Page 1

DODACI PREHRANI • DIJETETSKI PROIZVODI • KOZMETIKA S POSEBNOM NAMJENOM

STRU»NI »ASOPIS

BR. 7, GOD. 2, SVIBANJ/LIPANJ 2010.

ISSN 1847-2591 · BESPLATNI PRIMJERAK

TEMA BROJA

SUN»ANJE S OPREZOM Vene i venska cirkulacija Vitamin E Detoksikacija Zeleni Ëaj Celulit »ASOPIS ZA STRU»NU JAVNOST

NUTRI-INSPEKCIJA: Dodaci prehrani protiv celulita


VITAMIN E

Snaæan antioksidans TEMA BROJA

SunËanje s oprezom Pravilan odabir proizvoda za sunËanje AKTUALNO

Vene i venska cirkulacija FITOTERAPIJA

Sadræaj

inPharma 1

Divlji kesten, Aesculus hyppocastanum NAGRADNA IGRA

inPharma i La Roche-Posay Vas nagrauju LJEKARNI»KA PERSPEKTIVA

Celulit NUTRI-INSPEKCIJA

Dodaci prehrani protiv celulita Vijesti o dodacima prehrani Aktualnosti iz svijeta

2

4

8

15

20

24

25

31

34 35

DETOKSIKACIJA

Biljke i hrana koje pomaæu detoksikaciju organizma

36

Uvodnik Poπtovane kolegice, poπtovani kolege, ProljeÊe je vrijeme odræavanja brojnih struËnih skupova. Tako smo se izmeu izlaska ovog i proπlog broja inPharme imali prilike susresti na razliËitim kongresima i skupovima u Malom Loπinju, Zagrebu, pa Ëak i Genevi. Svi ti susreti bili su prilika za razmjenu struËnih informacija, ali i za neformalna druæenja. U ime svih suradnika inPharme zahvaljujem Vam na pohvalama i podrπci koje smo tim putem dobili. Podroban izvjeπtaj iz Geneve sa sajma Vitafoods 2010, na kojemu smo predstavili specijalno izdanje inPharme na engleskom jeziku, pripremamo za slijedeÊi broj. S obzirom na nastupajuÊe godiπnje doba, u ovom broju Ëasopisa piπemo o problemima s venama, suncem i naravno, s celulitom, uvijek aktualnim temama pred ljetnu sezonu. Zato se i naπa Nutri-inspekcija ovaj put pozabavila dodacima prehrani protiv celulita. Osim opÊeg teksta o suncu i njegovom utjecaju na ljudsko tijelo, iz talijanskog farmaceutskog Ëasopisa Farmacia News prenosimo vrlo praktiËan Ëlanak o izboru proizvoda za zaπtitu od sunca.

41

PodsjeÊamo Vas na sve blagodati vitamina E i zelenog Ëaja, dajemo pregled biljaka koje pomaæu u detoksikaciji i bavimo se ograniËenjima upotrebe nekih biljnih sirovina u djeËjoj kozmetici na razini EU.

SinergistiËko djelovanje sastavnica zelenog Ëaja

43

Uz informacije o novim proizvodima u ljekarnama, vijesti iz svijeta i sve brojnije oglase, u ovom Vas broju pozivamo da odigrate i nagradnu igru inPharme i La Roche-Posaya, te osvojite neku od nagrada.

Novo u ljekarnama

47

Do ljetnog, srpanjskog broja, æelimo Vam puno toplih sunËanih dana!

POD POVE∆ALOM

Koliko je sigurna djeËja kozmetika FITOTERAPIJA

mr.sc Lea Pollak, urednica

inPharma STRU»NI »ASOPIS • BESPLATNI PRIMJERAK

IzdavaË: Kreativna kancelarija d.o.o., BartoliÊi 19, Zagreb Redakcija i marketing: BartoliÊi 19, Zagreb tel. 01 38 30 789, 38 32 681, faks. 01 38 30 789 e-mail: kreativna.kancelarija@zg.t-com.hr, info@inpharma.com.hr Glavna urednica: Izvrπni direktor: Lektura: Dizajn i priprema za tisak: Tisak: Naklada:

mr.sc. Lea Pollak Branimir Batinica Ingeborg Paljan, prof. Kreativna kancelarija d.o.o. Vjesnik 6.100 primjeraka

STRU»NI SURADNICI U OVOM BROJU:

Martina BlaπkoviÊ, dipl.ing. Ines BuhaË, mag.pharm. Adrijana ∆osiÊ, dipl.ing. Anita GaliÊ, mag.pharm. mr.sc. Jasminka PapiÊ

www.inpharma.com.hr

Melita PetroviÊ, mag.pharm. mr.sc. Lea Pollak mr.sc. Ivona VidiÊ ©trac dr.sc. Darija VraneπiÊ Bender Maja Zoltner, mag.pharm.

IzdavaË i redakcija ne preuzimaju odgovornost za miπljenja i podatke koje autori iznose u Ëasopisu, kao ni za podatke koje su tvrtke dostavile za objavu u rubrici “Novo u ljekarnama”. Nije dozvoljeno preuzimanje niti jednog dijela sadræaja bez prethodne suglasnosti IzdavaËa.


2 inPharma Autorica Ëlanka: Maja Zoltner, mag.pharm.

VITAMIN E

Snaæan antioksidans »esto nastaju zablude zbog nerazumijevanja razliËitih oblika E vitamina koji se nalaze na træiπtu. Naime, svaki poËetak oznaËavanja tog vitamina poËinje s “d” ili “dl”, πto znaËi veliku razliku u njegovoj kemijskoj strukturi. ovijest vitamina E zapoËela je 1922. godine kada su tijekom znanstvenog ispitivanja prof.dr. Herbert Evans i prof.dr. Katharine Bishop utvrdili da pokusne æivotinje za uspjeπno produæenje vrste trebaju do tada nepoznati sastojak hrane. Toj vaænoj novootkrivenoj supstanciji znanstvenici su kasnije odabrali ime tokoferol, prema grËkoj rijeËi tokos koja oznaËava raanje. O vitaminu E i njegovom djelovanju danas znamo mnogo, ali brojna znanstvena ispitivanja tek otkrivaju nove i interesantne moguÊnosti njegove primjene. No, krenimo redom...

P

Oblici vitamina E Vitamin E zajedniËki je naziv za najmanje osam vitamina i njihovih derivata koji se u prirodi obiËno nalaze zajedno, a u tijelu imaju sliËne bioloπke aktivnosti. U prirodnom obliku su aromatska viskozna ulja koja variraju od bezbojne do svijetloæute boje. Nazivaju se tokoferoli, a njihovi trinezasiÊeni analozi tokotrienoli. Obje skupine su prema svojoj vaænosti i snazi aktivnosti u tijelu dobile nazive prema grËkoj abecedi: alfa, beta, gama i delta. NutricionistiËki su eksponirani uglavnom alfa-tokoferol (u Europi) i gama-tokoferol (u Americi). NajveÊe zablude nastaju upravo zbog nerazumijevanja razliËitih oblika E vitamina koji se nalaze na træiπtu. Svaki poËetak oznaËavanja tog vitamina poËinje s “d” ili “dl”, πto predstavlja veliku razliku u njegovoj kemijskoj strukturi. Tzv. “d” oblik E vitamina oznaËava da je on prirodnog podrijetla, dok oznaka “dl” oznaËava sintetsko podrijetlo. Prirodni je aktivniji, πto znaËi da ga treba manje da bi se postigle odgovarajuÊe doze. Sintetski oblik postoji samo u alfa obliku, dok prirodni moæe imati i beta, gama i delta oblik. U praksi je najËeπÊa smjesa tokoferola, ali, kada se Ëitaju rezultati istraæivaËkih studija, treba obratiti paænju kojim su oblikom ispitivanja raena. Alfa-tokoferol je najaktivniji od svih i zato se najviπe primjenjuje u prevenciji i lijeËenju, a ujedno je glavni

oblik vitamina E koji nalazimo u æivotinjskim mastima i uljima.

Utjecaj na mozak, srce i srediπnji æivËani sustav Vitamin E prepoznat je kao glavni antioksidans u lipidima staniËnih membrana. Ako se uzme u obzir poznata Ëinjenica da su sve stanice ljudskog tijela omeene membranama u Ëijoj strukturi dominiraju masnoÊe, nije teπko shvatiti znaËenje tog vaænog vitamina. Osobito je znaËajna njegova zaπtitna uloga u tkivima koja sadræe relativno visoke razine viπestrukonezasiÊenih masnih kiselina (mozak i srediπnji æivËani sustav). Poseban uËinak na srediπnji æivËani sustav pokazao je alfa-tokotrienol. Primijenjen kod moædanog udara, prevenirao je daljnja oπteÊenja æivËanih stanica. Naime, moædani krvotok prilikom oπteÊenja potiËe otpuπtanje neurotransmitera glutamata. Kod poviπenih razina glutamata enzimi otpuπtaju poveÊanu koliËinu arahidonske kiseline koja djeluje neurotoksiËno. Alfa-tokotrienol se upliÊe u taj mehanizam inhibirajuÊi enzimatsku aktivnost i otpuπtanje arahidonske kiseline u moædano tkivo, prevenirajuÊi tako oπteÊenje neurona do Ëak 60% (Izvor: Journal of Neurochemistry, January 2010). AmeriËka Akademija za neurologiju (American Academy of Neurology) na svom godiπnjem sastanku u Torontu ustvrdila je da stalno uzimanje E vitamina moæe smanjiti rizik moædanog udara za 53%. Ispitano je 850 osoba u dobi od 70 godina. Postignut je i mali, ali znaËajan napredak kod ispitivanja Alzheimerove bolesti. Od 35 svjetskih istraæivaËkih centara specijaliziranih za tu bolest, ugledna klinika Mayo prva je objavila rezultate ispitivanja po kojima visoke doze vitamina E u kombinaciji sa seleglinom (takoer antioksidans) mogu ublaæiti ili odgoditi najteæe manifestacije te bolesti i smrt. Propadanje kognitivne funkcije mozga, koja podrazumijeva propast pamÊenja i sposobnosti govora, moæe se usporiti, πto je nesumnjivo veliki napredak. UoËen je i uËinak vitamina E na miπiÊe,

posebno na najvaæniji miπiÊ u naπem tijelu - srËani miπiÊ. Dokazano je da taj vitamin znaËajno utjeËe na mortalitet od najubitaËnije bolesti danaπnjice - infarkta miokarda. Istraæivanje provedeno u Cambridgeu na 2000 srËanih bolesnika pokazalo je 77%tno smanjenje rizika od infarkta srËanog miπiÊa kod pacijenata koji su uzimali 400 do 800 I.J. vitamina E na dan.

Hipolipemijsko djelovanje Vitamin E je glavni antioksidans topiv u mastima i neobiËno djelotvoran hipolipemik. Kolesterol i trigliceridi su masne tvari neophodne za normalan rad organizma, ali u veÊim koliËinama mogu proizvesti veliku πtetu, osobito ako postoji poremeÊaj u njihovom metabolizmu. Za njihov transport krvlju neophodni su spojevi s proteinima - lipoproteini koji se po svojoj gustoÊi i veliËini mogu podijeliti u nekoliko skupina. Najmanji i najguπÊi su lipoproteini velike gustoÊe (HDL). Oni su korisni, jer prenose kolesterol do jetre gdje se razgrauje i uklanja iz tijela. Nasuprot njima, lipoproteini niske gustoÊe (LDL) smatraju se πtetnima, a njihova koliËina u krvi se izravno povezuje s oboljenjima od srËano-æilnih bolesti. Prirodni hipolipemik vitamin E djelotvorno poveÊava razinu korisnog HDL-a, a smanjuje razinu πtetnog LDL-a i ujedno sprjeËava oksidaciju lipoproteina. Naime, rezultati istraæivanja jasno pokazuju da stvarna opasnost od lipoproteina niske gustoÊe leæi u tome πto oni vrlo lako oksidiraju, zbog Ëega se oπteÊuju. Tako oπteÊeni lako se lijepe na unutarnje stijenke krvnih æila i predstavljaju preduvjet za razvoj ateroskleroze koja je osnova veÊine bolesti krvoæilnog sustava. Ateroskleroza je degenerativna bolest krvnih æila koja za posljedicu ima stvaranje naslaga na unutarnjim stijenkama æila πto dovodi do njihovog otvrdnuÊa, oπteÊenja i suæavanja. To rezultira smanjenim pritjecanjem krvi u srce πto moæe uzrokovati anginu pektoris i srËani udar, ili pak demenciju i moædani udar ako je rijeË o arterijama koje krvlju opskrbljuju mozak. Vi-


inPharma 3 tamin E dokazano sniæava razinu πtetnih masnoÊa u krvi i sprjeËava njihovo gomilanje na unutarnjim stijenkama krvnih æila.

PomoÊ kod reumatskih oboljenja Istraæivanja prof. dr. Klausa Miehlkea sa SveuËiliπta u Mainzu upuÊuju da se vitamin E treba ukljuËiti i u terapiju reumatskih oboljenja. Sva reumatska oboljenja imaju zajedniËki simptom: upalu koja uzrokuje bol, otok i ograniËenu pokretljivost. Pritom dolazi do poveÊanog stvaranja slobodnih radikala kisika koji svojim agresivnim djelovanjem predstavljaju i potencijalnu opasnost za zdravo tjelesno tkivo na podruËju zahvaÊenom upalom. Vitamin E se ugrauje u lipidne strukture membrane svake stanice i na taj naËin πtiti njenu povrπinu. U borbi sa slobodnim radikalima i sam biva povratno oksidiran, dakle “potroπen”, pa je potrebna stalna opskrba novim, nepromijenjenim vitaminom. To je potvrdilo i ispitivanje provedeno na pacijentima s kroniËnim poliartritisom kod kojih je dokazana sniæena razina vitamina E u plazmi za prosjeËno 30% u usporedbi sa zdravim ispitanicima. Osim antioksidativnog djelovanja, vitamin E snizuje koliËine prostaglandina - sloæenih molekula koje izazivaju upale i bol, a pojaËano se stvaraju kod reumatskih oboljenja.

uËinkovito neutralizira djelovanje nitrita i nitrozamina iz cigareta i industrijski obraene konzervirane hrane, koji su opasni Ëimbenici za nastanak tumora. Nadoknada vitamina E potrebna je i sportaπima koji zbog intenzivnog treninga stalno “oksidiraju” svoj organizam.

Doziranje BuduÊi da je E vitamin topljiv u mastima, najviπe ga ima u ulju pπeniËnih i kukuruznih klica, orasima i sjemenkama, biljnim uljima, obogaÊenom palminom ulju, suncokretovom ulju, æumancu jaja i zelenom lisnatom povrÊu. Meutim, ni jedan od tih izvora ne moæe osigurati poveÊane koliËine koje znanstvenici preporuËuju kao zaπtitne. Institut za medicinu ameriËke Akademije znanosti (Food and Nutrition Board of the National Academy of Science) preporuËuje dnevnu dozu od 15 mg vitamina E (22 I.J.) umjesto dosadaπnjih 8 mg, πto je poveÊanje od 88%, uz maksimalni dnevni unos 1000 mg (1500 I.J.). To je svakako veliko poveÊanje i uvaæavanje rezultata istraæivanja. Naime, veÊina znanstvenika koji su ispitivali vitamin E slaæe se da za protektivne uËinke tog vitamina treba svakodnevno uzimati nekoliko stotina in-

ternacionalnih jedinica. Vitamin E se dobro podnosi, a kod uobiËajenih doza nisu primijeÊene neæeljene nuspojave. Ipak, dugotrajna primjena visokih doza moæe izazvati probavne smetnje, umor i glavobolju te moæe utjecati na vrijeme zgruπavanja krvi. NajËeπÊa suplementarna doza u medicinskim pripravcima iznosi 200 I.J., a najbolja apsorpcija vitamina E je u suplementima koji su u tekuÊem (uljnom) obliku, ili u obliku uljnih kapsula. Uz joπ jednu malu napomenu: povremeno uzimanje tog dragocjenog vitamina u malim dozama ima malu ili nikakvu korist. Osobe starije od 50 godina trebale bi ga uzimati svakodnevno! E vitamin ima toliko vaænih funkcija da ga ni u kom sluËaju ne smijemo zanemariti... Njegovi zagovornici s pravom kaæu: “E za energiju”!

Antitumorsko djelovanje U tijeku su i znanstvena ispitivanja antitumorskog djelovanja tog vitamina, posebno kod raka prostate. Prema studiji koja je obuhvatila 29 000 Finaca u dobi od 50 do 69 godina proizlazi da dugotrajno uzimanje E vitamina smanjuje rizik od nastanka raka prostate i smrtnost od te bolesti za 32-41%. Ispitanici su bili podijeljeni u Ëetiri skupine. Jedna je skupina dobivala 50 mg alfa-tokoferola na dan, druga skupina beta-karoten, treÊa skupina E vitamin i beta-karoten zajedno, a Ëetvrta placebo. IznenaujuÊe, najbolji su rezultati postignuti u prvoj skupini. Istraæivanje je trajalo 5-8 godina, pa se dobiveni podaci smatraju vrlo vjerodostojnima. Sam mehanizam djelovanja tog vitamina kod raka prostate joπ nije utvren, ali smatra se da djeluje preveniranjem razbuktavanja malih, latentnih æariπta tumora koji statistiËki postoje kod 40% muπkaraca u dobi nakon 70 godina. Vitamin E aktivno sudjeluje u nizu kemijskih reakcija u organizmu -

Vitamin E Glavni antioksidans u lipidima staniËnih membrana


4 inPharma

Autorica teksta: Melita PetroviÊ, mag.pharm.

TEMA BROJA

SunËanje s oprezom UnatoË javnim kampanjama o opasnostima pretjeranog sunËanja, broj oboljelih od raka koæe je u porastu. Zato treba stalno upozoravati da je utjecaj sunca kumulativan, pa se posljedice prekomjernog sunËanja u djetinstvu i mladosti odraæavaju tek u starijoj dobi. akon dugih mjeseci tmurnih i hladnih zimskih dana, svi smo jedva doËekali blagodati lijepa i sunËana vremena. Sunce je oduvijek pojam svjetlosti, topline i æivota. Ono ima vaænu ulogu u oËuvanju zdravlja, vitalnosti i dobrog raspoloæenja. No, posljednjeg desetljeÊa zdravstveni struËnjaci upozoravaju i na opasnosti od pretjeranog izlaganja sunËevom zraËenju.

N

UltraljubiËasto zraËenje NajveÊi dio sunËevog spektra sastoji se od toplinskog (infracrvenog) i svjetlosnog (vidljivog) zraËenja koje Ëovjek moæe zamijetiti svojim osjetilima - toplinu koæom, a svjetlost oËima. Mali dio (samo 10%) spektra otpada na ultraljubiËasto zraËenje (UV) koje ne moæemo zapaziti svojim osjetilima, no moæe nam uzrokovati probleme ako mu se izlaæemo prekomjerno i bez zaπtite. Spektar UV zraËenja obuhvaÊa valne duæine od 100-400 nm. Ovisno o valnim duæinama, razlikujemo tri vrste UV zraËenja koja imaju razliËite energije zraËenja Sunca koje dolazi do povrπine Zemlje, a ovisno o tome i razliËite utjecaje na ljudski organizam. UltraljubiËasto zraËenje C (UVC), valne duæine 200-290 nm, nema znaËajniju ulogu, jer ga skoro u potpunosti apsorbira ozonski sloj Zemlje. Kako znanstvenici upozoravaju na oπteÊenje ozonskog sloja (tzv. ozonske rupe), moguÊe je da Êe i taj dio UV zraËenja u buduÊnosti predstavljati problem. Za πtetno djelovanje sunËevog zraËenja na ljudsku koæu odgovorna su ultraljubiËasta zraËenja tipa A i B. UVB zraËenje kratke valne duæine (290320 nm) je zraËenje visoke energije, uzrokuje jaku fototoksiËnost, ali ne prodire u dublje slojeve koæe. Odgovorno je za pigmentaciju koæe, pa pri jaËem izlaganju moæe uzrokovati crvenilo (eritem) na koæi i opekotine. Dugotrajnim izlaganjem izaziva prerano starenje koæe te moæe uzrokovati i rak koæe. UVA zraËenje (valne duæine 320-400 nm)

konstantno je kroz cijelu godinu, stvara neposrednu pigmentaciju koæe poveÊanom produkcijom melanina. To zraËenje prodire u dublje slojeve koæe i, iako je niske energije, moæe uzrokovati oπteÊenja koja se kumuliraju, pa je moguÊ razvoj karcinoma koæe u kasnijoj fazi æivota. Intenzitet UV zraËenja, a time i njegove negativne posljedice, ovise o nizu faktora kao πto su godiπnje doba, doba dana, oblaËnost i ËistoÊa zraka te geografski poloæaj i nadmorska visina. UVB zraËenje je znatno slabije zimi, ujutro i kasnije popodne te po oblaËnom vremenu, a najjaËe je ljeti u podne. UVA zrake prodiru (za razliku od UVB zraka) kroz staklo i kroz oblake. A tijekom zime blizina snijega ili vode poveÊava opasnost zbog reflektirajuÊeg zraËenja. Sve je to dobro znati kako bi se poduzele odgovarajuÊe preventivne mjere za zaπtitu od sunca.

Koristi i opasnosti od sunca Zbog porasta broja oboljelih od raka koæe u cijelom svijetu, posljednjih godina meu zdravstvenim struËnjacima prevladava miπljenje da je sunËanje πtetno, te da ozonske rupe joπ pojaËavaju intenzitet sunËevog zraËenja. Na sve se naËine pokuπava senzibilizirati javnost na opasnosti od sunËanja. Postavlja se pitanje da li se opasnosti od sunËanja preuveliËavaju, a koristi umanjuju? Sunce ima vaænu ulogu u normalnom odvijanju funkcija u organizmu i pridonosi dobrom raspoloæenju, a tretman UV zraËenjem (fototerapija) joπ se ponekad koristi kod nekih bolesti kada pacijent ne reagira na druge metode lijeËenja (primjerice kod rahitisa, psorijaze, vitiliga, lupusa). No, veÊinom se smatra da je jedini pozitivni uËinak sunËevih zraka na organizam poticanje sinteze D vitamina u koæi. Vitamin D pospjeπuje apsorpciju kalcija i fosfata i neophodan je za normalan rast i mineralizaciju kosti. Prema WHO, za stvaranje D vitamina dovoljno je izlaganje UV zraËenju od samo 5-15 minuta, dva puta na

tjedan. Osim toga, danas se taj vitamin uglavnom nadoknauje hranom i suplementima. Rizici od UV zraËenja najËeπÊi su na koæi, oËima (katarakta), a novija istraæivanja pokazuju i da zbog njega slabi imuloπki sustav. Koæa, kao naπ najveÊi i najizloæeniji organ, najosjetljivija je na sunce. Koæa ljudi bijele rase ima malo pigmentnih zrnaca koja proizvode posebne stanice u koæi - melanocite. Starenjem njihov broj progresivno opada, a i koæa se stanjuje, pa je prirodna zaπtita nedostatna. Pretjeranim izlaganjem koæe suncu potiËe se stvaranje slobodnih radikala. Oni vidljivo oπteÊuju tkivo koæe, pa se veÊ kratkotrajnim izlaganjem mogu oËitovati pojave opekotina ili alergije. Oko 20% ljudi pati od alergije na sunce. Ta se alergija pojavljuje naglo, veÊ prvog dana jaËeg izlaganja suncu u vidu sitnih ËvoriÊa ili mjehuriÊa, uz svrbeæ. Za taj oblik preosjetljivosti odgovorne su UVA zrake, pa se za preventivu preporuËuju zaπtitne kreme koje sadræe UVA filtre. Za ublaæavanje alergije koriste se lokalni kortikosteroidi i sistemski anti-

UV zraËenja Odgovorna za πtetno djelovanje na koæu


inPharma 7 histaminici, ali oni nisu djelotvorni u preventivi. NajuËinkovitija preventiva je fototerapija (postupno izlaganje malim dozama UVA i/ili UVB zraka) 4-6 tjedana prije oËekivanog izlaganja suncu, pod kontrolom specijalista dermatologa. Vaæno je napomenuti da i neki lijekovi mogu imati fototoksiËno ili fotoalergijsko djelovanje. Bilo da djeluju sustavno ili se primjenjuju lokalno, mogu uzrokovati fotosenzibilnu reakciju, tj. neugodne nuspojave na koæi koje nastaju kod dulje izloæenosti sunËevim zrakama. FototoksiËna reakcija, ili pak fotoalergija, moæe nastati i kao reakcija koæe na neke sastojke u sredstvima za zaπtitu od sunca, ili u kozmetiËkim proizvodima (dezodoransima, parfemima). U kremama za zaπtitu od sunca za to su odgovorni organski filtri, dok anorganski kao cinkov oksid ili titanov dioksid, ne izazivaju fotoalergijsku reakciju. NajËeπÊi fotoalergeni sastojci u zaπtitnim kremama su PABA i njeni derivati. Mogu se pojaviti simptomi u obliku osipa na koæi poput urtikarije, ili kao osip u obliku mjehuriÊastih izboËina, ljuπtenja koæe i jakog svrbeæa. Lijekovi koji mogu izazvati fotosenzibilne reakcije uglavnom su oni koji i inaËe mogu izazvati nuspojave na koæi, koje se pod djelovanjem sunËanih zraka mogu i pogorπati; primjerice, neki nesteroidni antireumatici, sulfonamidi i tetraciklinski antibiotici, kinolonski antibiotici (ciprofloksacin), peroralni kontraceptivi, neki peroralni antidijabetici (derivarati sulfonilureje), tiazidski diuretici (klorotiazid), tricikliËki antidepresivi, antiaritmik amiodaron, pa Ëak i neki biljni lijekovi (gospina trava). Potencijalna fotosenzibilna reakcija na navedene lijekove neÊe se pojaviti kod svih korisnika, a takva reakcija ne mora se ni ponoviti. Zaπtitna sredstva za sunËanje ne pomaæu kod fotoosjetljivosti uzrokovane lijekovima, pomaæe samo izbjegavanje sunca. Ukoliko se reakcija pojavi, lijeËenje se provodi peroralno antihistaminicima i lokalno kortikosteroidnim mastima.

©tetna djelovanja sunca Pretjerano izlaganje suncu (ili na umjetan naËin u solarijima) obiËno ima za cilj preplanuli ten. No, dugogodiπnje i neumjereno izlaganje suncu, osim tog kratkotrajnog, upitno estetskog cilja, ima dokazano πtetne posljedice. Rane posljedice su sunËane opekotine (solarni dermatitis) koje nastaju nakon neposrednog intenzivnog izlaganja suncu u vrijeme najjaËeg zraËenja (izmeu 10 i 15 sati u ljetnom periodu). Razvoj opekotina prvenstveno ovisi o tipu koæe, trajanju izlaganja suncu i eventualnoj refleksiji zraËenja preko vode, snijega ili pijeska. Osim lokalne reakcije na koæi, u teæim sluËajevima mogu se pojaviti i opÊi simptomi kao πto su poviπena tjelesna tem-

Solarij Pretjerano koriπtenje opasno kao i pretjerano sunËanje peratura, glavobolja, muËnina i povraÊanje. LijeËenje se provodi hladnim oblozima, neutralnim kremama, eventualno kortikosteroidnim pripravcima u obliku losiona ili kreme, te peroralno antipiretikom. Zbog razliËitih oπteÊenja na razini DNK, od neumjerenog sunËanja mogu nastati dugotrajne posljedice od kojih je najblaæe prijevremeno starenje, tzv. fotostarenje. Genetski faktori odreuju bioloπko starenje, a negativni utjecaj UV zraËenja moæe ga ubrzati. UVA i UVB zrake prodiru u koæu i oπteÊuju strukturu kolagena i elastiËnih vlakana, uzrokujuÊi gubitak njene gipkosti i elastiËnosti te sposobnosti vezanja vlage, a posljedice su suha koæa, bore i neumjerena pigmentacija. Najteæa posljedica dugotrajnog kumulativnog izlaganja UV zraËenju su zloÊudne promjene - prekanceroze i karcinomi koæe. Dokazana je povezanost uËinka UV zraËenja s nastankom najopasnije vrste koænog raka - malignim melanomom, osobito kod osoba svjetlije puti s brojnim pigmentiranim lezijama. UnatoË javnim kampanjama, usmjerenim na edukaciju stanovniπtva o opasnostima pretjeranog sunËanja, broj oboljelih od raka koæe je u porastu. Zbog toga treba Ëesto naglaπavati i upozoravati naroËito na Ëinjenicu da je utjecaj sunca na ljudski organizam kumulativan, pa se posljedice prekomjernog sunËanja u djetinstvu i mladosti odraæavaju tek u starijoj dobi.

Zaπtita koæe od UV zraËenja Svjesnost od opasnosti nikako ne znaËi da se treba odreÊi uæitaka ljeta, no oprez je svakako potreban. Najvaænije je pridræavati se preventivnih mjera, izbjegavati izlaganje suncu u razdoblju od 10 do 16 sati, nositi zaπtitnu odjeÊu, pokrivalo za glavu i zaπtitne naoËale, a posebno obratiti paænju na zaπtitu djece (djecu mlau od 6 mjese-

ci najbolje je ne izlagati suncu), ne zaboraviti da hlad i oblaci ne πtite i da UVA zrake djeluju tijekom cijele godine. UV index - za sprjeËavanje πtetnog sunËevog zraËenja korisno je i praÊenje podataka o UV indeksu koje objavljuju mediji u sklopu meteoroloπkog izvjeπtaja. UV indeks standardiziran od SZO i Svjetske meteoroloπke organizacije, oznaËava koliËinu UV zraËenja u sredini ljeta, u podne. Stupanj opasnosti oznaËava se jaËinom od 0 (minimalna opasnost) do 10 (vrlo visoka). Poznavanje tog podatka omoguÊava planiranje aktivnosti na otvorenom, bez izlaganja suncu kada je UV indeks visok. Sredstva sa zaπtitnim faktorom - u programu zaπtite svakako je vaæna upotreba sredstava sa zaπtitnim faktorom. VeÊina sredstava uËinkovito πtiti protiv UVB zraka, a noviji preparati i od UVA. Treba odabrati najprikladniji preparat s obzirom na tip koæe i koristititi ga svakodnevno i ispravno. Kako bi se postigao odgovarajuÊi zaπtitni faktor na koæi, sredstva se moraju nanositi u dovoljno debelom sloju (cca. 2 mg/cm2, ili 35 ml na cijelo tijelo). U protivnom Êe zaπtitni faktor na koæi biti niæi od navedenog na proizvodu. Sredstva se nanose na koæu 30 minuta prije izlaganja suncu, premazivanje je potrebno ponavljati svaka dva sata, odnosno nakon svakog kupanja, te nakon brisanja ruËnikom i znojenja. Dodaci prehrani - zaπtita koæe moæe se zapoËeti i 4 do 6 tjedana prije sunËanja. Brojne studije dokazuju da unos nutrijenata moæe zaπtititi koæu od oπteÊenja. PreporuËuje se unos namirnica koje sadræe beta-karoten (dinja, marelica, lubenica, πpinat, rajËica). Dodaci prehrani s beta-karotenom, te vitaminima A, C i E te selenom mogu neutralizirati akutne i kroniËne manifestacije oπteÊenja koæe od sunËanja. Vrlo djelotvoran antioksidans (jaËi od beta-karotena i vitamina E) je astaksantin, prirodni karotenoidni pigment iz algi, kojega je dobro uzimati 4 do 12 tjedana prije sunËanja u dozi od 4 do 10 mg. Astaksantin je i dobra zaπtita od alergije. Provoenjem zaπtitnih mjera, upotrebom sredstava za sunËanje sa zaπtitnim faktorom te pripremom za sunËanje prikladnim dodatkom prehrani, moæemo uæivati u blagodatima ljeta, bez velike opasnosti za zdravlje koæe. LITERATURA: www.medicinenet.com/sun-sensitive_drugs OremoviÊ.L. Fotoprotekcija danas, predavanje, DermaCON 2009. www.fda.gov/RadiationEmittingProduct/Tanning/ ucm www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/ 000831.htm www.epa.gov/radtown/sun-exposure.html www.epa.gov/sunwise/actionsteps.html


8 inPharma L. Celleno, V. Canfora, C. Bussoletti: Scegliere il giusto prodotto solare, str. 18-19 Farmacia News, br.X, sijeËanj 2010., 19. godiπte TECHNICHE NUOVE SRL., MILANO, ITALIA

TEMA BROJA

Pravilan odabir proizvoda za sunËanje PotroπaËi traæe sigurnu i dugoroËnu zaπtitu od sunca i od πtetnosti ultraljubiËastih zraka. Upozorenja na etiketama i metode testiranja uËinkovitosti proizvoda za sunËanje korisne su informacije za ljekarnika kako bi na najbolji naËin mogao savjetovati pacijenta. roizvodi za sunËanje primjenjuju se na koæu upijanjem, rasprπivanjem ili prelamanjem, s iskljuËivom ili glavnom svrhom zaπtite od UV zraka. Na træiπtu se nalazi velik broj razliËitih proizvoda za sunËanje: kreme, losioni, mlijeka, ulja, gelovi, sprejevi koji se mogu koristiti za lice i za tijelo, za odrasle i djecu. UËinkovitost i sigurnost kozmetiËkih proizvoda za zaπtitu od sunca ne temelje se samo na vrsti i koliËini sadræanih molekula - filtra (kemijskih ili fiziËkih) nego na cijelom kozmetiËkom pripravljanju. Naime, prema vrsti proizvoda moæe se postiÊi veÊa zaπtiÊenost, ovisno o prisutnim filtrima, kako od eritematogenih UVB tako i od UVA zraka koje uzrokuju fotostarenje. Prije izlaganja suncu savjetuje se konzultacija s dermatologom kako bi se utvrdio fototip koæe (tablica 1) i odabrao zaπtitni faktor koji najviπe odgovara. Proizvod za sunËanje mora upijati zraËenja u UVA i UVB intervalu, mora biti neπkodljiv, lako podnoπljiv, po moguÊnosti vodootporan te otporan na znoj, mora se lako primjenjivati i razmazivati, mora biti fotostabilan i termostabilan, ugodnih organoleptiËkih svojstava (miris, boja...) i mora biti formuliran s ispitanim mirisima te minimalnim koncentracijama konzervansa i antioksidansa.

P

Solarni filtri Solarni filtri, regulirani u dodatku V zakona 713/1986* i u naknadnim izmjenama koji odreuje njihovu vrstu i maksimalnu iskoristivu koncentraciju, formalno se dijele prema prirodi i mehanizmu djelovanja na fi-


inPharma 9

Alergija Mogu je izazvati i organski filtri u kremama za sunËanje


10 inPharma

Eritemi i opekotine Pri dugotrajnom izlaganju uzrokuju ih UVB zrake

nja testova, radna grupa COLIPA (Europska udruga kozmetiËke industrije osnovana 1990. od strane struËnjaka iz najveÊih europskih industrija i laboratorija za analizu) uspostavila je standardnu metodu za procjenu SPF-a. Otad se takva metoda smatra pouzdanom, te je pogotovo u Europi progresivno zamijenila ostale postojeÊe metode. Ustvari, SPF procjenjuje samo jedan parametar, a to je eritem koji je najviπe povezan s uËinkom UVB zraka, dok procjena zaπtite od UVA zraka trenutno predstavlja stvarne poteπkoÊe za njenu kvantifikaciju; ne postoji lako mjerljiv bioloπki parametar koji je zajedniËki unutar znanstvene zajednice, a mogao bi odraæavati sve uËinke UVA na koæu.

VaæeÊe metodologije i upozorenja

ziËke πtitove i kemijske filtre. FiziËki πtitovi su Ëestice teπkih metala koje, zahvaljujuÊi svojoj neprozirnosti, predstavljaju pravi πtit protiv UV zraËenja putem procesa refleksije i difuzije πtetnih zraËenja (cinkovi oksidi, æeljezo, titan, silicij, aluminij, talk). Takvi filtri koriste se najviπe kod osoba sa svijetlom koæom i s visokom osjetljivoπÊu na svjetlo. Cinkov oksid i titanov dioksid dva su najkoriπtenija fiziËka πtita i, iako im se izgled i refleksijska svojstva razlikuju, imaju neka zajedniËka obiljeæja, buduÊi da se radi o bezmirisnim bijelim prahovima. Osim toga, titanov dioksid i cinkov oksid koji se koriste u proizvodima za sunËanje, Ëesto su obloæeni drugim materijalima kao πto su silikon, masne kiseline i dr. kako bi se pospjeπilo rasprπivanje unutar preparata. Kemijski filtri su molekule koje na selektivan naËin mogu upijati ultraljubiËaste zrake kao πto su antranilati, benzofenoni, salicilati. OpÊi princip putem kojeg navedene tvari uspiju uhvatiti fotone ultraljubiËastih zraËenja temelji se na njihovoj kemijskoj prirodi koja im dopuπta interakciju s odreenim valnim duljinama i na Ëinjenici da te molekule sadræe dvostruke veze koje, upijajuÊi energiju, uzrokuju izomeriËku promjenu molekule. Ta energija Êe se poslije ponovno vratiti u obliku topline ili fluorescencije. U posljednjim formulacijama sve se viπe koristi kombinacija kemijskih i fiziËkih filtara, Ëime se jamËi sve veÊi spektar UVA i UVB fotozaπtite, πto omoguÊuje da se smanje rizici koji proizlaze iz koriπtenja visokih koncentracija kemijskih filtara. Osim toga, odreene kombinacije kemij-

skih filtara koriste se kako bi se ostvarili razliËiti uËinci kao πto je otpornost na vodu ili znoj (“sposobnost zadræavanja na koæi”) i varijacija trajanja fotozaπtitnog uËinka (“stabilnost”). Stupanj zaπtite solarnog filtra izraæen je SPF-om (Sun Protection Factor - faktor zaπtite od sunca), a to je omjer izmeu minimalne doze UV zraËenja potrebne za izazivanje eritema - crvenila (MED: minimalna doza eritema) na koæi zaπtiÊenoj solarnim filtrom i doze potrebne za istu reakciju na nezaπtiÊenoj koæi. BrojËana vrijednost SPF-a koju je prvi puta obradio Schultze 1956. godine, izraæena je omjerom izmeu vremena potrebnog za uzrokovanje eritema na koæi zaπtiÊenoj proizvodom za sunËanje (MED zaπtiÊena koæa) i vremena potrebnog za uzrokovanje iste reakcije na nezaπtiÊenoj koæi (MED nezaπtiÊena koæa), i to prema sljedeÊoj formuli: SPF =

MED zaπtiÊena koæa MED nezaπtiÊena koæa

BuduÊi da se radi o omjeru koji procjenjuje bioloπku reakciju, bitna je njena promjenljivost. Zbog toga, tom vrstom procjene a priori je odreen prostor za moguÊe greπke; SPF odreen solarnim simulatorom ne predstavlja apsolutnu vrijednost, nego uzima u obzir promjenljivost povezanu s prihvaÊanjem odreenih statistiËkih kriterija. Potrebno je uzeti u obzir da je SPF, izraæen u obliku eksperimentalnog rezultata, vrlo koristan za potroπaËe kao podatak o njegovom uËinku. No, zbog razlika u eksperimentalnim metodama koriπtenim za izraËun MED-a i nemoguÊnosti ponavlja-

Trenutno postoje tri in vivo metode za procjenu i brojËanu kvantifikaciju fotozaπtite UVA: IPD - neposredno tamnjenje pigmenta, PPD - trajno tamnjenje pigmenta, UVA-PF - UVA zaπtitni faktor. IPD i PPD mjere bioloπki parametar neposredne i trajne pigmentacije. UVA-PF mjeri minimalnu eritemsku reakciju, a posebice trajno tamnjenje. Iako se takve metode testiranja koriste kao polazne metode, mogu se uzeti u obzir i metode testiranja in vitro, imajuÊi u vidu da u tom sluËaju nisu prisutni estetski problemi. Na temelju direktive 76/768 EEZ i naknade izmjene, proizvodi za zaπtitu od sunca morali bi sadræavati upozorenja na kojima navode da zaπtita nije stopostotna, te savjete o mjerama opreza tijekom koriπtenja. Na temelju Preporuke Komisije EU od 22. rujna


inPharma 11 TABLICA 1

Klasifikacija fototipa prema Fitzpatricku

FOTOTIP

OSJETLJIVOST NA UV

STRUKTURNE PROMJENE KOÆE

I

Poviπena

Koæa crveni i nikada ne tamni

II

Poviπena

Koæa uvijek pocrveni i nikada ne tamni

III

Srednja

Katkada se zacrveni postepeno tamni

IV

Mala

Minimalno se zacrveni, uvijek potamni

V

Minimalna

Rijetko se zacrveni, uvijek brzo potamni

VI

NepostojeÊa

Nikada se ne zacrveni, uvijek intenzivno pigmentirana

2006. (br. 2006/647/EZ) o uËinkovitosti proizvoda za zaπtitu od sunca i njihovim uputama (objavljeno u Sluæbenom listu EU, 26. rujna 2006., br. L 265, 39-43) naglaπeno je da se proizvodi za zaπtitu od sunca smatraju kozmetiËkim proizvodima sukladno Ëlanku 1, stavku 1. direktive 76/768/ EEZ VijeÊa od 27. srpnja 1976. o pribliæavanju zakonodavstava zemalja Ëlanica vezano za kozmetiËke proizvode (Sluæbeni list L 262, od 27.9.1976., str. 169). Direktiva je naknadno izmijenjena direktivom 2006/65/EZ Komisije (Sluæbeni list L 198 od 20.7.2006., stranica 11.). Za tu preporuku prihvaÊena su sljedeÊa upozorenja: • Nemojte se predugo izlagati suncu, iako koristite proizvod za zaπtitu od sunca; • Nemojte izlagati djecu i novoroenËad izravnom sunËevom svjetlu; • Prekomjerno izlaganje suncu predstavlja veliki rizik za zdravlje.

UVA zaπtita

Ne postoji lako mjerljiv bioloπki parametar


12 inPharma PotroπaËi moraju biti upoznati s rizicima prekomjernog izlaganja suncu. Iako UVB zrake predstavljaju glavni kancerogeni riziËni faktor, ne smije se zanemariti rizik koji predstavljaju UVA zrake. UVA zrake takoer uzrokuju prerano starenje koæe. Istraæivanja pokazuju da prekomjerno izlaganje UVA i UVB zrakama utjeËe na imunoloπki sustav tijela. PotroπaËima su takoer potrebne smjernice o uËinkovitosti prikladnog proizvoda za sunËanje, koje uzimaju u obzir stupanj izloæenosti suncu i vrstu koæe. Navedena preporuka posebice pruæa smjernice o nuænosti povezivanja obiljeæja odreenog proizvoda za zaπtitu od sunca s njegovim uputama; o minimalnoj uËinkovitosti proizvoda za zaπtitu sunca na naËin da jamËe visoki stupanj zaπtite od UVA i UVB zraka, te o primjeni jednostavnih i razumljivih etiketa na navedenim proizvodima kako bi se olakπao izbor prikladnog proizvoda za potroπaËa.

Korisne upute za upotrebu Proizvodi za zaπtitu od sunca trebali bi sadræavati upute za upotrebu kako bi se omoguÊilo postizanje stvarno navedenog uËinka kao npr.: • Nanijeti proizvod za zaπtitu od sunca prije izlaganja suncu; • Redovito nanositi proizvod kako bi se zaπtita odræala, posebice nakon znojenja, moËenja ili brisanja. Proizvodi za zaπtitu od sunca trebali bi sadræavati upute za upotrebu koje bi jamËile nanoπenje dovoljne koliËine proizvoda na koæu da bi se postigla navedena uËinkovitost. U tu bi se svrhu na primjer piktogramom, ilustracijom ili mjerom mogla prikazati nuæna koliËina. Proizvodi za zaπtitu od sunca trebali bi sadræavati objaπnjenje rizika koji proizlaze iz primjene smanjene koliËine proizvoda, kao npr.: “Upozorenje: smanjenjem navedene koliËine razina zaπtite znatno se smanjuje”. TABLICA 2

Previπe sunËanja Uzrok preranom starenju koæe Proizvodi se moraju nanositi u koliËinama jednakim onima koriπtenim tijekom ispitivanja, to jest 2 mg/cm2, πto je jednako 6 Ëajnih æliËica losiona (otprilike 36 grama) za tijelo prosjeËne odrasle osobe. Ta je koliËina veÊa od one koju potroπaËi inaËe nanose. Nanoπenje manje koliËine proizvoda znatno smanjuje zaπtitu. Na primjer, ukoliko se koliËina nanoπenog proizvoda prepolovi, pruæena zaπtita moæe se smanjiti od dva do tri puta! Proizvodi za zaπtitu od sunca trebali bi jamËiti minimalni stupanj zaπtite od UVA i UVB zraka. Stupanj zaπtite trebao bi se mjeriti koriπtenjem standardiziranih metoda ispitivanja koje se mogu ponoviti. Minimalni stupanj zaπtite zajamËen proizvodima zaπtite od sunca trebao bi biti sljedeÊi: • zaπtita od UVB zraka sa zaπtitnim faktorom 6 koji se dobiva primjenom Meunarodne metode ispitivanja SPF-a (2006.) ili istovrijedan stupanj zaπtite procijenjen in vitro metodom; • zaπtita od UVA zraka sa zaπtitnim faktorom UVA jednakim 1/3 faktora zaπtite od sunca, dobivenim primjenom PPD

metode, to jest trajno tamnjenje pigmenta (vezano ponajprije za UVA zrake) izmijenjen od strane francuske sanitarne agencije (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé AFSSAPS) ili istovrijedan stupanj zaπtite procijenjen in vitro metodom; • kako bi zajamËili visok stupanj zaπtite, dermatolozi takoer preporuËuju kritiËnu valnu duljinu od najmanje 370 nm; • kritiËna lambda vrijednost kao najbolji raspoloæivi instrumentalni parametar za procjenu stvarne zaπtite od sunca tipiËnog proizvoda ima znaËajno eksperimentalno znaËenje, buduÊi da nam jasno pokazuje uËinkovitost zaπtite proizvoda za sunËanje u odnosu na UVA zrake (320-400) neovisno o vrijednosti SPF, dajuÊi navedenom proizvodu stupanj zaπtite na temelju omjera UVA/ UVB sukladno skali Boots. KritiËna lambda vrijednost proizvoda je valna duljina prema kojoj podruËje krivulje spektralne apsorpcije predstavlja 90% ukupne apsorpcije. UËinkovitost proizvoda za zaπtitu od sunca trebala bi biti navedena na etiketi klasifikacijom kate-

PreporuËene etikete prema kategoriji

KATEGORIJA NAVEDENA NA ETIKETI

FAKTOR ZA©TITE OD SUNCA NAVEDEN NA ETIKETI

IZMJERENI FAKTOR ZA©TITE OD SUNCA

Niska zaπtita

6 10

6-9,9 10-14,9

Srednja zaπtita

15 20 25

15-19,9 20-24,9 25-29,9

30 50

30-49,9 50-59,9

Visoka zaπtita

Jako visoka zaπtita

50+

60 +

MINIMALNI PREPORU»ENI FAKTOR ZA©TITE OD UVA

PREPORU»ENA KRITI»NA VALNA DULJINA

1/3 faktora zaπtite od sunca navedenog na etiketi

370 nm


inPharma 13 gorije kao πto su “niska”, “srednja”, “visoka” i “jako visoka”. Svaka kategorija trebala bi biti jednaka specifiËnom stupnju zaπtite od UVA i UVB zraka (tablica 2). Kategorija bi na etiketi, na vidljiv naËin, trebala prikazivati faktor zaπtite od sunca. Viπestrukost brojeva koriπtenih na etiketama za prikazivanje faktora zaπtite od sunca trebala bi biti umanjena kako bi omoguÊila lakπu usporedbu raznih proizvoda, bez ograniËavanja odabira potroπaËa. LITERATURA: The relation between the amount of sunscreen applied and the sun protection factor in Asian skin, Kim SM, Oh BH, Lee YW, Choe YB, Ahn KJ, J Am Acad Dermatol. 2009 Dec 3. (Epub ahead of print). Examination of Solar Simulators Used for the Determination of Sunscreen UVA Efficacy, Sayre RM, Dowdy JC, Photochem Photobiol. 2009 Nov 10. (Epub ahead of print). Sunscreens.Bens G. Adv Exp Med Biol. 2008;624:137-61. Mineral filters in sunscreen products-comparison of the efficacy of zinc oxide and titanium dioxide by in vitro method, Couteau C, Alami S, Guitton M, Paparis E, Coiffard LJ, Pharmazie. 2008 Jan;63(1):58-60. Estimating the global disease burden due to ultraviolet radiation exposure, Lucas RM, McMichael AJ, Armstrong BK, Smith WT, Int J Epidemiol. 2008 Feb 14 [Epub ahead of print].

Anti-inflammatory potential of a lipolotion containing coriander oil in the ultraviolet erythema test., Reuter J, Huyke C, Casetti F, Theek C, Frank U, Augustin M, Schempp C., J DtschDermatol Ges. 2008 Mar 26. Effect of the combination of organic and inorganic filters on the Sun Protection Factor (SPF) determined by in vitro method, El-Boury S, Couteau C, Boulande L, Paparis E, Coiffard LJ. Int J Pharm. 2007 Aug 1;340(1-2):1-5.

Protection of skin biological targets by different types of sunscreens, Fourtanier A, Bernerd F, Bouillon C, Marrot L, Moyal D, Seité S., Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2006 Feb;22(1):22-32. Ultraviolet light induced alteration to the skin, Svobodova A, Walterova D, Vostalova J., Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub., 2006 Jul;150(1):25-38. Raccomandazione della Commissione - Racc. 22 settembre 2006, n. 2006/647/CE sull’efficacia dei prodotti per la protezione solare e sulle relative indicazioni G.U.U.E. 26 settembre 2006, n. L 265. Raggi ultravioletti e protezione solare; Istituto Superiore di Sanità - Comunicato stampa n. 15/ 2004. UV-induced skin damage, Ichihashi M, Ueda M, Budiyanto A, Bito T, Oka M, Fukunaga M, Tsuru K, Horikawa T. Toxicology. 2003 Jul 15;189(1-2):21-39. Concetti di fotofisica e fotochimica, Andreoni S, Colasanti A, Roberti G. In Fotodermatologia, Santoianni P., Ed. Il Pensiero Scientifico Editore 1993: 1-22. Allergic contact dermatitis from methylene-bisbenzotriazolyl tetramethylbutylphenol (Tinosorb M). González-Pérez R, Trébol I, García-Río I, Arregui MA, Soloeta R. Contact Dermatitis. 2007 Feb;56(2):121. Lack of binding to isolated estrogen or androgen receptors, and inactivity in the immaturerat uterotrophic assay, of the ultraviolet sunscreen filters Tinosorb M-active and Tinosorb S.Ashby J, Tinwell H, Plautz J, Twomey K, Lefevre PA. Regul Toxicol Pharmacol. 2001 Dec;34(3):28791. * Svi spomenuti zakoni odnose se na talijanske i zakone EU


14 inPharma

RO.RA. NATURA PROMO

Vari kapsule i krema Snaga je u sinergiji aktivnih tvari koja se postiæe kombiniranjem biljnih ekstrakata a hrvatskom træiπtu postoje mnogi proizvodi koji pomaæu kod umornih nogu, upaljenih, proπirenih i oteËenih vena te slabe venske cirkulacije. VeÊina tih preparata sadræi ekstrakt divljeg kestena koji ima provjereno djelovanje. Ipak, snaga biljnih preparata je u sinergiji aktivnih tvari, koja se postiæe kombiniranjem biljnih ekstrakata. U toj sinergiji, teπko da postoji proizvod koji se moæe mjeriti s Vari kremom i kapsulama.

N

Vari krema sadræi ekstrakte divljeg kestena (Aesculus hippocastanum), hamamelisa (Hamamelis virginiana), gotu kole (Centella asiatica), ljekovitog kokotca (Melilotus officinalis), uz dodatak rutina. Vari kapsule sadræe ekstrakt divljeg kestena, uskolisne veprine (Ruscus auleatus), hamamelisa te ginka (Ginkgo biloba). Vazokonstriktivno, vazoprotektivno i protuupalno djelovanje ekstrakta divljeg kestena je dobro poznato, kao i pozitivno djelovanje ginka na cirkulaciju, a pogotovo na mikrocirkulaciju. Indijanska plemena odavno koriste ekstrakt hamamelisa za lijeËenje upaljenih miπiÊa, povrπinskih rana te ugriza kukaca. Ekstrakt se dobiva destilacijom liπÊa i kore. Gotu kola je u Hrvatskoj poznatija zadnjih godina, ali se u Africi i jugoistoËnoj Aziji koristila u tradicionalnoj medicini. Ima mnoge uËinke, a za probleme s venama naroËito je korisno protuupalno i antiulcerozno djelovanje te poticanje cirkulacije. Ljekoviti kokotac sadræi kumarin koji se pretvara u dikumarol, jaki antikoagulans. Uzeta oralno, ta biljka moæe izazvati nekontrolirana krvarenja, ali primijenjena lokalno potiËe lokalnu cirkulaciju i sprjeËava stvaranje ugruπaka. Rutin je bioflavonoid koji se u znaËajnim koliËinama nalazi u biljci uskolisna veprina. Glavni uËinak mu je jaËanje stijenki krvnih æila, pogotovo kapilara, te uklanjanje edeme u nogama. Ima jak antioksidativni uËinak te sprjeËava “lijepljenje” trombocita. Vari krema sadræi rutin, a kapsule esktrakt uskolisne veprine koji djeluje lagano diuretski, potiËe cirkulaciju i smanjuje pojavu edema.

Z

a pravi uËinak preporuËa se kombiniranje Vari kreme i kapsula, i to dvije do tri kapsule na dan, a kremu po moguÊnosti viπe puta dnevno treba nanijeti na æeljeno mjesto i lagano umasirati.


inPharma 15 Autorica Ëlanka: Ines BuhaË, mag.pharm.

AKTUALNO

Vene i venska cirkulacija Proπirene vene najËeπÊe su oboljenje nogu kojim je zahvaÊeno oko Ëetvrtine ËovjeËanstva. Za pomoÊ se najviπe koriste kreme i gelovi, a i peroralni oblici, uzimani dovoljno dugo, daju dugotrajna rjeπenja. a bi ljudski organizam funkcionirao, potreban mu je neprekidni dotok kisika u svaku stanicu. To mu omoguÊuju srce i sustav krvnih æila. Srce pumpa krv kroz cijelo tijelo. U tijeku æivota kontrahira se 3 bilijuna puta. Oksigenirana krv prolazi kroz arterije do svih tkiva naπeg tijela, tamo im predaje kisik i prima ugljiËni dioksid. Krug se zatvara prolaskom krvi kroz vene. Sva krv mora proÊi kroz tijelo u jednoj minuti. Kada stojimo krv u venama mora svladati silu teæe kako bi doπla do srca. To omoguÊava venska pumpa. MiπiÊi nogu i stopala kontrakcijama usmjeravaju krv prema srcu. Kada se relaksiraju, valvule se zatvaraju i sprjeËavaju povratni tok krvi. U ljudskom tijelu postoje tri vrste vena: povrπinske koje se nalaze neposredno ispod koæe, duboke - izmeu miπiÊa, i perforantne koje spajaju povrπinske i duboke vene. Vene prenose deoksigeniranu krv iz tijela prema srcu. Stijenke vena su tanke, imaju znaËajno manje miπiÊnih vlakana i manje su elastiËne od arterijskih, jer u njima nema visokog tlaka. Prolaz krvi potpomaæu okolni miπiÊi. Glavne vene imaju zaliske koji propuπtaju krv u jednom smjeru prema srcu i sprjeËavaju suprotan tok. Portalna vena ne vraÊa krv u srce, nego u jetru. Venska se cirkulacija odvija odozdo prema gore i od povrπinskih k dubokim venama. Kod oπteÊenja vena, smjer se mijenja u smjeru sile teæe. Kod prisutne tromboze vena, cirkulacija je blokirana. Porast unutarnjeg tlaka u venama slabi njihove stijenke, a oslabljeni zalisci viπe ne uspijevaju zaustaviti zastoj krvi. Krv se sve ËeπÊe vraÊa natrag, vena se πiri, grËi, proπiruje, produljuje, savija, pojavljuju se Ëvorovi. Vrijednost tlaka u venama jednaka je desetini tlaka u arterijama. Varikoziteti su promjene na venama.

D

Razlikuju se prema poveÊanju njihova volumena i duæine.

Od venske insuficijencije do tromboze U poslovima kod kojih se duæe vrijeme stoji ili sjedi dolazi do proπirenja vena zbog teæine krvi i oteæanog protoka. To se zove venska insuficijencija. U poËetku su simptomi blagi, pa se pacijenti obraÊaju lijeËniku tek u poodmaklom stadiju. Bolest poËinje osjeÊajem teæine, umorom, bolovima uzduæ vena, trncima, oteknuÊem gornjeg dijela stopala i gleænja potkraj dana ili za vrijeme poviπenih temperatura (ljeto). Mogu se

Venska cirkulacija Odvija se odozdo prema gore


Varikozne vene Iako zdravstveni, Ëesto se doæivljavaju kao estetski problem

pojaviti plavkaste ili crne mrlje ili plave male vene, tzv. varikozne vene, koje mnoge æene doæivljavaju kao kozmetiËki, a ne zdravstveni problem. Kako bolest napreduje, koæa postaje smea i pojavljuje se hiperpigmentirani dermitis, koji u sljedeÊoj fazi dovodi do varikoznih ulkusa - otvorenih rana. Ukoliko stanje postane kroniËno govorimo o kroniËnoj venskoj bolesti, s razliËitim komplikacijama. Najozbiljnija komplikacija je stvaranje krvnog ugruπka, koju nazivamo trombozom, a ona pak dovodi do upale - tromboflebitisa. Tromboza dubokih vena moæe izazvati pluÊnu emboliju i smrt. Venska gangrena posljedica je nelijeËene tromboze u dubokim venama. Jedna od moguÊih komplikacija je i prsnuÊe, ruptura koja dovodi do krvarenja. Rupture manjih, povrπinskih vena izazivaju lokalna krvarenja koja u kasnijoj fazi dovode do atrofije koæe, zastoja limfe u pogoenom podruËju i do otvaranja venskih ulkusa koji teπko zarastaju. LijeËenje venskih ulkusa Ëesto je vrlo zahtjevno, posebice ako se radi o dijabetiËkom bolesniku. Lokalni se postupak odnosi na odstranjivanje nekrotiËkog tkiva, ispi-

OπteÊene vene Promijenjen smjer protoka krvi


inPharma 17 ranje rane i prekrivanje odgovarajuÊim oblogama. Danas se koristi V.A.C. terapija vakumom podræana terapija i barokomora - hiperbariËna oksigenacija.

Dijagnostika Za dijagnostiku se koristi color doppler arterija i vena, kojim se moæe ustanoviti koje su vene oπteÊene i na kojem mjestu, te se mogu iskljuËiti periferne arterijske bolesti. Utvruje se prohodnost i stupanj insuficijencije zalistaka. Ako je potrebno, radi se i flebografija, CT flebografija, magnetska rezonancija i scintigrafija.

»imbenici rizika »imbenici rizika mogu biti genetski, hormonski poremeÊaji, dugo stajanje ili sjedenje, visoka tjelesna teæina, dugotrajno izlaganje poviπenoj temperaturi, podizanje teπkih tereta, spuπtena stopala ili neka druga koπtano-miπiÊna oboljenja, visoke potpetice, jer poremeÊuju statiku, dugotrajno sjedenje s prekriæenim nogama...

LijeËenje Vaæno je uravnoteæeno se hraniti, a posebno smanjiti unos masti i πeÊera. Takoer je nuæna tjelovjeæba, a posebno se preporuËuju voænja biciklom i plivanje. Ako se

TABLICA 1

Varikoziteti s obzirom na veliËinu i lokalizaciju:

Teleangiektazije - πirine 1 mm Venuleektazije - πirine 2-3 mm Retikularne vene - πirine 3-4 mm VreÊaste vene - πirine veÊe od 4 mm Transfacijalni varikoziteti - nastaju zbog slabosti perforantnih vena Intrafacijalni varikoziteti - nastaju zbog slabosti dubinskih vena zbog bilo kojeg razloga mora duæe sjediti ili stajati - nuæno je πto ËeπÊe proπetati nekoliko minuta i nastojati podiÊi noge tijekom odmora. PreporuËuje se i noπenje kompresijskih Ëarapa, naizmjeniËne hladno-tople kupke, lokalni proizvodi, flebotropni lijekovi, skleroterapija, kirurgija i laser. Kompresivne Ëarape - primjenjuju se kod blaæih oblika venske insuficijencije. To su elastiËne Ëarape koje steæu vene i sprjeËavaju otjecanje krvi u obratnom smjeru. »arape zamjenjuju zaliske koji su izgubili svoju funkciju, te stimuliraju miπiÊnu kontrakciju. Stupanj kompresije bira se prema stupnju oπteÊenja vena. Kirurπki zahvat (stripping) - primjenjuje se na velikim venama koje se uklanjaju brojnim malim rezovima, uz podveziva-

nje glavnog venskog stabla u preponi. Izvodi se pod opÊom anestezijom i zahtijeva boravak u bolnici. Stopa recidiva je visoka, i to oko 60% tijekom 10 godina. Sklerozacija - najËeπÊe se koristi iz estetskih razloga, kod manjih vena i tzv. mreæastih vena. U venu se ubrizgava tekuÊe sklerozatno sredstvo i tada se primjenjuje jaka kompresija. Uspjeπnost postupka zahtijeva viπekratno ponavljanje. Ta se tehnika ne moæe primijeniti kod svakog pacijenta. Endovenozne tehnike lijeËenja - u zadnjih deset godina razvijene su manje invazivne tehnike lijeËenja vena kojima se oπteÊene vene zatvaraju iznutra, pa se tako izbjegava invazivno operativno vaenje vene iz tijela (tzv. stripping). Meu endovenoznim tehnikama lijeËenja najviπe se koriste


18 inPharma

Prevencija i prirodna pomoÊ Prevencija, i to od rane mladosti, od velike je vaænosti, posebice ako postoji genetska predispozicija. Priroda nudi pomoÊ i kod tih tegoba. Postoji veliki broj razliËitih farmaceutskih oblika ljekovitog bilja. Najpopularnije su kreme i gelovi, ali peroralni oblici, uzimani dovoljno dugo, daju i dugotrajnija rijeπenja. Navodimo neke od najpoznatijih ljekovitih biljaka.

Gotu kola Triterpenski saponini, flavonoidi, tanini i aminokiseline laserski tretman i radiofrekventna ablacija. To su dvije vrlo sliËne tehnike koje se baziraju na zagrijavanju stijenke i zatvaranju vene iznutra pomoÊu katetera koji se pod kontrolom ultrazvuka ugrauje u oπteÊenu venu. U tako zatvorenoj veni organizam razgradi kateter, pa ga se ne mora kirurπki izvaditi. Izvodi se u lokalnoj anesteziji uz vrlo brz, praktiËno trenutaËan oporavak i odlazak kuÊi. Stopa uspjeha kod lasera je 94-97%, a kod radiofrekvencije 85-96%. Flebektomija - mali zahvat koji se primjenjuje da bi se odstranile potkoæne postraniËne varikozne (vreÊaste) vene. NajËeπÊe se primjenjuje nakon endovenozne laserske terapije, nakon radiofrekventne ablacije magistralnih povrπinskih vena, ili nakon strippinga magistralnih vena. Venocuff II - rekonstrukcija insuficijentnog zaliska koja se izvodi umetanjem silikonskog umetka u podruËje prepone. Na taj se naËin moæe saËuvati vena.

Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae, divlji kesten To je visoko drvo, razgranate okrugle kroπnje. U Europi se sadi kao ukrasno drvo od 16. stoljeÊa. Kao lijek se koriste sjemenke koje sadræe escin - smjesu triterpenskih saponina. Osim toga, sadræe i flavonoide, kumarine, sterole, masno ulje, vitamine i minerale. Znanstvena su istraæivanja potvrdila stoljetnu upotrebu sjemenki kestena. Escin djeluje antieksudativno i antiedematozno, te poveÊava otpornost - fragilnost kapilara. PojaËava i opÊi metabolizam vena, osobito terminalnih æilica Ëiju prokrvljenost znaËajno poveÊava. Povisuje viskozitet i koloidno-osmotski tlak. Povisuje antitrombotsku aktivnost. U zapadnim se zemljama koristi nakon postoperativne i posttraumatske tromboze. Ekstrakt sjemenki kestena na træiπtu se nalazi u razliËitim farmaceutskim oblicima - u obliku kapsula za peroralnu primjenu te krema ili gelova za lokalnu primjenu, standardiziranih na razliËite koliËine escina. Lokalna se primjena preporuËuje u prevenciji venske insuficijencije, kod oteklina zbog povreda i za uklanjanja modrica.

Vinova loza Polifenoli, proantocijanidini i flavonoidi

Veprina Ruskozid, ruscin, ruskogenin, benzofurani i flavonoidi

Melilotus officinalis, Fabaceae, kokotac Sadræi kumarine, flavonoide, fenolkarbonske kiseline, triterpenske saponine. Djeluje protuupalno i antiedemËno. Posebno se koristi kod tegoba vezanih uz kroniËnu vensku insuficijenciju, kod bolova i osjeÊaja teæine te grËeva u nogama. PotiËe cirkulaciju u nogama. Koristi se u peroralnim i lokalnim pripravcima. Ruscus aculeatus, Ruscaceae, veprina Sadræi steroidne saponine ruscin, ruskozid, ruskogenin, benzofurane, flavonoide. Ima protuupalno i dekongestivno djelovanje, korisno kod tegoba vezanih uz vensku cirkulaciju. Primjenjuje se peroralno i lokalno. Centella asiatica, Apiaceae, gotu kola U domovini te biljke njezini se listovi koriste kao hrana. Sadræi triterpenske saponine, flavonoide, tanine i aminokiseline. Djeluje antiedematozno, potiËe mikrocirkulaciju i vazokonstrikciju, stimulira sintezu kolagena, pa se koristi za bræe zacijeljivanje rana i u kozmetici. Vitis vinifera, Vitaceae, vinova loza Koristi se u medicinske i nutritivne svrhe veÊ od davnina. Sadræi polifenole, proantocijanidine i flavonoide. Polifenoli pojaËavaju tonus vena i kapilara, jaËaju njihove stijenke i poveÊavaju permeabilnost. Ima izrazito antioksidativno djelovanje. Hammamelis virginiana, Hamamelidaceae, hamamelis Sadræi trijeslovine, flavonoide, organske kiseline i eteriËno ulje. Zbog sadræanih trijeslovina hamamelis se odavna koristi za zaustavljanje krvarenja i kao adstrigens. Na træiπtu se nalazi i smjesa proËiπÊenih mikroniziranih flavonoida diosmina i hesperidina, koja se uspjeπno koristi i u akutnim i kroniËnim stanjima venske insuficijencije.


NATURPRODUKT PROMO

Hodati po oblacima... mislite da je nemoguÊe?

Isprobajte Dr.Theiss Gel za vene posve prirodan proizvod s ekstraktom divljeg kestena i cvijeta nevena

V

eliki broj stanovnika, Ëak 80% æena i 20% muπkaraca izmeu 20-70 godina starosti, boluje od poremeÊaja vezanih za vensku cirkulaciju. Bolesti i poremeÊaji vena dovode do brojnih tegoba: grËeva i bolova u nogama, edema tj. oticanja preteæno donjih ekstremiteta, slabe cirkulacije i estetskih problema. Proπirene vene ili varikoziteti predstavljaju osim estetskog i ozbiljan zdravstveni problem. Mogu biti uzrokovane naslijeenom slaboπÊu stijenki vena ili steËene brojnim uzrocima. »esto dolazi do upale proπirenih vena, pa Ëak i do stvaranja ugruπka koji dovodi do tromboze. Pri tome se Ëesto zaboravlja moguÊnost sprjeËavanja i lijeËenja koje nudi bogatstvo prirode. Djelotvornu pomoÊ u sprjeËavanju nastanka i tretiranju veÊ postojeÊih varikoziteta predstavlja Dr. Theiss Gel za vene koji na 100 g proizvoda sadræi 3 g ekstrakta sjemenki divljeg kestena (Aesculus hippocastanum L.) i 0,4 g ekstrakta cvjetova nevena (Calendula officinalis L.). Ekstrakt sjemenki divljeg kestena sadræi saponin escin koji smanjuje oticanje nogu smanjujuÊi propusnost stijenki krvnih æila. Sadræi i bioflavonoide koji imaju isti uËinak, uz sposobnost pojaËavanja tonusa vena. Smanjuju agregaciju tj. sljepljivanje trombocita i time smanjuju opasnost od stvaranja ugruπaka tj. tromboze. Escin djeluje sinergistiËki s bioflavonoidima pojaËavajuÊi tako njihov uËinak. Preventivni uËinak predstavlja izuzetno vaæan naËin djelovanja. Rezultat terapijskog djelovanja aktivnih sastojaka je smanjenje edema i upale, te ublaæavanje bolova. UËinci su dokazani brojnim kliniËkim ispitivanjima. Ekstrakt cvjetova nevena sadræi flavonoide i provitamin A. Djeluje protuupalno, potiËe granulaciju i tako pomaæe zacjeljivanju rana. Koristi se i kod opeklina, uboda kukaca i u kozmetiËke svrhe. Prvi pisani tragovi o ljekovitosti nevena pronaeni su u tekstu Sv. Hildegard od Bingena. Kao ljekovita biljka uzgaja se od 12. st. u vrtovima samostana. Danas su znanstveno dokazani njegovi bakteriostatski, baktericidni i virucidni uËinci, uglavnom na principu pospjeπenja fagocitoze. Cvjetovi nevena nisu toksiËni, a nisu dokazane niti alergijske reakcije. Vaæno je istaknuti i preventivno djelovanje Dr. Theiss Gela za vene u sprjeËavanju pojave proπirenih vena, a time i opasnosti od najopasnije komplikacije - venske tromboze. Kod odreenih zanimanja dolazi do poveÊane optereÊenosti vena zbog dugog stajanja, a ne treba zaboraviti ni πtetno djelovanje prekomjerne tjelesne teæine. Uporabom Dr. Theiss Gela za vene smanjuju se bolovi u nogama, grËevi u listovima i svrbeæ koæe. Moæe se koristiti i postoperativno kao dodatak postojeÊoj terapiji. Dr. Theiss Gel za vene mogu koristiti sve osobe koje za vrijeme radnog vremena stoje na nogama ili osobe koje pate od navedenih poremeÊaja, djeca i trudnice. Ne sadræi πkodljive umjetne dodatke. Koristi se tako da se viπe puta dnevno lagano umasira u bolna podruËja donjih ekstremiteta. Dr. Theiss Gel za vene moæe se nabaviti bez recepta u svim ljekarnama i biljnim drogerijama.

inPharma 19


20 inPharma Autorica Ëlanka: mr.sc. Lea Pollak, dipl.ing

FITOTERAPIJA

Divlji kesten, Aesculus hippocastanum Zbog svog snaænog antiedematoznog i venotonizirajuÊeg djelovanja, divlji kesten jedna je od najËeπÊe koriπtenih biljaka za olakπavanje tegoba izazvanih poremeÊajima venske cirkulacije ivlji kesten je stablo porijeklom iz podruËja sjevernog Irana, Himalaja i Kavkaza, od kuda je krajem 16. stoljeÊa kao ukrasno drvo prenesen i u Europu. Tek je sredinom 19. stoljeÊa prihvaÊen kao ljekovita biljka te je poËela njegova upotreba za razne oblike lijeËenja. Danas se divlji kesten uglavnom koristi kao gotov proizvod standardiziran na escin - saponinsku smjesu. Divlji kesten, latinski Aesculus hippocastanum, i danas je vrlo raπiren kao ukrasno listopadno stablo. Visok oko 30 metara, ima cvjetove duge oko 30 cm, bijele i ruæiËaste boje, grozdastih cvatova. Listovi su sastavljeni od pet do sedam dlanasto sastavljenih, uπiljenih listova. Plod ima oblik zelene, bodljikave ljuske koja u sebi nosi 1-3 sjemenke, tamnosmee sjajne boje. BuduÊi da plodovi kestena koji padnu na tlo jako brzo poËnu truliti, trebali bi se skupljati zajedno s bodljikavom ljuskom, te skladiπtiti u hladnijoj prostoriji, prekriveni slamom. ObiËno preraivanje poËinje odmah nakon sakupljanja zrelih plodova. Osim plodova, koristi se i kora. U jesen ili u rano proljeÊe, kora se skida sa stabla i debljih grana te suπi na suncu ili u suπarama. Cvijet i list koriste se vrlo rijetko.

D

Sastav i djelovanje Plodovi divljeg kestena sadræe 3-6% escina iz smjese triterpenskih saponina. I u smeoj ovojnici ploda nalaze se, takoer, smjese tritepenskih saponina koji se nazivaju hipokastanozidi. Kao rezervne tvari u plodu se nalaze πeÊer, oko 35% πkroba, oko 4-6% ulja koja se koriste za izradu sapuna, tanini, flavonski i kumarinski derivati, kao i vitamin B1, C i K. Listovi i kora sadræe malo saponina. Njihovi glavni sastojci su flavonski glikozidi, naroËito kvercetin, izokvercetin i kemfer-

ol. Nadalje, u njima se nalazi i oko 9% kumarinskih glikozida u obliku eskulina, skopolina i fraksina.

Escin Escin je kao najvaæniji sastojak najviπe istraæivan. BuduÊi da, za razliku od drugih saponina, nema hemolitiËko djelovanje, moæe se koristiti i peroralno. Dokazana su njegova pozitivna djelovanja i pomoÊ u terapiji vena i kapilara donjih ekstremiteta. Naime, escin smanjuje oπteÊenja kapilara, jaËa njihove stijenke i πtiti od edema.

Istraæivanja su takoer pokazala da smanjuje nastanak i utjecaj enzima koji razlaæu unutarnje stijenke kapilara, i to veÊ nakon jedan do dva tjedna primjene. Kod problema s venama pomaæe kod kroniËne venske insuficijencije, odnosno oteæalih nogu, svrbeæa koæe iznad proπirenih vena, osjeÊaja napetosti u nogama, te bolova i upala proπirenih vena. Takvo djelovanje naziva se antieksudativnim. Aktivne tvari divljeg kestena pomaæu i


Ukratko UPOTREBA:

kroniËna venska insuficijencija, hemoroidi, post-operativni edemi

AKTIVNE KOMPONENTE:

escini, tanini, flavonoidi

MEHANIZAM DJELOVANJA:

sniæava nivo hijaluronidaza i poveÊava razinu serotonina

PODNOπLJIVOST:

vrlo dobra

NUSPOJAVE:

rijetke - lagane vrtoglavice, glavobolje, osjeÊaj muËnine, svrbeæ

INTERAKCIJE:

nisu poznate

DOZIRANJE:

0,6-3,0 g na dan suhe droge; 500-731 mg na dan ekstrakta πto odgovara 100 mg escina

kod smanjenja filtracije bjelanËevina, elektrolita i vode u izvanæilne prostore, te djeluje i kao diuretik. Takvo djelovanje naziva se antiedemiËno, a temelji se na sporom razlaganju kortikoidnih hormona.

Kora i cvjetovi Kora divljeg kestena koristi se kod kroniËnih proljeva, krvarenja iz æeluca i crijeva, dizenterije, te kao nadomjestak za kinin kod malarije i koænih Ëireva. ZahvaljujuÊi kori, dolazi do smanjenja izluËivanja ælijezda probavnog trakta. Cvjetovi se sve rjee koriste, a nekada su se u narodnoj medicini upotrebljavali u razne svrhe: za jaËanje tijela, protiv proljeva i mrlja na koæi. No, takva se primjena danas izbjegava zbog nedostatnog broja kliniËkih studija djelovanja.

Escin Najvaæniji sastojak divljeg kestena


SOLGAR PROMO

22 inPharma Autor Ëlanka: Hrvoje Lisak, dr.med. Salvus d.o.o. EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK I DISTRIBUTER TVRTKE SOLGAR

Vene i venska cirkulacija Rezultati studija ukazuju na snaæna anti-aterogena svojstva citrus bioflavonoida, uz hepatoprotektivni uËinak (nema elevacije jetrenih enzima). Bioflavonoidi se, stoga, opravdano svrstavaju u skupinu najaktivnijih djelatnih tvari sa ciljanim uËinkom na zaπtitu krvnih æila. eleangiektazije, edem potkoljenice, osjeÊaj teæine u nogama, bol i grËevi neki su od najranijih simptoma poremeÊaja u venskoj cirkulaciji. Procjenjuje se da 25-50% odrasle populacije ima varikozne vene koje se kod æena javljaju ËeπÊe nego kod muπkaraca, a simptomi i kliniËka slika izraæeniji su ljeti zbog dilatacije izazvane visokim temperaturama. Posebno riziËne skupine za razvoj kroniËne venske insuficijencije su zanimanja u kojima prevladava dugotrajno stajanje ili sjedenje, kao πto su magistre u ljekarnama, kirurzi, konobari, frizeri, æene koje su nedavno rodile ili starije osobe. Inkompetencija valvularnog sustava Ëini osnovu patogenetskog i patofizioloπkog mehanizma za nastanak venske insuficijencije, a proces progresije bolesti zahvaÊa superficijalne, perforantne i vene profunde te se manifestira kao poremeÊaj mikrocirkulacije i makrocirkulacije. Upalna interakcija leukocita i endotela sluæi kao mehanizam okidanja za popuπtanje zalistaka, refluks i razvoj varikoznih vena, sve do ulkusa potkoljenica (ulcus cruris hypostasicum). Bolja i ranija dijagnostika te uËinkovitije metode lijeËenja koje ukljuËuju neinvazivne i invazivne metode, doprinijeli su trendu smanjenja uËestalosti venskih ulkusa, a dodaci prehrani, ponajprije proizvodi na bazi bioflavonoida, omoguÊuju odliËne rezultate u sluËaju preventivnog uzimanja ili kod pojave prvih simptoma bolesti.

T

Flavonoidi su bioloπki aktivni polifenoli koje nalazimo u biljkama. Studije su pokazale da imaju zaπtitnu ulogu te da redovito koriπtenje proizvoda bogatih ovim uËinkovitim biljnim pigmentima (bioflavonoidima) smanjuje rizik za razvoj kroniËnih promjena na krvnim æilama, npr. ateroskleroze ili kroniËne venske insuficijencije.

Mehanizam djelovanja bioflavonoida Mehanizam djelovanja bioflavonoida, white cell trapping theory, temelji se na inhibiciji ekspresije adhezijskih molekula na leukocitima i endotelu krvnih æila (ICAM-1, VCAM-1, L-selectin, E-selectin, VLA4, CD11b, CD18). Rezultat ovakve inhibicije jest smanjeno prianjanje leukocita i makrofaga na unutraπnju stjenku vena (endotel) Ëime se omoguÊuje fizioloπki protok deoksigenirane krvi. Istim mehanizmom smanjuje se adhezija i migracija leukocita i makrofaga na venskim zaliscima, zbog Ëega je njihova fizioloπka funkcija maksimalno oËuvana.

Osim navedenog, bioflavonoidi iskazuju i protuupalno djelovanje, Ëime sprjeËavaju destrukciju venskih zalistaka i perifernih kapilara, te posljediËno refluks i nastanak perikapilarne fibroze. Poviπena razina lipida u krvi dodatno doprinosi poveÊanju rizika za nastanak opstrukcije venske cirkulacije, πto za posljedicu moæe imati razvoj znaËajnih okluzija, pa sve do tromboze. Tromboza pak, moæe dovesti do izrazitih varikoziteta distalno od mjesta zaËepljenja, a nastanak akutnih stanja poput pluÊne embolije Ëesto rezultira i smrtnim ishodom. Rezultati studija, usporedbom bioflavonoida i lovastatina, ukazuju na snaæna anti-aterogena svojstva citrus bioflavonoida, uz hepatoprotektivni uËinak (nema elevacije jetrenih enzima) koji je pak izostao u skupini koja je uzimala lovastatin. Bioflavonoidi se, stoga, opravdano svrstavaju u skupinu najaktivnijih djelatnih tvari sa ciljanim uËinkom na zaπtitu krvnih æila.

Solgar Hy-Bio Solgar Hy-Bio u sebi sadræi kompleks citrus bioflavonoida (hesperidin, rutin, kvercitin, narangin), vitamin C i ekstrakt πipka, a idealan omjer vitamina C i biflavonoida 1:1, omoguÊuje njihovu potpunu iskoristivost. Vitamin C od iznimne je vaænosti za stvaranje vezivnog tkiva, ponajprije kolagena, Ëime doprinosi elastiËnosti arterija i smanjenoj permeabilnosti venskog sustava. Citrus bioflavonoidi poveÊavaju intracelularnu koncentraciju vitamina C te tako sinergistiËkim djelovanjem dodatno poveÊavaju povoljan uËinak na krvne æile.

Preporuka Solgar Hy-Bio preporuËa se osobama koje anamnestiËki navode obiteljsku sklonost razvoju kroniËne venske insuficijencije, rade na poslovima na kojima postoji poveÊan rizik za razvoj venskih poremeÊaja te svim osobama kod kojih postoje viπe ili manje kliniËki izraæene promjene na arterijama, kapilarama, ili pak venskoj cirkulaciji.


CIRKULACIJA

BEZ ZASTOJA Vitamin E Snaæan antioksidans, poveÊava razinu “dobrog” kolesterola (HDL) i sprjeËava nastanak krvnih ugruπaka

Hy-Bio Prirodna zaπtita venskih zalistaka i cirkulacije, smanjuje rizik za razvoj venske insuficijencije

Omega-3 ©titi srce i krvne æile, sprjeËava nastanak krvnih ugruπaka i smanjuje razinu triglicerida i LDL kolesterola

Uvoznik i distributer: Salvus d.o.o. | besplatni info telefon: 0800 1947 | www.solgar.hr


24 inPharma

NAGRADNA IGRA

inPharma i La Roche-Posay Vas nagrauju ANTHELIOS DERMO-PEDIATRICS

DRAGI RODITELJI, JESTE LI ZNALI? rema statistiËkim podacima, vaπa Êe djeca do 18. godine primiti 80% cjelokupnog æivotnog UV-zraËenja! Odnos prema suncu u djetinjstvu i mladosti odrazit Êe se na naπoj koæi nakon 30. godine. Epidemioloπke studije dokazuju da uËestala izloæenost suncu i pojava opeklina u djetinjstvu znatno poveÊavaju moguÊnost kasnije pojave raka koæe. Kako biste sprjeËili oπteÊenja koæe vaπe djece te ih pritom zaπtitili od preranog staranja koæe i pojave raka koæe, nauËite ih veÊ od malih nogu pravilnom ponaπanju na suncu i kako se zaπtititi od sunca.

P

> Nemojte izlagati suncu dojenËad i malu djecu koja joπ ne hodaju! > Odjenite djecu! Izaberite takvu odjeÊu koja Êe najbolje pokrivati povrπinu tijela vaπega djeteta. > Djeci stavite na glavu πeπiriÊ ili kapicu! > Za vrijeme najveÊe vruÊine potraæite hladovinu! UV-zrake najjaËe su od 10 do16 sati. S vaπom djecom tada radije izaberite zatvorene prostore ili pak hladovinu drveÊa, suncobrana, πatora, itd.

> Naviknite djecu na jednostavno “pravilo o sjeni”: ako je sjena djeteta kraÊa od njegovog tijela, neka odmah potraæi hladovinu! > Djecu nakon 6. mjeseca æivota moæete takoer zaπtititi proizvodom za zaπtitu od sunca s najveÊim zaπtitnim faktorom (uz odjeÊu i hladovinu), pogotovo dijelove tijela koji nisu pokriveni odjeÊom. > Koristite proizvode za zaπtitu od sunca s najveÊim zaπtitnim faktorima! Proizvodi moraju sadræavati UV-filtre za zaπtitu od UVA- i UVB-zraka.Takvi proizvodi moraju biti fotostabilni te otporni na vodu i pijesak. Nanosite proizvod 30 minuta prije samog izlaganja suncu, a potom najmanje svaka dva sata, odnosno nakon svakog kupanja.

ZA©TITA ZA DJECU ZA LICE I TIJELO UVA-zaπtita koja odolijeva svim iskuπenjima. »ak i kad su djeca u pitanju. > otporna na vodu, pijesak i znoj > ugodna tekstura mlijeka jednostavno se nanosi > za zaπtitu vrlo osjetljive koæe te kod izlaganja jakom suncu > ispitana pod nadzorom dermatologa i pedijatara > bez konzervansa i mirisa La Roche-Posay je prvi upotrijebio revolucionarni sustav filtriranja i dvostruke zaπtite od UVA zraËenja: NA POVR©INI KOÆE:

Ekskluzivni sistem filtra s patentiranim UV-filtrima u kombinaciji s visokom koncentracijom termalne vode prirodno bogate selenom. U SRCU EPIDERMISA:

> Zaπtitite djecu i kada ste u hladu, buduÊi da povrπine poput vode, pijeska, betona i trave odbijaju UV-zrake. Djecu zaπtitite i kada je oblaËno, jer UV-zrake prodiru i kroz oblake.

IZUZETNA POUZDANOST I TOLERANCIJA ZA OSJETLJIVU KOÆU:

> Nemojte zaboraviti sunËane naoËale! Izaberite naoËale s najveÊom UV-zaπtitom koje πtite oËi od UVA- i UVB-zraka.

Dokazana je u okviru 21 studije uËinkovitosti i 17 kliniËkih studija na koæi osjetljivoj na sunce.

Zaπtita od staniËnog oπteÊenja s aktivnim ekstraktom Senna alata.

Odgovore na tri postavljena pitanja i svoje podatke (ime i prezime, naziv i adresa ljekarne) poπaljite e-mailom na adresu: info@inpharma.com.hr Pet najbræih toËnih odgovora biti Êe nagraeno poklon paketom koji sadræi: ANTHELIOS DERMO-PEDIATRICS SPF 50+ - za uËinkovitu zaπtitu vaπeg djeteta od sunca, TERMALNA VODA LA ROCHE-POSAY 150ml - za osvjeæenje tijekom ljetnih mjeseci, HYDRAPHASE INTENSE LEGERE 50 ml - za dugotrajnu hidrataciju lica. 1. Prema statistiËkim podacima, koliko Êe cjelokupnog æivotnog UV-zraËenja djeca primiti do 18. godine? 2. ANTHELIOS XL je pionir na podruËju UVA-zaπtite, jer pruæa dvostruku zaπtitu od UVA-zraËenja, na kojim podruËjima? 3. U koliko kliniËkih studija je dokazana pouzdanost i tolerancija proizvoda ANTHELIOS? Imena dobitnika objavit Êemo u sljedeÊem broju inPharme.


inPharma 25

Autorica Ëlanka: Anita GaliÊ, mag.pharm.

LJEKARNI»KA PERSPEKTIVA

Celulit Danas se sve viπe u topiËkim anticelulitnim pripravcima kombiniraju aktivni sastojci koji djeluju na metabolizam adipocita, smanjuju lipogenezu i potiËu lipolizu masti sa sastojcima koji stimuliraju krvnu i limfatiËku cirkulaciju, reduciraju edeme i djeluju dekongestivno olazak ljetne sezone moæe se u ljekarnama prepoznati po zamjetno ËeπÊoj potraænji za sredstvima zaπtite koæe od sunca i anticelulitnim pripravcima. Vrlo Ëesto Êe neπto komunikativniji pacijent upitati ljekarnika: “Recite mi iskreno: Pa ima li taj preparat uopÊe uËinka?!”. Upravo su takva pitanja i situacije idealna prilika da se potvrdi kako je ljekarniËka struka multidisciplinarna i da se savjetovanjem o jednom “obiËnom” kozmetiËkom pripravku za nepatoloπko, ali neestetsko stanje koæe, moæe vrlo znaËajno utjecati na poboljπanje cjelokupnog naËina æivota i unapreenje zdravlja pojedinaca kao i na intenzivniju vlastitu brigu o sebi. Zdravstvena struka, pogotovo lijeËnici dermatolozi i estetski kirurzi sve se viπe bave tom neestetskom problematikom, a broj pacijenata koji traæe savjet struËnjaka o tretiranju celulita viπestruko je porastao u posljednjih desetak godina. Celulit ili “naranËina kora” problem je s kojim se ne susreÊu samo pretile osobe, nego i sve viπe vitkih i mrπavih æena (vrlo rijetko ili nimalo muπkarci). RijeË je o estetskom problemu koji zahtijeva multidisciplinarni pristup i realna oËekivanja, pogotovo kada se pacijentice njime bave “kampanjski” ili kada je rijeË o uznapredovalom stupnju ili tzv. “tvrdokornom” celulitu. Novosti u terapiji celulita sve su brojnije, a svake sezone lansira se na desetke anticelulitnih ili slimming preparata. Tako se primjerice samo u Sjedinjenim AmeriËkim Dræavama godiπnje potroπi viπe od 6 milijardi dolara na tretmane “naranËine kore”! Bitni Ëimbenici u nastanku celulita su: genetika, æenski spolni hormoni, naËin æivota/aktivnost, metabolizam masnog tkiva i prehrana, a u posljednje vrijeme sve se viπe naglaπavaju emocionalni Ëimbenici i stres,

D

Masaæa PotiËe mikrocirkulaciju, limfnu drenaæu i upijanje sastojaka


26 inPharma

Celulit Razlikuje se od adipoznosti po specifiËnoj lokalizaciji starenje koæe i nepravilna njega tijela kao preduvjeti nastanka ili isticanja celulita. Zapravo, uËestalost celulita kod Ëak 90% æena nakon 35. godine pridonosi zakljuËku da hormoni imaju velik utjecaj na njegov nastanak.

©to je celulit? RijeË je o najËeπÊem lipodistrofiËnom stanju koæe za koje su najodgovorniji etioloπki Ëimbenici poremeÊaj mikrovaskulature i limfatiËne cirkulacije. Upravo se po speciTABLICA 1

fiËnoj lokalizaciji masnog tkiva na odreenim “kritiËnim” dijelovima tijela (bokovi, bedra, donji abdomen, nadlaktice, koljena) celulit razlikuje od generalizirane pretilosti, tj. adipoznosti. DapaËe, u svakodnevnoj ljekarniËkoj praksi vjerojatno ste se susreli s velikim brojem vitkih pacijentica koje imaju izraæeni celulit. Supkutano masno tkivo u prosjeku predstavlja 9-18% ukupne tjelesne mase kod muπkaraca i 14-20% kod æena, a isti se broj kod radikalne pretilosti moæe Ëak uËetverostruËiti i dosezati

»etiri razvojna stupnja celulita

KLASIFIKACIJA CELULITA/ HEXSELOVA KLASIFIKACIJA

IZGLED KOÆE

STRUKTURNE PROMJENE KOÆE

TIP I

Povrπina koæe je nepromijenjena.

U normalnom adipoznom tkivu je ureena mreæa krvnih i limfnih æila, koja opskrbljuje masno tkivo kisikom i potrebnim nutrijentima, uz uËinkovitu eliminaciju otpadnih tvari iz stanica.

TIP II

Koæa je nepromijenjena prilikom mirnog stajanja ili leæanja, no prilikom πtipanja koæe celulit je blago vidljiv.

Kapilarne stijenke su blago propusne, krvna plazma otiËe iz æila u masno tkivo, uzrokujuÊi u njemu edeme. Naruπena je eliminacija otpadnih tvari i suviπne tekuÊine putem limfe. Adipozne stanice se agregiraju, steæe se mreæa kolagenih vlakana oko adipocita, dolazi do pritiska na krvne æile hemostaza.

TIP III

Koæa se Ëini nabrana i ima kvræice bez πtipanja ili nabiranja koæe.

Adipociti agregiraju u mikronodule veliËine do 1 mm, koji se okruæuju sve kruÊim, imobilnim i reduciranijim kolagenim vlaknima.

TIP IV

Koæa je znaËajno nabrana i kvræice su iznimno vidljive u svim fazama.

Mikronoduli se agregiraju u makronodule od 2-20 mm promjera, koji mogu pritiskati æivËana vlakna uzrokujuÊi iznimno osjetljivu i bolnu koæu na podruËju postojanja celulita.

L. Baumann, Cosmetic Dermatology-Principles and Practice, McGraw Hill Medical H.Zhai, H. Maibach, Handbook of Cosmetic Science and Technology, Informa Healthcare

60-70% ukupne tjelesne teæine. UnatoË tome, za nastanak celulita ipak je znatno vaæniji meuodnos supkutanog masnog tkiva s dermisom (vezivnim slojem koæe). Sve se viπe govori o tome kako je celulit Ëak posljedica starenja koæe, jer uslijed razgradnje kolagena u dermisu slabi potporna funkcija vezivnog tkiva. Time adipociti (poput kile ili hernije) mogu prodrijeti kroz mreæu kolagenih vlakana u dermis i potiskivati epidermis prema van, uzrokujuÊi specifiËne nabore i kvræice tipiËne za celulit. Vezivno dermalno tkivo iznad masnog tkiva kod muπkaraca je, za razliku od æena, vrlo ujednaËeno. Stoga je kod æena celulit toliko ËeπÊi. Naime, kroz takav diskontinuirani i “prorijeeni” kolagen adipociti vrlo lako ekstrudiraju u dermis. KliniËka slika celulita obuhvaÊa prisutnost nabora i kvræica koji su nakon nabiranja koæe vidljivi okom i sliËni izgledu povrπine naranËine kore, po kojoj je celulit i dobio svoje “drugo ime”. Duboka palpitacija koæe otkriva mobilnost masnog tkiva uslijed prisustva mikro- i makronodula (“masnih ËvoriÊa”) i fibroskleroze. Tjelesna temperatura povrπine koæe je nejednaka, te samo dodirivanje pojedinaËnih zona s celulitom otkriva “hladne” toËke, a ponekad se dubokom palpitacijom moæe identificirati i prisustvo bolnih subkutanih nodula te pojaËana osjetljivost na bol i temperaturu. Najsuvremenije spoznaje govore da su za celulit odgovorni slijedeÊi procesi: 1) limfoedemi uzrokovani suviπnom hidrofilnoπÊu/zadræavanjem vode u izvanstaniËnom matriksu zbog otjecanja vode iz dilatiranih krvnih æila; 2) naruπavanje homeostaze lokalne mikrovaskulature uslijed Ëega se remeti opskrba tkiva nutrijentima i dodatno potiËe razgradnja vezivnog tkiva;


L-CARNITINE LIQUID

• potiËe razgradnju tvrdokornih masnih stanica pretvorbom masti u energiju • uklanja toksiËne tvari iz organizma • poboljπava miπiÊni tonus i smanjuje celulit • s dodatkom vitamina B5 poveÊava energiju i izdræljivost • uz vjeæbanje daje najbolje rezultate • boËica sadræi 30 porcija sa 1100 mg L-carnitina, okusi: naranËa, πumsko voÊe GENERALNI ZASTUPNIK I DISTRIBUTER NUTRIX D.O.O. ZAGREB 01/6523-213, www.nutrix.hr


28 inPharma presjek koæe s celulitom

3) hormonalni utjecaj estrogena na specifiËno lokalizirane receptore; 4) preuranjeno starenje koæe povezano s utjecajem slobodnih radikala i enzima MMP (matriksne metaloproteinaze). Do danas su ukupno definirana 4 razvojna stupnja celulita (tablica 1), a po nekim obiljeæjima celulit, uzrokovan kroniËnom mikrocirkulacijskom malapsorpcijom, Ëak ima posljedice koje se svrstavaju u oblike hipotoniËne flebopatije, pretkliniËkog stadija venske insuficijencije (tablica 2).

Koje su opcije tretmana za redukciju celulita? Neki se struËnjaci zalaæu za to da tretman celulita ne smije biti iskljuËivo mehaniËki, termalni ili kirurπki, nego prvenstveno fizioloπki, s obzirom da je rijeË o velikom utjecaju hormona, genetike i naËina æivota. Suvremeni aktivni sastojci koji se mogu pronaÊi u topiËkim anticelulitnim pripravcima svakako imaju odreeno blago fizioloπko djelovanje koje se joπ uvijek prouËava, a trenutaËno nema dovoljno znanstvenih publikacija da bi se mogao donijeti vjerodostojni zakljuËak.

TopiËki anticelulitni tretmani Masaæa tijela na “kritiËnim zonama” mjeπavinama biljnih sastojaka i raznim kremama, gelovima ili serumima primjenjuje se godinama, i ne predstavlja niπta novo ili revolucionarno ni danas. No joπ uvijek je pitanje - pomaæu li uopÊe takvi pripravci?! Odgovor je - pomaæu. I danas ima mnoπtvo zaista djelotvornih i “evidence based” slimming - sastojaka, ali je sva “moÊ” zapravo u rukama korisnika kozmetiËkog preparata. No, nerijetko pacijenti vrlo brzo odustaju od propisane redovite primjene preparata, oËekuju da Êe on djelovati samostalno, bez potrebe za umasiravanjem, a istovremeno nastavljaju æivjeti neprikladnim naËinom æivota i reæimom prehrane. »ak i vitke manekene imaju problema s celulitom, te im vjerojatno dugoroËno neÊe po-

presjek koæe bez celulita

moÊi niti najskuplji anticelulitni pripravak zbog velike izloæenosti stresu, nespavanja, putovanja, loπe prehrane i puπenja. Prema teoriji jednog svjetskog dermatologa, stanice koæe su “bombardirane” slobodnim radikalima koji kontinuirano uzrokuju upale, mikroedeme i razgradnju vezivnog tkiva. Na samom poËetku topiËke njege vrlo je bitno da aktivni sastojci prodru do supkutisa ili dermisa. Stoga je vaæna temeljita eksfolijacija koæe tijela mehaniËkim ili kemijskim pilingom (AHA). Osnovni smisao aktivnih sastojaka koji se mogu pronaÊi u topiËkim anticelulitnim pripravcima jest djelovati na metabolizam adipocita i smanjiti lipogenezu, uz istovremeno poticanje lipolize/razgradnje masti. Tako djeluju metilksantini (kofein, teofilin, aminofilin, teobromin), ekstrakt guarane, kole ili zelene kave, karnitin/acetil karnitin, Coleus forskolii (forskolin), fosfatidilkolin (injektivna primjena u lijeËniËkim ordinacijama). Oni inhibiraju enzim fosfodiesterazu i povisuju koliËinu cAMP-a. Takvi pripravci su veÊ dugo na træiπtu, no novije su spoznaje potakle njihovu kombinaciju s aktivnim sastojcima koji stimuliraju krvnu i limfatiËku cirkulaciju, reduciraju edeme i djeluju dekongestivno, a vrlo TABLICA 2

Posljedice kroniËne mikrocirkulacijske malapsorpcije

• Usporavanje krvne cirkulacije • Fenomen eritrocitnog taloæenja • Naruπavanje kapilarne hidrostatske ravnoteæe • Reducirana parijetalna i tkivna oksidacija • Endotelna oπteÊenja (oticanje, mikroaneurizme, mikrohemoragije) • Abnormalna kapilarno-venska permeabilnost • Porast hidrostatskog tlaka izvanstaniËne tekuÊine i njenog sadræaja proteina • UËestali edemi izmeu adipocita F. Terranova, E. Berardesca, H. Maibach, Cellulite: nature and aetiopathogenesis, International Journal of Cosmetic Science, 2006, 28, 157-167.

Ëesto ih se moæe naÊi i u topiËkim pripravcima za kapilare i proπirene vene. U takvu skupinu ubrajamo sastojke kao πto su hamamelis, brπljan, ginko, Aloe vera, Centella asiatica, divlji kesten, verbena, zeleni Ëaj, limun, bambus, maæuran, umbir, klinËiÊi, preslica, itd. Vrlo se Ëesto radi uËinka hiperemije i poticanja cirkulacije dodaje i mentol. Kako bi se usporila razgradnja kolagena u dermisu i inhibiralo djelovanje enzima kolagenaze (MMP) suvremeni anticelulitni sastojci sadræe fitoestrogene iz soje, oligomerne proantocijanidine, a radi ponovnog restrukturiranja potporne mreæe vezivnog tkiva, tj. kolagena, koriste se sastojci kao πto su vitamin C, Centella asiatica, aminokiseline, pogotovo prolin, te peptidi (2-7 aminokiselina). Velika paænja usmjerena je i prema PPAR agonistima (sastojcima, tj. lijekovima koji u organizmu aktiviraju peroksisom-proliferatorske receptore (PPAR) koji pak reguliraju ekspresiju gena odgovornih za metabolizam lipida u krvi i stvaranje adipocita kao i kontrolu razine glukoze u krvi. Oni poboljπavaju epidermalnu diferencijaciju, povisuju razinu kolagena, smanjuju sebogenezu i djeluju protuupalno. Jedan od najpoznatijih sastojaka je CLA, konjugirana linolenska kiselina koja in vivo smanjuje prodiranje adipocita u dermis. I inhalacija eteriËnih ulja kao πto su ulje grejpa, klinËiÊa, estragona ili crnog papra poveÊavaju simpatiËku neuralnu aktivnost za 2,5 puta, a u kombinaciji s topiËkim kofeinom osnaæuje se uËinak mrπavljenja. U jednom se istraæivanju potvrdilo da je inhalacija tako odabranih stimulansa potaknula izluËivanje noradrenalina koji je u sinergiji s perkutano apsorbiranim kofeinom iz anticelulitnog preparata blago stimulirao termogenezu i lipolizu lokalne masnoÊe. Stoga treba prihvatiti i polisenzoriËke pripravke. Nije naodmet da se nekoliko minuta nakon umasiravanja anticelulitnog preparata koæu dobro hidriratizira, jer je dehidracija prvi korak do pojaËane vidljivosti celulita, pogotovo jer metilksantini dehidriraju koæu. (PriËa o dehidraciji vrlo je sliËna nastanku bora na licu.) Dovoljan je hipoalergeni losion za tijelo koji sadræi protuupalne sastojke kao πto su pantenol, aloe vera, omega masne kiseline, vitamin E ili hijaluronska kiselina.

Instrumentalni tretmani Danas je pacijentu dostupna i dobitna kombinacija instrumentalno-medicinske aparature, struËnih manualnih masaæa i uËinkovitih medicinsko-kozmetiËkih preparata. Jedan od svjetski poznatih dermatologa


30 inPharma obavezno treba voditi raËuna o sistemskoj apsorpciji, ali i izbjegavati ih kod trudnica i dojilja (zbog velike povrπine koæe prekrivene preparatom)!

Dodaci prehrani

“NaranËina kora” Problem Ëak i vitkih æena Ëak je patentirao pojam technoceuticals za takve kombinacije aktivnih kozmetiËkih sastojaka s novim tehnologijama. Neke od dostupnih su terapija infracrvenim svjetlom, radiofrekvencija, endermologija, elektro-optiËka sinergija (subdermna terapija), elektrostimulacija miπiÊa, ruËna i elektromehaniËka masaæa, ruËna ili aparativna limfna drenaæa, redovita tjelovjeæba, operativne i kirurπke tehnike, lasersko lijeËenje, elektrolipoliza, filleri, ionitermija, talasoterapija, mezoterapija, medikacija s niskim dozama androgenih hormona... Uvijek je poæeljno, uz odabir idealnog kozmetiËkog preparata, pacijentima savjetovati i dodatne konzultacije s lijeËnikom u zdravstveno-estetskom centru radi odabira intenzivne instrumentalne terapije. DapaËe, tada su i angaæman pacijenta kao i briga o kontinuiranoj i redovitoj njezi puno veÊi.

Stres i celulit U znanstvenim krugovima takoer se sve viπe govori i o πtetnom djelovanju stresa na pojaËanu vidljivost celulita (ah, opet taj stres!). Naime, hormoni i neuromedijatori koji se oslobaaju prilikom stresa mogu u koæi uzrokovati kaskadne upale koje razgrauju staniËne membrane i vezivno tkivo. LaiËki reËeno, svaka metoda koja ublaæava stres, a pogotovo masaæa ili intenzivno umasiravanje proizvoda - zaista ima smisla! Zato slijedeÊi put kada budete nervozni zbog guste anticelulitne kreme, razmiπljajte vrlo pozitvno. Takva aktivna tekstura ima svoju zadaÊu - natjerati vas na dodatnu masaæu koja, osim πto oslobaa endorfine, poboljπava mikrocirkulaciju, potiËe limfnu drenaæu i omoguÊava bolje upijanje aktivnih sastojaka.

Celulit i anti-aging S obzirom da najnovije spoznaje pokazuju da i starenje koæe pojaËava vidljivost celulita (jer vezivno tkivo nema sposobnost dostatnog zadræavanja masnih nakupina) na træiπtu su se pojavili i preparati koji istovremeno “otapaju” masne stanice, ali i pojaËavaju sintezu novog vezivnog tkiva. Slikovito reËeno, ukoliko se masne stanice zamisle kao balon, tada bi vezivno tkivo bilo omotano kao “konac” oko cijelog balona. Ako vezivno tkivo popusti, kroz vlakna vezivnog tkiva “provirivati” Êe balon i do izraæaja Êe doÊi neravnine, nabori i kvræice. Poanta primjena anti-aging sastojaka u anticelulitnim kremama je kao i kod bora - osnaæiti kolagen i elastin da bi koæa bila uËvrπÊena i elastiËna, te da bi se umanjila moguÊnost naziranja masnog tkiva na povrπini koæe. Dakle, nije naodmet koristiti aktivne sastojke koji potiËu sintezu kolagena i elastina te usporavaju razgradnju postojeÊe dermalne strukture, a za to su svakako najbolji retinol, oligopeptidi i Centella asiatica. Kod retinola i retinoida

Magistralni anticelulitni pripravak Gotov anticelulitni kompleks 1-5 g (Ekstrakt Spirulina platensis, sojini izoflavoni, kofein, karnitin, polisorbat 80, fenoksietanol, alkohol, voda) Gel podloga

ad 100 g

• pomaæe u smanjenju vidljivosti celulita • stimulira sintezu kolagena i osnaæuje vezivno tkivo za ËvrπÊu koæe (antiaging) • pomaæe u smanjivanju nastanka novog masnog tkiva

A πto je sa suplementima? TrenutaËno se joπ uvijek prouËavaju neki dodaci prehrani za redukciju celulita. Prioritet je svakako prilagoditi prehranu! Radi smanjivanja upala u organizmu (i anti-stres uËinka) reæim prehrane moæe se obogatiti dodacima poput omega 3-6-9 masnih kiselina (pogotovo uljem boraæine), CLA (PPAR agonist), glukozaminom, lecitinom, kompleksom B vitamina, mineralima u tragovima, odabranim aminokiselinama itd. Recept za izgled bez “naranËine kore”, koji jamËi maksimalan uspjeh podrazumijeva specifiËnu instrumentalnu metodu uz masaæu, kozmetiËki preparat koji sadræi lipolitiËke i protuupalne sastojke, uz one koji izgrauju vezivno tkivo i hidratiziraju koæu, prilagodbu tjelesne aktivnosti i prehrane, dovoljnu koliËinu vode tijekom dana, redukciju stresa... Rezultati su naæalost uvijek kratkoroËni, jer se celulit Ëesto ponovno pojavljuje. Stoga je bitna redovita i kontinuirana njega te briga za cjelokupno zdravlje. Mnogi pacijenti smatraju kako je celulit neprivlaËan u vizualnom i taktilnom pogledu, no koliko god mi smatrali da je rijeË o iskljuËivo kozmetiËkom i “nepatoloπkom stanju”, pojedinci mogu imati probleme i s pojaËanom osjetljivoπÊu koæe, osjeÊajem boli i reduciranom pokretljivoπÊu, te su skloniji socijalnoj izolaciji i niskom samopoπtovanju. Stoga pitanje “HoÊe li ova krema ukloniti moj celulit?” nije banalno niti jednoznaËno, nego otvara mnoga dodatna podruËja u kojima ljekarnik moæe iznimno pomoÊi pacijentu, πto je i smisao naπe struke. Æelim Vam zdravu i lijepu koæu! LITERATURA L. Baumann, Cosmetic Dermatology-Principles and Practice, McGraw Hill Medical, 2009. H. Zhai, H. Maibach, Handbook of Cosmetic Science and Technology, Informa Healthcare, 2009. F. Terranova, E. Berardesca, H. Maibach, Cellulite: nature and aetiopathogenesis, International Journal of Cosmetic Science, 2006, 28, 157167. A.V. Rawlings, Cellulite and its treatment, International Journal of Cosmetic Science, 2006, 28, 175-190. C. Rona, M. Carrera, E. Berardesca,Testing anticellulite products, International Journal of Cosmetic Science, 2006, 28, 169-173 AM Kligman , The reality and mytology of cellulite, Abstract oft he 12th Symposium on Bioengineering and the skin, Boston, 1998. AB. Rossi, AL Verganini, Cellulite - a review, Journal of European Academy of Dermatology and Veneorology, 2000., 14:251-262.


inPharma 31 Za inPharmu nutri-inspekciju obavile:

dr.sc. Darija VraneπiÊ Bender Martina BlaπkoviÊ, dipl.ing. Vitaminoteka Zagreb - konzalting u nutricionizmu

PREGLED KATEGORIJE PROIZVODA

Dodaci prehrani protiv celulita U dodacima prehrani protiv celulita najËeπÊe se koriste tvari koje posjeduju diuretiËko djelovanje ili potiËu mikrocirkulaciju, ili pak pojaËavaju termogenezu elulit ili poremeÊaj arhitekture koæe i masnog tkiva za æene je jedan od najmrskijih estetskih problema. Pojam “celulit” prvi put se spominje u francuskoj literaturi prije 150 godina, iako je na umjetniËkim slikama prisutan joπ od srednjeg vijeka. Danaπnji dermatolozi opisuju celulit kao lokaliziranu nakupinu masnog tkiva najËeπÊe u podruËju bedara i straænjice, koja se manifestira nizom nepravilnosti koæe poput udubljena i izboËenja. To je manje vrijedno masno tkivo koje je zbog degenerativnih procesa izgubilo svoju ulogu. Osim masnih stanica, celulit se sastoji od tekuÊine, degeneriranog vezivnog tkiva i nagomilanih πtetnih tvari. Svi miπiÊi u organizmu obavijeni su naslagama masnoÊe, vezivnim tkivom razliËite debljine, okruæenim tekuÊinom koja taj “pokrov” opskrbljuje hranjivim tvarima te ga oslobaa otpadnih tvari. To masno tkivo priËvrπÊeno je mreæom vlakana (elastin i kolagen) i kada sustav dobro funkcionira, otpadne tvari se iz sustava uklanjaju. Ukoliko se otpadne tvari ne uklanjaju, poËinju se nagomilavati, te vezivno tkivo biva zasiÊeno tekuÊinom koja se s vremenom zgusne i stvrdne stvarajuÊi tako dæepove koji zatim stvaraju tzv. “naranËinu koru”. Nepravilna prehrana, stres, nedostatak tjelovjeæbe, genetiËke predispozicije i hormonske fluktuacije igraju vaænu ulogu u nastanku celulita. Miπljenja struËnjaka o uzrocima nastanka celulita su podijeljena. Dok jedni smatraju da je celulit poglavito genetiËkog nasljea, drugi su skloniji vjerovanju da je on posljedica prehrane s visokim udjelom prehrambenih masnoÊa, izostanka tjelesne aktivnosti te loπe cirkulacije, nakupljanja toksina u organizmu ili svega navedenoga. UËestalost celulita je vrlo visoka, smatra

C

se da pogaa viπe od 80% æena nakon puberteta. Naæalost, napredak u razumijevanju patofiziologije nastanka celulita bio je vrlo skroman posljednjih desetljeÊa. Istraæivanja su oskudna, kontroverze iznimno uËestale, a oËekivanja æena koje se æele rijeπiti tog poremeÊaja vrlo visoka. Tijekom posljednjih tridesetak godina objavljeno je tek nekoliko znanstvenih radova koji govore o terapiji celulita - bilo farmakoloπkim ili nefarmakoloπkim putevima. Studije koje se bave rjeπavanjem celulita pomoÊu krema i dodataka prehrani Ëesto su ograniËene na vrlo male skupine ispitanica, nedostaje im kontrolna skupina, a gotovo da nema dvostruko - slijepih kliniËkih studija.

Koliko su uËinkoviti dodaci prehrani protiv celulita? Prije desetak godina na hrvatskom se træiπtu dogodio boom antice-

NUTRI -I VITAM NSPEKCIJA I

NOTEK E


32 inPharma lulitnih krema i tableta. Danas je situacija poneπto drugaËija i, dok su kreme protiv celulita ipak stabilna niπa, tablete i kapsule nemaju kod korisnica toliku popularnost. Samo tijekom pripreme ove nutri-inspekcije doznali smo kako se tri proizvoda povlaËe iz prodaje, vjerojatno zbog nedovoljne potraænje. Ipak, valja se prisjetiti jednoga talijanskog pripravka koji je uæivao veliku popularnost prije nekoliko godina u Hrvatskoj, a bio je formuliran kao mjeπavina biljnih ekstrakata - Ginkgo bilobe, kokotca, mor-

ske trave bogate jodom, ulja sjemenki groæa, lecitina i ulja noÊurka. Pripravak trgovaËkog naziva “Cellasene” ispitivan je u nekoliko kliniËkih studija koje su dale kontradiktorne rezultate, a u SAD-u je viπe osoba podiglo protiv proizvoaËa tuæbu zbog neuËinkovitosti. Ipak, Cellasenne ima i zadovoljne korisnice i joπ uvijek je u prodaji u brojnim zemljama svijeta. Na sceni anticelulitnih proizvoda i danas se nalaze uglavnom mjeπavine bioloπki aktivnih tvari porijeklom iz ljekovitog bilja, a Ëesto sadræe i jod, kofein, guaranu te esen-

cijalna ulja. Pripravci su obiËno formulirani tako da ciljaju na dva mehanizma: odstranjivanje suviπne vode i smanjivanje potkoænog masnog tkiva. Stoga se koriste tvari koje posjeduju diuretiËko djelovanje ili potiËu mikrocirkulaciju, ili pak pojaËavaju termogenezu. Kao izvor joda Ëesto se koriste alge kelp ili fukus, a poznato je da jod stimulira funkciju πtitne ælijezde. Na taj naËin potiËe se metabolizam i potroπnja energije πto u konaËnici moæe rezultirati smanjenjem masnih naslaga. Ipak, takvi pripravci nisu po-

Cellufree 3 Activ

Fitocel

kapsule

kapsule

Encijan, Hrvatska

Priroda lijeËi, Hrvatska

-

-

Coleus forskohlii ext. sa 10% forskolina 200 mg, guarana (Paullinia cupana) ext. sa 22% kofeina 200 mg, srebrna svilenica (Gymnema sylvestre) ext. s min. 65% gimnemiËne kiseline 100 mg Ostali sastojci: talk, magnezijev stearat (biljni), kapsule od æelatine, bojila: titanov dioksid, azorubin, sunset yellow FCF

Divlji kesten (Aesculus hippocastanum) 150 mg, mjehurasti braËiÊ (Fucus vesiculosis) 100 mg, ananas (Bromelia ananas) 100 mg Ostali sastojci: biljna celuloza za kapsulu, magnezijev stearat - biljni

NAPOMENE:

Nije za osobe mlae od 18 g, trudnice, dojilje te osobe osjetljive na kofein. DijabetiËari i osobe s pojaËanim radom πtitnjaËe trebaju se prije upotrebe posavjetovati s lijeËnikom ili ljekarnikom. Ne otvarati kapsulu, nego je cijelu progutati.

Trudnice i dojilje se prije upotrebe pripravka trebaju posavjetovati sa svojim lijeËnikom ili ljekarnikom. Nije za osobe koje boluju od hipertireoze. Moæe pojaËati djelovanje peroralnih antikoagulansa.

DOZIRANJE:

Uzima se 1-2 puta na dan po 1 kapsula uz obrok. PreporuËljivo je piti uz doruËak i/ili ruËak.

Dvije kapsule na dan uz obrok. PreporuËuje se tijekom dana piti πto viπe negazirane vode.

PAKIRANJE:

20 kapsula

40 kapsula

2,69 kn

4,95 kn

Cjenovno pristupaËan proizvod s navedenim izvorima aktivnih tvari.

Potpuno prirodan, hrvatski vegetarijanski proizvod s potpisom.

PROIZVO–A»: UVOZNIK: SASTAV U 1 KAPSULI:

CIJENA PO DANU: MI©LJENJE:


inPharma 33 godni za sve æene, a oprez je poæeljan kod æena koje imaju problema sa πtitnjaËom. U kremama i dodacima prehrani protiv celulita Ëesto se nalaze i guarana i kofein, tvari s diuretiËkim uËinkom, koje ujedno potiËu termogenezu te se stoga mogu razmatrati kao tvari s potencijalim uËinkom na celulit. U skupinu biljaka koje utjeËu na mikrocirkulaciju, a nalazimo ih u pripravcima protiv celulita, ubrajaju se Ginkgo biloba i divlji kesten. Divlji kesten primarno se koristi za jaËanje tonusa krvnih æila i kapilara. Ta-

koer, smatra se da njegova aktivna tvar escin moæe imati pozitivan uËinak na smanjenje celulita, a ujedno posjeduje i antiokisdativno djelovanje. Ginko ima provjeren utjecaj na mikrocirkulaciju πto ga takoer svrstava u skupinu biljaka s potencijalnim djelovanjem na celulit. U svrhu poticanja razgradnje masti posebno je zanimljiv ekstrakt zelenog Ëaja koji se obiËno standardizira s obzirom na udio epigalokatehin-3-galata (EGCG). Ta je tvar ispitana u dvostruko-slijepim kliniËkim studijama i pokazalo se da ima znaËajno dje-

Inneov protiv celulita

Specific Minceur Cellulite

tablete

tablete

lovanje na gubitak masnog tkiva. Sam molekularni mehanizam kojim EGCG stimulira termogenezu i oksidaciju masti nije joπ sasvim jasan, no svakako su brojne studije potvrdile povezanost unosa EGCG-a i gubitka tjelesne masi, manjeg opsega struka i smanjenog potkoænog masnog tkiva. Na pitanje koliko su uËinkoviti dodaci prehrani protiv celulita, ne moæemo dati konaËan odgovor, meutim, posve je jasno da bez dovoljno kretanja i umjerene prehrane ne moæemo oËekivati spektakularne rezultate.

Inneov France, Francuska

Forte Pharma Laboratoires, Francuska

Inneov Adria

Milsing

Ekstrakt zelenog Ëaja 375 mg, glukozamin sulfat 250 mg, ekstrakt kore primorskog bora 40 mg, kalcij 400 mg Ostali sastojci: kalcijev karbonat, kalij klorid (iz rakova), emulgator (hidroksipropilmetil celuloza), tvar za poliranje (πelak), pomoÊne tvari u procesu proizvodnje (mikrokristaliËna celuloza, magnezijeve soli masnih kiselina), bojila (E171, E133, E120). Sadræi rakove.

Formula 1: Suhi ekstrakt kore naranËe sa 6% sinefrina (Citrus aurantium, pericarpium) 75 mg, suhi ekstrakt kole sa 12% kofeina (Cola nitida, fructus) 75 mg, suhi ekstrakt kakaovca sa 6% teobromina (Theobroma cacao, fructus) 75 mg, prah papaje (Carica papaya, fructus) 75 mg, prah ananasa (Ananas comosus, fructus) 75 mg Formula 2: Suhi ekstrakt zelenog Ëaja sa 30% polifenola (Camellia sinensis, folium) 100 mg, prah konËare (Filipendula ulmaria, herba) 100 mg, prah komoraËa (Foeniculum vulgare, semen) 100 mg, prah lista crnog ribiza (Ribes nigrum, folium) 100 mg Ostali sastojci: tvari za spreËavanje zgrudnjavanja: talk, silicijev dioksid, magnezijev stearat biljnog podrijetla; stabilizatori: mikrokristaliËna celuloza, hipromeloza, polidekstroza; bojila: titanov dioksid, ponceau 4R, Cochenille redA, azorubine, karmin, indigotine, brillantblue, crni æeljezni oksid i quinoline yellow. Sadræi lecitin iz soje.

Ne preporuËuje se trudnicama i dojiljama.

Proizvod nije namijenjen trudnicama i dojiljama. U sluËaju preosjetljivosti na bilo koji sastojak, potrebno je prekinuti uzimanje i obratiti se lijeËniku.

Popiti po dvije kapsule dva puta na dan uz obrok.

Popiti jednu ruæiËastu i jednu plavu tabletu ujutro i naveËer, sa Ëaπom vode.

60 tableta

60 tableta

13,24 kn

10,25 kn

Proizvod viπeg cjenovnog razreda visoke koncentracije aktivnih tvari.

Sastoji se od dvije komponente koje djeluju sinergijski. Sadræi velik broj aktivnih tvari.


34 inPharma

Pregled najnovijih vijesti o dodacima prehrani donosi Vam portal Vitamini.hr

od 54 mg sojinih izoflavona u obliku dodatka prehrani. Studija je pokazala kako je, u navedenoj dozi, uzimanoj jednom na dan, genistein sigurna terapija za æene u postmenopauzi. Izvor: Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

Zaπtitni kalcij

Umjesto lijekova statina crvena riæa Nova studija je pokazala da ekstrakt crvene riæe u obliku dodatka prehrani moæe smanjiti ukupni kolesterol u krvi za 15% te LDL kolesterol za 21%. U studiji je sudjelovalo 25 ispitanika s poviπenim kolesterolom u krvi, koji ne podnose lijekove za sniæavanje kolesterola. Nakon 4 tjedna uzimanja crvene riæe kao dodatka prehrani, kod ispitanika je zabiljeæeno znaËajno sniæenje i ukupnog i LDL kolesterola. Crvena riæa moæe sniziti razinu kolesterola u krvi gotovo jednako uËinkovito kao i lijekovi statini, πto je od posebne vaænosti za osobe koje ne podnose statine.

Najnovija πvedska studija otkriva da znaËajno visok dnevni unos kalcija (putem hrane i dodataka prehrani) smanjuje smrtnost od kardiovaskularnih oboljenja i karcinoma za Ëak 25%. Ispitivana je doza od oko 1900 mg na dan, a istraæivanje je obuhvatilo viπe od 23 300 muπkaraca u dobi od 45 do 79 godina. Iako je dnevni preporuËeni unos kalcija svega 1000 mg (a gornja granica podnoπljivosti 2500 mg), tek dvostruko veÊa doza od dnevno preporuËene pokazala se uËinkovitom u smanjivanju krvnog tlaka (i zaπtiti od πtetnih uËinaka hipertenzije na krvoæilni sustav) te u sniæavanju rizika od kolorektalnog karcinoma (u kombinaciji s vitaminom D) i karcinoma prostate. Izvor: American Journal of Epidemiology, February 2010

Sretna djetelina s Ëetiri... antioksidansa

Izvor: Maturitas, Vol.65 March 2010

SudeÊi prema novim rezultatima studije nastale zdruæenim snagama iranskih i njemaËkih znanstvenika, omega-3 masne kiseline svoje bi mjesto mogle naÊi i na policama sa sportskim dodacima prehrani. Primjena 1000 mg omega-3, odnosno 180 mg EPA (eikosapentaenske) i 120 mg DHA (dokosaheksaenske kiseline) tijekom 12 tjedana rezultirala je zanimljivim rezultatima meu mladim hrvaËima. Naime, pluÊna funkcija bila im je poboljπana za prosjeËno 50%. Parametri koje su znanstvenici koristili u procjeni pluÊne funkcije bili su pluÊni volumen - koji se poveÊao za 53% i forsirani ekspiratorni volumen koji se poveÊao za 41%. Izvor: Journal of Science and Medicine in Sport, Vol 13, March 2010

Cinkom protiv ljutnje i depresije

Izvor: American Journal of Cardiology

Novo austrijsko istraæivanje prepoznalo je potencijalnog “spasitelja” za raspoloæenje æena u postmenopauzi. RijeË je o crvenoj djetelini koja, izmeu ostalog, sadræi i Ëetiri kljuËna bioaktivna sastojka: biokanin A, formononetin, daidzein i genistein. Ti izoflavoni, snaæni antioksidansi, ostvaruju protuupalni uËinak na srediπnji æivËani sustav i πtite neurone sive moædane kore od πtetnog uËinka oksidativnog stresa. Svakodnevno uzimanje 80 mg ekstrakta tih izoflavona djeteline rezultiralo je smanjenjem anksioznosti i depresivnih epizoda kod æena starijih od 40 godina za Ëak 78%. S obzirom da barem 20% æena u postmenopauzalnoj dobi pati od simptoma depresije i anksioznosti, taj potpuno prirodni dodatak prehrani mogao bi za njih predstavljati novu nadu.

Omege jaËaju pluÊa

Sojini izoflavoni i zdravlje πtitnjaËe Nova studija pruæa dokaze da sastojak soje genistein u obliku dodatka prehrani ipak ne djeluje πtetno na zdravlje πtitnjaËe æena u postmenopauzi. Genistein je izoflavon iz soje koji strukturno sliËi hormonu estrogenu. Znanstvenici su analizom podataka prikupljenih istraæivanjem iz 2007. pokuπali pronaÊi vezu izmeu genisteina i zdravlja πtitnjaËe kod æena, jer su neke ranije studije pokazale kako genistein moæe utjecati na smanjenje proizvodnje hormona πtitnjaËe. U kliniËkom istraæivanju sudjelovalo je 77 æena, a ispitivao se uËinak doze

Nedovoljan unos cinka hranom zabiljeæen je kod otprilike 30% svjetske populacije, a istraæivanja povezuju nedostatak cinka sa Ëestim promjenama raspoloæenja koje najËeπÊe pogaaju æensku populaciju. Nova studija japanskih znanstvenika pokazuje kako uzimanje 7 mg cink glukonata na dan, u obliku dodatka prehrani, smanjuje osjeÊaj ljutnje, depresije i utuËenosti kod æena. U istraæivanju je sudjelovalo 30 mladih æena koje su uzimale cink glukonat 10 tjedana. Rezultati pokazuju poveÊanje razine cinka u krvi ispitanica, te pruæaju dokaze o uËinkovitosti cinka u otklanjanju psihiËkih tegoba. Izvor: European Journal of Clinical Nutrition


AKTUALNOSTI IZ

SVIJETA NutrialphaEurope.com

On-line alat za struËnu javnost

aturalpha, meunarodna znanstveno istraæivaËka i konzultantska tvrtka u podruËju zdravlja i nutricionizma, sredinom travnja predstavila je jedinstveni web portal na adresi www.NutrialphaEurope.com. Nakon uspjeπnog pokretanja francuske verzije 2006. godine, od travnja ove godine aktivna je i proπirena meunarodna inaËica koja donosi mnoπtvo korisnih sadræaja o funkcionalnoj hrani i dodacima prehrani. Cilj portala je Ëitateljima ponuditi najveÊu bazu relevantnih znanstvenih informacija koje Êe biti korisne tijekom svih faza nastanka proizvoda - od predstavljanja razliËitih sirovina do problematike zdravstvenih tvrdnji. Portal se sastoji od Ëetiri osnovna “poglavlja”: • Znanstveno poglavlje - na pregledan naËin omoguÊuje praÊenje i aæuriranje znanstvenih i tehnoloπkih novosti iz podruËuja nutricionizma i zdravlja. Ovdje se mogu pronaÊi vijesti o sirovinama, njihovim moguÊim uËincima, epidemioloπke studije, studije o ponaπanjima potroπaËa i rezultati kliniËkih ispitivanja...; • Poglavlje o zakonodavstvu - olakπava snalaæenje u zakonodavnoj regulativi i donosi informacije iz EFSA-e (European Food Safe Agency) i drugih agencija; • Poglavlje Zdravstvene tvrdnje - nudi potpuni pristup bazi zdravstvenih tvrdnji EFSA-e (od lipnja 2008. godine). To poglavlje bit Êe korisno struËnjacima koji rade u R&D, na registraciji proizvoda ili u marketingu, pomaæuÊi im u izgradnji uspjeπnih razvojnih strategija za nove proizvode. Baza zdravstvenih tvrdnji moæe se jednostavno i brzo pretraæivati prema tipovima zdravstvenih tvrdnji, pojedinim zdravstvenim podruËjima ili kategorijama proizvoda; • Poglavlje o inovacijama - donosi vijesti o najnovijim patentima i kliniËkim ispitivanjima koja su u tijeku, te prenosi miπljenja meunarodnih struËnjaka o razliËitim temama u okviru tog podruËja.

N

Za pregled sadræaja obavezna je registracija, a trenutno je moguÊe i dvomjeseËno besplatno koriπtenje.


36 inPharma

Autorica Ëlanka: Adrijana ∆osiÊ, dipl.ing.

DETOKSIKACIJA

Biljke i hrana koje pomaæu detoksikaciju organizma Za homeostazu tijela krvni bi sustav trebao imati pH faktor izmeu 7,3 i 7,45. To se postiæe unosom 80% alkalne i 20% kisele hrane. No, u svakodnevnom æivotu uglavnom jedemo obrnuto... ostupak detoksikacije poznat je odavno - detoksicirali su se joπ drevni EgipÊani. Poznato je da se Kleopatra kupala u kozjem mlijeku da bi se rijeπila odumrle koæe, potaknula stvaranje nove i meke te tako zadræala svjeæu put. Drevni su pak Grci savjetovali konzumiranje Ëeπnjaka za proËiπÊavanje krvi. U krπÊanskoj Europi u 13. st. crkva je svim zdravim osobama zabranjivala meso 3 dana u tjednu, a od 15. stoljeÊa petak je postao dan obaveznog posta. U proljetno vrijeme nuæno je proËistiti organizam izvana i iznutra da bi se lakπe prilagodio viπim temperaturama zraka i da bi se ublaæio osjeÊaj proljetnog umora. Tijelo u proljeÊe ubrzava svoje metaboliËke procese i

P

poËinje snaænije eliminirati toksine nakupljene tijekom zime. Organi zaduæeni za to su jetra, bubrezi, koæa, debelo crijevo i pluÊa. Promjene se u proljeÊe javljaju i zbog poremeÊene cirkulacije. Nagli skok i veÊe temperature djeluju vazodilatacijski, tj. krvne æile se πire. Stoga su posebno osjetljive osobe koje imaju problema s regulacijom krvnog tlaka i s aterosklerotskim promjenama na krvnim æilama. Proljetnom umoru posebno su podloæni meteoropati, osobe sklone alergijskim reakcijama, kroniËni bolesnici, osobe sklone anemijama, puπaËi i osobe izloæene stresu.

Egzotoksini Unosom hrane u organizam unose se naæalost i odreene koliËine πtetnih tvari koje u hranu mogu dospjeti na najrazliËitije

Klorofil Pomaæe tijelu ukloniti toksine

naËine, a nazivamo ih toksinima. Toksini mogu biti razliËite toksiËnosti, od onih koji Ëovjeka ubijaju u kratkom roku (npr. botulin), pa do onih koji se u organizmu nakupljaju godinama, kao teπki metali. Toksini uneseni u organizam izvana, hranom, vodom, udisanjem, pa Ëak i kroz koæu, zovu se egzotoksini. Stil æivota danaπnjega Ëovjeka, trka za profitom, “neËiste” tehnologije, zagaenje okoliπa, puπenje, droge, lijekovi, GMO hrana i drugo, uvelike pridonose unoπenju egzotoksina, pa time i razvitku velikoga broja bolesti - alergija, zloÊudnih bolesti, toksiËnih stresova, bolesti diπnog i probavnog sustava, bolesti kostiju, æivËanog sustava itd.

Proces detoksikacije Proces detoksikacije u organizmu zapoËinje u crijevima, no ako se tamo veÊ nalaze prevelike koliËine toksina, taj proces pokuπava preuzeti jetra. Svi toksini taloæe se u organima s visokim postotkom masnoÊa, jer su topivi samo u mastima. Ako se i u jetri nataloæilo mnoπtvo toksina, pa ona viπe nema kapaciteta za detoksikaciju, toksini ulaze u krv i oπteÊuju cijeli sustav. Zbog toga dolazi do pojave bolesti kao πto su multipla skleroza, hiperaktivnost, Chronova bolest i druge. Toksine topive u mastima potrebno je u organizmu uËiniti topivima u krvi ili vodi kako bi ih se neutraliziralo i uklonilo iz metabolizma, primjerice uriniranjem. Topivima ih mogu uËiniti klorofil te drugi antioksidansi, odnosno enzimi, minerali i vitamini. Krvni je sustav kod ljudi optimalan kada


inPharma 37 ima pH faktor izmeu 7,3 i 7,45. Tada je organizam u stanju homeostaze πto je veoma vaæno za normalno odræavanje svih funkcija tijela. Da bi se odræala ispravna ravnoteæa, naπa bi prehrana trebala biti oko 80% alkalna i 20% kisela, no zapravo je suprotno od toga.

Prehrana tijekom detoksikacije Tijekom detoksikacije preporuËljivo je jesti jednostavno pripremljenu hranu: sirovo voÊe i povrÊe, sokove od svjeæeg ribanog ili pasiranog voÊa i povrÊa (koncentrirane ili razblaæene vodom), tople povrtne juhe, povrÊe kuhano na pari ili u vodi, ili kratko pirjano na malo nerafiniranog ulja. Salate bi trebale biti zaËinjene limunovim sokom i maslinovim uljem, a i sva ostala hrana trebala bi biti blago zaËinjena (s malo soli, papra i drugih jakih zaËina, a viπe ljekovitih zaËinskih trava). Na jelovniku bi trebale biti zastupljene sljedeÊe namirnice: Zeleni Ëaj - ima izvrstan detoksikacijski efekt i odliËan je antioksidans. Osim toga daje osjeÊaj sitosti πto olakπava period detoksikacije. Ubrzava rad jetre, jer obiluje polifenolom katehina. Limun - vitamin C je, izmeu ostalog, poznat i kao vitamin detoksikacije, jer se uz pomoÊ njega lakπe razgrauju toksini. Zeleno povrÊe - odliËan je saveznik u

procesu detoksikacije same jetre. »ine ga radiË, kelj, poriluk, zelena salata, blitva i matovilac. Kad god je to moguÊe, treba ga jesti sirovo, a ukoliko se termiËki obrauje, treba ga kuhati na pari kako bi se saËuvalo πto viπe hranjivih sastojaka. Klorofil iz te vrste povrÊa pomaæe tijelu ukloniti toksine iz okoliπa (teπke metale i pesticide) i glavni je saveznik Ëesto preoptereÊene jetre. Upravo zeleno povrÊe ima najduæi status u povijesti detoksikacije. »eπnjak - Ëesto nazivan i Ëudo prirode, Ëeπnjak sa svojih 200 bioloπki aktivnih tvari ima izrazito antibakterijsko i antivirusno djelovanje. U detoksikaciji sudjeluje aktiviranjem enzima koji pomaæu radu jetre. Moæe se kombinirati uz sve namirnice, dodati u salate, biti zaËin svakom jelu. OdliËan je za srce i stimulira proizvodnju enzima. Kupus - upravo kupus potiËe proizvodnju dva glavna detoksikacijska enzima u jetri. Cikla - sadræi jedan od glavnih detoksikacijskih enzima. Sjemenke sezama - na popisu su “najdetoks” namirnica zato πto uspjeπno smanjuju negativan utjecaj alkohola i drugih toksina na jetru. Mogu se koristiti kao dodatak salatama ili mesu. Trputac - je biljka bogata topivim vlaknima. Upija toksine i kolesterol koji se tako lakπe izbacuju iz organizma. Moæe ga se

pronaÊi u obliku praha koji se stavlja u napitak, izmeu ostaloga izvrstan i za probavu. Namirnice koje treba izbjegavati: Crveno meso - zbog teæe probavljivosti ne bi se trebalo konzumirati u procesu detoksikacije. Osim toga sadræi veliki postotak soli. Bilo bi ga dobro zamijeniti mesom peradi, ribom i jajima. Masti - trebalo bi izbjegavati masti poput maslaca i margarina, ali i sve namirnice præene na ulju. Kofein - za vrijeme detoksikacije trebalo bi izbjegavati kofeinska piÊa poput kave i gaziranih piÊa. Rafinirani πeÊer - i inaËe bi trebalo izbjegavati namirnice koje sadræe dodatne koliËine πeÊera i brzu hranu.

VoÊe, voÊe, voÊe... i sokovi Detoksikaciju je dobro zapoËeti svjeæe iscijeenim sokovima, jer samo kao takvi zadræavaju cjelokupno bogatstvo vitamina, minerala i enzima koji su potrebni organizmu. U sokovnik stavite jabuku, naranËu, mrkvu, pola stabljike celera, komadiÊ korijena umbira i pola limuna. Zatim dodajte æliËicu meda. Napitak treba piti svako jutro nataπte, pola sata prije jela. Sve vrste voÊa bogate su vitaminom C, antioksidansima i korisnim vlaknima. VoÊe je lako nabaviti u svako doba godine, a za-

PhytoDepura

NETTO KOLI»INA: 16 VRE∆ICA

odatak prehrani na osnovu ekstrakta sikavice, artiËoke, fumarie, velikog ËiËka, bijele breze, aloe vere i kurkume. Pomaæe u odvijanju normalnih fizioloπkih funkcija organizma koje znaju biti usporene ili prekinute zbog nakupljanja πtetnih tvari kao πto su slobodni radikali, toksini, duæe koriπtenje lijekova, loπe æivotne navike, puπenje i stres. Dobra dinamika proËiπÊavanja zahtijeva paralelenu aktivnost 4 glavna organa koja sluæe za izluËivanje: jetra, bubrezi, probavni trakt i koæa. Aktive komponente Phyto Depure djeluju na sva Ëetiri organa pospjeπujuÊi fizioloπku aktivnost proËiπÊavanja i detoksifikacije organizma. PreporuËuje se proizvod uzimati dva puta godiπnje kod promjene godiπnjih doba ili kada se osjeti potreba za vraÊanjem energije, dobre forme i osjeÊaja olakπanja.

D

Potraæite u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama! ZASTUPNIK I DISTRIBUTER: TELURA d.o.o. RIJEKA, tel 051 255 660


38 inPharma ista nije teπko uæivati u dinji, kiviju, avokadu ili ananasu. –umbir daje energiju, djeluje stimulativno na organizam i povoljno na probavni sustav i jetru. Celer potiËe luËenje æuËi i zajedno s ostalim voÊem, povrÊem i medom, osigurava dovoljne koliËine vitamina, minerala i ugljikohidrata za normalno funkcioniranje organizma, proËiπÊava probavni sustav i sprjeËava osjeÊaj umora.

Fitoterapija U svrhu detoksikacije organizma koriste se brojne biljke koje dreniraju bubrege ili imaju sposobnost drenaæe jetre... Perπin (Petroselinum hortense L.) cvate od svibnja do lipnja, a sjeme sazrijeva u kolovozu i rujnu. Raste kao samonikla biljka, ali se uzgaja i u vrtovima. Ljekoviti dijelovi biljke su: korijen (koji se kopa u proljeÊe i jesen), sjeme (skuplja se neposredno prije sazrijevanja), i cijela biljka u cvatu. Perπin se ubraja u ljekovito bilje koje sprjeËava nadimanje, umiruje grËeve i djeluje protiv napuhnutosti u crijevima. VeÊ male koliËine perπina pomaæu izluËivanju vode nakupljene u nogama, osrËju te prsnoj i trbuπnoj πupljini. Lagano pospjeπuje menstruaciju. Ubraja se u biljke koje potiËu probavu. Ne smije se upotrebljavati kod upalnih procesa u bubrezima. Djeluje i na spolne ælijezde i kod neplodnosti. Perπin sadræi do 7% eteriËnog ulja, 20% masnog ulja, palmitinsku kiselinu, aleuron, tanin, glikozid apiin, perπinov kamfor apiol, keton, πeÊer, πkrob, sluz, i dr. Sikavica (Silybum marianum) ima snaæno hepatoprotektivno djelovanje - πtiti jetru od toksina i pomaæe njenoj regeneraciji. Preparati sikavice, standardizirani na silimarin, mogu se naÊi u ljekarnama. Poljska preslica (Equisetum arvense) uz diuretska i protuupalna svojstva posjeduje i svojstvo remineralizacije, pa se koristi i kod osteoporoze. Raste posvuda na umjereno vlaænim podruËjima. Neke vrste treba izbjegavati, jer su otrovne. Kod raspoznavanja prave biljke vaæno je ne ubirati one sa zelenim izdancima koje joπ nose ostatke smeih klasiÊa. Poljska preslica sadræi viπe od 10% razliËitih mineralnih tvari, a sadræi i razliËite flavonske glikozide, saponine (ekvizetonin), sitosterol i vitamin C. Flavoni i velika koliËina kalija djeluju diuretiËki. List koprive (Urtica dioica, folium) i list breze (Betula pendula, folium) osim πto djeluju diuretski i protuupalno, primjenjuju se i kao dodatna terapija kod reumatoidnog artritisa te kod bubreænih i kamenaca mokraÊnog mjehura. List koprive kao infuz, koristi se za drenaæu bubrega, i to tijekom tri tjedna. PreporuËuje se kao do-

Savjeti za detoksikaciju • jesti puno svjeæeg voÊa i povrÊa te namirnica bogatih biljnim vlaknima; • zaπtititi jetru sikavicom, zelenim Ëajem i korijenom maslaËka; • uzimati veÊe koliËine vitamina C; • piti πto viπe tekuÊine; • smanjiti unos alkohola, kave, crvenog mesa; • pokuπati ukloniti, ili barem smanjiti stres; • svakodnevno brzo hodati; • povremeno posjetiti saunu, jer znojenje u sauni pomaæe bræem izluËivanju toksina kroz koæu. datna terapija kod oslabljenog organizma, anemije i Ëestih mokraÊnih infekcija. U kemijskom sastavu lista nalaze se esteri kavene kiseline (ali ne u vrsti Urtica urens), kavena kiselina, flavonoidi poput kemferola, izoramnetina, kvercetina te πeÊerni spojevi tih flavonoida. List je bogat i mineralima (silicijevi i kalijevi spojevi, omjer kalij : natrij = 63:1). Visoka koncentracija kalija djelomiËno objaπnjava blag diuretiËki uËinak lista koprive. Bodlje koje æare koæu, osim mravlje kiseline, sadræe spojeve acetilkolin, histamin, serotonin i leukotriene. Listovi breze sadræe flavonide (1,5%), npr. hiperozid, triterpenske saponine (3%) eteriËno ulje (0,05-0,1%). Djeluje diuretski, jer potiËe izluËivanje tekuÊine iz organizma. List artiËoke (Cynara scolimus, folium) regulira luËenje æuËi i izvrsno smanjuje razinu kolesterola i triglicerida u krvi, pa se preporuËa za prvi izbor kod poviπenog kolesterola. U terapijske svrhe koriste se listovi koji se beru u prvoj godini nakon cvatnje. Cvjetovi koji se koriste kao hrana nemaju ljekovito djelovanje. Listovi artiËoke sadræe cinarin, flavonoidne spojeve poput luteolin-7-glikozida i luteolin-7-rutozida, gorki lakton cinaropikrin te brojne hidroksi-kiseline (hidroksimetil-akrilna, mlijeËna). Vrlo osjetljivi spojevi (posebno cinarin) suπenjem se raspadaju pod utjecajem enzima iz listova, pa se preporuËuju pripravci od

svjeæe nesuπene droge kao πto su sok svjeæe biljke ili pripravci spravljeni SIPF (Suspension intégrale des plantes fraîches = integralna suspenzija ljekovitog bilja) tehnologijom. Suhi ekstrakti, dobiveni iz suhe biljke, iskazuju slabije djelovanje od iscrpaka iz svjeæe biljke. Ako se biljka suπi, tada proces suπenja mora biti brz, na poviπenoj temperaturi. List ruæmarina (Rosmarinus officinalis, folium) uz regulaciju æuËi, djeluje i spazmolitiËki te ima primjenu kod grËeva u probavnom traktu i loπe probave, a djeluje i kao blagi diuretik. Divlja πparoga (Asparagus officinalis) raste samoniklo, najËeπÊe u obalnom podruËju, na stjenovitom tlu. Njena je pradomovina juæna Europa. Oplemenjena pitoma πparoga uzgaja se u povrtnjacima i u pravilu je krupnija i viπa u odnosu na divlju. Cijenjena je zbog svojih jestivih, mekanih i soËnih izdanaka. Bere se u proljeÊe. Pripada meu najstarije poznate ljekovite biljke, a djeluje pozitivno na izluËivanje toksina iz tijela. MaslaËak (Taraxacum officinalis) je trajna biljka Ëiji se oblik uvelike mijenja prema staniπtu i ekoloπkim uvjetima. Raste na svim kontinentima i nadmorskim visinama. Iako se maslaËak Ëesto smatra korovom, zapravo je korisna i ljekovita biljka. Korijen se upotrebljava za lijeËenje bolesti kao πto su reuma, giht, πeÊerna bolest, bolesti jetre, bubrega i slezene, jer dobro utjeËe na vezivno tkivo koje je zbog njegova djelovanja bolje prokrvljeno, a sprjeËava i nastanak æuËnih kamenaca. Upotrebljava se u narodnoj medicini kao laksativ, tonik i diuretik zbog prisustva kalija. Cvjetni pupoljci maslaËka kisele se u octu, sluæe kao zaËin ili za pripremu mednih pripravaka, a mladi listovi kao proljetna salata. MaslaËak cvate od oæujka do svibnja. Listovi se beru u travnju i svibnju, a korijen u jesen, jer tada sadræi najviπe inulina. Korijen maslaËka djeluje i na luËenje æuËi te pospjeπuje izmjenu tvari u organizmu.

Nakon detoksikacije Nakon detoksikacije trebalo bi nastaviti s uravnoteæenom, zdravom prehranom, pri Ëemu treba biti umjeren u konzumaciji mesa. Suhomesnate proizvode trebalo bi πto viπe izbjegavati. Meso, jaja, mlijeko i mlijeËni proizvodi najkvalitetniji su od æivotinja sa slobodne ispaπe, ili onih koje su barem dio æivota provele hodajuÊi po dvoriπtu, umjesto æivotinja uzgojenih na farmama i hranjenih hormonima. Divlja jadranska riba, posebno plava, zdrava je i uglavnom pristupaËna.


inPharma 41 Autorica Ëlanka: mr.sc. Ivona VidiÊ ©trac

POD POVE∆ALOM

Koliko je sigurna djeËja kozmetika? Danas se intenzivno raspravlja o sigurnosti kozmetiËkih proizvoda za djecu i upotrebi biljnih sirovina, kako bi se smanjio toksiËni uËinak na djecu onih sastojaka koji u sebi sadræe 1,8-cineol, kamfor i mentol jeËja je koæa, a naroËito koæa novoroenËadi, u odnosu na koæu odraslih osoba, 20-30% tanja. Meutim, iako je koæa novoroenËadi osjetljivija nego kod odraslih, veÊ dva do Ëetiri tjedna nakon roenja ona sazrijeva i predstavlja djelotvornu barijeru. Vrijednost pH koæe novoroenËadi je neutralna, te je i u tom segmentu drugaËija od zrele koæe. Postavlja se pitanje da li se kozmetiËki proizvodi za djecu lakπe apsorbiraju u koæu i da li mogu izazvati eventualni uËinak

D

Europski zakoni Posebnu brigu vode o proizvodima za djecu

na zdravlje. Naime, zabrinutost proizlazi iz viπestrukog izlaganja te ponavljanog nanosa na koæu, pa se raspravlja da li dermalna apsorpcija moæe dovesti do nekog odgoenog, kumulativnog uËinka koji moæe imati posljedice u odrasloj dobi. Da bi se u konaËnici dobila dobra kompatibilnost s koæom, za proizvode koji se primjenjuju na djeËjoj koæi opÊenito se zahtijeva da sadræe blaga sredstva za pranje (povrπinski aktivne tvari koje nemaju nadraæajno djelovanje), niæu koncentraciju mi-

risa i briæno odabrani pH. Tu je takoer i procjena rizika - Safety Assesment, koji je prema kozmetiËkoj direktivi, odnosno novoj Uredbi, stroæi nego za obiËnu kozmetiku. Ti zahtjevi su takoer navedeni i u naπem Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti predmeta πiroke potroπnje (NN 125/2009) u Ëlanku 16, toËka 4, gdje se predvia izrada posebne ocjene sigurnosti za djecu mlau od tri godine. Iako postoje odreene preporuke Znanstve-


42 inPharma ne komisije za predmete πiroke potroπnje (SCCP), one se joπ uvijek smatraju nedovoljnima, te je Odbor za kozmetiku EDQM - Council of Europe osnovao interesnu grupu koja Êe raspravljati o toj problematici. Naime, velika povrπina koæe u odnosu na tjelesnu masu kao i varijacije unutar populacije, samo su neke od pretpostavki koje treba uzeti u obzir. Takoer, prilikom raËunanja granice sigurnosti (Margin of Safety) uzima se tzv. the worst case scenario, te se dermalna apsorpcija raËuna kao apsolutna, tj. 100%. Za sada postoje preporuke u izdanju COLIPA-e iz 1996. godine, a odnose se na pomnu procjenu rizika uporabljenih mirisa i/ili etanola. Odbor za kozmetiku predvia evaluaciju svih dosadaπnjih ispitivanja te izradu protokola za predkliniËka i kliniËka ispitivanja, uz dosadaπnja ispitivanja gotovog proizvoda na mikrobioloπku ËistoÊu. Naime, broj aerobnih mezofilnih bakterija, kvasaca i plijesni ne smije biti veÊi od 102 cfu/g ili mL. Uz to, u 0,5 g ili mL gotovog proizvoda ne smije se dokazati prisutnost bakterija Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli ni gljivica Candida albicans.

KozmetiËki proizvodi za djecu s biljnim sastojcima Kako bi se sprjeËio sve veÊi broj zabiljeæenih sluËajeva neurotoksiËnog djelovanja kozmetiËkih proizvoda sa sastojcima biljnog porijekla kod male djece, pokrenuta je joπ jedna interesna grupa u Odboru za kozmetiku. Naime, dokazano je da prisustvo 1,8cineola, tj. eukaliptola (eucalyptol), kamfora (d-Camphor) i mentola (menthol) u esencijama moæe izazvati rizik za zdravlje djece. U tom podruËju, hrvatski propis kozmetike s posebnom namjenom prihvaÊen je kao primjer regulative prirodne kozmetike.

ToksiËnost kamfora, eukaliptola i mentola d-Camphor je neurotoksiËni sastojak koji moæe izazvati konvulzije kod djece mlae od tri godine starosti, i to ne samo nakon peroralnog unosa nego i nakon kutane aplikacije. Zbog toga je upotreba kamfora u kozmetiËkim proizvodima ograniËena, a zabranjuje se upotreba kod djece mlae od tri godine. NajveÊi izvor D-izomernog oblika kamfora u esencijalnom ulju nalazimo u Cinnamomum camphora, i to do 60%, Lavandula spica od 14,4-25,5%, Rosmarinum officinalis 15,7%, Tanacetum vulgare 21,9%, Salvia spp. 20,3-31,3%, Sassafras officinale do 5%, dok se L-oblik nalazi u Chyrsanthemum parrthenium 42-62%, Salvia spp. 14,4-36,1% i Arthemisia herba alba 2,5-70%.

Sastojci koji mogu sadræavati razliËite koliËine kamfora: Rosmarinus Officinalis Extract, Rosmarinus Officinalis Oil, Tanacetum Vulgare Extract, Salvia Hispanica Extract, Salvia Hispanica Oil, Salvia Miltiorrhiza Extract, Salvia Officinalis, Salvia Officinalis Extract, Salvia Officinalis Oil, Salvia Officinalis Water, Salvia Sclarea Extract, Salvia Sclarea Oil, Sassafras Officinal Extract, Chrysanthemum Parthenium Extract. Eucalyptol sadræi nedovoljno podataka o toksiËnosti, ali se eksperti VijeÊa Europe zalaæu za dopuπtenu koncentraciju. Do tada, preporuËa se zabrana upotrebe eukaliptola u kozmetiËkim proizvodima za djecu mlau od tri godine. NajveÊi izvor eukaliptola u esencijalnom ulju nalazimo u Eucalyptol ssp. 70-80%, Artemisia ssp. 0,5-23%, Ocimum basilicum 8%, Rosmarinum officinalis 12-47%, Salvia ssp. 8-23%, Elettaria cardamomum 13-51%. Sastojci koji mogu sadræavati eukaliptol: Artemisia Arbrotanum Extract, Artemisia Absinthium Extract, Artemisia Capillaris Extract, Artemisia Dracunculus Extract, Artemisia Princeps Extract, Artemisia Princeps Water, Artemisia Vulgaris Extract, Elettaria Cardamomum Extract, Elettaria Cardamomum Oil, Eucalyptus Citriodora Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Extract, Eucalyptus Globulus Oil, Ocimum Basilicum Extract, Ocimum Basilicum Oil, Rosmarinus Officinalis Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Powder, Rosmarinus Officinalis Oil, Salvia Hispanica Extract, Salvia Hispanica Oil, Salvia Miltiorrhiza Extract, Salvia Officinalis, Salvia Officinalis Extract, Salvia Officinalis Oil, Salvia Officinalis Water, Salvia Sclarea Extract, Salvia Sclarea Oil. Izomeri mentola mogu izazvati umjerenu iritaciju na koæi, a predstavljaju lagani iritans za oËi. Za penetraciju kroz koæu, prema publikaciji Council of Europe, ne postoje podaci. Potentnost izomera mentola da izazovu koænu preosjetljivost kod æivotinja i ljudi je niska. Neæeljeni uËinci su zabiljeæeni nakon lokalnog peroralnog unosa i inhalacije. Aplikacija u nos, nosnice i blizu nosa kod novoroenËadi i djece mlae od tri godine moæe izazvati opasne reflekse trigeminusa i treba ju izbjegavati. Takoer, nedostatak glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze kod novoroenËadi moæe izazvati æuticu zbog nemoguÊnosti konjugiranja mentola. Postoji rizik i za stariju djecu i odrasle ukoliko imaju uroen nedostatak tog enzima. Meutim, πiroka populacija je dosta izloæena mentolu, bilo upotrebom razliËitih kozmetiËkih proizvoda, proizvoda za usnu higijenu, ili putem hrane, lijekova, osvjeæivaËa prostora i duhana. Izlaganje mentolu je takoer prisutno i kod upotrebe ulja peperminta. Ipak, zakljuËeno je, da se koncentracija

mentola od 2% smatra sigurnom za upotrebu, ali se mentol ne bi smio koristiti u kozmetiËkim proizvodima za novoroenËad i djecu do tri godine starosti. NajveÊi izvor mentola u esencijalnom ulju nalazimo u Mentha piperita 27-52% (pepermint), uz 1,3-4,8% neomentola i 0,62,6% izomentola, dok Mentha arvensis var. piperascens sadræi 65,08-75,5% mentola. Sastojci koji mogu sadræavati mentol: Artemisia Dracunculus Extract, Helianthus annuus Extract, Helianthus annuus Hybrid Oil, Helianthus annuus Seed Acid, Helianthus annuus Seed extract, Helianthus annuus Seed Oil, Helianthus annuus Seed Oil unsaponifiables, Helianthus annuus Seed wax, Junniperus communis Extract, Junniperus communis Oil, Mentha aquatica Extract, Mentha arvensis Extract, Mentha arvensis Oil, Mentha arvensis Powder, Mentha piperita Extract, Mentha piperita Leaves, Mentha piperita Oil, Mentha piperita Water, Mentha pulegium Extract, Mentha pulegium Oil, Mentha rotundifolia Extract, Mentha viridis Oil, Mentha viridis Extract, Ocimum basilicum Extract, Ocimum basilicum Oil, Pelargonium graveolens Oil, Zea mays cob meal, Zea mays cob powder, Zea mays extract, Zea Mays Flour, Zea mays germ extract oil, Zea mays germ oil, Zea mays gluten protein, Zea mays meal, Zea mays oil, Zea mays oil unsaponifiables, Zea mays silk extract, Zea mays starch.

Umjesto zakljuËka Iako su i europski i hrvatski propisi strogi u pogledu stavljanja sigurnog proizvoda na træiπte, proizvoaËi kozmetike, posebice za djecu do tri godine, moraju voditi posebno raËuna o odabiru sirovina. Farmakopejska ËistoÊa sirovina, dokazani kemotipovi eteriËnih ulja, ali i pomno birane formulacije sastojaka kao i poznavanje sirovina i njihovih moguÊih toksiËnih sastojaka, neke su od prepostavki koje proizvoaË treba uzeti u obzir. Iako u ovom trenutku u RH ne postoji moguÊnost laboratorijskog testiranja kompatibilnosti s koæom u in vitro uvjetima, sva kliniËka ispitivanja koja provode ozbiljni proizvoaËi u suradnji s dermatolozima i pedijatrima, svakako su dokaz o sigurnosti proizvoda. Meutim, isto je tako vaæno praÊenje struke, buduÊi da se na polju toksikologije prirodnih sastojaka stalno stjeËu nova saznanja. LITERATURA: Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta πiroke potroπnje te zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti igraËaka (NN 47/2008). Plants in Cosmetics - Potentially harmful components (2006), Volume III , Council of Europe


inPharma 43 Autorica Ëlanka: mr.sc. Jasminka PapiÊ

FITOTERAPIJA

SinergistiËko djelovanje sastavnica zelenog Ëaja Monomeri flavanola poznati su kao katehini i najznaËajnije su bioloπki aktivne sastavnice zelenog Ëaja: (-)-epigalokatehin-3-galat (EGCG), (-)-epigalokatehin (EGC), (-)-epikatehin-3-galat (ECG), (-)-epikatehin (EC), (+)-galokatehin i (+)katehin. Najvaæniji meu njima je svakako EGCG. eleni Ëaj proizvodi se iz iste biljke (Camellia sinensis L.) kao i crni, iako zbog specifiËnih klimatskih uvjeta pojedinih krajeva u kojima raste Ëajna biljka, postoje i njezini razliËiti varijeteti. Ovalni listovi tog zimzelenog tropskog grma su zaπiljeni, koæasti i sjajni, bez mirisa, po rubovima nazubljeni. Cvjetovi su veliki, pojedinaËni ili u manjim nakupinama, bijele ili svijetloruæiËaste boje, a miriπu poput jasmina, dok je plod drvenasti smei tobolac s tri sjemenke. Grmovi se sade u velikim Ëajnim vrtovima na visinama od 1002000 m nadmorske visine. Mladi mekani izdanci daju najfiniji Ëaj, a beru se samo gornja dva lista i pupoljak. Vrsta Ëaja ovisi o naËinu proizvodnje Ëajne biljke. Razlike u njihovoj boji, okusu i mirisu posljedica su razliËitog stupnja djelo-

Z

vanja enzima prisutnih u listovima (polifenol oksidaze, peptidaze, alkohol dehidrogenaze i dr.) koji omoguÊavaju kemijske promjene proteina, aminokiselina, masnih kiselina, polifenola i dr. spojeva u tvari odgovorne za razlike u organoleptiËkim svojstvima pojedinih vrsta Ëaja. Na specifiËan okus bilo koje vrste moæe utjecati i izbor mjesta uzgoja biljke.

jima su bogati svjeæi listovi biljke Camellia sinensis. Posebne organele lista, fiziËki odvojene od vakuola u kojima se nalaze katehini, sadræe enzim polifenol oksidazu. Prilikom usitnjavanja ili uvijanja liπÊa tijekom njihove obrade, katehini dolaze u dodir s polifenol oksidazom koja katalizira reakciju njihovog spajanja u dimerne i polimerne oblike, poznate kao teaflavini i tearubigini (slika 2).

Vrste Ëajeva KljuËnu ulogu u klasifikaciji Ëaja imaju flavonoidi iz skupine katehina (slika 1) ko-

Zeleni Ëaj Sadi se u na visinama od 100 do 2000 metara


44 inPharma ksantin, ksantin i dr.); • polifenoli sudjeluju u sastavu s vrlo znaËajnim udjelom (5-27%). VeÊina polifeOH nola zelenog Ëaja su flavanoli. MonoOH OH meri flavanola poznati su kao katehini i OH najznaËajnije su bioloπki aktivne sastavO HO nice zelenog Ëaja: (-)-epigalokatehin-3R1 O HO galat (EGCG), (-)-epigalokatehin (EGC), R1 (-)-epikatehin-3-galat (ECG), (-)-epikaO tehin (EC), (+)-galokatehin i (+)-kateOH OH hin. Najvaæniji meu njima je svakako OH O EGCG. Najviπe ga sadræe lisni pupoljci i OH OH prvi, najmlai listiÊi. Suπeni listovi ga imaju 8-12%. OH R1 = H: (-)-Epicatechin R1 = H: (-)-Epicatechin gallate Katehini se veÊinom nalaze u bijelom i R1 = OH: (-)-Epigallocatechin R1 = OH: (-)-Epigallocatechin gallate zelenom Ëaju (i æutom), dok u oolong i crnom Ëaju prevladavaju teaflavini i Djelovanjem topline (præenje ili izlaganje procesa, treπnja i suπenje, ponavljaju se sve tearubigini. vodenoj pari) dezaktivira se polifenol oksidok nagnjeËeni listovi uslijed djelovanja U toj skupini spojeva vaæno mjesto daza i zaustavlja proces oksidacije.1 enzima ne pocrvene, a srediπnji dio lista osimaju i flavonoli, meu kojima su najIako postoje tisuÊe varijeteta Ëaja, on se tane zelen. Kada je postignuta æeljena razastupljeniji kemferol, kvercetin i mirceipak moæe svrstati u tri, odnosno 4 glavne zina oksidacije, proces se zaustavlja dezaktin. Oni se u Ëaju pojavljuju uglavnom skupine temeljene na razliËitim stupnjevitivacijom enzima æarenjem listova na visou glikozidnom obliku i manje su podloæma oksidacije kojoj se podvrgavaju tijekom koj temperaturi. ni promjenama uzrokovanim naËinom proizvodnje. Crni Ëaj - za proizvodnju crnog Ëaja lisproizvodnje; Bijeli i zeleni Ëaj - bijeli Ëaj proizvodi se tiÊi se u potpunosti uvijaju ili drobe kako bi • B-vitamini i askorbinska kiselina. Crni iz pupoljaka i mladog liπÊa koje se izlaæe se postigla maksimalna interakcija katehiËaj ih zbog fermentativnih procesa koji poviπenoj temperaturi (præenje ili vodena na i polifenol oksidaze. Kako se pri tome uzrokuju njihovu razgradnju uglavnom para) u svrhu dezaktivacije polifenol oksiprije suπenja postiæe potpuna oksidacija, ne sadræi; daze, a zatim suπi. Pri tome je proces oksiveÊina vrsta crnog Ëaja bogata je teaflavi• eteriËno ulje koje i samo sadræi velik broj dacije gotovo neznatan, a dobiveni Ëaj izunima i tearubginima, ali je udio monomersastavnica (monoterpenoide, fenilprozetno bogat katehinima prisutnim u svjenih katehina kao πto je EGCG relativno panoide, alifatske spojeve i dr.); æem listu. niska.3 • proteini (oko15%); Zeleni Ëaj se proizvodi iz neπto zrelijeg liπ• klorofil (0,5%); Sastav zelenog Ëaja Êa koje treba povenuti prije præenja ili pa• organske kiseline (1,5%); renja. Stoga se i katehinski profil zelenog Zeleni Ëaj ima vrlo bogat i sloæen kemij• aminokiseline meu kojima je i l-teanin Ëaja moæe poneπto razlikovati od katehinski sastav. Do sada je poznato viπe od 300 (4%), jedna od kljuËnih sastavnica u obskog profila bijelog Ëaja, a udio oksidacijnjegovih sastavnica (broj hlapljivih spojeva likovanju egzotiËnog okusa zelenog Ëaskih produkata moæe biti neznatno viπi.2 iznosi oko 230). NajznaËajnije sastavnice su: ja, a nalazi se gotovo iskljuËivo u Ëaju; Za dobivanje u posljednje vrijeme Ëesto • kofein kojeg ima 1-5%, uz znatno ma• od minerala u znatnijoj koliËini Ëaj sadrspominjanog æutog Ëaja, listiÊi se beru ranje koliËine ostalih metil-ksantanskih alæi samo fluor. Njegova koncentracija (iznije, dok su joπ pupoljci, pa se vjeruje da kaloida (teofilin, teobromin, dimetilraæeno kao fluoridi) u zelenom Ëaju izsadræe viπe antioksidansa koji nosi izmeu 130 i 160 mg/kg. se sintetiziraju tijekom proceSLIKA 2 Neki teaflavini u Ëaju Pri tome ih najviπe ima u najsa rasta. S druge strane, tijestarijim listovima koji se ne OH kom proizvodnje, æuti Ëaj okupotrebljavaju u proizvodnji sidira dulje od zelenog Ëaja. kvalitetnijih Ëajeva.4 Od najR1 Pretpostavlja se da bi æuti Ëaj starijeg lista obiËno se proizkoji se bere tek neπto poslije vodi Ëaj u obliku preπanih ciOH bijelog Ëaja mogao sadræavagli ili kolaËiÊa koji mogu imaHO O ti viπe antioksidansa od zeleti poveÊane koliËine fluorida, nog Ëaja. πtetnih za zdravlje, za razliku Oolong Ëaj - po svojim se OH od fluorida u zelenom Ëaju karakteristikama nalazi izmeËiji je udio usporediv s koliËiO O u zelenog i crnog Ëaja. Listinama koje se preporuËaju u HO Êi su u vrijeme branja neπto prevenciji zubnog karijesa. zreliji od onih namijenjenih OH proizvodnji zelenog Ëaja. R2 Od ostalih minerala vaæniji Neposredno nakon branja su: kalij kojega moæe biti OH izlaæu se suncu, nakon Ëega 19,05-26,25 mg/kg i kalcij *Gallate O ih se pusti da uvenu. Kad likojeg ima 3,58-4,8 mg/kg.5 R1 = OH; R2 = OH; Theaflavin OH O stiÊi omekπaju tresu se u bamJedna πalica zelenog Ëaja obiR1 = OH; R2 = *Gallate: Theaflavin 3-gallate busovim koπarama dok im vrËno sadræi oko 50-100 mg R1 = Gallate; R2 = OH; Theaflavin 3’-gallate OH hovi ne ispucaju, a nakon tokofeina i 300-400 mg polifeR1 = Gallate; R2 = *Gallate: Theaflavin 3,3’-digallate OH ga se suπe u hladovini. Ta dva nola. SLIKA 1

Glavni katehini u Ëaju


inPharma 45

Farmakoloπko djelovanje Regulacija tjelesne mase Zeleni Ëaj preporuËa se u mnogim dijetama za mrπavljenje. Kontrola tjelesne mase postiæe se razliËitim mehanizmima djelovanja nekoliko njegovih sastavnica. Najvaæniju ulogu pri tome ipak imaju katehini, posebno EGCG i kofein. Danas je poznato da prisutni kofein nije, kao πto se to ranije mislilo, jedina supstancija u Ëaju s termogenetskim uËinkom (proces stvaranja topline u organizmu) vaænim za to djelovanje. Stimulacija tamnog masnog tkiva, glavnog regulatora termogeneze, poveÊava se sinergistiËkim djelovanjem kofeina i katehinskih polifenola i njihovom interakcijom s noradrenalinom. BuduÊi da katehini mogu inhibirati katehol-O-metil-transferazu (enzim koji razgrauje noradrenalin), a kofein fosfodiesteraze, odgovorne za razgradnju cikliËkog adenozinmonofosfata, pretpostavlja se da zeleni Ëaj inhibitornim djelovanjem tih spojeva na razliËitim kontrolnim toËkama, uËinkovito potiËe termogenezu vaænu u kontroli tjelesne mase.6 Najnovija istraæivanja potvrdila su uËinkovitost EGCG-a i kofeina iz zelenog Ëaja i u procesu oksidacije masti kod pretilih ljudi. Pri tome je utvreno da su djelotvornije niske doze EGCG-a (300 mg/dozi) nego visoke (600 mg/dozi). Djelotvornim se pokazao i sam kofein, iako u ovom sluËaju nije potvren njegov sinergizam s katehinima.7 Kardiovaskularne bolesti Brojni znanstveni i struËni radovi govore o povezanosti konzumiranja zelenog Ëaja i moguÊnosti smanjenja pojavnosti kardiovaskularnih bolesti, ukljuËujuÊi infarkt miokarda i moædani udar. Pri tome se smatra da je antioksidativno djelovanje EGCG-a najveÊim dijelom zasluæno za njegov blagotvorni uËinak na kardiovaskularni sustav i ublaæavanje metaboliËkog stresa.8 Prevenciji tih bolesti svakako pridonosi i djelotvornost sastavnica zelenog Ëaja u kontroli tjelesne mase. Karcinomi Polifenoli koji se nalaze u sastavu zelenog Ëaja mogu utjecati na poveÊanje aktivnosti enzima koji spreËavaju oksidacijske procese u organizmu, πto pridonosi prevenciji nastaka karcinoma. Pokusi na laboratorijskim miπevima koji su tijekom 30 dana konzumirali polifenole iz zelenog Ëaja, pokazali su znaËajno poveÊanje aktivnosti glutation peroksidaze, glutation reduktaze, glutation-S-transferaze, katalaze i kinon reduktaze (enzimi koji kataliziraju antioksidativne i detoksikacijske procese) u tankom crijevu, jetri i pluÊima.9,10 Stoga nije neobiËno da je sve viπe dokaza o sudjelovanju zelenog Ëaja u prevenci-

Upotreba

ji nekih vrsta karcinoma, najËeπÊe onih povezanih s gastrointestinalnim traktom11, pluÊima12,13 te o estrogenu ovisnim karcinomima, ukljuËujuÊi veÊinu karcinoma dojke.14,15 Prema objavljenim rezultatima znanstvenih istraæivanja, EGCG iz zelenog Ëaja blokira djelovanje enzima urokinaze koji svojom aktivnoπÊu pomaæe i razvija sustav za prehranu stanica raka.16,17 Zeleni Ëaj takoer usporava i zaustavlja nastajanje nekih kancerogenih tvari kao πto su nitrozamini18, zbog Ëega se posebno preporuËa konzumiranje tog napitka uz jelo. Prema statistiËkim podacima u krajevima gdje je to uobiËajeno, manja je i incidencija karcinoma. Ostala djelovanja Novija istraæivanja djelovanja zelenog Ëaja donose i nove zanimljivosti vezane uz jedinstvenu, neuroloπki aktivnu aminokiselinu l-teanin, za koju se pretpostavlja da poveÊava sposobnost uËenja, poboljπava koncentraciju, djeluje antagonistiËki na visoke koncentracije kofeina, Ëime ublaæava njegov negativan uËinak, smiruje nervnu napetost, pogoduje sniæenju krvnog tlaka, ublaæava simptome PMS-a. Prema laboratorijskim istraæivanjima, l-teanin ima takve uËinke zbog utjecaja na poveÊanje razine gama-aminomaslaËne kiseline, glavnog inhibitornog transmitora u mozgu. »ini se da takoer utjeËe i na poveÊanje razine dopamina, joπ jednog transmitora u mozgu koji utjeËe na emocije i raspoloæenje, a porast njegove razine doæivljava se kao ugoda.19 Sastavnicama zelenog Ëaja pripisuje se: • utjecaj na oralnu i crijevnu mikrofloru u vidu redukcije nepoæeljnih bakterija; • protuupalni uËinak koji se javlja kao posljedica antioksidativnog djelovanja,

PreporuËuje se do pet πalica na dan a pomaæe u smanjenju upalnih procesa i πtiti DNA od oπteÊenja; • inhibicija rasta Streptococcus mutans, bakterije koja se smatra glavnim uzroËnikom kvarenja zubi; • antivirusno djelovanje (potvreno pokusima na virusu koji napada duhan); • osvjeæavajuÊe (dulje je od onog kod kave, πto se pripisuje sinergistiËkom djelovanju sastavnica zelenog Ëaja).

Dnevne koliËine konzumiranja zelenog Ëaja Pozitivni uËinci zelenog Ëaja postiæu se samo konzumiranjem umjerenih koliËina. UobiËajena dnevna koliËina zelenog Ëaja u Japanu je oko 3 πalice (240-320 mg polifenola). To znaËi da bi odgovarajuÊa koliËina ekstrakta zelenog Ëaja standardiziranog na 80% ukupnih polifenola i 55% EGCG-a bila 300-400 mg/na dan. PrekoraËenje tih koliËina (preko 5 πalica/dan, πto znaËi i viπe od 300 mg kofeina) moæe izazvati negativne uËinke na CNS i nadraæiti sluznicu æeluca.

Upotreba zelenog Ëaja Hrana - najviπe se pije u obliku Ëaja prireenog iz listiÊa u rinfuzi, filtar vreÊicama ili instant napitka (ekstrakt Ëaja sa ili bez drugih sastojaka). Na træiπtu se nalazi i u dekofeiniziranim oblicima. Ekstrakt Ëaja se upotrebljava i za aromatiziranje hrane (alkoholna i bezalkoholna piÊa, mlijeËni proizvodi, smrznuti deserti, slatkiπi, pekarski proizvodi, pudinzi i dr.). Dodaci prehrani - bioloπka aktivnost sastavnica zelenog Ëaja moæe znaËajno utjecati na oËuvanje zdravlja suvremenog Ëovjeka. Stoga je razumljiva i æelja proizvoaËa i potroπaËa za njegovim koncentrira-


46 inPharma bensm Unters Forsch, 196,1,1993, 32-7. Dulloo1 A.,G., Seydoux J., Girardier L., Chantre P., Vandermander J. Green tea and thermogenesis: interactions between catechin-polyphenols, caffeine and sympathetic activity, International Journal of Obesity, 24, 2000, 252-258. 7 Thielecke F., Rahn G., Böhnke J., Adams F., Birkenfeld A., L., Jordan J., Boschmann M. Epigallocatechin-3-gallate and postprandial fat oxidation in overweight/obese male volunteers: a pilot study European Journal of Clinical Nutrition advance online publication 7 April 2010; doi: 10.1038/ejcn.2010.47 8 Wolfram S. Effects of Green Tea and EGCG on Cardiovascular and Metabolic Health Journal of the American College of Nutrition,. 26,. 4, 2007, 373S-388S. 9 Khan S.,G., Katiyar S.,K., Agarwal R., Mukhtar H. Enhancement of antioxidant and phase II enzymes by oral feeding of green tea polyphenols in drinking water to SKH-1 hairless mice: possible role in cancer chemoprevention. Cancer Res., 52,14,1992, 4050-2. 10 Augustyniak A., Waszkiewicz E., Skrzydlewska E. Preventive action of green tea from changes in the liver antioxidant abilities of different aged rats intoxicated with ethanol. Nutritiion, 21, 9,2005, 925-32. 11 Hoang Thanh Chi, Hoang Anh Vu, Reo Iwasaki, Le Ba Thao, Yukihiko Hara, Takahiro Taguchi, Toshiki Watanabe, Yuko Sato. Green tea (-)Epigalocatechin-3-gallate inhibits KIT activity and causes caspase-dependent cell death in gastrointestinal stromal tumor including imatinib-resistant cells, Cancer Biology & Therapy, 8, 20, 2009, 1934 - 1939. 12 Lambert J.,D., Sang S., Yang C.,S. N-Acetylcysteine enhances the lung cancer inhibitory effect of epigallocatechin-3-gallate and forms a new adduct, Free Radic Biol Med, 44, 6, 2008, 1069-74. 13 http://cancerpreventionresearch.aacrjournals. org/content/early/2010/04/22/1940-6207. CAPR-09-0185. 14 Komori A., Yatsunami J., Okabe S., Abe S., Hara K., Suganuma M., Kim S.J., Fujiki H. Anticarcinogenic Activity of Green Tea Polyphenols Japanese Journal of Clinical Oncology, 23, 1993, 186-190. 15 Farabegoli F., Barbi C., Lambertini E., Piva R. (-)-Epigallocatechin-3-gallate downregulates estrogen receptor alpha function in MCF-7 breast carcinoma cells, Cancer Detection and Prevention, 31, 6, 2007, 499-504. 16 Y. Lim, H. Park, H. Hwang, S. Kang, J. Pyun, M. Lee, E. Choi, C. Kim. (-)-Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) inhibits HGF-induced invasion and metastasis in hypopharyngeal carcinoma cells. Cancer Letters, 271, 1, 2008, 140-152 17 Ho Y.,C., Yang S.,F., Peng C.,Y., Chou M.,Y., Chang Y.,C. Epigallocatechin-3-gallate inhibits the invasion of human oral cancer cells and decreases the productions of matrix metalloproteinases and urokinase-plasminogen activator. J Oral Pathol Med. 36, 10, 2007, 588-93. 18 Choi S.,Y., Chung M., J., Sung N., J. Volatile Nnitrosamine inhibition after intake Korean green tea and Maesil(Prunus mume SIEB. et ZACC.) extracts with an amine-rich diet in subjects ingesting nitrate. Food and Chemical Toxicology, 40, 7, 2002, 949-957. 19 Kakuda T., et al. Inhibiting effect of theanine on caffeine stimulation evaluated by EEG in the rat. Biosci Biotech Biochem, 64, 2000, 287-93. 20 Hsu S., Green tea and the skin. J Am Acad Dermatol. 52, 6, 2005, 1049-59. 21 Chiu A.,E., Chan J.,L., Kern D.,G., Kohler S., Rehmus W.,E., Kimball A.,B, Double-blinded, placebo-controlled trial of green tea extracts in the clinical and histologic appearance of photoaging skin. Dermatol Surg. 31, 7, 2005, 85560. 6

EGCG UËinkovitost potvrena znanstvenim studijama

nim oblicima koji omoguÊavaju brz i jednostavan unos veÊih koncentracija djelatnih tvari. Zbog toga se koncentrat zelenog Ëaja nudi u obliku kapsula, tableta i raznih drugih instant pripravaka. KozmetiËki prozvodi - posljednjih godina zeleni Ëaj sve se viπe koristi u topiËkoj primjeni. Pri tome njegove brojne sastavnice ostvaruju razliËite uËinke u njezi koæe. ZahvaljujuÊi antioksidativnom djelovanju katehinskih spojeva, neutralizira πtetni uËinak slobodnih radikala, glavnih krivaca za pojavu bora, zbog Ëega se primjenjuje u anti-aging pripravcima.20 Djelovanje na glatkoÊu i zategnutost koæe posljedica je adstringentnog uËinka prisutnih tanina. Zbog protuupalnog djelovanja, zeleni Ëaj koristi se za smanjnje upalnih reakcija koæe, a zbog svog inhibitornog djelovanja na kolagenazu, enzim koji katalizira razgradnju kolagena, primjenjuje se za oËuvanje kolagena kljuËnog za ËvrstoÊu i elastiËnost koæe.21 Kofein i ostali metilksantini potiËu mikrocirkulaciju i time pozitivno utjeËu na tonus i zdravlje koæe. Kad se tome pridodaju sinergistiËko djelovanje katehina i kofeina u termogenezi, sagorijevanju masnog tkiva, i izraæeni diuretiËki uËinak, postaje jasno zbog Ëega ekstrakt zelenog Ëaja postaje jedan od najtraæenijih sastojaka anticelulitnih pripravaka.

Mjere opreza Umjereno konzumiranje zelenog Ëaja ne izaziva nikakve πtetne posljedice po zdravlje. Ipak, bilo bi dobro da ga izbjegavaju trudnice i dojilje, kojima se preporuËa smanjenje unosa kofeina. Postoje takoer indicije da bi pretjerana koliËina tanina i katehina iz Ëaja mogla imati suprotan uËinak na zdravlje i inducirati karcinom jednjaka. Dodatak mlijeka u Ëaj moæe sprijeËiti neæeljene uËinke tanina. Navode se i podaci o antagonistiËkom djelovanju zelenog Ëaja i antikoagulansa (warfarin). Pretjerano konzumiranje moæe u rijetkim sluËajevima izazvati i poremeÊaj u metabolizmu kalija (hipokalemija). Osobe koje pate od visokog tlaka, nesanice, astme, srËanih problema i sl. morale bi radi sigurnog uæivanja u pijenju zelenog Ëaja, konzultirati lijeËnika o dopuπtenim koliËinama tog izuzetnog napitka. LITERATURA 1

2

3

Kontrola kvalitete Kontrola kvalitete najËeπÊe se provodi odreivanjem koncentracije katehina, posebno EGCG-a, kao jednog od najvjerodostojnijih pokazatelja autentiËnosti proizvoda. Analize se provode HPLC-tehnikom.

4

5

Balentine D.,A, Paetau-Robinson I. Tea as a source of dietary antioxidants with a potential role in prevention of chronic diseases. In: Mazza G, Oomah BD, eds. Herbs, Botanicals, & Teas. Lancaster: Technomic Publishing Co., Inc.; 2000:265-287. Santana-Rios G., Orner G.,A., Amantana A., Provost C., Wu S.Y., Dashwood R.,H. Potent antimutagenic activity of white tea in comparison with green tea in the Salmonella assay. Mutat Res. 495(1-2), 2001, 61-74. Lakenbrink C., Lapczynski S., Maiwald B., Engelhardt U.H. Flavonoids and other polyphenols in consumer brews of tea and other caffeinated beverages. J Agric Food Chem. 48, 7, 2000, 2848-2852. Wong M.,H., Fung K.,F., Carr H.,P. Aluminium and fluoride contents of tea, with emphasis on brick tea and their health implications. Toxicol Lett.;137, 1-2, 2003, 111-120. Nas S., Gokalp H.,Y, Sahin Y. K and Ca content of fresh green tea, black tea, and tea residue determined by X-ray fluorescence analysis, Z Le-


inPharma 47

NOVO u ljekarnama Altaflora Multipharm, vreÊice i kapsule Novi probiotik s elektrolitima nadoknauje elektrolite i daje dobru crijevnu floru. U svakoj vreÊici je 26 milijardi “dobrih bakterija”, lactobacilli i enterobacilli, prebiotik inulin i elektroliti (Na, K, Mg). Dovoljno je uzeti jednu vreÊicu nataπte, razmuÊenu u Ëaπi vode (Ëaja, soka...). Blagog je okusa vanilije, pa je prikladan i za djecu. I kapsule sadræe “dobre bakterije”, i to njih 12 milijardi, te elektrolite. Uzima se svakih 6 sati po jedna kapsula, pola sata prije jela.

nih, teπkih i bolnih nogu te trenutno hladi i umiruje bol. Sadræi prirodne bioaktivne flavonoide iz ekstrakta lista crvene vinove loze, koji pomaæu u jaËanju stijenki vena i poboljπanju mikrocirkulacije.

100% Bio anticelulitni tretman Laboratoire Cattier, Kemig

Anthelios XL Ekstremi fluid i topiva krema La Roche-Posay Ekskluzivni, revolucionarni sustav s patentiranim UV-filtrima Mexoryl® SX i Mexoryl® XL, u kombinaciji s visokom koncentracijom termalne vode prirodno bogate selenom, u iznimno laganim teksturama, pruæa najviπu zaπtitu od UVA-zraka i jamËi ekstremnu zaπtitu od cjelokupnog spektra UVB/UVA zraka. Ekstrakt Senna alata-e upotpunjuje djelovanje filtra i tako omoguÊuje uËinkovitu zaπtitu koæe od staniËnih oπteÊenja uzrokovanih UV zrakama. Bez mirisa, otporni na vodu, nekomedogeni, nemasni, bez parabena, pruæaju osjeÊaj ugode, uz intenzivnu hidrataciju. Pouzdanost zaπtite dokazana je u 20 ispitivanja uËinkovitosti, pod dermatoloπkim nadzorom, na osjetljivoj i hiperreaktivnoj koæi.

Antistax® Boehringer Ingelheim, sprej 75 ml Sprej je novi dodatak liniji Antistax® koja veÊ ukljuËuje tablete i gel. Antistax® sprej je prirodan, kliniËki dokazan proizvod koji pomaæe kod umor-

Set se sastoji od Koncentrata za mrπavljenje protiv celulita (organsko ulje divlje ruæe, ekst. crvenih algi (Palmaria palmate), ekst. zelenih mikroalgi (Chlorella vulgaris), i ekst. smeih algi (Laminaria digitata i Sphacelaria scoparia)) te Drenaænog eksfolirajuÊeg gela za eliminaciju suviπne tekuÊine (zrnca guarane, organska cvjetna voda hamamelisa i ekst. zelenih algi (Chlorella vulgaris)). Pomaæu u mrπavljenju, uklanjanju celulita, uËvrπÊivanju i toniziranju. Gel je specifiËno formuliran za kritiËna podruËja na kojima se nakuplja suviπna tekuÊina. Uz trenutaËni osjeÊaj svjeæine, poveÊava penetraciju aktivnih sastojaka. Proizvodi su potpuno prirodni, djelomiËno iz organskog uzgoja. Bez GMO-a, glikolnih etera, aluminijevih soli, parafina, silikona i sl., sintetskih mirisa i umjetnih bojila, diskutabilnih sintetskih konzervansa i sirovina animalnog porijekla.

reguliraju rad imunoloπkog sustava. Viπe od 270 istraæivanja o raznim djelovanjima crnog kima koji su potvrdili njegovu uËinkovitost moæete pogledati na www.aromara.hr.

Ferzym Act Junior Ro.Ra. Natura, praπak Najnoviji proizvod iz linije Ferzym namijenjen je djeci veÊ od jedne godine. Sadræi probiotiËke bakterije Bifidobacterium infantis, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis i Strepotococcus thermophilus. Takav sastav odgovara probiotiËkim bakterijama koje se uobiËajeno nalaze u djeËjem crijevu, Ëime se na hrvatskom træiπtu odlikuju samo Ferzym proizvodi. Proizvod je u obliku praπka topivog u vodi ili mlakom Ëaju. Napredna tehnologija proizvodnje omoguÊava djelovanje veÊ prvi dan koriπtenja, πto je odlika svih Ferzym proizvoda.

Crni kimIMUNO

Gotu kola

Aromara

Aktival, 60 kapsula

Dodatak prehrani za podrπku imunitetu kod: alergije, astme, psorijaze, kemoterapije, neurodermitisa, dijabetesa, upale pluÊa, poviπenog kolesterola, visokog krvnog tlaka, bolesti krvoæilnog sustava, ovisnosti... 72% ukupnog sastava Crnog kimaIMUNO Ëine nezasiÊene masne kiseline - linolenska (omega 3), linolna (omega 6) i oleinska. One odræavaju zdravu razinu lipida u krvi, reguliraju zgruπavanje krvi i krvni tlak. Istovremeno ublaæavaju upalne procese te

Dodatak prehrani sadræi 60 mg suhog ekstrakta gotu kole (Centella asiatica) biljne vrste koja se koristila joπ u tradicionalnoj istoËnjaËkoj medicini. Novija istraæivanja upuÊuju na njen neuroprotektivni uËinak, posebice u moædanoj regiji. Pokazalo se i da pojaËava radnu memoriju, povisuje potencijal pamÊenja te djeluje pozitivno na poremeÊaje u raspoloæenju. PreporuËuje se za poboljπanja koncentracije i pamÊenja.


48 inPharma

NOVO u ljekarnama Lean body

oæiljke, suhu i ljuskavu koæu, pojaËano crvenilo i kapilare, ili pak bore ... »ine koæu elastiËnom, umiruju, smanjuju upale, reduciraju pore i daju barπunasti osjeÊaj mekoÊe.

Labrada, Nutrix, 500 ml Visokoproteinski napitak iz mlijeka, bez πeÊera i s vrlo malo masnoÊe, okusa banana, jagode, Ëokolade ili vanilije. Kao dodatak prehrani namijenjen je svima za vrijeme dijete i u fazi poveÊanja i odræavanja miπiÊne mase. Lako probavljiv, s vlaknima, odræava razinu πeÊera niskom i na taj naËin smanjuje moguÊnost nakupljanja masnih naslaga.

Somatoline Cosmetic, Orbico

Pso-ex Aromara

Omelip Aktival, 30 kapsula Dodatak prehrani koji inovativnom i patentiranom proizvodnjom objedinjuje dva vodeÊa prirodna proizvoda namijenjena zdravlju srca i krvoæilnog sustava - omega-3 masne kiseline iz ribljeg ulja i crvenu riæu. Tako objedinjenji olakπavaju primjenu te poboljπavaju njihovu djelotvornost i uËinak. PreporuËuje se za primarnu i sekundarnu prevenciju bolesti srca i krvoæilnog sustava, kod poviπenih masnoÊa u krvi, poviπenog krvnog tlaka, ateroskleroze i blaæe hiperkolesterolemije.

Tretmani za vitkije tijelo sa zaπtitom od sunca i za vitkije tijelo poslije sunËanja

Prirodno, cjelovito rjeπenje za osobe koje boluju od psorijaze i ostalih poremeÊaja keratinizacije koæe. Odobren kao kozmetika s posebnom namjenom, sastoji se iskljuËivo od 100% Ëistih eteriËnih i baznih ulja. Sadræi vitamine A, B1, B2, B6, D i E, minerale i nezasiÊene masne kiseline. Hrani koæu, ubrzava njen oporavak i vraÊa je u normalno stanje, jer normalizira rast stanica koæe, smanjuje upalne procese, olakπava svrbeæ, hrani, tonizira i hidratizira koæu, regulira proizvodnju sebuma, potiËe detoksikaciju, ubrzava oporavak i dezinficira.

Osigurava intenzivno tamnjenje, πtiti koæu od sunËevih opeklina, sprjeËava osipe od sunca i umanjuje fotostarenje koæe. Istovremeno, koristeÊi toplinu sunËevih zraka, pospjeπuje mikrocirkulaciju i poboljπava upijanje aktivnih sastojaka, potiËuÊi razgradnju povrπinskih lokaliziranih masnih naslaga i uklanjanje viπka tekuÊine. Sadræi jedinstven aktivni kozmetiËki Bioslim-complex™ obogaÊen kofeinom i escinom, te kompleks mehaniËkih i kemijskih filtara πirokog solarnog spektra. Inovativni tretman za vitkije tijelo poslije sunËanja uËinkovito preoblikuje tijelo i istovremeno hidratizira i obnavlja koæu. PotiËe razgradnju povrπinskih lokaliziranih masnih naslaga i uklanjanje viπka tekuÊine. Sadræi BioIdraSlim-complex™ iz aktivnih kozmetiËkih sastojaka - kofeina, escina, shea-maslaca, vitamina E i bisabolola.

Zeleni Ëaj, kapsule Rides Correxion RoC, Ro.Ra. Natura

Pranalixir Pranarôm, Kemig Aromaceutski serumi za zdraviju i ljepπu koæu bogati su 100% Ëistim, kemotipiziranim eteriËnim uljima, uz dragocjena biljna ulja i ekstrakte iz certificiranog organskog uzgoja. Dermatoloπki su ispitani. U liniji se nalaze terapeutski serumi s eteriËnim uljima za akne u odrasloj dobi, mrlje i

Nova, inovativna njega protiv bora s patentiranim kompleksom brzo i intenzivno regenerira i vlaæi koæu, potiËe stvaranje kolagena i elastina πto znaËajno umanjuje postojeÊe bore i sprjeËava nastanak novih. U kompleksu su stabilizirani retinol - DMC (dihidroksimetilkronom), hijaluronska kiselina (punjaË bora) i RoC-biopeptid (palmitol-oligopeptid). Linija sadræi dnevnu kremu za suhu koæu, noÊnu kremu, serum s visokom koncetracijom patentiranog kompleksa, kremu za oko oËiju, te dnevnu hidratantnu kremu.

ESI, Pharmatheka, 150 kapsula Dodatak prehrani s visokom koncentracijom sastojaka biljke Camellia sinensis. U jednoj kapsuli ima Ëak 350 mg zelenog Ëaja, od Ëega 250 mg praha suπenog lista zelenog Ëaja i 100 mg koncentriranog suhog ekstrakta standardiziranog na 40% polifenola. Ukupna koliËina polifenola, snaænih antioksidansa, je 40 mg u jednoj kapsuli. PreporuËuje se 3-4 kapsule na dan. Zeleni Ëaj bogat je i teaninom, aminokiselinom koja poveÊava razine dopamina u mozgu, Ëime smanjuje napetost i djeluje relaksirajuÊe. Doza od 4 kapsule na dan odliËna je alternativa za 2 πalice svjeæe pripravljenog napitka od lista zelenog Ëaja.


inPharma br.7, SVIBANJ/LIPANJ 2010.  
inPharma br.7, SVIBANJ/LIPANJ 2010.  

ISSN 1847-2591 · BESPLATNI PRIMJERAK

Advertisement