Page 1

Napr véhomáj avýj denovévydani e časopi su NašaŽi l i nskádi ecéza. Vr epor t ážiod Pet r a Hol bi čku sa dočí t at e onaj navšt evovanej šom pút ni ckom mi est ena svet e,Guadal upevMexi ku apr edst aví mevám st ar obyl ý dekanát ,kt or ýj e dedi čom bohat ej duchovnej t r adí ci e. V máj ovom čí sl e sanachádza ajpr ednáška Don Renza Bonet t i ho. At mosf ér uzoVzdel ávani aangažovaných l ai kovpr i bl í žiZdenoPupí k Včasopi senáj det e pozvánkynapr i pr avovanépoduj at i a,akoajnový pr ogr am Cyr i l omet odských ut or kov ,kt or é sa konaj ú v Di ecéznom cent r e.Nechýbaanipr avi del nádvoj st r anaDet skéhokút i ka.

Časopis Naša Žilinská diecéza - Máj  
Časopis Naša Žilinská diecéza - Máj  
Advertisement