Page 1

biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA WYDANIE SPECJALNE

ISSN 1428-3328

29 czerwca 2013 roku WIELKI PIKNIK RODZINNY ELEKTROBUDOWY SA w OÊrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym WITYNG w Mikorzynie k. Konina Ka b

ar

et

SM

ILE

t cer Kon iej M” ug „Dr

BU

DK A

Iza Fe bela lic jan Tro An jano dr ze wska jcz ak

SU

FL

ER

A


spis treÊci

Łeba, 23–26 maja 2013 roku

5 3

4

5 2

Zdobycie Mount Everestu, poczàtek telewizji w Polsce i powstanie ELEKTROBUDOWY SA, czyli rok 1953

biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA WYDANIE SPECJALNE

6

ISSN 1428-3328

29 czerwca 2013 roku WIELKI PIKNIK RODZINNY ELEKTROBUDOWY SA w OÊrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym WITYNG w Mikorzynie k. Konina Ka b

ar

et

SM

ILE

cert Kon iej M” g „Dru

8

BU

DK A

Iza Fe bela lic jan Tro An jano dr ze wska jcz ak

SU

FL

6-7 Zaproszenie na Piknik Rodzinny do Mikorzyna 8

Jak zmienia∏a si´ tabela, czyli krótka historia Turniejów

Jaki b´dzie rok jubileuszowy w ELEKTROBUDOWIE SA?

9

Regulamin X Turnieju

Droga do przyszłoÊci, Seminarium dla kadry mened˝erskiej

10-11 Monografia ELEKTROBUDOWY SA. Rozdział I – Poczàtek lata 1945–1950

ER

A

REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Krzemieƒ

tel.: 32/ 25 90 313, fax: 32/ 25 90 216 tel. kom.: 601 388 428 e-mail: komunikacja@elbudowa.com.pl ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 Sk∏ad i ∏amanie: KOLORES 40-062 Katowice, ul. Kiliƒskiego 36/1 Nak∏ad: 1800 egz.

Od Redakcji Szczególnie zapraszamy na piknik familijny do MiÂlàsk to miejsce, w którym mieszkaƒcy w sposób korzyna, gdzie organizatorzy przygotowali mnóstwo szczególny kultywujà urodziny. Korzenie naszej firmy atrakcji dla dorosłych i maluchów. PomyÊlmy pozy– o czym mamy okazj´ przekonaç si´ czytajàc fragtywnie o pikniku, wówczas na pewno b´dzie nie tylko menty I cz´Êci monografii autorstwa Jana Ryszarda przepi´kna pogoda, ale i Êwietna zabawa oraz przyjaKurylczyka – si´gajà właÊnie ziem Górnego Âlàska, zna atmosfera (szczegółowy program na str. 6-7). a ÊciÊlej Katowic i Mikołowa. Dlatego rok 2013 jest Wa˝nà pozycjà nie tylko dla rokiem szczególnym, bo jubileuszowym, ELEKTROBUDO- Niech zegar umieszczony na najstarszej EC pracowników, ale myÊl´, ˝e WA SA Êwi´tuje swoje 60 lat. w Szombierkach odmierza czas do naszej równie˝ dla wszystkich intewspólnej zabawy. resariuszy ELEKTROBUDOO szczegółach obchodów WY SA, b´dzie monograprzeczytajà Paƒstwo na str. fia J.R. Kurylczyka, o której 4, gdzie ka˝dy, mam nawspomniałam wczeÊniej. dziej´, znajdzie coÊ dla siebie. I choç dzieƒ urodzin przypadł Liczàc na uczestnictwo 1 stycznia, to organizatorzy Paƒstwa w obchodach, pozaplanowali, ˝e Êwi´towaç zdrawiam zaczniemy od 23 maja br., rozpoczynajàc od Seminarium dla kadry mened˝erskiej „DroAleksandra Krzemieƒ ga do przyszłoÊci” (str. 5) oraz Naczelna X Jubileuszowego Turnieju Siatkarskiego o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA (str. 8–9). wydanie specjalne


wydanie specjalne

Zdobycie Mount Everestu, poczàtek telewizji w Polsce

i powstanie ELEKTROBUDOWY SA, czyli rok 1953

7 5

1 gr u

Przyj´to flag´ NATO. Ukazał si´ pierwszy numer Playboya.

Zaprezentowano pierwszy przedprototypowy egzemplarz Syreny.

èródło: Encyklopedia WIKIPEDIA wydanie specjalne

ia 1 9 5 3

W Warszawie otwarto drugie w kraju sztuczne lodowisko – Torwar.

1

dn

12

o pa da

3

53

1

31

lis t

to

Weszła w ˝ycie Europejska Konwencja Praw Człowieka.

95

d nia 1 gru 9

2 li s

da 1953

Edmund Hillary i Szerpa Tenzing Norgay zdobyli najwy˝szy szczyt Êwiata Mount Everest.

14

z

r z e Ê nia

9w

ja 1 9 53

Uruchomienie pierwszego modelu komputera stacjonarnego IBM 701 przeznaczonego do szerszej dystrybucji.

pa

2 li s t o p

3

i

nia 1 9 5 3

ma

53

9

5 kw

et

1 li s t o p

Rada Ministrów podj´ła uchwał´ o przerwaniu robót przy budowie warszawskiego metra.

d nia 1

Zmarł Józef Stalin, przywódca ZSRR.

a 1953

gru

1 9 53

2 3 styc

o

Na ˚eraniu wyprodukowano pierwszy polski silnik do samochodu Warszawa M-20.

Zało˝ono Instytut Energetyki w Warszawie.

arca 1 95 3

3

Katowice i województwo katowickie zostały przemianowane na Stalinogród i województwo stalinogrodzkie, a Pałac Kultury i Nauki w Warszawie przemianowano na Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina.

a 19 5 3

m

7 m arca 1

ad

ad

2 8 lute g

Na podstawie rentgenogramów rozpoznano struktur´ DNA.

95

53

Prezydent USA Harry Truman ogłosił zbudowanie pierwszej bomby wodorowej.

ia 1 9 5 3

Zniesiono wprowadzonà w 1952 roku reglamentacj´ ˝ywnoÊci, lecz towarzyszyła temu znaczna podwy˝ka cen. TVP rozpocz´ła regularnà emisj´ programów ze studia telewizyjnego na warszawskiej Pradze (audycje emitowano w ka˝dy piàtek o godz. 17, trwały one od 30 do 60 min).

19

c

c z nia 1 95

zn

1953 n ia

3 sty

sty

3

Pierwsza elektrownia − Elektrownia Jaworzno − włàczona została do systemu energetycznego kraju.

29

c

Wydarzenia na Êwiecie

a 1953 zni

1 st

y

Wydarzenia w Polsce


X Jubileuszowy Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA z okazji 60-lecia ELEKTROBUDOWY SA. Wielki Piknik Rodzinny z okazji 60-lecia ELEKTROBUDOWY SA. Uroczyste spotkanie Koła SEP z okazji 60-lecia ELEKTROBUDOWY SA. OkolicznoÊciowy numeru ELEKSU.

Uroczyste spotkanie z okazji 60-lecia ELEKTROBUDOWY SA dla emerytów i rencistów – byłych pracowników ELEKTROBUDOWY SA. OkolicznoÊciowy numeru ELEKSU.

Łeba 23-26 maja 2013 roku

Seminarium dla kadry mened˝erskiej ELEKTROBUDOWY SA z okazji 60-lecia Spółki.

Łeba 23-26 maja 2013 roku

X Jubileuszowy Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa z okazji 60-lecia ELEKTROBUDOWY SA.

Mikorzyn 29 czerwca 2013 roku

Wielki Piknik Rodzinny (Główne obchody 60-lecia ELEKTROBUDOWY SA dla pracowników Spółki).

Uroczyste spotkanie Koła SEP w Katowicach Niedzica 13-15 wrzeÊnia i Koninie z okazji 60-lecia ELEKTROBUDOWY SA. 2013 roku Uroczyste spotkanie z okazji 60-lecia Mikorzyn 19-22 wrzeÊnia ELEKTROBUDOWY SA dla emerytów i rencistów. 2013 roku Katowice 3 paêdziernika 2013 roku

Obchody Główne 60-lecia ELEKTROBUDOWY SA dla kluczowych interesariuszy oraz kluczowych klientów. wydanie specjalne

Raport CSR

Seminarium dla kadry mened˝erskiej ELEKTROBUDOWY SA z okazji 60-lecia Spółki poÊwi´cone działalnoÊci rozwojowej i integracji kadry mened˝erskiej najwy˝szego i Êredniego szczebla. Wielki Piknik Rodzinny z okazji 60-lecia ELEKTROBUDOWY SA. Uroczyste spotkanie Koła SEP z okazji 60-lecia ELEKTROBUDOWY SA. OkolicznoÊciowy numeru ELEKSU.

Artykuły promocyjne w czasopismach bran˝owych

OkolicznoÊciowy ELEKS

KADRA MENED˚ERSKA

Obchody Główne 60-lecia ELEKTROBUDOWY SA dla kluczowych interesariuszy (VIP) oraz kluczowych klientów. Monografia ELEKTROBUDOWY SA. Raport CSR. OkolicznoÊciowy film promocyjny o ELEKTROBUDOWIE SA. Stoisko na ENERGETABIE poÊwi´cone 60-leciu ELEKTROBUDOWY SA.

Monografia ELEKTROBUDOWY SA

KLIENCI

PRACOWNICY

Obchody Główne 60-lecia ELEKTROBUDOWY SA dla kluczowych interesariuszy (VIP) oraz kluczowych klientów. Monografia ELEKTROBUDOWY SA. Raport CSR.

Wydawnictwo okolicznoÊciowe

W¸AÂCICIELE

EMERYCI I RENCIÂCI

Jaki b´dzie rok jubileuszowy w ELEKTROBUDOWIE SA? 4


Łeba, 23–26 maja 2013 roku Seminarium dla kadry mened˝erskiej ELEKTROBUDOWY SA z okazji 60-lecia Spółki

5

Prezes Zarzàdu w zaproszeniu adresowanym do uczestników Seminarium napisał m.in.: „Panta rei”, jak powiedział Heraklit. A to oznacza kolejne, coraz inne i nowe wyzwania. MyÊl´, ˝e nadszedł czas, by te, które stan´ły przed naszà ELEKTROBUDOWÑ SA przedyskutowaç i daç kolejny impuls do silnego rozwoju. Nie jest bowiem tak, a przynajmniej ja tak nie uwa˝am, ˝e w czasie kryzysu nale˝y kucnàç i czekaç, myÊlàc „a mo˝e si´ uda”. A jeÊli ju˝ działaç, to wspólnie, w zrozumiały dla wi´kszoÊci sposób. Słowa te kapitalnie obrazujà cele, jakie stojà przed uczestnikami Seminarium prowadzonego przez Ryszarda Rafalskiego, Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA, Przewodniczàcego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeƒ*. Poza oczywistymi celami biznesowymi zwiàzanymi z działalnoÊcià rozwojowà Spółki, Seminarium b´dzie miało tak˝e na celu integracj´ kadry mened˝erskiej najwy˝szego i Êredniego szczebla. Uczestnicy Seminarium wezmà tak˝e udział w rozgrywkach finałowych X Jubileuszowego Turnieju Siatkarskiego o Puchar Prezesa Zarzàdu ELEKTROBUDOWY SA, co – mamy nadziej´ – dodatkowo zmobilizuje uczestników do wspaniałej gry. Komitet Organizacyjny *Dr in˝. Ryszard Rafalski jest adiunktem na Wydziale Zarzàdzania Politechniki Warszawskiej. W swojej działalnoÊci dydaktycznej specjalizuje si´ w zarzàdzaniu projektami, organizacji i zarzàdzaniu produkcjà oraz produktach na rynku globalnym. Poza działalnoÊcià dydaktycznà zajmuje si´ tak˝e działalnoÊcià naukowo-badawczà w zakresie zarzàdzania majàtkiem produkcyjnym, organizacji systemów produkcyjnych w warunkach eurorynku, zarzàdzania projektami w działalnoÊci gospodarczej i finansowej przedsi´biorstw oraz strategii rozwoju przedsi´biorstw produkcyjnych. Poza działalnoÊcià dydaktyczno-naukowà bardzo blisko zwiàzany z biznesem. Od wielu lat zasiada w Radach Nadzorczych przedsi´biorstw produkcyjnych, m.in. w Fabryce Obrabiarek Precyzyjnych AVIA SA w Warszawie. Od 19 lipca 2007 roku Członek Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA, Przewodniczàcy Komitetu Nominacji i Wynagrodzeƒ. wydanie specjalne


Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczy

WIELKI PIKNIK ELEKTROBU

29 czerwca 15.00 – Rozpocz´cie imprezy, informacje o atrakcjach, turniejach dla dzieci i dorosłych. 15.10 – Muzyka do taƒca na ˝ywo. 15.30 – Animacje dla dzieci. 15.55 – Muzyka do taƒca, czyli znowu taƒczymy. 6

16.25 – Oficjalne przemówienie Prezesa. 16.45 – Konkurs dla rodzin z dzieçmi. 17.00 – Wyst´p Kabaretu Smile. 18.00 – Konkurs dla rodzin – malowanie wielkich obrazów na płótnie. 18.10 – Muzyka do taƒca, kto chce – taƒczy. 18.25 – Animacje dla dzieci. 19.00 – Zataƒczymy? 19.10 – Rozstrzygni´cie konkursów plastycznych, turniejów dla dzieci i wr´czenie nagród na scenie. 19.30 – Koncert „Drugiej Maryli”. 20.20 – Coraz wi´cej taƒców.


ynkowy WITYNG w Mikorzynie

K RODZINNY UDOWY SA

a 2013 roku 21.30 – Rozstrzygni´cie turniejów sportowych dla dorosłych i wr´czenie nagród na scenie. 21.45 – Taƒce, taƒce... 22.00 – Budka Suflera – koncert. 23.30 – Pokaz sztucznych ogni. 24.00 – Dzi´kujemy wszystkim za zabaw´. Ponadto: 29 czerwca 2013 roku o godz. 12.00 w Bazylice Licheƒskiej Msza Êw. za pracowników ELEKTROBUDOWY SA i ich rodziny (dla zainteresowanych).

Organizatorzy zapewniajà: bezpłatny transport, smaczne potrawy z grilla oraz napoje, Êwietnà zabaw´, profesjonalne przygotowanie imprezy, wyst´py uznanych gwiazd, polskiego show-biznesu.

7


X

Jubileuszowy Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA

Jak zmieniała si´ tabela, czyli krótka historia Turniejów

8

I Jesienny Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA Konin, 25-26 paêdziernika 2002 r. – zwyci´stwo dru˝yny z Konina! 1. RDE 2. RP 3. RWE 4. BS II Wiosenny Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA Wisła, Olimpijski OÊrodek Sportowy START, 6-7 czerwca 2003 r. Spotkanie pod hasłem 50-lecia ELEKTROBUDOWY SA – BS awansuje na II miejsce w tabeli i ten stan rzeczy trwa do VI Turnieju, kiedy dru˝yna z RWE wyprzedza RP. 1. RDE 2. BS 3. RP 4. RWE III Zimowy Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA Brenna, 12-14 marca 2004 r. 1. RDE 2. BS 3. RP 4. RWE

IV Letni Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA Łeba, 5-8 maja 2005 r. 1. RDE 2. BS 3. RP 4. RWE V Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA Kazimierz Biskupi, 28-29 czerwca 2006 r. 1. RDE 2. BS 3. RP 4. RWE VI Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA Kazimierz Biskupi, 28-29 czerwca 2007 r. 1. RDE 2. BS 3. RWE 4. RP VII Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA Niedzica, 6-7 czerwca 2008 r. Kolejna zmiana, RWE wygrywa z BS i koƒczy turniej na 2. miejscu. 1. RDE 2. RWE 3. BS 4. RP

wydanie specjalne

VIII Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA Szczyrk, 4-6 marca 2010 r. Po oÊmioletniej hegemonii Konina RWE wygrywa z RDE. 1. RWE 2. RDE 3. BS 4. RP IX Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA Niedzica, 10-13 maja 2012 r. I znów w tabeli bez zmian. 1. RWE 2. RDE 3. BS 4. RP Aleksandra Krzemieƒ


Regulamin X Turnieju Siatkarskiego o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA 1. MIEJSCE I CZAS Turniej odb´dzie si´ w dniach 23-26 maja 2013 r. w Hotelu Wodnik w Łebie. 2. DRU˚YNY W Turnieju udział wezmà 4 dru˝yny: dru˝yna Rynku Dystrybucji Energii dru˝yna Rynku Przemysłu dru˝yna Rynku Wytwarzania Energii dru˝yna Biura Spółki.

5. KOLEJNOÂå ROZGRYWEK I FAZY TURNIEJU Organizator zawodów przed rozpocz´ciem Turnieju przeprowadzi w obecnoÊci kapitanów lub wyznaczonych przedstawicieli dru˝yn losowanie poszczególnych dru˝yn. 6. HARMONOGRAM TURNIEJU 23 maja 22.00 – losowanie kolejnoÊci rozgrywek I fazy Turnieju (przypisanie liter do dru˝yn)

3. SKŁAD DRU˚YN W skład dru˝yn mogà wchodziç pracownicy ELEKTROBUDOWY SA oraz członkowie najbli˝szej rodziny pracowników. W ka˝dej dru˝ynie mo˝e byç maksymalnie dwóch członków najbli˝szej rodziny pracowników. Za najbli˝szà rodzin´ uznaje si´ wyłàcznie mał˝onków oraz dzieci pracownika ELEKTROBUDOWY SA. Pracownicy firmy ENERGOTEST Sp. z o.o. sà traktowani na równi z pracownikami ELEKTROBUDOWY SA i mogà dołàczyç w dowolnej liczbie do dowolnej dru˝yny, za zgodà jej kapitana. Liczba zgłoszonych zawodników nie mo˝e byç wi´ksza od 12. Zawodnikami mogà byç osoby obojga płci, bez wzgl´du na stopieƒ zaawansowania sportowego, mogà to byç osoby czynnie uprawiajàce siatkówk´. 4. PRZEBIEG TURNIEJU I faza Rozgrywki odb´dà si´ w pierwszej fazie Turnieju w systemie „ka˝dy z ka˝dym”, do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane do zdobycia 25 punktów i z przewagà 2 punktów, tie-break do 15 punktów i z przewagà 2 punktów. O układzie tabeli zdecyduje liczba zdobytych „du˝ych” punktów, w dalszej kolejnoÊci ró˝nica małych punktów. Punkty b´dà przyznawane wg systemu: 2 punkty za zwyci´stwo 2:0, 1 punkt za zwyci´stwo 2:1, 0 punktów za pora˝k´. II faza W drugiej fazie Turnieju (mały finał) udział wezmà dru˝yny, które zaj´ły 3. i 4. miejsce w rozgrywkach I fazy i zagrajà o trzecie miejsce w turnieju. Mały finał rozegrany zostanie do 3 wygranych setów. Sety rozgrywane do zdobycia 25 punktów i z przewagà 2 punktów, tie-break do 15 punktów i z przewagà 2 punktów. III faza W trzeciej fazie Turnieju (finał Turnieju) zagrajà zespoły, które zaj´ły 1. i 2. miejsce w  rozgrywkach I fazy. Finał rozegrany zostanie do 3 wygranych setów. Sety rozgrywane do zdobycia 25 punktów i z przewagà 2 punktów, tie-break do 15 punktów i z przewagà 2 punktów.

24 maja – I faza 08.00 – 09.00 – rozgrzewka 09.00 – 10.00 – mecz dru˝yn A i B 10.00 – 11.00 – mecz dru˝yn C i D 11.00 – 12.00 – przerwa 12.00 – 13.00 – mecz dru˝yn A i C 13.00 – 14.00 – mecz dru˝yn B i D 14.00 – 16.00 – przerwa obiadowa 16.00 – 17.00 – mecz dru˝yn A i D 17.00 – 18.00 – mecz dru˝yn B i C 25 maja – II i III faza 14.00 – 14.30 – rozgrzewka 14.30 – 16.30 – mały finał – dru˝yny, które zaj´ły 3. i 4. miejsce w I fazie 16.30 – 18.30 – finał – dru˝yny, które zaj´ły 1. i 2. miejsce w I fazie. 7. OBOWIÑZUJÑCE PRZEPISY W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie majà zastosowanie przepisy gry w piłk´ siatkowà zatwierdzone przez Polski Zwiàzek Piłki Siatkowej. 8. SPRAWY ORGANIZACYJNE Zawodnicy oraz osoby towarzyszàce zobowiàzane sà do noszenia obuwia sportowego na hali sportowej. Organizator ma prawo odmówiç wst´pu na hal´ sportowà osobie bez odpowiedniego obuwia. Dla ka˝dej z dru˝yn organizatorzy przewidujà 26 miejsc dla zawodników i osób towarzyszàcych. Listy zawodników i osób towarzyszàcych nale˝y dostarczyç do Organizatora Turnieju do dnia 19 kwietnia 2013 roku (elektronicznie). Organizatorem Turnieju jest Magdalena Zwaniecka tel. 32 2590-132, magdalena.zwaniecka@elbudowa.com.pl Opiekunem Sportowym jest Stanisław Adamus tel. 32 2590-232, stanislaw.adamus@elbudowa.com.pl

wydanie specjalne

9


WYDANIE SPECJALNE

JAN RYSZARD KURYLCZYK

ROZDZIA¸ I –

POCZÑTEK

lata 1945–1950

10

Za dat´ narodzin energetyki przemysłowej na ziemiach polskich przyjmuje si´ rok 1878, kiedy to w „Hucie Królewskiej” w Chorzowie zapalono pierwszà lamp´ łukowà (65 V, 20 A). Natomiast pierwszymi elektrowniami były obiekty przeznaczone do oÊwietlenia i zasilania jednego zakładu: w hucie „Katarzyna” 1883 r. (w Milowicach – Zagł´bie Dàbrowskie) oraz w kopalni „Kleofas” usytuowanej w dzielnicy Katowic – Zał´˝u w 1888 r. Najstarsza na ziemiach polskich umowa o dostarczeniu energii dla miasta pochodzi z marca 1896 r., podpisana przez zarzàd Gliwic z firmà niemieckà „Allgemeine Elektricität Gesellschaft” („AEG”). „AEG” zobowiàzywało si´ w tej umowie do: „Dostarczenia pràdu do mieszkaƒ, gmin wiejskich, tramwajów, a tak˝e oÊwietlenia i zasilania, stale, zarówno w dzieƒ, jak i w nocy, zgodnie z potrzebami i w odpowiednich iloÊciach”. W 1939 r. tu˝ przed wybuchem II wojny Êwiatowej łàczna moc zainstalowana w polskich elektrowniach wynosiła 1.700 MW. Były to najcz´Êciej elektrownie o mocy kilku lub kilkunastu MW, rzadko kilkudziesi´ciu.

wydanie specjalne


Najwi´ksze ówczesne elektrownie, to: Łaziska (87 MW), Chorzów (76 MW), Warszawa (75 MW) i Stalowa Wola (40 MW). Przedwojenne elektrownie stanowiły własnoÊç 24 spółek akcyjnych, głównie z kapitałem zagranicznym (w 84 %), przede wszystkim niemieckim i francuskim. Po wojnie i ukształtowaniu si´ nowych granic Polski nominalna moc elektrowni wzrosła o 850 MW, do 2.550 MW, dzi´ki pozyskanym elektrowniom na odzyskanych ziemiach zachodnich. W realiach lat 1945 i 1946 mo˝liwoÊç wykorzystania tej mocy była niewielka ze wzgl´du na olbrzymie zniszczenia wojenne i dewastacj´ obiektów energetycznych, w tym przede wszystkim linii przesyłowych. Ponadto w latach tych wojskowe władze radzieckie traktowały niemieckà cz´Êç Górnego Âlàska i ziemie zachodnie jako teren zdobyczny. Działajàce tam oddziały demonta˝owe Armii Czerwonej rozbierały i wysyłały do ZSRR urzàdzenia przemysłowe i elektroenergetyczne. Ustawa nacjonalizacyjna z 3 stycznia 1946 r. spowodowała wysyłanie w teren polskich paƒstwowych grup operacyjnych przejmujàcych mi´dzy innymi obiekty energetyczne. Do obrazu przedstawionej sytuacji – z koniecznoÊci skrótowo – nale˝y dodaç odczuwalny wówczas brak fachowców, szczególnie in˝ynierów i techników. Z tych wzgl´dów najwi´kszy ci´˝ar odbudowy polskiej energetyki w pierwszych powojennych latach spoczàł głównie na kadrze mistrzów i monterów zatrudnionych przed wojnà w oddziałach firm: „AEG”, „Siemens” i „Brown Boveri”, którzy zaj´li si´ odbudowà konstrukcji zdewastowanych i remontem ju˝ czynnych obiektów energetycznych. Dopiero w latach 1947–1948 na Âlàsku ukształtowały si´ pierwsze zorganizowane jednostki, tak zwane Biura Rozbudowy Elektrowni. Pełniły one funkcje inwestorskie, ale te˝ zajmowały si´ projektowaniem i wykonawstwem robót elektroenergetycznych. W latach 1948–1950 prowadziy one m.in.: remont i rozruch turbozespołu o mocy 8,5 MW w elektrowni „Jaworzno”, a tak˝e przygotowywały do realizacji nowe inwestycje: po dwa turbozespoły o mocy 35 MW ka˝dy w elektrowni „Łaziska” i elektrociepłowni „Chorzów”; jeden turbozespół o mocy 55 MW w elektrowni „Miechowice”; dwa turbozespoły o mocy 14 MW ka˝dy w elektrowni „Gorzów Wielkopolski”; kocioł ciepłowniczy o mocy 35 MW w elektrowni „Poznaƒ – Garbary”. 20 lipca 1948 r. obszar Polski podzielono na 14 okr´gów energetycznych, tak ˝e baza elektroenergetyczna miała od tej chwili swoich „właÊcicieli”.

Wzmogło to nacisk na koniecznoÊç powołania firmy wykonujàcej ju˝ nie tylko remonty, ale i budow´ nowych bloków energetycznych. Stàd w kwietniu 1948 r. powołano w Katowicach przedsi´biorstwo paƒstwowe o nazwie: Zakłady Budowy Elektrowni „Energobudowa”, który to zakład przejàł do realizacji przygotowywane przez „Biura Rozbudowy Elektrowni” obiekty, a tak˝e włàczył do swojej struktury zakłady i spółdzielnie o zbli˝onym profilu, tworzàc z nich specjalistyczne jednostki na wewn´trznym rozrachunku gospodarczym, takie jak: „Z – 1” – „Chłodnie Kominowe” w Bytomiu; „Z – 2” – „Turbiny” w Katowicach; „Z – 3” – „Kotły Przemysłowe” w Katowicach; „Z – 3A” – „Kotły Przemysłowe” we Wrocławiu; „Z – 4” – „Monta˝e Przemysłowe” w Katowicach; „Z – 5” – „Aparatura Cieplna” w Katowicach; „Z – 6” – „Urzàdzenia Elektryczne” w Mikołowie; „Z – 7 do 10” – „Zakłady Produkcji Pomocniczej” w Katowicach; „Z – 11” – „Baza Monta˝owa” w JaÊkowicach Âlàskich. W 1949 r. Zakład Budowy Elektrowni „Energobudowa” rozpoczàł monta˝ turbiny o mocy 35 MW (produkcji: „Brown Boveri”) w elektrowni „Łaziska”. W poczàtkowym okresie działalnoÊci (w latach 1949 –1950) Zakłady Budowy Elektrowni „Energobudowa” – z braku własnego budynku biurowego – mieÊciły si´ w czterech punktach Katowic: przy ul. Miel´ckiego 8, ul. Damrota 3, ul. Wita Stwosza 12 i ul. Sokolskiej 20 e. Siedzibà pierwszego dyrektora „Energobudowy” – in˝. Jana Drobota – była lokalizacja przy ul. Miel´ckiego 8. Pod koniec 1950 r. powołany został nowy dyrektor: in˝. Tadeusz Stasiak, który w 1951 r. przeniósł si´ do nowo wybudowanego biurowca przy ul. Mickiewicza 15 w Katowicach. Natomiast działy: kadr, socjalny i rachuby mieÊciły si´ w poniemieckich barakach przy ul. Sokolskiej 20 e, w sàsiedztwie bazaru handlowego zwanego potocznie „szaberplacem”.

W póêniejszych latach kwiecieƒ 1948 r. – czyli moment powstania Zakładów Budowy Elektrowni „Energobudowa” – przyjmowano za dat´ rozpocz´cia działalnoÊci „Elektrobudowy”, jest to jednak mylne zało˝enie.

wydanie specjalne

11


X JUBILEUSZOWY TURNIEJ SIATKARSKI

O PUCHAR PREZESA ELEKTROBUDOWY SA

a j a m 3-26

2 , a b Łe

u k o r 2013

y m Ê e t s e j y c s y Wsz ! i m a c z ´ i c y w z

Biuletyn firmowy ELEKS - wydanie specjalne