Page 1

IC_TTOgids1415 07-01-14 10:54 Pagina 1

tweetalig onderwijs bilingual education

2014 2015

ttogids

a truly all-round education


2 ttogids 2014-2015

IC_TTOgids1415 07-01-14 10:54 Pagina 2


IC_TTOgids1415 07-01-14 10:54 Pagina 3

Voorwoord

Preface

In het jaar 2000 is het Isendoorn College gestart met een nieuwe

In the year 2000 Isendoorn College added a new

opleiding: een tweetalige vwo-stroom. Sinds 2003 kunnen ook

stream to its curriculum: bilingual pre-university

leerlingen op havo-niveau tweetalig onderwijs volgen.

education (tvwo English). In 2003 this development continued with a bilingual

De ontwikkeling van een tweetalige opleiding is een logische stap

havo/vwo stream, higher general secondary

voor het Isendoorn College. De school heeft zich de afgelopen

education/pre-university education.

jaren namelijk geprofileerd als een school die leerlingen op een zo breed mogelijk vlak en op een zo hoog mogelijk niveau uitdaagt.

Isendoorn College considers providing bilingual

Met een tweetalige opleiding kunnen we leerlingen optimaal

education to be a logical development because

voorbereiden op een vervolgopleiding, waarbij we de intellectuele

a bilingual stream fits in well with our view of

en culturele ontplooiing voorop stellen.

education. It stimulates students to achieve in the widest range and at the highest level. The

Het Europees Platform merkte op dat onze TTO-opleiding gedegen

bilingual stream prepares students for their

in elkaar zit. De activiteiten gericht op internationalisering die we

future education in the best possible way by

daarnaast organiseren, krijgen een pluim. Bij ons krijgen steeds

putting their intellectual and cultural

meer leerlingen de kans zich voor te bereiden op een internationaal

development first.

gerichte toekomst. The European Platform recognized our wellOok het afgelopen jaar hebben onze kandidaten op zowel havo- als

organised bilingual education. The extra-

vwo-niveau met goed gevolg het examen voor het vak International

curricular activities aimed at internationalisation

Baccalaureate English A: Language & Literature Higher Level (tvwo)

were highly commended. In our school students

en English B Higher Level (thavo) afgelegd. Al acht keer op rij zijn

are given the opportunity to prepare for an

alle kandidaten geslaagd! In oktober jl. ontvingen alle kandidaten

internationally oriented future.

hun certificaat. Dit certificaat is internationaal erkend en geeft toegang tot alle Engelstalige universiteiten.

Last October we were happy to invite the eight

3 ttogids 2014-2015

group of bilingual (Dutch-English) students for We werken met succes aan onze tweetalige opleidingen. Daarvoor

the IB English language A Language and

ontvingen we op 15 september 2004 het TTO Junior School

Literature higher level certificate ceremony, as

Certificaat. Na bezoek van de visitatiecommissie van het Europees

well as the sixth group of havo students for IB

Platform – in het najaar van 2007 – ontving het Isendoorn College

English language B higher level. .

het TTO Senior School Certificaat. Op 25 november jongstleden

All students successfully passed these

ontving het Isendoorn College als gevolg van de vijfjaarlijkse

internationally recognised IB examinations.

hervisitatie, opnieuw het predicaat: erkende TTO School.

Those who continued their studies had a smooth start at national and international universities.

Vanaf het schooljaar 2013/2014 werken onze leerlingen in een echte TTO-afdeling (TTO department) met drie op TTO gespecialiseerde

The successful start and conclusion of the

afdelingsleiders. Binnen deze afdeling worden leerlingen vanaf de

bilingual streams have earned us both the Junior

eerste klas tot en met hun eindexamen gezien én begeleid als TTO-

School and Senior School Certficates for

leerlingen.

bilingual education of the European Platform.


IC_TTOgids1415 07-01-14 10:54 Pagina 4

Engels: een wereldtaal

English: a world language

Het Engels wordt steeds vaker gezien als de

English is the international language of government

belangrijkste taal in de wereld. Zakenmensen en

and business, science and technology. The Dutch

organisaties in de Europese Unie gebruiken het Engels

language adapts and uses English words and

meer en meer als voertaal. Je hebt misschien gemerkt

expressions. The influence of English from media and

dat er ook in het Nederlands steeds meer Engelse

the language of information and communication

woorden en uitdrukkingen komen. De invloed van de

technology is clearly noticeable. The Netherlands is an

Engelstalige muziek en de computer met alle Engelse

internationally oriented community. Isendoorn

termen die deze met zich meebrengt, is duidelijk in het

College has responded to these developments with its

Nederlands te merken. Nederland richt zich steeds meer

bilingual stream.

op het buitenland. Het Isendoorn College gaat hierin mee door een brede tweetalige opleiding aan te bieden.

The Netherlands in the future In our country the effects of the European Union are

4 ttogids 2014-2015

Nederland in de toekomst

clearly noticeable. This also influences the use of

In ons land is het goed te merken dat we ons bij de

English. There is a growing demand for internationally

Europese Unie hebben aangesloten. Dit is ook van

trained staff. Education has responded to this demand

invloed op het gebruik van het Engels. Je merkt

by preparing youngsters so that they will qualify for

bijvoorbeeld dat de overheid, het bedrijfsleven en

these internationally oriented positions. If English is,

allerlei organisaties meer behoefte hebben aan

effectively, your second language at native level (vwo)

internationaal opgeleid personeel. Het onderwijs moet

and near native level (havo), you will have many

jongeren opleiden die geschikt zijn voor dit soort

opportunities for international studies as well as for an

internationaal gericht werk. Als Engels als het ware je

international career.

tweede moedertaal is, heb je meer kans op een internationale studie en heb je meer mogelijkheden om carrière te maken in de hele wereld.


5 ttogids 2014-2015

IC_TTOgids1415 07-01-14 10:54 Pagina 5


6 ttogids 2014-2015

IC_TTOgids1415 07-01-14 10:55 Pagina 6


IC_TTOgids1415 07-01-14 10:55 Pagina 7

Europees Platform voor het Nederlands Onderwijs

Since the beginning of the nineties an increasing

Sinds het begin van de jaren negentig zijn er steeds meer

number of schools in the Netherlands have started to

scholen in Nederland die tweetalig onderwijs aanbieden.

offer bilingual programmes. The European Platform

Het Europees Platform voor het Nederlands Onderwijs is

for Dutch Education is an organisation which executes

een organisatie die de plannen van de overheid uitvoert

the government’s plans for educational

wat betreft internationalisering. Deze organisatie

internationalisation. This organisation encourages

stimuleert scholen die kiezen voor tweetalig onderwijs

schools offering bilingual programmes to co-operate

om goed samen te werken binnen een speciaal hiervoor

through a special network. It also provides

opgericht netwerk. Ook geeft het Platform subsidies voor

development funding, for example to improve course

bijvoorbeeld de ontwikkeling van leerstof.

materials.

Wat is TTO?

7 ttogids 2014-2015

European Platform for Dutch Education

What is TTO?

TTO betekent tweetalig onderwijs. De stof die behandeld

TTO means bilingual education. The curriculum is

wordt, is ongeveer dezelfde als bij het “gewone” havo of

more or less identical to that of the “regular” havo or

vwo. TTO-leerlingen halen dan ook na vijf of zes jaar een

vwo stream. TTO students sit for their regular havo or

gewoon havo- of vwo-diploma.

vwo final examinations after five or six years

Wel is het anders dat tijdens de eerste drie jaar van een

respectively.

tweetalige stroom ongeveer de helft van de vakken in het

However, in the tto course English is used in more

Engels wordt gegeven. In de Tweede Fase is dat minder,

than half of the subjects studied during the first three

maar nog steeds krijgen de leerlingen een aantal vakken

years. In the final years there are fewer subjects in

in het Engels. We gebruiken zoveel mogelijk originele

English . We use English books and English tuition

Engelstalige methodes.

material as much as possible during these lessons.

Deze manier van lesgeven wordt ook wel eens

This teaching method is known as “immersion” and it

“immersie-onderwijs” genoemd. Dat betekent dat je

is used from the start. The remaining subjects, apart

vanaf het begin wordt “ondergedompeld” in de Engelse

from other foreign languages (such as French and

taal. De andere helft van de vakken worden in het

German), are taught in Dutch. It is our experience that

Nederlands of in de doeltaal (Frans of Duits bijvoorbeeld)

after an initial period, students soon adapt and do not

gegeven. We hebben gemerkt dat leerlingen het Engels

consider learning in English too difficult.

al snel geen echt probleem meer vinden, ook al vraagt

Schools in the Network For Bilingual Education, which

het extra inspanning en is het vooral in het begin wel

is supported by The European Platform, have decided

even wennen.

that bilingual students will also sit for an examination

Binnen het door het Europees Platform georganiseerde

to obtain the International Baccalaureate Certificate

Netwerk Voor Tweetalig Onderwijs is besloten dat het

for English. This means that at the end of your school

International Baccalaureate Certificate voor Engels een

career you will sit for an extra exam in order to obtain

mooie formele afsluiting van de opleiding is, omdat dit

this certificate. Havo students take the IB English

een certificaat is met extra internationaal aanzien. Aan

Language B higher level whereas vwo students sit for

het einde van je opleiding zul je dus een extra examen

English Language A Language and Literature higher

moeten doen om dit certificaat te behalen.

level.


IC_TTOgids1415 07-01-14 10:55 Pagina 8

Het Isendoorn College

Isendoorn College

Het Isendoorn College is een katholieke school in Warnsveld

Isendoorn College is a Roman Catholic foundation,

die openstaat voor alle leerlingen. Het is een school voor

open to all. It is a comprehensive school in

mavo, havo, vwo en TTO. We hebben nu ruim 1700 leerlingen

Warnsveld, Gelderland, offering various levels of

en ongeveer 170 personeelsleden. De school huist in drie naast

education. There are currently about 1700 students

elkaar gelegen gebouwen: een voor de onderbouw (Westkaap),

and over 170 staff members.

een voor de bovenbouw (Oostkaap) en een voor het bèta-

There are three adjoining buildings; students in the

onderwijs (Bètakaap).

first two years are accommodated in “De Westkaap”, their older counterparts in “De Oostkaap” and there

Isendoorn en TTO

is a "Beta kaap" for the Science classes.

Toen we in augustus 2000 met het tweetalig vwo startten, hadden we 48 leerlingen in twee klassen. In het eerste jaar met

Isendoorn and TTO

een tweetalige havo/vwo-brugklas hadden we daarnaast nog

In August 2000 Isendoorn College started its

steeds twee tweetalig-vwo-klassen, dus zo’n 80 leerlingen. Nu

bilingual vwo stream with 48 students in two first

hebben we maar liefst zes tweetalige brugklassen en in totaal

forms. Since that time the bilingual department has

meer dan 700 tweetalige leerlingen in onze hele school.

been steadily growing to over 700 students in total.

Op het tvwo werk je meteen op vwo-niveau; op het thavo/vwo

Tvwo students immediately start with vwo level,

werkt de klas net als de andere brugklassen op havo/vwo-

thavo/vwo students work at the same level as the

niveau. Een verschil met de andere brugklassen is dat je meer

other havo/vwo students. The main difference is

dan de helft van de vakken tijdens de eerste drie jaar in het

that half of the subjects are taught in English.

Engels krijgt. Ook kom je vaker in aanraking met andere

Another difference is that a TTO student has

culturen vanwege het internationale karakter van het TTO en

international involvement from the start.

word je nog meer uitgedaagd door allerlei extra activiteiten.

8 ttogids 2014-2015

In the final years of the tvwo some subjects are still Voor het tvwo is de tweetalige lijn in de Tweede Fase

taught in English. Students who continue their

doorgezet met een aantal vakken van het gemeenschappelijk

education at havo level after two years of bilingual

deel in het Engels. Leerlingen die na twee jaar thavo/vwo op

havo/vwo will also have subjects in English in their

havo- niveau verder gaan, zullen ook nog een aantal van deze

final years.

vakken in het Engels krijgen. The TTO programme emphasises a broad academic, Binnen het TTO krijg je de kans je breed te ontwikkelen; niet

cultural and social education and includes

alleen intellectueel, maar ook cultureel en sociaal. Daarom

international contacts, excursions and other

krijg je les in het Engels en krijg je te maken met meer

activities.

internationale contacten, excursies en een museumbezoek.


9 ttogids 2014-2015

IC_TTOgids1415 07-01-14 10:55 Pagina 9


10 ttogids 2014-2015

IC_TTOgids1415 07-01-14 10:55 Pagina 10


IC_TTOgids1415 07-01-14 10:55 Pagina 11

De docenten

The teachers

De docenten die lesgeven in het TTO zijn voornamelijk

Most TTO teachers are Dutch. They are keen on a

Nederlandse docenten. Ze vinden het leuk om een

new challenge and that is why they have decided to

nieuwe uitdaging aan te gaan en daarom hebben ze zich

apply. They have followed intensive training

opgegeven om mee te doen. Om zich goed voor te

courses in order to be able to teach in English

bereiden hebben ze een intensieve taaltraining gevolgd,

fluently. To improve their fluency further, they will

zodat ze in vloeiend Engels les kunnen geven. Om te

continue in-service training through coaching on

zorgen dat hun Engels nog verder verbetert, blijven ze

the job and by taking part in educational courses

bezig met nascholing, zowel in binnen- als buitenland.

abroad.

Docenten en gastdocenten die hun hele leven al Engels

Even though teaching in English may not be a

spreken, zogenaamde “native speakers”, zorgen ervoor

problem for these teachers, their native language is

dat er aan de leerlingen het een en ander van de

Dutch. To help you learn more about English

Engelstalige cultuur wordt overgebracht. Ook maken we

speaking cultures, you will also be taught by

regelmatig gebruik van taalassistenten. Deze houden

“native” teachers, people who have spoken English

zich vooral bezig met het assisteren bij het gebruik van

all their lives. We also make regular use of language

het Engels tijdens de lessen en ze kunnen helpen

assistants. They can assist with the use of English

inzicht te geven in andere Europese culturen.

during the lessons and provide an insight into other European cultures.

De ouders

11 ttogids 2014-2015

Vanaf het begin zullen de ouders zich sterk betrokken

The parents

voelen bij de gang van zaken rond het TTO. De school

From the start, parents will feel strongly involved in

organiseert regelmatig informatieavonden voor de

the way things are organised. The school regularly

ouders, maar er is ook een afdelingsraad voor ouders

organises informative evenings for parents. There is

van leerlingen op het TTO. De ouders denken zo mee

also a special TTO parents’ interest group, which

over de invulling van het tweetalig onderwijs.

invites parents to participate in thinking about the

Uiteraard zijn we altijd blij met een actieve

way tto is organised.

betrokkenheid van ouders op allerlei terreinen, zoals bij

Of course, we strongly appreciate active parent

bijzondere projecten, excursies en activiteiten op

participation, especially in projects, excursions and

school.

school activities.


IC_TTOgids1415 07-01-14 10:55 Pagina 12

Toelating

To be admitted to TTO you have to be a highly motivated

geval een goed gemotiveerde leerling zijn. Je moet

student. You should really like studying. Apart from that,

echt zin hebben om te leren en om na verloop van tijd

you must want, eventually, to become fluent in English.

vloeiend Engels te kunnen spreken. Als TTO’er zie je in

As a TTO student you understand that the better you

dat je met een goede beheersing van de Engelse taal

master the English language, the greater the opportunity

later gemakkelijker in het buitenland kunt studeren en

to study and work abroad in the future becomes.

werken.

Besides being highly motivated, you should also be able

Je moet het TTO-onderwijs dus willen, maar ook

to achieve. That is why we will ask your primary school

aankunnen. Daarom vragen we je leerkracht uit groep 8

teacher or the headmaster for information. He or she

of de directeur van de basisschool om informatie. Voor

must give an unconditionally positive vwo or gymnasium

het tvwo moet hij of zij een uitgesproken vwo- of

recommendation for the tvwo level or at least a havo

gymnasiumadvies geven; voor thavo/vwo in ieder geval

recommendation for the thavo/vwo level . We also expect

een havo- advies. Verder verwachten we voor het tvwo

a minimum Cito test score of 545 for the tvwo or a

een Cito-score van minimaal 545 en voor thavo/vwo

minimum Cito test score of 540 for the thavo/vwo.

minimaal 540.

Besides, we expect you to have a flair for languages.

Wanneer je bent aangemeld, kijken we of we je

If there is any doubt with regard to admission, applicants

daadwerkelijk bij het TTO kunnen inschrijven. Bij twijfel

will be asked to sit a special entrance test. After that we

gebruiken we een speciale toelatingstest. Daarna laten

will let you know as soon as possible whether you have

we je zo snel mogelijk weten of je bent aangenomen.

been accepted.

De TTO-bijdrage

12 ttogids 2014-2015

Admission

Om op het TTO toegelaten te worden, moet je in ieder

The fee

De tweetalige opleiding biedt iets extra’s en is dan ook

The TTO programme offers more, therefore, it is more

duurder dan de gewone havo- of vwo-opleiding. De

expensive than the regular havo or vwo programme.

school vraagt de ouders de normale ouderbijdrage te

The school expects parents to pay the regular annual fees

betalen, maar daarbij een bijzondere TTO-bijdrage van

plus a tto supplement of Є 450,=. This fee is used for

€ 450,= per jaar. Deze bijdrage kan gespreid, in 3

teaching materials, extra personnel costs, extra

termijnen, worden betaald gedurende het schooljaar en

excursions, exchanges and work experience placements.

is bedoeld voor leermiddelen, extra personeelskosten,

Please do not let this fee deter you from applying for this

extra excursies binnen de TTO-opleiding, stages en

course. It is possible to pay this fee in three installments

andere activiteiten.

during the school year.


13 ttogids 2014-2015

IC_TTOgids1415 07-01-14 10:55 Pagina 13

Enriching (y)our child’s experience


IC_TTOgids1415 07-01-14 10:55 Pagina 14

Alles op een rij

To summarize

TTO department

Half of the lessons in English

De helft van de lessen in het Engels

Extra English classes

Extra uren Engels

Specially trained teachers

Speciaal opgeleide docenten

Extra guidance

Extra begeleiding

Near native level English (havo) and a native level English

Near native niveau Engels

(vwo)

Internationaliseringsactiviteiten

Internationalisation activities

Talentlessen

Talentlessons Science and Humanities

Toelatingseisen voor tweetalig havo/vwo

Admission requirements for thavo/vwo

Cito-score van minimaal 540

Minimal Cito score of 540

In ieder geval havo-advies

At least havo recommendation

Toelatingseisen voor tvwo

Admission requirements for tvwo

Cito-score van minimaal 545

Minimal Cito score of 545

Uitgesproken vwo- of gymnasiumadvies

Unconditional recommendation for vwo or gymnasium

Extra belasting

Extra commitment

Engelse studieboeken

English tuition material

Extra inzet

A greater study load and motivation

Extra kosten

Extra cost

Extra TTO-bijdrage â‚Ź 450,= per jaar (exclusief de

TTO supplement of â‚Ź 450,= a year (not including the

reguliere ouderbijdrage en kosten voor de iPad)

regular annual fee and the iPad

Inlichtingen

Information

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met:

Mrs. M. ter Horst, afdelingsleider TTO 1 and 2

Mevr. M. ter Horst, afdelingsleider TTO leerjaar 1 en 2

Tel. 0575-760541

Tel. 0575-760760

Open day Open huis Zaterdag 1 februari 2014

Saturday the 1st of February, 2014 (from 10 am to 2 pm)

14 ttogids 2014-2015

(van 10.00 uur tot 14.00 uur)

High Tea (voorlichtingsmiddag TTO)

High Tea (information afternoon TTO for parents and group 8 pupils)

Zondag 16 maart 2014

Sunday the 16th of March 2014

(van 15.00 uur tot 17.00 uur)

(from 3 pm to 5pm)

Minilessen iPad

Mini iPad lessons

Dinsdag 4 en woensdag 5 maart 2014

4th and 5th of March 2014

(van 19.00 uur tot 21.00 uur)

(from 7pm to 9pm)


15 ttogids 2014-2015

IC_TTOgids1415 07-01-14 10:55 Pagina 15


IC_TTOgids1415 07-01-14 10:55 Pagina 16

Voorlichtingsmiddag TTO Datum: zondag 16 maart 2014 Tijd: 15.00 uur – 17.00 uur Graag van tevoren per e-mail of telefonisch opgeven bij mevrouw M. ter Horst: hrs@isendoorn.nl

Information afternoon TTO

0575-760760

Date: Sunday March 16, 2014 Time: from 3 pm to 5 pm Please book in advance by email or by phone to hrs@isendoorn.nl

Bezoekadres: Lage Weide 1, 7231 NN Warnsveld Postadres: Postbus 1093, 7230 AB Warnsveld Telefoon: 0575 760 760 E-mail: administratie@isendoorn.nl info@isendoorn.nl Internet: www.isendoorn.nl Bank: Rabobank Warnsveld 37.67.25.192 t.n.v. Isendoorn College te Warnsveld

Ic ttogids1415  
Ic ttogids1415  
Advertisement