__MAIN_TEXT__

Page 1

Institut Rambla Prim Direcció

Projecte Lingüístic

Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 1 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

0. INTRODUCCIÓ 0.1. Presentació del document

1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 1.1. Alumnat 1.2. Entorn

2. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació 2.1.1.2. El català, eina de convivència

2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 2.1.2.1.Llengua oral 2.1.2.2.Llengua escrita 2.1.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita 2.1.2.4. La llengua en les diverses àrees 2.1.2.5. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 2.1.2.6. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular: 2.1.2.6.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 2.1.2.6.2. Alumnat sud-americà de parla hispana 2.1.2.7.Atenció de la diversitat 2.1.2.8. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 2.1.2.9. Avaluació del coneixement de la llengua 2.1.2.10. Materials didàctics

Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 2 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

2.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 2.1.3.1.Informació multimèdia 2.1.3.2. Usos lingüístics 2.1.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 2.1.3.4. Català i llengües d’origen

2.2. La llengua castellana 2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana 2.2.1.2. Llengua oral 2.2.1.3. Llengua escrita 2.2.1.4. Activitats d’ús 2.2.1.5. Alumnat nouvingut

2.3. Altres llengües 2.3.1. Llengües estrangeres 2.3.1.1.Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 2.3.1.1.1. Desplegament del currículum 2.3.1.1.2. Metodologia 2.3.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 2.3.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 2.3.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 2.3.1.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 2.3.1.2.1. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 2.3.1.3. Projectes i programes plurilingües

Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 3 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

2.3.2. Llengües procedents de la nova immigració

3. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 3.1. Organització dels usos lingüístics 3.1.1.Llengua del centre 3.1.2. Documents de centre 3.1.3. Ús no sexista del llenguatge 3.1.4. Comunicació externa 3.1.5. Llengua de relació amb famílies 3.1.6. Activitats extraescolars 3.1.7. Llengua i entorn

3.2. Plurilingüisme al centre educatiu 3.2.1. Actituds lingüístiques 3.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació)

3.3. Alumnat nouvingut 3.4. Organització dels recursos humans 3.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics

3.5. Organització de la programació curricular 3.5.1.Coordinació cicles i nivells 3.5.2.Estructures lingüístiques comunes 3.5.3.Projectes d’innovació

3.6. Biblioteca escolar 3.6.1.Accés i ús de la informació 3.6.2.Pla de lectura de centre

3.7. Projecció del centre 3.7.1. Pàgina web del centre 3.7.2. Exposicions Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 4 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

3.8. Xarxes de comunitats virtuals 3.9. Intercanvis i mobilitat 3.10. Dimensió internacional del centre educatiu

Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 5 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

0. Introducció 0.1. Presentació del document Aquest Projecte Lingüístic s'ha elaborat tenint en compte la realitat sociolingüística de l'Institut Rambla Prim, basada en el resultat d'enquestes proposades a l'alumnat el curs 2013-2014 en la qual es demanen diferents qüestions en referència als usos lingüístics del nostre alumnat (quina és la llengua familiar, amb quina llengua l’alumnat s’expressa amb els companys, fora del centre, amb el professorat, etc. ). Es parteix de la revisió d'un projecte anterior que s'havia elaborat el curs 2004-2005. Les importants transformacions socials que s'han anat produint en aquests darrers anys feien necessari actualitzar els principis i directrius amb els que ens regim. La finalitat d'aquest document és posar al dia els documents anteriors i acomodar-se al que disposa el Decret 143/2007 de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'Educació Secundària. El PLC ha de possibilitar al centre gestionar el procés de tractament del català com a llengua vehicular i d'aprenentatge, articular els aspectes referents al tractament de les llengües curriculars i, alhora, fer de la llengua catalana un instrument de cohesió social en un marc plurilingüe. Aquest projecte lingüístic de Centre és elaborat per l’equip directiu i el coordinador lingüístic a partir de la normativa vigent i amb les aportacions del claustre, que l’haurà aprovat en primer lloc, per elevar-lo al consell escolar, òrgan que li donarà el vistiplau definitiu. El PLC promou entre tots els membres de la comunitat educativa el respecte envers totes les llengües, la valoració positiva de la diversitat lingüística i la formació plurilingüe, la desaparició dels prejudicis lingüístics i la importància de l’aprenentatge de noves llengües. El PLC defineix els principis i les línies d’actuació que quedaran reflectits anualment al pla anual de centre (PAC) i a més a més en els altres documents de gestió del Centre en consonància amb els objectius de millora del nostre Pla Estratègic. És un instrument:  legal, d’acord a la legislació i normativa referida a l’ús i a l’aprenentatge de les llengües.  coherent i adequat a la realitat sociolingüística de l’alumnat del centre i a la línia pedagògica adoptada. Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 6 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

participatiu, donat que el seu èxit dependrà del grau de participació i implicació de la comunitat educativa..  vinculant per a tots els membres de la comunitat educativa.  global, és a dir que ha d’afectar a la dinàmica general del centre. L’objectiu fonamental de la nostra tasca educativa que explicitarem en aquest PLC és la de formar parlants plurilingües que manifestin respecte per la diversitat lingüística i cultural. Les referències normatives en les quals es basa són la legislació educativa, l'Estatut i la Llei de Política Lingüística . Així doncs, la normativa estableix que la llengua pròpia de Catalunya és el català, que és també la llengua emprada com a vehicular i d’aprenentatge en l'ensenyament. Es pretén que, en finalitzar l’educació obligatòria, tot l’alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa, de manera que pugui usar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits en les llengües estrangeres que el centre ha determinat en el seu projecte educatiu. 1. Context sociolingüístic 1.1. Alumnat En aquest apartat es tracta de valorar quina és la realitat sociolingüística de l’Institut Rambla Prim. Per poder-ho fer ens hem basat en el resultat d’enquestes passades a l’alumnat: l’enquesta sociolingüística i l’enquesta d’usos. La primera era l’enquesta sociolingüística, en què se’ls demanava per la seva llengua d’ús en diverses situacions comunicatives: amb la família, amb els companys en general, amb els companys de l’institut i la llengua preferida de la televisió, en tant que producte de consum cultural universal i no guiat des del centre. Per tal que no se’ns dispersessin els resultats relatius a altres llengües que no són el català o el castellà, els hem acumulat en un bloc anomenat altres que, després s’especifica a quines llengües correspon. La segona enquesta era la relativa als usos lingüístics en el centre. S’ha entrevistat l’alumnat per saber en quina llengua rebien les explicacions i els materials de cada matèria. No hi consten, per raons òbvies, les matèries de llengua catalana i castellana, com tampoc no hi consten els materials d’idioma, les explicacions sí, perquè sovint s’ha de recórrer a una llengua pont. Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 7 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

De l’estudi efectuat se’n dedueix que més d’un 50% de l'alumnat del centre és nascut fora de Catalunya com també fora de l’Estat. D’aquests, un 40% parlen llengües no romàniques (panjabi, urdú, hindi, rus, xinès mandarí, cantonès-), ucraïnès, amazic, àrab, anglès, alemany, tagal, àzeri, nepalès, abró, mandinga, wòlof, satem, quítxua, aimara, etc.) i un 60% parlen llengües romàniques. Dels que parlen llengües romàniques un 92 % parlen castellà i la resta altres llengües romàniques (romanès, portuguès, francès, italià, etc.). A l’etapa de Batxillerat és on hi ha més nouvinguts matriculats ja que són un 80%; a l’etapa de l’ESO els nouvinguts són el 62% ; a cicles formatius n’hi ha, un 44% a cicle superior i un 40% a cicle mitjà; pel que fa a l’alumnat de CAS és on hi ha el menor nombre de nouvinguts , un 29%. Del buidat de les enquestes que han contestat, els alumnes manifesten que la llengua castellana és la majoritàriament parlada (65%), i el català el 25 %. Un 10 % creuen que utilitzen indistintament el català i castellà i alguns d’ells fins i tot consideren que barregen aquestes dues llengües en algunes situacions. Tanmateix, hem pogut observar que el comportament lingüístic del nostre alumnat varia en funció de la situació. Quan hi ha un grup de nouvinguts procedents de diferents llengües o famílies lingüístiques, per entendre’s utilitzen el castellà el 88% de les vegades i el català un 12%. Ara bé, si el grup de nouvinguts correspon a parlants d’una mateixa llengua, normalment parlen en la seva llengua d’origen i quasi mai parlen en català o castellà. Aquests percentatges varien si es troben en un context més distès o d’esbarjo o en un context més acadèmic. En un context més acadèmic, concretament dins l’aula, els alumnes manifesten fer servir el català el 70% de les vegades i el castellà el 30% per dirigir-se al professorat o per exposar conceptes als companys, tot i que hem observat que l’alumnat de parla hispana fa menys esforç de parlar el català que l’alumnat procedent de països de parla no castellana. La llengua que tria l’alumnat nouvingut de parla no castellana del nostre centre en situacions més lúdiques o d’oci (oferta televisiva, Internet, pel·lícules, música, lectures, etc.) és en un 30% la seva llengua d’origen i en l’altre 45% en castellà, en un 15% en català i en un 10% en anglès; El 89% de l’alumnat nouvingut de parla castellana tria la seva llengua d’origen i un 11% de les vegades la llengua catalana. Per tant, es dóna la situació que l’alumnat de parla hispana no és tan sensible a l’ús de la llengua catalana. Un 60% d’alumnat autòcton manifesta triar per les seves Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 8 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

activitats lúdiques la llengua castellana, un 30% la llengua catalana i un altre 10% l’anglès. En el centre, per tant domina una tendència a utilitzar poc la llengua catalana per activitats de caràcter personal i no acadèmic. L’alumnat manifesta que a nivell familiar fa servir normalment la seva llengua materna i que quan està amb els seus amics utilitza com a llengua pont generalment el castellà, molt poques vegades el català i en alguna ocasió l’anglès. El nostre alumnat és conscient de la necessitat de conèixer la llengua catalana, però més aviat per utilitzar-la en l’àmbit estrictament acadèmic o laboral, ja que expressa que no és la llengua d’ús habitual del seu entorn familiar o social.

ALUMNAT DEL CENTRE 80% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

62%

71%

60%

56% 38% 44%

20%

40% 29%

BATXILLERAT

ESO CICLES GRAU SUPERIOR

NOUVINGUTS

CICLES GRAU MIG

CAS

AUTÒCTONS

Com es pot observar, el nostre centre té un elevat nombre de nouvinguts en totes les etapes, però sobretot en l’etapa de Batxillerat, que arriba al 80%. Molts d’aquests nouvinguts que es troben a Batxillerat van ser alumnes que es van incorporar al sistema educatiu a través de la nostra pròpia aula d’acollida. Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 9 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

NOUVINGUTS LLENGÜES NO ROMÀNIQUES 40%

LLENGÜES ROMÀNIQUES 60%

D’un total de 602 alumnes matriculats al centre, 305 són nouvinguts, per tant, més d’un 50%. Dels nouvinguts, n’hi ha un 40% que parlen llengües que pertanyen a famílies lingüístiques molt allunyades a la nostra. Això implica que el centre hagi de comptar amb una infraestructura capaç de garantir la plena integració lingüística d’aquest alumnat.

PARLANTS DE LLENGÜES ROMÀNIQUES 8%

CASTELLÀ

ALTRES LLENGÜES 92%

Com podem observar en aquest gràfic, de l’alumnat de parla romànica, un 92% correspon a parlants de llengua hispana procedents de països com Equador, Perú, República Dominicana, Argentina, Colòmbia, Hondures, Bolívia, Xile, Veneçuela, Mèxic, Cuba, Guatemala, El Salvador, Uruguai, etc. Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 10 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

PARLANTS ALTRES LLENGÜES ROMÀNIQUES 30% 50%

ROMANÈS PORTUGUÈS 20%

FRANCÈS

Les altres llengües romàniques que es parlen entre els nostres alumnes nouvinguts són el francès (parlat sobretot per alumnes provinents del Marroc, Algèria, Senegal i França), el romanès (Romania i Moldàvia) i el portuguès (Brasil, Portugal i Moçambic).

ALUMNAT DE PAÏSOS D'ORIGEN DE PARLA NO CASTELLANA 3

3

2 2

PAKISTAN

9

MARROC

6

XINA

7 66 10

ROMANIA RÚSSIA ÍNDIA FRANÇA

23

ARMENIA UCRAÏNA

ALTRES PAÏSOS

En aquest gràfic hi figura el nombre d’alumnes del centre la procedència dels quals és de parla no castellana. Com es pot veure molts d’ells provenen de països extracomunitaris i que parlen llengües de famílies lingüístiques molt allunyades a la nostra (semítiques, eslaves, turqueses, Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 11 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

indoiranianes, sinotibetanes, austronèsies, etc. ).

Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 12 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

1.2. Entorn L’Institut Rambla Prim es troba situat al districte de Sant Martí de Barcelona i està delimitat per l’antic barri de Besòs i la Mina, la nova zona de Diagonal Mar i Fòrum i l’antiga zona fabril de Poblenou. En l’actualitat és un dels barris de Barcelona més emergents i que més transformacions està experimentant i ha esdevingut una zona de nova centralitat. Des dels seus inicis l’institut s’ha anat construint pas a pas amb el treball conjunt entre pares, professors, alumnes, veïns, administracions, entitats i institucions. Aquesta col·laboració entre tots els sectors de la comunitat escolar i el teixit social de l’àrea a la qual el centre presta servei, ha donat lloc a un centre educatiu públic, arrelat en el medi social on es troba, amb un funcionament democràtic i participatiu, que ha procurat implementar una oferta educativa de qualitat. Es tracta d’un centre sensible al tractament compensatori de les desigualtats socials, que busca fomentar l’educació científica i tecnològica i els valors de la cultura humanística, amb l’objectiu de facilitar a l’alumnat la seva inserció econòmica i cultural en la societat actual i la seva plena incorporació com a ciutadans dins del fluir històric de la ciutat, de la societat catalana i del món contemporani. 2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 2. 1. 1. La llengua catalana, vehicle de comunicació i convivència 2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació El català és emprat com a llengua vehicular d’ensenyaments i d’aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa, activitats orals i escrites de l’alumnat i del professorat, exposicions del professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d’aprenentatge i d’avaluació i comunicacions amb les famílies. Aquesta llengua és l'eina de cohesió i d'integració entre totes les persones del centre i és el vehicle d'expressió de les diferents activitats acadèmiques i administratives. Les intervencions i col·laboracions externes que en moments determinats es puguin produir també utilitzen com a llengua vehicular la llengua catalana. En el centre ens cal donar a l’ús de la llengua una especial atenció, sobretot, pel desconeixement que en té una part de l’ alumnat pel que fa als seus usos col·loquials i informals. Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 13 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

2.1.1.2. El català, eina de convivència La utilització de la llengua catalana com a llengua vehicular no queda restringida exclusivament a l'àmbit de les activitats d'aprenentatge. El centre té consciència sobre la necessitat que el seu ús formi part de la comunicació quotidiana en tots els àmbits de convivència i relació que s'hi donen. Les activitats que es desenvolupen en els diversos espais del centre i que afecten a qualsevol dels sectors de la comunitat educativa tenen cura de fer-se en llengua catalana. Els missatges que es puguin generar des del centre cap a l'exterior utilitzant diverses formes de comunicació procuren també tenir la llengua catalana com a manera pròpia d'expressar-se. El centre, a través de les programacions dels diferents departaments i de les diferents propostes extraescolars, es planteja diferents estratègies perquè els alumnes coneguin i usin els registres estàndard, col·loquial i informal de la llengua per tal d’evitar de caure en el perill de tenir el català només restringit als àmbits curriculars i acadèmics. Per garantir les mateixes oportunitats el centre ha de formar parlants plurilingües i la llengua catalana ha de ser present en les relacions interpersonals, afectives i lúdiques. 2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana. 2.1.2.1. Llengua oral Des de l'àrea de llengua es treballa l'ús oral de la llengua catalana en tots els cicles i es promou la participació oral de l'alumnat en el desenvolupament curricular de les diferents matèries. Cada professor imparteix les classes en la seva variant de la llengua catalana i s’adapta, en alguns casos, a la llengua estàndard i a la variant oriental pròpia de la ciutat de Barcelona. També es treballen els diversos registres de la llengua d'acord amb els aspectes curriculars que s'han de dur a terme, si bé el registre estàndard és prioritari en la comunicació docent. De forma gradual es treballen diverses modalitats de textos orals (entrevistes, diàlegs, dramatització, argumentació...). Des de la resta d'àrees també es desenvolupen activitats que estimulen la pràctica de la llengua oral, tot desenvolupant textos en diverses modalitats, especialment textos expositius i instructius. Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 14 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

2.1.2.2. Llengua escrita L'ensenyament de la lectura i l'escriptura es duen a terme des de totes les àrees partint de l'enfocament metodològic que proporciona el currículum. Amb la implantació del pla de lectura al centre el curs 2012-2013 (ILEC) hi ha un plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura que té en compte que és un procés complex que cal abordar des de totes les àrees del currículum. Les activitats que es proposen de lectura tenen uns objectius clars que es comparteixen amb l’alumnat i, en alguns casos, s’estableixen mecanismes de revisió per millorar aquesta habilitat lectora. Tant des del departament de llengües com des del grup impulsor de la lectura (ILEC) es canalitza aquest esforç docent concretant les habilitats de comprensió lectora i preparant diferents tallers que es treballaran en aquest espai de lectura. Les activitats que es proposen de lectura tenen uns objectius clars que es comparteixen amb l’alumnat i s’estableixen mecanismes de revisió per a millorar l’habilitat lectora. 2.1.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita A l’Institut Rambla Prim hi ha una voluntat de fer un plantejament integrat de les habilitats lingüístiques amb els continguts curriculars. Hi ha activitats que es converteixen en dinamitzadores de l’aprenentatge simultani de la lectura i escriptura. Es fan activitats, sobretot des del departament de llengües, en què la relació de la llengua oral i llengua escrita és inherent: lectura expressiva, teatralització de fragments... Es preveu planificar activitats en les que sigui present la interrelació de les quatre habilitats en la majoria de les àrees curriculars. Cal consensuar una gradació pel que fa a la dificultat de les activitats en cada nivell educatiu. 2.1.2.4. La llengua en les diverses àrees Es prioritza que el conjunt del professorat de totes les àrees posi una atenció especial en l’adquisició per part de l’alumnat d’un nivell acurat d’expressió i comprensió en català. Per aconseguir-ho es col·labora en la correcció dels missatges que puguin formular els alumnes i s'estimula la seva bona expressió lingüística. Per això, l’equip docent aplica a l’aula metodologies que estimulen l’expressió oral i escrita amb suports didàctics en català; així, en totes les matèries, es procura destinar activitats encaminades a treballar l’expressió oral, la comprensió lectora, l’expressió escrita, la interacció, la comunicació audiovisual i les tecnologies de la Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 15 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

informació i la comunicació. S’intenta que les unitats didàctiques es programin tenint en compte la comprensió i la inclusió de les habilitats lingüístiques en cada unitat de programació. Així doncs, el professorat de la majoria d’àrees es responsabilitza que els alumnes assoleixin el nivell d’expressió i comprensió en català concretats en els criteris del PLC.Per descomptat que les activitats d'avaluació de les diferents àrees utilitzen la llengua catalana com a llengua vehicular. 2.1.2.5. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells El centre disposa de documents que concreten aspectes metodològics i organitzatius. Aquests documents s'han elaborat participativament i són aplicats pel professorat. Les programacions i els criteris d'avaluació es revisen conjuntament. Es disposa de protocols per fer el traspàs d'una promoció d'alumnes quan hi ha un canvi d'ensenyant, quan hi ha un canvi d'etapa i quan hi ha un canvi de nivell. Hi ha coordinació amb els centres de primària dels que es reben alumnes, així com en d'altres de secundària, tant del traspàs de la informació de l'alumnat com d'aspectes metodològics. Les reunions de coordinació de nivell i les reunions de coordinació entre cicles estan planificades d'una manera sistemàtica. El professorat s'organitza en equips docents per establir línies d’intervenció coherents amb l’alumnat. 2.1.2.6. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular Disposem d'un procediment d'acollida incorporat al manual de serveis del centre del nostre Institut, on es recullen i se sistematitzen les actuacions que s’han de posar en marxa per facilitar la incorporació de l’alumnat nouvingut. El centre ha establert mecanismes perquè aquest pla d’actuacions sigui compartit i aplicat per la major part del professorat. A l'aula d'acollida es duu a terme una didàctica de la llengua catalana des d'una metodologia d'ensenyament del català com a segona llengua, realitzant també un suport d’altres matèries per proporcionar als alumnes estratègies per a la seva comprensió i expressió. Des de l'aula d'acollida es vetlla, en reunions i des de la tasca de tutoria, per a la bona integració acadèmica i escolar de l'alumnat nouvingut, i amb aquesta finalitat es col·labora amb el professorat del centre. El conjunt del professorat adapta les matèries a l'alumnat nouvingut d'acord amb la tipologia d'aquests alumnes i les estratègies que s’acordin amb aquesta finalitat. Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 16 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

2.1.2.6.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials Al nostre centre hi ha un degoteig constant d’alumnat nouvingut que desconeix les dues llengües oficials del sistema educatiu de Catalunya. Per això, des de fa dotze anys, es va posar en marxa l’aula d’acollida , el tutor de la qual és el responsable de coordinar l’aplicació de metodologies per a l’aprenentatge inicial de la llengua catalana i col·labora amb la resta de docents per facilitar estratègies que facilitin una instrucció comprensible en totes les àrees. S’han establert criteris sobre quin ha de ser el tractament de les llengües curriculars pel que fa a la seqüència d’aprenentatge, que s’apliquen en funció de les possibilitats organitzatives. 2.1.2.6.2. Alumnat sud-americà de parla hispana A la nostra aula d’acollida es té en compte la diferència entre l’alumnat que desconeix les dues llengües oficials i el que en desconeix només una, com un dels criteris que ha de guiar l’organització del currículum personalitzat de l’alumnat. En qualsevol cas, s’utilitza la proximitat de les llengües catalana i castellana per facilitar els aprenentatges, la comunicació i l’ús de la llengua vehicular des de l’inici de la incorporació de l’alumnat nouvingut. L'alumnat de parla hispana s'integra a l'aula d'acollida i als grups corresponents de les altres matèries instrumentals segons la seva base i el procés d'aprenentatge que demostri. El currículum de l'aula d'acollida s'adapta a la tipologia de l'alumnat i a l'alumne en concret d'acord amb el seu perfil d'aprenentatge i el seus coneixements previs. Aquest alumnat s’incorpora normalment a la matèria de llengua castellana perquè es considera que és on pot demostrar millor les seves habilitats lingüístiques. Aquesta tipologia d'alumnes parteix d’una proximitat lingüística que facilita el seu aprenentatge, si bé cal promoure entre ells l'ús del català com a llengua vehicular. 2.1.2.7. Atenció de la diversitat L’equip docent del centre i els serveis educatius han iniciat actuacions conjuntament per avançar, en el marc d’una escola inclusiva, en l’atenció adequada de la diversitat de l’alumnat, la qual no s’identifica únicament amb l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials. El centre, amb l’assessorament dels serveis educatius, ha definit els mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la diversitat de l’alumnat, d’acord amb les orientacions del Departament d’Educació. Dins d’aquests mecanismes, es tenen en compte estratègies que fan referència a la participació de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge, a la Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 17 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

col·laboració entre iguals i a l’ús de materials multinivells. Per atendre la diversitat el nostre centre disposa dels següents recursos: 1. Aula d’acollida per a l'alumnat nouvingut. 2. Aula de reforç. Grups molt reduïts externs a l’aula, d’alumnes que presenten dificultats per a l’assoliment dels continguts curriculars. 3. Adaptacions curriculars individualitzades, tant en les matèries de llengües (català, castellà, anglès), com en altres matèries (matemàtiques, tecnologia, socials, naturals, etc. ), que siguin necessàries per tal d'adequar-nos a les diferències individuals. 4. Reforç i ampliació (alumnat amb altes capacitats) per poder impartir les matèries, d'acord a les possibilitats concretes dels alumnes (aplicat dins l’aula). 5. Coordinació dels Equips Docents i coordinació amb els serveis externs educatius (EAP, Serveis socials, terapèutics, etc.) 6. Programes de diversificació curriculars específics per alumnes amb inadaptació al medi escolar i amb risc d’exclusió social (UEC). 2.1.2.8. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua El centre organitza de manera progressiva la programació curricular i l'avaluació per potenciar l’ús del català. En aquest sentit, per incentivar-ne el seu ús, el departament de llengües ha creat un blog de lectura on l’alumnat pot penjar els seus treballs sobre els llibres que ha anat llegint i també organitza el concurs literari de la diada de Sant Jordi en el qual s’atorguen diferents premis. 2.1.2.9. Avaluació del coneixement de la llengua Existeixen criteris d’avaluació consensuats sobre els elements que s’han de tenir en compte a l’hora de valorar els aprenentatges i l’ús de la llengua. S’avaluen els processos d’aprenentatge i l’ús de la llengua relacionats amb la dimensió comunicativa i amb la dimensió literària; en aquest últim cas, a partir de textos incomplets i/o no contextualitzats. Els instruments d’avaluació són diversos i s’apliquen en diferents moments del procés d’ensenyament-aprenentatge, encara que no existeix una aplicació sistemàtica dels diferents tipus d’avaluació. L'avaluació permet mesurar el grau d'assoliment dels objectius plantejats i alhora serveix per responsabilitzar l'alumnat del seu propi aprenentatge. Els resultats de l'avaluació són un element important a l'hora de decidir l'organització del currículum i l'atenció personalitzada a l'alumnat. Des del departament de Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 18 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

llengües s’estableixen indicadors i mecanismes de seguiment, que inclouen l’ús de la llengua, per coordinar l'aplicació dels criteris d'avaluació al llarg dels cursos.

2.1.2.10. Materials didàctics A l'hora de seleccionar llibres de text, materials didàctics i els materials complementaris (diccionaris, textos reals, recursos audiovisuals..) se segueixen criteris explícits i compartits. Cada departament els concreta segons les necessitats del disseny curricular propi de les àrees que en són responsables. La comissió d'atenció a la diversitat participa també aportant criteris sobre els materials que són més adequats per als alumnes que necessiten adaptacions del currículum i per ser atesos individualment segons les seves necessitats d'aprenentatge. 2.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 2.1.3.1. Informació multimèdia L’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular principal del programari i dels suports digitals en general que produeix el centre, (pàgina web, campus virtual, programari específic, programari de gestió de Qualitat i de gestió en general) respon a una acció continuada i planificada que dóna lloc a un nivell d’ús relativament òptim. 2.1.3.2. Usos lingüístics El professorat del centre és conscient de la complexitat sociolingüística i cultural de la societat catalana. En conseqüència, la majoria del professorat i de manera especial, el professorat de l'àrea de llengua, treballa explícitament els usos lingüístics de l'alumnat per tal d'aconseguir que la llengua catalana sigui la d'ús habitual. 2.1.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum El centre vetlla perquè la llengua catalana, quant a llengua pròpia de Catalunya, sigui assolida com a competència plena per part de tot l'alumnat. Alhora es posen els mitjans perquè la llengua castellana sigui assolida i així tots gaudeixin de les mateixes oportunitats. Es valora el Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 19 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

bagatge lingüístic de l'alumnat com una realitat que enriqueix el conjunt de la comunitat educativa i, des de l’aula d’acollida, es fan activitats de desenvolupament del currículum en les que, l'alumnat que no té com a llengua familiar el català ni el castellà, pot ser-ne protagonista.

2.1.3.4. Català i llengües d’origen En l'aprenentatge de la llengua catalana és molt important el reconeixement i valoració de la llengua d'origen de l'alumnat. Per a una bona adaptació, garantia indispensable per a un correcte procés d'aprenentatge, és bàsic establir vincles afectius basats en aquest reconeixement i valoració de la llengua d’origen de l’alumnat. En aquest procés cal partir del coneixement bàsic de la llengua familiar de l'alumnat, així com dels seus trets culturals i identitaris. El professorat disposa d’informació sobre les diverses llengües familiars de l’alumnat presents a l’aula per valorar-les i tenir-les en compte. Els equips docents disposen d'informació i tenen present la interdependència lingüística per millorar l'aprenentatge. 2.2. La llengua castellana 2.2.1.L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana El centre té en compte la realitat sociolingüística de l'alumnat i es busquen o es confeccionen els materials adequats a la realitat del centre i, en alguns casos, a la realitat individual de cada alumne. Hi ha continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa en català i el que es fa en castellà: es té clar que l’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell de llengua catalana que de llengua castellana. Com que, a més, el castellà és la llengua de procedència de la majoria de l’alumnat autòcton, l’alumnat n’assoleix en general una bona competència. 2.2.1.2. Llengua oral Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les diverses modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació...). A les classes de Batxillerat hi ha una consideració específica de les variants de la llengua castellana i es treballen els Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 20 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

diversos registres de la llengua. 2.2.1.3. Llengua escrita Se segueix l'enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura. Les activitats que es proposen de lectura i escriptura tenen uns objectius clars i s'estableixen mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les dues habilitats. Les activitats estan seqüenciades en funció del procés d'ensenyament i es treballa coordinadament amb el professorat de llengua catalana. 2.2.1.4. Activitats d’ús El centre preveu l’ús de la llengua castellana en la projecció dels resultats del treball curricular fora de l’aula d’aprenentatge i assegura també la presència dels recursos TIC i audiovisuals en l’aprenentatge de la llengua castellana. Puntualment també hi ha activitats d’incentivació de la llengua castellana, consensuades per l’equip docent, com per exemple el concurs literari de Sant Jordi on també s’atorguen premis en aquesta llengua; per tant, el centre destina recursos que permeten fer un tractament diferenciat en funció del nivell de l'alumnat i la seva diversitat. 2.2.1.5. Alumnat nouvingut El centre vetlla per tal que l’alumnat que s’incorpora tardanament al sistema educatiu i que no coneix cap de les dues llengües oficials, en acabar l’ensenyament, les conegui ambdues de la mateixa manera. En el cas de l’alumnat nouvingut de parla no castellana, en una primera fase, el centre assegura un nivell bàsic de llengua catalana d’aquest alumnat. En una segona fase es va incorporant progressivament a les classes de llengua castellana per tal d’iniciar un ensenyament de la llengua castellana que té present el que ja sap de llengua catalana. A tot l'alumnat nouvingut que ja té coneixements de llengua castellana se li fa una avaluació inicial per detectar els seus coneixements i generalment s’integra a l’aula ordinària a les hores de llengua castellana i, en cas de detectar certes mancances, rebrà una atenció curricular individualitzada per tal que en acabar l'ensenyament pugui haver assolit els coneixements bàsics d'ambdues llengües oficials. Aquest alumnat roman el temps necessari a l’aula d’acollida per fer una immersió en llengua catalana i se li respecten les hores de llengua castellana. Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 21 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

2.3. Altres llengües 2.3.1.Llengües estrangeres 2.3.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa El coneixement de la llengua estrangera, l’anglès, s’inicia al 1r curs de l’ESO tal i com s’especifica a la normativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquesta introducció a la llengua anglesa es porta a terme endinsant l’alumnat en un entorn proper que permeti l’adquisició d’un vocabulari relacionat amb el seu món així com l’aprenentatge d’estructures bàsiques que, conjuntament amb els coneixements adquirits prèviament, facilitin la producció de frases senzilles per descriure accions i situacions de la vida quotidiana de l’alumnat. 2.3.1.1.1. Desplegament del currículum A les programacions del departament d’anglès queda clarament reflectit el desplegament del currículum, segons normativa. Aquest currículum es distribueix d’una manera progressiva però cíclica, de manera que els conceptes es van repetint a cada curs canviant el context d’ús per tal d’adequar-lo al progrés maduratiu de l’alumnat. D’altra banda, les activitats d’aprenentatge portades a terme a l’aula tenen com a objectiu desenvolupar de manera motivadora per l’alumnat estratègies lingüístiques i comunicatives que puguin donar resposta a les necessitats de l’alumnat segons el seu context sociolingüístic. 2.3.1.1.2. Metodologia Les diferents competències que es contemplen en l’aprenentatge de la llengua anglesa (comprensió i expressió oral i comprensió i expressió escrita) es desenvolupen de manera transversal en situacions i contextos de la vida real que impliquen una interacció amb l’entorn i el món. Les activitats d’aprenentatge es dissenyen per tal de desenvolupar tant el treball individual i l’autonomia de l’alumnat com per fomentar el treball en equip, segons cada context o situació requereixi.

Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 22 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

2.3.1.1.3.Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera El departament d’anglès decideix en reunió a final de curs el material didàctic a emprar el curs següent. L’elecció d’aquest material es porta a terme de manera consensuada tenint en compte les necessitats de l’alumnat. Els llibres de text escollits gaudeixen de versió digital que permeten un desenvolupament interactiu de les classes. Aquests materials compten també amb exercicis de reforç i ampliació així com de tests de tres nivells diferents per tal d’atendre la diversitat a l’aula. 2.3.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera Els llibres de text emprats al nostre centre tenen versió digital que és projectada a la pantalla a través dels canons projectors instal·lats a totes les aules. Aquests materials també venen acompanyats de vídeos i jocs interactius per practicar i consolidar de manera motivadora els coneixements adquirits durant el curs. Comptem també amb una hora setmanal assignada a cada grup a l’aula d’informàtica perquè l’alumnat treballi de manera autònoma a diferents nivells segons el seu ritme. 2.3.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula Es potencia l’ús de la llengua anglesa a l’aula de manera motivadora intentant evitar que l’alumnat ho senti com una dificultat a l’hora d’expressar-se i comunicar-se. És per això que dins de l’aula el professorat decidirà sobre l’ús de l’anglès segons cada moment, situació i alumnat implicat. No obstant això, en la realitat del nostre centre ens trobem amb un alt nombre d’alumnat procedent de països on l’ús de la llengua anglesa està molt estès. Això afavoreix un ús vehicular de l’anglès a l’aula. 2.3.1.2.1. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera Els departaments d’anglès, socials, ciències i visual i plàstica treballen conjuntament durant el curs 2013-14 en el desenvolupament d’un projecte d’aprenentatge de continguts curriculars d’àrees no lingüístiques Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 23 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

en llengua anglesa. L’aplicació d’aquest projecte començaria el curs 201415. El projecte consisteix en impartir en llengua anglesa un bloc dels continguts curriculars de les següents àrees i nivells: 1r ESO: Ciències Naturals 2n ESO: Visual i Plàstica 3r ESO: Emprenedoria/Música 4t ESO: Informàtica 2.3.2. Llengües complementàries procedents de la nova immigració El centre no té prevista la realització de classes de llengua d’origen en horari extraescolar, però esporàdicament en fa un ús simbòlic en cartells o treballs per tal d’afavorir l’autoestima de l’alumnat que té altres llengües. A partir doncs de la valoració d’aquestes llengües i cultures, es valora la llengua i cultura catalanes i es potencien les actituds cap a persones que les parlen, les quals, a la seva vegada, també se senten reconegudes. 3. Organització i gestió 3.1. Organització dels usos lingüístics 3.1.1. Llengua del centre El centre ha acordat que la seva llengua de comunicació d'ús habitual és la llengua catalana. Tots els textos que es fan servir per a comunicar-se entre els diferents sectors educatius utilitzen aquesta llengua; així doncs el català és la llengua de la retolació general del centre (fixa i temporal), de la documentació administrativa, els instruments de gestió, actes, avisos orals o escrits, comunicats o documents interns del centre, comunicats als taulers d'anuncis i reunions dels diversos estaments del centre. En els documents interns de comunicació entre el professorat, així com el que s'utilitza en els organismes on hi ha representats diferents sectors, com el consell escolar, el català és la llengua emprada. El català és la llengua usada pel centre en la correspondència oficial, els butlletins i informes, les comunicacions escrites dirigides a les mares i pares, la correspondència escolar, les comunicacions orals, els actes acadèmics i la participació a la xarxa. Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 24 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

Els rètols, els cartells i la retolació general que es fa servir és en llengua catalana. Es procura que aquest acord d'utilització de la llengua catalana sigui evident a tot nivell i es fa un seguiment perquè realment sigui així. Ara bé, en algunes ocasions, la dinàmica de centre especialment afavoridora de la participació de l’alumnat, fa que sovint puguem trobar comunicacions, pòsters o treballs en llengua castellana o esporàdicament en altres llengües. 3.1.2. Documents de centre El centre revisa i actualitza amb regularitat els documents de centre, amb especial atenció als continguts referits a la llengua catalana i es fa un seguiment de les actuacions quotidianes de les propostes de canvi derivades de les revisions. Aquest seguiment es fa de manera estricta ja que es cenyeix als procediments per mantenir la qualitat d’ISO que ens ha estat atorgada en els darrers cursos. Dels documents de centre podem distingir entre tres grups: Documents Estratègics: PEC, PC (ESO, BAT, CF), NOFC, PAC, PAT, Compromís de la Directiva, Manual de Qualitat, Projecte de Direcció, Projecte Lingüístic, Pla Estratègic 2010-2011, Projecte Escola Sostenible Agenda 21 Bcn, Acord de Coresponsabilitat. Documents Clau: Manual de Serveis d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i CAS. Documents de Suport: Pla d’Emergència, Pla de Formació de Centre i Pla de Manteniment de l’edifici. 3.1.3. Ús no sexista del llenguatge Tant a les aules com en la vida diària del centre es té en compte en tot moment l’ús adient del llenguatge, fent un ús acurat de la llengua que eviti expressions discriminatòries per sexe i que s’adeqüi al registre apropiat. El centre té cura de la utilització de llibres de text i materials didàctics i curriculars que promoguin un tracte equitatiu entre noies i nois. 3.1.4. Comunicació externa En tots els documents que es redacten al centre (actes, comunicats, informes, certificats,...) s'utilitza la llengua catalana. També s'utilitza aquesta llengua quan cal fer comunicats per adreçar-se a persones Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 25 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

físiques o jurídiques no pertanyents directament a la comunitat educativa residents en l'àmbit lingüístic català. Quan es demana expressament una informació en llengua castellana s’atén la petició però es respon en format bilingüe català/castellà. Excepcionalment es tenen en compte, quan és possible, les llengües de la nova immigració, en casos molt puntuals durant el període d'acollida, per comunicacions a les famílies nouvingudes. 3.1.5. Llengua de relació amb famílies S’utilitzarà la llengua catalana en el contacte amb les famílies, entenent que aquesta pràctica facilita la integració d’aquelles que no tenen l’idioma català com a propi. Ara bé, el desconeixement del català per part d’algunes famílies tampoc ha de suposar que quedin excloses de les activitats del centre. El centre procura que les reunions amb les famílies i el dia de presentació del grup classe es facin en català tot i que resulta, de vegades, una tasca complicada de portar a terme degut als problemes de comprensió de la llengua per part d’alguns pares i mares. La documentació es lliura sempre en català i en el cas que una família sigui nouvinguda al centre es facilita la documentació seguint els recursos de l’espai LIC de la pàgina del Departament. Quan hi ha entrevistes amb famílies que desconeguin el català i el castellà, es demanarà la presència d’una persona que pugui traduir. Existeix la possibilitat d’una visita presencial amb traductor per família i dues via telefònica, pagades pel Departament d’Educació. Els/les tutors/es de l’aula d’acollida i Direcció assessoraran els tutors/es de l’AO per a la realització dels tràmits necessaris. 3.1.6. Activitats extraescolars El centre vetlla perquè tot el personal que realitzi activitats al centre així com el monitoratge d’activitats extraescolars s’adreci a l’alumnat en llengua catalana a fi que la llengua no quedi només reduïda a l’espai de les activitats d’ensenyament-aprenentatge, sinó que es faci servir en aquests altres contextos educatius. Es fomentarà fer visible la llengua catalana en la vida quotidiana de l’alumnat en els diferents àmbits, formals, informals i lúdics. Igualment es vetllarà per l’ús de la llengua catalana en els tallers d’estudi realitzats per entitats externes.

Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 26 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

Pel que fa a les sortides i altres activitats relacionades amb l’entorn, el professorat recomana a tots els professionals que entrin en contacte amb l’alumnat que parlin la llengua catalana. De tota manera, la realitat lingüística del barri on està ubicat el centre afavoreix poc l’ús del català i per tant, de vegades no es compleix. 3.1.7. Llengua i entorn El centre participa en el Pla Educatiu d'Entorn organitzat pel districte de Sant Martí de la subàrea del Besòs. Alguns representants assisteixen a les reunions de coordinació on es programen les activitats conjuntament amb altres centres i entitats que participen en el projecte. Es potencia que es desenvolupin activitats que afavoreixin l'ús de la llengua catalana, la interculturalitat i la cohesió social. 3.2. Plurilingüisme al centre educatiu 3.2.1. Actituds lingüístiques El centre té ben assumit el principi de la Declaració Universal de Drets Lingüístics segons la qual tothom té dret a ésser reconegut com a membre d'una comunitat lingüística i, si s'estableix en el territori d'una altra, té el dret i el deure de mantenir-hi una relació d'integració. Per aquest motiu el nostre centre té en compte la diversitat lingüística de l’alumnat i l’aprofita, tant per afavorir l’autoestima com per enriquir el currículum fent algunes activitats sobretot des de la tutoria. 3.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) El centre estableix pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots els membres de la comunitat educativa i garanteix que totes les activitats administratives i les comunicacions entre el centre i l'entorn siguin sempre en llengua catalana; ara bé, aquelles persones que expressament ho demanen, perquè no entenen el català (nouvinguts), se'ls atén oralment en castellà o en la llengua en què sigui possible la comunicació. 3.3. Alumnat nouvingut S’intenta que tot el centre utilitzi el català amb l’alumnat nouvingut. Es garanteix una atenció individualitzada intensiva en la llengua del centre. El Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 27 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

centre preveu mesures específiques per tal que l’alumnat nouvingut es senti acollit i percebi el respecte envers la seva llengua i cultura. L’aula d’acollida és un punt de referència i un marc de treball amb una constant interacció amb la dinàmica de la classe ordinària i del centre, que permet una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana. El seguiment per part del tutor que acompanya l’alumne des de l’aula d’acollida, contribueix a donar resposta a les necessitats personals, als progressos relacionals i als lingüístics, complementant el treball del grup classe al qual l’alumne està inscrit. L’objectiu prioritari és que l’alumne tingui una bona integració en el grup classe des de bon començament. La metodologia emprada a l’aula busca el tractament dels aprenentatges de manera globalitzada i facilita estratègies als alumnes que els aportin la possibilitat de progressar en les diferents àrees curriculars. El treball respecte de les diferents matèries es fa sobre el vocabulari específic de l’àrea i sobre les petites adaptacions d’unitats treballades a classe, elaborades a partir de les demandes de professors i alumnes. El tractament sistemàtic de la llengua es fa en diferents grups que tenen com a criteri en la seva organització, per una banda la procedència dels alumnes, segons les característiques lingüístiques i per una altra, el nivell de coneixements. Per tant un nivell A-0 correspondria a alumnes amb la necessitat de partir del coneixement de l’alfabet i els primers passos en la lectoescriptura, indistintament del país de procedència (sovint són indis, pakistanesos , xinesos). Els nivells A-1, A-2 correspondria als alumnes que treballen el mètode de forma sistemàtica, fins a assolir el nivell de les proves d’avaluació programades a l’espai LIC del Departament. El temps d’assistència a l’aula d’acollida s’ajusta a l’evolució personal i específica de cada alumne. El moment de l’avaluació, a final de trimestre, posa de relleu el treball de coordinació entre la tutora de l’aula d’acollida i l’equip docent i orienta el seguiment posterior. Quan es considera convenient, a alguns alumnes que no estan cursant l’ ESO se’ls incorpora a l’aula d’acollida per adquirir uns coneixements mínims de la llengua catalana. 3.4.Organització dels recursos humans 3.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 28 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

El PFC fins ara no ha tingut en compte els temes lingüístics. El professorat ja compleix la normativa vigent en el nivell lingüístic adequat per impartir la docència en llengua catalana. Pel que fa a llengües estrangeres està en estudi. 3.5. Organització de la programació curricular 3.5.1. Coordinació cicles i nivells Existeix una coordinació general en tots els nivells educatius que s’imparteixen al centre. El professorat de llengua catalana i de llengua castellana està integrat en el mateix departament de llengües on es precisen objectius curriculars i on es comparteixen criteris metodològics i procedimentals. Existeix també una coordinació amb el professorat de llengües estrangeres per tal que el desplegament curricular sigui coherent. 3.5.2. Estructures lingüístiques comunes El centre ha reflexionat sobre el tractament de les estructures lingüístiques comunes. L’acord del tractament de llengües i de les estructures lingüístiques comunes involucra tots els professors de l’àrea de llengua, tot considerant els principis bàsics de la seva metodologia: evitar la repetició de continguts, evitar l’anticipació d’aprenentatge i atendre l’especificitat dels continguts. El centre ha pres la decisió de treballar les estratègies lingüístiques comunes amb material que les té en compte, així com el fet de triar el material curricular per l’ensenyamentaprenentatge del tractament de la llengua catalana com a primera llengua d’aprenentatge. 3.5.3. Projectes d’innovació Els departaments d’anglès, socials, ciències i visual i plàstica treballen conjuntament durant el curs 2013-14 en el desenvolupament d’un projecte d’aprenentatge de continguts curriculars d’àrees no lingüístiques en llengua anglesa. L’aplicació d’aquest projecte començaria el curs 201415. El projecte consisteix en impartir en llengua anglesa un bloc dels continguts curriculars de les següents àrees i nivells: 1r ESO: Ciències Naturals 2n ESO: Visual i Plàstica 3r ESO: Emprenedoria/Música Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 29 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

4t ESO: Informàtica Aquest projecte té com a objectiu dinamitzar les accions transversals d'aprenentatge de llengües i continguts en totes les etapes educatives de l’ESO i estaria emmarcat en el PILE (Pla Integrat de Llengües Estrangeres). El nostre Centre presentarà aquest projecte en la convocatòria pertinent tant aviat com es faci pública. El centre també participa per segon any consecutiu en el projecte (ILEC), Pla d’impuls de la lectura establint com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tots els alumnes. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolarització per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector de l’alumnat, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. 3.6. Biblioteca escolar Una gran majoria de llibres adquirits per la biblioteca del centre són en llengua catalana, tot i que s'hi incorporen manuals en llengua castellana i en altres llengües del currículum com l'anglès i el francès com també en altres llengües del nostre alumnat (àrab, urdú, xinès, rus). El curs 2013-2014 s’ha començat a fer una remodelació de la biblioteca del centre per tal d’actualitzar el fons bibliogràfic i adaptar-ne l’espai físic. El centre disposa d’un professor que té com a càrrec el manteniment d’aquesta biblioteca, la coordinació per establir uns horaris de consulta durant les hores lectives i l’organització d’activitats concretes. 3.6.1 Accés i ús de la informació El centre ha començat a elaborar una planificació, recollint les activitats de cerca i ús de la informació que es fan a les aules, als departaments i a la biblioteca. Aquestes activitats estan dissenyades per afavorir l’adquisició d’habilitats i destreses que permetin al seu alumnat transformar la informació en coneixement personal: reconèixer la necessitat d’informació, com localitzar-la, com avaluar-la, com usar-la de forma efectiva i com comunicar-la. La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català però també es té cura d’introduir altres activitats que fomentin l’ús i el coneixement de les altres llengües curriculars. En aquest sentit la biblioteca del centre proporciona part dels materials de consulta com a espai transversal de suport en el desenvolupament de les àrees Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 30 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

curriculars. La proximitat del centre amb la biblioteca Ramon d’Alòs i Moner de la xarxa pública de biblioteques de la Diputació de Barcelona dóna facilitat a l’accés a la informació per part dels nostres alumnes.

3.6.2. Pla de lectura de centre Durant el curs 2012-2013 es comença a implantar de forma pilot el pla d'impuls a la lectura (ILEC). També es confecciona el projecte ILEC del centre per part del grup impulsor que el forma, el professorat que s’inscriu al curs La lectura i els centres educatius. El curs 2013-2014 es va consolidant el pla d’impuls de la lectura ILEC amb l’objectiu de garantir trenta minuts de lectura des de 1r a 3r de l'ESO i al PQPI. Aquest pla es fonamenta en els eixos següents:saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir. L’objectiu del pla és desenvolupar un interès i gust per la lectura fomentant l'hàbit a la lectura i propiciant que l’alumnat aprengui metodologies per a efectuar una lectura eficaç. Per ferho es parteix d’una avaluació inicial per obtenir dades del nivell de l'alumnat. El professorat que participa en aquest pla posa en pràctica diferents mètodes i tècniques apreses durant les sessions d’assessorament LIC. També confecciona diferents tipus de tallers que es portaran a terme en les sessions amb l’alumnat i se’n farà un seguiment tant de l’eficàcia com de les dificultats que hi sorgeixin. Totes les activitats del pla com els seus objectius i acords estan penjats a la pàgina web del centre, per tal que tot el professorat implicat hi tingui accés. Anualment es redacta una memòria per tenir constància de totes les dades obtingudes. A les matèries lingüístiques es recomana que llegeixin les lectures obligatòries o bé els textos o llibres que els professors de llengua creguin oportuns. Els professors de les matèries no lingüístiques poden seguir unes lectures guiades o triar el material que considerin adient dins un ventall de diferents tipologies textuals. Es fa un seguiment de les lectures individuals amb el document adjunt "diari de lectura". Aquest pla suposa per al centre incorporar la lectura i les estratègies de comprensió lectora en totes les àrees, com també establir una estratègia de centre adequada a les necessitats diagnosticades a partir dels resultats d'avaluació interna i externa, i complementada amb les avaluacions generals del sistema. Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 31 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

Pels alumnes suposa: incorporar l'autoavaluació com a estratègia d'aprenentatge que els permeti autoregular el procés de comprensió, incrementar l'estona de dedicació a la lectura i el nombre de llibres llegits al llarg de l'any i incorporar la reflexió sobre què i com s'ha après, explicitant les estratègies de lectura que s'utilitzen. Aquest pla de lectura ajuda el professorat a planificar les unitats didàctiques desenvolupant les estratègies metodològiques d'acord amb l'evolució dels aprenentatges dels seus alumnes; incorporar l'avaluació com a eina del mateix procés d'ensenyament i articular els objectius de les activitats a partir d'allò que els alumnes hauran de demostrar que han après. Com a eina complementària del pla de lectura de centre, el Departament de Llengües ha creat aquest curs un blog (llegimmolt.blogspot.com) dedicat al comentari de llibres. El blog té un caràcter col·laboratiu, és a dir, són els mateixos alumnes i professors que comenten i recomanen llibres que s'han llegit. El format dels comentaris pot ser escrit o bé en vídeo, de manera que es potencia tant la llengua escrita com l'expressió oral. El blog permet desenvolupar el sentit estètic i literari, la capacitat d'anàlisi, l'activitat col·laborativa (i el gust per compartir) pròpia de les xarxes socials, així com la familiarització amb les tecnologies de la informació i la comunicació implicades en la realització i manteniment del blog (correu electrònic, complimentació de formularis, enregistrament i publicació de vídeos). 3.7. Projecció del centre 3.7.1. Pàgina web del centre La pàgina web del centre té com a objectius:  Exposar tota la informació necessària sobre els diferents estudis que s’hi ofereixen.  Mostrar la planificació de totes les activitats compreses durant tot l’any acadèmic en les diferents etapes/estudis.  Presentar l’Aula Virtual 2.0 on l’alumnat pot accedir als aplicatius Moodle de les diferents matèries per tal de realitzar tasques de manera interactiva.  Donar accés al professorat a l’aplicatiu “Qualiteasy”, on hi figura tota la documentació necessària tant pel desenvolupament de les tasques educatives com administratives. Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 32 de 33


Institut Rambla Prim Direcció

Presentar els diferents projectes d’innovació que es porten a terme a l’institut. Hi ha un criteri clar de l’ús de la llengua catalana, encara que també hi tenen presència altres llengües.

3.7.2. Exposicions Periòdicament s'organitzen exposicions amb treballs dels alumnes relacionats amb alguna matèria o algun centre d'interès. En principi, la llengua que s'utilitza com a fil conductor és la llengua catalana, llevat que es tracti d'alguna exposició relacionada específicament en matèries per a l'aprenentatge de la llengua castellana o llengües estrangeres. 3.8. Xarxes de comunitats virtuals El centre potencia l’existència de xarxes de comunitats virtuals en les quals intervenen tant el professorat (per intercanviar experiències, recursos, formació...) com l’alumnat (per treballar aspectes relacionats amb el currículum. El centre no fa un seguiment de les llengües utilitzades en aquestes comunitats ja que no necessàriament ha de ser la llengua catalana. 3.9. Intercanvis i mobilitat En diverses ocasions el nostre centre ha participat en diferents intercanvis amb l’objectiu de millorar la seva competència lingüística i professional. 3.10. Dimensió internacional del centre educatiu El centre coordina i lidera accions per potenciar la dimensió europea i internacional i promou accions d’intercanvi entre el professorat, l’alumnat i els centres dins de projectes europeus o internacionals.

Projecte Lingüístic

PE-01-13

Setembre/2014

Director

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 33 de 33

Profile for Ins Rambla Prim

Projecte Lingüístic  

Projecte Lingüístic  

Advertisement