احکام سبک فرماندهان ناجا در پرونده سنگین زمین‌خواری

Page 1

‫››فَالَ ت َت َِّبعُوا ﭐلَهَوي ا َْن ت َْعِدُلوا ‹‹‬

‫شعبه اول بازپرسي دادسراي نظامي استان خوزستان‬

‫قرار نهايی دادسرا‬

‫شماره قرار ‪140037390003331603 :‬‬ ‫تاريخ تنظيم ‪1400/05/02 :‬‬ ‫شماره پرونده ‪9909989151400223 :‬‬ ‫شماره بايگاني شعبه ‪9900269 :‬‬

‫سازمان قضايي نيروهاي مسلح‬ ‫پرونده کالسه ‪ 9909989151400223‬شعبه اول بازپرسي دادسراي نظامي استان خوزستان تصمیم نهایی شماره‬ ‫‪140037390003331603‬‬ ‫مشتكي عنهم‪:‬‬ ‫‪ .1‬آقای حسین دارائي نسب فرزند محمد به نشاني استان خوزستان ‪ -‬شهرستان بهبهان ‪ -‬شهر بهبهان ‪ -‬خیابان پشت فرمانداري‪ -‬منزل شخصي‬ ‫‪ .2‬آقای سعید صدیق نژاد به نشاني استان خوزستان‪-‬شهرستان بهبهان‪-‬بهبهان‪-‬انتظامي شهرستان بهبهان عقیدتي سیاسي‬ ‫‪ .3‬آقای امیررضا طیب فرزند ناصرقلي ‪ .4‬آقای مهدي خسروي پور فرزند نذیر همگي به نشاني استان خوزستان ‪ -‬شهرستان بهبهان ‪ -‬بهبهان‬ ‫ خیابان منازل نیروي انتظامي جنب بهداري با وثیقه گذار آقای مصطفي گودرزي فرزند ماندني‬‫‪ .5‬آقای شهرام محمدشفیعي فرزند قاسم به نشاني استان خوزستان ‪ -‬شهرستان بهبهان ‪ -‬بهبهان ‪ -‬جاده سیمان خیابان شهید پیرایش كوچه چهارم‬ ‫پالك ‪ 24‬با كفالت آقای هادي میرشكارنژاد فرزند غفور و با وكالت خانم مهرنوش محمدشفیعي فرزند قاسم به نشاني استان خوزستان ‪ -‬شهرستان‬ ‫بهبهان ‪ -‬بهبهان ‪ -‬خیابان خیابان آصفي كوچه روبروي مسجد باب هللا دفتر وكالت‬ ‫‪ .6‬آقای محمد عزیزي مال آخوند فرزند غالمحسین به نشاني استان خوزستان ‪ -‬شهرستان بهبهان ‪ -‬بهبهان ‪ -‬ستاد فرماندهي انتظامي بهبهان با‬ ‫كفالت آقای سلیمان اصغرپور فرزند جهان شا و با وكالت آقای رضا شیرعلي فرزند ویسعلي به نشاني استان خوزستان ‪ -‬شهرستان بهبهان ‪-‬‬ ‫خیابان روبروي اداره ثبت احوال مجتمع حقوقي مهر آیین‬ ‫‪ .7‬آقای سیدشمس اله موسوي به نشاني استان خوزستان‪-‬شهرستان بهبهان‪-‬بهبهان‪-‬انتظامي شهرستان بهبهان‬ ‫اتهام ها‪:‬‬ ‫‪ .1‬تحصیل مال از طریق نامشروع‬ ‫‪ .2‬سوء استفاده ازموقعیت شغلي )ماده ‪ 576‬قانون مجازات اسالمي(‬ ‫‪ .3‬مشاركت درخیانت در امانت‬ ‫‪ .4‬معاونت درخیانت در امانت‬

‫بسمه تعالی‬ ‫در تاریخ فوق پرونده کالسه ‪ 9909989151400223‬شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی خوزستان در وقت فوق العاده‬ ‫و به تصدی امضاء کننده ذیل تحت نظر قرار دارد ‪ ،‬با عنایت به محتویات پرونده ختم تحقیقات اعالم و به شرح ذیل مبادرت‬ ‫به صدور قرار نهایی می گردد‪:‬‬ ‫قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی و عدم صالحیت‬ ‫دادستان محترم نظامی استان خوزستان‬ ‫سالم علیکم – با احترام در پرونده پیوست ‪:‬‬ ‫متهمین ‪:‬‬ ‫تصوير برابر با اصل است‪.‬‬ ‫نشاني‪ :‬اهواز ‪ -‬ميدان توپ ‪ -‬انتهاي بلوار قدس ‪ -‬سازمان قضايي نيروهاي مسلح خوزستان‬


‫››فَالَ ت َت َِّبعُوا ﭐلَهَوي ا َْن ت َْعِدُلوا ‹‹‬

‫شعبه اول بازپرسي دادسراي نظامي استان خوزستان‬

‫قرار نهايی دادسرا‬

‫شماره قرار ‪140037390003331603 :‬‬ ‫تاريخ تنظيم ‪1400/05/02 :‬‬ ‫شماره پرونده ‪9909989151400223 :‬‬ ‫شماره بايگاني شعبه ‪9900269 :‬‬

‫سازمان قضايي نيروهاي مسلح‬

‫‪-1‬سرهنگ محمد عزیزی مال آخوند فرزند غالمحسین متولد ‪ 1352‬با کد ملی ‪ 5509938587‬صادره از کهکیلویه ساکن‬ ‫بهبهان‪ ،‬ستاد فرماندهی انتظامی بهبهان ازاد با قرار قبولی کفالت‬ ‫اتهام ‪ -1:‬سوء استفاده از موقعیت شغلی ‪-2‬مشارکت در خیانت در امانت‬ ‫‪ -2‬سروان امیررضا طیب فرزند ناصرقلی متولد ‪ 1360‬با کد ملی ‪ 5509766751‬صادره از کهکیلویه ساکن شهرستان‬ ‫بهبهان‪ ،‬خیابان منازل نیروی انتظامی جنب بهداری جمعی فرماندهی انتظامی بهبهان بازداشت از تاریخ ‪ 1400/2/18‬تا‬ ‫‪ 1400/2/20‬و سپس ازاد با قرار قبولی وثیقه‬ ‫اتهام ‪ :‬مشارکت در خیانت در امانت‬ ‫‪ -3‬ستوانیکم مهدی خسروی پور فرزند نذیر متولد ‪ 1357‬با کد ملی ‪ 1561187076‬صادره از بهبهان ساکن شهرستان‬ ‫بهبهان‪ ،‬خیابان شهید طیبی‪-‬انتهای فاز‪ 4‬فرهنگیان جمعی فرماندهی انتظامی بهبهان بازداشت از تاریخ ‪ 1400/2/18‬تا‬ ‫‪ 1400/2/18‬و سپس ازاد با قرار قبولی وثیقه‬ ‫اتهام ‪ :‬مشارکت در خیانت در امانت‬ ‫‪-4‬غیر نظامی شهرام محمد شفیعی فرزند قاسم متولد ‪ 1348‬با کد ملی ‪ 0046977724‬صادره از تهران ساکن شهرستان‬ ‫بهبهان‪ ،‬جاده سلیمان خیابان شهید پیرایش کوچه چهارم پالک ‪ 24‬ازاد با قرار قبولی کفالت‬ ‫اتهام ‪ :‬معاونت در خیانت در امانت‬ ‫‪ -5‬غیرنظامی حسین دارائی نسب فرزند محمد متولد ‪ 1357‬با کد ملی ‪ 1961177240‬صادره از بهبهان ساکن خیابان پشت‬ ‫فرمانداری‪ -‬منزل شخصی بازداشت از ‪ 1400/1/30‬تا ‪ 1400/2/7‬وسپس ازاد با قرار قبولی وثیقه‬ ‫اتهام ‪ :‬تحصیل مال از طریق نامشروع‬ ‫‪-6‬نظامی روحانی سعید صدیق نژاد ریاست عقیدتی سیاسی انتظامی شهرستان بهبهان متهم است به ‪ -1‬سوء استفاده از‬ ‫موقعیت شغلی ‪-2‬تحصیل مال از طریق نامشروع‬ ‫‪ -7‬سرهنگ سید شمس هللا موسوی ریاست حفاظت اطالعات انتظامی شهرستان بهبهان متهم است به سوء استفاده از موقعیت‬ ‫شغلی‬ ‫شکات ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اصغر علیزاده برزیان فرزند محمدصادق متولد ‪ 1361‬با کد ملی ‪ 1861332912‬صادره از بهبهان ساکن بهبهان‪ ،‬شهر‬ ‫منصوریه خیابان اصلی‬ ‫‪ -2‬داوود حسینی نژاد فرزند شکرهللا متولد ‪ 1349‬با کد ملی ‪ 1861297483‬صادره از بهبهان‪ ،‬ساکن بهبهان خ بلوار‬ ‫امیرکبیر‪ -‬فاز ‪ 1‬نیروی انتظامی منزل شخصی‬ ‫تصوير برابر با اصل است‪.‬‬ ‫نشاني‪ :‬اهواز ‪ -‬ميدان توپ ‪ -‬انتهاي بلوار قدس ‪ -‬سازمان قضايي نيروهاي مسلح خوزستان‬


‫››فَالَ ت َت َِّبعُوا ﭐلَهَوي ا َْن ت َْعِدُلوا ‹‹‬

‫شعبه اول بازپرسي دادسراي نظامي استان خوزستان‬

‫قرار نهايی دادسرا‬

‫شماره قرار ‪140037390003331603 :‬‬ ‫تاريخ تنظيم ‪1400/05/02 :‬‬ ‫شماره پرونده ‪9909989151400223 :‬‬ ‫شماره بايگاني شعبه ‪9900269 :‬‬

‫سازمان قضايي نيروهاي مسلح‬

‫‪ -3‬جان محمد بخرد فرزند ولی متولد ‪ 1358‬با کد ملی ‪ 5999719374‬صادره از بهبهان‪ ،‬ساکن بهبهان‪ -‬خ طالقانی‪-‬منازل‬ ‫سازمانی ناجا‪-‬جنب ستاد انتظامی‬ ‫‪ -4‬علی محمد طیبی فرزند موری متولد ‪ 1348‬با کد ملی ‪ 1860358580‬صادره از بهبهان‪ -‬ساکن جاده قدیم اهواز پشت‬ ‫پارک بوعن کوچه یشان منازل استجاری‬ ‫‪ -5‬حمیدرضا وحدت پور فرزند شنبه متولد ‪ 1354‬با کد ملی ‪ 1860368875‬صادره بهبهان‪ ،‬ساکن بهبهان‪ -‬فرماندهی‬ ‫انتظامی شهرستان بهبهان‬ ‫‪ -6‬سید نبی هللا عباس فر فرزند محمد شفیع متولد ‪ 1356‬با کد ملی ‪ 4250917630‬صادره از کهکیلویه‪ ،‬ساکن بهبهان‪-‬‬ ‫منازل سازمانی‬ ‫‪ -7‬غالمرضا خوه فرزند یوسف متولد ‪ 1351‬با کد ملی ‪ 1861305567‬صادره از بهبهان ساکن بهبهان – فلکه بید بلند‪-‬‬ ‫اول جاده سیمان پ‪3‬‬ ‫‪ -8‬مهدی پیرویان فرزند غالمحسین متولد ‪ 1360‬با کد ملی ‪ 1860605648‬صادره از بهبهان ساکن بهبهان پشت تامین‬ ‫اجتماعی‪ -‬خ شهید طیبی‪ -‬کوچه فتحی ‪ 9‬وسط کوچه‬ ‫‪ -9‬اسماعیل رمضانی فرزند فریبرز متولد ‪ 1362‬با کد ملی ‪ 4251093984‬صادره از حوزه‪ 7‬چرام‪ ،‬ساکن بهبهان کوی‬ ‫حجت‬ ‫‪ -10‬سیروان معماری فرزند شمس هللا متولد ‪ 1351‬با کد ملی ‪ 1860545300‬صادره از بهبهان‪ ،‬ساکن بهبهان کوی ماهور‬ ‫کوچه گلستان ‪3‬‬ ‫‪ -11‬محمدحسین دهقان فرزند رمضان متولد ‪ 1361‬با کد ملی ‪ 1861341954‬صادره از بهبهان‪ ،‬ساکن بهبهان‬ ‫‪ -12‬ثارهللا کاوسی فرزند شعبان متولد ‪1367‬صادره از ساکن بهبهان‪ ،‬خیابان نهائی‪ -‬کوچه نهائی‬ ‫‪-13‬امیر حسین زکی پور فرزند محمد حسن متولد ‪ 1346‬صادره از بهبهان از ساکن بهبهان‪ ،‬کوچه یاس‬ ‫‪-14‬محمد جاوید زارع فرزند یدهللا متولد ‪ 1353‬صادره از بهبهان از ساکن بهبهان‪ ،‬خیابان کشتارگاه‬ ‫‪ -15‬روح هللا محمدی نسب فرزند ابوالقاسم متولد ‪ 1357‬صادره از بهبهان از ساکن بهبهان‪ ،‬خیابان جاده سیمان‬ ‫گردشکار ‪:‬‬ ‫برابر شکایت شکات به شرح اوراق ‪ 1‬تا ‪ 9‬پرونده اظهار داشته اند که در تاریخ تیر ماه سال ‪ 97‬و در پی جلسه ای با‬ ‫حضور کارکنان انتظامی شهرستان بهبهان مقرر شده بود که فرماندهی با معرفی دو نفر بعنوان نماینده پرسنل نسبت به‬ ‫پیگیری و خرید زمین برای پرسنل فاقد زمین و با پرداخت هزینه اقدام نمایند که برابر پیگیریها و با واسطه قرار دادن‬ ‫شخص بهویت حسین دارایی نسب اقدام به خرید زمین به متراژ‪ 75/000‬متر مربع از ارتش نموده و از کارکنان متقاضی‬ ‫تصوير برابر با اصل است‪.‬‬ ‫نشاني‪ :‬اهواز ‪ -‬ميدان توپ ‪ -‬انتهاي بلوار قدس ‪ -‬سازمان قضايي نيروهاي مسلح خوزستان‬


‫››فَالَ ت َت َِّبعُوا ﭐلَهَوي ا َْن ت َْعِدُلوا ‹‹‬

‫شعبه اول بازپرسي دادسراي نظامي استان خوزستان‬

‫قرار نهايی دادسرا‬

‫شماره قرار ‪140037390003331603 :‬‬ ‫تاريخ تنظيم ‪1400/05/02 :‬‬ ‫شماره پرونده ‪9909989151400223 :‬‬ ‫شماره بايگاني شعبه ‪9900269 :‬‬

‫سازمان قضايي نيروهاي مسلح‬

‫خواسته شد تا مبلغ پانصد میلیون لایر برای هر نفر واریز گردد و بعد از واریز متوجه شدیم که متراژ زمین ‪ 83/000‬متر‬ ‫مربع بوده و فرماندهی یگان اقدام به واگذاری تعدادی از پالک های زمین به افراد غیر عضو و از جمله غیر نظامی مذکور‬ ‫‪ ،‬اعضای شورای شهر و ‪... ..‬نموده است که به هر کدام از آنها یک پالک داده شده ولی به اعضا که پول واریز کرده هر‬ ‫دو نفر یک پالک تعلق گرفته است که با پیگیری اعالم داشته اند این پالک ها جهت تسریع در کارها به اشخاص غیر عضو‬ ‫واگذار شده است ‪.‬‬ ‫برابر اعالم فرماندهی انتظامی استان خوزستان به شرح برگ ‪ 25‬پرونده زمین خریداری شده در قالب قرارگاه مسکن‬ ‫نبوده و بصورت آزاد خریداری شده است و از طرف فرماندهی انتظامی استان دستوری مبنی بر خریداری زمین مذکور‬ ‫صادر نشده بلکه بیش از چندین مکاتبه و مصوبات قرارگاه مسکن مبنی بر لزوم مکاتبه با قرار گاه مسکن استان جهت‬ ‫خریداری زمین با فرماندهی انتظامی شهرستانها صورت گرفته است ‪.‬‬ ‫برابر گزارش حفاظت اطالعات انتظامی استان خوزستان به شرح اوراق ‪ 29‬تا ‪ 31‬پرونده و اخذ اظهارات نظامیان سروان‬ ‫مهدی خسروی و امیر رضا طیب اظهار داشته اند با توجه به اینکه اقدام به پیگیری خرید زمین با دستور فرماندهی انتظامی‬ ‫شهرستان بهبهان نموده بودند و مشخص گردید نیروی انتظامی نمی تواند راسا ً اقدام به خرید اراضی ارتش نماید شخصی‬ ‫بهویت حسین دارائی نسب که در امر خرید و فروش ملک و اراضی کالن از ارگانهای دولتی اشتهار دارد را واسطه قرار‬ ‫داده که ایشان اقدام به خرید اراضی نموده و سپس زمین را به نمایندگان فرماندهی انتظامی شهرستان بهبهان بایک برگ‬ ‫مبایعه نامه منتقل نموده است که متراژ واگذاری شده ‪ 000/75‬متر مربع بوده است که زمین به تعداد ‪ 211‬قطعه پالک تقسیم‬ ‫که تعداد ‪ 143‬قطعه به صورت دو نفره ‪ 8 ،‬قطعه بصورت ‪ 3‬فقره و ‪ 9‬قطعه بصورت یک نفره به کارکنان واگذار و مابقی‬ ‫آن تعداد ‪ 39‬قطعه به افراد غیر نظامی حسن عسکری –حسین دارائی – شهرام محمد شفیعی و تعداد ‪ 12‬قطعه به صورت‬ ‫مازاد در اختیار فرماندهی قرار گرفت ‪.‬‬ ‫غیر نظامی حسین دارائی نیز اظهار داشته بنده در مزایده ارتش شرکت نموده که با توجه به اینکه در مزایده برنده شده بودم‬ ‫اقدام به فروش زمین به نمایندگان نیروی انتظامی به میزان ‪ 75/000‬متر مربع به مبلغ ‪ 133/000/000/000‬لایر)صدو‬ ‫سی وسه میلیارد لایر( نمودم که پس از تفکیک کلیه اراضی به میزان ‪ 211‬قطعه ‪،‬تعداد ‪ 17‬قطعه که البته سهم مابقی بنده‬ ‫از کل زمین بوده به اینجانب واگذار گردید و بنده هیچ گونه وجوهی پیرامون حق تفکیک ‪ ،‬فنی ‪ ،‬و ‪ ...‬پرداخت ننموده ام ‪.‬‬ ‫برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی به شرح اوراق ‪ 53‬تا ‪ 54‬پرونده زمین مذکور با پالک ثبتی ‪2/‬‬ ‫‪ 5055‬اصلی بخش ‪ 1‬بهبهان ‪ 30/83392‬متر مربع را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بهره بردار ارتش جهموری‬ ‫اسالمی ایران و علیرغم شرط قید شده در سند ) هرگونه فروش و تغییر بهره بردار و واگذاری منوط یه تصویب هیات‬ ‫محترم وزیران است ( را به آقای حسین دارائی نسب انتقال قطعی و رسمی داده اند و سپس ایشان برابر سند مورخ ‪18/7/‬‬ ‫‪ 98‬اقدام به واگذاری ‪ 396/5‬دانگ مشاع از شش دانگ با لسویه به آقایان مهدی خسروی پور و امیر رضا طیب نموده و‬ ‫فروشنده مالک ‪ 0/ 604‬دانگ می باشد ‪.‬‬ ‫برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان به شرح اوراق ‪ 83‬تا ‪ 104‬پرونده پرداخت ثمن معامله‬ ‫از سوی نمایندگان ناجا طی یک فقره چک به حساب هیات اجرایی آجا به مبلغ ‪ 122/000/000/000‬لایر صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬که از واریزیهای پرسنل بوده و کلیه واریزیها توسط پرسنل مبلغ ‪ 150/000/000/000‬لایر بوده است ‪ .‬و باقیمانده‬ ‫تصوير برابر با اصل است‪.‬‬ ‫نشاني‪ :‬اهواز ‪ -‬ميدان توپ ‪ -‬انتهاي بلوار قدس ‪ -‬سازمان قضايي نيروهاي مسلح خوزستان‬


‫››فَالَ ت َت َِّبعُوا ﭐلَهَوي ا َْن ت َْعِدُلوا ‹‹‬

‫شعبه اول بازپرسي دادسراي نظامي استان خوزستان‬

‫قرار نهايی دادسرا‬

‫شماره قرار ‪140037390003331603 :‬‬ ‫تاريخ تنظيم ‪1400/05/02 :‬‬ ‫شماره پرونده ‪9909989151400223 :‬‬ ‫شماره بايگاني شعبه ‪9900269 :‬‬

‫سازمان قضايي نيروهاي مسلح‬

‫مبلغ ثمن ‪ 11/000/000‬لایر به حساب حسین دارایی واریز شده است و مبلغ ‪ 17/000/000/000‬لایر از کل واریزیها باقی‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫برابر اعالم هیات اجرایی ساماندهی اراضی و امالک آجا به شرح برگ ‪ 114‬پرونده زمین مذکور با رعایت تشریفات‬ ‫قانونی با قیمت پیشنهادی ‪ 135/000/000/000‬لایر به اقای حسین دارایی نسب برابر کمیسیون مزایده ‪ 145‬مورخ ‪98/‬‬ ‫‪ 4/9‬واگذار شده است که برابر بررسی ها اعضای شرکت کننده در مزایده ‪ 3‬نفر بوده که عبارتند از ‪ -1‬سجاد کاظمی‬ ‫‪ -2‬سیده مدینه دولت خواه )همسر رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی شهرستان بهبهان( ‪ -3‬حسین دارائی نسب) به شرح‬ ‫برگ ‪ 108‬پرونده (‬ ‫پرونده با قرار عدم صالحیت بلحاظ اینکه مزایده در تهران برگزار شده است به دادسرای نظامی استان تهران ارسال شد‪.‬‬ ‫)برگ ‪ 155‬پرونده( که بنا به درخواست آن مرجع و موافقت اداره احاله بلحاظ اینکه متهمین و شکات ساکن خوزستان‬ ‫هستند به این مرجع احاله شده است‪) .‬برگ ‪ 212‬پرونده(‪،‬‬ ‫همه شکات اولیه به شرح اوراق ‪ 215‬تا ‪ 225‬پرونده رضایت خود را اعالم نموده اند‪.‬‬ ‫در حین تحقیقات افراد دیگری از اعضای تعاونی به شرح اوراق ‪ 313‬تا ‪ 336‬پرونده اقدام به طرح شکایت نموده که عمده‬ ‫شکایت آنها در خصوص تبعیض در واگذاری زمین به اعضا‪ ،‬واگذاری زمین به اعضای غیرعضو و سازمانی‪ ،‬اخذ پالک‬ ‫های مرغوب و با مساحت بزرگتر برای هیات رئیسه فرماندهی و تبانی با پیمانکار شهرداری در واگذاری زمین بوده است‪.‬‬ ‫از غیرنظامی حسین دارایی نسب به عنوان متهم به شرح اوراق ‪ 293‬تا ‪ 296‬و ‪ 379‬تا ‪ 380‬پرونده تحقیق که اظهار داشته‬ ‫مجددا از متهم حسین دارایی به شرح برگ ‪ 379‬پرونده تحقیق که اظهار داشته اینجانب بعد از اعالم عمومی متوجه شدم که‬ ‫می خواهند زمین را بفروشند و من هم در این موضوع ورود کردم و ارتباطات بنده با تعاونی نیروی انتظامی جهت فروش‬ ‫زمین بوده است هفت روز قبل از مورخ ‪ 19/4/98‬از تهران به من زنگ زدند که برنده شده اید ولی برگ ابالغ برنده شدن‬ ‫در مزایده را ‪ 7‬روز بعد که تهران رفتم به من دادند در این ‪ 7‬روز حاج آقا صدیق نژادو اشخاص دیگر به درب منزل آمدند‬ ‫و در خصوص خریدن زمین با من توافق کردند که زمین به متراژ ‪ 75000‬متر مربع به مبلغ ‪ 133/000/000/000‬لایر‬ ‫به آنها بفروشم و پول نقد به من بدهند چون من قصد داشتم بصورت قسطی به ارتش پرداخت کنم بنده هیچ گونه اطالعی از‬ ‫سایر افراد شرکت کننده در مزایده نداشتم و قرار داد و توافق اولیه بصورت شفاهی بوده و از من چک تضمینی گرفته اند‬ ‫و بنده برای رضای خدا این زمین را به نیروی انتظامی فروخته ام‪.‬‬ ‫بنده جهت شرکت در مزایده در یک مرحله یک میلیون لایر جهت ضمانت و در نهایت مبلغ دویست میلیون تومان نیز جهت‬ ‫شرکت در مزایده به حساب اعالمی ارتش واریز نمودم‪ ،‬هزینه آگهی مزایده و الباقی توسط کارکنان فرماندهی انتظامی‬ ‫بهبهان پرداخت گردید در خصوص واگذاری زمین های مورد نظر بیشترین مذاکره را با روحانی صدیق نژاد و سروان‬ ‫امیررضا طیب و ستوان خسروی انجام داده و پس از توافق یک فقره چک بابت تضمین در ازای انجام معامله از من گرفتند‬ ‫در خصوص واگذاری زمین به برخی افراد غیر عضو اظهار داشته بنده آقای روحی پور را معرفی کرده چون شریک من‬ ‫بود و گفتم به او زمین بدهید که به ایشان پس از گرفتن حق عضویت زمین داده اند‪ .‬و بنده صرفا آقای روح پور و دانه چین‬ ‫را که دارای حق پیشه در زمین بوده به آنها معرفی کردم‪.‬‬ ‫تصوير برابر با اصل است‪.‬‬ ‫نشاني‪ :‬اهواز ‪ -‬ميدان توپ ‪ -‬انتهاي بلوار قدس ‪ -‬سازمان قضايي نيروهاي مسلح خوزستان‬


‫››فَالَ ت َت َِّبعُوا ﭐلَهَوي ا َْن ت َْعِدُلوا ‹‹‬

‫شعبه اول بازپرسي دادسراي نظامي استان خوزستان‬

‫قرار نهايی دادسرا‬

‫شماره قرار ‪140037390003331603 :‬‬ ‫تاريخ تنظيم ‪1400/05/02 :‬‬ ‫شماره پرونده ‪9909989151400223 :‬‬ ‫شماره بايگاني شعبه ‪9900269 :‬‬

‫سازمان قضايي نيروهاي مسلح‬

‫برابر بررسی اسناد و مدارک تعاونی توسط کارشناس و حفاظت اطالعات انتظامی تعداد ‪ 9‬قطعه پالک مرغوب به هیات‬ ‫رئیس فرماندهی و یک قطعه به غیرنظامی حسین عسکری و تعداد ‪ 21‬قطعه پالک به مهندس محمد شفیعی نقشه کش واگذار‬ ‫شده است و تعداد ‪ 12‬پالک مرغوب بدون واگذاری به کارکنان بالتکلیف مانده است‪.‬‬ ‫همچنین پس از برنده شدن غیرنظامی حسین دارایی نسب در مزایده در تیرماه ‪ 98‬نظامیان ‪ -1‬سرهنگ محمد عزیزی در‬ ‫مورخ ‪6/7/99‬و ‪ -2‬سرهنگ سید شمس هللا موسوی در تاریخ ‪ 15/11/99‬و ‪23/12/99‬و ‪ -3‬روحانی سعید صدیق نژاد در‬ ‫تاریخ ‪ 16/1/99‬و ‪24/5/99‬و ‪ -4‬امیررضا طیب در تاریخ ‪ 1/5/98‬اقدام به واریز حق عضویت خود نموده اند‪.‬‬ ‫همچنین برابر برگ ‪ 353‬پرونده متهمین اقدام به واگذاری زمین به افراد غیرعضو و سازمانی به جهت اینکه در بحث خرید‬ ‫زمین و واگذاری به مجموعه نیروی انتظامی فعالیت چشمگیری داشته اند نموده اند‪.‬‬ ‫همچنین برابر گزارش اوراق ‪ 371‬تا ‪ 378‬پرونده و تحقیق از غیرنظامی شهرام محمد شفیعی نقشه بردار فنی و پیمانکار‬ ‫طرف قرار داد فرماندهی انتظامی بهبهان در اراضی اظهار داشته فردی به نام حسین عسکری به دفترکارم مراجعت و‬ ‫به دنبال امورات تفکیک راضی نیروی انتظامی بهبهان بوده و یک نقشه تفکیکی در دست داشت که حدود ‪ 187‬پالک ‪17‬‬ ‫متری شده بود با توجه به وضعیت زمین به او گفتم می شود نقشه بهتری تهیه کرد که همین باب آشنایی من با نظامیان‬ ‫سروان امیررضا طیب و ستوانیکم مهدی خسروی پور شده است و نقشه تفکیکی من تعداد ‪ 211‬پالک ‪ 230‬متری و بعضا‬ ‫‪ 340‬متری انجام شده است که منجر به عقد قرار داد در امورات زمین شد من دستمزدی ‪ 2‬درصدی را پیشنهاد کردم که‬ ‫مورد قبول ستوان مهدی خسروی و غیرنظامی عسکری شده است ولی نمایندگان گفتند که یک سری هزینه های داریم که‬ ‫باید پرداخت کنیم و این قرار داد را تا ‪10‬درصد تنظیم کردند و به من گفتند شما دو درصد )چهارپالک( خود را بردارید‬ ‫و بقیه را می گوییم کجا و چطور هزینه کنید بنابراین ‪ 7‬درصد را قولنامه و وکالتنامه تنظیم کردند و تحویل من دادند ولی‬ ‫مابقی قطعات )‪18‬پالک( در اختیار ستوانیکم خسروی باقی ماند که با توافق سرهنگ محمود عزیزی و سروان امیررضا‬ ‫طیب و ستوان مهدی خسروی با توجه به نقش حسین عسکری یک پالک از ‪ 18‬پالک فوق برای وی و یک پالک برای‬ ‫روحانی سعید صدیق نژاد در نظر گرفته شده و پالک مربوط به روحانی صدیق نژاد قولنامه و به حسن عسکری فروخته‬ ‫شد و وجوه حاصل آن به وی پرداخت گردید و پس از ورود دادستان عمومی شهرستان بهبهان با مراجعه به فرماندهی و‬ ‫تنظیم قرارداد آن که به فرماندهی انتظامی بهبهان عودت گردید‪ .‬همچنین یک قطعه زمین ‪ 25000‬متری نیز بوده که در‬ ‫زمین چمن همجوار پالک و در اختیار سرهنگ عزیزی بوده که با توجه به این موضوع اجازه میخکوبی در زمین چمن را‬ ‫نداده و سرهنگ عزیزی بیان داشت این پالک ها که در چمن می باشند متعلق به اعضا نبوده و در قرعه کشی پیش بینی‬ ‫نگردید‪.‬‬ ‫همچنین در مستندات ارائه شده تعداد ‪ 16‬نفر افراد غیرنظامی به نام های ‪ -1‬حبیب هللا تروشه ‪ -2‬پرویز شجاعی ‪-3‬‬ ‫صدرالدین روحی پور ‪ -4‬عمار آرزم ‪ -5‬علی کوهگرد ‪ -6‬حسینعلی فرج الهی ‪ -7‬علی حسینی ‪ -8‬جمال محمدی ‪ -9‬اسدهللا‬ ‫آقاجی ‪ -10‬محمد مهدی اخالقی پور ‪ -11‬فرج عزیزی ‪ -12‬خانم سوده حق ور ‪ -13‬رحیم دانه چی ‪ -14‬حسن عسگری ‪-15‬‬ ‫علیرضا دهدشتی ‪ -16‬محمدرضا سیری مقدم از طریق هیئت واگذاری زمین واگذار شده است که برابر صورتجلسه ‪27/‬‬ ‫‪ 4/98‬برای افراد غیرنظامی حق السهم تعیین شده است‪ .‬که برابر اظهارات سروان طیب به نظامیان ‪ -1‬سرهنگ عزیزی‬ ‫‪ -2‬سرهنگ سید شمس هللا موسوی ‪ -3‬سروان طیب‪ ،‬سروان خسروی‪ ،‬روحانی صدیق نژاد بهمراه غیرنظامیان تروشه ‪،‬‬ ‫تصوير برابر با اصل است‪.‬‬ ‫نشاني‪ :‬اهواز ‪ -‬ميدان توپ ‪ -‬انتهاي بلوار قدس ‪ -‬سازمان قضايي نيروهاي مسلح خوزستان‬


‫››فَالَ ت َت َِّبعُوا ﭐلَهَوي ا َْن ت َْعِدُلوا ‹‹‬

‫شعبه اول بازپرسي دادسراي نظامي استان خوزستان‬

‫قرار نهايی دادسرا‬

‫شماره قرار ‪140037390003331603 :‬‬ ‫تاريخ تنظيم ‪1400/05/02 :‬‬ ‫شماره پرونده ‪9909989151400223 :‬‬ ‫شماره بايگاني شعبه ‪9900269 :‬‬

‫سازمان قضايي نيروهاي مسلح‬

‫عسگری‪ ،‬سرگرد مکیف سروان احمدی راد‪ ،‬سرهنگ میرمقدم‪،‬سرهنگ پاپی به دستور هیئت واگذاری و بدون قرعه کشی‬ ‫زمین واگذار شده است‪.‬‬ ‫همچنین به احدی از کارکنان انتظامی به نام علیرضا دهدشتی زمین واگذار شده است که برابر استعالم صورت گرفته‬ ‫نامبرده که در تاریخ ‪ 3/4/94‬به فرماندهی انتظامی فارس منتقل شده بود در هنگام واگذاری زمین از مورخ ‪ 3/4/98‬تا ‪28/‬‬ ‫‪ 6/98‬به انتظامی بهبهان منتقل و پس از دریافت زمین در مورخ ‪ 28/6/98‬مجددا به محل خدمت قبلی خود در استان فارس‬ ‫منتقل گردید‪.‬‬ ‫از متهم شهرام محمد شفیعی به شرح اوراق ‪ 392‬تا ‪ 396‬و ‪ 543‬پرونده تحقیق که اظهارات قبلی خود در حفاظت‬ ‫اطالعات را تکرار نموده و اظهار داشته بنده دو پالک را بنا به درخواست نمایندگان تعاونی و قولنامه تنظیمی یک قطعه به‬ ‫شماره ‪ 91‬را به شخصی بی هویت ماشاهلل جویی فروخته شده به مبلغ سیصدوپنجاه میلیون تومان که با هماهنگی خسروی‬ ‫و صدیق نژاد گفتند قولنامه بشود ولی هیچ پولی به من پرداخت نشده بخاطر همین در قولنامه نوشتند که ثمن معامله را به‬ ‫صورت توافقی پرداخت کرده ایم و قطعه دیگر به دستور آقای عسکری قولنامه شد و مبلغ توافقی قید گردید و هیچ پولی‬ ‫پرداخت نشد زمانیکه قرار شد قطعات مازاد ‪ 2‬درصد برگشت داده شود قطعه ‪ 91‬که من هیچ دخل و تصرفی در آن نداشتم‬ ‫را از آقای خسروی ‪ 350/000/000‬تومان برگشت دادم ولی قطعه دیگر را چون آقای عسکری فروخته بود و نمی توانست‬ ‫برگشت بدهد در قالب حق السهم ‪ 2‬درصد برای من نوشتند ضمن اینکه با ورود دادستان عمومی شهرستان بهبهان موضوع‬ ‫قرار داد اقاله شد‪.‬‬ ‫از نظامی مهدی خسروی پور به شرح اوراق ‪ 404‬تا ‪ 408‬پرونده تحقیق که اظهار داشته بنا به پیشنهاد هیئت واگذاری و‬ ‫هیئت رئیسه و حاج آقا صدیق نژاد من یک قطعه مهر خریداری نمودم و در خصوص تنظیم قرار با مهندس محمد شفیع‬ ‫ایشان خودش ‪ 10‬درصد قطعات را بعنوان حق الزحمه درخواست کرد که موضوع را به عنوان فرماندهی اطالع دادم که‬ ‫ایشان گفت پس از پایان کار از طریق دادستان این قطعات را از او می گیریم و ما نیز این قرار داد را امضا نموده و بعد از‬ ‫اتمام کار سرهنگ عزیزی نزد دادستان رفت و موضوع اقاله صورت پذیرفت در خصوص فروش پالک های ‪ 91‬و ‪164‬‬ ‫اظهار داشته که پالک شماره ‪ 91‬را از سهم مقدار زمینی که بنام من سند زده شده بود و برابر قراردادی که با وی داشتم‬ ‫به صورت علی الحساب به شفیعی دادم که در شرایط اقاله آن را پس گرفتم و درخصوص پالک‪ 164‬برابر صورتجلسه‬ ‫تفکیک سهم بنده نبوده و سهم نظامی طیب می باشد در خصوص واگذاری ‪ 21‬قطعه پالک نیز اعالم داشته قرعه کشی که‬ ‫در نمازخانه صورت پذیرفت تعداد ‪ 9‬نفر بدلیل زحمت هایی که برای زمین کشیده شده بود شد‪ ،‬بصورت تک پالک و بدون‬ ‫قرعه کشی زمین واگذار شد که البته در شرایط قرار دادی نیز این موضوع اعالم شده بود و ما از اعضاء گرفته بودیم در‬ ‫خصوص واگذاری به آقایان ‪-1‬محمد مهدی اخالقی ‪ -2‬جمال محمدی ‪ -3‬اسدهللا آغاجری ‪ -4‬مار ارزم اینها از اعضاء اولیه‬ ‫ی گروه نقشه برداری و تهیه ‪ utm‬بوده که حق الزحمه به آنها پرداخت شد‪ .‬آقایان صدرالدین روحی پور و حسینعلی فرج‬ ‫الهی و محمدرضاپری مقدم از شروط معامله آقای حسین دارائی نسب بوده که ظاهرا حق پیشه داشته اند‪.‬‬ ‫آقای پرویز شجاعی بعنوان سر اکیپ نقشه بردار بوده و علیرضا دهدشتی بنا به دستور سرهنگ عزیزی وارد لیست شد‬ ‫مونثه سوده حق جو از واجدین شرایط زمین نبوده است‪ .‬علی حسینی عضو گروه نقشه برداری و تهیه ‪ utm‬بوده حبیب‬ ‫تروشه از کارکنان بازنشسته نیروی انتظامی و در ابتدای شروع به کارشناسی زمین و واگذاری در ارتباط بوده است‪.‬‬ ‫تصوير برابر با اصل است‪.‬‬ ‫نشاني‪ :‬اهواز ‪ -‬ميدان توپ ‪ -‬انتهاي بلوار قدس ‪ -‬سازمان قضايي نيروهاي مسلح خوزستان‬


‫››فَالَ ت َت َِّبعُوا ﭐلَهَوي ا َْن ت َْعِدُلوا ‹‹‬

‫شعبه اول بازپرسي دادسراي نظامي استان خوزستان‬

‫قرار نهايی دادسرا‬

‫شماره قرار ‪140037390003331603 :‬‬ ‫تاريخ تنظيم ‪1400/05/02 :‬‬ ‫شماره پرونده ‪9909989151400223 :‬‬ ‫شماره بايگاني شعبه ‪9900269 :‬‬

‫سازمان قضايي نيروهاي مسلح‬

‫فرج هللا عزیزی رحیم دانه چی دارای حق پیشه و از شراط دارایی نسب بوده اند‪ .‬علی کوهگرد جزء کارکنان نیروی‬ ‫انتظامی با ‪ 55‬درصد جانبازی بوده که با ارائه گزارش کتبی به فرمانده وقت سرهنگ پاپی دستور بالمانع بودن عضویت‬ ‫ایشان در تعاونی صادر شد‪.‬‬ ‫از متهم امیررضا طیب به شرح اوراق ‪409‬تا‪ 412‬پرونده تحقیق که اظهار داشته بنده هیچ تصمیمی در خصوص واگذاری‬ ‫یا عدم واگذاری زمین با هیچ شخصی اعم از نظامی یا غیرنظامی نداشتم و تمام واگذاری و تقسیم بندی توسط آقای صدیق‬ ‫نژاد صورت گرفته و افراد غیرنظامی ایشان را معرفی نمود‪.‬‬ ‫از نظامی سرهنگ محمد عزیزی به شرح اوراق ‪ 508‬تا ‪ 511‬پرونده تحقیق که اظهار داشته بنده هیچ مالی در اختیار‬ ‫نگرفته در خصوص این افراد کسانی بودند که در تحصیل زمین به نفع پرسنل کمک کردند و پرسنل عضو هم در جریان‬ ‫کامل بودند‪ .‬در خصوص قرار داد با آقای محمد شفیعی طبق مصوبات شورا و شهرداری با ایشان قرار داد تنظیم شد و بعد‬ ‫قرار داد اقاله گردید و ایشان تهمت و افترا می زند‪ ،‬در خصوص تشکیل قرارگاه مسکن این کار صورت نگرفته بدلیل‬ ‫اینکه قبل از اعالم این موضوع اقدامات خرید و تعیین اعضاء صورت گرفته بود‪ .‬یعنی قبل از حضور من بعنوان فرمانده‬ ‫انتظامی شهرستان و در خصوص پرداخت حق عضویت بدلیل اینکه در آن مقطع بنده پولی نداشتم و صورتجلسه هم کردیم‬ ‫که قبل از واگذاری تمام اعضاء باید پول واریز نمایند‪ .‬در خصوص واگذاری به افراد غیر عضو نظامیان حاج اقاصدیق‬ ‫نژاد و پاپی در جریان هستند‪.‬‬ ‫اظهار نظر قضایی‪:‬‬ ‫‪-1‬در خصوص اتهامات ‪1‬متهمین نظامی ‪ -1‬سرهنگ محمد عزیزی مبنی بر )‪ -1‬سوء استفاده از موقعیت شغلی‬ ‫‪-2‬مشارکت در خیانت در امانت ( ‪ -2‬سروان امیر رضا طیب ‪ -3‬ستوان مهدی خسروی مبنی بر مشارکت در خیانت در‬ ‫امانت با توجه به‪ -1‬گزارش حفاظت اطالعات یگان خدمتی ‪-2‬صورتجلسه تنظیمی توسط متهمین مبنی بر واگذاری زمین‬ ‫به افراد غیر عضو و سازمانی بدون اینکه دلیل روشن و قانع کننده ای برای این کار داشته باشند و صرفا مدعی هستند که‬ ‫این افراد زحمات زیادی برای این پروژه کشیده اند د رحالیکه هیچ گونه دلیلی در اینخصوص ارائه نداده اند ‪ -3‬اظهارات‬ ‫و اقاریر متهم غیر نظامی شهرام محمد شفیع مبنی بر اینکه سهم وی صرفا دو درصد بوده و بخواست نمایندگان و متهمین‬ ‫اقدام به انعقاد قرارداد به میزان ده درصد نموده است و قولنامه های ارائه شده همگی حکایت از این تبانی داشته است‬ ‫‪ -4‬نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص واگذاری زمین به تعداد ‪ 9‬نفر با متراژ باال و در موقعیت بهتر نسبت‬ ‫به سایر اعضا که اگر چه براساس قرار داد منعقده با اعضا این حق به نمایندگان داده شده است که در اینخصوص اقدام‬ ‫نمایند ولی بنظرمی رسد این شرط کامال کلی بوده و باب سوء استفاده متهمین را ایجاد نموده است که البته احراز ابطال‬ ‫ان در صالحیت دادگاه محترم نظامی می باشد ‪ -5‬دفاعیات بالوجه متهم سرهنگ عزیزی مبنی بر عدم اطالع از موضوع‬ ‫انعقاد قراردداد با غیر نظامی شفیع و واگذاری زمین به افراد غیر عضو که با توجه به اینکه فرماندهی یگان را برعهده‬ ‫داشته و نمایندگان کارکنان تحت امر وی بوده اند این موضوع قابل قبول نمی باشد و ضمن اینکه نظامی خسروی اقرار‬ ‫نموده که فرماندهی را دراینخصوص مطلع نموده است ‪ -6‬شکایت شکات ‪ -7‬واریز حق عضویت با تاخیر و بعد از اعالم‬ ‫شکایت اعضا توسط متهمین به استناد مواد ‪ 126‬قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ‪ 674‬قانون مجازات اسالمی‬ ‫بخش تعزیرات با عنایت به ماده ‪125‬و ‪ 134‬قانون مجازات اسالمی ‪ 1392‬قرار جلب به دادرسی صادر می گردد ‪.‬‬ ‫تصوير برابر با اصل است‪.‬‬ ‫نشاني‪ :‬اهواز ‪ -‬ميدان توپ ‪ -‬انتهاي بلوار قدس ‪ -‬سازمان قضايي نيروهاي مسلح خوزستان‬


‫››فَالَ ت َت َِّبعُوا ﭐلَهَوي ا َْن ت َْعِدُلوا ‹‹‬

‫شعبه اول بازپرسي دادسراي نظامي استان خوزستان‬

‫قرار نهايی دادسرا‬

‫شماره قرار ‪140037390003331603 :‬‬ ‫تاريخ تنظيم ‪1400/05/02 :‬‬ ‫شماره پرونده ‪9909989151400223 :‬‬ ‫شماره بايگاني شعبه ‪9900269 :‬‬

‫سازمان قضايي نيروهاي مسلح‬

‫‪-2‬در خصوص اتهام متهم غیر نظامی شهرام محمد شفیعی مبنی بر معاونت در خیانت در امانت با توجه به اقرار متهم و‬ ‫گزارش حفاظت اطالعات یگان خدمتی و دفاعیات بالوجه متهم و اینکه کامال اقرار داشته که به پیشنهاد نمایندگان و مسولین‬ ‫یگان اقدام به انعقاد قرارداد بیش از حق الزحمه خود نموده است به استناد ماده ‪ 674‬قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات‬ ‫با عنایت به ماده ‪ 126‬قانون مجازات اسالمی ‪ 1392‬قرار جلب به دادرسی صادر می گردد‪.‬‬ ‫‪-3‬در خصوص اتهام متهم غیر نظامی حسین دارایی نسب مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع با توجه به انکار متهم‬ ‫و استعالمات بعمل امده از هیات اجرایی ساماندهی اراضی و امالک اجا مبنی بر قانونی بودن ورعایت تشریفات واگذاری‬ ‫زمین و اینکه ایشان برابر مقررات اقدام به خرید و شرکت در مزایده و سپس اقدام به انعقاد قرار داد با نیروی انتظامی‬ ‫نموده ودلیلی بر اینکه ایشان اقدام به اخذ زمین من غیر حق نموده باشد احصا نشده است با توجه به انکار متهم و فقد ادله‬ ‫اثباتی به استناد ماده ‪ 265‬قانون ایین دادرسی کیفری ‪ 1392‬قرار منع تعقیب صادر می گردد‪.‬‬ ‫‪-3‬در خصوص اتهام متهم سرهنگ سید شمس هللا موسوی مبنی بر سوء استفاده از موقعیت شغلی از طریق دریافت زمین با‬ ‫متراژ باالتر و در موقعیت بهتر با عنایت به اینکه ایشان یکی از اعضای تعاونی بوده و نقشی در تصیمات هیات واگذاری‬ ‫زمین نداشته است با توجه به انکار متهم و فقد ادله اثباتی به استناد ماده ‪ 265‬قانون ایین دادرسی کیفری ‪ 1392‬قرار منع‬ ‫تعقیب صادر می گردد‪.‬‬ ‫‪-4‬در خصوص اتهامات متهم روحانی سعید صدیق نژاد مبنی بر ‪ -1‬سوء استفاده از موقعیت شغلی ‪ -2‬تحصیل مال از‬ ‫طریق نامشروع با توجه به اینکه متهم روحانی می باشد به استناد ماده ‪ 13‬ایین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت‬ ‫قرار عدم صالحیت به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت استان خوزستان صادر می گردد‪.‬‬ ‫دفتر در صورت موافقت دادستان محترم با قرار عدم صالحیت صادره بدل مفید از پرونده تهیه و به مرجع صالح ارسال‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫قرار منع تعقیب صادره وفق مقررات مواد ‪ 270‬و ‪ 271‬قانون پیش گفته ظرف ‪ 10‬روز پس از ابالغ به شاکی از سوی وی‬ ‫قابل اعتراض در دادگاه نظامی دو استان خوزستان می باشد‪.‬‬ ‫توضیحا در خصو صالحیت این مرجع به استنحضار می رساند با توجه به اینکه اعضای تعاونی همگی نظامی بوده و کلیه‬ ‫اقدامات صورت گرفته از جمله دریافت وجوه و حق عضویت و پیگری مراحل واگذاری زمین درحین خدمت کارکنان و‬ ‫متهمین بوده است صالحیت این مرجع محرز و مسلم می باشد‬ ‫زمان و مکان وقوع بزه‪ : :‬استان خوزستان ‪1398-99‬‬ ‫احمد شریفی‬ ‫بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی خوزستان‬

‫تصوير برابر با اصل است‪.‬‬ ‫نشاني‪ :‬اهواز ‪ -‬ميدان توپ ‪ -‬انتهاي بلوار قدس ‪ -‬سازمان قضايي نيروهاي مسلح خوزستان‬


‫››فَالَ ت َت َِّبعُوا ﭐلَهَوي ا َْن ت َْعِدُلوا ‹‹‬

‫شعبه اول بازپرسي دادسراي نظامي استان خوزستان‬

‫قرار نهايی دادسرا‬

‫شماره قرار ‪140037390003331603 :‬‬ ‫تاريخ تنظيم ‪1400/05/02 :‬‬ ‫شماره پرونده ‪9909989151400223 :‬‬ ‫شماره بايگاني شعبه ‪9900269 :‬‬

‫سازمان قضايي نيروهاي مسلح‬

‫امضاي صادر كننده‬ ‫تصوير برابر با اصل است‪.‬‬ ‫نشاني‪ :‬اهواز ‪ -‬ميدان توپ ‪ -‬انتهاي بلوار قدس ‪ -‬سازمان قضايي نيروهاي مسلح خوزستان‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.