Page 1

DODACI PREHRANI • OTC • DIJETETSKI PROIZVODI • KOZMETIKA STRUČNI ČASOPIS

BR. 28, GOD. 5, studeni/prosinac 2013.

ISSN 1847-2591 · BESPLATNI PRIMJERAK

AKTUALNO

EKSPEKTORANSI Ginkgo biloba (L.) Paracetamol Cink Probava Ljekovite biljke i dišni sustav

Nutri-inspekcija

Proizvodi s magnezijem

SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE


Sadržaj

02 AKTUALNO Ekspektoransi 08 FITOTERAPIJA TEMELJENA NA DOKAZIMA Ginkgo biloba (L.) 12 Riječ stručnjaka Biotransformacija i toksični učinci paracetamola

02

15 PRENOSIMO Hrvatska farmakopeja 2013 16 PREDSTAVLJAMO Natura Siberica 18 DONOSI Plantagea.hr Ljekovite biljke i dišni sustav 20 PREPORUČUJEMO Plantagea.hr

12

24 MINERALI Cink 28 Vijesti o dodacima prehrani 30 PROBAVA Alergija i intolerancija na hranu 32 Vijesti iz kozmetologije 34 DR.HAUSCHKA Holistički pristup njezi kože

16

08 www.inpharma.hr

38 MINERAL U TRAGOVIMA Važnost joda u prehrani 40 SUTRA Nacionalni javnozdravstveni projekt 42 NUTRI-INSPEKCIJA Dodaci prehrani s magnezijem 43 AKTUALNO Odobrene zdravstvene tvrdnje za magnezij

18

44 Događaji i najave 47 Novo u ljekarnama

5 godina samo za zdravstvene djelatnike

www.inpharma.hr 1


Aktualno

AUTORICA ČLANKA: Katarina Fehir Šola, mag.pharm., mag.univ.spec. fitofarmacije i dijetoterapije

Ekspektoransi Ako pacijent kašlje dulje od dva tjedna moramo ga uputiti liječniku. Kašlje li kraće od dva tjedna - strukturiranim razgovorom dolazimo do konačne odluke o načinu liječenja.

K

ašalj je jedan od najčešćih razloga po­ sjeta ljekarni, a statistički je peti najčeš­ ći simptom posjete liječniku. Postoji ve­liki broj uzroka kašlja kao npr. iritacija zra­ kom (smog, prašina, gljivice, strana tijela), upa­ le gornjih dišnih puteva (virusna ili bakterij­ ska), spazam, primjena nekih lijekova (beta blokatori ili ACE inhibitori)... Prema duljini kašlja razlikujemo akutni kašalj koji traje ma­ nje od 2 tjedna (čiji su uzroci obična prehla­ da, udisanje štetnih tvari, pneumonija, sinu­ sitis) i kronični koji traje duže od 2 tjedna, a mogući uzroci su GERB, astma, KOPB, ACEinhibitori i sl. U praksi kašalj najčešće klasificiramo na pro­ duktivni (vlažni) i neproduktivni (suhi) kašalj. Za liječenje neproduktivnog kašlja koristimo preparate koji ublažavaju refleks kašlja te li­ jekove perifernog ili centralnog djelovanja. Za liječenje produktivnog kašlja koristimo pre­ parate koji olakšavaju iskašljavanje - ekspe­k­ toranse (mukolitike, sekretolitike, sekretomo­ torike). Razlikujemo tri vrste ekspektoransa: Mukolitici - otapaju polisaharide u sluzi i razrjeđuju sluz, mijenjaju fizikalno-kemijska svojstva sluzi (N-acetilcistein, karbocistein, am­ broksol, bromheksin); Sekretolitici - pospješuju iskašljavanje pu­ tem n. vagusa - stimuliraju sluznicu želuca i dišnih puteva. To povećava proizvodnju slu­ zi i izlučivanje bronhijalnih žlijezda, time sma­ njujući adhezivnost i površinsku napetost slu­ zi. Pojačan protok sluzi koja je manje visko­ zna potpomaže djelovanje cilija i potiče is­ kašljavanje. Sekretomotorici - potiču uklanjanje slu­ zi povećanjem pokretljivosti cilijarnih resica (eterična ulja). Kada pacijent dođe u ljekarnu po sirup, pr­ vo pitanje koje mu moramo postaviti jest koliko dugo kašljete? Ako kašlje više od dva tjedna moramo ga uputiti liječniku. Ako kaš­ lje manje od dva tjedna strukturiranim ra­z­ govorom dolazimo do konačne odluke ka­ ko liječiti kašalj. Za pravilno liječenje kašlja

2 www.inpharma.hr

vrlo je važno utvrditi njegov uzrok. Detaljna shema liječenja kašlja prikazana je na slici 1. Širok je spektar preparata na našem trži­ štu, koji su namijenjeni liječenju kašlja. Ve­ lik broj preparata je biljnog porijekla, a regi­ strirani su kao biljni lijek ili dodatak prehra­ ni. Tek mali broj preparata za liječenje pro­ duktivnog kašlja je sintetski, a registrirani su kao OTC preparati kao npr. ambroksol, brom­ heksin, gvaifenezin, acetilcistein.

Gvaifenezin

lacije bronhijalne sekrecije dolazi do pove­ ćanja volumena sekreta i smanjenja njego­ ve viskoznosti. Smatra se da gvaifenezin ispoljava svoje farmakološko djelovanje stimuliranjem recep­ tora u sluznici želuca. To povećava lučenje sekretornih žlijezda probavnog sustava i au­ tomatski povećava istjecanje žlijezdanog se­ kreta iz žlijezda koje oblažu sluznicu dišnih puteva. Rezultat je povećanje volumena i smanjenje viskoznosti bronhijalnog sekreta. Drugi mehanizmi djelovanja mogu uk­lju­či­

Gvaifenezin smanjuje viskoznost bron­hi­ jalne sluzi uslijed čega pucaju disul­ fidne veze između makromo­ lekula sluzi. Nakon stimu­

Ekspektoransi se dijele na mukolitike, sekretolitike i sekretomotorike


Slika 1

Shema liječenja kašlja, autorica A. Grundler, ADIVA

KAŠALJ BOL U PRSIMA, BOL PRI DISANJU, PIŠTANJE

TRAJANJE

>2 tjedna

<2 tjedna PRODUKTIVNI ILI NEPRODUKTIVNI

LIJEČNIK

PRODUKTIVNI OBOJENI SEPTUM

INFEKCIJA

LIJEČNIK

NEPRODUKTIVNI POLAGANI NASTANAK, POJAČAVANJE

KRV

LijeČNIK

NUSPOJAVA ACE- INHIBITOR, BETA-BLOK., NSAIL

MUKOLITICI

POGORŠANJE SIMPTOMA, VISOKA TEMPERATURA

LIJEČNIK

vati stimulaciju vagalnih živčanih završetaka u bronhijalnim sekretornim žlijezdama i sti­ muliranje određenih centara u mo­zgu što pospješuje protok tekućine u dišnom susta­ vu. Gvaifenezin ispoljava svoj uči­nak kao eks­ pektorans unutar 24 sata. Premda su dostupni ograničeni podaci o farmakokinetici gvaifenezina, može se re­ ći da se, nakon primjene na usta, dobro apsorbira iz probavnog sustava. Nakon primjene 600 mg gvaifenezi­ na na usta kod odraslih, zdravih dobro­ voljaca Cmax je bio približno 1,4 µg/ml, uz pojavu tmax otprilike 15 minuta na­ kon primjene lijeka. Gvaifenezin se oksidira i demetilira u organizmu. Nakon primjene doze od 600 mg gvaifenezina na usta kod trojice zdravih muških dobrovoljaca, t ½ je bio oko 1 sat, a lijek nije bilo moguće dokazati u krvi nakon pri­ bližno 8 sati. Oprez je potre­ ban u slučajevima te­ške disfunkcije je­ tre ili bubrega. Nije preporučljivo da dje­ ca mlađa od 12 go­ dina koriste taj lijek. Gvaifenezin se ne bi trebao koristiti u slu­ čaju perzistirajućeg ili kroničnog kašlja

kao što je onaj koji se pojavljuje s ast­mom, ili ako je kašalj posljedica prekomjernog lu­ čenja sekreta, osim ako liječnik nije druga­ čije propisao. Ako se uzimanje uzorka urina u laborato­ rijske svrhe provede unutar 24 sata od pri­ mjene zadnje doze, metabolit gvaifenezina može svojom bojom uzrokovati smetnje pri­ likom laboratorijskog određivanja 5-hidrok­ siindol acetatne kiseline (5-HIAA) i vanilma­n­ delične kiseline (VMA). Nije utvrđeno izlučuje li se gvaifenezin u majčino mlijeko, pa se stoga preporuča op­ rez kod uzimanja i obavezno savjetovanje s Slika 2

Gvaifenezin

(izvor: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov)

H O

O O

O

H

IZNENADNI NASTANAK

INFEKCIJA

PERIODIČNO

ANTITUSICI

ALERGIJA

SIMPTOMI ASTME

OTC ZA ALERGIJU

LIJEČNIK

LIJEČNIK

liječnikom. Maksimalna dnevna doza je 40 ml sirupa (800 mg gvaifenezina). Dugotrajni kašalj može biti znak ozbiljnog stanja. Ako kašalj traje duže od sedam da­ na, ponavlja se, ili je udružen s groznicom, osipom ili dugotrajnom glavoboljom, lijek tre­ ba prestati koristiti i obratiti se liječniku.

Acetilcistein Acetilcistein je derivat aminokiseline cis­te­ ina. Prvi put je kao mukolitik spomenut 1962. godine. Djeluje mukolitički, antioksidativno te kao mukoregulator. Mukolitičko djelovanje - temelji se na ra­z­ gradnji guste sluzi na manje dijelove, razr­ jeđuje je i olakšava njezino iskašljavanje. Vi­ skoznost iskašljaja djelom je posljedica po­ većanog stvaranja sulfomucinskih glikopep­ tida. N-acetilcistein svojim sulfhidrilnim sku­ pinama kida disulfidne veze mukopolisaha­ ridnih lanaca i ima depolimerizacijski učinak na lance (smanjuje broj ionskih veza) bakte­ rijskih DNK (u gnojnoj sluzi). Zbog toga sma­ njuje viskoznost bronhalnog sekreta i dovo­ di do njegovog lakšeg iskašljavanja. Antioksidativno djelovanje - direktno se ve­ že na slobodne radikale kisika, neutralizira ih i sprječava oštećenje stanica te indirek­ tno povećava sintezu glutationa, značajnog za detoksiciranje štetnih tvari. Time se ob­ jašnjava učinak acetilcisteina kao antidota pri www.inpharma.hr 3


Slika 3

H iz sulfhidrilne skupine acetilcisteina trga disulfidne veze

dataka o prolasku acetilcisteina kroz krvnomoždanu pregradu ljudi. Mogu ga koristiti djeca od 1 godine, pri čemu je maksimalna dnevna doza 150 mg, i to pod nadzorom liječnika. Za djecu staro­ sti od 2-6 godina maksimalna dnevna doza je 300 mg, a od 6-12 godina maksimalna dnevna doza iznosi 400 mg. Za odrasle je 600 mg maksimalna dnevna doza.

Bromheksin

trovanju paracetamolom, pri čemu se ug­la­v­ nom koriste parenteralni oblici acetilcisteina (140 mg/kg tjelesne mase, 70 mg/kg - 17 do­ za). Profilaktički učinak acetilcisteina na uče­ stalost i težinu egzacerbacija bakterijskih in­ fekcija primijećen je kod bolesnika s kronič­ nim bronhitisom/mukoviscidozom. Mukoregulatorno djelovanje - regulira iz­ lučivanje sluzi pri upali i smanjuje stvaranje mukoznog sekreta. Nakon primjene oko 50% acetilcisteina u organizmu se veže za bjelančevine plazme. Zbog značajnog učinka prvog prolaska kroz jetru, bioraspoloživost oralno primijenjenog acetilcisteina je vrlo mala (oko 10%). Vrije­ me poluživota acetilcisteina iz­nosi približno 1 sat i uglavnom ovisi o brzini biotransfor­ macije u jetri. Najviša se razina u plazmi lju­ di postiže nakon 1-3 sata, pri čemu je najvi­ ša razina metabolita cisteina približno 2 mi­ kromola/l. U jetri se acetilcistein metabolizira u cis­

tein (aktivni metabolit), diacetilcistin, cistin i druge miješane disulfide. Acetilcistein i nje­ govi metaboliti prisutni su u tri različita ob­ lika: dijelom su slobodni, vezani za bjelan­ čevine labilnim disulfidnim vezama ili su ug­ ­rađeni u aminokiseline. Acetilcistein se izlučuje gotovo isključivo bubrezima, i to u obliku neaktivnih meta­ bolita (anorganski sulfati, diacetilcistin). Kontraindikacija za primjenu ovog lijeka je preosjetljivost na acetilcistein. Oprez je po­ treban kod osoba koje boluju od dijabete­ sa, peptičkog ulkusa, astme te osoba koje imaju zatajenje bubrega i jetre. Preporuka je da se koristi 2 sata prije ili poslije amfote­ ricina, tetraciklina, eritromicina i ampicilina. Moguće nuspojave su pospanost, oša­mu­ će­nost, mučnina, povraćanje, reakcije pre­ osje­tl­jivosti (svrbež, osip, urtikarija), bronho­ spazam, tahikardija, promjene krvnog tlaka. Ni­je primjeren za upotrebu kod djece mla­ đe od 1 godine. Nema dostupnih podataka o izlučivanju u majčino mlijeko. Nema po­

Bromheksin je mukolitik, razrjeđuje gu­ stu sluz u dišnim putovima. Koristi se za simp­ tomatsko liječenje (olakšavanje iskašljavanja) bolesti dišnog sustava popraćenih izlučiva­ njem guste sluzi (upala dušnika i bronha, upa­ la pluća, kronična opstruktivna bolest plu­ ća, bronhiektazije). Oprez je potreban ako pacijent boluje od čira na želucu i dvanaesniku, ako pacijent ima oslabljenu funkciju jetre ili probleme s pro­ bavom. Istovremena primjena bromheksina i ne­ kih lijekova koje koristimo za liječenje bak­ terijskih infekcija (antibiotici) dovodi do po­ većane koncentracije antibiotika u plućnom tkivu. Maksimalna dnevna doza za odrasle i djecu stariju od 10 godina je 8-16 mg, 3-4 puta na dan. Djeca od 5-10 godina uzima­ ju 4 mg do 4 puta na dan, a djeca mlađa od pet godina 4 mg dva puta na dan. Bromheksin se koristi i u obliku inhalaci­ ja. Za tu namjenu miješa se s fiziološkom otopinom (1:1) prema shemi ili uputi liječni­ ka. Za djecu mlađu od 2 godine koristi se 5 kapi dva puta na dan, od 2-6 godina koristi se 10 kapi dva puta na dan, od 6-12 godi­ na 1 ml otopine 2 puta na dan, a stariji od

Bromheksin je mukolitik koji razrjeđuje gustu sluz u dišnim putovima

4 www.inpharma.hr


Slika 4

Bromheksin hidroklorid

(izvor: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov)

Cl

H H

N

H Br

N

Br 12 godina koriste 2 ml dva puta na dan. Bromheksin se dobro apsorbira iz gastrointestinalnog sustava. Vršna se koncentracija u plazmi postiže otprilike jedan sat nakon uzimanja. Pri prvom prolasku, 80% apsorbirane doze metabolizi­ ra se u jetri. Bromheksin se u velikom postotku (90-99%) veže na proteine plazme. Njegov djelatni metabolit je ambroksol. I bromheksin i am­ broksol pokazuju antioksidativnu aktivnost što može imati klinič­ ku važnost u liječenju bolesti pluća uzrokovane oksidativnim po­ remećajem. U urin se izlučuje 85-90% doze, pretežno u obliku me­ tabolita. Samo se mala količina lijeka izlučuje u nepromijenjenu ob­ liku. Vrijeme polueliminacije iznosi oko 6,5 sati. U opsežnim toksikološkim ispitivanjima bromheksin je pokazao izrazito nizak toksični potencijal. Nema mutagenog niti genotok­ sičnog učinka, nije teratogen, embriotoksičan niti kancerogen.

Ambroksol Ambroksol se često upotrebljava kao mukolitik. Ambroksol, su­p­ stituirani benzilamin, metabolit je bromheksina. Od bromheksina se razlikuje po nepostojanju metilne skupine i uvođenju hidro­k­ silne skupine u para-trans položaj cikloheksilnog prstena. Iako tek treba u potpunosti razjasniti njegov mehanizam djelovanja, u raz­ ličitim ispitivanjima utvrđeni su njegovi sekretolitički i sekretomo­ torički učinci. To je lijek koji razrjeđuje sluz kod bolesti dišnog sustava kao npr. bolesti pluća i bronha, uz stvaranje guste sluzi. Ambroksol razrje­ đuje gustu postojanu sluz koja se tada može lakše iskašljati. Indu­ cira aktivaciju sur­faktantnog sustava izravnim djelovanjem na pne­u­ mocite alveola tipa II i Clara stanice u području malih dišnih pute­ va. Potiče stvaranje i pokretanje prema van površinski aktivnog ma­ terijala u alveolarnom i bronhijalnom području pluća fetusa i od­ raslih osoba. Ti učinci su dokazani na staničnim kulturama i in vivo ispitivanjima kod različitih vrsta. Slika 5

Strukturna formula ambroksola

(izvor: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov)

Cl H

H

O

H

N

H Br

N H Br

www.inpharma.hr 5


ma, uz pojavu mjehura. Po život opasan Ly­e­ llov sindrom također je poznat kao sindrom opečene kože. Znakovi tog sindroma su ja­ ka pojava mjehura na koži, slično kao kod opeklina). Potreban je oprez i kod oštećenja funkcije bubrega ili teške bolesti jetre, a u tim situacijama ambroksol se uzima uz po­ seban nadzor. Oprez je potreban i kod oso­ ba koje imaju peptički ulkus, budući da mu­ kolitici mogu narušiti barijeru želučane sluz­ nice. Ambroksol smiju uzimati samo djeca u do­ bi iznad 6 godina starosti. Ne preporučuje se trudnicama, osobito tijekom prvog tro­ mjesečja, niti dojiljama, jer se izlučuje u mli­ jeko. Maksimalna dnevna doza za djecu od 612 godina je 45 mg ambroksola, a za odra­ sle 90 mg na dan, raspodijeljeno na 2-3 do­ ze. Ako se smetnje ne smanje nakon 4 do 5 dana, ili se čak pogoršaju, pacijenta se mo­ ra uputiti liječniku! Od nuspojava često se javljaju mučnina, rjeđe bol u želucu, povraćanje, proljev, bol u trbuhu, loša probava. Vrlo rijetko se mo­ gu javiti teške kožne reakcije kao što su Lye­ llov sindrom i Stevens-Johnsonov sindrom, osip, koprivnjača, ili teže alergijske reakcije.

Literatura:

Ambroksol se praktički u potpunosti ap­ sorbira nakon peroralne primjene. Tmax na­ kon peroralne primjene iznosi 1-3 sata. Zbog učinka prvog prolaza, apsolutna bioraspolo­ živost nakon peroralne primjene smanjena je za otprilike jednu trećinu. Tijekom tog pro­ cesa stvaraju se metaboliti koji se izlučuju u bubrezima. Vezanje za proteine plazme je oko 85%. Poluvrijeme u plazmi zbroja am­ broksola i njegovih metabolita iznosi oko 22 sata.

Ambroksol prelazi placentarnu barijeru te ulazi u cerebrospinalnu tekućinu i majčino mlijeko. Ambroksol se u 90% izlučuje pu­ tem bubrega u obliku metabolita koji se stva­ raju u jetri. Oprez je potreban kod djece mlađe od 6 godina starosti ako je pacijent imao vrlo te­ ške kožne reakcije preosjetljivosti - StevensJohnsonov sindrom ili Lyellov sindrom. (Ste­ vens-Johnsonov sindrom je bolest s visokom temperaturom i osipom na koži i sluznica­

HALMED, http://www.almp.hr/upl/lijekovi/SPC/ (pri­ stupljeno 7.11.2013) A.Grundler: Simptomatska terapija akutnih respira­ tornih infekcija, tečaj ADIVA I. Kuzman: Akutne respiratorne infekcije, tečaj ADI­ VA, dostupno na http://www.adiva.hr/portalza-ljekarnike/strucni-tekstovi.aspx (pristupljeno 5.11.2013) Storms& Farrar. Current Allergy & Asthma reports 2009; 9: 101-106 K.Felix,M.Pairet,R.Zimmermann: The antioxidative activity of the mucoregulatory agents: ambroxol, bromhehine and N-acetyl-L-Cysteine, Life Scien­ ces vol.59, No14,1141-1147,1996 F.Fraschini, F.Scaglione, G.Scarpazza, F.Marchi, M.Calzavara: Effects of a mucolytic agent on the biovaiability of antibiotics in patients with chronic respiratory diseases, Curent therapeutic reserch, vol.43,No4,1998 Registar lijekova 2013. K.M.Beeh,J.Esperseter,L.D.Paul : Antiinflammatory properties of Ambroxol, Eur J Med Res (2008) 13:557-562

inPharma

STRUČNI ČASOPIS • BESPLATNI PRIMJERAK • SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE Izdavač: Kreativna kancelarija d.o.o., Bartolići 19, Zagreb Redakcija i marketing: Bartolići 19, Zagreb tel. 01 38 30 789, 38 32 681, faks. 01 38 30 789 e-mail: info@inpharma.hr Odgovorna osoba: Branimir Batinica, dipl.pol., izvršni direktor Lektura: Ingeborg Paljan, prof. Dizajn i priprema za tisak: Kreativna kancelarija d.o.o. Tisak: Printera Grupa, Zagreb Naklada: 8.000 primjeraka Izdavač i redakcija ne preuzimaju odgovornost za mišljenja i podatke koje autori iznose u ča­sopisu, kao ni za podatke ni materijale koje su tvrtke dostavile za objave u promo tekstovima, oglasima i u rubrikama časopisa. Nije dozvoljeno preuzimanje niti jednog dijela sadržaja bez prethodne suglasnosti Izdavača.

6 www.inpharma.hr

STRUČNI SURADNICI U OVOM BROJU:

Branimir Batinica, dipl.polit. Tajana Buhač, mag.pharm., univ.mag.pharm. Katarina Fehir Šola, mag.pharm., mag.univ.spec. fitofarmacije i dijetoterapije Anita Galić, mag.pharm., univ.mag.managementa u zdravstvu Sandra Krstev Barać, mag.nutr. Kristina Kvakan, mag.nutr. dr.sc. Stribor Marković, mag.pharm. dr.sc. Lea Pollak, dipl.ing. prof.dr.sc. Marica Medić Šarić Gordana Talić, mag.pharm. dr.sc. Marica Žižić, dr.med.


www.inpharma.hr 7


AUTORICA ČLANKA:Tajana

Buhač, mag.pharm., univ.mag.pharm.

Fitoterapija temeljena na dokazima

centar ars pharmae

Ginkgo biloba (L.) Ginko se najčešće koristi kao lijek protiv demencije, protiv smetnji u cirkulaciji te za usporavanje uznapredovale Alzheimerove bolesti. U ovome će članku biti prikazani rezultati ispitivanja drugih mogućnosti primjene ginka poput primjene kod glaukoma, stresa i migrene.

G

inkgo biloba L. je drvo koje nepromi­ jenjeno egzistira od doba trijasa, pa se smatra živim fosilom. Kao ljekovi­ ta bilj­ka u uporabi je već tisućama godina. Vrstu je 1771. godine otkrio Linnaeus, a ime je dobila od latinskih riječi bis što znači dva i loba zbog specifičnog oblika lista. Današ­ nji farmaceutski oblici ginka sadrže uglavnom ekst­rak­te iz listova ubranih u jesen, kada je najveća koncentracija aktivnih komponenti. Listovi sa­drže kompleksnu mješavinu od 40ak različitih flavonoida koji se najčešće stan­ dardiziraju na 22-27% flavonoid glikozida i 6-7% terpena (ginkolidi i bilobalidi).

zaustavlja progresiju bolesti kod svih pacije­ nata, te su se počele mijenjati osnove liječe­ nja te bolesti. Povišen intraokularni tlak nije sam po sebi bolest već rizični faktor u nas­ tanku glaukoma. Stoga treba očekivati dalj­ nja istraživanja primjene ginka u svrhu po­ tvrde opravdanosti primjene kod glauko­ ma.1

Moguće antistresno djelovanje Istraživanja su pokazala da standardizira­ ni ekstrakti ginka nemaju samo pozitivan uči­ nak na pamćenje i smanjenje kognitivnih

Glaukom Iako do danas nije u potpunosti razjašnje­ na patogeneza glaukoma, definirane su dvi­ je teorije njegova nastanka. Mehanička te­ orija smatra da je glavni uzročnik nastanka glau­koma povišen intraokularni tlak koji do­ vodi do strukturnih oštećenja živaca u gla­ vi. Krvo­žil­na teorija smatra da je glavni uz­ ročnik nastanka glaukoma ishemija tkiva na­ stala kao posljedica smanjenog protoka kr­ vi što dovodi do nastanka glaukomskih oš­ tećenja. Normalni tenzijski glaukom (NTG) je vrsta glau­koma kod kojega je definirano oš­ tećenje optičkog živca i gubitak vidnog po­ lja bez povišenja intraokularnog tlaka iznad normale. Zadnja istraživanja vezana uz glaukom u velikom su dijelu podržala krvožilnu teoriju nastanka oboljenja, pa se željelo ispitati dje­ lovanje ginka s obzirom da su prethodno po­ tvrđeni pozitivni učinci na protok krvi u oku. U studiji je sudjelovalo 30 sudionika, podi­ jeljenih u dvije skupine: jedna je primjenji­ vala 80 mg ekstrakta ginka dva puta na dan (standardiziran na 19,2 mg glikozida) dok je druga skupina primjenjivala placebo. Primje­ na je trajala četiri tjedna. Kod obiju skupina izostao je učinak na vrijednosti intraokular­ nog tlaka. U skupini koja je primjenjivala gin­ ko zabilježen je značajan porast protoka kr­ vi, te volumena i brzine protoka. Zadnjih 150 godina liječenje glaukoma ba­ ziralo se na snižavanju intraokularnog tlaka, koji se smatrao osnovnim uzročnikom nas­ tanka bolesti. Međutim, nova saznanja po­ kazala su da smanjenje vrijednosti tlaka ne 8 www.inpharma.hr

Flavonoidi iz listova ginka najčešće se standardiziraju na 22 do 27 posto flavoinoid glikozida i 6 do 7 posto terpena (ginkolidi i bilobalidi) sposobnosti kod starijih, nego da imaju i po­ zitivne učinke na raspoloženje. Pretpostav­ ljeno je antistresno djelovanje ginka, ali do sada nije bilo dokazano. Studija Jezova i sur. ispitivala je djelotvornost primjene ginka na koncentraciju kortizola u slini i vrijednosti krv­ nog tlaka za vrijeme stresa kod mladih do­ brovoljaca. Zbog nedostatka mentalnih stresmodela koji bi doveli do značajnog i repro­ ducibilnog povećanja oslobađanja kortizola, u protokolu studije kombinirali su se streso­ ri u mentalnom testu i statičkoj vježbi. Su­ djelovalo je ukupno 70 ljudi (između 20 i 30 godina starosti) koji su primjenjivali 120 mg ginka, odnosno placeba, u jednokratnoj do­ zi. Zanimljivo je da se statička vježba sasto­ jala od stiskanja ruku, svaka ruka po tri mi­ nute bez pauze, a mentalni test se sastojao od pamćenja 25 riječi podjeljenih u 5 skupi­ na, i to u 3 minute. Kontrolna mjerenja tla­ ka i uzorka sline zabilježena su prije primje­ ne ginka ili placeba, a ponovno su mjerena nakon završetka testova. Stres-test je doveo

do značajnog porasta sistoličkog i dijastolič­ kog tla­ka. Jednokratna doza ginka nije dovela do promjena u tlaku prije napora, ali je značajno smanjila vrijed­ nosti nakon napora. Primjena ginka dovela je do inhibicije porasta koncentracije kortizo­ la u slini u stanju stresa. Nije dokazan pozitivan učinak ginka na kratkotrajno pamćenje, primijenjen u jedno­ kratnoj dozi.2

Migrena Pojavnost primarnih glavobolja, migrena i tenzijskih glavobolja danas je sve učestali­ ja kod djece, a u svrhu njihova otklanjanja najčešće se upotrebljavaju simptomatski li­ jekovi. Međutim, danas mnogi nastoje pri­ mijeniti i pojedine nefarmakološke metode liječenja. Za ginkolid B, antikoagulacijski aktiviraju­ ći faktor (PAF), dokazano je protuupalno dje­


l­ovanje i analgetski učinak tijekom upalnih procesa. On također modulira djelovanje glu­ tamatne kiseline, glavnog pobuđivačkog ne­ urotransmitera. Kod pojedinih pacijenata mi­ grene mogu nastati kao posljedica poviše­ nih koncentracija glutamata, te kao poslje­ dica povećanog oslobađanja PAF u prvoj fa­ zi nastanka migrene što dovodi do nastan­ ka boli. Istraživanje je ispitivalo potencijalni učinak primjene ginkolida B na smanjenje na­ stanka migrena kod djece. Sudjelovalo je

Ener Plus Adulti Sadrži korejski i sibirski ginseng, matiËnu mlijeË, mate i ginko Sastojci u preporuËenoj dnevnoj dozi (=1 boËica): sok ploda crnog ribiza (Ribes nigrum), med, fruktolizat ploda crnog ribiza (Ribes nigrum), liofilizirana matiËna mlijeË, suhi ekstrakt korijena korejskog ginsenga (Panax ginseng) sadrži 20% ginsenozida, suhi ekstrakt korijena sibirskog ginsenga (Eleutherococcus senticosus) sadrži 0,4% eleuterozida B+E, ekstrakt lista mate (Ilex paraguariensis) sadrži 3% ksantina, suhi ekstrakt lista ginka (Ginkgo biloba) sadrži 3% ginkoflavonoida. NaËin primjene: Uzima se 1 boËica na dan ujutro prije jela, nerazrijeena ili razrijeena s Ëašom vode. ZASTUPNIK I DISTRIBUTER: TELURA d.o.o. RIJEKA, tel. 051 255 660 DISTRIBUTER ZA BIH: SANOPHARM d.o.o. ŠIROKI BRIJEG, tel. 039 708 272 www.inpharma.hr 9


Osim dokazanog djelovanja na poboljšanje pamćenja, otklanjanje glavobolja i demencije, rezultati ispitivanja primjene ginka pokazuju i različite nove mogućnosti primjene ukupno 30-ero djece, u dobi između 8 i 18 godina, s napadima migrene od najmanje 4 dana tijekom jednoga mjeseca. Primjenjivan je pripravak koji je sadržavao 80 mg ginko­ lida B, 20 mg koenzima Q10, 1,6 mg vita­ mina B2 i 300 mg magnezija, dva puta na dan (ujutro i navečer) tijekom 3 mjeseca. Re­ zultati su ispitivali smanjenje pojavnosti mi­ grena i eventualno smanjenje upotrebljenih količina analgetika. Ukupno je 23 sudioni­ ka završilo jednogodišnje praćenje rezulta­ ta. Broj pojavnosti migrena značajno se sma­ njio nakon 3 mjeseca terapije. S početnih 7,2±4,3 napada migrene, nakon 12 mjese­ ci broj napada je snižen na 1,6±1,7. Broj upo­ trebljenih analgetika pao je sa 5,2±4,7 na 0,8±1,4. Niti kod jednog sudionika nije za­ bilježeno pogoršanje stanja.3 Jedno istraživanje ispitivalo je učinak ek­ strakta ginka kod pacijenata s tumorom mo­z­ ga, koji su prošli terapiju zračenjem. Niti kod jednog sudionika istraživanja nije zabilježe­ no pogoršanje stanja bolesti u vremenskom periodu od 3 mjeseca prije početka ispitiva­ nja. Također, svi su bili na kontinuiranoj te­ rapijskoj dozi steroidima, te za vrijeme ispi­ tivanja nisu bili podvrgnuti novom zračenju. Doza ginka iznosila je 120 mg/dan, tijekom 24 tjedna. Nakon toga slijedio je vremenski period od 6 tjedana u kojem ginko nije bio primijenjen. Rezultati su zabilježeni nakon 24 tjedna i nakon ukupno 30 tjedana. Od ukupno 34 sudionika, 23 je završilo prvi dio ispitivanja, a 19 i drugi dio. Rezultati su po­ kazali potencijalni pozitivan učinak na funk­ cije mozga, posebice na pažnju i koncentra­ ciju te raspoloženje sudionika. Međutim, is­ pitivanje je obuhvaćalo premali broj sudio­ nika i imalo je značajan postotak odustaja­ nja da bi se sa sigurnošću moglo govoriti o djelotvornosti ginka kod pacijenata s tumo­ rom mozga.4

Interakcije s varfarinom Ekstrakti ginka često se primjenjuju kod po­ pulacije koja je na terapiji varfarinom. Veći broj ispitivanja proučavao je njihove poten­ cijalne interakcije, posebice kod primjene ve­ ćih doza ekstrakta ginka. Tako je i studija Ji­ ang i sur. ispitivala učinak zajedničke primje­ ne na koagulaciju krvi. U njoj je sudjelovalo 12 ispitanika, a primjenjena je jednokratna doza varfarina od 25 mg, ili je primjenjena 7 dana nakon primjene ekstrakta ginka. Pri­ 10 www.inpharma.hr

mjena ginka trajala je još 7 dana nakon jed­ nokratne doze varfarina. Pripravak ginka bio je standardiziran, ekvivalentan 2 g lista gin­ ka, sa 9,6 mg flavonoid glikozida i 2,4 mg ginkolida i bilobalida. Rezultati su izraženi ag­ regacijom trombocita, internacionalnim vri­ jednostima za protrombinsko vrijeme. Poka­ zalo se da u zadanim uvjetima ispitivanja, ekstrakt ginka ne utječe na vrijednosti pro­ trombinskog vremena. Zaključak ispitivanja bio je da je opravdana primjena ginka u pre­ poručenim dnevnim dozama.5

Učinak na sniženje krvnog tlaka U pojedinim kliničkim ispitivanjima doka­ zivala se djelotvornost primjene ginka na sni­ ženje krvnoga tlaka kod starije populacije. Tako je i ispitivanje u kojem je sudjelovalo 3.069 sudionika ispitivalo srčano-krvožilni za­ štitni učinak ginka na vazodilataciju i sniže­ nje krvnoga tlaka. Sudionici su primjenjivali ili 240 mg ekstrakta ginka na dan, ili ekvi­ valentnu količinu placeba tijekom 6 godina. Kako su svi sudionici bili stariji od 75 godi­ na, uzeti su u obzir i svi lijekovi za bolesti sr­ čano-krvožilnog sustava koje su primjenji­ vali u svakodnevnoj terapiji. Rezultati su mje­ reni svakih 6 mjeseci. Ukupno 54% sudio­ nika na početku ispitivanja imalo je hiper­ tenziju, 28% je bilo klinički u stanju predhi­ pertenzije, a 17% je imalo normalne vrijed­ nosti krvnog tlaka. Tijekom praćenja rezul­ tata zabilježene su podjednake promjene u krvnom tlaku i pulsu kod obje skupine. Za­ nimljivo je istaknuti da je ista studija dokazi­ vala djelotvornost ginka na poboljšanje pam­ ćenja i demenciju kod istih sudionika, u is­ toj dozi (240 mg/dan) tijekom istog vremen­ skog perioda, međutim, nije dokazan bolji učinak ginka u odnosu na placebo.6

Vitiligo Vitiligo je kožna bolest izazvana poreme­ ćajem hipopigmentacije koja ima značajan psihološki učinak ako nastane u doba dje­ tinjstva i adolescencije. Ispitivan je i učinak ginka kod oboljelih od vitiliga, u dnevnoj do­ zi od 60 mg primijenjenih dva puta na dan, tijekom 12 tjedana. Svih 12 sudionika bilo je između 18 i 35 godina starosti. Ispitivala se površina kože zahvaćena vitiligom te in­ tenzitet lezija. Također se ispitivala i sigurnost primjene mjerenjem serumskih fak­tora koa­

gulacije na kraju ispitivanja. Zabilježeno je za­ ustavljanje progresije bolesti kod svih sudio­ nika. Došlo je do repigmentacije lezija za 15%, te do smanjenja površina lezija za 0,4%. Re­ zultati mjerenja serumskih faktora koagula­ cije nisu pokazali statistički značajnu razliku, odnosno dokazali su sigurnost primjene gin­ ka u primijenjenoj dozi.7

Zaključak Danas se fitoterapeutici koji sadrže eks­ t­rakte ginka najčešće upotrebljavaju u svrhu poboljšanja pamćenja, otklanjanja glavobo­lja i demencije kod starije populacije. Međutim, prikazani rezultati ispitivanja pokazuju razli­ čite, nove potencijalne mogućnosti njihove primjene. Za očekivati je i da će daljnji tijek ispitivanja fitoterapeutika ginka potvrđivati i dodatno dokazivati njihove učinke.

Literatura: Park WJ, Kwon HJ, Chung WS, Kim CY, Seong GJ. Short-Term Effects of Ginkgo biloba Extract on Peripapillary Retinal Blood Flow in Normal Tension Glaucoma. Korean Journal of Ophvthal­ mology 2011;25:323-328. 2 Jezova D, Duncko R, Lassanova M, Kriska M, Moncek F. Reduction of rise in blood pressure and cortisol release during stress by ginko biloba extract (EGB 761) in healthy vilunteers. Journal of Physiology and Pharmacology 2002;53:337-348. 3 Usai S, Grazzi L, Bussone G. Gingkolide B as migraine preventive treatment in young age: results at 1-year follow-up. Neurological Science 2011;32:197-199. 4 Attia A, Rapp SR, Case LD. i sur. Phase II Study of Ginko Biloba in Irradiated Brain Tumor Patients: Effect on Cognitive Function, Quality of Life, and Mood. Journal of Neurooncology 2012;109:357363. 5 Jiang X, Williams KM, Liauw WS. Effect of ginkgo and ginger on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin in healthy subjects. British Journal of Clinical Pharmacology 2004;59:425-432. 6 Brinkley TE, Lovato JF, Arnold AM. i sur. Effect of ginko biloba on blood pressure and incidence of hypertension in elderly men and women. American Journal of Hypertension 2010;23:528533. 7 Szczurko O, Shear N, Taddio A, Boon H. Ginkgo biloba for the treatment of vitilgo vulgaris: an open label pilot clinical trial. Complementary and Alternative Medicine 2011;11:21-30. 1


Omega-3 iz ulja antarktičkog krila Ulje krila ima jednaku ili bolju apsorpciju EPA i DHA omega-3 u dvostruko nižim dozama

K

ril je sitni morski račić upečatljive crvene boje, čija se mor­ ska biomasa procjenjuje na čak 500 milijuna tona. Taj za­ nimljivi mali račić služi kao hrana ribama, pticama i pose­ bice kitovima, a obitava u vrlo hladnim vodama Atlantika. Osim planktonima, hrani se i mikroskopskim algama koje proizvode ome­ ga-3 masne kiseline. Latinskog naziva Euphausia superba, popu­ larni kril ima brojne osobitosti koje se poglavito vežu uz specifi­ čan sastav omega-3 masnih kiselina i prirodnih pigmenata s an­ tioksidativnim djelovanjem.

Istraživanja Istraživanja pokazuju da svi izvori omega-3 masnih kiselina ni­ su isti, te da bioraspoloživost ovisi o kemijskom obliku. Primjeri­ ce, u ulju antarktičkog krila omega-3 masne kiseline vezane su za fosfolipide, a to je jednaki oblik koji nalazimo u našim stanič­ nim membranama. Više je istraživanja uspoređivalo učinke ulja krila i konvencio­ nalnih pripravaka ribljeg ulja, a rezultati sustavno ukazuju na bo­ lju bioraspoloživost ulja krila. Kada se usporedi razina EPA i DHA u tim pripravcima, zaključuje se da je potrebna gotovo dvostru­ ko niža doza EPA+DHA iz ulja krila u usporedbi s omega-3 mas­ nim kiselinama iz ribljeg ulja. Studija Ulvena i suradnika objav­ ljena 2010. u časopisu Lipids provedena je na 113 dobrovoljaca da bi se utvrdio utjecaj ulja krila, odnosno ribljeg ulja na lipide u krvi, markere za oksidativni stres te upalne procese u organizmu. Autori studije zaključili su da se jednaki učinci postižu primjenom ulja krila i ribljeg ulja tijekom 7 tjedana, iako je doza EPA + DHA u ulju krila iznosila tek 62,8% doze zastupljene u ribljem ulju. Iz svega je jasno da se omega-3 masne kiseline vezane na fosfoli­ pide puno lakše apsorbiraju i bolje ugrađuju u ciljna tkiva u na­ šem tijelu. To potvrđuju i visoke vrijednosti omega-3 indeksa koje se mje­ re kod osoba koje omega-3 masne kiseline unose putem ulja kri­ la. Naime, omega-3 indeks je mjera koja označava “zasićenje” crvenih krvnih stanica omega-3 masnim kiselinama. U uspored­ bi s ribljim uljem, ulje krila ima jednaku ili bolju apsorpciju EPA i DHA omega-3 u dvostruko nižim dozama.

Zaključak Ulje račića krila predstavlja dragocjen izvor blagotvornih ome­ ga-3 masnih kiselina, a preporučuje se u preventivne svrhe te kao potporna terapija kod bolesti srca i krvnih žila. Omega-3 masne kiseline u brojnim su kliničkim studijama pokazale kardioprotek­ tivne učinke, poglavito uslijed djelovanja na sniženje triglicerida te antitrombotskog i antiaritmijskog djelovanja. Dodatna prednost ulja krila je ta što se radi o prirodnom izvo­ ru koji se dobiva iz kristalno čistog mora Antarktika, te ne sadrži onečišćenja ili druge nepoželjne sastojke.

www.inpharma.hr 11


Riječ stručnjaka

AUTORICA ČLANKA:

Prof.dr.sc. Marica Medić Šarić zavod za farmaceutsku kemiju, farmaceutskobiokemijskog fakulteta sveučilišta u zagrebu

Biotransformacija i toksični učinci paracetamola Zato što se dobro podnosi i ima manje nuspojava od acetilsalicilne kiseline smatra se jednim od najboljih analgetika i antipiretika. No, u bezreceptnom načinu izdavanja leži opasnost od nekontroliranog i pretjeranog doziranja te mogućih štetnih učinaka.

P

aracetamol i acetaminofen sinonimi su za isti lijek. Naziv acetaminofen uvrije­ žen je u Americi, a paracetamol u Eu­ ropi. Analgetski i antipiretski učinci parace­ tamola ne razlikuju se značajno od acetilsa­ licilne kiseline, ali se bitno razlikuju u pro­ tuupalnom učinku koji je kod paracetamo­ la izrazito slab. Slabi protuupalni učinak tu­ mači se činjenicom da je paracetamol samo slab inhibitor ciklooksigenaze u prisutnosti visokih koncentracija peroksida koje su na­ đene u upalnim lezijama. Osim toga, para­ cetamol djeluje i centralno, jer može inhibi­ rati ciklooksigenaze u mozgu gdje je kon­ centracija peroksida mala. Zbog toga para­ cetamol ne pripada skupini nesteroidnih pro­ tuupalnih lijekova (NSAR) iako ga često po­ istovjećuju upravo s tom skupinom lijekova. Zbog izostanka perifernih učinaka, para­ cetamol praktički ne dovodi ni do želučanih oštećenja sluznice koja se često javljaju pri­ mjenom acetilsalicilne kiseline. Stoga je po­ sebno koristan za pacijente kod kojih je ace­ tilsalicilna kiselina kontraindicirana (pacijen­ ti s peptičkim ulkusom ili dugotrajnim krva­ renjem izazvanim primjenom acetilsalicilne kiseline). Budući da se dobro podnosi, s manje nus­ pojava od acetilsalicilne kiseline, danas se smatra jednim od najboljih analgetika i an­ tipiretika, pa se i vrlo široko primjenjuje sam ili u kombinacijama (s propifenazonom, ko­ feinom, kodeinom, fenilefrinom, pseudoe­ fedrinom, dekstrometorfanom, klorfenami­ nom, feniraminom, tramadolom). Mnoge od navedenih kombinacija nisu opravdane, no značajno je spomenuti kombinaciju s trama­ dolom kojom se postiže vrlo dobro analget­ sko djelovanje zbog sinergističkog učinka. U ljekarnama se kao često korišteni anal­ getik i antipiretik, posebice kod djece, mo­ že dobiti bez recepta. Upravo u tom načinu izdavanja leži opasnost od nekontroliranog i pretjeranog doziranja te mogućih štetnih učinaka tog vrlo popularnog lijeka. 12 www.inpharma.hr

Metaboličke promjene lijekova, ali i dru­ gih ksenobiotika u našem organizmu odvi­ jaju se pod utjecajem brojnih enzimskih su­ stava. Osim o prisutnim enzimima, ponaša­ nje lijeka u organizmu i njegovo biološko dje­ lovanje značajno ovisi i o kemijskoj struktu­ ri lijeka. Metabolizam lijekova odvija se kroz dvije faze, od kojih svaka obuhvaća čitav niz karakterističnih reakcija, a stvaranje određe­ nih metabolita ovisi o relativnoj brzini inte­ rakcija, npr. između enzima i lijekova u en­ doplazmatskom retikulumu. Paracetamol je kao aktivni metabolit po­ vijesno vezan za fenacetin i acetanilid, op­ soletne analgetike koji su odavno povučeni

malna koncentracija u plazmi postiže se na­ kon 30-60 minuta, a poluvijek u plazmi je 2 sata nakon primjene terapijske doze. Para­ cetamol se relativno jednako distribuira u go­ tovo sve tjelesne tekućine. Vezanje za pro­ teine plazme je promjenjivo, samo 20-50% pri akutnoj intoksikaciji. Nakon terapijske do­ ze, 90-100% lijeka može se naći u urinu već prvi dan, primarno nakon konjugacije s glu­ kuronskom (oko 60%) i sulfatnom kiselinom (oko 35%) čiji se metaboliti lako izlučuju uri­ nom i predstavljaju netoksične metabolite. Nađene su i male količine hidroksiliranih i de­ acetiliranih metabolita. Treba voditi računa da djeca imaju manji kapacitet za glukuro­

Paracetamol ne pripada skupini nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAR) iako se često poistovjećuje s tom skupinom iz prometa zbog toksičnosti. Tijekom meta­ boličkih reakcija hidrolize i hidroksilacije, fe­ nacetin se prevodi u razne toksične interme­ dijare i metabolite. Međutim, metaboličkom reakcijom O-dealkiliacije, uz katalitičko dje­ lovanje enzima CYP1A2, kao produkt nasta­ je paracetamol, i, kao što je uobičajeno kod te metaboličke reakcije, nastali produkt ne gubi djelovanje. Upravo ta spoznaja dovela je do samostalne primjene i uvođenja para­ cetamola u medicinsku praksu. Uobičajene oralne doze za odrasle su od 300-1.000 mg, a ukupna dnevna doza ne smije biti veća od 4 g. Za djecu je primjere­ na jednokratna doza od 40-480 mg, ovisno o uzrastu i težini. Nakon oralne primjene, pa­ racetamol se brzo i gotovo kompletno ap­ sorbira iz gastrointestinalnog trakta. Maksi­

nidaciju od odraslih, pa time i veću moguć­ nost intoksikacije.

Biotransformacija paracetamola Biotransformacija paracetamola odvija se metaboličkim reakcijama prve i druge faze. Kod čovjeka se terapijske doze paracetamo­la djelotvorno prevode u netoksične metabo­ lite, reakcijama biotransformacije poput hi­ droksilacije, glukuronidacije i sulfokonjuga­ cije (slika 1, reakcije 2, 4 i 5). U terapijskim dozama 50-60% ukupnih metabolita u uri­ nu čini O-glukuronid koji nastaje učinkom vi­ še enzima UGT (najznačajniji je UGT1­A9), dok 30-40% čini O-sulfat. Produkti oksida­ cije enzima citokrom P450 čine <5% ukup­ nih metabolita. In vitro pokusima korište­


njem ljudskih hepatocita, pokazano je da in­ hibicija UGT enzima može pridonijeti pojavi toksičnih učinaka paracetamola. Takvi inhi­ bitori su npr. fenobarbiton i fenitoin. Izrazi­ to citotoksičan metabolit koji nastaje dehi­ drogenacijom paracetamola, enzimima cito­ krom P450, je N-acetil-p-benzokinonimin (sli­ ka 1, reakcija 1). Taj metabolit nastaje oksi­ dativnom reakcijom koju kataliziraju enzimi CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1 i CYP3A4, od ko­ jih najveći učinak kod toksičnih i terapijskih koncentracija imaju enzimi CYP3A4 i CYP2E1. Nastanak N-acetil-p-benzokinona kod primje­ ne velikih doza lijeka povezuje se s promje­ nama u jetri kao posljedice centrolobular­ nih nekroza nakon primjene paracetamola. Taj se metabolit djelotvorno detoksicira ko­ njugacijom s reduciranim oblikom glutatio­ na (adicija glutationa na aktiviranu dvostru­ ku vezu, reakcija 6) ili se redukcijom s oksi­ diranim oblikom glutationa ponovno prevo­ di u paracetamol (povratna reakcija 1). Ko­ njugacijom s glutationom vraća se aromat­ ski karakter reaktivnom metabolitu. Kona­ čan produkt te konjugacije je merkapturna kiselina koja se izlučuje urinom (oko 5%).

Toksični učinci paracetamola Mehanizmi nastajanja toksičnih metabo­ lita i intermedijara prikazani su također na slici 1. Toksični učinci paracetamola mogu do­ ći do izražaja kod primjene prekomjernih (to­k­ ­sičnih) doza i mogućeg smanjenog kapaci­ teta reakcija konjugacije uslijed genetskog polimorfizma ili inhibicije, oštećenja ili zasiće­ nja reakcija konjugacije. Najčešće se ispolja­ vaju kao nefrotoksičnost i hepatotoksičnost. Još uvijek se veliki broj znastvenika bavi pro­ učavanjem toksičnih metabolita paracetamo­ la i mogućnostima njihovog uklanjanja, ili ba­ rem smanjenja aktivnosti. U prvim istraživa­ njima proučavana je uloga glutationa (reak­ cija 1) u sprječavanju hepatotoksičnosti, izaz­ vanoj nastankom slobodnih radikala kod pa­ racetamola. Pokazano je da se paracetamol oksidira enzimima citokromom P450, pri če­ mu nastaju slobodni radikal paracetamola i vodikov peroksid. Tako nastali slobodni ra­ dikal u nazočnosti kisika prevodi se u super­ oksid i N-acetil-p-benzokinonimin. Danas se pouzdano zna da se pod utjecajem enzima CYP stvara citotoksični intermedijar N-ace­

til-p-benzokinonimin, koji ima izrazito hepa­ totoksično djelovanje. Benzokinonimin se, me­ đutim, može i detoksicirati ponovnom re­ dukcijom u paracetamol ili konjugacijom s glutationom (reakcija 6). Benzokinonimin po­ sjeduje aktivirani C-atom, dobar supstrat za glutation koji nukleofilnom adicijom stvara merkapturne kiseline. Ti produkti su netok­ sični i izlučuju se urinom u malim količina­ ma. Toksično djelovanje benzokinonimina is­ poljava se kod nedovoljnih količina glutati­ ona, pri čemu se benzokinonimin veže za SHskupine aminokiselina u proteinima. Stoga opet treba paziti na primjenu prekomjernih doza paracetamola kod male djece, jer je po­ znato da je koncentracija glutationa kod njih vrlo mala. Toksičnost se naravno pove­ ćava uz nazočnost drugih lijekova koji se de­ toksiciraju na isti način. Primjenom paracetamola u hepatotoksi­č­ nim dozama (većim od 4g/dan) udio meta­ bolita koji nastaju katalitičkim učinkom en­ zima citokrom P450 dostiže 2/3 do 3/4 pri­ sutnih metabolita. Kod smanjene mogućno­ sti događanja reakcija konjugacije (nedovo­lj­ na koncentracija UDPGA, genetski polimor­ fizam enzima) poluvrijeme izlučivanja para­ cetamola (t1/2=3-7 sati) povećava se neko­ liko puta, a koncentracija u plazmi može od 30 mg/mL (prosječna koncentracija nakon primjene terapijske doze) dostići vrijednosti i do 130 mg/mL, što pogoduje nastajanju tok­ ­sičnih metabolita. Drugi put k toksičnosti paracetamola vo­ di do fenoksi radikala (reakcija 3), koji na­ staju katalitičkim djelovanjem peroksidaza u bubrezima. Paracetamol može oštetiti me­ dule bubrega koje sadrže malu koncentra­ ciju enzima citokrom P450, ali imaju veliku aktivnost enzima prostaglandin H-sinteta­ www.inpharma.hr 13


OSO3¯

HN C

HN C

CH3

O sulfokonjugat paracetamola

OH 2

HN C

CH3

O 3-hidroksiparacetamol

merkapturna kiselina paracetamola

2 GSH

OH 6 GSH

d+

2 GSH

HN C

CH3

O paracetamol GSSG

O

1 -2e¯, -2H+ GSSG

HN C

CH3

5

OH 3

Biotransformacija i toksični učinci paracetamola

O glukuronid paracetamola

4

4,5 OH

Slika 1

OC6H9O6

CH3

O N-acetil-p-benzokinonimin

3 -e¯, -H+

SG

-e¯, -H+

HN C

CH3

O glutation konjugat paracetamola kovalentno vezanje na proteine jetre hepatotoksičnost

O

O

C

HN C

CH3

HN C

O

H

CH3

kovalentno vezanje na proteine bubrega nefrotoksičnost

O (fenoksi radikali) reaktivni intermedijeri

kovalentno vezanje na proteine bubrega nefrotoksičnost ze. Prema tome, toksične reakcije paraceta­ mola u bubregu (hepatotoksičnost) mogu bi­ ti posljedica oksidacije u fenoksi-radikal (pri­ jenos prvog elektrona) enzimom prostagla­n­ din H-sintetaza i daljnjom oksidacijom u Nacetil-p-benzokinonimin (prijenos drugog ele­ktrona) (slika 1, reakcija 3.). Toksični uč­in­ ci tih intermedijera ispoljavaju se kao nefro­ toksičnost, ukoliko se kovalentno vežu za ma­ kromolekule. Ti radikali također mogu pri­ jeći u benzokinonimin s prethodno opisanim toksičnim učincima. Detoksikacija se također provodi s glutationom, na već opisani na­ čin. Međutim ovdje treba svakako napome­ nuti da u bubrezima kod specifične pH vri­ jednosti može doći do ponovnog oslobađa­ nja paracetamola i njegovog daljnjeg prevo­ đenja u radikale, te naravno i do nefrotok­ sičnosti. Tim mehanizmom, nastaju i radika­ li semikinonimina. Prema tome ako su doze veće od terapij­ ski dozvoljenih - ponovno je potrebno na­ glasiti - smanjuje se mogućnost reakcija ko­ njugacije, pa se javljaju toksični učinci. Pre­ doziranje paracetamolom uspješno se suz­ bija primjenom N-acetilcisteina. Zbog mogućnosti primjene paracetamo­ 14 www.inpharma.hr

la u svrhu suicida mnoge zemlje su ograni­ čile broj tableta u blisterima (kada se radi o tabletama od 500 mg - na 8 tableta) u jed­ noj kutiji lijeka koji se izdaje bez recepta. U lipnju 2009. godine, Američka agencija za kontrolu hrane i lijekova (FDA) daje prepo­ ruku za novo ograničenje unutar SAD. Naj­ veća doza u bilo koje vrijeme smanjena je sa 1.000 mg na 650 mg, dok je istovreme­ no zabranjena kombinacija paracetamola i opioidnih analgetika. Isto tako FDA je za­ tražila od proizvođača kombiniranih pripra­ vaka s paracetamolom da ograniče količinu paracetamola u takvim lijekovima na mak­ simalno 325 mg po tableti ili kapsuli. U stu­ denom 2011. godine Britanska regulatorna agencija za lijekove i medicinsku njegu ta­ kođer je revidirala doziranje tekućeg para­ cetamola za djecu.

Literatura: Rendić S, Medić-Šarić M, Metabolizam lijekova i odabranih ksenobiotika, Medicinska naklada, Zagreb 2013. ISBN 978-953-176-587-9 Testa B, Krämer SD, The Biochemisty of Drug Metabolism: Principles, Redox Reactions, Hydrolyses, Wiley-VCHZürich 2010. ISBN-10

3-906390-54-3 Testa B, Krämer SD, The Biochemisty of Drug Metabolism: Conjugations, Consequences of Metabolism, Influencing Factors, WileyVCHZürich 2010. ISBN-10 3-906390-54-3 Dong H. “Involvement of human cytochrome P450 2D6 in the bioactivation of acetaminophen”. Drug Metab Dispos (2000) 28 (12): 1397-400. Ellis F. Paracetamol: a curriculum resource, Cambridge: Royal Society of Chemistry 2002. ISBN 0-85404-375-6. Graham GG, Scott KF. “Mechanism of action of paracetamol”. Amer. J Ther (2005) 12 (1): 46-55. Aronoff DM, Oates JA, Boutaud O. “New insights into the mechanism of action of acetaminophen: Its clinical pharmacologic characteristics reflect its inhibition of the two prostaglandin H2 syntha­ ses”. Clin. Pharmacol. Ther. (2006) 79 (1): 9-19. Byrant B, Knights K, Salerno, E. Pharmacology for health professionals, Elsevier 2007. ISBN 9780729537872. Bertolini A, Ferrari A, Ottani A, Guerzoni S, Tacchi R, Leone S “Paracetamol: new vistas of an old drug”. CNS Drug Reviews (2006) 12 (3-4): 250-75. Hawkins LC, Edwards JN, Dargan PI “Impact of restricting paracetamol pack sizes on paraceta­ mol poisoning in the United Kingdom: a review of the literature”. Drug Safety (2007) 30 (6): 465-79.


Prenosimo

izvor: www.halmed.hr

Hrvatska farmakopeja 2013 Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organizirala je predstavljanje novog izdanja Hrvatske farmakopeje

P

otpisivanjem Konvencije o izradi Europ­ ske farmakopeje, donesene 22. srpnja 1964. godine u Strasbourgu, Republi­ ka Hrvatska se 14. rujna 1994. godine obve­ zala da će prihvatiti i primjenjivati sve nor­ me za lijekove koje se objavljuju u Europ­ skoj farmakopeji (Ph. Eur.). Izdavanjem Hrvatske farmakopeje (HRF) is­ punjavaju se preuzete obveze koje proizla­ ze iz Konvencije o izradi Europske farmako­ peje te se implementira Europska farmako­ peja u Republici Hrvatskoj. Ta je obveza Re­ publike Hrvatske regulirana najprije Zakonom o lijekovima i medicinskim proizvodima (Na­ rodne novine, br. 124/97., 53/01.; Narodne novine, br. 121/01., 177/04.), a potom Za­ konom o lijekovima (Narodne novine, br. 71/ 07., 45/09., 124/11.; Narodne novine, br. 76/ 13.). Novo izdanje Hrvatske farmakopeje pro­ vodi zahtjeve sedmog izdanja Europske far­ makopeje, odnosno norme koje su objavlje­ ne u osnovnom svesku sedmog izdanja Eu­ ropske farmakopeje i dodacima (7.0-7.8). Prema novom Zakonu o lijekovima (Narod­ ne novine, br. 76/13.; čl. 212., st. 9. i 10.) Hrvatsku farmakopeju izrađuje i izdaje Age­n­ cija za lijekove i medicinske proizvode (HAL­ MED). Ovo prošireno izdanje nastavlja se na pret­ hodno izdanje nacionalne farmakopeje iz 2007. godine. Uključuje prijevode Europske farmakopeje uvrštene u Hrvatsku farmako­ peju 2007, ažurirane u skladu sa sedmim iz­ danjem Europske farmakopeje sa svim do­ dacima. Jednako tako, donosi 42 novopre­ vedene monografije, uz popratne prijevode 68 novih vezanih tekstova i odgovarajućih reagensa. Hrvatskom farmakopejom obuhvaćeno je i najnovije izdanje Normiranih izraza koje će se nadopunjavati svakim novim dodatkom farmakopeje. Da bi se omogućio što širi pristup farma­ kopeji, pojednostavilo njeno korištenje i osi­ guralo redovito ažuriranje, novo izdanje po prvi se put priprema isključivo u elektronič­ kom (on-line) obliku. A, da bi se korisnicima olakšalo nalaženje tekstova, novo je izdanje uređeno po uzoru na Europsku farmakopeju.

Demo verzija S izgledom i načinom pretraživanja novog izdanja Hrvatske farmakopeje korisnici se mo­

gu upoznati na demo verziji jedne od mo­ nografija farmakopeje s poveznicama na od­ govarajuće tekstove. Demo verzija dostup­ na je na www.halmed.hr . Na lijevoj strani ekrana popis je prevedenih tekstova Europ­ ske farmakopeje (podebljani naslovi preve­ deni su u cijelosti, a ostali djelomice). Naslo­ vi svih tekstova i monografija uključenih u važeće izdanje Europske farmakopeje uvr­ šteni su u posebne dvojezične odnosno tro­ jezične tablice s poveznicama na prevedene tekstove. Odabirom naslova na lijevoj strani ekrana, na desnoj se strani otvara odabrani tekst. Klikom na označenu poveznicu u tek­

stu, otvara se odgovarajući reagens, meto­ da ili drugi povezani tekst. Pretraživanje je moguće i klasičnim načinom, pomoću tra­ žene riječi. U demo verziji na lijevoj strani ekrana za pretraživanje aktivni su samo na­ slovi izravno vezani uz danu monografiju.

Korištenje cjelovitog izdanja Godišnju licencu za korištenje cjelovitog iz­ danja Hrvatske farmakopeje, kao i kasnijih dodataka koji će se objavljivati na tromje­ sečnoj bazi, izdaje HALMED. Registraciju je moguće provesti putem poveznice u rubrici Registracija, uz ispunjavanje zahtjeva traže­ nim podacima, na temelju kojih se kreira po­ nuda za licencu. Nakon što se prema nave­ denoj ponudi izvrši plaćanje, korisniku će bi­ ti omogućen pristup cjelovitom izdanju far­ makopeje. Obavijest o aktivaciji pristupa ko­ risnik će zaprimiti e-poštom zajedno s od­ govarajućom zaporkom za pristup farmako­ pe­ji. Za stručna pitanja možete kontaktirati mr.sc. Planinku Jakšić na adresu: planinka. jaksic@halmed.hr, a za pitanja vezana uz Nor­ mirane izraze kontaktirajte prof.dr.sc. Sini­ šu Tomića na: sinisa.tomic@halmed.hr.

www.inpharma.hr 15


Predstavljamo

AUTOR ČLANKA:

Branimir Batinica, dipl.polit.

Natura Siberica Prva ruska kozmetička linija prirodne kozmetike na hrvatskom tržištu, jedinstvena je po sastavu jer sadrži adaptogene sibirske ljekovite biljke. Čistoću sastojaka jamče europski certifikati ECO BIO, ECOCERT i ICEA.

R

ecepture i formulacije za pripravljanje pro­izvoda u Natura Siberici porijeklom su iz dre­vne ruske tradicije; lokalna si­ birska plemena biljke beru ručno; a struč­ njaci u proizvodnji koriste najmodernije teh­ nologije, kontroliraju sve dijelove proizvod­ nje i minimiziraju upotrebu umjetnih sasto­ jaka. Osim adaptogenih biljaka, po čemu je Na­ tura Siberica jedinstvena, valja izdvojiti i an­ gažman tvrtke u zaštiti kulturnog nasljeđa autohtonih stanovnika. Sibir se prostire na 9,6 milijuna km2, a u njemu živi oko 40 ra­ znih etničkih skupina koje stoljećima čuva­ ju kulturno nasljeđe. Po­moć Nature Siberi­ ce značajna je u očuvanju kultura i tradicije sibirskih plemena.

16 www.inpharma.hr

Intervju s Alexanderom Stukali­ nom, dir. istraživanja i razvoja n Kako poslujete na fair trade načeli­ ma? Da budem posve iskren, Rusija ne pripa­ da krugu zemalja u kojima se berba i kupo­ vina bilja mogu svrstati u fair trade načela. Međutim, mi ručno brano bilje otkupljuje­ mo etički i odgovorno, direktno bez posre­d­ nika od pripadnika plemena Shor iz Gorna­ ya Shoria. Plaćamo im 2-3 puta više cijene od drugih da bi pomogli opstanak plemena i zaštitu okoliša. Sve samonikle biljke koje sa­ kupljaju certificirane su kao organske, i to prema EU 834/07 (reg. br. RU BIO 115 ER004).


2013 2012 Pripadnici plemena obavezni su voditi raču­ na o zaštiti samoniklog bilja. Također, orga­ nizirali smo ekspediciju u jugoistočni Sibir, koja proučava floru, faunu i tradiciju autoh­ tonih plemena. O tome je snimljen dokumen­ tarni film te atraktivne fotografije za knjigu u kojoj će biti zabilježena otkrića. Time želi­ mo zainteresirati javnost za način života si­ birskih plemena. n Posebnost Natura Siberice je kombi­ nacija tradicije s modernom tehnologi­ jom. No, vaši znanstvenici sudjeluju u svim segmentima? Većina biljaka koje koristimo spada u ri­ jetke i endemične vrste. Kada ne bismo kon­trolirali svaki korak (berbu, sušenje, tran­ sport...) došli bismo u situaciju da u buduć­ nosti nemamo dovoljno biljaka. Zato imamo precizno razrađen plan o njihovu sakuplja­ nju. Npr. kod četinjača je dozvoljeno brati samo 2 najniže grančice na jednom stablu, jer bi one ionako odumrle. Princip je kom­ pliciraniji kod sakupljanja trava. Neke vrste su višegodišnje, pa inzistiramo da lokalno sta­ novništvo prikuplja samo po 1/6 biljaka s je­d­ ne livade. Te mjere pomažu u zaštiti rijetkih vrsta. Ipak, ove godine kupili smo zemlju u Khakasiyi na kojoj smo započeli uzgoj bilja u skladu s EU dire­ktivom 834/07 o organ­ skoj proizvodnji. To će nam pomoći da u bu­ dućnosti smanjimo svoj utjecaj na populaci­ ju samoniklog bilja. n Koje specifične biljke koristite u pro­ izvodima i kakvi su njihovi učinci na ko­ žu? Glavni sastojci naših formulacija su 4 adap­ togene biljke. Prva je zlatni korijen (Rhodiola rosea) jedna od najučinkovitijih biljaka za usporavanje starenja, smanjenje bora te obnavljanje elastičnosti i tonusa kože. Po­ maže kod izraženih podočnjaka, slabo pro­ krvljene kože, kože pušača te protiv proši­ renih pora i akni. Štiti kožu od pothlađiva­ nja, ali ne širi krvne žile. Sibirski ginseng (Eleutherococcus senticosus) sadrži do 30% više aktivnih komponenata od drugih vrste ginsenga. Između ostalog, regulira ne­­urav­ no­­težena stanja kože i pomaže u obnovi sta­ nica epiderme. Harmonizira količinu vlage u koži, štiti ju od dehidracije i potiče cirkulaci­ ju, a vrlo je učinkovit za tretman blijede, zre­ le i osjetljive kože. Šisandra (Schisa­n­dra chi­ nensis) je iznimno bogata vitaminima E i C, mineralima i eteričnim uljima koji su odlični za kožu i kosu. Potiče zaštitne funkcije ko­ že te smiruje iritacije i upalne procese. Osna­

Natura Siberica Pjena za kupanje novorođenčadi s organskim ekstraktima čička i koprive - zlatna nagrada, sajam Natural Products Natura Siberica - najbolja organska zelena kozmetika, međunarodni sajam kozmetike Cosmoprof u Bolonji

žuje korijen kose, stimulira njezin rast te po­ boljšava kvalitetu vlasi. Mandžurijska ara­ lija (Aralia mandshurica) važna je za tonizi­ ranje, posebno u proizvodima za zrelu ko­ žu. Njen ekstrakt štiti kožu od nepovoljnih klimatskih uvjeta, potiče cirkulaciju te oživ­ ljava i energizira kožu. n Koje još biljke koristite? Patuljasti cedar (Pinus pumila) jedna je od najsnažnijih biljaka tajge. Bogata amino­ kiselinama, nježno i dubinski čisti vlasište, te istodobno jača i obnavlja oštećenu struk­ turu kose. Divlji vučji trn (Hippophae rham­ noides) ima 15 puta više C vitamina od na­ ranče i drugi je najbogatiji izvor E vitamina među biljkama. Njeguje i revitalizira kožu. Bo­ gat je vitaminima A i K te esencijalnim mas­ nim kiselinama (omega-7, -3 i -6) nužnim za kožu. Nordijska kupina (Rubus chamaemorus) sadrži 2 puta više C vitamina od limu­ na. Ulje njenih sjemenki bogato je linolein­ skom i alfa-linolenskom kiselinom te vitami­ nima A i E. Jača kožu, dubinski je hidratizi­ ra, sprječava starenje, te štiti od hladnog i su­ hog zraka. Lišaj snježna kladonija (Cledonia nivalis) zadržava zelenu boju čak na -50° C! Sadrži jedinstvenu usn­insku kiselinu ko­ ja čarobno djeluje na kožu, regenerira njene stanice i učinkovito usporava proces starenja. n Koristite i endemsku vrstu ariša? Za mitsku endemsku vrstu sibirski ariš (Larix siberica) kaže se da je najizdržljivije stab­ lo na svijetu. U regiji Khakasiya nađeno je

više od 30.000 piramida i neolitskih grobo­ va. Znanstvenici su bili jako iznenađeni kad su pronašli i jednu piramidu izgrađenu od drveta sibirskog ariša, jer je nakon 3.000 g. izgledala skoro kao nova. I Venecija je iz­ građena na balvanima od ariša. n Koje su specifičnosti baznih kompo­ nenti Nature Siberice? Natura Siberica ima jedinstvene bazne komponente preparata - ulje sibirskog bora i vučjeg trna. Kombinacijom tih biljaka, na temelju znanstvenih istraživanja, kreirana je jedinstvena baza koja savršeno odgovara raz­ ličitim tipovima kože i pojačava efekt osta­ lih aktivnih komponenata.

Proizvodi Natura Siberica ima 5 linija proizvoda: za njegu tijela, lica, kose, anti-age liniju i liniju za njegu beba. U želji da svoje proizvode uči­ ni pristupačnima što većem broju potroša­ ča, posebna pažnja usmjerena je na dobar omjer cijene i kvalitete. bio&bio na hrvatskom tržištu nudi šezde­ setak proizvoda branda Natura Siberica, od kojih izdvajamo: • Dnevna krema s lifting efektom sadrži liftonin koji obnavlja teksturu kože, po­ mlađuje ju i vraća elastičnost jačajući nje­ ne regenerativne procese. Biljni kolagen intenzivno obnavlja tonus kože, štiti nje­ zinu strukturu, obnavlja stanice i pobolj­ šava elastičnost, a vitamin A pomaže u ob­ novi stanične strukture. Krema je namije­ njena zreloj koži i ima UV faktor 15. • Hranjiva i hidratantna noćna krema za suhu kožu sadrži mandžursku araliju i li­ posome. Obnavlja staničnu strukturu, a bilj­ ni prokolagen ubrzava regeneraciju kože i pomlađuje je. • Pjena za kupanje novorođenčadi s or­ ganskim ekstraktima čička i koprive dobitnik zlatne nagrade Natural Products 2013. Blaga je i ne iritira dječje oči. Organ­ ski ekstrakt čička sadrži vitamin C i karo­ ten, pa ima antiupalna i ljekovita svoj­st­va. Ekstrakt organske koprive uništava bakteri­ je i hidratizira nježnu kožu. • Šampon za obojenu i oštećenu kosu kombinacija rodiole i divljeg pčelinjeg vo­ ska kosi daje prirodan sjaj, a ulje sojinog zrna bogato biljnim proteinom normalizi­ ra strukturu oštećene kose. www.inpharma.hr 17


DONOSI Plantagea.hr

AUTOR ČLANKA:

dr.sc. Stribor Marković, mag.pharm.

Ljekovite biljke i dišni sustav Tijekom milijuna godina evolucije biljke su morale održavati tempo u neprestanoj utrci s opasnim mikroorganizmima. Razvijale su i usavršavale širok kemijski arsenal sposoban donijeti malu prednost u toj utrci…

P

rva i najvažnija funkcija dišnog sustava je izmjena plinova. No, nije i jedina - plu­ ća osiguravaju i ravnotežu kiselosti (pH) krvi, balans plinova, te sudjeluju u kontroli krvnog tlaka putem renin-angiotenzin susta­ va. Dišni sustav je i jedan od važnih imuno­ loških organa, jer predstavlja ulazna vrata za patogene mikroorganizme i strane čestice. Sam proces disanja nije jednostavan - zrak koji ulazi u pluća mora se zagrijati i po po­ trebi ovlažiti, a uz to se moraju ukloniti če­ stice prašine te patogeni mikroorganizmi. To u najvećoj mjeri obavlja gornji dišni sustav, odnosno nos i nosna šupljina. Budući da di­ šemo neprestano od rođenja do smrti, plu­ ća su na redovitom udaru svega što udah­ nemo, od malih stranih čestica do brojnih mi­ kroorganizama. Stoga pluća imaju impresi­ van imunološki postav koji uključuje prije sve­ ga makrofage. Mnogi makrofagi stradaju u imunološkom procesu, no izbacuju se zaje­d­ no sa sluzi strujanjem zraka pomoću poseb­ nih stanica koje se nazivaju cilijarni epitel. Logično je da dišni sustav koji neprestano dolazi u doticaj s vanjskom atmosferom, bu­ de izložen brojnim mikroorganizmima koji se prenose zrakom. Dišni sustav kao i debelo crijevo ima svoju normalnu fiziološku floru ili prisutne uvjetno patogene mikroorganiz­ me, s kojima je naš organizam u ravnoteži. Tek kada dođu agresivniji mikroorganizmi i nastane oštećenje tkiva, dolazi do upalne re­ akcije kao što je slučaj s virusom gripe ili streptokokima.

Eterična ulja Tijekom milijuna godina evolucije biljke su morale održavati tempo u neprestanoj utrci s opasnim mikroorganizmima. Razvijale su i usavršavale širok kemijski arsenal sposoban donijeti malu prednost u toj utrci. To su naj­ češće eterična ulja. Ljudi su odavno shvatili da mirisi biljaka nisu zanimljivi samo zbog mi­ risa nego da su i ljekoviti. Aromatične biljke palile su se u nastojanju da se očisti prostor od “nečistih duhova”, odnosno klica, uzro­č­ nika bolesti. Neki snalažljivi lopovi u Francu­

ku korišteno samo zbog parfema, pokazalo se vrlo praktičnim u 20. stoljeću, kada je otac suvremene aromaterapije René-Maurice Ga­t­ tefossé potvrdio snažno antibakterijsko dje­ lovanje mnogih eteričnih ulja.

Pregled važnijih eteričnih ulja Ravensara (ravintsara, Cinnamomum cam­ phora ct cineol) je vrsta kamforovac, presa­ đena na Madagaskar iz Azije prije više od 150 godina. I dok kamforovac u Aziji uglavnom daje ulje bogato kamforom (kao što mu i ime

Otac suvremene aromaterapije René-Maurice Ga­t­tefossé potvrdio je snažno antibakterijsko djelovanje mnogih eteričnih ulja skoj već su se u 16. stoljeću dosjetili i u ocat dodavali niz aromatičnih ljekovitih biljaka, među kojima gorki pelin, kadulju, ružmarin, timijan i cimet. Time su premazivali tijela žr­ tava kuge, a potom bi ih pljačkali, sigurni da se neće zaraziti. Taj slavni “ocat četiri lopo­ va” (vinaigre des quatre voleurs) ustupio je danas mjesto etičnijim i suvremenijim nači­ nima korištenja ljekovitih biljaka. Otkriće destilacije vodenom parom, u počet­

govori) koje može biti i opasno, ravensara je ulje bogato kemijskim spojem 1,8-cineo­ lom, te je iznenađujuće blago i neškodljivo. Naširoko se koristi u suvremenoj aromate­ rapiji kod raznih virusnih bolesti, no kod nas na tržištu manje je uobičajeno u dermalnim ili oralnim pripravcima. Niauli kemotip cineol (Melaleuca quin­ quenervia) još je jedno od blagih ulja boga­ tih cineolom. Ta biljka iz roda čajevca raste sa­

Klase biokemijskih spojeva eteričnih ulja koji povoljno djeluju na dišni sustav najčešće su: • oksidi (cikloeteri), među kojima je vrlo učestao spoj 1,8-cineol pomažu iskašljavanju (djeluju ekspektorirajuće) i djeluju antivirusno; • alkoholi poput linalola i terpineola djeluju antivirusno i antibakterijski; • laktoni koji djeluju snažno ekspektorirajuće, prisutni u inuli i omanu; • fenoli poput karvakrola i timola koji djeluju snažno antivirusno i antibakterijski.

18 www.inpharma.hr


P

aprena metvica i ulja bogata mentolom izbjegavaju se kod dišnih infekcija, pogotovo dermalnim i inhalacijskim putem, iako njen osvježavajući miris asocira na upotrebu u inhalacijama. No, još od devetnaestog stoljeća popularni su bomboni s mentolom (metvica) i cineolom (Eukaliptus globulus) koji su se koristili kod infekcija. U EU je zabranjena upotreba mentola kod male djece, jer može izazvati probleme s disanjem.

monikla u jugoistočnoj Aziji i Australiji. Bu­ dući da postoji više kemotipova, odnosno kemijskih rasa tih ulja, uvijek treba zatražiti niauli kemotip cineol. Čajevac (Melaleuca alternifolia, M. linarii­fo­ lia i M. dissitiflora) je planetarni klasik me­đu eteričnim uljima, o kojemu začudo postoji ma­ nji broj kliničkih istraživanja. Na njemu smo zahvalni Australiji i njenom jedinstvenom bilj­ nom svijetu, a sami Australci svoje poštova­ nje prema toj biljci i njenom eteričnom ulju iskazali su uvrstivši ga svojedobno u paket prve pomoći australskim vojnicima. Zanim­ ljivost čajevca je u njegovom kemijskom sa­ stavu koji osigurava širok spektar aktivnosti protiv raznih mikroorganizama, uključujući i gljivične bolesti. Poput ravensare, potpuno je siguran za primjenu na koži, podesan i za upotrebu kod djece. Kako bi mu se pojača­ lo djelovanje na dišni sustav, obično se mi­ ješa s drugim eteričnim uljima bogatim ci­ neolom, poput eukaliptusa globulusa, raven­ sare i niauli cineola. Mandravasarotra (saro, Cinnamosma frag­ rans) je novi hit među uljima koja djeluju na dišni sustav. Kao i mnoga druga zanim­ljiva ulja, dolazi s Madagaskara. Postoje 2 kemo­ tipa mandravasarotre: linalol (koji sadrži pu­ no linalola) i cineol. U aromaterapiji se če­šć­ e koristi kemotip cineol koji se komercijalno i prodaje. Budući da nema jasnijih kliničkih is­ traživanja s tim uljem, koristi se inhalacijski i dermalno. Eukaliptus globulus (Eucalyptus globulus), eukaliptus smiti (Eucalyptus smithii) i eukaliptus radiata (Eucalyptus radiata) tri su najpoznatija eukaliptusa koja se koriste tradicionalno za liječenje dišnog sustava još od 19. stoljeća. Budući da postoji više vrsta eukaliptusa, uvijek treba tražiti točan latin­ ski naziv. Eukaliptus globulus i smiti sadrže 1,8-cineol i uglavnom se koriste kod tego­ ba pluća. Eukaliptus radiata, ulje siromašni­ je 1,8-cineolom, blaže je i manje iritativno, pa je po­desnije za upotrebu kod djece, te kod tegoba gornjih dišnih puteva. Kajeput (Melalueca cajuputi) je također bogat cineolom, ali i drugim blažim spojevi­ ma, pa je poput eukaliptus radiate ugodni­ ji za djecu, pogotovo u difuzerima i inhala­ cijama. Ružmarin (Rosmarinus officinalis) je svi­ ma poznata mediteranska biljka. Ima tri glav­ na kemotipa eteričnog ulja: cineol, verbenon/ bornil-acetat te kamfor. Ružmarin kemotip

cineol je, kao i mnoga ulja bogata 1,8-cine­ olom, snažan ekspektorans, dok je kemotip verbenon dobar mukolitik. Ružmarin kemo­ tip cineol možda nije prvo ulje odabira, a i većina laika i profesionalaca obično poseg­ nu za ravensarom ili eukaliptusom globulu­ som. Kemotip verbenon odveć je često za­ postavljen, iako je blag za kožu, ugodnog je mirisa čak i djeci, te neće provocirati jak kašalj kao ulja s cineolom. Zanimljivo, nekada dostupan lijek u obli­ ku supozitorija - Ozopulmin - sadržavao je oksidirano ulje bora s verbenonom kao ak­ ti­vn ­ om tvari. Mala klasa za sebe su ulja ko­ ja inače ne sadrže niti jedan od spomenutih spojeva. To su ulja bogata čistim monoter­ penskim ugljikovodicima kao što su bijeli bor (Pi­nus sylvestris), razne vrste tamjanovaca (Bo­swelia sp) i čempres (Cupressus sempe­r­

www.inpharma.hr 19


virens). Za razliku od ulja sa cineolom, mo­ gu smiriti pretjerani kašalj, povećati satura­ ciju kisika krvi te djeluju mukolitično. Prem­ da naizgled nemaju djelovanje protiv viru­ sa, ipak danas znamo da njihovim metabo­ lizmom nastaju spojevi poput alkohola, ko­ ji su također aktivni.

Kako se koriste eterična ulja? Eterična ulja često se koriste u difuzerima kojima je namjena ispunjavanje prostorije eteričnim uljem. Takvu upotrebu ne doživ­ ljavamo kao medicinsku, ali je korisna u pro­ storijama u doba sezonskih respiratornih in­ fekcija. Osim u difuzerima, za kućnu su upo­ trebu uobičajeni inhalatori za inhalaciju vo­ denom parom, koji se mogu nabaviti u lje­

karnama. Bitno je da se eterična ulja doda­ ju postepeno, a ne cijela količina odjednom. Treba dodati 1-2 kapi nekog od navednih eteričnih ulja i inhalirati 1-2 minute, te pos­ tupak ponoviti 4-5 puta. Osobe s astmom i kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti trebaju izbjegavati inhaliranje bez medicin­ skog nadzora. Eterična ulja primjenjuju se i oralnim pu­ tem kao biljni lijekovi. Najpoznatiji je primjer sinergijske smjese eukaliptusa globulusa i li­ muna (1,8-cineol i limonen kao dominan­ t­ne aktivne tvari) u dozi od 300 mg u ente­ ričkoj kapsuli. Kod dišnih tegoba primjenju­ ju se i rektalnim putem. Eterično ulje koje se

koristi na taj način je eukaliptus globulus, pro­ pisan i od ESCOP-a. Prosječna doza eteričnih ulja u supozitoriju je 100-300 mg.

Ljekovite biljke Biljke koje djeluju na dišni sustav sadrže nekoliko klasa ljekovitih spojeva. Najčešće se koriste biljke bogate sluzima, poput crnog i bijelog sljeza, lista uskolisnog trputca i divi­z­ me. Sluzi olakšavaju iskašljavanje razblažu­ jući sekret nastao u dišnom sustavu, ali za­ nimljivo, i povećavaju proces fagocitoze. Dru­ gi spojevi su anetol (metoskifenol), laktoni i iridoidi.

Preporučujemo Plantagea.hr nova je internet stranica posvećena ljekovitim biljkama, aromaterapiji, fitoterapiji i prirodnoj kozmetici

Z

ačetnik ideje i autor svih tekstova na portalu je dr.sc. Stribor Marković. O raz­ lozima pokretanja portala, sadržaju i bu­ dućim planovima dr. Marković nam je re­ kao: “Internet portal Plantagea.hr nastao je zbog potrebe za objektivnim informacija­ ma iz područja ljekovitih biljaka i njihove primjene, što uključuje i njihovu primjenu u kozmetici. Nastajao je dugo - neki sadr­ žaji su pisani doslovce godinama. Stranica je trenutno podijeljena u više tematskih cje­ lina. Prvi dio je fitoterapija. Sadrži pregled povijesti fitoterapije i daje primjere kako su prirodne tvari utjecale na razvoj modernih lijekova, te gdje su još prirodne molekule prisutne u medicini. Opisani su načini ek­ strakcije biljnog materijala što je presudan proces za djelotvornost biljnog pripravka.

20 www.inpharma.hr

Ti procesi mogu biti i banalni kao što je slu­ čaj kod vodenih ekstrakata, ali postoje i daleko složeniji tipovi ekstrakcija poput li­k­ sivijacije i perkolacije te pripravljanja suhih standardiziranih esktrakata. Prikazani su i glavni konačni ljekoviti oblici, odnosno for­ mulacije bez kojih je nemoguće zamisliti pri­ mjenu tih ekstrakata. Veliko poglavlje predstavlja kontrolu kva­ litete koja je osnova za sigurnu primjenu ispravne doze biljnog pripravka, sukladno Europskoj farmakopeji i drugim propisi­ ma. Prikazani su i primjeri gdje je kontro­ la kvalitete bila presudan faktor kojim su se mogle izbjeći neželjene posljedice upo­ trebe biljnih preparata. Druga tematska cjelina je aromaterapi­ ja. Osim shvaćanja pozicije aromaterapije u fitoterapiji te povijesnog pregleda, Plan­ tagea donosi opširan opis dobivanja ete­ ričnih ulja i faktora koji utječu na sas­tav eteričnih ulja. Posebno je poglavlje posve­ ćeno kemizmu i mehanizmima djelovanja pojedinih skupina spojeva u njima, te lje­ kovitim oblicima u aromaterapiji. Biljna ulja su temelj ne samo kozmetike nego i do­ dataka prehrani, pa čak i lijekova, zbog če­ ga su detaljno opisani dobivanje i kemijski sastav biljnih ulja, te njihov učinak na or­

ganizam. Isto se odnosi i na hidrolate koji su tihi pratitelji aromaterapije i vrlo su po­ pularni u kozmetici. Zadnja tematska cjelina na portalu je pri­ rodna kozmetika. Tamo se definiraju za­ konitosti i regulativa prirodne kozmetike, te su prikazane neke recepture prikladne za upotrebu u ljekarni. Trenutno je dostup­ no šest poglavlja iz kozmetike. Cijeli portal zamišljen je kao velika online knjiga. Obilato su citirani izvori poda­ taka koji su dostupni na linkovima. Kao pro­ jekt on-line knjige na stranici će se redovi­ to obljavljivati novi sadržaji. Na samom po­ četku sljedeće godine predstoji znantno pro­ širenje monografija ljekovitih biljaka i ete­ ričnih ulja.” Čitatelji koji žele primati obavijesti o no­ vim sadržajima, novostima u svijetu fitote­ rapije i aromaterapije, te o predavanjima i edukacijama, na portalu se mogu prijaviti i na newsletter.


www.inpharma.hr 21


Crni sljez (Malva sylvestris L. Malvaceae) - koristi se cvijet i cijeli nadzemni dio (herba). Čaj se priprema tako da se 1-2 jušne žli­ ce preliju s 200-250 ml kipuće vode, te os­ tavi da odstoji 10 minuta. Po potrebi se ma­ lo zasladi medom ili sladom, pa pije svježe pripravljen tri puta na dan. Crni sljez je do­ bar ekspektorans. Bijeli sljez (Althea officinalis L. Malvace­ae) također je svima poznata biljka. U medicini se koristi korijen koji je najčešće već isječen na manje vlaknaste komade. Korijen se ne kuha nego se od njega pripravlja macerat u vodi. Ne smije se zagrijavati na temperatu­ ru vrenja vode, jer inače dolazi do raspada sluzi. Nakon cijeđenja, čaj se pije tijekom da­ na, razdijeljen na 3-4 manje doze. Divizma (Verbascum sp., Scrophulariace­ ae) je snažna i visoka dvogodišnja biljka ko­ ja može narasti do dva metra. Ima karakte­ ristične žute cvjetove koji se koriste u fitote­ rapiji. Osim već spomenutih sluzi, biljka sa­ drži protuupalne spojeve iridoide. Divizma je univerzalna biljka koja se može koristiti kod suhog i produktivnog kašlja. Uskolisni trputac (Plantago lanceolata L., Plantaginaceae) je posvuda prisutna konti­ nentalna biljka. Listovi, poput divizme, sadr­ že sluzi i protuupalne iridoide što je odlična kombinacija koja ne samo da olakšava ka­ šalj nego i smanjuje pretjeranu upalu nasta­ lu kao posljedica infekcije. Premda je popu­ laran u obliku sirupa, koristi se i u obliku in­ fuza i macerata, te kao EPS ekstrakt. Anis (Pimpinella anisum L, Apiaceae) i ko­ morač (Foeniculum vulgare L. Apiaceae) su biljke koje sadrže eterična ulja s anetolom. One pomažu drugim ljekovitim biljkama, po­ gotovo onima sa sluzima, u procesu iskaš­ ljavanja i čišćenja pluća. Zato se rijetko ko­ riste same, a uglavnom su u čajnim smjesa­ ma ili sirupima udružene s drugim biljkama. Mehanizam djelovanja upućuje na olakšanje funkcije cilijarnog epitela. Iz roda Pimpinella još su dvije biljke koje povoljno djeluju na dišni sustav - velika bedrenika (Pimpinella major (l.) Huds.) i kamenjarska bedrenika (Pimpinella saxifraga L.). Plućnjak (Pulmonaria officinalis L. Boraginaceae) je lijepa proljetnica koja se lako uo­ či u šumi. Ima karakteristične zelene listove sa srebrnim mrljama, koji pomalo podsjeća­ ju na strukturu tkiva pluća, te višebojne, ru­ 22 www.inpharma.hr

žičaste ili plave cvjetove. Plućnjak sadrži ne­ običan “koktel” ljekovitih tvari, među koji­ ma već spominjane sluzi, ali sadrži i tanine, protuupalni spoj alantoin, pa čak i vitamin C. Neobičnost te biljke je i bogatstvo mine­ ralnih spojeva - do 15% silicijevih spojeva, što ga čini sličnim preslici. Plućnjak, slično pre­ slici, ima zbog bogatstva mineralnih spojeva reputaciju pomagača regeneracijskih procesa u plućima. Klinički to nije jasnije potvrđeno. Pomalo sličan kemijski sastav (kombi­na­cija si­ licija, sluzi i protuupalnih spojeva poput ku­ marina i flavonoida) ima i dvornik (ptičji dvor­ nik, Polygonum aviculare L.) - danas već za­ boravljena biljka koja se zna naći u čajnim mješavinama za olakšanje kašlja. Jaglac (Primula veris L. i Primula elatior (L.) Hill., Primulaceae) je još jedna svima pozna­ ta proljetnica. Premda se katkad koristi i cvi­ jet, u farmaciji je službeno ljekovit njegov ko­ rijen. Poznat iz sirupa za kašalj, jaglac sadr­ ži posve drugačiju grupu kemijskih spojeva koji se nazivaju saponozidi, a smanjuju vis­ kozitet sluzi u bronhima te time olakšavaju proces iskašljavanja. Nadalje, ti spojevi po­ većavaju aktivnost posebne vrste epitela, tzv. cilijarni epitel. To je epitel s nastavcima na­ lik malim dlačicama koji olakšava proces iz­ bacivanja sluzi iz dišnog sustava. Jaglac je od­ ličan ekspektorans. Po kemijskom sastavu, relativno slična bilj­ ka je bršljan (Hedera helix L., Araliace­ae). Od svih biljaka koje djeluju na dišni sustav, bršljan je vjerojatno klinički najispitivaniji. Mnoge druge vrste koriste se za liječenje problema dišnog sustava. Podbjel (Tussilago farfara L., Astearaceae) stoljećima se ko­ ristio za liječenje kašlja, a odatle mu i potje­ če latinski naziv roda (tussis - kašalj). U no­ vije je vrijeme postao nepopularan zbog pri­ sustva alkaloida koji mogu loše djelovati na jetru (pirolizidinski alkaloidi). Njihova razina može znatno varirati ovisno o mjestu branja, pa ih tako američki i azijski podbjel obično sadrži više. Stoga se danas ta biljka izbjega­ va. Slična je sudbina i s biljkom lopuh (Petasites hybridus (L.) Gaertn. Astearceae) koja se tradicionalno koristila kod kašlja i astme, ali se zbog mogućeg prisustva alkaloida da­ nas koristi s oprezom. Ehinacea (Echinacea purpurea L., Asteraceae) je biljka koju je nemoguće ne spome­

nuti kod infekcija dišnog sustava. Potiče imu­ nitet i tradicionalno se koristi upravo kod pre­ hlada i gripe. Potrebno je paziti da se uzima pripravak svježe, nesušene biljke. Za upale ždrijela i tonzila, u narodu je vr­ lo popularan čaj od obične kadulje (Salvia officinalis L. Lamiaceae). Neki ga koriste sa­ mo za grgljanje, a neki ga i piju. Za istu namje­ nu koristi se gotovo zaboravljena biljka mi­ ra u obliku tinkture za grgljanje (Commi­ phora molmol (Ehr.) Engl.). Islandski lišaj (Cetriaria islandica (L.) Acharius, Parmaliaceae) evolucijski je star orga­ nizam i neobična biljka. Sadrži tipične sluzi lihenane, niz organskih kiselina (protocetra­ri­ čna i lihestearinska kiselina u suhoj drogi) te tragove usninske kiseline. Islandski lišaj dje­ luje vrlo svestrano - protuupalno smirujući upale u sluznici, antibakterijski, a istovreme­ no potiče lokalnu imunost. Bazga (Sambucus nigra L., Adoxaceae) je dugo godina bila poznata po svojem cvije­ tu koji se koristio kod prehlada kao dijafo­ retik, odnosno kao biljka koja potiče znojenje kod povišene tjelesne temperature, a time i ubrzava njen pad te brže izlječenje. U novi­ je vrijeme, otkrićem da neke tvari iz plodo­ va bazge mogu djelovati protiv virusa gripe, proizvođači su potaknuti da na tržište plasi­ raju proizvode poput sirupa plodova bazge. Plodovi su bogati obojenim spojevima anto­ cijanima (sambucin, sambucijanin), flavono­i­ dima, kiselinama, te sadrže bogatstvo vi­ta­ mina poput folne kiseline i vitamina B2.

Literatura: Complementary and alternative medicine for upper-respiratory-tract infection in children. Carr RR, Nahata MC. Am J Health Syst Pharm. 2006 Jan 1;63(1):33-9. Herbal therapy in respiratory disease.Pinn G. Aust Fam Physician. 2001 Aug;30(8):775-9. Treatment of the common cold in children and adults.Fashner J, Ericson K, Werner S. Am Fam Physician. 2012 Jul 15;86(2):153-9. Immune-modifying and antimicrobial effects of Eucalyptus oil and simple inhalation devices. Sadlon AE, Lamson DW. Altern Med Rev. 2010 Apr;15(1):33-47. The essential oil of turpentine and its major volatile fraction (alpha- and beta-pinenes): a review. Mercier B, Prost J, Prost M. Int J Occup Med Environ Health. 2009;22(4):331-42. doi: 10.2478/v10001-009-0032-5. ESCOP Monographs: The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products (2nd edn). E Ernst.


www.inpharma.hr 23


Minerali

AUTORICA ČLANKA:

Gordana Talić, mag.pharm.

Cink Kada se govori o cinku i njegovoj ulozi u ljudskom tijelu, stručna javnost i potrošači obično propituju njegovu uporabu u zaštiti imuniteta od virusa prehlade, u tretmanu akni, kod opadanja kose i u zaštiti zdravlja prostate...

C

ink je mineral kojeg u ljudskom organizmu nalazimo u ko­ ličini od oko 2 grama i koji ulazi u kategoriju elemenata u tragovima. U tijelu ga najviše ima u eritrocitima, leukocitima, kostima, mišićima, jetri, gušterači i prostati. Iako se u tijelu nalazi u maloj količini, njegove uloge su višestru­ ke. Cink je potreban za funkcioniranje više od 200 različitih enzi­ ma, npr. kofaktor je antioksidativnog enzima superoksid dismuta­ ze, alkohol dehidrogenaze... Značajnu ulogu ima u procesima sta­ nične diobe i rasta, spolnog sazrijevanja i reprodukcije, te omogu­ ćava normalno funkcioniranje imunološkog sustava. Sudjeluje u metabolizmu ugljikohidrata, proteina i nekih vitamina (retinol, pi­ ridoksin, folna kiselina) te u osjetilnim funkcijama mirisa, okusa i vida (prilagodba na tamu). U endokrinom sustavu pokazalo se da sudjeluje u regulaciji inzulina i u konverziji hormona štitnjače. Njegove se uloge odnose i na npr. ubrzavanje procesa cijeljenja rana, a tijekom trudnoće i u dječjoj dobi prijeko je potreban tijelu da bi se procesi rasta i razvoja nesmetano odvijali. Nedavna istraživanja pokazala su da cink može smanjiti rizik obo­ lijevanja od obične prehlade ako se uzima minimalno 5 mjeseci. Također, ukoliko se uzme unutar 24 sata od pojave prvih simpto­ ma prehlade, može smanjiti njihov intenzitet i dužinu trajanja. U SAD-u je jedna od istaknutijih indikacija za primjenu cinka akutna dijarea kod pothranjene djece, jer se njegovom primjenom ublažavaju simptomi i trajanje bolesti. Cink može pomoći i u Wil­ so­novoj bolesti, rijetkom genetskom poremećaju u kojem dolazi do nakupljanja bakra u organizmu. To se može umanjiti cinkom kao antagonistom.

24 www.inpharma.hr

Izvori Prva asocijacija na cink su kamenice, jer sadrže najveću količinu cinka. Bogat izvor cinka je hrana visoko bogata proteinima kao što su govedina, svinjetina i janjetina, zatim crveno meso peradi koje ga sadrži više od glatke mišićne muskulature, te manje riba. Tako­ đer ga nalazimo u orašastim plodovima, cjelovitim žitaricama, ma­ hunarkama i pivskom kvascu. Uravnoteženom prehranom dnevno se unese uglavnom 8,6-14 mg cinka. No, hrana biljnog podrijetla nije dobar izvor cinka, jer je cink iz biljnih proteina slabije dostu­ pan organizmu od onog iz proteina životinjskog podrijetla. Stoga osobe koje u prehrani imaju smanjenu količinu proteina te vege­ tarijanci, često imaju deficit tog minerala. Cink također sadržava i većina multivitaminskih preparata na tr­ žištu, a ima ga i u monopreparatima. Kemijske formulacije u koji­ ma ga nalazimo su glukonat, sulfat, pikolinat... Od farmaceutskih oblika cink se na tržištu najčešće nalazi u obliku tableta, kapsula ili pastila, a ima ga i u farmaceutskim oblicima za topikalnu primje­ nu.

Metabolizam cinka Apsorpcija cinka odvija se u tankom crijevu, uglavnom u duode­ numu i ileumu. Manji dio apsorbira se u želucu i debelom crijevu. Endogeni cink reapsorbira se u ileumu i kolonu. U prisustvu hrane apsorbira se 10-40% cinka, a na prazan želu­ dac postotak se povećava na 14-79%.


www.inpharma.hr 25


Na poboljšanje apsorpcije utječu neke aminokiseline, meso, mli­ ječna i limunska kiselina, a na smanjenje istodobna prisutnost fita­ ta, tanina, vlakana, kalcija, željeza, mangana, fosfora, magnezija i kofeina. Najvećim dijelom izlučuje se fecesom, a male količine uri­ nom i znojem.

Deficit Simptomi deficita cinka su poremećaj u rastu, alopecija, imuno­ loški poremećaji, psihološki poremećaji, hipogonadizam i smanje­ na spermatogeneza, kongenitalne malformacije, ulceracije, dija­ rea, slab apetit, smetnje u osjetima okusa i mirisa, usporen rast, poremećaj metabolizma vitamina A, te kao posljedica noćno slje­ pilo, zatim prolongiran proces cijeljenja rana i niska porođajna te­ žina. Deficit je posljedica nedovoljnog unosa osiromašenom prehra­ nom, malapsorpcije, ciroze jetre, dugotrajne dijareje, parenteralne prehrane ili poremećaja u izlučivanju. Zato je deficit čest kod ve­ getarijanca, ili npr. alkoholičara. Suplementacijom i intravenoznom primjenom količine se cinka u organizmu mogu dovesti u normalu, mada nije uobičajeno i preporučljivo dugoročno ga koristiti u obliku dodatka prehrani.

Toksičnost Cink u obliku dodatka prehrani uzet u velikoj količini može izaz­ vati iritaciju želuca i povraćanje, ali ti simptomi nestaju kratko na­ kon prestanka suplementacije. To je osobito izraženo kod terapije cinkovim sulfatom koji prelazi u korozivni cink klorid. Najviša dnevna granica bez toksičnih posljedica je 150 mg. Povećani dugotrajni unos može dovesti do povišenja razine ukup­ nog kolesterola.

Važne interakcije s lijekovima Istodobna primjena cinka i penicilamina dovodi do smanjene ap­ sorpcije lijeka. Cink utječe i na apsorpciju kinolonskih i tetraciklin­ skih antibiotika. Istodobnom primjenom s tetraciklinskim antibio­ ticima dolazi do stvaranja netopivih kelata, smanjenja apsorpcije, a time i smanjene terapijske koncentracije. Tiazidski diuretici po­ većavaju izlučivanje cinka i mogu izazvati njegov nedostatak u ti­ jelu. U terapiji karcinoma uzimanje cinka sa cisplatinom i EDTA mo­ž­ da može dovesti do inaktivacije cisplatina. Od ostalih interakcija posebno treba naglasiti interakciju s ba­ krom, jer se cink i bakar vežu za iste receptore, pa dugotrajno uzi­ manje većih doza cinka može izazvati manjak bakra u organizmu.

Zanimljivost Zanimljivo je obratiti pozornost na povezanost cinka i kadmija koji se u prirodi često nalaze za­ jedno, pa su često zajedno i u suplementima. Dugotrajnim unosom kadmija u organizam može doći do oštećenja bubrega, promjena na kostima (osteomalacija, os­teoporoza), bolova u leđima i zglobovima... Od kemij­ skih oblika dodaci prehrani sa cink-glu­ konatom sadrže najmanju količinu kad­ mija.

Cink i prehlada Simptome prehlade uglavnom izazi­ va rinovirus čija je široka rasprostranje­ nost jedan od najčešćih uzroka posjeta liječniku. Komplikacije prehlade su npr. infekcije uha, sinusitis i egzacerbacija obo­ ljenja dišnih puteva. Da bi se ti simptomi prevenirali i ublažili cink može biti od po­ moći, jer primarno djeluje na virus prehlade. 26 www.inpharma.hr

Odobrene zdravstvene tvrdnje za cink (prema Uredbi EK 432/12) Cink: • pridonosi normalnom kiselinsko-baznom metabolizmu • pridonosi normalnoj sintezi DNA • ima ulogu u procesu dijeljenja stanica • pridonosi normalnoj sintezi proteina • pridonosi normalnom metabolizmu makronutrijenata • pridonosi normalnom metabolizmu ugljikohidrata • pridonosi normalnoj funkciji imunološkog sustava • pridonosi normalnoj kognitivnoj funkciji • pridonosi normalnom metabolizmu masnih kiselina • pridonosi normalnom metabolizmu vitamina A • pridonosi održavanju normalnih kostiju • pridonosi održavanju normalne kose • pridonosi održavanju normalne kože • pridonosi održavanju normalnih noktiju • pridonosi održavanju normalnog vida • pridonosi normalnoj plodnosti i reprodukciji • pridonosi održavanju normalne razine testosterona u krvi • pridonosi zaštiti stanica od oksidativnog stresa. Navedene tvrdnje smiju se koristiti samo za hranu koja je najmanji izvor količine cinka prema tvrdnji IZVOR [IME VI­TA­MI­N/A] I/ILI [IME MINERAL/A sukladno Prilogu I Pravilnika o pre­ hrambenim i zdravstvenim tvrdnjama, NN 84/ 2012.

U meta-analizi koja je obuhvatila 18 randomiziranih kontrolira­ nih studija u kojima je sveukupno sudjelovao 1.781 ispitanik, po­ kazano je da cink inhibira replikaciju virusa. Također je pokazano da je cink (uzet u obliku pastila i sirupa) smanjio trajanje simpto­ ma prehlade kod zdravih pojedinaca, ukoliko je uzet u roku od 24 sata od pojave prvih simptoma. Kod osoba koje su već imale simptome prehlade, a uzimale su cink, trajanje prehlade ograniči­ lo se uglavnom na tjedan dana. Također, preventivno uzimanje cinka u periodu od 5 mjeseci vje­ rojatno smanjuje mogućnost obolijevanja od virusa prehlade. Bu­ dući da su u navedenim studijama razmatrane različite doze, for­ mulacije i vrijeme korištenja cinka, potrebno je napraviti još istra­ živanja kako bi se cink generalno počeo koristiti u kontekstu pre­ hlade. Ipak, cink u obliku pastila široko je istraživan, a pokazalo se da je doza od 75 mg/dan i više, uzimana za vrijeme simptoma pre­ hlade, smanjila njihovo trajanje i do 40%. Osim antiviralne aktivnosti cink jača imunološki sustav aktivacijom T-limfocita, CD4 stanica, NK stanica i interleukina-2.

Primjena kod različitih stanja organizma Zbog svoje upletenosti u različite tjelesne funkcije, cink se koristi kod različitih disbalansa organizma, ko­ ji su direktno ili indirektno s njime povezani. Budući da djeluje zacjeljujuće na kožu i sluznice, u topikalnoj pri­ mjeni uglavnom se koriste cink ok­ sid i sulfat, i to u tretmanu akni, ra­ na, opekotina, herpes simplex-a, ek­ cema, psorijaze. U probavnom su­ stavu pomaže u tretmanu peptičkog ulkusa. Uočena je poveznica smanje­ ne koštane mase i smanjenog unosa cinka, pa se može koristiti u stanju os­


teoporoze. Također, vjerojatno s ostalim antioksidansima, može us­ poriti razvoj makularne degeneracije, jer je u oku prisutan u viso­ koj koncentraciji, a njegov deficit može izazvati promjene na reti­ ni oka. Moguća je korist suplementacije cinkom i kod neplodno­ sti, benigne hiperplazije prostate, Alzheimerove bolesti i depresije.

Literatura: M. Medić-Šarić, I. Buhač, V. Bradamante: Vitamini i minerali, istine i predrasu­ de,185-190,287-288. Escott-Stump S, ed. Nutrition and Diagnosis-Related Care. 6th ed. Phila­ delphia, Pa: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. Sarubin Fragaakis A, Thomson C. The Health Professional’s Guide to Popular Dietary Supplements. 3rd ed. Chicago, Il: American Dietetic Associati­ on;2007. Singh M, Das RR. Zinc for the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 18;6:CD001364. doi: 10.1002/14651858.CD001364.pub4. Al-Awadhi, A. M., Alfadhli, S. M., Al-Khaldi, D., et al. Investigation of the distribution of lymphocyte subsets and zinc levels in multitransfused beta-thalassemia major patients. Int.J Lab Hematol. 2010;32(2):191-196. Bao, B., Prasad, A. S., Beck, F. W., et al. Zinc decreases C-reactive protein, lipid peroxidation, and inflammatory cytokines in elderly subjects: a potential implication of zinc as an atheroprotective agent. Am J Clin Nutr 2010;91(6):1634-1641. Barbosa, E., Faintuch, J., Machado Moreira, E. A., et al. Supplementation of vitamin E, vitamin C, and zinc attenuates oxidative stress in burned children: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study. J Burn Care Res 2009;30(5):859-866. Bhandari, N., Mazumder, S., Taneja, S., et al. Effectiveness of zinc supplemen­ tation plus oral rehydration salts compared with oral rehydration salts alone as a treatment for acute diarrhea in a primary care setting: a cluster rando­mized trial. Pediatrics 2008;121(5):e1279-e1285. Cereda, E., Gini, A., Pedrolli, C., et al. Disease-specific, versus standard, nutritional support for the treatment of pressure ulcers in institutionalized older adults: a randomized controlled trial. J Am Geriatr.Soc 2009;57(8):1395-1402. Hu, D., Sreenivasan, P. K., Zhang, Y. P., et al. The effects of a zinc citrate dentifrice on bacteria found on oral surfaces. Oral Health Prev Dent. 2010;8(1):47-53. Iannotti, L. L., Zavaleta, N., Leon, Z., et al. Maternal zinc supplementation redu­ ces diarrheal morbidity in peruvian infants. J Pediatr 2010;156(6):960-4, 964. Latva-Pukkila, U., Isolauri, E., and Laitinen, K. Dietary and clinical impacts of nausea and vomiting during pregnancy. J Hum Nutr Diet. 2010;23(1):69-77. Lin, Y. S., Lin, L. C., and Lin, S. W. Effects of zinc supplementation on the survi­ val of patients who received concomitant chemotherapy and radiotherapy for advanced nasopharyngeal carcinoma: follow-up of a double-blind rando­ mized study with subgroup analysis. Laryngoscope 2009;119(7):1348-1352. Orsini, G., Procaccini, M., Manzoli, L., et al. A double-blind randomized-con­ trolled trial comparing the desensitizing efficacy of a new dentifrice containing carbonate/hydroxyapatite nanocrystals and a sodium fluoride/ potassium nitrate dentifrice. J Clin Periodontol. 2010;37(6):510-517. Sawada, T. and Yokoi, K. Effect of zinc supplementation on mood states in young women: a pilot study. Eur J Clin Nutr 2010;64(3):331-333. Shi, Z., Yuan, B., Qi, L., et al. Zinc intake and the risk of hyperglycemia among Chinese adults: the prospective Jiangsu Nutrition Study (JIN). J Nutr Health Aging 2010;14(4):332-335. Shidfar, F., Aghasi, M., Vafa, M., et al. Effects of combination of zinc and vitamin A supplementation on serum fasting blood sugar, insulin, apoprote­ in B and apoprotein A-I in patients with type I diabetes. Int.J Food Sci Nutr 2010;61(2):182-191. Taneja, S., Strand, T. A., Sommerfelt, H., et al. Zinc supplementation for four months does not affect growth in young north Indian children. J Nutr 2010;140(3):630-634. Valentiner-Branth, P., Shrestha, P. S., Chandyo, R. K., et al. A randomized controlled trial of the effect of zinc as adjuvant therapy in children 2-35 mo of age with severe or nonsevere pneumonia in Bhaktapur, Nepal. Am J Clin Nutr 2010;91(6):1667-1674. Agren MS. “Studies on zinc in wound healing.” Acta Derm Venereol Suppl (Stockh). 1990;154:1-36. Accessed October 17th 2013. Age-Related Eye Disease Study Research Group. “A randomized, placebo-con­ trolled, clinical trial of high-dose supplementation with vitamins C and E, be­ ta carotene, and zinc for age-related macular degeneration and vision loss: AREDS report no. 8.” Arch Ophthalmol. 2001 Oct;119(10):1417-36. Acce­ ssed October 17th 2013. Gerd Michaëlsson, MD Lennart Juhlin, MD; Anders Vahlquist, MD. “Effects of Oral Zinc and Vitamin A in Acne.” JAMA Arch Dermatol. 1977;113(1):3136. doi:10.1001/archderm.1977.01640010033003. Accessed October 1 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/natural/982.html


DONOSI portal za zanimljivost i itd...

­­­

Aminokiselinama protiv atrofije mišića koljena Studija provedena na 30 muškaraca prosječne starosti 69 g. is­ pitivala je utjecaj esencijalnih aminokiselina na oporavak bolesni­ ka nakon operacije potpune zamjene koljena. Ispitanici su uzimali 20 g esencijalnih aminokiselina tjedan dana prije i 2 tjedna nakon operacije, a kontrolna skupina uzimala je 40 g neesencijalnih aminokiselina na dan. Aminokiseline su bile umi­ ješane u žitarice, puding ili piće. Znanstvenici su mjerili funkcio­ nalnost koljena mjereći vrijeme koje je potrebno da bi se sjelo i po­ diglo se sa sjedala, te hodanje uz i niz stepenice. Rezultati studije pokazali su da su se osobe koje su uzimale esencijalne aminokiseline brže oporavile nakon operacije i da su imale za 32% veću funkcionalnost koljena u odnosu na kontrolnu skupinu. Ujedno je uočena i manja atrofija mišića kod osoba koje su uzimale esencijalne aminokiseline (3,2% naspram 18,6%) nego u kontrolnoj skupini. Studija je pridonijela otkrivanju ključnih čimbe­ nika za ubrzavanje oporavka i rehabilitaciju osoba kojima je pot­ puno zamijenjeno koljeno. Izvor: The Journal of Clinical Investigation

Vitamin D ne povećava rizik od bubrežnih kamenaca Studija koja je rađena na uzorku od 2.012 žena i muškaraca ti­ jekom 19 mjeseci ispitivala je stvaran učinak koncentracije 20-100 ng/ml vitamina D u krvi na rizik od bubrežnih kamenaca. Naime, vitamin D preventivno povoljno djeluje na brojne bolesti, ali bilo je potrebno ispitati da li se uzimanjem vitamina D u obliku dodataka prehrani može povećati rizik od stvaranja bubrežnih kamenaca. Tijekom ispitivanja samo 12% ispitanika dobilo je bubrežne ka­ mence. Autori studije istaknuli su da dobiveni rezultati upućuju na mali rizik od razvoja bubrežnih kamenaca kod osoba koje uzima­ ju dodatke prehrani vitamina D. Nadalje, brojne studije ističu da razine od 40-50 ng/ml vitamina D u krvi, postig­ nute isključivo uzimanjem dodataka prehrani, smanjuju rizik od karcinoma dojke i debe­ log crijeva. Međutim, studija je pokazala da sta­ riji muškarci višeg indeksa tjelesne mase imaju povećani rizik od poja­ ve bubrežnih kamenaca. To je ob­ jašnjeno činjenicom da oni istovre­ meno imaju i povećanu potrebu za vitaminom D. Izvor: The American Journal of Public Health

Omega-3 povoljno djeluju na mozak Velik broj studija upućuje na pozitivno djelovanje omega-3 mas­ nih kiselina na mozak, jer preveniraju abnomalnosti i razvoj dege­ nerativnih bolesti. Istraživanje je ispitivalo povezanost razine ome­ ga-3 u krvi na smanjenje rizika od moždanog udara kod starijih osoba. Studija je uključila 3.660 osoba starijih od 65 g. u periodu od 5 godina. Pritom je rađeno skeniranje mozga i praćene su pojave moždanih udara. Rezultati studije pokazali su da osobe koje ima­ ju višu razinu omega-3 masnih kiselina u krvi imaju manji rizik od moždanog udara, i to za 40%. Također, te osobe imaju povećani sadržaj bijele tvari mozga odgovorne za donošenje odluka, brzinu reakcije, pozornost i sposobnost učenja. Identična populacija ispitanika korištena je u ispitivanju utjecaja unosa ribe na mozak. Zaključeno je da povećani unos masne ribe 28 www.inpharma.hr

poznate kao dobar izvor omega-3, smanjuje rizik od pojava ab­ normalnosti na mozgu. Rezultati upućuju na povoljni učinak kon­ zumacije ribe na zdravlje. Izvor: Journal of the American Heart Association

Multivitamini i minerali smanjuju rizik od karcinoma Američka studija provedena na 7.728 žena u dobi od 50-70 go­ dina, istraživala je utjecaj dodataka prehrani na smanjenje rizika od karcinoma dojke. Studija je provođena tijekom 7 godina na že­ nama s dijagnosticiranim invazivnim karcinomom dojke. Multivi­ taminski i mineralni pripravci uzimani su jednom tjedno. Riječ je o pripravcima putem kojih se zadovoljava 100%, ili više, dnevnih preporučenih potreba za vitaminima i mineralima. Rezultati studije pokazali su da žene koje uzimaju multivitamin­ ske i mineralne pripravke imaju 30% manje šanse od smrtnosti uzrokovane invazinim karcinomom dojke, u odnosu na žene koje imaju jednaku dijagnozu, ali ne uzimaju dodatke prehrani. Autori studije uzeli su u obzir i druge čimbenike koji su potencijalno mogli biti povezani sa smrtnosti od karcinoma dojke, poput uzimanja drugih dodata­ ka prehrani u isto vrijeme, pušenja ili konzumira­ nja alkohola, zatim rase, visine i tjelesne mase. Re­ zultati su pokazali da niti jedan čimbenik nije smanjio stopu smrtnosti od invazivnog karcinoma dojke, osim uzimanja multi­ vitaminskih i mineralnih pripravaka. Izvor: Breast Cancer Research and Treatment

Vitamin D i gustoća kosti u postmenopauzi Studija je ispitivala utjecaj dodataka prehrani u obliku kalcija i vitamina D na zdravlje kosti žena u postmenopauzi. Ispitanice ni­ su imale dokazanih deficita kalcija ni vitamina D u organizmu. Longitudinalna studija temeljila je rezultate na 120 žena podije­ ljenih u 4 skupine koje su dobivale dodatke prehrani, i to: 1. skupina kombinaciju vitamina D i kalcija, svakodnevno 2. skupina 4.000 I.U. vitamina D na dan 3. skupina 1.200 mg kalcija na dan 4. skupina - placebo. Rezultati studije pokazali su da se uzimanjem kalcija pridonosi očuvanju gustoće kosti. Dodatni unos vitamina D nije pokazao po­ zitivne učinke u slučajevima kada nije bilo dokazanih deficita. Au­ tori studije istaknuli su da uzimanje kalcija u dozama višim od dne­v­ nih preporučenih vrijednosti (RDA) ima utjecaja na zdravlje kosti, ali ne i uzimanje vitamina D, te da je potrebno prije povećanja uno­ sa kalcija konzultirati se s liječnikom. Izvor: Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM)

Vitamini B skupine smanjuju rizik od srčanog udara Meta-analizom 14 nasumičnih kliničkih studija provedenih na 54.913 ispitanika promatran je utjecaj uzimanja dodataka prehra­ ni u obliku vitamina B skupine na rizik od srčanog udara. Sve stu­ dije uspoređivale su unos dodataka prehrani s placebom ili izrazi­ to niskim dozama vitamina B skupine. Ispitanici su praćeni tijekom 6 mjeseci. Rezultati studije pokazali su da unos vitamina B skupine u obliku dodataka prehrani smanjuje rizik od srčanog udara za 7% u od­


­­­

nosu na one ispitanike koji su uzi­ mali placebo ili niske doze vitamina B kompleksa. Studija je naglasila i da različite bolesti, unos lijekova i tzv. oboga­ ćeni proizvodi mogu utjecati na djelovanje vitamina B skupine u or­ ganizmu. Izvor: Neurology

Željezo poboljšava kognitivne funkcije djece Kanadska studija proučavala je učinak uzimanja dodataka pre­ hrani u obliku željeza kod djece niskog ili srednjeg ekonomskog statusa, s dokazanim deficitom željeza u organizmu. Naime, sma­ tra se da 25% osnovnoškolaca pati od deficita željeza koje utječe na njihove kognitivne sposobnosti i fizički razvoj. Studija je rezultate temeljila na analizi 32 studije, odnosno 7.089 djece. Rezultati su pokazali da su anemična djeca koja su uzimala dodatke prehrani imala poboljšane kognitivne sposobnosti u od­ nosu na djecu koja nisu uzimala željezo. Nadalje, imala su viši kvo­ cijent inteligencije, bila su viša, te imala adekvatnu tjelesnu masu za svoju dob. Autori studije naglasili su da se uzimanjem dodataka prehrani u obliku željeza kod anemične djece poboljšava kognitivna sposob­ nost, te da željezo može imati pozitivan utjecaj na adekvatan raz­ voj za određenu dob. No, potencijalni negativan utjecaj uzimanja željeza kod osnovnoškolaca potrebno je dalje istražiti. Izvor: Canadian Medical Association Journal

Probiotici smanjuju rizik od smrtonosne bolesti Studija je ispitivala potencijalne povoljne utjecaje probiotika na mikrofloru probavnog sustava prijevremeno rođene novorođenča­ di, i to prevencijom razvoja za po život opasne bolesti - nekrotizi­ rajućeg enterokolitisa (NE). Istraživanje je provedeno na novorođenčadi rođenoj unutar 24. i 33. tjedna trudnoće, tjelesne mase do 1.500 g. Devet od njih do­ jeno je majčinim mlijekom, a 12-ero novorođenčadi hranjeno je dojenačkim formulama. Tijekom 5 tjedana dojenčad je nasumič­ no konzumirala dva soja probiotičkih bakterija - Bifidobacterium infantis i Bifidobacterium lactis - koji sprječavaju razvoj patogenih uzročnika NE. Uzimani su uzorci stolice da bi se uočio njihov uči­ nak na gastrointestinalni trakt, i to prije početka unosa probiotika i jednom tjedno tijekom uzimanja probiotika. Rezultati su pokazali da su probiotičke bakterije B. infantis učin­ kovitije povećavale rast “zdravih“ bakterija u odnosu na B. lactis. Na novorođenčadi dojenoj majčinim mlijekom, koja je dobivala pro­ biotičke bakterije B. infantis, postignuto je najbolje djelovanje na gastrointestinalni trakt. Nikakve nuspojave nisu uočene prilikom uzimanja probitotičkih bakterija. Daljnjim kliničkim studijama us­ta­novit će se da li B. infantis može biti primijenjen kao strategija u prevenciji razvoja ne­kro­tizirajućeg enterokolitisa kod prerano rođene djece. Izvor: The Journal of Pediatrics www.inpharma.hr 29


Probava

AUTORICA ČLANKA:

Kristina Kvakan, mag. nutricionizma

Alergija i intolerancija na hranu Pacijenti često kažu kako imaju alergiju na neku hranu, iako zapravo misle na intoleranciju. Simptomi alergije i intolerancije na hranu mogu se preklapati, ali postoje jasne biokemijske i fiziološke razlike.

P

robavni enzimi, molekule ključne za normalnu probavu, sinte­ tiziraju se u određenim organima duž probavnog sustava i iz­ lu­čuju direktno u šupljinu probavne cijevi. U slučaju njihova manjka, nedostatka ili slabije učinkovitosti, probava pojedinih na­ mirnica može biti otežana i rezultirati određenim tegobama. Uzro­ ci mogu biti višestruki, a najčešći je nemogućnost gušterače i dru­ gih organa probavnog sustava da proizvedu dovoljnu količinu pro­ bavnih enzima. No, bez obzira na uzrok, u konačnici to rezultira nemogućnošću razgradnje makromolekula iz hrane do najsitnijih dijelova, te nastankom alergije ili intolerancije. Razvoj simptoma ovisi o vrsti nerazgrađenih dijelova hrane i mogućnosti izazivanja neželjenih sekundarnih komplikacija putem biokemijskih reakcija u interakciji sa stanicama i molekulama unutar probavnog sustava. Većina hrane koju unosimo u organizam sadrži proteine, masti i ugljikohidrate, koje nazivamo makromolekulama jer su sastavlje­ ne od niza međusobno povezanih manjih molekula. Da bismo te velike molekule mogli iskoristiti u organizmu, potrebno ih je raz­ graditi na manje sastavne dijelove koji se mogu apsorbirati u krvo­ tok i tako dostaviti do svih tjelesnih stanica. Ako se makromoleku­ le ne razgrade u potpunosti, nerazgrađeni oblici nejednakih veliči­ na ostaju u crijevima, gdje reagiraju sa stanicama i molekulama. Reakcije koje pritom nastaju određuju hoće li nastupiti alergija ili intolerancija.

Po čemu se razlikuju

OKTAL PHARMA PROMO

Ljudi često kažu kako imaju alergiju na neku hranu, iako zapra­ vo misle na intoleranciju. U čemu je razlika? Iako se pojedini simp­ tomi mogu preklapati, postoje jasne biokemijske i fiziološke razli­ ke. Alergija je imunološka reakcija organizma koju prati stvaranje protutijela (IgE). Rezultat je imunološke reakcije organizma na mo­ lekulu proteina vezanog na masti (lipoprotein) ili na ugljikohidrate (glikoprotein). Takav nerazgrađen protein okidač je za razvoj imu­ nološke reakcije, koja se očituje razvojem upale i osipom, a u naj­

Nemogućnost razgradnje makromolekula iz hrane do najsitnijih dijelova rezultira nastankom alergije ili intolerancije težem obliku može doći i do teške anafilaktičke reakcije. U djece nastaje osobito nakon konzumacije mlijeka, jaja ili oraha, a kod odraslih nakon konzumacije ribe, školjaka, kikirikija, oraha, zači­ na, povrća, voća, celera, senfa, sezama, kukuruza, jaja, mlijeka, mli­ ječnih proizvoda, soje i proizvoda od soje. Navodno ne postoji aler­ gijska reakcija na rižu, tikvice, kupus, kuhani krumpir, zelenu sala­ 30 www.inpharma.hr

tu, krastavac... No, istina je negdje između. Intoleranciju na hranu možemo definirati kao nemogućnost organizma da prihvati pojedine namirnice ili njihove molekule, što se očituje različitim biokemijskim reakcijama u organizmu. Najčeš­ ća je na ugljikohidrate ili masti, a rjeđa na proteine. Mogući simp­ tomi su povraćanje, proljev, grčevi ili bol u trbuhu, nadutost, ma­


Alergija

Intolerancija

Prvi kontakt: preosjetljivost, stvaranje IgE protutijela

Reakcije se mogu pojaviti bilo kada

Dovoljna je i mala količina alergena

Reakcija ovisi o količini namirnice

Brz razvoj simptoma

Reakcija je najčešće latentna

Tipični klinički simptomi alergije

Vanjski simptomi slični alergiji

Dijagnoza: Određivanje o IgE (krvni test, kožni test)

Testiranje na nedostatak enzima

sna stolica i različita upalna stanja. Intolerancija na laktozu - Laktoza je mliječni šećer sastavljen od glukoze i galaktoze. Da bi se laktoza mogla apsorbirati, veza između glukoze i galaktoze mora se pocijepati uz pomoć enzima laktaze. Iako u dječjoj dobi svi imamo taj enzim, neki od nas na­ kon nekog vremena stvaraju ga u jako malim količinama, zbog če­ ga molekule laktoze ostaju nerazgrađene. Nerazgrađena laktoza navlači vodu u crijeva, a to povećava pokretljivost (peristaltiku) cri­ jeva i izaziva proljev, što je glavni simptom. Ostali simptomi su na­ dutost i vjetrovi kao posljedica djelovanja mikroorganizama na ne­ razgrađenu laktozu. Naime, nerazgrađena laktoza prilikom dola­ ska u debelo crijevo služi kao hrana različitim bakterijama, zbog čega se povećava količina stvorenog plina, što također može biti uzrok boli i nadutosti. Takvo stanje može se izbjeći nadoknadom enzima laktaze. Nemogućnost razgradnje masti - Masti su važna sastavnica pravilne prehrane, no ključno je unositi dobre masnoće. Ako se ma­ sti u crijevima ne razgrade, javljaju se masti u stolici (steatoreja), odnosno izlučuju nerazgrađene masti, čime organizam gubi i važ­ ne nutrijente topive u mastima, kao što su vitamini. Uz to, zbog prisutnosti nerazgrađenih masti povećava se mogućnost nastanka upale, jer suvišni lipidi u crijevima negativno djeluju na našu mi­ krobiotu i održavanje pravilne funkcije epitela sluznice crijeva. Uz­ rok nemogućnosti razgradnje masti je nedostatak ili nedovoljna en­ zimatska učinkovitost enzima lipaze. Organizmu se može pomo­ ći u razgradnji masti primjenom dodataka prehrani koji sa­ drže enzim lipazu. Proteinima uzrokovana intolerancija - U pojedinim situacija­ ma i proteini mogu biti uzrok intolerancije te uzrokovati oštećenje stijenke crijeva, što može dovesti do povećane propusnosti. Neraz­ građeni proteini stupaju u reakciju s crijevnim mikroorganizmima, što posljedično vodi pojavi nelagodnih simptoma. I u ovom sluča­ ju glavni uzrok može biti nedostatak probavnih enzima - protea­ za, a njihovom nadoknadom putem dodataka prehrani može­ mo pomoći organizmu u razgradnji proteina. Uz pojavu različitih simptoma, nedostatak probavnih enzima mo­ že se manifestirati i poremećajem crijevne mikroflore. Neovisno o tome je li riječ o nedovoljno razgrađenim ugljikohidratima, masti­ ma ili proteinima, svi oni zbog toga ulaze u reakcije s crijevnim mi­ kroorganizmima i dovode do poremećaja crijevne mikroflore. Nai­ me, u debelom crijevu postoje mikroorganizmi čiji je rast to brži što im je na raspolaganju veća količina nerazgrađene hrane, što može biti štetno za organizam. U većini slučajeva intolerancije oboljeli izbjegavaju konzumaciju određene vrste namirnica koje izazivaju tegobe. No, redovitim uzi­ manjem dodataka prehrani to neće biti potrebno, jer će nadokna­ da potrebnih probavnih enzima omogućiti iskorištavanje i tih na­ mirnica u organizmu.


VIJESTI IZ KOZMETOLOGIJE

­

PRIREDILA: Anita Gali∆, mag.pharm., univ.mag. managementa u zdravstvu

Kozmetički sastojci i hipodermis transbukalna kozmetika? Kozmetička znanost u najvećem se postotku posvećuje djelovanju kozmetičkih sastojaka na epidermis i dermis koji se nalaze na hi­ podermalnom sloju kože. Nedavno objavljeno istraživanje poku­ šalo je utvrditi u kojoj mjeri hipodermis može biti ključan u formu­ lacijama za pomlađivanje kože. Uzevši u obzir da neki kozmetički sastojci gotovo ne prodiru dalje od rožnatog sloja, a svakako ne do hipodermisa, te činjenicu da je hipodermis pretežnog lipidnog karaktera, pretpostavilo se da još uvijek nije istražen regenerativni potencijal hipodermisa na kožu. Studija je bila usmjerena na istra­ živanje u kojoj mjeri određeni kozmetički sastojci (ekstrakt sjemen­ ki grožđa i fosfolipidi soje) mogu utjecati na poticanje obnavljanja kože u dermisu i epidermisu. Ono što je zanimljivo je ispitivanje učinka transbukalne primjene na preadipocite putem mukoadhe­ zivnog intraoralnog filma. Dokazano je da je takav način primjene djelovao na preadipocite i izazvao modulaciju ekspresije gena, uz vidljiva morfološka poboljšanja epidermisa i dermisa na biopsira­ nim uzorcima humane kože (anti-age učinak). Takvo istraživanje vrlo je izazovno, te upućuje na potencijal novih oblika kozmetič­ kih proizvoda - transbukalne formulacije s kozmetičkim sastojci­ ma nutraceutskog potencijala. IZVOR: International Journal of Cosmetic Science

Topička primjena DNA-repair enzima Izlaganje UV-zračenju dokazano je najrizičniji čimbenik za razvoj zloćudnih tumora kože, a uzrokuje i njeno fotostarenje. Do foto­ starenja i tumorigeneze dolazi zbog skraćenja telomera i promje­ ne ekspresije proto-onkogenih gena. Ranije je dokazano da su DNArepair enzimi (ili enzimi koji imaju mogućnost popravljanja nasta­ lih oštećenja na DNA molekulama) kao što su fotoliaze i en­ donukleaze, učinkoviti u sanaciji molekularnih promje­ na uzrokovanih UV-induciranim starenjem i karcino­ genezom. Najnovije istraživanje po­kušalo je utvr­ diti ima li smisla koristiti takve reparirajuće enzi­ me u topičkom obliku. Uzorak od 12 pacijena­ ta bio je podvrgnut izlaganju UV-zračenju ti­ jekom 4 uzastopna dana. Pratile su se pro­ mjene na 6 različitih područja kože na ko­ ja su se nanosili: 1) negativna kontrola bez preparata i UV-zračenja; 2) pozitivna kon­ trola bez preparata uz UV-zračenje; 3) po­d­ loga (vehikulum); 4) uobičajeni fotozašti­ tni preparat (sunscreen); 5) pripravak s fotozaštitom i endonukleazom; te 6) pri­ pravak s fotoliazom i endonukleazom. Posljednji pripravak s DNA-repair enzi­ mima u potpunosti je zaustavio skraćiva­ nje telomera i ekspresiju proto-onkogenih gena. Na osnovu toga zaključeno je da njihova topička primjena može bi­ti od kliničkog značaja u korektivnoj der­ matologiji. IZVOR: Journal of Drugs in Dermatology

Kurkumin kao kozmeceutik Kurkumin (diferuloilmetan) je sastavni dio poznatog istočnoazij­ skog začina kur­kume, odgovoran za njegovu žutu boju. Medicin­ ska svojstva kurkumina opisana su u brojnim zemljama i kultura­ ma diljem svijeta, ali i znanstvenim radovima koji su se bavili nje­ govim mogućim terapijskim učinkom kod kronične boli, upalnih dermatoza, cijeljenja rana, dermatoloških infekcija i kod dispig­ mentacija. Nadalje, kurkumin ima moguću zaštitnu funkciju od štetnih egzogenih i citotoksičnih čimbenika, zbog čega bi mogao biti koristan u profilaksi nekih bolesti. Topička administracija kur­ kumina poželjna je u liječenju nekih kožnih bolesti, no suvremena kozmetička industrija još uvijek pokušava nadići neke kozmetički nepoželjne osobine kurkumina za formulaciju gotovih proizvoda (neestetska svijetložuta boja, slaba topljivost, niska stabilnost pri višim pH vrijednostima). Budućnost prirodnih kozmeceutika sva­ kako će biti obilježena kurkuminom. IZVOR: Journal of Drugs in Dermatology

Ftalati u kozmetici i prijevremeni porod Prijevremeni porod vodeći je uzrok neonatalne smrtnosti s broj­ nim uzrocima i čimbenicima rizika. Izloženost raznim okolišnim čim­ benicima kao izvorima ftalata još je uvijek nedovoljno istražena. Svakako se smatra da je prevalencija izloženosti trudnica ftalatima vrlo visoka, jer se ftalati nalaze u mnogim predmetima opće upo­ rabe i kozmetici, a osobito ftalat-diesteri. Nedavno je objavljeno istraživanje (kohortna opservacijska studija od 2006.-2008.) koje je procjenjivalo utjecaj izloženosti ftalatima na ishod trudnoće i prijevremene porode (porođaj prije 37. tjedna trudnoće). Na uzor­ ku od 352 nasumično odabrane trudnice i praćenjem 130 slučaja prijevremenih poroda, analizirali su se uzorci urina na razinu me­ tabolita ftalata. Dokazano je da su trudnice izložene ftala­ tima tijekom trudnoće imale statistički značajno veću vjerojatnost za prijevremeni porod. Zato se savje­ tuje pokretanje inicijative za smanjenjem izlože­ nosti ftalatima tijekom trudnoće. IZVOR: JAMA Pediatrics

Mikrobiom u fokusu koz­ metičke industrije Kozmetička industrija sve više sredstava ulaže u istraživanje i razvoj proizvoda koji su povezani s ljudskim mikrobiomom kože. Za­ nimaju ih nove metode primjene i proširiva­ nje indikacija, proučavajući npr. razliku mikro­ flore zdrave i masne kože. Mikroflora kože mo­ že se u uobičajenim uvjetima “boriti“ s infek­ cijama i bakterijama, pa su neka istraživanja iš­ la u smjeru primjene dobrih bakterija na površi­ ni kože da bi se “borile“ protiv loših bakterija na koži, primjerice kod akni. Endogena mikroflora ko­ že i ravnoteža unutar mikrobioma mo­ gla bi biti jedna od ključnih tema suvremene dermatofarmacije, ne samo kod akni ili atopijskog dermatitisa, nego čak i kod dis­ pigmentacija. Vodeći stručnjaci u kozme­ tičkoj industriji smatraju da je mikrobiom esencijalni part­ner ljudske kože. IZVOR: Cosmetic News

32 www.inpharma.hr


www.inpharma.hr 33


Dr.Hauschka

AUTOR ČLANKA:

Branimir Batinica, dipl.polit.

Holistički pristup njezi kože Odabirom moćnog saveznika iz prirode koži pružamo snažnu podršku u složenom procesu samoobnavljanja te joj omogućavamo da na prirodan način postigne savršenu ravnotežu

K

oža je čudesan organ našeg tijela koji reagira na svaku promjenu psihičkog ili fizičkog stanja. Ako dođe do trenu­t­­ ne neravnoteže ona je indikator stanja u or­ ganizmu. No, koža neće to stanje samo pa­ sivno reflektirati nego će nastojati aktivno ko­ristiti svoju fascinantnu sposobnost samo­ obnavljanja. Nove stanice kože stvaraju se svakodnevno. Nakon 28 dana proces svo­je­ vrsnog preobražaja bit će završen, a vanjski sloj kože u potpunosti obnovljen. Odabirom moćnog saveznika iz prirode koži pružamo snažnu podršku u tom složenom procesu te joj omogućavamo da na prirodan način po­ stigne savršenu ravnotežu. Wala je njemački proizvođač u svijetu poz­ natog brenda prirodne kozmetike - Dr.Hau­­ s­chka. To je tvrtka čiji se proizvodni procesi temelje na prirodnim ciklusima, koja poslu­ je pomažući prirodnu i društvenu održivost i koja vodi računa o ravnoteži čovjeka i pri­ rode. Dr. Rudolf Hauschka osnovao ju je 1935., a danas je sjedište kompanije u Eck­ waldenu, selu 40-ak kilometara udaljenom od Stuttgarta. Okružuje ga oko 4,5 hektara biodinamičkih vrtova u kojem 7 vrtlara uz­ gaja veliki broj ljekovitih biljaka namijenje­ nih proizvodnji. Vrste koje ne uspijevaju u Njemačkoj ili ih nema u dovoljnim količinama, nabavljaju se u inozemstvu - najkvalitetnije sorte ruža, npr. uzgajaju se na plantažama u Bugarskoj, Ira­ nu, Afganistanu. Stručnjaci Wale zaslužni su za proizvodnju, financiranje, edukaciju lokal­ nog stanovništva i kontrolu kvalitete, a sve na fair trade načelima. Uvjerenje antropozofa Rudolfa Steinera da se sve temelji na prirodnim ritmovima preu­ zeo je dr. Hauschka, a to se podudaralo s razmišljanjima i djelovanjem Elisabeth Sig­ mund, kozmetičarke koja je već 50-ih godi­ na prošlog stoljeća smatrala da koža, najve­ ći ljudski organ, ima svoj prirodni ritam i da vanjska ljepota dolazi iznutra. Bilo je to prilično revolucionarno razmiš­ ljanje u to vrijeme, kada su se kozmetički pre­ parati shvaćali isključivo kao sredstva za uljep­ šavanje. Njihova suradnja započela je 1962., a pet godina kasnije nastao je prvi ko­z­metički proizvod - Dr.Hauschka krema od ruža koja i danas u više od 40 zemalja ima svoje vjer­ 34 www.inpharma.hr

ne poklonike i smatra se pravim klasikom Dr.Hauschka kozmetike. Biljke koje se koriste u Dr.Hauschka koz­ metici uzgajaju se prema biodinamičkim prin­ cipima. Cijeli proizvodni proces prati izmje­ nu godišnjih doba i prirodni ritam rasta bi­ ljaka. Vrtu se pristupa kao živom organizmu

koji ovisi o ritmovima prirode; o 4 godišnja doba, mjesečevim mijenama, a svi važni ko­ raci u proizvodnji rade se ručno, pažljivo i bla­ gim postupcima s izvornim sirovinama. Ne koriste se umjetna gnojiva, pesticidi ni her­ bicidi, a nametnici se uklanjaju ručno ili uz pomoć prirodnih pripravaka, primjerice od


češnjaka. Wala ima i svoje košnice, ali ne zbog proizvodnje meda - pčele su im neophodne za oprašivanje cvjetova.

Filozofija brenda Ideje Elisabeth Sigmund aktualne su i pri­ mjenjuju se i danas: ono što se stavlja na kožu mora potaknuti njezine prirodne pro­ cese i potaknuti je na rad, kožu tijekom da­ na treba štititi, a pustiti je da se sama ob­ navlja noću. Nemasna noćna njega, tj. ne-hranjenje ko­ že tijekom noći tzv. noćnim kremama i da­ nas je jedan od principa Dr.Hauschka koz­ metike. Koža je, naime, po svojoj prirodi no­ ću usmjerena na izlučivanje i samoobnavlja­ nje, odnosno regeneraciju. Pore se noću ot­ varaju te koža može izlučivati produkte iz­ mjene tvari preostale od dana. Pod “hranji­ vim” noćnim kremama koža ne može “di­ sati”, izlučivati niti se slobodno obnavljati, jer se njena “pažnja” preusmjerava na upi­ janje i “probavljanje”. Osim toga receptori s površine kože registriraju na površini do­ voljnu količinu masnoće i vlage, pa koža na temelju takvih informacija nema potrebu pro­ izvoditi sama. Druga, iznenađujuća činjenica je da pre­ parati Dr.Hauschka kozmetike “ne služe“ ko­ ži izvana dajući joj gotova rješenja. Slikovito rečeno, preparati imaju ulogu “trenera“ ko­ ji koži pomažu i “treniraju je“ kako bi, u skla­ du sa svojim prirodnim ritmovima, ponovno mogla sama prirodno funkcionirati. Klasične kozmetičke linije osmišljene su ta­ ko da koži daju (masnoću, vlagu) ili uzima­ ju (masnoću). Suha koža ne bi trebala biti danonoćno okružena masnoćom i vlagom, čak ako se time stvara mogući subjektivni prolazni osjećaj poboljšanja stanja kože. Ne­ prestano “natapanje” kože izvana rezultira smanjenjem vlastite proizvodnje masnoće i vlage. Tako koža postaje sve više suha i na kraju je usmjerena na stalni priljev masnoće i vlage izvana putem kozmetičkih proizvo­ da. Uz pomoć kozmetičkih preparata Dr.Hau­ schka koža počinje ponovno prirodno funk­ cionirati te sama proizvodi masni sloj i zadr­ žava potrebnu vlagu. Taj princip vlastite ko­ rekture vrijedi isto tako - u obrnutom smje­ ru - i za masnu kožu. Masna koža se, nai­ me, tretira uljem koje daje signal da je koža

Ljekovite biljke u Dr.Hauschka preparatima Ruža Ruža je sastojak gotovo svih Dr.Hauschka preparata, uključujući i de­ korativnu kozmetiku, i to u obliku eteričnog ulja, cvjetne vodice ru­ že, ružinog voska ili ekstrakta ružinih latica. Ima izraženo harmonizi­ rajuće djelovanje, pa se zbog toga primarno nalazi u proizvodima za suhu i izrazito osjetljivu kožu. Cvjetne latice ruže sadrže eterično ulje, limunsku, jan­ tarovu i jabučnu kiselinu, tanin, pektin, vosak, šećer kao i vitamine C, B, E, K... U proizvodima poput Ružine dnevne kreme, Ružine dnevne kreme light, Ružine ma­ ske, Mlijeka za tijelo od ruže, Ružinog ulja za tijelo, te dezodoransa Floral predstav­ lja jedan od glavnih sastojaka, dok u drugim preparatima “vlada u tajnosti“. U ne­ kim proizvodima za njegu lica nalazi se i ekstrakt divlje ili pasje ruže.

Bjelodan Bjelodan pomaže različitim stanjima kože da se razviju u uravnoteže­ nu, zdravu kožu. Uravnoteženi rast biljke prenosi se i na kožu, pa ona jača njezinu otpornost na štetne utjecaje iz okoline te usporava pro­ ces starenja. Upravo ravnoteža spomenutih procesa u rožnatom slo­ ju kože čini kožu profinjenom i znatno mekšom i nježnijom. Ukratko, osigurava urav­ noteženo djelovanje dviju važnih komponenti funk­cije kože: davanje oblika, učvrš­ći­va­ nje i poticanje protoka te jačanje rada žlijezda. Zahvaljujući pozitivnom utjecaju na kožu bjelodan je jedna od glavnih biljaka u Dr.Hauschka kozmetici i nalazi se u mno­ gim preparatima za njegu lica i u dekorativnoj liniji.

Hamamelis Sastojci iz lišća i kore hamamelisa koriste se u gotovo svim prepara­ tima za njegu lica i u dekorativnoj kozmetici, jer učvršćuje i zateže te tako podržava vezivno tkivo. Upravo hamamelis tenu daje nježnu, ru­ žičastu boju. Zahvaljujući svojim protuupalnim svojstvima i svojstvima zatezanja Dr.Hauschka to­ nik za lice može se koristiti i kao losion poslije brijanja.

Dunja Dunja ima njegujuća i protuupalna svojstva te regulira prirodnu vlaž­ nost kože. Dr.Hauschka kozmetika jedina je u kojoj proizvođač kori­ sti i dunjin vosak koji štiti kožu, a istovremeno joj omogućava da di­ še. Voštani omotač održava to voće svježim i više tjedana. Na isti na­ čin mirisni dunjin vosak njeguje kožu u Dunjinoj dnevnoj kremi i Olovci za oči. Ekstrakt dunjinih sjemenki koristi se u Dunjinoj dnevnoj kremi, Revitalizirajućoj ma­ ski, Mlijeku za tijelo od limuna, Mlijeku za tijelo od dunje, Mlijeku za tijelo od ruže i Toniranoj dnevnoj kremi te Maskari za volumen. dovoljno masna i da treba smanjiti proiz­ vodnju masnoće.

Upotreba alkohola Alkohol u Dr.Hauschka preparatima pri­ rodnog je, biljnog porijekla i korišten je kao otapalo, a ne primarno kao konzervans. Na­

ime, kako se sve djelatne komponente iz bilj­ nog materijala ne mogu dobiti potapanjem u vodi ili ulju, kao otapalo se koristi vodeno alkoholna otopina (max. udio alkohola 8-12%) odnosno kao prijenosnik tih spojeva u ko­ žu. Svojim je prisustvom alkohol, naravno, poslužio i kao dodatni konzervans.

Specifičnosti Dr.Hauschka kozmetike: • tretira se stanje kože, a ne tip kože, jer se stanje kože mijenja ovisno o promjeni godišnjih doba, prehrani, količini tekućine, hormonima... Sukladno tome, kada se stanje kože promijeni, potrebno je koristiti i drugi preparat iz iste linije; • nemasna noćna njega - za noć se ne koriste kreme, ali postoji noćna njega u obliku preparata na vodenoj bazi koji koži pružaju podršku, no ne rade umjesto nje; • preparati su “treneri“ na temelju čijih informacija koža sama pronalazi rješenje za izlazak iz neravnotežnog stanja (princip homeopatskih pripravaka).

www.inpharma.hr 35


Pro-age uz podršku Dr.Hauschka kozmetičke linije za zrelu kožu Anti-age termin ustalio se u kozmetičkom rječniku. U doslovnom prijevodu predstav­ lja korištenje preparata koji bi trebali dati do­ jam da imamo manje godina nego što za­ pravo imamo. Je li moguće da kozmetički preparat nadjača evoluciju, fiziologiju i mor­ fologiju, te da promijeni ili vrati vremenski sat unatrag? Također, često se može proči­ tati da proizvodi sadrže npr. kolagen. To je vjerojatno točna informacija, no malo se zna da je molekula kolagena jako velika i da ne može jednostavno proći kroz površinu kože i nadograditi kolagen u koži. Koža je, dapa­ če, specijalizirana da sprječava ulazak veli­ kih molekula. Kratko nakon prestanka korištenja takve vrste preparata s “brzim učinkom“ nestaju i prividna, kratkotrajna poboljšanja. Organi­ zam i organi, pa tako i koža, stare svako­ dnevno. Koža postaje tanja, gubi vlažnost, sma­ njuje se proizvodnja sebuma, stijenke kapi­ lara su sve tanje što dovodi do promjena u cirkulaciji, a time i prehranjivanja kože, sma­ njuje se proizvodnja kolagena i elastina, ko­ ža gubi čvrstoću i elastičnost... To je prirod­ no i normalno, a zaustaviti godine ili ih vra­ titi unatrag - nemoguće. Ipak, nešto se mo­ že učiniti. Može se redovito održavati “si­ stem“ stvarima koje koriste tijelu - kretanjem, snom, prehranom, smijehom, društvenim ži­ votom, ali i kozmetikom i njegom. Korištenjem gotovih rješenja izvana putem kozmetičkih preparata dugoročno prirodne funkcije kože se samo usporavaju i uspav­ ljuju, pa na kraju koža postaje ovisna o tom primanju izvana. S druge strane, jačanje pri­ rodnih funkcija kože, podupiranje njezinih prirodnih procesa, korištenje preparata koji će koži pomoći i biti joj podrška, a ne zamje­ na, dugoročno daje puno bolje rezultate, baš kao i trening. Kozmetička linija Dr.Hauschka, pionir u pri­ 36 www.inpharma.hr

rodnoj kozmetici, sadrži preparate koje će ši­ ra javnost svrstati u kategoriju anti-age, ali oni zapravo ulaze u kategoriju pro-age - za lijepe i zdrave godine. Ono što ih čini jedin­ stvenim su recepture i specijalno odabrane ljekovite biljke te ritmičke otopine minera­ la, što uključuje i plemenite metale (zlato i srebro podržavaju i stimuliraju regeneraciju kože) te drago i poludrago kamenje (prah rubina harmonizira cirkulaciju, plavi turma­ lin normalizira procese rasta stanica). U toj se Dr.Hauschka liniji nalaze: Regene­ rativna krema, Regenerativni serum, Rege­ nerativna krema za područje oko očiju, Rege­ nerativna krema za vrat i dekolte i Intenziv­ ne njege 04 i 05.

Biljke specifične za Regenerativnu liniju U Regenerativnoj liniji nalaze se brojne, poznate i djelotvorne biljke. Koristi se pose­ ban, certificiran ekstrakte crvene djeteline iz organskog uzgoja. To je je poljski cvijet bo­ gat izoflavonima koji kožu štiti od preranog starenja. Zatim preslica, drevna, jednostav­ na biljka iznimno gruba na dodir zbog veli­

ke količine silicijeve kiseline u svom sastavu. No, silicijeva kiselina koju sadrži jača i učvrš­ ćuje tkivo i kožu. Briofilum daje vlagu, ima svojstava iscjeljivanja rana, osvježavanja, ste­ zanja, te hemostatska i antiupalna svojstva. Osim njih, regenerativna linija sadrži i bora­ žinu, jer ulje boražine izrazito bogato GLA kiselinom (omega-6), te pomaže u regulaci­ ji vlažnosti; brezu, jer potiče protok tekućina i eliminaciju toksina; pasji/vučji trn, jer je bo­ gat A i E vitaminima, podupire regeneraciju kože, blokira slobodne radikale; te argan. I za kraj - starenje je prirodan proces koji traje od dana kada smo se rodili. Zaustaviti i varati ga je nemoguće, no moguće ga je usporiti. Dugoročno gledano, mudrije je ko­ ristiti proizvode koji služe kao pomoć da bi duže ostali mladi i zdravi, nego one za koje mislimo da će izbrisati naše godine, jer se to najvjerojatnije, ipak, neće dogoditi.

OVLAŠTENI ZASTUPNIK I DISTRIBUTER: BIOVEGA d.o.o. veleprodaja: 01 2498 620, maloprodaja: 0800 246 246, www.biovega.hr

Ruža - kraljica Dr.Hauschka kozmetike

D

r.Hauschka dnevna krema od ruže već je više od 40 godina najpopularniji i najprodavaniji Dr.Hauschka pre­ parat za njegu kože. Zbog svojih posebnih svojstava ta kre­ ma potiče regeneraciju kože i osigurava optimalnu zašti­ tu normalnoj, suhoj, osjetljivoj i zreloj koži, sklonoj prera­ nom starenju. Dragocjeni organski sastojci kao što su ru­ žino ulje i ekstrakt šipka stvaraju na koži zaštitni film, a mandingo, ružin vosak i avokado štite ju od isušivanja. U koži se uspostavlja pravilan odnos vlage i masnoće, sve se njezine funkcije uravnotežuju, a rezultat je meka i svilenkasta koža. Dr.Hauschka dnevna krema od ruže idealna je za hladnije dane. Štiti i njeguje ko­ žu sklonu crvenilu, proširenim i popucalim kapilarama (kuperozna koža), pa nježna koža, zahvaljujući istovremenoj snazi i blagosti ruže, dobiva posebnu njegu.


www.inpharma.hr 37


Mineral u tragovima

AUTORica ČLANKA:

dr.sc. Marica Žižić, dr.med.

Važnost joda u prehrani Prema procjeni WHO-a iz 2007., gotovo dvije milijarde ljudi konzumira nedostatne količine joda, uključujući oko trećinu djece školske dobi

J

od je esencijalna sastavnica hormona štit­ njače, a hormoni štitnjače, pa stoga i jod, esencijalni su za život sisavaca. Jod u ob­ liku jodida široko je, ali neujednačeno, ras­ prostranjen u okolišu. Najviše se joda nalazi u oceanima. Jodid u morskoj vodi oksidira i prelazi u elementarni jod koji isparava u at­ mosferu. U tlo se vraća kišom, zatvarajući ta­ ko puni krug. Ipak, taj ciklus je u mnogim krajevima spor i nekompletan, pa je tamo tlo deficitarno jodom, a biljke za prehranu lju­ di i životinja koje se uzgajaju u takvom tlu također imaju manjak joda. Manjak joda čest je i u kontinentalnim krajevima, planinskim krajevima, te mjestima s čestim poplavama, ali je moguć i u priobalnom području. U svim slučajevima u kojima postoji manjak joda, potrebno ga je unijeti u organizam u obliku dodatka prehrani ili na druge načine. Izvorni sadržaj joda u većini prehrambe­ nih artikala i pića je nizak. Naime, većina hra­ ne sadrži 3-80 mcg joda po obroku. Glavni izvori joda u hrani su, osim jodirane soli, kruh i mlijeko. U tijelu odrasle zdrave osobe na­ lazi se 15-20 mg joda, od čega se 70-80% nalazi u štitnjači. DOBNA SKUPINA

dnevni unos (mcg)

0-5 godina

90

6-12 godina

120

Stariji od 12 godina

150

Trudnice

250

Dojilje

250

Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO)

Posljedice manjka joda su mnogobrojne. Struma ili guša je stanje u kojemu manjak joda potiče lučenje TSH, hormona hipofize koji, pak, potiče rast tkiva štitnjače, i to po­ rast broja stanica i povećanje njenog volu­ mena. U početku je povećanje jednoliko i homogeno, a s vremenom se razvijaju čvo­ rovi. Najozbiljnija posljedica manjka joda je moguće oštećenje ploda. Majčini hormoni štitnjače prelaze krvlju putem posteljice do ploda. Štitnjača kod ploda počinje funkcio­ nirati i lučiti hormone u 10-12 tjednu fetal­ nog razvoja. Do tog perioda plod je ovisan isključivo o majčinim hormonima štitnjače, a pri porodu se u krvi pupkovine još uvijek nalazi do 40% majčinog T4. Normalna razi­ na hormona štitnjače nužna je za razvoj mo­z­ ga fetusa, a manjak joda nepovratno reme­ 38 www.inpharma.hr

ti razvoj mozga. Značajan manjak joda tije­ kom trudnoće povećava rizik za pobačaj, mrtvorođenje čeda i prirođene anomalije. Tretiranje jodom u trudnoći i prije trudno­ će značajno smanjuje fetalnu i perinatalnu smrtnost te poboljšava motorički i kognitiv­ ni doseg potomstva. Značajan manjak joda u trudnoći uzrokuje kretenizam čije su ka­ rakteristike mentalna retardacija, niži rast i gluhoća. U područjima sa značajnim manj­ kom joda zastupljenost kretenizma u popu­ laciji je 5-15%. Smanjeni unos joda tijekom djetinjstva i adolescencije uzrokuje poremećen mental­ ni razvoj i zakašnjeli fizički razvoj. Manjak jo­ da kod odraslih također uzrokuje poreme­ ćenu mentalnu funkciju. Općenito, umjere­ ni do ozbiljni manjak joda uzrokuje blage promjene u populaciji uzrokovane hipotire­ ozom, uključujući apatiju, smanjenu radnu produktivnost i smanjen kapacitet za obra­ zovanje, što sve rezultira poremećenim so­ cijalnim i ekonomskim razvojem.

Epidemiološki pokazatelji Prema procjeni Svjetske zdravstvene orga­ nizacije iz 2007., gotovo dvije milijarde lju­ di konzumira nedostatne količine joda, uk­ ljučujući oko trećinu djece školske dobi. Naj­ niža prevalencija manjka joda je u Americi. Najviša prevalencija jodne deficijencije je u Europi - 52%, jer mnoge zemlje Europe ima­ ju slab ili uopće nemaju program kon­trole jodne deficijencije. Dijagnoza i procjena jodnog statusa utvrđu­ ju se na više načina: koncentracijom joda u urinu, stupnjem gušavosti, razinom TSH u se­ rumu i serumskim tireoglobulinom. Koncen­ tracija joda u urinu je osjetljiv indikator razi­ ne joda, jer je odraz promjena joda na dne­v­ noj osnovi. Stupanj gušavosti odražava pro­ mjene unosa joda na mjesečnoj i godišnjoj osnovi. Općenito, razina joda u urinu manja od 100 mcg/l ukazuje na jodnu deficijenci­ ju. Test nije idealan, s obzirom da su konce­n­ tracije joda u urinu od dana do dana promi­ jenjive. Pouzdanije mjerenje bilo bi mjerenje razine joda u 24-satnom urinu. Prosječni unos joda od 150 mcg na dan korespondi­ ra s koncentracijom 100 mcg/l joda u urinu.

Liječenje Najefikasniji način kontroliranja jodne de­ ­ficijencije je putem jodiranja soli. Prema pre­

poruci WHO-a, po kilogramu soli dodaje se 20-40 mg joda. Jod se dodaje u obliku kali­ jevog jodida ili kalijevog jodata. Kalijev jo­ dat je stabilnija forma, osobito u slučajevi­ ma nečistoća u soli, pojačane vlage ili poroz­ nog pakiranja. Zbog nestabilnosti, tj. hlaplji­ vosti joda treba obratiti pozornost na mo­ gući gubitak joda iz jodirane soli do čak 90%. Jod se, također, gubi i termičkom obradom. Preporuka Svjetske zdravstvene organizaci­ je je da se unos soli smanji na 5 g na dan (u Hrvatskoj je unos veći od 10 g na dan) čime bi se uvelike smanjio i unos joda. Uz jodiranu sol, drugi važni izvori joda su kruh i mlijeko. U kruhu se nalazi jodirana sol, a u mlijeku ima joda zbog uporabe jodofo­ ra u mliječnoj industriji. Jodiranje soli u Hrvatskoj se provodi od 1953. godine, a posljednjih 20-tak godina količina joda koja se dodaje je udvostruče­ na. To je rezultiralo eliminicijom drastičnih oblika gušavosti i kretenizma, te nas uvrsti­ lo među zemlje koje su uspješno riješile ne­ dostatak joda. Međutim, potrebno je nagla­ siti da unatoč tome postoji potreba za do­ datnim unošenjem joda kod žena koje pla­ niraju trudnoću, u trudnoći (pogotovo u pr­ vom trimestru) kao i u vrijeme dojenja. U pri­ log tome govori i najnovije istraživanje Ame­ rican Thyroid Association koje je utvrdilo da se najznačajniji manjak joda bilježi kod že­ na u dobi od 20-40 godina, i to zbog čestih dijeta i različitih redukcija prehrane. I hiper­ toničari koji prehranom unose manje soli mo­ raju unijeti jod putem dodatka prehrani ili dru­ gom hranom. To znači da i starije dobne sku­ pine moraju biti upozorene na mogućnost nedostatka joda u prehrani, a time i u orga­ nizmu.

Literatura: S C Bath a, C D Steer , J Golding, P Emmett, M P Rayman Effect of inadequate iodine status in UK pregnant women on cognitive outcomes in their children: results from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). Lancet 382;331-337,2013. Hynes KL, Otahal P, Hay I, Burgess JR: Mild Iodine Deficiency During Pregnancy Is Associated With Reduced Educational Outcomes in the Offspring: 9-Year Follow-up of the Gestational Iodine Cohort JCEM 98: 1954-1962; 2013. Stagnaro-Green A, Pearce E : Iodine and pregnancy: a call to action. Lancet,382; 292-293, 2013. Zimmermann MB, Jooste PL, Panday ChS: Iodine - de­ ficiency disorders. Lancet, 372; 1251-1262, 2008.


www.inpharma.hr 39


40 www.inpharma.hr


www.inpharma.hr 41


Nutri-inspekcija

ZA INPHARMU NUTRI-INSPEKCIJU OBAVILA:

Sandra Krstev Barać, mag.nutr.

Vitaminoteka Zagreb - konzalting u nutricionizmu

Dodaci prehrani s magnezijem Donosimo pregled nekih monopreparata magnezija s polica hrvatskih ljekarni

Biolectra® Magnezij 300 Direkt 20 vrećica Proizvođač / Uvoznik:

Hermes Arzneimittel /

Oktal Pharma Sastav u 1 vrećici (dnevna doza): magezij (magnezijev oksid) 300 mg (80% RDA) Ostali sastojci: regulator kiselosti: natrijev citrat, limunska kiselina; sladilo: sorbitol; punilo: natrijeva karboksimetilceluloza; tvar za sprječavanje zgrudnjavanja: mag­ nezijev stearat; sladila: aspartam i natrijev ciklamat; aroma. Upozorenja: Prekomjerno uzimanje može imati laksativni učinak. Osoba koja ima zdravstvene tegobe prije uporabe mora potražiti savjet liječnika ili ljekarnika. Sadrži izvor fenilalanina. Doziranje: Jednom na dan sadržaj jedne vrećice rastopiti u ustima. Cijena po danu: 2,8 kn Mišljenje: Proizvod povoljne cijene sa standardnim sadržajem magnezija, dostu­ pan s okusom limuna i naranče. Pogodan za bolesnike sa šećernom bolesti u okviru planskih dijeta i niskokalorične prehrane. Tvrtka u svom asortimanu ima proizvod Biolectra Magnezij 365 Fortissimum - jedi­ ni magnezij u RH registriran kao OTC lijek.

Kal Magnesium Glycinate 400 90 tableta Proizvođač / Uvoznik:

Nutraceutical Corp. /

Nihon Sastav u 2 tablete (dnevna doza): magnezij (kao magnezijev glicinat) 400 mg (107% RDA) 42 www.inpharma.hr

Ostali sastojci: emulgatori: celuloza, magnezijev stearat; stabilizator: stearinska kiselina. Upozorenja: Prije uzimanja dodatka prehra­ ni potrebno je posavjetovati se s liječnikom ili stručnom osobom. Trudnice i dojilje trebaju konzultirati liječnika prije upotrebe ovog proizvoda. Doziranje: 2 tablete na dan, uz obrok ili čašu vode. Cijena po danu: 3,6 kn Mišljenje: Proizvod umjerene cijene i standardnog sadržaja magnezija. Jedini u kategoriji osigurava magnezij u obliku magnezijevog glicinata.

Multipower Magnesium Liquid 7x25 ml i 20x25 ml Proizvođač / Uvoznik: Atlantic Multipower / Cedevita Sastav u jednoj bočici (25 ml dnevna doza): magnezij (magnezijev

citrat) 250 mg (66,6% RDA) Ostali sastojci: voda, fruktoza, kiselina: mliječna kiselina; konzer­ vans: kalijev sorbat; sladila: natrijev ciklamat, acesulfam-K i natrijev saharinat; aroma Upozorenja: Prije upotrebe obavezno se posavjetovati sa stručnom osobom. Doziranje: Popiti jednu bočicu na dan, najbolje nakon tjelesne aktivnosti. Cijena po danu: 7,0-7,9 kn Mišljenje: Proizvod više cijene namije­ njen održavanju optimalne razine

magnezija u organizmu pri intenzivnoj tjelesnoj aktivnosti. Dostupan u obliku tekućine sa šećerom i sladilima.

Natural Wealth Magnezij 500 mg 60 tableta Proizvođač / Uvoznik:

Natural Wealth /

Milsing Sastav u 1 tableti (dnevna doza): magnezij (magnezijev oksid) 500 mg (133% RDA) Ostali sastojci: učvršćivači: mikrokristalinič­ na celuloza, dikalcijev fosfat; regulator kiselosti; limunska kiselina; stabilizator: celulozna ovojnica; tvar za sprječavanje zgrudnjavanja: biljni magnezijev stearat;


Aktualno

Odobrene zdravstvene tvrdnje za magnezij bojilo: titanov dioksid; stabilizator: umreže­ na natrijeva karboksimetilceluloza. Upozorenja: U slučaju preosjetljivosti na bilo koji sastojak, prekinuti s uzimanjem. Doziranje: Jedna tableta na dan nakon jela. Cijena po danu: 1,3 kn Mišljenje: Povoljan proizvod s najvišim sadržajem magnezija u kategoriji. Tvrtka u svom asortimanu ima i proizvod Magnezij 250 mg.

Solgar Magnezij citrat

Donosimo popis svih zdravstvenih tvrdnji odobrenih prema Uredbi EK 432/12 koje se moraju primjenjivati i u RH hranjiva tvar, hrana ili kategorija hrane

Solgar / Salvus magnezij (citrat) 400 mg (107% RDA) Ostali sastojci: tvar za povećanje volumena: mikrokristalična celuloza; tvari protiv zgrudnjavanja: silicijev dioksid; celulozna guma, tvar za povećanje volumena: dikalcijev fosfat; hidroksipropil metil celuloza; tvari protiv zgrudnjavanja: magnezijev stearat biljnog porijekla; bojilo: titanov dioksid; biljni glicerol. Upozorenje: Trudnice i dojilje prije upotrebe ovog proizvoda moraju se posavjetovati s liječnikom. Preporučuje se prije uzimanja bilo kojeg dijetetskog pripravka konzultirati se sa svojim liječnikom. Doziranje: Uzimaju se 2 tablete na dan uz obrok ili po preporuci liječnika. Cijena po danu: 4,9 kn Mišljenje: Proizvod nešto više cijene i standardnog sadržaja magnezija. Jedini u kategoriji osigurava magnezij u obliku magnezij citrata. Sastav u 2 tablete (dnevna doza):

uvjeti navođenja tvrdnje

Magnezij

Magnezij ima ulogu u procesu dijeljenja stanica

Tvrdnja se smije koristiti samo za hranu koja je najmanji iz­ vor količine magnezija prema tvrdnji IZVOR [IME VITA­MI­­ N/A] I/ILI [IME MINERAL/A] sukladno Prilogu I Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama, NN 84/2010.

Magnezij

Magnezij dopri­ nosi normalnoj psihološkoj funkciji

Tvrdnja se smije koristiti samo za hranu koja je najmanji izvor količine magnezija prema tvrdnji IZVOR [IME VI­TA­ MIN/A] I/ILI [IME MINERAL/A] sukladno Prilogu I Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama, NN 84/2010.

Magnezij

Magnezij dopri­ nosi održavanju normalnih kostiju

Tvrdnja se smije koristiti samo za hranu koja je najmanji izvor količine magnezija prema tvrdnji IZVOR [IME VITA­ MIN/A] I/ILI [IME MINERAL/A] sukladno Prilogu I Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama, NN 84/2010.

Magnezij

Magnezij dopri­ nosi održavanju normalnih zubi

Tvrdnja se smije koristiti samo za hranu koja je najmanji izvor količine magnezija prema tvrdnji IZVOR [IME VITA­ MIN/A] I/ILI [IME MINERAL/A] sukladno Prilogu I Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama, NN 84/2010.

Magnezij

Magnezij doprinosi ravnoteži elektrolita

Tvrdnja se smije koristiti samo za hranu koja je najmanji izvor količine magnezija prema tvrdnji IZVOR [IME VITA­ MIN/A] I/ILI [IME MINERAL/A] sukladno Prilogu I Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama, NN 84/2010.

Magnezij

Magnezij doprinosi normalnoj sintezi proteina

Tvrdnja se smije koristiti samo za hranu koja je najmanji izvor količine magnezija prema tvrdnji IZVOR [IME VITA­ MIN/A] I/ILI [IME MINERAL/A] sukladno Prilogu I Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama, NN 84/2010.

Magnezij

Magnezij doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti

Tvrdnja se smije koristiti samo za hranu koja je najmanji izvor količine magnezija prema tvrdnji IZVOR [IME VITA­ MIN/A] I/ILI [IME MINERAL/A] sukladno Prilogu I Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama, NN 84/2010.

Magnezij

Magnezij dopri­ nosi normalnom metabolizmu stvaranja energije

Tvrdnja se smije koristiti samo za hranu koja je najmanji izvor količine magnezija prema tvrdnji IZVOR [IME VITA­ MIN/A] I/ILI [IME MINERAL/A] sukladno Prilogu I Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama, NN 84/2010.

Magnezij

Magnezij doprinosi normalnoj funkciji mišića

Tvrdnja se smije koristiti samo za hranu koja je najmanji izvor količine magnezija prema tvrdnji IZVOR [IME VITA­ MIN/A] I/ILI [IME MINERAL/A] sukladno Prilogu I Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama, NN 84/2010.

Magnezij

Magnezij dopri­ nosi normalnom funkcioniranju živčanog sustava

Tvrdnja se smije koristiti samo za hranu koja je najmanji izvor količine magnezija prema tvrdnji IZVOR [IME VITA­ MIN/A] I/ILI [IME MINERAL/A] sukladno Prilogu I Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama, NN 84/2010.

60 tableta Proizvođač / Uvoznik:

zdravstvena tvrdnja

www.inpharma.hr 43


­­

DOGAĐAJI & NAJAVE Priče o hrani od mesa do moussea

U

uzagrebačkom je VIP klubu ovaj je mje­ sec predstavljena knjiga: “Priče o hra­ ni - od mesa do moussea”, poznate hr­vatske nutricionistice Darije Vranešić Ben­ der. U duhovitom stilu moderatora Ivice Pr­ tenjače o knjizi su govorili uvaženi gosti iz svijeta hrane i prehrane - Radovan Marčić, Donatella Verbanac, Damir Fabijanić, Jasna Duspara, urednica Renata Pondeljak Matije­ vić, izdavač Dragan Bralić i sama autorica. Knjiga je predstavljena pred više od 300 uz­ vanika. Nova knjiga drugi je hit dr.sc. Vranešić Ben­ der, nutricionistkinje s bogatim iskustvom u različitim područjima znanosti, kliničkog ra­ da i konzultantskih aktivnosti. Osnovna po­ ruka knjige, koja se čita poput najboljeg kri­ mića, u jednom zalogaju, je da hrana o na­ ma govori puno više nego što mislimo. A ponekad i više nego što želimo. U izboru je­ la i načinu njegove pripreme zrcali se naš cje­ lokupan odnos prema društvu i prema na­ ma samima. Zato hrana zaslužuje naše zna­ nje i ljubav. Recenzentica doc.dr.sc. Donatella Verba­ nac kaže da ta knjiga otvara apetit za zna­ njem o hrani, jer iznosi nove podatke koji privlače pozornost i bude interes za samo­ stalno eksperimentiranje u kuhinji. Autori­ ca vješto uvlači čitatelja u složeni svijet hra­ ne na zanimljiv i poučan način. Riječ je o šti­ vu koje se lako čita i koje, unatoč utemelje­ nosti na egzaktnim znanstvenim činjenica­ ma iz područja nutricionizma i prehrambe­ ne tehnologije, te izraženom autorskom pri­

stupu opisanoj problematici, posjeduje po­ trebnu univerzalnost, čineći knjigu bliskom svakom čitatelju. Knjiga je podijeljena u tri dijela: Kultura pre­ hrane, Simbioza žlice i vilice te Robovi oku­ sa. Prvi dio govori o odnosu čovjeka i hrane kroz neke nove i stare spoznaje o percepci­ ji okusa, psihološkom doživljaju hrane i hra­ njenja te podastire osnovne činjenice o me­ diteranskoj prehrani kao zlatnom standar­ du moderne prehrane. Drugi dio prikaz je različitih svakodnevnih namirnica prikazanih kroz prizmu kemije hrane u kuhinji, od po­ vijesnih podataka do moderne molekularne gastronomije. Pritom su kemijske promjene koje se zbivaju u hrani tijekom pripreme ob­ jašnjene jednostavno i razumljivo. Treći dio

oleoTherapy Duo paketi S obzirom na rastući trend oleoterapije za ove je blagdane Kemig kreirao 5 različitih paketa s bestseller biljnim uljima (3x100 ml) pri čemu je ulje badema unutar svakog paketa gratis poklon za kupca: • Anti-age: ulje ploda divlje ruže + ulje argana + GRATIS ulje badema (raff.) • Skin care masna/mješovita koža: ulje lješnjaka + ulje jojobe + GRATIS ulje badema (raff.) • Skin care normalna/suha koža: ulje jojobe + ulje argana + GRATIS ulje badema (raff.) • Hair care: ulje makadamije + ulje argana + GRATIS ulje badema (raff.) • Health: ulje crnog kima + ulje noćurka + GRATIS ulje badema (raff.) U atraktivnoj ambalaži i pristupačnih cijena oleoTherapy Duo pa­ keti idealana su preporuka za blagdansko darivanje. Paketi se mogu naručiti u Kemigu i veledrogerijama.

44 www.inpharma.hr

donosi priče o nekim omiljenim jelima i nji­ hovim osobitostima, poput čokolade, juhe, različitih pjenica, emulzija ili omiljene lede­ ne delicije sladoleda. Izdavač je tvrtka Medix - C.T. Poslovne in­ formacije d.o.o., a može se kupiti u trgovi­ nama Tisak medije, boljim knjižarama, ili online na: http://www.mondo.hr i www.medi­ cinskanaklada.hr


­­

DOGAĐAJI & NAJAVE Dani PIP-a u ljekarnama

T

vrtka PIP d.o.o. 25. studenog slavi 24 godine poslovanja, a s obzirom da je 07. prosinca spomendan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, odlučili su u tom razdoblju organizirati Dane PIP-a u ljekar­ nama. Od 25. 11. do 07. 12. 2013. PIP će svo­ jim vjernim kupcima pokloniti 10% po­ pusta na cjelokupni asortiman proizvo­ da iz grupe Apiterapija - dodaci prehra­ ni. O detaljima akcije Dani PIP-a u ljekar­ nama kupci će biti obavješteni putem ob­ java na Narodnom radiju i plakata u lje­ karnama. I one ljekarne koje nemaju pla­ kat mogu sudjelovati u akciji. Veledrogerije koje sudjeluju u ovoj ak­ ciji su: Phoenix Farmacija, Oktal pharma, Medika, Farmex, Pharmanet i Medical in­ tertrade.

Ekološki standard kvalitete kao dodana vrijednost kategorija dodataka prehrani, prirodne kozmetike i hrane

B

iovega, uvoznik i distributer hrane, dodata­ ka prehrani i prirodne kozmetike organizira 27. veljače 2014. od 9 - 17 sati u Zagrebu, po­ slovni forum na temu: Ekološki standard kvali­ tete kao dodana vrijednost kategorija dodata­ ka prehrani, prirodne kozmetike i hrane. Mjesto održavanja planira se u prostorima Hrvat­ ske gospodarske komore.

Program: 09.00 - 09.15

Predstavljanje trendova ekološkog poslovanja moderatorica Žana Hinek

09.15 - 09.45

Ekološka poljoprivreda i proizvodnja hrane i kozmetike postavke, mogućnosti, obećanja - Ana Marušić Lisac, dipl.ing.

09.45 - 10.30

Prirodna prehrana - Jadranka Boban Pejić, prof. defektologije

10.30 - 11.15

“Superhrana“ u svjetlu novih znanstvenih spoznaja dr.sc. Darija Vranešić Bender

11.15 - 11.30

Pauza

11.30 - 12.15

Dodaci prehrani: Klorofil - djelotvornost i izvori Seida Iličić, mag.pharm.

12.15 - 13.15

Ekološki uzgoj sirovina za kozmetičke pripravke - Ralf Konert, dipl. ing.

13.15 - 14.00

Prirodna kozmetika: Dermofarmacija - biljna pomoć iz prirode dr.sc. Arijana Meštrović, mag.pharm.

14.00 - 14.45 Prirodna kozmetika: Tradicija i inovacije na području prirodne certificirane kozmetike - Jadranka Marković, dipl.ing. 14.45 - 15.30

Diskusija

15.30 - 17.00

Zakuska

Predavanja će bodovati Hrvatska ljekarnička komora. Prijave na: jadranka@biovega.hr ili na: 01/2498-637.

Solgar zlatna čarolija Salvus je za ove blagdane pripremio dva posebna, blagdanska Solgar paketa po povoljnijoj cijeni. Od 25. studenog, pa do isteka zaliha, u ekskluzivnom pakiranju, po specijalnim cijenama od -20%, Solgar nudi: • Paket Skin, Nails and Hair + Evening Primrose Oil, MPC: 206,88 kn • Paket VM 75 + Omega-3, MPC: 236,96 kn.

www.inpharma.hr 45


NOVO U LJEKARNAMA nica. Karite maslac osigurava masne kiseli­ ne slične strukture onima koje se prirodno nalaze u koži. Hidratizira i vraća elastičnost. Sadrži i pantenol za umirujuće djelovanje, a u kombinaciji s MP-lipidima (nova genera­ cija dokazane učinkovitosti u sintezi hidra­ tantnih čimbenika, lipida i proteina) ublaža­ va gubitak vode.

Effetto Reale L’Erbolario, Medika, linija proizvoda

Bio-Beaute® Nuxe, Sabex Obojeni balzami za usne, bogati voćnim ma­ slacima i uljnim ekstraktima voća njeguju, hrane i obnavljaju, te ostavljaju nježnu boju i dojam volumena na usnama. Teksture su vrlo nježne, a miris 100% prirodan. Sadrže organski maslac marelice i organski shea ma­s­ lac koji intenzivno obnavljaju suhe i ispuca­ le usne, dok ih uljni ekstrakti organske bres­ kve i organske maline obilno hrane i nje­ guju. Bio-maslac marelice bogat je esenci­ jalnim masnim kiselinama, a svojim antiok­ sidativnim svojstvima obnavlja i štiti tanku kožu. Bio-shea maslac bogat nezasićenim masnim kiselinama (50%) te vitaminima A, C, E i K, umiruje i omekšava grubu kožu. Balzami postoje u 2 nijanse: ružičasta bres­ kva i zavodljiva malina. Sadrže 100% sasto­ jaka prirodnog porijekla, te 44,4% sastojaka iz organskog uzgoja.

Caffetin Cold max Alkaloid, 10 vrećica Kombinirani lijek koji sadrži dvije djelatne tvari: paracetamol i fenilefrin. Jedna vrećica sadržava 1.000 mg paracetamola i 12,2 mg fenilefrinklorida (što odgovara 10 mg feni­ lefrina). Namijenjen je odraslima i djeci sta­ rijoj od 12 godina za ublažavanje uobičaje­ nih simptoma prehlade i gripe (glavobolja, bol u mišićima, grlobolja, začepljenost no­ sa, povišena tjelesna temperatura, grozni­ ca). Sadržaj jedne vrećice potrebno je oto­ piti u šalici tople vode uz miješanje i popiti. Ne smiju se primijeniti više od 4 vrećice tije­ kom 24 sata.

Linija za suhu i oštećenu kosu jedinstvene formulacije, s ekstrahiranim aminokiselina­ ma matične mliječi. I aktivna baza šampona napravljena je iz matične mliječi, maslina te kokosa. Linija osim toga sadrži i med od ke­ stena, cvijet šipka, kompleks slatke i kisele naranče s antioksidativnom, revitalizirajućom snagom, koji obnavlja oštećenu kosu i vra­ ća joj sjaj. Linija sadrži - Intenzivno hranjivi šampon za ishranu i obnavljanje, Intenziv­ no hranjivi regenerator, Visoko hranjivu i re­ vitalizirajuću masku, Intenzivno hranjivu pje­ nu za povećanje volumena, Revitalizirajući serum za intenzivni tretman protiv popuca­ lih vrhova i Revitalizirajuću Crystalline vodi­ cu s light efektom.

Dercos Neogenic Vichy, L’Oreal Adria

Cicaplast Mains & Levres La Roche-Posay, L’Oreal Adria Novi proizvodi u liniji pomažu kod epider­ malnog obnavljanja. Krema za obnovu za­ štitnog sloja kože ruku umiruje, štiti i po­ maže u obnovi kože. Hidratizira i najošteće­ nije ruke. Brzo se upija, a glicerin stvara ne­ vidljivi zaštitni sloj na koži. Niacinamid umi­ ruje osjećaj svrbeža, potiče sintezu lipida i ta­ ko pridonosi ubrzanju obnove zaštitnog slo­ ja. Balzam za obnovu kože usana svara za­ štitni sloj i popunjava nastale raspukline te sprječava njihovo ponovno nastajanje. Tekstura je hranjiva i upijajuća, stvara bez­ bojan, zaštitni, umirujući i obnavljajući sloj za trenutačan osjećaj ugode i elastičnosti us­

Šampon s tehnologijom za povećanje gu­ stoće i volumena kose s patentiranom mo­ lekulom Stemoxydine. To je prva patentira­ na molekula s biomimetičkim djelovanjem, koja aktivira folikule u latentnoj fazi. Učin­ kovitost je potvrđena in vitro, te je naprav­ ljena klinička studija pod dermatološkim nad­ zorom na više od 100 osoba kod kojih je utvrđena alopecija. Pro-densifying tehnolo­ gija udružuje polimere za oblikovanje i koz­ metičke polimere za trenutni učinak gusto­ će i volumena kose. Polimeri za oblikovanje oblažu čak i najtanje vlasi, bez otežavanja kose. Lagana pjena lako se ispire, čini kosu mekom, sjaj­ nom i jednostavnom za ob­ likovanje. Formula visoke to­ lerancije prikladna je i za najosjetljivija vlasišta, bez parabena, koloranata i hi­ peralergena. Proizvod dje­ luje na 5 parametara gu­ stoće kose: volumen, jači­ nu, čvrs­toću, građu vlasi i gustoću.

Herbion sirup od islandskog lišaja Krka-farma Tradicionalni biljni lijek smiruje suhi podra­ žajni kašalj, promuklost i grlobolju. Jedan ml sirupa sadrži 6 mg gustog ekstrakta is­land­ skog lišaja. Zbog velike količine biljnih sluzi topljivih u vodi oblaže, štiti i vlaži sluznicu usta i ždrijela. Pogodan je za djecu od prve godine života. Ima okus limuna. Ne sadrži šećer.

Hyseac linija Uriage, Formasana Novi proizvodi u liniji za njegu masne i mje­ šovite kože. Nježna i mirisna krema za pra­ nje lica kože koja je trenutno isušena na po­ vršini, primjerice zbog medicinskog tretma­ na. Nježno čisti, pruža osjećaj ugode i redu­ cira nepoželjan sjaj tena. U kontaktu s vo­ dom nježno se pjeni i lako se ispire. Losion za dubinsko čišćenje namijenjen čišćenju ko­ že sa začepljenim porama matira, pročišća­ va i reducira nepoželjan sjaj. Emulzija s ke­ www.inpharma.hr 47


NOVO U LJEKARNAMA šminke. Dostupan je u 3 nijanse, a sadrži SPF 20. Hidratantni puder vodeno-krema­ ste teksture za normalnu do suhu kožu pru­ ža ujednačen i satenski ten. Tekstura boga­ ta vodom i hijaluronskom kiselinom pruža 12-satnu hidrataciju, a sadrži SPF 20.

ratoregulacijskim djelovanjem sadrži AHA-BHA kompleks visokog stupnja tolerancije te ima keratoregulacijsko djelovanje. Rješava pro­ blem začepljenih pora, smanjuje vidljivost mi­ tesera i pojava prištića. Smanjuje proiz­vo­d­ nju sebuma, zaglađuje, hidratizira i matira kožu. Lagane je, nemasne teksture, lako se upija i ne ostavlja masni trag.

ru oko Antarktika, pa se u njegovom ulju ne nalaze onečišćenja poput onih koja su če­ sto prisutna u više pozicioniranim vrstama unutar hranidbenog lanca. Proiz­vod je u tekućem obliku u Licaps® bilj­ nim kapsulama koje omogućuju lakšu i učin­ kovitiju apsorpciju te štite od neugodnog “rib­ ljeg” miris, okusa i pojave refluksa. Idealan je za zdravlje srca, no posebno se preporu­ ča onima čija je prehrana siromašna ome­ ga-3 masnim kiselinama, trudnicama, doji­ ljama i sportašima.

Redermic Yeux® Jodis 250ml Biosfera Dodatak prehrani za probleme koji nastaju zbog nedostatka joda u organizmu. Stabi­ lan i biološki aktivan oblik, u koncentraciji 30 mg/l. Preporuča se uzimati svakodnev­ no, prema dobnim skupinama. Posebno se preporuča trudnicama i dojiljama, jer imaju povećane potrebe (više od 60%) u odnosu na ostalu populaciju. Jod pridonosi normal­ nom radu štitnjače i sintezi njezinih hormo­ na, pomaže boljoj koncentraciji i normalnoj kognitivnoj funkciji te održava kožu zdra­ vom. Lako se dozira i siguran je za djecu i trudnice. Bez boje, okusa i mirisa, lako se apsorbira. Nema nuspojava, lako se miješa s hranom i pićem i ne mijenja svojstva ter­ mičkom obradom. Jedna čajna žličica (5 ml) zadovoljava dnevnu potrebu za jodom (RDA = 150 µg).

Krill Oil Cardio+ Almagea Dodatak prehrani namijenjen zdravlju srca. Sadrži ulje antarktičkog račića krila oboga­ ćeno vitaminom E i selenom. Za crvenu bo­ ju krila odgovoran je astaksantin koji štiti ulje od oksidacije i degradacije. Dokazano je da su omega-3 iz ulja krila značajno bolje isko­ ristive, tj. imaju bolju apsorpciju i viši stu­ panj ugradnje u ciljana tkiva od omega-3, kakve obično nalazimo u ribljem ulju. Povrh toga, račić kril je najniži dio hranidbenog lan­ ca, obitava isključivo u kristalno čistom mo­ 48 www.inpharma.hr

La Roche-Posay, L’Oreal Adria Intenzivni koncentrat protiv starenja kože oko očiju. Učinkovit kompleks retinola za zagla­ đivanje kože u kombinaciji s kofeinom na­ mijenjen je borbi protiv bora, podočnjaka i znakova umora. Fluidna tekstura izuzetno je lagana i pru­ ža učinak zatezanja kože. Nakon nanošenja, područje oko očiju djeluje svježe i blistavo, podočnjaci su smanjeni, bore su zaglađeni­ je, a koža oko očiju je odmornija. Proizvod sadrži termalnu vodu La Roche-Posay, pri­ mjeren je za osjetljivu kožu, hipoalergen je i ne sadrži paraben.

Toleriane Teint

Vitaslim Darer, linija proizvoda Linija visokokvalitetnih, prirodnih, inovativ­ nih i učinkovitih francuskih proizvoda razvi­ jenih u skladu s najnovijim trendovima za zdravlje i ljepotu. Proizvedeni su po patenti­ ranim Licaps® tehnologijama kojima se jamči prirodnost podrijetla, brzo djelovanje, učin­ ko­vitost i sigurnost sastojaka. Proizvodi sa­ drže samo kvalitetne sastojake čija se učin­ kovitost klinički dokazuje, a proizvedeni su u skladu s GMP, što je jamstvo kontrolira­ nog kemijskog, biološkog i fizičkog sastava proizvoda. Proizvod Line djeluje na metabolizam za­ hvaljujući kromu u kombinaciji s ekst­ra­k­t­ om zelenog čaja, ekstraktom ploda guara­ ne i konjugiranom linolnom kiselinom. Light sadrži CLA i ulje korejskog bora, i to u obli­ ku PinnoThin™. Fitness sadrži najčistiji L-ka­r­ nitin - Carnipure™ od Lonza-e. Health EPA i DHA sadrži ulje krila, a pridonosi normalnoj funkciji srca. Različiti vitaminsko-mineralni sa­ stojci u proizvodu Vitamins pridonose nor­ malnoj funkciji imunološkog sustava. Im­mu­ no sadrži vitamine C i A te selen, pa snažno podržava imunološku aktivnost, poboljšava funkcije probavnog trakta i djelovanje na dišni sustav.

Vitry

La Roche-Posay, L’Oreal Adria

Formasana

Dva nova pudera, iznimno lake i nježne tek­ sture, lako se razmazuju i osiguravaju priro­ dan izgled za sve tipove osjetljive kože. Ob­ likovani su strogim izborom sastojaka, bez parabena i bez mirisa. Testirani su pod der­ matološkim nadzorom na osjetljivoj koži, hi­ poalergeni su i nekomedogeni. Matirajući puder pjenaste teksture za mješovitu do ma­ snu kožu matira ravnomjerno i daje dugo­ trajan osjećaj ugode i lakoće. Tijekom čita­ vog dana kontrolira postojanost i kvalitetu

Niz je novih proizvoda poznate linije, a obu­ hvaćaju proizvode za oblikovanje i uređiva­ nje noktiju, za manikuru i pedikuru, te obli­ kovanje obrva. Proizvodi od nehrđajućeg čelika (pincete, škarice za nokte, grickalice za nokte) imaju doživotnu garanciju da ne­ će hrđati u doticaju s vodom. Profesionalne pincete kosog vrha za precizno čupanje obr­ va dostupne su u svim bojama, u pozlaće­ noj varijanti, inoxu, ili su od 100% nehrđa­ jućeg čelika.


www.inpharma.hr 49


Inpharma 28  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you