Turun seudun ekonomit: 3/2022

Page 1

TURUN  SEUDUN  EKONOMIT 3/2022 Tietoturva I Lukupiiri   I Tulevat tapahtumat   I Jäsenyys Tule mukaan hallitukseen! HAKU ON KÄYNNISSÄ S. 12 Lakimuutos karsii ekonomien turhia kilpailukieltosopimuksia SAARA-SOFIA SIRÉN S. 4 Saako luovalla työllä ansaita? JARNA HEINONEN JA ULLA HYTTI S. 6 ”Kasvu, uudistuminen, merkityksellisyys, vaikuttavuus.” PÄÄKIRJOITUS S. 2

Kasvu, uudistuminen, merkityksellisyys, vaikuttavuus

Otsikon termit ovat avainsanoja Suomen Ekonomien strategiassa vuosille 2022–2025. Tulevaisuuden tahtotilaa mietittiin viime syksynä useissa työryhmissä. Etsittiin vaihtoehtoisia kulkureittejä kohti haluttua tulevaisuutta. Uskallettiin olla laajakatseisia, kaukonäköisiä ja rohkeita. Uskon, että rikas ja monipolvinenkin keskustelu jo sellaisenaan sitoutti ekonomiyhteisöä yhteiseen visioon: ”Kestävimmät talouden tekijät. Olemme rohkeasti uudistava vaikuttajayhteisö. Luomme yhdessä jäsentemme menestystä ja kestävää yhteiskuntaa.”

Kasvua ja uudistumista haetaan erityisesti lisäämäl lä kauppatieteellisen koulutuksen suorittaneiden järjes täytymisastetta. Tavoitteena esimerkiksi on, että 90 % opiskelijajäsenistä liittyy varsinaisiksi jäseniksi. Jäsenistön ikäjakaumaa halutaan tasapainottaa. Lisäksi mietitään Suomen Ekonomien suorajäsenyyttä ja vaihtoehtoisia jä senyysmalleja, jotta voitaisiin avata uusia jäsenpolkuja ekonomiyhteisöön.

Ekonomijäsenen kokema merkityksellisyys kum puaa hyvän työelämän kokemuksesta ja jäsenen menes tyksestä. Yhteisön tarjoamat, jo nykyisellään monipuoliset, palvelut halutaan laajemmin jäsenten käyttöön. Digitaalisia verkostoja aktivoidaan. Sekä Suomen Ekonomien että pai kallisyhdistyksen kautta pyritään tarjoamaan segmenteit täin kohdennettuja, hyötyä ja lisäarvoa tuottavia palveluita.

Ekonomiyhteisön vaikuttavuutta lisätään viestimäl lä monikanavaisesti siten, että laaja kohdeyleisömme tavoitetaan puhuttelevilla viesteillä. Talouspoliittista ja yhteiskunnallista vaikuttajarooliamme vahvistetaan. Eko nomien henkilöstöedustajien määrää ja tietotaitoa kas vatetaan ja tuetaan. Ekonomien halutaan erottautuvan kestävän työelämän ja talouskasvun puolestapuhujina. Haluamme myös lisätä ekonomien näkyvyyttä talous- ja työelämäkysymysten asiantuntijana mediassa.

On ollut mukavaa havaita, että ylläkuvattu tuore eko nomiyhteisön tahtotila näkyykin jo osittain Turun Seudun Ekonomien painopisteissä. Haluamme olla avoimia ja hel posti lähestyttäviä kaikille jäsenille. Monipuolistamme vies tintää edelleen ja pyrimme kohdentamaan viestintää ai empaa tehokkaammin. Olemme aktivoituneet sosiaalisen median kanavilla ja yhdistyksen hallituksen jäsenet roh kaistuivat viime vuonna myös videoviestintään. Aloitimme viime vuonna myös englanninkielisen viestinnän tapahtu mineen yhdistyksen monikulttuurillisuuden lisäämiseksi. Olemme segmentoineet yhdistyksen tapahtumia eri koh deryhmille. Olemme myös kehittäneet ja systematisoineet viime vuosina jäsenhankintaa. Turun Seudun Ekonomien jä senkriteerit laajentuivat tämän vuoden alussa.

Haemme tässä lehdessä uusia jäseniä hallitukseen. Tule mukaan vaikuttamaan aktiiviseen ja uudistuvaan yhdistykseemme! –

”EKONOMIEN HALUTAAN EROTTAUTUVAN KESTÄVÄN TYÖELÄMÄN JA

TALOUSKASVUN PUOLESTAPUHUJINA.

PÄÄKIRJOITUS
HELI HOOKANA puheenjohtaja 2020–2022
2
Kuva Heli Hookana

Lakimuutos karsii ekonomien turhia kilpailukieltosopimuksia

Lakimuutos on käynyt läpi eduskunnan äänestyksen. Haastattelussa Saara-Sofia Sirén.

Kuinka selvitä elämän vaikeimmasta hetkestä?

Kirjailija Ulrika Björkstam osallistui toukokuun lukupiiriimme Teamsin välityksellä.

Kehity

Tapahtumat,  yhteystiedot ja mediakortti

Neljä sivua täynnä tapahtumia, kursseja ja yritysvierailuja. Tervetuloa mukaan!

2 PÄÄKIRJOITUS 4 LAKIMUUTOS Lakimuutos karsii turhia
ja parantaa
6 NÄKÖKULMA Saako luovalla työllä ansaita? 8 TIETOTURVA Tietoturvan aakkoset työssä ja vapaalla – miten voimme itse vaikuttaa ympäristömme luotettavuuteen 11 JÄSENYYS Ekonomina nautit monista jäseneduista ja palveluista 12 HAKU PÄÄLLÄ! Hae mukaan Turun Seudun Ekonomien hallitukseen! 14 LUKUPIIRI Kuinka selvitä elämän vaikeimmasta hetkestä? 16 TAPAHTUMAT JA YHTEYSTIEDOT 20 MEDIAKORTTI
kilpailukieltosopimuksia
työntekijän taloudellista turvaa
3/2022
SISÄLLYS 4 14 16
Virkisty Verkostoidu
JÄSENLEHTI
TURUN  SEUDUN  EKONOMIT JULKAISIJA Turun Seudun Ekonomit ry PÄÄTOIMITTAJA Jaana Määttälä ULKOASU kasma.fi KANNEN KUVA Kokoomuksen Naisten Liitto PAINO PunaMusta Oy LEHTI ILMESTYY neljä kertaa vuodessa. AINEISTO Lehden 4/2022 aineistopäivä 24.9. JAKELU Lehti 4/2022 ilmestyy viikolla 43. Levikki 2 500 kpl ISSN 2736-8491 (painettu) ISSN 2736-8505 (verkkojulkaisu)
Tietoturvan aakkoset työssä ja vapaalla – miten voimme itse vaikuttaa ympäristömme luotettavuuteen. Tähän vastaa tietoturvan
Päivi Brunoun. 8 12 Lähde mukaan hallitukseen – tutustu vapautuviin tehtäviin. Kuva Suomen Ekonomit Kuva Wärtsilän kuva-arkisto
Tietoturva
ammattilaisen

Otimme selvää, mistä tässä monia ekonomejakin koskettavassa asiassa on kyse.

Lakimuutos karsii turhia kilpailukieltosopimuksia ja parantaa työntekijän taloudellista turvaa

Kerroimme keväällä 2021 lehden sarjassa ”Yks ekonomi Turust’” Saara-Sofia Sirénistä , joka oli juuri valittu Suomen Ekonomien hallitukseen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Saara-Sofia on Turun Seudun Ekonomien jäsen ja hän on työskennellyt kansanedustajana vuodesta 2015. Hän on aktiivisesti ajanut lakimuutosta turhien kilpailukieltojen kitkemiseksi. Työtä on tehty jo useita vuosia ja vihdoin lakimuutos on käynyt läpi eduskunnan äänestyksen.

Lakimuutokseen johtaneen lakialoitteen teki turkulainen kansanedustaja ja ekonomi Saara-Sofia Sirén.

LAKIMUUTOS
Teksti Maija Rantapaju Kuva Kokoomuksen Naisten Liitto
4

Lakimuutoksen taustaa Ennen uuden lain hyväksymistä marras kuussa 2021 työnantaja ei ollut velvoitet tu maksamaan korvausta alle kuuden kuukauden kilpailukieltoajalta. Muutok sen myötä työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälle korvausta kilpai lukieltosopimuksesta heti työsuhteen päättymisestä lähtien. Laki astui voi maan 1.1.2022 ja käynnissä on siirtymä aika vuoden loppuun. Siirtymäaikana työnantajan on mahdollista purkaa tar peettomia kilpailukieltosopimuksia. Siir tymäajan jälkeen korvausvelvollisuutta sovelletaan takautuvasti myös aikaisem min tehtyihin kilpailukieltoihin.

Työnantajan tulee maksaa työntekijälle korvausta enintään kuuden kuukauden kilpailukiellosta vähintään 40% rajoi tusajan palkasta. Yli kuuden kuukauden kilpailukiellosta työnantajan maksetta vaksi tulee 60% rajoitusajan palkasta. Rajoitusajaksi voidaan sopia enintään yksi vuosi työsuhteen päättymisestä.

Työnantaja voi irtisanoa kilpailukielto sopimuksen ellei sille olekaan tarvetta. Tällöin on noudatettava irtisanomisai kaa, joka on vähintään kolmasosa rajoi tusajan pituudesta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole enää sen jälkeen, kun työntekijä on päättänyt työsopimuksen. Kilpailukieltosopimus ei sido työnteki jää, jos työsuhde on päättynyt työnan tajasta johtuvasta syystä.

MISTÄ ON KYSYMYS?

Esitimme lakialoitetta työstäneelle Saara-Sofialle muutaman kysymyksen ja otimme selvää, mistä tässä monia ekonomejakin koskettavassa asiassa on kyse.

Mistä tässä lakimuutoksessa on kysymys?

Kysymys on työvoiman liikkuvuuden ja työmarkkinoiden toimivuu den edistämisestä. Kilpailukieltojen määrä työsopimuksissa on vii me vuosina yleistynyt voimakkaasti. Suuressa osassa kilpailukieltoja taustalla ei ole lain hengen edellyttämiä perusteita. Turhat kilpailu kiellot jäykistävät työmarkkinoita entisestään, joten lakimuutokseen tavoitteena on rajoittaa kilpailukieltosopimuksia ja siten lisätä työ voiman liikkuvuutta.

Miksi sinä olet halunnut ajaa juuri tätä lakialoitetta?

Toimivat työmarkkinat hyödyttävät koko yhteiskuntaa. Työsopimus lain pykälämuutokset voivat kuulostaa teknisiltä, mutta kyseessä on konkreettinen epäkohta, joka on tarpeen korjata. Koska kilpailukiel lot ovat yleistyneet paljon, törmää niihin yhä useampi jo varhaisessa vaiheessa työuraansa. Lakialoitteeni saikin ilahduttavan positiivisen vastaanoton yli puoluerajojen.

Mitä lakimuutos merkitsee ekonomeille? Ekonomit toimivat usein aloilla, joissa kilpailukieltopykälistä on tullut lähes automaatio työsopimuksissa. Selvitysten mukaan jopa 60 pro sentilla ekonomeista on kilpailukielto. Iso osa näistä on vailla perustei ta. Turhien kilpailukieltojen karsiminen edistää ihmisten mahdollisuuk sia siirtyä urallaan eteenpäin.

Miten tätä lakimuutosta on työstetty?

Työstin lakialoitettani keväällä 2017. Taustalla oli numeerista dataa kilpailukieltojen yleistymisestä ja lakiluonnoksen laatimisessa sain apua myös Suomen Ekonomien asiantuntijoilta. Keräsin eduskunnas sa allekirjoituksia aloitteeseeni kesän ja syksyn aikana ja jätin aloit teen marraskuussa 2017. Välissä kävin synnyttämässä kuopukseni. Aloitteeni oli jonkin verran julkisuudessa esillä ja sai paljon positiivis ta keskustelua aikaiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti selvityksen kilpailu- ja salassapi tosopimusten käytöstä. Varatuomari Jukka Ahtelan selvitys valmistui seuraavana vuonna ja sen johtopäätökset tukivat lakialoitteeni mukai sia ehdotuksia. Varsinaista lainsäädäntöuudistusta ei kuitenkaan eh ditty enää sillä kaudella saada eteenpäin. Olinkin erittäin iloinen, että asia päätyi pääministeri Rinteen (ja sittemmin Marinin) hallitusohjel maan. Kolmikantaisen työryhmän valmistelun pohjalta hallitukselta saatiin lakiesitys eduskunnan käsittelyyn loppuvuodesta 2020.

Työsopimuslainsäädännön yksityiskohdat eivät ole kovin yleisesti tun nettuja ja esillä medioissa, joten iso osa työstä lakimuutokseen eteen on ollut tiedon lisääminen nykyisen lainsäädännön aiheuttamista haasteis ta. Olen vuosien varrella kirjoittanut ja puhunut aiheesta paljon.

”TYÖNANTAJAN TULEE MAKSAA TYÖNTEKIJÄLLE KORVAUSTA ENINTÄÄN KUUDEN KUUKAUDEN KILPAILUKIELLOSTA VÄHINTÄÄN 40 PROSENTTIA RAJOITUSAJAN PALKASTA.” 5
”SELVITYSTEN MUKAAN JOPA 60 PROSENTILLA EKONOMEISTA ON KILPAILUKIELTO. ISO OSA NÄISTÄ ON VAILLA PERUSTEITA.”

Luovan alan tekijät yhdistävät palkkatyön ja yrittäjyyden, erilaiset projektit, hankkeet ja asiakkaat.

Saako luovalla työllä ansaita?

Luovat alat on laaja, pirstaleinen kenttä kattaen niin audiovisuaaliset palvelut, museot, tapahtuma-alan kuin kuvataiteet ja monta muuta. Yhteistä luovan alan ammattilaisille on, että palkka ei useinkaan kerry yhdestä tulolähteestä, palkkatyöstä tai yrittäjyydestä vaan ”leipä on pieninä palasina maailmalla”. He monesti yhdistävät palkkatyön ja yrittäjyyden, erilaiset projektit, hankkeet ja asiakkaat. Tätä voidaan kutsua portfoliotyöksi. Kaikesta työstä ei taloudellista korvausta ole välttämättä tarjolla lainkaan, vaan työtä tehdään myös vapaaehtoisena ilman palkkaa pelkästä työn tekemisen ilosta tai mahdollisuudesta saada tarvittavaa näkyvyyttä ja kokemusta.

NÄKÖKULMA
4 6
Teksti Jarna Heinonen ja Ulla Hytti Kuva Suomen Ekonomit Henkilökuvat Turun yliopisto Ryhmäkuva Cumediae
”LUOVAT ALAT TUOTTAVAT HYVINVOINTIA, JOTA VOIDAAN MITATA MYÖS TALOUDELLISESTI.”

Lähtökohtana vapaus luovuuteen

Luovan talouden toimijoiden lähtö kohta on vapaus luovuuteen ja into himo taiteen ja kulttuurin tekemiseen, mitkä tuovat toimijoille merkityksel lisyyttä ja energiaa luovaan työhön. Portfoliotyö mahdollistaa heidän luo van toimintansa, itsensä toteuttami sen ja henkisen kasvun. Luovan ta louden toimijan fokus ei ole voiton tai palkan maksimoinnissa. Tavoitteena ei ole taloudellisen arvon luominen, vaan päähuomio on ei-taloudellisessa arvon luonnissa itselle ja muille. Luovan alan toimijat tavoittelevat nautintoa – tai teellista vapautta, uusia kokemuksia, merkityksellisyyttä – tai sosiaalista ar voa – yhdessä tekemistä ja oppimista –tai harmoniaa – mukanaolon tunnetta ja sosiaalista tietoisuutta – sekä mah dollisuutta vaikuttaa – rohkaistua, saa da arvostusta ja mainetta.

Taloudelliset arvot nähdään selkeäs sä ristiriidassa näihin muihin luovan työn arvoihin: rahan korostaminen syövyttää luovuuden ja kyseenalais taa oikeat motiivit luovaan työhön. Vaikka elanto ei riittäisi kattamaan edes päivittäisiä elinkustannuksia, riittävän hinnan asettaminen omal le työlle tai tuotoksille on vaikeaa. Oman työn – eli käytännössä usein oman itsen – hinnoittelu koetaan haastavaksi. Korkea hinta tarkoittaa, että tuotettu kulttuuri tai taide ei ole enää kaikkien saatavilla. Toisaalta

taloudellisesti hyvin tuottava kulttuu ri voidaan ymmärtää kaupallisin pe rustein tuotetuksi ja siten vähemmän luovaksi ja taiteelliseksi.

Hyvinvointivaikutukset Tutkimukset ja kaiketi myös monen omakohtaiset kokemukset osoittavat, että kulttuurilla ja taiteella on laajo ja hyvinvointivaikutuksia. Luovat alat tuottavat hyvinvointia, jota voidaan mitata myös taloudellisesti. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että luovan talouden toimijat voisivat tuot taa itselleen taloudellista lisäarvoa sel västi nykyistä enemmän. Tämä edellyt tää systeemistä muutosta eri tasoilla.

Ensinnäkin, luovalla alalla toimivien yrittäjien ja palkansaajien olisi hyvä oppia ja kasvaa ajattelemaan toimin taansa myös taloudellisen arvonluon nin näkökulmasta. Toimijoiden olisi tärkeää osata kyseenalaistaa ilmai nen tai karkeasti alipalkattu työ. Työs tä kuuluu laskuttaa, harrastukset ovat eri asia. Raha ei huononna kulttuuria, päinvastoin, se mahdollistaa kulttuu rin tekemisen tulevaisuudessakin.

Toiseksi, myös kulttuurin kuluttaji en ja asiakkaiden on hyvä tuulettaa omia ajatusmallejaan. Kulttuuri ei ole ilmaista eikä kulttuuritoimijan lisä arvoksi riitä taiteilijan vapaus, vaan myös hänen on ansaittava ammatis taan itselleen elanto. Kulttuurin ku luttajat eivät voi laskea vapaaehtois

työn, harrastuksen tai julkisen tuen varaan, vaan heidän on ymmärrettä vä myös itse avata kukkaronsa nyöre jä kulttuurinautintoja saadakseen.

Kolmanneksi, myös julkisten toimijoi den ja politiikan tekijöiden on muu tettava ajattelutapaa kulttuurin tuke misesta ja lisäarvosta. Maksajan tulee vaatia lisäarvoa ja toisaalta annetta va siitä tekijälle käypä korvaus. Liian usein luovilla aloilla törmätään tilan teeseen, jossa esimerkiksi esiintyvien taiteilijoiden palkkioksi tarjotaan ’nä kyvyyttä’. Tällaiset epäterveet käy tännöt on syytä yhteisesti tunnistaa ja katkaista alkuunsa.

Lopuksi on tarpeen tuoda esille ja ymmärtää luovan talouden mitta va ei-taloudellinen lisäarvo, kutsum me sitä luovan talouden hyvinvoin tivaikutukseksi. Karrikoiden voidaan todeta, että luovat alat ovat hoivaa ja luovien alojen työntekijät ovat hoi va-alan työntekijöitä. Luovilla aloilla kin ’tarvitaan käsiä’ ja siksi julkisin va roin on tärkeää investoida kulttuuriin ja taiteeseen ja sitä kautta yhteiseen hyvinvointiimme. Samaan aikaan luo vien alojen toimijoiden on hyvä myös itse kehittää uusia liiketoiminta- ja arvonluomisen malleja. Näin eri ta solla toteutuvin muutoksin luovan ta louden työlläkin voi ansaita itselleen elannon ja peräti menestyä sekä ta loudellisesti että ei-taloudellisin ar voin mitattuna. –

> LISÄTIETOA

DISCEstä ja sen tuoreista tutkimusjulkaisuista löytyy www.disce.eu.

DISCE-konsortio partneritapaamisessa talvella 2019 hanketta aloitettaessa.

7
Jarna Heinonen (kuva vas.) ja Ulla Hytti (oik.) ovat molemmat yrittäjyyden professoreita Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Kirjoitus perustuu Heinosen johtamaan H2020 DISCE (Developing Inclusive and Sustainable Creative Economies) –tutkimushankkeeseen (2019–2022), jossa tutkitaan luovan talouden yrittäjyyttä, liiketoimintamalleja, työuria ja koulutusta sekä kulttuurista kehittymistä.

Tietoturvan aakkoset työssä ja vapaalla – miten voimme itse vaikuttaa ympäristömme luotettavuuteen

”Terveisiä laiturin nokasta!”, ”Tulen palaveriin kahvilasta”, ”Soitellaan kun olen junassa”… Kuulostaa varmasti tutuilta lausahduksilta.

Vapaus työskennellä itselleen sopivasta pai kasta, sopivilla laitteilla ja sopivaan aikaan on monelle meistä sellainen etu, josta ei haluta luopua. Digitaalinen ympäristömme on riippuvainen erilaisten tietoliikenneverk koihin kytkettyjen laitteiden, ohjelmistojen ja systeemien toimivuudesta sekä luotettavuudesta.

Tietoturvan ytimessä on tarve varmistaa, että tietoliiken neverkot, järjestelmät ja data ovat käytettävissä ja luo tettavia silloin kun niitä tarvitaan. Riskit, uhat ja haa voittuvuudet heikentävät kykyämme varmistaa näiden järjestelmien käytettävyyttä ja luotettavuutta.

Tietoturvakenttä on myös jatkuvassa muutoksessa. Uu sia haavoittuvuuksia tunnistetaan keskimäärin 50 per päi

vä. Sellaisia haavoittuvuuksia, joihin ei julkaisuhetkellä ole vielä toimivaa korjausta (niin kutsuttu Zero-day) löydetään keskimäärin 2 kuukaudessa. Myös uudet käyttötavat tuttui hin järjestelmiin ja uudet teknologiat tuovat mukanaan ris kejä. Erilaisia heikkouksia ja haavoittuvuuksia hyödyntäen rikollisorganisaatiot asentavat kiristyshaittaohjelmia ja eri laiset tietovuodot voivat altistaa identiteettivarkaudelle. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että voimme itse vaikuttaa monin tavoin digitaalisen ympäristömme luotettavuuteen!

Päivi Brunou vastaa työssään Wärtsilä Voyagen liiketoi minnan ja asiakasratkaisujen kyberturvallisuudesta. Päivi kokosi ekonomeille ja perheille kattavan tietoturvapaketin, jonka avulla voimme ennaltaehkäistä ja välttää monet ikä vyydet. Seuraavat vinkit auttavat erilaisissa tilanteissa niin kotona, töissä, matkoilla kuin myös verkko-ostoksilla.

8 TIETOTURVA
Tietoturvakenttä on jatkuvassa muutoksessa.
”TIETOTURVAN YTIMESSÄ ON TARVE VARMISTAA, ETTÄ TIETOLIIKENNEVERKOT, JÄRJESTELMÄT JA DATA OVAT KÄYTETTÄVISSÄ JA LUOTETTAVIA SILLOIN KUN NIITÄ TARVITAAN.”
Teksti Päivi Brunou Kuva Wärtsilän kuva-arkisto Kuvituskuva Suomen Ekonomit

”PAREMPI RAPORTOIDA JOTAKIN, JOKA OSOITTAUTUUKIN VÄÄRÄKSI HÄLYTYKSEKSI.”

Hybridityö kotona

• Wi-Fi: Muista vaihtaa oletussalasana ja käyttäjätunnus ja asenna verkkolaitteisiin uudet ohjelmistot ainakin silloin tällöin

• Valitse riittävän hyvä ja erilainen salasana eri sosiaalisen median tileille ja sähköpostiin

• Tarkasta sosiaalisen median ohjel mistojen yksityisyys asetukset – mieti mitä tietoa haluat oikeasti jakaa

• Asenna antivirusohjelmisto kaikkiin laitteisiin, jotka ovat yhteydessä verkkoon

• Tarkasta säännöllisesti applikaatioiden oikeudet ja tilaukset. Poista ne, joita et käytä

• Suojaa elektroniset laitteet sala sanalla, PIN-koodilla tai biometrisel lä tunnistuksella (Muista käyttää ai nakin kaksivaiheista tunnistusta – eli esimerkiksi salasana ja PIN-koodi tai PIN-koodi ja biometrinen tunnistus)

• Muista oikeasti ottaa sopivin väliajoin varmuuskopiot

Hybridityö muulla (lentokenttä, junat, hotellit, seminaarit)

• Matkakuvat on hyvä päivittää vasta kotiin palattua – näin et tule mainostaneeksi, että et ole kotona. Älä myöskään ota kuvia matkalipuista, niissä on valtava määrä hyödyllistä tietoa

• Ota mukaan vara-akku (Power bank) – älä lataa omia laitteitasi julkisten paikkojen USB-pisteistä, sillä on erittäin vaikea tunnistaa, onko latauspiste turvallinen vai haittaohjelmien saastuttama

• Ilmaiset Wi-Fi-verkot eivät aina ole turvallisia – käytä mieluummin vaikka omaa puhelintasi verkon jakamiseen

• Muista että ympärilläsi voi olla ihmisiä, jotka voivat olla kiinnostunei ta siitä mitä puhut tai teet. Käytä tietosuojakalvoa (Privacy screen) äläkä puhu tunnistettavasti asiakkaista tai työasioista

• Puhu työpuhelut ja palaverit mieluummin erillisistä puhelinkopeista tai vasta kun olet päässyt perille ja voit olla sopivassa tilassa

• Älä jätä laitteitasi ilman valvontaa

Verkko-ostaminen

• Käytä luotettavia verkkokauppoja ja tarkasta uusien kauppojen/ kauppiaiden saama palaute

• Suosi verkko-ostoksissa luottokort tia niiden antaman lisäturvan vuoksi

• Tarkasta pankkitilisi tiliote säännöllisesti epäilyttävien transaktioiden varalta (esimerkiksi unohtuneet tai vahingossa aktiiviset kuukausitilaukset!)

• Jos jokin tuote on loppu ”kaikkialta” – mieti tarkkaan onko verkkokaupassa oleva tuote oikeasti varastossa ja aito

• Jos tarjous vaikuttaa liian hyvältä – pysähdy ja mieti onko se sitä oikeasti vai voisiko kyseessä olla huijaus

Ohjeita lasten ja nuorten turvalliseen internetin käytön tukemiseen

• Puhu jo nuorelle lapselle turvalli sesta internetin käytöstä tarpeeksi aikaisin. Osa 11–13-vuotiaista lapsista on esimerkiksi jo kokenut netissä kiusaamista tai jakanut oman salasanan kaverilleen

• Kuuntele heidän kokemuksiaan ja selitä miksi myös verkossa on sääntöjä ja tapoja pysyä turvassa

• Käytä lapsilukkotoimintoja (Parental control) turvallisen sisällön avuksi

• Tarkasta älylelujen ja laitteiden tietoturva ja yksityisyydensuoja-asetukset

• Vaihda vakio salasanat ja pidä ohjelmistot ajan tasalla

Tietoturvan ammattilainen Päivi Brunoun mukaan työkenttä on erittäin monipuolinen ja ala tarvitsee osaajia, joilla on erilaiset koulutustaustat.

9
ARTIKKELI  JATKUU >

Mitä tehdä, jos joudut ongelmiin?

Jos joudut kalastelun tai muun verkkorikollisuuden kohteek si tee siitä ilmoitus joko Kyberturvallisuuskeskukselle (https:// www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ilmoita) tai poliisille. Sinun tietosi voi auttaa muita samassa tilanteessa olevia.

Jos joudut tietovuodon kohteeksi, löytyy täältä kattava oh jeistus mitä kannattaa tehdä: https://kybervpk.fi/releases/ muistilista-tietovuodon-kohteille/

On arvioitu, että vuoteen 2025 mennessä ihmiskunta on kerännyt 175 zetta-tavua dataa. Luvun 175 perässä on 21 nollaa. Tämä sisältää kaikenlaista dataa videostriimeis tä, seurusteluapista pankkien ja terveydenhuollon dataan. Samalle vuodelle 2025 on arvioitu kyberrikollisuuden vai kutusten yltävän 10034955000000.00 euroon. (Lähde: https://www.techtarget.com/whatis/34-Cybersecurity-Sta tistics-to-Lose-Sleep-Over-in-2020)

Tietoturva ei ole kuitenkaan pelkkiä muistilistoja, teknisiä kontrolleja, kieltoja tai ainaista hyökkäysuhkakuvien maa lailua. Parhaimmillaan tietoturva edistää yritysten kilpai lukykyä sekä mahdollistaa innovaatioita. Tietoturva myös edistää tasa-arvoisempaa huomista. Hyvä tietoturva kas vattaa luottamusta ja laadun tunnetta.

Tietoturva on myös työkenttänä erittäin monipuolinen ja kiinnostava. Tarve erilaisille osaajille, jotka tulevat eri laisista (myös ei-teknisistä) taustoista kasvaa tulevaisuu dessa! Ensimmäiset askeleet voi ottaa vaikkapa avoimien yliopistojen kurssien kautta. –

LYHYT MUISTILISTA TURVALLISEEN VIESTINTÄÄN: Älä

• jaa pankki- ja luottokorttien tietoja

• jaa henkilökohtaisia raha-asioita

• vastaa epäilyttäviin viesteihin tai puheluihin

• tee lahjoituksia netissä ennen kuin tarkastat yhdistyksen / hyväntekeväisyyskohteen taustat ja autenttisuuden

• jaa uutisia, jotka eivät tule virallisista lähteistä

Ole erityisen tarkkana

• jos tarjous vaikuttaa liian hyvältä

• jos sinun pitäisi tehdä jotakin hyvin nopeasti

Puhelut: Jos saat ammattipuhelun henkilöltä, jota et tunne – kerro että et ehdi juuri nyt puhua ja voit soittaa vaihteen kautta takaisin (mikäli asia vaikuttaa sellaiselta, että siinä on jär keä). Tarkista ko. yrityksen vaihteen nu mero. Jos et odota puhelua esim. ul komailta, on ok antaa puhelun mennä vastaajaan tai voit lähettää soittajalle tekstiviestin perään ja kysyä asiasta.

”PÄIVI

BRUNOUN TOP 3 TAPAA HUOLEHTIA TURVALLISUUDESTA:

2 3

Sosiaalinen media: Saitko kiin nostavan mutta yllättävän LinkedIn tai muun sosiaalisen median kontak tipyynnön? Tarkasta lähettäjän profii li. Mikäli teillä on yhteisiä tuttavia, on ihan ok kysyä heiltä, miten he tuntevat henkilön – mieti miksi henkilö haluaa verkostoitua kanssasi.

TIETOTURVA
1
”Better safe than sorry”: jos jäät miettimään jotakin outoa järjestel mässä esiin tullutta asiaa, tai napsau tit linkkiä sähköpostissa, joka sai sinut mietteliääksi - ole avoimesti yhteydes sä työpaikkasi tietoturva- tai it-tukitii miin. Parempi raportoida jotakin, joka osoittautuukin vääräksi hälytykseksi. 10

EKONOMINA

MONISTA JÄSENEDUISTA

JA PALVELUISTA

Suomen Ekonomeihin kuuluminen tuo arvoa ja turvaa työelämään. Se on omalle työuralle vahva perusta ja tsemppari, joka auttaa kehittymään ja etenemään – ja josta saa tiukassa paikassa apua ja tukea. Suomen Ekonomit on yli 50 000 liiketoimintaosaajan palvelu- ja etujärjestö.

SUOMEN EKONOMIEN JÄSENENÄ

nautit monista rahanarvoisista eduista ja alennuksista jo opis keluaikana sekä valmistumisen jälkeen.

Jäsenetuihimme kuuluvat:

• ekonomijäsenen lehtiedut ja opiskelijajäsenen lehtietu

• vakuutusedut

• pankkiedut

• Palkkio+

• paljon muita jäsenetuja!

Tutustu jäsenetuihin ja palveluihin: www.ekonomit.fi > jasenyys

1 2 3 4

Yhden puhelinsoiton pääs sä olevat lakipalvelut tuo vat apua oikeudellisiin kysy myksiin

Koulutukset, mittava webi naarikirjasto ja mentorointi auttavat kehittymään ja inspiroitumaan, tilaisuudet verkostoitumaan

Uravalmennus auttaa löy tämään uusia ratkaisuja ja loistamaan työnhaussa, palkkaneuvonta pitämään tulot kohdillaan

Jäsenyys auttaa ajamaan ekonomien asemaa ja kai kille parempaa työelämää

Milloin viimeksi olet tarkistanut jäsentietosi? Oikeat tiedot jäsenrekisterissä varmistavat sen, että saat juuri sinua koskevaa tietoa. Oikeat tiedot jäsenrekisterissä voivat olla myös rahanar voisia, sillä Ekonomien jäsenenä saatat olla oikeutettu saamaan alennuksen Suomen Ekonomien jäsenmaksustasi. Alennushakemuksen voit täyttää Suomen Ekonomien jäsenpalvelussa. Käypä tarkistamassa jäsentietosi Ekonomien jäsenpalvelussa!

NAUTIT
Teksti ja kuva Suomen Ekonomit TÄSSÄ NELJÄ SYYTÄ SIIHEN, MIKSI EKONOMEIHIN KUULUMINEN AUTTAA MENESTYMÄÄN TYÖURALLA JA TEKEE TYÖELÄMÄSTÄ PAREMPAA: JÄSENYYS
HEI JÄSEN!
11

HAE MUKAAN TURUN SEUDUN EKONOMIEN HALLITUKSEEN!

PUHEENJOHTAJA

Olen toiminut yhdistyksen puheen johtajana vuodesta 2020 alkaen. Kuluneet kolme vuotta ovat olleet mukaansatempaavia ekonomiyhtei sössä. Puheenjohtajana toimit yhdis tyksen hallituksen puheenjohtajana. Koordinoit ja kehität Turun Seudun Ekonomien toimintaa yhdessä aktii visen hallituksen kanssa. Hallitus ko koontuu noin 10 kertaa vuodessa.

Kuulut myös valtakunnalliseen eko nomipuheenjohtajaverkostoon, jossa voit vaihtaa kuulumisia muiden eko nomipuheenjohtajien kanssa. Voit näin myös vaikuttaa keskusjärjes tömme Suomen Ekonomien kehittä miseen.

Puheenjohtajan työ on ollut antoisaa verkostoitumista, vuorovaikutusta ja kehittämistä Suomen ekonomiyh teisön hyväksi. Kiinnostuitko? Kerron mielelläni lisää tehtävästä.

Turun Seudun Ekonomien hallituksessa tulee haettavaksi neljä merkittävää tehtävää; puheenjohtaja, jäsenlehden päätoimittaja, talousvastaava ja jäsenvastaava. ”HALLITUSJÄSENYYS

Teksti Turun Seudun Ekonomit Kuvituskuvat Suomen Ekonomit ja Mari Tiitinen Henkilökuvat Heli Hookana, Jaana Määttälä, Hanna Korhonen ja Marianne Suominen
HAKU PÄÄLLÄ!
ON KOLMIVUOTINEN (2023–2025).”
Hallitusjäsenyys on kolmivuotinen.
12

Mikäli haluat olla mukana vaikuttamassa ja vahvistamassa Turun talousalueen ekonomiyhteisöä ja -yhteistyötä, ole yhteydessä puheenjohtaja Heli Hookanaan, 050 5410 869.

JÄSENLEHDEN PÄÄTOIMITTAJA

Jäsenlehden päätoimittajan tehtävä on hyvin monipuolinen. Päätoimitta ja olen muun muassa vastannut leh tien vuosittaisesta aikataulutuksesta, päättänyt lehden tilan käytöstä, huo lehtinut lehden sisällön ja ulkonäön kokonaisuudesta, hoitanut artikkelien keräämisen ja jakamisen oikolukuun sekä organisoinut yhteistyötä taitta jan kanssa. Lisäksi olen myös itse ide oinut ja kirjoittanut juttuja.

Tehtävän hoitaminen on kuitenkin ol lut antoisaa yhteistyötä. Päätoimit tajana apunani on ollut idearikas, osaava ja loistava lehtitiimi, jonka työskentelyä olen koordinoinut. Pai kallisyhdistyksen kokonaisvaltaista viestintää olen saanut suunnitella yh teistyössä viestintävastaavan kanssa. Lisäksi yhteistyötä olen tehnyt lehden taittamisesta vastaavan Jani Käsmän kanssa, joka on näkemyksellinen ja luova alansa ammattilainen.

Tule mukaan antoisaan toimintaanautan sinut päätoimittajuutesi alku taipaleelle!

TALOUSVASTAAVA

Talousvastaava esittelee tuloslas kelmat hallituksen kokouksissa nel jännesvuosittain. Kulupuolta seu rataan ja verrataan budjettiin ja aiempiin vuosiin. Yhdistyksen syys kokouksessa talousvastaava esitte lee hallituksen kanssa yhdessä laa timan budjetin. Kevätkokouksessa talousvastaava esittelee tilinpäätök sen ja vertaa sitä laadittuun budjet tiin ja kertoo yhdistyksen tilanteesta liittyen talous- ja henkilöstöpuolen asioihin. Tilinpäätösviennit tehdään yhdessä tilitoimiston kanssa ja var mistetaan, että tilinpäätös olisi mah dollisimman oikein laadittu.

Talousvastaavan roolissa olen ollut mukana myös yhdistyksen sijoitus työryhmässä, seuraten sijoitusten ti lannetta ja informoimalla niistä sekä hallitukselle ja sijoitustyöryhmälle että jäsenillemme kevätkokouksessa.

Suosittelen kaikkia vähänkään ta lous- tai henkilöstöasioista kiinnos tuneita hakemaan talousvastaavan tehtävään seuraavalle hallituskau delle.

JÄSENVASTAAVA

Olen pian kolme vuotta toiminut Tu run Seudun Ekonomien hallituksessa ja hoitanut yhdistyksen jäsenvastaa van pestiä. Aika on kulunut todella nopeasti mielenkiintoisten tehtävien ja mukavien hallituslaisten kanssa. Jäsenvastaavana olen pitänyt huol ta siitä, että yhdistystoiminnassa huomioidaan koko jäsenistö ja sil le järjestetään esimerkiksi eri ikäluo kat, tehtäväalat ja kiinnostuksen koh teet huomioon ottavia tapahtumia ja muita mielenkiinnon kohteita.

Yhdistyksen jäsenrekisteri toimii Suo men Ekonomien palvelimella Micro soft Dynamics CRM-sovelluksella. Jä senvastaava saa siihen oikeudet ja pystyy käyttämään sekä jäsenistös tä jo valmiiksi tehtyjä analyysejä että tekemään niitä itse. Lisäksi Exceliä käyttämällä saa jäsenrekisterin tie doista hallituksen päätöksentekoa ja muiden toimihenkilöiden toimintaa helpottavia jäsenistöä eri kulmilta kuvaavia tilastoja. Jäsenkatsaus teh dään säännöllisesti muutaman ker ran vuodessa.

Tule mukaan, jäsenvastaavana olet tärkeässä roolissa kehittämässä yh distystä palvelemaan kaikkia sen jä seniä!

Marianne Suominen

13
”VALINNAT TEHDÄÄN SYYSKOKOUKSESSA 16.11.2022.”
”KIINNOSTUITKO? LÄHDE MUKAAN!”

Kuinka selvitä elämän vaikeimmasta hetkestä?

Tämä kysymys esitetään Ulrika Björkstamin kirjoittaman Nouse nyt -kirjan takakannessa. Kirjailija itse osallistui toukokuun lukupiiriimme Teamsin välityksellä taustoittaen oman elämänsä vaikeinta hetkeä ja siitä selviytymistä. Teams-tapaaminen venyikin lähes parituntiseksi koskettavan tarinan ja sen synnyttämän keskustelun ansiosta. Mitä siis oli tapahtunut?

Teksti Nina Andersson Kuva Otto Virtanen, WSOY

Kun Ulrika Björkstam marraskuussa 2008 aamulla astui Mexico Cityn vilkasliikenteiseltä kadulta työpaikkansa ovesta sisään, oli melkein tavallinen päivä. Paitsi että illalla oli tarkoitus päi vän etuajassa juhlistaa Björkstamin syntymäpäivää yhdessä tämän meksikolaisen aviomiehen, Suomesta vierailulla ole van äidin ja muutaman ystävän kanssa. Kun Björkstam työpäivän päät teeksi astui ovesta ulos kadulle, tavallinen päivä sai dramaattisen kään teen, joka muuttaisi hänen elämänsä suunnan täydellisesti.

Björkstam vilkaisi taivaalle ja ihmetteli poikkeuksellisen matalalla lentä vää pienkonetta. Hän katsahti kelloa ranteessaan, koska oli kiire ja ruuh ka-aika oli pahimmillaan. Nostaessaan katseensa takaisin ylös, lentoko ne oli jo niin lähellä syöksymässä häntä kohti, että hän miltei näki sisälle ohjaamoon. Täyskäännös, vain muutama juoksuaskel, räjähdys ja paine aalto, joka heitti hänet maahan. ”Nouse nyt, jos meinaat koskaan enää nousta, sanoo ääni pääni sisällä.” Nouse nyt. Ja Ulrika Björkstam nousi.

Posttraumaattinen kasvutarina Kirjassa Björkstam käy yksityiskohtaisesti läpi tapahtumien kulkua ja traumanjälkeistä toipumisprosessiaan. Hämmästelemme yksityiskohtien tarkkuutta, sillä hän onnistuu koskettavasti ja pikkutarkasti kuvailemaan koko onnettomuuden jälkeisen ajan tapahtumat. Kun makaa sairaala vuoteessa kovissa kivuissa lähes muumioksi siteisiin käärittynä, koke musmuistia tukee tunnetilojen vahvuus. Faktat löytyivät luonnollisesti potilaskertomuksista, mutta suuri apu oli myös oman äidin pitämän päi väkirjan merkinnöistä sekä läheisten ja ystävien kertomuksista.

Kun onnettomuudesta oli kulunut kahdeksan vuotta, Björkstam päätti, että aikaa oli nyt kulunut tarpeeksi. Hän oli valmis käsittelemään aihet ta kirjoittamalla kirjan. ”Media oli nostanut onnettomuuteni uutisaiheeksi, jonka dramatiikalla tehtiin rahaa minulle henkilökohtaisen tragedian var jolla”, hän kertoo. ”IHMEPELASTUS. Suomalaisnainen PELASTUI TÄÄLTÄ.” Näin kirkui iltapäivälehden etusivu sanoittaen kuvitusta tulimerestä.

LUKUPIIRI
Arvosana: 4,3/5
ULRIKA BJÖRKSTAM Nouse nyt
kuinka selvisin vakavasta onnettomuudesta (2018)
4,3 1414

YKSI HIENOUKSISTA ON SE, ETTÄ TULEE LUETTUA MYÖS KIRJOJA, JOIHIN EI MUUTEN TARTTUISI.”

”Halusin omin sanoin kertoa tapahtuneesta ja ennen kaik kea siitä toipumisesta”, Björkstam perustelee. Hän oli oman tarinansa asianomistaja ja halusi itse kertoa postt raumaattisen kasvutarinansa. Kukaan muu ei voinut tie tää miten hän tapahtuneen koki, miten hän selvisi kaikes ta ja ennen kaikkea miten hän halusi tarinansa sanoittaa. Björkstamilla on vahva viesti siitä, että jokaisen ihmisen tragedia on tämän oma tragedia. Se, että lentokone syöksyy kirjaimellisesti päälle ja vie pitkälle toipumisen tielle ihan fyysisestikin, ei ole yhtään sen dramaattisem paa kuin mikä tahansa arkisempi suru, onnettomuus tai vastoinkäyminen, jonka joku toinen joutuu kohtaamaan. Tapahtumana se toki on poikkeuksellinen, mutta Björks tam ei ole halunnut ylleen sankarin viittaa, vaan tuoda

lohtua henkilöille, jotka omassa elämässään ovat koke neet vaikeuksia.

Tarinalla on onnellinen loppu, sillä Ulrika Björkstam asuu nykyään Suomessa, on perustanut oman valmennusyri tyksen ja on suosittu puhuja eri tilaisuuksissa.

Lukupiiriläisten mietteitä

Kirja herätti lukupiiriläisissä paljon tunteita. Lukupiirin yksi hienouksista on se, että tulee luettua myös kirjoja, joihin ei muuten tarttuisi. Palautteen perusteella niin kävi myös nyt. Esimerkiksi yksi lukijoista myönsi, että olisi to dennäköisesti kirjakaupassa sivuuttanut kirjan, mutta lu kukokemus oli niin vaikuttava, että hän antoi teokselle lopulta täydet viisi pistettä.

• Kirja oli vahva kokemus. Kirjoittaja sai tapahtuman johdosta itselleen uuden ammatin.

• Tarina toi esille sen, että koettu trauma ei määrity sillä, mitä ihmiselle on tapahtunut vaan sillä, miten sen on kokenut.

• Erittäin hyvä kirja. Keskittyminen pysyi mukana, mikä on harvinaista. Myös isän pelkoja käydään läpi.

• Kivalla tavalla ja yksityiskohtaisesti kirjoitettu kirja.

• Hyvä kirja, melkein yhdellä lukemalla tuli käytyä läpi.

• Tarinaan oli hyvin helppo eläytyä mukaan.

• Todella hieno kirja, vaikka en olisi ottanut muuten luettavaksi.

• Toiveikas, mutta realistinen tarina. Kokonaisvaltainen kokemus.

• Olen samanikäinen ja mietin sitä, miltä tuntuisi joutua menettämään kaikki nämä: avioliitto, perhe, koti ja työ.

• Hienosti kirjoitettu kuvaus tapahtumasta ennen ja sen aikana sekä prosessista jälkeenpäin. Kirjoitustyylin takia on helppo samaistua tapahtumaan, joka on hyvin uniikki.

• Kirjan lopussa on myös työkaluja avuksi omiin pohdintoihin vaikeissa tilanteissa.

Kirjan alkulehdellä on Murakamilta lainaus: ”Ja kun myrsky on ohi, et enää muistakaan, kuinka olet läpäissyt sen ja selvinnyt siitä. Et ole edes ihan varma, onko se ohikaan. Yksi asia sen sijaan on varma. Kun tulet ulos myrskystä, et ole enää sama ihminen kuin olit siihen astuessasi. Siitä myrskyssä on kysymys.”

Haruki Murakami Kafka rannalla

15
”LUKUPIIRIN

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumiset ovat sitovia. Pa kottavan syyn kohdalla voi ilmoit tautumisen peruuttaa viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka Suo men Ekonomien sivujen kautta. Mi käli joudut peruuttamaan ilmoittau tumisen tämän ajankohdan jälkeen, lähetäthän viestiä tapahtumanjär jestäjälle (katso tapahtumailmoi tus) tai sähköpostilla osoitteeseen toimisto@turunseudunekonomit.fi.

Voit myös ilmoittautua toimiston säh köpostiin, jos ilmoittautuminen järjes telmässä ei onnistu.

Tapahtumien maksut Maksullisten tapahtumien maksut suoritetaan ilmoittautumisen yhtey dessä.

Peruutustapauksissa osallistumismak su palautetaan, mikäli peruutus on ta pahtunut viimeiseen ilmoittautumis päivään mennessä.

Jos kirjautuminen Suomen Ekonomien sivuille ei onnistu Mikäli et ole aikaisemmin kirjautunut jäsensivuille tai olet unohtanut sa lasanasi, kirjaudu käyttäen Suomen Ekonomien jäsennumeroasi ja hen kilötunnuksesi loppuosaa. Jäsennu merosi löydät mm. Ekonomi-lehden osoitetiedoista.

Jos et pääse kirjautumaan Suo men Ekonomien sivuille, niin olethan yhteydessä Suomen Ekonomeihin (jasenrekisteri@ekonomit.fi) uuden salasanan saamiseksi.

LAJIKOKEILU: TANKOTANSSI JA RENGASTRAPETSI

LA 27.8. KLO 11–13

Tervetuloa kokeilemaan tankotanssia ja rengasakrobatiaa Turun Seudun Ekonomi en ja Kamikaze Aerial Dance Studion (www. kads.fi) yhdessä järjestämään lajikokeiluun.

Tankotanssi kehittää liikuntamuotona erityisesti voimaa, notkeutta ja koordinaa tiota. Rengastrapetsi puolestaan kehittää erityisesti keski- ja ylävartalon lihasten hal lintaa ja tuo lisää liikkuvuutta koko kehoon.

Lajikokeilu kestää 2 h ja kumpaankin lajiin tutustutaan tunnin verran. Tapah tuma sopii kaikille sukupuolesta ja iästä riippumatta, eikä aiempaa kokemusta la jeista tarvitse olla.

Tankotanssiin tarvitaan shortsit, mut ta alkuun pitkät housut voivat olla shortsien päällä. Rengastrapetsiin suositellaan pitkiä housuja. Yläosana kummassakin lajissa on hyvä olla t-paita/toppi. Mukaan tarvitaan juomapullo ja pieni hikipyyhe, lisäksi hyvä va ruste on hikinauha ranteessa (ei pakollinen).

Tanko: Aiempaa kokemusta tanko-/ak robatia-/tanssitunneista ei vaadita. Tunnil la tutustutaan tankoon välineenä ja tan kotanssin ja akrobatian alkeisiin. Tunnilla käydään läpi perusotteita ja siirtymiä lat tiaa ja tankoa avuksi käyttäen. Tunneilla käydään läpi myös turvallisuuteen liittyviä asioita. Tämän tunnin voi tiivistää kahteen sanaan: ensikosketuksesi tankoon!

Rengastrapetsi: Aiempaa kokemusta ilma-akrobatia-/tanssitunneista ei vaadita. Tunnilla tutustutaan renkaaseen välineenä ja rengastrapetsin ja akrobatian alkeisiin. Tunnilla käydään läpi perusotteita ja siir tymiä sekä turvallisuuteen liittyviä asioita. Tervetuloa apinoimaan!

Maksullinen avec-tapahtuma (2 ave cia/jäsen). Tapahtuman hinta on 25 €/hlö. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumi set viimeistään 22.8.

Kamikaze Aerial Dance Studio Oy (KADS), Taoskuja 1, 20320 Turku

LAJIKOKEILU: BRIDGE -KORTTIPELI

MA 5.9. KLO 17.30–20

Tervetuloa tutustumaan Agatha Christien kin kirjoista tuttuun Bridge -korttipeliin. Bridge on hauska ja sosiaalinen korttipeli, jota voi pelata kavereiden kanssa, netissä koko maailman kanssa, kerhoilloissa ja kil pailuissa. Alussa tarvitaan vain neljä pelaa jaa, korttipakka ja into oppia uutta.

Tutustumisillan kouluttajana toimii Kati Sandström Turun Bridgekerhosta. Mukaan ei tarvita välineitä, vain kiinnostus uutta la jia kohtaan. Tapahtuman minimi osallistu jamäärä on 8 henkilöä.

TST:n pihalla on ilmaisia parkkipaikko ja, myös bussit 32 ja 42 kulkevat tapahtu mapaikan ohitse.

Hinta on 10 €/hlö, +3 avec-tilaisuus. Il moittautuminen on sitova. Ilmoittautumiset viimeistään 22.8.

Turun Seudun Työttömät (TST) ry, Kanslerintie 19, 20200 Turku

LAJIKOKEILU:

NAISTEN

KURSSI

ITSEPUOLUSTUS -

13.9. JA 14.9. KLO 18–20 2X2H

Kurssin sisältönä toiminta uhkaavassa ti lanteessa, voiman käyttö ja naisiin kohdis tuvien yleisten uhkien käsittelyä. Mukaan tarvitset sisäurheiluvaatteet, sisäurheilu kengät sekä vesipullon.

Tapahtuma on maksullinen avectapahtuma, 10 paikkaa. Hinta 30 €/hlö. Ilmoittautumiset 1.9. mennessä.

Turku Fighting Center, Hakapellonkatu 2, Turku

www.ekonomit.fi/tapahtumat jäsensivuille kirjautumalla.

TAPAHTUMIIN
TAPAHTUMAT 16
I l m oittautuminen t a p aht uu osoitteessa:

m u kaan kaikkiin tapahtu m iimme!Ever yone is wel

YRITYSVIERAILU: LUONKOS AND FRIENDS

TO 15.9. KLO 17–19

Tervetuloa tutustumaan hoitavia luon nonkosmetiikan tuotteita valmistavaan Luonkos-yritykseen (https://luonkos. fi/). Luonkosin juuret ovat Naantalis sa, mutta me kokoonnumme Turun pu tiikissa Puutarhakadulla. Illan aikana saamme kuulla yritysesittelyn lisäk si Luonkosin tuotteista ja nautimme pientä purtavaa. Tapahtuman aikana on mahdollista tehdä ostoksia. Maksuton avec-tapahtuma. Ilmoit tautumiset viimeistään 6.9.

Luonkos and Friends, Puutarhakatu 12, 20100 Turku

SOCIAL SELLING & LINKEDIN -KOULUTUS

TO 22.9. KLO 18–20

Kasvuvalmentaja, puhuja ja juontaja Oona Kankkusen Social Selling & Lin kedIn -koulutuksessa on luvassa muun muassa ideoita asiantuntijaviestintään, oivalluksia itsellenne ominaisimpiin sisäl töteemoihin ja kirkastus omaan asian tuntijabrändiin, askeleet social sellingiin sekä LinkedInin ’Do’s & Don’ts’.

Koulutuksen pääteemat tiivistetysti:

1. Mitä on sosiaalinen myynti ja LinkedIn 2020-luvulla

2. Miten optimoida LinkedIn-profiili asiantuntevaksi ja kohderyhmää houkuttelevaksi

3. LinkedIn-alustan toiminnallisuudet ja mahdollisuudet

4. Vinkkejä verkostoitumiseen ja somessa kontaktointiin

5. Kuinka kirkastaa oma asiantuntijabrändi ja rakentaa tunnettuutta oman alansa asiantuntijana.

6. Miten erottua massasta ja kasvattaa näkyvyyttä

7. Social selling LinkedInissä - best practice sosiaaliseen myyntiin

Maksullinen jäsentapahtuma. Koulutuk sen hinta on 90 €. Ilmoittautuminen on si tova. Ilmoittautumiset viimeistään 1.9.

Ilmoitetaan myöhemmin

EKONOMIT VIERAILULLE YRITYKSEESI?

SYYSKOKOUS

KE 16.11. KLO 18–20

Tervetuloa Turun Seudun Ekonomien sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 16.11. klo 18 alkaen. Tar jolla buffet-iltapala, joten ilmoitathan mahdolliset ruoka-aineallergiat il moittautumisen yhteydessä.

Syyskokouksen puhujana on kan sanedustaja Ville Valkonen (Kauppa tieteiden maisteri, Turun kauppakor keakoulu).

Ilmoittautuminen viimeistään ti 1.11. Lämpimästi tervetuloa!

Logomo, Junakatu 9, 20100 Turku

SYYSKOKOUKSEN ETKOT UUSILLE JÄSENILLE

KE 16.11. KLO 17–18

Hei sinä uusi jäsen - tule tutustumaan yhdistyksen hallitukseen syyskokouk sen etkoilla! Tilaisuus on suunnattu yhdistykseen vuonna 2022 liittyneil le jäsenille. Etkoilla tarjoillaan cock tail-paloja ja kuohuvaa, joten ilmoitat han mahdolliset ruoka-aineallergiat ilmoittautumisen yhteydessä. Tilaisuus jatkuu syyskokouksella klo 18 alkaen. Ilmoittautuminen viimeistään ti 1.11. Lämpimästi tervetuloa juttelemaan!

Logomo, Junakatu 9, 20100 Turku

Haluaisitko saada Turun Seudun Ekonomit vierailulle yritykseesi? Käynnistämme pitkän tauon jälkeen yritysvierailut syksyllä 2022. Mikäli vierailu sinun yritykseesi olisi mahdollista, ota yhteyttä tapahtuma vastaaviin Elina Järviseen (elina.k.jarvinen@utu.fi) tai Kirsi Pitkäseen (kirsimapitkanen@gmail.com). Otamme myös vastaan toiveita mielenkiintoisista yrityksistä!

TAPAHTUMAT
“Tervetuloa
c ome!”
17
Kuva Logomo ja taustakuva Suomen Ekonomit

Kuva Turun seudun ekonomit 75 vuotta/Risto Kuitunen

Tule mukaan vuosijuhlan toteuttamiseen!

Vuonna 2023 Turun Seudun Ekonomien perustamisesta tulee kuluneeksi 85 vuotta.

TIMO85

Yhdistys perustettiin 9.3.1938 toimimaan ekonomien yhdyssiteenä ja äänitorvena Turun seudulla. Turun Seudun Ekonomit ry juhlistaa vuosipäiväänsä järjestämäl lä 85-vuotisjuhlat. Juhlien järjestämisestä ja ideoinnista vastaa 85-vuotisjuhlatoi mikunta. Etsimmekin nyt innokkaita tekijöitä juhlatoimikuntaan järjestämään iki muistoiset vuosijuhlat. Toimikunnan tehtäviin kuuluvat juhlan käytännön järjestelyt kuten juhlapaikan valinta, illan ohjelman suunnittelu ja budjettiseuranta.

> OLETKO

KIINNOSTUNUT OSALLISTUMAAN VUOSIJUHLATOIMIKUNTAAN?

Ota yhteyttä tapahtumavastaaviin Elinaan (Elina Järvinen, elina.k.jarvinen@utu.fi) tai Kirsiin (Kirsi Pitkänen, kirsimapitkanen@gmail.com) Tervetuloa mukaan!

Celebrating 85 years together!

In 2023 we celebrate the 85th anniversary of the regional association of the Finnish Business School Graduate, Turun Seudun Ekonomit.

In order to celebrate this occasion we are organizing an anniversary celebration. The 85th anniversary committee is responsible for organizing the event. We are now looking for members who are interested in joining the committee to organize an evening to remember. Committee members are responsible for the practical arrangements such as selecting the venue, planning the program and budget follow up.

> ARE YOU INTERESTED IN JOINING OUR ANNIVERSARY COMMITTEE?

Please contact Elina (Elina Järvinen, elina.k.jarvinen@utu.fi) or Kirsi (Kirsi Pitkänen, kirsimapitkanen@gmail.com) for further information. Welcome along!

MARTTOJEN RUOKAKURSSI: AASIAN KIERROS

KE 28.9. KLO 17–19

Lähde makumatkalle Aasian kierrokselle! Keittiökierroksen kohteena ovat Vietnam, Indonesia ja Nepal - kaikki mielenkiintoisia ruokamaita, joiden keittotaidossa korostuu raaka-aineiden kunnioitus. Ruokien perus tana ovat usein riisi tai nuudelit. Jokaisella Aasian maalla on oma keittiönsä, ja saman maan sisällä voi ruokakulttuurissa olla hy vin erilaisia paikallisia piirteitä. Kurssin hin ta on 56 €/hlö (avec-tilaisuus 1/jäsen).

Huom! Päivämäärä vahvistetaan al kusyksystä. Marttojen tila on menossa re monttiin ja mikäli aikataulu venyy, kurssi siirretään myöhempään ajankohtaan. Il moittautumiset viimeistään 19.9.

Lounais-Suomen Martat, Yliopistonkatu 33G, 20100 Turku

LAJIKOKEILU: JOOGA

PE 7.10. KLO 18–19.30

Lajikokeiluillassa tutustumme sekä liikku vampaan joogaan että rauhallisempaan yin-joogaan. Lajikokeilu sopii kaikille ikään ja kuntoon katsomatta, eikä aiempaa koke musta lajista tarvita. Ota mukaan rennot ja liikunnalliset vaatteet. Salilta löytyy kaikki muu tarvittava, mutta mikäli sinulla on joo gamatto, ota se mukaasi.

Minimiosallistujamäärä on 6 henkilöä. Tutustumisillan hinta on 8 €/hlö, avec-ta pahtuma. Ilmoittautuminen on sitova.

Joogastudio8, Puutarhakatu 49 (3.krs), 20100 Turku joogastudio8.fi

URUT N
SEUD U N   EKO N
Kuva Unsplash.com

“Tervetuloa

kaan kaikkiin tapahtu m iimme!Ever yone is wel c ome!”

TURUN KAUPUNGINTEATTERI: NOKIA

KE 19.10. KLO 18–20

Lähde viettämään juustoiltaa Paraisille tunnelmalliseen Jordkällareen. Ilta pitää sisällään juustotastingin 6–8 eri juustolla lisukkeineen.

Lisämaksusta viinipaketti, joka maksetaan paikan päällä: + 2 viinillä 13 €/hlö. + 4 viinillä 23 €/hlö.

Tapahtuman hinta on 25 €/hlö. Ilmoittau tumiset ajalla 17.8.─3.10. Ilmoittautumisen yhteydessä varataan mahdollinen viini paketti.

Jordkällare, Kankurinkatu 2, 21600 Parainen

LUONNONKOSMETIIKKAKURSSI: SAUNATUOTTEET

KE 26.10. KLO 17–19

Tällä kurssilla opit itse valmistamaan luonnonmukaisia saunahemmottelutuot teita kuten kasvojen ja vartalon sauna suolabalsamin sekä herbalnyytin. Tapah tumapaikkana on Luonkosin idyllinen ja tunnelmallinen lifestyle-putiikki Naanta lissa (https://luonkos.fi).

Kurssin hinta on 45 €/hlö (avec-tapahtu ma). Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittau tumiset ajalla 17.8.–17.10.

Luonkos Lifestyle Putiikki, Luostarinkatu 18, 21100 Naantali

MA 31.10. KLO 19

Tule kanssamme katsomaan Nokian uusinta-ensi-ilta 31.10.2022. Liikemaailma joh tajineen on harvinainen aihe näyttämöllä. Suomesta kuitenkin löytyy käänteissään aivan uskomaton yritystarina, josta riittää loputtomasti kerrottavaa. Inhimillisen, viihdyttävän draaman keskiössä ovat Nokia-johtajat Jorma Ollila (Taneli Mäkelä) ja Risto Siilasmaa (Olli Rahkonen).

Tapahtuma on maksullinen avec-tapahtuma, 30 paikkaa. Hinta 46 € jäsen/avec, 42 € eläkeläinen ja 26,50 € opiskelija/työtön/koululainen. Sitovat ilmoittautumiset 29.9. mennessä.

Turun Kaupunginteatteri, Itäinen Rantakatu 14, Turku

LAJIKOKEILU: URHEILUAMMUNTA

TI 4.10. KLO 18–20

Tervetuloa tutustumaan ampumaurheiluun maajoukkueurheilijan opastuksella. Kokei lussa käydään läpi turvallinen aseenkäyttö sekä ilmakivääriammunnan opastus.

Maksullinen avec-tapahtuma. Hinta on 40 €/hlö, 10 paikkaa. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 23.9.

Kupittaan urheiluhalli, Tahkonkuja 5, 20520 Turku

TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

www.ekonomit.fi/tapahtumat

Toimiston aukioloajat: Sovitusti ma–to klo 10–14, pe suljettu. Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku 045 783 74 091 toimisto@turunseudunekonomit.fi

JUUSTOILTA
19
Puheenjohtaja Heli Hookana 050 5410 869 Tapahtumavastaava Elina Järvinen 050 4328 268
19
TAPAHTUMAT
Kuva Otto-Ville Väätäinen
m u
Kuva Mari Tiitinen

JÄSENLEHTI

Turun Seudun Ekonomit ry:n jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Lehti lähetetään koko jäsenistöllemme: tavoitat sillä noin 2400 ekonomia!

Lisäksi lehti postitetaan valtakunnallisesti 25 ekonomiyhdistyksen johtokunnalle.

Sähköinen lehti lähetetään sekä jäsenillemme että Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Lehti on myös yhdistyksemme kotisivuilla.

Jäsenlehti on Turun Seudun Ekonomien luetuin kanava!

Lehden aikataulu 2022–2023 Nro Aineisto Ilmestyy 4/2022  24.9.  viikolla 43 1/2023 6.1. viikolla 6 2/2023 24.3. viikolla 17 3/2023 9.6. viikolla 33

SÄHKÖINEN UUTISKIRJE

Turun Seudun Ekonomit ry:n sähköinen jäsenkirje lähetetään kerran kuukaudessa noin 2300 jäsenelle. Jäsenkirjeen mainoksessa voit

• kertoa ajankohtaista tietoa ja mainostaa

• tarjota tarjouksia nopeallakin aikataululla. Mainoksen kuvan koko on 560 x 180 px, enintään 0,5 Mt, tekstiä enintään 600 merkkiä.

Yksi jäsenetu / jäsenkirje. Valitsemme yhdessä mainokselle parhaiten sopivan jäsenkirjeen.

MAINOSPAKETIT

Paketti 1300 €

• Kaksi koko sivun mainosta (210 x 297 mm)

• kahdessa lehdessä tai yksi aukeaman mainos (420 x 297 mm) yhdessä lehdessä

• Kuvallinen mainos sähköisessä jäsenkirjeessä, joka voi sisältää yhden jäsenedun yhdistyksen jäsenille

Paketti 700 €

• Kaksi puolen sivun mainosta (105 x 297 mm tai

• 210 x 148 mm) kahdessa lehdessä tai yksi koko sivun mainos (210 x 297 mm) yhdessä lehdessä

• Kuvallinen mainos sähköisessä jäsenkirjeessä, joka voi sisältää yhden jäsenedun yhdistyksen jäsenille

Ilmoitus 350 €, lehti

• Yksi puolen sivun mainos (105 x 297 mm tai 210 x 148 mm) yhdessä lehdessä

Ilmoitus 150 €, lehti

• 1/8 sivun mainos (90 x 65 mm) yhdessä lehdessä

Ilmoitus 225 €, sähköinen jäsenkirje

• Kuvallinen mainos sähköisessä jäsenkirjeessä, joka voi sisältää yhden jäsenedun yhdistyksen

turunseudunekonomit.fi
”Tavoita Varsinais-Suomen liike-elämän vaikuttajat.”
jäsenille
Tiedustelut, varaukset, aineiston toimitus toimisto(at)turunseudunekonomit.fi, toimisto puh. 045 783 74 091 Toimiston aukioloajat: Sovitusti ma–to klo 10–14, pe suljettu. Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku ”OSTA OMA MAINOSPAIKKASI SEURAAVASTA LEHDESTÄ JA/TAI UUTISKIRJEESTÄ!” Lukijat Ekonomien mediaanipalkka 5 100 €/kk (Suomen Ekonomit v. 2020). Turun Seudun Ekonomien toimialat 1. teollisuus 2. palvelut liike-elämälle 3. rahoitus- ja vakuutusala TOP 3
MEDIAKORTTI 2022 Kuva Lauri Liljenbäck
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.