃÜáñܨ ¤ .æ A¨ÜÃÆ Ü ãÉ ÊÜáãÃÜ®àæ ±ÜÃÇ Ü ã æ àPÜPRæ HÄ Öæãà¨ÝWÜ, ®Ü®°Ü ¨æàÊÜÃàæ ! ®ÜíŸÇÝWܨáÜ ! Gí¥ÜÖÜ EÇÝÉÓ,Ü Gí¥ÜÖÜ B®Üí¨Ü! Jí¨Üá Êæç»Ê Ü Ê Ü âÜ ÙÜÉ ¸æÙPÜ áÜ ±ÜÃÜÇæãàPÜÊÜ®Üá° BÊÜÄÓÜáñܤ¨æ.

ÓÜáñܤÆã ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ PÜáoáíŸ¨Ü ÓÜáñܤÆã ""ÁáàÓÜ á £ÄX AÊÜ Ã Ü ÓÜ í WÜ v Ü ÊÜ Þ ñÝvÜ Ç ÝÃÜ í ¼Ô&®Ý®æ à Çæ ã àPÜ P æ R ¸æàÈ ÖÝPÜáÊÜ®Üá. ¸æÙÜPÜá; ®Ü®Ü°®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜÊÜ®Üá ±ÜÃÜÇæãàPÜ¨Ü BÎàÊÝì¨Ü PÜñܤÇæ¿áÈÉ ®Üvæ¿á¨æ iàÊÜPæãvÜáÊÜ ""ñÝ®æ ã Ÿº ® æ à AÊÜ á ÃÜ ñ Ü Ì Ê Ü â ÙÜ Û Ê Ü ® Ü ã ¸æÙÜPÜ®Üá° Öæãí©¨ÜÊÜ®ÝXÃÜáÊÜ®Üá Gí¨Üá AWÜ Ê Ü á ÂÊÝ¨Ü ¸æ Ù Ü Q ®Ü È É ÊÝÓÜ ÖæàڨܮÜá'' (ÁãàÖÝ®Ü 8:12) ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ®Üã BX¨Ýª®æ; ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜÈÉ ¸æ Ù Ü P ÝXÃÜ á ÊÜ ÁáàÓÜ á ÊÜ ® Ü á ° ®ÝÊÜ â ""BñÜ®áÜ ¯®Ü° ±Ý¨ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° PÜ¨Æ Ü WæãwÓÜ©ÃÜÈ; ¿ÞÃÜã BñܮܮÜá° PÝ|ÈÆÉ, ¿ÞÃÜã ×í¸ÝÈÔ¨ÝWÜ, ®ÝÊÜâ D ÇæãàPÜPæR ¯®Ü°®Üá° PÝ¿ááÊÜÊÜ®Üá ñÜãPÜwÓÜ©ÃÜÈ. PÝ|ÇÝÃÜÃÜá;...'' (1 £Êæã¥æ 6:16) ¸æÙÜPÝXÃÜáÊæÊÜâ (ÊÜáñݤ¿á 5:16). CWæãà, CÓÝÅÁáàÆÂÃÜ®áÜ ° PÝ¿ááÊÝñÜ®áÜ ñÜãPÜwÓÜáÊÜ©ÆÉ, ¯©ÅÓáÜ ÊÜ©ÆÉ'' (QàñÜì®æ ±Ü Ã Ü Ç æ ã àPÜ Ê Ü â Jí¨Ü á A¨Ü á ½ ñ Ü Ê Ý¨Ü Êæç»ÜÊÜÊÜâÙÜÛ ¸æÙÜQ¯í¨Ü ÊÜááñÜá¤ÊÜÃæ¨Ü ÓܧÙÜÊÝX¨æ! ¯àÊÜâ A±æäàÓܤÆÃÜ®Üá°, ±Ü Ã Ü Ç æ ã àPÜ P æ R ®Ü Ê Ü á ¾ ® Ü á ° AÖÜ ì ÃÜ ® Ý° X 121:3,4) ÊÜÞvÜáñݤ®æ (ÁãàÖÝ®Ü 14:2) ¨æàÊÜÃáÜ ®ÜÊáÜ Wæ PæãvÜáÊÜ ÓÜíÃÜûO Ü ¿ æ á ŸWæ, ¨æàÊÜÃÜ ÊÜáÖÜñÜÌÊÝ¨Ü ±ÜÅÊÝ©WÜÙÜ®Üá°, ÓÜñÜÂÊæà¨Ü ×àWæ ÖæàÙÜáñܤ¨æ, ""®Ý®æà A¨ÜÃÜ GÈà¿á®Ü®áÜ ,° GÈàÐÜ®®Ü áÜ ,° ÊæãàÍæ¿á®Üá° ®ÜÊÜá¾ ®Üí¹Pæ¿á ÖÝ©ÀáÈÉ ®ÝÊÜâ D ±ÜÃÜÇæãàPÜ©í¨Ü ÇæãàPÜ¨Ü PÜÐÜrWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠÖæãàÃÝoÊÜ®Üá° ÓÜáñÜᤠÊÜááñÜÆ ¤ á AX°±ÝÅPÝÃÜÊä Ü A¨ÜÃã æ ÙÜWæ ®æãàvÜŸÖÜá¨Üá. Êæ ç »Ü Ê Ü Ê Ü ä BXÃÜ á Êæ ® Ü á '' (hæ P Ü ¿ áì D ÇæãàPÜPæR ×í©ÃÜáX ŸÃÜÆá ¯ÊÜáWæ gÀáÓæãà| ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜáê©œ, ÓÜíÃÜûÜOæ 2:5). ÁãàŸ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü J±Üâ³Wæ¿ÞWÜáÊÜâ©ÆÉ. ŸÖÜÙÜ AÊæãàZ Öæ ã í©Pæ ã ívÜ á ±Ü Ã Ü Ç æ ã àPÜ ¨ Ü »ÝXÓÜáñܤÆã ¨æàÊÜÃÜá ¸æàÈ ÖÝQ¨Ýª®æ Gí¨Üá ÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá! B¨ÜÃæ ®ÜÃÜPܨÜÈÉ ŸÖÜÙÜ ¨ÝÃÜÃÝWæãà|! ÓæçñݮܮÜá ÖæàÙÜáñݤ®æ (ÁãàŸ 1:10). ÊÜá®ÜPÜáXYÓÜáËPæÀáÃÜáÊÜâ¨Üá, ÓæçñݮܮÜá B¨ÜªÄí¨Ü, PÜÙÜÊÜÙÜWæãÙÜÛ©Ä. ®ÜÊÜá¾ Öè¨Üá, ¨æàÊÜÃÜá ®ÜËá¾í¨Ü ¨ÜáÐÜrñæ¿á®Üá° Êæã¨Üȯí¨ÜÆã PæãÇæWÝÃÜ®ã Ü g®Üî Ü áÜ ° KoÊÜ®áÜ ° ñÝÙæÀ ¾ áí¨Ü Kvæãà| (C¹Å¿á ¨ÜãÃÜËvÜáñݤ®æ. PæãÆáÉÊÜÊÜ®Üã BX¨Ýª®æ. g®ÜÃÜ®Üá° 12:1). ¨æàÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾®Üá° ÓÜÊÜáê¨Üœñæ æ ÚÓÜÆá ÖæàWæ ÊÜÞñÜ®Ývܸàæ Pæí¨Üá ÊÜáñÜᤠ±ÜÃÜÇæãàPÜ¨Ü BÎàÊÝì¨Ü¨æãvÜ®æ A®æàPÜ ¸ÝÄ ®Ý®Üá ÊÜáÃÜ|¨Üíb®ÜÈÉ ÊæãàÓÜWã Ü È Ü ,É BÎàÊÝì¨Ü ÊÜÞvÜáÊÜ®Üá. ®Üvæ¨Üá ÖæãàX¨æªà®æ. ±ÜÅ£¸ÝÄ¿áã AÊܯWæ Wæ㣤¨æ (B© 3:1&5). ®ÜÃPÜ ¨ ÁãàŸ®Üá ÖæàڨܮáÜ , ""BñÜ®Ü ©à±ÜÊâÜ ®Ü®°Ü ñÜÇ¿ æ á ÊæáàÇæ ±ÜÅPÝÎÓÜᣤñáÜ ;¤ ÓÜÊìÜ ÍÜP® ¤Ü áÜ C®Ü ã ° ®Ü ® æ ã ° í ©X¨Ü ª ® Ü á '' (ÁãàŸ 29:3,5). ¨æàÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ hæãñæ C¨Ü᪠®ÜÊÜá¾®Üá° ÓÜíÃÜüÓÜáÊÜâ¨Üá Gí¥ÜÖÜ ¨æãvÜx PÝ¿áìÊÝX¨æ.

32

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org


1 ÊÜÞvÜáÊÜ ¨æàÊÜÃÜá

12 ®æÇæWæãÙÜáÛñݤ®æ

«Ý娆 : 2 PæãÄí¥Ü 4:16; PæãÇæãÓæÕ 3:10; £àñÜ 3:5; ±ÜÅPÜo®æ 21:5 B©PÝívÜ 15:1 & ¨æ à ÊÜ Ã Ü á ®Ü Ê Ü á ¾ WÜáÃÝ~¿áá AñܘPÜ ±ÜÅ£¶ÜÆÊÝX¨Ýª®æ «Ý娆 : ËÊæãà 15:2; QàñÜì®æ 28:7; þÝ®æãàQ¤ 30:5; ÁáÃæ 16:19 PæãÇæãÓæÕ 2: & QÅÓܤ ÁáàÓÜáË®ÜÈÉ þÝ®Ü¨Ü ÊÜáñÜᤠËÊæàPÜ ¯˜ ÊÜáÃæ¿ÞXÊæ «Ý娆 : ËÊæãà 31:5; þÝ®æãàQ¤ 2:6,7; ÆãPÜ 21:15; 1 PæãÄí¥Ü 1:30 C¹Å¿á 13:5 & ®ÜÊÜá¾®Üá° ñÜÂiÓÜ¨Ü ¨æàÊÜÃÜá «Ý娆 : B© 28:15; «ÜÊæãàì 31:6,8; 1 ±ÜäÊÜìPÝÆ 28:20; ÁáÖæãàÍÜáÊÜ 1:5 B© 27:28 & ¨æàÊÜÃáÜ ¯ÊÜᮾ áÜ ° ÖæàÃÜÙÊ Ü ÝX BÎàÊÜì©ÓÜáÊÜ®Üá «Ý娆 : ÁáÍÝ¿á 40:11; QàñÜì®æ 80:1; ÁãàÖÝ®Ü 10:11&15; C¹Å¿á 13:20 QàñÜì®æ 23:1 & PÜñÜì®Üá ®ÜÊÜá¾ PÜáÃÜ៮Üá «Ý娆 : ÁáÍÝ¿á 40:11; QàñÜì®æ 80:1; ÁãàÖÝ®Ü 10:11&15; C¹Å¿á 13:20 QàñÜì®æ 138:7 & ®ÜÊÜá¾®Üá° Eñæ¤àiÓÜáÊÜ ¨æàÊÜÃÜá «Ý娆 : 1 ÓÜÊÜááÊæàÆ 2:6; QàñÜì®æ 71:20; ÖæãàÍæà¿á 6:2; ÁãàÖÝ®Ü 5:21; G¶æÓÜ 2:5 QàñÜì®æ 50:15 & ®ÜÊÜá¾®Üá° PÜÐÜr©í¨Ü ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞvÜáÊÜ ¨æàÊÜÃÜá «Ý娆 : 2 ÓÜÊÜáá 22:19; QàñÜì®æ 91:15; 107:6; ÁáÃæ 15:21; ¨Ý¯ÁáàÆ 3:17 WÜÇÝñÜ 5:16 & Bñܾ¨ÜÈÉ iàËÔÄ «Ý娆 : ÁáÖæhæRàÆ 37:1&6; ÃæãàÊÜÞ 8:5,9; WÜÇÝñÜ 6:1; PæãÇæãÓæÕ 1:10,11 QàñÜì®æ 61:2 & PÜñÜì®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° Ÿívæ¿á ÊæáàÇæ CÄÓÜáÊÜ®Üá «Ý娆 : «ÜÊæãàì 32:13; QàñÜì®æ 27:5; 40:1&3; ÁáÍÝ¿á 33:16 ÁáÖæhæRàÆ 36:26 & ¨æàÊÜÃÜá ¯ÊÜáWæ ÖæãÓÜ BñܾÊÜ®Üá° ¯àvÜáÊÜ®Üá «Ý娆 : ®æÖæ 9:20; ÁáÖæ 11:19; 37:14; A±æäà 2:17,18; ÃæãàÊÜÞ 8:15

«Ý娆 : ËÊæãà 25:8; 29:45; 1 AÃÜÓÜÃÜá 6:13; gPÜ¿áì 2:10; ÁãàÖÝ®Ü 14:17 ÁáÍÝ¿á 43:19 & ¨æ à ÊÜ Ã Ü á ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáñݤ®æ «Ý娆 : «ÜÊæãàì 1:32,33; ®æÖæ 9:19; QàñÜì®æ 25:12; 1 PæãÄí¥Ü 12:31 QàñÜì®æ 81:16 & ¨æàÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾®Üá° ñÜ겤WæãÚÓÜáñݤ®æ «Ý娆 : ¿ÞgPÜ 25:18,19; ®æÖæ 9:25; ÁáÃæ 31:14; ÊÜÞPÜì 14:15&20 ÁáÍÝ¿á 60:20 & PÜñÜì®Üá ®ÜÊÜá¾ ¸æÙÜPÝX¨Ýª®æ «Ý娆 : QàñÜì®æ 27:1; ËáPÜ 7:8; ÊÜáñݤ¿á 4:12&16 QàñÜì®æ 55:22 & PÜñÜì®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ±ÜÃÝíŸÄÓÜáñݤ®æ «Ý娆 : 2 ÓÜÊÜááÊæàÆ 22:19; QàñÜì®æ 20:2; 146:9; ÁáÍÝ¿á 31:5 QàñÜì®æ 84:7 & PÜñìÜ ¯í¨Ü ŸÆ©í¨Ü ŸÆ «Ý娆 : QàñÜì®æ 29:11; ÖÜŸºPÜãRPÜ 3:19; 2 PæãÄí¥Ü 12:9; µÈ²³ 4:13 «ÜÊæãàì 32:13 & ¯àÊÜâ E®Ü°ñܨÜÈÉ ÓÝWÜáÊÜíñæ PÜñÜì®Üá ÊÜÞvÜáÊÜ®Üá «Ý娆 : 1 ÓÜÊÜáá 2:8; ÁãàŸ 36:7; QàñÜì®æ 89:20&27; ÁáÍÝ¿á 33:15,16 B© 12:2 & ¨æàÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾ ÖæÓÜÃÜ®Üá° ¨æãvÜx¨ÝX ÊÜÞvÜáÊÜ®Üá «Ý娆 : «ÜÊæãàì 28:1; ÁáÖæãàÍÜáÊÜ 3:7; 4:14; 1 ±ÜäÊÜìPÝÆ 11:20,21 «ÜÊæãàì 33:27 & ¨æàÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾ BÍÜÅ¿áXÄ¿ÞX¨Ýª®æ «Ý娆 : 2 ÓÜÊÜááÊæàÆ 22:3; QàñÜì®æ 9:9; 18:2; 46:1; ÁáÃæ 17:17; ÁãàÊæàÆ 3:16 AÃÜ |  6:24 & PÜ ñ Ü ì ®Ü á ¯ÊÜ á ¾ ® Ü á ° BÎàÊÜì©ÓÜáÊÜ®Üá «Ý娆 : B© 22:17; «ÜÊæãàì 2:7; 2 ÓÜÊÜáá 6:11,12; C¹Å¿á 6:14 aæ¶Ü®Ü 3:15 & ¯àÊÜâ C®Üá° ÊÜááí¨æ ®ÝÍÜ®ÜÊÜ®Üá° ®æãàvÜáÊÜâ©ÆÉ

ÁáÍÝ¿á 41:15 & GÆÉÊÜ®Üá° ÖæãÓܨÜá

2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

¿ÞPæãàŸ 4:5 & Bñܾ®Üá ®ÜÊÜá¾ÈÉ

13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

«Ý娆 : 1 ±Ü ä ÊÜ ì 4:10; QàñÜ ì ®æ 41:1; 121:7; A±æäà 18:10 ÃæãàÊÜÞ 8:28 & GÇÝÉ ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° ¨æàÊÜÃÜá JÙæÛ¿á¨Ü®Üá° ÊÜÞvÜáñݤ®æ «Ý娆 : B© 50:20; ®æÖæ 2:18; QàñÜì®æ 119:122 1 ±æ à ñÜ Å 2:24 & ÊݘWÜ Ù Ü ® Ü á ° WÜá|±ÜwÓÜáÊÜ ¨æàÊÜÃÜá «Ý娆 : 2 AÃÜÓÜÃÜá 20:5&7; ÁáÍÝ¿á 53: 1&5; 57:18,19; ÁáÃæ 33:6 B© 12:3 & ¯ÊÜá¾ ÓÜíñÜ£¿áÊÜÃÜá BÎàÊÜì©ÓÜƳvÜáÊÜÃÜá «Ý娆 : B© 28:4; «Ü Ê æ ã àì 7:11&14; QàñÜì®æ 37:21&26; 112:1&3; ÁáÍÝ¿á 65:17&23 þÝ®æãàQ¤ 8:17 &¨æàÊÜÃáÜ ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ²Å࣠ÊÜÞvÜáñݤ®æ «Ý娆 : ËÊæãà 33:11; ÁáÍÝ¿á 43:4; ÁáÃæ 31:3; ÊÜáñݤ¿á 26:50; ÁãàÖÝ®Ü 15:15 ÃæãàÊÜÞ±ÜâÃÜ 8:26 & ®ÜÊÜá¾ ŸÆ×à®Ü ñæWÙÜ È Ü É BñÜ® ¾ áÜ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáñݤ®æ «Ý娆 : «ÜÊã æ àì 31:6,7; ÁáÖæãàÍÜáÊÜ 1:1&9; 1 ±ÜäÊÜì 28:20; 2 ±ÜäÊÜì 14:11 þÝ®æ ã àQ¤ 3:6 & PÜ ñ Ü ì ®Ü á ®Ü Ê Ü á ¾ ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° ¯¨æàìÎÓÜáÊÜ®Üá «Ý娆 : 1 ÓÜÊÜáá 12:23; 2 ÓÜÊÜáá 22:33; QàñÜì®æ 5:8; 18:32; þÝ®æãàQ¤ 3:6; 4:11; ÁáÍÝ¿á 45:2,13 ÁáÍÝ¿á 60:15 & ¨æàÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾®Üá° ÓÜíñæãàÐÜ»ÜÄñÜÃܮݰX ÊÜÞvÜáñݤ®æ «Ý娆 : ®æÖæ 8:10; QàñÜì®æ 43:4; ÁáÍÝ¿á 62:5; 65:19; ÖÜŸºPÜãRPÜ 3:18 QàñÜì®æ 145:18 & PÜñÜì®Üá ®ÜÊÜá¾ ÖÜ£¤ÃÜÊÝXÁáà C¨Ýª®æ «Ý娆 : «Ü Ê æ ã àì 4:7; QàñÜ ì ®æ 34:18; 119:151; µÈ²³ 4:5 QàñÜì®æ 146:9 & ñÜí¨æÀáÆɨÜÊÜÄWæ ¨æàÊÜÃÜá ÓÜÖÝ¿áPÜ®ÝX¨Ýª®æ «Ý娆 : «ÜÊæãàì 16:11; QàñÜì®æ 10:14,18; ÁáÃæ 49:11; ÁãàÖÝ®Ü 14:18; ÖæãÍæà¿á 14:3

23 24 25 26 27 28 29 30 31

www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

33


How is HEAVEN? What does God do in HEAVEN? What happens in Hell? Can man talk to God; and can God answer him, face to face, even today?

This book provides a powerful insight to these deep, soulsearching questions so frequently asked. It challenges the reader to dare to believe the Word of God about the reality of our ultimate destination –HEAVEN. Rs.170/(including postal charges)

34

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org

To get a copy you can send the amount in the favour of

“True Friend Management Support Services”, through money order/Demand draft to, 72, Rajaji Salai, Chennai -600001 and get it by post. For details, contact: +91 9500155588 For online orders: www.truefriendshoppe.com


D ÇæãàPܨÜÈÉ ÖÜáqrÃÜáÊÜ ±ÜÅ£Á㟺 ÊÜá®ÜáÐܯWæ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÓÜÌ»ÝÊÜËÃÜáñܤ¨æ. ¨æçÊÜ»ÜQ¤¿ááÙÜÛ iàËñÜ iàËÔ¨ÜÃÜã ÓÜÖÜ, AÊÜÃÜá ¸æàÃæ¿áÊÜÄí¨Ü ¸æàÃæ CÃÜáñݤÃæ. H®æà BXÃÜÈ, ±ÜÅ£Á㟺ÃÜã ±ÜÅ£ ©®Ü ÖÝ¨Ü á Öæ ã àWÜ á ÊÜ PÜ Ð Ü r W Ü Ù Ü ® Ü á ° ÊÜ á ñÜ á ¤ ÖæãàÃÝoWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÓÜÆá ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü PÜÃÜÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜá CÆÉ. ŸvÜñܮܨÜÈÉ ¨Üá@UÓÜᣤÃÜáÊÜ A®æàPÜÃÜá ""®Ü®Ü° ±ÜÄÔ§£ ¿ÞÊÝWÜ Ÿ¨Ü Ç ÝWÜ á ñÜ ¤ ¨ æ ? '' Gí¨Ü á WæãàÙÝvÜᣤÃÜáñݤÃæ. Pèoáí¹PÜ ÓÜÊÜáÓæ ¿áÈÉ ÔÆáQPæãíwÃÜáÊÜÊÜÃÜá PÜ~¡àÃÜá ÓÜ á ÄÓÜ á ñݤ , ""®Ü Ê Ü á ¾ iàËñÜ AÃÜ Ù Ü Æ á AÊÜPÝÍÜ˨æÁãà?'' Gí¨Üá BÇæãàbÓÜá £¤ Ã Ü á ñݤ à æ . B¨Ü ª Ä í¨Ü , GÆÉ Ã Ü PÜ Ð Ü r W Ü Ù Ü á PÝ|ƳpÝrWÜ, AÊÜÃÜá D ÇæãàPܨÜÈÉ ¿ÞPæ D ÖÜáqr¨ÝªÃæ Gí¨Üá BÇæãàbÓÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ, ¨æàÊÜÄí¨Ü AÄÓÜƳorÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠBñÜ ® Ü Óæ à ÊÜ P Ü ® Ü ã B¨Ü ±èÆ®Ü á , D ÇæãàPܨÜÈÉ®Ü GÇÝÉ PÜÐÜrWÜÙÜ ÊæáàÇæ g¿á Öæãí©¨Ü®Üá ÊÜáñÜᤠñܮܰ iàËñÜ¨Ü AíñÜ ©ÊÜÓÜWÜÙÜÈÉ ×àWæ ÖæàڨܮÜá, ""ÍæÅàÐÜu ÖæãàÃÝoÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨æªà®æ, ®Ü®Ü° KoÊÜ®áÜ ° PÜvWæ Ý~Ô¨æઠ®æ, QÅÓ®¤Ü íÜ ¹Pæ¿á®Üá° PݱÝwPæ ã íw¨æ ª à ®æ ; ¯à£ÊÜ í ñÜ Ä Wæ

¨æãÃÜPáÜ ÊÜ g¿áÊÜÞÇæ¿áá ÊÜááí¨æ ®Ü®WÜ æ st œ Ê ÝX¨æ ; A¨Ü ® Ü á ° ¯à£¿ááÙÜ Û ®Ý¿ޘ±Ü £ ¿ÞXÃÜ á ÊÜ PÜ ñ Ü ì ®Ü á B ©®Ü¨È Ü É ®Ü®WÜ æ PæãvÜáÊÜ®áÜ ; ®Ü®WÜ æ ÊÜÞñÜÅÊÆ Ü ¨ É æ ñܮܰ ±ÜÅñÜÂûÜñæ¿á®Üá° ²Åà£ÓÜáÊÜÊÜÃæÆÉÄWÜã PæãvÜáÊÜ®Üá.'' (2 £Êæã¥æ 4:7,8)

C¨ÜÄí¨Ü ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, ñܮܰ hæãñæ ÓæàÊæ ÊÜÞw¨Ü ®Üí¹Pæ¿á ¯gÊÝ¨Ü ÊÜáWÜ®Ý¨Ü £Êæ ã ¥æ W æ AÊÜ ® Ü á ŸÃæ ¨ Ü ®Ü í ¹Pæ ¿ á ÊÜ Þ ñÜ á WÜ Ú í¨Ü Æ ã, ®ÝÊÜ â ÓÜ Ö Ü D Çæ ã àPÜ ¨ Ü È É ¿ áã ÓÜ Ö Ü D ñÜ Ã Ü Ö Ü ¨ Ü g¿áWÜ Ù Ü ® Ü á ° ÓÜ Ë ¿áŸÖÜ á ¨Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ A¨Ü®Üá° WÜÚÓÜÆá ¸æàPÝ¨Ü ÊÜÞWÜìWÜÙÜ®Üá° ®ÝÊÜâ A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. ""GÇæç ¨æàÊÜÃÜ ÊÜá®ÜáÐÜ®æà, ¯à®Ý¨ÜÃæãà CÊÜâWÜÚWæ ¨ÜãÃÜÊÝXÃÜá; ¯à£ »ÜQ¤ ®Üí¹Pæ ²Å࣠ԧ Ã Ü b ñÜ ¤ ÓÝ£Ì P Ü ñ Ü Ì CÊÜ â WÜ Ù Ü ® Ü á ° ÓÜ í ±Ý©ÓÜ á ÊÜ ¨ Ü P æ R ±Ü Å ¿ÞÓÜ ± Ü v Ü á . QÅÓܤ®Üí¹Pæ¿ááÙÜÛÊÜÃÜá ÊÜÞvÜñÜPÜR ÍæÅàÐÜu ÖæãàÃÝoÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜá, ¯ñÜ iàÊÜÊÜ®Üá° ×w¨ÜáPæãà; A¨ÜPÝRX ¨æàÊÜÃÜá ¯®Ü°®Üá° PÜè æ ®Ü áÜ , ÊÜáñÜᤠ¯à®Üá A®æàPÜ ÓÝüWÜÙÜ ÊÜááí¨æ JÙæÛà ±ÜÅ£þæ¿á®Üá° ÊÜÞw©¿áÇÝÉ.'' (1 £Êæã¥æ 6:11,12)

Öè¨Üá, ¯gÊÝ¨Ü QÅÔ¤à¿á iàËñÜÊÜâ ÖæãàÃÝ oWÜ Ú í¨Ü ñÜ á í¹ÃÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . "®ÝÊÜ â PÜáw¨Üá, £í¨Üá ÓÜíñæãàÐÜÊÝXÃæãà|' Gí¨Üá D ÇæãàPÜ¨Ü Äà£Wæ A®ÜáÓÜÄÔPæã ÙÜáÛÊÜÊÜÃÜ iàËñÜ ÊÜáñÜᤠñÜÊÜá¾ ÍÝÄàÄPÜ ÖÝWÜ ã AÊÜ Ã Ü ÊÜ á ®Ü Ô Õ ® Ü BÍæ W Ü Ù Ü ® Ü á ° ±ÜäÃæçÓÜáÊÜÊÜÃÜá D ÇèQPÜ iàËñÜÊÜâ ŸÖÜÙÜ ÊÜááSÂÊÝX¨æ Gí¨Üá Aí¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜÊÜÃÜ iàËñÜÊÜâ ¿ÞÊÜâ¨æà PÜÐÜrËÆÉ©ÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨Ü à æ , QÅ Ó Ü ¤ ® Ü ¯gÊÝ¨Ü »Ü P ݤ © WÜ Ù ÝX iàËÓÜáÊÜÊÜÃÜá A®æàPÜ ñæãí¨ÜÃæ ÊÜáñÜᤠPÜ Ð Ü r W Ü Ù Ü ®Ü v Ü á Êæ ÖÝ¨Ü á Öæ ã àWÜ ¸ æ à PÝ XÃÜáñܤ¨æ. ""®ÝÊÜâ ŸÖÜá ÓÜíPÜoWÜÙÜ®Üá° ñÝÚ ¨æàÊÜÃÜ ÃÝg¨æãÙÜWæ ÓæàÃܸàæ PæퟨÝX GaÜÄc Pæ¿á ÊÜÞñÜ®Üá° ÖæàÚ QÅÓܤ®Üí¹Pæ¿áÈÉ Ô§ÃÜÊÝXÄÅ Gí¨Üá AÊÜÃ®Ü áÜ ° «æç¿áìWæãÚÔ¨ÜÃáÜ .'' (A±æäà PÜêñÜ 14:22)

""®ÝÊÜ â Öæ ã àÃÝvÜ á ÊÜ ¨ Ü á ÊÜ á ®Ü á ÐÜ Â ÊÜ Þ ñÜ Å ¨Ü Ê Ü Ã Ü ÓÜ í WÜ v Ü Ê Ü Æ É ; ÃÝgñÜ Ì W Ü Ù Ü ÊæáàÇæ¿áã A˜PÝÃÜWÙÜ Ü ÊæáàÇæ¿áã D

www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

35


Aí«ÜPÝÃÜ¨Ü ÇæãàPݘ±Ü£WÜÙÜ ÊæáàÇæ¿áã BPÝÍÜ ÊÜáívÜƨÜÈÃÉ áÜ ÊÜ ¨ÜáÃÝñÜW¾ ÙÜ Ü Óæà®æ¿á ÊæáàÇæ¿áã ®ÝÊÜâ ÖæãàÃÝvÜáÊÜÊÃÜ ÝX¨æઠÊæ.'' (G¶æÓÜ 6:12)

®ÜÊÜá¾ GÇÝÉ ÓÜíPÜÐÜrWÜÙÜ®Üá° gÀáÔ D Çæ ã àPÜ ¨ Ü È É ¿áÍÜ Ô Ì »Ü Ä ñÜ iàËñÜ iàËÓÜÆá; PÜñÜì®Ý¨Ü ÁáàÓÜá訆 hæãñæ IPܨÜÈɨÜ᪠±ÜÃÜÇæãàPÜ ±ÜÅÊæàÎÔ ¯ñÜ iàËñÜ Öæãí©PæãÙÜÛÆá; D ÊÜÞWÜìWÜÙÜÈÉ ®Ü v æ ¨ Ü á g¿á»Ü Ä ñÜ Ê Ý¨Ü iàËñÜ iàËÓÜÆá ÓÜíñÜ ±èÆ®Üá £Úst ¨æçËPÜ ÊÜÞWÜìWÜÙÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ®æãàwPæãÙæãÛà|.

PÜ×ñÜ®Ü ÊÜáñÜᤠÊæçÊÜá®ÜÓÜáÕ ñÜÃÜáñܤ¨æ. JŸº ²Å¿á ñÝÀá¿á ñÜ ® Ü ° ÊÜ á WÜ ® Ü ® Ü á ° ¯à£ÊÜí£Pæ¿á ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ¸æÙÔæ ¨ÜÃáÜ . AÊÜ®áÜ aæ®Ý°X K© PæÆÓÜ ÔQR¨Ü ÊæáàÇæ BPæ AÊܯWæ ÓÜ ã PÜ ¤ ÓÜ í WÝ£¿á®Ü á ° ÖÜ á vÜ á Q AÊÜ ® Ü ÊÜá¨ÜáÊæ¿á®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . ÖÜávÜáX¿áã ÓÜÖÜ ¯à£ÊÜ í £Pæ ¿ á ÊÜ Þ WÜ ì WÜ Ù Ü È É ®Ü v æ ¨ Ü Ù Ü á . Pèoáí¹PÜ ±ÝÅ¥Ü ì ®æ ¿ áÈÉ ¨æ à ÊÜ Ã Ü ® Ü á ° ÖÜávÜáPÜáÊÜâ¨ÜÃÈ Ü É ÊÜáñÜᤠÓÜñÂÜ Êæà¨Ü K¨ÜáÊÜâ¨ÜÃÈ Ü É BPæ ¿á¥Ýì¥ÜìÊÝX C¨ÜªÙÜá. B¨ÜÃæ ©®ÜWÜÙÜá Öæãà¨Ü¨íÜ ñæ, BPæ ÍÝÄàÄPÜ BÇæãàaÜ®Wæ Ú Ü Wæ ÓÜÙ§ Ü

¯à£ÊÜí£Pæ¿á ÊÜÞWÜì

¯àÊÜâ D ñÜÃÜÖÜ¨Ü ÍÝÄàÄPÜ

ÃÝÖÜ Ÿ Ùæ í Ÿ Öæ í WÜ Ó Ü á hÝÃÜ ñ Ü Ì ¨ Ü È É C¨ÜªÃÜã ÓÜÖÜ, ¨æàÊÜÃÜ®Üá° PæãívÜÊÜÃÜ®Üá° BPæ ÊÜá®Ü±ÜäÊÜìPÜÊÝX ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞw¨ÝWÜ, BPæ B JÙæÛ¿á PÜê£WÜÚí¨Ü ¯à£ÊÜíñÜÙæí¨Üá G~ÓÜ Æ ³ o r Ù Ü á (¿ÞPæ ã àŸ 2:25). B¨ÜĪ í¨Ü, ®ÝÊÜâ ¯à£ÊÜí£Pæ¿á ÊÜÞWÜìÊÜ®áÜ ° A®ÜáÓÜÄÔPæãívÜá ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá GÐÜár ÊÜááSÂÊݨܨݪX¨æ! ®ÜÊÜá¾ "ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÓÜÖÜ ÓÝü ®Üáw¿ááñܤ¨æ; AÊÜÃÜ ÁãàaÜ®æWÜÙÜá ÊÝ©±Ü Å £ÊÝ©WÜ Ù Ü í ñæ & C¨Ü á ñÜ ± æ ³ í ¨Ü á ñܱܳÆÉÊæí¨Üá ÓÜãbÓÜáñܤ¨æ' (ÃæãàÊÜÞ±ÜâÃÜ 2:15; 1 ÁãàÖÝ®Ü 3:20). ¯à£ÊÜí£Pæ¿á ¯¨æ ã àìÑ¿Þ¨Ü ÊÜ Þ WÜ ì ÊÜ ® Ü á ° ®ÝÊÜ â BÄÓæ ã à|. C¨Ü á ¨æ à ÊÜ Ã Ü ¨Ü ê Ñr ¿ áÈÉ ÊæáaÜácWæ¿Þ¨Ü¨ÝªX¨æ.

PæãvÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, A¨Üá

36

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org

"".. ¯àÊÜâ Jí¨Üá ÊæàÙæ ¨æàÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ¿áá¨Üœ ÊÜÞvÜáÊÜÊÃÜ ÝX PÝ~ÔPæãíwàÄ.'' (A±æäà PÜêñÜ 5:39)

""ÊÜá®ÜáÐÜ®Üá QÅÁáWÜÚí¨Ü ¯à£ÊÜíñÜ®íæ ¨Üá ¯|ìÀáÓÜ Æ ³ v Ü á ñݤ ® æ à Öæ ã ÃÜ ñ Ü á ŸÄà ®Üí¹PæÀáí¨ÜÆÊ É íæ ¨Üá ®æãàvÜᣤàÄ'' (¿ÞPæãàŸ 2:24)

ÍÜÄàÃÜ©í¨Ü EípÝ¨Ü A®ÝÊÜÍÂÜ PÜÊÝ¨Ü BÇæãàaÜ®æWÜÙÜá ®ÝÊÜâ ¨æàÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ A®æ à PÜ ÓÜ í WÜ £ WÜ Ù Ü á ÊÜ Þ vÜ ¸ æ à Pæ í ¨Ü á Öæ à ÙÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . ®ÝÊÜ â GÆÉ Ã Ü ÓÜ í WÜ v Ü ÓÜ Ê Ü Þ «Ý®Ü © í¨Ü CÃÜ ¸ æ à Pæ í ¨Ü á ®Ü Ê Ü á ¾ ÊÜá®ÜÓÝü¿áá ÖæàÙÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃÜã ÓÜÖÜ, ÍÝÄàÄPÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ ®ÜÊÜáWæ ÊæçÃÜñÜÌ, ¨æÌàÐÜñÜÌ,

ÖæaÜác E±ÜÊÝÓÜ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw¨ÜÃÜá, ÊÜáñÜᤠD ñÝÀá¿áá PÜ ñ Ü ì ®Ü ® Ü á ° Ÿ¿áÔ ñÜ ® Ü ° ÓæãÓæ¿áÈɨªÜ ÍÝÄàÄPÜ BÇæãàaÜ®Wæ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜáñÜᤠPÜêñÜÂWÜÙ®Ü áÜ ° ÁáàÓÜá訆 ÖæÓÄÜ ®ÜÈÉ ñæW¨ æ áÜ ÖÝPÜÆá ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw¨ÜÃÜá (µÈ²³ 2:10). B ñÝÀá¿á ±ÝÅ¥ìÜ ®æWÙÜ ®Ü áÜ ° BÈst PÜñìÜ ®Üá, B ²Å¿á ÊÜáWÜÙÜ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ PÝ¿áì ÊÜÞvÜᣤ¨Üª ÍÝÄàÄPÜ ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° ÊÜááĨÜá ÖÝQ¨Ü®Üá. Jí¨Ü á ©®Ü , ¿ÞÊÜ BÓÜ Q ¤ À áÆÉ ¨ æ BPæ ÓÜñÂÜ Êæà¨Ü樆 áÜ ° ñæW¨ æ áÜ PæãívÜá K¨ÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÙáÜ . D PæÙXÜ ®Ü ÊÝPÜ BPæ¿á PÜ~®¡ Ü ÊÜááí¨æ Ÿí©ñÜá:

ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá.

BPæ¿á GÇÝÉ ¨ÜáÐÜr ®ÜvÜñæ¿áá BPæ¿á ÊÜ á áí¨æ Ÿí©ñÜ á . BPæ B ÓÜ § Ù Ü ¨ Ü È É Êæã|PÝÆãÄ, PÜ~¡àÃÜá ÓÜáÄÔ PÜñÜì®Ü®Üá° BñÜáPæãívÜÙÜá (¯à£ÊÜí£Pæ¿á ÊÜÞWÜì). PÜ ê ±æ ¿ áÈÉ IÍÜ Ì ¿ áìÊÜ â ÙÜ Û PÜ ñ Ü ì ®Ý¨Ü ÁáàÓÜ á , BPæ ¿ á®Ü á ° ûÜ Ë áÔ, BPæ ¿ á iàËñÜÊÜ®Üá° ±Üâ®Ü@ ÓÜıÜwԨܮÜá. ÇæãàPÜÊÜâ Pæ ã vÜ ¨ Ü í ñÜ Ö Ü ¨æ ç ËPÜ ÓÜ Ê Ü Þ «Ý®Ü B PÜáoáíŸÊÜ®Üá° BÊÜÄÔñÜá.

¯àvÜñæãvÜX¨ÜÙÜá. JÊæá¾ BPæ Pèoáí¹PÜ BÎàÊÝì¨Ü W Ü Ù Ü ® Ü á ° ÓÜ í ±Ü ä |ìÊÝX Öæãí©PæãívÜ ®ÜíñÜÃ,Ü BPæ PÜñìÜ ®Ü ÊÝPÜÂWÜÙ®Ü áÜ ° K¨ÜáÊÜâ¨Üá A¥ÜÊÝ BñܮܮÜá° Ÿ¿áÓÜáÊÜâ¨Ü®Üá° PÜÅÊáæ à|ÊÝX ÊÜáÃæñáÜ ¹orÙáÜ . D AÊÜPÝÍÜPÝRX PÝ¿áᣤ¨Üª ÓæçñݮܮÜá BPæWæ A®ÝÊÜÍÜÂPÜÊÝ¨Ü ÊÜáñÜᤠ¨ÜáÐÜr BÇæãàaÜ®Wæ ÙÜ ®Ü áÜ , iWÜá±æ¿ Õ á BñÜ,¾ ÊæçÃÜñÌÜ ÊÜáñÜá PÜ×ñÜ®¨ Ü Ü BÇæãàaÜ®¿ æ á®Üá° ñÜí¨Ü®áÜ . AÈÉ ¿ áÊÜ Ã æ W Ü ã ÓÜ Ê Ü Þ «Ý®Ü P Ü Ã Ü Ê ÝX C¨Ü ª PÜáoáퟨÜÈÉ DWÜ WÜÈ¹È EípÝWÜÇÝÀáñÜá. A¨ÜÃÆ Ü ãÉ, BPæ ñÜ®°Ü Añæ¿ ¤ á®Üá° PÜívÜá BPæ¿á®Üá° A®ÝÊÜÍÂÜ PÜÊÝX ®æãàÊÜâ ÊÜÞvÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÙáÜ . B ŸvÜ ñÝÀá BPæ¿á PÜêñÜÂWÜÚí¨Ü £àÃÜ ÊÜá®ÜWáÜ í©¨ÜÙª áÜ . B¨ÜÃã Ü ÓÜÖÜ BPæ Êæã¨ÜÈXíñÜ

²Å¿á ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿áÃæà, ¯àÊÜä ÓÜÖÜ D ñÜ Ã Ü Ö Ü ¨ Ü ÍÝÄàÄPÜ ÊÜ á ®Ü Ó Ü Õ ® Ü á ° Öæ ã ñÜ á ¤ P æ ã ívÜ á ¯ÊÜ á ¾ ÖÜ ê ¨Ü ¿ á¨Ü È É ÊæçÃÜñÜÌÊÜ®Üá° CoárPæãíw©ªàÃæãà? C¨Üá ¯à£ÊÜí£Pæ¿á ÊÜÞWÜìÊÜÆÉ. B¨ÜÃæ ¯àÊÜâ D ñÜÃÖ Ü ¨ Ü Ü ÍÝÄàÄPÜ ÊÜá®ÜÓ® Ü áÜ ° ñæW¨ æ áÜ ÖÝQ Bñܾ¨Ü ÊÜá®ÜÔÕWæ ÓܧÙÜ PæãorÃæ, A¨Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ¯à£ÊÜí£Pæ¿á ÖÝ©¿áÈÉ ñæWæ¨ÜáPæãívÜá Öæ ã àWÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . ÓÜ Ê Ü Þ «Ý®Ü ÊÜ á ñÜ á ¤ iàÊÜ (ÃæãàÊÜÞ±ÜâÃÜ 8:6) Öæãí©PæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPæR A¨Üá ¨ÝÄ ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. ÃÝÖÜŸÙÜá ÊÜáñÜᤠD ÊæáàÇæ £Úst ÖÜávÜáX¿áã ÓÜÖÜ D ¨æ ç ËPÜ ÊÜ Þ WÜ ì ÊÜ ® Ü á ° BÄÔ¨Ü Ã Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ AíñܨÜÈÉ ¯à£ÊÜíñÜÃÝX ÊÜÞvÜÆo ³ à r áÜ . D ÊÜ Þ WÜ ì ÊÜ ® Ü á ° A®Ü á ÓÜ Ä ÔÄ ÊÜ á ñÜ á ¤ ¯à£ÊÜí£Pæ¿á ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ®ÜvæÀáÃÜá ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜÞ«Ý®ÜPÜÃÜÊÝ¨Ü iàËñÜÊÜ®Üá° A®Üá»æãàXÔÄ.

ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° ¹ÓÝw Bñܾ®Ü ÊÜá®ÜÔÕWæ ÓܧÙÜ ¯ÊÜá¾®Üá° ¯à£ÊÜí£Pæ¿á ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ñæWæ¨ÜáPæãívÜá


ÓÜíñÜáÑrÓ× Ü ñÜÊÝ¨Ü »ÜQ¿ ¤ á ÊÜÞWÜì ""ÓÜíñÜáÑrÓ× Ü ñÜÊÝ¨Ü »ÜQ¿ ¤ áá ¨æãvÜx ÇÝ»ÜÊàæ ÓÜÄ.'' (1 £Êæã¥æ 6:6)

D ÊÝPÜ嬆 ±ÜÅPÝÃÜ, ®ÜÊáÜ Wæ £®ÜÆ ° á ÊÜáñÜᤠŸpæ r «Ü Ä ÓÜ Æ á C¨Ü ª à æ ÓÝPÜ á Gí¨Ü á ñÜ겤¿ááÙÜÛÊÜÃÝXÃæãà|. B¨ÜÃæ ÖÜ|¨ÝÓæ ÊÜáñÜᤠÓÜPÜÆË«ÜÊÝ¨Ü PæorñÜ®Ü Ë¨ÜªÃæ, A¨Üá ®ÝÊÜâ ®Üí¹PæÀáí¨Ü ¨ÜãÃÜ ÓÜĨÜá "A®æàPÜ Êæà¨Ü®æWÜÙÜá ®ÜÊÜá¾®Üá° £Ë¿ááñܤ¨æ' Gí¨Üá ±èÆ®Ü ÊÜáãÆPÜ ÓÜñÜÂÊæà¨ÜÊÜâ ®ÜÊÜáWæ GaÜcÃÜ PæãvÜáñܤ¨æ (1 £Êæã¥æ 6:10). ""×àXÃÜáÊܨÄÜ í¨Ü, ¯àÊÜâ Êæã¨ÜÆá ¨æàÊÜÃÜ ÃÝgÂPÝRX¿áã ¯à£WÝX¿áã ñÜÊPÜ ± Ü w Ü Ä. CÊÜ â WÜ Ù Ü PÜ ã vÜ AÊæ Æ É Ê Ü ä ¯ÊÜ á Wæ ¨æãÃÜPáÜ ÊÜÊâÜ .'' (ÊÜáñݤ¿á 6:33)

ÊÝPÜ Â WÜ Ù Ü ±Ü Å P ÝÃÜ , ®ÝÊÜ â ¸æ à vÜ á ÊÜ ¨ÜÜQRíñÜÆã ÁãàbÓÜáÊܨÜQRíñÜÆã AñÜ ˜PÜ Ê Ý¨Ü ¨ Ü ª ® Ü á ° PÜ ñ Ü ì ®Ü á ÊÜ Þ vÜ Æ á ÍÜ P Ü ¤ ® ÝX¨Ýª ® æ ÊÜ á ñÜ á ¤ AñÜ Â ˜PÜ Ê Ý¨Ü ÇÝ»ÜWÜÙÜ®Üá° PæãvÜáñݤ®æ Gí¨Üá ÖæàÙÜáñܤ¨æ (G¶ææÓÜ 3:20). PÜñÜì¯í¨Ü D »ÝWÜÂÊÜ®Üá° Öæ ã í¨Ü á ÊÜ Ÿ¨Ü Æ á ®Ü Ê Ü á ¾ ÓÜ Ì í ñÜ ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÚí¨Ü, þÝ®Ü ÊÜáñÜᤠŸÆ©í¨Ü IÍÜ¿ Ì áìÊÜ®áÜ ° WÜÚÓÜÆá ®ÝÊÜ⠿ᣰԨÝWÜ, ñæãí¨ÜÃWæ ÙÜ áÜ ñÜÇæ JvÜáñx Ê ¤Ü .æ C®æãí° ¨Üá PÜv,æ ®ÝÊÜâ ¨æàÊÜÃÜ »Ü¿á»ÜQ¤Àáí¨Ü ®Üvæ¨Üá, ""PÜñÜì®æà, ®Ü®Ü° ÖÜê¨Ü¿á¨æãÙÜWæ ¸Ý, ®Ü®Ü° Pæ ç ×w¨Ü á ®Ü v æ Ó Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ ¯®Ü W æ ÊæáaÜácWæ¿Þ¨Ü ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜíñæ ÊÜÞñÜÅÊæà ®ÜvæÓÜá'' Gí¨Üá PæàÚPæãívÜá ®ÜvæÁãà|. C¨ÜáÊæà ¨æçÊÜ »ÜQ¤¿ááÙÜÛ ÊÜ Þ WÜ ì ÊÝX¨æ ÊÜ á ñÜ á ¤ ¨æ à ÊÜ Ä Wæ ÊæáaÜácWæ¿ÞX¨æ. ¨æ à ÊÜ Ã Ü Óæ à Êæ ¿ á®Ü á ° ÊÜ Þ vÜ á £¤ Ã Ü á ÊÜ JŸº ÔŒ à ¿á®Ü á ° ®Ý®Ü á »æ à q ÊÜ Þ w¨æ ® Ü á . ¿åèÊÜ®ÓÜ Ú §Ü ¨ÝªW,Ü BPæ ñÜ®WÜ æ CÐÜË r ¨Üíª ñæ, ñÜ®®°Ü áÜ ° B«Üá¯PÜ ÄࣿáÈÉ AÆíPÜÄÓÜáPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá ÊÜáñÜᤠGÇÝÉ ñÜÃÜÖÜ¨Ü ÖæãÆÓÜá ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° K¨Üáñݤ, ""ñܮܰ ÖÜê¨Ü¿á¨Ü ÊÜÞWÜìWÜÙÜÈÉ ÊÜáñÜᤠPÜ~¡®Ü ¨ÜêÑr¿áÈÉ ®Üvæ¿áᣤ¨ÜªÙÜá'' (±ÜÅÓÜíX

11:9). B¨ÜÃæ BPæ PÜÅÊáÜ ÊÝX »Ý®ÜáÊÝÃܨíÜ ¨Üá ÓÜ»æWæ ÖæãàWÜᣤ¨ÜªÃÜá.

BPæ¿á JÙÜX®Ü

vÜíŸ BPæ¿á®Üá° ¹oár ÖæãàÀáñÜá.

BPæ¿á ÖÜê¨Ü¿á¨Ü ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° PÜívÜ PÜñìÜ ®Üá,

""'×àXÃÜÇÝX ¿ÞÊܮݨÜÃÜã QÅÓܤ®ÜÈɨܪÃæ AÊÜ®Üá ®ÜãñÜ®Ü ÓÜêÑr¿Þ¨Ü®Üá. CWæãà, ±ÜäÊÜìÔ§£ ÖæãàX GÇÝÉ ®ÜãñÜ®Ê Ü ÝÀáñÜá.''

BPæ ñÜ®®°Ü áÜ ° ÖÜávÜáPÜáÊÜ ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° PÝñÜáÃÜ©í¨Ü

(2 PæãÄí¥Ü 5:17)

ÖÜê¨Ü¿áÊÜ®áÜ ° ¿ÞÃÜã ÓÜÖÜ ®æãàvÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ

PÝ¿áᣤ¨®ªÜ áÜ . B ©®Ü Ÿí©ñÜá! BÃÝÊÜáÊÝX ÓÝWÜᣤ¨ªÜ BPæ¿á iàËñÜÊâÜ AÇæãàÉ ÆPÜÇã æ àÉ Æ ÊÝWÜñæãvÜXñÜá. BPæ ¿ÞÊÜ ÓÜÖÝ¿áËÆÉ¨æ ±ÜÄñܲÓÜᣤ¨ÜªÙÜá. B ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ, ¿ÞÊÜ ÊÜá®ÜáÐÜ®Üá BPæWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvܨæ C¨ÝªWÜ, BPæ JíqñÜ®¨ Ü È Ü É ÊæãÃæÀávÜñã æ vÜX¨ÜÙáÜ . B

BñÜ®Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° BÓÜQÀ ¤ áí¨Ü ñæW¨ æ áÜ PæãÙÜáÊ Û âÜ ¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ ¨ÜêyÜ ®Üí¹Pæ B«ÝÄñÜÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá.

D ÊÝPÜ Â WÜ Ù Ü ±Ü Å PÝÃÜ Ê æ à , BPæ ¿ á iàËñÜ Ê Ü â ÓÜ í ±Ü ä |ìÊÝX ¨æ à ÊÜ Ä Wæ ÊæáaÜáWc ¿ æ ÞX¿áã ÓÜí±Üä|ìÊÝX¿áã ÖæãÓܨÝXñÜá¤. BPæ ""®ÜÎÔÖæãàWÜÇÝ¨Ü ÓèÊÜá ÊÜáñÜᤠÊÜáê¨Üá Bñܾ'' ÊÜ®Üá° ®æãàvÜÆá A®æàPÜÄWæ BÍÜc¿áìÊÝÀáñÜá. ²Å¿á ¿åèÊÜ®ÜÓܧ ÊÜáPÜRÙæà, B GÃÜvÜá ÊÜÓÜá¤WÜÙÜÈÉ ¯àÊÜâ ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üá° BÄÓÜáËÄ? Öæ ã ÃÜ X ®Ü ñæ ã àËìPæ ¿ á ÇèQPÜ ÊÜÞWÜìWÜÙæãà A¥ÜÊÝ ®ÜÎÔÖæãàWÜÇÝ¨Ü ¨æ ç ÊÜ » Ü Q ¤ ¿ ááÙÜ Û ÊÜ Þ WÜ ì WÜ Ù Ü AÆíPÝÃÜÊæäà? ""®ÝÊÜ â ®Ü Ê Ü á ¾ ¨æ à ÊÜ Ã Ý¨Ü PÜ ñ Ü ì ¯Wæ Êæ ã Ãæ À ávÜ á ÊÝWæ Ç ÝÉ BñÜ ® Ü á ÓÜ Ë Þ±Ü ÊÝXÁáà C¨Ýª®ÜÇÝÉ; ¸æàÃæ GÐÜár ¨æãvÜx g®ÝíWÜPÝR¨ÜÃÜã ¿ÞÊÜ ¨æàÊÜÃÜá ×àWæ ÓÜËÞ±ÜÊÝXÃÜáÊÜ®áÜ ?'' («ÜÊæãàì±Ü¨æàÍÜ 4:7)

ÓÜ Ê Ü á ¿á¨Ü È É PÜ ñ Ü ì ®Ü ²Å࣠BPæ ¿ á®Ü á ° ñÜáí¹PæãíwñÜá. ÁáàÓÜá訆 ²Åࣿá®Üá° BPæ WÜÅ×ÔPæãívÜá BPæ ñÝ®Üá C¨Üª ÓÜÙ§ ¨ Ü È Ü Á É áà Êæã|PÝÆãÄ, AÈÉ¿áÊÜÃWæ æ BPæ ÁáàÓÜá訆 ²Åࣿá®Üá° £ÃÜÓÄRÜ Ô¨ÜPª ÝRX ±ÜÄñܲԨÜÙáÜ . ñÜ®°Ü ÓÜíWÜvÜ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü PÜñìÜ ®Ý¨Ü ÁáàÓÜáËWæ BPæ ñÜ®°Ü iàËñÜ樆 áÜ ° ÓÜí±Üä|ì J²³ÔPæãorÙáÜ ÊÜáñÜᤠBñܯWæ ÖæàÚ¨ÜÙÜá, ""ÁáàÓÜáÊæà, ®Ü®Ü°®Üá° ûÜ Ë áÓÜ á ; ®Ý®Ü á ¯®Ü W æ ®Ü ® Ü ° iàËñÜ Ê Ü ® Ü á ° ÓÜí±Üä|ìÊÝX J²³ÔPæãvÜáÊæ®Üá. ¯à¯ÆÉ¨æ ¸æàÃæ ¨ÝÄ ®Ü®ÜWæ CÆÉ. ®Ü®Ü°®Üá° ®ÜvæÓÜá...'' Gí¨Üá. A¨Ý¨Ü ®ÜíñÜÃÜ BPæ¿á iàËñܨÜÈÉ Gí¥ÜÖÜ ¨æãvÜx Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ¿ÞX¨æ! BPæ¿á PÜ~®¡ Ü PÝÊÜá, ÍÜÄàÃܨÝÍæ ÊÜáñÜᤠŸ¨ÜáPÜá¸ÝÚ®Ü

¨æ à ÊÜ Ã Ü á ®Ü í ¹ BñÜ ® Ü È É »Ü ¿ á»Ü Q ¤ Àáor Ê Ü Ê Ü Ä Wæ D ÊÝWݪ ® Ü Ê Ü â A®Ü Ì ¿ á ÊÝWÜáñܨ ¤ .æ Cwà ËÍÜÌÊÜ®Üá° Eíoá ÊÜÞw¨Ü PÜñÜì®Üá ®ÜÊÜá¾ hæãñæ CÃÜáÊÜâ¨Üá Gí¥ÜÖÜ »ÝWÜÂPÜÃÜÊÝXÃÜáñܤ¨æ!

®Üí¹Pæ¿á ÊÜÞWÜì PÜ ñ Ü ì ®Ý¨Ü ÁáàÓÜ á QÅÓÜ ¤ ® Ü á »Ü¿áíPÜÃÜÊÝ¨Ü PÜÐÜrWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ÖݨÜá Öæãà¨Ü®Üá, ÎÆá¸æ¿á ÊæáàÇæ ggjƳor®Üá, ÓÜñÜᤠÖÜã|Ƴor®Üá. PÜñÜì¯WæãàÓÜRÃÜ C¨Üª A±ÝÃÜ ²Å࣠ÊÜáñÜᤠPÜêñÜýñæ¿á ÓÜÆáÊÝX, ÁáàÓÜá˯í¨Ü HÙÜá ¨æÊÜÌWÜÙÜ ×wñÜ©í¨Ü ¹vÜáWÜvæ Öæãí©¨Ü ÊÜáWÜªÆ¨Ü ÊÜáÄ¿áÙÜá, ÊÝÃÜ ¨ Ü Êæ ã ¨Ü Æ ®æ ¿ á ©®Ü PÜ ñ Ü ¤ Ç æ CÃÜáÊÝWÜÇæà ÓÜÊÜÞ˜Wæ ¸æàWÜ Öæãà¨ÜÙÜá www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

37


ÊÜ á ñÜ á ¤ B Ÿívæ PÜ Æ áÉ ÓÜ Ê Ü Þ ˜Àáí¨Ü gÃÜáXÓÜÆo ³ ¨ r áÜ ª ®æãàw BÍÜ¿ c áìÊÝÀáñÜá. ®ÜíñÜÃÜ BPæ Kw ÖæãàX C¨Ü®Üá° ÎÐÜÂÄWæ £ÚÔ¨ÜÙÜá. ±æàñÜÅ®Üá ÊÜáñÜᤠPÜñÜì®Ü ²Å¿á ÎÐÜ Â ®Ý¨Ü ÁãàÖÝ®Ü ® Ü á JpÝr X Kw ÖæãàX JÙÜWæ Öæãà¨ÜÃÜá, B¨ÜÃæ BñÜ®Ü ¨æàÖÜÊÜ®Üá° PÝ|ÈÆÉ. ŸpærWÜÙÜá aæ®Ý°X ÊÜávÜaÜƳqrñÜá¤. H®Üá B¥Üì BWܨæ, ÎÐÜÂÃÜá ×í£ÃÜáX Öæãà¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ÊÜáÄ¿áÙÜá, ×í©ÃÜ á WÜ Æ á Cbf Ó Ü ¨ æ , PÜ ñ Ü ì ®Ü á ÔWÜ ¨ Ü PÝÃÜ | , ÓÜ Ê Ü Þ ˜¿á Öæ ã ÃÜ W Ü v æ ¯íñÜ á Pæ ã ívÜ á AÙÜ á ñݤ C¨Ü ª Ù Ü á . ñÜ ® Ü ° ÊæáàȨܪ BPæ¿á ²Åࣿá®Üá° WÜÅ×st ÁáàÓÜá, BñÜ®Ü ÊÝPÜ嬆 ±ÜÅPÝÃÜ ÓÜñܤÊÜÄí¨Ü G¨Ü ª ÁáàÓÜ á , ±Ü â ®Ü Ã Ü á ñݧ ® Ü Öæ ã í©¨Ü ®ÜíñÜÃÜ Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX ÁáàÓÜá BPæWæ PÝ~ÔPæãívÜ®Üá. ÎÐÜÂÄWæ CÆÉ¨Ü B »ÝWÜ ¿ÞPæ D ŸvÜ Öæ í WÜ Ô Wæ ¿ÞPæ C©ªñæí¨ÜÃæ, ®æãàvÜ©¨ÜªÃÜã ÓÜÖÜ, BPæ BñÜ®Ü ÊæáàÇæ Cor B ®Üí¹PæÀáí¨ÜÇæà C©ªñÜá. C¨Ü®Üá° A±æäàÓÜ¤Æ ±èÆ®Üá "¯ÐÜR±ÜoÊÝ¨Ü ®Üí¹Pæ' Gí¨Üá PÜÃæ¿ááñݤ®æ (2 £Êæã¥æ 1:5,6) ""B¨ÜPÝÃÜ| ÓÝÄ¨Ü ÊÝñæì¿áá ®Üí¹PæWæ B«ÝÃÜ, B ÊÝñæìWæ QÅÓ®¤Ü Ü ÊÝPÜÂÊæà B«ÝÃÜ.'' (ÃæãàÊÜÞ±ÜâÃÜ 10:17)

PÜ ñ Ü ì ®Ü Óæ à Êæ ¿ á®Ü á ° ÊÜ Þ vÜ á £¤ ¨ Ü ª ÊÜáWÜªÆ¨Ü ÊÜáÄ¿áÙÜá, BñÜ®Ü ÊÜÞñÜáWÜÚWæ GaÜÄ c PæÀáí¨Ü PæàÚÔPæãívÜá BñÜ®Ü ÊæáàÇæ ¨ÜêyÜÊÝ¨Ü ®Üí¹PæÀáqr¨ÜªÙÜá. ¨ÜêyÜ ®Üí¹Pæ

CvÜ ¸ æ à PÝ¨Ü Ã æ BñÜ ® Ü ÊÜ Þ ñÜ á WÜ Ù Ü ® Ü á ° ÍÜ Å ¨æ œ À áí¨Ü ñæ W æ ¨ Ü á Pæ ã ÙÜ Û ¸ æ à PÝX¨æ (ÁáÖæ h æ R à Æ 3:3; ÁáÃæ Ë Þ¿á 15:16). ®ÜÊÜá¾ ¨æç®Üí©®Ü iàËñܨÜÈÉ®Ü ñæãí¨ÜÃæWÜÙÜ ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ C¨Üá ®ÜÊÜá¾®Üá° Ô§ÃÜbñܤÃܮݰX CvÜáñܤ¨æ.

PÜñìÜ ®Üá Jí¨Üá A¨Üáñ½ Ê Ü ®Ü áÜ ° ÊÜÞw¨Ü®áÜ . PæÆÊæà ©®ÜWÙÜ È Ü ,É ®Ü®°Ü ÊÜáWÜÙáÜ ÓÜÓÌ §Ü Öæãí©¨ÜÙáÜ . PæÆÊÜâ £íWÜÚ®æãÙÜWæ ®Ü®°Ü ±Ü£¿áã ÓÜÖÜ ÓÜí±Üä|ìÊÝX aæàñÜÄÔPæãívÜÃáÜ ÊÜáñÜᤠÁãàŸ®Ü ÖÝWæ PÜñìÜ ®Üá AÊÜÄWæ GÃÜváÜ ±Üoár BÎàÊÝì¨ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ¯àw ÓæàÊæ¿áÈÉ ÊÜáñÜÐ ¤ áÜ r ÊÜáÖÜñÊ Ì Ü ÝX E±ÜÁãàXԨܮáÜ .

A®æàPÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ, ®Ü®Ü° ±Ü£ ÓÜÖæãà. ©®ÜPÜÃÜ®…ÃÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° ±Üâor ÊÜáWÜÙÜá »Ü¿áíPÜÃÜÊÝX AÓÜÌÓܧÃÝX¨ÜªÃÜá. ®Ü®Ü° I¨Üá £íWÜÚ®Ü ÊÜáWÜÙÜá £àÄ ÖæãàWÜáÊÜÙÜá Gí¨Üá GÆÉÃÜã Aí¨ÜáPæãíw¨ÜªÃÜá. ®Ý®Üá ŸÖÜÙÜ ¨Üá@S¨ÜȨ É ®ªæ áÜ ÊÜáñÜᤠB ÓÜÊáÜ ¿á¨ÜÈÉ ÁáàÓÜá ÊÜÞñÜÅ ®Ü®°Ü JŸº®àæ ÓÜíñæçÓÜáÊÜ樆 ÝX¨Ü®ª áÜ . ®Ý®Üá ÓÜñÂÜ Êæà¨Ü樆 áÜ ° Pæç¿áÈÉ ñæW¨ æ áÜ Pæãívæ®áÜ ; B¨ÜÃæ ¿ÞÊÜ »ÝWÜ K¨Ü¸æàPÜá Gí¨Üá WæãñݤWÜÈÆÉ. ®Ý®Ü á ŸÖÜ Ù Ü ÊÜ Â ¥æ ¿ áÈÉ ¨ æ ª ® Ü á . ®Ü ® Ü ° ® Ü á ° ÓÜíñæçÓÜáÊÜâ¨ÜPæR ¿ÞÃÜã ÓÜÖÜ CÃÜÈÆÉ. BWÜ ÁãàŸ®Üá ÖݨÜá Öæãà¨Ü PÜÐÜrWÜÙÜ®Üá° ®Ý®Üá ®æ®Ü±Üâ ÊÜÞwPæãívæ®Üá ÊÜáñÜᤠB ¨Üá@S ÖÝ©WÜÙÈ Ü É ÖݨÜá ÖæãàWÜáÊÝWÜÆã ÓÜÖÜ AÊÜ®áÜ PÜñìÜ ®Ü®áÜ ° ÖæàWæ BñÜáPæãíw¨Ü®ª áÜ Gí¨Üá ®æ®± Ü âÜ ÊÜÞwPæãívæ®Üá. ®Ý®Üá A¨Ü®Üá° ×í¸ÝÈÓÜÆá ¯«ÜìÄÔ¨æ®Üá ÊÜáñÜᤠÁãàŸ®Ü ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° K¨Ü Ç ÝÃÜ í ¼Ô¨æ ® Ü á . ""¨æ à ÊÜ Ã Ü ÊÝPÜ Â ÊÜ â ÓÜiàÊÜÊݨܨÜ㪠PÝ¿áìÓÝ«ÜPÜÊݨܨÜãª'' (C¹Å¿á 4:12). A¨ÜÃÜíñæÁáà, ¨æàÊÜÃÜá ®Ü®Ü° ÓÜíWÜvÜ ÊÝPÜÂWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤÃáÜ ÊÜâ¨Üá ®Ü®ÜWæ »ÝÓÜÊÝÀáñÜá. B ÊÜÞñÜáWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÁãàŸ®Ü ®Üí¹Pæ ®Ü®È °Ü WÉ æ Ÿí©ñÜá, PÜÙÊ Ü ÙÜ WÜ ã æ Ùܨ Û æ PÜñÜì¯Wæ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá.

Öè¨Ü á , ²Å ¿ á ÓÜ Ö æ ã à¨Ü Ä ¿áÃæ à , ¨æ à ÊÜ Ã Ü ÊÝPÜ Â Êæ à ®Ü Ê Ü á ¾ ® Ü á ° ¨Ü ê yÜ Ê Ý¨Ü ®Ü í ¹Pæ À áí¨Ü E~¡ Ó Ü á ñÜ ¤ ¨ æ . ®ÝÊÜ â ¨æàÊÜÃÜ®Üá° WèÃÜËÔ¨ÜÐÜár, ®ÝÊÜâ ¨æàÊÜÄí¨Ü BÎàÊÝì¨ÜWÜÙÜ®Üá° Öæãí©PæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. B¨ÜªÄí¨Ü ÁáàÓÜáÊÜ®Üá° ¨æàÊÜÃÝX ®ÜÊÜá¾ ÖÜ ê ¨Ü ¿ á¨Ü È É C®Ü ã ° ÔÌ à PÜ Ä ÓÜ ¨ Ü Ê Ü Ã Ü á , ¯à£ÊÜ í £Pæ ¿ á ÊÜ Þ WÜ ì ÊÜ ® Ü á ° A®Ü á ÓÜ Ä Ô¨ÜÊÜÃÜã, ¨æçÊÜ ÊÜÞWÜìWÜÙÜÈÉ ®Üvæ¿á©ÃÜá ÊÜ Ê Ü Ã Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ ®Ü í ¹Pæ ¿ áÈÉ ŸÆÊÝX ¸æ à ÃÜ ã Ä¨Ü Ê Ü Ã Ü á , PÜ ñ Ü ì ®Ý¨Ü ÁáàÓÜ á QÅ Ó Ü ¤ ® Ü ® Ü á ° Öæ ã í©Pæ ã Ùæ ã Û à |, BñÜ ® Ü È É ®Ü v æ Á ãà|, BñÜ ® Ü È É ¸æ à ÃÜ ã Ãæ ã à| ÊÜ á ñÜ á ¤ BñÜ ® Ü È É PÜ o r Æ ³ v æ ã à| ÖÝWÜ ã ®Ü í ¹Pæ ¿ áÈÉ Óݧ ² ÓÜ Æ ³ v æ ã à| ÖÝWÜ ã PÜ ê ñÜ ý ñæ ÊÜ í ¨Ü ® æ ¿ áÈÉ Öæ a Ü c Ù Ü ± Ü v æ ã à| (Pæ ã Çæ ã Óæ Õ 2:6,7). BWÜ A±æ ä àÓÜ ¤ Æ ±èÆ®Ü á Öæ à ÙÜ á ÊÜ ÖÝWæ , JÙæ Û ¿ á ÖæãàÃÝoÊÜ®Üá° KvÜÆá ¨æàÊÜÃÜá ®ÜÊÜáWæ PÜê±æ¿á®Üá° PæãvÜáÊÜ®áÜ , g¿á»ÜÄñÜ iàËñÜ iàËÓÜÆá ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáÊÜ®Üá, ®ÜÊÜá¾ ®Üí¹Pæ¿á®Üá° CoárPã æ ívÜá ±ÜÃÇ Ü ã æ àPÜ¨È Ü É ¯à£ÊÜ í £Pæ ¿ á QÄàoÊÜ ® Ü á ° Öæ ã í© PæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá.

DÊæáàÇ… ÓÝü ... ®Ü®°Ü ÊÜáWÜ Agá ÊÜÞÂ¥ÜãÂWæ ñÜ®°Ü G¨æ¿áÈÉ FñÜ C©ªñáÜ . AÊÜ®®Ü áÜ ° Êæç¨ÂÜ ÃÜ ŸÚ PÜè æ ã æ ¿áÂÇÝÀáñÜá ÊÜáñÜᤠAÈÉ PæãŸáº ÓæàÄPæãíw¨æ Gí¨ÜÃáÜ ÊÜáñÜᤠA¨Ü®áÜ ° ÍÜÓb ŒÜ Qñæ¿ Õ á ÊÜáãÆPÜ ñæW¿ æ á¸æàPæí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃáÜ . ÓÜÆ Ì ³ PÝÆPæR AÊܯWæ ÓÜÆ Ì ³ LÐܘ ¯àvÜÇÝÀáñÜá. B ÓÜÊáÜ ¿á¨ÜÈÉ ®Ý®Üá ÓÜÖæãà¨ÜÄ. ÓærÇÝÉ ©®ÜPÜÃÜ®…Wæ DÊæáàÇ… PÜÙÜá×Ô AÊÜÃÜ ±ÝÅ¥Üì®æ¿á®Üá° PæãàĨæ®Üá. AÊÜÃÜá ÓÜíñæçÓÜáËPæ¿á EñܤÃÜÊÜ®Üá° PÜÙÜá×Ô ¨æàÊÜÃÜá AÊܮܮÜá° ÊÜááqr AÊܯWæ A¨Üá½ñÜÊÝ¨Ü ÓÜÌÓܧñæ¿á®Üá° ¯àvÜáÊÜ®Üá Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá . A¨ÜÃÜíñæÁáà, ¨æàÊÜÃÜá AÊܯWæ Jí¨Üá A¨Üá½ñÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá ; FñÜ ÊÜÞ¿áÊÝÀáñÜá. ÍÜÓÜŒbQñæÕ¿á AWÜñÜÂËÆÉ. AÊÜ®Üá ÓÜí±Üä|ìÊÝX ÓÜÌÓܧ®ÝX¨Ýª®æ. PÜñÜì¯Wæ Óæã¤àñÜÅÊÝWÜÈ. ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿áÊÜÃÜ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜáñÜᤠBÎàÊÝì¨ÜWÜÚWÝX ®Ý®Üá AÊÜÄWæ ÊÜí¨Ü®æ ÓÜÈÉÓÜáñæ¤à®æ. ÓÝÂÈ Pæ. ÊÜÞÂ¥Üã 38

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org


ÔÈÌ¿ÞÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæ C®æ°à®Üá ÖÜñÜᤠ©®ÜWÜÙæãÙÜWæ ŸÃÜᣤ¨ÜªÄí¨Ü ÓÜíñæãàÐܨÜÈÉ CÃܸæàPÝX¨Üª ÊÜá®æ¿áá DWÜ ¨Üá@S¨ÜÈÉ ÊÜ á áÙÜ á XñÜ á ¤ . BPæ ¿ á ÊÜ á áS¨Ü Êæ á àÇæ C¨ÜªQR¨Üªíñæ ÎíWÜÇ…Õ (®æãàÊÜâ»ÜÄñÜ ñÜáÄñÜ ÊÜ á ñÜ á ¤ ¸æ ã ¸æ º W Ü Ù Ü á ) Ÿí©ñÜ á ÊÜ á ñÜ á ¤ BPæ¿á®Üá° ¸Ý˜ÓÜᣤñÜᤠÊÜáñÜᤠBPæ¿á PÜáoáퟨÜÊÜÃÜá BPæ £àÊÜÅ ®æãà˯í¨Ü ®ÜÃÜÙÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ®æãàvÜÆá BWÜᣤÃÜÈÆÉ. ÊÜá¨ÜáÊæ BÖÝÌ®Ü ±ÜñÅÜ WÙÜ ® Ü áÜ ° ËñÜÄÓÜᣤ¨Ê ªÜ ÃÜ áÜ ÊÜáñÜᤠSÄà©Wæ ÖæãàWÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃæÆÉÃÜã ñÜÊÜá¾ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá° ¯ÈÉÔ ñÜÊÜá¾ ±Üä|ì WÜÊÜá®ÜÊÜ®Üá° BPæÁávæWæ £ÃÜáXÔ¨ÜÃÜá. BPæ ¿ á bPÜ R Ê Ü á ¾ Ÿí¨Ü á ÖÜ á vÜ á WÜ ® Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° ÖÜíbPæãívÝWÜ BPæ¿á ÖæñܤÊÜÃÜá ÊÜáñܤÐÜár ÊÜá®Ü ÊÜááÄ¿áƳorÊÜ ÃÝ¨Ü Ã Ü á : ""ÖÜ á vÜ á WÜ ® Ü ÊÜ á ®æ ¿ áÊÜ Ã Ü á ÊÜ á ¨Ü á Êæ ¿ á®Ü á ° ÃÜ ¨ Ü á ª ÊÜ Þ vÜ Æ á BÇæãàbÓÜᣤ¨ÝªÃæ. C¨Üá ¨æàÊÜÃÜ bñܤËÆÉ Gí¨Ü á AÊÜ Ã Ü á Aí¨Ü á Pæ ã íw¨Ýª à æ B¨Ü Ä í¨Ü Ç æ à BñÜ ® Ü á D ÖÜ ² ìÓ… ñæ ã í¨Ü Ã æ ¿ á®Ü á ° A®Ü á ÊÜ á £Ô¨Ýª ® æ GíŸá¨Üá AÊÜÃÜ A¯ÔPæ¿ÞX¨æ. Jí¨Üá £íWÜ Ù Ü Ê Ü Ã æ W Ü ã ®æ ã àÊÜ â CÃÜ Ÿ ÖÜ á ¨Ü á . Pæ Æ ÊÜ Ä Wæ ÊÝÔ¿ÞWÜ á ÊÜ â ¨Ü P æ R ÊÜ á ãÃÜ á ®ÝÆáR £íWÜÙÜá BWÜáÊÜâ¨Üá...'' "ÊÜá¨ÜáÊæ¿á®Üá° ÃܨÜ᪠ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá' Gí¨Üá PæàÚÔPæãívÜá BPæ¿á ÖæñܤÊÜÃÜá ŸÖÜ Ù Ü ÊÜ á ®Ü Ê Ü á áÄ¨Ü Ê Ü Ã ÝX¨Ü ª Ã Ü á . ˨æàÍܨÜÈÉÃÜáÊÜ AÊÜÃÜ B±Ü¤ÃÜá DWÝWÜÇæà ËÊÜÞ®Ü qPæo®Üá° SÄà©Ô¨ÜªÃÜá. CŸºÃÜá PÜ v æ ¿ á ÓÜ í Ÿí˜PÜ Ã Ü á ÊÜ á ãÃÜ á ©®Ü ¨ Ü ÊÜ á áíaæ Á áà Ÿí©¨Ü ª Ã Ü á . Öæ ã àpæ Ç …, PÝÂÊæáÃÝ, ËwÁã, CñÝ©Wæ ÊÜááíWÜvÜ

ÖÜ | ¯àw¨Ü ª Ã Ü á . A¨Ü Æ É ¨ æ AÊÜ Ã Ü á ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ÔàÃæ¿á®Üá° SÄà©Ô¨ÜªÃÜá ÊÜ á ñÜ á ¤ ñÝÚ¿á®Ü á ° ÊÜ á ãÃÜ á ©®Ü ¨ Ü ×í¨æÁáà SÄà©Ô¨ÜªÃÜá. C¨Üá GÐÜár »Ü ¿ áíPÜ Ã Ü Ê ÝXÃÜ Ÿ ÖÜ á ¨æ í ¨Ü á GÆÉ Ã Ü ã F×ԨܪÃÜá. ""BPæ ¨æ ç ÊÜ » Ü Q ¤ ¿ ááÙÜ Û ÖÜ á vÜ á X ... ÖÝX¨ÜªÃæ C¨Üá ¿ÞPæ ®ÜvæÀáñÜá?'' ""CÆÉ ... PÜñÜì®Üá D ÊÜá¨ÜáÊæÀáí¨Ü ÓÜíñæãàÐÜËÆÉ...'' ""ÊÜÃ®Ü Ü BWÜÊáÜ ®Ü ÍÜá»Ü¨Ý¿áPÜÊÝXÆÉ...'' ""ÔÈÌ¿Þ JŸºÙæà ÊÜáWÜá ... AÊÜÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæ ¯íñÜÃæ »Ü¿áíPÜÃÜÊÝXÃÜáñܤ¨æ ...'' ÊÜÞñÜáPÜñæWÜÙÜá ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜÊÜâ. BPæ AÙÜáñݤ C¨ÜªÃÜã ÓÜÖÜ, ""ÁáàÓÜá, ÁáàÓÜá'' BñÜ®Ü ÖæÓÜÃÜ®Üá° ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜã ÓÜÖÜ ÔÈÌ¿Þ ñÜ ® Ü ° Öæ ñ Ü ¤ Ê Ü Ã Ü á ®Ü Ã Ü Ù Ü á £¤ Ã Ü á ÊÜ â ¨Ü á ®æãàvÜáÊÜâ¨ÜPæR BWÜᣤÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃÜã ÓÜÖÜ PÜñÜì®Üá ñܮܰ®Üá° ñÜÂiÓÜáÊÜâ©ÆÉ A¥ÜÊÝ BPæ¿á®Üá° AÊÜÊÜÞ®ÜPæR WÜáÄ ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá BPæ ¨ÜêyÜÊÝX ®Üí¹¨ÜªÙÜá. QÃÜá¸Ý Aij ¯ÄàüñÜ ®ÝÆáR ©®ÜWÜÙÜ ÊÜááíaæÁáà Ÿí©¨ÜªÃÜá ""®Ý®Üá ¸æàWÜ ŸÃܸæàPæí¨Üá ¿ÞPæãà A¯°ÔñÜá. B¨ÜªÄí¨Ü ®Ü®Ü° ÃæçÆ qPæo®Üá° ÃܨÜ᪠ÊÜÞw ŸÔÕ®ÜÈÉ Ÿí¨æ®Üá ...'' ×àWæ BPæ ÖæàÚ¨ÝWÜ, BPæ¿á ÖæñܤÊÜÃÜá PÜ~¡àÃÜá ÓÜ á ÄÔ¨Ü Ã Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ GÆÉ Ê Ü ® Ü á ° Aij W æ ÖÜíbPæãívÜÃÜá. ""C¨Ü Ä í¨Ü ¯àÊÜ â ÊÜ á ®Ü Ê Ü á áÄ¨Ü á ÖæãàX©ªàÃæãà? ÖܲìÓ… CÚÓÜÆá ¯ÊÜá¾ LÐܘWÜÙÜá ©®ÜWÜorÇæ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá. ®Ý®Üá BPæWæ bQñæÕ ¯àvÜáÊæ®Üá ÊÜáñÜᤠA¨Üá PæàÊÜÆ ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÜÙÝWÜáÊÜâ¨Üá ... '' ""ÊÜáÄ¿Þ ¯®ÜWæ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã

ÊÜávÜPæ ÊÜÞvÜáÊÜ樆 áÜ Wæ㣤¨Á æ ãà?'' Gí¨Üá Aij¿áá AÈɨªÜ PæÆÓܨÝPæWæ PæàÚ¨ÜÃáÜ ÊÜáñÜᤠñÜ ® Ü ° ®Ý©¯¿á ÊÜ á ®æ ¿ á ŸÚ ÊÜ á vÜ P æ ÊÜÞvÜáÊÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° AÊÜÙáÜ £ÚÔ¨ÜÙáÜ . BPæ Pæ Æ ÓÜ ¨ ÝPæ ¿ á hæ ã ñæ Öæ ã àX AÊÜ ® Ü ® Ü á ° LÐÜ ˜ ¿á hæ ã ñæ ÊÜ á ®æ W æ PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá Ÿí¨ÜÃÜá. AÊÜ®Üá PæÆÊÜâ XvÜWÜÙÜ ÃÜÓÜÊÜ®Üá° ñæWæ¨Üá ÊÜávÜPæ¿á®Üá° ÊÜÞvÜÆá E±ÜÁãàXÓÜáÊÜ Ÿ|¡¨Ü hæãñæ Óæ à ÄÔ A¨Ü ® Ü á ° AÊÜ Ù Ü ÊÜ á áS¨Ü Êæ á àÇæ ÖÜ b c ¨ Ü ® Ü á . A¨æ à ©®Ü ¨ Ü í ¨Ü á ®æ ã àÊÜ â CÚÀáñÜá. GÆÉÄWÜã ÓÜíñæãàÐÜÊÝÀáñÜá. ""ÊÜáWÜá ... ¯à®Üá ¨æàÊÝÆ¿áPæR Ÿí¨Üá ¯ÊÜá¾ PÜêñÜýñæ PÝ~Pæ¿á®Üá° PæãvܸæàPÜá ...'' ÔÈÌ ¿ Þ Aij ¿ á®Ü á ° BÍÜ c ¿ áì©í¨Ü ®æãàw¨ÜÙÜá. ÊÜáãÃÜá ©®Ü¨Ü D bQñæÕ¿á ®ÜíñÜÃÜ, BPæ¿á ®æãàÊÜâ ÓÜí±Üä|ìÊÝX Öæ ã ÃÜ o á Öæ ã àÀáñÜ á . BPæ ¿ á ÓÜí±Üä|ìÊÝX ÓÜÌÓܧñæ Öæãí©¨ÜÙÜá. ""®Ü®Ü° ÊÜáWÜÙæà, ÊÜávÜPæ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ®Ü ÊÜ á ~¡ ® Ü È É LÐÜ ˜ WÜ Ú Êæ .... ¨æ à ÊÜ Ã Ü á JÙæÛ¿áÊÜÃÜá. A¥ÜÊÝ BñÜ®Üá ®Ü®Ü°®Üá° CÈÉWæ PÜÃæñÜÃÜáÊÜÊÜ®æãà?'' Gí¨Üá ÖæàÙÜáñݤ, GÆÉ Ã Ü ã ÊÜ á ¨Ü á Êæ ¿ á Pæ Æ ÓÜ ¨ Ü È É ñæãvÜWÜáÊÜíñæ Aij¿áá ±æäÅàñÝÕ×Ô¨ÜÃÜá. I¨Üá ©®ÜWÜÙÜ JÙÜWæ, ÊÜá¨ÜáÊÜáWÜÙÜá ¿á¥Ý Ô§£Wæ Ÿí¨ÜÙÜá ÊÜáñÜᤠBPæ¿á®Üá° 7®æà ©®Ü ¨ Ü í ¨Ü á ¨æ à ÊÝÆ¿á¨Ü È É ®æ ã àw¨Ü GÆÉ Ã Ü ã aÜ Q ñÜ W æ ã íw¨Ü ª Ã Ü á . BPæ ¿ á ÊÜááS¨Ü ÊæáàÇæ WÜáÃÜáñÜá ÓÜÖÜ CÃÜÈÆÉ. GÇÝÉ ÊÜááXñæí¨Üá Aí¨ÜáPæãíwÃÜáÊÝWÜ BPæ W æ Öæ ã ÓÜ iàËñÜ Pæ ã or PÜ ñ Ü ì ®Ü ® Ü á ° GÆÉÃÜã ÊÜí©Ô ÓÜᤣWÜÙÜ®Üá° ÖÝw¨ÜÃÜá. ""PÜñìÜ ®Üá ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ®æ®± Ü âÜ ÊÜÞwPæãíw¨Ýª®;æ GÆÉÃ®Ü ã Ü ° BÎàÊÜì©ÓÜáÊÜ®áÜ '' (QàñÜì®æ 115:12) www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

39


AX°¿á A¼ÐæàPÜ; A¨Üá½ñÜÊÝ¨Ü ¹vÜáWÜvæ ¨æàÊÜÃÜá GÓæ¤àÃ… ±ÝÅ¥Üì®Ý WÜáí±Ü®Üá° ±ÝÅÃÜí»Ü©í¨Ü AíñܨÜÊÜÃæWÜã A¨Üá½ñÜÊÝX ®ÜvæԨܮÜá. AX° A¼ÐæàPÜÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ÊÜá«æ ÖæàÃÜÙÜÊÝ¨Ü ÄࣿáÈÉ ÓÜáÄ¿áƳqrñÜá¤. ±Ü Å £Áãí¨Ü á ±ÝÅ¥Ü ì ®Ý AíÍÜ Ê Ü â ±ÝŦìÓÜ Æ ³ p Ýr W Ü , ÓÜ Ö æ ã à¨Ü Ä ¿áÃÜ á ±ÜËñÝÅñܾ¯í¨Ü ñÜáíŸÆ³oár PÜ~¡àįí¨Ü ±ÝÅ ¥ Ü ì ®æ ÊÜ Þ w¨Ü Ã Ü á . ¨æ à ÊÜ Ã Ü á AÊÜ Ã Ü ±ÝÅ¥Üì®æWÜÙÜ®Üá° PæàÚÔPæãívÜ®Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ Ÿí«Ü®ÜÊÜ®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáԨܮæí¨Üá AÊÜÃÜá ÓÝü ®Üáw¨ÜÃÜá. AÓÜÌÓܧñæÀáí¨Ü Ÿí¨Ü Ê Ü Ã Ü á , A¨Ü á ½ ñ Ü Ê ÝX ¹vÜ á WÜ v æ Öæãí©¨ÜÃÜá. ¨æàÊÜÄWæ ÊÜá×Êæá¿ÞWÜÈ. -ÍÝí£ g¿áPÜáÊÜÞÃ…, aæ®æ°„. ÖæaáÜ c ÓÜíñæçÓÜáËPæ, ÓÜÊÞ Ü «Ý®Ü ÊÜáñÜᤠ¨æçËPÜ BÎàÊÝì¨Ü GÓæ¤àÃ… ±ÝÅ¥Üì®Ý WÜáí²®Ü JPÜãRoÊÜâ Jí¨Ü á ¨æ ã vÜ x AÎàÊÝì¨Ü ¨ Ü ÓÜÊÜá¿áÊÝXñÜá¤. ËË«Ü ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚí¨Ü, Pæ Æ ÓÜ ¨ Ü »ÝÃÜ © í¨Ü , Pèoáí¹PÜ ñæãí¨ÜÃæWÜÚí¨Ü, ÊÜáñÜᤠ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvÜÆá A¥Ü Ê Ý ÊÜ á PÜ R Ù Ü ® Ü á ° ®æ ã àwPæ ã ÙÜ Û Æ á ÓÜÊÜá¿áËÆÉ¨Ü ÔŒà¿áÄWæ ±ÜÅ£Áãí¨Üá ±ÝÅ ¥ Ü ì ®Ý AíÍÜ Ê Ü â AÊÜ Ä Wæ ã àÓÜ R Ã Ü ® æ à ¯àvÜÇÝX¨æ Gí¨Üá AÄñÜá »ÝÃÜ©í¨ÜÆã BWÜ Å Ö Ü © í¨Ü Æ ã BñÜ ¾ © í¨Ü ñÜ á íŸÆ³ o ár ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. C¨ÜÄí¨ÝX AÊÜÃÜá ÖæaÜác ÓÜíñæçÓÜáËPæ, ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÊÜáñÜᤠ¨æçËPÜ BÎàÊÝì¨ÜWÜÙÜ®Üá° Öæãí©PæãívÜá ñÜÊÜá¾ 40

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org

ÓÝü¿á®Ü á ° ÖÜ í bPæ ã ÙÜ á Û ñ ݤ PÜ ñ Ü ì ®Ý¨Ü ÁáàÓÜáÊÜ®Üá° ÊÜá×Êæá±ÜwÔ¨ÜÃÜá. -ÊÜñÜÕÆ hÝ®…, Pæã¿áíŸñÜã¤ÃÜá. ÓÜí©WÜœ ±ÜÄÔ§£Àáí¨Ü A¨Üáñ½ Ê Ü Ý¨Ü ÓÜÓÌ ñ§Ü æ ÓÜ Ö æ ã à. ±Ü Å PÝÍ…ÃÜ Ê Ü Ã Ü GÃÜ v Ü ã ÊÜáãñÜŲívÜWÜÙÜá ˶ÜÆÊÝX AÊÜÃÜ ±ÜÄÔ§£ ŸÖÜ Ù Ü bíñÝg®Ü P Ü Ê ÝXñÜ á ¤ ÊÜ á ñÜ á ¤ væ ç ¿ÞÈÔÓ… Ë«Ý®Ü Ê Ü ® Ü á ° ÓÜ Ö Ü ñæ W æ ¨ Ü á Pæ ã ÙÜ Û Ç ÝWÜ á £¤ Ã Ü È ÆÉ . GÓæ ¤ à Ã… ±ÝÅ¥Üì®Ý WÜáí²®ÜÈÉ AÊÜÃÜ ÓÜÌÓܧñæWæãàÓÜRÃÜ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw¨Ü ®ÜíñÜÃÜ AÊÜÃÜá ÓÜÌÓܧñæ Öæãí©¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ¨æàÊÜÃÜá A¨Üá½ñÜÊÝ¨Ü ÄࣿáÈÉ PÝ¿áì ÊÜ Þ w¨Ü ® æ í ¨Ü Ã æ AÊÜÃáÜ Fo ñæW¨ æ áÜ PæãÙÜÆ Û á ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá. AÊÜÄWæ ÓÜÌÓܧñæ¿á®Üá° A®ÜáWÜÅ×st PÜñÜì¯Wæ ÊÜí¨Ü®æWÜÙÜá. - GÓ….GÓ…. ÊÜáêñÜá»ÝÔí, aæ®æ°„ &18 ±ÜËñÝÅñܾ®Ü ®ÜvæÓÜáËPæ ®ÜÊÜá¾ GÓæ¤àÃ… ±ÝÅ¥Üì®Ý WÜáí±Ü®ÜÈÉ PæÆÊæà ÓÜÖã æ à¨ÜÄ¿áÃÜá »ÝX¿ÞX¨Üê áÜ , B¨ÜªÄí¨Ü ÊÜáñܤÐÜár ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿áÃÜá ®ÜÊÜá¾ WÜ á í²Wæ Óæ à ÃÜ Ç æ í ¨Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ A¨Ü á ¸æ Ù æ ¿ á¸æ à Pæ í ¨Ü á ®ÝÊÜ â ±ÝÅ¥Ü ì ®æ ÊÜÞw¨æÊÜâ. A¨ÜÆÉ¨æ ®ÝÊÜ⠲ſá ñÝÀá Óæ r Ç ÝÉ ©®Ü P Ü Ã Ü ® …ÃÜ Ê Ü Ä Wæ C¨Ü P æ ã R à ÓÜ R Ã Ü ±ÝÅ¥Ü ì ®æ ÊÜ Þ vÜ Æ á Pæ à ÚPæ ã ívæ Ê Ü â . ""±Ü Ë ñÝÅñÜ ¾ ® æ à , ¯à®Ü á D WÜ á í²®Ü ¿ágÊÜ Þ ®Ü ; D ±ÝÅ¥Ü ì ®æ W æ ¯à®Ü á ÓÜ Ö æ ã à¨Ü Ä ¿áÃÜ ® Ü á ° PÜ Ã æ ñ Ü Ã Ü ¸ æ à PÜ á ...'' Gí¨Üá ÊÜÞw¨Ü ±ÝÅ¥Üì®æ¿á®Üá° PÜñÜì®Üá BÈst ® Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ C®Ü ã ° A®æ à PÜ

ÓÜ Ö æ ã à¨Ü Ä ¿áÃÜ á D PÜ ã o¨Ü È É »ÝX¿ÞWÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨Ü®Üá. D £íWÜÚ®Ü ÊÝWݪ®Ü ÊÜaÜ®ÜÊÜâ ®ÜÊÜáWæ ŸÖÜ Ù Ü BÎàÊÝì¨Ü ¨ Ý¿áPÜ Ê ÝXñÜ á ¤ . ®Ü Ê æ ã ¾ Ÿ º Ÿ º Ä Wæ ±ÝÅ¥Ü ì ®Ý AíÍÜ Ê Ü â PæãvÜƳqrñÜᤠÊÜáñÜᤠÊÝWݪ®Ü ÊÜaÜ®ÜÊÜ®Üá° ×w¨ÜáPæãívÜá ®ÝÊÜâ PÜ~¡àįí¨ÜÆã ®Üí¹PæÀáí¨ÜÆã ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw¨æÊÜâ. ®ÝÊÜâ ±ÜËñÝÅñܾ®Ü ®ÜvæÓÜáËPæ¿á®Üá° ÖæaÜác A®Üá»ÜËÔ¨æÊâÜ . ¨æàÊÜÄWæ ÊÜá×Êæá¿ÞWÜÈ. -Öæ²Õ¸Ý ŸãÂÆ, ñÝÃݱÜâÃÜí. 17 ÊÜÐìÜ WÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ PÜÙ¨ æ Ü ±ÜñÅÜ Öæãí©PæãívÜ A¨Üáñ½ Ü ®Ü Ê Ü á ¾ GÓæ ¤ à Ã… ±ÝÅ ¥ Ü ì ®Ý WÜ á í²®Ü ÓÜÖæãà¨ÜÄ ÇæãàWÜñÝÀá¿áÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿á ±ÜñÅÜ ÊâÜ 17 ÊÜÐìÜ WÜÙÜ ×í¨æ PÜÙ¨ æ áÜ ÖæãàXñÜá.¤ BPæ ¨Üá@S¨ÜÈɨܪÃÜá. PÜñÜì®Ü®Üá° AÄ¿á¨Ü D ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿áá ±ÜÅ£ £íWÜÙÜá PÜÅÊÜáÊÝX ±ÝÅ¥Üì®æ¿áÈÉ A±ÝÃÜ ®ÜퟹPæÀáí¨Ü »ÝX¿ÞWÜᣤ¨Ãª Ü áÜ . ®ÝÊæÆÃÉ ã Ü ÊÜá®Ü»ÝÃÜ©í¨Ü A²ìst ±ÝÅ¥Ü ì ®æ ¿ á®Ü á ° PÜ ñ Ü ì ®Ü á BÈԨܮÜá ÊÜáñÜᤠ17 ÊÜÐÜìWÜÙÜá PÜÙæ¨Üá Öæãà¨Ü B ±ÜñÅÜ ±Üâ®Ü@ ÔWÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨Ü®áÜ . ÓÜÖæãà¨ÜÄ XàñÜÃÜÊÜÃÜ ±Ü£, PÜñÜì®Ü®Üá° AÄ£¨Ü ª Ã Ü ã ÓÜ Ö Ü , ×ígÄ¨Ü á , ÊÜ Þ ¨Ü P Ü ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ aÜoPæR JÙÜWÝX, ÓÜ»æWæ ÖæãàWܨæ PÜñÜì®Ü®Üá° ÓÜí±Üä|ìÊÝX ÊÜáÃ棤¨ÜªÃÜá. GÓæ ¤ à Ã… ±ÝÅ¥Ü ì ®Ý WÜ á í²®Ü È É ®ÝÊÜ â AÊÜÄWæãàÓÜRÃÜ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw¨æÊÜâ ÊÜáñÜᤠ²Å¿á ñÝÀá ÓærÇÝÉ ©®ÜPÜÃÜ®…ÃÜÊÜÄWÜã ÓÜ Ö Ü ±Ü ñ Ü Å ŸÃæ © ¨æ ª Ê Ü â . ±ÝÅ ¥ Ü ì ®æ ¿ á®Ü á ° BÈÓÜáñݤ, AÊÜÃÜá ÊÜá¨ÜÂ±Ý®Ü¨Ü aÜo©í¨Ü


ÖæãÃÜWæ Ÿí¨Üá ÓÜ»æWæ ñܮܰ PÜáoáíŸ¨Ü hæãñæ PÜÅÊÜáÊÝX ÖæãàWÜáÊÜíñæ PÜñÜì®Üá ÊÜÞw¨Ü®Üá. ¨æàÊÜÄWæ ÊÜá×Êæá¿ÞWÜÈ. -BÃ…. PÜÇݨæàË ÁãàWÜ®ÝñÜí, CvÜáQR, PæàÃÜÙÜ. PÜÙ¨ æ áÜ Öæãà¨Ü ÊÜáWÜ®®Ü áÜ ° PÜÃñæ íÜ ¨Ü PÜñìÜ ®Üá ®Ü Ê Ü á ¾ GÓæ ¤ à Ã… ±ÝÅ ¥ Ü ì ®Ý WÜ á í²®Ü ÓÜÖæãà¨ÜÄ ÊÜáÄ¿áÇ…ÃÜÊÜÃÜá JŸº Ë«ÜÊæ. BPæWæ JŸº ÊÜáWÜ®Üá ÊÜáñÜᤠÊÜáWÜڨݪÃæ. ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ AÊÜÃÜ ÊÜáWÜ®Üá ÊÜ á ®æ ¹oár Öæ ã àX¨Ü ª ® Ü á . ñÝÀá¿áá AÊܯWæãàÓÜÃR Ü GÇÝÉ PÜvæ ÖÜávÜáQ ±æäÈàÓ… PæàÓ… ÓÜÖÜ ¨ÜiìÔ¨Üê áÜ . D ÓÜÖã æ à¨ÜÄ¿áá GÓæ¤àÃ… ±ÝÅ¥Üì®Ý WÜáí²Wæ PÜÅÊÜáÊÝX ŸÃÜÆá BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜá¾ ÓÜíWÜvÜ PÜ~¡àįí¨Ü ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. PÜñÜì®Üá ±ÝÅ¥Üì®æ¿á®Üá° ÇÝÈÔ Jí¨Üá ¨æãvÜx A¨Üá½ñÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨Ü®Üá. B ÊÜáWÜ®Üá ÊÜá®æWæ ×í£ÃÜ á X ŸÃÜ á ÊÜ í ñæ ÊÜ Þ w¨Ü ® Ü á . B ñÝÀá¿á ÓÜíñæãàÐÜPæR AíñÜÂÊæà CÃÜÈÆÉ. ¨æàÊÜÄWæ ÊÜá×Êæá¿ÞWÜÈ. -PÜáÊÜÞÄ gÊÝÖÜÃ…, DÃæãàv… A¨Üáñ½ Ê Ü Ý¨Ü ÓÜÓÌ ñ§Ü æ ®Ü Ê Ü á ¾ GÓæ ¤ à Ã… ±ÝÅ ¥ Ü ì ®Ý WÜ á í²®Ü ÓÜÖæãà¨ÜÄ QÅÔrà®ÜÃÜÊÜÃÜ ÓæãÓæ¿á ±Ý¨Ü Pæ ã Ùæ ñ Ü ¨ Ü ª Ä í¨Ü BPæ ¿ á®Ü á ° BÓÜ ³ ñ æ Å Wæ ÓæàÄÔ¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠBPæ PÜ~¡àÄ®ÜÈÉ¿á㠻ܿáíPÜÃÜ ®æãàË®ÜÈÉ¿áã C¨ÜªÃÜá. BPæ EÚ¿ááÊÜ â ©ÆÉ Gí¨Ü á GÆÉ Ã Ü ã Aí¨Ü á Pæ ã íw¨Ü ª Ã Ü á . ®ÝÊÜ â WÜ á í±ÝX BPæWæãàÓÜRÃÜ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw¨æÊÜâ ÊÜáñÜᤠÓÜÖæãà¨ÜÄ ÓærÆÉ ©®ÜPÜÃÜ®…ÃÜÊÜÄWæ ±ÜñÜÅ

ŸÃæ¨Üá ±ÝÅ¥Üì®æ¿á®Üá° PæãàĨæÊÜâ. BPæ ÓÜÖÜ ±ÝÅ¥ìÜ ®æ ÊÜÞw ®ÜÊáÜ Wæ EñÜä Ü PÜÙáÜ ×Ô, ""®Ý®Üá ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw¨æªà®æ, BPæ WÜá| Öæãí¨ÜáÊÜÃÜá'' Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. PÜñÜì®Üá AÊÜÃÜ ±ÝÅ¥Üì®æ¿á®Üá° BÈÔ AÊÜÄWæ ÓÜÌÓܧñæ ¯àw BPæ W æ Öæ ã ÓÜ iàËñÜ ¯àw¨Ü ® Ü á . ¨æàÊÜÄWæ ÊÜá×Êæá¿ÞWÜÈ. -². Öæ²Õ¸Ý, £ñÜáìñÜíWÜÇ…. A¼ÐæàPÜ©í¨Ü ±ÝÅ¥ìÜ ®æ ÊÜÞvÜÆá PÜê±æ ¯àw¨Ü®áÜ GÓæ¤àÃ… ±ÝÅ¥Üì®Ý WÜáí²®ÜÈÉÃÜáÊÜ ®ÜÊæ㾟ºŸºÃÜ®Üá° ±ÜËñÝÅñܾ®Ü A¼ÐæàPÜ©í¨Ü ñÜáí¹Ô¨Ü®Üá. ±ÜÅ£Áãí¨Üá ±ÝÅ¥Üì®Ý AíÍÜPæR ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw A¼ÐæàPÜ©í¨Ü ñÜáíŸÆ³vÜÆá BñÜ®Üá PÜê±æ ¯àw¨Ü®Üá. ®ÜÊÜá¾ ±Üä|ì ÖÜê¨Ü¿á©í¨ÜÆã, ¿á¥Ý¥Üìñæ Àáí¨ÜÆã ÊÜáñÜᤠGÇÝÉ ©à®ÜñæÀáí¨ÜÆã ±ÝÅ¥ìÜ ®æ ÊÜÞvÜÆá BñÜ®áÜ ¨ÝÖÜÊ® Ü áÜ ° ÊÜáñÜᤠBÍæ ¿ á®Ü á ° ¯àw¨Ü ® Ü á . D GÓæ ¤ à Ã… ±ÝÅ¥Üì®Ý WÜáí²®Ü ÓæàÊæ¿á ÊÜáãÆPÜ ¨æàÊÜÃáÜ Jí¨Üá ÊÜáÖÜñÊ ÌÜ Ý¨Ü EijàÊÜ®Ê Ü ® Ü áÜ ° ñÜÃÜáÊÜ®æí¨Üá ®ÝÊÜâ ®Üí¹¨æªàÊæ. --hÝ®æp… ÊÜá®æãàÖÜÃÜ®… B£¾àPÜ ¸æÙÊ Ü ~ Ü Wæ GÓæ¤àÃ… ±ÝÅ¥Üì®Ý WÜáí²®Ü ±ÝÅ¥Üì®Ý ÓÜ Ê Ü á ¿áÊÜ â ŸÖÜ Ù Ü BÎàÊÝì¨Ü ¨Ý¿áPÜÊÝXñÜá.¤ ÓÜÖã æ à¨ÜÄ ËPæãàr Ä¿Þ ÃÜÊÜÃÜ PÝÈ®Ü È É ¸æ ã ¸æ º À á¨Ü ª Ä í¨Ü BPæ ÓÜÄ¿ÞX ®Üvæ¿áÇÝWÜᣤÃÜÈÆÉ. GÓæ¤àÃ… ±ÝÅ¥Ü ì ®Ý WÜ á í²®Ü È É A²ìst ±ÝÅ¥ìÜ ®æ¿á®Üá° PÜñìÜ ®Üá ÇÝÈԨܮáÜ ÊÜáñÜᤠ¿ÞÊÜ LÐÜ ˜ ÀáÆÉ ¨ æ BPæ ¿ á®Ü á ° A¨Üá½ñÜÊÝX WÜá|±ÜwԨܮÜá.

ÓÜÖæãà¨ÜÄ ±Üä~ìÊÜÞÃÜÊÜÃÜá GÓæ¤àÃ… ±ÝÅ¥Üì®Ý WÜáí²®Ü ÓæàĨÝX¯í¨ÜÆã BPæ¿á Êæç¿áQ¤PÜ ±ÝÅ¥Üì®Ý ÓÜÊÜá¿áÊÜâ Öæ b c ¨ æ . BPæ ¿ á ±Ü £ ¿áá ŸÖÜ Ù Ü gWÜÙÜÊÝvÜᣤ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ BPæ GÓæ¤àÃ… ±ÝÅ¥Ü ì ®Ý WÜ á í²®Ü È É ±ÝÅ¥Ü ì ®æ ÊÜÞw¨ÝX¯í¨ÜÆã, AÊÜÃáÜ PÜãX¨ÝWæÇÝÉ BPæ ÊÜáñÜᤠBPæ¿á ÊÜáPÜRÙÜá ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ©í©¨Ü á ª ÓÜ ñ Ü Â Êæ à ¨Ü Ê Ü ® Ü á ° K¨Ü á £¤ ¨ Ü ª Ã Ü á . C¨Ü ® Ü á ° ®æ ã àw¨Ü BPæ ¿ á ±Ü £ ñÝÙæ ¾ À áí©¨Ü á ª ÓÜ Ê Ü Þ «Ý®Ü © í©¨Ü á ª ÊÜáÆWÜÆá ÖæãàWÜᣤ¨ÜªÃÜá. B¨ÜªÄí¨Ü AÊÜÃÜ PÜáoáퟨÜÈÉ ¿ÞÊÜ ñæãí¨ÜÃæ CÃÜᣤÃÈ Ü ÆÉ. ÓÜÖæãà¨ÜÄ ÍÜÎPÜÇÝÃÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ±ÝÅ¥Üì®Ý iàËñܨÜÈÉ ¸æÙÜÊÜ~Wæ ÊÜáñÜᤠñܮܰ B£¾àPÜ iàËñܨÜÈÉ¿áã ÓÜÖÜ ¸æÙÜÊÜ~Wæ PÜívÜá Ÿí©¨ÝªÃæ ÊÜáñÜᤠBPæ DWÜ «æç¿áìÍÝÈ ¿ÞX¨ÝªÃæ Gí¨Üá ÓÝü ®Üáw¨ÜÃÜá. -ÈàÆ ÃÝ~, aæ®æ°„. A¨Üá½ñÜÊÝ¨Ü ¹vÜáWÜvæ ¨Ýí±ÜñÜ iàËñÜ¨Ü ®ÝÆãRÊÜÃæ £íWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ®Ü®Ü° ÊÜáWÜÙÜá ñܮܰ WÜ»ÝìÍÜ¿á¨ÜÈÉ WÜvæx C¨ÜªÄí¨Ü bQñæÕ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàQñÜá¤. 5®æà £íWÜÚ®ÜÈÉ BPæ¿á®Üá° ±ÜÄàüst Êæç¨ÜÂÃÜá BPæWæ WÜvæx ÊÜáñÜᤠÊÜáWÜá GÃÜvÜã C¨æ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃáÜ . A¨Üƨ É æ BPæWæ »ÝÄ ÃÜPܤ¨Ü JñܤvÜ CñÜá¤. B¨ÜÃÜã ÓÜÖÜ ÓÝ«ÝÃÜ| ÖæÄWæ¿á ÊÜáãÆPÜ Jí¨Üá ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝ¨Ü Öæ|á¡ ÊÜáWÜáËWæ g®Ü®Ü ¯àvÜáÊÜíñæ ¨æàÊÜÃÜá BPæWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞw¨ÜÃÜá. --GÓܤÅ G¯ÊÜá ÓÝÇæãÊÜá®…, aæ®æ°„.

¨Üí±Ü£WÜÙÜ GÓæठÅ ±ÝÅ¥ìÜ ®Ý WÜáí±Üâ ¨Üí±Ü£WÜÙ®Ü áÜ ° Jí¨ÜáWÜãwÓÜáÊÜ A¨Üáñ½ Ü ¨æàÊÜÃÜá ¯àwÃÜáÊÜ ¨Üí±Ü£WÜÙÜ GÓæ¤àÃ… ±ÝÅ¥Üì®Ý WÜáí²WæãàÓÜRÃÜ ®Ý®Üá ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ÊÜí©ÓÜáñæ¤à®æ. ®ÝÊÜâ D ¨Üí±Ü£WÜÙÜ GÓæ¤àÃ… ±ÝÅ¥Üì®Ý WÜáí±Ü®Üá° ±ÝÅÃÜí»Ü ÊÜÞw¨ÝX¯í¨Ü, J¸æ㺟ºÃÜ »ÝÃÜÊÜ®Üá° ÖæãñÜá¤PæãÙÜáÛÊÜíñæ PÜñÜì®Üá ®ÜÊÜáWæ »ÝWÜ ¯àw¨Ýª®æ. PÜÙæ¨Ü £íWÜÙÜá, PæÆÊÜâ ËÐÜ¿á¨Ü ÓÜÆáÊÝX, ÃÜ㟮… ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ±Ü£° hÝÂPÜÌÈ®…ÃÜÊÜÃÜá ËÊÝÖÜ Ëaæfà¨Ü®æWæ ÖæãàWÜÆá ¯«ÜìÄÔ¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá ²Å¿á ñÝÀá ÓærÇÝÉ ©®ÜPÜÃÜ®…Wæ ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨Üá AÊÜÃÜá Jí¨ÜáWÜãvÜáÊÜíñæ AÊÜÃÜ ±ÝÅ¥Üì®æ¿á®Üá° PæãàĨæ®Üá. PÜñÜì®Üá AÊÜÃÜ ±ÝÅ¥Üì®æ¿á®Üá° BÈԨܮÜá. APæãràŸÃ… 18 ÃÜí¨Üá, A¯ÄàüñÜÊÝX, ÓÜÖæãà ÃÜ㟮…ÃÜÊÜÃÜá ñܮܰ ±Ü£°Wæ PÜÃæ ÊÜÞw CŸºÃÜã Jí¨ÜáWÜãvܸæàPæí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. DWÜ AÊÜÃÜá Jí¨ÜáWÜãw¨ÝªÃæ. ¯gÊÝX¿áã D ¨Üí±Ü£WÜÙÜ GÓæ¤àÃ… ±ÝÅ¥Üì®Ý WÜáí±Üâ ¸æà±ÜìwÓÜƳor A PÜáoáíŸWÜÙÜá Jí¨ÜáWÜãvÜÆá ÊÜáñÜᤠ±Ü£ ±Ü£°¿áÃÜá ñÜÊÜá¾ ¼®Ý°$ؼ±ÝÅ¿áWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨Üá ÖÝPÜÆá Jí¨Üá ¨æãvÜx ÓÜÖÝ¿áÊÝX¨æ. ¨æàÊÜÄWæ ÊÜá×Êæá¿ÞWÜÈ. -]àÊÜᣠÊÜáñÜᤠ]à q. AÃÜáÇ… ±ÜÅPÝÍ…, aæ®æ°„. www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

41


±ÝÅ¥Üì®Ý ÓÜÊÜá¿á & ¨Üí±Ü£WÜÚWæ ÖæaÜác BÎàÊÝì¨Ü ®Ü®Ü° ÊÜÞÊÜ A®æàPÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ £àÄ ÖæãàX¨ÜªÃÜã ÓÜÖÜ ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ ÊÜáÃÜ| ±ÜñÜÅÊÜ®Üá° Öæãí©PæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPæR BWÜÈÆÉ. ŸÖÜÙÜ ±ÜÅ¿áñÜ°±ÜpærÊÜâ B¨ÜÃæ ¿ÞÊÜâ¨Üá ¶ÜƨݿáPÜÊÝWÜÈÆÉ. D ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ, ®ÝÊÜâ I¨Üá ¨Üí±Ü£WÜÙÝX ¨Üí±Ü£WÜÙÜ GÓæ¤àÃ… ±ÝÅ¥Üì®Ý WÜáí²®ÜÈÉ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw¨æÊÜâ. PÜñÜì®Üá B ±ÝÅ¥Üì®Ý ÓÜÊÜá¿áÊÜ®Üá° BÎàÊÝì¨Ü ÊÜÞw¨Ü®Üá. GÆÉÃÜã ÓÜíñæãàÐÜ©í¨Ü ×í¨ÜáÃÜáX¨ÜÃÜá. A®æàPÜ ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ñÜvæ¿ÞX¨Üª ±ÜñÜÅÊÜ®Üá° A¨æà £íWÜÙÜá Öæãí©PæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPæR ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá. Pæ.Pæ. ÍÝí£, ®æPÜáìíoÅí, aæ®æ°„. ®Ü®Ü° ²Å¿á ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿áÃæà, C¨ÜÃÜíñæÁáà, ¯ÊÜá¾ ûæàñÜÅ¨Ü ÔŒà¿áÃÜá/¿åèÊÜ®ÜÓ槿áÃÜá/ÊÜáPÜRÙÜá BÎàÊÝì¨Ü Öæãí© EijàÊÜ®ÜWæãÙÜÛÆá, ¯ÊÜá¾ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ A¥ÜÊÝ ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÈÉ A¥ÜÊÝ ÊÜÓÜ£ WÜêÖܨÜÈÉ A¥ÜÊÝ ¯ÊÜáWæ A®ÜáPÜãÆÊÝ¨Ü ÓܧÙܨÜÈÉ GÓæ¤àÃ… ±ÝÅ¥Üì®Ý WÜáí±Ü®Üá° A¥ÜÊÝ ¿ááÊÜ GÓæ¤àÃ… ±ÝÅ¥Üì®Ý WÜáí±Ü®Üá° ±ÝÅÃÜí»Ü ÊÜÞvÜÆá PÜñÜì®Ü Bñܾ®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° A¥ÜÊÝ ¿åèÊÜ®ÜÓܧ ÖÜávÜáX¿áÃÜ®Üá°/ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ±æÅàÃæà²Ô¨ÜÃæ, ¨Ü¿áËoár ÊÜááí¨æ Ÿ¯°Ä. C¨Üá Pæã®æ¿á WÜÚWæ¿ÞX¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü ÓÜÊÜá¿áÊÜ®Üá° E±ÜÁãàXÔPæãÚÛÄ. ®ÝÊÜâ ÎàZÅÊÝX ¨æàÊÜÃÜ ÃÝgÂÊÜ®Üá° PÜpæãrà|. ÓÜí±ÜQìÓÜáÊÜ ËÙÝÓÜ: ÓÜÖã æ à¨ÜÄ ÓæÇ r ÝÉ ©®ÜPÃÜ ®Ü … (GÓæठÅ ±ÝÅ¥ìÜ ®Ý WÜáí±Üâ) 16, w.i.GÓ….©®ÜPÃÜ ®Ü … ÃÜÓ,¤æ aæ®æ°„ & 600 028. DÊæáàÇ… : stella@jesuscalls.org

ÓÜñÜÂÊæà¨Ü »ÝWÜ: ÁáÖæãàÍÜáÊÜ, ®Ý¿áÓݧ±ÜPÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÃÜãñÜÙÜá

(ÓÜñÜÂÊæà¨Ü B«ÝÃܨæãí©Wæ EñܤÄÔÄ) 1. ¿ÞÃÜá ¿ÞÄWæ ÖæàÚ¨Üáª, ¿ÞÃÜá H®Üá ÊÜÞvܸæàPÜá ÊÜáñÜᤠ¿ÞPæ? 2. ¿ÞÃÜá H®Üá ÊÜÞvÜáÊÜÃÜá, ¿ÞÄí¨Ü H®Üá PæãvÜƳvÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠ¿ÞÊÜâ¨ÜÃÜ Aw ¯à®Üá ¿ÞÊÜâ¨ÜPÝRX Ÿí©ÃÜáÊæ? 3. ¿ÞÃÜá GÈÉí¨Ü ¿ÞÃÜ ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝw¨ÜÃÜá? 4. ¿ÞÃÜá ¿ÞÄWæ H®Üá ÊÜÞw¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ¿ÞÃÜá ¿ÞÃÜÈÉ H®Ü®Üá° Eíoá ÊÜÞw¨ÜÃÜá? 5. ¯àÊÜâ ¿ÞÄWæ H®Üá ÊÜÞvܸæàPÜá ÊÜáñÜᤠ¿ÞÃÜá ¿ÞÄWæ ÊÜÞvܸæàPÜá? 6. ®ÜíñÜÃÜ ¿ÞÃÜá ¿ÞÄWæ ÖæàÚ¨ÜÃÜá, PÜñÜì®Üá ¿ÞÃÜ®Üá° ¿ÞÃÜ ÖÝWæ ÊÜÞvÜáÊÜ®Üá? ¯àÊÜâ ÖæàWæ CÃܸæàPÜá ÊÜáñÜᤠGÈÉ ±ÜÅTÝ£ BWÜáËÄ? 7. ¿ÞÄí¨Ü , AÊÜ Ã Ü á Öæ à Wæ ×í©ÃÜ á X¨Ü Ã Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ GÈÉ í ¨Ü ? ¿ÞÊÜ â ¨Ü Ä í¨Ü H®Ü á ŸÃÜ á ÊÜ â ¨Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ SíwñÜ Ê ÝX ¿ÞÃܨÜ᪠BXÃÜáÊÜâ¨Üá? A¨Ü®Üá° ¿ÞÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠH®Üá ÊÜÞw¨ÜÃÜá? 8. ¯ÊÜáWæ ¿ÞÃÜá H®Üá ÊÜÞw¨ÜÄ ª í¨Ü, ¯àÊÜâ ¿ÞÃÜ®áÜ ° ñÜÂiÔ ¿ÞÃÜ®áÜ ° ÓæàËÔ¨ÜÃ,æ BñÜ®áÜ ¯ÊÜá¾ PÜvWæ æ £ÃÜáX H®Ü®áÜ ° ÊÜÞvÜáÊÜ®áÜ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾®Üá° H®Ü®Ý°X ÊÜÞvÜáÊÜ®Üá? 9. ¿ÞÃÜá ¿ÞÄWæ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ , H®Üá ¹vÜÆv ³ ¸ Ü ÝÃܨáÜ , Cí¨Üá ¯ÊÜáWæ H®Üá ÊÜÞvÜÇÝX¨æ, ¿ÞÄí¨Ü ±ÜÅÍíÜ Óæ Öæãí¨ÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá? 10. PÜñìÜ ¯Wæ ÓÜÊáÜ ²ìÓÜÆo ³ r ÊÜÓáÜ W¤ ÙÜ áÜ ¿ÞÊÜâÊÜâ? AÊÜâWÜÙáÜ GÈÉí¨Ü H®ÝX ŸÃÜáÊÜÊâÜ ? Answers must reach us before March 20, 2018 Address: Bible Quiz – 73, Prayer Tower, 16, D.G.S. Dhinakaran Road, Chennai - 600 028. Email: stella@jesuscalls.org

42

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org


±ÜıÜä|ì ÓÜÓÌ ñ§Ü æ ÊÜáñÜᤠBÎàÊÝì¨Ü ®Ý®Üá 2001 ÃÜÈÉ ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨æ®Üá. ®Ü®Ü° ±Ü£ ÊÜáñÜᤠ®Ý®Üá ÔíWݱÜäÄ®ÜÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨æªÊÜâ. D ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ, ®Ý®Üá E®Üñ° Ü ÊÝÂÓÜíWÜ ÊÜÞvÜÇíæ ¨Üá a殄°æ ®ÜÈÉ ®Ü®°Ü Aij¿á hæãñæ CÚ¨ÜáPæãívæ®Üá. ®Ü®Ü° Aij ñÜûÜ|Êæà AÓÜÌÓܧÃÝX ÊÜáãdæì Öæãà¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá BPæ¿á®Üá° BÓܳñæÅWæ ñæWæ¨ÜáPæãívÜá Öæ ã à¨æ ® Ü á . ¨ÝÄ¿áÈÉ BPæ ®Ü ® Ü ° ® Ü á ° A²³ P æ ã ívÜ á A¨æ à ûÜ | ¨Ü È É £àÄ Öæ ã à¨Ü Ã Ü á . Aí©¯í¨Ü ®Ü ® Ü W æ Jí¨Ü á »Ü¿á¨Ü Bñܾ ×w¨ÜáPæãíwñÜá. ®Ü®ÜWæ D »Ü ¿ á¨Ü BPÜ Å Ê Ü á | Ÿí¨ÝWÜ Ç æ Ç ÝÉ ®Ü ® Ü ° PæçPÝÆáWÜÙÜá AÆáWÝvÜ¨æ ®Ý®Üá ÖÝÔWæ ×w¨Ü á ÓÜ í ±Ü ä |ìÊÝX ¨Ü ~ ¨Ü á EÔÃÝvÜ á ÊÜ â ¨Ü P æ R BWÜ á £¤ Ã Ü È ÆÉ . 13 ÊÜÐÜìWÜÙÜá D ÄࣿÞX PÜÙæ¨ÜÊÜâ ÊÜáñÜᤠC¨Ü Ä í¨ÝX ®Ý®Ü á GÈÉ ¿ áã ÖæãàWÜÇÝWÜᣤÃÜÈÆÉ. ®Ü®Ü° ±Ü£ ®Ü®Ü°®Üá° »ÝÃÜñÜPæR ÊݱÜÓÜáÕ PÜÙÜá×Ô¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° Öæ ñ Ü ¤ Ê Ü Ã Ü á ®Ü ® Ü ° ® Ü á ° A®æ à PÜ BÓÜ ³ ñ æ Å Wæ PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá Öæãà¨ÜÃÜá B¨ÜÃæ ¿ÞÊÜ bQñæÕ¿áá ¶ÜƨݿáPÜÊÝWÜÈÆÉ. ©®ÜWÜÙÜá EÃÜáÚ¨Üíñæ ®Ü®Ü° ±ÜÄÔ§£¿áá ÖܨÜWæqrñÜá. Pæã®æWæ ®Ü®Ü° ÖæñܤÊÜÃÜã ÓÜÖÜ Pæç¹orÃÜá. ®Ý®Üá H®Üá ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá £Ú¿á©¨ÝªWÜ ®Ü®ÜWæ ±ÝÅ¥ìÜ ®Ý Wæãà±ÜâÃÜ¨Ü ŸWæY ®æÃÖ æ ã æ Ãæ¿áÊÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ WæãñݤÀáñÜá. ®Ü®°Ü AÄËÆɨíÜ ñæÁáà ®Ý®Üá vÝ>>w.i.GÓ….©®ÜPÜÃÜ®… ÓݾÃÜPÜ ±ÝÅ¥Üì®Ý Wæãà±ÜâÃÜPæR Öæãà¨ÝWÜ AÈÉ ËÍæàÐÜ Pèoáí¹PÜ BÎàÊÜì©ñÜ PÜão ®Üvæ¿áᣤñÜá¤. B ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ÓÜÖæãà. Óæ r Ç ÝÉ ©®Ü P Ü Ã Ü ® …ÃÜ Ê Ü Ã Ü á Öæ à Ú¨Ü Ã Ü á , ""PÜ ñ Ü ì ®Ü á ¯ÊÜ á ¾ ÓÜ á ñÜ ¤ Æ ã ¸æ í Q¿á ±ÝÅPÝÃÜ Ê ÝXÃÜ á ÊÜ ® Ü á '' Gí¨Ü á . B

ÓÜ Ê Ü á ¿á¨Ü È É ®Ü ® Ü ° ÖÜ ê ¨Ü ¿ áÊÜ ® Ü á ° »ÝÄ¿ÞX AÊÜááPÜᣤ¨Üª H®æãà Jí¨Üá ®Ü®Ü° ÖÜê¨Ü¿á©í¨Ü 13 ÊÜÐÜìWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ¹oár ÖæãàÀáñÜá. ®Ý®Üá ÓÜÌÓܧñæ ÊÜáñÜᤠ¹vÜ á WÜ v æ Öæ ã í©Pæ ã ívæ ® Ü á . C¨Ý¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ®Ý®Üá ®Ü®Ü° iàËñÜÊÜ®Üá° PÜñÜì¯Wæ J²³Ô¨æ®Üá ÊÜáñÜᤠBñÜ®Ü ÊÜáWÜÙÝXÃÜáÊæ®Üá. Pèoáí¹PÜ BÎàÊÜì©ñÜ PÜão¨ÜÈÉ »ÝX¿ÞX¨ÝªWÜ, ®Ü®ÜWæ Jí¨Üá ÓÜÌíñÜ ÊÜá®æ ÊÜáñÜᤠaæ®æ°„®ÜÈÉ ÊݱÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÝRX Jí¨Ü á AÊÜ P ÝÍÜ P ÝR X ®Ý®Ü á ±ÝÅ ¥ Ü ì ®æ ÊÜÞw¨æ®Üá. ¨æàÊÜÃÜ PÜê±æÀáí¨Ü ÊÜáñÜᤠ²Å¿á ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿á ±ÝÅ¥Üì®æWÜÚí¨ÝX, ®ÜÊÜáWæãí¨Üá ÓÜÌíñÜ ÊÜá®æ ÔWÜáÊÜíñæ ÊÜáñÜᤠÊݱÝÃÜ Ê Ü ® Ü á ° ±ÝÅÃÜ í »Ü ÊÜ Þ w ®Ü ® Ü ° ±Ü £ ¿á®Ü á ° Óæ à ÄPæ ã ÙÜ á Û Ê Ü í ñæ PÜ ñ Ü ì ®Ü á ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞw¨Ýª®æ. A¨ÜÆÉ¨æ ±ÜËñÝÅñܾ®Ü A¼Ðæ à PÜ ¯àw ®Ý®Ü á ÓÜ í ñæ ã àÐÜ Ê Ý¨Ü iàËñÜ iàËÓÜ á ÊÜ í ñæ BñÜ ® Ü á ÓÜ Ö Ý¿á ÊÜÞw¨Ýª®æ. &ÃæàS ÃÝhæàÍÜÌÄ, aæ®æ°„ &41 BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíñæçÓÜáËPæ ®Ü®Ü° ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ®Üá 2016ÃÜÈÉ £àÄ Öæ ã à¨Ü ® Ü á . AÊÜ ® Ü AWÜ Æ áËPæ ¿ á®Ü á ° ñÝÙÜÇÝÃÜ¨æ ®Ü®Ü° ñÝÀá ®æãàË®ÜÈɨܪÃÜá. A¨ÜÆɨæ BPæ¿á ¨æàÖܨÜÇæÉÇÝÉ EÄ¿ááÊÜ »ÝÊÜ ® æ À ᩪ ñ Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ BPæ ŸÖÜ Ù Ü ®ÜÃÜÙÜᣤ¨ÜªÃÜá. aæ®æ°„®Ü ÊÜ®ÜWÜÃÜí ±ÝÅ¥Üì®Ý Wæ ã à±Ü â ÃÜ ¨ Ü È É ®Ü v æ ¨ Ü Pèoáí¹PÜ BÎàÊÜì©ñÜ PÜão¨Ü ŸWæY PæàÚÔPæãívÜá ®Ý®Üá ®Ü®Ü° ñÝÀá¿á®Üá° BÖÝ̯Ԩæ®Üá. EÄ¿ááÊÜ »ÝÊÜ ® æ À áí¨ÝX, BPæ PÜ ã o¨Ü È É »ÝX¿ÞWÜ Æ á BWÜ È ÆÉ . B¨ÜÃÜã ÓÜÖÜ ®Ý®Üá BPæ¿á®Üá°PÜãoPæR

PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ŸÃÜáÊÜíñÝÀáñÜá. BPæ PÜáÚñÜáPæãÙÜÛÆá ÓÜÖÜ BWÜÈÆÉ. Jí¨Üá PÜvæ BPæ ñܮܰ ÊÜáWÜ®Ü ÓÝ訆 ®æãàË®ÜÈɨܪÙÜá ÊÜáñæã¤í¨Üá PÜvæ BPæ¿á ¨æàÖܨÜÇæÉÇÝÉ EÄ¿ááÊÜ »ÝÊÜ®æÀᩪñÜá. BPæ ÊÜá®æWæ ×í¨ÜáÃÜáX ÖæãàWܸæàPæí©¨ÜªÃÜá B¨ÜÃæ BPæ PÜ á ÚñÜ á Pæ ã ívÜ á ñÝÙæ ¾ À áí¨Ü PÝ¿á¸æ à PÜ á Gí¨Ü á Jñݤ À áÔ¨æ ® Ü á . ¨æ à ÊÜ Ã Ü á BPæ ¿ á®Ü á ° ¹vÜ á WÜ v æ ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá Ÿ¿áÔÃÜáÊÜ®Üá Gí¨Üá ®Ý®Üá BPæWæ »ÜÃÜÊÜÓæ Pæãpær®Üá. B ©®Ü ÓÜÖæãà. ÓærÇÝÉ ©®ÜPÜÃÜ®…ÃÜÊÜÃÜá ""¨æàÊÜÃÜ ²Å࣠¯ÊÜá® ¾ áÜ ° ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞvÜáñܨ ¤ 'æ ' Gí¨Üá ®Ü á w¨Ü ÊÜ Þ ñÜ á WÜ Ù Ü á ®Ü ® Ü W æ ŸÖÜ Ù Ü ÓÜíñæçÓÜáËPæ¿á®Üá° ñÜí©ñÜá. Pæã®æ¿áÈÉ GÆÉÃÜã G¨Ü᪠¯íñÜáPæãÙÜ Û¸æàPæí¨Üá ÊÜáñÜᤠ""±ÝÅ¥Üì®Ý ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ¿ÞÃÜã ÓÜÖÜ G¨Ü᪠ÖæãàWܸÝÃܨÜá. ±ÜËñÝÅñܾ®Üá ®ÜÊÜá¾ ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ aÜÈÓÜᣤ¨Ýª®æ. BñÜ®Üá Jí¨Üá A¨Ü á ½ ñ Ü Ê Ü ® Ü á ° ÊÜ Þ vÜ È ¨Ýª ® æ ' ' Gí¨Ü á Öæ à Ú¨Ü Ã Ü á . ×àWæ Öæ à ÙÜ á ñݤ , BPæ ¿á¥Ý¥ÜìÊÝX ±ÝÅ¥ìÜ ®æ ÊÜÞvÜñã æ vÜX¨ÜÃáÜ . B ÓÜ Ê Ü á ¿á¨Ü È É ¨æ à ÊÜ Ã Ü ŸÆÊÜ â ®Ü ® Ü ° ñÝÀá¿á®Üá° ñÜáí¹ñÜá. B ûÜ|¨ÜÈÉ, GÇÝÉ EÄ¿ááÊÜ »ÝÊÜ ® æ ÊÜ á ñÜ á ¤ Óæ ç ñÝ®Ü ® Ü ñæãí¨ÜÃæ BPæ¿á®Üá° ÓÜí±Üä|ìÊÝX ¹oár Öæ ã àÀáñÜ á ÊÜ á ñÜ á ¤ BPæ ±Ü Ä ±Ü ä |ì ÓÜÌÓܧñæ¿á®Üá° Öæãí©PæãívÜÃÜá. A¨ÜÆɨæ BPæ Jí¨Ü á ÊÜ á ÖÝ ÓÜ Ê Ü Þ «Ý®Ü Ê Ü ® Ü á ° Öæãí©PæãívÜÃÜá ÊÜáñÜᤠBPæ¿á ÊÜáWÜ®Ü ®Ü Ð Ü r ¨ Ü ®æ ã àÊÜ â ñæ W æ ¿ áÇÝÀáñÜ á . Aí©¯í¨Ü BPæ JÙæÛ BÃæãàWܨÜÈɨݪÃæ ÊÜáñÜᤠ¿ÞÊÜ ÓÜÊÜáÓæÂÀáÆɨæ C¨ÝªÃæ. PÜñÜì¯Wæ Óæã¤àñÜÅÊÝWÜÈ. &G. ¨æà˸ÝÆ, ÊÜÞíWÝvÜá, aæ®æ°„. www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

43


""ÁáàÓÜá AÊܯWæ & ®Ý®æà ÊÜÞWÜìÊÜä ÓÜ ñ Ü Â ÊÜ ä iàÊÜ Ê Ü ä BX¨æ ª à ®æ ; ®Ü ® Ü ° ÊÜáãÆPÜÊÝX ÖæãÃÜñÜá ¿ÞÃÜã ñÜí¨æ¿á ŸÚWæ ŸÃÜáÊÜ©ÆÉ.'' (ÁãàÖÝ®Ü 14:6)

²Å¿áÃæà! PÜñÜì¯í¨Ü PæãvÜƳor D ÊÝPÜ Â ÊÜ â GÐÜ á r A¨Ü á ½ ñ Ü Ê ÝX¨æ Gí¨Ü á BÇæ ã àbÔÄ ÊÜ á ñÜ á ¤ D ¨æ ç ËPÜ A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° Bñܯí¨Ü Öæãí©PæãÚÛÄ. C¨Üá ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÊÜÞñÜÆÉ. PÜñÜì®æà ÓÜÌñÜ@ ñܮܰ ÊÜáPÜRÚWæ Pæãor ÊÝWݪ®Ü C¨ÝX¨æ. ®Ü®Ü° ²Å¿á ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿áÃæà, ñܮܰ ÊÜáPÜRÙÝ¨Ü ®ÜÊÜáWæ BñÜ®Üá D ÊÝWݪ®ÜÊÜ®Üá° ¯àw Öæ à ڨݪ ® æ , ""D ÊÝPÜ Â ÊÜ ® Ü á ° £Ú¿á©ÃÜ á ÊÜ Ê Ü Ä Wæ ®Ý®Ü á ¯ÊÜ á Wæ ¨ÝÄ¿ÞXÃÜáÊæ®áÜ , ÓÜñÂÜ ¨Ü AÄËÆÉ¨Ê Ü ÄÜ Wæ ®Ý®Üá ¯ÊÜáWæ ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° ±ÜÅPÜqÓÜáÊæ®Üá; ¯àÊÜ â iàÊÜ Öæ ã í©Pæ ã ívÜ á iàËÓÜ ¸æàPæ®Üá°ÊÜÊÜÄWæ ®Ý®Üá iàÊÜ ¯àvÜáÊæ®Üá'' Gí¨Ü á . B¨Ü ª Ä í¨Ü , ¿ÞÊÜ â ¨Ü Ã Ü ŸWæ Y bí£ñÜÃÝWÜ©Ä. D ¨æçËPÜ ÊÝWݪ®ÜÊÜ®Üá° ¯àÊÜâ ¯ÊÜáWÝXÁáà ñæWæ¨ÜáPæãívÝWÜ, BñÜ ® Ü á ¯ÊÜ á ¾ ® Ü á ° ®Ü v æ Ó Ü á ÊÜ Ä࣠ŸÖÜ Ù Ü A¨Üá½ñÜÊÝXÃÜáñܤ¨æ. BñÜ®Üá ñÝ®æà ¯ÊÜá¾®Üá° ÓÜñÜ嬆 ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ®ÜvæÓÜáÊÜ®Üá. QÅÓܤ¯í¨Ü PæãvÜƳor iàËñÜÊÜ®Üá° Öæãí©PæãÙÜÛÆá ÊÜ á ñÜ á ¤ ±Ü Ã Ü Ç æ ã àPÜ ¨ Ü È É ¯ñÜ Â iàÊÜ Öæ ã í©Pæ ã ÙÜ Û Æ á, D Çæ ã àPÜ ¨ Ü È É PÜñÜì®æãqrWæ ÖÜ£¤ÃÜÊÝX iàËÓÜÆá BñÜ®Üá 44

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org

ñÝ®æà ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜÞWÜì¨ÜÍìÜ PÜ®ÝXÃÜáÊÜ®áÜ . D A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° Öæãí©PæãÙÜÛÆá ¸æàPÝ¨Ü PæÆÊÜâ AWÜñÜÂËÃÜáÊÜ ÓÜíWÜ£WÜÙÜ ŸWæY ®ÝÊÜâ DWÜ «Ý娆 ÊÜÞwPæãÙæãÛà|. ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ®ÜvÓæ áÜ ÊÜ PÜñìÜ ®Üá PÜ ñ Ü ì ®Ý¨Ü ÁáàÓÜ á QÅ Ó Ü ¤ ® Ü á ®Ü Ê Ü á Wæ ¸æãà˜ÓÜáñݤ®æ, ""®Ý®æ à ÊÜ Þ WÜ ì ÊÝX¨æ ª à ®æ ' ' Gí¨Ü á . PÜ ñ Ü ì ®Ü á ¨Ü ê yÜ Ê ÝX Öæ à ÙÜ á ñݤ ® æ , ""®Ü ® Ü ° BÇæãàaÜ®æWÜÙÜá ¯ÊÜá¾ BÇæãàaÜ®æWÜÙÜÆÉ, ¯ÊÜá¾ ÊÜÞWÜìWÜÙÜá ®Ü®Ü° ÊÜÞWÜìWÜÙÜÆÉ.'' (ÁáÍÝ¿á 55:8)

B¨ÜªÄí¨Ü, D ¨æçËPÜ ÊÜÞWÜìWÜÙÜÈÉ ®Üvæ¿áÆá ®ÜÊÜá¾®Üá° ®ÜvæÓÜáÊÜ PÜñÜì®Ü ÊæáàÇæ ÊÜ Þ ñÜ Å Êæ à ®Ü Ê Ü á ¾ PÜ | á¡ W Ü Ù Ü ® Ü á ° Pæàí©ÅPÜÄÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ÖÝX¨ÜªÈÉ, BñÜ®Ü ÊÜ Þ ñÜ á WÜ Ù Ü ® Ü á ° AÄ¿ááÊÜ â ¨Ü á GÐÜ á r AWÜñÜÂÊÝX¨æ. Cí¨Üá, A®æàPÜÃÜá ÓÜñÜÂÊæà¨Ü K¨ÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¹qr¨ÝªÃæ. D ©®ÜWÜÙÜá g®ÜÃÜá Êæ ã ¸æ ç Ç…WÜ Ù Ü ® Ü á ° ÓÜ ñ Ü Â Êæ à ¨Ü ¨ Ü ÖÝWæ E±ÜÁãàXÓÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®æãàvÜᣤ¨æªàÊæ. CÆÉ ²Å¿áÃæ à ! "PÜ ñ Ü ì ®Ü ÊÝPÜ Â ÊÜ ® Ü á ° Öæ㣤ÃÜáÊÜ ÓÜñÜÂÊæà¨ÜÊÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá Gí¥ÜÖÜ »ÝWÜÂÊÝX¨æ!' & D BÇæ ã àaÜ ® æ ®Ü Ê Ü á ¾ È É CÃÜ ¸ æ à PÜ á . B¨Ü à æ C¨Ü ® Ü á ° £ÃÜ Ó ÝR Ã Ü ÊÜ Þ w Çæ ã àPÜ ¨ Ü ÊÜ Þ WÜ ì WÜ Ù Ü È É ®Ü v æ ¿ áÆá Kw Öæ ã àWÜ á ÊÜ Ê Ü Ä Wæ PÜ ñ Ü ì ®æ ã qr W æ ¿ÞÊÜ

A®æ ã Âà®Ü  ñæ CÆÉ . PÜ ñ Ü ì ®Ý¨Ü ÁáàÓÜ á QÅÓܤ®Ü®Üá° ®æãàwÄ! CñÜÃÜÄWæãàÓÜRÃÜ BñÜ®Üá EñÜ¢ÐÜrÊÝ¨Ü iàËñÜ iàËԨܮÜá ÊÜáñÜᤠGÇÝÉ ÓÜíWÜ£WÜÙÈ Ü É ¨æàÊÜÄWæ ÊæáaÜáWc ¿ æ Þ¨Ü ÓÜ í WÜ £ WÜ Ù Ü ® Ü á ° ÊÜ Þ vÜ á ñݤ , ""®Ý®Ü ã ñÜ í ¨æ ¿ áã Jí¨ÝX¨æ ª à Êæ ' ' Aí¨Ü ® Ü á (ÁãàÖÝ®Ü 10:30). ®Ü ® Ü ° ²Å ¿ áÃæ à , C¨Ü ® Ü á ° ®æ ã àvÜ á ÊÜ ¯àÊÜâ, ¯ÊÜá¾ iàËñÜÊÜâ ÓÜÖÜ QÅÓܤ®Ü iàËñÜ¨Ü ÖÝWæ ÖÝWÜ ¸ æ à PÜ á , ¨æ ç ÊÜ » Ü Q ¤ À áí¨Ü ñÜ á íŸÆ³ v Ü ¸ æ à PÜ á ÊÜ á ñÜ á ¤ PÜ ñ Ü ì ¯Wæ ÊæáaÜácWæ¿ÞWܸæàQÃܸæàPÜá. B¨ÜªÄí¨Ü, ÓÜñÂÜ Êæà¨ÜÊ® Ü áÜ ° ¯ÊÜá¾ PæçWÙÜ È Ü É ÖæãñÜáP¤ ã æ ívÜá Öæ ã àWÜ Æ á ®ÝbPæ ± Ü v Ü © Ä. A¨Ü Æ É ¨ æ , ÓÜñÜÂÊæà¨ÜÊÜ®Üá° ©®Ü ÍÜŨæœÀáí¨Ü K©Ä, ¿ÞPÜí¨ÜÃæ "ÊÝPÜÂÊÜâ ¨æàÊÜÃÝX¨Ýª®æ' (ÁãàÖÝ®Ü 1:1). ¯àÊÜ â A¨Ü ® Ü á ° ÍÜŨæœÀáí¨Ü K©¨ÝWÜ, PÜñÜì®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ®æ ã àvÜ á ÊÜ ® Ü á ; BñÜ ® Ü á ¯ÊÜ á ¾ hæ ã ñæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ®Üá. QàñÜì®æ 32:8 ÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ BñÜ ® Ü á ¯ÊÜ á Wæ ¸æ ã à˜Ô ¯ÊÜ á ¾ ® Ü á ° ®Ü v æ Ó Ü á ÊÜ ® Ü á . BñÜ ® Ü á ¯ÊÜ á ¾ ® Ü á ° ñÜ ® Ü ° PÜ|á¡WÜÚí¨Ü ®ÜvæÓÜáÊÜ®Üá. C¨ÜáÊæà ¨æçËPÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®ÜÊÝX¨æ. Cí¨Üá A®æàPÜÃÜá ¨æàÊÜÃÜ ÓæàÊÜPÃ Ü Ý¨Ü ®ÜÊáÜ ® ¾ áÜ ° PæàÙÜáñÜà ¤ ,æ ""®Ü®°Ü iàËñÜ P æ R ÓÜ í Ÿí«Ü ± Ü o r ¨æ à ÊÜ Ã Ü bñÜ ¤ H®ÝX¨æ?'' ®Ý®Üá AÊÜÃÜ®Üá° PæàÙÜáñæ¤à®æ, ""¯àÊÜâ ÓÜñÜÂÊæà¨ÜÊÜ®Üá° ÍÜŨæœÀáí¨Ü ±ÜÅ£©®Ü


K¨ÜᣤàÃæãà?'' ¯àÊÜâ PÜñÜì®Ü®Üá° ÓÜñܨÜÈÉ ÖÜávÜáPÜᣤ©ªàÃæãà? ÖÝX¨ÜªÈÉ, ¨æàÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾®Üá° ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX ñܮܰ bñܤ¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ ®ÜvæÓÜáÊÜ®Üá'' Gí¨Üá. ®Ü®°Ü ²Å¿áÃæà, ¯àÊÜâ ¨æàÊÜÃÜ ÊÝPÜÂÊÜ®áÜ ° ÍÜŨæœÀáí¨Ü K¨ÜáËÃݨÜÃæ, PÜñÜì®Üá ¯ÊÜáWæ A¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ®Üá. A¨ÜPæR ŸÆ˨æ ÊÜáñÜᤠiàÊÜÊâÜ Bñܨ ¾ áÜ ª Gí¨Üá ®ÝÊÜâ ÓÜ ñ Ü Â Êæ à ¨Ü ¨ Ü È É K¨Ü á ñæ ¤ à Êæ (ÁãàÖÝ®Ü 6:63; C¹Å¿á 4:12). C¨Ü®Üá° AÄñÜá ¯àÊÜâ ÓÜñÜÂÊæà¨ÜÊÜ®Üá° K¨ÜáÊÝWÜ, PÜñÜì®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ÖæàWæ ®ÜvæÓÜáÊÜ®Üá Gí¨Üá ®æãàwÄ ÊÜ á ñÜ á ¤ A¨Ü Ã Ü í ñæ Á áà ®Ü v æ ¨ Ü á Pæ ã ÚÛ Ä . Cí¨Üá A®æàPÜÃÜá ®ÝÊÜá«æà¿á PæùÓܤÃÝX¨Ü᪠D A®Üá»ÜÊÜ CÆɨæ A¨Ü®Üá° ÖÜávÜáPÜᣤÆÉ. B¨Ü ª Ä í¨Ü , ®Ü ® Ü ° ²Å¿á ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿áÃæà ÊÜáñÜᤠ¿åèÊÜ®ÜÓܧÃæà, ±Ü Å £©®Ü ¨æ à ÊÜ Ã Ü ÊÝPÜ Â ÊÜ ® Ü á ° GÇÝÉ »Ü¿á»ÜQ¤Àáí¨Ü ÍÜŨæœÀáí¨Ü K©Ä. BWÜ PÜ ñ Ü ì ®Ü á ¯ÊÜ á ¾ ® Ü á ° ±Ü Å £©®Ü ¸æ ã à˜Ô ®Ü v æ Ó Ü á ÊÜ ® Ü á . Êæ à ¨Ü ÊÝPÜ Â WÜ Ù Ü á ¯ÊÜ á ¾ ÖÜê¨Ü¿áWÜÙÈ Ü É ®æÇWæ ã æ ÙÜáÊ Û âÜ ¨Üá ÊÜáñÜᤠAñÜ®Ü ÊÜ Þ WÜ ì ¨Ü Í Ü ì ®Ü ¯ÊÜ á Wæ Öæ a Ü á c BÎàÊÝì¨Ü¨Ý¿áPÜÊÝXÃÜáñܤ¨æ. (ÖæãàÍæà¿á 14:9) D ÊÝPÜ Â ¨Ü ±Ü Å P ÝÃÜ , ¯àÊÜ â H®Ü ® Ü á ° BÄÔPæ ã ÙÜ á Û Ë Ä? ¯àÊÜ â ÓÜ ñ Ü Â Êæ à ¨Ü K¨Ü á ÊÜ â ¨Ü ® Ü á ° £ÃÜ Ó Ü R Ä Ô A¨Ü ® Ü á ° ÖæÓÜÄWæãàÓÜRÃÜ Jí¨Üá PÜñÜìÊÜÂÊÝX K© ¯ÊÜ á ¾ ÊÜ Þ WÜ ì WÜ Ù Ü È É GvÜ Ë ÃÝ? ¯àÊÜ â ÊÜÂ¥æWÜÙÜ®Üá° Öæãí©PæãÙÜáÛËÃÝ? A¥ÜÊÝ ¯àÊÜâ PÜñÜì®Ü ÊÜÞWÜìWÜÙÜÈÉ ®Üvæ¨Üá BñÜ®Ü BÎàÊÝì¨ÜWÜÙÜ®Üá° Öæãí©PæãÙÜãÛËÃÝ? BÇæãàaÜ®æ ÊÜÞwÄ! ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ ©®ÜPÜÃÜ®…ÃÜÊÜÃÜá, Pèoáí¹PÜ ±ÝÅ¥Ü ì ®æ ÊÜ á áX¨Ü ®Ü í ñÜ Ã Ü ±ÝÅ¥Ü ì ®æ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÃÈ Ü É ÊÜáñÜᤠ¸æÙWÜ Yæ 6.30 Äí¨Ü 8.30 ÃÜ ÊÜ Ã æ W æ ÓÜ ñ Ü Â Êæ à ¨Ü K¨Ü á ÊÜ â ¨Ü Ã Ü È É ÍÜ Å ¨æ œ ¿ ááÙÜ Û Ê Ü Ã ÝX¨Ü ª Ã Ü á . B¨Ü ª Ä í¨Ü AÊÜ Ã Ü ¿á¥Ý¥ÜìÊÝ¨Ü ²Åࣿá®Üá° ®æãàw¨Ü PÜñìÜ ®Üá AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÇæãàPÜ¨Ü GÇÝÉ JÙæ¿ Û á ÓÜíWÜ£WÜÚí¨Ü ñÜáí¹Ô¨ÜªÆɨæ ñܮܰ PÜê±æÀáí¨Ü ñÜáí¹Ô¨Ü®Üá.

A¨ÜÃÜíñæÁáà, ÓÜñÜÂÊæà¨ÜÊÜ®Üá° K¨ÜÆá ¯ÊÜá¾®Üá° J²³ÔPæãÙÜÛÆá hÝWÜÃÜãPÜÃÝXÄ ÊÜáñÜᤠPÜê±æ ÊÜáñÜᤠÍÜá»ÜÊÜâ ¯ÊÜá¾®Üá° ×í¸ÝÈÓÜÇæí¨Üá ±ÝÅ¥ìÜ ®æ ÊÜÞwÄ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ¨æàÊÜÃÜ BÎàÊÝì¨Ü樆 áÜ ° Öæãí©PæãÙÜáË Û Ä.

®ÜÊáÜ ¾ ¨ÝÄ¿á®Üá° PÜñìÜ ¯Wæ J²³ÔPæãvæãà| ""¯®Ü° »Üã¿ÞñæÅ¿á®Üá° bíñæ¿á®Üá° PÜñìÜ ¯Wæ ÊÜ×Ô¹oár »ÜÃÊ Ü ÓÜ © Ü í©ÃÜá; BñÜ®àæ A¨Ü®áÜ ° ÓÝXÓÜáÊÜ®áÜ .'' (QàñÜì®æ 37:5) ""ÓÜÌŸá©œ¿á®æ°à B«ÝÃÜ ÊÜÞwPæãÙÜÛ¨æ ±Üä|ìÊÜá®ÜÔ¯Õ í¨Ü PÜñìÜ ®ÜÈÉ »ÜÃÊ Ü ÓÜ Ë Ü vÜá.

"®Ý®æà ÊÜÞWÜì' & GÇÝÉ ËÐÜ¿áWÜÙÜÈÉ & bPÜR ÊÜáñÜᤠ¨æãvÜx ÓÜíWÜ£WÜÙÜÈÉ & BñÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠBñÜ®Ü ÓÜí±Üä|ì E±ÜPÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠBÎàÊÝì¨ÜWÜÙÜ®Üá° Öæãí©PæãÚÛÄ.

¯®Ü ° GÇÝÉ ®Ü v Ü Ê Ü Ú ¿áÈÉ BñÜ ® Ü bñÜ ¤ P æ R Ë«æà¿á®ÝXÃÜá; BñÜ®æà ¯®Ü° ÊÜáWÜìWÜÙÜ®Üá° ÓÜÃÝWÜ ÊÜÞvÜáÊÜ®áÜ .'' (þÝ®æãàQ¤ 3:5,6)

®Ü ® Ü ° ²Å¿áÃæ à , ®ÝÊÜ â Öæ à Wæ ®Üvæ¿á¸æàPæí¨Üá D ÊÝPÜÂWÜÙÜÈÉ ÓܳÐÜrÊÝX K¨Ü á ñæ ¤ à Êæ . Cí¨Ü á , ¨ÝÄ Wæ ã £¤ Æ É ¨ æ , A®æàPÜÃÜá PÜáÃÜávÜÃÜ ÖÝWæ ÓÜáñݤvÜáñݤÃæ. B ñÜ Ã Ü Ö Ü ¨ Ü ±Ü Ä Ô§ £ WÜ Ù Ü È É H®Ü á ÊÜ Þ vÜ ¸ æ à Pæ í ¨Ü á £Ú¿á¨æ AÊÜ Ã Ü á PÜ~¡àÃÜ®Üá° ÓÜáÄÓÜáñݤÃæ. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ, ¯àÊÜâ ÊÜá¨ÜáÊæ H±ÜìwÓÜȨܪÃæ A¥ÜÊÝ ÊݱÝÃÜ BÃÜ í »Ü ÊÜ Þ vÜ ¸ æ à Q¨Ü ª È É , Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX, PÜñÜì®Ü ±Ý¨Ü¨Ü ŸÚ Êæã|PÝÆãÄ BñÜ®Ü ÖÜÓܤWÜÚWæ GÆÉÊÜ®Üã°

ÓÜÊÜá²ìÔPæãÚÛÄ. ""®Ü®Ü° þÝ®Ü, ®Ü®Ü° ÖÜ| ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜá ±ÜÅÁãàg®Ü CÆÉ'' & D ÄࣿÞX ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾®Üá° BñÜ®Ü ±ÜÅÓܮܰñæ¿áÈÉ ñÜXYÔPæãÙÜáÛËÃݨÜÃæ, BñܯWæ ±ÝÅ¥Ü ì ®æ ÊÜ Þ wÄ, ""¯à®Ü á ®Ü ® Ü ° þÝ®ÜÊÝX¨Ü᪠®Ü®Ü°®Üá° ®ÜvæÓÜá'' Gí¨Üá. ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ ÓÜí±Üä|ì »ÜÃÜÊÜÓæ¿á®Üá° PÜñÜì®Ü Êæ á àÇæ CÄÔ¨ÝWÜ , BñÜ ® Ü á A¨Ü ® Ü á ° ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX Ô©œWæ ñÜÃÜáÊÜ®Üá. Cí¨Üá, ¯àÊÜâ C¨Ü®áÜ ° ÊÜÞvÜÆá ˶ÜÆÃÝX¨Ü᪠¯ÊÜá¾ ÓÜ Ì í ñÜ þÝ®Ü ¨ Ü Êæ á àÇæ PÝ¿áì ÊÜÞvÜáËÃݨÜÃæ A¨ÜÃÜ ±ÜÄOÝÊÜá©í¨ÝX A¨Üá ˶ÜÆÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. C¨ÜÃÜ ŸWæY ®ÝÊÜâ þÝ®æãàQ¤ 3:5,6 ÃÜÈÉ K¨Ü á ñæ ¤ à Êæ , ""ÓÜ Ì Ÿ á©œ ¿ á®æ ° à B«ÝÃÜ ÊÜ Þ wPæ ã ÙÜ Û ¨ æ ±Ü ä |ìÊÜ á ®Ü Ô Õ ¯ í¨Ü PÜ ñ Ü ì ®Ü È É »Ü Ã Ü Ê Ü Ó Ü Ë vÜ á . ¯®Ü ° GÇÝÉ ®Ü v Ü Ê Ü Ú ¿áÈÉ BñÜ ® Ü bñÜ ¤ P æ R Ë«æà¿á®ÝXÃÜá; BñÜ®æà ¯®Ü° ÊÜáWÜìWÜÙÜ®Üá° ÓÜ Ã ÝWÜ ÊÜ Þ vÜ á ÊÜ ® Ü á '' Gí¨Ü á . C¨ÜÃÜíñæÁáà, ¿ÞÊÜâ¨æà ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¯àÊÜâ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááÊÜ ÊÜáá®Ü°, A¨ÜÃÜ gÊݸݪĿá®Üá° PÜáoáíŸÊÝX A¥ÜÊÝ Êæç¿áQ¤PÜÊÝX BñܯWæ ÊÜ×Ô¹wÄ. BñÜ®Üá GÆÉÊÜ®Üã° Ô©œWæ ñÜÃÜáÊÜ®Üá. C®æã°í¨Üá PÜvæ, ¯àÊÜâ ÖÜ|, AíñÜÓÜá¤, IÍÜÌ¿áì ÊÜáñÜᤠÓÝÌñÜíñÜÅéÊÜ®Üá° C¨ÜÃæãÙÜWæ ñÜÃÜáËÃݨÜÃæ, B ËÐÜ¿áÊÜâ ¯ÊÜáWæ ®æãàÊÜ®Üá° ñÜÃÜáñܤ¨æ. ²Å¿áÃæ à , ¯àÊÜ â H®Ü ® Ý° ¨ Ü Ã Ü ã ÊÜ Þ vÜ á ÊÝWÜ , PÜ ñ Ü ì ¯Wæ J²³ Ô Pæ ã oár ÊÜÞw¨ÝWÜ, BñÜ®Üá ñÝ®æà ¯ÊÜáWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáÊæ®Üá (ÁáÍÝ¿á 55:8). ÓÜñÜÂÊæà¨Ü ÖæàÙÜáñܤ¨æ, ""®Ü®Ü° ÊÜÞWÜì A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜÊÜÃÜá «Ü®ÜÂÃæà ÓÜÄ''(þÝ®æãàQ¤ 8:32) Gí¨Üá. ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ÓÜí±Üä|ì »ÜÃÜÊÜÓæ¿á®Üá° PÜñÜì®Ü ÊæáàÇæ CpÝrWÜ, BñÜ®Üá ®ÜÊÜá¾ ÊÜááí¨æ ÖæãàWÜáÊÜ®Üá. ®ÜvÜáÊÜÈÉ ŸÃÜáÊÜ GÇÝÉ ÊÜPÜÅÊÝ¨Ü ÊÜáñÜᤠ¨ÜáÐÜr ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° BñÜ®Üá ñÝ®æ à ñæ W æ ¨ Ü á ÖÝPÜ á ÊÜ ® Ü á (ÁáÍÝ¿á 45:2) ®Ü ® Ü ° ²Å¿á ÓÜ Ö æ ã à¨Ü Ä ¿áÃæ à , &¨æ ã vÜ x ¨ Ü Ã Ü È É ¿ áã bPÜ R ¨ Ü Ã Ü È É ¿ áã www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

45


""®Ý®æ à ÊÜ Þ WÜ ì '' Gí¨Ü á Öæ à ÚÃÜ á ÊÜ PÜñÜì®Ü®Üá° ŸÆÊÝX BñÜáPæãÚÛÄ ÊÜáñÜᤠBñÜ®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü, BñÜ®Ü ÓÜí±Üä|ì E±ÜPÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠBÎàÊÝì¨ÜWÜÙÜ®Üá° Öæãí©PæãÚÛÄ. PÜñìÜ ®Ü BÆ¿á¨Ü ÊÜááTݘPÝÄ¿ÞXÃÜáÊÜ ÓæàÊæ ""..¯à®Üá ®Ü®Ü° ÊÜÞWÜìWÜÙÜÈÉ ®Üvæ¨Üá ®Ý®Üá ¯®ÜWæ ÊÜ×st ±ÝÃÜá±ÜñÂÜ ÊÜ®áÜ ° ®æÃÊ Ü àæ ÄÔ¨ÜÃæ ®Ü®Ü° BÆ¿á¨Ü ÊÜááTݘPÝÄ¿ÞX ®Ü®Ü° ±ÝÅPÝÃÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ®æãàwPæãÙÜáË Û .'' (hæPÜ¿áì 3:7)

PÜñÜì®Ü ÓæàÊæ¿á®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜ ²Åࣿá PÜÃæ C¨ÝX¨æ. ®ÝÊÜâ PÜñÜì®Ü ÊÜÞWÜìWÜÙÜ®Üá° »Ü¿á»ÜQ¤Àáí¨Ü A®ÜáÓÜÄÔ¨ÜÃæ, ®ÜÊÜá¾ ®Üí¹WÜÔ¤Pæ¿á®Üá° WÜÊÜá¯Ô, BñÜ®Üá ®ÜÊÜá¾®Üá° BñÜ ® Ü Óæ à Êæ W æ ã àÓÜ R Ã Ü ¸æ à ±Ü ì wÓÜ á ñݤ ® æ . ŸÖÜáÍÜ@ ¯àÊÜâ BÇæãàbÓÜŸÖÜá¨Üá, ""®Ý®Üá C¨ÜPæR AÖÜì®ÜÆÉ; ®Ü®ÜWæ ÖæaÜác ˨Ý»ÝÂÓÜ CÆÉ . ®Ý®Ü á PÜ ñ Ü ì ®Ü ® Ü á ° Öæ à Wæ Óæ à Êæ ÊÜÞvÜÈ?'' B¨ÜÃæ PÜñÜì®Ü ÊÜÞWÜìWÜÙÜ®Üá° ®Üí¹WÜÔP¤ À æ áí¨ÜÆ㠻ܿá»ÜQÀ ¤ áí¨ÜÆã A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜÊÃ Ü ® Ü áÜ ° PÜñìÜ ®Üá PÜÿ æ ááñݤ®.æ BñÜ ® Ü á ñÝ®æ à ¯ÊÜ á ¾ ® Ü á ° PÜ Ã æ ¿ ááñݤ ® æ , ®ÜvæÓÜáñݤ®æ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ÓÜÊÜáê©œ±ÜvÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáñݤ®æ. ®Ü®°Ü iàËñÜ¨È Ü É ®Ý®Üá PÜívÜáPæãíwÃÜáÊÜ AíÍÜ C¨ÝX¨æ. ®Ü®Ü° ±ÝÅÃÜí»Ü¨Ü ÓæàÊæ¿áá ŸÖÜÙÜ ¯ÆìüÓÜ á ÊÜ í ñÜ Ö Ü ¨ ݪ X ñÜ á ¤ . ®Ý®Ü á »Ü ¿ á¨Ü ÓÜÌ»ÝÊÜ©í¨ÜÆã ®ÝbPæÀáí¨ÜÆã C¨æª®Üá.

PÜñìÜ ®Üá ®Ü®®°Ü áÜ ° ñÜ®°Ü ÓæàÊæWæ BÄԨܮáÜ . g®ÜÃÜ ÊÜá«æ ¯íñÜá ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá ®Ü®ÜWæ »Ü¿áÊÝWÜᣤñÜá¤. g®ÜÃÜá ®Ü®Ü° ÓÜÌÃÜÊÜ®Üá° PæàÚÔPæãÙÜáÛÊÜíñæ ®Ü®Ü° ÓÜÖ¨ Ü ã æ ÂàXWÜÙáÜ ÊæáçP… CvÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . B¨ÜÃæ ®Ý®Üá ®Ü®Ü° ÓÜÌÃÜÊÜ®Üá° g®ÜÃÜá PæàÚÔPæãÙÜÛ¸ÝÃܨæí¨Üá ®Ý®Üá ÊæáçP…¯í¨Ü ¨ÜãÃÜ ¯ÆáÉ£¤¨æª®Üá. B¨ÜÃæ Cí¨Üá, PÜñÜì®Üá ñܮܰ ÓæàÊæ¿á®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜíñæ ®Ü®Ü°®Üá° ñܮܰ Bñܾ©í¨Ü ñÜáí¹Ô¨Ýª®æ, ¨æçËPÜ ÍÜQ¿ ¤ á®Üá,° »Ü¿á»ÜQ¿ ¤ á®Üá,° ¨æçËPÜ BWÜÅÖÊ Ü ®Ü áÜ ° ¯àw BñܯWæãàÓÜRÃÜ ¯ÆáÉÊÜíñæ ÊÜÞw¨Ýª®æ. PÜñìÜ ®Üá ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ®ÜvÓæ áÜ £¤ÃáÜ ÊÜâ¨Ü®áÜ ° ®æãàvÜÆá GÐÜár A¨Üáñ½ PÜ ÃÜ Ê Ü Ý¨Ü¨Æ ªÜ Ê É àæ ?

®Ý®Üá E±Ý«Ý¿áÃÜ ñÜø Ü àæ £¿á®Üá° ñæW¨ æ áÜ PæãÙÜá£Û ¤¨ÝªW,Ü ®Ý®Üá GÇÝɨÃÜ È Ü ¿ É áã EñÜ¢ÐÜrÊÝX ÊÜÞw¨æ®Üá ÊÜáñÜᤠ®Ý®Üá ÊÜááTæãÂà±Ý«ÝÂÀ᯿á PæÆÓÜ ñæW¨ æ áÜ PæãÙÜÆ Û á BÄÓÜÇÝXñÜá.¤ B¨ÜÃæ G¨Ü᪠ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá ®Ü®WÜ æ »Ü¿áÊÝWÜᣤñáÜ .¤ A®æàPÜ ÊÜÐìÜ WÜÙÜ ×í¨æ, ®Ý®Üá a殄° æ ®ÜÈÉ ¨æàÊÜÃÜ ÓÜí¨æàÍÜ樆 áÜ ° ÖÜíbPæãÙÜá£Û ¨ ¤ ®ª æ áÜ . E±Ý«ÝÂÀᯠñÜø Ü àæ £¿á ÖÝÓÜÇ r … ÊÝvÜì®… BX¨Üª JŸº ÊæáàvÜíÃÜÊÃÜ áÜ AÈÉ¨ÃªÜ áÜ . ®Ý®Üá Êæã¨ÜÈ®Üíñæ »Ü¿á±Üv¨ Ü æ CÃÜ¨æ «æç¿áìÊÝX ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨Ü®Üá° BPæ ®æãàw¨ÝWÜ, aÜQñÜWã æ ívÜÃáÜ . PÜão¨Ü ®ÜíñÜÃ,Ü BPæ ®Ü®°Ü ŸÚWæ Ÿí¨ÜÃáÜ . BPæ ®Ü®°Ü ÖæÓÃÜ ®Ü áÜ ° PÜè æ áÜ , ""®Ý®Üá GÐÜár ÖæÊæá¾Àáí¨Ü C¨æªà®æ Wæ㣤¨æÁãà? ¯®Ü° BÃÜ í »Ü ŸÖÜ Ù Ü »Ü ¿ á©í©ñÜ á ¤ . B¨Ü à æ PÜ ñ Ü ì ®Ü á ¯®Ü ° ® Ü á ° JŸº «æ ç ¿áìÊÜ í ñÜ ÊÜá×Ùæ¿ÞX ÊÜÞ±ÜìwԨݪ®'æ ' Gí¨ÜÃáÜ . BPæ ÓÜíñæãàÐÜÊÝX¨Üê áÜ .

Öè¨Üá, ²Å¿áÃæà! ÓÜñÜÂÊæà¨Ü ÖæàÙÜáñܤ¨æ, ®ÝÊÜ â PÜ ñ Ü ì ®Ü ÊÜ Þ WÜ ì WÜ Ù Ü È É ®Üí¹WÜÔ¤PæÀáí¨Ü ®Üvæ¿áᣤ¨ÝªWÜ, BñÜ®Üá ®ÜÊÜá¾®Üá° ñܮܰ ÓæàÊæWæ BÄÔPæãÙÜáÛÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠBñÜ®Ü bñܤ¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ E±ÜÁãàXÓÜáÊÜ®Üá. A±æäàÓÜ¤Æ ±èÆ®Ü ±ÝÅÃÜí»Ü ©®ÜWÜÙÜá Pæ ã ÃÜ ñ æ W Ü Ú í¨Ü Æ ã »Ü ¿ Þ®Ü P Ü ÓÜíWÜ£WÜÚí¨ÜÆã ñÜáí¹ñÜá¤. B¨ÜÃæ AÊÜ®Üá, ""PÜñÜì®æà, ®Ý®Üá H®Üá ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá ¯à®Ü á Ÿ¿áÓÜ á £¤ à ¿Þ?'' Gí¨Ü á PæàÚ¨ÝWÜ, PÜñÜì®Üá AÊÜ®Ü iàËñÜÊÜ®Üá° ñܮܰ ÊÜÞWÜìWÜÙÜ PÜvæWæ £ÃÜáXԨܮÜá. BñÜ®Üá AÊܮܮÜá° »ÜPܤ®Ü®Ý°X Ÿ¨ÜÇÝÀáԨܮÜá ÊÜ á ñÜ á ¤ AÊÜ ® Ü ® Ü á ° ñÜ ® Ü ° Óæ à Êæ ¿ áÈÉ E±Ü Á ãàXst ® Ü á . Cí¨Ü á , ¯àÊÜ â B ÄࣿÞX Ÿ¨Ü Ç ÝÀáÓÜ Æ á Cbf Ó Ü á £¤ à Ãæ ã à? ¯àÊÜ â ¿ÞÊÜ ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ C¨Üà ª ã Ü ÓÜÖ,Ü PÜñìÜ ®Üá ¯ÊÜá® ¾ áÜ ° ñÜ ® Ü ° ±Ü Ë ñÝÅ ñ Ü ¾ ¯ í¨Ü GñÜ á ¤ Ê Ü ® Ü á . BñÜ ® Ü ÓæàÊæ¿áÈÉ ®Üí¹WÜÓܤÃÝXÃÜáÊÜ ¯ÊÜá¾®Üá° BñÜ ® Ü á ñÜ ® Ü ° ŸÆ©í¨Ü , þÝ®Ü © í¨Ü ñÜáí¹ÓÜáÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾®Üá° A®æàPÜÄWæ BÎàÊÝì¨Ü¨Ý¿áPÜÃÝXÃÜáÊÜ ±ÝñæÅ¿á®Ý°X ÊÜÞ±ÜìwÓÜáÊÜ®Üá. ²Å¿áÃæà, PÜñÜì¯Wæ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw ÖæàÚÄ, ""ÁáàÓÜáÊæà, ®Ý®Üá ®Ü®Ü°®Üá° ¯®ÜWæ ÓÜÊÜá²ìÓÜáñæ¤à®æ; ¯®Ü° ÊÜÞWÜìWÜÙÜÈÉ ¯®Ü° bñÜ ¤ ¨ Ü ±Ü Å PÝÃÜ ®Ü v æ ¿ ááÊÜ í ñæ ®Ü ® Ü W æ PÜê±æ¿á®Üá° ¯àvÜá'' Gí¨Üá. PÜñìÜ ®Üá ¯ÊÜá® ¾ áÜ ° BÎàÊÜì©ÓÜÈ!

±ÜâÓܤPÜ ÓæàÊæ ... ¨æàÊÜÃáÜ Pæãor ±ÜÄÍÜá¨Üñœ æ "¨æçËPÜ ±ÜÄÍÜá¨Üœñæ' Gí¨Üá ÓærÇÝÉ ©®ÜPÜÃÜ®…ÃÜÊÜÃÜá ŸÃæ©ÃÜáÊÜ ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° K©¨æ®Üá. 9®æà ±Üâo¨ÜÈÉ ÖÝWÜã 46®æà ±Üâo¨ÜÈÉ ²Å¿á ÓÜÖæãà¨ÜÄ ŸÃæ©ÃÜáÊÜ ±ÝÅ¥Üì®Ý AíÍÜWÜÙÜá ×àWæ ÖæàÙÜáñܤÊæ, ""PÜñÜì®æà, ®Ü®Ü°®Üá° ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° PÜáoáíŸÊÜ®Üá° ±ÜËñÝÅñܾ®Ü A¼ÐæàPÜ©í¨Ü ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ÓÝÃÜã±Ü嬆 ±ÜıÜä|ìñæ¿áÈÉ ñÜáíŸá. ®Ý®Üá ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜá PÜñÜì®Ü®æ°à ÓæàËÓÜáÊæÊÜâ (ÁáÖæãàÍÜáÊÜ 24:15). PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜá ¯®Ü° ÖÝWæ ±ÜÄÍÜá¨ÜœÃÝX, ¯®ÜWæ CÐÜrËÆÉ¨Ü ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨Üá ÖÝQ iàËÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜá'' ÊÜáñÜᤠ""PÜñÜì®æà, ¯®Ü° ÎÐÜÂÃÜá iàËst ÖÝWæ, ®Ü®ÜWæ ±ÜıÜä|ì ¨æçËPÜ ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° ¯àw ¯®Ü° ÖÝWæ ±ÜÄÍÜá¨Üœ®ÝX iàËÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜá. ®Ü®æã°ÙÜWæ ¯®Ü° BñܾÊÜ®Üá° ÓÜáÄÔ BWÜ A®ÝÊÜÍÜÂPÜÊÝ¨Ü BÇæãàaÜ®æWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÊÜá®ÜÓÜáÕ ®Ü®Ü°®Üá° ¯¯°í¨Ü ¸æà±ÜìwÓÜ¨æ ®Ü®Ü°®Üá° GÇÝÉ ¨ÜáÐÜrñæÀáí¨Ü ¯®Ü° ¨æçËPÜ ÍÜQ¤Àáí¨Ü ¨ÜãÃÜËvÜáÊÜâ¨Üá.'' ®Ý®Üá CÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÖÜPÝRX PæàÚPæãívÜá PÜñÜì¯Wæ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw¨æ®Üá. BñÜ®Üá ®Ü®Ü° ±ÝÅ¥Üì®æ¿á®Üá° PæàڨܮÜá. ®Ü®ÜWæ ¹vÜÇÝWÜ¨Ü GÇÝÉ ¸æàvÜ¨Ü BÇæãàaÜ®æWÜÙÜ®Üá° BñÜ®Üá ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü ñæWæ¨Üá ÖÝQ¨Ü ®Ü®ÜWæ ±ÜÄÍÜá¨Üœñæ¿á®Üá° ¯àw¨Ýª®æ. Ãæi®Ý, AÄ¿ÞÆãÃ…. 46

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org


¿ÞÊܨܮÜã° ¯Ñ¨ÜªÊæí¨Üá ÖæàÙÜñÜPÜR¨ÜªÆÉ;

EñÜä Ü : ®Ü®Ü° ²Å¿áÃæà, ""ÓÜᤣ ¿áýÊÜ®Üá° ÓÜ Ê Ü á ²ìÓÜ á ÊÜ â ¨Ü á '' JŸº ¯g Pæ ù ÓÜ ¤ ® Ü iàËñÜ¨È Ü É ±ÜÅÊáÜ áSÊÝX PÝ|Ƴv¸ Ü àæ PÝX¨æ. ÇèQPÜ ÄࣿáÈÉ ®Ü Ê Ü á Wæ ÓÜ Ö Ý¿á ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° ®ÝÊÜâ GÐÜár ¸ÝÄ ®ÝÊÜâ ÊÜí©ÓÜáñæ¤àÊæ. ÖÝX¨ÜªÈÉ, ®ÜÊÜá¾®Üá° ²Å࣠ÊÜÞvÜáÊÜ, ®ÜÊÜá¾ ÓÜíWÜvÜ CÃÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜá¾®Üá° A¨Üá½ñÜÊÝX ®ÜvæÓÜáÊÜ PÜñÜì®Ü®Üá° ®ÝÊÜâ GÐÜár ¸ÝÄ ÊÜí©ÓܸæàPæíŸ ÓÜñÜ ¯ÊÜ á Wæ Wæ ã £¤ Ã Ü á ñÜ ¤ ¨ æ . Cí¨Ü á , ñÜ Ê Ü á ¾ ® Ü á ° Pæ ù ÓÜ ¤ à æ í ¨Ü á PÜ Ã æ ¨ Ü á Pæ ã ÙÜ á Û Ê Ü A®æ à PÜ Ã Ü á , PÜ ñ Ü ì ®Ü ® Ü á ° ÊÜ í ©ÓÜ ¨ æ ±ÝÅ ¥ Ü ì ®æ ÊÜ á ñÜ á ¤ ÊÜí©Óܨæ ñÜÊÜá¾ FoÊÜ®Üá° ¸æàWÜ ¸æàWÜ®æà ÊÜ á áXÔ ¹vÜ á ñݤ à æ . ñÜ Ê Ü á Wæ BÖÝÃÜ Pæ ã qr Ã Ü á ÊÜ PÜ ñ Ü ì ®Ü ® Ü á ° AÊÜ Ã Ü á Gí¨Ü ã BÇæãàbÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ÓÜñÜÂÊæà¨Ü ÖæàÙÜáñܤ¨æ, ""BñÜ®Üá Eíoá ÊÜÞw¨æªÆÉÊÜä JÙæÛà¨æà; ¨æàÊÜÃÜ ÓæãठñÜÅ ÊÜÞw ñæW¨ æ áÜ PæãÙÜáÊ Û Ü ±ÜûPÜ Ræ

¨æàÊÜÃÜ ÊÝPÜÂÊÜ®áÜ ° ÖæàÚ ±ÝŦìÓÜáÊܨÄÜ í¨Ü A¨Üá ±ÜËñÜÅÊÝWÜáñܨ ¤ Ç Ü ÝÉ.'' (1 £Êæã¥æ 4:4,5)

C¨ÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ, ®ÝÊÜâ PÜñÜì®Ü®Üá° ÊÜí©Ô ®ÜÊÜá¾ FoPæR Óæã¤àñÜÅ ÖæàÚ¨ÝWÜ, A¨Üá ¨æàÊÜÃÜ ÊÝPÜ©í¨ÜÆã ±ÝÅ¥ìÜ ®æÀáí¨ÜÆã ±ÜËñÜÅÊÝWÜáñܤ¨æ. JÊæá¾, QÅÓܤ®Ü®Üá° AÄ¿á¨Ü ÔŒà, QÅÓܤ®Ü®Üá° ñܮܰ ÃÜûÜPܮܮݰX AíXàPÜÄst ®Ü í ñÜ Ã Ü ®Ü ® Ü ° ® Ü á ° FoPæ R ²Åà£Àáí¨Ü BÖÝ̯ԨÜÃÜá. ®Ý®Üá AÈÉWæ Öæãà¨ÝWÜ, BPæ¿á ÓÝü ®Ü®Ü°®Üá° EñÜáÕPÜWæãÚÔñÜá. BPæ ÓÝü ®Üáw¨ÜÃÜá, ""Öè¨Üá, Fo ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜááíaæ ®Ý®Üá PÜñÜì®Ü®Üá° ÊÜí©ÓܸæàPæí¨Üá ®Ü®ÜWæà Wæãñæ¤à CÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ ¯àÊÜâ JÊæá¾ PÜão¨ÜÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÝWÜ, £®Üá°ÊÜ ÊÜááíaæ PÜ ñ Ü ì ®Ü ® Ü á ° ÊÜ í ©ÓÜ á ÊÜ ÓÜ ñ Ü Â ¨Ü ±ÝÅÊÜááSÂñæ¿á®Üá° ¯àÊÜâ ÖæàÚ©Ä. C¨Üá ®Ü®Ü° ÊæáàÇæ AWÝ«Ü ±ÜÄOÝÊÜá ¹àÄñÜá. Aí©¯í¨Ü ®Ý®Üá Fo ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜááíaæ

PÜñÜì¯Wæ ÊÜí¨Ü®æ¿á®Üá° ÓÜÊÜá²ìÔÁáà ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛñæ¤à®æ. C¨Üá ®Ü®ÜWæ ÖæaÜác ÓÜíñæãàÐÜ ¯àvÜáñܤ¨æ'' Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ®Ü®Ü° ²Å¿áÃæà, Cí¨Üá, ®ÜÊÜá¾ÈÉ GÐÜár g®ÜÃÜá Fo ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜááíaæ PÜñÜì®Ü®Üá° ÊÜí©ÓÜáñæ¤àÊæ? ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾®Üá° PæùÓܤÃæí¨Üá PÜÃæÔPæãÙÜáÛñæ¤àÊæ. B¨ÜÃæ Fo ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜ á áíaæ PÜ ñ Ü ì ®Ü ® Ü á ° ÊÜ í ©ÓÜ Æ á ®ÝÊÜ â hÝWÜ Ã Ü ã PÜ Ã ÝX©ª à Ãæ ã à? B¨Ü à æ B ñÝÀá¿á ®Ü í ¹Pæ ¿ á®Ü á ° ®æ ã àwÄ! Cí¨Ü á Pæ ù ÓÜ ¤ à æ í ¨Ü á Öæ à ÚPæ ã ÙÜ á Û Ê Ü Ê Ü Ã Ü á QÅÓܤ®Ü®Üá° ÊÜí©ÓÜáÊÜ A»ÝÂÓÜ CÆÉ. ®ÝÊÜâ PÜñÜì®Ü®Üá° ×àWæ GÇÝÉ ÓÜíWÜ£¿áÈÉ¿áã ÊÜáñÜᤠGÇÝɨÜÃÜÈÉ¿áã ÊÜí©ÓÜáÊÝWÜ, BñÜ ® Ü ±Ü Å ÓÜ ® Ü ° ñ æ ¿ áá ®Ü Ê Ü á ¾ È É ÊÜ á ×Êæ á Öæ ã í¨Ü á ÊÜ â ¨Ü á . PÜ ñ Ü ì ®Ü á ®Ü Ê Ü á ¾ È É ÓÜíñæãàÑÓÜáñݤ®æ. ®ÝÊÜ â

bPÜ R í ©¯í¨Ü Æ ã

PÜ ñ Ü ì ¯Wæ

GÇÝɨÜÃÜÈÉ¿áã ÊÜí©ÓܸæàPæí¨Üá ®Ü®Ü° ñÝÀá ®ÜÊÜáWæ ñÜÃܸæ࣠¯àw¨ÜÃÜá. BPæ Jí¨Üá ±æ¯ÕÇ… ñÜí¨ÝWÜÆã ÓÜÖÜ, BPæ ®ÜÊÜá¾®Üá° ¨æàÊÝÆ¿áPæR www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

47


PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàX, A¨ÜPæãRàÓÜRÃÜ PÜñÜì¯Wæ ÊÜí©Ô A¨Ü®áÜ ° E±ÜÁãàXÓÜᣤ¨Ê ª æ âÜ . ¨æàÊÝÆ¿áPæR ÖæãÓÜ ŸpærWÜÙÜ®Üá° Êæã¨ÜÆá «ÜÄÓܸæàPÜá ÊÜáñÜᤠ®ÜíñÜÃÜ E±ÜÁãàXÓܸàæ Pæí¨Üá ÖæàÚPæãorÃáÜ . ²Å¿áÃæ à , ®Ü ® Ü ° ñÝÀáWæ BÙÜ Ê Ý¨Ü ¨æ ç ËPÜ ÓÜíWÜ£WÜÙÜá Wæ㣤ÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ Cí¨Üá, ®ÝÊÜâ ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ ° BÙÜÊÝX AÄ£¨æઠÊæ B¨ÜÃã Ü ÓÜÖÜ ®ÝÊÜâ PÜñìÜ ¯Wæ ÓæãठñÜÅWÙÜ ®Ü áÜ ° ¿ÞPæ A²ìÓÜᣤÆ? É ÓÜÆ Ì ³ BÇæãàbÔ ®æãàwÄ!

PÜñìÜ ®Ü®áÜ ° ÓÜᣤ ÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÓÜË¿ááÊÜ ±ÜÅÁãàg®ÜWÙÜ áÜ ®ÝÊÜâ bíñæ¿áÈÉ¿áã, PÜ~à¡ Ä®ÜÈ¿ É áã ÊÜáñÜᤠ®æãàË®ÜÈÉ¿áã CÃÜáÊÝWÜ H®Üá ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá ÓÜñÜÂÊæà¨Ü ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX £ÚÓÜáñܤ¨æ. µÈ²³ 4:6,7 K© ®æãàwÄ, ""¿ÞÊÜ ÓÜ í Ÿí«Ü Ê ÝX¿áã bíñæ ÊÜÞvܨæ ÓÜÊÜìËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¨æàÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ PÜêñÜýñÝÓÜᤣ¿á®Üã° ±ÝÅ¥Üì®æ Ëþݱܮæ WÜÙÜ®Üã° ÊÜÞvÜáñݤ ¯ÊÜáWæ ¸æàPݨܨܪ®Üá° £Ú¿á±ÜwÔÄ. BWÜ GÇÝÉ WÜÅ×Pæ¿á®Üá° ËÞÃÜ á ÊÜ ¨æ à ÊÜ Í Ýí£¿áá ¯ÊÜ á ¾ ÖÜê¨Ü¿áWÜÙÜ®Üã° ÁãàaÜ®æWÜÙÜ®Üã° QÅÓܤ ÁáàÓÜáË®ÜÈÉ PÝ¿ááÊܨÜá.'' Gí¥Ü Ö Ü A¨Ü á ½ ñ Ü Ê Ý¨Ü ÓÜ ñ Ü Â ! Cí¨Ü á A®æàPÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ, ""®Ü®Ü° ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈÉ, ®Ü®Ü° PÜáoáퟨÜÈÉ ÓÜÊÞ Ü «Ý®Ü CÆÉ'' Gí¨Üá. ±Ü£ ±Ü£¿ ° áÃÜ ®ÜváÜ Êæ ÓÜÊÞ Ü «Ý®ÜËÆÉ. ÊÜáPÜÙR Ü ÊÜáãÆPÜ ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü CÆÉ! D ©®ÜWÜÙÜá, A®æàPÜÃÜá ®æãàË®ÜÈɨÜ᪠ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜËÆɨæ ñÜÊÜá¾ iàËñÜWÜÙÜ®Üá° AíñÜÂWæãÚÓÜᣤ¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ Aí¥ÜÖÜ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ, D Êæáà騆 ÊÝPÜ嬆 ±ÜÅPÝÃÜ, ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ bíñæWÜÙÜ®Üá° ¨æãvÜx¨Ü®Ý°X ÊÜÞvܸÝÃܨÜá. ®ÝÊÜâ A¨ÜÃÜ ŸWæY BÇæãàaÜ®æ ÊÜÞw ¨Ü~¿á¸ÝÃܨÜá. A¨ÜÃÜ Ÿ¨ÜÇÝX PÜêñÜýñæÀáí¨Ü ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvܸæàPÜá. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ ¯àÊÜâ £àÃÜ AÓÜÓÌ Ã§Ü ÝX¨Üê ,æ ÖæàWæ ±ÝÅ¥ìÜ ®æ ÊÜÞvܸàæ PÜá? "PÜñÜì®æà, ®Ý®Üá D ®æãàÊÜ®Üá° ÓÜ×ÓÜáÊÜâ¨ÜPæR 48

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org

BWÜᣤÆÉ. B¨ÜÃæ ¯à®Üá CÊæÆÉÊÜ®Üá° ¯®Ü° ¨æ à ÖÜ ¨ Ü Êæ á àÇæ Öæ ã ñÜ á ¤ P æ ã íw©ª à ¿Þ ÊÜáñÜᤠÎÆá¸æ¿á ÊæáàÇæ g¿á ÊÜáñÜᤠ¹vÜ á WÜ v æ ¿ á®Ü á ° WÜ Ú Ô©ª à ¿Þ; ®Ü Ê Ü á ¾ ±Ü Ã Ü Ê ÝX ¯à®Ü á ¨æ ç ×PÜ Ê ÝX PÜ Ð Ü r Ê Ü ® Ü á ° A®Üá»ÜËÔ©ªà¿Þ. B¨ÜªÄí¨Ü ®Ý®Üá ®Ü®Ü° bíñæWÜÙÜ®æ°ÇÝÉ ¯®Ü° ÊæáàÇæ CÄÓÜáñæ¤à®æ. ¯à®Üá ®Ü®Ü° ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞw ®Ü®Ü°®Üá° ÓÜÌÓܧ ÊÜ Þ w©ª à ¿Þ. ¯®Ü ° ® Ü á ° ÓÜ á ¤ £ ÓÜ á Êæ ® Ü á ' Gí¨Üá. ×àWæ ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw ®æãàwÄ. Jí¨Üá ¨æçËPÜ ®Üí¹Pæ ¯ÊÜá¾ ÖÜê¨Ü¿áÊÜ®Üá°

®ÝÊÜâ ×àWæ PÜñÜì®Ü®Üá° ±ÜÅ£Áãí¨ÜÃÜÈÉ ÊÜáñÜᤠGÇÝɨÃÜ È Ü ¿ É áã ÊÜí©Ô¨ÝWÜ, BñÜ®Ü ®ÝÊÜáÊÜâ ÊÜá×Êæá Öæãí¨ÜáÊÜâ¨Üá. ¨æàÊÜÃÜ ±ÜÅÓܮܰñæ ®ÜÊÜá¾®Üá° ñÜáíŸáÊÜâ¨Üá.

ñÜáíŸáÊÜâ¨Üá. ¯ÊÜá¾ ±ÝÅ¥Üì®æ¿á®Üá° BÈÔ, BñÜ®Üá ¯ÊÜáWæ Êæã¨ÜÆá ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊÜ®Üá° ¯àvÜáÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ÖÜê¨Ü¿á©í¨Ü GÇÝÉ bíñæ W Ü Ù Ü ® Ü á ° ñæ W æ ¨ Ü á ÖÝPÜ á ÊÜ ® Ü á (1 ±æ à ñÜ Å 5:7). ¯àÊÜ â C¨Ü ® Ü á ° ¯ÊÜ á ¾ iàËñÜ ¨ Ü È É A®Ü á ÓÜ Ä Ô¨Ü Ã æ , ÓÜ á ¤ £ ¿á ÊÜáãÆPÜ PÜñìÜ ®Üá PæãvÜáÊÜ ÓÜÊÞ Ü «Ý®Ü©í¨Ü ¯àÊÜâ ñÜáíŸÆ³vÜáËÄ. ËË«Ü ñÜÃÜÖÜ¨Ü PÜÐÜrWÜÙÜá, ÓÜí¨æàÖÜWÜÙÜá, ñæ ã í¨Ü à æ W Ü Ù Ü á , Ë»ÝWÜ W Ü Ù Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ PÜ × ñÜ ® Ü W Ü Ù Ü á Pèoáí¹PÜ iàËñÜ ¨ Ü È É G¨æªàÙÜŸÖÜá¨Üá. D ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚí¨Ü A®æàPÜ PÜ á oáíŸWÜ Ù Ü á Ë»ÝWÜ W æ ã íwÃÜ á ÊÜ â ¨Ü á

®ÝÊÜ â PÝ|áñæ ¤ à Êæ . B¨Ü à æ , Aí¥Ü Ö Ü ±Ü Ä Ô§ £ ¿áÈÉ , ¯àÊÜ â ±Ü £ , ±Ü £ ° ÊÜ á ñÜ á ¤ ÊÜáPÜRÙÝX ¯ÊÜá¾®Üá° ñÜXYÔPæãívÜá ¯ÊÜá¾ ±Üä|ì ÖÜê¨Ü¿á©í¨Ü ÓÜᣤ ¿á ¿áýÊÜ®áÜ ° A²ìÔ, ""PÜñìÜ ®æà D ÓÜÊáÜ ¿á¨ÜÈÉ ®ÜÊáÜ Wæ ¨æçËPÜ ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü PæãvÜá. ®ÜÊÜá¾®Üá° ¯®Ü° PÜê±æÀáí¨Ü ñÜáí¹ÓÜá. ®ÜÊÜá¾ ÊÜá«æ Ÿí¨Üá ®ÜÊÜá¾®Üá° ®ÜvæÓÜá. ¯à®æà ÓÜñÜÂ, ÊÜÞWÜì ÊÜáñÜᤠiàÊÜ BXÃÜ á ÊÜ â ¨Ü P ÝR X ®ÝÊÜ â ¯®Ü ° ® Ü á ° ÓÜᤣÓÜáñæ¤àÊæ ÊÜáñÜᤠ¯à®Üá D ÓÜíWÜ£¿á®Üá° ÊÜÞw¨ÜªPÝRX Óæã¤àñÜÅ'' Gí¨Üá ÖæàÚÄ. PÜñÜì®Üá PÜêñÜýñæ ¯ÊÜá¾ ±ÝÅ¥Üì®æWÜÙÜ®Üá° BÈÓÜáÊÜ®Üá ÊÜáñÜᤠBñÜ®Ü PÜê±æ¿áá ¯ÊÜá¾ÈÉ ÖæàÃÜÙÜÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá. BñÜ®Ü A®æãÂà®ÜÂñæ ÊÜáñÜᤠ¨æçËPÜ ²Å࣠¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ Ÿí¨Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ñÜáí¹ÓÜáÊÜâ¨Üá. ¯àÊÜâ ¹vÜáWÜvæ Öæãí¨ÜáËÄ. C¨Üá Gí¥ÜÖÜ A¨Üá½ñÜÊÝ¨Ü ÓÜíWÜ£¿ÞX¨æ! ¯ÊÜá¾ PÜáoáíŸÊÜâ Ë»ÝWÜÊÝX¨æÁãà? ¯ÊÜá¾ GÇÝÉ væãíPÜá AÖÜíPÝÃÜÊÜ®Üá° ñæWæ¨Üá ÖÝQ ¯ÊÜ á ¾ ±Ü £ ÊÜ á ñÜ á ¤ ÊÜ á PÜ R Ù æ ã vÜ ® æ ÓæàÄPæãívÜá ¯ÊÜá¾®Üá° ñÜXYÔPæãÚÛÄ. BWÜ PÜ ñ Ü ì ®Ü á ¯ÊÜ á ¾ ® Ü á ° ñÜ ® Ü ° BñÜ ¾ © í¨Ü ñÜ á í¹ÓÜ á ÊÜ ® Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ ¯ÊÜ á ¾ ¸æ Ù Ü P Ü á ±ÜÅPÝÎÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜ®Üá. A¨ÜÆɨæ, PÜÐÜrWÜÙÜá, ¨Üá@SWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÊÜá®ÜáÐÜÂÄí¨Ü ñÜÂiÓÜƳvÜáÊÜ ÓÜÊÜá¿á ®ÜÊÜá¾ iàËñÜWÜÙÜÈÉ Ÿí¨ÝWÜ , ®ÝÊÜ â »Ü ¿ á±Ü v Ü ¸ æ à PÝXÆÉ . ¨ÝËà¨Ü®Üá D ñÜÃÜÖÜ¨Ü ±ÜÄÔ§£¿áÈɨܪ®Üá ÊÜáñÜᤠAÊܮܮÜá° PæãÆáÉÊÜâ¨ÜPÝRX ÓèÆ®Üá PÝ¿áᣤ¨Üª®Üá. ¨ÝËà¨Ü®Üá µÈÑr¿áÃÜ ÃÝg¯WWæ ÍÜÃO Ü ÝWܸàæ Pæí©¨ÝªW,Ü AÊܯWæ ¨ÝËà¨Ü®Ü ŸWæY WæãñݤÀáñÜá. AÈÉ¿áã ÓÜÖÜ AÊÜ ¯ Wæ BÍÜ Å ¿ áËÃÜ È ÆÉ ! D ñÜ Ã Ü Ö Ü ¨ Ü ±ÜÄÔ§£¿áÈÉÃáÜ ÊÝWÜ, ®ÝÊÜâ AÊÜ®Ü A®Üá»Üʨ Ü Ü ŸWæY QàñÜì®æ 34:1 ÃÜÈÉ K¨Üáñæ¤àÊæ, ""®Ý®Üá PÜñÜì®Ü®Üá° Gvæ¹vܨæ PæãívÝvÜáÊæ®Üá; BñÜ®Ü Óæã¤àñÜÅÊÜâ ¿ÞÊÝWÜÆ㠸ݿáÈÉ CÃÜáÊܨÜá'' Gí¨Üá.


²Å¿áÃæà, Cí¥ÜÖÜ PÜШ rÜ Ü ÓÜÊáÜ ¿áWÜÙÈ Ü É ¯àÊÜâ PÜñìÜ ®Ü®áÜ ° G¨ÜáÃÜá ®æãàvÜᣤàÃæãà? ¨ÝËà¨Ü®Ü ÖÝWæ PÜñÜì®Ü Óæã¤àñÜÅÊÜâ ¯ÊÜá¾ ñÜ á qWÜ Ù Ü Êæ á àȨæ Á ãà? BÇæ ã àbÔ ®æãàwÄ. PÜñÜì®Ü ÊæáàÇæ AÊÜ®Ü ®Üí¹Pæ GÐÜár CñÜᤠGí¨ÜÃ,æ Cí¥ÜÖÜ ¨ÜáÔ§£¿áÈÉ¿áã AÊÜ ® Ü PÜ ñ Ü ì ®Ü ® Ü á ° ÊÜ á ®Ü ± Ü ä ÊÜ ì PÜ Ê ÝX ÓÜ á ¤ £ st ® Ü á . B¨Ü ª Ä í¨Ü , AÊÜ ® Ü á H®Ü á ŸÃ橨ݪ®æ ®æãàwÄ: ""PÜÐÜr¨ÜÈɨܪ D ÊÜá®ÜáÐÜ®Üá ÊæãÃæÀávÜÆá PÜñìÜ ®Üá PæàÚ GÇÝÉ ¸Ý«æWÚ Ü í¨Ü ¹wԨܮáÜ .'' (QàñÜì®æ 34:6)

¨ÝËà¨Ü®Üá PÜñÜì®Ü®Üá° ñܮܰ PÜ~¡àÄ®Ü ÊÜ á ñÜ á ¤ PÜ Ð Ü r ¨ Ü PÝÆ¨Ü È É ®æ ã àw¨Ü ® Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ BñÜ ® Ü ® Ü á ° ÓÜ á ¤ £ st ® Ü á . AÊÜ ® Ü á Bñܯí¨Ü ®æàÃÜÊÝX BÎàÊÝì¨ÜWÜÙÜ®Üá°

Öæãí©PæãívÜ®Üá. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà, BñÜ®Üá BÙÜÊÝ¨Ü ÊÜá®ÜÊÜÄPæÀáí¨Ü ŸÃ橨ݪ®æ. ""PÜ ñ Ü ì ®Ü á ®Ü ® Ü ° PÜ á ÃÜ á Ÿ®Ü á ; ®Ý®Ü á Pæ ã ÃÜ ñ æ ± Ü v æ ® Ü á '' ÊÜ á ñÜ á ¤ ""¯ÍÜ c ¿ áÊÝX ÍÜ á »Ü Ê Ü ä PÜ ê ±æ ¿ áã ®Ü ® Ü ° ® Ü á ° ×í¸ÝÈÓÜáÊÜÊÜâ'' (QàñÜì®æ 23:1,6) ®Ü®Ü° ²Å¿áÃæà, ŸÖÜáÍÜ@ ¯àÊÜâ Cí¨Üá ±ÜÄñܲÓÜáñݤ ÖæàÙÜᣤÃÜŸÖÜá¨Üá ""®Ý®Üá GÆÉÄí¨Ü ñÜÂiÓÜÆo ³ ár Jíq¿ÞXÃÜáÊæ®áÜ . ®Ü®ÜWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜÆá ¿ÞÃÜã CÆÉ'' Gí¨Üá. Cí¥ÜÖÜ ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ¿áã ÓÜÖ,Ü ¨ÝËà¨Ü ® Ü ÖÝWæ ¯àÊÜ â PÜ ñ Ü ì ®Ü ® Ü á ° ÊÜá®Ü@±ÜäÊÜìPÜÊÝX ÓÜᤣÔ, ""PÜñÜì®æà, ¯à®æ㟺®àæ ®Ü®WÜ æ ÓÝPÜá ÊÜáñÜᤠ¯à®æãàŸº®àæ ®Ü®® °Ü áÜ ° ®ÜvæÓÜá'' Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, ¯àÊÜâ PÜñÜì®Ü BÎàÊÝì¨ÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜá¤

¹vÜáWÜvæ¿á®Üá° Öæãí©PæãÙÜáÛËÄ. Pæ ã ®æ ¿ á¨ÝX ®Ü ® Ü ° ² Å¿á ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿áÃæà, ¯àÊÜâ ×àWæ PÜñÜì®Ü®Üá° ÓÜ á ¤ £ Ô¨Ü Ã æ , QàñÜ ì ®æ 22:3 ÃÜ ±Ü Å P ÝÃÜ ""ÓÜᤣWÜÙÜ ÊÜá«æ BÔà®ÜÃÜãyÜ®ÝXÃÜáÊÜ'' BñÜ®Üá ¯ÊÜá¾ ÊÜá«æ ŸÃÜáÊÜ®Üá. BñÜ®Üá ¯ÊÜá¾ hæ ã ñæ ¯ñÜ Â PÜ ã R CÃÜ á ÊÝWÜ , ¯àÊÜ â ¿ÞÊÜâ¨ÜPÜãR bí£ÓܸæàPÝXÆÉ? BñÜ®Üá GÆÉÊÜ®Üã° ñܮܰ PæçWÜÚí¨Ü ±ÜÃÝíŸÄÓÜáñݤ®æ, ¯ÊÜ á ¾ ÊÜ á áí¨æ Öæ ã àWÜ á ÊÜ ® Ü á , ¯ÊÜ á ¾ ×íŸÆÊÝXÃÜ á ÊÜ ® Ü á ÊÜ á ñÜ á ¤ ¯ÊÜ á ¾ ® Ü á ° ®Ü v æ Ó Ü á ÊÜ ® Ü á (ÁáÍÝ¿á 52:12). B¨ÜªÄí¨Ü, PÜñÜì¯Wæ ÓÜᤣWÜÙÜ®Üá° A²ìÓÜÆá ÊÜáñÜᤠBñܮܮÜá° ÊÜá×Êæá±ÜwÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ BÓÜQ¤¿ááÙÜÛÊÜÃÝXÄ. PÜñÜì®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ñܮܰ ÓÜí±Üä|ì BÎàÊÝì¨ÜWÜÚí¨Ü ñÜáí¹ÓÜÈ!

www.jesuscalls.org - ÊÜÞa…ì 2018 ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ

49


ÓÜñÜÂÊæà¨Ü ÃÜÓܱÜÅÍæ° & 71 1. WÜívÜá ÖæOÝ¡X ÓÜêÑÔr ¨ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ¨æàÊÜÃáÜ ÖæàڨܮáÜ , ""¯àÊÜâ ŸÖÜáÓÜíñÝ®ÜÊâÜ ÙÜÊ Û ÃÜ ÝX ÖæbÄc ; »ÜãËá¿áÈÉ ñÜáí¹PæãívÜá A¨Ü®áÜ ° ÊÜÍÊ Ü Þ Ü wPæãÚÛÄ. ÓÜÊáÜ á¨ÜÅ¨Ü ËÞ®ÜáWÜÙÜ ÊæáàÇæ¿áã BPÝÍÜ¨Ü ±ÜüWÜÙÜ ÊæáàÇæ¿áã »ÜãËá¿áÈÉ aÜÈÓÜáÊÜ GÇÝÉ iàËWÜÙÜ ÊæáàÇæ¿áã ¨æãÃæñ®Ü Ü ÊÜÞwÄ'' Aí¨Ü®áÜ (B© 1:28). 2. ""¯àÊÜâ Aíg¸æàwÄ; ÓÜáÊÜá® ¾ æ ¯íñÜáPæãíw¨Ü᪠PÜñìÜ ®Üá D ÖæãñÜᤠ¯ÊÜá® ¾ áÜ ° ÃÜüÓÜáÊÜ Äࣿá®Üá° ®æãàwÄ. PÜñìÜ ®Üá ¯ÊÜáWÝX ¿áá¨Üœ ÊÜÞvÜáÊÜ®áÜ .''(ËÊæãà 14:13,14) 3. ÃÝ£Å, BÃÝÊÜáÂ®Ý¨Ü ÇÝ¸Ý®Ü®Ü PÜ®ÔÜ ®ÜÈÉ Ÿí¨Üá, ""®æãàwPæãà, ¯à®Üá ¿ÞPæãàŸ¯Wæ H®Üã A®Ü¸ ° àæ vÜ'' Gí¨Üá ÖæàڨܮáÜ (B© 31:24) 4. ÁãàÓæà¶Ü®áÜ , ¨ÜÊÓÜ « Ü Ý®ÜÂÊÜ®áÜ ° ÓÜÊáÜ á¨ÜÅ¨Ü EÓܹ®ÜÐáÜ r ÃÝÎÃÝοÞX PÜãwÔ ÇæPRÜ ÊÜÞvÜáÊܨ®Ü áÜ ° ¹oár¹or®áÜ A¨Ü®áÜ ° ÇæPRÜ ÊÜÞvÜáÊܨPÜ Ræ BWܨæ ÖæãàÀáñÜá (B© 41:49) 5. CÓÝÅÁáàÆÂÃÜá, Pݮݮ… ¨æàÍÜ¨Ü ÊæáàÃæ¿á®Üá° ÓæàÃÜáÊÜ ñÜ®PÜ Ü ®ÝÆÌñáÜ ¤ ÊÜÃáÜ ÐÜ ÊÜá®ÜÊ ° ®Ü à°æ Fo ÊÜÞvÜᣤ¨ÃªÜ áÜ (ËÊæãà 16:35) 6. ÁáÖÜã¨Ü®àæ , ¯®Ü° A|¡ñÊ Ü áÜ í¾ ©ÃÜá, ¯®Ü° Pæç ¯®Ü° ÍÜñáÜ ÅWÙÜ Ü PÜᣤW¿ æ á ÊæáàÈÃÜáÊܨáÜ (B© 49:8) 7. C¹Å¿á ÓÜãÆX£¤¿áÃÜá, αÝÅ ÊÜáñÜᤠ±ÜäWÝ, AÊÜÃáÜ ¨æàÊÜÄWæ »Ü¿á±ÜváÜ ÊÜÊÃÜ áÜ , AÊÜÃáÜ IWÜá±ÜöÃÜ AÃÜÓ®Ü Ü ÊÜÞ£®ÜíñÜ ÊÜÞvÜÈÆÉ (ËÊæãà 1:15,17) 8. B«ÝÃÜËÆɨæ ÓÜá©œ¿á®Üá° ÖܹӺ ¸ Ü ÝÃܨáÜ . ¨ÜáÐÜÃr Ü ÓÜÖÝ¿áPÝRX ®Ý¿áËÃÜá¨ÜÊ œ Ý¨Ü ÓÝü¿á®Üá° ®Üáw¿á¸ÝÃܨáÜ (ËÊæãà 23:1) 9. PÜñìÜ ®Üá, AŸÅÖÝÊÜá®Üá, AÊÜ®Ü ÊÜáPÜÙR áÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü ÊÜá®æñ®Ü ,Ü PÜñìÜ ®Ü ÊÜÞWÜìÊÜ®áÜ ° A®ÜáÓÜÄÓܸàæ Pæí¨Üá, ®Ý¿á¯à£WÜÙ®Ü áÜ ° ®ÜwÔ (B© 18:19) 10. PÜñìÜ ®Üá, ÊæãàÍæ, ÊÜá®ÜáÐÜÂÃæãÙÜWæ JŸº®áÜ ñÜ®°Ü Óæà° ×ñÜ®ã æ vÜ®æ ÖæàWæ ÊÜÞñÝvÜáÊÜ®ã æ à, ÊÜááTÝÊÜááU¿ÞX, ®Üã®Ü ÊÜáWÜ®Ý¨Ü ÁáÖæãàÍÜáÊÜ, B væàÃæ¿áÇæàÉ C¨Ü®ª áÜ ; A¨ÜÃÜ ŸÚÀáí¨Ü ÖæãàWÜÇàæ CÆÉ. (ËÊæãà 33:11)

Bible Quiz No.71 Winners List Suvarna Vomajakshi, Ramesh Nagar, Manoranjini, Chamarajanagar, Hilda Alice, Mangalore.

50

ÁáàÓÜá PÜÃæ¿ááñݤ®æ ÊÜÞa…ì 2018 - www.jesuscalls.org

Owned by Jesus Calls and Published by Mr.G.L.B.Ernest from 16,Dr.D.G.S.Dhinakaran Road, Chennai-28. Printed by Mr.Paul Aravamuthan at Bapuji Printers, 5, Kurban Ali St, Woods Road, Chennai-2. Editor: Mrs.Stella Dhinakaran


51


Regd. Newspaper RNI No. TNKAN/2003/10421 Regn. No.TN/CC(S)DN/516/2018-2020 Licensed to post WPP No.TN/PMG(CCR)/WPP-160/2018-2020 Published on first week of every month

52

Jesus Calls (Kannada) - March 2018  
Jesus Calls (Kannada) - March 2018  
Advertisement