Jenny ja Antti Wihurin rahaston vuosikertomus 2017

Page 1Vuosikertomus 2017


JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO KALLIOLINNANTIE 4, 00140 HELSINKI WWW.WIHURINRAHASTO.FI 09 454 2400

KANNEN KUVA: EMMA SARPANIEMI GRAAFINEN SUUNNITTELU: DOUBLE HAPPINESS TOIMITUS: EMILIA MÄENMAA PAINO: GRANO

© JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO ALL PHOTOS ARE COPYRIGHTED TO THEIR RESPECTIVE RIGHTFUL OWNERS

VALOKUVAT: EMMA SARPANIEMI S. 6, 9, 13 (ATELJEE), 26, 29, 30, 40, 46, 48, 52, 81, 82 JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTON KUVA-ARKISTOT S. 10, 11, 12, 13 VILLA LANTEN KUVAPANKKI S. 12 ARTO LIITI S. 13 (KORUNDI) KIMMO MÄNTYLÄ S. 13 (TANSSIJA) ANTTI HÄMÄLÄINEN (PATRICIA SEPPÄLÄN SÄÄTIÖ) S. 19 IPTI S. 21 JAAKKO KAHILANIEMI S. 23, 24, 29 (ALITALO) TUVA BJÖRK S. 37, 39, 50 MIKKO RIKALA S. 48 MARJAANA MITIKKA S. 77 (VILLA LANTE)


Sisällysluettelo 6

Säätiön asiamieheltä

8

Hallituksen puheenjohtajalta

10

Jenny ja Antti Wihurin rahaston historia

14

12 miljoonaa euroa tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloille

A P U R A H AT 18

Juhlavuoden erityisapurahat

20

Apurahatarina: Thania Paffenholz & IPTI

22

Apurahatarina: Liisa Kauppila

O M A TO I M I N TA 28

Wihurin tutkimuslaitos Tutkimuksen painopistealueet Resurssit, tutkimusyhteistyöt ja tulokset Tutkimuslaitoksen vuosi 2017

32

Kuvataidetoiminta Kokoelma Paikka pohjoisessa – vierailevat taiteilijat Lapissa Wihuri-päivä Yhtä juhlaa! -näyttely Taideahjoitukset Temppelikadun taitelija-ateljee Kokoelman takana: Liisa Lindgren ja Pekka Kauhanen

LIITTEET 54

Liite 1 Myönnetyt apurahat 2017

73

Liite 2 Kunniapalkinnot

74

Liite 3 Tunnustuspalkinnot

75

Liite 4 Suuret kunniapalkinnot ja lahjoitukset

76

Liite 5 Wihuristit Villa Lantessa

79

Liite 6 Vierailevat kutsutaiteilijat Lapin yliopistossa

80

Liite 7 Temppelikadun taiteilija-ateljeen stipendiaatit

TA LO U S J A H A L L I N TO 42

Talous ja sijoitukset Katsaus vuoteen 2017 Sijoitusten tuotto Kiinteistöt Omaisuuslajijakauma Tilikauden ylijäämä Näkymät vuodelle 2018 Tuloslaskelma ja tase

46

Hallinto

50

Viestintä

51

Apurahaprosessi


6


S Ä ÄT I Ö N A S I A M I E H E LTÄ

Kaikki se mitä emme tiedä Vuosi 2017 oli 100-vuotiaan Suomen ja

75-vuotiaan Jenny ja Antti Wihurin rahaston juhlavuosi. Juhlavuonna uskoimme tulevaisuuteen tukemalla 435 yksityishenkilön, työryhmän tai yhteisön työtä rahaston historian suurimman summan, 12 miljoonan euron, edestä. Ylläpidimme edelleen omia toimintoja lääketieteen ja kuvataiteen aloilla. Juhlimme apurahansaajiamme 9.10.2017 Finlandia-talossa, missä Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto palkitsi Sibelius-palkinnolla säveltäjä Unsuk Chinin ja kansainvälisellä palkinnolla akateemikko Markku Kulmalan.

Pysyvien toimintamuotojen lisäksi kokeilim-

me jotain uutta 21 säätiön voimin yhteisellä Vuosisadan rakentajat -haastekilpailulla, jossa etsittiin suomalaiselle nuorisolle parempaa vuosisataa. Säätiöiden yhdessä jakama palkintosumma oli yli 2,4 miljoonaa euroa. Rahaston 600 000 euron tuki jakautui kilpailun voittajan, nuorten rohkeiden tekojen pankkia keräävän Gutsy Go:n, nuorten sosiaalisen median turvaa rakentavan Someturvan ja rodullistettujen tyttöjen kirjoituskoulua perustavan RT Litin välillä. Hanke oli osa laajempaa säätiömaailmassa käytävää keskustelua siitä, kuinka isoja kokonaisuuksia tuetaan, kuinka isoja yksittäisiä apurahoja kukin säätiö jakaa ja kuinka paljon yhteistyötä teemme toistemme kanssa. Haastekilpailu ja olemassa olevat yhteistyöhankkeet kuten Post Doc- ja Post Docs in Companies -poolit ovat osoitus säätiöiden jatkuvasti kehittyvän yhteistyön voimasta. Sinänsä yhteistyöhankkeiden koko ei ole itseisarvo vaan niiden selkeä ja joustava organisointi, joilla voidaan saavuttaa lisäarvoa olemassa olevien hakumahdollisuuksien rinnalle. Rahasto myönsi lisäksi kolme muuta juhlavuoden erityisapurahaa. Helsingin Musiikkitalon suureen urkuhankkeeseen myönnettiin osarahoitus. Uutena työmuotona aloitettiin Wihurin rahaston kuvataiteen alueellinen kummitoiminta, ensimmäisinä kohteina Joensuun ja Rauman taidemuseot. Vuoden 2015 Wihurin kansainvälisen palkinnon saaja rauhantutkija

Thania Paffenholz sai puolestaan apurahan tutkimushankkeseen, jonka tavoitteena on selvittää nopeasti lisääntyvien rauhanvälitysverkostojen merkitystä.

Juhlavuosi teki erityisapurahojen jakami-

sen luontevaksi, mutta ne ovat myös osoitus rahaston toiminnan ketteryydestä. Uusien avausten ohella on myös tärkeää luoda ja ylläpitää edellytyksiä pitkäjänteiselle laadukkaalle tutkimukselle. Työskentelyrauha vapauttaa henkisiä resursseja huippulaatuiselle substanssille. Esimerkkinä tästä on Wihurin tutkimuslaitos, jolla 73 toimintavuotensa aikana on ollut yksityisenä toimijana ratkaiseva merkitys suomalaisen sydän- ja verisuonitautien perustutkimuksen kehityksessä. Toisena esimerkkinä voidaan mainita kuusikymmentä vuotta täyttänyt matalien lämpötilojen ja kiinteän olomuodon fysiikkaa tutkiva Turun yliopiston Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio. Juhlavuodet ovat hyviä hetkiä katsoa ympärilleen ja tunnistaa niitä kehityssuuntia, jotka ovat olleet vaikuttamassa nykyisyyteen. Wihurin rahaston ikäiseen säätiöön tiivistyy vuosikymmenien kokemusta ja hiljaista tietoa. Aika ja kokemus suhteuttavat asiat toisiinsa ja yksittäiset tapahtumat asettuvat osaksi suurempia kokonaisuuksia. Tässä maailmanajassa ”näin meillä on aina tehty” ei enää riitä perusteluksi – ja hyvä niin. Joitain perusteita täytyykin välillä järisyttää. Oman toiminnan kriittinen tarkastelu on kokemukseen yhdistettynä vahva yhdistelmä. Me emme voi tietää kaikkea, mutta voimme rakentaa kanavat ja verkostot kuullaksemme ne keskustelut, jotka eivät omassa välittömässä vaikutuspiirissämme tule esille. Siksi kaikille avoimessa Vuosisadan rakentajat -haastekilpailussakin osallistujien annettiin määritellä ongelmat ja luoda ratkaisut, joilla tarttua niihin. Kaikista kutkuttavinta on joka vuosi apurahahaun aikaan huomata: on niin paljon kaikkea uutta ja kiehtovaa, mistä emme tiedä vielä mitään. Arto Mäenmaa

7


H A L L I T U K S E N P U H E E N J O H TA J A LTA

Wihurin hengessä uudistuen Mesenaattipariskunnan perustamassa sää-

tiössä toimiminen on perustajien aikanaan laatiman säädekirjan tulkitsemista ja siten kulloisenkin ajan tarpeisiin vastaamista. Jenny ja Antti Wihurin rahaston toiminnan arvomaailmassa korostuvat isänmaallisuus, moniarvoisuus, suvaitsevaisuus sekä tieteen ja taiteen kunnioittaminen. Näistä arvoista rakentuu niin sanottu ”Wihurin henki”. Jenny ja Antti Wihurin rahasto säädekirjansa mukaisesti edistää sekä tukee henkistä ja taloudellista suomalaista viljelystä, avustaa maamme jälleenrakennustyötä sen eri muodoissa sekä lujittaa maamme isänmaallista maanpuolustustahtoa. Säädekirjan sisältöön ovat vaikuttaneet epäilemättä niin aika, perustajien tausta kuin arvotkin. Suomen itsenäistymisen alkuajan suuret myllerrykset heijastuvat selvästi jälleenrakennustyön ja maanpuolustustahdon edistämishaluun. Säätiön perustamisen taustalla ollut halu uskoa ahkeriin ja eteenpäin katsoviin nuoriin kykyihin heijastelee perustajien yrittäjätaustaa. Sodankin keskellä Wihurit ovat nähneet korkealaatuisen tieteen ja taiteen olennaisina osina hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

Maailma säätiön ympärillä muuttuu ja sää-

8

dekirjan sisältö on 75 vuoden kuluessa saanut uusia sävyjä ja ulottuvuuksia. Ongelmat, joiden ratkaisemista edistämään Wihurin rahaston kaltaiset säätiöt on perustettu, ovat joiltain osin jo ratkenneet ja yhteiskunnan tarpeet siten muuttuneet. Rahaston perustamisen aikaan suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä olivat evakoiden asuttaminen ja kaupungistuminen sekä siirtyminen agraariyhteiskunnasta teolliseen yhteiskuntaan. Nyt ratkaistavina kysymyksinä ovat muun muassa nuorison syrjäytyminen, yhteiskunnan eriarvoistuminen, ilmastonmuutoksen hallinta, populismin uhkakuvat ja terrorismi. Myös ihmiset säätiön sisällä ja ympärillä vaihtuvat. Siitä huolimatta säätiö on vakaa instituutio, joka ei ole koskaan yksittäisistä jäsenistään riippuvainen. Ihmistä on kuitenkin mahdotonta häivyttää tämänkään säädekirjalla ohjatun vahvan instituution kontekstissa.

Olemme, kuten kymmenet edelliset hallitukset, tulkinneet tarkoitusta parhaamme mukaan. Näin ollen kannustamme ajatteluun, jossa eri tieteenalat ja taide kohtaavat luoden uusia näkökulmia. Uskomme, että tieteellisen, kaupallisen ja teknologisen tutkimuksen tukemisessa osaaminen, tieteellinen syvyys ja relevanssi käyvät käsi kädessä. Talouden näkökulmasta korostuvat elinkeinoelämä ja erityisesti yrittäjyys. Säätiö rahoittaa myös kansainvälisiä hankkeita, jotka rikastuttavat suomalaisen yhteiskunnan osaamispohjaa tai edesauttavat suomalaisen tieteen ja taiteen kansainvälistä näkyvyyttä. Suomi on osa globaalia yhteisöä ja isänmaallisuus ei tarkoita nationalistista ajattelua. Kunnioitamme erilaisuutta ja tasa-arvoa niin kulttuurisessa kuin uskonnollisessakin mielessä. Maanpuolustustahto korostaa isänmaallisuutta torjuen määrätietoisesti nationalismin ja rasismin. Perinteisten maanpuolustuksellisten näkökulmien ohella korostuvat nykyisin yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen kriisitilanteissa, hybridisodankäynti ja kyberturvallisuus.

Yleishyödylliset säätiöt rahoittavat tiedettä

ja taidetta lähes 500 miljoonalla eurolla vuosittain, joten niiden asema yhteiskunnassa on kiistatta tärkeä. Usein säätiöiden rooli on ollut keskeinen merkittävien hankkeiden käynnistämisessä. Rajanveto julkisen ja kolmannen sektorin rooleista yhteiskunnallisina toimijoina on jossain määrin turhaa. Toki on selvää, etteivät säätiöt voi eivätkä edes saa ottaa niitä rooleja, jotka julkiselle sektorille kuuluvat. Yhdessä toimien voimme kuitenkin rakentaa parempaa tulevaisuutta. Akateemikko V.A. Koskenniemi tiivisti yhden säätiön tarkoituksista vuonna 1953 ilmestyneessä Antti Wihurin juhlakirjassa ”Mies ja meri”: ”Parhaassa tapauksessa on rahasto voinut kannatuksellaan pelastaa tutkimustyölle nuoria kykyjä, joita taloudellinen pakko on ollut houkuttelemassa uskottomuuteen tiedettä kohtaan.” Erkki KM Leppävuori


9


H I S TO R I A

Jenny ja Antti Wihurin rahasto Jenny ja Antti Wihurin rahasto syntyi 75 vuotta sitten perustajiensa halusta antaa takaisin yhteiskunnalle, joka oli mahdollistanut heidän menestyksensä. Heidän ahkeruudestaan, säästäväisyydestään ja kauaskatseisuudestaan syntynyt säätiö tukee ja vaalii yhteiskuntamme taloudellista ja kulttuurista perintöä.

10

Merenkulkuneuvos Antti Wihurin ja rouva Jenny Wihurin vuonna 1942 perustaman Jenny ja Antti Wihurin rahaston tarkoituksena on edistää ja tukea suomalaista henkistä ja taloudellista viljelyä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja sekä muutenkin taloudellisesti tukemalla sellaista toimintaa, joka edistää suomalaisen henkisen ja taloudellisen viljelyn menestymistä. Seitsemänkymmenenviiden toimintavuotensa aikana Jenny ja Antti Wihurin rahasto on työskennellyt laaja-alaisesti yhteisen hyvän vuoksi tukemalla suomalaista niin suurien rakenteiden kuin ruohonjuuritasonkin tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan eri muotoja. Sydän- ja verisuonitautien perustutkimukseen keskittyvä Wihurin tutkimuslaitos ja Rovaniemen taidemuseoon lahjoitettu kuvataidekokoelma ovat Jenny ja Antti Wihurin rahaston pitkäikäisimpiä ja edelleen toiminnassa olevia hankkeita. Rahaston tarkoituksen määrittely, ’’henkisen ja taloudellisen suomalaisen viljelyn edistämiseen’’, on ytimekäs mutta merkitykseltään hyvinkin laaja. Tämä on mahdollistanut apurahojen jakamisen kokeellisista taideperformansseista aina perinteikkäille instituutioille asti. Edellä mainittujen väliin sekä rahaston pitkään historiaan mahtuu tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan koko kirjo. Laaja-alainen kulttuuri- ja tiedesäätiö on jakanut vuosien varrella palkintoja ja apurahoja kaikkiaan 297 miljoonaa euroa vuoden 2017 rahassa.

1883

1883 Antti Wihuri syntyy 9. lokakuuta Kustavin saaristopitäjässä Nuoruusvuotensa Antti Wihuri (1883– 1962) työskentelee merellä, hankkii merikapteenin tutkinnon 25-vuotiaana ja aloittaa liiketoimintansa perustamalla oman varustamoyhtiön. Wihuri menestyy, vaurastuu ja laajentaa liiketoimiaan. Hänen mottonsa kuuluu: ”Tee työtä ja säästä, sitten uskalla yrittää!” 1920 Antti Wihuri ja Jenny Mäkelä menevät naimisiin Raahen talouskaupan perustaja Jenny Mäkelä (1884–1943) ja Antti Wihuri avioituvat.


H I S TO R I A

1939

1944

1920 1942

1939 Ensimmäiset yleishyödylliset lahjoitukset Wihurin perheen ensimmäiset merkit yleishyödyllisestä tahdosta tulevat esiin, kun Antti Wihuri lahjoittaa yhteensä 20 miljoonaa euroa maanpuolustuksellisiin tarkoituksiin. 1942 Jenny ja Antti Wihurin rahasto perustetaan Toukokuun 2. päivänä 1942 Antti ja Jenny Wihuri allekirjoittavat kodissaan Kulosaaressa säädekirjan, jolla he perustavat yleisen kulttuuri- ja tiede säätiön, Jenny ja Antti Wihurin rahaston ja astuvat näin suurten suomalaisten lahjoittajien joukkoon.

Yleishyödyllisen säätiön säännöt vahvistetaan oikeusministeriössä 6. päivänä toukokuuta 1942. Jenny Wihurilla on suuri rooli rahaston perustamis-, aloittamis- ja kehittämisvaiheessa. Hän kuolee vain vuotta myöhemmin säätiön perustamisen jälkeen. 1944 Tutkimuslaitos perustetaan Korkeatasoisen luonnontieteiden, lääketieteen tai teknillisen tieteen tutkimuksen mahdollistamiseksi perustettu tutkimuslaitos aloittaa toimintansa Kulosaaressa. Vuonna 1947 se muuttaa Kaivopuistossa sijaitsevaan vuonna 1944 Ida ja Maria Rytkösen Wihurin rahastolle lahjoittamaan Salus-sairaalaan. Suomalaisen

sydäntutkimuksen ja kardiologian kehitys vauhdittuu merkittävästi professori Pentti Halosen johdolla. 1945 Antti Wihuri ja Rakel Aarnio (o.s Hellberg) avioituvat Myös Antti Wihurin toinen vaimo kauppatieteiden kunniatohtori Rakel Aarnio-Wihuri (1905–1987) on menestynyt liikenainen, joka osallistuu aktiivisesti rahaston toiminnan kehittämiseen 42 vuoden ajan. 1953 Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto perustetaan Antti Wihuri päättää perustaa Jenny ja Antti Wihurin rahastolle

11


H I S TO R I A

1953

1965

1945

1962 12

sisarsäätiön, joka jakaa suuria ­palkintoja muillekin kuin suomalaisille henkilöille ja yhteisöille. Vuonna 1953 ensimmäisen kerran annettu Wihurin Sibelius-­palkinto nimetään saajansa ­säveltäjä Jean Sibeliuksen mukaan. Vuonna 1958 rahasto antaa ensimmäisen tieteenalan edustajalle jaettavan Wihurin kansainvälisen palkinnon professori Rolf Nevanlinnalle. 1962 Antti Wihuri menehtyy Kauppatieteiden ­kunniatohtori, merenkulkuneuvos Antti Wihuri kuolee Salus-sairaalassa 28. ­joulukuuta 1962.

1965 Rahasto lähettää tutkijoita Roomaan Wihurin stipendi perustetaan ­jatkona vuonna 1954 Villa Lanten korjaamiseksi tehdylle 5 miljoonan markan lahjoitukselle. Stipendi jaetaan vuosittain Suomen Rooman-instituutin keskeisten tutkimusalojen tohtorikoulutettavalle. Stipendiä on jaettu yli 50 vuoden ajan. 1983 Taidekokoelma Rovaniemen taidemuseoon 30 vuoden ajan kartutettu Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma päätetään lahjoittaa Rovaniemen

taidemuseolle, jota varten Rovaniemen kaupunki lupaa rakennuttaa tilat. Paikaksi valikoituu vanha postiautovarikko, joka remontoidaan arkkitehti Juhani Pallasmaan johdolla taidemuseon tuleviksi tiloiksi. 1995 Kutsutaitelijoille paikka pohjoisessa Rahasto perustaa yhdessä Lapin yliopiston kanssa stipendiohjelman, jossa vuosittain kaksi kutsutaiteilijaa saa mahdollisuuden kolmen kuukauden työrauhaan ja keskittymiseen pohjoisen luonnon keskellä.


2007

1983

2015 2007 Taiteen tuki laajenee taiteilija-ateljeen myötä Rahasto hankkii, peruskorjaa ja varustaa tunnetun Temppelikadun taiteilija-ateljeen Helsingin Töölöstä tarjotakseen eri puolelta Suomea tuleville kuvataiteilijoille mahdollisuuden työskennellä Helsingissä. 2011 Rovaniemen taidemuseo laajentuu kulttuuritalo Korundiksi Suomalaisesta nykytaiteesta koostuva, yli 3000 työtä käsittävä Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma saa Juhani Pallasmaan toimiston suunnittelemat

nykyaikaiset tilat ja Lapin kamariorkesteri konserttisalin ja harjoitustilat. 2015 Salus-sairaalasta säätiö- ja yhdistystalo Wihurin tutkimuslaitoksen siirryttyä moderneihin tiloihin Biomedicum Helsinkiin vuonna 2013 rahaston omistama Salus-sairaalan kiinteistö peruskorjataan. Sinne muuttaa Jenny ja Antti Wihurin rahaston toimiston lisäksi yhdistyksiä ja muita säätiöitä. Salus-sairaalaa tunnetaan jatkossa Wihurin Salus-talona.

2017 Suomi 100 ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto 75 Säätiö on jakanut 75 vuoden aikana nykyrahassa yhteensä noin 297 miljoonaa euroa tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloille. Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakaa apurahoina ja palkintoina 12 miljoonaa euroa yli 400 yksityishenkilöille, työryhmälle ja yhdistykselle. Säätiö juhlii 75-vuotista taivaltaan ja apurahansaajiaan Finlandia-talossa. Juhlavuotena jaetaan useita erityisapurahoja.

13


V U O D E N 2 0 1 7 J A KO

12 miljoonaa euroa tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloille Jenny ja Antti Wihurin rahaston tehtävänä on mahdollistaa korkea­laatuista tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa, jotka ovat hyvinvoivan suomalaisen yhteiskunnan perus­ edellytyksiä. Siksi rahasto jakaa vuosittain apurahoja tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Jenny ja Antti Wihurin rahasto on yhdistelmä apurahasäätiötä ja toiminnallista säätiötä. Haettavien apurahojen lisäksi rahastolla on omaa toimintaa: se ylläpitää sydän- ja verisuoni­ tautien perustutkimukseen keskittynyttä Wihurin tutkimuslaitosta ja kartuttaa Rovaniemen taidemuseoon lahjoitettua Jenny ja Antti Wihurin rahaston taidekokoelmaa sekä ylläpitää kuvataiteen stipendi- ja residenssiohjelmia. Jenny ja Antti Wihurin rahasto on 75 vuoden aikana jakanut palkintoja ja apurahoja nykyrahassa noin 297 miljoonaa euroa.

Hakua

i ika ol

5.20 7.5.–31.

Vuonna 2017 jaettiin neljä erityisapurahaa rahaston 75-juhlavuoden ja 100-vuotiaan Suomen kunniaksi. Yhteensä rahasto jakoi 435 apurahaa ja siten 12 milj. euroa suomalaisen osaamisen vahvistamiseen.

14 8,7

9,0

2008

2009

9,7

9,7

2010

2011

10,5

10,5

2012

2013

APURAHAT JA PALKINNOT 2008–2017 (MILJ €)

11,0

11,2

11,5

2014

2015

2016

12,0

2017

17


J A KO S U M M A H A E T TAV I E N A P U R A H O J E N JA OMAN TOIMINNAN VÄLILLÄ

TAIDEOSTOT SEKÄ TAIDERESIDENSSI- JA STIPENDIOHJELMA

400 000€

3%

APURAHAT

9 800 000€

82%

WIHURIN TUTKIMUSLAITOS

1 800 000€

15% MUU YHTEISKUN­N ALLINEN TOIMINTA

2 789 000€

23%

JAKOSUMMA A LO I T TA I N

TIEDE

6 573 000€

55%

TAIDE

2 638 000€

22%

PODOCO-OHJELMA ON SÄÄTIÖIDEN YHTEINEN APURAHAOHJELMA, JONKA APURAHANSAAJAT TEKEVÄT SÄÄTIÖIDEN RAHOITTAMAN TUTKIMUSVAIHEEN JÄLKEEN YHTEISTYÖTÄ TUTKIMUSALAN YRITYSTEN KANSSA TARKOITUKSENA YHDISTÄÄ TUTKIJOIDEN TIETOTAITO YRITYSTEN TARPEESEEN UUDISTAA KILPAILUKYKYÄÄN. RAHASTO MYÖNSI KOKOVUOTISET APURAHAT KUUDELLE TOHTORILLE, YHTEENSÄ 168 000 EUROA. POST DOC-POOLI SÄÄTIÖIDEN POST DOC -POOLI PERUSAJATUKSENA ON OSALTAAN EDISTÄÄ SUOMEN TIETEEN

4904

HAKEMUSTEN MÄÄRÄ (KPL)

POST DOCS IN COMPANIES KANSAINVÄLISTYMISTÄ HELPOTTAMALLA NUORTEN TUTKIJOIDEN VÄHINTÄÄN LUKUVUODEN KESTÄVÄN ULKOMAISEN TUTKIMUSJAKSON KOKONAISRAHOITUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ. RAHASTO MYÖNSI KUUSI APURAHAA, YHTEENSÄ 300 000 EUROA.

118 KOKOVUOTISTA APURAHAA

YKSITYISHENKILÖÄ TAI TYÖRYHMÄÄ

RAHASTO JAKOI 118 KOKOVUOTISTA, PÄÄASIASSA VÄITÖSKIRJATYÖAPURAHAA, JOIDEN SAAJILLE ANNETIIN MAHDOLLISUUS HENKILÖVAKUUTUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LISÄAPURAHALLA. APURAHAT OLIVAT 24 000 JA 28 000 EURON SUURUISIA.

HAET TU MÄÄRÄ MILJ €

MYÖNNET TY (€)

99 12%

YHTEISÖÄ

331 104

APURAHOJA YHT. (KPL)

435

YHT

MILJ €

12

15Apurahat


E R I T Y I S A P U R A H AT

Juhlavuoden erityisapurahat Vuonna 2017 Jenny ja Antti Wihurin rahasto täytti 75 vuotta ja Suomi juhli satavuotiasta itsenäisyyttään. Juhlavuoden kunniaksi jaettiin neljä apurahaa, jotka ovat uusien toimintamuotojen kokeiluja säätiöllä.

Juhla

n vuode ha apura

erityis

kitalon Musiik in urkuih 300 00

0€

Säveltäjän lahjoitus kannusti valtion, kaupungin ja säätiöt tukemaan jättimäistä soitinhankintaa Lokakuun apurahajaon yhteydessä rahasto ilmoitti varaavansa 300 000 euroa suureen suomalaiseen myöhemmin julkistettavaan musiikkihankkeeseen. Joulukuussa 2017 julkistettiin säveltäjä Kaija Saariahon miljoonan euroa lahjoitus Helsingin Musiikkitalon urkujen rakentamista varten. Vuoden 2009 Wihurin Sibelius-palkinnon saajan lahjoitus innosti Wihurin rahaston lisäksi myös joukon muita säätiöitä mukaan tukemaan urkujen rakentamista.

18

Apurahojen myöntäminen soitinhankintoihin on ollut osa rahaston apurahajakoa jo vuosikymmeniä. Tämä valtava, yli neljän miljoonan euron soitinhankinta tehtiin valtion, kaupungin, säätiöiden ja yksityishenkilöiden yhteisenä ponnistuksena. Musiikkitalon urut soivat vuonna 2021.


Juhla vuode n erityi sapur aha

Vuosis ad rakent an a -k i l p a i j a t luun 600 0 0

0€

Säätiöiden ainutlaatuinen yhteistyöhanke suomalaisen nuorison hyväksi Säätiöpäivässä vuonna 2016 alkaneeksi julistettu säätiöiden yhteinen suomalaiselle nuorisolle parempaa vuosisataa etsinyt Vuosisadan rakentajat -haastekilpailu sai päätöksensä, kun nuorten rohkeiden tekojen pankkia keräävä Gutsy Go voitti 1,5 miljoonan euron rahoituksen hankkeelleen 1.10.2017. Jenny ja Antti Wihurin rahaston osuus Vuosisadan rakentajat -haastekilpailun palkinnoista oli 600 000 euroa. Rahaston tuki jakautui kilpailun voittajan Gutsy Go:n, nuorten sosiaalisen median turvaa rakentavan Someturvan ja rodullistettujen tyttöjen kirjoituskoulua perustavan RT Litin välillä. Haastekilpailu oli säätiöille uudenlainen yhteistyön kokeilumuoto. Palkintopotin suuruuden lisäksi säätiöt pystyivät tarjoamaan kilpailijoille sparrausta ja tarvittavia verkostoja.

Juhla

n vuode ha apura

erityis

iteen Kuvata en ise alueell intaan im ito kumm 150 00

0€

Taidekentän pilottirahoitus vastaa museoiden määrärahojen leikkaukseen Juhlavuoden kunniaksi rahasto pilotoi uutta taiteen tukimuotoa, Wihurin rahaston alueellista kummitoimintaa kuvataiteessa. Kummitoiminnalla pyritään antamaan mahdollisuuksia taidemuseoiden toiminnan kehittämiseen normaalin niukan budjettirahoituksen ulkopuolella. Pilottihankkeeseen valittiin kahden vuoden ajaksi kaksi taidemuseota, joiden johtajien kanssa käytiin läpi toiveet avoimen ideoinnin ja museon tarpeiden kautta. Mahdollisuuksia olivat esim. alueelliset kuvataideostot, julkinen taide, näyttelytoiminta ja taidekasvatustoiminta. Wihurin rahaston kuvataiteen alueellisen kummitoiminnan myötä Joensuun taidemuseo Onni sai 100 000 euroa Näky ja Täky -pilottihankkeeseen. Hankkeen ensimmäisessä syksyllä 2018 valmistuvassa Näky-osassa taidemuseon julkisivulle luodaan fantasianomainen kuva digitaalisin keinoin. Vuonna 2019 toteutettavassa Täky-osassa huomioidaan lapset ja nuoret. Museovieraita vaaditaan ja houkutellaan koskettamaan taideteosta poiketen yleisestä museokäytännöstä. Rauman taidemuseo 50 000 euroa Rauma Triennale Balticum -näyttelykonseptin kehittämiseen. Vuonna 2019 toteutettavaan ryhmänäyttelyyn kutsutaan taiteilijoita Suomesta ja muista Itämeren maista. Kahden kuraattorin kokoama näyttely levittäytyy Rauman taidemuseon sisätilojen lisäksi kaupungille, ja siihen kuuluu nuoria osallistava osuus.

19


A P U R A H ATA R I N A

n vuode Juhla ha a r u p a erityis

Thania Paffenholz & IPTI

välitys Rauhan ojen t verkos een ks u tutkim 115 000

Rauhantutkijat

Rauhanvälitysverkostojen täytyy kirkastaa itselleen tavoitteensa, väittää rauhantutkija Thania Paffenholz. Juhlavuoden erityisapurahalla tutkitaan olemassa olevien rauhanvälitysverkostojen määrän nopeaa kasvua ja vaikutusta.

KUKA?

Ph.D Thania Paffenholz on sveitsiläinen rauhantutkija. Vuonna 2015 Paffenholz sai Wihurin kansainvälisen palkinnon tunnustuk-

20

sena työstään rauhantutkimuksen parissa. Inclusive Peace and Transition Institute eli IPTI on Geneva Graduate Instituten alla toimiva tutkimusyksikkö, jonka tarkoituksena on edistää korkeatasoisen tutkimuksen hyödyntämistä rauhanvälitysprosesseissa.

Joitakin vuosia sitten rauhantutkija Thania Paffenholz huomasi, että

uusia rauhanvälitysverkostoja alkoi putkahdella esiin kiihtyvään tahtiin. Jotkut verkostot yhdistivät alueellisia toimijoita, toiset puolestaan rauhanvälittäjänaisia. Lähes kolmekymmentä vuotta alalla työskennellyt Paffenholz alkoi pohtia: miksi juuri nyt? Ja mikä vaikutus lisääntyvillä verkostoilla on konfliktinehkäisyssä ja ratkaisutoimien kehityksessä? ”Olin naisrauhanvälittäjäverkoston lanseerauksessa New Yorkissa viikko apurahan myöntämisen jälkeen. Yksi osallistujista totesi, että jonkun tulisi tehdä selvitys olemassa olevista rauhanvälitysverkostoista. Hihkaisin, että se on jo tekeillä! Ihmiset ovat innostuneet tästä ja kutsuvat meitä ympäri maailmaa vierailemaan verkostojen luona”, Paffenholz kertoo Skypen välityksellä Sveitsistä. Paffenholzin työryhmä sai juhlavuoden erityisapurahan hankkeeseen, jonka tarkoituksena on tutkia rauhanvälitysverkostojen luonnetta, järjestäytymistä, tavoitteita ja vaikutusta rauhanvälitysprosesseihin.


Onnistuneiden rauhanprosessien seuraukset ovat globaaleja. Siispä Paffenholzin tutkimuksella on vaikutus myös suomalaiseen yhteiskuntaan sen ulkomaisesta toteuttajasta huolimatta. Tutkimustiedon avulla verkostot voivat tulevaisuudessa järjestäytyä tehokkaammin ja selkeyttää tarkoitustaan. Se on Paffenholzin mukaan tarpeellista. Hän nimeää esimerkkinä naisverkostot, joiden määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana. Paffenholzin mielestä monien kohdalla on kuitenkin epäselvää, mihin ne toiminnallaan todella pyrkivät. ”Mielestäni pitää kysyä, haluavatko nämä verkostot osallistua rauhanvälitykseen vai onko kyse yleisemmin naisten nostamisesta korkeisiin asemiin. Verkostojen tulee kirkastaa tavoitteensa”, hän painottaa. Siihen Paffenholz toivoo, että tutkimushankkeen lopussa julkaista raportti tarjoaa työkaluja. Myös poliittiset päättäjät tarvitsevat kattavaa ja keskitettyä tietoa verkostojen nykytilasta: vain siten he voivat hyödyntää verkostoja konfliktin estämis- ja ratkaisutoimissa. Nelivaiheisen tutkimuksen ensimmäisessä osassa selvitetään, kuinka paljon ja minkä luonteisia rauhanvälitysverkostoja on ylipäätään olemassa maailmassa. Toisessa vaiheessa haastatellaan verkostojen jäseniä ja selvitetään esimerkiksi syitä liittyä jäseneksi. Verkostojen keskeisiä toimijoita kutsutaan syvähaastatteluihin. Syksyllä 2018 toteutettavassa hankkeen kolmannessa osassa Paffenholz työryhmineen järjestää työpajan Helsingissä rauhanvälitysjärjestö CMI:n kanssa. Paffenholz kutsuu työpajaan osallistujia esimerkiksi ulkoministeriöstä ja YK:sta. Tutkimushanke huipentuu laajasti julkaistavaan raporttiin, joka viimeistellään työpajasta saaduilla ydinhavainnoilla.

”Piirrämme seinille”, Paffenholz kuvailee osal-

listavia ja innostavia työtapoja perustamassaan ja johtamassaan Inclusive Peace and Transition Institutessa. Vajaat kolme vuotta toimineen tutkimusyksikön tavoitteena on edistää rauhantutkimuksen hyödyntämistä rauhanprosessien päätöksenteossa. IPTI:ssä tehdään tutkimusta ja yksikön tutkijat toimivat neuvonantajina rauhanvälityksen prosesseissa. ”Olemme tutkimusyksikön, ajatushautomon ja toimijan sekoitus”, Paffenholz sanoo. Toiminnan hybridimuoto on tehokas valinta instituutin tavoitteiden kannalta. Paffenholzin mukaan rahoittajien on kuitenkin vaikea kohdistaa yksikölle varoja. ”Moni rahoittaja haluaa antaa rahaa joko tutkimukseen tai kenttätyöhön. Mielestämme kenttätyönkin pitää perustua tutkimukseen ja

näyttöihin.” Paffenholz ryhmineen haluaa muuttaa pitkällä tähtäimellä alalla käytävää keskustelua. Hänestä on tärkeää pitää erityisesti ääntä siitä, että konfliktinratkaisukeinojen lisäksi tutkitaan hyvinvoivan ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan edellytyksiä. Paffenholz uskoo, että aktiivisella kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä rooli tavoitteen saavuttamisessa. Tutkittavat rauhanvälitysverkostot ovat yksi esimerkki ihmisten halusta järjestäytyä ja vaikuttaa. Palo tehdä jotain on kentällä suuri – nyt täytyy vain selvittää, mihin kaikkeen se voidaan tehokkaasti kanavoida.

21


A P U R A H ATA R I N A

Liisa Kauppila Vä i t ö s k i r j a t u t k i j a

Liisa Kauppila haluaa tietää, mitä tapahtuu maailmanjärjestelmän dynamiikalle, kun maailman suurimmaksi taloudeksi kasvava Kiina saapuu hauraan ekosysteemin Arktikselle.

KUKA?

Liisa Kauppila on väitöskirjatutkija Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa. Hän tutkii Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokovuotisella apurahalla Kiinan nousun vaikutusta maailmanjärjestelmän muuttuvaan dynamiikkaan, kun maa hakee taloudellisia laajentumismahdollisuuksia arktisella alueella.

22

Kauppilan tutkimuksessa risteää Kiina-tutkimus, kansainvälinen politiikka ja poliittinen taloustiede. Hänellä on maisterin tutkinto myös tulevaisuudentutkimuksesta. Hän kirjoittaa väitöskirjaansa yliopistolla ja puutalonsa yläkertaan sisustamassaan Futuro-huoneessa. Kauppila puhuu sujuvaa mandariinikiinaa .

”Kiinassa sydämeni lyö nopeammin, kun tunnen olevani osa tutkimaani

globaalia muutosta”, sanoo Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa työskentelevä väitöskirjatutkija Liisa Kauppila. Hän viettää vuosittain pitkiä aikoja Kiinassa yrittäessään ymmärtää, mallintaa ja selittää Kiinassa käynnissä olevaa talouden rakennemuutosta ja sen vaikutuksia maailmanpolitiikkaan ja globaaliin talouteen. ”Kiina on ennen ollut maailman tehdas. Nyt maassa keskitytään aiempaa enemmän kotimaiseen kulutukseen, vihreään kasvuun ja korkean teknologian innovaatioihin”, Kauppila sanoo. Kiina etsii mahdollisuuksia kasvattaa talouttaan entisestään, minkä seurauksena sen katse on kohdistunut yhteen maailman hauraimmista ekosysteemeistä: arktiseen alueeseen. Arktinen alue, eli Arktis, on pohjoisnapaa ympäröivä alue, johon myös Suomen Lapin pohjoisosat kuuluvat. Arktiseen alueeseen kuuluvat esimerkiksi Grönlanti, Alaska, Islanti, sekä Norjan, Ruotsin ja Venäjän pohjoisosat. Kauppilan mukaan Kiinan kaltaisella kasvavalla talousmahdilla on monia syitä olla kiinnostunut arktisesta alueesta. Arktisen alueen jäätikön sulamisen seurauksena aiemmin saavuttamattomat fossiilisten polttoaineiden varannot aukeavat hyödynnetettäviksi maailmalle, mikä kiinnostaa tuontienergiasta riippuvaista Kiinaa.


23


Energian lisäksi maa etsii Arktikselta teknologiaoppia. ”Arktisella alueella toimiessaan Kiina on esimerkiksi oppinut japanilaiselta yritykseltä, miten nesteytettyä maakaasua voi kuljettaa”, Kauppila sanoo.

Neljän miljoonan ihmisen asuttama arktinen

alue on muuttunut poliittisesti aiempaa merkittävämmäksi, sillä siihen liittyviin keskusteluihin kiteytyvät maailmanpolitiikan ajankohtaisimmat aiheet: ilmastonmuutos ja globaalin vallan painopisteen siirtyminen lännestä itään. Kauppila kysyy tutkimuksessaan, mitä tapahtuu maailmanjärjestelmän dynamiikalle, kun Kiina saapuu arktiselle alueelle. Kiina on ristinyt Venäjän aluevesien läpi kulkevan alueen jääsilkkitieksi, joka on osa sen suurempaa globaalia Silkkitie-taloushanketta. Toistaiseksi vaurastuvalla Kiinalla on ollut arktisella alueella lähinnä taloudellista valtaa. Kauppilan mukaan Venäjä tarvitsee kiina­ laisinvestointeja rakentaakseen a ­ rktiselle alu­ eelle kriittistä infrastruktuuria, kuten satamia ja lentokenttiä. Samalla se kuitenkin pelkää, että Kiinalle muodostuu vaikutusvaltaa Venäjän sisäisiin asioihin.

24

”Kysymys kuuluu, tuoko taloudellinen valta poliittista valtaa”, Kauppila sanoo. Venäjän ja Kiinan lähentyminen arktisissa asioissa vaikuttaisi puolestaan koko suurvaltapolitiikan dynamiikkaan. Vaikka Kiina saisi vaikutusvaltaa taloudellisen vipuvoiman kautta, se haluaa myös neuvottelupöytiin, joissa käsitellään arktisen alueen tulevaisuutta. Vuonna 2013 maa sai tarkkailijajäsenpaikan Arktisessa neuvostossa, jossa päätetään ympäristöllisiä ja alkuperäiskansojen oikeuksia käsitteleviä asioita. Tarkkailijajäsenillä ei kuitenkaan ole äänivaltaa päätöksissä. Kauppilan mukaan Kiina ei ole tyytyväinen sen pieneen rooliin arktisen alueen vaikuttajana. Siksi vuodesta 2016 lähtien Kiina on järjestänyt yhdessä Japanin ja Korean kanssa oman kolmen maan välisen arktisen foorumin, jossa arktiset maat ovat tarkkailijajäseniä. Kauppilan mielestä Kiina lähettää vahvan viestin perustaessaan omia instituutioitaan päätösvaltaisten neuvostojen rinnalle. ”Vaikka Kiinan, Japanin ja Korean foorumi on keskustelukerho ilman poliittista vaikutusvaltaa, se kertoo paljon – Kiina haluaa asemoida itsensä tärkeäksi tarkkailijamaaksi Arktiksella.”

A P U R A H ATA R I N A


Olemme tottuneet, että maailman johtava valtio on maailmanpoliisi. En usko, että Kiina tulee ottamaan sellaista roolia.

Kiinan kasvaminen maailman suurimmaksi

taloudeksi ei ole kivutonta. Muu maailma suhtautuu usein epäluulolla Kiinan suunnitelmiin Arktisen varalle, sillä maa on aiemmin tavoitellut talouskasvua luonnon ja ihmisoikeuksien kustannuksella. Pelko siitä, että sama toistuu Arktiksella on suuri. Arktisella alueella tapahtuvan öljyvuodon seurauksia ympäristölle ei Kauppilan mukaan kukaan uskalla edes kuvitella. Alkuperäiskansat haluavat puolestaan säilyttää luontoon pohjautuvan elämäntyylinsä. Myös Kiinan poliittisen päätöksenteon läpinäkymättömyys mietityttää, koska sen tapa toimia poikkeaa länsidemokratioiden mallista. Kauppila kertoo kuitenkin pohtivansa, onko epäreilua, että Kiinan toimia seurataan tarkemmalla suurennuslasilla kuin muiden valtioiden. ”Mietin päivittäin, tekeekö Kiina jotain eri lailla kuin länsimaiset nousevat taloudet ovat aikanaan tehneet. Vai onko kyse vain siitä, että Kiina on ensimmäinen maa, joka nousee talouden suurvallaksi tällä mediahuomion aikakaudella?” Hän vakuuttaa, että Kiinassa ollaan tietoisia siihen kohdistuvista asenteista. ”Minulla on ollut hyvä keskusteluyhteys arktisten instituutioiden päättäjiin Kiinassa. Kiinan arktista strategiaa ja sen sanamuotoja viilattiin vuosia, ettei vaan provosoida ketään.” Kauppila haluaa tutkimuksellaan tuottaa tie­toa arktisille päättäjille ja julkisen keskustelun tueksi turhien luulojen, huhujen ja uhka­ kuvien sijasta – tällöin voidaan myös tunnistaa todelliset Kiinan arktiseen toimintaan liittyvät riskit. auppilan kiinnostus Kiinaa kohtaan heräsi, kun hän poliittisen historian kandidaattiopiskelijana vietti aikaa Kambodzhassa, jossa kommunistinen Punaisten khmerien hallinto oli johtanut miljoonien ihmisten kuolemiin

K

1970-luvun lopulla. Kansanmurhan jälkeisiä oikeudenkäyntejä jarrutti Kiina. ”Se herätti kiinnostukseni maailman suurimpaan sosialistiseen valtioon, jonka poliittinen järjestelmä poikkeaa täysin omastamme.” Kauppila näki Kiinan nousevana dynaamisena taloutena, jonka päätökset tulisivat määrittämään myös suomalaisten arkea tulevaisuudessa. Kauppila aloitti yliopistolla kiinan kielen opinnot. Maisteriopinnoissa hän jo vaihtoi Itä-Aasian tutkimukseen. Kymmenen vuoden aikana Kauppila on viettänyt pitkiäkin aikoja Kiinassa. Väitöskirjaansa varten hän on haastatellut kiinan kielellä esimerkiksi paikallisia tutkijoita ja energiayhtiöiden edustajia. Mandariinikiinan taitaminen on auttanut myös kiinalaisen mielenlaadun ymmärtämisessä. Kulttuurisensitiivisyys on Kauppilalle tutkimuksessa tärkein arvo. Hänen mielestään monet nykyiset teoriat eivät ota huomioon, että maailmanjärjestelmän tärkein tuleva toimija on itäinen valta, jolla on erilaiset käsitykset demokratiasta ja vapaudesta. ”Länsimaiset kansainvälisen politiikan ja poliittisen taloustieteen teoriat ovat syntyneet, kun on mallinnettu länsikeskeistä, Amerikka ja Iso-Britannia vetoista maailmanjärjestelmää”, hän sanoo. Kauppilasta teorioilla ei ole aina riittävää selitysvoimaa Kiinasta puhuttaessa. Hän antaa esimerkin. ”Amerikkalainen maailmanvalta on ollut missionääristä, sillä maa on levittänyt omaa demokratian riemusanomaa.” Kauppilan mukaan Kiinassakin ajatellaan, että kiinalaiset arvot ovat maailman parhaat – niitä ei vain tarvitse levittää muualle. ”Olemme tottuneet, että maailman johtava valtio on maailmanpoliisi. En usko, että Kiina tule ottamaan sellaista roolia.”

25


26


Oma toiminta

27


O M A TO I M I N TA

Wihurin tutkimuslaitos Jenny ja Antti Wihurin rahaston vuonna 1944 perustama Wihurin tutkimuslaitos edustaa kansainvälistä kärkeä sydänja verisuonitautien perustutkimuksen alalla. Tutkimusohjelma käsittää biolääketieteellisen perustutkimuksen lisäksi soveltavaa translationaalista tutkimusta. Vuonna 2017 Wihurin rahasto tuki tutkimuslaitoksen toimintaa 1,8 miljoonalla eurolla.

Tutkimuksen painopistealueet

28

Wihurin tutkimuslaitos toimii Biomedicum Helsinki -tutkimuskeskuksessa. Wihurin tutkimuslaitos on keskittynyt sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen, tavoitteena hoitojen kehittäminen näihin vakaviin kansantauteihin. Wihurin tutkimuslaitoksen johtaja akatemiaprofessori Kari Alitalo on laajentanut ja syventänyt tutkimuslaitoksen linjaa funktionaalisen geenitutkimuksen suuntaan, joka mahdollistaa yksittäisten geenien toiminnan tutkimisen sydän- ja verisuonitaudeissa. Erityistä huomiota tutkimuslaitoksella on saanut veri- ja imusuonien kasvutekijöitä käsittelevä tutkimus. Vuonna 2017 Wihurin tutkimuslaitoksessa käynnistetyt tutkimukset ovat liittyneet veri- ja imusuonitutkimuksen soveltamiseen muun muassa sydämen

vajaatoiminnan, sydänlihaksen liikakasvun, sydänsiirtojen hyljinnän, kudosturvotuksen, shokkisyndrooman ja silmän ja aivojen nestetasapainon säätelyn tutkimuksessa. Alalla saavutettu tietotaito on synnyttänyt ainutlaatuisen teknologia-alustan, jonka varassa pyritään kehittämään uudenlaisia sairauksien hoito­­t­apoja. Resurssit ja tutkimusyhteistyö Wihurin tutkimuslaitoksessa työskentelee nykyisin noin 25 hengen kansainvälinen ryhmä lääkäreitä, molekyylibiologeja ja biokemistejä, sekä bioanalyytikkoja heidän apunaan. Tutkimuslaitos tekee monipuolista yhteistyötä useiden suomalaisten ja ulkomaisten


WIHURIN TUTKIMUS­ LAITOKSEN JOHTAJA KARI ALITALO

ITSENÄISET TUTKIMUSLINJAT

PIPSA SAHARISEN VASKULAARIBIOLOGIAN TUTKIMUSRYHMÄ

KATARIINA ÖÖRNIN LIPOPROTEIINITUTKIMUSRYHMÄ

RIIKKA KIVELÄN ENDOTEELI- JA KANTASOLUBIOLOGIAN TUTKIMUSRYHMÄ

SARA WICKSTRÖMIN KANTASOLURYHMÄ

tutkimusryhmien kanssa ja useissa kansainvälisissä tutkijaverkostoissa. Wihurin tutkimuslaitoksen tutkimuslaitteisto sekä Biomedicum Helsingin tarjoamat tutkimuspalvelut mahdollistavat uusimpien teknologioiden käytön tutkimuslaitoksessa. Tutkimuslaitoksen tutkimusyhteistyö on maailmanlaajuista, ja tutkimusryhmät julkaisevat vuosittain useita korkean kansainvälisen tason julkaisusarjoissa ilmestyviä artikkeleita. Tutkimusohjelma käsittää sekä biolääketieteellistä perustutkimusta että soveltavaa translationaalista tutkimusta ja siihen osallistuu monipuolinen joukko eri alojen asiantuntijoita ja tohtorikoulutettavia, joista osa on kehittämässä sangen itsenäisiä, mutta toisiinsa liittyviä tutkimushaaroja.

29


30


TUTKIMUSLAITOKSEN VUOSI 2017 Uutta teknologiaa

Palkinnot ja tunnustukset

Wihurin tutkimuslaitoksen pitkäaikaisen ateroskleroosiprojektin nykyisen vetäjän, dosentti Katariina Öörnin ja ruotsalaisten yhteistyökumppanien avulla hankittiin Wihurin tutkimuslaitokseen potilaan verenkierron rasvahiukkasten aggregoitumista mittaava laite, jonka avulla kehitetään menetelmää sydänkuolemariskin ennustamiseen ateroskleroosipotilailla. Kasvutekijä- ja ateroskleroositutkimuslinjojen yhteistyö on myös johtanut merkittäviin uusiin havaintoihin, jotka raportoidaan vuoden 2018 aikana.

Dosentti Pipsa Saharisen tutkimus sai Euroopan tutkimusneuvostolta 2 miljoonan euron rahoituksen verisuonien läpäisevyyttä tutkivaan ANTILEAK-projektiin. Verisuonten läpäisevyys lisääntyy useissa vakavissa sairaustiloissa ja nesteen valuminen kudoksiin on vakava ongelma sepsiksessä, jota on aiemmin kutsuttu verenmyrkytykseksi. Sepsis on edelleen tappava sairaus jopa kehittyneessä tehohoidossa.

Tutkimustyön tuloksia Dosentti Veli-Matti Leppänen selvitti angiopoietiini-kasvutekijän reseptorirakenteen atomin tarkkuudella. Dosentti Pipsa Saharinen puolestaan hoiti verenmyrkytykseen liittyvää shokkitilaa ja sydämen toiminnanvajavuutta hiirissä tuloksellisesti vasta-aineiden avulla. Nämä tulokset voivat jatkossa avata mahdollisuuden verisuonivuodon estämiseen tulehdustaudeissa. Lääketieteen opiskelija Salli Antila ja tohtori Sinem Karaman selvittivät ensimmäisenä maailmassa, kuinka imusuonet kehittyvät aivojen ympärille. Näiden suonien tutkimus on saanut runsaasti huomiota siitä alkaen kun lääketieteen opiskelija Aleksanteri Aspelund ja Salli Antila löysivät suonet vuonna 2015.

Erityinen huomionosoitus Wihurin tutkimuslaitoksen edustamalle suomalaiselle tutkimukselle oli vuoden 2018 kansainvälisen verisuonibiologian kokouksen saaminen Helsinkiin. IVBM kokous on verisuonitutkimuksen kansainvälinen, joka toinen vuosi järjestettävä huippukokous, jossa tutkimustaan esittelevät huippututkijat ympäri maailman. Kokouksen kuudesta pääjärjestelijästä akatemiaprofessori Kari Alitalo ja dosentti Pipsa Saharinen toimivat Wihurin tutkimuslaitoksessa. Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi kokoukselle apurahan. Tieteellinen neuvottelukunta Wihurin tutkimuslaitoksen tieteellinen neuvottelukunta valvoo tutkimuslaitoksen tieteellistä tutkimustyötä ja tukee säätiön hallitusta sen tutkimuslaitosta koskevassa päätöksenteossa. Neuvottelukunnan puheenjohtajana on vuonna 2017 toiminut professori Tomi Mäkelä ja jäseninä professori Göran Hansson Tukholman Karoliinisesta Instituutista sekä Suomesta akateemikko Sirpa Jalkanen ja professorit Timo Strandberg ja Seppo Ylä-Herttuala.

Wihurin tutkimuslaitos perustettiin vuonna 1944, jotta erityisen lahjakkailla tieteen tekijöillä olisi mahdollisuus kehittää VASEMMALLA: TOHTORI SINEM KARAMAN TYÖSKENTELEE TUTKIJANA WIHURIN TUTKIMUSLAITOKSESSA. HÄNEN JOHTAMANSA TIIMI TUTKII VEGF-RESEPTORIEN ROOLIA VERISUONTEN LÄPÄISEVYYDEN SÄÄTELYSSÄ. KARAMAN PYRKII KEHITTÄMÄÄN KEINOJA, JOILLA PYSTYTTÄISIIN ESTÄMÄÄN LIIKALIHAVUUDEN AIHEUTTAMAA TULEHDUSTA JA VERISUONIVUOTOA RASVAKUDOKSISSA.

kykyjään ja syventyä tutkimukseen vapaana muista velvoitteista.

31


JUKKA RUSANEN, A WOMAN FROM PICURE III (2016)


O M A T O I M I N TA

Kuvataidetoiminta Wihurin rahasto tukee kuvataiteen tekijyyttä tarjoamalla residenssipaikkoja taiteilijoille Lapissa ja Etelä-Suomessa ja ostamalla kokoelmaansa suomalaisten nykytaiteilijoiden töitä. Taiteen kokemista tuetaan lahjoittamalla vuosittain teoksia Rovaniemen taidemuseoon rahaston nimikkokokoelmaan yleisölle nähtäväksi. Vuonna 2017 kuvataiteen tuki sai uuden muodon, kun Kansallisgallerian taidemuseot avasivat ovensa ilmaiseksi Wihuri-päivänä.

Rahaston kokoelma Rovaniemen taidemuseossa Rahasto on jo vuodesta 1957 edistänyt kuvataiteita tekemällä taideostoja. Jenny ja Antti Wihurin rahaston taidekokoelma, silloin noin 500 teosta, lahjoitettiin Rovaniemen taidemuseolle vuonna 1983 Antti Wihurin syntymän 100-vuotispäivänä. Vanhaan postiautovarikkorakennukseen rakennettu Rovaniemen taidemuseo avattiin kolme vuotta myöhemmin. Nykyään monipuolinen ja edelleen karttuva

kokoelma käsittää yli 3 000 teosta; maalauksia, veistoksia, grafiikkaa, valokuvia, installaatioita ja videoita. Kokoelma kattaa aikajänteen 1940-luvulta nykypäivään ja se on yksi Suomen laadukkaimmista nykytaiteen kokoelmista. Kokoelman teoksia on aina esillä Kulttuuritalo Korundin näyttelytilassa vaihtuvina kokonaisuuksina.

33


Yhtä juhlaa! -näyttely Rovaniemen taidemuseossa pidettiin Yhtä juhlaa! -näyttely 75-vuotiaan Jenny ja Antti Wihurin rahaston, 100-vuotiaan Suomen ja 30-vuotiaan Rovaniemen taidemuseon kunniaksi. Näyttely koostui suureksi osaksi vuoden 2016 teoslahjoituksista ja sen keskeisiä teemoja olivat metsä, ihmisen kuvaus, tilallisuus sekä viiva ja väri. Vuoden 2017 lahjoitukset Rovaniemen taidemuseolle SAARA EKSTRÖM, AMPLIFIER (2017)

Paikka pohjoisessa – vierailevat taiteilijat Lapin yliopistossa Rahaston stipendiaattina kolmen k ­ uukauden ajan Rovaniemellä yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa oli keväällä 2017 kuvataiteilija Pertti Kekarainen ja syksyllä kuvanveistäjä Hannele Kylänpää. Vuonna 1995 perustettu stipendiohjelma perustuu Wihurin rahaston kokoelman, Rovaniemen kaupungin ja Lapin yliopiston kolmikantayhteistyölle. Wihuri-päivä Kansallis­gallerian taidemuseoissa Rahaston Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi vuonna 2016 tekemä miljoonan euron lahjoitus Kansallisgallerian peruspääomakeräykseen mahdollisti Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseoiden näyttelyiden avaamisen yleisölle maksutta Wihuri-päivänä 11.10.2017. Kävijöitä päivän aikana museoissa oli yhteensä 3 946. Rahasto viettää jatkossakin vuosittain Wihuri-päivää Kansallisgallerian kanssa.

Keväällä 2017 rahasto lahjoitti Rovaniemen taidemuseolle vuoden 2016 aikana hankittujen 53 teoksen täydennyksen rahaston nimeä kantavaan kokoelmaan. Vuonna 2017 rahaston taideostolautakunta hankki yhteensä 50 uutta teosta. Lautakuntaan kuuluivat vuonna 2017 puheenjohtajana ekonomi Harri Tilli, professori Päikki Priha, asiantuntijoina dosentti Liisa Lindgren ja kuvanveistäjä Pekka Kauhanen sekä rahaston asiamies Arto Mäenmaa. Syyskokouksessaan rahaston hallitus varasi seuraavan vuoden taideostoihin ja kuvataiteen erityiskohteisiin 400 000 euroa.

K U VATA I T E E N V U O S I 2017

53 50

lahjoitettua teosta Rovaniemelle ostohinnoiltaan

310 625 euroa uutta taidehankintaa

3 stipendiaattia 2 taideasiantuntijaa

2

34

2

3946

yliopistoille lahjoitettua teosta* taidemuseokävijää Wihuri-päivänä

rahaston kokoelmista koostettua näyttelyä Rovaniemen taidemuseossa


JENNI HILTUNEN, WOMAN ON A CHAIR (2016)

35 *

KUVANVEISTÄJÄ HEIKKI W. VIROLAISEN VEISTOS KORKEAOTSAINEN KALA (1971) NOUSI LAPIN YLIOPISTON AGORAN KATTOON HEINÄKUUSSA 2017. VEISTOS ON MAALATTUA JA GALVANOITUA TERÄSTÄ.

OUTI PIENIEMÄEN ÖLJYVÄRITEOS PUTOAVA HUONE (2017) LAHJOITETTIIN AALTO-YLIOPISTON TAIDEKOKOELMAAN. TEOS SIJOITETTIIN OTANIEMESSÄ SIJAITSEVAN DIPOLIN PARTNERS LOUNGEEN.


36

STIINA SAARISTO, JÄNIS (2017)


Jenny ja Antti Wihurin rahasto tukee kuvataiteen tekijyyttä ja kokijuutta.

TAITEILIJA-ATELJEETA KAKSI VUOTTA ASUTTANUT TYÖPARI EI OLE TAITEESSAAN USKOLLINEN YHDELLE TEKNIIKALLE: NABB+TEERI TARKASTELEE MAAILMAA ESIMERKIKSI 3D-ANIMAATION, RYIJYJEN JA VESIVÄRIMAALAUSTEN AVULLA.

Temppelikadun taiteilija-­ateljeessa NABB+TEERi Rahasto hankki ja kunnosti vuonna 2007 Helsingin Etu-Töölössä Temppelikadulla sijaitsevan 76 m2 taiteilija-ateljeen, jotta eri puolelta Suomea tuleville taiteilijoille voitaisiin tarjota mahdollisuus työskennellä Helsingissä. Rahaston työmuotona ateljeeta voivat

hakea erillisen hakuilmoituksen perusteella suomalaiset kuvataiteilijat 6-24 kuukauden työskentelyjaksoihin. Vuonna 2017 ateljeessa työskenteli Janne Nabb yhdessä työparinsa Maria Teerin kanssa. Yhdessä he ovat NABB+TEERI.

37


K U VATA I D E

Kokoelman takana Liisa Lindgrenin ja Pekka Kauhasen mielestä julkista kokoelmaa kartuttaessa on vastuu ostaa myös teoksia, jotka eivät ole omaa lempitaidetta.

Rahasto tukee kuvataidetta taideostoin ja residenssi­ohjelmin. Minkälaista tukea kuvataidekokoelman kartuttaminen on rahastolta taidekentälle?

38

Liisa: On tärkeää, että taiteilijoiden työskentelyä tuetaan apurahoin, mutta itse pidän ehkä vielä tärkeämpänä, että hankitaan sitä mitä he tekevät eli taidetta. Silloin työ on palkitsevaa, ja julkisessa kokoelmassa teokset pääsevät yleisön nähtäviksi. Pekka: En edes käyttäisi ostamisesta sanaa tuki. Taiteilija tekee työtä ja työstä maksetaan palkka. Se, että ostetaan taitelijoilta, on reilua peliä. Rahaston kokoelma käsittää yli 3000 teosta aina 1950-luvulta tähän päivään. Miten kuvailisitte rahaston kokoelmaa? Entä mitä te olette siihen tuoneet? Liisa: Kun aloitin vuonna 2008, edellinen ostaja Leena Peltola oli ollut tehtävässään

vuosikymmeniä. Kokoelmalla oli hyvin tuttu luonne, joka muistutti vähän Ateneumin tai Sara Hildenin taidemuseon kokoelmaa. Peltola osti moniin suomalaisiin kokoelmiin. Pekka: Verrattuna aiempaan me olemme mielestäni tuoneet kokoelmaan väriä ja keveyttä. Liisa: Ja ehkä iloa. Mikä vaikuttaa ostamiseen? Pekka: Meillä on molemmilla pitkä kokemus taiteesta, mistä on valtavasti apua ostamisessa. Liisa: Pitkä kokemus auttaa näkemään sen, miten taide muuttuu ja suhteutuu aiempaan. Osaan jo tunnistaa, mikä minua koskettaa. Toisaalta taas ilahdun, kun löydän jotain uutta ja tuoretta, josta en olekaan niin varma, mutta joka pysäyttää.


KUKA?

Liisa Lindgren

· Taidehistorian dosentti · Eduskunnan intendentti · Työskennellyt aiemmin esimerkiksi Nykytaiteen museon kokoelmaintendenttinä · Taideostolautakunnan asiantuntijajäsen vuodesta 2008

KUKA?

Pekka Kauhanen

· Kuvanveistäjä · Taideostolautakunnan asiantuntijajäsen vuodesta 2014

Pekka: Minun mielestäni meidän pitäisi pystyä menemään ostoissamme myös oman mukavuusalueemme ulkopuolelle. Liisa: Pekka on kyllä oikeassa. Emme me voi ostaa vain sellaista, mikä on meistä mukavaa. On tilanteita, joissa ymmärtää, että vaikka työ ei ole oma lempiteos, se on kokoelman kannalta tärkeä. Ne ovat eri asioita. Pekka: Meille on jopa annettu vapaus erehtyä ostamisessa. Liisa: Julkisena kokoelmana Wihurin kokoelma rakentaa Suomen taiteen historiaa. Siksi meillä onkin iso vastuu kokoelman keräämisessä. Kaikki se nykytaide, joka päätyy kokoelmiin, tulee osaksi pitkää kaanonia. Pekka: Yritän parhaani mukaan hankkia sellaisia teoksia, joista ihmiset voisivat löytää merkityksiä pitkänkin ajan päästä. Taideteosten elämä, erityisesti julkisten töiden, on sellaista,

että ne välillä vaipuvat hiljaisuuteen ja unohdukseen, kunnes ne aktualisoituvat tilanteen mukaan. Jokainen aika tulkitsee teoksia uudella tavalla. Subjektiivinen kokemuksenne on olennainen osa ostamista. Mikä vaikuttaa katseeseenne? Pekka: Minun katseeseeni ja tapaani kokea vaikuttaa paljon se, että olen itse taiteentekijä. Liisa: Minä puolestaan koen teoksia taidehistorioitsijana. Kun katson taidetta, mielessä juoksee vanhaa kuvavirtaa aiemmin näkemästäni. Taide ei nimittäin synny pelkästään tunteista ja arjesta, vaan myös muusta taiteesta. Taiteilija ikään kuin työstää myös edeltäjiensä taidetta ja osallistuu pitkään keskusteluun, jota käydään kuvallisin keinoin.

39


40


Talous

ja

hallinto

41


TA LO U S

Talous ja sijoitukset Rahaston sijoitustoiminnan tarkoituksena on rahaston varsinaisen toiminnan rahoittaminen. Sen tavoitteena on varmistaa tasaisesti kehittyvä apurahojen ja palkintojen jakokyky. Rahaston sääntöjen ja säätiölain mukaisesti varainhoito on suunnitelmallista.

42

Katsaus vuoteen 2017

Sijoitusten tuotto

Maailmantalouden suhdannekehitys oli suotuisaa vuonna 2017, kun kaikki merkittävät taloudet olivat, osin vahvastikin, kasvu-uralla. Yritysten tulokset jatkoivat kasvuaan laajalla rintamalla. Euroalueella ja Yhdysvalloissa työttömyys jatkoi laskuaan. Euroopassa uskoa kasvun jatkumiseen loi ennätyskorkealle kohonnut yritysten luottamus tulevaisuuteen. Yhdysvalloissa varsinkin kotimarkkinatoimijoiden usko tulevaisuuteen oli vahvaa. Lisäksi joulukuussa Yhdysvalloissa vahvistettu verouudistus kasvatti positiivisia odotuksia edelleen. Yhdysvaltain keskuspankki aloitti toimintavuonna varovaiset koronnostot. Euroopan keskuspankit jatkoivat elvytystoimiaan alhaisen inflaation olosuhteissa. Neuvottelut Brexitin toteuttamisesta alkoivat. Yhdysvaltain poliittinen hallinto harjoitteli uusia, muille aluksi melko haastavia tapojaan toimia kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä. Kahdentoista kuukauden euribor oli vuoden 2017 lopussa edelleen negatiivinen ollen -0,19 %. Saksan valtion kymmenen vuoden obligaation korko nousi hieman ja oli 0,45 % toimintavuoden lopussa. Euro vahvistui vuoden aikana 14 % Yhdysvaltain dollaria vastaan. Öljyn hinta nousi vuoden alun 56 dollarin tasolta vuoden lopun 66 dollarin tasolle. Kaikki pääosakemarkkinat kehittyivät positiivisesti euromääräisillä tuottoindekseillä tarkasteltuna. MSCI Maailman indeksimuutos oli 8,0 %, MSCI Kehittyvien markkinoiden 20,4 %, MSCI Euroopan 10,2 %, ja OMXH Cap -indeksin 11,0 %.

Rahaston sijoitusomaisuuden tuotto oli 6,8 % vuonna 2017 (8,4 % vuonna 2016). Sijoitustoiminnan tuotot olivat 14 070 391,56 euroa vuonna 2017 (25 438 230,10). Osinko-, voitto-osuus-, korko- ja nettovuokratuotot olivat 17 293.028,02 euroa (15 056 599,38) ja sijoitusten kulut 334 623,60 euroa (212 037,10). Arvopaperien myyntivoitot olivat 5 299 196,91 euroa (8 053 560,91) ja myyntitappiot 2 595 071,39 euroa (95 943,63). Arvopaperien arvonalennukset olivat 6 267 071,91 euroa (236 724,25) ja arvonalennusten palautukset 674 933,53 euroa (2 872 774,79). Osingot ja osakerahastojen voitto-osuudet lisääntyivät edellisvuoden hyvästä tasosta 5 %. Korkotuotot lisääntyivät 64 % lähinnä pääomarahastojen tuottokorkojen satunnaisvaihtelun seurauksena. Nettovuokratuotot pienenivät 80 % toimitilojen vuokrausasteen vaihtelun ja siitä aiheutuneiden saneerauskustannusten kasvun seurauksena. Rahaston vuokrattavissa olevien toimitilojen vuokrausaste oli toimintavuoden lopussa 83 %. TUNTEMATON SOTILAS -ELOKUVA

Kiinteistöt Kiinteistöosakeyhtiöomistusten lisäksi rahasto omistaa kiinteistöt Arkadiankatu 21 ja Kalliolinnantie 4. Kiinteistö Arkadiankatu 21 on asuinvuokratalo, jossa on myös muutamia toimisto- ja liikehuoneistoja. Salus-sairaalana aikanaan toiminut Kiinteistö Kalliolinnantie 4 on nykyisin toimistotalo, jossa sijaitsee Jenny

AKU LOUHIMIEHEN VÄINÖ LINNAN ROMAANIN POHJALTA OHJAAMAN TUNTEMATON SOTILAS -ELOKUVAN MAAILMAN ENSI-ILTA OLI 27.10.2017 HELSINGISSÄ. ELOKUVAN OLI VUODEN 2017 LOPPUUN MENNESSÄ NÄHNYT LÄHES MILJOONA KATSOJAA. JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO TOIMII YHTENÄ ELOKUVAN TUOTTANEEN ELOKUVAOSAKEYHTIÖ SUOMI 2017 OY:N OSAKKAISTA JA RAHOITTAJISTA.


S I J O I T U S T E N J U O K S E V A T N E T T O T U O T O T

2008-2017

M€ 20

15

10

5

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

OMAISUUSLAJIJAKAUMA (31.12.2017) YHT.

460 000 000 €

MUUT SIJOITUKSET

12% KORKOINSTRUMENTIT

56%

18%

OSAKKEET JA OSAKERAHASTO-OSUUDET

77% 23%

43

JOISTA SUOMALAISIA

KIINTEISTÖT JA

JA ULKOMAISIA

KIINTEISTÖOSAKKEET

14%


ja Antti Wihurin rahaston toimisto. Säätiöja yhdistystaloksi profiloituneessa Wihurin Salus-talossa toimivat lisäksi Suomen Meripelastusseura ry, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry ja osa sen jäsensäätiöistä sekä Reijo Rautauoman säätiö sr ja Väestönsuojelusäätiö sr. Omaisuuslajijakauma Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyvän riskin hallitsemiseksi on sijoitukset hajautettu eri omaisuuslajeihin rahaston hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan puitteissa. Tavoitteena on varallisuuden pitkän aikavälin kasvun myötä varmistaa tasaisesti kehittyvä apurahojen ja muun tuen jakokyky. Sijoituksista noin 70 % on likvideissä arvopapereissa ja erilaisissa rahastoissa, joten säätiön rahoitus- ja likviditettiriski on pieni. Toimintavuoden lopussa sijoituspolitiikan mukaiset sijoitukset muodostuivat pääosin pörssissä noteeratuista osakkeista ja osakerahasto-osuuksista (56 %), kiinteistöistä ja

TULOSLASKELMA

kiinteistöosakkeista (14 %), korkoinstrumenteista (18 %) sekä muista sijoituksista (12 %). Pörssiosakkeista ja osakerahasto-osuuksista oli vuoden lopussa kotimaisia noin 77 % ja ulkomaisia 23 %. Toimintavuoden aikana Rahasto myi 100 % omistamansa Kiinteistö Oy Quartetton Cellon osakekannan. Sijoituspolitiikan mukaisen sijoitusomaisuuden käypä arvo oli toimintavuoden lopussa noin 460 miljoonaa euroa ja kirjanpitoarvo 255 miljoonaa euroa. Lisäksi rahasto omistaa 22,4 % vähemmistöosuudet noteeraamattomien Wihuri Oy:n ja Wihuri Packaging Oy:n osakkeista. Tilikauden ylijäämä Apurahoja myönnettiin Rahaston 75-vuotisjuhlavuonna 12 miljoonaa euroa (11,5 vuonna 2016). Toimintakulut olivat 1 058 467,93 euroa (920 159,81). Sijoitustoiminnan tuotot olivat 14 070 391,56 euroa (25 438 230,10). Tilikauden ylijäämä 1 011 923,63 euroa (13 018 070,29) siirretään käyttörahastoon. Näkymät vuodelle 2018 Globaalin talouden suhdanneodotukset ja yritysten tulos­ ennusteiden kehitys säilynevät toistaiseksi positiivisina ja ne saavat lisävoimaa Yhdysvaltojen verouudistuksesta.

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

-10 200 000,00 -1 800 000,00 -12 000 000,00

-9 700 000,00 -1 800 000,00 -11 500 000,00

-588 939,73 -38 640,93 -430 887,27 -1 058 467,93

-504 095,47 -51 251,34 -364 813,00 -920 159,81

-13 058 467,93 -13 058 467,93

-12 420 159,81 -12 420 159,81

17 293 028,02 -334 623,60 2 704 125,52 -5 592 138,38

15 056 599,38 -212 037,10 7 957 617,28 2 636 050,54

14 070 391,56 1 011 923,63

25 438 230,10 13 018 070,29

1 011 923,63

13 018 070,29

VARSINAINEN TOIMINTA Jaetut apurahat Apurahat ja palkinnot Wihurin tutkimuslaitos Jaetut apurahat yhteensä Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Varsinainen toiminta Kulujäämä

SIJOITUSTOIMINTA

44

Tuotot Kulut Omaisuuden myyntivoitot/-tappiot Arvonalennukset ja niiden palautukset Sijoitustoiminta yhteensä Tuottojäämä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ


Inflaatiokehityksen seuraaminen muodostuu yhä tärkeämmäksi ja keskuspankkielvytyksen pienentyessä markkinakorkojen suunta muuttuu selvemmin nousevaksi. Sijoitusympäristö on edellisvuotta haastavampi, sillä eri omaisuuslajien arvostustasot ovat jo lähtökohtaisesti yhä enemmän koholla. Osakemarkkinan nousu on ollut trendimäistä jo kahdeksan vuotta ja kurssien suuremmat vaihtelut lisääntyvät. Suomalaisten pörssiyhtiöiden tuloskehitys on

TASE

jatkunut vahvana ja kevään 2018 osinkojen odotetaan toteutuvan hyvällä tasolla. Toimitilamarkkinoiden vajaatäyttöaste on edelleen korkea ja korkotaso säilynee nousupaineista huolimatta suhteellisen matalana. Rahaston toteutuneet ja tiedossa olevat sijoitustuotot mahdollistavat tavoitteeksi asetetun jaettavien apurahojen, palkintojen ja muun tuen määrän tasaisen kehityksen myös vuonna 2018.

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

2 429,09

3238,79

113 493,68 30 000,00 208 978 228,71

151 324,91 0,00 222 616 592,28

209 124 151,48

222 771 155,98

673 268,50 0,00 45 631 626,60

437 233,10 4 977 360,41 25 075 628,05

46 304 895,10

30 490 221,56

255 429 046,58

253 261 377,54

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Taide-esineet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä

VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTAT TAVAA OMA PÄÄOMA Lahjoitusrahastot Peruspääoma Käyttörahasto Tilikauden ylijäämä Oma pääoma yhteensä

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Nostamattomat apurahat Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Vieras pääoma yhteensä VASTAT TAVAA YHTEENSÄ

4 120 604,20 191 007 883,53 46 341 252,79 1 011 923,63

4 191 33 13

120 604,20 007 883,53 323 182,50 018 070,29

242 481 664,15

241 469 740,52

12 366 014,35 234 367,36 198 320,35 148 680,37 12 947 382,43

10 947 426,52 417 405,88 205 243,20 221 561,42 11 791 637,02

12 947 382,43

11 791 637,02

255 429 046,58

253 261 377,54

45


2.

Hallinto 1.

H A L L I T U S

46

Hallitus valvoo säätiön etua ja alkuperäisen tarkoituksen toteutumista. Rahaston hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista jokaisen toimikausi kestää neljä vuotta kerrallaan. Hallitus muun muassa vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää seuraavan vuoden talousarviosta, sijoituspolitiikasta, jaettavan avustus- ja palkintosumman suuruudesta sekä apurahojen ja palkintojen jakotavasta. Hallitus kokoontui seitsemän kertaa vuonna 2017.

3.


5.

4.

7.

8.

6.

1. 2.

Erkki KM Leppävuori professori, puheenjohtaja Risto Aarnio-Wihuri tradenomi

3. 4.

Leena Svinhufvud filosofian tohtori Arto Hiltunen ekonomi, varapuheenjohtaja

5. 6.

Tapani Väljä ekonomi Jukka Paasikivi johtaja

7. 8.

Seija Sihvola filosofian tohtori Vesa Kauppinen kauppatieteiden maisteri


4. 1.

3.

2.

TO I M I S TO N H E N K I LÖ K U N TA Rahaston toimiston henkilökunta hoitaa rahaston päivittäistä operatiivista toimintaa asiamiehen johdolla. Vakituiseen henkilökuntaan kuuluvat:

1. 2. 3. 4.

48

5.

Jukka Lehmusvirta kiinteistöpäällikkö, varatuomari Tuire Sauvala asiamiehen sihteeri Eija Pitkänen toimistosihteeri, apuraha-asiat Arto Mäenmaa asiamies, kauppatieteiden maisteri Mervi Kauko* kirjanpitäjä Lisäksi rahasto käyttää projektityöntekilöitä muun muassa viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen. *AULI HEISKALA JÄI VUONNA 2017 ELÄKKEELLE RAHASTON KIRJANPITÄJÄN TEHTÄVÄSTÄ 41 VUODEN TYÖURAN JÄLKEEN.

5.


HALLINTO

Jenny ja Antti Wihurin

V A R A I N H O I T O T O I M I K U N T A

rahaston hallinto on

Rahaston varainhoitotoimikunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, kaksi vuosittain valittavaa hallituksen jäsentä ja rahaston asiamies. Sen tehtävänä on muun muassa valmistella rahaston talousarvio ja tilinpäätös. Se myös suunnittelee ja toteuttaa rahaston sijoitustoimintaa hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan puitteissa. Varainhoitotoimikunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2017.

monipuolisesti verkottunut ja viestii toiminnastaan avoimesti.

Varainhoitotoimikunnan jäsenet vuonna 2017 Erkki KM Leppävuori, puheenjohtaja Arto Hiltunen, varapuheenjohtaja Vesa Kauppinen Arto Mäenmaa, asiamies T I L I N T A R K A S T A J A T Rahaston tilintarkastajiksi vuodeksi 2018 valittiin professori Markku Koskela, KHT ja kauppatieteiden maisteri Juha Tuomala, KHT sekä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy professori Koskelan varamiehenä ja KHT Lauri Kallaskari KHT Tuomalan varamiehenä. Valvontatilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy. L Ä H I P I I R I T O I M E T Luottamushenkilöille ja säätiölain määrittelemille lähipiiriläisille on maksettu säätiön hyväksi tehdystä työstä tavanomaisia palkkoja ja palkkioita, jotka sisältyvät henkilöstökuluihin.

J Ä S E N Y Y D E T  Säätiöiden ja rahastojen neuvottelu-kunta ry  Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys. Neuvottelukunta on jäsentensä etujen ajaja ja puolustaja, kouluttaja ja sparraaja, tiedonvälittäjä ja keskustelufoorumi, tutkija ja julkaisija. Yhdistykseen kuului vuoden 2017 lopussa 187 jäsentä. Rahaston asiamies Arto Mäenmaa on yhdistyksen hallituksen jäsen.    European Foundation Centre ja The Hague Club Jenny ja Antti Wihurin rahasto on jäsenenä yleishyödyllisten eurooppalaisten säätiöiden järjestössä European Foundation Centressä. Asiamies Arto Mäenmaa on jäsen eurooppalaisten säätiöjohtajien verkostossa The Hague Clubissa.

49


V I E S T I N TÄ

Viestintä Rahasto ottaa huomioon yhteiskunnallisen erityisasemansa suunnitellessaan viestintäänsä: rahaston kuuluu näkyä muuallakin kuin sen välittömien sidosryhmien läheisyydessä.

Rahasto palvelee sen läheisyydessä olevien ihmisten ja yhteisöjen, kuten apurahanhakijoiden ja –saajien, viranomaisten ja varainhoitajien tiedontarpeita liittyen sen talouteen, päätöksentekoon ja apurahanhakuprosessiin. Säätiön toiminnasta pyritään kertomaan kaikille selkeästi ja ymmärrettävästi. Rahasto haluaa kertoa toiminnastaan enemmän ja laajemmin kuin viranomaisten tai alan itsesääntelyn määrittämän minimitason verran. Rahastolla on parhaat mahdolliset toimintaedellytykset silloin, kun sen toiminnalla on oikeutus myös niin kutsutun suuren yleisön silmissä. Rahaston toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta tuodaan näkyväksi muun muassa nostamalla apurahansaajien saavutuksia esille. Kotisivuilla julkaistavat Apurahatarinat-sarja esittelee apurahansaajien työtä. Apurahatarinoita tuotetaan monimediallisin keinoin: videolla, kuvilla ja tekstillä. Rahaston viestintäkanaviin kuuluvat verkkosivut, uutiskirje, vuosikertomus, tiedotteet, Facebook ja uutena lisäyksenä vuonna 2017 kuvapalvelu Instagram. Säätiön viestintää suunnitellaan ja toteutetaan talon sisältä käsin.

VUODEN 2017 VIESTINNÄLLISIÄ TEKOJA Viisi viikkoa, viisi tarinaa Jenny ja Antti Wihurin rahaston 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi rahasto lähetti videotaiteilijan kuvaamaan apurahansaajia ympäri Suomea. Videoita julkaistiin yksi kerrallaan viiden viikon ajan ennen vuoden 2017 apurahojen julkistusta. Viestintäkoulutuspäivä Rahasto tarjosi kymmennelle apurahansaajalle viestintäkoulutuksen 13.2.2017. Juhla Finlandia-talossa Rahasto juhlisti apurahansaajiaan Finlandia-talossa 9. lokakuuta 2017. Tilaisuudessa olivat läsnä presidentti Tarja Halonen, lukuisa joukko kulttuurin ja talouselämän edustajia sekä iso joukko apurahansaajia, yhteensä noin 800 henkilöä. Juhlassa jaettiin myös Wihurin kansainvälisten palkintojen rahaston Wihurin Sibelius-palkinto ja kansainvälinen tiedepalkinto.

50 SUOMEN MERIPELASTUSSEURAN VIDEOSSA KÄYTIIN PELASTUSRISTEILIJÄ JENNY WIHURIN KYYDISSÄ. MERI LUNDAHLIN VIDEOSSA TANSSITTIIN JA TUTKITTIIN KESTÄVÄSTI TUOTETTUJA KUITUJA.


APURAHAPROSESSI

Apurahaprosessi

MAALISKUU

HUHTIKUU

1. APURAHABUDJETTI Maaliskuussa hallitus päättää apurahabudjetin.

TOUKOKUU

2. HAKEMUKSET Toukokuussa apurahanhakijat lähettävät hakemuksensa.

€€€ KESÄKUU

HEINÄKUU

3. HAKEMUSTEN KÄSITTELY Kesä- ja heinäkuussa toimisto allokoi hakemukset asiantuntijoille.

4. ASIANTUNTIJAT Asiantuntijat lukevat hakemuksia ja tekevät hallitukselle esityksensä apurahansaajista.

LOKAKUU

SYYSKUU

5. PÄÄTÖKSET Syyskuussa hallitus päättää asiantuntijoiden ehdotuksesta, kenelle myönnetään apurahaa.

ELOKUU

6. TIETO APURAHAPÄÄTÖKSISTÄ Jokainen sähköpostiosoitteensa antanut hakija saa tiedon siitä, onko hän saanut apurahaa.

!!! 7. APURAHAT MYÖNNETÄÄN JA JULKISTETAAN ANTTI WIHURIN SYNTYMÄPÄIVÄNÄ 9. LOKAKUUTA.

51Liitteet


LIITE 1

Apurahat 2017 75-JUHLAVUODEN ERITYISAPURAHAT Vuosisadan rakentajat -haastekilpailun palkintoihin

600 000 apurahasäätiöiden lahja 100-vuotiaalle Suomelle: ”Nuorille parempi vuosisata” Musiikkitalon urkuihin

300 000 Wihurin rahaston alueellinen kummitoiminta kuvataiteessa Joensuun taidemuseo ONNI Näky ja täky -pilottihankkeeseen

100 000 Rauman taidemuseo Rauma Triennale Balticum - näyttelykonseptin kehittämiseen

50 000 Inclusive Peace & Transition Initiative/ Ph.D Thania Paffenholz

115 000 tutkimushankkeeseen ”International Mediation Networks” tavoitteena selvittää olemassa olevien rauhanvälitysverkostojen asemaa konfliktinehkäisy- ja ratkaisutoimien tukena

LIITE 1

54


YHTEISÖT 4H-säätiö

45 000 stipendeiksi 4H-nuorille ja kerhonohjaajille, kansainväliseen nuorisovaihtoon sekä nuorten omaehtoisiin projekteihin Aalto Entrepreneurship Society ry

Bioetiikan instituutti ry

Helsingin Jazz-utopia ry

5 000

9 000

geenitutkimuksen bioeettisiä kysymyksiä käsittelevien kansalaisraatien järjestämiseen

We Jazz 2017 -festivaalin järjestämiseen

Centre for the Study of Christian Cultures

10 000 kansainvälisen konferenssin ”Christianity and Politics” järjestämiseen

10 000 opiskelijoille suunnatun FallUp 2017 –yrittäjyystapahtuman järjestämiseen Aalto-korkeakoulusäätiö sr

50 000 monitieteisen tutkimusryhmän toiminnan käynnistämiseksi kansainvälistyvien suomalaisyritysten design-työn tarkasteluun

Compañía Kaari & Roni Martin (Tanssikaari ry)

24 000 suurproduktion Anna Karenina toteuttamiseen Crisis Management Initiative ry (CMI)

75 000 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ:n työn tukemiseen Eurasian alueella

Helsingin kamarikuoron kannatusyhdistys ry

18 000 kamarikuoron taiteelliseen toimintaan Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty ry

30 000 Ihminen on hyvä asia -koulukampanjaan, jossa luodaan kohtaamisia kehitysvammaisten kokemusasiantuntijoiden ja alakoulun oppilaiden välille herättämään keskustelua erilaisuudesta Helsingin Oopperayhdistys ry

20 000 Fredrik Paciuksen Die Loreley -oopperan tuottamiseen

AIESEC-Suomi ry kotimaiseen koulutukseen ja kansainväliseen toimintaan Ajatuspaja Libera

Etsintäveneen tuki ry

20 000 hukkuneiden etsinnässä käytettävien veneiden ja laitteiden ylläpitoon ja kunnostukseen

30 000 kesäkoulun ”Liberaali demokratia, markkinatalous ja hyvinvointivaltio” järjestämiseen nuorille

European Youth Parliament Finland - EYP Finland ry

5 000

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historian ystävät ry

2 000 kaikille avoimen maksuttoman historiaseminaarin järjestämiseen, seminaarijulkaisun julkaisemiseen sekä bibliografian koostamiseen Helsinki Poetry Connection

20 000

4 000

Euroopan nuorten parlamentin kansallisen istunnon järjestämiseen suomalaisille nuorille

Amfion-verkkolehden toiminnan tukemiseen

Haaga-Helia AMK

30 000

Amfion ry

Helsinkimissio ry

50 000 Aseman Lapset ry

100 000 nuorten päihteiden käytön, rikollisuuden ja väkivallan ehkäisyyn ja hoitoon Walkers-toiminnan avulla sekä toiminnan kehittämiseen Avanti! ry

100 000 Kamariorkesteri Avantin taiteelliseen työskentelyyn Beethoven Now! ry

20 000 ”Beethoven Now!”-orkesterikiertueeseen Kiinassa

lavarunokiertueen järjestämiseen

TuTu-hankkeeseen ”Automatisaatio ei ymmärrä tunteita Robotiikka ei korvaa inhimillisyyttä Merkityksellisten tunnekokemuksien tutkiminen ja tunnetaitojen kehittäminen korkeakoulukontekstissa ”

toimintaan Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry

14 000 hankkeeseen ”Kolonialismin perinnön käsittely Suomessa ja kansainvälisesti”

Haapavesi Folk ry Institutum Romanum Finlandiae sr 30 Haapavesi Folk Music juhla25 000 Wihurin stipendiin nuoren suomafestivaalin järjestämiseen laisen tutkijan työn tukemiseksi HELBUS Helsinki School of Suomen Rooman-instituutissa Business 144 000 John Nurmisen Säätiö sr toiminnan kehittämiseen 30 000 kulttuurihankkeeseen ”Loki 3 0 - Kansallinen verkkomuseo” yhteistyössä Suomen museoliiton kanssa

15 000

55

LIITE 1

10 000


Juminkeko-säätiö sr

Kuhmon Musiikkiyhdistys ry

40 000

40 000

Sinisten ajatusten kansainvälisen taiteilijaresidenssin perustamiseen Kuhmoon

Kuhmon kvartettiakatemian luomiseen

Kadettikunta ry

5 000

Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry

120 000 merenkulun logististen järjestelmien professuuriin

Kustavin kirjallisuusyhdistys ry

30 000 ”Kadettikunta 100 vuotta - kadettiveljeyttä, turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustustietoutta”-tutkimus- ja kirjahankkeeseen, valtakunnalliseen maanpuolustusaatteelliseen tiedotus- ja koulutustoimintaan ensisijaisesti koulunuorison, opettajien ja naisten keskuudessa sekä ”Suomi muuttuvassa maailmassa”-tietopankin (www maailmanmuutos fi) tietotekniseen uudistamiseen Kansalliskirjasto

30 000 Jean Sibeliuksen koottujen teosten julkaisutyön jatkamiseen

Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon järjestämiseen Lapin kamariorkesteri - Rovaniemen kaupunginorkesteri

40 000 maakunnalliseen orkesteritoimintaan Lapissa Lapin yliopiston Arktinen keskus

5 000 arktisen taide-, muotoilu- ja kulttuurisisällön toteuttamiseen osana Rovaniemi Arctic Spirit -konferenssia

10 000 KATAJAn tohtoriohjelmaan Keski-Suomen Tanssin Keskus ry

10 000 kiertuetoiminnan kehittämiseen ja toimintamallien luomiseen Keski-Suomessa Kirkon Ulkomaanapu sr

kirjastotoimintaan ja merenkulun julkaisutoiminnan ylläpitämiseen Maanpuolustuksen Tuki ry

100 000 vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

40 000 kouluikäisten vanhemmille suunnatun vanhemmuuden tuen kampanjan toteuttamiseen

20 000 Changemaker-nuorisotoiminnan kehittämiseen Kotkaniemi-säätiö sr

30 000 P E Svinhufvudin kotimuseon Kotkaniemen taidekonservointeihin ja museotoiminnan käynnistämiseen Koululiikuntaliitto KLL ry

LIITE 1

56

Vesisankarit-hankkeeseen

Monitaiteinen kulttuuriyhdistys Vääräpyörä ry

9 000 Sitten se ei enää ole -musiikkiteatterihankkeeseen Mäntän Musiikkijuhlien Tuki ry

10 000 XX Mäntän Musiikkijuhlien 20-vuotisjuhlavuoden festivaalin ja VIII kansainvälisten mestarikurssien järjestämiseen Naisjärjestöjen Keskusliitto ry

10 000 hankkeeseen ”Miten digitalisaatio voi edistää sukupuolten tasa-arvoa?” yhteistyökumppanien kanssa Non Fighting Generation ry (NFG)

50 000 Arvokas kasvatus – kiusaamisen ehkäisyyn lasten ja nuorten harrastustoiminnassa arvokasvatuksen menetelmin Nuoren Voiman Liitto ry

Matematiikkalehti Solmu

12 000 Matematiikkalehti Solmun julkaisemiseen, kehittämiseen, koti- ja ulkomaiseen yhteistyöhön matematiikan opetuksen alalla sekä matematiikkadiplomitoimintaan Merikappelin Tuki ry

15 000 50 000

”Minna Canth 175 vuotta 2019 Mitä Minna tekisi?” juhlavuoden valmisteluun

Luotsiliitto ry - Luotsikirjasto

10 000 KATAJA, Kauppatieteiden valtakunnallinen tohtorikoulutusohjelma

Minna Canthin seura ry

25 000

Merikappelin historian tallentamiseen ja historiateoksen kirjoittamiseen sekä julkaisuun

15 500 Ilmastonmuutos-kirjoituskilpailuun nuorille Nuori Yrittäjyys ry

50 000 nuorten yrittäjyystaitojen ja -kokeilujen edistämiseen ja valmiuksien antamiseen osana toisen ja korkea-asteen opintoja, verkkokokonaisuuden rakentamiseen sekä mallien levittämiseen eri kouluasteille

Kriittinen korkeakoulu

Meripuolustussäätiö sr

Pan-Eurooppa Instituutti

8 000

10 000

5 000

uuden monimuotoisen verkkojulkaisun suunnitteluun ja käynnistämiseen

vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen

kansainvälisen konferenssin ”Russian enigma – Decoding mysteries and turning them into business opportunities” järjestämiseen


Pelastakaa Lapset ry

50 000 Lasten tukeminen kriisitilanteissa - Pelastakaa Lasten kotimaan kriisivalmiuden kehittämiseen Perheyritysten liitto ry

15 000 tietokirjan ”Suomalaisen perheyrittäjyyden historia” tekemiseen Pirkanmaan Tanssin Keskus ry / Sisä-Suomen tanssin aluekeskus

Savonlinnan Musiikkiakatemia kannatusyhdistys ry

10 000 kansainvälisten liedin, oopperan, kamarimusiikin ja eri instrumenttien korkeimman tason mestarikurssien sekä laajan konserttisarjan järjestämiseen Sibelius-Akatemian konserttija mestarikurssiyhdistys ry

10 000 mestarikurssien järjestämiseen Sibelius-Akatemiassa

8 000 Kiertoliike 2018 – tanssin kentän valtakunnallisen ammattilaisfoorumin järjestämiseen Tampereella POTKU - Pohjois-Pohjanmaan taiteen ja kulttuuri tuki ry

12 000 valtakunnallisen XI Leevi Madetoja -pianokilpailun järjestämiseen Rauman Merihistoriallinen Seura, Merimakasiini-toimikunta

45 000 Rauman merimuseon lisäosan hankintaan ja merenkulkualan näyttelyn rakentamiseen Raumanmeren Merimuseosäätiö sr / Rauman merimuseo

20 000 laivasimulaattori ”Jennyn” uudistamiseen ja kehittämiseen

Sodankylän elokuvafestivaali ry

25 000 Lapin lasten ja nuorten elokuvakasvatuksen erikoisohjelmaan ”Elokuva varhaiskasvatuksessa ja nuorten mediataitojen kehittäjänä”

Suomen Historiallinen Seura

5 000 tapahtuman ”IV Historiantutkimuksen päivät” järjestämiseen Turussa Suomen Icehearts ry

50 000 Icehearts toimintamallin tukemiseen Suomen Lentopelastusseura SLPS ry

30 000 operatiivisessa toiminnassa tarvittavien laitteiden hankintaan Suomen Merimieskirkko ry

150 000 merenkulkijoiden parissa tehtävään työhön Suomen Meripelastusseura ry

150 000 vapaaehtoisten meripelastajien Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys turva- ja suojavarusteiden han15 000 kintaan, koululaiva Jenny Wihurin FiBO Records -sarjan toisen levyn koulutuspurjehduksiin sekä kantuotantoon sainväliseen meripelastajavaihtoon Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Suomen Nuorisopurjehtijat ry

10 000

18 000

muistiorganisaatio- ja tutkimushankkeeseen ”Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus (2017–2018)”

nuorisopurjehdustoiminnan kehittämiseen yhdessä Suomen Purjelaivasäätiön kanssa sekä kansainväliseen yhteistoimintaan muiden Sail Training -järjestöjen kanssa

Resonanssi ry

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Suomen Partiolaiset ry

14 000

2 000

50 000

International Conference of Physics Students -opiskelijakonferenssin järjestämiseen

1800-luvun tutkimuksen verkoston 10-vuotiskonferenssin ”Tulevaisuuden 1800-luku” järjestämiseen

partiojohtajakoulutukseen ja sen kehittämiseen

10 000

Suomen Purjelaivasäätiö sr

30 000

Rovaniemen taidemuseo Suomalaiset historiapäivät ry

WAU! – taidekasvatusohjelmaan alkuperäiskansojen taiteen näyttelyiden yhteyteen

10 000

Rovaniemen taidemuseo

Suomen Benelux-instituutin säätiö sr

Historiapäivien järjestämiseen Sibeliustalossa

nuorisotoiminnan kehittämiseen Suomen Solistiyhdistys ry

9 000 konserttitoimintaan

lastenkirjan ”Posteljoonipeikko Sepeteuksen porinoita” julkaisemiseen Rovaniemen taidemuseon ystävät ry

6 000 Lumen maa -näyttelyn yleisötyöhön

10 000 esiintyvän taiteilijan TelepART -kansainvälisyysohjelman avaamiseen saksankieliseen Eurooppaan, Unkariin ja Kaakkois-Eurooppaan sekä Benelux-alueelle

Suomen vanhan kirjallisuuden päivät ry

5 000

57

Vanhan kirjallisuuden päivät -kirjallisuustapahtuman järjestämiseen Sastamalassa LIITE 1

10 000


Suomen Viron-instituutin säätiö sr

10 000 koulutusyhteistyön edistämiseen Viron venäjänkielisillä alueilla

Tiedekeskussäätiö sr

50 000 hankkeeseen ”Heurekan yleisöistä tieteen ja innovaatioiden tekijöitä maker-tilan avulla”

Suomen Yrittäjänaiset ry

Tilaushistoriakeskus ry

10 000

5 000

kahden valtakunnallisen ”Innovatiivisuus-Innostus-Itsensä kehittäminen”-teemaisen tapahtuman järjestämiseen

pohjoismaisen paikallishistorian tutkimuksen seminaarin järjestämiseen Helsingissä

Svenska handelshögskolan

15 000

Turun Soitannollinen Seura

2 000 Startup Circus -yrittäjyyskoulutustapahtuman järjestämiseen Taloudellinen tiedotustoimisto ry

50 000 peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitojen parantamiseen Yrityskylä-oppimiskokonaisuudessa

Turun XIII sellokilpailun järjestämiseen Turun yliopisto, Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio

170 000 matalien lämpötilojen perustutkimukseen ja siihen liittyvään jatko-opiskelijoiden ja opiskelijoiden koulutukseen Työväen Näyttämöiden Liitto ry

20 000 Taloustieteellinen yhdistys ry

5 000

Nuori Näyttämö -konseptin valtakunnalliseen ja kansainväliseen vakauttamiseen

seminaari- ja julkaisutoimintaan Valtakunnallinen YES ry Tanssiryhmä Off/Balance ry

8 000 tanssiesitysten ja työpajojen järjestämiseen koulukiertueella

30 000 YES Tutor -opettajien koulutuskokonaisuuteen, jossa koulutetaan 100 opettajaa ymmärtämään yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää

Teatteri Telakka ry Vapaat tanssijat ry / K&C Kekäläinen & Company 8 000 Talvisota-dokumenttinäytelmäKeidas-residenssitoimintaan hankkeen kiertueeseen Venäjälle nykytanssitaiteilijoille Ruumiillija Ukrainaan sen taiteen teatterissa Teatteriyhdistys RUSKAensemVihreä Keidas ry ble ry

10 000

58

12 000

70 000

suomalais-islantilaisen näyttämöteoksen ”Don Quijote on Melting Ice” valmistamiseen

Wihurin rahaston lahjoittaman huumenuorten vastaanottokodin toimintaan

Tekniikan museon säätiö sr

1 800 000

20 000 hankkeeseen ”Tulevaisuuden kokoelmat – teollisen kulttuuriperinnön pelastustalkoot”

Wihurin tutkimuslaitos sydän- ja verisuonitautien perustutkimukseen ja laitehankintoihin Yhteisö tanssii ry

LIITE 1

10 000 Kehärata tanssii -yhteisötanssifestivaalin järjestämiseen

Zagros Ensemblen Kannattajayhdistys ry

8 000 taiteelliseen toimintaan


Psykologian maisteri Heidi Ala-Salomäki

24 000 Diplomi-insinööri Iina Aaltonen

5 000 väitöskirjatyöhön ”Smart work: Interacting with wearable, multimodal and augmented reality technologies”

Master of Business Administration and International Marketing Bilal Aslam

väitöskirjatyöhön ”Ihmisaivojen toiminnallisten ja rakenteellisten verkkojen välinen yhteys”

24 000

Diplomi-insinööri Tuomo Alasalmi

Musiikinopettaja Anna Brummer

väitöskirjatyöhön ”Digital Advertising”

5 000

4 000

Teatteritaiteen maisteri Anna Ackerman, medianomi Joni Huttunen ja teatteritaiteen maisteri Minna Hokkanen

väitöskirjatyöhön ”Luokittelutulosten luotettavuusarvion parantaminen”

12 000

Master 2 Public Health and Bioethics Céline Aludaat-Dujardin

sairaalamuusikon taiteelliseen työskentelyyn Helsingin Suursuon sairaalan saattohoito-osastolla ja palliatiivisen hoidon osastolla

teatteriproduktion Vaahtoa! toteuttamiseen Diplomi-insinööri Timo Aho

5 000 väitöskirjatyöhön ”Avaruusteknologian kehitys Suomessa: seuraavan sukupolven aurinkokennojen uudet valmistusmenetelmät satelliittisovelluksissa” Tanssitaiteilija Auri Maarit Ahola

12 000 saamelaisen tanssin tieteelliseen ja taiteelliseen konstruktioon Teologian tohtori Paavo Ahonen

28 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Kirkollinen antisemitismi autonomisessa Suomessa” Oikeustieteen maisteri Henna Liisa Airaksinen

12 000 väitöskirjatyöhön ”Assessment of the Reliability of a Witness Testimony – A Comparative Study of the Pain Points in Court Proceedings from Psychological Perspectives” Luonnontieteiden kandidaatti Juho Ala-Myllymäki

24 000 väitöskirjatyöhön ”Kvantitatiivinen lähi-infrapunaspektroskopia nivelkierukan rappeuman diagnostiikkaan”

24 000 väitöskirjatyöhön ”Engineering the Human Body, Legal, Ethical and Anthropological Perspectives” Master of Science Diana Elena Andrei

24 000 väitöskirjatyöhön ”Spectral computations and multicentric calculus” Filosofian maisteri Ilari Angervo

Filosofian tohtori Mar Cabeza ja työryhmä

20 000 tutkimukseen ”Maanalaista kansalaistiedettä: lierojen levinneisyys Suomessa” Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Mari Katriina Carlson

24 000 väitöskirjatyöhön ”International agricultural trade relations of the EU with selected partners and commodities”

24 000 väitöskirjatyöhön ”Spin-valves from SFMO thin films”

Master of Science Stefano Caro

24 000 Tekniikan lisensiaatti Severi Anttila

5 000 väitöskirjatyöhön ”Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsattavuuden ongelmakohtia” Kauppatieteiden tohtori Oana Apostol ja kauppatieteiden tohtori Terhi Chakhovich

5 000 tutkimukseen ”Ihminen mittarina Mittaaminen ja vastuullistaminen sisäilman laatuun liittyen: sosiomateriaalinen näkökulma»

väitöskirjatyöhön ”Pyrolytic conversion of waste: a new strategy for nutrients recycling and greenhouse gases cutting”” Master of Science Katharina Cepa

12 000 väitöskirjatyöhön ”The impact of digitalization and (advanced) analytics on the management and nature of inter-organizational relationships” Master of Science Jie Chen

12 000 Diplomi-insinööri Anna-Maija Arola

5 000 väitöskirjatyöhön ”Materiaalimallin kehittäminen ultralujan teräksen särmättävyyden arviointiin”

väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Cleantech alan pk-yritysten kansainvälistymisen haasteet ja strategiat”

59

Master of Ethnomusicology Xinjie Chen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Rooted Cosmopolitanism in Sámi Music CD Productions, 2000-2010”

LIITE 1

YKSITYISHENKILÖT JA TYÖRYHMÄT


Musiikin tohtori Gustav Mikael Djupsjöbacka ja työryhmä

MSc Economics and Business Administration Anton Frantsev

Valtiotieteiden maisteri Laura Haapala

5 000

12 000

24 000

Suomi 100 -tapahtuman toteuttamiseen Palma de Mallorcassa

väitöskirjatyöhön ”Studies of applications of bilevel optimization”

väitöskirjatyöhön ”Matkalla työn tulevaisuuteen Millaisin konkreettisin keinoin luovan luokan itsensätyöllistäjyyttä ja työn monimuotoisuuden kehitystä edistetään työmarkkinoiden murroksessa?”

Musiikin tohtori Terhi Dostal

14 000 taiteelliseen tutkimusprojektiin ”Professori Ilmari Hannikainen – pianisti ja säveltäjä”

Säveltäjä Perttu Haapanen

12 000 sävellystyöhön

väitöskirjatyön ”Luova ohjelmointi taidekasvatuksen välineenä” viimeistelyyn

väitöskirjatyön ”The End of Belgium? Flemish national and regional identity since 1970s in the light of political parties” loppuunsaattamiseen

Valtiotieteen maisteri Ville Eerola

Teatteritaiteen maisteri Marc-Fredrik Gassot

24 000

22 000

väitöskirjatyöhön ”Modernin rajanvetoa Helsinkiläisyys ja maakuntalaisuus Helsingin yliopiston ylioppilasdiskurssissa sodista ylioppilasradikalismiin”

fyysisen teatterin opettajan pedagogisiin opintoihin L’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq -teatterikoulussa

6 000

Tanssitaiteen maisteri Jonna Eiskonen

12 000 taiteelliseen työskentelyyn Valtiotieteiden maisteri Tapio Enberg

24 000 väitöskirjatyöhön ”Neuvostoliiton propagandan ja kulttuuridiplomatian vaikutus Suomessa - Neuvostoliittolaisen uutistoimisto APN:n suhteet Suomen lehdistöön 19611991” Filosofian maisteri Taina Erkkilä

5 000 väitöskirjatyöhön ”Stakeholder Listening Strategies for Organizations” Kirjailija Annika Eräpuro

6 000

6 000 tietokirjan ”Tuulessa roihuaa maa” jatko-osan kirjoittamiseen Filosofian maisteri Susanna Haavisto

12 000 väitöskirjatyöhön ”Purkautuva identiteetti: muukalainen maalatuissa omakuvissa” Diplomi-insinööri Oskari Haiko

24 000

5 000

väitöskirjatyöhön ”Versatile functionalization of hydrogels and other biomaterials for biomedical applications”

väitöskirjatyöhön ”Mikrorakenteen vaikutus terästen kulumiseen”

Tanssitaiteen kandidaatti Sanni Giordani ja Happy Bodies -työ9 000 ryhmä taiteelliseen työskentelyyn Happy Bodies -teoksen parissa Filosofian maisteri Lena Gottelier

24 000 väitöskirjatyöhön ”Uuden laulun aika Lyyrinen kansanrunotraditio osana nykyrunoutta 2000-luvun ihmisen ja yhteiskunnan hahmottamisessa ” Taiteen maisteri Lasse Granroth

24 000

Filosofian maisteri Lasse Forsgren

väitöskirjatyöhön ”Managing cultural change in organizations – an agentic perspective”

Kuusi puhetta -esityksen toteuttamiseen

Kauppatieteiden kandidaatti Antti Haataja

Master of Science (Tech) Christine Gering

nuortenkirjan kirjoittamiseen

6 000 LIITE 1

taiteelliseen työskentelyyn Valtiotieteiden maisteri Heli Fyhr

3 500

Taiteen maisteri Tomi Tapio Dufva

60

Musiikin maisteri Pauliina Fred

12 000

Filosofian lisensiaatti Pekka Hako

10 000 kirjan kirjoittamiseen kapellimestari Hannu Linnusta Musiikin kandidaatti Johannes Hakulinen

10 000 viulun jousen hankintaan Filosofian tohtori Eija Halkola

28 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Opettajien rooli kouluverkon infrastrukturoinnissa - teknologiavälitteisen opetuksen kehittäjinä” Kasvatustieteen tohtori Päivi Hamarus

4 000 koulukiusaamisen ehkäisemiseen, tunnistamiseen ja puuttumiseen liittyvän sähköisen tietoaineiston julkaisemiseen lasten ja nuorten kanssa työskenteleville


Filosofian maisteri Jani Hannula

Filosofian tohtori Tuomas Heikkilä ja työryhmä

24 000

50 000

väitöskirjatyöhön ”Kehittämistutkimus: Matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden matemaattisen ja pedagogisen sisältötiedon edistäminen ongelmalähtöisessä oppimisessa”

luonnontieteitä ja humanistisia menetelmiä yhdistävään hankkeeseen keskiaikaisten käsikirjoitusten tutkimusmetodien kehittämiseksi

Diplomi-insinööri Atte H ­ arjanne

Filosofian tohtori Päivi Heikkilä-Halttunen

24 000

10 000

väitöskirjatyöhön ”Ilmastopalveluiden käyttö ja vaikuttavuus”

työskentelyyn lasten- ja nuortenkirjallisuuden kriitikkona ja asiantuntijana

Master of Science Otso Harju väitöskirjatyöhön ”Political Daughters – Feminist M ­ iddle -class Daughters and Intrafamily Political Conflict in Delhi, India” Master of Science Simone ­Haslinger

5 000 väitöskirjatyöhön ”Trash-2-Cash, EU Horizon 2020 Upcycling of Textile Waste” Valtiotieteiden maisteri Niko Hatakka

Diplomi-insinööri Juuso ­Heikkinen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Diffraktiiviseen täpläkuvioheijastukseen perustuvan 3D-mittamenetelmän jatkokehittäminen»

Musiikin maisteri Pauliina Haustein

28 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Eurooppalainen identiteetti sotilasliittoon kuulumattomissa Pohjoismaissa”

Terveystieteiden maisteri Pekka Hautasaari

24 000 väitöskirjatyöhön ”Impact of voluntary movement on somatosensory and pain processing in the human brain” Filosofian maisteri Joona Havukainen

Filosofian maisteri Irina ­Herneaho

24 000 väitöskirjatyöhön ”Pakolaiskriisin diskursiivinen rakentuminen politiikan diskurssissa ja kansalaisyhteiskunnan kannanotoissa” Kasvatustieteen maisteri Janne Hiedanniemi, tietotekniikan kandidaatti Kari Saarilahti ja kasvatustieteen kandidaatti Tuomas Hiedanniemi kouluissa toteutettavaan hankkeeseen ”IHAN OMA JUTTU – Musiikkiteknologia luovuuden tukena” Filosofian maisteri Niklas Hietala tietokirjan ”Taivaallinen Helsinki” kirjoittamiseen

14 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Finnish family ownership – creating value and competitive advantage in the times of economic challenges and crisis” Valokuvaaja Jonne ­Heinonen

6 000 Suomen romaneista kertovan dokumentaarisen valokuvaprojektin toteuttamiseen Teatteritaiteen maisteri Tero Heinämäki ja geronomi Jenni Lalli

6 000 Työryhmä Duo O-hoivan musiikillisen ja tarinoita keräävän vanhustyön kierrokseen Etelä-Pohjanmaan alueen muistisairaiden vanhusten palveluasumisyksiköihin

24 000 väitöskirjatyöhön ”Machine Learning applications in High Energy Physics”

väitöskirjatyöhön ”Energiainvestointien joustavuuden arvon määrittäminen”

4 000 Kauppatieteiden tohtori Noora Heino

8 000 taiteellisiin tohtoriopintoihin ”Love at first sound: engaging with Western classical concert audiences through improvisation” Guildhall School of Music and Dramassa Lontoossa

24 000

15 000 Valtiotieteiden maisteri Saila Heinikoski

24 000 väitöskirjatyöhön ”Populism in the hybrid media system: Online populist counterpublics interacting with institutionalized politics and the mainstream media”

Diplomi-insinööri Niina Helistö

Taiteen maisteri Saku ­Heinänen

6 000

Diplomi-insinööri Lauri Himanen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Big datan ja koneoppimisen hyödyntäminen laskennallisessa materiaalifysiikassa” Yhteiskuntatieteiden maisteri Suvi Holmberg

12 000 väitöskirjatyön ”Arki ei pysähdy - tulkintoja elämästä rinta- ja eturauhassyövän kanssa” viimeistelyyn Musiikin maisteri Emil Holmström

7 000 historiallisen Steinway & Sons -flyygelin remonttiin

61

LIITE 1

24 000

romaanin kirjoittamiseen ja kuvittamiseen


Filosofian maisteri Maria ­Hostikka ja filosofian maisteri Elina Gundersen

5 000 Barokkitanssin perusteita ­-oppikirjan kirjoittamiseen Filosofian maisteri Noora Houttu

Kulttuurituottaja Marika ­Häkkilä, taiteilija Markus Jäntti ja maailmanpolitiikan tutkimuksen ja oikeustieteen opiskelija Laura Kolehmainen

Filosofian maisteri Ann-Mari Huhtanen

3 000 pitkään journalistiseen artikkeliin ”Kotiinpalaajat” Filosofian maisteri Anna Hukka

12 000 väitöskirjatyöhön ”Valev Uibopuu: kirjeitä maanpaosta Kirjoitettuja kokemuksia virolaisten pakolaisten poliittisesta ja kulttuurisesta toiminnasta”

6 000 taidetyöpajoja vastaanottokeskuksiin ja ”Minä, turvapaikanhakija”-näyttelyn järjestämiseen

Elintarviketieteiden tohtori Suvi Itkonen

28 000 Taiteen maisteri Heidi ­Hämäläinen

12 000 väitöskirjatyöhön ”Suomalainen ja saksalainen museoyleisötyö Sosiaalisen inkluusion määritelmä tulevaisuuden museossa” Ylioppilas Linda Karoliina Hämäläinen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Metsien monimuotoisuuden avaintekijät: lehtipuiden ja lehtipuissa elävien lajien suojelu aktiivisten luonnonhoitotoimien avulla” Sirkustaiteiden kandidaatti Onni Hämäläinen

3 000 Filosofian maisteri Tiina ­Huotari

uuden sooloteoksen ”Placebo called home” viimeistelyyn

12 000 väitöskirjatyöhön ”Terveyspalveluiden saavutettavuus ja sijainnin optimointi Suomessa paikkatietomenetelmin tutkittuna” Yhteiskuntatieteiden tohtori Hanna-Mari Husu

14 000 tutkimukseen ”Luokkaepätasa-arvo poliittisessa protestissa: positiot ja resurssit ja niiden vaikutus poliittisiin strategioihin suomalaisessa radikaalissa oikeistossa” Teatteritaiteen maisteri Tuukka Huttunen ja työryhmä

62

7 000

LIITE 1

multimediaoopperan ”Voice is Voices” esituotantoon

Musiikin maisteri Väinö ­Jalkanen

8 000 valo- ja säveltaidetta yhdistävän konserttikiertueen järjestämiseen Teologian tohtori Ville ­Jalovaara

28 000 tutkimukseen ”Koti, perhe, tasa-arvo – Marttajärjestö ja suomalaisten perhekäsitysten muutos sääty-yhteiskunnasta EU-Suomeen” Kauppatieteiden tohtori Tanja Johansson ja kauppatieteiden tohtori Annukka Jyrämä

8 000

5 000

tutkimukseen ”Customer Data as a Strategic Resource - Comparing Retail Transformation in the UK and Finland”

kansainväliseen vertailevaan monitapaustutkimukseen ”Musiikkitalojen indentiteetti ja brändikuva - kansainvälinen vertaileva monitapaustutkimus”

Filosofian maisteri Niko Sakari Hänninen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Kuvan rekonstruktio ja epävarmuuksien mallinnus kvantitatiivisessa fotoakustisessa tomografiassa” Tanssitaiteen kandidaatti Ima Iduozee ja työryhmä

8 000 Diplomisäveltäjä Miika ­Hyytiäinen

väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Kasvi- ja eläinproteiinipainotteisen ruokavalion vaikutus fosfaattiaineenvaihduntaan, D-vitamiinitilanteeseen ja munuaisten toimintaan terveillä aikuisilla”

Kauppatieteiden maisteri Mikko Hänninen ja diplomi-insinööri Lauri Paavola

12 000 produktion Reunalla valmistamiseen

12 000 väitöskirjatyön ”Oikeustilan muodostuminen varainverotuksessa” koontiartikkelin viimeistelyyn

12 000 väitöskirjatyöhön ”Raskausajan ruokavalio, mikrobisto ja matala-asteinen tulehdus äidin ja lapsen terveyden säätelijöinä: uudet vaikutuskeinot”

Oikeustieteen kandidaatti Kalle Isotalo

THE BODY OF WORK –teoksen kansainvälisen viennin edistämiseen Musiikin maisteri Kaapo Ijas

4 000 kapellimestarikursseille osallistumiseen Italiassa ja Virossa

Musiikinopiskelija Annariina Jokela

10 000 alttoviulun hankintaan Filosofian tohtori Niko Jokela ja filosofian tohtori Matti ­Järvinen

4 000 konferenssin ”Holografinen tiheä QCD ja neutronitähdet - Holographic dense QCD and neutron stars” järjestämiseen Ecole Normale Superieure -yliopistossa Pariisissa


väitöskirjatyöhön ”Mittatarkka 3D-kaupunkimallinnus virtuaalitodellisuuden sisällöntuotantomenetelmänä” Kauppatieteiden maisteri Lena Jungell

12 000 väitöskirjatyöhön ”Family Governance in Multigenerational Family Firms” Sopraano Helena Juntunen

5 000 taiteelliseen toimintaan Nukketeatteritaiteilija Emma Jussila-Scherman

12 000 lasten tunnetaitojen tukemista käsittelevän nukketeatteriesityksen valmistamiseen

Humanististen tieteiden kanTaiteen maisteri Salli Kari didaatti Lauri Kaira 3 000 uupumusta käsittelevän sarjaku6 000 suomalaista vapaa-ajanpurjehvan työstämiseen duksen kulttuurihistoriaa käsitteOikeustieteen tohtori Katja levän tietokirjan kirjoittamiseen Maria Karjalainen 12 000 Musiikin kandidaatti Markus väitöskirjan jälkeiseen tutkimukKaitila 10 000 seen kansainvälisyksityisoikeukansainvälisiin pianokilpailuihin ja dellisesta luonnehtimisesta ja koesoittoihin osallistumiseen Euroopan unionin kansainvälisperheoikeudellisista asetuksista Säveltäjä Petri Kaivanto 10 000 Kauppatieteiden tohtotyöskentelyyn luovana ja esittäväri Eero Kasanen ja Doctor of nä säveltaiteilijana Suomessa ja Philosophy Carlo Sala 5 000 Latinalaisessa Amerikassa tutkimukseen ”Early Exercise of Options under Negative Interest Oikeustieteen kandidaatti Kalle Rates” Kalliokoski

12 000 väitöskirjatyöhön ”Syyteneuvottelu - rikoksesta epäillyn oikeus alennettuun rangaistukseen”

Valtiotieteiden maisteri Liisa Kauppila

24 000

Kauppatieteiden maisteri Anna-Maija Juuso

Musiikin maisteri Laura Kangas

24 000

10 000

väitöskirjatyöhön ”Kyberturvallisuusinvestoinnit ja uhkatiedonjako: Kyberturvallisuuden kysyntä ja tarjonta sekä uhkatiedon jako avoimena innovaationa”

barokkiviulun hankintaan

väitöskirjatyöhön ”China Shakes and Remakes the Global System: Multi-Level Regionalisation in the High North”

Doctor of Philosophy Larisa Kangaspuro

Teatteritaiteen maisteri Otso Kautto

14 000

24 000

Filosofian maisteri Tuuja Jänicke ja filosofian maisteri Marja Silde

tutkimukseen ”Vallankumousliike ja sen vastareaktio Suomessa vuosina 1904-1908: rikollisuus ja rankaisutoimet”

väitöskirjatyöhön ”Merkitty mahti: rituaalin käsitettä, uskottavuuden luomista, rituaalin tajua ja mahdin mahdollisuutta näyttämöllisyyden kautta, ja näyttämöä rituaalin käsitteen kautta katsova taiteellinen tutkimus”

24 000 Esitys hyväksi elämäksi -projektin toteuttamiseen Sotatieteiden maisteri Markus Järvinen

Kansanmusiikkiyhtye Värttinä

20 000 ”Näin räppäs emoni ennen – sadanvuoden lauluja”-konserttien järjestämiseen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Tietotyön tuottavuus puolustusvoimissa” Doctor of Philosophy Kaisa Kaakinen

28 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Historialliset elämäkerrat ja relationaalinen mielikuvitus nykykirjallisuudessa”

8 000 Master of Physics Emmi ­Kantola

romaanin ”Aalto” kirjoittamiseen

5 000

Filosofian tohtori Jarkko Kemppi

väitöskirjatyön ”Uudenlaisten puolijohdekiekkolasereiden kehittäminen merkittäviä sovelluksia varten” viimeistelyyn Filosofian maisteri Kaisa ­Kantola

24 000 Toimittaja Jani Kaaro

6 000 lasten ja nuorten tietokirjan ”Mikä tämä geeni on?” tekemiseen

Filosofian maisteri Helmi Kekkonen

väitöskirjatyöhön ”Sources of Legitimacy of the Chinese Communist Party Rule – Role of Ideology in Legitimacy Building”

10 000 Mannerheim-ristin ritari, asekätkijä ja kansanedustaja Eero Kivelän elämäkertatutkimukseen Yhteiskuntatieteiden maisteri Milla Keränen

63

5 000 historiallisen romaanin kirjoittamiseen LIITE 1

Diplomi-insinööri Arttu Julin

5 000


Kasvatustieteen maisteri Jonna Kesäläine

Filosofian maisteri Joona ­Koiranen

Tanssitaiteen maisteri Liisa Korpiniitty ja työryhmä

24 000

4 000

15 000

mobiiliteknologiaa soveltavan kaunokirjallisen teoksen ”Actual Reality 2 0” valmistamiseen

kolmen koreografin tanssiteoksen Music+ valmistamiseen ja esittämiseen

Diplomi-insinööri Niina ­Koivikko

24 000

väitöskirjatyöhön ”Erityisryhmissä olevien lasten stressin säätely - yhteydet toiminnanohjaukseen, tarkkaavaisuuteen ja kielellisiin taitoihin” Liikuntatieteiden maisteri Eeva Kettunen

24 000 väitöskirjatyöhön ”The role of sport and wellness technology in increasing exercise self-efficacy” Filosofian maisteri Pinja ­Kettunen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Planaarinen polariteetti organogeneesin säätelijänä: kehittyvä kuuloelin mallikudoksena”

12 000 väitöskirjatyöhön ”Rikkiyhdisteillä kontaminoituneen metanolin hapetus formaldehydiksi vanadiini- ja titaanipohjaisilla katalyyteillä” Kauppatieteiden ­maisteri Kaisa Koivisto ja kauppatieteiden maisteri Eeli Saarinen

5 000 globaalin opetus- ja tutkimusinnovaatio VIBu-yrityssimulaation hyödyntämiseen kieltenopetuksessa

Doctor of Philosophy Ewald Kibler

Taiteen maisteri Nina Kokkinen

10 000

5 000

tutkimukseen ”Entrepreneurship and Population Ageing”

tietokirjan ”Akseli Gallen-Kallela – totuudenetsijän tie” kirjoittamiseen

Diplomisellotaiteilija Hannu Kiiski

12 000

Kauppatieteiden maisteri Tero Tuomas Kokko

taiteelliseen työskentelyyn

24 000

Valtiotieteiden maisteri Auli Kilpeläinen

4 000

väitöskirjatyöhön ”Kunnallisalan johtamisen haasteet: avaintoimijoiden tarinat jännitteiden ilmentäjänä”

brittibiologi Dave Goulsonin kimalaiskirjan ”A Sting in the Tale” suomentamiseen

Musiikin maisteri Tommi Kolunen

3 000 Terveystieteiden tohtori ­Sinikka Inna Maria Kilpikoski

C-trumpetin hankintaan

10 000

Filosofian maisteri Matias ­Koriseva

24 000

Liikuntatieteiden maisteri Elina Kinos

väitöskirjatyöhön ”Rakenteena rakenteettomuus - Veijo Meren romaanien poetiikka”

5 000

64

Yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Kivimäki LIITE 1

5 000 pokeria, peliriippuvuutta ja addiktiotutkimusta kuvaavan psykologisen romaanin kirjoittamiseen

väitöskirjatyöhön ”Matemaattisen mallin kehittäminen solutason 3D-mittaamiseen optisin ja sähköisin menetelmin” Filosofian maisteri Katja ­Koskenpato

24 000 väitöskirjatyöhön ”Luonnonvalinnan mekanismeja ilmastonmuutoksen seurauksena” Yhteiskuntatieteiden tohtori Vesa Koskimaa

28 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Puolueiden johtajavaltaistuminen, julkinen luottamuspula ja demokratisointi” Master of Arts (Honours) Petra Kosonen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Wild animal suffering” Filosofian maisteri Joel ­Kostensalo

24 000 väitöskirjatyöhön ”Rare beta decays and their shape factors” Psykologian maisteri Paula Kresanov

24 000

iskiaksen hoitomenetelmiä vertailevaan tutkimukseen

monimediallisen radiodokumenttisarjan ”Jokapäiväinen metsämme” toteuttamiseen

Filosofian maisteri Olli Koskela

Filosofian tohtori Helena ­Korpelainen, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Sakina Elshibli ja filosofian maisteri Maria Pietiläinen

11 000 tutkimukseen ”Genetic profiling and diversity of critically endangered tree Medemia argun”

väitöskirjatyöhön ”Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö perheen sisällä, yksilölliset-, dyadiset- ja tilanteeseen liittyvät riskitekijät” Filosofian maisteri Anna Krohn ja työryhmä

4 000 Ilmari Krohn 150 vuotta -symposiumin järjestämiseen Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Emmi Kuivainen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Sipulintuotannon Fusarium-ongelma”


Elintarviketieteiden maisteri Mari Kukkola

Filosofian maisteri Anna Kuutsa

Tanssija Antti Lahti ja LCE-kollektiivi-työryhmä

24 000

24 000

10 000

väitöskirjatyöhön ”Ruokinnan ja prosessoinnin vaikutus maidon polaarisiin lipidiyhdisteisiin”

väitöskirjatyöhön ”Avioliiton ja rakkauden kertomukset Maria Jotunin proosassa”

kolmipäiväisen immersiivisen Liitto-esitystapahtuman suunnitteluun

Arkkitehti Minna Kulojärvi

Master of Science in Public Health Emma Kwegyir-Afful

Filosofian maisteri Suvi ­Lahtonen

24 000

24 000

väitöskirjatyöhön ”Is heavy physical workload associated with adverse pregnancy outcome? – Finnish Population-Based Register Study”

väitöskirjatyöhön ”Kotirintamakuvaukset suomalaisessa toista maailmansotaa käsittelevässä sotakirjallisuudessa”

väitöskirjatyöhön ”Arkkitehtuuri ja italialainen fasismi - Tuomitun aikakauden arkkitehtuurin arvottamisen ja suojelun problematiikka” Filosofian maisteri Suvi ­Kulomäki

24 000 väitöskirjatyöhön ”Uusia keinoja sisävesien elohopeaongelman ratkaisemiseksi – Metyylielohopean määritys- ja näytteenottomenetelmien kehittäminen” Filosofian maisteri Juri ­Kuorelahti

24 000 väitöskirjatyöhön ”Helium-3-nesteeseen upotettujen värähtelevien kappaleiden teoreettinen tutkimus” Tekniikan lisensiaatti Matti Kurkela

5 000 väitöskirjatyöhön ”Mittatarkkojen 3D-menetelmien kehittäminen muotoilu- ja taidealojen tutkimukseen ja käytäntöön” Filosofian tohtori Hannu ­Kurki-Suonio

8 500 Euclid-kosmologiasatelliittiprojektiin osallistumiseen Kasvatustieteen maisteri Einari Kurvinen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Matematiikan sähköinen oppiminen ja oppimisvaikeuksien automaattinen tunnistaminen”

Tanssija-koreografi Teemu ­yytinen

12 000 taiteelliseen työskentelyyn

tutkimukseen ”Kommunikaatio ja median käyttö protestanttisessa lähetystyössä 1700–1900-luvuilla” Musiikin tohtori Juho Laitinen

12 000

12 000

väitöskirjatyöhön ”Kasvisten, marjojen ja hedelmien syömään oppiminen – yhteydet ruokakasvatukseen kotona ja varhaiskasvatuksessa”

taiteelliseen työskentelyyn

Filosofian tohtori Leena Käyhkö

Diplomi-insinööri Tiina Laitinen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Metanolin ja hiilidioksidin puhdistus, talteenotto ja hyötykäyttö sellu- ja paperiteollisuudessa”

28 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Yrittäjyys oppimistutkimuksen kohteena Tutkimus Yrityskylän tuottamasta oppimisympäristöstä” Diplomi-insinööri Jouni ­L­­aaksonen

6 000

englanninkieliseen opaskirjaan ”Hiking in Finland” Filosofian maisteri Maija ­Laaksonen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Puutiaislevitteiset patogeenit Suomessa” Filosofian maisteri Satu ­Laatikainen tietokirjan ”Suuri saunakirja” kirjoittamiseen

3 500 harmonikan hankintaan

28 000

Terveystieteiden maisteri Kaisa Kähkönen

6 000 Musiikin maisteri Harri ­Kuusijärvi

Teologian tohtori Tuija Laine

Filosofian maisteri Natalia Lahén

24 000 väitöskirjatyöhön ”Formation of galaxies in a group environment”

Tekniikan tohtori Antti Lajunen

50 000 tutkimukseen ”Sähköajoneuvojen ympäristövaikutukset ja ekotehokkuus” Kasvatustieteen maisteri Aino Lappi

20 000 väitöskirjatyöhön ”The impact of childhood conditions on early school leaving, school achievement and later educational pathways in the 1987 Finnish Birth Cohort” Filosofian tohtori Pauliina ­Latvala-Harvilahti, filosofian maisteri Niina Naarminen ja filosofian maisteri Laura ­Seesmeri

28 000

65

tutkimukseen ”Elävä Suomenlinna Yhteisöjen muuttuva kulttuuriperintö ” LIITE 1

24 000


Lauluyhtye Rajaton

30 000 taiteelliseen työskentelyyn Kauppatieteen tohtori Iris ­Theresa Lauraéus

28 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Future Visions in Finland: Innovatiivisten teknologisten murrosten yrittäjälähtöinen ennakointi – Suomen kilpailukyvylle tärkeimmät tulevaisuuden innovaatiot, uudet liiketoimintamallit ja kasvualueet” Dipl Designer Gloria ­Lauterbach

12 000 väitöskirjatyöhön ”Large-scale metal sculptures and the way material and the female sculptor’s body effect each other in the process of creation”

Luonnontieteiden kandidaatti Leevi Leppäjärvi

24 000 väitöskirjatyöhön ”Higher-order quantum computation” Filosofian maisteri Juuso ­Leskinen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Hiukkasfysiikan standardimallin laajennusten ja inflaatiomallien kosmologiset rajoitukset” Filosofian maisteri Linda ­Leskinen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Suomen kaunein tie Tarvon moottoritie ja uuden kaupunkitilan rakentaminen 1956–1962 ”

24 000 väitöskirjatyöhön ”Vitality-related Consumption Behavior” Diplomi-insinööri Jonatan ­Lehtonen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Stokastiset inversio-ongelmat ilmakehätomografiassa” Tekniikan tohtori Panu ­Lehtovuori, professori Tore Tallqvist ja arkkitehti Iida ­Kalakoski

5 000 näyttelyn ”Lupus & Amos – eurooppalaisen rakennuskulttuurin aikatilat” esittämiseen Villa Lantessa Roomassa Filosofian maisteri Viljami Leino

12 000

66

väitöskirjatyöhön ”Konformi-ikkuna hilalla”

6 000 LIITE 1

mustuutta, pelkoa ja rajoja käsittelevän Unknown Landscapes -teoksen toteutukseen

Soitinlaukku-konseptin viimeistelyyn

Animaatio-ohjaaja Veera Luhtala, kätilö Susanne ­Ingman-Friberg ja lastenpsykiatri Raisa Cacciatore

15 000 lasten turvataitotieto- ja värityskirjan ”Pipunan ikioma napa” ja kirjaa tukevien verkkomateriaalien toteuttamiseen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Nanoselluloosan märkäkuidutus” Oikeustieteen maisteri Marja Katariina Luukkonen

12 000 Filosofian maisteri Valtteri Lindholm

väitöskirjatyöhön ”Sijoittajan velvollisuudet”

24 000 Master of Science Arpine ­Maghakyan

väitöskirjatyöhön ”Pimeän aineen ja pimeän energian tutkimus Euclid-avaruusluotaimella”

10 000

Metsätalousinsinööri Martti Linna

väitöskirjatyöhön ”Auditor VS Computer: Digitalization impacts on audit procedures”

6 000 Tarinoita Itäiseltä Suomenlahdelta -tietoteoksen kirjoittamiseen

Kauppatieteiden maisteri Meri Malmari

24 000 Teatteritaiteen maisteri ­Kaisa-Liisa Logrén

12 000 teatteriesitysten ohjaamiseen ja näyttelemiseen Humanististen tieteiden kandidaatti Linda Lopperi, teatteritaiteen maisteri Eero-Tapio Vuori ja teatteritaiteen maisteri Anna Vuori

12 000 Filosofian maisteri Henna Leisiö ja soitinrakentaja Juhana Nyrhinen

10 000 ”Bittien takana piilossa”-klovneriaa ja objektiteatteria yhdistävään esitykseen inhimillisestä kohtaamisesta teknologisessa maailmassa

Diplomi-insinööri Meri Lundahl Tanssitaiteen maisteri Sonya Lindfors ja työryhmä

10 000 Master of Science Olga ­Lavrusheva

Nukketeatteritaiteilija Anna-Katariina Louhelainen ja nukketeatteritaiteilija Oswald Basten

torjuttua voimaa tutkivan musiikkiteatteriesityksen BITCHKRAFT valmistamiseen

väitöskirjatyöhön ”Hypermarketit kaupunkiseudun palvelurakenteessa” Musiikin maisteri Mirka Malmi ja musiikin tohtori Tiina ­Karakorpi

10 000 konserttisarjan ”Nainen ja Viulu” järjestämiseen Toimittaja Mari Manninen

6 000 Myyttejä ja tosiasioita Kiinasta -tietokirjan kirjoittamiseen


Musiikinopiskelija Aurora ­Marthens

Filosofian tohtori Riikka ­Miettinen

Musiikinopiskelija Hilla ­Mäkinen

7 500

28 000

5 000

oopperaroolien erikoisopintoihin kapellimestari, korrepetiittori Kamal Kahnin johdolla ja lauluopintoihin

tutkimukseen ”Insanity and the Insane in Early Modern Sweden and Finland”

oboen hankintaan

Filosofian maisteri Virve Inkeri Miettinen

24 000

Filosofian maisteri Tittamari Marttinen

24 000 lasten- ja nuortenkirjojen kirjoittamiseen

12 000 väitöskirjatyöhön ”Co-creative practices in library services: Case Helsinki City Library”

Kasvatustieteiden maisteri Perttu Männistö väitöskirjatyöhön ”Tasa-arvoinen demokratiakasvatus ja kriittisen ajattelun taidot” Filosofian maisteri Taha Nakabi

24 000 Tanssitaiteen maisteri Heidi Maria Masalin ja työryhmä

Pianotaiteilija Laura Imola ­­Mikkola

11 000

15 000

lapsille suunnatun nykytanssiteoksen ”Kastor ja Pollux” valmistamiseen

taiteelliseen työskentelyyn

32 000 Suomen ritarikuntalaitoksen 100-vuotisnäyttelyn ja ritarikuntien historiasivuston valmisteluun Musiikin maisteri Anna Maria McElwain

8 000 seitsemännen The Nordic Historical Keyboard Festivalin järjestämiseen Diplomi-Insinööri Karan Menon

24 000

Filosofian maisteri Zivile ­Meskauskaite

24 000 väitöskirjatyöhön ”Koskettava kuva - koru ruumiillisena kuvamuotona Neitsyt Maria -korut 1900-1950-lukujen Suomessa ” Filosofian tohtori Johanna Metsälä

28 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Childhood allergic and autoimmune diseases - coexistence and foetal and early life microbial exposures: role of antibiotics and perinatal factors”

8 000

väitöskirjatyöhön ”Modernin yhteteiskunnan luojat Opinkäyneen keskiluokan synty 1800-luvulta ensimmäiseen maailmansotaan ”

tutkimukseen ”Biopankkitoiminta lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä”

Master of Science Jonathan Van Mumford

24 000

12 000

Filosofian maisteri Jenni Niku väitöskirjatyöhön ”Yleistetyn lineaarisen latentin muuttujamallin sovellukset”

väitöskirjatyöhön ”Intersubjectivity in International Opportunity Creation: How commitments among entrepreneurial individuals and stake-holders create new cross-border markets”

24 000

Tanssitaiteen maisteri Anna Mustonen ja työryhmä

väitöskirjatyöhön ”Economically feasible pricing mechanism for flexible and green electricity”

24 000 väitöskirjatyöhön ”Value creation and business model development for Industrial Internet – An information and knowledge management perspective”

Oikeustieteen tohtori Liisa Nieminen

Luonnontieteiden kandidaatti Petteri Nissinen

8 000 koreografi Anna Mustosen ja cembalisti Marianna Henrikssonin yhteisteoksen ”Maria-Vesper” toteutukseen Filosofian maisteri Jarmo Mäkelä

Oopperalaulaja Mika Nisula

15 000 Richard Wagnerin oopperaroolien valmistamiseen ja koelauluihin Professori Jyrki Nummi ja t­yöryhmä

24 000

6 500

väitöskirjatyöhön ”Oppivien Monte Carlo menetelmien käyttö ilmastomallinnuksessa”

Aleksis Kiven runoutta koskevan Mansikoita ja mustikoita -seminaarisarjan järjestämiseen

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Mari Mäki

Kauppatieteiden maisteri Jussi Nykänen

24 000

12 000

väitöskirjatyöhön ”Maaperän vaikutus ilmakemiaan: Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tuotto ja päästöt maaperäprosesseista”

väitöskirjatyöhön ”Consumer Switching Behavior on Mobile Platforms”

67

LIITE 1

Doctor of Philosophy Antti Matikkala

Filosofian maisteri Jukka ­Muiluvuori

väitöskirjatyöhön ”Modelling and Optimization of Electrical Energy Distribution in Smart-Grid Using Artificial Neural Networks and Meta-Heuristic Algorithms”


Musiikinopiskelija Zipora Ogola

8 000 konserttikanteleen hankintaan Kauppatieteiden maisteri Anu Ojala

12 000 väitöskirjatyöhön ”Sources of competitive advantage in the international business school industry: strategic archetypes and choice of activities” Kauppatieteiden tohtori Rami Olkkonen, ­auppatieteiden tohtori Arto Lindblom ja kauppatieteiden tohtori Taru ­Lindblom

10 000 tutkimushankkeeseen ”Jakamistalous Suomessa”

Kauppatieteiden maisteri Timo Pohjosenperä

7 000

24 000

huilun maisteriopintoihin Barcelonassa sekä uuteen poikkihuiluun

väitöskirjatyöhön ”Logistiset tukipalvelut terveydenhuollossa”

Kauppatieteiden tohtori Tuomo Peltonen

Kasvatustieteen maisteri Milja Pollari

10 000

24 000

viisautta kilpailukykytekijänä koskevaan tutkimukseen

väitöskirjatyöhön ”Ruokahävikin huomioiminen kestävän ruokakasvatuksen pedagogiikassa”

Viulunrakentaja Marko ­Pennanen

Säveltäjä Lauri Porra

6 000

8 000

viulunrakennustaidon kehittämiseen

orkesterimusiikkia, elektroniikkaa ja improvisoitua musiikkia yhdistelevän konserttikokonaisuuden sävellystyöhön

Kauppatieteiden maisteri Visa Penttilä

12 000

12 000

väitöskirjatyöhön ”Yritysten moraalin rakentuminen vuorovaikutuksessa – kriittisiä näkökulmia yritysvastuuseen”

väitöskirjatyöhön, joka selvittää kännyköiden vaikutuksia koulun tilaan ja valtasuhteisiin

6 000

Valtiotieteen maisteri Antti Paakkari

Musiikin maisteri Antti ­Pakkanen, musiikin maisteri Reetta Haavisto ja ohjaaja Ville Saukkonen

6 000 Paisiellon La Serva Padrona -oopperan Suomen kantaesitykseen Les Lumières-festivaaleilla Psykologian maisteri Pauliina Parhiala

24 000

68

Musiikkipedagogi Laura-­Leena Pauni

konserttiflyygelihuollon mestarikurssiin Japanissa Filosofian maisteri Maiju Peura väitöskirjatyöhön ”Jatkuvan kasvatuksen mahdollisuudet monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen suojelemisessa metsämaisemassa” Filosofian maisteri Jarkko Peuron

Kauppatieteiden maisteri Ida Parkkinen

Tanssitaiteen maisteri Elina Pirinen ja työryhmä

12 000

10 000

väitöskirjatyöhön ”Yksilöllistetyn terveyden kaupallistaminen”

halun ja surun maisemaa tutkivan tanssiteoksen ”Desire” valmistamiseen

väitöskirjatyöhön ”Vahvasti vuorovaikuttavan, heikosti kytketyn plasman instabiliteetit ja termalisaatio”

Diplomi-insinööri Toni Pasanen Executive Master of Business and Administration Jouko ­Pitkänen

10 000 LIITE 1

Hiromi Kawakamin romaanin ”Sensei no kaban” kääntämiseen japanista Filosofian maisteri Marju Prass

24 000 komealupiinin leviämistä ja torjuntaa käsittelevään väitöskirjatyöhön

24 000

24 000

väitöskirjatyöhön ”Defect engineering in black silicon”

6 000

Pianonvirittäjä Kari Perälä

väitöskirjatyöhön ”Kouluun sitoutumisen ymmärtäminen – oppimis­vaikeuksien, koulumotivaation ja hyvinvoinnin vaikutus lapsuudesta nuoruusikäisiin”

5 000

Filosofian maisteri Raisa ­Porrasmaa

väitöskirjatyöhön ”Business model transformations in Department Store business”

Psykologian tohtori Laura Pulkki-Råback

28 000 tutkimukseen ”Sosiaaliset ympäristötekijät ja epigeneettinen ikääntyminen: 32-vuotinen seurantatutkimus nuoruudesta aikuisuuteen” Filosofian maisteri Tuomas Puoliväli

24 000 väitöskirjatyöhön ”Systeemitason neuraaliset mekanismit visuaalisessa havaitsemisessa” Filosofian maisteri Viivi ­Puoskari

24 000 väitöskirjatyöhön ”Metsäpeuran lisääntymisajan tilankäyttö ja sen vaikutukset jälkeläisten selviytymiseen” Filosofian maisteri Ville Puuska

24 000 väitöskirjatyöhön ”Topologisen data-analyysin sovelluskelpoista teoriaa”


Musiikinopiskelija Abel Puustinen

Tekniikan lisensiaatti Satu Rekonen

Diplomi-insinööri Janne ­Saarikoski

10 000

12 000

6 000

musiikinkandidaatin tutkintoon ja viuluopintoihin Lontoon Royal College of Musicissa

väitöskirjatyöhön ”Multidisciplinary teamwork in experimentation-driven project”

väitöskirjatyöhön ”Moottoripyöräilyn tulevaisuus Suomen liikennejärjestelmässä – visio 2040”

Oikeustieteen maisteri, LL M Meri-Katriina Pyhäranta

Filosofian maisteri Tapio Riekki

24 000

Filosofian tohtori Sampsa ­Saarinen

12 000 väitöskirjatyöhön ”Land access and compensation model in sustainable shale gas development in the European Union”

väitöskirjatyöhön ”Helium3 - helium-4 -seoksen jäähdytys helium-4 -kiteen adiabaattisella sulatuksella erittäin matalissa lämpötiloissa”

Filosofian maisteri Miikka Pörsti

Valtiotieteiden maisteri Emma Rimpiläinen

3 000

24 000

lastenromaanin kirjoittamiseen

väitöskirjatyöhön ”States of Displacement: Involuntary migrants from Donbass in Ukraine and Russia”

Master of Arts Yuan Qi

12 000 väitöskirjatyöhön ”The Diffusion of E-Commerce: Spillover Effect Scenarios 2030 (A Comparative Study Between Finland and China)”

Valtiotieteen maisteri Tuomas Rimpiläinen

7 000 tietokirjan ”Vaino” kirjoittamiseen

10 000 väitöskirjan jälkeisen tutkimukseen ”Question mark Europe Thinking with and against Nietzsche about secularization, nihilism and the challenge of immigration ” Kauppatieteiden tohtori Timo Saarinen ja työryhmä

10 000 tutkimukseen ”Contingency Model for Consumer Information Search in the Electronic Markets” Doctor of Philosophy Yawar Sadaat ja doctor of philosophy Markku Kuula

6 000 Diplomi-insinööri Anna Rohunen

5 000

4 000

väitöskirjatyöhön ”Edistyneitä prosessointimenetelmiä III-V puolijohdeaurinkokennojen ja -valoilmaisimien valmistamiseen”

väitöskirjatyöhön ”Henkilötietojen keruuseen liittyvät tietosuojahuolet dataintensiivisten palveluiden tuottamisessa”

Tanssitaiteen maisteri Janina Rajakangas ja työryhmä

8 000

10 000 Teini-kiertueen toteuttamiseen ylä-asteilla Doctor of Philosophy Dorina Rajanen

Diplomi-insinööri Petri Rousku väitöskirjatyöhön ”Metsähakkeen palamisen optimointi ja päästöjen minimointi 0,1-2 MW hakekattiloissa - pienen kokoluokan sähkön ja lämmön toimintaedellytysten parantaminen”

28 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Climate change in the news: a study of how media messages impact the perceptions, emotions, attention, and behavior” Master of Science Devdatta Ray

10 000 väitöskirjatyöhön ”Life expectancy, aged entrepreneurship and economic growth”

tutkimukseen ”Block Chain Technology in Supply Chains: A Transaction Cost Approach” Filosofian maisteri Esa Sahla

24 000 väitöskirjatyöhön ”PCP ongelman variaatioista ja niiden ratkeavuudesta” Filosofian tohtori Elina ­Sahlstedt

31 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Kudosisotooppikoostumuksen käyttö vainajien jäänteiden tunnistuksessa”

Muusikko Irina Rusu ja ­työryhmä

Musiikin maisteri Lauri ­Sallinen

8 000

7 000

viulunsoiton maisteriopintojen diplomikonsertin järjestämiseen orkesterin kanssa Johanneksen kirkossa

monitaiteisen Solitude-esityksen kiertuetoimintaan kotimaassa ja kansainvälisesti

Musiikin maisteri Sami Kristian Ruusuvuori

28 000

Filosofian tohtori Elina Salmela

20 000 tohtoriopintoihin ”Länsimainen sinfoninen puhallinorkesteriohjelmisto 1900-luvulta nykypäivään”

tutkimukseen ”Suomalainen muinais-DNA: Suomi tuhat vuotta sitten”

69

LIITE 1

Diplomi-insinööri Marianna Raappana


Teatteritaiteen maisteri Elisa Salo

Kauppatieteiden maisteri Marko Siltamäki

Kauppatieteiden tohtori Samppa Suoniemi

8 000

12 000

14 000

näytelmän ”Satakerta” kirjoittamiseen

väitöskirjatyöhön ”Pk-yritysten kasvuun vaikuttavat strategiset tekijät”

väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Protection of personal data: Privacy and security in the age of big data”

Musiikinopiskelija Tuomas Salo ja työryhmä

6 000 vaskiseitsikon konserttikiertueen järjestämiseen vanhoissa paperi-, saha- ja uittoteollisuuskunnissa Musiikin kandidaatti Antti Salovaara

9 000 fagotin hankintaan Filosofian tohtori Susanna Santala

28 000 väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimukseen ”Redefining Civic Building: Viljo Revell and the Toronto City Hall” Master Fernando Santos

Teatteri-ilmaisun ohjaaja Kati Sirén

14 000 Ero-forumteatterin esityskiertueen ja julkaisun toteuttamiseen Filosofian tohtori Jonas Sivelä

Diplomi-insinööri Annina Saukko

10 000 väitöskirjatyöhön ”Kaksoiskontrastiaineen käyttöön perustuva tietokonetomografia-menetelmä nivelruston vammojen diagnostiikkaan”

kvalitatiiviseen tutkimukseen rokotuskattavuuteen vaikuttavista tekijöistä perheissä korkean ja matalan kattavuuden alueilla Suomessa Valtiotieteiden maisteri Jonas Sjöblom

8 000

LIITE 1

70

väitöskirjatyöhön ”Kuntalaisosallistumisen muodot 2010-luvulla: kansalaisaktivismi muuttaa kaupunkisuunnittelua” Oikeustieteen kandidaatti Sirpa Soini

8 000

Kauppatieteiden maisteri Ulla Särkikangas

24 000 väitöskirjatyöhön ”Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö erityislasten perheiden arjessa - Toiminnan ja kontekstin merkitys palvelunkehityksessä” Musiikinopiskelija Richard Söderlund

10 000 kandidaattiopintoihin Berklee College of Musicissa pääaineena rummunsoitto Kauppatieteiden maisteri Kimmo Taiminen

väitöskirjatyöhön ”Biolääketieteen sääntelyn pluralismi”

12 000

Humanististen tieteiden kandidaatti Pajtim Statovci

väitöskirjatyöhön ”Verkkosisällön palvelunäkökulma yrityksien asiakasarvon tuotannossa”

6 000 kirjalliseen työskentelyyn

Oikeustieteen maisteri Liisa Tarkkila

Master of Social Sciences Erose Sthapit

12 000

väitöskirjatyöhön ”Relative contributions of souvenirs on memorability of a trip experience and revisit intention: A study of visitors to Rovaniemi, Finland”

soveltavaan tieteelliseen tutkimukseen ”Analyysi verohallinnon ohjeesta varojen arvostamisesta perintö- ja lahjaverotuksessa: onko verotus reilua ja tasa-arvoista?”

15 000

Master Mariia Shcherbii

Leevi Madetojan Juha-oopperan toteutukseen melodraamana

Musiikin maisteri Maria Suokas ja työryhmä

24 000 väitöskirjatyöhön ”The role of U12-dependent spliceosome in cellular growth and differentiation”

väitöskirjatyöhön ”Approaching the 4-loop pressure of dense QCD”

24 000

12 000 Kauppatieteiden tohtori Harri Seppänen

24 000

14 000

14 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”International entrepreneurship and the challenges of online legitimation”

Filosofian maisteri Eeli Matias Säppi

väitöskirjatyöhön ”Principle of effectiveness - especially in the context of antitrust damages actions” Filosofian tohtori Olli Tarvainen ja filosofian tohtori Hannu Koivisto

9 000 tutkimukseen ”Ion confinement in electron cyclotron resonance ion sources” Filosofian maisteri Lauri Tavi

Filosofian maisteri Niko ­Suominen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Early Modern Drama and the Rhetoric of Theatre: The Stage Jew as a Rhetorical Device in Public Debate”

24 000 väitöskirjatyöhön ”Hätäpuhelujen prosodiaa”


Musiikkipedagogi Fiona ­Tharmaratnam, varhaisiän musiikinopetuksen lehtori Sari Kallioranta ja musiikin maisteri Siina Hirvonen

Filosofian maisteri Oula ­Tolvanen

Master of Arts in Curatorial Studies Marina Valle Noronha

24 000

12 000 väitöskirjatyöhön ”When Artworks No Longer Exist”

soitinsatukonserttien järjestämiseen

väitöskirjatyöhön ”Bayesiläinen monijokimalli meritaimenen (Salmo trutta L ) elinkierron kuvaamiseksi ja sen sovellutukset päätöksentekoympäristössä”

Filosofian maisteri Paula Maaria Thitz

Kauppatieteiden tohtori Jenni Torikka

24 000

6 000

väitöskirjatyöhön ”Tannins, flavonoids and triterpenes in the secondary metabolism of silver birch: patterns of allocation during environmental stress”

tutkimukseen ”Kansallinen Yrittäjäluonnetutkimus”

10 000

Yhteiskuntatieteiden maisteri Sari Vanhanen

24 000

5 000 väitöskirjatyöhön ”Terästuotteiden laatumallinnus haastavissa mittausolosuhteissa” Taiteen maisteri Mimmu Tihinen-Varis

5 000 selkokielisen romaanin kirjoittamiseen Valtiotieteiden maisteri Sanna Tiilikainen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Augmented Sociality: how the digital and physical worlds merge in the social use of ICT”

Kasvatustieteen maisteri Jouni Veijalainen

24 000 väitöskirjatyöhön ”Lasten itsesäätelytaidot päiväkodissa”

5 000 monitieteiseen tutkimusseminaariin ja artikkeliin ”Taiteellinen toiminta kokemuksen tutkimuksen paikkana” Filosofian maisteri Minna ­Tuulas-Inkinen

Filosofian tohtori Toni ­Veikkolainen

28 000 tutkimukseen ”Svekofennialaisen litosfäärin termisen mallin määritys maanjäristysten sekä lämpövuo- ja lämmöntuottodatan avulla”

24 000 väitöskirjatyöhön ”Taiteilijatapetit Suomessa 1950-luvulla”

Yhteiskuntatieteiden tohtori Erkki Vettenniemi

14 000 Filosofian tohtori Helena ­Tyrväinen

15 000 tutkimukseen ”Sopraano Aino Ackté Pariisissa: konservatorio-opiskelija, Opéran solisti ja laulunopettaja”

tutkimukseen ”Kirja kuin pommi - Vankileirien saariston suomalainen elämä” Musiikin maisteri Teemu ­Viinikainen

6 000 uuden akustisen jazzkitaran hankintaan

Ung Nordisk Musik Finland, musiikin kandidaatti Dante Thelestam ja musiikin maisteri Lauri Supponen

Taiteen maisteri Juho-Pekka Virtanen

tutkimukseen ”Ensuring Competitiveness: Strategic Leadership, Marketing and Organizational Transformation”

5 000

5 000

Suomen osallistumiseen UNM-nykymusiikkifestivaalille Bergenissä 2018

väitöskirjatyöhön ”Application of digital geometric models of the built environment”

Musiikin tohtori Tero Heikki Toivonen

Filosofian maisteri Sanna ­Uusitalo

Kauppatieteiden maisteri Stiina Vistbacka

5 000

4 000

12 000

yleisötyö-mallin viemiseen paikkoihin, joissa musiikinopetus ja mahdollisuus konserteissa käymiseen on jäänyt paitsioon

väitöskirjatyöhön ”Rullalta rullalle valmistettujen SERS-pintojen käyttö pienmolekyylien ja biologisten solujen määritykseen”

väitöskirjatyöhön ”Oppimismatka johtajuuteen: työuran merkitykselliset tapahtumat ja kasvu johtajaksi sairaalaorganisaatiossa”

Filosofian tohtori Mikko ­ olonen ja työryhmä T

Diplomi-insinööri Nina Vainio

Filosofian maisteri Elina ­Vitikka

12 000

24 000

väitöskirjatyöhön ”Kuntien tytär­ yhtiöiden hallitusten strateginen rekrytointi - hallitusvalinnat laillisiksi ja läpinäkyviksi”

väitöskirjatyöhön ”Asiantuntijaäänen rakentuminen tietokirjallisuuden teksteissä”

Kauppatieteiden tohtori Henrikki Tikkanen

6 000

2 000 konferenssin ”Digital Humanities in the Nordic Countries 2018 (DHN2018)” järjestämiseen Helsingissä

71

LIITE 1

Filosofian maisteri Henna ­Tiensuu

Taiteen tohtori Taneli Tuovinen ja taiteen tohtori Riikka ­Mäkikoskela

väitöskirjatyöhön ”Kotoutumisen edistäminen monialaisena yhteistyönä - näkökulmana poliisin työ”


Valtiotieteen maisteri Joona Vuorenpää

Master of Arts Marianne ­Ylilehto

Varataan taideostoihin ja kuvataiteen erityiskohteisiin

10 000

10 000

400 000

tietokirjan ”SOTAMIES – Maanpuolustus tehtävänä ja kutsumuksena” tekemiseen

väitöskirjatyöhön ”Digitaalisten vähittäiskauppojen palvelut toimiketjuineen”

Varataan Post Docs in Companies -hankkeeseen

Diplomi-oopperalaulaja Ida Wallén

Kauppatieteiden maisteri Katariina Ylönen

5 000

12 000

taiteelliseen työskentelyyn; suomalaisen musiikin, varsinkin liedmusiikin, tunnetuksi tekemiseen Saksassa

väitöskirjatyöhön ”Innovativeness in international sales work The perceptions, dimensions and determinants of sales innovation in cross-cultural environment”

200 000

Filosofian maisteri Ina ­Westman

5 000 toisen romaanin ”Henkien saari” taustatyöhön, asiantuntijahaastatteluihin ja romaanin viimeistelyyn Musiikin maisteri Olga ­Witthauer

Varataan myöhemmin määrättäviin tarkoituksiin 176 000

24 000 väitöskirjatyöhön ”Exploring and understanding the development of digitally enhanced products in the manufacturing industry” Musiikin kandidaatti Anette Åkerlund

jatkotutkintokonsertin valmisteluun

8 000 taiteelliseen työskentelyyn

Master of Science Rahul Balu Yewale

Filosofian maisteri Laura ­ kerlund ja Helsingin Å Koominen Ooppera työryhmä

väitöskirjatyöhön ”Highly doped and high surface area composite materials for supercapacitors”

300 000

Master of Science Markus ­P­­hilipp Zimmer

6 000

24 000

Varataan Säätiöiden post doc –pooliin

14 000 immersiiviseen teokseen ”Matka Manalaan”

Vuoden 2017 jako yhteensä

12 000 000

LIITE 1

72


LIITE 2

Kunniapalkinnot

2014 Ruokanen Tapani, päätoimittaja Emeritus 2013 Nieminen Risto, professori 2011 Häikiö Martti, professori 2010 Panula Jorma, akateemikko 2008 Raivio Kari, kansleri 2007 Nikula Riitta, professori Tamminen Tuula, professori 2005 Huovinen Eero, piispa Laine-Almi Doris, professori 2004 Louhos Meri, pianotaiteilija Siikala Anna-Leena, professori 2002 Frösén Jaakko, professori 2001 Kimanen Seppo, professori 1998 Pohjola Erkki, professori

1996 Berglund Paavo, kapellimestari Meri Veijo, kirjailija 1995 Jávorszky Béla, kirjailija Kaplinski Jaan, kirjailija 1993 Raittila Tapani, taidemaalari 1992 Kansanaho Erkki, piispa Peltola Leena, professori 1990 Välkki Anita, laulajatar 1989 Sinisalo Veikko, professori

1972 Eronen Ella, taiteilija 1970 Koskimies Rafael, professori 1969 Haavio Martti, akateemikko 1966 Kuusisto Taneli, professori Pihkala Lauri, professori 1964 Kivimaa Arvi, professori 1963 Suviranta Bruno, kansleri Wegelius Edvard A, professori

1984 Äikää Tauno, professori

1961 Hannikainen Tauno, kapellimestari Kojo Viljo, kirjailija

1982 Mikkilä Timo, professori

1955 Kallio Kalervo, kuvanveistäjä

1981 Lindström Aune, professori

1954 Ylinen Arvo, professori

1978 Puntila Lauri A, professori

1953 Heiskanen V A, professori Kallas Aino, kirjailija

1977 Tawaststjerna Erik, professori 1974 Jutikkala Eino, professori Waris Klaus, kansleri

73

1952 Laurila Erkki, professori LIITE 2

2016 Nuolijärvi Pirkko, professori


LIITE 3

Tunnustuspalkinnot 2016 Hovi Seppo, musiikkineuvos Koskinen Henna ja Leppilahti Taina, tekstiilikonservaattorit 2014 Mäkelä Jukka, taidemaalari Pokela Eeva-Leena, musiikkikasv. lehtori Kuusisto Olavi, vanhempi mestari 2013 Meta4-kvartetti Träskelin Rauno, valokuvaaja 2011 Löövi Kalle, kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Jumppanen Paavali, pianisti Juurinen Terhi, keraamikko

1996 Petäistö Helena, toimittaja 1993 Saarenheimo Eero, professori 1992 Rauman merenkulkuoppilaitos Tuulentuvan säätiö 1990 Nieminen Pertti, kirjailija Rinne Reino, kirjailija 1989 Hynninen Jorma, oopperalaulaja

2008 Kassandra ry Hoikkala Tuomas, toiminnanjohtaja Anttila Upi, seppä

1986 Silvennoinen Martti, ohjelmapäällikkö

2006 Vastuunkantajat ry 2005 Huovila Erja, taidegrafiikan vedostaja

LIITE 3

1999 Laaksonen Aune, museonjohtaja

2010 Lumikero Kari, toimittaja

2007 Liikanen Jaakko, lasinpuhaltajamestari

74

2001 Kunnas Mauri, kirjailija Ojala Riitta, taideompelija

2004 Tyrvään Pyhän Olavin kirkon talkooväki 2002 Storgårds John, kapellimestari Kontek Anna, lavastaja ja pukusuunnittelija

1982 Eklund Holger, merileksikografi Paavonen Eemeli, pianonvirittäjä 1978 Sadeniemi Matti, professori 1977 Wendelin Martta, taidemaalari Turja Ilmari, professori 1973 Erämetsä Olavi, professori Karilas Yrjö, kouluneuvos 1972 Koponen Erkki, professori Suomi Vilho, apulaisprofessori

1971 Kitunen Ella, maat. ja metsät. tohtori Suhonen Onni, viulutaiteilija Tanttu Erkki, taiteilija 1968 Niini Aarno, professori Vuorela Einari, kirjailija 1967 Jurkka Emmi, teatterinjohtaja Kari Kaarina, professori 1966 Bergroth Kersti, kirjailija Merenmaa Martti, kirjailija 1965 Rautawaara Aulikki, laulajatar Salmelainen Eino, professori Tuulio Tyyni, fil toht , h c 1964 Huttunen Jorma, oopperalaulaja Lyy Toivo, kirjailija 1962 Pälsi Sakari, kirjailija 1960 Suomen Meripelastusseura 1959 Kalima Eino, professori Kivimies Yrjö, kirjailija 1958 Viljanen Lauri, kirjailija 1956 Somersalmi Aili ja Urho 1952 Pekkanen Toivo, kirjailija 1951 Väisälä Yrjö, professori


LIITE 4

Suuret kunniapalkinnot ja lahjoitukset 300 000 musiikkitalon urkujen rakentamiseen 2016 Kansallisgalleria

1 000 000 säätiöpääomakeräykseen, jolla tuetaan Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseon toimintaa 2014 Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiö

300 000 Taiteilijakodin peruskorjaukseen

2006–2008 Suomen Merimieskirkko ry

1998 Suomen Partiolaiset ry

630 000

50 456

Vuosaaren kansainvälisen ja ekumeenisen merimieskirkon perustamiseen

Nuorison itsenäiseen vastuun kantamiseen 
tähtäävään kasvatustyöhön

2006 Crisis Management Initiative ry

200 000 Arvokkaasta työstä käytännöllisten ja toteuttamiskelpoisten
ratkaisujen etsimisessä ja löytämisessä inhimillisen 
turvallisuuden vahvistamiseksi ihmiskunnassa 2002–2004 Suomen Merimieskirkko ry Lontoon merimieskirkon peruskorjaukseen

1 500 000

2003 Lapin yliopisto

2010 Terhokoti

100 000 Uraauurtavasta potilaan ihmisarvoon, itsemääräämisoikeuteen ja inhimilliseen hoitoon perustuvasta saattohoitotyöstä 2009 Luonto-Liitto ry

100 000 Pitkäaikaisesta ja arvokkaasta työstä lasten ja nuorten 
omaehtoisen ympäristötoiminnan edistämiseksi 2006–2008 Suomen Meripelastusseura ry

470 000 Keskuksen p ­ erustamiseen Bågaskärin entiselle merivartioasemalle

840 940 Uuden pelastusristeilijän rakentamiseen (PR Jenny Wihuri) 1996 Kerhokeskus - koulutyön tuki ry

50 456 Kerhokeskus - koulutyön tuki ry

700 000

2013 Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry Lahjoitus toteutetaan kolmessa viidensadan-
tuhannen euron erässä apurahajaoissa 9. 10. 2013, 9. 10. 2014 ja 9. 10. 2015

1997 Suomen Meripelastusseura ry

1992 Maanpuolustuksen Tuki ry

336 376 Vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen

300 000 Lahjoitusprofessuuriin, jonka opetus- 1987 alana on pohjoinen 
taide sekä nykySuomen Väestönsuojelujärjestaide Wihurin rahaston kokoelman tö ry 336 376 pohjalta Kansalaisten tiedon ja taidon lisäämiseksi 
suurtuhoilta suojautumi2002 sessa Helsingin seurakuntayhtymä ry Huoneistolahjoitus käytettäväksi 1985 Kannelmäen seurakunnan
diakoniapainotteiseen toimintaan, ensisijaisesti Suomen Sotaveteraanit ry 168 188 lapsiperhe-,
lapsi- ja nuorisotyöhön Sotaveteraanien hoito- ja asumisolojen 
kehittämiseen Kuusikodissa 2000 Kadettikunta ry 168 188 1975 Sotaveteraanien perinnön siirtämiSotainvalidien veljesliitto ry 168 188 sestä 
Suomen nuorisolle Lahjoitus keräykseen ”Sairaala 1999 Sotavammaisille” Suomen Pelastusarmeija

75

336 376 Pitkäaikaisesta ja merkittävästä työstä suomalaisen
yhteiskunnan hyväksi

LIITE 4

2017 Musiikkitalon säätiö


LIITE 5

Wihuristit Villa Lantessa 1965–2017 Vuosittain jaettava Wihurin stipendi mahdollistaa yhdelle Suomen Rooman-instituutin keskeisten tutkimusalueiden tohtorikoulutettavalle asumistilat vuodeksi instituutin tiloissa Villa Lantessa, Roomassa.

LIITE 5

76

2017–2018 Urpo Kantola HY klassillinen filologia, jatko-opiskelija

2012–2013 Riikka Ala-Risku HY italialainen filologia, atko-opiskelija

2006–2007 Ulla Di Mariano ent. Laitakari TY filologia, sairaanhoidon opiskelija

2017–2018 Pia Mustonen TY historia, jatko-opiskelija

2011–2012 Timo Korkiakangas HY klassillinen filologia, jatkoopiskelija

2005–2006 Jesse Keskiaho HY historia, FT, SA tutkijatohtori

2015–2016 Laura Aho HY klassillinen filologia, jatkoopiskelija

2010–2011 Heini Ynnilä Oxford University archaeology, DPhil Oxford University

2004–2005 Samu Niskanen HY historia, FT, HY yliopistonlehtori

2014–2015 Marko Halonen HY historia, jatko-opiskelija

2009–2010 Laura Nissin HY klassillinen filologia, jatko-opiskelija, apulaisasiamies 2015–2017

2003–2004 Teemu Immonen HY historia, FT

2013–2014 Miikka Kuha JyY romaaninen filologia, jatko-opiskelija 2013–2014 Tommi Lankila Princeton University history, jatko-opiskelija

2008–2009 Miikka Tamminen TaY historia, FT 2007–2008 Milla Bergström HY teologia, TT

2002–2003 Meri Vuohu TaY historia, tuotantoassistentti Keskiaikaiset markkinat 2001–2002 Janne Pölönen OY historia, FL, Tieteellisten Seurain Valtuuskunta suunnittelija, jatko-opiskelija Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales


VILLA LANTE HANKITTIIN SUOMEN VALTIOLLE 1950-LUVULLA AMOS ANDERSONIN 5 MILJOONAN MARKAN LAHJOITUKSELLA. RAKEL JA ANTTI WIHURI PÄÄTTIVÄT ROOMAN VIERAILUNSA JÄLKEEN, ETTÄ WIHURIN RAHASTO LAHJOITTAA VASTAAVAT 5 MILJOONAA MARKKAA RAKENNUKSEN PERUSKORJAUKSEEN. RAHASTO ON VUOSIEN VARRELLA TUKENUT INSTITUUTIN ERILAISIA TUTKIMUSHANKKEITA JA HANKINTOJA.

77


2000–2001 Ria Berg HY klassillinen arkeologia, FT, dosentti, assistentti 2001–2005, lehtori 2012–2016 1999–2000 Ulla Lehtonen HY teologia, Tikkurilan lukio lehtori 1998–1999 Eeva-Maria Viitanen HY arkeologia, FT, asiamies 2012–2017 1997–1998 Ulla Rajala TY arkeologia, DPhil Cambridge University, OY dosentti 1996–1997 Pauli Sivonen HY historia, FT, museonjohtaja 1995–1996 Janne Ikäheimo OY arkeologia, FT, OY yliopistolehtori 1994–1995 Heikki Saros HY taidehistoria, Lahden ammattikorkeakoulu lehtori 1993–1994 Maija Tuomikoski HY historia 1992–1993 Kaj Sandberg ÅA historia, FD, assistentti 1995– 1998, johtaja 2006–2009

LIITE 5

78

1991 Sari Mattero HY klassillinen filologia, kirjastonjohtaja 1990 Pasi Ojala TaY historia 1989 Anneli Luhtala HY klassillinen filologia, FT, HY latinan yliopistonlehtori 1988 Timo Sironen HY klassillinen filologia, FT, OY yliopistonlehtori 1986, 1987 Agneta Ahlqvist HY historia, FT, dosentti 1986 Heikki Mikkeli HY historia, FT, HY professori 1984, 1985 Anja-Inkeri Lehtinen HY historia, FL 1982, 1983 Lena Talvio HY klassillinen filologia, FL, suomentaja, ranskan ja italian kielen opettaja 1980, 1981 Jarmo Pankamaa HY historia 1979 Juhani Sarsila JyY klassillinen filologia, FT, TaY yliopistonlehtori

1978, 1979 Aino Katermaa TaY historia, FT, TaY lehtori 1976, 1980 Eero Jarva OY historia, FT, OY yliopistonlehtori emeritus, assistentti 1980–1983 1975, 1977 Maija Väisänen HY historia, FT, dosentti emerita, asiamies 1983–1984 1973, 1974 Anne Helttula HY klassillinen filologia, FT, JyY lehtori emerita, johtaja 1971 Eeva Ruoff-Väänänen HY historia, FT, Aalto-yliopiston dosentti 1969,1970 Paavo Castrén HY klassillinen filologia, FT, HY professori emeritus 1967, 1968, 1972 Eva Margareta Steinby HY klassillinen arkeologia, FT, Oxford University professori emerita, assistentti 1973–1977, johtaja 1979–1982, 1992–1994 1966 Heikki Solin HY klassillinen filologia, FT, HY professori emeritus, johtaja 1976–1979 1965 Unto Paananen HY historia, FT, OY lehtori, johtaja 1985–1989, 
professorin arvonimi 2000


LIITE 6

Vierailevat kutsutaiteilijat Lapin yliopistossa

2017 Hannele Kylänpää, kuvanveistäjä Pertti Kekarainen, kuvataiteilija

2009 Tuominen Anu, kuvataiteilija Ojala Antti, taidemaalari

2002 Vesterinen Pekka, taidemaalari Siukonen Jyrki, kuvataiteilija

2016 Teemu Saukkonen, kuvataiteilija Pirjetta Brander, kuvataiteilija

2008 Retulainen Anna, taidemaalari Wilkman Sofia, taidemaalari

2001 Rankka Lauri, taidegraafikko Lehtinen Jukka, kuvanveistäjä

2015 Nurminen Matti, kuvanveistäjä Räisänen Janne, kuvataiteilija

2007 Sirén Päivi, taidemaalari Väätti Ilkka, taidemaalari

2000 Heikinaho Minna, kuvataiteilija Niva Jussi, kuvataiteilija

2014 Kanervo Marja, kuvataiteilija Piilola Tamara, kuvataiteilija

2006 Marila Heikki, taidemaalari Arminen Tuija, kuvataiteilija

1999 Hiltunen Heli, kuvataiteilija Karjula Pasi, kuvataiteilija

2013 Weckman Jan Kenneth, kuvataiteilija Pirilä Marja, valokuvataiteilija

2005 Suntio Heimo, kuvataiteilija Pitkänen-Walter Tarja, kuvataiteilija

1998 Karjalainen Juho, taidegraafikko Laitinen Kari, taidegraafikko

2012 Korkeila Jukka, kuvataiteilija Vaara Roi, performanssitaiteilija

2004 Osipow Paul, taidemaalari Määttänen Lotta, taidemaalari

2011 Schroderus Kimmo, kuvanveistäjä

2003 Päiväläinen Riitta, valokuvataiteilija Hulkko Irmeli, kuvataiteilija

1996 Niemelä Jaakko, taidegraafikko Keränen Markku, taidemaalari

79

1995 Heikkilä Jussi, kuvanveistäjä LIITE 6

2010 Wuorila-Stenberg Henry, taidemaalari Tompuri Anne, taidemaalari

1997 Hakuri Markku, kuvanveistäjä


LIITE 7

Temppelikadun taiteilija-ateljeen stipendiaatit 2016-2017 Janne Nabb, kuvataitelija, Övermark 2014–2015 Antti Laitinen, kuvataiteilija, Raahe 2012–2013 Jaakko Rönkkö, kuvataiteilija, Kuopio 2010–2011 Saara Ekström, taidemaalari, Turku 1.9.–31.12.2009 Anne Tompuri, taidemaalari, Lappeenranta 1.1.–31.8.2009 Kari Cavén, kuvanveistäjä, Vantaa 2008 Reijo Hukkanen, taidemaalari, Oulu Sinikka Tuominen, taidemaalari, Oulu

LIITE 7

80 Temppelikatu 1 A:n taitelija-ateljee on Jenny ja Antti Wihurin rahaston omistama ateljee- ja työskentelytila Helsingin Töölössä, jota voivat hakea suomalaiset kuvataiteilijat. Rahasto hankki, peruskorjasi ja varusti ateljeen vuonna 2007 tarjotakseen suomalaisille kuvataiteilijoille mahdollisuuden työskennellä Helsingissä.

Tila oli palvellut suomalaisen kuvataiteilijoiden työskentelytilana jo ennen kuin ateljee siirtyi rahaston omistukseen. Vuosien 1915–2005 aikana ateljeessa työskentelivät Mikko Oinonen, Verner Thomé, Aimo Kanerva, Carolus Enckell ja Matti Kujasalo.22