Page 1

% 100 Engelli Dostuyuz BİZ BU FİLMİ GÖRMÜŞTÜK

ŞEHİTLERİMİZİN İSMİ SONSUZA DEK YAŞAYACAK Şa h in b e y B e le d iy e s i, 2 0 1 1 y ılın d a ilçe ge ne linde yapımı tamamlanan 100 ye ni parktan 57's ine Gaziante p doğumlu şe hitle rin is imle rinin ve rilme s ini kararlaştırdı. Şahinbe y Be le diye s i, haziran ayı olağan me clis topla ntıs ı ikinc i otur umunu Şa hinbe y Be le diy e Başkanı Me hme t Tahmazoğlu başkanlığında me clis s a lo nund a y a pt ı. Me c lis g ünd e mine a lına n 1 3 madde nin 10'u oy birliği De vamı 6’da

Güne ydoğu Sos yal ve Ekonomik Kalkınma F e de r a s y o nu (GÜNF ED) Ba şka nı Me hme t De m ir “Din üz e r in d e n s iy a s e t y a p m a k k ims e y e fa y d a g e t ir me mişt ir. Bu s iy a s e t yapanın e linde patlamaya mahkumdur. Din Üz e r in d e n S iy a s e t Mo d a s ı Ge çm iş B ir Oyundur.” De di. GÜN F E D B a şk a n ı Me h m e t De m ir , Bölge de ki tüm üye de r ne kle r adına yaptığı açıklamada şunları s öyle di “Se çimle re s ayılı günle r kala : Kür tçe e zan okutar ak bir ile r i ke ndile rine biçile n bölücülük rolünün hakkını v e r e r e k s o n p r o v o k a s y o n e y le m in i d e ge rçe kle ştirmiştir. Bilindiği gibi; bu oyunu ilk o y n a y a n k e n d ile r i d e ğild ir. Ge çm işt e d e ülke miz be nze r gir işimle r e s ahne olmuş ve e za n T ür kçe okutulmuştur. Bugün is e a ynı zihniye t ke ndini De vamı 4’de

13-19 Haziran 89.Sayı 3.Yıl

bizsevarizgazetesi.org

BU BIR ILK

AK Parti, 2002 s e çimle rinde yüzde 34.28, 2007 s e çimle rinde yüzde 46.58 oy alırke n, 2011 s e çimle rinde oylarını yüzde 50'nin üze rine çıkarak Cumhuriye t tarihinde bir ilki ge rçe kle ştirmiş oldu.

DEVLETİN ŞEFKATLİ ELİ HER YERDE Şe h it k a m il B e le d iy e B a şk a n ı Rıd v a n F a dıloğlu, s os y a l be le diy e c ilik ka ps a mında zor dur umda olan vatandaşlar a yar dım e lini uzatmaya de vam e diyor. De vamı 6’da

Başbakan Re ce p Tayyip Erdoğan Ak parti ge ne l Başkanı olduğu d ön e m d e g ir d iği h e r s e çim d e n s o n r a g e le n e k s e l h a le g e le n “BALKON KONUŞMASI” nı 12 Haziran s e çimle ri s onras ındada yaptı ve par ti ge ne l me r ke zi önünde toplanan halka hitap e tti. Er doğan konuşmas ında şunları s öyle di... “8 1 v ila y e t imizi 7 4 mily o n T ür k iy e Cumh ur iy e t i v a t a nd a şını ta ma mını s e vgi ve s a y gıy la s e la mlıy or um. Toky o'da n Viy a na y a k a d a r P a r is ' t e n T o r o n t o y a k a d a r t üm T ür k iy e Cu m h u r iy e t i v a t a n d a şla r ın ı s e la m lıy o r u m . T ür k iy e ' d e n g e le c e k h a b e r le r i he ye canla be kle ye n Kahire , Saraybos na, Bakü, Le fkoşa ve tdiğe r t üm ülke ve ka r şde ba şke nt le r ini muha bbe t le s e la mlıy o r um.1 2 Haziran s e çim s onuçları üğlke mize , mille timize tüm dünyaya hayırlı o ls un.Bu s o nuçla r h e m b ölg e mizd e h e m d e d üny a d a h uzur v e is tikrara katkı s ağlas ın diyorum. Katılım noktas ında tüm mille timi ce s are t ve ciddiye t konus unda yüre kte n şükranlarımı s unuyorum. He r k e s in y a şa m t a r zla r ı, ina nçla r ını, o nur umuz na mus umuz şe r e f im iz o la r a k g ör e c e ğim iz d e n k im s e n in t e r e d d üt ü olmas ın.Özgürlükle r çok daha ge nişle ye ce k he rke s ke ndini çok daha rahat ifade e de ce ktir. Zira bugün s orumluluğumuz daha da artmıştır. Has s iye timizde kat be kat artmıştır. Biz zate n üze rimizde e mane t taşıyorduk bugün daha da artmıştır.

YATIRIMLARA HEMEN BAŞLIYORUZ

2

MEZUN OLAN POLİSLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Ga z ia n t e p P o lis Me s le k Yük s e k o k u lu (P MYO) 9. döne m me zunla r ını ve r di. T ör e n s onras ı aile le riyle kucaklaşan bazı me zunlar gözyaşlarını tutamadı. De vamı 6’da

0 2 3 h e d e fle r i d o ğr u lt u s u n d a y e n i y a t ır ım la r ı h e m e n başlatacağız. Sos yal ke s imle rin is te kle rine daha çok öne m ve re ce ğiz. Milli birlik ve karde şlik s üre cine hız ve re ce ğiz. Anaların akan gözyaşlarını durdurmak için daha da aktif olacağız. Re d, as imalas yon politikalarını bitirdik bitiriyoruz. Bölge mizde barış için a k t if r o l a la c a ğız . H u k u k b a r ış a d a le t v e d e m o k r a s i d iy e c e ğiz . Ka r d e şle r im y o l a r k a d a şla r ım k a z a n a n m ille t im iz de mokr as i olmuştur. Çünkü biz he p bir likte T ür kiye yiz. Biz bir iz, be r abe r iz ve kar de şiz. Bunu unutmayın. Bugün he s aplaşma de ğil h e la lle şm e g ün üd ür . Ka m p a n y a s ür e c in d e is t e m e d e n k a lb in i k ır d ığım ız k a r d e şle r im iz v a r s a , h e p s in d e n b a şt a şa h s ım v e a r k a d a şla r ım a d ın a h e la llik is t iy o r u m . Ka m p a n y a b o y u n c a s öyle ne nle rin yanlış anlamaların me ydanlarda kalmas ını is tiyorum. İs te me de n incittiğimiz s iyas ile r vars a onlardan da he lallik is tiyorum. Biz hakkımızı he lal e diyoruz.3. döne m mille timize ve tüm ins anlığa hayırlı ols un. Allah yar ve yardımcımız ols un. Yolumuz ve bahtımız açık ols un.

ŞAHİNNBEY, SPORDA ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRİYOR Şa h in b e y B e le d iy e B a şk a n ı Me h m e t Ta hma zo ğlu, s po r a la nında düny a ve T ür kiy e şampiyonları ye tiştirdikle rini s öyle di. Şa h inb e y Be le d iy e Ge nçlik v e Sp o r Kulub ü s p o r c u la r ın d a n b ile k g ür e şi şa m p iy o n a s ın d a Av r u p a 4 . ' s ü o la n Şa k ir e An n a ç' ı, H a lt e r Şa mpiyona s ında T ür kiye Şa mpiyonu ola n Ayşe Ka r a c a ' y ı v e Öz e l U lu s la r a r a s ı T e k v a n d o Şampiyonas ında ikinci olan Se rdar De vamı 6 da

KOMŞU ÜLKELER FUARI'NDA MEDİCAL PARK STANDINA YOĞUN İLGİ Me dical Park Gaziante p Has tane s i, bu yıl 6.'s ı düze nle n Komşu Ülke le r Fuarı'na katılarak, yurt d ışın d a n g e le n z iy a r e t çile r e h a s t a n e n in hizme tle rini anlattı. De vamı 5’de

Engelliler İçin Danışma Hattı 532 212 02 41


www.bizdevarizgazetesi.org

2

GAZİANTEP KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELEDE EN İYİ İLLER ARASINDA Sos yal Güve nlik Kurumu (SGK) Gaziante p İl Müdürü Ahme t Ye tim, kayıt dışı is tihdam ile mücade le de Gaziante p'in e n iyi ille r aras ında olduğunu s öyle ye r e k, konuyla ilgili çe şitli fa a liye tle r de bulunma ya de vam e de ce kle rini be lirtti. Ye tim, yaptığı açıklamada, 2010 yılının Mayıs ayında 155 bin 640 kişinin s ig o r t a lı o lduğunu, 2 0 11 y ılı Ma y ıs a y ında is e bu s a y ının artarak, 184 bin 739'a ulaştığını ifade e tti. Ka y ıt d ışı is t ih d a m ile müc a d e le e d ilme s i no kt a s ınd a s ig o r t a lı s ayıs ında 1 yıl içinde yüzde 19'luk artış gös te rdiğini vurgulayan Ye tim, "Bildiğiniz gibi kayıt dışı is tihdam ülke mizin ana s orunlarından biris idir. Ga z ia n t e p öz e lin d e d e b iz im s o r u n la r ım ız d a n b ir is i. Ka y ıt d ışı is tihdamla mücade le anlamında e n e tkin kur um, Çalışma ve Sos yal Güv e n lik B a k a n lığı' n a b a ğlı o la n S o s y a l Güv e n lik Ku r u m u Ba şk a n lığı' d ır. Bu a n la m d a d a Ga z ia n t e p ' t e S o s y a l Güv e n lik İl Müdürlüğü olarak kayıt dışı is tihdamla mücade le e tme k için e limizde n ge le n gayre ti s arf e tme kte yiz. Bu konuda da başar ılı olduğumuzu düşünüyor uz. Çünkü, 2010 yılının Mayıs ayında 1 5 5 b in 6 4 0 o la n SSK'lı, y e ni k a nunumuza g ör e 4 / A'lı s ig o r t a lı s a y ım ız , 2 0 1 1 y ılı Ma y ıs a y ı s o n u it ib a r iy le r e s m i o lm a y a n r akamlar ımıza gör e , yaklaşık 184 bin 739 kişiye çıkmıştır. 2010 ve 2011 yılları Mayıs aylarına göre 1 yıl içinde 29 bin 99 kişilik s igorta s a yımızda a r tış olmuştur. Bunun or a ns a l ola r a k ka r şılığı is e yüzde 19'dur." de di. Ka yıt dışı is tihda ma ka r şı de ne timle r inin hızlı bir şe kilde de va m e de ce ğini kayde de n Ahme t Ye tim, "T ürkiye 'de ki kayıt dışı is tihdam ile mücade le anlamında s igortalı s ayıs ındaki artışın çok çok üze rinde bir artış yakalamış bulunmaktayız. Bunda biz, önce likle işve re nle rimizin ve me s le k me ns ubu ma li müşa vir le r in çok büyük pa yla r ının olduğunu düşünüyor uz. Çünkü, ka yıt dışı is tihda mla müc a de le de a s ıl a ktör le r onlar dır. Kayıt dışı is tihdamla mücade le de İl Müdür lüğü'müz olar ak yaptığımız bir takım faaliye tle r var. Bunlardan e n öne mlis i, s üre kli olarak yaptığımız bilgile ndirme ve bilinçle ndir me dir. Ka y ıt dışı işçi ça lışt ır ma nın işve r e ne , işçiy e , d e v le t e o la n z a r a r la r ın ı b u n la r ın h e p s in i b iz s ür e k li o la r a k işve r e nle r imize , işçile r imize ve me s le k me ns ubu a r ka da şla r ımıza anlatıyoruz. Bu konuda ke ndile rinde n de büyük bir de s te k alarak kayıt dışı is tihdamla mücade le anlamında büyük bir yol kat e ttik. Bundan s onrada çalışmalarımız de vam e de ce k. De ne tim faaliye tle rimiz de vam e de ce k. Bilgile ndirme ve bilinçle ndirme faaliye tle rimiz s ürdürüle ce ktir. 2011 yılı s onu itibariyle Gaziante p'te s igortalı s ayımızı as gari 200 bin olarak düşünme kte yim" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜRK MUSİKİSİ KOROSU'NDAN MUHTEŞEM FİNAL ŞAHİNBEY, G aziante p Büyükşe hir Be le diye s i T ürk Mus ikis i Koros u s e zon finali kons e rini 'Solis tle r Ge çidi' kons e riyle ge rçe kle ştirdi.

Büyükşe hir Be le diye s i Onat Kutlar Salonunda düze nle ne n kons e ri, Vali Yardımcıs ı İbrahim Yur dakul, Cumhur iye t Başs avcıs ı Es at Se me r ci, İl De fte r dar ı Ke nan Bilge han, Büyükşe hir Be le diye s i Ge ne l Se kr e te r Ya r dımc ıla r ı Se tta r Ça nlıoğlu, Ce ngiz Ağa r ve İbr a him Evr im, Büyükşe hir Be le diye s i Kültür ve Sos yal İşle r Daire Başkanı Se ma Marangoz ve çok s ayıda s anats e ve r izle di. Fe rahfe za Fas lı ile başlayan kons e rde , Ras t, Hüzzam, Muhayye rkürdi, Kürdi ve Nihave nd Şarkı makamlarında e s e rle r s e s le ndire n koro üye le ri Gaziante pli s anats e ve rle re unutulmaz bir ge ce yaşattılar. Koronun s e s le ndirdiği birbirinde n muhte şe m e s e rle rle s on bulan s e zonun s on kons e ri s anats e ve rle r tarafından ayakta alkışlandı. ons e r s onunda Gaziante p Cumhur iye t Başs avcıs ı Es at Se me r ci, kor o şe fi Muhtar Küçükkömürcü'ye çiçe k takdim e dip te şe kkür e tti.

K

GÜZELVADİ'Yİ GÜZELLEŞTİRİ YOR

2009 ve 2010 yıllarında yapılan as falt çalışmas ı kadar 2011 yılında as falt kaplama ve yama çalışmas ı yapacak olan Şahinbe y Be le diye s i, ilçe n in d e ğişik b ölg e le r in d e a s fa lt k a p la ma v e y a ma ça lışma s ın ı s ürdürüyor. Güze lvadi ve Ce ngiz Tope l Mahalle s i'ni bir birine bağlayan 51 Nolu Cadde 'de as falt kaplama çalışmas ı yapan Şahinbe y Be le diye s i Fe n İşle r i Müdür lüğü e kiple r i, yaptığı çalışma ile bölge halkının takdir ini t o p lu y o r . As fa lt s e z o n u n u n a çılm a s ı ile b ir lik t e b ölg e le r in d e ça lışma la r ın hız ka za ndığını ifa de e de n Güze lva di Ma ha lle Muhta r ı Ahme t Şa hin, “Ya pıla n bu ça lışma la r da n dola yı Şa hinbe y Be le diye B a şk a n ı Me h m e t T a h m a z o ğlu v e e k ib in e t e şe k k ür e d iy o r u m . Başkanımız mahalle mizde mode rn konutlar yapmak için kamulaştırma yaptı. Mahalle mizde yıkımlar de vam e diyor. Ayr ıca Gaziante p'in e n büy ük pr o je le r inde n bir i o la n ma ha lle mizi de ka ps a y a n Ye şilva di P r oje s ini ha ya ta ge çir me k için ya ptığı ça lışma la r ta kdir e şa ya ndır. Ba şka nımız gör e ve ge ldiği günde n bu ya na Güze lva di Ma ha lle mizi güze lle ştirme k için güze l çalışmalar yapıyor” de di.

12 HAZİRAN 1 2 Ha zir a n 2 0 11 s e çimle r ini şöy le böy le ge çirdik. Ama nas ıl ge çirdik toplum ge rile re k ge çir di,uzun y ılla r da n be r i böy le bir s e çim yaşamamıştık. Ne de nine ge lince malum s iyas i p a r t ile r in o r t a lığı g e r me s i v e s ile s iy le ço k ciddi olaylara şükür ki karşılaşmadık. Şöy le bir lide r le r in ko nuşma s ını a klımıza ge tirdiğimiz zaman çocukların s okakta kavga e t t ik le r in d e b ir b ir le r in e s a r f e t t ik le r i s özle rde n bir farkı yoktu. Öz e llik le AK p a r t in in s e çim b ür o la r ın a yapılan s aldırıları toplum olarak kınıyoruz. Ne o lur s a o ls un de mo kr a tik bir o r ta mda hiçbir s iya s i pa r tiye ga yr ı me şr u s a ldır ıla r ı onaylamamız akla aykırı düşünüyorum. Ama ne hikme ts e AK parti haricinde diğe r s iyas i partile rin ne rde ys e birle şe re k s aldırıda b u lu n m a la r ı y a n i s özlü s a ld ır ıla r n e d e n s e s iyas i partile r ne yapacaklarını anlatmak tan öte s a d e c e ik t id a r p a r t iy i s özlü s a t a şm a d a n b a şk a b ir şe y g ör e m e d im . Yüz k e lim e k o n u şu y o r la r s a d o k s a n k e lim e ik t id a r a s a ld ır m a k o n k e lim e is e y a p a c a k la r ın ı a n la t m a k t a n öt ür ü b a şk a b ir şe y s öy le m e d ile r . B e y le r b u h a lk s iz d e n y a p a c a ğın ız h iz m e t le r i d u y m a k is t iy o r b ir ile r in e s a ld ır m a k la o y a la c a ğın ız ı zanne diyors anız yanılıyors unuz. B iz im lid e r le r im iz n e d e n s e t r ib ün e oyna ma s ını s e viyor bizim bildiğimiz hizme t tribünde de gil s ahada icraat gös te rilir. Ne za ma n y a n lış t u t u m la r ın d a n vazğe ce ce kle r bile miyoruz. Bu ülk e k üçük o y u n la r la id a r e e d e b ile c e ğin iz i z a n n e d iy o r s a n ız y a n ılıy o r s u n u z T ür k iy e B üy ük Mille t Me c lis in e a r t ık iy i b ir m u h a le fe t o lm a s ı dile ğiyle bu mille te 2011 s e çimle ri hayırlara ve s ile olmas ı dile riz.

SELEM VE DUA İLE Ahme t BAYRAKLILAR

ALMAN RADYOSUNDA GAZİANTEP ANLATILDI Almanya'nın Baye rn2 Radyos u, Gaziante p'in yüks e lişini anlattı. Baye rn2 Radyos u muhabirle rinde n Ste ffe n Wu r z e l' in Ga z ia n t e p r öp o r t a jla r ı v e izle nimle rinde n oluşan programda, Wurze l, bir z a m a n la r C H P ' n in k a le s i o la r a k g ör üle n Ga zia nte p'in yüks e liş hika ye s ini de ta ylı bir şe kilde ve rdikte n s onra, bu şe hrin T ürkiye 'de örne k şe hir olarak gös te rildiğini s öyle di.

12 Haziranda yapılacak ge ne l s e çimle rde n AK Parti'nin galibiye tle çıkacağına Gaziante p örne ğinde n hare ke tle ke s in gözle bakıldığını de ta y la ndır a r a k g ünde me g e tir e n Wur ze l, “Ga z ia n t e p g e lişim i ile Çin ' e e şd e ğe r d ir de nile bilir. Ya ni Ga zia nt e p düny a da ki Çin örneğine yakın görünmektedir. Gaziantep'i bu duruma ge tire nin is e AK Parti'nin olduğunu y a p m ış o ld u ğu m r öp o r t a jla r s a y e s in d e anladım. Gaziante p diğe r ke ntle r de n ge le n b üt ün in s a n la r ile k a y n a şm ış b ir şe k ild e y a şıy o r. Ya ni Ga zia nt e p't e ki t üm uns ur la r birbirleri ile kaynaşmış durumdadır” dedi. Ste ffe n Wurze l, “1,3 milyonluk nüfus u ve S u r iy e s ın ır ın a y a k ın lığı ile T ür k iy e ' n in g ün e y d o ğu s u n d a b u lu n a n Ga z ia n t e p , ekonomide çok büyük gelişme gösteren ender kentlerden biridir. Geçmiş yıllarda çok az kent Gaziantep kadar gelişim gösterdi. Seçimde ise tüm s öy le ntile r ve öngör üle r AK P a r ti'nin seçimi önde götüreceğini gösteriyor. AK Parti seçim süresi boyunca çok güvenilir ve önemli propagandalar yaptı. CHP şu an AK Parti'nin en büyük rakibi durumunda ama AK Parti ile CHP a r a s ın d a is e y ön e t im v e d üşün c e anlamında çok büyük fark var” diye konuştu.


3

www.bizdevarizgazetesi.org

İBRAHİMLİ BÖLGESİ ÇEVRE YOLUNA BAĞLANDI Gölge lik Ka vşa ğı; İbr a himli Bölge s i ba şta olma k üze r e , güze rga h üze r inde ki ye r le şim alanlarının ulaşım ağını Çe vre Yolu'na bağladı. İb r a h im li B ölg e s i b a şt a o lm a k üz e r e Dülük b a b a b ölg e s in d e n Kilis ' e g id işt e , İb r a h im li - Ka r a t a ş m a h a lle le r in e d ir e k b a ğla n t ıy ı s a ğla y a n Gölg e lik Ka v şa ğı' n ın h izme t e g ir me s in in a r d ın d a n b ir a çık la ma yapan Gaziante p Büyükşe hir Be le diye s i Fe n İşle r i Da ir e B a şk a n ı H . H üs e y in S ülü, Ga z ia n t e p ' in y a k la şık 1 m ily o n 7 0 0 b in nüfus uyla me tr opol bir ke nt me r ke zi haline g e ld iğin i, Ga zia n t e p ' in k e n t s e l y a şa m d a k i potans iye lle ri ile de bulunduğu bölge de cazibe me rke zi kimliği kazandığını be lirtti. Nüfus u he r ge çe n gün hızla artmaya de vam e de n Gaziante p'te he r ge çe n gün artan araç s a y ıs ın ın d a y e n i u la şım g üz e r g a h la r ın ı kaçınılmaz hale ge tirdiğini kayde de n Sülü, “Bu k a p s a m d a ; y a p ım ı Ga z ia n t e p Büy ük şe h ir Be le diye s i Fe n İşle ri Daire Başkanlığı e kiple ri t a r a fın d a n g e r çe k le şt ir ile n Çe v r e Yo lu n u İbrahimli bölge s ine bağlayan Gölge lik Kavşak d üz e n le m e s i, Ga z ia n t e p şe h r in in t r a f ik y o ğu n lu ğu n u a za lt m a k , Ga zia n t e p h a lk ın a d a h a iy i h iz m e t s u n m a k a m a c ıy la tamamlanarak hizme te s unulmuştur” de di.

F “

e n İşle r i Da ir e Ba şk a n ı H.Hüs e y in Sülü, şöyle de vam e tti:

Çe vr e yolunun 4+ 900 kilome tr e s inde bulunan Gölge lik Kavşağının inşaatının Dülük b a b a t a m a m la n m a s ıy la , bölge s inde n Kilis 'e gidişte , İbrahimli - Karataş mahalle le rine dire k bağlantının s ağlanmış, bu s a y e de de ke nt in şe hir içi t r a fik y ükünde rahatlama s ağlanmıştır.

A

y n ı z a m a n d a g ölg e lik k a v şa ğın ın tamamlanmas ı; Tugay Kavşağını ve Büyük Organize Sanayi Bölge s ini de e t k ile m e k t e o lu p , İb r a h im li v e Ka r a t a ş Bölge le r inde n şe hir içi tr a fiğine gir me de n, he rhangi bir trafik ışığı olmadan, Çe vre yolunu ve D- 4 0 0 otoyolunu kulla na r a k Şa nlıur fa Küs g e t - Ga t e m g üze r g a h la r ın a h a lk ım ızın ula şımını s a ğla y a n öne mli ba ğla ntı nokta s ı haline ge lmiştir."

FRANSA HEYETİNDEN GSO’YA ZİYARET Fransız Uluslararası Ekonomik İlişkiler Enstitüsü (İFRİ) T ürkiye Direktörü Drothee Schmid ve beraberindeki Fansız gazetecilerden oluşan heyet, Gaziantep Sanayi Odası’nı (GSO) ziyaret etti. Ziyarette, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Adnan Ünverdi ve Genel Sekreter Kürşat Göncü heyete, Gaziantep ve sanayi yapısına ilişkin bilgiler verdi. GSO Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi yaptığı konuşmada, Gaziantep’in T ürkiye’nin önemli bir üretim ve cazibe merkezi konumunda olduğunu söyleyerek, “Son zamanlarda Gaziantep yabancıların dikkatini çeken ve ortak projeler yürütülmek istenen bir şehir konumuna gelmiştir” dedi. Fransa’nın Gaziantep’ten ihracat yapılan ülkeler arasında 16. sırada bulunduğuna işaret eden Ünverdi, “Biz Gaziantepli sanayiciler olarak tüm dünya ülkeleriyle olduğu gibi Fransa ile de olan ticari hacmimizi arttırmak ve ikili işbirliklerimi daha da gelişmek arzusundayız. Gaziantep coğrafi konumu ile her türlü ürünü içinde barından bir tedarik merkezi durumunda Fransa’da bu avantajı iyi değerlendirmeli. Yapılacak ortak işbirlikleri ile ticari hacmimizi arttıracağımıza inanıyorum. Bu noktada biz GSO olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız” diye konuştu. Fransız Uluslararası Ekonomik İlişkiler Enstitüsü (İFRİ) T ürkiye Direktörü Drothee Schmid de Gaziantep’i tanımak üzere buraya geldiklerini ve çok etkilendiklerini söyledi. GSO tarafından yürütülen projeleri beğendiklerini belirten Schmid, “Sanayi Odası’nın yaptığı çalışmalar ve projeler gerçekten takdire değer, bu konuda kendilerini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Ünverdi heyete, Gaziantep’e özel kutnu kumaşı hediye etti.

ÇOCUKLUK ÇAĞI BESİN ALERJİLERİ EĞİTİMİ Ga z ia n t e p ' t e a ile h e k im le r in e y ön e lik Ço c u k lu k Ça ğı B e s in Ale r jile r i E ğit im i düze nle ndi. No vo t e l'de iki g r up ha linde y a pıla n e ğit ime 1 0 0 ' e y a k ın a i l e h e k i m i n i n k a t ıl d ığı v e e ğitimle r in çok ba şa r ılı ge çtiği be lir tildi. İl Sa ğlık Müd ür ü Dr . Ye m lih a Ak s o y ' u n d a k a t ıld ığı e ğitimde , Ga zia nte p Ünive r s ite s i T ıp Fa külte s i P e dia tr i Ale r ji Bilim Da lı (Şa hinbe y Ar a ştır ma v e U y g u la m a Ha s t a n e s i) t a r a fın d a n “Klin ik b ulg ula r ıy la b e s in a le r jis i", "Be s in a le r jis ind e t a n ı y ön t e m le r i, b e s in a le r jis in in t e d a v is i”, "Va k a s u n u m la r ı ile b e s in a le r jis i” b a şlık lı Sağlık Bakanlığı tarafından Be be k Dos tu Altın İl olarak ilan e dile n konula r ın ta r tışıldığı ka yde dildi. Eğitimi Ga zia nte p Ünive r s ite s i'nde n Doç. Dr. Gaziante p'te aile he kimle rinin bu konudaki çalışmaları de vam e diyor. Öz l e m Ke s k in , Yr d . D o ç. Dr . Er can Be be k Dos tu Aile He kimliği çalışmalarını tamamlayan aile he kimle ri, K üçük o s m a n o ğl u ile Ga z ia n t e p Ço c u k AÇSAP Şube s i tarafından ziyare t e dile re k de ğe rle ndirilirke n me rke z H a s t a n e s i' n d e n Do ç. Dr . Ay fe r Yük s e le n ' in ve r diği ifa de e dildi. Şa h in b e y, Şe h it k a m il v e N u r d a ğı ilçe le r i a ile m e r k e z le r in in B u a r a d a , E k im a y ın d a is e ço c u k lu k ça ğı de ğe rle ndirme le rinin de vam e ttiği be lirtildi. Çalışmalarını tamamlayan a l e r j i k h a s t a l ık l a r ın d a n a s t ım k o n u s u i l e ilçe le r in de ğe r le ndir me le r ine de önümüzde ki haftalar da başlanacağı e ğitimle r e de va m e dile c e ği bildir ildi.

BEBEK DOSTU AİLE HEKİMLİĞİ DEĞERLENDİRMELERİ DEVAM EDİYOR

kayde dildi.


4

www.bizdevarizgazetesi.org

BİZ BU FİLMİ GÖRMÜŞTÜK Gün e y d o ğu S o s y a l v e E k o n o m ik Ka lk ın m a Fe de ras yonu (GÜNFED) Başkanı Me hme t De mir “Din üze rinde n s iyas e t yapmak kims e ye fayda ge tirme miştir. Bu s iyas e t yapanın e linde patlamaya mahkumdur. Din Üze rinde n Siyas e t Modas ı Ge çmiş Bir Oyundur.” De di. GÜNFED Başkanı Me hme t De mir , Bölge de ki tüm üye de r ne kle r a dına y a ptığı a çıkla ma da şunla r ı s öy le di “Se çimle r e s ayılı günle r kala : Kür tçe e zan okutar ak birile ri ke ndile rine biçile n bölücülük rolünün hakkını ve re re k s on provokas yon e yle mini de ge rçe kle ştirmiştir.

H

iç kims e ins anların dinle rini ale t ederek bu tür siyasi propagandalar yapma hakkına sahip değildir. Bunu T ür kiye Cumhur iye ti va ta nda şı ola n hiç kimse kabul edemez.

B

u e yle m ülke yi kaos a s ürükle me k adına tehditkar eylemler zincirinin bir halkasıdır. Önce Cuma namazını bölen sonra imam hatipli çocukları yakmaya Bilindiği gibi; bu oyunu ilk oynayan ke ndile ri de ğildir. kalkışanlar hızlarını alamayınca daha önce Ge çmişte de ülke miz be nze r girişimle re s ahne olmuş ve denenmiş ve çoktan bayatlamış eski oyunu e za n T ür kçe o kutulmuştur. Bug ün is e a y nı zihniy e t sahnelediler. k e n d in i Kür t çe e z a n o k u t m a k şe k lin d e k e n d in i gös te rmiştir.

T ür k s iy a s i t a r ih inin ne t ic e s i it ib a r iy le b a şa r ıs ız de ne me le r inde n bir i ola n a na dilde e za n okutulma s ı girişimle ri kopya e dilme kte dir. Üs te lik bu kopyalamanın k e n d ile r in i b u d ön e m in y e g ân e m a ğd u r la r ı ila n e de nle rce yapılmas ı dikkate şayandır. Ke ndile rini Kürt m illiy e t çis i o la r a k t a n ım la y a n la r ın k im le r i ör n e k aldıklarını gös te rme kte dir.

S

o n za m a n la r d a b u işle r e m e r a k s a la nla r a ta vs iye miz T ür k s iya s i tar ihini okumalar ıdır. Bu e yle m Kürt vatandaşların lehine bir tutum değildir. Kür t v a t a n d a şla r d a n de s te k bulamayacaklarını da zaman gösterecektir.”

NAKSAN HOLDİNG AİLESİ PİKNİKTE STRES ATTI Ge çe n y ıl ilk i d üz e n le n e n g e le n e k s e l N a k s a n P ik n ik Şöle n i' n in b u y ıl ik in c is i düze nle niyor. T ür k iy e ' n in ön d e g e le n s anayi kuruluşlarından Naks an Holding'in çalışanları a r a s ında ki bir lik ve be r a be r lik duy gula r ını kaynaştırmak amacıyla düze nle diği ge le ne ks e l pikniğin ikincis i Dülükbaba me s ire alanında 4 gün boyunca s üre ce k. Bugün başlayan piknik alanına ge le n Naks an Plas tik Yöne tim Kurulu Başkanı Os man Nakıboğlu ve Yöne tim Kurulu Üye s i Ba ha e ddin Na kıboğlu, ça lışa nla r la bir s üre s ohbe t e de re k, onların mutluluğuna ortak oldular. Na k s a n P la s t ik Yön e t im Ku r u lu Ba şk a n ı Os ma n Na kıboğlu, Na ks a n Holding'in büyük b ir a ile o ld u ğu n u b e lir t e r e k , "Ge çe n y ıl y a p t ığım ız p ik n ik şöle n in i b u y ıl d a te kr a r la ya r a k ge le ne ks e l ha le dönüştür me ye ça lışt ık . B u t a r z o r g a n iz a s y o n la r la h e m ça lışa n la r ım ız h e m d e b iz le r y o ğu n iş s t r e s inde n, y o ğun iş t e mpo s unda n bir s ür e dahi ols a koparak e ne rjimizi de poluyoruz. Bu g ibi o r g a niza s y o nla r la ça lışa nla r a r a s ında ki b a ğla r ın d a h a d a g üçle n d ir ile c e ğin e inanıyor um" de di.Naks an aile s i olar ak büyük işle r y a p t ık la r ın ı k a y d e d e n N a k ıb o ğlu , Ya p t ığım ız işle r d e k i e n b üy ük k a t k ı pe r s one lle r imizindir. P e r s one limizle be r a be r bu tür o r g a niza s y o nla r da bir a r a y a g e lme k b izle r i mut lu e d iy o r. Uma r ım b u şöle n ço k coşkulu ge çe r ve ge le ce k yılki şöle ne çıkmayı Allah bizle re nas ip e de r" diye konuştu.

ENGELSİZ GAZİANTEP PLATFORMU KURULDU

Ga z ia n t e p ' t e fa a liy e t g ös t e r e n e n g e lli v e s a ğl ık d e r n e k l e r i , “E n g e l s i z G a z i a n t e p P la tfor mu” a dı a ltında bir le şti. Ga z ia n t e p B e d e n s e l E n g e llile r De r n e ği, Ga zia n t e p Be d e n s e l E n g e llile r S p o r Ku lüb ü, Ga z ia n t e p S a k a t la r B ir lik v e B e r a b e r lik De r n e ği, Ga zia n t e p Şizo fr e n i Ha s t a lık la r ı v e Ya k ın la r ı Ya r d ım la şm a De r n e ği, Öz e l E ğit im Gön üllüle r i De r n e ği ile Ga z ia n t e p T a le s e m i De r n e ği, b u n d a n s o n r a k i fa a liy e t le r i b ir lik t e ge r çe kle ştir e c e k. Ba şka nlığını Ethe m Uygun'un y a p a c a ğı E n g e ls iz Ga z ia n t e p P la t fo r m u ' n u n yöne tic iliğini is e T ur a n Er s a va ş, Hüs e yin Kös e , Mur a t Şa hin, Se r pil Ac ıoğlu, Se lma Gür büz, Filiz Çıta c ı ya pa c a k. Eng e ls iz Ga zia nt e p P la t fo r mu Ba şk a nlığı'na g e t ir e le n Et h e m Uy g un, “Ga zia nt e p g e ne line b a k t ığım ız z a m a n d e r n e k l e r ço k d a ğın ık ça lışıy o r la r . F a a liy e t k o n u s u n d a s ık ın t ıla r oluyor. Ga zia nte p Be de ns e l Enge llile r De r ne ği, Ga zia n t e p Be d e n s e l E n g e llile r S p o r Ku lüb ü, Ga z ia n t e p S a k a t la r B ir lik v e B e r a b e r lik De r n e ği, Ga zia n t e p Şizo fr e n i Ha s t a lık la r ı v e Ya k ın la r ı Ya r d ım la şm a De r n e ği, Öz e l E ğit im Gön üllüle r i De r n e ği ile Ga z ia n t e p T a le s e m i De r n e ği b a şk a n la r ıy la b ir a r a y a g e le r e k b u pla tfor mu oluştur ma y a ka r a r ve r dik. Bur a da ki a s ıl h e d e f g üç b ir liği o lu şt u r m a k , d a h a e t k ili f a a liy e t le r y a p a r a k b u d e r n e k le r in s e s in i d uy ur ma k, üy e le r ine d a h a fa y d a lı o lma k. Bir ba şka s ıkıntı is e y e r e l y öne timle r de r ne kle r in bir a r a ya ge lme s i için ça ba s a r fe ttile r. Onla r da a r t ık k a r şıl a r ın d a g üçl ü b i r p l a t f o r m v e y öne t ic ile r g ör me k is t iy o r. Bu ba ğla mda y o la çık t ık v e E n g e ls iz Ga z ia n t e p P la t f o r m u ' n u oluştur duk” de di.

AMERİKA, TÜRKİYE EKONOMİSİNE HAYRET EDİYOR P r o f. Dr. Os m a n Kılıç, Am e r ik a lıla r ın T ür k iy e ' n in c a r i a çığın a r ağme n, e konomis inin iyi dur umda olmuş olmas ına hayr e t e ttikle r ini s öyle di. Zirve Ünive rs ite s i İktis adi İdari Bilimle r Fakülte s i Öğre tim Üye s i ve Ame rika Qunnipiac Ünive rs ite s i Alte rnatif Yatırım Ens titüs ü Dire ktörü Prof. Dr. Os man Kılıç, Ame rika'dan bakıldığında T ürkiye e konomis inin na s ıl g ör üldüğü ha kkında g ör üşle r ini Zir ve Ünive r s ite s i öğr e nc i ve akade mis ye nle riyle paylaştı. T ür kiye 'nin s on kr izde n s onr a c iddi a nla mda ge lişme gös te r diğini s öyle ye n Prof. Dr. Os man Kılıç, s on döne mle rde GSMH'nın 8.9 olmas ı, işs izliğin düşme s i ve yabancı yatır ımcının T ür kiye 'ye ge lme s inin çok olumlu olduğunu be lir tti. Se çim e konomis i olma s ına r a ğme n de vle t borcunun yüzde 42 olmas ı ve de vle t bütçe açığının düşme s inin çok iyi o ld u ğu n u ifa d e e d e n Kılıç, "T üm b u o lu m lu g e lişm e y e r a ğm e n ulaşılmas ı ge re kile n noktaya he nüz ge linme di." de di. T ürkiye 'nin bu kadar çok cari açığı olduğu halde iyi durumda olmuş olmas ını Ame rika'nın hayre tle izle diğini s öyle ye n Kılıç, yaşanılan cari a çığın s e b e b in in e n e r jid e n y a n i d o ğa lg a z v e p e t r o ld e n kaynaklandığının altını çizdi. Kılıç, "E n e r jid e d ışa b a ğım lı o la n T ür k iy e ' n in k e n d i e n e r jis in i ke ndis inin üre tme k adına çalışmalar yapmas ı ge re k. T ürkiye çok hızlı büyüyor. Bu durumda cari açığının fazla olmas ı normal. 2008'de cari a çık fina ns e e dilir ke n, şimdi kıs a va de li çözümle r bulunuy or " diy e konuştu. Kılıç, uzun vade li çözümle r için e ne rji s orunun çözülme s i ge re ktiğini be lirte re k, "Dışarıdan bakıldığında T ürkiye , dünyanın e n hızlı ge lişe n, potans iye li yüks e k ülke le r de n bir i olduğu gibi bölge s e l bir güce de s ahip. Ortadoğu'da yaşanılan olaylardan dolayı yatırımların T ürkiye 'ye kaymış olmas ı ve bu fırs atların doğru de ğe rle ndirilme s i halinde ülke kazançlı çıkacak." şe klinde konuştu.


5

www.bizdevarizgazetesi.org

HAYIR İÇİN 1 MİLYON KİLOMETRE YOL YAPTI B

e k ir S a c id e Ke le şo ğlu E ğit im v e Yardım Vakfı Yöne tim Kurulu Başkanı Hakkı Ke le şoğlu hayır için 1 yılda 1 milyon kilome tre yol yaptı. Manis a’nın Kula ilçe s i’nde n çıkan ve 1 yıl içe r is in d e y a p t ığı m ily o n la r c a T L’lik ya r dımla r la a dında n s öz e ttir e n ha yır s e ve r İşa d a m ı Ha k k ı Ke le şo ğlu m e r h u m b a b a s ı Be kir, me rhume ablas ı Filiz ve anne s i Sacide Ke le şo ğlu a d ın a k u r d u ğu y a r d ım v a k fı ile kırılmas ı güç bir re kora imza attı. ür kiy e g e ne lind e Ma nis a İzmir ve diğe r Ege ille r i ba şta olma k üze r e Ga z ia n t e p ’d e n Mu ş’a Riz e ’d e n Ağrı’ya Antalya’dan Zonguldak’a kadar ihtiyaç s ahibi çok s ayıda vatandaşa ulaşan ve yardım e lini uza ta n Ha kkı Ke le şoğlu Avr upa ’da da Bulga r is ta n’da y a şa y a n T ür k s oy da şla r ımız için Ca mii, ge zic i ga s ilha ne , Yuna nis ta n’ın Ba tı T r a ky a bölge s inde ki T ür k va ta nda şla r için Aşe vi, KKT C’de Ka ns e r Ha s ta ne s i gibi öne mli hizme tle re imzas ını attı.

T

Alt a y Am p u t e F u t b o l t a k ım ın ın d e p la s m a n la r d a y a p t ığı t üm müs abakalar a e ks iks iz katılan Ke le şoğlu, bu güne kadar gittiği he r şe hir ve organizas yonda ihtiyaç s ahibi vatandaşların ve yine re s mi ve öze l kuruluşlar ile s ivil toplum örgütle rinin yüzünü güldürme yi başardı.

6

2 y a şında olma s ına ka r şılık, 2 4 s a a tin büy ük bir bölümünü h a y ır a a d a y a n, g e c e v e g ünd üz t e le fo nla r ı h iç s us ma y a n hayırs e ve r Ke le şoğlu, bitme k tüke nme z bilme ye n e ne rjis i ile 7 ’d e n 7 0 ’e b üt ün h e r k e s in t a k d ir in i t o p lu y o r. 2 0 1 0 y ılın ın ilk aylarından itibare n T ürkiye ’yi ve Avurpa’nın çe şitli ülke le rini karayolu ve hava yoluyla karış karış tarayan Hakkı Ke le şoğlu , “Bu güne kadar gittiğimiz şe hirle ri ve ülke le ri me s afe anlamında şöyle bir ince le dik. Yaklaşık 1 milyon kilome tre yol yapmışız. Be n ülke de ki diğe r ze nginle r g ib i ih t iy a ç s a h ib in in b a n a g e lm e s in i b e k le m e m . Ye r in i öğr e n ir öğr e nme z d ir e kt o la r a k a y a ğına g id ip g e r e kli g ör d üğüm y a r d ımı y a r dımı y a pa r ım. Ama c ım ülke mizin şu zo r döne minde e ko no mik s ıkınt ı ile bo ğuşa n s e s s iz y ığınla r ımıza bir a z o ls un g üç ve mo r a l ve rme k.

Ö

mrüm ve fa e ttiği s üre ce de bu böyle olmaya de vam e de ce k. T ür kiye Cumhur iye ti bayr ağı altında kazandığımız s e r ve tin tamamını yine T ürkiye Cumhuriye tinin bayrağı kullanacağız” diye konuştu.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ MÜNİFPAŞA'DA İLK ADIMI ATTI

Gaziantep Sivil Toplumu Destekleme Merkezi Derneği Tarafından Gaziantep teki STK lara HİBE PROGRAMLARI YÜRÜTME EĞİTİMİ verildi

Y

apılan sokak sağlıklaştırmasından ve yerine yapılacak olan sosyal tesis için memnuniyetini dile getiren Münifpaşa Mahalle Muhtarı Mehmet Bay, “Belediyemiz bur a da dör t e vi ka mula ştır a r a k yıkımını gerçekleştirdi. Biz mahalle halkı olarak yapılan çalışmalardan memnunuz.

İ

Gaziante p Sivil Toplumu De s te kle me Me rke zi De rne ği Ba şka nı Me hme t Topr a k , Hibe pr ogr a mla r ının iki büyük aşamas ı var birincis i Proje Yazma İkincis i Proje le ri s ağlıklı bir şe k ild e y ür üt m e d ir h a li h a z ır d a ik i e ğit im id e v e r d ik e ğitimle rimiz de vam e de ce k de di. Me hme t Toprak, Proje le rin yürütülme s i e ğitimi 8 s aat s ür e n bir e ğitim oldu önümüzde ki günle r de aynı konu başlığı a ltında 8 s a a tlik bir e ğitim pr ogr a mımız ola c a k ST K la r ın bizimle irtibatlı olmas ını te me nni e diyoruz Gaziante p in T üm ilçe le rinde ki ST K lara bu ve bun a be nze r e ğitimle r ve rme ye h a zır ız ilçe le r im izd e k i S T K la r ın d a v e t e t m e s i h a lin d e ilçe le rde de bu tür e ğitimle r ve re biliriz de di

KOMŞU ÜLKELER FUARI'NDA MEDİCAL PARK STANDINA YOĞUN İLGİ Me dic a l P a r k Ga zia nte p Ha s ta ne s i, bu y ıl 6 .'s ı düze nle n Ko m şu Ülk e le r F u a r ı' n a k a t ıla r a k , y u r t d ışın d a n g e le n ziyare tçile re has tane nin hizme tle rini anlattı. Me dical Park Has tane s i'nin s tandı Irak, İran, Suriye , Çin gibi ülke le r başta olmak üze re fuara katılan ziyare tçile rde n yoğun ilgi gördü. Me dical Park s tandına ge le n ziyare tçile re kan şe ke ri ve tans iyon ölçümü yapılırke n, has tane nin faaliye t alanları ve yurt dışı has ta hizme tle ri ile ilgili bilgile r ve rildi. Bu y ıl 6 . k e z d üze n le n e n Ko m şu Ülk e le r F u a r ı, çe şit li s e ktörle rde n 400'ü aşkın firmanın katılımıyla ge rçe kle şti. Fuara katılan ziyare tçile r firmalarla ikili görüşme fırs atı yakalarke n, birçok kişi de s e rgile ne n ye ni ürün ve hizme tle rle ilgili bilgile r aldı.

ki sokağın birbirine geçişi yok idi. Acil durumlarda tıkanıp kalıyorduk. Bu sayede Mahallemiz rahat bir nefes almış oldu. Yerine yapılacak olan 3 katlı sosyal tesis ise Mahallemize acil lazım olan bir hizmetti. Sağ olsun Rıdvan Başkanımız o sorunu da çözdü. Başkanımıza ve ekibine bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ş

e hitkamil Be le diye s i, ilçe de ki s okaklar ı düze nle ye r e k, vatandaşlar a r ahat yaşam alanlar ı s ağlamak için çalışmalarını s ürdürüyor.

Ş

ehitkamil Belediyesi'nin çalışmalarından her zaman takdir ettiklerini söyleyen mahalle sakinleri ise, “Çalışmalar bittiği Mün if p a şa Ma h a lle s i' n d e b u lu n a n v e ik i s o k a ğı b ir b ir in e b a ğla y a n d ör t e v in y ık ım ı ge rçe kle ştirile re k, ye rine Sos yal te s is yapımı için çalışmalara başlandı. zaman mahallemiz çok güzel olacak. Sosyal Uzun uğraşlar s onucu Ce yde li Sokak ile Pos tacı Sokak'ı birbirine bağlayan dört e v kamulaştırılarak tesise ihtiyacımız vardı. Bu vesileyle buda mahalle rahat bir ne fe s aldı. 764 me tre kare alanı kamulaştıran Şe hitkamil Be le diye s i ye rine 3 katlı çözülmüş oldu. Şehitkamil Belediye Başkanı bay- bayan taziye e vi aile he kimi ve e tüt s alonlarından oluşacak bir s os yal te s is yapacak. Rıdvan Fadıloğlu'na çalışmalar dan dolayı Yıkım dolayıs ıyla ortaya çıkan toz ve dumandan vatandaşların e tkile nme me s i için yıkım s ıras ında teşekkür ediyorum” dediler. arozözle binaya s üre kli tazyikli s u s ıkıldı. Zabıta Müdürlüğü e kiple rinin de de s te k ve rdiği çalışmada, çe vre güve nliğinin ardından kontrollü bir şe kilde binanın yıkılmas ı ge rçe kle ştirildi.

HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT, DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ AÇILDI Eyüpoğlu Mahalle s i Hıdır Sokak'ta bulunan hizme t binas ı açılış tör e nine , İl Jandar ma Komutanı Albay Bir ol Şimşe k, T ürkiye Harp Malulü Gazile r, Şe hit, Dul ve Ye timle ri De rne ği Ge n e l B a şk a n ı T a n e r U r a n , Ga z ia n t e p Şu b e B a şk a n ı Ab d u lk a d ir Alp d o ğa n , Şe h it Aile le r i Ya r d ım la şm a v e Dayanışma De rne ği Başkanı Hamza Bayındır ve çok s ayıda gazile r ile dave tlile r katıldı. S a y g ı d ur uşun d a b ulun ulm a s ın ın v e İs t ik la l Ma r şı' n ın o kunulma s ının a r dında n ba şla n pr o g r a mda Ta ne r Ur a n, ko nuşma y a p t ı. De r ne ğin kıs a s ür e d e Ga zia nt e p 'e şub e o la r a k a çılma s ının s e vind ir ic i o ld uğunu s öy le y e n Ur a n, "T ür k iy e Ha r p Ma lu lü Ga zile r , Şe h it , Du l v e Ye t im le r i De rne ği'nin kuruluşu 1915 olup e n s on halini 1983 yılında çık a n 2 8 4 7 s a y ılı a s k e r i d e r n e k le r k a n u n u y la a ld ı. De rne ğimizin şuanda açılışı ge rçe kle ştirile n Gaziante p şube s i 38. şube s idir. 17 ade tte te ms ilciliğimiz var. Aynı zamanda de rne ğimiz kamu yar ar ına çalışan bir ye r dir. Bir mille tin büyüklüğü yapmış olduğu fe dakarlıklarla ölçülür. T ürk mille tinin de e n büyük fe dakarlığı ve rmiş olduğu şe hitle r ve gazile rdir. Şe hit a ile le r ine ve ga zile r e hizme t e tme k s or unla r ını çözme k, Ana ya s a mızın 1 0 . ma dde s i de r ki, şe hit a ile le r i ve ma lul g a zile r p o zit if a y r ımc ılık k a p s a mınd a d ır. Ay nı za ma nd a An a y a s a mızın 6 1 . ma d d e s in d e d e v le r, h a r p v e v a zife şe h it le r in i, m a lul v e g a zile r i k o r ur. T o p lum d a k e n d in e yaraşır hayat s e viye s i s ağlar" de di.

Türkiy e Harp Malulü Gazile r, Şe hit, Dul ve Ye timle ri De rne ği Gaziante p Şube Başkanlığı düze nle ne n töre nle hizme te açıldı.


6

www.bizdevarizgazetesi.org

MEZUN OLAN POLİSLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Gaziantep Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) 9. dönem mezunlarını verdi. Tören sonrası aileleriyle kucaklaşan bazı mezunlar gözyaşlarını tutamadı.

G P

aziante p'te okullarını başarıyla bitire n 219 öğre nci y e min e d ip d ip lo ma a la r a k e mniy e t t e şk ila t ına katılmanın gururunu yaşadı. Gaziantep PMYO'dan bu yıl mezun olan polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. MYO bahçesinde düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Süle yman Kamçı, Başs avcı Es at Se me rci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili adayı Hüseyin Çe lik , Büy ük şe h ir Be le d iy e Ba şk a n ı As ım Güze lb e y, İl Jandar ma Komutanı Albay Bir ol Şimşe k, Emniye t Müdür ü Süleyman Oğuz, PMYO Okul Müdürü Osman Metli, siyasi parti m ille t v e k ille r i, m ille t v e k ili a d a y la r ı ile m e z u n o la n öğrencilerin aileleri katıldı.

Ö

ğre ncile rin ye rle rini almas ıyla başlayan töre n s aygı duruşu ve İs tiklal Marşı'nın okunmas ıyla de vam e tti. T öre nin açılış konuşmas ını yapan PMYO Okul Müdürü Os man Me tli, "Yüre kle ri vatan ve mille t s e vgis iyle dolu, ins an h a k la r ın a s a y g ılı, g e n ç p o lis m e m u r la r ı o la r a k , şa n lı te şkilatımıza katılıyors unuz. Kanun tanımaz kişile r karşıs ında dik durun, güçlü olun. Ancak karşınızdakile ri düşman olarak t a nımla y ıp öt e kile şt ir me y in. He r ke s e a y nı d uy a r lılık ve adale tle davranın." de di.

ŞAHİNNBEY, SPORDA ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRİYOR

M

e zun öğr e nc ile r a dına bir konuşma ya pa n döne m bir incis i öğr e nci is e , "De mokr atik, la ik, s o s y a l, hukuk de vle t i o la n T ür kiy e Cumhur iy e ti'ni ko r uma da ve o nunun düşma nla r ına k a r şı v e r e c e ğim iz m üc a d e le d e b u r a d a n a ld ığım ız e ğitim yolumuzu aydınlatacak." diye konuştu. e n ç p o lis le r i k u t la y a r a k k o n u şm a s ın a b a şla y a n Va li S üle y m a n Ka m çı d a , "P olis imizin; va ta nda şla r ımızın huzur u için g e c e g ün d üz d e m e d e n ça lışm a s ı, g e r e k t iğin d e c a n la r ın ı fe d a e t m e le r i t a k d ir e şa y a n d ır. Ya p t ığı fe dakar ca çalışmalar dan dolayı mille timizin takdir ini t o p la y a n e m n iy e t t e şk ila t ım ızın b un d a n s o n r a d a s a y g ın lığın ı v e b a şa r ıs ın ı a r t t ır a r a k d e v a m e t t ir e b ilm e s i s izin m e s le ğin ize o la n in a n c ın ız v e s aygınızla mümkün olacak." şe klinde konuştu. çılış konuşmalarından s onra ze ybe k gös te ris i yapıldı. Yaş kütüğüne döne m birincis i öğre nci plake t çaktı. T öre nde daha s onra 9. döne mde d e r e c e y e g ir e n öğr e n c ile r e p r o t o k o l t a r a fın d a n diploma ve he diye ve rildi. olis adayları göre vle rine başlamak için ye min e tti. T öre n Polis marşı ve havaya ke p atmayla s o n b u ld u . Ke p a t t ık t a n s o n r a a ile le r iy le kucaklaşan bazı ge nç polis le r gözyaşlarını tutamadılar.

G A P

DEVLETİN ŞEFKATLİ ELİ HER YERDE

Büyük başarı e lde e de n üç s porcuyu birlikte makamında kabul e de re k ödülle ndire n Başkan Tahmazoğlu, “Bile k güre şi s porcumuz Şakire Annaç 16- 17 Nis an 2011 tarihle rinde Be de ns e l Enge llile r F e d e r a s y o n u t a r a fın d a n An k a r a ' d a d üze n le n e n b ile k g ür e şi şampiyonasında sol bilekte Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcumuz bu başarısından dolayı 9- 16 Mayıs 2011 tarihle rinde Antalya'da yapılan Avrupa Şampiyonasında Avrupa 4.'sü oldu. Halte rcimiz Ayşe Karaca is e 28 Mayıs 2011 tarihinde Ankara'da düzenlenen ve 20 kulüpten 64 sporcunun katıldığı Bedensel Engelliler T ür kiy e Ha lt e r Şa mpiy o na s ında a ğır s ikle t 8 2 kilo da T ür kiy e Şampiyonu oldu.

Ş

ahinbe y Be le diye Başkanı Me hme t Tahmazoğlu, s por alanında dünya ve T ürkiye şampiyonları ye tiştirdikle rini s öyle di.

Şahinbe y Be le diye Ge nçlik ve Spor Kulubü s porcularından bile k güre şi şampiyonas ında Avrupa 4.'s ü olan Şakire Annaç'ı, Halte r Şampiyonas ında T ürkiye Şampiyonu olan Ayşe Karaca'yı ve Öze l Ulus lar aras ı Te kvando Şa mpiyona s ında ikinc i ola n Se r da r Ge zic i'yi ma ka mında ka bul e de n Şahinbe y Be le diye Başkanı Me hme t Tahmazoğlu, s porcuları Cumhuriye t altını ile ödülle ndirdi.

Tekvandocumuz Serdar Gezici ise 22- 23 Mayıs 2011 tarihlerinde E d ir n e ' d e o n ülk e n in k a t ıld ığı Ulu s la r a r a s ı Öze l T e k v a n d o turnuvasında ikinci olmuştur. He r üç s po r c umuzu bu ba şa r ıla r ında n do la y ı kut luy o r um ve başarılarının devamını diliyorum. Spor alanında önemli çalışmalar yapan belediyemiz spor alanında Dünya ve Türkiye şampiyonları yetiştiriyor” dedi.

Şe hitkamil Be le diye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, s os yal be le diye cilik ka ps a mında zor dur umda ola n va ta nda şla r a ya r dım e lini uza tma ya d e v a m e d iy o r.Ze y t in li Ma h a lle s i' n d e ik a m e t e d e n v e 2 y ıl ön c e ge çirdiği rahats ızlıktan dolayı vücudunun yüzde 92's ini kullanamayan Ay şe Bilic i' y e y a r d ım e lin i u z a t a n Ba şk a n F a d ılo ğlu , "Ha s t a lık ne de niyle e nge lli dur umuna düşe n ins a nla r ımızın ya r dımına koşma k s os y a l bir s or umluluktur. He r ha ngi bir s os y a l güve nc e s i olma y a n ins a nla r a s a hip çıkma k, y o l ve pa r k y a pma k ka da r öne mlidir. Bu ins anlar da bizim ins anlarımız. He pimiz bire r e nge lli adayı olduğumuzu u n u t m a m a lıy ız. Şu a n d a a k ülü a r a b a t e m in e t t iğim iz Ay şe Bilic i karde şimiz artık aile s inde n daha az de s te k alacak" de di.

ŞEHİTLERİMİZİN İSMİ SONSUZA DEK YAŞAYACAK Şa h in b e y Be le d iy e s i, 2 0 1 1 y ılın d a ilçe g e n e lin d e y a p ım ı t a m a m la n a n 1 0 0 y e n i parktan 57's ine Gaziante p doğumlu şe hitle rin is imle rinin ve rilme s ini kararlaştırdı. Şa h inb e y Be le d iy e s i, h a zir a n a y ı o la ğa n me clis toplantıs ı ikinci otur umunu Şahinbe y B e le d iy e B a şk a n ı Me h m e t T a h m a z o ğlu başkanlığında me clis s alonunda yaptı. Me clis günde mine alınan 13 madde nin 10'u oy birliği ile k a b u l e d ilir k e n , 2 m a d d e g ün d e m d e n çe kildi ve bir madde için görüşme le rin de vam e ttiğinde n e k s üre ve rildi.

G

ünde me alınan madde le rin oy birliği ile kabul e dilme s inin öne mli olduğuna d ik k a t çe k e n Şa h in b e y B e le d iy e B a şk a n ı Me h m e t T a h m a z o ğlu , "Me c lis g ün d e m in e a ld ığım ız t üm m a d d e le r im iz muha le fe t pa r t i me c lis üy e le r imizin de o y birliği ile kabul e dildi. Bu da doğru işbirliği ile d o ğr u y o ld a g it t iğimizi g ös t e r iy o r. Me c lis üy e le r imizin ta ma mına te şe kkür e diy or um” de di.

K

arataş İMKB İlköğre tim Okulu yanına s a d e c e ço c u k la r a öz g ü y a p ıla c a k o la n p a r k h a kkınd a b ilg ile r ve r e n Başkan Tahmazoğlu, "Bu parkımızı ayrıcalıklı b ir p a r k o la r a k y a p ıy o r u z . Bu p a r k ım ız a T ür kiy e 'de buluna n tüm oy un gr upla r ında n ör ne kle r ola c a k. 10 bin me tr e a la n üze r ine y a p ıla n p a r k ım ızd a a y n ı a n d a 3 ile 5 b in çocuğumuz oynayabile ce ktir” diye konuştu.

H

a fta s onu y oğun bir şe kilde y a ğa n yağmurlar s onras ında birçok bölge de s e l b a s k ın la r ı ile t a h r ib a t la r ın o ld u ğu n u k a y d e d e n Ba şk a n T a h m a z o ğlu , “Ekiple rimiz ilçe ge ne linde te s pit çalışmaları yaparak, çalışmalara başladı. Aks aklıklar kıs a s üre de tamamlanacaktır” ifade le rini kullandı. Bu arada, 2011 yılında ilçe ge ne linde yapımı tamamlanan 100 ye ni parktan 57's ine me clis k a r a r ı ile Ga z ia n t e p d o ğu m lu şe h it le r in is imle rinin ve rilme s i kararlaştırıldı.


Sağlık

7

KADIN VE ERKEK CİLDİNİN KABUSU: ‘GÜLLEME’ Stre s , me nopoz, güne ş gibi s e be ple re bağlı oluşa n ‘Gülle me ’, mide r a ha ts ızlıkla r ıyla da pa r a le llik gös te r e n bir c ilt ha s ta lığı. Bur un üze r i ve y a na kla r da kır mızılık. İlt iha plı ve iltihaps ız kırmızı kabartılar ile yüzde ki yanma his s i e n be lirgin bulgula r ı olma kla bir likte ; Prof. Dr. Ümit Ukşal, gülle me nin re flü ve mide üls e ri ile e ş zamanlı olarak ortaya çıkabildiğini de be lirtiyor. Gülle me (Ro za s e a ), g e ne llikle 4 0 y a ş ve üze r i ka d ın ve e r ke kle r d e g ör üle n b ir c ilt has talığıdır. Kadınlarda e rke kle re göre biraz d a h a s ık g ör üle b ilir. Ka d ın la r d a öz e llik le me nopoz döne minde daha s ık gör ülür ve bu d ön e m d e k i a t e ş b a s m a la r ı ile h a s t a n ın şika y e t le r i da ha da a r t a r. Ha s t a lığın ke s in s e b e b i b ilin m e m e k le b e r a b e r , h o r m o n a l

B e lir t ile r i, b u r u n üz e r i v e y a n a k la r d a kır mızılık, ilt iha plı s ivilc e le r ve y a ilt iha plı olmayan kır mızı kabar tılar ile yüzde yanma his s idir. Bazı has talarda gözle rde kızarıklık, yanma v e y a m ig r e n b e n z e r i b a ş a ğr ıs ı d a c ilt b e lir t ile r i ile b ir lik t e o la b ilir . Kır m ız ı re nginde n dolayı bu has talık ‘gülle me ’ olarak da a dla ndır ılmıştır. Be lir tile r ya zın, güne şle , s ıc a k ba nyo ya pma kla ve s tr e s le a le vle nir. Ha s ta za ma n za ma n y üzünün a şır ı y a na r a k kıpkırmızı olmas ından yakınır. Bu durum has tanın günlük s os yal yaşamını e t kile r. Ça lışa n b ir ka d ın iş o r t a mınd a , e v h a n ım ı is e t o p lu m için d e k e n d in i k öt ü his s e de r; yalnız kalma is te ği ile de pre s if bir r uhs a l dur uma düşe r. Bu r uhs a l dur um ve

MİDE İLE PARALEL BELİRTİLER GÖSTERİR Son yıllarda bazı has talarda mide e kşime s i, yanmas ı, re flü ve mide üls e ri ile gülle me nin birlikte olabildiği dikkati çe kmiştir. B u ik i h a s t a lık h e r z a m a n b ir lik t e olmayabilir , ancak bazı has talarda böyle bir birlikte lik görüle bilir. Gülle me olan has talarda mide şika ye ti va r s a r e flü ve mide üls e r ine n e d e n o la n b ir m ik r o b u n o lu p o lm a d ığı a r a şt ır ılır. Bu mik r o p ‘h e lik o b a k t e r p ilo r i’ o la r a k a d la n d ır ılır v e b a z ı la b o r a t u a r ince le me le ri ile bu mikrobun has talık e tke ni olabile ce k kadar artıp artmadığı s aptanır. Bu y önt e mle r d e n b ir i ‘ür e ne fe s t e s t i’ o la r a k

ÇOCUKLARDA YETERSİZ SU TÜKETİMİ FİZİKSEL VE ZİHİNSEL PERFORMANSI DÜŞÜRÜYOR! Ülk e m iz d e ço c u k la r y e t e r li o r a n d a s ıv ı tüke tmiyor, çünkü anne babalar çocuklar ının be s le nme le rinde s arf e ttikle ri öze ni maale s e f s ıv ı t ük e t im i k o n u s u n d a y e t e r in c e gös te rmiyor. Bunun ne de ni is e e be ve ynle rin de as lında ye te rince s u tüke tme me le ri! Oys a s u tüke timinde de çok dikkatli olmakta fayda var. Aks i halde çocukların fiziks e l ve zihins e l p e r fo r m a n s la r ın d a c id d i s o r u n la r o r t a y a çıkabiliyor!

Özge ne ci Öngün, be be ğinize ilk 6 ay s ade ce anne s ütü ve rme niz ge re ktiğini be lirte re k,“ Bu s üre çte s uyu ne kadar kaynatırs anız kaynatın, içinde bulunan mikr oplar be be ğe kolaylıkla ge çe biliyor. İlk 6 ay be be ğin vücut dire nce düşük olduğu için e nfe ks iyon ha s ta lıkla r ına yakalanma ris ki daha kolay oluyor. Bu yüzde n s u tüke timine katı gıdalara ge çiş yapıldığında başlamalıs ınız’ diyor.

Ye tişkin bir bir e yin vücut ağır lığının yüzde 6 0 ’ın ı s u o lu şt u r u y o r. Bu o r a n p r e m a t ür e be be kle r de y üzde 8 3 ve za ma nında do ğa n be be kle rde yüzde 79 gibi yüks e k bir rakamda s e yr e de r ke n, doğum s onr as ında ilk 3. ayda yüzde 70´e , 1 yaşında da yüzde 60´a iniyor. Su in s a n y a şa mı için b üy ük b ir ön e m t a şıy o r. Çün k ü s u b e s in le r i v e o k s ije n i o r g a n la r a t a şm a k , v üc u t ıs ıs ın ı d e n g e le m e k , me tabolizmayı düze nle me k, vücuttaki toks ik m a d d e le r in a t ılm a s ın ı s a ğla m a k v e e nfe ks iyonlarla s avaşmak gibi birçok öne mli göre v üs tle niyor. Çocuk Sağlığı ve Has talıkları Uzmanı Dr. Arzu Özge ne ci Öngün, ye te rli s u tüke timinin çoc ukla r da ye tişkinle r e na za r a n d a h a b üy ük b ir ön e m t a şıd ığın a d ik k a t çe ke re k, “Su çocukların s ağlıklı ge lişimle ri için ihtiyaç duydukları prote in, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mine ral gibi yaşams al öne m taşıyan te me l be s in öğe le r i a r a s ında ye r a lıyor. Bu ne de nle ço c ukla r da minimum s ıvı t üke t imi

Sus uzluk be be ği huzurs uz ve bitkin yapıyor! Ye t e r s iz s u a lım ı ço c u k la r d a is h a l v e e nfe ks iy on ha s ta lıkla r ı gibi c iddi s onuçla r or ta ya çıkma s ına ne de n ola biliyor. Üs te lik vüc ut a ğır lığının y üzde 5 ’i ka da r s u ka y bı çocuklarda he rhangi bir be lirti de ve rmiyor. Vücut ağırlığının yüzde 10’u kadar s u kaybı d u r u m u n d a is e ; h u z u r s u z lu k , d u d a k v e gözle rde kuruluk gibi be lirtile r ortaya çıkıyor. Vüc utta ki s u ka y bı y üzde 1 5 ’e ula ştığında h a ls izlik, b a ş d önme s i, b ula nt ı, kus ma ve gözyaşı azalmas ı şe klinde be lirtile r görülüyor. Dr. Arzu Özge ne ci Öngün, ye te rs iz s u alımının bir başka gös te rge s inin de idrarın yoğunluğu o ld uğunu s öy le y e r e k, “Ko y u r e nkt e id r a r y e t e r in c e s u a lın m a d ığın ın ön e m li b ir gös te rge s i. Normal s u içe n bir çocukta idrar k o k u s u z a çık s a r ı r e n k t e o lu y o r ” d iy o r .

Zihins e l pe rformans ı düşürüyor Çocuk Sağlığı ve Has talıklar ı Uzmanı Dr. Ar z u Öz g e n e c i Ön g ün , y e t e r s iz s u t ük e t im in in s a d e c e fiz ik s e l d e ğil, a y n ı zamanda zihins e l pe rformans ı da düşürdüğü ve ko ns a nt r a s y o n b o zukluğuna y o l a çt ığı uyar ıs ında bulunar ak, “Ye te r s iz s u tüke te n ço c uk la r ın k o ns a nt r a s y o nla r ı d üşüy o r v e öğr e n m e y e t e n e k le r i a z a lıy o r . B u n u n s onucunda da okul çağında is e de rs le rinde başarılı olamıyor!” diyor.

Hangi yaşta, ne kadar s u tüke tme li?

Has taya bir ilaç ve rile re k bir balonu üfle me s i is te nir. Ne fe s te ki üre miktarının artışı bu mikroptaki artışı gös te rir. Gülle me olan bir has tada e ğe r bu te s t pozitif çıkars a bazı haplar ve rilir. Re flü ve mide üls e ri te davis inde kullanılan bu ilaçlar e ğe r aynı zamanda gülle me de vars a he m mide he m de cilt için faydalı olur. Gülle me has talar ı için diye t de öne mlidir. Aşır ı çay, kahve , s ıcak y iy e c e k - içe c e k , b a h a r a t lı y iy e c e k le r , s ig a r a , a lk o l v e a s it li içe ce kle rde n uzak durmalıdır. Sıcak banyo, kaplıca, s auna, s olaryum ve güne ş banyos u has talığı kötüle ştirir. Gözde kızarma vars a mutlaka göz has talıkları uzmanı tarafından kontrol e dilme li ve ge re kli ilaçlar kullanılmalıdır.

STRESE VE ÖĞLE SAATİNDE GÜNEŞE DİKKAT Str e s , ‘gülle me ’y i a r ttır a n bir diğe r öne mli e tke ndir. Ha s ta lığın döne ms e l olarak artıp azalmas ı s tre s , s ıcak, güne ş ve uygun olmayan be s le nme g ibi çe şit li fa kt ör le r e ba ğlıdır. Gülle me , de r ma t o lo g la r tarafından klinik olarak te şhis e dilir, bazı haplar ve kre mle rle başarı ile te davi e dilir. Mide de he likobakte r mikr obunda ar tışla bir likte lik s aptandıys a bazı mide üls e r i ve r e flü ilaçlar ı aynı zamanda bu cilt has talığının da te davis ine katkı s ağlar. Yaz aylarında öğle s aatle rinde güne şe çıkılmamas ı tavs iye e dilir. Ayrıca 50 koruma faktörlü kre mle rle cilt güne şte n kor unur. Öğle s aatle r inde , yazın 11.00- 15.00 s aatle r i

EGZERSİZ SONRASI KAS AĞRILARINDA VİŞNE SUYU MUCİZESİ

Su tüke timi kuşkus uz he r çocuğun yaşına, c ins iy e t ine , kilo s una , bo y una ve a kt ivit e düze yine göre de ğişiyor. Ancak yine de he r ço c uğun mut la ka a lma s ı g e r e ke n bir ‘s u’ miktarı var, Vücutta normal s ıvı de nge s inin k o r u n m a s ı için a lın m a s ı g e r e k e n s ıv ı g e r e k s in im i v üc u t y üz e y in e g ör e h e s a p la n ıy o r . N o r m a l s ıv ı g e r e k s in im i yaklaşık olarak 1500cc/m 2/24 s aat olarak he s aplanıyor Ya da harcanan kaloriye göre günlük s ıvı miktarı be lirle niyor. Örne ğin he r 100 kaloriye 100 ml s ıvı ve rilme s i normal kabul e diliyor. • 6 - 12 ay aras ında: 30 ml ile 100 ml • 1- 3 yaş aras ında: 1- 3 litre • 4- 8 yaş aras ında: 1- 4 iltre • 9- 13 yaş aras ında: 1- 2 litre

NE ZAMAN SU VERMELİ? Çocuk Sağlığı ve Has talıklar ı Uzmanı Dr. Ar z u Öz g e n e c i Ön g ün b e b e ğin iz 6 - 1 2 aylıkke n, katı gıdalar a başlandıktan s onr a, h e r 3 s a a t t e b ir y e m e k t e n s o n r a s u v e r me n iz g e r e k iy o r. Ço c uğun uz 1 - 5 y a ş a r a s ın d a is e h e r 2 - 3 s a a t t e b ir y e m e k s o n la r ın d a 1 0 0 m l s u v e r m e y i ih m a l e tme yin. Ye me kte n önce ve r ile n s u kar nın şişme s ine ve y e te r s iz be s le nme y e ne de n oluyor. Dolayıs ıyla çocuğunuza s uyu ye me k s o nr a s ında ve r me nizde fa y da va r. Anc a k e ğe r çoğunuz aşırı kilolu is e tok tuts un diye ye me k önce s inde de s u ve re bilirs iniz.

Tuvale te gitme s ıklığını takip e din Ço c u ğu n u z u n y e t e r li s u t ük e t ip t ük e t m e d iğin i a n la m a n ın e n p r a t ik y o lu , tuvale te gitme s ıklığını takip e tme k. Dr. Arzu Özge ne ci Öngün e ğe r çocuğunuz 2 s aatte bir t u v a le t e g id iy o r s a , id r a r ın y o ğu n lu ğu nor mals e , bu vücudunda ye te r li s u olduğu anlamına ge ldiğini be lir te r e k, “Be be kle r de is e günde 7 be z harcanmas ı vücutta ye te rli s u olduğunun öne mli bir gös te rge s i oluyor.” diyor.

Çocuğunuza

Yaklaşan de niz s e zonunda, bikinile rin içinde daha s ıkı görünme k için öze llikle bu aylarda yoğun yapılan e gze rs izle r kas ağrılarına ne de n oluyor. Sağlıklı yaşam ve s ıkı bir vücudun vazge çilme zi e gze rs izle rin n e d e n o ld u ğu b u k a s a ğr ıla r ın ı b ir b a r d a k v işn e s u y u içe r e k a za lt a b ilir s in iz. Yük s e k a n t io k s id a n içe r iğin e s a h ip v işn e s u y u , b ün y e s in d e b u lu n a n p o t a s y u m v e C v it a m in i ile k a s la r a e n e r ji ve re re k, vücuda dinçlik s ağlıyor. He r yaş grubu için s ağlıklı bir yaşamın te me l taşlarından biri olan e gze rs izin ardından vücudu dinle ndirme k ve ye nile me k için yüks e k antioks idan içe r iğe s ahip vişne s uyu içme k ye te r li oluyor. Yaşa ve fiziks e l duruma uygun olarak yapılan e gze rs izde n s onra kaybe dile n s ıv ı v e m in e r a lle r i y e r in e k o y a b ilm e k v e o lu şa n k a s a ğr ıla r ın ı azaltabilme k için bir bardak me yve s uyu tüke timi bas it ve doğru bir çözüm ola r a k öne r iliyor. Me yve s ula r ı, vüc udun s ıvı ge r e ks inimini karşılamanın yanı s ıra içe riğinde ki vitaminle r, mine ralle r, antioks idan bile şikle r ve be s in öğe le ri ile vücuda e ne rji ve riyor ve dinçlik s ağlıyor. Vişne s uyunun antioks idan içe r iğinin yüks e k olduğu, 2006 yılında Ame r ican Jour nal of Clinical Nutr ition’da yayınlanan bir çalışmayla doğrulandı. Ayrıca vişne s uyunun e gze rs iz s onras ı oluşan kas ağrıları üze rine olumlu e tki gös te rdiği de yine Ame rika’da, Burlington Ve rmont Ünive r s ite s i’nde ya pıla n a r a ştır ma yla is pa tla ndı. 2 0 0 6 yılında ya ş o r t a la ma la r ı 2 2 o la n e r ke k ünive r s it e öğr e nc ile r iy le y a p ıla n b ir ça lışma da , e gze r s iz s onr a s ı oluşa n ka s a ğr ıla r ı üze r ine vişne s uyu t ük e t im in in o lum lu e t k i y a r a t t ığı g ör üld ü. S o n uçla r a g ör e , v işn e s uyunun kas ağrılarını be lirgin oranda azalttığı gözle ndi. Egze r s iz ya pa nla r ve s por c ula r için öne mli bir be s in öğe s i ola n potas yum kaynakları aras ında s e bze ve me yve le r bulunuyor. Bir s u


biz de varız gazetesi  

haberin en hızlısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you