Page 1

1


2


{nN>bo _hrZo go Omar

n{dÌ AmË‘m h‘mam ghm¶H$ h¡& Vrgao h‘ na‘oída H$s n{dÌ AmË‘m h‘mao gmW ghm¶H$ ~ZH$a ahVm h¡& “...Omo à^w H$s g§J{V _| ahVm h¡, dh CgHo$ gmW EH$ AmË_m hmo OmVm h¡&” (1 Hw$[apÝW¶m| 6:17)

¶rew Zo JVg‘Zr ~JrMo ‘| AnZo Mobm| H$mo H$hm {H$ ‘oao {bE àmW©Zm H$amo& bo{H$Z do gmo JE& (‘Îmr 26:40) Bg{bE ¶rew Zo AHo$bo hr ~moP go àmW©Zm H$s& ‘oao {nVm Zo EH$ ~ma JVg‘Zr ~JrMo H$m Xe©Z {H$¶m& ¶rew O~ AHo$bo ~moP Ho$ gmW àmW©Zm H$a aho Wo, CÝhm|Zo e¡VmZ H$mo CZHo$ nmg IS>o hþE XoIm& O~ h‘ ~moP Ho$ gmW àmW©Zm H$aVo h¢ V~ e¡VmZ h‘mao nmg IS>m hmoVm h¡& ‘oam Or ~hþV CXmg h¡ ¶hm§ VH$ {H$ ‘oam àmU {ZH$bm Om ahm h¡& CgH$m bhÿ ngrZo H$s Vah ~hm&(‘Îmr 26:38;byH$m 22;42-44) Cgo A§YH$ma Zo Koam (byH$m 22:53) CgHo$ {‘Ì O¡go Mobm| Zo {H$gr Zo ^r CgHo$ àmW©Zm Z H$aZo H$s pñW{V ‘| dh Cg XþI Ho$ ‘mJ© ‘| Mbm& ¶rew AHo$bm Wm& V~ ñdJ© go XÿV Zo AmH$a Cgo em§{V {X¶m& bo{H$Z ¶rew H$s ì¶mHw$bVm Zht JB© ³¶m|{H$ XÿVm| H$mo AmË‘m Zht h¡& AmË‘m dmbo ‘Zwî¶ hr Xÿgao ‘Zwî¶ H$s g§J{V H$a gH$Vm h¡& ñdJ©XÿV h‘mar godm H$aVo h¢ bo{H$Z h‘mar ‘XX Zhr§ H$a gH$Vo& do na‘oída Ho$ Ûmam h‘mao {bE g§Xoe bm gH$Vo h¢& h‘mar AmË‘m ~hþV hr ‘w»¶ h¡& dmo Xÿgam| H$s AmË‘m go {‘bZm Mm{hE& dhr ‘Zwî¶ n{dÌ AmË‘m h¡& n{dÌ AmË‘m ¶rew na CVam& n{dÌ AmË‘m Zo Cgo em§{V XoZo Ho$ H$maU ¶rew Zo IwX H$mo ~{bXmZ {H$¶m& (B~«m{Z¶m| 9:14) dh AZÝV AmË‘m AmnHo$ gmW ahoJm&

¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 3


‘¢ AnZo {nVm ‘| hÿ§, Am¡a Vw‘ ‘wP ‘| OrdZ H$m ghm¶H$! Am¡a ‘¢ Vw‘ ‘|, (¶yhÞm 14:20) Amn “Mm¡Wo, na‘oída AmnHo$ {bE OrdZ n{dÌ AmË‘m Ho$ gmW OwS>o ah|Jo& dh gmWr CËnÞ H$ao J m& dh OrdZ AmnHo$ {bE {ZdoXZ H$aoJm& dh Amh| gmWr AmnHo$ öX¶ Ho$ gmW {‘bH$a ^a^a H$a AmnHo$m {bE àmW©Zm H$aoJm& AmnH$s ghm¶Vm H$aoJm&” (amo{‘¶m| 8:26) O~ Amn AHo$bo ‘| hm|J,o (CËn{Îm 2:21-24) A§YH$ma AmnHo$ Koao ahoJm, gdmb CR>|Jo, A{dídmgr n{V AnZr nËZr Ho$ dh AmnHo$ Ûmam {dZVr H$aoJm& H$maU n{dÌ R>haVm h¡ Am¡a A{dídmgr O~ ‘oar ~hZ E§{Ob H$s ‘¥Ë¶w hþB© V~ nËZr AnZo n{V Ho $ H$maU n{dÌ h‘ Zo na‘oída go nyN>m {H$ ho à^w AmnZo R>haVr h¡&1 Hw$[apÝW¶m| 7:14 do EH$ E§{Ob H$mo ³¶m| CR>m {b¶m& h‘ A^r Xÿgao H$s ghm¶Vm H$aHo$ {‘bH$a EH$ àmW©Zm Z H$aZo H$s hmbV ‘| Wo, ho gmW ah|Jo& na‘oída AmnZo E§{Ob H$mo ³¶m| CR>m {b¶m, ³¶m| ? h‘ ¶o gdmb nyN>Vo aho& Xmo ‘hrZo Ho$ ~mX 1986 OwbmB© 29 H$mo nm[adm[aH$ àmW©Zm Ho$ g‘¶ h‘mao A§Xa n{dÌ AmË‘m OmJ¥V hþB©& dh h‘mao ‘w§h go ~mV| H$aZo bJm& h‘ Aݶ^mfm ‘| ~mV| H$aZo bJo& h‘ n{dÌ AmË‘m Ho $ gmW Ow S >o aho & h‘mao Or^ Ho $ Ûmam dh Aݶ ^mfm ~mo b Zo bJm& (‘aHw $ g 16:17) V~ CgZo H$hm {H$ Vw ‘ bmo J gm§ n m| Am¡ a {~ÀNw > Am| H$mo am¢ X m|Jo Am¡a Vw‘ CR>moJo& Cgr àH$ma h‘ CR>H$a H$méʶm {dídm{dÚmb¶ H$mo ñWm{nV {H$¶m&

hm§, {‘Ì, h‘ Bg àH$ma CR>| Vmo n{dÌ AmË‘m h‘mam ghm¶H$ hmoJm& AmnHo$ OrdZ, n[adma Am¡a godH$mB© Ho$ {bE Xr JB© ¶moOZmE§ AmnHo$ Ûmam nyar H$aZo Ho$ {bE n{dÌ AmË‘m AmnHo$ Ûmam ghm¶Vm H$aoJm& CgH$s ghm¶Vm go Amn ZB© ^mfm ~mob|Jo& A^r VH$ Omo ^mfm AmnZo Zht ~mobr, ~mobmoJo Vmo na‘oída AmnH$mo ZB© ¶moOZm, ZE ‘mJ© AmnHo$ n[adma Ho$ {bE na‘oída Ho$ {bE ZE H$m‘ H$aZo Ho$ {bE MbmEJm&

EH$ n[adma ‘| eam~r n{V AnZr nËZr H$mo XþI XoVm ahm bo{H$Z nËZr Zo na‘oída na {dídmg {H$¶m Cgo Wm‘o ahr& EH$ ~ma O~ do ¶rew ~wbmVm h¡ Ho$ EH$ Q>r dr H$m¶©H«$‘ H$mo XoI aho Wo& CgHo$ n{V H$mo ¶o H$m¶©H«$‘ XoIZm ng§X Zht Wm& do ^r Cg H$‘ao ‘| Wo& O~ ‘¢ Am¡a ‘oar nËZr EH$ Xÿgao Hm hmW nH$S>H$a àmW©Zm ewé H$aZo dmbo Wo Cg g‘¶ Cg ~hZ Zo AnZo n{V H$mo ~wbm¶m& do AmE Am¡a nH$S>H$a ~¡R>m¶m& Cg ~hZ Zo H$hm {H$ h‘ XmoZm| hmW nH$S>H$a àmW©Zm H$aVo h¢& CgZo ^r hm‘r ^a br& dh ~hZ h‘mao gmW EH$ ‘Z hmoH$a amoVo hþE àmW©Zm H$s& n{V Am¡a nËZr XmoZm| gmW gmW àmW©Zm H$aVo g‘¶ n{V Zo H$hm {H$ ‘¢ EH$ g’o$X nmofmH$ nhZo hþE EH$ ‘Zwî¶ H$mo XoI ahm hÿ§ dh ¶rew h¡& dh h‘mao Ka ‘o§ Am ahm h¡& dh {M„m¶m& Cg {XZ go CgH$m OrdZ ~Xb J¶m& CgHo$ ~mX na‘oída Zo Cgo EH$ AÀN>m H$m‘ {X¶m& AmO do n[adma g‘oV à^w ¶rew Ho$ nrN>o hmo {bE h¢&

AmnHo$ n{V ¶m nËZr Ho$ öX¶m| H$mo AmnHo$ gmW {‘bmEJm& Bg Vah go Amn Omo Hw$N> ^r ‘m§JmoJo V~ na‘oída AnZo AmH$meê$nr ^ÊS>ma H$mo Imo b H$a Amerf ~agmEJm& n¥Ïdr na Xmo ‘Z EH$ hmo Vmo ñdJ© ‘| ‘oao {nVm H$s Amoa go dmo {ZpíMV hmoJm& (‘Îmr 18:19,20) n{V Am¡a nËZr Ho$ ~rM ‘| EH$ AnZmnZ CËnÞ hmoJm& dmo àmW©Zm Ho$ {bE hmoJm& n{dÌ AmË‘m Ho$ Ûmam Amn EH$ ‘Z go ~mV| H$a|Jo& Bg Vah H$m Amerf AmnHo$ Ka ‘| hmoJm&

C{MV OrdZ gmWr! na‘oída AnZo {bE godH$mB© H$aZo Ho$ {bE AmnH$mo EH$ ghm¶H$ CËnÞ H$aoJm& ¶rew Zo AnZo Mobm| H$mo Xmo Xmo H$aHo$ ^oOm& (byH$m 10:1,2) O~ do Eogm H$aZo bJo V~ e¡VmZ {~Obr H$s Vah {Jam& (byH$m 10:18) hOmam| bmoJm| Zo gwZm {H$ ¶rew Am ahm h¡& ¶moZmVmZ H$mo ^r Cgr Vah go hþAm& (1 e‘yEb 14:6,7) ‘| na‘oída Zo ¶moZmVmZ H$mo EH$ h{W¶ma T>oZodmbm {X¶m& ¶moZmVmZ Ho$ {nVm Or H$mo EH$ ~S>r goZm Wr& bo{H$Z ¶moZmVmZ H$mo EH$ hr h{W¶ma T>moZodmbm Wm& ‘oao gmW àmW©Zm H$aZo Ho$ {bE EH$ goZm ¶m bmoJ Zht h¡ Eogm ‘V H$h|& AmnH$mo Ho$db EH$ h{W¶ma T>moZodmbo H$s Oê$aV h¡& ¶moZmVmZ Am¡a h{W¶ma T>moZodmbo OmVo g‘¶ ^yH$ån hþAm& na‘oída Zo CZHo$ {bE ¶wÕ {H$¶m& eÌw H$m Xoe Zï> hmo J¶m& na‘oída Ho$ EH$ Xmg Am¡a CgHo$ ghm¶H$ Ho$ H$maU hr hþAm& hm§, O~ n{V Am¡a nËZr Ho$ ‘Z EH$ hm§, {‘Ì, Bg Vah H$m ghm¶H$ à^w gmW {‘bVo h¢ V~ ¶rew AmVm h¡& dh AmnH$mo XoJm& AmnHo$ gmW IS>o hmoZo Am¡a Cg n[adma H$m ghm¶H$ ~ZVm h¡& AmnH$s ghm¶Vm H$aZo Ho$ {bE EH$

¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 4


ghm¶H$ XoJm& V~ Amn na‘oída H$s gm‘W© H$mo Xoem| ‘| bo OmE§Jo& ‘grh Ho$ ào‘ go Xoe {hbmE OmE§Jo& Xþï>mË‘mE§ S>a H$a ^mJ OmE§Jr& O~ h‘ eha ‘| godH$mB© H$aZo JE, dhm§ na nhbo go Cndmg àmW©Zm Ho$ {bE EH$ g‘yh Wm& do h‘mao {bE C{MV ghm¶H$ ~Zo& Cgr Vah n{dÌ bmoJ h‘mar ghm¶Vm H$aZo go Cg eha ‘| Xþï>mË‘mE§ ^mJ OmE§Jr& ‘oao {nVm Or 2008 ‘| JwOaZo Ho$ ~mX na‘oída Zo ‘oao gmW ~mV H$s {H$ h‘ n[adma g‘oV àmW©Zm ‘hmoËgd H$m Am¶moOZ H$a§&o Cgr àH$ma ‘¢ AnZr nËZr, ‘m§ Am¡a AnZo ~ƒm| Ho$ gmW {‘bH$a godH$mB© H$aZr ewé H$s& n[adma g‘oV godH$mB© Ho$ ewéAmV ‘| ‘oao ~ƒm| Zo AmamYZm ñVw{V ewé H$s& ‘oar nËZr Am¡a ‘oar ‘m§ Zo EH$ EH$ {XZ ‘| g§Xe o {X¶m CgHo$ ~mX Vrgao {XZ ‘¢ Zo g§Xe o {X¶m& na‘oída Ho$ AZwgma O~ h‘ XrZ hþE V~ CgZo H$hm {H$ ‘¢ bmoJm| Ho$ Zm‘ H$mo ~wbmZo H$m daXmZ AX²^Vw ê$n go H$ê§$Jm& Cgr àH$ma g§Xe o XoZo Ho$ nhbo bmoJm| Ho$ Zm‘ ~wbmZo Ho$ daXmZ H$mo na‘oída Zo ‘oao Ûmam H$m¶© {H$¶m& 2008 ‘| MoÞB© ‘| Am¶mo{OV g^m ‘|, ‘¡XmZ ‘| àdoe hmoVo g‘¶ Xþï>mË‘mE§ S>a H$a ^mJZo bJt& àmW©Zm ¶moÕm Zo bmoJm| Ho$ {bE àmW©Zm H$aHo$ CZH$s ‘XX H$s&

hm§, h‘ ^r Cgr Vah go EH$ Xÿgao Ho$ {bE ‘XX H$aZo Ho$ {bE EH$ ‘Z aIZo go na‘oída AnZr A˶{YH$ H¥$nm XoJm& Amn AnZo n[adma ‘| ^r CÞ{V H$mo XoIJ| &o ghm¶H$ d§e! “na‘oída B©ída^º$ g§VmZm| H$mo ghm¶H$ Ho$ ê$n ‘| d§e XoJm&” (‘bmH$s 2:14,15)

‘oar ~hZ E§{Ob Ho$ ‘aZo Am¡a X’$ZmZo Ho$ g‘¶ O~ CgHo$ ed H$s noQ>r H$mo ZrMo O‘rZ ‘| CVmaVo g‘¶ ‘oao {nVm Or Zo na‘oída H$s AmdmO H$mo gwZm& na‘oída H$s AmdmO ñdJ© go gwZmB© Xr, {XZmH$aZ Voao nmoVo nmoVr Ho$ OÝ‘ go hr àdrUVm go CËnÞ hm|Jo& V~ ‘oar emXr Zht hþB© Wr& VrZ gmb Ho$ ~mX hr ‘oar emXr hþB©& na‘oída H$m dMZ nyam hþAm& AmO na‘oída Ho$ amÁ¶ Ho$ {bE VrZm| ~ƒo ~hþV hr ~S>o ghm¶H$ h¢& CÝh| n{dÌ AmË‘m Zo ^am h¡& àdrUVm go ^anya {H$¶m h¡& ‘oao ‘mVm {nVm H$mo O~ nhbm ~ƒm ‘a J¶m V~ na‘oída Zo H$hm {H$ ‘¢ Vwåh| EH$ ~oQ>m XÿJ § m dh ‘wP go ào‘ H$aoJm& ‘¢ Cggo ào‘ H$ê§$Jm& Cgr Vah go ‘¢ {gVåãma Ho$ ‘hrZo ‘| n¡Xm hþAm& Cgr df© A³Qy>~a Ho$ ‘hrZo ‘| ‘oao {nVm Or Zo ¶rew ‘grh H$mo Am‘Zo gm‘Zo XoIm& na‘oída Zo 1980 H$mo ‘oam CÕma {H$¶m& 2008 VH$ 28 df© VH$ ‘¢ AnZo {nVm Or H$m ghm¶H$ ~Zm ahm& ‘oao {nVm Or ~¢H$ ‘| H$m‘ H$aVo g‘¶ Nw>Å>r Z {‘bZo Ho$ H$maU gwg‘mMma H$m àMma {H$E {~Zm hmoZo Ho$ g‘¶ ‘¢ AnZo {nVm H$m EH$ ghm¶H$ ~Zm ahm& ‘oar ~S>r ~wbmhQ> Ho$ H$maU Zht naÝVw ‘¢ AnZo {nVm Ho$ {bE godH$mB© H$aVm ahm& CgHo$ ~mX H$méʶm Ho$ {bE Xe©Z {‘bo& ‘oao {nVm ~r‘ma nS> JE& E§{Ob ‘a JB©& V~ ^r ‘¢ AnZo {nVm H$s ghm¶Vm H$aZo ‘¢ H$méʶm ñWmZ ‘| OmH$a dhm§ Ho$ H$m‘ H$mo XoIm Cgr Vah go ao{S>¶mo Am¡a Q>rdr H$m¶©H$« ‘m| ‘| CZH$s ghm¶Vm H$s& 28 df© VH$ ‘oao {nVm Ho$ EH$ ghm¶H$ ~ZZo Ho$ {bE ‘¢ na‘oída Ho$ AZwJh« Ho$ {bE ñVw{V H$aVm hÿ&§ 2008 ‘| hr à^w Zo ‘wPo AJbo ñVa na D§$Mm {H$¶m& ݶy¶mH©$ ‘| EH$ nmgdmZ Am¡a CgH$s nËZr Ohm§ na h‘ ahVo Wo dhm§ {‘bZo AmE& h‘ CÝh| Zht ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 5

OmZVo Wo& na‘oída h‘ H$mo BñVo‘mb H$a ahm h¡ ¶hr CÝh| nVm Wm& Cg nmgdmZ Zo ‘wPo XoIH$a H$hm {H$ Vwåhmao n[adma ‘|, Vwåhmao d§e ‘| {H$gr EH$ Ho$ gmW na‘oída h‘oem ahZo Ho$ {bE dmMm ~m§Yr h¡& Bg H$maU go hr dh AmnHo$ Ûmam ~S>o ~S>o H$m¶© H$a ahm h¡& 1967 df© OwbmB© 20 H$mo na‘oída Zo ‘oao {nVm Ho$ gmW EH$ dmMm ~m§Yr Wr& ¶o Cg nmgdmZ H$mo nVm Zht Wm& CÝhm|Zo Eogm H$hm Vmo ‘¢ ~hþV amoZo bJm& {XZmH$aZ ³¶m Vw‘ ‘oar godH$mB© H$amoJ? o Eogm na‘oída Zo ‘oao {nVm Or go nyN>m& ‘oao {nVmOr Zo H$hm, Ohm§ Ohm§ ‘¢ OmD§$ dhm§ dhm§ na Vw‘ AmAmoJo ¶h à{Vkm H$amoJo Vmo ‘¢ ¶o godH$mB© H$ê§$Jm& ‘¢ ¶rew ‘grh, ‘oam ~oQ>m {XZmH$aZ Ohm§ ^r OmEJm dhm§ ‘¢ CgHo$ gmW MbyJ § m& Bg dmMm H$mo 20 OwbmB© 1967 H$mo CZHo$ gmW ~m§Yr& CgZo ‘wP go dmXm {H$¶m {H$ ‘¢ godH$mB© H$ê§$Jm& ¶rew Zo gmoZo Ho$ XñVmdoO na gmoZo Ho$ hñVmja {H$E& ‘oao {nVm Or Zo ^r hñVmja {H$E& dh dmMm d§e na d§e ~Zr ahr h¡& “`hmodm `h H$hVm h¡, Omo dmMm _¢ Zo CZ go ~m§Yr h¡ dh `h h¡ {H$ _oam AmË_m VwP na R>ham h¡, Am¡a AnZo dMZ Omo _¢ Zo Voao _w§h _| S>mb| h¡, A~ go boH$a gd©Xm VH$ do Voao _w§h go, Am¡a Voao nwÌm| Am¡a nmoVm| Ho$ _wh§ go ^r H$^r Z hQ>J | &o ” (¶em¶mh 59:21)

hm§, na‘oída Zo ‘Zwî¶ Ho$ {bE C{MV OrdZ gmWr XoZo Ho$ {bE à{Vkm H$s h¡& hm§ , AmO dh AmnHo $ AHo $ bo n Z go Nw>Q>H$mam XoJm& Xþï>mË‘mE§ Amn na hmdr Zht hm|Jr& h‘ h‘oem ¶rew Ho$ gmW ~Zo ah|Jo& dhr h‘mao gmW CgH$s dmMm h¡& dhr dh H$^r Zht ~XbVm& ✦


eara, àmU Am¡a AmË_m _| Omo Km`b h¢ CÝh| _¢ ~mB~b Ho$ {XZm| Ho$ ~¡VhgXm H$s Vah EH$ AmH$ma ~ZmAm| Ohm§ na _oao bmoJ M§JmB© H$m ñne© nmE§J&o à^w Zo 1993 H$mo _oao {nVm S>m° S>r Or Eg {XZmH$aZ H$mo ~¡VhgXm àmW©Zm Ho$ÝÐ H$mo ñWm{nV H$aZo H$m Xe©Z Ho$ AZwgma ~ZmZo H$s Amkm Xr& ^maV Ho$ V{_bZmSw> Ho$ H$moBåì~Qy>a eha Ho$ CÚmoJ eha go 25 {H$bmo _rQa H$s Xÿar na {eédmUr nd©Vm| Ho$ gw§Xa àmH¥${VH$ ñWmZ na pñWV h¡& `h EH$ em§{V Am¡a Mwnr H$m ñdJ© h¡ Ohm§ na hOmam| {à`OZm| H$mo M§JmB© {_bVr h¡ Omo ^maV Ho$ {d{^Þ àXoem| go `mÌm H$aHo$ AmVo h¢& `hm§ na do AnZo OrdZ H$s g_ñ`mAm| go nao ahVo h¢& `hm§ na bmoJm| H$mo Omo AmíM`©OZH$ M_ËH$ma hmoVo h¢ do ~hþV hr AØþV hmoVo h¢& ~¡VhgXm àmW©Zm Ho$ÝÐ H$s nwZ: ñWmnZm à{V{XZ bmoJ {d{^Þ _wâV godH$mB`m| Ho$ Ûmam Bg Ho$ÝÐ go Amer{fV hmoVo h¢& `hm§ na à{V{XZ àmW©ZmE§ H$s OmVr h¢& `hm§ na EH$ ~¡VhgXm _ZZ Ho$ÝÐ h¢ Ohm§ na EH$ nhþ[aE H$mo à^w `rew H$m Xe©Z {_bm& `hm§ na H«y$g Ho$ gmV ñQ>oeZ h¢ Omo à^w `rew H$mo H«y$g na h_mao g^r nmnm| H$mo CR>mVo hþE Xem©Vo h¢& _mJ© _| _Z_mohH$ g§JrV MbVm h¡& ~¡VhgXm _| 5 nwb h¢& ~ƒm| H$m nmH©$ Am¡a H|${Q>Z ^r h¡& h_ BZ gw{dYmAm| H$mo {nN>bo 20 df© go BñVo_mb H$aVo Am aho h¢& 2017 AŠQy>~a H$mo ~¡VhgXm H$mo nƒrg gmb nyao hmo aho h¢ `h ahV Ow~br df© hmoJm& `hm§ na Amn AnZo Am¡a {à`OZm| Ho$ {bE àW©Zm H$a gH$Vo h¢ Am¡a h_mao gmW OwS> gH$Vo h¢& à^w Zo _wP go H$hm h¡ {H$ ~¡VhgXm àmW©Zm Ho$ÝÐ H$mo nwZ: ñWmnZm H$a {Oggo {H$ H$B© Am¡a bmoJ Am gHo$ Am¡a na_oída H$s Amerfm| H$mo nm gHo$& h_ EH$ hm°b H$mo ~Zm aho h¢ {Og_| 2000 grQ>| hmo, n[admam|, _{hbmAm|, `wdmAm|, Am¡a ~ƒm| Ho$ {bE {deof Amerf g^mAm| H$m Am`moOZ H$aZo Ho$ {bE EH$ _§M H$s ñWmnZm H$s OmEJr& {Og_o nam_e© Am¡a AmamYZm H$s l¥§IbmE§ hmoJr& ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 6


~¡VhgXm ‘| àmW©Zm H$aZo go Amerf! h‘ Zo 2003 ‘| emXr H$s& h‘mao H$moB© g§VmZ Z Wr& h‘ Zo H$B© àH$ma Ho$ BbmO H$amE bo{H$Z g~ Hw$N> ì¶W© {ZH$bm Am¡a Bg{bE h‘ Qy>Q> MwHo$ Wo& Bg n[apñW{V ‘| h‘ ~¡VhgXm àmW©Zm H|$Ð nhþ§Mo Am¡a {dídmg Ho$ gmW àmW©Zm H$amB© H$s na‘oída H¡$go ^r H$aHo$ h‘| EH$ ~ƒo H$s {ZíM¶ Amerf XoJm& à^w {OgZo ~¡VhgXm àmW©Zm Ho$ÝÐ ‘| h‘mar àmW©Zm gwZr, CgZo h‘mar Xgdr§ emXr H$s gmb{Jah na 2014 ‘| EH$ ~ƒo H$s Amerf Xr& ¶rew H$s ‘{h‘m hmo {OgZo h‘mar bmbgm H$mo nyam {H$¶m& -lr‘Vr Am¡a lr‘mZ p³b’$moS>©, MoÞB©

aOV Ow~br n[a`moOZm: Zm_:........................................................................................................ gh^mJr H$moS>:.................................................................................. nVm :.............................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................... _mo~mBb 1:............................................................. _mo~mBb 2 :............................................................. B©_b o :.............................................................

~¡VhgXm H$s aOV Ow~br n[a`moOZm: 1 ñŠ`oa \$sQ> nwZ:ñWmnZm Ho$ {bE ê$ 300/5 ñŠ`oa \$sQ> Ho$ {bE ê$ 1500/10 ñŠ`oa \$sQ> Ho$ {bE ê$ 3000/25 ñŠ`oa \$sQ> Ho$ {bE ê$ 7500/`m ê$/- ................................. Ho$ {bE.......................... àmW©Zm H$j `m ~¡VhgXm nwb _| EH$ nmoM© `m M§JmB© amoS> Ho$ EH$ ^mJ Ho$ {bE ê$ 2,00,000/àmW©Zm J¥h `m Moßnb Ho$ gh àm`moOH$ Ho$ {bE ê$ 5,00,000/àmW©Zm H$_ao Ho$ {bE AZwXmZ XoZodmbm| Ho$ Zm_ gy{M _| {bIo OmE§Jo àmW©Zm _mJ© nW Ho$ nwZ:ñWmnZm Ho$ {bE AZwXmZ XoZdo mbm| Ho$ Zm_ XmoZm| ~mOy H$s Xrdma _| {bIo OmE§J&o Bg {S>{OQ>mBg H$m¶© Ho$ {bE AmnHo$ AZwXmZ ^oOZo Ho$ {bE Bg ànÌ H$mo nyar Vah go ^a H$a JESUS CALLS>Ho$ Zm‘ go MoH /S>r S>r Ho$ Ûmam ^oO gH$Vo h¢& AZwXmZ ^oOZo H$m nVm: àmW©Zm ^dZ,16,S>m° S>r Or Eg {XZmH$aZ amoS>,MoÞB© -600 028 ¶m AmnHo$ AnZo joÌ Ho$ ZOXrH$ dmbo ¶rew ~wbmVm h¡ àmW©Zm ^dZ ‘| ^r grYo OmH$a AZwXmZ Xo gH$Vo h¢& Amn AnZo AZwXmZm| H$mo H«o${S>Q> H$mS>©/S>o{~Q> H$mS>©/ZoQ> ~¢qH$J H$m Cn¶moJ H$aHo$ h‘mao do~gmBQ> na www.jesuscalls.org gwa{jV ê$n go ^oO gH$Vo h¢& A{YH$ {ddaU OmZZo Ho$ {bE Amn h‘mao Q>mob’«$s Zå~a 1 800 425 77 55 go g§nH©$ H$a|& (ha {XZ gw~h 7 ~Oo go amV 9 ~Oo VH$) 0422-2615515/ 2614581 / (0)9487846545 ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 7


{Xgå~a H$m _hrZm h_oem CÎmo{OV H$aZodmbm _{hZm h¡ Š`m|{H$ ~S>o {XZ H$s F$Vw _| {dœ^a Ho$ g^r bmoJm| Ho$ öX`m| _| ^moa CR>Vr h¡& ~S>o {XZ H$s Iwer Am¡a AmZÝX nhbo go hr dmVmdaU _| Jw§O ahr h¡& O~ _oar ~oQ>r ñdrQ>r N>moQ>r Wr, dh Zdå~a Ho$ _hrZo go hr CÎmo{OV hmoZm ewé hmo OmVr Wr& dh h_oem H$hVr ahVr Wr, _m§, ~S>m {XZ AJbo _hrZo Am ahm h¡ Am¡a _wPo EH$ ZB© S´>og {_boJr& _¢ {dídmg H$aVr hÿ§ {H$ na_oída Bg ~S>o {XZ Ho$ _hrZo _| AmnHo$ öX` H$mo AmZpÝXV H$aoJm& CgZo g~ go AZ_mob ~{bXmZ - CgHo$ EH$bm¡Vo nwÌ H$mo {X`m& Cg Zo Bg n¥Ïdr na AnZo nwÌ H$mo ^oOm Bg{bE {H$ AmnHo$ Am¡a _oao OrdZ _| Iw{e`m§ Am gHo$& (`yhÞm 3:16) ~mB~b na_oída Ho$ nwÌ Ho$ OÝ_ H$mo Bg àH$ma dU©Z H$aVr h¡: h_mao {bE EH$ ~mbH$ CËnÞ hþAm, h_| EH$ nwÌ {X`m J`m h¡; Am¡a à^wVm CgHo$ H$m§Yo na hmoJr, Am¡a CgH$m Zm_ AX²^wV `w{º$ H$aZodmbm namH«$_r na_oída, AZÝVH$mb H$m {nVm, Am¡a em§{V H$m amOHw$_ma aIm OmEJm& (`em`mh 9:6)

na_oída Ho$ nwÌ Ho$ {H$VZo Zm_ {XE JE h¢ Oam XoI|! AX²^wV `w{º$ H$aZodmbm namH«$_r na_oída, ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 8


AZÝVH$mb H$m {nVm, Am¡a em§{V H$m amOHw$_ma BZ_| go _wPo AZÝVH$mb H$m {nVm ~hþV hr AmH¥${fV H$aVm h¡& hm§, dh AZÝVH$mb VH$ h¡ Am¡a AV: CgH$s CnpñW{V h_mao gmW h_oem AZÝV VH$ ~Zr ahoJr& CgZo AnZo EH$bm¡Vo nwÌ H$mo Bg n¥Ïdr na ^oOm Ho$db Bg{bE {H$ dh h_mao gmW h_oem gXmH$mb VH$ aho& ^OZH$ma BÝh| AX²^wV dMZm| go {ddaU H$aVm h¡: Bggo nhbo {H$ nhmS> CËnÞ hþE, `m Vy Zo n¥Ïdr Am¡a OJV H$s aMZm H$s, daZ AZm{XH$mb go AZÝVH$mb VH$ Vy hr na_oída h¡& (^OZ g§{hVm 90:2)

dh H$hVm h¡, Amn EH$ AZÝVH$mb H$m na_oída h¢& dh H$hVm h¡ {H$ na_oída H$m ApñVËd Bg g§gma H$s Ztd H$s CËn{Îm go nhbo Wm& hm§, na_oída h_mam gXmH$mb H$m {nVm h¡& ~S>m {XZ EH$ Eogm {XZ h¡ O~ na_oída Zo AnZo nwÌ `rew _grh H$mo Bg n¥Ïdr na AnZo ñdê$n _| ^oOm {Oggo {H$ CgHo$ Ûmam dh h_oem h_mao gmW ~Zm aho& (_Îmr 28:20) na_oída Zo AnZo BH$bm¡Vo nwÌ H$mo Bg n¥Ïdr na ^oOZo Ho$ Š`m Š`m H$maU h¡? AZÝV ào_ `hmodm Zo _wPo Xÿa go Xe©Z XoH$a H$hm h¡: _¢ VwP go gXm ào_ aIVm Am`m hÿ§; Bg H$maU _¢ Zo VwP na AnZr H$éUm ~ZmE§ aIr h¡&

H$aVm h¡& dh AZÝVH$mb go h_oem H$éUm_`r na_oída h¡& dh EH$ Eogm na_oída h¡ Omo AnZr H$éUm go h_| AnZr Amoa qIMVm h¡& EH$ ~ma O~ h_ qgJmnwa Ho$ {bE EH$ `mÌm na JE& dhm§ na EH$ Amo_Zr {W`oQ>a Wm& dhm§ na CÝhm|Zo h_| n¥Ïdr Am¡a CgHo$ Mmam| Amo a J« h m| Ho $ ~mao _| Am¡ a ny a o AmH$meJ§Jm H$mo {XIm`m& h_ ha J«h H$mo XoIH$a ~hþV hr AmZpÝXV Am¡a CËgm{hV hmo aho Wo& A§V _| CÝhm|Zo h_| n¥Ïdr H$mo {XIm`m& `h ~hþV hr gw§Xa Wm Am¡a Zrbo a§J H$m Wm& na_oída Zo ~hþV hr gw§XaVm go noS>, nm¡Yo, nhmS>, _hmgmJa Am¡a dm`w _§S>b ~Zm`m Wm& `{X CgZo dm`w _§S>b H$mo Zht ~Zm`m hmoVm Vmo h_ n¥Ïdr na Mb {\$a Zht gH$Vo& h_ ZrMo {Ja OmVo& h_ `o gwZVo h¢ {H$ d¡km{ZH$ AnZo eãXm| _| H$hVo h¡, `h na_oída h¡ {OgZo BZ AX²^wV MrOm| H$mo ~Zm`m h¡& O~ _¢ Zo Bg AmH$me J§ J m H$s {dembVm, gw§XaVm Am¡a CgHo$ AmH$ma H$mo XoIm Vmo _wPo ~hþV AmíM`© hþAm {H$ H¡$go EH$ amOm na_oída h_mao ~mao _| nadmh H$aVm h¡ Am¡a h_ go ào_ H$aVm h¡ Omo{H$ h_ Yyb Am¡a Hy$T>m h¢& `{X na_oída Zo h_ go ào_ Z {H$`m hmoVm Vmo `o g^r MrOm| H$s g¥{ï> ^r Z H$s hmoVr& na_oída Ho$ ào_ H$mo gmoMH$a h_mam öX` {nKb OmVm h¡& h_mar Am§Im| _| Am§gA w m| H$s Ymam ~hZo bJVr h¡&

hm§, _oao {_Ì, `h CgH$s BÀN>m h¡ {H$ h_ OrdZ _| AmZpÝXV ah|& ~mB~b H$hVr h¡ {H$ CgH$m ào_ h_mao {à` {_Ìm| Ho$ ào_ go ^r A{YH$ _hmZ h¡& Bggo ~S>m ào_ {H$gr H$m Zht {H$ H$moB© AnZo {_Ìm| Ho$ {bE AnZo àmU Xo& (`yhÞm 15:13)

({`_©`mh 31:3)

dh h_mar Im{Îma `rew _grh Ho$ ê$n na_oída Zo AnZo nwÌ `rew _grh _| Am`m& h_mam na_oída, ào_ H$m H$mo Bg g§gma _| ^oOm {Oggo {H$ CgHo$ na_oída h¡ - AZÝV ào_& hm§, na_oída Ûmam dh AnZo AZÝV ào_ Am¡a H$éUm hr ào_ h¡& (1 `yhÞm 4:8,16) H$mo {XIm gHo$& dh EH$ Eogm na_oída naÝVw {OVZm| Zo Cgo J«hU {H$`m, h¡ Omo h_mar g¥{ï> go nhbo hr h_ go ào_ CgZo CÝh| na_oída H$s g§VmZ hmoZo ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 9

H$m A{YH$ma {X`m, AWm©V CÝh| Omo CgHo$ Zm_ na {dídmg aIVo h¢& (`yhÞm 1:12)

dh ha EH$ go ào_ H$aVm h¡ Omo Cg na ^amogm aIVo h¢ Am¡a Cgo AnZo öX`m| _| ñdrH$ma H$aVo h¢& dh CÝh| AnZo ~oQ>o Am¡a ~o{Q>`m§ ~ZmVm h¡& dh h_mam AZÝV {nVm h¡& h_| `h {dídmg H$aZo H$s Oê$aV h¡ {H$ AZÝV na_oída h_mao gmW h¡; Am¡a h_oem h_mao gmW ahoJm& H$moB© ^r CgHo$ nmoVo `m nmoVr Zht h¡& CgHo$ H$moB© XmXr _m§ Am¡a XmXm Or Zht h¢& dh h_| AnZm ~oQ>m Am¡a ~oQ>r nwH$maVm h¡& O~ h_ _XX Ho$ {bE _Zwî` H$s Amoa XoIVo h¢ V~ h_| ^`§H$a {Zamem hmoVr h¡& O~ h_ bmoJm| na ^amogm H$aHo$ `h H$hVo h¢, Bg ì`{º$ Zo _oar Amdí`H$Vm Ho$ g_` _XX H$s; Bg ì`{º$ Zo _wPo gm§ËdZm Xr; `h ì`{º$ _oar Va\$ h¡ `m `h ì`{º$ _oar ghm`Vm H$aoJm& V~ h_| Ho$db {ZamhmnZ hr {_boJm& naÝVw na_oída H$m ào_ A_mnZr` h¡& `h EH$ {_Ì Ho$ ào_ go ^r A{YH$ à~b h¡& O~ h_ XþIr hmoVo h¢ V~ ^r dh h_ go ào_ H$aVm h¡& O~ h_ amoJ e¡æ`m na hmoVo h¢ V~ ^r dh h_ go ào_ H$aVm h¡& CgH$m ào_ H$^r ^r Zht ~XbVm& {_Ì, Amn `h H$hH$a {dbmn H$a aho hm|Jo, _¢ hr hÿ§ Omo ~hþV hr ~moP Ho$ gmW AHo$bo IS>m/IS>r hÿ&§ _¢ Š`m H$ê§$? naÝVw _oao {_Ì ì`mHw$b Z hmo& h_mam EH$ AZÝV {nVm h¡ Omo h_ go AZÝV ào_ H$aVm h¡& Bg ~S>o {XZ H$s F$Vw _| dh AmnHo$ XþIm| H$mo hQ>m XoJm Am¡a AmnH$mo AmZÝX go ^a XoJm& H$B© df© nhbo _¢ Zo EH$ n{ÌH$m _| nT>m Wm& Xmo ~hZ| Wr {OZH$s C_« _| Ho$db EH$ df© H$m A§Va Wm& do EH$ Xÿgao


go ~hþV ào_ H$aVr Wr& dh EH$ Xÿgao Ho$ hm§, na‘oída ~wT>mno ‘| ^r h‘ go ào‘ H$nS>o nhZVr Wr Bg Vah go do EH$ Xÿgao H$aVm ahoJm& Bg n¥Ïdr na Ho$ Am{Iar Ho$ ZOXrH$ Wr§& {XZm| VH$ dh h‘mao gmW ào‘ H$aVm ahoJm& do XmoZm| emXr Ho$ bm`H$ hþB© Am¡a CZ XmoZm| na‘oída Z Ho$db h‘ go ào‘ H$aVm h¡ Ho$ A§Xa EH$ hr ~mV CR> ahr Wr {H$ emXr Ho$ ~pëH$ h‘mao n[adma ‘| Aݶ gXñ¶mo H$mo ~mX Š`m CZ XmoZm| _| ào_ YwY§ bm hmo OmEJm& ^r AnZm ào‘ {XImZm MmhVm h¡& {XZ {~VVo JE Am¡a CÝhm|Zo ~S>r ~oQ>r Ho$ {bE emXr H$s VmarI V` H$a Xr& N>mQo >r ~hZ Zo ~S>r ~hZ H$s Amoa XoIH$a nyN>m, ~hZ! Š`m Vw_ emXr Ho$ ~mX ^r _wP go Cgr Vah go ào_ H$amoJr O¡go A~ H$aVr hmo?naÝVw ~S>r ~hZ Zo Odm~ {X`m, _wPo Zht _mby_& Cg amV do XmoZm| BVZo VZmd _| Wo {H$ CÝhm|Zo {ZU©` bo {b`m {H$ do AmË_hË`m H$a b|Jr Am¡a BH$Æ>o _a OmE§Jr {Oggo {H$ do AmË_mAm| Ho$ ê$n _| h_oem EH$ gmW ah|Jr& XmoZm| Zo Oha nr {b`m Am¡a AJbr gw~h H$mo XmoZm| _¥VH$ nmB© JB©& CZHo$ _mVm {nVm Zo CZHo$ _¥VH$ earam| H$mo XoIm naÝVw do EH$ Xÿgao go Jbo bJr hþB© Wr& do Omoa go amoZo bJo& {OÝhm|Zo ^r CZHo$ EH$ Xÿgao H$mo Jbo bJmVo hþE XoIm CZH$s Am§Im| _| Am§gA w m| H$s Ymam ~hZr ewé hmo JB©&

AZÝV gm‘W© {¶‘©¶mh 20:11 H$hVm h¡, naÝVw ¶hmodm ‘oao gmW h¡, dh ^¶§H$a dra Ho$ g‘mZ h¡; Bg H$maU ‘oao gVmZodmbo à~b Z hm|J,o do R>mHo $a ImH$a {Ja|J&o

na‘oída Zo AnZo BH$bm¡Vo nwÌ H$mo Bg n¥Ïdr na ^oOm {Oggo {H$ h‘ CgHo$ AZÝV gm‘W© H$mo nmE§& hm§, CgHo$ dMZm| H$s gm‘W© Am¡a {Og àH$ma CgZo Bg ~«÷mÊS> Am¡a AmH$me J§Jm H$s AnZo AZÝV gm‘W© go g¥{ï> H$s& (amo{‘¶m| 1:20) Bg{bE h‘ ¶h H$h Zht gH$Vo {H$ h‘ AYwao h¢, h‘ H$h Zht gH$Vo {H$ h‘| Hw$N> KQ>r h¡ ³¶m|{H$ h‘mam AZÝV na‘oída MmhVm h¡ {H$ h‘| AZÝV gm‘W© Xo {Oggo {H$ dh h‘mar g^r Oê$aVm| H$mo ~hþVm¶V go nyar H$aoJm& h‘mam EH$ gm‘Wu na‘oída h‘mao gmW h¡& hm§, h‘mam na‘oída ñdJ© go XoI ahm h¡ {H$ dh AnZr g§VmZm| H$mo ¶m{Z h‘| Bg n¥Ïdr na AnZm AZÝV gm‘W© Xo&

_oao {_Ì, `h Vmo EH$ _Zwî` H$m ào_ h¡& h_ {OVZm ^r CZHo$ gmW ào_ aI|Jo h‘ CZHo$ gmW AZÝV VH$ Zht ah gH$Vo& ‘Zwî¶ Ho$ ào‘ Ho$ {bE EH$ gr‘m Am¡a A§V h¡& ‘Zwî¶ AZÝV VH$ ào‘ Zht H$a gH$Vm& ‘Zwî¶ H$m ào‘ AZÝV ào‘ Zht h¡& naÝVw na‘oída H$hVm h¡ ‘¢ VwP ~mB~b H$hVr h¡ {H$ XoI, ¶hmodm H$s go gXm ào‘ aIVm Am¶m hÿ§& H$^r H$^r ~wOwJ© bmoJ AZw^d H$aVo Ñ{ï> gmar n¥Ïdr na Bg{bE {’$aVr ahVr h¡ {H$ {OZH$m ‘Z CgH$s Amoa h¢ {H$ g^r Zo CÝh| N>moS> {X¶m h¡& Am¡a {ZîH$nQ> ahVm h¡, CZH$s ghm¶Vm ‘| {~ëHw$b AHo$bo ah JE h¢ naÝVw {à¶m| dh AnZr gm‘W© {XImE& H¥$n¶m ¶h g‘Po {H$ na‘oída gXm (2 B{Vhmg 16:9) AmnHo$ gmW hmoJm& O~ h‘ na‘oída H$mo ¶ËZ go ImoOVo ~mB~b ‘| ¶em¶mh 46:4 ‘| XoI|: h¢, na‘oída h‘| AnZm AZÝV gm‘W© Vwåhmao ~wT>mno ‘| ^r ‘¢ d¡gm hr ~Zm XoVm h¡& ImgVm¡a go ‘{hbmE§ na‘oída ahÿ§Jm Am¡a Vwåhmao ~mb nH$Zo Ho$ g‘¶ Ho$ gm‘W© H$s EH$ ~m¡N>ma H$s Anojm VH$ Vwåh| CR>mE ahÿJ § m& ‘¢ Zo Vwåh| ~Zm¶m H$aVr h¢ Am¡a CZ na A{^foH$ hmoVm h¡ Am¡a Vwåh| {bE {’$aVm ahÿ§Jm; ‘¢ Vwåh| ³¶m|{H$ ‘{hbm hr EH$ Ka H$m Iå^m hmoVr h¡ Am¡a AnZo n[adma H$mo AÀN>r CR>mE ahÿ§Jm Am¡a Nw>S>mVm ^r ahÿ§Jm&

¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 10

Vah go MbmVr h¡& ¶h CZH$s {Oå‘oXmar hmoVr h¡ {H$ do Ka MbmE AV: ‘{hbmAm| H$mo A{YH$ gm‘W© H$s Amdí¶H$Vm h¡& (1 ¶yhÞm 2:27) hm§ na‘oída h‘| AZÝV gm‘W© XoVm h¡& ~ƒmo H$mo H¡ $ go nmbZ {H$¶m OmE?n{V H$mo H¡$go CÕma Ho$ ‘mJ© na MbmE§&? godH$mB© H$m H¡$go Am¶mo{OV H$a|? ¶hr Vmo h¡ na‘oída go àmW©Zm H$aZo H$m AZÝV gm‘W© XoVm h¡ Am¡a Cgr g‘¶ dh AnZr ~w{Õ na CÊS>obVm h¡& Bg{bE CgZo H$hm {H$ na‘oída H$mo ¶h ñVw{V H$aVo hþE XoIr, à^w Zo na‘oída go àmW©Zm H$aHo$ H$hm, ho à^w, ‘wPo Hw$N> ^r nVm Zht h¡& ¶h Amn h¡ {OÝh| ‘oao {bE g~ Hw$N> nyam H$aZm nS>oJm& H¥$n¶m ‘wPo AmnH$s ~w{Õ X|& V~ na‘oída AmnH$mo AnZr ~w{Õ XoJm& na‘oída AnZr ~w{Õ XoJm Am¡a ¶hr ~w{Õ ‘wPo à{V{XZ H$mo ~ZmE aIVm h¡& dh EH$ Eogm na‘oída h¡ Omo h‘o Z H$^r N>moS>Vm Z ˶mJVm h¡& dh AmnH$s àmW©Zm H$mo gwZoJm Am¡a AmnH$mo ~w{Õ Ho$ gmW gm‘W© XoJm& (¶em¶mh 11:2; Hw$bwpñg¶m| 2:3) à{V{XZ ‘¢ na‘oída H$mo ¶h H$hH$a nwH$maVr hÿ§, ho à^w, ‘¢ Hw$N> Zht OmZVr& ¶h Amn hr h¢ {Ogo ‘oao {bE g~ Hw$N> H$aZm h¡& H¥$n¶m ‘wPo ~w{Õ X|& Am¡a à^w AnZr ~w{Õ h‘o XoJm Am¡a Cg ~w{Õ go ‘¢ à{V{XZ ~Zr ahVr hÿ§& ¶hr na‘oída AmnH$mo ^r AnZr ~w{Õ go ^aoJm& dh Eogm na‘oída Zht h¡ {H$ AmnH$mo BÝH$ma H$ao ¶m ˶mJXo& dh AmnH$s àmW©Zm H$mo gwZoJm Am¡a AmnH$mo ~w{Õ Am¡a gm‘W© XoJm& {à¶OZ, Amn ¶h H$hVo hm| J o , {H$VZm AÀN>m hmoJm ¶{X na‘oída ‘wPo ~w{Õ XoVm h¡& naÝVw O¡go {H$ Amn ¶h H$h aho h¢ Am¡a AmnHo$ ~mV IË‘ H$aZo go nhbo hr, na‘oída AnZr Amerf H$mo


Amn na CÊS>oboJm& (¶em¶mh 65:24) Amn AnZr {H$VZr hr Oê$aVm| Am¡a BÀN>mAm| Ho$ {bE àmW©Zm H$a aho hm|Jo& na‘oída {ZíM¶ AmnH$r àmW©Zm gwZoJm Am¡a CÎma XoJm& em`X Amn ~r_ma h¢ Am¡a Amn Mb nmZo _| Ag_W© h¢& H¡$gr ^r g_ñ`m `m AgmÜ` amoJ Š`m| Z hmo, à^w AmnH$mo M§Jm H$aoJm Am¡a AmnH$mo ñdV§Ì H$aoJm& Bg H$maU hr Vmo dh Bg n¥Ïdr na Am`m {Oggo {H$ dh AnZm gm_W© {XImE& dh EH$ namH« $ _r na_oída h¡ Omo AmnH$s Va\$ IS>m h¡& AZÝV OrdZ _¢ _grh Ho$ gmW H«y$g na MT>m`m J`m hÿ§, A~ _¢ Or{dV Z ahm, na _grh _wP _| Or{dV h¡; Am¡a _¢ eara _| A~ Omo Or{dV hÿ§ Vmo Ho$db Bg {dídmg go Or{dV hÿ§ Omo na_oída Ho$ nwÌ na h¡, {Og Zo _wP go ào_ {H$`m Am¡a _oao {bE AnZo Amn H$mo Xo {X`m& (Jbm{V`m| 2:20)

~mB~b H$hVr h¡ {H$ h_| na_oída Ho$ nwÌ Ho$ Ûmam AZÝV OrdZ {_bVm h¡& dh AnZm AZÝV OrdZ h_| XoVm h¡ Š`m|{H$ dh MmhVm h¡ {H$ h_oem H$m OrdZ OrE§ Am¡a dh MmhVm h¡ {H$ h_ Bg n¥Ïdr na ^r EH$ AÀN>m OrdZ OrE§& hm§, dh h_| AZÝV OrdZ XoVm h¡& ào[aV nm¡bgw H$hVm h¡, A~ _¢ Or{dV Z ahm, na _grh _wP _| Or{dV h¡& hm§ na_oída h_| AZÝV OrdZ XoVm h¡ {Oggo {H$ h_ Cg_| dmg H$a| Am¡a na_o í da h_ _| dmg H$ao ( ào [ aVm| 17:28) O~ Bg g§gma H$s g_ñ`mE§ h_ na AmH«$_U H$ao V~ h_ {Zame Am¡a WH$ OmVo h¢ naÝVw na_oída h_| AnZm AZÝV OrdZ XoVm h¡ Am¡a h_mao OrdZ H$mo CÎmo{OV H$aVm h¡& {à` {_Ì! `rew H$hVm h¡, _¢ hr _mJ© Am¡a gË` Am¡a OrdZ hÿ&§ (`yhÞm 14:6) CgZo AnZm OrdZ H«y$g na Xo {X`m

{Oggo {H$ h_ OrdZ nm gH|$& dh h_mao AnamYm| Ho$ H$maU Km`b {H$`m J`m& (`em`mh 53:5) CgHo$ nm§M Kmdm| _| go h_mao A§Xa OrdZ ~hVm ahVm h¡& O~ h_ H$ZmS>m _| Z¡Jmam PaZo H$mo XoIZo JE, Cg ~hVo nmZr H$s AmdmO BVZr A{YH$ Wr {H$ Cg PaZo H$m nmZr ~hþV D§$MmB© go {Ja ahm Wm& CgHo$ nmg OmZo go ^r _wPo S>a bJVm h¡& H$m\$s gmam nmZr amV Am¡a {XZ ~hVm ahVm h¡ Z¡Jmam PaZm nm§M Z{X`m| _| ~hVm h¡& nmZr 5 ^mJm| _| ~Q> OmVm h¡ `h Vmo EH$ amo_m§MH$ AZw^d h¡& Z¡Jmam H$s dOh go H$ZmS>m _| nmZr H$s H$_r Zht h¡& Bg Vah go h_mao CÕmaH$Îmm© H$m bhÿ CgHo$ eara go nm§M Kmdm| go ~hm {Oggo {H$ h_mao nmnm| H$mo ewÕ H$a gHo$& `h bhÿ CgHo$ {ga go MaUm| VH$ ~hm& CgZo AnZo eara Ho$ gmao bhÿ H$mo ~hm`m {Oggo {H$ h_ AZÝV OrdZ nmE§ &

Wm {H$ H¡$go `rew Zo H«y$g na Ho$ 5 Kmdm| go AnZm bhÿ ~hm H$a h_mao {bE AnZm OrdZ {X`m& dh _{hbm Bg g§Xoe go à^m{dV hþB© Am¡a CgZo Kmo{fV {H$`m {H$ _¢ OrD§$Jr Vmo Ho$db Bg na_oída Ho$ {bE OrD§$Jr& CgZo à^w H$s godm H$aZo Ho$ {bE AnZm gmam OrdZ g_{n©V H$a {X`m& EH$ _hmZ em§{V CgHo$ õX` _| g_m JB©& Hw$N> {XZm| _| CgH$m JmoX {b`m hþAm ~oQ>m ^r EH$ XþK©Q>Zm _| _mam J`m naÝVw CgZo AnZr godH$mB© Zht N>moS>r& Cg Zo Cgr MM© _| IS>o hmoH$a H$hm, `h _grh h¡ {OgZo _wPo OrdZ {X`m& `h dhr h¡ {OgZo _wPo ghZo Ho$ {bE ~b {X`mAm¡a _oao ~oQ>o H$s _¥Ë`w _| _wPo YraO {X`m& CgH$s Jdmhr go na_oída H$s ~S>r _{h_m hþB©&

{à`OZ! na_oída Zo h_| AZÝV dh _¥Ë`w go nwZé{ËWV hþAm Am¡a OrdZ {X`m {Oggo {H$ h_| em§{V {_bo; h_mar Im{Îma Or{dV hþAm {H$ h_| {H$ h_mar àmW©ZmAm| H$m CÎma {_bo Am¡a AZÝV OrdZ Xo gH|$& CgZo H$hm, _¢ h_mao ~§YZm| go h_| ñdV§ÌVm {_bo& _a J`m Wm, Am¡a A~ _¢ `wJmZw`wJ `mX aI|, ~mB~b H$hVr h¡, Y_u XmohmB© OrdVm hÿ§& (àH$m{eVdmŠ` 1:18) dh XoVo h¢ Am¡a `hmodm gwZVm h¡, Am¡a EH$ _Zwî` Ho$ ê$n _| ZrMo n¥Ïdr na Am`m CZH$mo g~ {dn{Îm`m| go Nw>S>mVm h¡& (^OZ g§{hVm 34:17) {H$ h_| AZÝV OrdZ Xo gHo$& V^r Vmo {_Ì! na_o í da H$mo ÑT>Vm Am¡ a h_ CgHo$ gmW CgH$s CnpñW{V H$m pñWaVm go nH$S>o ah|& Cg Zo AnZo AmZÝX gXm CR>m aho h¢& EH$ ~ma EH$ à{V{ð>V Jm{`H$m Omo YZ BH$bm¡Vo nwÌ H$mo Bg{bE Xo {X`m {H$ g_nÞ Wr& EH$ {XZ CgHo$ n{V Zo Cgo CgH$s gmar Amerf| h_ na AmE& N>moS> {X`m Am¡a Cgo AHo$bm N>moS> {X`m& (amo{_`m| 8:32) {OgZo Bg nyao ~«÷mÊS> V^r dh Jm{`H$m Zo AnZo OrdZ Am¡a H$mo ~Zm`m dh MmhVm h¡ {H$ h_| AZÝV CgH$s gƒmB© H$m AW© g_Pm& Cgo g~ OrdZ Xo& dh EH$ _Zwî` Ho$ ê$n _| Bg YZ gån{V Wr bo{H$Z CgHo$ nmg ào_ n¥Ïdr na Am`m {H$ h_mao AZÝV {nVm Zht Wm& dh AnZo öX` _| {H$gr Ho$ ào_ Ho$ ê$n _| h_ _| ~Zm aho& Bg{bE AmBE Ho$ {bE VS>nVr Wr& Bg n[apñW{V _| CgHo$ Bg Amem Ho$ Ûmam h_ ~b nmE§& CgH$m JmoX {bE hþE ~oQ>o Zo Cggo H$hm, _m§, _¢ AZÝV ào_ Am¡a CgH$m AZÝV gm_W© Vwåh| AnZo nmg aIZm MmhVm hÿ§ Am¡a h_| AZÝV OrdZ Ho$ _mJ© _| AJwdmB© Vwåhmar XoI^mb H$aZm MmhVm hÿ§& EH$ H$aoJm& AZÝV na_oída na ^amogm {XZ MM© _| EH$ àMmaH$ `em`mh 53:5 aI|& V~ AZÝV na_oída h_| AZÝV na àMma H$a aho Wo& dh àMma H$a ahm Amerf XoJm & ✦ ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 11


‘grh ‘| {à¶OZ,

AmnH$s ‘XX H$s h¡ Am¡a H$a aho h¢& hm§, ~S>o {XZ H$s Amerf| Amn na g~ go nhbo ‘¢ AmnH$mo AnZo AmE§Jr Omo AmnH$mo na‘oída H$s EH$ hf©nyU© öX¶ Ho$ gmW ~S>o {XZ H$s ew^H$m‘ZmE§ XoVm hÿ§! g§VmZ Ho$ ê$n ‘| AmnH$s ‘XX H$aVm h¡ g˶ H$m AmZÝX {H$ na‘oída Zo Am¡a ghm¶H$ ^r h¡& AmnHo$ {bE n{dÌ AnZo BH$bm¡Vo nwÌ H$mo h‘mar Im{Îma emó H$hVm h¡…V~ AmË_m A_mg¡ _| n¥Ïdr na ^oOm {H$ Amn Am¡a AmnHo$ g_m`m, Omo Vrgm| dram| _| _w»` Wm, Am¡a n[adma Ho$ ha {à¶OZ H$mo ^a|& CgZo H$hm, ^{dî¶Ûº$mAm| Zo h‘mao à^w Ho$ ~mao “ho XmD$X! h_ Voao h¢; ho {`e¡ Ho$ ‘| ¶h Kmo{fV {H$¶m - na‘oída Ho$ ào‘ nwÌ! ...Š`m|{H$ Voam na_oída Voar H$mo àJQ> {H$¶m O¡go {H$ em§{V H$m ghm`Vm {H$`m H$aVm h¡& Bg{bE amOHw$‘ma h¡& (¶em¶mh 9:6; ‘rH$m XmD$X Zo CZH$mo aI {b`m, Am¡a 5:5) ñdJ©XÿVm| Zo ^r ¶hr g˶ H$mo AnZo Xb Ho$ _w{I`m R>ham {XE&” Kmo{fV {H$¶m(byH$m 2:14) ‘¢ {dídmg (1 B{Vhmg 12:18) H$aVm hÿ§ {H$ ¶h ~S>m {XZ em§{V H$m {‘Ì, D$na M{M©V Bg ~S>o {XZ Ho$ CËgd CZ bmoJm| Ho$ {bE hmoJm {OÝhm|Zo Xm¡amZ Amn Ho$ OrdZ ‘| EH$ gM ~Z ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 12

OmEJm& hm§, na‘oída bmoJm| Ho$ öX¶ ‘| H$m¶© H$aoJm {H$ do AmnHo$ gmW hmo OmE§Jo Am¡a AmnH$mo AnZr gmar ghm¶Vm XoJm ³¶m|{H$ na‘oída AmnHo$ gmW h¡& O¡go {H$ AmnH$m öX¶ AmZÝX Am¡a em§{V go ^anya h¡, ‘oao {‘Ì ¶h Z Ho$db AmnHo$ {bE ~pëH$ AmnHo$ Mmam| Amoa Ho$ bmoJm| Ho$ {bE EH$ Amerf hmoJm& {Og Vah go na_oída Zo Z Ho$db A~«mh_ H$mo Amerf Xr ~pëH$ CgHo$ Ûmam Xÿgam| H$mo Amerf Xr, Cgr Vah go à^w AmnH$mo ^r AmZÝX Am¡a em§{V XoJm Am¡a Amn Xÿgam| Ho$ {bE EH$ Amerf H$m _mÜ`_ ~ZmE Am¡a {Og {H$gr Zo AmnH$s _XX H$s Am¡a gh`H$ ~Z| CZ na Bg AmZÝX Am¡a em§{V H$mo ~hZo XoJm&


H$méÊ`m {díd{dÚmb` Ho$ {bE àdoe 2017-2018 Ho$ {bE àdoe H$s à{H«$`m ewé hmo JB© h¡& àdoe ao{OñQ´>oeZ H$s emIm H$s OmZH$mar AmoZ bmBZ www.karunya.edu. na h¢& g~ go nhbm g~ go nhbr {H«$`m& àdoe _| `w d m gh^m{J`m| H$mo B.Tech & M.Tech & MBA Ho$ àdoe Ho$ {bE EH$ N>mÌd¥{Îm Xr OmEJr& Bg df© H$mo H$méÊ`m {díd{dÚmb` Ho$ nyd© N>mÌm| Ho$ ~ƒm| Am¡a ^mB© Am¡a ~hZ Am¡a nmgdmZm| Am¡a {_eZ[a`m| Ho$ ~ƒm| H$mo EH$ {deof N>mÌd¥{Îm Xr OmEJr& àmW©Zm ^dZ em§{V H$m ñWmZ {díd^a Ho$ _w»` Am¡a _hÎdnyU© eham| _| 107 àmW©Zm ^dZm| _| àmW©Zm godH$mB© H$s Om ahr h¡& `o WH$s AmË_mAm| Ho$ {bE em§{V H$m EH$ ñWmZ h¡ Ohm§ na na_oída go {dlm_, em§{V Am¡a gm§ËdZm {_bVr h¡& “`rew Zo H$hm, _¢ Vwåh| em§{V {XE OmVm hÿ§, AnZr em§{V Vwåh| XoVm hÿ§; O¡go g§gma XoVm h¡, _¢ Vwåh| Zht XoVm: Vwåhmam _Z ì`mHw$b Z hmo Am¡a Z S>ao&” (`yhÞm 14:27)

{OZ bmoJm| Ho$ öX` naoemZ Am¡a S>a Ho$ gmW g§H$Q> _| h¢, AMmZH$ XþK©Q>ZmAm| Am¡a Xþ^m©½`de Ho$ H$maU {OZHo$ öX`m| go em§{V Mbr JB© h¡ do `rew ~wbmVm h¡ àmW©Zm ^dZ _| AmH$a na_oída H$s CnpñW{V _| àmW©Zm H$aVo h¢ Am¡a do `rew go em§{V Am¡a gm§ËdZm nmVo h¢ Am¡a do AnZo ì`{º$JV Am¡a nm[adm[aH$ OrdZ _| Amerf| nmVo h¢& `hm§ na CZ AmË_mAm| H$mo ñWmZ XoZo Ho$ {bE Hw$N> H${R>ZmB`m| H$m gm_Zm H$aVo h¢ Omo àmW©Zm H$aZo

Am¡a nam_e© _m§JZo AmVo h¢& àmW©Zm H$j Am¡a nam_e© Ho$ H$_ao AË`§V Amdí`H$ ~Z JE h¢ Am¡a h_ CÝh| ñWmZ XoZo Ho$ {bE g§Kf© H$a aho h¢& Hw$N> àmW©Zm ^dZ Omo _w»` eham| _| h¢ dhm§ na AË`{YH$ ^rS> H$mo h_ ñWmZ XoZo _| Ag_W© h¢& ImgVm¡a go Vob§JmZm amÁ` Ho$ h¡Xam~mX eha _| H$B© bmoJ àmW©Zm Am¡a nam_e© Ho$ {bE AmVo h¢ Am¡a h_ CÝh| ñWmZ XoZo _o Ag_W© h¢& h_ na_oída go bJmVma àmW© Z m H$a aho h¢ {H$ dh h_mao gh^m{J`m| Ho$ öX`m| go ~mV H$ao Am¡a h_mar B_maVm| H$mo \¡$bmZo _| h_mao ghm`H$ ~Zo& Amn _| go H$B© bmoJm| Zo ~rO ~moE h¢& h_ AnZr Amoa go H$mo{ee H$a aho h¢ {H$ Am¡a ^r AnZo H$m`© H$mo ~ohVarZ H$a gHo$§& `{X na_oída H$s H¥$nm hmo Vmo 11 {Xgå~a 2016 H$mo h_ h¡Xam~mX àmW©Zm ^dZ Ho$ {bE Ztd aIZo H$s `moOZm ~Zm aho h¢& _oao {_Ì, _¢ Amn H$mo CËgm{hV H$aVm hÿ§ {H$ Amn na_oída Ho$ Ûmam {XE JE h¡Xam~mX Ed§ ~¢Jbwé Ho$ ZE àmW©Zm ^dZm| Ho$ Bg {_eZ _| CXmaVm go ~rO ~moE§& O¡go {H$ Amn Bg CnO ^y{_ _| ~rO ~moE§Jo, Bgo H$B© JwUm ~T>Vo XoIH$a AmnH$mo AMå^m hmoJm& AmnHo $ AZw X mZ Ho $ {b\$m\o $ _| h¡Xam~mX Ed§ ~¡Jbwé àmW©Zm ^dZ n[a`moOZm ZmoQ> {bIa ^oOZm hmoJm `m AnZo nmg dmbo `rew ~wbmVm h¡ àmW©Zm ^dZ _| Bgo gwnwX© H$a| `m `rew ~wbmVm h¡ amOXÿV H$mo Xo gH$Vo h¢ `m Ho$ Zm_ go S>r S>r/_Zr AmS>©a/MoH$ H$mo h_mao H$m`©b` Ho$ Bg nVo na Amn ^oO|, 16 , S>r Or Eg {XZmH$aZ amo S >, Mo Þ B© 600028 `m Amo Z bmBZ na h_mao do~gmBQ> www@jesuscalls.org Ho$ Ûmam AnZo AZwXmZ ^oO gH$Vo h¢& BgHo$ ~mao _| `{X AmnH$mo A{YH$ OmZH$mar ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 13

H$s Amdí`H$Vm h¡ Vmo H¥$n`m h_mao Q>mob \«$s Zå~a 18004257755 H$mo g^r {XZm| _o gw~h 7 ~Oo go amV 9 ~Oo VH$ g§nH©$ H$a gH$Vo h¢& ZE df© Ho$ {bE AmnHo$ àmW©Zm {ZdoXZ {_Ì! O¡go {H$ Amn 2017 ZE df© _| H$X_ aIZo dmbo h¢ Am¡a Amn AnZo ZE df© H$mo EH$ Amerf Am¡a ^anyar H$m df© ~ZmZm MmhVo h¢ Vmo Amn AnZr Oê$aVm| Ho$ {bE AnZo àmW©Zm {ZdoXZm| H$mo ^oOo {OgHo$ {bE _¢ J§^raVm go àVrjm H$a ahm hÿ&§ O~ H$^r ^r _oao g\$a `m Omo H$m_ _| l¥IbmAm| _| H$aVm hÿ,§ _¢ H$^r ^r AmnHo$ àmW©Zm {ZdoXZm| Ho$ {bE g_` {ZH$mb H$a àmW©Zm H$aVm hÿ§ Š`m|{H$ _¢ AnZr àm{WH$_Vm AnZo à{V{XZ H$s l¥§Ibm H$mo XoVm hÿ§& Bg{bE AmJo AmE§ Am¡ a AnZo àmW© Z m {Zdo X Zm| H$mo _wPo ì`{º$JV ê$n go Bg nVo na ^oO| S>m° nm°b {XZmH$aZ, àmW©Zm ^dZ, 16, S>r.Or.Eg.{XZmH$aZ amo S >, Mo Þ B© -600028 `m _w P o B© _ o b paul@jesuscalls.org H$a|& AmBE h_ AnZo öX`m| H$mo EH$ _Z H$a| Am¡a àmW©Zm H$a| Am¡a à^w Ho$ M_ËH$mam| H$mo nmE§; dh AmnH$mo AnZr ^bmB© go V¥á H$aoJm& gwg_mMma Omo emoH$ H$mo AmZX _| ~Xb XoJm “...`{X Vw_ {dídmg H$s Ztd na ÑT> ~Zo ahmo Am¡a Cg g_mMma H$s Amem H$mo {Ogo Vw_ Zo gwZm h¡ Z N>moS>mo.” (Hw$bwpñg`m| 1:23)

H$B© gwg_mMma H$s g^mE§ Am¡a àmW©Zm _hmoËgdm| H$m Am`moOZ Omar ahoJm& h_ Eogr g^mAm| H$mo Z Hodb _hmZJam| _| ~pëH$ Ohm§ na gwg_mMma H$m àMma Zht hþAm h¡ dhm§ na ^r Am`mo{OV {H$`m


OmEJm& _¡XmZm|, {~Obr, V¡`mar Ho$ H$m`©, {dkmnZ, na_oída H$s g§VmZm| Ho$ {bE `mÌm H$m IMm© Am¡a CZHo$ Amhma Am¡a ahZo H$m ñWmZ Am{X Ho$ {bE ~S>m IMm© hmoVm h¡& `hm§ na AmnH$s Amerfm| Ho$ {bE EH$ AÀN>m _m¡H$m h¡& `rew ~wbmVm h¡ àmW©Zm _hmoËgdm| Ho$ Am`moOZ _| ^mJ b| Am¡a Bg_| OwS>| {Oggo EH$ ~S>r ^rS> Ho$ emoH$ H$mo AmZÝX _| ~XboJm Am¡a CÝh| {Xì` em§{V Am¡a gm§ËdZm XoJm& n{dÌ AmË_m H$s AJwdmB© go Omo dh AmnHo$ öX` _| CnOmVm h¡ Cgr Ho$ AZwgma ghm`Vm ^oO&| Bg Vah Ho$ ~{bXmZ H$s à{V{H«$`m H$B© bmoJm| H$mo na_oída H$s ñVw{V H$aZo _| AJwdmB© H$aoJr Am¡a do ñVw{V Amn na Amerf| bmE§Jr& (2 Hw$[apÝW`m| 9:13) _¢ Zo ZrMo g^mAm| H$s gyMr Xr h¡ {Oggo {H$ Amn AnZr àmW©ZmAm| _| h_| gå^mbo ah|& 10 {Xgå~a 2016 - amÁ` àmW©Zm {Xdg, {gH§$Ðm~mX, Vob§JmZm 11 {Xgå~a 2016 - Xmonha 2 ~Oo H$s gh^mJr g^m, {ZOm_ H$m°boO H$m _¡XmZ 1 OZdar 2017 - ZE df© H$s Amerf g^m, MoÞB© 6 OZdar 2017 - ZE df© H$s {deof g^m, MoÞB© 13,14,15 OZdar 2017 - àmW©Zm _hmoËgd, Apå~H$mnwa, N>ÎmrgJT> 27,28,29 OZdar 2017 - _Xþa¡ àmW©Zm _hmoËgd 5 \$adar 2017 - narjm àmW©Zm g^m, MoÞB© 8,9,10 \$adar 2017 - ^{dî`ÛmUr àmW©Zm gå_obZ, amO_§S>´ r, Am§Y« àXoe 10,11,12 \$adar 2017 - Amerf _hmoËgd,amO_§S´>r, Am§Y« àXoe

CZ g^mAm| H$s Oê$aVm| Ho$ {bE _¢ Amngo {ZdoXZ H$aVm hÿ§ {H$ BÝh| nyar hmoZo Am¡a {M•m| Am¡a AmíM`©H$_m] H$mo H$aZo Ho$ {bE na_oída go Amn àmW©Zm H$a|& AmBE h_ hmW {_bmH$a na_oída Ho$ amÁ` H$mo \¡$bmE§& BòmEb àmW©Zm ^dZ - g§K àmW©Zm

`ê$ebo_ H$s em§{V Am¡a g§gma^a Ho$ Xoem| H$s Amerfm| Ho$ {bE Am¡a _oao Ûmam H$s JB© ^{dî`Ûm{U`m| H$s ^anyar Ho$ {bE BòmEb àmW©Zm ^dZ _| 24x7 àmW©ZmE§ H$s Om ahr h¢& BòmEb àmW©Zm ^dZ go h_ nyao `ê$ebo_ H$mo XoI gH$Vo h¢& Bg{bE na_oída Ho$ H$B© Xmg {d{^Þ amÁ`m| go AmH$a àmW©Zm ^dZ _| ~¡R>H$a Am¡a `ê$ebo_ eha H$mo XoIH$a BòmEb Am¡a {dœ Ho$ {bE àmW©Zm H$a aho h¢& `h àmW©Zm h_mao à^w `rew _grh Ho$ AmJ_Z Ho$ {bE Bg g§gma H$mo V¡`ma H$aZo H$s Amo a H| $ {ÐV H$ao J r& Amn ^r Bg ^{dî`ÛmUr àmW©Zm _| ^mJ bo gH$Vo h¢& AmnH$mo Ho$db EH$ H$m_ H$aZm h¡ AmnH$mo Bg _mo ~ mBb Zå~a go +91 9500996470 g§nH©$ H$aZm h¡ `m A{YH$ OmZH$mar Ho$ {bE Bg B©_ob AmB© S>r na gilchrist.t@jesuscalls.org B©_ob H$a|& df© H$s A§{V_ YÝ`dmX g^m “...Vw_ YÝ`dmXr ~Zo ahmo&” (Hw$bwpñg`m| 3:15)

H$m_m|, h_mao ì`mnma, h_mao ì`dgm`mo Am¡a h_mar godH$mB© _| AmpË_H$ AZw^dm| go Amerf Xo ahm h¡ & CgZo h_| ZE H$m_, dV©_mZ H$m_ _| nXmoÞ{V, ZE ì`dgm` ewé H$aZo _| _XX Am¡a h_mar VZ»dmhm| _| CÞ{V Xr h¡& hm§, na_oída Zo h_mao hmWm| Ho$ H$m_m| na EH$ Amerf H$s Amkm Xr h¡& Bg df© `rew ~wbmVm h¡ godH$mB`m§ AmpË_H$ Am¡a Y_© {Zanoj joÌm| _| _XX H$m EH$ òmoV ~Zm& Amn `rew ~wbmVm h¡ go d H$mB`m| H$mo gå^mbo hþ E h¢ Omo àmW©ZmAm|, nam_e©,Q>o{b\$moZ godH$mB©, nÌ godH$mB©, B©_ob godH$mB©, àmW©Zm _hmoËgdm|, n{ÌH$m godH$mB© , Q>r dr go d H$mB© , do ~ gmBQ> Am¡ a gmo { e`b _r{S>`m Ho$ Ûmam na_oída Am¡a bmoJm| H$s godm H$aVm h¡ Am¡a CgHo$ ~Xbo na_oída Zo ^r AmnH$mo Amer{fV {H$`m hmoJm O¡go {H$ AmnZo Bg godH$mB© _| ~rO ~moE h¢& _¢ {ZíM` OmZVm hÿ§ {H$ à^w H$s Amoa go BZ Amerfm| Ho$ {bE AmnH$m öX` H¥$VkVm go ^a J`m hmoJm& Amn à^w Ho$ Ûmam H$s JB© AnZr H¥ $ VkVm H$mo YÝ`dmX ^|Q> go h_mao gmW nmgdmbo `rew ~wbmVm h¡ àmW©Zm ^dZ _| `m `rew ~wbmVm h¡ Ho$ EH$ amOXÿV `m AnZo _Zr AmS>©a/S>r S>r/MoH$ `m AmoZ bmBZ AZwXmZ Ho$ {bE ~m§Q> gH$Vo h¢& “`hmodm AnZr àOm H$mo ~b XoJm; `hmodm AnZr àOm H$mo em§{V H$s Amerf XoJm&” (^OZ g§{hVm 29:11)

h_mao AZwJ«hH$mar à^w Ho$ AZwgma, AmnHo$ OrdZ _| `h à{Vkm dMZ h_ Zo 2016 df© H$mo CÞ{V Am¡a {gÕVm gMm hmo OmE Am¡a AmnH$mo ~b Am¡a em§{V H$m df© Kmo{fV {H$`m Wm& Cgr Ho$ Xo Am¡a Bg ~S>o {XZ H$mo EH$ AmZÝX_` AZwgma na_oída Zo Bg df©^a h_mao Am¡a ñ_maH$ ~ZmE§& AmnHo$ {bE àmW©Zm H$aZodmbm g^r AZw^dm| Am¡a MwZm¡{V`m| _| h_mao AmnH$m ^mB©, gmW ahm& dh h_| CÞV Am¡a {gÕ H$a S>m° nm°b {XZmH$aZ ahm h¡ Am¡a h_| Am¡a h_mao n[admam|, h_mao ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 14


EH$ Jdmhr!

Am°naoeZ Ho$ {~Zm M§JmB©

_oao n{V H$mo hmoeya eha _| H$m_ H$aVo h¢& {nN>bo {gVå~a Ho$ _hrZo _| do EH$ gS>H$ go JwOa aho Wo V~ EH$ JmS>r CZ go Q>H$amB© Am¡a do Xÿa CN>mb {XE JE Am¡a do Ohm§ na {Jao dhm§ na EH$ nËWa Wm Am¡a CZH$m {ga Cg nËWa go Q>H$am`m Am¡a CÝh| ~hþV Jhar MmoQ> bJr& Vwa§V do ~ohmoe hmo JE& CÝh| ~¢Jbwé Ho$ AñnVmb _| bo Om`m J`m& O~ _wPo Bg ~mV H$m nVm Mbm Vmo _oao {ZH$bVo g_` S>m°ŠQ>a Zo ~Vm`m {H$ _oao n{V H$m Vwa§V Am°naoeZ H$aZm nS>oJm& Vwa§V _¢ Zo AnZo n{V Ho$ {bE `rew ~wbmVm h¡ Ho$ àmW©Zm ^dZ _| àmW©Zm H$amB©& àmW©Zm `moÕmAm| Zo CZHo$ {bE ~mo P Ho $ gmW àmW© Z m H$s& _o a o n{V Ho $ Am°naoeZ Ho$ {bE h_| ZmJaH$moBb ^oOm J`m& dhm§ na {OZ S>m° Š Q>am| Zo CZH$m {ZarjU {H$`m, H$hm {H$ BÝh| Am°naoeZ H$aZo H$s Amdí`H$Vm Zht h¡& O~ VH$ do AñnVmb _| Wo _¢ ha amo O CZHo $ {bE Q>o{b\$moZ go àmW©Zm ^dZ _| àmW©Zm H$amVr Wr& S>m°ŠQ>am| H$s `w{º$ H$mo ~Xb H$a _oao n{V H$mo Am°naoeZ Ho$ {~Zm M§JmB© XoZodmbo na_oída H$s _{h_m hmo& àmW©Zm H$aZodmbo `moÕmAm| H$mo YÝ`dmX& -_{b©Z {Xì`amO, H$Ý`mHw$_mar

MoÞB©, ~¢Jbwé, _wå~B©, {X„r, h¡Xam~mX, Ah_Xm~mX, {VédZ§Vnwa_ Am¡a H$mobH$Îmm Am{X eham| _| `rew ~wbmVm h¡ àmW©Zm ^dZ Q>o{b\$moZ godH$mB© h_ H$aVo Am aho h¢& BZ àmW©Zm ^dZm| _| Bg godH$mB© H$mo H$aZo Ho$ {bE 375 ñdgodr àmW©Zm `moÕm à{V{XZ 16 hOma go A{YH$ Q>o{b\$moZ na VrZ {eâQ>m| _| AbJ AbJ nyao g_` H$s godH$mB© H$a aho h¢& Bg Q>o{b\$moZ godH$mB© Ho$ Ûmam 5,00,000 bmoJ EH$ _hrZo _|, Amerf nm aho h¡§& CZ_| go EH$ Jdmhr h_ AmnH$mo àñVwV H$aVo h¢. Io{XV bmoJm| Ho$ Am§gwAm| H$mo nm|N>Vr Bg amV {XZ H$s {Za§Va Q>o{b\$moZ àmW©Zm godH$mB© _| {~Obr Am¡a H$åß`yQ>a Am¡a AÝ` IMm] H$mo ~ZmE§ aIZo Ho$ {bE AnZo CXma AZwXmZ Ho$ Ûmam _XX H$aZo Ho$ {bE h_ AmnH$m ñZohnyd©H$ ñdmJV H$aVo h¢& Zm_:.................................................................................................................................................. gh^mJr H$moS> (`{X h¡ Vmo).....................................OÝ_{V{W........................................................ nVm:..................................................................................................................................................................................................................................... _mo~mBb:............................................................................................................B©_bo :......................................................................................... na_oída H$s AJwdmB© Ho$ AZwgma Amn AnZo CXma AZwXmZ X|  àmW©Zm ^dZ _| àmW©Zm H$aZodmbo 1$ àmW©Zm `moÕm H$m IMm© ê$ 250/ àmW©Zm ^dZ _| àmW©Zm H$aZodmbo 2$ àmW©Zm `moÕm H$m IMm© ê$ 500/ àmW©Zm ^dZ _| àmW©Zm H$aZodmbo 4$ àmW©Zm `moÕm H$m IMm© ê$ 1,000/EH$ àmW©Zm `moÕm Ho$ H$m`©ñWb Ho$ {bE (Work Station)  EH$ gámh Ho$ {bE ê$ 10,000/- AZwXmZ ^oO ahm/ahr hÿ§&  ....... gámh Ho$ {bE ê$ .............. /- $ AZwXmZ ^oO ahm/ahr hÿ§&  EH$ _hrZm Ho$ {bE ê$ 25,000/- AZwXmZ ^oO ahm/ahr hÿ§&  ....... _hrZm| Ho$ {bE ê$ .............. /- AZwXmZ ^oO ahm/ahr hÿ§&  EH$ df© Ho$ {bE ê$ 3,00,000/- AZwXmZ ^oO ahm/ahr hÿ§&

Amn AnZo AZwXmZ MoH$/S>r S>r/_Zr AmS>©a Ho$ Ûmam ‘Jesus Calls’ Ho$ Zm_ go Bg nVo na ^oO gH$Vo h¢& `rew ~wbmVm h¡, 16, S>m°.S>r.Or.Eg {XZmH$aZ amoS>, MoÞB© -600 028 Amn BZ àmW©Zm ^dZm| Ho$ {ddaUm| H$mo h_mao do~gmBQ> go OmZo: www.jesuscalls.org `m h_mao Q>mob \«$s Zå~a 18004257755 go g§nH©$ H$a| (gw~h 7 ~Oo go amV 9 ~Oo VH$) ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 15


na_oída Zo S>m° nm°b {XZmH$aZ H$mo n[adma _| Amerf, EH$ _Z, CZH$s CÞ{V Am¡a g_¥{Õ Ho$ {bE `h n[adma Amerf `moOZm Amaå^ H$aZo H$s Amkm Xr& Bg `moOZm Ho$ gh^m{J`m| H$mo `rew ~wbmVm h¡ Ho$ ha àmW©Zm ^dZm| _| CZ n[admam| H$s em§{V, Amerf Am¡a ñdmñÏ` Ho$ {bE àmW©Zm H$s OmVr h¢& Amn ^r Bg `moOZm Ho$ gh^mJr ~Zo.. na_oída `rew Ho$ ñne© H$m AZw^d H$a|.. n[adma Amerf `moOZm Ho$ Ûmam Hw$N> n[admam| H$s Jdm{h`m§..

4 dfm] Ho$ ~mX EH$ g§VmZ H$s Amerf! h_ `rew ~w b mVm h¡ Ho $ n[adma Amerf `moOZm Ho$ gh^mJr h¢& _oao ~oQ>o _XZ ~m~y H$mo emXr Ho$ Mma dfm] Ho $ ~mX ^r Cgo H$mo B © g§ V mZ H$s Amerf Z Wr& _oao ~oQ>o Am¡a ~hÿ Zo bJmVma BbmO H$am`m& naÝVw g~ Hw $ N> ì`W© {ZH$bm& h_ ~¡ V hgXm

àmW©Zm H|$Ð _| AnZm àmW©Zm {ZdoXZ {X`m Am¡a dhm§ na h_ Zo bJmVma àmW©Zm H$amB©& h_ EH$ ~ma MoÞB© Ho$ `rew ~wbmVm h¡ àmW©Zm ^dZ JE& h_ Zo _ÞV _mZr {H$ `{X _oao ~oQ>o H$mo H$moB© g§VmZ hmoJr Vmo h_ Cgo `wdm gh^mJr `moOZm _| CgHo$ Zm_ H$mo a{OñQ>a H$am X|Jo& EH$ df© Ho$ ~mX h_ {M{H$ËgH$ Ho$ nmg ~hÿ H$s Om§M ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 16

H$amZo JE Vmo nm`m {H$ dh J^©dVr h¡& {nN>bo Aà¡b Ho$ _hrZo _| Cg Zo EH$ ~ƒr H$mo gwInyd©H$ OÝ_ {X`m& Cg ~ƒr Ho$ OÝ_ hmoZo Ho$ Vrgao hr _hrZo Cgo Áda Am`m Am¡ a Cgo AñnVmb _| ^Vu {H$`m J`m& h_ Zo Vw a § V àmW© Z m ^dZ _| CgHo $ {bE bJmVma àmW© Z m H$amB© & àmW© Z m `moÕmAm| Zo _oar nmoVr Ho$ {bE ~hþV


H$s BÀN>m Ho$ AZwgma EH$ CÕma nmE hþE da go V` H$am`m& {ddmh g§~Y§ _| CÝhm|Zo H$moB© _m§J Zht H$s& XhoO ^r Zht _m§Jm& na_oída _oao nm[adm[aH$ OrdZ _| Amerf XoVm Am ahm h¡& _wPo 9 gmb H$s ~oQ>r Am¡a 3 df© H$m ~oQ>m h¡& _¢ Zo AnZo n[adma H$mo n[adma Amerf `moOZm go OmoS> {X`m& A~ _wPo _Z H$s BÀN>m H$mo EH$ ñHy$b _| EH$ {ejm H$s Zm¡H$ar ^r nyam {H$`m! {_br h¡& _¢ na_oída H$mo AnZo öX` go 2006 df© _|, _oao {bE da Ty>T§ >Vo g_` ñVw{V H$aVr hÿ&§ _¢ Zo MoÞB© Ho$ àmW©Zm ^dZ _| àmW©Zm H$s -nwînm goëdamO, {S§>S>rJwbm {H$ _wPo CÕma nm`m hþAm da {_bo& `wdm gh^mJr `moOZm go OwS>r& na_oída Zo _oar eam~ nrZo go Nw>Q>H$mam! _ÞV H$mo A§JrH$ma {H$`m Am¡a _oao _Z ‘oao n{V H$mo 17 go ^r A{YH$ dfm] hr ~mo P Ho $ gmW àmW©Zm H$amB©& Vwa§V CgH$m Áda CVa J`m& h_ Zo Omo AnZr _ÞV _mZr Wr Cgr Ho $ AZwgma h_mar nmoVr H$mo `wdm ghm^mJr `moOZm _| n§OrH¥$V H$am {X`m& na_oída H$s _hm H¥$nm Ho$ {bE h_ ñVw{V H$aVo h¢& - AmB©, S>¡gr amZr, Jmo~rMoÅ>rnm„`_

Ho$ {bE eam~ nrZo H$s AmXV Wr& h‘ Zo H$B© àH$ma Ho$ BbmO H$amE naÝVw CZH$s eam~ nrZo H$s AmXV Zht JB©& Bg n[apñW{V ‘|, ‘¢ ‘Xþa¡ Ho$ Zohé ZJa Ho$ àmW©Zm ^dZ AmB©& àmW©Zm ¶moÕmAm| Zo ‘wPo {dídmg Ho$ dMm XoH$a ~moP Ho$ gmW àmW©Zm H$s& ‘¢ Zo AnZo n[adma H$mo n[adma Amerf ¶moOZm go {dídmg Ho$ gmW OmoS> {X¶m& na‘oída Zo ‘oao n{V H$mo eam~ nrZo H$s AmXV go gånyU© Nw>Q>H$mam {X¶m& A~ ‘¢ em§{V go AnZm OrdZ {~Vm ahr hÿ§& na‘oída H$s ‘{h‘m hmo& -a{V AmZÝX, ‘Xþa¡

Eogo H$B© n[adma Omo Bg `moOZm go OwS>| h¡, na_oída CZ n[admam| H$m gå_mZ ~T>m ahm h¡; ajm Am¡a g_¥Õ H$a ahm h¡& Bg {Xì` `moOZm go OwS>o n[admam| Ho$ gh^m{J`m| Ho$ {bE na_oída H$s H$éUm nmZo Ho$ {bE ha àmW©Zm ^dZ Ho$ àmW©Zm `moÕm Am¡a {XZmH$aZ n[adma à{V{XZ àmW©Zm H$aVo h¢& Bg `moOZm _| OwS>Zo Ho$ {bE _¢ Amngo ào_ go {ZdoXZ H$aVm hÿ§&

n[adma Amerf `moOZm ànÌ Vy AnZr H$_mB© H$mo {ZíM` ImZo nmEJm; Vy YÝ` hmoJm, Voam ^bm hr hmoJm& Voao Ka Ho$ ^rVa Voar ór \$bd§V XmIbVm gr hmoJr; Voar _oO Ho$ Mmam| Amoa Voao ~mbH$ ObnmB© Ho$ nm¡Yo go hm|Jo& (^OZ g§{hVm 128:2,3) _¢ `rew ~wbmVm h¡ Ho$ n[adma Amerf `moOZm AnZo n[adma H$mo OmoS>Zm MmhVm/MmhVr hÿ§& _oam Zm_:............................................................... OÝ_{XZ:.......................... emXr H$s VmarI:............................ nVm:......................................................................................................................................................... n[adma Ho$ gXñ`m| Ho$ Zm_ OÝ_{XZ g§~§Y 1. .................................................. .......................................... ................................................. 2. .................................................. .......................................... ................................................. 3. .................................................. .......................................... ................................................. nVm:......................................................................................................................................................... Q>o{b\$moZ/_mo~mBb: .................................................. B©_ob: ..................................................................................... _¢ `rew ~wbmVm h¡ Ho$ n[adma Amerf `moOZm _| nyao ê$ 3,000/- AZwXmZ EH$ hr gmW ^oOVm/^oOVr hÿ§&  nyam  _m{gH$ ê$ 500/-  ê$ 100/

(_oao n[adma Ho$ àmW©Zm {ZdoXZ) AmnHo$ AZwXmZ ^oOZo Ho$ {bE Bg ànÌ H$mo nyar Vah go ^a H$a JESUS CALLS>H$o Zm‘ go MoH /S>r S>r Ho$ Ûmam ^oO gH$Vo h¢& AZwXmZ ^oOZo H$m nVm: àmW©Zm ^dZ,16,S>m° S>r Or Eg {XZmH$aZ amoS>,MoÞB© -600 028 ¶m AmnHo$ AnZo joÌ Ho$ ZOXrH$ dmbo ¶rew ~wbmVm h¡ àmW©Zm ^dZ ‘| ^r grYo OmH$a AZwXmZ Xo gH$Vo h¢& Amn AnZo AZwXmZm| H$mo H«o${S>Q> H$mS>©/S>o{~Q> H$mS>©/ZoQ> ~¢qH$J H$m Cn¶moJ H$aHo$ h‘mao do~gmBQ> na www.jesuscalls.org gwa{jV

ê$n go ^oO gH$Vo h¢& A{YH$ {ddaU OmZZo Ho$ {bE Amn h‘mao Q>mob’«$s Zå~a 1 800 425 77 55 go g§nH©$ H$a|& (ha {XZ gw~h 7 ~Oo go amV 9 ~Oo VH$) ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 17


1 {Xgå~a Jwédma, Zr{VdMZ 10:30- gXm AQ>b ahZodmbm ‘ZZ: ^OZ 21:7;55:22; Zr{V 12:3, ào[aVm| 2:25;B~«m 12:28;1 Vr‘w 6:11 2 {Xgå~a ewH«$dma, ¶em¶mh 54:4 - Vy H$^r b{ÁOV Z hmoJr ‘ZZ: 1 e‘y 17:26;^OZ 25:2; 2 Hw$[a 7:9-11; B~«m 12:2 3 {Xgå~a e{Zdma,‘Îmr7:7: Vwåh| {X¶m OmEJm ‘ZZ: ì¶dñWm 29:5;^OZ 34:10;81:10;‘Îmr 6:26;{’${bpßn 4:19; 2 nVag 1:3 4 {Xgå~a,a{ddma,^OZ g§{hVm 68:5 AZmWm| H$m {nVm ‘ZZ: amo{‘¶mo 8:15,16;¶yhÞm 16:27;byH$m 12:32;^OZ 103:13;{¶‘© 3:19 5 {Xgå~a, gmo‘dma, Zr{V 10:27:¶hmodm H$m ^¶ ‘mZZm, Am¶w ~T>Zm ‘ZZ: ì¶dñWm6:24;^OZ 112:1;115:13; Zr{V 19:23;22:4; g^mon 8:12;13; byH$m 1:50 6 {Xgå~a, ‘§Jbdma,¶em¶mh 42:3- dh gƒmB© go ݶm¶ MwH$mEJm ‘ZZ: Zr{V21:15;28:5; Am‘mo g 5:24; ^OZ 37:27-29; ¶em 30:18;byH$m 18:1-8 7 {Xgå~a, ~wYdma, ^OZ g§{hVm 121:7-{dn{Îm go ~MmEJm ‘ZZ: 2 {Wñg 3:3;2 Vr‘w 4:18;2 e‘y 22:3-4;¶mHy$~ 4:7;^OZ 46:1 8 {Xgå~a, Jwédma, ¶em¶mh 55:12- AmZÝX Ed§ em{V ‘ZZ: Hw$bw 3:15;Jbm 5:22; {’${bpßn 4:7;Zr{V 12:20;^OZ 34:14 9 {Xgå~a, ewH«$dma, ¶hoOHo$b 34:26- Amerfm| H$s ~m[ae ‘ZZ: Jbm 4:4,5;amo{‘¶m| 5:6;^OZ 27:14;g^mon 3:11;CËn{Îm 18:14 10 {Xgå~a, e{Zdma, ¶em¶mh 54:3- CÞV, A{YH$mar hmoJm ‘ZZ:CËn{Îm 22:17;{¶‘© 3 0:19; ào [ aVm| 9:31;12:24;^OZ 139:17,18, B~«m 6:14 11 {Xgå~a, a{ddma, hm½J¡ 2:9- ~S>r ‘{h‘m ‘ZZ: hm½J¡ 3:4;ì¶dñWm 5:24;¶hoO 1:26-28;{ZJ© 24:15,16; byH$m 21:27 12 {Xgå~a, gmo‘dma,2 B{Vhmg 20:6- na‘oída H$s à^wVm ‘ZZ: ^OZ 47:8;146:10;{ZJ© 15:18;{dbmn 5:19;Xm{Z 4:3;àH$m{eV 15:3 13 {Xgå~a, ‘§Jbdma, ¶yhÞm 16:20- emoH$ ~XboJm ‘ZZ: ^OZ 30:11;¶em 61:3;{¶‘© 31:13; hmoeo 2:15;amo{‘¶m| 15:13 14 {Xgå~a, ~wYdma, ^OZ g§{hVm 37:4- ‘ZmoaWm| H$mo nyam H$aoJm ‘ZZ: EñVoa 5:3; ^OZ 20:4,5; ‘Îmr 6:6;{’${bpßn 4:6,7; B~«m 4:16 15 {Xgå~a, Jwédma, {ZJ©‘Z 15:18- gXm gd©Xm amÁ¶ ‘ZZ: ¶em 37:16;‘rH$m 4:1-4;{¶‘© 3:17;‘aHw$g 11:10 16 {Xgå~a, ewH«$dma ^OZ g§{hVm 48:14- gXm gd©Xm h‘mam na‘oída ‘ZZ: ¶hmoey 1:9; ‘Îmr 28:20; àH$m{eV 21:3; ^OZ 23:4; gn 3:17

17 {gVå~a, e{Zdma ‘Îmr24:35- ‘oar ~mV| H$^r Z Q>boJr ‘ZZ: 1 nVag 1:25;¶em 40:8;‘aHw$g 13:31; ^OZ 33:11;Hw$bw 3:16 18 {Xgå~a, a{ddma 1 B{Vhmg 16:29- n{dÌVm go emo^m¶‘mZ ‘ZZ: ^OZ 29:2;96:9; 1 nVag 1:16; ¶em 6:3;57:15; byH$m 1:49; B~«m 12:14 19 {Xgå~a, gmo‘dma, ^OZ g§{hVm 121:5 - Voar AmS> h¡ ‘ZZ: ^OZ 91:1; ¶em 49:2;byH$ 1:35;9:34;‘Îmr 17:5; hmoeo 14:7 20 {Xgå~a, ‘§Jbdma, ¶em¶mh 41:10- ~bd§V H$aZodmbm ‘ZZ: ^OZ 138:3; ‘Îmr 19:26; {’${bpßn 4:13;2 Vr‘w 1:7;B{’$ 6:10 21 {Xgå~a , ~wYdma, ‘Îmr 5:9- na‘oída Ho$ nwÌ ‘ZZ: ^OZ 82:6;¶em 63:8;{¶‘© 31:20; amo{‘¶m| 9:4;B~«m 1:5 22 {Xgå~a, Jwédma, byH$m 18:27- na‘oída H$m amÁ¶ ‘ZZ: CËn{Îm 18:14; Aæ¶y~ 42:2; ¶em 46:10-13; ‘aHw$g 9:23; 10:27; amo{‘¶m| 8:31 23 {Xgå~a, ewH«$dma, ‘Îmr 1:21- nmnm| go CÕma ‘ZZ: ^OZ 51:2; 1 ¶yhÞm 1:9;b¡ì¶ 16:30;{¶‘© 33:8;B~«m 1:3 24 {Xgå~a, e{Zdma, ‘Îmr 1:23- h‘mao gmW ahZodmbm na‘oída ‘ZZ: ¶em 41:10; 1 Hw$[apÝW¶m| 3:16;B~«m 13:5; ^OZ 46:4,5; B{’$ 3:17-19 25 {Xgå~a, a{ddma, ¶em¶mh 9:6- AX²^wV ~mbH$ ‘ZZ: ¶em 7:14; ‘Îmr 1:23; ‘rH$m 5:2;¶yhÞm 3:16; byH$m 2:7 26 {Xgå~a, gmo‘dma, {¶‘© 46:28- ‘oam Xmg ¶mHy$~ ‘ZZ: 2 Vr‘w 2:24; 2 Hw$[apÝW¶m| 6:3; b¡ì¶ 25:42;Zhoå¶m 1:10;amo{‘¶m| 13:6 27 {Xgå~a, ‘§Jbdma, ¶yhÞm 10:10- ~hþVm¶V Amerf XoZodmbm ‘ZZ: Zho 9:25; ¶em 7:22; 1 amOm 18:41; Aæ¶y~ 36:27,28; ZrV 3:9,10 28 {Xgå~a, ~wYdma, CËn{Îm 28:15 - VwPo Xoe ‘| bm¡Q>m bo AmEJm ‘ZZ: ^OZ 85:4;{ZJ© 6:6,7; ݶm{¶ 16:28-30; ¶em 6:4;{¶‘© 24:6 29 {Xgå~a, Jwédma, ^OZ g§{hVm 29:11- ~b Am¡a em§{V ‘ZZ: ¶yhÞm 16:33; amo{‘¶m| 8:6; ^OZ 119:165; {JZVr 6:22-27;¶em 26:3 30 {Xgå~a, ewH«$dma, ^OZ g§{hVm 126:3- ~S>o ~S>o H$m¶© H$aZodmbm na‘oída ‘ZZ: 1 B{Vhmg 29:11,12; 1 e‘y 12:24;^OZ 136:4; B{’$ 3:20; {¶‘© 32:17 31 {Xgå~a, e{ZdmEA, ^OZ g§{hVm 107:1- na‘oída ^bm h¡ ‘ZZ: ^OZ 106:1; ¶em 12:4,5;1 amOm 29:13; ‘Îmr 19:17; B~«m 9:11,12

¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 18


grem Zo ‘wPo EH$ ~hþV hr gw§Xa gbdma Am¡a Cggo ‘ob ImVr hþB© MwZar H$m EH$ gyQ> BZm‘ ‘| {X¶m& ‘¡ Bg ZE gyQ> Ho$ a§J Am¡a {S>OmBZ H$mo ~hþV ng§X H$aVr hÿ&§ ‘oao ‘mVm {nVm H$mo ¶h gyQ> ~hþV ng§X h¡ ‘oar ‘m§ Zo H$hm {H$ ¶h gyVr H$m hmoZo Ho$ H$maU ‘¢ ha F$Vw ‘o§ nhZ gH$Vr hÿ&§ Bg Vmoh’o$ Ho$ {bE ‘¢ grem H$mo ~hþVm¶V YݶdmX XoVr hÿ&§ YݶdmX grem! -Xo{dH$m, 13 df© ‘¢ Zo grem go EH$ H$mbr nVbyZ Am¡a nrbo a§J H$s H$‘rO H$mo ZE df© go nhbo nm¶m& ¶h XoIZo ‘| ~hþV ‘Z^mdZr h¡& ‘¢ Bg ZE gyQ> H$mo AnZo Jm§d ‘| hmoZdo mbo ~S>o {XZ Ho$ CËgd Ho$ {bE nhZZodmbm hÿ&§ ‘oao ‘mVm {nVm ~hþV Iwe h¢ {H$ ‘wPo Eogm Vmoh’$m {‘bm h¡& -gw{‘V,11 df© grem H$s Amoa go ‘oam Vmoh’$m EH$ ~hþV hr gw§Xa nmofmH$ h¡ {Ogo ‘¡‘ Zo nhbo H$^r ^r Zht XoIr& Cg‘o§ ‘oar ng§X Ho$ a§J h¢& ‘oao ‘mVm {nVm H$hVo h¢ {H$ ‘¢ Bg S´>og ‘| ~hþV gw§Xa bJVr hÿ§& -ho‘bVm, 10 df©

{nN>bo df© Ho$ ZE H$nS>m| H$s àmapå^H$Vm Ho$ g‘¶ Hw$N> ~ƒm| H$s Jdm{h¶m§ h‘ àñVwV H$aVo h¢:

‘¢ Zo grem go gbdma H$‘rO Am¡a XþnÅ>m ~S>o {XZ Ho$ Vmoh’o$ Ho$ ê$n ‘| nm¶m& ¶h ~¢JZr h¡ Am¡a ¶h ~hþV gw§Xa h¡& grem H$mo YݶdmX Am¡a {OÝhm|Zo Bg Vmoh’o$ H$mo nmZo ‘| ‘oar ‘XX H$s CZH$mo ^r YݶdmX! -gr‘m, 13 df©

~S>m {XZ Ûma na h¡&h‘ EH$ ~ma {’$a ZdOmV {eew amOm H$mo A{^dmXZ H$aZo H$s àVrjm H$a aho h¡¨& h‘ AnZo n[admam|, {‘Ìm| Am¡a nS>mo{g¶m| H$mo Ho$H$ Am¡a Aݶ ^br dñVwAm| Vmoh’$m| Ho$ Ûmam Bg ào‘ H$s ‘YwaVm H$m AZw^d go AnZo ào‘ H$mo ~m§Q>Vo h¢& ~ƒo gm§Q>m ³bmg H$m J§^raVm go àVrjm H$a aho hm|Jo {H$ Hw$N> AX²^wV Vmoh’$m dh h‘| XoJm& {Z:g§Xoh, ¶h Iwer ‘ZmZo H$m g‘¶ h¡! Bg df© h‘ AmnH$mo àmoËgm{hV H$aVo h¢ {H$ Amn Bg ~S>o {XZ ‘ZmZo H$s gyMr ‘| EH$ Am¡a J{V{d{Y H$mo OmoS> b|& Xþ^m©½¶ ~ƒm| H$mo Bg CËgd H$mo a§JrZ H$aZo ‘| h‘mar ‘XX H$a| {Oggo {H$ do ^r OmZ OmE§ {H$ AmnHo$ Vmoh’o$ Ho$ gmW gmW Amn Zo CÝh| AnZo ào‘ H$mo ^oOZo Ho$ Ûmam do ‘grh H$s ^bmB© H$mo XoI gH|$&

O¡go {H$ h‘ Bg ~S>o {XZ H$s F$Vw H$s Oê$aV H$s V¡¶mar H$a aho h¢ {H$ Amn 1,00,000 ~ƒm| H$mo ZE H$nS>o Vmoh’o$ Ho$ ê$n ‘| XoZo Ho$ {bE grem go OwS>|& BZ ~ƒm| ‘| H$B¶m| Zo ZE H$nS>o H$^r ^r Zht n{hZo& h‘ CZHo$ Xÿa Ho$ gnZo H$mo nyam H$aZo Om aho h¢! Bg n[a¶moOZm ‘o AmnHo$ AZwXmZ CÝh| ào‘ Ho$ gmW T>m§nZo, CÝh| H$nS>m| go emo^m ~T>mZo, CÝh| a§JrZ CObo H$nS>m| go nmofmH$ nhZmZo Am¡a CZHo$ Moham| na ‘wñH$mZ bmZo ‘| h‘mar ‘XX H$a|& ZE H$nS>m| H$s n[a¶moOZm H$mo ~m§Q>Zo Ho$ {bE Amn SEESHA Ho$ Zm‘ na EH$ MoH$/S>r S>r/‘Zr AmS>©a h‘mao Bg nVo na ^oO|: 16, S>m° S>r Or Eg {XZmH$aZ amoS>, Ama E nwa‘, MoÞB© - 600028 Amn AnZo AZwXmZ h‘mao AmoZ bmBZ http://www.facebook.com/Seesha.org ¶m www.seesha.org ^oO gH$Vo h¢& OmZH$mar Ho$ {bE g§nH©$ H$a| +91 9300 600 600 ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 19


OrdZ H$m ajH$ na_oída _oam ~oQ>m _mohZ amO O~ 5 dt H$jm nT>Vm Wm, V~ go _¢ Zo Cgo `wdm gh^mJr `moOZm _| OmoS> {X`m Wm& CgZo hmoQ>b _oZ|O_|Q> H$mog© nyam {H$`m h¡& Cgo EH$ hmoQ>b _| Zm¡H$ar {_br CgHo$ {bE dh AmdoXZ nÌ boZo Ho$ {bE AnZo {_Ì Ho$ gmW EH$ _moQ>a JmS>r H$mo amoH$Vo g_`, EH$ JmS>r CgH$s _moQ>a JmS>r na VoOr go MT> JB©& Bg XþKQ© >Zm _| dh Xÿa Om {Jam Am¡a Cgo ~hþV MmoQ> bJr& dhm§ na Koao hþE bmoJm| Zo H$hm {H$ Bgo Vmo ~hþV MmoQ> AmB© h¡ Am¡a BgH$m ~MZm Vmo ~hþV _wpíH$b h¡& naÝVw CgHo$ `wdm gh^mJr hmoZo Ho$ H$maU na_oída Zo CgH$m OrdZ ~Mm`m& O~ Cgo AñnVmb bo Om`m J`m Vmo {M{H$ËgH$m| Zo H$hm {H$ Bgo H$moB© ^mar MmoQ> Zht bJr h¡& A~ dh AnZo H$m_ na OmVm h¡& h_ Zo CgH$s nhbr VZ»dmh H$mo `rew ~wbmVm h¡ godH$mB© _| AZwXmZ ^oOm h¡& `wdm gh^mJr H$mo ~MmZo dmbo na_oída H$s ñVw{V hmo& -em§{V JmoqdX amO, MoÞB©

5 df© Ho$ ~mX EH$ g§VmZ H$s Amerf!

_oar ~oQ>r gOrVm H$mo nr EM S>r H$aZo Ho$ {bE na_oída Zo AZwJ«h {H$`m& CgH$s emXr Ho$ ~mX nhbm J^© {Ja J`m Am¡a gmT>o Mma df© Ho$ ~mX dh {\$a J^©dVr hþB© Am¡a V~ Cgo noQ> H$m XX© hþAm& J^© {Ja Z OmE Bg S>a go _ÝZV _mZ H$a àmW©Zm H$s,ho na_oída, `{X Amn Bg ~ÀMo Ho$ OrdZ H$mo XoVo h¢ Vmo _¢ Bgo `wdm gh^mJr `moOZm _| OmoS> Xÿ§Jr& Cgr Ho$ AZwgma ~ÀMr ñdñW n¡Xm hþB© Am¡a A~ dh ñHy$b Om ahr h¡& _oar nmoVr ñ_aUm gmbmo_¡ Ho$ {bE Omo _ÝZV _¢ Zo _mZr Wr Cgr Ho$ AZwgma `wdm gh^mJr Ho$ {bE AZwXmZ ^oO ahr hÿ§&

¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 20

-_oar JmoëS>, Hy$S>bya


`wdm gh^mJr `moOZm ànÌ Zm_........................................................................OÝ_{V{W............................................

gaH$mar _o{S>H$b H$m°bO o _| àdoe

nmbH$/g§ajH$ H$m Zm_....................................................................................................

_¢ `rew ~wbmVm h¡ H$m EH$ `wdm gh^mJr hÿ§& _¢ Zo AnZr 12 dt H$jm ny a r H$s h¡ & ~mahdt narjm {bIVo g_` _¢ Zo à^w go àmW©Zm H$s,ho na_oída, _wPo E_ ~r ~r Eg nT>Zm h¡ CgHo$ {bE _wPo AÀN>o A§H$ XoZo H$s H¥$nm H$a|& _¢ Zo nm°b {XZmH$aZ H$mo ^r EH$ {MQ²>R>r {bIr& CÝhm|Zo ^r _oao {bE àmW©Zm H$s& na_oída Zo _wPo 1176/1200 A§H$ {XE& V~ go _¢ V{_b ZmSw> gaH$mar _o{S>H$b H$m°bO o _| E_ ~r ~r Eg H$a ahm hÿ&§ na_oída `rew H$s ñVw{V hmo& -Oo.Bå_mZwEb, D$WwHw$ëbr

.....................................................................................................................................

nVm....................................................................................................................................... {nZH$moS>......................................................................................................................... _mo~mBb............................................................................B©_b o ...................................... àmW©Zm {ZdoXZ..................................................................................................................... .....................................................................................................................................

(EH$ AbJ erQ> ‘| {bI gH$Vo h¢ Am¡a Bggo OmoS> gH$Vo h¢&) 1. Amn Bg ànÌ H$mo ^a| Am¡a ha ~ƒo Ho$ ñQ>oån AmH$ma Ho$ ’$moQ>mo, CgH$m Zm‘ Am¡a nVo Ho$ gmW gmW AnZo g§nH©$ Zå~a H$mo ’$moQ>mo Ho$ nrN>o {bIH$a ^oO|& 2. Bg ànÌ Ho$ gmW AnZo S>r S>r ¶m MoH$ Jesus Calls Ho$ Zm‘ na h‘mao nVo Bg nVo na ^oO&| h‘mam nVm h¡: àmW©Zm ^dZ, 16, S>m° S>r Or Eg {XZmH$aZ amoS>, MoÞB© -600 028& 3. Amn AnZo AZwXmZ AmoZ bmBZ na h‘mao do~gmBQ> www.jesuscalls.org na AnZo H«$o {S>Q> H$mS>/© S>{o ~Q> H$mS>/© ZoQ> ~¢qH$J go EH$ gwa{jV VarHo$ go ^oO gH$Vo h¢& 4. AmoZ bmBZ a{OñQ>aeo Z Ho$ {bE a§JrZ ’$moQ>mo H$m ñHo$Z H$aHo$ h‘mao do~gmBQ> H$mo ^oO gH$Vo h¢ ¶m& 5. n§OrH$aZ ànÌ H$mo ypp@jesuscalls.org S>mCZbmoS> H$aHo$ Am¡a Cgo nyar Vah go ^aH$a ’$moQ>mo Ho$ gmW S>m°H$ Ho$ Ûmam ^oO gH$Vo h¢& A{YH$ OmZH$mar Ho$ {bE: Q>mob \«$s Zå~a 1800 425 77 55 (gw~h 7 go amV 9 ~Oo VH$)

¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 21


lr‘mZ amohZ dob{dZ E[aH$ (2012-2016 B.Tech.Electronics and Instrumentation Engineering) Department of Electrical Technology ‘o a o OrdZ H$s ¶mÌm ‘| H$^r Z ^y b Zo dmbm EH$ ^mJ H$méʶm ‘| 4 df© H$m h¡ Ohm§ na ‘¢ {d{^Þ àH$ma Ho$ CVma MT>md Ho$ Ûmam JwOam Am¡a ~hþV gr ~mV| grit& na‘oída Zo ‘wPo AH$X‘r ‘| Amerf Xr Am¡a H¥$nmÑ{ï> aIr Am¡a Ho$db CgHo$ AZwJ«h Ho$ Ûmam hr ‘¢ Zo AnZo {d^mJ ‘| Aìdb AmZo nm¶m& ‘oao gmao g‘¶ ‘| na‘oída ‘oao gmW H$mog© Ho$ A§V VH$ {dídmg¶mo½¶ ahm Am¡a CgZo ‘wPo Xmo OJhm| ‘| Zm¡H$ar XoZo H$m AmdoXZ àmá hþAm& Cg‘| go ‘wPo EH$ Zm¡H$ar O‘©Zr ‘| {‘br {OgH$s VZ»dmh ~hþV hr A{YH$ h¡& H$m°boO ‘| H$B© CnbpãY¶m| Ho$ Abmdm na‘oída Zo ‘wPo 89.5% Ho$ gmW boH$a ‘oar JoQ> narjm ‘| ñnï>Vm go ‘oar ‘XX H$s& A~ O~ ‘¡§ nrN>o ‘wS>H$a CZ g‘¶m| H$mo ñ‘aU H$aVm hÿ§ Vmo ‘¢ na‘oída Ho$ dMZ Ho$ Ûmam AJwdmB© Am¡a XoIaoI H$mo nmVm hÿ§ {Oggo ‘wPo h‘oem {ZU©¶m| H$mo boZo ‘| ~b {‘bVm h¡ Am¡a Bgo ‘¢ H$m°boO go {bE Om ahm hÿ§&

gwlr E‘.gmo{’$¶m {à¶XeuZr (2010-2014 B.Tech.Electronics and Communication Engineering ; 2014-2016 M.Tech.Embedded systems) {OÝhm|Zo CZH$s Amoa XoIm CÝhm|Zo Á¶mo{V nmB©& CZH$m ‘w§h H$^r Z H$mbm hþAm&(^OZ g§{hVm 34:5)Bg dMZ Ho$ AZwgma na‘oída A~ VH$ ‘oar AJwdmB© H$aZo ‘| AZwJ«hH$mar ahm& ‘¡§ AnZo OrdZ ‘| g^r Amerfm| Ho$ {bE na‘oída H$mo YݶdmX XoVr hÿ§& ‘¡§ Zo B.Tech.Electronics and Communication Engineering ‘| H$méʶm {díd{dÚmb¶ go {S>gqQ>JgZ ‘| {ejm nmB©& BgHo$ gmW gmW na‘oída Zo ‘wPo EIE {d^mJ Ho$ Embedded systems AnZo nmoñQ> J«oSw>¶oQ> H$s {ejm nmZo ‘| ‘oar ‘XX H$s|&‘¢ Zo Bg {díd{dÚmb¶ na ~hþV hr ‘hÎdnyU© H$m¶m] Ho$ gmW gmW AmpË‘H$ J{V{d{Y¶m| H$mo ^r grIm h¡& g§J{V àmW©Zm Ho$ Ûmam ‘wPo AnZr àmW©ZmAm| ‘| ~T>Zo ‘| ‘XX {‘br h¡& ‘oar {ejm Am¡a OrdZ e¡br H$mo ~ZmZo Ho$ {bE ‘oao ghm¶H$ ghnm{R>¶m| Zo ‘oar ‘XX H$s& A§V ‘|, na‘oída Zo ‘wPo 9.11 Ho$ EH$ AÀN>o CGPA Ho$ gmW ñVmZH$ ‘| ‘oar ‘XX H$s Am¡a ‘wPo EH$ à{V{ð>V H$ånZr M /s.Tata Elxsi ‘| Zm¡H$ar {XbmB©& na‘oída H$s ñVw{V hmo&

{ejm godm _| AH$mX{_H$ CËH¥$ï>Vm nwañH$ma Ho$ {bE Bg AŠQy>~a Ho$ _hrZo _| Q>mBåg Am°\$ B§{S>`m (Times of India) Ho$ _mÜ`_ Ho$ Ûmam Am`mo{OV {H$`m J`m& Cg_| H$méÊ`m {díd{dÚmb` H$mo {ejm godm _| gd©loð> nwañH$ma {X`m J`m& ñHy$b {ejm _§Ìr lr_mZ Ho$. nm§{S>`amOZ Zo S>m° nm°b {XZmH$aZ H$mo AZwH$aUr` à{V~ÕVm Am¡a {ejm Am¡a à^mdnyU© gH$mamË_H$ `moJXmZ Ho$ {bE EduIcons 2016 AdmS>© {X`m&

H$méÊ`m ñHy$b godH$mB© H$mo Amerf XoZodmbo na_oída H$s ñVw{V hmo ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 22


NAAC Accredited & NBA Accredited (B.Tech. Civil & B.Tech. Mechanical)

Courses offered in Karunya University - 2017 Batch B.Tech. (12 Branches)          

Aerospace Engineering   Bioinformatics Biotechnology  Biomedical Engineering Civil Engineering Computer Science & Engineering Electrical & Electronics Engineering Electronics & Communication Engineering Electronics & Instrumentation Engineering Electronics & Media Technology Food Processing and Engineering Mechanical Engineering

B.Com. B.Com. (CA) B.B.A. B.C.A. B.Sc. (IT) M.B.A. B.A. Criminology B.Sc. Tourism & Hospitality Management MTTM (Tourism & Travel Management) (Integrated Course) Diploma in Hotel Management B.Sc. Agriculture B.Tech. Agricultural Engineering B.A. Christian Studies M.A. Christian Studies 

B.Tech. Lateral Entry M.Sc. Integrated Course (2 Branches) M.Tech. (21 Branches) PG Diploma M.Sc. (4 Branches) M.A. English SALIENT FEATURES:  Situated in a serene environment  Excellent Infrastructure  Exemplary Faculty  Research Focus  Funded Projects  Foreign Collaborations  Fully Wi-Fi enabled campus  Member of the Association of Indian Universities (AIU)  Excellent computerized library  MoUs with Overseas Universities  IAESTE - International Association for the Exchange of Students for Technical Experience  1600+ Campus Placements in last year For further details contact - The Admissions Officer, Karunya University, Karunya Nagar, Coimbatore - 641 114, Tamil Nadu, India. Toll Free No. 1800 425 4300 Phone: 91-422-2363636 Fax: 91-422-2614446 Email: admissions@karunya.edu ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org

23


Q>r dr H$m¶©H«$‘ Ho$ Ûmam M‘ËH$ma... Q>r dr H$m`©H«$_ Ho$ Ûmam Amerf nmB© hþB© Hw$N> Jdm{h`m§ Hw$N> dfm] go h_ `rew ~wbmVm h¡ godH$mB© Ho$ gh^mJr h¢& _oar ~oQ>r eoaZ BÝ~amZr Am¡a ~oQ>m E§S¯> Ooamo_ XmoZm| `wdm gh^mJr h¢& _oar ~oQ>r H$mo EH$ C{MV OrdZ gmWr {_bZo Ho $ {bE h_ ~¡VhgXm àmW©Zm Ho$ÝÐ JE Am¡a dhm§ na CgHo$ {bE àmW©Zm H$amB©& CgH$s ËdMm _| ^r g_ñ`m Wr& h_ Zo H$B© BbmO H$amE naÝVw g~ Hw$N> ì`W© {ZH$bm& dh EH$ H$méÊ`m H$s N>mÌm Wr Bg{bE O~ nyd©H$m{bZ N>mÌm| H$s g^m hþB© V~ CgZo Cg_| ^mJ boH$a S>m° nm°b {XZmH$aZ go Bg g_ñ`m Ho$ {bE àmW©Zm H$amB©& na_oída Zo AX²^wV ar{V go Cgo M§JmB© Xr Am¡a CgHo$ ~mX Cgo AÀN>m da àmá hþAm Am¡a CgH$s emXr emZXma VarHo$ go hþB©& h_ Zo CgHo$ YÝ`dmX ~{b Ho$ {bE `rew ~wbmVm h¡ Ho$ EH$ Q>r dr ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 24


H$m`©H$« _ H$m àm`moOZ {H$`m& CgHo$ ~mX na_oída Zo _oar ~oQ>r Zo EH$ ~ƒr H$s Amerf Xr& _oam ~oQ>m ~hþV hr H$_ VZ»dmh _| EH$ Zm¡H$ar H$a ahm Wm& ^mB© nm°b {XZmH$aZ go grYo {_bH$a nyar VZ»dmh XoH$a àmW©Zm H$amB©& ^mB© nm°b Zo Cg na hmW aIH$a 50 JwUm H$s ~T>m¡Vr H$s Amerf _m§Jr& BgHo$ Abmdm ~oQ>o Ho$ OÝ_ {XZ na EH$ Q>r dr H$m`©H$« _ H$m àm`moOZ {H$`m& CgHo$ ~mX Cgo _Ü` ny d u Xo e m| _| Cgo AÀN>r VZ»dmh go EH$ Zm¡H$ar {_br& na_oída h_mao n[adma H$mo ~hþVm`V Amerf XoVm Am ahm h¡& Ho$db Cgr H$s _{h_m hmo& -ê$~r {H«$ñQ>r, H$moB©å~Qy>a

~wbmVm h¡ àmW©Zm ^dZ JB©& V~ _¢ J^©dVr Wr& _oao J^© Ho$ g_` _oar _m§ H$s V~r`V R>rH$ Zht Wr& CZH$s V~r`V 3 dfm] go R>rH$ Zht Wr Am¡a do _oar XoI^mb ^r Z H$a gH$s& _¢ Zo àgd Ho$ nhbo àmW©Zm H$s {H$ _wPo gwIX àgd {_bo& àgd H$s VmarI Ho$ nhbo _¢ EH$ Q>r dr H$m`©H«$_ H$s na_oída Zo _ÞV H$m àm`mo O H$ ~Zr& na_o í da Zo _o a r gå_mZ {H$`m! _ÞV _mZr Am¡ a _w P o gw I X Am¡ a {nN>bo df© _¢ {ÌMr Ho $ `rew Zm_©b àgd {X`m& bo{H$Z 10 {XZm|

Ho$ àgd Ho$ ~mX _oar _m§ H$s V~r`V ~hþ V Iam~ hmo JB© Am¡ a Cgo AñnVmb _| ^Vu {H$`m J`m& _¢ Zo _ÞV _mZr H$s _oar _m§ Ho$ Or{dV ahZo VH$ _¢ gmb _| EH$ ~ma EH$ Q>r dr àm`moOH$ H$ê§$Jr& _oar _m§ M§Jr hmo JB©& _¢ Zo AnZr ~oQ>r Ho$ nhbo OÝ_ {Xìg na EH$ Q>r dr àm`moOH$ {H$`m& _¢ Zo AnZo Q´>|g\$a Ho$ {bE àmW©Zm H$amB© _Xþa¡ _| _oam Q´>|g\$a hmo OmE Ohm§ _oam n{V ahVm h¡& Cgr Vah go _oam {ÌMr go _Xþa¡ Q´>|g\$a hmo J`m& A~ h_ emXr Ho$ Xmo gmb ~mX EH$ Iwehmb d¡dm{hH$ OrdZ Or aho h¢& na_oída Zo h_mao OrdZ _| H$B© AX² ^ w V H$m_ {H$E& _¢ gmar _{h_m na_oída H$mo XoVr hÿ§& -S>m°._gu Bd|{O{bZ, _Xþa¡

`rew ~wbmVm h¡ Q>r dr H$m`©H«$_ EPIC TV : à{V{XZ gw~h 6:00 ~Oo go 6:30 ~Oo SONY SAB TV : à{V{XZ gw~h 6:30 ~Oo go 7:00 ~Oo ISHWAR TV : à{V{XZ amV 8:30 ~Oo go 9.00 ~Oo SADHNA PLUS : à{V{XZ amV 9:30 ~Oo go 10 ~Oo SADHNA NEWS : à{V{XZ amV 9:30 ~Oo go 10 ~Oo (_Ü` àXoe/N>ÎmrgJT>/ {~hma/PmaIÊS>)

Amn AnZo {deof H$m`©H«$_ H$mo gy{MV H$a| {OgH$mo Amn àdV©H$ H$aZm MmhVo h¢ Am¡a AnZo n[adma Ho$ \$moQ>mo Ho$ gmW ‘Jesus Calls’ Ho$ Zm_ go S>r S>r `m MoH$ Ho$ Ûmam ao{OñQ>a nmoñQ> `m _Zr AmS>©a H$a|& \$moQ>mo Ho$ nrN>o AnZm Zm_ Am¡a AmnHo$ _mo~mBb H$m Zå~a {bIZm Z ^yb|& H¥$n`m 45 {XZ nhbo AnZo àgmaZ H$m`©H«$_ H$s gyMZm h_| X|&

Q>r dr Šb~ gh^mJr àdV©H$ Zm_:.....................................................................................................................................gh^mJr nVm:......................................................... nVm:............................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... {nZH$moS>:.......................................................... _mo~mBb:.......................................................... B©_b o :............................................................ _¢ 1 Q>r dr H$m`©H«$_ Ho$ {bE àdV©H$ H$aZm MmhVm/MmhVr hÿ§&  ê$ 10,000/-  4 _hrZo H$s {H$íV| ê$ 2.500/- `m Q>r dr H$m`©H«$_ Ho$ {bE  ê$ 100/- ê$ 250/- ê$ 500/- AZwXmZ XoZm MmhVm/MmhVr hÿ§&

Bg H$m`©H«$_ _| àdV©H$m| Ho$ n[adma H$m \$moQ>mo {XIm`m OmVm h¡ Am¡a {XZmH$aZ n[adma CZHo$ {bE àmW©Zm H$a|Jo& Amn {H$íVm| _| ^r (2500x4)AnZo gh àdV©H$ AZwXmZ Xo gH$Vo h¢ `m ê$ 10,000/-àdV©H$ Ho$ ê$n _| Xo gH$Vo h¢& ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 25


_oao {_Ì, na_oída Zo _wPo ImgVm¡a go Bg ~S>o {XZ Ho$ _hrZo Ho$ {bE Hw$N> gm_W©ê$n go g§Xoe {bIZo _| _oar AJwdmB© H$s& `h EH$ gmYmaU ~mV Zht h¡& `h h_mao Amdí`H$ g_` _| EH$ gm_Wuembr _XX hmoJr& _¢ na_oída Ho$ kmZ Ho$ ~mao _| {bIVm hÿ§& na_oída h_| AnZr ~w{Õ XoZm MmhVm h¡ {Oggo {H$ h_ AnZo à{V{XZ H$s g_ñ`mAm| H$mo hb H$aZo Ho$ {bE CgHo$ gm_W© H$m Cn`moJ H$a|& na_oída Ho$db àñVwV dMZ H$mo nyam H$aZo Ho$ {bE Bg g§gma _| h_| àH$me_mZ H$aVm h¡&

“Vm{H$ Vw_ {ZXm}f Am¡a ^mobo hmoH$a Q>o T >o Am¡ a hR>rbo bmo J m| Ho $ ~rM na_oída Ho$ {ZîH§$bH$ g§VmZ ~Zo ahmo, {OZHo$ ~rM _| Vw_ OrdZ H$m dMZ {bE hþE OJV _| ObVo XrnH$m| Ho$ g_mZ {XImB© XoVo hmo&” ({\${bpßn`m| 2:15)

h¢& `hr Vmo na_oída h_mao gmW H$aZo Am`m {H$ - h_ ~w{Õ_mZ ~Z|& na_oída h_ ha EH$ Ho$ OrdZm| _| AnZr ~w{Õ H$mo CÊS>bo Zm MmhVm h¡& {`_©`mh 33:3 H$hVm h¡, _wP go àmW©Zm H$a Am¡a _¢ Voar gwZH$a Vw P o ~S>r-~S>r Am¡ a H${R>Z ~mV| ~VmD§ $ Jm {OÝh| Vy A^r Zht g_PVm&

Bg{bE Amn gmhg Ho$ gmW H$h gH$Vo h¢ {H$ Amn EH$ ~w{Õ_mZ ì`{º$ h¢& AnZo `hr Vmo na_oída H$s ~w{Õ h¡& g~ go Amn go H$h|, _¢ _yI© Zht hÿ&§ _¢ EH$ ~w{Õ_mZ nwéf/~w{Õ_Vr ór hÿ&§ O¡go {H$ Amn Bg nhbo dh H$hVm h¡, _wP go àmW©Zm H$a. g§Xeo H$mo nT> MwH$o hm|Jo Amn H$mo `h Ehgmg AmnH$mo Cgo ~wbmZo Ho$ {bE EH$ Zå~a hmo OmEJm {H$ Amn EH$ ~w{Õ_mZ ì`{º$ H$s Oê$aV h¡& AmnH$mo Ho$db EH$ hr ~mV

- g¡_yEb$ {XZmH$aZ

samuel@jesuscalls.org ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 26


H$aZr h¡ {H$ Amn AnZo öX` H$mo Imob| Am¡a Cgo nwH$ma|, dh AmnH$mo CÎma XoJm Am¡a AmnH$mo ~S>r ~S>r Am¡a H${R>Z ~mVo ~VmEJm {OÝh| Amn OmZVo ^r Z hm|J&o H$B© ~ma h_ g_PVo h¢ {H$ h_| Š`m _m§JZm h¡; h_ g_PVo h¢ h_| Š`m H$aZm Mm{hE naÝVw dh H$hVm h¡, dh H$hVm h¡ {H$ _¢ Vwåh| ~S>r ~S>r ~mV| ~VmD§$Jm Omo Vw å hmao OrdZ Ho $ {bE Š`m Š`m Amdí`H$ h¡& H$^r H$^r h_ `h gmoMVo h¢ {H$ Hw$N> MrO| h_mar _XX H$aoJr `m h_| ~MmEJr {H$ Zht naÝVw dh ~S>r ~S>r Am¡a H${R>Z ~mV| OmZVm h¡& Cg à{Vkm Ho$ {bE na_oída H$mo YÝ`dmX& Bg ~w{Õ Ho$ ~mao _| _¢ Amngo VrZ ~mV| ~m§Q>Zm MmhVm hÿ§: ~w{Õ h_mar Am§I| ImobVr h¡ Am¡a h_| Iao Am¡a em§{Vnyd©H$ _mJm] _o h_mar AJwdmB© H$aVr h¡& _oao {_Ì, na_oída H$s ~w{Õ Ho$ {~Zm h_ AmpË_H$ ê$n go Bg g§gma _| A§Yo h¢& `Ú{n h_ AnZr emar[aH$ Am§Im| go XoIVo h¢, bo{H$Z h_ na_oída H$s h_mao {bE aIr hþB© Amerfm| H$mo Zht XoI nmVo h¢ Omo CgZo h_mao {bE aIr h¢& Amoh, na_oída Zo em§{Vnyd©H$ _mJm} H$mo h_mao {bE aI N>moS>r h¢& 2 Hw$[apÝW`m| 4:4 Ho$ AZwgma h_mar Am§I| AmpË_H$ ê$n go ~§X nS>r h¡ Am¡a ~§X H$s JB© h¢& e¡VmZ h_mar Am§Im| H$mo A§Ym H$a XoVm h¡ {Oggo {H$ h_ _grh H$s Á`mo{V Z XoI gH|$& {Og gƒo _mJ© _| h_| MbZm h¡; em§{VnydH© $ _mJ© na h_| MbZm h¡ Cg gƒo _mJ© H$mo h_ XoI Zht nmVo& h_mao n¡Xm hmoZo go nhbo hr na_oída Zo h_ ha EH$ Ho$ {bE EH$ em§{V H$m _mJ©, gƒm _mJ© Am¡a EH$ Amer{fV _mJ© MwZ {b`m h¡ {Og_| h_ Mb|& EH$ Eogm AmZÝXnyd©H$ _mJ© naÝVw e¡VmZ dhm§

h_mar Am§I| ~§X H$aZo Am OmVm h¡ {Oggo {H$ h_ Cg _mJ© H$mo XoI Z gH|$& dh h_| A§Ym H$a XoVm h¡ Am¡a h_| AnZo ~b go H$m`© H$amVm h¡; AnZo ~b na {Z^©a H$aVm h¡; Am¡a A§V _| Š`m hmoVm h¡? h_ H$R>moa gƒmB© H$mo OmZ boVo h¢ {H$ h_mam ~b Š`m H$a gH$Vm h¡; h_mar ~w{Õ Š`m H$a gH$Vr h¡ Am¡a h_mar ~w{Õ h_| H$hm§ VH$ bo Om gH$Vr h¡& h_ EH$ {Z~©b pñW{V _| nhþ§M OmVo h¢& h_ EH$ Zï> hmoZdo mbr pñW{V _| nhþM§ OmVo h¢& O¡go {H$ h_ OmZVo h¢ {H$ EH$ _Zwî` H$m ~b gr{_V h¡ Am¡a _Zwî` H$s ~w{Õ Ho$db ~hþV hr H$_ j_Vm aIVr h¡, V~ h_ EH$ H$moZo _| ~¡R>H$a amoVo h¢ Am¡a na_oída H$s _XX _m§JVo h¢& Bg Vah go e¡VmZ h_mar Am§Im| H$mo AmpË_H$ ê$n go A§Ym H$a XoVm h¡& AmX_ H$mo XoI|, EH$ _Zwî` {Ogo g§gma _| g^r MrOm| na A{YH$ma {X`m J`m Wm& na_oída Zo Cgo Cg A{YH$ma H$mo {X`m& naÝVw h_ OmZVo h¢ {H$ Š`m hþAm? O~ e¡VmZ Zo CgH$s narjm br XoIo! dh {H$g Vah go h_mar JbV AJwdmB© H$aVm h¡& dh h_mar Am§Im| H$mo A§Ym H$a XoVm h¡& AmX_ Zo \$b boH$a Im`m& Š`m hþAm? Š`m dh EH$ B©ída ~Z J`m?Š`m dh ñdJ© J`m? Š`m dh d¡^d Am¡a _{h_m _| qghmgZ na ~¡R>m? AmX_ Pm{S>`m| _| IwX H$mo {N>nm {b`m, S>a Ho$ _mao H$m§n ahm Wm, Omo gmar _{h_m go ^anya Wm, dh na_oída H$s Ñ{ï> go {N>n J`m& e¡VmZ Zo A{YH$ma Ho$ ~Xbo Cgo S>a Ho$ _mao {N>nm {X`m& `hr Vmo H$R>mao gƒmB© h¡ O~ h_ EH$ gm§gm[aH$ OrdZ ì`VrV H$aVo h¢& O~ h_ e¡VmZ Ho$ _mJm] Ho$ AZw`m`r ~Z H$a OrVo h¢, na_oída H$s ~w{Õ Am¡a CgH$s _{h_m H$mo Ë`mJ XoVo h¢& Omo ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 27

na_oída h_mao H$aZo Ho$ {bE aI N>moS>m h¡, naÝVw na_oída MmhVm h¡ {H$ h_ àH$me_mZ ~Zo& CgZo h_| àH$me_mZ hmoZo Ho$ {bE aMm h¡& naÝVw h_mao {dMma BVZo gwñV Am¡a bmnadmh hmo JE h¢ {H$ h_ ~hþV hr AmgmZ Am¡a Q>To >o _oT>o _mJm] na MbZo H$s H$mo{ee H$aVo h¢ {H$ h_ AnZo OrdZ _| VoOr go D$na Am gH|$& h_ e¡VmZ Ho$ g^r Q>To >o _mJm] H$mo ImoOVo h¢ Am¡a Cgo àmá H$aZo H$s H$mo{ee H$aVo h¢ Š`m|{H$ dh h_| AmgmZ VarHo$ XoVm h¡ {H$ h_| erK« hb {_b gHo$& dh PyR> Ho$ AmYma Ho$ Ûmam Q>oT>o _mJm] H$mo ~VmVm h¡ Š`m|{H$ dh PyR> H$m {nVm h¡& (`yhÞm 8:44) `yhÞm 10:10 Ho$ AZwgma dh Ho$db KmV H$aZo, Zme H$aZo Am¡a hË`m H$aZo hr AmVm h¡& `o g^r e¡VmZ Ho$ _mJ© h¢& O~ AmnH$s Am§I| A§Yr hmo OmVr h¢ V~ h_ AnZo Omoe H$mo Imo ~¡R>Vo h¢ Omo na_oída Zo n{dÌ AmË_m Ho$ Ûmam h_mao öX` _| S>mbm Wm& h_ ~hþV gwñV hmo OmVo h¢ Am¡a YmoIm XoZo Ho$ _mJ©,Mmoar Ho$ _mJ©;hË`m Ho$ _mJ© Am¡a h_mao OrdZ ^a PyR> Ho$ _mJ© H$mo àmá H$aZo H$s H$mo{ee H$aVo h¢& AnZo n[adma go ào_ H$aZo Ho$ ~Xbo, h_ H$hVo h¡, _¢ BZ g^r H$mo \¢$H$ H$a AnZo _mJ© na MbVm hÿ§& Bg àH$ma h_ EH$ ñdmW© H$m OrdZ ì`VrV H$aVo h¢& h_| BZ g^r Ñ{ï>H$moUm| H$mo XoIZm h¡ Omo e¡VmZ Ho$ ñd^md go AmVo h¢, Omo h_mao A§Xa AmVo h¢ Am¡a h_| JbV _mJ© _| OmZo Ho$ {bE n[ad{V©V H$aVm h¡& h_ AnZo CÔoí` VH$ nhþ§MZo H$s H$mo{ee H$aVo h¢& h_ AnZo CÔoí` H$mo h{W`mVo h¢ Am¡a h_ gmoMVo h¢, `hr EH$ _mJ© h¡, Am{IaH$ma Bgo _¢ Zo nm {b`m; naÝVw A§V _| h_ Hw$Mbo OmVo h¢& h_ Zï> hmo OmVo h¢;Am¡a h_ Bg H$R>moa gƒmB© H$mo nmVo h¢& h_ e¡VmZ Ho$ nrN>o CgHo$ ~VmE hþE _mJ© na MbVo h¢& dh


H$hVm h¡, `hr _mJ© h¡, Vw_ nhþ§M JE hmo, Vw_ OrVZodmbo hmo, _oao nrN>o Mbmo! _¢ Vwåh| dh _mJ© {XImVm hÿ§ Ohm§ na ~S>r Amerf| àmá H$amoJ&o naÝVw dh EH$ Eogo _mJ© na bo MbVm h¡ Ohm§ na dh h_mao A§Yno Z H$mo hQ>mVm h¡, dhm§ na h_ AnZo gm_Zo AYmobmoH$ H$s A{¾ H$mo àmá H$aVo h¢& h_ S>a Am¡a gVmd go ^ao hþE hmoVo h¢, Ohm§ na H$moB© AmZÝX, H$moB© em§{V, H$moB© {dlm_ Zhr hmoVm Ho$db Xm§Vm| H$m nrgZm Am¡a Ho$db {ZamemnZ hmoVm h¡& na_oída MmhVm h¡ {H$ h_ Bg g§gma _| EH$ A{YH$ma H$m ñWmZ aI| Am¡a g^r MrOm| na A{YH$ma go amÁ` H$a|& AmX_ Zo na_oída H$s ~mV gwZr Am¡a Cg A{YH$ma Ho$ gmW ~JrMo _| Mbm {\$am H$aVm Wm& dh Hw$N> ^r Am¡a g~ Hw$N> H$a gH$Vm Wm Š`m|{H$ Cgo Cg g§gma na A{YH$ma {X`m J`m Wm& na_oída MmhVm h¡ h_ Cgr Vah go AnZm OrdZ {~VmE§& dh MmhVm h¡ {H$ h_ ^r AmX_ H$s Vah AnZm OrdZ {~VmE§& O~ h_ `rew Ho$ nrN>o Mb|Jo; Am¡a CgHo$ gmW gmW Mb|J;o O~ h_ à{V{XZ CgH$s ~mV _mZ|Jo; O~ h_ Cggo ~mV| H$a|Jo Am¡a AnZo OrdZ H$m AmZÝX CR>mE§Jo V~ h_ Ohm§ H$ht na ^r OmE§Jo h_| `h A{YH$ma hmoJm {H$ h_ CZ na amÁ` H$a|&

{_Ì! Eogo EH$ _{h_m_`r OrdZ H$m AmZÝX CR>mE {~Zm h_ e¡VmZ Ho$ n¡am| na S>a go {N>nH$a Am¡a AmpË_H$ A§YonZ _| OrdZ {~VmVo h¢& AmO dh h_ na h§gVm h¡- AmO e¡VmZ h_ na h§gVm h¡ naÝVw na_oída H$hVm h¡, ~g _oao ~ƒo e¡VmZ Ho$ Ûmam Vw_ A§Yo {H$E JE hmo; _oar `moOZmAm| H$mo A~ VH$ amoHo$ ahZm H$m\$s hþAm; CgH$s _yI©Vm Ho$ _mJm] na MbZm H$m\$s hþAm; _¢ Vwåh| AnZo em§ { Vny U © _mJm] H$mo {XImD§ $ Jm& H$ënZmE§ Hw$eb H$s naÝVw hm{Z H$s Zht, A§V _| Vwåhmar Amem nyar H$ê§$Jm& ({`_©`mh 29:11) hm§, dh H$hVm h¡, _oao ~ƒm|, Ho$db _oar ~mV gwZmo& _wP go àmW©Zm H$amo Vmo _¢ Vwåh| ~S>r ~S>r Am¡a H${R>Z ~mV| ~VmD§$Jm {OÝh| Vw_ A~ Zht g_PVo& O~ h_ Eogm H$a|Jo, `h AX²^wV hmoJm& AmO h_mao OrdZm| _| na_oída Vmo e¡VmZ Ho$ H$m`m] go H«$mo{YV h¡, dh CZ g^r H$m`m] H$mo Zï> H$aZo dmbm h¡ Am¡a h_| ^{dî` H$s MmoQ> go ~MmZm MmhVm h¡& XoI| dh Bgo H¡$go OVmVm h¡: `hmodm H$s `h dmUr h¡ {H$ _¢ Amn CgHo$ Mmam| Amoa AmJ H$s gr ehanZmh R>hê§$Jm Am¡a VoOmo_` hmoH$a {XImB© XÿJ§ m& (OH$`m©h 2:5)

¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 28

hm§, na_oída h_mao Mmam| Amoa EH$ AmJ H$s ehanZmh R>haoJm& _¢ CgHo$ H$hZo Ho$ Bg VarHo$ H$mo ~hþV ng§X H$aVm hÿ&§ dh H$hVm h¡, _¢ Amn CgHo$ Mmam| Amoa Am¡a ~rM _| AmJ H$s go ehanZmh ~ZyJ§ m {Oggo {H$ Vw_ _oar _{h_m H$mo XoImoJ&o A~ h_ EH$ ~ma {\$a CgH$s _{h_m Am¡a AmX_ H$mo {XE JE g^r MrOm| na A{YH$ma aIH$a Mb gH$Vo h¢& dh h_mao Mmam| Amoa EH$ AmJ H$s ehanZmh R>haoJm Am¡a OH$`m©h 2:8,9 _| dh H$hVm h¡, Omo Vw_ H$mo Ny>Vm h¡ dh _oar Am§I H$s nwVbr H$mo Ny>Vm h¡& à^w {ZíM` AnZm hmW CZ na CR>mEJm O~ e¡VmZ Vwåh| Ny>Zo H$s H$mo{ee H$aoJm& dh Ob OmEJm Š`m|{H$ à^w h_mao Mmamo Amoa AmJ H$s ehanZmh R>haoJm& {_Ì! AmnHo$ OrdZ _| H$moB© e¡VmZ Zht& à^w `h {ZpíMV H$aZo Om ahm h¡ {H$ AmnHo$ OrdZ _| BZ 12 _hrZm| Ho$ A§Xa e¡VmZ Ho$ g^r H$m`m] H$m A§V H$aoJm& dh e¡VmZ Ho$ amÁ` H$m A§V H$aoJm; nm¡bwg H$s Vah ha A§YH$ma hQ>mEJm, dh Amn na AnZm àH$me M_H$mEJm& {Oggo AmnH$s Am§Io CgH$s Amoa Iwbr ah|Jr Am¡a V~ Amn CgHo$ gmW gmW Mb|Jo& `hr Vmo h_mam _hmZ na_oída h_mao {bE H$aZm MmhVm h¡& ✦ (AmJo Omar h¡...)


V~ _wP go `h H$hm J`m, VwPo ~hþV go bmoJm|, Am¡a Om{V`m|, Am¡a ^mfmAm| Am¡a amOmAm| Ho$ {df` _| {\$a ^{dî`ÛmUr H$aZr hmoJr& (àH$m{eVdmŠ` 10:11)

Z`m ànÌ Zm_:.................................................................... C_«: ............................ gh^mJr Zå~a:.......................................... ^mfm:...................... AZwXmZ: grYo S>r_|S> S´>mâQ> _Zr AmS>©a Amhma: emH$mhmar _m§gmhmar nVm:.......................................................................................................................................................... ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 29


`em`mh ^{dî`Ûº$m Zo 800 df© nhbo n{dÌ AmË_m Ho$ Ûmam à^w `rew H$mo EH$ ~mbH$ Ho$ ê$n _| Bg g§gma _| àJQ> hmoZo H$s ^{dî`ÛmUr H$s& `em`mh Zo gd©e{º$_mZ na_oída H$mo Xoh _| CËnÞ ~mbH$ Ho$ ê$n _| EH$ Xe©Z H$mo XoIm& 6 bmI go ^r A{YH$ BòmEb nwéfm| Am¡a CZHo$ n[adma dmbo H$mo {_ò go H$ZmZ H$s `mÌm H$aZo Ho$ {bE na_oída Zo _ygm H$mo Amkm Xr& `mÌm Ho$ ha nhby _| na_oída CZHo$ gmW gmW ahm Am¡a CZH$mo `w{º$ {X`m& _ygm Zo à^w H$mo XoIH$a {dZVr H$s Am¡a à^w Zo Cgo ~w{Õ `wº$ {H$`m& BòmEb H$mo ha ~ma nmZr H$s VH$br\|$ AmVr aht, BòmEb nmZr Ho$ {~Zm Vag JE& VrZ {XZ H$s `mÌm Ho$ ~mX CÝh| nmZr {_bm bo{H$Z dh H$S>dm Wm& _ygm Zo na_oída H$s Amoa XoIm Am¡a `hmodm Zo Cgo EH$ nm¡Ym ~Vbm {X`m, {Ogo O~ CgZo nmZr _| S>mbm, V~ dh nmZr _rR>m hmo J`m& {ZJ©_Z 15:25 na_oída Ho$ Ûmam EH$ hr `w{º$ Zo bmIm| bmoJm| H$mo ~Mm`m&

¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 30


EH$ {Obo H$m _w»` _§Ìr {OgH$mo _¢ AÀN>r Vah OmZVm Wm& Hw$N> df© nhbo dh ~hþV ~r_ma nS> J`m& S>m°ŠQ>a CgHo$ OrdZ H$mo ~MmZo Ho$ {bE g§Kf© H$a aho Wo& Cgo Am°ŠgrOZ _| aIm J`m Wm& CZHo$ AÀN>o BbmO Ho$ {bE OmnmZ go EH$ ~S>o S>m°ŠQ>a H$mo ~wbm`m J`m& CgZo CgHo$ nyao BbmO H$mo XoIm& A§V _| Cg S>m°ŠQ>a H$mo nVm Mbm {H$ Am°ŠgrOZ Oê$aV go Á`mXm Mb ahm h¡ Bg{bE Cgo gm§g boZo _| VH$br\$ hmo ahr Wr& Am°ŠgrOZ H$_ H$aZo Ho$ {bE `w{º$ Xr& dhm§ Ho$ BbmO H$aZo dmbm| Zo d¡gm hr {H$`m& _w»` _§Ìr Ho$ àmU ~M JE& EH$ hr `w{º$ Zo _w»` _§Ìr H$s OmZ H$mo ~Mm`m&

hmWr go ~mV| H$aZr ewé H$s& dh MwnMmn IS>m CgH$s ~mV| gwZ ahm Wm& dh _Zwî` CgHo$ Am¡a H$ar~ J`m& CgHo$ H$mZ _| Yrao go EH$ ~mV H$hr& hmWr Iwe hþAm, CgZo {ga {hbm`m, _JZ hmoH$a n¡am| H$mo {hbmZm ewé H$a {X`m& dh ny§N> ^r {hbmZo bJm& Hw$N> Xoa Ho$ ~mX dh _Zw î ` ~mha Am`m& dhm§ na IS>o bmoJm| Zo Cggo nyN>m {H$ Vw_ Zo Eogm Š`m H$hm {H$ hmWr H$m~y _| Am J`m& Cg Zo H$hm Vw_ Bg hmWr H$mo ^maV go bmE hmo& Vwåhmar A§J«oOr ^mfm Bgo ng§X Zht h¡ Bg{bE Bgo H«$moY Am`m& _¢ Zo Bgo qhXr _| ~mV H$s& Bg{bE dh ~hþV àgÞ hþAm&

na_oída Ho$ _w§h go {ZH$bo ha EH$ dMZ go _Zwî` Or{dV ahoJm& (_Îmr 4:4) Š`m|{H$ h_mam na_oída AX²^wV `w{º$ XoVm h¡& à{V{XZ Ho$ OrdZ _| ^r na_oída H$s `w{º$ H$s Oê$aV h¡& Ohm§ ~w{Õ H$s `w{º$ Zht dhmU àOm {dn{Îm _| nS>Vr h¡; naÝVw gå_{V XoZodmbm| H$s ~hþVm`V Ho$ H$maU ~Mmd hmoVm h¡& {~Zm gå_{V H$s H$ënZmE§ {Zî\$b hþAm H$aVr h¢, naÝVw ~hþV go _§{Ì`m| H$s gå_{V go ~mV R>haVr h¡& (Zr{VdMZ 11:14;15:22) Bg{bE {ddmh Am¡a OrdZ Ho$ {bE gå_{V XoVo h¢&

Cgr Vah go h_mam na_oída ^r ha EH$ H$mo AbJ AbJ CgHo$ {Z{_Îm `w{º$ H$mo XoVm h¡& `{X Amn 6 bmI nwéf Am¡a n[adma H$s {JZVr H$mo XoI|Jo Vmo bJ^J 20 bmI bmoJm| H$mo _ygm Zo AJwdmB© H$s& na_oída Zo CZ bmIm| bmoJm| H$mo _ygm Ho$ Ûmam gå_{V XoH$a CZH$s AJwdmB© H$s& CÝh| `w{º$ XoZodmbm na_oída AmnH$mo ^r {ZíM` gå_{V XoH$a ~w{Õ H$s ~mVm| go AmnH$s AJwdmB© H$aoJm& dh AmnH$s _XX H$aoJm& _Zwî` H$mo gå_{V XoZo Ho$ {bE dh ~mbH$ ~ZH$a Bg g§gma _| Am`m& EH$ {XZ Hw$N> bmoJ `rew Ho$ nmg AmE Am¡a Cggo nyN>m, Š`m h_| H¡$ga H$mo H$a XoZm C{MV h¡ `m Zht? CgZo CZH$s MVwamB© H$mo VmS>H$a CZ go H$hm, EH$ {XZma _w P o {XImAmo & Bg na {H$gH$s N>mn Am¡a Zm_ h¡? CÝhm|Zo H$hm, H¡$ga H$m& CgZo CZgo H$hm, Omo H¡$ga H$m h¡, dh H¡$ga H$mo Xmo; Am¡a Omo na_oída H$m h¡, dh na_oída H$mo

Hw$N> df© nhbo b§S>Z Ho$ {M{S>`m Ka _| EH$ hmWr Wm& AMmZH$ dh ~oH$m~y hmo J`m& dmo {H$gr H$s ~mV Zht _mZm H$aVm Wm& Omo H$moB© ^r CgHo$ nmg AmVm Vmo dh Cgo AnZr gy§S> go CR>mH$a Xÿa \¢$H$ XoVm Wm& dhm§ Ho$ bmoJm| H$mo nVm Zht Wm {H$ do Š`m H$a|& {M{S>`mKa H$mo XoIZo Ho$ {bE EH$ _Zwî` Am`m Wm CgZo H$hm {H$ _¢ OmH$a Cg hmWr go ~mV H$aVm hÿ§& dh CgHo$ nmg J`m& hmWr Zo Cgo XoIm& Cg _Zwî` Zo

¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 31

Xmo& àíZ nyN>Zo dmbo dhm§ go ^mJ JE bo{H$Z gM_wM gå_{V boZodmbo bmoJm| H$mo CgZo C{MV gå_{V XoH$a CZH$s AJwdmB© H$s& OrdZ Ho$ {bE `w{º$ ...{\$a nmn Z H$aZm & (`yhÞm 8:11)

bmoJ EH$ ì`{^Mm[aZr ór H$mo CgHo$ nmg bmE& CgZo Cgo H$hm {H$ Om Am¡a {\$a nmn Z H$aZm& CgZo Cgo Eogr gå_{V Xr& (`yhÞm 8:1-11) Xÿgao _Zwî` H$mo _§{Xa _| XoIH$a CgZo H$hm, {\$a go nmn _V H$aZm& (`yhÞm 5:14) nb hr ^a _| CgZo bmoJm| Ho$ nmnm| H$mo j_m {H$`m& Eogr CgZo gå_{V Xr& EH$ {nVm AnZo JyJ§ o Am¡a ~hao ~mbH$ H$mo {Og_| Xþï>mË_m Wr CgHo$ nmg bo Am`m& CgZo Bgo Zï> H$aZo Ho$ {bE H$^r AmJ Am¡a H$^r nmZr _| {Jam`m; naÝVw `{X Hw$N> H$a gHo$, Vmo h_ na Vag ImH$a h_mam CnH$ma H$a& `rew Zo Cggo H$hm, `{X Vy H$a gH$Vm h¡? `h Š`m ~mV h¡! {dídmg H$aZo Ho$ {bE g~ Hw$N> hmo gH$Vm h¡& ~mbH$ Ho$ {nVm Zo Vwa§V {JS>{JS>mH$a H$hm, ho à^w, _¢ {dídmg H$aVm hÿ§, _oao A{dídmg H$m Cnm` H$a& Cg ~mbH$ H$mo CgZo Cg Xþï>mË_m go Nw>Q>H$mam {X`m& {à` ^mB©/~hZm|, na_oída H$s X`m na, CgH$s H¥$nm na Am¡a AnZo {dídmg aIZo na Am¡a AmnHo$ {dídmg H$s _mÌm go dh AmnH$mo M_ËH$ma H$aoJm& à^w `rew Ho$ nmg AZoH$ qM{VV bmoJ AmE& CgZo CZgo H$hm, Bg{bE Vw_ qMVm H$aHo$ `h Z H$hZm {H$ h_ Š`m ImE§Jo, `m Š`m nrE§Jo, `m Š`m n{hZ|Jo Š`m|{H$ AÝ`OmVr` BZ g~ dñVwAm|


H$s ImoO _| ahVo h¢, na Vwåhmam ñdJu` {nVm OmZVm h¡ {H$ Vwåh| BZ g~ dñVwAm| H$s Amdí`H$Vm h¡& Bg{bE nhbo Vw_ na_oída Ho$ amÁ` Am¡a CgHo$ Y_© H$s ImoO H$amo Vmo `o g~ dñVwE§ ^r Vwåh| {_b OmE§Jr& CgZo à{V{XZ Ho$ OrdZ H$s H$_r Ho$ ~mao _| qMVm H$aZodmbm| H$mo `hr gå_{V Xr& ^mB`mo/~hZm|, na_oída Ho$ Ûmam Xr JB© gå_{V O` H$mo bmVm h¡& dhr AQ>b ahVm h¡& Bg{bE g~ go nhbo na_oída Ho$ amÁ` Am¡a CgHo$ Y_© H$s ImoO H$a|& CgHo$ {XE JE Amerdm©X H$mo nmH$a à\w${„V hmod|& AZ§VH$mb H$s `w{º$ “_oao {nVm Ho$ Ka _| ~hþV go ahZo Ho$ ñWmZ h¢, `{X Z hmoVo Vmo _¢ Vw_ go H$h XoVm; Š`m|{H$ _¢ Vwåhmao {bE OJh V¡`ma H$aZo OmVm hÿ§ Am¡a `{X _¢ OmH$a Vwåhmao {bE OJh V¡`ma H$ê§$ Vmo {\$a AmH$a Vwåh| AnZo `hm§ bo OmD§$Jm {H$ Ohm§ _¢ ahÿ§ dhm§ Vw_ ^r ahmo&” (`yhÞm 14:2,3)

à^w `rew Ho$ Mobo H$mo nVm Mbm {H$ dh ñdJ© OmZo na h¡, do gwZH$a XþIr hþE Am¡a N>moS> {XE OmE§Jo& Vw_ A~ _wPo Zht XoImoJo O~ CgZo Eogm H$hm Vmo CZHo öX` Qy>Q> JE CgHo$ Mobo Zo nyN>m, ho à^w, Vy H$hm§ OmVm h¡? (`y h Þm 13:33-36) V~ `rew Zo H$hm, _oao {nVm Ho$ Ka _| ~hþV go ahZo Ho$ ñWmZ h¡& dh h_mao ^{dî` H$s XoI^mb H$aVm h¡& Bg g§gma Ho$ OrdZ H$mo nyam hmo OmZo Ho$ ~mX dh h_| AZÝV OrdZ H$s gå_{V XoVm h¡& à^w `rew Ho$ gmW

~r_m[a`m| H$mo CR>m`m& g^r H$s qMVm Cg na nS>r& h_mao g^r nmnm| H$mo Cg na aI {X`m J`m& h_mao {bE CgZo _¥Ë`w H$m ñdmX MIm& 1 nVag 2:24; _Îmr 8:17; Jbm{V`m| 3:13; B~«m{Z`m| 2:9; `em 53:4,5& JVg_Zr Ho$ ~JrMo _| g^r Ho$ nmnm| H$mo AnZo D$na boH$a ~hþV hr doXZm go àmW©Zm H$s& CgH$m ngrZm bhÿ H$s ~y§Xm| Ho$ ê$n _| O_rZ na {Jam& (byH$m 22:42-44) Š`m|{H$ dh _hm`mOH$ Ho$ H$m_ H$mo H$aZo Bg g§gma _| CVa Am`m& nmn, emn, doXZm H$mo ghZ Z H$aZo Ho$ H$maU CgZo qghmgZ na ~¡R>o {nVm em§{V H$s `w{º$ na_o í da H$mo Xo I m Am¡ a H$hm, ho “dhr `hmodm Ho$ _§{Xa H$mo ~ZmEJm Am¡a na_oída, ho na_oída , Vy Zo _wPo Š`m| _{h_m nmEJm Am¡a AnZo qghmgZ na N>moS> {X`m?_Îmr 27:46 amOmAm| H$m {damO_mZ hmoH$a à^wVm H$aoJm Am¡a amOm ñdJ© _| ahZodmbm Bg n¥Ïdr na XmoZm| Ho$ ~rM _o§ _ob H$s gå_{V hmoJr&” _Zwî` Ho$ ê$n _| AmH$a H«y$g na bhÿ (OH$`m©h 6:13) ~hmZo dmbo Zo Cgo nwH$mam& ZrMo {XE JE dMZ _| `rew H$s ~hþV na_oída H$s Eogr _w»` `wpŠV H$mo `{X Amn g_P b|Jo Vmo Amn H$^r ^r doXZm H$mo h_ XoI gH$Vo h¢& AnZm gmhg Z ImoE§Jo& Vmo dh em§{V “_oam öX` Zm_YamB© Ho$ H$maU \$Q> H$s `w{º$ h¡& na_oída Ho$ gmW em§{V aIZo J`m, Am¡a _¢ ~hþV CXmg hÿ§& _¢ Zo Am¡a h_| gå_{V XoZo Ho$ {bE dh Am`m& {H$gr Vag ImZodmbo H$s Amem Vmo ñdJ© _| EH$ qghmgZ h¡ , Cg_| H$s, naÝVw {H$gr H$mo Z nm`m&” ( ^OZ g§{hVm 69:20) gm_Wuembr na_oída ~¡R>m hþAm h¡& dh `e~ Am¡a _m{UŠ`-gm {XImB© nS>Vm hm§, OrdZ XoZodmbm gd©e{º$_mZ h¡, àH$m{eVdmŠ` 4:3 dh na_ gw§Xa h¡ na_oída IwX hr _Zwî` Ho$ ê$n _| Am`m& loð>JrV 5:16, dh amOmAm| H$m amOm ñdJ© Ho$ qghmgZ na à^wAm| H$m à^w ~¡R>o Am¡a à^wAm| H$m à^w Am¡a gXm H$m amOm hþE Wm Am¡a dh ~T>B© H$m ~oQ>m ^r Wm& _¢ h¡& {`_©`mh 10:10 dh na_YÝ` Am¡a ñdJ©bmoH$ go CVa Am`m Am¡a A~ EH$_mÌ A{Yn{V h¡& 1 Vr_w{W`wg 6:15 ñdJ©bmoH$ _| ^r hÿ§& ñdJ© _| amOmAm| Ho$ dh àH¥${V go D$na gm_W© go ^am hþAm amOm Am¡a n¥Ïdr na EH$ ~T>B© Ho$ ê$n _| na_oída h¡ bo{H$Z dh EH$ ~T>B© Ho$ ê$n ^r hÿ§& (Jbm{V`m| 3:13) _| Bg g§gma _| CVaH$a Am`m& CgZo _ygm Zo Omo Vå~y ~Zm`m& B~«m{Z`m| EH$ EH$ Ho $ nmn Am¡ a AY_© Am¡ a 9:1-12 VH$ Ho$ ~mB~b Ho$ `o dMZ

Omo Hw$H$_u bQ>H$ ahm Wm, CgZo H$hm, ho à^w, _oar gw{Y bo& `rew Zo Cggo H$hm, AmO hr Vy _oao gmW ñdJ©bmoH$ _| hmoJm& (byH$m 23:42-43) ~w{Õ H$s ñnï> ~mVm| go Cg Zo Cg Hw$H$_u go H$hm& hm§, ^mB`m|/~hZm|, h_ H$mo gå_{V XoZo hr à^w `rew Bg g§gma _| Am`m& `{X Vw_ Cggo ào_ aImoJo Vmo AmnH$mo {H$gr ^r ~mV H$s qMVm H$aZo H$s Oê$aV Zht Š`m|{H$ dh AmnH$mo ha EH$ nb gå_{V XoH$a AmnH$s AJwdmB© H$aVm ahoJm&

¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 32


Vå~y Ho$ ~mao _| {dñVmaVm go H$hVm h¡& Cg_| n{dÌñWmZ Am¡a na_ n{dÌñWmZ H$hbmVm h¡ & n{dÌñWmZ _| àYmZ `mOH$ à{V{XZ AmVm Wm& dhm§ Ho$ g^r H$m`© H$aVm Wm bo { H$Z na_ n{dÌñWmZ na df© df© _| EH$ ~ma OmVm Wm Am¡a {~Zm bhÿ {bE Zht OmVm Wm& dh EH$ _oT>o Am¡a ~N>S>o Ho$ bhÿ Ho$ gmW A§Xa àdoe H$aVm Wm& AZwJ«h Ho$ qghmgZ Ho$ gm_Zo dh bhÿ ~hmH$a H$hVm h¡, ho à^wAm| Ho$ à^w, Bg bhÿ H$mo XoImo, Vwåhmar àOm Ho$ nmnm| H$mo j_m H$a, AnZr àOm Ho$ bmoJm| H$mo em§{V Xo Am¡a CÝh| em§{V H$s gå_{V Xo& Eogo dh bmoJm| Ho$ {bE àmW©Zm H$aVm Wm& à^w `rew Ho$ _aZo Ho$ ~mX O~ dh nwZê${ËWV hþAm dh na_ n{dÌñWmZ na EH$ _hm`mOH$ ~ZH$a A§Xa J`m& B~«m{Z`m| 9:12 _| dhr Vmo amOmAm| H$m amOm ~ZH$a dhm§ ~¡R> J`m& _hm`mOH$ Ho$ ê$n _| Cg amOm Ho$ gm_Zo _¢ AnZr àOm Ho $ {bE Km`b {H$`m J`m, Hw$Mbm J`m, XoImo CZHo$ {bE ~hm`m J`m _oam bhÿ, _oar àOm H$mo em§{V H$s gå_{V go amÁ` H$aoJm & CZ na H«$moY _V H$a|& CZHo$ {bE h_oem AnZo Ûma Imobo aI|& CZH$mo h_oem em§{V Xo, Eogm H$hH$a AnZr `moOZm H$mo nyam {H$`m& AmO ^r dhr na_oída amOmAm| Ho$ amOm Am¡a A{Yn{V ~¡R>m hþAm Wm& dhr h_mao {bE _hm`mOH$ ~Zm& Bg{bE h_| {H$gr ^r ~mV na amoZo H$s Oê$aV Zht h¡& _hm`mOH$ Ho$ ê$n _| CgZo AnZo bhÿ H$mo AnZo hmWm| _| boH$a na_oída Ho$ gm_Zo CÊS>obm h¡& B~«m{Z`m| 10:21 _| ~mB~b Eogm H$hVm h¡&

n{dÌ AmË_m H$s gå_{V “`{X Vw_ _wP go ào_ aIVo hmo, Vmo _oar AmkmAm| H$mo _mZmoJ&o _¢ {nVm go {dZVr H$ê§$Jm, Am¡a dh Vwåh| EH$ Am¡a ghm`H$ XoJm {H$ dh gd©Xm Vwåhmao gmW aho AWm©V gË` H$m AmË_m, {Ogo g§gma J«hU Zht H$a gH$Vm, Š`m|{H$ dh Z Cgo XoIVm h¡ Am¡a Z Cgo OmZVm h¡; Vw_ Cgo OmZVo hmo Š`m|{H$ dh Vwåhmao gmW ahVm h¡, Am¡a dh Vw_ _| hmoJm&” (`yhÞm 14:15-17)

2000 df© nhbo gd© e {º$_mZ na_oída Zo Eogm H$aHo$ nyam {H$`m& dh `w{º$ _| _hm namH«$_r h¡& Cg Zo h_mao nmnm|,amoJm|, qMVmAm|, g_ñ`mAm|, XþIm| H$mo IwX na boH$a H«y$g na bhÿ ~hmZo Ho$ H$maU Bg g§gma _| CVaH$a Am`m& “`hmodm H$m AmË_m, ~w{Õ Am¡a g_P Am AmË_m, `w{º$ Am¡a namH«$_ H$m AmË_m Am¡a kmZ Am¡a `hmodm Ho$ ^` H$s AmË_m Cg na R>ham ahoJm&” (`em`mh 11:2)

Eogm ~mB~b Ho$ AZwgma kmZ, `w{º$, namH«$_ Ho$ gmW dh Bg g§gma _| CVaH$a Am`m& dh h_mao {bE AnZo {nVm go {dZVr H$aHo$ n{dÌ AmË_m H$mo

¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 33

^oOZo H$m h_| dMZ {X`m& ^mB`mo/~hZm|, AmZpÝXV ahmo& Bg g§gma H$mo `w{º$ XoZodmbm `rew h_| gXm `w{º$ XoZo Ho$ {bE h_mao gmW ahVm h¡& Bg{bE O~ dh Bg g§gma H$mo N>moS>H$a Om ahm Wm, V~ CgZo H$hm {H$ _¢ `w{º$ Am¡a `moOZm H$mo AnZr n{dÌ AmË_m Ho$ Ûmam ^oOy§Jm, Eogm H$hH$a dh Mbm J`m& Amn Bg g§gma _| AHo$bo aho§ dh Zht MmhVm& dh h_oem AmnHo$ gmW ahZm MmhVm h¡& kmZ, gm_W© Am¡a `w{º$ H$s AmË_m Ho$ gmW n{dÌ AmË_m Ho$ gmW O~ h_ gXm ahVo h¢, V~ Amn Bg g§gma _| gm_Wuembr _Zwî` Ho$ ê$n _| ah|Jo& g_ñ`mE§, XþI, H$ï>, {damo Y , ~r_mar, Bg Vah H$s H$B© g_ñ`mE§ Am gH$Vr h¢& e¡VmZ H$m gm_W©, Xþï>mË_m H$m H$m`© {damoY Ho$ ê$n _| Am gH$Vm h¡ bo{H$Z ~w{Õ, `w{º$ H$s AmË_m AmnHo$ gmW ahZo go Amn gXm ha ~mV _| O` nmAmoJo& h_mao {bE {X`m J`m ~mbH$ `rew H$aZodmbm h¡& dh h_| OrZo Ho$ {bE `w{º$`m| H$mo ghr g_` na XoJm& AZÝV `w{º$`m| H$mo ^r XoJm& em§pV H$s `w{º$ H$mo ^r XoJm& n{dÌ AmË_m go ^aH$a Amn AmpË_H$ ✦ `w{º$ go OrdZ nmE§Jo&


na_oída Zo S>m° nm°b {XZmH$aZ H$mo O¡go Amkm Xr JB© Cgr Ho$ AZwgma 4 Zdå~a 2013 H$mo BòmEb àmW©Zm ^dZ H$m CX²KmQ>Z {H$`m J`m& Bg df© 4 Zdå~a H$mo 3 df© nyao hmoZo H$s dOh go BòmEb Ho$ nmgdmZ, na_oída Ho$ Xmg {_bH$a àmW©Zm g^m H$m Am`moOZ {H$`m& BòmEb àmW©Zm ^dZ Ho$ ñWmnZm Ho$ CÔoí` Ho$ ~mao _| S>m° nm°b {XZmH$aZ Zo àJQ> {H$`m& `ê$ebo_ àmW©Zm ^dZ go O~ h_ XoIVo h¢ Vmo gmam `ê$ebo_ {XIVm h¡& na_oída {Og OoVyZ nd©V na CVaoJm Cg ñWmZ H$mo XoIH$a g§gma Ho$ Xoem|, `ê$ebo_ H$s Amerf Ho$ {bE `hm§ na bJmVma àmW©Zm hmo ahr h¡& g§K àmW©Zm H$aZodmbo H$m AZw^d! 2014 Aà¡b Ho$ _hrZo H$s n{ÌH$m Ho$ Ûmam _wPo BòmEb àmW©Zm ^dZ Ho$ ~mao _| nVm Mbm& V~ go BòmEb àmW©Zm ^dZ Ho$ ~mao _| S>m° nm°b {XZmH$aZ H$mo {XE JE Xe©Z H$mo nyam H$aZo Ho$ Cg ~moP H$mo à^w Zo _wPo ^r {X`m& Cg_| ^mJ boZo Ho$ {bE na_oída Zo _oar AJwdmB© H$s& Cgr Vah BòmEb àmW©Zm ^dZ _| Am`mo{OV g§K àmW©Zm g_yh Ho$ Xÿgao ~oM _| ^mJ boZo Ho$ {bE na_oída Zo _wP na AZwJ«h {H$`m& BòmEb àmW©Zm ^dZ _| àmW©Zm H$aZo Ho$ ~mX Ohm§ Ohm§ na _¢ J`m na_oída H$s X`m H$mo _¢ XoI nm`m& _oao àmW©Zm OrdZ _| ^r ~hþV hr n[adV©Z Am`m h¡& ^{dî`ÛmUr àmW©Zm ^r H$aVm hÿ§& na_oída H$s AmdmO Am¡a ghr _mJ© H$mo AnZo öX` _|, _¢ AZw^d H$aVm hÿ§& ~mB~b H$mo _ZZ H$aVo g_` Jwá ~mVm| Ho$ gË` H$mo na_oída _wP na àJQ> H$aVm h¡& ^{dî`ÛmUr _§S>b Ho$ A§Xa na_oída Zo _wPo CR>mH$a Mbm`m& _¢ `o {dídmg H$aVm hÿ§& -E§WZr boZ§S> amOm, MoÞB© BòmEb àmW©Zm ^dZ _| H$s JB© àmW©ZmE§ Amn ^r 15 {XZ Ho$ {bE H$a gH$Vo h¢& AmnH$s BÀN>m hmo Vmo h_| B©_ob gilchrist.t@jesuscalls.org H$a| `m Bg \$moZ Zå~a +91 9500996470 na g§nH©$ H$a|& BòmEb H$s em§{V Ho$ {bE àmW©Zm H$aZo h_ AmnH$m ào_ go ñdmJV H$aVo h¢& `ê$ebo_ H$s em§{V H$m daXmZ _m§Jmo, Voao ào_r Hw$eb go ah|& (^OZ g§{hVm 122:6) ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 34


- ~hZ. ñQ>o„m {XZmH$aZ {Xgå~a ‘hrZm ewé hmoVo hr {ó¶m| Ho$ ‘Z ‘| ¶h AmVm h¡ {H$ ‘¢ AnZo ~ƒo H$mo {H$g Vah go H$nS>o Am¡a JhZo IarX H$a Xÿ§, Eogo {dMma AmVo h¢& {ddmh Ho$ ~mX nhbr ~ma ~S>m {XZ ‘ZmZodmbr nm[adm[aH$ {ó¶m§ gmoMVr h¢ {H$ ‘oao ‘mVm {nVm H¡$go ¶o IMm© ghZ H$a nmE§Jo, ‘¢ ³¶m| bS>H$s n¡Xm hþB© Bg Vah H$s qMVmE§ CgHo$ ‘Z ‘| ~Zr ahVr h¡& CÝh| n¡XmH$aZo dmbo ‘mVmE§ H$s doXZm H$mo XoIH$a ~hþV hr S>a bJVm h¡& Bg Vah Ho$ H$B© g‘ñ¶mE§ hmoZo na ^r ~S>o {XZ H$m ˶mohma Z ‘ZmZo dmbo H$moB© ^r Zht h¡& H$Om© boH$a {d{^Þ àH$ma H$s MrO| ~ZmH$a nS>mgo ‘| ~m§Q>H$a CÝh| ImH$a Iwe hmoVr h¢& bo{H$Z CZ MrOm| H$mo MIZo go nhbo ~mB~b Ho$ Hw$N> H$m¶© H$mo OmZZm Oê$ar h¡& ¶{X Amn Zo Bgo AÀN>r Vah go MI OmZo go AmnHo$ {dnarV e{º$¶m| go na‘oída H$m hmW AX²^wV ê$n go ~MmEJm& à’w${„V hmoH$a Bg ~S>o {XZ H$mo ‘ZmZo ‘| ‘mJ© Iwb OmEJm& “naIH$a Xo I mo , ¶hmo d m {H$VZm ^bm h¡&” ^OZ g§{hVm 34:8

Bgo {bIZodmbm ^OZH$ma XmD$X {OgZo na‘oída Ho$ ào‘ H$mo Am¡a ^br dñVwE§ H$mo ~MnZ go hr MIZo H$m AZw^d {H$¶m Wm& Bg{bE na‘oída Zo Cgo d¥ÕmdñWm ‘o§ AnZo hmW go CgH$s AJwdmB© H$s& (^OZ g§{hVm 37:25; 71:9,18) {à¶OZm|, Bg g§gma Ho$ OrdZ ‘| H$ï>, XþI, doXZm go ^am nS>m h¡& g‘ñ¶mAm| H$m hb {ZH$mbo {~Zm Io{XV ‘Z dmbo H$hVo h¡ {H$ Bg g§gma ‘| ‘oar ‘XX H$aZodmbm Am¡a ‘oam ghm¶H$ H$moB© ^r Zht h¡ {dbmn H$aVo h¢& hm§, Bg g§gma ‘| Or{dV ahZodmbo h‘ ha EH$ H$mo BZ AZw ^ dm| H$m gm‘Zm H$aHo$ OmZm h¡& XmD$X Eogo H$ï>m| Ho $ Ûmam hmo Z o Ho $ H$maU hr à^wAm| H$m à^w CgH$m ghm¶H$ h¡ ¶h g‘P J¶m& CgH$s g~ ^bmB¶m| H$mo MIH$a AmZpÝXV hþAm& Cg à^wAm| Ho$ à^w H$mo O~ h‘ ^r naIH$a XoI|Jo {Og Vah XmD$X Zo AnZm OrdZ Hw$ebVm go nyam {H$¶m Cgr Vah h‘ ^r H$a nmE§Jo& ¶{X h‘ Zo AnZo OrdZ ‘| na‘oída ¶rew H$s ^br dñVwAm| H$mo naIm Z hmoJm ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org

35

Vmo Bg ~S>o {XZ Ho$ g‘¶ ‘| CgH$s ^br dñVwAm| H$mo ‘ZZ H$aHo$ MI|Jo& ào‘ H$mo MI H$a XoI! “Omo ào_ na_oída h_ go aIVm h¡, dh Bggo àJQ> hþAm {H$ na_oída Zo AnZo EH$bm¡Vo nwÌ H$mo OJV _| ^oOm h¡ {H$ h_ CgHo$ Ûmam OrdZ nmE§&” (1 ¶yhÞm 4:9)

{ó¶m| ‘| XoIo OmZodmbm ‘w»¶ JwU ào‘ hmoZm Mm{hE& EH$ OdmZ bS>H$s O~ emXr H$aHo$ AnZo n{V Ho$ Ka OmVo g‘¶ dh ZB© n[apñW{V¶m| ‘| H$X‘ aIVr h¡& Cg n[adma ‘| AbJ Am¡a {d{^Þ àH$ma Ho$ JwUm| dmbo ZB© ‘{Zî¶m| H$mo XoIH$a nhbo JS>~S>r hmoJr BgH$m H$maU ¶h h¡ Bg n[adma Ho$ gXñ¶ ha EH$ H$mo AbJ AbJ JwU dmbo Am¡a AbJ g‘mO ‘| ahZodmbo hmoVo h¢& bo{H$Z na‘o í da H$s ‘XX go h‘mao A§ X a na‘oída Ho$ ào‘ H$mo MIZodmbo ha EH$ Ho$ gmW AbJ AbJ ào‘ {XIm H$a Cg n[adma ‘o§ ahZo go na‘oída H$s gƒr em§{V Am¡a ào‘ ~Zm ahoJm& Xÿgam| Ho$ ‘Z ‘| Am¡a H$moB© ~mV ^r hmo Vmo Cg n[adma ‘| AmB© ZB© XþbhZ Ho$ ‘Z ‘| ‘grh H$m ào‘ hmo Vmo AnZo ào‘ go CZHo$ ‘Z H$mo


OrV boVr h¡& naIH$a XoImo {H$ ¶hmodm ~hZm| ³¶m AmnH$m OrdZ ^r ^bm h¡& àH$me‘¶ h¡ ?Zht Vmo na‘oída H$s ‘¢ EH$ ‘m§ H$mo OmZVr hÿ§ {OgHo$ n[adma CnpñW{V ‘| IwX H$mo g‘{n©V H$a|& à^w Zo AX²^wV Jdmhr Xr& Cg ‘m§ Zo AnZr na‘oída Bg ‘mVm H$s Vah AmnH$mo à^w N>moQ>r C‘« ‘| emXr H$aHo$ Cg Hw$Qw>å~ ‘| Ho$ ào‘ H$m AZw^d MIZo XoJm& na‘oída nm§d aIm& AnZo n{V Ho$ gmW Am¡a VrZ H$s ‘{h‘m H$m VoO Amn na CX¶ hmoJm& ^mB© Wo& VrZm| Ho$ ñd^md AbJ AbJ AmnHo$ Ûmam AmnHo$ n[adma Am¡a g‘mO Wo& CZH$s npËZ¶m§ ^r AbJ AbJ ‘| na‘oída Ho$ ào‘ go ^anya hmoH$a ñd^md H$s Wr& O¡go {H$ ha EH$ n[adma àH$m{eV H$aoJm& ‘| bS>mB© PJS>o,{d^mOZ Am¡a Aem§{V hmo V r h¡ bo { H$Z {Og ‘m§ Ho $ A§ X a na‘oída H$m ào‘ hmo Vmo CZHo$ {bE dh ào‘ H$m nwb hmoJr& Cg n[adma ‘| CgZo Omo ‘grh Ho$ ào‘ H$mo MIm Wm Am¡a AnZr ^bmB© go CZHo$ gmW Mbr& AmO dh n[adma g‘mO ‘| EH$ Zm‘, na‘oída Ho$ ào‘ go ^am hþAm, g^r Ho$ {bE EH$ Jdmhr Ho$ ê$n ‘| h¡&

AmO AZo H $ Hw $ Qw > å~ ‘o § bS>mB© PJS>o {d^mOZ Am¡a H$B© àH$ma H$s g‘ñ¶mE§ CR>Vr h¡, bo{H$Z ‘grh H$m ào‘ EH$ AÀN>m ñd^md h¡ Omo ha EH$ Ho$ ‘Z ‘o ImgVm¡a go {ó¶m| Ho$ ‘Z ‘| CÊS>o b m J¶m hmo Vmo dmo n[adma AmZpÝXV Am¡a em§{Vnyd©H$ ahZodmbm n[adma hmoJm& “Cgr àH$ma Vwåhmam C{O`mbm _Zwî`m| Ho$ gm_Zo M_Ho$ {H$ do Vwåhmao ^bo H$m_m| H$mo XoIH$a Vwåhmao {nVm H$s, Omo ñdJ© _| h¡, ~S>mB© H$ao&” (‘Îmr 5:16) “CR>, àH$me_mZ hmo; Š`m|{H$ Voam àH$me Am J`m h¡, Am¡a `hmodm H$m VoO Voao D$na CX` hþAm h¡&” (¶em¶mh 60:1)

BZ dMZm| Ho$ Ûmam Cg n[adma H$s ‘m§ Ho$ OrdZ ‘| na‘oída H$s Á¶mo{V M‘H$s, CZHo$ ‘Z Ho$ A§Xa na‘oída H$m ào‘ nmE OmZo Ho$ H$maU nyam n[adma àH$m{eV hþAm&

em§{V H$mo naIH$a XoI! “dh h_mao g~ Šboem| _| em§{V XoVm h¡; Vm{H$ h_ Cg em§{V Ho$ H$maU Omo na_oída h_| XoVm h¡, CÝh| ^r em§{V Xo gH|$ Omo {H$gr àH$ma Ho$ Šboe _| hm|& Š`m|{H$ O¡go _grh Ho$ XþIm| _| h_ A{YH$ gh^mJr hmoVo h¢, d¡go hr h_ em§{V _| ^r _grh Ho$ Ûmam A{YH$ gh^mJr hmoVo h¢&” (2 Hw$[apÝW¶m| 1:4,5)

na‘oída Ho$ Ûmam Xr JB© em§{V go {ZamXa bmoJm| H$s ‘XX H$aZo, CÝh| {IbmZo, CÝh| em§{V {XbmH$a, Eogo ^bo H$m¶m] H$mo O~ h‘ H$aVo h¢ V~ ^br MrOm| Ho$ Ab§H$ma H$mo h‘ àmá H$a gH$Vo h¢& na‘oída Ho$ ào‘ Am¡a em§{V go ^anya EH$ ‘m§ Wr& CgHo$ nmg H$B© bS>{H$¶m§ AmH$a AnZo ‘Z Ho $ ~mo P Am¡ a H$ï>m|,XþIm| Am¡a H${‘¶m| H$mo ~mobVr Wr& O~ dh ‘m§ CZHo$ ~mao ‘| gwZVr Vmo dh ~hþV hr ~moP Ho$ gmW CZHo$ {bE àmW©Zm H$aVr Wr Am¡a {OVZm hmo gHo$ CZH$s ‘XX H$aVr Wr& BZ ^bo H$m¶m] H$mo CZH$s ~oQ>r XoIVr Wr& CgZo AnZo ‘m§ H$s Amoa XoIH$a H$hm, ‘m§, Amn Vmo CZ g^r bmoJm| Ho$ {bE àmW©Zm H$aVr h¢ Omo AmnHo$ nmg AmVr h¡& AmnZo Omo AnZo ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org

36

{bE Hw$N> ^r IarXm h¡ dmo CÝh| Xo XoVr h¢ Eogm Amn ³¶m| H$aVr h¢? V~ dh H$hVr Zr{VdMZ 19:17 ~mB~b H$m dMZ H$hVr {H$ O~ ‘¢ Jar~m| H$mo Omo ‘¢ Xo gH$Vr hÿ§ XoH$a CÝh| em§{V XoVr hÿ§ Vmo na‘oída àgÞ hmoVm h¡& dh BZ ^bo H$m¶m] H$mo ñdJ© ‘| {bI N>moS>oJm& h‘| ^r Bg g§gma ‘| Amerf XoJm&O~ VwPo ^r EH$ n[adma H$mo MbmZo H$s n[apñW{V AmE Vmo Eogo ^bo H$m‘m| H$mo H$aHo$ bmoJm| H$mo em§{V XoZm h¡& Cg bS>H$s Zo AnZr ‘m§ H$s H$hr hþB© ~mVm| H$mo AnZo ‘Z ‘| aIm& Hw$N> df© ~rV JE CgH$s ^r emXr hmo JB© AnZo n{V Am¡a ~ƒm| Ho$ gmW ahVo hþE O¡go CgH$s ‘m§ Zo {H$¶m Cgr Vah Cg Zo ^r CZ ^bo H$m¶m] H$mo H$aZm Amaå^ {H$¶m& Cg ‘m§ H$m OrdZ Bg ~oQ>r H$mo ^bo H$m¶© H$aZo Ho$ {bE CËgm{hV {H$¶m& dh AnZo ‘m§ H$s Vah Xÿgam| H$mo em§{V XoZodmbr, ‘XX H$aZodmbr ór ~ZH$a OrdZ {~Vm¶m& Bg{bE na‘oída Zo Cg ~oQ>r H$moCgHo$ nm[adm[aH$ OrdZ Am¡a g‘mO ‘| Amerf {X¶m& hm§, O~ h‘ Xÿgam| Ho$ XþIm| Ho$ g‘¶ CZHo$ {bE na‘oída go àmW©Zm H$a|Jo,XþIr bmoJm| H$mo na‘oída Ho$ dMZ H$mo ~mobH$a CÝh| em§{V XoH$a, CZH$s ‘XX H$aHo$ Am¡a CZHo$ gmW AÀN>m ì¶dhma H$aHo$ X¶m H$aHo $ Eo g o ^bo H$m¶m] H$mo H$aZm bS>{H$¶m| H$mo hmoZm Mm{hE&

ào‘ H$mo nmZo dmbo AmnHo$ ~ƒo AmnH$mo XoIVo h¢& AmnH$m OrdZ CZHo$ EH$ CXmhaU hmoZo go AmnH$m OrdZ Ab§H¥$V hmoJm& Amn AnZo ~ƒm| Ho$ Ûmam AmXa nmE§Jo& ¶h Ab§H¥$V n[adma ‘o§ nrT>r nrT>r ~Zr ahoJr& Bg{bE h‘ ha EH$ H$mo Jar~m| na X¶m H$aZr Mm{hE, na‘o í da go {dZVr H$aZr


Mm{hE, na‘oída Ho$ ‘mJ© na MbH$a CgHo$ ào‘ H$mo MIH$a AZoH$m| H$mo em§{V XoZo dmbo ~ZZo na dh h‘mar g^r {dn{Îm¶m| go AnZr em§{V H$mo Am¡a ^r MIZo XoJm Am¡a H$B© n[admam| H$mo em§{V XoZo ‘| h‘| ‘XX H$aoJm& d§e na d§e h‘ Amer{fV hm|Jo& ^bmB¶m| H$mo naIH$a XoI! “OdmZ qghm| H$mo Vmo KQ>r hmo V r Am¡a do ^yIo ^r ah OmVo h¢, naÝVw `hmodm Ho$ Imo{O`m| H$mo {Hgr ^br dñVw H$s KQ>r Z hmoJr&” (^OZ g§{hVm 34:10)

“Amhm, Voar ^bmB© Š`m hr ~S>r h¡ Omo Vy Zo AnZo S>ad¡`m| Ho$ {bE aI N>moS>r h¡, Am¡a eaUmJVm| Ho$ {bE _Zwî`m| Ho$ gm_Zo àJQ> ^r H$s h¡&” (^OZ g§{hVm 31:19)

na‘o í da H$mo A{YH$ go A{YH$ ImoOH$a CgH$s godH$mB© H$mo gƒmB© go H$aZodmbr EH$ ~hZ H$s EH$ AmË‘ H$hmZr Am¡a OrdZr H$mo ‘¢ Zo nT>m& O~ do godH$mB© H$aVr Wt, V~ na‘oída Zo AnZo gm‘W© , n{dÌ AmË‘m go ~hþ V m¶V go ^aH$a CÝh| A{YH$ go A{YH$ Cn¶moJ {H$¶m& EH$ ~ma O~ do na‘oída H$m g§Xoe XoZo Ho$ {bE ‘§M na CR>r V~ AmJo H$s n§{º$¶m| Ho$ nrN>o ~¡R>Zo dmbo, Hw${g©¶m| ‘| ~¡R>r Hw$N> {ó¶m§ AnZr Hw$a{g¶m| go ZrMo {Ja, amoH$a àmW© Z m H$aVo Xo I H$a CÝh| AmíM¶© hþAm& dmo gm‘W© Yrao Yrao dhm§ na ~¡R>r ^rS> na CVaZo bJr& ~mha go OmZo dmbo bmoJm| Zo O~ ¶o AmdmO gwZr Vmo do Xm¡S>H$a A§Xa AmE {H$ Hw$N> ‘XX H$a gHo$& do ^r na‘oída H$s AmË‘m go

ñne© {H$E JE Am¡a do ^r ZrMo {Ja nS>o Am¡ a Cgr Vah àmW© Z m H$aZo bJo & A§ V ‘| Cg ~hZ Zo g§ X o e Zht {X¶m bo { H$Z àmW©Zm H$aHo$ Mbr JB© &

na‘o í da Ho $ gm‘W© H$mo ^any a r go nmZo dmbr Cg ~hZ H$m OrdZ H$m A§V ~hþV AX²^wV Wm& O~ CgHo$ àmU {ZH$b aho Wo V~ bmoJm| Zo CgHo$ Mo h ao na AMmZH$ {Xì¶ Á¶mo { V M‘H$s, Xo I m & CgH$m gmam eara àH$me‘¶ hmo J¶m& Ohm§ na do boQ>r Wt dh H$‘am ^r àH$me‘¶ hmo J¶m& O~ àH$me Jm¶~ hþAm V~ CZH$m àmU ^r Mbm J¶m& hm§, na‘oída Ho$ ào‘ H$mo MIH$a Cggo em§ { V nmH$a gM‘w M Cgo ImoOZo dmbo ^º$m| H$m OrdZ ~hþV hr AX²^wV Wm& na‘oída Zo IwX hr CZHo$ hmWm| Ho$ g^r H$m¶m] go ^bmB© H$s ¶h h‘ ~mB~b ‘| nT>Vo h¢& AmO ^r ¶{X h‘ CZH$s Vah Imo O H$a, Cgo naIZo d mbo bmo J m| H$mo dh AnZr ^bmB© CÝh| {XImVm h¡& “àmMrZH$mb hr go VwPo N>moS> H$moB© Eo g m na_o í da Z Vmo H$^r Xo I m J`m Am¡a Z H$mZ go CgH$s MMm© gw Z r JB© Omo AnZr ~mQ> OmohZodmbm| Ho$ {bE H$m_ H$ao&” (¶em¶mh 64:4)

Bg dMZ Ho AZw g ma gM‘w M Cgo ImoOZodmbo ^bo H$m¶m] H$mo H$aZodmbo H$mo Am¡a ~S>o ^bo H$m¶m] H$mo H$aZodmbm| goo na‘oída àgÞ hmoVm h¡& ‘wPo EH$ ~hZ Ho$ ~mao ‘| ‘mby‘ h¡ Omo {H$gr H$mo H$ï> hmo Vmo VwaV§ CgHo$ nmg OmH$a Amdí¶H$ ‘XX H$aVr h¡& Ho$db ¶hr Zht ¶{X H$moB© ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org

37

AñnVmb ‘| ~r‘ma nS>m hmo Vmo dhm§ na ^r Cgo h‘ XoI gH$Vo h¢& H$ï> H$s pñW{V ‘| ahZodmbo bmoJm| Ho$ Kam| ‘| ^r Cgo XoI gH$Vo h¢& AnZr gr‘m Ho$ ~mha n¡go IM© H$aVr Wr& AMmZH$ dh ~hZ {~ñVa na ~r‘ma nS> JB©& Cg g‘¶ Bg ~hZ H$mo XoIZo H$moB© ^r Zht Am¶m& CZHo$ ~ƒo ^r {dXoe ahVo Wo& Bg Vah go AHo$br VZhmB© pñW{V ‘| {OZH$mo CgZo ‘XX H$s CÝhm|Zo O~ Bg ~hZ Ho$ ~mao ‘| gwZm ha EH$ AmH$a ñdgodr ~ZH$a CZH$s ‘XX H$aZo AmE& BgH$m H$maU ¶h h¡ {H$ O~ dh ñdñW Wr, Xÿgao bmoJm| Ho$ H$ï>mo, Am¡a Xþ˜m| ‘| ahZo dmbo bmoJm| H$mo AnZm à{V’$b nmZo H$s BÀN>m aIo {~Zm ^bo H$m¶© {H$E& Cg ^bo H$m¶m] H$mo H$aZo H$m H$maU ¶h h¡ {H$ CgZo na‘oída H$mo naIm Omo ^bm h¡&

‘oao {à¶OZmo§ Amn ^r, ‘oam n{V ‘oao ~ƒo H$hH$a, EH$ qnOS>o ‘| Z ah H$a, Xÿgam| H$s Amdí¶H$Vm H$mo OmZH$a, CZH$s Omo ‘XX H$s Om gH$Vr h¡,Amn AnZr h¡{g¶V Ho$ AZwgma ‘XX H$a|& ¶{X Amn CZH$s Hw$N> ‘XX H$a gH$Vo h¢, H$a|Jo Vmo na‘oída H$m ào‘ AmnHo$ A§Xa ^aoJm& {ච~hZm|, na‘oída Zo Omo h‘| {X¶m h¡, Am¡a ^r CgHo$ ào‘ H$mo MIH$a, g§gma Ho$ ³boe H$mo ~S>m Zht g‘PH$a CgH$s em§{V nmH$a gƒmB© go O~ h‘ Cgo ImoOVo h¢ Vmo dh AnZr Xr hþB© ^bmB© H$mo n[anyU©Vm go nmH$a AZw^d H$a gH$Vo h¢& CgHo$ n{dÌ ~wbmhQ> ‘| ÑT>Vm go IS>o ah|Jo Am¡a CgHo$ {bE AnZm OrdZ {~VmE§Jo& na‘oída hr Bg ‘grh Ho$ OÝ‘ Ho$ {XZ ‘| AnZr ZB© H¥$nm go ^aH$a AnZr ^bmB© H$mo h‘| MIZo XoJm& ✦


22 A³Qy>~a 2016 H$mo gw~h 10:30 ~Oo H$mod¡ {Pbo go Am¡a H$B© eham| go EñVoa àmW©Zm g‘yh Ho$ AJwdm| Ho$ {bE H$mod¡ ¶rew ~wbmVm h¡ àmW©Zm ^dZ ‘| ¶o g^m na‘oída H$s H¥$nm go ~hþV hr {deof ê$n go Am¶mo{OV H$s JB© & Bg‘| 87 g‘yhm| go 624 bmoJ ~hþV hr ߶mg Am¡a CËgmh go AmE Bgo XoIH$a h‘mar Am§Im| H$mo AmíM¶© hþAm& {deofê$n go ZE Am¶mo{OV Oy{Z¶a EñVoa àmW©Zm g‘yh Ho$ ~ƒo VrZ K§Q>o VH$ ~hþV hr ào‘ Am¡a ߶mg go ~¡R>r Wr Bgo XoIH$a ~hþV hr AmZÝX àmá hþAm& Cgr Vah go ¶wdm bS>{H$¶m§ EñVoa àmW©Zm g‘yh Ho$ gXñ¶ {deof Vm¡a go H$méʶm go AmE hþE ¶wdm bS>{H$¶m§ ~hþV hr XrZVm Am¡a ~moP Ho$ gmW Am{Iar VH$ H$B© VarHo$ go ‘XX H$s Bgo XoIH$a ~hþV hr AmZpÝXV hþE& EñVoa àmW©Zm g‘yh H$s ~hZ|, EñVoa àmW©Zm g‘yhm| H$mo ’¡$bmZo Ho$ ~mao ‘| Jdm{h¶m§ Xr& Zhoå¶mh Zo O¡go ¶ê$ebo‘ H$s ehanZmh H$mo {Og Vah go IS>m {H$¶m Cgr Vah go n{dÌ AmË‘m H$s ‘XX go h‘ ^r EñVoa àmW©Zm g‘yh H$s AJwdm bS>{H$¶m| Ho$ OrdZm| H$m {H$g Vah go ~Zm¶m OmE, BgHo$ ~mao ‘| {ච~hZ ñQ>o„m {XZmH$aZ Zo {XE JE g§Xoe go g^r bmoJm| H$mo CËgm{hV {H$¶m& Am¡a g^r Ho$ {bE EH$ Amerf ^r Wm& àmW©Zm H$aVo g‘¶ n{dÌ AmË‘m ha EH$ na CVa Z¶m A{^foH$ {X¶m& AZoH$ ~hZm| Zo na‘oída H$s godH$mB© Am¡a ^r d¡am½¶ go H$aZo Ho$ {bE IwX H$mo g‘{n©V {H$¶m& Bg g‘yhm| Ho$ g^r Am¶moOZ Ho$ {bE àmW©Zm ^dZ Ho$ ‘oZoOa Oo’«$s H$mo Am¡a H$mod¡ àmW©Zm ^dZ H$mo MbmZodmbo lr‘mZ Am¡a lr‘Vr OmZ H$mo, ^mB© A{Ze, ~hZ hopßg~m, {H«$pñQ>Zmb, ~hZ âbmoa|g {W¶moS>a, AZoH$ àmW©Zm ¶moÕmAm|, g^m H$s Oê$aVm| H$mo nyam H$aZo dmbo {à¶m| H$mo h‘ YݶdmX Am¡a ào‘ {XImVo h¢& na‘oída Amn g~ H$mo ~hþVm¶V H$s Amerf XoJm& gmar ‘{h‘m, AmXa Am¡a ñVw{V à^w ¶rew ‘grh H$mo {‘bo& C{MV `w{º$; AmpË_H$ _Þm!

{nN>bo _hrZo _oao g_yh _| {Hgr ^r ~hZ Zo àmW©Zm _| ^mJ Zht {b`m& Bg{bE _oam _Z ~hþV Io{XV Wm& 22 AŠQy>~a 2016 H$mo H$moìd¡ _| EñVoa gå_obZ g^m _| ^mJ boZo go nhbo _¢ Zo na_oída go àmW©Zm H$s {H$ dh _wPo g§Xoe, `w{º$, àmW©Zm _| AJwdmB© H$ao `h H$hH$a Ka go {ZH$br& g^m Ho$ ewé go A§V VH$ na_oída Zo ~hZ ñQ>o„m {XZmH$aZ Ho$ Ûmam AmpË_H$ CÞ{V Ho$ {bE `w{º$ Am¡a AmpË_H$ _Þm {X`m& na_oída Zo _wP go Am§Q>r Ho$ Ûmam ~mV H$s Am¡a _wPo CËgm{hV {H$`m& _¢ Omo Io{XV _Z go AmB© Wr _wPo `hm§ AmpË_H$ CÞ{V {_br& na_oída H$s _{h_m hmo& -n{dÌm, gob_

¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org

38


AmpË_H$ AZw^d! _¢ AnZo joÌ Ho$ EñVoa àmW©Zm g_yh H$s AJwdm hÿ§& EñVoa àmW©Zm g_yh Ho$ àmW©Zm q~Xþ Am¡a à{Vkm dMZ, h_mao g_yh H$mo gmhg {XbmVo h¢& àmW©Zm H$aVo g_` n{dÌ AmË_m ha EH$ gXñ` na gm_Wu ê$n go CVam& ~hZ O`lr H$mo 19 d| àmW© Z m q~Xþ H$s à{Vkm dMZ na àmW©Zm H$aVo g_` AmJ ObZo H$m AZw^d nm`m BgHo$ Abmdm Bg ~hZ H$mo na_oída H$s CnpñW{V H$mo A{YH$m{YH$ nm`m& ~hZ gwZm_r Zo ñdJ©bmoH$ H$mo IwbVo Am¡a na_oída H$mo qghmgZ na amÁ` H$aVo hþE Xe©Z _| XoIm& ~hZ a{_bm, _rZm, q~Xÿ Am¡a Á`moVå_m Zo A{¾ A{^foH$ nm`m& ~hZ Z`Zm Zo à^w `rew H$s Á`mo { V H$mo Xo I m& ~hZ Oo{Z\$a Zo AÝ` ^mfm ~mobZo H$m daXmZ nm`m& Bg àH$ma na_oída Zo h_mao g_yh _| gm_Wu ê$n go H$m`© {H$E& H$B© ~hZm| Zo AmpË_H$ {Xì` AZw^dm| H$mo nm`m& na_oída H$s ñVw{V hmo& -a{OZr ^mdoe _oH$dmZ, JwOamV {d^mOZ H$mo ~XbH$a EH$ _Z {H$`m h_mao g_yh H$s ~hZ Cfm Ho$ n{V Xþ~¡ _| H$m_ H$aVo Wo, do dmng Am JE& CgHo$ n{V Zo CgHo$ gmW EH$ df© VH$ H$moB© ^r ~mVMrV `m g§~§Y Zht aIm& h_mao EñVoa àmW©Zm g_yh Zo BH$Æ>o {_bH$a EH$ _Z go àmW©Zm H$s Am¡a ~hZ ñQ>o„m {XZmH$aZ H$mo ^r àmW©Zm

{Zdo X Z ^o O m& CÝhm| Z o ^r àmW© Z m H$aZo Ho$ ~mX `yhÞm 14:27 H$m dMZ ^oOm& na_oída Zo àmW©Zm gwZr A~ `o n{V Am¡ a nËZr AmZÝXny d © H $ AnZm OrdZ EH$ gmW {~Vm aho h¢& na_oída H$s _{h_m hmo& -dr.em§{V, D$Q>r nm[adm[aH$ OrdZ H$mo ~ZmZodmbm na_oída! h_mao EñVoa àmW©Zm g_yh H$s ~hZ Oog{_Z, Omo AnZo n{V go AbJ ahVr Wr& CgHo$ {\$a go n[adma ~gmZo Ho$ {bE h_ EñVoa ~hZm| Zo ~moP Ho$ gmW àmW©Zm H$s& h_ Zo ~hZ ñQ>o„m {XZmH$aZ H$mo ^r àmW©Zm {ZdoXZ ^oOm& CÝhm|Zo ^r àmW©Zm H$aHo$ ^OZ g§{hVm 122:7 H$m dMZ ^oOm& Cg dMZ H$mo h_ Zo Ymdo Ho$ gmW àmW©Zm H$s& na_oída Zo àmW©Zm gwZr Am¡a A~ CgZo {\$a go AnZo n{V Am¡a ~ƒm| Ho$ gmW AnZm nm[adm[aH$ OrdZ ewé H$a {X`m h¡& à^wAm| Ho$ na_oída H$mo bmIm| YÝ`dmX& àmW©Zm H$aZodmbr ~hZm| H$mo ^r YÝ`dmX& -ndw{bZ OmoÝg, VwVwH$moS>r ajm H$aZodmbm na_oída _¢ EñVoa àmW©Zm g_yh H$s AJwdm hÿ§& _¢ H$í_ra _| ahVr hÿ§& hmb hr _|, H$e_ra _| qhgmOZH$ AmH«$_U hmoZo Ho$ H$maU nËWa \¢$Ho$ JE Cggo h_mao Ka Ho$ H$m§M H$s {IS>{H$`m§ Qy>Q> JB© bo{H$Z na_oída Zo {H$gr H$mo ^r MmoQ> nhþ§MmZo Z Xr Am¡a ha EH$ H$s AX²^wV ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org

39

ê$n go ajm H$s& BgH$m H$maU EñVoa àmW©Zm g_yh H$s àmW©Zm H$s dOh go hþAm& hm{Z go ~MmZo dmbo na_oída H$s ñVw{V hmo& -ê$IgmZm [aH${MZ, lrZJa, Oå_y Ed§ H$e_ra 24 df© Ho$ eam~ Ho$ ~§YZ go Nw>Q>H$mam! _¢ AnZo joÌ Ho$ EñVoa àmW©Zm g_yh H$s AJwdm hÿ§& h_mao g_yh H$s ~hZ em§{V gw^m Ho$ n{V H$mo 24 df© go eam~ nrZo H$s ~war AmXV Wr& {OgHo$ H$maU `h ~hZ ~hþV hr XþIr Am¡a H$ï> H$m AZw^d H$a ahr Wr& h_ Zo CZHo$ eam~ nrZo H$s AmXV go Nw>Q>H$mam nmH$a n[ad{V©V hmoH$a à^w `rew H$mo AnZm CÕmaH$Îmm© ~ZmZo Ho$ {bE h_ EñVoa àmW©Zm g_yh H$s ~hZm| Zo ~S>o ~moP go àmW©Zm H$s& na_oída Zo àmW©Zm gwZr Am¡a CÝh| eam~ nrZo H$s AmXV go n[anyU©Vm go Nw>Q>H$mam {X`m& na_oída H$s _{h_m hmo& -{à{OVm am`, {g{¸$_ _hÎdnyU© AX²^wV H$m_! h_mao g_yh H$s ~hZ à{V_m H$s emXr Ho$ 7 df© {~VZo Ho$ ~mX ^r H$moB© ~ƒo H$s Amerf Z Wr& CgZo ~hþV qZXm Am¡a An_mZm| H$mo ghm& EñVoa àmW©Zm g_yh H$s Bg ~hZ H$s àmW©Zm gwZH$a na_oída Zo AX²^wV H$m_ {H$`m Am¡a Cgo EH$ gw§Xa ~ƒo H$s Amerf XoH$a CÝh| àgÞ {H$`m& _oao n{V _Yw_oh H$s B§OojZ bJmH$a amV H$mo gmo JE& _¢ h_oem H$s Vah gw~


8:30 ~Oo go 10 ~Oo VH$ `rew ~wbmVm h¡ àmW©Zm ^dZ OmH$a àmW©Zm H$aHo$ AmB©& _oao n{V Omo amV H$mo gmoE Wo A~ VH$ Zht CR>o Wo& CZHo$ _w§h go PmJ ~h ahm Wm Am¡a hmW Am¡a n¡a ^r Zht {hb aho Wo& _¢ Zo CZHo$ {bE àmW©Zm H$s Am¡a CÝh| AñnVmb bo JB©& na_oída Zo CÝh| 10 {_ZQ> _| gmYmaU ê$n go CR>Zo Ho$ {bE AZw J « h {H$`m& Bg AX² ^ w V M_ËH$ma H$m H$maU EñVo a àmW© Z m g_yh _| H$s JB© àmW©Zm h¡& na_oída H$s _{h_m hmo& -_ohéZrgm ImZ, nwUm AX²^wV M_ËH$ma! _¢ AnZo joÌ _| EñVoa àmW©Zm g_yh MbmVr hÿ§& _¢ Zo EñVoa àmW©Zm H$m EH$ Z`m g_yh ewé {H$`m& Cg g_yh H$s AJwdo Ho$ Xmo ~ƒo O~ ñHy$b Om aho Wo V~ VoOr go AmVr hþB© _moQ>aJmS>r N>moQ>o ~oQ>o go Q>H$amB© dh CN>bH$a Xÿa {Jam&

O~ Cgo AñnVmb bo Om`m J`m V~ dh ~ohmoe Wm& Cg ~hZ Zo _wPo AnZo ~oQ>o H$s hmbV H$hr Am¡a àmW©Zm Ho$ {bE H$hm& _¢ Zo ^r Vwa§V CgHo$ {bE àmW©Zm H$s Am¡a D$Q>r Ho$ Abmdm MoÞB© Ho$ àmW©Zm ^dZm| go g§nH©$ {H$`m Am¡a CgHo $ OrdZ Ho $ {bE Am§ g w A m| go àmW©Zm H$amB©& na_oída Zo àmW©Zm gwZr Am¡a {ga go Omo bhÿ ~h ahm Wm, dmo ~§X hmo J`m&S>m°³Q>a Ho$ Ûmam aº$ Yã~m| H$mo M§ J m H$aZo H$m AZw J « h {H$¶m& A~ Am§I| ImobZo Ho$ {bE Xmo {XZ bJ|Jo ¶{X Am§I| Iwbr Vmo ^r dh ~mobZo _| Ag‘W© hmoJm, Eogm S>m°³Q>am| Zo H$hm& ‘¢ Zo EñVo a àmW© Z m g‘y h Ho $ gXñ¶m| H$mo ~w b mH$a Am§ g w A m| Am¡ a ~moP Ho$ gmW àmW©Zm H$s {H$ Xmo {XZ Ho$ ~mX Zht A^r Bgr dº$ na_oída AnZr gm‘W© ^oO|& ~oQ>o H$mo ñ‘aU e{º$ Xo Am¡a Omo Zht ~mob ahm dmo ~mobo

Eogm h‘ Zo ~hþV hr d¡am½¶ go àmW©Zm H$s& h‘ Hy$Zya go H$mod¡ AñnVmb ‘| ~oQ>o Ho$ {bE àmW©Zm H$aZo JE, na‘o í da Zo AX² ^ w V H$m‘ H$aHo $ Cg na gm‘W© CVmam& Am§ I | Imo b H$a Xo I r& S>m° ³ Q>a Am¡ a bmo J m| H$mo ~hþ V hr AmíM¶© hþ A m& AnZo ‘mVm {nVm H$mo ~w b mH$a ~mV H$aZo H$m AZw J « h {X¶m& CgHo$ ~mX S>m°³Q>a Zo H$hm {H$ ~mobZo ‘| Hw$N> {XZ bJ|Jo ¶{X ~mobZo ^r bJo Vmo hH$bmEJm& h‘ Zo {’$a go ~moP Ho$ gmW àmW© Z m H$s& {H$VZm AmíM¶©, dh CR>H$a ~¡R>m, {nVm go H$hm {H$ ‘oao {bE n’$ ³¶m| Zht bmE Eogm CgZo ñnï>Vm go ~mV H$s Bg Vah go na‘o í da Zo AX² ^ w V H$m‘ {H$¶m& ‘oao ~oQ>o H$mo OrdZ XoZodmbo na‘o í da H$mo bmIm| YݶdmX& h‘ gmar ‘{h‘m na‘oída H$mo XoVo h¢& -nmb ‘Zr Eogm{¶Z, Hy$Zya

`wdm EñVoa àmW©Zm g_yh _| na_oída H$m gm_W©...

AmpË_H$ CÞ{V

_¢ `wdm EñVoa àmW©Zm g_yh H$s EH$ AJwdm hÿ§& `wdm EñVoa àmW©Zm g_yh Ho$ ha EH$ àmW©Zm q~Xþ ~hþV hr AX²^wV Am¡a AmíM`©OZH$ hmoVo h¢& {OZH$s dOh go h_mao OrdZ _| n[adV©Z AmVm h¡& _oao Am¡a h_mao `wdm EñVoa g_yh H$s ~hZm| Ho$ OrdZ _| ~hþV hr ~Xbmd AmE h¢& na_oída H$m dMZ h_| AbJ AbJ ê$n go ha EH$ go ~mV| H$aVm h¡& h_ ha EH$ na_oída Ho$ {bE gƒmB© go OrdZ {~VmZo Ho$ {bE AmpË_H$ ê$n go ~T> aho h¢& `h g_yh h_mao {bE ~hþV hr Amerf h¡& na_oída H$s _{h_m hmo& -S>r. hoÞm J«og, ~obJm§d, H$Zm©Q>H$m ‘oar {ච~hZm|,Cgr Ho$ AZwgma ¶{X à^w H$s AmË‘m AmnH$mo AnZo joÌ ‘| ¶m AnZo Ka ¶m hmñQ>ob ‘| EñVoa àmW©Zm g‘yh ¶m ¶wdm EñVoa àmW©Zm g‘yh H$mo ewé H$aZo Ho$ {bE CËgm{hV H$ao {Oggo {H$ bmoJ Amer{fV Am¡a OmJ¥V hmo,H¥$n¶m AmJo AmE§& nVm: ~hZ.ñQ>o„m {XZmH$aZ (EñVoa àmW©Zm g‘yh) 16, S>m° S>r Or Eg {XZmH$aZ amoS>, MoÞB© -600 028. B©‘ob: stella@jesuscalls.org {ච~hZm|, àmW©Zm g‘yh ‘| Omo àmW©Zm H$aVo h¢, do ha EH$ àmW©Zm q~XþAm| Ho$ {bE ~moP Ho$ gmW àmW©Zm H$a| Am¡a ÑT>Vm Am¡a ¶ËZ go AmË‘m ‘| à{Vkm dMZ H$mo Wm‘o ah| Vmo à^w AmnHo$ {bE EH$ M‘ËH$ma H$aoJm& dh AmnH$mo Amerf ^r XoJm& ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org

40


“{Og àH$ma ‘mVm AnZo nwÌ H$mo em§{V XoVr h¡, d¡go hr _¢ ^r Vwåh| em§{V Xÿ§Jm; Vw_ H$mo `ê$ebo_ hr _| em§{V {_boJr&” ¶em¶mh 66:13 ‘oar {ච~hZm|, D$na M{M©V dMZ H$mo H«y${gV EH$ Mmoa Zo Cgo XoIm Am¡a H$hm, Z¶m ‘Zwî¶ ~Zr ¶h h‘ ~mB~b ‘| nT>Vo nT>Vo g‘¶ ³¶m AmnH$m ‘Z à’w${„V hmo ahm h¡ {H$ Zht? ‘wPo em§{V XoZodmbm Bg g§gma ‘| H$moB© Zht h¡, ‘¢ qMVm H$a ahr Wr& Bg àH$meZ Ho$ Ûmam Bg dMZ H$mo nT>Vo g‘¶ na‘oída Zo ‘wP go ~mV H$s& Bg dMZ Ho$ Ûmam ‘oao öX¶ ‘| {H$VZr em§{V AmB© h¡& hm§, Bg g§gma Ho$ H$B© H$m¶m] Ho$ H$maU ‘oam öX¶ XþIr Wm bo{H$Z AmO Bg dMZ Ho$ AZwgma na‘oída Zo ‘wP go ~mV H$s & ‘oam ào‘r na‘oída ‘oao gmW ahH$a, EH$ ‘m§ H$s Vah em§{V XoZodmbm ‘wPo ^r em§{V XoJm ¶h {dídmg ‘oao A§Xa OJm& ³¶m Amn Eogm H$hVo h¢ {H$ A~ ‘¢ {H$gr ^r ~mV H$s qMVm Zht H$ê§$Jr? Bg AZw^d H$mo A^r Amn nm gH$Vo h¢& na‘oída AmnHo$ nmg ahH$a {H$Z {H$Z ~mVm| ‘| AmnH$mo em§{V XoJm ¶h h‘ ‘ZZ H$a|Jo& ¶rew H$m H$bdar ào‘ h‘mao OrdZ ‘| {H$VZo ^r ~wao JwU hmoVo h¢ O¡go K‘ÊS>, B©î¶m©, ObZ, {damoY Eogo H$hVo OmE§Jo Vmo ³¶m Bg‘| e¡VmZ Ho$ JwU Zht h¡ ³¶m? BZ go Nw>Q>H$mam nmZo H$m ³¶m H$moB© ^r amñVm Zht h¡? H$bdar Ho$ H«y$g na O~ ¶rew XþI Ho$ gmW bQ>H$ ahm Wm V~ CgHo$ gmW

byH$m 23:42 Bg Vah go {dZVr H$s& ¶rew CZ XþIm| Ho$ ~rM ^r ào‘ go ^am hþAm, X¶m go ^am hþAm, CgHo$ nmnm| H$mo j‘m H$aVm hþAm, CgZo Cggo ~S>o ào‘ go H$hm, AmO hr Vy ‘oao gmW ñdJ©bmoH$ ‘| hmoJm& ¶hr Vmo H$bdar H$m ào‘ h¡& AnZo ^¶§H$a XþI Ho$ ~rM ‘| CgZo AnZr doXZm na ܶmZ Z XoH$a, ‘oao ~oQ>o Zo Omo nyao ‘Z go XrZ ~ZH$a, nmn go j‘mnZ ‘m§JH$a ‘oao {bE {dZVr H$a ahm h¡& Eogo bmoJm| H$mo ‘¢ CÕma XoZo Ho$ {bE Eogo XþIm| H$mo ghH$a CgZo Omo H$bdar H«y$g na ào‘ nm¶m Cg ào‘ H$mo Mmoa na CÊS>obm& {ච~hZmo§ AnZo OrdZm| H$mo Oam Om§Mo& g§gma H$s A{^bmfm, BÀN>m, K‘ÊS> Am¡a H$B© ~wao JwU ³¶m AmnHo$ A§Xa h¢? Eogm h¡ Vmo Amn ^r Cg Hw$H$‘u H$s Vah H$h| {H$ ho na‘oída ‘oam ^r CÕma H$a| AnZo H$bdar bhÿ go ‘wPo ewÕ H$a|, ‘wPo Z¶m OrdZ X| CgHo$ MaUm| ‘| AmH$a {dZVr H$a| & Cgr g‘¶ na‘oída H$m CÕma Amn na CVaoJm& CgH$m ào‘ AmnH$mo ewÕ H$aoJm Am¡a AnmH$mo ZB© g¥{ï> ~ZmEJm& nm{nZr ór Bgr Vah go na‘oída Ho$ nmg AmH$a CgH$m ào‘ nmH$a EH$ ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org

41

h¢& byH$m 7:37-50 O³H$B© Zm‘ H$m EH$ ì¶{º$ Omo ~S>m nmnr Wm& CgZo ¶rew H$mo ~S>o ߶mg go ImoOZo Ho$ H$maU ¶rew CgHo$ Ka OmH$a CgHo$ n[adma H$mo CÕma {X¶m& Cgr Vah go H«$y a emD$b na‘oída Ho$ {damoY ‘| ~wao H$m‘ H$aVm Am¶m& O~ dh na‘oída Ho$ {damoY ‘| ¶moOZm ~Zm ahm Wm& à^w ¶rew ‘grh grYo CgHo$ nmg AmH$a Cggo {‘bH$a CgH$m OrdZ CbQ>m nwbQ>m H$aHo$ CÕma go A§bH¥${V H$aHo$ emD$b H$mo godH$ nm¡bgw ‘| ~Xb S>mbm& Bg {Xì¶ ào‘ go ^anya CÕma Ho$ ‘mJ© na EH$ ‘m§ Ho$ ào‘ Ho$ O¡gm H$bdar ào‘ H$mo ‘m§JZodmbo H$mo XoVm h¡ ³¶m|{Hµ $ H$moB© ^r Zï> Z hmo, e¡VmZ Ho$ Jwbm‘ ~ZH$a ahZm na‘oída H$mo A{චh¡& H$B© bmoJ nmadm[aH$ ¶m emar[aH$ XþIm| go AnZo OrdZ go Z’$aV H$a aho h¢ ³¶m? Amn AnZm OrdZ Bg Vah go ì¶VrV H$a aho h¢ ³¶m? CgZo AnZo EH$bm¡Vo nwÌ H$s ‘¥Ë¶w go EH$ {dYdm O~ Am§gwAm| go ^aH$a amo ahr Wr& ho nwÌr, Vy ³¶m| amo ahr h¡? Cgr g‘¶ CgHo$ Am§gy nm|N>H$a ‘ao hþE CgHo$ ~oQ>o Ho$ ed H$mo Nw>Am Am¡a Cgo CgH$s _m§ H$mo gm¢nm& byH$m 7:12-15Bg Vah Ho$ ào‘ H$mo h‘ H$hm§ na XoI gH$Vo h¢?


‘¢ Zo AnZr EH$bm¡Vr ~oQ>r E§{Ob H$mo ~mB~b ‘| nT>Vo h¡ Amn ^r Bg {Xì¶ 1986 H$mo EH$ ^¶§H$a XþK©Q>Zm H$m em§{V H$mo nmE§& {eH$ma hmoZo Ho$ H$maU ‘¢ ~hþV XþIr Wr& na‘o í da H$m AmJ‘Z ~hþ V hr bo{H$Z ‘grh Ho$ ào‘ Zo ‘wPo em§{V Xr& {ZH$Q> hmo Z o Ho $ A§ { V‘ g‘¶ ‘| “O~ _oao _Z _| ~hþV gr qMVmE§ hmoVr na‘oída Ho$ {bE h‘| ³¶m H$aZm Mm{hE h¢, V~ ho `hmodm, Voar Xr hþB© em§{V go ¶h h‘| gmoMZm Mm{hE& 1988 H$mo O~ _wP H$mo gwI hmoVm h¡&” ‘oam ‘Z ~hþV hr XþIr Wm Cg g‘¶ (^OZ g§{hVm 94:19 ) na‘oída Zo ‘wPo XoIH$a H$hm {H$ CZ ‘¡§ Zo gmoMm {H$ A~ ~g ‘oam OrdZ O¡go OmZo AZOmZo bmnadmhr {ó¶mo§ Am§gy go ^am hmoJm& bo{H$Z na‘oída Ho$ {bE Vy ³¶m H$aZm MmhVr h¡ ¶h Zo ‘wPo AnZo {Xì¶ ào‘ go ^aH$a gdmb ‘wP go {H$¶m& ‘¢ Hw$N> Zht AmO d¡go hr doXZm {bE {ó¶m|, ‘mAm| OmZVr Wr& bo{H$Z n{dÌ AmË‘m Zo H$mo CÝh| em§{V XoZodmbr EH$ ‘mVm Ho$ ‘wPo ~bd§V {H$¶m& ‘¢ Am¡a ‘oao gmW ê$n ‘| ‘oam Cn¶moJ H$a ahm h¡& CgHo$ àmW©Zm H$aZodmbr ~hZm| Ho$ gmW EñVoa ào‘ H$s ‘hmZVm H$mo XoI|& ¶{X ¶h àmW© Z m g‘y h H$mo ew é H$aZo H$m ào‘ Z hmoVm Vmo AmO ‘¢ XþI ‘| ‘a na‘oída Zo EH$ ~ma ‘m¡H$m ‘wPo {X¶m& OmVr& Bgr Vah Ho $ Xþ I H$mo AmO H$B© df© ~rV JE h¢& ^maV Ho$ ghZodmbr ‘oar {ච~hZm|, Abmdm {dXoem| ‘| Bg Vah H$s godH$mB© “_¢ AnZr Am§I| nd©Vm| H$s Amoa H$aZo Ho$ {bE àmW©Zm Ho$ Ûmam CgH$s bJmD§$Jm& _wPo ghm`Vm H$hm§ go godm H$aZodmbr ~hZ|, H$B© ~hZo àmW©Zm {_boJr? _wPo ghm`Vm `hmodm H$s Amoa go {_bVr h¡, Omo AmH$me Am¡a ¶moÕm Ho$ ê$n ‘| CR>r h¢ & CZH$s àmW©Zm Ho$ Ûmam AmO ~hþV gmar ‘{hbmE§ n¥Ïdr H$m H$Îmm© h¡&” A§YH$ma go {ZH$bH$a ¶rew H$s ‘{h‘m (^OZ g§{hVm 121:1,2) Bg dMZ Ho$ AZwgma Amn Cgo hr Ho$ {bE AnZm OrdZ {~Vm ahr h¢& ‘oar {ච~hZm| AmO Amn ³¶m Ho$db Am§Io bJmE aho& ‘wPo em§{V XoZodmbo na‘oída AmnH$mo ^r em§{V gmoM ahr h¢? na‘oída AmO Amn go XoJm& AmnH$mo Xÿgam| Ho$ {bE EH$ ¶§Ì ¶o àíZ H$a ahm h¡? ‘¢ AnZr Hw$N> ~ZmH$a AmnH$m Cn¶moJ H$aoJm& hm§, gho{b¶m| H$mo gmW boH$a EñVoa àmW©Zm ¶em¶mh 40:1 dMZ Ho $ AZw g ma g‘yh H$mo Amaå^ Hê§$ Am¡a na‘oída na‘oídao Bg g§gma ‘| h‘| AZoH$m| H$s godH$mB© H$ê§$, ³¶m AmnHo$ A§Xa H$mo em§{V XoZodmbo Ho$ ê$n ‘| ~XbZm `h ~moP h¡? ¶m Zht Vmo ‘¢ ^r EñVoa MmhVm h¡ & BgHo $ {bE h‘| AnZo àmW©Zm g‘yh ‘o§ àmW©Zm H$a ahr Wr ì¶{º$JV OrdZ ‘| AghZr¶ naÝVw AmO ‘oam n[adma, ‘oao ~ƒo ¶m doXZmAm| Ho$ ~rM h‘| ~b XoZodmbm ‘oao nmoVo nmoVr Am OmZo Ho$ H$maU ‘¢ ‘grh ~ZH$a n{dÌ AmË‘m go ^aH$a Zht H$a gH$Vr hÿ§& ‘oam gmam g‘¶ h‘| em§{V XoVm h¡& ào[aV 1:8 ¶o h‘ Eogo hr ì¶W© {ZH$bm Om ahm h¡& ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org

42

‘oao {à¶OZm|, O¡go na‘oída MmhVm h¡ BZ A§{V‘ {XZm| ‘| {H$VZr H${‘¶m| dmbr ~hZm| H$mo Amn CËgm{hV H$a|Jo& na‘oída H$s ~w{Õ Z hmoZo Ho$ H$maU {H$VZr ~hZm| H$mo CgHo $ ào ‘ go ^aH$a CgHo$ {bE Cn¶moJ H$aZodmbr nmÌ ~Zo§Jr& g‘¶ VoOr go {ZH$bm Om ahm h¡& EñVoa àmW©Zm g‘yh ~hþV hr AmgmZ h¡& EH$ g‘yh ‘| 8 ¶m 10 ~hZ| em{‘b H$a| ¶m Vmo OdmZ bS>{H$¶m§ hmo Vmo 4-6 em{‘b H$a|& hmb hr ‘| ewé {H$E JE Oy{Z¶a EñVoa àmW©Zm g‘yh ‘| Hw$N> H$mo em{‘b H$a b|& ‘hrZo Ho$ {H$gr ^r EH$ {XZ H$mo g‘yh Ho$ ê$n ‘| BH$Æ>o hmoH$a na‘oída H$s CnpñW{V ‘| ~mQ> OmoE& ¶{X Amn AnZo g‘¶ H$mo Eogm hr JdmE§Jo Vmo e¡VmZ AmnH$mo AnZr Amoa ItM boJm& Amn Ho$ Ûmam {H$gr H$mo H$moB© bm^ Z hmo J m& AZmdmí¶H$ PJS>o H$aHo $ , n[adma H$s g‘ñ¶mE§ , H$S>dmhQ>, d¡am½¶, {damoY BZgo AmnH$m OrdZ {VVa {~Va hmo OmEJm& Bg{bE Bg N>moQ>o Am¡a ‘{h‘m‘¶ EñVoa àmW©Zm g‘yh godH$mB© H$mo AmO hr ‘¢ H$ê§$Jr Zht Vmo nhbo go hr g‘yh ‘o§ ‘¢ ^r CZHo$ gmW {‘bH$a àmW©Zm H$ê§$Jr& ‘{hbmAm| H$mo ~XbZo Ho$ {bE ‘¢ ^r ³boe ^moJy§Jr ³¶ Amn BgHo$ {bE IwX H$mo g‘{n©V H$a|Jr? Bg àH$ma go godH$mB© H$aZo Ho$ Ûmam na‘oída Amn O¡ g o AZo H $m| H$mo em§ { V Xo Z o d mbr ~ZmEJm& ¶h {H$VZm gm¡^m½¶ h¡? na‘oída AmnH$mo Am¡a AmnHo$ Ûmam H$B© {ó¶m| H$mo em§{V XoZodmbr Am¡a H$Q>Zr H$mQ>Zo d mbr Ho $ ê$n ‘o § ~ZmEJm& ✦


~S>o {XZ H$s {deof ~mB~b à{V`mo{JVm - 58 (~mB~b H$m ^mJ: nwamZm {Z`_ Ed§ Z`m {Z`_) (H¥$n`m ~mB~b H$mo Ü`mZnyd©H$ nT>| V~ Amn CÎmam| H$mo AmgmZr go àmá H$a gH|$Jo)

1. CÝhm|Zo Š`m XoIm, do H$m¡Z Wo Am¡a do H¡$go AmZpÝXV hþE?(VrZ Ajam| _|) 2. {H$gHo$ Ûmam `o {bIm J`m? Vy g~ go N>moQ>m Zht, CgH$m H$maU Š`m Wm? Am¡a {H$gHo$ ~mao _| {bIm J`m? 3. VwP na Š`m CVaoJm? VwP na {H$gH$s gm_W© N>m`m H$aoJr? 4. Voao nmg H$m¡Z Am ahm h¡? dh {H$g àH$ma H$m ì`{º$ h¡? dh {H$g na MT>H$a AmEJm? (3 q~XþAm| _o§) 5. CgZo AnZo Amn H$mo H¡$gm H$a {X`m? CgZo {H$gH$m ê$n YmaU {H$`m? dh H¡$go hmo J`m? 6. dh H¡$gm hmoJm? Dh {H$gH$m nwÌ H$hbmEJm? à^w na_oída CgH$mo Š`m XoJm? 7. EH$ S>mbr H$hm§ go \y$Q> {ZH$boJr? Cg OS> _| go Š`m {ZH$bH$a Š`m hmoJr? 8. _¢ H$hm§ go CVam hÿ§? _¢ {H$gH$s Amoa go Š`m H$aZo Am`m hÿ§? 9. do {H$Z VrZ MrOm| go CËnÞ Zht hþE naÝVw na_oída go CËnÞ hþE? 10. na_oída Zo AnZm ào_ {H$g àH$ma àJQ> {H$`m {H$ H$m¡Z Zme Z hmoJm Am¡a Š`m {_boJm?

~mB~b à{V`mo{JVm 58 Ho$ gdmb

AmnHo$ Odm~ 20 {Xgå~a Ho$ A§Xa nhþ§M h_mam nVm : `rew ~wbmVm h¡ àmW©Zm ^dZ, OmZo Mm{hEŸ 16, S>m° S>r Or Eg {XZmH$aZ amoS, MoÞB© - 600 028.

~¢H$ Ho$ Ûmam Beneficiary: JESUS CALLS Account No: 000901056144 Bank: ICICI BANK LTD Nungambakkam Branch, Chennai - 600034. Tamil Nadu IFSC: ICIC0000009

S>m°H$ Ka Ho$ Ûmam _mo~mBb _Zr Q´>|g\$a MOBILE MONEY TRANSFER go Bg Zå~a na 9840900480 ^oO gH$Vo h¢

AZwXmZ XmVm Omo BZ Xmo VarH$m| go AnZo AZwXmZm| H$mo ^oO gH$Vo h¢, do ~¢H$ `m _mo~mBb Q´>|g\$a (Bank & Mobile Transfer) Q>¡n H$aHo$ Bg Zå~a 9094099977 na SMS H$a| `m gh^mJr godH$mB© H$mo Bg Zå~a 1800 425 77 55 na g§nH©$ H$a| `m admin@jesuscalls.org H$mo B©_ob H$a| {Oggo {H$ AmnHo$ AZwXmZ H$s ñdrH¥${V ^oOZo _| h_| _XX {_boJr& (ha {XZ gw~h 7 ~Oo go amV 9 ~Oo VH$) ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org

43


gdmb: n[adma _| EH$ AÀN>r gmg/~hÿ H¡$go ~ZH$a à^w H$mo àgÞ H$a|? (^mJ -2) Odm~: {nN>bo _hrZo na_oída Ho$ Ûmam {XE JE g^r ^bo H$m`m] H$mo h_ Amn H$mo BgHo$ {bE ~S> MT>H$a Hw$N> ^r AZwJ«h go h_ Zo _ZZ {H$`m {H$ EH$ gmg Am¡a EH$ ~hÿ _grh _| EH$ _Z aho& `h Amer{fV OrdZ CgHo$ AZwJ«h _| ~T>Vr aho& Amn Bg AZw^d H$mo Ho$db EH$ hr {XZ VH$ gr{_V Zht aIZm `m N>moS> XoZm Zht Mm{hE& XmoZmo gmg Am¡a ~hÿ H$mo ì`{º$JV `m gmW {_bH$a na_oída H$s CnpñW{V _| àVrjm H$aZr Mm{hE& O~ Amn Bg Vah go àVrjm H$a|Jo Vmo à^w AmnHo$ öX`m| _| AnZr n{dÌ AmË_m go ^aoJm O¡go {H$ Amn ào[aVm| AÜ`m` 2 _| nT>Vo h¢& Bg {Xì` AZw^d H$mo nmZm ~hþV hr Amdí`H$ h¡& `h n{dÌ AmË_m H$m¡Z h¡? “à^w Vmo AmË_m h¡: Am¡a Ohm§ H$ht à^w H$m AmË_m h¡ dhm§ ñdV§ÌVm h¡&” ( 2 Hw$[apÝW`m| 3:17)

O~ Amn AnZo OrdZ _| H$X_ H$X_ na Bg AZw^d H$mo nmH$a Cgr Ho$ AZwgma Mb|Jo, V~ na_oída H$m {Xì` AmZÝX, em§{V Am¡a g~ Hw$N> Amn na nyU©Vm go CVaoJm& Bg{bE O~ H$^r ^r AmnH$mo g_` {_bo Amn XmoZm| H$mo BH$Æ>o na_oída H$s CnpñW{V _| ~m§ Q > Omo h Zr Mm{hE& O~ Amn Bg àH$ma ß`mg go n{dÌ AmË_m Ho $ A{^foH$ go ~m§Q> Omoh|Jo, V~ _grh Ho$

_| XoIZo nmE§Jo& {à`OZ, AmnH$mo _grh Ho$ A{^foH$ Ho$ Ûmam à^w Ho$ _{h_m_`r Amerfm| H$mo nmZm Am¡a CgH$m AZw`m`r hmoZm Mm{hE& O~ Amn Bg àH$ma à^w go EH$ _Z hm|Jo, dh AmnHo$ gmW _{h_m_`r H$m`m] H$mo H$aoJm& Ho$db `hr Zht dh AmnH$mo _grh H$m _Z XoJm& dh Amn XmoZm| H$mo g^r _m_bm| _| EH$ _Z XoJm& O~ `o EH$ _Z AmnHo$ A§Xa AmEJm, à^w H$s em§{V AmnHo$ n[adma Ho$ ha _m_bm| H$mo {gÕ H$aoJm& V~ Amn gå_mZ Ho$ gmW EH$ Xÿgao H$m AmXa H$a|Jo Am¡a V~ à^w Amn go àgÞ hmoJm& Amn XmoZm| Ho$ ~rM H$moB© Am¡a hñVjon Z H$ao naÝVw O¡go à^w AmnHo$ gmW EH$ _Z h¡ Cgr Vah go Amn H$s {Xì` g§J{V hmoZr Mm{hE& à^w H¡$go àgÞ hmoJm? amo { ‘¶m| 5:5 Ho $ AZw g ma _grh H$m ào_ n{dÌ AmË_m Ho$ Ûmam AmnHo$ OrdZ _| CÊS>obm OmEJm& Amn XmoZm| CgHo$ {bE CR>H$a àH$me_mZ ~Z|& Bg OrdZ Ho$ _{h_m Ho$ AmZÝX H$mo nmH$a Amn ~hþV àgÞ hm|Jt& g§gma Ho$ ~mao _| ha {dMma, qMVm Am¡a H$m`m] H$mo Xÿa H$a| Am¡a V~ à^w AmnH$mo Ho$db CgHo$ {bE EH$ {Xì` OrdZ ì`VrV H$aZo H$mo XoJm& ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org

44

H$aZm Z nS>oJm& n{dÌ AmË_m IwX AmnH$s AmË_m, àmU Am¡ a Xo h H$mo ~bd§V H$aoJm Am¡a {deofVm¡a go AnZo _mJ© _| AmnH$s AJwdmB© H$amEJm& V~ Amn Y_© Ho$ ~m§Od¥j Am¡a `hmodm Ho$ bJmE hþE H$hbmE§ Am¡a {Oggo CgH$s _{h_m àJQ> hmo& (`em`mh 61:3) dh AmnH$m _mJ© X e© Z H$aZm Omar aIo J m& dh AmnH$s AmË_m H$mo AH$obm _| ^r V¥á H$aoJm Am¡a Amn Eogo Ob Ho$ gmoVo hm|Jo {OgH$m nmZr H$^r Zht gyIVm& (`em`mh 58:11) à^w Zo O¡go ZmAmo_r Am¡a ê$V Ho$ {bE {H$`m d¡go hr dh Amn XmoZm| go H$aoJm Am¡a H$B© AÝ` bmoJm| H$s em§{V Am¡a Vg„r Ho$ {bE Cn`moJ H$aoJm& Bg {Xì` OrdZ Ho$ ~Xbo `{X Amn g§gma go ào_ H$a|Jo Am¡a AmnH$s JbV `moOZmE§ hmo Vmo O¡go _¢ hr _hmZ hÿ§, _¢ Omo H$hVr hÿ§ dhr ghr h¡, Bg Vah go AnmHo$ A§Xa K¥Um CËnÞ hmoJr& AmnHo $ n[adma _| Xþ ï >mË_mAm| Ho $ H$m`m] Ho$ H$maU H$B© g_ñ`mE§ hmoJr Am¡a Cggo {d^mOZ, H$S>dmhQ> Am¡a eÌwVm n¡Xm hmoJr& _¢ AnZr AmË_m _| AZw^d H$aVr hÿ§ {H$ AmnH$mo AnZo OrdZ _| Am¡a EH$ _w»` MrO H$mo nmZm h¡& ~mB~b H$hVr


h¡ {H$ `hmodm Zo AnZo ^º$ H$mo AnZo {bE AbJ H$a aIm h¡; (^OZ g§{hVm 4:3) Bg{bE Amn XmoZm| gmg Am¡a ~hÿ H$mo g^r ^`^{º$ Ho$ gmW à^w H$mo ImoOZm h¡& AmnH$s dOh go à^w h_oem AmnHo$ n[adma _| ahoJm Am¡a AmnHo$ OrdZm| H$mo Xÿgam| H$s Amerf _| ~XboJm& à^w AmnH$mo dh AZw J « h Xo J m Omo {gImZodmbo H$s M_H$ AmH$me_ÊS>b H$s gr hmoJr Am¡a Amn ~hþVm| H$mo Y_u ~ZmE§Jo Am¡a Amn gd©Xm Vmam| Ho$ g_mZ àH$me_mZ ah|Jo& (Xm{Zæ`ob 12:3) g^r bmoJ AmnHo$ A§Xa {Xì` ào_, ~w{Õ Am¡a AZwJ«h H$mo XoI|Jo& Amn h_oem AmZpÝXV hm|Jo&

_| Zht gmoMVr h¢ naÝVw gw~h 8 ~Oo go amV 8 ~Oo VH$ H$B© ñWmZm| _| OmH$a à^w H$s godH$mB© H$aVr h¡&

hm§, h_ _{hbmE§ AnZo H$m_m| H$mo OëXr go H$aHo$ bmoJm| H$mo em§{V XoZo H$s godH$mB© H$aZr Mm{hE Omo Am§gwAm| _| h¢ Am¡a `hm§ dhm§ ^Q>H$ ahr h¢& O~ h_ na_oída H$s godH$mB© Bg Vah go H$aZo H$s BÀN>m aI|Jo Am¡a H$a|Jo Vmo h_mam _Z CZ MrOm| na bJoJm Omo D$na H$s hm| Am¡a _grh H$mo àgÞ H$aoJm& h_mam _Z e¡VmZ Ho$ H$m`m] Ho$ nrN>o Z ^mJoJm naÝVw EH$ n{dÌ OrdZ H$s BÀN>m aIoJm& EH$ ~hZ H$mo `Ú{n EH$ n[adma Wm, hmb hr _|, _¢ EH$ {à` _m§ go {_br {OgH$s dh h_oem Am§gy ~hmVr hþB© _{hbmAm| H$mo g§VmZ| Xÿgar OJh ahVr Wt& `h _m§ na_oída Ho$ ào_ H$mo ~m§Q>Vr Wr& dh CZ AHo$br ahVr h¡& {\$a ^r Mh AnZo ~mao n[adma H$s _{hbmAm| H$mo àmW©Zm H$aZo

Ho$ {bE CËgm{hV H$aVr Wr {H$ do g\$bVm nmE§& CgZo AnZr ~hÿ H$mo ^r Bg Vah H$m ~moP {X`m Am¡a do XmoZm| Amng _| {_bH$a H$B© AÝ` _{hbmAm| Ho$ OrdZm| _| OmJ¥{V bmVr Wr& gmg/ ~hÿ H$mo Š`m hr Amerf Wr Omo à^w H$s godH$mB© H$aVr Am¡a CgH$mo àgÞ H$aVr Wr& hm§, _oar {à` ~hZm| Amn CZ gmg Am¡a ~hþAm| H$s Vah Z ~Zo Omo g§gma Ho$ nrN>o ^mJVr h¢ Am¡a na_oída H$mo ^mVm hþAm OrdZ Zht ì`VrV H$aVr naÝVw Amn na_oída Ho$ _mJm] H$mo ImoO| Am¡a _grh Ho$ ~b n{dÌ AmË_m Ho$ gmW nyam H$a|& à^w ha gmg Am¡a ~hÿ H$mo Eogr H¥$nm Xo {Oggo {H$ do Xÿgam| Ho$ gm_Zo Jdmhr ~Zo Am¡a à^w Ho$ {bE CR>H$a àH$me_mZ ~Z|& ✦

S>m.° S>r. Or. Eg. {XZmH$aZ Ho$ Ûmam {bIr JB© Bg nwZéËWmZ Ho$ {XZm| _| n{dÌ AmË_m Ho$ daXmZ EH$ ~o{_gmb nwñVH$ H$mo AmO hr IarX| Am¡a AnZo n[adma g_oV Amerf nmE§ Am¡a n{dÌ AmË_m Ho$ daXmZm| _| ~T>| Am¡a na_oída Ho$ {bE gm_W© H$m H$m_ H$a|& AZwXmZ ê$ 175 /- (S>mH° $ Ka H$m IMm© em{_b) AnZo [aíVoXmam|, n[adma dmbm| Am¡a {_Ìm| H$mo IarXH$a X| Am¡a XþJZr Amerf nmE§! “True Friend Management Support Service Pvt.Ltd.” Ho$ Zm‘ go S>r S>r ¶m MoH$ ^oO| ¶m AnZo ‘Zr AmS>©a àñVwV nVo na ^oO|& 72, Rajaji Salai, Chennai - 600 001. _mo~mBb: +91 8056905050

www.truefriendshoppe.com ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org

45


{^bmB© n[adma Amerf g^m Ho$ M‘ËH$ma! Am§gwAm| H$mo nm|N>H$a {Xì¶ em§{V XoZo dmbo à^w H$s à{Vkm ‘oao n{V Ho$ ‘aZo Ho$ ~mX ‘¢ ~hþV CXmg hmo JB©& Bg g^m ‘|, ‘¢ ~¡R>r Am§gy ~hm ahr Wr& ~hZ ñQ>o „ m {XZmH$aZ Zo O~ na‘oída H$m g§Xoe {X`m, Cgr g‘¶ na‘oída Zo ‘oao Am§gA w m| H$mo nm|N>m V~ ‘¢ A§Xa {Xì¶ em§{V go ^a JB©& na‘oída H$s ‘{h‘m hmo&

{XZmH$aZ Ho$ gmW gmW àmW©Zm H$aZo bJs& VwaV§ ‘oao hmW H$m XX© nyar Vah go Jm¶~ hmo J¶m& ‘wPo {Xì¶ M§JmB© XoZdo mbo na_oída H$s ‘{h‘m hmo& n¡am| H$s nrS>m H$mo hQ>mH$a Jdmhr Ho$ ê$n ‘| IS>m H$aZo dmbo na‘oída {nN>bo 6 ‘hrZo go _¢ Zo ES>r Am¡a KwQ>Zo Ho$ XX© go ~hþ V H$ï> ghm& ‘¢ O~ ImZm ImVm Wm Vmo AnZo n¡am| H$mo ngma H$a ImVm Wm& ~hZ ñQ>o„m {XZmH$aZ Zo O~ àmW©Zm H$s V~ na‘oída Zo M§JmB© H$s Amkm XoH$a ‘wPo M§Jm {H$¶m& ‘wPo Jdmhr Ho$ ê$n ‘o§ CR>m¶m&

~hZ ñQ>„ o m {XZmH$aZ Zo O~ àmW©Zm H$s V~ na‘o í da H$m gm‘W© ‘w P na CVam& Vw a § V _¢ Zo eara H$s nrS>m Am¡a gVmZodmbr Xþï>mË‘m go nyar Vah go Nw>Q>H$mam nm¶m& na‘oída H$s ‘{h‘m hmo& - gwJ§{V, {~bmgnwa AX²^wV M§JmB© XoZodmbm CÕmaH$Îmm© ‘o a r {H$S>Zr H$s Z{b¶m| ‘| 4 df© go AS>MZ hmoZo Ho$ H$maU ‘wPo {nem~ H$aZo go ~hþV VH$br’$ hmoVr Wr& ‘o a m BbmO H$aZodmbo S>m°³Q>a Zo H$hm {H$ {H$S>Zr H$s Z{b¶m§ N>moQ>r h¢& BgHo$ Abmdm ‘oar Am§Im| H$s nbH|$ H$^r ^r ~§X Zht hmoVr ¶m {hbVr Wr& ‘¢ Zo ~hþV {XZm| VH$ Bg nao e mZr H$mo ghm& ~hZ ñQ>o „ m {XZmH$aZ Zo O~ àmW©Zm H$s V~ ‘¢ ^r CZHo$ gmW gmW àmW©Zm H$aZo bJm V~ na‘oída Zo ‘wPo Nw>Am Am¡a M§Jm {H$¶m& A~ ‘wPo {nem~ H$aZo ‘| H$moB© naoemZr Zht h¡& A~ ‘oar Am§Im| H$s nbH|$ ~§X Am¡a Iwb ahr h¢ Am¡a {hb ^r ahr h¢& - {dgmoZm, {^bmB©

Xþï>mË‘m Ho$ ~§YZ go N>mVr Ho$ XX© go Nw>Q>H$mam ‘¢ 5 gmbm| go ‘mZ{gH$ ê$n go naoemZ Wm& ‘¢ Bg g§gma ‘| OrZm Zht MmhVm Wm& Bg g^m ‘| AmZo go nhbo ‘wPo ~hþV hr N>mVr H$m ‘wPo A{^foH$ XoZodmbm XX© Wm& Bg g^m ‘| ‘¢ Xþï>mË‘m Ho$ na‘oída ~§YZ ‘| ~¡R>m hþAm Omo ‘wPo gVm ahm ~hZ ñQ>„o m {XZmH$aZ Wm& Am§ Q >r Ho $ àmW© Z m H$aVo g‘¶ O~ n{dÌ AmË‘m Ho$ na‘o í da Zo ‘w P o Nw > Am Eo g m ‘¢ Zo {bE àmW©Zm H$a ahr AZw^d {H$¶m Vwa§V ‘oar N>mVr H$m XX© Wr, ‘¢ Zo n{dÌ AmË‘m Jm¶~ hmo J¶m& na‘oída Zo ‘wPo Nw>Am Ho$ A{^foH$ H$mo nm¶m& Am¡a {Xì¶ M§JmB© Xr Bg{bE ‘¢ Cgr na‘oída H$s gm‘W© ‘w P na ~hþ V m¶V H$s ‘{h‘m H$aVm hÿ§& ê$n go CVar& CgZo ‘w P o AnZo - a§OrV R>mHw$a, {^bmB© ~b, n{dÌ AmË‘m Ho $ gm‘W© Am¡a S>a go {Xì¶ Nw>Q>H$mam! {Xì¶ em§{V go ^am& Vrd« nrS>m go Nw>Q>H$mam XoH$a ‘¢ Zo ~ƒm| H$s nT>mB© Ho$ -amOm {^bmB© {Xì¶ M§JmB© nmZo dmbo {bE ~¢H$ go H$Om© {b¶m 30 df© go Xþï>mË‘m go gVmB© na‘oída H$mo YݶdmX Wm& CgHo$ gmW A{YH$ hþ B © H$mo Nw > Q>H$mam ‘oao gmW hþB© XþKQ© >Zm ‘|, ‘oao ~mE§ hmW H$s H$Om© hmoZo Ho$ H$maU ‘oao hÈ>r Qy>Q> JB© Wr& Bg g^m ‘|, ‘¢ ~hþV nrS>m ‘¢ 30 df© go Xþï>mË‘m Ho$ Ûmam gVmB© öX¶ ‘| S>a g‘m J¶m& AmO O~ àmW©Zm go AmB©& àmW©Zm Ho$ g‘¶ ‘¢ ~hZ ñQ>„ o m JB© Wr& ‘oam eara ~bhrZ hmo J¶m Wm& Ho$ g‘¶ ~hZ ñQ>o„m {XZmH$aZ àmW©Zm ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org

46


H$a ahr Wt V~ ‘¢ Zo AnZo A§Xa EH$ {Xì¶ em§{V nmB©& ‘oao A§Xa Omo S>a Wm dmo ‘wPo N>moS>H$a Mbm J¶m& ‘oao A§Xa Omo S>a Am¡a JS>~S>r Wr Cgo na‘o ída Zo {ZH$mb {X¶m& na‘oída H$s ‘{h‘m hmo& - à^w am‘ qgJdmZr, {^bmB©

Ho$ n§Om| go Nw>Q>H$mam ñQ>o „ m {XZmH$aZ {X¶m& n{dÌ AmË‘m àmW©Zm H$a ahr Wr Ho $ A{^fo H $ Am¡ a V~ ‘¢ ^r CZHo$ gmW {Xì¶ em§{V go ‘wPo gmW àmW©Zm H$aZo ^am& bJm {H$ ho na‘oída -ZrVy, {^bmB© ‘¢ Bg nrS>m H$mo ghZ Zht H$a nm ahm hÿ&§ ZtX ^r Z AmZo Ho$ H$maU ~hþV N>Q>nQ>m M§JmB© Am¡a {Xì¶ ahm hÿ§& Vy ‘wPo Ny>H$a M§JmB© Xo {dbmn AX²^wV Nw>Q>H$mao em§{V {X¶m H$m A{^foH$ ‘¢ Zo ‘grh H$mo AnZm CÕmaH$Îmm© ‘mZm H$aHo$ àmW©Zm H$aZo bJm& ‘wP na EH$ Xþï>mË‘m H$s dOh go ‘¢ nT> Zht nmVr Wm& {nN>bo 4 dfm] go noQ> Ho$ XX© Am¡a M‘H$Xma amoeZr CVar& na‘oída Zo ‘oao Wr& ~hZ ñQ>o„m {XZmH$aZ O~ àmW©Zm {gaXX© go H$ï> ghm& ‘¢ Bg g^m ‘| Am§gwAm| H$mo nm|N>m& {Xì¶ em§{V H$mo {X¶m& -^¡æ¶m am‘ ‘wÞm {^bmB© H$a ahr Wr V~ na‘oída Zo ‘wPo Xþï>mË‘m A˶{YH$ nrS>m go Am¶m& O~ ~hZ

16 {gVå~a 2016 H$mo EñVoa àmW©Zm g_yh _| ^mJ boZodmbr EñVoa g_yhm| H$s AJwdm| H$mo ~hZ ñQ>o„m {XZmH$aZ Zo na_oída Ho$ dMZ H$hH$a àmW©Zm H$aVo g_` n{dÌ AmË_m H$m gm_W© ~hþV hr A{YH$ _mÌm _| CÊS>obm J`m& ha EH$ Zo n{dÌ AmË_m go ^aH$a CgH$m ~b nm`m&

¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org

47


g à[V`mo{JVm 56 Ho$ {dOoVm ~mB~b

~mB~b à{V`mo{JVm 56 Ho$ Odm~ 1. gXm àH$me (Xm{Zæ`ob 2:22 2. `hmodm H$m àJQ> hmoZm (hmoeo 6:3) 3. XmD$X H$m KamZm na_oída Ho$ g_mZ hmoJm (OH$`m©h 12:8) 4. Hw${Q>b OZ H$mo bÁOm Zht AmVr (gnÝ`mh 3:5) 5. {nN>br _{h_m nhbr _{h_m go ~S>r hmoJr (hm½J¡ 2:9) 6. `mOH$ AnZo AmoR>m| go kmZ H$s ajm H$ao (_bmH$s 2:7) 7. eÌwAm| H$mo IXoS>H$a A§YH$ma _| ^Jm XoJm (Zhÿ_ 1:8) 8. `hmodm Ho$ ^` H$mo _mZZm h¡ (_rH$m 6:9) 9. `hmodm gm_Wu h¡ (`moEb 2:11) 10. Omo YmoIo H$s ì`W© dñVwAm| na _Z bJmVm h¡ (`moZm 2:8)

PmaIÊS>- lr{V goV h§gXm, A§Omoam q_O,S>m° ew^m{gZr ~ogam, Am§Y« àXoeOo VZyOm, lr_VB© ~hmboZ hmoamo, _Ü` àXoe- ^mB© gwerb nrQ>a, O`§Vr _grh, lr ZdrZ _grh, lr g§Vmf Hw$_ma Vr_wVr, lr_Vr em§V ~r _oÏ`y, N>ÎmrgJT> - gmjr Xmg, lr_Vr Hw$_w{XZr `mXd, lr_Vr g{dVm Om°Z e¡b,o em§{V H$ÀN>n,lr_Vr E[a`b Hw$Oya, lr_mZ àXrn Hw$_ma _grh, CÎmaImÊS> lr_mZ nr Eg Xbdr, amOñWmZ - lr BÞmog|Q> _ogr, CÎma àXoe - àXrn dmbQ>a, n§Om~ - amoO_r gmohVm, H$Zm©Q>H$m - ñ_rVm Eg Ho$, CS>rgm Omog{\$Z {H$S>mo, n.~§Jmb- A§{H$V bmb Hw$Oya, lr_Vr _§Owbm ZmJ

~mB~b à{V`mo{JVm Ho$ {dOoVmAm| H$s gyMr go : (2015 {Xgå~a go 2016 Zdå~a VH$) g^r à{V`mo{JVmAm| _| ^mJ boH$a 2 OrVZodmbm| Ho$ Zm_ $1. ~hZ. Hw$gw_ _oar qgJ - Vob§JmZm,

2. ~hZ. Ajm MmbQ>a - _Ü` àXoe

h_ Amn go {ZdoXZ H$aVo h¢ {H$ Amn ^r ~mah _hrZm| H$mo bJmVma ~mB~b à{V`mo{JVm _| ^mJ b| Am¡a BZm_ nmE§&

`rew ~wbmVm h¡ godH$mB© Jm§d Ho$ MMm] Ho$ {Z_m©U H$m`© Ho$ {bE _XX H$a ahm h¡

nmgdmZ {OÝhm|Zo _XX nmB© do H$hVo h¢... MM© ~ZmZo Ho$ {bE _XX _wPo EH$ MM© ~ZmZo Ho$ {bE gmT>o nm§M Jw§R>o O_rZ Wr& _wPo MM© ~ZmZo H$m H$m`© ewé H$aZm Wm naÝVw _wPo Hw$N> Am{W©H$ g_ñ`m Wr& _¢ ~hþV gmbm| go Bg g_ñ`m Ho$ hb Ho$ {bE bJmVma àmW©Zm H$a ahm Wm& EH$ {XZ O~ _¢ Ka na Cndmg àmW©Zm H$aZo Ho$ ~mX AnZr Q>r dr H$mo Imobm V~ _¢ Zo S>m° nm°b {XZmH$aZ Ho$ g§Xoe H$mo gwZm Am¡a CÝhm|Zo _oao Zm_ H$mo ~wbm`m Am¡a _oao {bE àmW©Zm H$s& CÝhm|Zo _oar g_ñ`m Ho$ {bE ^r àmW©Zm H$s Am¡a na_oída Zo _wPo CZHo$ Ûmam àmoËgm{hV {H$`m Am¡a à^w Zo _oar àmW©Zm gwZr& _oao MM© H$m H$m_ ewé hmo J`m h¡& à^w Zo Bgo gå^d H$aHo$ {XIm`m& `rew ~wbmVm h¡ godH$mB© H$s Amoa go MM© ~ZmZo Ho$ gh`moJ Ho$ {bE _¢ na_oída H$mo YÝ`dmX XoVm hÿ§& _¢ S>m° nm°b {XZmH$aZ H$s H¥$VkVm Ho$ {bE ~hþV hr Am^mar hÿ§& -nmgdmZ. eaX {XZH$a ZmB©H$, Ah_XZJa {à`OZm|, na_oída H$s Amkm Ho$ AZwgma h_ `rew ~wbmVm h¡ godH$mB© H$m Xgdm§ {hñgm AÝ` godH$mB`m| H$s _XX H$aZo Ho$ {bE ^oOVo h¢& BgHo$ H$maU na_oída Zo Bg godH$mB© H$mo H$O© Ho$ {~Zm MbmZo _| _XX H$s h¡& _¢ AmnH$mo ^r Bgr Amerf H$mo nmZo Ho$ {bE AmnH$m ñdmJV H$aVm hÿ&§ Amn AnZr H$_mB© Ho$ Xgd| {hñgo Am¡a bm^ H$mo MMm] Ho$ {Z_m©U H$m`© Ho$ {bE XmZ X| {Oggo AmnH$mo {H$gr ^r ~mV H$s H$_r Z hmoJr Am¡a Amn na_oída go gwajm nmE§J&o

“gmao Xe_m§e ^ÊS>ma _| bo AmAmo {H$ _oao ^dZ _| ^moOZ dñVw aho; Am¡a goZmAm| H$m `hmodm `h H$hVm h¡ {H$ Eogm H$aHo$ _wPo naImo {H$ _¢ AmH$me Ho$ PamoIo Vwåhmao {bE ImobH$a Vwåhmao D$na Anaånma Amerf H$s dfm© H$aVm hÿ§ {H$ Zht&” (_bmH$s 3:10) ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org

48


o

- ¶oewnmX_ {IS>H$s Ho$ nmg ~¡R>r EñVoa Omo AnZr H$m‘ na OmZo H$s Oê$aV ³¶m h¡? H$moB© ~mX do AmpË‘H$ ê$n go H¡$go ~T>o dmo Am§Im| go Am§gwAm| H$mo nm|N> ahr Wr& Jwá Am¡a N>o{XV ~mVm| H$m gm‘Zm H$aZo na ^r dh YraO YaVr Wr& ~hÿ Ho$ H$m‘ H$mo ^r MwnMmn H$aVr ahVr Wr& H$B© bmoJ H$hVo Wo {H$ BVZm H$m‘ ³¶m| H$aVr hmo WmoS>m Amam‘ H$a bmo& g^r H$m‘ H$mo {ZnQ>m H$a dh ~mha OmVr Wr& Zm¡H$ar Ho$ godm{Zd¥{Îm Ho$ ~mX ^r dh gwg‘mMma H$m àMma H$aVr Am¡a MM© Ho$ H$m‘ H$aVr Am¡a d¥Õmo Am¡a nr{S>V bmoJm| H$s ‘XX H$aVr Wr& ¶{X ~hÿ ¶h Z H$ho {H$ gmg AÀN>r h¡ Vmo ^r nadmh Zht& Cgo N>moS> {XE OmZo na ^r CgZo H$^r ^r ~mha Eogm Zhr§ {XImdm {H$¶m& agmoB©Ka H$m nyam H$m‘, Ka H$mo ewÕ H$aZm, ~mOma OmZm, g^r dhr H$aVr Wr& ~hÿ H$mo ImZm ~m§YH$a XoVr Am¡a nyam H$m‘ {ZnQ>mVr Wr& dh MmhVr Wr {H$ CgH$s ~hÿ ào‘ Ho$ Xmo eãX ~mobo& ~hÿ gmoMVr h¡ {H$ dh Vmo H$m‘ H$aVr h¡ ¶{X H$mo[a¶a ¶m Jog AmE Vmo H$m¡Z boH$a aIoJm& gmg Ho$ H$maU CgHo$ ^mB© ~hZ dhm§ na ahZm ng§X Zht H$aVo& Cg {XZ dh {H$gr go ’$moZ na ¶h ~mV H$a ahr Wr, {H$ ‘oao ‘mVm {nVm EH$ hâVo Ho$ {bE AmZm MmhVo h¢, ‘wPo Vmo H¡$go ^r Zm¡H$ar na OmZm h¡& ³¶m BÝh| ha amoO

^r Ka na Zht AmE Eogm CZH$m ~wam {dMma h¡& ¶{X Ka na hmo Vmo H$m‘ H$aZm nS>oJm Bg{bE do ~mha Mbr OmVr h¢& ¶o ~mV| gwZH$a CgH$s Am§Im| ‘| Am§gy ~h {ZH$bo& XmD$X H$s Vah dh na‘oída ‘| AnZo Amn ‘| gmhg ~m§Ym& ~S>o {XZ Ho$ EH$ gámh Ho$ ~mX ~hÿ qbgr Ho$ ‘mVm {nVm Ka na AmE& CÝh| {d{^Þ àH$ma H$m Amhma {Ibm¶m& do na‘oída H$m ^¶ ImVo h¢& AJbo {XZ gw~h MM© go aod Am¡a Hw$N> bmoJ CZHo$ Ka na AmE& H$å¶y{ZQ>r hmb ‘o§ ~S>o {XZ H$m H$m¶© H « $ ‘ h¡ Bg{bE em‘ H$mo Am OmZm& qbgr Vwåhmao ‘mVm {nVm H$mo XoIH$a ~hþV Iwer hþB©& Vw‘ ^r Am OmAmo, Eogm CÝhm|Zo H$hm& ¶o g~ Hw$N> ³¶m| Aæ¶m, EñVoa Zo H$hm& dmo g~ Hw$N> ^r Zht H$hH$a do Mbo JE& EñVoa H$mo N>mo S >H$a Am¡ a {H$gr Zo Hw $ N> ^r Z g‘Pm& H$å¶y{ZQ>r hmb ‘| ^rS> O‘m Wr& nhbr n§{º$ ‘| EñVoa H$m n[adma ~¡R>m Wm& ~S>m {XZ H$m ‘Vb~ ³¶m h¡? Bg H$m¶©H«$‘ ‘| {XIm¶m J¶m& EH$ nX} na ~hþV go H$mo{T>¶m| H$mo XoIm Omo gwg‘mMma Ho$ nhbo H¡$go Wo& CgHo$ ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org

49

{XIm¶m& {Oßgr bmoJm| Ho$ Z¥Ë¶ H$mo ^r {XIm¶m& CgHo$ ~mX Jdmhr XoZo Xmo OZ AmJo AmE& ^yI Ho$ ‘mao hmoZo go ‘¢ Zo Mmoar H$s Bg{bE CÝhmo§Zo ‘wPo ‘maH$a amoS> nQ>H$m {X¶m& EñVoa Aå‘m Zo ‘oar ajm H$s Am¡a ‘wPo ‘mo‘~Îmr ~ZmZm {gIm¶m& A~ ‘¢ EH$ ì¶mnma H$aVr hÿ&§ ‘oao O¡gr H$B© VÝhm OrdZ {~VmZr dmbr bS>{H$¶m| H$mo ¶rew Ho$ ~mao ‘| ~Vm H$a ‘w{º$ Ho$ ‘mJ© ‘| MbVr hÿ§ EH$ {Oßgr Zo H$hm& ‘oao S>m°³Q>a Zo ‘oao XmoZm| hmWm| H$mo H$mQ>Zo Ho$ {bE H$h {X¶m Wm& nhbo go hr ‘oao XmoZm| n¡a Jb H$a KwQ>Zm| VH$ Am JE h¡& ‘¢ ~hþV nrT>m ‘| Wr Am¡a amo ahr Wr& EñVoa Aå‘m EH$ {XZ ‘oao nmg AmB© Am¡a Omoa go amoH$a ‘oao {bE àmW©Zm H$s& hmWm| H$mo Zht H$mQ>m J¶m& A~ CZ hmWm| go ‘¢ gm~yZ H$mo ~ZmVr hÿ§& A~ ‘¢ Zo Mma bmoJm| Ho$ {bE àmW©Zm H$s Am¡a CÝh| M§JmB© {‘br& Jdmhr Ho$ ~mX H$hm J¶m& ‘¢ Zo hr Bg H$m¶©H«$‘ H$mo ~Zm¶m& EñVoa Aå‘m MmhVr Wr {H$ CgHo$ H$m‘ ~mha Z ‘mby‘ nS>o bo{H$Z ‘¢ Zo Eogm hmoZo Zht {X¶m& aod Zo H$hm&


~S>m {XZ EH$ ˶mohma h¡ & ¶rew Ho$ OÝ‘ {Xdg H$m Iwer H$m {XZ h¡& EñVoa Aå‘m Ho$ A§Xa ¶rew Zo OÝ‘ {b¶m Am¡a CZHo$ Ûmam AZoH$ bmoJm| Ho$ A§Xa ¶rew OÝ‘m& ‘Zwî¶ H$s godm H$aZo go H$^r

H$^r doXZm AmVr h¡& bo{H$Z ¶rew H$s Am§Im| go ~h {ZH$bo& godm H$aZo go AmZÝX {‘bVm h¡& Eogm “V~ ñdJ©XÿV Zo CZgo H$hm, _V S>amo; H$hZo Ho$ {bE hr ¶h H$m¶©H«$‘ h¡& aod Zo Š`m|{H$ XoImo, _¢ Vwåh| ~S>o AmZÝX H$m O~ ¶o H$hm Vmo ~hÿ qbgr Zo EñVoa H$m gwg_mMma gwZmVm hÿ§ Omo g~ bmoJm| Ho$ ( byH$m 2:10) hmW Omoa go nH$S>m& Iwer Ho$ Am§gy CgH$s {bE hmoJm&”

Q>r dr H$m¶©H«$‘ Ho$ Ûmam M‘ËH$ma... ~ƒo H$s Amerf h‘mar emXr Ho$ 3 df© Ho$ ~mX ^r H$mo B © g§ V mZ H$s Amerf Zht Wr& Bg{bE ‘¢ ~hþV XþIr OrdZ Or ahr Wr& Bg n[apñW{V ‘| 25.02.2015 H$mo ‘¢ Zo ¶rew ~wbmVm h¡ EH$ Q>r dr H$m¶©H«$‘ H$m àm¶moOH$ {H$¶m& Cgr {XZ ~hZ ñQ>o„m {XZmH$aZ Zo ‘oar g§VmZ H$s Amerf Ho$ {bE ~moP Ho$ gmW àmW©Zm H$s& O~ CÝhm|Zo ‘oao {bE àmW©Zm H$s V~ ‘¢ Zo {Xì¶ Vg„r nmB©& BgHo$ Abmdm ‘oao A§Xa EH$ AQ>b {dídmg OJm {H$ na‘oída ‘wPo EH$ g§ V mZ H$s Amerf Xo J m& CZH$s àmW©Zm Ho$ AZwgma AJbo hr ‘hrZo ‘¢ J^©dVr hmo JB©& AX²^wV ê$n go ~ƒo H$mo XoZodmbo na‘oída H$s ‘{h‘m hmo&

‘¢ Zo BòmEb àmW©Zm ^dZ Ho$ ’¡$bmd AX²^wV M§JmB© Ho$ {bE YݶdmX ^|Q> ^oOm h¡& ‘¢ N>mVr Ho$ XX© Am¡a gm§g ’y$bZo -S>m° lr‘Vr d¡ {d‘{bZ àoq‘Xm H$s ~r‘mar go OrdZ {~Vm ahr Wr& EH$ {XZ ~hþ V hr ‘mZ{gH$ Am¡ a C{MV OrdZ gmWr emar[aH$ doXZm go Zpå~H¡$ Zoa‘ H$ ‘oar emXr Ho$ {bE h‘ H$B© df© go Q>r dr H$m H$m¶©H«$‘ XoI ahr Wr Cg àmW©Zm ^dZ OmH$a àmW©Zm H$aVo Wo& {XZ ~hZ ñQ>o„m {XZmH$aZ àmW©Zm Ho$ 2015 OyZ Ho$ 5 dt VmarI H$mo ‘oar g‘¶ H$hm {H$ {OÝh| Omo H$moB© ^r ~hZ Ho$ OÝ‘{Xdg na Q>r dr Ho$ EH$ H$‘r hmo Vmo ‘oao gmW àmW©Zm H$a| Eogm H$m¶©H«$‘ H$mo àm¶moOH$ {H$¶m& Cg H$hVo g‘¶ ‘¢ Zo ^r CZHo$ gmW gmW {XZ Am§Q>r ñQ>o„m {XZmH$aZ Zo ‘oar ‘oao eara H$s nrS>m H$mo hQ> OmZo H$s emXr Ho$ {bE Am§gwAmo§ go àmW©Zm H$s& àmW©Zm H$s& na‘oída Zo àmW©Zm gwZr àmW©Zm Ho$ Cgr ‘hrZo ‘| na‘oída Zo Am¡a AX²^wV M§JmB© H$s Amkm Xr& A~ ‘oar emXr H$m AZwJ«h {H$¶m& na‘oída ‘¢ {~ëHw $ b R>rH$ hÿ § & na‘o í da H$s H$s ‘{h‘m hmo& ‘{h‘m hmo& -Ho$. Omog{’$Z BO~obm, -Ho$. gw^Ðm, O¶Hw$‘maZ, ‘Xþa¡- 16 H$moB©å~Qy>a -4

`rew ~wbmVm h¡ Q>r dr godH$mB© Ho$ Ûmam na_oída ~S>o ~S>o M_ËH$ma H$a ahm h¡& Amn ^r Bgo XoI| Am¡a Jdm{h`m§ ^oO&| EPIC TV : à{V{XZ gw~h 6:00 ~Oo go 6:30 ~Oo SONY SAB

TV: à{V{XZ gw~h 6:30 ~Oo go 7:00 ~Oo ISHWAR TV : à{V{XZ amV 8:30 ~Oo go 9.00 ~Oo SADHNA PLUS : à{V{XZ amV 9:30 ~Oo go 10 ~Oo SADHNA NEWS : à{V{XZ amV 9:30 ~Oo go 10 ~Oo (_Ü` àXoe/N>ÎmrgJT>/ {~hma/PmaIÊS>) ¶rew nwH$maVo h¢  {Xgå~a 2016  www.hindi.prarthana.org 50 Owned by Jesus Calls and Published by Mr.G.L.B.Ernest from 16,Dr.D.G.S.Dhinakaran Road, Chennai-28. Printed by Mr.Paul Aravamuthan at Bapuji Printers, 5, Kurban Ali St, Woods Road, Chennai-2. Editor: Mrs.Stella Dhinakaran


51


Regd. Newspaper RNI No.TNTAM2003/10418 Regn. No.TN / CC(S) Dn/ 515/15-17 Regd. Newspaper RNI No. TNHIN/2003/11592 Regn. No.TN/CC(S) 518 / 15-17 Registration No.TN/PMG-CCR/WPP-157/15-17 PublishedDn on/ 18-11-2016 Licensed to post WPP No.TN/PMG-CCR/WPP-166/15-17 Published on 18-11-2016

52

Jesus Calls (Hindi) - December 2016  
Advertisement