Letopis PKŠ Celje 2011/2012

Page 1

POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE

LETOPIS 2011/2012Letopis POSLOVNO-KOMERCIALNE ŠOLE CELJE 2011/2012


LETOPIS POSLOVNO-KOMERCIALNE ŠOLE CELJE POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA • • • •

ekonomski tehnik - SSI ekonomski tehnik - PTI trgovec - SPI administrator - SPI

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA • •

ekonomist organizator socialne mreže

Letnik 2011/2012 Izdala in založila: POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE Uredniški odbor:

Fotografije: arhiv šole Tisk: Če-Tisk d.o.o. Naklada: 650 izvodov Celje, junij 2012

2

Bernarda Marčeta Ivan Kolenko Irena Lasnik


BESEDA DIREKTORICE Ni lahko napisati nekaj malega o šoli, ni lahko združiti v nekaj stavkov leta dela in utripa tako žive institucije, kot je šola. Ker vas bo letopis, ki ga držite v rokah, popeljal skozi šolsko leto, vam, dragi dijaki in sodelavci, namenjam nekaj svojega razmišljanja o šoli in življenju. Dijakom Srednja šola je del skupnega življenja dijakov in učiteljev, del skupne vsakdanjosti. Šola ima moč, željo in voljo pozitivno usmerjati, vzgajati in izobraževati mladostnika. Učitelji nikoli ne vemo, kam vas bo odnesla pot, zato učimo, da poklic ne more biti edina izbira in interes, potrebno je prebrati tudi knjigo, ceniti dober film, si ogledati fotografije in slike, obiskati koncert, gledališče, muzej in športne prireditve. Učimo vas, da morate ohraniti otroško razigranost in zdrav interes za učenje celo življenje, da morate ohraniti občutek za lepoto in vrednote. Vaš spomin na šolo naj bo povezan s prepisovanjem, spraševanjem, »špricanjem«, prepovedano rabo telefonov, majhnimi in velikimi uspehi in porazi, posedanjem po stopnicah, druženjem na hodnikih, praznovanjem rojstnih dni, ljubeznijo … Na šoli ste poleg znanja in vrednot pridobili prijatelje in izkušnje, katerim lahko v življenju zaupate. Ohranite jih. Sodelavcem Vsako leto se vpisuje na šolo manj dijakov, vse manj je takšnih, ki si želijo pridobiti znanje, in vse več takšnih, ki prihajajo le po spričevalo. Vendar, ali ni biti med mladimi, jih učiti, jim pomagati pri iskanju samega sebe, največje zadovoljstvo za človeka, ki se je odločil za poklic učitelja in ga z veseljem opravlja. Enako pomembno je tudi biti med sodelavci, ki so si različni po interesih, sanjah in izkušnjah, a povezani v želji po uspehu dijakov in šole. Med sodelavci, ki jih družijo podobna skrb, toleranca, upoštevanje in spoštovanje. Vsem iskrene čestitke za opravljeno delo in hvala za plodno sodelovanje. Bernarda Marčeta, direktorica zavoda in ravnateljica Poklicne in strokovne šole 3


BESEDA RAVNATELJA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE V celjski regiji je naša Višja strokovna šola prepoznavna kot vodilna izobraževalna ustanova na področju poslovnih, komercialnih, ekonomskih in socialnih ved. Z vključitvijo v višješolska programa ekonomist in organizator socialne mreže posamezniki pridobijo tako teoretična kakor tudi praktična znanja. Naši diplomanti pridobijo vse potrebne kompetence, ki jih potrebujejo gospodarske in negospodarske organizacije v današnjem času. Kot institucija se zavedamo svoje vloge in poslanstva izvajanja kakovostnega višješolskega izobraževanja v neposredni povezavi z gospodarstvom in negospodarstvom v duhu trajnostnega razvoja in večje družbene odgovornosti. V ta namen venomer iščemo nove izzive, spodbujamo kreativnost in izboljšujemo metode poučevanja. Mag. Bojan Sešel, ravnatelj Višje strokovne šole

4


ORGANI ZAVODA SVET ZAVODA Svet zavoda sestavljajo naslednji člani: Predstavniki ustanovitelja: • Jolanda Beg, • Andreja Semolič in • Marko Sjekloča. Predstavniki sveta staršev dijakov: • Valerija Krajnc, • Boštjan Medvešek in • Aleš Seidl – predsednik sveta staršev. Predstavnici dijakov Poklicne in strokovne šole: • Maja Krajnc in • Kristina Babić. Predstavniki študentov Višje strokovne šole: • Dejan Davidovič, • Primož Krnc in • Lara Žlof. Predstavnik strateškega sveta: • Andrej Poljanec. Predstavniki zaposlenih: • Aleksandra Adam Knez - predsednica sveta zavoda, • Simona Barabaš, • Metka Nosan, • Ivan Lojen in • Leon Podvratnik. Poročilo o delu sveta zavoda V letošnjem šolskem letu se je mandat iztekel dvema predstavnikoma sveta staršev. Nova predstavnika sta gospod Aleš Seidl in gospa Valerija Knez. Prvič smo se sestali 11. 10. 2011 na 1. seji sveta zavoda, na kateri smo analizirali letni delovni načrt Poklicne in strokovne šole za šolsko leto 2010/2011 in obravnavali osnutek letnega delovnega načrta Poklicne in strokovne šole za šolsko leto 2011/2012. Sprejeli smo poročilo o delu šolskega sklada v šolskem letu 2010/2011 in plan dela za šolsko leto 2011/2012, imenovali in potrdili komisije na Poklicni 5


in strokovni šoli, obravnavali osnutek letnega delovnega načrta Višje strokovne šole za študijsko leto 2011/2012 ter razvojni načrt Poklicne in strokovne šole. Na drugem sestanku smo se seznanili z izločitvijo osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2011, z letnim poročilom Poslovnokomercialne šole Celje za leto 2011 ter potrdili vsebinski in finančni načrt za leto 2012. Naša naloga je bila tudi ugotoviti uspešnost ravnateljice in direktorice Poklicne in strokovne šole in ravnatelja Višje strokovne šole. Seznanili smo se s poročilom o vpisu v šolsko leto 2012/13. Na rednih in korespondenčnih sejah se je svet zavoda seznanil z aktualno vzgojno-izobraževalno problematiko na obeh šolah in ovrednotil uspeh ob ocenjevalnih obdobjih. Pogosto smo imeli na dnevnem redu tudi aktualne pobude in predloge. Nov petletni mandat je začel teči prejšnji v. d. direktorici in ravnateljici Bernardi Marčeta. Vseh sestankov sveta zavoda so se udeležili tudi direktorica zavoda, ravnatelj Višje strokovne šole in sindikalna zaupnica. Aleksandra Adam Knez SVET STARŠEV Svet staršev je v šolskem letu 2011/12 aktivno sodeloval z organi šole. Poleg dobre obveščenosti smo se tudi aktivno vključili v reševanje problemov, ki smo jih obravnavali na sestankih. V tem šolskem letu smo imeli tri sestanke. Na prvem sestanku smo se spoznali med seboj, izvolili novo vodstvo sveta zavoda, obravnavali šolski koledar in načrtovane aktivnosti za to šolsko leto. Na drugem sestanku smo se seznanili z rezultati prve konference, obravnavali smo tudi problematiko izpisov iz šole. Ob koncu meseca maja smo imeli še tretji sestanek, na katerem smo obravnavali tekočo problematiko, predstavljeni pa so bili tudi projektni dnevi na temo Savinjska regija. Dijaki so na zanimiv način predstavili delo na terenu in v delavnicah. Z njihovimi predstavitvami smo lahko ugotovili, kako učinkovito je tudi učenje iz narave, predvsem pa je bilo zaznati povezanost med dijaki in profesorji. Z vodstvom šole smo vseskozi korektno sodelovali. Tudi v bodoče pričakujemo uspešno medsebojno sodelovanje. Aleš Seidl, predsednik sveta staršev

6


DIJAŠKA SKUPNOST V šolskem letu 2011/12 je predsedovala dijaški skupnosti Maja Krajnc iz 4. a, pri tem pa ji je pomagala podpredsednica Kristina Babić iz 4. c. Skupaj z ostalimi predstavniki razrednih skupnosti, teh je 21, in z vsemi ostalimi dijaki smo reševali aktualno problematiko in počeli naslednje: • spremljali smo učni proces in življenje na šoli, ju analizirali, se o tem pogovarjali in ob morebitnih nastalih težavah skupaj poiskali rešitve; • urejali smo dijaške izkaznice (zaradi menjave ponudnika smo imeli letos s samo izdelavo precejšnje težave) in dijake informirali o njihovi uporabi; • dijake smo sproti obveščali o raznih dejavnostih: razpisih, natečajih, seminarjih, ponudbah jezikovnih šol, projektih, delavnicah, namenjenih njihovi informiranosti in izobraževanju; • velik poudarek smo dali medsebojnim odnosom; • udeleževali smo se krvodajalskih akcij; • sodelovali smo pri ustvarjanju dijaške spletne strani; • pozivali smo vse dijake, da vestno skrbijo za urejenost šole in njene okolice ter spoštujejo pravila hišnega reda PKŠ Celje; • sodelovali smo pri čistilni akciji v okviru šole in lokalne skupnosti; • aktivno smo sodelovali v pripravah zaključnega plesa ter pri organizaciji zaključne prireditve s predajo ključa; • zbirali smo mnenja, pohvale in graje v zvezi s toplo prehrano v šoli; • udeležili smo se različnih športnih tekmovanj in bili na nekaterih zelo uspešni. Sodelovanje dijakov pri vzgoji in izobraževanju je zelo pomembno in lahko pripomore k prijetnejšemu in uspešnejšemu življenju na šoli tako dijakov kot tudi profesorjev. Simona Barabaš KOMISIJA ZA KAKOVOST Naš cilj ni zgolj ugotavljanje kakovosti, ampak zagotavljanje kakovosti na vseh ravneh. Komisija za kakovost je pri tem upoštevala potrebo po refleksiji, saj smo na pedagoških konferencah, sestankih PUZ ter strokovnih aktivih sproti analizirali in ovrednotili naše delo. Tako pridobljeni rezultati in predlogi so naše delo še izboljšali. Komisijo za kakovost sestavlja osem članov: Oskar Selčan, Mojca Knez Šket, Helena Muha, Danica Kocijan Kiker in Nataša Strašek; predstavnici dijakov Maja Krajnc in Kristina Babić; predstavniki staršev 7


dijakov Aleš Seidl, Boštjan Medvešek in Valerija Krajnc; predstavnica delodajalcev Andreja Semolič in dva predstavnika ustanovitelja Jolanda Beg in Marko Sjekloča. Tako kot vsako leto smo tudi letos ugotavljali mnenja udeležencev o izobraževalnem procesu. Uporabili smo anketne vprašalnike za starše, dijake in strokovne delavce šole. Dobljeni rezultati so v pomoč pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela in izboljšanju kakovosti samega dela. Že tretje leto dajemo poudarek ovrednotenju lastnega dela, v kar so vključeni vsi strokovni delavci. Na osnovi zbranih podatkov smo ugotovili, da smo dosegli želene cilje, predvsem pa izboljšali timsko delo v strokovnih aktivih. Za strokovne delavce je bilo na šoli organizirano predavanje Sonje Zajc Ciljno in procesno načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela. Ugotovitve in sklepi Kazalniki, ki jih uporabljamo kot merilo za ugotavljanje zadovoljstva med uporabniki, bodo naše vodilo k še boljšemu sodelovanju med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. Še naprej se bomo trudili za kakovostni proces izobraževanja, da bodo dijakinje in dijaki pridobili trajno znanje in delovne navade za uspešno vključevanje v družbo. Danica Kocijan Kiker, predsednica Komisije za kakovost

8


Kolektiv Poslovno-komercialne šole Celje

9


PEDAGOŠKI IN STROKOVNI DELAVCI

Ime in priimek ter strokovni naslov Aleksandra ADAM KNEZ prof. slovenščine in sociologije

Naziv svetovalka

Monika ANDRENŠEK MUDRI univ. dipl. psihologinja Polona ARBAJTER OČKO univ. dipl. ekonomistka Olga ARNUŠ univ. dipl. psihologinja Vera AŠKERC ekonomistka Simona BARABAŠ prof. angleščine in nemščine

Uči predmete, opravlja delo SLO, PD, vodja PUZ PS

mentorica

4. a Srednja zdravstvena šola Celje, I. gimnazija v Celju Šolski center Celje

svetovalka

svetovalna delavka

svetovalka

do 29. 12 . 2011

svetovalka

NEM, ANG, organizatorica šolske prehrane

Metka BOMBEK TRI, DP, EBS, K, RP, PRP, mag. znanosti mentorica s področja ekonomskih in poslovnih PTP, PRŽ ved ZGO, GEO, TKO, Jasmina BORNŠEK svetovalka sindikalna zaupnica prof. zgodovine in geografije Aleš CONFIDENTI univ. dipl. organizator dela mentor OR, SOB, HT, IKT informatik Savina ČETINA ŽURAJ mag. znanosti

svetovalka

GEO, DRU, EG

Ksenija DAVID univ. dipl. ekonomistka

svetovalka

predavateljica na Višji strokovni šoli

10

Razredništvo, dopolnjevanje

2. a

1. b III. osnovna šola Celje

2. d Srednja zdravstvena šola Celje


Manja FERME RAJTMAJER univ. dipl. ekonomistka Dora GLAVNIK univ. dipl. ekonomistka Alenka GOTLIN POLAK prof. slovenščine in zgodovine Gordana GRAJŽEL prof. nemščine in slovenščine Zdenka GRLICA univ. dipl. ekonomistka Aleš HOFMAN prof. likovne vzgoje Vida HORVAT univ. dipl. ekonomistka Nada JERAŠA prof. telesne vzgoje Blaž KNEP prof. matematike Mojca KNEZ ŠKET univ. dipl. inž. računalništva Danica KOCIJAN KIKER prof. telesne vzgoje Dagmar KONEC prof. sociologije in zgodovine Tatjana KOSI univ. dipl. ekonomistka Polona KRAMER prof. nemščine in angleščine Barbara KVAS OCVIRK dipl. ekonomistka in spec. menedžmenta v izobraževanju

svetovalka

MAN, RDG, EP

PTP, GD, POD, PP, PD, PTD, PSRP, PRP SLO, PK, PD, svetovalka tajnica poklicne mature

3. b

svetovalka

1. b PTI

mentorica

NEM

svetovalka

predavateljica na Višji strokovni šoli

mentor

UME, OPP

Šolski center Slovenske Konjice

svetovalka

ZP, OZ, IKT

4. c

svetnica

ŠVZ, vodja PUZ

1. a PTI

MAT, PRS

1. a

svetovalka svetovalka svetovalka svetovalka

3. č

IKT, OR, EK, OPRP ŠVZ, vodja PUZ SOC, DRU, PSP, TPK, PRAK, POVP predavateljica na Višji strokovni šoli

Gimnazija Celje - Center 2. b

mentorica

NEM, ANG, POB

Šolski center Šentjur

mentorica

PRŽ, PRS, MAN, PD

2. a PTI

11


Irena LASNIK prof. slovenščine in svetovalka univ. dipl. etnologinja Majda LESJAK mentorica prof. slovenščine in pedagogike Marjana LEVA BUKOVNIK mag. znanosti s področja davčnega svetnica prava Sabina LITERA kemijska tehnica Ivan LOJEN mentor ekonomist Mateja MAČEK univ. dipl. ekonomistka Bernarda MARČETA univ. dipl. biologinja Helena MEŠNJAK mag. znanosti Helena MUHA prof. slovenščine in pedagogike Marjeta NOSAN univ. dipl. inž. računalništva Mateja OBREZ VERBIČ prof. angleščine Alenka PAVLIN prof. angleščine in univ. dipl. etnologinja Peter PERŠIČ prof. telesne vzgoje

12

SLO, UPB

1. d

knjižničarka predavateljica na Višji strokovni šoli

laborantka pri BIO, NAR, KEM IKT, OR, SOB, HT, PRŽ, OPRP, EK PTP, K, PTD, TRI, mentorica ESB, PRP, IKT, vodja PUZ direktorica zavoda in ravnateljica Poklicne svetovalka in strokovne šole, BIO PSP, ZGO, PSI, PRAK, svetovalka POVP, SOC, DRU, DK svetnica

SLO, GPS, PK

svetovalka

predavateljica na Višji strokovni šoli

svetovalka

ANG

svetovalka

ANG

ŠVZ, svetovalec tajnik šolske komisije za zaključni izpit

IV. osnovna šola Celje

2. b PTI

1. č

2. č


Lidija PLEVČAK komercialistka

mentorica

organizatorica praktičnega usposabljanja z delom

Melita PODGORŠEK prof. matematike in fizike

mentorica

MAT

Leon PODVRATNIK prof. telesne vzgoje

svetovalec

ŠVZ, organizator interesnih dejavnosti

Lilijana POVALEJ mentorica univ. dipl. ekonomistka Jadranka PRODNIK mag. znanosti s področja svetnica ekonomije in poslovnih ved Simona RAP univ. dipl. ekonomistka in dokončan svetovalka štud. program izpopolnjevanja iz bibiliotekarstva za knjižničarje Andreja ROM univ. dipl. ekonomistka Nataša RUPNIK prof. sociologije in angleščine Oskar SELČAN univ. dipl. ekonomist Mojca SENDELBAH univ. dipl. ekonomistka Bojan SEŠEL mag. organiz. znanosti Simona SEVER PUNČOH prof. nemščine Nataša SLAPNIK prof. nemščine in angleščine

svetovalka

MAT, PRS

4. b

3. a

predavateljica na Višji strokovni šoli

knjižničarka OZ, TRŽ, predavateljica na Višji strokovni šoli pripravnica ANG

mentor svetovalka svetovalec svetovalka mentorica

MAT, PMA, PR, PRS

3. c

predavateljica na Višji strokovni šoli ravnatelj Višje strokovne šole NEM, pomočnica ravnateljice NEM, ANG

13


Danilo STARČEK kmet. inž. sadj.-vinograd. smeri, inž. mentor KEM, BIO kemijske tehnologije, prof. kemije in biologije Nataša STRAŠEK DK, PRAK, DRU, PSI, mentorica univ. dipl. sociologinja in filozofinja PSP, SOC, TPK, POVP Suzana SUHOLEŽNIK PDSUP, UPP, NIP, RP, svetovalka univ. dipl. ekonomistka MAN, PP, GD, PRP, RDG Tanja ŠTANTE BENČINA SLO, PB, UPB prof. slovenščine in univ. dipl. svetovalka etnologinja in kulturna antropologinja Marija ŠUSTER mentorica do 29. 12. 2011 prof. nemščine in srbohrvaščine Milan ŠUŠTERŠIČ GD, PRP, NIP, POD, TRŽ, univ. dipl. ekonomist PDSUP ANG, NEM, Silvija TINTOR svetovalka predavateljica prof. nemščine in angleščine na Višji strokovni šoli Tatjana TRUPEJ POB, NAR, POŽ, TB, TID, mentorica RBL univ. dipl. inž. živilske tehnologije Branka VIDMAR PRIMOŽIČ svetovalka prof. slovenščine in sociologije Anton VORINA predavatelj mag. znanosti s področja svetnik na Višji strokovni šoli menedžmenta kakovosti storitev Alenka VRABIČ VUKOTIĆ predavateljica prof. angleščine in primerjalne svetovalka na Višji strokovni šoli književnosti Lucija ZIDANSKI mentorica RDG, EP, PD, PDSUP mag. znanosti Simona ŽLOF POB, POŽ, RBL, NAR, TB, mentorica univ. dipl. inž. živilske tehnologije TID 14

2. c

1. c

Šolski center Slovenske Konjice

Šolski center Celje


ADMINISTRATIVNI, RAČUNOVODSKI IN TEHNIČNI DELAVCI Ime in priimek Polonca ARLIČ Ivan KOLENKO Jerneja KOROŠEC Milena LIPOVŠEK Bogdan SELIČ Petra ŠKOFLIĆ Katarina ŠPEGELJ Ljudmila VETRIH Lidija VRSTOVŠEK Marija ZABAV

Delovno mesto poslovna sekretarka vzdrževalec računalniške tehnologije spremljevalka gibalno oviranega dijaka spremljevalka gibalno oviranega dijaka hišnik računovodkinja poslovna sekretarka računovodkinja spremljevalka gibalno oviranega dijaka poslovna sekretarka

15


PREGLED DOGAJANJA V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 Avgust

27. 8. - 3. 9. 26. 8. - 30. 8. 29. 8. 31. 8.

Ocenjevalna konferenca po popravnih izpitih v avgustovskem roku za zaključne razrede Poklicna matura – jesenski rok Jesenski rok zaključnih izpitov za 3-letne programe Konferenca po popravnih izpitih v avgustovskem roku in sestanek PUZ 1. delovna konferenca in sestanek PUZ

September 1. 9. 1. 9. - 4. 9. 1. 9. 2. 9. 2. 9. - 31. 12. 5. 9. - 31. 12. 5. 9. - 8. 9. 8. 9. 8. 9. 9. 9. - 13. 9. 13. 9. 16. 9. 17. 9. 22. 9. 23. 9. 27. 9. 28. 9.

Pričetek pouka Strokovna ekskurzija za 4. a in 4. c IND: Obisk muzeja za 4. a in 4. c IND: Pohod na Šmartinsko jezero za 4. a in 4. c PUD za 3. č PUD za 3. c Izredni rok popravnih izpitov Konferenca po izrednem roku popravnih izpitov IND: Ogled 44. MOS za vse razrede Izredni izpitni rok za zaključni izpit 2. delovna konferenca in sestanek PUZ Nagradni izlet Skupni roditeljski sestanek Sestanek sveta staršev Projekt Pozdrav ptic miru, 2. b IND: Atletika za 1. in 2. letnike Jesenski športni dan

23. 8.

16


Oktober 3. 10. 4. 10. - 6. 10. 7. 10. 10. 10. 11. 10. - 14. 10. 11. 10. 12. 10. 15. 10. - 6. 11. 17. 10. 17. 10. 18. 10. 18. 10. - 21. 10. 18. 10. 19. 10. 19. 10. 24. 10. 25. 10. 25. 10. 27. 10. 28. 10. 29. 10. - 19. 11. 31. 10.

IND: Delavnica Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga za 3. a in 3. b IND: Delavnica Postani inovativen za 4. a Festival 3-KONS IND: Delavnica Postani inovativen za 4. a IND: Delavnica Postani inovativen za 4. b 1. sestanek sveta zavoda Zobozdravstveni pregled za 1. a Projekt Leonardo da Vinci: Mobilnost na Severnem Irskem Krvodajalska akcija Udeležba 1. c na dnevu odprtih vrat v Mercatorju Krvodajalska akcija IND: Delavnica Postani inovativen za 4. c 3. delovna konferenca in sestanek PUZ, izobraževanje Lopolis IND: Gledališka predstava Moje bivše, moji bivši za 4. a, 4. b, 2. a PTI in 2. b PTI Udeležba 1. č na dnevu odprtih vrat v Mercatorju Zdravniški pregled za 1. a Izredna konferenca in sestanek PUZ Predstavitev naše šole za OŠ Hruševec Zdravniški pregled za 1. b Korespondenčna seja sveta zavoda Projekt Leonardo da Vinci: Mobilnost na Kanarskih otokih Dan reformacije (pouka prost dan)

November 1. 11. 2. 11. - 4. 11. 8. 11.

Dan spomina na mrtve (pouka prost dan) Jesenske počitnice Predstavitev naše šole na OŠ Žalec 17


11. 11. 14. 11. 14. 11. 15. 11. 15. 11. 21. 11. 22. 11. 24. 11. 29. 11. 30. 11. December 7. 12. 7. 12. 8. 12. 8. 12. 12. 12. 14. 12. 14. 12. 16. 12. 19. 12. 20. 12. 20. 12. 21. 12. 22. 12. 22. 12. 23. 12. 27. 12. - 30. 12. 18

Zdravniški pregled za 1. č 1. krog ŠKL za dijake Začetek akcije zbiranja plastičnih zamaškov, izrabljenih kartuš, tonerjev in trakov Zdravniški pregled za 1. d 4. delovna konferenca in sestanek PUZ Ogled gledališke predstave Moje bivše, moji bivši za 3. a, 3. b in 4. c Rokometno tekmovanje za dijake Rokometno tekmovanje za dijake 2. krog ŠKL za dijake Zobozdravstveni pregled za 1. b Zobozdravstveni pregled za 1. c Ogled gledališke predstave Knapi slikarji za vse 1. in 2. letnike ter 3. b, 1. a PTI in 1. b PTI Videokonferenca: G20 Summit - Crisis in the Horn of Africa Predtekmovanje področnega srednješolskega prvenstva v košarki za dijakinje Predtekmovanje področnega srednješolskega prvenstva v košarki za dijake Zobozdravstveni pregled za 1. č Predstavitev študijskih programov Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor za zaključne letnike ET in PTI IND: Delavnica Filternet za 2. a PTI, 2. b PTI, 4. a, 4. b in 4. c Predstavitev študijskih programov Fakultete za logistiko za zaključne letnike ET in PTI Predavanje za zaposlene: Ciljno in procesno načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela 5. delovna konferenca in sestanek PUZ Prireditev Zimska pravljica Novoletni bazar Odbojkarska tekma med dijakinjami 4. a in profesoricami PKŠ Ogled kinopredstave Novoletne počitnice


Januar 3. 1. - 18. 2. 5. 1. 9. 1. - 20. 1. 10. 1. 11. 1. 16. 1. 17. 1. 17. 1. 18. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 23. 1. - 3. 2. 23. 1. 24. 1. 24. 1. 25. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 30. 1. 30. 1. Februar 1. 2. 1. 2.

PUD za 2. c in 2. č Šolsko tekmovanje iz nemščine PUD za 2. a Predstavitev študijskih programov Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije za zaključne letnike ET in PTI 4. krog ŠKL Predstavitev študijskih programov Fakultete za menedžment Koper za zaključne letnike ET in PTI 6. delovna konferenca in sestanek PUZ Občinsko predtekmovanje v odbojki za dijakinje Predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijake Predstavitev PKŠ v Planetu Tuš Maturantski ples Predavanje o krvodajalstvu za 3. b in 3. c PUD za 2. b Šolsko prvenstvo v namiznem tenisu za dijake Šolsko prvenstvo v namiznem tenisu za dijakinje 2. sestanek sveta staršev Šolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev Videokonferenca: Earth, Wind and Fire - The Economics of Energy Consortium Izredna konferenca IND: Predavanje o krvodajalstvu za 3. a in 3. č Šolsko tekmovanje iz ekonomije Predstavitev Fakultete za turizem Univerze Maribor za vse zaključne letnike ET in PTI

Ogled Mednarodnega sejma učnih podjetij za 2. a, 3. b, 1. a PTI in 1. b PTI Zobozdravstveni pregled za 3. a 19


6. 2. 6. 2. - 17. 2. 6. 2. - 9. 2. 7. 2. - 17. 2. 8. 2. 9. 2. 10. 2. - 11. 2. 13. 2. 13. 2. - 15. 2. 13. 2. - 18. 2. 14. 2. 20. 2. - 24. 2. 27. 2. - 13. 4. 28. 2.

Predstavitev in ogled Poslovno-komercialne šole Celje, Višje strokovne šole, za vse zaključne letnike ET in PTI Predtekmovanje področnega prvenstva v nogometu za dijakinje Predstavitev Fakultete za komercialne in poslovne vede za vse zaključne letnike ET in PTI IND: Obisk Osrednje knjižnice Celje in Zgodovinskega arhiva za 1. a in 1. b PUD za 1. a PTI Zimski rok pisnega dela POM Razstava fotografij Poslovno-komercialne šole v Citycentru Celje Kulturni dan (pouka prost dan) IND: Obisk Osrednje knjižnice Celje in Zgodovinskega arhiva za 1. c, 1. č in 1. d Informativni dan Finale področnega prvenstva v nogometu za dijakinje Zimski del ZI Zimski rok ustnega dela POM Ekokviz – šolsko tekmovanje v ekoznanju Zimske počitnice PUD za 2. d 7. delovna konferenca in sestanek PUZ

Marec 5. 3. 6. 3. 7. 3. 7. 3. 8. 3. 9.3. 14. 3. 15. 3. 15. 3. 16. 3.

Zdravniški pregled za 3. č Predmaturitetni preizkus iz slovenščine Zdravniški pregled za 3. c Šolsko tekmovanje iz poslovne matematike Zimski športni dan Videokonferenca: G20 - Youth Unemployment Zobozdravstveni pregled za 3. c Šolsko tekmovanje Mednarodni matematični kenguru Predstavitev pesniške zbirke Moj svet v MCC Šolsko tekmovanje iz angleščine

1. 2. 1. 2. 2. 2.

20


16. 3. 17. 3. 20. 3. - 21. 3. 21. 3. 22. 3. 27. 3. 22. 3. 23. 3. - 25. 3. 26. 3. - 29. 3. 27. 3. - 30. 3. 28. 3. 28. 3. 30. 3. 30. 3. - 2. 4. 31. 3. 31. 3. April 4. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 4. 9. 4. 10. 4. 11. 4. 12. 4. 12. 4. - 13. 4. 12. 4. - 13. 4. 13. 4.

Tekmovanje za nemško bralno značko Pfiffikus Državno Cankarjevo tekmovanje Projektna dneva: Savinjska regija Državno tekmovanje iz ekonomije v Ljubljani Državno tekmovanje v Ekokvizu v Murski Soboti 8. delovna konferenca in sestanek PUZ IND: Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga za 2. a in 2. b EU-PIKA KAMP MFDPŠ v Zrečah za srednješolce Zbiralna akcija starega papirja Projekt ACES – zaključek aktivnega dela sodelujočih šol v Senecu na Slovaškem Predpreizkus POM iz gospodarstva Regijsko tekmovanje Mednarodni matematični kenguru Dan šole Ekskurzija na Malto Državno tekmovanje iz zgodovine v Lendavi Projekt Ura za Zemljo

Predpreizkus POM iz matematike oziroma tujega jezika Testiranje PISA Predavanje o globalizaciji za mlade ambasadorje Državno tekmovanje iz angleščine – Poliglot 3 Velikonočni ponedeljek (pouka prost dan) 2. sestanek sveta zavoda Državno tekmovanje v tehniki prodaje v Novi Gorici Projekt Mladi za Celje – 34. javna predstavitev raziskovalnih nalog Usposabljanje mladih ambasadorjev v Trbovljah MCC DIALOG MLADIH! Stop! Vzemi si čas in povej na glas, druženje mladih v MCC Celje Državno tekmovanje iz poslovne matematike v Ljubljani 21


16. 4. 17. 4. 18. 4. 19. 4. 20. 4. 20. 4. 21. 4. 24. 4. 25. 4. 26. 4. 27. 4. 30. 4. Maj 1. 5. - 2. 5. 7. 5. 9. 5. 11. 5. 11. 5. 14. 5. 14. 5. 15. 5. 16. 5. 15. 5. 18. 5. 18. 5. 21. 5. 22. 5. 22. 5. 22

IND: Mladostništvo – Projekt O2 za vsakega za 1. a, b, c, č, d 9. delovna konferenca in sestanek PUZ Stavka javnega sektorja Občinsko prvenstvo v krosu za dijakinje in dijake IND: Srečanje z literatom Goranom Vojnovićem Prireditev za društvo Sonček Državno tekmovanje Mednarodni matematični kenguru v Novem mestu IND: Varna raba interneta za 1. a, b, c, č, d Projekt Evropska vas – Romunski dan Dodatni športni dan za dijake, ki še niso izpolnili obveznosti Dan upora proti okupatorju (pouka prost dan) Prvomajske počitnice

Praznik dela Predstavitev projekta mobilnosti Leonardo da Vinci na Tednu mlade Evrope v Mariboru Projekt Evropska vas – predstavitev Romunije v mestnem jedru IND: Ekskurzija v Avstrijo za 2. a in b Fotografiranje zaključnih razredov Ogled gledališke predstave Knapi slikarji za 3. a, 4. a, 4. b, 4. c, 2. a PTI in 2. b PTI IND: Digitalna fotografija za 2. b IND: Mladostništvo – Zasvojenosti in droge za 1. a, b, č, d IND: Mladostništvo – Zasvojenosti in droge za 1. c Fotografiranje nezaključnih razredov Videokonferenca: Around the World Prireditev za starejše občane v Domu ob Savinji IND: Ekologija za 1. a IND: Ekologija za 1. c IND: Likovna delavnica za 1. a


24. 5. 25. 5. 25. 5. 25. 5. 25. 5. 26. 5. 28. 5. 28. 5. 29. 5. 29. 5. 29. 5. 30. - 31. 5. 31. 5. 31. 5.

Predaja ključa 10. delovna konferenca in sestanek PUZ Ocenjevalna konferenca za zaključne letnike Sestanek sveta staršev IND: Likovna delavnica za 1. b Maturantska parada Podelitev spričeval za zaključne letnike IND: Ekologija za 1. b IND: Ekologija za 1. č IND: Likovna delavnica za 1. c Predmetni izpiti za zaključne letnike Fotografiranje nezaključnih letnikov IND: Ekološka delavnica za 1. č Dan branja: »Povej mi kaj bereš!« delavnica za 1. b in za kulturne referente

Junij 2. 6. - 13. 6. 2. 6. - 9. 6. 4. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 6. 7. 6. 8. 6. 9. 6. 11. 6. 11.6. - 13. 6. 12. 6. 13. 6.

POM – pisni del POM – ustni del in 4. predmet Popravni in dopolnilni izpiti za 3. letnik programov trgovec in administrator IND: Ekologija za 1. d IND: Družboslovno-naravoslovna ekskurzija za 1. a in 1. b IND: Predavanje o zobozdravstvu IND: Literarna ekskurzija za 3. a IND: Likovna delavnica za 1. d IND: Literarna ekskurzija za 3. b ZI – pisni del IND: Prometna delavnica za 1. a in 1. b ZI – ustni in praktični izpiti IND: Ogled mesta Celja za 1. letnike Dodatni športni dan za dijake, ki še niso izpolnili obveznosti 23


13. 6. 14. 6. 15. 6. 14. 6. - 22. 6. 20. 6. 21. 6. 21. 6. 22. 6. 28. 6. – 3. 7.

IND: Ekskurzija za 1. c in 1. č Konferenca po zaključnih izpitih Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI in svečana podelitev spričeval ZI v Planetu Tuš POM – ustni del in 4. predmet Športne igre – bazen za vse 1., 2. in 3. letnike, športna vzgoja za vse 1. letnike programa PTI Ocenjevalna konferenca za nezaključne letnike in sestanek PUZ Ogled kinopredstave za vse nezaključne letnike Razdelitev spričeval Dopolnilni, popravni in predmetni izpiti

Julij 4. 7. 4. 7. 9. 7.

Ocenjevalna konferenca po popravnih in dopolnilnih izpitih in zaključna konferenca z analizo LDN Razdelitev spričeval po popravnih in dopolnilnih izpitih Seznanitev maturantov z uspehom na POM in svečana podelitev spričeval POM v Planetu Tuš Mag. Lucija Zidanski in Mateja Obrez Verbič

24


ORGANIZACIJA POUKA VPIS V PROGRAME Za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2011/2012 je bilo razpisanih 5 oddelkov: 2 oddelka v programu ekonomski tehnik, 1 oddelek v programu administrator in 2 oddelka v programu trgovec. Prijavilo se je 84 učencev: 21 v program trgovec, 26 v program administrator ter 37 v program ekonomski tehnik. V septembru je bilo v prve letnike vpisanih 130 dijakov: 46 v program ekonomski tehnik, 60 v program trgovec in 24 v program administrator. Za vpis v 1. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja, program ekonomski tehnik, smo razpisali tri oddelke, prijavilo se je 47 dijakov. V septembru je bilo vpisanih 53 dijakov. Za osnovnošolce smo izvedli predstavitev naše šole na OŠ Ljubečna in OŠ Žalec. V šolskem letu 2011/2012 se je na šoli izobraževalo 18 tujcev, iz Kosova 10 dijakov, iz Bosne in Hercegovine 6 in iz Makedonije 2 dijaka. Tečaj slovenskega jezika, ki je bil organiziran na šoli, je obiskovalo 13 dijakov. Pogojno vpisani so bili 3 dijaki, večkratno sta ponavljala letnik 2 dijaka, status dijaka pa je bil podaljšan 3 dijakom. Med letom (do 4. 5. 2012) se je izpisalo 34 dijakov, iz drugih izobraževalnih programov pa se je preusmerilo na našo šolo 12 dijakov. Na šoli se je izobraževalo 16 dijakov s posebnimi potrebami in odločbo o usmeritvi. Pedagoška pogodba je bila sklenjena s 36 dijaki. Status perspektivnega športnika je imela 1 dijakinja prvega razreda. Na šoli so se izobraževali 4 evidentirani nadarjeni dijaki, izmed njih je 1 dijakinja imela osebni izobraževalni načrt. Za vpis v šolsko leto 2012/2013 smo 10. in 11. februarja 2012 pripravili informativna dneva. Odzvalo se je 56 osnovnošolcev in njihovih staršev; za program ekonomski tehnik 32 učencev, za program administrator 8 učencev in za program trgovec 16 učencev. Za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2012/2013 smo razpisali 5 oddelkov prvih letnikov: 1 v programu administrator, 2 v programu ekonomski tehnik in 2 v programu trgovec. V programu poklicnotehniškega izobraževanja, ekonomski tehnik, smo razpisali tri oddelke. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je v programu trgovec spremenilo obseg vpisa z 2 na 1 oddelek. V prvi letnik se je prijavilo 59 učencev: 23 v program trgovec, 10 v program administrator in 26 v program ekonomski tehnik. Olga Arnuš

25


POTEK POUKA Pouk je v šolskem letu 2011/12 potekal v eni izmeni, in sicer se je praviloma zaključil do 13.40, izjemoma do 14.30. Malica je bila izvedena v dveh izmenah, in sicer 4. šolsko uro za 1., 2. in 4. letnike in 5. šolsko uro za 3. letnike ter oba letnika PTI. Zaradi oblikovanja dodatnih skupin in kadrovskih sprememb je bilo potrebno kar nekaj sprememb urnikov, prav tako se je urnik spremenil tudi ob polletju. V 1. ocenjevalnem obdobju je pouk obiskovalo 19 oddelkov, v 2. ocenjevalnem obdobju, ko so se s praktičnega usposabljanja z delom vrnili 3. letniki trgovcev in administratorjev, pa 21 oddelkov. Pouk je potekal v splošnih učilnicah in deloma tudi v specializiranih učilnicah (predvsem pri vajah in praktičnem pouku). V šolskem letu je bila organizirana delovna sobota, in sicer je 17. 9. 2010 potekal 1. roditeljski sestanek, ki so se ga udeležili starši in dijaki. Skupne popoldanske govorilne ure so se izvajale praviloma vsak tretji torek v mesecu, ko so bili člani učiteljskega zbora staršem in dijakom na razpolago med 16.00 in 17.00. Prav tako so bili učitelji staršem na voljo na tedenskih dopoldanskih govorilnih urah. Simona Sever Punčoh INTERESNE DEJAVNOSTI V interesne dejavnosti smo v tem šolskem letu združili kulturne in športne dejavnosti, zdravstvenovzgojne vsebine in strokovne ekskurzije. Število ur je odvisno od izobraževalnega programa, saj je število razpoložljivih ur določeno s predmetnikom. Program interesnih dejavnosti smo razdelili na tri dele: 1. Obvezni enotni del: športne dejavnosti, filmske predstave, gledališke predstave, zdravniški in zobozdravstveni pregled, krvodajalstvo, ogled študijske knjižnice in zgodovinskega arhiva v Celju, ogled celjskih kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, likovne delavnice in razstave, vzgoja za zdravje – zdrava prehrana, strokovne ekskurzije. 2. Vsebine, povezane s programom: sodelovanje med starši, dijaki in šolo, ogled Mednarodnega obrtnega sejma Celje, učne metode, mladostništvo, varna raba interneta, strokovne ekskurzije (literarne, zgodovinske, geografske, naravoslovne), ekologija, knjižnično-informacijska znanja, digitalna fotografija, zdravstveno26


vzgojne vsebine, poklicno usmerjanje, projekt Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga. 3. Vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka: prometna varnost, knjižnično-informacijska znanja, festival 3-KONS, humanitarna dejavnost, športne igre, sodelovanje na športnih tekmovanjih, zdravstveno-vzgojne vsebine, srečanje z literarnim ustvarjalcem, maturantski ples. Interesne dejavnosti so bile v celoti realizirane in dovolj pestre, da vsakemu dijaku nudijo pridobitev še dodatnih zanimivih vsebin, velikokrat pa sta v ospredju medsebojno druženje dijakov ter druženje dijakov in profesorjev. Simona Sever Punčoh PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM Praktično usposabljanje z delom (PUD) je sestavni del pouka v vseh naših vzgojno-izobraževalnih programih. Dijakinje in dijaki opravljajo PUD izven šole, pri zunanjih izvajalcih. Pri opravljanju PUD se dijaki seznanijo s poklicem, za katerega se izobražujejo, in pridobijo delovne izkušnje ter znanja, ki jih potrebujejo za uspešno poklicno kariero. Marsikdo se s pomočjo PUD kasneje pri izvajalcu tudi zaposli, saj je praktično usposabljanje z delom priložnost, da dijak pokaže svoje veščine in znanje, pridobljeno v šoli. V prenovljenih programih je več praktičnega usposabljanja z delom, kar je zelo dobrodošlo, saj dijaki radi odhajajo na PUD. Odzivi podjetij, kjer naše dijakinje in dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom, so v večini pozitivni. Izvajalci so zainteresirani za učenje mladih in v njih velikokrat vidijo bodoče zaposlene. Žal gospodarska situacija velikokrat onemogoča sodelovanje določenega podjetja s šolo. Med izvajalci je veliko zanimanja predvsem za praktikante programa trgovec, vendar je zaradi upada zanimanja za poklic prodajalec teh dijakov vsako leto manj. V šolskem letu 2011/2012 so dijakinje in dijaki opravljali praktično usposabljanje z delom v naslednjem obsegu: • • • • • • •

2. letnik, program trgovec, 282 ur (2. c in 2. č); 3. letnik, program trgovec, 630 ur (3. c); 2. letnik, program administrator, 282 ur (2. d); 3. letnik, program administrator, 630 ur (3. č); 2. letnik, program ekonomski tehnik, 76 ur (2. a in 2. b); 3. letnik, program ekonomski tehnik, 76 ur (3. a in 3. b); 1. letnik PTI, program PTI ekonomski tehnik, 76 ur (1. a PTI, 1. b PTI). 27


Z dijaki se pred razporeditvijo na PUD pogovorim in tako ugotovim njihove želje (kraj opravljanja PUD, izvajalca), saj ima vsak svoja pričakovanja in želje. Pred odhodom na PUD dijake seznanim z učnim načrtom, vsebino kolektivne pogodbe, njihovimi obveznostmi ter jih napotim na praktično usposabljanje z delom. Dijake 3. letnikov programov administrator in trgovec, ki so na PUD dalj časa, na delovnem mestu tudi obiščem in se pogovorim z mentorji. Opažam, da večini dijakov obisk veliko pomeni. Izvajalcem pošljem kolektivno pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom, ki velja eno šolsko leto. Po končanem praktičnem usposabljanju z delom mentor, ki ga določi izvajalec, pregleda dijakove zapiske in oceni praktično usposabljanje z delom ter oceno vpiše v ocenjevalni list. Po opravljenem praktičnem usposabljanju z delom mora dijakinja oziroma dijaki oddati zapiske in ocenjevalni list v šoli. Praktično usposabljanje z delom se ocenjuje z ocenama opravil ali ni opravil. Če bi bila ocena PUD številčna, bi se dijaki verjetno pri delu potrudili še bolj. V mesecu aprilu 2012 smo izvajalce PUD, ki so to želeli, prijavili na javni razpis JR PUD 2011/2012, ki ga je razpisal Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Prijavili smo 62 različnih izvajalcev in 81 dijakov. Na lanskoletnem razpisu je naša šola za podjetja, ki so na razpisu sodelovala, uspešno pridobila finančna sredstva. Lidija Plevčak POKLICNA MATURA Poklicna matura je oblika zaključnega izpita, s katerim kandidati na naši šoli dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja in poklicno-tehniškega izobraževanja – programa ekonomski tehnik. Poklicna matura vsebuje štiri enote: slovenščino, gospodarstvo, matematiko ali tuji jezik ter izdelek oziroma storitev in zagovor. Z opravljeno poklicno maturo kandidati pridobijo srednjo strokovno izobrazbo. Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem. Šola je za dijake zaključnih letnikov v okviru priprav na poklicno maturo izvedla predmaturitetni preizkus. Šolska maturitetna komisija je določila, da so dijaki v tem šolskem letu opravljali predmaturitetni preizkus iz slovenščine. Uspeh naših kandidatov na poklicni maturi:

28


Izpitni rok Št. dijakov, ki so opravljali poklicno maturo Št. dijakov, ki so uspešno opravili poklicno maturo Delež uspešnih dijakov Št. udeležencev izobraževanja odraslih, ki so opravljali poklicno maturo Št. udeležencev izobraževanja odraslih, ki so uspešno opravili poklicno maturo Delež uspešnih udeležencev izobraževanja odraslih

Spomladanski 2011 113 92 81,41 %

Jesenski 2011 50 34 68 %

Zimski 2011 2 1 50 %

20

18

19

6 30 %

10 55,55 %

10 52,63 %

Za izjemen uspeh na poklicni maturi je dobila v spomladanskem izpitnem roku naziv zlata maturantka dijakinja Anita Kolaržik z osvojenimi 22 točkami. Alenka Gotlin Polak, tajnica POM

29


ZAKLJUČNI IZPIT V šolskem letu 2010/2011 so dijakinje in dijaki srednjega poklicnega izobraževanja programa trgovec in administrator opravljali zaključni izpit iz dveh izpitnih enot. Prva izpitna enota je iz slovenščine, druga izpitna enota pa je izdelek oziroma storitev z zagovorom. V spomladanskem izpitnem roku je zaključni izpit opravljalo 38 dijakinj in dijakov, uspešnih je bilo vseh 38 oziroma 100 %. V jesenskem roku so zaključni izpit prijavili trije dijaki in vsi so bili uspešni. V spomladanskem in jesenskem roku skupaj je zaključni izpit opravljalo 41 dijakinj in dijakov, uspešnih je bilo 41 oziroma 100 %. V šolskem letu 2011/2012 se je prijavilo na zaključni izpit 44 dijakinj in dijakov.

Najboljši dijaki na ZI z ravnateljico: Deni Mlinar, Jasna Novak, Mateja Fric, Mateja Križnik in Jasmina Volasko Peter Peršič, tajnik ZI ŠOLSKA PREHRANA V šolskem letu 2011/12 je bila največja sprememba glede prehranjevanja v šoli ta, da je z začetkom šolskega leta prevzel skrb za kakovostno in zdravo prehrano Dijaški dom Celje, ki je zamenjal prejšnjega ponudnika Sodexho. Nekateri dijaki so po novem Zakonu o šolski prehrani morali za obrok še vedno doplačati. Višina doplačila (0,41 EUR ali 0,82 EUR) je odvisna od dohodka na družinskega člana glede 30


na odstotek povprečne plače. Dijaki so se naročali na obroke in jih prejemali na enak način kot prejšnja leta, kar pomeni vsak dan za naslednji dan, s pomočjo elektronskega čitalca. Če dijaki naročenega obroka niso prevzeli ali ga pravočasno odjavili, so morali poravnati celotni znesek obroka (2,42 EUR). Dijaki so imeli dnevno še vedno na voljo 5 različnih obrokov (mesni, brezmesni, sadje ali zelenjava, pica, sendvič). Razen tople malice je šolska jedilnica ponujala tudi druge prehrambene artikle. Prejemanje toplih obrokov je potekalo vsak dan 4. in 5. šolsko uro. Razredi so bili razdeljeni v dve skupini, kar je popolnoma zadoščalo, da so se dijaki primerno najedli, če so to seveda želeli. Dijaki so jedilnico redno in zelo radi obiskovali, s prehrano so bili zelo zadovoljni, tako s kakovostjo kot količino. Menim, da smo skupaj poskrbeli za zadostno in ustrezno ponudbo. Simona Barabaš DELOVANJE UČNIH PODJETIJ V letošnjem šolskem letu so vsa učna podjetja delovala v okviru programske enote menedžment. V učnih podjetjih so bili zaposleni dijaki 3. letnikov programa ekonomski tehnik in 1. letnikov programa ekonomski tehnik PTI. Zaradi prenove in manjšega števila dijakov je letos delovalo samo še 8 učnih podjetij, ki so jih pri delu vodile in usmerjale tri mentorice. Razred Ime učnega podjetja 3. a

UP Tiger d. o. o.

3. a 3. b

UP Metuljček d. o. o. UP Lucifer d. o. o.

3. b

UP Pentlja d. o. o.

1. a PTI

UP Maxisport d. o. o.

1. a PTI

UP Kristal d. o. o.

1. b PTI

UP Aurora d. o. o.

1. b PTI

UP Small & Large d. o. o.

Dejavnost Prodaja športne opreme, obutve in oblačil ter organizacija športnih prireditev Trgovina s pisarniško opremo Turistična agencija Prodaja na debelo in drobno s cvetjem in poslovnimi darili Prodaja fitnes naprav, športne obutve in oblačil Trgovina na debelo s parfumi, kozmetiko, urami in nakitom Trgovina na debelo in drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila Trgovina na debelo in drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila

Mentor

Barbara Kvas Ocvirk Manja Ferme Rajtmajer Barbara Kvas Ocvirk Manja Ferme Rajtmajer Barbara Kvas Ocvirk Suzana Suholežnik Barbara Kvas Ocvirk Suzana Suholežnik 31


Tudi letos smo se udeležili že 7. mednarodnega sejma učnih podjetij v organizaciji CUPS, ki je potekal v dvorani Golovec 1. 2. 2012. Sodelovalo je 56 učnih podjetij iz 9 držav. Našo šolo sta uspešno zastopali podjetji Lucifer in Pentlja. Sejem so si ogledali tudi vsi tisti dijaki naše šole, ki imajo praktični pouk pri predmetu menedžment.

Učno podjetje Lucifer

Učno podjetje Pentlja Barbara Kvas Ocvirk, Manja Ferme Rajtmajer

32


UČBENIŠKI SKLAD Nabava novih učbenikov bi za starše naših dijakinj in dijakov predstavljala visok strošek, zato na šoli že vrsto let uspešno deluje učbeniški sklad. Iz učbeniškega sklada si lahko dijaki izposodijo potrebne učbenike, ki jih za vsako šolsko leto določijo posamezni strokovni aktivi. Višina izposojevalnine učbenikov ne presega 30 odstotkov vrednosti nabave novega učbenika. Z nabavo novih učbenikov vsakoletno posodabljamo učbeniški sklad in zagotavljamo potrebno gradivo. Uničene in izgubljene učbenike nadomestimo z novimi. Prav tako kupimo učbenike za tečaj slovenskega jezika, ki poteka za naše dijake tujce. V letošnjem šolskem letu si je učbenike izposodilo 454 dijakinj in dijakov (kar je 84,86 odstotkov vseh vpisanih dijakov): • v 1. letnikih 112, • v 2. letnikih 131, • v 3. letnikih 86, • v 4. letniku in 1. letniku PTI 85, • v 2. letniku PTI 40. Možna je izposoja kompleta učbenikov ali pa izposoja posameznih učbenikov. Dijaki, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin, si lahko na osnovi pozitivno rešene vloge učbenike izposodijo brezplačno. Izposoja učbenikov poteka ob začetku šolskega leta, izposojeno gradivo pa dijaki vrnejo ob koncu tekočega šolskega leta. Za plačano izposojevalnino prejmejo račun – paragonski blok. Dijaki si lahko učbenike izjemoma izposodijo tudi med šolskim letom. Tisti dijaki, ki so od septembra do decembra na praktičnem usposabljanju z delom, si učbenike izposodijo, ko se vrnejo k teoretičnemu delu pouka. Iz učbeniškega sklada si lahko učbenike izposodijo tudi udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo na naši šoli. Sodelovanje učbeniškega sklada in šolske knjižnice je tudi v šolskem letu 2011/2012 potekalo usklajeno in uspešno. Učbeniški sklad zaenkrat posluje pozitivno in upamo, da bo tako tudi v bodoče, saj bomo le z dobrim delovanjem dijakom in njihovim staršem znižali stroške srednješolskega izobraževanja. Lidija Plevčak IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Na Poklicni in strokovni šoli smo tudi v šolskem letu 2011/2012 izvajali izobraževanje odraslih v programih SSI in PTI ekonomski tehnik ter SPI trgovec in administrator. Izobraževanje je potekalo po individualnem organizacijskem modelu. Po tem modelu imajo udeleženci v izobraževanju možnost 33


pogovornih ur in konzultacij. Dobijo tudi gradivo in seznam vprašanj za izpit. V izobraževanju odraslih, v katerega so v glavnem vključeni naši bivši dijaki, ki so bili neuspešni v času rednega izobraževanja, sodelujejo vsi učitelji, poslovna sekretarka in organizatorica praktičnega usposabljanja pri delodajalcu. Od vseh vpisanih jih izpite redno opravlja približno 55 odstotkov. Uspeh na izpitih je odvisen od interesa, sodelovanja z učiteljem in dodatnih obveznosti, ki jih imajo kandidati. Bernarda Marčeta SVETOVALNO DELO Svetovalno delo na šoli vključuje aktivnosti v zvezi z vpisom novincev v 1. letnik izobraževalnih programov, spremljanje učnega uspeha dijakov, pomoč učencem, ki zaključujejo izobraževanje, svetovanje pri nadaljevanju izobraževanja, sodelovanje pri reševanju problemskih situacij v posameznih razredih, izvajanje pomoči staršem, profesorjem in seveda dijakom. Kot svetovalna delavka sem izvedla vse potrebne aktivnosti v zvezi s koordinacijo dela dijakov s posebnimi potrebami. Pripravila sem individualizirane programe, sodelovala na vseh sestankih strokovnih skupin, redno spremljala in evalvirala delo na tem področju ter sodelovala z Zavodom za šolstvo. Pripravila sem pedagoške pogodbe za dijake in spremljala uspešnost teh dijakov. Kot koordinatorica dela z nadarjenimi dijaki sem spremljala uspešnost nadarjenih dijakov in oblikovala individualizirani program za nadarjeno dijakinjo na športnem področju. Sodelovala sem pri organizaciji informativnih dni za učence zaključnih razredov osnovne šole in njihove starše. Organizirala sem aktivnosti v zvezi z vpisom novincev ter oblikovala oddelke novincev in ostalih letnikov. Izvedla sem vse aktivnosti vpisnega postopka v programu poklicno-tehniškega izobraževanja, ekonomski tehnik. V okviru svetovalnega dela sem sodelovala z osnovnimi in srednjimi šolami pri usmerjanju, preusmerjanju in informiranju učencev o izobraževanju na naši šoli. Za dijake, ki zaključujejo izobraževanje, sem imela informativna predavanja in številne individualne pogovore glede njihove poklicne in študijske poti. Koordinirala sem predstavitev študija Ekonomske fakultete Maribor, Poslovno-komercialne šole Celje, Višje strokovne šole, Fakultete za logistiko, Fakultete za komercialne in poslovne vede, Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije, Fakultete za menedžment in Fakultete za turizem. Za zaključne letnike sem organizirala interaktivne delavnice o iskanju pomembnih informacij o nadaljnjem izobraževanju. Delavnice je izvedlo Študentsko društvo za razvoj medijev Mihec v okviru projekta Filternet.si. Uredila sem oglasno desko o novostih na področju svetovalnega dela, predvsem na področju poklicnega usmerjanja. Izvedla sem vse potrebne aktivnosti v zvezi z vpisom dijakov zaključnih letnikov na višje in visoke strokovne šole Univerze v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in na Primorskem ter samostojne in zasebne visokošolske zavode. Izvedla sem številne individualne razgovore. Individualno obravnavo so potrebovali predvsem dijaki z izrazito slabim učnim uspehom, 34


neprilagojenim vedenjem, mladostniškimi in osebnimi težavami. S pomočjo anamneze sem skušala odkrivati vzroke težav in svetovati najprimernejšo rešitev. Vzroki osebnih težav so bili najpogostejši zaradi neurejenih družinskih razmer in adolescentnih kriz. Poglavitne vzroke učne neuspešnosti najdemo predvsem v slabih učnih navadah, neprimernih metodah učenja in zlasti v pomanjkanju motivacije za učenje. V konfliktnih in frustracijskih situacijah so se dijaki največkrat zatekali v neprimerne načine razreševanja svojih težav, zlasti v agresivnost, nasilniško vedenje, pogosto izostajanje od pouka, pojavljale pa so se tudi oblike nevrotičnega reagiranja in suicidalnega vedenja. Sodelovala sem tudi z drugimi institucijami, predvsem z zdravstvenimi službami, psihiatrično ambulanto, Centri za socialno delo, Kriznim centrom, Policijsko upravo, Zavodom za zaposlovanje, Dijaškim domom, Zavodom RS za šolstvo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter svetovalnimi delavci na osnovnih in srednjih šolah. Sodelovala sem na vseh strokovnih aktivih za svetovalne delavce in sestankih ter izobraževanjih, ki sta jih organizirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Zavod RS za šolstvo. Za dijake prvih letnikov sem izvedla delavnice o uspešnem učenju. Koordinirala sem izvedbo delavnic za dijake prvih letnikov vseh programov o preprečevanju kajenja. Delavnice je izvedlo Mladinsko združenje Brez izgovora. Za dijake prvih letnikov vseh programov sem koordinirala izvedbo predavanj glede zasvojenosti. Predavanja je izvedel JZ SOCIO Celje. Oblikovala sem vse evidence, ki so po pravilniku zahtevane na področju svetovalnega dela. Olga Arnuš ŠOLSKI SKLAD V upravnem odboru šolskega sklada smo: Tomaž Knapič (predstavnik dijakov), Ivan Kolenko, Bernarda Marčeta, Olga Arnuš, Petra Škoflić, Aleš Seidl (predstavnik staršev), Simona Sever Punčoh in Nada Jeraša. Šolski sklad pridobiva sredstva iz donacij, prispevkov staršev in drugih virov. Vsi, ki prispevajo v ta sklad, prejmejo potrdila. V šolskem letu 2011/2012 smo sredstva namenili dijakom za sofinanciranje na tekmovanjih, delavnicah ter kulturnih in sejemskih prireditvah, za pomoč socialno ogroženim dijakom, financirali smo športno dejavnost za dijake (bazen), nakup raznih materialov za razstave, bazar, material za različne projekte, ki so potekali na šoli, fotografiranje dijakov na šoli ob koncu šolskega leta (skupinske slike), izdajo letopisa in nagrade najboljšim dijakom na različnih področjih. Sredstva šolskega sklada se porabljajo po finančnem planu, ki ga sprejme in potrdi upravni odbor šolskega sklada. Nada Jeraša 35


STROKOVNI AKTIVI

STROKOVNI AKTIV SLOVENŠČINA IN UMETNOST TUJI JEZIKI MATEMATIKA DRUŽBOSLOVJE NARAVOSLOVJE EKONOMIJA INFORMATIKA ŠPORTNA VZGOJA ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSKO-TEHNIČNI

36

VODJA AKTIVA Alenka Gotlin Polak Nataša Slapnik Blaž Knep Dagmar Konec Tatjana Trupej Manja Ferme Rajtmajer Vida Horvat Peter Peršič Marija Zabav


SLOVENŠČINA IN UMETNOST Člani: Aleksandra Adam Knez, Alenka Gotlin Polak, Irena Lasnik, Helena Muha, Simona Rap, Tanja Štante Benčina, Branka Vidmar Primožič in Aleš Hofman. Delo našega strokovnega aktiva je bilo tudi v tem šolskem letu raznoliko, obsežno in pestro. Vsi člani strokovnega aktiva smo vestno in profesionalno opravljali svoje vzgojnoizobraževalno delo in se udeleževali izpopolnjevanj in izobraževanj na različnih področjih. Aleksandra Adam Knez, Alenka Gotlin Polak, Irena Lasnik in Tanja Štante Benčina smo bile razredničarke. Slovenistke smo lektorirale raziskovalne naloge, publikacije, dopise in različna besedila; prenovile smo izpitne lističe za ustni del poklicne mature in sestavile pisne dele zaključnih izpitov. Organizirale smo strokovne ekskurzije in ostale interesne dejavnosti. V celotnem aktivu smo skrbeli za pestrejše kulturno in medijsko dogajanje na šoli. Helena Muha, Aleksandra Adam Knez, Alenka Gotlin Polak in Tanja Štante Benčina smo bile mentorice dijakinj na tekmovanju za Cankarjevo priznanje, kar je podrobneje opisano v prispevku o Cankarjevem tekmovanju. Na začetku šolskega leta smo uredili učne načrte – izvedbene kurikule za vzgojno-izobraževalno delo in sprejeli načrt dela našega strokovnega aktiva za to šolsko leto. Delo smo usklajevali na rednih mesečnih sestankih, o aktualnih zadevah pa smo se dogovarjali sproti, na krajših sestankih. Naša članica Aleksandra Adam Knez je predsednica Sveta zavoda Poslovno-komercialne šole Celje, vodja programskih učiteljskih zborov za programa ekonomski tehnik in poklicno-tehniško izobraževanje ter koordinatorka Cankarjevega tekmovanja za našo šolo. Je mentorica šolskega radia in dramskega 37


krožka. Bila je soorganizatorica božičnega bazarja. Ob dnevu knjige je pripravila prireditev Čefurji raus, v okviru mednarodnega projekta Evropska vas - Romunija pa je v Mladinskem centru Celje pripravila kulturno prireditev. Izvedla je uro Uporaba iPada pri pouku slovenščine, pripravljala je radijske proslave ob različnih praznikih in spominskih dnevih, kot somentorica e-časopisa je sodelovala na festivalu 3-KONS. Je tudi administratorka šolskega profila na Facebooku, članica e-šolstva, razvojne skupine za področje slovenščine na Zavodu za šolstvo in razvojne skupine za i-table na Zavodu za šolstvo. Aleš Hofman je izvedel likovne delavnice za dijake prvih letnikov, pripravil je likovni del in sceno za 3-KONS, informativne in projektne dneve, Eko osveščenost v Savinjski regiji, za prireditev ob izidu pesniške zbirke dijaka Mišela Žafrana ter za ostale pomembnejše prireditve in dogodke na naši šoli. Bil je mentor dijakom, ki so pripravili jumbo plakat v okviru praznika občine Celje. Pripravil je gradivo in literaturo za izobraževanje odraslih. Svojo delovno obveznost dopolnjuje na Šolskem centru Slovenske Konjice. Irena Lasnik je mentorica gledališke vzgoje in gledališkega abonmaja, zadolžena je bila za pripravo gradiva in literature za izobraževanje odraslih. Pripravila je kulturni program na maturantskem plesu in božično-novoletnem sprejemu za upokojene delavce naše šole. Bila je mentorica dijaku Mišelu Žafranu pri pripravi in izdaji pesniške zbirke Moj svet, ob njenem izidu je pripravila prireditev v Mladinskem centru Celje. Pred tem je v okviru festivala 3-KONS skupaj s Tanjo Štante Benčina izvedla pesniško delavnico Svet je lep. Soorganizirala je delavnico na projektnih dnevih. Lektorirala je letopis. Helena Muha je bila mentorica naslednjih dejavnosti in projektov: Pozdrav ptic miru, 3-KONS – medkulturni dialog treh šol – program na glavnem odru, Dififest – snemanje filmov. Dve naši dijakinji sta bili pod njenim mentorstvom nagrajeni za haiku na državni ravni. Poskrbela je za organizacijo in celostno podobo prireditve Zimska pravljica ter v sodelovanju s strokovnim aktivom ekonomskih predmetov za celostno podobo predstavitve naše šole v Planetu Tuš in predstavitve učnih podjetij v dvorani Golovec. Soorganizirala je delavnico na projektnih dnevih. Sodelovala je s Centrom Sonček Celje, Zvezo društev za cerebralno paralizo Slovenije. 2. b-razred je popeljala na RTV Slovenija na prireditev Ugani, kdo pride na večerjo. Pripravila je prireditvi ob podelitvi zaključnih in maturitetnih spričeval. Vodila je tečaj slovenščine za dijake tujce. Je zunanja sodelavka RIC. Tanja Štante Benčina je pripravila kulturni program ob naslednjih dogodkih: ob srečanju ukradenih otrok in prazniku Mestne četrti Dolgo polje na I. osnovni šoli v Celju in ob obisku predstavnikov in prebivalcev te četrti na naši šoli; ob informativnem dnevu (Dotakni se zvezd!); ob podelitvi 300 diplom in 1000. diplome diplomantom Višje strokovne šole v Celjskem domu; v okviru evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti je pripravila prireditev z etnološkim pridihom v Domu ob Savinji Celje. Lektorirala je raziskovalno nalogo. V okviru festivala 3-KONS je skupaj z Ireno Lasnik izvedla pesniško delavnico Svet je lep, pri projektnih dnevih pa je sodelovala pri e-časopisu. Branka Vidmar Primožič v celoti dopolnjuje delovno obvezo na Poklicni in strokovni šoli Zreče (Šolski center Slovenske Konjice) kot pedagoški vodja in učiteljica slovenščine. Uredila je Bučke, ki so letos priloga šolskega časopisa. 38


Alenka Gotlin Polak, vodja strokovnega aktiva, tajnica šolske maturitetne komisije, sem bila mentorica šolskega glasila Hermi z Bučkami in e-časopisa, s katerim sem v obliki delavnic za dijake aktivno sodelovala na projektnih in informativnih dnevih ter na festivalu 3-KONS in prireditvi Zimska pravljica. Pripravila sem razstavo za šolsko TV ob kulturnem dnevu in veselem dnevu kulture. Sodelovala sem pri dejavnostih ob izidu pesniške zbirke Mišela Žafrana. Lektorirala sem Letni delovni načrt, Letno (poslovno) poročilo in zloženke naše šole. Kot lektorica sodelujem v projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga. Zadolžena sem za pisanje zapisnikov sestankov vodij strokovnih aktivov. Simona Rap, knjižničarka, je predstavila svoje dejavnosti, povezane z aktivom, v članku Šolska knjižnica. Tudi v tem šolskem letu smo presegli načrt dela našega strokovnega aktiva, ki smo ga sprejeli na začetku šolskega leta. Alenka Gotlin Polak TUJI JEZIKI Članice: Simona Barabaš, Gordana Grajžel, Polona Kramer, Mateja Obrez Verbič, Alenka Pavlin, Simona Sever Punčoh, Nataša Slapnik in Silvija Tintor. Poleg poučevanja smo aktivne tudi na drugih področjih: Gordana Grajžel organizira maturantski ples, Simona Sever Punčoh je pomočnica ravnateljice, Simona Barabaš organizira dijaško prehrano, Alenka Pavlin sodeluje pri mednarodnih videokonferencah ter projektu Ura za zemljo in Mateja Obrez Verbič organizira opravljanje prakse v tujini – projekt Leonardo da Vinci. V okviru tega projekta je letos odšlo na Severno Irsko in Tenerife 16 dijakov, ki so tam opravljali praktično usposabljanje. Opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini je na naši šoli že tradicionalno, saj je bila letošnja generacija osma po vrsti. 39


Članice aktiva smo pripravile dve ekskurziji v tujino: na Malto in na avstrijsko Koroško. Prva je bila fakultativna in namenjena vsem dijakom, trajala pa je štiri dni. Druga ekskurzija je bila namenjena dijakom 2. a in 2. b, program ekonomski tehnik. Obe ekskurziji sta dijakom ponujali priložnost stika z naravnimi govorci tujega jezika in spoznavanja njihove kulture. Organizirale smo šolski tekmovanji za angleški in nemški jezik pod mentorstvom Alenke Pavlin in Simone Sever Punčoh. Na tekmovanju v znanju nemščine sta dva dijaka dobila bronasto priznanje, na tekmovanju v znanju angleškega jezika Poliglot 3 pa so dijaki naše šole pod mentorstvom Polone Kramer in Mateje Obrez Verbič dosegli izjemen uspeh: zasedli so prva tri mesta. V naslednjem šolskem letu bomo torej na naši šoli organizirali državno tekmovanje iz angleščine. Dijake smo spodbujale tudi k branju za bralno značko v angleščini Bookworms in nemščini Pffifikus. Pri nemški bralni znački sta se na državnem nivoju zelo dobro odrezala dijaka pod mentorstvom Gordane Grajžel, ki sta dobila priznanje z nagrado. Ob Evropskem dnevu jezikov, ki se praznuje 26. septembra, smo pripravile razstavo na temo Lomilci jezika v različnih jezikih. Članice aktiva smo se tudi v tem šolskem letu udeležile različnih strokovnih delavnic in seminarjev, saj nam takšna izpopolnjevanja dajo novo energijo in ideje za delo v razredu. Prizadevamo si, da nam leteh nikoli ne zmanjka. Nataša Slapnik MATEMATIKA Člani: Blaž Knep, Melita Podgoršek, Lilijana Povalej in Oskar Selčan. V tem šolskem letu smo poučevali MAT, PMA, PRS in PR, iz aktiva ekonomistov pa je PRS poučevala tudi Barbara Kvas Ocvirk. Delo aktiva smo spremljali na rednih sestankih, o aktualnih zadevah pa smo se dogovarjali sproti in sodelovali tudi z ostalimi zaposlenimi na šoli. V okviru projektnih dni smo se ukvarjali z računanjem sorazmerij in analizo funkcij na primeru mosta čez Savinjo. Vsi člani našega aktiva smo sproti spremljali vzgojno-izobraževalne rezultate, upoštevali nivo zahtevnosti za posamezni program in letnik in poskušali biti v istem programu čim bolj usklajeni. Dijake zaključnih letnikov programov ET in PTI smo Melita Podgoršek, Lilijana Povalej in Blaž Knep pripravljali na poklicno maturo iz matematike. Posredovali smo jim seznam vprašanj za ustni del POM ter seznam literature in koristnih spletnih naslovov, s pomočjo katerih se dijaki lahko učijo. V mesecu aprilu smo dijakom pregledali izpitne pole predpreizkusa POM iz matematike in jih seznanili z rezultati. V mesecu maju smo nekaj ur namenili intenzivnim pripravam na pisni del POM. 40


Odraslim, ki so opravljali izpite, smo nudili konzultacije in ustrezno gradivo za pripravo na izpit, dijakom s posebnimi potrebami pa smo dodatno strokovno pomagali. V mesecu marcu smo izvedli šolsko tekmovanje iz znanja poslovne matematike (predsednik šolske tekmovalne komisije je bil Oskar Selčan) in tekmovanje iz matematike, pod imenom Mednarodni matematični Kenguru (predsednica šolske tekmovalne komisije je bila Melita Podgoršek). Najbolje uvrščeni tekmovalci so se tudi letos udeležili regijskega in državnega tekmovanja. Blaž Knep DRUŽBOSLOVJE Članice: Monika Andrenšek Mudri, Jasmina Bornšek, mag. Savina Četina Žuraj, Dagmar Konec, mag. Helena Mešnjak in Nataša Strašek. Članice aktiva poučujemo sociologijo, geografijo, zgodovino, psihologijo, psihologijo prodaje, državljansko kulturo, družboslovje, tržno komuniciranje, pravno organizacijski vidik poslovanja in temelje pravne kulture. Vzgojno-izobraževalno delo smo opravljali v skladu z LDN in načrtom dela, ki smo ga sprejeli na uvodnem sestanku strokovnega aktiva. Udeleževali smo se organiziranega strokovnega izpopolnjevanja in na seminarjih tudi aktivno sodelovali. Dijakom smo pomagali pri pripravah tematskih razstav ob pomembnih praznikih, spominskih dnevih in drugih priložnostih ter tako pripomogli k pestremu kulturnemu in umetniškemu dogajanju na šoli. Mag. Helena Mešnjak, Jasmina Bornšek, Dagmar Konec in mag. Savina Četina Žuraj so organizirale 41


in izvedle več strokovnih ekskurzij z ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti Slovenije. Sodelovali smo pri pripravi in izvedbi projektnih dni na temo Savinjska regija in organizirali za vse prve letnike ogled mesta Celja in spoznavanje celjske zgodovine. Mag. Savina Četina Žuraj je bila koordinatorica za raziskovalne naloge naše šole, mag. Helena Mešnjak pa je bila mentorica mladim ambasadorjem v okviru projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga. Pod mentorstvom Nataše Strašek so se v okviru IND izvajale delavnice na temo Ekologija in samopodoba. Dagmar Konec je sodelovala v projektu Pozdrav ptic miru in v projektu Sončki v okviru tedna solidarnosti. Mag. Helena Mešnjak je sodelovala v mednarodnem projektu ACES in se udeležila zaključka tega projekta v Sencu na Slovaškem. Jasmina Bornšek je bila vodja v projektu COMENIUS s temo Let’s promote and share the beauty of our region in prejela nacionalno nagrado – zlato jabolko kakovosti. Na šoli je bila tudi vodja projekta Evropska vas. Pod vodstvom mag. Helene Mešnjak in mag. Savine Četina Žuraj so se dijaki naše šole udeležili državnega tekmovanja v Lendavi iz znanja zgodovine na temo Ilirske province in Slovenci v 19. stoletju. Naša šola sodeluje pod mentorstvom mag. Helene Mešnjak v evropskem združenju zgodovinarjev – EVROCLIO. Člani aktiva sodelujemo tudi z RIC kot zunanji ocenjevalci pri predmetu zgodovina in geografija. Na rednih mesečnih sestankih smo pregledovali rezultate našega dela in uspehe dijakov. Dagmar Konec 42


NARAVOSLOVJE Člani: Sabina Litera, Bernarda Marčeta, Danilo Starček, Tatjana Trupej in Simona Žlof. Delo je obsegalo vsakoletne standardne dejavnosti, ki jim vsako leto dodajamo nove vsebine. Načrt dela, ki smo si ga zastavili na začetku šolskega leta, smo skozi celo leto uspešno izpolnjevali. Aktivno smo delovali: • v kulturnem projektu treh celjskih srednjih šol, 3-KONS, • pri organizaciji in izvedbi projektnih dni, • pri vključevanju šole v mrežo EKOŠOL in v okviru le-te pri izvedbi prijavljenih projektov, • pri organizaciji in izvedbi ozaveščevalnih akcij, • pri organizaciji in izvedbi interesnih dejavnosti. Del naše dejavnosti je stalno izobraževanje učiteljev. Temu je bila namenjena naša udeležba na strokovni ekskurziji v deželo Emilia Romagna v Italiji, kjer smo si ogledali proizvodnjo v sirarni Parmigiana, proizvodnjo balzamičnega kisa in rižarno Ferron. Udeležili smo se tudi študijske skupine o zaključnem izpitu za program trgovec. Sodelovali smo pri izvedbi republiškega tekmovanja v tehniki prodaje, ki je bilo v mesecu aprilu v Novi Gorici. Z dijaki prvih letnikov programa trgovec smo se udeležili dneva odprtih vrat v Mercatorju, kar jim je pri boljšem seznanjanju z bodočim poklicem zelo koristilo. Ogledali smo si prodajni center in bili seznanjeni z zakonitostmi delovanja in sodobno opremljenostjo. Ob koncu pouka smo imeli veliko dela z izvajanjem konzultacij in ocenjevanjem projektnih nalog za poklicno maturo ter izdelkov za zaključni izpit, saj se je precej dijakov odločilo za izdelavo zaključne 43


naloge iz našega predmetnega področja. Na koncu naj še povzamem, da si bomo tudi v prihodnje prizadevali prikazati dijakom praktično vrednost, ki jo ima poznavanje blaga in naravoslovja v življenju. Tatjana Trupej EKONOMIJA Člani: Polona Arbajter Očko, Metka Bombek, Manja Ferme Rajtmajer, Dora Glavnik, Barbara Kvas Ocvirk, Mateja Maček, Lidija Plevčak, Andreja Rom, Suzana Suholežnik, Milan Šušteršič in mag. Lucija Zidanski. Program dela, ki smo ga načrtovali za letošnje šolsko leto, smo v celoti realizirali. Naše glavne naloge so bile: • pregled, dopolnitev in izdelava učnih načrtov za tekoče šolsko leto; • izdelava minimalnih standardov znanja po predmetih; • izdelava grobih in finih kurikulov za prenovljene programe; • oblikovanje in realizacija obveznih izbirnih vsebin z ekonomskega področja; • oblikovanje sklopov

• • • • • • 44

vprašanj za poklicno maturo; izdelava izpitnih pol za gospodarsko poslovanje in gospodarstvo za poklicno maturo; oblikovanje tem in opravljanje konzultacij za projektne naloge za 4. izpitno enoto poklicne mature; priprava dijakov na poklicno maturo; usklajevanje načina dela in kriterijev za preverjanje znanja; izobraževanje profesorjev na strokovnih seminarjih; povezovanje učnih podjetij s pravimi podjetji;


• • • • • • • • • • • • • • •

sodelovanje z učnimi podjetji v Sloveniji in tujini; mentorstvo dijakom pri raziskovalnih nalogah (mag. Lucija Zidanski); priprava dijakov na šolsko in državno tekmovanje iz znanja ekonomije in organizacija šolskega tekmovanja (Manja Ferme Rajtmajer); priprava dijakov na državno tekmovanje v tehniki prodaje (Lidija Plevčak); sodelovanje v projektu Dijaška oglaševalska scena Slovenije – DOSS (Suzana Suholežnik, Manja Ferme Rajtmajer); organizacija ogleda in sodelovanje na mednarodnem sejmu učnih podjetij (Manja Ferme Rajtmajer, Barbara Kvas Ocvirk); priprava in izvedba delavnic za projektne dneve (Savinjska regija); praktično usposabljanje in delovna praksa (Lidija Plevčak); učbeniški sklad (Lidija Plevčak); predstavitve šole (mag. Lucija Zidanski); organizacija razstav (Dora Glavnik); sodelovanje v projektu Ekošola (Andreja Rom); sodelovanje v projektu 3-KONS; priprave za maturo za samoizobraževalce (mag. Lucija Zidanski, Manja Ferme Rajtmajer); izvajanje aktivnosti, dogovorjenih na sestankih šolskega razvojnega tima. Manja Ferme Rajtmajer

INFORMATIKA Člani: Aleš Confidenti, Vida Horvat, Mojca Knez Šket, Ivan Kolenko in Ivan Lojen. V okviru aktiva poučujemo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, osnove računalništva, obdelavo podatkov z računalniškimi programi, elektronsko komuniciranje, strojepisje in oblikovanje besedil, hitrostno tipkanje in praktični pouk, v okviru ekonomskega aktiva pa še prodajo živil, osnove zavarovalništva in zavarovalno pravo. Načrt, ki smo ga zastavili na uvodnem sestanku avgusta lani, smo uspešno izpolnjevali skozi šolsko leto in ga usklajevali ter dopolnjevali na rednih sestankih. V tem šolskem letu smo: • dopolnili in posodobili stare učne načrte; • pripravili grobe in fine kurikule za prenovljene programe; • v vseh letnikih uskladili minimalne standarde znanja; • se udeležili raznih izobraževanj; • redno izvajali pogovorne ure za dijake in jim nudili stalno pomoč; • delali s samoizobraževalci; 45


• • •

• • • • • • • • • • • 46

skrbeli za dopolnitev strokovne literature v šolski knjižnici; pomagali ostalim kolegom pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije (pomoč pri uporabi računalnika, skeniranje, tiskanje za razstave, projekte ipd.); vzdrževali in posodabljali vso strojno in programsko opremo na šoli; • izvedli interno izobraževanje za člane kolektiva (Excel, Spletno anketiranje, Video pri pouku); • izvajali seminarje v okviru e-šolstva; • oblikovali in vzdrževali šolske spletne strani; • skrbeli za mentorstvo dijaških spletnih strani (http:// dijaki.pksola.si) in jim nudili strokovno pomoč in vodenje; • skrbeli za mentorstvo dijakov videokrožka in jim nudili strokovno pomoč in vodenje; • objavljali fotografske galerije in videogradiva na dijaškem spletišču ob različnih prireditvah in dogodkih; organizirali in pripravili več videokonferenc, tudi mednarodnih; oblikovali program interne šolske televizije; izvedli predavanja in delavnice v okviru interesnih dejavnosti – Digitalna fotografija; posneli fotografije in videe vseh važnejših dogodkov na šoli in izven nje; oblikovali multimedijske prireditve za vse dogodke na šoli; izoblikovali grafično podobo in v sodelovanju z aktivom slavistov izdali e-časopis ob informativnem dnevu, festivalu 3-KONS, novoletni prireditvi Zimska pravljica in projektnih dnevih; sodelovali pri izdaji pesniške zbirke dijaka Mišela Žafrana; vzdrževali spletne strani 3-KONS (http://www.3kons.si); sodelovali v skupini za kakovost; obdelovali ankete za učitelje, dijake in starše in pripravljali e-gradiva za predstavitev rezultatov anketiranja; pripravljali e-ankete in obdelovali podatke ob različnih šolskih prireditvah (Zimska pravljica,


• • • • • • •

projektni dnevi, zimski športni dan, literarno srečanje s pisateljem Vojnovićem); pripravili plakat in vabilo za najavo literarnega dogodka; pripravljali program in podatke za e-zbiranje prijav na zimski športni dan; pripravljali predstavitve ob šolskih prireditvah; aktivno sodelovali pri pripravi in izvedbi projektnih dnevov; pri vseh projektih, ki so potekali na šoli, sodelovali z informacijsko in multimedijsko podporo; pripravili ozvočenje na prireditvah na šoli; pripravili in oblikovali vse šolske publikacije. Vida Horvat

ŠPORTNA VZGOJA Člani: Nada Jeraša, Danica Kocijan Kiker, Peter Peršič in Leon Podvratnik. Program dela smo si zastavili na začetku šolskega leta in ga usklajevali na rednih mesečnih sestankih. Udeležili smo se strokovnih seminarjev ter na sestankih poročali o vsebinah in novostih. Sodelovali smo na strokovnih posvetih študijske skupine. En član aktiva se je udeležil strokovnega posveta športnih pedagogov v Murski Soboti. Sodelovali smo pri nabavi strokovne literature v knjižnici. Pripravili in organizirali smo interesne dejavnosti, kot so: košarka, odbojka, ples, rokomet in nogomet. Sodelovali smo na predstavitvi treh šol 3-KONS. Decembra smo sodelovali na bazarju, kjer smo dijakom v telovadnici pripravili različne športne dejavnosti. Na projektnih dnevih, ki so bili marca, smo organizirali delavnico o RTC Golte. V mesecu maju smo z gimnastično točko sodelovali v projektu Evropska vas, Romunija. Športni pedagogi organiziramo in izvajamo športne dni. Dijakom športnikom smo omogočili pridobitev statusa športnika. 47


Mešana ekipa za odbojko, ki je sodelovala v projektu 3-KONS Stojijo: Anže Križovnik, Klara Hrovatič, Anja Operčkal in Boris Đukanović Klečijo: Urška Rajh, Janja Jakob, in Elvedina Mamić

Dober primer sodelovanja med šolo in dijaki športniki sta Patricija Juren in Claudia Seidl iz 1. A-razreda, ki uspešno usklajujeta delo v šoli s treningi in tekmovanji Za posamezna športna tekmovanja smo dijake posebej pripravljali in jim nudili strokovno vodstvo. Organizirali smo medrazredno tekmovanje v odbojki za dijake in dijakinje ter metanje trojk za dijake. Decembra sta se na Zimski pravljici pomerili najboljši ekipi dijakov v odbojki, najboljših šest dijakov pa je tekmovalo v metanju trojk. Najboljša ekipa dijakinj pa se je pomerila z ekipo profesoric. Tekmovanje v namiznem tenisu za dijake in dijakinje smo organizirali v mesecu januarju. 48


Ekipa dijakinj, ki se je pomerila z ekipo profesoric v odbojki: Kristina Vranc, Anja Operčkal, Mia Slemenšek, Cindy Tkavc, Sergeja Pristavec, Urška Oblak in Maja Krajnc

Zmagovalna ekipa dijakov 2. a-razreda: Patrik Vašl, Gašper Šimunič, Denis Hairlahović, Nejc Cajner, Jure Bastl, Jan Zagoričnik in Jan Žonta

49


Zmagovalci šolskega tekmovanja v namiznem tenisu za dijake: prvo mesto Denis Dečman, drugo mesto Aleksander Močić, tretje mesto Rok Godnik

Zmagovalke šolskega tekmovanja v namiznem tenisu za dijakinje: prvo mesto Mojca Strmšnik, drugo mesto Eva Težak, tretje mesto Valentina Lisančić Obvestila o dosežkih naših dijakov smo objavili po šolskem radiu, na spletnih straneh šole ter v poročilu športnega aktiva, ki ga lahko preberete v letopisu. Živimo v družbi, v kateri je veliko sedenja način življenja, zato se bomo še naprej trudili dijakinje in dijake usmerjati v šport in zdrav način preživljanja prostega časa. Peter Peršič 50


ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSKO-TEHNIČNI AKTIV Člani: Bernarda Marčeta, Lidija Plevčak, Simona Sever Punčoh, Ivan Kolenko, Milena Lipovšek, Jerneja Korošec, Bogdan Selič, Petra Škoflić, Lidija Vrstovšek, Ljudmila Vetrih in Marija Zabav. Naloge in dela administrativno-tehničnega osebja pomembno pripomorejo k uspešnemu delovanju zavoda. Vključujejo dela vodstvenega kadra (ravnateljice in pomočnice ravnateljice), poslovnih sekretark, računovodkinj, hišnika in vzdrževalca računalniške tehnologije. Redno se sestajamo na kolegijih, na katerih se sprotno dogovarjamo o tekočih nalogah in obveznostih. Z medsebojno izmenjavo izkušenj in nasvetov se trudimo skrbeti za dobro počutje dijakov in zaposlenih na šoli. V slogi je moč – tudi brez nas ne gre! Marija Zabav

51


ŠOLSKA KNJIŽNICA Knjižnica je nujna podpora študiju, izobraževanju, učenju in raziskovanju. Knjižnična zbirka šolske knjižnice je usklajena s programi, ki jih izvaja šola. S svojo dejavnostjo in knjižnim gradivom podpira vzgojno-izobraževalno delo na šoli za dijake, redne in izredne študente, predavatelje, profesorje in ostale zaposlene na šoli ter samoizobraževalce. Knjižničarki skrbiva za aktualnost knjižnične zbirke, zato jo dopolnjujeva z najsodobnejšim strokovnim in leposlovnim gradivom, hkrati pa izločava neustrezno in zastarelo knjižno gradivo. Pri nabavi sodelujeva z učitelji, predavatelji, vodji strokovnih aktivov ter upoštevava potrebe in želje uporabnikov. Gradivo je urejeno v prostem pristopu na osnovi univerzalne decimalne klasifikacije – UDK, ki omogoča pregledno postavitev gradiva. Delovanje šolske knjižnice je urejeno skladno s Pravilnikom o delovanju knjižnice Poslovno-komercialne šole Celje. Ta določa poslovanje knjižnice skupaj s knjižničnim redom, ki ureja pravice in dolžnosti uporabnikov. Izposoja knjižničnega gradiva je brezplačna, kar še posebej kaže na povečano število izposojenih enot gradiva pri samoizobraževalcih. Knjižnica ima v lokalni bazi 23.040 enot knjižničnega gradiva, od tega je odpisanega 5.409 enot. Uporabniki imajo v knjižnici dostop do spleta, računalniškega knjižničnega kataloga in drugih baz podatkov. V letošnjem šolskem letu smo knjižnico povečali in pridobili dodatnih osem čitalniških mest, ki smo jih opremili z računalniki. Tako smo izboljšali pogoje za študij in omogočili učiteljem delo v knjižnici z manjšimi skupinami dijakov. Knjižnica Poslovno-komercialne šole Celje je polnopravna članica sistema COBISS. V letošnjem šolskem letu smo prešli na izposojo v tem sistemu, kar omogoča uporabnikom ažurirane podatke o statusu posameznega izvoda knjižnega gradiva. Uporabniki lahko od doma preverijo, ali je določeno gradivo naše knjižnice prosto ali izposojeno. Osnovno poslanstvo knjižnice je bibliopedagoško delo z uporabniki. Knjižničarka Simona Rap je v 1. letnikih izvajala po štiri ure interesnih dejavnosti knjižnično-informacijskih znanj, ki zajemajo elemente informacijske pismenosti. Poleg bibliopedagoškega dela skrbimo za raznovrstne dejavnosti, ki spodbujajo širšo kulturno razgledanost in oblikujejo estetske, etične in moralne vrednote. V okviru projekta 3-KONS je knjižničarka Simona Rap izvedla delavnico Filmski jackpot s stripom. Ob dnevu knjige je organizirala literarno srečanje s pisateljem Goranom Vojnovićem. Roman Čefurji raus! je bil osrednja tema prireditve. Dijaki Edis Hadžić, Suzana Marki in Liridon Fazliu so pod mentorstvom Aleksandre Adam Knez uprizorili dramske utrinke iz istoimenskega romana. V okviru 1. UNESCO mednarodnega tedna kulturnosti in umetnosti smo organizirali na šoli dan branja. Aktivnosti, povezane z branjem, smo izvedli pri urah slovenščine in v dveh delavnicah. 52


Pri ustvarjalnih delavnicah so dijaki pod mentorstvom Simone Rap pripravili razstave za projekt 3-KONS, o nacionalnem priznanju jabolko kakovosti, tematske razstave Zimska pravljica, Valentinovo, Moj svet/ Mišel Žafran ter v sodelovanju z Lidijo Plevčak in Ivanom Kolenkom razstavo v Citycentru Celje. Sodelovala je pri pripravi scen na prireditvah Srečanje ukradenih otrok, Zimska pravljica, ob informativnem dnevu, literarnem srečanju z Goranom Vojnovićem, romunskem dnevu in podelitvi zaključnih spričeval v Planetu TUŠ. Knjižničarka Simona Rap vodi arhiviranje člankov, ki jih objavljamo v lokalnih medijih Celjan in Novi tednik ter v E-šolskih razgledih. V šolskem letu 2011/2012 smo prispevali članke o jabolku kakovosti, o druženju med dijaki in profesorji z naslovom prireditve Zimska pravljica, projektu Leonardo da Vinci, dosežkih naših dijakov v znanju angleščine – POLIGLOT 3, pesniški zbirki Mišela Žafrana, literarnem srečanju z Goranom Vojnovićem ob 17. slovenskih dnevih knjige in o romunskem dnevu na šoli. Dijakinja Dijana Kajin je pod mentorstvom knjižničarke Simone Rap izdelala Mapo učnih dosežkov za natečaj, ki ga je razpisal Center RS za poklicno izobraževanje in osvojila prvo nagrado za najbolj izvirno mapo. Knjižničarka Višje strokovne šole Majda Lesjak svetuje študentom pri izbiri strokovne literature in pomaga pri iskanju informacij. Izvaja tehnične preglede diplomskih nalog, tako da pregleda strukturo nalog ter navajanje virov in literature. V letošnjem študijskem letu se lahko pohvalimo z izjemnim številom diplomantov, teh je bilo skupaj 301. Knjižničarka Majda Lesjak sodeluje tudi na nastopnih predavanjih predavateljev. Prav tako ureja in dokumentira diplomske naloge in arhiv diplomskih nalog v elektronski obliki. Skrbi za vodenje osebnih bibliografij predavateljev višje šole. Ureja in dopolnjuje Kroniko Višje strokovne šole. Branje je temelj učenja in izobraževanja, saj z njim pridobivamo znanje in iščemo informacije. Bistveno prispeva k osmišljanju posameznikovega življenja, razgledanosti in koristnemu preživljanju prostega časa. Med temeljnimi nalogami šolske knjižnice je motiviranje mladih k branju, saj le z branjem kakovostne literature razvijamo bralne sposobnosti. Knjižničarka Majda Lesjak je poskrbela za obogatitev naše zbirke leposlovja v mesecu aprilu 2012 z dvaindevetdesetimi podarjenimi knjigami Mestne knjižnice Ljubljana. Obeležili smo pomembne dneve, svetovni dan pismenosti, slovenski kulturni praznik, svetovni dan poezije in knjige. S številnimi dejavnostmi v knjižnici prispevamo k uresničevanju in doseganju ciljev na ravni šole. Ponosni smo, da je knjižnica pomembno ustvarjalno in informacijsko središče šole, kamor radi zahajajo dijaki, študenti in profesorji. Simona Rap in Majda Lesjak 53


PROJEKTI NACIONALNO PRIZNANJE JABOLKO KAKOVOSTI V Ljubljani so 8. decembra 2011 na CMEPIUS podelili nacionalne nagrade najkakovostnejšim partnerskim, razvojnim in drugim oblikam projektov. Nacionalno priznanje jabolko kakovosti prejmejo najboljši zaključeni projekti v programu Vseživljenjsko učenje (VŽU). V kategoriji COMENIUS ŠOLSKA PARTNERSTVA je najvišjo nagrado in jabolko kakovosti dobila naša šola za projekt Let’s promote and share the beauty of our regions (Predstavimo si lepote naših regij). Projekt je potekal na temo promocije regij, držav in turizma. V partnerstvo je bilo vključenih sedem partnerjev, torej sedem srednjih šol, in sicer iz Poljske, Češke, Bolgarije, Romunije, Italije, Grčije in Slovenije. Rdeča nit projekta je bila turistična predstavitev in trženje regij partnerskih šol s pomočjo sodobne tehnologije in kreativnih metod trženja. K sodelovanju smo povabili tudi lokalne organizacije in podjetja, ki se ukvarjajo s turizmom. Svojo kreativnost pri predstavitvi posameznih regij so dijaki pokazali na turističnih sejmih v posameznih državah. V projekt je bilo vključenih 70 dijakov in celoten učiteljski zbor. Projekt je vsekakor prispeval k večjemu povezovanju šolstva in gospodarstva, spodbujal ustvarjalnost mladih skozi konkretne aktivnosti na področju turističnih predstavitev, spodbujal razvoj socialnih in podjetniških kompetenc ter konkretno uporabo znanja v praksi. Cilj je bil dosežen, trud pa poplačan z zadovoljnimi dijaki, učitelji in vodjo projekta ter oplemeniten z nacionalnim priznanjem.

54


Jabolko je eden izmed najmočnejših simbolov zdravja in zdravega življenja. Danes nam jabolko lahko služi kot simbol napredka, svobodne volje, ki nas žene v odkrivanje neznanega. Z veseljem bomo še ugriznili vanj. Jasmina Bornšek

LEONARDO DA VINCI – PROJEKT MOBILNOSTI

V letošnjem šolskem letu smo že osmo leto zapored odkrivali Evropo in pridobivali nove izkušnje na praksi v tujini. 16 dijakov, in sicer dijakinje in dijaki iz 2. a (Monika Vrhovšek), 3. a (Anja Štiglic, Aleksandra Bobik, Milena Ornik), 3. b (Katja Novak, Leonida Selišek, Alenka Verbuč, Nastassija Kolenc, Tomaž Knapič), 1. b PTI (Mateja Fric, Danijela Medenjak, Marjeta Križnik, Manja Levovnik, Tamara Vetrih), 2. a PTI (Dijana Kajin) in 2. b PTI (Sanja Ravnak), se je s pomočjo dotacije EU tri tedne jezikovno, kulturno in praktično izobraževalo v tujini. Deset dijakov je te tri tedne preživelo v mestu Derry na Severnem Irskem, šest dijakinj pa se je podalo na Kanarske otoke, natančneje na otok Tenerife v Puerto de la Cruz. Vsi dijaki so na cilj potovali preko Londona, ki je postal pomembna postaja na naših evropskih poteh. Izkušnje s potovanjem, odkrivanjem vsega novega in kovanjem novih prijateljskih vezi (tudi v tujem jeziku) bodo zagotovo vsem ostale v prijetnem spominu. Mateja Obrez Verbič

„Davinčiji“ Katja, Tomaž, Alenka in Leonida pri kratkem počitku sredi Londona 55


Anja s svojim prvim oskarjem, Nastassija pa z novim občudovalcem

Naše »señoritas« po zaključenem tečaju španščine 56


EKOŠOLA V šolskem letu 2011/12 se je tudi naša šola pridružila mreži EKOŠOL. To je bilo za nas pripravljalno in uvajalno leto v nov projekt. Zavedamo se, da je EKOŠOLA način življenja in da je ozaveščanje ljudi, zlasti mladih, spreminjanje njihovega obnašanja in ravnanja, dolgotrajen in vse prej kot enostaven proces, zato smo se izpolnjevanja zahtevanih kriterijev, ki jih določa nacionalna Ekošola, lotili postopoma. Izvedli smo okoljski pregled, s katerim smo ocenili okoljski vpliv šole na osmih področjih (energija, odpadki, voda, transport, zdravje in dobro počutje, okolica šole, biotska raznovrstnost, drugo), in na podlagi le-tega izdelali ekoakcijski načrt, v katerega smo vključili tematike, s katerimi se bomo v prihodnje podrobneje ukvarjali in poiskali ukrepe za odpravljanje okoljskih težav. Sodelovali smo v štirih projektih, ki jih razpisuje program Ekošola: • Evropski teden zmanjševanja odpadkov – z dijaki smo vodili pogovore o možnostih zmanjševanja odpadkov, dijakinje 1. č pa so na to temo pripravile razstavo. • Ekokviz za srednje šole – šolskega tekmovanja se je udeležilo 18 dijakov srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja ter 17 dijakov srednjega poklicnega izobraževanja. Najboljši trije iz vsake kategorije so se udeležili državnega tekmovanja v Murski Soboti. Na srednji strokovni stopnji so našo šolo odlično zastopali Patricija Brglez iz 2. b ter Igor Radić in Jasna Obrez iz 2. a, na srednji poklicni stopnji pa Srečko Kotnik iz 1. c ter Saldina Bahtić in Dijana Alibabić iz 3. c. •

Na državnem tekmovanju v ekokvizu v Murski Soboti 57


• •

Zbiranje izrabljenih kartuš, tonerjev in trakov. Likovni natečaj Prednovoletni čas – natečaju za najlepšo risbo sta se odzvala dijaka 3. č, Tadej in Tomaž Zupan.

Izvedli smo tudi tri ozaveščevalne akcije. Največ poudarka smo namenili ločenemu zbiranju odpadkov. Na hodnikih smo obstoječe koše opremili z nalepkami za sortiranje odpadkov, v razrede pa smo namestili dodatne koše, ki smo jih izdelali sami iz odpadne embalaže. Bili smo uspešni tudi pri zbiranju odpadnih tonerjev, kartuš in trakov. Z zbranimi 535 kosi smo tako prispevali svoj delež k ohranjanju okolja. Udeležili smo se prostovoljne akcije Očistimo Slovenijo 2012. Z dijaki smo očistili okolico šole, 2. a pa se je udeležil čiščenja obrežja reke Savinje v Celju. Organizirali smo zbiralno akcijo starega papirja. V njej so sodelovali dijaki, starši, učitelji in drugi zaposleni, akciji pa so se pridružili tudi študenti in predavatelji naše višje šole. Količina zbranega papirja je presegla naš cilj – zbrati 1000 kg. S skupnimi močmi smo ga presegli, saj smo uspeli zbrati kar 2180 kg in tako z zbrano količino starega papirja ohranili pri življenju 36 dreves. Sredstva od zbranega papirja in kartuš se zbirajo na računu šolskega sklada, od koder se bodo financirale obšolske dejavnosti dijakov. Vseskozi smo poudarjali pomen varčevanja z energijo in v ta namen že izdelali opozorilne oznake in z njimi opremili stikala ter mize ob računalnikih. V dobrodelni namen smo zbirali tudi plastične zamaške. Na ta način smo pomagali Dejanu, ki je v delovni nesreči izgubil obe roki. Denar se zbira za nakup bionskih rok. S to akcijo nismo samo prispevali k čistejšemu okolju, temveč pri dijakih spodbujali solidarnost in čut za sočloveka. V letošnjem šolskem letu smo z aktivnostmi zadovoljni, saj smo realizirali vse zastavljene naloge, enako zavzeto pa bomo cilje Ekošole izpolnjevali tudi v prihodnje. Vsi se moramo pričeti zavedati dejstva, da je naša odgovornost do narave velika.

Tatjana Trupej in Andreja Rom 58


EVROPSKA VAS V šolskem letu 2011/2012 smo se pridružili mednarodnemu projektu Evropska vas, v katerega je vključenih 9 slovenskih regij. Osnovna ideja projekta je spoznavanje in razumevanje evropskega družbenega, socialnega in kulturno-zgodovinskega okolja ter spodbujanje medkulturnega sodelovanja. Projekt Evropska vas v sodelovanju s slovenskimi šolami vodi Šola za ravnatelje, organizira ga Evropska hiša Maribor, v celjski regiji pa ga koordinira IV. osnovna šola Celje. Svoje videnje kulturnozgodovinskega mozaika Evrope sodelujoči predstavljajo vsako leto v evropski vasi, ki jo na dan Evrope v mesecu maju postavimo v mestnem jedru. Pri tehnični pripravi prireditve vsako leto sodeluje Mestna občina Celje. V celjski regiji je v okviru Evropske vasi v vseh aktivnostih v obdobju 2005–2011 sodelovalo 28.540 učencev in dijakov, ki jih je usmerjalo 1982 mentorjev. Vsako leto je bilo v celjski regiji vključenih povprečno 27 osnovnih šol, pridružilo pa se jim je še 6 srednjih šol, vrtec Zarja, Društvo Salezijanski mladinski center, Mladinski center Celje in Dijaški dom. Pri projektu Evropska vas smo na Poslovno-komercialni šoli Celje spoznavali Romunijo.

Na prireditvi v MCC se nam je pridružil tudi romunski ambasador Cosmin Boiangiu 59


Namen projekta je bolje spoznati romunske posebnosti, se seznaniti z njihovo kulturo, kulinariko, običaji, navadami, glasbo, nošo, spoznati njihove zastave, grbe in proučevati njihov način življenja. Rdeča nit letošnjega projekta je leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti, zato je bilo potrebno dobro premisliti, kako je lahko ta tema povezana z Romunijo. Projekt je bil namenjen vsem učiteljem in dijakom na šoli, zato je bila vsaj ena ura vsakega predmeta namenjena temi, ki se navezuje na Romunijo. V ta namen smo organizirali na šoli romunski dan. Skupaj z dijaki smo s pomočjo PPTpredstavitve spoznavali Romunijo in kasneje svoje znanje preizkusili s kvizom in križanko. Nagrada za usvojeno znanje je bila sladka, in sicer palačinka. V povezavi z MCC smo pripravili kulturno-kulinarično prireditev, kamor smo povabili nekaj gostov, med njimi tudi romunskega ambasadorja in romunska baletna plesalca iz SNG Maribor.

Bilo je poučno, zabavno in slastno ...

60


Vse, kar je nastalo skozi šolsko leto pri pouku in drugih dejavnostih, so dijaki pokazali na zaključni prireditvi 9. maja 2012 na Glavnem trgu v Celju. Dijaki so predstavili izbrane države. Z medsebojnim sodelovanjem vseh šol smo zgradili vas, ki je prikazovala države v Evropski uniji. Jasmina Bornšek IZZOVIMO SVET, DA REŠIMO PLANET! Osnovna šola Frankolovo skupaj s Poslovno-komercialno šolo Celje že tretje leto vodi projekt Ura za Zemljo. Tako nam je tudi v letošnjem letu Slovenijo uspelo uradno priključiti k projektu Earth Hour, ki ga organizira WWF Avstralija. Ura za Zemljo je največji svetovni okoljski dogodek v svetu. Posameznike, podjetja, vlade in skupnosti ob tej priložnosti povabimo, da za eno uro ugasnejo luči. Letos smo uro za Zemljo izvedli v soboto, 31. marca 2012, med 20.30 in 21.30. Od leta 2007, ko so akcijo izvedli prvič, je projekt Ura za Zemljo prerasel v globalno gibanje, v katerem je sodelovalo že 5251 mest, 1,8 milijarde ljudi in 135 držav na vseh sedmih celinah. Lansko leto je projekt podprlo 11 slovenskih občin, letos pa že 30. Izklopljene so bile luči na Celjskem gradu, Velenjskem gradu, Pustem gradu v Šoštanju ter številnih drugih objektih na Ptuju, v Pivki, Šentjurju, Mariboru, Ljubljani, Murski Soboti itn. S tem dejanjem smo se pridružili številnim znamenitim stavbam, kot so Evropski parlament, parlament v Budimpešti, Eifflov stolp, Notre Dame, Velike piramide v Egiptu, Operna hiša v Sydneyju in še mnoge druge, na katerih takrat ugasnejo razsvetljavo. Projekt vsako leto podprejo številne vlade, ministrstva, župani, podjetja, šole in posamezniki. Naša šola je izvedla Uro za Zemljo tako, da smo zadnji vikend v marcu iz električnega omrežja izklopili vse naprave. V okviru projektnih dni smo izvedli akcijo s tremi razredi, in sicer s 1. c, 1. č in 3. č. Dijaki so izmenjali oblačila, izdelovali so torbe iz ponošenih oblačil, spoznali so načela pravične trgovine in pridelave organskega bombaža. Tako niso samo privarčevali, temveč tudi pripomogli k zmanjševanju prekomerne potrošnje in onesnaženosti našega planeta. Dijaki 2. a so očistili okolico šole in obrežje reke 61


Savinje v Celju, vsi pa smo se pridružili akciji zbiranja papirja, zamaškov, kartuš in tonerjev ter sami izdelali koše iz odpadne embalaže za sortiranje odpadkov. Več o projektu si lahko preberete tudi na spletni strani http://earth-hour-slovenia.blogspot.com/. Alenka Pavlin MLADI AMBASADORJI – MEDKULTURNI DIALOG Projekt traja že od leta 2009. V tem času smo predstavljali različne države Evropske unije, jih spoznavali, predstavljali drug drugemu ter spoznavali diskriminacijo v Evropi in pri nas. Diskriminacija ni nov pojav, zato smo izkoristili vsako strokovno ali nagradno ekskurzijo za iskanje vzrokov in posledic diskriminacije. Leta 2009 smo bili na nagradnem izletu na Poljskem, v Krakovu, kjer smo obiskali zloglasno taborišče Auschwitz, leto kasneje smo raziskovali diskriminacijo na šoli, lansko leto pa smo obiskali Srebrenico, kjer smo se srečali z genocidom v zadnjih dvajsetih letih 20. stoletja. Leta 2012 smo poslušali predavanje o globalizaciji in pobliže spoznali Romunijo. Sodelovanje v projektu je pripomoglo k boljšemu razumevanju drugih in drugačnih, spoznavanju mladih iz vseh držav, ki sodelujejo v projektu, in e-prijateljstvu s predstavniki držav, ki jih predstavljamo na naši šoli. Naloga mladih ambasadorjev je sodelovanje med različnimi narodi in iskanje dialoga na vseh področjih. Udeležili smo se kampov, predavanj in delavnic o medsebojnem sodelovanju, o sprejemanju drugačnosti in reševanju konfliktov s pomočjo pogovorov in dogovorov. Usposabljanje mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga je potekalo v Trbovljah 12. in 13. aprila 2012. V Mladinskem centru Trbovlje so se srečali mladi iz vse Slovenije, ki so predstavljali svoje skupine mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga. Usposabljanja se je udeležil predavatelj dr. Nikolai Jeffsa, profesor psihologije. Ob predavanjih so se mladi pogovarjali o diskriminaciji in jo prepoznavali skozi igre vlog. Mladi ambasadorji iz naše šole so bili dijakinje in dijaki drugih letnikov ET. Mag. Helena Mešnjak 62


EU – PIKA KAMP Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje je pripravila kamp za srednje šole. Udeležili so se ga tudi naši dijaki. Nova spoznanja so pridobili ob predavanjih z naslovi: Državljanstvo EU (simboli, državljani, pravice in dolžnosti), Mobilnost mladih v EU, Večkulturnost in večjezičnost v EU, Od skupnega trga do monetarne unije (predstavitev ključnih politik), Sestava in delovanje institucij EU, Trenutne aktualnosti in bodočnost evropskih integracij. Predavali so domači in tuji predavatelji: prof. dr. Nada Trunk Širca, dr. Romana Jordan, asistentka Špela Majcen, mag. Urška Štremfel, asistent Mitja Gorenak, dr. Frank Delmartino in Jean Monnet Chair (Katholieke Universiteit Leuven) in George Kratsas (LLM, University College London). Tabor je potekal v obliki predavanj in aktivnega sodelovanja v igri vlog. Udeleženci so odigrali simulacijo postopka sprejemanja odločitev, kjer so za eno dopoldne postali ministri držav članic in izvedli pogajanja o uradnem dokumentu Evropske unije. Mag. Helena Mešnjak DIALOG MLADIH Stop! Vzemi si čas in povej na glas! Aprila 2012 je v Mladinskem centru Celje potekal dialog mladih, kjer so predstavili strukturiran dialog kot instrument, s katerim se mladi aktivno vključujejo v politične debate, in dialog v povezavi z evropskimi temami v EU. Srečanje je popestril evropski poslanec, dr. Milan Zver, ki je predstavil delo Evropskega parlamenta. 63


Udeleženke srečanja so bile dijakinje 3. b in 1. a PTI-razreda. Mag. Helena Mešnjak ACES Mednarodni program ACES (Academy of Central European Schools) deluje od leta 2007 s sedežem na Dunaju. V ACES smo prvič sodelovali 2007 s partnersko šolo iz Brasova v Romuniji. Spraševali smo se, ali imamo kaj skupnega v zgodovini. Našli smo povezavo med Celjskimi grofi in romunskim grofom Vladom Drakulo. Sodelovala sta v bitki pri Nikopolju, ki se je odvijala 25. septembra 1396 med ogrskofrancosko križarsko vojsko in Osmanskim cesarstvom in je zadnja od križarskih vojn večjega obsega v srednjem veku. Vlad Drakula in Herman II. Celjski sta se borila skupaj s kraljem Sigismundom. Za raziskavo smo prejeli prvo nagrado. Leta 2010 smo sodelovali s partnersko šolo iz mesta Sapna v Bosni in Hercegovini. Raziskovali smo diskriminacijo na šolah. Pri nas se pojavlja socialna diskriminacija, prav tako tudi na partnerski šoli. V Bosni, v Sapni, bolj poudarjajo problem genocida kot nacionalno diskriminacijo, ki jo težje priznajo. Sapna je v neposredni bližini Srebrenice in genocid je še vedno svež in obremenjujoč. Za sodelovanje smo prejeli drugo nagrado. V Senecu na Slovaškem je potekal zaključek nagrajenih projektov za leto 2011/2012. Zbrali so se mladi iz 15 držav. Tema je bila Volunteering – prostovoljstvo. Kot opazovalce so povabili najboljše tri nagrajene projekte iz leta 2009/2010, med katere se je uvrstila tudi naša šola. Kot opazovalca iz naše šole sta sodelovala profesorica Silvija Tintor in dijak Tomaž Knapič. Na ACES Academy so skupine 64


predstavljale svoje projekte, organizirane so bile razne delavnice na različne teme, kjer je sodelovala tudi naša šola. Na koncu so bili razglašeni najboljši projekti. Sodelovanje v ACES je zanimivo, ker je mednarodni projekt in v njem lahko sodeluje več dijakov in učiteljev. Mag. Helena Mešnjak DOSS – DIJAŠKA OGLAŠEVALSKA SCENA SLOVENIJE Projekt DOSS predstavlja uresničevanje ideje, naj mladi razvijajo dar ustvarjanja in kreativnega mišljenja ter se pod strokovnim vodstvom učitelja mentorja predstavijo kot ustvarjalci komunikacij današnjega prostora in časa. DOSS je projekt z večletno tradicijo, saj sega začetek v šolsko leto 2000/2001. V tem času je iz srednješolskega, regionalnega, državnega tekmovanja prerasel v mednarodno tekmovanje. V letošnjem šolskem letu je v projektu sodelovalo 600 dijakov iz 13 šol. Med njimi tudi tri naša učna podjetja: UP SMALL & LARGE, d. o. o., UP KRISTAL, d. o. o., in UP METULJČEK, d. o. o. Izdelali so video oglas predstavitve svoje dejavnosti. S strokovno izdelanimi oglasi so zaposleni dijaki v učnih podjetjih dostojno zastopali našo šolo na zaključni prireditvi v okviru 21. slovenskega oglaševalskega festivala. Suzana Suholežnik POZDRAV PTIC MIRU Naša šola se je v šolskem letu 2011/12 pridružila projektu Pozdrav ptic miru, pri katerem so sodelovale celjske osnovne in srednje šole ter vrtci. V projektu je sodeloval 2. b-razred. Glavno vodilo našega dela skozi šolsko leto je bilo ohranjanje splošnih človeških vrednot, kot so mir, svoboda, strpnost, pravičnost, prijateljstvo, ljubezen, enakost in družina. V projekt smo pri različnih predmetih vključili izbrane teme. 23. septembra 2011 smo na Kosovelovi ulici razgrnili Trak miru, na katerega smo zapisovali misli na temo mir, svoboda, strpnost, pravičnost, prijateljstvo, ljubezen in ustvarjali grafite. 24. septembra pa smo sodelovali na skupni prireditvi v središču mesta. V ta namen 65


smo poslikali majice in izdelali ptice miru. V mesecu marcu 2012 smo izvedli literarno delavnico. Koordinatorka projekta je bila Dagmar Konec, mentorica pa Helena Muha. Dagmar Konec in Helena Muha Sončki na naši šoli Naša šola se je udeležila akcije PREMAGOVANJE OSAMLJENOSTI na DAN ZA SPREMEMBE, ki jo je organizirala Slovenska filantropija. Namen te akcije je premagovanje osamljenosti, spoznavanje drugačnosti, vključevanje prostovoljcev in povezovanje z različnimi društvi v našem kraju. Dne 20. 4. 2012 je skupina dijakinj iz 2. b -razreda pod mentorstvom Dagmar Konec in Helene Muha gostila varovance in njihove vzgojitelje iz društva SONČEK. To društvo spada v Zvezo društev za cerebralno paralizo Slovenije. Razkazali smo jim šolo, knjižnico, predstavili film o našem dijaku Mišelu Žafranu in njegovo pesniško zbirko Moj svet, jih peljali na ogled učnega podjetja ter jim pokazali delovanje interaktivne table, ki so jo lahko tudi sami preizkusili. Dogovorili smo se za ponovno srečanje v naslednjem šolskem letu in obljubili pomoč pri zbiranju odpadnega tekstila. Ta dan je bil res obsijan s soncem in poln pozitivne energije – dodaten žarek so nam v šolo in med naše dijake prinesli varovanci društva Sonček s svojo simpatičnostjo, preprostostjo in resnicoljubnostjo. Dagmar Konec in Helena Muha

66


RAZISKOVALNA DEJAVNOST Raziskovalno delo temelji na ustvarjalnem mišljenju in spodbuja kreativnost mladih. Naši dijaki vsako šolsko leto sodelujejo v raziskovalni dejavnosti na šoli. Tudi letošnje šolsko leto je bilo na naši šoli raziskovalno obarvano. Za raziskovalno delo na področju ekonomije so se v letošnjem šolskem letu odločili dijaki iz 4. a-razreda: Larisa Koležnik, Matic Gabriel in Rok Kokovnik, pod vodstvom mentorice mag. Lucije Zidanski. Izdelali so raziskovalno nalogo pod naslovom Ponudba računalnikov in interneta v Sloveniji. V novembru, decembru in januarju je potekalo intenzivno raziskovalno delo. 20. 1. 2012 smo oddali končno prijavo za aktivno sodelovanje na 34. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, Mladi za Celje, ki ga razpisuje Mestna občina Celje. Javni zagovor je potekal 12. 4. 2012 na Šolskem centru Celje. Naši raziskovalci so se uvrstili v prvo skupino in dosegli odlično drugo mesto med raziskovalnimi nalogami s področja ekonomije. Raziskovalne naloge spodbujajo ustvarjalnost mladih, vsakoletni odlični rezultati pa so dobra spodbuda za raziskovalno delo tudi v bodoče. Mag. Savina Četina Žuraj

67


TEKMOVANJA CANKARJEVO TEKMOVANJE Letošnje Cankarjevo tekmovanje je nosilo naslov Pisave prestolnice kulture. Udeležili so se ga tudi dijaki naše šole, ki so na šolskem tekmovanju dosegli kar 6 bronastih priznanj. Osvojile so jih: Tjaša Mastnak iz 1. č, Patricija Brglez, Helena Hošec in Maša Motoh iz 2. b, Alenka Verbuč iz 3. b ter Maja Krajnc in Cindy Tkavc iz 4. a. Na področnem tekmovanju, ki je bilo v Zrečah, sta se najbolje odrezali Maša Motoh in Helena Košec iz 2. b, ki sta osvojili srebrno priznanje. Helena Košec pa se je uvrstila tudi na državno tekmovanje, ki je bilo 17. 3. 2012 v Mariboru.

Njuna mentorica Helena Muha je bila še posebej ponosna na Heleno Košec, ki je dosegla prvo mesto in hkrati zlato priznanje.

Aleksandra Adam Knez TEKMOVANJA IZ ANGLEŠČINE 16. 3. 2012 se je 39 dijakov naše šole udeležilo šolskega tekmovanja iz angleščine. Med tekmovalci triletnih programov se je na državno tekmovanje Poliglot 3 uvrstilo šest dijakov; zmagovalec šolskega 68


tekmovanja Igor Vrečko in Aljoša Počuč, oba iz 1. c, Vid Kovač, Simon Jelaš in Erdita Salihaj, vsi iz 2. č, in Žiga Oblak iz 1. č. Med tekmovalci tretjih letnikov štiriletnih programov in 2. PTI, ki tekmujejo v svoji kategoriji, je zmagal Tomaž Planinšek iz 3. a, drugo mesto je zasedel Aleksander Vnučec, tudi iz 3. a-razreda, tretje mesto pa je pripadlo Dijani Kajin iz 2. a PTI. Tomaž in Aleksander sta dosegla dovolj točk za uvrstitev na državno tekmovanje Poliglot. Z veseljem objavljamo, da so naši dijaki triletnih programov poklicnih šol letos poskrbeli za neverjetno presenečenje, saj so na državnem tekmovanju Poliglot 3 v Mariboru osvojili prva tri mesta in prejeli zlata priznanja. To so Igor Vrečko iz 1. c, Vid Kovač iz 2. č in Aljoša Počuč iz 1. c. Zmagovalec bo za nagrado odpotoval v London z agencijo Twin. Čestitke vsem za tak izjemen uspeh. Upravičeno smo ponosni na vas!

Igor Vrečko, srečno pot v London!

Alenka Pavlin ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA KNJIŽNI MOLJ Na naši šoli je odziv dijakov na tekmovanje iz angleške bralne značke precejšen, kar nas izredno veseli. Tudi to šolsko leto smo zato organizirali tekmovanje za vse letnike in vse programe. Knjige je prebiralo 69


64 dijakov, od tega je 32 dijakov prebralo 3 knjige, 13 dijakov 2 knjigi in 19 dijakov 1 knjigo. Vse točke sta dosegli Tamara Golavšek in Aleksandra Zupan, obe iz 2. č-razreda, ki sta tako absolutni zmagovalki, za kar jima iskreno čestitamo. Sodelovali smo s Centrom Oxford in njihovo bralno značko Bookworms oziroma Knjižni molj. Dijaki so se sami odločili, koliko knjig želijo prebrati, nato pa so rešili teste in glede na rezultate bodo junija prejeli pohvale, priznanja oziroma nagrade Centra Oxford v Ljubljani. Alenka Pavlin TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠKEGA JEZIKA Tekmovanje v znanju nemškega jezika za srednje šole zajema šolsko tekmovanje, ki poteka na posameznih srednjih šolah, in državno tekmovanje, ki je letos potekalo v Velenju. V tem šolskem letu je šolsko tekmovanje potekalo 5. januarja 2012. Tekmovanja se je udeležilo 13 dijakov, ki so tekmovali v dveh kategorijah. 70


V prvi kategoriji so sodelovali dijaki 1. in 2. letnikov. Na prva tri mesta so se uvrstili naslednji dijaki: 1. mesto: Aljoša Počuč, 1. c 2. mesto: Tamara Golavšek, 2. č in 3. mesto: Erdita Salijaj, 2. c. V drugi kategoriji so se pomerili dijaki 3. in 4. letnikov ter 1. in 2. letnikov PTI. Rezultati so bili naslednji: 1. mesto: Jernej Goropevšek, 4. a 2. mesto: Lilijana Virtič, 3. b in 3. mesto: Miha Pišek, 3. b. Ker pravilnik tekmovanja določa, da se lahko za priznanja in državno tekmovanje potegujejo samo dijaki 2. in 3. letnikov, sta bronasto priznanje na državnem nivoju osvojili: Tamara Golavšek iz 2. č in Lilijana Virtič iz 3. b. Vsem tekmovalcem se zahvaljujemo za udeležbo in čestitamo za pokazano znanje na tekmovanjuSimona Sever Punčoh NEMŠKA BRALNA ZNAČKA PFIFFIKUS Dijaki, ki so zbrali dovolj volje in znanja, da so prebrali dve nemški knjigi, so imeli možnost dokazati svoje znanje in razumevanje o prebranih knjigah na eksternem pisnem preverjanju. Tekmovanje je potekalo 16. marca 2012, dijaki pa so na vseh slovenskih srednjih šolah izpolnjevali enake teste. Na naši šoli so bili najuspešnejši naslednji dijaki: • • •

Jernej Goropevšek iz 4. a z doseženimi 95 % in Erdita Salijaj iz 2. c s 94 % sta prejela priznanje z nagrado; Aleksander Vnučec iz 3. a in Tamara Golavšek iz 2. č sta z osvojenimi 80 % prejela priznanje; Ismet Šljivar iz 1. b z doseženimi 75 % in Karin Gaber iz 2. d s 64 % sta prejela pohvalo.

Vsem dijakom in njihovim mentorjem iskreno čestitamo. Gordana Grajžel

71


ŠOLSKO TEKMOVANJE MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU V četrtek, 15. marca 2012, se je 64 dijakov naše šole udeležilo šolskega tekmovanja Mednarodni matematični kenguru. V kategoriji B, kjer tekmujejo dijaki srednjih tehniških in strokovnih šol, je bilo 38 tekmovalcev, v kategoriji C, kjer tekmujejo dijaki srednjih poklicnih šol, pa 26. Med tekmovalci kategorije B so se najbolje uvrstili naslednji dijaki, ki so prejeli bronasto priznanje: Barbara Golavšek, 1. b, Jure Funkel, 1. b, Veronika Kolar, 1. a, Patricija Brglez, 2. b, Monika Zorko, 1. a PTI, Patrik Vašl, 2. a, Simon Valte, 2. b, Alenka Verbuč, 3. b, Katja Novak, 3. b, Sonja Preložnik, 3. a, Matic Gabriel, 4. a, in Ines Debeljak, 4. c. Med tekmovalci kategorije C so se najbolje uvrstili naslednji dijaki, ki so prejeli bronasto priznanje: Monika Zobec, 1. č, Anja Podgoršek, 1. d, Luka Bračun, 1. č, Anja Drame, 1. d, Tjaša Rogl, 1. č, Tjaša Sadek, 2. c, Tamara Golavšek, 2. č, in Primož Škorc, 3. c. REGIJSKO TEKMOVANJE MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU V sredo, 28. marca 2012, se je 19 dijakov naše šole udeležilo regijskega tekmovanja Mednarodni matematični kenguru, ki je potekalo na Šolskem centru Celje. V kategoriji B, kjer tekmujejo dijaki srednjih tehniških in strokovnih šol, je bilo 11 tekmovalcev, v kategoriji C, kjer tekmujejo dijaki srednjih poklicnih šol, pa 8. Med tekmovalci kategorije B so se najbolje uvrstili naslednji dijaki, ki so prejeli srebrno priznanje: Barbara Golavšek, 1. b, Patricija Brglez, 2. b, in Alenka Verbuč, 3. b. 72


Med tekmovalci kategorije C so se najbolje uvrstili naslednji dijaki, ki so prejeli srebrno priznanje: Tjaša Sadek, 2. c, Simon Jelaš, 2. C, in Tamara Golavšek, 2. č. Tjaša Sadek, 2. c, je med tekmovalci dosegla prvo mesto in se je udeležila državnega tekmovanja. DRŽAVNO TEKMOVANJE MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU

V soboto, 21. 4. 2012, je na Šolskem centru Novo mesto potekalo državno tekmovanje Mednarodni matematični kenguru. V kategoriji C, kjer tekmujejo dijaki srednjih poklicnih šol, je našo šolo zastopala Tjaša Sadek iz 2. c.

Med petindvajsetimi udeleženci je osvojila odlično sedmo mesto in prejela zlato priznanje. Melita Podgoršek TEKMOVANJE IZ POSLOVNE MATEMATIKE V sredo, 7. marca 2012, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja poslovne matematike. Tekmovanja so se udeležili dijaki tretjih letnikov programa ekonomski tehnik. Prvo mesto na šolskem tekmovanju je dosegla Jasmina Tanšek iz 3. a, drugo mesto Alenka Verbuč iz 3. b in tretje mesto Barbara Kovačič iz 3. a. Vse tri tekmovalke so se 13. aprila 2012 udeležile državnega tekmovanja v Ljubljani.Alenka Verbuč iz 3. b je na tem tekmovanju dosegla 6. mesto in prejela srebrno priznanje.Prav tako sta srebrno priznanje prejeli Jasmina Tanšek in Barbara Kovačič, obe iz 3. a. Oskar Selčan 73


XI. TEKMOVANJE V ZNANJU ZGODOVINE Tema letošnjega tekmovanja so bile Ilirske province in Slovenci v 19. stoletju. Najprej smo izvedli šolsko tekmovanje, in sicer 25. januarja 2012. Tekmovanja se je udeležilo 25 dijakov od prvega do tretjega letnika. Državno tekmovanje je potekalo 31. marca 2012 na Dvojezični srednji šoli Lendava. Tekmovanja so se udeležile tri dijakinje in dosegle bronasto priznanje: Milena Ornik iz 3. a, Katarina Blatnik iz 3. b in Tanja Leskovar iz 1. a. Mag. Helena Mešnjak in mag. Savina Četina Žuraj ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE 30. 1. 2012 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije. Tekmovanja so se lahko udeležili dijaki tretjih in četrtih letnikov programa ekonomski tehnik in dijaki drugih letnikov programa poklicnotehniškega izobraževanja ekonomski tehnik. Od sedemnajstih prijavljenih se je tekmovanja udeležilo štirinajst dijakov, in sicer: Marcel Seles, Aleš Lapuh, Matic Gabriel, vsi iz 4. a; Katarina Blatnik, Leonida Selišek, Nataša Kitak, Katja Novak, vsi iz 3. b, ter Sonja Preložnik, Jasmina Tanšek, Barbara Bogatin, Milena Ornik, Anja Štiglic, Žana Gaber in Nika Mužar, vsi iz 3. a. Prva tri mesta so dosegle dijakinje 3. a-razreda: 1. mesto: Jasmina Tanšek, 2. mesto: Milena Ornik, 3. mesto: Žana Gaber. Šolsko tekmovanje je potekalo v pisni obliki. Test je sestavljalo trinajst nalog objektivnega tipa (dijaki obkrožujejo pravilno trditev) in tri računske naloge (premica cene, kazalniki uspešnosti gospodarjenja, cenovna elastičnost povpraševanja). Šolsko komisijo so sestavljale profesorice: Manja Ferme Rajtmajer, mag. Lucija Zidanski in Suzana Suholežnik. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE 21. 3. 2012 je na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani potekalo 13. državno tekmovanje iz znanja ekonomije. V programu ekonomski tehnik je tekmovalo 47 dijakov iz 17 šol. Tekmovanja so se pod mentorstvom Manje Ferme Rajtmajer udeležile tudi dijakinje naše šole: Milena Ornik, Jasmina Tanšek in Žana Gaber, vse iz 3. a. Tekmovalke so ekipno dosegle 7. mesto. 74


Individualno pa so dosegle sledeče uvrstitve: Milena Ornik – 16. mesto, Jasmina Tanšek – 22. mesto, Žana Gaber – 27. mesto. Manja Ferme Rajtmajer DRŽAVNO TEKMOVANJE V TEHNIKI PRODAJE 11. aprila 2012 je v Novi Gorici potekalo že 36. državno tekmovanje v tehniki prodaje. Letošnje tekmovanje je organizirala Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica. Na tekmovanju so se zbrali najboljši dijaki 16 slovenskih šol, ki izobražujejo mlade za poklic prodajalec. Naša šola se je ekipno uvrstila na odlično 3. mesto. Tekmovali so: Stroka Barve – laki Veliki gospodinjski aparati Železnina – orodje Živila Mali gospodinjski aparati Kozmetika Konfekcija

Tekmovalec/tekmovalka Primož Škorc, 3. c Anže Drofelnik, 3. c Srečko Kotnik, 1. c Glorija Omerzel, 3. c Špela Klaneček, 3. c Mojca Vevcar, 3. c Monika Kladnik, 3. c

Doseženo mesto 1. mesto in srebrno priznanje 3. mesto in srebrno priznanje bronasto priznanje srebrno priznanje srebrno priznanje bronasto priznanje bronasto priznanje

75


Prvi trije uvrščeni dijaki v vsaki stroki so dobili nagrade sponzorjev in priznanje. Tekmovalci, uvrščeni na ostalih mestih, so prejeli zlato, srebrno ali bronasto priznanje glede na dosežen odstotek točk. Pred tekmovanjem je potekala priprava dijakov v različnih trgovinah. Skupaj z dijaki smo se učili o novih izdelkih in aktualni ponudbi, prodajnih pogojih, načinih plačila in predvsem o ustreznem odnosu prodajalca do kupca. Na tekmovanju tekmovalci prikažejo prodajni postopek, pokaže se njihova iznajdljivost, hkrati pa tudi različne spretnosti, ki so potrebne pri dobri prodaji. S tovrstnim tekmovanjem želimo poudariti pomen poklica prodajalec in prednosti, ki jih poklic ponuja. Vsakoletno tekmovanje je prav tako priložnost za druženje dijakov, za izmenjavo znanj ter ne nazadnje za srečanje s sovrstniki, ki se izobražujejo v istem programu. Tekmovanje so spremljali nekateri ravnatelji sodelujočih šol, organizatorji praktičnega usposabljanja z delom in ostali povabljeni. Prihodnje šolsko leto bo tekmovanje potekalo v Slovenj Gradcu. Lidija Plevčak PREGLED ŠPORTNIH TEKMOVANJ Na začetku šolskega leta smo v strokovnem aktivu pripravili program tekmovanj, ki naj bi se jih naši dijaki in dijakinje udeležili (to so bila vsa tekmovanja, ki jih je razpisala Športna zveza mladih Celje, Odbor za šport mladih, SŠ): • • • • • • • • • • •

atletika – ekipno za dijake in dijakinje, atletika – za APS posamezno, spomladanski kros, rokomet, košarka, odbojka, odbojka na pesku, mali nogomet, alpsko smučanje, judo, streljanje z zračno puško.

OKTOBER 4.10. CELJE – ekipno področno prvenstvo v atletiki. Dijaki so ekipno zasedli 4. mesto. 76


Med posamezniki je Jure Gorenjak zasedel 1. mesto v skoku v daljino, Žan Povše 4. mesto, Luka Tratar 6. mesto in Matic Suholežnik 7. mesto v suvanju krogle, Luka Anderluh 7. mesto v teku na 400 m, Jetmir Torra 7. mesto v teku na 100 m, Marcel Senica 7. mesto v teku na 1000 m in Rok Kukovič 7. mesto v skoku v višino. Šolo so zastopali še naslednji dijaki: Klemen Ramšak, Tomaž Drolc, Gašper Šimonić, Žiga Čakš, Blaž Brglez, Ismet Šljivar, Aleš Lapuh, Patrik Vašl, Žan Bergant, Tomaž Drolc, Morina Gentrit, Matej Glavnik, Edis Hadžić, Luka Kikanović, Vid Kovač, Anže Križovnik, Djordje Vujičić in Dejan Milašinović. Dijakinje so ekipno zasedle 4. mesto. Med posameznicami je Nina Perko zasedla 2. mesto v teku na 400 m, Urška Oblak 4. mesto v skoku v daljino, Janja Vidmajer 4. mesto v suvanju krogle, Marica Gajić 6. mesto in Patricija Romih 7. mesto v skoku v višino, Claudia Seidl 7. mesto v skoku v daljino. Šolo so zastopale še naslednje dijakinje: Lea Guček, Laura Šket, Špela Koželj, Maja Bošnjak, Klara Hrovatič, Janja Jakob, Patricija Juren, Valentina Kočar in Anja Lekše. NOVEMBER 11. 11. CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v rokometu za dijakinje. Dijakinje so zasedle 2. mesto in se uvrstile v finale področnega prvenstva. Šolo so zastopale: Lara Čater, Klara Hrovatič, Diana Močić, Špela Koželj, Špela Konečnik, Anja Vidmajer, Katja Žurej in Tjaša Hribernik. 15. 11. TRBOVLJE – prvi krog ŠKL, nogomet za dijake. STPŠ Trbovlje : Poslovno-komercialna šola Celje, 5 : 2. Šolo so zastopali: Jetmir Torra, Denis Harter, Edis Hadžić, Nace Ermenc, Liridon Fazliu, Patrik Vašl, Gentrit Morina, Jan Bogdan, Žiga Čakš, Aleš Lapuh, Aleksander Močić, Djordje Vujičić in Anže Križovnik. 22. 11. CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v rokometu za dijake. Dijaki so zasedli 1. mesto in se uvrstili v finale področnega prvenstva. Šolo so zastopali: Jure Franc, Vanja Stojaković, Luka Anderluh, Boris Đukanović, Matic Suholežnik, Miftari Arber, Luka Kikanović, Danijel Zrnić, Vid Kovač, Žan Popović in Jure Gorenjak. 77


24. 11. CELJE – finale področnega prvenstva v rokometu za dijake. Dijaki so zasedli 4. mesto. Šolo so zastopali: Jure Franc, Vanja Stojaković, Luka Anderluh, Boris Đukanović, Matic Suholežnik, Miftari Arber, Luka Kikanović, Danijel Zrnić, Vid Kovač, Žan Popović in Jure Gorenjak.

Stojijo od leve proti desni: Jure Franc, Boris Đukanović, Vanja Stojaković, Luka Kikanović, Žan Popović in Luka Anderluh. Čepijo od leve proti desni: Suljo Alagić, Jure Gorenjak, Danijel Zrnić, Vid Kovač, Matic Suholežnik in Arber Miftari. 28. 11. CELJE – finale področnega prvenstva v rokometu za dijakinje. Dijakinje so zasedle 4. mesto. Šolo so zastopale: Lara Čater, Klara Hrovatič, Diana Močić, Špela Koželj, Špela Konečnik, Anja Vidmajer, Katja Žurej in Tjaša Hribernik. 28. 11. CELJE – drugi krog ŠKL, nogomet za dijake. Poslovno-komercialna šola Celje : ŠC Rogaška Slatina, 2 : 4. Šolo so zastopali: Jetmir Torra, Denis Harter, Edis Hadžić, Nace Ermenc, Liridon Fazliu, Patrik Vašl, Gentrit Morina, Jan Bogdan, Žiga Čakš, Aleš Lapuh, Aleksander Močić, Djordje Vujičić in Anže Križovnik.

78


DECEMBER 8. 12. CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v košarki za dijakinje. Dijakinje so zasedle 4. mesto. Šolo so zastopale: Vanja Tanšek, Marica Gajić, Maja Bošnjak, Klara Hrovatič, Danijela Medenjak, Claudija Seidl in Lara Čater. 12. 12. CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v košarki za dijake. Dijaki so zasedli 4. mesto. Šolo so zastopali: Tomaž Drolc, Kristjan Grobelšek, Matic Suholežnik, Luka Kikanović, Vid Kovač, Patrik Vašl, Matej Glavnik, Denis Hairlahović, Klemen Ocvirk, Danijel Zrnić in Benjamin Alegro. 14. 12. CELJE – tretji krog ŠKL, nogomet za dijake. Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje : Poslovno-komercialna šola Celje, 5 : 2. Šolo so zastopali: Jetmir Torra, Denis Harter, Edis Hadžić, Nace Ermenc, Liridon Fazliu, Patrik Vašl, Gentrit Morina, Jan Bogdan, Žiga Čakš, Aleš Lapuh, Aleksander Močić, Djordje Vujičić in Anže Križovnik. JANUAR 11.1. CELJE – četrti krog ŠKL, nogomet za dijake. Poslovno-komercialna šola Celje : Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, 2 : 12. Šolo so zastopali: Jetmir Torra, Denis Harter, Edis Hadžić, Nace Ermenc, Liridon Fazliu, Patrik Vašl, Gentrit Morina, Jan Bogdan, Žiga Čakš, Aleš Lapuh, Aleksander Močić, Djordje Vujičić in Anže Križovnik. 24. 1. CELJE – peti krog ŠKL, nogomet za dijake. Poslovno-komercialna šola Celje : STPŠ Trbovlje, 2 : 3. Šolo so zastopali: Jetmir Torra, Denis Harter, Edis Hadžić, Nace Ermenc, Liridon Fazliu, Patrik Vašl, Gentrit Morina, Jan Bogdan, Žiga Čakš, Aleš Lapuh, Aleksander Močić, Djordje Vujičić in Anže Križovnik. 17. 1. CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijakinje. Dijakinje so zasedle 3. mesto. 79


Šolo so zastopale: Cindy Tkavc, Anja Operčkal, Urška Rajh, Janja Jakob, Vanja Tanšek, Monika Felicijan, Kristina Vrana, Klara Hrovatič in Mia Slemenšek. 18. 1. CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijake. Dijaki so zasedli 3. mesto. Šolo so zastopali: Liridon Fazliu, Edis Hadžić, Jetmir Torra, Patrik Vašl, Žan Popović, Nejc Cajner, Jure Bastl, Tomaž Drolc, Aleš Lapuh, Boris Đukanović in Jan Bogdan. FEBRUAR 2. 2. CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v malem nogometu za dijake. Dijaki so zasedli 2. mesto. Šolo so zastopali: Jetmir Torra, Denis Harter, Edis Hadžić, Nace Ermenc, Liridon Fazliu, Patrik Vašl, Gentrit Morina, Jan Bogdan, Žiga Čakš, Aleš Lapuh, Aleksander Močić, Djordje Vujičić in Anže Križovnik. 6. 2. ROGAŠKA SLATINA – šesti krog ŠKL, nogomet za dijake. ŠC Rogaška Slatina : Poslovno-komercialna šola Celje, 4 : 2. Šolo so zastopali: Jetmir Torra, Denis Harter, Edis Hadžić, Nace Ermenc, Liridon Fazliu, Patrik Vašl, Gentrit Morina, Jan Bogdan, Žiga Čakš, Aleš Lapuh, Aleksander Močić, Djordje Vujičić in Anže Križovnik. 10. 2. CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v malem nogometu za dijakinje. Dijakinje so zasedle 2. mesto in se uvrstile v finale. Šolo so zastopale: Tamara Vetrih, Danijela Medenjak, Monika Janžovnik, Klara Hrovatič, Lara Čater, Vanja Tanšek, Claudia Seidl in Janja Jakob. 13. 2. CELJE – finale področnega prvenstva v malem nogometu za dijakinje. Dijakinje so zasedle 3. mesto. Šolo so zastopale: Tamara Vetrih, Danijela Medenjak, Monika Janžovnik, Klara Hrovatič, Lara Čater, Vanja Tanšek, Claudia Seidl in Janja Jakob. APRIL 19. 4. CELJE – občinsko prvenstvo v krosu. Dijakinje in dijaki so se udeležili spomladanskega krosa. Nina Perko je osvojila 1. mesto. 80


Šolo so zastopale naslednje dijakinje: Klementina Kočar, Claudia Seidl, Janja Jakob, Patricija Fijavž in Špela Konečnik. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Klemen Ramšak, Gentrit Morina, Marcel Senica, Benjamin Alegro in Anže Cerar. MAJ 17. 5. CELJE – posamezno področno prvenstvo v atletiki Tekmovanja se niso udeležili dijaki in dijakinje zaključnih letnikov. MArica Gajič je zasedla 5. mesto v skoku v višino, Klara Hrovatič 6. mesto in Claudia Seidl 7. mesto v suvanju krogle, Nina Beškovnik 7. mesto v skoku vdaljino, Tomislav Bolčević 5. mesto v suvanju krogle, Patrik Vašl 6. mesto v skoku v višino in Djordje Vujičić 7. mesto v teku na 100 m. Šolo so še zastopali: Patricija Juren, Janja Jakob, Patricija Fijavž, Lara Čater, Maja Bošnjak, Amir Amidžić, Luka Kikanović, Marcel Senica, Anže Križovnik in Matej Glavnik. Peter Peršič ŠKL NOGOMET Tudi v šolskem letu 2011/12 smo sodelovali v ŠKL nogometu, a žal ne tako uspešno kot v prejšnjih letih. Našim dijakom se namreč po rednem ligaškem delu ni uspelo uvrstiti v osmino finala ŠKL. Kljub temu jim za nastopanje čestitamo. Igrali so: Edis Hađić, 4. b, Jan Bogdan, 4. c, Denis Harter, 1. a PTI, Žiga Čakš, 3. b, Aleš Lapuh, 4. a, Nace Ermenc, 2. b, Jetmir Torra, 2. č, Patrik Vašl, 2. a, Aleksander Močić, 1. a, Gentrit Morina, 2. č, Đorđe Vujičić, 1. d, Anže Križovnik, 1. c. Leon Podvratnik 81


INTERESNE DEJAVNOSTI

3-KONS

6. in 7. oktober 2011

Letos je potekal že četrti festival dijaške ustvarjalnosti 3-KONS, ki je tudi tokrat ponudil izobraževalne vsebine, druženje, zabavo in sprostitev. Združil je znanje in vedenje mladih in njihovih mentorjev ter ponovno med sabo povezal tri šole s Kosovelove ulice: Poslovno-komercialno šolo Celje, Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje in Gimnazijo Celje – Center. K sodelovanju smo povabili tudi Šolski center Celje in nekatere zunanje izvajalce ter sponzorje, ki so nam omogočili prireditev. Več o festivalu lahko najdete na šolski spletni strani: www.3kons.si. Na Poslovno-komercialni šoli Celje so sodelovali: na festivalu kratkega filma (Dififest) in posneli kratek film na temo Sreča: 4. a, 2. b in 2. a PTI, na otvoritvenem programu pa je z baklami žongliral dijak Rok Kokovnik, 2. a PTI (mentorici Helena Muha in Simona Barabaš); v programu na glavnem odru: žongler Rok Kokovnik, 2. a PTI, Vid Verdev, 3. b, z glasbeno skupino Kronika (rock`n`roll), trebušna plesalka Simona Kolmanič, 3. d, Suzana Marki, 4. b, s plesno skupino NOFear (hip-hop) in pevka Alja Prgin (mentorici Helena Muha in Danica Kocijan Kiker); sovoditelja prireditve: Kaja Krofl, 4. b, in Aleksandar Markuljević, 3. b; tekmovalci v odbojki: Edis Hadžić, 4. b, Anže Križovnik, 1. c, Boris Đukanovič, 2. b PTI, Anja Operčkal, 4. a, Janja Jakob, 1. b, Elvedina Mamić, 2. č, Klara Horvatić, 3. a, Urška Rajh, 2. b PTI (mentor Peter Peršič); tekmovalci v nogometu: Patrik Vašl, 2. a, Jan Bogdan, 4. c, Nace Ermenc, 2. b, Liridon Fazliu, 4. b, Jetmir Torra, 2. č, Gentrit Morina, 2. c, Blaž Brglez, 1. a, Djordje Vujičić, 1. d, Žiga Čakš, 3. a, Denis Harter, 1. a PTI (mentor Leon Podvratnik); uredniška redakcija e-časopisa: novinarke in snemalci: Anamari Strašek Vogrin, 2. b, Maša Motoh, 2. b, Cindy Tkavc, 4. a, Kristina Urana, 4. a, Lara Mogu, 4. a, Mateja Fric, 1. b PTI, Marjeta Križnik, 1. b PTI, Burim Bajraktari, 2. b PTI (mentorji Alenka Gotlin Polak, Aleksandra Adam Knez, Aleš Confidenti); spletni oblikovalci: Katarina Blatnik, 3. b, Nataša Kitak, 3. b, Tomaž Knapič, 3. b (mentorica Mojca Knez Šket); 82


fotografi: Nina Perko, 2. a, Matic Gabriel, 4. a, Larisa Koležnik, 4. a (mentor Ivan Kolenko); dijaški splet in www.3kons. si: Mojca Knez Šket, Helena Muha; snemanje festivalskih dogodkov: Aleš Confidenti; fotografija: Ivan Kolenko; šolska televizija: Vida Horvat; šolski radio: Aleksandra Adam Knez; likovna podoba šole: Aleš Hofman, Simona Rap in Dora Glavnik; dijaška skupnost, organizacija malice: Simona Barabaš; delavnice so pripravili profesorji z naše šole in zunanji izvajalci: Boštjan Letnar, Irena Božnik Recko in Katarina Pavlič s folklorno skupino iz Celja. V rokodelski delavnici je aktivno sodelovala dijakinja Martina Veber s sošolkami iz 2. d.

Mentorji in delavnice: Simona Žlof, Sabina Litera: Drevesa celjskega mestnega parka (spoznavanje narave ob mednarodnem letu gozdov 2011); Nada Jeraša, Danica Kocijan Kiker: Slovenija igra golf – pridružite se nam! (osnove golfa); Gordana Grajžel, Barbara Kvas Ocvirk: plesna delavnica Ujemi ritem; Simona Rap: filmska delavnica Filmski jackpot s stripom; Boštjan Letnar, Dagmar Konec: glasbena delavnica Slovenska ljudska pesem in glasbila; Jasmina Bornšek, Dora Glavnik: rokodelska delavnica Ročno-priročno, Scrapbook in izdelava cvetja; Aleš Hofman: likovna delavnica Obred in magija (ob mednarodnem letu ljudi afriškega porekla 2011); Ivan Kolenko: fotografska delavnica Fotografiranje majhnih predmetov v domačem studiu; Manja Ferme Rajtmajer: Zdravi popotnik (zdravje na potovanju); Nataša Slapnik: potopis po Avstraliji in Novi Zelandiji Življenje pod južnim nebom; Irena Božnik Recko, Mateja Obrez Verbič: kaligrafska delavnica Skrivnosti pisav; Irena Lasnik, Tanja Štante Benčina: pesniška delavnica Svet je lep; Nataša Strašek: sociološka delavnica Moralni kodeks dijakov PKŠ Celje; mag. Helena Mešnjak, mag. Lucija Zidanski: En svet (globalizacija sveta); 83


Vida Horvat: Tarot kot knjiga modrosti in zemljevid zavesti; Blaž Knep, Oskar Selčan: kviz Pokaži, kaj znaš; Katarina Pavlič, Mateja Maček: Ohranimo tradicionalne plese (folklora). Melita Podgoršek, koordinatorka festivala 3-KONS za PKŠ Celje VESELI DECEMBER Zaradi lanske uspešne prednovoletne prireditve smo se tudi letos odločili, da z dijaki pripravimo predpraznične dneve, ki bodo sproščeni in hkrati delovni z različnimi aktivnostmi, polni zadovoljstva in veselja. Glavna prireditev je bila Zimska pravljica (športno-kulturna prireditev), ki smo jo pripravili 21. 12. 2011 v telovadnici SŠGT Celje. Priprave na to zabavno športno-kulturno prireditev so se pričele že v mesecu novembru, ko sta potekali medrazredno tekmovanje v odbojki za dijakinje in dijake ter tekmovanje v metanju trojk za dijake. Konec novembra je bila na šoli organizirana tudi izbira talentov Pokaži, kaj znaš. Finalisti so bili predstavljeni tudi na dijaški spletni strani, kjer smo lahko glasovali za svojega favorita. Vsa našteta tekmovanja so se zaključila na osrednji prireditvi, ki smo jo vsi nestrpno pričakovali. Uvod prireditve je bil plesnoglasbeni. Ravnateljica Bernarda Marčeta je vse navzoče pozdravila in izrekla novoletno voščilo. V športnem delu prireditve so dijaki 2. a in 2. b odigrali finalno tekmo šolskega medrazrednega tekmovanja, kjer je zmagala ekipa iz 2. a-razreda, za katero so igrali Jure Bastl, Nejc Cajner, Denis Hairlahović, Gašper Šimunić, Patrik Vašl, Jan Zagoričnik in Jan Žonta. V metanju trojk je zmagal Matej Glavnik, 1. b, drugi je bil Tomaž Drolc, 4. a, tretji pa Igor Vrečko, 1. c. Dijakinje 4. a so bile zmagovalna ekipa šolskega medrazrednega tekmovanja v odbojki in so se pomerile z ekipo profesoric. Tekmovanje je spremljalo bučno navijanje občinstva. Po zanimivi tekmi je zmagala ekipa dijakinj 4. a, za katero so igrale Anja Operčkal, Cindy Tkavc, Sergeja Pristavec, Kristina 84


Urana, Daša Dušič, Tina Matijevič, Mia Slemenšek, Monika Felicijan in Maja Krajnc. V animacijskem programu so prikazali borilne veščine, trike z žogo, ples s trakovi, nastopila je tudi plesna skupina. Finalisti Pokaži, kaj znaš: Sara Režun, 1. a, Valentina Lisančič, 1. d, Patricija Zemljič in Valentina Križanec, 2. b, Ksenja Vrečar in Karin Gaber, 2. d, Aleksandar Markulević, 3. b, Simona Komanič, 3. č, Suzana Marki in NoFear, 4. b, so se predstavili še enkrat. Za končno uvrstitev so šteli glasovi spletnega glasovanja in ocena strokovne komisije, v kateri so bile: Dagmar Konec, Gordana Grajžel in Melita Podgoršek. Predsednica strokovne žirije je razglasila najboljše: zmagovalko – plesalko orientalskih plesov Simono Kolmanič iz 3. č, ki je tako že drugič zapored zmagala. Drugouvrščena je bila Suzana Marki s skupino NoFear, tretja pa Sara Režun iz 1. a. Vsi zmagovalci so prejeli nagrade. Prireditev so povezovali naslednji voditelji: Edis Hadžić in Kaja Krofl, 4. b, Aleksandar Markuljević, 3. b in Dijana Kajin, 2. a PTI, Robi Velenšek, 1. C, in Barbara Planinšek, 1. b.

Prireditev se je zaključila s spontanim petjem vseh prisotnih. V četrtek, 22. 12. 2011, se je na hodniku v 2. nadstropju odvijal bazar. Bilo je zelo živahno. Postavljene so bile stojnice, na katerih je bilo možno dobiti: 85


• • • •

okrasne figurice in posodice z domačim čajem, izdelke iz recikliranih materialov, voščilnice, kekse in drobno pecivo.

Zelo obiskana je bila stojnica, kjer so dijakinje poslikavale nohte. Na hodniku se je košatila novoletna jelka, zraven nje pa je stala velika novoletna voščilnica, v katero je vsak razred pripel svojo razredno voščilnico z lepimi mislimi in iskrenimi željami za prihodnje leto. 4. in 5. šolsko uro smo v telovadnici pripravili zabavne športne dejavnosti. Dijaki, dijakinje in profesorji so se lahko pomerili v badmintonu, namiznem tenisu, balinanju in elektronskem pikadu.

Na hodniku so dijaki igrali šah proti profesorjem, nekateri pa so se preizkusili v pisanju in ustvarjanju na virtualni steni in v zimskih športnih igrah (smučarskih skokih, slalomu in deskanju). V jedilnici je dijake čakalo pecivo, ki smo ga zanje z veseljem spekle profesorice. V petek, 23. 12. 2012, je bila za vse dijake organizirana filmska predstava v Planetu Tuš. Dijaki so lahko izbirali med tremi naslovi filmov. Z ogledom filma so se dejavnosti v veselem decembru zaključile. Nada Jeraša

86


PESNIŠKA ZBIRKA

Mišel Žafran – MOJ SVET Pesem je življenje. Pesem je poezija, je glasba, ki ustvarja melodijo, skrito v globini srca. Mišel Žafran

S temi Mišelovimi verzi se je pričela prireditev 15. marca 2012 v Mladinskem centru Celju – predstavitev pesniške zbirke Moj svet, Mišela Žafrana, našega dijaka 1. b PTI-razreda. Dve leti vloženega dela z mentorico je bilo poplačano. Za Mišela je bil ta dan gotovo nepozaben, in morda še za koga … »Njegove pesmi so izraz čustvenosti in lepote. Vodilo njegovih pesmi je ljubezen, in kot pravi: »Ljubezen je lepa za vsakogar, čeprav ne vedno v dvoje.« Mišel nam trka na srce, kako je v današnji družbi ljubezen nujna, da bomo živeli lepo. In kot nam sporoča, da živo blato, ki nas obdaja, premagamo z iskrenim pogledom. Bralec včasih težko soglaša z dejstvom, da živimo v disharmoniji s samim seboj in prav v tem se kaže umetnost Mišelovega peresa. Odlika pesmi združuje misel, da moraš verjeti vase, saj je prostor tišine neskončen. Njegove ideje predstavljajo sozvočje zavedanja iskrenosti in poštenosti.« Tako je ovrednotila pesmi v zbirki gostja prireditve, predsednica celjskega literarnega društva, Metka Hojnik Verdev. Ob glasbeni spremljavi Gregorja Hafnerja so pesmi predstavili skupaj z Mišelom še dijaki Kaja Krofl, Gašper Šimonić, Suzana Marki in Dijana Kajin, ki je prireditev tudi povezovala. Katja Dimec pa je s pesmijo Dan ljubezni dodala prireditvi čustveni naboj. Mišelov svet tudi izven šolskih zidov smo lahko spoznali v kratkem predstavitvenem filmu Dan z Mišelom, ki sta ga na terenu posneli njegovi sošolki Mateja Fric in Marjeta Križnik. Za montažo je poskrbel mentor Ivan Kolenko. O bratovem ustvarjanju in v imenu njegove družine je spregovorila Mišelova sestra Špela. Zahvalila se je vsem, ki so pomagali, da so Mišelove pesmi našle svoje mesto v knjižni obliki, in sicer: mentorici Ireni Lasnik, ki je zbirko uredila in lektorirala, Mojci Knez Šket, ki je poskrbela za računalniško oblikovanje 87


knjige, Dori Glavnik za ilustracije, vodstvu šole za vso podporo, da je do izdaje sploh prišlo, pa tudi vsem sponzorjem, ki so finančno pomagali pri izdaji. Po prireditvi so gostje prejeli v dar Mišelovo pesniško zbirko. Irena Lasnik PROJEKTNA DNEVA – Savinjska regija Že tretje leto zapored smo se odločili za projektna dneva, saj sta organizacija in način pouka drugačna, poudarek pa je na timskem delu, medpredmetnem povezovanju na šoli in sodelovanju z zunanjimi sodelavci ter delu izven šole. Naslov projektnih dni je bil Savinjska regija. 20. in 21. marca 2012 so bili v projektna dneva vključeni vsi 1., 2. in 3. letniki ter 1. PTI-oddelka, in sicer v delavnicah pod vodstvom mentorjev: 1. a – Flosarji (Nataša Strašek in Helena Mešnjak) 88


1. b in 1. d – Logarska dolina (Jasmina Bornšek, Irena Lasnik in Nataša Slapnik) 1. c – Ekološka ozaveščenost med mladimi v Savinjski regiji (Tanja Štante Benčina) 1. č – Ekološka ozaveščenost med mladimi v Savinjski regiji (Alenka Pavlin, Nataša Rupnik) 2. a – Turistična ponudba Šmartinskega jezera (Suzana Suholežnik, Metka Bombek, Simona Barabaš) 2. b – Laško (Dagmar Konec, Helena Muha, Ivan Lojen) 2. c – Od premoga do električne energije (Tatjana Trupej, Simona Žlof ) 2. č – Od premoga do električne energije (Mateja Maček, Barbara Kvas Ocvirk) 3. a – Potrebujem delo (Vida Horvat, Olga Arnuš, Lilijana Povalej) 3. b – RTC Golte (Leon Podvratnik, Manja Ferme Rajtmajer, Lucija Zidanski) 3. c – Viseči most (Blaž Knep, Oskar Selčan) 3. č – Ekološka ozaveščenost med mladimi v Savinjski regiji (Dora Glavnik, Milan Šušteršič) 1. a PTI – RTC Golte (Nada Jeraša, Peter Peršič) 1. b PTI – Turistična ponudba term (Mateja Obrez Verbič, Gordana Grajžel) E-časopis (Alenka Gotlin Polak, Tanja Štante Benčina, Mojca Knez Šket) Prvi dan je delo potekalo na terenu. Vsi dijaki so imeli svoje obveznosti. Letos smo posebej zadolžili še medijske referente za slikovno in filmsko gradivo. Drugi dan je delo potekalo na šoli, kjer so dijaki izdelovali plakate, razstave in pripravili predstavitve vsake posamezne delavnice. Dijakinje in dijaki, ki so sodelovali pri e-časopisu, so obiskali vse delavnice, zbrali slikovni in filmski material, opravili intervjuje z mentorji delavnic in posameznimi dijaki ter vse zbrali v e-časopisu, ki si ga je možno ogledati na

dijaški spletni strani šole. Dijaki so pripravili zanimivo predstavitev svojih delavnic na svetu staršev, kamor so bili povabljeni tudi ostali starši in vsi profesorji na šoli. Po projektnih dnevih je bila opravljena tudi anketa med dijaki. Glavno sporočilo dijakov je bilo, da si želijo še zanimivih delavnic in drugačnega pouka, predvsem pa dela izven šole, kjer učenje poteka na zanimiv in sproščen način, se spoznava nove ljudi in novo okolje. Dijakom in profesorjem so s takimi oblikami dela omogočeni sproščeni in odkriti pogovori, ki jih je v šoli med poukom zaradi pomanjkanja časa premalo, žal! Nada Jeraša 89


LITERARNO SREČANJE Z VOJNOVIĆEM Letošnji dnevi knjige so potekali pod geslom Knjiga je živa. Na naši šoli smo gostili mladega pisatelja, režiserja, poeta, publicista in brezkompromisnega orisovalca družbenih razmer pri nas, Gorana Vojnovića. Osrednjo temo prireditve je predstavljal njegov najbolj bran in razvpit prvenec z naslovom Čefurji raus. Dijaki Edis Hadžić, Suzana Marki in Liridon Fazliu so pod mentorstvom Aleksandre Adam Knez pričarali dramske utrinke iz istoimenskega romana, kjer se skozi zgodbo glavnega junaka Marka Djordjića razvijajo tragične življenjske zgodbe mladih Fužincev. V intervjuju, ki ga je vodila Kaja Krofl, nam je Goran Vojnovič pripovedoval o zgodbah iz Fužin, kjer je tudi sam odraščal, o postavitvi romana na filmsko platno, o nagradi kresnik in o romanu Jugoslavija, moja dežela. Z našim dijakom Tomažem Drolcem se je pomeril v metanju trojk, saj je nekoč raje treniral košarko, kot da bi gojil nacionalni šport Fužincev, to je posedanje pred blokom. V glasbeni izvedbi Aleksandra Markuljevića smo pripravili gostu presenečenje z odpeto balado z naslovom Voljelo se dvoje mladih – je namreč zvest poslušalec te zvrsti. Literarno srečanje z gostom smo izpeljali v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev, saj želimo s podobnimi dogodki dijakom približati svet knjig in spodbuditi kulturo branja. Aleksandra Adam Knez

90


HAIKU Pravijo, da je pesem utrip srca. Toda vsako srce ima svoj ritem. Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali na vseslovenskem srednješolskem natečaju za najboljši haiku, ki ga je organizirala Gimnazija Vič Ljubljana in katerega se je udeležilo 490 dijakinj in dijakov iz 38 srednjih šol. Z naše šole so uspešno sodelovale Patricija Brglez, Lea Žekar, Maja Gorišek in Katja Čokl, dijakinje 2. b, saj so njihovi haikuji objavljeni v pesmarici Haiku 2012. Slovesna podelitev nagrad za najboljši haiku v različnih kategorijah in predstavitev pesmarice Haiku 2012 je bila 17. aprila 2012 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Patricija Brglez in Lea Žekar sta prejeli nagradi za najboljši ljubezenski haiku. snežinke padajo enkrat bom padla tudi jaz Lea Žekar Igriva, duhovita pesem, kot so lahko igrive in duhovite snežinke. Metafora padanja odpira možnost različnih interpretacij. Moč, izraznost, sugestivnost pesmi izhaja iz povezanosti narave (padanje snežink) in pesničine refleksije tega dogajanja ter njenega so-čutenja snežink … /mnenje strokovne žirije/ sms dve besedi konec je Patricija Brglez SMS nas lahko osreči, z eno samo besedo, z znakom, nasmeškom … SMS lahko prinese tudi slabo novico, v dveh besedah, kot v tem haikuju. Dobra novica je, da je nastala lepa pesem … /mnenje strokovne žirije/ Helena Muha 91


SODELOVANJE Z MESTNO ČETRTJO DOLGO POLJE Kulturna prireditev ob srečanju ukradenih otrok Svet je lep V soboto, 24. 9. 2011, je na I. osnovni šoli v Celju potekala kulturna prireditev ob srečanju ukradenih otrok ter prazniku Mestne četrti Dolgo polje. Na srečanju tistih, ki so izkusili grozote druge svetovne vojne, ko so jih kot otroke iztrgali materam iz rok ter jih poslali v taborišča, sta bila med gosti prisotna tudi stalni namestnik nemškega veleposlanika, gospod Mario Soss, in predsednik Društva taboriščnikov ukradenih otrok, prof. dr. Janez Žmavc. Po uvodnem delu, za katerega je poskrbel Pihalni orkester Celje, ter slavnostnih govorih je sledil kulturni program v izvedbi dijakov naše šole. Sodelovali so naslednji dijaki: Dijana Kajin, 2. a PTI, Aleksandar Markuljević, 3. b, Anna Marie Kozamurnik, 1. a, Suzana Marki, 4. b, Valentina Lisančič, 1. d, Robi Velenšek, 1. c, Janja Jakob, 1. b, Katja Dimec, 1. d, Rok Kokovnik, 4. a, Martina Veber, 2. d, Martina Krajnc, 2. d, Urška Hribernik, 2. a, Helena Špajzer, 2. a, in Sara Režun, 1. a. Kulturni program sem pripravila Tanja Štante Benčina. Pri prireditvi so sodelovali še drugi profesorji, in sicer: sceno je oblikovala Simona Rap, plesalke je pripravljala Danica Kocijan Kiker, ozvočenje je postavil Jani Lojen, za tehnično izvedbo pa sta poskrbela Simona Rap in Alojz Osetič. Prireditev je fotografiral naš dijak, Matic Gabriel iz 4. a. Pohodniki po mestni četrti obiskali našo šolo V četrtek, 29. 9. 2011, smo na šoli gostili predstavnike Mestne četrti Dolgo polje. S tem smo zaokrožili letošnje druženje in sodelovanje z mestno četrtjo, v kateri stoji naša šola. Njeni prebivalci se vsako leto odpravijo na pohod po poteh mestne četrti. Tokrat so se med pohodom ustavili pri nas. Pozdravu gospe ravnateljice je sledil kratek kulturni program v izvedbi dijakinj Dijane 92


Kajin, 2. a PTI, in Sare Režun, 1. a. Pripravila sem ga Tanja Štante Benčina, Simona Rap pa je poskrbela za sceno, predstavitev knjižnice in izdelavo knjižnih kazalk. Pohodnike smo nato popeljali po šoli ter skozi fotografsko razstavo z naslovom Mestna četrt Dolgo polje skozi objektiv naših dijakov, ki sta jo pod mentorstvom Ivana Kolenka pripravila Matic Gabriel in Larisa Koležnik, 4. a, fotografije zanjo pa so poleg njiju prispevali še: Burim Bajraktari, 2. b PTI, Nina Šuhel, 2. b, in Helena Košec, 2. b. Na koncu so spoznali nekaj novega – delo z interaktivno tablo, za kar je poskrbela profesorica Simona Sever Punčoh. Pohodniki po mestni četrti so bili izredno zadovoljni in so izrazili željo po nadaljnjem sodelovanju s šolo. V petek, 30. 9. 2011, je na proslavi ob njihovem prazniku na I. osnovni šoli v Celju Mestna četrt Dolgo polje naši šoli podelila priznanje za sodelovanje. Tanja Štante Benčina DOTAKNI SE ZVEZD! V petek in soboto, 10. in 11. 2. 2012, smo imeli na šoli informativni dan. Obiskali so nas devetošolci, ki so skušali pridobiti nove informacije, zbrati prve vtise ter si ustvariti mnenje o šoli. Dijaki so jim pripravili program, predstavili projekte, prakso, status športnika, ŠKL, učna podjetja, trgovino itn. V petek dopoldan so jim dijaki 1. a-razreda prikazali pouk z iPadi, interaktivno tablo ter prenosnimi računalniki.

93


Sodelovali so naslednji dijaki: Kulturno-informativno prireditev z naslovom Dotakni se zvezd! so sooblikovali: Barbara Planinšek, 1. b, Aleksandar Markuljević, 3. b, Janja Jakob, 2. a, Igor Radič, 2. a, Patricija Zemljič, 2. b, Tomaž Knapič, 3. b, Katja Novak, 3. b, Patricija Juren, 1. a, Jasmina Volasko, 1. a PTI, Laura Šket, 1. a, Anna Marrie Kozamurnik, 1. a, Petra Žlender, 1. a, Ines Drnolšek, 3. č, in Simona Kolmanič, 3. č. Učni podjetji in trgovino so predstavili: Alenka Verbič, 3. b, Leonida Selišek, 3. b, Urh Herič, 3. b, Katja Novak, 3. b, Sara Jagodič, 3. b, Tomaž Šunta, 3. b, Anja Štiglic, 3. a, in Tjaša Ravnjak, 3. a. Tanja Štante Benčina Stezice med generacijami V ponedeljek, 21. 5. 2012, so dijaki naše šole nastopili v Domu ob Savinji Celje s kulturno prireditvijo z naslovom Stezice med generacijami pod mentorstvom profesoric Tanje Štante Benčina, Simone Rap in Danice Kocijan Kiker. S tem kulturnim dogodkom v domu upokojencev je Poslovno-komercialna šola obeležila: leto 2012 kot evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti; Teden vseživljenjskega učenja; 1. mednarodni teden kulturno-umetnostne vzgoje; 21. maj, svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj ter hkrati podprla projekt Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, katerega temeljni cilj je omogočati sožitje različnih kultur v medkulturnem svetu. Stanovalci doma so z zanimanjem prisluhnili našim dijakom in bili veseli našega druženja z njimi. Sodelovali so: Robi Velenšek, 1. c, Valentina Lisančić, Katja Dimec in Tjaša Satler, vse iz 1. d, Igor Radić, 2. a, Ines Drnolšek in Simona Kolmanič, 3. č, Rok Kokovnik, 4. a. Prireditev je ujela v objektiv Monika Zorko, 1. a PTI. Tanja Štante Benčina 94


DIJAŠKE SPLETNE STRANI V letošnjem šolskem letu smo se lotili temeljite grafične prenovitve spletišča. Nekoliko smo preuredili tudi vsebino, vse z namenom, da bi bilo spletišče čim bolj uporabno in pregledno. Anketa, ki smo jo izvedli med dijaki, je pokazala, da so z našim delom zadovoljni. V tem letu so pri delu sodelovali dijaki 3. b-razreda: Tomaž Knapič, Nataša Kitak in Katarina Blatnik. Tudi letos smo se trudili, da bi sproti obveščali, v besedi in sliki spremljali utrip na šoli in predstavljali dosežke dijakov. Nastala je obsežna zbirka foto albumov in video posnetkov s prireditev in dogodkov, ki so se zgodili v tem šolskem letu. Za to se zahvaljujemo ekipi snemalcev in fotografov, s katerimi smo vse leto vzorno sodelovali. Preko dijaškega spletišča smo z anketami zbirali tudi mnenja dijakov in profesorjev o dogodkih, pa naj gre za športne dneve ali kulturne prireditve. Tako smo zbrali mnenja o jesenskem športnem dnevu, novoletni prireditvi in projektnih dnevih. Izpeljali smo tudi spletno glasovanje v okviru prireditve Pokaži, kaj znaš. Tudi letos smo nekajkrat tesno sodelovali z ekipami novinarjev, fotografov in filmarjev ter poskrbeli za štiri izdaje e-časopisa. Novinarji so poskrbeli za vsebinski del, snemalci in fotografi za slikovno gradivo, naša ekipa pa za grafično podobo časopisa in tehnično izvedbo. Prvič se je to zgodilo že na začetku šolskega leta, v mesecu oktobru, ko smo spremljali dogajanje na festivalu 3-KONS. Pohvale, ki smo jih bili deležni, so nam dale »krila«. Tako smo se naslednjič povezali že v mesecu decembru, ko je nastal časopis Zimska pravljica. Ob informativnih dnevih smo v časopisu Dotakni se zvezd objavili informacije in zanimivosti za naše bodoče dijake, prav tako je e-časopis nastal ob projektnih dnevih na temo Savinjska regija. 95


Na spletišču smo letos spremljali tudi prakso naših dijakov v tujini. Z besedo in sliko so se nam oglašali s Severne Irske in Kanarskih otokov. V naslednjem šolskem letu želimo k sodelovanju povabiti tudi nove sodelavce, ki bi s svežimi idejami še obogatili spletišče. Mojca Knez Šket RAZSTAVE V tem šolskem letu smo imeli naslednje razstave:

96

• • • • • • • • •

Portret – mentor Aleš Hofman, Veduta – mentor Aleš Hofman, Svetovni dan jezikov – mentorica Gordana Grajžel, Države sveta – mentorica Simona Sever Punčoh, Svetovni dan gozdov – mentorica Dora Glavnik, Prostovoljstvo – mentorica Simona Rap, Evropski teden zmanjševanja odpadkov – mentorica Tatjana Trupej, Jabolko kakovosti – mentorica Simona Rap, Od premoga do električne energije – mentorici Tatjana Trupej in Barbara Kvas Ocvirk,

Flosarji – mentorica Helena Mešnjak,


• • • • • •

Eko osveščenost v Savinjski regiji – mentorji Aleš Hofman, Alenka Pavlin, Nataša Rupnik, Jani Lojen, Tanja Štante Benčina in Dora Glavnik, Dan Zemlje – mentorica Alenka Pavlin, Naši športniki – mentorica Nada Jeraša, Moje pesmi – mentorica Simona Rap, Evropska vas – mentorica Simona Rap, Republika Romunija – mentorice Nada Jeraša, Jasmina Bornšek in Dora Glavnik. Dora Glavnik

ŠOLSKO GLASILO HERMI Z BUČKAMI Na koncu letošnjega šolskega leta smo izdali glasilo Hermi z Bučkami, ki predstavlja novost v primerjavi z glasili iz preteklih šolskih let. V njem smo namreč združili predstavitve zaključnih razredov, ki so doslej izhajale v vsakoletnem zaključnem glasilu Hermi plus, in legendarne Bučke, ki združujejo domislice in nerodnosti dijakov in tudi profesorjev. Ker je tokratno glasilo namenjeno vsem dijakom, najdemo v njem tudi intervjuje z uspešnimi dijaki naše šole. Avtorji prispevkov zaključnih razredov so dijaki zaključnih razredov, intervjuje sta pripravili Patricija Brglez in Sara Povalej iz 2. b, odgovarjali pa so Patricija Juren in Claudia Seidl iz 1. a, Marica Gajić iz 1. b, Simona Kolmanič iz 3. č in Mišel Žafran iz 1. b PTI. Uvodnik je napisala Cindy Tkavc iz 4. a. Mentorica Bučk je Branka Vidmar Primožič, za preostali del glasila pa sem mentorica Alenka Gotlin Polak. Za oblikovanje celotnega glasila je poskrbela Mateja Maček. Alenka Gotlin Polak ŠOLSKI RADIO HERMESOV GLAS Šolski radio Hermesov glas je oddajal praviloma vsak petek, ko smo v nekaj minutah razkrili, kaj zanimivega se je dogajalo na naši šoli, po svetu in seveda v Sloveniji. Poleg tega smo popestrili vsakdan z različno glasbo. Tudi letos smo delovali v novi sestavi. Dijaki 2. b so vnesli veliko svežine v že ustaljen program. Ekipa šolskega radia je posebno pozornost namenila Prešernovemu dnevu, materinskemu dnevu, prazniku zaljubljenih, dnevu jezikov, dnevu zdravja in tudi običajnim petkom, ki so že zaradi prihajajočega vikenda prinašali veselje. Božično-novoletna oddaja je bila polna veselja, glasbe in želja. Z veseljem smo napovedovali glasbenoplesne prireditve in dijake seznanjali z glasbenimi novostmi iz sveta in domovine. 97


Člani šolskega radia Hermesov glas so bili Maša Motoh, Patricija Brglez, Maja Gorišek in Irena Dedić iz 2. b, za glasbo je skrbel Željko Šašić, prav tako iz 2. b. Aleksandra Adam Knez E-ČASOPIS V šolskem letu 2011/12 smo »izdali« naslednje e-časopise (najdete jih na šolskem dijaškem spletu): • 3-KONS – 7. oktobra ob istoimenskem festivalu; • Zimska pravljica – 21. decembra ob prireditvi Pokaži, kaj znaš; • Dotakni se zvezd – 10. in 11. februarja ob informativnih dnevih; • Savinjska regija – 21. marca ob projektnih dnevih. V uredništvu e- časopisa so naslednji dijaki: • novinarke – Mateja Fric in Marjeta Križnik, 1. b PTI; Patricija Brglez, Sara Povalej, Maša Motoh in Anamari Strašek Vogrin, 2. b; Cindy Tkavc, Kristina Urana in Lara Mogu, 4. a; • spletni oblikovalci – Nataša Kitak, Katarina Blatnik in Tomaž Knapič, 3. b; • fotografi, snemalci in montažerji – Jure Funkelj in Domen Bezgovšek, 1. b; Nina Perko, 2. a; Matic Gabriel in Larisa Koležnik, 4. a; Burim Bajraktari, 2. b PTI. Dijakom smo pomagali mentorji Mojca Knez Šket, Aleš Confidenti, Ivan Kolenko in Alenka Gotlin Polak. Pri posameznih e-časopisih sta sodelovali tudi Aleksandra Adam Knez in Tanja Štante Benčina. Alenka Gotlin Polak TV HERMES Sodobni komunikacijski mediji omogočajo hiter prenos informacij, ki je v današnjem svetu ključnega pomena za bivanjsko eksistenco v določenih poklicih, prav tako pa tudi v zasebnem življenju. Naša šola dijake med drugim informira tudi preko interne televizije TV Hermes, ki v treh etažah šole dijake ažurno seznanja s preteklim dogajanjem ter jih informira o dogodkih, ki se bodo v prihodnosti 98


zgodili na šoli in po svetu. Neposredne prenose dogajanja na šoli ali njihove posnetke si dijaki lahko ogledajo tudi med poukom, saj kanal TV Hermes povezuje vse učilnice na šoli. Med takšnimi dogodki je bila tudi kulturna prireditev ob dnevu knjige, srečanje s pisateljem Goranom Vojnovićem, ki so jo dijaki spremljali preko videokonferenčnega prenosa. Vida Horvat VIDEOKONFERENCE Videokonferenčno druženje z vrstniki doma in po svetu je na naši šoli že nekaj let stalnica. V tem času smo postali že kar prijatelji z izobraževalnim centrom World Affair Council v Philadelphiji v ameriški zvezni državi Pensylvanija in z internetnim centrom MAGPI (Mid-Atlantic Gigapop in Philadelphia for Internet2). Na ameriški celini smo vključeni v sistem obvestil s področja izobraževalnih videokonferenc, kolegi iz obeh centrov pa nas še posebej vabijo na zanimive in pomembnejše videokonference. Tako smo letos sodelovali na štirih pomembnejših videokonferenčnih srečanjih in sicer: • 8. decembra smo se s študenti iz Philadelphie in Pittsburgha pogovarjali o krizi na afriškem rogu in piratstvu na obalah Somalije. Sodelovali so tudi študentje iz Tanzanije in Pakistana. • 27. januarja smo z dijaki šol v okrožju Stroudsburg, zvezna država Pennsylvania debatirali o energetski krizi, izračunali smo si tudi »ogljični odtis« in predstavili naš pogled na to problematiko. • 9. marca smo na vsakoletnem srečanju študentov držav G20 razpravljali o zaposlovanju mladih. • 17. in 18. maja 2012 je bila gostiteljica 24-urne videokonference Around the World Passaic Va­ lley High School iz ZDA. K sodelovanju so povabili dijake s celega sveta. Prijavilo se je 20 šol iz dvajsetih držav, med njimi tudi naša Poslovno-komercialna šola Celje. Naši dijaki so predstavili Slovenijo in aktualno dogajanje v državi, nato pa izmenjali mnogo zanimivih informacij s so­ vrstniki o vsakdanjem življenju in navadah. S pomočjo videokonferenc lahko mladi, ki živijo vsak na svojem koncu našega planeta, istočasno 99


komunicirajo tako verbalno kot tudi vizualno preko videokonference, po dogodku pa preko interaktivne spletne strani, kjer se sodelovanje nadaljuje še po konferenci. Učitelji predvsem želimo, da tak način učenja pripelje dijake do kritičnega razmišljanja, analiziranja in komuniciranja z vrstniki s celega sveta. Poudarjamo tudi pomen splošne razgledanosti pri mladih, razumevanja drugih kultur, izboljšanja medsebojnih odnosov in odgovornosti do ljudi, institucij ter okolja. Po vsaki opravljeni videokonferenci dijaki prejmejo tudi potrdila o sodelovanju, ki jim bodo lahko kasneje v življenju koristila. Takšne videokonference so dokaj zahtevne za pripravo, saj morajo biti tako dijaki kot tudi mentorja dobro pripravljeni, da med samo konferenco ne prihaja do nepredvidenih situacij. Letošnji »videokonferenčniki« so bili: Matic Gabriel, Jernej Goropevšek, Maja Krajnc, Rok Kokovnik, Lara Mogu, Blaž Škrabl in Kristina Urana iz 4. a, Žiga Oblak iz 1. č, Maša Motoh, Patricija Brglez in Ana Sodin iz 2. b. Mentorja sva bila Alenka Pavlin in Ivan Kolenko. Alenka Pavlin in Ivan Kolenko. PLESNA SKUPINA Ples je govorica telesa, ki se izraža skozi ritem in gibanje. Plesalec se giblje ustvarjalno, s seboj nosi lepoto in radost, izraženo v emocijah. Plesna skupina je v tem šolskem letu pridobila nove članice in nadaljevala z delom. Anja Šket, Patricija Juren, Anna-Marie Kozamurnik, Neža Bračun iz 1. a-razreda so v decembru 2011 s plesom popestrile prireditev Zimska pravljica. Na informativnem dnevu sta se s plesom predstavili dijakinji Simona Kolmanič in Ines Drnolšek iz 3. c in navdušili prisotne. Prav tako sta s plesom sodelovali na kulturni prireditvi Stezice med generacijami, s katero smo obeležili evropsko leto medgeneracijske solidarnosti. Skupina je sodelovala tudi na zaključni prireditvi ob podelitvi spričeval v Planetu Tuš. Danica Kocijan Kiker 100


KRVODAJALSTVO V tem šolskem letu sta bili za dijake naše šole predvideni dve krvodajalski akciji. Prva je bila izvedena v oktobru 2011, udeležilo se jo je 31 dijakov. Druga je bila načrtovana v mesecu maju 2012, vendar je zaradi zadostne količine krvne plazme na transfuziološkem oddelku odpadla. Poleg krvodajalske akcije so predstavniki transfuziološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje za naše dijake v šolski predavalnici izvedli tudi predavanje o krvodajalstvu. Leon Podvratnik PROMET IN VARNOST V tem šolskem letu smo izvajali naslednje aktivnosti: - izvedli smo prometne delavnice na temo večje prometne varnosti mladih; - v okviru razrednih ur smo pripravili različne teme s področja prometne varnosti; - dijake smo obveščali o novostih na področju prometne varnosti; - sodelovali smo z avtošolami, kjer so lahko dijaki opravljali tečaj CPP. Oskar Selčan EKSKURZIJA NA MALTO V aktivu tujih jezikov vsako leto organiziramo fakultativno ekskurzijo v tujino, ki jo koordinira Mateja Obrez Verbič v sodelovanju s turistično agencijo Twin. Tudi tokrat je bilo zanimanje dijakov za potovanje precej večje kot število tistih, ki so zares odpotovali. Na pot je od 20. do 23. aprila 2012 tako krenilo dvajset dijakinj z dvema profesoricama z naše šole, v Ljubljani pa so se nam pridružili še dijaki z gimnazije Brežice. V treh dneh, ki smo jih preživeli na Malti, so nas navdušile arhitekturne zanimivosti in bogata kultura. Seveda ni manjkal obisk diskotek, ki je bil prav spektakularen: vsaj petnajst diskotek, bučna glasba po celi ulici, zelooo mlada dekleta v zeloooo kratkih krilih … S trajektom smo se peljali tudi na otok Gozo, ki je poleg Malte edini naseljeni otok, in tam našli čudovito peščeno plažo. Temperatura morja je bila primerna le za najbolj pogumne, a že čofotanje po vodi je bilo dovolj za pravo poletno vzdušje. Ob vožnji po s kaktusi obrasli pokrajini, kjer ostanki akvaduktov iz časov starih Rimljanov še vedno krasijo deželo, čolnarjenju v podzemnih jamah in spoznavanju lokalne kulinarike človek začuti, kako raznolik je svet in kako majhen košček ga poznamo. Kar nekaj dijakinj je tokrat šlo prvič na večdnevno pot v tujino. Nova spoznanja glede kulturnih 101


razlik (da ima recimo malteška kuhinja posebne jedi – še celo kruh je drugačen kot pri nas; da se tam vozijo po levi; česa ne smeš vzeti s sabo na letalo) in napredek v osebnostni rasti so stvari, ki se ne bodo kmalu pozabile. Sproščeno vzdušje med profesorji in dijaki je pripomoglo k tkanju novih vezi in prijateljstev in spet se je pokazalo, da vsi potrebujemo takšen stik zunaj šolskih klopi. V drugačnem okolju pridejo na dan tiste lastnosti, ki jih dijaki v razredu ne morejo pokazati in razviti. Marsikateri dijakinji je zrasla tudi samozavest – znam dovolj angleščine, da se lahko sporazumem v tuji deželi! Stik z naravnimi govorci je namreč nekaj čisto drugega kot učenje iz učbenika. Želja po spoznavanju sveta se z vsakim potovanjem veča. Tako ni bilo čudno, da so ob odhodu domov spraševale: »In kam se gre drugo leto?« Nataša Slapnik FOTOGRAFIJA NA PKŠ Fotografski aparat je prisoten na vseh prireditvah in dogodkih tako v šoli kot tudi na šolskih ekskurzijah, izletih, raznih dogodkih kjer sodelujejo dijaki naše šole. Na spletnih straneh šole in dijaškem spletu so na ogled fotografije iz vseh zgoraj omenjenih prireditev. Razen tega pa smo v Citycentru Celje pripravili razstavo fotografij Poslovno-komercialne šole. V fotografski objektiv smo ujeli utrip iz vsakdanjega življenja na šoli in utrinke s pomembnih mednarodnih projektov Comenius, Leonardo da Vinci (delovne prakse v tujini), Aces … Fotografi letošnjega šolskega leta so z mentorjem Ivanom Kolenkom bili: Domen Bezgovšek in Ismet Šljivar iz 1. b, Matic Gabriel in Larisa Koležnik iz 4. a. Nekaj fotografij pa so prispevali tudi medijski referenti iz posameznih razredov. Ivan Kolenko

102


MATURANTSKI PLES S pripravami na to svečano prireditev smo pričeli že v mesecu oktobru, saj smo za letošnji maturantski ples združile moči kar tri celjske srednje šole: Srednja šola za gostinstvo in turizem, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti in Poslovno-komercialna šola Celje.

Najprej smo zbrali prijave za plesne vaje, ki so se začele konec meseca novembra pod vodstvom plesne učiteljice iz Plesnega vala, gospe Cvetke Špiljar. Plesne vaje so potekale v dveh različnih terminih. Vodenje programa na plesu je v sodelovanju s kolegoma drugih dveh šol prevzela Irena Lasnik. Program so povezovale dijakinje z vseh treh šol, našo šolo je zastopala Dijana Kajin iz 2. a PTI. Nastopila pa je tudi naša dijakinja Simona Kolmanič iz 3. č s svojo plesno točko. 103


Pri pripravi dvorane je pomagal 3. a-razred, za postavitev scene in dekoracijo odra so poskrbeli dijaki ŠHVU pod mentorstvom Elizabete Strenčan. 20. januarja 2012 so tako plesalke in plesalci iz 3. c, 3. č, 4. a, 4. b, 4. c, 2. a PTI in 2. b PTI ter ostalih dveh šol pokazali svoje plesne spretnosti. Odplesali so devet plesov, in sicer tradicionalno četvorko, mazurko, angleški valček, čačača, dunajski valček, bluz, fokstrot, tehno sving, tango in sambo. Ples je otvorila ravnateljica Bernarda Marčeta, na plesišče pa jo je popeljal Blaž Škrabl, dijak iz 4. a. Kot vsako leto so maturanti povabili na plesišče tudi svoje razrednike in starše ter jih zavrteli v ritmu dunajskega valčka. Za dobro vzdušje in odlično plesno glasbo je poskrbel ansambel Unikat iz Šentjurja. Verjameva, da bodo svečani trenutki, plesni koraki in prijateljske vezi ostale vsem maturantom, njihovim gostom in učiteljskemu zboru v čudovitem spominu. Barbara Kvas Ocvirk in Gordana Grajžel

104


SEZNAM DIJAKOV

105


1. a

Program: Razrednik:

Ana Artiček Martina Artiček Valentina Belina Neža Bračun Blaž Brglez Aleksandra Čudić Jean Gajšek Patricija Juren Valentina Kadenšek

Ekonomski tehnik Blaž Knep

Veronika Kolar Damjana Kovačič Anna Marie Kozamurnik Anja Marković Laura Marušek Aleksander Moćić Sara Režun Claudia Seidl

Tanja Selič Laura Šket Vanja Tanšek Ksenija Verbič Karmen Vodeb Dejan Vrabec Danijel Zrnić Petra Žlender

Priznanje z nagrado prejmeta: Patricija Juren in Claudija Seidl Priznanje prejemejo: Valentina Kadenšek, Veronika Kolar in Vanja Tanšek Pohvalo prejmejo: Blaž Brglez, Patricija Juren, Sara Režun, Laura Šket, Vanja Tanšek, Danijel Zrnić in Petra Žlender. 106


1. b

Program: Razredničarka:

Selma Alić Domen Bezgovšek Patricija Dravec Leja Drolc Patricija Fijavž Jure Funkel Marica Gajić Matej Glavnik

Ekonomski tehnik Jasmina Bornšek

Barbara Golavšek Katja Hribernik Rejhana Ismaili Janja Jakob Urška Kapun Mojca Krajnc Almedina Krajšnik Emine Kurtaj

Alja Lapan Lara Miklavc Klemen Ocvirk Sara Painkret Barbara Planinšek Ismet Šljivar Eva Težak Rok Turščak Rudi Zupanc

Priznanje z nagrado prejme: Janja Jakob. Priznanje prejmeta: Jure Funkel in Barbara Golavšek Pohvalo prejmejo: Domen Bezgovšek, Leja Drolc, Patricija Fijavž, Jure Funkel, Marica Gajić, Matej Glavnik, Barbara Golav­ šek, Janja Jakob, Barbara Planinšek in Ismet Šljivar. 107


1. c

Program: Razredničarka:

Karolina Artič Sara Flis Gabi Grabrovec Bajram Hasani Maja Hriberšek Fatlinda Kermeni Mateja Kladnik Slobodan Knežević Denis Kojzek

Trgovec Tanja Štante Benčina

Srečko Kotnik Besim Krasniqi Dorentina Krasniqi Marjeta Križanec Anže Križovnik Marko Marić Peter Mertik Dejan Milašinović Anja Murko

Tanja Nikolić Aljoša Počuč Ines Podkoritnik Valjentina Rama Aleksander Silcenco Arlinda Thaci Robi Velenšek Igor Vrečko Monika Zakošek

Priznanje prejmejo: Srečko Kotnik, Aljoša Počuč in Igor Vrečko. Pohvalo prejmejo: Karolina Artič, Gabi Grabrovec, Srečko Kotnik, Marjeta Križanec, Anže Križovnik in Robi Velenšek.

108


1. č

Benjamin Alegro Luka Bračun Anže Cerar Natalija Dečman Žan Divjak Renato Fideršek Katja Gobec Tjaša Grobelnik Tamara Grobin Anamarija Hrup

Program: Razredničarka:

Trgovec/Administrator Alenka Pavlin

Laura Klinar Špela Konečnik Patricija Koprivc Sanela Lišić Tjaša Mastnak Žiga Oblak Luka Obrez Albulena Rama Žan Rebernik Nejc Robida

Tjaša Rogl Natalija Sajko Fatima Salibašić Marcel Senica Mateja Strojanšek Shpetim Sylejmani Marko Šarčević Flutra Zekolli Monika Zobec

Priznanje prejmejo: Luka Bračun, Tjaša Mastnak, Tjaša Rogl in Monika Zobec. Pohvalo prejmejo: Špela Konečnik, Žiga Oblak in Marcel Senica. 109


1. d

Arta Bucaj Nina Cerovšek Katja Dimec Anja Drame Nataša Galun Luka Kikanović

Program: Razredničarka:

Administrator Irena Lasnik

Alenka Lakovšek Valentina Lisančić Medina Mešinović Mojca Mirnik Maša Novak Blaž Pažon Anja Podgoršek

Andreja Potočnik Valentina Remic Tjaša Satler Janja Vidmajer Djordje Vujičić Eva Zavolovšek Rok Žaberl

Priznanje prejmeta: Anja Drame, Anja Podgoršek. Pohvalo prejmejo: Katja Dimec, Luka Kikanović, Valentina Lisančić, Tjaša Satler, Janja Vidmajer in Djordje Vujičić.

110


2. a

Jure Bastl Nina Beškovnik Tomislav Bolčević Maja Bošnjak Nejc Cajner Lara Čater Jasmina Filipović Denis Hairlahović Tanja Hladin Anja Hrastnik Urška Hribernik

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik Simona Barabaš

Albina Kafexhiu Almedina Kičin Nika Koštomaj Tanja Leskovar Ines Lešnik Klara Matek Vahidina Mehmedović Jasna Obrez Nina Perko Sabina Podlesnik Aneta Pogladič

Monika Pogorevc Marjanca Polutnik Igor Radić Gašper Šimunić Helena Špajzer Maruša Tepej Ingrid Tratar Patrik Vašl Franci Vrenko Monika Vrhovšek Jan Zagoričnik Jan Žonta

111


Priznanje prejmejo: Tanja Leskovar, Nina Perko, Igor Radić in Patrik Vašl. Pohvalo prejmejo: Jure Bastl, Nina Beškovnik, Maja Bošnjak, Nejc Cajner, Lara Čater, Urška Hribernik, Denis Hairlahović, Jasna Obrez, Igor Radić, Gašper Šimunić, Helena Špajzer in Patrik Vašl.

112


2. b

Program: Razredničarka:

Tamara Androić Nastja Berglez Urška Blatnik Patricija Brglez Denis Čarkić Katja Čokl Irena Dedić Nace Ermenc Maja Gorišek Kristijan Grobelšek Tjaša Hribernik

Ekonomski tehnik Dagmar Konec

Helena Košec Valentina Križanec Jure Kukovič Anja Lekše Ažbe Lesjak Klementina Mlinarič Maša Motoh Luka Muhič Ana Peček Žan Popovič Sara Povalej

David Prah Nina Pustoslemšek Ana Sodin Anamari Strašek Vogrin Željko Šašić Tina Šraml Nina Šuhel Tjaša Uduč Simon Valte Sabina Zagajšek Patricia Zemljič Lea Žekar

113


Priznanje prejmejo: Patricija Brglez, Helena Košec, Maša Motoh, Simon Valte in Lea Žekar. Pohvalo prejmejo: Patricija Brglez, Irena Dedić, Nace Ermenc, Maja Gorišek, Tjaša Hribernik, Helena Košec, Anja Lekše, Maša Motoh, Ana Sodin, Anamari Strašek Vogrin,Željko Šašić, Nina Šuhel, Žan Popović, Sara Povalej in Patricija Zemljič.

114


2. c

Marjetka Amon Artur Barladyan Klemen Centrih Zijada Dedić Brigita Dobočnik Urban Drame Manuel Horvatič

Program: Razredničarka:

Trgovec Nataša Strašek

Miran Jančič Tim Korpnik Urška Kotnik Anja Krajnc Petra Malgaj Gentrit Morina Katja Pačnik

Tjaša Sadek Erdita Salijaj Špela Steble Emina Sulić Luka Tratar Ines Volavc

Priznanje z nagrado prejme Erdita Salijaj. Priznanje prejme Tjaša Sadek. Pohvalo prejmejo: Brigita Dobočnik, Gentrit Morina, Katja Pačnik, Tjaša Sadek in Luka Tratar.

115


2. č

Program: Razrednik:

Žan Bergant Anja Capl Darja Dorić Anja Gajski Tamara Golavšek Simon Jelaš Mihael Jošt

Trgovec Peter Peršič

Tadej Kotnik Vid Kovač Špela Koželj Tjaša Kumer Peter Kužnar Elvedina Mamić Tanja Matko

Priznanje prejmejo: Tamara Golavšek, Simon Jelaš, Vid Kovač in Aleksandra Zupan. Pohvalo prejmejo: Žan Bergant, Vid Kovač, Špela Koželj, Tjaša Kumer in Jetmir Torra.

116

Taja Odeb Žan Povše Natalija Resnik Matic Suholežnik Tajda Teraž Jetmir Torra Tamara Verhovšek Aleksandra Zupan


2. d

Alja Ajtnik Vanessa Arnšek Theranda Balaj Jelica Davidović Živa Fideršek Karin Gaber Tjaša Gajser Lea Guček

Program: Razredničarka:

Administrator mag. Savina Četina Žuraj

Gregor Hafner Azra Javor Monika Jelen Melisa Kajtezović Valentina Kočar Martina Krajnc Rebeka Medvešek Kumer Nastja Pokleka

Anja Pristovnik Marija Pustoslemšek Nina Smodiš Martina Veber Nataša Volavc Ksenja Vrečar Saša Zupan Katja Žurej

Priznanje prejmeta: Martina Krajnc in Martina Veber. Pohvalo prejmejo: Karin Gaber, Valentina Kočar, Anja Pristovnik in Ksenja Vrečar.

117


3. a

Program: Razredničarka:

Katarina Atelšek Aleksandra Bobik Barbara Bogatin Žiga Čakš Petra Drač Petra Gaber Žana Gaber Rok Godnik Vikica Grobelnik

Ekonomski tehnik Lilijana Povalej

Klara Hrovatič Barbara Kovačić Tobias Krauthaker Tamara Kregar Nataša Križnik Nika Mužar Milena Ornik Tomaž Planinšek Anja Preložnik

Sonja Preložnik Nives Ravnak Tjaša Ravnjak Sara Seidl Anja Štiglic Jasmina Tanšek Iris Učakar Aleksander Vnučec Albona Zekolli

Pohvalo prejme: Žiga Čakš. Priznanje prejmejo: Barbara Kovačič, Tamara Kregar, Milena Ornik, Tomaž Planinšek, Sonja Preložnik, Jasmina Tanšek in Aleksander Vnučec. 118


3. b

Jan Benda Katarina Blatnik Ines Gobec Urh Herič Sara Jagodič Nataša Kitak Tomaž Knapič Nastassija Kolenc

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik Manja Ferme Rajtmajer

Tjaša Leskovar Aleksandar Markuljević Eva Matek Katja Novak Miha Pišek Ines Rebić Patricija Romih Leonida Selišek

Maja Stopar Mojca Strmšnik Lorena Šket Tomaž Šunta Aleksandar Tepeš Marko Vasiljević Alenka Verbuč Vid Verdev Lilijana Virtič

Priznanje prejmejo: Katarina Blatnik, Katja Novak, Aleksandar Markuljević, Alenka Verbuč in Lilijana Virtič. Pohvalo prejmejo: Katarina Blatnik, Sara Jagodič, Nataša Kitak,Tomaž Knapič, Eva Matek, Katja Novak, Leonida Selišek in Alenka Verbuč. 119


3. c

Diana Alibabić Saldina Bahtić Urška Ceraj Anže Drofelnik Alen Grifič Alban Halitaj Liridona Halitaj Tadej Jazbec Monika Kladnik

Program: Razrednik:

Trgovec Oskar Selčan

Špela Klaneček Janja Kuzman Tamara Marković Leon Mihelič Dijana Moćić Melita Nešić Glorija Omerzel Denis Podgoršek Marjeta Potočnik

David Purg Žan Rozman Sara Seničar Matic Sinkovič Primož Škorc Mojca Vevcar David Vnučec Katarina Volf

Priznanje prejmejo: Anže Drofelnik, Monika Kladnik, Špela Klaneček, Glorija Omerzel, Primož Škorc in Mojca Vevcar. Pohvalo prejmejo: Saldina Bahtić, Dijana Alibabić in Melita Nešić..

120


Dragi 3. C! Kako hitro beži čas, se vedno znova zavem takrat, ko pripeljem še eno generacijo do zaključka srednješolskega izobraževanja. 3. c, vi ste moja peta generacija in prišel je čas, da vam napišem nekaj lepih misli za popotnico v življenje. Pa začnimo na začetku! Še vedno se spominjam lepega jesenskega jutra, ko sem prvič stopil med vas. Ko sem stal pred vami in s pogledom zajel razred, sem se zavedal, kako odgovorno in pomembno bo moje delo. Res je bilo tako, bilo je ogromno dela, včasih naporno, a vredno truda. Vem, da ste nenehno poslušali mnogo mojih pridig o pomembnosti znanja, lepega vedenja in medsebojnega spoštovanja. Vem, da se je veliko ur matematike začenjalo s ponavljanjem pravil in dolžnosti, ki jih imate kot dijaki. Potrebovali ste veliko motivacije, veliko spodbudnih besed in mojega razumevanja, da ste uspešno zaključili triletno poklicno izobraževanje. Želim vam, da postanete odgovorne in samozavestne osebe, da aktivirate svoje sposobnosti in talente. Le tako boste bolje razumeli sebe in svet okoli vas. Vsem želim veliko sreče, hrabrosti in iznajdljivosti. Bodite iskreni do sebe in do drugih ljudi. Naj v vašem spominu na srednješolska leta ostanejo lepi skupni trenutki. Srečno in pogumno naprej! Vaš razrednik, Oskar Selčan

121


3. č

Program: Razredničarka:

Djeladin Abazi Diana Bolarič Urška Cestnik Ana Čadej Matevž Čadej Ines Drnolšek Sabina Hriberšek

Administrator Gordana Grajžel

Monika Janžovnik Doroteja Knehtl Simona Kolmanič Karmen Kranjc Kristina Mohorko Tjaša Pinjušič Mateja Strožič

Priznanje prejmejo: Ines Drnolšek, Monika Janžovnik in Simona Kolmanič.

122

Mateja Špitalar Žan Štuklek Samanta Tič Eva Zidarič Tadej Zupan Tomaž Zupan


Dragi moji, dosegli ste najpomembnejši cilj v življenju: dokazali ste samim sebi, da zmorete! Ali kot pravi Pavček: » Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca … A, če ne prideš ne prvič, ne drugič do krova in pravega kova, poskusi vnovič in zopet in znova.« Bodite vztrajni, dosledni in sledite svojim sanjam. Vaša razredničarka, Gordana Grajžel

123


4. a

Program: Razredničarka:

Damijana Bistan Učakar Suzana Djaković Tomaž Drolc Daša Dušič Monika Felicijan Matic Gabriel Jure Gorenjak Jernej Goropevšek Mateja Jager

Ekonomski tehnik Aleksandra Adam Knez

Rok Kokovnik Larisa Koležnik Maja Krajnc Aleš Lapuh Tina Matijević Lara Mogu Azra Murić Urška Oblak Anja Operčkal

Sergeja Pristavec Marcel Seles Mia Slemenšek Blaž Škrabl Cindy Tkavc Kristina Urana Nives Urleb Mateja Vodovnik Valentina Vrečko

Priznanje z nagrado prejmejo: Matic Gabriel, Rok Kokovnik in Maja Krajnc. Priznanje prejmejo: Tomaž Drolc, Matic Gabriel, Jure Gorenjak, Jernej Goropevšek, Larisa Koležnik, Rok Kokovnik, Maja Krajnc in Anja Operčkal. Pohvalo prejmejo: Daša Dušič, Jernej Goropevšek, Aleš Lapuh, Tina Matijević, Lara Mogu, Urška Oblak, Mia Slemenšek, Blaž Škrabl,Cindy Tkavc in Kristina Urana. 124


Dragi 4. a! In prišel je ta trenutek, ko moram storiti to, o čemer sem velikokrat razmišljala. Strniti spomine, misli o mladih ljudeh, o dijakih nekdanjega 1. a, pa vse do danes, letošnjega 4. a. Mladih, ki so mi zadnja štiri leta kar prirasli k srcu in bili preprosto del mene. Skupaj smo tvorili zgodbo, vendar nas ni družilo samo poučevanje in učenje, temveč smo drug drugemu dali mnogo več. Vsako oviro smo uspešno preskočili s pomočjo optimizma, pozitivne naravnanosti in dobre volje. Vesela sem, da ste bili moja posadka vsa ta štiri leta. Bili ste izjemni, drugačni, predvsem moji! Skupaj smo potovali, se učili, pogovarjali, se smejali, včasih tudi sprli. Nekaj časa sem se trudila spreminjati veter, ki vas je včasih odnašal, pa ni šlo. Nato sem nekaj časa iskala svoja jadra, in velikokrat sem jih našla, le moja niso bila. Ko sem našla svoja jadra, sem iskala njihove vrvice. Vse zavozlano, zmešano, izgledalo je, kot da se jih ne bo dalo odmotati. Z velikoooo vztrajnosti in potrpežljivosti ... mislim, da mi je uspelo pripeljati vas do cilja. Zato vam želim: »Imejte se radi in vlagajte v svoje zdravje, izobrazbo in ljudi, ki vam lepšajo življenje. Skrbite sami za svoje dobro počutje, ker boste le tako lahko zadovoljni in neodvisni od drugih. Izkoristite vsako priložnost, da si širite obzorja – potujte, berite, spoznavajte nove ljudi. Recite življenju »da« in bodite iskreni! Vaša razredničarka, Aleksandra Adam Knez

125


4. b

Program: Razredničarka:

Liridona Bajraktari Liridon Fazliu Edis Hadžić Anja Jevšinek Maruša Klinar Marina Kokanović Tanja Kotnik

Ekonomski tehnik Melita Podgoršek

Nina Kovačič Kaja Krofl Denis Kugler Suzana Marki Jožica Mastnak Miha Melanšek Maja Miška

Suzana Petrović Anja Podhraški Klemen Ramšak Nina Turščak Leon Vovk Tea Vreček Tjaša Zupanc Jasmina Žibret

Priznanje z nagrado prejmejo: Lliridon Fazliu, Edis Hadžić, Kaja Krofl, Suzana Marki, Maja Miška in Klemen Ramšak. Pohvalo prejmejo: Kaja Krofl, Suzana Marki, Jožica Mastnak, Liridona Bajraktari, Liridon Fazliu, Nina Turnšek in Tea Vreček.

126


Dragi dijaki 4. b! Zemlja štirikrat je Sonce obkrožila, ko sem vas kot razredničarka vodila. Čeprav ni bil vaš cilj vso snov znati, ste bili dijaki »zlati«. Bili ste prijazni in veseli, zato so vas profesorji v projekte vzeli. Nobena prireditev ni brez vas minila, pri tem se je vaša sposobnost odkrila. Šibke točke pa ste prav tako imeli, saj v času spraševanja večkrat ste »zboleli«. Ura zjutraj ni in ni zvonila, in zato se prva in še druga ura kdaj je zamudila. Dejali ste: »Oh, pozabil/-a sem opravičilo, obljubim, to se več ne bo zgodilo.« A naslednjič večina milo je spet prosila, če lahko bi se še tokrat pozabljivost oprostila. Seveda sem vse oprostila, v spominu bom le dobre stvari ohranila. Pred vami so državni in ostali še izpiti, uspešno morate jih narediti. Šolski ključ naslednikom ste predali, v življenju novega si boste poiskali. Takšen naj bo, ki odpira vrata do poti, da v prihodnosti bo vaši mnogo lepih dni!

Vaša razredničarka, Melita Podgoršek 127


4. c

Luka Anderluh Kristina Babić Tanja Bevc Ana Bizjak Jan Bogdan Ines Debeljak Tina Javoršek

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik Vida Horvat

Maja Jelenčić Samanta Kokol Saša Koprivnik Teja Kovač Anja Novak Špela Ograjšek Sara Pelc

Tjaša Ratajc Tamara Ravnak Mojca Rošer Klavdija Sikole Tjaša Tovornik Saša Žgajner

Priznanje z nagrado prejme Luka Anderluh. Priznanje prejme Ines Debeljak. Pohvalo prejmejo: Kristina Babić, Jan Bogdan, Saša Koprivnik, Teja Kovač, Špela Ograjšek, Sara Pelc, Klavdija Sikole in Tjaša Tovornik.

128


Dragi moji! Prav gotovo ste že slišali trditev, da se nič ne zgodi slučajno, da ima sleherni dogodek svoj namen. Ko razmišljam o vas, sem tudi sama prepričana o tem. Trdim lahko, da sem vas dobila za nagrado – vaša razredničarka sem postala zato, da sem sedaj lahko sila ponosna na vas. Ko vas gledam tukaj, kako ste še z eno nogo na koncu ene poti, z drugo pa že stopate na novo, me ni prav nič strah za vas, saj mi vaš uspeh zagotavlja, da boste s pridnostjo, vztrajnostjo in srčnostjo, ki ste jo pokazali, uspešni še naprej. To vam seveda iz vsega srca želim in privoščim. Vaša razredničarka, Vida Horvat

129


1. a PTI

Klavdija Brilej Asmira Ćasurović Denis Dečman Zehida Dizdarević Goran Dragić Tadeja Gregorič Denis Harter

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik - PTI Nada Jeraša

Matic Jarh Matejka Križnik Ines Majerič Arber Miftari Jasna Novak Denis Seničar Vanja Stojakovič

Priznanje prejme Monika Zorko. Pohvalo prejmejo: Vanja Stojaković, Jasmina Volasko in Monika Zorko.

130

Anita Svetelšek Janja Šket Taras Terjašek Tadej Vidmajer Jasmina Volasko Monika Zorko


1. b PTI

Amir Amidžić Mateja Fric Nadja Gorjup Anja Kolman Miha Kramer Marjeta Križnik Nina Lah

Program: Razrednik:

Ekonomski tehnik - PTI Alenka Gotlin Polak

Manja Levovnik Špela Likar Danijela Medenjak Davor Miljatović Sandra Mlakar Deni Mlinar Klemen Ojsteršek

Urška Pivc Tilen Prašnikar Nastja Škrjanec Tamara Vetrih Katarina Zeme Mateja Zemljič Arta Zhujani Mišel Žafran

Priznanje prejmeta: Danijela Medenjak in Mišel Žafran. Pohvalo prejmejo: Mateja Fric, Marjeta Križnik in Tamara Vetrih.

131


2. a PTI

Monika Bevc Natalija Blatnik Tanja Brezlan Edvin Čarkić Sandra Drnolšek Kristina Fideršek Katja Goričan Marko Hrvatič

Program: Razrednik:

Ekonomski tehnik - PTI Barbara Kvas Ocvirk

Dijana Kajin Jasmina Kaker Katja Karničnik Tjaša Kelhar Hajrije Lutolli Darja Majer Aleksandra Motoh Katja Pasarič

Patrik Paul Natalija Potočnik Kaja Robačer Nina Smajlović Hermina Suhovršnik Nina Turnšek Mastnak Danijel Verboten Tanja Vodeb Petra Zupančič

Priznanje z nagrado prejme: Dijana Kajin. Pohvalo prejmejo: Natalija Blatnik, Tanja Brezlan, Dijana Kajin, Katja Karničnik, Natalija Potočnik, Hermina Suhovršnik in Petra Zupančič 132


ODLOČITEV JE V VAŠIH ROKAH! Človek deluje v skladu s svojimi prepričanji, predstavami, v skladu s svojim značajem, svojimi sposobnostmi … A to nam lahko služi tudi kot priročen izgovor, da smo neprijazni, leni in pasivni. Ker taki pač smo – to je naš značaj. Moje globoko prepričanje pa je, da se je treba vse življenje spreminjati, se truditi, da bi postali boljši. Da je to pravzaprav eden od glavnih namenov našega življenja. Notranja sprememba, rast, razvoj … Lahko ostajamo v starih predstavah, v starem življenju, lahko pa se odločimo za novo, boljše življenje in se podamo na včasih čudovito, včasih pa bolečo dogodivščino raziskovanja in odkrivanja skrivnosti življenja. Odločitev je v naših rokah! … Verjamem, da želite in ste sposobni sprejeti dobre odločitve, ubrati prave poti in doseči tiste cilje, ki si jih vsak izmed vas želi. Vaša razredničarka, Barbara Kvas Ocvirk

133


2. b PTI

Marina Babić Burim Bajraktari Barbara Baštevc Lara Borštner Anja Cirkulan Boris Đukanović Katja Ermenc Urša Gjerkeš

Ekonomski tehnik - PTI mag. Helena Mešnjak

Program: Razrednik:

Nina Grad Doris Hribernik Kaja Hršak Špela Kampuš Ana Klinar Ingrid Koprivc Maja Kotnik Karolina Križanec

Priznanje z nagrado prejme Boris Đukanović. Priznanje prejme Lara Borštner. Pohvalo prejme Urška Rajh. 134

Maja Leskovar Urška Rajh Maja Ratuznik Sanja Ravnak Tanja Senčar Lucija Suholežnik Peter Vasić Danijela Vrečko Verhovšek Matej Zdjelar


Dragi 2. b PTI! Zgodba o razredu. Raje o enem, ki sta nastala iz dveh. Zgodbe o mladih ljudeh, ki iščejo samega sebe, o gospodičnah in gospodičih s svojimi strahovi, o dekletih in fantih, o najstniškem veselju, pomešanem s sanjami odraslosti, se končuje. Na PKŠ ste preživeli pet dolgih ali kratkih let, čaka vas nekaj, o čemer ste do sedaj sanjali, poslušali … čas vam polzi skozi prste … nekaterim ga vedno primanjkuje, drugim ga je preveč in je odvečen. Danes morda želite glasno zaloputniti vrata za sabo. Naj vedo, da vas ne bo več nazaj. S seboj boste odnesli sanje, ki ste jih sanjali o prihodnosti vsa leta in morda kdaj iskali pozabljene resnice za šolskimi zidovi. Morda boste odšli tiho, se samo ozrli in tiho zaprli vrata za seboj. V spominih se boste vračali na PKŠ, medtem ko boste v prvem lokalu uživali jutranjo kavico; in morda se bo utrnil občutek izgubljenosti in osamljenosti … Kje so moji sošolci? Dragi moji, zastavite si visoke cilje, kajti človek se dviga vzporedno s svojimi (visokimi) cilji. Vaša razredničarka, mag. Helena Mešnjak

135


OBVESTILA IZPITI POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI izpiti bodo v junijskem roku potekali od 28. 6. do 3. 7. 2012 po posebnem razporedu, ki bo objavljen 27. 6. 2012 na oglasni deski v prostorih šole. Dijak se mora k opravljanju izpitov v spomladanskem izpitnem roku prijaviti najkasneje do 22. 6. 2012, za jesenski rok pa do 4. 7. 2012. Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti v jesenskem roku bodo od 16. 8. 2012 dalje. Točen razpored bo objavljen 13. 8. 2012 na oglasni deski v prostorih šole, kjer bo dostopen v času uradnih ur. Prijave za izpite mora dijak oddati na obrazcu DZS 1,49 (Zapisnik o izpitu) za vsak predmet posebej. ZAKLJUČNI IZPIT Slavnostna podelitev spričeval spomladanskega roka zaključnega izpita bo 15. 6. 2012 ob 10.30 v dvorani Planeta Tuš. V jesenskem roku bo začetek zaključnih izpitov 27. 8. 2012. Razpored zaključnih izpitov bo objavljen 23. 8. 2012 na oglasni deski v prostorih šole. POKLICNA MATURA Slavnostna podelitev spričeval poklicne mature bo 9. 7. 2012 ob 10. uri v dvorani Planeta Tuš. Prijave na poklicno maturo v jesenskem roku, ki bo potekala od 25. 8. 2012 dalje, je potrebno oddati do 10. 7. 2012. Do 15. 8. 2012 je možna poznejša prijava na poklicno maturo iz upravičenih razlogov.

136


OSTALA OBVESTILA Razdelitev spričeval za zaključne razrede bo v ponedeljek, 28. 5. 2012. Razdelitev spričeval za nezaključne razrede bo v petek, 22. 6. 2012 ob 8. uri, po razporedu, objavljenem na oglasni deski šole. Razdelitev spričeval po popravnih, dopolnilnih ter predmetnih izpitih bo v sredo, 4. 7. 2012 ob 11. uri. Ta dan se bodo dijaki, ki so uspešno opravili izpite, vpisovali v višji letnik. Potrjevanje mesečnih vozovnic in izdaja potrdil o vpisu bo od 16. 8. 2012 v tajništvu šole vsak delovni dan med 8. in 10. uro. Uradne ure med počitnicami bodo vsak ponedeljek od 9. do 12. ure, razen v času od 16. 7. do 27. 7. 2012, ko je kolektivni dopust.

PRIČETEK POUKA V ŠOLSKEM LETU 2012/13 BO V PONEDELJEK, 3. 9. 2012. Razpored začetka pouka posameznih razredov bo objavljen 31. 8. 2012 pri vhodu v šolo. Začetek pouka bo ob 7.50.

137


POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE Kosovelova ulica 4 3000 Celje TELEFON: 03/54 82 930 TELEFAX: 03/54 41 645 NASLOVI SPLETNIH STRANI SPLETNI NASLOVI POSLOVNO-KOMERCIALNE ŠOLE CELJE http://www.pksola.si/ - Poslovno-komercialna šola Celje POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA http://srednja.pksola.si/ - Poklicna in strokovna šola http://moodle2.pksola.si/ - spletne učilnice http://dijaki.pksola.si/ - dijaški splet Ostale informacije so dostopne na spletnih straneh poklicne in strokovne šole VIŠJA STROKOVNA ŠOLA http://visja.pksola.si/ - Višja strokovna šola Ostale informacije so dostopne na spletnih straneh višje strokovne šole TELEFONSKE ŠTEVILKE Tajništvo Telefaks Poslovno-komercialne šole Celje Zbornica Direktorica zavoda in ravnateljica poklicne in strokovne šole Knjižnica Svetovalna delavka (Olga Arnuš) Višja strokovna šola - tajništvo Višja strokovna šola - ravnatelj Telefaks Višje strokovne šole 138

03/54 82 930 03/54 41 645 03/62 00 207 03/62 00 204 03/62 00 209 03/54 82 769 03/42 85 450 03/42 85 452 03/42 85 460


KAZALO BESEDA DIREKTORICE.................................................................................................................................3 BESEDA RAVNATELJA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE...........................................................................................4 ORGANI ZAVODA........................................................................................................................................5 SVET ZAVODA.............................................................................................................................................5 Poročilo o delu sveta zavoda......................................................................................................................5 SVET STARŠEV.............................................................................................................................................6 DIJAŠKA SKUPNOST....................................................................................................................................7 KOMISIJA ZA KAKOVOST.............................................................................................................................7 PEDAGOŠKI IN STROKOVNI DELAVCI........................................................................................................10 ADMINISTRATIVNI, RAČUNOVODSKI IN TEHNIČNI DELAVCI.....................................................................15 PREGLED DOGAJANJA V ŠOLSKEM LETU 2011/2012................................................................................16 ORGANIZACIJA POUKA.............................................................................................................................25 VPIS V PROGRAME...................................................................................................................................25 POTEK POUKA...........................................................................................................................................26 INTERESNE DEJAVNOSTI...........................................................................................................................26 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM....................................................................................................27 POKLICNA MATURA..................................................................................................................................28 ZAKLJUČNI IZPIT.......................................................................................................................................30 ŠOLSKA PREHRANA..................................................................................................................................30 DELOVANJE UČNIH PODJETIJ....................................................................................................................31 UČBENIŠKI SKLAD.....................................................................................................................................33 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH......................................................................................................................33 SVETOVALNO DELO..................................................................................................................................34 ŠOLSKI SKLAD...........................................................................................................................................35 STROKOVNI AKTIVI ..................................................................................................................................36 SLOVENŠČINA IN UMETNOST ..................................................................................................................37 TUJI JEZIKI.................................................................................................................................................39 139


MATEMATIKA............................................................................................................................................40 DRUŽBOSLOVJE........................................................................................................................................41 NARAVOSLOVJE........................................................................................................................................43 EKONOMIJA..............................................................................................................................................44 INFORMATIKA...........................................................................................................................................45 ŠPORTNA VZGOJA.....................................................................................................................................47 ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSKO-TEHNIČNI AKTIV..........................................................................51 ŠOLSKA KNJIŽNICA....................................................................................................................................52 PROJEKTI...................................................................................................................................................54 NACIONALNO PRIZNANJE JABOLKO KAKOVOSTI......................................................................................54 LEONARDO DA VINCI – PROJEKT MOBILNOSTI.........................................................................................55 EKOŠOLA...................................................................................................................................................57 IZZOVIMO SVET, DA REŠIMO PLANET!......................................................................................................61 MLADI AMBASADORJI – MEDKULTURNI DIALOG.....................................................................................62 EU – PIKA KAMP.......................................................................................................................................63 DIALOG MLADIH.......................................................................................................................................63 DOSS – DIJAŠKA OGLAŠEVALSKA SCENA SLOVENIJE.................................................................................65 POZDRAV PTIC MIRU................................................................................................................................65 Sončki na naši šoli.....................................................................................................................................66 RAZISKOVALNA DEJAVNOST.....................................................................................................................67 TEKMOVANJA...........................................................................................................................................68 CANKARJEVO TEKMOVANJE.....................................................................................................................68 TEKMOVANJA IZ ANGLEŠČINE .................................................................................................................68 ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA KNJIŽNI MOLJ.............................................................................................69 TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠKEGA JEZIKA ...........................................................................................70 NEMŠKA BRALNA ZNAČKA PFIFFIKUS.......................................................................................................71 ŠOLSKO TEKMOVANJE MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU.............................................................72 TEKMOVANJE IZ POSLOVNE MATEMATIKE...............................................................................................73 XI. TEKMOVANJE V ZNANJU ZGODOVINE.................................................................................................74 140


ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE.........................................................................................74 DRŽAVNO TEKMOVANJE V TEHNIKI PRODAJE..........................................................................................75 PREGLED ŠPORTNIH TEKMOVANJ............................................................................................................76 ŠKL NOGOMET..........................................................................................................................................81 INTERESNE DEJAVNOSTI...........................................................................................................................82 3-KONS.....................................................................................................................................................82 VESELI DECEMBER ...................................................................................................................................84 PESNIŠKA ZBIRKA......................................................................................................................................87 PROJEKTNA DNEVA – Savinjska regija......................................................................................................88 LITERARNO SREČANJE Z VOJNOVIĆEM.....................................................................................................90 HAIKU.......................................................................................................................................................91 SODELOVANJE Z MESTNO ČETRTJO DOLGO POLJE...................................................................................92 DOTAKNI SE ZVEZD! ................................................................................................................................93 Stezice med generacijami.........................................................................................................................94 DIJAŠKE SPLETNE STRANI.........................................................................................................................95 RAZSTAVE .................................................................................................................................................96 ŠOLSKO GLASILO HERMI Z BUČKAMI........................................................................................................97 ŠOLSKI RADIO HERMESOV GLAS...............................................................................................................97 E-ČASOPIS.................................................................................................................................................98 TV HERMES...............................................................................................................................................98 VIDEOKONFERENCE..................................................................................................................................99 KRVODAJALSTVO....................................................................................................................................101 PROMET IN VARNOST.............................................................................................................................101 EKSKURZIJA NA MALTO...........................................................................................................................101 FOTOGRAFIJA NA PKŠ.............................................................................................................................102 MATURANTSKI PLES ...............................................................................................................................103 OBVESTILA..............................................................................................................................................136

141


Bele탑ke


Bele탑ke


Bele탑ke
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.