Page 1

www.bizdevarizgazetesi.org

HABERÝN EN HIZLISI.....

ÝYÝKÝ VARSIN BAÞKAN ZÝRVE'DE ENGELSÝZ SERGÝ AÇILDI 10-16 Mayýs Engelliler Haftasý nedeniyle Zirve Üniversitesi, Ýlk Ses Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi iþbirliði ile "Engelsiz Sanat ve Resim Atölyesi"nin çalýþmalarýnýn sergisini açtý.Ýlk Ses Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Ýþitme Engelli ve Koklear Ýmplantlý öðrencilerince tertip edilen, "Engelsiz Sanat Atölyesi" DEVAMI 3 DE

Þahinbey Belediyesi Fatih Karakuþ Engelsiz Parkýnýn açýlýþýný ve Dünya Engelliler haftasý dolayýsýyla 85 Gaziantep ÝÞ-KUR Ýl Müdürü Ýlyas Gaziantep Büyükþehir Belediyesi, Doðal Hayatý Koruma ve Hayvanat bedensel engelli vatandaþa akülü ve manuel tekerlekli Bulduk, iþsiz ve sermayesi olmayan sandalye daðýtýmýný birlikte yaptý Yeditepe Bahçesi Türkiye'de bir ilke daha imza attý. vatandaþlara müjde vererek, mahallesinde Þahinbey Belediyesi tarafýndan Gaziantep Doðal Hayatý Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürü M. Celal engellerin kaldýrýldýðý Fatih Karakuþ Engelsiz Parkýnda düzenledikleri Uygulamalý Özsöyler, Hollanda'dan getirdikleri bir çift Benekli Sýrtlan (Crocuta Crocuta) Giriþimcilik Eðitimine katýlan 200 yapýlan açýlýþ ve daðýtým törenine Gaziantep Valisi ile hayvanat bahçesindeki tür sayýsýnýn 257'ye ulaþtýðýný söyledi. Devamý 2de Süleyman Kamçý,.Ak Parti DEVAMI 8 DE kiþiye 27 bin hibe Devamý 3 de

KUR ÝÞÝNÝ, AL 97 BÝNÝ

ÝLK BENEKLÝ SIRTLAN BÝZDE

BIZ DE VARIZ YIL 3 SAYI 85 TARÝH 16-22 MAYIS

GÜNDER'DEN ÖZEL EÐÝTÝM ALANINA DESTEK Gaziantep'te, Güneydoðu Özel Eðitim Kurumlarý Derneði (GÜNDER) tarafýndan, Anadolu Üniversitesi DÝLKOM öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Bülent Toðram'ýn konuþmacý olarak katýldýðý "Otizmli ve Zihinsel Gereksinimli Bireylerde Dil Konuþma Bozukluklarý ve Çözüm Önerileri" konulu seminer düzenlendi. Gaziantep Ticaret Odasý konferans salonunda yapýlan seminere, özel gereksinimli bireylerin aileleri, özel eðitim öðretmenleri ve özel eðitim ve rehabilitasyon merkezleri yöneticileri katýldý. GÜNDER Yönetim Kurulu Baþkaný Yener Doðruer seminerin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, eðitimde engelleri aþmak için önemli ölçüde mesafe kaydettiklerini, bu doðrultuda "Otizmli ve Zihinsel Gereksinimli Bireylerde Dil Konuþma Bozukluklarý ve Çözüm Önerileri " konulu semineri düzenlediklerini ve bu tür çalýþmalarýn devam edeceðini söyledi.

ÜRETÝMDE ENGEL YOK Gaziantep Büyükþehir Belediyesi ile Görmeyenler Kültür ve Birleþme Derneði'nin (GÖR-BÝR) Engelliler Haftasý etkinlikleri çerçevesinde ortaklaþa düzenledikleri sergi açýlýþýna katýlan Gaziantep Valisi Süleyman Kamçý, engellilerin istedikleri tek þeyin hayatlarýnýn kolaylaþtýrýlmasýnýn saðlanmasý olduðunu söyledi. Devamý 5 de

bizdevarizgazetesi.org

” Z I M I L E G N E , Z I N I L E “ENG Þehitkamil Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði, Engelliler Haftasýnda 'Engeliniz Engelimiz' sloganýyla, zihinsel engelli öðrencilerle birlikte uçurtma þenliði düzenledi. Birkaç saatliðine de olsa zihinsel engelli çocuklara engellerini unutturmak isteyen polisler Cennet Süzer Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezindeki yaklaþýk 70 öðrenci ile Alleben Göleti mesire alanýnda uçurtma þenliði düzenledi. Uçurtmalarýný havalandýran çocuklarýn sevinçleri ve mutluluklarý yüzlerine yansýdý. Gözlerini gökyüzünden hiç ayýrmayan engelli çocuklar süzülen uçurtmalar karþýsýnda büyük bir sevinç yaþadý. Uçurtmalarýný uçurmakta zorlanan çocuklarýn yardýmýna polisler yetiþti. Her bir polis bir engelli çocuðun yanýnda bulunarak onlarýn mutluluðuna ortak oldu. Þenlikte yorulan engelli öðrencilere polisler tarafýndan yiyecek ve içecek ikram edildi. Okul Müdürü Mustafa Bozgeyik, bu tür etkinliklerin çocuklarýmýz açýsýndan mutluluk verici olduðunu, çocuklarýn kendilerine olan güvenlerinin arttýðýný ve moral motivasyonlarýnýn yükseldiðini ifade ederek, Toplum Destekli Polislere teþekkür etti.

“BÜTÜN KURUMLAR ENGELLÝLER ÝÇÝN ÇALIÞIYOR” Özürlülerden Sorumlu Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Türkiye Beyazay Derneði tarafýndan yürütülen ve Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün eþi 5 DE

ANNE MERHAMETTÝR "BÝR KAP SU, BÝR KAP YEMEK" Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde, Yazar Fatih Akbaba tarafýndan “Ýletiþim Ailede Baþlar; Anne Merhamettir” konulu konferans düzenlendi. DEVAMI 5 DE

ADÝL KONUKOÐLU SANAYÝ ÇARKLARI BÜYÜMEYLE HIZ KAZANIYOR

Sokakta yaþayan hayvanlara sahip çýkýlmasý gerektiðini anlatmak için þehir þehir gezdiklerini söyleyen Doðayý, Hayvanlarý Koruma ve Yaþatma Derneði (DOHAYKO), Akdeniz Bölge Temsilcisi Gaziantep Sanayi Odasý Semih Ýðdigül, hayvanlara bir kap su, bir kap (GSO) Yönetim Kurulu yemek verilmesini istedi. Ýðdigül yaptýðý açýklamada, "Bir kap su, bir kap yemek" Devamý 4 Baþkaný Adil Konukoðlu 6DA

2,5 TL'YE 100 KÝLOMETRE YOL Gaziantep Valisi Süleyman Kamçý ve Gaziantep Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Asým Güzelbey Gaziantep'e getirilen ilk elektrik motorlu Fluence ile test sürüþü yaptý. Þehir içerisinde hafif raylý sistem güzergahýnda yapýlan test sürüþü sýrasýnda Renault Mais Genel Müdürü Ýbrahim Aybar ve Elektrik Motorlu Araç Proje Koordinatörü Ümit Çevik, Vali Kamçý ve Belediye Baþkaný Güzelbey'e eþlik ederek elektrikli araçla ilgili teknik bilgiler verdi. Yaklaþýk 10 kilometre süren test sürüþü sonrasýnda aracý çok beðendiðini ifade eden Gaziantep Valisi Süleyman Kamçý, "Oyak Renault'nun seri olarak üreteceði elektrikli aracý Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz ile test ettik. Son derece sessiz, o kadar ki þehir içerisinde giderken yayalar DEVAMI 6 DA

Engelliler Ýçin Danýþma Hattý......

532 212 02 41


2

bizdevarizgazetesi.org

ÝLK BENEKLÝ SIRTLAN BÝZDE Gaziantep Büyükþehir Belediyesi, Doðal Hayatý Koruma ve Hayvanat Bahçesi Türkiye'de bir ilke daha imza attý. Gaziantep Doðal Hayatý Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürü M. Celal Özsöyler, Hollanda'dan getirdikleri bir çift Benekli Sýrtlan (Crocuta Crocuta) ile hayvanat bahçesindeki tür sayýsýnýn 257'ye ulaþtýðýný söyledi. Özsöyler, “Uzun yazýþmalar ve gerekli protokoller saðlandýktan sonra Hollanda'dan bir çift Benekli Sýrtlan'ý hayvanat bahçemize getirdik. Türkiye'de Benekli Sýrtlan olarak bilinen bu tür ilk defa Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirilmiþtir. Hayvanat

KUTLU MU OLSUN? Ülke nüfusumuzun büyüklüðü hepimiz tarafýndan bilinen bir gerçek.Ama bu nüfusun ne kadarýný engelli bireylerimizin oluþturduðunu çoðumuz bilmeyiz. Araþtýrmalar sonucunda ortaya çýkan tablo hiç de önemsenmeyecek gibi deðildir. 1990 nüfus sayýmýna göre ülkemizdeki engelli bireylerin oraný % 14'tür.Bu rakam hem bizlerin hem de idarecilerin herhâlde bizlerin engelli bireylerimiz için ne kadar çalýþmamýz gerektiði hakkýnda bilgi vermektedir. Ayrýca her insanýn bir özürlü adayý olduðunu düþünürsek herhâlde yapýlacak çalýþmalarý çok daha fazla önemsemek gerekir. Her yýl olduðu gibi bu yýlda bir hafta boyunca yetkililerin açýklamalarýn da nelerin yapýlmasý gerek veyahut nelerin yapýldýðýný söylemeleridir.

bahçemize yeni getirilen bu benekli sýrtlanlar için 1500 metrekare yazlýk alan ile 20 metrekare alandan oluþan 3 odalý kýþlýk barýnak inþa edilmiþtir. Getirilen bu benekli sýrtlan türü ile hayvanat bahçemizin hayvan tür sayýsý 256'dan 257'ye ulaþtýrmýþtýr” diye konuþtu.Benekli Sýrtlan türü hakkýnda bilgiler veren M. Celal Özsöyler, 'Anavatanlarý Afrika olan sýrtlanlar gruplar halinde yaþarlar. Bir etobur olan sýrtlanlarýn en irileri

SANKO MAKÝNA DOOSAN BAYÝ TOPLANTISINA EV SAHÝPLÝÐÝ

Engellilere verilecek en önemli hizmetlerin baþýnda engellilerin kendilerine öz güveni kazandýracaklarýn yapýlmasý gerekmiyor mu ?

Sanko Makina'nýn Türkiye temsilcisi olduðu Güney Kore menþeili Doosan Infracore forklift birimi tarafýndan organize edilen 2011 yýlý bayi toplantýsý, Ortadoðu, Kuzey Afrika ve Asya'dan çok sayýda Doosan yetkilisinin katýlýmýyla Ýstanbul Pendik Green Park Otel'de düzenlendi. Doosan Infracore Uluslararasý Strateji Direktörü K. B. Park'ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan toplantýda, dünya forklift piyasasýnýn geliþimi deðerlendirilerek Sanko Makina'nýn bir bayi olmanýn ötesinde Doosan firmasýna Ar-Ge ve Ür-Ge alanlarýnda da ortaklýk saðladýðýný belirtildi. Sanko Makina Genel Müdürü Orhan Aydoðan ise Doosan forklift satýþlarýnda Türkiye ve Sanko Makina'nýn baþarý öyküsünü

Tam zýddýna bakarsak zarar verilen en büyük olumsuzluk ise engellileri istismar ederek seçim propagandasýn da olsun kimilerinin koltuðunu sabit kalmasý gibi kullanýlmasý rencide ediliyorlar. Ama þunun farkýn da deðiller bunu malzeme olarak kullananlar her zaman olduðu gibi emellerine kavuþamadýlar kavuþamayacaklar. Bu yýlda olduðu gibi yetkili kiþiler sadece ve sadece bir haftalýðýna gündemde de olsalar hatýrlanmak güzel bir þey olsa gerek. Geçmiþ yýllara bakarsak çok yol kat edildiðini söyleye biliriz. Yeterlimi deriz hayýr yeterli deðil fiziki engeller baþlý baþýna bir problem olarak her zaman karþýlarýndaki en büyük engel. Bilmem bu yýl engelliler haftasýný çoþkuylamý yoksa hüzünle mi kutlanýlsa hala bunun idrakine ulaþamadým. Ama yine de tüm engelli arkadaþlarýmýn ve engelli ailelerin haftasýný en içten dileklerimle kutlar her þey ama her þey gönlünüzce olsun

AHMET BAYRAKLILAR

BOZUK YOL KALMAYACAK Þehitkamil Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri havalarýn ýsýnmasýyla birlikte asfaltyama çalýþmalarýný hýzlandýrdý.

Karþýyaka, Kayaönü ve Özgürlük Mahalleleri'nde yapýlan asfalt yama çalýþmalarýný gezen ve vatandaþlarla da istiþarede bulunan Þehitkamil Belediye Baþkan M. Rýdvan Fadýloðlu, vatandaþlarý maðdur etmemek için 8 ekip halinde çalýþmalarý sürdürdüklerini söyledi. Þehitkamil ilçesinin her tarafýnda ayrý ayrý bir kurumun çalýþmasýnýn bulunduðunu belirten Baþkan Fadýloðlu, "Doðalgaz, Tedaþ ve Gaski gibi kuruluþlarýn ciddi derecede ilçemize yatýrýmlarý bulunuyor. Tabi bu kuruluþlar çalýþmalarýný yaparken biz de vatandaþlarýmýzý maðdur etmemek için asfalt yama ekibimizin sayýsýný arttýrdýk. Þu anda yama çalýþmalarý ile bozuk yerleri tamir ediyoruz. Bu kuruluþlar çalýþmalarýný tamamen bitirip çekildikten sonra bazý mahallelerde genel bir asfaltlama çalýþmasý yapacaðýz. Bu konuda bizlere her zaman destek olan deðerli hemþehrilerimin hoþgörüsünü bekliyorum"

benekli sýrtlandýr. Saldýrgan ve yaðmacýdýrlar. Kestane renkli postu siyah beneklidir. Uzunluðu 1,5 metre, yüksekliði 90 santimetre ve aðýrlýðý 50-55 kilo kadardýr. Saatte 50 kilometre hýzla koþarlar, doðal yaþamda leþ yerler. Çoðunlukla bir veya iki yavru doðururlar. Diþi, yerin 2 metre derinliðine açtýðý yuvada her batýnda 1-2 yavru doðurur, 25 yýla kadar yaþarlar” þeklinde konuþtu. Gaziantep Hayvanat Bahçesinin yurt içi ve yurt dýþýndan ziyaretçilerin akýnýna uðradýðýný hatýrlatan Özsöyler, “2010 yýlýnda hayvanat bahçemizi 1 milyon 490 bin kiþi ziyaret etti. Gaziantep Hayvanat Bahçemiz, her yýl mevcut türe eklediðimiz hayvan sayýsý ve 1 milyon metrekare yerleþme alaný ile ülkemizin en büyük, Avrupa'nýn ise 3. büyük hayvanat bahçesi olma unvanýna sahip. Özellikle çocuklar Hayvanat Bahçemize büyük ilgi göstermektedir. Kitaplarýndaki gördükleri hayvanlarýn canlýlarýný burada birebir görmeleri ilgilerini çekmektedir. Ayrýca Hayvanat Bahçesinde çocuklar için çocuk oyun gruplarý dinlenme parklarý bulunmaktadýr” bilgilerini verdi.

katýlýmcýlarla paylaþtý. 2001 yýlýndan bu yana Doosan forkliftleri Türkiye pazarýnýn hizmetine sunan Sanko Makina'nýn kýsa sürede zirveye yerleþmesinin hikayesi katýlýmcýlarýn ilgisini çekti. Doosan Infracore Yönetim Kurulu Üyesi Chin Won Park ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sami Konukoðlu da toplantýda iki firmanýn vizyon ve yönetim anlayýþýnýn benzerliklerine deðinerek toplantý sonrasýnda yapýlan demonstrasyona Sanko Makina ve Doosan çalýþanlarýyla birlikte katýldýlar. Chin Won Park, Türkiye pazarýnýn büyüme hýzýnýn dünya pazarýnýn çok ilerisinde olduðunu belirterek Türkiye'nin önümüzdeki on yýl içerisinde dünyayý peþinden sürükleyecek bir potansiyele sahip olduðunu ve Doosan olarak baþka alanlarda da Türkiye'ye yatýrým yapmayý planladýklarýný ifade etti. Ayný gün akþam düzenlenen gala yemeðinde yýlýn baþarýlý bayilerine ödülleri daðýtýldý. Chin Won Park'ýn takdim ettiði yýlýn en baþarýlý Doosan Bayisi ödülünü Sanko Makina adýna Sami Konukoðlu ve Orhan Aydoðan a l d ý . Organizasyon, ziyaretçilerin katýldýðý þehir turu ile sonra erdi.

dedi.

ÞAHÝNBEY, BU YIL 135 BÝN TON ASFALT ÇALIÞMASI YAPACAK Üç yýllýk asfalt alým ihalesini yaptýklarýný ifade eden Þahinbey Belediye Baþkaný Mehmet Tahmazoðlu, 2009 ve 2010 yýllarýnda yapýlan asfalt çalýþmasý kadar 2011 yýlýnda asfalt kaplama ve yama çalýþmasý yapacaklarýný söyledi. Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte ilçe genelinde Fen Ýþleri Müdürlüðü ekiplerinin yaptýðý asfalt çalýþmalarýný gezen Þahinbey Belediye Baþkaný Mehmet Tahmazoðlu incelemelerde bulundu. Havalarýn yaðýþlý

geçmesinden dolayý asfalt çalýþmasýna geç baþlamak zorunda kaldýklarýný belirten Baþkan Tahmazoðlu, “Ekiplerimiz yaklaþýk on beþ gündür asfalt kaplama ve yama çalýþmasýna aðýrlýk verdi. Bununla birlikte kilittaþý çalýþmamýz da devam etmektedir. Þu an Akkent mahallesindeyiz.Yaðýþlardan dolayý Karataþ'ýn þehir merkezi ile baðlantý yolu olan bu yolumuz tahrip olmuþtu, yama yapýlacak bir durumu kalmadýðý için asfalt kaplama çalýþmasý yapýyoruz. Yapýlan çalýþma sonrasýnda

sürücülerimiz rahatlayacaktýr” dedi. Geçmiþ iki yýlda yapýlan asfalt çalýþmasýna bedel ölçüde asfalt çalýþmasýný bu yýl içinde yapacaklarýna deðinen Tahmazoðlu, “Üç yýllýk asfalt ihalemizi birlikte yaptýk. 2011 yýlýnda 120 bin ton asfalt kaplama ve 15 bin asfalt yama çalýþmasý olmak üzere 135 bin ton asfalt çalýþmasý yapacaðýz. Bunun nedeni de Gazdaþ bizim bölgemizde geçen yýl yoðun bir çalýþma yaptý ve çalýþmalarýný büyük oranda tamamladýlar. Þimdi sekiz ekibimiz asfalt yama çalýþmasý yapýyor. Ýki finiþerimizle asfalt kaplama çalýþmasý

yapýyoruz. Vatandaþlarýmýz rahat olsun bu yýl içinde büyük arteller baþta olmak üzere önemli caddelerimizin tamamýný asfaltlamýþ olacaðýz” diye konuþtu.


3

bizdevarizgazetesi.org

KUR ÝÞÝNÝ, AL 97 BÝNÝ Gaziantep ÝÞ-KUR Ýl Müdürü Ýlyas Bulduk, iþsiz ve sermayesi olmayan vatandaþlara müjde vererek, düzenledikleri Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimine katýlan 200 kiþiye 27 bin hibe, 70 bin lira faizsiz kredi olmak üzere toplamda 97 bin lira vereceklerini söyledi. Bulduk yaptýðý açýklamada, 23 Mayýs'ta Þahinbey Belediyesi Nikah Salonu'nda Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi sýnavý düzenleyeceklerini belirtti. Bulduk, sýnavýn test þeklinde yapýlacaðýný ifade ederek vatandaþlarýn sýnav öncesi mutlaka ÝÞ-KUR Ýl Müdürlüðü'ne uðramalarýný istedi. Bulduk, "Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) ile Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) arasýndaki "Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi Ýþbirliði Protokolü" ile ÝÞKUR tarafýndan giriþimcilik eðitimi verilmeye baþlanmýþ ve bu kapsamda Türkiye Ýþ Kurumu Gaziantep Ýl Müdürlüðü tarafýndan 2010 yýlýnda 200 kiþiye giriþimcilik eðitimi verilmiþtir.

2011 yýlýnda da bu eðitimler verilmeye devam edecektir. Devlet desteðinden faydalanmak için, ÝÞKUR tarafýndan düzenlenen giriþimcilik kursunu bitiren kursiyerlerin, aldýklarý kurs bitirme belgesi ve projeleri ile KOSGEB'e müracaat etmesi gerekmektedir. Bunun için her þeyden önce vatandaþlarýn ÝÞKUR'a kayýtlý olmasý ve yapýlacak olan g i r i þ i m c i l i k k u r s u mülakatýna katýlmalarý gerekmektedir" dediÝþ kurma hayaliyle yaþayan ancak parasý olmayan vatandaþlarýn bu programdan yararlanmasý gerektiðini vurgulayan Bulduk, "Fikri, projesi olup sermayesi olmayan iþsizler bu kursa alýnmaktadýr. Gerçekten bir iþ kurma düþüncesinde olan kiþiler, mülakattan .

geçirilerek kursa alýnmaktadýr. Ýþ fikri konusunda ciddi olmayanlar elenmektedir. Giriþimcilik kursu ile hedeflenen iþletmeci kapasitesini arttýrmak ve giriþimcilik ruhunu ön plana çýkarmaktýr. Devlet desteðinden faydalanmak için, ÝÞKUR tarafýndan düzenlenen Giriþimcilik kursunu bitiren kursiyerlerin, aldýklarý kurs bitirme belgesi ve projeleri ile KOSGEB'e müracaat etmesi gerekmektedir.

BU KADAR DA KIVIRILMAZ KÝ Siyaset Meydaný Özel de sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu nu dinliyorum kulaðým açýk ama gözlerim kapalý, Gözlerim kapalý çünkü çok enteresan bir adam bu kýlýçdaroðlu güldürüyor beni,

E

ðitime katýlmak isteyenlerin 23 Mayýs öncesi ÝÞ-KUR Ýl Müdürlüðümüze gelmeleri gerekmektedir" þeklinde konuþtu.

Çünkü diyor ki sayýn ana muhalefet lideri kýlýçdaroðlu, Üniversitelerdeki baþ örtüsü sorununu biz çözdük ,

ÞEHÝTKAMÝL BELEDÝYESÝNDEN DEV ADIMLAR

Soruyor Sayýn Kýrca diyor ki

Þehitkamil Belediyesi 37. sosyal tesisini Beylerbeyi'nde, düzenlenen törenle hizmete açtý.

Kamusal alanda durum ne olacak diyor

Açýlýþ programýna, Cumhuriyet Baþsavcýsý Esat Semerci, Þehitkamil Kaymakamý Mehmet Aydýn, Gaziantep Milletvekili Fatma Þahin, Þehitkamil Belediye Baþkaný Rýdvan Fadýloðlu, Milli Eðitim Ýl Müdürü Ekrem Serin, Ýl Saðlýk Müdürü Yemliha Aksoy, ÝÞKUR Gaziantep Ýl Müdürü Ýlyas Bulduk, muhtar ve meclis üyesi ile vatandaþ katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan baþlayan törende folklor gösterileri yapýldý. Davetliler gösteriyi ilgiyle izlerken, folklor ekibi gösteri sonunda alkýþ yaðmuruna tutuldu. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Baþkan Fadýloðlu,

ENGELSÝZ SERGÝ SÝZLERLE 10-16 Mayýs Engelliler Haftasý nedeniyle Zirve Üniversitesi, Ýlk Ses Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi iþbirliði ile "Engelsiz Sanat ve Resim Atölyesi"nin çalýþmalarýnýn sergisini açtý. Ýlk Ses Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Ýþitme Engelli ve Koklear Ýmplantlý öðrencilerince tertip edilen, "Engelsiz Sanat Atölyesi" adlý sanat sergisinin açýlýþýný Zirve Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ayný zamanda gazeteci-yazar Prof. Dr. Toktamýþ Ateþ, Ak Parti Gaziantep milletvekili Halil

Mazýcýoðlu, gazeteci-yazar Þamil Tayyar, AK Parti Gaziantep milletvekili adayý Derya Bakbak ve Zirve Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kýsa gerçekleþtirdi.Serginin açýlýþýnda konuþan Zirve Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kýsa, üniversite olarak engellilerin engelleri aþmalarýna destek olmak için "Engelsiz üniversite birimi" tarafýndan çalýþmalarýn yapýlarak gereken alt yapýyý oluþturduklarýný belirtti. Kýsa, engelliler için yapýlan düzenlemelerin toplumlarý çaðdaþ yapan unsurlardan sadece biri olduðunu söyledi. Açýlýþýn ardýndan sergiyi gezen konuklar sergiye yoðun ilgi gösterdiler. Engelli çocuklar tarafýndan hazýrlanan 20 resim çalýþmasýnýn yer aldýðý sergi

"Yukarý Beylerbeyi aslýnda daha önceden köy olarak geçen 20 kilometre çaptan sonra mahalle statüsüne kavuþmuþtur. Yapýlan imar uygulamasý neticesinde sosyal tesis yapma söz konusu oldu. Yapýlmýþ olan bu sosyal tesis; 6 yüz 28 metrekare parsel yanýnda, yine 6 yüz 50 metrelik boþ bir parselden oluþmaktadýr. Bu bölgedeki ihtiyaca binaen alt katýnda bay-bayan müstakil taziye evleri, üst katýnda 112 çaðrý merkezinin bir noktasý bulunmaktadýr. Tabi yeni düzenlemeyle yapýlan aile hekimliðinde de her 3 bin 500 kiþilik nüfusa bir doktorun planlanmasýndan dolayý þuanda burada sabit doktor düzenlemesine gidilememiþtir" dedi.Þehitkamil Kaymakamý Mehmet Aydýn da, sosyal tesisin hayýrlý olmasýný dileyerek, Þehitkamil Belediyesi'nin yaptýðý baþarýlý çalýþmalardan dolayý Baþkan Fadýloðlu'na teþekkür etti . Milletvekili Fatma Þahin ise, AK Parti belediyelerinin beþikten mezara kadar vatandaþýna sahip çýktýðýný söyleyerek, açýlýþý gerçekleþen Sosyal Tesis ve hizmet binalarýnýn insanlar açýsýndan çok önemli olduðunu belirtti. Sosyal tesislerde bulunan taziye evlerinde insanlarýn acýlarýný paylaþtýðýný dile getiren Þahin, eðitim verilen birimlerinde ise bilgi paylaþýmý yapýldýðýný v u r g u l a d ý . Konuþmalarýn ardýndan Þehitkamil Belediyesi Beylerbeyi Sosyal Tesisi, protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle hizmete açýldý. Ardýndan Baþkan Fadýloðlu ve protokol üyeleri, tesisi gezdi.

hafta boyunca Zirve Üniversitesi Hazýrlýk Binasý'nda

Cevap veriyor Kýlýçdaroðlu orda dur kamusal alana giremezler Kamununda kendine göre kurallarý vardýr, neymiþ peki O baþörtülüler okusun dursun nasýl olsa kamunun kurallarý var Saklanýrým o kurallarýn arkasýna Sonrada çýkar derim ki ………. Benim ne suçum var, kamunun kurallarý varmýþ der yýrtarým Sayýn kýlýçdaroðlu, Bu anlattýðýnýz hikayeyi bundan 20 yýl önce anlatsaydýnýz yutardýk nitekim on yýllardýrda yutuyoruz Ama artýk ye ruz………………

mi

yo

ÝSMAÝL TUNÇ ENGELLÝ DANIÞMANI

ELEMAN ÝLANI BÝZ DE VARIZ GAZETESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ELE MAN ALINACAKTIR.

sergilenecek.

BÝLGÝ ÝÇÝN:342 230 23 16

OÐLUNA BÖBREÐÝNÝ VEREN ANNEYE ZÝYARETCÝ AKINI

H G

er iki böbreði de iflas eden 8 yaþýndaki oðlu Umut'a bir böbreðini vererek saðlýðýna kavuþturan ve yýlýn annesi adayý gösterilen Güllü Ceviz, toplumun tüm kesimlerinin dikkatini çekerken, siyasetçilerin de ilgi odaðý oldu.

aziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Þahinbey Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde, Doç. Dr. Ünal Aydýn baþkanlýðýndaki ekip tarafýndan yapýlan ameliyat sonrasýnda saðlýklarýna kavuþan Adýyamanlý anne Güllü ve oðlu Umut, hikayelerinin haber yapýlmasý üzerine toplumun tüm kesimlerinin dikkatini çekti.

A

nneler Günü'nde yapýlan haberleri gören AK Parti Gaziantep milletvekili adayý ve Gaziantep Sanayi Odasý (GSO) eski baþkaný Nejat Koçer de, eþi Füsun Koçer ile birlikte anne ve oðlunu ziyaret etti. Koçer, oðlu için büyük bir fedakarlýk örneði gösteren anne Güllü Ceviz'e geçmiþ olsun dileklerini ileterek, göstermiþ olduðu örnek davranýþtan dolayý teþekkür etti.

ENGELLÝLER HAKLARINIZI ÖÐRENMEK ÝÇÝN

532 212 02 41


4

bizdevarizgazetesi.org

TARÝHÝMÝZÝN ÝZLERÝNÝ YAÞATALIM Gaziantep Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Asým Güzelbey Vakýflar Haftasý dolayýsýyla yayýnladýðý kutlama mesajýnda, 'Tarihi ve Kültürel deðerler bir toplumun en büyük miraslarýnýn baþýnda gelir” dedi. Güzelbey, “Bulunduðu konum dolayýsýyla Gaziantep birçok medeniyetin beþiði olmuþ ve deðiþik kültürlere ev sahipliði yapmýþtýr. Gaziantep Büyükþehir Belediyesi olarak, tarihi mirasýmýzý yaþatmak, geleneksel sanat, zanaat, kültür zenginliklerimizi daha nezih bir ortamda yaþatmak ve tanýtmak adýna yeni projeler ürettik, bunlarý hayata geçirdik. Koruma çalýþmalarýnda öncelikle kültür varlýklarýnýn korunmasý ve yaþatýlmasý ile toplumun konuya duyarlý hale gelmesi ve bölgenin turizm potansiyelinin arttýrýlmasýný amaçladýk” diye konuþtu.

sergilenmesi amacýyla mevcut müzeye alternatif anlamda Gaziantep Büyükþehir Belediyesi olarak 'Zeugma ve Arkeoloji Müzesi'ni, 42 bin metre karelik bir alan üzerinde gerçekleþtirdik” diye ifade etti.Baþkan Güzelbey, 'Bu projeye ilave olarak, her yýla projelerimizle bir ad koyduk ve 2008 Yýlýný Müzeler Kenti Gaziantep olarak belirledik. Tarihi Bayazhan'ý 'Kent Kültürü Müzesi', Tarihi Göðüþ Konaðýný 'Mutfak Kültürü Müzesi', Gaziantep Kalesi'nin galerilerinde þanlý mücadelemizin eserlerinin sergilendiði müzeyi 'Panaroma Müzesi' olarak yaþayan mekanlar haline getirdik' dedi. Bir hizmetin sürüp gidebilmesi, baðýþlanan mülklerin, eserlerin geleceðe saðlýklý kalabilmeleri korunmalarýna baðlýdýr. Vakýflar

'Gaziantep'in yeni açýlýmlara ihtiyacý olduðunu, ilin sanayi gelirlerinden aldýðý kadar turizmden de alabileceði büyük bir pay olduðuna inandýklarýný vurgulayan Baþkan Güzelbey, “Birçok medeniyete binlerce yýl beþiklik yapmýþ kentimizin bu deðerlerini gelecek nesillerle buluþtururken, bu potansiyelin ekonomik deðere dönüþtürülmesi için de birçok projeyi hayata geçirdik. Bu baðlamda gerek AB g e r e k s e k e n d i ö z kaynaklarýmýzdan finanse ettiðimiz çalýþmalarla baþta Kale Çevresi, Naip Hamamý, Kýr Kahvesi, Butik Otel, Bakýrcýlar Çarþýsý, Bey Mahallesi gibi birçok yapýnýn restorasyonunu tamamlayarak gelecek nesillere ve insanlýða kazandýrýlmasýný saðladýk. Bugün baþta ülkemizin ve dünya insanlýðýnýn malý olan Zeugma Mozaiklerinin

yarýþýnda yaptýðý restorasyon çalýþmalarý ile bizlere örnek olmuþtur' diyen Güzelbey, “Bu kadar güzel bir hizmetin sürekliliðini saðlamak hepimizin görevidir.

V

akýflarýn yapmýþ olduklarý bu deðerli çalýþmalarý bizler de yerel yönetimler olarak takdirle karþýlýyoruz. Gaziantep'te yaþayan herkesi tarihin izlerinin yaþandýðý bu eserlere sahip çýkmaya, yaþamalarý için yardým etmeye ve duyarlý vatandaþlarý vakýf eserlerini korumak için yardýma davet ediyoruz” dedi.

“BÝR KAP SU, BÝR KAP YEMEK” Bir kap su, bir kap yemek vererek onlarýn hayatta kalmasýný saðlayabiliriz. Bizler göstereceðimiz duyarlýlýkla bir canlýnýn yaþamasýna vesile olacaðýz. Hayvanlarýn da bir can taþýdýðýný unutmamak gerekmektedir.

Sokakta yaþayan hayvanlara sahip çýkýlmasý gerektiðini anlatmak için þehir þehir gezdiklerini söyleyen Doðayý, Hayvanlarý Koruma ve Yaþatma Derneði (DOHAYKO), Akdeniz Bölge Temsilcisi Semih Ýðdigül, hayvanlara bir kap su, bir kap yemek verilmesini istediÝðdigül yaptýðý açýklamada, "Bir kap su, bir kap yemek" sloganýyla Mersin'den yola çýkarak Gaziantep'e geldiklerini söyledi. Þehir merkezinde aracýyla dolaþarak, vatandaþlarý bilinçlendiren Ýðdigül, amaçlarýnýn sokakta yaþayan hayvanlara sahip çýkýlmasý olduðunu belirtti. Semih Ýðdigül, onlar için kapý kapý gezerek yemek dilendiklerini ifade ederek, "Sokakta yaþam mücadelesi veren hayvanlarýn kaderlerine terk edilmemesini temenni ediyoruz. Doðayý koruyan hayvanlara hepimizin sahip çýkmasý gerekiyor..

Mersin'den baþlayarak verdiðimiz mücadele tüm illerde sürecektir. Gittiðimiz yerlerde sadece þehir merkezlerinde bilinçlendirme çalýþmasý yapmýyoruz. Okullara da giderek öðrencilere animasyonlar eþliðinde hayvanlara sahip çýkmalarýný ve doðayý korumalarý gerektiðini söylüyoruz" dedi.

DESTEK ÝSTEYENLER, HEDEF ÝPEKYOLU KALKINMA AJANSI Ýpekyolu Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Bülent Özkan, 2011 yýlý doðrudan faaliyet desteði ve teknik destek baþvurularý baþladýðýný söyledi.

Genel Sekreter Özkan, Gaziantep, Adýyaman ve Kilis illerinde faaliyet gösteren Ýpekyolu Kalkýnma Ajansý , 2011 yýlý destekleri kapsamýnda doðrudan faaliyet mali destek programý ve teknik destek programlarýný 1 Mayýs itibariyle baþladýðýný belirtti. Özkan, "Birbirinden farklý programlarla mali destek saðlayan Ýpekyolu Kalkýnma Ajansý, Doðrudan Faaliyet Mali Destek Programý ile bölgesel kalkýnma ve rekabet gücü açýsýndan önemli fýrsatlardan yararlanýlmasýna, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alýnmasýna, bölgenin yenilikçilik ve giriþimcilik kapasitesinin geliþtirilmesine, büyük hacimli yatýrým kararlarýna kýsa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine yönelik faaliyetlere ve kritik öneme sahip araþtýrma veplanlama çalýþmalarýna mali destek vermektedir.

Bu program kapsamýnda desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarý 500 bin TL'dir. Doðrudan faaliyet mali destek programýndan Gaziantep, Adýyaman ve Kilis illerinde faaliyet gösteren; Valilikler, Kaymakamlýklar, Bölge, Ýl, Ýlçe Müdürlükleri, Bakanlýklara baðlý kurum ve kuruluþlar ile Enstitüler, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Kamu Kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarý, kar amacý gütmeyen kooperatifler, Sivil T o p l u m K u r u l u þ l a r ý yararlanabilir. Bir diðer program olan Teknik Destek Programý ile Ýpekyolu Kalkýnma Ajansý, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkýnma açýsýndan önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliði nedeniyle hazýrlýk ve uygulama aþamalarýnda sýkýntý ile karþýlaþýlan çalýþmalarýna uzman desteði saðlamaktadýr.

Herhangi bir doðrudan mali desteðin verilmeyeceði bu program kapsamýnda kurum ve kuruluþlara istedikleri uzman desteði verilecektir. Desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam k a y n a k t u t a r ý 2 0 0 b i n T L ' d i r. Te k n i k D e s t e k Programý'ndan Gaziantep, Adýyaman ve Kilis illerinde faaliyet gösteren; yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okullarý, araþtýrma enstitüleri, giðer kamu kurum ve kuruluþlarý, kamu kurumu niteliðinde meslek kuruluþlarý, sivil toplum kuruluþlarý yararlanabilir. Programlara baþvurular ajans merkezi ve yatýrým destek ofislerine yapýlabilecek olup son baþvuru tarihi 30 Haziran 2011'dir" dedi.

CANIM ANNEM Gaziantep Büyükþehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 0-6 Yaþ Grubu Anaokulu ve Çocuk Kulübü öðrencileri Anneler Günü'nü kutladý. Büyükþehir Belediyesi Kurbanbaba Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen 'Anneler Günü' kutlamasýna Gaziantep Büyükþehir Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Daire Baþkaný Sema Marangoz, 0-6 Yaþ Grubu Anaokulu ve Çocuk Kulübü öðrencileri ile Kurbanbaba Sosyal Tesisleri'nde eðitim gören aileler ve çocuklarý katýldý.Coþkulu geçen Anneler Günü kutlamasýna merkezde eðitim gören anneler ve çocuklarý yoðun ilgi gösterdi. Programda, Gaziantep Büyükþehir Belediyesine baðlý 0-6 Yaþ Grubu Anaokulu ve Çocuk Kulübü öðrencileri yaptýklarý gösteriler ve oyunlarla merkezdeki çocuklarla doyasýya eðlendi. Büyükþehir Belediyesi'ne Anaokulu ve Çocuk Kulübü öðrencileri, Kurbanbaba Sosyal Tesisleri'nde eðitim gören minik öðrencilere etkinlik kapsamýnda çeþitli hediyeler sundular.

BÝZ DE VARIZ GAZETESÝ ABONELÝK BEDELÝ 1 YILLIK 100 TL 6 AYLIK 50 TL BÝLGÝ ÝÇÝN:342 230 23 16 GSM: 532 212 02 41 MAÝL: bizdevarizgazetesi@gmail.com web: www.bizdevarizgazetesi.org BÝZ DE VARIZ GAZETESÝNÝ OKUYUN HABERÝNÝZ OLSUN


5

bizdevarizgazetesi.org

“BÜTÜN KURUMLAR ENGELLÝLER ÝÇÝN ÇALIÞIYOR” Özürlülerden Sorumlu Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Türkiye Beyazay Derneði tarafýndan yürütülen ve Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün eþi Hayrünnisa Gül'ün himayesinde gerçekleþtirilen "Eðitim Her Engeli Aþar" kampanyasýnda desteklerinden dolayý Gaziantep Valisi Süleyman Kamçý'ya verilen plaketle ilgili bilgilendirme toplantýsý düzenlendi................ Milli Eðitim Müdürü Ekrem Serin ve Proje çalýþanlarýnýn katýldýðý toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Vali Süleyman Kamçý, plaketin alýnmasýnda emeði geçenlere teþekkür e t t i . Vali Kamçý, engelli vatandaþlarýn projelerine öncelik verildiðini belirterek, sadece milli eðitim olarak deðil tüm kurumlar olarak engelli vatandaþlara önem verdiklerini s ö y l e d i . Kamçý, engelli vatandaþlarýn hayatlarýný kolaylaþtýrmak için çalýþtýklarýný ifade ederek, "Bu konuda bütün kurumlar topyekun olarak çalýþýyoruz. Bu kampanya 3 yýldýr yürütülüyor. Devletimizin engelli vatandaþlarýmýz eðitimi, istihdamý ve sosyal yaþama katýlýmý için gerçekleþtirdiði tüm yasal düzenlemelerin yaný sýra engelli öðrencilerimizin eðitimlerini desteklemek için yürütülen projelerinde bu sürece çok büyük

katkýsý olmaktadýr. Özellikle Eðitim Her Engeli Aþar Kampanyasý, engelli v a t a n d a þ l a r ý m ý z ý n eðitimine yönelik baþlatýlmýþ çok önemli bir kampanyadýr. Cumhurbaþkanlýðý'nýn desteði ve Sayýn Hayrünnisa Gül Hanýmefendi'nin himayelerinde 2009 yýlýnda baþlatýlmýþ olan kampanya, 3 yýl devam edecek. Kampanya, Özürlülerden Sorumlu Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Türkiye Beyazay Derneði iþbirliði ile yürütülmektedir" dedi. Kampanya dahilinde Gaziantep'te engelli öðrencilere yönelik birçok alt projenin de uygulamaya aktarýldýðýný kaydeden Kamçý, "Sadece SODES projeleri kapsamýnda son iki yýlda 500 bin TL bütçe engelli öðrencilerimizin eðitim imkanlarýný artýrmak amacýyla kullanýlmýþtýr. Engelli öðrencilerimize yönelik olarak ilimizde 1 iþitme engelliler lisesi, 1 iþitme engelliler ilköðretim okulu, 1 görme engelliler ilköðretim okulu, 1 otistik çocuklar

eðitim merkezi, 3 zihinsel engelliler eðitim okulu ve 2 adet hastane ilköðretim okulumuz bulunmaktadýr. Engelli öðrencilerimiz için hizmet veren okul sayýmýz her yýl artmakta olup hayýrseverler tarafýndan yaptýrýlan bir zihinsel engelliler okulumuzun da inþaatý bitmek üzeridir. Bu baðýmsýz okullarýn yaný sýra ilimizde deðiþik ilköðretim okullarý bünyesinde 50 adet özel eðitim sýnýfý ve destek eðitim odasý modern bir yapýda, bilgisayarýndan projeksiyon cihazýna, hijyenik yer kaplamasýndan mobilya malzemelerine kadar eksiksiz bir donanýma sahip olarak engelli ö ð r e n c i l e r i m i z e hizmet vermektedir" diye konuþtu. Kamçý, "Tüm özel eðitim okullarýmýzda öðrencilere öðle yemekleri Sosyal Yardýmlaþma Vakfý tarafýndan karþýlanmaktadýr. Engelli vatandaþlarýmýza hak ettikleri hizmeti sunmak toplumda yaþayan tüm bireylerin bir sorumluluðudur. Elbirliði ile engelli bireylerin engellerini aþamalarýna imkan vermek hepimizin sorumluðudur" þeklinde konuþtu.

ÜRETÝMDE ENGEL YOK Gaziantep Büyükþehir Belediyesi ile Görmeyenler Kültür ve Birleþme Derneði'nin (GÖR-BÝR) Engelliler Haftasý etkinlikleri çerçevesinde ortaklaþa düzenledikleri sergi açýlýþýna katýlan Gaziantep Valisi Süleyman Kamçý, engellilerin istedikleri tek þeyin hayatlarýnýn kolaylaþtýrýlmasýnýn saðlanmasý olduðunu söyledi. Kýrkayak Parký'nda düzenlenen serginin açýlýþýna Gaziantep Valisi Süleyman Kamçý, Büyükþehir Belediye Baþkaný D r. A s ý m G ü z e l b e y, Þ a h i n b e y Kaymakamý Mehmet Taþdöðen, Görmeyenler Kültür ve Birleþme Derneði Baþkaný Mehmet Aysel ve çok sayýda protokol üyesi ile vatandaþ k a t ý l d ý . Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Gaziantep Valisi Süleyman Kamçý, "Bugün burada engelli vatandaþlarýmýzýn neler yapabileceklerinin bir örneðini görüyoruz. Yurt dýþýndan gelerek onlara destek veren genç kardeþlerimize de

ayrýca teþekkür ediyoruz" dedi. Vali Kamçý, "Her zaman söylediðimiz bir þey var, hepimiz birer engelli adayýyýz. Türkiye nüfusunun yüzde 13'nü oluþturan engelli vatandaþlarýmýz bizden acýma istemiyor, bizden yardým da beklemiyorlar. Engellilerin istedikleri tek þey hayatlarýnýn kolaylaþtýrýlmasýnýn saðlanmasýdýr. Son yýllarda tüm kamu binalarýndaki giriþ ve çýkýþlar engellilere göre dizayn ediliyor. Yerel yönetimler artýk engelli vatandaþlarýmýza göre cadde, sokak, binalarý düzenliyorlar ve düzenlemek zorundalar. Þu an bu yapýlanlar belki yeterli deðil ama elimizden geleni hep birlikte yapýyoruz" diye konuþtu. Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Asým Güzelbey, "Bugün çok özel bir gün bizler için. Görme engelli kardeþlerimizin el emeklerinden oluþan bir sergi. Onlara binlerce kilometre uzaktan gelerek destek olan Avrupa'nýn deðiþik

ülkelerinden gelen yabancý misafirlerimizin emeklerinin bir araya gelmesinden oluþan sergi Engelliler Haftasý'na ayrý bir anlam katmaktadýr. Engelli kardeþlerimizin bu sergisini gördüðüm zaman görme engelli olmasalardý, dünya çapýnda ünlü birer sanatçý olurlardý diye düþündüm. Onlarý ve tüm emeði geçen arkadaþlarýmý kutluyorum" þeklinde konuþtu. GÖR-BÝR Baþkaný Mehmet Aysel, "Bizler yýllarca hep tüketici olarak görülmüþtük. Tüketici olmayýp, üretici olduðumuzu bu sergi ile kanýtlamýþ olduk. Çalýþmalarýmýzda Büyükþehir Belediye Baþkanýmýzýn çok büyük emekleri olmuþtur. Valimiz VE Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz bizlere yýllarca destek olmuþlardýr. Bizlere yeter ki imkanlar verilsin, bizler bu imkanlarý kullanmasýný biliriz" ifadelerine yer verdi.

ANNE MERHAMETTÝR Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde, Yazar Fatih Akbaba tarafýndan “Ýletiþim Ailede Baþlar; Anne Merhamettir” konulu konferans düzenlendi. Rektör Prof. Dr. M. Yavuz Coþkun ve Rektör Danýþmaný Prof. Dr. Cahit Baðcý'nýn yaný sýra çok sayýda akademik ve idari personel ile öðrencinin katýldýðý konferansta konuþan Yazar Fatih Akbaba, aile içi iletiþimin önemine deðindi. Annelerin merhamet dolu olduklarýný belirten Akbaba, “Her þeyde emeklilik vardýr ama anne ve babalýkta emeklilik yoktur. Onlar topraðýn altýnda da üstünde de olsa ana anadýr, baba babadýr. Bu nedenle Allah'ýn bize emanet ettiði hanýmefendilerden iki tanesi olan

Kimi insanlarýn evliliðe uyum saðlayamadýklarýný söyleyen Akbaba, “Bizler bazen insanlarýn ailesini, geçmiþini, eðitimini çok önemsemeyebiliriz. Kýzlar kýz arkadaþlarýyla, anneleriyle konuþurlar. Bu konuþulanlarý babalar hiç duymaz. Ýþ piþer, son anda babanýn haberi olur. Bu genelde böyledir. Kýza göre karþýsýndaki kiþi çok yakýþýklýdýr. Evlendikten sonra olaylar deðiþir” ifadesinde bulundu. 2008 yýlýnda ülkemizde 100 bin çiftin boþandýðýna dikkat çeken Akbaba, “Boþanan çiftlerin 15 bini evliliklerinin on altýncý yýlýndan sonra boþanmýþ, ancak 9 bin 8 yüz çifti evliliklerinin birkaç yýlýný bile tamamlayamamýþlar. Evlilik bana göre deðil deyip hemen annemiz ve eþimiz bizim için çok önemlidir. boþanmýþlar” diye konuþtu.Mutlu ve Herhangi bir kýza elkýzý demek kadar kötü bir baþarýlý insanlarýn, güzel ve huzurlu bir þey yoktur. Bir gün eþimizde çocuklarýmýzýn aileye sahip olduklarýný belirten Akbaba, insanlarýn mutsuzluðunun ise aile içi annesi olacak. Bu nedenle eþimizin ve iletiþimsizliði aile içi þiddete annemizin kýymetini çok iyi bilmemiz dönüþtürdüðünü söyledi. Kiþilerin gerekiyor” þeklinde konuþtu.

sadece eþiyle evlenmediðini ayný zamanda kiþinin eðitimi, pozisyonu, geçmiþi ve ailesiyle de bütün olduðuna dikkat çeken Akbaba, evliliðin bencilliði kaldýrmadýðýný ifade etti. Akbaba, “Evlilikte dürüstlük, sadakat ve sabýr en öncelikli ihtiyaçtýr. Saðlýklý aile beyinde baþlar. Gereksiz ve aþýrý kýskançlýklarýn huzurunuzu, sevginizi ve saygýnýzý yok etmesine izin vermeyin. Þüphe ve vesvese beynini ele geçirmemelidir. Aile sýr gibidir. Asla aranýza kimse girmemelidir. Kendi ailelerinizi, arkadaþlarýnýzý ve iþ çevrenizi aranýza sokmayýn. Paylaþýlan ne varsa içeride kalmalýdýr. Kimse sizin için ilaç deðildir” þeklinde konuþtu. Konferansýn sonunda Yazar Fatih Akbaba'ya Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz Coþkun tarafýndan hediye takdim edildi.


6

bizdevarizgazetesi.org

2,5 LIRAYLA 100 KM YOL Gaziantep Valisi Süleyman Kamçý ve Gaziantep Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Asým Güzelbey Gaziantep'e getirilen ilk elektrik motorlu Fluence ile test sürüþü yaptý Þehir içerisinde hafif raylý sistem güzergahýnda yapýlan test sürüþü sýrasýnda Renault Mais Genel Müdürü Ýbrahim Aybar ve Elektrik Motorlu Araç Proje Koordinatörü Ümit Çevik, Vali Kamçý ve Belediye Baþkaný Güzelbey'e eþlik ederek elektrikli araçla ilgili teknik bilgiler verdi. Yaklaþýk 10 kilometre süren test sürüþü sonrasýnda aracý çok beðendiðini ifade eden Gaziantep Valisi Süleyman Kamçý, "Oyak Renault'nun seri olarak üreteceði elektrikli aracý Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz ile test ettik. Son derece sessiz, o kadar ki þehir içerisinde giderken yayalar fark etmiyor. Azami sürat 135 kilometre ile sýnýrlandýrýlmýþ, trafik kanunlarýna tam uyan, ideal bir araç. Havaya karbondioksit vermesi söz konusu deðil, tam bir çevre dostu araç. Þehir içerisinde kullanmak için ideal.Dünyaya hitap edecek bu aracýn ihracatýmýza ve dýþ ticaretimize de önemli katkýlarý olacak. Ýnºallah, umduklarýndan daha fazla baþarý elde ederler" dedi. Gaziantep Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Asým Güzelbey ise Gaziantep'in hazýrladýðý projelerle Çevreci Kent hedefine hýzla ilerlediðini söyledi.

Güzelbey, iklim eylem planý, çevre dostu toplu taþýmacý hafif raylý sistemin ardýndan Renault tarafýndan üretilen çevre dostu elektrik motorlu araçlarýn kente kazandýrýlmasýyla Gaziantep'in örnek ve öncü þehirler arasýnda yerini aldýðýný ifade etti. Aracý çok konforlu ve sessiz bulduðunu söyleyen Güzelbey, "Küresel ýsýnmanýn oluþturduðu olumsuz etkileri ortadan kaldýrmak ve gelecek nesillere yaþanabilir bir dünya býrakmak amacýyla sýfýr salýmlý otomobilleri kentimiz yollarýnda kýsa süre içerisinde görmek istiyoruz" diye konuþtu. Renault Mais Genel Müdürü Ýbrahim Aybar da, "Teþvik edici ifadelerinize çok teþekkür ederim. Bu ifadelerinizin aracýn hýzla yaygýnlaþtýrýlmasýna katkýda bulunacaðýna inanýyoruz. Bu otomobillerle sektörümüz yepyeni bir teknolojiye geçmiþ oldu. Fluence ZE'nin Türkiye'de Bursa'da üretilecek olmasý ülkemizin stratejik önemini de ortaya koydu. Böylece ileri teknoloji merkezi olarak Türkiye dünyaya örnek olmaktadýr" dedi.

2,5 TL'YE 100 KÝLOMETRE YOL Renault ile imzalanan Sýfýr Salýmlý Ýþbirliði Hazýrlýk Programý anlaþmasý, 2011 yýlýndan itibaren üretimi gerçekleþecek olan elektrik motorlu araçlar için Gaziantep il sýnýrlarý içerisinde gerekli þarj altyapýsýnýn oluþturulmasýný, buna baðlý hizmetler, düzenlemelerin geliþtirilmesini kapsýyor.

G

aziantep Valisi Süleyman Kamçý ile Baþkan Güzelbey'in deneme sürüþünü yaptýklarý Fluence ZE Oyak Renault fabrikasýnýn ürettiði ön seri otomobillerden biri olan aracýn teknik özellikleri hakkýnda bilgiler veren Renault yetkilileri; standart þarjda 6 ile 8 saat arasýnda tam þarj edildiðini ifade ederek, aracýn tam ºarj ile 160 kilometre sürüþ menziline sahip olduðunu belirttiler. 135 kilometre azami hýz ile sýnýrlanan aracýn yaklaþýk 100 kilometreyi yaklaþýk 2.5 TL'ye kat edeceðini vurguladýlar.

GAPGENÇ COÞKUSU GAZÝANTEP'TE DE YAÞANDI GAPGENÇ Festivali farklý açýlýmlar ve ortaklýklar kültürlerden gelen gençlerin katacaðý düþünülen, yurt f a r k l ý g ö r ü þ a ç ý l a r ý n ý içinden ve yurt dýþýndan farklý algýlamalarý ve duygularý sosyal katmanlardaki gençlik p a y l a þ ý r k e n r a h a t b i r alanýnda çalýþan gönüllü ve p l a t f o r m d a o l m a l a r ý n ý profesyonel gençler ve saðlamak için yola çýkýlarak gençlik STK'larý ve gençleri Mardin ve Batman'dan sonra hedef alan festival, 3 gün G a z i a n t e p ' t e boyunca Demokrasi Meydaný gerçekleþtirildi.Mardin ve ve Ýstasyon Meydaný'nda Batman'da olduðu gibi atölye Gaziantep'te de gençler, ç a l ý þ m a l a r ý , k o n s e r l e r, p a y l a þ a b i l m e n i n e þ s i z sergiler, canlý performanslar, mutluluðunu, gönüllülüðü ve çeþitli kültür ve sanat i þ b i r l i ð i n i y e n i d e n etkinlikleriyle Gaziantep'te keþfederek yepyeni bakýþ renkli görüntüler ortaya açýlarý kazandý. GAP Bölgesi çýkardý.Gençler festival il ve ilçelerindeki gençler sayesinde ayrýca sivil toplum kuruluþlarýnda gönüllü baþta olmak üzere farklý

EÐÝTÝMCÝLER ÖZEL SANKO OKULLARI'NDA PROJELERÝNÝ PAYLAÞTI

Özel Sanko Okullarý Genel Köylüoðlu, eðitimin zorlu ve Müdürü Murat Köylüoðlu, özveri isteyen bir iþ olduðunu eðitimcilerin yeni fikirler kaydetti. Eðitimciler olarak üretmek ve yeni fikirler üretmeyi yeni fikirler üretmek ve yeni öðretmek zorunda olduklarýný fikirler üretmeyi öðretmek zorundayýz" diyen Köylüoðlu, söyledi. Özel Sanko Okullarý'nýn, þöyle "Yükselen Gaziantep Valiliði, Ýl Milli devam etti: Eðitim Müdürlüðü ve Gaziantep Gaziantep adý ile 2004 yýlýnda Üniversitesi'nin iþbirliði ile b a þ l a t t ý ð ý m ý z p r o j e düzenlediði 3. Yükselen Okullar kapsamýnda Gaziantep'teki K o n f e r a n s ý Ö z e l S a n k o öðrenci baþarýsýný artýrmaya Okullarý'nda yapýldý. Türkiye yönelik çalýþmalarýmýz, 2 genelinden öðretmenlerin yýldýr Türkiye genelinde k a t ý l ý m ý i l e A b d u l k a d i r eðitimcilerin proje üretmesi ve Konukoðlu Spor ve Kültür y e n i f i k i r l e r i n M e r k e z i ' n d e d ü z e n l e n e n yaygýnlaþtýrýlmasýna ortam konferansýn açýlýþýnda konuþan

h a z ý r l a n m a s ý b o y u t u n a Öðrenme", "Sýnýf dönüþtü." Konferansta, Y ö n e t i m i " v e "Etkili Öðretme ve Öðrenme" " Ö l ç m e konusunu iþleyen Çukurova Deðerlendirme" Üniversitesi'nden Yrd. Doç. a l a n l a r ý n d a k i Dr. M. Oðuz Kutlu, bilgiyi örnek çalýþma ve uygulamanýn öðrenmedeki p r o j e l e r i i k i oturum halinde önemine deðindi. d i ð e r Kutlu, doðru motivasyon ve öðrenciye verilen güvenin ö ð r e t m e n l e r l e baþarýyý getirdiðine dikkati paylaþýldý. 3. Yükselen çekti. O k u l l a r Doç. Dr. Ahmet Doðanay ise K o n feransý yaratýcýlýkta önemli rol oynayan "Düþünme Eðitimi" k a t ý l ý m c ý l a r a belgelerinin konulu seminer verdi. Konuþmalarýn ardýndan verilmesiyle sona erdi. öðretmenlerin "Aktif

olarak çalýþmak yoluyla g e r ç e k l e þ t i r i l e n inisiyatif almaya ve sosyal k o r t e j i n a r d ý n d a n hayata katýlmaya teþvik Türkiye'nin 81 ili ve edildi. Binlerce gencin d ü n y a n ý n 4 1 o l u þ t u r d u ð u K o r t e j ülkesinden gelen yürüyüþüyle baþlayan g e n ç l e r Ý s t a s y o n festivale Gaziantep M e y d a n ý ' n a Gençlik ve Kültür Evi y ü r ü d ü . F e s t i v a l Derneði ev sahipliði yaptý. dünyaca ünlü sanatçý K o r t e j d e G a z i a n t e p ve gruplarý da aðýrladý. Gençlik ve Kültür Evi 'nin Ý s t a s y o n oluþturduðu 20 gençten m e y d a n ý n d a k i oluþan ritm grubu da festivalin ilk günü gösterileriyle büyük beðeni 'Disco disco partizani' topladý. Yürüyüþ boyunca þarkýsýyla tanýnan ve pankart açan gençler davul asýl adý Stefan Hantel zurna eþliðinde halay çekti. olan Alman þarkýcýprodüktör Shantel Þarký ve türkülerle sahne aldý.

S

hantel'in ' D i s k o partizani' þarkýsýna gençler de eþlik etti. Romen müzikleri, geleneksel Balkan müzikleri ile çeþitli mixler yapan Shantel'in gençlere sýk sýk 'Haydi Gaziantep' diye Türkçe seslenmesi de sempati topladý

LÜTFEN ORGAN BAÐIÞINDA BULUNUN Gaziantep'te, Hepatit B kaynaklý karaciðer kanseri olan emekli öðretmen, kadavradan yapýlan nakille yeniden hayata tutunurken, bundan sonraki hayatý boyunca ailesiyle birlikte organ baðýþý konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalýþacaðýýný söyledi. 16 yýl önce Hepatit B taþýyýcýsý olduðunu öðrenen 56 yaþýndaki emekli öðretmen Hüseyin Korkanç'ýn durumu aðýrlaþýnca iki kez karaciðer tümöründen ameliyat oldu. Yapýlan son tahlillerinde ise kanserin tekrarladýðý ortaya çýkan Korkanç'ýn doktorlarý karaciðer nakli olmasý gerektiðini söyledi. Yakýnlarýnýn, Hepatit B olmalarý veya doku uyuþmazlýðý nedeniyle yardýmcý olamadýðý Hüseyin Korkanç'ý, Mersin'de trafik kazasýnda hayatýný kaybeden çocuklarýnýn organlarýný baðýþlayan aile yeniden hayata baðladý. Hasta eþini Mersin'den Adana'ya motosikletle götürürken geçirdiði trafik kazasýnda beyin ölümü gerçekleþen Fatih Eðreti'nin karaciðeri, Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Organ Nakil Merkezi'nde, Doç. Dr.

Ünal Aydýn baþkanlýðýnda Organ baðýþýnda bulunan gerçekleþtirilen aileye çok teþekkür operasyonla Hüseyin ettiðini kaydeden Korkanç'a Korkanç, en kýsa nakledildi.Yapýlan nakil zamanda onlarý ziyaret sonrasý tekrar saðlýðýna edeceðini ve onlarla kavuþan Hüseyin Korkanç, kardeþ aile olmak hiçbir zaman ümitsizliðe istediklerini ifade etti. kapýlmadýðýný, ailesi, Hüseyin Korkanç'ýn eþi dostlarý ve doktorlarýnýn Zübeyde Korkanç da, verdiði moralle hastalýðý ameliyatý yapan Doç. Dr. yenebileceðini Ünal Aydýn baþta olmak düþündüðünü belirterek, üzere tüm hastane "Özellikle müftülüklerin personeline teþekkür bu konunun üzerinde ederek, "Organ baðýþýnýn durmalarýný istiyorum. yaygýnlaþmasý için Ýnsanlarýn bu konuda daha bundan sonra elimizden bilinçli olmasý gerekiyor. gelen gayreti Bir organýn hayat göstereceðiz. Ben, ailem, kurtardýðýný herkes bilmeli. yakýnlarým, hepimiz Organlarýn öldükten sonra organlarýmýzý toprak olacaðý, ancak baðýþlýyoruz. Bundan baðýþlanmalarý halinde bir sonraki görevimiz organ hayat kuracaðý herkese naklinin yaygýnlaþmasý anlatýlmalý. Organ için çalýþmak" diye baðýþlamanýn dinen konuþtu. Organ Nakil bir sakýncasý olmadýðý Merkezi Baþkaný Doç. müftülükler tarafýndan Dr. Ünal Aydýn ise camilerde anlatýlmalý" Hüseyin Korkanç'ýn dedi. eþinin, canlýdan canlýya nakil olma ihtimalinin

düþük olduðunu söylemeleri üzerine aðlayarak kendilerine geldiðinive kendi organlarýný baðýþlayabileceðini söylediðini kaydederek, þunlarý söyledi: "Karaciðer k

anserlerinde, nakil yapýldýðý zaman hasta neredeyse normal yaþamýna dönebiliyor. Bu hastanýn üçüncü kez ameliyat olmasý mümkün olmadýðý için karaciðer nakli zorunluluk haline gelmiþti. Eþinin talebine karþýn çapraz nakil demümkün olmadý. Kendisini beklemeye aldýk. Sonra Mersin'den beklediðimiz haber geldi. Hastamýz kansere karþý karaciðer nakliyle yeniden yaþama tutundu. “

ADÝL KONUKOÐLU:SANAYÝ ÇARKLARI BÜYÜMEYLE HIZ KAZANIYOR Gaziantep Sanayi Odasý (GSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Adil Konukoðlu, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan açýklanan 2011 yýlý mart ayý sanayi üretimi rakamlarýnýn ekonomideki olumlu havanýn devam ettiðini gösterdiðini söyledi. Mart ayýnda, sanayi üretimimin bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 10,4 artýþ gösterdiðini belirten Konukoðlu, "Sanayi

üretimi 16 aydýr kesintisiz bir þekilde artýþ gösteriyor. Yaþanan bu artýþ oranlarý bize iç pazar canlýlýðýnýn devam ettiðini gösteriyor. Bu yaþanan artýþlarý önemli ve olumlu buluyoruz" dedi. 2011 yýlýnýn ilk çeyreðinin sanayi üretimi açýsýndan baþarýlý geçtiðini ifade eden Konukoðlu, "Kapasite kullaným oranlarý ve ihracat rakamlarý da dikkate alýndýðýnda gelecek aylar için ümitlerimiz daha da artýyor. Çünkü bu rakamlar, geleceðe y ö n e l i k b ü y ü m e beklentilerimizi destekler nitelikte. Ülke olarak ihracatýmýz olumlu bir seyir içerinde devam ediyor. “ diye konuþtu.


7 ONLARIN ÖDÜLÜ,HASATALARIN GÜLEN YÜZÜ SAÐLIÐIMIZ

bizdevarizgazetesi.org

Kurulduðu günden itibaren yapýlan organ nakilleriyle yüzlerce kiþinin yeniden hayata tutunmasýný saðlayan Gaziantep Üniversitesi Organ Nakli Merkezi, geçtiðimiz günlerde 48 saat içerisinde peþ peþe 5 nakli birden gerçekleþtirerek bu alanda ulaþýlmasý zor bir baþarýya daha imza attý. D o ç . D r. Ü n a l Ay d ý n baþkanlýðýndaki ekip, yaptýklarý her nakille bir baþarý hikayesi yazmaya devam ederken, yaptýklarý her nakille ya bir çocuðun ya da niþanlý olan genç bir kýzýn gelecekle ilgili umutlarýný yeþertiyorlar veya bir ömrü birlikte geçiren eþlere bir ömür daha katýyorlar. Umutlarýn tükendiði yerde devreye giren; temizlik görevlisinden hemþiresine, anastesi uzmanýndan nakli gerçekleþtiren doktoruna

kadar bütün bir ekip, gece gündüz demeden 7 gün 24 saat esasýna dayalý çalýþma sistemiyle, sadece Gaziantep ve çevresine deðil; Suriye, Azerbaycan ve Ortadoðu coðrafyasýna da umut d a ð ý t ý y o r . Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Organ Nakil Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ünal Aydýn, organ baðýþýnýn Türkiye'de ve dünyada sorun olmaya devam ettiðini, özellikle bölgede bu sorunun daha fazla olduðunu

belirterek, "Biz bu merkezi kurduktan sonra baþarýlý iþler yapmaya baþladýk. Bölge insanýmýz çok hassas. Ýnsanýmýz, baþarýlý çalýþmalar yapýldýðýný görünce çabalarýmýzý karþýlýksýz býrakmadý. Organ nakli konusundaki duyarlýlýðý arttýrarak, daha iyi bir noktaya geleceðimize inanýyoruz" dedi.Yapýlan baþarýlý iþlerde her departmanýn ve her personelin özverili çalýþmalarýnýn gözardý edilemeyeceðini kaydeden Doç. Dr. Aydýn, "Tabii ki burada

Gaziantep Üniversitesi yönetiminin büyük bir inisiyatifi var. Bizlere çok destek oldular. Burada çok da baþarýlý ameliyatlar yaptýk. Temizlik görevlisinden hemþiresine kadar çok ciddi, özverili çalýþmalar yapýlýyor. Asýl mutfakta çalýþan ekibin emekleri gözardý edilemez. Anestezi bölümü sürekli ameliyathanede. Prof. Dr. Mehmet Cesur hocamýz baþkanlýðýndaki ekip çok özverili bir þekilde çalýþýyor. Profesör olmasýna raðmen

DÝÞETÝ KANAMALARINA DÝKKAT... Diþetlerinizde görülen kanamalar, diþeti hastalýðýnýn habercisidir. Çünkü saðlýklý diþeti kanamaz. Diþetinizde kanama varsa hemen diþhekiminizle bu durumu paylaþmalýsýnýz. Diþeti kanamalarý diþeti iltihabý gibi ciddi rahatsýzlýklara yol açabilir. Unutmayýn ki diþeti iltihabýnýn neden olduðu diþ kayýplarý, çürüklerin neden olduðu diþ kayýplarýndan çok daha fazladýr. Doç. Dr. Ata Anýl, diþeti kanamalarýnýn neden olduðu rahatsýzlýklar ve nasýl önlenebileceði konusunda bilgi v e r i y o r !

D

iþeti kanamasý neden ciddiye alýnmalý?

Diþeti kanamalarý, diþeti hastalýklarýnýn ilk aþamasýdýr. Dolaysýyla bu safhada tespit edilen diþeti rahatsýzlýðý 1 – 2 seanslýk basit küretajla tedavi edilebilir. Diþetleri normal saðlýklý pembe renge dönüþür, kanama durur, varsa aðýz kokusu ortadan kalkar. Tedavi edilmeyen diþeti kanamalarý baþta diþeti iltihabý olmak üzere pek çok ciddi rahatsýzlýða yol açabilir.

D

iþeti iltihabý nedir, nedenleri nelerdir?

D

iþeti iltihabýnýn en önemli belirtisi nedir?

Diþeti kanamasý hastalýðýn ilk belirtisidir ve en erken aþamasýdýr. Bu dönemde diþlerde büyük hasarýn oluþmasý önlenebilir. Bunun nedeni diþi tutan kemik ve baðlý dokularýn henüz etkilenmemiþ olmasýdýr. Diþeti kanamasý tedavi Bu plak diþ ipi kullanýlmadýðý edilmediði takdirde, diþeti iltihabý, Periodontitis'e ve diþler her gün fýrçalanmadýðý takdirde, diþeti dönüþebilir. Bununla birlikte diþlerinizde ve çenenizde dokusuna zarar veren kalýcý hasara yol açabilir. toksinler üreterek diþeti Diþeti iltihabýnýn bilinen en önemli nedeni, sürekli olarak diþlerin ve diþetlerinin çevresinde oluþan yumuþak, yapýþkan, renksiz bakteri tabakasý olarak tamýnlanan plaktýr.

HAYATI HAFÝFLETEN DOKUZ ÖNERÝ Bir çoðumuz hafiflemek için çok çeþitli yöntemler denemiþizdir. Her defasýnda bin bir umutla sarýldýðýmýz mucize metotlarla, kýsa vadede fazlalýklarýmýzdan kurtulsak bile, uzun vadede tekrar kilo alarak hayal kýrýklýklarý yaþamýþýzdýr. Fazla kilolarýmýzdan sonsuza kadar kurtulmak istiyorsak aslýnda yapmamýz gereken tek þey diyet yapmadan saðlýklý beslenmeyi yaþam biçimi haline getirmektir. Ýþte size Obezite ve Metabolizma Hastalýklarý uzmaný Dr. Ayça Kaya'dan diyet yapmadan yaþamýnýzý hafifletmenin on kuralý:

1) ASLA AÇ KARNINA SOFRAYA OTURMA! Aç karnýna yemeðe baþladýðýnýzda iki kat daha çok yersiniz. Yemekten önce ayran veya bir sütlü kahve içmek, küçük bir meyve yemek veya yemekten önce bir tabak salata yemek her zaman ana öðünde daha az yemenizi saðlar. 2) BESLENMEDE ÇEÞÝTLÝLÝÐE ÖNEM VER! Tek yönlü beslenmek kiþiyi çok tatmin etmez ve yemek düþüncesini kafasýndan uzaklaþtýramaz. Zaten hiçbir

tamamlamayý alýþkanlýk haline getirin.þey yememiþtim diye düþünülür ve bir sonraki öðünün hayali ile yaþanýr. Örneðin tek baþýna 1 tabak kýymalý makarna yerseniz gözünüz ikinci tabakta kalýr. Zaten azýcýk makarna yemiþtim diye düþünüp bir sonraki öðünde çok abartýlý yiyebilirsiniz. Ama bir tabak makarna yerine 2 kaþýk makarna, 1 küçük köfte, 3 kaþýk yoðurt, salata, 1 bardak su ve 2 tane mandalina yediðinizde, çok yedim diye düþünürsünüz ve bir sonraki öðünde belki canýnýz hiçbir þey yemek istemez. O nedenle küçük bir ana öðünü düþük kalorili yiyeceklerle

3) YEMEÐÝNÝZÝ SAATE GÖRE düþünün, sonra pasta tabaðýnda YEMEYÝN! VÜCUDUNUZUN düþünün, sonra da büyük bir servis tabaðýnda düþünün. Fincan SESÝNÝ DÝNLEYÝN! tabaðýndaki ýspanak gözünüze daha çok görünür. Hele hele bu Saate göre yemek yediðinizde yemeði yemek için küçük çatal aklýnýz hep yiyeceklerde kalýr. Ýkide bir saate bakarsýnýz ve hep kullandýðýnýzda yeme süresini de uzatýrsýnýz ve çok yedim diye þimdi þunu yersem 3 saat sonra düþünürsünüz. ne yiyebilirim diye 6) ZAYIFLAMAK ÝÇÝN düþünürsünüz. Bu þekilde hep EKMEK YE! daha fazla yiyebilirsiniz ve bir süre sonra yemek için yaþamaya Yemeðinizin yanýna koyduðunuz baþlarsýnýz. Ama yemeði vücut bir-iki dilim esmer ekmek daha saatinize göre ayarladýðýnýzda çok doymanýzý saðlar. Ekmek yaþamak için yersiniz. Yemek için acýkma duygunuzu bekleyin sizi daha uzun süre tok tutar. Ancak ekmek yediðiniz öðünde ve yemeði acýktýðýnýzda yiyin. çorba, pilav, makarna, börek, tatlý gibi karbonhidrat içeriði 4) AÇLIÐINIZI ÇOK yüksek yiyeceklerden uzak ERTELEMEYÝN! durun. Yemeði açlýk sinyalinizi hisseder hissetmez en geç 10 dakika 7) MEYVE SUYU YERÝNE içinde yiyin. Eðer açlýðýnýzý çok MEYVENÝN KENDÝSÝNÝ YE! ertelerseniz bir sonraki öðünde iki kat daha çok yersiniz. Bu 1 bardak taze sýkýlmýþ meyve týpký denizin altýnda nefesinizi suyunun içine en az 3-4 tane tutmaya benzer. Suyun dýþýna meyve girer. Yani 1 bardak çýktýðýnýzda iki kat daha çok meyve suyu 3-4 meyve nefes alýsýnýz. kalorisindedir. Oysa meyvenin 5) YEMEK YEDÝÐÝNÝZ kendisini yediðinizde daha çok SERVÝS TABAÐINIZI lif ve posa alýrsýnýz, 1-2 tane KÜÇÜLTÜN, KÜÇÜK ÇATAL meyve ile de doyarsýnýz. Hem KULLANIN! daha az kalori alýrsýnýz hem de Ýnsan beyni ile doyar, o yüzden posa nedeni ile daha uzun süre önce algýnýzý doyurun. Örneðin 2 tok kalýrsýnýz. yemek kaþýðý ýspanak yemeðini 8) GÜNDE EN AZ 6 SAAT, ORTALAMA 8 önce küçük bir fincan tabaðýnda SAAT GECE UYUYUN!

hocamýz, ameliyathanede direk iþin baþýnda, emeðini ortaya koyuyor. 7 gün 24 saat esasýna göre çalýþýyoruz. Sonuçta mutluyuz, çok iyi iþler çýkýyor" d i y e k o n u þ t u . Geçen hafta içerisinde 48 saatte peþ peþe 5 ameliyatý birden gerçekleþtirdiklerine dikkati çeken Doç. Dr. Aydýn, "Bu ameliyatlarýn hepsini peþpeþe, ekibimizle birlikte hiç uyumadan gerçekleþtirdik. Bu, dünyanýn baþka merkezleriyle kýyaslandýðýnda çok büyük bir baþarý. Çünkü biz burada amatör ruhla, 7 gün 24 saat dediðimiz söylemin gerçeðini uyguluyoruz. 48 saat hiç uyumadan, ayakta durarak ameliyatlarý gerçekleþtirdik. Bunu hem Gaziantep Üniversitesi hem de Gaziantep adýna onurla ve g u r u r l a i f a d e edebilirim. Bizim Gaziantep'te böyle bir merkezimiz var" þeklinde konuþtu. Doç. Dr. Ünal Aydýn, böyle yüksek bir performansla çalýþmanýn ardýndan fiziksel olarak bazý sýkýntýlar yaþadýðýný, ayakta atlatabileceði bir rahatsýzlýk sebebiyle yataða düþtüðünü anlatarak, "Ama hastalarýmýzýn güler yüzü bizlere yorgunluðumuzu unutturuyor" d e d i .

D

iþeti iltihabý nasýl önlenebilir?

Diþeti iltihabýný önlemek için iyi bir aðýz bakýmý þart. Diþ hekimi tarafýndan yapýlan profesyonel temizlik, aðýz bakýmý konusunda önemli bir yere sahip. Bunun nedeni diþlerde oluþan plak sertleþtiðinde ve tartar halini aldýðýnda, tatarýn sadece diþ hekimi tarafýndan temizlenebilmesidir. Bunun dýþýnda diþeti ihtilabýný önlemek için dikkat edilmesi gerekenler þöyle sýralanabilir: Plak ve yiyecek artýklarýný temizlemek, tartar oluþumunu engellemek için diþleri doðru þekilde fýrçalamak ve diþ ipi kullanmak Sigara ve diðer tütün ürünlerinden uzak durmak Düzenli olarak diþ hekimine giderek diþ muayenesi yaptýrmak

Saðlýklý ve zinde bir vücut için gece uykusuna önem verin. Çünkü vücudun onarýcý hormonu olan melatonin akþam 21'den sonra salgýlanmaya baþlar, uyku sýrasýnda peak yapar, sabaha doðru azalýr. Stres hormonu olan kortizol ise gece en düþük seviyesindedir. Sabaha karþý yükselir ve gün içinde yüksek seyreder. Eðer gece uyumaz iseniz melatonin yeteri kadar salgýlnamaz ve kortizol hormonunuz yüksek kalýr. Bu durumda dolaylý kan þekeri yüksekliði yapacaðý için kilo almanýza neden olur.

Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cesur da, "Olmayan bir birimin kurularak iþler hale getirilmesi hiç de kolay bir iþ deðil., Bunun için Doç. Dr. Ünal Aydýn hocamýzýn çok çiddi katkýlarý oldu. Böyle ciddi bir gayrete bizim de destek vermemiz gerekiyordu. Biz de onlara her zaman, ne zaman isterlerse destek verdik. Çünkü bu iþler randevuyla olmuyor. Çoðu zaman organlar kadavradan alýnýyor. Hastalarýn güler yüzü, yorgunluklarýmýzý üstümüzden atýyor. Ýnsanlarýn u m u t l a r ý n ý , hayallerini gerçekleþtirmek bize ödül olarak yetiyor. Baþka bir þey beklemiyoruz. Böyle bir ekibin parçasý olmaktan onur duyuyoruz" þeklinde konuþtu. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coþkun ise, Organ Nakil Merkezi'nin Suriye, Azerbaycan ve Ortadoðu coðrafyasýna ýþýk tutan bir noktada olduðunu dile getirerek, "Artýk Gaziantep Üniversitesi saðlýk hizmetleri ayaðýyla da 'Parlayan Yýldýz'dýr ve öyle olmaya da devam edecektir" ifadesinde bulundu.

9) ZAYIFLAMAK ÝÇÝN ASLA DÝYET YAPMA! Diyet yaptýðýnýzda, yaþamýnýzý diyet öncesi ve diyet sonrasý olarak ikiye ayýrýrsýnýz. Diyet yaptýðýnýz dönemde kendinizi toplumdan soyutlarsýnýz, diyet bitip de normal yaþamýnýza döndüðünüzde iki kat daha çok kilo alýrsýnýz. Yasaklarýn olmadýðý, rejimin asla bozulmadýðý bir sistemde mutlaka saðlýklý beslenmeyi öðrenin ve gün içinde kendinizi dengeleyin.


ÝYÝKÝ VARSIN BAÞKAN Göreve geldiði ilk günden bu yana engelli insanlarýn sorunlarýyla birebir ilgilenen ve kalýcý çözümler üreten Þahinbey belediye Baþkaný Mehmet TAHMAZOÐLU kader arkadaþlarýmýzýn yüzünü güldürmeye onlara özgürlüklerini hediye etmeye devam ediyor.10-16 Mayýs Engelliler haftasý münasebetiyle 85 engelliye akülü ve manuel sandalye hediye eden Baþkan TAHMAZOÐLU ayný zamanda Fatih Karakuþ engelsiz parkýnýda vatandaþlarýn hizmetine sundu.Daðýtým ve açýlýþ töreninde çok renkli görüntüler yaþanýrken engellilerin sevinci gözlerinden okunuyordu. BÝZ DE VARIZ gazetesi olarak tüm engellilerin haftasýný kutluyor, kader arkadaþlarýmýz adýna diyoruz ki ÝYÝKÝ VARSIN BAÞKAN

biz de variz 85.sayi  

haberin en hizlisi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you