Page 13

Het ISO streeft ernaar dat het onderwijs zo wordt ingericht dat de student meer regisseur wordt over zijn of haar eigen studie-pad. De student kan het maximale uit het aangeboden onderwijs halen door het onderwijs af te stemmen op het specifieke talent en eigen interesses. Daartoe is in 2014 gestart met het schrijven van een position paper over flexibel onderwijs. Het ISO is daaropvolgend begonnen hoger onderwijsinstellingen er van te doordringen dat zij zich in de breedste zin van het woord servicegericht dienen op te stellen. Daarnaast zijn bij het ministerie van OCW oriënterende gesprekken gevoerd over de veranderingen in landelijk beleid die voor flexibilisering nodig zijn. Het adviesrapport 7 van Rinnooy Kan over flexibel hoger onderwijs voor volwassenen gaf hier een mooie aanleiding toe: volgens het ISO zijn dergelijke maatregelen niet alleen voor volwassenen maar voor het gehele hoger onderwijs wenselijk. Toen het ISO tijdens de Hoger Onderwijstour die de minister deed ter voorbereiding van de strategische agenda voor de aankomende jaren werd gevraagd om een top 5 te formuleren voor de investeringen in het hoger onderwijs voor de Hoger Onderwijs tour die de minister deed kreeg flexibel studeren dan ook een prominente plek. Kwaliteit van onderwijs: digitalisering& flexibilisering Digitalisering kan volgens het ISO een zeer grote bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting op de talenten, interesses en leerstijlen van studenten. Na uitvoerige gesprekken met de lidorganisaties van het ISO is er een position paper opgesteld dat zich richt op drie aspecten van digitalisering van het hoger onderwijs: onderwijs, kwaliteitsborging en faciliteiten. Een Engelstalige versie van het position paper is tevens op Europees niveau onder de aandacht gebracht via de actieve bijdrage van het ISO bij de European Students’ Union (ESU). Tevens is in juni het evenement DigiPlus georganiseerd voor studenten, docenten en beleidsmakers. Daarmee is getracht om ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in het hoger onderwijs concreet en tastbaar te maken voor deze eerdergenoemde doelgroepen. Hiermee heeft het ISO de discussie rondom digitalisering van het onderwijs breder getrokken dan alleen gesprekken over het middel Massive Open Online Courses (MOOC’s) waar tot dan toe weinig voorbij werd gekeken. Via een speciale pagina op de website8 is een compilatie van deze dag te vinden inclusief de verschillende pitches. Gesprekken om de discussie rondom digitalisering breder te blijven trekken zijn in de tweede helft van 2014 verder voortgezet. Onder andere heeft het ISO in een thema-editie van SURF9 een

7

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/03/12/flexibelhoger-onderwijs-voor-volwassenen.html 8 www.iso.nl/digiplus 9 Surf is een ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek gespecialiseerd in ICT en digitalisering, kennis en innovatie

11

Jaarverslag | 2014

Jaarverslag 2014 Interstedelijk Studenten Overleg  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you