Page 1

IC_INFOgids1415 07-01-14 09:48 Pagina 1

2014 2015

infogids isendoorncollege


2 infogids 2014-2015

IC_INFOgids1415 07-01-14 09:49 Pagina 2


IC_INFOgids1415 07-01-14 09:49 Pagina 3

Inspiratie en innovatie op het Isendoorn College, een school in beweging

nodig dat zij daadwerkelijk iets leren. Dat wil zeggen, kennis opdoen, maar ook dat zij leren op welke manier kennis te vergaren en zinvol te

Hoe organiseren we onze onderwijstaak? Vanuit welke

gebruiken is.

onderwijsvisie gebeurt dat, waar legt de school haar didactische, pedagogische en ethische accenten? Hoe

Wij vinden het van groot belang dat leerlingen zich

geven wij dat vorm in de praktijk en wat betekent dat

prettig voelen. Immers, in een sociaal schoolklimaat

voor de leerlingen van het Isendoorn College?

ontwikkelen zij zich het beste. Hiervoor is

Maar ook: Hoe hebben wij oog voor talenten? Hoe

duidelijkheid nodig. Hoe ga je met elkaar om? Het

gaan wij om met de verschillen tussen jongens en

Isendoorn College wil dat zijn leerlingen leren leren,

meisjes? Hoe gaan wij mee met de moderne tijd?

leren leven en leren kiezen. Dit alles binnen een duidelijke, maar ook uitdagende, veelzijdige en

Op deze en nog veel meer vragen geven wij antwoord

prikkelende context. Daarvoor staan voor ons de

in deze informatiegids. Meer informatie is te vinden op

zogenaamde drie W’s centraal: Weten, Warmte en

de website (www.isendoorn.nl).

Waarden, die respectievelijk staan voor didactiek, pedagogiek en ethiek.

De wereld waarin we leven verandert in een razend tempo. Dat vraagt van een school twee dingen: op de

Verandering is wel aan de orde voor de manier

eerste plaats het vermogen om goed op al die

waarop de school haar doelstelling wil bereiken.

veranderingen in te spelen, maar tegelijkertijd moet de

Onderwijskwaliteit staat hoog in het vaandel bij het

school ook houvast bieden aan leerlingen en ouders.

Isendoorn College. Streven naar kwaliteit is niet

Bij het streven naar onderwijs van hoogwaardige

eindig. Een school is altijd in beweging en gaat mee

kwaliteit zoekt het Isendoorn College naar een balans

met de tijd.

tussen dynamiek en herkenbaarheid. Welkom!

3 infogids 2014-2015

Om met het laatste te beginnen: in de visie van het Isendoorn College staan de leerlingen centraal. Hun

Erwin Lutteke,

welzijn, nu en later, staat voorop. Daarvoor is het

rector Isendoorn College


IC_INFOgids1415 07-01-14 09:50 Pagina 4

Het is belangrijk dat je tegenwoordig je talen spreekt. Een internationaal bedrijf in Nederland of een bedrijf in het buitenland heeft misschien later wel een interessante baan voor jou in de aanbieding! Bij een groot aantal studies in Nederland zijn de boeken en colleges Engelstalig en bij internationale contacten is de spreektaal meestal Engels. Door de aanwezigheid van computers en internet is het Engels niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Als leerlingen op de middelbare school intensief oefenen in het zich mondeling en schriftelijk uitdrukken in het Engels, dan kunnen ze daar in de toekomst veel gemak en voordeel van hebben. Wij willen leerlingen van havo- of vwo-niveau die qua motivatie heel wat in hun mars hebben en een grotere belasting aankunnen, een kans bieden als toekomstig wereldburger een internationale toekomst tegemoet te gaan. Daarom bieden wij op het Isendoorn College door het

ook tijdens intermezzo’s en in aparte onderzoeksvragen

Europees Platform erkend tweetalig onderwijs aan.

voor presentaties of verslagen.

Leerlingen van deze havo- en vwo-opleiding doen naast het reguliere centrale examen, examen voor het vak International

Activiteiten

Baccalaureate English A: Language & Literature Higher Level

In ons tweetalig onderwijs staan allerlei sociale en culturele

(tvwo) en English B Higher Level (thavo). Beide certificaten

activiteiten op het programma. Hierbij kun je denken aan

zijn internationaal erkend. In het tweede of derde leerjaar

Engelse theatervoorstellingen, (e-mail)contacten met

nemen de leerlingen als tussenstap naar het IB English deel

leeftijdsgenoten in het buitenland (e-twinning), een reis

aan een Cambridge Examen.

naar Engeland voor tweedejaars leerlingen en een

Vanaf het schooljaar 2013/2014 werken onze leerlingen in

uitwisselingsreis met buitenlandse leerlingen voor de

een echte TTO-afdeling (TTO department) met drie op TTO

leerlingen in de derde klas. In het vierde leerjaar lopen de

gespecialiseerde afdelingsleiders. Binnen deze afdeling

leerlingen een stage in het buitenland. Door dit bijzondere

worden leerlingen vanaf de eerste klas tot en met hun

programma met allerlei (buitenlandse) activiteiten zijn er

eindexamen gezien én begeleid als TTO-leerlingen.

meer kosten aan deze vorm van onderwijs verbonden dan

In het tweetalige onderwijs wordt in de onderbouw meer dan

aan het reguliere vwo of de havo op onze school.

de helft van de lessen in het Engels gegeven. De docent

4 infogids 2014-2015

spreekt Engels, de boeken zijn Engelstalig en de leerlingen

TTO+

spreken zo veel mogelijk in het Engels. Natuurlijk geldt dit

Naast de lessen in het Engels en alle andere activiteiten

alleen voor de vakken waarbij dat mogelijk is. Nederlands,

geven we in het TTO talentlessen. Daar komt de + aan de

Frans en Duits worden niet in het Engels gegeven, maar

orde. Tijdens de talentlessen gaan leerlingen op zoek naar

geschiedenis, arts, aardrijkskunde, biologie, techniek,

hun talenten op het gebied van Science en Humanities. In

lichamelijke opvoeding en godsdienst wel. In de tweede en

deze lessen gaat het om verdieping, onderzoek en

derde klas komen daar nog andere vakken bij. Bij veel vakken

nieuwsgierig zijn of gemaakt worden. Aan het eind van het

wordt er les gegeven door native speakers, docenten voor

schooljaar presenteren de leerlingen de opbrengst van deze

wie Engels de moedertaal is.

lessen aan hun ouders op de slotavond. Dan zijn er nog de intermezzoweken (stevige projectweken)

Brede oriëntatie

binnen het TTO waarin de leerlingen zich vakoverstijgend

In zowel de onder- als bovenbouw vormt de Europese en

verdiepen in onderwerpen als “Food for thought”, een

Internationale Oriëntatie (EIO) een belangrijk onderdeel van

project waarin leerlingen ontdekken wat de relatie is tussen

het leerprogramma. Wij bieden de leerlingen in zowel de

eten en denken, en “Click the Globe”, waarin de leerlingen

onder- als de bovenbouw de mogelijkheid om zich volop

de wereld gaan ontdekken. Kortom: A truly all-round

met EIO bezig te houden, niet alleen in de vaklessen, maar

education.


5 infogids 2014-2015

IC_INFOgids1415 07-01-14 09:50 Pagina 5


6 infogids 2014-2015

IC_INFOgids1415 07-01-14 09:50 Pagina 6


IC_INFOgids1415 07-01-14 09:50 Pagina 7

De leerlingen die niet het tweetalig onderwijs volgen, zitten bij ons op het regulier onderwijs. Op het Isendoorn College kennen we een tweejarige brugperiode, zowel op mavo-, havo- als op vwo-niveau. Vanaf het schooljaar 2013/2014 bestaat ook de mogelijkheid direct te kiezen voor de reguliere vwo-klas. Tijdens de eerste twee jaren blijven de leerlingen als groep bij elkaar. Daarna volg je de weg die het beste bij je past. Naast het stevige reguliere onderwijs, zijn wij ook regelmatig buiten de gewone lessen om anders bezig met onderwijs. Daarom noemen we het Buitengewoon Stevig Regulier.

meer met maatschappelijk en sociaal belang. We willen je breder leren kijken naar alles wat er om je heen gebeurt en als het daarbij de vakken ook nog kan ondersteunen, is het helemaal mooi. Met de eerste klassen gaan we bijvoorbeeld een dag helpen met wilgenknotten en in de tweede gaan we de hei op om boompjes te trekken om zo het heidelandschap te bewaren. Ook zijn er mogelijkheden om na schooltijd aan allerlei sportieve activiteiten deel te nemen. De sectie LO organiseert van alles, zoals waterskiën, klauteren op een klimwand, skiën in het Sauerland en nog veel meer.

Talentlessen Behalve dat we naar buiten kijken, gaan we het ook

Drie keer per jaar gaat het bestaande rooster op de kop

omdraaien, namelijk naar binnen kijken. Als dat niet

voor wat wij een Intermezzoweek noemen. Het is een

buitengewoon is? Je gaat op zoek naar je eigen

projectweek, waarbij vakken samenwerken. Ook

i-factor en dat doe je in zogenaamde talentlessen. De

leerlingen werken dan vaak in groepjes om opdrachten

i van ik is belangrijk, omdat je jezelf goed leert kennen.

uit te voeren. Dat kan een toneelstukje zijn dat ook door

Maar ook de i van interesse omdat motivatie heel

de leerlingen zelf gefilmd wordt, maar ook een maquette

belangrijk is om je talent te laten groeien. In de

die aan het eind van het project gepresenteerd wordt.

talentlessen kom je in aanraking met allemaal

We halen sprekers (experts op bepaalde gebieden) van

verschillende onderwerpen. Je gaat jezelf uitdagen,

buiten de school naar ons toe. Ook gaan we soms de

ontdekken, ontwikkelen, in jezelf investeren en

school uit voor een onderzoek of een excursie. Om je

verdiepen.

een idee van de onderwerpen te geven: in leerjaar 1

In leerjaar 1 maak je kennis met alle verschillende

heten ze “Ik en de ander”, “Het weer” en “De

soorten talentlessen:

7 infogids 2014-2015

middeleeuwen”. In leerjaar 2 bestaat het eerste intermezzo uit vier “Talendagen” (je gaat voor Duits

• ik creëer

bijvoorbeeld een dag naar de kerstmarkt in Duitsland).

• ik sport

Het tweede intermezzo heet “Bewegen, voedsel, vet,

• ik onderzoek

cool” en het derde heet “Wiskunst” (een combinatie van

• ik onderneem

Wiskunde en de kunstvakken). Daarna maak je een keuze uit deze vier, waarmee je

Maatschappelijke activiteiten

het hele tweede leerjaar aan de slag gaat.

Er zijn ook nog andere Buitenschoolse activiteiten, die

Zoals je ziet is regulier onderwijs op het Isendoorn

verder niets met de intermezzo’s te maken hebben, maar

College niet alleen stevig, maar ook buitengewoon!


IC_INFOgids1415 07-01-14 09:51 Pagina 8

Jij bent een belangrijk deel van de wereld om je heen en je staat steeds meer in contact met de buitenwereld. Je hebt niet meer alleen contact met je naaste omgeving, je vrienden en je familie, maar steeds vaker – en steeds gemakkelijker – sta je in direct contact met mensen waar ook ter wereld. Dankzij je computer, je iPad en je mobiele telefoon zijn er eigenlijk geen grenzen meer. Met bijvoorbeeld Facebook en Twitter zijn er steeds snellere manieren om belevenissen van mensen uit jouw adresboek van dichtbij mee te maken. Dat is voor jou zelf interessant, maar wereldwijd communiceren zal ook erg belangrijk zijn in jouw toekomstige werk. Voor contacten met de rest van de wereld heb je ook een

Als extra doe je op jouw niveau mee aan het Anglia-

goede kennis van de Engelse taal nodig. Als jij kiest voor

examen. Met dit diploma kun je overal waar je komt

een mavo/havo-brugklas, dan kun je kiezen voor de

aantonen dat je beter bent voorbereid op jouw

Wereldklas. In deze klas maak je bij veel vakken gebruik van

communicatie met de wereld.

8 infogids 2014-2015

informatie vanuit de hele wereld, dus vaak ook Engelstalige informatie, en leer je om die informatie te verwerken en te

Zoals je ziet, doe je de Wereldklas gedurende drie jaar.

presenteren. Daarom krijg je in klas 1, 2 en 3 een uur extra

In klas 1 en 2 blijf je als mavo/havo-groep bij elkaar. In

Engels (vooral conversation) en wordt er in vier periodes

klas 3 gaat een deel van de groep naar 3 mavo en een

per jaar vakoverstijgend gewerkt aan een bepaald thema. In

deel naar 3 havo. De programma’s worden dan

de brugklas ga je bijvoorbeeld in de eerste periode aan het

verschillend. In de havo-groepen is het programma

werk met het thema “Me, myself and I… And what about

iets minder uitgebreid, maar beide groepen doen wel

you?”. In dit voorbeeld dagen de vakken aardrijkskunde,

het Anglia-examenprogramma. Beide groepen gaan

beeldende vormgeving, Engels en godsdienst jou uit om

als afsluiting van drie jaar Wereldklas samen op

over jezelf en de ander na te denken. Ieder thema sluit je af

talenreis in klas 3.

door middel van een eindpresentatie. Hierbij kun je denken aan een spel, krant, toneelstuk, tijdschrift of film.

Welkom in jouw Wereldklas!


9 infogids 2014-2015

IC_INFOgids1415 07-01-14 09:51 Pagina 9


10 infogids 2014-2015

IC_INFOgids1415 07-01-14 09:51 Pagina 10


IC_INFOgids1415 07-01-14 09:51 Pagina 11

Het Isendoorn College ziet het als een opdracht zijn leerlingen zo te begeleiden dat ze hun talenten optimaal inzetten. We willen je stimuleren jezelf uit te dagen door gerichte programma’s aan te bieden. Dit geeft een motiverende impuls voor het hele onderwijs binnen onze school. Het Isendoorn College zet op verschillende manieren in op talentontwikkeling. Een onderdeel van het lesprogramma zijn de talentlessen. Aan de hand van projecten leer je je sterke punten te gebruiken en te ontwikkelen.

kunnen leerlingen deelnemen aan programma’s van hogescholen en universiteiten, een extra vak doen, of een online cursus volgen van een (buitenlandse) universiteit. Er is een groot aanbod aan cursussen, modules en activiteiten. Zo leren leerlingen bijvoorbeeld online een vreemde taal (Spaans, Koreaans, enz.), leren ze een programmeertaal (c++), volgen ze colleges aan de TU in Delft en illustreren ze een boek. De activiteiten verdiepen of verbreden niet alleen de kennis van leerlingen, maar zijn ook nuttig voor hun cv. Hogescholen en universiteiten vragen namelijk steeds vaker naar gedane activiteiten buiten het reguliere lesprogramma.

Expens

Neem eens een kijkje op www.stepoutside.nl !

In de onderbouw is er een expensprogramma voor

Mentoren en coaches dragen leerlingen voor, na

excellente leerlingen. Leerlingen kunnen onder lestijd

overleg binnen de afdeling. Dit gebeurt op basis

werken aan een zelf bedacht project. In overleg met hun

van behaalde resultaten, welbevinden van de

begeleider stellen zij eigen doelen op en voeren deze

leerling en motivatie van de leerling, waarbij onze

zelfstandig uit. In de onderbouw is er een zogenaamde

speciale zorg uitgaat naar onderpresteerders.

leerprestatie expens, waarbij leerlingen een gedegen

11 infogids 2014-2015

start kunnen maken met hun project en leren een project op te zetten.

Versterkt talenonderwijs Het Isendoorn College neemt deel aan het LinQproject, een initiatief van het Europees Platform.

Step Outside

Het programma beoogt versterking en

In de bovenbouw heet het programma voor excellente

intensivering van het talenonderwijs Frans en Duits.

leerlingen Step Outside. Dit is een overkoepelende naam

Binnen en buiten de lestijd krijgen leerlingen de

voor alle activiteiten die leerlingen naast het reguliere

kans deel te nemen aan internationaal erkende

lesprogramma kunnen ondernemen. Via Step Outside

examens.


IC_INFOgids1415 07-01-14 09:52 Pagina 12

Ieder kind is nieuwsgierig en wil zelf ontdekken. Dat is maar goed ook, want ook de komende decennia moet er nog veel ontdekt en ontwikkeld worden. We leven in een maatschappij waar veel verwacht wordt van technologische oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken. Niemand weet precies waar wij over 50 jaar onze energie vandaan halen, maar dat jullie generatie zal werken aan de oplossing van dit vraagstuk is wel zeker. Dat betekent wel dat we onze leerlingen al op jonge leeftijd moeten stimuleren hun talenten op dit gebied te ontwikkelen.

doorgezet. Zo is er vakoverstijgend lesmateriaal voor de derde klas ontwikkeld, een doorlopende onderzoeksleerlijn en technisch ontwerpleerlijn en wordt in de bovenbouw het combi-vak natuur, leven en technologie gegeven. We merken dat dit alles gemotiveerde leerlingen oplevert waardoor we ons hebben kunnen aansluiten bij het programma van Bèta Excellent voor VO-scholen. Uniek op het Isendoorn College is de nauwe samenwerking tussen de exacte vakken. Leerlingen werken steeds zelfstandiger aan hun praktische opdrachten en worden daarbij begeleid door een goed samenwerkend team van docenten en technisch onderwijsassistenten. Daarnaast gaan we

Hoe doen we dat?

met al onze exacte havo/vwo-leerlingen in de

In de brugklas en in de tweede klas volgen alle

bovenbouw naar de universiteit en hogeschool om

leerlingen het vak Natuur en Techniek. Dit vak bestaat

daar te experimenteren. Ook in de bovenbouw valt

ondertussen al weer zes jaar op het Isendoorn

nog veel te ontdekken!

College. Natuur en Techniek probeert in leerlingen

12 infogids 2014-2015

onderzoekende uitvinders te ontdekken. Op de mavo

Aan het werk in een echt bèta-lab!

zijn er bijvoorbeeld extra lesuren voor het vak

Vanaf het schooljaar 2013-2014 zijn onze leerlingen

robotica. Ook bij de vakken biologie en wiskunde

aan het werk in een echt bèta-lab, de Bètakaap! We

word je uitgedaagd je exacte talent te ontwikkelen. Zo

zijn bijzonder trots op deze voor scholen unieke

doen onze leerlingen mee aan de internationale

werkplek. Een ruimte ter grootte van acht lokalen is

Kangoeroe wiskundewedstrijd. Daarnaast zijn er

ingericht als laboratorium en werkplaats. Een

keuzelessen en projecten tijdens intermezzo’s

geweldige plek waar leerlingen, technisch

(projectweken) waar gewerkt wordt aan onderwerpen

onderwijsassistenten en docenten samen kunnen

als “het weer” en “water uit de Berkel”.

werken aan allerlei opdrachten voor de exacte vakken. Eendenkroos laten groeien onder

Waarin onderscheiden wij ons?

verschillende kleuren lampen? Een waterzuiverings-

Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen tot en met de

apparaat ontwerpen en bouwen? Computer-

derde klas het complete bèta-programma volgen.

metingen aan een vliegtuigvleugel? Biodiesel maken

Geen talent mag verloren gaan door leerlingen

en testen? Het kan straks allemaal in een

vroegtijdig in hokjes te plaatsen. Verder wordt de

stimulerende omgeving, ingericht naar de meest

samenhang tussen de vakken in hogere leerjaren

recente inzichten voor effectief bèta-onderwijs.


13 infogids 2014-2015

IC_INFOgids1415 07-01-14 09:52 Pagina 13


14 infogids 2014-2015

IC_INFOgids1415 07-01-14 09:52 Pagina 14


IC_INFOgids1415 07-01-14 09:53 Pagina 15

Elke leerling vraagt om een andere aanpak. Het Isendoorn College wil de leeftijd en sekse van de leerling én de gekozen aanpak van onderwijs en omgang zoveel mogelijk op elkaar aan laten sluiten. Jongens en meisjes beschikken allen over bepaalde soorten intelligentie, maar de mate waarin leerlingen intelligent zijn, verschilt per persoon. Zo is de één analytisch heel sterk, maar minder praktisch en/of creatief en is de ander juist heel creatief, maar minder goed in analytische vaardigheden. Onze school maakt actief gebruik van deze inzichten, want hoe beter we ons onderwijs kunnen afstemmen op jouw intelligentie, hoe beter het leren gaat! Wij kiezen ervoor om in de onderbouw ons onderwijs zo

Isendoorn College wil daar iets aan doen door

breed mogelijk aan te bieden met mogelijkheden voor

jongens waar mogelijk op een andere manier te

verdieping. Na klas drie krijg je meer mogelijkheden voor

benaderen dan meisjes. Het onderwijs was altijd

verdieping.

erg gericht op presentatie, maar vooral de jongens zouden meer keuzevrijheid moeten krijgen in hoe

Wist je dat je brein pas helemaal ontwikkeld is als je 25

ze het geleerde uitwerken. Dat betekent dat we bij

bent? Het verschilt dus nogal hoe jongeren zich tussen

de beoordeling meer rekening moeten houden met

hun 10e en 25e jaar ontwikkelen en waarom ze juist

de inhoud dan met de presentatie.

15 infogids 2014-2015

vanaf de tienerleeftijd vragen om duidelijke grenzen en goede begeleiding. Pubers hebben, misschien nog wel

In de begeleiding van jongens en meisjes bestaat

meer dan jonge kinderen, structuur en kaders nodig.

ook veel verschil. Bij jongens is het belangrijk dat je duidelijke kortetermijndoelen stelt, die haalbaar

Jongens en meisjes

zijn. Vaak kunnen jongens de stof prima aan, maar

Jongens leren anders dan meisjes, en andersom! Meer

weten ze niet hoe ze bepaalde zaken moeten

dan vroeger hebben jongens op school moeite om hun

aanpakken of waar ze moeten beginnen. Dit geldt

niveau te halen. Dat ligt niet aan die jongens, maar aan

natuurlijk ook voor meisjes met een

de manier waarop het onderwijs wordt gegeven. Het

jongensachtige leerstijl.


IC_INFOgids1415 07-01-14 09:53 Pagina 16

Het Isendoorn College is een moderne school die heel goed met zijn tijd meegaat en in sommige gevallen zelfs voorop loopt. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de manier waarop we in de lessen gebruikmaken van zaken als internet, digitaal lesmateriaal en smartboards. Voorheen zaten klassen dan in een computerlokaal, maar sinds kort hebben alle brugklasleerlingen een iPad ter beschikking, waardoor ineens een hele wereld aan mogelijkheden opengaat.

Sociale media

Goed voorbereid

Vernieuwing

Om te voorkomen dat dit ook zou kunnen leiden tot verkeerd gebruik van sociale media, is daar veel aandacht voor in de mentorlessen. Er is een protocol afgesproken waarin duidelijk staat wat wel en niet mag. Dit protocol hangt voor iedereen zichtbaar in elk lokaal en zo nodig kan een docent dit er weer even bij pakken. Digitaal pesten wordt op school direct aangepakt, maar moet ook onderwerp van gesprek thuis zijn. Samen voorkomen we dat de iPads (en ook mobiele telefoons) verkeerd worden gebruikt.

De digitale leefomgeving neemt in ons leven een

Op organisatorisch gebied maken we gebruik van ons

steeds belangrijker plaats in. Dat geldt thuis, maar

eigen Twitter- en Facebookaccount, waarmee je op de

zeker ook op school. Om goed op je toekomst

hoogte gehouden wordt van allerlei actuele

voorbereid te zijn, moet je weten hoe daarmee om te

schoolzaken. Onze website is geheel vernieuwd en

gaan. Hoe werkt de iPad, hoe werken al die

zowel leerlingen als ouders kunnen op elk gewenst

verschillende apps en hoe benut je op een veilige

moment absentie en cijfers inzien. Huiswerk ligt ook

manier de mogelijkheden van het internet en wat zijn

digitaal vast en allerlei ondersteunende middelen zoals

de voor- en nadelen van sociale media?

links naar websites met oefeningen en schema’s, oefentoetsen, digitale inleverloketten enz. zitten onder

16 infogids 2014-2015

Digitaal leren

één knop. Docenten kunnen in bijzondere situaties

Op het Isendoorn College spelen de iPad en andere

gemaild worden en in sommige gevallen hebben

nieuwe media een steeds grotere rol in de manier

docenten met hun klas een gedeelde map met

waarop we het onderwijs aanbieden. We kunnen de

lesmateriaal in “the cloud” staan.

lessen boeiender, afwisselender en leerzamer maken. Heel veel apps maken het leren makkelijker.

Voorop

Lesonderdelen die eerst alleen thuis konden worden

Het Isendoorn College durft met trots te melden dat

gemaakt, omdat je daar alleen een computer ter

het landelijk voorop loopt voor wat betreft de

beschikking had, kunnen nu op school. Ook samen,

aansluiting met de steeds digitaler wordende wereld.

zodat je weer van elkaar kunt leren.

Een goede opstap naar het vervolgonderwijs!


IC_INFOgids1415 07-01-14 09:53 Pagina 17


18 infogids 2014-2015

IC_INFOgids1415 07-01-14 09:53 Pagina 18


IC_INFOgids1415 07-01-14 09:54 Pagina 19

Het Isendoorn College wil dat leerlingen zich op school veilig en geborgen voelen. Het geeft je het gevoel dat je welkom bent. Als je je prettig voelt, komt dit ten goede aan je leerresultaten en persoonlijke ontwikkeling.

Als de mentor of coach en afdelingsleider toch meer hulp nodig hebben om een probleem rond een leerling op te lossen, dan kunnen zij de hulp inroepen van de experts van het OnderwijsZorgSteunpunt (OZS). Dit steunpunt vergadert op school onder leiding van de zorgcoรถrdinator van de school en

Duidelijkheid draagt bij aan de betrouwbaarheid van de

probeert zo snel mogelijk actie te ondernemen.

school. We hebben op school duidelijke en eerlijke regels. Door die goed te handhaven, zorgen we ervoor dat het

Een school die leeft

geen rommeltje wordt. We letten bijvoorbeeld goed op dat

Het Isendoorn College is een heel levendige school.

er niet gepest wordt. Leerlingen gaan dan met plezier naar

We hebben allerlei projecten om andere leerlingen

school, wetend wat ze kunnen verwachten en wat van hen

goed te leren kennen: excursies, buitenlandreizen,

verwacht wordt. Leren en je veilig voelen horen bij elkaar!

Intermezzoweken, culturele en sportieve activiteiten. Heel bijzonder zijn bij ons de mogelijkheden voor

19 infogids 2014-2015

Oplossingen

maatschappelijke stage. Er gaan bijvoorbeeld

Soms ervaren leerlingen problemen, die niets te maken

groepen naar India, Zuid-Afrika en Malawi. Na een

hebben met hun leervermogen. Als je vaak te laat of

aantal jaren in Zambia het goede doel te hebben

afwezig bent, het leren opeens moeilijker gaat of er

gesteund, is vanaf het schooljaar 2013/2014 Malawi

gewoon niet gelukkig uitziet, komen we als school in actie.

het goede doel van de school. Het verbeteren van de

We hebben op school mensen, voorzieningen en

onderwijs- en leefomstandigheden van

regelingen die de problemen op kunnen lossen. Dit

leeftijdsgenootjes in Afrika.

gebeurt altijd in overleg met je ouders. Het Isendoorn College staat bekend om zijn goede begeleiding, waarbij

Maar de school staat ook bekend om zijn bruisende

mentoren, zorgbegeleiders en afdelingsleiders een

schoolfeesten. Je zult je op het Isendoorn College

belangrijke rol spelen.

dan ook niet snel vervelen.


IC_INFOgids1415 07-01-14 09:54 Pagina 20

Op het Isendoorn College stomen we je klaar voor de toekomst. We proberen je zo goed mogelijk voor te bereiden op de vervolgopleiding van je keuze. Dit maakt ons resultaatgericht, je leerprestaties zijn heel belangrijk, maar natuurlijk willen we ook graag dat je het naar je zin hebt op het Isendoorn College. Ook dat is resultaat! Als je van de basisschool komt, heb je al de

digitaal aangeleverd. Bij twee van deze rapporten komt

beschikking over alles wat je daar geleerd hebt. Op

ook een woordrapport, geschreven door de mentor(en).

het Isendoorn College breiden we die kennis en

In de bovenbouwklassen wordt ook drie keer per jaar een

vaardigheden uit en we proberen je met aantrekkelijke

rapport gemaakt, met daarop de voortschrijdende

lessen en ruimte voor eigen keuzes klaar te stomen

gemiddelden per vak.

voor de toekomst. Zo word je je bewust van wat je

Voor alle leerjaren worden er op school twee keer per jaar

aankunt en wilt!

oudergesprekken georganiseerd. Ouders kunnen dan met de mentor of coach van hun kind de behaalde resultaten,

Bij ons op school ontvang je regelmatig cijfers en

het welbevinden en andere relevante zaken bespreken.

20 infogids 2014-2015

andere beoordelingen van je docenten. De cijfers kun je via het leerlingenportaal van onze website zelf

Verder houden we elk jaar een tevredenheidsonderzoek

inzien. Ook ouders kunnen via het portaal jouw

onder leerlingen, ouders en personeel. De resultaten

resultaten bekijken, zodat zij een goed beeld krijgen

hiervan kun je, net als de slagingspercentages van de

van de stand van zaken op dat moment. Daarnaast is

school, nalezen op www.isendoorn.nl (vensters voor

er regelmatig contact tussen de mentor(en) of coach

verantwoording).

en de ouders. School bereidt je voor op je vervolgopleiding. Meer en In de onderbouwklassen wordt drie keer per jaar een

meer volgen we de resultaten en vorderingen van onze

officieel rapport aan de leerlingen uitgereikt. Voor het

oud-leerlingen. Waar nodig passen we ons onderwijs aan

cijferrapport hebben alle docenten hun cijfermateriaal

op veranderende eisen.


21 infogids 2014-2015

IC_INFOgids1415 07-01-14 09:55 Pagina 21


22 infogids 2014-2015

IC_INFOgids1415 07-01-14 09:55 Pagina 22


IC_INFOgids1415 07-01-14 09:55 Pagina 23

Kiezen voor onderwijs op het Isendoorn College

havo / vwo

betekent respect hebben voor de katholieke grondslag

Leerlingen met een positief advies van de

van de school.

basisschool (minimaal havo) en een Cito-score van 540 of hoger worden automatisch toegelaten tot de

Aanmelding

havo/vwo-brugklassen. Als de Cito-score en het

Alle aanmeldingen moeten uiterlijk op 31 maart

advies van de basisschool niet met elkaar in

voorafgaand aan het nieuwe schooljaar binnen zijn.

overeenstemming zijn, wordt contact opgenomen

Aanmeldingen die ná 31 maart binnenkomen, worden

met de basisschool.

alleen in behandeling genomen indien er naar het oordeel van de school plaats is. In dit geval kunnen

vwo

aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst worden. Voor

Leerlingen met een positief advies van de

meer informatie over de aanmelding kunt u terecht op

basisschool (vwo of gymnasium) en een Cito-score

onze website.

van 545 of hoger kunnen worden toegelaten tot de vwo-brugklas.

Toelatingscriteria brugklas Het Isendoorn College kent vijf soorten brugklassen: de

tweetalig onderwijs (TTO)

mavo/havo-brugklas, de havo/vwo-brugklas, de vwo-

Van de leerlingen die het tweetalig onderwijs willen

brugklas, de thavo/tvwo-brugklas en de tvwo-brugklas.

volgen, verwachten we dat ze voldoen aan de

Of leerlingen worden aangenomen, is afhankelijk van

voorwaarden wat betreft de Cito-score en adviezen

twee dingen: het advies van de directeur van de

en dat ze gemotiveerd en bereid zijn een extra

basisschool en een onafhankelijk toetsgegeven. Voor dit

inspanning te leveren. Voor de brugklas thavo/tvwo

laatste maakt het Isendoorn College gebruik van de

geldt een Cito-score van 540 of hoger, met het

gegevens uit het (cito)leerlingvolgsysteem van de

advies havo of havo/vwo. Leerlingen die het tvwo

basisschool en de uitslag van de Cito-toets of andere

willen volgen, moeten een Cito-score hebben van

schoolvorderingentoets. Bij twijfel neemt het Isendoorn

545 of hoger. Het advies daarbij moet luiden: tvwo,

College contact op met de basisschool.

vwo of gymnasium. Het Isendoorn College behoudt zich het recht voor een speciaal

23 infogids 2014-2015

mavo / havo Leerlingen met een positief advies van de basisschool – minimaal vmbo theoretische of gemengde leerweg– én een Citoscore van 532 of hoger worden automatisch toegelaten. Leerlingen die Engels leuk vinden, een breder ontwikkeld taalgevoel hebben én bereid zijn een extra inspanning te leveren, kunnen zich aanmelden voor de Wereldklas.

toelatingsonderzoek te doen.


IC_INFOgids1415 07-01-14 09:56 Pagina 24

Toelatingsonderzoek en -commissie

beperking in de samenleving, kunnen ouders kiezen

Een leerling komt in aanmerking voor een

voor het regulier voortgezet onderwijs in plaats van

toelatingsonderzoek als:

het speciaal voortgezet onderwijs. Het recht op de

• het advies van de directeur van de basisschool

vrije onderwijskeus betekent echter niet dat kinderen

minimaal vmbo gemengde leerweg / theoretische

met een beperking automatisch op een reguliere

leerweg is én de Cito-score lager dan 532 is, of een

school voor voortgezet onderwijs geplaatst kunnen

andere schoolvorderingentest lager dan gemengde

worden. De aard en de zwaarte van de onderwijs-

leerweg / theoretische leerweg aangeeft;

beperking en/of handicap en de feitelijke

• het advies van de directeur van de basisschool lager

(on)mogelijkheden binnen de school kunnen een

dan gemengde leerweg / theoretische leerweg

reden vormen om een plaatsingsverzoek van ouders

aangeeft én de Cito-score 532 of hoger is, of een

niet te honoreren. Voor elke leerling van wie bij

andere schoolvorderingentest minimaal gemengde

aanmelding duidelijk is dat er van het Isendoorn

leerweg / theoretische leerweg aangeeft.

College een extra zorginvestering wordt gevraagd, wordt een individueel besluit genomen.

Wanneer de leerling het toelatingsonderzoek met goed

Voor verdere informatie rondom het toelatingsbeleid

gevolg heeft doorstaan, wordt hij toegelaten tot onze

voor leerlingen ‘met een rugzakje’ en de

school. Een leerling die in aanmerking komt voor een

aanmeldingsprocedure, verwijzen wij u graag naar de

toelatingsonderzoek wordt vooraf besproken binnen de

publicatie die bij onze schooladministratie te

toelatingscommissie. Deze commissie bepaalt na contact

verkrijgen is.

met de basisschool de te volgen toelatingsprocedure.

High Tea Alle leerlingen die niet voldoen aan bovenstaande criteria

De High Tea voor belangstellenden voor ons tweetalig

worden afgewezen.

onderwijs wordt georganiseerd op zondag 16 maart aanstaande, van 15.00 tot 17.00 uur.

24 infogids 2014-2015

Leerlingen met een onderwijsbeperking en/of handicap

Minilessen iPad

In overeenstemming met de wet Leerling Gebonden

Op dinsdag 4 en woensdag 5 maart aanstaande

Financiering (LGF), onderdeel van de wet op de

organiseert het Isendoorn College een voorlichting

Regionale Expertise Centra, heeft het bestuur van het

over de iPad, beide avonden van 19.00 tot 21.00 uur.

Isendoorn College het volgende beleid vastgesteld. Wil je meer weten over praktische zaken zoals In het kader van het recht op keuzevrijheid en de

ouderbijdrage, lessentabellen, resultaten, etc., kijk dan

toenemende vraag naar integratie van kinderen met een

op onze website: www.isendoorn.nl.


25 infogids 2014-2015

IC_INFOgids1415 07-01-14 09:56 Pagina 25


26 infogids 2014-2015

IC_INFOgids1415 07-01-14 09:56 Pagina 26

Colofon Tekst: Nienke Berenbroek-Massink Foto’s: Isendoorn College / VVBFOTO / La Luz Fotografie / Paul Botden Ontwerp en druk: Foton visuele communicatie © 2014


27 infogids 2014-2015

IC_INFOgids1415 07-01-14 09:56 Pagina 27


IC_INFOgids1415 07-01-14 09:56 Pagina 28

Bezoekadres: Lage Weide 1, 7231 NN Warnsveld Postadres: Postbus 1093, 7230 AB Warnsveld Telefoon: 0575 760 760 E-mail: administratie@isendoorn.nl info@isendoorn.nl Internet: www.isendoorn.nl Bank: Rabobank Warnsveld 37.67.25.192 t.n.v. Isendoorn College te Warnsveld

Ic infogids1415  
Ic infogids1415  
Advertisement