Wihurin kansainvälisten palkintojen rahaston vuosikertomus 2021

Page 1Vuosikertomus 2021


Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto sr Kalliolinnantie 4, 00140 Helsinki www.wihuriprizes.fi 09 454 2400

Kannen kuva: Pauliina Nykänen Graafinen suunnittelu: Tytti Halonen Toimitus: Emilia Mäenmaa Paino: GRANO © 2022 Jenny ja Antti Wihurin rahasto All photos are copyrighted to their respective rightful owners

Valokuvat: Jaakko Kahilaniemi s. 5 Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto s. 6–9


Sisällysluettelo

4–5

Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto

6–7

Wihurin Sibelius-palkinto Palkinnonsaajat 1953–2020

8–9

Wihurin kansainvälinen palkinto Palkinnonsaajat 1958–2020

10

Hallinto

10–11

Talous


Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto

6

Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto jakaa Wihurin Sibeliuspalkintoa ja kansainvälistä palkintoa tunnustuksina palkinnonsaajien vahvoista kansainvälisistä näytöistä aloillaan. Vuonna 2021 säätiö ei jakanut palkintoja. Wihurin kansainvälisten palkintojen rahaston perusti ja peruspääoman lahjoitti merenkulkuneuvos Antti Wihuri vuonna 1953. Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan tukea ihmiskunnan henkistä ja taloudellista kehitystä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla palkintoja vähintään kolmen vuoden välein tunnustuksena rakentavasta työstä, joka on ”erinomaisesti edistänyt ja kehittänyt ihmiskunnan henkistä ja taloudellista kehitystä”. Säätiö jakaa Wihurin Sibelius-palkintoa kansainvälisesti tunnetuiksi ja tunnustetuiksi tulleille säveltäjille ja

W I H U R I N K A N S A I N VÄ L I S T E N PA L K I N TO J E N R A H A S TO

kansainvälistä palkintoa tieteentekijöille. Palkintoja voivat saada sekä yksityiset henkilöt että yhteisöt kansallisuuteen katsomatta. Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto on jakanut 67 vuoden aikana kaikkiaan 39 palkintoa, joista 19 Wihurin Sibelius-palkintoa säveltäjille ja 20 Wihurin kansainvälistä palkintoa tieteentekijöille. Osa palkinnoista on jaettu useamman henkilön kesken. Viime kertoina palkinnot ovat olleet suuruudeltaan 150 000 euroa.


7

Kapellimestari SUSANNA MÄLKKI johti Avanti!-orkesteria Finlandia-talossa vuonna 2015. Orkesteri soitti Wihurin Sibelius-palkinnon Sir Harrison Birtwistlen musiikkia.

V U O S I K E R TO M U S 2 02 1


Wihurin Sibelius-palkinto Wihurin Sibelius-palkinto jaetaan kansainvälisesti tunnetuiksi ja tunnustetuiksi tulleille säveltäjille. Ensimmäisen Wihurin Sibelius-palkinnon vastaanotti Ainolassa vuonna 1953 Jean Sibelius ja viimeksi jaetun vuonna 2020 Jukka Tiensuu.

Vuoteen 2021 mennessä Wihurin Sibelius-palkintoja on jaettu yhteensä 19 kappaletta. Palkinnon jakamista varten on perinteisesti asetettu viisijäseninen asiantuntijalautakunta, joka on koostunut arvostettujen suomalaisten musiikki-instituutioiden edustajista. Asiantuntijalautakuntaan on kuulunut muun muassa professoreita ja säveltäjiä.

8

1953 Jean Sibelius Suomi

1955 Paul Hindemith Saksan liittovaltio

1958 Dmitri Shostakovich Neuvostoliitto

1963 Igor Stravinsky Yhdysvallat

1965 Benjamin Britten Iso-Britannia

1965 Erik Bergman Suomi

W I H U R I N S I B E L I U S - PA L K I N TO


1965 Usko Meriläinen Suomi

1965 Einojuhani Rautavaara Suomi

1971 Oliver Messiaen Ranska

1973 Witold Lutoslawski Puola

1973 Joonas Kokkonen Suomi

1983 Krzysztof Penderacki Puola

1983 Aulis Sallinen Suomi

2000 György Ligeti Itävalta

2003 Magnus Lindberg Suomi

9

2006 Per Nøgård Tanska

2009 Kaija Saariaho Suomi

2012 György Kurtág Unkari

2015 Sir Harrison Birtwistle Iso-Britannia

2017 Unsuk Chin Etelä-Korea

2020 Jukka Tiensuu Suomi

V U O S I K E R TO M U S 2 02 1


Wihurin kansainvälinen palkinto

10

Wihurin kansainvälinen palkinto jaetaan henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat tehneet rakentavaa työtä ihmiskunnan henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin eteen. Ensimmäisen kansainvälisen palkinnon vastaanotti vuonna 1958 matemaatikko Rolf Nevanlinna ja viimeksi jaetun vuonna 2020 professori Navin Ramankutty kestävien globaalien ruokajärjestelmien alalta.

Vuoteen 2021 mennessä Wihurin kansainvälinen palkinto on jaettu suomalaisille ja ulkomaisille tieteentekijöille 20 kertaa. Palkinnon jakamista varten säätiön hallitus on perinteisesti päättänyt alan tai teeman, jonka ympärille on koottu tieteellisten yhdistysten tai yhteisöjen jäsenistä koostuva asiantuntijalautakunta.

1958 Rolf Nevanlinna Suomi matematiikka

1961 Pentti I. Halonen Suomi lääketiede

1961 Väinö Hovi, Suomi, fysiikka

1961 Joonas Kokkonen, Suomi musiikki

1968 Sir John McMichael Iso-Britannia lääketiede

1968 Lars Ahlfors Yhdysvallat matematiikka

1971 Sir Peter Hirsch Iso-Britannia metallurgia

W I H U R I N K A N S A I N VÄ L I N E N PA L K I N TO


1976 Georg Henrik von Wright Suomi filosofia

1976 Jaakko Hintikka Suomi filosofia

1979 Derrick B. Jelliffe Yhdysvallat ravintotiede

1982 Aldo van Eyck Alankomaat arkkitehtuuri

1983 Aksel C. Wiin-Nielsen Tanska meterologia

1985 John Williams Mellor, Yhdysvallat, maatalousekonomia

1988 Kullervo Kuusela Suomi metsätiede

1991 Kari I. Kivirikko Suomi lääketieteellinen biokemia

1994 Olli V. Lounasmaa Suomi, teknillinen fysiikka

1997 Niilo O.B. Hallman, Suomi pediatria

2003 Barbara Czarniawska, Ruotsi taloustiede

2012 Merja Penttilä Suomi biotalous

2015 Thania Paffenholz Sveitsi rauhantutkimus

2017 Markku Kulmala Suomi ilmakehätieteet

2020 Navin Ramankutty Kanada kestävien ruokajärjestelmien tutkimus

V U O S I K E R TO M U S 2 02 1

11


Hallinto Wihurin kansainvälisten palkintojen rahastolla on sama hallinto kuin Jenny ja Antti Wihurin rahastolla. HALLITUS Säätiön hallitus valvoo säätiön etua ja tarkoituksen toteutumista. Hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista jokaisen toimikausi kestää neljä vuotta kerrallaan. Se vahvistaa tilinpäätöksen, päättää seuraavan vuoden talousarviosta ja sijoituspolitiikasta sekä tekee lopulliset päätökset palkinnonsaajista asiantuntijalautakuntien ehdotusten pohjalta. Säätiön hallitukseen kuuluivat vuonna 2021 puheenjohtajana ekonomi Arto Hiltunen, varapuheenjohtajana ekonomi Tapani Väljä sekä muina jäseninä toimitusjohtaja Risto Aarnio-Wihuri, johtaja Jukka Paasikivi, filosofian tohtori Seija Sihvola, professori Petri Suomala, dosentti FT Leena Svinhufvud ja toimitusjohtaja Minnaliisa Vehkala.

12

VARAINHOITOTOIMIKUNTA Säätiön varainhoitotoimikunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, kaksi vuosittain valittavaa hallituksen jäsentä ja rahaston asiamies. Sen tehtävänä on muun muassa valmistella säätiön talousarvio ja tilinpäätös. Se myös suunnittelee ja toteuttaa säätiön sijoitustoimintaa hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan puitteissa. Säätiön varainhoitotoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana ekonomi Arto Hiltunen, ekonomi Tapani Väljä, toimitusjohtaja Risto Aarnio-Wihuri ja asiamies Arto Mäenmaa.

TILINTARKASTAJA Toimintavuoden 2021 tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lauri Kallaskari.

LÄHIPIIRITOIMET Säätiö ei ole maksanut palkkaa tai palkkioita hallituksen jäsenille, asiamiehelle tai näiden perheenjäsenille. Säätiö ei ole antanut lainoja tai vakuuksia lähipiirille.

Talous Säätiön toiminnan mahdollistaa suunnitelmallinen, vastuullinen ja menestyksekäs varainhoito.

H A L L I N TO J A TA LO U S

Säätiön sijoitustoiminnan kirjanpidon tulos vuonna 2021 oli 298 225,58 euroa (264 324,68 euroa vuonna 2020). Osinkotuotot olivat 122 204,74 euroa (108.508,07) ja sijoitusten kulut 200,39 euroa (96,86). Arvopapereiden arvonalennukset olivat 4 573,20 euroa (27 406,04) ja arvonalennusten palautukset 70 790,52 euroa (5 891,17). Säätiön sijoituksista oli toimintavuoden päättyessä hajautettu pääasiassa noteerattuihin osakkeisiin 86 % (91 %) ja korkoinstrumentteihin 14 % (9 %). Sijoitusten kokonaistuotto käyvin arvoin oli 7,2 % (19,2 %) vuonna 2021. Sijoitusomaisuuden käypä arvo 31.12.2021 oli 4,3 miljoonaa euroa (4,0) ja kirjanpitoarvo 1,9 miljoonaa euroa (1,6). Tilikauden ylijäämä 287 709,57 euroa (alijäämä 84 569,48) siirretään käyttörahastoon.


TULOSLASKELMA

1.1.–31.12.2021

1.1.–31.12.2020

0,00

-300 000,00

Kulut

-10 516,01

-48 894,16

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

-10 516,01

-348 894,16

KULUJÄÄMÄ

-10 516,01

-348 894,16

SIJOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut Omaisuuden myyntivoitot/-tappiot Arvonalennukset ja niiden palautukset

122 204,74 -200,39 110 003,91 66 217,32

108 508,07 -96,86 177 428,34 -21 514,87

SIJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ TUOTTOJÄÄMÄ

298 225,58 287 709,57

264 324,68 -84 569,48

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

287 709,57

-84 569,48

TASE

31.12.2021

31.12.2020

VARSINAINEN TOIMINTA Jaetut palkinnot

VASTAAVAA

13

PYSYVÄT VASTAAVAT Sijoitukset

1 311 204,17

1 256 035,29

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 311 204,17

1 256 035,29

VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahat ja pankkisaamiset

592 761,45

359 098,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

592 761,45

359 098,00

1 903 965,62

1 615 133,29

OMA PÄÄOMA Peruspääoma Käyttörahasto Tilikauden ali-/ylijäämä

1 466 085,23 149 048,06 287 709,57

1 466 085,23 233 617,54 -84 569,48

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 902 842,86

1 615 133,29

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat Lyhytaikainen yhteensä

1 122,76 1 122,76

0,00 0,00

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 122,76

0,00

1 903 965,62

1 615 133,29

VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

V U O S I K E R TO M U S 2 02 1
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.