Page 1

Töø Bình Minh Lm. Kim Long

Tv. 112

C

G

      Ñk: Töø

   chuùc

bình

 

minh

tôùi

khi



 

khen

danh

      C7

C

Ngaøi. F



quang

hôõi daùm Chuùa

hoaøng

hoân.

 



Chuùa!

Ngaøi

muoân

 



toâi so ñöa

tôù vôùi maét

Ngaøi, Ngaøi, nhìn,

ca uy con

leân phong daân

leân taùn tuïng quang choùi loïi leân vôùi haøng

danh cao danh

Chuùa, saùng, giaù,

 



vang

lôøi

   

Con

cung

caû C

ca

G

 

ñaùng

 

 

trôøi.

tuïng danh taùn trò thoáng muoân khoù ngheøo nhô Gsus4

giôø baây nghieâng mình caïnh beân

  vaø nhìn thöøa

suy toân.

leân 1. Ca ñaâu 2. Ai 3. Yeâu thöông

Em

 

E

F



cao

 

   

C

C

G7

Am

    

 

Dm

trôøi

vöôït quaù

G

  

 



Ngaøi

Am

 

Laïy

 

F

   

 

Vaø vinh

Em

 Chuùa. nöôùc. ueá.

ñeán muoân khaép ñaát töôùng daân

   Ca Vinh Naâng G

 ñôøi. trôøi. Ngaøi.

tubinhminh  

Vinh danh danh danh Vaø vinh Ca 3. Yeâu thöông Laïy Chuùa! con cao  cung trôøi. mình uy muoân muoân muoân nghieâng Naâng ngheøo    Chuùa...