Jenny ja Antti Wihurin rahaston vuosikertomus 2018

Page 1Vuosikertomus 2018


JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO KALLIOLINNANTIE 4, 00140 HELSINKI WWW.WIHURINRAHASTO.FI 09 454 2400

Kannen kuva: Eero Lampinen Graafinen suunnittelu: Viivi Prokofjev Toimitus: Emilia Mäenmaa Paino: Grano © 2018 Jenny ja Antti WIhurin rahasto All photos are copyrighted to their respective rightful owners Valokuvat: Jenny ja Antti Wihurin rahaston arkisto s. 9 Rovaniemen taidemuseo s. 11 (taidekokoelma) Aleksi Poutanen s. 7, 11 (ateljee), 12, 33, 45 (8) (6), 80 Mikko Rikala s. 17, 18, 19, 21 Jaakko Kahilaniemi s. 23, 24, 25, 41, 45 (1–5, 7) Jani Mahkonen s. 28 Ilkka Saastamoinen s. 34, 35, 37, 39 Emma Sarpaniemi s. 42, 54 Jussi Tiainen s. 30 Pertti Nisonen s. 31 Otto Karvonen s. 32 Marjaana Mitikka s. 14 (Villa Lante), 79 Tuva Björk s. 52


Sisällysluettelo 6 8 10

Säätiön asiamieheltä Jenny ja Antti Wihurin rahasto Toiminta yhdellä silmäyksellä

I

14

16

24

28

34

12 miljoonaa euroa tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloille Apurahat ja hankkeet Edellytyksiä tieteelliseen tutkimukseen Mahdollisuuksia taiteelliseen työskentelyyn Temaattisia nostoja Monivuotinen hankerahoitus Nuorten hyvinvoinnin puolesta Wihurin tutkimuslaitos Tutkimuksen painopistealueet Resurssit ja tutkimusyhteistyö Tutkimuslaitoksen vuosi 2018 Kuvataidetoiminta Kokoelma Rovaniemen taidemuseossa Wihuri-päivä Kansallisgallerian museoissa Paikka Pohjoisessa – kutsutaiteilijat Rovaniemellä Temppelikadun taiteilija-ateljee Palkinnot Kunniapalkinto: Rainer Mahlamäki Tunnustuspalkinto: Laura Saarikoski Tunnustuspalkinto: Pikku Papun Orkesteri

III

56

Liite 1 Myönnetyt apurahat ja muu tuki 2018

75

Liite 2 Kunniapalkinnot

76

Liite 3 Tunnustuspalkinnot

77

Liite 4 Suuret kunniapalkinnot ja lahjoitukset

78

Liite 5 Wihuristit Villa Lantessa

81

Liite 6 Vierailevat kutsutaiteilijat Lapin yliopistossa

82

Liite 7 Temppelikadun taiteilija-ateljeen stipendiaatit

II

44

Ihmiset

48

Talous

52

Viestintä

53

Apurahaprosessi


S Ä ÄT I Ö N A S I A M I E H E LTÄ

Tulevaisuususko tarvitsee rinnalleen eettisiä näkökulmia Kahden vuonna 2018 rahoitetun hankkeen tarkasteleminen rinnakkain paljastaa jotakin maailmasta, jota haluamme olla rakentamassa, kirjoittaa asiamies Arto Mäenmaa.

V

6

uonna 2018 Jenny ja Antti Wihurin rahasto tuki paremman huomisen rakentamista 12 miljoonalla eurolla. Säätiö kosketti satojen ihmisten elämää: yli neljääsataa apura­ hansaajaa tai työryhmää ja välillisesti ­huomattavasti suu­rempaa ihmisten joukkoa. Toimimme e ­ nsisijaisesti mahdollistaen muiden hankkeita mutta myös solmien kumppanuuksia ja tehden itse, kuten rahoittamalla omaa Wihurin tutkimuslaitosta ja kartuttamalla suomalaisen nykytai­­teen kokoelmaa Rovaniemen taidemuseossa. Säätiö rakentaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä. Yksi tavoistamme päästä tavoitteeseen on mahdollistaa suomalaista huippututkimusta. Siksi osalla vuonna 2018 jaetusta 12 miljoonan euron summasta tehdään seuraavat vuodet synteettisen biologian monialaista tutkimusta. Myönsimme yli miljoonan euron kolmelle vuodelle jakautuvan rahoituksen biotekniikan tutkimusprofessori Merja Penttilälle, joka perustaa nuoria synteettisen biologian väitöskirja- ja post doc -tutkijoita yhteen kokoavan tutkimusyhteisön Otaniemeen. Synteettinen biologia tai lyhyesti synbio on uusi, nopeasti kehittyvä tieteenala, joka yhdistelee biologiaa, insinööritieteitä ja tekoälyä. Synteettisen biologian keinoin soluja voidaan käskeä tekemään mitä ihminen haluaa niiden tekevän: esimerkiksi tuottamaan ­hämähäkin silkistä hiivaa tai valmistamaan ­mikrobeilla tuotettua vegaanista maitoa, kuten eräät yhdysvaltalaiset yritykset ovat jo onnistuneet tekemään. Ehkä yksi tässä ajassa kiinnostavimmista ja tärkeimmistä synteettisen biologian sovelluksista on mahdollisuus korvata ympäristömme kannalta kestämätön öljy uusiutuvilla raaka-aineilla tai jätteillä. Jotta Suomi pääsee mukaan synteettisen biologian kehittämiseen, tarvitaan P ­ enttilän mukaan aiempien panostusten lisäksi kriittinen massa tutkijoita, jotka ennakkoluulottomasti etsii tieteenalan menetelmiä ja sovelluskohteita.

Synteettinen biologia kuulostaa ensi kuulemalta taikasauvalta, jota on kiusaus heilutella ihmiskunnan suurimpien haasteiden ratkaisemiseksi. Uuden tieteenalan kehkeytyminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta: vastuuttomissa käsissä sitä voidaan käyttää kamaliinkin tarkoituksiin. Uhkakuvat kulkevat teknologian kehittymisen rinnalla, eikä niiltä voi sulkea silmiään. Rahoittamamme synbio-hanke onkin erityinen siksi, että tutkimusrahoitukseen kuuluu olennaisena osana tutkimustyön ja arvokeskustelun vuoropuhelu. Hankkeen aikana järjestetään päättäjille, yleisöille sekä kouluille suunnattuja tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Tutkimusyhteisön tarkoituksena on kouluttaa rohkeita, innovatiivisia ja vastuullisia nuoria tutkijoita. Penttilä ei ole apurahansaajalistan ainoa nimi, jonka tutkimusaihe liittyy synteettiseen biologiaan. Yksi 158:sta väitöskirjatutkijasta, joille myönsimme viime vuonna apurahaa, on filosofian maisteri Rami Koskinen. Koskisen teoreettista ja käytännöllistä filosofiaa yhdistelevä väitöskirja käsittelee sitä, kuinka synteettisen biologian kaltaiset eläviä organismeja muokkaavat biotieteet vaikuttavat käsitykseemme elämästä. Koskisen mukaan aiemmin genetiikan ja molekyylibiologian keinoin on voitu tutkia elämää sellaisena kuin se esittäytyy. Nyt Merja Penttilän kaltaiset tutkijat eivät vain tutki olemassa olevaa elämää vaan aktiivisesti muokkaavat sitä.

P

enttilän ja Koskisen hankkeiden tarkastelu rinnakkain paljastaa jotain maailmasta, jota haluamme säätiönä olla mukana rakentamassa. Uskomme, että suuria haasteita ei ratkaista ilman systeemistä ajattelua, jossa tunnustetaan maailman ja sen ongelmien monimutkaisuus. Siksi synteettistä biologiaakaan ei kannata tarkastella yhteiskunnasta irrallaan


olevana palasena. Penttilän ja Koskisen tapauksessa yhden tieteenalan kehitys tuottaa uusia näkökulmia täysin toiseen tieteenalaan. Penttilän ja Koskisen hankkeet myös varmistavat, etteivät synteettinen biologian kaltaiset, maailmaa mullistavat keinot jää vain filosofien ja tutkijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen varaan. Koskisen mukaan hänen tutkimuksensa avaa näkymiä luonnontieteilijöiden erikoiskielen taakse tarjoten mahdollisuuksia myös suurta yleisöä kiinnostaviin näkökulmiin. Penttilän hankkeen vuorovaikutussuunnitelma taas tarjoaa areenoita ja mahdollisuuksia kansalaisten tiedonsaannille ja keskusteluille.

Yhteiskunnallisen toiminnan ja kolmannen sektorin pitkäaikaisena tukijana tiedämme, kuinka tärkeää on osalli­ suutta tuntevien, aktiivisten, omat vaikutusmahdollisuu­ tensa tuntevien kansalaisten merkitys hyvinvoivan yhteis­kunnan rakentumisessa. Jos luottamusta ei ole, voi teknologian kehitys halvaantua perusteettomien ­pelkojen äärellä. Samaan aikaan ihmisillä on oikeus tietää kehityssuunnista, jotka vaikuttavat heidän tulevaisuuteensa. Parhaimmillaan uuden teknologian etulinjassa kulkeminen tarkoittaa, että suomalaiset pääsevät mukaan kansain­välisiin neuvottelupöytiin määrittämään, millaisista eettisistä lähtökoh­dista synteettistä biologiaa maailmassa kehitetään.

7


S Ä ÄT I Ö

Jenny ja Antti Wihurin rahasto Jenny ja Antti Wihurin rahasto on yleishyödyllinen suomalainen säätiö, joka rakentaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä mahdollistamalla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa. Säätiön tehtävä on luoda mahdollisuuksia toteuttaa, kohdata ja kokea näitä kolmea elämänalaa. Vuoteen 2018 mennessä säätiö on 76 vuoden jakanut noin 315 miljoonaa euroa paremman huomisen rakentamiseen.

8


S Ä ÄT I Ö

9

Säätiön perustivat merenkulkuneuvos Antti Wihuri (neljäs vasemmalta) ja hänen vaimonsa Jenny Wihuri (kolmas vasemmalta) vuonna 1942. Säätiö syntyi perustajiensa halusta antaa takaisin yhteiskunnalle, joka oli mahdollistanut heidän menestyksensä. Säätiön tarkoitukseksi määriteltiin ”henkisen ja taloudellisen suomalaisen viljelyksen edistäminen ja tukeminen, maamme jälleenrakennustyön avustaminen sen eri muodoissa sekä maamme isänmaallisen maanpuolustustahdon lujittaminen”.


S Ä ÄT I Ö

Toiminta yhdellä silmäyksellä Jenny ja Antti Wihurin rahasto toimii tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla lukuisilla eri tavoilla. Rahasto on yhdistelmä apuraha- ja toiminnallista säätiötä. Säätiö toimii ensisijaisesti mahdollistaen muiden h ­ ankkeita mutta myös solmien kump­p anuuksia ja tehden itse. Keväisin haettavien apurahojen lisäksi säätiöllä on omaa toimintaa: se ylläpitää sydän- ja verisuonitautien perustutkimukseen keskittynyttä Wihurin tutkimuslaitosta ja ja kartuttaa Rovaniemen taidemuseoon lahjoitettua Jenny ja Antti Wihurin rahaston taidekokoelmaa. Lisäksi säätiö ylläpitää kuvatataiteen stipendi- ja residenssiohjelmia sekä jakaa palkintoja.

10

TIEDE

TAIDE

YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA


Kevään vapaa apurahahaku Vuosittain järjestettävässä, toukokuulle ajoittuvassa apurahahaussa yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilta voivat hakea apurahaa hankkeensa toteuttamiseen.

Apurahat

Suuret hankkeet ja lahjoitukset

.

Wihuristi Villa Lantessa

Säätiö myöntää toisinaan suuria lahjoituksia tai rahoitusta esimerkiksi yliopistoille ja tutkimusyhteisöille. Tämän kaltaisia hankkeita sitoudutaan yleensä kerralla rahoittamaan usean vuoden ajan siten, että tuki jaetaan monessa osassa.

Wihurin stipendin turvin yhdelle Suomen Rooman instituutin keskeisten tutkimusalojen tohtorikoulutettavalle mahdollistetaan vuoden työskentely ja asuminen Suomen Rooma-instituutin Villa Lantessa, Roomassa.

Kutsutaiteilijat Rovaniemellä

Post doc -pooli

Yhteistyö ja kumppanuudet

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on mukana rahoittamassa säätiöiden post doc -poolia, jonka tavoitteena on edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä helpottamalla nuorten tutkijoiden ulkomaisen tutkimusjakson kokonaisrahoituksen järjestämistä.

Post Docs in Companies -pooli

Vuonna 1995 aloitettu Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa vierailevien kutsutaiteilijoiden stipendiohjelma on säätiön, Rovaniemen kaupungin ja Lapin yliopiston yhteistyömuoto. Säätiö lähettää Rovaniemelle vuosittain kaksi taiteilijaa kolmen kuukauden työskentelyjaksoiksi.

PoDoCo -pooli on säätiöiden ja yritysten yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti. Jenny ja Antti Wihurin rahasto on yksi ohjelman rahoittajasäätiöistä.

Wihuri-päivä Kansallisgallerian kanssa yhteistyössä syksyisin järjestettävä Wihuri-päivä avaa Kiasman, Ateneumin ja Sinebrychoffin kotimuseon ovet ilmaiseksi yleisölle yhden päivän ajaksi.

Wihurin tutkimuslaitos Sydän- ja verisuonitautien perustutkimukseen keskittynyt tutkimuslaitos on kiinteä osa säätiön toimintaa. Säätiö rahoittaa tutkimuslaitoksen toimintaa vuosittain noin 2 miljoonalla eurolla.

Oma toiminta

Temppelikadun taiteilija-ateljee Helsingin Töölössä sijaitseva ateljee- ja työskentelytila mahdollistaa suomalaisille kuvataiteilijoille työskentelyn ja asumisen Helsingissä.

Palkinnot

Taidekokoelma Rovaniemellä Jenny ja Antti Wihurin rahaston nykytaidekokoelma on sijoitettu Rovaniemen taidemuseoon. Säätiö kartuttaa taidekokoelmaa vuosittain.

Säätiö jakaa kunnia- ja tunnustuspalkintoja tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan alojen harjoittajille.

11


Valtiotieteiden maisteri Laura Haapala tutkii väitöskirjatyössään, millaisin keinoin luovan luokan itsensätyöllistäjyyttä ja työn monimuotoisuuden kehitystä edistetään työmarkkinoiden murroksessa.


I 14–15

VUODEN 2018 JAKO

16–21

APURAHAT JA HANKKEET

22–25

WIHURIN TUTKIMUSLAITOS

26–31

KUVATAIDETOIMINTA

32–39

PALKINNOT


V U O D E N 2 0 1 8 J A KO

12 miljoonaa euroa tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloille Vuonna 2018 Jenny ja Antti Wihurin rahasto tuki tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa 12 miljoonalla eurolla. Jakosummaan kuului myös säätiön omien toimintojen kuten kuvataideostojen ja residenssien sekä Wihurin tutkimuslaitoksen toiminnan rahoittaminen. Summa sisältää myös osuudet säätiöiden yhteisistä Post doc -poolista ja Post Docs in Companies -poolista sekä kunnia- ja tunnustuspalkinnot.

14 9,0

2009

9,7

9,7

2010

2011

10,5

10,5

2012

2013

APURAHAT JA PALKINNOT 2008–2018 (MILJ €)

11,0

11,2

11,5

2014

2015

2016

12,0

12,0

2017

2018


J A KO S U M M A H A E T TAV I E N A P U R A H O J E N JA OMAN TOIMINNAN VÄLILLÄ

PALKINNOT

70 000€

1%

APURAHAT

TAIDEOSTOT SEKÄ

9 480 000€

TAIDERESIDENSSI- JA

79%

STIPENDIOHJELMA

450 000€

Summa sisältää myös osuudet säätiöiden yhteisistä Post-doc poolista ja Post Docs in Companies -poolista.

4%

WIHURIN TUTKIMUSLAITOS

2 000 000€

16%

YHTEISKUN­N ALLINEN TOIMINTA

2 400 000€

20%

126 KOKOVUOTISTA ­APURAHAA Säätiö jakoi 126 kokovuotista, pääasiassa väitöskirjatyöapurahaa, joiden saajille annetiin mahdollisuus henkilövakuutuksen järjestämiseen lisäapurahalla. Kokovuotiset apurahat olivat 24 000 ja 28 000 euron suuruisia.

JAKOSUMMA A LO I T TA I N

TIEDE

7 200 000€

60%

TAIDE

2 400 000€

20%

101

HAET TU MÄÄRÄ MILJ. €*

HAKEMUSTEN MÄÄRÄ (KPL)

ika Hakua

.5.20 6.5.–31

18

hat Apura ttiin e n myön

18 9.10.20

MYÖNNET TY (€)

YKSITYISHENKILÖÄ TAI TYÖRYHMÄÄ YHTEISÖÄ

APURAHOJA YHT.

YHT.

LÖY DÄT L I S TA N K A I K I S TA V U O N N A 2018 T U K E A S A A N E I S T A A L K A E N S I V U LT A 5 6 .

MILJ. €

4820 12% 327 117 444 12

*Haettu summa sisältää myös säätiöiden poolien, Wihurin tutkimus­ laitoksen, taideostojen sekä stipendi- ja residenssiohjemien osuudet.­

15


A P U R A H AT J A H A N K K E E T

Apurahat ja hankkeet

16

Vuonna 2018 Jenny ja Antti Wihurin rahasto tuki satoja ihmisiä, työryhmiä ja yhteisöjä luoden mahdollisuuksia työskentelylle, uusille avauksille ja toiminnan kehittämiselle tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla. Lisäksi säätiö myönsi kaksi monivuotisia hankerahoitusta. Tieteellistä tutkimusta tuettiin säätiön oman apurahahaun lisäksi säätiöiden yhteisten poolien ja Wihuristi Villa Lantessa -stipendiohjelman kautta.


Taiteilija Johannes Ekholmin seuraava kaunokirjallinen romaani käsittelee työn, taiteen ja aktivismin tee-

”Taiteen, tietotyön ja markkinoinnin piirissä tapahtuva arvonluonti ei suinkaan ilmaannu tyhjästä pelk-

moja. Syksyllä 2016 aloitettu taustatyö on kerryttä-

känä neronleimauksena tai metafyysisenä luonnon-

nyt yli 900 sivua materiaalia. Romaani ohjataan myös

lahjana vaan sen edellytyksenä on aina valtava määrä

äänikirjaksi. Ekholm sai puolen vuoden työskentely-

näkymätöntä ja palkatonta työtä. Tätä työtä yritän

apurahan taiteelliseen työskentelyyn.

tarinassa tehdä näkyväksi”, Ekholm sanoo.


A P U R A H AT J A H A N K K E E T

E D E L LY T Y K S I Ä T I E T E E L L I S E E N T YÖ S K E N T E LY Y N Vuonna 2018 säätiö tuki yhteensä 215 tieteellistä hanketta. Tutkimusrahoitus kattaa sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta yhteiskuntatieteistä kauppatieteisiin. Kevään 2018 apurahahaun kautta 144 väitöskirjatutkijaa sai apurahaa puolen vuoden tai vuoden työskentelyyn ja 14 sai kannustinapurahaa. Näistä tutkijoista 46 teki vähintään toista vuotta tutkimusta säätiön apurahalla. Aloissa painottuivat kauppatieteet, teknilliset tieteet ja luonnontieteet, mutta mukana oli myös esimerkiksi yhteiskuntatieteitä ja humanistisia tieteitä. Lisäksi ulkomailta Suomeen palaavalle tutkijalle post doc -vaiheen jälkeiseen itsenäiseen tutkimukseen tarkoitettuja vuoden pituisia homing-apurahoja myönnettiin säätiön oman apurahahaun kautta kolmelle tutkijalle. FT Hanna Tuomisto perustaa homing-apurahalla tutkimusryhmän viljellyn lihan ympäristövaikutusten tutkimukseen. Väitöskirjan jälkeistä tutkimusta tuettiin kevään apurahahaun lisäksi säätiöiden yhteisten poolien kautta. Post doc -poolin kautta myönnettiin apurahaa ulkomailla suoritettavaan tutkimusjaksoon seitsemälle tohtorille. Post doc -poolista myönnettiin apurahoja esimerkiksi tähtitieteen, nanotieteen, fysiikan ja kemian alan tutkijoille Euroopassa ja Yhdysvalloissa tehtävään tutkimukseen. Post Docs in Companies -poolin kautta myönnettiin yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavaan tutkimukseen apurahaa niin ikään seitsemälle tohtorille. Yksi apurahaa saaneista tohtoreista on Riaz Mondal, joka tutkii, kuinka tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuvia algoritmeja voitaisiin hyödyntää satelliittiverkkojen kehityksessä, optimoinnissa ja hallinnassa. Suomen Rooman-instituutin keskeisten tutkimusalueiden tohtorikoulutettavalle jaettavan Wihurin stipendin sai FM Anni Hella, joka tekee kulttuurihistorian väitöskirjaa Turun yliopistossa. Stipendi mahdollisti Hellalle työskentelyn ja asumisen Villa Lantessa Roomassa. Valtiotieteiden maisteri Jonas Sjöblom tarkastelee väitöstutkimuksessaan kuntalaisten yhteiskunnallista osallistumista, kansalaisaktivismia ja lähidemokratian kehittämisen keinoja suomalaisessa kaupunkiympäristössä. Tampereen yliopistolla työskentelevän Sjöblomin tutki-

18

mus keskittyy kansalaisosallistumisen merkitykseen kaupunkisuunnittelussa. Työn keskeinen kysymys on, miten asukkaiden kokemuksellista tietoa voidaan yhdistää asiantuntijatietoon kaupunkisuunnittelun käytännöissä. ”Alhainen äänestysaktiivisuus ja ihmisten heikko kiinnittyminen puolueisiin luovat painetta suorien osallistumismuotojen kehittämiselle. Digitalisaatio ja sosiaalinen media mahdollistavat kaupunkisuunnittelussa uudenlaisia osallistumiskanavia, joiden tutkiminen on tärkeää”, Sjöblom sanoo.


R U O K AT U O TA N N O N H A A S T E I TA J A Y H T E I S K U N N A L L I S TA O S A L L I S T U M I S TA Vaikka säätiö ei toteuta teemahakuja, apurahamyönnöistä voi tunnistaa joitakin aikaa heijastelevia teemoja. Vuonna 2018 apurahansaajat pohtivat muun muassa ruokatuotantoon liittyviä kysymyksiä: miten voidaan tuottaa kestävästi tulevaisuudessa ja kuinka maatalouden elinkeinorakenne sopeutuu muutokseen. Säätiön tukemana tehdään esimerkiksi aiheeseen liittyvää tutkimusta ja yleistajuista tietokirjallisuutta. Antti-Pekka Pietilän tietokirja tarkastelee maatalouspolitiikan ja ruuantuotannon kehittymistä. Kasvatustieteen maisteri Milja Pollarin väitöskirjatyö käsittelee ruokahävikin huomioimista osana kestävän ruokakasvatuksen pedagogiikkaa. Yhteiskunnallisen osallistumisen ­teemoja käsittelivät muun muassa elokuvatuottaja Mete Sasioglu ja ohjaaja Jussi Lehtomäki, jotka valmistelevat dokumenttielokuvaa nuorista uransa alussa olevista vaikuttajista, maan muuttajista. Apuraha mahdollistaa dokumentin käsikirjoitustyötä. Kasvatustieteiden maisteri Perttu Männistön väitöskirjatyö käsittelee tasa-arvoista demokratiakasvatusta ja kriittisen ajattelun taitoja. Valtiotieteellisen yhdistyksen Politiikasta-verkkolehti yleistajuistaa politiikka. Apuraha myönnettiin lehden toimitustyöhön ja kehittämiseen.

MONIVUOTINEN HANKERAHOITUS

M A H D O L L I S U U K S I A TA I T E E L L I S E E N T YÖ S K E N T E LY Y N Biotekniikan tutkimusprofessori Merja Penttilä perustaa nuoria synteettisen biologian väitöskirja- ja post doc -tutkijoita yhteen kokoavan Centre for Young Synbio Scientists –tutkimusyhteisön. ”Synbiossa yhdistyvät biologia, insinööritieteet ja tekoäly, ja se tulee olemaan vahvassa roolissa seuraavassa teollisessa vallankumouksessa”, Penttilä sanoo.

Apurahoilla luotiin edellytyksiä taiteelliselle toiminnalle esimerkiksi musiikin, kirjallisuuden, teatteri- tai tanssitaiteen aloilla.Säätiön tuella muun muassa kunnostetaan ja hankitaan soittimia, työstetään romaaneja ja toteutetaan teatteri- sekä tanssiesityksiä. Juuso Kekkosen ja työryhmän esitys käsittelee ilmastonmuutosta, tieteellistä maailmankuvaa ja kriittisen ajattelun pe­rus­­teita. Salla Hakkolan monitaiteelliset teok­set yhdistävät musiikkia, ääntä ja performanssitaidetta kehollisesta ja materiaalisesta lähtökohdasta. Laura Lindstedtille myönnet­tiin apurahaa kaunokirjalliseen työskentelyyn ja Riku Korhoselle monologinäytelmän kirjoittamiseen.

Vuonna 2018 myönnettiin rahoitusta kahdelle monivuotiselle hankkeelle. Säätiö päätti rahoittaa seuraavan kolmen vuoden aikana synteettisen biologian Centre for Young Synbio Scientists -tutkimusyhteisön perustamista yhteensä 1 055 000 eurolla. Tutkimusyhteisö tulee tukemaan noin 20 nuoren tutkijan monitieteellistä tutkimustyötä. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia aloittaa kansainvälisen musiikkialan vierailijaohjelman, johon säätiö myönsi kolmelle vuodelle jakautuvan 450 000 euron rahoituksen. Vierailijaohjelmaan kutsutaan vuosina 2019–2022 kansainvälisesti merkittäviä taiteilijoita, jotka työskentelevät yhdessä Taideyliopiston opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa periodimuotoisesti. Suurella yleisöllä on mahdollisuus nauttia vierailijoiden ja paikallisten taiteilijoiden yhteistyönä syntyneistä taide­ elämyksistä Helsingissä.

19


A P U R A H AT J A H A N K K E E T

N U O R T E N H Y V I N V O I N N I N P U O L E S TA Säätiö tuki laajasti syrjäytymistä ehkäisevää ja hyvinvointia edistävää nuoristyötä. Järjestöt muun muassa saivat tukea toimintaansa ja sen kehittämiseen. Aseman Lapset ry:n Walkers-toiminta on nuorisotyön muoto, joka perustuu vapaaehtoisten aikuisten antamaan aikaan ja läsnäoloon. Toiminnan tavoite on ehkäistä ja hoitaa nuorten päihteidenkäyttöä, rikollisuutta ja väkivaltaa kohtaamalla nuoria kadulla ja matalan kynnyksen toimipisteissä. Icehearts on puolestaan varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle asti. Suomen Partiolaiset ry:n partiojohtajakoulutus on osa järjestön tavoitetta kasvattaa nuorista aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään.

20

Sanataideohjaaja Aleksis Salusjärven, räppäri Mikko Sarjasen ja lasten ja nuorten puheterapeutti Hanna Markkasen Sanat haltuun -hanke vie räpin avulla lukutaitoa nuorille. Työryhmä haluaa herättää keskustelua ja nostaa tietoisuutta nuorten lukutaito-ongelmista ja eriytyvien tekstitaitojen seurauksista nuoren elämään. ”Perusopetuksen päättävillä nuorilla on oikeus kieleen ja sanojen voimaan. Haluamme antaa sen takaisin erityisesti niille, joille lukeminen tuottaa vaikeuksia”, ­Salusjärvi sanoo.


21


Mikä on inkerinsuomalaisten kokemus suomalaisuudesta? Kuka haluaa Suomessa enää poliitikoksi ja minkä asian puolesta? Onko ammattimainen lobbaus ongelma kaupunkisuunnittelussa? Voiko kalsiumin lisäys lisätä kotilon aiheuttamaa vahinkoa lupiinille? Miten taidemarkkinat supervampyyrinä imevät arvoa sieltä, missä ihmiset ovat valmiita 22 työskentelemään yhteisten päämäärien eteen vailla korvausta? M U U N M U A S S A N Ä I TÄ A S I O I TA A P U R A H A N S A A J AT P O H T I VAT H A N K K E I S S A A N :


Millainen on historiallinen ja ympäristöpoliittinen suhteemme arktisiin alueisiin? Millaista on Suomen juutalaishistoria Helsingissä? Millaisia merkityksiä avautuu Kalevalan naisten tarinoista, kun niitä lukee tässä ajassa? Mitkä ovat ei-inhimillisten kasvojen mahdollisuus taiteessa? Miten työn luonne muuttuu alustataloudessa? Mitä tekemistä 23 aikakäsityksellä on aurinkoenergian legitimoitumisen kanssa?


W I H U R I N T U T K I M U S L A I TO S

Wihurin tutkimuslaitos Jenny ja Antti Wihurin rahaston vuonna 1944 perustama Wihurin tutkimuslaitos edustaa kansainvälistä kärkeä sydän- ja verisuonitautien perustutkimuksen alalla. Tutkimuslaitoksen sydän-ja verisuonitautien tutkimusohjelma perustuu nykyaikaisen funktionaalisen geenitutkimuksen menetelmiin, ja käyttää uusimpia teknologioita biolääketieteen ongelmien ratkaisuun. Vuonna 2018 säätiö tuki tutkimuslaitoksen toimintaa 2 miljoonalla eurolla.

T U T K I M U K S E N PA I N O P I S T E A L U E E T

24

Biomedicum Helsinki -tutkimuskeskuksessa toimiva Wihurin tutkimuslaitos on keskittynyt sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen, tavoitteena hoitojen kehittäminen näihin vakaviin kansantauteihin. Wihurin tutkimuslaitoksen johtaja akatemiaprofessori Kari Alitalo on laajentanut ja syventänyt tutkimuslaitoksen linjaa funktionaalisen geenitutkimuksen suuntaan, joka mahdollistaa yksittäisten geenien toiminnan tutkimisen sydän- ja verisuonitaudeissa. Tutkimusohjelma käsittää sekä biolääketieteellistä perustutkimusta että soveltavaa translationaalista tutkimusta ja siihen osallistuu monipuolinen joukko eri alojen

asiantuntijoita ja tohtorikoulutettavia, joista osa on kehittämässä itsenäisiä, mutta toisiinsa liittyviä tutkimushaaroja. Erityistä huomiota tutkimuslaitoksella on saanut veri- ja imusuonien kasvutekijöitä käsittelevä tutkimus ja soveltaminen muun muassa sydämen vajaatoiminnan, sydänlihaksen liikakasvun, sydänsiirtojen hyljinnän, kudosturvotuksen, shok­kisyndrooman sekä silmän ja aivojen nestetasapainon säätelyn tutkimuksessa. Alalla saavutettu tietotaito on synnyttänyt ainutlaatuisen teknologia-alustan, jonka varassa pyritään kehittämään uudenlaisia sairauksien hoitotapoja.


ITSENÄISET TUTKIMUSLINJAT

Kari Alitalon Translationaalisen kardiovaskulaarilääketieteen tutkimusryhmä Pipsa Saharisen Verisuonibiologian tutkimusryhmä Katariina Öörnin Lipoproteiinitutkimusryhmä Riikka Kivelän Endoteeli- ja lihaskantasolujen tutkimusryhmä Sara Wickströmin Epiteliaalisten kantasolujen tutkimusryhmä Veli-Matti Leppäsen Rakennebiologian tutkimusryhmä Sinem Karamanin Kudosspesifisen suoniston tutkimusryhmä

R E S U R S S I T J A T U T K I M U S Y H T E I S T YÖ Wihurin tutkimuslaitoksessa t­ yöskentelee nykyi­sin noin 25 hengen kansainvälinen ryhmä lääkäreitä, molekyylibiologeja ja b ­ iokemistejä sekä bioanalyytikkoja heidän apunaan. Tutki­ muslaitos tekee monipuolista yhteistyötä useiden suomalaisten ja ulkomaisten tutkimus­ ryhmien kanssa ja kansainvälisissä tut­kija­ ver­kos­toissa. Wihurin tutkimuslaitoksen laitteisto sekä Biomedicum Helsingin tarjoamat tutkimus­palvelut mahdollistavat uusimpien teknologioiden käytön tutkimuslaitoksessa. Tutkimusryhmät julkaisevat vuosittain useita korkean kansainvälisen tason julkaisu­ sarjoissa ilmestyviä artikkeleita.

25


W I H U R I N T U T K I M U S L A I TO S

26


TUTKIMUSLAITOKSEN VUOSI 2018

U U T TA T E K N O LO G I A A Wihurin tutkimuslaitos on vuoden 2018 aikana ottanut käyttöön uudenlaista teknologiaa tutkimuksessaan. Yksisolusekvensoinnissa yksittäisistä soluista, esimerkiksi sydän- ja verisuonitautipotilaista saaduista näytteistä, määritetään geenien luenta koko genomin laajuisesti. Tämä mahdollistaa erityyppisten solujen tarkastelun kudoksissa ja tautiprosesseissa tarkkuudella, jota aiemmin ei ole ollut mahdollista saavuttaa. T U T K I M U S T YÖ N T U LO K S I A Pipsa Saharisen tutkimusryhmä osoitti arvostetussa PNAS-julkaisussa, että sepsikseen ja systeemiseen tulehdukseen liittyvää verisuonten läpäisevyyttä voidaan estää ns. beta1-integriiniä estävällä vasta-aineella, joka esti myös sepsikseen liittyvää sydämen vajaatoimintaa. Nämä tulokset käynnistävät jatkotutkimuksia verisuonivuodon estämiseen tulehdustaudeissa. Katariina Öörnin tutkimusryhmä on kehittänyt menetelmän, jonka tavoitteena on tarjota uusi ulottuvuus sydän- ja verisuonitautien riskiarvioon ja tarkentaa oleellisesti nykyisiä kliinisiä mittareita. Menetelmässä selvitetään LDL-hiukkasten laatua mittaamalla niiden aggregoitumisherkkyyttä. Tutkimusryhmä julkaisi arvostetussa European Heart Journal -julkaisusarjassa artikkelin, jossa osoitettiin, että kyseisten hiukkasten aggregoitumisherkkyys ennustaa sydänkuolemaa. Julkaisussa osoitettiin lisäksi, että terveellinen ruokavalio ja kolesterolin alentamiseen käytettävä lääke paransivat LDL-hiukkasten laatua ja vähensivät hiukkasten aggregoitumista. Tutkimus herätti paljon kansainvälistä huomiota.

TIESITKÖ? Wihurin tutkimuslaitos perustettiin vuonna 1944, jotta erityisen lahjakkailla tieteen tekijöillä olisi mahdol­lisuus kehittää kykyjään ja syventyä tutkimukseen vapaana muista ­velvoitteista. Tutkimuslaitos toimi Ida ja Maria Rytkösen rahastolle vuonna 1944 lahjoittamassa ­Salus-sairaalassa vuodesta 1945 aina vuoteen 2013.

Wihurin tutkimus­l aitoksen johtaja Kari Alitalo

K A N S A I N VÄ L I S I Ä K O H TA A M I S I A Wihurin tutkimuslaitos oli yhtenä pääjärjestäjänä kesäkuussa 2018 Helsingissä järjestetyssä kansainvälisessä IVBM2018-kokouksessa. IVBM-kokous on muodostunut yhdeksi sydänja verisuonitutkimuksen merkittävimmäksi kansainväliseksi tapahtumaksi, jossa alan huippututkijat ympäri maailman esittelevät tutkimustaan. Tänä vuonna seminaarissa nähtiin noin 100 tieteellisestä esitelmää ja yli 600 posteriesitystä. Jenny ja Antti Wihurin rahasto tuki seminaarin järjestämistä. Wihurin tutkimuslaitos järjesti elokuussa 2018 Minervan tutkimuslaitoksen kanssa Stem Cells in Regenerative Medicine -symposiumin. Kaksipäiväinen seminaari keräsi noin 200 osallistujaa Suomesta ja ulkomailta. T I E T E E L L I N E N N E U V O T T E L U K U N TA Wihurin tutkimuslaitoksen tieteellinen neuvottelukunta valvoo tutkimuslaitoksen tieteellistä tutkimustyötä ja tukee säätiön hallitusta sen tutkimuslaitosta koskevassa päätöksenteossa. Neuvottelukunnan puheenjohtajana on vuonna 2018 toiminut professori Tomi Mäkelä ja jäseninä professori Göran Hansson Tukholman Karoliinisesta Instituutista sekä Suomesta akateemikko Sirpa Jalkanen ja professorit Timo Strandberg ja Seppo Ylä-Herttuala.

27


Jiri Geller, FUCKED (2008)


K U VATA I D E TO I M I N TA

Kuvataide­ toiminta Jenny ja Antti Wihurin rahasto tukee kuvataiteen tekijyyttä tarjoamalla residenssipaikkoja taiteilijoille Lapissa ja Etelä-Suomessa ja ostamalla kokoelmaansa suomalaisten nykytaiteilijoiden töitä. Mahdollisuutta kokea taidetta edistetään lahjoittamalla vuosittain teoksia Rovaniemen taidemuseoon rahaston nimikkokokoelmaan yleisölle nähtäväksi ja järjestämällä Wihuri-päivää Kansallisgallerian museoissa.

29


K O K O E L M A R O VA N I E M E N TA I D E M U S E O S S A TIESITKÖ? Jenny ja Antti Wihurin rahaston nykytaidekokoelma on yksi Suomen laadukkaimmista nykytaiteen kokoelmista. Monipuolinen ja ­vuosittain täydennettävä kokoelma käsittää yli 3 200 teosta; maalauksia, veistoksia, grafiikkaa, valokuvia, installaatioita ja videoita ja kattaa aikajänteen 1940-luvulta nykypäivään. Kokoelma on sijoitettu Rovaniemen taide­ museoon, jossa se on yleisön nähtävänä. Kokoelman teoksia on aina esillä Kulttuuritalo Korundin näyttelytilassa vaihtuvina kokonaisuuksina ja näyttelyiden kuratoinnista vastaa Rovaniemen taidemuseo. Keväällä 2018 rahasto lahjoitti Rovaniemen taidemuseolle vuoden 2017 aikana hankittujen 46 teoksen täydennyksen rahaston nimeä kantavaan kokoelmaan. Vuonna 2018 taideostolautakunta hankki yhteensä 56 uutta teosta. Taideostolautakunta kuuluivat vuonna 2018 puheenjohtajana ekonomi Harri Tilli, professori Päikki Priha, asiantuntijoina dosentti Liisa Lindgren ja kuvanveistäjä Pekka Kauhanen sekä rahaston asiamies Arto Mäenmaa.

Säätiö on jo vuodesta 1957 edistänyt kuvataiteita tekemällä taideostoja. Jenny ja Antti Wihurin rahaston taidekokoelma, silloin noin 500 teosta, lahjoitettiin Rovaniemen taidemuseolle vuonna 1983 Antti Wihurin 100-vuotissyntymäpäivänä. Vanhaan postiautovarikkoon rakennettu Rovaniemen taidemuseo avattiin kolme vuotta myöhemmin.

KOKOELMASTA KOOSTETUT NÄYTTELYT ROVANIEMEN TAIDEMUSEOSSA VUONNA 2018

W I H U R I - PÄ I VÄ K A N S A L L I S GALLERIAN MUSEOISSA Toista kertaa Kansallisgallerian kanssa yhteistyössä järjestetty Wihuri-päivä avasi Ateneu­ min, Kiasman ja Sinebrychoffin t­ aidemuseon ovet yleisölle maksutta 24. lokakuuta 2018. Museoissa kävi päivän aikana yli 19 273 kävijää, mikä on Kansallisgallerian historian suurin määrä. Wihuri-päivän tarkoitus on madaltaa museossa käymisen ja taiteen nauttimisen kynnystä sekä tavoittaa uusia yleisöitä.

9.6. – 7.10.2018 Viivaa! esitteli nykypiirustuksen monia muotoja kuten tunteita, maisemia, ääriviivoja 16.2.–18.11.2018 Kuvitteellinen kohtaaminen toi esille pohjoisen valon, maiseman ja vireen.

PA I K K A P O H J O I S E S S A – K U T S U TA I T E I L I J AT R O VA N I E M E L L Ä

30

Jenny ja Antti Wihurin rahaston kutsutaiteilijaohjelma tarjosi kahdelle suomalaiselle taiteilijalle mahdollisuuden työskennellä kolme kuukautta Rovaniemellä. Keväällä Rovaniemellä työskenteli kuvataiteilija Kristiina U ­ usitalo ja syksyllä kuvanveistäjä Matti Peltokangas. Kutsutaiteilijat saivat mahdollisuuden täydelliseen työrauhaan sekä intensiiviseen keskittymiseen pohjoisen luonnon keskellä. Lisäksi he pääsivät vuorovaikutukseen yliopistoyhteisön sekä muun ympäröivän kulttuurin kanssa. Vuonna 1995 perustettu stipendiohjelma perustuu Jenny ja Antti Wihurin rahaston, Rovaniemen kaupungin ja Lapin yliopiston yhteistyölle. Kristiina uusitalo, At The heart of the Matter II (2016-2017)


1.

2.

3.

4. 6.

5.

7.

8. Pertti Nisonen, Taiteilijamuotokuvien sarja kuvattu 1980–2018 1. Tuulikki Pietilä, 1996 2. Hannele Kylänpää, 2017 3. Jarmo Mäkilä, 2018 4. Jukka Mäkelä, 1980 5. Anneli Sipiläinen 2018 6. Matti Nurminen, 2017 7. Olavi Pajulahti, 2018 8. Silja Rantanen, 1981

31


1.

2.

K U VATA I T E E N V U O S I 2018

46 1.Otto Karvonen, Käsitys 3 (melko selkeä käsitys) (2018) 2.Otto Karvonen, Käsitys 3 (melko selkeä käsitys) / aksonometrinen projektio (2018)

56

32

2

lahjoitettua teosta Rovaniemelle ostohinnoiltaan

368 375 euroa uutta taidehankintaa

3 stipendiaattia 2 taideasiantuntijaa

19 273

taidemuseokävijää Wihuri-päivänä

rahaston kokoelmista koostettua näyttelyä Rovaniemen taidemuseossa


Kävin Taidehallissa piirtämässä croquis-tekniikalla ja siitä innostuneena palkkasin alastonmallin käymään ateljeella. Ateljeen valon määrä on innostanut maalaamaan ja piirtämään. – MIA HAMARI

T E M P P E L I K A D U N TA I T E I L I J A AT E L J E E S S A M I A H A M A R I Säätiöllä on Helsingin Etu-Töölössä Temppelikadulla sijaitsevan 76 m2 taiteilija-ateljee, jotta eri puolelta Suomea tuleville taiteilijoille voitaisiin tarjota mahdollisuus työskennellä Helsingissä. Temppelikadun taiteilija-ateljeessa työskenteli vuonna 2018 kuvataiteilija Mia Hamari. Hamari on keskittynyt ateljeekautenaan pienten veistosten lisäksi uusien tekniikoiden kokeiluun. Hamarin ateljeekausi jatkuu vuoteen 2020 asti.

33


PA L K I N N OT

Palkinnot Vuonna 2018 Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakoi kolme palkintoa. Palkinnot ovat paitsi kunnianosoituksia niiden saajille heidän yksilöllisistä ansioistaan, mutta myös huomionosoituksia heidän aloilleen.

Kunni

apalki

nto

Rainer äki Ma h l a m 30 000

34

Rainer Mahlamäki on arkkitehti, Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan dekaani ja nykyarkkitehtuurin professori. Hänen keskeisiä töitään ovat Puolan juutalaisten historian museo Varsovassa, Suomen Metsämuseo ja metsätietokeskus LUSTO Punkaharjulla, Kaustisen kansantaiteenkeskus ja Suomen luontokeskus Haltia Espoossa sekä Merikeskus Vellamo Kotkassa. Mahlamäki tunnetaan kriittisenä, mutta rakentavana keskustelijana, joka on ollut keskeisellä tavalla vaikuttamassa suomalaisen arkkitehtuurin laatuun ja kansainväliseen näkyvyyteen. Palkinto myönnettiin vaikuttavasta arkkitehtuurista sekä rakentavasta ja aktiivisesta keskustelusta arkkitehtuurin kentällä.


Tu n n u

stusp

alkint

o

L a u ra ski Saariko 20 000

Toimittaja Laura Saarikoski on yli 20-vuotisen uransa aikana työskennellyt sekä nopeatempoisen uutistoimituksen että pitkän taustoittavan journalismin parissa. Hän toimi Helsingin Sanomien Yhdysvaltojen kirjeenvaihtajana vuosina 2014-2018. Saarikoski on muuntautumiskykyinen toimittaja, joka on ansiokkaasti selvittänyt suomalaisille Yhdysvaltojen viime vuosien tapahtumia. Palkinto myönnettiin pyrkimyksestä havainnoida, kertoa ja selittää maailmaa suomalaisille.

Pikku Papun Orkesteri on lastenmusiikkia säveltävä ja esittävä kuusijäseninen yhtye. Yhtyeeseen kuuluvat Heli Kajo, Antti Kokkola, Maiju Kopra, Reetta Kuisma, Sanna Kaisa Sundström ja Sampo Sundström. Orkesteri levyttää ja esittää lastenkirjailija Liisa Kallion luomien runojen ympärille säveltämiään kappaleita. Ammattimaiset, monipuolisesti musiikin eri lajeja esittelevät sävellykset ja yhtyeen mittava soitinvalikoima perehdyttävät lapset musiikin tekemisen ja esittämisen kiehtovaan maailmaan. Palkinto myönnettiin pedagogisesti kunnianhimoisesta lastenmusiikista sekä mukaansa tempaavista esiintymisistä, jotka osoittavat sadun, musiikin, luovuuden ja leikin merkityksen lasten ja nuorten kehitykselle.

Tu n n u

stusp

alkint

o

Pikku P apun Orkest eri 20 000

35


K U N N I A PA L K I N TO

Luonnos päivässä Arkkitehti Rainer Mahlamäki luottaa edelleen vapaalla kädellä piirtämiseen.

Piirtämisessäsi on jotain erityistä, sanoi maisemamaala-

36

ri Oiva Polari lukion viimeistä luokkaa käyneelle Rainer Mahlamäelle Ilmajoen Yhteiskoulussa vuonna 1975 ja kannusti opiskelemaan arkkitehtuuria. Mahlamäki innostui ja aloitti armeijan jälkeen opinnot Tampereen teknillisessä yliopistossa, josta hän valmistui vuonna 1986. Neljäkymmentä vuotta myöhemmin Mahlamäki piirtää edelleen päivittäin ainakin yhden piirroksen vapaalla kädellä, siitä huolimatta, että paperia ja kynää ei käytetä lähes ollenkaan enää arkkitehtitoimistoissa. ”Se voi olla yksityiskohta ikkunaliitoksesta tai laajempi piirros isosta hankkeesta”, Mahlamäki sanoo. Kyse ei ole periaatteesta vaan metodista. ”En ole koskaan pystynyt puhumalla kommunikoimaan visuaalisia ratkaisuja vaan tarvitsen kynän. Jos minulle kerrotaan, että rakennustyömaalla seisoo jokin asia, en osaa sanoa, että tee noin tai näin. Minun täytyy saada hetken aikaa piirtää itse.” Luonnoksia käytetään suuntaa antavina ohjeina maineikkaassa Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäessä, jossa hän on perustajaosakkaana. Niitä on syntynyt tuhansia vuosien aikana. Muun muassa Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus LUSTO Punkaharjulla, Kaustisen kansantaiteen keskus sekä Suomen luontokeskus Haltia Espoossa ovat Mahlamäen käsialaa. Kuuluisin hänen suunnittelemistaan rakennuksista on lokakuussa 2014 avattu Varsovassa sijaitseva Puolan juutalaisten museo, joka voitti ensimmäisen Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon. Tällä hetkellä päätyö on Liettuan Seduvaan parhaillaan rakennettava holokaustimuseo. Mahlamäki on tehnyt elämässään muutakin kuin suunnitellut rakennuksia. Hän on ollut yliopistossa arkkitehtuurin professorina ja hallintotehtävissä sekä vaikuttanut alan järjestöissä ja organisaatioissa aktiivisesti 25 vuotta. ”Rakennusten suunnittelu on silti identiteettini ydin”, hän sanoo.

Jos arkkitehdin ammatti määrittää pitkälti Mahlamäen

identiteettiä, määrittää taas suomalaisuus hänen arkkitehti-identiteettiään. ”Asetan työni pohjoismaiseen ja erityisesti suomalaiseen kontekstiin”, Mahlamäki sanoo. Ulkomailla työskentely on saanut hänet ymmärtämään suomalaisen suunnittelun erityispiirteitä.

Esimerkiksi luontosuhde näkyy hänen mielestään vahvasti suomalaisessa suunnittelussa. Mahlamäki käyttää esimerkkeinä Helsingissä sijaitsevia Löyly-ravintolaa ja Kampin Narinkkatorilla sijaitsevaa kappelia – ne voisivat ulkonäkönsä puolesta yhtä lailla seistä metsän keskellä.

Arkkitehdin roolikin on Suomessa erilainen. Mahlamäki

sanoo, että muualla Euroopassa keskitytään planningiin, joka liittyy laajempaan kaupunkisuunnitteluun. Design puolestaan tarkoittaa, että talo tehdään yksittäiskappaleena ja yksityiskohdiltaan hyvin. ”Emme ole olleet niinkään kaupunkirakentajia vaan parhaimmillaan yksittäisten muotoilun kohteiden osaajia”, Mahlamäki sanoo. Hänen mielestään syy siihen on selvä. ”Suomessa kaupunkikulttuuri on ohutta. On aivan eri asia suunnittelun kannalta, jos ihminen on elänyt historiallisessa ympäristössä kuten Pariisissa tai Lontoossa, missä kiinnostus kohdistuu yksittäisten paikkojen sijasta verkostoihin.” Mahlamäen mielestä Suomessa on vain vähän yksittäisiä mielenkiintoisia kaupunkirakenteeseen liittyviä rakennuksia. Niistä yksi on Helsingin yliopiston Kaisa-kirjasto. Se on onnistunut rakennuksena mutta liittyy samalla taidokkaasti kaupunkirakenteeseen. Huomattava osa arkkitehtonisesti tärkeimmistä rakennuksista löytyy Suomessa maaseudulta, metsistä tai yksinäisistä paikoista. Sellaiset rakennukset kuin esimerkiksi Aallon Paimion parantola. Myös Mahlamäki itse on suunnitellut useita kohteita, jotka sijaitsevat harvaan asutulla alueella metsän keskellä. ”Punkaharjulla sijaitseva metsätietokeskus LUSTO ja Kaustisen Kansantaidekeskus olivat hankkeita, joissa sain vapauden suunnitella rakennuksen viattomaan, pilaantumattomaan ympäristöön.” Kaustisen kohteessa rakennus tehtiin osittain maan alle ja konserttisali rakennettiin kallioon sisälle. Suunnittelutyössä Mahlamäki pohti erityisesti suomalaisuutta ja paikan arvoja. ”Suomalaisilla on aina ollut halu, tarve ja kyky luoda arjen ympärille jotakin kaunista ja elvyttävää. Mietin, miten se näkyy rakennuksessa ja miten oman kauneuskäsitteen pystyy yhdistämän kansanperinteeseen”, hän pohtii.

Haastattelu toteutettiin lokakuussa 2018 palkinnonjaon yhteydessä.


37


T U N N U S T U S PA L K I N TO

Amerikka otti luulot pois Laura Saarikoski sai ensikosketuksensa Yhdysvaltoihin parikymppisenä toimittajanalkuna.

Amerikka tuoksuu pistävältä kokolattiamattojen pesuai-

38

neelta. Toimittaja Laura Saarikoski tunnistaa tuoksun välittömästi joka kerta astuessaan ulos lentokoneesta Yhdysvalloissa. ”Sen sijaan, että laitettaisiin lentokentälle käytännölliset puu- tai linoleum-lattiat, pistetäänkin matto, jota pestään pistävällä aineella, joka hävittää kaikki muut tuoksut”, hän sanoo. Saarikoski näkee siinä optimismia. ”Kaikki voidaan pestä pois ja aloittaa alusta.” Saarikoski on saanut haistaa pistävän pesuaineen tuoksun jo kaksi kertaa viimeisen viikon aikana – Helsingin Sanomien Washingtonin kirjeenvaihtajan työ on vienyt hänet juttukeikoille ympäri maata Pohjois-Carolinan tulvista New Yorkissa järjestettyyn YK:n yleiskokoukseen. Saarikoski asuu Yhdysvalloissa jo toista kertaa. Kun hän 22-vuotiaana toimittajaopiskelijana muutti asumaan maahan ensimmäisen kerran vuonna 1997, hän kuvitteli tietävänsä, mistä maassa oli kyse. ”Kouluttamattomuudesta, hampurilaisista ja biitsistä”, Saarikoski muistelee nyt kotonaan Washingtonissa. Amerikka otti pian luulot pois washingtonilaisen ruokakaupan pakastealtaalla. Saarikoski puhui silloisen poikaystävänsä kanssa suomea, kun amerikkalainen mies tuli kysymään, mitä kieltä pariskunta puhuu. ”He tietävät Nokiasta, Pisasta ja talvisodasta.” Olemme Suomesta pilkku Pohjois-Euroopasta, Saarikoski vastasi olettaen, ettei mies tiedä missä Suomi sijaitsee kartalla. ”Mies sanoi, että ai Suomesta, tosi kiinnostavaa! Että hän on tehnyt väitöskirjansa Mannerheimin Aasian matkasta”, Saarikoski nauraa. Stereotypia, tai Saarikosken sanoin ensimmäisen asteen käsitys, ei pitänytkään paikkaansa. Samalla paljastui, missä Amerikan monista todellisuuksista oltiin – Washingtonissa ihmiset olivat sivistyneitä ja koulutettuja. ”He tietävät Nokiasta, Pisasta ja talvisodasta.”

Laura Saarikoskelle oli lukiossa selvää, että hän halusi kir-

joittaa elääkseen. Unelman kirjailijan ammatista hän hylkäsi kuitenkin pian. ”Lukiossa ihmisellä on yksi tarina, joka on se oma kasvutarina. Olisin ehkä voinut kirjoittaa yhden kirjan. Mutta olin tarpeeksi realistinen kyseenalaistaakseni, onko minussa viittätoista kirjaa.” Hän haluasi nähdä maailmaa, matkustaa ja tavata kiinnostavia ihmisiä. Toimittajuus oli seuraava vaihtoehto. Saarikoski on yli 20-vuotisen toimittajan uransa aikana työskennellyt Helsingin Sanomissa monissa eri tehtävissä: kaupunkitoimittajana, politiikan toimittajana sekä esimiehenä sunnuntai- ja feature-toimituksissa.Sielultaan hän sanoo olevansa feature-toimittaja, joka yrittää tuoda hitaamman journalismin näkökulman myös nopeaan uutistyöhön. ”Hektisimmissäkin uutistilanteissa tulisi pystyä astumaan askel sivulle ja tarkastelemaan, miltä uutinen näyttää viikon tai ehkä jopa vuoden päästä. Vain siten saadaan juttuun suhteellisuutta ja syvyyttä”, Saarikoski uskoo. Työ kirjeenvaihtajana on vaatinut molempien lajien taitamista. Saarikosken työssä kulkee rinnakkain neljä kaistaa: päivän nopeat jutut, viikon projektit, kvartaaliprojektit ja vuoden projektit. Siltikään kaikkia juttuja ei ehdi tehdä. ”Tässä maassa tapahtuu paljon muutakin kuin Trump.” Trumpiin hän on viimeiset vuodet keskittynyt. Vuonna 2014 kautensa aloittanut Saarikoski seurasi ensin Obaman johtamaa Amerikkaa. Tilastojen valossa Y ­ hdysvalloissa meni hyvin Obaman kauden viimeisinä vuosina: talous nousi ja työttömyys oli pientä. Silti suuri osa kansasta oli tyytymätöntä. ”Aloitin selittämisen puolitoista vuotta ennen vaaleja, vaikka ei näyttänyt siltä, että Trump voittaa. Vaikka Trumpia ei olisi valittu, hänen teemansa olivat niitä, joista puhuttiin koko ajan.” Saarikoski teki juttuja identiteettipolitiikasta, maan


jakautumisesta, luvattomasta siirtolaisuudesta, tehtaiden siirtymisestä Meksikoon ja duunarien ahdingosta. Sitten Donald Trump valittiin Yhdysvaltojen presidentiksi. Puolet amerikkalaisista ja muu maailma Suomea myöten kysyi: Mitä ihmettä oikein tapahtui? ”Vastaus tyytymättömyyteen on se, että Amerikka on niin valtava ja jakautunut maa. Joissain paikoissa talous on kymppi ja toisissa ykkönen. Sitten sanotaan, että keskiarvo on viisi. Se ei ole ykkösen tai kympin mielestä totta. Vaikka se olisikin tilastollisesti oikein, ihmisille se luku on fake news.”

Yhdeksän Amerikassa vietetyn vuoden jälkeen Saarikos-

kesta tuntuu siltä, että hän tuntee maan. Hän on käynyt kaikissa osavaltioissa Havaijia lukuun ottamatta. Silti työ pääsee yllättämään välillä. Keväällä 2018 Saarikoski oli juttukeikalla Los Angelesissa seksirobottitehtaalla. Hän kuvitteli menneensä tekemän absurdia juttua roboteista ja miesten himosta. Toisin kävi. Los Angelesissa Saarikoski tapasi eronneen miehen, jolla oli viisi robottia. Mies hilasi painavia robotteja vinssillä sänkynsä päällä ylös alas. ”Mielikuvitukseni ei olisi koskaan riittänyt tähän hahmoon, joka oli paljon monimutkaisempi ja mielenkiintoisempi kuin mitä alun perin kuvittelin. Siitä tulikin surullinen tarina miesten yksinäisyydestä eikä absurdi tarina ollenkaan”, Saarikoski sanoo. ”Olin myös oikeassa nuorena, että ehkä muiden tarinat ovat kiinnostavampia kuin omani – että fakta hakkaa fiktion.”

Haastattelu toteutettiin lokakuussa 2018 palkinnonjaon yhteydessä. Saarikosken nelivuotinen kausi Yhdysvalloissa päättyi loppuvuodesta 2018, minkä jälkeen hän muutti takaisin Suomeen. Nykyään Saarikoski työskentelee Helsingin Sanomien toimituspäällikkönä.

39


T U N N U S T U S PA L K I N TO

Välillä leppäkerttujakin kiukuttaa Pikku Papun Orkesterin jäsenet työskentelevät unelmoiden yhdessä joka maanantai.

Joskus leppäkertulla on hankaluuksia aamutoimissa: on

40

hirveä kiire, sukat hukassa ja takku tukassa. Lapsia naurattaa erityisesti tämä tarina Pikku Papun Orkesterin konserteissa. ”Just tällaista meillä on kotona!”, lapset kiljahtavat. ”Näin me voimme käsitellä kiukkua ilman, että se käsitellään torjunnan kautta. Kiukku on tunne siinä missä muutkin”, kertoo Sanna Kaisa Sundström, yksi kuusijäsenisen lastenmusiikkia soittavan yhtyeen jäsenistä. Sundström soittaa yhtyeessä viulua, kellopeliä ja laulaa. Viisi muuta jäsentä, Heli Kajo, Antti Kokkola, Sampo Sundström, Reetta Kuisma sekä Maiju Kopra laulavat ja soittavat eri soittimia. Pikku Papun Orkesteri syntyi vuonna 2012 Sibelius-Akatemian lastenmusiikkikurssilla. Kurssin vetäjät Soili Perkiö ja Eeva-Leena Pokela sekä graafikko ja lastenkirjailija Liisa Kallio olivat keksineet, että Kallion kirjoittamat Pikku Papun tarinat tulisi säveltää kappaleiksi. Perkiö sävelsi ja antoi kurssilaisille kappaleet sovitettaviksi. Projektista tuli iso opiskelijaproduktio: kappaleet äänitettiin levylle Musiikkitalossa musiikkiteknologian opiskelijoiden avulla. Kurssin opiskelijoita alettiin pyytää keikoille ja näin kouluprojektista kehittyi työ. Pian alkoi muodostua ydinporukka, johon kuuluivat Kajo, Kokkola, Kuisma, Kopra ja Sundström. Sanna Kaisa Sundströmin muusikkoveli Sampo Sundström pyydettiin mukaan täydentämään kokoonpanoa. Toisen levyn kohdalla orkesteri sävelsi ja sovitti Kallion runot itse.

Liisa Kallion tarinoissa kilpikonna nimeltään Pikku Papu

seikkailee puutarhassa ystäviensä leppäkerttujen, hyttys­ ten, etanoiden, muurahaisten ja kastematojen kanssa. Pikku Papun Orkesteri herättää tarinat henkiin. Musiikkikasvatustaustalla varustettu yhtye ottaa vakavasti pedagogisen vastuunsa. Sovitukset ja

instrumenttivalinnat on tehty ajatellen lapsen kehitystä. Joku kappale on kuuntelun ja mielikuvituksen harjoittamista varten. Toinen voi olla leikkibiisi. Yhtyeen genre on laaja, sillä lastenmusiikissa ei ole rajoja. ”Voidaan mennä tyylistä toiseen. Soitinnus pysyy sama­ na ja tuo yhtenäisyyttä. Biiseissä on jo itsessään tarttumapintaa eri kehitysvaiheille”, Kopra kertoo. Esimerkiksi pienen lapsen syke on korkeampi kuin aikuisen. Tätä pitää miettiä kappaleiden tempovalinnoissa jo sävellysvaiheessa. Lapsen eri kehitysvaiheet musiikin kokemisesta ensimmäisiin itsenäistymisen hetkiin huomioidaan kappaleiden sisältöjen ja niitä täydentävien leikkien kautta. Keikoille pienimmät lapset tulevat kantorepuissa ja alkavat jaloillaan sätkiä heille ominaisen rytmin tahtiin. ”Hellyttävää on myös nähdä kuinka isovanhemmat heittäytyvät pussailemaan kappaleessa Sammakon Pusu”, Sundström sanoo.

Pikku Papun Orkesteri on nyt yksi kysytyimmistä lasten-

musiikkia esittävistä yhtyeistä Suomessa. Kajolla on aavistus, mistä suosio voi osittain johtua. ”Me olemme bändi, jonka jäsenet soittavat omina itsenään. Sen takia ehkä vanhemmat tykkäävät tulla meidän keikoille lastensa kanssa”, Kajo pohtii. Pikku Papun Orkesterin perustamisesta on nyt kuusi vuotta. Jäsenet työskentelevät musiikkikasvattajina sekä freelancemuusikkoina. Tällä hetkellä jäsenet varaavat vähintään päivän viikossa Pikku Papun Orkesterille. ”Papumaanantaisin” sävelletään, harjoitellaan tai järjestetään keikkailuun liittyviä asioita. ”Ja unelmoidaan!”, Sundström huudahtaa. Papulaiset haaveilevat esimerkiksi omasta musikaalista ja musiikkikoulusta. Nyt orkesterilla on meneillään yhteistyö sirkustaiteilijoiden kanssa. Papumaanantaiden päälle tulevat keikat, joita saattaa


välillä olla useasti viikossa. Porukka on myös ystäviä keskenään ja viettää tiiviisti aikaa yhdessä. ”Tämä on ihana ja rankka työyhteisö. Me ollaan demokratia. Kaikilla on samanarvoinen ääni bändissä”, Kajo sanoo. Paitsi viikkoa aikaisemmin paluumatkalla Iisalmen keikalta kotiin koko porukalta lähti ääni, kun he nauroivat niin makeasti yhdessä.

Viimeisin Pikku Papun Orkesterin keikka oli erityinen.

Orkesteri matkasi esiintymään kahdeksallekymmenelle ekaluokkalaisille. Yleisö oli niin levotonta, että keikka piti keskeyttää ja pyytää lapsia rauhoittumaan. Pelkkä muusikkous ei riittänyt. ”Lapsista näki, että he tarvitsivat huomiota ja rajoja,

joten teimme yhteiset pelisäännöt”, Sanna Kaisa Sundström kertoo. Sitten konsertti jatkui. Keikan päätteeksi lapset tulivat halaamaan orkesterin jäseniä. ”Lapset olivat niin onnellisia, että me olimme tulleet sinne, vaikka olimmekin joutuneet asettamaan rajoja kesken konsertin.” Yhtye toivoisi, että jokainen lapsi saisi konserttikokemuksia. ”Lapsuus on kauhean lyhyt aika loppujen lopuksi, mutta loppuelämän kannalta tosi merkittävä. Haluamme musiikin avulla tuoda elämyksiä, turvaa ja ennen kaikkea iloa”, Sundström sanoo. Haastattelu toteutettiin lokakuussa 2018 palkinnonjaon yhteydessä.

41


Jenny ja Antti Wihurin rahaston toimisto sijaitsee Helsingissä Kaivopuistossa Wihurin Salus-talossa. Säätiö- ja yhdistystaloksi profiloituneessa Wihurin Salus-talossa toimivat myös Suomen Meripelastusseura, Suomen tiede- ja kulttuuri-instituutit, osa sen jäsensäätiöistä sekä Reijo Rautauoman säätiö ja Väestönsuojelusäätiö.


II 44–47

IHMISET

48–51

TALOUS

52

VIESTINTÄ

53

APURAHAPROSESSI


IHMISET

Ihmiset Säätiön tarkoituksen toteutumisesta vastaa kahdeksanjäseninen hallitus ja arjen operatiivista toimintaa pyörittää toimiston henkilökunta asiamiehen johdolla. Jenny ja Antti Wihurin rahasto on aktiivisesti mukana säätiöiden yhteisissä verkostoissa.

H A L L I T U S

44

Hallitus valvoo säätiön etua ja alkuperäisen tarkoituksen toteutumista. Hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista jokaisen toimikausi kestää neljä vuotta kerrallaan. Hallitus muun muassa vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää seuraavan vuoden talousarviosta, sijoituspolitiikasta, jaettavan avustus- ja palkintosumman suuruudesta sekä apurahojen ja palkintojen jakotavasta.


HALLITUKSEN JÄSENET VUONNA 2018

1.

8. 5.

2.

6.

3. 1. 2. 3. 7.

4. 5. 6.

4.

7. 8.

Erkki KM Leppävuori professori, puheenjohtaja Seija Sihvola filosofian tohtori Arto Hiltunen ekonomi, varapuheenjohtaja Risto Aarnio-Wihuri tradenomi Jukka Paasikivi johtaja Minnaliisa Vehkala tradenomi Tapani Väljä kauppatieteiden maisteri Leena Svinhufvud filosofian tohtori

45


IHMISET

4.

3.

2.

5.

1.

T O I M I S T O N H E N K I LÖ K U N TA Toimiston henkilökunta hoitaa päivittäistä operatiivista toimintaa asiamiehen johdolla. Vakituiseen henkilökuntaan kuuluvat:

1. 2. 3. 4.

46

5.

Jukka Lehmusvirta kiinteistöpäällikkö Tuire Sauvala asiamiehen sihteeri Eija Pitkänen toimistosihteeri, apuraha-asiat Arto Mäenmaa asiamies Mervi Kauko kirjanpitäjä Lisäksi säätiö käyttää projektityöntekijöitä muun muassa viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.


Jenny ja Antti Wihurin

VA R A I N H O I T O T O I M I K U N TA

rahasto on aktiivinen säätiöiden välisissä

Säätiön varainhoitotoimikunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, kaksi vuosittain valittavaa hallituksen jäsentä ja rahaston asiamies. Sen tehtävänä on muun muassa valmistella rahaston talousarvio ja tilinpäätös. Se myös suunnittelee ja toteuttaa sijoitustoimintaa hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan puitteissa. Varainhoitotoimikunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2018.

verkostoissa.

Varainhoitotoimikunnan jäsenet vuonna 2018 Erkki KM Leppävuori puheenjohtaja Arto Hiltunen varapuheenjohtaja Vesa Kauppinen Arto Mäenmaa asiamies T I L I N TA R K A S TA J AT Tilintarkastajiksi vuodeksi 2018 valittiin professori Markku Koskela, KHT ja kauppatieteiden maisteri Juha Tuomala, KHT sekä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy professori Koskelan varamiehenä ja KHT Lauri Kallaskari KHT Tuomalan varamiehenä. Valvontatilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy. L Ä H I P I I R I T O I M E T Luottamushenkilöille ja säätiölain määrittelemille lähipiiriläisille on maksettu säätiön hyväksi tehdystä työstä tavanomaisia palkkoja ja palkkioita, jotka sisältyvät henkilöstökuluihin.

J Ä S E N Y Y D E T  Säätiöiden ja rahastojen neuvottelu-kunta ry  Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys. Neuvottelukunta on jäsentensä etujen ajaja ja puolustaja, kouluttaja ja sparraaja, tiedonvälittäjä ja keskustelufoorumi, tutkija ja julkaisija. Yhdistykseen kuului vuoden 2018 lopussa 193 jäsentä. Asiamies Arto Mäenmaa on yhdistyksen hallituksen jäsen.    European Foundation Centre ja The Hague Club Jenny ja Antti Wihurin rahasto on jäsenenä yleishyödyllisten eurooppalaisten säätiöiden järjestössä European Foundation Centressä. Asiamies Arto Mäenmaa on jäsen eurooppalaisten säätiöjohtajien verkostossa The Hague Clubissa.

47


TA LO U S

Talous Jenny ja Antti Wihurin rahaston toiminnan mahdollistaa suunnitelmallinen ja menestyksekäs varainhoito. Tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle jaetaan omaisuuden tuotoista. Rahaston sijoitustoiminnan pitkä aikajänne mahdollistaa sen, että markkinoista aiheutuva omaisuusarvojen lyhyen tähtäimen vaihtelu ja siten myös toteutuvan tuoton vuosittainen vaihtelu eivät estä pitkäjänteisen ja tasaisesti kehittyvän apurahapolitiikan harjoittamista.

S I J O I T U S Y M PÄ R I S T Ö V U O N N A 2 0 1 8

48

Vuoden 2018 alussa globaalin taloudellisen toimintaympäristön näkymät olivat yleisesti hyvinkin positiivisia ja kasvu oli suhteellisen vahvaa kaikilla talousalueilla. Vuoden edetessä useat poliittiset epävarmuustekijät kuitenkin painoivat sijoitusmarkkinoita. Yhdysvaltain ja Kiinan tullikiistasta johtuvat pelot varsinaisesta kauppasodasta, Italian parlamenttivaalitulos ja heikosti edenneet Brexit-neuvottelut alkoivat tuloutua talouskasvuennusteisiin, joita jouduttiin korjaamaan vuoden jälkipuoliskolla – erityisesti Euroalueella, mutta jonkin verran myös globaalisti. Kun vielä Yhdysvaltain keskuspankki jatkoi rahapolitiikan kiristämistä ja myös Euroopan keskuspankin odotettiin lopettavan tuen lisäämisen vuoden loppuun mennessä, niin sijoitusmarkkinoilla alkoi heikko jakso, joka jatkui vuoden loppuun saakka. Kahdentoista kuukauden euribor oli vuoden 2018 lopussa edelleen negatiivinen ollen -0,12 %. Saksan valtion kymmenen vuoden obligaation korko laski selvästi ja oli toimintavuoden lopussa 0,26 %. Yhdysvaltain dollari vahvistui vuoden aikana 5 % euroa

vastaan. Öljyn hinta laski vuoden loppuun mennessä 63 dollarin tasolle. Kaikki pääosakemarkkinat kehittyivät negatiivisesti euromääräisillä tuottoindekseillä tarkasteltuna. MSCI Maailman indeksimuutos oli -4,2 %, MSCI Kehittyvien markkinoiden -10,3 %, MSCI Euroopan -10,6 %, ja OMXH Cap -indeksin -3,9 %. SIJOITUSTEN TUOT TO Rahaston sijoitusomaisuuden tuotto oli käyvin arvoin -4,7 % vuonna 2018 (6,8 % vuonna 2017). Sijoitustoiminnan kirjanpidon tuotot olivat 17 732 935,62 euroa vuonna 2018 (14 070 391,56). Osinko-, voitto-osuus-, korko- ja nettovuokratuotot olivat 17 299 322,44 euroa (17 293 028,02) ja sijoitusten kulut 158 235,09 euroa (334 623,60). Arvopaperien myyntivoitot olivat 8 979 114,83 euroa (5 299 196,91) ja myyntitappiot 16 020,12 euroa (2 595 071,39). Arvopaperien arvonalennukset olivat 8 494 960,78 euroa (6 267 071,91) ja arvonalennusten palautukset 123 714,34 euroa (674 933,53). Osingot ja osakerahastojen voitto-osuudet lisääntyivät edellisvuoden hyvästä tasosta


S I J O I T U S T E N J U O K S E V A T N E T T O T U O T O T

2008-2018

M€ 20

15

10

5

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

OMAISUUSLAJIJAKAUMA (31.12.2018) YHT.

427 000 000 €

KIINTEISTÖT JA KIINTEISTÖOSAKKEET

LISÄKSI SÄÄTIÖ OMISTAA 22,4 % VÄHEMMISTÖOSUUDET NOTEERAA-

15%

MAT TOMIEN WIHURI OY:N JA WIHURI PACKAGING OY:N OSAKKEISTA

52%

OSAKKEET JA OSAKERAHASTO-OSUUDET

80% 20%

JOISTA SUOMALAISIA JA ULKOMAISIA

KORKOINSTRUMENTIT

20% 49 MUUT SIJOITUKSET

13%


TA LO U S

6 %. Korkotuotot lisääntyivät 30 % lähinnä pääomarahastojen tuottokorkojen satunnaisvaihtelun seurauksena. Nettovuokratuotot pienenivät 90 % toimitilojen vuokrausasteen vaihtelun ja siitä aiheutuneiden saneerauskustannusten kasvun sekä peruskorjausremonttien seurauksena. Rahaston vuokrattavissa olevien toimitilojen vuokrausaste oli toimintavuoden lopussa 88 %. KIINTEISTÖT Kiinteistöosakeyhtiöomistusten lisäksi säätiö omistaa kiinteistöt Arkadiankatu 21 ja Kalliolinnantie 4. Kiinteistö Arkadiankatu 21 on asuinvuokratalo, jossa on myös muutamia toimisto- ja liikehuoneistoja. Salus-sairaalana aikanaan toiminut Kiinteistö Kalliolinnantie 4 on nykyisin toimistotalo, jossa sijaitsee Jenny ja Antti Wihurin rahaston toimisto. Säätiöja yhdistystaloksi profiloituneessa Wihurin Salus-talossa toimivat lisäksi Suomen Meripelastusseura ry, Suomen tiede- ja kulttuuri-instituutit ry ja osa sen jäsensäätiöistä sekä Reijo Rautauoman säätiö sr ja Väestönsuojelusäätiö sr.

TULOSLASKELMA

OMAISUUSLAJIJAKAUMA Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyvän riskin hallitsemiseksi on sijoitukset hajautettu eri omaisuuslajeihin rahaston hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan puitteissa. Tavoitteena on varallisuuden pitkän aikavälin kasvun myötä varmistaa tasaisesti kehittyvä apurahojen ja muun tuen jakokyky. Sijoituksista noin 70 % on likvideissä arvopapereissa ja erilaisissa rahastoissa, joten säätiön rahoitus- ja likviditettiriski on pieni. Toimintavuoden lopussa sijoituspolitiikan mukaiset sijoitukset muodostuivat pääosin pörssissä noteeratuista osakkeista ja osakerahasto-osuuksista (52 %), kiinteistöistä ja kiinteistöosakkeista (15 %), korkoinstrumenteista (20 %) sekä muista sijoituksista (13 %). Pörssiosakkeista ja osakerahasto-osuuksista oli vuoden lopussa kotimaisia noin 80 % ja ulkomaisia 20 %. Sijoituspolitiikan mukaisen sijoitusomaisuu­ den käypä arvo oli toimintavuoden ­lopussa noin 427 milj. euroa ja k ­ irjanpitoarvo 260 milj. euroa. Lisäksi säätiö omistaa 22,4 % vähemmistöosuudet noteeraamattomien Wihuri Oy:n ja Wihuri Packaging Oy:n osakkeista.

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

-10 000 000,00 -2 000 000,00 -12 000 000,00

-10 200 000,00 -1 800 000,00 -12 000 000,00

-608 111,88 -29 183,12 -303 232,05 -940 527,05

-588 939,73 -38 640,93 -430 887,27 -1 058 467,93

-12 940 527,05 -12 940 527,05

-13 058 467,93 -13 058 467,93

17 299 322,44 -158 235,09 8 963 094,71 -8 371 246,44

17 293 028,02 -334 623,60 2 704 125,52 -5 592 138,38

17 732 935,62 4 792 408,57

14 070 391,56 1 011 923,63

4 792 408,57

1 011 923,63

VARSINAINEN TOIMINTA Jaetut apurahat Apurahat ja palkinnot Wihurin tutkimuslaitos Jaetut apurahat yhteensä Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Varsinainen toiminta Kulujäämä

SIJOITUSTOIMINTA

50

Tuotot Kulut Omaisuuden myyntivoitot/-tappiot Arvonalennukset ja niiden palautukset Sijoitustoiminta yhteensä Tuottojäämä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ


TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

N Ä K Y M ÄT V U O D E L L E 2 0 1 9

Apurahoja myönnettiin 12 000 000,00 euroa (12 000 000,00 vuonna 2017). Toimintakulut olivat 940 527,05 euroa (1 058 467,93). Sijoitustoiminnan tuotot olivat 17 732 935,62 euroa (14 070 391,56). Tilikauden ylijäämä 4 792 408,57 euroa (1 011 923,63) siirretään käyttörahastoon.

Toteutuneet ja tiedossa olevat sijoitustuotot mahdollistavat tavoitteeksi asetetun jaettavien apurahojen, palkintojen ja muun tuen määrän tasaisen kehityksen myös vuonna 2019.

TASE

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

1619,39

2429,09

85 120,26 69 380,00 154 500,26 201 098 711,13

113 493,68 30 000,00 143 493,68 208 978 228,71

201 254 830,78

209 124 151,48

949 210,41 0,00 58 938 085,31

673 268,50 0,00 45 631 626,60

59 887 295,72

46 304 895,10

261 142 126,50

255 429 046,58

OMA PÄÄOMA Lahjoitusrahastot Peruspääoma Käyttörahasto Tilikauden ylijäämä

4 120 604,20 191 007 883,53 47 353 176,42 4 792 408,57

4 120 604,20 191 007 883,53 46 341 252,79 1 011 923,63

Oma pääoma yhteensä

247 274 072,72

242 481 664,15

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Nostamattomat apurahat Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset velat yhteensä

13 363 621,32 129 283,98 203 057,43 172 091,05 13 868 053,78

12 366 014,35 234 367,36 198 320,35 148 680,37 12 947 382,43

Vieras pääoma yhteensä

13 868 053,78

12 947 382,43

261 142 126,50

255 429 046,58

VASTAAVA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Taide-esineet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä

VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTAT TAVAA

VASTAT TAVAA YHTEENSÄ

51


V I E S T I N TÄ

Viestintä Jenny ja Antti Wihurin rahaston viestintää toteutetaan ketterästi ja vastuullisesti. Vuoden 2018 lopussa säätiön hallitus hyväksyi uuden viestintäpolitiikan.

V I E S T I N N Ä N P E R I A AT T E E T Viestinnän tavoite on auttaa säätiötä toteuttamaan perustehtäväänsä parhaalla mahdollisella tavalla ja edistää toimintaedellytysten säilyttämistä ja kehittämistä. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on olla visuaalisessa ja sisällöllisessä laadukkuudessaan sekä raikkaudessaan tunnistettavaa, pysäyttävää ja sykähdyttävää. Viestintää ohjaavat ketteryyden ja vastuullisuuden periaatteet. Tämä tarkoittaa sitä, että viestinnän suunnittelu ja toteutus ovat yhdistetty sekä jatkuvaan kehittämiseen ja kokeilemiseen kannustetaan. Säätiö myös tunnistaa, että viestinnällä ja markkinoinnilla joko vahvistetaan tai heikennetään mielikuvia. Siksi viestinnässä pidetään huolta esimerkiksi monipuolisesta ihmisten edustuksesta. K A N AVAT J A S I S Ä L LÖ T

52

Jenny ja Antti Wihurin rahasto viestii monikanavaisesti. Viestintäkanavia ovat muun muassa verkkosivut, uutiskirje, vuosikertomus, tiedotteet, lehti-ilmoitukset, Facebook ja kuvapalvelu Instagram. Osa kanavista on kohdistettu säätiön välittömien sidosryhmien tavoittamiseen ja toisten kautta haetaan näkyvyyttä myös uusien yleisöjen silmissä. Näissä kanavissa viestittiin vuonna 2018 esimerkiksi säätiön tarjoamista mahdollisuuksista, apurahansaajien hankkeista ja myönnöistä. Säätiön viestintää suunnitellaan ja toteutetaan pääasiassa talon sisältä käsin.

Elsa Töllin runo on nähtävissä säätiön Vimeo-tilillä.

VIESTINNÄN VUOSI 2018

U U S I V I E S T I N TÄ P O L I T I I K K A Vuonna 2018 joulukuussa säätiön hallitus hyväksyi viestintäpolitiikan, jonka periaatteita ja sovelluksia otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana. A P U R A H A H A K U K A M PA N J A N V I D E O Kevän 2018 apurahahakukampanjan videossa lavarunoilija Elsa Tölli esitti runonsa ”Intohimosta”. Noin minuutin mittainen video levisi sosiaalisessa mediassa ja sai kiitosta raikkaasta lähestymisestä apurahamarkkinointiin. W I H U R I - PÄ I VÄ N M A R K K I N O I N T I Kansallisgallerian kanssa yhteistyössä tehty monikanavainen Wihuri-päivän ennakkomarkkinointi moninkertaisti tapahtuman kävijämäärän verrattuna edelliseen vuoteen. Markkinoinnissa kiinnitettiin huomiota esimerkiksi lähestyttävään kieleen, jotta kynnys osallistua tapahtumaan olisi mahdollisimman matala.


APURAHAPROSESSI

Apurahaprosessi

maaliskuu

huhtikuu

1. APURAHABUDJETTI Maaliskuussa hallitus päättää apurahabudjetin.

toukokuu

2. HAKEMUKSET Toukokuussa apurahanhakijat lähettävät hakemuksensa.

€€€ kesäkuu

heinäkuu

elokuu

3. HAKEMUSTEN KÄSITTELY Kesä- ja heinäkuussa toimisto allokoi hakemukset oikeille asiantuntijoille. 4. ASIANTUNTIJAT Elokuussa asiantuntijat lukevat hakemuksia ja tekevät hallitukselle esityksensä apurahansaajista.

syyskuu

lokakuu

5. PÄÄTÖKSET Syyskuussa hallitus päättää asiantuntijoiden ehdotuksesta, kenelle myönnetään apurahaa.

6. TIETO APURAHAPÄÄTÖKSISTÄ Jokainen sähköpostiosoitteensa antanut hakija saa tiedon siitä, onko hän saanut apurahaa.

!!! 9. LOKAKUUTA Apurahat myönnetään ja julkistetaan Antti Wihurin syntymäpäivänä.

53III LIITTEET 56–74

VUODEN 2018 MYÖNNETYT APURAHAT JA MUU TUKI

75

KUNNIAPALKINNOT

76

TUNNUSTUSPALKINNOT

77

SUURET KUNNIAPALKINNOT JA LAHJOITUKSET

78–80

WIHURISTIT VILLA LANTESSA

81

VIERAILEVAT KUTSUTAITEILIJAT LAPIN YLIOPISTOSSA

82–83

TEMPPELIKADUN TAITEILIJA-ATELJEEN STIPENDIAATIT


LIITE 1

Myönnetyt apurahat ja muu tuki 2018 56

JAKOSUMMAAN KUULUI MYÖS ­S ÄÄTIÖN OMIEN TOIMINTOJEN KUTEN KUVA­ TAIDEOSTOJEN JA RESIDENSSIEN SEKÄ WIHURIN TUTKIMUSLAITOKSEN TOIMINNAN RAHOIT TAMINEN. SUMMA SISÄL-

LIITE 1

TÄÄ MYÖS OSUUDET SÄÄTIÖIDEN YHTEISISTÄ POST DOC -POOLISTA JA POST DOCS IN COMPANIES -POOLISTA SEKÄ KUNNIA- JA TUNNUSTUSPALKINNOT.


YHTEISÖT

Circo Aereo ry

8 000 4H-säätiö

45 000 stipendeiksi ja apurahoiksi 4H-nuorille ja kerhonohjaajille, kansainväliseen nuorisovaihtoon sekä nuorten omaehtoisiin projekteihin Aalto Entrepreneurship Society ry

fyysistä teatteria, klovneriaa ja nykysirkusta yhdistävän esityksen toteuttamiseen Helsingissä, Turussa ja Tampereella

opiskelijoille suunnatun Dash Design Hackathonin järjestämiseen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen laitos

20 000 EFA:n (European Finance Associationin) vuosikonferenssin järjestämiseen Helsingissä

50 000

20 000

Crusell-seura ry

10 000 pelimusiikkikonsertin järjestämiseen Crusell-viikolla DanceAbility Finland ry / Tanssiryhmä Kaaos Company

6 000

15 000 kesäkoulun ”Avoin yhteiskunta ja illiberalismin vaara” järjestämiseen

Defunensemblen kannatusyhdistys ry

10 000 Amfion ry

3 000 Amfion-verkkolehden toiminnan tukemiseen

arkisto- ja ­digitointihankkeeseen ”The Textual Records of the Jewish Community of Helsinki” Helsingin kamarikuoron kannatusyhdistys ry

vammaisia ja ei-vammaisia tanssitaiteen tekijöitä esiin tuovan X Dance Festival -nykytanssitapahtuman järjestämiseen

Ajatuspaja Libera

10 000

Crisis Management Initiative (CMI) Rauhanvälityksestä kansalais­taito - Ahtisaari-päivien valtakunnallistamiseen

20 000

Helsingin Juutalainen Seurakunta

taiteelliseen toimintaan ja sävellystilauksiin 10. juhlavuonna 2019 Espoon musiikkifestivaalit yhdistys ry

Aseman Lapset ry 15 000 Beethoven-suurkonsertin järjestämiseen PianoEspoo-festivaalilla nuorten päihteiden käytön, rikollisuuden ja väkivallan ehkäisyyn ja hoitoon Walkers-toiminnan avulla European Youth Parliament Finland - EYP Finland ry sekä toiminnan kehittämiseen

100 000

taiteelliseen toimintaan Helsingin Konservatorion Säätiö sr

7 000 Helsinki Lied 2018 -kilpailun ­järjestämiseen Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty ry

30 000 kehitysvammaisten kokemusasiantuntijoiden ja oppilaiden välille kohtaamisia luovan Ihminen on hyvä asia -koulukampanjan syrjäytymistä estävän toiminnan jatkamiseen ja maantieteelliseen laajentamiseen Helsingin yliopisto, fysiikan osasto

4 000 konferenssin ”Fysiikan Päivät 2019” järjestämiseen Helsinkimissio ry

20 000 laadun ja tuloksellisuuden lisäämiseen auttamistyössä ­Feedback-Informed Treatment -­toimintamallin avulla

5 000 20 000 kansainvälisten barokkiorkesterivierailujen järjestämiseen CEMS Club Helsinki ry

2 000 seminaarin ”CEMS on stage” järjestämiseen Chydenius-Instituutin Kannatusyhdistys ry

10 000 Anders Chydeniuksen elämäntyötä ja aikakautta valottavan lähde­ aineiston julkaisemiseen

Euroopan nuorten parlamentin kansallisen istunnon järjestämiseen suomalaisille nuorille

Inclusive Peace & Transition Initiative (IPTI) at the ­Graduate Institute of International and Development Studies

Haapavesi Folk ry 168 000 tutkimusprojektiin ”International 31 Haapavesi Folk Music Mediation Network: Phase II” ­Festivaalin järjestämiseen Institutum Romanum Hakunilan kansainvälinen Finlandiae sr yhdistys ry 26 000 4 000 Wihurin stipendiin nuoren suomaSoitetaan yhdessä – lasten ja laisen tutkijan työn tukemiseksi nuorten monikulttuurisen musiikSuomen Rooman-instituutissa kipajan järjestämiseen

12 000

Helsingin Jazz-utopia ry

9 000 We Jazz 2018 -festivaalin järjestämiseen

57

LIITE 1

BRQ Vantaa ry


Institutum Romanum Finlandiae sr

5 000 Säätiön Institutum Romanum ­Finlandiae 80-vuotisjuhlakon­ sertin järjestelyihin

Kehittämiskeskus Opinkirjo

Lapin yliopisto

5 000

138 000

Tutki-Kokeile-Kehitä -tiede- ja teknologiakilpailun oppilasstipendeihin

pohjoisen ja arktisen alueen taiteen, kulttuurin ja erityisesti niiden tutkimuksen julkaisijahankkeeseen Pohjoinen valo – ­Northern Luminance

Kirjallisuudentutkijain Seura Itä-Helsingin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry

3 500

50 000

kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avaimen julkaisemiseen

uuden opetuskaluston hankintaan sisäilmaongelmien vuoksi

Kirkon Ulkomaanapu sr

20 000 Jalostamo-kollektiivi ry

Lappeenranta museot

11 000 Lappeenrannan museotiloihin rakennetun tositapahtumiin pohjautuvan immersiivisen musiikkidraaman ”Näkemiin Viipuri” esittämiseen

14 000

Changemaker-nuorisoverkoston toiminnan kehittämiseen

teatteriryhmä Jalostamo2:n 2019 päätuotannon Josefine toteuttamiseen

Kolmas Tila ry

Live Umbrella ry

15 000

9 000

Jyväskylän Sirius ry

18 500 fotometriaan soveltuvan tähti­ kuvauskameran hankintaan

näyttämöteokseen Romanttinen mieli liittyvän työpajan järjestämiseen Koululiikuntaliitto KLL ry

australialais-suomalaisen ­”Pandemonium: a participatory simulation exploring existential risk of pandemic”-yhteistuotannon toteuttamiseen

50 000 Kadettikunta ry

26 000 valtakunnalliseen maanpuolustusaatteelliseen tiedotus- ja koulutustoimintaan ensisijaisesti koulu­ nuorison, opettajien ja naisten keskuudessa sekä Turvallisuus­ politiikan tietopankin sisällön päivittämiseen

Vesisankarit-hankkeeseen edistämään vesillä liikkumisen taitojen harjoittelua eri vuodenaikoina eri vesiympäristöissä Kriittinen korkeakoulu ry toiminnan käynnistämiseen Tampereella filosofisen luentosarjan ja muiden toimintojen muodossa Kulttuuri- ja teatteriyhdistys Kaksikko ry (Teatteri 2 0)

7 000

10 000

Kansalliskirjasto 30 000 Jean Sibeliuksen koottujen ­teosten julkaisutyön jatkamiseen

Alkutuotanto-teatteriesityksen valmistamiseen Kustavin kirjallisuusyhdistys ry

5 000 Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuus­viikon 20-vuotisjuhlavuoden järjestämiseen

KAOS ry

5 000 suomentajatyöpajojen järjestämiseen

58

KATAJA, Kauppatieteiden valtakunnallinen tohtorikoulutusohjelma

perinteisen kirjastotoiminnan ylläpitoon ja merenkulun julkaisutoimintaan: Autonomiset laivat ja etäluotsaus

6 000

Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry IV Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun järjestämiseen

Luotsiliitto - Luotsikirjasto

10 000

Lapin kamariorkesteri - Rovaniemen kaupunginorkesteri

50 000 maakunnalliseen orkesteritoimintaan Lapissa Lapin yliopisto

LIITE 1

15 000

10 000

Suomen kattavaan tohtoriohjelma­toimintaan ja suomalaisten tohtorikoulutettavien kansainvälistymiseen

taide- ja kulttuuripoliittisen arktisen taiteen kansainvälisen huippukokouksen Arctic Arts Summit 2019 järjestämiseen Rovaniemellä ja sen taiteelliseen ohjelmaan

Maanpuolustuksen Tuki ry

100 000 vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen Mannerheim-ristin ritarien säätiö sr

3 000 nykypolvien saattamiseen tietoiseksi sotiemme veteraanien kokemuksista ja ritareihin liittyvään tutkimukseen Mannerheimin lastensuojeluliitto

40 000 Hyvä alku koulutielle ­kampanjaan Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

9 500 toiminnalliseen päivään ”Digitaalisuus matemaattisten aineiden opetuksessa ja katsaus toiminnallisen matematiikan menetelmiin” Maol-kerhojen vastuuhenkilöille


Matematiikkalehti Solmun julkaisemiseen, kehittämiseen, koti- ja ulkomaiseen yhteistyöhön matematiikan opetuksen alalla sekä matematiikkadiplomitoimintaan

Orkesterinjohdon akatemia Kapukoulu ry

RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistys ry

15 000

10 000

Panula-Akatemian kapellimestarikurssien järjestämiseen

Reserviupseerikoulun museon tilojen kunnostamiseen ja näyttely­toiminnan kehittämiseen

Pekka Hako Productions Oy

60 000 Meripuolustussäätiö sr

10 000 vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen

kolmiosaiseen televisiodokumenttiin Kalevalasta, sen synnystä ja taiteellisista tulkinnoista Pekka Hako Productions Oy

Minna Canthin talo ry

20 000 Minna Canthin talon Kanttilan kulttuurihistoriallisen ja rakennushistoriallisen selvityksen toteuttamiseen sekä sisällöllisen suunnitelmapohjan luomiseen Musiikkiarkisto

15 000 kansallisesti merkittävien pikalevyjen digitointiin ja saattamiseen tutkijoiden käyttöön

10 000 XXI Mäntän Musiikkijuhlien ja XIX kansainvälisten mestarikurssien järjestämiseen

15 000 Skabmagovat ­alkuperäiskansojen elokuvafestivaalin 20-vuotis­ juhlaan Inarissa

110 000 Eino Juhani Rautavaaraa käsittelevän dokumenttielokuvan valmistamiseen Pelikaanikilta ry

Sairaalaklovnit ry

20 000 sairaalaklovnitoiminnan ylläpitämiseen Suomen yliopistollisissa sairaaloissa

10 000 Merivoimien luovuttaman ­ isko-luokan aluksen peruskunU nostukseen ja muutostöihin öljyntorjunta-alukseksi Pääkaupunkiseudun Etsintä ry

10 000 Mäntän Musiikkijuhlien Tuki ry

Saamelaistaiteen tukiyhdistys ry

toimintaan: kadonneiden henkilöiden etsintään liittyviin kalusto­hankintoihin ja jäsenten ­koulutukseen

Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin kannatusyhdistys ry

6 000 Savonlinnan kansainvälisen luonto­elokuvafestivaalin järjestämiseen Savonlinnan Musiikkiakatemia kannatusyhdistys ry

10 000

Naisjärjestöjen Keskusliitto ry

Rasa Collectiven kannatusyhdistys ry

10 000

6 000

kansainvälisten laulun ja eri instrumenttien – erityisesti Liedin mestarikurssien järjestämiseen Savonlinnassa

yhteistyöhankkeeseen ”Onko EU myös naisten? Naisten vaikutusmahdollisuudet Euroopan unionin politiikassa ja päätöksenteossa”

kiertueen järjestämiseen päivä­ kodeissa ja kouluissa Lapin maakunnassa

Sibelius-Akatemian mestarikurssiyhdistys

10 000

Rauman Merihistoriallinen Seura, Nuori Yrittäjyys ry Merimakasiini-toimikunta

50 000

30 000

suomalaisten lasten ja nuorten parissa tehtävää yrittäjyyskasvatustyöhön, Nuori Yrittäjyys -toimintaan

Rauman Merimuseon lisäosan, Merimakasiinin, toteuttamiseen näyttelyineen Rovaniemen taidemuseo

Nurmijärven Kivi-juhlat r y

12 000 Rosvot - balladi joutomiehistä näytelmän valmistamiseen Kivi-juhlille Taaborinvuorelle Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

15 000 pistenuottien sähköisen oppimateriaalin tuottamiseen

30 000 pohjoisiin teemoihin ja taiteilijoihin keskittyvän näyttelysarjan suunnitteluun ja toteutukseen Rovaniemen taidemuseon ystävät ry

6 000 Tarinoita tauluista –teemavuoden järjestämiseen Rovaniemen taidemuseon näyttelyiden yhteydessä

mestarikurssien järjestämiseen Sibelius-Akatemiassa Sodankylän elokuvafestivaali ry

20 000 Lapin lasten ja nuorten elokuvakasvatuksen erikoisohjelmaan – Elokuva varhaiskasvatuksessa ja nuorten mediataitojen kehittäjänä osa 2 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

30 000 arkisto- ja muistiorganisaatiohankkeeseen ”Inkeri ja inkeriläisyys – muistot talteen, arkistot haltuun”

59

LIITE 1

Matematiikkalehti Solmu

12 000


Suomalaiset historiapäivät

10 000 XX Suomalaiset historiapäivät -seminaarin järjestämiseen Lahden Sibeliustalossa Suomen akateemisten naisten liitto, Luetaan yhdessä -verkosto

20 000 vapaaehtoistyönä suomen ja ruotsin kielten opetusta Suomeen muuttaneille tarjoavan valtakunnallisen Luetaan yhdessä ­-verkoston toimintaan

Suomen merihistoriallinen yhdistys ry

10 000 tapahtuman ”Merihistorian päivät: Merenkulun riskit ja resurssit” järjestämiseen Turussa Forum Marinumissa Suomen Merimieskirkko ry

150 000 merenkulkijoiden parissa tehtävään työhön

Suomen Benelux-instituutti uusien suomalaisteosten yhteistilauksiin Keski-Euroopan ja Suomen taidetoimijoiden kanssa Suomen hajuerottelu ry

Suomen Meripelastusseura ry vapaaehtoisten meripelastajien turva- ja suojavarusteiden hankintaan, vanhemman venekaluston varustepäivityksiin uusien määräysten mukaisiksi, koululaiva Jenny Wihurin wc- ja septijärjestelmien uusimiseen

40 000 syöpähajukoirien kouluttamiseen lääketieteen ja tutkimuksen käyttöön

Historiantutkimuksen päivien 2019 järjestämiseen Oulussa Suomen Icehearts ry

60 000 Icehearts toimintamallin tukemiseen

135-vuotisjuhlaseminaarin järjestämiseen

15 000 140-vuotisjuhlanäyttelyn toteuttamiseen

Suomen Nuorisopurjehtijat ry nuorisopurjehdustoiminnan kehittämiseen yhdesä Suomen Purjelaivasäätiön kanssa sekä kansainväliseen yhteistyöhön muiden Sail Training -järjestöjen kanssa

50 000 partiojohtajakoulutukseen ja sen kehittämiseen

5 000 Suomen teollisen ajan laivan­ rakennustelakoita esittelevän hakuteoksen julkaisemiseen

Suomen Yrittäjänaiset ry kahden valtakunnallisen tapahtuman teemana ”Buustia naisyrittäjien bisnekseen” järjestämiseen Taideyliopisto, Sibelius-Akatemia

150 000 kansainväliseen musiikkialan vierailijaohjelmaan osana uutta Sibelius Summer Academy -konseptia Taiteellisen tanssin yhdistys ry

8 000 Carl Knif Companyn toimintaan ja At Once, in Helsinki -teoksen kuluihin Taloudellinen tiedotustoimisto ry

40 000 peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitojen parantamiseen Yrityskylä-oppimiskokonaisuudessa Taloustieteellinen Yhdistys ry

5 000 Suomen Pianonvirittäjät ry

Suomen Laivahistoriallinen Yhdistys ry

esittävän taiteen residenssiohjelman käynnistämiseen ja taidekasvatukseen nuorille Viron Narvassa

20 000

Suomen Partiolaiset ry Suomen Käsityön Ystävät ry

Suomen Viron-instituutti

10 000

Suomen Naisyhdistys ry

15 000

Suomen Historiallinen Seura

6 000

Ung Nordisk Musik -festivaalin järjestämiseen Ruotsin Piitimessä

8 000 150 000

10 000

Suomen UNM ry

4 000

seminaari- ja julkaisutoimintaan

5 000 tapahtuman Nordisk Pianotreff järjestämiseen Suomessa Suomen Solistiyhdistys r y

9 000

Tammenlehvän Perinneliitto ry

4 000 veteraanien perinneseminaarin järjestämiseen Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa

konserttitoimintaan Suomen Laivameklariliitto ry

5 000

60

100-vuotishistoriikin toteuttamiseen verkko- ja/tai painettuna julkaisuna Suomen Liikemiesyhdistys ry

5 000 LIITE 1

vuosikirjan painattamiseen ja toimittamiseen

Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseoyhdistys ry / Museo Militaria

15 000 kaatuneiden huoltoa käsittelevän museonäyttelyn toteuttamiseen ja Museo Militarian näyttelytoiminnan kehittämiseen

Teatteri Hevosenkengän kanna­ tusyhdistys ry, Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä

10 000 aineisto- ja palvelupankin ”Paluu lapsuuteen - Vuosikymmenten toivotut” muodostamiseen lapsuuden historian ilmiöistä ­Lelumuseo Hevosenkengässä


esi- ja perusopetusikäisille suunnatun Pienten paja -­näyttelyn kokoelmatyöhön

YKSITYISHENKILÖT JA TYÖRYHMÄT

12 000 Teologian maisteri Valtteri Aaltonen

24 000 Tiedekeskussäätiö sr

30 000 Innovaatiopolku: osallistavaan ­toimintamalliin yrittäjyys- ja innovaatiokasvatukseen

väitöskirjatyöhön ”The Masters of Responsible Management in Finland - A Study on Responsible Management Education” Master of Music Lucy Abrams

Toukka ry

10 000 lasten runo- ja sanatyöpajojen järjestämiseen TREenit! ry - esittävien taiteiden ammattilaisten yhdistys

12 000 väitöskirjatyöhön ”Contemporary Clarinet Repertoire from Finland and the United States - New Ways of Artistic Expression and a Study of Sociocultural Differences”

5 000 5-vuotisjuhlavuoden toiminnan järjestämiseen

Master’s in Public Health Andrew Oluwatosin Agbaje

12 000 Turun yliopisto, Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio

180 000 matalien lämpötilojen perustutkimukseen ja siihen liittyvään jatko-­ opiskelijoiden ja opiskelijoiden koulutukseen

8 000 UrbanApa ARTS -taidetapahtumien toteutukseen Valtiotieteellinen yhdistys ry

10 000 politiikan tutkimusta yleistajuistavan ja hyödylliseksi tekevän Politiikasta-verkkolehden toimittamiseen ja kehittämiseen Vihreä Keidas ry

Wihurin tutkimuslaitos

2 000 000 sydän- ja verisuonitautien perustutkimukseen sekä laitehankintoihin

Master of Science in Business Administration Majid Aleem

24 000 väitöskirjatyöhön ”Relationship Development in Project-based Global Virtual Teams” Master 2 Public Health, Biolaw and Ethics Céline Aludaat-Dujardin

24 000 väitöskirjatyöhön ”Engineering the Human Body, Legal, Ethical and Anthropological Perspectives” Licentiate of Science Diana Elena Andrei

12 000

Diplomi-insinööri Antti Aho

28 000

väitöskirjatyöhön ”Suuritehoisten, lämpötilan suhteen vakaiden reuna­emittoivien laserdiodien kehittäminen autonomisten kulkuvälineiden LIDAR-järjestelmiä varten” ­ Diplomi-insinööri Timo Aho

5 000

väitöskirjatyöhön ”Spectral computations and multicentric calculus” Teologian tohtori Marjo-Riitta Antikainen tutkimukseen ”Kirkon ja yhteiskunnan välisessä jännitteessä Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus 1944–1995” Filosofian maisteri Hanna Apajalahti

8 000 tietokirjan kirjoittamiseen hautausmaakulttuureista

väitöskirjatyöhön ”Avaruusteknologian kehitys Suomessa: seuraavan sukupolven aurinkokennojen uudet valmistusmenetelmät satelliittisovelluksissa”

12 000

Kirjailija Markus Ahonen

väitöskirjatyöhön paikkabrändirakkaudesta

70 000 Wihurin rahaston lahjoittaman huumenuorten vastaanottokodin toimintaan

väitöskirjatyöhön ”Männyn sopeutumiseen osallistuvat geenit ja epigeneettinen säätely”

väitöskirjatyöhön ”Cardiorespiratory fitness, physical activity, and genetic predisposition to cardiometabolic and arterial health in children”

5 000 Urbaanin taidetanssin tuki ry (UTT ry)

Filosofian maisteri Emmi Alakärppä

Kauppatieteiden maisteri Kaisa Aro

6 000 romaanin kirjoittamiseen

Diplomi-insinööri Anna-Maija Arola

Teologian tohtori Paavo Ahonen

5 000

28 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Kirkollinen antisemitismi autonomisessa Suomessa” Filosofian maisteri Juho Ala-Myllymäki

24 000 väitöskirjatyöhön ”Kvantitatiivinen lähi-infrapunaspektroskopia nivelkierukan rappeuman diagnostiikkaan”

väitöskirjatyöhön ”Materiaalimallin kehittäminen ultralujan teräksen särmättävyyden arviointiin”

61

Kasvatustieteen maisteri Outi Arvola

7 000 väitöskirjatyön ”Eri kieli- ja kulttuuri­ taustaiset lapset suomalaisessa varhaiskasvatuksessa” loppuunsaattamiseen

LIITE 1

Tekniikan museon säätiö

20 000


Doctor of Philosophy Bilal Aslam

24 000 väitöskirjatyöhön ”A Digital Marketing Challenge of Recent Times: Measuring the Effectiveness of Paid Digital Advertising Slots Through Reaching Right Target Audience” Oikeustieteen maisteri Elisa Aukeela

24 000 väitöskirjatyöhön ”Taloudelliset argumentit verolain tulkinnassa” Diplomi-insinööri Vili-Veli Auvinen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Nanoselluloosa lääkeainevapauttajana 3D­­-­ t´ulostetuissa kapseli-implanteissa” Medianomi Heidi Backström ja tuottaja Pertti Ylikojola

3 000 Suomessa asuvia, muilla kielillä kuin suomeksi tai ruotsiksi kirjoittavia, ammattikirjailijoita ja heidän töitään esittelevän Kontula Book World –päivän järjestämiseen Diplomi-insinööri Tiina Belt

5 000 väitöskirjatyöhön ”Männyn sydänpuun uuteaineiden ja puun lahottajasienten väliset vuorovaikutukset” Filosofian tohtori Ria Berg

28 000 tutkimukseen ”Napolin arkeologisen museon roomalaisaikaiset peilit”

Diplomi-säveltäjä Fridrich Bruk

10 000 juutalaisaiheisen Ghettojen sävelet -sinfonian N19 levytykseen Muusikko Simo H R Bäckman

8 000 interaktiivisten, terapeuttisten ja virkistävien konserttien järjestä­ miseen ikäihmisille seniori- ja palvelutaloissa, veteraani- ja vanhainkodeissa sekä sairaaloissa ja muissa laitoksissa

24 000 väitöskirjatyöhön ”Bioactive compounds from Ganoderma lucidum by selective breeding” Taiteen kandidaatti Johannes Ekholm

12 000 romaanin kirjoittamiseen, taittoon ja äänikirjaksi ohjaamiseen

Master of Science in energy engineering Stefano Caro

Teatteritaiteen maisteri Tommi Eronen

18 500

24 000

väitöskirjatyöhön ”Pyrolytic conversion of waste: a new strategy for nutrients recycling and greenhouse gases cutting- Part 2 Production of a Ferti-Amendment ”

teatteriteoksen Femina valmistamiseen ja kolmen teatteriteoksen muuntamiseen proosateokseksi Toimittaja Salla Fagerström

2 000 Oikeustieteen maisteri Martina Castrén

24 000 väitöskirjatyöhön ­”Yhdysvaltojen antitrust-oikeuden ­instrumentit EU:n ja Suomen kilpailuoikeudessa” Master of Ethnomusicology Xinjie Chen

YK:n ihmisoikeuspalkinnon saaneen Liisa Kauppisen elämäkerran kirjoittamiseen Master of Science Wenjie Fan

24 000 väitöskirjatyöhön ”Understanding the Online Customer Interactions in E-commerce: the Online Customer Reviews and Managerial Response”

24 000 väitöskirjatyöhön ”Rooted ­Cosmopolitanism in Sámi Music CD Productions” Musiikin opiskelija Leonardo Chiodo

16 000 sellonjousen hankintaan Doctor of Philosophy Myrto Chliova

8 000

62

Master of Science in Wood Material Science Marta Cortina Escribano

Master of Science in Economitutkimukseen ”Caring for others, cs and Business Administration caring for oneself: entrepreneurs’ Valeriia Boldosova prosocial motivations and their 24 000 impact on entrepreneurial behaväitöskirjatyöhön ”Big data analyviors and value distribution outtics, smart services and storytelcomes” ling in the age of digital servitization: An organizational behavior Master of Architecture Tania approach” Chumaira

Filosofian maisteri Eva Michelle Francett-Hermes

24 000 väitöskirjatyöhön ”Opettajankoulutuksen dekolonisoiminen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden jälleenrakentaminen ymmärtämällä ja muuttamalla luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä saamelaisista” Tanssija Thomas Freundlich ja tanssija Valtteri Raekallio

8 000 arktisten alueiden historiaa käsittelevän tanssielokuvan valmistamiseen Tanssitaiteilija Karolina Ginman

12 000 tanssitaiteelliseen työskentelyyn

24 000 Filosofian maisteri Billy Braithwaite LIITE 1

24 000 väitöskirjatyöhön ”Parallel Constrained Optimization Algorithms in Biomedical Spectral Imaging”

väitöskirjatyöhön ”Making Sense through Screens; Exploring the Notion of Ultramaterial in a World of Bits This research explores the essential features of material in the middle of digital age ”

Master of Social Sciences Bernadetta Ginting-Szczesny

12 000 väitöskirjatyöhön ”The Formation of Entrepreneurial Identity in Resource-Constrained Contexts”


24 000 väitöskirjatyöhön ”Managing ­cultural change in organizations – an agentic perspective” Master of Music Roope Gröndahl

5 000

Taiteen maisteri Terike Haapoja

24 000 taiteellisen tohtorintutkinnon ”Invisible Realities – Encountering Others in Art” loppuunsaattamiseen Filosofian maisteri Susanna Haavisto

Kasvatustieteen maisteri Tiina Harjumaa

24 000 väitöskirjatyöhön ”Petsamolaistarinoita – Muistitietohistoriallinen tutkimus Petsamon siirtolaisten menneisyys- ja nykyisyyssuhteesta ja maailmankuvasta ”

12 000 Musiikin maisteri Antti Hartikainen

väitöskirjatyöhön ”Minä tulen lihaksi – eräiden suomalaisten omakuvien toiseudesta”

4 000

Diplomi-insinööri Päivi Grönroos

Diplomi-insinööri Oskari Haiko

kapellimestarien mestarikurssiin ammattiorkesterin kanssa

6 000

5 000

Steinway-flyygelin kunnostukseen

väitöskirjatyöhön ”­Photoluminescence and electrochemiluminescence at pointed cathodes and cellulose-­based composite electrodes”

väitöskirjatyöhön ”Mikrorakenteen vaikutus terästen kulumiseen” Musiikin maisteri Salla Hakkola

12 000 Filosofian maisteri Mia Grönstrand

3 500 kuvanveistäjä Walter Runebergin elämäkerran kirjoittamiseen Diplomi-insinööri Melisa Haahtinen

12 000 väitöskirjatyöhön ”Digitaalisen alustan käyttö teollisen yritysverkoston lisäarvon tuottajana” Kauppatieteiden maisteri Eini Haaja

18 000 väitöskirjatyöhön ”Collective international opportunity recognition – A case study of Finnish maritime company networks exploring business opportunities in the Norwegian and Russian Arctic”

musiikin, äänen ja performanssitaiteen yhdistämiseen kehollisesta ja materiaalisesta lähtökohdasta sekä uusien, monitaiteellisten teosten tekemiseen tästä taiteellisesta lähtökohdasta Kasvatustieteen maisteri Niina Halonen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Matkalla työn tulevaisuuteen – Millaisin keinoin luovan luokan itsensätyöllistäjyyttä ja työn monimuotoisuuden kehitystä tuetaan ja edistetään työmarkkinoiden murroksessa?” Filosofian tohtori Vesa Haapala, filosofian tohtori Riikka Rossi ja filosofian tohtori Elise Nykänen

7 000 kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirjan Joutsen/ Svanen kahden numeron taittoon ja toimittamiseen

6 000 väitöskirjatyöhön ”The effect of processing parameters and hydroxyl group accessibility on veneer performance” Terveystieteiden maisteri Pekka Hautasaari

24 000 väitöskirjatyöhön ”Impact of voluntary movement on ­somatosensory and pain ­processing in the human brain”

24 000 Filosofian maisteri Joona Havukainen

väitöskirjatyöhön ”Teknologiavälitteiset yhteisöllisen tiedon luomisen prosessit ja uudistumiskyky”

24 000

Oikeustieteen maisteri Minna Hanninen

väitöskirjatyöhön ”Machine Learning applications in High Energy Physics”

4 000 väitöskirjatyöhön ”Perus- ja ihmisoikeuksien vaikutus bioteknologisen keksinnön patentoitavuuteen”

Taiteen maisteri Ismo-Pekka Heikinheimo, arkkitehti Simon le Roux ja teatteritaiteen maisteri Kimmo Karjunen

8 000 Diplomi-insinööri Jaakko Hannula

Valtiotieteiden maisteri Laura Haapala

Diplomi-insinööri Saara Hautamäki

tanssiproduktioon Kierto

5 000 väitöskirjatyöhön ”Eräiden mikroseosaineiden vaikutus suorasammutettujen ultralujien terästen mekaanisiin ominaisuuksiin”

Musiikin maisteri Olga Heikkilä

4 000 jatkotutkintokonsertin valmisteluun ja järjestämiseen

Master of Science Otso Ilmari Harju

Diplomi-insinööri Juuso Heikkinen

24 000

24 000

väitöskirjatyöhön ”Political Daughters – Feminist Middle-class Daughters and Intrafamily Political Conflict in Delhi, India”

väitöskirjatyöhön ”Kaskadiaukkopariin perustuvan 3D-mittamenetelmän kehittäminen”

63

LIITE 1

Taiteen maisteri Lasse Granroth


Filosofian tohtori Samuli Helama ja työryhmä

25 000 tuhat vuotta pitkä vuosilustokronologia (1000-2000 jKr) Turun ja Lounais-Suomen rakennus-, ympäristö-, meri- ja ilmasto­ historian tutkimukseen

Kauppatieteiden tohtori Anne-Maria Holma ja kauppatieteiden tohtori Asta Salmi

5 000 työpajan ”Nordic Workshop on Supplier Relationships 2019” järjestämiseen

40 000 tutkimukseen ”Yritysomistuksen uudelleenmuotoutuminen yritysjärjestelyjen ja -valtausten ­vaikutuksesta Suomen rahoitusmarkkinoilla”

Diplomi-insinööri Niina Helistö

Musiikin maisteri Jutta Holmberg

24 000

12 000

väitöskirjatyöhön ”Energiainvestointien joustavuuden arvon määrittäminen”

taiteelliseen työskentelyyn ja opintomatkaan

12 000

Tanssitaiteen maisteri Soili Huhtakallio ja työryhmä

Kasvatustieteiden maisteri Heli Immonen, näytelmäkirjailija Tuomas Parkkinen ja kapellimestari Jonas Rannila

Filosofian maisteri Irina Herneaho

24 000 väitöskirjatyöhön ”Pakolaiskriisin diskursiivinen rakentuminen politiikassa ja kansalaistoiminnassa” Kasvatustieteen maisteri Janne Hiedanniemi, kasvatustieteen kandidaatti Tuomas Hiedanniemi ja tietotekniikan kandidaatti Kari Saarilahti

15 000 kouluissa ja päiväkodeissa toteutettavaan ”IHAN OMA JUTTU – Musiikkiteknologia luovuuden tukena” -hankkeeseen

8 000 For God -tanssiteoksen toteuttamiseen

50 000 tutkimusryhmän perustamiseen ”Hiukkaskiihdytys avaruuden shokkiaalloissa: shokkipinnan väreilyn vaikutus” Diplomi-insinööri Lauri Himanen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Big datan ja koneoppimisen hyödyntäminen laskennallisessa materiaalifysiikassa” Kasvatustieteen tohtori Jaana Hintikka

28 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Oppilaiden sosioemotionaalisen kompetenssin tukeminen Aggression portaat -opetusohjelman avulla”

LIITE 1

väitöskirjatyöhön ”Ammattimainen lobbaus kaupunkisuunnittelussa - uhka vai mahdollisuus demokratialle?”

taiteelliseen työskentelyyn

20 000

12 000 väitöskirjatyöhön ”­Resistance in strategy: a practice-based approach”

Psykologian maisteri Satu Immonen

24 000 Kauppatieteiden maisteri Sari Hyyppä

24 000 väitöskirjatyöhön ”Julkisten palveluhankintojen kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen” Filosofian maisteri Linda Karoliina Hämäläinen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Metsien monimuotoisuuden avaintekijät: lehtipuiden ja lehtipuissa elävien lajien suojelu aktiivisten luonnonhoitotoimien avulla”

väitöskirjatyöhön ”Syntymä­ kohorttitutkimus alkoholin kohtuu­käytön aivovaikutuksista” Elintarviketieteiden tohtori Suvi Itkonen

28 000 tutkimukseen ”Kasvi- ja eläinproteiinipainotteisen ruokavalion vaikutus luustoaineenvaihduntaan ja luuston terveyttä ylläpitävien ravintoaineiden saantiin ja niiden lähteisiin terveillä aikuisilla” Elintarviketieteiden maisteri Mari Johanna Jaakamo

24 000 Kauppatieteiden maisteri Mikko Hänninen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Information Driven Exchange in Retailing”

väitöskirjatyöhön ”Ruokinnan ja prosessoinnin vaikutus maidon polaarisiin lipidiyhdisteisiin” Viulisti Leena Jaakkola

10 000 Filosofian tohtori Peter Hästö ja filosofian tohtori Petteri ­Harjulehto

10 000 analyysin konferenssien järjestämiseen Turussa ja yhteistyöhön Etelä-Korean kanssa

Arkkitehti Aino Hirvola

18 000

Tanssitaiteen maisteri Tanja Illukka

Leonard Bernsteinin ­Candide-operetin toteuttamiseen Savoy-teatterissa

Master of Science Thach Huynh

Filosofian tohtori Heli Hietala

64

Kauppatieteen tohtori Seppo Ikäheimo ja työryhmä

Luonnontieteiden kandidaatti Kuu Santeri Ikäheimo

24 000 väitöskirjatyöhön ”Tinnituksen neurobiologiset mekanismit”

viulun hankintaan Filosofian maisteri Susanne Jauhiainen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Predictive Modeling Methods for Enhancing Individual Response in Health and Sports”


kansainväliseen tutkimusyhteistyöprojektiin ”Holography and High-Density QCD” Filosofian maisteri Mikael Juntunen

13 500 väitöskirjatyöhön ”Kvantitatiivinen sepelvaltimoiden fotonilaskentatomografia” Kauppatieteiden maisteri Katjalina Jyllilä

12 000 väitöskirjatyöhön ”Mobility and career success in the context of re-organization” Filosofian maisteri Tuuja Jänicke ja filosofian tohtori Marja Silde

Musiikin tohtori Eija Kankaanranta

Filosofian tohtori Jesse Keskiaho

5 000

28 000

Juhani Nuorvalan 2000-luvun mikrotonaalisten kanteleteosten levytykseen

tutkimukseen ”Transformations of reading Annotating Augustine’s Major Works from Late Antiquity to the Early Middle Ages”

Diplomi-insinööri Pekka Kantanen

5 000 väitöskirjatyöhön ”Prosessiparametrien vaikutus suurlujuusterästen mikrorakenteeseen ja mekaanisiin ominaisuuksiin”

Tanssitaiteen maisteri Outi Järvinen

2 000 Nordic Circle -mentorointikirjan kirjoittamiseen tanssitaiteen kentälle Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tero Kaipanen ja teatteritieteen kandidaatti Maria Hukkamäki

Filosofian maisteri Petri Kesti

24 000

väitöskirjatyöhön ”Sources of Legitimacy of the Chinese Communist Party Rule – Role of Ideology in Legitimacy Building”

väitöskirjatyöhön ”Pohjaeläinten rasvahappo- ja aminohappokoostumus ja niiden potentiaalinen merkitys lohikalojen poikasille kunnostetuissa virtavesissä”

Muusikko Seppo Kantonen

5 000 Nord Stage 3 88 stagepianon ja iPad Pro:n hankintaan Lääketieteen lisensiaatti Tatu Kantonen

12 000 lihavuuden aivomekanismeja selvittävään väitöskirjatutkimukseen Filosofian tohtori Hanna Karhu

14 000

virtuaalitodellisuusvideoiden toteuttamiseen, joiden avulla tehdään kokemuksellisia matkoja laitoshoidossa oleville vanhuksille

Pentti Lylyn julkaisemattoman Otto Mannis -elämäkerran toimittamiseen

28 000 tutkimukseen ”Nukkuiko kansa, torkkuivatko virkamiehet? Suomen suuriruhtinaskunta 1809-1863” Kauppatieteiden maisteri Galina Kallio

28 000

väitöskirjatyön ”Luova ongelmanratkaisu ja prosessiluonteiset opetusmenetelmät – opettajan rooli ohjaajana” viimeistelyyn

24 000

8 000

Valtiotieteen tohtori Kristiina Kalleinen

12 000

Filosofian maisteri Kaisa Kantola

24 000 Esitys hyväksi elämäksi -projektin toteuttamiseen

Filosofian maisteri Merike Kesler

Musiikin maisteri Lauri Kilpiö

5 000 sävellyskonsertin järjestämiseen Helsingissä Tanssitaiteen maisteri Milla Koistinen ja työryhmä

9 000 One Next To Me -teoksen esityksiin Kuopiossa, Riihimäellä, Jyväskylässä ja Turussa Taiteen maisteri Maria-Elina Koivula

6 000

24 000

aikuisille suunnatun ”Vedenalainen” -nukketeatterisadun käsikirjoittamiseen ja nukenrakennuksen loppuunsaattamiseen

väitöskirjatyöhön ’’Luusovelluksissa käytettävät huokoiset ja biohajoavat komposiittirakenteet’’

10 000

Filosofian maisteri Crista Kaukinen

tutkimukseen ”Viljapolitiitikan toteutus ja vaikuttavuus Suomessa 1970-luvulta nykypäivään”

Diplomi-insinööri Sanna Karjalainen

Ekonomi Seppo Koivula

24 000

tutkimukseen ”Talouden uudet muodot ja muuttuva työ”

väitöskirjatyöhön ”Muistiedustukset ja unohtaminen visuaalisessa työmuistissa”

Sirkustaiteilija Jenni Kallo ja työryhmä

Teatteri-ilmaisun ohjaaja Juuso Kekkonen ja työryhmä

10 000

15 000

FEM-esityksen tuotantoon

ilmastonmuutosta, tieteellistä maailmankuvaa ja kriittisen ajattelun perusteita käsittelevän esityksen toteuttamiseen

Musiikin maisteri Laura Maria Kokko

12 000 kirjailija Volter Kilven elämäkerran laatimiseen

65

Kauppatieteiden maisteri Henna Kokkonen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Kuluttajien osallistuminen uusien tuotteiden kehittämiseen”

LIITE 1

Filosofian tohtori Niko Jokela

7 500


Oikeustieteen maisteri Ilja Kokkonen

Filosofian maisteri Rami Koskinen

12 000

24 000

väitöskirjatyöhän ”Islamilainen pankkitoiminta islamilaisen ja länsi­maisen oikeuskulttuurin kohtaamisena”

väitöskirjatyöhön ”Aktuaalisesta potentiaaliseen biologiaan: Miten synteettisen biologian rakentamat keinotekoiset organismit laajentavat ja muokkaavat käsitystämme elämästä”

Filosofian maisteri Mikko Konki

24 000 väitöskirjatyöhön ”Alzheimerin taudin epigenomiikka”

Filosofian maisteri Joel Kostensalo

24 000 Filosofian maisteri Saara-Maija Kontturi

väitöskirjatyöhön ”Rare beta decays and their shape factors”

24 000 väitöskirjatyöhön ”Lääkärikunta Suomen valtiollisen terveydenhoidon kehityksessä 1750-1850”

Filosofian maisteri Anna Krohn, musiikin tohtori Tuija Hakkila ja musiikin maisteri Eva Tigerstedt

10 000 Medianomi Anna Korhonen

6 000 lastenkirjan ”Papi -peloton pulu” kirjoittamiseen ja kuvittamiseen Teatteritaiteen lisensiaatti Riku Korhonen

6 000 monologinäytelmän kirjoittamiseen Diplomi-insinööri Aki Koskela

kamarimusiikkikonserttisarjan ”Klassikkoparatiisi live” järjestämiseen Teologian maisteri Petra Kuivala

24 000 väitöskirjatyön ”Inside the Temples Identity and Memory of the Catholic Church in Revolutionary Cuba, 1959-1986” loppuunsaattamiseen

5 000 väitöskirjatyöhön ”Evaluation of the impact of alternative carbonaceous raw materials on coke properties and behavior of the coke in BF simulating conditions” Filosofian maisteri Katja Koskenpato

24 000 väitöskirjatyöhön ”Luonnonvalinnan mekanismeja ilmastonmuutoksen seurauksena” Filosofian tohtori Tuuli-Marjaana Koski

66

tutkimukseen ”Practices of know­ledge creation and ­commercialization in long-term university-industry innovation collaboration” Filosofian tohtori Kaisa Kurikka

7 000 ”Kirjoista toisiin taiteisiin ­Adaptaatiotutkimuksen teoriaa ja käytäntöjä” -kirjan kirjoittamiseen Tekniikan lisensiaatti Matti Kurkela

5 000 väitöskirjatyöhön ­”Mittatarkkojen 3D-menetelmien kehittäminen muotoilu- ja taidealojen tutkimukseen ja käytäntöön” Teatteritaiteen maisteri Valto Kuuluvainen ja työryhmä

13 000 Unikuskit-nimisen lasten unia käsittelevän nukke- ja varjoteatterin keinoja hyödyntävän teatteriesityksen toteuttamiseen ­lapsiyleisöille Säveltäjä Jaakko Kuusisto

Taiteen maisteri Anu Kuivalainen

5 000 dokumenttielokuvan suomalaisesta avaruustutkimuksesta ja tähtitieteestä käsikirjoittamiseen ja kehittelytyöhön Arkkitehti Minna Kulojärvi

24 000 väitöskirjatyöhön ’’Arkkitehtuuri ja italialainen fasismi - Tuomitun aikakauden arkkitehtuurin arvottamisen ja suojelun problematiikka’’

28 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Geneettisen monimuotoisuuden ja tuholaiskestävyyden merkitys ahomansikan marja- ja rönsytuottoon sekä marjojen homekestävyyteen”

Tekniikan tohtori Leena Kunttu

14 000

Filosofian maisteri Suvi Kulomäki

24 000 väitöskirjatyöhön ”Uusia keinoja sisävesien elohopeaongelman ratkaisemiseksi – Metyylielohopean määritys- ja näytteenottomenetelmien kehittäminen”

LIITE 1

Musiikin opiskelija Onni Kunnola

5 000 viulun hankintaan

10 000 orkesterisovitusten tekemiseen Jean Sibeliuksen yksinlauluihin Filosofian maisteri Anna Kuutsa

24 000 väitöskirjatyöhön ”Avioliiton ja rakkauden kertomukset Maria Jotunin romaaneissa” Filosofian maisteri Maria Kuutti

6 000 lastenkirjan kirjoittamiseen Filosofian tohtori Leena Käyhkö

30 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Yrittäjyys ja yritteliäisyys tutkimuksen epistemologisena kohteena” Filosofian tohtori Johanna Laakkonen ja työryhmä

50 000 Suomen Kansallisbaletin historiaa käsittelevän tietokirjan kirjoitustyöhön


24 000 väitöskirjatyöhön ”Puutiaiset ja niiden kantamat patogeenit Suomessa” Tanssija Mari Laamanen

Varainhankinnan maisteri Heidi Kristiina Lehmuskumpu 24 000 väitöskirjatyöhön ”Strategic Fundraising – A Competitive Edge for Arts Organizations Multiple case studies of international opera and ballet organizations ”

6 000 Tahto-soolotanssiteoksen ­valmistamiseen yhdessä työryhmän kanssa Filosofian tohtori Anu Lahtinen ja filosofian tohtori Marja-Leena Hänninen

5 000

6 000 Operaatio Zuckerberg -romaanin kirjoittamiseen Filosofian maisteri Tuomo Lehtilä

24 000

Valtiotieteiden maisteri Veera Laine

10 000

väitöskirjatyöhön ”Muistihauista ja paikantavista peittokoodeista” Musiikin maisteri Aira Maria Lehtipuu

Filosofian tohtori Petri Laukka ja valtiotieteen lisensiaatti Ari Turunen

16 000

6 000 1970-luvulta lähtien teattereissa työskennelleiden pukusuunnittelijoiden haastattelujen tekemiseen taltioitaviksi Teatterimuseon arkistoon Doctoral Degree in Economics Kang Li

28 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Big Data Analysis, ­Artificial Intelligence Technologies and SMEs’ Credit Risk Assessment” Filosofian maisteri Laura Lindstedt

Taiteen maisteri Carita Lehtniemi

12 000 kaunokirjalliseen työskentelyyn

8 000 näkövammaisille lapsille suunnatun kirjan kuvittamiseen ja viimeistelyyn

5 000 väitöskirjatyöhön ”The role of microstructure in s ­ usceptibility of ultrahigh-strength steels to stress corrosion cracking”

väitöskirjatyöhön ”Suomen kaunein tie Tarvon moottoritie ja uuden kaupunkitilan rakentaminen 1956–1962 ”

taiteelliseen työskentelyyn

24 000

Diplomi-insinööri Renata Latypova

24 000

Taiteen maisteri Merja Levo Filosofian maisteri Jussi Lehmusvesi

Helsingin yliopiston historian ja lähialojen maisteri- ja väitöskirjaopiskelijoiden Villa Lante -seminaariin ”Rooman antiikin ja keskiajan perintö”

väitöskirjatyöhön ”Nationalism as an Argument in the Russian ­Contemporary History”

Filosofian maisteri Linda Leskinen

Farmasian tohtori Arto Lipponen

28 000

24 000

väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Uni ja muisti – miten eri aivoalueet keskustelevat unen aikana muistin vahvistamiseksi”

väitöskirjatyöhön ”Stokastiset inversio-ongelmat ilmakehätomografiassa”

Näyttelijä Katariina Lohiniva ja työryhmä

Diplomi-insinööri Jonatan Lehtonen

11 000 Filosofian tohtorit Sanna Lensu, Satu Pekkala ja Miriam Nokia

teatteri- ja tanssiesityksen ”Kun maa keinuu” valmistamiseen

tutkimukseen ja tietokirjaan ”Solvaamisen ja vihapuheen kulttuurihistoria Valheet, liioittelu ja muiden sanallinen haukkuminen ovat aina edeltäneet tekoja ja katastrofeja ”

12 000

Kuvataiteen kandidaatti Krista Launonen

Filosofian maisteri Juuso Leskinen

Filosofian maisteri Päivi Lukkarila

5 000

24 000

10 000

Salaisuuksien hymy -tietokirjan kirjoittamiseen

väitöskirjatyöhön ”Hiukkasfysiikan standardimallin laajennusten ja inflaatiomallien kosmologiset rajoitukset”

nuortenromaanin ”Musta vyö” ­kirjoittamiseen

Dipl Designer Gloria Lauterbach

12 000 väitöskirjatyöhön ”The Open Seam Large-Scale Metal Sculptures and the Form-Taking Processes between Sculptor and Material”

kokeelliseen tutkimukseen kumota perittyjä aineenvaihdunnan riskitekijöitä ja heikkoa juoksukykyä suolistomikrobeihin vaikuttamalla ja tekemällä ulosteensiirtoa

Musiikin opiskelija Charlotte Loukola

20 000 viulunsoiton opintoihin professori Ilya Kalerin johdolla The Cleveland Institute of Music -yliopistossa

67

Muusikko Anna Lumikivi

12 000 Petsamon ja Paatsjoen kolttasaamelaisen leu´dd-musiikkiperinteen elvyttämiseen ja uuden leu´dd-materiaalin sävellys- ja sanoitustyöhön

LIITE 1

Filosofian maisteri Maija Laaksonen


Klovnitaiteilija Sinikka Lumiluoto, teatteri-ilmaisunohjaaja Iika Hartikainen ja teatteri-ilmaisunohjaaja Johanna Kultala

13 000 Klovnit nykytaidehurmoksessa -hankkeeseen Taide- ja museokeskus Sinkassa Filosofian tohtori Riikka Länsisalmi ja työryhmä

4 000 yleistajuiseen artikkeli-/esseekokoelmaan kääntämisestä japanin kielestä suomeen ja suomen kielestä japaniin

Valtiotieteiden maisteri Jesse Matilainen

Diplomi-insinööri Antti Moilanen

4 000

24 000

sarjakuva-albumin Avaruuspakolainen käsikirjoittamiseen ja suunnitteluun

väitöskirjatyöhön ”Strongly coupled Bose-Einstein condensate in a plasmonic lattice”

Terveystieteiden maisteri Markus Mattila

24 000

12 000 väitöskirjatyöhön ”Ravinnon C-vitamiinin, nitraatin ja nitriitin saannin yhteys tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen Type 1 Diabetes Prediction and Prevention Study (DIPP)”

Filosofian maisteri Saara Moisio väitöskirjatyöhön ”The Dynamics of Value Creation in the Audience Experiences of Contemporary Dance: Body as a Basis of Inter­ action, Meanings and Values” Filosofian maisteri Tomi Moisio

12 000

Musiikin maisteri Eriikka Maalismaa ja musiikin maisteri Emil Holmström

Tekniikan tohtori Markku Maula väitöskirjatyöhön ”Erik Enrothin ja kauppatieteiden lisensiaattaide” ti Anna Lukkarinen 10 000 Taiteen tohtori Pekka Murto tutkimukseen ”Cross-border 16 000 equity crowdfunding: The roles of väitöskirjan jälkeiseen tutkimuknational distances, co-ethnicity, seen ”Design management in and attention” the maritime industry and other complex products and technology Huilisti Niamh McKenna industries”

9 000

20 000

Ristiveto-festivaalin järjestämiseen

musiikki-instrumentin hankintaan

Filosofian tohtori Olli Seppo Löytty ja kirjailija Annina Holmberg

8 000 Collianderin perintö -kirjan kirjoittamiseen

Doctor of Science Teemu Malmi, master of science David Derichs ja bachelor of science Natasha Sjöblom

35 000 tutkimukseen ”Cost accounting and cost management in secondary and tertiary healthcare” Filosofian maisteri Matias Mannerkoski

24 000

68

Diplomi-insinööri Karan Menon

24 000 väitöskirjatyöhön ”Value creation and business model development for Industrial Internet – An information and knowledge management perspective” Filosofian maisteri Zivile Meskauskaite

24 000

Musiikin tohtori Elina Mustonen, dosentti Eero Hämeenniemi ja teatteritaiteen maisteri Johanna Freundlich

10 000 ”Laura Maddalena” – näyttelevälle cembalistille kirjoitetun musiikki­ draaman valmistamiseen Psykologian maisteri Tiina Mäkelä

24 000 väitöskirjatyöhön ”Varhaislapsuuden yöheräilyn yhteys lapsen kokonaiskehitykseen, tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen, temperamenttiin sekä sosio-­ emotionaaliseen kehitykseen”

väitöskirjatyöhön ”The impact of supermassive black holes on massive galaxies”

väitöskirjatyöhön ”Koskettava kuva - koru ruumiillisena kuvamuotona Neitsyt Maria -korut 1900-1950-lukujen Suomessa ”

Diplomi-insinööri Lahja Martikainen

Oikeustieteen kandidaatti Tanja Mikkilä

5 000

24 000

väitöskirjatyöhön ”Biomimeettisestä materiaalitutkimuksesta sovelluksiin – sitkeitä nanokomposiitteja tulenestomateriaaleiksi ja 3D solunkasvatusalustoja yksilöllisiin lääkehoitoihin”

väitöskirjatyöhön ”Moderni päämiehen etu edunvalvonnassa taloudellinen etu vai moniarvoinen matriisi?”

24 000

Diplomi-insinööri Jopi Mikkonen

Kauppatieteiden tohtori Jukka Mäkinen

12 000 Kauppatieteiden tohtori Minna Martikainen LIITE 1

10 000 tutkimukseen ”Suomalaisten PK-yritysten rahoituksen saatavuus ja investoinnit kasvun tukena”

väitöskirjatyöhön ”Spektroskooppiset menetelmät suusyövän ja sen esiasteiden todentamisessa”

Taiteen maisteri Kasperi Mäki-Reinikka väitöskirjatyöhön ”Mixing Fields – alojenvälisen taiteen edellytykset ja toimintatavat”

28 000 tutkimukseen ”Liiketoiminnan ja politiikan välisten rajojen merkityksestä”


Kasvatustieteiden maisteri Perttu Männistö

Diplomi-insinööri Ossi Niemimäki

Musiikin kandidaatti Janne Oksanen

24 000

24 000

8 000

väitöskirjatyöhön ”Tasa-arvoinen demokratiakasvatus ja kriittisen ajattelun taidot”

väitöskirjatyöhön ”Symmetria­ ryhmät ja kvanttifysiikka”

pianonsoiton jatko-opintoihin Yhdysvalloissa

Filosofian maisteri Taha Nakabi

Filosofian maisteri Matti Niskanen

Musiikin maisteri Taavi Oramo ja työryhmä

24 000

24 000

7 000

väitöskirjatyöhön ”Modeling and optimization of electrical energy distribution in smart-grid using artificial neural networks and meta-heuristic algorithms”

väitöskirjatyöhön ”Ultraäänimittaukset ja epävarmuuksien mallintaminen huokoisten materaalien tutkimuksessa”

Tölöläbin ja Elifantreen yhteis­ albumin työstämiseen ja julkaisuun

Kauppatieteiden maisteri Heli Nissilä

8 000

4 000 taiteelliseen tutkimukseen Tapio Wirkkalan Saivaara-tunturille Lappiin suunnitteleman presidentti Urho Kekkoselle omistetun toteuttamatta jääneen muistomerkin parissa Musiikin maisteri Katri N ­ aukari ja teatteritaiteen kandidaatti Emil Uuttu

6 000 Merenranta-kuunnelman käsikirjoittamiseen

8 000 väitöskirjatyöhön ”Aurinkoenergia Pohjolassa: aikakäsitykset ja uuden tekniikan legitimoituminen nousevilla toimialoilla” Filosofian maisteri Petteri Nissinen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Taloudellisesti kestävät hinnoittelumekanismit joustavan ja vihreän sähkön kannalta tarkasteltuna” Muusikko Tuomas Norjanen

Master’s degree in Health Promotion in Nursing Science Maliheh Nekouei Marvi Langari

12 000 väitöskirjatyöhön ”Preventing Type 2 Diabetes among Immigrants in Finland: A Mixed Method Study”

15 000 Bachelor of Music in Contemporary Writing & Production -opintojen loppuunsaattamiseen Berklee College of Musicissa Bostonissa, Yhdysvalloissa Musiikin maisteri Juhani Nuorvala

5 000 Taiteen maisteri Laila Nevakivi-­Huovinen

6 000 lasten saturomaanin kirjoittamiseen Doctor of Science in ­Economics and Business Administration Huu Le Nguyen

14 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Value Creation and Social Responsibility through Strategic Alliances with firms in Renewable Energy Sectors” Luonnontieteiden kandidaatti Lauri Niemi

24 000 väitöskirjatyöhön ”Sähköheikon faasitransition tutkimus Standardimallin laajennuksissa”

merien roskaantumiseen kantaaottavan monitaiteellisen projektin ”MERI” työstämiseen ja toteuttamiseen Doctor of Philosophy Solomon Sunday Oyelere

28 000 tutkimukseen ”Implementing Learning Analytics in Smart Learning Environment for Programming Education” Valtiotieteiden maisteri Kaisu Paasio

24 000 väitöskirjatyöhön ”University in change - exploring the entrepreneurial university narratives” Valtiotieteiden maisteri Lea Pakkanen ja filosofian lisensiaatti Santeri Pakkanen

10 000 tietokirjaan inkerinsuomalaisista

oopperaesityksen valmisteluun Filosofian tohtori Maare Paloheimo Tanssitaiteen maisteri Iiro Näkki ja työryhmä 50 000 10 000 post doc -vaiheen jälkeiseen tutkimukseen ja tutkimusryhnykytanssiteoksen ”[ frames ]” valmistamiseen män ”Rajat ja liikkuvuus Itämeren alueella 1500-2000” perustamiseen Suomessa Filosofian maisteri Risto Ojajärvi 24 000 Diplomi-insinööri Toni Pasanen 5 000 väitöskirjatyöhön ”Epätasapaiväitöskirjatyöhön ”Defect enginoilmiöt suprajohde/ferromagneering in black silicon” neetti-hybridirakenteissa” Kauppatieteiden maisteri Ida Okkonen

Kasvatustieteen maisteri Jarkko Peltola

24 000

10 000

väitöskirjatyöhön ”Managers’ Ethical Dilemmas in the Context of Immigration”

suomenkielisen pianonviritysalan kirjan kirjoittamiseen

69

LIITE 1

Arkkitehti Márcia Nascimento ja arkkitehti Nuno Costa

Musiikin maisteri Suvi Oskala ja työryhmä


Filosofian maisteri Maija Peltola

24 000 väitöskirjatyön ”T2 diabeteksen omahoitoa edistävät ja estävät vuorovaikutuskokemukset lääkärien ja hoitajien kanssa” loppuunsaattamiseen Tutkimusprofessori Merja Penttilä ja työryhmä

335 000 Centre for Young Synbio Scientists -tutkimusyhteisön perustamiseen Kauppatieteiden maisteri Visa Penttilä

Filosofian tohtori Tiina Piilola

Master of Science Arafat Rahman

7 000

12 000

Kalevalan naishahmoja käsittelevään populaariin tietokirjaan

väitöskirjatyöhön ”Role of Service Provider in Transforming Lives for Well-being: A Transformative ­Service Research Perspective”

Musiikin opiskelija Riina Piirilä

5 000 alttoviulunsoiton opintoihin Norjassa sekä kansainvälisille mestarikursseille osallistumiseen

12 000 väitöskirjatyöhön ”Ruokahävikin huomioiminen osana kestävän ruokakasvatuksen pedagogiikkaa”

6 000

Filosofian maisteri Marju Prass

kotimaisen rikosfiktion historian kirjoittamiseen

tutkimukseen ”Kausaatio, modaliteetit ja vapaa tahto: teoria ja sovellukset” Filosofian maisteri Inari Pesonen ja työryhmä

10 000 kansainvälisen nykytanssiteoksen ”We Told You There Would Be No Certainty” tuottamiseen ja kiertueeseen sekä nykytanssityöpajatoimintaan teoksen yhteydessä alueellisesti

12 000

Filosofian maisteri Viivi Puoskari

väitöskirjatyöhön ”J. E. Sunila maalaisliittolaisena poliitikkona ja pääministerinä”

24 000 15 000

Sirkustaiteilija Kerttu Pussinen

tutkimus- ja opetusvierailuun Erasmus University Rotterdamiin

7 000 nykysirkusteos Particle # B:n ­viimeistelyyn

12 000

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Jiri Pyörälä

24 000

70

väitöskirjatyöhön ”Graphene production and application in fiber-based biomaterials for energy storage devices” Tietokirjailija Antti-Pekka Pietilä

10 000 LIITE 1

maatalouspolitiikan ja ruuantuotannon kehittymistä käsittelevään yleistajuiseen tietokirjaan ”Maa, talous ja rahat: Suomen ruokatuotannon kohtalon hetket”

Filosofian maisteri Paula Rauhala

10 000 Musiikin maisteri Laura Pyrrö

lapsille suunnatun sirkusesityksen ”Like a fish needs a bicycle” tekemiseen

10 000

Kauppatieteiden tohtori Elias Rantapuska

väitöskirjatyöhön ”Metsäpeuran lisääntymisajan tilankäyttö ja vaikutukset jälkeläisten selviytymiseen”

7 000

Master of Science Josphat Phiri

Filosofian maisteri Tuomas Rantala

komealupiinin leviämistä ja torjuntaa käsittelevään väitöskirjatyöhön

uuden ohjelmiston harjoittamiseen ja ideoimiseen sekä laulunopintojen syventämiseen ja koelaulumatkoihin

Sirkustaiteilija Saana Peura ja työryhmä

Suomentaja Risto M K Raitio

24 000

Filosofian tohtori Tuomas Pernu

30 000

28 000 väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimukseen ”Environmental sustainability in the logistics sector External and internal forces”

Kasvatustieteen maisteri Milja Pollari

12 000 väitöskirjatyöhön ”Yritysvastuun rakentuminen vuorovaikutuk­ sessa - kriittisiä näkökulmia vastuuseen ja viestintään”

Kauppatieteiden tohtori Pinja Raitasuo

väitöskirjatyöhön ”Puuaineen laadun arvioiminen laserkeilausaineistoista”

väitöskirjatyön ”A Critical Study on the Origins and Philosophical Credentials of Neue Marx Lektüre” loppuunsaattamiseen Filosofian maisteri Ilkka Rautiainen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Methods of predictive modeling for p ­ revention, rehabilitation and hypothesis generation in healthcare” Filosofian maisteri Tapio Riekki

Diplomi-insinööri Marianna Raappana

5 000 väitöskirjatyöhön ”Edistyneitä prosessointimenetelmiä III-V puolijohdeaurinkokennojen ja -­valoilmaisimien valmistamiseen” Musiikin kandidaatti Heidi Rahkonen

25 000 kontrabasson hankintaan

24 000 väitöskirjatyöhön ”Helium-3 - helium4 -seoksen jäähdytys helium-4 -kiteen adiabaattisella sulatuksella erittäin matalissa lämpötiloissa” Valtiotieteiden maisteri Emma Rimpiläinen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Displaced but not dispossessed: Forced ­migration from Donbas”


Liikuntatieteiden maisteri Jani Sarajärvi

12 000

8 000

12 000

teknologioiden ja tietojärjestelmien alasajopäätöksiä sekä niiden vaikutuksia järjestelmien loppukäyttäjiin sekä liiketoimintaprosesseihin käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen sekä väitöskirjatyön esseiden ja muiden tutkimusten julkaisuprosessiin

cembalon hankintaan

Musiikin maisteri Sirkku Rintamäki

3 000 kirkkomusiikin taiteelliseen tohtorintutkintoon kuuluvan opin- ja ­taidonnäytteen osion, monitaiteellisen ”Virsileikki” -konsertin suunnitteluun ja taiteelliseen toteutukseen Valtiotieteiden maisteri Jonna Roos, filosofian tohtori Airi Markkanen ja valtiotieteiden maisteri Percy Mashaire

10 000 teoksen kirjoittamiseen suomalais-afrikkalaisten parisuhteiden ja perheiden kokemuksista Filosofian maisteri Jutta Rosenberg

24 000 väitöskirjatyöhön ”Hashtag suomi – suomenkielisten käyttäjien aihetunnisteet Instagramin kuvateksteissä” Filosofian maisteri Daniel Rotko

24 000 väitöskirjatyöhön ”Mikro- ja nanomuovien vaikutus vesieliöihin erilaisissa vesityypeissä” Lääketieteen ja kirurgian tohtori Olli Ruuskanen ja lääketieteen tohtori Maarit Valtonen

40 000 tutkimukseen ”Respiratoriset virusinfektiot huippu-urheilijalla” Kauppatieteiden maisteri Nino Ruusunen

24 000 väitöskirjatyöhön ”The effects of Need-for-Touch (NFT)to haptic perception when evaluating products” Filosofian maisteri Minna Rytisalo

24 000 romaanin kirjoittamiseen

väitöskirjatyöhön ”Heading in High-Performance Soccer: From Yhteiskuntatieteiden maisteri Notational and ­Biomechanical Mikko Räkköläinen Analysis to Representative ­Training Design” 24 000 väitöskirjatyöhön ”Outsourced Foreign Policy: The Policy Impact Elokuvatuottaja Mete Sasioglu ja of Commercial Military Service taiteen maisteri Jussi Lehtomäki Providers” 10 000 dokumenttielokuvan käsikirjoittamiseen nuorista uransa alussa Diplomi-insinööri Ari Saastamoinen olevista vaikuttajista, maan muut12 000 tajista väitöskirjatyöhön ”Ultralujien suorakarkaistujen rakenneterästen Ylikersantti Eero Saunamäki päästömetallurgia” 5 000 Paetzold-bassonokkahuilujen Filosofian tohtori hankintaan Tapio Salminen 30 000 Tekniikan tohtori Minna Saunila Viron arkistoissa olevan Suomea 5 000 koskevan keskiaikaisen ­asiakirjaväitöskirjan jälkeiseen tutkimukja kirjeaineiston inventointi- ja seen ”Does innovation measureselvitystyöhön ment really matter for SME performance” Valtiotieteiden tohtori Hannu Salonen ja työryhmä Filosofian maisteri 5 000 Tanja Seppälä EMGT15 (European Meeting on 24 000 Game Theory) -kokouksen järjesväitöskirjatyöhön ”Elintarviketuotämiseen tannon sivutuotteet korkealaatuisen proteiinin lähteenä” Oikeustieteen kandidaatti Jon Salonen Tanssija Wilma Seppälä ja 12 000 sirkus­taiteen kandidaatti väitöskirjatyöhön ”Tutkimus sääOnni Toivonen tiöoikeudessa vaikuttavista kes5 000 keisistä periaatteista, periaatteijongleerausta ja tanssia yhdistäden funktiosta ja merkityksestä vän kokoillan teoksen toteuttasekä periaatteiden menetelmällimiseen sestä käytöstä” Kauppatieteiden tohtori Filosofian maisteri Aleksis Harri Seppänen Salusjärvi, nuortenpsykologi 10 000 Hanna Markkanen ja rap-artisti soveltavaan tutkimukseen ”YritysMikko Sarjanen ten yleisesti hyväksytty arvon15 000 määritystapa - parhaiden käytänlukutaitotyöpajojen järjestämitöjen kartoitus” seen rap-lyriikalla peruskoulun erityisopetuksen yhteydessä Musiikin maisteri Jussi Seppänen, musiikin maisteri Jerry Kirjallisuustieteen maisteri Jantunen ja musiikin maisteri Cristina Sandu Asko Heiskanen

5 000

6 000

romaanin ”Adakale” kirjoittamiseen

Trio Origon levytykseen

71

LIITE 1

Filosofian maisteri Virve Räisänen

Kauppatieteiden maisteri Tapani Rinta-Kahila


Valtiotieteen kandidaatti Pekka Seppänen

10 000 talouselämää ja yhteiskuntaa ­ruotivan romaanin kirjoittamiseen Master Mariia Shcherbii

24 000 väitöskirjatyöhön ”The role of U12-dependent ­spliceosome in cellular growth and ­differentiation” Kauppatieteen tohtori Henrik Sievers

14 000 väitöskirjan jälkeiseen ­tutkimukseen ja kirjan ­kirjoittamiseen Sonerasta

Kauppatieteiden maisteri Pirjo Suhonen ja M.Sc. in Cinematography Paola Suhonen

8 000 suomalaisen musiikin, muotoilun ja kuvataiteen festivaalin SuperWood suunitteluun ja toteutukseen Tokiossa

Musiikkipedagogi Fiona Tharmaratnam ja työryhmä

12 000 soitinsatukonserttien järjestämiseen Filosofian maisteri Henna Tiensuu

5 000 Kirjailija Ville Suhonen

12 000 Grand Tour -teoksen ja valokuvanäyttelyn toteuttamiseen Valtiotieteiden maisteri Henri Sundholm

6 000

väitöskirjatyöhön ”Vasemmisto­ liiton perustaminen vuonna 1990 ja siihen johtanut kehitys Viulisti Pia Siirala Suomen kansandemokraattisessa­ 27 000 ­liikkeessä vuosina 1984–1990” tohtorin tutkintoon ­”Kuulokulmia” - taiteelliseen työskentelyyn Filosofian maisteri ­Koillis-Siperian alkuperäiskansoNiko Suominen jen musiikin parissa 24 000 väitöskirjatyöhön ”Early Modern Kirjailija Helena Sinervo Drama and the Rhetoric of Theat10 000 re: The Stage Jew as a Rhetorical romaanin kirjoittamiseen Device in Public Debate” Valtiotieteiden maisteri Jonas Sjöblom

Kauppatieteiden maisteri Ulla Särkikangas

24 000

12 000

väitöskirjatyöhön ”Kuntalaisosallistumisen muodot 2010-luvulla: kansalaisaktivismi muuttaa kaupunkisuunnittelua”

väitöskirjatyöhön ”Sosiaali- ja terveyspalveluiden kulutus erityislasten perheiden arjessa - toiminnan ja ajankäytön näkökulma”

Doctor of Philosophy Oksana Skaldina

Musiikin opiskelija Richard Söderlund

28 000

10 000

väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Morphological and physiological biomarkers of ecotoxicological effects in economically important terrestrial insects”

opintoihin Berklee College of ­Musicissa pääaineena rummunsoitto

väitöskirjatyöhön ”Terästuotteiden laatumallinnus haastavissa mittausolosuhteissa” Yhteiskuntatieteiden maisteri Anna Tommola

4 000 romaanin viimeistelyyn Taiteen maisteri Riikka Townsend

12 000 väitöskirjatyöhön ”Sensorial dimensions of smart textiles – Designing at the interface of non-perceivable and perceivable design variables” Doctor of Philosophy Economics Gianluca Trotta

28 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Energy efficiency improvements and related energy security and climate benefits: the case of Finland” Muusikko Minna Tuhkala ja työryhmä

3 000

Musiikin maisteri Samuli Takkula

8 000 Filosofian maisteri Boris Sokolov

72

24 000

lauluopintoihin ulkomailla, koelauluihin ja taiteelliseen työskentelyyn

väitöskirjatyöhön ”Decoherence and information loss in relativistic open quantum systems”

Tanssitaiteen maisteri Virva Johanna Talonen ja työryhmä

10 000 Teatteri-ilmaisun ohjaaja Annastiina Storm

6 000 LIITE 1

romaanin valmiiksi kirjoittamiseen

kirjoittamista ja liikettä yhdistävän Ihona-nykytanssiteoksen valmistamiseen ja esittämiseen

konserttien Kuula-Leino & Suomen taiteen kultakausi järjestämiseen Terveystieteiden maisteri Pipsa Tuominen

12 000 väitöskirjatyöhön ”The effects of music-based activities on sedentary behavior and physical activity in 5-6-year-old children” Filosofian tohtori Hanna Tuomisto

50 000 viljellyn lihan ympäristövaikutusten tutkimukseen ja tutkimusryhmän perustamiseen Filosofian maisteri Minna Tuulas-Inkinen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Taiteilijatapetit Suomessa 1950-luvulla”


Master of Science Dandison Chukwu-Nna Ukpabi

Teatteritaiteen maisteri Kirsti Susanna Valve

24 000

15 000

väitöskirjatyöhön ”Exploring consumers’ motivations, e ­ ngagement and continuous participation in online brand communities: A perspective in tourism, travel and hospitality”

näytelmän ”Perhospenkki” kirjoittamiseen ja toteuttamiseen

28 000

World cafe -projektiin; maahanmuuttajamuusikoiden integroitumista suomalaiseen musiikkikentään tukevien iltamien järjestämiseen

Musiikkipedagogi Kaisamaija Uljas ja työryhmä

väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Populaarikirjallisuuden affektiivinen estetiikka”

12 000

Filosofian tohtori Tero Eljas Vanhanen

9 000 lapsille suunnatun nykytanssia ja live-barokkimusiikkia yhdistävän näyttämöteoksen ”Lintu nimeltä Agata” valmisteluun ja toteutukseen

Kasvatustieteen maisteri Jouni Veijalainen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Lasten itsesäätelytaidot päiväkodissa”

romaanin viimeistelyyn

10 000

Filosofian maisteri Enni Väisänen väitöskirjatyön ”Kuusen puuaineen biosynteesi: solukalvojen merkitys ja ligniinimonomeerien kalvokuljetus” loppuunsaattamiseen Diplomi-insinööri Alpo Välimaa

24 000

Kirjailija Suvi Vaarla

6 000

Filosofian maisteri Kukka-Maaria Vuorikoski ja muusikko Janina Lehto

Koreografi Favela Vera Ortiz ja työryhmä

väitöskirjatyöhön ”Piezoelectric resonators in the quantum limit”

10 000 Filosofian maisteri Anders Vacklin ja humanististen tieteiden kandidaatti Aki Parhamaa

tanssiteoksen Crossing Latitudes tuotantoon

20 000

7 000

Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiina Vertainen

tutkimukseen ”Effect of changes in the policy that concerns the Finnish taxi industry”

Sensored Reality -nuortenkirjasarjan toisen osan, Glitch-­ romaanin, kirjoittamiseen Musiikin maisteri Janne Valkeajoki

Filosofian tohtori Karin Väyrynen

8 000 ”Minnat”-yhteisöteatteriproduktion ohjaamiseen

Master of Science Jenny Wiklund

24 000 Filosofian maisteri Anna-Maria Virkkala

Säveltäjä Magnus Lindbergin harmonikkateosten kokonaislevytyksen toteuttamiseen ja taiteelliseen työskentelyyn

24 000

väitöskirjatyöhön ”Versatile design of nanocellulose platforms for RFID products”

väitöskirjatyöhön ”Hiilen kierto pohjoisilla alueilla: paikalliselta sirkumpolaariselle mittakaavalle”

Valtiotieteiden maisteri Juho Wilska

Tanssitaiteen tohtori Anita Valkeemäki

Musiikin tohtori Timo Virtanen, filosofian kandidaatti Jari Eskola ja musiikin maisteri Jani Kyllönen

9 000

24 000

väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Taiteellinen toiminta ja yrittäjyys – erillään yhdessä: Yrittäjyyskasvatus osaksi esittävien taiteiden korkeakouluopintoja” Kuvataiteen maisteri Heidi Valkola

6 000 lastenkirjan kirjoitukseen ja kuvitukseen

5 000 Musiikin maisteri Olga Witthauer

Erkki Melartinin jousikvartettojen kriittisen nuottiedition valmistamiseen

4 000

Ohjaaja Tommi Esko Virtanen

jatkotutkintokonsertin valmisteluun

5 000 säveltäjä Kassu Halosesta kertovan dokumenttielokuvan taustatutkimukseen ja koekuvausten tekemiseen

Kasvatustieteen maisteri Katja Vallinkoski

Filosofian maisteri Elina Vitikka

24 000

24 000

väitöskirjatyöhön ”Väkivaltainen radikalisoituminen ja ekstremismi suomalaisissa oppilaitoksissa”

väitöskirjatyöhön ”Asiantuntija­ äänen rakentuminen tietokirjallisuuden teksteissä”

Doctor of Science in ­Economics and Business Administration Man Yang

14 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”International entrepreneurship driven ecosystem: The role of disruptive technology and ­digitalization”

73

LIITE 1

14 000

väitöskirjatyöhön ”­Valkoisen Suomen ­kasvatusjärjestöjen lasten- ja nuortenlehdet ja ­valkoinen perintö 1938–1947”


LIITE 1

Master of Science Sara Yasar

KUNNIAPALKINTO

24 000 väitöskirjatyöhön ”The Impact of Bank Regulations, Supervision and Private Monitoring on Bank Liquidity Creation” Hallintotieteiden maisteri Marja Yli-Pärri

24 000 väitöskirjatyöhön ”Collective organizational identity design in meta-organizations”

Professori Rainer Mahlamäki

30 000

TUNNUSTUSPALKINNOT Toimittaja Laura Saarikoski

20 000 Pikku Papun Orkesteri

20 000 Diplomi-insinööri Maija Ylinen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Digitalisaation edistäminen julkisella sektorilla: Kokonaisarkkitehtuurin implementoinnista kohti toiminnan kokonaisvaltaista muutosta”

Varataan taideostoihin ja kuvataiteen erityiskohteisiin

450 000

Filosofian maisteri Jani Ylönen

Varataan Post Docs in Companies -hankkeeseen

24 000

200 000

väitöskirjatyöhön ”The ­Changing Landscapes of Human and Non-Human – Gene Technology, Feminist Posthumanism, and Ethics in Contemporary Science Fiction” Yhteiskuntatieteiden maisteri Matti Ylönen

Varataan Säätiöiden post doc –pooliin

350 000 Varataan myöhemmin määrättäviin tarkoituksiin 300 000

28 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Politiikan uudet välittäjät” Filosofian maisteri Klaus Zaerens

3 500 väitöskirjatyöhön ”Gaining the Profits of Cloud Computing in a Public Authority Environment” Master of music Irina Zahharenkova

12 000 portugalilaisen säveltäjä Carlos Seixaseksen pianosonaattien esittämiseen ja levyttämiseen

74

Valtiotieteiden maisteri Joanna Österblom

24 000 väitöskirjatyöhön ”An archive of the present”

Vuoden 2018 jako yhteensä

12 000 000 euroa

LIITE 1


LIITE 2

Kunniapalkinnot 1998 Pohjola Erkki, professori

2016 Nuolijärvi Pirkko, professori

1996 Berglund Paavo, kapellimestari Meri Veijo, kirjailija

2014 Ruokanen Tapani, päätoimittaja Emeritus 2013 Nieminen Risto, professori 2011 Häikiö Martti, professori 2010 Panula Jorma, akateemikko 2008 Raivio Kari, kansleri 2007 Nikula Riitta, professori Tamminen Tuula, professori 2005 Huovinen Eero, piispa Laine-Almi Doris, professori 2004 Louhos Meri, pianotaiteilija Siikala Anna-Leena, professori 2002 Frösén Jaakko, professori 2001 Kimanen Seppo, professori

1995 Jávorszky Béla, kirjailija Kaplinski Jaan, kirjailija 1993 Raittila Tapani, taidemaalari 1992 Kansanaho Erkki, piispa Peltola Leena, professori 1990 Välkki Anita, laulajatar 1989 Sinisalo Veikko, professori 1984 Äikää Tauno, professori 1982 Mikkilä Timo, professori 1981 Lindström Aune, professori 1978 Puntila Lauri A, professori 1977 Tawaststjerna Erik, professori

1974 Jutikkala Eino, professori Waris Klaus, kansleri 1972 Eronen Ella, taiteilija 1970 Koskimies Rafael, professori 1969 Haavio Martti, akateemikko 1966 Kuusisto Taneli, professori Pihkala Lauri, professori 1964 Kivimaa Arvi, professori 1963 Suviranta Bruno, kansleri Wegelius Edvard A, professori 1961 Hannikainen Tauno, kapellimestari Kojo Viljo, kirjailija 1955 Kallio Kalervo, kuvanveistäjä 1954 Ylinen Arvo, professori

75

1953 Heiskanen V A, professori Kallas Aino, kirjailija 1952 Laurila Erkki, professori

LIITE 2

2018 Mahlamäki Rainer, arkkitehti


LIITE 3

Tunnustuspalkinnot 2018 Saarikoski Laura, toimittaja Pikku Papun Orkesteri 2016 Hovi Seppo, musiikkineuvos Koskinen Henna ja Leppilahti Taina, tekstiilikonservaattorit

2001 Kunnas Mauri, kirjailija Ojala Riitta, taideompelija

2014 Mäkelä Jukka, taidemaalari Pokela Eeva-Leena, musiikkikasv. lehtori Kuusisto Olavi, vanhempi mestari

1999 Laaksonen Aune, museonjohtaja

2013 Meta4-kvartetti Träskelin Rauno, valokuvaaja

1993 Saarenheimo Eero, professori

2011 Löövi Kalle, kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Jumppanen Paavali, pianisti Juurinen Terhi, keraamikko 2010 Lumikero Kari, toimittaja

76

2002 Storgårds John, kapellimestari Kontek Anna, lavastaja ja pukusuunnittelija

1996 Petäistö Helena, toimittaja

1992 Rauman merenkulkuoppilaitos Tuulentuvan säätiö 1990 Nieminen Pertti, kirjailija Rinne Reino, kirjailija 1989 Hynninen Jorma, oopperalaulaja

1971 Kitunen Ella, maat. ja metsät. tohtori Suhonen Onni, viulutaiteilija Tanttu Erkki, taiteilija 1968 Niini Aarno, professori Vuorela Einari, kirjailija 1967 Jurkka Emmi, teatterinjohtaja Kari Kaarina, professori 1966 Bergroth Kersti, kirjailija Merenmaa Martti, kirjailija 1965 Rautawaara Aulikki, laulajatar Salmelainen Eino, professori Tuulio Tyyni, fil toht , h c 1964 Huttunen Jorma, oopperalaulaja Lyy Toivo, kirjailija 1962 Pälsi Sakari, kirjailija

2008 Kassandra ry Hoikkala Tuomas, toiminnanjohtaja Anttila Upi, seppä

1986 Silvennoinen Martti, ohjelmapäällikkö

1960 Suomen Meripelastusseura

2007 Liikanen Jaakko, lasinpuhaltajamestari

1982 Eklund Holger, merileksikografi Paavonen Eemeli, pianonvirittäjä

1959 Kalima Eino, professori Kivimies Yrjö, kirjailija

2006 Vastuunkantajat ry

1978 Sadeniemi Matti, professori

1958 Viljanen Lauri, kirjailija

2005 Huovila Erja, taidegrafiikan vedostaja

1977 Wendelin Martta, taidemaalari Turja Ilmari, professori

1956 Somersalmi Aili ja Urho

2004 Tyrvään Pyhän Olavin kirkon talkooväki

1973 Erämetsä Olavi, professori Karilas Yrjö, kouluneuvos

LIITE 3

1972 Koponen Erkki, professori Suomi Vilho, apulaisprofessori

1952 Pekkanen Toivo, kirjailija 1951 Väisälä Yrjö, professori


LIITE 4

Suuret kunniapalkinnot ja lahjoitukset 2017 Musiikkitalon säätiö

2006–2008 Suomen Merimieskirkko ry

1998 Suomen Partiolaiset ry

300 000

630 000

50 456

musiikkitalon urkujen rakentamiseen

Vuosaaren kansainvälisen ja ekumeenisen merimieskirkon perustamiseen

Nuorison itsenäiseen vastuun kantamiseen 
tähtäävään kasvatustyöhön

1 000 000 säätiöpääomakeräykseen, jolla tuetaan Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseon toimintaa 2014 Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiö

300 000 Taiteilijakodin peruskorjaukseen 2013 Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry

2006 Crisis Management Initiative ry

200 000 Arvokkaasta työstä käytännöllisten ja toteuttamiskelpoisten
ratkaisujen etsimisessä ja löytämisessä inhimillisen 
turvallisuuden vahvistamiseksi ihmiskunnassa 2002–2004 Suomen Merimieskirkko ry

840 940 Uuden pelastusristeilijän rakentamiseen (PR Jenny Wihuri) 1996 Kerhokeskus - koulutyön tuki ry

50 456 Kerhokeskus - koulutyön tuki ry

700 000 Lontoon merimieskirkon peruskorjaukseen

1992 Maanpuolustuksen Tuki ry

336 376

1 500 000 Lahjoitus toteutetaan kolmessa viidensadan-
tuhannen euron erässä apurahajaoissa 9. 10. 2013, 9. 10. 2014 ja 9. 10. 2015

1997 Suomen Meripelastusseura ry

2003 Lapin yliopisto

Vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen

300 000

2006–2008 Suomen Meripelastusseura ry

Lahjoitusprofessuuriin, jonka opetus- 1987 Suomen Väestönsuojelujärjesalana on pohjoinen 
taide sekä nykytö ry taide Wihurin rahaston kokoelman 336 376 pohjalta Kansalaisten tiedon ja taidon lisäämiseksi 
suurtuhoilta suojautumi2002 sessa Helsingin seurakuntayhtymä ry Huoneistolahjoitus käytettäväksi 1985 Kannelmäen seurakunnan
diakoniapainotteiseen toimintaan, ensisijaisesti Suomen Sotaveteraanit ry 168 188 lapsiperhe-,
lapsi- ja nuorisotyöhön Sotaveteraanien hoito- ja asumisolojen 
kehittämiseen Kuusikodissa 2000 Kadettikunta ry 1975 168 188 Sotainvalidien veljesliitto ry Sotaveteraanien perinnön siirtämi168 188 sestä 
Suomen nuorisolle Lahjoitus keräykseen ”Sairaala Sotavammaisille” 1999 Suomen Pelastusarmeija

470 000

336 376

Keskuksen p ­ erustamiseen Bågaskärin entiselle merivartioasemalle

Pitkäaikaisesta ja merkittävästä työstä suomalaisen
yhteiskunnan hyväksi

2010 Terhokoti

100 000 Uraauurtavasta potilaan ihmisarvoon, itsemääräämisoikeuteen ja inhimilliseen hoitoon perustuvasta saattohoitotyöstä 2009 Luonto-Liitto ry

100 000 Pitkäaikaisesta ja arvokkaasta työstä lasten ja nuorten 
omaehtoisen ympäristötoiminnan edistämiseksi

77

LIITE 4

2016 Kansallisgalleria


LIITE 5

Wihuristit Villa Lantessa 1965–2018 Vuosittain jaettava Wihurin stipendi mahdollistaa yhdelle Suomen Rooman-instituutin keskeisten tutkimusalueiden tohtorikoulutettavalle asumistilat vuodeksi instituutin tiloissa Villa Lantessa, Roomassa.

2018–2019 Anni Hella TY kulttuurihistoria jatko-opiskelija

2012–2013 Riikka Ala-Risku HY italialainen filologia, jatko-opiskelija

2005–2006 Jesse Keskiaho HY historia, FT, SA tutkijatohtori

2017–2018 Urpo Kantola HY klassillinen filologia, jatko-opiskelija

2011–2012 Timo Korkiakangas HY klassillinen filologia, jatkoopiskelija

2004–2005 Samu Niskanen HY historia, FT, HY yliopistonlehtori

2017–2018 Pia Mustonen TY historia, jatko-opiskelija

2010–2011 Heini Ynnilä Oxford University archaeology, DPhil Oxford University

2003–2004 Teemu Immonen HY historia, FT

2015–2016 Laura Aho HY klassillinen filologia, jatkoopiskelija

2009–2010 Laura Nissin HY klassillinen filologia, jatko-opiskelija, apulaisasiamies 2015–2017

2014–2015 Marko Halonen HY historia, jatko-opiskelija

78

2008–2009 Miikka Tamminen TaY historia, FT

LIITE 5

2013–2014 Miikka Kuha JyY romaaninen filologia, jatko-opiskelija

2007–2008 Milla Bergström HY teologia, TT

2013–2014 Tommi Lankila Princeton University history, jatko-opiskelija

2006–2007 Ulla Di Mariano ent. Laitakari TY filologia, sairaanhoidon opiskelija

2002–2003 Meri Vuohu TaY historia, tuotantoassistentti Keskiaikaiset markkinat 2001–2002 Janne Pölönen OY historia, FL, Tieteellisten Seurain Valtuuskunta suunnittelija, jatko-opiskelija Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 2000–2001 Ria Berg HY klassillinen arkeologia, FT, dosentti, assistentti 2001–2005, lehtori 2012–2016


Villa Lante hankittiin Suomen valtiolle 1950-luvulla Amos Andersonin 5 miljoonan markan lahjoituksella. Rakel ja Antti Wihuri päättivät Rooman vierailunsa jälkeen, että Wihurin rahasto lahjoittaa vastaavat 5 miljoonaa markkaa rakennuksen peruskorjaukseen. Rahasto on vuosien varrella tukenut instituutin erilaisia tutkimushankkeita ja hankintoja.

79


LIITE 5

1999–2000 Ulla Lehtonen HY teologia, Tikkurilan lukio lehtori 1998–1999 Eeva-Maria Viitanen HY arkeologia, FT, asiamies 2012–2017 1997–1998 Ulla Rajala TY arkeologia, DPhil Cambridge University, OY dosentti 1996–1997 Pauli Sivonen HY historia, FT, museonjohtaja 1995–1996 Janne Ikäheimo OY arkeologia, FT, OY yliopistolehtori 1994–1995 Heikki Saros HY taidehistoria, Lahden ammattikorkeakoulu lehtori 1993–1994 Maija Tuomikoski HY historia 1992–1993 Kaj Sandberg ÅA historia, FD, assistentti 1995– 1998, johtaja 2006–2009 1991 Sari Mattero HY klassillinen filologia, kirjastonjohtaja

80

1990 Pasi Ojala TaY historia 1989 Anneli Luhtala HY klassillinen filologia, FT, HY latinan yliopistonlehtori 1988 Timo Sironen HY klassillinen filologia, FT, OY yliopistonlehtori 1986, 1987 Agneta Ahlqvist HY historia, FT, dosentti 1986 Heikki Mikkeli HY historia, FT, HY professori 1984, 1985 Anja-Inkeri Lehtinen HY historia, FL 1982, 1983 Lena Talvio HY klassillinen filologia, FL, suomentaja, ranskan ja italian kielen opettaja 1980, 1981 Jarmo Pankamaa HY historia 1979 Juhani Sarsila JyY klassillinen filologia, FT, TaY yliopistonlehtori 1978, 1979 Aino Katermaa TaY historia, FT, TaY lehtori

1976, 1980 Eero Jarva OY historia, FT, OY yliopistonlehtori emeritus, assistentti 1980–1983 1975, 1977 Maija Väisänen HY historia, FT, dosentti emerita, asiamies 1983–1984 1973, 1974 Anne Helttula HY klassillinen filologia, FT, JyY lehtori emerita, johtaja 1971 Eeva Ruoff-Väänänen HY historia, FT, Aalto-yliopiston dosentti 1969,1970 Paavo Castrén HY klassillinen filologia, FT, HY professori emeritus 1967, 1968, 1972 Eva Margareta Steinby HY klassillinen arkeologia, FT, Oxford University professori emerita, assistentti 1973–1977, johtaja 1979–1982, 1992–1994 1966 Heikki Solin HY klassillinen filologia, FT, HY professori emeritus, johtaja 1976–1979 1965 Unto Paananen HY historia, FT, OY lehtori, johtaja 1985–1989, 
professorin arvonimi 2000

LIITE 5


LIITE 6

Vierailevat kutsutaiteilijat Lapin yliopistossa

2017 Hannele Kylänpää, kuvanveistäjä Pertti Kekarainen, kuvataiteilija 2016 Teemu Saukkonen, kuvataiteilija Pirjetta Brander, kuvataiteilija 2015 Nurminen Matti, kuvanveistäjä Räisänen Janne, kuvataiteilija 2014 Kanervo Marja, kuvataiteilija Piilola Tamara, kuvataiteilija 2013 Weckman Jan Kenneth, kuvataiteilija Pirilä Marja, valokuvataiteilija 2012 Korkeila Jukka, kuvataiteilija Vaara Roi, performanssitaiteilija 2011 Schroderus Kimmo, kuvanveistäjä

2010 Wuorila-Stenberg Henry, taidemaalari Tompuri Anne, taidemaalari 2009 Tuominen Anu, kuvataiteilija Ojala Antti, taidemaalari 2008 Retulainen Anna, taidemaalari Wilkman Sofia, taidemaalari 2007 Sirén Päivi, taidemaalari Väätti Ilkka, taidemaalari 2006 Marila Heikki, taidemaalari Arminen Tuija, kuvataiteilija 2005 Suntio Heimo, kuvataiteilija Pitkänen-Walter Tarja, kuvataiteilija 2004 Osipow Paul, taidemaalari Määttänen Lotta, taidemaalari 2003 Päiväläinen Riitta, valokuvataiteilija Hulkko Irmeli, kuvataiteilija

2002 Vesterinen Pekka, taidemaalari Siukonen Jyrki, kuvataiteilija 2001 Rankka Lauri, taidegraafikko Lehtinen Jukka, kuvanveistäjä 2000 Heikinaho Minna, kuvataiteilija Niva Jussi, kuvataiteilija 1999 Hiltunen Heli, kuvataiteilija Karjula Pasi, kuvataiteilija 1998 Karjalainen Juho, taidegraafikko Laitinen Kari, taidegraafikko 1997 Hakuri Markku, kuvanveistäjä 1996 Niemelä Jaakko, taidegraafikko Keränen Markku, taidemaalari

81

1995 Heikkilä Jussi, kuvanveistäjä LIITE 6

2018 Kristiina Uusitalo, kuvataiteilija Matti Peltokangas, kuvanveistäjä


LIITE 7

Temppelikadun taiteilija-ateljeen stipendiaatit 2018–2019 Mia Hamari, kuvataiteilija, Simo 2016–2017 Janne Nabb, kuvataitelija, Övermark 2014–2015 Antti Laitinen, kuvataiteilija, Raahe 2012–2013 Jaakko Rönkkö, kuvataiteilija, Kuopio 2010–2011 Saara Ekström, taidemaalari, Turku 1.9.–31.12.2009 Anne Tompuri, taidemaalari, Lappeenranta 1.1.–31.8.2009 Kari Cavén, kuvanveistäjä, Vantaa 2008 Reijo Hukkanen, taidemaalari, Oulu Sinikka Tuominen, taidemaalari, Oulu

82

LIITE 7

Temppelikatu 1 A:n taitelija-ateljee on Jenny ja Antti Wihurin rahaston omistama ateljee- ja työskentelytila Helsingin Töölössä, jota voi hakea suomalaiset kuvataiteilijat. Säätiö hankki, peruskorjasi ja varusti ateljeen vuonna 2007 tarjotakseen suomalaisille kuvataiteilijoille mahdollisuuden työskennellä Helsingissä.

Tila oli palvellut suomalaisen kuvataiteilijoiden työskentelytilana jo ennen kuin ateljee siirtyi rahaston omistukseen. Vuosien 1915–2005 aikana ateljeessa olivat työskennelleet Mikko Oinonen, Verner Thomé, Aimo Kanerva, Carolus Enckell ja Matti Kujasalo.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.