Page 1

Giôø Naøy Ñöùc Kitoâ Laø Ai? 3

Dm

Bb

A/c#

3

A7

                   Giôø naøy

Bb

C

toâi toâi

ñoái vôùi

Ñöùc Ki - toâ Ñöùc Ki - toâ

F

D7/f#

               3

3

3

      

laø ai laø ai

3

 

3

Dm

roài. Giôø naøy roài. Giôø naøy

Gm

ñoái vôùi ñoái vôùi

C7

3      



toâi Ngaøi coøn laø Ngaøi hay thoâi. Laø moät chieác boùng beân ñöôøng, moät laàn caát böôùc ñi toâi Ngaøi coøn laø Ngaøi hay thoâi. Moät laàn ñeán giöõa ñeâm khuya, roài thaàm caát böôùc ra F

3

Bb

  

   qua, ñi,

ñeå ñeå

laïi laïi

A7

3

  

Giôø

naøy

ñoái

 

 

Giôø

Dm

naøy

hoàn

soùng.

Bieån

F

Bb

laø

ai?

toâi

manh,

roài

vaät

ñoäng

truøng

3

Luùc toâi



vôø,

3

         ai,

 

C

roài

khôi 3

   vui luùc toâi

loøng queân

taøn

daàn

 

chôi

muøng 3

 

hay

nhôù?

Dm

thôøi

treân

muoân

 

Ngaøi

A/c#



con

Dm

3

Gm

gian.

3

vôi



vôùi

laø 3

A

3

C

 Am

Bb

mòt

F

3

A7

Am

Am

 

  

vaø



3

  



2. Gm

vôùi ...

C

  

C

thoaùng chuùt dö aâm, thoaùng nhôù mong ...

Dm

   

1. Gm

 



ai, Bb

laø 3

    

buoàn luùc toâi ghen luùc toâi hôøn luùc toâi


C



Am

yeâu

 

3

ai?

  than

Trôøi.

  

ai,

laø

Khi

thaønh

luùc

thanh

nhaøn

Giôø

naøy

Vaøo

ñôøi

coâng

luùc

thaát

  Ngaøi

haèng

Bb

    laø

voïng

khi

laàm Dm

vaø

trong

suoát

cuoäc

ñôøi.

toâi

3

A/c#

 

Ñöùc

Bb

 

Ki - toâ

laø

C



 

cheát

cho

toâi

moät

daãn

loái

ñöa Gm



Gm

3

tình

khoâng



 

ñöôøng,

ñoàng

haønh

 Vua

  bieân

3

saùnh

böôùc

ngay

3

A7

3

 

C7

 

3

3

Dm

vôùi

laø

 

ñoái

3

ai,



 

 Bb

3





F

Am

3

3

D7/f#

beân, Ngaøi

 

Dm

 

3

3

 

  

F

laø

F

giôùi.

Ngaøi

Bb

A7





  



 Bb

3

Gm

 

Ngöôøi.

Gm

Dm

3

Dm



aùnh saùng trong ñeâm, nguyeän loøng khoâng chuùt naøo

 queân.



GioNayDucKitoLaAi_pk  

    hoàn toâi vaät hay hay Ngaøi laø roài taøn qua,  Giôø naøy laø ai? Giôø naøy gian. daàn vôùi thôøi Ki muøng vui 3 3 3 3 3 3 3...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you