Page 1


Editor’s Talk

ชุบชีวิตอดีต เติมชีวาให้ปัจจุบัน บางครั้งความทรงจ�ำหลายเรื่องก็ช่วยให้ เราได้พบกับเรื่องราวดีๆ เหมือนเราได้เดินทาง ไปสถานที่หนึ่งที่เคยไป แม้กาลเวลาจะผ่านไป ปีแล้วปีเล่า หรือนานเท่านาน ณ ที่แห่งนั้นก็ยังอยู่ เหมือนเดิม อาจจะมีรอ่ งรอยของความเก่าความแก่ และทรุดโทรมไปบ้าง แน่นอน ใจหนึ่งก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง แต่อีกใจก็ไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไป เพราะอดีตเป็นที่มาของปัจจุบัน เหมือนการ ชุบชีวติ ตึกแถวในอดีต หรืออาคารบ้านเรือนเก่าๆ ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ผ่านการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ดูสวยงาม ทันสมัย แต่ยังคงรักษา กลิ่นอายของความเป็นตัวตนและสังคมของ สถานที่นั้นไว้ นี่คือเสน่ห์ที่เราจะพบเห็นมากขึ้นเรื่อยๆ ใน

กรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดทัว่ ประเทศ อาคารอนุรกั ษ์ สถาปัตยกรรมโบราณ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน ก�ำลังเปล่งประกายคุณค่าแห่ง ยุคสมัยให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและจดจ�ำ คู่บ้านฉบับนี้จึงขอน�ำเสนอเรื่องราวดีๆ ที่ สะท้อนรอยต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบัน เพราะ ทุกเบื้องหลังล้วนมีวิวัฒนาการและการเดินทาง จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง การคิดต่อยอดจากสิ่งเดิมให้เกิดมูลค่าใหม่ นับเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะมนุษย์พยายามคิดสร้างทุกอย่างเพื่อ เอาชนะธรรมชาติ แต่สุดท้ายแล้วธรรมชาติใหญ่ กว่าเสมอ ธรรมชาติที่ว่านี้หมายถึง “การอยู่ร่วมกัน” ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม สุพจน์ ว่องไววิทย์ บรรณาธิการ

4


บ้านนี้มีอะไร

8

นิตยสารในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

ปีที่ 7 ฉบับที่ 30 พฤษภาคม – กรกฎาคม 2554

Hi-light & Contents 12

8 Cover Story 12 Cover Story 18 Cover Story

มรดกวัฒนธรรม กรุงเทพฯ สร้างสรรค์

ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์

20 Cover Story

22 Cover Story

26 Cover Story 32 Good Design 40 Good Design 42 มาเยือน

32

46 มาเยือน

โบสถ์ซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน ชีวิตกรีนๆ ริมคลองภาษีเจริญ ชุมชนเก่า 139 ปี วัดนิมมานรดี ตลาดท่านา นครชัยศรี อนุรักษ์ตึกแถวไม้อายุกว่า 90 ปี Coexistence Renovation between Old and New เฟื่องนคร บัลโคนี วันวานยังหวานอยู่ พิพิธภัณฑ์รถโบราณ บันทึกความทรงจ�ำจากแรงบันดาลใจ สุรชัย สัตยวณิช “ทีมเวิร์กคือหัวใจส�ำคัญ” Key Success วัสดุภัณฑ์คอนกรีต นครปฐม ปริญญา สุทธิพรประสิทธิ์

“คนค้าขายต้องยิ้มแย้มและจริงใจ”

เคล็ดลับความส�ำเร็จ สุทธิพรระยอง (1992)

42 46

6

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คุณค่าแห่งยุคสมัย


50 50 Special Report

54 Special Report

76

มหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งแผ่นดิน วิจิตรตระการตาเรือสุพรรณหงส์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา INSEE Green Heart

นวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิถีแห่งการอยู่ร่วมกันเพื่อโลกสีเขียว

60 Dr. Cement 64 Shopping 66 เกร็ดคู่บ้าน 68 70 72 76 80 84 90 94

รีโนเวตอาคารอย่างไรไม่ให้ปวดใจภายหลัง ของแต่งบ้านธรรมชาติ หลากหลายสถาปัตยกรรม

Modern-European-Thai Heritage ที่ The Circle ราชพฤกษ์

Health&Safety คุณมีอาการติดเครือข่ายสังคมออนไลน์รึเปล่า ? กฎหมายคู่บ้าน น่ารู้...น่าคิด...ก่อนตัดสินใจ...แต่ง !!! ” Book Alert ห้องสมุดสุดปลายจมูก ตอน 3 หนังสือการ์ตูนสุดปลายจมูก ชิมนอกบ้าน Monkit @ Bangkok

ชิมนอกบ้าน เที่ยวนอกบ้าน Inspire INSEE Society

96 INSEE Society

98 มุมนี้มีรางวัล

80

ดื่มด�่ำกาแฟในบ้านเก่า บนถนนสายแรกของประเทศไทย

84 90

บ้านบัวสอาด ถนนพระอาทิตย์ รสชาติที่เป็นหนึ่ง เที่ยวแกรนด์แคนยอนริมรั้ว ชมไนแองการาข้างบ้าน เปิดตัวนักเตะกิมจิ ทีมสโมสรสุภาพบุรุษโล่ห์เงิน 3 กลุ่มยักษ์ ใหญ่เดินหน้าเสริมฐานอินทรีเพื่อนต�ำรวจ เปิดโครงการ อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ ปูนอินทรีร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และพบกับกิจกรรมดีๆ ของครอบครัวอินทรี

ร่วมตอบค�ำถามสนุกๆ พร้อมรับรางวัลนาฬิกาแขวนปูนอินทรีรุ่นใหม่ล่าสุด

คณะที่ปรึกษา จันทนา สุขุมานนท์ สุทธิพันธ์ วัชโรภาส ศิวะ มหาสันทนะ ร.ท.คันธนิธิ์ สุคนธทรัพย์

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

สมยศ อุดมสินกุล, เจริญ อัศวรุ่งเรืองชัย, ยงยุทธ สง่างาม, ภัชฎา หมื่นทอง, สิริกาญจน์ บุณยเกียรติ, เอมี่ วรรณนุรักษ์, จิตราภรณ์ ศรกุล, ชนม์ภัสส์ กาญจนวิศิษฐ์, ชนินันท์ สิรินันทน์, พรธิดา ยืนสุข, อดิศักดิ์ ยิ้มวัน, ปัทมา วรรณวีระ, สุวิมล อิ่มเฮง, ธิดารัตน์ แสงเทียนประไพ, สุกัญญา โชติอภิสิทธิ์กุล, วิมล ก�ำธร, ศาสวัต ชูโชติถาวร, วิชา วุตติด�ำรงธรรม

สุพจน์ ว่องไววิทย์

บรรณาธิการฝ่ายศิลป์

อมร ลังเมือง, เปรมวิไล มนตรีพิศุทธิ์, สรศักดิ์ ชนวัฒน์, กาญจน์แก้ว พุฒิอนันต์

ทรรศนะและความเห็นใด ๆ ของผูป้ ระพันธ์ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความเข้าใจ ชัดแจ้งหรือไม่แน่ชดั ตามทีป่ รากฏในนิตยสารคูบ่ า้ น ถือเป็นความคิดเห็น ส่วนตัวของผู้ประพันธ์ กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงไม่จ�ำเป็นต้อง เห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ

เจ้าของ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 7-12 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0-2797-7000 โทรสาร : 0-2797-7765 เว็บไซต์ : www.siamcitycement.com อีเมล : koobaan@sccc.co.th

7


Cover Story

Text & Photo : กองบรรณาธิการ

มรดกวัฒนธรรม กรุงเทพฯสร้างสรรค์ ...ใช่ว่าของเก่า จะเป็นเพียงสิ่งของที่มีฝุ่นจับ เขรอะที่รอวันบุบสลาย เป็นอาคารเก่าที่อยู่ใน สภาพหักพังไปตามกาลเวลา แต่ของเก่าบางอย่าง ยิ่งเก่าก็ยิ่งมีคุณค่าและควรอนุรักษ์ไว้ให้ ชนรุน่ หลังเข้าใจถึงรากประวัตศิ าสตร์ความเป็นมา ของแผ่นดินนี้

8


9


Cover Story

พระบรมมหาราชวัง

อาคารริมถนนราชด�ำเนิน

ลายทีง่ ดงามวิจติ ร

องค์กรรัฐและเอกชน เช่น กรุงเทพมหานคร (กทม.) สมาคมสถาปนิ ก สยาม ในพระบรม ราชูปถัมภ์ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ต่างด�ำเนินบทบาทอย่างเข้มข้นในการอนุรกั ษ์และ พัฒนาบ้านเมืองอย่างยัง่ ยืน พร้อมบูรณะโบราณสถานและปรับปรุงอาคารบ้านเรือนบริเวณรอบ เกาะรัตนโกสินทร์ ให้เกิดความงดงามในทิศทาง เดียวกัน เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่ไม่มุ่งเน้น เชิงพาณิชย์ เพื่อให้อาคารอนุรักษ์ที่มีคุณค่าทาง ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นมรดกของชาติตราบนาน เท่านาน

วัดพระแก้ว งดงามอลังการ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมการสถาปนากรุง รัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2325 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2327 เมือ่ ครัง้ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2525 มีการบูรณปฏิสงั ขรณ์ครัง้ ใหญ่ โดยมุ ่ ง อนุ รั ก ษ์ ส ถาปั ต ยกรรมและศิ ล ปกรรม อันเป็นมรดกชิ้นเอกของชาติให้คงความงามและ รักษาคุณค่าของช่างศิลป์ไทยไว้อย่างดีที่สุด เพื่อ

10

ให้วัดพระแก้วอยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์ตลอดไป วัดพระแก้ว สร้างขึน้ ในเขตพระบรมมหาราชวัง ตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ สมัยอยุธยา วัดนี้ อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ทางทิศตะวันออก มีพระระเบียงล้อมรอบเป็นบริเวณ เป็นวัดคูก่ รุงที่ ไม่มพ ี ระสงฆ์จำ� พรรษา ใช้เป็นทีบ่ วชนาคหลวง และ ประชุมข้าทูลละอองพระบาทถือน�ำ้ พระพิพฒ ั น์สตั ยา รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้วัดพระเเก้วเป็นที่ ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธมหามณี รั ต นปฏิ ม ากร หรื อ พระแก้ ว มรกต พระพุ ท ธรู ป คู ่ บ ้ า นคู ่ เ มื อ ง ของไทย ภายหลังการสถาปนา วัดพระแก้วได้รับ การปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชกาล เพราะเป็น วั ด ส� ำ คั ญ จึ ง มี ก ารปฏิ สั ง ขรณ์ ใ หญ่ ทุ ก 50 ปี คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช รัชกาลปัจจุบัน

กระทรวงกลาโหม พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง

“กระทรวงกลาโหม” ตั้งอยู่ริมถนนสนามชัย ตรงข้ามศาลหลักเมืองและวัดพระแก้ว โดดเด่น

กระทรวงกลาโหมโฉมใหม่

เป็นสง่าหลังปรับโฉมครัง้ ใหญ่ นับเป็นพิพธิ ภัณฑ์ กลางแจ้งทีด่ สู วยงาม อาคารอนุรกั ษ์ทที่ าสีเหลือง นวล ด้านหน้าเป็นหน้าจั่วทรงโรมัน ตกแต่งด้วย ปูนปั้น ที่มุขชั้นสองมีระเบียงกว้าง และเสาแบบ โรมัน ด้านหน้าของเสาระเบียงใหญ่ประดับด้วย สัญลักษณ์ 3 เหล่าทัพ คือ กงจักร สมอ และปีก อยู่บนพื้นรูปสี่เหลี่ยมสีทอง อาคารสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาสุรศักดิ์ (เจิม แสงชูโต) เป็นผูค้ วบคุมการก่อสร้างโรงทหารหน้า ในพื้นที่วังพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่ 1 ที่ถูก ทิ้งร้างเพื่อเป็นที่อยู่ของทหารประจ�ำการรักษา พระนคร และเป็นที่รวมอาวุธ ยานพาหนะ บริเวณด้านหน้ากระทรวงจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงปืนใหญ่โบราณที่มีอายุตั้งแต่สมัยอยุธยา ตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ โดยเรียงหมวดหมู่ ตามอายุและยุคสมัย เช่น ปืนนารายณ์สังหาร ปืน พญาตานี ขอมด�ำดิน จีนสาวไส้ ไทใหญ่เล่นหน้า ชวาร�ำกริช มุหงิดทะลวงฟัน ฯลฯ ส่วนด้านหลัง กระทรวง เป็นบริเวณถนนอัษฎางค์ (ถนนเลียบ คลองหลอด) ที่นิยมขายอุปกรณ์เกี่ยวกับทหาร และอุปกรณ์การเดินทางท่องเที่ยว


บรรยากาศยามค�ำ่ คืน

เสาชิงช้า

ป้อมเก่ากลางกรุง

ราชด� ำ เนิ น เสาชิ ง ช้ า สั ญ ลั ก ษณ์ กรุงเทพฯ

เมื่ อ เดิ น ลั ด เลาะมาทางถนนราชด� ำ เนิ น ศูนย์กลางของมหานคร จะพบอาคารอนุรกั ษ์ทไี่ ด้ รับการปรับปรุงสภาพอาคารและภูมิทัศน์ เพิ่ม แหล่งชอปปิ้ง อาคารพาณิชย์ทันสมัย โรงแรม ระดับ 5 ดาว พิพิธภัณฑ์และสวนสาธารณะ พร้อม จัดระเบียบพื้นที่ระยะทาง 1.5 กิโลเมตรของถนน ราชด�ำเนินจากสะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงบริเวณกรม ประชาสัมพันธ์เดิม เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงเทียบเท่าถนนฌ็องเซลิเซ่ ประเทศ ฝรั่งเศส บริเวณลานคนเมืองทีท่ ำ� การกรุงเทพมหานคร หน้าวัดสุทัศนเทพวรารามฯ จะเป็นที่ตั้งของ “เสา ชิงช้า” สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบ พิธีโล้ชิงช้าในพระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย ของศาสนาพราหมณ์ - ฮิ น ดู ซึ่ ง อยู ่ ใ กล้ ๆ กั บ เทวสถานโบสถ์ พ ราหมณ์ ถื อ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ อย่างหนึ่งของกรุงเทพฯ แม้พิธีโล้ชิงช้าได้เลิก ไปแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 7 เสาชิงช้า ตั้งอยู่บนแท่นหินขนาดใหญ่ สูง 21.15 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางฐานกลม 10.50

พระทีน่ งั่ อนันตสมาคม

เมตร ฐานกลมก่อเป็นฐานปัทม์ท�ำด้วยหินล้าง สีขาว พืน้ บนปูกระเบือ้ งดินเผาสีแดง มีบนั ได 2 ขัน้ ทั้ง 2 ด้าน ตามแนวโค้งของฐานติดแผ่นจารึก ประวัตเิ สาชิงช้า เสาไม้แกนกลางคูแ่ ละเสาตะเกียบ 2 คูเ่ ป็นเสาหัวเม็ด ท�ำด้วยไม้สกั กลึงกลม โครงยึด หัวเสาทั้งคู่แกะสลักอย่างสวยงาม กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนเสาชิงช้าเป็นโบราณสถาน ส�ำคัญของชาติเมื่อปี 2492 นับแต่สร้างครั้งแรก เมื่ อ ปี 2327 และบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ ค รั้ ง ล่ า สุ ด ปี 2549 เสาชิงช้ามีอายุรวม 227 ปี

พระที่นั่งอนันตสมาคมที่ทรงคุณค่า

พระที่นั่งอนันตสมาคม เดิมเป็นท้องพระโรง ของพระราชวังดุสิต สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระที่นั่งองค์นี้จัดได้ว่าเป็นรัฐสภาแห่งแรกของ ประเทศไทย ช่วงที่เพิง่ เปลีย่ นแปลงการปกครอง เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ได้ ใช้พระทีน่ งั่ องค์นี้ในการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ก่อนย้ายมาอยู่ ณ รัฐสภา ปัจจุบัน พระที่นั่งอนันตสมาคมออกแบบโดย มาริโอ ตามานโญ มีเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็น

แม่กองจัดการก่อสร้าง ซึ่งรัชกาลที่ 6 ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ด�ำเนินการก่อสร้างต่อไป และเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2458 ใช้ระยะเวลา ก่อสร้างทั้งสิ้น 8 ปี ด้วยงบประมาณ 15 ล้านบาท ลักษณะพระที่นั่งฯ เป็นสถาปัตยกรรมแบบ นี โ อเรเนสซองส์ (Neo Renaissance) และ นีโอคลาสสิก (Neo classic) ตกแต่งพระทีน่ งั่ ด้วย หินอ่อนที่สั่งมาจากเมืองคาร์รารา ประเทศอิตาลี มีจุดเด่นคือหลังคาโดมคลาสสิ กอยู ่ ต รงกลาง และมีโดมเล็กๆ โดยรอบอีก 6 โดม ขนาดองค์ พระทีน่ งั่ ฯ ส่วนกว้าง 49.50 เมตร ยาว 112.50 เมตร และสูง 49.50 เมตร ภายในพระที่นั่ง บนเพดานโดมมีภาพเขียน เฟรสโก เขียนบนปูนเปียก ซึ่งภาพจะติดทนกว่า ภาพที่เขียนบนปูนแห้ง (ภาพจิตรกรรมไทยนิยม เขียนแบบปูนแห้ง) เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ ที่ส�ำคัญของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1-6 จ�ำนวน 6 ภาพ ด้วยฝีมือเขียนภาพของ ซี. รีโกลี และ ศาสตราจารย์กาลิเลโอ กินี ทั้งหมดเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า และ บ่งบอกถึงประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานทีก่ ำ� ลังรอคน รุ่นใหม่ได้ชื่นชมและอนุรักษ์

11


Cover Story

Text & Photo : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คุณค่าแห่งยุคสมัย 12


ภาพมุมสูงถนนราชด�ำเนิน

ทัศนียภาพทีส่ วยงามของกรุงเทพฯ

ในอดีต การเข้าสู่ราชธานีในยุครัตนโกสินทร์ จะต้องผ่านประตูเมืองบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ มายังบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ใน ปัจจุบนั เปรียบได้กบั เป็นประตูสกู่ รุงรัตนโกสินทร์ ซึ่ ง อาคารแห่ ง นี้ เ ป็ น อาคารแรกที่ อ ยู ่ ติ ด กั บ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ จุดนี้จึงเป็นจุด เริม่ ต้นในการใช้อาคารแห่งนีเ้ ป็นสถานทีจ่ ดั แสดง นิ ท รรศการ เพราะมี พื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมที่ จ ะเป็ น แหล่งรวบรวมความรู้ สามารถเห็นโลหะปราสาท ที่สวยงามเด่นเป็นสง่า เป็นที่เชิดหน้าชูตาของ คนไทยและประเทศในยามที่แขกบ้านแขกเมือง มาเทีย่ วชม ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงมี นโยบายให้มกี ารก่อสร้าง ตกแต่ง และบูรณะอาคาร เดิม ให้เป็น “อาคารนิทรรศน์รตั นโกสินทร์” ทีเ่ ด่น สง่าใจกลางกรุง อาจกล่าวได้วา่ โครงการนีเ้ กิดจากความตัง้ ใจ ที่ ดี เ พื่ อ สั ง คม ที่ ทุ ก ฝ่ า ยช่ ว ยกั น ออกแรงท� ำ ทุกอย่างอย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นของขวัญจากการ พัฒนาพื้นที่ถนนราชด�ำเนินในมุมมองใหม่ แต่ คงกลิ่นอายของความเป็นไทยในอดีต โดยการ พั ฒ นาและต่ อ ยอดสิ่ ง ที่ มี อ ยู ่ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์

ต่ อ สั ง คมและชุ ม ชนรอบข้ า ง 3 ประการตาม วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อให้อาคารแห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ข้อมูล และแหล่งรวบรวมความรูท้ างประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ของยุครัตนโกสินทร์ ที่ สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย 2) เพื่อให้คนไทย โดยเฉพาะเยาวชนไทย ได้ ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ศิลปะและมรดกทาง วัฒนธรรมในยุครัตนโกสินทร์ ที่บรรพชนไทยได้ สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 3) เพื่อให้อาคารแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร บน ถนนราชด� ำ เนิ น กลาง ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะได้ รั บ ข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ ท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ก่อนที่จะไป เที่ยวชมยังสถานที่จริง ด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ศิลปะ และ วัฒนธรรม คือสิง่ ทีต่ อ้ งถ่ายทอดออกมาให้คนไทย ได้รบั รู้ ดืม ่ ด�่ำ และเห็นคุณค่า เยาวชนจึงเป็นกลุม ่ เป้ า หมายและเป็ น โจทย์ ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ อย่ า งไร ให้การเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ เหล่านีเ้ กิดประสิทธิผลสูงสุด เพราะการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

13


Cover Story

ทางเข้านิทรรศน์รตั นโกสินทร์

ภายในตกแต่งแบบโล่งโปร่ง

ล็อบบีเ้ หมือนโรงแรม

14

ทางเข้าจุดชอปปิง้


การตกแต่งภายในทีด่ ทู นั สมัย

ห้องสมุดทีเ่ ป็นระเบียบ

คอมพิวเตอร์คอื ลมหายใจของทุกที่

แหล่งเรียนรูแ้ ห่งใหม่

ภายในอาคารทีต่ กแต่ง เรียบง่ายดูมสี ไตล์

จุดลงทะเบียน

ยามว่างของวัยรุน่ ไทย

ดูจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อส�ำหรับเยาวชน หรือแม้แต่ บุคคลทั่วไป นีจ่ งึ เป็นค�ำตอบของค�ำถามทีว่ า่ “ท�ำไมต้องใช้ เทคโนโลยีอนั ทันสมัยในการจัดแสดงนิทรรศการ” เพราะการรวบรวมความรู้ โดยการน�ำเทคโนโลยี หรื อ เทคนิ ค ที่ ทั น สมั ย เข้ า มาประยุ ก ต์ กั บ การ เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม จะท�ำให้ เยาวชนเกิ ด ความสนใจ และเข้ า ใจได้ ง ่ า ยขึ้ น เป็นการสร้างความภาคภูมิ ใจในความเป็นไทย ให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง นอกจากนี้ กลุม่ ครอบครัวทีเ่ ด็กรุน่ ใหม่มากับ พ่อแม่จะเกิดความอบอุ่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในครอบครัว ชวนปู่ย่าตายายมาดูมาเที่ยวก็เป็น การเพิ่มพื้นที่ท�ำกิจกรรมของครอบครัวอันเป็น ที่รัก ชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวทั่วไปก็เป็นอีก เป้าหมายที่ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศ าสตร์ของ ประเทศไทยแห่งนี้จะได้รับการ “บอกต่อ” ว่า ชาติไทยเป็นชาติที่มีวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์ ที่น่าเชิดชู และผู้ที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุดคือกลุ่ม ชุมชนชาวราชด�ำเนิน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ส�ำคัญ ทีส่ ดุ เพราะการสร้างอะไรก็ตามควรมีความเกีย่ วข้อง

15


Cover Story

เพิม่ เติมความน่าสนใจด้วยแสงสี

ดูยงิ่ ใหญ่ตระการตา

จ�ำลองแบบวิถคี นไทยในอดีต

นิทรรศการข้าวไทย

มีรายละเอียดทุกจุด

กั บ ชุ ม ชน และต้ อ งให้ ชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่ ว มหรื อ ได้รับประโยชน์ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จึงมีบริการห้องสมุด อันเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล ความรู้ ให้เยาวชนในชุมชนซึมซับถึงของดีที่มีอยู่ ในเมืองไทย อาคารนิทรรศน์รตั นโกสินทร์ ได้เริม ่ โครงการ ก่อสร้าง บูรณะอาคาร และตกแต่งภายในมาตัง้ แต่ ปี 2551 และเปิดให้สาธารณชนได้เข้าชมศิลปะ วิทยาการ มรดกของแผ่นดินทีส่ บื ทอดมายาวนาน และอารยธรรมของประเทศในยุ ค ที่ เ รี ย กว่ า “รัตนโกสินทร์” เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2553 เป็นต้นมา อาคารเก่ า ริ ม ถนนราชด� ำ เนิ น หลั ง มี ก าร ปรับปรุงใหม่ ให้ดูดีและสวยงามนั้น การจัดสรร พื้ น ที่ ภ ายในจึ ง เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ตึ ก แถวยุ ค อดี ต ขนาด 3 ชัน้ ไม่รวมชัน้ ลอยและทีป ่ ลายของอาคาร ทั้งสองด้าน มีชั้น 4 ส�ำหรับเป็นจุดชมวิวในมุมสูง รวมพื้ น ที่ ใช้ ส อยภายในอาคารแล้ ว มี ป ระมาณ 4,800 ตารางเมตร ที่น่าสนใจ ภายในอาคารแสดงนิทรรศการ เกี่ ย วกั บ รั ต นโกสิ น ทร์ นั้ น ได้ ใช้ เ ทคโนโลยี อั น ทันสมัยมาเป็นสื่อจัดแสดง หุ่นจ�ำลอง การน�ำ สื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดีย

16

สัญลักษณ์ความเป็นไทย ตกแต่งด้วยศิลปะร่วมสมัย

แต่งแบบเรือนไทย


การใช้เทคโนโลยีชว่ ยดึงดูดผูค้ น

ห้องโถงวิชาการ

บอกเล่าเรือ่ งราว

อดีตคือทีม่ าของปัจจุบนั

สินค้าทีร่ ะลึก

ร้านหนังสือและมุมชอปปิง้

•• คุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ผู้อ�ำนวยการอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

แอนิเมชัน ในลักษณะอินเตอร์แอ็กทีฟ เซลฟ์ เลิรน์ นิง่ (Interactive Self-learning) ช่วยสร้างความตืน่ ตา ตื่นใจมาก อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้มีการจัด นิทรรศการแบบถาวรรวม 9 ห้อง ช่วงระยะแรกๆ ได้เปิดให้ชมก่อน 7 ห้อง ล่าสุดได้เปิดให้ชมครบ ทั้ง 9 ห้องแล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 ภายในยั ง มี พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ จั ด นิ ท รรศการ หมุนเวียน (Event Hall) ที่บริเวณโถงชั้น 1 พื้นที่ ประมาณ 300 ตารางเมตรที่เปิดให้บริการแก่ สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนเพือ่ ใช้ ในการ จัดกิจกรรมด้วย โดยมีนทิ รรศการทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนบริการห้องสมุด ร้านค้า จ�ำหน่ายของที่ระลึก และอาหารเครื่องดื่มครบ วงจร เรียกว่ามาเที่ยวที่นี่ 1 วันคุณได้ครบหมด ที่ดูเก๋และตรง Theme มีคุณค่าแห่งยุคสมัย “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ได้ตั้งชื่อห้องไว้อย่าง คล้องจองกัน ดังนี้ 1.รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ 2.เกียรติยศแผ่นดินสยาม 3.เรืองนามมหรสพศิลป์ 4.ลือระบิลพระราชพิธี 5.สง่าศรีสถาปัตยกรรม 6.ดื่มด�่ำย่านชุมชน 7.เยี่ยมยลถิ่นกรุง 8.เรืองรุ่ง วิถีไทย และ 9.ดวงใจปวงประชา นั บ เป็ น ความภาคภู มิ ใ จของคนไทยที่ รู ้ ซึ้ ง คุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน และเรียนรู้อนาคต ผ่านวิถีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

จุดพักนัดพบ

จากอาคารเก่าราชด�ำเนิน ถนนแห่งประวัติศาสตร์ ปัจจุบันได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อม เชื่อมโยงแนวคิดอย่างมีระบบ ภายใต้ชื่อ “อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์” เกิดขึ้นจากไอเดีย สร้างสรรค์ของคณะท�ำงานและนิสติ เก่าดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ชื่อ “อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร้ท์แมน จ�ำกัด และผู้อ�ำนวยการอาคาร นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ผู้มีผลงานการสร้างสรรค์งานพิพิธภัณฑ์มาแล้วมากมาย เช่น : อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) กรุงเทพฯ และยะลา : พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร จังหวัดสุพรรณบุรี : พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวา อุทยาน ร.2 : พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย : หอเกียรติภูมินายกรัฐมนตรี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี : ศูนย์กลางการเรียนรู้และสวนสาธารณะท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี : หอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง

17


Cover Story

Text & Photo : กองบรรณาธิการ

โบสถ์ซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์

น่าภาคภูมใิ จไม่นอ้ ย เมือ่ ชุมชนหนึง่ ริมแม่นำ�้ เจ้าพระยาทีม่ อี ายุการก่อตัง้ มานานกว่า 200 ปี ทัง้ ๆ ทีม่ คี วามแตกต่างด้านเชือ้ ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม จะยังอยูร่ ว่ มกัน อย่างรักใคร่กลมเกลียว เป็นความสามัคคีทเี่ หนียวแน่นทีใ่ ครๆ ต่างพูดถึง

18


บ้านเก่าแก่ในชุมชน

ทางเดินเท้าทีส่ ร้างขึน้ ใหม่

อะไรคือสิ่งยึดเหนี่ยว ?

ค�ำตอบคือ คน สิง่ ปลูกสร้าง และพืน้ ฐานจิตใจ ของมนุษย์ทอี่ ยูร่ ว่ มกันมานานจนเข้าอกเข้าใจกัน “ชุมชนกุฎีจีน” จึงถือเป็น “ชุมชนแบบอย่าง” ที่ ช่วยกระตุ้นจิตส�ำนึกในเรื่องความรักและสามัคคี รวมถึงความพร้อมใจในการอนุรักษ์มรดกทาง วัฒนธรรมของสังคม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงให้ความส�ำคัญต่อชุมชนแห่งนี้ ชุมชนทีบ่ ง่ บอก ถึ ง ร่ อ งรอยทางประวั ติ ศ าสตร์ ก ารอยู ่ ร ่ ว มกั น อย่างสมานฉันท์ของชาวจีน อินเดีย ยุโรป และการ เกิดขึ้นของสิ่ งปลู ก สร้ าง ซึ่ งมีเรื่อ งให้เ ล่าขาน ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน กล่าวถึง “กุฎีจีน” ที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่ของ ชาวไทยเชื้ อ สายโปรตุ เ กสที่ อ พยพมาจากกรุ ง ศรีอยุธยา สมัยกรุงแตกครั้งที่ 2 โดยมีโบสถ์ ซางตาครู้สเป็นศูนย์กลางของชุมชน โบสถ์เดิม เป็นโบสถ์ ไม้ ต่อมาได้รื้อและสร้างใหม่ครั้งที่ 2 ส่วนโบสถ์ทเี่ ห็นเป็นการสร้างใหม่ครัง้ ที่ 3 ใน ปี 2456 โดยบาทหลวงกูเกียลโม กิน๊ ดาครูส้ และ ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาตลอด ตัวโบสถ์เป็น สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกผสมเรเนสซองส์

เลียบเจ้าพระยา

อาคารเป็นแบบก่ออิฐฉาบปูนตกแต่งด้วยปูนปั้น ลวดลายใบไม้สวยงาม ภายในโบสถ์เป็นห้องโถงใหญ่เพดานสูง มี รูปปัน้ พระเยซูอยูด่ า้ นหลัง สิง่ ทีพ ่ เิ ศษคือกระจกสี ที่ประดับอยู่ตามประตูหน้าต่าง ซึ่งลวดลายใน กระจกบอกเล่าเรื่องราวของพระเยซู โบสถ์ ซ างตาครู ้ ส เป็ น สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ส�ำหรับชาวบ้านทีน่ บั ถือศาสนาคริสต์ ในชุมชน ทุก เช้าและเย็นจะมีพิธีมิสซาภายในโบสถ์ ส่วนใหญ่ เป็นผูส้ งู อายุ ละแวกใกล้เคียงจะเป็นบ้านอยูอ่ าศัย สมัยเก่า ส่วนชุมชนชาวไทยพุทธจะอาศัยอยูร่ อบบริเวณ วั ด กั ล ยาณมิ ต รมหาวรวิ ห าร เสมื อ นศู น ย์ ร วม จิตใจชาวไทย-จีนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ สร้างขึน้ ใน ปี 2368 สมัยรัชกาลที่ 3 วัดแห่งนี้บอกถึงวิถีการ ด�ำรงชีวิตของชาวไทย-จีน ที่มีประวัติศาสตร์มา เนิ่นนาน และเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมจีนที่ดู เป็นเอกลักษณ์ ซึง่ กรมศิลปากรได้ขนึ้ ทะเบียนวัดเป็นโบราณ สถานส�ำคัญของชาติแล้วเมื่อปี 2492 จากท่ า น�้ ำ หลั ง วั ด เมื่ อ เดิ น เลี ย บริ ม แม่ น�้ ำ เจ้าพระยาผ่านย่านชุมชนทีเ่ ป็นตรอกซอกซอย จะ

โบสถ์ซางตาครูส้

เจดียข์ าววัดประยูรวงศาวาส

พบศาลเจ้าแม่กวนอิมหรือศาลเจ้าเกียนอันเกง บริเวณคลองกุฎีจีนที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซม และเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของคนจีนในย่าน นั้น แม้กาลเวลาจะผ่านไปปีแล้วปีเล่า ชุมชนกุฎี จีนก็ยังคงไว้ซึ่งทัศนคติที่ดีของการอยู่ร่วมกัน และร่วมอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป โดยมีสายน�้ำและศรัทธาเป็นเพื่อน

คนรุน่ เก่าในชุมชนกุฎจี นี

19


Cover Story

Text & Photo : กองบรรณาธิการ

ชีวิตกรีน ๆ ริมคลองภาษีเจริญ ชุมชนเก่า 139 ปี วัดนิมมานรดี

ท่ามกลางความเจริญในย่านบางแค เขตภาษีเจริญ ทีม่ ถี นนเพชรเกษม และถนน ตัดใหม่หลายสายรายล้อม และในอนาคตอันใกล้จะมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน ส่วนต่อขยาย “หัวล�ำโพง-บางหว้า” วิง่ ให้บริการ สภาพชุมชนเมืองของชาวฝัง่ ธนบุรี ในย่านนัน้ จะเป็นอย่างไร เป็นใครก็คงนึกไม่ออก 20


ทีย่ ดึ เหนีย่ วทางจิตใจ

ตลาดเก่าย่านวัดนิมมานรดี ริมคลองภาษีเจริญ

รู้เพียงว่า ท่ามกลางตึกสูง ห้างศูนย์การค้า และโมเดิรน์ เทรด ดูจะเป็นทีร่ จู้ กั ของผูค้ นมากกว่า ชุมชนเก่า 139 ปี ในย่านตลาดน�้ำวัดนิมมานรดี ริมคลองภาษีเจริญ ที่ชาวบ้านแถบนี้ยังคงใช้ชีวิต อย่างเงียบๆ โดยใช้เรือพาย เรือจ้างเป็นพาหนะ สัญจร ก่อนหน้านี้ทางเขตภาษีเจริญ ซึ่งเห็นคุณค่า ของวิ ถี ชี วิ ต ธรรมชาติ ข องชาวบ้ า นแถบนี้ จึ ง ประกาศเร่งพัฒนาและฟื้นฟู “ชุมชน” ให้มีความ เข้ ม แข็ ง โดยเฉพาะการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรสิ่ ง แวดล้อม และอนุรักษ์วิถีแบบเดิมๆ เพื่อให้เกิด ความยั่งยืน ไม่ฉาบฉวย แม้วันนี้ตลาดชุมชนยังดูเงียบเหงา แต่การใช้ ชีวิตของชาวบ้านดูเหมือนจะมีความสุขดีที่ได้ ใช้ ชีวติ แบบกรีนๆ คือ “พอเพียง” และ “พึง่ พาตนเอง” จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผลิตเรือไม้จ�ำลอง ร้านขายของช�ำที่ภายในยังมีขายของใช้ ของเล่น และขนมในยุค 30 ปีก่อน นวดสมุนไพร ควบคู่ไป กั บ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มของเขตภาษี เ จริ ญ และชาวบ้านที่ร่วมกันรณรงค์ ไม่ทิ้งขยะลงแม่น�้ำ ล�ำคลองอย่างเด็ดขาด เพื่อให้คลองคู่บ้านคู่เมืองที่สร้างมาตั้งแต่ ปี 2415 ในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งนี้ เป็นคลองที่ใส สะอาด อยูค่ กู่ บั บ้านเรือนและชุมชนเก่าตราบนาน เท่านาน ชีวติ กับสายน�ำ้

อาชีพตัดผม

ต่อเรือขาย

บรรยากาศเงียบสงบ

21


Cover Story

Text & Photo : กองบรรณาธิการ

ตลาดท่านา นครชัยศรี อนุรักษ์ตึกแถวไม้ อายุกว่า 90 ปี

หลายปีทผี่ า่ นมาชือ่ ของตลาดท่านา แห่งอ�ำเภอนครชัยศรี ดูจะมีชอื่ เสียงโด่งดังมากขึน้ เรือ่ ย ๆ เพราะได้รบั การ บอกต่อจากปากต่อปากว่า “เป็นตลาดโบราณย่านชุมชนริมน�ำ้ ทีน่ า่ ท่องเทีย่ วอีกแห่งหนึง่ ของจังหวัดนครปฐม” 22


อาคารเรือนไม้ ตลาดท่านา

23


Cover Story

แหล่งชอปของกิน(อร่อย) อาคารอนุรกั ษ์

ร้านขายของเก่า สะพานข้ามแม่นำ�้ นครชัยศรี

ข้าวเหนียวเจ๊ฮนุ้

ขนมขายดีรา้ นหน่อยมาม่อนจัง

24

ปรับปรุงแต่พองาม

เสน่หข์ องทีน่ คี่ อื ความเก่าของตึกแถวเรือนไม้ ทีม ่ อี ายุกว่า 90 ปี ทีต่ งั้ อยูร่ ม ิ ถนนรอบๆ ตลาดสด ซึ่ ง ส� ำ นั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย ์ มี นโยบายอนุรกั ษ์ไว้ทงั้ ด้านสถาปัตยกรรมและวิถชี วี ติ การค้าขายแบบดัง้ เดิม เพราะชุมชนแห่งนีม ้ คี วาม เป็นอยูม ่ านานถึง 140 ปี จุดเริม ่ ต้นของการสร้าง รากฐานความเจริญของพื้นที่ชุมชนตลาดท่านา มีประวัตคิ วามเป็นมาตัง้ แต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้น รัชกาลที่ 1 ทีม่ ผี อู้ พยพมาอาศัยอยู่ในย่าน นี้ และกลายเป็นชุมชนการค้าขายทีส่ ำ� คัญในสมัย รั ช กาลที่ 5 อาคารเรื อ นไม้ ที่ โ อบล้ อ มรอบตั ว ตลาดสดนัน้ ในอดีตเคยเป็นโรงฝิน่ เก่า รวมถึงการ สร้ า งสะพานข้ า มแม่ น�้ ำ นครชั ย ศรี ที่ เ ชื่ อ มต่ อ ระหว่างฝั่งตลาดท่านากับพื้นที่แถบงิ้วราย ทีม่ าของชือ่ “ตลาดท่านา” มาจากพืน้ ทีบ่ ริเวณ นีเ้ ดิมปกคลุมด้วยพืน้ ทีป่ ลูกข้าวท�ำนา รวมทัง้ เป็น ท่าเรือขนส่งสินค้าและท่าขึน้ ข้าวในอดีต ด้วยท�ำเล ที่ตั้งที่อยู่ริมแม่น�้ ำ ท� ำให้การคมนาคมสะดวก ถือเป็นยุครุ่งเรืองในสมัยนั้น คุณยายจินดา แซ่โง้ว อายุ 63 ปี เจ้าของร้าน กาแฟเก่าแก่ที่เพิ่งย้ายตัวเองไปอยู่ ในตลาดสด ที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ บอกกับคู่บ้านว่า “ปัจจุบัน ตลาดท่านาได้รบั การปรับปรุงใหม่แล้ว โดยมีการ

จัดระเบียบใหม่เรือ่ งที่จอดรถ ห้องน�ำ ้ และพัฒนา ร้ า นค้ า ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน ที่ นี่ จ ะมี 2 ตลาดคื อ ตลาดสดเก่าทีเ่ พิง่ ปรับปรุงใหม่ โดยเปิดให้บริการ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา และตลาดร้านค้าริมถนนที่ อยู่รอบตลาดสด” “ชีวิตความเป็นอยู่ก็เหมือนเดิม ฉันเกิดที่นี่ ค้าขายที่นี่ แม้อะไรๆ จะเปลี่ยนไปบ้าง แต่คนใน ชุมชนก็มีความสุขดี วันเสาร์-อาทิตย์คนจะมา เที่ยวเยอะมาก” คุณยายจินดาสะท้อนภาพ คุ ณ ส� ำ รวย เลอศั ก ดิ์ ส มบั ติ หรื อ “หน่ อ ย มาม่อนจัง” เจ้าของร้านเบเกอรีทขี่ ายดีทสี่ ดุ กล่าวว่า เสน่ห์ของตลาดท่านาอยู่ที่บรรยากาศริมแม่น�้ำ ท่าจีนซึง่ เป็นแหล่งพบปะของคนในชุมชนและเป็น ที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้มาเยือน เพราะที่นี่มีทั้ง ความเก่าความใหม่ที่ผสมกันลงตัว โดยเฉพาะ อาคารทีย่ งั อนุรกั ษ์รป ู แบบเดิมไว้ โดยมีรา้ นค้ามา ช่วยเพิม ่ สีสนั เช่น ร้านติก๊ โภชนา ข้าวเหนียวเจ๊ฮนุ้ ร้านอาหารแพริมน�้ำ “สีฟ้า” ขนมปังเย็น ส้มต�ำ ผัดไทย เป็ดพะโล้ และข้าวมันไก่เจ้าเก่า นอกจากนี้ยังมีร้านขายของเก่า ร้านขายของ เด็กเล่นแบบโบราณๆ และมีส้มโอรสหวานเป็น ผลไม้ ป ระจ� ำ ถิ่ น ให้ ชิ ม ตามค� ำ ขวั ญ จั ง หวั ด ว่ า “ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย”


Text & Photo : ปาริฉัตร

Happiness

สวนลุงแจ๋

“ต้นไม้คือเพื่อนแท้” เป็นความตั้งใจเดิมที่คิดไว้นานแล้วว่า วันไหนถ้ามีโอกาส เดินทางไปย่านชานเมืองแถวศาลายา-นครชัยศรี จะขอ เก็บตกสถานทีห่ นึง่ ซึง่ เป็นความฝันเล็ก ๆ ของคนรักต้นไม้ “สวนลุงแจ๋” จึงเป็นความตัง้ ใจของจุดหมายปลายทางครัง้ นี้ ป้ายร้านทีป่ รับปรุงใหม่

ร้านกาแฟในบ้าน

คู ่ บ ้ า นชอบมากกั บ แนวคิ ด ของสวนลุ ง แจ๋ ที่บอกว่า “ต้นไม้เปรียบเสมือนเพื่อนแท้ที่เติบโต เคียงข้างมนุษย์ และสรรพสิ่งทั้งหลาย...เป็นผู้ ให้ มาโดยตลอด มีคุณค่าอเนกอนันต์ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งคุณค่าทางจิตใจ เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่ง ของธรรมชาติที่จะร่วมสร้างสรรค์ธรรมชาติ ให้ งดงามยิ่งขึ้น...” ลุงแจ๋เป็นคนในท้องถิ่นที่รักและทะนุถนอม ต้นไม้มาก สวนลุงแจ๋ (Lungjae Garden) เป็น ผลิตผลที่มาจากความรักความชอบที่มีมานาน กว่า 20 ปีแล้ว ที่นี่เป็นเหมือนแหล่งเรียนรู้การ ผลิตและจ�ำหน่าย รวมทัง้ การทดลองผลิตไม้ดอก

ไม้ประดับมากมายหลายประเภท ที่ก�ำลังเฝ้ารอ คนรักต้นไม้มาชื่นชมความสวยงาม วันนี้สวนลุงแจ๋ได้ปรับพื้นที่ฝั่งตรงข้ามสวน เดิม ย่านถนนงิ้วราย อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัด นครปฐม ให้กลายเป็นแหล่งพักใจแห่งใหม่ที่ดู ทันสมัยขึ้น โดยมีพันธุ์ ไม้ชื่อแปลก เช่น หงส์ฟู่ อมรเบิกฟ้า ขิงเปรู เอื้องหมายนา โยทะกาฮาวาย รักแรกพบ ยีโ่ ถแคระ ไก่ฮาวาย เพชรชมพู โพธิส์ ามสี สาธุ งิว้ ฮาวาย ช่อทองค�ำ ชงโคแดง และบิวตีเ้ บอร์รี่ มาช่วยสร้างสีสนั และเพิม่ บรรยากาศให้ชมุ ชนเก่า กลับมาคึกคักอีกครั้ง

25


Cover Story

Text & Photo : : ศาสวัต ชูโชติถาวร

Coexistence Renovation between Old and New

“การต่อเติมอาคารเก่าปกติจะท�ำให้คล้ายแบบเดิม ให้มากทีส่ ดุ แต่บางครัง้ การเพิม่ สิง่ ใหม่ทแี่ ตกต่างเข้าไป อาจเกิดผลลัพธ์ทยี่ อดเยีย่ มขึน้ ได้”

26


Tate Modern Gallery

27


Cover Story

Louvre Pyramid

บรรยากาศภายในพิพธิ ภัณฑ์ลฟ ู ร์

British Museum

ปกติการปรับปรุงอาคารเก่าจะมีการศึกษา ข้ อ มู ล ทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละปรั บ ปรุ ง ให้ สอดคล้องกับสภาพเดิมให้เหมาะสมกับยุคสมัย นั้นๆ ที่สุด แต่ ในปี 2527 เนื่องจากต้องการ สร้างทางเข้าให้ ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม สถาปนิกชาว อเมริกันเชื้อสายจีน I.M. PEI ได้ออกแบบต่อเติม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์อย่างกล้าหาญและท้าทาย โดย สร้างพีระมิดกระจกใสลงไปกลางแกรนด์คอร์ต แนวคิดคือสร้างทางเข้าหลักที่เป็นการเชื่อมต่อ ที่ว่างระหว่างภายในกับภายนอกอย่างกลมกลืน และเป็นจุดเด่น และพีระมิดคือรูปทรงที่สมดุล เสถียร และไม่มีวันตาย หลังจากสร้างเสร็จถูก นักวิจารณ์บางส่วนต่อต้านอย่างหนักว่าท�ำลาย ภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ แต่แท้จริงแล้วผล ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น การปฏิ วั ติ ก ารต่ อ เติ ม อาคารเก่ า เลยที เ ดี ย ว กลายเป็ น แลนด์ ม าร์ ก แห่ ง ใหม่ ของปารีส ผู้คนมหาศาลหลั่งไหลเข้ามายังลูฟร์ ไม่ขาดสายจนถึงทุกวันนี้ ณ กรุ ง เบอร์ ลิ น ผู ้ ค นต่ อ แถวยาวเหยี ย ด ข้ า มลานขนาดใหญ่ เ พื่ อ เข้ า ชมหลั ง คาของ

28

“Reichstag” อาคารรัฐสภาทีถ่ กู ต่อเติมขึน้ มาใหม่ อย่างงดงามและเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ เบอร์ ลิ น ส่ ว นต่ อ เติ ม สร้ า งเสร็ จ ในปี 1999 โดยสถาปนิกชื่อดัง Sir Norman Foster บรรจง ต่อเติมโดมแก้วอันวิจิตรขึ้นครอบหลังคาของ อาคารแห่งนี้ โดมที่สร้างเสร็จขึ้นนั้นดูบางเบา และงดงามกลมกลื น กั บ อาคารเดิ ม หลั ง จาก ต่อแถวเป็นชั่วโมงก็จะได้ขึ้นลิฟต์ ไปยังดาดฟ้า และชมโดมกระจกนี้อย่างใกล้ชิด มองเห็นคน ทีม่ าเทีย่ วชมในโดมเหมือนก�ำลังลอยอยู่ หลังจาก นั้ น ก็ ส ามารถเดิ น เข้ า ด้ า นในได้ โ ดยมี ท างเดิ น วนเป็นเกลียววนขึ้นไปยังจุดยอดของโดม ซึ่ง มองเห็ น ทั ศ นี ย ภาพรอบกรุ ง เบอร์ ลิ น ได้ 360 องศา คนที่ ก� ำ ลั ง เที่ ย วชมในโดมเหมื อ นกั บ เทวดาบนสรวงสวรรค์ เ ลยที เ ดี ย ว นอกจากนี้ คุณลักษณะพิเศษของโดมคือปล่อยให้แสงแดด จากด้านบนลงสู่ห้องประชุมรัฐสภาที่อยู่ด้านล่าง ได้เป็นอย่างดี และยังมีอุปกรณ์ควบคุมปริมาณ แสงแดดทีส่ อ่ งผ่านเข้ามาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย

Foster ได้ ใช้แนวทางการออกแบบแบบนี้กับ สถานที่ส�ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในลอนดอน นั่นก็คือ Great Court ของ British Museum นี่เอง การ ออกแบบที่มีลักษณะท�ำน้อยได้มากอย่างแท้จริง เพียงแค่ใส่หลังคากระจกใสลงในคอร์ตหลักของ กลุ่มอาคารขนาดใหญ่ กลับก่อให้เกิดผลลัพธ์ อันยิง่ ใหญ่ ถ้าใครเคยไปเทีย่ วลอนดอนและได้ ไป ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะรู้สึกได้เวลาเข้าในพื้นที่โถง แห่งนี้ว่าบรรยากาศดี รู้สึกสงบและสบายมากๆ น่านั่งพักผ่อนอ่านหนังสือหรือนั่งท�ำงานมากกว่า ที่ไหนๆ ในเมืองทั้งหมด ขณะที่ผมเองพอไปถึง ยังนั่งแช่อยู่ตั้งนาน งานต่อเติมอาคารเก่าในลักษณะสร้างจุดเด่น ให้เกิดขึน้ กับอาคารนีเ้ หมือนว่าจะง่าย ท�ำนิดเดียว แต่จริงๆ แล้วยากมาก ต้องศึกษาประวัติศาสตร์ ของตัวอาคารและบริบทต่างๆ อย่างลึกซึ้งและ สร้ า งสิ่ ง ใหม่ อ อกมาให้ ส อดคล้ อ งกลมกลื น ด้ ว ยเช่ น กั น เช่ น เดี ย วกั บ งานต่ อ เติ ม อาคาร พิพิธภัณฑ์อีกหลังในเบอร์ลินของ I.M. PEI คือ German Historical Museum เส้นสายทีง่ ดงาม


ส่วนต่อเติมของ British Museum

มุมมองจากภายใน

ดัดแปลงหลังคาเป็นจุดชมวิว

มุมมองจากเวเนเชียนทาวเวอร์

ภายใน Las Arenas

ทางเดินลอยฟ้า

29


Cover Story

Las Arenas

Reichstag

บิดเป็นเกลียวลงตัวกลมกลืนกับอาคารเดิมแต่มี เอกลักษณ์ไม่เหมือนทีอ่ นื่ ๆ ได้สร้างความประทับ ใจจนมีผู้มาเยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพิ่มขึ้น มากมาย กลายเป็นหนึง่ ในความงามหลายๆ แห่ง ของกรุ ง เบอร์ ลิ น เวลาเดิ น อยู ่ ภ ายในเกลี ย ว กระจกแห่งนี้ก็จะมองเห็นอาคารประวัติศาสตร์ รอบๆ ผ่านกระจกโค้งอันงดงาม เรายังอยู่ ในเบอร์ลินอีกเช่นกัน อีกตัวอย่าง หนึ่งก็คือ ส่วนต่อเติมของ Kaiser Wilhelm Memorial Church โบสถ์สำ� คัญใจกลางเบอร์ลนิ ตะวั น ตกแห่ ง นี้ ถู ก สร้ า งขึ้ น ใหม่ ใ นพื้ น ที่ เ ดิ ม เนื่องจากตัวโบสถ์เดิมเสียหายไปมากจากระเบิด และปัจจุบันเหลือเป็นอนุสรณ์สถาน โบสถ์แห่ง ใหม่ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้งบประมาณและเวลา จ�ำกัดหลังสงคราม สถาปนิก Egon Eiermann ได้ ใช้ โ ครงสร้ า งและผนั ง เป็ น อิ ฐ บล็ อ กเจาะรู ให้แสงเข้าตอบโจทย์ได้ทกุ อย่าง สร้างเร็วราคาถูก ภายในก่อให้เกิดบรรยากาศแบบเดียวกับโบสถ์ ในยุโรปอื่นๆ ที่ใช้แสงสว่างและความสูงเสียดฟ้า เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้า ภายนอกมีลักษณะ

30

Heaven Walk

เรียบง่ายซ่อนตัวตนให้เคารพและเสริมความโดด เด่นกับโบสถ์เดิมให้มากที่สุด กลายเป็นลักษณะ หอคอยคู่ที่แตกต่าง การต่ อ เติ ม ให้ อ าคารเก่ า เป็ น ที่ ส นใจอี ก ประเภทหนึ่ง คือ การดัดแปลงการใช้งานจาก โครงสร้างหรือตัวอาคารเดิม อาคารแรกทีป ่ ระสบ ความส�ำเร็จคือ Tate Modern Gallery ริมฝั่ง แม่น�้ำเทมส์ แต่เดิมอาคารนี้เป็นสถานีปั่นไฟของ โรงกลั่นน�้ำมัน สถาปนิก Herzog & de Meuron ประสบความส� ำ เร็ จ ในการปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ ที่ไม่ได้ ใช้ประโยชน์แล้วมาเป็นจุดสนใจที่ส�ำคัญ อีกแห่งในลอนดอนได้อย่างลงตัว อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ ง ซึ่ ง เพิ่ ง เสร็ จ เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ สถาปนิก Richard Rogers ได้ดัดแปลงอาคาร สนามสูว้ วั เก่าทีเ่ ลิกใช้แล้วใจกลางเมืองบาร์เซโลนา ให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าและจุดชมวิวเป็นลาน วงกลมลอยฟ้าได้อย่างลงตัว เนื่องด้วยท�ำเลและ การคมนาคมท�ำให้อาคาร “Las Arenas” แห่งนี้ กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองเนือ่ งจาก อยู่ ในจุดที่เป็นใจกลางการคมนาคมของเมือง

เวลารถเข้ า เมื อ งจะต้ อ งผ่ า นบริ เ วณนี้ แ ละเป็ น จุดเชื่อมต่อขนส่งมวลชนต่างๆ อีกด้วย แต่ที่ ส� ำ คั ญ สุ ด คื อ กลายเป็ น ย่ า นพั ก ผ่ อ นแห่ ง ใหม่ ชาวเมื อ งและนั ก ท่ อ งเที่ ย วพากั น มาเดิ น ชมวิ ว เมืองบาร์เซโลนาบนดาดฟ้าและชอปปิ้งดูหนัง ในห้างที่ใหญ่โตและสะดวกแห่งนี้กันมากมาย งานดัดแปลงต่อเติมพื้นที่หรืออาคารเก่าใน แนวทางสร้างสรรค์ต่างๆ เหล่านี้จะช่วยเชื่อมต่อ ให้พนื้ ทีเ่ ก่าหรือสถาปัตยกรรมทีไ่ ม่เข้ากับยุคสมัย นี้ ให้ มี ค วามยั่ ง ยื น เหมาะสม และมี ป ระโยชน์ เหมาะต่อปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเป็นการ เก็บเสีย้ วหนึง่ ของประวัตศิ าสตร์ ให้ดำ� รงอยูอ่ ย่าง ยั่ ง ยื น และไม่ ขั ด เขิ น ต่ อ ยุ ค สมั ย ปั จ จุ บั น และ อนาคตอีกด้วย แต่ส�ำคัญที่สุดต้องเข้าใจอย่าง ลึกซึ้งถ่องแท้กับสิ่งเดิมก่อนจึงจะคิดออกแบบ สิ่งใหม่ ไม่เช่นนั้นผลลัพธ์จะกลายเป็นตรงข้าม เป็นการท�ำลายมากกว่าสร้างสรรค์


Good Design

Text : วิมล ก�ำธร Photo : ธานี ค�ำมา

โรงแรมใหม่ทแี่ ปลงมาจากโรงเรียนเก่า

32


Old Town Bangkok Change To The Better เฟื่องนคร บัลโคนี วันวานยังหวานอยู่

33


Good Design

ป้ายโลโก้โรงแรม

34

วิวด้านนอกทีม่ องจากโรงแรม


อาคารโรงแรมทีค่ งสภาพเดิมไว้

โครงไม้ฉลุโบราณ

ถนนเฟือ่ งนคร ด้านหลังวัดราชบพิธฯ

รู ป ลั ก ษณ์ ท างสถาปั ต ยกรรม และการจั ด ภูมทิ ศั น์ ให้นา่ มอง โดยใช้สงิ่ ทีม ่ อี ยูต่ ามธรรมชาติ หรือโครงสร้างรูปแบบเดิม โดยเฉพาะความเก่า ที่ยังคงมนต์ขลัง และธรรมชาติสีเขียวของต้นไม้ ก็เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้มาเยือนรู้สึกเป็นกันเอง อบอุ่น สบายและผ่อนคลาย เป็นความเรียบง่ายทีจ่ บั ต้องได้ หากคุณได้มา สัมผัสที่นี่สักครั้ง “เฟื่องนคร บัลโคนี” โรงแรม ใหม่แกะกล่องขนาด 41 ห้องพัก ซึ่งแฝงตัวอยู่ใน ตรอกเล็กๆ ริมถนนเฟื่องนคร หลังวัดราชบพิธฯ ย่านเมืองเก่าใจกลางกรุงที่ดูสงบ ไม่พลุกพล่าน

จากธุรกิจค้าเพชร สู่บูติกโฮเต็ล

ด้านหน้าโรงแรมทีเ่ ป็นตึกแถวเก่า

เฟื่องนคร บัลโคนี เป็นธุรกิจใหม่ในฝันของ ครอบครัว “เปี่ยมวิริยะกุล” เจ้าของธุรกิจจิวเวลรี ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นย่ า นเฟื ่ อ งนครมาตั้ ง แต่ รุ ่ น แรก สมัยปู่ย่าตายาย พ่อแม่ และมาถึงรุ่นที่ 3 ซึ่งเป็น คนรุ่นใหม่ 4 พี่น้องวัยยี่สิบกว่า คือ ธันยาภรณ์, วรพรรณ, ศศิ และธนากร เปี่ยมวิริยะกุล วันที่ทีมงานคู่บ้านไปเยือน คุณธันยาภรณ์ บอกน่าเสียดายที่น้องชาย (วรพรรณ) ติดภารกิจ

ด่วน มีเธอกับน้องสาว (คุณศศิ เปี่ยมวิริยะกุล) เท่านั้นที่จะอยู่พูดคุย ซึ่งพวกเขา 3 พี่น้องถือเป็น ก�ำลังหลักทีไ่ ด้เข้ามาบริหารกิจการโรงแรมแห่งนี้ โดยมีคุณพ่อคุณแม่ ให้การสนับสนุนเต็มที่ ทั้ง เรื่องเงินทุนและแนวคิด ส่วนไอเดียการตกแต่ง การเลือกซือ้ เฟอร์นเิ จอร์ การเลือกใช้สี การจัดสวน เลือกต้นไม้ คุณลูกขอ ลุยเอง เพราะชอบแต่งบ้านเป็นทุนเดิม เคยคิดไว้วา่ วันหนึง่ อยากท�ำโรงแรมเล็กๆ ในสไตล์ที่เราชอบ เพราะทุกครั้งที่ได้เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด ต่างประเทศจะชอบพักทีเ่ ก๋ๆ เป็นการสะสมความรัก ความชอบ แล้วมาปล่อยของกันทีน่ ี่ (หัวเราะ) “หลังจบคณะสังคมสงเคราะห์ทธี่ รรมศาสตร์ ก็ไปเรียนภาษาจีนที่กว่างโจว 3 ปี กลับมาก็เรียน เรือ่ งการออกแบบจิวเวลรีทสี่ ถาบันอัญมณีศาสตร์ แห่งสหรัฐอเมริกา (Gemological Institute of America) หรือ GIA แล้วท�ำงานเป็นดีไซเนอร์ โรงงานเครื่ อ งเงิ น ส่ ง ออกอยู ่ พั ก หนึ่ ง แล้ ว จึ ง มาเข้าคอร์สอบรมเรือ่ งการโรงแรมทีด่ สุ ติ สามเสน” คุณธันยาภรณ์เล่าถึงการเตรียมตัวเป็นนักธุรกิจ รุ่นใหม่

35


Good Design

ลูกเล่นการตกแต่ง

จากโรงเรียนเก่า สู่โรงแรมทันสมัย

“จริงๆ แล้ว ที่นี่เคยเป็นโรงเรียนเก่ามาก่อน เจ้าของที่เขาถูกใจกับคุณแม่จึงตกลงบอกขาย ตกตารางวาละ 1.4 แสนบาท ค่าทีป่ ระมาณ 70 ล้าน คุณแม่บอกว่าที่ดินแบบนี้หาไม่ได้แล้วในท� ำเล เกาะรั ต นโกสิ น ทร์ ส่ ว นค่ า ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม ประมาณ 30 ล้านบาท ใช้เวลารีโนเวต 2 ปี เพิง่ เปิด ให้บริการเมือ่ เดือนตุลาคมปีทผี่ า่ นมา ราคาห้องพัก มีตั้งแต่ 650-3,800 บาท ปัจจุบันผลตอบรับ ดีมาก” คุณธันยาภรณ์เล่าถึงที่มา และบอกอีกว่า เฟื่องนคร บัลโคนี มีเป้าหมายอนุรักษ์โครงสร้าง เดิมไว้ทั้งหมด ที่เปลี่ยนแปลงคือการตกแต่งให้ ดูดีและทันสมัย คอนเซ็ปต์จะออกแนวให้อารมณ์แบบไทยๆ แต่ไม่ไทยจ๋า ทีค่ งไว้แบบเดิมจะมีพนื้ กระเบือ้ งลาย โบราณ ราว ลูกศรชี้ขึ้น-ลง บันได ลูกกรง ฯลฯ ส่ ว นโคมไฟหาซื้ อ เองโดยเลื อ กให้ เ ข้ า กั บ บรรยากาศแบบย้ อ นยุ ค โลโก้ ข องที่ นี่ ก็ เ ป็ น โคมไฟคลาสสิก

เอกลักษณ์สร้างความแตกต่าง

นอกจากท�ำเลทีต่ งั้ บนถนนเฟือ่ งนคร ซึง่ ได้ชอื่ ว่า

36

เป็นย่านเก่าบนเกาะรัตนโกสินทร์แล้ว ที่นี่ยังอยู่ ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวระดับชาติด้วย เช่น วัด พระแก้ว, วัดราชบพิธ, วัดสุทัศน์, ศาลหลักเมือง, เสาชิงช้า, ลานคนเมือง, วัดโพธิ์, ท่าเตียน, ศาล เจ้าพ่อเสือ, แพร่งภูธร, แพร่งนรา และถนนตะนาว ซึ่งท�ำให้แขกฝรั่งติดอกติดใจเมืองไทย ทีส่ ำ� คัญ เฟือ่ งนครยังเป็นท�ำเลที่ให้บรรยากาศ ย้อนยุค และเงียบสงบ โดนใจนักเที่ยวหัวใจใหม่ ทีต่ อ้ งการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์สถานทีส่ ถาปัตยกรรม และชุมชนเก่า การตกแต่งจะเน้นเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าหา กัน ทั้งการตั้งชื่อห้องพัก ร้านกาแฟ เป็นชื่อถนน เก่าทั้งหมด รวมถึงการวาดภาพเหมือนบนผนัง ห้องระหว่างทางเดินเป็นป้ายโบราณที่บอกชื่อ “ถนน 3 สาย” ส�ำคัญ เจริญกรุง-บ�ำรุงเมืองเฟื่องนคร ที่เป็นจุดเริ่มต้นของถนนในกรุงเทพฯ ภายในห้องพักจะตกแต่งด้วยงานศิลปะทีช่ อบ เป็นการส่วนตัว เช่น ลายสมุดบันทึกการท่องเทีย่ ว ลายแสตมป์ รูปตัว๋ รถไฟ รถเมล์ จดหมาย โปสการ์ด ฯลฯ เพราะคิดเองว่าน่าจะเป็นเสน่ห์ที่ออกแนว หวานๆ ลูกค้าทีม ่ าพักก็ชอบถ่ายรูป จนกลายเป็น สัญลักษณ์โรงแรมไปแล้ว


ห้องพักทีแ่ ต่งแบบเรียบๆ

มองจากห้องพักจะเห็นวัดวาอารามสมัยรัตนโกสินทร์

มองจากหน้าต่างจะเห็นวิววัด

ห้องพักเน้นความโอ่โถง

เฟอร์นเิ จอร์โบราณ

ห้องเรียนทีถ่ กู ปรับปรุงใหม่

ห้องพักแบบรวม

ห้องนอนสมัยโบราณ

ห้องพักเตียง 2 ชัน้

37


Good Design

การตกแต่งห้องนอนทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ สองพีน่ อ้ งเจ้าของโรงแรม สวนสีเขียวดูรม่ รืนื่ บ่อปลาคาร์ป

“แขกที่มาพักบอกเสมอว่า เขารู้สึกถึงความ เป็นส่วนตัว และเป็นอีกหนึ่งที่ที่มาแล้วได้สัมผัส ถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คนที่ชอบเที่ยว แบบ Slow travel จะชมตลอด” เจ้าของโรงแรม บอกพร้อมรอยยิ้ม โดยมีน้องสาวนั่งใกล้ๆ เป็น ก�ำลังใจ ทั้งสองสาวบอกว่า มุมโปรดของพวกเธอคือ สวนส่วนกลาง และมุมสระน�ำ้ ทีเ่ ธอเลีย้ งปลาคาร์ป ไว้เยอะมาก เดินมาตรงนีท้ ไี ร ครอบครัวปลาคาร์ป ฝูงใหญ่จะแหวกว่ายเข้ามาทักทาย โดยมีลมพัด ผ่านตลอดเวลา เพราะการออกแบบอาคารในสมัย ก่อนนั้นให้ความส�ำคัญต่อทิศทางลมและแดด ท�ำให้ช่วงที่นั่งคุยกัน เราไม่ต้องเปิดพัดลมให้ เปลืองไฟเลย ขอบคุณธรรมชาติที่ช่วยให้เราได้รับอากาศ ดี ๆ แถมเย็ น สบายตั ว และสบายใจที่ ไ ด้ เ ห็ น คนรุ่นใหม่รู้ซึ้งถึงคุณค่าของดีที่มีอยู่ และช่วย ชุบชีวิตอาคารเก่าให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง… Old Town Bangkok Change To The Better

38

เด็กๆ ในชุมชนเก่า มุมเล็กๆ ยังมีตน้ ไม้

ทีพ ่ กั รับแขกเก๋ๆ


มุมหนึง่ ของโรงแรมทีอ่ อกแบบตกแต่งอย่างทันสมัย

39


Good Design

Text : วิมล Photo : มะม่วง

แหล่งรวมรถโบราณทีห่ าดูได้ยาก

40


รถแท็กซีร่ นุ่ เก่า

รถเวสป้า

รถเล็กๆ สีสนั หลากตา

จักรยานเก่าหน้าทางเข้า

รถโดยสารและรถโรงเรียนในเมืองนอก

จิว๋ แต่แจ๋ว

รถสมัยคุณปู่

พิพธิ ภัณฑ์รถโบราณ บันทึกความทรงจ�ำจากแรงบันดาลใจ นอกจากความตื่นตาตื่นใจแล้ว หลายคนคง รู้สึกชื่นชมพิพิธภัณฑ์เจษฎา เทคนิค มิวเซียม (Jesada Technik Museum) ที่ให้การแบ่งปันแก่ สาธารณชนได้สม ั ผัสของรักของหวงอย่างใกล้ชดิ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ด้วยวิถีชีวิตที่ไม่มี ใครเหมือนและไม่เหมือน ใคร นักธุรกิจชาวไทยอย่างคุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ ผู้ประกอบการโรงงานประกอบรถยนต์ประเภท พิเศษ จึงมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะพยายามสะสม รถเก่ า ทุ ก ประเภทจากทั่ ว โลกมาไว้ ในที่ เ ดี ย ว เหมื อ นสร้ า งบั น ทึ ก ความทรงจ� ำ ของตั ว เอง เมื่อครั้งได้เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลก จากความรักและแรงบันดาลใจจากการเทีย่ ว ชมพิพิธภัณฑ์ ในเมืองนอกในปี 2540 พิพิธภัณฑ์ รถในสไตล์แบบบ้านๆ ที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้

ก็เกิดขึ้นในเมืองไทย พิพิธภัณฑ์เจษฎา เทคนิค มิวเซียม จังหวัดนครปฐม จึงกลายเป็นแหล่ง รวมรถโบราณกว่า 500 คัน ทั้งรถเล็ก รถการ์ตูน จักรยาน รถโรงเรียน รถโดยสาร รถเก๋ง เรือด�ำน�ำ้ สัญชาติรสั เซีย เครือ่ งบินโบอิง้ 747 เครือ่ งบินไทร สตาร์ ฯลฯ โดยมีจุดเริ่มต้นของการสะสมอยู่ที่รถ เก่าหายาก เช่น รถ Messerschmitt KR-200 ปี 1958 และรถการ์ตูน (Bubble Car) คันแรกที่น�ำ เข้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อยิ่งค้นคว้าก็ยิ่ง สะสม และกลายเป็นความสุขในที่สุด เพราะยนตรกรรมทุกชิ้นต่างให้ความรู้และ บอกถึงประวัติความเป็นมาของวิวัฒนาการใน โลกมนุษย์ที่ต้องอาศัยเหล็กและ เครื่องยนต์ ในการเดินทาง จากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง

ทั้งทางใกล้ทางไกล พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้ชม ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตัง้ แต่ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น สุดท้ายเป็นของฝากปรัชญาชีวติ และความคิด ของทายาทพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ที่ว่า... “ถ้ า รถเก่ า แล้ ว ตาย เราอาจบู ร ณะขึ้ น มา ให้ ใช้งานได้ ใหม่ แต่ถา้ เป็นคนแล้ว แก่แล้วแก่เลย ตายแล้ ว ตายเลย มี แ ต่ ต ายอย่ า งเดี ย ว ฉะนั้ น ถ้ า คนเรามี อ ะไรที่ จ ะท� ำ ดี ต ่ อ กั น ได้ ก็ ค วรจะท� ำ ก่อนจะตาย”

41


มาเยือน

Text & Photo : กองบรรณาธิการ

คุณสุรชัย สัตยวณิช ประธานกรรมการ บริษทั วัสดุภณ ั ฑ์คอนกรีต จ�ำกัด (CPM)

42


สุรชัย สัตยวณิช “ทีมเวิรก์ คือหัวใจส�ำคัญ”

Key Success วัสดุภณ ั ฑ์คอนกรีต นครปฐม ศาสตร์การบริหารบอกเสมอว่า ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายชัดเจน วางแผนงานอย่างเป็นระบบ และประเมินผลอย่างตรงไปตรงมา ภายใต้ระยะเวลาที่ ก�ำหนด องค์กรใดทีม่ ผี นู้ ำ� ในลักษณะนี้ ถือว่าองค์กรนัน้ มีชยั ชนะเกินครึง่ แล้ว และเป็นที่น่าภาคภูมิใจ เมื่อทีมงานคู่บ้านได้ พบกับผูน้ ำ� ในลักษณะดังกล่าว คุณสุรชัย สัตยวณิช ประธานกรรมการ บริษัท วัสดุภัณฑ์คอนกรีต จ� ำ กั ด (CPM) ผู ้ ผ ลิ ต และจ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ คอนกรี ต อั ด แรงที่ ไ ด้ ม าตรฐานอุ ต สาหกรรม (มอก.) ณ โรงงานใหญ่ที่ต�ำบลดอนข่อย อ�ำเภอ ก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม การศึกษา จบจากกรุงเทพคริสเตียน เตรียม อุดมศึกษา และคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ เคยรับราชการ เป็นสถาปนิก กรมไปรษณียโ์ ทรเลข ซึง่ เขามีความ ผูกพันมาก เพราะช่วงนั้นได้รับโอกาสให้ ไปดูงาน ออกแบบศูนย์ไปรษณียท์ ปี่ ระเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นการเปิดโลกทัศน์ที่เป็นความประทับใจ คุณสุรชัยเล่าให้ฟังว่า เมื่อคิดจะท�ำธุรกิจของ ตัวเอง จึงมาตัง้ บริษทั ในปี 2521 โดยมีคณ ุ สุรพล กัมพลพันธ์ ดีกรีวิศวกรโยธา กรรมการผู้จัดการ ของบริษทั ในปัจจุบนั และกรรมการบริหารบริษทั คุณประณัย สัตยวณิช ร่วมกันก่อตั้งและช่วยกัน ท�ำงานมาจนถึงทุกวันนี้ สมั ย นั้ น โรงงานผลิ ต เสาเข็ ม แห่ ง แรกของ วั ส ดุ ภั ณ ฑ์ ค อนกรี ต ตั้ ง อยู ่ ที่ อ� ำ เภอสามพราน นครปฐม มีก�ำลังการผลิตต่อปี 20,000 กว่า คิวบิกเมตร มีพนักงานเพียง 10-20 คน แต่ปจั จุบนั บริ ษั ท มี อั ต ราการเติ บ โตสู ง ขึ้ น ทุ ก ปี จึ ง ลงทุ น

ขยับขยายมาที่อ�ำเภอก�ำแพงแสน ซึ่งในปัจจุบัน มีเนื้อที่ 85 ไร่ พร้อมเพิ่มอัตราก�ำลังการผลิต เป็น 100,000 คิวบิกเมตรต่อปี และจัดระบบ การบริหารให้ ได้มาตรฐานยิ่งๆ ขึ้น จนได้รับการ รับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001 พร้ อ มวางเป้ า หมายในอี ก 5 ปี ข ้ า งหน้ า จะท� ำ ยอดขายต่อปี 850 ล้านบาท โดยจะรักษาฐาน ลู ก ค้ า เดิ ม ทั้ ง กลุ ่ ม ลู ก ค้ า โครงการบ้ า นจั ด สรร เช่น แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มั่นคงเคหะการ พฤกษา เรียลเอสเตท ควอลิตี้ เฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตเี้ พอร์เฟค ฯลฯ ผูร้ บั เหมาสร้างบ้านและอาคาร รวมถึงหน่วยงาน รัฐและเอกชน เช่น การเคหะฯ กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ วาย อาร์ ซี เท็กซ์ ไทล์ พิพฒ ั น์ ฟอกย้ อ ม สหยู เ นี่ ย น โรงเรี ย นเซนต์ โ ยเซฟ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ยอแซฟอุปถัมภ์ เป็นต้น “ทุกปีผมจะท�ำแผนและสรุปผลงานไว้ชดั เจน เพื่ อ ทบทวนสิ่ ง ที่ เ ราท� ำ ไป ท� ำ เหมื อ นแผน สภาพัฒน์เลย (หัวเราะ) ตรงนี้ผมว่าส�ำคัญนะ จะ ท�ำอะไรเราต้องก�ำหนดเป้าหมายและต้องประเมิน ผลด้วย งานถึงจะออกมาดี” “ผมโชคดีที่ได้ทีมงานดีด้วย ต้องขอบคุณ พวกเขาที่ช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคและผลักดันให้ บริษัทเติบโตมั่นคงแข็งแรง กุญแจความส�ำเร็จ

•• นอกจากจะบริหารงานเก่งแล้ว คุณสุรชัย สัตยวณิช แห่ง CPM ยังรักการปลูกต้นไม้เป็นชีวิตและจิตใจ “ต้นนี้ปลูกมากับมือ ก�ำลังจะลงดินครับ”

43


มาเยือน

รวมกันเป็นหนึง่

บรรยากาศในโรงงานผลิตเสาเข็มทีก่ ำ� แพงแสน

สองผูบ้ ริหารคนรุน่ ใหม่ คุณกรรณิการ์ เกียรติยศเฟือ่ งฟู และคุณจักรกฤษณ์ ประทุม

เสาเข็มคอนกรีตทีไ่ ด้มาตรฐาร

เครือ่ งจักรก�ำลังท�ำงาน

บ่มคอนกรีตให้ ได้ที่

ที่แท้จริงของการท�ำธุรกิจก็คือทีมเวิร์ก ทีมเวิร์ก คื อ หั ว ใจส� ำ คั ญ ” คุ ณ สุ ร ชั ย บอกถึ ง เคล็ ด ลั บ พร้ อ มแนะน� ำ ผู ้ บ ริ ห ารรุ ่ น ใหม่ อี ก 2 ท่ า น คื อ คุ ณ กรรณิ ก าร์ เกี ย รติ ย ศเฟื ่ อ งฟู Financial Controller คุณจักรกฤษณ์ ประทุม ผู้จัดการ ฝ่ า ยควบคุ ม คุ ณ ภาพการผลิ ต และคุ ณ ชาญ ตัง้ ในคุณธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ายออกแบบและควบคุม คุณภาพ ที่ท�ำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันมานาน “พนักงานของเราร่วม 200 กว่าคน เราก็ดแู ล กัน อยูก่ นั แบบพีแ่ บบน้อง ส่วนใหญ่พนักงานก็อยู่ กันมานาน อายุงานบางคน 10-30 ปี ซึ่งงานผลิต เสาเข็มต้องอยู่ท่ามกลางแดดที่ร้อนมาก อะไรที่ ช่วยได้แนะได้ผมจะท�ำทันที เรื่องความปลอดภัย ในการท�ำงานจึงเป็นนโยบายทีผ่ มให้ความส�ำคัญ มากเช่นกัน” คุ ณ สุ ร ชั ย เล่ า ถึ ง จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการพั ฒ นา ธุ ร กิ จ ว่ า เครดิ ต ต้ อ งยกให้ บ ริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ทีป ่ รับกลยุทธ์การขาย ใหม่ และเป็นคู่คิดในทุกเรื่อง รวมถึงการดูแล

44

ลูกค้าในเชิงลึกที่ไม่ ใช่จะขายอย่างเดียว แต่ ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาในเรื่ อ งเทคนิ ค ด้ ว ย นี่ คื อ สิ่ ง ส� ำ คั ญ เพราะเป็ น การบู ร ณาการธุ ร กิ จ ในรู ป แบบใหม่ โดยเฉพาะการให้ วิ ศ วกรมาเป็ น ฝ่ า ยขายด้ ว ย นับเป็นการตอบโจทย์ที่ตรงจุด นอกจากนี้ ปูนอินทรียังมีวิสัยทัศน์ ในการ สร้างคน สร้างงาน และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีมาก กั บ กลุ ่ ม คู ่ ค ้ า ลู ก ค้ า อย่ า งกิ จ กรรมให้ ผู ้ แ ทน จ�ำหน่ายในวงการมาพบปะรูจ้ กั กัน ผ่านการอบรม สัมมนา ท่องเทีย่ ว คุณสุรชัยบอกว่า เป็นสิง่ ทีด่ มี าก เพราะช่วยให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียว เปรียบ เสมื อ นเป็ น ครอบครั ว เดี ย วกั น มี ป ั ญ หาอะไร ก็สามารถพูดคุยกันได้ ที่ส�ำคัญยังให้ความส� ำคัญต่อทายาทธุรกิจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ชนรุ่นหลังเห็นคุณค่า ของธุ ร กิ จ ที่ ค นรุ ่ น แรกสร้ า งขึ้ น มาด้ ว ยน�้ ำ พั ก น�ำ้ แรงและความตัง้ ใจ ซึง่ เป็นก�ำลังใจให้กลุม ่ คูค่ า้ และเป็นการสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง ปั จ จุ บั น คุ ณ สุ ร ชั ย ได้ ส ่ ง ไม้ ต ่ อ ให้ ลู ก สาว

คุ ณ วิ เ ลขา สั ต ยวณิ ช ดี ก รี ป ริ ญ ญาตรี แ ละโท มาช่วยงานได้พักใหญ่แล้วในต�ำแหน่งกรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ แต่วันนี้ไม่สะดวกมาร่วม ให้สม ั ภาษณ์เพราะก�ำลังจะมีหลานตา (หลานชาย คนแรก) ให้ คุ ณ สุ ร ชั ย อุ ้ ม ซึ่ ง ที ม งานขอแสดง ความยินดีด้วย แม้ที่นี่จะเป็นโรงงานใหญ่ แต่ก็ร่มรื่น เพราะ ประธานบริ ษั ท ลงมื อ ปลู ก ต้ น ไม้ ด ้ ว ยตั ว เอง ยามว่างของท่านถ้าไม่ไปตีกอล์ฟก็จะปลูกและ ดูแลต้นไม้ อ่านหนังสือที่บ้าน ซึ่งอยู่ ในหมู่บ้าน ป.ผาสุข ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ และอยูไ่ ม่ไกล จากออฟฟิศใหญ่หน้าหมู่บ้าน แล้วทุกวันนี้สิ่งที่ประธานบริษัทท�ำอยู่ด้วย ความเต็มใจมานานแล้วคือการช่วยเหลือพนักงาน และสังคม โดยเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี่ธนบุรี น�ำแนวทางการบ�ำเพ็ญประโยชน์เพือ่ เพือ่ นมนุษย์ สร้ า งไมตรี จิ ต มาเป็ น แนวทางของบริ ษั ท โดยจั ด ตั้ ง กองทุ น การศึ ก ษา กี ฬ า และสร้ า ง ห้องสมุด เพราะการให้คือความสุขที่แท้จริง


ทีมเวิรก์ CPM จากซ้าย คุณจักรกฤษณ์ ประทุม คุณกรรณิการ์ เกียรติยศเฟือ่ งฟู คุณสุรชัย สัตยวณิช ประธานกรรมการ คุณประณัย สัตยวณิช และคุณสุรพล กัมพลพันธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั วัสดุภณ ั ฑ์คอนกรีต จ�ำกัด

45


มาเยือน

Text & Photo : กองบรรณาธิการ

สายใยแห่งรัก ครอบครัว “สุทธิพรประสิทธิ”์

46


ปริญญา สุทธิพรประสิทธิ์ “คนค้าขายต้องยิม้ แย้มและจริงใจ”

เคล็ด (ไม่) ลับความส�ำเร็จ สุทธิพรระยอง (1992)

วันนีท้ มี งานมีหมายเดินทางไปจังหวัดระยอง เมืองแห่งอุตสาหกรรมและผลไม้ไทย เพราะ มีนดั สัมภาษณ์ “เสีย่ ปุย๋ ”คุณปริญญา สุทธิพรประสิทธิ์ เจ้าของบริษทั สุทธิพรระยอง (1992) จ�ำกัด นักธุรกิจอารมณ์ดี ผูม้ หี วั ใจนักสู้ หนึง่ ในคูค่ า้ คนส�ำคัญของปูนอินทรี “ชีวิตคนเราต้องอึด อย่าท้อ ถ้ายิ่งขยันและ รับผิดชอบ ความส�ำเร็จก็อยู่ตรงหน้า” “ผมเป็นคนไม่อยู่เฉย อายุ 17 ก็ออกมาลุย ท�ำธุรกิจค้าขายแล้ว จริงๆ ผมไม่ ใช่คนระยอง แต่ผูกพันกับระยองมาก” คุณปริญญาย้อนอดีต ให้ทีมงานฟังอย่างเป็นกันเอง ครอบครัวเสีย่ ปุย๋ มีพนี่ อ้ ง 5 คน พืน้ เพเป็นคน จังหวัดชลบุรี เขาเป็นลูกคนที่ 2 ทีต่ ดั สินใจลาออก จากโรงเรียนมาช่วยกิจการที่บ้าน ท�ำอิฐบล็อก อิฐแดงขาย เขาสังเกตว่ายอดขายส่วนใหญ่มาจาก ระยอง จึงปรึกษาทางบ้านย้ายฐานครอบครัวมา ปักหลังที่นี่ เพราะเมืองก�ำลังขยายตัว เสี่ ย ปุ ๋ ย ตั ด สิ น ใจขยายก� ำ ลั ง การผลิ ต ทั น ที ขณะมีอายุเพียง 20 ปี ปรากฏว่าธุรกิจไปได้ดี มากๆ โรงงานใหม่เกิดขึ้นทุกวัน คู่แข่งก็มีน้อย ความต้องการซื้อวัสดุก่อสร้างก็มีมากขึ้น เขาจึง ตัดสินใจน�ำสินค้าใหม่ๆ ป้อนเข้าสู่ตลาด เช่น เหล็ก ปูนซีเมนต์ ฯลฯ ซึ่งลูกค้าก็ตอบรับดีมาก “ช่ ว งนิ ค มอุ ต สาหกรรมบู ม บ้ า นจั ด สรร ทีอ่ ยูอ่ าศัยเติบโตมาก คนระยองจริงๆ มีไม่เท่าไหร่ เป็นคนต่างถิ่นมากกว่า เวลามาเขาพาครอบครัว มาด้วย ก็ตอ้ งซือ้ บ้าน ร้านวัสดุกอ่ สร้างสมัยนัน้ ยัง น้อย ผมส่งของทั้งวันทั้งคืน”

วันนี้เศรษฐกิจระยองอาจไม่พุ่งแรงเท่า 20 ปี ที่แล้ว แต่เสี่ยปุ๋ยมั่นใจว่าภาพรวมยังไปได้ดี แม้ เศรษฐกิจโดยรวมจะตกต�ำ่ แต่ระยองก็แทบไม่ได้ รับผลกระทบ มาถึงปี 2533 บริษทั เริม ่ เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย “ปูนอินทรี” ในจังหวัดระยอง ทั้งขายส่งและขาย ปลีก ปัจจุบนั มีดลี เลอร์กว่า 20 รายในจังหวัดเป็น ฐานลูกค้าส�ำคัญ “เราโตมากับปูนอินทรี ซึ่งมีการพัฒนามา ตลอด หลังโฮลซิมเข้ามาถือหุ้นแล้ว ก็มีการปรับ ระบบวิธีการขายใหม่ โดยใช้เว็บเซลส์สั่งซื้อขาย ซึ่งสะดวกรวดเร็วมาก ยอมรับเลยว่าการดูแล ลูกค้าของปูนอินทรีเขาดีมาก อย่างเราไม่คิดจะ เปลี่ยนใจไปขายยี่ห้ออื่น เพราะเป็นความผูกพัน ไปแล้ว กับผู้บริหารไปตีกอล์ฟด้วยกัน มีอะไรก็ หารือได้ตลอด เขาดูแลเราดีตงั้ แต่รนุ่ เราไปจนถึง รุน่ ลูก พาเข้าแคมป์ พาไปต่างประเทศเรียนภาษา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามาก” ส่วนเคล็ดลับการท�ำธุรกิจให้สำ� เร็จนัน้ เสีย่ ปุย๋ บอกว่า... “ต้องบริการให้เร็ว ส่งของตรงเวลาไม่แตกหัก เสียหาย และอัธยาศัยต้องดี ผมบอกลูกน้องเสมอว่า คนค้าขายต้องยิ้มแย้มและจริงใจ สินค้าทุกวันนี้

•• คุณปริญญา สุทธิพรประสิทธิ์ “รอยยิม้ ของคนเราคือทางสว่างของชีวติ ”

47


มาเยือน

น้อมปอม คุณกีรติ สุทธิพรประสิทธิ์ ผูม้ งุ่ มัน่ สานต่อธุรกิจครอบครัว

บรรยากาศสบายๆ บนบ้านพักชัน้ บนของร้าน

รางวัลจากปูนอินทรี

ไม่ตา่ งกัน แต่ถา้ เราบริการดีๆ ผูกใจเขาด้วยน�้ำใจ เขาก็ไม่เปลีย่ นใจไปไหน บางวันถ้าลูกน้องอารมณ์ ไม่ดี ผมก็จะเดินไปแซว” ชีวิตเสี่ยปุ๋ยทุกวันนี้เขาก�ำลังมีความสุขกับ ครอบครัวทีอ่ บอุน่ โดยมีคณ ุ กฤตยา หรือ พีห่ น่อย ภรรยา และลูกๆ ทั้งสามคอยให้ก�ำลังใจ ลูกสาว คนโต คุณศิรินทร์ หรือน้องนอร์ท ศึกษาด้านการ บริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) คุณกีรติ

48

ทายาทสาวสุดหวง น้องปลาย-น้องนอร์ท

หรือน้องปอม ลูกชายคนรอง ศึกษาทีม่ หาวิทยาลัย กรุงเทพ และน้องปลาย คุณพิชญา ลูกสาวคนสุดท้อง ที่เรียนอยู่วัฒนาวิทยาลัย น้องนอร์ทบอกว่า สิ่งหนึ่งที่ป๊าย�้ำกับลูกๆ เสมอ ไม่ว่าจะเจอเรื่องดีหรือไม่ดีมา คือ “โกรธ คือโง่ โมโหคือบ้า เกลียดขี้หน้าเขาเท่ากับจุดไฟ เผาตั ว เอง เป็ น ค� ำ สอนที่ ไ ด้ ยิ น มาตั้ ง แต่ เ ด็ ก ๆ และลูกๆ ทุกคนก็ท�ำตามมาตลอดค่ะ” ครอบครัว “สุทธิพรประสิทธิ”์ วางแผนชีวติ ให้ ทายาททัง้ หมดแล้ว โดยลูกสาวคนโต และลูกชาย คนรอง จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการสานต่อธุรกิจ พร้ อ มจั ด เตรี ย มที่ ดิ น กว่ า 6 ไร่ ริ ม ทางหลวง หมายเลข 36 ให้ลูกชายเปิดสาขาใหม่ “ตอนนี้ผมก�ำลังเรียนรู้งานจากป๊า จะช่วย เรื่องการจัดการ การสร้างระบบ เพื่อช่วยกันเพิ่ม ยอดขาย” น้อมปอมบอกถึงความตั้งใจ ส� ำ หรั บ ลู ก สาวคนโต ถู ก วางตั ว ให้ ม าช่ ว ย บุกเบิกธุรกิจรีสอร์ตในจังหวัดระยองที่คุณพ่อ สะสมซื้อที่ดินไว้หลายแห่ง น้องนอร์ทบอกว่า “ป๊าชอบมากเรือ่ งซือ้ ทีด่ นิ ตีกอล์ฟ และแต่งบ้าน น�้ำตกข้างห้องท�ำงานป๊าลงมือท�ำเอง ชั้นบนก็ เหมือนกันป๊าซื้อของมาแต่งบ้านเองเป็นสไตล์ อารมณ์รสี อร์ต มีนำ�้ ตก มีตน้ ไม้ และของเก่าแบบ ไทยๆ”

บรรยากาศหน้าร้าน สุทธิพรระยอง(1992)


ครอบครัวเรามีวนั นีไ้ ด้เพราะทุกคนรักและดูแลกันและกัน

มุมโปรดเจ้าของบ้าน

ปูนปัน้ -ต้นไม้คอื ของชอบ

แนวการตกแต่งแบบรีสอร์ต ทีเ่ สีย่ ปุย๋ แต่งเองกับมือ

“เวลาว่ า งๆ ผมก็ จ ะขึ้ น มาพั ก ผ่ อ นชั้ น บน ผมชอบของแต่งบ้านเป็นพวกงานไม้แ กะสลั ก งานปูนปั้น ดูแล้วเพลินดี ใครมาหาก็นั่งคุยกัน ตรงนี้” เสี่ยปุ๋ยชี้ไปที่โต๊ะใหญ่ส�ำหรับรับแขก ส่ ว นเรื่ อ งที่ ดิ น ผู ้ น� ำ บ้ า นนี้ จ ะชอบซื้ อ ที่ ดิ น ที่ เ ป็ น ไข่ แ ดงคื อ เป็ น ที่ ที่ เ จริ ญ แล้ ว เช่ น จะซื้ อ ริ ม ถนนสุ ขุ ม วิ ท ที่ อ ยู ่ ติ ด ถนนและมี ห น้ า กว้ า ง ส่วนกรุงเทพฯ จะซื้อแต่คอนโดมิเนียม เพราะ ลูกจะได้เดินทางสะดวก ไปกลับด้วยรถไฟฟ้า นอกจากนี้ เ สี่ ย ปุ ๋ ย ยั ง เป็ น นั ก กอล์ ฟ ฝี มื อ ดี คว้ารางวัลมาแล้วนับไม่ถ้วน “ผมเล่นกอล์ฟมาตั้งแต่อายุ 30 ปี ออกรอบ ทุกเช้าวันอาทิตย์ ก็เลยสร้างสนามไดรฟ์กอล์ฟ ไว้ข้างบ้าน ตอนหลังย้ายไปเปิดอีกที่หนึ่งใกล้ๆ บ้าน ทุกเย็นต้องแวะไปดูแลกิจการแล้วไปไดรฟ์ กอล์ฟด้วย” ความสุ ข แท้ จ ริ ง นอกจากเรื่ อ งงานแล้ ว ครอบครัวนี้ยังให้ความส�ำคัญต่อการอยู่ร่วมกัน เที่ ย วด้ ว ยกั น ที่ ช อบมากตอนนี้ คื อ เชี ย งใหม่ นครนายก และกาญจนบุรี “เราไปที่ ไ หนก็ ไ ด้ แต่ ข ออยู ่ พ ร้ อ มหน้ า พร้อมตาพ่อแม่ลูก ผมก็มีความสุขแล้ว ไปไหน ก็ฮา” เจ้าของร้านสุทธิพรระยองบอกทิ้งท้าย

49


Special Report

Text & Photo : กองบรรณาธิการ

บรรยากาศการตกแต่งเรือสุวรรณหงส์ทดี่ วู จิ ติ รตระการตายิง่ ใหญ่สดุ ในรอบปี

50


มหัศจรรย์กล้วยไม้ แห่งแผ่นดิน วิจิตรตระการตา เรือสุพรรณหงส์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพือ่ เฉลิมฉลองโอกาสมหามงคล 84 พรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั สยามพารากอน ร่วมกับสมาคมพืชสวน แห่งประเทศไทย สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชา การเกษตร ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ได้จดั กิจกรรมดี ๆ ทีแ่ สนยิง่ ใหญ่ ภายใต้ชอื่ “5th Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Paradise 2011 : มหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งแผ่นดิน” ณ ศูนย์การค้าสยาม พารากอน เมื่อวันที่ 2-7 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา 51


พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงตัดริบบิน้ เปิดงาน

สีมว่ ง ตัวแทนสีดอกกล้วยไม้

แรงบันดาลใจในครั้งนี้ เกิดขึ้นมาจากการที่ สยามพารากอน และสมาคมพื ช สวนแห่ ง ประเทศไทย ได้น�ำกล้วยไม้จากประเทศไทยเข้า ร่วมประกวดในงาน “นิทรรศการพืชสวนนานาชาติ ไทเป 2010” ที่ ป ระเทศไต้ ห วั น งานประกวด กล้ ว ยไม้ ร ะดั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ซึ่ ง มี ป ระเทศ ที่ ส ่ ง กล้ ว ยไม้ เ ข้ า ประกวด 31 ประเทศ และ ประเทศไทยคือ 1 ใน 3 ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ พิเศษ (Special Honor Award) และรางวัล Visitor’s Favorite Garden Award Top 3 ในคอนเซ็ ป ต์ “เรื อ สุ พ รรณหงส์ ” จึ ง อยากให้ คนไทยร่วมภาคภูมิใจกับรางวัลชิ้นนี้ ด้วยการน�ำ แนวคิ ด มาปรั บ และเพิ่ ม ความอลั ง การ เพื่ อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

52

กล้วยไม้ประเภทกอ

ในโอกาสมหามงคล 84 พรรษา โดยน� ำ เรื อ พระที่ นั่ ง สุ พ รรณหงส์ จ� ำ ลองประดั บ ด้ ว ย ดอกกล้ว ยไม้หลากหลายสายพันธุ์ สื่อให้เห็น ความงดงามของเรือ สายน�้ำ และเกลียวคลื่น ที่ตระการตา พร้ อ มบรรยากาศการขั บ เห่ เ รื อ ที่ ใ ช้ ใน พระราชพิธกี ารเสด็จพระราชด�ำเนินทางน�ำ้ “กระบวน พยุหยาตราชลมารค” พร้อมน�ำตราสัญลักษณ์ พระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประดับด้วยดอกกล้วยไม้ 9 สกุล บนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนาดใหญ่ ที่สุดในประเทศ มาตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่โบทานิคัล การ์เดน บริเวณชัน้ M สยามพารากอน เพือ่ สือ่ ถึง ความหมาย “มหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งแผ่นดิน”

นอกจากความงดงามของเรือสุพรรณหงส์ งานนี้ยังเป็นงานประกวดกล้วยไม้ที่ ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย โดยมี ก ล้ ว ยไม้ ที่ เ ข้ า ประกวด มากที่สุดครบถ้วนทุกสายพันธุ์ ซึ่งผู้เข้าชมต่าง ตื่นตาตื่นใจกับกล้วยไม้ที่เข้าประกวดจ�ำนวนถึง 2,011 ต้น เช่น กลุ่มสายพันธุ ์ กุ หลาบ 1 กอ มี 3,000 ช่อ, กลุ่มไอยเรศ ต้นที่เข้าประกวดมี 50-60 ช่อ/กอ ต้องเลี้ยงกันประมาณ 30-40 ปี, กลุ่มคัทลียา กว่า 400 กอ ซึ่งมีกลิ่นหอมมาก, กลุม ่ กล้วยไม้จวิ๋ สายพันธุแ์ ท้ทม ี่ าจากอินโดนีเซีย ทีต่ อ้ งใช้แว่นขยายส่อง และกลุม ่ กล้วยไม้อลังการ ที่มีจ�ำนวนต้นเยอะ ดอกเยอะ การจัดงานครัง้ ที่ 5 ในปีนี้ ได้รบั พระกรุณาธิคณ ุ จากพระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า โสมสวลี


ผูร้ ว่ มสนับสนุนการจัดงานร่วมถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก

ปูนอินทรี ผูส้ นับสนุน ร่วมกับองค์กรเอกชน

คุณจันทนา สุขมุ านนท์ รับโล่ประทาน

ตกแต่งแต้มสีดว้ ยหลากสายพันธุ์

กล้วยไม้ชา้ งกระ

นานๆ จะเห็นกล้วยไม้สเี หลือง

พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จไปเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดงาน พร้อมประทานพระวโรกาสให้ผู้ชนะ การประกวดกล้วยไม้ 9 สกุล และผู้ชนะประกวด กล้วยไม้ประเภทอลังการ เข้ารับประทานถ้วย รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี รวมทั้ ง ผู ้ ส นั บ สนุ น การ จั ด งานเข้ า รั บ ประทานโล่ เ ชิ ด ชู เ กี ย รติ ซึ่ ง มี คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทั้ ง นี้ คุ ณ จั น ทนา สุ ขุ ม านนท์ รองประธาน บริหาร สายการตลาดและการขาย ในนามบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้า รับประทานโล่เชิดชูเกียรติด้วย ส� ำ ห รั บ ผู ้ ร ่ ว ม ส นั บ ส นุ น ง า น ใ น ค รั้ ง นี้ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย, บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน), บริษทั เมืองไทย ประกันชีวิต จ�ำกัด, บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน), โรงงานยาสู บ กระทรวงการคลั ง , โครงการท� ำ ดี ทุ ก วั น จากดี แ ทค, WAVE FM 88 MHz, บริษทั แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด, บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ�ำกัด และ บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จ�ำกัด

ร้อยเรียงด้วยใจ (รัก) กล้วยไม้

53


Special Report

Text & Photo : กองบรรณาธิการ

บูทปูนอินทรี เน้นคอนเซ็ปต์ INSEE Green Heart ตกแต่งอย่างสวยงาม ด้วยธรรมชาติของดอกกล้วยไม้และไม้ ใบสีเขียว

54


INSEE Green Heart นวัตกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม วิถีแห่งการอยู่ร่วมกัน เพื่อโลกสีเขียว ในงาน “Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Paradise : มหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งแผ่นดิน ครัง้ ที่ 5” ณ สยามพารากอน เมือ่ วันที่ 2-7 มิถนุ ายน 2554 ที่ผ่านมา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ในโอกาสมหามงคล 84 พรรษา คุณจันทนา สุขุมานนท์ รองประธานบริหาร สายการตลาดและการขาย บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวถึงคอนเซ็ปต์ของ บู ท ปู น อิ น ทรี - ไม้ ค อนวู ด ว่ า “ปี นี้ เ ป็ น ปี แ รกที่ ปูนอินทรีมาร่วมงานกล้วยไม้ เพราะต้องการสื่อ ถึ ง ความเป็ น กรี น ของปู น อิ น ทรี ทั้ ง แนวคิ ด และผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยเฉพาะนวั ต กรรมสี เ ขี ย ว เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทฯ ให้ความ ส�ำคัญมากๆ” ภายในบูทจะเป็นการสร้างสรรค์ความงดงาม ตามแนวธรรมชาติ เช่น น�ำผลงานการจัดสวนแนว ตั้งบนผนัง “INSEE Green Wall” ที่ประดับด้วย พันธุ์ไม้และกล้วยไม้นานาชนิดมาให้ประชาชนและ ผู้สนใจได้ชม พร้อมเรียนรู้ถึงนวัตกรรมบล็อก ผนังซีเมนต์ส�ำหรับปลูกต้นไม้ ในแนวตั้งได้ โดย ใช้ตดิ ตัง้ บนผนังหรือโครงสร้างเดิม วิธนี จี้ ะช่วยให้

ต้นไม้เจริญงอกงามดี ลดการถ่ายเทความร้อนได้ ดีกว่า และให้น�้ำได้อย่างทั่วถึง ทั้งสามารถใช้เป็น รัว้ หรือผนังภายนอกได้ดว้ ยตัวเองโดยไม่ตอ้ งยึด กับโครงสร้างอื่น และปีนี้ปูนอินทรีได้เปิดตัวแนะน�ำผลิตภัณฑ์ ใหม่ “INSEE ThruCrete” ผลิตภัณฑ์คอนกรีต น�้ำซึมผ่านได้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ของอินทรี คอนกรีต เป็นคอนกรีตเบาที่มีค่าความหนาแน่น อยู ่ ใ นช่ ว ง 1,600-2,000 กก./ลบ.ม. ซึ่ ง ใน คอนกรีตชนิดนี้จะไม่มีมวลรวมละเอียดผสมอยู่ หรืออาจมีนอ้ ยมาก โดยทัว่ ไป INSEE ThruCrete จะมีช่องว่างในเนื้อคอนกรีตอยู่ประมาณร้อยละ 15 ถึง 25 และมีอตั ราการซึมผ่านของน�ำ้ ประมาณ 200 ลิตร/ ตร.ม./ นาที ซึ่งสามารถเพิ่มอัตราการ ซึ ม ผ่ า นของน�้ ำ ได้ โ ดยการเพิ่ ม ช่ อ งว่ า งในเนื้ อ คอนกรีต

55


Special Report

แบรนด์ปนู อินทรี ผงาดทัว่ งาน

งานประดับด้วยดอกกล้วยไม้

INSEE ThruCrete เหมาะส�ำหรับงานผนัง เก็บเสียง หรืองานเทพื้นคอนกรีตที่ต้องการการ ระบายน�้ ำ ที่ ร วดเร็ ว ไม่ เ หมาะที่ จ ะใช้ ในงาน โครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หรื อ อั ด แรง เนื่ อ งจากเป็ น คอนกรี ต ที่ มี รู พ รุ น สู ง ซึ่ ง เหมาะ ส�ำหรับงานก่อสร้างอาคารที่ต้องการได้รับการ รับรองอาคารสีเขียวหรือ LEED เพื่อน�ำไปสู่การ ก่อสร้างที่ยั่งยืน ตั ว อย่ า งการใช้ ง านจริ ง เช่ น ลานจอดรถ โรงเรี ย นจิ ต รลดาที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม, ลานจอดรถสีเขียวของแสนสิริ ชัยพฤกษ์, ทางเดิน รอบพระอุโบสถวัดบุญกันนาวาส, ลานจอดรถ โครงการหมู ่ บ ้ า นกานดาวิ ล เลจ พระรามที่ 2 เพราะช่วยให้งานง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ ที่ส�ำคัญบริษัทฯ ยังตอบสนองความต้องการ เรื่องที่อยู่อาศัยครบวงจรด้วยราคาสบายๆ กับ

56

คนนิยมถ่ายรูปกันมาก

โครงการ “บ้านอยู่สบาย โดยปูนอินทรี” ด้วยบ้าน ส� ำ เร็ จ รู ป สวย มี ส ไตล์ ที่ ไ ด้ รั บ การออกแบบ ให้ ช ่ ว ยประหยั ด พลั ง งาน และใช้ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ าง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในราคาเริ่มต้นเพียง 390,000 บาท การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุนั้น ปูน อินทรีจะค�ำนึงถึงการประหยัดพลังงาน การไหล เวี ย นของอากาศเป็ น หลั ก การก่ อ สร้ า งจึ ง ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปูน อินทรีเพชร, ปูนอินทรีแดง, ปูนอินทรีมอร์ต้า, InterLock Block, INSEE CPM, ไม้คอนวูด โดย ลูกค้าไม่ต้องยุ่งยากในการเลือกวัสดุก่อสร้าง เพี ย งเลือ กแพกเกจที่ ต้อ งการก็จ ะมีผู้รับเหมา ด�ำเนินการสร้างให้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ปูนอินทรี กับตัวแทนจ�ำหน่ายที่เป็นแฟรนไชส์ “บ้านอยู่สบาย”

นอกจาก Green Products ปูนอินทรียัง ด� ำ เนิ น โครงการเพื่ อ สั ง คม “INSEE Green School” สร้างอาคารเรียนสีเขียวของโรงเรียน ต�ำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับส�ำนักงานโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2553-2556) โดยได้รับ ความร่ ว มมื อ จากสมาคมสถาปนิ ก สยาม ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ในการออกแบบอาคารของ โรงเรี ย นต� ำ รวจตระเวนชายแดน ซึ่ ง ปี 2553 มี 3 โรงเรี ย น โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ อ าคารเขี ย ว (Green Building) เป็นแนวทางการออกแบบ จัดภูมสิ ถาปัตย์ และมีนกั ศึกษาสาขาช่างก่อสร้าง ของวิทยาลัยเทคนิคในพืน้ ทีเ่ ป็นผูก้ อ่ สร้างอาคาร โดยมีพนักงานปูนอินทรี จิตอาสาร่วมด้วย


คุณจันทนา สุขมุ านนท์ แม่งานใหญ่

นวัตกรรมบล็อกปลูกต้นไม้แนวตัง้

ผูบ้ ริหารพารากอนสนใจไอเดียปูนอินทรี

สวยจังค่ะ

เรียบง่าย ดูดี

D.I.Y. Orchid Gift Box ครูกอล์ฟสอนจัดดอกไม้ในกล่อง

ครูกอล์ฟ

วั น ว่ า งสั ป ดาห์ นี้ ล องมาจั ด ดอกไม้ กั น ดี ก ว่ า นอกจากจะมีความสุขและมีสมาธิที่ดีแล้ว ดอกไม้ยัง เพิ่มความอ่อนโยนให้แก่ชีวิตเราด้วย ครูกอล์ฟ - คุณ พิทักษ์ หังสาจะระ ฟลาวเวอร์อาร์ติสท์ จากสถาบัน ฟลาวเวอร์ เดคคอร์ สตูดิโอ แนะว่า การจัดดอกไม้ก็มี การพัฒนาเหมือนเทรนด์แฟชัน่ เสือ้ ผ้า คือเปลีย่ นแปลง ไปตามฤดูกาล เทรนด์การจัดดอกไม้ปนี เี้ น้นเรือ่ งสีสนั ที่ตัดกัน และการตกแต่งด้วยของประดับ หรือกิ่งไม้ ฯลฯ เพื่อแลดูเป็นธรรมชาติ ออร์คิด กิฟต์ บอกซ์ จึงเป็นการจัดดอกไม้แบบ ง่ายๆ ในกล่องกระดาษ เน้นความสมดุลและการจัดวาง ซึ่งเป็นหลักของศิลปะ อุปกรณ์ประกอบด้วย กล่อง กระดาษ ฟลอราโฟมหรือโอเอซิส กรรไกร กระดาษแก้ว

กล้วยไม้ชา้ งกระ กล้วยไม้แวนดา กล้วยไม้เข็ม กล้วยไม้ คัทลียา ใบก�ำแพงเงิน ใบพุด ใบเฟิร์นฟิจิ ดอกพุด และ ดอกสแตติส น�ำฟลอราโฟมหรือโอเอซิสแช่นำ�้ จนอิม่ ตัว หุม้ ด้วย พลาสติกด้านล่าง น�ำกระดาษแก้ววางลงในกล่องด้าน ล่าง แล้ววางโอเอซิส จากนั้นปิดฟลอราโฟมด้วยใบ เฟิ ร ์ น ปั ก ดอกกล้ ว ยไม้ ช ้ า งกระมุ ม ใดมุ ม หนึ่ ง ของ โอเอซิส ตามด้วยปักดอกกล้วยไม้แวนดาและกล้วยไม้ เข็มในมุมตรงข้าม ใส่ดอกกล้วยไม้คทั ลียาในมุมทีว่ า่ ง และปักใบพุด ดอกพุด แซมด้วยดอกสแตติส (สีม่วง) บริเวณช่องว่างให้เต็ม สุดท้ายใช้ ใบก�ำแพงเงินตกแต่ง มุม เพิ่มความโดดเด่นด้วยการดัดใบก�ำแพงเงินให้ โค้งงอพลิ้วเป็นธรรมชาติ ดูอ่อนช้อยสวยงาม

57


Dr. Cement

Text : อดิศักดิ์ ยิ้มวัน

Renovate อาคารอย่างไร ให้สวยโดนใจ และคุ้มค่า ไม่ใช่เรือ่ งแปลกอะไรทีเ่ ราจะ Renovate หรือปรับปรุงต่อเติมอาคาร ไม่วา่ จะด้วย เหตุผลทีอ่ าคารนัน้ ถูกใช้มานานจนทรุดโทรมใช้งานไม่ได้ ความต้องการในการเพิม่ พืน้ ทีใ่ ช้สอย หรือเพือ่ เปลีย่ น Function การใช้งาน ทัง้ นี้ โครงสร้างหลักซึง่ มักเป็น คอนกรีตเสริมเหล็กนัน้ มีความคงทนแข็งแรง สามารถคงสภาพอยูไ่ ด้หลายสิบปี เราจึงไม่จ�ำเป็นต้องรื้อทิ้งทั้งหมดเพื่อสร้างใหม่ การต่อเติมและปรับปรุงบางส่วน จึงเป็นทางออกทีเ่ หมาะสมทัง้ เรือ่ งต้นทุน และเวลา 60


“งานโครงสร้างหลัก ข้อนี้ ส�ำคัญทีส่ ดุ เพราะโครงสร้าง เก่าจะมีภาระมากขึ้น ที่ นอกจากจะต้องรับน�ำ้ หนัก เดิมแล้วยังต้องแบกรับ น�ำ้ หนักของส่วนทีจ่ ะต่อเติม ใหม่เพิ่มอีกด้วย ”

ไม่บ่อยนักที่การ Renovate อาคารจะท�ำได้ อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมา ภายหลัง หากพบแค่ปัญหาเล็กๆ อย่างรอยร้าว ที่ผนังปูนก็ยังพอท�ำใจรับและแก้ ไขได้ แต่ถ้าเป็น ความเสียหายทีก่ ระทบต่อโครงสร้างเดิมแล้วล่ะก็ เรียกได้เลยครับว่า ‘งานเข้า’ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว ผมมี ค� ำ แนะน� ำ ส� ำ หรั บ เตรี ย มการ Renovate อาคารเก่า ดังนี้ครับ งานโครงสร้างหลัก ข้อนี้ส�ำคัญที่สุดเพราะ โครงสร้างเก่าจะมีภาระมากขึน้ ทีน่ อกจากจะต้อง รับน�้ำหนักเดิมแล้วยังต้องแบกรับน�้ ำหนักของ ส่ ว นที่ จ ะต่ อ เติ ม ใหม่ เ พิ่ ม อี ก ด้ ว ย ถ้ า มี แ ปลน โครงสร้าง (ฐานราก เสา คาน และพืน้ ) เดิมอยูแ่ ล้ว จะเป็ น ประโยชน์ ม าก อย่ า ชะล่ า ใจนะครั บ ว่ า คุ ณ สามารถเห็ น ด้ วยตาทั้ ง หมด จริง ๆ แล้ ว มี โครงสร้างหลายต่อหลายส่วนที่เรามองไม่เห็น

โดยเฉพาะส่วนที่ฝังอยู่ ใต้ดิน หากคุณไม่แน่ ใจ ไม่ว ่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผมแนะน� ำให้ ปรึกษาวิศวกรจะเป็นการดีที่สุดครับ งานระบบ หมายถึงระบบไฟฟ้าและประปา รวมไปถึ ง อุ ป กรณ์ สื่ อ สารอื่ น ๆ เช่ น โทรศั พ ท์ สายเคเบิล เป็นต้น ซึ่งเป็นอีกประเด็นที่จ�ำเป็น เนือ่ งจากระบบไฟฟ้าและประปาของส่วนทีต่ อ่ เติม ใหม่ตอ้ งเชือ่ มกับอาคารเดิมทีม ่ อี ยูแ่ ล้ว รวมไปถึง ระหว่างขั้นตอนของการรื้อที่ต้องระวังเป็นพิเศษ และระหว่างขัน้ ตอนของการก่อสร้างใหม่ทตี่ อ้ งใช้ ทั้ ง ไฟฟ้ า และน�้ ำ ประปา เช่ น เดี ย วกั บ เรื่ อ ง โครงสร้าง ถ้ามีแปลนงานระบบเดิมอยู่จะเป็น ประโยชน์อย่างมาก งานอาคารใหม่ติดอาคารเก่า หากต้องการ เพิ่มห้องหรือตัวอาคารใหม่ ในต�ำแหน่งที่ติดกับ อาคารเดิ ม แนะน� ำ ว่ า ถ้ า แยกกั น ได้ ก็ ค วรแยก นะครับ เพราะหากคุณสร้างมันติดกับอาคารเดิม

ไม่นานมันก็จะแยกกันเองโดยอัตโนมัติ เพราะ อาคารทีค่ ณ ุ สร้างเพิม่ จะทรุดตัว (ถึงแม้จะมีเสาเข็ม) ในขณะที่อาคารเก่าอาจหยุดการทรุดตัวไปแล้ว นอกเสียจากว่าคุณจะเอาน�้ำหนักของตัวอาคาร ใหม่ไปฝากไว้กับโครงสร้างเดิม ซึ่งแน่นอนว่า ต้องปรึกษาวิศวกรหรือสถาปนิกก่อน งานยกระดับพื้น หลายครั้งที่การ Renovate อาคารเก่าใช้วิธีเล่นระดับพื้นเพื่อความสวยงาม และเพิ่ ม ประโยชน์ ใ ช้ ส อย สิ่ ง ที่ ค วรระวั ง คื อ น�้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่จะเป็นภาระของคาน และเสามากขึ้น วิธีการเทพื้นด้วยคอนกรีตเพื่อ ยกระดั บ อาจท� ำ ให้ น�้ ำ หนั ก เพิ่ ม มากเกิ น ไป ทางออกที่ ดี คื อ ท� ำ คานซอยเล็ ก ๆ (อาจเป็ น คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หรือวัสดุชนิดอื่น ที่ทนทาน) แล้วใช้แผ่นพื้นคอนกรีตส�ำเร็จรูปวาง และเทคอนกรี ต ทั บ หน้ า บางๆ จะช่ ว ยให้ ล ด น�้ำหนักของพื้นลงได้มาก

61


Dr. Cement

งานเจาะผนังเพื่อเพิ่มช่องเปิด ที่จริงแล้วการ เจาะผนังเพื่อเพิ่มประตู หน้าต่าง หรือช่องแสง ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร ปัญหาใหญ่สุดเป็นเรื่อง รอยร้าวซึ่งไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างแต่อย่าง ใด ผมไม่แนะน�ำให้ ใช้วิธีทุบ เพราะอาจท�ำให้รอย ร้าวลามไปยังส่วนอื่นๆ ได้ วิธีการคือกรีดผนังให้ เป็ น ช่ อ งก่ อ นแล้ ว จึ ง ค่ อ ยๆ สกั ด ออกที ล ะนิ ด นอกจากนี้ ร อบๆ ช่ อ งเปิ ด ที่ ท� ำ ขึ้ น ใหม่ ค วรมี เสาเอ็นและคานเอ็นเป็นกรอบรอบวงกบอีกชั้น เพื่ อ ป้ อ งกั น รอยแตกร้ า วที่ มุ ม วงกบหลั ง จาก ฉาบปูนและเพื่อรับน�้ำหนักของผนังส่วนที่อยู่บน ช่องเปิดนั้น งานเฟอร์ นิ เ จอร์ บิ ล ต์ อิ น ไม่ น ้ อ ยที่ ง าน เฟอร์ นิ เ จอร์ บิ ล ต์ อิ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ Renovate ด้วยเหตุผลที่สามารถเพิ่ม Function การใช้ ส อยได้ เ ป็ น อย่ า งดี รวมทั้ ง สามารถ ปรับเปลี่ยนสไตล์จากรูปแบบเดิมๆ ได้ โดยง่าย อีกทั้งยังประหยัดกว่าการรื้อผนังเดิมออกแล้ว ท�ำใหม่ สิ่งที่ควรระวังส� ำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ บิลต์อินคือเรื่องของน�้ำหนัก โดยเฉพาะส่วนที่ติด

62

หรือแขวนผนัง ซึ่งควรตรวจสอบผนังเดิมก่อนว่า สามารถรับน�้ำหนักได้เพียงพอหรือไม่ บางครั้ง อาจต้องใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ยึดพิเศษ ส�ำหรับผนังชนิดนั้นๆ โดยเฉพาะ งานสื่อสารกับเพื่อนบ้านและกฎหมาย เหตุที่ ผมรวมกันไว้ ในข้อเดียวกันเนือ่ งมาจากกฎหมาย หลายๆ ข้อบัญญัติไว้เพื่อไม่ ให้การต่อเติมบ้าน หรืออาคารสร้างความเดือดร้อนให้เพือ่ นบ้านหรือ สถานที่ ใ กล้ เ คี ย ง หากตกลงกั บ เพื่ อ นบ้ า นได้ ก็จะเป็นการดีและอาจยังได้ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้อกี ด้วย เช่น การใช้กำ� แพงหรือผนังบังตาร่วมกัน โดยไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งสร้ า งซ�้ ำ ซ้ อ นให้ สิ้ น เปลื อ ง งบประมาณและพื้ น ที่ แต่ บ างข้ อ ก็ ร ะบุ ไ ว้ ด ้ ว ย เหตุผลของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ผนังทีม่ ชี อ่ งเปิดต้องห่างจากแนวเขตทีด่ นิ อืน่ ข้างเคียงไม่น้อยกว่า 2 เมตรเพื่อป้องกันอัคคีภัย ไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารใกล้เคียง เป็นต้น หวั ง ว่ า คุ ณ ผู ้ อ ่ า นคงจะได้ อ าคารหรื อ บ้ า น หลังใหม่ที่สวยถูกใจนะครับ


Shopping

Text & Photo : อินเด็กซ์

แต่งบ้านด้วยแรงบันดาลใจ จากธรรมชาติ

เพราะแรงบันดาลใจจากธรรมชาติก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์อย่าง ไม่รจู้ บ คูบ่ า้ นขอน�ำเสนอเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ทีผ่ า่ นการรังสรรค์ความ งดงามของธรรมชาติมาเป็นไอเท็มสุดชิก ที่จะช่วยเติมเต็มบรรยากาศในบ้านให้ ใกล้ชดิ ธรรมชาติมากขึน้ นอกจากความรูส้ กึ สดชืน่ แล้ว สิง่ เหล่านีอ้ าจเป็นตัวกระตุน้ ปลุกจิตส�ำนึกให้คนเราหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คงอยู่กับเราตราบนาน เท่านาน พบสินค้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติได้ที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศ •• โต๊ะอาหารไม้จริง 4 ที่นั่ง 8,990 บาท

•• ที่แขวนอเนกประสงค์ 1,390 บาท

•• โซฟารุ่น Briony 11,700 บาท

•• กรอบรูป Prato 89 บาท

64


•• สติกเกอร์ติดผนัง 199 บาท

•• ชุดกระถาง ราคาสอบถามที่ร้าน

•• ที่คั่นหนังสือรูปม้าน�้ำ Sheldon 750 บาท

•• ภาพพิมพ์แขวนผนัง Bestia 99 บาท •• เก้าอี้เม็ดโฟม Roxy 1,890 บาท

•• ตู้เตี้ย 4 ลิ้นชัก COLLETTO 7,990 บาท

65


เกร็ดคู่บ้าน

Text: สุกัญญา โชติอภิสิทธิ์กุล Photo : สุรางค์ นวลศิริโกศล

The Circle แหล่งพักผ่อนแห่งใหม่ยา่ นฝัง่ ธนฯ

หลากหลายสถาปัตยกรรม Modern - European - Thai heritage ที่ The Circle ราชพฤกษ์ เวลาว่างหลังเลิกงานหรือในช่วงวันหยุด หลาย ๆ คนมักจะมองหาสถานที่พักผ่อน ใหม่ ๆ เพือ่ ผ่อนคลายความเมือ่ ยล้าหรือความเครียดในชีวติ ประจ�ำวัน เกร็ดคูบ่ า้ น ขอแนะน�ำโครงการ The Circle Ratchapruk พื้นที่ส�ำหรับทุกครอบครัวบนถนน ราชพฤกษ์ 66


โครงการนี้เน้นการดีไซน์สถาปัตยกรรม 3 รูปแบบ Modern, European, Thai heritage เพิม่ ความร่มรืน่ ด้วยต้นไม้ พืน้ ทีส่ เี ขียว ทัง้ ยังเพิม่ สีสนั ในโครงการด้วยงานศิลปะบนพืน้ ผนังหรือทางเข้า ห้องน�้ำ ที่นี่เป็นแหล่งนัดพบที่สามารถตอบสนอง ทุกกิจกรรมในครอบครัวคุณด้วยร้านค้าหลากหลาย ประเภท ไม่วา่ จะเป็น มินซิ เู ปอร์มาร์เกต แมคโดนัลด์ ไดรฟ์ทรูให้บริการ 24 ชม. สปา คลินิกเสริมสวย แฟชัน่ เสือ้ ผ้า ธนาคาร ร้านขนมอร่อยๆ และบริการ ต่างๆ อีกมากมาย แต่จุดเด่นที่นี่คงหนีไม่พ้นสถาปัตยกรรม สไตล์ European ที่เสมือนพาคุณเข้าไปอยู่ ใน แคว้นทัสคานี ประเทศอิตาลีกนั เลยทีเดียว ส�ำหรับ คนทีช่ นื่ ชอบการถ่ายภาพ ขอแนะน�ำให้คณ ุ แวะไป กดชัตเตอร์เล่นที่นี่ เพราะมีมุมสวยๆ และร้านค้า เก๋ๆ ให้คุณเลือกถ่ายได้มากมาย ส�ำหรับร้านค้าที่ตั้งอยู่ในโครงการนี้ เราขอ แนะน�ำร้านเก๋ๆ อย่าง “Create by Liken” ที่รับ งานออกแบบจัดสวน และซุม้ ถ่ายภาพงานแต่งงาน

ออกแบบผลิตสินค้าพรีเมียมและของช�ำร่วย สินค้า ประดับและตกแต่งบ้านที่ท�ำจากผ้า รวมไปถึง ผ้าม่านและเฟอร์นิเจอร์สั่งผลิต สินค้าตกแต่ง บ้ านชนิ ด ต่ างๆ ซึ่ ง เจ้ าของร้ านคุ ณ วี ร วรรณ เชาว์มั่น บอกเราว่า อยากแต่งร้านที่ให้ความรู้สึก สบายเหมือนอยูก่ บั บ้าน มีมมุ จิบกาแฟ เฟอร์นเิ จอร์ ให้เลือกซื้อ มุมสวนเล็กๆ ที่มีของตกแต่งสวน รวมทั้งของดีไซน์เก๋ๆ ที่ออกแบบโดย Liken Group ให้เลือกชมเลือกซื้อกลับไปแต่งบ้าน แต่งสวนได้ตามสไตล์คุณ สินค้าที่คุณวีรวรรณเลือกมาแต่งร้านเอง กับมือเพื่อให้ ได้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านจริงๆ ก็คือวัสดุทดแทนไม้ที่ไม่ท� ำลายสิ่งแวดล้อม อย่างไม้พื้นคอนวูดหน้า 12 นิ้ว รุ่น D3 โดย คุณวีรวรรณเล่าให้ฟงั ว่า เหตุทเี่ ลือกไม้พนื้ คอนวูด เพราะ “ลายเสีย้ นที่ให้ความรูส้ กึ เหมือนไม้จริงมาก ลูกค้าหลายรายเห็นก็นกึ ว่าเป็นไม้จริง จึงได้แนะน�ำ ไม้คอนวูดไป และยิ่งทาสีลงไปแล้วแทบจะแยก ไม่ออกเลยทีเดียวระหว่างไม้จริงกับไม้คอนวูด”

ว่ า แล้ ว ใครที่ อ ยากแวะไป The Circle Ratchapruk ก็สามารถเดินทางไปได้ที่ถนน ราชพฤกษ์ ใกล้จดุ ตัดบรมราชชนนี ฝัง่ ขาออก แขวง บางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ หรือเข้าไปดู แผนที่ตั้งโครงการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thecircle.co.th

67


Health & Safety

Text : จินต์นตา ปราสาทหินพิมาย

คุณมีอาการติด เครือข่ายสังคมออนไลน์รึเปล่า ? อาการติดเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรืออาการ ติดเน็ตเป็นโรคจิตแบบใหม่ที่เพิ่งก�ำเนิดขึ้นมา พร้อมๆ กับอินเทอร์เน็ต เป็นอาการของการขาด เน็ตไม่ได้ ซึ่งหลายคนไม่สามารถบังคับตัวเองได้ ไม่ต่างจากคนที่ติดเหล้า ติดการพนัน ติดบุหรี่ อาการทั่วไปของคนติดเน็ต ได้แก่ 1. คุณจะรู้สึกหงุดหงิด กระวนกระวาย ยามที่ ไม่ได้ตอ่ เน็ต และหงุดหงิดง่ายถ้ามีคนมากวนคุณ ในเวลาคุณเล่นอยู่ 2. ถึงแม้คณ ุ จะไม่ได้ online อยู่ คุณก็อดคิดถึง เวลาที่จะได้กลับมา online ไม่ได้ พอถึงบ้านแล้ว ต้องรีบมาต่อเน็ตให้ ได้เชียว 3. คุณไม่สามารถควบคุมตัวคุณให้ ใช้เน็ต น้อยๆ ได้ 4. บางทีคุณก็หงุดหงิดเหมือนกันว่า “ท�ำไม ถึงหยุดเล่นไม่ได้” 5. คุณมา online เพื่อให้ลืมปัญหาในชีวิต

68

ของคุณ หรือข้างนอกอาจจะแย่ พอคุณได้มา online ท�ำให้คณ ุ ลืมปัญหาข้างนอกได้สกั ครูก่ ย็ งั ดี ตอนนี้คุณเข้ามาในโลกของจินตนาการแล้วนี่ คุณเป็นคนป๊อปปูลาร์ เป็นคนที่เพื่อนๆ ยกยอ เป็นที่น่าสนใจของผู้อื่น 6. เวลาใครถาม คุณจะบอกว่า วันนี้คุณยัง ไม่ได้ online เลยนะ เพิ่งเข้ามาเอง 7. คุ ณ เริ่ ม กิ น ข้ า วไม่ เ ป็ น เวลา กิ น บ้ า ง ไม่กินบ้าง 8. คุณยอมเสี่ยงต่อการเสียคนรักของคุณ เสียการเรียน เสียหน้าที่การงานของคุณ เพื่อ ที่จะได้เข้ามา online อาการเสพติดอินเทอร์เน็ตก�ำลังก่อปัญหาให้ แก่สงั คมอเมริกนั และอีกหลายประเทศทัว่ โลก จาก การศึกษาของ ดร.ฮิลาเรีย แคช แห่งศูนย์บ�ำบัด อาการเสพติดคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตระบุ ว่า ผูเ้ สพติดอินเทอร์เน็ตจะสูญเสียความสามารถ

ในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง มีอารมณ์ เคลิบเคลิม้ เมือ่ ได้เล่นคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่สนใจเพือ่ นฝูงและครอบครัว ร่างกายอ่อนเพลีย ง่ายแม้ ไม่ได้ท�ำกิจกรรมกลางแจ้งใดๆ มีอาการ วิตกกังวล ไม่มั่นใจในตัวเอง ตื่นกลัวง่าย น�้ำหนัก ลด ปวดหลัง ปวดหัว ชาบริเวณข้อมือ และอาจถึง ขัน้ เป็นโรคเส้นประสาทกดทับข้อมือ ประมาณการ ว่า 10% ของผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตและมีชีวิตท่องโลก ไซเบอร์ลว้ นแต่เป็นผูม้ อี าการเสพติดอินเทอร์เน็ต และก�ำลังก่อปัญหาทางสังคมและสุขภาพ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น เพราะฉะนัน้ อย่ามัวแต่จอ้ งหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทั้งวัน ท�ำให้เสียสุขภาพ หน้าที่การงาน การเรียน ออกไปสัมผัสกับโลกภายนอกบ้าง แล้วจะพบว่า มีอะไรที่ดีให้ท�ำอีกมากมาย ที่มา http://internet.ccollege.ac.th


กฎหมายคู่บ้าน

Text : พรพิมล คงขุนเทียน

“น่ารู้...น่าคิด... ก่อนตัดสินใจ...แต่ง !!! ” ใครจะแต่งอะไร จะแต่งยังไง ลองฟังทางนี้ดูก่อนคิดตัดสินใจ ขึ้นต้นค�ำว่า “แต่ง” อาจจะมีบางคนที่คิดต่อ ท้ายค�ำว่า “แต่ง” ไปหลากหลาย แล้วแต่ว่าในช่วง นัน้ เวลานัน้ แต่ละคนจะคิดถึงเรือ่ งอะไร ถ้าเป็นคน ที่มีรถ ก็อาจจะคิดถึงการ “แต่งรถ” ถ้าเป็นคนที่มี บ้าน ก็อาจจะคิดถึงการ “แต่งบ้าน” หรือถ้าคนที่มี แฟนที่คบหาดูใจกันมาจนสุกงอม ก็อาจจะคิดถึง การ “แต่งงาน” ในเรือ่ งรถ ถ้าคุณแค่คดิ จะ “แต่งรถ” ก็อาจจะ ต้องศึกษาและมองหาเทคนิควิธีการว่าการ “แต่ง รถ” ของคุณนั้นจะเป็นไปในแบบใด และมีข้อควร ระวังสั้น ๆ ที่น่ารู้ เช่น การตัดต่อป้ายทะเบียนรถให้มีขนาดเล็กลง เพือ่ ให้สวยงามและต่างจากป้ายปกติ หรือการตัด ต่ออัดกรอบใหม่เป็นป้ายยาว ก็อาจจะผิดข้อหา ดัดแปลง เปลีย่ นแปลงเอกสารของทางราชการได้ อ๊ะ ถ้างั้น ไม่ตัดก็ได้ แต่บังเอิญไม่ถูกโฉลก กับเลขบางตัวในป้ายทะเบียน เลยเอาสติกเกอร์ รูปการ์ตนู น่ารัก ๆ หรือเอาแผ่นทองมาปิดทับตัวเลข นั้นๆ แบบนี้ก็อาจมีโทษถึงขั้นถูกปรับได้นะ ถ้างัน้ ท�ำตามแฟชัน่ แต่งรถตอนนีด้ กี ว่า เปลีย่ น ฝากระโปรงไฟเบอร์ดีกว่า.....อ๊ะ...อ๊ะ อ๊ะ แบบนี้ ถ้าฝากระโปรงที่เปลี่ยนยังเป็นสีเดียวกับสีรถที่ จดทะเบียนไว้กไ็ ม่ผดิ แต่ถา้ หากเปลีย่ นเป็นสีอนื่ ที่ ไม่ตรงกับสีของตัวรถทีจ่ ดทะเบียนไว้ ว่าสีทเี่ ปลีย่ น เกินกว่าครึง่ หนึง่ ของสีหลักทีจ่ ดทะเบียนไว้หรือไม่ แต่ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่านเจ้าหน้าที่ ด้วยนะ เพราะคงไม่มีใครเอาไม้บรรทัดมาวัดเป๊ะ ๆ หรอกนะ เพราะถ้าหากจะให้ดี อยากท�ำให้ถูกต้อง ก็จะต้องยอมเสียเวลาไปติดต่อกรมการขนส่ง ทางบก แจ้งเปลี่ยนแปลงสีของรถก่อน ขอพักเรือ่ งรถไว้กอ่ น มาว่าเรือ่ ง “บ้าน” ทีเ่ ป็น เรือ่ งหลัก เรือ่ งส�ำคัญของเรากันก่อนดีกว่านะ ส่วน เรือ่ งรถถ้าหากใครสนใจต้องการอ่านรายละเอียด

70

เพิม่ เติมมากกว่านี้ สามารถเข้าไปอ่านใน website ต่าง ๆ ได้ หรือจะเข้าไปที่ www.thaispeedcar. com ซึ่งเป็นที่มาของข้อมูลในเรื่องการ “แต่ง รถ” ด้านบนนี้ ส่วนถ้าเป็นการ “แต่งบ้าน” ก็จะมีหลากหลาย แบบ ถ้าเล็กน้อย เช่น การเปลีย่ น wall paper ใหม่ เปลี่ยนผ้าม่าน เปลี่ยนโต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ ในบ้าน ไปจนถึงการทาสีบ้านใหม่ การ “แต่งบ้าน” ให้สวยงามแบบนี้จะสามารถท�ำได้เลยตามก�ำลัง ทรัพย์ รสนิยม และความชอบของท่านเจ้าของ บ้าน ชอบแบบไหน สไตล์ ไหนก็สามารถศึกษา และเลือกกันได้ แต่หากเป็นการ “แต่งบ้าน” ขนานใหญ่แบบ ที่ต้องการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ย้ายห้องนั้น ห้องนี้ เติมครัว ต่อหลังคา หรือต่อ-กั้นห้องเพิ่ม แบบนี้ ก่อนท�ำคุณควรศึกษาหาข้อมูลให้มาก ไม่ว่าจะเป็นการเลือกช่าง การศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ ข้อบัญญัตขิ อง กทม. เทศบาล/สุขาภิบาล หรือในท้องถิน่ ทีบ่ า้ นตัง้ อยู่ คุณอาจจะต้องหาข้อมูล ให้มากยิง่ ขึน้ ไปอีก เพราะไม่เช่นนัน้ หากท�ำไปโดย ไม่ได้รับอนุญาตแล้ว ก็อาจจะต้องมานั่งปวดหัว ทีจ่ ะต้องรือ้ ถอน/สร้างใหม่ และบางทีอาจถึงขัน้ ต้อง ขึน้ โรงขึน้ ศาลฐานกระท�ำความผิดต่อเติมดัดแปลง อาคารโดยไม่ได้รบั อนุญาต หรือโดยผิดแบบ ฯลฯ ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมอาคาร ทีม่ โี ทษทางอาญา ทัง้ จ�ำคุก และปรับเป็นเงิน รวมทัง้ เจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจที่จะสั่งให้รื้อถอนและ/หรือ แก้ ไขให้ถกู ต้องอีกด้วย ต้องเสียทัง้ เวลา เสียทัง้ เงิน และเสียชื่อเสียงนะจ๊ะ การ “แต่งบ้าน” เช่น การเปลีย่ นแปลง ต่อเติม บ้าน แบบไหนที่กฎหมาย (กฎกระทรวงฉบับที่ 11 ออกตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร) ไม่ถอื ว่า เป็นการดัดแปลงอาคารทีต่ อ้ งขออนุญาตเสมอไป

(ซึ่งเบื้องต้นก็หมายความว่าน่าจะสามารถท�ำได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต) ได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยใช้ขนาด, จ�ำนวน และชนิดเดิม ยกเว้น การเปลีย่ นโครงสร้าง อาคารทีเ่ ป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก, คอนกรีตอัดแรง และเหล็กรูปพรรณ 2. การเปลีย่ นแปลงส่วนต่าง ๆ ทีไ่ ม่ใช่โครงสร้าง อาคาร โดยเพิ่มน�้ำหนักให้โครงสร้างของอาคาร เดิมเกิน 10% 3. การเปลี่ยนแปลง, ต่อเติม, เพิ่ม, ลด, ขยายแบบ, รูปทรง และเนือ้ ทีส่ ว่ นต่างๆ ของอาคาร ที่ไม่ ใช่โครงสร้าง ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน�้ำหนักให้ โครงสร้างเกิน 10% 4. การลดหรือ ขยายเนื้อ ที่ชั้ นใดชั้ นหนึ่ง ให้นอ้ ยลงหรือมากขึน้ รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจ�ำนวนเสาและคาน 5. การลดหรือขยายเนื้อที่หลังคาให้เนื้อที่ มากขึ้นไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่ลด หรือเพิ่ม จ�ำนวนเสาคาน และถึงแม้จะไม่เข้าข่ายเป็นการดัดแปลงอาคาร ที่ต้องขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ยัง อาจต้องตรวจเช็กจากกฎกระทรวง ข้อบัญญัติ เทศบัญญัตอิ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอีก โดยเฉพาะถ้าหาก บ้านของเราตั้งอยู่ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล หรือ เขตทีป่ ระกาศว่าเป็นเขตควบคุมอาคาร (ตรวจสอบ ได้จากท้องถิ่นนั้น ๆ) เฮ้อ แค่อา่ นหลักเกณฑ์ทวี่ า่ ข้างต้นก็งงแล้ว สงสัยคงต้องไปถามรายละเอียดและความรูเ้ พิม ่ เติ ม จากวิ ศ วกรหนุ ่ ม หรื อ มั ณ ฑนากรสาว ก่อนนะ เผือ่ ฟลุกขึน้ มาจะได้มคี ู่ “แต่งงาน” กับเขา ซะที ...อิ อิ


Text : ธิดารัตน์ แสงเทียนประไพ

Power Mind

“Renovate old building to present live” ร่วมกันอนุรักษ์ชุมชนให้น่าอยู่ ช่วงวันหยุดยาว หลายครอบครัวได้พาสมาชิก ในครอบครัวเดินทางไปยังสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีต่ น ชื่นชอบ และส่วนใหญ่ได้กลับไปเยี่ยมครอบครัว ในช่วงเวลาดังกล่าว ความสุขเพียงเล็กน้อยคือ ได้กลับไปพบหน้าบุพการีและญาติพี่น้องนั้นก็ สามารถช่วยท�ำให้จิตใจที่อ่อนล้าจากการท�ำงาน หนักได้พกั ผ่อนกับสมาชิกในครอบครัวพร้อมหน้า พร้อมตา ช่วยให้รา่ งกายและจิตใจได้เตรียมพร้อม ก่อนการกลับมาท�ำงานอีกครั้ง ไม่เพียงแต่ครอบครัวที่เป็นที่พักผ่อนทางใจ เท่านั้น หากบ้านและชุมชนที่เราอาศัยอยู่มีความ ปลอดภัย สะอาด สามารถช่วยให้เรารูส้ กึ สบายใจ เมือ่ ได้อยูอ่ าศัย ทัง้ นีเ้ ราก็ยงั สามารถสร้างความสุข รอบตัวให้เกิดขึน้ ได้งา่ ย ๆ ด้วยการเลือกท�ำชุมชน รอบบ้านให้น่าอยู่ ต้นไม้ตัดแต่งเป็นระเบียบ มีถัง ขยะเก็บเรียบร้อยและเพียงพอกับคนในชุมชน โดย สามารถเริม่ ต้นจากกิจกรรมง่ายๆ เพือ่ สร้างสรรค์ ชุมชนและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ดังกิจกรรมต่อไปนี้

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในชุมชน เป็นกิจกรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคี ในชุมชน และจะ เป็นการช่วยปลุกจิตส�ำนึกให้เยาวชนในการช่วยกัน ดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น กิจกรรมน�ำขยะในชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ เพราะขยะเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรามากที่สุด และ ตัวเราเองสามารถจัดการมันได้โดยง่าย ซึง่ ก่อนที่ จะน�ำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ต้องมีการคัดแยก ประเภทขยะมูลฝอยในบ้าน เพื่อความสะดวกใน การน�ำขยะบางชนิดไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่ ตนเองและครอบครัว รวมทั้งง่ายต่อการน�ำไป ก�ำจัดอีกด้วย โดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. การใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์ โดยการรวบรวม เศษอาหารไว้เลี้ยงสัตว์ การน�ำเศษผักและผลไม้ และเศษอาหารไปท�ำขยะหอมหรือน�ำ้ หมักจุลนิ ทรีย์ (Effective Microorganisms : EM) 2. การใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิล โดยการรวบรวม

ขยะที่สามารถขายรีไซเคิลได้มาเข้ากิจกรรมของ ชุมชน เช่น ธนาคารขยะแลกแต้ม ขยะแลกไข่ ธนาคารขยะ เป็นต้น 3. ช่วยกันคัดแยกขยะให้ถูกต้อง การแยก ประเภทของขยะให้ถกู ต้องตามภาชนะรองรับขยะ มูลฝอยต่างๆ เป็นต้น แหล่งข้อมูลเพิม่ เติม : ส่วนลดและใช้ประโยชน์ ของเสีย ส�ำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

71


Book Alert

Text & Photo : จิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์

หนังสือการ์ตนู ในห้องสมุดทีเ่ ด็กๆ ชอบมาก

72


ห้องสมุดสุดปลายจมูก ตอนที่ 3: หนังสือการ์ตูนสุดปลายจมูก One for One “ชีวติ คนเราควรใช้ครึง่ หนึง่ เพือ่ หา ครึง่ หนึง่ เพือ่ ให้” เบลค มายคอสกี เบลค เป็นเจ้าของกิจการรองเท้ายีห่ อ้ TOMS ทีเ่ ขาริเริม่ มากับมือ โดยเบลคได้ความคิดจากการ ไปเทีย่ วอาร์เจนตินาแล้วถูกใจรองเท้าพืน้ เมืองทีน่ นั่ จากนั้นก็เอามาดัดแปลงเป็นรองเท้ายี่ห้อ TOMS ขายทาง internet เพียงปีแรกเขาขาย TOMS ไป หมื่นคู่ แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้น เบลคเห็นว่า ชาวอาร์เจนตินาไม่ค่อยมีรองเท้าใส่ ดังนั้นเขาจึง เขียนพันธกิจของบริษัทว่า “ท�ำชีวิตคนให้สบาย ขึ้น” วิธีที่เขาใช้คือ เมื่อขายได้ 1 คู่เขาจะบริจาค ให้ผู้ยากไร้ 1 คู่ “คุณซื้อรองเท้าเรา เราบริจาค รองเท้าในนามคุณ” One for One ใน 2 ปีแรก เขาบริจาคไป 60,000 คู่ และตอนนั้นเขาตั้งเป้า ว่าภายในปี 2551 เขาจะบริจาคได้ 200,000 คู่ (ย่อความจาก - ดอกไม้ ใต้โลก ของ ทรงกลด บางยีข่ นั ) อ่านแล้วรู้สึกอะไรมั้ยครับ ผมอ่านหนังสือเล่มนั้น ในช่วงที่เพิ่งเริ่มท�ำโครงการห้องสมุดสุดปลาย จมูกครัง้ ที่ 1 อ่านแล้วรูส้ กึ ว่าเลือดสูบฉีดดีจงั ครับ ผมเอามาเล่าต่อ เพราะเผื่อว่าจะมีผู้อ่านที่ผ่านตา มาแถวนี้ เมื่อได้อ่านแล้ว หัวใจคุณจะเต้นแรงขึ้น ถึงตอนนี้โครงการห้องสมุดสุดปลายจมูกได้ เดินทางน�ำหนังสือไปถึง 5 โรงเรียน ล่าสุดในช่วง เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา คือ 1. โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ จังหวัดนครปฐม 2. โรงเรียนวัดหนองไม้กอง จังหวัดสุโขทัย 3. โรงเรียนปิยมาตย์ จังหวัดพะเยา

4. โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล จังหวัดพังงา 5. โรงเรียนหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี โครงการนีไ้ ม่มเี ลือกภูมภิ าคแบบเลือกทีร่ กั มัก ทีช่ งั ดังนัน้ ตอนนีห้ นังสือเดินทางไปทัว่ ทุกภาคแล้ว แยกเป็นภาคเหนือ 4 จังหวัด, ภาคอีสาน 8 จังหวัด, ภาคตะวันออก 4 จังหวัด, ภาคกลาง 5 จังหวัด, ภาคตะวันตก 4 จังหวัด และภาคใต้ 2 จังหวัด ถึงตอนนี้โครงการนี้ก็อายุ 3 ปี ถ้าเป็นเด็กก็ น่าจะก�ำลังซน ก�ำลังตั้งค�ำถาม ซึ่งเจ้าโครงการนี้ ก็ไม่ตา่ งกัน เราเริม่ ซน อยากท�ำอะไรสนุกๆ มากขึน้ เราเริม ่ คิดอยากท�ำหนังสือการ์ตนู ดีๆ เพือ่ แจกไป ตามห้องสมุด เราเลยตัง้ ค�ำถามว่า เราจะท�ำยังไงดี ? แล้วจะไหวมั้ย ? แวบนั้น ผมก็ได้ยินเสียงที่ดัง ในหัวว่า (ออกแนวหลอนนิดๆ นะครับ) “การจัดการกับความฝัน คือการท�ำให้มัน เป็นจริง” วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ เมื่อค�ำถามได้รับค�ำตอบข้างบนแล้วก็แปล ว่า เราต้องลองสักตั้ง ผมก็ใช้มุกเดิม ยิงอีเมล์เล่า ความฝันที่ 2 ออกไปในวันที่ 26 เมษายน 2554 ว่า (1.) ผมจะท�ำการ์ตูนที่มีความหนา 150-200 หน้า มีเนื้อหาประมาณ 10-15 เรื่อง (2.) เนื้อหา เป็นการแฝงค�ำสอนให้เด็กท�ำดี หรือเติบโตเป็นเด็ก ทีม ่ คี ณ ุ ภาพ (3.) รูปแบบการ์ตนู ต้องทันสมัย เพือ่ ให้เด็กอยากอ่าน (4.) คิดไว้ว่าจะท�ำสัก 500 เล่ม และน่าจะใช้งบระหว่าง 60,000-75,000 บาท

•• เด็กคืออนาคตของชาติ น่าดีใจทีเ่ ยาวชนไทยรักการอ่านมากขึน้

73


Book Alert

หนูรกั หนังสือค่ะ

พีแ่ มวขอเเบ่งปัน

•• ความหวังและความรัก

(ซึ่งเป็นงบค่ากระดาษและค่าพิมพ์ ไม่มีค่าแรง ใดๆ มาเกี่ยวข้อง) ซึ่งไอ้เจ้าข้อ (4.) นี่แหละครับที่ เป็นโจทย์ข้อใหญ่ที่สุด ดังนั้นในอีเมล์ที่ผมยิงเล่า ความฝันและชวนมาร่วมสนุกกัน ผมจึงก�ำหนดไป ว่าภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ผมจะดูว่า มีใครจะร่วมสนุกด้วยและเราจะมีงบพอท�ำได้มั้ย ถ้าไม่ได้เราก็จะชะลอไปก่อน แต่เอาเข้าจริงๆ แค่ใน วันที่ 28 เมษายน 2554 หรือแค่ 2 วันให้หลังจาก

74

กิจกรรมสังคมเพือ่ เด็กไทย

ส่งมอบจากใจ

ทีย่ งิ อีเมล์ออกไป พีๆ ่ เพือ่ นๆ น้องๆ ตอบรับกลับ มาจนผมได้งบเกิน 6 หมืน่ บาท (แหมถ้าท�ำรายได้ จากเงินเดือนได้ดีขนาดนี้รวยเละ) ดังนั้นผมไม่มี โอกาสลังเลอะไรอีกแล้ว ข้อสรุปสั้นๆ “ลุยเลย” ค�ำถามต่อมาคือผมจะไปหานักวาดการ์ตนู และ นักแต่งนิทานจากไหน ค�ำตอบง่ายๆ ที่ได้คือ ผม ไปประกาศที่ blog ของผม (แวะไปดูได้ที่ entry นี้ http://theeleventhline.exteen.com/20110427/ g14) หาคนร่วมสนุก โดยไม่มผี ลตอบแทนเป็นรูป ตัวเงิน “มีแต่ความชื่นใจและรอยยิ้มของคุณครู และเด็กๆ” ให้เพียงเท่านัน้ ผลตอบรับก็ออกมาน่า ชื่นใจเช่นกันครับ เพราะมีคนตอบรับว่าจะส่งเข้า มาให้คัดเลือกเกินกว่า 20 คน แล้วใครกันหนอที่คิดว่าคนไทยแล้งน�้ำใจ แล้วใครกันเล่าที่ว่าสิ้นหวังกับเด็กยุคใหม่ โลกนีย้ งั สวยงาม ตามแต่มมุ ที่ใจคุณจะเลือกมอง โครงการนีถ้ า้ ออกมาเป็นรูปเป็นร่างนอกจาก เด็กๆ จะได้การ์ตนู ดีๆ แล้ว ผมยังหวังว่ามันจะเป็น เวทีเล็กๆ ทีท่ ำ� ให้นกั วาดตัวเล็กๆ ได้มเี วทีแสดงออก คนเหล่านีก้ ค็ อื พลังงานทีส่ ะสมอยู่ใต้ดนิ ดีๆ นีเ่ อง ครับ มีชอ่ งให้เขาแสดงออก พลังงานก็จะถูกปลด ปล่อยออกมา และถ้าเพียงสักหนึง่ ในนัน้ เป็นผลงาน ทีไ่ ปกระทบเจ้าเหมียวทีม่ าแอบมองเข้า ใครจะรูว้ า่ เราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเขียนนวนิยาย ชีวประวัติของนักเขียนการ์ตูนผู้ยิ่งใหญ่อีกคนอยู่ ก็เป็นได้ ใครจะว่าฝันมากไปมั้ย ก็ตอนที่บอกว่า

สมาธิแน่วแน่

จะส่งหนังสือออกไป 30 จังหวัดก็มีคนคิดว่าผม ฝันกลางวันแบบนี้เหมือนกันครับ ข้อแตกต่างคือ ผมฝันทั้งวันทั้งคืนเลยต่างหาก แม้ตอนนี้จะมาโฟกัสที่การท�ำการ์ตูน (ซึ่ง ในคู่บ้านฉบับหน้าเราคงจะได้เห็นกัน) แต่ผมยัง ไม่ได้หยุดโครงการที่รวบรวมหนังสือส่งออกไป ตามห้องสมุดต่างจังหวัดนะครับ ถ้าคุณอยากส่ง หนังสือมาร่วมสนุกด้วย เขียนอีเมล์มาหาผมได้ที่ jirat.sirichalermpong@sccc.co.th แล้วผม จะคอยส่ง E-mail update ไปให้เป็นระยะครับ แต่อย่าลืมว่า motto โครงการนี้คือ “การท�ำบุญ ร่วมกัน อาจจะท�ำให้มาพบกันอีกในชาติหน้า ควรใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจร่วมท�ำบุญ” และถ้าเกิดคุณอยากหาหนังสือดีๆ อ่าน อย่าลืมแวะ ไปที่ blog ผมนะครับ (http://theeleventhline. exteen.com) ในฉบับหน้าผมจะมาเล่าถึง John Wood เขา เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Microsoft เขามี รายได้มหาศาล แต่ในวัย 35 ปีเขาทิ้ง Microsoft ด้วยประโยคที่ทรงพลังและในบางครั้งการอ่าน ประโยคนัน้ ในจังหวะทีล่ งตัวมันก็ทำ� ให้ผมน�ำ้ ตาคลอ “Leaving Microsoft to Change the World” ผมไม่ได้คดิ ว่าจะท�ำได้ขนาดนัน้ แต่ถา้ project เล็กๆ มันเขย่าหัวใจใครบางคนได้บา้ ง ส�ำหรับผม นั่นก็ยิ่งใหญ่มากพอแล้วครับ


ชิมนอกบ้าน

Text & Photo : ทรายทอง บุญบูรพงศ์

บริเวณทางเข้าประตูใหญ่ของร้านน่ารักๆ ทีป่ รับปรุงใหม่

76


แดดยามเช้า

ดอกไม้ ในร้านทีต่ กแต่งไว้ตามจุดต่างๆ

Monkit @ Bangkok ดื่มด�่ำกาแฟในบ้านเก่า บนถนนสายแรกของประเทศไทย

วันนีข้ อพาท่านหลบแดดหลบฝนมานัง่ พักผ่อนแบบชิล ๆ ในมุมหนึง่ ของกรุงเทพฯ กันดีกว่า เป็นร้านกาแฟเล็ก ๆ ในย่านถนนตก สุดปลายถนนเจริญกรุง (New Road) ถนนสายแรกของประเทศไทยที่ตกแต่งดูสวยงามและอบอุ่น Monkit @ Bangkok (มงคิท ณ บางกอก) นอกจากจะมีชอื่ ร้านทีแ่ ปลกแล้ว ยังมีความหมาย ลึกซึ้ง มงคิท/Monkit เป็นชื่อที่มาจากนามสกุล เจ้าของร้าน “มงคลเจริญ/Mongkoljaroen” และ “กฤตยธรรม/Kittayatham” หรืออีกความหมาย หนึ่งคือ Mon ในภาษาฝรั่งเศส มีความหมาย เดียวกับค�ำว่า My ในภาษาอังกฤษ และ Kit ย่อมาจากค�ำว่า Kitchen ในภาษาอังกฤษ นัน่ เอง... น้องนิวส์ ผูจ้ ดั การร้านมงคิท บอกว่า จุดเริม่ ต้น ของคอนเซ็ปต์ อยากให้เป็น Coffee Lover

ที่ทุกท่านมาดื่มกาแฟได้ ในสไตล์สบาย ๆ เหมือน อยู่ ในบ้านเพื่อนสนิทที่มีความเป็นกันเองดัง สโลแกนที่ว่า Mi casa es su casa หรือ Make yourself at home เมื่อครั้งเจ้าของร้านมองหาท�ำเลเพื่อท�ำร้าน กาแฟและโฮมออฟฟิศก็ส�ำรวจมาแล้วหลาย ที่ จนมาปิ๊งกับบ้านเก่าหลังนี้ ด้วยบรรยากาศที่ ร่มรื่น ความฝันเล็กๆ ก็ถูกขับเคลื่อนให้เป็นจริง จนกระทั่งมีการปรับปรุงซ่อมแซมกลายเป็นบ้าน หลังใหม่ ดึงดูดสายตาทุกคู่ที่ผ่านไปมา

ร้านมงคิท ณ บางกอก เปิดให้บริการเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ก�ำแพงสีเขียวโดดเด่น หน้าร้านที่ดูสะอาดตาเป็นจุดแรกที่ท�ำให้ลูกค้า เริม่ อยากรูจ้ กั เมือ่ เข้ามาในเขตร้านจะเห็นต้นเข็ม ขาวอายุกว่า 60 ปี มักจะออกดอกและให้กลิน่ หอม ชืน่ ใจอยูบ่ อ่ ย ๆ ภายในร้านมีมมุ นัง่ พักเก๋ ๆ ส�ำหรับ นั่งรับประทานอาหารแบบเป็นเรื่องเป็นราว เพราะที่นี่มีเมนูจานเดียวที่แสนอร่อย เช่น สปาเกตตีน�้ำพริกหนุ่มไส้อั่ว (ราคา 65 บาท) เป็น อาหารจานเด็ดสไตล์ฟิวชัน เกิดจากความลงตัว

77


ชิมนอกบ้าน

Custard cake

Monkit Sweet Custard cake คาราเมล

ข้อมูลร้าน Monkit @ Bangkok ที่ตั้ง : เลขที่ 2931 ถนนเจริญกรุง ใกล้โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10600 โทร. : 08-2020-2858 เปิดบริการ : 07.00-19.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)

Monkit Bakery Shop & Coffee ที่ตั้ง : เลขที่ 50 ถนนประชายินดี 2 ใกล้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร. : 08-1608-8890

78

สปาเกตตีนำ�้ พริกหนุม่ ไส้อวั่

โรตีแกงเขียวหวาน

ของอร่อยกับบรรยากาศภายใน

ของเส้นสปาเกตตี ผัดกับน�้ำพริกหนุ่มและไส้อั่ว ให้รสชาติจัดจ้าน ร�ำลึกถึงกลิ่นอายล้านนา ลูกค้า ต่างชาติต่างบอกว่า Delicious ตามด้วยโรตีแกง เขียวหวาน (ราคา 65 บาท) ที่มีให้เลือกทั้งโครง หมู ไก่ ทูน่า เรื่องความนุ่มของโรตีไม่ต้องพูดถึง แป้งของเขาอร่อยมาก ส่วนแกงเขียวหวานร้านนี้ เขามีสูตรเฉพาะ ให้รสชาติที่เข้มข้นจัดจ้านด้วย เครื่องแกงที่ผสมเองตามสูตรของแม่ครัวฝีมือดี คนปักษ์ ใต้ หรือจะกินโรตีนมข้นน�้ำตาลเป็นของ หวานก็ได้ โรตีที่ร้านเป็นโรตีสดแช่แข็งน�ำเข้ามา จากมาเลเซีย เรียกว่าอร่อยแบบครบสูตร จะหา ชิมได้ก็ที่นี่และร้าน Monkit Bakery Shop & Coffee สาขาหาดใหญ่เท่านั้น จากความตัง้ ใจทีจ่ ะให้รา้ นมงคิท ณ บางกอก เป็นร้านกาแฟทีม่ ขี นมเค้กเนือ้ ชิฟฟอนอร่อยๆ และ

ดูแปลกไว้ต้อนรับผู้มาเยือน Signature Cake ของทางร้านจึงมีชอื่ ว่า Monkit Sweet (60 บาท) เค้ก Chiffon เนือ้ นุม่ เสิรฟ์ อุน่ ๆ พร้อมซอสคาราเมล แมคคาเดเมีย อร่อยจนต้องลิ้มลองทุกครั้งที่ กลับมา อีกหนึ่งขนมขึ้นชื่อก็คือ Custard cake (ราคา 60 บาท) เค้ก chiffon เนือ้ นุม่ ๆ มี custard คาราเมลเด่นอยูข่ า้ งบน เป็นความลงตัวอย่างทีส่ ดุ รสชาติละเมียดละไมของคัสตาร์ด และกลิ่นหอม ของคาราเมลทีเ่ ข้ากันได้อย่างดีเยีย่ ม ส่วนเครือ่ งดืม่ Café de Monkit (ราคา 60 บาท) กาแฟประจ�ำร้าน ส�ำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบรสชาติเข้ม หอมและ หวานมัน กลิ่นหอมของกาแฟที่นี่ต้องบอกว่า คุณภาพเน้น ๆ วันไหนมีเวลามานั่งชิลๆ กินของอร่อยๆ กันนะคะ


ผนังสีมว่ งสีสนั แปลกตา ฝีมอื เจ้าของร้าน

ร้านขนาดกะทัดรัดแต่อบอุน่

น้องนิวส์ “ของทีส่ งั่ มาแล้วค่ะ”

79


ชิมนอกบ้าน

Text & Photo : พะนอ

บรรยากาศร้านเก่าทีป่ รุงโฉมใหม่

80


สะพานพระราม 8

พลับพลา “พระทีน่ งั่ สันติชยั ปราการ”

ป้อมพระสุเมรุ

สวนสาธารณะ “สันติชยั ปราการ”

เสน่หต์ กึ แถวเก่าริมถนนพระอาทิตย์

แกลเลอรีภาพสวยๆ

บ้านบัวสอาด ถนนพระอาทิตย์ รสชาติที่เป็นหนึ่ง หากคุณได้เดินลัดเลาะจากย่านบางล�ำพูไปตามถนน พระอาทิตย์ ทีอ่ ยูค่ ขู่ นานกับแม่นำ�้ เจ้าพระยาในย่านเมือง เก่าฝัง่ พระนคร คุณจะรูส้ กึ ถึงบรรยากาศในอีกมิตหิ นึง่ และอาจจะตกหลุมรักวิถีชุมชนตามตรอกซอกซอย ที่ดูมีชีวิตชีวา และน่าค้นหา 81


ชิมนอกบ้าน

เนือ้ กวางผัดกะเพรา

คอหมูเตยหอม

สเต๊กหมูดำ� พริกไทยด�ำ

อาคารบ้านเรือนและร้านค้าริมถนนพระอาทิตย์ ล้วนเป็นอาคารอนุรักษ์ที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมและคงรูปแบบเดิมไว้เหมือนสมัยเมื่อ 60 กว่าปีก่อน โดยมีป้อมพระสุเมรุที่สร้างขึ้นใน สมัยรัชกาลที่ 1 ปัจจุบันได้รับการบูรณะจากกรม ศิลปากร จนแลดูสง่างามเหมือนเดิม ส่วนบริเวณ โดยรอบได้มกี ารปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะชือ่ ว่า “สวนสันติชัยปราการ” และมีพลับพลา “พระที่นั่ง สันติชัยปราการ” เด่นเป็นสง่าอยู่ริมน�้ ำ และ ทัง้ หมดกลายเป็นสัญลักษณ์ของแหล่งแฮงก์เอาต์ ของคนรุ่นใหม่ในย่านนี้ เมือ่ มาย่านเก่าก็ตอ้ งชิมของอร่อยๆ กันดูบา้ ง ทีข่ อแนะน�ำคือร้านบ้านบัวสอาด ตัง้ อยูร่ ม ิ ถนนฝัง่ ตรงข้ามป้อมพระสุเมรุและสวนสันติชัยปราการ พอดี ร้านนีม ้ ี 2 อารมณ์คอื อารมณ์ดม ื่ และอารมณ์ ดินเนอร์ สะดวกแบบไหนก็เลือกเอา ภายในตกแต่ง ด้วยงานศิลปะ เป็นแกลเลอรีน้อยๆ บรรยากาศ น่ารื่นรมย์มาก ยิ่งตกค�่ำ แสงสียิ่งเป็นใจ “ร้านเพิ่งเปิดได้ ไม่นาน เดิมเป็นที่ตั้งของ ครัวนพรัตน์ที่เปิดมานานร่วม 30 ปี เจ้าของอายุ มากแล้ว ซึ่งลูกหลานก็เป็นเพื่อนกัน ที่ตั้งชื่อ บ้านบัวสอาดเพราะร้านนี้ดังมากในซอยรามบุตรี

82

เนือ้ ม้วนสมุนไพร

แต่เขาขายเฉพาะเครื่องดื่ม เจ้าของก็เป็นเพื่อน กลุม ่ เดียวกันอีก เมือ่ เพือ่ นๆ มารวมตัวกัน สิง่ ทีด่ ี ทีส่ ดุ ก็มาอยูท่ นี่ ี่ โดยเฉพาะเรือ่ งของอาหาร รับรองว่า อร่อยและมีทมี่ าทุกจาน” คุณสมศักดิ์ ตัง้ รัตนาพิบลู หุ้นส่วนร้าน บอกรายละเอียด เมนูที่เลือกขึ้นโต๊ะ จานแรกขอเรียกน�้ำย่อย ด้วย เนื้อม้วนสมุนไพร (ราคา 80 บาท) และ คอหมู เ ตยหอม (ราคา 80 บาท) สลั บ กั บ หมูโบราณ (ราคา 80 บาท) ที่ให้รสชาติจี๊ดจ๊าด ทุ ก จานจะมี ผั ก สด กะหล�่ ำ ปลี ซ อยละเอี ย ด และมะเขือเทศแนมมาด้วย ทางร้านภูมิใจเสนอ สเต๊กหมูดำ� พริกไทยด�ำ (ราคา 150 บาท) ที่การันตีว่าอร่อยที่สุด ถูกที่สุด เพราะวั ตถุ ดิ บที่ น� ำมาปรุ ง นั้ น เรี ย กว่ า เหนื อ มาตรฐาน โดยเฉพาะเนื้อหมูด�ำนั้นมาจากฟาร์ม ของเพื่อนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้การเลี้ยงหมู พันธุ์ดังกล่าวอย่างเข้าใจ จนท�ำให้ ได้เนื้อหมูด�ำ ที่นุ่มอร่อย และสะอาดปลอดภัย ทุกจานจะใช้ เนื้อหมูด�ำขนาด 200 กรัมเท่ากันทุกจานเป๊ะ ตบท้ายด้วยอาหารจานเด็ด เนื้อกวางผัด กะเพรา (ราคา 120 บาท) พอรับประทานกับข้าวสวย ร้อนๆ แล้วอร่อยมาก เนื้อกวางที่นี่ก็มาจาก

แหล่งที่คัดสรรแล้วอย่างดี ไม่มีกลิ่นสาบ รสชาติ ถูกปาก เนื้อกวางดีๆ จะไม่มันเหมือนหมู ไม่ยุ่ย เหมือนไก่ แต่มีความเหนียวนุ่มดีกว่าเนื้อวัว เมื่อตักเข้าปากแล้วจะรู้สึกทันทีว่า จุ๊ยซี่ ในปาก คือชุ่มชื้น ไม่เลี่ยน จนอดใจที่จะสั่งเพิ่มอีกจาน ไม่ได้ ถามแล้วถึงรูว้ า่ กุก๊ ร้านนีเ้ ป็นมือเก๋าทีห่ อบหิว้ กันมาตัง้ แต่รา้ นเก่าย่านรัชวิภา ทัง้ อร่อยและราคา ถูกเช่นนีเ้ องทีท่ ำ� ให้ลกู ค้าทัง้ เด็กเพาะช่าง ศิลปากร ธรรมศาสตร์ คนวัยท�ำงาน และนักท่องเที่ยว ต่างชาติ ในย่านนั้น ล้วนมาเป็นลูกค้าประจ�ำ อย่างไม่ขาดสาย

ข้อมูลร้านบ้านบัวสอาด ที่ตั้ง : เลขที่ 130 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. : 0-2629-5055 เปิดบริการ : ทุกวัน 11.30-01.00 น. เฉพาะวันอาทิตย์ เปิด 17.00-01.00 น.


Food Lover

หมูโบราณ เครื่องปรุง : ใบคะน้า หมูติดมัน ใบสะระแหน่ กระเทียมสไลซ์ น�้ำจิ้มซีฟูด วิธีปรุง : หั่นเนื้อหมูเป็นชิ้นเล็กๆ พอค�ำ น�ำไปลวกพอสุก ห่อใส่ ใบคะน้าที่เด็ดก้านทิ้ง ตามด้วยกระเทียมสไลซ์และใบสะระแหน่ ห่อพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นค�ำๆ ราดด้วยน�้ำจิ้ม ซีฟูดรสแซบพร้อมเสิร์ฟ

83


เที่ยวนอกบ้าน

Text & Photo : จิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์

เที่ยวแกรนด์แคนยอนริมรั้ว ชมไนแองการาข้างบ้าน คุณเคยตั้งเป้าหมายและแนวทางชีวติ ในแต่ละวันแต่ละปี มั้ยครับ ส�ำหรับผมปีนี้คือปีแห่งการท่องเที่ยวและออก ก�ำลังกาย ซึ่ง 5 เดือนแรกที่ผ่านมาของปีนี้ ผมท�ำได้ดี ทีเดียวครับ ส่วนเรื่องการท่องเที่ยว ผมได้ออกเดินทาง ไปท่องเที่ยวหลายที่ ล่าสุดผมเพิ่งไปเที่ยว “สามพันโบก และลาวใต้” 84


ไหว้พระคูบ่ า้ นคูเ่ มืองทีว่ ดั มหาวนาราม

เสาเฉลียง

หาดหินสี

….. เทีย่ วไปตามตะวัน บุกบัน่ ไปตามลม สนุก สุขสม หัวใจหงายคว�ำ่ ชีพทีย่ าวนาน หรือสัน้ แค่เพียง ค�ำ เอาตูดแช่น�้ำแล้วเดินต่อไป ….. (เที่ยวละไม) ผมออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปสูอ่ บุ ลราชธานี ด้วยรถไฟตูน้ อนชัน้ หนึง่ 3 ทุม่ นิดๆ ถึงอุบลฯ เวลา 10 โมงเช้าครับ เดินทางแค่ 13 ชั่วโมงเท่านั้นเอง จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถตู้มุ่งหน้าไปร้าน อาหารเวียดนามชื่อ “อินโดจีน” ถ้ามาอุบลฯ ต้อง แวะร้านนีค้ รับ รสชาติสมชือ่ ราคาน่าตกใจ ถูกกว่า กรุงเทพฯ ครึ่งๆ เมื่ออิ่มเราก็ออกเดินทางไปไหว้พระที่วัด คูบ่ า้ นคูเ่ มืองของจังหวัดอุบลราชธานีชอื่ “วัดมหา วนาราม” หรือ “วัดป่าใหญ่” ซึง่ เป็นพระอารามหลวง ภายในประดิษฐาน “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณศิลปะแบบ ลาว ก่อนจากวัด ผมไม่ลมื ซือ้ สลากกินแบ่งรัฐบาล มา 1 คู่ อธิษฐานแบบกะรวยกันเลยทีเดียว จากนั้นเราก็เริ่มออกเดินทางสู่จุดหมายแรก คือ “สามพันโบก” เมื่อ 3 ปีก่อนหลังจากได้อ่าน

“การต่อสูแ้ ห่งแม่นำ�้ โขง” ของครูใหญ่ชาวดอยแห่ง โรงเรียนบ้านห้วยคุ จังหวัดเชียงราย ชื่อ นิวัฒน์ ร้อยแก้ว จากนิตยสาร ฅ. คน ฉบับที่ 33 เมื่อ 3 ปีก่อน ผมก็รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของแม่น�้ำโขง มากกว่าที่เคยเรียนตอนเด็กเยอะ และ “สามพัน โบก” ก็เข้ามาอยู่ในลิสต์ทตี่ อ้ งไปทันที ถ้าจะเทีย่ ว “สามพันโบก” ให้สมบูรณ์เราต้องไปเที่ยว 2 รอบ คือ ยามเย็นช่วงแสงอาทิตย์อัสดง และยามเช้า เพื่อดูแสงอาทิตย์ยามเช้าเป็นกลุ่มคนแรกๆ ของ คนไทย ถัดจากคนไทยที่อยู่ที่ผาชนะได “สามพัน โบก” ถูกเรียกว่าเป็นแกรนด์แคนยอนเมืองไทย เป็นสถานทีท่ เี่ ราสามารถสัมผัสความยิง่ ใหญ่ของ ล�ำน�ำ้ โขงได้แบบเต็มๆ เพราะเกาะแก่งกลางล�ำน�ำ้ ทีเ่ ราสามารถไปเดินเล่นปีนป่ายกันนัน้ เมือ่ ถึงหน้า น�้ำก็จะจมหายไปสู่ความเชี่ยวกรากของล�ำน�้ำโขง ล�ำน�ำ้ ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนริมฝั่งไทย-ลาวนับล้าน ทีอ่ ยู่ใกล้กนั เพียงแค่ชะเง้อมองข้ามฝัง่ ล�ำน�ำ้ ทีเ่ ป็น ที่อาศัยของฝูงปลาที่อุดมสมบูรณ์ การจะไปเยี่ยมชม “สามพันโบก” เราต้องลง

ภาพความทรงจ�ำทีผ่ าแต้ม

เรือทีห่ าดสลึงทีบ่ นั ไดลงไปสูช่ ายหาดนัน้ มี 99 ขัน้ จริงเท็จอย่างไรผมไม่ได้นบั รูแ้ ต่วา่ ขาลงสบายๆ แต่ ขาขึน้ นัน้ เหนือ่ ยแทบตาย และในหน้าน�ำ้ หลากบันได เหล่านีก้ จ็ ะหายไป เราล่องเรือไปเพือ่ ชม หาดหงษ์ (เป็นพืน้ ทรายกว้างใหญ่เป็นเนินคล้ายทะเลทราย) หาดหินสี (หินจะมีผวิ เรียบมัน มีสเี หลือง เขียว ม่วง น�้ำเงิน ต�ำนานเล่าว่า เป็นทองค�ำพญานาค), หลัก ศิลาเลข (เป็นรอยขีดบอกระดับน�้ำที่ฝรั่งเศสใช้ ในการล่องเรือสมัยปกครองลาว), แก่งสองคอน, หินและแอ่งรูปร่างแปลกๆ เช่น หินหัวสุนขั หินเต่า แอ่งมิกกี้เมาส์ และแอ่งหัวใจคู่ เป็นต้น ถ้ามาช่วง ธันวาคมน�้ำในโบก (โบก ก็คือ แอ่ง) จะเต็มกว่านี้ ท�ำให้สีสันสวยงามมาก โบกมากมายขนาดน้อย ใหญ่กลายเป็นลวดลายแห่งสถาปัตยกรรมจาก ธรรมชาติ ที่ต่อให้คุณเป็นคนถ่ายรูปไม่เป็น ก็ยัง จะได้รูปสวยๆ ออกมาอยู่ดี จาก “สามพันโบก” เราออกเดินทางเพื่อมุ่ง หน้าสู่ “ผาแต้ม” ภาพมนุษย์โบราณที่ออกล่าสัตว์ แล้วเดินผ่านมาพักอาศัยแถวนี้ เดินลงไปเก็บหินสี

85


เที่ยวนอกบ้าน

สามพันโบก

สะพานเก่าคลาสสิกสร้างโดยฝรัง่ เศส

หลีจ่ บั ปลา

สีพ ่ นั ดอน

น�ำ้ ตกคอนพะเพ็ง

86


โรงแรมจ�ำปาสักพาเลซ

ศาลาพันห้อง

พระอาทิตย์อสั ดงทีก่ ลางน�ำ้ โขง

มาบดท�ำเป็นผงสี วาดสิ่งที่อยู่ในความฝันความ ทรงจ�ำ และภาพบนผาหินคือความทรงจ�ำทีฝ่ งั ทีน่ นั่ มานับพันปี และก็ถงึ เวลาทีเ่ ราจะข้ามจากแผ่นดิน ไทยสูแ่ ผ่นดินลาวสักที เราเดินทางไปทีจ่ ดุ ผ่านแดน “ช่องเม็ก” ซึ่งเป็นจุดที่ต้องท�ำเอกสารผ่านแดน จากฝั่งไทย เมื่อผ่านเข้าฝั่งลาวความสนุกสนาน แรกของเราคือการพยายามอ่านสารพัดป้ายที่มี ตัวอักษรใกล้เคียงภาษาไทย แล้วก็เดากันว่า เขียนว่าอะไร เมื่อเดินทางมาถึง “บ้านนากะสัง” ซึ่ ง ตรงนี้ เ ป็ น จุ ด ที่ เ ราจะลงเรื อ หางยาวล่ อ ง “สี่พันดอน หรือ มหานทีสีพันดอน” บริเวณแถว ริมน�้ำโขงที่ “บ้านนากะสัง” เป็นจุดที่มีฝรั่งทั้งวัย รุ่น วัยใหญ่ มาพักอาศัยเยอะทีเดียวครับ เป็น พวกแบกกระเป๋าเป้มากินนอนแถวนี้เป็นสัปดาห์ เป็นเดือนเพราะค่าใช้จ่ายถูกและที่ส�ำคัญเขาว่า ไม่มีขโมย โดยไกด์ชี้ ให้เห็นลังเบียร์วางโล่งๆ ริมถนนแต่ไม่มีใครขโมย “สี่พันดอน” ที่ได้ยินกัน มันเป็นช่วงทีก่ ว้างมากของแม่นำ�้ โขง กว้างประมาณ 12 กิโลเมตร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดประทับใจที่อยาก

ให้จดลงไปในลิสต์เลยครับ และเราก็มาขึ้นฝั่งที่ “บ้านดอนเดด” ต่อรถทีม ่ ลี กั ษณะคล้ายๆ รถท่อง เที่ยวตามสวนสัตว์ ในไทย นั่งไปสักพักท่ามกลาง วิวความแห้งแล้งสองข้างทางและฝุน่ ฟุง้ ตลบ ผ่าน หัวรถจักรที่ถูกทิ้งไว้ตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสปกครอง แผ่นดินลาว ข้ามสะพานเก่ารูปทรงคลาสสิกทีส่ ร้าง โดยฝรัง่ เศส ซึง่ มองลงไปคุณจะเห็นน�้ำใสและปลา ว่ายเต็มไปหมด สักพักเราก็ได้เจอน�้ำตกแรกใน แผ่นดินลาว “น�้ำตกหลีผ่ ”ี เป็นน�้ำตกทีม ่ คี วามแรง มากเพราะเกิดจากการยุบตัวของแก่งเป็นหลุมเป็น ผาสูง 10-15 เมตร ชื่อ “หลี่ผี” มีที่มาจาก ศพ (ผี) ที่ตกน�้ำตายแล้วไหลมาติดที่จับปลา (หลี่) แถวนี้ บ้างเรียก แกรนด์แคนยอน (อีกแล้ว) แห่งเมืองลาว ต�ำนานที่ว่ามีคนตกน�้ำตายเยอะคงไม่เกินจริง เพราะไกด์บอกเราว่ามีคนชอบฝืนลงไปเล่นทั้งๆ ที่มีค�ำเตือน ความแรงของน�้ำตกที่ได้เห็นถือว่า น่าประทับใจมากๆ ฟองน�้ำที่กระแทกกันแตก กระจายไปในอากาศแบบนัน้ ผมไม่เคยเจอในไทย จากนัน้ เราก็นงั่ เรือข้าม “มหานทีสพี นั ดอน” กลับมา

ที่ฝั่ง ขากลับมาขึ้นฝั่งที่ “บ้านนากะสัง” เราได้เจอ ประเพณีของชาวลาวคือ เขาเดินลุยน�้ำโขงลงเล่น ทัง้ ชุดเลยไม่ตอ้ งเปลีย่ นอะไรทัง้ สิน้ ก็ดสู นุกสนาน แบบบ้านๆ ง่ายๆ จริงใจดีครับ แล้วเราก็ขึ้นรถตู้ มุ่งหน้าไปสู่ “ไนแองการาแห่งเอเชีย-น�้ำตกคอน พะเพ็ง” ซึ่งเป็นน�้ำตกใหญ่ที่สุดในล�ำน�้ำโขงตอน ล่าง สายน�้ำที่ไหลกระทบกันมีความแรงและดุดัน มากๆ ดูแล้วสะใจกว่าหลีผ่ เี สียอีก ที่ “คอนพะเพ็ง” ก็จะมีจดุ ทีเ่ ราพอจะได้ยนื่ แข้งขาลงไปแช่น�้ำเย็นๆ แรงๆ ให้ชื่นใจได้บ้าง แต่ความแรงของน�้ำก็ท�ำให้ ต้องระมัดระวังเวลาจะเดินข้ามไปมา คืนนั้นเราพักที่ “จ�ำปาสักพาเลซ” เดิมเป็นวัง ของ “เจ้าบุญอุ้ม ณ จ�ำปาสัก” เป็นวังที่ชาวลาว เรียกว่า “ศาลาพันห้อง” เพราะมีหน้าต่างเยอะ ว่ากันว่าถ้าจะเปิด-ปิดให้ครบทุกบานก็ตอ้ งใช้เวลา ทัง้ วัน เป็นวังทีส่ ร้างเสร็จแต่ยงั ไม่ได้ประทับ ก็ถกู ปฏิวตั เิ สียก่อน ได้ยนิ เรือ่ งราวแบบนีแ้ ล้วผมมักจะ คิดถึงเพลงของ Cold Play ชื่อ “Viva La Vida” จากท่อนแรกที่รอ้ งว่า I used to rule the world.

87


เที่ยวนอกบ้าน

คอนพะเพ็ง

น�ำ้ ตกผาส่วม

คุณวิมล ผูส้ ญ ู เสียดวงตาและภรรยายผูล้ ว่ งลับ

Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. ตัวโรงแรมไม่ใช่โรงแรม ใหม่แต่เสน่หอ์ ยูท่ สี่ ถาปัตยกรรมของวัง โดยเฉพาะ ประตูห้องพักที่เป็นบานสูงแบบเปิด 2 ด้านมันให้ ความรูส้ กึ ทีแ่ ตกต่างจากโรงแรมทัว่ ไป แต่อย่าได้ ลองเล่าเรือ่ งผีทนี่ กี่ นั เชียว เพราะถ้าคุณมายืนด้าน หลังโรงแรมและมองขึน้ ไปทีท่ างเดินชัน้ บน ผมว่า จินตนาการอาจจะท�ำให้คณ ุ ขนลุกได้ทเี ดียว เสน่ห์ อีกอย่างของโรงแรมนี้คือมีแม่น�้ำทั้งด้านหน้า หันไปทางแม่น�้ำโขง ส่วนด้านหลังเป็นแม่น�้ำ เซโดน ซึง่ เป็นทีม่ าของชือ่ เมือง “ปากเซ” เพราะอยู่ ทีป่ ากแม่นำ�้ เซโดนนีเ่ อง วันรุง่ ขึน้ เราก็ออกไปเทีย่ ว วันสุดท้าย ไปที่ “น�ำ้ ตกตาดฟาน” เป็นน�ำ้ ตกทีท่ ำ� ให้ นึกถึง “น�้ำตกเหวสุวัต” บนเขาใหญ่ แต่ “น�้ำตก เหวสุวตั ” เราจะชมจากด้านบน ส่วนทีน่ เี่ ราเดินลง มาข้างล่างได้ ทางเดินลงจะเป็นเนินหญ้าที่ท�ำให้ นึกถึงมิวสิกวิดีโอของหนุ่มสาวอกหักเดินอยู่บน เนินหญ้าน�้ำตาคลอหน่วยปิม ่ ว่าจะขาดใจโน่นเลย

88

ประกอบกับไอน�้ำที่ฟุ้งกระจายกับลมแรงๆ และ ฝนปรอยๆ ก็ท�ำให้เช้าวันนั้นมีองค์ประกอบที่ ยอดเยีย่ มทีเดียวครับ ส่วน “น�ำ้ ตกผาส่วม” อยู่ใน “อุทยานบาเจียง” ตัวน�ำ้ ตกอาจจะไม่โดดเด่นมาก นักเมือ่ เทียบกับทีผ่ า่ นมา แต่ความน่าสนใจมากๆ อย่างหนึ่งอยู่ที่ ประวัติของคนที่เป็นผู้บุกเบิก ที่นี่ เขาเป็นคนไทยชื่อ “คุณวิมล กิจบ�ำรุง” โดย มาบุกเบิกเมือ่ ช่วงปี 1996 พัฒนาป่าทีเ่ สือ่ มโทรม จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่โชคร้ายเมื่อ โครงการเปิดเพียง 1 สัปดาห์เขาล้มป่วยและต้อง เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยหมดสติไปถึง 8 วัน เมือ่ ฟืน้ ขึน้ มาเขาสูญเสียการมองเห็นทัง้ หมด แต่คณ ุ วิมลยืนยันว่าทุกวันนีเ้ ขามีความสุขทีไ่ ด้ยนิ เสียงลูกค้าหัวเราะที่มาท่องเที่ยว เสียงหยอกล้อ นกขุนทอง (ซึ่งผมยืนยันว่าจริง เพราะขณะที่ผม ยืนคุยกับเจ้าขุนทอง คุณวิมลก็หันมาบอกว่า อย่าขอหวยนะพร้อมกับรอยยิม้ ) รวมทัง้ ความสุข จากเสียงช้อนส้อมของลูกค้าทีแ่ วะมารับประทาน อาหารทีร่ า้ น นัน่ เป็นภาพความประทับใจสุดท้าย

น�ำ้ ตกตาดฟาน

ก่อนเดินทางกลับ เป็นภาพที่สอนอะไรได้มากมาย ว่าความสุขมันเกิดจากหัวใจ ทุกวันเมื่อคุณไปที่ ร้านอาหารทีข่ า้ งน�้ำตกแห่งนีค้ ณ ุ จะเห็นชายตาบอด หน้าตาใจดี อารมณ์ดนี งั่ ต้อนรับแขก โดยมีรปู ภรรยา แขวนอยูท่ เี่ สาข้างๆ ผมแอบถ่ายภาพนัน้ ไว้โดยไม่ได้ ขออนุญาต รูแ้ ต่เพียงว่าผมจะต้องกลับมาถ่ายทอด เรื่องราวนี้ที่ใดที่หนึ่ง ….. The long and winding road That leads to your door Will never disappear I’ve seen that road before It always leads me here Lead me to your door ….. (The Long and Winding Road) ปล. อ้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลคู่นั้น รัฐบาลกิน เรียบไม่ได้แบ่งผมกลับมาเลยครับ


น�ำ้ ตกผาส่วม ไนแองการาข้างบ้าน

89


Inspire

Text & Photo : แซมเบ้

สีข่ นุ พลยอดนักเตะแดนกิมจิ สโมสรอินทรีเพือ่ นต�ำรวจ

90


พวกเราภูมิใจทีอ่ ยูส่ โมสรอินทรีฯ

วันระหว่างซ้อม

ครองบอลตลอด วิง่ ดักบอล

ลีลาสุดยอด

เราเต็มทีแ่ ล้ว แฟนคลับ

พริตตีส้ าวสวยประจ�ำสโมสรฯ

4 พลังหนุ่มแดนกิมจิ สีสันใหม่สุภาพบุรุษโล่ห์เงิน สิ่งที่ท�ำให้แฟนบอลอินทรีเพื่อนต�ำรวจสนุกสุด ๆ ก็คือทีมไล่ถล่มบางกอกกล๊าส เอฟซีและโอสถสภาเอ็ม 150-สระบุรี ตกรอบไปในศึกโตโยต้า ลีกคัพ และไทยคม เอฟเอคัพด้วยสกอร์ 3-1 และ 3-0 ตามล�ำดับ 91


Inspire ส่งผลให้บรรดาแฟนคลับ สตาฟโค้ช และ นักเตะ เกิดความมั่นใจอีกครั้งพร้อมรอคอยการ กลับมาของครึ่งฤดูกาลหลัง แน่นอนว่า การถล่มทีมหัวตารางอย่าง บางกอกกล๊าสเอฟซี ซึง่ เป็นทีมแถวหน้าไทยพรีเมียร์ ลีกทีม ่ สี ทิ ธิล์ นุ้ แชมป์ไม่ได้มาจากโชคช่วย หนึง่ ใน ปัจจัยส�ำคัญทีม ่ สี ว่ นผลักดันผลงานให้เกิดกับทีม ขนาดนี้ก็คือ “นักเตะ” นั่นเอง ล่าสุด ชาคริต บัวทอง ยอดกองกลางตัวรุก ของทีมก็ถกู เรียกตัวเข้าสูถ่ นนทีมชาติตามทีต่ วั เอง

หวังไว้กับเกมคัดบอลโลก 2014 และถ้าติดตาม การแข่งขันของอินทรีเพื่อนต�ำรวจมาตลอด จะพบว่า รูปแบบเกมรับทีม่ รี ะเบียบวินยั นัน้ ส่งผลให้ ผลงานออกมาดี เมือ่ ไล่เรียงแผงหลังและกองกลางอันมีระเบียบ วินัยแล้ว พบว่ามีรายชื่อนักเตะจากแดนกิมจิ ที่ยึดต�ำแหน่งตัวจริงได้ถึง 4 คนด้วยกัน คือ อูยึน หมายเลข 4 ชางซุงวอน หมายเลข 22 ยูเจมิน หมายเลข 33 และกองหน้าดีกรีเยาวชน ทีมชาติ 19 ปีเกาหลีใต้ ลีฮันคุก เบอร์ 13

ชื่อ-สกุล : ยูเจมิน ชื่อเล่น : หมายเลข : 33 ต�ำแหน่ง : กองหลัง วันเกิด : 15 ตุลาคม 2528 เกิดที่ : เกาหลี ใต้ ส่วนสูง : 185 ซม. น�้ำหนัก : 78 กก. สโมสรที่เคยอยู่ : ชุนนัมดรากอนส์

92

โค้ชวังกล่าวถึงนักเตะเกาหลีว่า เป็นผู้เล่น ที่มีระเบียบวินัย ทั้งเรื่องการฝึกซ้อมและระเบียบ วินัยในการลงสนาม “ผมยกย่องเขานะในเรือ่ งของความมีระเบียบ วินัย มีความเป็นมืออาชีพ ที่ส�ำคัญเรื่องร่างกาย เขาจะดูแลดี แรกๆ เรามีนักเตะเกาหลีถึง 5 คน แต่ส่งกลับบ้านไปหนึ่งคนเพราะได้รับบาดเจ็บ” “ผมชอบเบอร์ 13 ลีฮันคุก นี่ถือเป็นตัวร้าย เลย ยิ่งถ้าได้เล่นคู่กับปกเกล้า อนันต์ กองกลาง ตัวปัน้ เกม เขาเล่นมิดฟิลด์ ได้กองหน้าได้แข็งแกร่ง

ชื่อ-สกุล : อูยึน ชื่อเล่น : อู หมายเลข : 4 ต�ำแหน่ง : กองหลัง วันเกิด : 5 มกราคม 2530 เกิดที่ : เกาหลี ใต้ ส่วนสูง : 185 ซม. น�้ำหนัก : 78 กก. การศึกษา(มหาวิทยาลัย) : มหาวิทยาลัยพูชอน สโมสรที่เคยอยู่ : พูชอน SK, พูชอน FC


เอาตัวรอดได้ดี ถึงแม้วา่ ร่างกายจะเล็กกว่านักเตะ เกาหลีหรือนักเตะไทย” พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา รองประธานสโมสรอินทรีเพื่อนต�ำรวจ ที่เฝ้าดู การฝึ ก ซ้ อ มและการแข่ ง ขั น แทบจะทุ ก นั ด บอกคู่บ้าน ส�ำหรับมุมมองของเพื่อนในทีมทั้งชาคริต บัวทอง และธนพัต ณ ท่าเรือ ก็พูดตรงกันว่า “เรือ่ งร่างกายและระเบียบวินยั เป็นสิง่ ทีน่ กั เตะไทย ควรเอาเป็นแบบอย่าง” บางครั้งเขาเห็นนักเตะ ซ้อมต่ออีกหลังการซ้อมเสร็จสิ้นแล้วในแต่ละวัน

ชื่อ-สกุล : อีฮันคุก ชื่อเล่น : ปาร์ค หมายเลข : 13 ต�ำแหน่ง : กองกลาง วันเกิด : 18 ธันวาคม 2530 เกิดที่ : เกาหลี ใต้ ส่วนสูง : 178 ซม. น�้ำหนัก : 73 กก. การศึกษา(มหาวิทยาลัย) : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยซูวอน สโมสรที่เคยอยู่ : สโมสรอุลซัน ฮุนได

ทีต่ อ้ งยอมรับนับถือพวกเขาจริงๆ ก็คอื เรือ่ งความ มีระเบียบวินัย ความเป็นมืออาชีพของนักเตะ แดนกิมจิ ซึ่งตรงนี้นักเตะไทยคาดหวังว่า สักวันนัก เตะต่างแดนและนักเตะไทยในสโมสรอินทรี เพื่อนต�ำรวจ กลุ่มนี้จะมีโอกาสน�ำธงชาติไทยไป โบกสะบัดในสนามฟุตบอลโลก ซึ่งในทวีปเอเชีย มีเพียง 2 ทีมมหาอ�ำนาจลูกหนังคือเกาหลี ใต้ กับญี่ปุ่นเท่านั้นที่ตีตั๋วจับจองพื้นที่ไว้ ได้ทุกสี่ปี มานานแสนนาน

เพียงปิดครึ่งฤดูกาล ข่าวว่ายอดรายได้จาก การเข้าชมและการจ�ำหน่ายของที่ระลึกของแต่ละ สโมสรในปีนี้มีสถิติเพิ่มมากขึ้น มากกว่าฤดูกาล ก่อนทั้งฤดูกาล ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี สะท้อนถึง กระแสและการพัฒนาฟุตบอลไทยจริงๆ แม้จะช้าไปบ้างแต่แฟนบอลไทยหัวใจไม่ทอ้ ครับ ! รอได้ สักวันเราอยากเห็นธงไทยโบกสะบัดใน สังเวียนบอลโลก สู้ๆ

ชื่อ-สกุล : ชางซุงวอน ชื่อเล่น : วอน หมายเลข : 22 ต�ำแหน่ง : กองหลัง วันเกิด : 7 กุมภาพันธ์ 2526 เกิดที่ : ญี่ปุ่น ส่วนสูง : 184 ซม. น�้ำหนัก : 78 กก. การศึกษา(มหาวิทยาลัย) : คยองซินโค สโมสรที่เคยอยู่ : Korea FC, โคซาทู J2, โพชอน FC

93


INSEE Society

Text & Photo : เจษฎา

บรรยากาศงานเปิดตัวโครงการอลิอนั ซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์

3 กลุม่ ยักษ์ใหญ่ เดินหน้าเสริมฐานสโมสรฟุตบอล อินทรีเพือ่ นต�ำรวจ เปิดโครงการ อลิอนั ซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง กลุ่มธนาคารกรุง ศรีอยุธยา และ บมจ. อยุธยา อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกัน ชีวิต เดินหน้าหนุนวงการลูกหนังไทยอย่างเป็น ทางการแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เพื่อ เสริมฐานระยะยาวให้ทมี สโมสรฟุตบอลอินทรีเพือ่ น ต�ำรวจมีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการเปิดตัวน�ำร่องโครงการ อลิอนั ซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ เฟ้นหาสุดยอดนักเตะเยาวชนไทย อายุ 14-16 ปี มอบโอกาสการสัง่ สมประสบการณ์ ล�้ำค่าครั้งหนึ่งในชีวิต กับการฝึกฝนและเรียนรู้ ทักษะการเล่นฟุตบอลจากโค้ชทีมเยาวชนของ สโมสรบาเยิรน์ มิวนิก สุดยอดทีมดังแห่งบุนเดสลีกา •• คุณวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ สีข่ ประธานกรรมการ นุ พลยอดนักเตะแดนกิ มจินสโมสรอิ ทรีเพือ่ นต�ำรวจ บมจ.ปู ซีเมนต์นนครหลวง เยอรมนี ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์เยาวชนไทยสู่

94

วงการฟุตบอลระดับโลก และตอกย�้ำความมุ่งมั่น ในการเป็นกลุม่ องค์กรทีค่ นื ก�ำไรสูส่ งั คมไทยอย่าง ต่อเนื่อง สานต่อนโยบายด้านซีเอสอาร์ ภายใต้ แนวคิด ‘ปันความรู้สู่เด็กไทย’ เพื่อสร้างสรรค์ เยาวชนไทยไปสู่สังคมไทยที่ดีมีคุณภาพต่อไป งานวันนัน้ มีผบู้ ริหารระดับบิก๊ ของแต่ละองค์กร ร่วมเป็นสักขีพยาน ประกอบด้วยคุณวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์ นครหลวง และบมจ.ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการต�ำรวจ แห่งชาติ ในฐานะประธานสโมสรฟุตบอลอินทรี เพื่อนต�ำรวจ คุณจันทนา สุขุมานนท์ รองประธาน บริหาร ด้านการตลาดและงานขาย บมจ.ปูนซีเมนต์


ระดับบิก๊ ๆ ผูส้ นับสนุนโครงการ

•• คุณวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ

•• คุณจันทนา สุขมุ านนท์

นครหลวง มร.สตีเฟ่น แอปเปิ้ลยาร์ด กรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.อยุธยา อลิอนั ซ์ ซี.พี.ประกัน ชีวติ พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา ผูช้ ว่ ยผูบ้ ญ ั ชาการ ต�ำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองประธานสโมสรอินทรีเพือ่ นต�ำรวจ และคุณฐิตวิ ฒ ุ ิ สุขพรชัยกุล กรรมการ บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต โดยมี “บิ๊กจ๊ะ” คุณสาธิต กรีกุล กูรูด้านกีฬาแห่งช่อง 3 เป็นพิธีกรด�ำเนินรายการ “ส่วนตัวผมชอบกีฬา และยิง่ เป็นกีฬาฟุตบอล ผมชอบและติดตามมาตลอดทั้งบอลโลกบอล ไทย ผมดีใจทีท่ กุ ฝ่ายตัง้ ใจและตัง้ เป้าจะน�ำพาทีม สโมสรอินทรีเพื่อนต�ำรวจก้าวสู่จุดหมายในระดับ ท็อปไฟว์ของวงการ ผมพร้อมสนับสนุนเต็มที่ เพราะเกมกีฬาฝึกให้คนแข็งแกร่ง มีวนิ ยั และอดทน รู้แพ้รู้ชนะ ให้ทั้งความสุขและความทุกข์ ฉะนั้น การคาดหวังเป็นสิ่งที่ดีแต่ความตั้งใจย่อมดีกว่า เมื่ อ หมั่ น ฝึ ก ฝนและรั ก ในสิ่ ง ที่ ท� ำ ทุ ก อย่ า ง จะดีมากและเป็นความสุขที่ยั่งยืน” คุณวีระพันธุ์ กล่าวความในใจ มร.สตีเฟ่น แอปเปิล้ ยาร์ด กรรมการผูจ้ ดั การ ใหญ่ บมจ.อยุธยา อลิอนั ซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต กล่าว เสริมว่า ฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมของคนไทยมา โดยตลอด ยิง่ ในปี 2553 ฟุตบอลลีกในประเทศไทย ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งมีกระแส

เราจะร่วมมือกันสนับสนุนกิจกรรมกีฬาตลอดไป

•• มร.สตีเฟ่น แอปเปิล้ ยาร์ด

•• บิก๊ จ๊ะ สีสนั พิธกี รในงาน

เรียกร้องให้มกี ารพัฒนาฟุตบอลไทยไปสูร่ ะดับโลก จึงเป็นโอกาสดีที่ อยุธยา อลิอนั ซ์ ซี.พี. ได้เข้ามามี ส่วนร่วม นอกจากจะเป็นผูส้ นับสนุนสโมสรสุภาพ บุรุษโล่ห์เงินโดยร่วมพัฒนาฝีเท้านักเตะไทยให้มี โอกาสไปถึงระดับโลกแล้ว ยังเป็นการสร้างความ รับรู้ ในแบรนด์ของอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. สู่กลุ่ม เป้าหมายที่กว้างขึ้น “การที่เราเลือกเป็นพันธมิตรกับสโมสร ฟุตบอลอินทรีเพื่อนต�ำรวจเพราะมีจุดร่วมด้าน องค์กรทีต่ รงกัน ทัง้ ความมัน่ คงและเป็นสโมสรแรก ในประเทศไทยทีจ่ ดทะเบียนเป็นบริษทั มหาชน และ มีการบริหารงานอย่างมีมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล ที่ดี ที่ส�ำคัญสโมสรฟุตบอลอินทรีเพื่อนต�ำรวจ เป็ น อี ก หนึ่ ง สโมสรที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ที่ สุ ด ” มร.สตีเฟ่นกล่าว ในระดับโลก กลุ่มอลิอันซ์ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ยังเป็นผู้สนับสนุนสโมสร บาเยิรน์ มิวนิก ทีมดังแห่งบุนเดสลีกาด้วย รวมถึง เป็นเจ้าของสนาม อลิอนั ซ์ อารีนา ซึง่ นับเป็นสนาม ฟุตบอลที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่เป็นอันดับ หนึ่งคู่เมืองมิวนิก เยอรมนี “กิจกรรมด้านกีฬาเป็นอีกหนึ่งในนโยบายที่ ปูนอินทรีสนับสนุน และเชื่อมโยงถึงการพัฒนา ตอบแทนคืนก�ำไรสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน เพราะ

ฟุตบอลช่วยให้ชุมชนรวมกันเป็นหนึ่ง ถ้าเรา ปลูกฝังให้เด็กไทยเล่นกีฬา เขาจะเรียนรู้ ในสิง่ ทีร่ กั และมีกฎระเบียบต่อตัวเองและสังคมโดยปริยาย” คุณจันทนากล่าวสรุป พล.ต.ท. วรพงษ์ ชิวปรีชา รองประธานสโมสร ฟุตบอลอินทรีเพื่อนต�ำรวจ กล่าวว่า โครงการ “อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์” เป็นการเปิด โอกาสให้นอ้ งๆ เยาวชนได้สมั ผัสกับประสบการณ์ ตรงจากสโมสรระดับโลก ซึ่งจะเป็นแรงผลักดัน ในการพัฒนาความสามารถและเติมเต็มความฝัน ของเด็กไทยที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญของชาติต่อไป คุณฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล เสริมรายละเอียดว่า โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้เยาวชนชายอายุ 1416 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2538-2540) เข้าสมัครเพื่อ รับการทดสอบความสามารถ และรับสิทธิเป็น ตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วม อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ ร่วมกับเด็กๆ จากทั่วโลก ณ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี เป็นเวลา 5 วัน ผู้ ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย 30 คน จะได้รับ สิทธิเข้าร่วมเรียนรูก้ บั โครงการอินทรีเพือ่ นต�ำรวจ อะคาเดมีดว้ ย เปิดรับสมัครตัง้ แต่ 25 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นมา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.pufc.co.th หรือโทร. 0-2986-8808

95


INSEE Society

Text & Photo : ณัฐวุฒิ ตราชู

ปูนอินทรีร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ปูนอินทรี หรือ ปูนซีเมนต์นครหลวง มีความ เชื่อมั่นว่า การสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งเป็นแนวทาง ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การ พัฒนาสังคมต้องมองว่าจะท�ำอย่างไรให้ท้องถิ่น เกิดความเข้มแข็ง ดังนัน้ การพัฒนาสังคมไม่เพียง แต่เป็นการสร้างความมั่นคง แต่ยังเป็นการสร้าง จิตส�ำนึกให้แก่ชุมชน เปรียบเสมือน ‘เราสอนวิธี การหาปลา ดีกว่าน�ำปลาไปให้’ และนี้คืออีกหนึ่งชุมชน ณ ‘ดอย ผาส้ม’ ที่น่า เป็นแบบอย่างของการสร้างความเข้มแข็งให้เเก่ ชุมชน ดินแดนทีส่ งู กว่าระดับน�้ำทะเล 1,200 เมตร และห่างไกลความเจริญ มองไปรอบๆ รายล้อม ด้วยภูลูกอื่นๆ ข้างบนลมหนาวยังพัดเฉื่อยฉิว แม้จะเข้าหน้าร้อนและใบไม้ขา้ งล่างเริม่ แห้งกรอบ แล้วก็ตาม ห่างเชิงเขาออกไปเล็กน้อยมีถนนตัด ผ่าน เป็นเส้นทางไปมาระหว่างสองหมู่บ้านเล็กๆ ถนนเส้นนีแ้ ยกมาจากอ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ราว 30 กิโลเมตร เส้นทางค่อนข้างคดโค้งชวน เวียนหัว ทิวทัศน์ที่มองจากจุดสูงสุดของดอยผาส้ม โดยรอบ 360 องศา จะแลเห็นยอดดอยม่อนอยู่ ไกลลิบ ดอยผาส้ม เป็นที่ประดิษฐานพระบรม สารีริกธาตุที่อยู่ ในอ�ำเภอสะเมิงมาช้านานแล้ว เป็นดอยสูงตัง้ อยูท่ รี่ อยต่อต�ำบลแม่สาบ และต�ำบล ยั้งเมิน ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม มีพระ สรยุทธ ชยปัญโญ รักษาการเจ้าอาวาส โดยได้ น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริในหลวง เรื่อง ‘บวร’ ซึ่ง

หมายถึง ‘บ้าน-วัด-โรงเรียน’ มาใช้เป็นหลักในการ พัฒนา ทัง้ ได้อาศัยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเน้น การพึ่งตนเองเป็นหลัก ซึ่งมีการท�ำกิจกรรมทั้ง 4 ด้าน คือ 1. การอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน�้ำล�ำธาร โดย การสร้างฝายชะลอความชุม่ ชืน้ 2. การพึง่ พาตนเอง ในด้านเกษตรอินทรีย์ 3. การอนุรกั ษ์พลังงานและ ใช้พลังงานทดแทน 4. การจัดการศึกษารูปแบบ ใหม่ โครงการเหล่านี้จะประสบความส�ำเร็จไป ไม่ได้หากขาดความร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้าน และชุมชน ที่ส�ำคัญต้องมีผู้น�ำที่เข้มแข็ง ที่จะ สามารถน�ำพาให้บรรลุตามเป้าประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ โดย การน�ำของพระสรยุทธ ชยปัญโญ เจ้าอาวาส และ นายอ�ำเภอสะเมิง นายศรัณยู มีทองค�ำ ร่วมด้วย ชมรมก�ำนัน ผู้ ใหญ่บ้าน ร่วมกันจัด “ โครงการ รักษ์ป่าสะเมิง 5 ต�ำบล 500 ฝาย ถวายในหลวง” ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้ชาวบ้านได้ร่วมกัน สร้างฝายชะลอความชุม ่ ชืน้ เพือ่ น้อมเกล้าฯ ถวาย เป็ น พระราชกุ ศ ล เนื่ อ งในโอกาสทรงเจริ ญ พระชนมายุครบ 84 พรรษา

การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อให้เกิด ความมัน่ คงและถาวร นอกจากวัสดุทหี่ าได้ ในพืน้ ที่ เช่น ก้อนหิน ไม้ ไผ่ แล้ว สิ่งส�ำคัญที่จ�ำเป็นในการ สร้างฝายคือปูนซีเมนต์ ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจาก ปูนอินทรี ร่วมกับครอบครัวปูนอินทรี บ. เชียงใหม่ ต. เคหะภัณฑ์ (2002) จก. หรือ ต. โฮม อ. สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมีรองประธานด้านธุรกิจสัมพันธ์ เรืออากาศโท คันธนิธิ์ สุคนธทรัพย์ เป็นผู้ส่งมอบ ปูนซีเมนต์แก่ นายศรัณยู มีทองค�ำ นายอ�ำเภอ สะเมิง และร่วมสร้างฝายกับชุมชน ณ ดอยผาส้ม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ตัวอย่างของความเข้งแข็งของชุมชนแห่งนี้ ช่วยสร้างประโยชน์ต่อสังคมมากน้อยเพียงใด คงจะเห็นผลในอีกไม่นาน เมือ่ ลูกหลานยังคงมีปา่ มีน�้ำ มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ให้สามารถ ด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยาวนาน สิ่งนี้คือความ ภาคภูมิใจของปูนอินทรี ทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมดูแลสังคม ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ปูนอินทรีจับมือมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมขจัดภัยแล้ง

คุณฟิลปิ อาร์โต้ กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง และดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธชิ ยั พัฒนา ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการ “ถังน�้ำชุมชน เพือ่ โลกสีเขียว” (INSEE Green Water Tank) จัดสร้างถังน�ำ้ ดินซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.00 เมตร x สูง 3.50 เมตร จ�ำนวน 252 ถัง ระยะะเวลา 3 ปี ในพืน้ ทีช่ นบททัว่ ประเทศ โดยบริษทั ฯ สนับสนุนเงิน 3 ล้านบาทและมอบ ปูนซีเมนต์ 300 ตันต่อปี เพือ่ น้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวโรกาสทรงมี พระชมมายุครบ 84 พรรษา ต่อยอดจากโครงการ ‘๘๐ พรรษา ๘๘๐ ฝาย อินทรีสร้างถวายในหลวง’ ในการกักเก็บน�ำ้ ไว้ ใช้ ในหน้าแล้ง ตามแนวคิด “โดยชุมชน เพือ่ ชุมชน ด้วยหัวใจสีเขียว”

งานสัมมนา Young Executive Dealer Seminar 2011

บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา Young Executive Dealer Seminar ประจ�ำปี 2554 ภายใต้หัวข้อ “คิดต่าง ท�ำต่าง เพื่อธุรกิจยั่งยืน” เพื่อน�ำเสนอความรู้ทางการตลาด นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของลูกค้าในอนาคต ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยคุณจันทนา สุขุมานนท์ รองประธานบริหาร ด้านการตลาด และงานขาย ได้เปิดบ้านรับรองอย่างเป็นกันเอง เมื่อเร็วๆนี้

96


ปูนอินทรีเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธวี างศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมและวิจยั (อาคารวิศวฯ 100 ปี) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และพระราชทานของทีร่ ะลึกแก่นายศิวะ มหาสันทนะ รองประธานอาวุโส สายงานคอนกรีต ผสมเสร็จ และอะกรีเกต ตัวแทนบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ ให้การสนับสนุนการ ก่อสร้างอาคารฯ โดยการสนับสนุนคอนกรีตจ�ำนวน 800 ลูกบาศก์เมตร มูลค่า 2,000,000 บาท เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554

คอนวูดร่วมงาน BuildTech Asia 2011 ที่สิงคโปร์

บริษทั คอนวูด จ�ำกัด กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) โดยคุณเมธี ชูศกั ดิอ์ าชานัย ผู้จัดการส่วนฝ่ายขายต่างประเทศ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมงาน BuildTech Asia 2011, Singapore งานแสดงสินค้าที่ใช้ ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและตกแต่งอาคารและบ้านเรือน เมือ่ วันที่ 27-29 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา

คอนวูดร่วมยินดี “ไทวัสดุ” เปิดสาขาใหม่ บางนา

บริษทั คอนวูด จ�ำกัด กลุม ่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) โดยนายมีชยั มีนะกนิษฐ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดสาขาใหม่ของ “ไทวัสดุ สาขาบางนา” โดยมีนายสุทธิสาร จิราธิวฒ ั น์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั กลุม่ เซ็นทรัล จ�ำกัด เป็นผู้รับมอบกระเช้าดอกไม้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา

จีโอไซเคิลต้อนรับเจ้าหน้าที่สยามยามาโตะ

เมื่อเร็วๆ นี้ ฝ่ายขายและการตลาดจีโอไซเคิล เเละฝ่าย AFR Logistic ต้อนรับคณะผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่จากบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ�ำกัด พร้อมเยี่ยมชมแนวทางการบริหารและควบคุม ระบบขนส่งเชื้อเพลิงทดแทน ณ ห้องควบคุมการขนส่งของบริษัท

อีสเทอร์นสตาร์ฯ รับรางวัล

นางสาวอรวรรณ สมานโสตถิวงศ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) รับรางวัลประกาศเกียรติคณ ุ จากบีซไี อเอเชีย โดยเป็น 1 ใน 10 บริษทั อสังหาริมทรัพย์ ยอดเยีย่ มของไทยประจ�ำปี 2554 (Top 10 Developers 2011) ทีพ ่ ฒ ั นาโครงการได้โดดเด่นสวยงาม ทันสมัย ณ โรงแรมสวิสโฮเทล เลอคองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก

โครงการฝึกอบรมช่างปูนอินทรี 2554 ประจ�ำภาคเหนือตอนบน

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท คอนวูด จ�ำกัด ร่วมกับ กรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมช่างปูนอินทรีประจ�ำปี 2554 ภายใต้หัวข้อ “หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขานวัตกรรมใหม่ผลิตภัณฑ์ปูนอินทรี ผลิตภัณฑ์ ไม้ทดแทนคอนวูด และเทคนิคส�ำหรับช่างปูน” ให้กับช่างฝีมือเขตภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมฟูราม่า จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

97


ท้ายบ้าน

“ การสร้างอาคารสมัยนี้คงจะเป็นเกียรติส�ำหรับผู้สร้างคนเดียว แต่เรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติ อิฐเก่า ๆ แผ่นเดียว ก็มีค่า ควรจะช่วยกันรักษาไว้ ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา และ กรุงเทพฯ แล้ว ประเทศไทยก็จะไม่มีความหมาย ” พระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

มุมนี้มีรางวัล ฉบั บ นี้ เรามี ค�ำ ถามให้ ท ่ า นร่ ว มสนุ ก กั น อีกแล้วครับ ส�ำหรับผู้โชคดี 20 ท่านที่ตอบถูก จะได้รับนาฬิกาแขวนอินทรี รุ่นใหม่ล่าสุด ค�ำถามฉบับนี้ “การต่อเติมบ้าน โดยการ ขยายเนื้อที่ของหลังคา 4 ตารางเมตร แต่ไม่ได้ เพิ่มจ�ำนวนเสาและคาน ต้องขออนุญาตจากทาง ราชการหรือไม่ ? ” รู้ค�ำตอบแล้วรีบส่งพร้อมชื่อ-ที่อยู่ มาที่ E-mail : koobaan@sccc.co.th มีของรางวัลส�ำหรับผู้โชคดี 20 ท่าน เป็น นาฬิกาแขวนอินทรี รุ่นใหม่ล่าสุด

98

เฉลยค�ำตอบคู่บ้านฉบับที่ 29 “ห้องสมุดสุดปลายจมูกที่เราได้พาไปเยี่ยมนั้นอยู่จังหวัดใด” ค�ำตอบคือ “จ.พิษณุโลก” ท่านผู้ โชคดีตามรายชื่อต่อไปนี้ โปรดเตรียมรับของรางวัล “เสื้อยืด R U Green?” จากปูนอินทรี ที่จะจัดส่งถึงมือท่านเร็วๆ นี้ 1. 2. 3. 4.

คุณรุจิรัตน์ กอธงทอง จ.ราชบุรี คุณเมธาพร ศรีรักษา กทม. คุณวีระศักดิ์ ชีวศุภกร จ.ตรัง คุณนพคุณ บุศยพันธุ์ จ.ล�ำปาง

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

คุณปิยณัฐ ไชยกุล จ.ยโสธร ด.ช.อชิระ สิทธิธนาสุทธิ์ จ.เพชรบูรณ์ คุณสัญจิตา พิดานปัน จ.เชียงใหม่ ส.อ.ธนัญชัย เจ๊ะเซ็ง จ.สตูล คุณกาญจนา กรรเจียกพงษ์ กทม. คุณนริศรา สายเครื่อง จ.ล�ำพูน คุณกัญญาณีย์ จริยาประสิทธิ์ กทม. คุณจุฑารัตน์ เชียงสวน จ.นครศรีธรรมราช คุณวิรุยา ทองค�ำ จ.ศรีสะเกษ คุณภัทราภรณ์ โรจนวานิชกิจ จ.สงขลา คุณจรูญลักษณ์ มีนา จ.สระบุรี คุณสุทธิเกียรติ บุญพัฒนสุนทร จ.มหาสารคาม คุณพัชรี โสภณดิเรกรัตน์ กทม. คุณจารุวรรณ บู่ซัน กทม. คุณภูมิพัฒน์ หมอดี จ.สระบุรี คุณสุรินทร์ เจริญพร้อม จ.สระบุรี


คู่บ้าน ฉบับที่ 30  

“คู่บ้าน” นิตยสารในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ที่ได้รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับบ้าน เคล็ดลับในการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมไปถึงอัพเดทเรื่องราวท...

Advertisement