Page 1

% 100 Engelli Dostuyuz 20-26 Haziran 90.Sayı 3.Yıl

bizsevarizgazetesi.org

PIS KOKULAR GELIYOR

Yerel bir gazetede çıkan haberin ardından Türkiye Sakatlar derneği Gaziantep şubesi ile İş kur il müdürlüğü birbirine girdi.Konuyla ilgili bir açıkla yapan İş kur il müdürü İlyas BULDUK kurumumuzun kimseye borcu yok dedi. İŞ- KUR Gaziante p İl Müdürü İlyas Bulduk, T ürkiye Sakatlar De r ne ği Gaziante p Şube s i'ne 2009 yılında e nge lli aracı için 40 bin T L öde dikle rini s öyle ye re k, or taya çıkan bor cun ke ndile r iyle alakalı olmadığını be lirtti. Bulduk ya ptığı a çıkla ma da , bir pr oje ka ps a mında T ür k iy e S a k a t la r De r n e ği Ga z ia n t e p Şu b e s i ile a nla şma y a pt ıkla r ını ve e ng e lli a r a c ı a lma şa r t ını o r ta y a ko y dukla r ını vur g ula dı. De r ne k ta r a fında n e nge lli araç ye rine normal bir minibüs alındığını ile ri s üre n Bulduk, bu s e be ple öde me yapılmadığını ifade e t t i. Öd e m e n in y a p ılm a m a s ı üz e r in e d e r n e k ye tkilile rinin minibüs ü, s onradan e kle ne n as ans ör ve iç donanımıyla e nge lli aracı haline ge tirdikle rini iddia e de n İlyas Bulduk, yaptıklar ı ince le me nin ar dından 40 bin T L öde me yaptıklarını anlattı.

BRAVO BAŞKAN

Ödeme Talebi Hukuksuz Or t a y a çık a n b o r çla a la k a la r ın ın o lm a d ığın ı k a y d e d e n B u ld u k , "De r n e k t a r a f ın d a n e n g e lli minib üs ü a lınma s ı şa r t ı k o nulmuşt ur. Anc a k ilg ili de rne k, normal bir minibüs alınarak il müdürlüğümüze g e t ir ilmişt ir. Alına n minib üs ün e ng e llile r e hizme t e de bile ce k bir minibüs olmamas ı s e be biyle de rne ğe öde me yapılmamıştır.. İç donanımı, e nge lli as ans örü gibi donanımlarda e kle ne re k e nge lli minibüs ü haline ge tirile n araç araç için il müdürlüğümüz 40 bin Lira öde miştir. Bu 40 bin Lira'lık öde me nin içinde e nge lli m in ib üs ü için d e k i d o n a n ım la r d a m e v c u t o lm a s ı ge re kme kte dir...... De vamı 4’De

Şahinbe y Be le diye s i şe hitle rin is mini parklarda yaşatacak. Şahinbe y Be le diye s i 2011 yılı içinde dört ay gibi kıs a bir s üre de yaptığı 100 parktan 56 ade tine Gaziante p doğumlu şe hitle rin is mini ve re re k, parkların toplu açılış töre nini yaptı. Karataş Şahinte pe Mahalle s inde Şe hit Jandarma Komando Er İs me t Bayındır parkında yapılan açılış töre nine Gaziante p Valis i Süle yman Kamçı, Ak Par ti Gaziante p Mille tve kille r i F a t ma Şa hin, Şa mil Ta y y a r, Ne ja t Ko çe r, Me hme t Sa r ı, Me hme t Erdoğan, De rya Bakbak Halil Mazıcıoğlu, Ali Şahin Ga r nizon Komuta nı Ka hr a ma n Güne ş, Ak P a r ti İl Ba şka nı Ahme t Uze r, Şahinbe y İlçe Kaymakamı Me hme t Taşdöğe n, Şahinbe y Be le diye Başkanı Me hme t Tahmazoğlu, Şe hitkamil Be le diye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu...... De vamı 6’da

Engelliler İçin Danışma Hattı 532 212 02 41


www.bizdevarizgazetesi.org

2

TSE, "HELAL GIDA" BELGESİ VERECEK T

ür k Sta nda r tla r ı Ens titüs ü (T SE) Ba şka nı Hulus i Şe ntür k, Ka me r un'da 3 3 İs la m ülke s inin katımıyla yapılan toplantıda he lal gıdayla ilgili s tandartların kabul e dildiğini bildirdi. Şe ntür k, yaptığı açıklamada, 16- 17 Mayıs 2011 tar ihinde Kame r un'da düze nle ne n ve 33 İs lam ülke s inin katımıyla ge r çe kle ştir ile n toplantıda he lal gıdayla ilgili s tandar tlar ın kabul e dildiğini be lirte re k, "Bu s tandartların T ürk s tandardı olarak kabulüyle ilgili s üre ci başlattık. Bir aks ilik olmazs a s onbaharda bu be lge le ndirme ye biz de başlayacağız. Yıllık 930 milyar dolar olan he lal gıda pazarı var. Böyle s ine de vas a bir he lal gıda pazarında T ürk iş adamlarının s ahaya 3- 0 önde çıkmalarını s ağlamak zorundayız" de di.

BABALAR GÜNÜ NÜZ KUTLU OLSUN

İ

s la m Ülke le r i Sta nda r tla r ve Me tr oloji Ens titüs ü'nün (SMIIC) kur ulduğunu ka yde de n Şe ntürk, üç yıl boyunca bu kuruluşun tüm mas raflarının T SE tarafından karşılanacağını ifa de e tti. Şe ntür k, böyle s ine bir yükün a ltına gir me le r inin ne de ninin T ür kiye 'de ki iş düny a s ının İs la m ülke le r i ile ilgili ihr a c a t ve itha la tında , Avr upa Bir liği'nin y a da diğe r u lu s la r a r a s ı k u r u lu şla r ın t a h a k k üm ün ü k ır a r a k , d o ğr u d a n T S E ' n in k o n t r o lün d e b ir s tandardizas yon yoluyla iş dünyas ının önünü açmak olduğunu be lirtti. İlk e tapta he lal gıda konus unda çalışmalar yaptıklarını anlatan Şe ntürk, "İs lam dünyas ı he lal gıda s tandartları yayınlandı. Ancak bir yanılgı var, s anki s ade ce T SE ve re ce kmiş gibi. Oys a s tandardizas yon konus u be lge le ndirme konus u, dünyada me cburi tutulamayan bir konudur. Yani be lge ve rme ye tkis ine s ahip he r kuruluş bu be lge yi ve re bilir" diye konuştu.

G

e çtiğimiz günle rde Polonya'da düze nle ne n toplantılara katıldığını ifade e de n Şe ntürk, şunları s öyle di:

ÇOCUKLARA ÖZEL TESİS Çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu ilçe genelinde sosyal tesis ve taziye evlerine yoğun talep olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapımına başlanan Beybahçe sosyal tesisinde bir ilki uyguladıklarını belirterek, tesisin bir katını komple çocuk oyun alanı yapacaklarını söyledi.

"

AB d e b u n a g e çiy o r v e a d a m la r ın s t r a t e jik plana yazdıklar ı şe y şu; s ır f yıllık be lge be de li be kle ntis i 600 milyon Eur a. Dolar a vur ur s anız 900 milyon dolar e de r. Sade ce AB'nin be kle ntis i olan pa za r pa y ı bu. Eğe r biz bu pa za r a g ir e me zs e k ne o la c a ğın ı s öy le y e y im ; T ür k iy e s a t h ın d a d a b u yüzle r ce milyona te kabül e de n yıllık bir ge tir idir, bu par ayı yine Avr upalılar almaya de vam e de ce kle r. Bu b e lg e y i o n la r v e r e c e k . İk in c is i; F r a n s ız, İt a ly a n , Be lçika, Hollanda, Ame r ikan fir malar ı bu be lge yi çatır ça t ır 3 g ün d e a lır k e n , T ür k f ir m a la r ı ' Göz ün ün üze r ind e k a şın v a r ' d e nile r e k a y la r c a , y ılla r c a b u be lge ye s a hip ola ma ya r a k, İs la m ülke le r inde ki gıda pa za r ını ka ybe de c e kle r. Ya ni ola yın tic a r i boyutunu gör e r e k, bu konuda tüm ta r a fla r ın bize ta m de s te k ve r me s i ge r e kiyor."

Ş

e ntür k, T SE olar ak SMIIC'in tüm mas r aflar ını k e n d il e r in in üs t l e n d iğin i d il e g e t ir e r e k , "İn şa lla h ön üm üz d e k i a y la r d a İs t a n b u l' d a S MIIC' in m e r k e zin i d e k u r a c a ğız. Biz b u k o n u d a Çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu ilçe ge ne linde s os yal te s is ve taziye e vle rine yoğun tale p ağus tos , e ylül gibi odalar ımızla bir ar aya ge le r e k, bir olduğunu ifa de e de n Şa hinbe y Be le diye Ba şka nı Me hme t Ta hma zoğlu, ya pımına ba şla na n y o l h a r it a s ı çizm e y e ça lışa c a ğız. Çün k ü b öy le s in e Be ybahçe s os yal te s is inde bir ilki uyguladıklarını be lirte re k, te s is in bir katını komple çocuk de vas a bir he lal gıda pazar ında T ür k iş adamlar ının oyun a la nı ya pa c a kla r ını s öyle di. Be yba hçe Ma ha lle s inde ya pımına ba şla na n s os ya l te s is s a ha y a 3 - 0 önde çıkma la r ını s a ğla ma k zor unda y ız. a la nına ge le r e k inc e le me le r de buluna n Şa hinbe y Be le diye Ba şka nı Me hme t Ta hma zoğlu B u a y n ı z a m a n d a a m b a la jı e t k iliy o r v e n a k liy e çalışmalar hakkında bilgile r aldı. s e ktör ün e tkiliyor. Dolayıs ıyla he m gıda he m ambalaj Göre ve ge ldikle ri günde n bu yana s os yal te s is ve taziye e vi yapımına öze l ayrı bir öne m he m na kliy e s e ktör ünde y e ni döne me a da pta s y onu ül k e l e r d e n daha ön c e yapmak ve rdikle rini kayde de n Başkan Tahmazoğlu, “Bölge mizde çarpık yapılaşma yoğun olmas ından d iğe r dolayı öze llikle s os yal te s is ve taziye e vine yoğun ihtiyaç bulunmaktadır. Vatandaşımızın bu me cbur iye tinde yiz. Bu yönde n biz he r tür lü işbir liğine tale bine ce vap ve rme k adına Be ybahçe Mahalle mizde boş alan bulamadığımız için te s is yapımı hazır ız" diye konuştu. için b u a la n ın k a m u la şt ır m a s ın ı y a p t ık v e in şa a t ça lışm a s ın a b a şla d ık . T e s is im iz ta ma mla ndığında içinde ha nım ve e r ke k ta ziy e e vle r i ola c a k. Yine bu te s is imizde diğe r te s is le rimizde n farklı olarak bir ilki ge rçe kle ştirdik. Te s is imizin bir katında 475 me tre kare alanda çocuk oyun alanı yapacağız. Amacımız oyun alanı s ıkıntıs ı çe ke n çocuklarımıza oyun a la n la r ı s a ğla m a k . B u u y g u la m a m ız t u t u lu r s a d iğe r b ölg e le r d e d e b u n u h a y a t a ge çire ce ğiz.”de di.

S

t a n d a r t v e k a lit e n in , T ür k iy e ' n in k ür e s e l r e k a b e t g üc ün ü a r t ır a c a ğın a d ik k a t çe k e n Şe nt ür k, he la l g ıda ile düny a pa za r ında s öz s ahibi olmak, hatta bu pazar ın e n büyüğü olabilme k is te dikle r ini s özle r ine e kle di.

1 9 h a zir a n b a b a la r g ün ün ü k ut la y a c a ğız anne le r günü gibi coşkulu olmas a da Hatırlanmak güze l bir şe y . Babayı anlatmak bir iki ke lime yle bite ce k gibi de gildir. Ama babanın yükümlülüğü o kadar fazla ki maale s e f bunu idrak e de nle rin Sayıs ı o kadar az ki ama öne mli olan bir babanın bu kuts al göre vini layıkıyla Ye rine ge tire biliyors a onun için ne mutlu. Baze n ke lime le r kifaye ts iz kalır ne kadar anlats anız da bitire me zs iniz. Çocuklarımızın Şunu unutmamas ını dile rim. Bir kişi için e ş çoktur,arkadaş çoktur, s e vgili çoktur,akraba çoktur,ama BABA BİR TANEDİR g it t iği za ma n o nun ye rini kims e dolduramaz lütfe n onları Kaybe tme de n önce de ğe rini bile lim. Elimizde ki de ğe rli varlığın yaşadığı müdde t içe ris inde he pimiz için bir gün de ğil He r gün olmalı. T üm babaların babalar günü kutlu ols un. Baba Baba Baba Baba

olmak dağ gibi olmak,gönlü s aray gibi olmak,he r de rde şifa gibi olmak,bir rüya gibi

Baba olmak,fe dakar olmak Baba olmak,de ğildir kaygıs ız Duyulunca e vde is mi Kucağına atlamalı çocukların he r biris i Baba rahme t, Baba me rhame t Baba aş, baba e kme k Babaya düşe r, çile çe kme k Baba Baba Baba Baba

koruyucu kollayıcı de rt,baba acı tüm de rtle rin te k ilacı

Baba huzur Baba be re ke t Baba e li nas ırlı Babanın kalbi yumuşak

SELAM VE DUA İLE Ahme t BAYRAKLILAR

TRAMVAY 1 BUÇUK AY DAHA BELEŞ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey, Mart ayından bu yana kentte ücretsiz yolcu taşıyan tramvayın, 12 Haziran seçimlerinin ardından ücretli olacağı dedikodularına cevap verdi.

Başkan Güze lbe y yaptığı açıklamada, 1 Mart'ta 4 vagonla ücre ts iz olarak de ne me s ürüşle rine başlayan tramvayın şu a n d a 8 v a g o n la h iz m e t v e r d iğin i v e h e m e n ücre tle ndirilme ye ce ğini s öyle di. Vatandaşlara müjde ve re n Başkan Güze lbe y, tramvayın 1 buçuk ay boyunca ücre ts iz hizme t ve r me ye de vam e de ce ğini ifade e tti. T r amvayın ikinci e tabının te me lini Kar ataş'ta attıklar ını vurgulayan Başkan Güze lbe y, "Bildiğiniz gibi Gaziante p Raylı Sis te m, 1 Ma r t ta r ihinde n itiba r e n ça lışma ya ve ha lkımıza hizme t ve rme ye başladı. De ne me s ürüşle rine başta 4 vagon ile başlayan s is te m, şu an 8 vagon ile halkımıza hizme t ve rme kte dir. Ha lk ım ızd a n t a m n o t a la n s is t e m in ik in c i e t a b ı o la n Ka r a t a ş' ın t e m e lin i d e g e çt iğim iz g ün le r d e a t t ık , önümüzde ki s e ne nin or talar ında da inşallah Kar ataş'a da çıka c a ğız. Önc e likle bütçe s ini de ha zır la ma k ge r e kiyor, bütçe nin ardından hazırlayacağımız plan ile ulaşımda iyi bir y e r e g e le c e ğimize ina nıy o r um. Çünkü a r t ık şu g e r çe ği kabul e tme k lazım ki, Gaziante p çok büyüdü. Gaziante p'te ulaşımı mutla ka çözme k zor unda yız, biz bu konuda e limizde n g e le ni y a pıy o r uz. T r a mva y ımız şu a nd a g ünd e 3 0 b in c iv a r ınd a y o lc u t a şıy o r, şu a n d a d e ne me s ür üşle r ine de vam e diyoruz" de di. T r a m v a y ın s e çim d e n h e m e n s o n r a üc r e t li o la c a ğı de dikodularına ce vap ve re n Başkan Güze lbe y, "Bize he p s orulan s oruların başında, s e çimin he me n e rte s i günü Mart a y ın d a n b u y a n a üc r e t s iz t a şım a s e fe r le r i s ür d ür e n tr a mva y ı üc r e tli y a pıp y a pma y a c a ğımız ge liy or. Ha y ır, tramvayımız bu ay da de ne me s ürüşle rine de vam e de ce k,

bizim orada tramvay için belirlediğimiz hedef, 5 aylık bir deneme sürüşüydü. Zannediyorum ki Temmuz ayında da yine ücretsiz olarak denem sürüşleri devam edecek. Ağus tos ayında de ne me s ürüşle rini tamamlars ak çok yüksek olmayan bir bedeli koyabiliriz. Tramvay bu ay da ücretsiz, önümüzdeki ay da ücretsiz olacak" diye konuştu.

B

ir bas ın me ns ubunun ye ni hatta hizme t ve r e ce k olan vagonlar ın maliye tinin ne o l d u ğu n u s o r m a s ı üz e r in e B a şk a n Güze lbe y, "10 ye ni vagonun bağlantıs ını yaptık. B e l e d iy e m iz d e n y e t k il i a r k a d a şl a r ım ız b u g ün le r d e Alm a n y a ' y a g id e r e k b u k o n u y la ilg ili g ör üşm e y a p a c a k la r . 2 . E t a p Ka r a t a ş Ha ttı'nın iha le s i va gonla r ha r iç 2 2 mily on T L civar ında. Vagonlar ı zate n çok cüzi bir miktar a, be da va gibi a lıy or uz. Sa de c e 5 0 - 6 0 Eur o bir fon yatır ıyor uz, bu vagonlar ın r e novas yonu ve d iğe r işle m le r i için d e 5 0 0 - 6 0 0 B in E u r o civar ında bir maliye t oluşuyor. Sıfır bir vagonun ma liy e t inin 2 mily o n 3 5 0 b in Eur o o ld uğunu düşünür s e k, biz ye ni bir ye ni va gon fiya tına 5 r e n o v a s y o n u y a p ılmış v a g o n a lmış o luy o r uz. Re n o v e e d ilm iş v a g o n la r ın d a y e n ile r in d e n hiçbir far kı yok. 2. Etap Kar ataş Hattı de vr e ye g ir d iğin d e g ün l ük 5 0 b in y o l c u t a şım a y ı planlıyor uz" şe klinde konuştu.


3

www.bizdevarizgazetesi.org

MİNİKLERİN MEZUNİYET SEVİNCİ G B

aziante p Büyükşe hir Be le diye s i Umut Ana o kulu ve Mutlu Ana o kulla r ı ilk mezunlarını verdi.

üyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Umut Anaokulu ve Mutlu Anaokullarında eğitim gören 6 y a ş g r ubunun ilk me zunu minik öğr e nc ile r mezuniyetlerini aileleri ile birlikte kutladılar.

5- 6 yaş grubu öğrencilerine hizmet veren ve yaklaşık 200 kapasiteli Umut Anaokulu v e Mu t lu An a o k u lla r ın ın 2 0 1 0 - 2 0 1 1 yarıyılında hizmet vermeye başladığını’ belirten Büyükşe hir Be le diye Anaokulu Müdürü Sibe l Çuhadar, “Eğitimin en önemli bölümlerinde biri o la n o k u l ön c e s i e ğit im d ir. Büy ük şe h ir Belediyemiz tarafından kurulan Umut ve Mutlu Anaokulları, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve bu e ğitimi a la ma ya n çoc ukla r a e ğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla açılmıştır” dedi.

Çuh

a d a r, “Ço c uğun t üm y a şa mı bir büt ün o lduğunda n e ğit im, y a şa m a h a z ır lık t a n öt e y a şa m ın k e n d is id ir . B u a n la y ışla ço c u ğu n e t k in k a t ılım ın ı s a ğla y a n ; y a p a r a k y a şa y a r a k v e e ğle ne re k öğre nme k e ğitim a n la y ışım ız d ır ” d iy e konuştu.

Büy

ü k ş e h ir B e le d iy e s i’n e b a ğlı o la r a k H a c ıb a b a Ma h a lle s in d e Umut, Kur ba nba ba Ma ha lle s inde k u r u la n Mu t lu An a o k u lla r ın d a e ğit im g ör e n 6 y a ş g r u b u n d a k i 1 0 0 öğr e n c i d üz e n le n e n me zuniy e t t ör e ninde ke p atma he ye canını ve lile riyle birlikte yaşadılar.

"ELLERDE YEŞEREN UMUTLAR" SERGİSİ AÇILDI Şe h it k a m il B e le d iy e s i At a t ür k Kült ür v e S p o r Me r ke zi'nde ki s e rginin a çılışına Cumhur iye t Ba şs a vc ıs ı Es a t Se me r c i, Şe h it ka mil Ka y ma ka mı Me h me t Ay d ın, Şe hitkamil Be le diye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziante p P o lis Me s le k Yüks e ko kulu Müdür ü Os ma n Me t li, Milli Eğitim Müdür ü Ekr e m Se r in, Şe hitkamil İlçe Milli Eğitim Müdür ü Öme r Ça m ile Be le diye Ba şka n Ya r dımc ıla r ı, İl Ge n e l Me c lis Üy e le r i, Şe h it k a m il Be le d iy e s i Me c lis Üye le r i, Muhtar lar, kur s iye r le r ve aile le r i ile dave tlile r katıldı. S a y g ı d u r u şu n d a b u lu n u lm a s ı v e İs t ik la l Ma r şı' n ın okunmas ının ardından açılış konuşmaları yapıldı. Şe hitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Öme r Çam, s e rgiye bakıldığında g e r çe k t e n ço k c id d i b ir e me k s a r f e d ilmiş o ld uğunun görüldüğünü be lirte re k, e me ği ge çe nle re te şe kkür e tti.

Başkan Fadıloğlu; “18 Merkezde, 12 Branşta, Bin 997 Öğrencimiz Sertifika Almaya Hak Kazandı” Şe hitkamil Be le diye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da yaptığı k o n u şm a d a , s o s y a l b e le d iy e c ilik a n la y ışı ile h iz m e t üre tme ye çalıştıklarını kayde de re k, "Şe hitkamil Be le diye s i o la r a k 1 8 me r ke zd e , 1 2 b r a nşt a , Bin 9 9 7 öğr e nc imiz s e r tifika a lma y a ha k ka za ndı. Bug ün bur a da s e mbo lik Şehitkamil Belediyesi, El Beceri Kursları yıl sonu sergi açılışı ve olarak bu kurs iye rle rimizde n s ade ce bir kaçı s e rtifikalarını sertifika töreni gerçekleştirildi. Törende 18 Kurs Merkezinde 12 alacak. Se rgide çok de ğişik branşlarda e l e me ği göz nuru e s e r le r y e r a lıy o r. Eme ği g e çe n t üm kur s iy e r le r imizi Farklı dalda Bin 997 öğrenci eğitimlerini başarıyla tamamlayarak kutluyorum" diye konuştu.

sertifika alma hakkı kazandı.

Başkan Fadıloğlu; “Aile Bütçesine Katkı Sağlayacak Faaliyetlere Özen Gösteriyoruz” Kur s la r ı a ça r ke n, to plumun önc e likle r ine ye r ve r dikle r ini ifa de e de n Fa dıloğlu, "Aile bütçe s ine katkı s ağlayacak faaliye tle re de vam e diyoruz. Me fruşat, altınte l, Ante p işi, makine n a k ışı, a lüm in y u m f o ly o , t a k ı t a s a r ım , pas tacılık, e bru, ahşap boyama, iğne oyacılığı, r e s im ve kuaför lük aklınıza ge le n he r dalda ça lışma mız va r. Şu a nda 1 2 br a nşta hizme t ve r iyor uz. Ke ndi hoc a la r ımız ya nında Ha lk E ğit im Me r k e z i' n d e n d e d e s t e k a lıy o r u z . Ülk e mizin d a h a iy i no k t a la r a g e le b ilme s i, ür e time ka tkı s a ğla ma k a dına , be n bur a da n e m e ği g e çe n h e r k e s e t e şe k k ür e d iy o r u m . Çalışmaların daha fazlas ıyla artırılarak de vam e de ce ğini müjde liyorum" şe klinde konuştu. Şe hitkamil Kaymakamı Me hme t Aydın is e , hayatta yapılabile ce k e n güze l faaliye tle rde n b ir is in in e ğit im o ld u ğu n a d ik k a t çe k e r e k , "Burada me mnuniye t ve rici bir tablo var, bu t a b lo n u n d a h a d a a r t m a s ın ı t e m e n n i e diyorum. Son yıllarda be le diye le rimiz s os yal h a y a t ın için e g ir d ile r . Ke n d ile r in e k a t k ıla r ın d a n d o la y ı t e şe k k ür e d iy o r u m " ifade le rini kullandı. o n u şm a la r ın a r d ın d a n k u r s la r ı b a şa r ıy la b it ir e n k u r s iy e r le r d e n bazılar ına s e r tifikalar ı ve r ildi. Açılış kur de le s inin ke s ilme s inin ar dından pr otokol üye le ri s e rgiyi ge zdi.

K

İKİ YILDA 35 ADET TAZİYE EVİ H B

e r alanda vatandaşların tale p ve is te kle rine ce vap ve re n Şahinbe y Be le diye s i, s on iki yılda 35 ade t hanım ve e rke k taziye e vi yaparak hizme te s undu. İlçe ge ne linde Taziye e vi yapımına de vam e de n Şa hinbe y Be le diy e s i, Oc a kla r Ma ha lle s inde buluna n Ba şs imit çi Ca mi y a nında y a pt ığı kamulaştırma ve yıkımlar ardından yapımına başladığı taziye e vi çalışmalarını de vam e ttiriyor. aşs imitçi Cami yanında yapımı de vam e de n taziye e vi ile ilgili açıklama yapan Başs imitçi Cami Yaptırma ve Yaşatma De rne k Başkanı Hüs e yin Soylu, “Camimizin çe vre s inde inşaat halinde atıl bir ye r vardı. Buras ı madde bağımlıs ı ge nçle rin barınağı haline ge lmişti. T üm mahalle halkı olarak bunun s ıkıntıs ını yaşıyor duk. Dur umu Şahinbe y Be le diye Başkanımız Me hme t Tahmazoğlu’na bildir dik. He me n s orunumuza e l uzatarak yaptığı kamulaştırma ve yıkımlar ardından bizle ri bu s ıkıntıdan kurtardı. Ma ha lle miz ka la ba lık olduğu için ta ziye e vi ihtiya c ımızı ka r şıla ma k a dına bur a da ta ziye e vi ya pımına başlanıldı. Yapılan tüm bu çalışmalardan dolayı Başkanımıza ve e kibine te şe kkür e diyoruz.”de di. Yapılan ye ni t a ziy e e v le r iy le ilg ili y a zılı b ir a çık la ma y a p a n Şa h in b e y Be le d iy e Ba şk a n ı Me h me t Ta h ma zo ğlu, Be le diye ciliğin halkın hizme tine yöne lik s ınırs ız bir platform olduğunu be lirte re k, he r alanda güle ryüzlü, hızlı ve kalite li hizme ti be nims e dikle rini s öyle di. e le diye olarak taziye e vle ri proje s i kaps amında ilçe nin de ğişik bölge le rinde 35 ade t hanım ve e rke k taziye e vi yaparak halkın hizme tine s unduklarını be lirte n Başkan Tahmazoğlu, 10 ade t taziye e vimizin de inşas ı de vam e diyor. Amacımız ihtiyaç duyulan he r bölge ye ye ni taziye e vle ri yaparak ha lkımızın a c ılı günle r inde ya nla r ında ola r a k ya r dımc ı olma k ve r a ha t or ta mla r da ta ziye le r ini ka bul e tme le rini s ağlamaktır.”de di.

B


4

www.bizdevarizgazetesi.org

PİS KOKULAR GELİYOR Yerel bir gazetede çıkan haberin ardından Türkiye Sakatlar derneği Gaziantep şubesi ile İş kur il müdürlüğü birbirine girdi.Konuyla ilgili bir açıkla yapan İş kur il müdürü İlyas BULDUK kurumumuzun kimseye borcu yok dedi. İŞ- KUR Gaziante p İl Müdürü İlyas Bulduk, T ürkiye Sakatlar De rne ği Gaziante p Şube s i'ne 2 0 0 9 y ılın d a e n g e lli a r a c ı için 4 0 b in T L öde dikle rini s öyle ye re k, ortaya çıkan borcun ke ndile riyle alakalı olmadığını be lirtti. B u ld u k y a p t ığı a çık la m a d a , b ir p r o je k a p s a m ın d a T ür k iy e S a k a t la r De r n e ği Gaziante p Şube s i ile anlaşma yaptıklarını ve e nge lli aracı alma şartını ortaya koyduklarını v ur g ula d ı. De r n e k t a r a fın d a n e n g e lli a r a ç ye rine normal bir minibüs alındığını ile ri s üre n Bulduk, bu s e be ple öde me yapılmadığını ifade e tti. Öde me nin yapılmamas ı üze r ine de r ne k y e t k ilile r in in m in ib üs ü, s o n r a d a n e k le n e n as ans ör ve iç donanımıyla e nge lli aracı haline g e t ir d ik le r in i id d ia e d e n İly a s B u ld u k , y a ptıkla r ı inc e le me nin a r dında n 4 0 bin T L öde me yaptıklarını anlattı.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU GTO’DA ANLATILDI Gaziante p Ticare t Odas ı (GT O) ve Erns t&Young T ürkiye işbirliği ile “Ye ni T ür k Ticar e t Kanunu ve İşle tme le r e Ge tir ile n Yükümlülükle r ” konulu s e mine r düze nle ndi. GT O Av r up a İşle t me le r Ağı P r o je s i k a p s a mınd a GT O To p la nt ı Sa lo nu’nd a g e r çe k le şt ir ile n s e mine r d e , Te mmuz 2 0 1 2 it ib a r iy le yürürlüğe gire ce k olan ye ni T ürk Ticare t Kanunu’nun ge tirdiği ye nilik ve de ğişiklikle r s o nr a s ı işle t me le r in ha y a t la r ına g ir e c e k zo r unlu uygula ma la r ha kkında ka tılımc ıla r a uzma n da nışma nla r ta r a fında n bilgile r ve r ildi. Se mine r in a çılış konuşma s ını y a pa n GT O Yöne tim Kurulu Başkanı Me hme t As lan, Oda olarak ye ni T ürk Ticare t Kanunu ile ilgili Muhas e be ci ve Mali Müşavirle r Odamızla birlikte bilgile ndirme amaçlı toplantılar düze nle dikle rini s öyle di. T ürk Ticare t Kanunu’ndaki de ğişikliği öne mli gördükle rini dile ge tire n Başkan As lan, “T ürkiye ’de ki T ürk Ticare t Kanunu 1950’lili yıllarda yürürlüğe girmişti. O zamanlar te le vizyon yoktu, ins anoğlu aya çıkmamıştı. Bu kanun ülke mizde 2011 yılında ancak de ğiştirildi. De ğiştirilme aşamas ında da ne le r çe ktiğimizi bizle r biliriz. Yoğun çaba gös te rdik” de di. “Günümüzde he r şe y te knoloji ve ile tişime döndü. T üm dünya da muhas e be tutma taktikle ri, işle tme le rin s atış politikas ı çağa uygunke n biz g e çtiğimiz y ıla ka da r ma a le s e f e s ki T ür k T ic a r e t Ka nunu ile işle t m e le r im iz i d ün y a ile r e k a b e t e t m e a r e n a s ın d a b a ş b a şa b ır a k m ışt ık ” d iy e n GT O Ba şk a n ı Me h m e t As la n , s özle r in i şöy le s ürdürdü: ”Ye ni kanunu daha şe ffaf, daha yöne tile bilir, daha re kabe t e de bilir işle tme le rle dünya piyas as ına çıkmak, yabancı s e rmaye yi daha rahat çe k e b ilm e k , b ür o k r a t ik işle m le r d e n a r ın d ır a b ilm e , işle t m e le r in büy üme s ini s a ğla ma k ve s a ğlıklı bir şe kilde ha lka a çıla bilme s inin s ağlanmas ı açıs ından çok öne ms iyoruz. Zate n bu alt yapı olmazs a artık bu dünyada işle tme le rin re kabe t piyas as ı çe rçe ve s inde re kabe t e tme şa ns ız da yoktur. Ka de r ine bır a kma ktır. Eks ik yönle r i olduğu gibi, bizim olmas ını is te diğimiz yönle ri var. Tahmin e diyorum önümüzde ki s ür e ç içe r is inde bu ka nun t üzükle r le t a kviy e e dile bilir. Ama a na çe r çe v e o la r a k s o n d e r e c e ön e m li b ir k a n u n . Ka y ıt d ışılığın önle ne bilme s ine yöne lik e ğe r uygulanabilirs e ciddi bir adımdır. Ama bununla bir likte mutlaka ve mutlaka çok daha çağdaş ve adil ve rgi d üze nine T ür kiy e ’nin ih t iy a c ı va r d ır. As lınd a b izim ka y ıt d ışılığı de s te kle ye n bir ve rgi yas amız var. Bu kadar açık ve ne t s öylüyorum.

TÜRKİYE İŞ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ÖDEMEYİ KABUL ETMEDİ Or t a y a çık a n b o r çla a la k a la r ın ın o lm a d ığın ı k a y d e d e n Buld uk , "De rne k tarafından e nge lli minibüs ü alınmas ı şartı konulmuştur. Ancak ilgili de rne k, normal bir minibüs alınarak il müdürlüğümüze ge tirilmiştir. Alınan minibüs ün e nge llile re hizme t e de bile ce k bir minibüs olmamas ı s e be biyle de rne ğe öde me yapılmamıştır. İç donanımı, e nge lli as ans örü gibi donanımlarda e kle ne re k e nge lli minibüs ü haline ge tirile n araç için il müdür lüğümüz 40 bin Lir a öde miştir. Bu 40 bin Lir a'lık öde me nin için d e e n g e lli m in ib üs ü için d e k i d o n a n ım la r d a m e v c u t o lm a s ı ge r e kme kte dir. De r ne k tar afından Gaziante p'te bir fir maya e nge lli a s a n s ör ü y a p t ır d ığı id d ia e d ilm işt ir. An c a k k o n u b izim b ilg im iz d ışın d a d ır. Çün k ü b izim p r o je şa r t ım ızd a ön g ör d üğüm üz e n g e lli minibüs ü s unulmas ıydı. Tahs is e dile n öde ne kte e nge lli minibüs ü için ayrılmıştır. Son haliyle yapılmış olan as ans örde dahil olarak e kle nmiş, e nge llile re hizme t için uygun hale ge tirilmiştir. Bu minibüs ün öde ne ği 2009 yılında öde nmiştir. Aynı konuyla ilgili ye nide n öde me yapılmas ı m üm k ün d e ğild ir . İl m üd ür lüğüm üz d e n is e b u n u n p a r a s ı t a le p e d ilm e k t e d ir v e b u g e n e l m üd ür lüğüm üz t a r a f ın d a n u y g u n gör ülme miştir. Ayr ıc a T ür kiye İş Kur umu Hukuk Müşa vir liği'de bu k o n u y la ilg ili y a p t ığı in c e le m e le r d e t a le p e d ile n üc r e t in öde ne me ye ce ğini tarafımıza rapor halinde s unmuştur" de di. nge lli aracın us ule uygun kullanılmadığını iddia e de n Bulduk, "Ay n ı d e r n e k t a r a fın d a n u s u le u y g u n o lm a y a n işle m le r y a pılmış ve bunla r da müdür lüğümüzc e ka bul e dilme mişt ir. Örne ğin, bizim tahs is e tmiş olduğumuz e nge lli aracı, e nge llile rin işe ye r le ştir ilme s inde kullanılmas ı ge r e kir ke n, bizde n habe r s iz Antalya iline gönde rilmiş ve yakıt paras ı da il müdürlüğümüzde n tale p e dilmişti. Bizimle alakalı olmayan bir durum olduğu için uygun görülme miştir. P r oje için ta hs is e ttiğimiz a r a c ın a ma c ı dışında kulla nıla r a k, pr oje kaps amında iş ar ayan özür lüle r in taşınmas ı ye r ine , pr oje mizle ilgis i o lm a y a n t e k e r le k li s a n d a ly e b a s k e t b o l t a k ım ın ın o y u n c u la r ın ın taşındığı te s pit e dilmiştir. Halbuki, bu s porculara be le diye araç taks is e tme kte dir. Bununla ilg ili g e r e kli işle mle r y a pıla c a ktır. As a ns ör ü yaptırdığı iddia e dile n firmayla il müdürlüğümüz aras ında he rhangi bir b o r ç ilişk is i b u lu n m a m a k t a d ır. Ko n u T ür k iy e S a k a t la r De r n e ği Ga zia nte p Şube s i ile fir ma nın iç me s e le s idir. İlgili fir ma nın 2 0 0 9 y ılında y a pıla n ve t e s lim e dile n a s a ns ör için 2 0 11 y ılında fa t ur a tanzimiyle ve rgi me vzuatı açıs ından ince le nme ye de ğe r bir konudur. Konuyla ilgili yas al işle mle r ye rine ge tirile ce ktir" diye konuştu. nge llile re büyük de s te k ve rdikle rini anıms atan Bulduk, "Özürlü v e e n g e llile r im izin b a şım ızın üze r in d e y e r i v a r. Gör e v e başladığımızdan bu yana çe şitli konularda e nge llile re yardımcı olma ya ça lıştık. Da ha ve r imli olma s ı a çıs ında n Ça r şa mba günle r ini öze llikle e nge llile re tahs is e ttik. Gaziante p'te Mayıs ayı s onu itibariyle 2 bin 81 e nge lli vatandaşımız is tihdam e dilmiştir. Enge lli çalıştır ma o r a n ım ız y üz d e 9 9 .3 ' t ür . E n g e llile r e y ön e lik o la r a k d a çe şit li kur s lar ımız bulunmaktadır. Enge lli vatandaşlar ımızın me s le ki e ğitim ihtiyaçlar ı il müdür lüğümüz tar afından da kar şılanmaktadır " şe klinde konuştu.

E

E

Y

ani ins anların harcamalarının he ps ini ve ge lirle rinin he ps ini bir tarafa yazdırıyors un, harcamalarının birçok kıs mını kabul e t m iy o r s u n u z . Ya n i b u n u n için d e s a ğlık t a n , e ğit im e , giye ce kte n, yakıta kadar ins ani te me l ihtiyaçları kabul e tmiyors unuz. Bir anlamda ins anlara ‘ve rgi kaçır ’ diyors unuz.

S

o n r a d a ‘v e r g i k a çır d ın ’ d iy e r e k in s a n la r ın y a k a s ın a y a pışıy o r s unuz. T ür kiy e bu ça ğdışılıkt a n kur t ulma lı. Ve r g i s is te mini düze ltme li. Ye ni hüküme tte n be kle diğimiz e n öne mli kanun de ğişiklikle rinde n bir tane s i budur. Bu konudaki ıs rarımız ve çabalarımız de vam e de ce k.”

ÖZEL PRİMER HASTANESİNDEN ÖĞRENCİLERE ÖDÜL G

ŞAHİNBEYDEN 2. ULUSLAR ARASI FOLKLOR FESTİVALİ

Ş

ahinbe y Be le diye kültür ve s os yal e tkinlikle r kaps amında 2. Ulus lar aras ı Folklor Fe s tivali düze nliyor.

a zia nt e p Öze l pr ime r Ha s t a ne s i t a r a fında n ilimiz ilköğre tim öğre ncile ri aras ında ‘ Te mizlik ve s ağlık’ o r t a öğr e t im öğr e n c ile r i a r a s ın d a is e ‘S ig a r a v e 23- 26 Haziran 2011 tarihle ri aras ında Karataş Şahinbe y Parkında Sağlık2 konulu ödüllü yarışmada de re ce ye gire nle r ödülle rini düze nle ne c e k fe s tiva le , s e kiz ülke de n ya kla şık 3 0 0 kişi ka tıla c a k. aldılar. K.K.T.C, Gür cis tan, Sur iye , Rus ya, Ce zayir, Kar adağ, Me ks ika ve T ürkiye halkoyunları e kiple rin katılacağı fe s tivalde Emre Aydın, İzze t dül töre ni Öze l Prime r Has tane s i toplantı s alonunda Yıldızhan ve Muazze z Ers oy s ahne alacak. yapıldı. T öre nin açılış konuşmas ını yapan Öze l Prime r Ha s t a n e s i Yön e t im Ku r u lu Ba şk a n ı Bila l Çe k e r , T üm gös te ri ve kons e rle rin ücre ts iz olduğu 2. Ulus lar aras ı Folklor h a s t a n e o la r a k e ğit im v e öğr e t im e ço k ön e m v e r iy o r uz. Fe s tivali ile ilgili yapılan açıklamada: 23 Haziran 2011 Pe rşe mbe günü Ge le ce ğimizin te minatı olan ge nçle r imizin s ağlıklı ye tişme s i s aat.18.30’de de mokras i me ydanına çe le nk koyma ve fe s tival ate şinin için e limizde n ge le ni yapıyoruz. y a k ılm a s ıy la b a şla y a c a k o la n fe s t iv a l k o r t e j y ür üy üşü a r d ın d a n

Ö G

a z ia n t e p ’in e n k a p s a m lı p r o je s i o la n öz - k öy proje s ine tam de s te k ve riyor tüm ilçe ve köyle rde s a ğlık t a r a m a s ı y a p a r a k o n b in le r c e öğr e n c iy e ulaşıyoruz. He r zaman e ğitim ve öğre time de s te k olduklarını be lirte n Öze l Prime r Has tane s i Yöne tim Kurulu Başkanı Bilal Çe k e r t üm öğr e n c ile r im izin s a ğlık lı v e b a şa r ılı o lm a s ın ı diliyoruz de di.

Şahinbe y Parkındaki fe s tival köyünün açılışı ile s tart alacak.

B

ir ço k g ös t e r inin y e r a la c a ğı fe s t iva ld e 2 3 Ha zir a n 2 0 11 Pe rşe mbe akşamı T ürk rack müziğinin güçlü s e s i Emre Aydın s ahne alacak. Fe s tival kaps amında 24 Haziran 2011 Cuma günü akşam T ürküle rin s e vile n s e s i İzze t Yıldızhan ve 25 Haziran 2011 Cumarte s i Akşamı Nos talji Kraliçe s i Muazze z Ers oy s ahne alacak.


5

www.bizdevarizgazetesi.org

DÜNYANIN GIDA MAKİNELERİ GAZİANTEP'TEN Gaziante p'te ye rle şik Atas e ve n Şirke tle r Grubu'na bağlı De ğirme n Makina, dünyanın bir çok ülke s inde gıda üre timi yapan firmaların makine ihtiyacını karşılıyor. De ğir me n Ma kina Sa na y i ve T ic a r e t Limite d Şir ke ti Ge n e l Müd ür ü S e lçu k At a s e v e n , y a p t ığı a çık la m a d a , De ğir m e n Ma k in a ' n ın ; m a k in e im a la t ı, p la n , p r o je , d ia g r a m , it h a la t v e ih r a c a t s e k t ör le r in d e fa a liy e t g ös t e r e n , k o n u s u n d a T ür k iy e ' n in e n ön d e g e le n şir k e t le r in d e n b ir is i o ld u ğu n u b e lir t e r e k , "De ğir m e n Makina, ürün ve hizme tle rini s ağlayabilme k için ge re kli te s is ve e kipmanların, mühe ndis lik ve imalatını da ke ndi bünye s inde ki şirke tle ri ile ge rçe kle ştirme kte dir. De ğirme n Makina, 1989 yılında, üre timi yapılan m a k in e le r in p a z a r la m a s ı v e y u r t d ışın d a n t e d a r ik e d ile c e k m a k in e v e e k ip m a n la r için Alm a n y a ' n ın Frankfurt şe hrinde As - Com Trading Indus trial Products Gmbh'yi, Or ta doğu pa za r la r ı için 2006 yılında Ka r a göz Inte rnational Makina Sanayi ve Ticare t Limite d Şirke ti'ni kurmuştur" de di. Gaziante p 4. Organize Sanayi Bölge s i'nde bulunan ve 14 bin me tre kare s i kapalı alan olmak üze re toplam 34 bin me tr e ka r e a la n üze r ine inşa e dile n fa br ika da ür e time d e v a m e t t ik le r in i k a y d e d e n At a s e v e n , "Ay r ıc a , b in me tre kare lik ye ni bir boyahane kurarak burada, makine ve e kipmanların, e le ktros tatik toz boya ve akrilik boya işle rini yapabilme k için mode rn bir te s is i hizme te aldık. Üre tim kapas ite s ini arttırmak amacıyla şirke t bünye s inde b u lu n a n y a n s a n a y i k u r u lu şla r ın ı a y n ı ça t ı a lt ın d a t o p la y a r a k e n t e g r e b ir t e s is h a lin e g e le n De ğir m e n Ma kina , bugüne ka da r e n ye ni te knolojile r i kulla na r a k üre ttiği makine le ri, az e ne rji, yüks e k kapas ite , minimum

GAZİANTEP BÜYÜK ÖNEME SAHİP BİR KENT

işle t m e m a liy e t i, m a k s im u m d a y a n ık lılık a n la y ışıy la müşte rile rinin be ğe nis ine s unmaktadır. De ğirme n Makina, vizyonu ile dünya s tandartlarında kalite li hizme t ve rme yi amaçlamaktadır" diye konuştu. Atas e ve n, dünya ge ne linde 5 kıtada 45 ülke ye yayılmış binle r c e müşt e r iy e hizme t g öt ür dükle r ini ifa de e de r e k, şunları s öyle di: "Ağır lığımız Or ta doğu ve T ür k Cumhur iy e tle r i. Onda n s o n r a Afr ik a ülk e le r i g e liy o r. Biz h e m p r o je b a zın d a çalışarak anahtar te s limi fabrika kuruyoruz he m de makine çe şid im iz ço k fa z la o ld u ğu için fa b r ik a la r ın m a k in e ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Bugüne kadar 300'ün üze rinde a na hta r te s limi un ve ir mik fa br ika s ı kur duk ve s a yıs ız makine imal e ttik. En çok T ürk Cumhuriye tle ri ve Ortadoğu ülke le rinde , başta Kazakis tan ve Suriye 'de anahtar te s limi fabrika kurduk. T ürkiye 'de he me n he me n bütün şe hirle rde te s is kurduk." Se ktörde ki e n büyük firmalardan biris i olduklarına dikkat çe ke n Atas e ve n, "T ürkiye 'de 4- 5 tane büyük şirke t var, biz bunlardan biris iyiz. Fakat bizi diğe rle rinde n ayıran farklı bir öz e lliğim iz v a r o d a k e n d i m a k in e le r im iz i k e n d im iz yapıyoruz. 4- 5 şirke tin makine çe şidi ancak 20'yi bulurke n b izd e 7 0 ' e y a k ın çe şit v a r. T e k n o lo ji ür e t ip t e k n o lo ji s atıyor uz. T ür kiye 'de ilk ke z bizim yaptığımız makine le r v a r. Me s e la , s a a t lik 7 0 t o n k a p a s it e li b ir t e m izle m e makine miz var. Buğday öğütme makine miz vals var, dünyada bir te k Almanlar tarafından yapılıyordu şu anda bunu biz T ür kiye 'de ge r çe kle ştir dik. Biz he p ye nilik he p Ar- Ge üze rinde çalışıyoruz. Tale be göre üre tim yapıyoruz. Yıllık 500- 600 makine imal e diyoruz" şe klinde konuştu. At a s e ve n, ka lit e y i he r şe y in önünd e t ut t ukla r ını d ile g e t ir e r e k , "De ğir m e n Ma k in a ; u n fa b r ik a la r ı, ir m ik fabrikaları, makine fabrikaları, me rcime k fabrikaları, bulgur fa br ika la r ı, y e m fa br ika la r ı, y a ğ fa br ika la r ı için ür e ttiği ür ün le r i v e h iz m e t le r i ile e k o n o m in in d a m a r la r ın d a d o la şıy o r . Ge çe n y ıl b üy üd ük , b u y ıl d a e k o n o m in in g e lişimine pa r a le l o la r a k b üy üme miz s ür üy o r " d iy e r e k s özle rini tamamladı.

SZABO; GAZİANTEP’İN ÖNEMİNDEN DOLAYI FAHRİ KONSOLOSLUK AÇTIK Macaris tan'ın Ankara Büyüke lçis i Is tvan Szabo is e ‘Gaziante p ilk ge lişi olmadığını ve T ürkiye 'de 3 farklı göre vde bulunduğunu’ be lirtti. z a b o k o n u şm a s ın d a , ‘Ga z ia n t e p ’i y a k ın d a n b ild iğin i, T ür k iy e ’d e Ga z ia n t e p ’in f a r k lı b ir y e r e s a h ip olduğunu ve s on yıllarda ke ntte çok öne mli işle r ba şa r ıldığını’ s öy le di. Büy üke lçi Is tva n Sza bo , ‘Gaziante p’in öne minde n dolayı burada bir Fahri Kons olos luk açtıklarını’ be lirtti.

S

T

GAGEV Vakfı’nın (Gaziante p’i Ge liştir me Vakfı) dave tlis i olar ak Gaziante p’e ge le n Avr upa Bir liği Döne m Başkanı Macaris tan’ın Ankara Büyüke lçis i Is tvan Szabo, ‘Avrupa Birliği, Müzake re Süre cinde ki T ürkiye ’yi’ de ğe rle ndirdi. Büyükşe hir Be le diye s i Öme r Ers oy Kültür Me rke zinde ge rçe kle ştirile n ve Gaziante p Ticare t Odas ı Güze l Sa na tla r Lis e s i öğr e nc ile r inin bir kons e r ve r diği s öyle şiyi pr ogr a mına Büyükşe hir Be le diye Başkanı Dr. As ım Güze lbe y, Macaris tan’ın Gaziante p Fahri Kons olos u Bahae ddin Nakıboğlu, Oğuze li Be le diye Başkanı Be kir Özte kin ve Gaziante p’i Ge liştirme Vakfı üye le ri katıldılar. BAŞKAN GÜZELBEY, SZABO GERÇEK BİR TÜRK DOSTUDUR ‘Ga zia n t e p ' i Ge lişt ir m e Va k fı o la r a k AB d ön e m b a şk a n lığın ı y a p a n ülk e le r in b üy ük e lçile r in i Gaziante p’te ağırlamaya de vam e ttikle rini’ s öyle ye n Gaziante p Büyükşe hir Be le diye Başkanı Dr. As ım Güze lbe y, “Bunda n önc e Be lçika ve İs pa nya büyüke lçile r ini Ga zia nte p’te a ğır la mıştık. Biz Avr upa Birliği’ni ke ndimize bir nihai he de f olarak görüyoruz. Zaman zaman Avrupa Birliğine giriş konus unda e ndişe le r yaşas ak da s onuç olarak T ürkiye ’nin nihai he de fi Avrupa Birliğine girme ktir” de di. Güz e lb e y, “Bu s ür e ç b e lk i ço k z a m a n a la c a k , b e lk i d e h iç o lm a y a c a k t ır a m a b u s ür e çt e ge rçe kle ştirdiğimiz uyum çalışmaları ile T ürk halkının yaşam s tandardının yüks e le ce ğine inanıyorum. Bizle r Avrupa Birliği s üre cinde yolumuza de vam e diyoruz. Bu s üre çte ki yas alar ülke mize bazı katkılar s unacaktır. Macaris tan Büyüke lçimiz bizde n biri. Ankara Büyüke lçis i Is tvan Szabo’nun T ürkiye ’de göre v yapmas ı ülke miz için bir şans tır. Çok iyi T ür kçe konuşan, bizi bizde n iyi bile n ve ge r çe k bir T ür k dos tudur. Bizle ri onurlandırdığı için ke ndis ine çok te şe kkür e diyorum” diye ifade e tti.

ürkiye 'nin Avrupa Birliği’ne giriş s üre ci konus unda gör üşle r ini pa yla şa n Is tva n Szabo, ''Döne m Başkanlığı'nın günde mi önce de n oluştur uluyor. İs panya, Be lçika ile 18 aylık program yaptık. Ana hatlarıyla bu bir buçuk s e ne içinde 3 döne m başkanı ne yapacak, nas ıl yapacak, hangi konuya dikkat e de ce k önce de n b e lir le n iy o r . B iz d e g e çe n Ar a lık a y ın d a Ma c a r is ta n'da döne m ba şka nlığı y a ptık. Diğe r ülke le r ve kons e y üye le ri de kabul e ttile r. Bir döne m başkanı ye te ne kle rini kriz döne minde e n iy i şe k ild e g ös t e r iy o r. Be k le n me d ik b ir o la y v a r s a , m e s e la Ja p o n y a ' d a d o ğa l a fe t v a r s a , Lib y a ' d a b e k le n m e d ik b ir d u r u m v a r s a , e k o n o m ik , m a li k r iz v a r s a ön c e d e n y a z ıla n p r o g r a m la r p e k u y g u n d e ğild ir . Ma c a r is t a n döne m Başkanlığı'nın ana günde mi e konomik ve m a li k r iz s o n u çla r ı için o r t a k p o lit ik a la r oluşturmaktı'' de di.

Ö

m e r E r s o y Kült ür Me r k e z i’n d e düze nle ne n ve Avr upa Bir liği Döne m Ba şk a n ı Ma c a r is t a n ’ın An k a r a Büyüke lçis i Is tvan Szabo’nun, ‘Avrupa Birliği, Müz a k e r e S ür e c in d e k i T ür k iy e ’y i’ değerlendirmesini ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. As ım Güze lbe y, Büyüke lçis i Is tvan Szabo'ya plaket takdim etti.

Üniversite-Kalkınma Ajansı İşbirliğinde Yeni Adım Gazike nt Ünive rs ite s i ile İpe kyolu Kalkınma Ajans ı ye tkilile ri; Has an Kalyoncu Kampüs ü’nde düze nle ne n organizas yonla bir araya ge ldi. Gör üşme de Ga zike nt Ünive r s ite s i’nin ve İpe ky o lu Ka lkınma Aja ns ı’nın ça lışma la r ı ha kkında bilg i alışve rişinde bulunuldu. Tarihi İpe kyolu üze rinde ye r alan Gaziante p’te kurulan Gazike nt Ünive rs ite s i’nin ve İpe ky olu Ka lkınma Aja ns ı’nın Güne y doğu Ana dolu Bölge s i ve Or ta doğu ülke le r i a çıs ında n s a hip oldukları öne me dikkat çe kildi ve s ürdürüle bilir kalkınma için ortak çalışma yapılacak alanlar be lirle ndi.

GAZİANTEP’TE GÜLLER AÇTI Büyükşe hir Be le diye s i, 90 Bin kök Me illand Gül türünü toprakla buluşturdu. Ga zia nte p Büy ükşe hir Be le diy e s i, Ga zia nte p’i da ha ye şil bir şe hir haline ge tirme k için şe hir içi kaldırımlar, okulla r ve şe hir içi r e füjle r ba şta olma k üze r e ke ntin birçok ye rine uyguladığı ağaç ve çiçe k dikim çalışmalarına de vam e diyor. Fe n İşle r i Bitki Ür e tim Şube Müdür lüğü’nde n yapılan açıklamada; ‘Gaziante p’in havas ı, s uyu, ulaşım olanakları, ça ğda ş ya şa m me ka nla r ı ve ye şil a la nla r ıyla ör ne k bir k e n t h a lin e g e lm e s i v e e s t e t ik b ir g ör ün üm e kavuşturulmas ı için şe hir içi kaldırımlar, okullar ve şe hir içi re füjle r başta olmak üze re şe hrin bir çok ye rine 90 Bin Me illand türü gülün dikildiği’ bildirildi. ‘Ga zia nte p’i ye şile bür ündür me ça lışma la r ına de va m e de ce kle r ini’ s özle r ine e kle ye n Büyükşe hir Be le diye s i Bit k i Ür e t im Şu b e Müd ür lüğü y e t k ilile r i, ‘Me illa n d gülle rinin fazla bakım is te me ye n, kolay yayılan, bol çiçe k açan yılın 8 ayı çiçe kli kalabile n kuraklığa, e gzoz gazına, toza ve - 35 C ile + 50 C s ıcaklığa dayanıklı, ve rims iz topr aklar da bile zor lanmadan ge lişe bile n öze llikle r i ile şe hir pe yzajında kullanılabile ce k e n e lve rişli, me vs imlik çiçe ğe g ör e b a k ım ı d a h a k o la y m a liy e t i d a h a a z bitkile rde n biris i olduğunu’ vurguladılar. Açıklamada ayrıca, ‘3 yıl önce 5 bin kök de ne me amaçlı olarak kullanılmaya başlayan Me illand Gülle rinde n alınan ve rimin ve halkın olumlu te pkile rinin göz önüne alınarak ge çe n yıl 30 bin olan s ayıya bu yıl raylı s is te m güze rgâhı, ha va a la nı y olu, pa r kla r ve muhte lif a la nla r da 6 0 bin kökün daha kullandığı’ be lirtildi.

D

ik im i y a p ıla n v e y a p ıla c a k o la n çiçe k le r in Gaziante p’in iklim şartlarına adaptas yon s ıkıntıs ı çe k m e y e c e k t ür v e çe şit le r d e n s e çt ik le r in i v ur g ula y a n Bit k i Ür e t im Şub e Müd ür lüğü y e t k ilile r i, y a p t ık la r ı ça lışm a la r la şe h r in g ör ün üm ün ü de ğiştire ce kle rini be lirttile r.


6

www.bizdevarizgazetesi.org

BRAVO BAŞKAN

Şa h in b e y B e le d iy e s i şe h it le r in is m in i parklarda yaşatacak. Şahinbe y Be le diye s i 2011 yılı içinde dört ay gibi kıs a bir s ür e de yaptığı 100 par ktan 56 ade tine Gaziante p doğumlu şe hitle r in is mini ve re re k, parkların toplu açılış töre nini yaptı. Ka r a t a ş Şa h in t e p e Ma h a lle s in d e Şe h it J a n d a r m a Ko m a n d o E r İs m e t B a y ın d ır p a r kınd a y a p ıla n a çılış t ör e nine Ga zia nt e p Va lis i Süle yma n Ka mçı, Ak P a r ti Ga zia nte p Mille t ve kille r i F a t ma Şa hin, Şa mil Ta y y a r, Ne jat Koçe r, Me hme t Sarı, Me hme t Erdoğan, De r y a Ba k b a k Ha lil Ma zıc ıo ğlu , Ali Şa h in Garnizon Komutanı Kahraman Güne ş, Ak Parti İl B a şk a n ı Ah m e t U z e r , Şa h in b e y İlçe Ka y m a k a m ı Me h m e t T a şd öğe n , Şa h in b e y B e le d iy e B a şk a n ı Me h m e t T a h m a z o ğlu , Şe hitkamil Be le diye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Be le diy e Me c lis Üy e le r i, Şe hit Aile le r i ve Gazile r ile vatandaşlar katıldı. S a y g ı d u r u şu v e İs t ik la l Ma r şın ın okunmas ından ardından Şahinbe y Be le diye s i Me h t e r e n Ta kımının g ös t e r is inin a r d ınd a n a çılış ko nuşma s ı y a pa n Şa hinb e y Be le d iy e Başkanı Me hme t Tahmazoğlu, 2011 yılı içinde y100 ye ni park yaparak hizme te s unduklarını be lir t e r e k, bu pa r kla r ımızı is imle ndir ir ke n d a h a ön c e is im le r in i a ile le r in in o t u r d u ğu s okak ve cadde le re ve rdiğimiz şe hitle rimizin is mini Be le diye me clis imizce oybirliği ile

k a r a r a la r a k Ga z ia n t e p d o ğu m lu 5 6 şe h id im iz in is m in i p a r k la r a v e r d ik . Şe h it le r im iz in is m i a r t ık p a r k la r ım ız d a y a şa y a c a k . On la r için n e y a p s a k a z d ır . Şe hitle rimiz bu vatanın bütünlüğüiçin, bayrak için, bizim huzurlu yaşamamız için canlarını s e ve s e ve fe da e ttile r. T üm şe hitle r imize Alla h t a n Ra h m e t d iliy o r u m . Şe h it le r im iz muvakkate n yanımızdan ayrıldılar ama onlar h a y a t t a la r. Ah r e t t e b a şt a a ile le r i o lm a k üze re inşallah bizle re de şe faat e de ce kle rdir. P a r kla r a şe hitle r imizin is mini ve r me kte ki gaye miz şe hitle r imizin is imle r ini yaşatmak, ye ni ye tişe n ge nçle rimize bu ce nne t vatanın nas ıl kazanıldığını, he r kar ışının nas ıl şe hit ka nıy la s ula nd ığını, muha fa za e t me k için n a s ıl şe h it le r v e r d iğim iz i h içb ir z a m a n u n u t m a m a la r ın ı s a ğla m a k t ır . İçin d e bulunduğumuz Şe hit Aile le ri De rne k Başkanı Hamza Bayındır ’ın şe hit oğlu Şe hit Jandarma Ko m a n d o E r İs m e t B a y d ır ’ın is m in i ve r diğimiz bu pa r kımız 1 5 bin me tr e ka r e a la n a s a h ip için d e h a lı s a h a , b a s k e t b o l s ahas ı, s por ale tle ri, çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları bulunmaktadır.”de di. Şe hit o ğlu Şe hit Ja nda r ma Ko ma ndo Er İs m e t Ba y d ır ’ın is m in in v e r ild iği p a r k t a y a pıla n t o plu a çılış t ör e nin ko nuşa n Şe hit Aile le r i De r ne k Ba şka nı Ha mza Ba y ındır, “ge çmişini bilme ye n ge le ce ğinde n bir şe y

BAŞARILI ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ U lu s a l Me s le k i E ğit im Bilg i Me r k e z i' n in "Me s le ğim i S e çiy o r u m S ODE S P r o je s i" k a p s a m ın d a d üz e n le n e n k it a p o k u m a y a r ışm a s ın d a d e r e c e y e g ir e n öğr e nc ile r Milli Eğit im İl Müdür ü Ekr e m Se r in ta r a fında n ödülle ndirildi. Ga z ia n t e p Milli E ğit im Müdürlüğü'ne bağlı Ulus al Me s le ki E ğit im B ilg i Me r k e z i' n in "Me s le ğim i S e çiy o r u m S ODE S Pr oje s i" kaps amında düze nle ne n "Me s le k Lis e lile r Ok u y o r 1 0 0 Te me l Es e r Okuma Kampanyas ı" s ona e rdi. Çe şitli okullar dan kampanyaya ka tıla n öğr e nc ile r de n de r e c e y e gir e nle r Ekr e m Se r in tar afından çe şitli he diye le r le ödülle ndir ildi. 1 . ola n öğr e nc iye MP 4 , 2 . ola n öğr e n c iy e d ijit a l f o t o ğr a f m a k in e s i v e 3 . ' y e d iz üs t ü b ilg is a y a r ve r ild i. Öğr e nc ile r in başarıs ında katkıs ı olan

öğr e t m e n le r e d e t e şe k k ür b e lg e s i t a k d im e d ild i. B a s ın m e n s u p la r ın a a çık la m a y a p a n Se r in , "Ka mp a n y a n ın a s ıl a ma c ı öğr e n c ile r i y a r ışt ır m a k d e ğil, g e n çle r im iz d e k it a p o k u m a konus unda farkındalık yaratmaktır. Ge n çle r im izin o k u m a a lışk a n lığı e d in m e le r in i s a ğla m a k , ve r e ce ğimiz ödülle kitap okumayı c a z ip h a le g e t ir m e k , öğr e nc ile r imizin kita p a r a c ılığı ile k öt ü a lışk a n lık la r d a n uza k k a lm a la r ın ı s a ğla m a k , öğr e n c ile r im iz e s e rbe s t z a m a n la r ın ı iy i d e ğe r le n d ir m e a lışk a nlığı k a za nd ır ma k , p r o je y e k a t ıla n öğr e n c ile r in çe v r e le r in e örne k olmalarını s ağlamak, ilimizin k ült ür e l s e v iy e s in in üs t n o k t a la r a t a şın m a s ın a k a t k ıd a b u lu n m a k t ır . Bu kampanya s o n u n d a b e k le n t im iz , o k u m a a lışk a n lığı e d in m iş, d üşün e b ile n , e le ştir e bile n ve muha ke me e de n, k ült ür lü, k it a p d o s t u g e n çle r in ye tiştirilme s idir" de di.

b e k le m e h a k k ı y o k t u r o la m a z d a .Bu g ün şe h it le r im iz in is m in in p a r k la r a v e r ilm e s i o n la r ı y a şa t m k d e m e k t ir . B u d a y a n m ış y ür e ğim ize s e r in s u d ök m üş k a d a r b izle r i r ahatlatmaktadır. Bizle ri hiçbir zaman yalnız bır a kma y a n Şa hinbe y Be le diy e Ba şka nımız Me h m e t T a h m a zo ğlu ’n a t üm şe h it a ile le r i olarak çok te şe kkür e diyoruz.”de di.

S

ila h a r k a d a şla r ım ız şe h it le r im iz in b izle r e e m a n e t i o la n a ile le r in i h iç y a ln ız b ır a k m a d ık la r ın ı ifa d e e d e n Ga r nizo n Ko mut a nı T uğg e ne r a l Ka h r a ma n Güne ş, şe hitle rimiz vatan için bayrak için ve ülk e m iz in b a ğım s ız lığı için c a n la r ı f e d a e tmişle r dir. He ps ini r a hme tle a nıyor um. Bu şe hitle r imizin is mini yaşatmak için 56 par ka şe hitle rimizin is mini ve re n Şahinbe y Be le diye B a şk a n ım ız Me h m e t T a h m a z o ğlu ’n a ço k te şe kkür e diyorum.”de di.

B

u gün burada Şahinbe y Be le diye mizin g üze l h izm e t le r in d e n b ir b u k le n in açılışını yapıyor uz diye r e k s özle r ine b a şla y a n Ak P a r t i Ga z ia n t e p Mille t v e k ili Me h m e t E r d o ğa n , b e le d iy e le r im iz va ta nda şımıza çok güze l hizme tle r s unuyor. Bu g ün şe h it le r im iz in is m in in v e r ild iği 5 6 pa r kımızın a çılışını bir likt e y a pıy o r uz. Dile kolay daha önce le r i s ayılı bir kaç par kı olan Ga z ia n t e p ’im iz d e Şa h in b e y B e le d iy e B a şk a n ım ız Me h m e t T a h m a z o ğlu ’n u n m u h t e şe m ça lışm a la r ı ile 5 6 p a r k ı b ir d e n h izm e t e s u n u y o r u z. Ay r ıc a şe h it le r im izin is m in in y a şa t ılm a s ı v e g e le c e k n e s ille r e a k t a r ılm a s ın ı s a ğla m a k a d ın a d u y a r lı b ir davranış s e rgile ye re k parklara şe hitle rimizin is m in i v e r e n b a şk a n ım ıza a y r ıc a t e şe k k ür e diyorum.”de di.

FADILOĞLU; SAHADA OLMAK, BAŞARIMIZA Ş BAŞARI KATIYOR Ş e hitkamil Be le diye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapımı de vam e de n ve proje le ndirile n çalışma alanlarında te knik ince le me le rde bulundu. Ge ce gündüz de me de n çalıştıklarını ifade e de n Başkan Fadıloğlu; “Halkımızın re fahı için ilçe mizi karış karış ge ziyoruz. Yaptığımız proje le rin he ps i ile riye dönük proje le rdir. Makamda oturarak de ğil s ahada ge ze re k daha ve rimli işle r yapıyoruz” de di.

Ç

alışmalarını hızlı bir şe kilde s ürdüre n Şe hitkamil Be le diye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Be le diye Başkan Yar dımcılar ı Abdulce bbar Özkar a, Mur at Özgüle r ve ilgili dair e müdürle ri ile birlikte ilçe ye kazandırılan ye ni proje le ri ve inşaat s e fas ında olan ye rle ri ge zdi. ilk ince le me le rine Taşlıca Mahalle s ine yapılan Sos yal te s is i ge ze re k başlayan Başkan Fadıloğlu, ardından Sanayi Mahalle s i Sos yal Te s is i, Be lkıs Mahalle s i Sos yal Te s is i, Be yke nt Mahalle s i Sos yal Te s is i, Dülük Me s ire alanına yapılan s uni göle t ve Pir Sultan Sos yal Te s is ini ge ze re k inşaatların s on durumunu ye rinde gördü.

H

e r hafta Başkan Yardımcıları ve icracı müdürlükle rle birlikte s ahada ince le me le rde bulundukla r ını be lir te n Şe hitka mil Be le diy e Ba şka nı Rıdva n F a dılo ğlu; “Bütün şantiye le ri, s os yal te s is le ri e ks ikle rini ve ya planlamayı düşündüğümüz he rhangi bir proje vars a bunu ye rinde ince le me k ve görme k adına he r hafta çalışmaları yakından takip e diyoruz. Çünkü makamda oturmakla bu iş olmaz. Sahada bire bir takip e tme k ge re kiyor. Bu bizim başarımıza başarı katıyor” de di.

a h in b e y B e le d iy e s in in d e ğe r li hizme tle rine çok anlamlı bir hizme ti de ilave e de re k ilçe de yapımı tamamlanan 56 parka aziz şe hitle rimizin is minin ve rilmiş olmas ının gur ur ve r ici olduğunu ifade e de n Ga iz a n t e p Va lis i S üle y m a n Ka m çı, Şe h it le r im iz , k u t s a l d e ğe r im iz u ğr u n a g e n c e c ik h a y a t la r ın ı fe d a e t t ik le r i düşünüldüğünde , onların aziz hatıraları adına y a p ıla n b u h iz m e t , d a h a d a a n la m lıd ır . Ed ir n e ’d e n Ka r s ’a , me mle k e t in h e r k a r ış toprağında, bu vatan için şe hit düşmüş bütün şe hitle rimizi rahme tle anıyorum. Ne mutlu ki uğrunda şe hit düşüle ce k bir vatanda özgürce yaşıyoruz. Bunun kıyme tini bilme li ve aramıza nifa k tohumla r ı s okma k is te y e nle r e fır s a t ve r me me liyiz. İna nıyor um ki şe hitle r imizin r u h u t üm An a d o lu ’y u k u c a k lıy o r v e b u parklarda oynayan çocuklarımıza, he r zaman doğruyu, iyiyi ve güze li gös te riyor. Şahinbe y Be le diye mizin s os yal, kültüre l, çe vre ve ins an o d a k lı ça lışma la r ını y a k ın t a k ip v e t a k d ir e d iy o r u m . B u a n la m d a 5 6 a d e t p a r k ı Ga z ia n t e p h a lk ın ın h iz m e t in e s u n a n b u parklarda aziz şe hitle rimizin is imle rini yaşatan Şa h in b e y B e le d iy e B a şk a n ım ız Me h m e t T a h m a z o ğlu ’n a v e e k ib in e ço k t e şe k k ür e diyorum.”de di.

K

ge zildi.

o n u şm a la r a r d ın d a n h e p b ir lik t e pr otokol üye le r i ve va ta nda şla r ile b ir lik t e p a r k ın a çılışı y a p ıla r a k


Sağlık

7

KARNE PSİKOLOJİSİ'NE DİKKAT Öze l Sani Konukoğlu Has tane s i Ps ikiyatri Uzmanı Dr. Nüke t Pamukçu, karne alacak çocukların has s as bir s üre ç yaşadıklar ını anıms atar ak, aile le r in çocuklar ına kar şı bu s üre çte daha dikkatli ve duyarlı olmas ı ge re ktiğini s öyle di. Dr. P a mukçu, ka r ne s inde ki notla r ı dikka te a lma da n, ço c uğun k o şuls uz s e v ild iğin i e n s ıc a k v e s a m im i b ir şe kilde ona his s e ttirme s i ge re ktiğini ifade e de re k, "Karne a la c a k ço c ukla r ın y a nı s ır a , a nne ve ba ba la r ın, ha t t a de de le rin, nine le rin de he ye canlı. Ancak s on yıllarda bu he ye c a nın ye r ini ka ygı ve kor ku a ldı. Ar tık çoc ukla r ın İlköğre tim 1. s ınıftan itibare n yarışa hazırlandığı, okuldan çok de rs hane le re gittiği, s os yal ve duygus al ge lişimle rinin ye te rs iz olduğu, s ade ce akade mik ge lişimin bu kadar y üc e lt ilme s inin ne d e ni ne d ir ? Ke nd i r uh d ur umunu kontr ol a ltına a la ma ya n a nne - ba ba la r, çoc uğunu ke ndi kaygılarına kurban ve te s t e de n ve lile r artık çok yaygın h ale ge le n bir dur um olar ak gözle nme kte dir " de di. Ço c u ğu n k o şu ls u z s e v ild iğin in o n a h is s e t t ir ilm e s i ge r e ktiğini anlatan Dr. Pamukçu, Fazla be kle nti, öğr e ncide k a y g ı y a r a t ır . H a r ik a ço c u k im a j ın ı k a f a m ız d a oluştur mamamız ge r e kir. Çocuğun kötü bir kar ne s i olabilir, a ma kötü da vr a nışla r ının olma dığı göz önüne a lınma lı ve ço c u ğu n iy i y ön le r i ön p la n a çık a r t ılm a lıd ır . B a şk a çocuklar la kıyas lamak özgüve ni ve be nlik algıs ını olums uz e t kile r. Ço c uk s e vilme diği his s ine ka pıla b ilir. Ço c uğun k a r n e s in e b a k a r a k ço c u k h a k k ın d a k işil ik a n a l iz i y a p m a m a m ız g e r e k ir ' b u ço c u k a d a m o l m a z ' g ib i ço c uğunuzun ka r ne s i, o nun kişiliğinin g ös t e r g e s i de ğil, okul ba şa r ıs ının gös te rge s idir. Ka r ne s a de c e öğr e nc inin s o n u c u d e ğil, öğr e n c in in y a şa m a ğın d a k i h e r k e s in s onucudur. Kar ne le r in amacı, günahlar ın de r e ce s i ve adı d e ğild ir. Or t a y a k o nula n v e y a k o nula ma y a n a k a d e mik pe r fo r ma ns ın g ös te r g e s idir. Ma ddi ödülle r i a ba r tma da n k u lla n m a lıy ız. Me s e la ilk öğr e t im ça ğın d a k i b ir ço c u ğa p a h a l ı b ir öd ül a l m a k , k a r n e n in b e d e l i o l a r a k y or umla na bilir. Onun y e r ine ma ne vi ödülle r y a ni gur ur duymak, be nim için de ğe r lis in, kar ne s onucu kötü ols a da b e n im için k o şu ls u z s e v iliy o r s u n , g ib i öd ülle r t e r c ih e dilme li" diye konuştu.

UZM DR ALİ İHSAN ŞERAN VE DİYETİSYEN IŞIL TURGAY MEDİCAL PARK’TA Me dical Park Gaziante p Has tane s i, kadros una ye ni k a t t ığı d in a m ik is im le r le h iz m e t v e r m e y e d e v a m e diy o r. Ra dy a s y o n Onko lo jis i Uzma nı Dr Ali İhs a n ŞERAN, ile Diy e t is y e n Işıl T URGAY Me d ic a l P a r k Aile s ine katılarak has ta kabulüne başladılar. Uzm.Dr Ali İhs an ŞERAN ; 1960 Kütahya doğumlu olan Ali İhs an ŞERAN, Ankara Ün iv e r s it e s i T ıp F a k ült e s in i b it ir d i. T e m e l T ıp F a k ült e s i e ğit im in in a r d ın d a n An k a r a N u m u n e H a s t a n e s in d e “Ra d y a s y o n On k o lo jis i” a la n ın d a uzmanlık e ğitimi aldı. 1993 yılından itibar e n Ankar a Onkoloji ha s ta ne s inde 5 y ıl gör e v y a ptıkta n s onr a , Ad a n a ' d a Numun e h a s t a n e s i v e Öze l b ir On k o lo ji Me rke zinde çalıştı. B a ş- b o y u n k a n s e r le r i, B r a k it e r a p i, 3 b o y u t lu k o n fo r m a l r a d y o t e r a p i v e IMRT g ib i k o n u la r d a de ne yimli olan Uzm. Dr. Ali İhs an ŞERAN'ın ikis i yurt dışı bilims e l toplantılarda s unulmuş pos te r olmak üze re 5 ade t yayın çalışmas ı bulunuyor. Diye tis ye n Işıl TURGAY ; 1987 yılında Gaziante p'te dünyaya ge le n Diye tis ye n Işıl T U RGAY, Ba şk e n t Ün iv e r s it e s i Be s le n m e v e Diye te tik bölümünü bitirdi. 2009 yılında is tanbul Alman Has tane s inde , 2009- 2011 yılları aras ında da Acıbade m Has tane s inde göre v yaptı. Çoc uk ve y e tişkin be s le nme s i,y e me bozuklukla r ı, obe zite ve malnütr is yon, ge r iatr i be s le nme s i, kur um be s le nme s i ve s a ğlıklı kilo kontr olü gibi konula r da ça lışma la r da buluna n T ur ga y, Ha zir a n a y ı itiba r iy le Gaziante p Me dical Park Has tane s inde has talarını kabul e tme ye başladı.

YALNIZLIK KADERİNİZ DEĞİL Bir ortama girdiğinizde , ins anların ilgis i üze rinize çe vrildiğinde he ye canlanıyor, s oluğunuz mu daralıyor? İş ortamında proje nize çok iyi hazırlanmış s unum yapmaya başladığınızda yüzünüz kızarıyor, s e s inizin titre me s ine hakim olamıyor mus unuz? Kalabalık aras ında s ohbe te katılmak ye rine bir ke nara çe kilip dinle me ği mi te rcih e diyors unuz? T üm bunları yaşamak ye rine yalnız kalmayı, ins anlarla ile tişiminizi ke s iyors anız “Utangaçlık Has talığı”na yakalanmışs ınız de me ktir. Dünyada he r 10 kişide n birinin yaşadığı utangaçlık, as lında kişinin toplumda ke ndini gös te re me me s i, he m öze l he m de iş hayatında başarıs ız olmas ına yol açıyor. Birçok ins an, hayatlarının büyük bir bölümünde utangaç olmas ından kaynaklanan yalnızlık his s iyle mücade le e tme k zorunda kalır. Bunun başlıca s e be ple rinde n biri onları anlayacak ve oldukları gibi kabul e de ce k kişile rin var olmadığına inanmalarıdır. Oys a ins anın as ıl mücade le de olduğu kişi ke ndis idir.Utangaçlığın ins anın olmas ı ge re ktiğine inandığı kişi olmak için çaba s arf e de rke n olduğu ya da olacağı kişiye de ğe r ve rme yi göz ardı e ttiği, kişinin içinde n çıkamadığı bir duygus al çıkmazda dönüp durmas ı olduğunu be lirte n Uzm. Klinik Ps ikolog Şe yma Çavuşoğlu Itri, “Be kle ntile rin gittikçe arttığı ve kişile rin var olmayan müke mme l ins an olma çabas ına ye nik düştüğü günümüz toplumunda, utangaç olmak

Tatilde anne babanın çocukla be rabe r ge çirme s inin de aile içi ilişkile r de ya pıc ı e tkiye s a hip olduğunu ifa de e de n Dr. P a m u k çu , "Be r a b e r g e çir ile n o r t a k z a m a n ço c u k t a d a ön e m liy im d u y g u s u n u a r t t ır ır . Ay n ı z a m a n d a ön e m li konularda konuşulmas ı imkanını oluşturur. Bu ne de nle aile nin tüm üye le rinin ortak zaman ge çirme s i çok öne mlidir. Tatil için ortak kararlar ile plan yapmalı, be rabe r ge çirile ce k zaman a r ttır ma lıyız. Bunun dışında çoc ukta n bir e be ve yn ola r a k be kle ntile rimizi ne tle ştirme liyiz. Onun potans iye lini çok iyi bilme liyiz. Yani çocuğumuzu tanımalıyız. Uzmanlardan, e ğitim ve danışmanlık me rke zle rinde n te s tle r ve çalışmalar yaparak güçlü yönle rini ortaya çıkartarak o yönle rini güçle ndirme k için çalışmalar oluştur malıyız. Kar ne , çocuğumuzun bize ve r diği de ğe ri, s e vgiyi öne mi ölçme z. Ve lile rin e n büyük s orunu işte budur. Ka r ne s o nuc u kötü g e ldiğinde bunu na nkör lük ve ve fas ızlık olarak algılamalarıdır. Karne le rin s ade ce ye ni bir k a r a r a lm a , y ön t e m g e lişt ir m e v e fa r k e t m e o ld u ğu n u h a t ır la m a k g e r e k ir . Ka r n e s o n u çla r ın a b a k a r a k , ön c e 'Ne de n'le ri ce vaplamak, s onra danışman ve ya uzman yardımı alarak 'Nas ıl'ları ce vaplamak ge re kir. Karne s inde ki başarıs ı için öğre ncile r te brik e dilme li, takdir e dilme li, fakat tamame n maddi nite likli ödülle r ve rilme me lidir. VELİLERİN KENDİLERİNE SORMASI GEREKEN SORULAR Bu s ür e çte aile le r in ke ndile r ine bazı s or ular ı yöne ltme s i g e r e k t iğin i d e a n la t a n Dr. P a m u k çu , şöy le d e v a m e t t i: "Ço c uğun özg üve nini ka za nma s ı için y a r dımc ı o lduk mu, yoks a s üre kli e le ştirip azarladık mı? Sınavlardan düşük not aldığında otur up s or unu bir likte çözme ye çalıştık mı yoks a e le ştir ip ya rgıla dık mı? Çoc uğa s a ğlıklı bir a ile or ta mı mı s u n d u k y o k s a t a r t ışm a v e k a v g a la r ın o ld u ğu , ile t işim in olmadığı bir ortam mı s unduk? Bozuk plak gibi 'De rs çalış' de me k dışında ne le r yaptık. Ayda bir ke re okuluna gittik mi? De r s ha ne s ini ta kip e ttik mi? Ka ç öğr e tme niy le te le fonda görüştük? Kaç arkadaşını tanıyoruz? Karne s i iyi is e s orun yok diyor uz. P e ki, r uh s a ğlığı, özgüve ni ne dur umda fa r kında m ıy ız ? De r s le r iy le ilg ile n ip , d e r s ça lışm a a lışk a n lığı kazandırdık mı yoks a onun ye rine de rs le rini biz mi yaptık? Çocukların e n iyi öğre nme yi, nas ihat şe klinde de ğil de mode l a la r a k y a p t ığın ı b ilm e m iz e r a ğm e n , y a p m a s ı is t e n e n davranışlarda ona mode l olabildik mi? Sade ce para ve re re k, giydire re k, bir de diği iki yapmayarak göre vimizi yaptığımızı s anarak, çocuğun gözüyle bakabildik mi? Eğe r nota aşırı öne m v e r ir s e n iz, o n u k ıy a s la r s a n ız, o n a k üs e r s e n iz, k e n d in i d e ğe r s iz h is s e d e c e k , öfk e n öb e t le r i y a şa y a c a k t ır . Ve ke ndis ine bu duyguları yaşatanlardan yani ve lile rde n ne fre t e de ce ktir". Dr. Pamukçu, çocuğun aile le r in be kle ntile r ini he r zaman k a r şıla y a m a y a b ile c e ğin i v e k a r şıla m a k z o r u n d a d a olmadıklarını ifade e de re k, ve lile ri uyardı. Dünyanın s e yrini de ğiştire n filozofların bile s ınıf te krarı yaptıklarını ve okuldan bile a tıldıkla r ını vur gula y a n Dr. P a mukçu, "Çoc ukla r ımızı dünyaya başarılı olup bizi e n iyi şe kilde te ms il e tme le ri için dünyaya ge tirme dik" de di.

büyük bir s orun olarak karşımıza çıkar. Utanma duygus u, kişile r in özgüve nle r ini yitir me le r ine ne de n olur ke n s os yal k a y g ıla r a d ön üşe r e k b ir e y i d e r in b ir y a ln ız lığa it e r . Utangaçlığın dozu yüks e ldikçe e ndişe le r kişinin düşünce le rini iyice kaplar ve zamanla öne mli bir duygus al s orun olarak kişinin davranışlarına hükme tme ye başlar” diyor. Uta nga çlık s or ununun ile r le ye n döne mle r de pa nik a ta k, de pre s yon gibi ruhs al bozuklukları te tikle ye bile ce ğini ifade e d e n U z m . Klin ik P s ik o lo g Şe y m a Ça v u şo ğlu It r i, “U t a n g a çlığın a lt ın d a y a t a n e n b üy ük s o r u n öz g üv e n e ks ikliğidir ve kişinin ke ndini s e vme yi öğre nme s i ge re klidir. Eğe r uta nga çlık be de n ve r uh s a ğlını olums uz e tkiliyor s a m u t la k a b ir u z m a n d a n d e s t e k a la r a k k işin in ön c e lik le ke ndinde r a ha ts ız olduğu nokta la r ı ke şfe tme s i, uta nga çlık duygus unda n he r şe yde n öne mlis i ya lnızlık duygus unda n kur t ulma k için ne g a t if duy g ula r la ba ş e t me y i öğr e nme s i ge re kir” diyor.


“ENGELLİ BAKIMINDA ARTAN KADIN İSTİHDAMI” PROJESİ

biz de varız  
biz de varız  

haberin en hızlısı

Advertisement