Page 1


Editor’s Talk

ทะเลไม่เคยหลับ แม้มนุษย์จะเป็นชีวติ เล็กๆ แต่กม็ กั มีเรือ่ งราว ให้น่าติดตาม ทั้งสุข ทุกข์ ผสมกันไป ไม่ต่างกับ ทะเลทีม่ นี ำ�้ ขึน้ น�ำ้ ลง มนต์ขลังจึงไม่เคยเสือ่ มคลาย ดังเช่นชีวิตและธุรกิจของเจ้าพ่อซาลาเปาน�้ำ ต้นต�ำรับ “ซั่งไห่ เสี่ยวหลงเปา” เจ้าของโครงการ บ้านทะเลที่พัทยา ท�ำเลซีวิวที่งดงามที่สุด พร้อม กับเปิดบ้านตากอากาศของครอบครัว“สุขมุ านนท์” แหล่งรวมความสุขในวันพักผ่อน ที่ครั้งหนึ่งเคย เป็นบ้านพักรองรับผู้เดือดร้อนจากมหาอุทกภัย เมื่อปลายปีที่ผ่านมา อันเป็นทีม่ าของโครงการ “อินทรี กรีนวิลเลจ” ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) หมู่บ้านสีเขียวต้นแบบใน อ�ำเภอมหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ที่ผู้บริหาร พนักงานในเครือ และพันธมิตรธุรกิจต่างร่วมมือร่วมใจมอบแก่สงั คม

เพื่อความยั่งยืน เน้นปรับสมดุลชีวิตให้กลมกลืน ไปกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยความรักในพื้นถิ่นก�ำเนิดและมีของดีอยู่ ในมือ คูบ่ า้ นฉบับนีจ้ งึ ขอพาท่านไปชิม “เบอร์เกอร์ ปลาทูไทย” ณ ดอนหอยหลอด เมนูสร้างสรรค์ จากฝีมือชาวบ้าน และตามไปดูสถาปัตยกรรม ร่วมสมัยย่านเมืองทะเลอย่างเกาะสมุยและหัวหิน ฝีมอื การออกแบบของสถาปนิกคนไทยทีน่ า่ ชืน่ ชม เชิญติดตามครับ... สุพจน์ ว่องไววิทย์ บรรณาธิการ

3


บ้านนี้มีอะไร

32 นิตยสารในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ปีที่ 8 ฉบับที่ 36 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2555

Hi-light & Contents Cover Story

6 ต้นไม้ ใกล้ทะเล 8 พื้นที่ชีวิตครบรส อรัญ เอี่ยมสุรีย์ เจ้าพ่อบ้านทะเล พัทยา 12 สุดสายตาท้องทะเลอ่าวไทย ซิกซ์เซนส์ ไฮด์อะเวย์ สมุย 18 เดอะ บาราย หัวหิน โรงแรมสปาแห่งแรกของประเทศไทย 26 เซ็นทารา สัปปาย่า ดีไซน์ รีสอร์ท ระยอง 28 ศาสตร์โบราณอินเดียอายุรเวท Kati Basti สปาเซ็นวารี

Special Report

32 อินทรี กรีนวิลเลจ ปรากฎการณ์… บ้านอยู่กับน�้ำ 38 อินทรีฉายหนังสัั้น “หลังน�้ำลด”

8

มาเยือน

40 ศิลาแกรนด์วิว เกาะสมุย พรพรรณ ศิริเกตุ หญิงนักสู้ จาก “หลังบ้าน” สู่ผู้น�ำธุรกิจ 44 บิ๊กโปรเจ็กต์ “มายคอนกรีต” สระบุรี

38

“ปูนอินทรี เราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน”

Architecture & Design บ้านแสนรัก

50

58

40

4

เปิดบ้านแสนรัก “สุขุมานนท์” “บ้านทะเล พัทยา” เรียบง่ายและอบอุ่น ฟาสต์55

44


86

50 Good Design

62 ข้อแนะน�ำในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างริมน�้ำ

Knowledge @ home Dr. Cement

60 โครงสร้างบ้านริมทะเล กฎหมายคู่บ้าน

64 ข้อควรระวังชื้อที่ดินริมหาด 66 การผลิตปูนส�ำเร็จรูป อินทรีมอร์ตาร์ แมกซ์ เกร็ดคู่บ้าน

68 DIY by CONWOOD สนุกสนานกับการท�ำเก้าอี้สนามใช้เอง

ด้วยวิธีง่ายๆ จากไม้พื้นคอนวูด หน้า 12 นิ้ว

74

Leisure & Lifestyle Book Alert

71

สารอาหารหมู่ที่ 6 ตอนที่ 3: หนังสือดี มีไว้ ให้เพื่อนยืม

Health & Safety

65 เตรียมตัวไปเที่ยวทะเล Happiness

74 เด็กอัจฉริยะชีวะโอลิมปิก ชิมนอกบ้าน

82 เบอร์เกอร์ปลาทูไทยร้านคุณเป๋า ดอนหอยหลอด...ชาตินี้ต้องกิน เที่ยวนอกบ้าน

86 Road of the Gods ตะลอนเมืองริมอ่าว อิตาลี INSEE Society

94 ครอบครัวอินทรีเปิดตัว ชมรม “โลกน่าอยู่ คู่หัวใจสีเขียว” มุมนี้มีรางวัล

98 ร่วมตอบค�ำถามสนุกๆ

คณะที่ปรึกษา จันทนา สุขุมานนท์ สุทธิพันธ์ วัชโรภาส ศิวะ มหาสันทนะ ร.ท.คันธนิธิ์ สุคนธทรัพย์

บรรณาธิการ สุพจน์ ว่องไววิทย์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ วิชา วุตติดำ� รงธรรม ธานี ด�ำมา

บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ อมร ลังเมือง, เปรมวิไล มนตรีพิศุทธิ์, กาญจน์แก้ว พุฒิอนันต์

กองบรรณาธิการ

สมยศ อุดมสินกุล, ยงยุทธ สง่างาม, ภัชฎา หมืน่ ทอง, สิรกิ าญจน์ บุณยเกียรติ, จิตราภรณ์ ศรกุล, ชนม์ภสั ส์ กาญจนวิศษิ ฐ์, ชนินนั ท์ สิรนิ นั ทน์, พรธิดา ยืนสุข, อดิศกั ดิ์ ยิม้ วัน, ปัทมา วรรณวีระ, สุวมิ ล อิม่ เฮง, สุกญ ั ญา โชติอภิสทิ ธิก์ ลุ , วิมล ก�ำธร, ศาสวัต ชูโชติถาวร, ณัฐวินี แท่นนิล, เฉลิมพล ไชยแก้ว

82 เจ้าของ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 7-12 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0-2797-7000 โทรสาร : 0-2797-7765 เว็บไซต์ : www.siamcitycement.com อีเมล : koobaan@sccc.co.th

ทรรศนะและความเห็นใดๆ ของผู้ประพันธ์ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจชัดแจ้งหรือไม่แน่ชัดตามที่ปรากฏในนิตยสารคู่บ้าน ถือเป็น ความคิดเห็นส่วนตัวของผูป้ ระพันธ์ กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวงไม่จำ� เป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบ ไม่วา่ จะเป็นกรณีใด ๆ

5


Cover Story

Text & Photo : วรวิทย์ อังสุหัสต์

โครงการรวิวาริน เกาะสันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่

ต้นไม้ใกล้ทะเล เมือ่ ได้รบั โจทย์พนื้ ทีแ่ ห่งความสุข เรือ่ งการปลูกต้นไม้ในสวนริมทะเลทีม่ สี ายลมพัด ผ่าน ผมก็นึกถึงคุณปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล เจ้าของท่อนฮิตเพลงนี้ทันที ...ไป ทะเลกันดีกว่า ปล่อยใจให้สุขสันต์ ไปเล่นลมสู้คลื่น สดชื่นและสมหวัง …Let’s go to the ocean. Let’s go to the sea ยิ่งโลกเรายามนี้ ต่างต้องการสิ่งชะโลมใจ ซึง่ คงไม่มอี ะไรจะดีไปกว่าการร่วมมือร่วมใจช่วยกัน ปลูกต้นไม้ ให้เยอะๆ ส�ำหรับการปลูกต้นไม้และการจัดสวนใกล้ ทะเลนัน้ ทุกคนจะต้องเจอปัญหาเรือ่ งแรงลมและ ไอเค็ม แล้วส่วนใหญ่จะเป็นปัญหามากในช่วงหน้า มรสุมที่ลมแรงพัดเอาละอองน�้ำทะเลเข้ามา เรา จึงเห็นต้นไม้หุ้มผ้าพลาสติกหรือมีแนวก�ำแพงผ้า พลาสติกขึงกันไอทะเล แต่ที่ว่านี้ยังไม่มากเท่า ลมทะเลที่พัดอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการออกแบบ จัดสวนจึงต้องค�ำนึงถึงรูปแบบของสวนและการ ใช้ต้นไม้ที่เหมาะสมกับสถานที่ ไม้ต้านลมอยู่กับ ลมแรงและไอเค็มได้

6

ส่วนใหญ่ไม้ยนื ต้นทีเ่ ราปลูกนัน้ จะมีอยู่ 2 กลุม่ คือ ไม้ยนื ต้นทัว่ ไป (Tree) และปาล์ม (Plam) ส่วน ไม้พุ่มและไม้คลุมดินนั้นมีมากมายหลากหลาย อย่างไรก็ตาม ต้นไม้ ใกล้ทะเลนัน้ ไม่ได้หมายความ ว่ามันจะต้องปะทะกับทะเลตลอดเวลา เพราะ ในการออกแบบนั้นจะเกี่ยวเนื่องกับอาคาร หรือ สถาปัตยกรรมทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเต็มที่ หมายความ ว่าตัวอาคารจะท�ำหน้าทีบ่ งั ลมและไอเค็มจากทะเล ให้ ในตัว และในความเป็นจริง กฎหมายระยะร่น อาคารท�ำให้เราไม่สามารถปลูกอาคารปลูกต้นไม้ ชิดทะเลได้มาก ปัญหาก็จะเบาลง ทั้งเรื่องแรงลม และไอเค็ม แต่กจ็ ะมีบางส่วนเท่านัน้ ทีป่ ระจันหน้า อยู่กับทะเล ซึ่งเราต้องมีหลักคือ ใช้ต้นไม้ที่ลู่ตาม

แรงลมได้ โดยไม่เสียรูปทรง การใช้ ไม้พมุ่ คลุมดินต้องใช้ตน้ ไม้ทพี่ มุ่ ใบหนา แข็งแรง ไม่ใช่ใบใหญ่บางรับลม ใช้ตน้ ไม้ประเภท ที่มียางจะอยู่กับไอเค็มได้ โดยเฉพาะการเลือกใช้ ไม้ทะเลก็จะเหมาะมาก เข็ม รักทะเล ผักบุ้งทะเล จิกทะเล จันทร์ผา เตยทะเล อย่างนี้กจ็ ะตัดปัญหา การดูแลไปได้มาก ในเรื่องการออกแบบก็มีส่วนมาก เช่น การ ก�ำหนด Hardscape ให้มาก และช่วยกันลมกัน ไอเค็มได้ ต่อไปนี้ก็เป็นตัวอย่างกลุ่มพืชพันธุ์ที่ ปลูกใกล้ทะเลได้ดังนี้


กลุ่มไม้ยืนต้น กระถินพิมาน หูกวาง หว้า กระทิง หูกระจง กระทุ่มสารภี ประดู่แดง กุ่มน�้ำ ไทรทุกชนิด กลุ่มปาล์ม ความจริงปาล์มหลายชนิดไม่ควรปลูกในที่ ที่ลมพัดผ่านแรง เพราะพุ่มใบจะเสียรูปและ หักงอได้ เช่น ปาล์มขี้ผึ้ง ปาล์มมงกุฎ ปาล์ม เปตติโคต ปาล์มจีน ส่วนปาล์มที่ใช้ ได้ เช่น มะพร้าว อินทผลัม หมากเขียว ปาล์มน�้ำมัน ปาล์มยะวา หมากเหลือง หมากแดง ปาล์มหางจิ้งจอก กลุ่มไม้พุ่ม ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ทมี่ ยี าง เช่น ไทรพุม่ ทุกชนิด รักทะเล ชาดัด เข็มแทบทุกชนิด พุดชนิดต่างๆ โมกพวง ชบาชนิดต่างๆ กนกลายไทย ช้องนาง เอื้องแดง-ด่าง ก้ามกุ้งหลายชนิด

กลุ่มไม้คลุมดิน มักจะใช้ไม้ ใบแข็ง เช่น กาบหอยแครง พลับพลึง ลิ้ น มั ง กร ไทรเลื้ อ ย สนเลื้ อ ย เข็ ม พิ ษ ณุ โ ลก เข็มขาวแคระ กลุ่มไม้เลื้อย มักจะเป็นไม้เลื้อยก้านแข็งหลากหลายชนิด เช่น เล็บมือนาง ช่อม่วง ใบระบาด กระดังงา การะเวก รสสุคนธ์ สายหยุด เอาล่ะครับเผื่อท่านเจ้าของคฤหาสน์ริมทะเล เจ้าของห้องชุดประเภท sea view ทัง้ หลายต้องการ จะเปลี่ยนหรือปลูกต้นไม้เพิ่มบริเวณสนามและ ริมระเบียง ท่านจะได้มีความสุขจากต้นไม้สีเขียว ที่อยู่กับทะเลได้นานๆ แต่จะนานยังไง ต้นไม้ทุกชนิดต้อง “ดื่มน�้ำ” ให้เพียงพอนะครับ อย่าลืม!

7


Cover Story

Text : วิมล ก�ำธร Photo : พรวิช วิศิษฎ์โอฬาร

พืน้ ทีช่ วี ติ ครบรส อรัญ เอีย่ มสุรยี ์ เจ้าพ่อบ้านทะเล พัทยา

“เรียนรูจ้ ดุ อ่อน สร้างจุดแข็งและท�ำให้ดที สี่ ดุ ” ••

เชื่อแน่ว่าหากใครสักคนได้คุยกับเขา คุณจะ เกิดพลังอย่างแปลกประหลาดในเรื่องความตื่น ตัว และกล้าคิดกล้าท�ำในสิ่งที่แตกต่าง เป็นชีวิต ครบรส ทั้งเรื่องงาน เวลา และความรัก ในวัย 52 ปี คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ประธาน บริษัท AEH Development ยังดูคล่องแคล่ว ฟิต เปรี๊ยะด้วยหุ่นผอมเพรียวสูงถึง 185 เซนติเมตร พูดจาเสียงดังฟังชัดและความคิดไหลลื่น เขาเป็น นักธุรกิจทีท่ ำ� งานเยอะ เพือ่ นเยอะ และประสบความ ส�ำเร็จมากอีกคนหนึ่ง “ผมเชื่อในเรื่องความรัก ความศรัทธา ความ ซื่อตรงและแน่วแน่” คุณอรัญย�้ำ หลานปู่ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว และ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งท่านนี้ ยังเป็นลูกหลานเจ้าของ โรงสี ตั้งแต่เรียนจบกลับมาก็บริหารธุรกิจของ ครอบครัว เช่น ตัวแทนส่งออกเสือ้ ผ้า ธุรกิจค้าข้าว ผู้ผลิตน�้ำมันพืชยี่ห้อชิม ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ

8

แอร์เทมป์ ท�ำธุรกิจสุกรและปลา แต่ธรุ กิจทีส่ ร้างชือ่ คือการท�ำร้านอาหารสไตล์ เซี่ยงไฮ้แนวใหม่ “ซั่งไห่ เสี่ยวหลงเปา” ในนาม บริษัท ซั่งไห่ ฟู้ด ตามแบบฉบับ Quick Service Restaurant หรือ Chinese fast food และการก่อตั้ง บริษัท เบ็ทเทอร์ ลิฟวิง พร็อพ เพอร์ตี้ บุกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยน หลังเข้าคอร์สอบรม RE-CU ที่คณะสถาปัตย์จุฬาฯ เมื่อปี 2534 โดยพัฒนา โครงการแรกชื่อ “เดอะ ลากูน” ปทุมธานี บ้านริม ทะเลสาบ พื้นที่ถึง 1,000 ไร่ มูลค่า 2,500 ล้าน บาท ซึ่งใช้ที่ดินฟาร์มหมูของครอบครัว โครงการ บ้านเนินน�ำ้ พืน้ ที่ 200 ไร่ ใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และโครงการบ้าน บีโอไอ “อาสาเฮ้าส์” และราว 5 ปีทผี่ า่ นมาคุณอรัญรุกธุรกิจอสังหาฯ ต่อเนื่อง ด้วยการซื้อที่ดินริมหาดติดทะเลพัทยาสัตหีบ เขาภูมิใจมากกับที่ดินแปลงนี้ เพราะเป็น


คลับเฮ้าส์คือจุดขาย

คุณอรัญ เอีย่ มสุรยี ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท AEH Development จ�ำกัด

แปลงที่สวยที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมา มีทั้งความ ลดหลั่นของเนินตามธรรมชาติและมีขนาดหน้า กว้าง 140-150 เมตร เขาตัดสินใจซื้อที่อย่างไม่รีรอและพัฒนา โครงการใหม่ระดับไฮเอนด์ทันที บนเนื้อที่ 53 ไร่ สร้างเป็นบ้านพักตากอากาศสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ผสมผสานกับโอเรียนทอล มีทั้งหมด 68 ยูนิต มี บ้านให้เลือก 4 แบบ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 375-760 ตารางเมตร ราคาขายเริ่มต้นที่ 15-128 ล้านบาท รวมมูลค่าโครงการ 1,400 ล้านบาท “ผมตั้ ง ชื่ อ ว่ า โครงการบ้ า นทะเลพั ท ยา เพราะฟังแล้วเข้าใจง่าย เรียกก็ง่าย ไม่ซับซ้อน ทั้งๆ ที่ เอเยนซี่ก็เสนอชื่อมาให้เลือกเยอะ เป็น ภาษาฝรั่งชื่อแปลกๆ ก็มี แต่ผมไม่เอาเพราะ เรี ย กยาก ตอนเปิ ด ตลาดผลตอบรั บ ดี ม าก ถึง ตอนนี้ตลาดพัทยาบูมมากๆ ราคาขยับขึ้นถึง 4-5 เท่าตัวแล้ว”

9


Cover Story

SPACE ทาวน์โฮมนิยามใหม่ หน้าบ้านกว้างกว่าเดิม โครงการล่าสุด บนท�ำเลลาดพร้าว -เหม่งจ๋าย ยูนิตละ 9 ล้านบาท

“ผมตั้งเป้าชัดเจนว่าจะเจาะตลาดลูกค้า คนไทย 80% ที่เหลือเป็นต่างชาติ ปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น นักธุรกิจคนไทย ส่วนอีก 20% เป็นลูกค้าต่าง ชาติที่มีครอบครัวน่ารักๆ ดูแล้วอบอุ่นดี โดยทาง โครงการจะเน้นคุมแบบบ้านและโทนสีออกแนว สีเทาๆ ให้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติ ” คุณอรัญบอกอีกว่า เขาไม่ถนัดท�ำตึกสูง จะ ถนัดกับบ้านแนวราบมากกว่า ล่าสุดบริษัท AEH ได้ขยายการลงทุนโครงการใหม่เป็นทาวน์โฮม ในเมืองชือ่ “SPACE” บนท�ำเลลาดพร้าว 80 พัฒนา ในที่ดิน 10 ไร่ จ�ำนวน 93 ยูนิต เนื้อที่ต่อหลัง 24 ตารางวา ขายยูนิตละ 9 ล้านบาท และเจาะตลาด นิชมาร์เกตหรือลูกค้าเฉพาะกลุม่ เหมือนทีเ่ คยท�ำมา “สเปซเป็นทาวน์โฮมนิยามใหม่ มีพื้นที่และ ฟังก์ชันเหมือนบ้านเดี่ยว เพราะไลฟ์สไตล์ชีวิตคู่ และครอบครัวรุ่นใหม่ต่างต้องการบ้านที่มีพื้นที่ ไม่อึดอัดและสังสรรค์ ได้” จากการศึ ก ษาตลาดและเรี ย นรู ้ จุ ด อ่ อ น คุณอรัญพบว่าทาวน์โฮมทั่วไปมีหน้ากว้างแคบ เกิน เขาจึงประยุกต์แบบขยายพืน้ ที่หน้ากว้างเป็น 5.50 -6 เมตร แล้วเพิม่ พืน้ ที่ใช้สอยจาก 160 ตาราง เมตรเป็น 190 ตารางเมตร ข้อดีของโครงการใหม่ คืออยู่บนท�ำเลที่น�้ำไม่ท่วมและสามารถใช้พื้นที่ ดาดฟ้าของบนชั้น 3 จัดงานปาร์ตี้ได้ เรียกว่าตอบ โจทย์ตลาดได้ครบ

10

“ตอนนีผ้ มก�ำลังหุน้ กับเพือ่ นพัฒนาโครงการ บ้านบีโอไอ และได้เปิดร้านอาหารใหม่ชอื่ บ้านทะเล ซีฟดู้ ทีท่ าวน์อนิ ทาวน์ ถามว่าผมท�ำอะไรเยอะแยะ ในเมือ่ มีโอกาสก็ทำ� ให้ดที สี่ ดุ ท�ำให้มนั สนุก เพราะ ชีวิตมนุษย์เหมือนลูกกลมๆ ที่ไม่มีอะไรแน่นอน” พูดถึงลูกกลมๆ คุณอรัญเป็นอีกคนหนึ่งที่ เก่งกาจในกีฬาลูกกลมๆ มาก ทั้งกอล์ฟ เทนนิส ปิงปอง โบว์ลิ่ง และสนุกเกอร์ เพราะคุณพ่อของ เขา (คุณอร่าม เอี่ยมสุรีย์) สอนให้เขาใช้ ไม้ตะพด หวดลูกกลมๆ มาตัง้ แต่เด็ก จนเกิดเป็นความแม่น และเป็นทักษะติดตัว ท�ำให้รหู้ ลักรูท้ างของกีฬาลูก กลมๆ ทุกชนิด “เหมือนไปออกรอบแข่งกีฬากอล์ฟกับ วตท. รุน่ 6 ส่วนผมรุน่ 7 พีแ่ มว (คุณจันทนา สุขมุ านนท์) ยังแซวผมเลยว่า ผมมีอะไรกับกอล์ฟเหรอ แข่งทุก ครั้ง ชนะทุกครั้ง” เขาเล่าไปหัวเราะไป แม้จะเป็นคนท�ำงานหนัก แต่คณ ุ อรัญก็มไี ลฟ์ สไตล์เฮฮาชอบสังสรรค์ ทุกวันศุกร์เขาจะมีนดั กับ เพื่อนๆ ไปแฮงก์เอาต์ที่ร้านฮาวดี้ ย่านทองหล่อ ของเจ้าพ่อร้านทองฮัว่ เซ่งเฮง และร้านประจ�ำอืน่ ๆ ในหมู่เพื่อนรัก เพราะเขาเชื่อว่ามนุษย์ต่างต้องการความรัก ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนในบริษัท คนในครอบครัว หรือแม้กระทั่งคนในสังคมก็ตาม


ห้องนอนพื้นที่กว้าง ปลอดโปร่ง

ชั้นสองเน้นความโอ่โถง โปร่ง โล่ง

ชั้นดาดฟ้าจัดปาร์ตี้ได้สบายๆ

ห้องน�้ำชั้นบนเห็นวิวกรุงเทพฯ

โปรไฟล์ ชี วิต ชื่ อ การศึ กษา ประสบการณ์

คุ ณ อรั ญ เอี่ ย มสุ รี ย ์ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร์ MBA New Hamshier College, USA รองประธานกรรมการบริ ษั ท อาสา เรี ย ลเอสเตท จ�ำกัด รองประธานกรรมการบริ ษั ท อาสา การช่า ง จ�ำ กัด ประธานกรรมการ บริ ษั ท เออี เ อช จ� ำ กัด เจ้ า ของบริ ษั ท เบ็ ท เทอร์ ลิ ฟวิ่ ง และบริษัท ซั่ง ไห่ ฟู้ด จ�ำกัด ผู ้ เ ข้ า อบรม วิ ท ยาลั ย ตลาดทุ น (วตท.)รุ่นที่ 7

11


Cover Story

Text : รัตนวดี เทพช่วย Photo : ชัยภัฏ มีระเสน

บรรยากาศของร้านอาหาร เดอะ ร็อค จุดขายหลักของโครงการ ที่มองเห็นวิวทะเล 360 องศา

12


สุดสายตาท้องทะเลอ่าวไทย ซิกซ์เซนส์ ไฮด์อะเวย์ สมุย

13


Cover Story

แปลก เก๋ เท่ ไม่มีใครเหมือน ล็อบบี้โครงการหรูที่ออกแบบให้เข้ากับธรรมชาติ ดูกลมกลืนกับบรรยากาศสายลม แสงแดดและท้องทะเลอ่าวไทย

ณ บ้านปลายแหลม บ่อผุด บนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีโครงการรีสอร์ตแห่งหนึง่ ทีข่ นึ้ ชือ่ ในเรือ่ งของสถาปัตยกรรม ผสมผสานและประยุกต์เข้ากับท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืน โครงการนัน้ มีชอื่ ว่า“ซิกซ์เซนส์ ไฮด์อะเวย์ สมุย” รีสอร์ตหรูระดับ 6 ดาวของคุณทศและคุณศุกตา จิราธิวัฒน์ นักธุรกิจชื่อดังที่มีแรงบันดาลใจอยาก ให้เมืองไทยมีโครงการดีๆ ทีด่ แู ปลกและแตกต่าง โดยมีสถาปนิกคู่ ใจ คุณอมตะ หลูไพบูลย์ เจ้าของ บริษทั Department of Architecture ใน ฐานะนักออกแบบคนรุน่ ใหม่มาช่วยคิดสร้างสรรค์ กระทั่งภาพวาดในใจเกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรมและ เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงานครั้งนั้น นอกจากถูกตีพิมพ์ ใน นิตยสารชือ่ ดังทัว่ โลกหลายเล่มอย่างต่อเนือ่ งแล้ว ไกด์บกุ๊ ทีช่ อื่ “ฮิป โฮเต็ลส์”และนิตยสารท่องเทีย่ ว ติดอันดับของสหรัฐอเมริกา Conde Nast Travel ยังโหวตให้ “ซิกซ์เซนส์ ไฮด์อะเวย์ สมุย” เป็นหนึง่ ในโรงแรมที่ดีที่สุดในโลก

14

เพราะผลพวงของการท�ำการบ้านที่หนัก ทั้ง ใช้พลังความคิด และการศึกษาหาข้อมูล เพื่อน�ำ มาซึ่งรูปแบบที่อยากสร้างความแตกต่างและให้ โดนใจนักท่องเทีย่ วจากทัว่ โลก เนือ่ งจากเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปรียบเสมือนแดนสวรรค์อนั เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่คิดไว้ว่า ในชีวิตต้องมาเยือนสักครั้ง ในทีส่ ดุ โครงการรีสอร์ตหรูระดับ 6 ดาวจึงเกิด ขึน้ ด้วย “รูปแบบ” ทีแ่ ตกต่างจริงๆ โดยเฉพาะการ ให้ความรู้สึกและสัมผัสได้ของการเป็นโครงการ ขนาดใหญ่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทิ้ง กลิ่นอายของความเป็นท้องถิ่น ไม้ ไผ่ ไม้รวก วัสดุที่ดูจะไม่มีราคาถูกน�ำมา สร้างสรรค์ ดัดแปลง และเพิ่มมูลค่าในโครงการ นี้อย่างน่าชื่นชม ท�ำให้รีสอร์ตหรูดูเตะตา ด้วย ความแปลกแต่กลมกลืนเข้ากับวัสดุกอ่ สร้างอย่าง

คุณอมะ หลูไพบูลย์


ภาพถ่ายจากมุมสูง ให้อารมณ์แสนจะโรแมนติก

เทคนิกของแสงสี ช่วยให้ดูโดดเด่น

ปูนเปลือย ทุกมุมถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับ ท�ำเลที่ตั้ง สามารถรับลมธรรมชาติและมองเห็น ท้องทะเลอ่าวไทยได้ ไกลสุดลูกหูลูกตา ประกอบกับการน�ำศิลปะมาประยุกต์เข้ากับ ลวดลายผนังให้ โดดเด่น ทั้งล็อบบี้ ห้องอาหาร ที่พัก และห้องน�้ำ ใครเดินผ่านเป็นต้องเหลียว มอง จนกลายเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เข้า กันได้ดีกับแสงเงาจากดวงตะวันที่ทอดผ่าน แม้ ในยามค�่ำคืนก็มีลูกเล่นของแสงสีที่ให้ความรู้สึก อบอุ่น เป็นกันเอง โครงการซิกซ์เซนส์ ไฮด์อะเวย์ สมุย เป็น ชื่ อ ใหม่ โด ยเปลี่ ย นจากชื่ อ โครงการเด ิ ม “ศิลา เอวาซอน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา” หรือ Sila Evason Hideaway And Spa นอกจากผลงานสร้างชื่อจากโครงการนี้แล้ว สถาปนิกรุน่ ใหม่ทา่ นนีย้ งั เป็นผูอ้ อกแบบโครงการ

15


Cover Story

ห้องพักดูเรียบง่าย เหมือนธรรมดา แต่ไม่ธรรมดา

ที่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติรู้จักกันดี อีกโครงการ อาทิ Zeavola รีสอร์ตบนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ซึง่ ติดอันดับ 1 ใน 130 โรงแรมทีน่ า่ เทีย่ วมากทีส่ ดุ ในโลกเช่นกัน และโครงการ “ศาลา ภูเก็ต” ที่ออกแบบในสไตล์ชิโนโปรตุกีส ด้วยการ พยายามถ่ายทอดความเป็นประวัตศิ าสตร์ของชาว ภูเก็ตได้อย่างลงตัว ทุกวันนี้ บริษัท Department of Architecture ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Metric มีสถาปนิก อีกหลายท่านที่ช่วยกันสร้างผลงานทั้งโครงการ เล็กโครงการใหญ่ อาทิ คุณทวิตีย์ วัชราภัย และ ทีมงานสถาปนิกอีกกลุ่มหนึ่งที่รับงานออกแบบ หลากหลาย ทั้งโครงการบ้านพักอาศัย รีสอร์ต ร้านอาหาร และโรงแรม เพราะพวกเขาคิดเสมอว่า ความส�ำเร็จย่อมมา จากความตัง้ ใจ ไม่มีใครเก่งเหนือใคร การค้นคว้า และศึกษาข้อมูลเท่านั้นที่จะช่วยให้ “ชิ้นงาน” มี ความสมบูรณ์แบบและแตกต่าง จนกลายเป็น แรงบันดาลใจก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ตลอดเวลา

16

แสงสีของทางเดินตกแต่งสวยงาม


วัสดุปูนเปลือย ช่างเข้ากันได้ดีกับไม้ ไผ่ ห้องน�้ำที่นี่จึงดูเก๋ เตะตา

ไม้ ไผ่ วัสดุพื้นถิ่น

รู้จักนักออกแบบ คุณอมตะ หลูไพบูลย์ เป็นสถาปนิกรุน่ ใหม่ ที่น่าจับตาและมีดีกรีไม่ธรรมดา จบชั้นประถม จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน มัธยมจาก โรงเรียนเตรียมอุดม ปริญญาตรีเหรียญทอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สองปริญญาโท Master of Architecture University of Washington และ Master of Design Studies Harvard University จาก สหรัฐอเมริกา ปี 2535-2547 เป็น Chief Architect บริษทั Metric จ�ำกัด และก่อตั้งบริษัท Department of Architecture เมื่อปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ไลฟ์สไตล์ชอบดูหนัง ฟังเพลง และท่องเที่ยว

17


Cover Story

18

Text & Photo : ปทมา เลิศวิทยาสกุล


เดอะ บาราย หัวหิน โรงแรมสปาแห่งแรกของประเทศไทย บางครั้งการท�ำงานที่เร่งรีบ ต้องแข่งกับเวลา และแข่งกับอะไรอีกหลายๆ อย่าง อาจท�ำให้เราเหนื่อยล้าและอยากพัก การพักและผ่อนคลายร่างกายนั้น ท�ำได้หลายวิธี เช่นเดียวกับจุดหมายปลายทางของการเดินทางสูแ่ หล่งท่องเทีย่ ว ก็มีหลายรูปแบบ วันนี้จึงอยากพาท่านผู้อ่านไปเที่ยวเมืองตากอากาศหัวหิน ในมุมที่เงียบสงบและมีความเป็นส่วนตัว

The Barai Suite Plunge Pool

19


Cover Story

Salarai I

เช่นเดียวกับโรงแรมสปาแห่งแรกของประเทศไทย “เดอะ บาราย” ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมให้ ความรูส้ กึ ถึงสัมผัสทัง้ ห้า ภายใต้แนวคิด “การเดินทาง ของประสบการณ์และความรูส้ กึ เพือ่ ความสุขและ ความสงบในจิตใจ” การออกแบบและตกแต่ง “เดอะ บาราย หัวหิน” จึงดูแตกต่าง น่าค้นหา โดยน�ำศิลปะและความ งามด้านดีไซน์เป็นตัวน�ำทาง สามารถสร้างความ ประทับใจได้ ในทุกย่างก้าว โรงแรมสปาหรู The Barai ตัง้ อยูร่ ม ิ ทะเล บน พื้นที่ 10 ไร่ ติดกับโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน เปิดให้บริการมาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2550 ห้วงเวลา 5 ปีกว่าของเดอะ บาราย ยังคงมีเสน่หแ์ ละดึงดูดใจ ให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเมืองทะเลต่างแวะเวียน มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

20

Treatment Gallery


Outdoor Treatment Area

Salarai II

ภายในประกอบด้วยห้องพัก Residential Spa Suite 8 ห้อง ห้องทรีตเมนต์ 18 ห้อง สระว่ายน�้ำ ลานทราย และห้องอาหารริมทะเล “บ้านแมคฟาร์ แลนด์” โดยส่วนของห้องพักนั้นจ�ำนวน 4 ห้องจะ อยู่ชั้นล่างและมีสระน�้ำส่วนตัว อีก 4 ห้องอยู่ด้าน บนจะมีระเบียงส่วนตัวให้คณ ุ ได้ชมความงามของ ท้องทะเลชัดเจน มีขนาดพื้นที่พักผ่อนให้เลือก ตั้งแต่ 126-149 ตารางเมตร เฟอร์นเิ จอร์ทกุ ชิน้ ถูกออกแบบมาให้สอดคล้อง กับสถาปัตยกรรมโครงการ อาทิ เตียงนอนขนาด ใหญ่พิเศษ กว้าง 3 เมตร ยาว 2 เมตรที่สั่งท�ำขึ้น เพื่อใช้กับห้องเดอะ บาราย สวีตเท่านั้น และเตียง พิเศษนี้มีเพียง 8 หลังในโลก

21


Cover Story

McFarland House II

McFarland House I

ด้ ว ยความประณี ต และแรงบั น ดาลใจ เดอะ บาราย ได้รับรางวัลคริสตัลอะวอร์ด “ที่สุด แห่งสปารีสอร์ทในเอเชียแปซิฟิก” เมื่อปี 2552 จัดโดยนิตยสารสปาเอเชีย ซึ่งเป็นอีกโครงการ หนึ่งของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่าง กล่าวขานถึง นับเป็นสถาปัตยกรรมแนวใหม่ที่ประยุกต์ ใช้ “สปาทรีตเมนต์” ตอบสนองความต้องการของ ผู้มาเยือนตามรสนิยมและไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบ จนได้ชื่อว่า เป็นสปาที่มีสถานที่งดงาม (มาก) มีระดับ ให้บริการที่เป็นเลิศและครบวงจรที่สุด

22

Wall of Stars


Aromatherapy Massage

23


Cover Story

The Barai Suite Exterior

Tranquillity Court

The Barai Suite Bedroom II

รางวัลอันทรงเกียรติ • รางวัล “ที่สุดแห่งสปารีสอร์ท” ปี 2552 จากนิตยสารสปาเอเชีย • รางวัล “สุดยอดสปารีสอร์ทที่ดีที่สุด” จากงานแอนแวร์ ทราเวล อะวอร์ด 2008 • รางวัล “สุดยอดสปารีสอร์ทที่ดีที่สุดในเอเชีย” ปี 2552 จากงานเอเชียสปาแอนด์เวลเนสเฟสติวัล 2009 • รางวัล “30 โรงแรมและรีสอร์ทที่มีเสน่ห์ที่สุด” ปี 2551 จาก GM Style • รางวัล “โรงแรมสปาทีม ่ สี ถาปัตยกรรมและการออกแบบทีย่ อดเยีย่ มทีส่ ดุ ในเอเชียแปซิฟกิ ” ปี 2551 จากเอเชียสปา • รางวัล “50 ที่สุดในเอเชีย” จาก Luxury Travel (Australia) • รางวัล “30 สุดยอดรีสอร์ทเอเชีย” จาก Weekend Weekly (Hong Kong) • HOT LIST 2007 โดยการจัดล�ำดับจาก Conde Nast Traveler (USA)

24


The Barai Suite Plunge Pool

The Barai Suite Treatment Area

ที่มาของการออกแบบ เดอะ บาราย ออกแบบโดยคุณเล็ก บุนนาค สถาปนิกชาวไทยที่มีชื่อเสียง โดยได้รับแรงบันดาลใจ มาจากมรดกทางอารยธรรมอันรุ่งเรืองในอดีตของภูมิภาคนี้ ผสมผสานกับความงามสถาปัตยกรรมไทย ดังนั้นการออกแบบและตกแต่งภายในจึงสะท้อนความอลังการของศิลปะ และอารยธรรมที่งดงามละเอียด อ่อนในทุกแง่มุม แม้กระทัง่ ความร่มรืน่ ของต้นไม้รม ิ หาดทีเ่ ป็นต้นไม้เก่าแก่และเติบโตเคียงคูก่ บั ชายทะเลหัวหินมานาน แสนนาน โดยได้รบั การดูแลรักษาอย่างดี ไม่มกี ารท�ำลายในระหว่างการก่อสร้าง ท�ำให้ทนี่ กี่ ลายเป็นโรงแรม สปาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยความน่าภาคภูมิใจ

25


Cover Story

Text & Photo : ณัฐาศิริ เจียรอุฬารกุล

สระน�้ำสีเดียวกับท้องทะเล

เซ็นทารา สัปปาย่า ดีไซน์รีสอร์ท ระยอง เมื่อไม่นานมานี้ โรงแรมและรีสอร์ตในเครือ เซ็นทาราประกาศเปลี่ยนชื่อรีสอร์ตที่ระยองเป็น “เซ็นทารา สัปปาย่า ดีไซน์รีสอร์ท ระยอง” ซึ่งมี ความหมายในทุกตัวอักษร ชือ่ ใหม่ของรีสอร์ตแห่งนี้ ใช้คำ� ว่า “เซ็นทารา” น�ำหน้า เพื่อชูความแข็งแกร่งของแบรนด์โรงแรม ชั้นน�ำของประเทศไทย ส่วนค�ำว่า “ดีไซน์” สื่อถึงความเป็นรีสอร์ต ขนาดเล็กที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเน้นความ โดดเด่นด้านการออกแบบ และน�ำค�ำว่า “สัปปาย่า” ใส่เข้าไปให้เป็นชื่อเฉพาะ

26


เตียงผ้าใบวางเรียงรายให้ผู้เข้าพักนอนพักผ่อน

บรรยากาศโดยรวมของโครงการเซ็นทารา สัปปาย่า ดีไซน์ รีสอร์ท ระยอง

ห้องอาหารรับลมเย็นๆ

จากห้องนอนมองเห็นวิวทะเลด้านนอก

ค�ำว่า “สัปปาย่า” มาจาก “สัปปายะ” ในภาษา บาลี หมายถึง สิ่งหรือสถานที่ซึ่งเป็นที่สบาย โดย แปลงค�ำว่า “ยะ” มาเป็น “ย่า” เพื่อความล�้ำสมัย และเข้ากับค�ำท้าย “ดีไซน์รีสอร์ท” ทีน่ สี่ บายสมกับความหมายและสอดคล้องกับ เอกลักษณ์ของรีสอร์ตที่เป็นที่ชื่นชอบของแขก ที่เข้าพัก ทั้งความเงียบสงบและบรรยากาศของ ท้องทะเลอ่าวไทย อากาศที่นี่ยังบริสุทธิ์สดชื่น เพราะตั้งอยู่บน ชายหาดส่วนตัวปราศจากมลพิษ ท�ำให้เรารูส้ กึ ได้ ถึงความผ่อนคลาย พร้อมด้วยอาหารรสเลิศทีท่ าง โรงแรมบรรจงสร้างสรรค์อย่างประณีตจากเชฟ มืออาชีพ เซ็นทารา สัปปาย่า ดีไซน์รีสอร์ท ระยอง ตั้ง อยู่บนแหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง มีห้องพักที่ เน้นด้านดีไซน์จ�ำนวน 13 ห้อง โดยมี 3 แบบให้ เลือกตามใจชอบ ไม่ว่าจะมาพักผ่อนในแบบฉบับ ของสองเราส�ำหรับคู่รัก หรือคู่ฮันนีมูน ที่นี่ยังมี ห้องพักแบบครอบครัวเป็นห้องดีลักซ์ (Deluxe) ห้องดีลักซ์ โอเชียน เฟซซิ่ง (Deluxe Ocean Facing) และห้องรอยัลสวีต (Royal Suite) ที่ให้ ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกส่วนตัว

บริ ก ารส่ ว นกลางและกิ จ กรรมกลางแจ้ ง (Out Door) ยังเป็นสิ่งท้าทายส�ำหรับผู้มาเยือน เมืองทะเล ทั้งเจ็ตสกี, เรือคยัค, วินด์เซิร์ฟ และ สปีดโบ๊ต ความเป็นเมืองท่องเทีย่ วทำ�ให้โรงแรมลงทุน อี ก ราว 70 ล้ า นบาทเพื่ อ ก่ อ สร้ า งเฟสที่ ส อง คาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ ในปี 2557 ประกอบด้ ว ย ห้ อ งพั ก ที่ มี ดีไ ซน์ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว อี ก จำ�นวน 30 ห้อง สปาเซ็นวารี ห้องออกกำ�ลังกาย ห้ อ งอาหาร รวมทั้ ง ล็ อ บบี้ ที่ จ ะปรั บ โฉมใหม่ อีกครั้ง การลงทุนเพิม ่ ในเฟสที่ 2 ส่งผลให้รสี อร์ตเข้า มาอยู ่ ภ ายใต้ แ บรนด์ “เซ็ น ทาราโฮเท็ ล และ รีสอร์ต” ซึ่งเป็นแบรนด์โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาวในท� ำ เลดี เ ยี่ ย ม แม้ พื้ น ที่ ข องรี ส อร์ ต จะมีขนาดเล็กกว่าแบรนด์ระดับ 5 ดาว อย่าง “เซ็นทาราแกรนด์” แต่ ป ระสบการณ์ ข องการพั ก ผ่ อ นย่ อ ม แตกต่าง คิดว่าผู้ที่ชื่นชอบสิ่งเล็กๆ น่าจะประทับ ใจ และสวรรค์รม ิ หาดทีน่ กี่ ็ใช้เวลาเดินทางไม่นาน เพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้นจากกรุงเทพฯ

27


Cover Story

Text & Photo : ณัฐาศิริ เจียรอุฬารกุล

ทรีตเมนต์สูตรใหม่ช่วยผ่อนคลายและบรรเทาอาการปวดหลัง

ศาสตร์โบราณอินเดีย อายุรเวท Kati Basti สปาเซ็นวารี สปาเซ็ น วารี โรงแรมและรี ส อร์ ต ในเครื อ เซ็นทารา ร่วมเปิดประสบการณ์แปลกใหม่กับ ทรีตเมนต์ “Kati Basti” ตามหลักการทางอายุรเวท ศาสตร์โบราณจากอินเดียในการดูแลสุขภาพ ทรี ต เมนต์ นี้ อ อกแบบมาเพื่ อ ช่ ว ยบรรเทา อาการปวดหลังจากการนั่งท�ำงานนานๆ หรือคน ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหลัง ทั้งบ�ำบัดความ ตึงเครียดที่แผ่นหลัง บรรเทาความปวดเมื่อยล้า ช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดียิ่งขึ้น เริ่มต้นจากการล้างฝ่าเท้าด้วยใบสะเดาปั่น อบแห้งผสมเกลือและน�้ำมันป้องกันแบคทีเรียที่ ฝ่าเท้า จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการนวดบ�ำบัดด้วย น�้ำมันร้อน โดยหยดน�้ำมันไปตามจุดต่างๆ ของ ข้อพับ ค่อยๆ นวดให้น�้ำมันซึมเข้าสู่ร่างกายเพื่อ ปรับสมดุล นวดให้ทวั่ แผ่นหลังขึ้นลงไปมา และที่ สะบัก

28


การตกแต่งเน้นเส้นสายและบายเส้น

น่าแช่ตัวและนอนพัก

สมุนไพรไทยถูกน�ำมาใช้ประยุกต์

ขั้นตอนที่พิถีพิถัน

การตกแต่งเน้นความเรียบง่าย สะอาดตา

จากนั้นน�ำแป้งโดจ์ (dough) ที่อุ่นไว้มาวาง กลางแผ่นหลัง ค่อยๆ เริ่มหยดน�้ำมันร้อนลงไป หยดลงไปเรือ่ ยๆ จนเต็มแป้งโดจ์ ใช้เวลา 30 นาที เพือ่ ให้นำ�้ มันซึมเข้าสูผ่ วิ แผ่กระจายไปทัว่ เรือนร่าง ตามด้ ว ยการประคบสมุ น ไพรร้ อ นที่ ต ้ ม เดื อ ด (มะกรูด ขิงสด โหระพา กะเพรา ตะไคร้ สะระแหน่ ผักชี อบเชย) น�ำมากดประคบทีส่ ะบัก ร่องกระดูก สันหลัง เอว สะโพก เส้นตรงกล้ามเนื้อต่างๆ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการเช็ดท�ำความ สะอาดผิวด้วยน�ำ้ สมุนไพรร้อน ปิดท้ายทรีตเมนต์ ด้วยการนวดศีรษะ คลายความตึงเครียดให้ความ รู้สึกผ่อนคลาย พร้อมดื่มน�้ำขิงร้อนๆ ปรับสมดุล ของธาตุ ใ นร่ า งกาย ซึ่ ง เป็ น การดี ท อกซ์ ใ ห้ แ ก่ ร่างกายอีกทางหนึ่ง ทั้งหมดนี้ ใช้ระยะเวลา 75 นาที การคื น ความสมดุ ล ให้ ชี วิ ต แบบอายุ ร เวท นี้ มี บ ริ ก ารที่ ส ปาเซ็ น วารี เ มื อ งชายทะเล ทั้ ง เซ็ น ทาราแกรนด์ มิ ร าจบี ช รี ส อร์ ต พั ท ยา และ เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต

29


Power Mind

Text : กัญญาพร เรืองธนาเจริญกุล

ทางเข้าร้านที่ออกแบบเหมือนบ้านอยู่อาศัย เน้นบรรยากาศเป็นกันเอง

GREEN Food อาหารพลังสีเขียว สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราว กรีนๆ และสาระดีๆ ให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น นะคะ ฉบับนี้เราจะมาพูดถึง GREEN Food หรือ อาหารพลังสีเขียว ว่ามีความส�ำคัญต่อสิง่ แวดล้อม อย่างไร รวมทั้งเราจะมาแนะน�ำร้านอาหารสีเขียว บรรยากาศสบายๆ ที่เน้นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ปลอดสารพิษและสารตกค้าง ส่วนรสชาติความ อร่อยนั้น บก.ขอยกนิ้วให้เลยค่ะ เพราะเราได้บุก ไปชิมถึงร้านและสัมภาษณ์เจ้าของร้านเองเลยที เดียว ทุกครั้งที่รับประทานอาหาร เราก�ำลังท�ำร้าย โลก!!! เชื่อหรือไม่ว่าอุตสาหกรรมอาหารทั้งโลกกว่า 31% สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ โลกของ เรา และอาหารมากกว่า 18% ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ เรารับประทานอย่างเอร็ดอร่อยนั้นท�ำให้โลกร้อน ขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาในวงการอาหารปัจจุบันนี้ เหล่า ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องเผชิญและหาทาง แก้ ไข จึงเป็นจุดก�ำเนิดของแนวคิด “อาหารฉลาก เขียว” หรือ “Green Food” ทีก่ ำ� ลังจะมาจัดระเบียบ การกินของคนบนโลกเสียใหม่

30

ร้านอาหารพลังสีเขียว ปัจจุบันความนิยมในการบริโภคอาหารแบบ เร่งด่วนก�ำลังลดลง แต่กลับเน้นวิถดี งั้ เดิมแบบคน โบราณ ส่งเสริมอาหารจากธรรมชาติ หรือท�ำกินกัน แบบบ้านๆ แต่ใช้วตั ถุดบิ มีคณ ุ ภาพ สะอาดให้มากขึน้ ผูป้ ระกอบการร้านอาหารทีอ่ ยากเป็นสาวก Green จึงเริม่ ส�ำรวจอุปกรณ์ วัตถุดบิ ทุกอย่างที่ใช้ ในครัว ซึ่งรวมถึงวัสดุตั้งแต่พรมถึงเพดาน สารเคมี การ ใช้นำ�้ ประปา ไฟฟ้า และพลังงาน ก็ควรจะค�ำนึงถึง สิง่ แวดล้อมด้วย น�ำ้ ในธุรกิจอาหารนัน้ จะถูกใช้สนิ้ เปลืองมาก จึงหาทางออกด้วยการรีไซเคิลน�ำ้ ที่ใช้ แล้วมาช�ำระล้างสิง่ สกปรกในครัว ใช้เทคโนโลยีมา บังคับ เพิม่ แรงดันหัวฉีดให้มากขึน้ เพือ่ ลดปริมาณ การใช้น�้ำ นอกจากนั้นก็ควรใส่ ใจเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่าง ลดการใช้พลังงาน ใช้ ไฟในห้องน�ำ้ ด้วยระบบ เซ็นเซอร์อุณหภูมิ เพื่อให้ ไฟและน�้ำปิด-เปิดเมื่อ มีผู้ ใช้เท่านั้น หรือเลือกใช้พลังงานทดแทน อย่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนการลดภาวะขยะ ด้วยการแยกประเภทขยะ หรือลดของเสียด้วย การน�ำมารีไซเคิล

จากข้อมูลด้านบนจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรม อาหารนัน้ มีความส�ำคัญต่อสภาพแวดล้อมของโลก เราอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ ทีนเี้ ราจะมาฟังแนว คิดกรีนๆ และการด�ำเนินธุรกิจของร้านอาหารเพือ่ สุขภาพทีท่ าง บก. และทีมงานเลือกสรรมาอย่างดี รับรองว่าน่าสนใจและถูกใจเพื่อนๆ แน่นอนค่ะ พูด-คุยกับ My Home ร้านอาหารเพือ่ สุขภาพ และ ฟาร์มผักสลัด วั นก่ อ น บก.ได้ โทรศั พ ท์ ติด ต่ อ มาที่ ร้ าน My Home และขอนัดสัมภาษณ์เจ้าของร้าน โดย แจ้งว่ามาจาก จีโอไซเคิล สายงานธุรกิจของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด ซึง่ บก.ได้รบั การตกลง ทันที ดังนัน้ จึงไม่รอช้า และขอนัดเป็นช่วงเย็นของ วันรุ่งขึ้นเลยค่ะ เย็นวันศุกร์ที่ 3 ส.ค. บก.และทีมงานอีก 2 คน ได้บุกไปถึงร้าน My Home ทันทีที่เข้ามาใน ร้านก็พบกับสนามหญ้ากว้างขวาง ฟาร์มผัก ไฮโดรโปนิกส์ ห้องรับประทานอาหารทัง้ หมด 3 หลัง ซึง่ มีทงั้ indoor และ outdoor และยังมีบอ่ น้ำ� และ สนามเด็กเล่นอีกด้วย บก.และทีมงานบอกเป็น เสียงเดียวกันว่า รูส้ กึ เหมือนมารับประทานอาหาร


คุณปิง เจ้าของร้าน

ผักปลอดสารพิษ ผักกางมุ้ง

ที่บ้านตัวเอง เพราะบรรยากาศสบายๆ และร่มรื่น มาก สมชื่อร้าน My Home จริงๆ ค่ะ ระหว่างรอเจ้าของร้าน ทีมงานก็ได้เดินชม สถานทีร่ อบๆ และเยีย่ มชมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ถ่ายรูปผักสดๆ มาให้ผู้อ่านได้ชมกันค่ะ ไม่นาน คุณวีระชัย เลิศศรีจตุพร (หรือคุณปิง) เจ้าของร้าน My Home ก็มาถึง และเพื่อไม่ให้เสียเวลาจึงเริ่ม การสัมภาษณ์ ในร้านอาหารอย่างเป็นกันเอง อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการเปิดร้านอาหาร My Home คะ เริ่มจากเมื่อ 6-7 ปีก่อนครับบ้านผมมี เนื้อที่ ว่าง และเป็นคนชอบรับประทานผักอยู่แล้ว เลยมี ความคิดอยากเปิดร้านกาแฟสดและร้านอาหารให้ คนแถวนี้ได้มารับประทาน โดยใช้พื้นที่ในบ้านตัว เองเปิดเป็นร้านแนวครอบครัว สเกลเล็กๆ และมี ฟาร์มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เอง ทางร้านมีจดุ เด่นและรูปแบบการจัดการธุรกิจ ร้านอาหารอย่างไรบ้างคะ ร้านเราเน้นความเป็นกันเอง บรรยากาศสบายๆ ให้ลูกค้าได้มาพักผ่อน โดยจุดเด่นของร้านคือมี ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ปลูกเอง และน�ำมาเสิร์ฟ แบบสดๆ ให้แก่ลกู ค้า เมนูของทางร้านเน้นสะอาด เพื่อสุขภาพ และเสิร์ฟพร้อมผักสดแทบทุกเมนู เรามีโต๊ะอาหารรองรับแขกไม่มาก เต็มทีป่ ระมาณ 50 คนและมีแม่ครัวเพียง 2 คน หากวันไหนแขก เยอะ ผมและลูกสาวก็จะมาท�ำหน้าที่เสิร์ฟอาหาร

และเก็บโต๊ะเอง ซึ่งผมพอใจกับขนาดร้านที่ไม่ ใหญ่มาก เพื่อให้พอมีความเป็นส่วนตัวบ้าง จึง ยังไม่คิดขยายร้าน แม้ว่าจะได้รับการตอบรับเป็น อย่างดีจากลูกค้าก็ตาม มีวธิ เี ลือกซือ้ วัตถุดบิ ในการปรุงอาหารอย่างไรคะ ทีร่ า้ นเน้นซือ้ วัตถุดบิ จากชุมชนในละแวกบ้าน ตัวเอง ไม่เน้นเข้าร้านสะดวกซือ้ หรือ hypermarket เพราะอยากช่วยเหลือเพือ่ นบ้านในชุมชน เช่น เต้าหู้ ไข่ ก็จะซือ้ จากในตลาดสด ส่วนพวกของหวานทีน่ ำ� มาขายที่ร้าน เช่น เค้ก ไอศกรีม ก็รับมาจากเพื่อน บ้านโดยเน้นที่ตัวเองอร่อยและต้องดีต่อสุขภาพ ด้วย จุดเริ่มต้นของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์คือ อะไรคะ เริม่ ต้นจากผมชอบรับประทานผักสลัดสดโดย ไม่ใส่น้ำ�สลัด ซึ่งจะเลือกที่คุณภาพดีจริง และการ ที่ผมเป็นที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดให้อาจารย์ที่ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลยได้ ศึกษาค้นคว้าไปด้วย โดยได้ ไปอบรมการปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ตามทีอ่ าจารย์ชกั ชวน จากนัน้ จึงเริม่ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อรับประทานเอง ซึ่งนั่น คือจุดเริ่มต้นครับ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ต อนนี้ ผ มได้ ไ ปเป็ น วิ ท ยากรให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบอกเล่าเกี่ยวกับการ ต่อยอดทำ�ธุรกิจหลังจากเข้ารับการอบรมการปลูก ผักไฮโดรโปนิกส์อีกด้วย

จากการพูดคุยกับคุณปิงนั้น จะเห็นได้ว่าร้าน My Home มีวิถีดำ�เนินธุรกิจแบบพอเพียง โดย เน้นขายอาหารเท่าที่ร้านสามารถดำ�รงอยู่ได้ ไม่ เน้นการโปรโมตและออกสือ่ แต่ใช้การตลาดแบบ บอกปากต่อปาก นอกจากนัน้ ยังช่วยเหลืออุดหนุน ชุมชนและเพื่อนบ้านใกล้เคียงในการซื้อวัตถุดิบ มาปรุงอาหารอีกด้วยค่ะ ทางเราทราบมาว่าคุณปิง ยังชอบไปดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟของเพื่อนบ้านใน ซอยเวลาบ่าย 2 ทุกวัน ทั้งๆ ที่ร้าน My Home ของตัวเองนัน้ ก็มกี าแฟสดขายอยูแ่ ล้ว บก.และทีม งานจึงรูส้ กึ ประทับใจกับแนวคิดในการดำ�เนินธุรกิจ ร้าน My Home จริงๆ ค่ะ เพื่ อ นๆ ที่ ส นใจ อยากลองไปชิ ม อาหาร เพื่อสุขภาพ รสชาติอร่อย และผักสดๆ ที่ร้าน My Home สามารถไปได้วันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่ 09:00-19:00 น. ค่ะ หรือเข้าไปดูเว็บไซต์ของร้าน ที่ www.myhomeveg.com ซึ่งมีสาระดีๆ เกี่ยว กับสุขภาพมากมายเลยล่ะค่ะ บก.และทีมงานขอขอบคุณร้าน My Home ที่สละเวลาให้เราได้เข้าไปสัมภาษณ์ ในครั้งนี้ค่ะ

31


Cover Story

Text : สุวิมล เฮง Photo : ธานี ด�ำมา

อินทรี กรีนวิลเลจ ปรากฏการณ์… บ้านอยู่กับน�้ำ

โครงการ INSEE Green Village หมู่บ้านสีเขียวต้นแบบ หนึ่งในความภาคภูมิใจ ของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีส่งมอบ

32


ปรากฏการณ์ครั้งนี้มาจากปัญหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในปี 2554 ได้สร้างความเสียหายให้แก่ คนไทยอย่างหนัก คนจ�ำนวนไม่นอ้ ยต้องขาดทีพ ่ กั อาศัย กลายเป็นปัญหาใกล้ตัวและยากที่จะหลีก เลี่ยง โดยเฉพาะชุมชนในพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง เป็นพื้นที่รับน�้ำทุกปี แต่ปีที่ผ่านมาชาวบ้านต้อง เจอกับสภาวะน�้ำท่วมอย่างรวดเร็ว และรุนแรง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความส�ำคัญต่อการตอบแทน สังคมมาตลอด นอกเหนือจากการบริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้ว คุณจันทนา สุขุมานนท์ รองประธานบริหาร (การตลาดและ งานขาย) บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)

กลับมองไกลกว่านั้น ด้วยการมอบคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นแก่ชาวบ้านให้สามารถใช้ชีวิตอยู่กับน้ำ�ได้ อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่มาของ “โครงการอินทรี กรีนวิลเลจ” ด้วยการคัดเลือกชุมชนบ้านคลอง ทราย อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 22 หลังคา เรือน ซึง่ เป็นชุมชนยากจนแห่งหนึง่ ในตำ�บลบ้านนา มาเป็นชุมชนต้นแบบที่พึ่งพาตนเองอยู่ร่วมกับ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทุกสภาวะ “เริ่ ม จากการที่ น� ำ ที ม อิ น ทรี อ าสาเข้ า ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่อ�ำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีที่แล้ว พบว่าชาวบ้านในชุมชนคลองทรายต้อง ประสบปัญหาน�้ำท่วมทุกปีเพราะเป็นพื้นที่รับน�้ำ

33


Cover Story

คุณฟิลิป อาร์โต้ คุณจันทนา สุขุมานนท์ ผู้บริหารระดับสูง ปูนอินทรี ร่วมยินดีกับพันธมิตรธุรกิจที่ร่วมใจท�ำงานเพื่อสังคม

อยู่แล้ว แต่ปีที่แล้วเขาได้รับความเสียหายจาก น�้ำท่วมหนักกว่าทุกปีน�้ำท่วมสูงถึง 2.8 เมตร พอ น�ำ้ ลด บ้านทีเ่ ขาอาศัยก็เสียหายหนักจนอยูก่ นั แทบ ไม่ได้ ก็เลยเป็นทีม ่ าของแนวคิดฟืน้ ฟูชม ุ ชนให้อยู่ ร่วมกับน�้ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรก ของประเทศไทย” คุณจันทนา ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและ มีส่วนส�ำคัญผลักดันโครงการนี้ เล่าถึงที่มาของ โครงการ ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในโครงการนี้ อี ก ท่ า นคื อ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย อดีตคณบดี คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มา เป็นผูอ้ อกแบบ “บ้านอยูก่ บั น�ำ้ ” ได้เล่าถึงแนวทาง การออกแบบบ้านของโครงการอินทรีกรีนวิลเลจ (INSEE Green Village) เมื่อได้รับโจทย์มาก็เริ่ม ให้นสิ ติ เข้าไปลงพืน้ ที่ อยูก่ บั ชาวบ้านเพือ่ ศึกษาถึง วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมของชุมชนบ้านคลอง ทราย เพื่อน�ำมาประยุกต์ ในการออกแบบบ้านที่ เน้นความทนทานต่ออุทกภัย

34

สุดดีใจ...หนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับมอบบ้านพร้อมด้วยอุปกรณ์ภายในบ้าน ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

เลือกใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


พร้อมอยู่ร่วมกับน�้ำ

บริเวณหน้าหมู่บ้านในยามน�้ำท่วมจะกลายเป็นท่าเทียบเรือ

ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผู้ออกแบบบ้านอยู่กับน�้ำ คุณมนูญ ผ่องไสย หัวหน้าชุมชนบ้านคลองทราย

ตัวบ้านยกใต้ถนุ สูงถึง 3 เมตร มีทางเดิน หรือ บอร์ดวอล์ก เชื่อมชั้น 2 ของบ้านทุกหลัง ถ้าเกิด น�ำ้ ท่วมก็ยงั เดินไปมาหาสูก่ นั ได้ และยังเป็นหลังคา ทางเดินในช่วงหน้าร้อน หรือถังบ�ำบัด (ส้วม) ถูกออกแบบให้รองรับได้ ในยามเกิดอุทกภัย ซุม้ ทางเข้าหมูบ่ า้ นก็เป็นท่าเทียบเรือ รวมถึงการมี แปลงปลูกผักลอยน�ำ้ ให้ชาวบ้านในยามทีต่ อ้ งเผชิญ “นั่นหมายความว่าต่อให้น�้ำท่วมชาวบ้านยัง ใช้ชีวิตอยู่ได้ และอยู่ได้อย่างดีด้วย แนวคิดของ เราคือ แทนที่จะต่อสู้กับน�้ำตามวิถีของตะวันตก แต่เราเลือกแนวคิดในแบบตะวันออก คือยอมรับ และอยู่กับน�้ำให้ ได้” อาจารย์บัณฑิตเล่าถึงที่มา แนวคิดในการออกแบบ เรื่องการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้างต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับฉลาก Green Heart Label ฉลากรับรอง สินค้าและบริการตามระบบมาตรฐานสิง่ แวดล้อม ISO14021: Environmental Labels and Declarations นอกจากนีย้ งั มีการติดตัง้ ไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์จ�ำนวน 5 ต้นส�ำหรับพื้นที่ชุมชน และ หลอดตะเกียบประหยัดไฟในบ้านทุกหลัง

35


Cover Story

โครงการน่ า อยู ่ มี แ ปลงปลู ก ผั ก สวนครั ว สะพานทางเชื่อม ใช้ทั้งกันแดดและใช้เดิน หนีน�้ำยามน�้ำท่วม

36


คุณจันทนา และคุณฟิลิป ถ่ายภาพร่วมกับชาวบ้านในชุมชน

ไม่ต้องหนีน�้ำอีกแล้ว

แปลงผักลอยน�้ำของDTAC

รองศาสตราจารย์ ดร.จินต์ อโณทัย สาธิตวิธีผลิตก๊าชชีวภาพจากธรรมชาติ

ส่ ว นสภาพแวดล้ อ มต้ อ งดี ด ้ ว ย งานนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิ น ต์ อโณทั ย จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ผูช้ ว่ ยออกแบบระบบการบริหาร และจัดการของเสีย หรือ Waste Management เล่าถึงคอนเซ็ปต์การสร้างหมู่บ้านต้นแบบสีเขียว ต้องเริม ่ จากการสร้างจิตส�ำนึกในการใช้ชวี ติ อย่าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “ชุมชนเองเขามีการจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ อี ยู่ แล้ว มีการแยกขยะไปขาย ซึ่งชาวบ้านเขาอยาก ปรับปรุงจัดการให้ดีขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร จึง เป็นทีม ่ าของการสร้างระบบจัดการสิง่ แวดล้อมให้ ดีขึ้น ด้วยการน�ำเรื่องการท�ำระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย การแยกขยะสามารถเปลีย่ นเป็นปุย๋ หมัก และก๊าซ ชีวภาพ (Biogas) ผ่านเครือ่ งผลิตปุย๋ หมักและก๊าซ ชีวภาพ สามารถน�ำไปประกอบอาหารในชีวติ ประจ�ำ วันได้หรือแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพือ่ ใช้ ในหมูบ่ า้ น นอกจากนีย้ งั สามารถสร้างรายได้จากการคัดแยก ขยะได้อีกด้วย”

ส�ำหรับผู้น�ำชุมชนบ้านคลองทราย คุณมนูญ ผ่องไสย กล่าวด้วยความรู้สึกปลาบปลื้มกับบ้าน หลังใหม่ในครั้งนี้ว่า บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้ท�ำให้ความฝันของชาวบ้านเป็นจริง กับการได้ มีบา้ นอาศัยทีม ่ นั่ คงแข็งแรง ท�ำให้ชวี ิตความเป็น อยูด่ ขี นึ้ ไม่ตอ้ งเผชิญความยากล�ำบาก อพยพไป หาที่พักพิงในยามที่อุทกภัยมาเยือนอีกต่อไป “เป็นบ้านที่พวกเราไม่เคยคิดว่าจะหาซื้อได้ สิ่งที่ผมและชาวบ้านจะตอบแทนให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงคือ การร่วมกันดูแลรักษา ให้โครงการนีย้ งั่ ยืนต่อไป ทัง้ เรือ่ งสภาพแวดล้อม พร้อมร่วมกันท�ำความดีเพื่อสังคมต่อไป” เช่นเดียวกับชาวบ้านในชุมชนบ้านคลองทราย อย่างคุณจิตรกร ผลโภค เล่าถึงประสบการณ์ที่ ได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วว่าบ้าน จมอยู่ในน�้ำนานกว่า 2 เดือน ล�ำบากมากๆ รู้สึก ดีใจมากที่ปูนอินทรีได้เข้ามาช่วยสร้างบ้านใหม่ ให้ ถูกใจทั้งแบบบ้านและอุปกรณ์ข้าวของเครื่อง ใช้ภายในบ้านที่มีให้อย่างครบครัน

โครงการดีๆ นี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร ธุรกิจหลายแขนงเข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์เติมเต็ม น�ำ้ ใจกันและกัน ท�ำให้โครงการแห่งปีลลุ ว่ งไปด้วยดี คุณจันทนาหวังว่าโครงการอินทรี กรีนวิลเลจจะเป็น ตัวอย่างของการอุทิศเพื่อช่วยเหลือ และยกระดับ ทั้งคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ คุณค่ากิจกรรมทั้ง ในองค์กรและสังคมโดยรวม เพื่อเป็น “ต้นแบบ” ให้โครงการอืน่ ๆ ได้นำ� ไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ และบรรลุเป้าหมายความสุขอย่าง พอเพียงและ ยั่งยืน

รู้จักกับโครงการอินทรีกรีนวิลเลจ หมูบ่ า้ นสีเขียวต้นแบบ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ที่ 15 ไร่ บริเวณ ชุมชนบ้านคลองทราย อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

37


Cover Story

คุณจันทนา สุขม ุ านนท์ รองประธานบริหาร (การตลาดและงานขาย บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ) น�ำทีมถ่ายภาพเป็นทีร่ ะลึกหน้าโรงภาพยนตร์ทสี่ ยามพารากอน

คุณจันทนา สุขุมานนท์ ถ่ายรูปกับนักแสดง ทุกคนต่างเฝ้ารอชม

อินทรีฉายหนังสัั้น “หลังน�้ำลด” หลังจากได้ลงพืน้ ทีม่ อบ “บ้านใหม่” ให้ชมุ ชน บ้านคลองทราย อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 22 หลังคาเรือนไปเรียบร้อยแล้ว บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) โดยคุณจันทนา สุขุมานนท์ รองประธานบริหาร (การตลาดและงานขาย) ได้จดั งานสรุปผลโครงการ อินทรีกรีนวิลเลจ (INSEE Green Village) หมูบ่ า้ น ต้นแบบสีเขียวอีกครัง้ ผ่านการฉายภาพยนตร์สนั้ “หลังน�ำ้ ลด” รอบพิเศษ เมือ่ วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00 น. ณ โรงภาพยนตร์โนเกีย อัลตรา สกรีน 1 สยามพารากอน ชั้น 5

38

“หนังสั้นเรื่องนี้สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจ ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงน�้ำท่วม เนื้อหาจะเป็นเบื้อง หลังของโครงการอินทรีกรีนวิลเลจทีถ่ กู ถ่ายทอด ผ่านตัวละครจากการลงพืน้ ทีช่ ว่ ยเหลือชุมชนบ้าน คลองทราย เป็นเรื่องที่ให้ข้อคิด” ตามแนวคิดการสร้างภาพยนตร์เรือ่ งนีถ้ อื เป็น ส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคม “เปลี่ยนความ สูญเสียเป็นความหวัง...เปลี่ยนคนธรรมดาให้ กลายเป็นช่าง” ซึง่ สร้างสรรค์โดยทีมงานครีเอทีฟ จากบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) ฝี มื อ การก� ำ กั บ ของคุ ณ ครรชิ ต สพโชคชั ย


บรรยากาศภายในโรงหนังที่ดูแสนสบาย

ดูไปยิ้มไป ผู้อยุู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง

ตัวแทนชุมชนถ่ายทอดความในใจบนเวที

ผู้ก�ำกับจาก หับ โห้ หิ้น และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย อดีตคณบดีคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน ฐานะผูอ้ อกแบบ “บ้านอยูก่ บั น�ำ้ ” มาร่วมรับชมด้วย พร้อมนิสิตนักศึกษาจากจุฬาฯ ทีมงานปูนอินทรี และบริษัทในเครือ รวมถึงสื่อมวลชน ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ยังได้เผยแพร่ผ่านสื่อ ออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ www.inseecovery.com อินทรีกรุ๊ป แชนเนล (INSEE Group Channel) ทาง www.youtube.com และ www.facebook. com/INSEE Group ในรูปแบบ Webisodes จ�ำนวน 4 ตอน

39


มาเยือน

Text :ฐิติพร ภัทร Photo : พรวิช วิศิษฏ์โอฬาร

ศิลาแกรนด์ววิ เกาะสมุย พรพรรณ ศิรเิ กตุ หญิงนักสู้ จาก “หลังบ้าน” สูผ่ นู้ ำ� ธุรกิจ การท� ำ ธุ ร กิ จ ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ยหรื อ จะราบรื่ น ตลอด ทุกจังหวะจะต้องอาศัยความขยัน อดทนและก�ำลังใจ เป็นตัวขับเคลือ่ น เป้าหมายมิใช่ตวั เองหรือครอบครัว เท่านั้น แต่คือทุกๆคน

แพล้นทปูนอินทรีคอนกรีต ศิลาแกรนด์ บนเกาะสมุย

คุณพรพรรณ ศิริเกตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิลาแกรนด์วิว

40


คุณจุ๋ม -พรพรรณ ศิริเกตุ เจ้าของบริษัท ศิลาแกรนด์ วิว ถ่ายภาพกับพนักงานในบริษัท พร้อมพูดเสียงเดียวกันว่า “เราสู้ครับ เราสู้ค่ะ”

41


มาเยือน

สวนร่วมรื่นภายในบ้าน

คุณรามเนตร ใจกว้าง ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ

บ่อปลาคร๊าฟในบ้าน

คุณพรพรรณ ศิรเิ กตุ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ศิ ล าแกรนด์ วิ ว จ� ำ กั ด เจ้ า ของแพล้ น ท์ อิ น ทรี คอนกรี ต รายใหญ่ บนเกาะสมุ ย จั ง หวั ด สุราษฎร์ธานี ที่เปิดเผยความในใจกับทีมงานคู่ บ้าน หลังเข้ามาสานต่อธุรกิจจากสามี คุณราม เนตร ใจกว้าง ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ที่ตัดสินใจลงรับ เลื อ กตั้ ง และได้ รั บ เลื อ กเป็ น นายกเทศมนตรี นครสมุยตั้งแต่ปี 2551 “พี่ โ ชคดี ที่ มี ที ม งานและบริ ว ารที่ ดี ทุ ก คน ท�ำงานด้วยความขยัน และซือ่ สัตย์ เราอยูก่ นั แบบ คนในครอบครัวเดียวกัน” คุณพรพรรณ เล่าให้ฟังว่า บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อ ปี 2549 เริ่มจากมีพนักงานแค่ 4 คน มาวันนี้มี พนักงานในออฟฟิสแล้ว 45 คน ไม่รวมคนงานใน ไซซ์ตามแพล้นท์ พร้อมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุ ก่ อ สร้ า งครบวงจร มี ทั้ ง แผ่ น พื้ น ส� ำ เร็ จ รู ป

42

บริเวณหน้าบ้านคุณรามเนตร ใจกว้าง และคุณพรพรรณ ศิริเกตุ ที่เน้นความเรียบง่าย เป็นระเบียบ

ไม้ระแนงกันแดด แต่ลมผ่านได้

คอนกรีตอัดแรง ท่อคสล. อิฐบล็อก ฯลฯ โดยเลือก ปูนอินทรีแบรนด์เดียวมาตลอด เพราะเชือ่ ในเรือ่ ง คุณภาพและบริการ “แรกๆ เราได้ลูกค้าจากคนรู้จักทั้งพี่ เพื่อน น้อง เมือ่ เวลาพิสจน์แล้วว่า พืน้ ฐานวัสดุมคี ณ ุ ภาพ ก็บอกปากต่อปาก บวกกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บนเกาะสมุยโตวันโตคืน ท�ำให้ตลาดขยายตัวมากขึน้ ” เมือ่ สัมผัสถึงความเป็นคูค่ า้ คุณแดง - ศรินทร เพชรรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการตลาดขอ งบริ ษั ท ฯ กล่ า วยอมรั บ ว่ า ที่ ผ ่ า นมาบริ ษั ท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) บริการดี มาก ส่งสินค้าตรงเวลา เอาใจใส่ทุกเรื่องและ ติดตามงาน ที่ส�ำคัญยังแนะแนวการท�ำธุรกิจใน เชิงพัฒนา ควบคู่กับการให้ความส�ำคัญกับสังคม และสิ่งแวดล้อมมาตลอด เป็นอีกนวัตกรรมของ อุตสาหกรรมที่บริษัทฯและลูกค้าพึงพอใจ

ปัจจุบันศิลาแกรนด์วิว มีรถขนส่งปูนที่ตีตรา SILA เคียงคู่กับโลโก้แบรนด์ INSEE แล้ว 19 คัน ทุกวันมีงานเข้าตลอด ยอดขายเฉลี่ยเดือนละ 5,000 คิว จากชีวติ ชาวสวนทีห่ นั มาท�ำธุรกิจค้าขายวัสดุ ก่อสร้าง วันนีค้ ณ ุ พรพรรณ ยังท�ำหน้าทีแ่ ม่บา้ นได้ สมบูรณ์แบบ ทั้งเลี้ยงดูลูก ดูแลบ้าน ยามว่างจะ ชอบแต่งบ้าน ปลูกต้นไม้และอ่านหนังสือ เธอมีลกู สองคนก�ำลังอยู่ในวัยเรียน คนโตวัย 19 ปี ชือ่ คุณพรราม ใจกว้าง หรือน้องปืนเป็นศิษย์ เก่าอัสสัมชัญ ศรีราชา ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะ บริหารการจัดการปี 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่วนคนเล็ก “น้องปิง” วัย 17 ปี ศิษย์เก่าเซ็นต์โย เซฟ สมุย ก�ำลังเรียนอยู่ชั้น ม.5 โรงเรียนนานา ชาติเซ้นต์จอห์นแมรี่ ที่สระบุรี “พี่โชคดี ลูกๆ เป็นเด็กดี เรียบร้อย และรัก


คุณรามเนตร ใจกว้าง ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ

เรียนมาก ซึ่งป้าจิ๋ม (พี่สาวคุณพรพรรณ) ภูมิใจ มาก เพราะช่วยกันดูแลมาตัง้ แต่เด็ก พีจ่ ะเลีย้ งลูก แบบให้รู้จักโต ไม่ตามใจมาก โชคดีที่ลูกมีความ รับผิดชอบ และมักพูดเสมอว่า จะตัง้ ใจเรียน เรียน จบแล้วจะได้มาช่วยแม่” “วันแม่ (12 สิงหาคม) ที่ผ่านมา น้องปืนได้ โทรมาบอกรักแม่ และขอให้แม่เปิดยูทิวป์ที่ส่งมา ดู แ ล้ ว ก็ ข� ำ ๆ ส่ ว นน้ อ งปิ ง ติ ดเรี ย นซั ม เมอร์ ที่ อังกฤษก็โทรมาหาแม่ตลอด” เธอเล่าถึงความ ผูกพัน และย�ำ้ ว่า เธอจะสอนให้ลกู เรียนรูท้ กุ อย่าง ครั้งหนึ่งแนะให้ลูกไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ ให้ ไป เอง ไม่ไปส่ง เพื่อฝึกลูกให้เข้มแข็งและช่วยเหลือ ตัวเองได้ น้อยครั้งที่พ่อแม่ลูกจะได้ ไปเที่ยวกัน มีเพียง ทริปมาเก๊าเท่านั้นที่เธอบอกว่า “มีความสุขที่สุด ที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา แต่ก็ไม่ได้ถ่ายรูป 4

คนเลย น่าเสียดาย” ในอีกบทบาทของภรรยา ทุกวันเธอจะเตรียม อาหารบนโต๊ะ เพื่อร่วมรับประทานกับคุณราม เนตรสามี ที่มีงานประชุมและงานสังคมตลอดทั้ง วันและทุกวัน ซึ่งทีมงานคู่บ้านได้พยายามหาเวลาไปดักรอ ถ่ายรูปคุณรามเนตร พร้อมสัมภาษณ์ ในฐานะ บทบาทของผู้น�ำครอบครัว ท่านบอกสั้นๆ เพียง ว่า “ผมไม่ห่วงเรื่องลูก เพราะลูกๆ เป็นเด็กดีมาก การสอนของผมจะท�ำให้ลูกเห็น ทุกคนจะซึมซับ ไปเอง เพราะคนเราเกิดมาต้องสู้ชีวิต ขยัน ไม่ เกี่ยงงานและต้องมีน�้ำใจเผื่อแผ่ ถ้าท�ำได้ตามนี้ ชีวิตก็จะมีความสุขและความส�ำเร็จก็จะตามมา”

43


มาเยือน

Text : สุวิมล เฮง Photo : ธานี ด�ำมา

คุณอดิศร์ สุทินศักดิ์ (ยืนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครื่องสระบุรีก่อสร้าง จ�ำกัด และบริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต โปรดักส์ จ�ำกัด และวิศวกรที่ปรึกษา บริษัท มายคอนกรีต จ�ำกัด ยืนถ่ายภาพร่วมกับทีมผู้บริหาร

44


บิ๊กโปรเจกต์ “มายคอนกรีต” สระบุรี

“ปูนอินทรี เราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน” นิ ต ยสารคู ่ บ ้ า นฉบั บ นี้ ข อพาท่ า นไปจั ง หวั ด สระบุ รี รู ้ จั ก กั บ บริ ษั ท น้ อ งใหม่ ของครอบครัวอินทรีทเี่ ป็นมากกว่าคูค่ า้ “บริษทั มายคอนกรีต จ�ำกัด” ซึง่ ผูบ้ ริหาร ต่างมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับปูนอินทรีมาอย่างยาวนานถึง 24 ปี

คุ ณ อดิ ศ ร์ สุ ทิ น ศั ก ดิ์ กรรมการผู้ จั ดการ บริษัท สระบุรีเครื่องก่อสร้าง จำ�กัด และบริษัท ควอลิ ตี้ คอนกรี ต โปรดั ก ส์ จำ � กั ด (QCP) ในบทบาทของ “วิศวกรที่ปรึกษา” บริษัทมาย คอนกรี ต จำ � กั ด เล่ า ให้ ฟั ง ว่ า เราทำ � ธุ ร กิ จ กั บ ปูนอินทรีมานานมาก (เน้นเสียง) โดยได้รับความ ร่วมมือร่วมใจมาตั้งแต่ปี 2531 ทั้งยังได้รับการ สนั บ สนุ น คิ ด ค้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เทคโนโลยี ใ นการ พัฒนาและต่อยอดประสบการณ์ ใหม่ๆ ในวงการ ก่อสร้างมาตลอด “ทีผ่ า่ นมาบริษทั มีสนิ ค้าเกีย่ วเนือ่ งกับซีเมนต์ มากมายกว่า 10 รายการ ทั้งที่พัฒนาขึ้นเองและ ร่ ว มพั ฒ นากั บ ปู น อิ น ทรี ยอดขายปู น ซี เ มนต์ ณ ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 80,000 ตันต่อปีจากจุด เริ่มต้น 30,000 ตันต่อปี” ด้ ว ยความพร้ อ มของโรงงานที่ บ ริ ษั ท และ ความร่ ว มมื อ ในทางธุ ร กิ จ จากปู น อิ น ทรี ทำ � ให้ เกิดผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องอัด คอนกรีตบล็อก ทุ่นผลิตคอนกรีตอัดแรง และ โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เมื่อจะพัฒนา สินค้าใหม่ๆ ปูนอินทรีจึงให้เราทดลองที่ประสบ ความสำ�เร็จมาแล้ว อาทิ คอนกรีตบล็อกอินทรี (Interlocking Block) โดยคุณจันทนา สุขม ุ านนท์ รองประธานบริ ห าร (การตลาดและงานขาย) บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) เสนอ ให้เราทดลองผลิตและปรับแบบจนลงตัว เป็น

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ต อบสนองตลาดได้ ต รงจุ ด และ จำ�หน่ายอยู่ในตลาดขณะนี้ รวมถึง “บ้านอยู่สบาย” ที่มีการนำ�แบบร่าง ขั้ น ต้ น บนหลั ก การของบ้ า นราคาประหยั ด ก่อสร้างเร็ว และใช้วสั ดุคณ ุ ภาพของปูนอินทรี เช่น ปูนก่อฉาบ ไม้คอนกรีต บล็อกอินทรี ฯลฯ โดยเน้น ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ วิศวกรของบริษัทได้ร่วมกันออกแบบโครงสร้าง และเลือกใช้ระบบ วัสดุ จนบรรลุวตั ถุประสงค์ เป็น โครงการนำ�ร่องที่น่าภาคภูมิใจ ล่าสุด คุณอดิศร์บอกว่าบริษทั ได้งานทีท่ า้ ทาย มาก โดยใช้คอนกรีตรูพรุนที่น้ำ�ซึมผ่านได้ หรือ ThruCrete ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจาก Green Product ของปูนอินทรี ที่ใช้กับงานเทคอนกรีต ทางเท้า ทีจ่ อดรถ และพืน้ ทีส่ าธารณะในกรุงเทพฯ มาใช้ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สระบุ รี เ ป็ น ครั้ ง แรกถึ ง 2 โครงการ โครงการแรกคือการสร้างลานจอดรถสวน สาธารณะมิ่ ง มงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 84 พรรษา พื้นที่ขนาด 500 ตารางเมตร ริมถนน มิตรภาพ สระบุรี โดยใช้ โรงงานของบริษัทมาย คอนกรีตฯ ที่แก่งคอย ซึ่งเป็นคอนกรีตแฟรนไชส์ รายแรกที่ทำ� ThruCrete ได้นอกเขตกรุงเทพฯ “ThruCrete ถือเป็นสิง่ ใหม่ในวงการก่อสร้าง จึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ต่างจากคอนกรีต ทั่ ว ไป เพราะกระบวนการผลิ ต ต้ อ งใช้ หิ น ไซส์์

45


มาเยือน

แพลนต์มายคอนกรีตทีต่ อ้ งเร่งเทคอนกรีตตลอดทัง้ วัน

เดียวกัน เทให้รูพรุน ไม่ผสมทราย และใช้น้ำ�ยา พิเศษ ทำ�ให้ระยะเวลาในการเซตตัวสั้น ปกติการ เซตตัวจะใช้เวลา 2 ชัว่ โมง ฉะนัน้ เวลาจึงเป็นเรือ่ ง สำ�คัญ ระยะทางจากโรงงานไปพื้นที่ก่อสร้างต้อง ไม่ไกลกันมาก” ส่วนโครงการที่สองถือเป็นบิ๊กโปรเจกต์ โดย มายคอนกรี ตมี ส่ ว นร่ ว มในการผลิ ต และจั ด ส่ ง Low Heat Concrete ในงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า หนองแซงของบริษัท กัลฟ์โคเจนเนอเรชั่น จำ�กัด ดำ�เนินการก่อสร้างโดยบริษทั ซิโน-ไทย เอนจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรง ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ต้องใช้คอนกรีตมากถึง 100,000 ลูกบาศก์เมตร โดยปูนอินทรีได้สง่ ทีมเทคนิคและ การควบคุมคุณภาพมาช่วยดูแลตลอด “อย่างวันนี้ (17 สิงหาคม 2555) ถือเป็นวัน ประวัตศิ าสตร์ เพราะเราต้องเทคอนกรีตมากทีส่ ดุ ถึง 1,000 คิวในโรงไฟฟ้าหนองแซงที่อยู่ไม่ไกล จากแพลนต์์อินทรีคอนกรีตหรือมาย 2 เราต้อง ทำ�งานทุกชัว่ โมง เริม ่ จาก 6 โมงเช้าถึงบ่าย 3 โมง ทำ�ให้เราต้องระดมรถขนปูนจากพันธมิตรธุรกิจ

46

มาร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกั น สนุ ก และท้ า ทายมาก” คุณอดิศร์เล่าถึงประสบการณ์ ในวันนั้น ส่วนไฮไลต์ คุณอดิศร์ บอกว่า การมิกซ์หรือ ผสมคอนกรีตต้องใช้วธิ พ ี เิ ศษคือทำ�ให้เย็นและเร็ว นั่นหมายถึงว่า งานนี้ที่แพลนต์์มายคอนกรีตต้อง ใช้ น้ำ � แข็ ง แทนน้ำ �ในการหล่ อ เลี้ ย งและควบคุ ม อุณหภูมิคอนกรีตเป็นจำ�นวนมาก 1 คิวต้องใช้ น้ำ�แข็งถึง 40-60 กิโลกรัม เพื่อให้ ได้มาตรฐาน นับเป็นอีกภารกิจที่เหนื่อย สนุกและท้าทาย ทุกวันนีค้ ณ ุ อดิศร์มคี วามสุขกับงานและเพือ่ น ร่วมงาน เพราะส่วนใหญ่เป็นเพือ่ นเรียนคณะวิศวะ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ เป็นทัง้ พีแ่ ละเพือ่ น เช่นเดียวกับการตัดสินใจซือ้ บ้านใหม่ทเี่ มืองนนท์ เขาก็เลือกซื้อบ้านจัดสรรของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพราะคุ ณ นพร สุ น ทรจิ ต ต์ เ จริ ญ รองเอ็ ม ดี ลู ก หม้ อ มื อ อาชี พ ค่ า ยแลนด์ ฯ เป็ น เพื่ อ นสนิ ท ที่เรียนร่วมกันมา จึงมีความเชื่อใจในฝีมือ เหมือนการเชื่อใจในคุณภาพและการให้ ใจ ของปูนอินทรีที่มีให้คู่ค้าตลอดมา


เน้นทีมเวิร์ก

คุณอดิศร์ สุทินศักดิ์ คุณธนะพงศ์ อินทวชิรารัตน์ คุณทนงศักดิ์ สมนิยมไชย และพนักงาน

ผู้ก่อตั้ง

ไซต์งานโรงไฟฟ้าหนองแซง สระบุรี

บรรยากาศสบายๆ หน้าบริษทั ฯทีส่ ระบุรี

ที่มาของชื่อ MY CONCRETE ด้วยสายสัมพันธ์แนบแน่นและรู้ ใจ ในฐานะพี่ เพื่อน และผู้ถือหุ้น บริษัท มายคอนกรีต จำ�กัด (MY CONCRETE CO.,LTD.) จึงเกิดขึ้น โดยใช้ อักษรย่อของผู้ก่อตั้งมาผสมผสาน M มาจาก “หมู” ชื่อเล่นที่ไม่ค่อยมีใครรู้ของ เฮียสูน คุณจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง Y มาจาก “ใหญ่” หรือ “พี่ใหญ่” ชือ่ เล่นของคุณ พงศ์ธร ชาญวณิชชากุล เจ้าของบริษัท นายก คอนกรีต จำ�กัด และบริษัท พี.พี.ศุภภัณฑ์ (92) จำ�กั ด คู่ ค้ า รายใหญ่ ข องบริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำ�หน่าย วัสดุก่อสร้างครบวงจรแห่งจังหวัดนครนายก

47


บ้านแสนรัก

Text : สุวิมล เฮง Photo : ธานี ด�ำมา

เปิดบ้านแสนรัก “สุขุมานนท์” “บ้านทะเล พัทยา” เรียบง่ายและอบอุ่น ด้วยความตั้งใจจะให้เป็น “บ้านพักผ่อน” ส�ำหรับครอบครัว และเพือ่ นๆ ได้มโี อกาสมาใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกันในช่วง วันหยุด โดยใช้เวลาเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เพียง ชั่วโมงกว่าๆ

ตุ๊กตาแมวปูนปั้นในสวน บ้านพักตากอากาศขนาด กระทัด รัด

โครงการ “บ้านทะเล” เมืองพัทยา จึงตอบ โจทย์ความต้องการของครอบครัวคุณจันทนา สุขุมานนท์ รองประธานบริหาร (การตลาดและ งานขาย) บริ ษั ท ปู น ซี เมนต์ น ครหลวง จำ�กั ด (มหาชน) ได้อย่างลงตัว ทีต่ งั้ ของโครงการอยูร่ ม ิ หาดตะวันรอน ยังคง ไว้ ซึ่ ง ธรรมชาติ ข องหาดทรายสี ข าว น้ำ� ทะเล สีคราม มีความเงียบสงบและสวยงาม เหมาะ สำ�หรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง “ใครๆ มักคิดว่าพัทยามีแต่บาร์เหล้า แต่ถ้า มาเห็นทำ�เลแถบนี้ คุณอาจต้องเปลี่ยนความคิด

50

เพราะพัทยายังมีหาดที่สวยงามไม่แพ้จังหวัดที่ เป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมอย่างหัวหิน แถม ราคายั ง พอรั บ ได้ ” คุ ณ ภั ท รพร หรื อ คุ ณ เม้ า น้องสาวของคุณจันทนา บอกถึงเหตุผลของการ ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านตากอากาศหลังนี้ พร้อม เปิ ดบ้ า นต้ อ นรั บ ที ม งานคู่ บ้ า นด้ ว ยความเป็ น กันเองและอบอุ่น คุณเม้าเล่าว่า ตั้งใจหาบ้านเพื่อวันพักผ่อน สำ�หรั บ ครอบครั ว จึ ง ไปดู ม าหลายที่ จนมา ชอบใจที่โครงการบ้านทะเล พัทยา เมื่อพี่แมว (คุ ณ จั น ทนา) มาดู แ ล้ ว ก็ โ อเค แล้ ว คุ ณ แม่


หาดทราย สายลม และครอบครัวของเรา

51


บ้านแสนรัก

แบบบ้านเน้นโทนสีอบอุ่น และมีชั้นวางหนังสือ ซึ่งคนในครอบครัว “สุขุมานนท์” ชอบและรักการอ่านมากที่สุด

ดอกไม้สร้างสีสัน

(คุณยายเครือวัลย์ สุขุมานนท์) เห็นแล้วก็ชอบ เพราะเห็นวิวทะเลตั้งแต่ทางเข้าโครงการ เลย ตัดสินใจเลือกซือ้ ทีน่ ี่ ขนาดหลังเล็กกะทัดรัด และ เข้ามาดูแลงานออกแบบ การก่อสร้าง จนแล้วเสร็จ สมบูรณ์ อยูม่ าได้สองปีกว่าแล้ว แฮปปีม้ าก เพราะ การเดินทางสะดวก วิวก็สวย ลมก็เย็น เป็นอีกโครงการหนึ่งที่สร้างขึ้นมาอย่างไม่ แออัด มีเพียง 60 กว่าหลังในพื้นที่ 53 ไร่ และมี คลับเฮาส์ขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมงดงามเป็นที่ รองรับบริการลูกบ้าน ทีส่ �ำ คัญอยูบ่ นทำ�เลทีด่ ี เป็น เนินเตีย้ ๆ บ้านทุกหลังจึงสามารถมองเห็นวิวทะเล

52

ชอบเล่นเฟซบุ๊กด้วยค่ะ


เฟอร์นิเจอร์สีขาวสะอาดตา

เฟอร์นิเจอร์เก่าสไตล์ย้อนยุค ดูคลาสสิก

มุมสบายๆ ริมหน้าบ้าน มองเห็นท้องทะเล

รูปภาพแห่งความทรงจ�ำกับตู้จีนใบเก๋

ลดหลัน่ กันไป โดยเจ้าของบ้านสามารถเลือกปลูก บ้ า นเองได้ แต่ ข อให้ เ ป็ น ไปตามแบบบ้ า นที่ โครงการกำ � หนด คุ ณ เม้ า จึ ง ขอดั ด แปลงแบบ บ้านเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนใน ครอบครัว เช่น เพิม่ จำ�นวนห้องนอน 4 ห้อง แต่ละ ห้องมีห้องน้ำ�ในตัว โดยเน้นออกแบบบ้านให้ดู โปร่งโล่ง รับลมธรรมชาติได้ทกุ ทาง เพือ่ ประหยัด พลังงานไม่ต้องเปิดแอร์ ให้สิ้นเปลือง

53


บ้านแสนรัก

บริเวณห้องรับแขก ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่า แต่งเติมด้วยสีสันของหมอนอิง และผ้าม่านโทนสีสบายตา

54


ห้องนอนที่เรียบง่าย อบอุ่น

ทางเข้าที่ดูเป็นมิติ

แสงลอดผ่าน ดูอบอุ่น น่าอยู่

ส่วนการก่อสร้างจะเลือกใช้วัสดุปูนอินทรีที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเน้นปลูกต้นไม้รอบ บ้าน บริเวณที่เป็นสวนจะใช้ประโยชน์จากความ งามตามธรรมชาติของต้นไม้ โดยเลือกปลูกไม้ ดอกที่เน้นสีสัน เช่น ผกากรอง บานบุรี ยี่เข่ง ให้ ทัง้ เรือ่ งความหอม อย่างหอม 7 ชัน้ ต้นพุทธ ทำ�ให้ บริเวณหน้าบ้านมีครบทั้งรูป รส กลิ่น เสียง และ สัมผัส ได้เห็นไม้ดอก ได้กลิ่นหอมของดอกไม้ ได้ยนิ เสียงน้ำ�ตกจำ�ลอง คลอด้วยเสียงเพลงเบาๆ เพิ่มความสดชื่นในวันพักผ่อนอย่างเต็มที่

55


บ้านแสนรัก

ของสะสม แมวคอลเล็กชัน

แก้วกาแฟรูปแมวหลากสีหลายแบบ

อ่างจากุซซี

การออกแบบตกแต่งภายในจะเน้นส่วนผสม ระหว่างเก่าใหม่ไปด้วยกัน ซึง่ เฟอร์นเิ จอร์ของเก่า ส่วนใหญ่ เช่น ตั่งไม้ โต๊ะ เตียง ข้าวของเครื่องใช้ และของที่ ร ะลึ ก รู ป แมวจะเป็ น ของสะสมของ พีแ่ มวทีซ่ อื้ เองบ้างและมีคนซือ้ มาฝากบ้าง ประดับ ไว้ ในจุดต่างๆ ทำ�ให้บ้านหลังนี้มีบุคลิกเฉพาะตัว ที่ไม่เหมือนใคร

56

น่ารักมั๊ยคะ :)


สระว่ายน�้ำที่มีจุดสายตาเชื่อมกับทะเล

อีกมุมแสนสบายที่เจ้าของบ้านชอบ ณ ริมหาดตะวันรอน

รูปครอบครัว “สุขุมานนท์”

บ้านทะเลแห่งความสุขหลังนี้ นอกจากเป็น บ้านตากอากาศของคนในครอบครัวแล้ว ยังเป็น บ้านพักผ่อนของเพือ่ นฝูงทีต่ งั้ ใจแวะมาเยือน และ ในช่วงเกิดภัยน้ำ�ท่วมใหญ่ที่กรุงเทพฯ เมื่อปลาย ปีที่แล้ว บ้านแสนรักหลังนี้ยังเป็นศูนย์รวมของ กลุ่มญาติมิตรที่หนีน้ำ�มาพักอาศัยอยู่ร่วมกัน เป็นอีกความประทับใจของเจ้าของบ้านและผู้ มาอาศัยพักพิงอย่างไม่มีวันลืมเลือน

57


ฟาสต์55

Text : หนุ่มเมืองจันท์

ไม่ยากเกินเรียนรู้ ผมคิดออก 2 แผน วันแรกที่เริ่มต้นงาน “มติชนทีวี” แผนแรก คือ ศูนย์ข้อมูล เป็นหน่วยงาน “รายจ่าย” ขององค์กร ผมนึกถึงวันที่ต้องมารับต�ำแหน่ง”ผู้จัดการศูนย์ข้อมูล”ของมติชน ไม่มี”รายรับ” ตอนนั้นยังหนุ่มแน่นทั้งร่างกายและนามปากกา การเป็นหน่วยงาน “รายจ่าย” นัน้ มีความเสีย่ งสูง เมือ่ เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ แฮ่ม...ไม่เหมือนวันนี้ เพราะองค์กรต้องเลือกลดรายจ่ายก่อน “ศูนย์ข้อมูล” ของมติชนก็คล้ายๆ กับ “ห้องสมุด” ของหนังสือพิมพ์ ห้องสมุดในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยจะเก็บหนังสือเพือ่ ให้นกั เรียน-นักศึกษา นี่คือ วิธีคิดถึงปัญหา ก่อนที่ปัญหาจะเดินมาหา ตามหลัก “พารานอยด์” ของ “แอนดี้ กรู๊ป” อดีตซีอีโอของ “อินเทล” ค้นคว้า ส่วน“ศูนย์ขอ้ มูล”จะให้ความส�ำคัญกับ “ข่าว” ของหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ แผนรุกของผม คือ เสนอบริการใหม่ให้มีการขายข้อมูล คิดง่ายๆ ว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเลขานุการของทุกบริษัทในยุคนั้น มีเจ้าหน้าที่ตัด-ปะ ข่าวทุกข่าว ต้องตัดปะข่าวของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้องส่งให้เจ้านายอยู่แล้ว จากนั้นบรรณารักษ์จะให้ “ค�ำค้น” และเก็บเข้าแฟ้ม ศูนย์ข้อมูลมติชนสามารถคุยได้ว่าเป็นศูนย์ข้อมูลหนังสือพิมพ์ที่ดีที่สุด ค�ำนวณค่าแรง ค่าหนังสือพิมพ์ และค่าเสียเวลา สูงมาก และกว่างานจะเสร็จก็บ่ายหรือเย็น ในประเทศไทยแห่งหนึ่ง เมือ่ ศูนย์ขอ้ มูลมติชนท�ำหน้าทีน่ อี้ ยูแ่ ล้ว ต้องตัดปะข่าวทุกข่าวเก็บเข้าแฟ้ม ผมไม่เคยรู้เรื่องระบบการจัดเก็บแบบห้องสมุดเลย แยกข้อมูลเข้าแฟ้ม เคยแต่เป็นผู้ ใช้บริการที่ดีมาโดยตลอด ผมไม่เคยนึกฝันว่าจะต้องมารับผิดชอบงานนี ้ แต่เมือ่ ผู้ ใหญ่มอบหมายให้ แค่ปรับเวลาท�ำงานใหม่ให้เร็วขึน้ ให้เสร็จภายในเวลาประมาณ 7 โมงเช้า ต้นทุนแทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลย มาดูแล เราก็ต้องท�ำงานนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเอง เราเสนอบริการขายข้อมูล โดยมี “แมสเซ็นเจอร์” ส่งไปตามบริษทั ต่างๆ ท�ำได้หรือไม่ได้...ไม่รู้ ไม่เกิน 10 โมงเช้า แต่ต้อง”เต็มที่”ไว้ก่อน กระแสตอบรับสูงมาก หลักการท�ำงานของผม ใช้วิธีคิดแบบนักฟุตบอลทีมบราซิลครับ ไม่กี่เดือน “รายรับ” ก็เริ่มทัดเที่ยมกับ “รายจ่าย” “การรุก คือ การรับที่ดีที่สุด” สถานการณ์ของหน่วยงานจึงปลอดภัย แม้ภัยยังไม่มา เพราะถ้าเราเปิดเกมรุก จนคู่ต่อสู้โงหัวไม่ขึ้น เราก็ไม่ต้องตั้งรับ แผนที่สอง ไม่ใช่แผนรุก แม้การตั้งรับจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการท�ำงาน แต่เป็นแผนเอาตัวรอด แต่มันไม่สนุก เมื่อไม่รู้เรื่อง “บรรณารักษ์” เลย แล้วเราจะตัดสินใจอย่างไร ไม่เหมือนกับการเล่นเกมรุก ที่ศูนย์ข้อมูลมี “อ้อย” เป็นผู้ช่วยผู้จัดการที่จบด้านบรรณารักษ์อยู่แล้ว เป็นผู้กระท�ำต่องาน และมีอาจารย์นวลฉวีทเี่ คยดูแลห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์เป็นทีป่ รึกษา จ�ำได้ว่าหลังจากที่รู้ว่าต้องรับงานที่มีพื้นความรู้น้อยมาก ผมใช้หลักการง่ายๆ ว่าเรือ่ งใดก็ตามถ้า “ อ้อย” และอาจารย์นวลฉวีมคี วามเห็น สิ่งแรกที่ผมท�ำก็คือการลาพักร้อน เหมือนกัน หนีไปทะเลเพื่อคิดวางแผนว่าจะท�ำงานอย่างไรดี แนวทางนั้นน่าจะถูกต้อง กะว่าถ้าคิดไม่ออก จะโดดลงทะเลหนีไปอยู่กับ “นางเงือก” แต่ถ้าเรื่องใดที่ 2 คนมีความเห็นขัดแย้งกัน แต่โชคดีที่คิดออก อาชีพ”นักข่าว”จะเริ่มท�ำงาน “นางเงือก”เลยไม่ต้องเดือดร้อน นักข่าวนัน้ มี “ค�ำถาม”เป็นอาวุธ และมี “การจับประเด็น”เป็นเครือ่ งกรอง ..........................

58


ผมจะถาม-ถาม-ถาม แล้วจับประเด็น จากนั้นจึง “ตัดสินใจ” ถ้าเรื่องเล็กก็ต้องตัดสินใจเลย ถ้าเรื่องใหญ่ ใช้เงินมาก ก็ตัดสินใจถามต่อจนมั่นใจค่อยตัดสินใจ แต่ถ้าตัดสินใจผิด ก็ตัดสินใจใหม่ แผนการเอาตัวรอดแบบนี้ใช้ ได้ครับ ไม่ค่อยพลาด .................... ความรูส้ กึ ทีต่ อ้ งท�ำงานทีเ่ รา”ไม่ร”ู้ เกิดขึน้ อีกครัง้ เมือ่ เริม่ งาน “มติชนทีว”ี แต่ครั้งนี้ผมไม่พักร้อน เดินหน้าลุยเลย เริ่มต้นด้วยการเปิดรับคนท�ำงานภายในองค์กรก่อน ใครสมัครเข้ามา เรารับทุกคน มีคนเดียวที่เดินไปขอจากบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน คือ “พี่เปี๊ยก” ทวีศักดิ์ บุตรตัน เพราะนอกจากความเก๋าเรื่องข่าวแล้ว “พี่เปี๊ยก” ยังเปิดกว้างพร้อมที่จะ เรียนรู้งานใหม่ ผมเชื่อว่าการเริ่มต้นงานใหม่ที่ต้องผสมผสานหลายฝ่ายเข้าด้วยกัน ความยืดหยุ่นเป็นสิ่งจ�ำเป็น ที่ส�ำคัญแม้ปัญหาจะเยอะ แต่ถ้าคนท�ำงานมีความรู้สึกอยากท�ำ สนุกกับสิ่งใหม่ สนุกกับการแก้ปัญหา

รับรองสนุกแน่ ผมชอบความรู้สึกของการผจญภัย เดินไปข้างหน้าในพื้นที่ที่เราไม่รู้จัก แต่มีความหวังว่ามี “ขุมทรัพย์” รออยู่ มันท้าทาย และมีพลัง วันแรกที่ “มติชนข่าวค�่ำ” เริ่มออกอากาศทาง “เวิร์คพ้อยท์ทีวี” ถามว่าตื่นเต้นไหม โค-ตะ-ระ ตื่นเต้นเลยครับ ลุ้นตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นวันหนึ่งที่มีความสุขมากจนต้องตะโกนแบบไม่มีเสียง ผมเลือกที่จะตะโกนในเฟซบุ้ก “แค่อยากจะบอกว่าวันนี้มีความสุขมากครับ” ไม่กล้าบอกว่าเรื่องอะไร ถือเป็นวิธีการหาความสุขแบบง่ายๆ หลังจากผ่านงานศูนย์ข้อมูลและงานมติชนทีวีครั้งนี้ ผมยิ่งเชื่อมั่นใน “ความเชื่อ” ที่อยู่ในใจมานาน “ไม่มีอะไรยากเกินเรียนรู้” ขอเพียงแค่เปิดใจกว้างรับสิ่งใหม่เท่านั้นเอง

59


Dr.Cement

Text : อดิศักดิ์ ยิ้มวัน Photo : MiMI

บรรยากาศบ้านริมทะเลร่มรื่นน่าอยู่

โครงสร้างบ้านริมทะเล หากพูดถึงบ้านริมทะเลแล้ว คงจะเป็นความฝันของใครหลายๆ คนทีอ่ ยากจะมีไว้ครอบครอง (ตัวผูเ้ ขียนเองก็เช่นเดียวกัน) เพราะคงดีไม่นอ้ ยหากเราเคลิม้ หลับไปพร้อมๆ กับเสียงคลืน่ แล้วลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับภาพน�้ำทะเลสีเขียวมรกตตัดกับเส้นขอบฟ้าในเช้าวันใหม่ แต่คณ ุ ผูอ้ า่ นทราบไหมครับว่า กว่าจะได้มาซึง่ บ้านริมทะเลสักหลัง หรือแม้กระทั่งรีสอร์ตสวยๆ ริมทะเลทีเ่ ราต่างมีโอกาสไปเยือนมาแล้วนัน้ ไม่ใช่ เรื่องง่ายเลย มีสิ่งที่ต้องคำ�นึงหลายๆ ประการทั้ง การออกแบบและระหว่างขัน้ ตอนของการก่อสร้าง ลองมาดูกันนะครับ แน่นอนครับ ผมมักพูดเสมอว่า สิ่งที่สำ�คัญ เป็นลำ�ดับต้นๆ ของโครงสร้างบ้านหรืออาคารใดๆ ก็ตามคือฐานราก บ้านริมทะเลก็เช่นเดียวกัน ควร สำ�รวจบริเวณที่คุณจะสร้างบ้านก่อนว่า ชั้นดิน บริเวณนั้นเป็นชั้นดินประเภทใด ฐานรากชนิดใด ขนาดและความลึกเท่าไร ทีเ่ หมาะกับบ้านของคุณ อันนีป ้ ล่อยให้เป็นหน้าทีข่ องสถาปนิกหรือวิศวกร ผูอ้ อกแบบนะครับ อย่าคิดเองเด็ดขาด สิง่ ทีอ่ ยาก

60

จะแนะนำ�เพิ่มเติมคือ ควรยกระดับบ้านให้สูงจาก ระดับน้ำ�ทะเลและอยู่ห่างจากชายฝั่งพอสมควร (มากกว่า 12 เมตรตามกฎหมาย) เพื่อป้องกัน กรณีเกิดคลื่นสูงและพื้นดินถูกกัดเซาะโดยคลื่น ชายฝั่ง ส่วนโครงสร้างอื่นๆ เช่น เสา คาน พื้น ก็ สามารถใช้วัสดุได้แทบทุกประเภท เช่น คอนกรีต เหล็ก ไม้ กระจก แต่มขี อ้ ควรระวังทีน่ อกเหนือจาก ความแข็งแรงของโครงสร้าง คือเรือ่ งของความชืน้ และไอทะเลที่จะเข้ามาสัมผัสกับตัวบ้าน ดังนั้นจึง ควรเลือกใช้วสั ดุทสี่ ามารถทนทานต่อความชืน้ ได้ เป็นอย่างดี โครงสร้างเหล็กต้องป้องกันดูแลเป็น พิเศษด้วยวัสดุเคลือบป้องกันสนิม เนื่องจากมี โอกาสทีจ่ ะเกิดสนิมจากไอทะเลได้คอ่ นข้างสูง ใน


กรณีที่ ใช้ ไม้เป็นส่วนประกอบ ก็ควรเลือกใช้ ไม้ เนื้อแข็งที่ทนต่อสภาพอากาศและความชื้นได้ดี และจะต้องเคลือบผิวด้วยสีหรือวัสดุปอ้ งกันความชืน้ เป็นพิเศษ สำ�หรับคอนกรีตก็เช่นเดียวกัน อย่า คิดนะครับว่าคอนกรีตจะทนต่อสภาพอากาศได้ ทุกรูปแบบ โครงสร้างบ้านริมทะเลนั้นไม่สามารถ ใช้คอนกรีตทั่วๆ ไปได้ จำ�เป็นต้องใช้คอนกรีตที่ ออกแบบมาเป็นพิเศษเท่านั้น มีวิศวกรแนะนำ�ว่า หากบ้านริมทะเลของท่าน เสีย่ งต่อคลืน่ ยักษ์สนึ ามิ (ซึง่ ปัจจุบนั มันก็มโี อกาส เกิดขึ้นได้ทุกๆ พื้นที่ชายฝั่ง) ไม่ควรก่อผนังให้ แข็งแรงเกินไป ฟังไม่ผดิ หรอกครับ เราไม่ควรทำ� ผนังบ้านให้แข็งแรงเกินไป เพราะหากเกิดสึนามิ ขึ้นจริงๆ ผนังบ้านที่แข็งแรงจะรับแรงปะทะของ คลืน่ ไว้เต็มๆ มันก็เหมือนกับอาคารทัง้ หลังรับแรง ปะทะมหาศาลเข้าไปด้วย ดังนัน้ การก่อสร้างผนัง ทีไ่ ม่แข็งแรงมากนัก เมือ่ คลืน่ ยักษ์พดั เข้ามาปะทะ ผนังจะพังลงโดยง่าย เกิดเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ ให้น้ำ�ไหลผ่านไป (ผ่านเสาและคาน) โดยไม่ก่อให้ เกิดการพังทลายของตัวอาคารทั้งหลัง อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ ภูมิศาสตร์ ของพื้นที่ริมทะเลนั้นรับลมที่พัดแรงตลอดเวลา เมื่อฝนตกก็มักจะสาดเข้ามาแรงๆ ดังนั้นต้อง ออกแบบให้หลังคาและกันสาดสามารถป้องกัน ฝนตกแรงๆ ในองศาทีต่ ่ำ�กว่าปกติได้ รวมทัง้ รอย ต่อของวงกบประตู หน้าต่าง หรือช่องเปิดต้อง แน่ ใจว่าปิดสนิทพอที่จะไม่ ให้น้ำ�ฝนสาดหรือซึม เข้ามาได้ โครงสร้างบ้านริมทะเลสไตล์โมเดิร์น

สระว่ายน�้ำของคู่กันกับทะเลน�้ำใส

Tip: • ข้อได้เปรียบที่ส�ำคัญของบ้านริมทะเล คือคุณจะได้สัมผัสกับภาพไม่ พระอาทิตย์ขึ้นก็ตกดินอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นจงใช้ข้อได้เปรียบอันนี้ให้ เป็นประโยชน์ เช่น ออกแบบบริเวณที่คุณใช้บ่อยที่สุด (เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องนอน) ให้สามารถสัมผัสกับบรรยากาศดังกล่าวได้อย่างเต็มตา ไม่ให้มี สิ่งใดมาบดบัง • ลมบก ลมทะเล เวลากลางวันลมพัดจากทะเลเข้าหาฝัง่ เราเรียกว่า ลมทะเล ส่วนกลางคืนลมพัดจากฝั่งลงสู่ทะเล เราเรียกว่าลมบก (ชาวประมงใช้ ประโยชน์จากลมบกลมทะเลในการออกเรือหาปลา) ดังนั้นจึงควรใช้มันให้ เกิดประโยชน์สงู สุด เช่น ออกแบบให้มชี อ่ งเปิดทีก่ ว้างและสูง มีชอ่ งทางเข้า และทางออกเพือ่ รับลมได้อย่างเต็มที่ นอกจากเย็นสบายแล้วยังช่วยประหยัด พลังงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย • เฟอร์นเิ จอร์ เฟอร์นเิ จอร์และของแต่งบ้านก็เช่นเดียวกัน ควรเลือกใช้ของ ทีท่ �ำจากวัสดุทที่ นทานต่อไอทะเล หากหลีกเลีย่ งเฟอร์นเิ จอร์ทที่ �ำจากโลหะ ได้จะเป็นการดี

61


Good Design

Text & Photo : รศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อแนะน�ำ ในการก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างริมน�ำ้ การก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างริมน�ำ้ ไม่วา่ จะเป็นบ้าน สะพาน ตอม่อ หรือท่าเรือ จ�ำเป็นต้องได้รบั การดูแลเป็นพิเศษ เนือ่ งจากสิง่ ปลูกสร้างเหล่านีอ้ าจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมปิ ระเทศและ สภาพแวดล้อมอย่างทีเ่ ราคาดไม่ถงึ เนือ้ หาฉบับนีจ้ ะเป็นการแนะน�ำข้อควรระวังส�ำหรับการ ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างริมน�้ำ เพื่อลดปัญหาที่จะตามมา 1. การเคลียร์พื้นที่โดยรอบ การเคลียร์พื้นที่ ทีจ่ ำ� เป็นต้องมีการตัดต้นไม้หรือถางหญ้าออกจาก ผิวดิน หากท�ำโดยไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิด ผลกระทบ 2 ประการ คือ 1) การถูกชะของผิวดิน เมือ่ ไม่มหี ญ้าหรือต้นไม้ปกคลุมหน้าดิน โดยหน้า ดินที่ถูกน�้ำชะออกไปเมื่อไหลลงไปในแหล่งน�้ำ อาจท�ำให้เกิดมลพิษในน�้ำตามมา หรืออาจท�ำให้ เกิดการกัดกร่อนของพื้นที่ริมตลิ่ง และ 2) พืชที่ ปกคลุมดินอยู่นั้นมีหน้าที่ส�ำคัญคือเป็นตัวกรอง น�้ำธรรมชาติ ที่ดักจับสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับน�้ำ ก่อนจะไหลลงสูแ่ หล่งน�ำ้ หากปราศจากพืชพวกนี้ สิ่งปนเปื้อนที่มีมากับน�้ำก็สามารถไหลลงสู่แหล่ง น�ำ้ ได้โดยตรง ดังนัน้ การเคลียร์พนื้ ทีร่ อบตลิง่ หรือ ชายฝั่งควรท�ำเท่าที่จ�ำเป็น และควรเหลือต้นไม้ หรือพืชปกคลุมผิวดินบริเวณริมตลิง่ ไว้พอสมควร

62

2. การท�ำผนังแนวดิ่งรอบพื้นที่ชายฝั่ง โดย ทั่วไปการท�ำผนังแนวดิ่งเพื่อป้องกันการถูกกัด เซาะของพืน้ ทีช่ ายฝัง่ นัน้ เป็นความคิดทีด่ ี แต่ถา้ ท�ำ ไม่ ถู ก ต้ อ งอาจจะท� ำ ให้ เ กิ ด ผลกระทบเช่ น กั น เนื่องจากการก่อสร้างผนังแนวดิ่งขึ้นท�ำให้พื้นที่ บริเวณนัน้ เปลีย่ นสภาพเป็นพืน้ ทีช่ ายฝัง่ แบบแข็ง (Hardened shoreline) ซึ่งอาจจะป้องกันการ กัดเซาะได้ ในระดับหนึง่ แต่ผนังแนวดิง่ ลักษณะนี้ ท�ำให้เกิดการรบกวนสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง (รบกวนวงจรชีวิตของสัตว์น�้ำริมฝั่ง) และรบกวน กระบวนการตกตะกอนของดิ น ทรายตาม ธรรมชาติ รวมถึงท�ำให้เกิดการถูกชะออกของชั้น ดิ น หรื อ ทรายในระดั บ ที่ ลึ ก ลงไป เนื่ อ งจาก พลังงานของคลื่นที่เข้ามากระทบไม่ได้ถูกดูดซับ ไปตามแนวลาดเอียงธรรมชาติ


พืชหรือหญ้าริมฝั่งท�ำหน้าที่กรองสิ่งปนเปื้อนก่อนไหลลงสู่แหล่งน�้ำ การท�ำบ่อกรองหรือบ่อตกตะกอน

การติดตั้งรั้วดักตะกอนรอบแนวชายฝั่ง ที่มา http://www.tahoebmp.org/BMPs.aspx

แนวทางที่ถกู ต้องคือการท�ำพื้นที่ชายฝั่งแบบ ลาดเอียง โดยแทนที่จะท�ำเป็นผนังในแนวดิ่งอาจ จะท�ำการถมหินให้เกิดการลดหลั่นของความชัน ตามล�ำดับเพื่อเป็นการลดพลังงานของคลื่นที่เข้า มากระทบและท�ำให้การกัดเซาะของชั้นดินด้าน ล่างลดลง หรือการท�ำพืน้ ทีช่ ายฝัง่ แบบอ่อน (Soft shoreline) หรือแบบผสมผสาน (Hybrid shoreline stabilization) เป็นการผสมผสานระหว่าง การถมวัสดุธรรมชาติ (ที่สามารถปลูกพืชได้) ใน แนวลาดเอียง ร่วมกับการปลูกพืชริมฝั่งไปบนผิว เพื่อปกคลุมและป้องกันการกัดเซาะ 3. ปกป้องแหล่งน�ำ้ ในระหว่างการก่อสร้าง ใน ระหว่างการก่อสร้างมีโอกาสมากทีน่ ำ�้ เสียจากการ ก่อสร้างจะไหลลงสูแ่ หล่งน�้ำและท�ำให้เกิดการปน เปือ้ นขึน้ ได้ หน้าทีข่ องเราคือต้องป้องกันไม่ให้นำ�้ เสียเหล่านัน้ ไหลลงสูแ่ หล่งน�ำ้ หรือหากหลีกเลีย่ ง ไม่ได้กค็ วรจะต้องมีการปรับปรุงสภาพของน�ำ้ นัน้ ก่อนที่จะปล่อยลงไป แนวทางง่ายๆ ยกตัวอย่าง เช่น การคลุมวัสดุก่อสร้างด้วยผ้าใบเพื่อป้องกัน การถู ก ชะ การติ ดตั้ ง รั้ ว ดั ก ตะกอนรอบพื้ น ที่ ก่อสร้าง (Silt fence, ภาพประกอบที่ 4) ท�ำหน้าที่ ดักฝุ่นตะกอนของน�้ำก่อนไหลลงสู่แหล่งน�้ำ ใน กรณีที่สามารถควบคุมทิศทางการไหลของน�้ำได้ ให้ ท างร่ อ งน�้ ำ เพื่ อ รวมน�้ ำ ให้ ไหลไปทิ ศ ทาง เดี ย วกั น ก่ อ นออกสู ่ แ หล่ ง น�้ ำ ให้ ส ร้ า งบ่ อ ตก ตะกอนแบบง่ายๆ ด้วยการขุดหลุมถมปูดว้ ยแผ่น กันซึมด้านล่าง ถมด้วยหินและทรายเพือ่ ท�ำหน้าที่ กรองน�้ำและให้ฝุ่นตกตะกอน ก่อนที่จะปล่อยลง สู่แหล่งน�้ำ

4. ควบคุ ม การไหลของน�้ ำ รอบๆ พื้ น ที่ ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้างใกล้แหล่งน�้ำมักจะมีความ ลาดเอียง การควบคุมการไหลของน�ำ้ ให้ชา้ ลงด้วย การปรั บ พื้ น ที่ ใ ห้ มี ค วามลาดเอี ย งน้ อ ยลงจะ สามารถช่วยป้องกันการถูกกัดเซาะของผิวดินโดย รอบได้ ในระดับหนึง่ นอกจากนี้ การท�ำร่องน�ำ้ เพือ่ ควบคุ ม การไหลของน�้ ำ ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ต้องการ ก็เป็นอีกแนวทางหนึง่ ในการป้องกันการ กัดเซาะหน้าดิน 5. ดูแลต้นไม้รอบพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง โดยทัว่ ไป ใน พืน้ ทีก่ อ่ สร้างทีม่ กี ารขุดหรือปรับระดับ มักจะหลีก เลีย่ งไม่ได้ทตี่ น้ ไม้รอบพืน้ ทีก่ อ่ สร้างจะได้รบั ความ เสี ย หายและตายในเวลาต่ อ มาภายหลั ง การ ก่อสร้าง แนวทางการป้องกันต้นไม้ง่ายๆ ก็เช่น การล้อมรั้วรอบต้นไม้เพื่อป้องกันอันตรายจาก ยานพาหนะที่ท�ำงานในพื้นที่ การควบคุมการขุด ให้ ห ่ า งจากโคนต้ น ไม้ อ ย่ า งน้ อ ย 3 เมตรเพื่ อ ป้องกันความเสียหายต่อรากไม้ และหลีกเลี่ยง การฝังกลบดินที่บนบริเวณโคนต้นสูงหรือราก ต้นไม้เกิน 15 เซนติเมตร ผมหวังว่าข้อแนะน�ำทัง้ 5 ข้อน่าจะมีประโยชน์ ต่อผู้อ่านอยู่บ้าง ก่อนที่จะจบบทความนี้ ผมมีข้อ แนะน�ำสุดท้ายซึง่ อาจเป็นข้อทีส่ ำ� คัญมากทีส่ ดุ คือ การว่ า จ้ า งผู ้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งที่ มี ส� ำ นึ ก ในการ รักษาสภาพแวดล้อมและแหล่งน�้ำ หรือการท�ำ สัญญาการก่อสร้างทีร่ ะบุถงึ สิง่ เหล่านี้ จะท�ำให้การ ก่อสร้างของท่านเป็นการก่อสร้างที่ตระหนักถึง สิ่งแวดล้อมหรือเป็นการก่อสร้างสีเขียวนั่นเอง

63


กฎหมายคู่บ้าน

Text : ตุ๊กตา เหลียวจันทร

ข้อควรระวังในการชื้อที่ดินริมหาด ปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ ที่กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ต้องเข้าขอคืนพื้นที่ป่าจากผู้ที่ซื้อ ที่ดินจากชาวบ้านท�ำธุรกิจรีสอร์ตตามเชิงป่าเขา หรือที่ชายทะเล หากพินิจพิเคราะห์สืบสวนหาที่มา และข้อเท็จจริงของการถือครองที่ดิน แม้จะเป็นการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยสุจริต และเสียค่า ตอบแทนก็ตาม กฎหมายก็มีข้อยกเว้นในการคุ้มครองบุคคลเหล่านี้เช่นกัน กล่าวคือ หากตรวจ สอบแล้วพบว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ที่เอกชนไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่ทางราชการ สงวนไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ รัฐมีอ�ำนาจน�ำพื้นที่เหล่านั้นกลับมาฟื้นฟูประโยชน์ได้

เช่นนีจ้ งึ เป็นบทเรียนทีเ่ ราจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงว่า หากต้องการซื้อที่ดิน ยิ่งเป็นที่ดินตามชายทะเล ตามพื้นที่เกาะ หรือตามที่พื้นที่ป่าเชิงเขา เราควร ด�ำเนินการอย่างไรบ้างเพือ่ ไม่นำ� ไปสูก่ ารกลายเป็น ผูก้ ระท�ำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และ กฏหมายเฉพาะที่ว่าด้วยเขตสงวนหวงห้ามต่างๆ การตรวจสอบเอกสารสิทธิในทีด่ นิ เป็นบทพิสจู น์ ข้อเท็จจริงบทแรกทีผ่ จู้ ะซือ้ ทีด่ นิ ต้องไตร่ตรองให้ดี เป็นทีร่ กู้ นั โดยทัว่ ไปว่า หากเอกสารสิทธิในทีด่ นิ ดัง กล่าวเป็นเพียงหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ ใน ที่ดิน เช่น น.ส.3 น.ส.3ก. น.ส.3ข. หรือหนังสือแจ้ง การครอบครอง ส.ค.1 การได้สทิ ธิในทีด่ นิ ประเภท นี้ก็มาจากการได้รับอนุญาตให้เข้าไปท�ำประโยชน์ ในที่ดินได้ โดยไม่ผิดกฎหมายเท่านั้น แม้จะมีชื่อ เป็นเจ้าของที่ดิน แต่กฎหมายถือว่าเป็นเจ้าของที่ มีแต่เพียงสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์ทำ� กินในผืน ดิน หากต้องการโอนสิทธิครอบครองให้บคุ คลอืน่ กฎหมายอนุญาตให้ผคู้ รอบครองสามารถจ�ำหน่าย สิทธิของตนให้แก่บคุ คลอืน่ ได้ การซือ้ ขายสมบูรณ์ ด้วยการส่งมอบ โดยถือว่าผูค้ รอบครองเดิมยินยอม สละการครอบครอง เมื่อสิทธิของผู้โอนมีเพียงแค่ สิทธิครอบครอง ผู้รับโอนย่อมได้สิทธิไม่ดีไปกว่า ผู้โอนเช่นกัน ล�ำดับต่อไปที่ต้องพิจารณาคือ เมื่อเราเข้าถือ ครองสิทธิตอ่ จากชาวบ้าน และเข้าท�ำประโยชน์แล้ว ในอนาคตข้างหน้าถ้ามีการออกเอกสารสิทธิผู้ถือ ครองต่อจะสามารถไปออกเอกสารสิทธิเองได้หรือ ไม่ มีขอ้ กฎหมายใดห้ามไว้เป็นกรณีพเิ ศษหรือไม่ จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งศึกษาประวัตขิ องการได้สทิ ธิ ในทีด่ นิ และแผนทีท่ ำ� เลทีต่ งั้ ของผืนดินดังกล่าวครัง้ เมือ่ อดีตกาลด้วย เนือ่ งจากมีการบัญญัตกิ ฎหมาย ก�ำหนดอาณาเขตการครอบครองทีด่ นิ ของเอกชน ไว้มากมาย โดยเฉพาะกฎหมายทีต่ ราขึน้ เพือ่ รักษา

64

ประโยชน์ผนื ป่า และก�ำหนดเขตสงวนหวงห้ามมิให้ เอกชนเข้าท�ำประโยชน์ หรือบุกรุกครอบครองผืน ดินดังกล่าว อันเป็นไปเพือ่ รักษาไว้ซงึ่ ประโยชน์สว่ น รวมของประเทศชาติ เช่น พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง และสงวนป่า พ.ศ. 2481 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2535 ซึ่งกฏหมายแต่ละฉบับมีอายุตั้งแต่ 20-70 ปี ดังนัน้ หากผูค้ รอบครองทีด่ นิ เดิม ยืนยัน ว่าเอกสารสิทธิของตนชอบด้วยกฏหมาย เพราะ ถือครองกันมาตัง้ แต่รนุ่ ปูร่ นุ่ ย่า เราต้องตัง้ คำ�ถาม ว่าการเข้าอยู่นานดังเช่นว่านั้นได้ดำ�เนินการก่อน ที่จะประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นเขตสงวนหวงห้าม หรือไม่หากแม้เข้าอยูก่ อ่ นประกาศฯ พวกเขาก็อาจ ถูกจำ�กัดสิทธิเพียงเท่าพืน้ ทีท่ ำ�กินจริงเท่านัน้ ห้าม เปลีย่ นแปลงลักษณะพืน้ ทีเ่ ดิมเคยปลูกพืชสวน ก็ ต้องปลูกพืชสวน หากขยายเนื้อที่ทำ�กินใหม่ หลังจากประกาศฯ จะเข้าข่ายว่าเป็นการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐทันที หรือหากจำ�หน่ายสิทธิ ให้บุคคลอื่น ผู้รับโอนย่อมถือว่ามีความผิดทันที ดังตัวอย่าง คำ�พิพากษาที่ 2087/2539 “แม้จำ�เลยจะซื้อสิทธิ ครอบครองที่ดินจากบุคคลผู้ครอบครองที่ดินมา ก่อนทีท่ างการจะประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ก็เป็นเพียงแสดงว่าเฉพาะตัวผู้ที่ขายสิทธิครอบ ครองให้แก่จำ�เลยขาดเจตนาที่จะบุกรุกป่าสงวน แห่งชาติเท่านัน้ เมือ่ ปรากฏว่าทีด่ นิ ทีจ่ ำ�เลยซือ้ ได้ มีกฏกระทรวงประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2529 จำ�เลยเบิกความว่า ได้ซื้อมาระหว่างปี 2530-2535 จึงเป็นระยะเวลา ทีร่ ฐั ประกาศให้ทดี่ นิ ดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวนแห่ง ชาติแล้ว และจำ�เลยก็ทราบดีวา่ ทีด่ นิ ดังกล่าวเป็น ป่าสงวนแห่งชาติ จำ�เลยจึงมีความผิดตาม พระ

ราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 การที่ จำ�เลยอ้างว่าได้ก่นสร้างเฉพาะต้นไม้ที่ผู้ขายได้ ปลูกไว้ มิได้ทำ�ลายป่าไม้ส่วนอื่นนั้น เห็นว่า ต้น ยางต้นมะม่วงและต้นมะพร้าวที่ผู้ขายปลูกไว้เป็น ไม้ยืนต้น มีลักษณะติดตรึงตรากับที่ดินที่เป็นป่า เป็น ส่วนควบกับที่ดินป่า จึงเป็นส่วนหนึ่งของป่า สงวน การไปตัดทำ�ลายก็เป็นการทำ�ลายป่าสงวน แต่จะอย่างไรก็ตาม การที่จำ�เลยยอมรับว่าได้เข้า ยึดถือครอบครองที่ดินป่าสงวนดังกล่าว โดยการ แสดงบอกกล่าวต่อเจ้าหน้าที่และแสดงหลักฐาน การเสียภาษีบำ�รุงท้องทีอ่ นั เป็นหลักฐานแสดงออก ถึงการครอบครองที่ป่าสงวนดังกล่าว กรณีก็เป็น ความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติป่า สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แล้ว เพราะบทบัญญัติ ของกฎหมายดังกล่าว ห้ามบุคคลใดเข้ายึดถือ ครอบครองป่าสงวน ข้ออ้างของจำ�เลยจึงไม่เป็น เหตุให้จำ�เลยพ้นผิด” เช่นนีแ้ ล้ว การตรวจสอบเอกสารสิทธิวา่ อยู่ใน เขตป่าอนุรกั ษ์ หรือออกทับพืน้ ทีป่ า่ สงวน ทีส่ าธารณะ หรือไม่ จึงเป็นสิง่ ทีผ่ จู้ ะซือ้ ทีด่ นิ ต้องตระหนักและให้ ความส�ำคัญก่อนทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ ทีด่ นิ โดยเฉพาะ การออกโฉนดทีด่ นิ ตามพืน้ ทีเ่ กาะยิง่ เป็นไปได้ยาก หลังจากปี 2537 ทีร่ ฐั ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ก�ำหนดข้อยกเว้นไว้ กระบวนการพิสจู น์สทิ ธิเพือ่ คืนความเป็นธรรม ให้แก่ตนเอง เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดของการ ได้มาซึ่งกรรมสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายหลังจาก ครอบครองที่ดินแล้วเป็นไปค่อนข้างยากหากเรา เอกชนจะเป็นผู้พิสูจน์สิทธิเอง เพราะนอกจากจะ ไม่มีประสบการณ์ และความรู้ ในเรื่องนี้แล้ว ยัง ไม่รู้จักวิธีการหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์การ ครอบครองดังกล่าวอีกด้วย และสายเกินกว่าที่ จะเยียวยาความเสียหายต่างๆ ทีเ่ ราต้องสูญสิน้ ไป


Text : จินต์นตา ปราสาทหินพิมาย Photo : ประสิทธิ์ บุตรบัว

Health & Safety

เตรียมตัวไปเที่ยวทะเล พอถึงช่วงวันหยุดยาว ๆ ได้พกั ผ่อนเต็มทีม่ เี วลาท�ำกิจกรรมโน่นนีห่ ลายอย่าง หลายคนคง วางแผนเดินทางท่องเที่ยวกันอย่างสนุกสนาน การไปเที่ยวทะเลก็น่าสนใจไม่น้อย เพราะ นอกจากชายหาดของประเทศไทยจะมีชอื่ เสียงติดอันดับโลกแล้ว อาหารทะเลก็ยงั สดอร่อย ไม่น้อยหน้ากัน Health & Safety จึงขอแนะน�ำการเตรียม กระเป๋าของนักเที่ยวทะเล นอกจากชุดว่ายน�้ำ ยัง มีลิสต์รายการเป็นหางว่าวที่ได้ผู้เชี่ยวชาญ (ทั้ง หลาย) แนะให้หย่อนลงกระเป๋า มีอะไรบ้างไปดูกนั 1. เตรียมถุงทะเล (Ocean pack) เอาไว้ ให้ดี อย่างน้อยถ้าคุณไม่ได้ซื้อกล้องชนิดกันน�้ำ การพกถุงทะเลก็ชว่ ยรักษาอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ สุดรักของคุณเอาไว้ ได้เป็นอย่างดีเชียว 2. ยา บางทีแค่ยาแก้ปวดหรือลดไข้อาจไม่ เพียงพอส�ำหรับการเที่ยวทะเลอีกต่อไป เพราะ อะไรก็เกิดขึ้นได้ คุณอาจโดนไรทะเลแทะเล็ม ผิวจนเป็นผื่นแพ้ เราจึงต้องพกยาแก้แพ้ หรือ คารามายด์เอาไว้ทาบริเวณที่โดนกัดต่อย และ ควรมียาทากันยุงไว้ก็จะดีมาก 3. แว่นกันแดด ไม่เพียงสวมใส่เพื่อความ เก๋ไก๋ แต่ยงั ช่วยปกป้องดวงตา ซึง่ เป็นอวัยวะส่วน ส�ำคัญที่สุดในร่างกายเอาไว้ด้วย 4. ลดพื้ น ที่ ก ารจั ด กระเป๋ า ด้ ว ยการแบ่ ง แชมพู ครีมนวด ครีมอาบน�ำ้ ลงขวดเล็กๆ ส�ำหรับ เดินทาง ซึ่งท�ำให้เราไม่เสียเวลาโหลดกระเป๋า 5. ควรเลือกเสื้อผ้าที่ยับยากส�ำหรับเดินทาง 6. ครีมกันแดด ขาดไม่ได้ ในยุคทีแ่ สงแดดแผด จ้า เป็นสิง่ จ�ำเป็นทีค่ นรักทะเลเขาพกติดตัวไปไหน ต่อไหน การไปทะเลนัน้ จ�ำเป็นต้องใช้ครีมกันแดด ที่มีค่า SPF สูงมากกว่าปกติ เพราะปริมาณความ

เข้มของแสงแดดและระยะเวลาในการเผชิญแสง นั้นยาวนานกว่าชีวิตประจ�ำวันมาก ครีมกันแดดที่มีค่า SPF ตั้งแต่ 30 ขึ้นไปจึง เป็นทีห่ มายปองของคน ว่าไปแล้วมีหลายประเภท คือ ชนิดน�้ำใส น�้ำนม หรือครีมข้น แต่ถ้าจะเหมาะ กับกิจกรรมท้าคลื่นแล้วละก็ ต้องมีคุณสมบัติกัน น�้ำได้ถึงจะเหมาะ มีครีมกันแดดแล้ว ก็ต้องรู้วิธีทาให้ปกป้อง ผิวด้วยเช่นกัน • ควรทาครีมกันแดด 20 นาทีกอ่ นออกไปผจญ กับแสงแดดเพือ่ ให้เนือ้ ครีมซึงลงสูผ่ วิ และควรท�ำ ซ�้ำทุกๆ 2 ชั่วโมง หากเป็นคนที่ผิวเปลี่ยนสีง่าย ควรเลือกครีมกันแดดทีม ่ คี า่ SPF ตัง้ แต่ 30 ขึน้ ไป • ถ้าผิวหนังเริม่ แดงขณะทีอ่ ยูก่ ลางแดด แสดง ว่าผิวก�ำลังเริ่มไหม้แล้ว ควรรีบหลบเข้าในร่ม • บริเวณฝีปากอาจทากันแดดที่อยู่ในรูปของ ลิปสติก หรือผสม wax • เมือ่ ขึน้ จากทะเลแล้วควรจะทาครีมส�ำหรับผิว หลังออกแดด หรือเจลทาผิวที่สกัดจากหว่านหาง จระเข้เพือ่ ป้องกันผิวปวดแสบปวดร้อนจากการไหม้ ของแดด ทัง้ ยังช่วยมิให้ผวิ เหีย่ วย่นก่อนวัยอันควร • ในคนที่ผมบาง ควรทาครีมกันแดดที่หนัง ศีรษะด้วย • ถ้าเป็นไปได้ควรสวมหมวก ใส่เสือ้ ผ้าปกคลุม กรณีตากแดดจัดๆ เป็นเวลานานๆ

• ควรหลีกเลีย่ งการโดนแดดนานๆ ในระหว่าง 11.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่แดดแรงที่สุด • ส�ำหรับสาวๆ รักผม ขอบอกว่าเดีย๋ วนีม้ แี ชมพู ครีมนวดผม และเซรัม่ บ�ำรุงผมแบบกันแดด หรือแสง ยูวแี ล้วทีม่ ที งั้ วิตามินบ�ำรุงและสารป้องกันแสงแดด • ควรดื่มน�้ำมากๆ เพื่อทดแทนการเสียน�้ำ จากความร้อน 7. After sun lotion แม้ตลอดวันคุณจะทา ครีมกันแดดซ�้ำๆ ทุก 2 ชั่วโมง แต่ร่องรอยของ การเผาไหม้ยังคงมีอยู่ ดังนั้นควรเลือกโลชั่นที่มี ส่วนผสมของว่านหางจระเข้ หรือวิตามินดี เพื่อ สมานรอยแดดเผาหลังอาบน�้ำเสร็จ 8. พกขวดน�้ ำ ฉุ ก เฉิ น ส� ำ หรั บ ตั ว คุ ณ เอง ในวันทีอ่ ากาศร้อนแดดจัดขณะล่องเรือกลางทะเล คุณอาจเกิดภาวะขาดน�้ำเฉียบพลันได้ ดังนั้นอย่า นิ่งนอนใจ กันไว้ดีกว่าแก้ พกขวดน�้ำเล็กๆ ติดตัว ไว้ด้วยเมื่อคิดจะไปเยือนทะเล เมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วก็ขอให้เที่ยวสนุก และปลอดภัยนะคะ ที่มา : http://transfermagazine1nai. makewebeasy.com/index.php

65


Product knowledge

Text : สุทิพย์ ปัญญารัตนชัย

การผลิตปูนส�ำเร็จรูป อินทรีมอร์ตาร์ แมกซ์ เราเข้าใจถึงความต้องการของผูใ้ ช้งานและเจ้าของบ้าน เราจึงมุง่ มัน่ ออกแบบส่วนผสมและ ผลิตปูนอินทรีมอร์ตาร์ แมกซ์ ส�ำหรับใช้ในงานฉาบ งานก่อ งานเทปรับระดับ และงานปู กระเบือ้ ง ด้วยเทคโนโลยีอนั ทันสมัยจากยุโรป กอปรกับความเอาใจใส่พถิ พ ี ถิ นั ทุกขัน้ ตอน การผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ ปัญหาด้านคุณภาพและความล่าช้าในงาน ก่อสร้างประเภทงานก่อ งานฉาบ งานเทปรับระดับ หรืองานปูกระเบือ้ งทีพ ่ บมากคือการจัดหาวัตถุดบิ และการควบคุมส่วนผสมต่างๆ รวมถึงขัน้ ตอนการ ท�ำงานซึ่งขึ้นกับความช�ำนาญและประสบการณ์ ของช่างแต่ละคน หากเป็นงานขนาดเล็กก็สามารถ ควบคุมคุณภาพได้ ไม่ยาก แต่ถ้าเป็นงานอาคาร ขนาดใหญ่หรือโครงการหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มี จ�ำนวนหลายร้อยหลังคาเรือน การควบคุมคุณภาพ งานให้ ได้เหมือนกันทุกหลังและท�ำงานให้เสร็จ รวดเร็วตามแผนอาจต้องใช้ผคู้ วบคุมงานทีม่ คี วาม ช�ำนาญจ�ำนวนมาก ไม่เช่นนัน้ อาจต้องเสียเงิน เสีย เวลาในการแก้ ไขงานก่อสร้างที่ไม่ได้คุณภาพและ เสียหายในภายหลัง แต่ส�ำหรับเจ้าของบ้านที่ต้อง ซ่อมแซมบ้าน ทั้งที่เพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆ ละก็… เสียความรู้สึกแน่ๆ ที่โรงงานอินทรีมอร์ตาร์ แมกซ์ เรายกเอา ปัญหาความยุ่งยากต่างๆ ที่หน้างานก่อสร้างมา ด�ำเนินการเองด้วยระบบที่ได้มาตรฐาน ทั้งการหา

66

แหล่งวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การ ชั่งตวงส่วนผสมทีต่ อ้ งการความเทีย่ งตรงแม่นย�ำ การผลิตปูนอินทรีมอร์ตาร์ แมกซ์ ให้มคี ณ ุ สมบัติ ตรงตามประเภทและความต้องการทุกการใช้งาน โดยเติมสารเพิม่ ประสิทธิภาพและคุณสมบัตติ า่ งๆ จนถึงการบรรจุลงถุงเพื่อเตรียมส่งมอบความพึง พอใจต่อทั้งผู้ออกแบบ ช่างก่อสร้าง เจ้าของงาน และเจ้าของบ้าน ให้ ได้รบั ความสะดวกสบายท�ำงาน ได้รวดเร็ว พร้อมกับคุณภาพคงทีเ่ หมือนกันทุกถุง เพียงแค่ผสมน�ำ้ ก็สามารถใช้ ได้ทนั ที…ง่าย ได้ดงั่ ใจ กรรมวิธีการผลิตปูนอินทรีมอร์ตาร์ แมกซ์ วัตถุดิบหลักในการผลิตของเราคือหินปูน (Limestone) ซึง่ ส่งมาจากเหมืองหินปูนของโรงงาน ผลิตปูนซีเมนต์ของเราเอง โดยนำ�มาคัดขนาดและ ทำ�ความสะอาดเพื่อกำ�จัดสิ่งปนเปื้อนหรือ สาร อินทรียอ์ นื่ ๆ ออกด้วยเครือ่ งคัดแยก (Screening Plant) แล้วส่งตรงมาที่โรงงาน อินทรีมอร์ตาร์ แมกซ์ เพื่อทำ�การอบลดความชื้น ในขั้นตอนนี้เรา


หินปูน (Limestone) ที่สะอาด ผ่านการคัดขนาด เพื่อเตรียมส่งเข้ากระบวนการอบและบดให้ละเอียด

ท่อล�ำเลียงวัตถุดิบและเครื่องชั่งน�้ำหนักที่ให้ค่าความแม่นย�ำสูง (Volumetric Scale)

ปูนอินทรีมอร์ตาร์ แมกซ์ ทุกถุงได้รับตรา Green heart เนื่องจากมีกรรมวิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ใช้ลมร้อนเหลือทิง้ จากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ นำ�กลับมาใช้ ใหม่ (Waste heat recovery) ซึ่ง ปกติลมร้อนนี้จะถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศ แต่ ด้วยความตระหนักถึงปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมและ วิกฤตด้านพลังงานของโลก เราจึงใช้เครื่องจักรที่ มีนวัตกรรมใหม่ที่สามารถดึงลมร้อนเหลือทิ้งมา ใช้แบบอัตโนมัติเพื่อทดแทนการใช้น้ำ�มันดีเซล และเป็นการใช้สิ่งที่เรามี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลังจากนั้นหินปูนจะถูกลำ�เลียงไปเข้าเครื่องบด ให้มีความละเอียด และคัดแยกออกเป็น 5 ขนาด แล้วส่งไปเก็บในไซโล โดยขนาดเล็กทีส่ ดุ เล็กกว่า 90 ไมครอน หรือเทียบได้กับผงแป้งดีๆ นี่เอง วัตถุดบิ ส�ำคัญอีกอย่างหนึง่ คือปูนซีเมนต์พอร์ต แลนด์ เราใช้ปนู “อินทรีเพชร” ซึง่ เป็นปูนซีเมนต์ที่ ใช้ ในงานโครงสร้าง ท�ำให้มนั่ ใจได้ ในเรือ่ งของความ แข็งแรงคงทน อีกทัง้ ยังผสมปูนขาว (Hydrated Lime) เพือ่ เพิม่ ความนุม่ ลืน่ เบามือยิง่ ขึน้ ส�ำหรับงานฉาบ วัตถุดบิ อีกประเภททีส่ �ำคัญทีเ่ ราใช้อยูก่ ว่าสิบ ชนิด คือสารเพิม่ ประสิทธิภาพและคุณสมบัตติ า่ งๆ เช่น ความอุม้ นำ�้ การกักฟองอากาศ การยึดเกาะ และ ระยะเวลาการก่อตัวทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้ตรงกับการ ใช้งาน โดยสารแต่ละชนิดผลิตจากวัตถุดบิ ธรรมชาติ ทั้งสิ้น อาทิ ฝ้าย เยื่อไม้ มันส�ำปะหลัง มันฝรั่ง นำ�้ ตาล เป็นต้น ซึง่ ปลอดภัยต่อการใช้งานแน่นอน หลังจากทุกอย่างพร้อมอยู่ในไซโลขนาดใหญ่ บนอาคารหอผสม (Mixing Tower) ก็มาถึงขั้น

ตอนการผลิต โดยเราควบคุมการผลิตทัง้ หมดด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ ท�ำให้การชัง่ ตวงส่วนผสมและ สารเพิม่ ประสิทธิภาพมีความเทีย่ งตรงแม่นย�ำมาก อีกทั้งกรรมวิธีการผลิตเป็นระบบปิด ท�ำให้ ไม่มี ปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจายและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่ง แปลกปลอมจากภายนอกปนเข้าไปในผลิตภัณฑ์ เมือ่ เครือ่ งจักรท�ำการชัง่ ตวงและผสมวัตถุดบิ ชนิดต่างๆ จนเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว ระบบจะส่ง ผงปูนอินทรีมอร์ตาร์ แมกซ์ ไปยังเครื่องบรรจุ (Packer) เพื่อบรรจุลงถุงและจัด-เรียงลงพัลเลต ด้วยเครื่องจัดเรียง (Palletizer) ซึ่งเป็นระบบ อัตโนมัตทิ ี่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน หลั ง จากนั้ น เราจะท�ำการจั ด พั ล เลตปู น อินทรีมอร์ตาร์ แมกซ์ เรียงไว้อย่างเป็นระเบียบ ในอาคารเก็บสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งมีความจุมาก เพียงพอ พร้อมรองรับความต้องการของลูกค้า ในอุตสาหกรรมก่อสร้างทุกขนาด ทุกแห่งใน ประเทศไทย ดู แ ล้ ว ขั้ น ตอนซั บ ซ้ อ นยุ ่ ง ยากจริ ง ๆ เอา อย่างนี้ดีไหมครับ “เรื่องยากๆ… ให้เป็นหน้าที่ของเราดีกว่า”

67


เกร็ดคู่บ้าน

Text & Photo: ธวัชชัย ผิวคราม และ สุกัญญา โชติอภิสิทธิ์กุล

สนามหญ้าหน้าบ้านพื้นที่เขียวขจี หากมีเก้าอี้สนามที่ท�ำเองกับมือคงเก๋ไปอีกแบบ

DIY by CONWOOD สนุกสนานกับการท�ำเก้าอี้สนามใช้เอง ด้วยวิธีง่ายๆ จากไม้พื้นคอนวูด หน้า 12 นิ้ว จากกระแสรักษ์โลกตามสื่อต่างๆ ที่รณรงค์ กันอย่างต่อเนือ่ ง บางคนอาจคิดว่าเราเพียงแค่คน คนเดียวสามารถช่วยลดโลกร้อนได้จริงหรือ จริงๆ แล้วมีหลายวิธที ชี่ ว่ ยลดโลกร้อนได้ เช่น การใช้วสั ดุ ทดแทนไม้คอนวูดซึง่ เป็นนวัตกรรมเพือ่ โลกสวยก็ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ วันนี้เกร็ดคู่บ้านขอแนะนำ�การทำ�เก้าอี้สนาม จากไม้คอนวูดด้วยมือของคุณเองแบบง่ายๆ มาฝากค่ะ ลองไปดูวัสดุ อุปกรณ์กันเลยนะคะว่า ต้องเตรียมอะไรกันบ้าง

68


Project Name

A

Architect

WOOD COMPANY LIMITED

City Cement Group Company

wer.7th - 12th Fl.,199 Ratchadapisek Rd.,Klongtoey,Bangkok

797-7444 Fax : (622)797-7004

B

www.conwood.co.th

C

Drawing Title

แบบที่นั่งสนาม

CONWOOD DECK 12” 25 mm. D2

Checked

Engineer

Tawatchai Phewkram

Date

24 JUNE 2011

Chamnarn Kamhai Approved

Drawing

Chamnarn Kamhai

อุปกรณ์ที่ ใช้ ในการประกอบเก้าอี้ • ไม้พื้นคอนวูด หน้า 12 นิ้ว รุ่น D2 สีธรรมชาติ จ�ำนวน 1 แผ่น • สว่านไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส�ำหรับใช้เจาะ / คว้าน / ยิง) • สกรูเกลียวปล่อย เบอร์ #7 ความยาว 2 นิ้ว จ�ำนวน 12 ตัว • กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 1 จ�ำนวน 1 แผ่น • ดินสอ • เกรียงโป๊ว ขนาด 1 นิ้ว จ�ำนวน 2 อัน Drawing • ปูนNo.ยาแนวตราจระเข้ เบอร์ #0772 • A-02 สีน�้ำ เลควูด 1 ชุด • ฉากเหล็ก

ขั้นตอนการประกอบเก้าอี้ มีดังต่อไปนี้

• น�ำไม้พื้นคอนวูด หน้า 12 นิ้ว ตัดขนาดดังต่อไปนี้ 1. ตัดส่วนที่เป็นฐานค�้ำยัน 30 เซนติเมตร จ�ำนวน 1 แผ่น เรียกส่วนนี้ว่า A 2. ตัดส่วนที่เป็นขาค�้ำยัน 45 เซนติเมตร จ�ำนวน 2 แผ่น เรียกส่วนนี้ว่า B1 และ B2 3. ตัดส่วนที่เป็นม้านั่ง 70 เซนติเมตร จ�ำนวน 1 แผ่น เรียกส่วนนี้ว่า C • น�ำไม้พื้นคอนวูด หน้า 12 นิ้ว ส่วน B1 มาประกอบกันก่อน โดยการวัด จากชิ้น B1 ขึ้นมาอย่างน้อย 18 เซนติเมตร แล้วท�ำเครื่องหมาย • น�ำชิ้นส่วนที่เป็น A เข้ามาต่อชนโดยการเจาะ ใช้ดอกเจาะไม้ ขนาด 1/8" = 1 หุน 3.18 mm. เจาะให้ลึกประมาณ 2 นิ้ว หรือ 5 ซม. จ�ำนวน 3 ต�ำแหน่ง • ใช้ดอกเจาะไม้ ขนาด 5/16" = 2.5 หุน 7.94 mm. เพื่อเจาะคว้านหัวลึกจากผิวหน้าไม้ประมาณ 0.5 ซม. • ใช้สกรูเกลียวปล่อย เบอร์ #7 ขันพอจมดี จากนั้นให้ท�ำแบบเดิมอีกด้านหนึ่ง เพื่อให้ชิ้นงานมีลักษณะตัว H จากนั้น • น�ำชิ้น C ส่วนที่เป็นม้านั่ง มาประกอบด้านบน โดยวัดระยะห่างจาก ขอบไม้ด้านนอก 20 ซม. แล้วท�ำการเจาะโดยใช้ดอกเจาะไม้ ขนาด 1/8" = 1 หุน 3.18 mm. เจาะให้ลึกประมาณ 2 นิ้ว หรือ 5 ซม. ทางด้านซ้าย จ�ำนวน 3 ต�ำแหน่ง และทางด้านขวา จ�ำนวน 3 จุด รวมในการยึดแผ่น ส่วนทีเ่ ป็นม้านัง่ ทัง้ หมด 6 ต�ำแหน่ง • จากนั้นให้ท�ำการผสมผงยาแนวตราจระเข้ เบอร์ #0772 ให้เหนียว แล้วไปโป๊วบริเวณหัวสกรูทั้งหมด จ�ำนวน 12 ตัว แล้วทิ้งไว้จนแห้ง ประมาณ 30 นาที • แล้วจึงใช้กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 1 มาท�ำการขัดให้ผิวเสมอผิวไม้ทั่วไป

ขั้นตอนการทาสี • ใช้สีน�้ำเลควูด ชนิดรองพื้นสีใส ทาให้ทั่วทั้งตัว จ�ำนวน 1 เที่ยว • ใช้สีน�้ำเลควูด ชนิดสีไม้แดง ทาให้ทั่วทั้งตัว จ�ำนวน 2 เที่ยว (ในการทาสีไม้แดงให้สวยนั้นต้องทาให้ปริมาณสีเท่ากัน) • ใช้สีน�้ำเลควูด ชนิดเงาเคลือบทับหน้า อย่างน้อย 2 เที่ยว เท่านี้ก็ได้เก้าอี้สนามเก๋ๆ หน้าตาเหมือนไม้จริงด้วยฝีมือของเราเองแล้วค่ะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1732 กด 4 หรือ customerservice@conwood.co.th

69


Text & Photo : จิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์

Book Alert

สารอาหารหมู่ที่ 6 ตอนที่ 3: หนังสือดี มีไว้ให้เพื่อนยืม “The things I want to know are in books; my best friend is the man who’ll get me a book I ain’t read.” Abraham Lincoln คอลัมน์นี้ไม่ใช่คอลัมน์ที่เน้นแนะน�ำหนังสือใหม่ แต่เป็นคอลัมน์แนะน�ำดีๆ ที่น่าอ่าน และผมเชื่อจริงๆ ว่า หนังสือดีๆ ควรจะผ่านการอ่านหลายๆ มือ มันจะได้สะสมคุณค่าในตัวมันมากขึ้นเรื่อยๆ หนังสือที่ดีอาจ จะไม่ใช่หนังสือที่อ่านสนุกเสมอไป แต่เป็นหนังสือที่ควรอ่านด้วยเหตุผลบางอย่าง เพราะอย่างไรเสียอ่าน หนังสือมันก็ไม่น่าเกิดโทษอะไร มันคงเหมือนอาหารบางชนิดที่ไม่อร่อยแต่ก็ควรกิน ชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิด เราก็มีเรื่องราวบันทึกไว้เป็นประสบการณ์กับคนรอบข้าง แตกต่างก็คงเพียงหนังสือมนุษย์บางเล่มเราก็ไม่ ควรอ่าน

The Blue Stone – Jimmy Liao ชายซึมเศร้า เล่านิทานให้คนสุข ผมพาดหัวเล่มนีไ้ ว้ที่ blog theeleventhline. exteen.com ไว้ว่า หนังสือที่คุณต้องใช้เวลากับ มันให้มากพอ เพราะมันเป็นวิธีเดียวที่คุณจะคุย กับ ชายซึมเศร้า คนนีไ้ ด้ “จิมมี เลี่ยว” จะถือว่าดัง มัย้ สำ�หรับคนไทย พูดยากอยู่ แต่ถา้ ในหมูน่ กั อ่าน ผมว่ายังไงก็คงจะได้รู้จักเขา… มากน้อยว่ากันอีก ที ในงานหนังสือนานาชาติที่ไทเป งานที่ว่าใหญ่ สุดในเอเชีย ในบูทหนึง่ มีคนมุงแน่นมากๆ ถ้าเป็น ทีป่ ระเทศไทย … เราจะเดาว่า ถ้าไม่ใช่ดาราเกาหลี ก็คงเป็นณเดชน์ แต่ที่นั่นเป็นหนุ่มหน้าตี๋ ชื่อ “จิมมี เลี่ยว” ผมไม่ได้เห็นกับตาหรอกครับ อ่าน เอาจากสื่อ แต่นิสัยรักการอ่านของคนที่นั่นรู้ ได้ จากวันธรรมดาร้านหนังสือเปิดถึงเทีย่ งคืนวันหยุด เปิดถึงตี 2 โธ่ก็เมืองที่ผมอยู่ เวลานั้นเขาอยู่กัน

ที่ผับ งานของ “จิมมี เลี่ยว” สะท้อนสิ่งที่เป็น หยินหยาง ได้อย่างดี คนทีเ่ ป็น “โรคซึมเศร้า” สร้างสรรค์งานสะท้อน ผ่าน “โลกซึมเศร้า” แต่กลับสร้างความสุขให้คน ทั่วโลก เขาใช้ ก ารวาดรู ป เป็ น หนึ่ ง ในการบำ � บั ด (อ่านมาจากที่ไหนจำ�ไม่ได้) ดังนั้นรูปของเขาจะ สีสันสดใส เป็นรูปที่รู้สึกได้ถึงอารมณ์ตอนวาดแบบไม่ แอบสแตรกต์ (abstract) แบบถ้าเทียบเป็นปุ่ม ปรับเสียงก็หมุนสุดด้านขวา ทัง้ ระดับสี และอารมณ์ เหงา เนือ้ เรือ่ งของเขามักสะท้อนความเปลีย่ วเหงา ความโดดเดี่ยว แต่มันก็งดงาม ถ้าถ่ายทอดได้ดี ทางตัวอักษร “จิมมี เลี่ยว” ก็ไม่แพ้กันในการ ถ่ายทอดทางภาพ ข้อแม้มีนิดเดียว หนังสือของเขาต้องนั่งอ่าน ช้าๆ เป็นหนังสือที่เรียกร้องทั้งเวลา อารมณ์ และ บรรยากาศในการอ่าน ไม่เช่นนั้นมันจะเป็นแค่ หนังสือเด็กที่ใครบางคนพูดว่า “เป็นหนังสือที่แค่ ทำ�ให้ผู้ ใหญ่รู้สึกไม่โง่” เสียดายที่เขาแค่อ่านมัน เร็วไปก็เท่านั้น Ten thousand years go by, a thousand years go by, a hundred years go by, ten years go by, a year goes by … A blue stone lies peacefully

in the heart of a forest. ผมหลงรั ก การเริ่ ม เรื่ อ งแบบนี้ จั ง ครั บ The Blue Stone เป็นเรื่องการเดินทางของก้อน หินสีน้ำ�เงิน ผ่านกาลเวลา ผ่านการเปลี่ยนแปลง และจบที่ …. คุณคงไม่คิดว่าจะให้ผมบอกตอนจบหรอก ใช่มยั้ ครับ เพราะถ้าคุณทนอ่านผมเล่าเรือ่ งหนังสือ มายาวขนาดนี้โดยแทบจะไม่ได้แตะเรื่องราวมัน เลย ผมว่าคุณคงแอบสนใจ The Blue Stone ไม่น้อย ปกหลังเขียนไว้ว่า The Blue Stone tells a tale of endurance, hope and rejuvenation ผมขอเขียนไว้ตรงนี้ว่า ก้อนหินสีน้ำ�เงิน สอนให้รู้ว่าชีวิตต้องรับการ เปลี่ยนแปลง แม้การเปลี่ยนแปลงบางครั้งอาจจะ ทำ�ให้ ใจสลาย ผมได้หนังสือเล่มนี้จากเพื่อนสนิทที่ทำ�งาน เพื่อนสนิทที่เกิดมาบนโลกที่ต่างกัน ถ้าผมเกิดใน ครอบครัวที่มีฐานะเลข 3 เขาก็คงอยู่ 8 แต่เรา สื่อสารกันรู้เรื่อง เธอชอบจิมมี เลี่ยว มากๆ ส่วน ผมยอมรับว่าเคยอ่านมา 2-3 เล่มไม่ถึงกับชอบ แต่งวดนีผ้ มอ่านแล้วชอบครับ ถึงขนาดว่าจะไล่ซอื้ สะสม หนังสือบางเล่มมันก็ต้องถึงเวลาของมัน กว่าเราจะเข้าใจ

71


Book Alert

Escape From Camp 14 สัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดของมนุษย์ เวลาประมาณ 3 ชม. ที่สนามบิน Changi นอกจากหาซือ้ หมูแผ่นแล้วก็มรี า้ นหนังสือนีแ่ หละ ครับเป็นแหล่งพักพิงของผมในวันนั้น ผมสะดุด เข้ากับค�ำโปรยบนปกเล่มหนึ่งว่า ‘ONE MAN’S REMARKABLE ODYSSEY FROM NORTH KOREA TO FREEDOM IN THE WEST’ ประโยค นัน้ เองดึงเงินจากผมได้อย่างง่ายดาย หนังสือเล่ม นี้คือ ประวัติศาสตร์ของ Shin Dong-hyuk ชาย ผู้เกิดในคุก ที่เรียกว่า Camp 14 (a complete control district) สถานทีซ่ งึ่ มีไว้ขงั นักโทษการเมือง สถานหนัก ในประเทศที่มีแต่ propaganda ว่า

Jonathan Livingston Seagull ข้าจะบินให้สูง หนังสือเล่มนีเ้ ป็นหนังสือแห่งการแสวงหาของ หนุม่ สาวในยุคสมัยหนึง่ ตัวเอกคือนกนางนวล ชือ่ Jonathan Livingston เป็นนางนวลที่เชื่อว่าเรา ไม่ได้เกิดมาเพื่อเพียงแค่บินตามเศษอาหารจาก เรือประมง แต่ปีกทั้งสองข้างถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ บิน และบินได้เกินกว่าขีดจ�ำกัดทีเ่ หล่านางนวลเชือ่ มาช้านาน การที่คิดไม่เหมือนใคร ท�ำให้ถูกขับไล่

72

‘ผู้น�ำของเขา คืออัจฉริยะแสนดีที่มีคนรักทั่วโลก และประเทศเขานั้นดี อุดมสมบูรณ์หนักหนา (แต่ประชาชนอดตาย)’ Shin เกิดในนัน้ ไม่เคยรูจ้ กั เงิน ไม่เคยรูว้ า่ มนุษย์ตดั สินใจเองได้โดยไม่มผี คู้ มุ ไม่เคยรูว้ า่ มีประเทศจีน เกาหลีใต้ อยูบ่ นแผนทีโ่ ลก ไม่รดู้ ว้ ยซ�ำ้ ว่าอิสรภาพคืออะไร เพราะเขาไม่รวู้ า่ สิง่ ที่อยู่นั้น คือสถานที่ไร้ซึ่งอิสรภาพ เขาติดคุกทั้งที่ ไม่ได้ท�ำผิดแต่เพราะกฎหมายลงโทษ 3 ชั่วอายุ คน (The theory behind the camps was to cleanse unto three generations the families of incorrect thinkers.) จนกระทัง่ นักโทษคนหนึง่ เข้ามาเปลีย่ นโลกทัศน์ เขาจึงรูว้ า่ เขาต้องหนี Park Yong Chul ชายทีเ่ รียนรู้โลกทัง้ ในเกาหลีและโลก ตะวันตกก้าวเข้ามาในคุกก่อให้เกิดมิตรภาพทีไ่ ม่มี การหักหลัง ชายที่เข้ามาสอนให้ Shin รู้จัก pride and dignity ทีเ่ หล่านักโทษไม่เคยมี แม้จะหิวโหย Park ก็ไม่ตะกละตะกลาม และไม่เก็บเศษอาหาร กิน ธรรมดานักโทษที่หิวโหยจับหนูได้ก็จะรีบกิน แต่ Park ก็สอนความเป็นมนุษย์ ให้ Shin ยับยั้ง ใจหาที่ท�ำให้สุกก่อนกิน พล็อตเรื่อง Hollywood แบบนี้แหละครับ แต่คือเรื่องจริง เรื่องจริงที่เป็น ประวัตศิ าสตร์เพราะ ‘No one born in Camp 14 or any North Korean political prison camp

has escaped’ ‘No one except Shin’ อ่านเพื่อเรียนรู้ความเลวร้ายของ Communist ที่ควบคุมผู้คนด้วยความกลัว การใส่ร้าย ป้ายสีคือสิ่งที่สามารถแลกความสบายให้คุณได้ และ การตายแบบผิดธรรมชาติ คือ ธรรมชาติของ Communist ชีวิตที่มีแต่ความหิวที่ท�ำให้แม้ กระทั่งแม่ตัวเองก็คือคู่ต่อสู้ (He saw her as competition for survival!!!) เชื่อมั้ยว่าสิ่งหนึ่ง ที่ท�ำให้ Shin มีแรงที่จะหนีคือ เขาจินตนาการ ถึงการได้กินเนื้อย่าง เพราะชีวิตที่เลวร้ายในนั้น ท�ำให้สิ่งที่เขาได้กินคือเศษอาหารตลอด 23 ปี Every meal was the same: corn portridge, pickled cabbage soup. Shin ate this meal nearly everyday for twenty-three years. ผม เองไม่เคยผ่านสงคราม และก็ไม่อยากให้เกิด แต่ เมือ่ อ่านเล่มนีแ้ ล้วผมสงสัยเหลือเกินว่าเราจะเหลือ ประเทศอย่างเกาหลีเหนือไว้บนแผนที่โลกท�ำไม เราจะเหลือทรราชอย่าง Kim Dynasty ไว้ท�ำไม ลองอ่านแล้วดูว่าคุณคิดเหมือนผมมั้ย

ออกจากฝูง แต่นนั่ ก็ไม่สามารถเปลีย่ น Jonathan ได้ เขายังมุ่งแสวงหาในสิ่งที่ตนเชื่อ เพื่อน�ำเหล่า นางนวลไปสูป่ ระสบการณ์ทนี่ างนวลไม่เคยสัมผัส Jonathan Livingston ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1970 พอสิน้ ปี 1972 ก็ตพ ี มิ พ์ ไปแล้วกว่าล้านเล่ม เป็นหนังสือทีถ่ กู ตีความไปหลากหลาย ทัง้ มุมมอง เรื่องชีวิต การแสวงหา จนไปถึงเรื่องศาสนา เรื่อง พระพุทธเจ้า หนังสือทีถ่ กู ตีความได้หลายมุมมอง น่าสนใจไม่ใช่หรือ อ่านไม่ยากทัง้ version ไทย และ อังกฤษครับหนังสือที่สร้างพลังให้กับคนที่ก�ำลัง เดินบนทางฝันทีไ่ ม่มคี นข้างกาย หากคุณก�ำลังรูส้ กึ เช่นนัน้ มาลองบินไปกับ Jonathan สิครับ ผมก็ให้ เขาสอนบินออกบ่อยไป เขาสอนให้ผมคิดได้ว่า “มีสงิ่ ทีไ่ ม่นา่ เชือ่ มากมายเกิดขึน้ เพราะความเชือ่ ” คืนต่อมานางนวลเคิร์ก เมย์นาร์ด ก็ออกจาก ฝูงเดินโซซัดโซเซมาบนพืน้ ทราย ลากปีกข้างซ้าย มาล้มลงที่เท้าของโจนาทาน “ช่วยฉันด้วย” มัน พูดอย่างแผ่วเบายิ่งนัก พูดอย่างผู้ที่จะตาย “ฉัน

อยากจะบินมากกว่าสิง่ ใดในโลก” “ก็มาด้วยกันสิ” โจนาทานตอบ “บินไปกับฉันให้ห่างจากพื้นทราย แล้วเราก็จะเริ่มต้นกัน” “เธอไม่เข้าใจ ปีกของฉัน ขยับไม่ได้” “นางนวลเมย์นาร์ด เธอมีอสิ ระทีจ่ ะเป็น ตัวของตัวเอง ตัวเธอเองที่แท้จริงที่นี่และ เดี๋ยวนี้ และไม่มีอะไรจะขัดขวางเธอได้ มันเป็นกฎของ นางนวลที่ยิ่งใหญ่ กฎที่เป็นเช่นนั้น” “เธอก�ำลัง ว่าฉันจะบินได้เลย” “ฉันว่าเธอมีอิสระ” “Your whole body, from wingtip to wingtip,” Jonathan would say, other times, “is nothing more than your thought itself, in a form you can see. Break the chains of your thought, and you break the chains of your body, too...”


ขอชื่อสุธีสามสี่ชาติ ขอชื่อประภาสสามสี่ที ผมเคยมีหนังสือ “ขอชื่อสุธี สามสี่ชาติ” 2 เล่ม เล่มที่ผมถืออยู่นี่ราคา 27 บาท กัดฟันซือ้ ในวัยทีไ่ ด้เงินไปโรงเรียนน้อยจนแทบจะไม่เหลือเก็บ อีก เล่มผมได้จากการตอบค�ำถามในรายการ “ร่มไม้รายทาง” รายการสุดฮิตของ วัยรุ่นยุคนั้น (นานมากทีเดียว).. ยุคที่เสียงพี่ฉอดคือพี่สาวในฝัน เล่มหลัง ผมได้ ให้เพือ่ นรักคนหนึง่ ของผมไป ผมเคยเชือ่ ว่าหนังสือเล่มนีเ้ ป็นของวัย รุน่ ยุคนัน้ เพราะเข้าใจว่าถ้าให้แม่อา่ นก็คงไม่เข้าใจ ให้เด็กรุน่ นีอ้ า่ นก็อาจจะ ร�ำคาญ แต่ผมเข้าใจผิด หลายปีหลังจากที่ผมซื้อเล่มนี้ มีวันหนึ่งแม่ผมซึ่ง จบแค่ ป .4 เขียนชือ่ ตัวเองยังต้องลุน้ เหนือ่ ยแต่ไม่รคู้ ดิ อะไร แม่ไปหยิบเล่ม นีม้ าอ่าน แล้วแม่กห็ วั เราะน�้ำหูนำ�้ ตาไหล ผมถามแม่ตอนนัน้ ว่า “แม่ขำ� อะไร” แม่บอกว่าข�ำตรง “กึ่งเดินกึ่งวิ่ง” ผมไม่บอกหรอกว่าคืออะไร ไปหาเองใน เล่ม แต่ถ้าให้ผมบอกตรงๆ ผมไม่รู้ท�ำไมแม่ข�ำขนาดนั้น เมื่อ 3-4 ปีก่อน ผมซือ้ เล่มนีเ้ ป็นของขวัญปีใหม่ ให้นอ้ งทีอ่ ายุหา่ งกว่าผมสัก 10 ปี ออกตัว ตอนให้วา่ เป็นหนังสืออารมณ์ขนั วัยพี่ หลังจากนัน้ ไม่นานน้องเดินมาบอกว่า เจ๋งดีพี่ ผมจึงได้ข้อสรุปว่า “ขอชื่อสุธีสามสี่ชาติ” เป็นเรื่องสั้นล�้ำๆ ส�ำหรับ คนทุกวัย จากวันนั้นจนถึงตอนนี้ ที่ว่าล�้ำเพราะในตอนนั้นคงไม่มีใครสักกี่ คนทีจ่ ะแต่งเรือ่ งสัน้ แล้วให้ตวั ละครทุกเรือ่ ง ใช้ชอื่ เดียวกันหมด .... ครับ ชือ่ “สุธี” คนล�้ำๆ ที่แต่งเรื่องนี้ ก็คือ ประภาส ชลศรานนท์ ที่ผมเคยเขียนถึง เขาในเล่มก่อน ประภาส คือ เฉลียง คือ ไปยาลใหญ่ ทั้งหมดเป็นมากกว่า ตัวหนังสือและเสียงเพลง แต่เป็นแรงบันดาลใจของเด็กอย่างผมในตอนนัน้ เด็กทีต่ อนนัน้ ขาดๆ มีปมด้อย เมือ่ หลงมาอยู่ในสังคมลูกคนรวยทีเ่ ตรียม อุดม แต่ทุกครั้งที่อ่านไปยาลใหญ่ ฟังเพลงเฉลียง ผมจะมีโลกแห่งความ สุข โลกแห่งความฝัน และความหวัง วันนี้ผมซื้อบ้านของตัวเอง และผม ไม่ลืมที่จะต่อเติมเฉลียงในฝันเข้าไป เฉลียงที่จะต่อเติมเรื่องราวบนแผ่น ไม้ของชีวิตผม ผมอาจจะพล่ามนอกเรื่องหนังสือไป แต่ทั้งหมดคือเรื่อง ราวของประภาสทีม ่ อี ทิ ธิพลต่อผม ถ้ามีใครท�ำโพลส�ำรวจว่ามีใครเคยอ่าน “ขอชื่อสุธีสามสี่ชาติ” ผมเชื่อว่าตัวเลขอาจจะน่าตกใจและยิ่งจะน่าตกใจ ที่ผมเชื่อว่าคนที่เราเห็นชื่อ เห็นผ่านตาบนสื่อจากหลายวงการ มีประภาส เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจ เคยอ่าน “ขอชื่อสุธีสามสี่ชาติ” และแอบอยาก “ขอชื่อประภาสสามสี่ที”

73


Happening

Text : รัตนวดี เทพช่วย Photo : ธานี ด�ำมา

ครอบครัว “เกลียวปิยะ” ทั้ง 3 รุ่น น�ำโดยคุณปรีชา-คุณลาวัลย์ เกลียวปิยะ (อากงอาม่า) คุณประวัติ-คุณขนบพันธ์ (คุณพ่อคุณแม่) และลูกชายทั้งสาม น้องปวีณ น้องปวริศและน้องปัณณธร ช่วยกันชูรางวัลของน้องปวีณที่ได้รับมาทั้งหมดตั้งแต่เด็กๆ

เคล็ดลับ “ความเพียร” “ปวีณ เกลียวปิยะ” เด็กไทยคนเก่ง คว้าเหรียญเงิน ชีววิทยาโอลิมปิก 2012 นับเป็นความภาคภูมิ ใจของคนในตระกูล “เกลียวปิยะ” ที่ลูกหลานคนเก่งสามารถสร้างชื่อ เสียงให้ประเทศไทยได้เป็นรู้จักทั่วโลก ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้คัดเลือกและจัดส่ง ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระหว่างประเทศ เมือ่ วันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2555 ณ ประเทศสิงคโปร์ ปรากฏว่า นักเรียนไทยคว้า เหรียญรางวัลได้ถึง 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง หนึ่งในนั้นคือ คุณปวีณ เกลียวปิยะ หรือ น้องปอนด์ อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย บุตรชายคนโตของ คุณประวัติ และคุณขนบพันธ์ เกลียวปิยะ แห่ง บริษัท ป.น�ำชัยบางปะกง จ�ำกัด คู่ค้าคนส�ำคัญ

74

ของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) เจ้าตัวเผยเคล็ดลับความส�ำเร็จว่า เพราะตัง้ ใจ เรียน และฝึกท�ำโจทย์เก่าให้มากทีส่ ดุ ปกติเป็นคน ชอบเรียนชีววิทยา ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจ�ำ วัน และชอบวิชาเคมีกับภาษาอังกฤษเวลาอยู่ใน ห้องเรียน ถ้าสงสัยจะถามอาจารย์หรือผูร้ กู้ อ่ น ถ้า ยังไม่ได้คำ� ตอบชัดก็จะหาความรูเ้ พิม่ จากต�ำราหรือ ค้นหาในอินเทอร์เน็ต “ถ้ารู้สึกเครียด หรือเบื่อจากการอ่านหนังสือ ก็จะพัก แล้วผ่อนคลายด้วยการเล่นเกม ฟังเพลง ดูโทรทัศน์ หรือเล่นกับน้องๆ ส่วนเป้าหมาย ชีวิตอยากจะเป็นอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยครับ” น้องปวีณ เผยสิ่งที่ตั้งใจ ขั้นตอนการคัดเลือกนั้น น้องปวีณบอกว่า จะ คัดแบ่งจากศูนย์โอลิมปิคแต่ละภูมิภาค ไม่แน่ใจ

แต่รวู้ า่ เฉพาะรอบแรกทีก่ รุงเทพฯ คัดมาเกือบ 200 คน โดยมีการเข้าค่ายอบรมแล้วคัดให้เหลือน้อยลง เรื่อยๆ จนเหลือ 4 คนสุดท้าย เพื่อส่งไปแข่งขัน ระดับชาติ ทั้งหมดใช้เวลา 1 ปี แต่เตรียมตัว 2 ปี จากประสบการณ์ 9 วันในสิงคโปร์ น้องปวีณ บอกว่า ประทับใจมาก ได้เที่ยวแต่ก็ตื่นเต้น สอบ แค่ 2 วัน นอกนั้นเน้นท�ำกิจกรรมฝึกการใช้ชีวิต ร่วมกับผู้อื่น ถึงวันพิธีเปิดก็ได้ ใส่ชุดราชปะแตน ขึ้นบนเวที พบกับประธานาธิบดี สิงคโปร์ ซึ่งไทย ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 4 ประเทศที่ได้เข้าพบ “ระดับความมั่นใจ 4 คน จะพอๆ กัน ปอนด์ ก็อยากได้เหรียญทอง แม่บอกขึ้นอยู่กับโชคด้วย ว่าข้อสอบจะออกมาในแนวที่เราถนัดหรือเปล่า คนแรกที่โทรหาคือแม่ แต่แม่บอกไม่เป็นไร มาได้ ขนาดนี้ก็ เกินความคาดหวังของแม่แล้ว”


คุณปวีณ เกลียวปิยะ เจ้าของรางวัลเหรียญเงิน ชีววิทยาโอลิมปิก 2012

75


Happening

หลานรักของอาม่า

ประกาศเกียรติคุณราวัลเหรียญเงิน IBO 2012

พ่อแม่รักลูกที่สุดเลย

หากย้อนในวัยเด็กและถามถึงการเลีย้ งดู คุณ พ่อประวัติและคุณแม่ขนบพันธ์ ดีกรีปริญญาตรี วิศวะทั้งคู่ เล่าว่า ลูกชายมีแววหัวดีมาตั้งแต่เด็ก แล้ว แม่จะสอนเรื่องการแบ่งเวลาและการบ้านให้ ลูก จะเล่นเฟซบุ๊ค เล่นเกมไม่ว่า แต่ถึงเวลาอ่าน หนังสือต้องอ่าน “น้องปอนด์เป็นเด็กดี มีความเพียรมาก ผม ไม่เคยบอกให้เขาอ่านหนังสือเลย เขาก็อ่านเอง อ่านจนผมต้องขอให้เขาหยุดอ่านและเข้านอน” คุณพ่อ เล่าไปหัวเราะไป พลางชี้ไปที่ลูกชายที่ เรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเหมือน กัน น้องปวริศ อายุ 14 ปีและน้องปัณณธร หรือ น้องปูนปั้น วัย 7 ขวบ นักเรียนชั้นป.2 ว่าสองคน นี้ต้องเข้มงวดหน่อย (หัวเราะ) “โรงเรียน เพื่อนฝูงก็มีส่วนส�ำคัญ เหมือนที่ ครอบครัวต้องคอยสนับสนุน”

76

คุณแม่ขนบพันธ์ เล่าว่า ปกติน้องปอนด์จะ ฟิตมาก พอเกิดน�้ำท่วมใหญ่ การเรียนหยุด คน สอนก็หยุด ทุกอย่างชะงักไปหมด ลูกเกือบถอด ใจ แต่แม่ไม่ยอม ทุกคนในบ้านพยายามตามหา ครูมาสอนและได้อาจารย์สมาน เจ้าของโรงเรียน กวดวิชา GSMC ซึ่งเคยสอนคุณพ่อกับคุณแม่ สมัยอยู่ โรงเรียน เตรียมอุดม มาช่วยติวทุกอย่าง ก็ผ่านไปด้วยดี “ตอนนั้นผมบอกลูกต้องสู้นะ อย่าถอย ไม่ งั้นเรามีเรื่องกัน คือ ถ้ายังไม่ได้สู้ก็ถอยก่อนแล้ว ก็จะแพ้ตลอดไป แต่ถ้าสู้แล้วไม่ได้ก็จะไม่เสียใจ เพราะว่าเราได้ทำ� เต็มทีแ่ ล้ว”คุณประวัตกิ ล่าวเสริม เคล็ดลับอีกอย่างของบ้านนีค้ อื ได้สารอาหาร ดี ฝีมือของอาม่า (คุณลาวัลย์ วัย 70 ปี) จะเป็น แผนกโด้ป คอยตุ๋นรังนก ตุ๋นซุปไก่สกัดหรือโกย เจ็งให้หลานชายกินบำ�รุง เหมือนที่คุณขนบพันธ์

ตัง้ ท้องน้องปวีณก็ได้อาม่าตุน๋ ซุปไก่ ตุน๋ กระเพาะปลา ให้กนิ จนกระทัง่ คลอด แล้วอาม่าลาวัลย์คนนีล้ ะ่ ที่ ได้ ไปตามหาอาจารย์เก่งๆ มาช่วยสอนหลานอีกแรง เมือ่ น้องปวีณคว้าเหรียญเงินได้สำ� เร็จ สิง่ ทีต่ าม มาคือได้ทนุ เรียนจนถึงระดับด๊อกเตอร์และสามารถ เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนก็ได้จากทั่วโลก คุณประวัติและคุณขนบพันธ์ กล่าวทิ้งท้าย ว่า ดีใจกับลูก และชื่นชมในเรื่องความเพียร ถ้า จะให้ภูมิ ใจที่สุดก็คงเป็นเวลาที่เห็นลูกประสบ ความส�ำเร็จในชีวิต เป็นคนดีของสังคม ณ วันนี้ เป็นแค่ขนั้ แรกทีท่ ำ� ให้ชวี ติ ลูกเราก้าวต่อไปได้งา่ ย หน่อย คนเราเก่งแล้วต้องมีความเพียรด้วย ถึงจะ ไปรอดตลอดฝั่ง


Happiness

78

Text : เพ็ญจมาส ศิริกิจวัฒนา Photo : อมร ลังเมือง


ความรื่นรมย์เนิบช้า

ตอน ความสุข..สีเขียวเมอริเดียน

ว่ากันว่า ความสุขนั้นอยู่รอบๆ ตัวเราเสมอ อยู่ที่ว่าเราได้ใช้หัวใจสัมผัสมันหรือเปล่า และสำ�หรับฉันแล้วมีความนิยม กับความสุขทีว่ นเวียนรอบตัวในทุกๆ วันมากเป็นทุนเดิม โดยเฉพาะในวันทีม่ โี อกาสได้ใช้ชวี ติ แบบละเมียดละไม บรรจง ทำ�ทุกกิจกรรม นั่นยิ่งสุขละมุนมากขึ้น และนอกจากความสุขที่ฉันสัมผัสได้ในชีวิตประจำ�วันกับกิจกรรมแนวบรรจง แล้ว การได้ออกเดินทางแนวเนิบช้าก็นับเป็นอีกความสุขหนึ่งที่พาฉันไปพบโลกกว้างอย่างเต็มตาได้เสพเรื่องราวและ ประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างเต็มสมองพร้อมๆ ไปกับการบันทึกความทรงจำ�ดีดีในห้วงความสุขหน้าใหม่ให้กับชีวิตอย่าง เต็มหัวใจ

79


Happiness

80


เสาดินนาน้อย ประติมากรรมหลากรูปทรง เสน่ห์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์

“โอ๊ะโอ้วโอ๊ะโอ้ว ว ว หนึ่ง ฉันต้องใช้แว่นตาสีเทา เอาไว้เบาแดดให้มันดูสวยดี สอง ต้องใช้เสื้อยืดสีสด ตกน้ำ�มันดูชัดดี สาม ก็ย่ามสะพายสีเก่า ใส่ของทุกอย่างที่มี โวโอๆๆ วันนี้ฉันจะไปทะเล Yeah h h ผ้าขาวม้ากางเกงเลหรือโสร่ง เอาไปหมด เอาไปหมดแล้วกัน ชิ้นที่ ห้า น่าจะเป็น แจ๊ค จอนสัน เอาไว้ฟังริมทะเล Yeah h h เอาไว้ฟังๆ ริมทะเล โวโอๆๆ ร่างกายต้องการทะเล หัวใจต้องการมีเธอ คลื่นลมไม่ฮาไม่เฮ ถ้าทะเลไม่มีเธอ ร่างกายต้องการทะเล หัวใจต้องการมีเธอ คลื่นลมไม่ฮาไม่เฮ ถ้าทะเลไม่มีเธอ โวโอๆๆ ฮืม ม.. โวโอๆๆ หก ฉันต้องให้เธอไปด้วยกัน เอาไว้ชวนดูพระจันทร์สวยดี ให้เธอช่วยชงกาแฟให้ที เธอชงได้อร่อยเหลือใจ เจ็ด แปด เก้า สิบ ไม่มี ไม่เป็นไร มีแค่เธอก็พอ มีแค่เธอ แค่เธอก็พอ” ในโอกาสทักทายกันครั้งแรก ฉันจึงเลือกความ สุขที่บรรจงเก็บเกี่ยวจากทริปทะเลอันดามันมาให้ ทุกคนได้รว่ มส่งท้าย Summer กันเบาๆ คลอไปกับ บทเพลงแนวแร็กเก้สดใส ชือ่ 10 things จากอัลบัม ้ Everything I~sea ของเจีย๊ บ วรรธนา เพลงทีจ่ ะช่วย แต่งแต้มมโนภาพความสุขสดใสของทะเลอันดามัน ให้เด่นชัดยิ่งขึ้นในจินตนาการ

ความสุขสีเขียวเมอริเดียน หรือ เขียวมรกต ครั้งนี้ เป็นการเดินทาง “ทะเล Day-Trip” ดื่มด่ำ� ความสุขช้าๆ ในหนึง่ วัน ทีห่ มูเ่ กาะพีพี - อ่าวมาหยา (แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ โ ด่ ง ดั ง มาจากภาพยนตร์ เ รื่ อ ง The Beach)-เกาะยุง-เกาะไผ่-ถ้ำ�ไวกิ้งซึ่งครั้งนี้ เรา ต้องอาศัยบริษัทนำ�เที่ยวเป็นผู้นำ�ทางความสุขใน โลกทะเลกว้าง และเกาะแก่งต่างๆ โดยเริ่มต้นทริป ด้วยบริการรถรับ-ส่ง จากทีพ ่ กั ไปยังท่าเรือโบ๊ทลากูน (Boat Lagoon Marina) ทริปนี้เราร่วมทางไปกับ เพื่อนร่วมทางชาวต่างชาติเกือบทั้งลำ� ก่อนลงเรือ Speed Boat มีบริการถ่ายภาพหมู่นักท่องเที่ยว แต่ละลำ�ไว้เป็นที่ระลึกเล็กน้อย (เผื่อใครอยากซื้อ ความสุขกลับไปเคลิ้มต่อที่บ้าน) ระหว่างที่เรือวิ่งไปตามหาปลายทางต่างๆ ด้วย ความเร็วนั้น เราแอบเห็นผู้คนต่างผินหน้าไปทาง ทะเลกว้างโต้สายลมดูผืนน้ำ� เกาะแก่งอย่างตั้งใจ ราวกลับว่าสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้านั้นสวยงามจนไม่ อาจละสายตาได้ ส่วนเรานั้นรู้สึกได้ว่าการได้ทอด สายตากว้างๆ ไปสุดขอบฟ้า ขอบทะเล แล้วยื่นหน้า โต้ลมเย็น พร้อมสูดกลิ่นอายทะเลให้ลึกสุดปอด นั้นมันช่างเป็นความสุขสุดหัวใจเสียนี่กระไร แล้ว ระหว่างการแวะชมความงามตามเกาะต่างๆ ที่เป็น เป้าหมาย และจุดดำ�น้ำ�ชมปลาและปะการังนั้นฉัน แทบลืมที่จะใส่ ใจต่อชื่อเสียงเรียงนามของสถานที่ ไปหมดสิน้ เพราะมัวแต่สนใจว่าเกาะนีจ้ ะมีความสุข เล่นซ่อนแอบอยู่ตรงไหนบ้าง โขดหิน ริ้วคลื่น หรือ ตามซอกเม็ดทรายขาวซึ่งล้วนแต่ทำ�ให้แววตาผู้มา เยือนทอประกายเต้นระริกยิ่งนัก

อีกสัมผัสหนึ่งของความงามที่ฉันชื่นชอบ คือ การได้เห็นได้รับรู้ถึงความสุขของผู้คนร่วมทริป ที่ ต่างพาตัวเองไปคลุกคลีกับธรรมชาติอย่างสุดตัว ไม่ว่าจะอาบแดด ดำ�น้ำ� กระโดดน้ำ� ลอยตัวดูปลา สวยงาม หรือแม้แต่เดินเล่นบนหาดทรายสวยของ เกาะต่างๆ ทำ�ให้ฉนั รูส้ กึ สุขทวีคณ ู ตามไปด้วยอย่าง ไม่รู้ตัว คิดอีกทีฉันเอาเปรียบคนอื่นหรือเปล่านะที่ ไปมีความสุขบนความสุขของเค้าเนี่ย กลางทะเลอันดามัน สีเขียวเมอริเดียนจึงกลาย เป็นฉนวนแห่งความสุขง่ายๆ ที่เกิดขึ้นได้ ในทุกๆ เกลียวคลื่น เป็นความสุขที่ฉันสามารถเก็บเกี่ยวได้ จากทุกอณูสัมผัสของตัวเอง และกำ�ไรอีกต่อจาก การสัมผัสได้ถึงความสุขของเหล่าผู้คนที่ร่วมเดิน ทาง แม้กระทั่งคนขับเรือที่มีแววตาแห่งความสุข แฝงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะด้วยหน้าที่ หรือ ด้วย หัวใจของคนทะเลก็ตามและไกด์หน้าตาคม ผิวเข้ม ในแบบคนใต้ ที่มากับรอยยิ้มพิมพ์ ใจ พร้อมแนะนำ� สถานที่ท่องเที่ยวในแบบฉบับส่วนตัว ที่ยิ้มไปพูด ไป ยิงมุกควบคูก่ นั ไป คล่องแคล่วทัง้ ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ เพื่อเรียกเสียงหัวเราะและความสุข จากบรรดาผู้คนที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน ตลอดการลอยตัวบนผืนผ้าใบสีเขียวเมอริเดียน ผื น กว้ า งไร้ ข อบเขตที่ ผู้ ค นทุ ก มุ ม โลกหลงใหลนี้ ทำ�ให้ดีกรีความสุขในหัวใจฉันฟูมากขึ้น จนอยาก บอกใครต่อใครว่า ลองพาตัวเองไปละเมียดความ สุขแสนละมุนแบบนีก้ นั ดูบา้ ง และบางทีการไม่ใส่ใจ กับปลายทางมากนัก ก็ท�ำ ให้เราสุขได้ตลอดเส้นทาง และสุขยิ่งขึ้นที่ปลายทางอีกด้วย

81


ชิมนอกบ้าน

Text : กระหล่ำ�ปลีสีม่วง Photo : นวณัฐ ศรสิงห์ทอง

คุณชมภู แสงประทุม เจ้าของร้านคุณเป๋า กับบุตรสาวบุญธรรม ขอเชิญชวนชิมเมนูใหม่

เบอร์เกอร์ปลาทูไทย ร้านคุณเป๋า ดอนหอยหลอด ...ชาตินี้ต้องกิน ปลาพื้นบ้านของไทยอย่าง “ปลาทู” ที่อุดมไป ด้วยสารอาหาร และเคยเป็นเมนูขึ้นโต๊ะยอดฮิต อย่างน�ำ้ พริกปลาทู ปลาทูตม้ เค็ม ต้มย�ำปลาทู ฯลฯ ณ วันนีไ้ ด้ถกู พลิกแพลงปัน้ สรรค์เติมแต่งให้เป็นอีก เมนูทชี่ อื่ ว่า “เบอร์เกอร์ปลาทูไทย” แถมขายในราคา สบายกระเป๋า ชิ้นละ 29 บาทเท่านั้นก็อิ่มอร่อยได้ เจ้าของไอเดียแปลกใหม่นคี้ อื คุณสุทนิ แจ่มศรี และครอบครัว ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน “คุณเป๋า ดอน หอยหลอด” แหล่งท่องเที่ยวมีชื่อประจ�ำจังหวัด สมุทรสงคราม แรงบันดาลใจจากการสร้างสรรค์ คุณสุทิน บอกว่า “มาจากความคิดทีอ่ ยากจะเปลีย่ นและหา อะไรใหม่ๆ เพื่อเติมเสน่ห์ ให้กับงานเทศกาลกิน ปลาทูที่จังหวัดจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี จึงปรึกษา กับลูกๆ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ลูกก็ถามว่า ท�ำไมพ่อ ไม่ท�ำเบอร์เกอร์ปลาทูล่ะ”

82

เพียงประโยคเดียวก็ท�ำให้เขาฉุกคิดและได้ ไอเดีย โดยมีคุณเป๋า หรือคุณชมภู แสงประทุม ภรรยา ในฐานะแม่ครัวใหญ่เป็นผู้น�ำการทดลอง สูตรอาหารเมนูใหม่ แต่กว่าจะได้เบอร์เกอร์ปลาทู รสชาติที่ถูกปากสูตรนี้พวกเขาก็เหนื่อยมากโดย ใช้เวลานานถึง 8 เดือนในการคิดและลงมือท�ำซ�ำ้ ๆ ในที่สุดก็ได้แผ่นเนื้อปลาแสนอร่อย เคล็ดลับอยู่ ทีก่ ารใช้เนือ้ ปลาทูสดๆ ยีคลุกเคล้าเข้ากับเครือ่ งเทศ สูตรเฉพาะ เมือ่ คิดสูตรส�ำเร็จแล้ว ครอบครัวร้านคุณเป๋า ก็ตงั้ สโลแกน “ปลาทู โป๊ะแม่กลองโกอินเตอร์ จาก น�ำ้ พริกปลาทู สูเ่ บอร์เกอร์” และเปิดตัวครัง้ แรกใน งานเทศกาลกินปลาทูประจ�ำปี 2547 ปรากฏว่า ตลาดตอบรับดีมาก พวกเขาขายเบอร์เกอร์ปลาทู ไทยได้ถึง 20,000 ชิ้นจากการออกงานเพียง 10 วัน นับเป็นร้านอาหารเจ้าแรกและเจ้าเดียวในเมือง


เบอร์เกอร์ปลาทู ชิ้นละ 29 ขายนอกร้าน 35 บาท

การตกแต่งร้านขายเบอร์เกอร์จะเน้นความทันสมัย และมีสีสัน

ภาพรวมของบรรยากาศร้านทั้งสองฟาก

ไทยทีผ่ ลิต “เบอร์เกอร์ปลาทูไทย” ซึง่ ได้จดลิขสิทธิ์ อย่างถูกต้อง พร้อมโกอินเตอร์ ได้ทุกเมื่อ จากปากต่อปาก ท�ำให้เบอร์เกอร์ปลาทูไทยร้าน คุณเป๋าถูกเชิญไปออกงานมากขึน้ อาทิ งานแฟร์ที่ เมืองทองธานี โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขาย ดีขนาดที่ลูกค้าต้องเข้าแถวซื้อยาวเหยียด และได้ รับเชิญไปเปิดขายที่ตลาดน�้ำอัมพวา ทั้งยังได้ขึ้น ห้างฯ ไปวางขายที่เดอะมอลล์สาขาบางแค และ ท่าพระ พร้อมรับท�ำเคเทอริ่งให้งานต่างๆ เมื่อยอดขายพุ่งพรวด ร้านคุณเป๋าจึงลงทุน จัดตัง้ โรงงานผลิตทีด่ อนหอยหลอด สัง่ เครือ่ งมือ เครือ่ งแยกก้างปลาส�ำเร็จรูป และเน้นใช้เนือ้ ปลาทู แท้ๆ จากโป๊ะแม่กลองทีช่ าวบ้านขาประจ�ำน�ำมาขาย

83


ชิมนอกบ้าน

คุณสุทิน แจ่มศรี คุณชมภู แสงประทุม ลูกชายคนรอง ชาญณรงค์ และลูกสาวคนเล็กอคริญา แจ่มศรี

มุมนี้ ใครมาต้องชะโงก การตกแต่ง เน้นสะสมของเก่าย้อนยุค ฝีมือคุณสุทิน สามีเจ้าของร้าน

เสน่ห์ดอนหอยหลอดที่หาไม่ได้จากที่ไหน

ด้วยรสชาติและราคาที่ไม่แพง บวกกระแส สุขภาพ ท�ำให้เบอร์เกอร์ปลาทูได้รับการตอบรับ จากลูกค้าทุกวัย พร้อมขยายตลาดในประเทศใกล้ เคียง รวมถึงประเทศตะวันออกกลาง โดยได้รับ ใบรับรองจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา (อย.) ล่าสุดอยู่ระหว่างขอตราฮาลาล เพื่อให้ เป็นอาหารของภูมภ ิ าคอาเซียนรับกับกระแส AEC นอกจากเบอร์ เ กอร์ ป ลาทู แ ล้ ว ทางร้ า น ยังมีผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เช่น จ๊อปลาทู ทอดมัน ปลาทู ลูกชิ้นปลาทู และข้าวเกรียบปลาทู ที่วาง ขายอยู่หน้าร้านฝัง่ ซ้าย ซึง่ ตกแต่งในสไตล์โมเดิรน์ เหมือนร้านฟาสต์ฟูด

84


กุ้งอบเกลือ

ปลาทูซาเตี๊ยะ

ปลาหมึกนึ่งมะนาว แกงคั่วหอยหลอด

ส่วนร้านอาหารทะเล “คุณเป๋า ดอนหอย หลอด” จะตกแต่งแบบย้อนยุค หน้าร้านมีของ เก่าสะสม เพือ่ ให้คนรุน่ ใหม่ได้เห็นและรูจ้ กั ขณะที่ พี่เป๋าก็แนะน�ำอาหารอีกหลายเมนู เช่น แกงคั่ว หอยหลอด (150 บาท) ปูทะเลผัดผงกะหรี่ (ราคา ตามน�้ำหนัก) กุ้งอบเกลือ (ราคาตามน�้ำหนัก) ปลาหมึกนึ่งมะนาว ข้าวผัดทะเลรวมมิตร ฯลฯ ทั้ง ราคาและรสชาติการันตีได้ บรรยากาศของดอนหอยหลอดวันนัน้ นอกจาก จะเย็นสบายด้วยลมทะเลพัดผ่านตลอดเวลาแล้ว ทุกคนยังรูส้ กึ ลึกๆ ถึงความภูมิใจทีค่ นไทยมีความ ขยันและสร้างสรรค์ ไม่แพ้ชาติใดในโลก

ส�ำหรับเส้นทางการต่อสู้ของคุณสุทินก่อนจะ มาเป็นเจ้าของธุรกิจเบอร์เกอร์ปลาทู คุณสุทนิ เคย ท�ำบ่อกุง้ มาก่อน แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จจึงหันมา เปิดร้านขายอาหารตามสั่งกับคุณเป๋าภรรยา ซึ่ง เป็นแม่ค้าขายอาหารทะเลในตลาดแม่กลอง จน เมือ่ ถนนตัดผ่านดอนหอยหลอดจึงเปิดร้านอาหาร ทะเล และประสบความส�ำเร็จ จนมีร้านอาหารบน ที่ดนิ ของตัวเอง “คุณเป๋า ดอนหอยหลอด” ควบคู่ ไปกับเบอร์เกอร์ปลาทูไทย ทีค่ ณ ุ สุทนิ ยืนยันว่า ยังไง “ชาตินี้ต้องกิน”

85


เที่ยวนอกบ้าน

86

Text & Photo : ศาสวัต ชูโชติถาวร


Road of the Gods ตะลอนเมืองริมอ่าว อิตาลี

ขอบฟ้าของเมืองเนเปิลส์สวยไม่แพ้เมืองไหนๆ ในโลก ภูเขาไฟ วิสุเวียส (Vesuvius) สีดำ�สนิท ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน บ้านเรือน หลั ง คาสี ส้ ม ประกอบกั น เป็ น ฉากหลั ง ที่ ล งตั ว ของเมื อ งแห่ ง วัฒนธรรมตอนใต้ของอิตาลีแห่งนี้ 87


เที่ยวนอกบ้าน

Naple’ s Skyline

ทริ ป ไปเที่ ย วอิ ต าลี ค รั้ ง นี้ เ ลื อ กมาบริ เ วณ แคว้นคัมปาเนีย (Campania) อยู่ทางตอนใต้ ของอิตาลี ผมยังคงยึดแนวทางเดิมในการท่อง เที่ยวของผมคือ เน้นค่าเดินทางถูกที่สุดและได้ ไปที่ที่อยากไปที่สุด พอดีมีเที่ยวบินโลว์คอสต์ แอร์ ไลน์ของสเปนชื่อ Vueling Airline เปิดเส้น ทางใหม่จากสเปนไปอิตาลีที่เนเปิลส์พอดี แค่ พันกว่าบาทก็เลยจั ด ไป มี เวลาไม่ กี่วันและผม ชอบเที่ยวในธีมคล้ายๆ กัน เลยวางทริปไว้ว่า จะเที่ยวแค่ ในบริเวณแคว้นคัมปาเนียก็คือเมือง เนเปิลส์ และตะลอนริมแนวอ่าวที่ว่ากันว่าสวย สุดแห่งหนึ่งของโลก เรียกว่ากลุ่มเมืองริมอ่าว Amalfi Coast นั่นเอง ส่วนเมืองที่วางแผนจะไป ก็ มี ทั้ ง Sorrento Capri Positano Amalfi Ravello และ Sarlerno เริ่มต้นที่เนเปิลส์ เมืองหลวงแห่งอาหารของ อิตาลี ความรู้สึกแรกที่โผล่ขึ้นจากรถไฟเชื่อม จากสนามบินเข้าเมืองคือ ที่นี่เป็นเมืองที่ลมแรง เนื่องจากอยู่ริมทะเล มาถึงปั๊บใจก็รีบไปปฏิบัติ ภารกิจอันดับแรกซึ่งต้องมาที่นี่เลย “เนเปิลส์” เป็นถิ่นกำ�เนิดของพิซซานั่นเอง จุดหมายปลาย

88

ทางก็เพื่อสิ่งนี้ Di Michele ร้านพิซซาที่ดังที่สุด และถูกเคลมว่าเป็นพิซซาร้านแรกของโลก มาถึง ต้องไปกินที่นี่ก่อนเลย เดินหาอยู่ประมาณหนึ่งก็ เจอ เพราะมีคนมุงล้อมอยู่หน้าร้านเต็มไปหมด คงไม่ได้กนิ แน่ ดันมาถึงเกือบบ่ายสองซึง่ เป็นเวลา อาหารเที่ยงของคนอิตาเลียนพอดี คนที่นี่กินเลต กินเทีย่ งบ่ายสองบ่ายสาม มือ้ เย็นสองทุม ่ ถึงสีท่ ม ุ่ ก็เลยไปเที่ยวก่อน เเล้วค่อยกลับมากินตอนหก โมงเย็นอีกที เล่าข้ามไปตอนเย็นเลยละกัน ไม่เสีย อรรถรสพิซซา ที่สุดยอดคือร้านนี้มีแค่สองเมนู ขายมาหลายร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนคือ Margarita และ Marinara พิซซา ไม่เสียเวลาเลือกเมนูเลย ก็กนิ คนเดียวหนึง่ ถาด อิม่ ยันเช้า ความหอมอร่อย ไม่ต้องบรรยายครับ กับร้านพิซซาร้านแรกแห่ง เมืองต้นกำ�เนิดพิซซาของโลก ช่วงบ่ายลองนัง่ รถไฟใต้ดนิ บวกกับขึน้ กระเช้า และรถไฟอะไรสักอย่างที่มันเอียงๆ เที่ยวอยู่ ใน เมือง เพราะเนเปิลส์เป็นเมืองที่ถนนไม่เรียบเลย มีแต่เนินกับหลุมเพราะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนปาก ปล่องภูเขาไฟหลายๆ ปล่องรวมกัน เดินดูบ้าน เมืองที่นี่ดูมีเสน่ห์น่าสนใจเพราะตรอกแคบๆ กับ

ตอรกแคบกลางเมือง Naples


รูปปั้นบนปราสาท San Elmo จุดชมวิวบน San Elmo

Di Michele ร้านพิซซา เจ้าแรกของโลก

ทางเดินในเมือง Naples

Marinara Pizza

พื้นที่สูงๆ ต่ำ�ๆ เดินขึ้นๆ ลงๆ เพลินดี ส่วนจุด หมายปลายทางก็คือปราสาท San Elmo และ โบสถ์ Certosa di San Martino ซึ่งเป็นที่ที่น่า ไปอย่างยิ่ง ทั้งสองแห่งยังอยู่ติดกันด้วย พอไป ถึงโบสถ์ก็ดันปิดซะ แต่ยังดีที่ปราสาทยังเปิดจึง ได้ขึ้นไปจุดชมวิว หลังจากลอดอุโมงค์ทึบตันไป และเดินขึ้นบันไดเวียนไปโผล่บนปราสาท และ เดินขึ้นไปอีกจนถึงดาดฟ้าซึ่งเป็นคล้ายกำ�แพงที่ เดินวนได้รอบๆ ข้างบนสามารถเห็นวิวทั้งหมด ได้ชัดเจนมาก เป็นที่ที่วิวสวยแบบมีเสน่ห์อีกแห่ง ทีเ่ คยไปมาครับ ทัง้ บ้านเรือนหลังคาสีสม้ มากมาย ตรอกซอกซอยสลับกับปราสาท รวมทัง้ ชายทะเล เว้าแหว่งกับท่าเรือมากมาย ลมโชยกำ�ลังดี เป็นที่ ทีน่ า่ มาเดินเล่นหรือปิกนิกมาก พอเดินไปสักั พักก็ เห็นคนมานั่งจับกลุ่มเป็นวงพักผ่อนแบบสบายๆ ตามที่คิดไว้ จุดตรงนี้ขอเดินช้าๆ สบายๆ ซึมซับ บรรยากาศซักหน่อย ก่ อ นมาเมื อ งนี้ ไ ด้ ยิ น ว่ า เนเปิ ล ส์ มี กิ ติ ศั พ ท์ ด้านอาชญากรรมและยาเสพติด ตอนแรกเกือบ จะไม่แวะแล้ว แต่พอเข้ามาสัมผัสจริงแล้ว นี่เป็น เมืองที่มีเสน่ห์น่าหลงใหล เป็นเมืองที่น่าเดินเล่น

อีกแห่งหนึ่งเพราะมีเส้นทางหลากหลาย ทั้งเดิน ริมทะเลชมปราสาทต่างๆ หรือทริปเดินบนปาก ปล่องภูเขาไฟที่กลายเป็นสวนย่อมๆ แต่เส้นทาง ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ตรอกแคบๆ ที่ทะลุผ่ากลาง เมือง ปกติแล้วถนนใจกลางเมืองทีเ่ ป็นเส้นสำ�คัญ สุดมักจะอลังการมีหลายเลนรถ แต่ที่นี่กลายเป็น ตรอกแคบๆ ซะงั้น ตรอกแห่งนี้เมื่อมองจากจุด ชมวิวแล้วคล้ายกับมีใครเอามีดมาผ่ากลางเมือง แบ่งซีกเลย เลยเลือกเดินเส้นนี้กลับที่พัก เพราะ ระหว่ า งทางจะได้ แ วะร้ า นพิ ซ ซาที่ ว่ า และร้ า น อาหาร ขนม และของฝากดังๆ ก็อยู่ในแนวๆ นี้ ทั้งนั้น ว่าแล้วก็แวะร้านไอติมเจลาโตชื่อดังของ เมืองนี้ซะหน่อย Fantasia Gelato คงไม่ต้อง บรรยายสรรพคุณว่ากินไอติมที่อิตาลีมันอร่อย แค่ไหน ถ้าใครเคยไปคงรู้ ไปถึงร้านก็คนแน่น ตามประสาร้านดัง ก็เบียดเข้าไปสั่งมาครับ เป็น ไอศกรี ม รสเนโร หรื อ ไอศกรี ม รสหมึ ก ดำ � จาก ปลาหมึก รสหอมอร่อยออกแนวเข้มข้นตามสีดำ� ของมันไม่ผิดหวังจริงๆ โรงแรมที่พักคืนนี้เป็น Bed&Breakfast ที่ เป็นบ้านซอยออกมาไว้เป็นที่พัก แต่ราคาไม่แพง

89


เที่ยวนอกบ้าน

ปอมเปอี ปราสาท Alhambra ยามเย็น

บ้านในปอมเปอี Maze

และน่าอยู่มากๆ ห้องก็กว้าง เสียดายอยู่แค่คืน เดี ย ว โรงแรมอยู่ ใ กล้ ต ลาดปลาเลยมี ข องกิ น เยอะหน่อย มือ้ เทีย่ งกินสลัดปลาหมึกสดบีบซ้อส มะนาวรสเข้มข้น ที่สุดยอดคือปลาหมึกสดกรอบ มากหวานสุดๆ สมเป็นเมืองแห่งอาหาร ทีพ ่ กั แห่ง นี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่บ่งบอกว่าที่นี่ยังมีเค้าความ น่ากลัวอยู่ คือกว่าจะเข้าห้องพักได้ต้องไขกุญแจ ถึงสี่ดอก ใช่แล้ว ตอนเดินหาโรงแรมครั้งแรกงง มาก ต้องผ่านประตูสามชั้นถึงเจอที่พัก รวมห้อง นอนอีกเป็นสี่ เช้าวันใหม่ที่มาพร้อมกับลมแรงๆ วันนี้จะนั่ง รถไฟสายหวานเย็น แต่เป็นรถไฟสำ�หรับนักท่อง เที่ยวนั่งชมภูเขาไฟเนื่องจากจะวิ่งวนอ้อมภูเขา วิสุเวียส จุดหมายช่วงเช้าจะแวะลงกลางทางที่ “ปอมเปอี” นครต้องสาปที่มีชื่อเสียงนั่นเอง คน

90

ลงที่นี่ค่อนข้างเยอะ นักท่องเที่ยวมากเลยต้อง มาเช้าหน่อยเพื่อหลบเลี่ยง ด้านในเป็นซากเมือง ซึ่งมีขนาดใหญ่มากถ้าเทียบกับสมัยนั้น ไม่น่า เชื่อว่าจะโดนลาวากลืนทั้งหมดเลยในทีเดียวทั้ง เมือง เมืองนี้มีอาคารสาธารณะมากมาย ทั้งโรง อาบน้ำ� ภัตตาคาร โรงละคร ลองจินตนาการกลับ ไปถึงโรมัน ที่นี่คงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่คึกคัก บรรยากาศดีน่าดูชมด้วยความเจริญและทำ�เลที่ ยอดเยีย่ ม อยูต่ ดิ ทะเล และสามารถเห็นวิวภูเขาไฟ วิสุเวียสตั้งตระหง่านเป็นฉากหลังที่สวยงามได้ จากทุกมุมของเมือง ส่วนที่เป็นจุดไฮไลต์ของที่นี่ คือ ซากคนในอิริยาบถต่างๆ ตอนโดนลาวากลืน และหลอมเป็นท่าทางต่างๆ ในวินาทีที่กลัวตาย สุดขีด ต้องขอเคารพต่อผู้เสียชีวิตเหล่านี้ โดยไม่ นำ�รูปมาลงครับ ใครอยากเห็นลองไปดูเอง

ซอร์เรนโต


Chairlift

Anacapri

จุดชมวิวซอร์เรนโต

อ่าวซอร์เรนโต

คาปรี

หลังจากเดินอยู่สองชั่วโมงก็สวนกับฝูงชน ออกจากที่ นี่ ม านั่ ง รถไฟต่ อ ไปยั ง ซอร์ เ รนโต (Sorrento) สุดทางรถไฟท่องเทีย่ วสายนีค้ รับ เป็น เมืองจุดเริม่ ต้นแห่งการท่องเมืองไปยังกลุ่มเมือง สวยๆ ชายฝัง่ ในแนวอ่าวอะมัลฟี Amalfi ตัวเมือง ซอร์เรนโตเองก็สวยไม่แพ้กัน แม้จะมีหน้าที่เป็น เมืองท่าเป็นหลัก จากจุดนี้ก็มีแผนจะนั่งเรือข้าม ไปเที่ยวยังเกาะคาปรี Capri อันโด่งดัง หลังจาก เสร็จอาหารอิตาเลียนมื้อเที่ยงซึ่งก็อร่อยอีกแล้ว ก็เดินทะลุเมืองไปยังท่าเรือ แต่ระหว่างทางจาก บนเมื อ งที่ ต้ อ งลงบั น ไดลั ด เลาะไปยั ง ท่ า เรื อ ด้ า นล่ า ง เจอจุ ดชมวิ ว ที่ ยื น ยั น ความสวยของ ภู มิ ภ าคนี้ (อี ก แล้ ว ) มี ค นมานั่ ง ยื น ชมวิ ว อ่ า ว “ซอร์เรนโต” เต็มไปหมด หลังถ่ายรูปเสร็จก็ลงไป รอเรือข้ามไปคาปรี เรือออกทุกครึ่งชั่วโมงเพราะ มีนกั ท่องเทีย่ วข้ามไปเทีย่ วเยอะมาก เป็นอีกหนึง่ จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่มาแถวนี้รวมทั้ง ผมด้วย หลังจากรีบวิง่ ลงเรือกะจะไปยืนรับลมชม วิว แต่ลมแรงมากจนต้องหลบเข้าข้างในไปยืนใน ห้องที่คนอัดแน่นจนไม่มีที่นั่ง “เกาะคาปรี” ถือเป็นเกาะที่คนนิยมมาตาก

อากาศกั น ตั้ ง แต่ ส มั ย โรมั น จุ ด มุ่ ง หมายหลั ก อั น ดั บ หนึ่ ง ของการมาที่ นี่ คื อ “บลู ก รอตโต” ถ้ำ�สีน้ำ�เงินทีว่ า่ กันว่าสวยที่สุดในโลก สีน้ำ�เงินที่ เกิดจากการสะท้อนของน้ำ�ทะเล พอเรือเทียบ ท่าก็รีบมาถามหาเรือไปถ้ำ�ก่อนเลย ปรากฏว่า แห้วอีกแล้ว วันนี้คลื่นลมแรงถ้ำ�เลยปิด ถ้าใคร ติดตามบทความท่องเที่ยวของผมมาแต่ไหนแต่ ไร คงจะสังเกตเห็นนะว่าทุก ครั้งที่ผมไปเที่ยว จะต้องมีเหตุพลาดจุดสำ�คัญๆ ตลอด ทริปละที่ สองที่ทุกครั้ง มันเป็นดวงครับ ไม่สุดสักที่ พอ พลาดบลูกรอตโตแล้วก็เลยไปตะลุยเกาะคาปรี แทน เกาะเหมือนภูเขาสองลูกแบ่งเป็นสองเมือง คือ คาปรี กับอนาคาปรี ที่คาปรีนี่เต็มไปด้วย ร้านขายเหล้า Limoncello สีเหลืองมะนาวเต็ม ทั่วเกาะ มีนักท่องเที่ยวมาตากอากาศที่นี่เยอะ มาก ก็เลยขอหลบไปเมือ ง อนาคาปรีแ ทนน่า จะดีก ว่า ก็เลยนั่งรถบัส คันจิ๋วข้ามเกาะไปเลย อนาคาปรี (Anacapri) ดู ส งบเงี ย บกว่ า มากมาย ลองศึก ษาดูจุด ที่น่าเที่ย วที่สุด คือ นั่ง กระเช้ า ไม่ ใ ช่ สิต้ อ งเรี ย กว่ า เป็ น ชิ ง ช้ า ลอยฟ้ า มากกว่า ฝ่าลมแรงขึ้นไปยอดเขา Solaro ซึ่งเป็น

จุ ด ชมวิ ว ที่ สู ง ที่ สุ ด บนเกาะ ก่ อ นขึ้ น นั่ ง ก็ ดู น่ า หวาดเสียวเหมือนกัน แต่พอขึ้นไปแล้วไม่น่ากลัว เลยถึงแม้บนชิงช้าขาจะห้อยออกมาก็ตาม ทั้ง ระหว่ า งทางและวิ ว บนยอดเขานี้ ส วยอี ก แล้ ว ทริ ป นี้ มี แ ต่ วิ ว สวยๆ ทุ ก วั น เลย แต่ ยั ง ไม่ ถึ ง Climax ครับ ด้านบนมีทางเดินให้ลัดเลาะรอบๆ ให้เปลี่ยนวิวสูดอากาศดีๆ ไปเรื่อย อยู่บนนี้มี ความรูส้ กึ เหมือนเป็นเทพเจ้าโรมันมองลงมาจาก สวรรค์เลย เพราะมีพวกรูปปัน้ เทพเจ้าเต็มไปหมด ถ้าสมมุติว่าประเทศไทยมีกระเช้าหรือลิฟต์ชิงช้า แบบนีเ้ ยอะๆ บ้างก็ดี คนหมูม ่ ากจะได้มโี อกาสชม วิวสวยๆ จากยอดเขาไม่ ใช่แค่นักไต่เขาเท่านั้น ครับ คืนต่อไปนี้จะไปนอนที่เมืองที่เป็นจุดหมาย ปลายทาง ที่สุดของการเดินทางมาแคว้นคัมปา เนียครัง้ นีข้ องผม หลังจากนัง่ รถบัส ชมวิวริมหน้า ผาสวยๆ จากซอร์เรนโต ก็มาถึงที่ โพสิตาโน (Positano) ชือ่ นีค้ งคุน้ ๆ กัน เพราะมีโรงแรมหรือ ร้านอาหารต่างๆ ทัว่ โลกชอบเอาชือ่ นีไ้ ปใช้ คงเกิด แรงบันดาลใจจากสถานที่ มาถึงก็ช่วงเย็นเกือบ ค่�ำ ประมาณห้าโมง ใช้เวลาเดินหาโรงแรมทีพ ่ กั อยู่

91


เที่ยวนอกบ้าน

Positano

บ้านเรือนใน Positano

เกือบสองชั่วโมงจนมืด ทั้งที่ดูในแผนที่มันก็อยู่ ใกล้ๆ นี่เอง เมืองนี้ มีลักษณะเหมือนเขาวงกต ขนาดยักษ์ ซอยยาวๆ บันไดแคบๆ สี่แยกเล็กๆ ไม่มีรถผ่านได้ มีแต่คนเดินทั้งนั้น สองชั่วโมงที่นี่ เหนื่อยมากคือเมืองนี้ไม่ได้อยู่บนที่ราบครับ มัน ลดหลั่นลงมาจากภูเขาสูงชัน ผมเดินขึ้นเดินลง ครั้ ง แล้ ว ครั้ ง เล่ า ถามคนหลายๆ คนจนเจอ โรงแรมในที่สุด เป็นโรงแรมเก่าแก่ขนาดเล็กที่ เห็นวิวทะเลได้ เดี๋ยวรีบหาอาหารที่อร่อยทุกมื้อ กินแล้วรีบนอนเพือ่ ตืน่ มาเจอกับความงดงามชัดๆ ของที่นี่กันดีกว่า นั่ ง ละเลี ย ดจิ บ กาแฟยามเช้ า ชมวิ ว ทะเล ท่ามกลางขุนเขาที่โพสิตาโนเป็นอีกหนึ่งความ ผ่อนคลายในการท่องเที่ยวครั้งนี้ หลังอาหารเช้า ผมเดินทอดน่องริมหน้าผาไปตามถนนชมทิวทัศน์ ของเมือง ถนนเส้นนีเ้ หมาะต่อการขับรถชมวิวอัน ดับต้นๆ ของโลก เดินไปหลายกิโลก็ยงั ไม่เหนือ่ ย

92

ร้านค้าใน Positano

เพราะเพลิ น ตา เช้ า วั น นี้ โ พสิ ต าโนมี ห มอกลง เล็ ก น้ อ ย ฟ้ า ไม่ ค่ อ ยใส แต่ ก็ ยั ง ไม่ อ าจบดบั ง ทิวทัศน์อันตระการตาของเมืองนี้ได้ บ้านเมืองที่ ปลูกชิดติดกันลดหลั่นกันลงมาจรดผืนน้ำ� ถึงแม้ ริมทะเลที่อิตาลีจะมีแบบนี้มากมาย แต่ที่นี่เป็นที่ ได้รับการยอมรับกันว่าสมบูรณ์ที่สุด เป็นเมืองที่ แค่เดินเล่นชมเมืองก็สุขแล้ว ไม่ว่าจะเส้นทางริม เขาชมอ่าวหรือชมบ้านเมืองระยะไกล หรือเดินลัด เลาะขึน้ ๆ ลงๆ ในตรอกซอกซอยทีไ่ ม่รจู้ ะเจออะไร อยูข่ า้ งหน้า ถ้าบอกว่าการมาท่องเทีย่ ว คัมปาเนีย ครัง้ นีเ้ ต็มไปด้วยวิวทีย่ งิ่ ใหญ่สวยงามแตกต่างกัน วันนี้ถือว่าสุดยอดความสวยงามทั้งหมดของคัม ปาเนียเลย หลังจากเดินชมภาพกว้างแล้วก็ถึงเวลาทะลุ ซอกซอนตามตรอกต่างๆ มีทั้งตลาดแบบเป็น แผงลอยสี สั น สดใสที่ ถู ก จั ด ไว้ ค่ อ นข้ า งลงตั ว และร่มรื่นจากดอกไม้สีม่วงที่เหมือนเป็นเพดาน

ร้านของที่ระลึกใน Positano


Fisherman Risotto

ขนมอร่อยที่ ซอร์เรนโต

Amalfi Cathedral รถไฟมุ่งสู่โรม

ปกคลุมไปทั่ว เพดานร่มไม้นี้ถูกจัดทำ�ขึ้นทั่วไป ทั้ ง เมื อ งด้ ว ยกิ่ ง ไม้ ทำ � ให้ เ มื อ งดู บ รรยากาศดี ขึ้นมาก ถนนบางเส้นก็เลาะเลียบหน้าผาทำ �ให้ เหมื อ นมี ป ระตู รั้ ว เปิ ดลงไปในทะเลกั น หมด แถวนี้ ไ ม่ มี ที่ ร าบกว้ า งๆ เลย ที่ ก ว้ า งที่ สุ ด ก็ คื อ ลานหน้ า โบสถ์ ก ลางเมื อ งเท่ า นั้ น หลั ง จาก ซึมซับบรรยากาศอันสุดยอดของ “โพสิตาโน” แล้วก็นั่งรถเมล์สายเลียบหน้าผาไปยังจุดหมาย ต่อไป เส้นทางเหล่านีเ้ ป็นเส้นทางทีเ่ หล่าดาราหรือ คนมีชื่อเสียงทั่วโลกมาขับรถชมวิวกัน ระหว่าง ทางที่รถวิ่งจะมีวิวสวยตลอดแนวดูแล้วยิ่งใหญ่ รู้สึกเหมือนรถบัสคันใหญ่ๆ เหลือเล็กนิดเดียว เขาที่สลับซับซ้อนตามเส้นทางขับรถชมวิวแห่งนี้ มีความใหญ่โตจนคนที่นี่ตั้งชื่อว่า Walk of the Gods ให้สมกับความอลังการของมัน เมืองอะมัลฟี (Amalfi) ที่เป็นชื่อของทั้งอ่าว แห่งนี้เสมือนเป็นเมืองหลวง มีเรือสำ�ราญใหญ่ เล็ ก จอดเต็ มไปหมด นั ก ท่ อ งเที่ ย วพลุ กพล่ าน เหมือนทีค่ าปรี เป้าหมายสุดท้ายคือเมืองราเวลโล

ซึ่ ง ต้ อ งขึ้ น รถเมล์ เ ล็ ก ที่ นี่ แ ละขึ้ น ไปบนเขา แต่ บ่ายสองกว่าแล้ว เลยหิวมาก จัดฟิชเชอร์แมนรี ซอตโต หรือข้าวอิตาเลียนซีฟูดสักมื้อ อาหาร แคว้นนี้อร่อยไม่ผิดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์จริง อิ่ม เสร็จไปยืนรอรถ ปรากฏว่าคันทีจ่ ะขึน้ ไปดันมีเด็ก เล็กๆ เลิกเรียนเบียดกันขึน้ เต็มคัน ก็เลยเดินเล่น ดูของรอรถรอบสุดท้ายต่อไป แต่รอแล้วรอเล่ารถ ก็ ไ ม่ ม า สุ ดท้ า ยกลายเป็ น ว่ า ดู ต ารางผิ ดวั น นี้ วันจันทร์ เมื่อกี้เป็นรถรอบสุดท้ายคนถึงเบียด สรุปคราวนีพ ้ ลาดไปหลายทีเ่ ลย แต่กด็ ี เพราะต้อง นั่งรถเมล์ ไปยังซาแลร์โนเมืองใหญ่ทางใต้ของ แคว้น เมืองสุดท้ายทีจ่ ะไปเยือน และนัง่ รถไฟด่วน ไปเที่ยวกรุงโรมต่อพรุ่งนี้ ดีครับผมจะได้นอน เร็วๆ เก็บแรงไปลุยโรมต่อ แม้ว่าจะพลาดเยอะ แต่ถือว่าคุ้ม ถนนเลียบริมทะเลในอิตาลีนี่มีทิวทัศน์สวย อลังการที่สุดเท่าที่เคยไปมา สมกับเป็นทางเดิน ของเทพเจ้าจริงๆ

93


INSEE Society

Text & Photo : นาฏฤดี กฐินเทศ

ลานกิจกรรมหลากสีสัน

ครอบครัวอินทรีเปิดตัว ชมรม “โลกน่าอยู่ คู่หัวใจสีเขียว” ชมรม “โลกน่าอยูค่ หู่ วั ใจสีเขียว” Green Heart Club ส�ำหรับครอบครัวปูนอินทรี ผู้มีหัวใจรัก สิ่งแวดล้อมได้มาร่วมกันคิดและท�ำกิจรรมดีๆ เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง ร่ ว มแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ดๆ ี ต่อไป ภายใต้แนวคิด “ Together for Communities” ตอบรับแนวคิดของ Holcim Centennial ที่สนับสนุนให้พนักงานในเครือ Holcim ทุกบริษัทฯ รวม 80,000 คนทั่วโลก ร่วม ท�ำประโยชน์ ให้ชม ุ ชนให้ ได้ 100 ปี หรืออย่างน้อย 876,000 ชัว่ โมง โดยปูนอินทรีตงั้ เป้าหมายทีจ่ ะมี ส่วนร่วมในกิจกรรมนีไ้ ม่นอ้ ยกว่า 30,000 ชัว่ โมง

94


พวกเราชาวอินทรีกรีนฮาร์ทค่ะ

คุณฟิลิป อาร์โต้ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

ภายใต้สญ ั ลักษณ์ โลกน่าอยู่ คูห่ วั ใจสีเขียว เป็น เครือ่ งหมายให้ชาวปูนอินทรีตระหนักว่าการสร้าง โลกให้น่าอยู่ไม่ใช่แค่การท�ำกิจกรรมรณรงค์ตาม ทีม ่ อี ยู่ แต่หมายถึงการคิดและลงมือท�ำในสิง่ ทีม ่ า จากข้างในของหัวใจทุกคน ซึง่ ปูนอินทรีสนับสนุน ส่งเสริมการมี “จิตอาสา” ให้แก่พนักงานได้ท�ำสิ่ง ดีๆ เพื่อโลก เพื่อชุมชนมาโดยตลอดและต่อเนื่อง มากว่า 10 ปี ภายใต้โครงการต่างๆ ที่พนักงานได้ ไปร่วมกิจกรรม นอกจากจะได้ความภาคภูมิ ใจ ความอิ่มใจที่ได้ท�ำประโยชน์แก่สังคมแล้ว ยัง เกิดการเรียนรู้ ในการอยู่กับธรรมชาติที่ถูกต้อง รู้จักวิถีชุมชน และสังคมอื่นที่ไม่เคยสัมผัส รวม ทั้งเกิดการรู้จัก รู้รักสามัคคีของคนในองค์กร ที่ ถือว่ามีค่าอย่างมหาศาล กิจกรรมของชมรมในปีนี้ ประเดิมด้วยการ ร่วมมือกับ CSR Club ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทจด ทะเบียนภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการฟืน้ ฟูโรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ อ.เสนา

จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับความเสียหายจาก อุทกภัยที่ผ่านมา รวมทั้งการไปพัฒนามูลนิธิ เด็กอ่อนในสลัมคลองเตย การไปปลูกป่าบก และ ป่าชายเลนที่อทุ ยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสริ นิ ธร จังหวัดเพชรบุรี ในวันสิง่ แวดล้อมโลก ต่อด้วยการ ไปร่วมพัฒนา ฟืน้ ฟูหมูบ่ า้ นคลองทราย อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ทีถ่ กู น�ำ้ ท่วมหนักเมือ่ ปี 2554 ตามโครงการ Green Village ของปูนอินทรี ที่ วันนีก้ ลายเป็นหมูบ่ า้ นต้นแบบ และกิจกรรมล่าสุด คือ การน�ำพนักงานกว่า 70 ชีวติ ไปเทลานคอนกรีต เสริมไม้ ไผ่ เพื่อเป็นลานฝึกเยาวชน ณ ศูนย์ฝึก เยาวชน ค่ายพระรามหก จ.เพชรบุรี โดยแต่ละปี จะมีทั้งเยาวชน และบุคคลทั่วไปมาฝึกและท�ำ กิจกรรมยังสถานที่แห่งนี้กว่า 10,000 คน คิดว่าหลายๆ คนคงอยากกด Like และกด Share ต่อให้แก่กิจกรรมดีๆ แบบนี้บ้างล่ะน่ะ!

95


INSEE Society

Text การด�ำมา Text&: ฐิPhoto ติพร ภั:ทกองบรรณาธิ ร Photo : ธานี

เยี่ยมชมกิจกรรมร่วมมอบศาลาอินทรี

คุณจันทนา สุขุมานนท์ รองประธานบริหาร (การตลาดและงานขาย) บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี คุณสุทธิพนั ธ์ วัชโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอนวูด จ�ำกัด ในกลุ่ม ปูนซีเมนต์นครหลวง และคุณวิชัย เบญจรงคกุล ร่วมมอบอาคารอินทรี อเนกประสงค์แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี โดยมีคณ ุ ธวัชชัย ไทยเขียว อธิบดีกรมพินจิ และคุม ้ ครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เพื่อใช้ประโยชน์ ในการจัด กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฝึกฯ ต่อไป

แสดงความยินดีวันคล้ายวันเกิด

“ ครอบครัวอินทรีภาคเหนือ 1” โดยคุณอ�ำนาจ วรนิภฐิ พนธ์ ผูจ้ ดั การภาคเหนือ, บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด, คุณวิเชียร เนตรครุฑ ผู้จัดการงานขายและลูกค้า จังหวัดเชียงใหม่-ล�ำพูน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง และทีมงานฝ่ายขาย ร่วมอวยพร วันคล้ายวันเกิดคุณวรรณา เลิศเกียรติดำ� รงค์ บริษทั เลิศวสิน (2002) จ�ำกัด ตัวแทน จ�ำหน่ายในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ปูนอินทรีร่วมยินดี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) โดยคุณเกริกพงษ์ สิริศักดานุสรณ์ ผูจ้ ดั การงานขายและลูกค้าอาวุโส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1&2 คุณจตุพล เนตรศิริ ผูจ้ ดั การงานขายและลูกค้าอาวุโส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และทีมงานภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เป็นตัวแทนคุณวันชัย โตสมบูรณ์ กรรมการและทีป่ รึกษาบริษทั ฯ ร่วมแสดง ความยินดีกบั พลต�ำรวจตรี กวี สุภานันท์ ในโอกาสรับต�ำแหน่ง รองผูบ้ ญ ั ชาการต�ำรวจภูธร ภาค 4 และก�ำลังเลือ่ นขัน้ เป็นผูบ้ ญ ั ชาการต�ำรวจภูธรภาค 4 ในเดือนตุลาคม 2555 นี้

ร่วมยินดี “ไทวัสดุ สาขากาญจนบุรี”

คุณสุทธิพนั ธ์ วัชโรภาส ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั คอนวูด จ�ำกัด กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์ นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกบั คุณพงศ์ ศกุนตนาค Senior Vice President Business Development บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จํากัด ในโอกาสฉลองเปิดร้านวัสดุ ก่อสร้าง ‘ไทวัสดุ’ สาขากาญจนบุรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555

96

ปูนอินทรี ร่วมสร้างปะการังเทียม 800 หลังสู่อ่าวไทย

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) โดยเรืออากาศโท คันธนิธิ์ สุคนธทรัพย์ รองประธานด้านธุรกิจสัมพันธ์ (ที่ 2 จากขวา แถวล่าง) ร่วมกับร้านตัวแทนจ�ำหน่าย บ.กาญจนาคอนกรีต จก. โดยคุณสกล ปลอดวิมุติ มอบปูนอินทรีเพชร 100 ตันแก่ จังหวัดสมุทรสาคร ในโครงการ “80 พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี คืนชีวีปะการังสีรุ้ง 800 หลังสู่อ่าวไทย” โดยมี ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม 2555

96


ปูนอินทรีสนับสนุน Design Research Society

ปูนอินทรี โดยคุณจันทนา สุขุมานนท์ รองประธานบริหาร (การตลาด และงานขาย) ร่วมกับมูลนิธิโฮลซิม โดย มร.พอล ฮูเกนโทเบลอร์ ประธาน มูลนิธิฯ ร่วมสนับสนุนงาน Design Research Society (DRS) จัดโดย ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยการออกแบบ ระหว่างผูเ้ ชีย่ วชาญทัว่ โลก พร้อมน�ำเสนอโครงการ Holcim Awards Silver 2011 เมื่อเร็วๆ นี้

Influencer Seminar 2012 “Flood Fight Design and Planning”

คุณจันทนา สุขุมานนท์ รองประธานบริหาร (การตลาดและงานขาย) บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) คุณสุทธิพนั ธ์ วัชโรภาส ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอนวูด จ�ำกัด กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง และรศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงาน Influencer Seminar 2012 หัวข้อ “Flood Fight Design and Planning” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555

อินทรีเพื่อสังคม

พนักงานปูนอินทรีที่เข้าร่วมการถ่ายภาพในหนังสือ “Industrious” ได้รับหนังสือขอบคุณพร้อมภาพถ่ายจากโฮลซิม ตามที่พนักงานปูนอินทรี ได้รบั เลือกให้รว่ มถ่ายภาพในหนังสือภาพ Industrious เนือ่ งในโอกาสครบ รอบ 100 ปีของโฮลซิม คุณศิวะ มหาสันทนะ รองประธานอาวุโส กิจการ สระบุรี และคุณสมศักดิ์ พิเชฐภิญโญ รองประธานด้านการผลิต ได้ร่วมกัน มอบหนังสือขอบคุณและภาพถ่ายให้แก่พนักงานที่เข้าร่วม เพื่อแสดงความ ขอบคุณจากบริษัท โฮลซิม จ�ำกัด

อินทรีคอนกรีตสร้างประวัติศาสตร์

เมือ่ ที่ 8 กรกฎาคม 2555 เป็นประวัตศิ าสตร์อกี ครัง้ ของบริษทั นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด ผูผ้ ลิต “อินทรี คอนกรีต” โดยทุบสถิติการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จมากที่สุดให้กับโครงการ “จี แลนด์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9” จ�ำนวน 3,456 ลูกบาศก์เมตร ภายใน 14 ชั่วโมง ทั้งการผลิตและจัดส่งจาก 11 หน่วยผลิตใน เขตกรุงเทพฯ กลางเมือง และเขตกรุงเทพฯ ตะวันตก ทีมงานปฏิบติการจัดส่งและทีมงานศูนย์บริการลูกค้า

ปูนอินทรี มอบรถตู้เอนกประสงค์

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) โดยเรืออากาศโท คันธนิธิ์ สุคนธทรัพย์ รองประธานด้านธุรกิจสัมพันธ์ มอบรถตู้เอนกประสงค์ แก่ มูลนิธิแม่กอเหนี่ยว จังหวัดยะลา โดยมี คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายก เทศมนตรีเทศบาลนครยะลา และ คุณจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล ประธาน มูลนิธิแม่กอเหนี่ยว ร่วมรับมอบเพื่อใช้ ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไป เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

97


ท้ายบ้าน

“การเดินทางแสวงหา แต่สิ่งภายนอก ไม่อาจพบค�ำตอบของชีวิต แท้ที่จริงแล้ว ค�ำตอบที่แสวงหา อยู่ที่ใจเรา”

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวราราม บ้านท่าเตียน อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี วัดสาขาล�ำดับที่ 117 ของวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี

มุมนี้มีรางวัล ฉบับนี้ถามว่า.... จากบทความในเล่ม มีการเดินทาง โดยนั่งชิงช้าลอยฟ้าเพื่อขึ้นไปที่ยอดเขาใด? 1. Sorrento 2. Limoncello 3. Solaro

รู้ค�ำตอบแล้วรีบส่งมาที่ E-mail : koobaan@sccc.co.th โดยให้ระบุชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมาด้วย โดยผู้โชคดี 10 ท่านจะได้รบั “กระเป๋าเป้อนิ ทรี” รุน่ ใหม่ลา่ สุด

เฉลยค�ำตอบคู่บ้านฉบับที่ 35 การงดให้น�้ำ “ต้นเงาะ” ประมาณ 1 สัปดาห์ ท�ำเพื่ออะไร? ค�ำตอบ 2. เพื่อเร่งผลผลิตภายหลัง

ท่านผู้โชคดีตามรายชื่อต่อไปนี้ โปรดเตรียมรับของรางวัล “กระเป๋าเป้อินทรีแบบพกพา” ที่จะจัดส่งถึงมือท่านเร็วๆ นี้ 1. บุญเรือง หลักฐาน 2. สิริกานต์ นามเพ็ง 3. สิทธิ์ เดชวรสุทธิ 4. ชนากานต์  ตั้งกอบลาภ 5. อัญชลี  อุนนิมิตร 6. ณัชชา  เพิ่มพูล 7. ชวิน เลี่ยวไพโรจน์ 8. สมจิตร ศิริบุรมย์ 9. วิภาพร  คุนาการ 10. ธนยศ  สุขพร้อม

98

กรุงเทพฯ เชียงราย สมุทรปราการ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี กรุงเทพฯ ยะลา อุดรธานี

11. ศศิธร ไหลริน 12. นริศรา สายเครื่อง 13. ชีวานันท์ ปลอดแก้ว 14. ชรินรัตน์ แซ่เตีย 15. น�้ำผึ้ง  กองรัตน์ 16. วิภาวดี  เรืองชาญ 17. อุบลรัตน์ จิตรักษ์ 18. สุพรรณนีย์  ศรีค�ำชุม 19. ธิมากร  ยอดเกื้อ 20. สุรสิทธิ์ ศรีสุระ

ยโสธร ล�ำพูน ตรัง มหาสารคาม กรุงเทพฯ ระยอง กระบี่ จันทบุรี พัทลุง นครราชสีมา


คู่บ้าน ฉบับที่ 36  

คู่บ้าน ฉบับที่ 36

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you