Jenny ja Antti Wihurin rahaston vuosikertomus 2020

Page 1Vuosikertomus 2020


JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO KALLIOLINNANTIE 4, 00140 HELSINKI WWW.WIHURINRAHASTO.FI 09 454 2400

Kannen kuva: Pauliina Holma Graafinen suunnittelu: Viivi Prokofjev Toimitus: Emilia Mäenmaa Paino: Nord Print © 2021 Jenny ja Antti Wihurin rahasto All photos are copyrighted to their respective rightful owners

Valokuvat: Mikko Rikala s. 7, 42 Jenny ja Antti Wihurin rahaston arkisto s. 9 Miikka Pirinen s. 12, 19, 20, 23, 34, 37 Emma Sarpaniemi s. 25, 38, 50 Aleksi Tikkanen s. 26 Jaakko Kahilaniemi s. 27, s. 41 (1–7) Galeria Anhava s. 28 Arto Liiti s. 31 Elli Alasaari s. 32 Jesse Adveikov. s. 33 Kaisaleena Halinen s. 33 Aleksi Poutanen s. 41 (8)


Sisällysluettelo 6 8 10

Säätiön asiamieheltä Jenny ja Antti Wihurin rahasto Toiminta yhdellä silmäyksellä

I

14

18

24

28

Tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle Apurahat ja hankkeet Apurahoja tutkimustyöhön Apurahoja taiteen aloille Apurahoja yhteiskunnalliseen toimintaan Suuret hankkeet Apurahansaajat esittäytyvät Wihurin tutkimuslaitos Tutkimuksen painopistealueet Resurssit ja tutkimusyhteistyö Tutkimuslaitoksen vuosi 2020 Kuvataidetoiminta Taidekokoelma Rovaniemen taidemuseossa Kuvataiteen alueellinen kummitoiminta Wihuri-päivä Kansallisgallerian museoissa Vierailevat kutsutaiteilijat Rovaniemellä Residenssitaiteilija Temppelikadun taiteilija-ateljeessa Kerroksia – Haastattelussa uudet taideasiantuntijat Patrik Nyberg ja Marja Kanervo Hehkuttaja – Kati Rapia Temppelikadun ­taiteilija-­ateljeessa

III

52

Liite 1 Myönnetyt apurahat ja muu tuki 2020

73

Liite 2 Kunniapalkinnot

74

Liite 3 Tunnustuspalkinnot

75

Liite 4 Suuret kunniapalkinnot ja lahjoitukset

76

Liite 5 Wihuristit Villa Lantessa

78

Liite 6 Vierailevat kutsutaiteilijat Rovaniemellä

79

Liite 7 Temppelikadun taiteilija-ateljeen taiteilijat

II

40

Ihmiset

44

Talous

48

Viestintä

49

Apurahaprosessi


S Ä ÄT I Ö N A S I A M I E H E LTÄ

Valppautta ja ­pitkäjänteisyyttä Suomella on ollut hyvät edellytykset menestyä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Nuo edellytykset tulisi muistaa turvata pandemian jälkeenkin, kirjoittaa säätiön asiamies Arto Mäenmaa.

vuosi sit ten keväällä 2020 arkemme nytkähti kerta-

heitolla toisenlaiseksi kuin mihin olimme tottuneet. Suomi eli koronapandemian kriisivaihetta, joka vaati välitöntä reagointia kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Myös Jenny ja Antti Wihurin rahasto vastasi kriisiin parhaan kykynsä mukaan. Pyrimme toimimaan tavallistakin joustavammin apurahansaajiemme edun varmistamiseksi. Annoimme apurahansaajille esimerkiksi mahdollisuuden esittää vaihtoehtoisia tapoja käyttää myönnetty apuraha. Jaoimme myös konkreettista tukea. Vuoden alussa joukko taidetta ja kulttuuria tukevia säätiöitä yhdisti voimansa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kootakseen hätätukipaketin taide- ja kulttuurialan toimijoille, joiden toimeentuloa koronaviruspandemia oli heikentänyt merkittävästi. Osallistuimme myös toiseen keräykseen, jossa tuettiin Suomeen jääneitä ulkomaisia Sibelius-Akatemian opiskelijoita, jotka koronavirus oli ajanut ahtaalle. Toukokuussa keskellä pandemiaa järjestimme tavalliseen tapaan apurahahaun. Vastaanotimme ennätysmäärän hakemuksia: yli 5600 kappaletta. Pandemia oli jo ehtinyt heijastua hakemuksissa esiteltyjen hankkeiden aiheisiin ja toteutustapoihin. Osa joutui hakemaan rahoitusta tietämättä, onko hanketta koskaan mahdollista toteuttaa.

6

lokakuussa 2020 jenny ja Antti Wihurin rahasto jakoi 12,8 miljoonaa euroa apurahoina ja muuna tukena tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloille. Yli neljänsa-

dan apurahansaajan joukossa olivat jälleen edustettuina kaikki elämänalat. Summasta suurin osa jaettiin keväällä järjestyn apurahahaun kautta ja osa meni pitkäaikaisten toimintamuotojemme eli Rovaniemen taidemuseossa sijaitsevan Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelman sekä biolääketieteellistä tutkimusta tekevän Wihurin tutkimuslaitoksen ylläpitämiseen. Lapset ja nuoret ovat olleet jo pitkään säätiölle tärkeä kohde, ja apurahansaajien joukossa olikin mukana useita nuorisotoimijoita. Esimerkiksi Suomen Partiolaisten ja Iceheartsin kaltaiset yhteisöt antavat lapsille ja nuorille taitoja, joiden avulla heistä tulee vastuuntuntoisia ja tunne­ älykkäitä kansalaisia – ystäviä, puolisoita, työntekijöitä ja tulevia päättäjiä. Lokakuussa palkittiin myös suomalaista säveltaidetta ja korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta. Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto antoi Wihurin Sibelius-palkinnon säveltäjä Jukka Tiensuulle ja Wihurin kansainvälisen palkinnon kestävän globaalin ruokajärjestelmän t­ utkijalle professori Navin Ramankuttylle. Voit lukea heistä lisää tämän julkaisun kääntöpuolelta. Palkinnonsaajia juhlistettiin pienimuotoisessa tilaisuudessa sen hetkisen sallitun osallistujamäärän puitteissa. Professori Ramankutty oli paikalla etäyhteyden välityksellä Kanadan Vancouverista. Tälläiset juhlallisuudet ovat pitkäaikaisen sitoutumisen ja uurastuksen kiteymiä, joita ilman moni on joutunut olemaan vallitsevissa oloissa jo pitkään.


tätä kirjoit taessani on kulunut kolmetoista

­ uu­kautta siitä, kun Suomen hallitus julisti poikkeusok lot. Ihmismieli osaa valpastua äkillisen muutoksen edessä, mutta vaikeampaa on, kun asiantila pitkittyy. Vaikka tartuntojen määrä on ollut pariinkin otteeseen korkeampi kuin kriisin alkuvaiheessa, ehtii reilun v ­ uoden aikana käydä läpi kaikki tunteet: olemme kyllästyneet, ­valpastuneet ja kyllästyneet taas uudelleen. Nyt k ­ uitenkin vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja -mielisyyttä samalla kun katse siirretään tulevaan. Suomella on ollut viime vuosina hyvät edellytykset menestyä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Esimerkiksi kotimaisilla teknologiainnovaatioilla on tärkeä rooli vihreässä siirtymässä, ja kulttuuri voi osaltaan korvata materiaalista kulutusta. Pandemia uhkaa kuitenkin vaarantaa positiivisen

kehityksen: taiteenalat ovat olleet eräitä suurimpia kriisistä kärsineitä, ja heikkenevissä talousnäkymissä voi olla houkutus vähentää julkisia panostuksia pitkäjänteiseen tutki­ mukseen. Valoisamman tulevaisuuden edellytykset tulisi muistaa turvata myös pandemian aikana. Vaikka rokottaminen on saatu Suomessa vauhtiin, tällä hetkellä näkymä edes läheisestä tulevasta ei ole aivan selvä. Merenkulkuneuvoksen perustamassa säätiössä on vaikea välttyä vertauksilta merenkäyntiin. Jossain etäällä kyllä häämöttää ulospääsy ja paremmat ajat, mutta tuon tulevan hetken ja tämän päivän välissä on sankkaa merisumua, joka ei tahdo väistyä. Usko ja luottamus tulevaan eivät kuitenkaan ole Jenny ja Antti Wihurin rahastolla väistyneet. Etäinenkin kuva paremmasta tulevaisuudesta riittää meille, koska sen on riitettävä.

7


S Ä ÄT I Ö

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on suomalainen yleishyödyllinen säätiö, joka rakentaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä mahdollistamalla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa. Säätiön tehtävänä on luoda mahdollisuuksia toteuttaa, kohdata ja kokea näitä kolmea elämän­alaa. Vuoteen 2020 mennessä säätiö on jakanut 78 vuoden aikana nykyrahassa lähes 345 miljoonaa euroa paremman huomisen rakentamiseen.

8


S Ä ÄT I Ö

Merenkulkuneuvos Antti Wihuri ja hänen vaimonsa Jenny Wihuri perustivat nimeään kantavan säätiön vuonna 1942. Säätiö syntyi perustajiensa halusta antaa takaisin yhteiskunnalle, joka oli mahdollistanut heidän menestyksensä. Säätiön tarkoitukseksi määriteltiin ”henkisen ja taloudellisen suomalaisen viljelyksen edistäminen ja tukeminen, maamme jälleenrakennustyön avustaminen sen eri muodoissa sekä maamme isänmaallisen maanpuolustustahdon lujittaminen”.

9


S Ä ÄT I Ö

Toiminta ­yhdellä silmäyksellä Jenny ja Antti Wihurin rahasto toimii tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla lukuisilla eri ­t avoilla. Säätiö on yhdistelmä apuraha- ja toiminnal­ lista säätiötä. Se toimii ensisijaisesti m ­ ahdollistaen muiden h ­ ankkeita mutta myös solmien kump­p anuuk­ sia ja tehden itse. Keväisin järjestettävän apurahahaun lisäksi säätiöllä on omaa toimintaa: se ylläpitää sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen keskittynyttä Wihurin tutkimuslaitosta ja kartuttaa Rovaniemen taidemuseolle lahjoitettua Jenny ja Antti Wihurin ­r ahaston kokoelmaa. Lisäksi säätiö ylläpitää kuvataiteen residenssiohjelmia ja jakaa palkintoja.

TIEDE

10

TAIDE

YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA


S Ä ÄT I Ö

Apurahat

Kevään yleinen ­apurahahaku Vuosittain järjestettävässä, toukokuulle ajoittuvassa apurahahaussa yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilta voivat hakea apurahaa hankkeensa toteuttamiseen.

Suuret hankkeet ja lahjoitukset

Wihuristi Villa Lantessa Wihurin stipendin turvin vuosittain yhdelle Suomen Rooman instituutin keskeisten tutkimusalojen tohtorikoulutettavalle mahdollistetaan vuodeksi työskentely ja asuminen Suomen Rooma-instituutin Villa Lantessa Roomassa.

Säätiö myöntää toisinaan suuria lahjoituksia ja rahoitusta esimerkiksi yliopistoille ja tutkimusyhteisöille. Tämän kaltaisia hankkeita sitoudutaan yleensä kerralla rahoittamaan usean vuoden ajan siten, että tuki jaetaan monessa osassa.

Kutsutaiteilijat Rovaniemellä

Post doc -pooli

Yhteistyö ja kumppanuudet

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on mukana Säätiöiden post doc -poolissa, jonka tavoitteena on edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä helpottamalla nuorten tutkijoiden ulkomaisen tutkimusjakson kokonaisrahoituksen järjestämistä.

Alueellinen kummitoiminta Kuvataiteen alueellisen kummitoiminnan tarkoituksena on elävöittää kuvataidetoimintaa eri puolilla Suomea tarjoamalla museoille mahdollisuus uusiin kokeiluihin niukkojen määrärahojen ulkopuolella. Kummitoimintaan ei voi hakea, vaan säätiö lähestyy museoita itse. Säätiö käy läpi museon sekä alueen tarpeita ja toiveita avoimen ideoinnin kautta.

Vuonna 1995 aloitettu Wihurin rahaston ja Lapin yliopiston yhteinen kutsutaiteilijaohjelma mahdollistaa vuosittain kahdelle suomalaiselle kuvataiteilijalle työskentelyn kolmen kuukauden ajan Rovaniemellä.

Post Docs in Companies -pooli PoDoCo-pooli on säätiöiden ja yritysten yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti. Jenny ja Antti Wihurin rahasto on yksi ohjelmassa mukana olevista säätiöistä.

Wihuri-päivä Kansallisgallerian kanssa yhteistyössä järjestettävä Wihuri-päivä avaa syksyisin Kiasman, Ateneumin ja Sinebrychoffin taidemuseon ovet yleisölle ilmaiseksi yhden päivän ajaksi.

Wihurin tutkimuslaitos Sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen keskittynyt Wihurin tutkimuslaitos on kiinteä osa säätiötä. Säätiö rahoittaa tutkimuslaitoksen toimintaa vuosittain noin 2 miljoonalla eurolla.

Oma toiminta

Temppelikadun taiteilija-ateljee Helsingin Töölössä sijaitseva ateljeehuoneisto mahdollistaa suomalaisille kuvataiteilijoille työskentelyn ja asumisen Helsingissä.

Palkinnot

Taidekokoelma Rovaniemellä Jenny ja Antti Wihurin rahaston taidekokoelma on lahjoitettu Rovaniemen taidemuseolle. Säätiö kartuttaa taidekokoelmaa vuosittain.

Säätiö jakaa muun muassa kunnia- ja tunnustuspalkintoja tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan alojen harjoittajille.

11


Tamás Lahdelma selvittää väitöskirjassaan, miten kaupunkirakenne voisi tukea yritysten välistä verkostoitumista ja ihmisten välistä vuorovaikutusta.


I 14–17

VUODEN 2020 JAKO

18–23

APURAHAT JA HANKKEET

24–27

WIHURIN TUTKIMUSLAITOS

28–37

KUVATAIDETOIMINTA


V U O D E N 2 0 2 0 J A KO

Tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle Vuonna 2020 Jenny ja Antti Wihurin rahasto tuki tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa 12,8 miljoonalla eurolla. Kokonaissumma sisältää keväällä järjestetyn yleisen apurahahaun kautta myönnetyt apurahat, monivuotisten hankkeiden osarahoituksen, osuudet säätiöiden yhteisistä apurahapooleista sekä säätiön oman toiminnan, kuten kuvataideostojen ja residenssien sekä biolääketieteen tutkimusta tekevän Wihurin tutkimuslaitoksen toiminnan rahoittamisen.

9,7

2011

14

10,5

10,5

2012

2013

11,0

11,2

11,5

2014

2015

2016

12,0

12,0

2017

2018

TUKI TIETEELLE, TAITEELLE JA YHTEISKUNNALLISELLE TOIMINNALLE NIMELLISARVOSSA 2011–2020 (MILJ. €)

12,6

12,8

2019

2020


V U O D E N 2 0 2 0 J A KO

KOKONAISJAKO VUONNA 2020

12,8

%

Apurahat *

9 802 500

76,6

Wihurin tutkimuslaitos

2 000 000

15,0

Varaukset taideostoihin ja kuva­taiteen erityiskohteisiin

400 000

3,0

Varaukset säätiöiden yhteisiin apu­rahapooleihin **

550 000

5,0

47 500

0,4

12 800 000

100

Varaus myöhemmin määrättäviin tarkoituksiin

Yhteensä

MILJ. €

*Sis. yleisen apurahahaun apurahat sekä monivuotisten ja ­s uurten hankkeiden osarahoituksen **Post Docs in Companies -pooliin 200 000 € ja Säätiöiden post doc -pooliin 350 000 €

TIEDE

8 355 000€

65% KOKONAISJAKO A LO I T TA I N

TAIDE

2 417 500€

19%

YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA

2 027 500€

16%

15


V U O D E N 2 0 2 0 J A KO

YLEINEN APURAHAHAKU HAKUAIKA 3.5.–31.5.2020 A P U R A H O J E N M YÖ N T Ö PÄ I VÄ 9. 1 0. 2 0 2 0

HAKUA L AT Kauppatieteet Kansantaloustiede Tekniset tieteet Matematiikka ja tilastotiede Arkkitehtuuri Luonnontieteet Maa- ja metsätaloustieteet Elintarviketieteet Biologia Terveystieteet Kasvatustieteet Psykologia Oikeustiede Valtio- ja yhteiskuntatieteet Taidehistoria, kuvataiteen ja taideteollisten alojen tutkimus Historia ja arkeologia Teologia ja uskontotiede Filosofia Kielitieteet Kaunokirjallisuus Tietokirjallisuus Musiikki Tanssitaide Teatteritaide Maanpuolustustyö Nuorisotyö Kulttuurihankkeet Muut tarkoitukset

APURAHANSAAJIEN MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN ROVANIEMI

5

OULU

18

MUUT*

98

JYVÄSKYLÄ

22

TAMPERE

25

LAHTI

VANTAA TURKU ESPOO

6

11 22 29

PORVOO HELSINKI

*mm. Vaasa, Joensuu, Kuopio, Lappeenranta

APURAHANSAAJIEN IKÄ

25–34 v.

N U O R I N J A VA N H I N APURAHANSAAJA

40%

100

73 v.

JUSSI ­H E L M I N E N s.1947

Teatterintekijän muistelmien kirjoittamiseen

Ikäluokat 15–24

3%

25–34 40 % 35–44 35 % 45–54

16

4 196

N ATA L I E HUSSI s.2003

Pasuunan soiton opiskeluun

12 %

55–64

7%

65–

3%

0

17 v.


V U O D E N 2 0 2 0 J A KO

­N Ä K Ö K U L M I A ­S O T A A N J A ­M U I S T A M I S E E N Vaikka Jenny ja Antti Wihurin rahasto ei järjestä teemahakuja, liikkuvat apurahanhakijat samojen teemojen ympärillä. Esimerkiksi vuonna 2020 apurahaa sai kaksi hanketta, joista yksi tutkii, miten museot rakentavat muistikulttuuria, ja toinen synnyttää uutta sellaista. Oulun yliopistossa väitöskirjaansa viimeistelevä Tuuli Matila tutkii jatkosodan aikaisten valokuvien käyttöä museoissa ja sosiaalisessa mediassa. Matila selvittää, miten museoihin puolustusvoimien ylläpitämästä SA-arkistosta esiteltäväksi valitut sotavalokuvat muokkaavat käsitystämme historiallisista tapahtumista. ”Suomessa museoissa vaikuttaa olevan hyvin isänmaallinen sodan tulkinta. Toivoisin, että voisimme saada vähän kriittisempiä esityksiä sodasta”, Matila toteaa.

Kesällä 2020 avattava Sodan ja ­Rauhan keskus Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa. Tiedekeskus on käyttänyt muun ­muassa SA-arkistoa inter­aktiivisten näyttelyhuoneidensa materiaalina. Sotahistorian ­uudelle vuosituhannelle tuo paitsi näyttelyteknologia myös museon tarjoamat näkökulmat. Perinteisesti sotahistorian esitykset ovat olleet rintamapainotteisia ja keskittyneet kuvaamaan taisteluja tai poliittista päätöksentekoa. Muistin ensimmäinen näyttely nostaa esiin lasten, naisten ja miesten tarinat talvi-, jatko- ja Lapin sodissa, erityisesti suomalaisten näkökulmasta eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa kontekstissa. ”Olemme halunneet näyttää, että sota ei ­tapahdu vain rintamalla, vaan se koskettaa ihan koko yhteiskuntaa. Tämän ääneen sanominen tuo muistamiskulttuuriin näkökulman, jossa annetaan oikeus yhteiseen kulttuuriperintöön niille, joilla ei sitä ole aiemmin ollut. Heitä ovat esimerkiksi lapset ja vähemmistö­ ryhmät”, toteaa Muistin sisältöjohtaja Pia Puntanen.

Jako sisälsi 126 kokovuotista, pääasiassa väitöskirja- tai post doc -apurahaa, joiden saajille ­varattiin mahdollisuus henkilö­ vakuutuksen järjestämiseen ­lisäapurahalla.

APURAHAHAKEMUKSIA

MYÖNNET TYJÄ APURAHOJA

Myöntöprosentti (€) 6,6 %

5 634 KPL

126 871 045 €

432 KPL

8 392 500 €

Myöntöprosentti (kpl) 7,7 %

3

3

12

17

22

33

39

67

72

164

KPL

KPL

KPL

KPL

KPL

KPL

KPL

KPL

KPL

KPL

HOMING-

TAITEEN

SOITTIMEN

VÄITÖSKIRJAN

TUTKIMUS

KIRJALLINEN

TAPAHTUMAN

TAITEELLINEN

MUU

VÄITÖSKIRJA

APURAHA

PERUSOPINNOT

HANKINTA

JÄLKEINEN

TYÖSKENTELY

JÄRJESTÄMINEN

TYÖSKENTELY

TYÖSKENTELY

TUTKIMUS

17


A P U R A H AT J A H A N K K E E T

Apurahat ja hankkeet Vuonna 2020 apurahoja myönnettiin yhteensä yli 400 tieteen ja taiteen harjoittajalle sekä yhteiskunnallisen toiminnan eri kohteelle. Säätiön jakamilla apurahoilla luotiin mahdollisuuksia työskentelylle, uusille avauksille ja toiminnan kehittämiselle.

A P U R A H O J A T U T K I M U S T YÖ H Ö N Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi kevään apurahahaun kautta apurahaa 206 tieteelliseen hankkeeseen. Näistä 122 oli kokovuotisia työskentelyapurahoja, joista osa toisen tai kolmannen vuoden jatkoapurahoja. Tutkimustyötä mahdollistavien työskentelyapurahojen lisäksi myönnettiin muutamia kannustusapurahoja. Suomeen palaavalle tutkijalle oman tutkimusryhmän perustamiseen tarkoitetun Homing-apurahan sai kolme työryhmää. Säätiön jakamat apurahat kattoivat laajasti muun muassa kauppatieteellisen, teknisen, maa- ja metsätaloustieteellisen, yhteiskuntatieteellisen, luonnontieteellisen ja huma-

18

nistisen tutkimuksen alat. Tieteen aloista luku­määräisesti eniten apurahoja myönnettiin kauppatieteen alalle. Tutkimusta tehdään ­pääasiassa Suomessa, mutta tutkijoiden joukko on kansainvälinen. Väitöskirjan jälkeistä tutkimusta tuettiin säätiön oman apurahahaun lisäksi säätiöiden yhteisten apurahaohjelmien kautta. Säätiöiden post doc -poolin kautta myönnettiin apurahaa yhdeksälle tohtorille ulkomailla tehtävään väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen. Niin ikään seitsemän tohtoria sai apurahaa yritysten kanssa yhteistyössä tehtävään tutkimukseen Post Docs in Companies -ohjelman kautta.


A P U R A H AT J A H A N K K E E T

Noora Karjalainen ­h aluaa tehdä teatteri­t aidetta, joka tunnistaa yleisönsä ja ­tekijöidensä moninaisuuden.

19


A P U R A H AT J A H A N K K E E T

Kimmo Lehtinen kollegoineen digitoi yli s ­ adaksi vuodeksi ­u nohtuneita tähtitieteellisiä valo­ kuvauslevyjä. Niiden ­a vulla Lehtinen on päässyt k ­ aksoistähtien jäljille.

A P U R A H O J A TA I T E E N A LO I L L E

20

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakoi apurahoja kauno- ja tietokirjallisuuden, teatteri- ja tanssitaiteen sekä musiikin aloille. Säätiö myönsi taiteen aloille eri pituisia ­työskentelyapurahoja, joista neljä kokovuotista, sekä erilaisia projekti- ja hankeapurahoja. Kirjallisuuden alalla apurahoilla tehdään kaunokirjallisten romaanien lisäksi käännöstyötä, lastenrunoutta ja tietokirjoja. Säätiö tuki myös lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimusta esittelevän luentosarjan ja julkaisun toteutusta. Musiikin alalla apurahoja myönnettiin taiteelliseen työskentelyyn, soitinhankintoihin, opintoihin, konserttien ja m ­ usiikkikilpailujen järjestämiseen, levyttämiseen ja musiikkiteatterin toteuttamiseen. Teatteri- ja tanssitaiteessa apurahoja myönnettiin nykysirkus-, tanssi- ja teatteriesitysten käsikirjoittamiseen, harjoittelemiseen ja tuotantokuluihin. Apurahoja myönnettiin myös erilaisten kulttuurihankkeiden, kuten elokuvafestivaalien toteuttamiseen ja museoiden näyttelyosioiden suunnitteluun.

APURAHOJA YHTEISKUNNALLISEEN T O I M I N TA A N Yhteiskunnallisella toiminnalla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, joka edistää aktiivisen, osallisuutta tuntevista ihmisistä koostuvan kansalaisyhteiskunnan rakentumista. Suurin osa apurahansaajista yhteiskunnallisen toiminnan aloilla oli järjestöjä. Apurahansaajina on pitkäaikaisempia tuen kohteita, kuten vapaaehtoista meripelastustoimintaa, yrittäjyyskasvatusta ja nuorisotyötä. Lisäksi apurahoilla edistetään esimerkiksi suomalaista ruokakulttuuria ja jäsennetään koronaviruspandemiaa koskevaa keskusteluaa.


A P U R A H AT J A H A N K K E E T

SUURET HANKKEET S Ä ÄT I Ö I LTÄ J A M I N I S T E R I Ö LTÄ 1 , 5 M I L J O O N A N H ÄTÄ A P U K U LT T U U R I K E N TÄ N A H D I N K O O N Joukko taidetta ja kulttuuria tukevia säätiöitä yhdisti voimansa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ja kokosi hätätukipaketin taide- ja kulttuurialan toimijoille, joiden toimeentuloa ja toimintaedellytyksiä koronavirusepidemia on heikentänyt merkittävästi. Maaliskuussa 2020 myönnetty 1,5 miljoonan euron rahoitus jaettiin huhtikuun aikana taiteen edistämiskeskus Taiken kautta. Wihurin rahaston osuus oli 100 000 euroa. Taike avasi apurahahaun huhtikuun alussa ja päätökset apurahoista tehtiin kuun lopussa. Tuki kohdistettiin jaettavaksi lyhyi­nä apurahoina freelance-taiteilijoille, joiden työtilanteeseen koronaepidemia on konkreettisesti vaikuttanut. Apurahoja jaettiin yli 500 kappaletta. Rahoituksen nopea järjestyminen oli osoitus suomalaisen yhteiskunnan yhteisvastuusta sekä yhteistyökyvystä julkisen ja yksityisen puolen toimijoiden välillä.

O M I S TA J U U D E N L A H J O I T U S P R O F E S S U U R I A A LT O YLIOPISTOON Omistajuus vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä yrityksissä tehdään, miten tehokkaasti pääoma liikkuu, kuinka kannattavia yritykset ovat ja minne työpaikkoja syntyy. Sillä on siis merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, joiden nykyistä laajempi ymmärtäminen on tärkeää. Jenny ja Antti Wihurin rahasto lahjoitti 300 000 euroa Aalto-yliopistolle uuden omis­ tajuu­den professuurin perustamiseen. Kauppakorkeakouluun sijoittuva professuuri liittää omistajuuden kiinteäksi osaksi akateemista tutkimusta ja opetusta, vahvistaa suomalaista omistajaosaamista ja omistajuuden kulttuuria sekä tuottaa laadukasta tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun ja päätösten tueksi. Professuuri perustetaan useilta järjestöiltä, säätiöiltä, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä saaduilla lahjoituksilla. Omistajuuden professuuri on kokoaikainen, ja lahjoitusten avulla sen perusrahoitus turvataan 20 vuodeksi. Tarkoituksena on, että uusi professori voisi aloittaa tehtävässään viimeistään vuoden 2022 alussa.

TA R I N AT O S A N A T E R V E Y D E N H U O L LO N A R K E A Potilaiden kuunteleminen on keskeistä tervey­ denhuollon ammattilaisten työssä. Alan am­ mat­­­tilaisille on siksi hyödyllistä pysähtyä ­välillä

pohtimaan, miten tarinat toimivat ja miten niitä kuunnellaan ja tulkitaan. Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi 75 000 euron rahoituksen ­Taideyliopiston uudelle Health, Narrative and the Arts -hankkeelle, jossa paneudutaan terveydenhuollon ammattilaisten narratiivisen kompetenssin tunnistamiseen, kehittämiseen ja soveltami­ seen. Tarinoihin liittyvä osaaminen auttaa heitä hyödyntämään lääketieteellistä ammatti­ taitoaan entistä paremmin. Eri alojen taiteili­ joiden ja humanistien on puolestaan hyvä huomata, miten heidän tarinoihin liittyvää osaamistaan voidaan kehittää ja soveltaa muiden käyttöön. Hankkeessa järjestetään muun muassa terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja kirjoittamiseen ja lukemiseen keskittyviä kursseja, joiden tarkoitus on tarjota tilaisuuksia kuuntelemisen ja itsereflektion taitojen kehittämiseen. Luvassa on myös muihin taiteenaloi­ hin liittyviä kursseja. Lisäksi hankkeessa käynnistetään alan tutkimusta Taideyliopistossa.

TUTKIMUSTIEDOLLA KOHTI K E S TÄVÄ Ä R U O K A J Ä R J E S T E L M Ä Ä Baltic Sea Action Groupin (BSAG) ja Ilmatieteen laitoksen Carbon Action on alusta, jolla viljelijät, maatalousneuvojat, oppilaitokset, yritykset, tutkijat ja päättäjät kehittävät yhdessä käytännön menetelmiä ruokajärjestelmän kestävyyden parantamiseksi. Alustalla tehdään Ilmatieteen laitoksen johdolla korkeatasoista tutkimusta peltomaan hiilensidonnasta sekä sen todentamisesta ja mittaamisesta. Yksi Carbon Actionin tavoitteista on, että tieto liikkuu ryhmien välillä. Yritysten on voitava perustaa kestävän kehityksen työnsä tutkittuun tietoon ja opittava viljelijöiden tarpeista. Myös viljelijöiden on oltava perillä yritysten odotuksista. Tiedeyhteisö tarvitsee viljelijöitä ja yrityksiä tuottaakseen tarpeellisia käytännön ratkaisuja ja päätöksentekijät tietoa kaikilta alustan toimijoilta, jotta he voivat luoda talou­dellisia kannusteita ja muita ohjauskeinoja systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi. Säätiö myönsi ­BSAG:lle 100 000 euroa Carbon Action -hankkeeseen tutkitun tiedon saattamiseksi käytäntöön sekä viljelijöiden, yritysten, tiedeyhteisön ja päättäjien välisen vuoropuhelun edistämiseen.

21


A P U R A H AT J A H A N K K E E T

A P U R A H A N S A A J AT E S I T TÄY T Y VÄT U N O H T U N E E T VA LO K U VA U S L E V Y T PA L J A S TAVAT K A K S O I S TÄ H D E T 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa observatorioissa ympäri maapalloa tehtiin tähtitieteellinen koko taivaan kattava valokuvauskartoitus Carte du Ciel. Kartoituksessa kuvattiin yhteensä 22 000 tähtitieteellistä valokuvauslevyä, joista 1008 Helsingin Observatoriossa. Levyt olivat olleet hyödyntämättä yli sadan vuoden ajan ennen vuotta 2016, kun filosofian tohtori Kimmo Lehtinen kollegoineen aloitti urakan niiden digitoimiseksi. Aluksi ei ollut selvää, ovatko levyt käyttökelpoisia. Lehtistä mietitytti, miten lasi­levyjen päällä oleva valoherkkä emulsio oli säilynyt olosuhteissa, jotka eivät olleet optimaaliset. ”Pahimmassa tapauksessa vasta digitoinnin jälkeen olisi selvinnyt, että monien levyjen emulsio on huonossa kunnossa. Tulosten perusteella näyttää onneksi siltä, että emulsio on säilynyt hyvin”, Lehtinen sanoo. Digitoitujen kuvien avulla Lehtinen on etsinyt pitkäjaksoisia kaksoistähtiä eli järjestelmiä, joissa kaksi tähteä kiertää toisiaan. Kaksoistähtien olemassaoloa on vaikeaa pelkin nykymenetelmin todentaa. Siksi Lehtinen on verrannut Euroopan avaruusjärjestön Gaia-satelliitin usein virheellisesti mittaamien tähtien ominaisliikkeiden perusteella laskettuja tähtien paikkoja Carte du Ciel -levyiltä mitattuihin paikkoihin. Jos paikat eroavat toisistaan, voi kyseessä olla kaksoistähti. Niiden lisäksi Lehtinen kollegoineen on ollut kiinnostunut tähtien pitkän ajan kirkkauksien muutoksista. Nyt projekti on loppusuoralla. Seuraavaksi Lehtisellä on edessään lopullisiin tieteellisiin tuloksiin liittyvän artikkelin viimeistely ja julkaisu sekä kuva-arkiston lataaminen kaikkien tutkijoiden saataville internetiiin. ”Tämä on varmaankin yksi maailman pitkäkestoisimmista tieteellisistä projekteista: varhaisimmat levyt on valokuvattu 1890-luvulla ja vasta nyt tieteelliset tulokset ovat tulossa, yli 120 vuoden jälkeen”, Lehtinen pohtii. Carte du Ciel -levyjen mittaaminen ja niistä saatujen tieteellisten tulosten julkaiseminen merkitseekin pitkän ja arvokkaan perustutkimustyön saattamista päätökseen.

E I P E L K K Ä Ä V I I T T O M A K I E L I S TÄ T U L K K A U S TA

22

Teatterintekijän ja viittomakielisen esittävän taiteen osuuskunnan Ursa Minorin taiteellisen johtajan Noora Karjalaisen mielestä teatteritaiteen tulee uudistua kohti nykyaikaista inklusiivista ja intersektionaalista ihmiskuvaa.

”Teatteritaiteen tulisi tunnustaa niin tekijöidensä kuin yleisönsä moninaisuus ja pyrkiä ilmentämään sen eri todellisuuksia taiteellisessa työssään”, Karjalainen sanoo. Karjalainen on huomannut, että usein teatterit pyrkivät tekemään kohtuullisia mukautuksia esityksen esteettömyyden toteuttamiseksi, mutta hänen mielestään tämä ei itsessään ole taiteellinen tai inklusiivinen teko. ”Esimerkiksi teatteriesitykseen saatetaan tilata viittomakielen tulkkaus, jolloin kuuro katsoja katsoo enimmäkseen käännöstä esityksen tekstuaalisesta sisällöstä itse esityksen sijaan”, Karjalainen selittää. Ongelmana on, ettei teattereiden tiedossa tai käytössä ole konkreettisia toimia tai praktiikkaa, joka keskittyisi nimenomaan taiteelliseen laatuun ja estetiikkaan. Näihin ongelmiin Karjalainen etsi ratkaisuja Teatterikorkeakoulun teatteripedagogiikan maisteriohjelman opinnäytetyössään. Karjalaisen mukaan keinoja on monia. Esimerkiksi pelkän viittomakielisen tulkkauksen sijaan esityksessä voidaan käyttää kuuroa näyttelijää ja hyödyntää kuuron todellisuutta. Kuuroa näyttelijää voi ohjeistaa muuten kuin sanallisesti: esimerkiksi haptiiseilla, liikkeillä, kosketuksella ja katseella. Ohjauskeinoista syntyy oma esityksellinen estetiikkansa. Nyt Karjalainen aikoo jatkaa lopputyössään käsittelemiensä asioiden tutkimista käytännössä. Hän viettää seuraavat puoli vuotta Ursa Minorin uuden esityksen ohjaajana. Esitys luodaan yhdessä työryhmän kanssa, johon kuuluu Karjalaisen lisäksi viisi viittomakielistä kuuroa näyttelijää.

K A AV O I T U S V O I VA I K U T TA A Y R I T Y S T E N T U O T TAV U U T E E N Yritystoiminta keskittyy tietyille alueille asumisen tapaan, mutta ilmiön taustalla olevia syitä ei tunneta täysin. Joitakin mahdollisia selityksiä kuitenkin on. Kun suuri joukko työnantajia ja -tekijöitä on keskittynyt samalle alueelle, on työntekijöiden helppo vaihtaa työpaikkaa ja työnantajan näkökulmasta työ löytää aina tekijänsä. ­Lisäksi saman alan yritysten läheisyys mahdollistaa alan ammattilaisten virallisia ja satunnaisia kohtaamisia. Kiinteistötalouden tutkija Tamás Lahdelma haluaa selvittää väitöskirjassaan yritystoiminnan keskittymisen syitä tarkemmin ja yhdistää aiheen taloustieteelliseen tutkimukseen sosiaaliteoreettisen näkökulman. ”Minua kiinnostaa, miten kaupunkirakenne voi tukea sekä työmarkkinoiden kautta tapahtuvaa yritysten välistä verkostoitumista että ihmisten välillä tapahtuvaa vuorovaikutusta”, Lahdelma sanoo.


A P U R A H AT J A H A N K K E E T

Lahdelma käyttää tutkimuksessaan Tilastokeskuksen ylläpitämiä toimipaikka- ja henkilötasoisia mikroaineistoja, joiden perusteella voi tarkastella, miten työvoima on liikkunut yritysten välillä. Kun ihmiset vaihtavat t­ yöpaikasta toiseen ja tieto liikkuu heidän kauttaan yritys­ ten välillä, on sillä taloudellisia vaikutuksia. Par­haimmillaan kaavoitus voi vaikuttaa positiivisesti yritysten tuottavuuteen. Yhdistämällä verkostoanalyysiä ja ekonometrisiä menetelmiä Lahdelma pyrkii lisäämään ymmärrystä yritysten välisistä alueellisista verkostoista, kaupungistumisesta ja yhdyskuntarakenteen tiiviyden merkityksestä yritystoiminnalle. Empiirinen tutkimus tarjoaa kansainvälisesti yleistettävää tietoa, jota voidaan hyödyntää kaupunkikeskusten ja taajamien kehittämisessä sekä muussa aluesuunnittelussa.

SUURPEDON JÄLJILLÄ

Väitöskirjatutkija Miisa Virta tutkii ilvesten loislajistoa. Tutkimus tuottaa tietoa, jota tarvitaan suurpetojen suojeluun ja kannanhoitoon liittyvässä pää­ töksenteossa.

Ilves on tehnyt paluun. Siinä missä 1960-­­ luvul­le tultaessa petoeläin ilves oli metsästetty Suomessa vain noin 30–40 yksilöön, on kuusikymmentä vuotta myöhemmin kanta kasvanut noin 3000 yksilöön osittaisen rauhoituksen myötä ja päässyt levittäytymään lähes koko maan laajuudelle. Biologi Miisa Virta tutkii väitöskirjassaan, miten ilveskannan kasvu ja tiheneminen vai-

kuttaa ilveksessä asuviin loisiin. Virran mukaan loisilla, jotka voivat olla matoja, bakteereita, sieniä tai yksisoluisia eliöitä, on tärkeä rooli eliökunnassa: ne ovat aina matkalla niin kutsuttuun pääisäntään, jollainen myös ilves on. ”Ilveksessä loinen on onnellinen, kun se pääsee lisääntymään”, Virta sanoo. Ilvekseen loiset puolestaan siirtyvät pääasiassa ravinnon kautta. Aiemmin ilveksen ravinto koostui pitkälti metsäkanalinnuista ja jäniksistä, mutta nykyään ruoaksi kelpaavat myös vieraslajit, kuten supikoira ja valkohäntäkauris, joita Suomessa ei ole aiemmin tavattu. Myös haaskaruokinta on lisääntynyt, mikä voi vaikuttaa osaltaan ilveksen loislajistoon. Kun ilvekset levittäytyvät ja siirtyvät lähemmäksi ihmisiä, tuovat ne samalla mukanaan mahdollisesti myös ihmisiin tarttuvia loisia. Ilveksessä esiintyvä loinen voisi siirtyä ihmiseen esimerkiksi maaperästä tai vaikkapa kotikissan välityksellä. Virran mukaan tästä ketjusta olisi tärkeää tietää enemmän. Virran tutkimus tuottaa tietoa, jota tarvitaan suurpetojen suojeluun ja kannanhoitoon liittyvässä päätöksenteossa. Lisäksi sitä voidaan soveltaa muuhun loisen ja isännän välisiä suhteita tarkastelevaan tutkimukseen. Muutosta on Virran mukaan dokumentoitava nyt. ”Emme voi mennä taaksepäin historiassa ja voivotella, että hitsit, kun olisi pitänyt kerätä näytteitä. Kun maailma muuttuu tätä tahtia, on tärkeää kerätä ja säilyttää aineistoa.”

23


W I H U R I N T U T K I M U S L A I TO S

Wihurin tutkimuslaitos

Jenny ja Antti Wihurin rahaston vuonna 1944 perustamasta Wihurin tutkimuslaitoksesta on tullut kansainvälisesti merkittävä tekijä sydän- ja verisuonitautien tutkimuksen alalla. Tutkimuslaitos on kehittänyt innovatiivisia strategioita merkittävien kansantautien tutkimukseen ja hoitoon.

T U T K I M U K S E N PA I N O P I S T E E T

24

Wihurin tutkimuslaitos toimii Biomedicum Helsinki -tutkimuskeskuksessa tutkimuslaitoksen johtajan akatemiaprofessori Kari Alitalon johdolla. Tutkimuslaitoksen sydän- ja verisuonitautien tutkimusohjelma perustuu nykyaikaisen funktionaalisen geenitutkimuksen menetelmiin ja käyttää uusimpia teknologioita biolääketieteen ongelmien ratkaisuun. Ohjelma käsittää sekä biolääketieteellistä perus-

tutkimusta että soveltavaa translationaalista tutkimusta, ja siihen osallistuu monipuolinen joukko eri alojen asiantuntijoita, tohtorikoulutettavia ja niin kutsuttuja varttuneita tutkijoita itsenäisine tutkimusryhmineen. Wihurin tutkimuslaitoksen sydän- ja verisuonitutkimuksen ohjelmassa on keskitytty erityisesti veri- ja imusuonten kasvua ja toimintaa sääteleviin kasvutekijöihin ja näiden


tekijöiden merkitykseen veri- ja imusuoniston sairauksissa. Alalla saavutettua tietotaitoa voidaan soveltaa muun muassa sydämen vajaatoiminnan, sydänlihaksen liikakasvun, sydänsiirtojen hyljinnän, kudosturvotuksen, shokkisyndrooman sekä silmän ja aivojen nestetasapainon säätelyn tutkimuksessa sekä uudenlaisten sairauksien hoitotapojen kehittämisessä. Lisäksi kantasolututkimus, jota toteutetaan myös Wihurin tutkimuslaitoksessa, on mullistamassa mahdollisuuksia muokata ja korjata kudosvaurioita ja kasvattaa uusia soluja sairauden vaurioittamien tilalle. Tutkimuslaitos käyttää uusinta ­tekno­logiaa biolääketieteen ongelmien ratkaisuun. Tästä esimerkkinä on yksisolusekvensointi, jossa yksittäisistä soluista määritetään geenien luenta koko genomin laajuisesti. Menetelmä mahdollistaa erilaisten solujen tarkastelun kudoksissa ja tautiprosesseissa korkealla tarkkuudella.

R E S U R S S I T J A T U T K I M U S Y H T E I S T YÖ Wihurin tutkimuslaitoksessa työskentelee noin 25 hengen kansainvälinen ryhmä lääkäreitä, molekyylibiologeja, biokemistejä ja laboratorioteknikkoja heidän apunaan. Vakituisen henki­ lökunnan lisäksi tutkimuslaitos tarjoaa muun muassa tohtorikoulutettaville mahdollisuuden osallistua tutkimukseen. Tutkimuslaitos tekee monipuolista yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa ja on mukana kansainvälisissä tutkijaverkostoissa. Wihurin tutkimuslaitos on osa Jenny ja Antti Wihurin rahastoa. Vuonna 2020 säätiö varasi sen toimintaan kaksi miljoonaa euroa, jonka lisäksi se on saanut myös ulkopuolista kilpailtua tutkimusrahoitusta. Tutkimuslaitos ­toimii tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston kans­sa. Tutkimuslaitoksen laitteisto sekä Akateemisen lääketiedekeskus Helsingin tarjoamat palvelut mahdollistavat uusimpien teknologioiden käytön tutkimuksessa.

T I E T E E L L I N E N N E U V O T T E L U K U N TA Tieteellinen neuvottelukunta arvioi tutkimuslaitoksen tieteellisen työn laatua ja tukee säätiön hallitusta tutkimuslaitokseen liittyvässä päätöksenteossa. Wihurin tutkimuslaitoksen tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2020 professori Tomi Mäkelä ja jäseninä professori Christer Betsholtz Tukholman Integrated Cardio-Metabolic Centeristä sekä Suomesta akateemikko Sirpa Jalkanen, professori Timo Strandberg ja akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala.

25


W I H U R I N T U T K I M U S L A I TO S

1.

6. 2.

7.

5.

4. ITSENÄISET TUTKIMUSLINJAT

1. Kari Alitalon Translationaalisen kardiovaskulaarilääke­ tieteen tutkimusryhmä 2. Pipsa Saharisen Verisuonibiologian tutkimusryhmä 3. Katariina Öörnin Lipoproteiinitutkimusryhmä

3.

4. Riikka Kivelän Endoteeli- ja lihaskantasolujen tutkimusryhmä 5. Sara Wickströmin Epiteliaalisten kantasolujen tutkimusryhmä 6. Sinem Karamanin Kudosspesifisen suoniston tutkimusryhmä 7. Kari Vaahtomeren Endoteeli- ja valkosoluviestinnän ­tutkimusryhmä

26


WIHURIN TUTKIMUSLAITOS

TUTKIMUSLAITOKSEN VUOSI 2020 P O I M I N T O J A T U T K I M U S T YÖ N ­T U LO K S I S TA Wihurin tutkimuslaitoksen seitsemän ryhmää jatkoivat tutkimustyötään muun henkilökunnan tuella ja julkaisivat jälleen korkean kansainvälisen tason julkaisusarjoissa ilmestyviä artikkeleita. Apulaisprofessori Riikka Kivelän tutkimusryhmän kehittämä sydän- ja luurankolihasten endoteelisolujen eristämiseen tarkoitettu menetelmä on otettu käyttöön vuonna 2020 monissa Wihurin tutkimuslaitoksen tutkimuksissa ja useissa yhteistyöprojekteissa. Menetelmää käytettiin mm. korkeatasoisessa Circulation-lehdessä syksyllä 2020 julkaistussa tutkimuksessa VEGF-B-kasvutekijän vaikutuksesta sydämen koronaarisuonten kehittymiseen. Kivelän katsausartikkeli verisuonista sydämen kasvun ja toiminnan säätelyssä ilmestyi keväällä 2020 Vascular Biology -lehdessä, jossa se päätyi vuoden eniten luetuimpien artikkelien listalle. Vuonna 2020 professori Sara ­Wickströmin ryhmä osoitti arvostetun Cell-lehden julkaisus­ sa uuden mekanismin, jolla keho suojaa kanta­soluja ja niiden DNA:ta vaurioilta. Lisäksi ryh­ mä osoitti Cell Metabolism -lehden julkaisussa, että kudoksen aineenvaihdunta säätelee karva­follikkelin kantasoluja, ja tätä aineenvaihduntaa keinotekoisesti säätelemällä voidaan tehostaa kantasolujen uusiutumista hiirissä. Vuonna 2020 Wickström valittiin Euroopan biotieteitä edustavaan EMBO-tutkijaorganisaatioon, johon kutsutaan mukaan vain erittäin ansioituneita tutkijoita. Dosentti Sinem Karaman valittiin ­vuonna 2020 akatemiatutkijan 5-vuotisvirkaan, jossa hän jatkaa mm. Wihurin tutkimuslaitoksessa aloitettuja tutkimuksia imusuoniston ja VEGF-C-imusuonikasvutekijän vaikutuksista rasvakudoksen soluihin ja aineenvaihduntaan. Näistä tutkimuksista kertyvä tieto voi auttaa

estämään liikalihavuuden moninaisia terveysriskejä, kuten koronaaritautia ja diabetestä. Tutkimuslaitoksen ryhmien tutkimustyöhön osallistuu vuosittain lukuisia väitöskirjatutkijoita. Dosentti Katariina Öörnin tutkimusryhmässä työskennellyt FM Maija Ruuth julkaisi LDL-hiukkasten aggregoitumista käsittelevän väitöskirjansa vuonna 2020. ­Apulaisprofessori Pipsa Saharisen ohjauksessa valmistui FM Laura Hakanpään (Helsingin yliopisto) väitöskirja integriineistä verisuonten säätelijöinä. FM Emilia Korhonen puolestaan väitteli suonien kasvun säätelystä ja FM Sawan Kumar Jha imusuonien VEGF-C-kasvutekijän aktivaatiomekanismista.

T U T K I M U S L A I T O K S E N J O H TA J A L L E A K AT E E M I K O N A R V O N I M I Marraskuussa 2020 tasavallan presidentti myönsi tutkimuslaitoksen johtaja Kari Alitalolle tieteen akateemikon arvonimen. Arvonimi voidaan myöntää erittäin ansioituneelle kotimaiselle tai ulkomaiselle tieteenharjoittajalle. Tieteen akateemikon arvonimi voi samanaikaisesti olla enintään kuudellatoista kotimaisella tieteenharjoittajalla.

A L I TA LO M U K A N A K O T I M A I S E N K O R O N AV I R U S R O K O T T E E N ­K E H I T TÄ M I S E S S Ä Vuonna 2020 Kari Alitalo kehitti yhdessä akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualan ja professori Kalle Sakselan kanssa nenäsumutteena annettavan adenoviruspohjaisen koronavirusrokotteen. Rokote tuotti sekä ­IgGettä IgA-luokan vasta-aineita koronaviruksen piikkiproteiinille immunisoitujen elimistössä. Jos rahoitus järjestyy, rokotetta testattaneen eläinkokeiden jälkeen koehenkilöillä.

PA N D E M I A N VA I K U T U K S E T ­T U T K I M U S L A I T O K S E N T O I M I N TA A N Vuonna 2020 koronaviruspandemia rajoitti ajoittain työskentelyä Wihurin tutkimuslaitoksessa, kuten myös Helsingin yliopiston tutkimusyksiköissä. Varotoimenpiteet koordinoitiin kampuksen ja Helsingin yliopiston yleisten ohjeiden mukaisiksi ja tiedottamista painotettiin varsinkin epidemian alkuvaiheessa. Näin onnistuttiin välttämään koronavirustaudin leviäminen tutkimuslaitoksen piirissä. Tutkimuslaitoksen vuosittain järjestämä Wihuri Research Institute Symposium järjestettiin poikkeuksellisesti kerran kuussa pidettynä webinaarisarjana, jossa kansainväliset kutsutut puhujat esittivät tutkimustuloksiaan.

27


K U VATA I D E TO I M I N TA

Essi Kuokkanen, Smart Dog (2020)


K U VATA I D E TO I M I N TA

Kuvataide­ toiminta Wihurin rahasto tukee monipuolisesti kuvataidetta. Kuvataidetoiminnan kivijalka on laaja ja jatkuvasti täydentyvä taidekokoelma, joka pääsee esille Rovaniemen taidemuseon henkilökunnan osaavissa käsissä. Residenssit tarjoavat taiteilijoille työskentelymahdollisuuksia, ja taiteen saavutettavuutta edistetään tarjoamalla yleisölle vapaa pääsy Kansallisgallerian museoihin kerran vuodessa Wihuri-päivänä. Alueellisen kummitoiminnan ohjelmassa museot saavat mahdollisuuksia uusiin kokeiluihin omien niukkojen määrärahojensa ulkopuolella.

29


K U VATA I D E TO I M I N TA

TA I D E K O K O E L M A R O VA N I E M E N ­TA I D E M U S E O S S A Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma Rovaniemen taidemuseossa on yksi Suomen merkittävimmistä nykytaiteen kokoelmista. Monipuolinen ja vuosittain kartutettava kokoelma käsittää yli 3400 teosta ja kattaa aikajänteen 1940-luvulta nykypäivään. Kokoelma sisältää maalauksia, veistoksia, grafiikkaa, installaatioita sekä valokuva- ja videotaidetta, ja teoksia on esillä museossa vaihtuvina kokonaisuuksina. Näyttelyiden kuratoinnista vastaa Rovaniemen taidemuseo. Vuonna 2020 Wihurin rahasto lahjoitti Rovaniemen taidemuseolle 63 vuonna 2019 ostettua teosta säätiön nimeä kantavaan kokoelmaan. Lahjoitetut teokset löytävät tiensä yleisön nähtäville tulevina vuosina Rovaniemen taidemuseon vaihtuvien näyttelyiden kautta. Vuonna 2020 taideostolautakunta hankki säätiölle yhteensä 37 uutta teosta.

TA I D E O S T O L A U TA K U N N A S TA ­K U VATA I D E L A U TA K U N TA Taideostolautakuntaan kuuluivat ekonomi Harri Tilli puheenjohtajana, dosentti Leena Svinhufvud, asiamies Arto Mäenmaa sekä asiantuntijajäseninä dosentti Liisa Lindgren 31.10.2020 saakka ja kuvanveistäjä Pekka Kauhanen menehtymiseensä 25.2.2020 saakka. Taideostolautakunnan nimi muutettiin toiminnan nykyistä monimuotoisuutta paremmin kuvaavaksi kuvataidelautakunnaksi, ja uusina asiantuntijajäseninä aloittivat 1.11.2020 kuvataiteilija Marja Kanervo ja FT Patrik Nyberg.

K U VATA I T E E N A L U E E L L I N E N ­K U M M I T O I M I N TA

30

Kuvataiteen alueellinen kummitoiminta tukee määrärahojen jatkuvan supistumisen kanssa taistelevien taidemuseoiden kehittämishankkeita. Vuonna 2019 kaksi vuotta kestävään ohjelmaan valittiin Lappeenrannan ­taidemuseon VIDS 2021 – Lappeenrannan ­linnoituksen videotaidefestivaali ja Torniossa sijaitsevan ­Aineen taidemuseon Lapin Kullanmurut -hanke, joka toteutuu vuosina 2020–2021. Molemmille museoille myönnettiin 75 000 euron rahoitus. Aineen Taidemuseon Lapin kullanmurut -projektin tarkoituksena on kannustaa nuoria kuvataiteilijoita työskentelemään pohjoisessa sekä kehittää vuorovaikutusta taiteilijan ja taidemuseon välillä. Hanke käynnistyi syksyllä 2020, kun ensimmäinen kuudesta valitusta taiteilijasta, origamitaiteilija Juho ­Könkkölä, aloitti kuukauden residenssijakson Aineen taidemuseon Viippola-residenssissä


K U VATA I D E TO I M I N TA

Rovaniemen taidemuseo kokosi poikkeusolojen a ­ ikana 23.3.–31.5.2020 suljetusta Iloisia asioita -näyttelystä pienoisnäyttelyitä lasivitriiniin. Viikon Wihuri v ­ itriinissä -näyttelyt vaihtuivat viikoittain ja olivat nähtävissä ­o hikulkijoille 24/7.

K O K O E L M A S T A ­K O O S T E T U T N Ä Y T T E L Y T ­R O V A N I E M E N ­T A I D E M U S E O S S A 7.2.–20.9.2020 Iloisia asioita -näyttely, jonka teokset pyrkivät edistämään positiivisia ajatuksia sekä herättämään kysymyksiä siitä, mitä voimme pitää iloisina asioina. 6.3.–4.10.2020 Kursk ja Dystopia -näyttely, joka koottiin Markus Copperin (1968–2019) Kursk-installaation ympärille. 2.6.–18.10.2020 Sinisiä ajatuksia -näyttely, jossa kokoelman helmet tarjosivat poikkeuksellisen kevään jälkeen hengähdystauon arjesta ja avasivat katsojan eteen uudenlaisen maailman.

31


K U VATA I D E TO I M I N TA

­ orniossa. Könkkölän origaminäyttely pidettiin T 1.–25.10.2020 Galleria Tilassa. Muut ”kullanmurut” Könkkölän lisäksi ovat taiteilijat Mira Kankaanranta, Ristomatti Myllylahti, Johannes Heikkilä, Milla Aska ja Noora Ylipieti. Kaikkien residenssitaiteilijoiden yhteisnäyttely järjestetään kesällä 2021. Vuonna 2020 Lappeenrannan taidemuseo jatkoi VIDS 2021 -festivaalin valmistelua.

W I H U R I - PÄ I VÄ KANSALLISGALLERIAN MUSEOISSA Vuosittain yhteistyössä Kansallisgallerian kanssa toteutettavana Wihuri-päivänä Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseoiden näyttelyt avataan yleisölle maksutta. Koronapandemian seurauksena W­ihuri-­ päivä päätettiin vuonna 2020 toteuttaa tietyn päivän sijasta tarjoamalla 5000 ilmaislippua yli 30 järjestölle, jotka tukevat muun muassa kuntoutus- ja mielenterveystoimintaa, maahanmuuttajien kotoutustyötä sekä lasten, nuorten ja perheiden toimintaa tai muiden erityisryhmien hyvinvointia. Näin pyrittiin järjestämään mahdollisimman monelle tilaisuus turvalliseen ja ruuhkattomaan museokäyntiin omaan aikatauluun sopivana hetkenä syksyllä 2020. Museoiden sulkeuduttua viranomaismääräysten seurauksena lippujen voimassaoloa jatkettiin vuoden 2021 toukokuun loppuun.

V I E R A I L E VAT K U T S U TA I T E I L I J AT R O VA N I E M E L L Ä Wihurin rahaston ja Lapin yliopiston yhteinen kutsutaiteilijaohjelma mahdollistaa vuosittain kahdelle suomalaiselle kuvataiteilijalle työskentelyn kolmen kuukauden ajan Rovaniemellä. Lapin yliopisto tarjoaa taiteilijoille t­ yöskentelyja asumistilat ja Wihurin rahasto työskentely­ apurahan. Taiteilijat saavat mahdollisuuden täydelliseen työrauhaan ja intensiiviseen keskittymiseen pohjoisen luonnon keskellä sekä pääsevät myös vuorovaikutukseen yliopistoyhteisön ja muun ympäröivän kulttuurin kanssa. Kevään 2020 kutsutaiteilija oli taidegraafikko Maija Albrecht, mutta koronatilanteen vuoksi hänen jaksonsa jäi vain kuukauden mittaiseksi. Syksyllä kolme kuukautta Rovaniemellä vietti kuvataiteilija Tiina Heiska.

TEMPPELIKADUN TA I T E I L I J A - AT E L J E E

32

Temppelikadun taiteilija-ateljee on Jenny ja Antti Wihurin rahaston omistama ateljeehuoneisto Helsingin Etu-Töölössä. Ateljee tarjoaa suomalaisille tai Suomessa pysyvästi asuville

kuvataiteilijoille mahdollisuuden asua ja työskennellä Helsingissä. Ateljeehuoneistossa asui ja työskenteli kuvataiteilija Mia Hamari kesään 2020 asti. Hamarin kauden jälkeen residenssiä uudistettiin. Aiemmin asukkailta peritty pieni kustannus poistettiin ja residenssiin lisättiin 500 euron kuukausittainen kannustusapuraha elin-, matka- ja materiaalikustannuksien kattamiseksi. Samalla residenssijaksoa lyhennettiin kahdesta vuodesta 6–12 kuukauteen. Kuvataiteilija Kati Rapia aloitti syyskuussa 2020 vuoden residenssijakson.

Kuvataiteilija Tiina Heiska vietti kolme kuukautta Rovaniemellä Jenny ja Antti Wihurin rahaston ja Lapin yliopiston kutsuvierastaiteilijana.


K U VATA I D E TO I M I N TA

Yllä: Jesse Adveikov, The Bad Hand of Aleksandr (2020) Oikealla: Jesse Adveikov, Die Hand Des Künstlers (2020)

K U VATA I T E E N V U O S I 2020

63

lahjoitettua teosta Rovaniemelle ostohinnoiltaan

330 934 euroa

37 2

uutta taidehankintaa

Kaisaleena Halinen, still-kuvia ­ ideoteoksesta Sinelmä (2020) v

2

3

residenssitaiteilijaa Temppelikadulla

2 taideasiantuntijaa

vierailevaa kutsutaiteilijaa Rovaniemellä

ilmaislippua Kansallis­ 5000 gallerian museoihin

kokoelmasta koostettua näyttelyä Rovaniemen taidemuseossa

33


T E M P P E L I K A D U N TA I T E I L I J A-AT E L J E E

Hehkuttaja

34


T E M P P E L I K A D U N TA I T E I L I J A-AT E L J E E

Kuvataiteilija ja käsikirjoittaja Kati Rapia tekee kaikkea, koska voi. Temppelikadun taiteilija-ateljeen residenssitaiteilija uskoo kollegoiden hehkuttamiseen, yhteistyön voimaan ja siihen, ettei itseään tarvitse kahlita yhteen taiteenlajiin.

loviisassa asuva kuvataiteilija ja käsikirjoittaja Kati Rapia aloitti syyskuussa 2020 vuoden kestävän residenssin Helsingin Töölössä sijaitsevassa Temppelikadun taiteilija-ateljeessa. Rapia on monipuolinen taiteilija, joka muun muassa käsikirjoittaa, piirtää ja valokuvaa. Hän on pitänyt yksityisnäyttelyitä Suomessa ja julkaissut lukuisia kirjoja, joista viimeisin on sarjakuvaromaani Pyrstötähti ja maailmanlopun meininki. Rapia sai sarjakuvataiteen valtionpalkinnon vuonna 2018. kati rapiaa viehät tää ajatus siitä, että taiteilija voi jo työskentelyprosessin aikana avautua maailmalle sen sijaan, että hautoo yksin töitään näyttelyn avajaisiin asti. ”Keskustelu kollegoiden kanssa nopeuttaa ja kirkastaa omaa ajattelua”, Rapia sanoo. Viime vuosina hän on tehnyt yhteistyötä muiden taiteilijoiden kanssa. Sarjakuvaromaani Pyrstötähti ja maailmanlopun meininki syntyi yhdessä kirjailija Juha Hurmeen kanssa, ja Rapia on mukana kuvataiteilija Ilona Valkosen Vieno Motors -anarkofloristisessa performanssissa. Kun työskentelee toisen kanssa, kaikki on liikkeessä ja alkuperäinen idea saattaa muuttua matkan varrella toiseksi. Rapia pitää siitä. ”Olen kärsimätön, jos toteutan jotakin vuosi sitten tullutta yhtä ideaa.” Rapia on myös kova kannustamaan t­ aiteilijakollegoita. Sitä hän tekee etenkin perustamallaan Hehkutusklubilla. Tapahtumassa Rapia ensin hehkuttaa kutsuvierasta, minkä jälkeen vieras esittelee rakkaimmat kuvakirjansa tai uusimmat löytönsä juurta jaksaen yleisölle. r esidenssissä rapia on keskittynyt uuden sarjakuvaromaanin käsikirjoittamiseen ja piirtämiseen. Ajatuksen tarinaan hän sai tehdessään vielä edellistä, Suomen ensimmäisestä tähtitieteilijästä Sigrid Aronius Forsiuksesta kertovaa sarjakuvaromaania. Rapian sanoin Sigrid Forsiuksen vaimo Anna Forsius oli ”mitä ilmeisimmin huomattavan tilaa vievä ihminen ja etevä vastus rasittavalle suuraviomiehelleen”. Hän oli omanlaisensa pahis, joka juopotteli, oli väkivaltainen ja jopa sieppasi toisen naisen sylivauvan, eikä jäänyt aviomiehensä jalkoihin. Rapia pääsi Anna Forsiuksen ja muiden alueen naisten jäljille saatuaan käsiinsä vanhoja tuomioistuinten pöytäkirjoja. Anna Forsius on yksi kolmesta uuden sarjakuvaromaanin hahmosta, jotka saavat tehtäväkseen purkaa vanhan Puistola-nimisen hotellin.

”Samalla he purkavat vanhentuneet käsityksensä maailmasta ja ryhtyvät ennustajaeukoista tulevaisuudentutkijoiksi.” Rapian mukaan kyseessä ei ole edellisen sarjakuva-albumin jatko-osa, vaan pikemmin haastaja. kati rapia kirjoit taa , piirtää, tekee valokuvakollaaseja ja valokuvaa. Aivan äskettäin hän suunnitteli myös kuoroteoksen. Miksei Rapia vain keskity yhteen asiaan? Aiemmin hän pohti, näyttäytyykö hänen työskentelynsä uskottavana. Nyt tuollaiset ajatukset ovat kaikonneet. ”Teen kaikkea, koska voin.” Rapian mielestä taiteilijan ei kannata sensuroida itse itseään. Kun on valinnut kuvataiteilijan elämän ja siihen kuuluvan epävarmuuden, olisi haaskausta olla käyttämättä ammatin kylkiäisenä tulevaa vapautta. Rapialla on monesti käynnissä useita projekteja samaan aikaan. Siksi hän onkin ottanut käyttöön saksalaisen näytelmäkirjailija Bertolt Brechtin tavan varata jokaiselle projektille ja käsikirjoitukselle oman pöytänsä, jolla hän säilyttää siihen liittyvää materiaalia. Temppelikadun ateljeeasunto palvelee ”henkisenä pöytänä” tekeillä olevalle sarjakuva-albumille. Rapia on käynyt residenssijakson ajan säännöllisesti Loviisassa kouluikäisten lastensa vuoksi. Ateljeeta hän kuvailee hiljaiseksi tähtitornikseen. ”Kun nousen kuudenteen kerrokseen, on helppo unohtaa oma arki ja jatkaa siitä, mihin jäi.” temppelikadun taiteilija - ateljeen tarkoituksena on tarjota residenssitaiteilijoille mahdollisuus päästä osaksi Helsingin vilkasta kulttuurielämää varsinaisen taiteellisen työskentelyn lisäksi. Koronapandemia on tehnyt siitä vaikeaa Rapian aikana. ”Urbaanista residenssistä tulikin pahimpina korona-aikoina yllättävästi kuin erämaaresidenssi – ei kollegoiden vierailuja, ei tapahtumia, museoita. Ruokakassinkin toin joskus tartuntamääriltään hillitystä Loviisasta asti”, hän kertoo. Rapian haaveena oli pitää Hehkutusklubia ateljeella, mutta kokoontumisrajoitusten vuoksi isompien tilaisuuksien järjestäminen ei ole ollut joko sallittua tai järkevää. Yksi sellainen kuitenkin järjestettiin lokakuussa, kun Rapia pyysi paikalle valokuvataiteilija Jari Silomäen ja muutaman vieraan. Tapahtumaa saattoi seurata livenä kuvapalvelu Instagramin kautta. Nyt Rapia odottaa innolla kesää. Residenssi kestää elokuun loppuun saakka. ”Saan kesänäyttelyn Heinolan taidemuseoon valmiiksi kesäkuun alussa ja toivoisin sitten nautiskelevani erämaasta kesäkaupungiksi taas muuttuneesta Helsingistä. Residenssin päätteeksi aion pitää ateljeen seinillä taidesalongin ja kutsua ihmisiä.”

Jenny ja Antti Wihurin rahaston Temppelikadun t­ aiteilija ­-ateljee on tarkoitettu pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville kuvataiteilijoille 6–12 kuukautta kestävään asumiseen ja työskentelyyn. Ateljeehuoneiston lisäksi taiteilija saa kannustusapurahan.

35


K U VATA I D E L A U TA K U N TA

Kerroksia Marja Kanervon ja Patrik Nybergin mielestä Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmaan tulisi hankkia teoksia, jotka kestävät aikaa. Vaikka teos olisi ajankohtainen ja resonoisi tämän hetken todellisuuden kanssa, tulisi siitä löytyä muitakin tasoja.

jenny ja ant ti wihurin rahaston kuvataidelautakun-

nan uusina asiantuntijajäseninä aloittivat syksyllä 2020 filosofian tohtori Patrik Nyberg ja kuvataiteilija Marja ­Kanervo. Amanuenssi Nyberg toimii vaihtuvien näyttelyiden kuraattorina Nykytaiteen museo Kiasmassa. Marja Kanervo on työskennellyt kuvataiteilijana 1980-luvulta lähtien. Koulutukseltaan hän on taidemaalari, mutta keskittynyt urallaan tilateoksiin ja installaatioihin. Kuvataidelautakunta suunnittelee säätiön kuvataidetoimintaa. Lautakunta muun muassa ehdottaa residenssitaiteilijoita säätiön hallitukselle ja kehittää säätiölle uusia toimintamuotoja kuvataiteen alalla. Asiantuntijajäsenten kenties näkyvin ja tunnetuin rooli on säätiön taidekokoelman kartuttaminen. Nyberg ja Kanervo ovat uuden äärellä. Vaikka Kiasma on Suomen suurimpia nykytaiteen ostajia, ei Nyberg ole ollut mukana museon hankintalautakunnassa. Hän odottaakin, että pääsee hyödyntämään asiantuntijuuttaan julkisen kokoelman rakentamisessa. Myös Kanervolle kutsu kuvataidelautakunnan jäseneksi tuli hyvään saumaan. ”On olo, että on aikaa ja energiaa keskittyä tähän”, Kanervo sanoo.

36

rovaniemen taidemuseolle lahjoitet tu Jenny ja Antti W ­ ihurin rahaston kokoelma on yksi Suomen merkittävimmistä. Yli 3400 teosta käsittävään kokoelmaan ostetaan suomalaista nykytaidetta yli 300 000 eurolla vuodessa eli noin 50–70 teosta. Kokoelman teokset löytävät tiensä yleisön nähtäväksi Rovaniemen taidemuseon näyttelyiden kautta. Teoksia myös lainataan näyttelyihin ympäri Suomea. Säätiö ei aseta tarkkoja vaatimuksia sille, millaista kuva­ taidetta kokoelmaan tulisi ostaa. Asiantuntijoille annettu vapaus on haaste.

”On mielenkiintoista, että saa ja joutuu ajattelemaan pitkälle sitä, mikä on sellaista, jonka tulisi päätyä julkiseen kokoelmaan”, Nyberg sanoo. Miten Nyberg ja Kanervo aikovat asiaa lähestyä? ”Sellaista, mikä vetoaa, puhuttelee ja tuntuu intuitiivisesti kiehtovalta, alkaa tutkia tarkemmin”, Nyberg pohtii. Hän ei pidä subjektiivisuutta ongelmana. ”En pidä itseäni niin ainutlaatuisena, ettei jokin mikä kiehtoo minua, voisi kiinnostaa jotakuta muutakin.” Mutta on pohdittava muitakin seikkoja: mitä kokoelmassa on jo entuudestaan, mahdollistavatko tilat ja tekniikka teoksen esittämisen, ja kestääkö teos aikaa. Vaikka teos olisi ajankohtainen ja resonoisi tämän hetken todellisuuden kanssa, tulisi Marja Kanervon mukaan teoksesta löytyä muitakin tasoja. ”Teoksesta täytyy löytyä jotain, joka voi nousta myöhemmin esiin”, Kanervo sanoo. Kanervo ja Nyberg pitävät hyvänä ohjenuorana ­säätiön pitkäaikaisen taideostajan Leena Peltolan lausahdusta mennä sydän edellä ja järki perässä. Toisaalta kuvataiteen monipuolistuessa ja sen rajojen määrittyessä jatkuvasti uudelleen nousee Kanervon ja Nybergin pohdittavaksi yhä enenevässä määrin asioita, joilla Peltolan ei ehkä tarvinnut vaivata päätään. On esimerkiksi olemassa taidetta, jonka ominaisuus on, että se katoaa. Kanervo pohtiikin, millainen rooli jää taiteelle, jota ei ole tarkoituskaan museoida. ”Mitä jää eri aikakausista jäljelle? Unohtuvatko sellaiset teokset kokonaan? Nekin (teokset) saattavat olla tärkeitä.” syksyllä tehtävässä aloit taneet Kanervo ja Nyberg ovat kokeilleet erilaisia tapoja työskennellä yhdessä: he ovat kiertäneet gallerioita yhdessä ja erikseen sekä soitelleet toisilleen kutkuttavista teoksista. On jo ehtinyt käydä niinkin, että kumpikin oli tahoillaan käynyt näyttelyssä ja tietämättä toisen ajatuksista tykästynyt samaan teokseen. Vaikka Marja Kanervoa ja Patrik Nybergiä pyydettiin tehtävään erikseen, olivat he toisilleen entuudestaan tuttuja. Vuonna 2013 Nyberg kuratoi Kanervon laajan näyttelyn Kiasmaan ja toimitti Kanervon urasta julkaisun. Yhteistyö oli antoisaa. Siksi kumpikin ilahtui kuullessaan, kuka työpariksi olisi tulossa. Tehtävässä onnistuminen nimittäin vaatii keskinäistä luottamusta ja toimivaa dynamiikkaa. Koska työ on vasta alkumetreillä, on joihinkin asioihin vielä liian varhaista odottaa vastausta: esimerkiksi siihen, mitä tehdään, jos ollaan jostakin teoksesta eri mieltä. ”Tehdään uusi haastattelu vuoden päästä”, Kanervo ­ehdottaa. Tehdään vaan!


K U VATA I D E L A U TA K U N TA

37II 40–43

IHMISET

44–47

TALOUS

48

VIESTINTÄ

49

APURAHAPROSESSI


IHMISET

Ihmiset Säätiön tarkoituksen toteutumisesta vastaa kahdeksanjäseninen hallitus, ja arjen operatiivista toimintaa pyörittää toimiston henkilökunta asiamiehen johdolla.

H A L L I T U S

40

Hallitus valvoo säätiön etua ja tarkoituksen toteutumista. Hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista jokaisen toimi­kausi kestää neljä vuotta kerrallaan. ­Hallitus muun muassa vahvistaa tilinpäätöksen ja päät­tää ­seuraavan vuoden talousarviosta, sijoituspolitiikasta, jaettavan apuraha- ja palkintosumman suuruudesta sekä apurahojen ja palkintojen jakotavasta. Hallitus kokoontui seitsemän kertaa vuonna 2020.


IHMISET

HALLITUKSEN JÄSENET VUONNA 2020

1.

8. 5.

2.

6.

3. 1. 2. 3. 7.

4. 5. 6.

4.

7. 8.

Erkki KM Leppävuori professori, puheenjohtaja Seija Sihvola filosofian tohtori Arto Hiltunen ekonomi, varapuheenjohtaja Risto Aarnio-Wihuri toimitusjohtaja Jukka Paasikivi johtaja Minnaliisa Vehkala toimitusjohtaja Tapani Väljä ekonomi Leena Svinhufvud dosentti

41


IHMISET

4.

3.

2.

5.

1.

T O I M I S T O N H E N K I LÖ K U N TA Toimiston henkilökunta hoitaa päivittäistä operatiivista toimintaa asiamiehen johdolla. Vakituiseen henkilökuntaan kuuluivat:

1. 2. 3. 4. 5.

42

Jukka Lehmusvirta kiinteistöpäällikkö Tuire Sauvala asiamiehen sihteeri Eija Pitkänen toimistosihteeri, apuraha-asiat Arto Mäenmaa asiamies Mervi Kauko kirjanpitäjä Osa-aikaisena ­viestintäkoordinaattorina toimi Emilia Mäenmaa. Lisäksi säätiö käytti kausiluonteisesti projektityöntekijöitä.


IHMISET

VA R A I N H O I T O T O I M I K U N TA

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on aktiivinen

Säätiön varainhoitotoimikunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, kaksi vuosittain valittavaa hallituksen jäsentä ja asiamies. Sen tehtävänä on muun muassa valmistella rahaston talousarvio ja tilinpäätös. Se myös suunnittelee ja toteuttaa sijoitustoimintaa hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan puitteissa. Varainhoitotoimikunta kokoontui kahdeksan kertaa vuonna 2020.

säätiöiden välisissä verkostoissa.

Varainhoitotoimikunnan jäsenet vuonna 2020 Erkki KM Leppävuori puheenjohtaja Arto Hiltunen varapuheenjohtaja Tapani Väljä Arto Mäenmaa asiamies T I L I N TA R K A S TA J AT Tilintarkastajiksi vuodeksi 2020 valittiin KHT Markku Koskela ja KHT Juha Tuomala sekä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy Koskelan varamiehenä ja KHT Lauri Kallaskari Tuomalan varamiehenä. Valvontatilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy. L Ä H I P I I R I T O I M E T Luottamushenkilöille ja säätiölain määrittelemille lähipiiriläisille on maksettu säätiön hyväksi tehdystä työstä tavanomaisia palkkoja ja palkkioita, jotka sisältyvät henkilöstökuluihin.

J Ä S E N Y Y D E T  Säätiöt ja rahastot ry  Säätiöt ja rahastot ry on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys. Yhdistys toimii apurahoja jakavien tai vastaavalla tavalla toimivien suomalaisten yleishyödyllisten säätiöiden, rahastojen ja yhdistysten yhdyssiteenä ja edunvalvojana. Se muun muassa kouluttaa jäseniään ja julkaisee toimialaan liittyviä tutkimuksia ja ohjeita. Yhdistykseen kuului vuoden 2020 lopussa 207 jäsentä. Asiamies Arto Mäenmaa oli vuonna 2020 yhdistyksen hallituksen jäsen.    European Foundation Centre ja The Hague Club Jenny ja Antti Wihurin rahasto on jäsenenä yleishyödyllisten eurooppalaisten säätiöiden European Foundation Centre -järjestössä ja asiamies Arto Mäenmaa on jäsen eurooppalaisten säätiöjohtajien The Hague Club -verkostossa.

43


TA LO U S

Talous Jenny ja Antti Wihurin rahaston toiminnan mahdollistaa suunnitelmallinen ja menestyksekäs varainhoito, sillä tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle jaetaan omaisuuden tuotoista. Sijoitustoiminnan pitkän aikajänteen ansiosta omaisuusarvojen lyhyen tähtäimen vaihtelu ja siten myös toteutuvan tuoton vuosittainen vaihtelu eivät estä pitkäjänteisen ja tasaisesti kehittyvän apurahapolitiikan harjoittamista.

S I J O I T U S Y M PÄ R I S T O V U O N N A 2 0 2 0

44

Vuosi 2020 alkoi talouden näkökulmasta valoisissa merkeissä, sillä edellisvuonna vahvistunut talouskasvu näytti jatkuvan maltillisen positiivisena. Yhdysvaltain ja Kiinan välisten kauppaneuvottelujen edistyminen vahvisti myönteistä ilmapiiriä. Alkuvuodesta Kiinasta lähtöisin oleva ja lähes kaikkialle maailmaan levinnyt koronavirus kuitenkin heikensi talouden näkymiä voimakkaasti. Keskuspankit vastasivat talouden äkkipysähdykseen keventämällä rahapolitiikkaa massiivisesti. Korkoja laskettiin siellä missä se oli vielä mahdollista ja arvopapereiden osto-ohjelmia valtionlainoissa ja yrityslainoissa kasvatettiin. Rahapolitiikka ei kuitenkaan yksinään riittänyt, vaan myös valtiot tarvittiin mukaan massiivisiin elvytystoimiin, joiden seurauksena valtiot velkaantuvatkin nyt ennen näkemätöntä vauhtia. Yhdysvaltain dollari heikkeni vuoden aikana euroa vastaan 10 % korkojen laskiessa voimakkaasti kaventaen korkoeroa mm. Eurooppaan. Euro kuuluikin vuoden voittajiin sen vahvistuttua myös mm. Japanin jeniä ja Englannin puntaa vastaan. Kehittyvien talouksien valuutat heikkenivät merkittävästi vuoden aikana sijoittajien kotiuttaessa rahojaan lähemmäksi. Raaka-ainemarkkinoilla kehitys oli maltillista. Öljyn hinta oli laskusuunnassa erityisesti alkuvuoden aikana ja jäi loppuvuoden

toipumisesta huolimatta hieman vuoden alkua alemmaksi. Korot jatkoivat laskuaan ennätysalhaisille tasoille. Kahdentoista kuukauden euribor oli vuoden lopussa -0,50 % ja Saksan valtion kymmenen vuoden obligaatio -0,57 %. Sijoitusmarkkinoilla vuosi 2020 alkoi vahvasti, kunnes markkinat pandemian myötä romahtivat äkkiä ja sitten taas toipuivat ennen näkemättömän nopeasti. Tuotot olivat lopulta vahvoja sekä osakkeista että koroista. Osakkeissa eroteltiin selkeästi koronasta hyötyvät ja sen kanssa pärjäävät yhtiöt siitä kärsiviin yhtiöihin. Kasvuosakkeiden ja arvo-osakkeiden väliset erot repesivät ennätyssuuriksi. Euromääräisillä tuottoindekseillä mitattuna osakemarkkinoiden tuotot vaihtelivat suuresti. MSCI Maailman indeksimuutos oli 6,3 %, MSCI Euroopan -3,3 %, MSCI Kehittyvien markkinoiden 8,5 % ja OMXH Cap-indeksin 15,7 %. SIJOITUSTEN TUOT TO Säätiön sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli 10,8 % vuonna 2020 (13,7 % vuonna 2019). Sijoitustoiminnan kirjanpidon tulos oli 23 340 519,64 euroa vuonna 2020 (23 261 500,93). Osinko-, voitto-osuus-, korko- ja nettovuokratuotot olivat 18 754 823,56 euroa (17 986 848,07) ja sijoitusten kulut 195 842,30 euroa (196 657,31). Arvopaperien myyntivoi-

››


TA LO U S

SIJOITUSTEN NETTOTUOTOT NIMELLISARVOSSA 2011–2020 MILJ. € 20 17,3

16,6

17,0 16,0

15,2

15

17,0

17,1

2017

2018

17,8

18,6

14,8

10

5

0 2011

2012

2013

2014

2015

2016

OSINGOT KOROT

OMAISUUSLAJIJAKAUMA (31.12.2020) Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyvän riskin hallitsemiseksi on sijoitukset hajautettu eri omaisuuslajeihin säätiön hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan puitteissa. Hallitus on vahvistanut myös vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Tavoittee-

2019

2020

VOIT TO-OSUUDET JA KULUT NET TOVUOKRAT

na on varallisuuden pitkän aikavälin kasvun myötä varmistaa tasaisesti kehittyvä apurahojen ja muun tuen jakokyky. Sijoituksista noin 70 % on likvideissä arvopapereissa ja erilaisissa rahastoissa, joten säätiön rahoitus- ja likviditeettiriski on pieni. KORKOINSTRUMENTIT

13%

LISÄKSI SÄÄTIÖ OMISTAA 22,4 % VÄHEMMISTÖOSUUDET NOTEERAAMAT TOMIEN WIHURI OY:N JA WIHURI PACKAGING OY:N OSAKKEISTA

KIINTEISTÖT JA KIINTEISTÖOSAKKEET

10% 58%

MUUT SIJOITUKSET

OSAKKEET JA OSAKERAHASTO-OSUUDET

JOISTA SUOMALAISIA 80% JA ULKOMAISIA 20%

510 000 000 € KIRJANPITOARVO 280 000 000 €

MARKKINA-ARVO

19%

45


TA LO U S

tot olivat 6 137 017,90 euroa (3 739 282,31) ja myyntitappiot 65 063,34 euroa (126 244,48). Arvopaperien arvonalennukset olivat 2 906 506,41 euroa (276 892,60) ja arvonalennusten palautukset 1 616 090,23 euroa (2 135 164,94). Osingot ja osakerahastojen voitto-osuudet pienenivät 11 %. Korkotuotot lisääntyivät 7 %. Pääomarahastojen tuottokorot ja voitto-osuudet kasvoivat 39 %. Nettovuokratuotot lisääntyivät 20 % erityisesti saneeraus- ja vuokralaismuutostöiden kustannusten pienenemisen seurauksena. Säätiön vuokrattavissa olevien toimitilojen vuokrausaste oli toimintavuoden lopussa 91 % (93).

öistä sekä Reijo Rautauoman säätiö sr ja Väestönsuojelusäätiö sr. TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Apurahamyöntöihin, Wihurin tutkimuslaitoksen ylläpitämiseen ja muihin omiin toimintoihin käytettiin yhteensä 12 800 000,00 euroa (12 600 000,00 vuonna 2019). Toimintakulut olivat 1 002 720,59 euroa (975 291,72). Sijoitustoiminnan tuotot olivat 23 340 519,64 euroa (23 261 500,93). Tilikauden ylijäämä 9 537 799,05 euroa (9 686 209,21) siirretään käyttörahastoon.

KIINTEISTÖT

N Ä K Y M ÄT V U O D E L L E 2 0 2 1

Kiinteistöosakeyhtiöomistusten lisäksi säätiö omistaa kiinteistöt Arkadiankatu 21 ja Kalliolinnantie 4. Kiinteistö Arkadiankatu 21 on asuinvuokratalo, jossa on myös muutamia toimisto- ja liikehuoneistoja. Salus-­sairaalana aikanaan toiminut kiinteistö ­Kalliolinnantie 4 on nykyisin toimistotalo, jossa sijaitsee säätiön toimisto. Säätiö- ja yhdistystaloksi profiloituneessa Wihurin Salus-talossa toimivat myös Suomen Meripelastusseura ry, Suomen tiedeja kulttuuri-­instituutit ry, osa sen jäsensääti-

Vuosi 2021 on käynnistynyt tilanteessa, jossa pandemia jyllää edelleen ja tartuntamäärät kasvavat voimakkaasti Atlantin molemmin puolin. Virusmuunnokset ovat osoittautuneet aiempia herkemmin tarttuviksi ja rokotteiden tuotanto- ja jakeluaikataulut liian optimistisiksi. Uusia eritasoisia sulkutoimia onkin otettu käyttöön eri maissa, ja ne rasittavat talouskasvua alkuvuodesta merkittävästi. Vaikka koronarokotteet ovat kuitenkin jo jakelussa ja on odotettavissa, että tilanne

TULOSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA Apurahat ja tutkimuslaitos Apurahat ja palkinnot Wihurin tutkimuslaitos Apurahat ja tutkimuslaitos yhteensä Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Varsinainen toiminta yhteensä Kulujäämä

1.1.–31.12.2020

1.1.–31.12.2019

- 10 800 000,00 -2 000 000,00 -12 800 000,00

-10 600 000,00 -2 000 000,00 -12 600 000,00

-634 598,77 -34 889,00 -333 232,82 -1 002 720,59

-595 190,32 -32 415,44 -347 685,96 -975 291,72

-13 802 720,59 -13 802 720,59

-13 575 291,72 -13 575 291,72

18 754 823,56 -195 842,30 6 071 954,56 -1 290 416,18

17 986 848,07 -196 657,31 3 613 037,83 1 858 272,34

23 340 519,64 9 537 799,05

23 261 500,93 9 686 209,21

9 537 799,05

9 686 209,21

SIJOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut Omaisuuden myyntivoitot/-tappiot Arvonalennukset ja niiden palautukset Sijoitustoiminta yhteensä Tuottojäämä

46

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ


TA LO U S

tulee aikanaan sitä kautta helpottumaan, on normaaliin elämään palaamisen aikataulua silti vaikea ennustaa. Talouselvytystä tarvitaan edelleen, jotta talouteen ei jäisi pysyviä systeemisiä vaurioita. Sijoitusmarkkinat ovat jatkaneet vahvoina rokotetoivon, elvytystoimien ja alhaisen korkotason johdosta. Keskustelua markkinoilla herättävät korkojen ja inflaation tulevat kehityssuunnat. Pörssiyhtiöiden osinkojen odotetaan keväällä 2021 toteutuvan vähintään edellisvuoden tasolla. Lyhyet korot jatkavat edelleen

TASE

ennätysmatalilla tasoilla. Koronapandemian rakenteelliset vaikutukset toimitilamarkkinoilla näkyvät lähitulevaisuudessa mm. varovaisuutena uusien sopimusten tekemisessä yritysten pohtiessa todellista tilantarvettaan erilaisten etätyömallien mahdollisesti yleistyessä. Säätiö on myynyt 100 % omistamansa Kiinteistö Oy Laurean osakekannan tammikuussa 2021. Säätiön toteutuneet ja toteutuvat sijoitustuotot mahdollistavat tavoitteeksi asetetun jaettavien apurahojen, palkintojen ja muun tuen määrän tasaisen kehityksen myös vuonna 2021.

1.1.–31.12.2020

1.1.–31.12.2019

0,00

809,69

102 237,91 45 000,00 147 237,91 266 346 432,31

94 817,22 45 000,00 139 817,22 218 478 851,71

266 493 670,22

218 619 478,62

VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset

2 468 354,76 13 820 108,96

565 007,91 51 820 546,92

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

16 288 463,72

52 385 554,83

282 782 133,94

271 005 033,45

4 120 604,20 191 007 883,53 61 831 794,20 9 537 799,05

4 120 604,20 191 007 883,53 52 145 584,99 9 686 209,21

266 498 080,98

256 960 281,93

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Nostamattomat apurahat Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset velat yhteensä

15 415 312,98 167 135,44 324 306,13 377 298,41 16 284 052,96

13 406 224,10 158 724,55 199 558,79 280 244,08 14 044 751,52

Vieras pääoma yhteensä

16 284 052,96

14 044 751,52

282 782 133,94

271 005 033,45

VASTAAVA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Taide-esineet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä

VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTAT TAVAA OMA PÄÄOMA Lahjoitusrahastot Peruspääoma Käyttörahasto Tilikauden ylijäämä Oma pääoma yhteensä

VASTAT TAVAA YHTEENSÄ

47


V I E S T I N TÄ

Viestintä Wihurin rahaston viestinnän tavoitteena on olla visuaalisesti ja sisällöllisesti laadukasta, tunnistettavaa ja sykähdyttävää.

V I E S T I N N Ä N P E R I A AT T E E T Jenny ja Antti Wihurin rahaston viestinnän tarkoituksena on tukea säätiön vision ja strategian toteutumista. Viestinnällä on kaksi pääasiallista tavoitetta: kertoa oikeille yleisöille säätiön tarjoamista mahdollisuuksista, kuten apurahahausta ja residenssiohjelmista, ja tehdä säätiön toimintaa tunnetuksi myös laajemmalle yleisölle. Säätiön hallituksen vahvistama viestintäpolitiikka tekee viestinnästä pitkäjänteistä ja on osa säätiön jatkuvuussuunnittelua. Viestintäpolitiikan pohjalta laaditaan käytännönläheinen viestintäsuunnitelma, jossa määritellään ja aikataulutetaan jokavuotiset viestinnän toimenpiteet. Tämän lisäksi kannustetaan myös matalalla kynnyksellä toteutettavaan, kokeilevaankin viestintään, joka reagoi aikaan ja ympäröivän maailman tapahtumiin. Wihurin rahaston viestinnän tavoitteena on olla visuaalisesti ja sisällöllisesti laadukasta, tunnistettavaa ja sykähdyttävää. Säätiö myös tunnistaa, että viestinnällä ja markkinoinnilla joko vahvistetaan tai heikennetään mielikuvia ja pitää siksi huolta ihmisten monipuolisesta edustuksesta viestinnässään. Säätiön viestintää suunnitellaan ja toteutetaan pääasiassa talon sisältä käsin. K A N AVAT J A S I S Ä L LÖ T

48

Jenny ja Antti Wihurin rahasto viestii monikanavaisesti. Säätiön tärkeimmät viestintäkanavat ovat verkkosivut, sosiaalinen media, uutiskirje, vuosikertomus, tiedotteet ja lehti-ilmoitukset. Säätiö on aktiivisesti läsnä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Sosiaalisen median kanavien seuraajamäärät kasvoivat tasaisesti läpi vuoden. Vuoden 2020 aikana säätiön verkkosivuilla julkaistiin tiedotteiden lisäksi pidempiä haastatteluja ja juttuja apurahansaajista, residenssitaiteilijoista ja rahoitetuista hankkeista.

Viivi Prokofjev teki animaation kevään apurahahakuviestintään.

NOSTOJA VUODEN 2020 V I E S T I N N Ä L L I S I S TÄ T EO I S TA WIHURIN TUTKIMUSLAITOKSEN VISUAALISEN ILMEEN JA V E R K K O S I V U J E N R A K E N TA M I S TA Määritellyn viestintäpolitiikan mukaisesti säätiö tarjoaa viestinnällistä apua sen merkittävimmille tukikohteille ja yhteistyökumppaneille. Vuonna 2020 työstettiin Wihurin tutkimuslaitoksen visuaalista ilmettä ja verkkosivuja, jotka avataan keväällä 2021. APURAHAHAKU 2020 Kevään apurahahakukampanjassa pyrittiin tuomaan esille hakijoiden moninaisuutta ja uteliaisuutta maailmaa ja sen ilmiöitä kohtaan. Hausta viestittiin laajasti sanomalehdissä, säätiön verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa ja yliopistojen kautta. Hakuohjeita viilattiin lisäämällä konkreettisia esimerkkejä hakukäytännöistä. Haun aikana Instagramissa annettiin videovinkkejä ja tietoiskuja, ja sen päätyttyä verkkosivuilla julkaistiin dataa vastaanotetuista hakemuksista. A P U R A H A M YÖ N N Ö T 2 0 2 0 Syksyn yli 400 apurahansaajasta valittiin viisi toimimaan apurahamyöntöjen kasvoina. He esittelivät hankkeitaan säätiön viestintäkanavissa. Apurahansaajien työstä pyritään kertomaan kahdesta syystä: ensinnäkin hankkeet ja niiden toteuttajat ansaitsevat näkyvyyttä ja toiseksi ihmisten näyttäminen konkretisoi myös säätiön tekemää työtä.


APURAHAPROSESSI

Apurahaprosessi

maaliskuu

huhtikuu

1. APURAHABUDJETTI Maaliskuussa hallitus päättää apurahabudjetin.

toukokuu

2. HAKEMUKSET Toukokuussa apurahanhakijat lähettävät hakemuksensa.

€€€ kesäkuu

heinäkuu

elokuu

3. HAKEMUSTEN KÄSITTELY Kesä- ja heinäkuussa toimiston henkilökunta allokoi hakemukset arvioijille.

4. ARVIOIJAT Elokuussa arvioijat lukevat hakemuksia ja tekevät hallitukselle esityksensä apurahansaajista.

syyskuu

lokakuu

5. PÄÄTÖKSET Syyskuussa hallitus päättää arvioijien ehdotuksesta, keille myönnetään apurahaa.

6. TIETO APURAHAPÄÄTÖKSISTÄ Jokainen sähköpostiosoitteensa antanut hakija saa tiedon siitä, onko hän saanut apurahaa.

!!! 7. VIRALLINEN MYÖNTÖPÄIVÄ Apurahat myönnetään ja julkistetaan Antti Wihurin syntymäpäivänä 9. lokakuuta.

49III LIITTEET 52–72

MYÖNNETYT APURAHAT JA MUU TUKI 2020

73

KUNNIAPALKINNOT

74

TUNNUSTUSPALKINNOT

75

SUURET KUNNIAPALKINNOT JA LAHJOITUKSET

76–77

WIHURISTIT VILLA LANTESSA

78

VIERAILEVAT KUTSUTAITEILIJAT ROVANIEMELLÄ

79

TEMPPELIKADUN TAITEILIJA-ATELJEEN TAITEILIJAT


LIITE 1

Myönnetyt apurahat ja muu tuki 2020

LIITE 1

52


YHTEISÖT 4H-säätiö

35 000 digitaalisen ­työpalvelutoiminnan Helppi kehittämiseen, n ­ uorten omaehtoisiin projekteihin, stipen­deiksi ja apurahoiksi ­nuorille ja ker­honohjaajille sekä kansainväliseen nuorisovaihtoon AIESEC-Suomi

Ehrensvärd-seura ry

Greta Productions

20 000

20 000

näyttelyn ”Kolmen vallan ­laivastot” yleisötyön suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä yleisöviikonlopun järjestämiseen

musiikkiteatteriensi-iltapro­ duktioiden toteutukseen

Elävä Itämeri säätiö sr / Baltic Sea Action Group

100 000 Carbon Action -hankkeen osaan ”Systeeminen muutos kohti kestävää ruokajärjestelmää – keskiössä tiede”

5 000 kotimaiseen koulutukseen, 18–30-vuotiaiden nuorten johtajuusominaisuuksien kehittämiseen ja nuorten tavoitettavuuden lisäämiseen

Gutsy Go ry

100 000 nuorten syrjäytymistä ja polarisaatiota ehkäisevän Gutsy Go -toimintamallin valtakunnallistamisen toiseen vaiheeseen Helsingin Jazz-utopia ry

10 000 Elävän kulttuurin Koroinen ry

5 000 hankkeeseen ”Monta ­polkua Koroisiin – ­opastukset, ­näyttely ja seminaari”

We Jazz 2020 -festivaalin järjestämiseen Helsingissä Helsingin tapahtumasäätiö sr / Musica nova Helsinki 25 000 Musica nova Helsinki -festivaalin Polytopes-tuotantoihin

Aseman Lapset ry

Erilaisten oppijoiden liitto ry

50 000

10 000

nuorten päihteiden käytön, rikollisuuden ja väkivallan ehkäisyyn ja hoitoon Walkerstoiminnan avulla sekä toiminnan kehittämiseen

LUKKARI-infotilaisuuksien jär­­jestämiseen vanhemmille lasten oppimisvaikeuksista, etäopetuksesta ja kodin keinoista tukea lasta etäkoulussa

BRQ Vantaa ry

Espoon musiikkifestivaalit yhdistys ry

Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö

15 000

20 000

kansainvälisen ­lasten ja ­nuorten Tapiola-­pianokilpailun järjestämiseen

hankkeeseen ”Hotelli- ja ravintola­museosta ruoka- ja juomakulttuurin foorumi”

Eurooppalaisen filosofian seura ry

8 000

20 000 BRQ Vantaa F ­ estivalin järjestämiseen Designmuseon ja ­Arkkitehtuuri­ museon Ystävät DAMY ry

10 000 DAMY Talks -tapahtumien ”Histo­ riallisia innovaatiokohtaamisia” järjestämiseen ja tiedottamiseen DocPointelokuvatapahtumat ry

10 000 filosofian opetuksen ja ajattelutaitojen oppimisen KRITIKOS-verkkopalvelun tuottamiseen

20 000 lasten ja nuorten valtakunnal­ lisen dokumenttielokuvakiertueen DOKKINO ­järjestämiseen kehityshankkeineen DocPointelokuvatapahtumat ry 20 000 DocPoint 2021 ONLINE -dokumenttielokuvafestivaalin järjestämiseen Dodo ry

15 000 hankkeeseen ­”Ilmastomentori ja -mingle – nuoret ja ­asiantuntijat kohtaavat”

Helsinki Think Company ry

15 000 yrittäjyys- ja työelämätaitojen edistämiseen pääkaupunki­ seudulla

Ida Productions Western Taboo -dokumentti­ elokuvan tanssillisten osioiden koreografian ideointiin, työstämiseen ja toteutukseen

FinnAgoran säätiö

Institutum Romanum Finlandiae sr

20 000

26 000

TelepART-liikkuvuusohjelman esittävän taiteen osion ylläpitoon ja kehittämiseen

Wihurin stipendiin nuoren suomalaisen tutkijan työn tukemiseksi Suomen Rooman-instituutissa

Finnish Music Hall of Fame musiikkimuseon kannatusyhdistys ry

40 000 Suomalaisen Musiikin Kunniagallerian vuosittaisten näyttelyiden tallentamiseen virtuaaliseen muotoon

Integrify ry

20 000 yrittäjyystaitoja painottavaan kesäkoodauskouluun nuorille lahjakkaille maahanmuuttajille Juminkeko-säätiö sr

8 000 hankkeeseen ”Kalevala modernisti”

LIITE 1

YLEINEN APURAHAHAKU

53


Kadettikunta ry

30 000 valtakunnalliseen maanpuo­ lustusaatteelliseen tiedotusja koulutustoimintaan sekä Kadettikunta 100 vuotta -tutkimus- ja kirjahankkeeseen

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

25 000

30 000

hankkeeseen ”Kulttuuripolitiikkaa ekonomistikielellä”

Hyvä alku koulutielle- ja Hyvä alku yläkouluun -kampanjoiden toteuttamiseen vanhemmuuden tukemiseksi

Kamarikuoro Audite ry

Lapin kamariorkesteri – Rovaniemen kaupunginorkesteri

25 000

40 000

12 000

Ekosysteemin säveliä -luonto­ aiheisten kuorosävellysten ja konsertin valosuunnittelun tilaamiseen ja toteutukseen

maakunnalliseen orkesteritoimintaan Lapissa

Kampin Laulu ry

5 000

Matematiikkalehti Solmun julkaisemiseen, kehittämiseen, koti- ja ulkomaiseen yhteistyöhön matematiikan opetuksen alalla sekä matematiikkadiplomitoimintaan

10 000 taiteelliseen toimintaan

Lapland Entrepreneurship Society ry SpeechLes-tapahtuman järjestämiseen

Matematiikkalehti Solmu

Meripuolustussäätiö sr

10 000 KATAJA - Kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma

20 000 valtakunnalliseen tohtorikoulutusohjelmaan

Lastenkirjainstituutti

10 000 lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimusta esittelevän valta­ kunnallisen luentosarjan toteut­ tamiseen ja luentosarjaan poh­ jautuvan julkaisun tekemiseen

Kehittämiskeskus Opinkirjo ry

5 000 Tutki-Kokeile-Kehitä -tiedeja teknologiakilpailun oppilaspalkintoihin ja -stipendeihin Kiertävä Lastenkulttuurikeskus Kattila

10 000 lapsiperheille suunnatun kulttuuritapahtuman ”Hellahuoneen kolinat” viemiseen Lapin maakunta-alueelle Kinetic Orchestra

15 000 nykytanssiteoksen ”Mistakes – Transcendental Arguments” valmistamiseen

Laulu-Miehet ry

4 000 kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti ”Avaimen” yhden numeron julkaisemiseen

Erkki Melartinin ja Erik Fordellin mieskuorotuotantojen äänitehankkeeseen Lauluyhtye Kanttiinin Lotat

3 000 lauluyhtyeen historiikin loppuunsaattamiseen

LIITE 1

54

tapahtumasarjan ”Minihautomo vauhdittamaan äitien yrittäjyyttä” järjestämiseen ja yrittäjyyden tukemiseen Naisjärjestöjen Keskusliitto ry

20 000 naisjärjestöjen ja naisliikkeen merkitystä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittäjinä esittelevään hankkeeseen ”Naisjärjestöjen Suomi”

Luotsikirjasto

Nuori Yrittäjyys ry

10 000

50 000

perinteisen kirjastotoiminnan ylläpitoon ja kirjaprojektin ”Autonomiset alukset ja etäluotsaus” viimeistelyyn

Uskalla Yrittää -finaalin ja Uskalla Yrittää -seminaarisarjan järjestämiseen sekä peruskoulun Oma talous haltuun -ohjelman kehittämiseen

Maailman musiikin keskus ry Nuorttijärven siidan leu’ddit 1994 -teoksen toimittamiseen ja julkaisemiseen Maanpuolustuksen Tuki ry

100 000 Koululiikuntaliitto KLL ry

Mothers in Business MiB ry

8 000

10 000

5 000 Kirjallisuudentutkijain Seura

vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen

Nykymusiikkiseura Lokakuu

10 000 XVI Uuden Musiikin Lokakuu -festivaalin järjestämiseen Oulussa Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

3 000

50 000

vapaaehtoisen maanpuolustus­ työn tukemiseen

vesillä liikkumisen taitoja edistävään Vesisankarithankkeeseen

Mannerheim-ristin ritarien säätiö sr

Open Knowledge Finland ry

3 000

15 000

toiminnan tukemiseen

hankkeeseen ”Tietokiteet covid-19-keskustelussa”

90-vuotisjuhlamatkan ”Kivitasku Ryysyrannassa” järjestämiseen


Opera BOX ry

20 000 Akhnaten, Döbeln ja Nemurumangaooppera tuotantoihin Orkesterinjohdon akatemia Kapukoulu ry

40 000 Panula-Akatemian kapellimestarikurssien järjestämiseen Osuuskunta Sirkus Aikamoinen

Rovaniemen taidemuseon ystävät ry

Sodankylän elokuvafestivaali ry

7 500

20 000

Pehmeästi-työpajasarjan järjestämiseen

Sodankylän elokuvajuhlien 35-vuotisjuhlan erikois­ ohjelmistoon

Saamelaistaiteen tukiyhdistys ry

Suomalaiset historiapäivät

15 000

10 000

alkuperäiskansojen elokuvafestivaalin Skábmagovat (Kaamoksen kuvia) järjestä­ mi­­seen Inarissa

historiaseminaarin järjestämiseen Lahden Sibeliustalossa

10 000 nykysirkusesityksen ”Circus I love you” Suomen kiertueeseen

Saimaan ympäristö- ja tiedekasvatuksen tuki ry

15 000 Pelikaanikilta ry

10 000 Merivoimien luovuttaman Uisko­-luokan aluksen perus­­kunnostukseen ja sen muutostöihin öljyntorjunta-alukseksi PerformanceSirkusyhdistys ry

10 000 nuorten hyvinvointia ja sosiaalista integraatiota edistävään sekä syrjäytymistä ehkäisevään JOPO-työpajahankkeeseen Perttu Häkkisen Säätiö sr

10 000 valtakunnallisen Alakult­ tuuripäivän lanseeraamiseen

Suomen Historiallinen Seura

5 000

ilmiölähtöisen Sukellus Saimaaseen -laboratorion perustamiseen ja siihen liittyvään tiedekasvatusaiheiseen oppimateriaaliin

valtakunnallisen historiatieteen alan tapahtuman ”VI Historian­tutkimuksen päivät” järjestä­ miseen Tampereella Suomen Icehearts ry

40 000 toiminnan tukemiseen

Sámediggi/Saamelaiskäräjät

Suomen Keittiömestarit ry

5 000

12 000

lakkikurssin ”duodjin elvyttäminen” järjestämiseen saamelaisnuorille

nuorille suunnatun videon ja tietoaineiston tuottamiseen suomalaisen ruokakulttuurin edistämiseksi

Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali

Suomen Kuurosokeat ry

6 000

10 000

Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin järjestämiseen

50-vuotishistoriikin tekemiseen Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry

10 000

Pirkanmaan Pinna ry

Sibelius-Akatemian konserttija mestarikurssi­yhdistys

13 000

15 000

orkesterinjohtokurssisarjan järjestämiseen Pirkanmaan Pinna ry:n 10-vuotisjuhlavuonna

mestarikurssien järjestämiseen Sibelius-Akatemiassa

Pro Avanti! ry

40 000

vuosikirjan painattamiseen ja toimittamiseen

Kamariorkesteri Avanti!:n taiteelliseen toimintaan

Sibeliuksen koottujen teosten kriittisen laitoksen toimitustyöhön

Suomen Lähi-idän instituutin säätiö sr

Production House oy Finland

Sirkus Revontuli ry

30 000

7 000

Suomen Liikemies-Yhdistys ry

5 000 Sibelius-Seura

60 000

nuorten mediataidetapahtuma ”SAVE” järjestämiseen

20 000

Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys

5 000 baritonisaksofonin hankintaan

sirkuskokonaisuuden ohjaa­miseen nuorille Sodan ja rauhan keskus Muisti

Suomen maatalousmuseo Sarka

45 000

20 000

sodan muistamiskulttuureja, konfliktien luonnetta ja rauhaa kansalaisyhteiskunnan ilmiöinä käsittelevän näyttelyosion suunnitteluun ja toteuttamiseen

Suomen maatalousmuseo Sarkan konenäyttelyn uudistamiseen ja näyttelykäsikirjoituksen laatimiseen

LIITE 1

Helsingin Musiikkitaloon raken­ nettavien maailman suurimpien konserttiurkujen tarinan kertovan The Helsinki Organ Story -dokumenttielokuvan tuotantoon

”TelepART-tiede” liikkuvuus­ ohjelman käynnistämiseen ja ylläpitoon

55


Suomen merihistoriallinen yhdistys ry

Suomen Viron-instituutin säätiö sr

10 000

20 000

Merihistorian päivien järjestämiseen Raumalla teemalla ”Biografia - ihmiset ja esineet”

Suomen Viron-instituutin 30-vuotisjuhlan erikois­ ohjelmiston toteuttamiseen

Telakka Teatterin ja Legioona­ teatterin Tampereen punk­ historiaa käsittelevään yhteishankkeeseen Teatteri&Tanssi+Sirkus-lehti

Suomen Merimieskirkko ry

Taideyliopisto

150 000

75 000

6 000

merenkulkijoiden parissa tehtä­vään työhön

hankkeeseen ”Health, Narrative and the Arts – Narratiivisen kompetenssin vahvistaminen taiteessa ja terveydenhuollossa”

Tekniikan kehittyminen ja esittävä taide -hankkeeseen

Suomen Meripelastusseura ry

150 000 vapaaehtoisen meripelastus­ toiminnan tukemiseen ja toimintaan Suomen Nuorisopurjehtijat ry

20 000 merellisen nuorisotyön hankkeisiin Suomessa sekä kansainvälisillä vesillä Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry

30 000 Suomen suurimman johtajuusseminaarin järjestämiseen metsässä sekä partion koulutustoiminnan laadun ja saavutettavuuden kehittämiseen Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistys ry

5 000

konferenssin ”8th International Conference of Physiotherapy in Psychiatry and Mental Health. Linking Body and Mind” järjestämiseen Helsingissä

Suomen Saksan Instituutin säätiö

12 000 Helsingin juhlaviikoilla esitettävän teoskokonaisuuden kuvailutulkkaukseen

Tiedekeskussäätiö sr / Heureka

50 000 Talous ja nuoret TAT

50 000 peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitojen parantamiseen Yrityskyläoppimiskokonaisuudessa Tampere Guitar Festivalin kannatusyhdistys ry

15 000 kitarakilpailujen kansainvälisen verkkoyhteistyön pilotti­ hankkeeseen Tanssin liikekieli ry

7 000 Tanssitaide osana ekososiaalista jälleenrakennusta -artikkelisarjan toteuttamiseen sekä Liikekieli. com-verkkolehden toimintaan Tanssitaiteen tuki ry / ItäSuomen tanssin aluekeskus

23 000 nuorille tanssitaiteilijoille suunnattuun Vesillelaskuhankkeeseen yhteistyössä Tanssiteatteri Minimin ja Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin kanssa

Esero Finland -hankkeen toteuttamiseen Turku Dansart ry

7 000 Taidetreenipankin pilottijaksoon verkossa kaikille esittävän taiteen ammattilaisille Turun yliopisto, Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio

190 000 matalien lämpötilojen perus­ tutkimukseen Wihurin fysiikan­ tutkimuslaboratoriossa ja siihen liittyvään jatko-opiskelijoiden ja opiskelijoiden koulutukseen Työväen Näyttämöiden Liitto ry

16 000 Kansalaisuus & luonto -monitaiteellisen pop up -sarjan toteuttamiseen Pohjois-Kainuussa Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry

16 000 Ursan 100-vuotisjuhlavuoden toimintaan

Teaterföreningen Blaue Frau

10 000

Uudenmaan Pelastusliitto ry

kolmikielisen PORTAL-sivuston perustamiseen kokeilevan ja normikriittisen esitystaiteen tekijöille ja yleisölle

30 000

35 000

Suomen Tilastoseura ry

Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry / Lelumuseo Hevosenkenkä

10 000

20 000

Suomen Solistiyhdistys ry

15 000 konserttitoimintaan

LIITE 1

56

Teatteri Telakka ry

16 000

tilastojen luku- ja käyttö­ taitoa edistävän ISLPprojektin jatkamiseen

palokuntanuorten vuoden 2022 suurleirin valmisteluun Valtakunnallinen YES ry

Lelumuseo Hevosenkengän kokoelmien digitaalista käytettävyyttä ja saavutettavuutta edistävään hankkeeseen ”Kokoelmahallinta NYT!”

Mun bisnes -hankkeeseen Vanha Rauma Yhdistys ry

10 000 tietokirjan ”Koteja ja korjaamista Vanhassa Raumassa” tekemiseen


juhlavuoden 2022 näyttelyä varten Vihreä Keidas ry

70 000 matalan kynnyksen päiväkeskuksen toimintaan, vapaaehtois- ja päihdetyöhön, vertaistukeen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä tukeen asiakkaiden arjen hallinnassa What ever Works! ry

10 000 WEW!-nykymusiikkifestivaalin järjestämiseen

YKSITYISHENKILÖT JA TYÖRYHMÄT Teologian maisteri Valtteri Aaltonen

26 000 väitöskirjatyöhön ”The Masters of responsible management in Finland – A study on responsible management education” Valtiotieteiden maisteri Lyydia Aarninsalo 26 000 väitöskirjatyöhön ”Tiedettä päätöksenteon tueksi? Tutkimus toimenpiteistä tieteellisen tiedon hyödyntämiseksi valtio­ neuvoston päätöksenteossa 1960-luvulta 2010-luvulle”

Diplomi-insinööri Antti Ahola

21 500 väitöskirjatyöhön ”Jännityskomponenttien ja lovivaikutusten huomioon­ ottaminen ultralujien teräs­ten hitsiliitosten väsymis­ lujuuden laskennassa” Kauppatieteiden maisteri Esa Ahonen

15 000 Helsingin kauppakorkeakoulun viime vuosien vaikuttajien työhön ja elämäntarinaan liittyvien haastattelujen tallentaminseen videomuodossa

26 000 väitöskirjatyöhön ”Cryptophyte algae as a source of bioactive compounds” Teatteritaiteen maisteri Selja Ahava

13 000 viidennen romaanin tekemiseen Master of Science Asmaa Ahmed

26 000 väitöskirjatyöhön ”Biomass derived PET-BFDCA ­­copolyesters: synthesis, properties, and applications”

Musiikin maisteri Iida Antola

15 000 debyyttialbumin ”The truth about love” toteutukseen Musiikin opiskelija Aukusti Arjas

9 000 klassisen kitaran hankintaan

Master of Science Waleed Hassan Akhtar

Kauppatieteiden maisteri Kaisa Aro

26 000

13 000

väitöskirjatyöhön ”Scenario Analysis of the Strategies of Textile Fiber Industry Development”

väitöskirjatyöhön brändi­ rakkaudesta paikkabrändien kontekstissa

Pianisti Maria Ala-Hannula

10 000

Master of Science in Economics and Business Administration Valentina Arrieta

flyygelin hankintaan

26 000

Kauppatieteiden maisteri Virpi Ala-Heikkilä

väitöskirjatyöhön ”Selfmanagement: role of national context and individuals”

5 000 väitöskirjatyöhön ”Evolving role of management accountant” Psykologian maisteri Heidi Ala-Salomäki

26 000 Master of Agricultural Sciences and Natural Resources Maryam Abidizadegan

Teologian tohtori Marjo-Riitta Antikainen 30 000 tutkimukseen ”Tieteen, kirkon ja muuttuvan yhteiskunnan jännitekentässä. Teologinen tiedekunta 1944–1995.”

väitöskirjatyöhon ”Ihmisaivojen toiminnallisten (MEG) ja raken­ teellisten (dMRI) kielellisten verkkojen yksilöllisten erojen yhteys kielelliseen suoriutumiseen” Filosofian tohtori Teija Alanko

Filosofian maisteri Frans Autio 26 000 väitöskirjatyöhön ”Mahdottomat autot, mahdottomaan maail­ maan – automuotoilun tule­ vaisuudet 1900-luvulla” Master of Science Moe Moe Aye

26 000 väitöskirjatyöhön ”Designing high-temperature super­ conductors for power applications”

26 000 suomalaisen tekstiilikäsityön historiasta kertovan tieto­ kirjan kirjoittamiseen Kauppatieteiden maisteri Majid Aleem

5 000 väitöskirjatyöhön ”Relationship Development in ­Project-based Global Virtual Teams” liittyvien journal-artikkeleiden kirjoit­tamiseen

Ohjaaja Cilla Back

13 000 ”Synpathos” ja ”Ikkunani laulaa” teosten toteuttamiseen Medianomi Elina Backman

13 000

LIITE 1

Vega-säätiö

3 000

toisen romaanin kirjoittamiseen

57


Filosofian maisteri Mika Berg

Kauppatieteiden maisteri Mireka Caselius

Doctor of Philosophy Yusuf Dasdemir

13 000

26 000

30 000

väitöskirjatyön ”Ekspatri­ aattiperheiden ulkomailla kasvaneet lapset: u ­ lko­ maan kokemuksen pitkä­ aikais­vaikutukset aikui­ suuden urapääomaan ja urapäätöksentekoon” loppuunsaattamiseen

väitöskirjan jälkeiseen tutki­ mukseen ”Logic as a Rational Science in the EighteenthCentury Ottoman Empire”

väitöskirjatyöhön ”Design and synthesis of novel drugs for the treatment of type 2 diabetes and insulin resistance – potential SHIP2 inhibitors” Tekniikan tohtori Laura Berger

30 000 väitöskirjan jälkeisen tutki­ mukseen ”Kun kaikki alkoi uudelleen” Sodasta kansalais­ yhteiskuntaan - Suomen jälleen­ rakennuksen organisointi Musiikin kandidaatti Matilda Bergman

Master of Science Suellen Cavalheiro Silva

13 000 väitöskirjatyöhön ”Creative Entrepreneurship in the Digital Age: An Analysis of the Finnish Creative Professionals Interaction with Digital Technology”

6 000 konserttikanteleen hankintaan

Master of Science Pooja Chaoji

Teatteritaiteen maisteri Hannu-Pekka Björkman

13 000

13 000 kaunokirjalliseen työskentelyyn

väitöskirjatyöhön ”Creation of Radical Manufacturing Technology Innovations”

Filosofian maisteri Ville Eerola 24 000 väitöskirjatyöhön ”Vain puolittaista suomalaisuutta? Helsinkiläisidentiteetti Eteläsuomalaisessa osakunnassa 1923–1965” Fysioterapeutti Jolanda Ehrström

13 000 väitöskirjatyöhön ”Fysioterapiaohjelmien kivunopetus Suomen ammattikorkeakouluissa” Diplomi-insinööri Johannes Einolander

7 000 Musiikin maisteri Venla Ilona Blom ja musiikin kandidaatti Joonas Saikkonen

taiteelliseen työskentelyyn

väitöskirjatyöhön ”Sähköautojen kuluttajalähtöinen kysyntäjousto & kysyntäjoustopotentiaalin mallinnus”

Master of Architecture Tania Chumaira

Yhteiskuntatieteiden tohtori Sari Elfving

26 000

13 000 romaanin kirjoittamiseen

väitöskirjatyöhön ”Documentary narratives in virtual reality”

väitöskirjatyöhön ”Making Sense through Screens: Digital Sensory Mapping as Framework to Understand Materiality in the Age of Bits”

26 000

Filosofian tohtori Johannes Cairns

Master of Science Marzia Cimmino

väitöskirjatyöhön ”Stakeholder contribution to commercialization of circular economy solutions”

30 000

26 000

väitöskirjan jälkeiseen tutki­ mukseen ”Kokeellisen evo­ luution ja koneoppimisen hyödyntäminen antibiootti­ resistenssin ennustamiseksi aiemman altistuksen perusteella”

väitöskirjatyöhön ”Conflict prevention in the post-Soviet space: The Organization for Security and Co-operation in Europe early warning system in light of evolving security landscape”

13 000 ”Woman Machine”-teoksen levyttämiseen ja teoksen näyttämöversion toteuttamiseen Yhteiskuntatieteiden maisteri Tatu Blomqvist

26 000

Master on science in Engineering Stefano Caro

26 000 LIITE 1

58

Musiikin maisteri Hanna Chorell

väitöskirjatyöhön ”Heavy metals decontamination using a renewable source: Biochar”

6 500

Master of Science Anil Engez

Teologian maisteri Leena Johanna Enqvist

8 000 väitöskirjatyöhön ”Guidance of Reading and Spirituality with Paratexts in Late Medieval Birgittine Monasteries of Syon Abbey and Vadstena”

Master of Science in Wood Material Science Marta Cortina Escribano

Master of Science Wenjie Fan

26 000

26 000

väitöskirjatyöhön ”Bioactive compounds from Ganoderma lucidum by selective breeding”

väitöskirjatyöhön ”Assisting Customer Decision Making using Big Data Curation”


Filosofian tohtori Marek Fields 15 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Ikkuna länteen – BBC:n suomenkielisten radiolähetysten historia, 1940–1997”

Musiikin maisteri Sampo Haapaniemi

Diplomi-insinööri Jaakko Hannula

6 600

5 000

uuden ohjelmiston sovittamiseen ja harjoitteluun

väitöskirjatyöhön ”Mikro­ seosaineiden vaikutus suora­ sammutettujen ultralujien terästen mikrorakenteeseen ja mekaanisiin ominaisuuksiin”

Kauppatieteiden maisteri Hannele Haapio

26 000 10 000

väitöskirjatyöhön ”Transfor­ mation of marketing in changing business landscape”

konserttiharmonikan hankintaan Musiikin kandidaatti Pia Freund ja työryhmä

20 000 laajan näyttämöllisen, monitaiteellisen teoskoko­ naisuuden ”Try me Good King” valmistamiseen

Filosofian maisteri Laura Haarala

6 500 musiikillisen elämäkerran kirjoittamiseen Aki Sirkesalosta Musiikin tohtori Tuija HakkilaHelasvuo ja työryhmä

15 000 Master of Science Amr Ghazy

26 000 väitöskirjatyöhön ”Lanthanide luminescent hybrid thin films by ALD/MLD” Master of Science Mykhailo Girych

J.S. Bachin kuuden obbligatosonaatin viululle ja klaveerille levyttämiseen Teatteritaiteen maisteri Laura Marleena Halonen ja työryhmä

20 000 Hamartia-teoksen valmistamiseen

26 000 väitöskirjatyöhön ”Unraveling One of the Mechanisms of Cancer: The Role of Sialylation in Epidermal Growth Factor Receptor Deregulation” Master of Science Marianna Granatier

26 000 väitöskirjatyöhön ”Wood biorefinery based on organosolv fractionation” Taiteen maisteri Sara Gurevitsch ja työryhmä

7 000 taiteelliseen työskentelyyn Jär­ käle & asetelmia -teoksen parissa Valtiotieteiden maisteri Laura Haapala

13 000 väitöskirjatyöhön ”Matkalla työn tulevaisuuteen. Millaisin keinoin luovan luokan itsensä­työllistä jyyttä ja työn monimuotoisuuden kehitystä tuetaan ja edistetään työmarkkinoiden murroksessa?”

Kasvatustieteen maisteri Tiina Harjumaa

13 000 väitöskirjatyöhön ”Petsamolais­ tarinoita. Muistitietohistoriallinen tutkimus Petsamon siirtolaisten ja jälkipolvien menneisyysja nykyisyyssuhteesta.” Filosofian maisteri Aleksi Haukka 13 000 väitöskirjatyöhön ”Kriisin laulut. Patrioottisen laulun lajit ja topokset Ranskan vallankumouksessa (1789–93/99), Espanjan itsenäisyyssodassa (1808–1814) ja Suomen suuri­ ruhtinaskunnassa (1846–1894)” Tanssitaiteen maisteri Elina Hauta-aho ja työryhmä

8 000 Kasvatustieteiden maisteri Niina Halonen

taiteelliseen työskentelyyn And life -teoksessa

24 000 väitöskirjatyöhön ”Teknologia­ välitteiset yhteisöllisen tie­ don luomisen prosessit ja uudis­tumiskyky” Musiikkipedagogi Juho Hannikainen, teatteriilmaisunohjaaja Jari Rättyä ja teatteri-ilmaisunohjaaja Saara Karjalainen

Medianomi Akseli Heikkilä

13 000 romaanin kirjoittamiseen Tanssitaiteen maisteri Elsa Heikkilä ja työryhmä

9 000 työskentelyyn teoksen ”Mun keho – duunari” parissa

16 000 Leivän tarina -näytelmän valmistamiseen Diplomi-insinööri Heidi Hannula

26 000 väitöskirjatyöhön ”Tailored nanomaterials based templates for biosensors and cellular traction force detection”

Teologian maisteri Antti Heikkonen 26 000 väitöskirjatyöhön ”Kirjallis­ tamispyrkimykset Haminan konsistoripiirissä 1744–1812. Sukupolviteoreettinen tutkimus lukukulttuurin kehityksestä nykyisissä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.” LIITE 1

Master of Music Léna François-Poulet

59


Filosofian maisteri Suvi Heino ja toimittaja Heikki Jaakkola 5 000 Radiofiskars-työryhmän ohjelmatuotantoon lasten ja nuorten lukuharrastuksen kannustamiseksi ja Roska­ ritarit-projektiin Ohjaaja Jussi Helminen

8 000 teatterintekijän muistelmien kirjoittamiseen Master in Neuroscience Doris María Hernández Barros

13 000 väitöskirjatyöhön ”The influence of exercise over cross-modal attention in adolescents” Yhteiskuntatieteiden maisteri Jarkko Hietala 26 000 väitöskirjatyöhön ”Historiallisen turvallisuusjärjestyksen muutokset 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla” Valtiotieteiden maisteri Jesse Hirvelä 26 000 väitöskirjatyöhön ”Keisarikunnan vallankumouksen silmässä: Suomalaisten työläisten poliittinen järjestäytyminen Pietarissa ja Pietarin kuverne­ mentissa 1885–1924” Diplomi-insinööri Marjut Hirvonen

26 000 väitöskirjatyöhön ”Benefits of Deploying Analytics to Optimize a Renewable Fuel Supply Chain” Filosofian maisteri Ville Hoikkala

Arkkitehti Joona Hulmi

Oikeustieteen tohtori Martti Häkkänen

26 000

26 000

väitöskirjatyöhön ”Aika ja arkki­ tehtuuri. Ajalliset merkitykset nykyarkkitehtuurin kokemisessa”

väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Omistusoikeus kaupungistuvassa Suomessa”

Kauppatieteiden tohtori Astrid Huopalainen

Filosofian maisteri Niko Hänninen

50 000

13 000

tutkimukseen ”Investigating Gender and Diversity-Related Inequalities in Finnish Higher Education Through a Sociomaterial Lens?”

väitöskirjatyöhön ”Kuvan rekonstruktio ja epävarmuuksien mallinnus kvantitatiivisessa fotoakustisessa tomografiassa”

Filosofian maisteri Ville Husgafvel

4 000 väitöskirjatyöhön ”Recon­ textualising Mindfulness: Selective Adaptation of Buddhist Meditation Practices in the Mindfulness-Based Stress Reduction Programme”

Corporeal Mime -näyttämötaiteen maisteri Reetta Honkakoski ja työryhmä LIITE 1

60

12 000 fyysisen teatterin näyttämöteok­ sen valmistamiseen Corporeal Mime -liikekielen keinoin sekä pysyvän Corporeal Mime -ensemblen muodostamiseen

15 000 tutkimukseen sekä tutkimus­ vierailuihin Bielefeldiin, Bostoniin ja Seuliin Master of Music Petteri Iivonen

15 000 viulun jousen hankintaan

Musiikinopiskelija Natalie Hussi

Tanssitaiteen maisteri Johanna Ikola

2 000

13 000

pasuunan soiton opiskeluun

taiteelliseen työhön, teostrilogian toisen ja kolmannen osan suunnitteluun ja toteutukseen sekä toimimiseen tanssijana

Oikeustieteen maisteri Katja Hyvönen

26 000 väitöskirjatyöhön ­”­Aviooikeus ja pesänjako: perhe- ja jäämistöoikeudellinen tutkimus aviovarallisuussuhteiden vaikutuksista PK 3 luvun mukaisessa jaossa” Musiikin tohtori Tommi Hyytinen ja työryhmä

15 000 romantiikan ajan periodivaskikvintetin perustamiseen ja taiteelliseen toimintaan

30 000 väitöskirjan jälkeiseen tutki­ mukseen ”CRISPR-tehostettu faagiterapia kalatautien hoidossa”

Filosofian tohtori Peter Hästö

Diplomisäveltäjä Miika Hyytiäinen ja työryhmä

16 000 video-oopperan ”Voice is Voices” musiikillisiin harjoituksiin ja äänityksiin Videoartenomi Ari Häkkinen

5 000 dokumenttielokuvan ”Viisas eläin” toteuttamiseen

Diplomi-insinööri Jussi Ikäheimo

26 000 väitöskirjatyöhön ”Sähkö­ pohjaiset kemikaalit ja polttoaineet uusiutuvan energiajärjestelmän tasapainottajina” Yhteiskuntatieteiden maisteri Sakari Ilomäki

13 000 videovälitteistä hoitovuoro­ vaikutusta käsittelevän väitöskirjan viimeistelyyn Valtiotieteiden maisteri Laura Ipatti

13 000 väitöskirjatyöhön ”Imagotyöllä ihannemaaksi? Suomi-kuvan rakentamisen historia Japanissa kylmästä sodasta uuden elektronisen diplomatian aikaan”


Filosofian maisteri Susanne Jauhiainen

Musiikin maisteri Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch

Diplomi-insinööri Pekka Kantanen

26 000

10 000

5 000

väitöskirjatyöhön ”Predictive Modeling Methods for Enhancing Individual Response in Health and Sports”

taiteelliseen toimintaan ja levytykseen

väitöskirjatyöhön ”Prosessi­ parametrien vaikutus suur­ lujuusterästen mikrorakenteeseen ja mekaanisiin ominaisuuksiin”

Doctor of Philosophy Jan Johansson

26 000

väitöskirjaan pohjaavien liittyvien tutkimusartikkelien kirjoittamiseen

väitöskirjatyöhön ”Tehostetun 3-hydroxybutyraattituotanto­-järjestelmän rakentaminen fotosynteettisiin syano­ bakteereihin”

Valtiotieteiden maisteri Joni Karjalainen

13 000 väitöskirjatyöhön ”Digitaaliset aurinkoenergiastartupit Keniassa ja Tansaniassa”

Master of Arts Hunter Jones

Master of Arts in Theology Karin Kallas-Põder

Teatteri-ilmaisun ohjaaja Noora Karjalainen

26 000

10 000

13 000

väitöskirjatyöhön ”Consumer Socio-political Imaginaries: The Politics of Consumption and Consumption of Politics Online”

väitöskirjatyöhön ”The relationship between God and human in the context of divine predestination: investigation on the examples of Martin Luther and Mordecai Joseph Leiner”

taiteelliseen työskentelyyn viittomakielisen esitys­ hankkeen parissa

Filosofian tohtori Marko Jouste, filosofian maisteri Sonja Tanhua ja filosofian tohtori Maxim Kuchinsky

27 000 monitieteelliseen tutkimus­ projektiin ”Jaakko Sverloffin elämänkaari – Petsamon Suonikylästä maailmansotien kautta kolttasaamelaisten johtajaksi” Filosofian maisteri Tanja Juuri 26 000 väitöskirjatyöhön ”Kotimaani ompi Suomi - Kanadan­ suomalaisen siirtolaisyhteisön identifikaatiot ja monipaikkaisuus vuosina 1900–1939” Valokuvaaja Ville Juurikkala

3 000 omaelämänkerrallisen kirjan kirjoittamistyöhön Filosofian maisteri Marja Johanna Jämsä 26 000 väitöskirjatyöhön ”Luonto­ suhteen eudaimoniset hyvinvointivaikutukset” Teatteriohjaaja Laura Jäntti ja työryhmä

10 000 hankkeen ”Aavesonaatti” kustannuksiin

Valtiotieteen tohtori Kristiina Kalleinen 15 000 tutkimukseen ”Nukkuiko kansa, torkkuivatko virka­miehet?­ Suomen suuriruhtinaskunta 1809–1863” Filosofian maisteri Antti-Jussi Kallio

26 000 väitöskirjatyöhän ”Elektronien dynamiikka aineen lyhyt­ ikäisissä olomuodoissa”

Kirjailija Markku Karpio

12 000 nuortenromaanin viimeistelyyn ja lastenromaanisarjan ensimmäisen osan kirjoittamiseen Musiikin tohtori Assi Karttunen ja työryhmä

10 000 runo-ja musiikkiesityksen ”Vihreä keiju” toteuttamiseen Sirkustaiteilija Mika Kaski ja sirkustaiteilija Federico Robledo

8 000 BARRICADES-poikkitaiteellisen esityksen tekemiseen

Lääketieteen tohtori Riittakerttu Kaltiala ja työryhmä

Ravintolakokki Mikko Kaukonen

40 000

3 000

tutkimukseen ”Nuoruusikäisten sukupuoli-identiteetin variaatiot ja sukupuoliahdistus tänään”

osallistumiseen maailman arvostetuimpaan kokki­ kilpailuun Bocuse d´Or

Filosofian maisteri Andrea Kanerva 26 000 väitöskirjatyöhön ”American perspectives on Finland’s changing international position 1955-1973”

Musiikin maisteri Noora Kauppila ja työryhmä

Filosofian tohtori Vappu Kannas

26 000 toisen romaanin kirjoittamiseen

15 000 kaivoshankkeisiin liittyvän esitystaideprojektin ”Kaivanto NVC – väkivallattoman vuoro­­ vaikutuksen ympäristötaide­ projekti” toteuttamiseen Tanssitaiteen maisteri Heli Keskikallio ja työryhmä

LIITE 1

6 000

Filosofian maisteri Lauri Kakko

6 000 Maalaus-esityksen toteuttamiseen

61


Filosofian tohtori Tuuli Keskinen

Kasvatustieteen maisteri Maija Koivisto

Musiikin maisteri Minna Koskenlahti

30 000

26 000

5 000

väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimukseen ”Vammaisten ihmisten digitaalinen ja teknologinen osallisuus suomalaisessa yhteiskunnassa: Subjektiivisia kokemuksia”

väitöskirjatyöhön ”Tyhjä syli. Kuurot naiset, avioliittolaki, pakkoabortoinnit ja -sterilisaatiot Suomessa ”

26 000

väitöskirjatyöhön ”Konserni­ avustus ja yhtiön johdon vastuu – milloin konserniavustus on yhtiöoikeudellisten periaatteiden mukainen?”

väitöskirjatyöhön ”Pohja­ eläinten rasvahappo- ja aminohappokoostumus ja niiden potentiaalinen merkitys lohikalojen poikasille kunnostetuissa virtavesissä”

26 000

Liikuntatieteiden maisteri Eeva Kettunen

väitöskirjatyöhön ”Kohti uudenlaista tietoteknistä tukea työelämän henkilövalintoihin”

Filosofian maisteri Sami Koivunen

26 000 väitöskirjatyöhön ”The role of sport and wellness technology in increasing exercise self-efficacy” Valtiotieteiden tohtori Pekka Kettunen

30 000 tutkimukseen ”Maahanmuuttajien poliittinen osallistuminen” Filosofian maisteri Nelli Kirvesmäki

26 000 väitöskirjatyöhön ”Alzheimerin taudin kielelliset vaikutukset: tapaustutkimuksena päivä­ kirjojen kirjoitettu kieli” Teatteritaiteen maisteri Mira Kivilä ja työryhmä

16 000 SATUJEN SIRKUS -monikulttuuristen kansansatujen tuottamiseen näyttämöteoksiksi Tanssitaiteen maisteri Laura Koistinen (Vesterinen) ja työryhmä

13 000 tanssiteoksen ”Ryhmä” valmis­ tamiseen ja esittämiseen sekä yhteisöllisen projektin toteuttamiseen LIITE 1

62

Diplomi-insinööri Sami Koskenniska

5 000 Asianajaja Tanja Koivistoinen

12 000 Filosofian maisteri Petri Kesti

soololevyn valmistamiseen

Kauppatieteiden maisteri Henna Kokkonen

väitöskirjatyöhön ”Suotauman ja valurakenteen vaikutus termomekaanisesti käsitel­ lyn ultralujan teräksen kuuma­ valssausprosessiin ja sitä seu­ raavaan mikrorakenteeseen” Master of Science Petra Kosonen

26 000 väitöskirjatyöhön ”Populaatio­ etiikka ja päätösteoria” Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Maiju Kosunen

30 000

väitöskirjatyöhön ”Kuluttajien osallistuminen uusien lajit­telua helpottavien tuotteiden kehittämiseen”

väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Häiriötekijät kahdessa eurooppalaisessa metsässä – mikrobit maaperän hiilen varastoinnin muutosten aikaisina indikaattoreina”

Terveystieteiden maisteri Hanna Komulainen

Master of Science Marina Kovalchuk

6 500

13 000

26 000

väitöskirjatyöhön ”Moniääninen muutosprosessi sairaalassa” Taiteen maisteri Salla Kontio

12 000 lasten tietokuvakirjojen Betonia! Ja Romua! kirjoitusja kuvitustyöhön

väitöskirjatyöhön ”Anthropomorphized Brand Role as a Concept of Industrial Brand: Effects on Brand Trust and B2B Relationship Performance” Filosofian maisteri Anna Krohn ja professori Eero Heinonen

4 000 Musiikin tohtori Annikka Konttori-Gustafsson, filosofian tohtori Matti Huttunen ja musiikin lisensiaatti Eveliina Sumelius-Lindblom

Teologian tohtori Katja Kujanpää

5 000

30 000

Musiikkia ja filosofiaa -luento­ konserttisarjan ”Musiikki ja yhteiskunta: todellisuus ja illuu­ siot” järjestämiseen Helsingissä

väitöskirjan jälkeiseen tutki­ mukseen ”Scriptural Authority and the Construction of Early Christian Identities”

Tanssitaiteen maisteri Kati Korosuo, Helsinki

Musiikin maisteri Niko Kumpuvaara

13 000

1 700

taiteelliseen työskentelyyn tanssijana ja koreografina

mikrofonien hankintaan

Eero Heinosen SibeliusCD:n editointiin


Filosofian maisteri Elina Kuosmanen

Taiteen maisteri Riikka Latva-Somppi

Tanssitaiteen maisteri Meeri Lempiäinen

5 000

26 000

13 000

väitöskirjatyöhän ”Mobiili­ teknologia Parkinsonin taudin hallinnassa”

väitöskirjatyöhön ”Laboratory of Presence: Crafting Ecological Sensitivity”

taiteelliseen työskentelyyn nykytanssin kentällä

Filosofian maisteri Pyry Kuusela

Filosofian maisteri Taina Latvala

26 000

9 000

väitöskirjatyöhön ”Black Hole Entropy, Attractors and Number Theory”

romaanin ”Torinon enkeli” kirjoittamiseen

30 000

Diplomi-insinööri Renata Latypova

5 000

tutkimukseen ”Tietokone­ avusteisen musiikintutkimuksen reaaliaikaiset sovellukset”

väitöskirjatyöhön ”Mikro­ rakenteen vaikutus ultra­ lujien terästen jännitys­ korroosionkestävyyteen”

Diplomi-insinööri Sara Kärki

Taiteen maisteri Pirita Lauri

26 000

26 000

väitöskirjatyöhön ”Feasibility of catalytic pyrolysis process integrated to a combined heat and power plant for the production of high value bio-oils”

väitöskirjatyöhön ”Living Matter as a Textile Design Medium”

10 000 huilun hankintaan Doctor of Philosophy Haiyan Li

30 000 väitöskirjan jälkeiseen tutki­ mukseen ”Volatile organic compound emissions from thawing permafrost” Filosofian maisteri Lauri Lindblom ja filosofian tohtori Laszlo Major

10 000 hankkeeseen ”Rikosmysteerit – matematiikan opetusvideo­ sarja lapsille”

Kauppatieteiden maisteri Heidi Lehmuskumpu

Filosofian maisteri Ilona Lindh

26 000

13 000 väitöskirjatyöhön ”Omakoh­ tainen matkakertomus reto­ risena toimintana”

väitöskirjatyöhön ”Local labour mobility networks and firm productivity”

väitöskirjatyöhön ”Co-Creating Societal Value - The Core of Srategic Fundraising in the 21st century. Multiple case studies of international opera and ballet organizations.”

Kauppatieteen maisteri Lauri Laine

Filosofian tohtori Kimmo Lehtinen

6 000

15 000

Yhteiskuntatieteiden maisteri Tamás Lahdelma

26 000

väitöskirjatyöhön ”Yrittäjyys, vastarinta, ja vararikko” Psykologian maisteri Anne Lakkavaara

26 000 väitöskirjatyöhön ”Miten auttaa kuormittunutta nuorta - positiivisten voimavarojen, yksilöllisten kehityspolkujen sekä lyhytintervention vaikutus kouluuupumuksen ennaltaehkäisyssä”

tähtitieteellisen Carte du Ciel -valokuva-arkiston digitointiin ja tieteelliseen hyödyntämiseen Sellisti Tuomas Lehto ja musiikin maisteri Tuomas Ylinen

12 000 Selloakatemian toimintaan Tanssija Heidi Lehtoranta

12 000 Filosofian tohtori Juha-Antti Lamberg ja työryhmä

taiteelliseen työskentelyyn

20 000

Diplomi-insinööri Mikko Leino

hankkeeseen ”Pelaajasta pelinappulaksi: WSOY ja media-alan suuri murros”

Doctor in Science of Business Administration and Economics Yong Liu ja Doctor in Economics Virpi Tuunainen

30 000 tutkimukseen ”Embracing the Future: Service Robots for Business Values and Social Welfare” Filosofian maisteri Teemu Loippo

26 000 väitöskirjatyöhön ”Korkean resoluution ionisuihkujyrsintä­ menetelmät nanoskaalan fononija fotonikidetutkimuksessa” Master of Science Vladislav Loktev

24 000 5 000 väitöskirjatyöhön ”Beamsteerable millimeter-wave antennas / Keilaavat antennit millimetriaaltotaajuuksilla”

väitöskirjatyöhön ”Black hole accretion disc atmospheres: from theory to observations”

LIITE 1

Musiikin tohtori Mika Kuuskankare

Musiikin opiskelija Janette Leván

63


Muusikko Markku Luolajan-Mikkola,

3 000 Viola da gamban jousen hankintaan Filosofian tohtori Minna Maijala

23 000 Katri Valan elämäkerran kirjoittamiseen Musiikin maisteri Mirka Malmi, musiikin tohtori Tiina Karakorpi ja filosofian tohtori Susanna Välimäki 24 000 1800-luvun suomalaisten naissäveltäjien viulukappaleiden julkaisu- ja levytyshankkeeseen ”Toisia suomalaisia viulusävelmiä” Tradenomi Sanna Mansikkamäki

6 000 teoksen Nyt lautasella! kirjoittamiseen Teologian maisteri Ville Mantere

26 000 väitöskirjatyöhön ”The Significance of the elk (Alces alces) in Northern Europe during the Stone Age and the Early Bronze Age” Master of Business Administration Venkata Maruti Sesha Giri Marella

13 000 väitöskirjatyöhön ”Understanding the creation of Trust in Block­ chain Applications” Filosofian maisteri Tuuli Matila

30 000 tutkimukseen ”Jos ei ymmärrä niiden maailmaa, täytyisi yrittää” - Digitaalinen pelaaminen osana 2020-luvun nuoruutta” Teatteritaiteen maisteri Ella Mettänen, teatteritaiteen maisteri Julia Lappalainen ja teatteritaiteen maisteri Antti Lehtinen 15 000 kroonista kipua käsittelevän esityksen valmistamiseen Diplomi-insinööri Ilkka Miettunen 5 000 väitöskirjatyöhön ”The microstructural evolution during Quenching and Partitioning in 0.4% carbon steels and the effect on their mechanical properties and performance” Teatteritaiteen maisteri Sofia Molin ja työryhmä 13 000 taiteelliseen työskentelyyn ”Ennuste, negatiivinen”esityksessä Master of Science Neshat Moradi 26 000 väitöskirjatyöhön ”Wastewater Treatment - Adsorption and Catalytic Studies” Master of Science Most Kaniz Moriam 5 000 väitöskirjatyöhön ”Generation of man-made cellulose fibers with high toughness”

13 000 toisen maailmansodan suomalaisia sotavalokuvia käsittelevään väitöskirjatyöhön

LIITE 1

64

Kauppatieteiden maisteri Saana Mehtälä 26 000 väitöskirjatyöhön ”Informaatio­ teknologian suunnittelu ja käyttö lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä” Kasvatustieteen tohtori Mikko Meriläinen

Tanssitaiteen maisteri Anna Mustonen ja työryhmä 12 000 Eros the Bittersweet -teoksen toteutukseen Tanssitaiteen kandidaatti Maija Mustonen ja tanssitaiteen maisteri Anna Maria Häkkinen 8 000 esityksen valmistamiseen osana A I S T I T -hankketta

Musiikin maisteri Veera Myllyniemi ja viulutaiteilija Miia-Karoliina Vettenranta 5 000 konserttisarjan järjestämiseen hoivakodeissa sekä teos­ ten tilaamiseen Sirkustaiteilija Sakari Männistö-Lister ja työryhmä 8 000 sirkusta, tanssia, media­ taidetta ja live-foleytä yhdistävään esitykseen Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Miia Mänttäri 26 000 väitöskirjatyöhön ”Kaupunki­ puut, monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut” Filosofian tohtori Tuomas Möttönen 8 000 tutkimukseen ”Taloudelliset jälleenrakentajat: Suomen talouden toipuminen sodista 1944–1960” Arkkitehti Márcia Nascimento ja arkkitehti Nuno Costa 4 000 arkkkitehtuurin verkkojulkaisuprojektin ”Käräjäkivet” jatkamiseen Master of Science in Biology Santa Neimane 26 000 väitöskirjatyöhön ”How light conditions affect plant canopies under climate change” Master of Science Khoa Nguyen 13 000 väitöskirjatyöhön ”Reconceptualizing the complex causality between strategy choices and market dynamics” Filosofian maisteri Lauri Niemi 26 000 väitöskirjatyöhön ”Sähköheikon faasitransition tutkimus Standardimallin laajennuksissa”


Kasvatustieteen maisteri Nina Nivanaho 26 000 väitöskirjatyöhön ”Suomalaiset opettajat globaalissa koulutus­ liiketoiminnassa? - EdTechyritysten toiminta peruskouluissa opettajuuden näkökulmasta” Kauppatieteen maisteri Niilo Noponen 26 000 väitöskirjatyöhön ”Digitally Shared Leadership or Taylorism on Steroids? The Dual Possibilities of Algorithmic Management” Valokuvataiteilija Pekka Nuikki 20 000 säveliä.fi-verkkopalvelun toteuttamiseen

Filosofian maisteri Tuomas Oikari 26 000 väitöskirjatyöhön ”Commutator and variation estimates for singular integral operators” Filosofian maisteri Risto Ojajärvi 26 000 väitöskirjatyöhön ”Epätasa­ painoilmiöt suprajohde/ferro­ magneetti-hybridirakenteissa” Musiikin maisteri Anna-Maija Oka, musiikin maisteri Olli Hyyrynen ja musiikkipedagogi Juho Eerola 7 000 Ninna Nanna – itserakkauden alttarilla -konserttiproduktion harjoittelemiseen ja esitys­­toimintaan Master of Science Jonas Oppenlaender 5 000 tutkimukseen ”Investigating how creators on YouTube adapt to the presence of Artificial Intelligence”

Muotoilija Anniina Nurmi

13 000 tietokirjan ”Rakastan ja vihaan vaatteita – opas vastuullisen vaatteen maailmaan” kirjoittamiseen Filosofian maisteri Mikko Nurmi 13 000 väitöskirjatyöhön ”Temporal constraints and creativity in expert jazz improvisation” Kasvatustieteen maisteri Tuula Nygård 26 000 väitöskirjatyöhön ”Moniluku­ taitojen edistäminen terveys­ tiedon opetuksessa. Opettaja luotettavien tiedonlähteiden valinnan ohjaajana” Filosofian maisteri Visa Nykänen 26 000 väitöskirjatyöhön ”Data Mining Personal Choices and Practices Concerning Physical Activity”

Filosofian maisteri Jarkko Oraharju 19 000 väitöskirjan ”Ympyrästä spiraaliin. Muistikäsityksien avartuminen Raija Siekkisen proosatuotannossa” loppuun­saattamiseen Diplomi-insinööri Joni Paananen 5 000 väitöskirjatyöhön ”Hitsin muutosvyöhykkeen mikro­ rakenteen ja mekaanisten ominaisuuksien mallintaminen” Valtiotieteiden maisteri Kaisu Paasio 26 000 väitöskirjatyöhön ”University in change – exploring the entrepreneurial university narratives” Kuvataiteen maisteri Kukka Paavilainen 26 000 väitöskirjatyöhon ”Through Painting”

Filosofian tohtori Marko Paavilainen 30 000 Matti Virkkusen elämäkerran kirjoittamiseen Diplomi-insinööri Lauri Paavola ja kauppatieteiden maisteri Mikko Hänninen 12 000 tutkijavierailuihin Oxfordin yliopistossa liittyen tutkimukseen ”Organizing Food Retail: The Role of Algorithmic Technology” Musiikin maisteri Terhi Paldanius 13 000 taiteelliseen työskentelyyn Filosofian tohtori Maare Paloheimo ja filosofian tohtori Carlos Idrobo 30 000 tutkimukseen ”Liikkuvuuden rajat – konkreettinen ja kuviteltu liikkuvuus pitkällä 1800-luvulla” Kauppatieteen maisteri Ainomaria Parikka 13 000 väitöskirjatyöhön ”Customercentricity and customer experience management (CEM) as a source of competitive advantage” Tradenomi Matti Pekkanen ja tohtori Pekka Turunen 8 000 dokumenttielokuvan ”Operaatio Kaleva” käsikirjoitus- ja esituo­tantotyöhön Filosofian maisteri Juho Pekkarinen 26 000 väitöskirjatyöhön ”Intertwining science and politics: Foreign scholars of Finland and their Finnish collaborators, ca. 1870–1920” Musiikin maisteri Aarne Pelkonen 13 000 taiteelliseen työskentelyyn: äänitteiden valmistukseen ja konsertteihin

LIITE 1

Teatteritaiteen maisteri Samuli Niittymäki ja työryhmä 8 000 Lyhyt elämämme -sooloesityksen valmistamiseen

65


Diplomi-insinööri Jussi-Pekka Penttinen 5 000 väitöskirjatyöhön ”Uusien puolijohdelasereiden kehittäminen kvanttiteknologian ja lääketieteen sovelluksiin” Filosofian tohtori Olli Pietiläinen

50 000 Homing-apuraha tutkimukseen ”Transkription säätely hermosolujen kehityksessä ja toiminnassa” Valtiotieteen maisteri Marko Pihl 26 000 väitöskirjatyöhön ”Kiinalaisten kansalaisjärjestöjen rooli Kiinan julkisessa diplomatiassa” Filosofian maisteri Antti Pihlajamäki 26 000 väitöskirjatyöhön ”Predicting the properties of hybrid nanoparticles via artificial intelligence” Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Laura Pikkarainen 26 000 väitöskirjatyöhön ”Istutusajan­ kohdan, työn laadun ja luonnon­ tuhojen vaikutus kuusen ja männyn uudistamistulokseen” Master of Science in Engineering Giovanna Andrea Pinilla De La Cruz 26 000 väitöskirjatyöhön ”Publicprivate partnerships for energy infrastructure development” Oikeustieteen maisteri Pekka Pohjankoski 24 000 väitöskirjatyöhön ”Coercion of States in the European Union”

LIITE 1

66

Master of Arts and Culture Ulla Pulkka 5 000 lasten tietokirjan ”Pikku viljelijän käsikirja” kirjoittamiseen ja kuvaamiseen

Teologian tohtori Risto Pulkkinen 6 000 Suomalainen magia kämmen­ kuvista taikapeiliin -teoksen kirjoittamiseen

Musiikin maisteri Pia Raanoja

1 700 levytykseen ”Vergine Pia” Anna ”Mariska” Rahikainen

3 000 Yhteiskuntatieteiden maisteri Pontus Purokuru 12 000 romaanin kirjoittamiseen Doctor of Philosophy Vesa Pursiainen, professori Sami Torstila ja apulaisprofessori Mikael Paaso 12 000 tutkimukseen ”Entrepreneur Debt Aversion and the Effectiveness of SME Support Programs: Evidence from the COVID-19 Pandemic” Filosofian tohtori Anuliina Putkinen 30 000 väitöskirjan jälkeiseen tutki­ mukseen ”Metaani- ja typpikier­ ron mikrobit boreaalisen valumaalueen maaperässä – uusi näkö­kulma yhteisörakenteeseen metagenomiikan keinoin” Filosofian maisteri Ville Puuska 26 000 väitöskirjatyöhön ”Topo­ logisen data-analyysin sovelluskelpoista teoriaa” Diplomi-insinööri Ville Pyykkönen 26 000 väitöskirjatyöhön ”Epätasapainotilan kuljetusilmiöt vuorovaikuttavissa litteän energiavyön systeemeissä: suprajohtavuus ja täysin optinen kytkentä” Filosofian maisteri Joonas Pörsti 26 000 väitöskirjatyöhön ”Islaminvastaisen narratiivin nousu. Retorinen analyysi maahanmuuton uhka­kuvasta Ranskassa, Ruotsissa ja Suomessa 1980-2019.”

lastenrunokirjan ”Runoja otuksista” kirjoittamiseen Tanssitaiteen maisteri Maarit Rankanen 26 000 väitöskirjatyöhön ”Tyhjyyden malja - Ma tanssijan sisäisen ja ulkoisen tilan muotoutumisessa” Filosofian maisteri Sari Rasa ja työryhmä 30 000 Karjala-tietokannan täydentämiseen luovutetun Karjalan kirkonkirjojen henkilötiedoilla Masters of Microbiology and Immunology Urooj Rashid 26 000 väitöskirjatyöhön ”Plants and plant-associated microbes for bioremediation of waste water and their metal accumulation and chemical degradation capacity” Filosofian masteri Suvi Ratinen 5 000 romaanin viimeistelyyn Filosofian maisteri Ilkka Rautiainen 26 000 väitöskirjatyöhön ”Methods of predictive modeling for prevention, rehabilitation and hypothesis generation in healthcare” Kasvatustieteiden tohtori Matti Rautiainen, filosofian tohtori Mikko Hiljanen ja kasvatustieteen maisteri Nina Mård 45 000 tutkimukseen ”Osallistuva opiskelija - Parempi demokratia” Musiikin opiskelija Ensio Rislakki 10 000 oboensoiton opintoihin Saksassa


Filosofian maisteri Daniel Rotko 24 000 väitöskirjatyöhön ”Mikro- ja nano­ muovien vaikutus vesieliöihin erilaisissa vesityypeissä” Luonnontieteiden kandidaatti Aki Ruhtinas 26 000 väitöskirjatyöhön ”Phonon tunnelling using novel superconducting junctions fabricated with ion beam” Kauppatieteiden maisteri Joona Ruissalo 13 000 väitöskirjatyöhön ”Ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutus tieto­työssä: Muuttuvat tarpeet toimintatavoissa, taidoissa ja osaamisessa” Muusikko Tuomas Ruokonen 8 000 Master of Music, Jazz –tutkintoohjelmaan Codarts University for the Arts korkeakoulussa Rotterdamissa Teatteritaiteen maisteri Hanna Ryti, filosofian tohtori Minna Maijala ja teatteritaiteen maisteri Cécile Orblin 20 000 Vala!-esityksen toteuttamiseen Kauppatieteen maisteri Jaana Räisänen 26 000 väitöskirjatyöhön ”Luottamus digitaalisessa yhteiskunnassa” Filosofian maisteri Leena Rättyä 26 000 väitöskirjatyöhön ”Yrittäjyyden polku yleissivistävään koulu­­­tukseen –Opetuksenkehittämis­ tutkimus yrittäjyyden opetuk­ sesta peruskoulussa”

Kirjailija Antti Rönkä

10 000 kaunokirjalliseen työskentelyyn Taiteen maisteri Kirsikka Saari 13 000 romaanin kirjoittamiseen Filosofian maisteri Elisa Sahari 26 000 väitöskirjatyöhön ”Kognitiivinen kehitys nuoruudessa: Kohti geneettisiä markkereita ja luonnollisia koetilanteita” Master of Arts Elina Anna Maria Sairanen 13 000 väitöskirjatyöhön ”Building modern art museums in 20th century Egypt and Lebanon: Art collectors, patrons, founders” Master of Science Irina Salazar Fonseca 26 000 väitöskirjatyöhön ”Stochastic planning for the optimal expansion of Distribution Network including renewable distributed generation and smart grid technologies” Liikuntatieteiden tohtori Kasper Salin 15 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Longitudinal study of sport participation, intensity, duration and frequency of physical activity and how these are transmitted to next generation” Musiikin opiskelija Kristian Sallinen 10 000 alttoviulun hankintaan Master of Science Andrei Sandru 5 000 väitöskirjatyöhön ”Ice Field Analysis with Machine Vision in Smart Ship Systems”

Musiikin maisteri Tomi Satomaa

2 500 G.A. Homiliuksen urkukoraaleiden levytykseen Oikeustieteen maisteri Tiina Saukko 12 000 väitöskirjatyöhön ”Kohti kestävää ruokajärjestelmää Lainsäädäntö kasvipohjaisen ruokavalion edistäjänä” Tekniikan tohtori Minna Saunila 5 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Kyvykkyydet digitaalisen ajan innovaatio­ toiminnassa” Master of Science RoosaMaria Savela 26 000 väitöskirjatyöhön ’’Sosiaalisten tekijöiden vaikutus omais­ hoitajien terveyteen’’ Filosofian maisteri HannaReetta Schreck 26 000 väitöskirjatyöhön ”Elämäntanssi – Ellen Thesleffin eletty ruumis 1890–1920” Filosofian maisteri Otto Selenius 23 000 väitöskirjatyöhön ”Hyönteissyönnin mahdollisuudet sydän- ja verisuonitautien ehkäisemisessä, sekä vaikutus terveen suolistomikrobiotan koostumukseen” Teologian maisteri Jussi Taavetti Seppälä 4 000 irakilaisen kirjailijan Yassin Ghalibin arabiankielisen romaanin 15+ suomennokseen Diplomi-insinööri Oskari Seppälä 5 000 väitöskirjatyöhön ”Teräksen mikrorakenteen kehittymisen simulointi termomekaanisesti ohjatuissa prosesseissa”

LIITE 1

Filosofian maisteri Jutta Rosenberg 24 000 väitöskirjatyöhön ”#suomi suomenkielisten käyttäjien hashtagit Instagramin kuvateksteissä”

67


Kauppatieteiden tohtori Harri Seppänen 10 000 tutkimukseen ”Listaamattomien yritysten arvonmäärityksen oikaisut – parhaiden käytäntöjen kartoitus ja arviointi” Master of Classical Music Performance Hsin-Di Shih, Master of Slassical Music Performance Sara Aratake ja Master of Classical Music Performance Antoine Flores Gracia 7 000 projektiin ”Bridging Cultures Through Musical Exchange: Between Finland, Mexico, and Guatemala” Teatteri-ilmaisun ohjaaja Taina Silkkola ja työryhmä 5 000 lasten tunnetaitoja kehittävän musiikkiteatteriesityksen valmistamiseen lastensuojelun yksiköissä asuville lapsille Oikeustieteen tohtori Katariina Simonen 10 000 asevalvonnan oppikirjan kirjoittamiseen Sirkustaiteilija Vilhelmiina Sinervo ja työryhmä 6 000 nykysirkusesityksen ”After Life” valmistamiseen Kauppatieteiden maisteri Maija Sirkjärvi 6 000 romaanin viimeistelyyn Terveystieteiden maisteri Hannamari Eveliina Skog 13 000 väitöskirjatyöhön ”Lasten ja nuorten fyysisen kunnon sekä motoristen taitojen yhteys nuorten aivoterveyteen”

LIITE 1

68

Master of Science Hana Slabá 26 000 väitöskirjatyöhön ”The impact of diet on faecal water genotoxicity, a putative risk marker for colorectal cancer”

Filosofian maisteri Tiina Sonninen 7 000 väitöskirjatyöhön keskiaikaisten kirkkojen maalauksista ja maa­lauksissa tapahtuneista muutoksista, painopisteenä seinämaalauksiin käytetyt materiaalit Valtiotieteiden maisteri Niki Sopanen 26 000 väitöskirjatyöhön ”Crouching (paper) tiger, hidden (paper) dragon, and the clash of conspiratorial discourses in Sino-U.S. relations”

Kauppatieteiden maisteri Thomas Taussi 13 000 väitöskirjan ”Research on risk appetizing and risk management in organizational settings” loppuunsaattamiseen Diplomi-insinööri Henri Tervo 5 000 väitöskirjatyöhön ”Kriittiset sulkeumatasot kehittyneissä ultralujissa teräksissä ja 500 MPa lujuusluokan offshore-teräksissä” Kirjailija Jari Tervo

10 000 Filosofian tohtori Tytti Steel 10 000 rahtisatamien historiasta kertovan tietokirjan kirjoittamiseen Diplomi-insinööri Timo Stolt 26 000 väitöskirjatyöhön ”Nonlinear optics using resonant metamaterials” Filosofian maisteri Marjo Suhonen ja työryhmä 5 000 vanhuksille suunnatun kiertävän musiikkiteatteriproduktion toteuttamiseen Filosofian maisteri Salla Syvänen 26 000 väitöskirjatyöhön ”Chatbot – an opportunity or threat to organi­zation’s ­stake­ holder interaction” Filosofian maisteri Joonas Säntti 26 000 väitöskirjatyöhön ”Rajoja ylittävät äänet: queer-narratologia ja nyky­ kirjallisuuden sukupuolisesti haastavat kertojat” Kulttuurituottaja Kaito Takayama ja työryhmä 13 000 Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -teoksen nykysirkusdramatisoinnin tekemiseen

kaunokirjalliseen työskentelyyn Valtiotieteiden maisteri Karoliina Timonen 12 000 romaanin kirjoittamiseen Tanssitaiteen kandidaatti Oskari Turpeinen 5 000 Raakalautaa ja Rakkautta -kirjan kääntämiseen äänikirjaksi Valtiotieteiden maisteri Otto Tähkäpää

6 500 tarinallisen tietokirjan ”Teli Tulevaisuus – tutkimusmatka tulevaisuuksiin” kirjoittamiseen alakouluikäisille lapsille Filosofian maisteri TeroPetteri Tähtinen 26 000 väitöskirjatyöhön ”Tyhjä vuori, tyhjä mieli. Luonnon ja subjektin suhde klassisessa kiinalaisessa luontorunoudessa” loppuunsaattamiseen Teatteritaiteen maisteri Heikki Törmi ja työryhmä 20 000 Näyttelijän kuolema -taideesitykseen Kauppatieteiden maisteri Riikka Uimonen 13 000 väitöskirjatyöhön ”Role of leading change readiness in Nordic financial services business transformations and change processes”


Diplomi-insinööri Sampo Uusikallio 5 000 väitöskirjatyöhön ”Austeniitin vaikutus sitkeyteen niukkaseos­teisissa ruostumattomissa teräksissä” Filosofian maisteri Kaisa Uusipaikka 26 000 suomalaisen tietokirjallisuuden vientihankkeeseen Kirjailija Suvi Vaarla

12 000 romaanin kirjoittamiseen Musiikin maisteri Elli Vallinoja 10 000 lauluopintoihin ja koelaulu­matkoihin Kauppatieteiden maisteri Tuuli Vanhapelto 26 000 väitöskirjatutkimukseen asuntomarkkinan alueellisista eroista Suomessa Filosofian maisteri Katriina Vartiainen 26 000 väitöskirjatyön ”Strategiasta toimiviin toteutuksiin – Organisaatioiden kehittyvät kyvykkyydet digitalisaatiossa” viimeistelyyn Filosofian tohtori Petra Vasko

2018. Institutionaalisuuden mahdollisuudet ja rajat.” Muusikko Janne Viitaniemi

13 000 musiikkiteatteriesityksen ”Rikkinäinen puhelin” kirjoittamiseen Filosofian maisteri Toni Viljanmaa 26 000 väitöskirjatyöhön ”Kon­ flikti ja konsensus suoma­ laisella maaseudulla ja kaupungissa. Tutkimus riidan ja sovun dynamiikasta Pohjanmaalla 1918–1948” Filosofian maisteri Miisa Virta 26 000 väitöskirjatyöhön ”Suurpedon paluu – vaikutukset loisyhteisöön, joista osa zoonoottisia eli ih­misiin tarttuvia” Dokumenttiohjaaja Tommi Esko Virtanen 5 000 Teemu Viinikaisesta kertovan Hiljaisuus-dokumentin kuvauksiin ja materiaalin työstämiseen Filosofian maisteri Suna Vuori 13 000 aikalaismuotokuvaan sävel­ täjä-kapellimestari EsaPekka Salosesta Yhteiskuntatieteiden maisteri Ilkka Vuorinen 26 000 väitöstyöhön ”Addiktio, elämänhallinta ja ihmissuhteet kulutusyhteiskunnassa”

50 000 Homing-apuraha tutkimuk­ seen ”Matalan valenssin heterobimetalliset pääryhmien ja siirtymämetallien yhdis­ teet pienmolekyylien aktivoin­ nissa ja katalyysissä” Kasvatustieteen maisteri Mari Viita-aho 26 000 väitöskirjatyöhön ”Museo yhteiskunnallisena toimijana Suomessa vuosina 1972–

Filosofian maisteri Jane Vuorinen 13 000 väitöskirjatyöhön ”Photographic Materialities in Contemporary Art” Diplomi-insinööri Alpo Välimaa 26 000 väitöskirjatyöhön ”Piezoelectric Resonators in the Quantum Limit”

Terveystieteiden maisteri Tiina Väänänen 26 000 väitöskirjatyöhön ”Kosketus ja kokemus - koliikkivauvaperheiden kokemukset” Oikeustieteen maisteri Henna Väätäinen 26 000 väitöskirjatyöhön ”Onnistumis­ hakuisen organisaatiokulttuurin ja vuorovaikutuksen luominen erityisesti etäjohtamisen kontekstissa” Kauppatieteiden tohtori Jyrki Wallenius ja työryhmä 19 000 tutkimushankkeeseen ”Estimating Cognitive Burden on Decision-Makers Caused by Multiple Conflicting Objectives” Filosofian maisteri Katja Weiland-Särmälä 13 000 väitöskirjatyön ”Pappiperheen elämäntapa ja aineeton perintö” viimeistelytyöhön Bachelor of Music Emma von Weissenberg 20 000 opintoihin Berklee College of Musicissa Diplomisäveltäjä Harri Wessman, musiikin tohtori Tiina Karakorpi ja musiikin maisteri Salla Pynssi 7 000 Harri Wessmanin keskeisimmän soolopiano- ja pianoduo- + kuusikätisen pianotuotannon levyttämiseen Master of Science Jenny Wiklund 26 000 väitöskirjatyöhön ”Versatile design of nanocellulose platforms for electrical devices” Valtiotieteiden maisteri Juho Wilska 26 000 väitöskirjatyöhön ”Valkoisen Suomen kasvatusjärjestöjen lasten- ja nuortenlehdet ja valkoinen perintö 1938–1947”

LIITE 1

Musiikkipedagogi Kaisamaija Uljas ja Arkkityypit-kollektiivi 15 000 taiteita ja tiedettä yhdistävän ”Arkkityypit”-konserttisarjan järjestämiseen

69


LIITE 1

Master in Management Xiaoshi Xu 15 000 väitöskirjatyöhön ”Management practices and innovation: the role of cultural and insti­tutional context” Hallintotieteiden maisteri Marja Yli-Pärri 26 000 väitöskirjatyöhön ”Collective organizational identity design in meta-organizations” Master of Arts Marianne Ylilehto

13 000 väitöskirjatyöhön uusien teknologioiden vaikutuksesta asiakaskokemukseen vähit­ täiskaupan alalla Master of Science Hilda Rizkia Zahra 5 000 väitöskirjatyöhön ”The effect of adjacent packing of chitosan and cellulose on the alteration of the cellulose pyrolysis mechanism in chitosan-cellulose hybrid fibers”

POOLIEN KAUTTA MYÖNNETYT APURAHAT

POST DOCS IN ­ COMPANIES -OHJELMA PhD in Organic Chemistry Vijay Singh Parihar

28 000 tutkimukseen ”Dual Crosslinkable Hydrogels for Biofabrication of 3D in vitro and in vivo Tissue Engineering Scaffolds” yhdessä Brinter Oy:n kanssa Master of Science Aapo Poskela

28 000 tutkimukseen ”Predicting solar panel lifetime to mitigate impact of varying material quality” yhdessä Solar Finland Oy:n kanssa Master of Science Linnea Hartwall

28 000 tutkimukseen ”Novel single cell sequencing method for immunological characterization of first-episode psychosis” yhdessä SCellex Oy:n kanssa

Musiikin maisteri Max Zenger

13 000 kahden eri yhtyeen uusien ohjelmistojen säveltämiseen Musiikin maisteri Sauli Zinovjev 26 000 partituurimusiikin säveltämiseen Liikuntatieteen maisteri Antti Äikäs 13 000 väitöskirjatyöhön ”Rethinking a health promotion intervention at workplace: A case study on lifestyle change and effectiveness”

Phd in Technology Muhammad Zeeshan Asghar

28 000 tutkimukseen yhdessä Cumucore Oy:n kanssa Master of Science Reza Mohammadi Asl

28 000 tutkimukseen ”New AI-based optimization tools for realtime machine dynamics simulation software” yhdessä Mevea Oy:n kanssa Tekniikan tohtori Ville Kuokkanen

28 000 tutkimukseen ”Teollisen mittakaa­ van sähkökemiallinen vesien ja jätevesien käsittely” yhdessä ChemBrot Oy:n kanssa LIITE 1

70

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Eeva Marttinen

28 000 tutkimukseen ”Mikrobilisän soveltu­ vuus rasvanerottimien hoidossa” yhdessä ProtectPipe Oy:n kanssa


SÄÄTIÖIDEN POST DOC -POOLI

Tekniikan tohtori Aleksi Julku

42 000 Tekniikan tohtori Jukka-Pekka Humaloja

42 500 tutkimukseen ”Osittaisdifferentiaaliyhtälöiden optimaalinen säätö” Albertan yliopistossa

tutkimukseen ”Valon ja aineen vuorovaikutuksen tutkiminen hybridisissä kvanttisysteemeissä” Aarhusin yliopistossa Tekniikan tohtori Samu Järvinen

10 000 Kasvatustieteiden tohtori Erkki Lassila

63 000 tutkimukseen ”Sosio-materi­ aalinen näkökulma lahjakkuuteen tiede- ja taideaineissa”, Ehimen yliopistossa Japanissa

tutkimukseen ”Optisten filamenttien eteneminen ilmakehässä” Fraunhoferyliopistossa Filosofian tohtori Jouni Susiluoto

20 000 PhD in Biochemistry Prasanthi Medarametla

70 000 tutkimukseen ”Investigating the Role of Allosteric Regulators on Shunt Enzymes: A Structure Driven Approach” Cambridgen yliopistossa

tutkimukseen ”Advanced Bayesian algorithms for nextgeneration remote sensing spectroscopy” Jet Propulsion Labissa Los Angelesissa

PhD in Chemistry Andrei Beliaev

42 000 tutkimukseen ”Circularly Polarized Luminescence from Stimulus” Dortmundin teknillisessä yliopistossa Filosofian tohtori Anne Haggren

58 000 tutkimukseen Aukkoselektiivisten materiaalien valmistus ALDtekniikalla tulevaisuuden aurinkokennoihin Australian kansallisessa yliopistossa Filosofian tohtori Liisa Hämäläinen

44 500

LIITE 1

tutkimukseen ”Lajinsisäistä vaihtelua saaliin puolustus­ mekanismeissa ylläpitävien valintapaineiden selvittäminen” Macquarie-yliopistossa

71


MUUT MYÖNNÖT

Taideyliopiston SibeliusAkatemia

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

150 000

300 000 omistajuuden lahjoitus­ professuuriin

kansainväliseen musiikkialan vierailijaohjelmaan osana Sibelius Summer Academy -konseptia osana 450 000 euron kokonaisrahoitusta

Itä-Suomen yliopisto

300 000 tutkimusohjelmaan ”Vesi­ ympäristön kestävä käyttö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä” osana 800 000 euron kokonaisrahoitusta

VIERAILEVAT KUTSUTAITEILIJAT Maija Albrecht

13 000 taiteelliseen työskentelyyn

Taiteen edistämiskeskus Taike

100 000

Tiina Heiska

säätiöiden, opetus- ja kulttuuri­ ministeriön sekä Taiteen edistä­ miskeskuksen yhteiseen kult­ tuuri­kentän hätäapupakettiin

13 000 taiteelliseen työskentelyyn

Kansallisgalleria

Turun yliopisto

33 000

300 000

TEMPPELIKADUN TAITEILIJA-ATELJEE

vapaan pääsyn kaikkiin Kansallisgallerian museoihin tarjoavan Wihuri-päivän toteuttamiseen

100-vuotisonnittelulahjoitus tutkimus- ja opetustoiminnan kehittämiseen

6 000

Akateemikko Markku Kulmala ja Ilmakehätiedekeskus INAR

25 000 INAR-tutkimuskeskuksen järjestämän 3rd Sofia Earth Forum tapahtuman kuluihin Paasikivi seura ry

30 000 J.K. Paasikiven juhlavuoden 2020 järjestelyihin

TaM Pirkko Tuukkanen ja työryhmä

5000 Winha-moottorikelkka -dokumentin toteuttamiseen Tutkimusprofessori Merja Penttilä ja Synbiotutkimusyhteisö

360 000 Centre for Young Synbio Scientists -tutkimusyhteisön perustamiseen osana 1 055 000 euron kokonaisrahoitusta Nouhau Productions Oy

35 000 kaksiosaisen tv-dokumentin ”Hullu vuosi 1991” tuottamiseen Taideyliopisto

30 000 LIITE 1

kansainvälisten taideopis­ kelijoiden tukemiseen

Kati Rapia elin-, matka- ja asumiskustannuksiin

16 000 taidemaalari Jukka Mäkelän taiteellisen tuotannon kartoi­ tukseen ja dokumentointiin

OMA TOIMINTA

Erityisavustaja Mikael Salo

Wihurin tutkimuslaitos

43 000

2 000 000

tutkimusjaksoon Woodrow Wilson Centerissä

biolääketieteelliseen tutkimukseen sekä laitehankintoihin

Filosofian tohtori Henrik Tala Medianomi Eveliina Pasanen

72

RESIDENSSIAPURAHAT

20 000 tutkimukseen ”Siviili sarka­ takissa - kenraali Aimo Pajusen elämä” ja kirjaan Matti Vuoria ja työryhmä

5 000 EU-juhlaseminaarin järjestämiseen


LIITE 2

Kunniapalkinnot 2001 Seppo Kimanen, professori

2018 Rainer Mahlamäki, arkkitehti

1998 Erkki Pohjola, professori

2016 Pirkko Nuolijärvi, professori

1996 Paavo Berglund, kapellimestari Veijo Meri, kirjailija

2014 Tapani Ruokanen, päätoimittaja emeritus 2013 Risto Nieminen, professori 2011 Martti Häikiö, professori 2010 Jorma Panula, akateemikko 2008 Kari Raivio, kansleri 2007 Riitta Nikula, professori Tuula Tamminen, professori 2005 Eero Huovinen, piispa Doris Laine-Almi, professori 2004 Meri Louhos, pianotaiteilija Anna-Leena Siikala, professori 2002 Jaakko Frösén, professori

1995 Béla Jávorszky, kirjailija Jaan Kaplinski, kirjailija 1993 Tapani Raittila, taidemaalari 1992 Erkki Kansanaho, piispa Leena Peltola, professori 1990 Anita Välkki, laulajatar 1989 Veikko Sinisalo, professori 1984 Tauno Äikää, professori 1982 Timo Mikkilä, professori 1981 Aune Lindström, professori 1978 Lauri A Puntila, professori 1977 Erik Tawaststjerna, professori

1974 Eino Jutikkala, professori Klaus Waris, kansleri 1972 Ella Eronen, taiteilija 1970 Rafael Koskimies, professori 1969 Martti Haavio, akateemikko 1966 Taneli Kuusisto, professori Lauri Pihkala, professori 1964 Arvi Kivimaa, professori 1963 Bruno Suviranta, kansleri Edvard A Wegelius, professori 1961 Tauno Hannikainen, kapellimestari Viljo Kojo, kirjailija 1955 Kalervo Kallio, kuvanveistäjä 1954 Arvo Ylinen, professori 1953 V A Heiskanen, professori Aino Kallas, kirjailija 1952 Erkki Laurila, professori

LIITE 2

2019 Jorma Uotinen, professori

73


LIITE 3

Tunnustuspalkinnot 2019 Minna Pyykkö, luontotoimittaja *Pauli Venäläinen, taidevalaja 2018 Laura Saarikoski, toimittaja Pikku Papun Orkesteri 2016 Seppo Hovi, musiikkineuvos *Henna Koskinen ja Taina Leppilahti, tekstiilikonservaattorit 2014 Jukka Mäkelä, taidemaalari Eeva-Leena Pokela, musiikkikasv. lehtori Olavi Kuusisto, vanhempi mestari 2013 Meta4-kvartetti *Rauno Träskelin, valokuvaaja 2011 Kalle Löövi, kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Paavali Jumppanen, pianisti *Terhi Juurinen, keraamikko 2010 Kari Lumikero, toimittaja

2001 Mauri Kunnas, kirjailija *Riitta Ojala, taideompelija 1999 Aune Laaksonen, museonjohtaja 1996 Helena Petäistö, toimittaja 1993 Eero Saarenheimo, professori 1992 Rauman merenkulkuoppilaitos Tuulentuvan säätiö 1990 Pertti Nieminen, kirjailija Reino Rinne, kirjailija 1989 Jorma Hynninen, oopperalaulaja

1971 Ella Kitunen, maat. ja metsät. tohtori Onni Suhonen, viulutaiteilija Erkki Tanttu, taiteilija 1968 Aarno Niini, professori Einari Vuorela, kirjailija 1967 Emmi Jurkka, teatterinjohtaja Kaarina Kari, professori 1966 Kersti Bergroth, kirjailija Martti Merenmaa, kirjailija 1965 Aulikki Rautawaara, laulajatar Eino Salmelainen, professori Tyyni Tuulio, filosofian kunniatohtori 1964 Jorma Huttunen, oopperalaulaja Toivo Lyy, kirjailija 1962 Sakari Pälsi, kirjailija

1986 Martti Silvennoinen, ohjelmapäällikkö

1960 Suomen Meripelastusseura

1982 Holger Eklund, merileksikografi Eemeli Paavonen, pianonvirittäjä

1959 Eino Kalima, professori Yrjö Kivimies, kirjailija

1978 Matti Sadeniemi, professori

1958 Lauri Viljanen, kirjailija

2006 Vastuunkantajat ry

1977 Martta Wendelin, taidemaalari Ilmari Turja, professori

1956 Aili ja Urho Somersalmi, näyttelijät

2005 *Erja Huovila, taidegrafiikan vedostaja

1973 Olavi Erämetsä, professori Yrjö Karilas, kouluneuvos

2004 Tyrvään Pyhän Olavin kirkon talkooväki

1972 Erkki Koponen, professori Vilho Suomi, apulaisprofessori

2008 Kassandra ry Tuomas Hoikkala, toiminnanjohtaja *Upi Anttila, seppä 2007 *Jaakko Liikanen, lasinpuhaltajamestari

LIITE 3

74

2002 John Storgårds, kapellimestari *Anna Kontek, lavastaja ja pukusuunnittelija

1952 Toivo Pekkanen, kirjailija 1951 Yrjö Väisälä, professori

* Kädentaitopalkinto


LIITE 4

Suuret kunnia­palkinnot ja lahjoitukset 2020 Turun yliopisto

2010 Terhokoti

2000 Kadettikunta ry

300 000

100 000

168 188

100-vuotisonnittelulahjoitus tutkimus-

Uraauurtavasta potilaan ihmisarvoon, it-

Sotaveteraanien perinnön siirtämises-

ja opetustoiminnan kehittämiseen

semääräämisoikeuteen ja inhimilliseen

tä Suomen nuorisolle

hoitoon perustuvasta saattohoitotyöstä

Aalto-yliopiston ­kauppakorkeakoulu

300 000 omistajuuden lahjoitusprofessuuriin

2009 Luonto-Liitto ry

100 000

1999 Suomen Pelastusarmeija

336 376 Pitkäaikaisesta ja merkittävästä työstä

Pitkäaikaisesta ja arvokkaasta työstä las- suomalaisen yhteiskunnan hyväksi

2019 Omaishoitajaliitto

ten ja nuorten omaehtoisen ympäristötoiminnan edistämiseksi

1998 Suomen Partiolaiset ry

2006–2008 Suomen Meripelastusseura ry

50 456

yhteiskunnalliseen asemaan liittyvien epäkohtien osoittajana ja ratkaisuvaihto-

470 000

seen tähtäävään kasvatustyöhön

ehtojen kehittäjänä

Keskuksen p ­ erustamiseen Bågas-

100 000 Pitkäjänteisestä työstä omaishoitajien

Nuorison itsenäiseen vastuun kantami-

kärin entiselle merivartioasemalle

1997 Suomen Meripelastusseura ry

2006–2008 Suomen Merimieskirkko ry

840 940

Talous- ja datatiedettä yhdistävän pro-

630 000

seen (PR Jenny Wihuri)

fessuurin perustamiseen Helsinki Gra-

Vuosaaren kansainvälisen ja ekumeeni-

duate School of Economicsiin

sen merimieskirkon perustamiseen

1996 Kerhokeskus – koulutyön tuki ry

2017 Musiikkitalon säätiö

2006 Crisis Management Initiative ry

50 456

300 000

200 000

musiikkitalon urkujen rakentamiseen

Arvokkaasta työstä käytännöllisten ja to-

1992 Maanpuolustuksen Tuki ry

teuttamiskelpoisten ratkaisujen etsimi-

336 376

Aalto-yliopiston ­kauppakorkeakoulu

1 250 000

2016 Kansallisgalleria

Uuden pelastusristeilijän rakentami-

sessä ja löytämisessä inhimillisen turvalli- Vapaaehtoiseen maanpuolustuskousuuden vahvistamiseksi ihmiskunnassa

lutukseen

Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin

2002–2004 Suomen Merimieskirkko ry

taidemuseon toimintaa

700 000

1987 Suomen Väestönsuojelujärjestö ry

1 000 000

Lontoon merimieskirkon korjaukseen

336 376

2014 Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiö

2003 Lapin yliopisto

seksi suurtuhoilta suojautumisessa

300 000

300 000

Taiteilijakodin peruskorjaukseen

Lahjoitusprofessuuriin, jonka opetusala-

1985 Suomen Sotaveteraanit ry

na on pohjoinen taide sekä nykytaide Wi-

168 188

hurin rahaston kokoelman pohjalta

Sotaveteraanien hoito- ja asumisolojen

2013 Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry

Kansalaisten tiedon ja taidon lisäämi-

kehittämiseen Kuusikodissa

1 500 000

2002 Helsingin seurakuntayhtymä ry

Lastensairaalan perustamiseen

Huoneistolahjoitus käytettäväksi Kan-

1975 Sotainvalidien veljesliitto ry

nelmäen seurakunnan diakonia­- painot­

168 188

teiseen toimintaan, ensisijaisesti lapsi-

Lahjoitus keräykseen ”Sairaala Sota-

perhe-, lapsi- ja nuorisotyöhön

vammaisille”

LIITE 4

Säätiöpääomakeräykseen, jolla tuetaan

75


LIITE 5

Wihuristit Villa Lantessa

LIITE 5

76

2020–2021 Miika Remahl Yleinen historia, HY jatko-opiskelija

2013–2014 Miikka Kuha JyY romaaninen filologia, jatko-opiskelija

2019–2020 Roosa Kallunki HY historia, jatko-opiskelija

2013–2014 Tommi Lankila Princeton University history, jatko-opiskelija

2018–2019 Anni Hella TY kulttuurihistoria jatko-opiskelija

2012–2013 Riikka Ala-Risku HY italialainen filologia, jatko-opiskelija

2017–2018 Urpo Kantola HY klassillinen filologia, jatko-opiskelija

2011–2012 Timo Korkiakangas HY klassillinen filologia, jatkoopiskelija

2017–2018 Pia Mustonen TY historia, jatko-opiskelija

2010–2011 Heini Ynnilä Oxford University archaeology, DPhil Oxford University

2015–2016 Laura Aho HY klassillinen filologia, jatkoopiskelija

2009–2010 Laura Nissin HY klassillinen filologia, jatko-opiskelija, apulaisasiamies 2015–2017

2014–2015 Marko Halonen HY historia, jatko-opiskelija

2008–2009 Miikka Tamminen TaY historia, FT

2007–2008 Milla Bergström HY teologia, TT 2006–2007 Ulla Di Mariano ent. Laitakari TY filologia, sairaanhoidon opiskelija 2005–2006 Jesse Keskiaho HY historia, FT, SA tutkijatohtori 2004–2005 Samu Niskanen HY historia, FT, HY yliopistonlehtori 2003–2004 Teemu Immonen HY historia, FT 2002–2003 Meri Vuohu TaY historia, tuotantoassistentti Keskiaikaiset markkinat


2000–2001 Ria Berg HY klassillinen arkeologia, FT, dosentti, assistentti 2001–2005, lehtori 2012–2016 1999–2000 Ulla Lehtonen HY teologia, Tikkurilan lukio lehtori 1998–1999 Eeva-Maria Viitanen HY arkeologia, FT, asiamies 2012–2017 1997–1998 Ulla Rajala TY arkeologia, DPhil Cambridge University, OY dosentti 1996–1997 Pauli Sivonen HY historia, FT, museonjohtaja 1995–1996 Janne Ikäheimo OY arkeologia, FT, OY yliopistolehtori 1994–1995 Heikki Saros HY taidehistoria, Lahden ammattikorkeakoulu lehtori 1993–1994 Maija Tuomikoski HY historia 1992–1993 Kaj Sandberg ÅA historia, FD, assistentti 1995– 1998, johtaja 2006–2009 1991 Sari Mattero HY klassillinen filologia, kirjastonjohtaja

1990 Pasi Ojala TaY historia 1989 Anneli Luhtala HY klassillinen filologia, FT, HY latinan yliopistonlehtori 1988 Timo Sironen HY klassillinen filologia, FT, OY yliopistonlehtori 1986, 1987 Agneta Ahlqvist HY historia, FT, dosentti 1986 Heikki Mikkeli HY historia, FT, HY professori

1973, 1974 Anne Helttula HY klassillinen filologia, FT, JyY lehtori emerita, johtaja 1971 Eeva Ruoff-Väänänen HY historia, FT, Aalto-yliopiston dosentti 1969,1970 Paavo Castrén HY klassillinen filologia, FT, HY professori emeritus 1967, 1968, 1972 Eva Margareta Steinby HY klassillinen arkeologia, FT, Oxford University professori emerita, assistentti 1973–1977, johtaja 1979–1982, 1992–1994

1984, 1985 Anja-Inkeri Lehtinen HY historia, FL

1966 Heikki Solin HY klassillinen filologia, FT, HY professori emeritus, johtaja 1976–1979

1982, 1983 Lena Talvio HY klassillinen filologia, FL, suomentaja, ranskan ja italian kielen opettaja

1965 Unto Paananen HY historia, FT, OY lehtori, johtaja 1985–1989, professorin arvonimi 2000

1980, 1981 Jarmo Pankamaa HY historia 1979 Juhani Sarsila JyY klassillinen filologia, FT, TaY yliopistonlehtori 1978, 1979 Aino Katermaa TaY historia, FT, TaY lehtori 1976, 1980 Eero Jarva OY historia, FT, OY yliopistonlehtori emeritus, assistentti 1980–1983 1975, 1977 Maija Väisänen HY historia, FT, dosentti emerita, asiamies 1983–1984 LIITE 5

2001–2002 Janne Pölönen OY historia, FL, Tieteellisten Seurain Valtuuskunta suunnittelija, jatko-opiskelija Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

77


LIITE 6

Vierailevat kutsutaiteilijat Rovaniemellä 2020 Tiina Heiska, kuvataiteilija Maija Albrecht, kuvataiteilija

2012 Jukka Korkeila, kuvataiteilija Roi Vaara, performanssitaiteilija

2019 Aurora Reinhard, kuvataiteilija Markku Hirvelä, kuvanveistäjä

2011 Kimmo Schroderus, kuvanveistäjä

2018 Kristiina Uusitalo, kuvataiteilija Matti Peltokangas, kuvanveistäjä

2010 Henry Wuorila-Stenberg, taidemaalari Anne Tompuri, taidemaalari

2001 Lauri Rankka, taidegraafikko Jukka Lehtinen, kuvanveistäjä

2009 Anu Tuominen, kuvataiteilija Antti Ojala, taidemaalari

2000 Minna Heikinaho, kuvataiteilija Jussi Niva, kuvataiteilija

2008 Anna Retulainen, taidemaalari Sofia Wilkman, taidemaalari

1999 Heli Hiltunen, kuvataiteilija Pasi Karjula, kuvataiteilija

2007 Päivi Sirén, taidemaalari Ilkka Väätti, taidemaalari

1998 Juho Karjalainen, taidegraafikko Kari Laitinen, taidegraafikko

2006 Heikki Marila, taidemaalari Tuija Arminen, kuvataiteilija

1997 Markku Hakuri, kuvanveistäjä

2017 Hannele Kylänpää, kuvanveistäjä Pertti Kekarainen, kuvataiteilija 2016 Teemu Saukkonen, kuvataiteilija Pirjetta Brander, kuvataiteilija 2015 Matti Nurminen, kuvanveistäjä Janne Räisänen, kuvataiteilija 2014 Marja Kanervo, kuvataiteilija Tamara Piilola, kuvataiteilija

LIITE 6

78

2013 Jan Kenneth Weckman, kuvataiteilija Marja Pirilä, valokuvataiteilija

2005 Heimo Suntio, kuvataiteilija Tarja Pitkänen-Walter, kuvataiteilija 2004 Paul Osipow, taidemaalari Lotta Määttänen, taidemaalari

2003 Riitta Päiväläinen, valokuvataiteilija Irmeli Hulkko, kuvataiteilija 2002 Pekka Vesterinen, taidemaalari Jyrki Siukonen, kuvataiteilija

1996 Jaakko Niemelä, taidegraafikko Markku Keränen, taidemaalari 1995 Jussi Heikkilä, kuvanveistäjä


LIITE 7

Temppelikadun taiteilija-ateljeen taiteilijat 2020–2021 Kati Rapia, kuvataiteilija, Loviisa 2018–2020 Mia Hamari, kuvataiteilija, Simo 2016–2017 Janne Nabb, kuvataitelija, Övermark 2014–2015 Antti Laitinen, kuvataiteilija, Raahe 2012–2013 Jaakko Rönkkö, kuvataiteilija, Kuopio 2010–2011 Saara Ekström, taidemaalari, Turku 1.9.–31.12.2009 Anne Tompuri, taidemaalari, Lappeenranta 1.1.–31.8.2009 Kari Cavén, kuvanveistäjä, Vantaa

LIITE 7

2008 Reijo Hukkanen, taidemaalari, Oulu Sinikka Tuominen, taidemaalari, Oulu

79Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.