__MAIN_TEXT__

Page 1

tweetalig onderwijs bilingual education

2018 2019

ttogids

havo/ vwo


2 ttogids 2018-2019


Voorwoord

Preface

In het jaar 2000 is het Isendoorn College gestart met een nieuwe

In the year 2000 Isendoorn College added a new

opleiding: een tweetalige vwo-stroom. Sinds 2003 kunnen ook

stream to its curriculum: bilingual pre-university

leerlingen op havo-niveau tweetalig onderwijs volgen. Twee jaar

education (tvwo English). In 2003 this development

geleden is hier nog de tweetalige mavo aan toegevoegd.

continued with a bilingual havo/vwo stream, higher general secondary education/pre-university education.

De ontwikkeling van een tweetalige opleiding is een logische stap

Two years ago bilingual mavo was added.

voor het Isendoorn College. De school heeft zich de afgelopen jaren namelijk geprofileerd als een school die leerlingen op een zo

Isendoorn College considers providing bilingual

breed mogelijk vlak en op een zo hoog mogelijk niveau uitdaagt.

education to be a logical development because a

Wij zijn hierin grensverleggend.

bilingual stream fits in well with our view of education.

Met een tweetalige opleiding bereiden we leerlingen zo optimaal

It stimulates students to achieve in the widest range

mogelijk voor op een vervolgopleiding, waarbij we de intellectuele

and at the highest level. We like to think beyond

en culturele ontplooiing voorop stellen.

borders. The bilingual stream prepares students for their future education in the best possible way by

Nuffic (de organisatie voor internationaliseren in Nederland) merkte

putting their intellectual and cultural development first.

op dat onze TTO-opleiding gedegen in elkaar zit. De activiteiten gericht op internationalisering die we daarnaast organiseren, krijgen

Nuffic (the organization for internationalization in The

een pluim. Bij ons krijgen steeds meer leerlingen de kans zich voor

Netherlands) recognise our well-organised bilingual

te bereiden op een internationaal gerichte toekomst.

education. The extra- curricular activities aimed at internationalisation /are highly commended. In our

Ook het afgelopen jaar hebben onze kandidaten op zowel havo-

school students are given the opportunity to prepare

als vwo-niveau met goed gevolg het examen voor het vak

for an internationally oriented future.

International Baccalaureate English A: Language & Literature Higher or Standard Level (tvwo) en English B Higher Level (thavo) afgelegd.

Last October we were happy to invite the twelfth

Al twaalf keer op rij zijn bijna alle kandidaten geslaagd! In oktober jl.

group of bilingual (Dutch-English) students for the IB

ontvingen alle geslaagden hun certificaat. Dit certificaat is

English language A Language and Literature higher

internationaal erkend en geeft toegang tot alle Engelstalige

level certificate ceremony, as well as the seventh

universiteiten.

group of havo students for IB English language B higher level.

We werken met succes aan onze tweetalige opleidingen. Daarvoor

All students successfully passed these internationally

ontvingen we op 15 september 2004 het TTO Junior School

recognised IB examinations. Those who continued

Certificaat. Na bezoek van de visitatiecommissie van het Europees

their studies had a smooth start at national and

Platform – in het najaar van 2007 – ontving het Isendoorn College

international universities.

het TTO Senior School Certificaat. Op 25 november 2013 ontving het Isendoorn College als gevolg van de vijfjaarlijkse hervisitatie,

The successful start and conclusion of the bilingual

opnieuw het predicaat: erkende TTO-school.

streams have earned us both the Junior School and Senior School Certficates for bilingual education of the

3 ttogids 2018-2019

Vanaf het schooljaar 2013/2014 werken onze leerlingen in een

European Platform.

echte TTO-afdeling (TTO department) met drie op TTO gespecialiseerde afdelingsleiders. Binnen deze afdeling worden

Our students who have continued their further

leerlingen vanaf de

education regularly communicate with us that their

eerste klas tot en met hun eindexamen gezien én begeleid als TTO-

bilingual education at Isendoorn College has shown to

leerlingen. Onze afgestudeerde TTO-leerlingen ervaren dagelijks in

be effective. They have more tools than the other

hun vervolgopleiding de voordelen van het TTO-onderwijs.

college and university students.


Engels: een wereldtaal

English: a world language

Het Engels wordt gezien als de belangrijkste taal in de wereld.

English is the international language of government,

Zakenmensen en organisaties in de Europese Unie gebruiken

business, science and technology. The Dutch language

het Engels meer en meer als voertaal. Je hebt misschien

adapts and uses English words and expressions. The

gemerkt dat er ook in het Nederlands steeds meer Engelse

influence of English on media and the language of

woorden en uitdrukkingen komen. De invloed van de

information and communication technology is clearly

Engelstalige muziek en de computer met alle Engelse termen

noticeable. The Netherlands is an internationally

die deze met zich meebrengt, is duidelijk in het Nederlands te

oriented community. Isendoorn College has responded

merken. Nederland richt zich steeds meer op het buitenland.

to these developments and challenges with its bilingual

Het Isendoorn College gaat hierin mee door een brede en

stream.

uitdagende tweetalige opleiding aan te bieden.

The Netherlands in the future Nederland in de toekomst

international contacts are clearly noticeable. This also

Unie hebben aangesloten en dat we veel internationale

influences the use of English. There is a growing

contacten hebben. Dit is ook van invloed op het gebruik van

demand for internationally trained staff. Education has

het Engels. Je merkt bijvoorbeeld dat de overheid, het

responded to this demand by preparing youngsters so

bedrijfsleven en allerlei organisaties meer behoefte hebben

that they will qualify for these internationally oriented

aan internationaal opgeleid personeel. Het onderwijs moet

positions. If English is, effectively, your second language

jongeren opleiden die geschikt zijn voor dit soort

at native level (vwo) and near native level (havo), you

internationaal gericht werk. Als Engels als het ware je tweede

will have many opportunities for international studies as

moedertaal is, heb je meer kans op een internationale studie

well as for an international career. Additionally we offer

en heb je meer mogelijkheden om carrière te maken in de

the possibility of sitting for a French certificate (DELF)

hele wereld. Daarnaast bieden we ook extra erkende

and a German one (GOETHE) which are highly valued in

certificaten aan voor Frans (DELF) en Duits (GOETHE).

further education and businesses.

Europees Platform voor het Nederlands Onderwijs

4 ttogids 2018-2019

In our country the effects of the European Union and

In ons land is het goed te merken dat we ons bij de Europese

European Platform for Dutch Education Since the beginning of the nineties an increasing

Sinds het begin van de jaren negentig zijn er steeds meer

number of schools in the Netherlands have started to

scholen in Nederland die tweetalig onderwijs aanbieden.

offer bilingual programmes. Nuffic for Dutch Education

Nuffic voor het Nederlands onderwijs is een organisatie die

is an organisation which executes the government’s

de plannen van de overheid uitvoert wat betreft

plans for educational internationalisation. This

internationalisering. Deze organisatie stimuleert scholen die

organisation encourages schools offering bilingual

kiezen voor tweetalig onderwijs om goed samen te werken

programmes to co-operate through a special network.

binnen een speciaal hiervoor opgericht netwerk. In 2014

This network has existed for over 25 years and has

bestond dit netwerk voor TTO-onderwijs 25 jaar. Deze

proven its value. It also provides development funding,

organisatie geeft ook subsidies voor bijvoorbeeld de

for example to improve course materials and teachers’

ontwikkeling van leerstof en de scholing van TTO-docenten.

skills..


5 ttogids 2018-2019


Wat is TTO (TweeTalig Onderwijs)?

dat leerlingen in de toekomst verantwoordelijke leden

TTO betekent tweetalig onderwijs. De stof die behandeld

worden van hun plaatselijke, nationale en wereldse

wordt, is ongeveer hetzelfde als bij het niet-tweetalige havo

gemeenschappen. Daarnaast kun je voor het vak

of vwo. TTO-leerlingen halen na vijf of zes jaar ook gewoon

Global Perspectives een Cambridge-examen doen.

een havo- of vwo-diploma. Wel is het anders dat tijdens de eerste drie jaar van een tweetalige stroom meer dan de helft

6 ttogids 2018-2019

van de vakken in het Engels wordt gegeven. In de bovenbouw

Taalontwikkeling en vergroten van het denkvermogen

is dat minder, maar nog steeds krijgen de leerlingen een

Engels leren terwijl je gewoon met andere vakken

aantal vakken in het Engels. We gebruiken zoveel mogelijk

bezig bent: CLIL (Content and Language Integrated

originele Engelstalige methodes.

Learning), de lesinhoud en de taalkennis worden

Deze manier van lesgeven wordt ook wel eens ‘immersie-

geïntegreerd aangebracht. Je leert ook Engels terwijl

onderwijs’ genoemd. Dat betekent dat je vanaf het begin

je bij geschiedenis of biologie met de leerstof bezig

wordt ‘ondergedompeld’ in de Engelse taal. De andere helft

bent. Je docenten Engels en de docenten van andere

van de vakken wordt in het Nederlands of in de doeltaal

vakken die in het Engels worden aangeboden,

(bijvoorbeeld Frans of Duits) gegeven. We hebben gemerkt

stemmen het Engels dat ze gebruiken met elkaar af,

dat leerlingen het Engels al snel geen echt probleem meer

zodat je niet alleen bij Engels aan je niveau van Engels

vinden, ook al vraagt het extra inspanning en is het vooral in

werkt, maar bij wijze van spreken ook spelenderwijs

het begin wel even wennen. Dit is ook bewezen in

(aldoende) bij de andere vakken. Daarnaast wordt het

onderzoeken over tweetalig onderwijs.

vak Latijn gegeven in tweetalig havo en vwo.

Binnen het door Nuffic georganiseerde Netwerk Voor

Een bijkomend voordeel is dat tweetalig onderwijs een

Tweetalig Onderwijs is besloten dat het International

extra beroep doet op je hersenen. Je denkvermogen

Baccalaureate Certificate voor Engels een mooie formele

neemt toe en dit bevordert je concentratie. Daarnaast

afsluiting van de opleiding is, omdat dit een certificaat is met

zullen er in de TTO-lessen veel activerende

extra internationaal aanzien. Aan het einde van je opleiding

werkvormen worden aangeboden die goed zijn voor

zul je dus een extra examen moeten doen om dit certificaat

de taalontwikkeling en tevens voor je concentratie,

te behalen. In het IB LearnersProfile wordt door de leerlingen

denkvermogen en je planning en organisatie.

gewerkt aan het ontwikkelen en verbeteren van 10

Kortom, tweetalig onderwijs levert een extra bijdrage

eigenschappen. Deze eigenschappen kunnen eraan bijdragen

aan je schoolsucces!


What is TTO (TweeTalig Onderwijs)?

members of local, national and global communities.

TTO means bilingual education. The curriculum is more or

Beside the IB you are offered the possibility to take a

less identical to that of the “regular” havo or vwo stream.

Cambridge exam for Global Perspectives.

TTO students sit for their regular havo or vwo final examinations after five or six years respectively. However, in the tto course English is used in more than half

TTO - learn English and improve your general skills

of the subjects studied during the first three years. In the final

Isendoorn’s TTO programme is based on Content &

years there are fewer subjects in English . We use English

Language Integrated Learning: CLIL. This means that you

books and English educational material as much as possible

will study, practise and develop your English language skills

during these lessons.

(reading, listening, writing & speaking), comprehension,

This teaching method is known as “immersion” and it is used

vocabulary, and knowledge of English grammar, not only

from the start. The remaining subjects, apart from other

during the regular English lessons, but also whilst studying

foreign languages (such as French and German), are taught

other TTO subjects, like history, biology and maths. We start

in Dutch. It is our experience that after an initial period,

gently, and establish a firm base, but before long you will

students soon adapt and do not consider learning in English

reach the point where it makes no difference whether you

too difficult. This has also been proven in research regarding

are working in English or in Dutch. Beside that the subject

bilingual education.

Latin is taught in both Havo and Vwo

7 ttogids 2018-2019

Schools in the Network For Bilingual Education, which is supported by Nuffic, have decided that bilingual students will

As well as helping you to develop your English language

also sit for an examination to obtain the International

skills, the TTO Department’s teachers, CLIL-based lessons,

Baccalaureate Certificate (IB) for English. This means that at

and extensive programme of activities (including drama

the end of your school career you will sit for an extra exam

workshops, international exchanges, and trips & visits) will

in order to obtain this certificate. Havo students take the IB

help you to develop and improve your general academic

English Language B higher level whereas vwo students sit for

skills, your ability to plan and organise your work; your

English Language A Language and Literature higher level.

levels of concentration; and your personal competencies

The IB learner profile represents 10 attributes valued by IB

and character. In short, Isendoorn’s TTO programme

World Schools. We believe these attributes, and others like

offers a lot, and can help you to succeed both in and out

them, can help individuals and groups become responsible

of school.


Het Isendoorn College

Isendoorn College

Het Isendoorn College is een katholieke school in Warnsveld

Isendoorn College is a Roman Catholic foundation,

die openstaat voor alle leerlingen. Het is een school voor mavo,

open to all. It is a comprehensive school in

havo, vwo en TTO. We hebben nu ruim 1800 leerlingen en

Warnsveld, Gelderland, offering various levels of

ongeveer 170 personeelsleden. De school huist in drie naast

education. There are currently about 1800 students

elkaar gelegen gebouwen: een voor de onderbouw en de mavo

and over 170 staff members.

(Westkaap), een voor de bovenbouw (Oostkaap) en een voor

There are three adjoining buildings; students in the

het bèta-onderwijs (Bètakaap).

first two years are accommodated in “De Westkaap”, their older counterparts in “De Oostkaap” and there

Isendoorn en TTO

is a "Beta kaap" for the Science classes.

Toen we in augustus 2000 met het tweetalig vwo startten, hadden we 48 leerlingen in twee klassen. In het eerste jaar met

Isendoorn and TTO

een tweetalige havo/vwo-brugklas hadden we daarnaast nog

In August 2000 Isendoorn College started its

steeds twee tweetalige vwo-klassen, dus zo’n 80 leerlingen.

bilingual vwo stream with 48 students in two first

Inmiddels hebben we maar liefst zes tweetalige brugklassen en

forms. Since that time the bilingual department has

in totaal meer dan 700 tweetalige leerlingen op onze school.

been steadily growing to over 800 students in total.

Op het tweetalig vwo werk je meteen op vwo-niveau; op het

Bilingual pre-university (tvwo) students immediately

tweetalig havo/vwo werkt de klas net als de andere brugklassen

start with vwo level, bilingual higher general

op havo/vwo-niveau. Een verschil met de andere brugklassen is

secondary education (thavo)/tvwo students work at

dat je meer dan de helft van de vakken tijdens de eerste drie

the same level as the other havo/vwo students. The

jaar in het Engels krijgt. Daarnaast krijg je op tweetalig vwo en

main difference is that half of the subjects are

havo\vwo Latijn. Ook kom je vaker in aanraking met andere

taught in English. Another difference is that a TTO

culturen vanwege het internationale karakter van het TTO en

student has international involvement from the start.

word je nog meer uitgedaagd door allerlei extra activiteiten. In the final years of the tvwo some subjects are still Voor het tweetalig vwo is de tweetalige lijn in de bovenbouw

taught in English. Students who continue their

doorgezet met een aantal vakken binnen het

education at thavo level after two years of bilingual

gemeenschappelijk deel in het Engels. Leerlingen die na twee

havo/vwo will also have subjects in English in their

jaar tweetalig havo/vwo op havo-niveau verder gaan, zullen

final years.

ook nog een aantal van deze vakken in het Engels krijgen. 8 ttogids 2018-2019

The TTO programme emphasises a broad academic, Binnen het TTO krijg je de kans je breed te ontwikkelen; niet

cultural and social education and includes

alleen intellectueel, maar ook cultureel en sociaal. Daarom krijg

international contacts, by going to London for a

je les in het Engels en krijg je te maken met meer internationale

week, taking part in an exchange with another

contacten, door een reis naar Londen, een uitwisseling, een

secondary school abroad, an international work

internationale stage en nog vele andere activiteiten waarin je

experience and many more activities which offer

echt wordt uitgedaagd.

students great challenges.


9 ttogids 2018-2019


10 ttogids 2018-2019


De docenten

Most TTO teachers are Dutch. They are keen on a new

Nederlandse docenten. Ze vinden het leuk om een

challenge and that is why they have decided to apply.

nieuwe uitdaging aan te gaan en daarom hebben ze

They have followed intensive training courses in order to

zich opgegeven om mee te doen. Om zich goed voor te

be able to teach in English fluently. To improve their

bereiden hebben ze een intensieve taaltraining gevolgd,

fluency further, they will continue in-service training

zodat ze in vloeiend Engels les kunnen geven. Om te

through coaching on the job and by taking part in

zorgen dat hun Engels nog verder verbetert, blijven ze

educational courses abroad.

bezig met nascholing, zowel in binnen- als buitenland.

Even though teaching in English may not be a problem

Docenten en gastdocenten die hun hele leven al Engels

for these teachers, their native language is Dutch. To help

spreken, zogenaamde ‘native speakers’, zorgen ervoor

our students learn more about English speaking cultures,

dat er aan de leerlingen het een en ander van de

they will also be taught by “native” teachers, people who

Engelstalige cultuur wordt overgebracht. Onze

have spoken English all their lives. Our teachers are part

docenten zijn daarnaast onderdeel van het netwerk

of the TTO netwerk Oost in which the can exchange

Oost waarin zij met tto docenten van andere scholen

information with fellow TTO teachers from these

kunnen samenwerken. Als de kans zich voordoet,

schools.When possible we invite guest speakers who

nodigen we gastsprekers uit die de leerlingen inspireren.

inspire our students with their different points of view.

De ouders 11 ttogids 2018-2019

The teachers

De docenten die lesgeven in het TTO zijn voornamelijk

The parents

Vanaf het begin worden ouders sterk betrokken bij de

From the start, parents will feel strongly involved in the

gang van zaken rond het TTO. De school organiseert

activities . The school regularly organises informative

regelmatig informatieavonden voor de ouders. Uiteraard

evenings for parents.

zijn we altijd blij met een actieve betrokkenheid van

Of course, we strongly appreciate active parent

ouders op allerlei terreinen, zoals bij bijzondere

participation, especially in projects, special trips,

projecten, reizen, excursies en activiteiten op school.

excursions and school activities.


Toelating

To be admitted to TTO you have to be a highly

ieder geval een goed gemotiveerde leerling zijn. Je

motivated student. You should really like studying. Apart

moet echt zin hebben om te leren en om na verloop

from that, you must want, eventually, to become fluent

van tijd vloeiend Engels te kunnen spreken. Als

in English. As a TTO student you understand that the

TTO’er zie je in dat je met een goede beheersing van

better you master the English language, the greater the

de Engelse taal later gemakkelijker in het buitenland

opportunity to study and work abroad in the future

kunt studeren en werken. Je hoeft niet al perfect te

becomes. Your English does not need to be very good

zijn in Engels of een heleboel Engels te hebben

already when you enter TTO and it does not matter if

gehad op de basisschool. Je moet het TTO-onderwijs

you did not study a lot of English at your primary school.

willen, maar ook aankunnen. Daarom vragen we je

Besides being highly motivated, you should also be able

leerkracht uit groep 8 of de directeur van de

to achieve. That is why we will ask your primary school

basisschool om informatie. Voor het tweetalig vwo

teacher or the headmaster for information. He or she

moet hij of zij een uitgesproken vwo- of

must give an unconditionally positive vwo or

gymnasiumadvies geven; voor tweetalig havo/vwo in

gymnasium recommendation for the tvwo level or at

ieder geval een havo-advies. Daarnaast kijken we

least a havo recommendation for the thavo/vwo level.

naar de taalscores in het LVS.

Besides, we expect you to have a flair for languages and

Wanneer je bent aangemeld, kijken we of we je

we will also look at your LVS scores .

daadwerkelijk bij het TTO kunnen inschrijven. Bij

If there is any doubt with regard to admission the Head

twijfel zal de afdelingsleider TTO contact opnemen

of the Bilingual department will contact the primary

met de basisschool. Daarna laten we je zo snel

school. After that we will let you know as soon as

mogelijk weten of je bent aangenomen.

possible whether you have been accepted.

De TTO-bijdrage

12 ttogids 2018-2019

Admission

Om op het TTO toegelaten te worden, moet je in

The fee

De tweetalige opleiding biedt iets extra’s en is dan

The TTO programme offers more, therefore, it is more

ook duurder dan de ‘gewone’ havo- of vwo-

expensive than the regular havo or vwo programme.

opleiding. De school vraagt de ouders de normale

The school expects parents to pay the regular annual

ouderbijdrage te betalen, maar daarbij een bijzondere

fees plus a tto supplement of  450,=. This fee is used

TTO-bijdrage van € 450,- per jaar. Deze bijdrage kan

for teaching materials, extra staff costs, extra excursions,

gespreid, in drie termijnen, worden betaald

exchanges and work experience placements.

gedurende het schooljaar en is bedoeld voor

Please do not let this fee deter you from applying for

leermiddelen, extra personeelskosten, extra excursies

this course. It is possible to pay this fee in three

binnen de TTO-opleiding, stages en andere

installments during the school year.

activiteiten.


13 ttogids 2018-2019

Enriching (y)our child’s experience


Alles op een rij TTO department

Open huis Zaterdag 3 februari 2018 (van 9.00 uur tot 14.00 uur)

Meer dan de helft van de lessen in het Engels Extra uren Engels Speciaal opgeleide docenten

High Tea (voorlichtingsmiddag TTO) Zondag 11 maart 2018 (van 15.00 uur tot 17.00 uur)

Extra begeleiding Near native niveau Engels Internationaliseringsactiviteiten

Dinsdag 20 februari 2018

Talentlessen Humanities en Science

(van 19.30 uur tot 21.30 uur)

Cambridge Checkpoint Engels Master Classes Debating IB en Global Perspectives examen Erkende internationale certificaten op elk niveau GOETHE en DELF certificaten Buitenlandse stage Junior en Senior Certificate van Nuffic Toelatingseisen voor tweetalig havo/vwo In ieder geval havo-advies Passende taalscore (LVS basisschool) Motivatie Toelatingseisen voor tweetalig vwo Uitgesproken vwo- of gymnasiumadvies Passende taalscore (LVS basisschool) Motivatie Extra belasting Engelse studieboeken Extra inzet Extra kosten Extra TTO-bijdrage â‚Ź 450,- per jaar (exclusief de reguliere ouderbijdrage en kosten voor de iPad) 14 ttogids 2018-2019

Minilessen iPad

Inlichtingen Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met: Mevr. M. ter Horst, afdelingsleider TTO leerjaar 1 en 2 Tel. 0575-760760


To summarize More than half of the lessons in English

Open day Saturday February 3, 2018 (from 9 am to 2 pm)

Extra English classes Specially trained teachers Extra guidance Near native level English (havo ) and a native level

High Tea (information afternoon TTO for parents and group 8 pupils) Sunday March 11, 2018 (from 3 pm to 5 pm)

English (vwo) Internationalization activities

Tuesday February 20, 2018

Cambridge Checkpoints certificate

(from 7.30 pm to 9.30 pm)

IB English certificate and Cambridge Global Perspectives exams Master Classes Internationally acknowledged certificates at all levels GOETHE and DELF certificates Work experience Junior and Senior Certificate from Nuffic Admission requirements for thavo/vwo At least havo recommendation motivation Admission requirements for tvwo Unconditional recommendation for vwo or gymnasium motivation Extra commitment English educational material A greater study load and motivation Extra cost TTO supplement of â‚Ź 450,= a year (not including the regular annual fee and the iPad) 15 ttogids 2018-2019

Mini iPad lessons

Talent lessons Science and Humanities

Information Ms. M. ter Horst, head of department TTO 1 and 2 Tel. 0575-760760


Voorlichtingsmiddag TTO Datum: zondag 11 maart 2018 Tijd: 15.00 uur – 17.00 uur Graag van tevoren per e-mail of telefonisch opgeven bij mevrouw M. ter Horst: hrs@isendoorn.nl

Information afternoon TTO

0575-760760

Date: Sunday March 11, 2018 Time: from 3 pm to 5 pm Please book in advance by email: hrs@isendoorn.nl or by phone: 0575-760760

Bezoekadres: Lage Weide 1, 7231 NN Warnsveld Postadres: Postbus 1093, 7230 AB Warnsveld Telefoon: 0575 760 760 E-mail: administratie@isendoorn.nl info@isendoorn.nl Internet: www.isendoorn.nl Bank: Rabobank Warnsveld 37.67.25.192 t.n.v. Isendoorn College te Warnsveld

Profile for Isendoorncollege

Icttogids1819  

Icttogids1819  

Advertisement