__MAIN_TEXT__

Page 1

2018 2019

infogids isendoorncollege


2 infogids 2018-2019

inspireren, innoveren, internationaliseren


Inspireren, innoveren en internationaliseren op het Isendoorn College, een school in beweging Wat kun je van ons als Isendoorn College verwachten?

Wij vinden het van groot belang dat leerlingen zich

Vanuit welke onderwijsvisie werken we, waar legt de

prettig voelen. Immers, in een sociaal schoolklimaat

school haar didactische, pedagogische en ethische

ontwikkelen zij zich het beste. Hiervoor is

accenten? Hoe geven wij dat vorm in de praktijk en

duidelijkheid nodig. Hoe ga je met elkaar om? Het

wat betekent dat voor de leerlingen van het Isendoorn

Isendoorn College wil dat zijn leerlingen leren, leren

College?

leren en leren leven. Dit alles binnen een duidelijke,

Maar ook: Hoe hebben wij oog voor talent? Hoe gaan

maar ook uitdagende, veelzijdige en prikkelende

wij om met de verschillen tussen jongens en meisjes?

context. Daarvoor staan voor ons de zogenaamde

Hoe gaan wij mee met de moderne tijd? Hoeveel

drie W’s centraal: Weten, Warmte en Waarden, die

ruimte is er voor mijn persoonlijke groei?

respectievelijk staan voor didactiek, pedagogiek en ethiek.

Op deze en nog veel meer vragen geven wij antwoord in deze informatiegids. Meer informatie is te vinden op

Onderwijskwaliteit staat hoog in het vaandel bij het

onze website (www.isendoorn.nl).

Isendoorn College. Streven naar kwaliteit is niet eindig. Het Isendoorn College is altijd in beweging,

De wereld waarin we leven verandert in een razend

grensverleggend, houdt rekening met jouw

tempo. Dat vraagt van een school twee dingen: op de

persoonlijke leerroute en gaat met haar tijd mee. Wij

eerste plaats het vermogen om goed op al die

voelen de verantwoordelijkheid jullie optimaal voor

veranderingen in te spelen, maar tegelijkertijd moet de

te bereiden op de uitdagingen van de 21e eeuw. Ons

school ook houvast bieden aan leerlingen en ouders.

onderwijs gaat hierdoor ook veranderen, maar wel

Bij het streven naar onderwijs van hoogwaardige

op de ons kenmerkende wijze: gedegen en

kwaliteit zoekt het Isendoorn College naar een balans

innoverend.

tussen innovatie en stabiliteit. Om met het laatste te beginnen: in de visie van het

Welkom!

3 infogids 2018-2019

Isendoorn College staan de leerlingen centraal. Hun welzijn, nu en later, staat voorop. Daarvoor is het

Erwin Lutteke,

nodig dat zij daadwerkelijk iets leren. Dat wil zeggen,

rector Isendoorn College

kennis opdoen, maar ook dat zij leren op welke manier kennis te vergaren en zinvol te gebruiken is.


Het Isendoorn wil je voorbereiden op jóuw plek in de wereld. We leren je je grenzen ontdekken en verleggen, zowel binnen als buiten de school. Je moet daarvoor natuurlijk al het een en ander weten en kunnen. Maar alleen een mooie cijferlijst is niet genoeg. Je moet ook laten zien wie je bent, wat jouw talenten, interesses en mogelijkheden zijn. Daarnaast is het belangrijk dat je ontdekt hoe jij een verantwoorde bijdrage kunt leveren aan de maatschappij. We laten je daarom op verschillende manieren kennis maken met jezelf, de ander en de wereld. Binnen onze een tweejarige brugperiode krijg je

school. Ook gaan we de school uit voor onderzoek of

vanzelfsprekend les in allerlei verschillende vakken. Tijdens je

excursies. Aan het eind van elk intermezzo presenteer je de

Isendoorn-tijd leer je van alles wat je later op je

resultaten op verschillende, creatieve manieren.

vervolgopleiding nodig hebt. ‘Leuk voor later, maar wat heb ik er nu aan? Wat kan ik er nu mee?’ zul je denken. Leren is

Een school die leeft (ook voor anderen)

pas leuk als je er iets mee kunt in het echte leven. Pas als je

Het Isendoorn College is een heel levendige school. We

zelf ervaart wat er allemaal komt kijken bij het voorspellen

hebben allerlei projecten om andere leerlingen, zowel

van het weer, het maken van een promotiefilm, het bouwen

binnen als buiten je eigen klas, goed te leren kennen:

van een brug of het organiseren van een buitenlandse reis

excursies, buitenlandreizen, Intermezzoweken, culturele,

merk je wat je daarvoor allemaal moet weten en kunnen.

maatschappelijke en sportieve activiteiten. Heel bijzonder

Naast de gewone lessen is er daarom volop ruimte voor het

zijn bij ons de mogelijkheden voor maatschappelijke stage.

werken aan grensverleggende projecten en voor

Er zijn bijvoorbeeld groepen naar India, Indonesië en

maatschappelijke activiteiten. Er is ruimte voor een

Malawi geweest, met als doel anderen te helpen. Als school

persoonlijke leerroute op elk niveau én binnen de

ondersteunen we onderwijsprojecten in minderbedeelde

verschillende niveaus.

gebieden van de wereld. Wij zien het als een opdracht om

4 infogids 2018-2019

een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de

Grensverleggende activiteiten

onderwijs- en leefomstandigheden van leeftijdsgenoten in

In de onderbouw is er drie keer per jaar een intermezzoweek.

die gebieden.

Dat is een projectweek, waarbij je de kennis uit verschillende

Maar de school staat ook bekend om zijn bruisende

vakken gaat combineren. Je werkt vaak in groepjes om

schoolfeesten, prachtige musicals, indrukwekkende

opdrachten uit te voeren. We nodigen regelmatig

muziekfestivals en de jaarlijkse skireis naar Oostenrijk. Je

gastsprekers (experts op bepaalde gebieden) uit bij ons op

zult je op het Isendoorn College dan ook niet snel vervelen.


5 infogids 2018-2019

"Een grens is eigenlijk een wens om verder te gaan" Loesje


16 jaar geleden is het Isendoorn gestart met tweetalig vwo . Dit werd al snel gevolgd door tweetalig havo en sinds het schooljaar 2016/2017 zijn we ook gestart met tweetalig mavo! Why not?

Al gauw zul je merken dat je eigenlijk al heel veel begrijpt in het Engels en zelf ook een aardig woordje Engels gaat spreken. Dit is weer belangrijk voor je vervolgopleiding, want ook op steeds meer MBOopleidingen wordt een internationale richting aangeboden.

In de tweetalige mavo krijg je in de eerste twee jaar

In Nederland zijn ook veel bedrijven die internationaal

minstens 45% van je lessen in het Engels, dus

zaken doen en die vinden een vloeiend Engelssprekende

bijvoorbeeld geschiedenis wordt plotseling ‘History’,

medewerker natuurlijk wel aantrekkelijk.

beeldende vormgeving wordt ‘Arts’ en natuur & techniek wordt ‘Science’. In leerjaar 3 en 4 wordt nog

Naast een Anglia-certificaat zul je een certificaat

30% van de lessen in het Engels gegeven. Naast het

ontvangen waarop staat dat je tweetalig onderwijs hebt

behalen van een mavo-diploma doe je op verschillende

gevolgd en aan welke extra activiteiten je allemaal hebt

momenten ook een Anglia-examen. Hiervoor krijg je

deelgenomen, zoals Engelstalig toneel, een uitstapje naar

een erkend certificaat voor de Engelse taal. Het Anglia-

Schiphol en intermezzoprojecten die over Europa en de

examen kun je op verschillende niveaus doen. Naast de

wereld gaan (EIO).

6 infogids 2018-2019

gewone tweetalige lessen heb je ook extra lessen Engels, conversation en drama.

Als je tweetalig mavo wilt gaan doen, heb je minimaal

Tweetalig mavo biedt jou dus de kans om een extra

een mavo-advies nodig van de basisschool. Daarnaast is

uitdaging aan te gaan. Je kunt je breed ontwikkelen en

het belangrijk dat je gemotiveerd bent, bereid bent een

letterlijk, door activiteiten in het buitenland, je horizon

extra uitdaging aan te gaan en je goed genoeg bent in

verbreden. Zo reis je naar Engeland en ga je uitwisselen

begrijpend lezen. Mis niet de High Tea, de informatie-

met een andere school in Europa of stagelopen binnen

middag voor TTO op het Isendoorn op zondag 11 maart

een internationaal bedrijf.

aanstaande.


7 infogids 2018-2019

“Now grab your chance and join the bilingual family of the Isendoorn!�


Het is belangrijk dat je tegenwoordig je talen spreekt en kunt denken en werken in een vreemde taal. Bij een groot aantal studies in Nederland zijn de boeken en colleges Engelstalig en bij internationale contacten is de spreektaal meestal Engels. Een internationaal bedrijf in Nederland of een bedrijf in het buitenland heeft misschien later wel een interessante baan voor jou in de aanbieding! Door de aanwezigheid van computers en internet is het Engels niet meer weg te denken uit onze maatschappij. TTO is veel meer dan een extra uurtje Engels in de week!

Wij bieden hiervoor op het Isendoorn College door Nuffic erkend tweetalig onderwijs aan. In het tweetalige onderwijs wordt in de onderbouw meer dan de helft van de lessen in het Engels gegeven. De docent spreekt Engels, de boeken zijn Engelstalig en de leerlingen spreken zo veel mogelijk in het Engels. Natuurlijk geldt dit alleen voor de vakken waarbij dat mogelijk is. Nederlands, Frans en Duits worden niet in het Engels gegeven, maar geschiedenis, beeldende vormgeving, aardrijkskunde, biologie, natuur & techniek, lichamelijke opvoeding en godsdienst wel. In de tweede en derde klas komen daar nog andere vakken bij. Bij veel vakken wordt er les gegeven door native speakers, docenten voor wie Engels de moedertaal is.

8 infogids 2018-2019

In het IB LearnersProfile wordt door de leerlingen Als leerlingen op de middelbare school intensief

gewerkt aan het ontwikkelen en verbeteren van 10

oefenen in het zich mondeling en schriftelijk

eigenschappen. Deze eigenschappen kunnen eraan

uitdrukken in het Engels, dan hebben ze daar in de

bijdragen dat leerlingen in de toekomst

toekomst veel gemak en voordeel van. Wij bieden

verantwoordelijke leden worden van hun plaatselijke,

leerlingen op havo- of vwo-niveau, die qua

nationale en wereldse gemeenschappen.

motivatie heel wat in hun mars hebben en een grotere belasting aankunnen, een kans als

Brede oriĂŤntatie

toekomstig wereldburger een internationale

In zowel de onder- als bovenbouw vormt de Europese

toekomst tegemoet te gaan.

en Internationale OriĂŤntatie (EIO) een belangrijk


onderdeel van het leerprogramma. Wij bieden je in

Literature Higher Level (tvwo) en English B

zowel de onder- als de bovenbouw de

Higher Level (thavo). Beide certificaten zijn

mogelijkheid om je volop met EIO bezig te

internationaal erkend en geven toegang tot

houden, niet alleen in de vaklessen, maar ook

talloze Colleges and Universities in binnen- en

tijdens intermezzo’s en in aparte

buitenland. In het derde leerjaar nemen de

onderzoeksvragen voor presentaties of verslagen.

leerlingen als tussenstap naar het IB English deel aan een Cambridge Examen.

Activiteiten

Daarnaast ontvang je een certificaat dat je een

In ons tweetalig onderwijs staan allerlei sociale en

erkende TTO-opleiding hebt gevolgd met een

culturele activiteiten op het programma. Hierbij

extra certificaat (het plusdocument) waarin alle

kun je denken aan Engelse theatervoorstellingen,

dingen staan die je extra hebt gedaan.

(e-mail)contacten met leeftijdsgenoten in het

9 infogids 2018-2019

buitenland (e-twinning), een reis naar Engeland

TTO+

voor tweedejaars leerlingen en een

Naast de lessen in het Engels en alle andere

uitwisselingsreis met buitenlandse leerlingen voor

activiteiten geven we in het TTO, net als in de

de leerlingen in de derde klas. In het vierde leerjaar

Nederlandstalige mavo-, havo- en vwo-

lopen de leerlingen een stage in het buitenland.

afdelingen, talentlessen. Daar komt de + aan de

Door dit bijzondere programma met allerlei

orde. Tijdens de talentlessen gaan leerlingen op

(buitenlandse) activiteiten zijn er meer kosten aan

zoek naar hun talenten op het gebied van

deze vorm van onderwijs verbonden.

Science en Humanities. In deze lessen gaat het om verdieping, onderzoek en nieuwsgierig zijn

Certificaten en diploma’s

of gemaakt worden. Aan het eind van het

Als je in tweetalig havo of vwo zit, doe je naast het

schooljaar presenteer je altijd de opbrengst van

reguliere centrale examen, examen voor het vak

deze lessen aan je ouders op de TTO-slotavond.

International Baccalaureate English A: Language &

Kortom: A truly all-round education.


10 infogids 2018-2019


We proberen je zo goed mogelijk voor te bereiden op de vervolgopleiding van jouw keuze. Dit maakt ons resultaatgericht, je leerprestaties zijn heel belangrijk, maar natuurlijk willen we ook graag dat je het naar je zin hebt op het Isendoorn College. Ook dat is resultaat! Het Isendoorn College wil dat leerlingen zich op school veilig en geborgen voelen. Het geeft je het gevoel dat je welkom bent. Als je je prettig voelt, komt dit ten goede aan je leerresultaten en persoonlijke ontwikkeling. Duidelijkheid draagt bij aan de betrouwbaarheid van

Met KlasseDeal hebben we tools in handen voor

de school. We hebben op school duidelijke en eerlijke

positieve groepsvorming in het voortgezet onderwijs.

regels. Door die goed te handhaven, zorgen we

Je gaat je klasgenoten als het ware opnieuw

ervoor dat het geen rommeltje wordt. We letten

ontmoeten (om een tweede, betere indruk van elkaar

bijvoorbeeld goed op dat er niet gepest wordt. Je gaat

te krijgen), leren elkaar te begrijpen en je gaat samen

dan met plezier naar school, wetend wat je kunt

met jouw klasgenoten werken aan één missie,

verwachten en wat van jou verwacht wordt. Leren en

afspraken die leiden tot een Deal met je klas: jullie

je veilig voelen horen bij elkaar!

KlasseDeal!

11 infogids 2018-2019

KlasseDeal

Oplossingen

Groepsvorming is heel belangrijk; iedere leerling is

Soms ervaren leerlingen problemen, die niets te

daar bewust of onbewust mee bezig en wil graag

maken hebben met hun leervermogen. Soms ervaren

ergens bij horen. Toch gaat dit meestal niet vanzelf.

leerlingen problemen, die niets te maken hebben met

Iedere leerling neemt namelijk bij de overgang van

hun leervermogen. Als je vaak te laat of afwezig bent,

groep 8 van de basisschool naar de brugklas van het

het leren opeens moeilijker gaat of je er gewoon niet

voortgezet onderwijs zijn eigen bijzondere bagage

gelukkig uitziet, komen we in actie. We hebben op

mee.

school mensen, voorzieningen en regelingen die de problemen op kunnen lossen. Dit gebeurt altijd in

Hoe creëer je dan een sfeer in de groep, waarbij

overleg met je ouders. Het Isendoorn College staat

iedereen zich op z'n gemak voelt en vervolgens kan

bekend om zijn goede begeleiding, waarbij mentoren,

komen tot goede prestaties? Leraren en/of mentoren,

zorgbegeleiders en afdelingsleiders een belangrijke rol

maar vooral de leerlingen van de groep zelf, spelen

spelen. Onze mentoren werken in kernteams, die

een belangrijke rol in dit groepsvormingsproces.

korte lijnen hebben en één keer per week bij elkaar


12 infogids 2018-2019


komen om belangrijke zaken rondom hun mentor-

In de onderbouwklassen wordt twee keer per jaar

leerlingen te bespreken. We hechten veel waarde aan de

een officieel rapport aan de leerlingen uitgereikt. Bij

denkbeeldige driehoek tussen ouders, leerling en school.

de rapporten komt ook een woordrapport, geschreven door de mentor(en), eventueel samen

Als de mentor en afdelingsleider toch meer hulp nodig

met de leerling.

hebben om een probleem rond een leerling op te lossen, dan kunnen zij de hulp inroepen van de experts van het

Voor alle leerjaren worden op school twee keer per

OnderwijsZorgSteunpunt (OZS). Dit steunpunt vergadert

jaar gesprekken georganiseerd met ouders, leerling

op school onder leiding van de zorgcoรถrdinator van de

en mentor, de zogenaamde driehoeksgesprekken.

school en probeert zo snel mogelijk actie te

Ouders kunnen dan met de mentor van hun kind de

ondernemen.

behaalde resultaten, het welbevinden en andere relevante zaken bespreken. Natuurlijk is het altijd

13 infogids 2018-2019

Score Bij ons op school ontvang je regelmatig cijfers en andere

mogelijk meer dan twee gesprekken per schooljaar te voeren met de mentor.

beoordelingen van je docenten. De cijfers kun je via het leerlingenportaal van onze website zelf inzien. Ook

Verder houden we elk jaar een tevredenheids-

ouders kunnen via het portaal jouw resultaten bekijken,

onderzoek onder leerlingen, ouders en personeel.

zodat zij een goed beeld krijgen van de stand van zaken

De resultaten hiervan kun je, net als de

op dat moment. Daarnaast is er regelmatig contact

slagingspercentages van de school, nalezen op

tussen de mentor en de ouders.

www.scholenopdekaart.nl.


Elke leerling vraagt om een andere aanpak. Het Isendoorn College wil de leeftijd en sekse van de leerling én de gekozen aanpak van onderwijs en omgang zoveel mogelijk op elkaar aan laten sluiten. Jongens en meisjes beschikken over bepaalde soorten intelligentie, maar de mate waarin leerlingen intelligent zijn, verschilt per persoon. Zo is de één analytisch heel sterk, maar minder praktisch en/of creatief en is de ander juist heel creatief, maar minder goed in analytische vaardigheden. Onze school maakt actief gebruik van deze inzichten, want hoe beter we ons onderwijs kunnen afstemmen op jouw intelligentie, hoe beter het leren gaat! Wij kiezen ervoor om in de onderbouw ons onderwijs zo

waarop het onderwijs wordt gegeven. Het Isendoorn

breed mogelijk aan te bieden met mogelijkheden voor

College wil daar iets aan doen door jongens waar

verdieping en in de bovenbouw gaan we verdiepen en waar

mogelijk op een andere manier te benaderen dan

mogelijk verbreden.

meisjes.

14 infogids 2018-2019

Wist je dat je brein pas helemaal ontwikkeld is als je 25

Growth mindset

bent? Het verschilt dus nogal hoe jongeren zich tussen hun

Pubers hebben grote dromen over wat ze

10e en 25e jaar ontwikkelen en waarom ze juist vanaf de

kunnen/zouden willen worden: astronaut, dierenarts,

tienerleeftijd vragen om duidelijke grenzen en goede

profvoetballer of juf. De ‘growth mindset-theorie’ laat

begeleiding. Tieners hebben, misschien nog wel meer dan

zien hoe belangrijk het is dat ze zich ervan bewust zijn

jonge kinderen, structuur en kaders nodig.

hóe ze leren en hoe zij zich kunnen ontwikkelen om hun dromen waar te kunnen maken: door

Jongens en meisjes

gemotiveerd te zijn, doorzettingsvermogen te tonen

Jongens leren anders dan meisjes, en andersom! Meer dan

en van fouten te leren. Op het Isendoorn proberen wij

vroeger hebben jongens op school moeite om hun niveau

hier actief aan te werken in de lessen en bij

te halen. Dat ligt niet aan die jongens, maar aan de manier

activiteiten.


15 infogids 2018-2019


Het Isendoorn College vindt het belangrijk dat jij jouw talenten optimaal ontdekt, ontwikkelt en benut. We kennen allemaal wel mensen met een bijzonder talent. Iemand die heel goed kan zingen of voetballen bijvoorbeeld. Iedereen heeft zelf ook talenten en dat zijn er vaak meer dan je denkt. Tijdens onze talentlessen, ga jij op zoek naar jouw Ifactor.

Je docent helpt je bij het ontdekken, ontwikkelen en versterken van jouw talenten en zal je uitdagen je eigen grenzen te verleggen. Je gaat in het eerste jaar steeds in vier lessen kennismaken met een talentstroom. Aan het eind van het eerste schooljaar maak je een keuze uit één van die talentstromen. Met dit talent ga je in het tweede leerjaar iedere week een blokuur lang aan de slag. Je maakt dus eerst kennis met alle richtingen, want als je niet weet wat iets inhoudt, weet je ook niet of je er talent voor hebt. Je gaat kennismaken met de volgende

Op zoek naar jouw I-factor

richtingen: MULTIMEDIA, waarbij je veel leert over

Jij gaat op zoek op zoek naar jouw talent, jouw I-factor.

bijvoorbeeld licht en geluid bij een theatervoorstelling of

De I van Ik is belangrijk, omdat je jezelf goed leert

het maken van een film; PERFORMANCE, hier houd je je

kennen. Maar ook de I van Interesse, omdat motivatie

bezig met dans, muziek, drama en presenteren;

heel belangrijk is om je talent te laten groeien. En

ONDERNEMEN, hier ga je aan de slag met het opstarten

natuurlijk de I van Isendoorn, de school waar je de kans

van een eigen bedrijfje. Dit kun je in havo 4 doorzetten

krijgt jouw talent te ontdekken.

door de Ondernemersklas te volgen. Je kunt je ook gaan

16 infogids 2018-2019

verdiepen in ONDERZOEK, waarbij je in ons bèta-lab Gedurende elk jaar volg je, naast de lessen en

dingen gaat ontwerpen en onderzoeken en natuurlijk kun

projectweken, talentlessen. In deze uren werk je aan

je ook kiezen voor SPORT. Dit kun je in de bovenbouw

echte vragen uit de samenleving en ontdek je

doorzetten door te kiezen voor LO2 (3 en 4 mavo) of BSM

gaandeweg waar jouw talenten liggen. Heb je oog voor

(4 en 5 havo/4, 5 en 6 vwo). Je hebt dan 4 à 5 uur sport in

detail of zie je juist snel de grote lijn, neem je graag de

de week! Aan het eind van de talentlessenserie wordt een

leiding of ben je juist een goede teamspeler? Ben je

presentatieavond voor ouders en belangstellenden

creatief of kun je goed volgens plan werken? Waarvan

georganiseerd, waarbij naast het eindresultaat vooral ook

en wanneer word jij enthousiast? Als je iets mag

het proces gepresenteerd wordt.

ontwerpen? Als je iets moet onderzoeken? Als je eens flink mag debatteren? Als je kunt experimenteren met

Zoals je ziet is onderwijs op het Isendoorn College

materialen? En waarover moet het dan gaan? Werken

grensverleggend! Je verlegt hier je grenzen door letterlijk

aan een beter milieu? Verschillen tussen arm en rijk? De

over de grens kennis te maken met andere landen en

wereld letterlijk mooier maken via kunst? Een eigen

culturen, maar ook door jezelf uit te dagen je

zaak beginnen? Het verbeteren van je sportprestaties?

persoonlijke grenzen te verleggen.


17 infogids 2018-2019


18 infogids 2018-2019

“Problemen ontdekken is even belangrijk als problemen oplossen� Leo Apostel


Expens In de onderbouw biedt het Isendoorn College een

Dit gebeurt op basis van behaalde resultaten,

Expens-programma voor leerlingen die naast het

welbevinden en motivatie van de leerling, waarbij onze

reguliere lesprogramma nog een extra uitdaging willen

speciale aandacht uitgaat naar onderpresteerders.

aangaan. Leerlingen kunnen onder lestijd werken aan een zelfbedacht project. In overleg met hun begeleider

Versterkt talenonderwijs

stellen zij eigen doelen op en voeren deze zelfstandig

Het Isendoorn College neemt deel aan het LinQ-

uit. De Expens-lessen beginnen altijd met vijf

project, een initiatief van Nuffic. Het programma

gezamenlijke lessen. In die lessen spreken leerlingen

beoogt versterking en intensivering van het

ook met elkaar over hun motivatie en passie. Zo zijn er

talenonderwijs Frans en Duits. Binnen en buiten de

leerlingen die een boek schrijven, een brug bouwen of

lestijd krijgen leerlingen de kans deel te nemen aan

een muziekstuk componeren. Expens is niet alleen voor

internationaal erkende examens.

de heel goede leerling, maar ook voor een leerling die misschien juist aan het onderpresteren is of in één vak uitblinkt.

Van talent naar (examen)vak Op het Isendoorn werken we van breed naar smal. Oftewel, je maakt in de eerste klas kennis met al onze

19 infogids 2018-2019

Step Outside

talentstromen, vervolgens kies je aan het eind van dat

In de bovenbouw heet het programma voor leerlingen

jaar een talentstroom uit die het best bij jou past en

die een extra uitdaging willen aangaan Step Outside. Dit

uiteindelijk kun je in de bovenbouw verder met jouw

is een overkoepelende naam voor alle activiteiten die

talent binnen de verschillende vakken. Zo kun je, als je

leerlingen naast het reguliere lesprogramma kunnen

ontdekt hebt dat jouw talent binnen de sport ligt,

ondernemen. Via Step Outside kunnen leerlingen

kiezen voor LO2 (3 en 4 mavo) of BSM (4 en 5 havo / 4,

deelnemen aan programma’s van hogescholen en

5 en 6 vwo). Als je verder wilt binnen de talentstroom

universiteiten, een extra vak doen of een online cursus

‘onderzoek’ kun je kiezen voor het vak NLT (Natuur,

volgen van een (buitenlandse) universiteit. Neem eens

Leven en Technologie), als je ontdekt hebt dat jij een

een kijkje op www.stepoutside.nl!

echte ondernemer bent, kun je de ondernemersklas volgen in havo 4 en als je verder wilt met de

Mentoren melden leerlingen aan voor Expens en Step

talentstroom ‘performance’ kun je kiezen voor het

Outside, na overleg binnen de afdeling en met ouders.

kunstvak drama en/of kunstvak beeldend.


20 infogids 2018-2019


Ieder kind is nieuwsgierig en wil zelf ontdekken. Dat is maar goed ook, want ook de komende decennia moet er nog veel ontdekt en ontwikkeld worden. We leven in een wereld waar veel verwacht wordt van technologische oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken. Niemand weet precies waar wij over 50 jaar onze energie vandaan halen, maar dat jouw generatie zal werken aan de oplossing van deze vraag is wel zeker. Dat betekent wel dat we de onderzoekers en ontwerpers onder jullie zullen stimuleren jullie talenten verder te ontwikkelen.

in hogere leerjaren doorgezet. Zo is er vakoverstijgend lesmateriaal voor de derde klas ontwikkeld, een doorlopende onderzoeksleerlijn en technisch ontwerpleerlijn en wordt in de bovenbouw het combivak natuur, leven en technologie (NLT) gegeven. We merken dat dit alles gemotiveerde leerlingen oplevert, waardoor we ons hebben kunnen aansluiten bij het programma van Bèta Excellent voor VO-scholen. Uniek op het Isendoorn College is de nauwe samenwerking tussen de exacte vakken. Leerlingen werken steeds zelfstandiger aan hun praktische opdrachten en worden daarbij begeleid door een goed samenwerkend team van docenten en technisch onderwijsassistenten. Daarnaast gaan we met al onze

Hoe doen we dat?

exacte havo/vwo-leerlingen in de bovenbouw naar de

In de brugklas en in de tweede klas volg je het vak Natuur

universiteit en hogeschool om daar te experimenteren.

en Techniek. Dit vak probeert in leerlingen

Ook in de bovenbouw valt nog veel te ontdekken!

onderzoekende uitvinders te ontdekken. Op de mavo

21 infogids 2018-2019

krijg je bijvoorbeeld extra lesuren voor het vak robotica.

Aan het werk in een echt bèta-lab!

Ook bij de vakken biologie en wiskunde word je

Vanaf leerjaar 3 ben je aan het werk in een echt bèta-

uitgedaagd je exacte talent te ontwikkelen. Zo kun je

lab, de Bètakaap! We zijn bijzonder trots op deze

meedoen aan de internationale Kangoeroe

unieke werkplek. Een ruimte ter grootte van acht

wiskundewedstrijd of The First Lego League. Daarnaast

lokalen is ingericht als laboratorium en werkplaats. Een

zijn er keuzelessen en projecten tijdens intermezzo’s

geweldige plek waar jij samen met andere leerlingen,

(projectweken) waar gewerkt wordt aan onderwerpen als

technisch onderwijsassistenten en docenten samen

“Het weer”, “The Maths Challenge” en “Water uit de

kunt werken aan allerlei opdrachten voor de exacte

Berkel”.

vakken. Eendenkroos laten groeien onder verschillende kleuren lampen? Een

Waarin onderscheiden wij ons?

waterzuiveringsapparaat ontwerpen en bouwen?

Ons uitgangspunt is dat je tot en met de derde klas het

Computermetingen aan een vliegtuigvleugel?

complete bèta-programma volgt. Geen talent mag

Biodiesel maken en testen? Bij ons kan dit allemaal in

verloren gaan door leerlingen vroegtijdig in hokjes te

een stimulerende omgeving, ingericht naar de meest

plaatsen. Verder wordt de samenhang tussen de vakken

recente inzichten voor effectief bèta-onderwijs.


22 infogids 2018-2019


Het Isendoorn College is een moderne school die heel goed met zijn tijd meegaat en in sommige gevallen zelfs voorop loopt. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de manier waarop we op school omgaan met de zogenaamde ‘21st century skills’, de 21e eeuwse vaardigheden. Op alle voorgaande pagina’s hebt u kunnen lezen wat wij als school allemaal doen en veel van die zaken sluiten aan bij één of meer onderdelen van de 21st century skills. Leerlingen hebben deze vaardigheden nodig in hun vervolgonderwijs en daar bereiden we ze op allerlei manieren op voor.

voorbereid te zijn, moet je weten hoe daarmee om te gaan. Hoe werkt de iPad, hoe werken al die verschillende apps en hoe benut je op een veilige manier de mogelijkheden van het internet en zeker ook wat zijn de voor- en nadelen van sociale media? Het inzetten van nieuwe media kan leiden tot verkeerd gebruik ervan. Er is een protocol afgesproken waarin duidelijk staat wat wel en niet mag. Dit protocol hangt voor iedereen zichtbaar in elk lokaal en zo nodig kan een docent dit er even bij pakken. Digitaal pesten wordt op school direct aangepakt, maar moet ook onderwerp van gesprek thuis zijn. Naast deze regels zijn we ook bezig met de bewustwording van collega’s en leerlingen op het gebied van sociale media. Ze worden geschoold op het gebied van mediawijsheid, waardoor ze kritischer omgaan met sociale media en

Digitaal leren

elkaar kunnen aanspreken op bepaald gedrag. Samen

Al onze leerlingen werken met een iPad, waardoor

voorkomen we dat de iPads (en ook de mobiele

ineens een hele wereld aan mogelijkheden opengaat.

telefoons) verkeerd worden gebruikt.

De iPad en andere nieuwe media spelen een steeds

23 infogids 2018-2019

grotere rol in de manier waarop we het onderwijs

Vernieuwing

aanbieden. We kunnen de lessen boeiender,

We maken gebruik van ons eigen Twitter-, Instagram-

afwisselender en leerzamer maken. Heel veel apps

en Facebookaccount, waarmee je op de hoogte

maken het leren makkelijker. Je kunt steeds vaker

gehouden wordt van allerlei actuele schoolzaken. Op

kiezen waar, wanneer, hoe en met wie je wilt leren.

onze website kunnen zowel leerlingen als ouders op elk gewenst moment absentie en cijfers inzien.

Sociale media

Huiswerk ligt ook digitaal vast en allerlei

De digitale leefomgeving neemt in ons leven een

ondersteunende middelen zoals links naar websites

steeds belangrijker plaats in. Dat geldt thuis, maar

met oefeningen en schema’s, oefentoetsen, digitale

zeker ook op school. Om goed op je toekomst

inleverloketten, enz. vind je op de site.


Universiteit

HBO

vwo

leerjaar 6

MBO

havo

vwo

leerjaar 5

mavo

havo

vwo

leerjaar 4

mavo

havo

vwo

leerjaar 3

mavo / havo

havo / vwo

vwo

leerjaar 2

mavo / havo

havo / vwo

vwo

leerjaar 1

TTO

TTO

TTO

Het Isendoorn College is een school voor mavo, havo

betekent respect hebben voor de katholieke

en vwo. Op het Isendoorn College kiezen we bewust

grondslag van de school.

voor een tweejarige brugperiode, zowel op mavo-,

24 infogids 2018-2019

havo- als op vwo-niveau. Leerlingen met een

Aanmelding

uitgesproken vwo-advies kunnen direct instromen in

Ouders melden hun kind zelf aan via de website

een vwo-klas. Na deze tweejarige brugperiode volg je

(www.isendoorn.nl). De inschrijving staat open in

de weg die het beste bij je past. Voor alle

de periode van 1 t/m 16 maart. Aanmeldingen die

opleidingsniveaus kent het Isendoorn College ook een

ná 16 maart binnenkomen, worden alleen in

tweetalige variant. Naast deze tweetalige verbreding en

behandeling genomen indien er naar het oordeel

verdieping bieden wij diverse aanvullende

van de school plaats is. In dat geval kunnen

programma’s voor alle leerlingen die iets extra’s

aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst worden.

aankunnen.

Voor meer informatie over de aanmelding kunt u

Kiezen voor onderwijs op het Isendoorn College

terecht op onze website.


25 infogids 2018-2019


Toelatingscriteria brugklas

In het kader van het recht op keuzevrijheid en de

Het Isendoorn College kent zes soorten brugklassen: de

toenemende vraag naar integratie van kinderen met een

mavo/havo-brugklas, de havo/vwo-brugklas, de vwo-

beperking in de samenleving, kunnen ouders kiezen voor

brugklas, de tweetalige mavo/havo-brugklas, de tweetalige

het regulier voortgezet onderwijs in plaats van het speciaal

havo/vwo-brugklas en de tweetalige vwo-brugklas.

voortgezet onderwijs. Recht op de vrije onderwijskeus

Leerlingen kunnen worden aangenomen als zij van de

betekent echter niet dat kinderen met een beperking

directeur van de basisschool het advies mavo (vmbo-TL),

automatisch op een reguliere school voor voortgezet

havo of vwo hebben ontvangen. Een leerling met een havo-

onderwijs geplaatst kunnen worden. De aard en de

advies kan in leerjaar 1 en 2 zowel in een mavo/havo- als in

zwaarte van de ondersteuningsbehoefte en de feitelijke

een havo/vwo-klas geplaatst worden en een leerling met een

(on)mogelijkheden binnen de school kunnen een reden

vwo-advies kan in een havo/vwo- of in een vwo-klas

vormen om de aanmelding door te verwijzen naar (de

geplaatst worden. Hierbij zal het Isendoorn College zoveel

toewijzingscommissie van) het samenwerkingsverband

mogelijk rekening houden met de wensen van ouders en/of

Voortgezet onderwijs, regio Zutphen. Op alle basisscholen

de basisschool, maar kan daar ook van afwijken.

is de procedure hiervoor bekend. U kunt hierover contact leggen met de leerkracht van uw kind of een intern- of

Voor toelating tot tweetalig onderwijs wordt vaak aanvullende

ambulant begeleider binnen de basisschool. De afspraak is

informatie gevraagd. Belangrijk zijn de motivatie van de

dat de schoolkeus en de voorbereiding op het VO bij deze

leerling om een extra inspanning te leveren en een passende

leerlingen zo veel mogelijk al in groep 7 begint. Het

score in het leerlingvolgsysteem van de basisschool voor

ontwikkelperspectiefplan (OOP) speelt daarbij vaak een

taalonderdelen.

grote rol.

Het Isendoorn College behoudt zich het recht voor een

Aanmelding bij de toewijzingscommissie van het

speciaal toelatingsonderzoek te doen voor toelating tot TTO.

samenwerkingsverband moet uiterlijk midden groep 8 verwerkt zijn. Alleen op die manier kan ervoor gezorgd

Leerlingen met een onderwijsbeperking en/of handicap Ieder kind verdient goed onderwijs. Ook kinderen die extra

worden dat de leerling en zijn ouders gelijk met alle andere kinderen weten waar en met welke steun het onderwijs na de basisschool vervolgd kan worden.

ondersteuning nodig hebben. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van de mogelijkheden en voor zover

Voor verdere informatie over passend onderwijs en de

mogelijk ook rekening houdt met hun beperkingen. Het

aanmeldingsprocedure, verwijzen wij u graag naar onze

Isendoorn College is een reguliere school met een goede

website.

basisondersteuning. Deze basisondersteuning kent echter ook beperkingen. Voor leerlingen die ondersteuning in het

High Tea

kader van passend onderwijs nodig hebben, is het van groot

De High Tea voor belangstellenden voor ons tweetalig

belang om tijdig alle beschikbare informatie te bespreken met

onderwijs wordt georganiseerd op zondag 11 maart

de zorgcoรถrdinator van onze school of met het

aanstaande, van 15.00 tot 17.00 uur.

samenwerkingsverband VO. Dit contact kan het best gelegd

26 infogids 2018-2019

worden via de leerkracht van groep 8 of de intern begeleider

Minilessen iPad

van de basisschool. Tijdig en goed overleg maakt een

Op dinsdag 20 februari aanstaande organiseert het

zoektocht naar de mogelijkheden haalbaar en kan

Isendoorn College een voorlichting over de rol van de iPad

voorkomen dat een leerling met onvoldoende ondersteuning

in ons onderwijs, van 19.30 tot 21.30 uur.

vastloopt. In overeenstemming met de wet op het passend onderwijs,

Wil je meer weten over praktische zaken zoals

heeft het Isendoorn College het volgende formele beleid

ouderbijdrage, lessentabellen, resultaten, etc., kijk dan op

vastgesteld:

onze website: www.isendoorn.nl


27 infogids 2017-2018

Colofon Tekst: Nienke Berenbroek-Massink Foto’s: Isendoorn College / La Luz Fotografie Ontwerp en druk: Foton visuele communicatie Š 2018


Bezoekadres: Lage Weide 1, 7231 NN Warnsveld Postadres: Postbus 1093, 7230 AB Warnsveld Telefoon: 0575 760 760 E-mail: administratie@isendoorn.nl info@isendoorn.nl Internet: www.isendoorn.nl Bank: Rabobank Warnsveld 37.67.25.192 t.n.v. Isendoorn College te Warnsveld

Profile for Isendoorncollege

Icinfogids1819  

Icinfogids1819  

Advertisement