Letopis PKŠ Celje 2010/2011

Page 1LETNO POROČILO

POSLOVNO-KOMERCIALNE ŠOLE CELJE

2010-2011


LETNO POROČILO POSLOVNO-KOMERCIALNE ŠOLE CELJE POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA • ekonomski tehnik - SSI • ekonomski tehnik - PTI • trgovec - SPI • administrator - SPI VIŠJA STROKOVNA ŠOLA • ekonomist • komercialist • računovodja Letnik 2010/2011

Izdala in založila: POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE Uredniški odbor: Bernarda Marčeta Ivan Kolenko Irena Lasnik Fotografije: arhiv šole Tisk:ČETISK Naklada: 750 izvodov Celje,junij 2011


KAZALO BESEDADIREKTORICE ............................................................................8 PEDAGOŠKI IN STROKOVNI DELAVCI .............................................10 ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO OSEBJE ........................................18 ZUNANJI SODELAVCI ............................................................................19 DOBRODOŠLI NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI!.....................................21 DELO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE .........................................................22 KRONIKA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 2010/2011 ...............................25 DIPLOMANTI ..............................................................................................27 MEDNARODNO SODELOVANJE .............................................................28 ŠTUDIJSKA KOMISIJA ..............................................................................29 KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI ..30 STRATEŠKI SVET ......................................................................................32 SVET ŠTUDENTOV ....................................................................................33 PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ...............................................................34 IZREDNI ŠTUDIJ NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI......................................35 STROKOVNI AKTIVI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE .................................36 STROKOVNI AKTIV – modul KOMUNICIRANJE ..................................36 STROKOVNI AKTIV – modul ANALIZA .................................................36 STROKOVNI AKTIV – moduli POSLOVANJE, TRŽENJE, KOMERCIALA, PODJETNIŠTVO .....................................................37 STROKOVNI AKTIV – moduli PRAVO, KAKOVOST, VODENJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV Z LOGISTIKO ...................................37 STROKOVNI AKTIV PREDAVATELJEV ZA POSEBNE STROKOVNE PREDMETEinSTROKOVNI AKTIV – modul TURIZEM .................37 STROKOVNI AKTIV – izbirni modul RAČUNOVODSTVO ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE ...................39 PREGLED DOGAJANJA V ŠOLSKEM LETU 2010/2011 ...................41 SVET ZAVODA ..........................................................................................48 SVET STARŠEV .........................................................................................48 DIJAŠKA SKUPNOST ...............................................................................49 ORGANIZACIJA POUKA ........................................................................51 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ..............................................................51 INTERESNE DEJAVNOSTI .....................................................................52 PROGRAMSKI UČITELJSKI ZBOR .....................................................52 Projektni dnevi Zdrava prehrana ...................................................................53 Veseli december, Pokaži, kaj znaš ................................................................54 DELO STROKOVNIH AKTIVOV ...........................................................57 AKTIV PROFESORJEV SLOVENŠČINE IN UMETNOSTI .....................57 AKTIV PROFESORJEV TUJIH JEZIKOV .................................................60


AKTIV PROFESORJEV MATEMATIKE...................................................60 AKTIV PROFESORJEV DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV ..................61 AKTIV PROFESORJEV INFORMATIKE ..................................................62 AKTIV PROFESORJEV ŠPORTNE VZGOJE............................................64 AKTIV PROFESORJEV EKONOMSKIH PREDMETOV .........................65 AKTIV PROFESORJEV NARAVOSLOVNIH PREDMETOV .................66 POKLICNA MATURA ..............................................................................67 ZAKLJUČNI IZPIT....................................................................................68 ŠOLSKI SKLAD .........................................................................................69 UČBENIŠKI SKLAD ..................................................................................70 ŠOLSKA PREHRANA ...............................................................................70 KOMISIJA ZA KAKOVOST ....................................................................72 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM ........................................73 SVETOVALNO DELO ...............................................................................74 VPIS, USMERJANJE IN PREUSMERJANJE ........................................76 ŠOLSKA KNJIŽNICA ...............................................................................76 RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE ................................................79 INFORMATIVNI DAN .............................................................................79 DELOVANJE UČNIH PODJETIJ ............................................................81 PROJEKTI...................................................................................................83 PROJEKT COMENIUS ................................................................................83 LEONARDO DA VINCI – PROJEKT MOBILNOSTI ...............................87 MEDNARODNO SODELOVANJE V PROJEKTU ACES.........................89 URA ZA ZEMLJO ........................................................................................91 TEKMOVANJA ..........................................................................................92 HAIKU ..........................................................................................................92 CANKARJEVO TEKMOVANJE ................................................................93 ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE .............................................94 TEKMOVANJE KNJIŽNI MOLJ – BOOKWORMS ..................................94 DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE – TEKMOVANJE POLIGLOT 2011 ......................................................................................94 TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠKEGA JEZIKA ZA SREDNJE ŠOLE ...................................................................................................................95 NEMŠKA BRALNA ZNAČKA PFIFFIKUS ..............................................96 TEKMOVANJE IZ POSLOVNE MATEMATIKE......................................97 ŠOLSKO TEKMOVANJE MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU ...................................................................................................................97 REGIJSKO TEKMOVANJE MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU ...............................................................................................98 TEKMOVANJA IZ ZNANJA ZGODOVINE ..............................................98


DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA GOSPODARSKEGA POSLOVANJA GP ZVEZDA 2011 .......................................................100 ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE ............................101 DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE ........................102 ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO ..............................................................103 ŠKL NOGOMET ........................................................................................112 35. DRŽAVNO TEKMOVANJE V TEHNIKI PRODAJE ........................113 RAZISKOVALNA DEJAVNOST..............................................................114 OBŠOLSKE DEJAVNOSTI ....................................................................116 KULTURNE DEJAVNOSTI ......................................................................116 3-KONS .......................................................................................................118 SREČANJE Z LITERARNIM USTVARJALCEM....................................120 ŠOLSKI RADIO HERMESOV GLAS .......................................................122 ŠOLSKA GLASILA– E-ČASOPISI IN HERMI PLUS .............................122 DIJAŠKE SPLETNE STRANI ...................................................................123 RAZSTAVE ................................................................................................124 STROKOVNE EKSKURZIJE ....................................................................125 LIKOVNA USTVARJALNOST ................................................................127 FOTOGRAFSKI KROŽEK ........................................................................128 PLESNA DEJAVNOST ..............................................................................129 MATURANTSKI PLES..............................................................................129 VIDEOKONFERENCE ..............................................................................131 INTERNA TELEVIZIJA ............................................................................132 KRVODAJALSTVO...................................................................................133 PROMET IN VARNOST ............................................................................133 MESTNA ČETRT DOLGO POLJE ...........................................................133 SEZNAM DIJAKOV ................................................................................135 OBVESTILA ..............................................................................................173


BESEDADIREKTORICE Moje prvo leto Za večino vas je bilo to čisto navadno leto, zame je bilo zelo drugačno. Drugačno je bilo iz dveh razlogov: - prvič sem vodila šolo kot ravnateljica in - prvič nisem poučevala nobenega razreda. Kaj je težje? Če imaš podporo, potem ni težko voditi dober in uspešen kolektiv. Naša šola je zagotovo dober kolektiv. Dober je zato, ker vladata na šoli razumevanje med dijaki in učitelji ter med zaposlenimi. Voditi uspešno šolo tudi ni težko in Poslovno-komercialna šola je zagotovo uspešna šola. Uspešnost merimo z dosežki in v letošnjem šolskem letu je bilo uspehov na raziskovalnem, športnem, kulturnem ter strokovnem področju veliko. Merilo uspešnosti je zagotovo tudi sodelovanje v državnih in mednarodnih projektih. Tudi tega je bilo veliko. In ne nazadnje je merilo dobre šole tudi zadovoljstvo staršev in dijakov s šolo in pridobljenim znanjem. Ne biti v razredu, to pa je malo težje. Odkar sem v šoli, sem poučevala. Rada sem bila v razredu in imela neposreden stik z dijaki. Letošnje šolsko leto nisem poučevala nobenega razreda in poučevanje sem pogrešala. Menim, da je za ravnatelja zelo dobro, če poučuje vsaj uro ali dve. Tako ne pozabi lepe in slabe strani učiteljevega dela, ne pozabi zadovoljstva ob uspehu dijakov in občasne nemoči v razredu. Poučevanje ohranja stik z dijaki. 8


Šolsko leto 2010/2011 se nepreklicno izteka in moja želja je, da bi bilo prihajajoče šolsko leto enako uspešno, da bi bila šola polna uspešnih in zadovoljnih dijakov. Želim si, da bi dijaki znali ceniti vseživljenjske vrednote ter spoznali pomen znanja. Želim si, da bi spoznali, da je znanje vrednota. Vsem, ki ste skupaj z menoj prehodili iztekajoče šolsko leto, iskrena hvala. Bernarda Marčeta v.d. direktorice zavoda in ravnateljice poklicne in strokovne šole

9


PEDAGOŠKI IN STROKOVNI DELAVCI ZAP. ŠT.

PRIIMEK IN IME, IZOBRAZBA, NAZIV

POUČEVALI PREDMETE

FUNKCIJE IN DRUGE OBVEZNOSTI

1

Bernarda Marčeta univ. dipl. biologinja, svetovalka

v.d.direktorice zavoda in ravnateljicepoklicn e in strokovne šole

2

Bojan Sešel mag. organiz. znanosti, svetovalec

ravnatelj Višje strokovne šole

3

Simona Sever Punčoh prof. nemščine, mentorica

NEM

pomočnica ravnateljice

4

Aleksandra Adam Knez prof. slovenščine in sociol., svetovalka

SLO, PB, PK, UPB

predsednica sveta zavoda

org.prakt.izobražev. naVišji strokovni šoli

dopolnjevanje učne obveznostina Srednji zdravstveni šoli v Celju in Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje dopolnjevanje učne obveznosti na Šolskem centru Celje 60 % zaposlitev

5

Monika Andrenšek Mudri univ. dipl. psihologinja

6

Polona Arbajter Očko univ. dipl. ekonomistka mentorica

7

Olga Arnuš univ. dipl. psihologinja, svetovalka

svetovalna delavka

8

Vera Aškerc ekonomistka, svetovalka

GPO, NIP, GD, PRP

9

Simona Barabaš prof. angleščine in nemščine,mentorica

NEM, ANG

10

organizatorica šolske prehrane


Metka Bombek mag. znanosti 10 s področja ekon. in poslovnih ved, mentorica

TRI, DP, EBS, K, PRS, PTP, PRP

Jasmina Bornšek prof. zgodovine in 11 geografije, svetovalka

GEO, PRV, TKO, EG

Aleš Confidenti 12 univ. dipl. organiz. dela – informatik,mentor

PRA, IKT

Savina Četina Žuraj 13 mag. znanosti, svetovalka

GEO, DRU

dopolnjevanje učne obveznostina Srednji zdravstveni šoli Celje, koordinatorica raziskovalnega dela predavateljica na Višji strokovni šoli, posl.mat s statistiko in organizatorica praktičnega izobraževanja na VSŠ

Ksenija David 14 univ. dipl. ekonomistka, svetovalka Manja Ferme Rajtmajer 15 univ. dipl. ekonomistka, svetovalka

EKN, MAN, RDG

Dora Glavnik 16 univ. dipl. ekonomistka, mentorica

STA, PRS, PP, PD, PTD, PSRP

Alenka Gotlin Polak prof. slovenščine in 17 zgodovine, svetovalka

sindikalna zaupnica dopolnjevanje učne obveznosti na III. osnovni šoli Celje

SLO

11

dopolnjevanje učne obveznosti na I. gimnaziji v Celju in na Šolskem centru Celje


Gordana Grajžel prof. nemščine in 18 slovenščine, mentorica

NEM predavateljica na Višji strokovni šoli, trženje, prodaja, oblikovanje turističnih proizvodov in organizatorica praktičnega izobraževanja na VSŠ

Zdenka Grlica 19 univ. dipl. ekonomistka, svetovalka

Aleš Hofman 20 prof. likovne vzgoje, mentor

UME, OPP

Vida Horvat 21 univ. dipl. ekonomistka, svetovalka

ZP, OZ, IKT

Nada Jeraša 22 prof. telesne vzgoje, svetnica

ŠVZ

Janko Jutriša 23 prof. biologije, mentor

BIO, RBL

24

Blaž Knep prof. matematike

dopolnjuje učno obv. na ŠC Slovenske Konjice - Zreče

MAT

Mojca Knez Šket univ. dipl. ing. 25 računalništva, svetovalka

IKT, OR, EK, OPRP

Danica Kocijan Kiker 26 prof. telesne vzgoje, svetovalka

ŠVZ

Dagmar Konec prof. sociologije in 27 zgodovine, svetovalka

SOC, PRAK, ZGO, DK, POVP

12

dopolnjuje učno obveznostna ŠC Lava


predavateljica na Višjistrokovni šoli, poslovno komuniciranje in poslovni procesi

Tatjana Kosi 28 univ. dipl. ekonomistka, svetovalka

29

30

31

32

33

Marjetica Koštomaj Gašperšič univ. dipl. ekonomistka, svetovalka Polona Kramer prof. nemščine in angleščine, mentorica Barbara KvasOcvirk dipl. ekonomistkain specialistka manag. v izobraževanju, mentorica Irena Lasnik prof. slovenščine, univ. dipl. etnologinja, svetovalka Vanja Lebar univ. dipl. pedagoginja

Majda Lesjak prof. slov. jezika in 34 pedagogike, mentorica mag. Marjana Leva Bukovnik 35 mag. znanosti s področja davčnega prava, mentorica Sabina Litera 36 kemijska tehnica

PD, MAN, POD, EKN

porodniški dopust do 31. 1. 2011, nato 50% zaposlitev dopolnjevanje učne obveznosti na Šolskem centru Šentjur

PMA, PRS, MAN, PRA

SLO, UPB

svetovalna delavka

od 14. 1. 2011 do 15. 4. 2011

knjižničarka Višje strok. šole predavateljica na Višji strokovni šoli, FRČ, OPF, temelji računovodstva laborantka pri BIO, NAR, KEM, KPB

13

dopolnjevanje učne obveznosti na IV. osnovni šoli Celje


Ivan Lojen 37 ekonomist, mentor 38

Mateja Maček univ. dipl. ekonomistka

PRA, IKT, PRŽ, HT, OR, OPRB, EK, SOB IKT, OR, ESB, HT, SOB

Gregor Marguč 39 prof. telesne vzgoje, mentor

ŠVZ

Helena Mešnjak 40 mag. znanosti, svetovalka

PSP, ZGO, PSI,PS

41

42

43

44

45

Helena Muha prof. slov. jezika in pedagogike, svetnica Marjeta Nosan univ. dipl. ing. računalništva, svetovalka Matejka Obrez Verbič prof. angleškega jezika in književnosti, svetovalka Alenka Pavlin prof. angleškega jezika, univ. dipl. etnologinja, mentorica Peter Peršič prof. telesne vzgoje, svetovalec

Lidija Plevčak 46 komercialistka

80% zaposlitev od 1. 2. 2011 dalje tehnološki višek, prenehanje del. razm. 30. 11. 2010

SLO

IKT

predavateljicana Višjistrokovni šoli, informatika

ANG

ANG

ŠVZ organizatorica delovne prakse, izposoja učbenikov

14

tajnik komisije za zaključni izpit


Melita Podgoršek profesorica matematike in 47 fizike, mentorica

MAT

Leon Podvratnik 48 prof. telesne vzgoje, svetovalec

ŠVZ

Lilijana Povalej 49 univ. dipl. ekonomistka, mentorica

MAT, PMA, PRS

Jadranka Prodnik mag. znanosti s področja 50 GPO, PRA, NIP ekonomije in poslovnih ved, svetnica Simona Rap univ. dipl. ekonomistka in 51 dokončan štud. prog. izpopln. izbibiliotekarstva, mentorica

predavateljica na Višji strokovni šoli, ekonomija, nabava in poslovanje v turizmu ter organizatorica praktičnega izobraževanja na VSŠ

knjižničarka na srednji šoli

Andreja Rom 52 univ. dipl. ekonomistka, mentorica

OZ,TRŽ, PRA

Oskar Selčan 53 univ. dipl. ekonomist, mentor

MAT, PMA, PR, PRS

Mojca Sendelbah 54 univ. dipl. ekonomistka, svetovalka

organizator interesnih dejavnosti

EKN

15

predavateljica na Višji strokovni šoli ergonomija in varstvo pri delu

predavateljica na Višji strokovni šoli, stroškovno računovodstvo, podjetništvo in računov. za s. p, organizatorica praktičnega izobraževanja na VSŠ


Nataša Slapnik prof. nemškega in angl. 55 jezika, mentorica Danilo Starček kmet.inženir sadj.-vinograd. smeri, inženir kemijske 56 tehnologije prof. kemije in biologije, mentor Nataša Strašek univ. dipl. sociologinja in 57 filozofinja, mentorica Suzana Suholežnik 58 univ. dipl. ekonomistka, svetovalka

NEM, ANG

KEM, NAR

PRV, DK, PRAK, SOC, TPK, POVP PDSUP, PRP, GD, MAN, PRA, TRI

David Šmid 59 univ. dipl. ekonomist, mentor Tanja Štante Benčina prof. slov. jezika, 60 univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja, mentorica Marija Šuster prof. nem. jezika in 61 srbohrv., mentorica 62

Milan Šušteršič univ. dipl. ekonomist

Silvija Tintor 63 prof. angl. in nem. jezika, svetovalka

Porodniški dopust do7. 2. 2011, nato 50 % zaposlitev

tehnološki višek, prenehanje del. razm. 30. 11. 2010

SLO, GPS, PK

NEM

predavateljica na Višji strokovni šoli, poslovni tuji jezik 1 nemščina

PTP, MAN, PRP, POD, TRŽ ANG, NEM

16

predavateljica na Višji strokovni šoli, poslovni tuji jezik 2 nemščina


Tatjana Trupej univ. dipl. ing. živ. 64 tehnologije, mentorica Branka Vidmar Primožič prof. slovenščine in 65 sociologije, mentorica

POB, NAR, KPB, POŽ, TB, TID

SLO, PK

Anton Vorina mag. znanosti s področja 66 managementa kakovosti storitev, svetnik

Alenka Vrabič Vukotić prof. angl. jez. in 67 primerjalne književnosti, svetovalka

ANG

Lucija Zidanski 68 mag. znanosti, mentorica

RDG, EP, EKN, PRA, PD

Simona Žlof 69 univ. dipl. ing. živ. tehnologije,mentorica

POB, POŽ, RBL, NAR, TB, TID, KPB

17

tajnica ŠMK za poklicno maturo, dopolnjevanje učne obveznosti na ŠC Slovenske Konjice Zreče predavatelj na Višji strokovni šoli, ugotavlj. in zagotavlj. kakovosti, oblikov. proizvodov in tehnol. procesov, organizacija in menedžment podjetja, poslovna logistika, dopolnjuje učno obveznost na Ekonomski šoli Murska Sobota predavateljica na Višjistrokovni šoli, poslovni tuji jezik 1 angleščina


ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO OSEBJE Zap. št.

IME IN PRIIMEK

1

Polonca Arlič

2 3 4

Ivan Kolenko Jerneja Korošec Milena Lipovšek

5

Lucija Prašnikar

6

Bogdan Selič

7

Božena Šket

8

Petra Škoflić

9

Katarina Špegelj

10

Ljudmila Vetrih

11

Lidija Vrstovšek

12

Marija Zabav

DELOVNO MESTO

referentka za študijske zadeve na Višji strokovni šoli vzdrževalec računalniške opreme spremljevalka gibalno oviranega dijaka spremljevalka gibalno oviranega dijaka spremljevalka gibalno oviranega dijaka od 13. 9. 2010 hišnik spremljevalka gibalno oviranega dijaka do 1. 12. 2010 računovodkinja referentka za študijske zadeve na Višji strokovni šoli, porodn.dopust od 16. 12. 2010 računovodkinja spremljevalka gibalno oviranega dijakaod 1. 12. 2010 dalje poslovna sekretarka

Kolektiv Poslovno-komercialne šole Celje 18


ZUNANJI SODELAVCI Zap. PRIIMEK IN IME št

1

2 3 4

5 6

IZOBRAZBA

POUČEVALI PREDMETE

predavateljica na Višji Tatjana Kolenc mag.znanosti strokovni šoli, davki ter analiza bilanc z revizijo predavateljica na Višji Simona Novak univ.dipl.ekon. strokovni šoli, insolvenčni postopki inštruktorica na Višji Andreja Krulec univ.dipl.ekon. strokovni šoli, davki predavatelj na Višji strokovni Cveto Jamšek univ.dipl.ekon. šoli, oblikov. proizvodov in tehnol.procesov predavatelj na Višji strokovni dr. humanističnih Božidar Veljković šoli, vrednostin kakovost znanosti življenja univ.dipl. dopolnjevanje iz ŠC Slovenj Dora Najrajter pravnica Gradec,poslovno pravo

19


VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

20


DOBRODOŠLI NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI!

Živimo v svetu, ki daje vedno večji poudarek uporabnemu znanju. Spremembe so danes v družbi izredno hitre in prav to narekuje potrebo po dodatnem znanju. Z vključitvijo v naša višješolska programa ekonomist in organizator socialne mreže posamezniki pridobijo teoretična kakor tudi praktična znanja. Tako naši diplomanti pridobijo vse potrebne kompetence, ki jih potrebuje okolje sodobnega časa. Kot inštitucija se zavedamo svoje vloge in svojega poslanstva izvajanja kakovostnega višješolskega izobraževanja v neposredni povezavi z gospodarstvom v duhu trajnostnega razvoja ter večje družbene odgovornosti. Le ljudje, ki imajo znanje, bodo lahko zagotavljali konkurenčnost, na katero danes prisega ves svet. Vabimo vas, da se vključite v naše višješolske izobraževalne programe in naredite nov korak k uspešni karieri. Mag. Bojan Sešel ravnatelj Višje strokovne šole

21


DELO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE V višješolskem programu ekonomist je bilo v študijskem letu 2010/2011 v prvi letnik rednega študija vpisanih 172 študentov, od tega 9 ponavljalcev. Skozi celotno študijsko leto se je izpisalo 5 rednih študentov. V študijskem letu 2010/2011 so se izvajala predavanja in vaje za 1. in 2. letnik rednega novega bolonjskega višješolskega programa ekonomist. Izredni študentje so v študijskem letu 2010/2011 poslušali samo predavanja in vaje po predmetniku 1. letnika, zato so bili izredni študentje 1. in 2. letnika na vseh lokacijah združeni. V 2. letnik rednega študija so bili v študijskem letu 2010/2011 v programu ekonomist vpisani 103 študentje, od tega je bilo 48 ponavljalcev. V višješolskih programih komercialist in računovodja se v študijskem letu 2010/2011 niso več izvajala predavanja in vaje, ampak samo izpiti. V Celju je bilo vpisanih 63 izrednih študentov, od tega 25 v prvem letniku. Na dislokaciji v Rogaški Slatini je bilo vpisanih 24 izrednih študentov, od tega 14 v prvem letniku. V Mozirju pa je bilo vpisanih 21 izrednih študentov, od tega 11 v prvem letniku. Izmed vseh izrednih študentov se je skozi celotno študijsko leto izpisal 1 študent v Celju, 1 študent v Rogaški Slatini in 1 študentka v Mozirju. Predavanja in vaje so za redne in izredne študente potekala ločeno za modulne predmete, in sicer za module tehnična komerciala, računovodstvo in turizem. V študijskem letu 2010/2011 je bilo tako na Višjo strokovno šolo vpisanih 275 rednih in 108 izrednih študentov, skupaj vseh je torej bilo 383 študentov. Predavanja in vaje za redni in izredni študij so potekale po Letnem delovnem načrtu Višje strokovne šole. Predavanja za redne študente so se začela 1. oktobra 2010. Predavanja in vaje za študente 1. letnika rednega študija programa ekonomist so bila izvedena v zimskem semestru od 1. 10. 2010 do 23. 12. 2010 in v pomladanskem semestru od 3. 1. 2011 do 29. 6. 2011. Praktično izobraževanje v gospodarskih družbah je potekalo od 30. 3. 2011 do 14. 6. 2011. 22


Predavanja in vaje za študente 2. letnika rednega študija programa ekonomist so bila izvedena v zimskem semestru od 1. 10. 2010 do 23. 12. 2010 in v pomladanskem semestru od 14. 3. 2010 do 13. 6. 2010. Praktično izobraževanje v gospodarskih družbah je potekalo od 3. 1. 2011 do 11. 3. 2011. Predavanja in vaje za študente izrednega študija so se na vseh treh lokacijah začela 11. oktobra 2010. Izvedena so bila v kurznem sistemu, to je vsak mesec po en predmet. Izpitni roki za študente rednega študija so bili razpisani v januarju, aprilu, juniju, juliju, avgustu in septembru 2010, za študente izrednega študija pa so bili razpisani po zaključku predavanj in vaj za posamezni predmet (prvi rok približno en teden po zaključku predavanj za posamezni predmet, drugi rok po potrebi). Diplomski izpiti za študente rednega in izrednega študija so bili razpisani in izvedeni v novembru 2010 ter januarju, marcu, maju, juniju, juliju in septembru 2011. Sodobno opremljene predavalnice v Celju, Rogaški Slatini in Mozirju, kvalitetno usposobljeni predavatelji Višje strokovne šole ter redni in izredni študentje so pripomogli, da je bilo študijsko leto 2010/2011 uspešno in je potekalo brez zapletov. Organizacija izobraževanja in vodenje študijskega procesa sta potekala preko referata za študijske zadeve v Celju in tajništva Ljudske univerze v Rogaški Slatini in tajništva Osnovne šole v Mozirju. Za vodenje, koordiniranje in informiranje študija smo uporabljali internet, domačo spletno stran, oglasne deske in sms-e, preko katerih so študenti prejemali vse informacije o poteku študijskega procesa. Tudi prijavljanje in odjavljanje na izpite ter spremljanja izpitnih rezultatov so potekala v elektronski obliki preko interneta. 23. novembra 2010 je bila za redne študente 2. letnika organizirana strokovna ekskurzija na Dolenjsko. 2. decembra 2010 je bila za študente 1. letnika organizirana strokovna ekskurzija na Karierni sejem v Ljubljano.

23


3. decembra 2010 smo v Narodnem domu Celje slovesno podelili diplome inna ta način slovesno zaključili praznovanje 10-letnice delovanja šole. Diplomske listine je prejelo 20 rednih študentov programa komercialist, 18 študentov programa računovodja in 15 študentov programa ekonomist ter 34 izrednih študentov programa komercialist, 11 izrednih študentov programa računovodja in 12 izrednih študentov programa ekonomist. Na slavnostni podelitvi diplom se je šola ob desetletnici še posebej zahvalila 26 podjetjem, s katerimi, predvsem preko organiziranja praktičnega dela študija, največ sodeluje. 23. decembra so redni študentje 1. letnika organizirali novoletno zabavo. 13. januarja se je Višja strokovna šola predstavila na Festivalu znanja v Celju. 27. januarja je bila za redne študente 1. letnika ekskurzija v Thermano Laško.

organizirana strokovna

11. in 12. februarja 2010 smo organizirali informativna dneva, ki sta bila dobro obiskana. V mesecu aprilu in maju sta bili narejeni analizi notranje evalvacije za študijski leti 2008/2009 in 2009/2010 za redni in izredni študij vseh treh študijskih programov. V marcu 2011 je ravnatelj višje šole opravil s predavatelji in ostalimi zaposlenimi letne delovne razgovore glede na analizo notranje evalvacije. 19. aprila 2011 je šola v okviru predavanj pri predmetu oblikovanje turističnih proizvodov izvedla predavanje gostujoče predavateljice Renate Kosi - strokovne sodelavke za področje razvoja turizma na podeželju pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje. Od 4. do 6. maja 2011 je v Murski Soboti potekal 3. raziskovalni tabor. Mag. Anton Vorina in tri študentke 2. letnika so se ga udeležili in uspešno zastopali Višjo strokovno šolo. Študentje so med študijskim letom v sklopu vaj pri posameznih predmetih obiskali podjetja v regiji in si ogledali primere dobre prakse.

24


Skozi celotno študijsko leto so potekale seje predavateljskega zbora, seje študijske komisije, seje komisije za kakovost, seje študentskega sveta ter sestanki strateškega sveta in strokovnih aktivov. Višjo strokovno šolo je v študijskem letu 2010/2011 obiskovalo naslednje število izrednih študentov po letnikih: PROGRAM EKONOMIST 1. letnik Celje 1. letnik Rogaška Slatina 1. letnik Mozirje 2. letnik Celje 2. letnik Rogaška Slatina 2. letnik Mozirje SKUPAJ

ŠTEVILO ŠTUDENTOV 25 14 11 38 10 10 108 Mag. Bojan Sešel

KRONIKA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 2010/2011 Datum Dogodek 1. 10. 2010 Začetek predavanj za študente 1. in 2. letnika – redni študij 11. 10. 2010 Začetek predavanj za izredne študente programa ekonomist Celje, Rogaška Slatina in Mozirje 16. 10. 2010 Druženje ob kostanjevem pikniku v Murski Soboti 20. 10. 2010 107. seja študijske komisije 25. 10. 2010 38. predavateljski zbor 8. 11. 2010 108. seja študijske komisije 11. 11. 2010 Sestanek Strateškega sveta 15., 17. in Roki za diplomske izpite 25. 11. 2010 19. 11. 2010 109. seja študijske komisije 23. 11. 2010 Strokovna ekskurzija rednih študentov 2. letnika v programu ekonomist na Dolenjsko (Čatež, Otočec, Novo mesto) 2. 12. 2010 Strokovna ekskurzija rednih študentov 1. letnika v programu ekonomist na Karierni sejem v Ljubljani 3. 12. 2010 Slavnostna podelitev diplom v Narodnem domu 15. 12. 2010 110. seja študijske komisije 23. 12. 2010 Zaključek 1. semestra za 1. in 2. letnik programa ekonomist

25


24. 12. 2010 – 2. 1. 2011 3. 1. 2011 3. 1. – 11. 3. 2011 13. 1. 2011 18. 1. 2011 19. 1. 2011 19. 1. 2011 19. 1. 2011 27. in 31. 1. 2011 7. 2. 2011 11. 2. in 12. 2. 2011 17. 2. 2011 16. 3. 2011 23. 3. 2011 24. 3. 2011 24. in 25. 3. 2011 29. 3. 2011 30. 3. – 14. 6. 2011 11. 4. 2011 19. 4. 2011 25. 4. – 2. 5. 2011 18. 5. 2011 18. – 30. 5. 2011 13. 6. 2011 23. 6. 2011 do 24. 6. 2011 4. – 8. 7. 2011

Božično–novoletne počitnice Začetek 2. semestra za 1. letnik ekonomist Praktično izobraževanje za 2. letnik ekonomist Predstavitev Poslovno-komercialne šole, Višje strokovne šole, na Festivalu znanja v Celju 111. seja študijske komisije 39. predavateljski zbor Strokovni aktiv referentov in predavateljev v Murski Soboti Poslovno-komercialna šola Celje, Višja strokovna šola, je pridobila sklep o dodelitvi izobraževalnega programa Organizator socialne mreže ⎯ izredni študij Rok za diplomske izpite Predavanj prost dan Informativni dan za redne in izredne študente v Celju 112. seja študijske komisije 11. sestanek Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 40. predavateljski zbor 113. seja študijske komisije Rok za diplomske izpite Zaključek 2. semestra za 1. letnik ekonomist Praktično izobraževanje za 1. letnik ekonomist Sestanek strateškega sveta 114. seja študijske komisije Študijske počitnice 115. seja študijske komisije Rok za diplomske izpite Zaključek 2. semestra za 2. letnik ekonomist Rok za diplomske izpite Konec predavanj in vaj za izredne študente vseh programov Ravnatelj, predavateljica Tatjana Kosi in trije študentje se bodo udeležili Poletne šole ekonomije v Srbiji. 26


7. 7. 2011 23. in 24. 8. 2011 1. – 30. 9. 2011 8. 9. 2011 13. – 17. 9. 2011 15. – 30. 9. 2011 22. 9. 2011

Rok za diplomske izpite Prvi vpis rednih in izrednih študentov v 1. letnik za študijsko leto 2011/2012 Drugi vpisi rednih in izrednih študentov v 1. letnik za študijsko leto 2011/2012 Rok za diplomske izpite Strokovna ekskurzija predavateljev v Moskvo Vpis rednih in izrednih študentov v 2. letnik za študijsko leto 2011/2012 Rok za diplomske izpite

DIPLOMANTI Diplomanti Višje strokovne šole so v svojih diplomskih nalogah združevali reševanje problemov in nalog ter iskanje novih idej za delo v posameznih gospodarskih družbah, kjer so kot redni študenti opravljali praktično izobraževanje oziroma, kjer so izredni študenti že zaposleni. 3. decembra 2010 smo v Narodnem domu Celje sedmič organizirali slovesno podelitev diplom. Diplome smo podelili 20 rednim študentom programa komercialist, 18 študentom programa računovodja in 15 študentom programa ekonomist. V Celju je diplomiralo 24 izrednih študentov programa komercialist, 7 izrednih študentov programa računovodja ter 5 izrednih študentov programa ekonomist. Iz Rogaške Slatine je diplome prejelo 10 izrednih študentov programa komercialist, 4 iz programa računovodja in 2 iz programa ekonomist. Prvič je diplomske listine prejelo 5 diplomantk programa ekonomist dislokacije v Mozirju. Na slovesni podelitvi diplom smo se srečali s predstavniki gospodarskih in negospodarskih družb, s predstavniki Regionalne gospodarske zbornice Celje ter predstavniki Mestne občine Celje in Regijskega študijskega središča. Poleg diplom smo podelili tudi nagrade najboljšim diplomantom. Nagrade je dobil najboljši redni in najboljši izredni študent, in sicer: - SELMA BAJREKTAREVIĆ redna študentka programa ekonomist in - NEVENKA MULEJ izredna študentka programa računovodja Celje.

27


Ravnatelj in nagrajena študentka ???????? Mag. Bojan Sešel MEDNARODNO SODELOVANJE V okviru EU programa Vseživljenjsko učenje - Erasmus je naša šola nosilka Razširjene Erasmus univerzitetne listine za prakso študentov, ki našim študentom do leta 2013 omogoča opravljanje prakse v tujini. Stroški bivanja ter potni stroški so deloma pokriti iz sredstev programa Erasmus. Študenti opravljajo prakso v podjetju države gostiteljice organizirano in pod nadzorom Erasmus koordinatorjev, ki skrbijo za dobro počutje in uspešno 28


opravljanje nalog študentov. Odhod v tujino zahteva solidno znanje tujih jezikov, pogum in finančno sofinanciranje. Nekateri študenti pa želijo hitro diplomirati in nadaljevati šolanje na visokih šolah. Tako se letos med študenti drugega letnika žal ni nihče odločil za odhod v tujino. S podobnimi problemi se ukvarjajo tudi druge višje šole, kar smo ugotovili na informativnih sestankih, ki jih je organiziral Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). Tako so za naslednji razpis sprejeli spremembo, da lahko za prakso kandidirajo tudi študentje 1. letnika, doba opravljanja prakse pa je najmanj dva meseca. Posebna prednost je tudi vključitev Hrvaške v tovrstno mobilnost. V mesecu maju pa smo oddali prijavo za pridobitev Standardne Erasmus univerzitetne listine, ki omogoča mobilnost študentov in osebja, prijavo Erasmus večstranskih projektov, mrež, spremljevalnih ukrepov ali pripravljalnih obiskov. Tako želimo naše mednarodno sodelovanje razširiti in ponuditi tako študentom kot predavateljem možnosti izmenjave izkušenj in prenašanja dobrih praks. V času od 4. do 8.7.2011 sose naši študentje udeležili 6. poletne šole ekonomije na temo Ekonomija na osnovi znanja – sodobni koncepti in pristopi, ki jo je organizirala Ekonomska fakulteta iz Niša. Na njej so sodelovali študenti iz Italije, Grčije, Slovenije, Rusije, Makedonije, Ukrajine, Moldavije in Slovaške. Mojca Sendelbah ŠTUDIJSKA KOMISIJA Študijska komisija Poslovno-komercialne šole Celje, Višje strokovne šole, je v skladu z Zakonom o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFI; Ur. l. RS. št. 12/96) ter določili 14. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI; Ur. l. RS št. 86/04) in Pravilnika o delu študijske komisije, v študijskem letu 2010/11 opravila naslednje naloge: •

obravnavala je 44 vlog za priznanje izpitov iz drugih višjih ali visokih šol in v celoti priznala 30 izpitov, 12 izpitov delno potrdila in 2 zavrnila; pregledala in potrdila je 32 vlog za praktično izobraževanje;

29


obravnavala in potrdila je 100 vlog za priznavanje tem diplomskih nalog oz. dispozicij, zavrnila pa 2 dispoziciji; v nasprotju s preteklimi študijskimi leti je bilo zelo malo obravnav pod točko razno. Komisija je obravnavala in pozitivno rešila 2 vlogi, ki sta se nanašali na nadaljevanje študija enega od predavateljev in vpis izredne študentke starega programa v nov program. Komisija je obravnavala in predavateljskemu zboru predlagala potrditev sledečih dokumentov:

• •

– – –

Navodila za diplomiranje (skupina različnih navodil), Navodila za izdelavo seminarske naloge pri PRI, Navodila za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju, – Merila za priznavanje predhodno pridobljenega znanja, – Skupne smernice in standardi v postopkih priznavanja predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju. Komisija je obravnavala in potrdila študijski koledar za študijsko leto 2011/12. Redne seje študijske komisije so bile vsak mesec: 20. 10. 2010, 8. 11. 2010, 19. 11. 2010, 15. 12. 2010, 18. 1. 2011, 17. 2. 2010, 24. 3. 2011, 19. 4. 2011, 18. 5. 2011. Novost v letošnjem študijskem letu je arhiviranje zapisnikov sestankov Študijske komisije v spletni učilnici za predavatelje. V študijskem letu 2010/2011 je Študijska komisija delovala v sestavi: mag. Anton Vorina, član, Tatjana Kosi, članica, Ksenija David, članica, Mojca Sendelbah, namestnica predsednice in Zdenka Grlica, predsednica. Zdenka Grlica KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI Komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti šteje sedem članov, pet predstavnikov predavateljev in dva študenta. Člani komisije so: Katja Habe, mag. Tatjana Kolenc, mag. Marjana Leva Bukovnik, Marjeta Nosan, Dolores Skok, mag. Anton Vorina in Alenka Vrabič Vukotić. Predseduje ji Marjeta Nosan. 30


Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti opravlja z zakonom določene naloge in predvsem skrbi za spremljanje zadovoljstva študentov in predavateljev s študijskim procesom. Po smernicah izdelanih v projektu Impletum in usklajenih z zahtevami NAKVIS-a (Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu) za zunanjo evalvacijo smo izdelali samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2009/2010 in ga poslali tudi v zunanji pregled komisiji za kakovost v projektu Impletum. V letošnjem študijskem letu smo za merjenje zadovoljstva študentov in predavateljev uporabili enake spletne vprašalnike kot v lanskem študijskem letu. Nadaljevali smo z vsemi aktivnostmi, ki smo jih pričeli izvajati v lanskem študijskem letu. Tako smo tudi letos obravnavali analizo zadovoljstva študentov s študijskim procesom na šoli, samoevalvacijsko poročilo ter sproti spremljali vse pripombe in predloge študentov in predavateljev. Posodobili smo tudi Poslovnik Višje strokovne šole. V marcu sta se članici kolektiva Polona Arlič in Mojca Sendelbah udeležili izobraževanja za notranje presojevalce in ga tudi uspešno opravili. Tako imamo sedaj sedem notranjih presojevalcev. Šest se jih je aprila udeležilo tudi nadaljevalnega seminarja za notranje presojevalce. V mesecu septembru 2011 bodo presojevalci izvedli drugo notranjo presojo. V novembru 2010 se je mag. Anton Vorina udeležil 2. letne konference Kakovost v višjih strokovnih šolah z naslovom S kakovostjo do višje dodane vrednosti, v maju 2011 pa 3. letne konference Kakovost v višjih strokovnih šolah z naslovom Rezultati vzpostavljanja kakovosti v višjih strokovnih šolah. Na obeh konferencah je aktivno sodeloval s svojima prispevkoma. Marjeta Nosan je aktivno sodelovala kot članica delovne skupine v projektu Impletum / Aktivnost 9 / Kakovost. Višja strokovna šola je 26. maja v okviru projekta Impletum prejela Priznanje za vzpostavljen sistem vodenja kakovosti v skladu z zahtevami sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah. Tako je postala ena od 20. višjih strokovnih šol, ki so dobitnice tega priznanja.

31


Do konca študijskega leta bo komisija zbrala predloge za izboljšave s strani študentov in zaposlenih ter pripravila akcijski načrt dela za naslednje študijsko leto in izdelala samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2010/2011. Anketirali bomo tudi vse naše diplomante in skušali ugotoviti njihovo zadovoljstvo s študijem na naši šoli. Marjeta Nosan STRATEŠKI SVET Strateški svet je tudi letos svoje delovanje zastavil v skladu z določili Akta o ustanovitvi in Zakona o višjem strokovnem izobraževanju ter sodeloval v reševanju pereče problematike, kar pa je seveda povezano s spremljanjem poslovnih in strokovnih rezultatov šole. Tako smo aktivno sodelovali pri sprejemanju Letnega delovnega načrta Višje strokovne šole za študijsko leto 2010/2011 in finančnega načrta. Ponovno moramo poudariti, da je velika angažiranost vodstva šole ter predavateljskega zbora tudi letos prispevala k uspešnemu izvajanju študijskega programa ekonomist. Izvedba programa izobraževanja je potekala tako v skladu z Letnim delovnim načrtom kot tudi z dolgoročnim razvojnim programom Višje strokovne šole. S tem se po mnenju strateškega sveta šole ponovno potrjuje pravilnost izbrane strategije razvoja šole. To pa je dobra popotnica za premagovanje ovir recesije. Ne smemo pa pozabiti, da se bo tudi v bodoče zelo pomembno prilagajati potrebam trga, tako glede kakovosti, kakor tudi obsega strokovnih znanj diplomantov. S tem v zvezi je pomembno tudi dejstvo o uvajanju novih študijskih programov, kar pomeni temelj nadaljnjega razvoja višješolskega središča. Razvojno dobri kriteriji za kakovostno izbiro ter dopolnjevanje študijskih smeri bodo po mnenju Strateškega sveta pripomogli k večji prepoznavnosti šole in višji ravni povpraševanja po vpisu. Delovanje strateškega sveta višje strokovne šole se bo skladno s pristojnostmi ter sprejetim poslovnikom dela tudi v bodoče aktivno dopolnjevalo z delovanjem vodstva šole in seveda z delovanjem sveta zavoda. Andrej Poljanec

32


SVET ŠTUDENTOV Na Višji strokovni šoli v Celju deluje svet študentov, ki je namenjen lajšanju študija študentom in boljšemu komuniciranju s profesorji. Cilj naj bi bil zastopanje vseh študentov Višje strokovne šole, obveščanje le-teh in tudi profesorjev o raznih dejavnostih, ki se dogajajo na šoli ali izven šole, obveščanje o študentski prehrani, obveščanje o pravicah, ki jih imajo študenti, in seveda tudi o njihovih dolžnostih ter obveščanje o kulturnih dejavnostih, zabavah in podobno. Kljub pomembnosti funkcije, ki bi jo naj opravljal, se svet sooča z neproduktivnostjo. Vendar to ne bi mogli pripisati le svetu, ampak je razlog preprosto to, da zanimanja za kakršne koli dejavnosti s strani študentov ni. Zato svet študentov je, ker pač mora biti. V tekočem študijskem letu se svet študentov še ni sestal. Sicer pa smo člani sveta študentov seznanjeni z delom ter obveznostmi za tekoče študijsko leto. Zainteresiranost za kakršne koli obštudijske dejavnosti je minimalna. Svet je ugotovil, da je razlog tudi v zaključnem letniku, saj so študenti osredotočeni bolj ali manj na doseganje rezultatov znotraj študija, in ker letos sledi diploma, je poudarek na druženju manjši. Svet se bo sestal, ko bo to potrebno za doseganje rezultatov uspešnega dela. Svet si sicer prizadeva, da bi se vsi na šoli počutili dobro, vendar iz preteklih izkušenj ugotavljamo, da se študenti bolj ali manj gibljejo k individualnemu delu. Verjamemo, da bodo naslednje generacije dosegale višjo produktivnost, pa ne samo to, tudi konkretne rezultate, kar seveda največ šteje. Namen sveta študentov je še vedno pomoč študentom. Stoji ob strani, ko je potrebna pomoč ali podpora. Seveda Svet kot tak ne deluje vedno v skupini. Vsak predstavnik je obraz Sveta, kar se tudi vidi najbolj v praksi. Lahko rečemo, da smo individualno veliko bolj v »akciji«, in tega ne smemo zanemariti. Prizadevanje ostaja, dobra volja in odprtost so naši vzdevki, vendar to so samo semena. Kako bodo ta semena razvijala svoje potenciale, pa je tudi odvisno od plodnih tal. Izidor Bincl

33


PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE Praktično izobraževanje je sestavni del višješolskega strokovnega študijskega programa eknomist. S tem se uresničuje eno temeljnih načel strokovnega izobraževanja, to je povezovanje in sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem okolju. Študentje so si v veliki meri sami poiskali podjetja, kjer so opravljali praktično izobraževanje, pri tem pa so jim bile v pomoč tudi organizatorice praktičnega izobraževanja na šoli Ksenija David, Zdenka Grlica in Mojca Sendelbah. V študijskem letu 2010/2011 so redni študentje Višje strokovne šole opravljali prakso v različnih organizacijah in na različnih strokovnih področjih, kot so: komerciala, finančnoračunovodstvo, informatika, bančništvo, podjetništvo, zavarovalništvo, turizem idr. S tem so pridobili dragocene delovne izkušnje in priložnosti za razmišljanje o snovanju in razvoju lastne poklicne kariere. Praktično izobraževanje v podjetju oziroma organizaciji obsega 400 ur v vsakem letniku. Študentovo prakso vodita, nadzirata in ocenjujeta ustrezni mentor v podjetju (organizaciji) in predavatelj Višje strokovne šole - organizator praktičnega izobraževanja. V času prakse študent izdela seminarsko nalogo, vezano na vsebino enega od predmetov v izbranem modulu, ki ga posluša v tekočem letniku oziroma do odhoda na praktično izobraževanje. Z opravljanjem praktičnega dela v podjetju študent pridobi 7 KT. Z izdelano in pozitivno ocenjeno seminarsko nalogo pridobi dodatnih 7 KT. Seminarska naloga je lahko tudi dobra zasnova za diplomsko delo pred zaključkom študija. Vštudijskem letu 2010/2011je 45 rednih študentov 2. letnika opravljalo praktično izobraževanje v času od 3. 1. 2011 do 11. 3. 2011 in 54 rednih študentov 1. letnika v obdobju od 30. 3. 2011 do 14. 6. 2011. Letos je šola pozvala vse delodajalce, ki so omogočili študentom zaključnega letnika praktično usposabljanje, da so se pridružili šoli v prijavi na Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oz. študijskem letu 2010/2011. Izvedel ga je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, v okviru katerega je dana možnost uveljavljanja pravice do povračila nagrade študentu in do sofinanciranja stroška plače mentorja. 34


Višja strokovna šola nudi študentom najboljše pogoje za študij in osebnostni razvoj, diplomantom pa daje kompetence, ki jim omogočajo hitrejšo zaposlitev v celjskem in širšem slovenskem okolju. Sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom je za študente in šolo izjemnega pomena, praktično izobraževanje pa priložnost, da se teoretično znanje in praktične izkušnje povežejo v uspešnost in razvoj regije. Ksenija David IZREDNI ŠTUDIJ NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI Višješolski strokovni izobraževalni program za izredni študij se ne razlikuje od programa za redni študij. Izvajanje programa je časovno in izvedbeno prilagojeno. Dvoletni višješolski študij je do študijskega leta 2006/07 po programu za izredni študij trajal dve leti in pol. Od študijskega leta 2007/08 dalje pa se tako redni kot izredni študij izvaja dve leti. Obvezno praktično izobraževanje si študent, ki nima dovolj let delovnih izkušenj, organizira sam oziroma mu ga po potrebi pomaga organizirati organizatorica praktičnega izobraževanja. Izredni študenti z več kot dvema letoma delovne dobe so oproščeni praktičnega usposabljanja, ki ga sicer redni študenti opravijo v obeh letnikih. Po končanem prvem letniku študent izdela iz predmeta praktično izobraževanje seminarsko nalogo iz svojega delovnega področja. Študijski proces se izvaja po letnikih. Študijsko leto se zaključi s predavanji in izpiti letnika, ki po novem zajema osem ali devet predmetov, saj se predavanja ne izvajajo več v treh ciklusih. Po zaključnem 2. letniku se opravlja diplomski izpit. Študentu se prizna letnik, ko ima opravljene vse zahtevane obveznosti po programu za posamezni letnik. Izredni študent se vpiše v študijski letnik vsako študijsko leto, ne glede na obseg opravljenih izpitov in obveznosti. Izvajanje študijskega procesa je usklajeno s predlogi in zahtevami študentov ter predavateljev, po navadi dvakrat do trikrat tedensko. Izredni študij traja dve leti, izvaja se v dveh letnikih in je organizacijsko prilagojen zaposlenim študentom. Število ur predavanj in vaj se skrči na 50 odstotkov predvidenega obsega za redni študij.

35


V študijskem letu 2010/2011 smo na Višji strokovni šoli izvajali samo višješolski izobraževalni program ekonomist za 1. in 2. letnik v Celju, Rogaški Slatini in Mozirju. Mag. Bojan Sešel STROKOVNI AKTIVI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE v programu EKONOMIST STROKOVNI AKTIV – modul KOMUNICIRANJE V okviru strokovnega aktiva smo imeli v študijskem letu 2010/11 tri sestanke. Na aktivu smo se pogovarjali o idejah za nove študijske programe, izmenjavali naše izkušnje pri delu s študenti in predlagali izboljšave. Podprli smo vse predlagane nove programe. Obravnavali smo delo s študenti, uspešnost opravljanja izpitov in možnosti dodatnega motiviranja študentov. Vsi smo enotnega mnenja, da je delo s študenti, ki se vključijo v izobraževanje po nekaj letih dela, veliko bolj uspešno, ker so študentje veliko bolj zainteresirani in tudi rezultati na izpitih so boljši. Tatjana Kosi STROKOVNI AKTIV – modul ANALIZA Aktiv predavateljev v modulu analiza, ki zajema predmeta poslovna matematika s statistiko in informatika,sestavljava Ksenija David in Marjeta Nosan. Redno sva sodelovali in usklajevali delo pri obeh predmetih ter tako študentom predstavili povezanost obeh predmetov. Tako smo pri informatiki s pomočjo računalnika rešili naloge, ki so jih študentje predhodno obravnavali pri poslovni matematiki s statistiko. Študentje so tako spoznali povezljivost vsebin obeh predmetov. Predstavili sva jim teme in področja, ki jih znotraj vsebin najinih predmetov lahko uporabijo pri praktičnem izobraževanju v podjetjih. Izvajali sva tudi vse ostale naloge, ki so določene v 13. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju in podalivodstvu šole tudi nekaj predlogov za izboljšanje študijskega dela ter preko elektronske pošte sodelovali s člani strokovnih aktivov ostalih višjih šol. Marjeta Nosan 36


STROKOVNI AKTIV – moduli POSLOVANJE, TRŽENJE, KOMERCIALA, PODJETNIŠTVO V okviru strokovnega aktiva smo imeli v študijskem letu 2010/11 dva sestanka, na katerih smo obravnavali tekočo delovno problematiko strokovnega aktiva in predavateljskega zbora, načrtovali bodoče aktivnosti za popestritev izobraževalnega dela in siceršnjega sodelovanja s študenti. Na srečanjih smo pregledali uspešnost izvedenih aktivnosti preteklega študijskega leta ter dogovorili predvidene strokovne ekskurzije in aktivnosti sodelovanja z gospodarstvom, ki smo jih tudi realizirali. Na sestankih strokovnega aktiva smo izmenjali medsebojne izkušnje iz dela pri predavanjih in vajah ter načrtovali nove sodobne aktivnosti v pedagoškem procesu, ki bodo povečale učinkovitost in uspešnost študija naših študentov. Mag. Jadranka Prodnik STROKOVNI AKTIV – moduli PRAVO, KAKOVOST, VODENJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV Z LOGISTIKO Strokovni aktiv za module pravo, kakovost in vodenje tehnoloških procesov z logistiko sestavljajo trije predavatelji. V strokovnem aktivu delamo v skladu z LDN višje strokovne šole. Učbeniki za predmete teh modulov so izdelani v programu Impletum in so dostopni na spletu. S študenti drugega letnika smo si v okviru teh modulov v študijskem letu 2010/2011 ogledali tudi podjetje Emo orodjarna, d. o. o., Celje, Avto Celje, d. d. in Elektro Celje, d. d. Mag. Anton Vorina STROKOVNI AKTIV PREDAVATELJEV ZA POSEBNE STROKOVNE PREDMETEinSTROKOVNI AKTIV – modul TURIZEM Strokovni aktiv za posebne strokovne predmete pokriva področja dveh predmetov: poslovanje v turizmu in oblikovanje turističnih proizvodov. Nosilki navedenih predmetov sta mag. Jadranka Prodnik in Zdenka Grlica.

37


V študijskem letu 2010/2011 sta bila izvedena dva sestanka strokovnega aktiva, in sicer 13. 9. 2010 in 17. 1. 2011. Na sestankih so bile obravnavane sledeče teme: • predlogi za povečanje vpisa študentov, • delo v novem študijskem letu, • izobraževanje predavateljev, • tekoče delo, • razno. Študentje modula turizem so se v tem študijskem letu udeležili strokovne ekskurzije po Dolenjski, v sklopu katere so obiskali Terme Čatež, ki so bile izbrane za »naj termalno kopališče«, Grad Otočec, kjer so si ogledali restavracijo, kavarno, recepcijo in okolico gradu ter v pogovoru z vodjem restavracije izvedeli zanimivosti iz zgodovine samega gradu, o sedanjem poslovanju gradu in za zaključek še obiskali turistično kmetijo Škrbina.

Študentje drugega letnika na strokovni ekskurziji na Dolenjsko

38


Izvedeni sta bili tudi dve gostujoči predavanji. V torek, 19. 4. 2011, so študentje 2. letnika modul turizem, poslušali predavanje Renate Kosi, strokovne sodelavke za področje razvoja turizma na podeželju pri Kmetijsko gozdarski zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje. Študentje so se seznanili z zanimivim in morda komu manj znanim delom slovenskega turizma, s turizmom na kmetiji in delovanjem Združenja turističnih kmetij Slovenije. V torek, 17. 5. 2011 pa smo gostili Andreja Šumra iz Regionalnega centra za razvoj, Zagorje ob Savi, ki je predstavil in izvedel Delavnico o možnostih turističnega razvoja na zasavskem podeželju. Tovrstne oblike neformalnega izobraževanja študentje sprejemajo zelo pozitivno. Zdenka Grlica STROKOVNI AKTIV – izbirni modul RAČUNOVODSTVO ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE V programu ekonomist se tretje študijsko leto izvaja modul računovodstvo za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode, znotraj tega pa podmodul računovodstvo za gospodarske družbe. V študijskem letu smo v sodelovanju s predavatelji iz drugih višjih šol pripravili v okviru projekta Impletum dve študijski gradivi. Člani aktiva sodelujemo v procesu zagotavljanja kakovosti na višjih strokovnih šolah. V okviru predmetov SRČ in RSP smo organizirali: - obisk AJPESA - točke VEM, - obisk računovodskega servisa FINERA d. o. o., - obisk Davčnega urada Celje in - obisk Obrtne zbornice Celje. Mag. Marjana Leva Bukovnik

39


POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA

40


PREGLED DOGAJANJA V ŠOLSKEM LETU 2010/2011 Avgust 25. 8.–4. 9. 24. 8.–30. 8. 26. 8.–30. 8. 28. 8. 29. 8.–2. 9. 31. 8. September 1. 9. 2. 9.–1. 12. 9. 9. 10. 9.– 3. 9. 13. 9. 14. 9. 15. 9. 18. 9. 21. 9. 24. 9. 29. 9. 29. 9. 30. 9. Oktober 1. 10.–2. 10. 5. 10. 6. 10. 8. 10. 11. 10.–22. 10. 12. 10. 13. 10. 13. 10. 15. 10. 18. 10. 19. 10. 19. 10. 19. 10.

Poklicna matura – jesenski rok Jesenski rok zaključnih izpitov za 3-letne programe Izredni rok dopolnilnih izpitov Delovna sobota Strokovna ekskurzija za 4. a, 4. b, 4. c, 2. b PTI, 2. c PTI 1. delovna konferenca in sestanek PUZ-a Pričetek pouka Praktično usposabljanje za 3. č, 3. d in 3. e Polfinale državnega prvenstva v odbojki na mivki za dijake Izredni izpitni rok za zaključni izpit Ogled 43. MOS-a 2. delovna konferenca in sestanek PUZ-a Zobozdravstveni pregled za 3. a Skupni roditeljski sestanek, nadomeščanje 26. 4. 2011 Sestanek sveta staršev Jesenski športni dan Področno prvenstvo v atletiki za dijake in dijakinje Zobozdravstveni pregled za 3. b Sestanek sveta zavoda Atletski pokal Slovenije v mnogoboju Krvodajalska akcija Krvodajalska akcija Festival 3-KONS Delovna praksa za 3. a in 3. c IND: Sociološke delavnice za 1. a Zobozdravstveni pregled za 1. a IND: Sociološke delavnice za 1. b IND: Sociološke delavnice za 1. c IND: Ogled gledališke predstave Županova Micka za 1. a, b, c, č, d ter 2. a, b, c, č, d in 1. a PTI, b PTI, c PTI IND: Sociološke delavnice za 1. č 3. delovna konferenca in sestanek PUZ-a Izobraževanje: Spletna učilnica 41


22. 10. 25. 10.–39. 10. November 1. 11. 1. 11.–12. 11. 2. 11. 3. 11. 4. 11. 4. 11. 4. 11.– 9.11 5. 11. 8. 11. 9. 11. 9. 11. 10. 11. 11. 11. 13. 11. 13. 11. 15. 11. 15. 11. 16. 11. 16. 11. 18. 11. 18. 11. 19. 11. 22. 11. 24. 11. December 1. 12. 1. 12. 1. 12. 3. 12. 9. 12. 13. 12.

IND: Sociološke delavnice za 1. d Jesenske počitnice Pouka prosti dan (dan spomina na mrtve) Delovna praksa za 3. b Zdravniški pregled za 1. b Zobozdravstveni pregled za 1. b Ogled gledališke predstave Županova Micka za 3. a, b, c, 4. a, b, c, 2. a PTI, b PTI, c PTI 1. krog ŠKL – nogomet Medrazredno tekmovanje v odbojki za dijakinje Vaja evakuacije IND: Varnost v prometu za 1. a in 1. b IND: Varnost v prometu za 1. c in 1. č Predstavitev PKŠ na OŠ Ljubečna in OŠ Štore IND: Varnost v prometu za 1. d Predtekmovanje občinskega prvenstva za dijake v rokometu IND: Ogled mesta Celje in Pokrajinskega muzeja Celje za 1. a, b, c, č, d Delovna sobota: nadomeščanje 7. 2. 2011 Zobozdravstveni pregled za 1. č Finale regijskega prvenstva v rokometu 4. delovna konferenca in sestanek PUZ-a Izobraževanje: Uporaba i-Table 2. krog tekmovanja ŠKL – nogomet Zdravniški pregled za 1. c Predstavitev fakultete za logistiko Zdravstveni pregled za 1. d Zobozdravstveni pregled za 3. c 3. krog tekmovanja ŠKL – nogomet Zobozdravstveni pregled za 1. c Predavanje o krvodajalstvu za 3. a, 3. b in 3. c Delavnice Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga za 3. a, b in c Predtekmovanje področnega srednješolskega prvenstva v košarki za dijake Šolsko tekmovanje iz nemščine 42


14. 12. 14. 12. 16. 12. 22. 12. 23. 12. 23. 12. 24. 12. 25. 12. 27. 12.–31. 12. Januar 4. 1. 10. 1. 10. 1. 10. 1.–21. 1. 11. 1. 12. 1. 13. 1. 13. 1. 13. 1. 14. 1. 14. 1. 14. 1. 17. 1. 18. 1. 19. 1. 18. 1.–29. 1. 18. 1. 18. 1. 18. 1. 19.1. 20. 1. 20. 1. 21. 1. 24. 1. 24. 1.

4. krog tekmovanja ŠKL – nogomet Predstavitev Fakultete za management Predstavitev študijskih programov Ekonomske fakultete UNI MB za zaključne letnike ET Šolski bazar Prireditev Pokaži, kaj znaš Odbojkarska tekma med dijakinjami 2. a in profesoricami PKŠ Ogled kinopredstave Pouka prosti dan (božič) Novoletne počitnice 5. krog tekmovanja ŠKL – nogomet Zdravniški pregled za 3. a Šolsko prvenstvo v namiznem tenisu za dijake Praktično usposabljanje za 1. a PTI Občinsko tekmovanje v odbojki za dijake Zobozdravstveni pregled za 1. č Šolsko tekmovanje iz nemščine Šolsko prvenstvo v namiznem tenisu za dijakinje Predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za srednješolce Področno prvenstvo v streljanju z zračno puško za srednje šole Delavnice o drogi za 1. d Zdravstveni pregled za 3. b Delavnice o drogi za 1. a Delavnice o drogi za 1. č Delavnice o drogi za 1. c Delovna praksa za 2. c Metode učenja za 1. a in 1. č 6. delovna konferenca in sestanek PUZ-a 6. krog ŠKL – nogomet Področno prvenstvo v streljanju z zračno puško Predavanja o drogah za 1. b Zdravniški pregled za 3. e Predavanja o drogah za 1. d Zdravniški pregled za 3. č Predstavitev Mednarodne fakultete za družbene in poslovne vede 43


24. 1.–4. 2. 26. 1. 28. 1. 31. 1. Februar 2. 2. 2. 2. 3. 2. 7. 2. 8. 2. 9. 2. 9. 2.–18. 2. 10. 2. 11. 2. 12. 2. 15. 2.–25. 2. 17. 2. 21. 2.–25. 2. 28. 2.–15. 4. 28. 2. Marec 2. 3. 7. 3. 8. 3. 9. 3. 10. 3. 10. 3. 12. 3. 14. 3. 14. 3. 14. 3. 14. 3. 15. 3.

Praktično usposabljanje za 1. b PTI Zobozdravstveni pregled za 1. d Šolsko tekmovanje iz ekonomije Ogled in predstavitev Višje poslovno-komercialne šole Celje za zaključne letnike Mednarodni sejem učnih podjetij IND: Obisk Osrednje knjižnice Celje in Zgodovinskega arhiva za 1. d Področno prvenstvo v nogometu za dijakinje Pouka prosti dan Pouka prosti dan (kulturni dan) Finale področnega srednješolskega prvenstva v nogometu za dijakinje Zimski izpitni rok za poklicno maturo IND: Obisk Osrednje knjižnice Celje in Zgodovinskega arhiva za 1. a, 1. b Informativni dan Informativni dan Zimski rok zaključnih izpitov IND: Obisk Osrednje knjižnice Celje in Zgodovinskega arhiva za 1. c, 1. č Zimske počitnice Praktično usposabljanje za 2. d Zdravniški pregled za 3. d Zobozdravstveni pregled za 3. č Krvodajalska akcija Četrtfinale ŠKL – nogomet za dijake IND: Zdravstvenovzgojne vsebine za 1. a, b, c, č, d, 2. a, 2. b Zimski športni dan Videokonferenca Philadelphia/USA – Summit G20 Delovna sobota: predpreizkus POM Krvodajalska akcija 2. tekma četrtfinala PKŠ 7. delovna konferenca in PUZ-a Izobraževanje: Učitelj v stresu Predpreizkus POM iz slovenščine 44


17. 3. 18. 3. 21. 3. 25. 3. 26. 3. 28. 3. 29. 3. 30. 3. April 5. 4. 6. 4. 8. 4. 11. 4. 12. 4. 13. 4. 13. 4. 19. 4. 19. 4. 19. 4. 20. 4. 20. 4. 21. 4. 21. 4. 22. 4. 25. 4 26. 4. 27. 4. 28. 4.–29. 4. Maj 2. 5. 3. 5. 3. 5. 5. 5.

Šolsko tekmovanje Mednarodni matematični kenguru Projektni dan: Zdrava prehrana Projektni dan: Zdrava prehrana Maturantski ples Čistilna akcija Očistimo Slovenijo Predavanje Varnost v prometu za vse 3. letnike 1. polfinalna tekma ŠKL – nogomet dijaki Regijsko tekmovanje Mednarodni matematični kenguru Ogled gledališke predstave Jaz vas ljubim za 4. a, b, c in 3. b Zobozdravstveni pregled za 3. e Ogled gledališke predstave Jaz vas ljubim za 2. a PTI, b PTI in c PTI Povratna tekma polfinala ŠKL – nogomet, dijaki Vseslovenska Videokonferenca SirIKT2011 Javna predstavitev raziskovalnih nalog 35. državno tekmovanje v tehniki prodaje IND: Ogled filma Kraljev govor za 2. a, b, c in vse 3. in 4. letnike Občinsko prvenstvo v krosu 8. delovna konferenca in sestanek PUZ-a Zaključna prireditev ŠKL s finalnimi tekmami dijakinj in dijakov v odbojki, nogometu in košarki IND: Ogled gledališke predstave Antigona za 3. b Izobraževanje: Kriteriji in merila ocenjevanja Kulturna prireditev ob dnevu knjige: Izbrane rozine v akciji Vaja evakuacije Pouka prosti dan (velikonočni ponedeljek) Pouka prosti dan Pouka prosti dan (dan upora proti okupatorju) Prvomajske počitnice Praznik dela Kulturna delavnica za 1. a Pohod za vse dijake, ki niso opravili športnih interesnih dejavnosti Gledališka predstava Antigona za 3. a, 3. c, 4. a, 4. b, 4. c 45


5. 5 6. 5. 9. 5.-20. 5. 10. 5. 10. 5. 13. 5. 15. 6. 16. 5. 17. 5. 18. 5. 20. 5. 23. 5. 23. 5. 23. 5. 24. 5. 25. 5. 25. 5. 30. 5.-15. 6. 31. 5. Junij 1. 6. 2. 6. 6. 6.-9. 6. 6. 6. 6. 6. 8. 6. 8. 6. 9. 6. 13. 6. 16. 6.-24. 6. 17. 6. 22. 6. 22. 6. 24. 6.

in 2. a PTI, 2. b PTI, 2. c PTI Literarna ekskurzija za 3. b, č, d, e na Primorsko Fotografiranje zaključnih razredov in 1. c PTI Praktično usposabljanje za 1. c PTI Predstavitev rezultatov delavnic Zdrava prehrana Šolsko plesno tekmovanje Državno šolsko plesno tekmovanje Sestanek sveta staršev IND: Varna raba interneta za vse 1. letnike in 2. a, b IND: Kulturna delavnica za 1. c Predaja ključa Maturantska parada Državno tekmovanje mladih raziskovalcev v Murski Soboti 9. delovna konferenca in sestanek PUZ-a Ocenjevalna konferenca za zaključne letnike Podelitev spričeval za zaključne letnike Predmetni izpiti za zaključne letnike Fotografiranje nezaključnih razredov Pisni del POM IND: Likovna delavnica za 1. d Osrednja prireditev ob zaključku 32. leta Mladih raziskovalcev Konferenca po popravnih in dopolnilnih izpitih zaključnih razredov SPI Zaključni izpiti Ogled gledališke predstave Jaz vas ljubim za 3. c IND: Ekologija, delavnica za 1. d IND: Ekologija, delavnica za 1. c in 1. č Strokovna ekskurzija v Ljubljano za 1. a IND: Ekologija, delavnica za 1. b IND: Ekologija, delavnica za 1. A Ustni del POM Svečana podelitev spričeval ZI v Planetu Tuš Športne igre – bazen za vse 1., 2. in 3. letnike, športna vzgoja za vse 1. letnike programa PTI Ocenjevalna konferenca za nezaključne letnike in sestanek PUZ-a Razdelitev spričeval za nezaključne letnike 46


Julij 1. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7.

Dopolnilni, popravni in predmetni izpiti Seznanitev maturantov z uspehom na POM in svečana podelitev spričeval POM v Planetu Tuš Ocenjevalna konferenca po dopolnilnih izpitih in zaključna konferenca z analizo LDN-ja Podelitev spričeval po dopolnilnih izpitih

47


SVET ZAVODA Člani sveta šole smo se v tem šolskem letu prvič sestali 28. 9. 2010 v novi sestavi, kajti predstavnicam sveta staršev je prenehal mandat in so se nam pridružili novi predstavniki sveta staršev: Majda Kumer, Boštjan Medvešek in Terezija Hribernik. Na rednih in korespondenčnih sejah se je svet zavoda seznanil z aktualno vzgojno-izobraževalno problematiko na Poklicni in strokovni ter Višji šoli ter ovrednotil uspeh ob ocenjevalnih obdobjih. Na 3. sestanku sveta zavoda smo potrdili faze v postopku imenovanja ravnatelja/direktorja Poslovno-komercialne šole Celje. Prosto delovno mesto smo objavili v časopisu Delo. Na prosto delovno mesto sta se prijavili dve kandidatki, svet šole pa je imenoval Bernardo Marčeta, ki je bila dosedanja vršilka dolžnosti. Petletni mandat ji začne teči 1. 8. 2011. Na sestankih sveta zavoda smo analizirali letni delovni načrt za preteklo šolsko leto ter sprejeli LDN za to šolsko leto. Sprejeli smo tudi program dela sveta zavoda, potrdili zaključni račun za leto 2010, potrdili vsebinski in

finančni načrt za leto 2011,ocenjevali uspešnost ravnateljice Poslovno-komercialne šole in ravnatelja Višje strokovne šole ter direktorice Poslovno-komercialne šole. Sprejeli smo sklep o višini vpisa in izobraževanju odraslih, prav tako pa smo imeli na dnevnem redu tudi aktualne pobude in predloge. Vseh sestankov sveta zavoda so se udeležili tudi v. d. direktorice zavoda, ravnatelj Višje strokovne šole ter sindikalna zaupnica. Aleksandra Adam Knez SVET STARŠEV Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vseh razredov, ki so bili izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku ob pričetku šolskega leta. Svet staršev je aktivno sodeloval z organi šole. Na svojih sejah je obravnaval plan LDN, šolski koledar, realizacijo plana, rezultate vzgojnoizobraževalnega dela, volitve ravnateljice, obravnaval je perečo problematiko, predvsem glede izostajanj od pouka in seveda učnega uspeha. Na sejah sveta staršev smo prispevali svoje pobude in predloge s področij, ki predstavljajo problematiko dijakov. Večina teh predlogov je naletelo na dober odziv pri organih šole, saj so bili le-ti tudi realizirani. 48


Sodelovanje organov šole, predvsem ravnateljice, svetovalne službe in sveta staršev je bilo zelo dobro in vsi starši upamo ter pričakujemo, da bo tako tudi v prihodnje. Majda Kumer predsednica sveta staršev DIJAŠKA SKUPNOST V tem šolskem letu je bila predsednica dijaške skupnosti Maja Krajnc iz 3. a, podpredsednica pa Kristina Babić iz 3. c-razreda. Skupaj z ostalimi predstavniki razrednih skupnosti, in seveda vsemi ostalimi dijaki, smo reševali aktualno problematiko in počeli naslednje stvari: • spremljali smo življenje na šoli in učni proces, se o tem pogovarjali in skupaj poiskali rešitve ob morebitnih nastalih težavah; • velik poudarek smo dali medsebojnim odnosom; • uredili smo dijaške izkaznice in dijake informirali o njihovi uporabi; • dijake smo sproti obveščali o raznih dejavnostih: razpisih, natečajih, seminarjih, ponudbah jezikovnih šol, projektih, ki so namenjene njihovi informiranosti in izobraževanju; • soustvarjali smo dijaško spletno stran; • udeleževali smo se krvodajalskih akcij; • pozivali smo vse dijake, da vestno skrbijo za urejenost šole ter njene okolice in spoštujejo pravila hišnega reda PKŠ Celje; • sodelovali smo pri čistilni akciji; • aktivno smo sodelovali pri pripravah na izvedbo zaključnega plesa ter pri organizaciji zaključne prireditve s predajo ključa; • zbirali smo mnenja, pohvale in graje v zvezi s toplo prehrano v šoli; • udeležili smo se različnih športnih tekmovanj na državni ravni in bili na nekaterih zelo uspešni.

49


Predaja ključa, 4. b v roke 3. B Verjamem, da je sodelovanje dijakov pri vzgoji in izobraževanju zelo pomembno in lahko pripomore k bolj prijetnemu in uspešnemu življenju na šoli, tako dijakov kakor tudi profesorjev. Simona Barabaš

50


ORGANIZACIJA POUKA Pouk je v šolskem letu 2010/11 potekal v eni izmeni, in sicer se je praviloma zaključil do 13.40, izjemoma do 14.30. Malica je bila izvedena v dveh izmenah, in sicer 4. šolsko uro 1., 2. in 4. letniki in 5. šolsko uro 3. letniki ter oba letnika PTI. Zaradi oblikovanja dodatnih skupin in kadrovskih sprememb je bilo potrebno kar nekaj sprememb urnikov, prav tako se je urnik spremenil tudi ob polletju. V 1. ocenjevalnem obdobju je pouk obiskovalo 22 oddelkov, v 2. ocenjevalnem obdobju, ko so se s praktičnega usposabljanja z delom vrnili 3. letniki trgovcev in administratorjev, pa 25 oddelkov. Pouk je potekal v splošnih učilnicah in deloma tudi v specializiranih učilnicah (predvsem pri praktičnih vajah). V šolskem letu sta bili organizirani dve delovni soboti: 18. 9. 2010 je potekal 1. roditeljski sestanek, ki so se ga udeležili starši in dijaki, in 13. 11. 2011, ko je bil izveden reden pouk po urniku. Skupne popoldanske govorilne ure so se izvajale praviloma vsak tretji torek v mesecu, ko so bili člani učiteljskega zbora staršem in dijakom na razpolago med 16.30 in 17.30. Prav tako so bili učitelji staršem na voljo na tedenskih dopoldanskih govorilnih urah. Simona Sever Punčoh IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Na Poklicni in strokovni šoli smo v šolskem letu 2010/2011 nadaljevali z izobraževanjem odraslih v naslednjih programih: srednjem strokovnem izobraževanju – ekonomski tehnik, poklicno-tehniškem izobraževanju – ekonomski tehnik, srednjem poklicnem izobraževanju – trgovec, trgovec – prekvalifikacija in srednjem strokovnem izobraževanju – administrator. V izobraževanje so v glavnem vključeni naši bivši dijaki, ki so bili neuspešni v času rednega izobraževanja, nekaj kandidatov pa je k nam napotil tudi Zavod za zaposlovanje Celje. Od vseh vpisanih jih redno opravlja izpite 50 %, uspešnost na izpitih pa je približno 80 %. V veliki meri je uspeh odvisen od interesa in dodatnih obveznosti, ki jih imajo kandidati. Bernarda Marčeta

51


INTERESNE DEJAVNOSTI Interesne dejavnosti so bile v šolskem letu 2010/11 sestavljene iz vsebin obveznega dela, vsebin, povezanih s programom, in izbirnega dela. Razporejene so bile po letnikih in posameznih programih. Obvezni del je vključeval športne dejavnosti, filmsko delavnico, gledališko vzgojo in gledališke predstave, zdravniški in zobozdravniški pregled, ogled zgodovinskih in kulturnih znamenitosti mesta Celje, ogled študijske knjižnice in Zgodovinskega arhiva, likovno delavnico, čistilno akcijo, delavnico digitalne fotografije. Vsebine, povezane s programom, so zajemale mladostništvo, učne metode, strokovne literarne, zgodovinske, naravoslovne in geografske ekskurzije, ekologijo, svetovanje v zvezi z zaposlovanjem in nadaljnjim izobraževanjem, zdravstvenovzgojne vsebine. Vsebine, povezane s prosto izbiro dijakov, so vsebovale 3-KONS, knjižnično-informacijska znanja, humanitarno dejavnost, športne igre in tekmovanja, varnost v cestnem prometu, predavanje o škodljivosti drog in tobaka, tečaj digitalne fotografije. Leon Podvratnik PROGRAMSKI UČITELJSKI ZBOR Na šoli delujejo kar štirje programski učiteljski zbori, ki jih vodita Nada Jeraša (program trgovec in administrator) in Aleksandra Adam Knez (ekonomski tehnik in poklicno tehniško izobraževanje). Ob pomoči v. d. ravnateljice Bernarde Marčeta in pomočnice Simone Sever Punčoh smo v okviru programskih učiteljskih zborov pripravili in dopolnili izvedbeni kurikul, oblikovali smo načrt ocenjevanja znanja in skrbeli za uspešno opravljanje izpitov dijakov, ki so bili pogojno vpisani. Obravnavali smo vsebinske sklope, organizirali projektna dneva, sodelovali pri projektu Svetovni dan zdravja, organizirali prireditev Pokaži, kaj znaš in športno tekmovanje v odbojki med profesoricami in dijakinjami. V mesecu marcu smo izvedli projektna dneva na temo Zdrava prehrana, kjer so sodelovali dijaki vseh razredov, ki letos ne opravljajo poklicne mature, in vsi profesorji. V mesecu maju so se dijaki predstavili tudi na svetu staršev. Na sestankih programskih učiteljskih zborov smo se redno srečevali vsak mesec, potekali pa so tudi v sklopu rednih mesečnih delovnih konferenc. Srečevali smo se tudi ob organizaciji projektnih dni, prireditve Pokaži, kaj znaš in novoletnega bazarja. Na sestankih smo obravnavali učno-vzgojno problematiko in tekočo problematiko. 52


Projektni dnevi Zdrava prehrana Že v mesecu septembru smo se odločili, da bomo pripravili projektna dneva na temo Zdrava prehrana. Na sestankih PUZ-a in strokovnih aktivih so se oblikovale ideje o delavnicah, njihovih vsebinah, medpredmetnem sodelovanju na šoli, povezovanju z drugimi srednjimi šolami v Celju, s podjetji in ostalimi zunanjimi sodelavci. 18. in 21. marca 2011 so bili v projektna dneva vključeni vsi 1., 2. in 3. letniki ter 1. PTI oddelki, in sicer v naslednjih delavnicah: 1. a in 3. a 1. b 1. c 1. č 1. d 2. a 2. b 2. c 2. č 3. a 3. b 3. c 3. č 3. d 3. e 1. a PTI 1. b PTI 1. c PTI

Prehranjevanje in telesna aktivnost (Nada Jeraša, Peter Peršič) Pogrinjki (Dagmar Konec, Vera Aškerc, Aleš Hofman) Jabolko do zdravja (Gordana Grajžl, Aleksandra Adam Knez) Peka kruha (Stane Vizjak, Marija Šuster, Silvija Tintor) Izobraževanje za zdravo prehrano (Metka Bombek, Jani Lojen, Mateja Maček) Prehrambena piramida (Simona Žlof, Lilijana Povalej) Sladice (Manja Ferme Ratmajer, Suzana Suholežnik) Značilnosti in kakovost različnih sort jabolk (Tatjana Trupej, Janko Jutriša) Poraba kalorij (Blaž Knep, Oskar Selčan) Prehranjevanje in telesna aktivnost (Danica Kocijan Kiker, Leon Podvratnik) Obisk eko kmetije (Jasmina Bornšek, Melita Podgoršek) Raziskava ponudbe zdrave prehrane v Celju (Lucija Zidanski, Vida Horvat) Afrodita (Mateja Obrez, Nataša Slapnik, Vanja Lebar, Marjetka Koštomaj Gašperšič) Zelišča, vir zdrave hrane (Lidija Plevčak, Aleš Confidenti) Kuharske bukve (Irena Lasnik, Mojca Knez Šket) Začnimo dan zdravo (Barbara Kvas Ocvirk, Dora Glavnik) Odnos do zdrave prehrane (Milan Šušteršič, Helena Mešnjak) Zeliščni koktajli (Andreja Rom, Danilo Starček, Alenka Pavlin)

53


Obisk eko kmetije Skupina dijakov je spremljala dogajanje na šoli v času projektnih dnevov in pripravila e-časopis, ki je objavljen na dijaški spletni strani šole (Alenka Gotlin Polak, Mojca Knez Šket, Tanja Štante Benčina). Predstavniki vseh razredov so pripravili skupno predstavitev svojih delavnic. Projektno delo naših dijakov pa je bilo predstavljeno tudi staršem na sestanku sveta staršev. Pri projektnih dnevih je bilo veliko medsebojnega sodelovanja med učitelji, med dijaki, med dijaki in učitelji ter z zunanjimi sodelavci. Izkušnje in nova spoznanja pa zagotovo prinašajo tudi kvalitetnejše delo. Veseli december, Pokaži, kaj znaš V prednovoletnem času smo si profesorji še posebej želeli, da bi se naši dijaki in dijakinje počutili zadovoljne, razigrane in srečne, zato smo skupaj z njimi pripravili dejavnosti, ki so se odvijale ves december, nekatere že od začetka meseca, zaključile pa prav na zadnji delovni dan starega leta. Aktiv športne vzgoje je organiziral medrazredno tekmovanje v odbojki za dijakinje, na katerem je sodelovalo 11 ekip, zmagala je ekipa 2. a-razreda. Dijake in dijakinje smo povabili na avdicijo Pokaži, kaj znaš. Šolska komisija je po kriterijih izbrala 4 najboljše, za katere smo lahko dijaki in profesorji glasovali na dijaški spletni strani. 54


Vse razredne skupnosti so okrasile razred z namizno novoletno dekoracijo in izdelale novoletno čestitko. V sredo, 22.12. 2010, so dijakinje pripravile v avli šole bazar ročno izdelanega nakita in novoletnih čestitk. Še posebej veliko dela pa je imela dijakinja Marjetka Dobočnik iz 4. b-razreda s poslikavanjem nohtov. V četrtek, 23. 12. 2010, pa je bil prav poseben dan. Že ob 7. uri so se dijaki in dijakinje z razredniki srečali v razredu na zajtrku. Ob 8. uri pa smo vsi odšli v sosednjo telovadnico SŠGT, kjer nas je najprej pozdravil s pesmijo pevski zbor 1.b-razreda. Sledila je odbojkarska tekma med dijakinjami 2. arazreda in profesoricami PKŠ. Ob glasnem vzpodbujanju s tribun smo se vse tekmovalke borile do konca, dijakinje 2. a pa so zmagale z rezultatom 2:1. Dijakinje so dobile tudi nagrado za 1. mesto na medrazrednem tekmovanju v odbojki na naši šoli. Komisija za ocenjevanje namiznih novoletnih dekoracij in voščilnic je razglasila najboljše: 2. d-razred je zmagal z moderno, božično-novoletno dekoracijo, dijakinja Karin Gaber iz 1. d, je osvojila 1. mesto za najbolj izvirno novoletno voščilnico, Katja Žurej, prav tako iz 1. d pa 1. mesto za najlepšo novoletno voščilnico. V iskanju talentov so se predstavili vsi štirje finalisti, sledila je razglasitev. Zmagala je Simona Kolmanič iz 2. d v orientalskem plesu,

Zmagovalka talentov

55


2. mesto sta osvojili Mateja Ducman in Ines Drnolšek iz 2. d s pesmijo Poljubljena (Tabu), 3. je bil Rok Kokovnik iz 3. a v žongliranju z žogicami in noži, 4. mesto pa sta zasedli Patricija Zemljič in Valentina Križanec iz 1. b v igranju na harmoniko. Prijetno vzdušje v telovadnici smo zaključili s petjem; peli smo vsi, dijaki in profesorji.

Zborček! Kot izjemna voditelja na tej kulturno-športni prireditvi sta se izkazala dijaka Sandra Kojnik in Luka Korenjak iz 4. b. Vrnili smo se v razrede, kjer je dijake čakalo presenečenje. Ob izreku lepih želja smo profesorji dijakom pripravili tudi presenečenje z lastnim domačim pecivom. Aleksandra Adam Knez, Nada Jeraša

56


DELO STROKOVNIH AKTIVOV AKTIV PROFESORJEV SLOVENŠČINE IN UMETNOSTI Člani strokovnega aktiva smo: Aleksandra Adam Knez, Aleš Hofman, Irena Lasnik, Helena Muha, Simona Rap, Tanja Štante Benčina, Branka Vidmar Primožič in Alenka Gotlin Polak (vodja aktiva). Tudi v letošnjem šolskem smo bili člani našega strokovnega aktiva zelo dejavni. Naše dodatne dejavnosti so podrobneje opisne v prispevkih naših članov v tem letopisu. Vsi člani strokovnega aktiva smo vestno in profesionalno opravljali svoje vzgojno-izobraževalno delo, razredničarke pa tudi svoje razredniško poslanstvo. Udeleževali smo se izpopolnjevanj in izobraževanj na različnih področjih, tako na svojem strokovnem kot tudi širše. Dijake smo popeljali na različen festivale, prireditve in ekskurzije. Slovenistke smo uspešno pripravljale dijake na Cankarjevo tekmovanje, lektorirale smo raziskovalne naloge, publikacije, dopise in različna besedila. Vsi člani smo sodelovali pri izvedbi in organizaciji interesnih dejavnosti. Člani aktiva smo aktivno pripravljali kulturne programe in sodelovali pri vseh šolskih prireditvah in na prireditvah, kjer je sodelovala naša šola. Vestno smo skrbeli za pestrejše kulturno in medijsko dogajanje na šoli. Na začetku šolskega leta smo uredili učne načrte – izvedbene kurikule za vzgojno-izobraževalno delo in sprejeli načrt dela našega strokovnega aktiva za to šolsko leto. Delo smo usklajevali na rednih mesečnih sestankih, o aktualnih zadevah pa smo se dogovarjali sproti, na krajših sestankih in z elektronsko pošto. Naša članica Aleksandra Adam Knez je predsednica Sveta zavoda Poslovnokomercialne šole Celje. Kot vodja PUZ-a za programa ekonomski tehnik in poslovno-tehniško izobraževanje je poskrbela za aktivnosti dijakov in še uspešnejše sodelovanje med dijaki in profesorji. Izmed teh dejavnosti izstopajo projektni dnevi in prireditev Pokaži, kaj znaš. Je koordinatorka Cankarjevega tekmovanja in je bila tudi mentorica dijakinjam za to tekmovanje. Bila je mentorica šolskega radia in dramskega krožka, skrbela je za izobraževanje učiteljev za delo z i-tablo in izvedla delavnice Varnost na internetu za dijake. Sodelovala je v projektu Comenius na Češkem. Aleš Hofman je izvedel likovne delavnice za dijake, pripravil je likovni del in sceno za 3-KONS, informativne in projektne dneve, maturantski ples ter 57


vse ostale pomembnejše dogodke na naši šoli. Bil je mentor dijakom, ki so pripravili jumbo plakat v okviru praznika občine Celje, sodeloval je na natečaju Celje, mesto prihodnosti. Pripravil je gradivo in literaturo za izobraževanje odraslih. Irena Lasnik je skrbela za gledališko vzgojo in gledališki abonma, sodelovala je na projektnih dnevih kot mentorica z delavnico Kuharske bukve ter na prireditvah Pokaži, kaj znaš in Življenje je lepo ob dnevu žena; sodelovala je tudi pri projektu Comeniusv Bolgariji. Izvajala je tečaj slovenščine za dijake tujce. Uspešno je organizirala strokovno ekskurzijo za dijake na Primorsko, za profesorje pa v prednovoletnem času organizirala v Ljubljani ogled muzikalaMoje pesmi, moje sanje. Lektorirala je raziskovalni nalogi in Letopis. Pripravljala je gradivo za samoizobraževalce. Organizirala je gledališko delavnico Igralski izzivi z Borutom Alujevičem. Helena Muha je koordinatorka in organizatorka festivala 3-KONS. Bila je mentorica haiku delavnice in je z dijaki zelo uspešno sodelovala na 11. slovenskem natečaju za najboljši haiku. Z dijaki je sodelovala tudi na 3. festivalu dijaškega kratkega filma DIFIfest, na 29. Mednarodnem mladinskem pevskem festivalu (tako na glasbeni animaciji mesta Celje – Minutka za pesem kot tudi na novinarski delavnici in delavnici reportažne fotografije), na natečaju Celje, mesto prihodnosti in na 7. mednarodnem sejmu učnih podjetij v Celju. Profesorje je popeljala na ogled praznične Ljubljane v prednovoletnem času, dijake pa prav tako na ogled Ljubljane ter oddaje NLP. Sodelovala je na projektnih dnevih kot somentorica e-časopisa in pripravljala dijakinje na Cankarjevo tekmovanje. Pripravila je kulturni program na podelitvah spričeval za zaključni izpit in za poklicno maturo. Od januarja 2011 je zunanja sodelavka RIC-a. Simona Rap, naša knjižničarka, je pripravila gledališko predstavo Urška na festivalu 3-KONS. Ob vsakem pomembnejšem dogodku na naši šoli je objavila članke v Celjanu in Novem tedniku. Objavlja tudi v publikaciji Šolska knjižnica. Pripravila je scene za kulturno prireditev s krajani Mestne četrti Dolgo polje, Življenje je lepo v zbornici in za prireditev ob informativnem dnevu. Organizirala je kulturno prireditev z umetnikom Andrejem Rozmanom – Rozo ob dnevu knjige – Izbrane rozine v akciji. Pripravila je naslednje razstave: 3-KONS, Zimska pravljica, Valentinovoter Urška in Povodni mož. Izvajala je knjižnično-informacijska znanja in interesne dejavnosti (organiziran ogled Osrednje knjižnice Celje in Zgodovinskega arhiva Celje) v 1. letnikih. 58


Tanja Štante Benčina je v okviru interesnih dejavnosti organizirala vodeni ogled razstav v Pokrajinskem muzeju Celje, pohod in vodeni ogled Friderikovega stolpa na Starem gradu. Lektorirala je Letni delovni načrt, šolsko publikacijo in raziskovalno nalogo. Sodelovala je na festivalu 3-KONS s projektom Sanjam s knjigo, soba za meditacijo in bralne užitke. Pripravila je kulturni program na informativnih dnevih in ob Prešernovem dnevu za prebivalce Mestne četrti Dolgo polje z naslovom Z roko v roki. Na projektnih dnevih je bila nosilka delavnice, kjer so dijaki pripravljali e-časopis, pomagala pa je pri pripravi e-časopisa ob festivalu 3-KONS. Dijakinje je pripravljala na Cankarjevo tekmovanje. Branka Vidmar Primožič je kot tajnica poklicne mature vestno skrbela za njeno izvedbo. Pripravila je kulturni program na maturantskem plesu, urejala je učiteljsko glasilo Bučke; sodeluje pa tudi pri pripravi pobude za nov izobraževalni program socialni asistent. Alenka Gotlin Polak sem kot vodja strokovnega aktiva tudi članica Šolskega razvojnega tima, koordinirala sem delo našega strokovnega aktiva in skrbela za zapisnike sestankov vodij strokovnih aktivov. Bila sem mentorica šolskega glasila, aktivno sem sodelovala kot mentorica e-časopisa na festivalu 3-KONS. Pripravila sem tudi glasilo zaključnih letnikov Hermi plus. Lektorirala sem raziskovalno nalogo in pripravljala dijakinje na Cankarjevo tekmovanje. Organizirala sem ogled filmaKraljev govor za dijake in jih popeljala na strokovno ekskurzijo na Primorsko. Pripravila sem razstavo ob veselem dnevu kulture in ob kulturnem dnevu. Pripravljala sem tudi gradivo za samoizobraževalce. Trije člani našega aktiva pa smo svoje delo dopolnjevali na drugih šolah: Branka Vidmar Primožič in Aleš Hofman na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče, Alenka Gotlin Polak pa na I. gimnaziji v Celju in na Šolskem centru Celje. Ugotavljam, da smo z delom v letošnjem šolskem letu uresničili in tudi presegli načrt, ki smo ga sprejeli na začetku šolskega leta. Alenka Gotlin Polak

59


AKTIV PROFESORJEV TUJIH JEZIKOV V aktivu tujih jezikov se zavedamo pomena in vrednosti znanja tujih jezikov, še posebej, ker živimo v multilingvalnem evropskem prostoru. Kakovostno poučevanje, uporaba sodobnih metod in učnih pripomočkov, poudarjanje lepote tujega jezika in vzpostavljanje razmerja z maternim so osnovna načela, ki nas vodijo pri našem delu. Angleščino in nemščino želimo približati našim dijakom, poudarek dajemo na praktični vrednosti jezika. Pred začetkom šolskega leta smo veliko truda vložili v pripravo kakovostnih vsebin v kurikulu, minimalnih standardov, pripravili smo kriterije ocenjevanja. Naše delo je potekalo po načrtu in v skladu z LDN. Preko celotnega šolskega leta se je aktiv srečeval na rednih sestankih, kjer smo izoblikovali sklepe, ki smo jih kasneje uresničevali in si hkrati medsebojno izmenjevali izkušnje in usklajevali naše delo. Za dosego ciljev smo se v tem šolskem letu učitelji strokovno izpopolnjevali na seminarjih, udeleževali smo se predvsem seminarjev s t. i. e-vsebinami in seminarjev za poklicno maturo. Prav tako smo aktivno sodelovali pri mednarodnih projektih, izvedli šolski tekmovanji iz angleščine in nemščine ter sodelovali pri angleški in nemški bralni znački. V aktivu tujih jezikov se bomo še naprej trudili, da bi dijakom pokazali predvsem praktično vrednost tujih jezikov v življenju. Simona Barabaš AKTIV PROFESORJEV MATEMATIKE Na Poslovno-komercialni šoli Celje smo v šolskem letu 2010/11 člani aktiva učiteljev matematike naslednji profesorji: Melita Podgoršek, Lilijana Povalej, Oskar Selčan in Blaž Knep (vodja aktiva). V tem šolskem letu smo poučevali MAT, PMA, PRS in PR, iz aktiva ekonomistov pa sta PMA, STA in PRS poučevali profesorici Dora Glavnik in Barbara Kvas Ocvirk. Delo aktiva smo spremljali na mesečnih sestankih, o aktualnih zadevah pa smo se dogovarjali sproti in sodelovali tudi z ostalimi zaposlenimi na šoli, predvsem s člani ekonomskega aktiva. Trudili smo se povezati matematiko s stroko, pri poučevanju pa smo vključevali novejšo učno tehnologijo. V okviru projektnih dni smo se ukvarjali s porabo kalorij pri različnih športnih aktivnostih.

60


Vsi člani našega aktiva smo sproti spremljali vzgojno-izobraževalne rezultate, upoštevali nivo zahtevnosti za posamezni program in letnik in poskušali biti v istem programu čim bolj usklajeni. Dijake zaključnih letnikov programov ET in PTI smo profesorji Melita Podgoršek, Lilijana Povalej in Blaž Knep pripravljali na poklicno maturo iz matematike. Nudili smo jim seznam vprašanj za ustni del POM ter seznam literature in koristnih spletnih naslovov, po katerih se dijaki lahko učijo. V mesecu marcu smo dijakom pregledali izpitne pole predpreizkusa POM iz matematike in jih seznanili z rezultati. V mesecu maju smo nekaj ur namenili intenzivnim pripravam na pisni del POM. Občanom smo nudili konzultacije in ustrezno gradivo za pripravo na izpit, dijakom s posebnimi potrebami pa smo nudili dodatno strokovno pomoč. V mesecu marcu smo izvedli šolsko tekmovanje iz znanja poslovne matematike (predsednik šolske tekmovalne komisije je bil Oskar Selčan) in tekmovanje iz matematike, pod imenom Mednarodni matematični kenguru (predsednica šolske tekmovalne komisije je bila Melita Podgoršek). Najbolje uvrščeni tekmovalci so se aprila udeležili regijskega in državnega tekmovanja. Blaž Knep AKTIV PROFESORJEV DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV V strokovnem aktivu družboslovje je v šolskem letu 2010/11 aktivno sodelovalo pet profesorjev, ki poučujejo sociologijo, geografijo, zgodovino, psihologijo, pravo, državljansko kulturo, družboslovje, tržno komuniciranje, pravno organizacijski vidik poslovanja in temelje pravne kulture. Vzgojno-izobraževalno delo smo opravljali v skladu z Letnim delovnim načrtom in načrtom dela, ki smo ga sprejeli na uvodnem sestanku strokovnega aktiva. Udeleževali smo se organiziranega strokovnega izpopolnjevanja in na seminarjih tudi aktivno sodelovali. Dijakom smo pomagali pri pripravah tematskih razstav ob pomembnih praznikih, spominskih dnevih in drugih priložnostih ter tako pripomogli k pestremu kulturnemu in umetniškemu dogajanju na šoli. Profesorji, mag. Helena Mešnjak, Jasmina Bornšek, Dagmar Konec, mag. Savina Četina Žuraj, so organizirali in izvedli več strokovnih ekskurzij z 61


ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti Slovenije in Italije. Sodelovali smo pri pripravi in izvedbi projektnih dni na temo Zdrava prehrana ter organizirali za vse prve letnike ogled mesta Celja in spoznavanje celjske zgodovine. Mag. Helena Mešnjak je bila mentor mladim raziskovalcem, ki so dosegli srebrno priznanje na državnem nivoju. Pod mentorstvom profesorice Nataše Strašek so se v okviru IND izvajale delavnice na temo Ekonomija in samopodoba. Profesorica mag.Savina Četina Žuraj je sodelovala v mednarodnem projektu Ura za Zemljo. Mag. Helena Mešnjak je sodelovala v mednarodnem projektu ACES na temo Migracije. Profesorica Nataša Strašek sodeluje v mednarodnem projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga. Profesorica Jasmina Bornšek sodeluje v projektu COMENIUS s temo Let's promote and share the beauty of our regions. Pod vodstvom mag. Helene Mešnjak so se dijaki naše šole udeležili državnega tekmovanja iz znanja zgodovine. Tekmovanje je potekalo v Škofji Loki. Člani aktiva tudi sodelujemo z RIC kot zunanji ocenjevalci pri predmetu zgodovina in geografija. Na rednih mesečnih sestankih smo pregledovali rezultate našega dela in uspehe dijakov. Dagmar Konec AKTIV PROFESORJEV INFORMATIKE

Profesorji iz aktiva informatikov v okviru našega aktiva poučujemo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, osnove računalništva, obdelavo podatkov z računalniškimi programi,elektronsko komuniciranje, strojepisje in oblikovanje besedil, hitrostno tipkanje in praktični pouk, v okviru ekonomskega aktiva pa še evidentiranje blaga in storitev, prodajo živil, praktični pouk, menedžment, projektno delo, osnove zavarovalništva in zavarovalno pravo. Plan, katerega smo zastavili na uvodnem sestanku avgusta lani, smo uspešno izpolnjevali

62


skozi šolsko leto in ga usklajevali in dopolnjevali na rednih sestankih. V tem šolskem letu smo: • dopolnili in posodobili stare učne načrte; • pripravili grobe in fine kurikule za prenovljene programe; • v vseh letnikih uskladili minimalne standarde znanja; • se udeležili raznih izobraževanj; • redno izvajali pogovorne ure za dijake in jim nudili stalno pomoč; • delali s samoizobraževalci; • skrbeli za dopolnitev strokovne literature v šolski knjižnici; • pomagali ostalim kolegom pri uporabi informacijske komunikacijske tehnologije (pomoč pri uporabi računalnika, skeniranje, tiskanje za razstave, projekte ipd); • vzdrževali in posodabljali vso strojno in programsko opremo na šoli; • skrbeli za program evidence dijakov; • izvedli interno izobraževanje za člane kolektiva (uporaba epošte in spletne učilnice Moodle); • izvajali seminarje v okviru e-šolstva; • oblikovali in vzdrževali šolske spletne strani; • skrbeli za mentorstvo dijaških spletnih strani (http://dijaki.pksola.si) in jim nudili strokovno pomoč in vodenje; • objavljali foto galerije in video gradiva na dijaškem spletišču ob različnih prireditvah in dogodkih; • organizirali in pripravili več videokonferenc, tudi mednarodnih; • oblikovali program interne šolske televizije; • izvedli predavanja in delavnice v okviru interesnih dejavnosti – Digitalna fotografija in Varna raba interneta; • posneli fotografije in videe vseh važnejših dogodkov na šoli in izven nje; • oblikovali multimedijske prireditve za vse dogodke na šoli; • izoblikovali grafično podobo in v sodelovanju z aktivom slavistov izdali e-časopise ob informativnem dnevu, festivalu 3KONS in projektnih dnevih; • postavili in vzdrževali spletne strani 3-KONS (http://www.3kons.si); 63


• • • • • •

• • • • • • • •

sodelovali v skupini za kakovost, obdelavali ankete za učitelje, dijake in starše in pripravljali e-gradiva za predstavitev rezultatov anketiranja; pripravljali e-ankete in obdelovali podatke ob različnih šolskih prireditvah (Pokaži, kaj znaš, Projektni dnevi, Zimski športni dan, kulturna prireditev Izbrane rozine v akciji); pripravljali slikovno gradiva za najavo prireditve Izbrane rozine v akciji; pripravljali program in podatke za e-zbiranje prijav na zimski športni dan; pripravljali publikacije predstavitev programov za tisk; pripravljali predstavitve ob šolskih prireditvah; aktivno sodelovali pri pripravi in izvedbi projektnih dnevov; končno oblikovali in tiskali glasilo Bučke; oblikovali in tiskali dijaško glasilo Hermi; sodelovali pri projektu ACES; sodelovali pri izvedbi šolskega tekmovanja Zvezda; pri vseh projektih, ki so potekali na šoli, sodelovali z informacijsko in multimedijsko podporo; pripravili ozvočenje na vseh prireditvah na šoli; pripravili in oblikovali vse šolske publikacije; sodelovali pri mentorstvu raziskovalnih nalog; raziskovalcem pomagali pri oblikovanju raziskovalnih nalog, naloge natisnili in vse raziskovalne naloge uredili za objavo na spletnih straneh Osrednje knjižnice Celje. Vida Horvat

AKTIV PROFESORJEV ŠPORTNE VZGOJE V aktivu športne vzgoje smo štirje profesorjev: Nada Jeraša, Danica Kocijan Kiker, Leon Podvratnik in Peter Peršič. Program dela smo si zastavili na začetku šolskega leta in ga usklajevali na rednih mesečnih sestankih. Udeležili smo se strokovnih seminarjev ter na sestankih poročali o vsebinah in novostih. Sodelovali smo na strokovnih posvetih študijske skupine. Dva člana aktiva sta se udeležila strokovnega posveta športnih pedagogov v Murski Soboti. Sodelovali smo pri nabavi strokovne literature v knjižnici. Dijakom športnikom smo omogočili pridobitev statusa športnika. Pripravili in organizirali smo interesne dejavnosti, kot so: košarka, odbojka, ples, 64


rokomet in nogomet. Sodelovali smo na predstavitvi treh šol 3-KONS. Udeležili smo se športnega srečanja ekonomskih šol, ki je potekalo v Slovenj Gradcu. Sodelovali smo z žensko ekipo za odbojko, moško ekipo za mali nogomet in mešano ekipo za bowling. Športni pedagogi organiziramo in izvajamo športne dni. Za posamezna športna tekmovanja smo dijake posebej pripravljali in jim nudili strokovno vodstvo. Organizirali smo šolsko plesno tekmovanje, tekmovanje v namiznem tenisu za dijake in dijakinje ter medrazredno tekmovanje v odbojki za dijake in dijakinje. Najboljši razred se je decembra na novoletni prireditvi pomeril v odbojki s profesorji. Obvestila o dosežkih naših dijakov smo objavili po šolskem radiu, na spletnih straneh šole ter v poročilu ŠŠD v letopisu. Živimo v družbi, v kateri je način življenja veliko sedenja, zato se bomo še naprej trudili dijakinje in dijake usmerjati v šport in zdrav način preživljanja prostega časa. Peter Peršič AKTIV PROFESORJEV EKONOMSKIH PREDMETOV V strokovnem aktivu ekonomskih predmetov je poučevalo devet profesorjev predmete s področja ekonomije, ki so razporejeni v vseh letnikih in programih naše šole. Program dela, ki smo ga načrtovali za letošnje šolsko leto, smo v celoti realizirali. Naše glavne naloge so bile: • pregled, dopolnitev in izdelava učnih načrtov za tekoče šolsko leto; • izdelava minimalnih standardov znanja po predmetih; • izdelava grobih in finih kurikulov za prenovljene programe; • oblikovanje in realizacija obveznih izbirnih vsebin z ekonomskega področja; • oblikovanje sklopov vprašanj za poklicno maturo; • izdelava izpitnih pol za gospodarsko poslovanje in gospodarstvo za poklicno maturo • oblikovanje tem in opravljanje konzultacij za projektne naloge za 4. izpitno enoto poklicne mature; • priprava dijakov na poklicno maturo; • usklajevanje načina dela in kriterijev za preverjanje znanja; • izobraževanje profesorjev na strokovnih seminarjih; • povezovanje učnih podjetij s pravimi podjetji; • sodelovanje z učnimi podjetji v Sloveniji in tujini; 65


• •

• • • • • • • • • • •

mentorstvo dijakom pri raziskovalnih nalogah (Manja Ferme Rajtmajer, Andreja Rom, mag. Lucija Zidanski); priprava dijakov na šolsko in državno tekmovanje iz gospodarskega poslovanja Zvezda in organizacija šolskega tekmovanja (Suzana Suholežnik); priprava dijakov na šolsko in državno tekmovanje iz znanja ekonomije in organizacija šolskega tekmovanja (Manja Ferme Rajtmajer) priprava dijakov na državno tekmovanje v tehniki prodaje (Lidija Plevčak); sodelovanje pri projektu ACES (mag. Lucija Zidanski); sodelovanje na DOSS – Dijaška oglaševalska scena Slovenije (Suzana Suholežnik, Manja Ferme Rajtmajer); organizacija ogleda in sodelovanje na mednarodnem sejmu učnih podjetij (Manja Ferme Rajtmajer, Suzana Suholežnik); priprava in izvedba delavnic za projektne dneve (Zdrava prehrana); praktično usposabljanje in delovna praksa (Lidija Plevčak); učbeniški sklad (Lidija Plevčak); predstavitev šole osnovnošolcem (mag. Lucija Zidanski); organizacija razstav (Dora Glavnik); organizacija in izvedba šolskega tekmovanja iz računovodstva; izvajanje aktivnosti, dogovorjenih na sestankih šolskega razvojnega tima. Manja Ferme Rajtmajer

AKTIV PROFESORJEV NARAVOSLOVNIH PREDMETOV Strokovni aktiv naravoslovnih predmetov šteje samo štiri učitelje in laborantko. Načrt dela, ki smo si ga zastavili na začetku šolskega leta, smo skozi celo leto uspešno izpolnjevali. Razen rednega dela, vseh običajnih, standardnih dejavnosti in obveznosti smo aktivno sodelovali v kulturnem projektu treh celjskih srednjih šol 3KONS, pri organizaciji in izvedbi projektnih dni, informativnega dneva, strokovnih ekskurzijah in pri drugih interesnih dejavnostih. Del naše dejavnosti je tudi lastno strokovno izpopolnjevanje, dopolnjevanje znanja in seznanjanje s spremembami in novostmi na našem področju. V ta namen smo se udeležili seminarja o oljčnem olju v Izoli, izobraževanj v 66


Mercatorju, sodelovali pa smo tudi na študijski skupini na temo zaključnega izpita za program trgovec, kjer smo predstavili svoj koncept izvedbe izpita. Ob koncu pouka smo imeli veliko dela z izvajanjem konzultacij in ocenjevanjem projektnih nalog za poklicno maturo ter izdelkov za zaključni izpit, saj se je veliko število dijakov odločilo za izdelavo zaključne naloge iz našega predmetnega področja. V aktivu naravoslovnih predmetov se bomo tudi v bodoče zavzemali, da bi dijakom pokazali predvsem praktično vrednost poznavanja blaga in drugih naravoslovnih vsebin v življenju. Tatjana Trupej POKLICNA MATURA Poklicna matura je državni izpit, s katerim si dijak pridobi strokovno izobrazbo in daje pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih. Opravljajo jo redni dijaki, srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja, smeri ekonomski tehnik, ter občani, ki se za ta dva programa izobražujejo na šoli. Poklicna matura je sestavljena iz štirih izpitnih enot, in sicer sta obvezna izpita iz slovenščine in temeljnega strokovnoteoretičnega predmeta (GPO in gospodarstvo), izbirni pa sta druga (tuji jezik ali matematika) in četrta izpitna enota (izdelek oziroma storitev z zagovorom). V preteklem šolskem letu smo prvo leto izvajali poklicno maturo v prenovljenem PTI-programu, ki je prinesla spremembo predvsem v drugi izpitni enoti. Pri izpitu iz gospodarstva dijaki namreč dokazujejo sintezo svojega znanja iz vseh obveznih strokovnih modulov. Na spomladanskem izpitnem roku je poklicno maturo opravljalo 95 dijakov, od katerih jih le 5 ni opravilo vseh obveznosti, kar pomeni, da je bil uspeh 94,73 %. Tri dijakinje so dosegle 22 točk (od skupno 23) in tako prejele spričevalo s pohvalo. Zlate maturantke so bile: Janja Jager in Anja Tintor, 4. b, ter Sara Stropnik, 2. c PTI. Še sedem dijakov in dijakinj pa je doseglo več kot 20 točk. Želimo si, da bi se lahko tudi v tem šolskem letu ponašali s podobnimi rezultati na poklicni maturi.

67


Zlate maturantke z ravnateljico Branka Vidmar Primožič tajnica ŠMK ZAKLJUČNI IZPIT V šolskem letu 2009/2010 so dijaki in dijakinje srednjega poklicnega izobraževanja programa trgovec in administrator opravljali zaključni izpit iz treh izpitnih enot. V programu trgovec sta prva in druga izpitna enota izpit iz slovenskega jezika in književnosti ter gospodarskega poslovanja, v programu administrator sta prva in druga izpitna enota izpit iz slovenščine in poslovne tehnike. Tretja izpitna enota – zaključno delo, se v obeh programih opravlja kot izdelek oziroma storitev z zagovorom. V spomladanskem izpitnem roku v šolskem letu 2009/2010, je zaključni izpit opravljalo 56 dijakov in dijakinj, uspešnih je bilo 55 oziroma 98,2 %. V jesenskem roku je zaključni izpit uspešno opravilo 80 % dijakov in dijakinj. V spomladanskem in jesenskem roku skupaj je zaključni izpit opravljalo 60 dijakov in dijakinj, uspešnih je bilo 59 oziroma 98,3 %. V šolskem letu 2010/2011 se je prijavilo na zaključni izpit 54 dijakov in dijakinj.

68


Najuspešnejši dijakinji na ZI Lara Borštner in Maja Kotnik z ravnateljico Peter Peršič, tajnik ZI ŠOLSKI SKLAD Sredstva šolskega sklada so namenjena financiranju dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. S tem se zagotavlja višji standard pouka, ki omogoča boljše in kakovostnejše znanje in spretnosti. Šolski sklad pridobiva sredstva iz donacij, prispevkov staršev in drugih virov. Vsi, ki prispevajo sredstva v ta sklad, prejmejo potrdila. V šolskem letu 2010/2011 sredstva namenjamo za izdajo letopisa, sofinanciranje različnih tekmovanj, nagrade za najboljše dijake na različnih področjih, pomoč dijakom pri udeležbah na ekskurzijah v okviru interesnih dejavnosti, dokupu računalniške opreme ter sodobnih učnih tehnologij, kar zagotavlja višjo kakovost znanj in spretnosti. Vera Aškerc

69


UČBENIŠKI SKLAD Nabava novih učbenikov lahko predstavlja za starše dijakov velik strošek. Na naši šoli že vrsto let uspešno deluje učbeniški sklad, iz katerega si lahko naše dijakinje in dijaki izposodijo potrebne učbenike, ki jih določijo posamezni strokovni aktivi. Višina izposojevalnine učbenikov ne presega 30 odstotkov vrednosti nabave novega učbenika. Z nabavo novih učbenikov vsako leto posodabljamo učbeniški sklad in zagotavljamo potrebno gradivo, ki je na voljo. V šolskem letu 2010/2011 smo nabavili nove učbenike predvsem za prenovljene programe 3. letnikov. V letošnjem šolskem letu si je učbenike izposodilo 91 odstotkov vseh vpisanih dijakinj in dijakov, in sicer: • • • • •

v 1. letnikih 142, v 2. letnikih 115, v 3. letnikih 111, v 4. letnikih in 1. PTI letnikih 139, v 2. PTI letnikih 66.

Možna je izposoja kompleta učbenikov za posamezni letnik ali pa izposoja posameznih učbenikov. Dijaki, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin, si lahko na osnovi pozitivno rešene vloge učbenike izposodijo brezplačno. Dijakinje in dijaki si učbenike izposodijo ob začetku šolskega leta, izposojeno gradivo pa vrnejo ob koncu tekočega šolskega leta. Za plačano izposojevalnino prejmejo račun – paragonski blok. Iz učbeniškega sklada si lahko učbenike izposodijo tudi občani, ki se izobražujejo na naši šoli. Uspešno je tudi sodelovanje učbeniškega sklada in šolske knjižnice. Učbeniški sklad posluje pozitivno in upamo, da bo tako tudi v bodoče, saj bomo z dobrim delovanjem dijakom in njihovim staršem znižali stroške izobraževanja. Lidija Plevčak ŠOLSKA PREHRANA V šolskem letu 2010/11 je bila največja sprememba glede prehranjevanja v šoli ta, da so nekateri dijaki po novem Zakonu o šolski prehrani morali za obrok doplačati. Višina doplačila (0,41 € ali 0,82 €) je odvisna od dohodka 70


na družinskega člana glede na % povprečne plače. Dijaki so se naročali na obroke in jih prejemali na enak način kot prejšnja leta, kar pomeni vsak dan za naslednji dan, s pomočjo elektronskega čitalca. Če dijaki naročenega obroka niso prevzeli ali ga pravočasno odjavili, so morali poravnati celotni znesek obroka (2,42 €). Na željo dijakov smo tudi razširili jedilnik in ponujali dnevno 5 različnih obrokov (mesni, brezmesni, sadje ali zelenjava, pizza, sendvič). Razen tople malice je šolska jedilnica ponujala tudi druge prehrambene artikle. Prejemanje toplih obrokov je potekalo vsak dan 4. in 5. šolsko uro; razredi so torej bili razdeljeni v dve skupini, kar je popolnoma zadoščalo, da se dijaki primerno najedo, če to seveda želijo. Dijaki so jedilnico redno obiskovali in izražali pohvale kakor tudi kritike. Menim, da smo skupaj poskrbeli za zadostno in ustrezno ponudbo.

V jedilnici Simona Barabaš

71


KOMISIJA ZA KAKOVOST Na šoli se trudimo doseči čim višjo kakovost na vseh ravneh. Svoje delo smo sproti analizirali in usklajevali na pedagoških konferencah, sestankih PUZov ter strokovnih aktivih. Komisijo za kakovost sestavlja osem članov: Oskar Selčan, Mojca Knez Šket, Danica Kocijan Kiker (predsednica), Nataša Strašek, predstavnica dijakov,Maja Krajnc in zunanji člani: predstavnica staršev, Majda Kumer in predstavnika gospodarstva, Andreja Semolič in Marko Sekljoča. V tem letu smo nadaljevali z delom v projektu Usposabljanje zasamoevalvacijov okviru šole za ravnatelje. Namen samoevalvacije je pridobiti mnenja udeležencev o izobraževalnem procesu na naši šoli, predvsem o pouku, obšolskih dejavnostih, sodelovanju z razredniki, svetovalno službo in vodstvom šole. V mesecu marcu 2011 smo ugotavljali zadovoljstvo udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu. Za ugotavljanje kakovosti našega dela smo uporabili anketne vprašalnike. Anketirali smo starše, dijake in strokovne delavce šole. Rezultate tekočega leta smo primerjali s preteklimi rezultati. Rezultati analize so pokazali, da se kazalniki kakovosti izboljšujejo. Komisija za kakovost že drugo leto zapored spremlja prednostna področja delovanja, kjer so vključeni vsi strokovni delavci na šoli. S prednostnim ciljem, da dijaki znajo samostojno poiskati in uporabiti informacije, želimo doseči trajno znanje, ki ga bodo dijaki potrebovali pri nadaljevanju študija in na delovnem mestu. Naslednji cilj, ki ga želimo doseči je, da je dijak pošten do sebe in drugih. Na osnovi zbranih podatkov smo ugotovili, da smo nekatere cilje dosegli in jih celo presegli. Predvsem se lahko pohvalimo z večjim številom govornih nastopov dijakov na različnih nivojih. Oba cilja smo vključili v LDN šole. Zadovoljni smo, da se starši udeležujejo roditeljskih sestankov in govorilnih ur, saj se tako aktivno vključujejo v reševanje učno-vzgojne problematike, skupnost dijakov voli predstavnike dijakov, ki zastopajo njihove interese v svetu zavoda, prav tako sodelujejo v Komisiji za kakovost. Vzporedno s samoevalvacijo je na šoli potekal tudi profesionalni razvoj strokovnih delavcev, in sicer: pravilno navajanje literature pri raziskovalnih nalogah in govornih nastopih, varna raba interneta ter uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije pri pouku. Aktiv profesorjev informatike pa je pripravil izobraževanje za profesorje o uporabi ezbornice.

72


Ugotovitve in sklepi Pokazatelji, ki smo jih uporabili kot merilo za ugotavljanje zadovoljstva med starši in dijaki, bodo naše vodilo še k boljšemu sodelovanju s starši. Želimo si, da postane Poslovno-komercialna šola Celje uspešna in prepoznavna šola, ki spodbuja delovno in učno okoljeza razvoj in rast posameznika in družbe. Prav tako bomo dosledno skrbeli za medsebojno spoštovanje med vsemi udeleženci vzgojno izobraževalnega procesa na šoli. Danica Kocijan Kiker PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM Dijakinje in dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom (PUD) izven šole, pri zunanjih izvajalcih. Izvajalci našim dijakom, po predhodnem dogovoru, omogočijo opravljanje praktičnega dela pouka. PUD je pomemben del izobraževanja, saj dijaki že pridobljeno znanje nadgradijo s praktičnim delom. Natančneje spoznajo poklic, za katerega se izobražujejo, pridobijo ustrezne delovne izkušnje in delovne navade. Odzivi podjetij, kjer naši dijaki in dijakinje opravljajo praktično usposabljanje z delom, so večinoma pozitivni. Izvajalci so zainteresirani za učenje mladih in v njih velikokrat vidijo bodoče zaposlene. S strani izvajalcev je veliko zanimanje predvsem za praktikante programa trgovec, vendar je žal, zaradi upadanja zanimanja za poklic prodajalec, teh dijakov vsako leto manj. V šolskem letu 2010/2011 so dijakinje in dijaki opravljali praktično usposabljanje z delom v naslednjem obsegu: • • • • • • •

2. letnik, program trgovec, 282 ur (2. c in 2. č), 3. letnik, program trgovec, 630 ur (3. č in 3. d), 2. letnik, program administrator, 282 ur (2. d), 3. letnik, program administrator, 630 ur (3. e), 2. letnik, program ekonomski tehnik, 76 ur (2. a in 2. b), 3. letnik, program ekonomski tehnik, 76 ur (3. a, 3. b in 3. c), 1. letnik PTI, program PTI ekonomski tehnik, 76 ur (1. a PTI, 1. b PTI in 1. c PTI).

Glede na iztekajoče programe imajo dijaki sedaj v prenovljenih programih več praktičnega usposabljanja z delom, kar je zelo dobrodošlo.

73


Z dijaki se pred razporeditvijo na PUD pogovorim in tako ugotovim njihove želje (kraj opravljanja PUD, izvajalca), saj ima vsak svoja pričakovanja in želje. Pred odhodom na PUD dijake seznanim z učnim načrtom, vsebino kolektivne pogodbe, njihovimi obveznostmi ter jih napotim na praktično usposabljanje z delom. Izvajalcem pošljem kolektivno pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom, ki velja eno šolsko leto. Po končanem praktičnem usposabljanju z delom, mentor, ki ga določi izvajalec, pregleda dijakove zapiske ter oceni praktično usposabljanje z delom in oceno vpiše v ocenjevalni list. Po opravljenem praktičnem usposabljanju z delom mora dijak/dijakinja oddati zapiske ter ocenjevalni list v šoli. Praktično usposabljanje z delom se ocenjuje z ocenama opravil ali ni opravil. Ugotavljam, da bi se dijaki verjetno pri delu potrudili še bolj, če bi bile ocene PUD-a številčne. V začetku meseca maja smo izvajalce PUD-a prijavili na Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom 2010/2011, ki ga je razpisal Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Upam, da bo navedeni razpis delodajalce spodbudil in bodo dijakom še naprej omogočali opravljanje PUD-a. Lidija Plevčak SVETOVALNO DELO Svetovalno delo na šoli vključuje aktivnosti v zvezi z vpisom novincev v 1. letnike izobraževalnih programov, spremljanje učnega uspeha dijakov, pomoč učencem, ki zaključujejo izobraževanje, svetovanje pri nadaljevanju izobraževanja, sodelovanje pri reševanju problemskih situacij v posameznih razredih, izvajanje pomoči staršem, profesorjem in seveda dijakom. Kot svetovalna delavka izvajam aktivnosti v zvezi s koordinacijo dela dijakov s posebnimi potrebami. Pripravljam individualizirane programe, redno spremljam in evalviram delo na tem področju. Spremljam uspešnost dijakov, ki imajo s šolo sklenjene pedagoške pogodbe. Sodelovala sem pri organizaciji in izvedbi informativnih dni za učence zaključnih razredov osnovne šole in njihove starše. Za osnovnošolce sem izvedla predstavitev naše šole na OŠ Ljubečna. Organizirala sem aktivnosti v zvezi z vpisom novincev ter oblikovanju oddelkov novincev ter ostalih letnikov. Izvedla sem vse aktivnosti vpisnega postopka v programu poklicno-tehniškega izobraževanja, ekonomsko tehnik.

74


V okviru svetovalnega dela sem sodelovala z osnovnimi in srednjimi šolami pri usmerjanju, preusmerjanju in informiranju učencev o izobraževanju na naši šoli. Za dijake, ki zaključujejo izobraževanje, sem imela informativna predavanja in številne individualne razgovore glede njihove poklicne in študijske poti. Koordinirala sem predstavitev študija Ekonomske fakultete Maribor, Poslovno-komercialne šole Celje, Višje strokovne šole, Fakultete za logistiko, Fakultete za komercialne in poslovne vede in Fakultete za management. Uredila sem oglasno desko o novostih na področju svetovalnega dela, predvsem na področju poklicnega usmerjanja. Izvedla sem vse potrebne aktivnosti v zvezi z vpisom dijakov zaključnih letnikov na višje in visoke strokovne šole na Univerzo v Ljubljani, Mariboru, v Novi Gorici in na Primorskem ter samostojne in zasebne visokošolske zavode. Pripravljala sem programe za opravljanje diferencialnih izpitov za dijake, ki so se želeli preusmeriti na našo šolo iz drugih srednjih šol. Izvedla sem številne individualne razgovore. Individualno obravnavo so potrebovali predvsem dijaki z izrazito slabim učnim uspehom, neprilagojenim vedenjem, mladostniškimi ter osebnimi težavami. S pomočjo anamneze sem skušala odkrivati vzroke težav ter svetovati najprimernejšo rešitev. Vzroki osebnih težav so bili najpogostejši zaradi neurejenih družinskih razmer ter adolescentnih kriz. Poglavitni vzroki učne neuspešnosti so bile predvsem slabe učne navade, neprimerne metode učenja ter zlasti pomanjkanje motivacije za učenje. V konfliktnih in frustracijskih situacijah so se dijaki največkrat zatekali v neprimerne načine razreševanja svojih težav, zlasti v agresivnost, nasilniško vedenje, pogosto izostajanje od pouka, pojavljale pa so se tudi oblike nevrotičnega reagiranja in suicidalnega vedenja. Sodelovala sem tudi z drugimi institucijami, predvsem z zdravstvenimi službami, psihiatrično ambulanto, Centri za socialno delo, Kriznim centrom, Policijsko upravo, Zavodom za zaposlovanje, Dijaškim domom, Zavodom za šolstvo, Ministrstvom za šolstvo in šport ter svetovalnimi delavci na osnovnih in srednjih šolah. Sodelovala sem na vseh strokovnih aktivih za svetovalne delavce in sestankih ter izobraževanjih, ki jih je organiziralo Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod za šolstvo. Koordinirala sem izvedbo delavnic za dijake prvih letnikov vseh programov o preprečevanju kajenja. Delavnice je izvedlo Mladinsko združenje Brez izgovora. Za dijake prvih letnikov sem koordinirala predstavitev Kriznega centra za mlade. 75


Olga Arnuš VPIS, USMERJANJE IN PREUSMERJANJE Za vpis v 1. letnik v šol. letu 2010/2011 je bilo razpisanih 5 oddelkov; dva oddelka v programu ekonomski tehnik, en oddelek v programu administrator in dva oddelka v programu trgovec. Prijavilo se je 107 učencev; 22 v program trgovec, 27 v program administrator ter 58 v program ekonomski tehnik. V septembru je bilo v prve letnike vpisanih 150 dijakov; 63 v program ekonomski tehnik, 59 v program trgovec in 28 v program administrator. Za vpis v 1. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja, program ekonomski tehnik, smo razpisali tri oddelke, prijavilo se je 62 dijakov. V septembru je bilo vpisanih 74 dijakov. Za osnovnošolce smo izvedli predstavitev naše šole na OŠ Ljubečna in OŠ Šentjur. Za vpis v šolsko leto 2011/2012 smo 11. in 12. februarja 2011 pripravili informativna dneva. Odzvalo se je 93 učencev iz osnovnih šol in njihovih staršev; za program ekonomski tehnik 51 učencev, za program administrator 22 učencev ter za program trgovec 20 učencev. Za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2011/2012 smo razpisali 5 oddelkov prvih letnikov; enega v programu administrator, dva v programu ekonomski tehnik ter dva v programu trgovec. V programu poklicnega tehniškega izobraževanja, ekonomski tehnik, smo razpisali tri oddelke. V prvi letnik se je prijavilo 84 učencev; 21 v program trgovec, 26 v program administrator ter 37 v program ekonomski tehnik. Olga Arnuš ŠOLSKA KNJIŽNICA Šolska knjižnica je integrirana v vzgojno-izobraževalno delo šole. S svojo dejavnostjo posreduje informacije in ideje, ki so bistvene za učenje in za uspešno delovanje v družbi, vedno bolj zasnovani na informacijah in znanju. Za doseganje teh ciljev skrbimo s strokovno izbranim in številčno ustreznim knjižnim in neknjižnim gradivom. Gradivo nabavljamo glede na namen in pričakovano uporabo, pri čemer upoštevamo tudi potrebe in želje uporabnikov. 76


Delovanje knjižnice poteka v skladu s Pravilnikom o delovanju knjižnice Poslovno-komercialne šole Celje. Ta določa poslovanje knjižnice skupaj s knjižničnim redom, ki ureja pravice in dolžnosti uporabnikov. Izposoja knjižničnega gradiva je brezplačna. Storitve knjižnice so zagotovljene vsem članom šolske skupnosti: dijakom, študentom, izobraževalcem ob delu ter strokovnim delavcem šole. Opažamo, da se povečuje število izrednih dijakov, ki si vsakodnevno izposojajo knjižno gradivo za opravljanje izpitov. Uporabnikom omogočamo dostop do lokalnih, regionalnih in globalnih virov. Knjižnica ima v lokalni bazi 22.176 enot knjižničnega gradiva, od tega je 5.024 enot odpisanega gradiva. Knjižnica nudi bogato izbiro igranih filmov na DVD-jih in dokumentarnih filmov za študijske potrebe pri pouku. Uporabniki imajo v knjižnici možnost dostopa do interneta, lokalnega knjižničnega kataloga in drugih baz podatkov. Uporabnike navajamo k razvijanju sposobnosti za učinkovito iskanje informacij z uporabo različnih tehnik iskanja in h kritični rabi medijev. Z različnimi aktivnostmi vplivamo na njihove bralne navade ter spretnosti za vseživljenjsko in samostojno življenje. Tudi v tem šolskem letu smo nadaljevali z medknjižnično izposojo. Najsodobnejšo literaturo naše knjižnice so si večkrat izposodile splošne in specialne knjižnice za svoje člane. Bibliopedagoško delo postaja v šolskih knjižnicah vedno bolj potrebno, saj je nenadomestljiv člen pri doseganju učnih ciljev in kompetenc srednješolskega izobraževanja. V knjižnici skrbimo poleg bibliopedagoškega dela še za druge dejavnosti, povezane z bralno kulturo, ki spodbujajo širšo kulturno zavedanje ter občutljivost. Na 3-KONS-u smo sodelovali s krajšo gledališko predstavo Urška in Povodni mož, v kateri so nastopali dijaki Sara Jagodič, Katja Novak in Patrik Vašl. Ob dnevu knjige smo organizirali kulturno prireditev Izbrane rozine v akciji z gostom Andrejem Rozmanom Rozo. V okviru ustvarjalnih delavnic smo skupaj z dijaki pripravili razstave z najrazličnejšo tematiko, tako razstavo o 3-KONS-u, Zimsko pravljico, Valentinovo ter Urška in Povodni mož. V okviru projekta Rastem s knjigo smo za dijake 1. letnikov organizirali ogled Osrednje knjižnice Celje. Vsak dijak je ob ogledu knjižnice prejel knjigo Geniji brez hlač priljubljenega slovenskega pisatelja Ivana Preglja. Po ozvočenju smo obeležili dneve, povezane z bralno pismenostjo, dan pismenosti, evropski dan jezikov, dan kulture, dan poezije in dan knjige. V knjižnici uporabnikom ponujamo branje, kot dobro izbiro preživljanja prostega časa.

77


Dijaki v knjižnici Knjižničarka Višje strokovne šole, Majda Lesjak, nudi študentom konzultacije pri izdelavi diplomskih nalog in opravlja tehnične preglede diplom. Skrbi za vodenje osebnih bibliografij predavateljic in predavateljev Višje strokovne šole. Prav tako piše Kroniko Višje strokovne šole v besedi in sliki ter skrbi za zbirko diplomskih nalog Višje strokovne šole v tiskani obliki in na CD-jih. V projektu Impletum sodeluje z jezikovnimi pregledi prenovljenih učbenikov predavateljev. Sodeluje v komisiji za nastopna predavanja in na predavateljskih zborih. Posodobila je Navodila za navajanje literature in virov po mednarodnih ISO standardih. Učitelje Poklicne in strokovne šole je seznanila na pedagoški konferenci z načini navajanja ter citiranja literature in virov ob praktičnih primerih, ki so objavljeni na spletnih straneh Poslovno-komercialne šole Celje. Knjižničarka Simona Rap vodi arhiviranje člankov Poslovno-komercialne šole Celje. Za lokalna medija Celjan in Novi tednik je v šolskem letu 2010/2011 prispevala naslednje članke: »Pokaži, kaj znaš« in sodelovanje med dijaki in profesorji (v decembru); Kulturno medgeneracijsko sodelovanje - s krajani Mestne četrti Dolgo polje (v februarju); Dnevi zdrave prehrane – projektni dnevi na šoli (v marcu) in Obiskal jih je Roza (v maju). 78


Za serijsko publikacijo Šolska knjižnica je prispevala strokovni članek o sodobnih informacijskih storitvah šolskih knjižnic. Obe knjižničarki sva v mesecu decembru 2010 obiskali Knjižni sejem v Ljubljani, kjer sva si ogledali bogato ponudbo knjižnega gradiva številnih slovenskih založb in dopolnili obstoječo zbirko knjižnega gradiva z novostmi. Z osnovnim poslanstvom in aktualnimi dogodki, ki jih organiziramo v okviru knjižnice,poskušamo širiti kulturno razgledanost ter oblikovati estetske, etične in moralne vrednote naših uporabnikov. Majda Lesjak in Simona Rap RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE Skrb za informacijsko tehnologijo je stalnica na naši šoli. Vsako leto se trudimo posodabljati informacijsko tehnologijo in omogočiti čimlažjo uporabo. Na lanskem razpisu MŠŠ smo za srednjo in višjo strovno šolo uspeli pridobiti 44 računalnikov, 4 LCD projektorje in 5 prenosnih računalnikov. Vso to opremo smo prejeli v tem šolskem letu in tako imamo sedaj opremljene vse splošne učilnice z računalniki in LCD projektorji, tako na srednji kot tudi na višji šoli. S temi računalniki smo v maju zamenjali tudi že precej zastarele računalnike v učilnici 131 in računalniško učilnico II na višji šoli. Razen tega smo na višji šoli že septembra 2010 prenovili računalniško učilnico I. V decembru in januarju smona višji šoli veliko predavalnico opremili s prenosnimi računalniki – 18 računalnikov, tako da lahko sedaj študentje le-te uporabljajo pri predavanjih. Računalnike, ki so ob teh zamenjavah ostali in so bili še uporabni, smo razdelili dijakom srednje šole. Med poletnimi počitnicami bomo zamenjali še vse monitorje v splošnih učilnicah. Uporabili bomo LCD monitorje, ki smo jih pravtako pridobili na razpisu MŠŠ. Za naslednje šolsko leto bomo nekaj računalnikov, ki so ostali ob zamenjavah in so še uporabni, namestili v jedilnico in v knjižnico, da bodo na voljo dijakom med odmori in prostimi urami. Ivan Kolenko INFORMATIVNI DAN Razmisli – izberi! V petek, 11. 2., ter v soboto, 12. 2. 2011 je na naši šoli potekal informativni dan. Ob prihodu v šolo so osnovnošolci prejeli publikacijo o programih, ki jih nudi šola, ter anketne lističe, ki naj bi nam pomagali spoznati njihove želje za v bodoče. Osnovnošolci pred življenjsko odločitvijo, kam po 79


osnovni šoli, ter njihovi starši so se zbrali v šolski telovadnici. Medtem ko so se zbirali, so si lahko ogledali fotoknjigo s posnetki pestrih dejavnosti ter živahnega utripa, ki kroji življenje v naši šoli. Prireditvi smo dali naslov Razmisli – izberi! in upamo, da smo vsi skupaj pripomogli, da so se lažje odločili. V želji, da bi njihova srednješolska leta res bila takšna, kot jih opeva šolska himna: »Najboljša leta, PKŠ-leta«, smo se zanje še posebej potrudili. Zbrane je najprej nagovorila ga. Bernarda Marčeta, v. d. direktorice Poslovno-komercialne šole Celje ter v. d. ravnateljice Poklicne in strokovne šole, ter predstavila možnosti, ki jih ponuja naša šola. Večje šolske projekte so ob ge. Andreji Rom predstavili Edis Hadžić, 3. b, Suzana Marki, 3. b in Kaja Krofl, 3. b. Naše športnike, ki tudi v okviru ŠKL že nekaj let žanjejo zavidljive uspehe, je predstavil g. Leon Podvratnik. Kulturni program s pomenljivim naslovom Razmisli – izberi! so oblikovali naslednji dijaki: voditeljski par Dijana Kajin, 1. a PTI in Edis Hadžić, 3. b; pevci: Aleksandar Markuljević, 2. b, Ines Drnolšek, 2. d, Maja Miška, 3. b in Mateja Ducman, 2. d; žongler Rok Kokovnik, 3. a ter šolska plesna skupina: Dijana Kajin, 1. a PTI, Ines Drnolšek, 2. d, Simona Kolmanič. 2. d, Tamara Bednjički, 1. a PTI, Urška Hribernik, 1. a ter Helena Špajzer, 1. a. V petek je program atraktivno zaključila plesna skupina Cele Attack. Na informativnem dnevu je sodelovalo več profesorjev, ki so imeli raznovrstne zadolžitve, da je lahko uspel. Ga. Bernarda Marčeta je prevzela koordinacijo dela, ga. Simona Sever Punčoh pa potek pouka ter razpored profesorjev. Ga. Vanja Lebar, šolska svetovalna delavka, je za bodoče srednješolce pripravila anketne vprašalnike ter poskrbela za analizo odgovorov. Uvodni program v šolski telovadnici sta oblikovali: kulturni del ga. Tanja Štante Benčina, informativni del ga. Mojca Knez Šket. Za sceno in likovno podobo šole je poskrbela ga. Simona Rap, za tehniko in izvedbo (ozvočenje) g. Jani Lojen, točko s šolsko plesno skupino je pripravila ga. Danica Kocijan Kiker, ki je tudi poskrbela za stik s skupino Cele Attack. G. Aleš Confidenti je bil zadolžen za snemanje in šolski splet, ga. Aleksandra Adam Knez za hostese – zadolžen je bil 3. a-razred, g. Ivan Kolenko za info točko, LCD-projekcijo, fotografije, aktiv ŠVZ za postavitev stolov. Po programu v telovadnici je nekaj profesorjev popeljalo obiskovalce po šoli. Med ogledom šole so se lahko ustavili ob stojnicah v avli v 1. nadstropju, kjer sta g. Klemen Birk, predstavnik Spar Slovenija, d. o. o., in g. Gašper Vinder, predstavnik podjetja Engrotuš, d. d., odgovarjala na vprašanja. Ga. Lidija Plevčak jim je hkrati predstavila praktično usposabljanje z delom.

80


Ogled šole se je zaključil v jedilnici. Ga. Simona Barabaš je poskrbela, da so se lahko vsi posladkali s palačinkami. S celotno predstavitvijo smo želeli poudariti, da nudi ta šola z več kot 140letno tradicijo znanje, ki ga bodo osnovnošolci v prihodnje še kako potrebovali, ko bodo nadaljevali s študijem ali vstopili v poslovni svet, hkrati pa jih povabiti, da septembra sedejo prav v naše klopi.

Bodoči dijaki in njihovi starši Tanja Štante Benčina DELOVANJE UČNIH PODJETIJ

V letošnjem šolskem letu so učna podjetja oz. praktični pouk prenovljena tudi v programu ekonomski tehnik in administrator. V programu administrator je učno podjetje ukinjeno, v programu ekonomski tehnik pa se izvaja v okviru programske enote Management.

81


Zaradi prenove in manjšega števila dijakov je letos delovalo samo še 11 učnih podjetij, ki jih je pri delu vodilo in usmerjalo 6 mentorjev. Razred 3. a

3. a

Ime učnega podjetja Maxisport, d. o. o. Small&Large, d. o. o.

3. b

Hopsi-šport, d. o. o.

3. b

TA SVET, d. o. o.

3. c

Dragulj, d. o. o.

3. c

Modri angel, d. o. o.

1. a PTI

Čar dišav, d. o. o.

1. a PTI

1. b PTI

1. b PTI

1. c PTI

Aurora, d. o. o Kofetar'ca, d. o. o. Dotik, d. o. o. Tiger, d. o. o.

Dejavnost Trgovina na debelo in drobno s športno opremo Trgovina z računalniškimi napravami in programi Trgovina s športno opremo, športnimi oblačili in obutvijo Turistična agencija Trgovina z nakitom, izdelki iz kristala in poslovnimi darili Trgovina z oblačili, obutvijo, kozmetiko in parfumi Trgovina na debelo in drobno s kozmetiko in parfumi Trgovina s pohištvom in gospodinjsko opremo Trgovina na debelo in drobno s kavo in kavnimi avtomati Center za telekomunikacije in akustiko Trgovina z oblačili

82

Mentor Suzana SUHOLEŽNIK Manja FERME RAJTMAJER Suzana SUHOLEŽNIK Barbara KVAS OCVIRK Suzana SUHOLEŽNIK Aleš CONFIDENTI Marjeta KOŠTOMAJ GAŠPERŠIČ Suzana SUHOLEŽNIK Milan ŠUŠTERŠIČ Suzana SUHOLEŽNIK Milan ŠUŠTERŠIČ Milan ŠUŠTERŠIČ


Tudi letos smo se udeležili že 6. mednarodnega sejma učnih podjetij v organizaciji CUPS-a, ki je potekal v hali Golovec 2. 2. 2011. Sodelovalo je veliko število učnih podjetij iz kar 10 držav, našo šolo pa sta uspešno zastopali podjetji Maxisport in Small&Large. Podjetje Small&Large je v tekmovanju za najboljši prodajni katalog osvojilo 3. mesto Milan Šušteršič PROJEKTI PROJEKT COMENIUS

Na šoli se letos zaključuje Comenius project LET´S PROMOTE AND SHARE THE BEAUTY OF OUR REGIONS, pri katerem sodelujejo tudi šole iz Poljske, Češke, Bolgarije, Romunije, Italije in Grčije. Projekt je nastal kot posledica daljšega sodelovanja teh šol na portalu e-twinning, ki deluje pod okriljem evropskega vseživljenjskega učenja programa Erasmus. S tem projektom smo želeli dijakom in učiteljem omogočiti uporabo in razumevanje različnih evropskih jezikov. Vsaka šola je zato pripravila kratek jezikovni tečaj, kjer smo se učili osnovnih fraz in spoznavali jezikovne posebnosti. Rdeča nit projekta je bila turistična predstavitev in trženje regij partnerskih šol s pomočjo sodobne tehnologije in kreativnih metod trženja. K sodelovanju smo povabili tudi lokalne organizacije in podjetja, ki se ukvarjajo s turizmom. Svojo kreativnost pri predstavitvi posameznih regij so dijaki pokazali na turističnih sejmih v posameznih državah. Našo, celjsko regijo, so spoznali gostje neposredno s pomočjo naših dijakov in Zavoda za turizem Celeia v mesecu novembru 2009. Ogledali so si Stari grad, staro mestno jedro, Muzej novejše zgodovine 83


in Pelikanov muzej. Popoldanski čas so preživljali aktivno v družbi naših dijakov in profesorjev. Pomerili so se v različnih športnih igrah in bowlingu. Zadnji dan našega druženja se je zaključil s slovenskim večerom, ki je bil etnološko obarvan. Dijaki so pripravili kulturnoplesno prireditev, manjkale pa tudi niso slovenske kulinarične dobrote. V mesecu aprilu 2010 smo obiskali Romunijo naslednji učitelji in dijaki: Jasmina Bornšek, Simona Barabaš, Alenka Pavlin, Melita Podgoršek; Matic Gabriel, Larisa Koležnik, Edis Hadžić, Jetmir Torra, Suzana Marki in Marina Kokanović. Namen srečanja je bil spoznati regijo Alba Iulia, od koder prihajajo naši partnerji, in prebivalcem tega mesta na čim bolj zanimiv način prikazati lepote Savinjske regije na turističnem sejmu. Naši dijaki so se na sejem pripravljali že doma, tako da so svoje šolsko znanje v tujini le še udejanjili v praksi, in dobro jim je uspelo. Meseca junija 2010 smo obiskali Poljsko: Simona Barabaš, Barbara Kvas Ocvirk, Helena Muha; Matic Gabriel, Rok Kokovnik, Daša Dušič, Azra Murić in Kristina Urana. Dijaki vseh šol so že doma pripravili predstavitve in videoposnetke o namestitvenih možnostih posameznih regij in poiskali najcenejši način potovanja. Končni izdelek teh predstavitev bo digitalni nastanitveni in potovalni vodnik. Seveda je k dobri promociji pripomogel tudi dobro organiziran turistični sejem v mestu Darlowu. Novembra 2010 smo se odpravili v Novo Pako na Češkem, kjer smo se preizkušali v pripravi kulinaričnih dobrot posameznih regij. Dijaki so delo vzeli zelo resno in nastal je skupen končni izdelek: miza obložena z dobrotami šestih držav. Nekaj receptov Savinjske regije smo izdali v kuharski knjigi v angleškem jeziku, ki je bila predstavljena skupaj z videoposnetkom, kjer so dijaki prikazali način priprave posameznih jedi. Češko smo obiskali: Jasmina Bornšek, Aleksandra Adam Knez, Simona Barabaš; Matic Gabriel, Jernej Goropevšek, Edvin Čarkić, Katja Goričan, Tjaša Ratajc in Saša Žgajner.

84


Češka Kar naenkrat se je leto obrnilo in že je bila na vrsti Italija. Točno Torino, kjer so v marcu 2011 praznovali obletnico združitve Italije. V vrtincu teh praznovanj smo se znašli tudi mi, tako da je bila tema predstavitev temu primerna, to je kratek vpogled v zgodovino posameznih držav. Srečanja v Italiji so se udeležili: Simona Barabaš, Alenka Pavlin; Nina Kovačič, Jožica Mastnak, Suzana Petrović, Anja Jevšinek, Nina Turščak in Tea Vreček. Že čez tri tedne, v predvelikonočnem času, smo se odpravili naprej, v Bolgarijo, natančneje v Novo Zagoro. Tja smo potovali: Jasmina Bornšek, Simona Barabaš, Irena Lasnik; Kaja Krofl, Maruša Klinar, Tjaša Zupan, Maja Miška in Matic Gabriel. V Bolgariji so bile predstavitve namenjene prikazu glavnih objektov in lokacij za preživljanje prostega časa ter velikonočnih običajev posameznih držav. Večina dijakov je pripravila videoposnetke, ki so nazorno prikazali vse možnosti za zabavo.

85


Bolgarija In v mesecu maju je prišlo tisto zadnje, najbolj pričakovano, a tudi zaradi slovesa najbolj žalostno druženje v vseh dveh letih. Grčija je gostila največ udeležencev, čez sto, in dobro ji je uspelo. Tudi mi nismo zaostajali v številčnosti. Bilo nas je kar 20; 16 dijakov in 4 profesorji, in sicer: Jasmina Bornšek, Simona Barabaš, Bernarda Marčeta, Ivan Kolenko; Nina Kovačič, Anja Jevšinek, Tea Vreček, Nina Turščak, Jožica Mastnak, Suzana Petrović, Suzana Marki, Kaja Krofl, Marina Kokanović, Maruša Klinar, Tjaša Zupanc, Edis Hadžič, Matic Gabriel, Larisa Koležnik, Rok Kokovnik in Jernej Goropevšek. Večinoma smo obujali spomine, izdelovali skupne plakate, se igrali, preverjali znanje o državah na kvizih, preverjali znanje jezikov in se seveda neizmerno zabavali. Bil je smeh in bile so solze, tako kot se za zadnje srečanje spodobi.

86


Grčija A ni zadnje, smo rekli, še se bomo srečali! Jasmina Bornšek LEONARDO DA VINCI – PROJEKT MOBILNOSTI Letos smo že sedmo leto zapored odkrivali Evropo in pridobivali nove izkušnje na praksi v tujini. 27 dijakov iz 3. a (10), 3. b (9), 3. c (6) in 3. č (2) se je s pomočjo dotacije EU tri tedne jezikovno, kulturno in praktično izobraževalo na Portugalskem oz. Severnem Irskem. Vsi dijaki so na cilj potovali preko Londona, ki so ga prečesali po dolgem in počez in si med drugim ogledali tudi muzej voščenih lutk in London Eye. Dijaki 3. a in 3. c-razreda so odkrivali čare Portugalske. Nastanjeni so bili v Montiju v bližini glavnega mesta Lizbona. V prostem času so si ogledali kar 87


nekaj znamenitosti in uživali v soncu in morju, medtem ko smo mi že posegali po toplih jesenskih oblačilih. Prebivali so v dijaškem domu in okušali čare portugalske kulinarike, malo manj všeč pa jim je bil mediteranski način dela. Obiskovali so tudi tečaj portugalščine.

Na Severnem Irskem, v mestu Derry, so nas tokrat zastopala samo dekleta, in sicer iz 3. b in 3. č-razreda. Nastanjene so bile pri prijetnih družinah, s katerimi so stkale prijateljske vezi, poleg tega pa so navezale veliko stikov z vrstniki, ki so v Derry prav tako prišli v okviru projekta mobilnosti.

88


Dekleta so v prostem času raziskovala lepote Severne Irske, zelo prizadevna pa so bila tudi na praksi.

Mateja Obrez Verbič MEDNARODNO SODELOVANJE V PROJEKTU ACES

Dijaki Poslovno-komercialne šole v Celju sodelujemo v avstrijskem projektu za vzhodno Evropo ACES. Avstrijski ERSTE foundition s sedežem na Dunaju obstaja od leta 2005. ACES je financiran s strani Erste Fundaticion, koordinira ga Interkulturelles zentrum na Dunaju in pokriva JV Evropo. Področja dela so socialna varnost, povezovanje različnih kultur, zbliževanje mladih in prenašanje znanja in izkušenj drug na drugega. Delovne metode fundacije so avtonomija, odprtost 89


za dialog, podpora in udeležba. Interkulturelles Zentrum koordinira delo in je zadolžen za izvedbo projektov, ki potekajo v okviru Akademije centralnih evropskih šol (ACEA). Dijaki Poslovno-komercialne šole Celje smo v šolskem letu 2010 in 2011 sodelovali s kolegi iz Bosne in Hercegovine s Srednjo mješovito školo Sapna.

Naši dijaki s profesorji na obisku v Sapni Naš skupni projekt je bil raziskovanje diskriminacije in rasizem med priseljenci iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo. Ugotavljamo, da naši dijaki in njihovi predniki prihajajo iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Albanije, Kosova, Nemčije, Švedske, Moldavije ali iz Srbije. V Slovenijo so se preselili pred tridesetimi leti ali kasneje. Vzrok preselitve je bilo obiskovanje srednje šole v Sloveniji, tukaj so že živeli sorodniki ali pa so prišli zaradi boljših delovnih pogojev. Nekatere je pripeljala ljubezen do partnerja, preselile pa so se tudi cele družine v šestdesetih, sedemdesetih ali v osemdesetih letih 20. stoletja. V večini primerov živi v Sloveniji že tretja generacija. Diskriminacija se pojavlja med domačim–večinskim prebivalstvom in priseljenci. Največkrat se pojavi verska diskriminacija. Verski konflikti med

90


muslimani, pravoslavci in katoliki lahko prerastejo celo do fizičnega obračunavanja. V osnovnih šolah se pojavljajo konflikti med Slovenci in Neslovenci. Učenci v nižjih razredih večkrat zmerjajo sošolce za Bosance in jih naganjajo v Bosno ali kam drugam. Ko učenci postajajo starejši, se diskriminacija ali rasizem čuti manj. Največkrat se pojavijo konflikti na ulicah mest ali ob koncu tedna v lokalih, ko spregovori še nedovoljena substanca; k sreči brez večjih posledic. Največ nestrpnosti in segregacije je na različnih tekmah med navijači. V šoli se redko kdaj pojavi diskriminacija. Kot povsod se pojavijo posamezniki, ki želijo iztopati v pozitivnem ali negativnem smislu. Pozitivni so ponavadi, kadar pomagajo sošolcem, sodelujejo v izvenšolskih dejavnostih, medtem ko so negativno nastrojeni do tistih sošolcev, ki želijo vzbujati pozornost med sošolci ali pri pouku. Nekateri sošolci zelo zaničujejo priseljence, pa ni pomembno od kod je kdo, lahko je tudi iz sosednjega mesta ... Zaključek projekta je potekal v Pragi. Srečali smo se vsi izžrebani projekti in primerjali svoja spoznanja in raziskave. Spoznali smo, da ima vsaka sodelujoča skupina v državi svoj jug in težave s kakšno posebno skupino. Največkrat se pojavljalo težave s priseljenci, ki se težje asimilirajo in živijo v okolju s sebi podobnimi. Taka skupina se teže nauči jezika večine, teže je zaposljiva, ker ne doseže želene izobrazbe in znanja jezika večine. Za svoj projekt smo s partnersko šolo prijeli srebrno priznanje. V projektu so sodelovali dijaki 1. a, 2. b, 2. c, 3. b, 3. č, 4. a in 2 c PTI; vodji projekta sta bila mag. Helena Mešnjak in Stanislav Vizjak. Mag. Helena Mešnjak URA ZA ZEMLJO

Naša šola je skupaj z OŠ Frankolovo tudi v letošnjem letu sodelovala v projektu European schools for a living planet in projektu Ura za Zemljo ali Earth Hour. Že v lanskem letu smo Slovenijo prvič tudi uradno vključili v projekt Ura za Zemljo. Earth Hour ali Ura za Zemljo je globalna pobuda proti podnebnim spremembam, ki jo je leta 2007 pričela organizacija WWF (World Wildlife Fundation). V aktivnosti je takrat sodelovalo mesto Sydney, kjer je za eno uro luči ugasnilo 2,2 milijona ljudi. V letu 2010 je v akciji po celem svetu sodelovalo že več kot 4500 mest v 128 državah. V letošnjem letu je bila Ura za Zemljov soboto, 26. marca, v času med 20.30 in 21.30. V tisočih mestih po svetu so ugasnili luči in ob svečah 91


pripravili različne prireditve. Pridružili smo se jim tudi mi. V četrtek, 24. 3. 2011 ob 12.15, je bilo na šoli v predavalnici predavanje o svetlobnem onesnaževanju, v soboto pa smo se po domovih pridružili enako mislečim in eno uro preživeli ob svečkah. Podporo projektu so potrdili tudi župani nekaterih slovenskih občin, med njimi tudi župan Mestne občine Celje.V občinah so izklopili posamezne luči javne razsvetljave ter razsvetljavo na nekaterih pomembnih kulturno-zgodovinskih objektih. Projekt so podprle tudi številne šole in mediji. Ura za Zemljo je tako v nekaj letih prerasla iz lokalnega v globalni dogodek, ki ga s simbolno gesto podpira vedno več ljudi. Organizatorji projekta se zavedamo, da je ena ura, namenjena Zemlji, premalo. Potrebne bi bile konkretne politične in zakonodajne spremembe, da bomo lahko kos izzivom, ki jih zahtevajo podnebne spremembe. Zavedamo se, da je naš prispevek za boljše okolje le delček v mozaiku, vendar lahko s skupnimi močmi ta delček spremenimo v celoto. Mentorice projekta smo Alenka Pavlin, mag. Savina Četina Žuraj in Jožica Apšner. Alenka Pavlin TEKMOVANJA HAIKU

7. aprila 2011 je bila v Cankarjevem domu v Ljubljani podelitev nagrad za najboljši haiku v različnih kategorijah in predstavitev pesmarice Haiku 2011. Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali na vseslovenskem srednješolskem natečaju za najboljši haiku, ki ga je organizirala Gimnazija Vič Ljubljana in katerega se je udeležilo 500 dijakov in dijakinj iz 38 srednjih šol. Z naše šole so uspešno sodelovali Maša Motoh, Patricija Brglez, Maja Gorišek, Katja Čokl, Anamari Strašek Vogrin, Sara Povalej, Patricia Zemljič, Valentina Križanec in Lea Žekar iz 1. b, Leonida Selišek in Alenka Verbuč iz 2. b ter Mišel Žafran iz 3. e, saj so njihovi haikuji objavljeni v pesmarici 2011.

92


tvoj poljub mi je odprl nebo poletela sem vanj

Anamari Strašek Vogrin je prejela nagrado za najboljši ljubezenski haiku. Sladek haiku. Nekateri bi morda rekli, da je celo (preveč) osladen. Kakorkoli, pesem ujame trenutek srečanja dveh, trenutek, ko se z(a)brišejo meje med Jazom in Ne-jazom, med Besedo in Neizrekljivim... (Mnenje strokovne žirije) HelenaMuha CANKARJEVO TEKMOVANJE Letošnje Cankarjevo tekmovanje je nosilo naslov NASMEH MOJE KNJIGE. Udeležilo se ga je 18 dijakov. Na regijsko Cankarjevo tekmovanje se je uvrstilo 6 najboljših dijakinj, potekalo je na OŠ Ljubečna. V skupini 2. B, kjer so dijaki prebirali knjigo Alme Karlin Samotno potovanje v daljne dežele, sta bili najboljši Maša Motoh iz 1. b in Alenka Verbuč iz 2. b. V skupini 3. B pa so dijaki prebrali knjigo Pedra Opeke Dnevnik spopada ali Sonje Porle Črni angel, varuh moj. Najuspešnejše so bile naslednje dijakinje: Tanja Vedenik in Nina Lopan iz 4. a, Anita Olaržik iz 4. c ter Cindy Tkavc iz 3. a. Na tekmovanje so dijakinje pripravljale mentorice: Alenka Gotlin Polak, Helena Muha, Tanja Štante Benčina in Aleksandra Adam Knez. Naša dekleta so bila zelo uspešna, saj so se kar tri uvrstile na državno tekmovanje in osvojile srebrno priznanje.To so: Tanja Vedenik, Cindy Tkavc in Maša

93


Motoh, ki so se udeležile državnega tekmovanja v Mariboru in dosegle soliden uspeh. Aleksandra Adam Knez ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE 3. 2. 2011 se je 42 dijakov naše šole pomerilo v znanju angleškega jezika. Naloga je bila sestavljena iz bralnega razumevanja, rabe jezika, poznavanja besedišča in britanske kulture. Iskrene čestitke vsem tekmovalcem, še posebno Andreju Fideršku iz 4. b in Igorju Vrečku iz 1. c, ki si delita prvo mesto in sta dosegla kar 94 %. Alenka Pavlin TEKMOVANJE KNJIŽNI MOLJ – BOOKWORMS Letos je bilo pri tem tekmovanju nekaj novosti, saj so se lahko dijaki sami odločili, ali želijo prebrati eno, dve ali tri knjige v angleškem jeziku. 1. b, 4. b in še nekaj posameznih dijakov se je odzvalo temu povabilu. V 1. b je 22 dijakov prebralo po eno knjigo, v 4. b pa trije dijaki po eno, Andrej Fideršek, ki je tudi absolutni zmagovalec, pa je prebral tri knjige in s tem dosegel tudi največ točk na tekmovanju. Vsem tekmovalcem se zahvaljujemo za sodelovanje in vam želimo še obilo prijetnih bralnih uric tudi v bodoče. Alenka Pavlin

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE – TEKMOVANJE POLIGLOT 2011 To državno tekmovanje je organizirano za tretje letnike srednjih strokovnih šol in je potekalo 9. 4. 20011 na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani. Udeležila se ga je lahko le ena dijakinja, to je Lara Mogu iz 3. a. Dosegla je solidno 35. mesto od 78-ih tekmovalcev, za kar ji iskreno čestitamo. Alenka Pavlin

94


TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠKEGA JEZIKA ZA SREDNJE ŠOLE Tekmovanje v znanju nemškega jezika za srednje šole zajema šolsko tekmovanje, ki poteka na posameznih srednjih šolah in državno tekmovanje, ki je letos potekalo na Srednji ekonomski šoli Maribor. Vodja šolskega tekmovanja je bila profesorica Simona Sever Punčoh. Šolsko tekmovanje je letos potekalo 13. februarja 2011. Tekmovanja se je udeležilo 13 dijakov, ki so tekmovali v dveh kategorijah. V prvi kategoriji so sodelovali dijaki 1. in 2. letnikov. Na prva tri mesta so se uvrstili naslednji dijaki: 1. mesto: Deniz Blazinšek 2. d 2. mesto: Ines Gobec 2. b 3. mesto: Urh Herič 2. b V drugi kategoriji so se pomerili dijaki 3. in 4. letnikov ter 1. in 2. letnikov PTI. Rezultati so bili naslednji: 1. mesto: Jernej Goropevšek 3. A 2. mesto: Robert Jakopin 2. b PTI 3. mesto: Lara Mogu 3. a Ker pravilnik tekmovanja določa, da se lahko za priznanja in državno tekmovanje potegujejo samo dijaki 2. in 3. letnikov, sta bronasto priznanje na šolskem tekmovanju osvojila: Deniz Blazinšek in Jernej Goropevšek. Ker so bili njuni rezultati zelo dobri, sta se oba uvrstila tudi na državno tekmovanje, ki je potekalo 15. februarja 2011. Državnega tekmovanja v Mariboru se je pod mentorstvom profesorice Gordane Grajžel udeležil Jernej Goropevšek iz 3. a in v svoji kategoriji zasedel odlično 9. mesto in osvojil srebrno priznanje. Čestitke za izjemno znanje!

95


Jernej Goropevšek z mentorico Simona Sever Punčoh NEMŠKA BRALNA ZNAČKA PFIFFIKUS Dijaki, ki so zbrali dovolj volje in znanja, da so prebrali dve nemški knjigi, so imeli možnost, dokazati svoje znanje in razumevanje o prebranih knjigah na eksternem pisnem preverjanju. Tekmovanje je potekalo 4. marca 2011, dijaki pa so na vseh slovenskih srednjih šolah izpolnjevali enake teste. Na naši šoli so bili najuspešnejši: -­‐ Patricija Zagožen iz 4. a, ki je za doseženih 70 % prejela priznanje; -­‐ Karin Gaber iz 1. d, je prejela pohvalo in -­‐ Jernej Goropevšek iz 3. a, ki je prav tako prejel pohvalo. Vsem iskreno čestitamo. Gordana Grajžel 96


TEKMOVANJE IZ POSLOVNE MATEMATIKE V sredo, 9. 3. 2011 je potekalo na šoli šolsko tekmovanje iz znanja poslovne matematike. Tekmovanja so se udeležili dijaki tretjih in četrtih letnikov programa ekonomski tehnik. Med dijaki 3. letnikov je prvo mesto dosegel Matic Gabriel iz 3. a, ki prejme bronasto priznanje, med dijaki 4. letnikov pa je prvo mesto dosegla Anita Kolaržik iz 4. c, ki se je udeležila državnega tekmovanja v mesecu aprilu v Ljubljani. Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju so prejeli tudi: Patricija Zagožen in Tanja Vedenik iz 4.a ter Klara Cene in Anita Kolaržik iz 4. c. Oskar Selčan ŠOLSKO TEKMOVANJE MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU V četrtek, 17. marca 2011, se je 55 dijakov naše šole udeležilo šolskega tekmovanja Mednarodni matematični kenguru. V kategoriji B, kjer tekmujejo dijaki srednjih tehniških in strokovnih šol, je bilo 36 tekmovalcev, v kategoriji C, kjer tekmujejo dijaki srednjih poklicnih šol, pa 19. Med tekmovalci kategorije B so se najbolje uvrstili naslednji dijaki in so prejeli bronasto priznanje: -­‐ iz 1. letnika programa ET: Simon Valte in Željko Šašić iz 1. b;. -­‐ iz 2. letnika programa ET in 1. letnika programa PTI: Tamara Kregar, Nataša Križnik in Sonja Preložnik iz 2. a, Lara Borštner iz 1. c PTI; -­‐ iz 3. letnika programa ET: Jan Bogdan iz 3. c in Matic Gabriel iz 3. a; -­‐ iz 4. letnika programa ET in 2. letnika programa PTI: Edvard Papež, David Vrenko in Aljoša Zupanc vsi iz 4. a. Med tekmovalci kategorije C so se najbolje uvrstili naslednji dijaki in so prejeli bronasto priznanje: -­‐ -­‐ -­‐

iz 1. letnika programov TRG in ADM: Tjaša Sadek in Brigita Dobočnik iz 1. c, Žan Bergant iz 1. č; iz 2. letnika programov TRG in ADM: Primož Škorc iz 2. c; iz 3. letnika programov TRG in ADM: Marjeta Križnik iz 3. e in Monika Zorko iz 3. č. 97


Mladi matematiki rešujejo zapletene naloge REGIJSKO TEKMOVANJE MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU V sredo, 30. marca 2011, je na Šolskem centru Celje potekalo regijsko tekmovanje Mednarodni matematični kenguru. V kategoriji B, kjer tekmujejo dijaki srednjih tehniških in strokovnih šol, sta od dijakov naše šole srebrno priznanje prejela Matic Gabriel iz 3. a in Edvard Papež iz 4. a. V kategoriji C, kjer tekmujejo dijaki srednjih poklicnih šol, so usvojili srebrno priznanje Tjaša Sadek iz 1. c, Žan Bergant iz 1. č in Monika Zorko iz 3. č. Na državnem tekmovanju Mednarodni matematični kenguru letos ni bilo tekmovalcev iz naše šole. Melita Podgoršek TEKMOVANJA IZ ZNANJA ZGODOVINE

• X. tekmovanje mladih zgodovinarjev Tema: Turški vpadi, kmečki upori in reformacija na Slovenskem

98


Šolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev 2011 je potekalo v januarju. Udeležilo se ga je 15 dijakinj in dijakov. Najboljše tri dijakinje so se udeležile X. državnega srednješolskega tekmovanja Mladih zgodovinarjev. V Škofjo Loko so potovale Milena Ornik, Katarina Blatnik in Tanja Leskovar. Med 23 prijavljenimi strokovnimi šolama smo dosegli uspešno 14. mesto. Pot v prihodnost Letos smo tudi sodelovali pri tekmovanju v poznavanju novejše zgodovine Slovencev z naslovom Pot v prihodnost, ki sta ga organizirala Prleško društvo Generala Maistra in Gimnazija Franca Miklošiča iz Ljutomera. •

Nadja Gorjup z mentorico

99


Sodelovalo je 50 dijakov iz 10 slovenskih srednjih šol. Naša šola je sodelovala z nalogo Osamosvojitev Slovenije, avtorice Nadje Gorjup iz 1. b PTI. Prijela je srebrno priznanje. Mag. Helena Mešnjak DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA GOSPODARSKEGA POSLOVANJA GP ZVEZDA 2011

V mesecu aprilu so se dijaki udeležili 17. državnega tekmovanja iz znanja gospodarskega poslovanja GP ZVEZDA 2011, ki je potekalo na Ekonomski šoli Murska Sobota.

Tekmovalci na državnem tekmovanju v Mursi Soboti

100


Udeležilo se ga je 48 tekmovalcev iz 16-ih srednjih šol z ekonomsko usmeritvijo. Našo šolo so zastopali trije dijaki tretjih letnikov programa ekonomski tehnik, ki so dosegli prva tri mesta na predhodnem šolskem tekmovanju. Valentina Vrečko in Anja Podhraški sta odgovorili pravilno na 90 % zastavljenih vprašanj, Leon Vovk je pravilno odgovoril na 80 % zastavljenih vprašanj. Vsi trije so za uspešno sodelovanje na državnem tekmovanju prejeli srebrno priznanje. Mentorja dijakov sta bila profesorja Suzana Suholežnik in Aleš Confidenti. Suzana Suholežnik ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE 28. 1. 2011 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije. Tekmovanja so se lahko udeležili dijaki zaključnih letnikov programa ekonomski tehnik in programa poklicno tehniško izobraževanje: ekonomski tehnik. Od dvajsetih prijavljenih se je tekmovanja udeležilo devet dijakov, in sicer: Marcel Seles, Aleš Lapuh, Matic Gabriel, Jure Gorenjak, Monika Felicijan, vsi iz 3. a, David Vrenko, Edvard Papež, Tanja Vedenik, vsi iz 4. a in Sandi Žnidarič iz 4. b. Prva tri mesta so dosegli: 1. in 2. mesto si delita: Aleš Lapuh in Matic Gabriel, oba iz 3. a 3. mesto: Sandi Žnidarič iz 4. b. Prvi trije so se udeležili 12. državnega tekmovanja iz znanja ekonomije 24. 3. 2011 na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica. Šolsko tekmovanje je potekalo v pisni obliki. Test je bil sestavljen iz trinajstih nalog objektivnega tipa (dijaki obkrožujejo pravilno trditev) in štirih računskih nalog (premica cene, stroški, kazalniki uspešnosti gospodarjenja, trg). Šolsko tekmovalno komisijo so sestavljale profesorice:Manja Ferme Rajtmajer - organizatorica tekmovanja, mag. Lucija Zidanski in Suzana Suholežnik. Manja Ferme Rajtmajer 101


DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE 24. 3. je na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica potekalo 12. državno tekmovanje iz znanja ekonomije. V programu ekonomski tehnik je tekmovalo 59 dijakov iz 16 šol. Tekmovanja so se pod mentorstvom Manje Ferme Rajtmajer udeležili tudi dijaki naše šole :

Matic Gabriel iz 3. a, Aleš Lapuh iz 3. a, Sandi Žnidarič iz 4. b. Ekipno so dosegli 11. mesto. Individualno pa so dosegli sledeče uvrstitve: Aleš Lapuh 29. mesto, Matic Gabriel 30. mesto in Sandi Žnidarič 38. mesto. Manja Ferme Rajtmajer

102


ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO Na začetku šolskega leta smo si v strokovnem aktivu pripravili program tekmovanj, ki se bi jih naši dijaki in dijakinje udeležili (to so bila vsa tekmovanja, ki jih je razpisala športna zveza mladih Celje – odbor za šport mladih – SŠ): • • • • • • • • • • •

atletika – ekipno za dijake in dijakinje, atletika – za APS posamezno, kros – spomladanski, rokomet, košarka, odbojka, odbojka na pesku, mali nogomet, alpsko smučanje, judo, streljanje z zračno puško.

V šoli smo v mesecu novembru in decembru organizirali za dijake in dijakinje medrazredno tekmovanje v odbojki. Januarja smo izpeljali šolsko tekmovanje v namiznem tenisu za dijake in dijakinje. V mesecu maju pa je bilo organizirano šolsko plesno tekmovanje. SEPTEMBER 29. 9. CELJE – ekipno področno prvenstvo v atletiki. Dijaki so ekipno zasedli 4. mesto. Med posamezniki je v skoku v višino Gašper Bračič z rezultatom 1,82 m zasedel 1. mesto, Darijo Dragosavac z rezultatom 1,79m pa 2. mesto. Matic Suholežnik 6. mesto in Žan Povše 7. mesto v suvanju krogle. Edis Hadžić 7. mesto v skoku v daljino. Šolo so zastopali še naslednji dijaki: Klemen Ramšak, Tomaž Drolc, Luka Anderluh, Jan Benda, Torra Jetmir, Gašper Šimonić, Suljo Alagić, Primož Škorc, Alban Halitaj, Liridon Fazliu, Nace Ermenc, Denis Kugler, Jure Bastl, Žiga Čakš, David Vnučec, Rok Godnik, Luka Korenjak, Miha Kolar, Simon Jelaš in Tomislav Bolčević.

103


Dijakinje so ekipno zasedle 3. mesto. Med posameznicami je Nina Perko zasedla 1. mesto v teku na 400 m, Patricija Romih 3. mesto v skoku v višino, Klara Hrovatič 3. mesto in Dijana Močić 7. mesto v suvanju krogle, Valentina Kočar 6. mesto v teku na 1000m. Šolo so zastopale še naslednje dijakinje: Damjana Bistan Učakar, Martina Kolman, Tea Vreček, Martina Krajnc, Anja Lekše, Sanja Šišmanović, Monika Janžovnik, Lea Guček, Anja Hrastnik, Manja Dobrilovič, Jožica Mastnak in Anja Preložnik. NOVEMBER 3. 11. CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v rokometu dijakinje. Dijakinje so zasedli 7. mesto. Šolo so zastopale: Lara Čater, Klara Hrovatič, Diana Močić, Klara Cene, Špela Koželj, Danijela Medenjak, Tamara Vetrih, Tina Matijevič, Cindy Tkavc in Sanja Šišmanović. 4. 11. CELJE – prvi krog ŠKL – nogomet dijaki. Poslovno komercialna šola Celje – ŠC Rogaška Slatina, 9 : 2. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Mitja Pažon, Denis Harter, Edis Hadžić, Nace Ermenc, Tadej Vidmajer, Liridon Fazliu, Patrik Vašl, Gašper Hribernik in Gentrit Morina. 15. 11. CELJE – finale področnega prvenstva v rokometu dijaki. Dijaki so zasedli 3. mesto. Šolo so zastopali: Jure Franc, Srečko Bizumović, Vanja Stojaković, Luka Anderluh, Suljo Alagić, Boris Đukanović, Matic Suholežnik, Burim Bajraktari, Patrik Vašl, Žan Popović, Martin Kos in Jure Gorenjak.

104


Stojijo od leve proti desni: Luka Anderluh, Suljo Alagić, Vanja Stojaković, Matic Suholežnik, Žan Popović, Martin Kos. Čepijo od leve proti desni: Patrik Vašl, Boris Đukanović, Jure Franc, Burim Bajraktari, Jure Gorenjak Leži: Srečko Bizumović 18.11. CELJE – drugi krog ŠKL – nogomet dijaki. Poslovno komercialna šola Celje – GEŠ Trbovlje, 14 : 3. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Mitja Pažon, Denis Harter, Edis Hadžić, Nace Ermenc, Tadej Vidmajer, Liridon Fazliu, Patrik Vašl, Gašper Hribernik in Gentrit Morina. DECEMBER 1. 12. CELJE – tretji krog ŠKL – nogomet dijaki 105


Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje - Poslovno komercialna šola Celje, 5 : 7. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Mitja Pažon, Denis Harter, Edis Hadžić, Nace Ermenc, Tadej Vidmajer, Liridon Fazliu, Patrik Vašl, Gašper Hribernik in Gentrit Morina. 9. 12. CELJE – področno prvenstvo v košarki za dijake. Dijaki so zasedli 7. mesto. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Črt Gojznik, Miha Kladnik, Martin Kos, Žiga Lulik, Špend Ibrahimi, Tomaž Drolc, Matic Suholežnik, Tomaž Knapič in Anel Omerović. 14. 12. CELJE – četrti krog ŠKL – nogomet dijaki Poslovno komercialna šola Celje - Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, 4 : 4. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Mitja Pažon, Denis Harter, Edis Hadžić, Nace Ermenc, Tadej Vidmajer, Liridon Fazliu, Patrik Vašl, Gašper Hribernik in Gentrit Morina. JANUAR 4. 1. ROGAŠKA SLATINA – peti krog ŠKL – nogomet dijaki. ŠC Rogaška Slatina - Poslovno komercialna šola Celje, 4 : 6. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Mitja Pažon, Denis Harter, Edis Hadžić, Nace Ermenc, Tadej Vidmajer, Liridon Fazliu, Patrik Vašl, Gašper Hribernik in Gentrit Morina. 11. 1. CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijake. Dijaki so zasedli 3. mesto. Šolo so zastopali: Mitja Satler, Liridon Fazlu, Edis Hadžić, Jetmir Torra, Žan Kolar, Gašper Bračič, Patrik Vašl, Gašper Hribernik in Žan Popovič. 12. 1. CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijakinje. Dijakinje so zasedle 9. mesto.

106


Šolo so zastopale naslednje dijakinje: Liridona Fazliu, Sindy Tkavc, Anja Operčkal, Klara Hrovatič, Katarina Atelšek, Nina Šuhel, Alenka Verbuč in Leonida Selišek. 18. 1. TRBOVLJE – šesti krog ŠKL – nogomet dijaki. GEŠ Trbovlje - Poslovno komercialna šola Celje, 6 : 6. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Mitja Pažon, Denis Harter, Edis Hadžić, Nace Ermenc, Tadej Vidmajer, Liridon Fazliu, Patrik Vašl, Gašper Hribernik in Gentrit Morina. 19.1. VELENJE – področno prvenstvo v streljanju z zračno puško. Med posamezniki je Miha Melanšek zasedel odlično 3. mesto, Mihael Kostevc 6. mesto in Mitja Satler 10. mesto. Dijaki so ekipno osvojili 2. mesto. FEBRUAR 3. 2. CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v malem nogometu dijakinje. Dijakinje so zasedle 1. mesto. Šolo so zastopale naslednje dijakinje: Klara Cene, Sanja Šišmanović, Katarina Zeme, Tamara Vetrih, Danijela Medenjak, Monika Janžovnik, Patricija Romih, Klara Hrovatič in Lara Čater. 9. 2. CELJE – finale področnega prvenstva v malem nogometu dijakinje. Dijakinje so zasedle 2. mesto in se uvrstile v četrtfinale državnega prvenstva. Šolo so zastopale naslednje dijakinje: Klara Cene, Sanja Šišmanović, Katarina Zeme, Tamara Vetrih, Danijela Medenjak, Monika Janžovnik, Patricija Romih, Klara Hrovatič in Lara Čater. 10. 2. CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v malem nogometu dijaki. Dijaki so zasedli 1. mesto. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Mitja Pažon, Denis Harter, Edis Hadžić, Nace Ermenc, Tadej Vidmajer, Liridon Fazliu, Patrik Vašl, Gašper Hribernik in Gentrit Morina.

107


15. 2. CELJE – finale področnega prvenstva v malem nogometu dijaki. Dijaki so zasedli 2. mesto in se uvrstili v četrtfinale državnega prvenstva. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Patrik Vašl, Tadej Vidmajer, Gašper Hribernik, Liridon Fazliu, Gentrit Morina, Denis Harter, Edis Hadžić in Nace Ermenc. MAREC 8. 3. ČRNOMELJ - četrtfinale ŠKL - nogomet dijaki. Srednja šola Črnomelj - Poslovno-komercialna šola Celje, 3 : 1. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Patrik Vašl, Tadej Vidmajer, Gašper Hribernik, Liridon Fazliu, Gentrit Morina, Denis Harter, Edis Hadžić in Nace Ermenc. 14. 3. CELJE – četrtfinale ŠKL – nogomet dijaki. Poslovno-komercialna šola Celje - Srednja šola Črnomelj, 6 : 3. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Patrik Vašl, Tadej Vidmajer, Gašper Hribernik, Liridon Fazliu, Gentrit Morina, Denis Harter, Edis Hadžić in Nace Ermenc. 15. 3. CELJE – četrtfinale državnega prvenstva v malem nogometu dijakinje. Dijakinje so zasedle 2. mesto in se uvrstile v polfinale državnega prvenstva. Šolo so zastopale naslednje dijakinje: Klara Cene, Sanja Šišmanović, Katarina Zeme, Tamara Vetrih, Danijela Medenjak, Monika Janžovnik, Patricija Romih, Klara Hrovatič in Lara Čater. 29. 3. CELJE - polfinale ŠKL – nogomet dijaki. Poslovno komercialna šola Celje - Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, 4 : 8. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Mitja Pažon, Denis Harter, Edis Hadžić, Nace Ermenc, Tadej Vidmajer, Liridon Fazliu, Patrik Vašl, Gašper Hribernik in Gentrit Morina.

108


APRIL 7. 4. TRBOVLJE – četrtfinale državnega prvenstva v malem nogometu dijaki. Dijaki so zasedli 4. mesto. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Mitja Pažon, Denis Harter, Edis Hadžić, Nace Ermenc, Tadej Vidmajer, Liridon Fazliu, Patrik Vašl, Gašper Hribernik in Gentrit Morina. 11. 4. CELJE – polfinale ŠKL – nogomet dijaki. Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje - Poslovno komercialna šola Celje, 6 : 4. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Peter Jesenek, Elvis Bratanović, Jetmir Torra, Mitja Pažon, Denis Harter, Edis Hadžić, Nace Ermenc, Tadej Vidmajer, Liridon Fazliu, Patrik Vašl, Gašper Hribernik in Gentrit Morina. Naši dijaki nogometaši so v letošnjem šolskem letu v ligi ŠKL osvojili tretje mesto in za to dobili na zaključni prireditvi v Ljubljani pokal in bronaste medalje. 21. 4. MURSKA SOBOTA - polfinale državnega prvenstva v malem nogometu dijakinje. Dijakinje so zasedle 3. mesto. Šolo so zastopale naslednje dijakinje: Klara Cene, Sanja Šišmanović, Katarina Zeme, Tamara Vetrih, Danijela Medenjak, Monika Janžovnik, Patricija Romih, Klara Hrovatič in Lara Čater. SLIKA – KJE je ????? 19. 4. CELJE – občinsko prvenstvo v krosu. Dijaki in dijakinje so se udeležili spomladanskega krosa. Dijaki so ekipno osvojili 5. mesto. Dijakinje so ekipno osvojile 3. mesto. Sanja Šišmanović je posamezno osvojila 2. mesto. Šolo so zastopali naslednji dijaki: Klemen Ramšak, Tomaž Drolc, Žiga Čakš, Kristjan Grobelšek, Tomaž Knapič, Nace Ermenc, Denis Harter, Amir Amidžić, Gašper Šimunič in Gentrit Morina.

109


Šolo so zastopale naslednje dijakinje: Nina Beškovnik, Klementina Kočar, Martina Krajnc, Maja Stopar, Marjetka Dobovičnik in Mojca Vevcar.

MAJ 18.5. CELJE – področno atletsko srednješolsko prvenstvo za posameznike. Nina Perko je osvojila 1. mesto v teku na 400 m, Sanja Šišmanović 2. mesto v teku na 100 m. Štafeta 4 x 100 m v postavi: Nina Beškovnik, Urška Oblak, Sanja Šišmanović in Nina Perko je osvojila 3. mesto. Urška Oblak je zasedla 4. mesto in Aleksandra Motoh 6. mesto v skoku v daljino in Klara Hrovatič 4. mesto v suvanju krogle. Žan Povše je zasedel 7. mesto v suvanju krogle. Šolo so zastopali še naslednji dijaki in dijakinje: Lea Guček, Martina Krajnc, Lara Čater in Amir Amidžić. 25. 5. LJUBLJANA – finale državnega atletskega prvenstva za posameznike. V teku na 100m je Nina Perko zasedla 8. mesto, Sanja Šišmanović 12. mesto v teku na 400m in štafeta 4 x 100m v postavi: Jožica Mastnak, Urška Oblak, Nina Perko in Sanja Šišmanović 10. mesto.

110


Z leve proti desni: Jožica Mastnak, Nina Perko, Urška Oblak in Sanja Šišmanović 31.5. CELJE – področno prvenstvo v odbojki na mivki za dijake. Dijaki so zasedli šesto mesto. Šolo so zastopali: Edis Hadžić, Liridon Fazliu, Jetmir Torra, Patrik Vašl in Jure Bastl. JUNIJ 1.6. CELJE - področno prvenstvo v odbojki na mivki za dijakinje. Dijakinje so zasedle šesto mesto. Šolo so zastopale: Klara Hrovatič, Anja Operčkal, Nina Turščak in Tea Vreček. Peter Peršič 111


ŠKL NOGOMET Tudi v letošnjem šolskem letu so bili naši dijaki v ŠKL nogometu zelo uspešni. V rednem ligaškem delu prvenstva so brez poraza v svoji skupini dosegli prvo mesto in se tako neposredno uvrstili v četrtfinale ŠKL, kjer so bili v dveh tekmah boljši od vrstnikov iz Črnomlja. V polfinalu so bili prav tako po dveh srečanjih uspešnejši dijaki sosednje Srednje šole za gostinstvo in turizem, ki so na finalni tekmi premagali tudi dijake Gimnazije Ptuj. Naši dijaki so osvojili končno tretje mesto in na zaključni prireditvi ŠKL 24. 4. v Hali Tivoli v Ljubljani prejeli pokal in bronaste kolajne. Dijakom za doseženo iskreno čestitamo. Igrali so:Peter Jesenek, 4. a, Mitja Pažon, 2. b PTI, Edis Hađić, 3. b, Liridon Fazliu, 3. b, Tadej Vidmajer, 3. č, Denis Harter, 3.č, Elvis Bratanović, 3. e, Jetmir Torra, 2. b, Nace Ermenc, 2. b, Patrik Vašl, 1. a, Gašper Hribernik, 1. a, Gentrit Morina 1. č.

Stojijo z leve proti desni: Patrik Vašl, Jetmir Torra, Mitja Pažon, Elvis Bratanović, Denis Kramar, Leon Podvratnik Čepijo z leve proti desni: Peter Jesenek, Denis Harter, Liridon Fazliu, Nace Ermenc, Tadej Vidmajer, Gentrit Morina Leon Podvratnik 112


35. DRŽAVNO TEKMOVANJE V TEHNIKI PRODAJE 13. aprila 2011 je v Kočevju potekalo 35. državno tekmovanje v tehniki prodaje. Gostiteljica tekmovanja je bila Srednja šola Kočevje, tekmovalo pa je 17 šol iz Slovenije, ki izobražujejo bodoče trgovce. Naša šola se je ekipno uvrstila na 7. mesto. Za Poslovno-komercialno šolo Celje so tekmovali: Stroka

Tekmovalec/ tekmovalka Obutev Matic Jarh, 3. č Barve – laki Sandra Mlakar, 3. d Živila Matejka Križnik, 3. č Mali gospodinjski Monika Zorko, 3. č aparati Železnina – orodje Taras Terjašek, 3. č Konfekcija Mateja Žurej, 3. d Veliki gospodinjski Klemen Ojstršek, aparati 3. d Kozmetika Teja Krajnc, 3. č

Tekmovalci v tehniki prodaje z mentorico. 113

Doseženo mesto 2. mesto,srebrno priznanje 3. mesto,srebrno priznanje 3. mesto, zlato priznanje 7. mesto, zlato priznanje 7. mesto, srebrno priznanje 9. mesto, srebrno priznanje 10. mesto, srebrno priznanje 13. mesto, bronasto priznanje


Letošnja novost tekmovanja so priznanja, ki so jih dobili vsi tekmovalci in ne samo prvi trije uvrščeni, kot je bilo to do sedaj. Zlata, srebrna in bronasta priznanja so se podelila glede na določen odstotek točk od točk zmagovalca v posamezni stroki. Na tekmovanju tekmovalci prikažejo prodajni postopek, pokaže se njihova iznajdljivost in različne spretnosti, ki so potrebne pri prodaji. Kvalitetnih prodajalcev je vedno manj in s tovrstnim tekmovanjem želimo poudariti pomen poklica prodajalec ter prednosti, ki jih poklic ponuja. Tekmovanje je tudi priložnost za druženje, za izmenjavo znanj ter nenazadnje za srečanje s sovrstniki, ki se izobražujejo v stroki. Na tekmovanju se srečajo ravnatelji šol in organizatorji praktičnega usposabljanja, saj je tekmovanje odlična priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj. Lidija Plevčak RAZISKOVALNA DEJAVNOST Naši dijaki in njihovi mentorji že tradicionalno vsako šolsko leto sodelujejo v Mladinskem raziskovalnem delu Mladi za Celje. Tudi letošnje šolsko leto se je za sodelovanje odločilo 11 dijakov raziskovalcev in štirje učitelji, njihovi mentorji. V mesecu septembru 2010 so potekali prvi sestanki mentorjev z mladimi raziskovalci, kjer so se porajale prve ideje in zamisli za nove raziskovalne naloge. V naslednjih mesecih je sledilo intenzivno raziskovalno delo. Tako smo v februarju 2011 prijavili štiri raziskovalne naloge, vse s področja ekonomije. Raziskovalne naloge so bile predstavljene prvič na interni predstavitvi na naši šoli v začetku meseca aprila 2011. Ta predstavitev je bila hkrati generalka za javni zagovor raziskovalnih nalog srednjih šol, ki je potekal na Šolskem centru Celje, 13. 4. 2011. Strokovne komisije so ocenile posamezne naloge in naše naloge so se odlično uvrstile. Doseženi so bili naslednji rezultati:

114


Naloga Mobilna telefonija med mladimi-itakraziskovalk Anite Kolaržik, Klare Cene in Taje Korbar, vse iz 4. c, z mentorico mag. Lucijo Zidanski, se je uvrstila v 1. skupino in dosegla 77 točk. Naloga Odnos mladih do sive ekonomije na internetu, raziskovalcev Sandija Žnidariča, Luke Kolarja in Dejana Vertačnika, vsi iz 4. b-razreda, z mentorjema Manjo Ferme Rajtmajer in Alešem Confidentijem, se je uvrstila v 1. skupino in dosegla 75 točk. Naloga Finančni vidik neugodnega delovnega okolja, raziskovalk Adeline Salihaj in Liridone Fazliu, obe iz 4. b-razreda, z mentorico Andrejo Rom, se je uvrstila v 1. skupino in dosegla 74 točk. Naloga Podjetja v občini Celje in odnos dijakov Poslovno-komercialne šole v Celju do podjetništva, raziskovalcev Davida Vrenka, Edvarda Papeža in Aljoše Zupanca, vsi iz 4, a razreda, z mentorjema Manjo Ferme Rajtmajer in Alešem Confidentijem, se je uvrstila v 2. skupino in dosegla 66 točk. Prvi dve nalogi iz področja ekonomije sta se uvrstili na državno tekmovanje, ki je potekalo 23. 5. 2011 v Murski Soboti. Naloga Mobilna telefonija med mladimi-itak je dosegla zlato priznanje, naloga Odnos mladih do sive ekonomije na internetu pa srebrno priznanje s področja ekonomije. Mag. Savina Četina Žuraj

115


OBŠOLSKE DEJAVNOSTI KULTURNE DEJAVNOSTI Tudi v letu 2010/2011 je bila kultura stalnica šolskega utripa ter pomemben dejavnik ustvarjalnosti dijakov in njihovih mentorjev. Šolsko leto se je začelo s pripravo na 3-kons, Festival Kosovelovih treh (www.3kons.si), ki smo ga organizirali 8. 10. 2010. Novembra je bila haiku delavnica (15.-19. 11. 2010), katere namen je bil priprava za sodelovanje na Vseslovenskem natečaju za najboljši srednješolski haiku, ki ga je organizirala Gimnazija Vič Ljubljana. Sodelovalo je 15 dijakov 1. in 2. letnika ET. Decembra smo ob vseslovenskem dnevu kulture - Ta veseli dan kulture (3. 12. 2010) obiskali celjske muzeje in se vključili v številne kulturne dejavnosti. Sledila je kulturno-športna prireditev Pokaži, kaj znaš (23. 12. 2010), ki so jo z dijaki pripravile mentorice Irena Lasnik, Dagmar Konec in Nada Jeraša. Tudi februar je bil povezan s kulturo. 4. 2. 2011 je bila v SLG Celje delavnica Igralski izzivi, ki jo je izvedel dramski igralec in nekdanji upravnik gledališča Borut Alujevič. Namenjena je bila izbranim dijakom naše šole, ki ustvarjajo na področju kulture. Hkrati pa smo s tem dogodkom počastili tudi slovenski kulturni praznik (mentorici Irena Lasnik in Helena Muha). 11. in 12. 2. 2011 smo gostili osnovnošolce, saj sta bila informativna dneva. Kulturni del programa je pripravila mentorica Tanja Štante Benčina. Z roko v roki pa se je imenovala kulturna prireditev, s katero so se naši dijaki predstavili na MČ Dolgo polje 15. 2. 2011 (mentorici Tanja Štante Benčina in Simona Rap). 6. 3. 2011 so bili naši dijaki gosti oddaje NLP (mentorici Dagmar Konec in Helena Muha). 15. 3. 2011 je z recitalom Življenje je dragoceno svojo poezijo predstavil Mišel Žafran iz 3. e. Z besedo in glasbo so sodelovali tudi Katja Krofl in Suzana Marki iz 3. b, Dijana Kajin iz 1. a PTI in Gregor Hafner iz 1. d (mentorici Simona Rap in Irena Lasnik). Verjamem, da lahko poletim s teboj. Verjamem, da lahko dotaknem se neba, kjer tvoje je srce. (iz pesmi Verjeti je preprosto) 116


18. in 21. 3. 2011 sta bila projektna dneva na temo Zdrava prehrana. Dijaki so s svojimi mentorji ustvarili odličen e-časopis. Sodelovali so: • novinarji Patricija Brglez, Maja Gorišek, Sara Povalej, Ana Sodin iz 1. b,Irena Dedić, Anja Štiglic iz 2. a, Alenka Verbuč, Tanja Šemenc, Katja Novakiz 2. b in Dijana Kajin iz 1. a PTI; • snemalci Dejan Grbić iz 2. a, Aleksandar Markuljević iz 2. b, Matic Gabriel, Nejc Goropevšek iz 3. a in Edvin Čarkić iz 1. a PTI; • fotografi Maša Motoh, Anamari Strašek Vogrin, David Prah iz 1. b, Leonida Selišek, Maja Stopar iz 2. b, Matic Gabriel, Larisa Koležnik iz 3. a, Manja Levovnik, Danijela Medenjak iz 3. e in Katarina Zeme iz 1. a PTI, • montažerja Matic Gabriel iz 3. a in Edvin Čarkić iz 1. a PTI; • spletni oblikovalec Tomaž Knapič iz 2. b ter mentorji Mojca Knez Šket, Tanja Štante Benčina, Ivan Kolenko in Helena Muha. 25. marca je sledil zaključni ples, kulturni del programa je pripravila Branka Vidmar Primožič. Marca smo sodelovali tudi na Mladinskem fantazijskem natečaju ob 560letnici knežjega mesta Celje, mesto!? Organizirala ga je Hiša kulture Celje, na natečajupa je z 58 izvirnimi deli sodelovalo 41 učencev in dijakov celjskih osnovnih ter srednjih šol. Med njimi tudi dijaki naše šole: Tadej in Tomaž Zupanc iz 2. d z risbo (mentor Aleš Hofman), Matic Gabriel in Larisa Koležnik iz 3. a ter Anamari Strašek Vogrin in David Prah iz 1. b s fotografijo (mentorica Helena Muha). Podelitev priznanj je bila 1. 4. 2011 v Muzeju novejše zgodovine. Tudi april je bil kulturno obarvan. Sodelovali smo na 29. Mednarodnem mladinskem pevskem festivalu, ki je v Celju potekal od 6.-10. 4. 2011. V glasbeni animaciji Minutka za pesem sta 7. aprila 2011 nastopila Aleksandar Markuljević iz 2. b in Maja Miška iz 3. b. V okviru festivala so potekale tudi številne delavnice. 8. 4. so v delavnici reportažne fotografije sodelovali Maša Motoh, Anamari Strašek Vogrin in David Prah iz 1. b, v novinarski delavnici pa Patricija Brglez, Sara Povalej in Ana Sodin iz 1. b. Mentorica sodelujočim dijakom je bila Helena Muha. Tradicionalna kulturna prireditev ob dnevu knjige je bila 21. 4. 2011. Izbrane rozine v akciji, srečanje z Andrejem Rozmanom Rozo, so z dijaki pripravile mentorice Simona Rap, Barbara Kvas Ocvirk in Gordana Grajžel.

117


Kulturno dejavnost na šoli pa je pod mentorstvom Helene Muha sklenila svečana podelitev spričeval zaključnim letnikom 17. 6. in 6. 7. 2011 v Planetu Tuš. 3-KONS

3-kons Festival Kosovelovih treh 8. oktober 2010 www.3kons.si

Festival 3-kons tretjič. 3 šole - 3 zgodbe. In tri barve sveta. Črna, bela in rdeča. Na Poslovno-komercialni šoli Celje smo sodelovali z naslednjimi dejavnostmi: • dijaški filmski festival Dififest film na temo Brez - dijaki 3. a (mentorica Simona Barabaš), 2. b in 1. a PTI • likovna dejavnost/inštalacije na temo prireditve (mentorja Aleš Hofman in Simona Rap) • ekipno tekmovanje v malem nogometu in odbojki (mentorja Leon Podvratnik in Nada Jeraša) • delavnice: o Urška in Povodni mož (mentorica Simona Rap) o Sanjam s knjigo (mentorici Simona Rap in Tanja Štante Benčina) o Likovna delavnica Peti element(mentor Aleš Hofman) o Glasbena delavnica/šolski pevski zbor (mentorica Dagmar Konec) o Plesna delavnica (mentorja Melita Podgoršek in Peter Peršič) o Izbira je tvoja/ekoučilnica (mentorici Dora Glavnik in Alenka Pavlin) o Jabolka (mentorja Tatjana Trupej in Janko Jutriša)

118


o o o o o o

Rad se imam/Razvijanje samopodobe pri mladih (mentorica Nataša Strašek) Potopis/Avstralija in Romunija(mentor Stanislav Vizjak) Verjetnost (mentor Blaž Knep) 3-kons skozi moje oči (mentorica Mateja Maček) E-časopis 3-kons (mentorji Mojca Knez Šket, Alenka Gotlin Polak, Tanja Štante Benčina, Aleš Confidenti, Ivan Kolenko)

Ulični performans Peti element(mentorici Simona Rap in Helena Muha) Kot ekolutke so nastopili Maša Motoh, Anamari Strašek Vogrin, Patricija Brglez in David Prah iz 1. b, Mateja Ducman, Simona Kolmanič in Ines Drnolšek iz 1. d ter Primož Škorc iz 1. c. V programu na glavnem odru so nastopili Cele attack, plesni duet Melita in Marko Sivka, šolska plesna skupina, Alja Prgin in No band, ansambla Insight in Kronika (mentorice Danica Kocijan Kiker, Gordana Grajžel in Barbara Kvas Ocvirk). Sovoditelja prireditve sta bila Mirjana Petrović iz 1. c PTI in Mitja Satler iz 4. b.

3 Kons – pogled z odra

119


Letos je bilo v festival vključenih 65 mentorjev, 250 nastopajočih in 2200 dijakov treh šol, potekal pa je na 35 prizoriščih. Glavna tema Festivala 3-kons 2010 je bila posvečena Mednarodnemu letu biotske raznovrstnosti. Pripravili smo 27 tematskih delavnic, pri katerih so sodelovale vse tri šole, imeli pa smo tudi zunanje sodelavce, Celjski mladinski center ter Srednjo šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti. Letos je z nami sodeloval tudi Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, saj so opravili vse medijske storitve (snemanje in fotografiranje festivala). Koordinatorki festivala sta bili Gordana Grajžel in Barbara Kvas Ocvirk. Helena Muha SREČANJE Z LITERARNIM USTVARJALCEM S kulturno prireditvijo Izbrane rozine v akciji smo na Poslovno-komercialni šoli Celje, v četrtek, 21. 4. 2011, obeležili svetovni dan knjige. Gostili smo pesnika, dramatika, prevajalca ter vodjo alternativnega gledališča, Andreja Rozmana Rozo. Uvodoma so zaigrali dijaki v krajši predstavi Urška in Povodni mož, v glavnih vlogah:

Nastopajoči 120


Katja Novak in Sara Jagodič iz 2. b, Patrik Vašl iz 1. a ter v stranskih vlogah: Martina Veber iz 1. d, Petra Malgaj, Anja Pristovnik, Karin Gaber, Špela Koželj, Tamara Vrhovšek, Natalija Resnik, Tamara Golavšek, Anja Gajski in Tjaša Kumer iz 1. č. V intervjuju, ki ga je vodila Dijana Kajin iz 1. a PTI, smo prisluhnili »rozinam« o humorju, ki so stalnica Rozinih pesmi. Gost je pripovedoval o uličnem gledališču, Rozinteatru in literarni nagradi za istoimensko slikanico, ki je bila podeljena letos. Osrednji dogodek prireditve je bil literarno-gledališki nastop, prepleten z improvizacijami, s katerim je avtor predstavil svoje dramatizirane pesmi iz različnih obdobij.

Prireditev se je odvijala v telovadnici šole, kjer si je prireditev ogledalo 200 dijakov. Ostali dijaki so spremljali prireditev preko videokonferenčnega prenosa v učilnicah. Pri organizaciji prireditve so sodelovali: Simona Rap, Gordana Grajžel, Barbara Kvas-Ocvirk, Vida Horvat, Ivan Kolenko, Jani Lojen, Mojca Knez Šket, Aleš Confidenti in Peter Peršič. S kulturnimi prireditvami na šoli spodbujamo kulturno zavedanje in doživljanje. Ključnega pomena je, da postanejo dijaki z aktivnim sodelovanjem soustvarjalci kulture, kot gledalci kulturnih prireditev pa kritični opazovalci kulturnega

121


dogajanja. S podobnimi dejavnostmi usmerjamo svoja prizadevanja v razvijanje kulture na šoli. Simona Rap ŠOLSKI RADIO HERMESOV GLAS Šolski radio Hermesov glas je letos deloval v novi sestavi. Oddaje so bile tematsko obarvane, zmeraj pa smo poskrbeli, da so poslušalci izvedeli, kaj se zanimivega dogaja na šoli, po svetu in seveda v Sloveniji. Poleg tega pa smo malce popestrili vsakdan z različno glasbo. Posebno pozornost smo namenili Prešernovemu dnevu, materinskemu dnevu, dnevu jezikov, valentinovemu, prireditvi Pokaži, kaj znaš, … božično-novoletna oddaja je bila seveda polna veselja, glasbe in želja. Skrbeli smo, da se je predvajala glasba različnih glasbenih zvrsti za vse okuse. Članice šolskega radia Hermesov glas so bile Katja Novak iz 2. b, Maja Krajnc in Anja Operčkal iz 3. a, ki so skrbele za vsebinsko in glasbeno vsebino. Aleksandra Adam Knez ŠOLSKA GLASILA– E-ČASOPISI IN HERMI PLUS V letošnjem šolskem letu smo izdali dva elektronska časopisa (e-časopisa) in tiskano glasilo zaključnih letnikov Hermi plus, ki je prav tako dostopno na spletnih straneh naše šole. Oktobra smo se ob festivalu 3-KONS lotili prvega e-časopisa, ki je predstavil vtise in razmišljanja o delavnicah in dogajanju, ki so v okviru tega festivala potekali na naši šoli. Besedila so spremljale fotografije in video posnetki. Uredniško redakcijo so sestavljali naslednji dijaki: Tadeja Potočnik, Tanja Vedenik, Anja Duh, Patricija Mikek, Patricija Zagožen, Nina Lopan, Hermina Vok, Nejc Golavšek in Gašper Komadina iz 4. a; Burim Bajraktari, iz 1. c PTI; Sibila Hrnčič in Tjaša Kozmus iz 2. c PTI ter Larisa Koležnik iz 3. a. Mentorji smo bili Mojca Knez Šket, Tanja Štante Benčina, Aleš Confidenti, Ivan Kolenko in Alenka Gotlin Polak. V okviru projektnih dni 18. in 21. marca 2011 pa je kot rezultat delavnice nastal drugi letošnji e-časopis z enakim naslovom, kot je bila tema 122


projektnih dni, Zdrava prehrana. Prispevke o dogajanju na šoli so popestrile fotografije in video posnetki. V uredniški redakciji so sodelovali naslednji dijaki: Patricija Brglez, Maja Gorišek, Sara Povalej in Ana Sodin iz 1. b; Irena Dedić, Dejan Grbič in Anja Štiglic iz 2. a; Alenka Verbuč, Tomaž Knapič, Tanja Šemenc, Leonida Selišek, Maja Stopar, Aleksandar Markuljević in Katja Novak iz 2. b; Dijana Kajin, Katarina Zeme in Edvin Čarkić iz 1. a PTI; Matic Gabriel, Larisa Koležnik in Nejc Goropevšek iz 3. a; Maša Motoh, Anamari Strašek Vogrin in David Prah iz 1. b; Manja Levovnik in Danijela Medenjak iz 3. e. Mentorji so bili Mojca Knez Šket, Tanja Štante Benčina, Helena Muha in Ivan Kolenko. Na koncu šolskega leta nas je čakalo še tiskano zaključno glasilo Hermi plus, namenjeno vsem razredom, ki zaključujejo šolanje na naši šoli. V tem glasilu so njihovi prispevki s spomini na šolanje in načrti za prihodnost. Letos se je tudi s prispevki posebej izkazal naj maturantski razred 4. a. Mentorici tega časopisa sva bili Mateja Maček in Alenka Gotlin Polak.

Alenka Gotlin Polak DIJAŠKE SPLETNE STRANI http://dijaki.pksola.si Prenovljeno dijaško spletišče deluje že četrto leto in lahko rečemo, da se je »prijelo«. V letošnjem šolskem letu so se trudili: Nejc Golavšek iz 4. a in Tomaž Knapič iz 2. b, ki sta skrbela za tehnični del, ter moderatorki Nadja Draksler in Marjetka Dobočnik iz 4. b, ki sta se jima priključili še Katarina Blatnik in Nataša Kitak iz 2. b-razreda. Ker so naši lanski sodelavci letos maturantje, so večji del bremena prevzeli novi člani uredništva. Tako je Nejc na začetku leta v delo vpeljal Tomaža, ki je poskrbel za administracijo spletišča, Katarina in Nataša pa sta pridno objavljali različne vsebine. Za slikovno popestritev spletišča je skozi vse leto skrbel Matic Gabriel iz 3. a, ki je spletišče obogatil s fotografijami in video posnetki različnih dogodkov. Tudi letos smo se trudili, da bi sproti obveščali, v besedi in sliki spremljali utrip na šoli in predstavljali dosežke dijakov. Nastala je obsežna zbirka foto albumov in video posnetkov s prireditev in dogodkov, ki so se zgodili v tem šolskem letu. Preko dijaškega spletišča smo z anketami zbirali tudi mnenja dijakov in profesorjev o dogodkih, pa naj gre za športne dneve ali za kulturne prireditve.

123


Tudi v letošnjem letu smo v sodelovanju z ekipo novinarjev, fotografov in filmarjev poskrbeli za dve izdajie-časopisa. Novinarji so poskrbeli za vsebinski del, naša ekipa pa za grafično podobo in tehnično izvedbo. Prvič se je to zgodilo že na začetku šolskega leta, v mesecu oktobru, ko smo spremljali dogajanje na festivalu 3-KONS. Pohvale, ki smo jih bili deležni, so nam dale »krila«. Tako smo se naslednjič povezali v mesecu marcu, ob projektnih dnevih na temo Zdrava prehrana.

Na spletišču smo letos spremljali tudi prakso naših dijakov v tujini. Z besedo in sliko so se nam oglašali s Portugalske in Severne Irske. V naslednjem šolskem letu želimo k sodelovanju povabiti tudi nove sodelavce, ki bi s svežimi idejami še obogatili spletišče. Mojca Knez Šket RAZSTAVE V šolskem letu 2010/11 smo imeli naslednje razstave: -

Grčija – mentorica Dora Glavnik, Evropski dan jezikov – mentorica Alenka Pavlin, Horoskop – mentorica Helena Mešnjak, SLO,BIH – mentorica Danica Kocjan Kiker, 124


-

Mednarodni dan strpnosti – mentorica Dora Glavnik, Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami –mentorica Dora Glavnik, Novo leto – mentorice Simona Rap, Melita Podgoršek in Dora Glavnik, Gore – mentor Stane Vizjak, Valentinovo – mentorica Simona Rap. Dan brez nakupa – mentorica Helena Mešnjak, Jabolka – mentorica Tatjana Trupej, Zdravi zajtrk – mentorici Barbara Kvas Ocvirk, Dora Glavnik, Zdrava prehrana – mentorica Helena Muha, Maturantski ples -mentor Aleš Hofman. Dora Glavnik

STROKOVNE EKSKURZIJE Ekskurzije predstavljajo pomemben del interesnih dejavnosti, ki jih izvajamo po LDN v okviru strokovnih aktivov slovenščine, družboslovja in naravoslovja. So specifična oblika pouka, ki zahteva drugačne metode dela. Dijaki se aktivno vključujejo v vse procese dela, tako v pripravo, iskanje podatkov o vsebinah kot pri izvedbi sami. Ob zaključku ekskurzije pripravijo poročilo in skupaj z učiteljem analizirajo potek dela. Cilji ekskurzij so predvsem razvijanje sposobnosti opazovanja, povezovanje teorije s prakso in medpredmetna povezava, aktivno sodelovanje dijakov, razvijanje sposobnosti orientacije, boljše razumevanje in spoznavanje dijakove osebnosti. Pomemben vidik je tudi vzpostavljanje medosebnih odnosov med učitelji in dijaki in med dijaki samimi. Za zaključne letnike programa ET in PTI se je šolsko leto pričelo prav z zaključno ekskurzijo. 90 dijakov je v začetku septembra spoznalo otok Krf in iz Grčije poneslo nepozabne vtise in spomine.

125


Ostali dijaki zaključnih razredov pa so si v tem času ogledali in proučili zgodovinske znamenitosti mesta Celja. Za prve letnike programa ekonomski tehnik je v pomladanskem času aktiv družboslovcev organiziral ekskurzijo v Ljubljano. Tretje letnike programa trgovec in administrator je pot vodila na Kras in Primorsko. V Sežani so obiskali Kosovelovo spominsko sobo in botanični vrt, v Kopru je sledil ogled Luke Koper ter v Piranu ogled akvarija. Šolsko leto pa so dijaki tretjih letnikov ekonomski tehnik zaključili z ogledom mesta zaljubljencev Romea in Julije, Verono, ter pozabili na šolske skrbi ob adrenalinskih doživetjih v Gardalandu.

126


Sprehod po Veroni Jasmina Bornšek, Irena Lasnik LIKOVNA USTVARJALNOST Kot vsako leto smo tudi letos sodelovali na različnih likovnih natečajih. Udeležili smo se poslikave jumbo plakata na temo Peti element (ljubezen), ki ga razpisuje Mestna občina Celje . Likovne izdelke smo poslali tudi v Muzej novejše zgodovine na temo Celje, mesto prihodnosti (futurizem), kjer so bila dela tudi razstavljena. V šoli smo postavljali in urejali različne razstave ter delali scene za različne prireditve (3 - KONS, maturantski ples ...). Na koncu šolskega leta smo izvedli likovne delavnice (IND) za vse prve letnike (motiv veduta). Likovna ustvarjalnost temelji na odkrivanju in razvijanju ustvarjalnosti in likovno izraznih sposobnosti dijakov. Med splošne cilje likovne ustvarjalnosti vključujemo divergentno mišljenje, originalnost in kritičnost.

127


Plakat na panoju ob Kidričevi ulici. Aleš Hofman FOTOGRAFSKI KROŽEK Fotografsko beleženje dogodkov je na šoli stalnica in tudi letos smo se potrudili, da so bili vsi dogodki skrbno zabeleženi in dokumentirani. Fotografije vseh pomembnih dogodkov so navadno še isti dan bile objavljene na dijaškem spletišču. Letos se je krog mladih fotografov razširil, in Maticu Gabrielu, Larisi Koležnik, Sibili Hrnčič ter Tjaši Kozmus so se občasno pridružili še Maša Motoh, Anamari Strašek in David Prah. Med novoletnimi počitnicami smo organizirali tudi nagradni fotografski natečaj. Na natečaj je poslalo fotografije 5 avtorjev, prvo mesto pa je po izboru strokovne komisije zasedla fotografija Jasne Novak iz 3. č. Naši mladi fotografi Matic Gabriel, Larisa Koležnik, Anamari Strašek Vogrin in David Prah pa so sodelovali tudi na Mladinskem fantazijskem natečaju Celje, mesto. Vsako leto na slovenski koferenci SirIKT, ki je tudi letos potekala v Krajnski Gori, poteka tudi foto in video natečaj za dijake srednjih šol in učence osnovnih šol. Video natečaja se je udeležil tudi Matic Gabriel, ki je s filmom Na smučišču zasedel 1. mesto in prejel nagrado organizatorja.

128


Ivan Kolenko PLESNA DEJAVNOST Ples je vrsta izražanja, umetnosti in zabave. Ples je del kulturne izobrazbe posameznika in je kultura posameznega naroda. Ples je obred giba, harmonije in izraz emocij, je prijateljstvo in še mnogo več. Dijakinje se udeležujejo plesnih vaj pod mentorstvom Danice Kocijan Kiker. Februarja smo prvič nastopili na informativnih dnevih za dijake in starše. Trema je bila velika, vendar smo jo zaradi številnih treningov premagali. Šola je že vrsto let vključena v projekt Šolski plesni festival in tako se je v mesecu maju odvijalo šolsko tekmovanje. Vsi udeleženci so prejeli bronasta priznanja glede na doseženo uvrstitev. Prvo mesto je osvojila Urška Hribernik iz 1. a, drugo Ana Sodin iz 1. b in tretje Helena Špajzer iz 1. a. Na tekmovanju so še sodelovale: Martina Veber 1. d, Tjaša Hribernik 1. b in Martina Krajnc 1 .d. Najboljše posameznice in plesni pari so se udeležili na državno tekmovanje, ki je potekalo 13. 5. 2011 v Celju. Danica Kocijan Kiker MATURANTSKI PLES S pripravami na maturantski ples smo pričeli že v mesecu oktobru. Najprej smo zbrali prijave za plesne vaje, ki so se začele konec meseca novembra pod vodstvom plesne učiteljice gospe Cvetke Špiljar iz Plesnega vala. Plesne vaje so potekale v dveh različnih terminih. Vodenje programa na plesu je prevzela prof. Branka Vidmar Primožič, program pa so povezovali Mirjana Petrović iz 2. c PTI, Tanja Vedenik iz 4. a in Mitja Satler iz 4. b. Nastopila je tudi naša bivša dijakinja Alja Prgin z dvema pevskima točkama. Pri pripravi dvorane in postavljanju scene na odru je pomagal 3. a-razred, prof. Aleš Hofman in Sara Recko iz 2. c PTI. 25. marca 2011 so tako plesalke in plesalci iz 3. č, 3. d, 3. e, 4. a, 4. b, 4. c, 2. a PTI, 2. b PTI in 2. c PTI pokazali svoje plesne spretnosti. Odplesali so devet plesov, in sicer tradicionalno četvorko, mazurko, angleški valček, cha cha cha, dunajski valček, blues, foxtrot, techno swing, tango in sambo. Ples je otvorila v. d. ravnateljce Bernarda Marčeta, na plesišče pa jo je popeljal

129


Andrej Fideršek iz 4. b. Kot vsako leto so maturantje popeljali na plesišče tudi svoje razrednike in starše ter jih zavrteli v ritmu dunajskega valčka.

Maturantsko himno je letos odpel posebej za to priložnost ustanovljeni zborček dijakinj iz 2. c PTI, poimenovan »Gaudeamus«. Za dobro vzdušje in odlično plesno glasbo je poskrbel ansambel Unikat iz Šentjurja. Verjameva, da bodo svečani trenutki, plesni koraki in prijateljske vezi ostale vsem maturantom, njihovim gostom in učiteljskemu zboru v čudovitem spominu.

130


Gordana Grajžel Barbara Kvas Ocvirk VIDEOKONFERENCE Vsako leto smo sodelovali na 24-urni Megakonferenci, kjer smo bili zadnja tri leta tudi voditelji. Letos pa smo sodelovanje odpovedali, ker je smo bili ravno v času videokonference na počitnicah. Kljub temu smo že konec februarja prejeli povabilo iz Philadelphie, ameriške zvezne države Pensylvania, v kateremso nas povabili, da bi se udeležili vsakoletnega srečanja predstavnikov držav G20. Tema letošnjega srečanja je bila skrb za okolje, uporaba hrane za proizvodnjo biodizla in posledično onesnaževanje zaradi spreminjanja gozdnih površin v polja. Povabilo je bilo za našo šolo velika čast in malce s strahom smo ga sprejeli, saj je program srečanja predstavljal velik izziv za naše dijake. Andrej Fideršek in Mitja Satler iz 4. b ter Maja Krajnc iz 3. a so s pomočjo profesoric Alenke Pavlin in Simone Barabaš ter avtorja tega prispevka svoje sodelovanje na videokonferenci več kot upravičili. Konferenca je trajala 6 ur in naša ekipa je ves čas aktivno sodelovala, za kar smo prejeli številne pohvale organizatorjev.

131


V aprilu 2011 pa smo bili organizatorji in voditelji že četrte vseslovenske videokonference v okviru mednarodne konference SIRIKT 2011. Tudi letos nam je uspelo privabiti v videokonferenčno druženje tako osnovnošolce kot srednješolce iz petindvajsetih slovenskih šol in dveh šol iz Hrvaške. Konferenco sta vodila dijaka 3. a-razreda Maja Krajnc in Rok Kokovnik. Ivan Kolenko INTERNA TELEVIZIJA Informacijsko-komunikacijska doba zahteva hiter prenos informacij, ki jih omogočajo razni komunikacijski mediji. 132


Eden izmed medijev informiranja, ki ga nudi naša šola je interna televizija TV Hermes, ki v treh etažah šole dijake ažurno seznanja tako s preteklim kot tudi s prihodnjim dogajanjem na šoli ali v zvezi s šolo (kot so razna tekmovanja, prireditve ipd.), opozarja pa tudi na dogodke po svetu. Neposredne prenose dogajanja na šoli ali njihove posnetke si dijaki lahko ogledajo tudi med poukom, saj kanal TV Hermes povezuje vse učilnice na šoli, kjer so nameščeni televizijski sprejemniki in videorekorderji. Eden izmed takšnih dogodkov je bila kulturna prireditev Izbrane rozine v akciji. Vida Horvat KRVODAJALSTVO V tem šolskem letu sta bili za dijake naše šole organizirani dve krvodajalski akciji. Prva 5. in 6. 10. 2010, druga pa 7. 3. 2011. Na obeh je darovalo kri kar 72 naših dijakov. Poleg krvodajalske akcije so predavatelji transfuziološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje za naše dijake izvedli tudi predavanje o pomenu krvodajalstva. Leon Podvratnik PROMET IN VARNOST V tem šolskem letu smo izvajali naslednje aktivnosti: - izvedbo prometnih delavnic na temo večje prometne varnosti mladih v cestnem prometu; - v okviru razrednih ur smo pripravili različne teme s področja prometne varnosti; - v mesecu marcu smo na šoli imeli predavanje s sloganom »Nihče ni odveč«; - obveščali smo dijake o novostih na področju prometne varnosti; - sodelovali smo z avtošolami, kjer so lahko dijaki opravljali tečaj CPP. Oskar Selčan MESTNA ČETRT DOLGO POLJE Ko so dijaki slišali, da bodo nastopili za Mestno četrt Dolgo polje, so se porajala vprašanja: Kaj je to? in Kje pa je to? Sploh dijakom, ki niso iz 133


Celja, je to nekaj povsem tujega. Naša šola sodi v to mestno četrt, zato je prav, da se pobližje spoznamo in tesneje sodelujemo. V torek, 15. 2. 2011, smo v sodelovanju z njihovo predsednico, gospo Ivico Burnik, pripravili druženje dijakov PKŠ s prebivalci te četrti v njihovih prostorih na Brodarjevi 4. Prireditev z naslovom Z roko v roki je bila za prebivalce četrti hkrati kulturni dogodek ob Prešernovem dnevu. Program je pripravila ga. Tanja Štante Benčina, sceno je oblikovala ga. Simona Rap. Po prijaznem pozdravu ge. Ivice Burnik so se naši dijaki obiskovalcem prireditve predstavili preko kulture, najprej na klaviaturah Gregor Hafner, 1. d. Ob njegovi spremljavi so izvedli recital Prešernovih pesmi, posvečenih njegovi nesojeni ljubezni, Maja Miška, 3. b, Kaja Krofl, 3. b ter Aleksandar Markuljević, 2. b, ki je poslušalce prepričal, da je tudi izvrsten pevec. Prisotne je nato z žongliranjem navdušil Rok Kokovnik, 3. a, z živahnimi ritmi pa so kulturni del programa, ki ga je izvrstno povezovala Dijana Kajin, 1. a PTI, zaključile plesalke šolske plesne skupine Urška Hribernik, 1. a, Helena Špajzer, 1. a ter Simona Kolmanič, 2. d. Kulturnemu je sledil informativni program. Ga. Bernarda Marčeta, v. d. ravnateljice, je zbranim predstavila Poslovno-komercialno šolo in možnosti, ki jih ponuja mladim. Zanje je bilo zanimivo, saj so obujali spomine, kako je bilo nekoč v trgovski šoli. Ge. Marčeta so se nato pridružili dijaki Kaja Krofl, 3. b, Maja Miška, 3. b in Rok Kokovnik, 3. a ter iz lastnih izkušenj predstavili, kaj pomenijo projekti, v katerih sodeluje šola, in kaj pomeni za mladega človeka, če mu šola omogoči, da pridobi izkušnje v tujini. Razvila se je živahna debata, saj so jim prisotni zastavili številna vprašanja. Ob koncu tega prijetnega druženja so prebivalci Mestne četrti Dolgo polje sklenili, da smo zanimiva šola ter da nam bodo jeseni, ko pripravljajo vsakoletni pohod po mestni četrti, vrnili obisk. Tanja Štante Benčina

134


SEZNAM DIJAKOV

135


1. A

Jure Bastl Nina Beškovnik Tomislav Bolčević Nejc Cajner Lara Čater Jasmina Filipović Tina Gorenjak Denis Hairlahović Tanja Hladin Anja Hrastnik Gašper Hribernik

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik Simona Barabaš

Urška Hribernik Albina Kafexhiu Almedina Kičin Nika Koštomaj Tanja Leskovar Ines Lešnik Klara Matek Jasna Obrez Nina Perko Sabina Podlesnik Aneta Pogladič

Monika Pogorevc Marjanca Polutnik Igor Radić Helena Špajzer Maruša Tepej Ingrid Tratar Patrik Vašl Franci Vrenko Jan Zagoričnik Jan Žonta

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJME Patrik Vašl za izjemne dosežke na športnem področju. PRIZNANJE PREJMETA: Igor Radič in Tanja Leskovar bronasto priznanje za sodelovanje na X. državnem srednješolskem tekmovanju mladih zgodovinarjev. POHVALO PREJMEJO: Aneta Pogladič in Jasna Obrez za delo na likovnem področju; Gašper Hribernik, Lara Čater in Nina Beškovnik za sodelovanje na športnem področju; Urška Hribernik in Helena Špajzer za sodelovanje na plesnem področju; Tina Gorenjak za sodelovanje v mednarodnem projektu ACES.

136


1. B

Tamara Androić Nastja Berglez Urška Blatnik Patricija Brglez Katja Čokl Maja Gorišek Tjaša Hribernik Patricija Koprivc Helena Košec Valentina Križanec Jure Kukovič

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik Dagmar Konec

Anja Lekše Klementina Mlinarič Maša Motoh Luka Muhič Ana Peček Žan Popovič Sara Povalej David Prah Nina Pustoslemšek Ana Sodin

Anamari Strašek Vogrin Željko Šašić Tina Šraml Nina Šuhel Tjaša Uduč Simon Valte Sabina Zagajšek Eva Zazjal Patricia Zemljič Lea Žekar

PRIZNANJE PREJMEJO: Maša Motoh bronasto Cankarjevo priznanje; Patricija Brglez za delo na kulturnem področju; Željko Šašić in Simon Valte bronasto priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru; Anamari Strašek Vogrin za najboljši ljubezenski haiku. POHVALO PREJMEJO: Patricija Brglez za odličen učni uspeh in delo v razredni skupnosti; Katja Čokl za delo na kulturnem področju; David Prah za delo na kulturnem področju; Ana Sodin za sodelovanje na plesnem področju, za delo v razredni skupnosti in delo na kulturnem področju; Anamari Strašek Vogrin za delo

137


na kulturnem področju; Maja Gorišek za delo na kulturnem področju, za odličen učni uspeh in delo v razredni skupnosti; Eva Zazjal za odličen učni uspeh; Valentina Križanec, Sara Povalej, Patricia Zemljič in Lea Žekar za delo na kulturnem področju; Helena Košec za odličen učni uspeh; Maša Motoh za delo na kulturnem področju; Nina Šuhel za odličen učni uspeh; Žan Popović za sodelovanje na športnem področju;Tjaša Hribernik za sodelovanje na plesnem področju.

138


1. C

Marjetka Amon Klemen Centrih Brigita Dobočnik Renato Fideršek Bajram Hasani Miran Jančič Egzon Kavaja Fatlinda Kermeni Urška Kotnik

Program: Razredničarka:

Trgovec Nataša Strašek

Anja Krajnc Besim Krasniqi Dorentina Krasniqi Marjan Ložar Petra Malgaj Rok Mernik Peter Mertik Gentrit Morina Tanja Nikolič

Luka Obrez Katja Pačnik Albulena Rama Tjaša Sadek Špela Steble Emina Sulić Arlinda Thaqi Nina Virt Igor Vrečko

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJME Gentrit Morina za izjemne dosežke na športnem področju. PRIZNANJE PREJMEJO: Brigita Dobočnik in Tjaša Sadek bronasto priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru ter Tjaša Sadek, srebrno priznanje za uspeh na regijskem tekmovanju iz matematike. POHVALO PREJMEJO: Marjetka Amon in Gentrit Morina za delo v razredu in medsebojno pomoč; Igor Vrečko za 1. mesto na šolskem tekmovanju iz angleščine; Katja Pačnik za vestno delo v razredni skupnosti in Tjaša Sadek za odločen uspeh in vestno delo v razredu.

139


1. Č

Žan Bergant Anja Capl Darja Dorič Anja Gajski Tamara Golavšek Simon Jelaš Mihael Jošt Tadej Kotnik Špela Koželj

Program: Razrednik:

Trgovec Stane Vizjak

Tjaša Kumer Peter Kužnar Elvedina Mamić Tanja Matko Dejan Milašinović Taja Odeb Klavdija Pernič Sašo Potočnik

Žan Povše Natalija Resnik Matic Suholežnik Eldin Škaljić Tajda Teraž Tamara Verhovšek Aleksandra Zupan

PRIZNANJE PREJMETA:Žan Bergant bronasto priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru in srebrno priznanje za uspeh na regijskem tekmovanju iz matematike. POHVALO PREJMEJO: Špela Koželj, Elvedina Mamić in Matic Suholežnik za sodelovanje na športnem področju; Taja Odeb za delo na likovnem področju.

140


1. D

Alja Ajtnik Vanessa Arnšek Theranda Balaj Žan Divjak Živa Fideršek Karin Gaber Tjaša Gajser Lea Guček Gregor Hafner

Program: Razredničarka:

Administrator Savina Četin Žuraj

Azra Javor Monika Jelen Ines Jezovšek Melisa Kajtezović Valentina Kočar Martina Krajnc Rebeka Medvešek Nastja Pokleka Kumer Anja Pristovnik

Marija Pustoslemšek Nina Smodiš Martina Veber Nataša Volavc Ksenja Vrečar Saša Zupan Katja Žurej

POHVALO PREJMEJO:Gregor Hafner za delo na kulturnem področju; Karin Gaber za uspeh pri nemški bralni znački Pfiffikus; Klementina Kočar za sodelovanje na športnem področju; Martina Krajnc za sodelovanje na kulturnem in športnem področju; Martina Veber za sodelovanje in delo na kulturnem področju.

141


2. A

Katarina Atelšek Aleksandra Bobik Barbara Bogatin Žiga Čakš Irena Dedić Petra Drač Urban Drame Petra Gaber Žana Gaber Rok Godnik

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik Lilijana Povalej

Dejan Grbić Vikica Grobelnik Klara Hrovatič Barbara Kovačič Tobias Krauthaker Tamara Kregar Nataša Križnik Vahidina Mehmedović Nika Mužar Milena Ornik

Tomaž Planinšek Anja Preložnik Sonja Preložnik Nives Ravnak Gašper Šimunič Anja Štiglic Jasmina Tanšek Iris Učakar Monika Vrhovšek Albona Zekolli

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJME: Klara Hrovatič za izjemne dosežke na športnem področju PRIZNANJE PREJMEJO: Tamara Kregar, Nataša Križnik in Sonja Preložnik bronasto priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguruter Milena Ornik bronasto priznanje za sodelovanje na X. državnem srednješolskem tekmovanju mladih zgodovinarjev. POHVALO PREJME: Katarina Atelšek za sodelovanje na športnem področju

142


2. B

Jan Benda Katarina Blatnik Nace Ermenc Ines Gobec Kristijan Grobelšek Urh Herič Sara Jagodič Nataša Kitak Tomaž Knapič Nastassija Kolenc

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik Suzana Suholežnik

Tim Korpnik Tjaša Leskovar Aleksandar Markuljević Eva Matek Katja Novak Miha Pišek Ines Rebić Patricija Romih Leonida Selišek Maja Stopar

Mojca Strmšnik Tanja Šemenc Lorena Šket Aleksandar Tepeš Jetmir Torra Marko Vasiljević Alenka Verbuč Lilijana Virtič

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJMETA:Jetmir Torra in Nace Ermenc za izjemne dosežke na športnem področju. PRIZNANJE PREJMEJO:Aleksandar Markuljević za delo na kulturnem področju; Alenka Verbuč bronasto priznanje na Cankarjevem tekmovanju; Katarina Blatnik in Mojca Strmšnik bronasto priznanje za sodelovanje na X. državnem srednješolskem tekmovanju mladih zgodovinarjev. POHVALO PREJMEJO: Alenka Verbuč za delo na kulturnem področju in za sodelovanje na športnem področju; Eva Matek za delo na kulturnem področju; Katja

143


Novak za lep učni uspeh, pomoč sošolcem pri učenju, sodelovanje na kulturnih prireditvah in za delo pri šolskem radiu; Leonida Selišek in Maja Stopar za delo na kulturnem področju in za sodelovanje na športnem področju; Mojca Strmšnik za odličen učni uspeh, delo blagajnika in tekmovanje iz zgodovine; Patricija Romih za sodelovanje na športnem področju; Sara Jagodič za delo blagajnika, sodelovanje na kulturnih prireditvah; Tanja Šemenc in Tim Korpnik za delo na kulturnem področju; Tomaž Knapič za delo pri dijaškem spletišču, za sodelovanje na športnem področju in za sodelovanje v mednarodnem projektu ACES.

144


2. C

Suljo; Alagić Artur; Barladyan Urška; Ceraj Zijada; Dedić Anže; Drofelnik Alen; Grifič

Program: Razredničarka:

Trgovec Tatjana Trupej

Alban; Halitaj Liridona; Halitaj Manuel; Horvatič Tamara; Marković Leon; Mihelič Melita; Nešić

Sara; Seničar Matic; Sinkovič Primož; Škorc David; Vnučec Katarina; Volf

PRIZNANJE PREJME:Primož Škorc bronasto priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru. POHVALO PREJMEJO: Suljo Alagić za sodelovanje na športnem področju in za sodelovanje v mednarodnem projektu ACES; Zijada Dedić in Liridona Halitaj za sodelovanje v mednarodnem projektu ACES in Anže Drofelnik za vestno opravljanje dela v razredni skupnosti in pomoč sošolcem.

145


2. Č

Diana Alibabić Saldina Bahtić Medina Čandić Semir Čarkić Zorica Gavrilović Tadej Jazbec

Program: Razredničarka:

Trgovec Oskar Selčan

Monika Kladnik Špela Klaneček Diana Krivec Janja Kuzman Glorija Omerzel Denis Podgoršek

Marjeta Potočnik David Purg Žan Rozman Mojca Vevcar

POHVALO PREJMETA:Medina Čandić za vzorno delo blagajničarke in Mojca Vevcar za sodelovanje na športnem področju.

146


2. D

Djeladin Abazi Srečko Bizumović Deniz Blazinšek Diana Bolarič Urška Cestnik Ana Čadej Matevž Čadej Jelica Davidović Ines Drnolšek

Program: Razredničarka:

Administrator Gordana Grajžel

Mateja Ducman Sabina Hriberšek Monika Janžovnik Doroteja Knehtl Simona Kolmanič Karmen Krajnc Jelena Mitrović Kristina Mohorko Anel Omerović

Tjaša Pinjušič Nives Rihtar Mateja Strožič Mateja Špitalar Samanta Tič Eva Zidarič Tadej Zupan Tomaž Zupan

PRIZNANJE PREJMEJO: Deniz Blazinšek bronasto priznanje na tekmovanju iz znanja nemščine za srednje šole; Ines Drnolšek za delo na kulturnem in športnem področju; Simona Kolmanič za delo na kulturnem in športnem področju; Mateja Ducman za delo na kulturnem področju. POHVALO PREJMEJO: Ines Drnolšek za sodelovanje na plesnem področju; Monika Janžovnik za odličen uspeh in za sodelovanje na športnem področju; Tadej Zupan, Tomaž Zupan za delo na likovnem področju.

147


3. A

Program: Razrednik:

Damijana Bistan-Učakar Suzana Djaković Tomaž Drolc Daša Dušič Monika Felicijan Matic Gabriel Jure Gorenjak Jernej Goropevšek Mateja Jager

Ekonomski tehnik Aleksandra Adam Knez

Rok Kokovnik Larisa Koležnik Maja Krajnc Aleš Lapuh Tina Matijević Lara Mogu Azra Murić Urška Oblak Anja Operčkal

Sergeja Pristavec Marcel Seles Mia Slemenšek Blaž Škrabl Cindy Tkavc Kristina Urana Nives Urleb Mateja Vodovnik Valentina Vrečko

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJMETA:Matic Gabriel za aktivno sodelovanje v projektu Comenius in vestno fotografsko beleženje dogodkov na šoli ter Rok Kokovnik za delo na kulturnem področju. PRIZNANJE PREJMEJO: Cindy Tkavc bronasto priznanje na Cankarjevem tekmovanju; Jernej Goropevšek srebrno priznanje na tekmovanju v znanju nemščine za srednje šole; Larisa Koležnik za sodelovanje na kulturnem in medijskem področju; Maja Krajnc, za sodelovanje pri vodenju videokonferenc;

148


Maja Krajnc za sodelovanje na mednarodni videokonferenci "Summit G20"; Rok Kokovnik za sodelovanje pri vodenju videokonferenc; Matic Gabriel bronasto priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru; Matic Gabriel srebrno priznanje za uspeh na regijskem tekmovanju iz matematike; Matic Gabriel bronasto priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju v znanju poslovne matematike; Valentina Vrečko srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja gospodarskega poslovanja. POHVALO PREJMEJO: Anja Operčkal za delo pri šolskem radiu in sodelovanje na športnem področju; Azra Murić za vestno opravljanje blagajniških poslov; Cindy Tkavc za sodelovanje na športnem področju; Urška Oblak za sodelovanje na športnem področju; Jure Gorenjak za sodelovanje na športnem področju; Maja Krajnc za sodelovanje pri šolskem radiu; Jernej Goropevšek za uspeh pri nemški bralni znački Pfiffikus; Tina Matijević za vestno opravljanje blagajniških poslov in Tomaž Drolc za sodelovanje na športnem področju

149


3. B

Liridona Bajraktari Liridon Fazliu Edis Hadžić Anja Jevšinek Maruša Klinar Marina Kokanović Tanja Kotnik Nina Kovačič

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik Melita Podgoršek

Kaja Krofl Denis Kugler Suzana Marki Jožica Mastnak Miha Melanšek Maja Miška Suzana Petrovič Anja Podhraški

Klemen Ramšak Nina Turščak Leon Vovk Tea Vreček Tjaša Zupanc Jasmina Žibret

PRIZNAJE Z NAGRADO PREJME: Edis Hadžić in Liridon Fazliu za izjemne dosežke na športnem področju; Kaja Krofl za delo na kulturnem področju; Maja Miška za delo na kulturnem področju in Suzana Marki za delo na kulturnem področju; PRIZNANJE PREJMEJO: Anja Podhraški srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja gospodarskega poslovanja; Edis Hadžić za delo na kulturnem področju; Leon Vovk srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja gospodarskega poslovanja in Marina Kokanović za sodelovanje v mednarodnem projektu ACES. POHVALO PREJMEJO: Anja Podhraški za delo v oddelčni skupnosti; Klemen Ramšak, Jožica Mastnak, Miha Melanšek in Tea Vreček za sodelovanje na športnem

150


področju; Liridona Bajraktari za vestno delo blagajničarke in za sodelovanje v mednarodnem projektu ACES; Maruša Klinar, Suzana Marki in Suzana Petrovič za sodelovanje v mednarodnem projektu ACES.

151


3. C

Luka Anderluh Kristina Babić Tanja Bevc Ana Bizjak Jan Bogdan Ines Debeljak Maja Jelenčič Samanta Kokol

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik Vida Horvat

Saša Koprivnik Katja Korošec Teja Kovač Marjan Lebar Anja Novak Špela Ograjšek Sara Pelc Tjaša Ratajc

Tamara Ravnak Tjaša Ravnjak Mojca Rošer Klavdija Sikole Tjaša Tovornik Vid Verdev Saša Žgajner

PRIZNANJE PREJME: Jan Bogdan, bronasto priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru. POHVALO PREJMEJO: Kristina Babić za vestno opravljanje blagajniških poslov, delo v razredni skupnosti in pomoč drugim; Sara Pelc za vestno opravljanje blagajniških poslov; Saša Koprivnik in Teja Kovač za delo v razredni skupnosti in pomoč drugim.

152


3. Č

Asmira Ćasurović Dajana Davidović Denis Dečman Zehida Dizdarević Goran Dragić Tadeja Gregorič Denis Harter

Program: Razredničarka:

Trgovec Nada Jeraša

Matic Jarh Teja Krajnc Matejka Križnik Ines Majerič Arber Miftari Jasna Novak Vanja Stojakovič

Anita Svetelšek Janja Šket Uroš Škraber Taras Terjašek Tadej Vidmajer Monika Zorko

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJME: Denis Harter in Tadej Vidmajer za izjemne dosežke na športnem področju. PRIZNANJE PREJMEJO: Matejka Križnik za 3. mesto in zlato priznanje, stroka živila na 35. državnem tekmovanju v tehniki prodaje; Matic Jarh za 2. mesto in srebrno priznanje, stroka obutev na 35. državnem tekmovanju v tehniki prodaje; Monika Zorko zlato priznanje, mali gospodinjski aparati na 35. državnem tekmovanju v tehniki prodaje, bronasto priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru in srebrno priznanje za uspeh na regijskem tekmovanju iz matematike; Taras Terjašek srebrno priznanje, stroka železninaorodje na 35. državnem tekmovanju v tehniki prodaje; Teja Krajnc bronasto priznanje, stroka kozmetika na 35. državnem tekmovanju v tehniki prodaje.

153


POHVALO PREJMEJO: Arber Miftari, Asmira Ćusurović, Denis Dečman, Goran Dragić, Monika Zorko in Vanja Stojaković za sodelovanje v mednarodnem projektu ACES; Monika Zorko za odličen uspeh in prizadevno delo v razredni skupnosti; Vanja Stojaković za sodelovanje na športnem področju. Drage dijakinje in dijaki! Prekratek je bil čas, da bi vas lahko bolje spoznala, saj sem postala vaša razredničarka šele v 3. letniku. Ko ste se januarja vrnili k pouku, se je začelo moje pravo razredniško delo. Dvajset mladostnikov, za vsakim pa svoja zgodba …Veseli, razigrani, nemirni, žalostni, zamišljeni, neposredni, nekateri preveč „otročji” , drugi popolnoma odrasli in odgovorni. Skoraj vsi imate željo nadaljevati šolanje na naši šoli, zato za nas to ni slovo. Vi boste z uspešno opravljenim zaključnim izpitom pridobili poklic, ampak naj vas želja po znanju in višji izobrazbi vzpodbuja naprej. Kljub temu da sem vam veliko „ težila ”, ste morali opaziti, da ste bili moji in da sem vas imela rada. Moje nenehno prizadevanje k odgovornosti, poštenosti in lastnemu mišljenju bo pri nekaterih obrodilo sadove, drugi pa se boste najbrž učili iz svojih napak. Srečno, …..moj 3.č! Vaša razredničarka, Nada Jeraša

154


3. D

Program: Razredničarka:

Vanesa Antolinc Elvis Bratanović David Hrastnik Pečnik Laura Jelić Tamara Kotnik Miha Kramer

Trgovec Alenka Gotlin Polak

Sanja Kubale Blaž Lorbek Davor Miljatović Sandra Mlakar Deni Mlinar Dijana Moćić Klemen Ojsteršek

Tilen Prašnikar Karmen Pungartnik Aljaž Vipavc Mateja Zemljič Mateja Žurej

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJME:Elvis Bratanović za večletne aktivnosti in izjemne dosežke na športnem področju PRIZNANJE PREJMEJO: Klemen Ojsteršek srebrno priznanje, stroka veliki gospodinjski aparati na 35. državnem tekmovanju v tehniki prodaje; Sandra Mlakar 3. mesto in srebrno priznanje, stroka barve-laki, na 35. državnem tekmovanju v tehniki prodaje; Mateja Žurej, srebrno priznanje, stroka konfekcija na 35. državnem tekmovanju v tehniki prodaje. POHVALO PREJMEJO: Davor Miljatović za delo v razredni skupnosti; Dijana Moćić za sodelovanje na športnem področju; Mateja Žurej za vestno opravljanje dela blagajničarke; Miha Kramer za lep učni uspeh in delo v razredni skupnosti; Vanesa Antolinc za vestno opravljanje dela blagajničarke

155


Drage dijakinje, dragi dijaki, skupaj smo bili vsa tri leta vaše poti na naši šoli. Na začetku ste bili razred, poln izzivov, takšnih in drugačnih iskric v vaših očeh in dejanjih je bilo nešteto, vendar ste se skozi leta kot razred umirili in dozoreli, najbolj v zadnjem letniku, ko ste začeli vse bolj razmišljati o prihodnosti in ste tako uvideli, da gre zares. Veselili ste se novega življenja, ki ga je svetu podarila vaša sošolka, obenem pa ste spoznali, da ste od odraslosti le kratek korak. Dokazali ste, da zmorete, če se potrudite, marsikaj. Vesela sem, da gre vaša pot navzgor in verjamem, da se ne boste ustavili ter da se boste znali soočiti s tem, kar vas čaka v prihodnosti, čeprav vam ne bo vedno lahko. Nasvetov vam ne bom delila, dovolj jih je bilo v teh letih. Želim vam, da uspete in da ste srečni, najprej v zasebnem življenju, v družinskem krogu in seveda tudi na poklicnem področju. Želim vam tudi, da bi živeli v družbi, kjer bi s pridnim in marljivim delom lahko dostojno živeli in kjer vam skrbi glede prihodnosti ne bi kradle sedanjih trenutkov.

Vaša razredničarka, Alenka Gotlin Polak

156


3. E

Amir Amidžić Dijana Ćosić Mateja Fric Sara Horvat Anja Kolman

Program: Razredničarka:

Administrator Mojca Knez Šket

Marjeta Križnik Nina Lah Manja Levovnik Danijela Medenjak Urška Pivc

Mario Pohovski Nastja Šelekar Žan Štuklek Tamara Vetrih Mišel Žafran

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJME: Danijela Medenjak in Tamara Vetrih za večletne aktivnosti in izjemne dosežke na športnem področju. PRIZNANJE PREJME: Marjeta Križnik, bronasto priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru POHVALO PREJMEJO: Amir Amidžić za sodelovanje na športnem področju; Danijela Medenjak za učni uspeh in pomoč sošolcem; Marjeta Križnik za lep učni uspeh in pomoč sošolcem; Mateja Fric za odličen uspeh in delo v razredni skupnosti; Mišel Žafran Za delo na kulturnem področju.

157


Mojemu 3. e razredu! Skupaj smo bili le malo časa. Premalo, da bi se bolje spoznali. Vaš tretji letnik, ki smo ga preživeli skupaj, je bil zaradi praktičnega usposabljanja še krajši. Za nekatere prekratek, da bi opravili vse svoje obveznosti. Zelo sem vam želela, da bi se vsi skupaj prijavili na zaključni izpit, ga opravili in brez obveznosti pričakali počitnice. Ni vsem uspelo, a verjamem, da boste septembra spet vsi skupaj, vpisani v program PTI. Kljub kratkemu času, ki smo ga preživeli skupaj, ste postali moji. Verjetno se vam je zdela kakšna moja pridiga odveč. A ni mi bilo vseeno, ko ste izostajali od pouka, ko ste bili deležni kritike kakšnega profesorja zaradi svoje mladostne nepremišljenosti ali pa ste kakšno ušpičili. In ponosna sem bila na vas, kadar ste s svojo delavnostjo, zavzetostjo in zanesljivostjo poželi pohvale. In tega ni bilo malo. Iskreno vam želim, da izkoristite vse svoje znanje in talente. Sledite svojim sanjam, bodite optimistični, ne obupajte ob porazih, ko bodo prišli in vedno zaupajte vase. Bodite srečni! In kadar vam ne bo šlo vse po načrtih, se spomnite spodnje misli in se optimistično nasmehnite. So trenutki, ko gre vse narobe. Ne vznemirjajte se: MINEJO. (Jules Renard) Vaša razredničarka, Mojca Knez Šket

158


4. A

Suzana Brežnik Branka Budna Manja Dobrilovič Anja Duh Črt Gojznik Nejc Golavšek Ana Irmančnik Peter Jesenek Lucija Juteršek

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik Blaž Knep

Sabina Kapus Miha Kladnik Diana Kneževič Gašper Komadina Urša Kovač Nina Lopan Patricija Mikek Edvard Papež Tadeja Potočnik

Jerneja Ropas Ana Slapnik Anja Šket Tanja Vedenik Hermina Vok David Vrenko Patricija Zagožen Aljoša Zupanc

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJMEJO:Peter Jesenek za večletne aktivnosti in izjemne dosežke na športnem področju; Nina Lopan, Tadeja Potočnik, Tanja Vedenik, Hermina Vok za večletno delovanje na kulturnem in medijskem področju PRIZNANJE PREJMEJO: Nina Lopan bronasto Cankarjevo tekmovanje; Aljoša Zupanc za raziskovalno dejavnost in bronasto priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru; David Vrenko za raziskovalno dejavnost in bronasto priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru; Edvard Papež za raziskovalno dejavnost, bronasto priznanje za uspeh na tekmovanju mednarodni matematični kenguru in srebrno priznanje za uspeh na regijskem tekmovanju iz matematike; Patricija Zagožen, bronasto priznanje za

159


uspeh na šolskem tekmovanju v znanju poslovne matematike; Patricija Zagožen za uspeh na bralnem tekmovanju v nemščini PFIFFIKUS in za uspeh pri nemški bralni znački Pfiffikus;Tanja Vedenik, bronasto in srebrno Cankarjevo priznanje ter bronasto priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju v znanju poslovne matematike; POHVALO PREJMEJO: Anja Duh za sodelovanje na kulturnem in medijskem področju; Črt Gojznik in Miha Kladnik za večletno aktivnost na športnem področju; Nejc Golavšek za večletno sodelovanje pri e-časopisu; Patricija Zagožen za sodelovanje na kulturnem in medijskem področju; Gašper Komadina za sodelovanje pri e-časopisu; Manja Dobrilovič za delo v razredni skupnosti in za sodelovanje na športnem področju.

4. A Z vami sem preživel štiri šolska leta, leta v katerih ste postali polnoletne osebe. Vem, da ste se v teh letih naučili ogromno. Pridobljeno znanje in izkušnje boste lahko uporabili v izobraževanju in v življenju. V prihodnosti vam želim vse dobro. Na svoji poti si boste od zdaj cilje postavljali sami. Vsakemu posebej želim, da bi čim več zastavljenih ciljev tudi dosegel. Vaš razrednik, Blaž Knep

160


4. B

Maruša Bevc Marjetka Dobočnik Nadja Draksler Liridona Fazliu Andrej Fideršek Mateja Gračnar Sandra Kojnik Luka Kolar Miha Kolar

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik Jasmina Bornšek

Luka Korenjak Cvetka Kovačič Katja Križan Monika Marojević Nina Mastnak Sandra Mramor Danijel Petrovič Adelina Salihaj Mitja Satler

Sanja Šišmanović Nastja Tratnik Anja Urh Doris Vivod Urša Vouk Ana Vrenko Dejan Vrtačnik Sandi Žnidarič

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJMEJO:Andrej Fideršek in Mitja Satler za večletno vsestransko delo na šoli na različnih področjih; Sanja Šišmanović za večletne aktivnosti in dosežke na športnem področju. PRIZNANJE PREJMEJO: Adelina Salihaj bronasto priznanje za sodelovanje na X. državnem srednješolskem tekmovanju mladih zgodovinarjev in za raziskovalno dejavnost; Andrej Fideršek za 1. mesto na šolskem tekmovanju iz angleščine in za 1. mesto pri angleški bralni znački ter priznanje za sodelovanje na mednarodni videokonferenci "Summit G20"; Dejan Vrtačnik, Liridona Fazliu, Luka Kolar in Sandi Žnidarič za raziskovalno dejavnost; Mitja Satlerpriznanje za sodelovanje na mednarodni videokonferenci "Summit G20".

161


POHVALO PREJMEJO: Liridona Fazliu za sodelovanje na športnem področju; Luka Korenjak in Mitja Satler za delo na kulturnem področju; Marjetka Dobočnik za sodelovanje na športnem področju in delo pri dijaškem spletišču; Nadja Draksler za delo pri dijaškem spletišču; Sandi Žnidarič za odličen učni uspeh in delo v razredni skupnosti; Sandra Kojnik za vestno vodenje blagajniških poslov in delo na kulturnem področju.

SOŠOLCI Jasmina Bornšek: 4. b! Pa kaj mi ga spet lomite!!! Pa komaj odnesem pete, že je tu problem?!! Prosim bodite ta teden v šoli, učite se, popravljajte ocene, naredite vse kar vam rečejo, vsaj dokler ne pridem nazaj!! Drugače pa lep grški pozdrav. Dejan Vrtačnik: Ste mislili problemi…normalno :D sj vete da ne mormo brez mamice :) Andrej Fideršek: Js nimam nč s tem. Saja Mpamop J: Hahaha, Drejči

Nastja Tratnik: jaja vas čakamo da nas rešte haha. Saja Mpamop J: Je ze urejeno,vas cakamo! :D Cvetka Kovačič :Zdle je pomoje kr šokirana, 4.b. vse prpraul:D;)...aja drgač pa rešte nas jaa. Takole je izgledalo naše komuniciranje v zadnjem letniku. Vsega seveda ne morem razkriti, nekaj mora ostati samo za nas. Če vas gledam kot celoto, ste bili neverjetno iznajdljivi in prepričani v svoj prav, tudi pri opravičevanju. Prav nič se vam ni zdelo narobe, če vas je 1. uro bolel zob, 2. uro ste pisali test, 4. uro ste imeli pregled pri okulistu, prišli 5. nazaj na malico, ja 6. uro pa ste izkoristili status raziskovalca. Samo, kaj ste raziskovali, mi še ni jasno!? Trdno ste bili prepričani, da zmorete, jaz sem vas morala prepričati, da hočete. Pri večini mi je uspelo in na to sem ponosna, 4. B. Če hočete in zmorete, ste že zmagovalci! Vaša FB sošolka Jasmina Bornšek

162


4. C

Nina Božiček Kaja Bučar Ines Buzina Klara Cene Tjaša Cerovšek Lidija Cmok Žiga Černetič Bojana Geršak Tatjana Gračnar Deželak

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik Peter Peršič

Tina Javoršek Denis Juren Florijan Klanjšek Luka Kocman Anita Kolaržik Martina Kolman Taja Korbar Dejan Korber Martin Kos Mihael Kostevc

Jasmina Lambergar Žiga Lulik Marina Medenjak Petra Ponjević Matic Preložnik Nina Marija Špes Katarina Tržan Andreja Vovk Dejan Zupan Gašper Žurman

PRIZNANJEZ NAGRADO PREJME: Klara Cene za večletne aktivnosti in dosežke na športnem PRIZNANJE PREJMEJO: Anita Kolaržik bronasto Cankarjevo tekmovanje, bronasto priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju v znanju poslovne matematike in priznanje za raziskovalno dejavnost; Klara Cene bronasto priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju v znanju poslovne matematike in priznanje za raziskovalno dejavnost ter Taja Korbar priznanje za raziskovalno dejavnost POHVALO PREJMEJO: Klara Cene in Anita Kolaržik za odličen uspeh in delo v razredni skupnosti; Martin Kos, Mihael Kostevc in Žiga Lulik za sodelovanje na športnem področju

163


MOJIM DIJAKOM NA POT Spomnim se prvega šolskega dne z vami. Spomnim se vaših vprašujočih pogledov in prikritega strahu pred neznanim, a tudi vaše topline in srčnosti. Živel sem z vami, čutil z vami in se trudil vas razumeti, skupaj smo delili kar nekaj dobrih in slabih trenutkov. Kmalu sem ugotovil, da imate neizčrpne zaloge energije, ki ste jo znali tudi zelo različno usmerjati. Bilo je veliko mladostniških preizkušenj, iskanja prave poti, iskanja samega sebe. Včasih ste izbrali najzahtevnejšo pot – pot, na katero ste si še sami postavili dodatne ovire, misleč, da se do uspeha pride tudi z uporništvom proti pravilom sistema. Nisem vam mogel veliko prihraniti, tudi če sem se še tako trudil, prepričan pa sem, da boste tudi iz pridobljenih izkušenj v življenju znali izbirati poti, ki vodijo do uspeha in zadovoljstva s samim seboj. Zato nikdar ne klonite, saj kot pravi kitajski pregovor: »Veličina ni v tem, da nikoli ne padeš, temveč da se po padcu vedno pobereš«.

Želim vam, da bi vsak v sebi našel tisto, kar bi v življenju rad počel. Vedite, da ko bo cilj jasen, se bodo tudi poti do njega na široko odprle. Zaupajte vase, saj žal v življenju velikokrat velja, da »Ko misliš, da zmoreš, ali ko misliš, da ne zmoreš, imaš vedno prav.« (Henry Ford) Želim vam tudi, da bi bila sreča vaša spremljevalka in da bi znali vsako oviro spremeniti v priložnost! »Če zmoreš ostati miren, ko na tvoji poti vsi izgubijo glavo in še s prstom kažejo nate. Če ohraniš zaupanje, ko vsi ostali dvomijo in če jim ne zameriš, ker nimajo zaupanja, če ne lažeš, ko slišiš laži, in če ne sovražiš, ko tebe sovražijo, če te niti tvoj prijatelj niti sovražnik ne moreta pokvariti, če ti vsak človek nekaj pomeni, a niti eden preveč, tvoja bodo zemlja in njena bogastva, ker postal boš ČLOVEK!« (Kipling)

Vaš razrednik, Peter Peršič

164


1. A PTI

Tamara Bednjički Natalija Blatnik Tanja Brezlan Edvin Čarkić Sandra Drnolšek Kristina Fideršek Katja Goričan Dijana Kajin Jasmina Kaker

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik - PTI Barbara Kvas Ocvirk

Katja Karničnik Tjaša Kelhar Beno Kokovnik Darja Majer Aleksandra Motoh Patrik Paul Nina Pečnik Simona Pišek Natalija Potočnik

Kaja Robačer Nina Smajlović Hermina Suhovršnik Nina Turnšek Tanja Vodeb Katarina Zeme Petra Zupančič

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJME Dijana Kajin za vsestransko delo na različnih področjih POHVALO PREJMEJO: Aleksandra Motoh za sodelovanje na športnem področju; Dijana Kajin, Edvin Čarkić in Tamara Bednjički za delo na kulturnem področju; Katarina Zeme za sodelovanje na športnem področju in za delo na kulturnem področju.

165


1. B PTI

Jure Franc Urška Gjerkeš Nadja Gorjup Marko Hrvatič Špela Kampuš Ana Klinar Karolina Križanec Maja Leskovar

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik - PTI Mag. Helena Mešnjak

Hajrije Lutolli Natalija Mauko Filip Miklavc Tea Nežmah Katja Pasarič Mario Pejić Sanja Ravnak Tjaša Rebeušek

Domen Remše Ylberina Rexhepi Kristina Skurnšek Danijela Vrečko Verhovšek Matej Zdjelar Arta Zhujani

PRIZNANJE PREJME: Nadja Gorjup srebrno priznanje na tekmovanju v poznavanju novejše zgodovine Slovencev z naslovom Pot v prihodnost in priznanje Mladi raziskovalci in raziskovalke novejše zgodovine. POHVALO PREJMETA: Jure Franc za sodelovanje na športnem področju in Matej Zdjelar za uspešno vodenje razredne skupnosti.

166


1. C PTI

Marina Babić Burim Bajraktari Barbara Baštevc Lara Borštner Anja Cirkulan Boris Đukanović Katja Ermenc

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik - PTI Mag. Lucija Zidanski

Nina Grad Doris Hribernik Kaja Hršak Nina Korošec Maja Kotnik Valentina Kropej Tjaša Lipovšek

Urška Rajh Maja Ratuznik Tanja Senčar Lucija Suholežnik Peter Vasić

PRIZNANJE PREJMETA: Boris Đukanović za večletne aktivnosti in dosežke na športnem področju in Lara Borštner bronasto priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru. POHVALO PREJME: Burim Bajraktari za sodelovanje na kulturnem in medijskem področju.

167


2. A PTI

Sonja Arnčnik Matic Berzelak Monika Bevc Vida Bračič Mateja Burkelc Agata Cesarec Sabina Cesarec Nina Čebular

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik - PTI Alenka Pavlin

Karmen Dobrina Blaž Florjanc Mitja Kuzman Aleksandra Planinac David Preložnik Vesna Pušnik Igor Sokolovski Metka Šeligo

Tjaša Titovšek Matej Tržan Mihael Verk Primož Zelič Blaž Zorko Tomaž Zorko

PRIZNANJE PREJME:Agata Cesarec bronasto Cankarjevo priznanje 2. A PTI Naše druženje je bilo kratko, a precej pestro. V dveh letih je kar tretjinavpisanih izgubila voljo do učenja, a vi, ki ste vztrajali, ste nase lahko upravičeno ponosni. Želim vam, da v življenju nikoli ne bi prehitro obupali in da bi vedno našli dovolj volje in moči za dosego zadanih ciljev. Veliko sreče vam želim tako na osebnem kot tudi na profesionalnem področju.

Vaša razredničarka, Alenka Pavlin

168


2. B PTI

Program: Razredničarka:

Merisa Amidžić Albulena Badallaj Snežana Bojanić Matej Sven Bombek Simona Dobočnik Tilen Gaber Damjan Gorjanc

Ekonomski tehnik - PTI Tanja Štante Benčina

Karmen Hrup Robert Jakopin Ingrid Koprivc Darja Kovačič Nataša Kristan Jernej Križnik Kristina Pačnik

Mitja Pažon Jože Podhraški Petra Polajžar Rok Sajko Monika Valner Danijel Verboten Mastnak Jasmina Vidić

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJME:Mitja Pažon za večletne aktivnosti in izjemne dosežke na športnem področju. POHVALO PREJME: Merisa Amidžić za odličen učni uspeh.

169


Dragi moj 2. b PTI! Prišli smo do tiste točke, kamor ste hoteli priti. Do konca šolanja v srednji šoli. Verjamem, da marsičesa ne boste več pogrešali. Gotovo ne domačih nalog, pisnih preverjanj, nenapovedanega spraševanja. To je vplivalo, da je število vas, ki ste vztrajali, precej manjše od tistega pred dvema letoma, ko sem prevzela razredništvo v razredu, sestavljenem iz dijakov dveh razredov. Nekatere sem učila že prej in dolgo se mi je zdelo, da je ta nevidna črta opazna, prisotna. Potrebovali ste čas, da ste jo zabrisali. Z vami sem bila dve leti, vsakič je bilo malo drugače. Srednješolska leta so lepa, a znajo biti tudi naporna. Odraščate, se oblikujete kot osebnosti, iščete svoj prav, največkrat skozi upornost. Kolikokrat ste slišali od mene, da če že življenje do vas ni vedno prijazno, bodite vsaj vi malo bolj prijazni drug do drugega. Jezila sem se na tiste, ki se vam ni dalo v roke prijeti knjig in vam skušala dopovedati, da se ne učimo za šolo, ampak za življenje. Kakšna moja beseda pa se vas je morda le dotaknila. Pot, ki smo jo prehodili skupaj, se končuje. Razpenjate jadra, odrinili boste v življenje, polni optimizma. Vse vam je kot na dlani. Dragi moji, želim vam veliko sreče na vašem krmarjenju med čermi. Vaša razredničarka, Tanja Štante Benčina

170


2. C PTI

Katarina Bevc Mohar Armin Boršič Gašper Bračič Alenka Brežnik Ana Marija Cesar Vesna Cverle Darijo Dragosavac Sanja Gavrić Klaudija Golavšek

Program: Razredničarka:

Ekonomski tehnik - PTI Irena Lasnik

Aleksandar Grbić Sibila Hrnčič Špend Ibrahimi Kaja Ivanović Mihaela Jelen Nataša Keblič Alen Klembas Petra Kolenc Tjaša Kozmus

Anja Kropej Teja Kugler Saša Oprčkal Fija Pečenko Mirjana Petrović Vesna Ramšak Sara Recko Anja Ulipi

PRIZNANJE Z NAGRADO PREJMEJO:Anja Ulipi, Mirjana Petrović in Sara Recko za večletno vsestransko delo na šoli na različnih področjih. PRIZNANJE PREJME: Kaja Ivanović za sodelovanje na mednarodnem projektu ACES POHVALO PREJMEJO: Alen Klembas za prizadevnost pri doseganju lepega učnega uspeha; Anja Kropej in Fija Pečenko za vestno vodenje blagajniških poslov; Anja Ulipi za delo na kulturnem področju; Darijo Dragosavac in Špend Ibrahimi za sodelovanje na športnem področju; Gašper Bračič za sodelovanje na športnem področju; Katarina Bevc Mohar za prizadevnost pri doseganju lepega učnega uspeha; Klaudija Golavšek za sodelovanje v mednarodnem projektu ACES; Mirjana Petrović in Sara Recko za delo v razredni skupnosti in na kulturnem področju; Sibila

171


Hrnčič in Tjaša Kozmus za delo na medijskem področju; Vesna Cverle za delo na kulturnem področju.

Dragi moji! Pred dvema letoma je iz dveh razredov nastal številčni 1. c PTI. Z enim delom razreda smo se že dobro poznali, z drugim smo se srečali prvič. Vsi ste postali moji. Trudila in želela sem si, da bi to zaznali tudi vi. Resnično ste mi postali pravi izziv. Kot razred nekako niste zaživeli enotno, a kljub vsemu se mi zdi, da ste to bolj govorili, kot pa res čutili, saj ste si kljub različnosti tako podobni – vsak zase enkraten in najboljši. Ste moj KONS. 26 – seštevek šestindvajsetih elementov, posameznikov, enkratnih, svetlih in lepih kot zvezde na nebu (saj se spomnite Pavčkove Pesmi o zvezdah, kajne?). Res smo si bili včasih, kljub fizični bližini v učilnici 423, zelo oddaljeni, a včasih kar preblizu in z nohti krepko zagrebli v srca drugega. Znali prizadeti – povzročiti bolečino, bili prizadeti – čutili bolečino, a znali tudi odpuščati. Tako resnični ste, konstrukcija s skupnim sporočilom – mladost je pač norost, in morda prav zato tako lepa! Ostanite mladi v srcu vse življenje; najstniško »norost« vam bo gotovo obrusilo življenje. Vsak konec pomeni hkrati tudi začetek novega. Kaj naj vam zaželim in porečem na tem križišču? Marsikaj vam je že povedal Miklavž, mnogo je bilo povedano skozi sporočila umetnostnih besedil, a mnogo je še skrito … Hodite skozi življenje z odprtimi očmi in odprtim srcem, skušajte zaznati okoli sebe dobro in lepo in ne le napake in slabo; ne zapravljajte ponujenih priložnosti, kajti priložnost zamujena, ne vrne se nobena; berite knjige in odkrivajte lepoto maternega jezika in zakrita sporočila; potujte in si širite obzorja … A ne pozabite se kdaj tudi ustaviti. Postojte, prisluhnite bližnjemu in tudi samemu sebi. Poiščite si svoj JUŽNI OTOK in mu sledite. Saj veste, da južni otok JE! Pa srečno! Vaša razredničarka, Irena Lasnik

172


OBVESTILA IZPITI DOPOLNILNI IN DIFERENCIALNI izpiti bodo v junijskem roku potekali od 1. 7. 2011 do 5. 7. 2011 po posebnem razporedu, ki bo objavljen 29. 6. 2011 na oglasni deski šole. Dijak se mora k opravljanju izpitov v mesecu juliju prijaviti najkasneje do 23. 6. 2011, za jesenski rok pa do 6. 7. 2011. Dopolnilni in diferencialni izpiti v jesenskem roku bodo od 17. 8. 2011 dalje. Točen razpored bo objavljen12. 8. 2011 na oglasni deski v prostorih šole, kjer bo dostopen v času uradnih ur. Prijave za izpite morajo dijaki oddati na obrazcu DZS 1,49 (Zapisnik o izpitu) za vsak predmet posebej tistemu učitelju, pri katerem opravljajo izpite. ZAKLJUČNI IZPIT Z rezultati zaključnega izpita bodo dijaki na šoli seznanjeni 17. 6. 2011 ob 8. uri, slavnostna podelitev spričeval bo ob 10. uri v dvorani Planeta Tuš. V jesenskem roku bo začetek zaključnih izpitov 26. 8. 2011. Razpored zaključnih izpitov bo objavljen 23. 8. 2011 na oglasni deski šole. POKLICNA MATURA Dijaki bodo z rezultati poklicne mature, ki so jo opravljali v junijskem roku, seznanjeni 6. 7. 2011 ob 8. uri na šoli. Slavnostna podelitev spričeval boob 10. uri v dvorani Planeta Tuš. Prijave na poklicno maturo v jesenskem roku, ki bo potekala od 25. 8. 2011 dalje, je potrebno oddati do 7. 7. 2011. Do 15. 8. 2011 je možna poznejša prijava na poklicno maturo iz upravičenih razlogov.

173


OSTALA OBVESTILA Razdelitev spričeval za nezaključne razrede bo 24. 6. 2011 ob 8. uri, po razporedu, objavljenem na oglasni deski šole. Razdelitev spričeval po izpitih bo 6. 7. 2011 ob 8. uri.. Ta dan se bodo dijaki, ki so uspešno opravili dopolnilne izpite, vpisovali v višji letnik. Potrjevanje mesečnih vozovnic in izdaja potrdil o vpisu bo od 17. 8. 2011v tajništvu šole vsak delovni dan med 8. in 10. uro. Uradne ure med počitnicami bodo vsak ponedeljek od 9. do 12. ure, razen v času kolektivnega dopusta od 18. 7. do 29. 7. 2011.

PRIČETEK POUKA V ŠOLSKEM LETU 2011/12 BO V ČETRTEK, 1. 9. 2011. Razpored začetka pouka posameznih razredov bo objavljen 31. 8. 2011 pri vhodu v šolo. Začetek pouka bo ob 7.50. PRIČETEK PREDAVANJ NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI ŠTUDIJSKEM LETU 2011/12 BO V PONEDELJEK,3. 10. 2011.

174

V


POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE Kosovelova ulica 4 3000 Celje TELEFON: 03/5482 930 TELEFAX: 03/ 5441 645 NASLOVI SPLETNIH STRANI SPLETNI NASLOVI POSLOVNO-KOMERCIALNE ŠOLE CELJE http://www.pksola.si/-Poslovno-komercialna šola Celje POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA http://srednja.pksola.si/- Poklicna in strokovna šola http://dijaki.pksola.si/- dijaški splet VIŠJA STROKOVNA ŠOLA http://visja.pksola.si/- Višja strokovna šola TELEFONSKE ŠTEVILKE Tajništvo Telefaks Poslovno-komercialne šole Celje Zbornica Direktorica zavoda in ravnateljica poklicne in strokovne šole Pomočnica ravnateljice Knjižnica Svetovalna delavka Višja strokovna šola - tajništvo Višja strokovna šola - ravnatelj Telefaks Višje strokovne šole

175

03/548-29-30 ali 03/620 02 00 03/544-16-45 03/620 02 07 03/620 02 04 03/620 02 06 03/620 02 09 03/548-27-69 03/428-54-50 03/428-54-52 03/428-54-60


176


177


178


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.