Page 1

DODACI PREHRANI • DIJETETSKI PROIZVODI • KOZMETIKA S POSEBNOM NAMJENOM

STRU»NI »ASOPIS

BR. 6, GOD. 1, OÆUJAK/TRAVANJ 2010.

ISSN 1847-2591 · BESPLATNI PRIMJERAK

AKTUALNO

ALERGIJA

Pretilost Rozaceja Parabeni Sportska prehrana Acido-bazna ravnoteæa

»ASOPIS ZA STRU»NU JAVNOST

NUTRI-INSPEKCIJA: ANTI AGING DODACI PREHRANI


inPharma 1

Uvodnik

Sadræaj

Poπtovane kolegice i poπtovani kolege,

AKTUALNO

Alergija

2

HRVATSKI PROIZVODI

Nikel - prirodna kozmetika s potpisom farmaceuta PRETILOST

Prirodna sredstva za mrπavljenje SPORTSKA PREHRANA

Dodaci prehrani za sportaπe P»ELINJI PROIZVODI

Upotreba meda u kozmetici PREHRANA

Acido-bazna ravnoteæa organizma Vijesti o dodacima prehrani ROZACEJA

Suvremena terapija NUTRI-INSPEKCIJA:

Anti-aging dodaci prehrani

6 8 15 19 26 29 30

Dobro doπli u jubilarni 6. broj struËnog Ëasopisa inPharma. Iza nas je prva godina izlaæenja... Drago nam je da ste nas prepoznali i prihvatili. Trudili smo se, a nastojat Êemo i ubuduÊe, pisati o aktualnim temama, donositi vam novosti iz struke i u struci, a da pritom sve bude lijepo “upakirano”... U ovom broju donosimo Ëlanak o alergijama koje sada poËinju sve viπe i ËeπÊe “muËiti” stanovniπtvo, osvrÊemo se na razna sredstva za mrπavljenje, zavrπavamo priËu o pËelinjim proizvodima tekstom o upotrebi meda u kozmetici, te piπemo o rozaceji i moguÊim terapijama. U zadnje se vrijeme Ëesto spominje ukiseljenost organizma, pa stoga donosimo zanimljiv tekst o acidobaznoj ravnoteæi. Podrobnije objaπnjavamo koji su to najprodavaniji dodaci prehrani za sportaπe, nastavljamo osvrt o GMO-u, razjaπnjavamo zaπto je sve viπe proizvoda bez parabena, a nutri-inspekcija analizira anti-aging proizvode... Dajemo pregled dogaanja na Vitafoodsu - najveÊem svjetskom sajmu sirovina, dodataka prehrani, funkcionalne hrane i napitaka, te obavijest o 4. Hrvatskom kongresu farmacije koji Êe se krajem svibnja odræati u Opatiji. Uvodimo i novu rubriku u kojoj predstavljamo prave hrvatske proizvode i proizvoaËe. Koristimo priliku da Vas obavijestimo kako Êemo ubuduÊe besplatno objavljivati i oglase za radna mjesta, kao i sliËne obavijesti vezane uz vaπe svakodnevno poslovanje. Stoga Vas pozivamo da nam se javite sa svojim æeljama. Do novog broja, proljetni pozdrav,

35

mr.sc Lea Pollak, urednica

KOZMECEUTIKA

Prirodna ili organska, kozmetika s posebnom namjenom, dermokozmetika

38

inPharma STRU»NI »ASOPIS • BESPLATNI PRIMJERAK

GM HRANA

Hrana koja se sastoji ili je proizvedena od GMO-a Vitafoods POD POVE∆ALOM

Parabeni - da ili ne? Novo u ljekarnama Dogaaji, najave

IzdavaË: Kreativna kancelarija d.o.o., BartoliÊi 19, Zagreb

40 42 44 45 47

www.inpharma.com.hr

Redakcija i marketing: BartoliÊi 19, Zagreb tel. 01 38 30 789, 38 32 681, faks. 01 38 30 789 e-mail: kreativna.kancelarija@zg.t-com.hr, info@inpharma.com.hr Glavna urednica: Izvrπni direktor: Lektura: Dizajn i priprema za tisak: Tisak: Naklada:

mr.sc. Lea Pollak Branimir Batinica Ingeborg Paljan, prof. Kreativna kancelarija d.o.o. Vjesnik 6.100 primjeraka

STRU»NI SURADNICI U OVOM BROJU:

Ines BuhaË, mag.pharm. Anita BujaniÊ, mag.pharm. mr.sc. Vjera Haberle Maπenjka KatiÊ, dipl.ing. Sandra Krstev BaraÊ, dipl.ing. mr.sc. Jasminka PapiÊ

Melita PetroviÊ, mag.pharm. mr.sc. Lea Pollak mr.sc. Ivona VidiÊ ©trac dr.sc. Darija VraneπiÊ Bender dr.sc. Jelena Æafran Novak

IzdavaË i redakcija ne preuzimaju odgovornost za miπljenja i podatke koje autori iznose u Ëasopisu, kao ni za podatke koje su tvrtke dostavile za objavu u rubrici “Novo u ljekarnama”. Nije dozvoljeno preuzimanje niti jednog dijela sadræaja bez prethodne suglasnosti IzdavaËa.


2 inPharma

Autorica Ëlanka: Melita PetroviÊ, mag.pharm.

AKTUALNO

Alergija Simptomi alergijske reakcije mogu biti lokalizirani ili sustavni, razliËiti po intenzitetu i brzini nastanka, od laganih smetnji do po æivot opasnih stanja osljednjih desetljeÊa alergije pokazuju trend porasta. Gotovo svatko se barem jednom, a mnogi i viπe puta, susreo s tom ne tako opasnom, koliko neugodnom boleπÊu. ©to joj je uzrok, nije lako odgovoriti, no vjerojatno su to promjene u okoliπu i sve veÊe zagaenje, velika upotreba lijekova te promjene u prehrani i naËinu æivota.

P

Mehanizam nastanka alergijske reakcije Alergiju moæemo definirati kao neprimjeren odgovor naπeg imunoloπkog sustava na razliËite Ëimbenike iz okoliπa - alergene. Organizam se od svake tvari koju prepoznaje kao stranu i potencijalno πtetnu - primjerice bakterija i virusa - πtiti specifiËnim obrambenim mehanizmima. Jedan od tih mehanizama je stvaranje specifiËnih antitijela - antigena. Tvari koji izazivaju alergijsku reakciju nazivaju se alergeni. Oni Êe samo kod osoba s alergijskom sklonoπÊu izazvati neprimjerenu reakciju imunoloπkog sustava. Prilikom prvog kontakta alergena i antitijela ne dolazi do alergijske reakcije, nego samo do stvaranja specifiËnih antitijela protiv dotiËnog alergena. Taj period stvaranja preosjetljivosti naziva se senzibilizacija. Pri ponovljenom kontaktu, antitijela (imunoglobulini) prepoznaju alergen i nastoje ga izbaciti iz organizma proizvodeÊi velike koliËine imunoglobulina E (IgE). Molekule IgE priËvrπÊene su uz stanice nazvane mastociti (nalaze se u tkivima: koæa, sluznica nosa i bronha..) ili bazofili (u krvi). Mastociti s receptorom za IgE na povrπini i mnoπtvom granula u svoAlergijski joj citoplazmi, pucaju rinitis i oslobaaju razliËite medijatore alergijskih Simptomi reakcija, meu kojima su sliËni prehladi je najvaæniji histamin.

Svojim vazodilatacijskim djelovanjem histamin uzrokuje upalnu reakciju u tkivu, πto rezultira neugodnim simptomima kao πto su svrbeæ, curenje iz nosa, crvenilo, suzenje oËiju, koæne reakcije itd... Simptomi alergijske reakcije mogu biti lokalizirani na organ putem kojeg je alergen uπao u organizam, primjerice na koæu ili sluznice, probavni ili diπni sustav, ili mogu biti sustavni, tj. zahvatiti cijeli organizam. Simptomi se znatno razlikuju po intenzitetu i brzini nastanka, a mogu sezati od laganih smetnji do Ëak po æivot opasnih stanja. Ako se lokalizirani i opÊi simptomi razvijaju velikom brzinom te ugroæavaju æivot bolesnika, moæe doÊi do anafilaktiËkog πoka.

Atopijske bolesti Alergijske bolesti u Ëijem nastanku vaænu ulogu imaju IgE antitijela nazivaju se atopijske bolesti. To su uglavnom astma, alergijski rinitis i konjuktivitis, te alergijske bolesti probavnog sustava kao i atopijski dermatitis. AtopiËarom se naziva osoba


koja ima nasljeenu sklonost stvaranju IgE antitijela, a time i poveÊan rizik za razvoj spomenutih bolesti. Nasljeena sklonost alergiji ne znaËi da Êe se neka od alergijskih bolesti i razviti - vaæni su Ëimbenici utjecaj okoline i stil æivota. VeÊina alergena su proteini iz unutarnjih ili vanjskih prostora, koji se u organizam unose udisanjem, hranom ili preko koæe, pa je i prvi preduvjet prevencije alergijskih bolesti izbjegavanje kontakta s poznatim alergenom.

Alergijske bolesti diπnog sustava S obzirom na uzroËnike i zahvaÊene organske sustave, moæe se govoriti o koænim alergijama, alergijama na lijekove i cjepiva, na ubode insekata, alergijama na hranu, a najËeπÊe se javljaju alergijske bolesti diπnog sustava. Mogu se manifestirati u gornjim diπnim putovima (nos, sinusi) ili donjim (bronhi i pluÊa), a Ëesto i na obje razine. Ta je vrsta alergije uzrokovana preosjetljivoπÊu na neke tvari iz okoliπa, s kojima se u dodir dolazi putem diπnog sustava. Kontakt alergena iz okoliπa sa sluznicom diπnog sustava uzrokuje kod senzibilizirane osobe tipiËne neugodne simptome na zahvaÊenim organima. Tako nastaju alergijski rinitis i/ili konjuktivitis, a na donjim diπnim putovima astma. Pojavnost alergijskog rinitisa kod odraslog stanovniπtva iznosi 10-15%, a astme 5-7%. Upalnim procesom zbog preosjetljivosti sluznice nosa na neki od alergena, ona gubi svoju osnovnu zaπtitnu funkciju i uzrokuje niz tegoba. Naime, nos djeluje poput filtera, ovlaæivaËa i grijaËa te priprema da vlaæan zrak ugrijan na 37°C i oËiπÊen od Ëestica veÊih od 5-6 mikrometra iz vanjske atmosfere, ue u pluÊa. Kada nos viπe ne vrπi svoju zaπtitnu funkciju, u pluÊa ne dolazi kvalitetno pripremljen zrak, pa postoji opasnost od astme. Simptomi alergijskog rinitisa sliËni su prehladi, no traju duæe i javljaju se uvijek u isto doba godine. To su kihanje, curenje vodenastog sekreta, otok krvnih æila (kongestija) koji se osjeÊa kao zaËepljenost nosa, Ëesto i uz gubitak osjeta mirisa. Tegobe su neugodne i Ëesto bolesniku smanjuju radnu sposobnost. Kod bolesnika s alergijskom hunjavicom Ëesta prekomjerna i preduga upotreba kapi za nos - dekongestiva moæe biti πtetna. Uzroci alergijskog rinitisa su cjelogodiπnji ili sezonski alergeni. Cjelogodiπnji su najËeπÊe sastojci kuÊne praπine, osobito grinje, dlake æivotinja ili plijesni. Smatra se da su grinje najËeπÊi pojedinaËni Ëimbenik rizika za nastanak alergije. Najradije obitavaju u madracima, tepisima i tapeciranom namjeπtaju, a pogoduju im vlaga, toplina i neprovjetravani prostori. Oblik rinitisa koji se javlja samo u odreeno doba godine zovemo sezonski ili intermitentni alergijski rinitis, a uobiËajeni termin peludna groznica objedinjuje alergijsku hunjavicu i alergijski konjuktivitis. Pojavljuje se u vrijeme kada se u zraku nalaze Ëestice peludi stabala, trava ili korova. Za nastanak simptoma potrebna je odreena koncentracija peludi u zraku, a izraæeniji su πto je ona veÊa. NajËeπÊe se javlja u proljeÊe i ljeto, a velikom oslobaanju peludi pogoduje toplo i suho vrijeme, uz visoki tlak zraka. NajveÊa koncentracija peludi je ujutro, za sunËanih i vjetrovitih dana. NajveÊa koncentracija peludi u zraku je u vrijeme cvjetanja, a to ovisi o klimatskom podneblju, vegetaciji odreenog podruËja, te o mikroklimatskim uvjetima. Periodi cvjetanja stabala i korova obiËno su kraÊi i intenzivniji, a kod trava dugotrajniji, uz niæu koncentraciju peludi. Bolesnici moraju izbjegavati izloæenost alergenu, u Ëe-


4 inPharma

Peludni kalendar za Zagreb - 2009. godina SIJE»ANJ

VELJA»A

OÆUJAK

TRAVANJ

SVIBANJ

LIPANJ

SRPANJ

KOLOVOZ

RUJAN

LISTOPAD STUDENI PROSINAC

Lijeska KONCENTRACIJA PELUDI

Joha

NISKA

»empresi

UMJERENA

Jasen

VISOKA

Breza Grab Hrast

Peludni kalendari

Platana Trave Koprive

RazliËiti su za razliËita klimatska podruËja

Pitomi kesten Ambrozija Pelin Preuzeto s: http://www.stampar.hr/lgs.axd?t=16&id=1424, datum pristupa: 23.04.2010.

mu im moæe pomoÊi bioprognoza koja se veÊ nekoliko godina redovito objavljuje u medijima. PomoÊi Êe i peludni kalendar obavijest o razdobljima prisutnosti peludi odreenih biljaka u zraku u odreenom klimatskom podruËju. Time Êe bolesnici koji su informirani o pojavi pojedinih sezonskih alergena moÊi prilagoditi svoje aktivnosti tako da πto manje dolaze s njima u kontakt. Na taj Êe naËin moÊi prevenirati pojavu simptoma te zapoËeti odgovarajuÊi naËin lijeËenja. U kontinentalnom dijelu Hrvatske, iz godine u godinu poveÊava se broj oboljelih od alergije na pelud ambrozije. Taj javno-zdravstveni problem pokuπava se rijeπiti edukacijom stanovniπtva i akcijama iskorjenjavanja biljke.

LijeËenje U lijeËenju alergijskog rinitisa primjenjuju se preventivne mjere i razliËiti terapijski postupci. NajuËinkovitija preventiva je izbjegavanje alergena i poboljπanje okoliπa. Terapijski postupci obuhvaÊaju imunoterapiju i primjenu lijekova. SpecifiËna imunoterapija (SIT) moæe se primijeniti kada postoji preosjetljivost samo na odreeni alergen, npr. na samo jednu vrstu peludi ili na jedan cjelogodiπnji alergen. Provodi se unoπenjem alergena na koji je bolesnik preosjetljiv, ali na razliËit naËin nego kod nastanka alergijske reakcije (udisanjem). Imunoterapija hiposenzibilizacijom dugo se provodila supkutanom aplikacijom alergena, a danas se preporuËa sublingvalna hiposenzibilizacija koja znatno smanjuje moguÊnost potencijalnih opasnih sistemskih alergijskih reakcija. Imunoterapija nije pogodna za veÊi broj bolesnika, pa se u lijeËenju najviπe koristi medikamentozna terapija. Za ublaæavanje simptoma alergijskog rinitisa najËeπÊe se upotrebljavaju lijekovi iz

skupina antihistaminika, kortikosteroida, dekongestiva, kromona, antileukotrijena i antikolinergika. Kod nas nisu dostupni svi navedeni lijekovi, no postojeÊi izbor nudi uspjeπne terapijske moguÊnosti. Antihistaminici su najvaænija skupina lijekova u tom podruËju. Djelotvorni su za sustavnu primjenu kod alergijskog rinitisa, osobito peludnog, a primjenjuju se i za sprjeËavanje urtikarije i uklanjanje njenih simptoma. Koriste se i nakon uboda insekata te kod alergije uzrokovane lijekovima. Pojedini antihistaminici razlikuju se u duæini djelovanja i intenzitetu nuspojava (sedacija, pospanost). Noviji antihistaminici imaju znatno manje izraæene sedativne nuspojave te su pouzdani i sigurni lijekovi koji uspjeπno ublaæavaju veÊinu alergijskih simptoma u blagim oblicima bolesti. PreporuËa se poËetak uzimanja prije nastupa tegoba. Od sustavnih antihistaminika (ATK skupina R06) najËeπÊe se propisuju derivati piperazina (R06AE): cetirizin i levocetirizin, te ostali iz skupine R06AX, kao πto su loratadin, feksofenadin i dezloratadin. Loratadin, tricikliËki antihistaminik dugotrajnog djelovanja sa selektivnom antagonistiËkom aktivnoπÊu na periferne H1 receptore, lijeËi mnogobrojne simptome alergijskog rinitisa i dermatoloπke oblike alergije. U prikladnom pakovanju i jaËini, preparat loratadina registriran je kao bezreceptni lijek πto omoguÊava bolesnicima veÊu dostupnost i sigurnost u samolijeËenju. Intranazalni kortikosteroidi (R01AD): budezonid, flutikazon, mometazon su vrlo uËinkoviti protuupalni lijekovi koji Êe uspjeπno ukloniti ili umanjiti simptome, a uz pravilnu primjenu imaju minimalnu moguÊnost izazivanja πtetnih posljedica. Kortikosteroid u inhalacijskim formulacijama udiπe se i ulazi samo u diπne putove, a ne ulazi u cirkulaciju, pa nema opasnosti od nuspojava. Lokalni kortikosteroidi propisuju se u sluËajevima kada antihistami-

nici ne pomaæu, i to u svim oblicima bolesti osim kod povremenog blagog rinitisa. Samo iznimno, u vrlo teπkim oblicima bolesti, kortikosteroidi se kroz kraÊe vrijeme daju sistemski, u obliku tableta. Dekongestivi (R01A) - topiËki nosni dekongestivi su simpatomimetici koji vazokonstrikcijom krvnih æila nosne sluznice smanjuju njezin otok uzrokovan alergijskom reakcijom i tako olakπavaju disanje. ObiËno se koriste preparati nafazolina, oksimetazolina i ksilometazolina u obliku kapi ili spreja za nos. Djelovanje im je vremenski ograniËeno, pa nakon prestanka djelovanja lijeka dolazi do sekundarne vazodilatacije i pogorπanja kongestije nosa. To Ëesto potiËe korisnike na dugotrajnu i nekontroliranu primjenu, πto dovodi do oπteÊenja cilijarnog epitela nosne sluznice. Stoga se savjetuje primjena nosnih dekongestiva najdulje 7 do 10 dana. Kako bi se postigla bolja kontrola alergijske bolesti, potrebno je izbjegavati uzroËne alergene, odabrati odgovarajuÊi najprikladniji naËin lijeËenja, te educirati bolesnika o prepoznavanju simptoma anafilaksije u teæim oblicima alergija (primjerice na lijekove ili ubode insekta). LITERATURA: Andreis I., Imunologija, VI. Izdanje, Medicinska naklada , Zagreb 2004. Vrhovac B. i sur., Interna medicina, 1997. B. Vrhovac, Æ. Rainer i sur., Farmakoterapijski priruËnik, 3. Izdanje, Med-Ekon, 2000. Hrvatski Ëasopis za javno zdravstvo, Vol.5, br.18, travanj 2009., R. Peternel, Incidencija peludnih alergija po proatornim jedinicama RH http:/www.cybermed.hr/index.php./pbl/portal za pac./ Ambrozija, Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, 2005. http://www.kbsm.hr/klinkemija/HDMB/4.kongres. hdmb.hr L. BencariÊ, Registar lijekova u Hrvatskoj, Udruga poslodavaca u zdravstvu, 52/2009.


6 inPharma

HRVATSKI PROIZVODI

Nikel - prirodna kozmetika s potpisom farmaceuta F armaceut je vrhunski struËnjak za lijekove, ali i za kozmetiËke preparate. Farmacija i kozmetologija povezane su i isprepletene - Ëesto biljka koja ima odreeno djelovanje na organizam, sliËno djelovanje ima i na koæu. Primjerice, pasiflora koja je poznata po svom smirujuÊem djelovanju, djeluje umirujuÊe i na koæu. Farmaceut je tu kako bi savjetovao i upuÊivao. Samo jednim pogledom na etiketu proizvoda, on zna i sastav i djelovanje proizvoda. KoristeÊi svoje iskustvo i literaturu, farmaceut moæe dati upute za njegu svakog tipa koæe. Branimir Batinica je razgovarao s magistrom Mirjanom BrleËiÊ koja je otiπla i korak dalje - kreirala je liniju kozmetiËkih proizvoda, poznatu po imenu Nikel.

n Vi ste magistra farmacije, Vaπa kÊer takoer, odakle ta “obiteljska” ljubav prema farmaciji? Farmacija je vrlo kreativan poziv koji pruæa mnoge moguÊnosti uz visoko struËno pokriÊe. Upravo je farmaceut najbolji poznavalac lijekova, a osim toga i najlakπe dostupan pacijentima. Jednako tako, farmaceut je najbolji poznavalac kozmetiËkih proizvoda, sastav mu odmah govori o Ëemu je rijeË! Dakle, farmacija, kozmetika, istraæivanje, stvaranje, suradnja s pacijentima... sve zajedno. n ZnaËi, moglo bi se reÊi da je svakodnevni rad u ljekarni, s pacijentima, inspirirao nastanak Nikel-a? Da, jer upravo direktan kontakt i razgovor s njima pruæaju najbolji uvid u njihove æelje i potrebe. Individualni pristup kupcu i ideja o zdravstveno-kozmetoloπkom centru koji se svakomu klijentu posveÊuje ponaosob, temelji su na kojima je nastao Nikel. Æeljela sam kreirati prirodnu kozmetiku, osloboenu suviπnih dodataka, kozmetiku koja Êe njegovati, ali i pomoÊi u uklanjanju tegoba. n Koliko je hrabrosti trebalo za pokretanje proizvodnje u Hrvatskoj? UopÊe ne treba hrabrosti, samo treba krenuti... Hrabrost je potrebna tek kasnije kad shvatite da niπta nije dovrπeno, veÊ da je tek poËelo!

n Kakav je bio put od ideje do linije koja danas broji 63 proizvoda? Strast, pozitivne povratne informacije i Ëinjenica da sam stvaraπ neπto posve novo, stalno mi daju novu energiju i ne dopuπtaju mi da stanem. U stvaranju proizvoda jedan veÊ potiËe na drugi, joπ bolji... Danas Nikel linija ima 63 produkta od kojih su mnogi kozmetika s posebnom namjenom i imaju odobrenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH. To znaËi da Nikel kozmetika nije “samo” za njegu koæe, veÊ i za njene posebne potrebe, bez obzira radi li se o tegobama seboreje, osjetljivoj ili oπteÊenoj koæi, o alergijama, hiperpigmentaciji, krhkim kapilarama...

n Zaπto “kozmetika s potpisom”? Kad je uz neki proizvod vaπ potpis, on govori o identitetu, ali i o odgovornosti za ono πto potpisujete.

n Naglaπavate da kozmetika sadræi 100% prirodne sastojke... Sve πto stavimo na koæu, ima li dovoljno malu molekulu, ulazi u krvotok i u cijeli organizam. Nikel kozmetika namijenjena je kupcu koji njegu doæivljava kao dio cjelovitog zdravlja. Hrvatski Mediteran i njegovo biljno bogatstvo Ëija je ljekovitost zabiljeæena u brojnim knjigama, oæivljeno je u Nikel kozmetici pod motom “Priroda lijeËi”. Prirodne djelatne komponente, spravljene i stavljene u boËicu koja pruæa "ono pravo", autentiËan su kozmetiËki i fitoterapijski hrvatski proizvod. Svi Nikel proizvodi su na biljnoj bazi i ekoloπki podobni. Mnoge biljne iscrpine ekstrahiramo sami. U nastojanju da se prilikom ekstrakcije ljekovitog bilja saËuva izvorni sastav prirodnih bioaktivnih tvari i prisutnih enzima, naπ laboratorij za proizvodnju razvija posebnu tehnologiju ekstrakcije (SIPF-Suspensions Integrales de Plantes Fraîches). Njime moæemo dobiti ljekovite tvari koje su koncentrirane u biljnim stanicama, s oËuvanim primarnim i sekundarnim metabolitima kao u æivoj biljci. Primjenom takve integralne suspenzije ljekovitog bilja kao aktivne komponente u gotovom proizvodu, dobiva se jedinstvena vrsta fitopreparata na træiπtu. Nikel kozmetika je spoj tradicionalnog znanja s najsuvremenijim postignuÊima. Kako ne ekstrahiramo sami sve sastojke, ovisimo i o brzini inovacija u industriji naπih dobavljaËa. ZaπtiÊene komplekse i prirodne podloge koje koristimo nabavljamo preko vodeÊih dobavljaËa vrhunskih inozemnih laboratorija koji se bave dizajnom najinovativnijih aktivnih sastojaka za koz-

Liniju kreiramo i stalno poboljπavamo na osnovu povratnih informacija iz anketnih listiÊa u koje kupci biljeæe i svoje pozitivne komentare i eventualne primjedbe. Upravo su nam primjedbe jako vaæne jer predstavljaju smjernice za promjenu i stalno poboljπavanje proizvoda.


inPharma 7

metiËku industriju, uz izvrsne performanse, obrazloæene tvrdnje i dermatoloπka ispitivanja. n Dio proizvoda moæe se kupiti i u dm-u... Da, 10 proizvoda od 63 koliko linija sadræi, prodaje se i u dm-u. Upravo je financijski feedback te prodaje omoguÊio ulaganje i razvoj Ëitave linije. Uz tu osnovnu liniju, upravo je za ljekarne kreirana i luksuzna linija u kojoj je poveÊana koncentracija djelatnih komponenti. Ljekarnama je namijenjena i linija kozmetike s posebnom namjenom i odobrenjem Ministarstva zdravstva RH.

n Ponekad se Ëini da struka u Hrvatskoj misli da je bolje sve πto je “iz svijeta”? SusreÊete li se i Vi s takvim razmiπljanjem? Ne nuæno. Dio struke apsolutno je svjestan da je doπlo vrijeme malih proizvoaËa koji svoje proizvode izrauju s ljubavlju i brigom za dobrobit korisnika, okoliπ i kvalitetu æivota. Prepoznali su to i u hotelima The Regent Esplanade i Admiral Grand Hotel na dubrovaËkoj rivijeri, za Ëije wellness-e su posebno kreirana 6 proizvoda.

n U svijetu stalno dobivate nagrade za Nikel, izvozite u susjedne zemlje i u EU... Kako ste zadovoljni poslovanjem u Hrvatskoj? Na to Êu vam pitanje moÊi odgovoriti nakon predstavljanja Nikel kozmetike u Opatiji na 4. Hrvatskom kongresu farmacije. Voljela bih da kolegice i kolege nau interes i u svojim ljekarnama ponude originalnu hrvatsku, vrhunsku, prirodnu kozmetiku. Upravo zato i predstavljam Nikel na Kongresu. Nadam se da Êe kolegice i kolege biti zainteresirani te posjetiti predstavljanje Nikel-a u petak, 28. svibnja u 18 sati.

Koji su najnoviji proizvodi? Serum protiv bora oko oËiju i mimiËkih bora oko usana s biljnim matiËnim stanicama πvicarske zelene jabuke jedan je od posljednjih proizvoda. Kora zelene jabuke Malus Domestica poznata je po svojoj dugotrajnoj napetosti, ali i po sposobnosti da se nakon zarezivanja sama obnavlja. Ubraja se meu najbolja prirodna sredstva za samoobnavljanje koæe. Kompleks biljnih matiËnih stanica razvio je πvicarski laboratorij, a mi smo ga ugradili u naπu formulu. Pravi je hit u svijetu, gdje takve kreme dosiæu cijene i od par tisuÊa kuna. Eliksir protiv bora je 100% prirodan i bez konzervansa, koncentrat hladno preπanih ulja i Ëistih esencija izvanrednih svojstava protiv starenja. Po sastavu je sliËan sastavu naπe koæe, luksuzan, obnavljajuÊi, sa 12 biljaka koje imaju regenerativna svojstava, pa je namijenjen za intenzivnu njegu protiv bora. VeÊina biljaka u tom eliksiru iz hrvatskog je Mediterana.

Krema s perπinom 100% ECO je kozmetika s posebnom namjenom i odobrenjem Ministarstva zdravstva RH za ublaæavanje crvenila i pomlaivanje koæe te za njegu kod neujednaËene boje tena, ili kod pjega. Sve komponente kreme imaju ECO certifikat, a perπin iz bio uzgoja sami ekstrahiramo. Krema protiv pjega s tratinËicom kozmetika je s posebnom namjenom za posvjetljivanje boje koæe kod poremeÊaja pigmentacije - hiperpigmentacije, sunËanih pjega, staraËkih pjega... Na melanogenezu djeluje kumulacijskim uËinkom mehanizama inhibicije aktivnosti tirozinaze, redukcijom sinteze tirozinaze i redukcijom melanin-stimulirajuÊeg medijatora endotelina. Bogata krema s cvijetom pasiflore ima visok udio nezasiÊenih masnih kiselina - gama-linolne i gama-linolenske koje su zbog srodnosti s masnoÊama naπe koæe jedan od najvrijednijih sastojaka u kozmetici. Uz protuupalno djelovanje, dovodi do obnavljanja stanica epiderme unutar nekoliko dana.


8 inPharma

Autorica Ëlanka: Ines BuhaË, mag.pharm.

PRETILOST

Prirodna sredstva za mrπavljenje Na træiπtu ima puno prirodnih sredstava za mrπavljenje, a svake se sezone pojavi i neki novi proizvod. Reklame su uvijek pune obeÊanja, no neka od tih sredstava nisu proizvedena na temelju znanstvenih istraæivanja. vjetska zdravstvena organizacija debljinu ubraja u bolesti veÊ od 1977. g. Danas je to najraπirenija bolest razvijenih zemalja, vrlo kompleksna i ovisna o nizu faktora (genetskih, socioekonomskih, kulturoloπkih, fizioloπkih i psiholoπkih), pa je i njeno lijeËenje kompleksno i multidisciplinarno. Kako je neophodan individualan pristup, postupak lijeËenja je oteæan. Osnovno je prihvatiti debljinu kao kroniËnu bolest koja se mora lijeËiti cijeli æivot. U naπim se krajevima ona smatra estetskim problemom, a statistiËki podaci za naπu dræavu su porazni - 65% muπkaraca i 50% æena je pretilo! Kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti glavni su uzrok smrtnosti u Hrvatskoj. Od njih umire svaki drugi graanin, a debljina je glavni Ëimbenik rizika od ovih bolesti. No, moæe biti uzrok i nizu drugih bolesti: metaboliËkih (dijabetesa tipa 2, dislipidemija), neoplazmatskih, respiratornih, degenerativnih bolesti zglobova, psiholoπkih bolesti. Postoji opasnost da Êe nove generacije æivjeti znaËajno kraÊe upravo zbog pretilosti i bolesti koje ona uzrokuje. Pretilost se definira i kao prekomjerna koliËina tjelesne masti u odnosu na visinu, masu i spol. Osoba je pretila ako je koliËina njene tjelesne masti u odnosu na optimalnu veÊa od 20%. »esto se kao faktor za odreivanje stupnja pretilosti koristi i ITM (index tjelesne mase) - omjer tjelesne mase u kilogramima i visine u metrima na kvadrat. I metoda mjerenja opsega struka daje korisnu informaciju o vrsti pretilosti. PoveÊan opseg struka i kod osoba s normalnim ITM-om znak je poveÊanog rizika za mnogobrojne bolesti. Mrπavljenje dijetama uglavnom je bezuspjeπno. Postoji veliki broj raznih popularnih dijeta i gotovo svaki mjesec se pojavi neka nova, revolucionarna, koja obeÊava brze i sigurne rezultate. Naæalost, i

S

sredstva javnog priopÊavanja puna su kontradiktornih podataka. ObeÊanjima je teπko odoljeti, posebice kad proljeÊe otkrije sve ono πto se uspjeπno zimi skriva pod gomilom odjeÊe. Danas se sve moæe kupiti i na internetu gdje se, takoer, za neke proizvode obeÊava brzi gubitak kilograma bez odricanja i muke, ne spominjuÊi nuspojave, a joπ manje moguÊe interakcije s lijekovima ili hranom. To su tzv. pill mill kako ih zovu u SAD-u, sredstva koja se masovno koriste (a kojih je ogroman broj) i za koje nema nikakvih podataka o djelotvornosti. »ini se da nema granica ljudskoj gluposti i naivnosti kada je cilj vitka figura. U nekim zemljama Ëak koriste parazite ili velike djeËje gliste! Meu najπtetnijim po zdravlje su proizvodi s efedrom i tzv. “FENFEN”. On sadræi dvije supstancije - fenfluramin i fentermin koje, uzete pojedinaËno, nisu toksiËne, ali zajedno izazivaju manijakalno-depresivna stanja i halucinacije. Kada jednom poËne s dijetama, pretila se osoba vrti u cikliËkim krugovima izmeu razdoblja izgladnjivanja i prejedanja. To iskustvo je pogubno i za fiziËko i za psihiËko zdravlje. Posebice su opasne dijete koje se primjenjuju uz neke lijekove i one u kojima se gotovo potpuno zabranjuje unos nekog nutrijenta, kao npr. Atkinsonova ili South Beach dijeta. U Hrvatskoj debljina nije prepoznata kao osnovni uzroËnik ozbiljnih bolesti. Samo πiroka akcija, informiranost, predavanja i rad u grupama mogu donijeti rezultate. Bez promjene u navikama i neprekidnog podsjeÊanja na njih, ne postoji moguÊnost trajnog odræanja normalne tjelesne teæine. Nuæne su radikalne promjene u naËinu ishrane i u svakodnevnoj tjelesnoj aktivnosti. Danas je pristup cijelokupnom postupku lijeËenja pretilosti bitno drugaËiji i mnogo kompleksniji. Nema izgladnjivanja i

unoπenja samo jedne vrste namirnica, jer je to izuzetno opasno po zdravlje. Cilj ne smije biti brzi gubitak tjelesne mase (πto sugeriraju reklame, a i svi bi to æeljeli), nego postupni gubitak tjelesne mase, uz trajne promjene naËina æivota i prehrane. Energetski se unos treba smanjiti, ali se treba zdravo i normalno hraniti uz unos manji za 600 kcal od normalnih dnevnih potreba. Najteæe je odræati jednom postignutu tjelesnu masu. RaËuna se da mora proÊi dvije do pet godina uspjeπnog zadræavanja ciljane tjelesne mase da bi se govorilo o trajnom postignuÊu. Kao pomoÊ sluæe razna sredstva, a vrlo je korisna kognitivno-bihevioristiËka terapija, jer ona analizira uzroke neprimjerenog jedenja.

Sredstva koja smanjuju apsorpciju masti Neke tvari biljnog (vlakna, pektini) i æivotinjskog porijekla veæu na sebe masti i sprjeËavaju njihovu apsorpciju. Opuntia ficus indica, Cactaceae, indijska smokva Koriste se veliki, slatki plodovi koji imaju okus lubenice. Sadræi znaËajne koliËine vlakana koja na sebe veæu masnoÊu, pa ih tijelo ne moæe apsorbirati, te se izluËuje (djelovanje kao kitosana). Plod tog kaktusa usporava i apsorpciju πeÊera i stvara osjeÊaj sitosti. Malus domestica, Rosaceae, jabuka Jabuka sadræi obilje topljivih vlakana koja djeluju na viπe naËina. SprjeËava apsorpciju masnoÊa, regulira probavu, sniæava razinu inzulina u krvi, a time i smanjuje glad. Inzulin je neprijatelj onih koji mrπave, pa se preporuËuju namirnice s niskim glikemiËnim indeksom. Jabuka sadræi znaËajne koliËine vitamina i minerala te antioksidanse, Ëime zaπtiÊuje organizam. Sva-


inPharma 9

Sredstva koja sagorijevaju masnoÊe i oslobaaju toplinu L-karnitin Nastaje iz aminokiselina lizina i metionina, a omoguÊava ulaz masnih kiselina u mitohondrije i stvaranje energije. U normalnim uvjetima ljudski ga organizam proizvodi dovoljno, ali u nekim uvjetima tijelo ga ne moæe dovoljno proizvesti, pa ga treba unositi izvana. CLA - konjugirana linolna kiselina Smatra se da pomaæe poveÊanju miπiÊne mase i smanjenju tjelesnih masnoÊa, ali na odreenim dijelovima tijela, posebice trbuhu. Nuæna je doza veÊa od 3 g.

Biljna sredstva Coffeae arabica, Rubiaceae, zelena kava Ilex paraguariensis, Aquifoliaceae, mate Paullinia cupana, Sapindaceae, guarana Kofein stimulira oslobaenje masti iz masnih stanica i ukljuËuje ih u stvaranje energije. Sportaπi koriste ksantine, jer produæuju izdræljivost zbog uπtede na UH i proteinima kao energetskim izvorima. Isti se efekt postiæe uz laganu aktivnost od 30 minuta. U tu svrhu koristi se nekoliko biljaka s visokim sadræajem kofeina.

Camelia sinensis, Theaceae, zeleni Ëaj Djelotvoran je u aktivaciji termogeneze i oksidacije masnoÊa, ali ne samo zbog visokog sadræaja kofeina, veÊ i zbog prisutnih katehinskih polifenola. Postoje neki proizvodi s ekstraktom lista zelenog Ëaja, za koji se tvrdi da sadræi pojaËanu koncentraciju epigalokatehin galata. Ephedra sinica, Ephedraceae, efedra Ta se biljka koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini kao sredstvo za gripu i prehladu zbog sadræaja efedrina i pseudoefedrina. U zapadnim zemljama koristi se kao sredstvo za mrπavljenje, jer stimulira oslobaanje energije iz masti. Ima niz nuspojava (hipertenzija, infarkt, inzult, tremor, hipertermija, insomnia, glavobolja...) pa je nuæan veliki oprez i izbjegavanje te biljke. U EU su proizvodi na bazi efedre zabranjeni. Citrus aurantium, Rutaceae, gorka naranËa Sadræi sinefrin koji je sliËnog djelovanja kao efedrin, pa se Ëesto zamjenjuje kao garancija sigurnosti. Meutim, treba biti jednako oprezan, jer, iako blaæe, nuspojave su moguÊe (hipertenzija, infarkt, inzult, tremor, hipertermija, insomnia, glavobolja...).

Sredstva koja smanjuju osjeÊaj gladi i stvaraju osjeÊaj sitosti kako je najbolje konzumirati jabuku svjeæu, kao voÊe, ali postoje i drugi oblici - tablete, πumeÊe tablete, ljuskice. NaroËito je veliki izbor jabuËnog octa u raznim farmaceutskim oblicima. Kitosan Kitosan je polisaharid sastavljen od glukozamina i acetilglukozamina. Nalazi se u ljuπturama nekih æivotinja i u staniËnoj membrani gljiva. Efikasan je u vezanju masnoÊa, ali je nedovoljno istraæen. Ima izraæene nuspojave i citotoksiËan je, pa je potreban oprez kod uzimanja.

Namirnice i ljekovite biljke koje sadræe vlakna nabubre u æelucu, pa usporavaju probavu i stvaraju osjeÊaj sitosti. Uzimaju se prije jela s dovoljnom koliËinom tekuÊine. Ako se pretjera s koliËinom, stvaraju neugodan osjeÊaj teæine u æelucu, nadutost, a moæe doÊi i do proljeva.

Jabuka Regulira probavu, sniæava razinu inzulina, smanjuje apsorpciju masti...


10 inPharma Psyllium, indijski trputac Djelovanje mu se temelji na prisustvu biljnih vlakana i njihovoj sposobnosti vezanja vode te poveÊanja volumena, Ëime se stvara osjeÊaj sitosti. Meutim, indijski trputac tako djeluje tek u crijevu, pa izostaje efekt koËenja apetita. Vrlo je korisno i sigurno sredstvo kod konstipacije. Hidroksicitrat Dobiva se iz biljke Garcinia cambogia, garcinija. Prepostavka je da inhibira enzim ATP citrat liazu koji zatim povisuje nivo glikogena i koËi osjeÊaj gladi. Naime, ljudski organizam reagira na sniæeni nivo glukagona u jetri podraæajem mozga na osjeÊaj gladi. Kao drugi naËin djelovanja navodi se poviπenje termogeneze preko poveÊanja metabolizma masti. Hidroksicitrat se dosta istraæuje, ali joπ nema potvrde o njegovoj djelotvornosti. Garcinia cambogia, Clusiaceae, garcinija Prirodno staniπte te biljke je Indonezija. Na zapadu se koristi kao biljni supresor apetita. Do sada se vrlo malo istraæivala, pa s njom treba biti oprezan, jer sadræi hepatotoksiËnu hidroksicitriËnu kiselinu. Homeopatski lijekovi U hrvatskim ljekarnama mogu se kupiti i homeopatski pripravci za regulaciju tjelesne teæine. U nadleænosti su Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Sredstva za detoksikaciju To su sredstva koja potiËu izluËivanje tekuÊine, djeluju na jetru i bubrege, organe preko kojih tijelo izbacuje ono πto je πtetno. Pri njihovom koriπtenju preporuËuje se piti veÊe koliËine tekuÊine. Uklanjanje toksina je svakako korisno, ali treba paziti da ne doe do poremeÊaja u ravnoteæi elektrolita. Gubitak kilograma je varljiv, jer se gubi voda koja se brzo vraÊa.

imaju vaænu ulogu u prehrani Ëovjeka. Nezamjenjiva su za probavu: upijaju vodu, bubre u crijevima i time poveÊavaju volumen stolice, pojaËavaju peristaltiku crijeva, ubrzavaju njihovo praænjenje i tako sprjeËavaju opstipaciju. PreporuËuje se konzumirati barem 25-35 grama prehrambenih vlakana na dan (u prehrani odraslih osoba). Vlakna dvostruko smanjuju vrijeme prolaska hrane kroz crijeva, Ëime ubrzavaju odstranjivanje potencijalno πtetnih sastojaka. Kako sadræe zanemarivu koliËinu masnoÊe, preporuËuju se kod restrikcijskih dijeta. Male koliËine topivih vlakana prije fiziËkih aktivnosti mogu sprijeËiti nagli pad πeÊera u krvi i pojavu gladi.

Biljni Ëajevi Postoje razliËite kombinacije ljekovitih biljaka ovisno o proizvoaËu. Ljekovite biljke koje se koriste su laksativi i diuretici (Frangulae cortex, Sennae folium, Betulae folium, Urticae folium...). Pozitivna strana upotrebe ljekovitih biljaka je u postizanju bolje iskoristivosti hrane, jer se ona lakπe metabolizira i uklanjaju se nakupljeni toksini. Negativna strana je moguÊnost pretjerivanja u koliËini (πto se Ëesto deπava), pa dolazi do dijareja i pojaËanog mokrenja πto moæe rezultirati gubitkom elektrolita i dovesti do zdravstvenih tegoba, posebice ako osoba joπ istovremeno uzima i neke lijekove. Popularna je upotreba Ëaja uz mjeseËevu dijetu. Koristi se uz jednodnevni post u toËno odreeno vrijeme mjeseËeve mijene. Ta se dijeta temelji na Ëinjenici da su ljudi nedjeljivi dio prirode i pod njenim jakim utjecajem. Tako smo i pod utjecajem mjeseËevih mijena zbog visokog udjela

Sredstva za ubrzavanje metabolizma Djeluju na iskoristivost πeÊera povisujuÊi aktivnost inzulina. Neaktivni inzulin usporava razgradnju masti. Danaπnja prehrana je oskudna sadræajem kroma, a poveÊani unos UH dovodi do deficita tog minerala.

Sredstva koja reguliraju probavu Namirnice biljnog podrijetla sadræe vlakna: celulozu i hemicelulozu (netopive u vodi) i pektine, gume i smole (topive u vodi). Vlakna se u organizmu ne mogu razgraditi i iskoristiti kao izvor energije, ali

Pretilost U Hrvatskoj je pretilo Ëak 50% æena

vode u naπem organizmu. KoliËina vode koju zadræavamo, ili izbacujemo, ovisi o mjeseËevoj gravitaciji. U vremenu nove lunarne faze organizam izluËuje najviπe suviπne tekuÊine, pa se to razdoblje preporuËuje za potpuno gladovanje, uz Ëaj.

Hrana za mrπavljenje kao zamjenski obrok Proizvodi tog tipa zamjenjuju pojedine obroke i vrlo su praktiËni za zamjenu obroka na radnom mjestu. Sadræe osnovne makro i mikronutrijente. Pravilnikom o hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne mase (NN 89/08) zamjenski obrok ne smije imati manje od 200 kcal. Izuzetno su korisni, jer njima organizam prima sve πto mu treba. No, potreban je oprez, jer su vrlo neujednaËenog sastava i kvalitete (posebno obratite paænju na izvor makronutrijenata i kemizam vitamina i minerala). LITERATURA: Matthew D. Gades and Judith S. Stern Chitosan supplementation and fecal fat excretion in men. Obesityresearch.org 2003 S.B. Heymsfield et al. “Garcinia cambogia (Hydroxycitric Acid) as a Potential Antiobesity Agent.” JAMA 280(1998), 1596-1600. JC Brown & G Livesey. “Energy balance and expenditure while consuming guar gum at various fat intakes and ambient temperatures”. Am J Clin Nutr. 1994. 60(6):956-64 (ISSN: 0002-9165) Heymsfield SB, Allison DB, Vasselli JR, Pietrobelli A, Greenfield D, Nunez C. (1998). “Garcinia cambogia (hydroxycitric acid) as a potential antiobesity agent: a randomized controlled trial”. JAMA 280 (18): 1596-600. Madhusudan Soni Burdock Group (2005). ”Garcinia cambogia toxicity is misleading” Food and Chemical Toxicology, 43 (11), pg. 1683-1684 Griffith, M. P. 2004. The origins of an important cactus crop, Opuntia ficus-indica (Cactaceae): New molecular evidence. American Journal of Botany 91: 1915-1921 Boyer, J; Liu, RH (May 2004). “Apple phytochemicals and their health benefits”. Nutrition journal (Cornell University, Ithaca, New York 14853-7201 USA: Department of Food Science and Institute of Comparative and Environmental Toxicology) 3:5 Matthew D. Gades and Judith S. Stern (2003). “Chitosan supplementation and fecal fat excretion in men”. Obesityresearch.org (Obesity Research). Retrieved 2008-02-18. Blankson H, Stakkestad JA, Fagertun H, Thom E, Wadstein J, Gudmundsen O. (1 December 2000). “Conjugated linoleic acid reduces body fat mass in overweight and obese humans”. Journal of Nutrition 130 (12): 2943-2948 Sharpe PA, Granner ML, Conway JM, Ainsworth BE, Dobre M (December 2006). “Availability of weight-loss supplements: Results of an audit of retail outlets in a southeastern city”. Journal of the American Dietetic Association 106 (12): 2045-51. Kushner, Robert Treatment of the Obese Patient (Contemporary Endocrinology). Totowa, NJ: Humana(2007) Press. pp. 158. Keller, Kathleen Encyclopedia of Obesity. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications(2008) Pool, Robert Fat: Fighting the Obesity Epidemic. Oxford, UK: Oxford University Press(2001)


SOLGAR PROMO

12 inPharma Autor Ëlanka: Hrvoje Lisak, dr.med. Salvus d.o.o. EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK I DISTRIBUTER TVRTKE SOLGAR

Zdravo mrπavljenje Solgar multivitaminsko-multimineralne formulacije idealna su nadopuna dijetalnom reæimu prehrane, ponajprije zato πto na jednostavan i dobro prihvaÊen naËin pruæaju dnevnu nadoknadu svih potrebnih nutrijenata olazak proljeÊa, ljepπe vrijeme i boravak na otvorenom Ëesto su razlog za poËetak dijetalnog reæima prehrane sa ciljem redukcije tjelesne mase, tj. mrπavljenje. Tjelesna teæina uglavnom se doæivljava kao estetski, a ne toliko kao zdravstveni problem, a trebalo bi biti upravo suprotno. Prekomjerna tjelesna teæina predisponirajuÊi je faktor za niz bolesti meu kojima su najznaËajnije hipertenzija i dijabetes. Neravnoteæa izmeu unosa energije putem hrane i potroπnje energije u metaboliËkim procesima razlog je poveÊanju ili smanjenju tjelesne teæine. Bazalni metabolizam i termogeneza parametri su koji mogu samo u manjoj mjeri utjecati na promjenu tjelesne teæine. S druge strane, pojedini hormonalni poremeÊaji predstavljaju sloæenije, jasne uzroke za nastanak definiranih bolesti koje mogu dovesti do pojave pretilosti, ali tada lijeËenje obuhvaÊa i niz medikamentoznih ili operativnih zahvata. Procjena tjelesne teæine moæe se izraËunati jednadæbom koja pokazuje indeks

D

tjelesne mase: BMI= kg/m2 (teæina/visina u metrima na kvadrat). Normalna tjelesna teæina kreÊe se u BMI rasponu od 20-25 za muπkarce i 19-24 za æene. Vrijednosti indeksa iznad navedenih znak su poveÊane tjelesne mase. Ono πto se Ëesto zaboravlja kada se kreÊe u proljetno mrπavljenje, jest da bi se u organizam hranom redovito trebali unijeti neophodni nutrijenti kao πto su vitamini, minerali, fitoelementi, aminokiseline, masne kiseline i masnoÊe (kolesterol) vaæni za odvijanje fizioloπkih metaboliËkih procesa. Naime, nedostatak esencijalnih nutrijenata moæe direktno utjecati na zdravlje prilikom dijetalne prehrane, ako se ne vodi raËuna o nadoknadi vaænih elemenata. Suvremene prehrambene navike, uzgoj hrane uz pomoÊ pesticida i umjetnih gnojiva, razni procesi obrade, ne zadovoljavaju sve potrebe organizma za vitaminima, mineralima i ostalim vaænim nutrijentima, niti prilikom redovitih dnevnih obroka. Nedostatak posebno dolazi do izraæaja kod dijetalnih prehrambenih programa. Solgar multivitaminsko-multimineralne formulacije idealna su nadopuna dijetalnom reæimu prehrane, ponajprije zato πto na jednostavan i dobro prihvaÊen naËin pruæaju dnevnu nadoknadu svih potrebnih nutrijenata.

Multi-nutrient formula RijeË je o jedinstvenom proizvodu snaænog stimulativnog djelovanja za opÊe hranjenje organizma, podizanje imuniteta, otpornosti i svjeæine te postizanje opÊeg dobrog stanja. Zbog svog bogatog sastava s viπe od 50 najboljih sastojaka iz prirodnih izvora - vitamina B, C, D i E, alge klorele i spiruline, mlade pπenice, bioflavonoida, minerala, oligoelemenata, ekstrakata i enzima iz 15 biljaka, te omege-3 i omege-6 - idealan je za osobe koje se hrane jednoliËno, koje su na restriktivnoj ili reduciranoj prehrani, ili za osobe kojima su propisane kliniËke dijete. Takoer, Solgar Multi-nutrient preporuËuje se osobama koje zbog dijete ne doruËkuju ili im

æivotni ritam ne dozvoljava viπe od jednog pravilnog obroka na dan.

VM-75 VM-75 je visoko kvalitetna, bioloπki izbalansirana formula vitamina i minerala namijenjena svima kod kojih je izraæena poveÊana potreba za nadomjesnom prehranom ili dopunskom vitaminizacijom. VM-75 uËinkovito osigurava za organizam vaæne hranjive tvari, od vitamina i minerala do elemenata u tragovima. Najnovija tehnologija prema GMP standardima, koja je glavna odlika svih Solgarovih proizvoda, u VM-75 nudi novi, patentirani oblik keliranih minerala poput æeljeza u obliku bisglicinata, lako podnoπljivog probavnom sustavu, bez pojave konstipacije. ZnaËajne koliËine vitamina B skupine podupiru metabolizam masti, ugljikohidrata i bjelanËevina, te uËinkovito metaboliziraju uzetu hranu, dok vitamin C uz prisustvo bioflavonoida s kojima sinergistiËki djeluje i hesperidina - koji ima znaËajni antioksidativni uËinak, doprinose oËuvanju optimalnih razina kolesterola, krvnog tlaka i oËuvanju gustoÊe kostiju.

Prenatal Radi se o posebno formuliranom vitaminsko-mineralnom pripravku primarno namijenjenom trudnicama i dojiljama, ali i svim æenama u generativnoj dobi, pogotovo kada su na dijetalnom reæimu prehrane sa ciljem gubitka tjelesne teæine. Kombinacija vitamina pridonosi oËuvanju i poboljπanju funkcija imunoloπkog, kardiovaskularnog i neuroloπkog sustava, a minerali u keliranom obliku omoguÊuju maksimalnu iskoristivost te su vaæna podrπka lokomotornom i hematopoetskom sustavu. Prenatal je obogaÊen selenom - snaænim antioksidansom; L-asparaginskom kiselinom - koja je odgovorna za izmjenu aniona i kationa na staniËnoj membrani te djeluje kao stimulirajuÊi neurotransmiter u mozgu πto umanjuje osjeÊaj umora; a neophodno æeljezo je u jedinstvenom obliku bisglicinata, zbog Ëega ne stvara konstipaciju i dobro se podnosi.


MR©AVITE ZDRAVO

Zdravo mrπavljenje zahtijeva pojaËan unos minerala i vitamina. Solgar dodaci prehrani sadræe dnevnu nadoknadu nutrijenata neophodnih tijekom dijetalne prehrane.

Prenatal Nadoknada vitamina i minerala za trudnice i æene generativne dobi

Multi-nutrient formula Kompleks vitamina, minerala, enzima, oligoelemenata i ekstrakata iz 15 biljaka, 2 alge, omege-3 i omege-6

VM-75 Snaæna formulacija prirodnih vitamina i minerala u samo jednoj tableti

Uvoznik i distributer: Salvus d.o.o. | besplatni info telefon: 0800 1947 | www.solgar.hr


ISO 100 PROTEIN

• 100% hidrolizat sirutke • 25 g proteina po obroku • 0 g ugljikohidrata • 0 g masnoÊa • ne sadræi laktozu

ISO 100 predstavlja vrhunac tehnologije i kvalitete πto ga Ëini lako probavljivim i visoko iskoristivim proteinom sa savrπenim amino-kiselinskim sastavom. Osigurava najbolje rezultate tijekom vjeæbanja sa ciljem izgradnje kvalitetne miπiÊne mase te brzi oporavak nakon vjeæbanja. Ne sadræi πeÊere i masti πto ga Ëini idealnim dodatkom prehrani i tijekom mrπavljenja. GENERALNI ZASTUPNIK I DISTRIBUTER NUTRIX D.O.O. ZAGREB 01/6523-213,www.nutrix.hr


inPharma 15 Autorica Ëlanka: mr.sc. Lea Pollak, dipl.ing.

SPORTSKA PREHRANA

Dodaci prehrani za sportaπe Sportska prehrana, odnosno kategorija dodataka prehrani za sportaπe sve je πira, raznovrsnija, “neobiËnija”, a rekreativci olako za njom poseæu i nadopunjuju svoju prehranu hey proteini, BCAA, L-karnitin, kreatin monohidrat ili samo izotoniËki napitci - znamo li πto je to? Kako se koriste? Koliko se dnevno konzumiraju? U koju svrhu? Posljednjih je godina zbog “epidemije” pretilosti sve veÊa svijest o tjelovjeæbi, odnosno vjeæbanju. Usporedno s tim raste i industrija sportske prehrane i opreme. Takoer raste i broj rekreativaca, ali i onih koji polako prelaze granicu koja dijeli rekreativce od profesionalaca. I mnogi od njih poseæu za sportskom prehranom... Znaju li svi oni koju vrstu sportske prehrane, odnosno dodataka prehrani za sportaπe koriste i da li ih trebaju koristiti? Zakonodavstvo dodataka prehrani za sportaπe joπ uvijek je u “sivoj” zoni. Prije mnogo godina (zadnji put 2004. g.) na razini EU predloæeni su propisi kao draft verzije i joπ uvijek su na razmatranju. Takvo status quo stanje traje i danas.

W

Whey proteini (proteini sirutke) U zadnje vrijeme proteini sirutke, osim u sportskoj prehrani, koriste se sve viπe i u hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne teæine, hrani za dojenËad te kao podrπka jaËanju obrambenih sposobnosti organizma. Mlijeko sadræi dva proteina: 80% Ëini kazein i 20% su proteini sirutke. Proteini sirutke se Ëesto nazivaju “zlatnim stan-

ToniËni napitci HipotoniËni, izotoniËni i hipertoniËni


Aminokiseline dijelimo na: ESENCIJALNE:

NEESENCIJALNE:

Leucin

Alanin

Izoleucin

Arginin

Lizin

Asparagin

Metionin

Asparaginska kiselina

Fenilalanin

Cistin

Treonin

Cistein

Triptofan

Glutamin

Valin

Glutaminska kiselina

Histidin

Glicin Prolin Serin Tirozin

dardom” proteina, buduÊi da su hranjiviji i topiviji od kazeina. Dobivaju se kao nusproizvod pri proizvodnji sira. Kazein i dio mlijeËnih masti se odvajaju za daljnju proizvodnju. TekuÊi dio, proteini, filtriraju se, odvajaju od laktoze i ostalih sastojaka, potom preko ionskih izmjenjivaËa dalje koncentriraju (pri Ëemu se mora paziti da ne doe do denaturacije proteina) te suπe radi uklanjanja vode. Na kraju procesa dobiven je izolat proteina sirutke u prahu, koji sadræi najmanje 90% proteina. Koncentrat proteina sirutke sadræi od 29% do 39% proteina, a πto je niæi udio proteina sirutke, to je viπi udio masti i laktoze. Ukoliko se proteini sirutke hidroliziraju (hidrolizati), razbijanjem proteinskih lanaca dobivaju se manji dijelovi nazvani peptidi. Proteini sirutke su kombinacija brojnih pojedinaËnih proteinskih komponenata. To su: • beta-laktoglobulini - Ëine oko 55% proteina sirutke. Na sebe veæu vitamine topive u mastima i na taj naËin ih Ëine iskoristivijima u tijelu. Izvor su

Lista najprodavanijih sportskih dodataka prehrani: 1. whey proteini (proteini sirutke) 2. BCAA (razgranate aminokiseline) 3. proizvodi za sagorijevanje masti (na bazi L-karnitina) 4. kreatin monohidrat 5. izotoniËni napitci

razgranatih aminokiselina (BCAA). Hidrolizirani beta-laktoglobulini koriste se u hipoalergenoj hrani namijenjenoj dojenËadi; • alfa-laktalbumini - Ëine oko 25% proteina sirutke, sadræe veliku koliËinu triptofana (esencijalne aminokiseline). Na sebe veæu kalcij; • imunoglobulini - Ëine oko 10-15% proteina sirutke. JaËaju obrambene sposobnosti organizma dojenËadi; • BSA (govei albumini seruma) - Ëine samo 5-10% proteina sirutke. Velike su molekule s moguÊnoπÊu vezanja masti i s izvrsnim aminokiselinskim profilom; • glikomakropeptidi - ne sadræe aminokiselinu fenilalanin koja je opasna za oboljele od fenilketonurije; • laktoferini - Ëine samo 1-2% proteina sirutke, a reguliraju apsorpciju i bioiskoristivost æeljeza. Prirodni su antioksidansi. Nalaze se u brojnim tjelesnim tekuÊinama (suze, krv, majËino mlijeko, slina); • laktoperoksidaza - Ëini samo 0,5% proteina sirutke te inhibira rast o æeljezu ovisnih bakterija; • lizozimi - Ëine manje od 0,1% proteina sirutke, no imaju veliki utjecaj na imunitet.

Betalaktoglobulin Izvor razgranatih aminokiselina (BCAA)

Proteini sirutke su lako topivi i omoguÊuju brzu iskoristivost tijelu potrebnih aminokiselina, te na taj naËin hrane miπiÊe. Osim toga, proteini su u organizmu vaæni za izgradnju stanica miπiÊa i kostiju, te kontroliraju brojne metaboliËke procese.

BCAA Prilikom probave proteinske hrane u æelucu i crijevima proteini se razgrauju na svoje sastavne dijelove, aminokiseline. Aminokiseline na svom prvom (alfa) mjestu imaju vezan duπik, iz Ëega u nazivu i potjeËe prefiks “amino”. “Kiselina” je u nazivu zbog karboksilne skupine, i takoer je vezana na prvi atom. Amino- i karboksilna skupina daju molekuli asimetriËnost i na taj se naËin zakreÊe polarizirana svjetlost koju naπe tijelo iskoriπtava samo u sluËaju zakretanja svjetlosti u lijevo, left. Zbog toga oznaËavamo aminokiseline slovom L- ispred njihova imena (osim taurina, glicina koji nisu niti D niti L, te fenilalanina koji moæe biti i D i L). Iz ostalih aminokiselina prisutnih u tijelu organizam je sposoban stvoriti ne-esencijalne aminokiseline, i to samo ako smo unijeli dovoljne koliËine visokokvalitetne proteinske hrane. Kompletni proteini su samo oni izvori proteinske hrane koji sadræe sve esencijalne aminokiseline. Proteini sirutke pripadaju toj skupini kompletnih proteina i najbolji su prirodni izvor razgranatih aminokiselina (Branched Chain Amino Acids, BCAA) koje Ëine leucin, izoleucin i valin. Organizam Ëovjeka ne moæe preæivjeti ukoliko te aminokiseline nisu prisutne u prehrani. Razgranate aminokiseline izuzetno su korisne i potrebne aktivnim osobama te aktivnim i profesionalnim sportaπima, a Ëine 1/3 svih aminokiselina u miπiÊima. Za vrijeme i nakon vjeæbanja organizam zahtijeva velike koliËine BCAA, kako bi se neposredno utjecalo na miπiÊe, a ne putem metabolizma kroz jetru kao kod drugih aminokiselina. Nekim je istraæivanjima pokazano da uzimanje BCAA prije treninga moæe smanjiti kataboliËki efekt pri dugotrajnom naporu i tako odræati visoki intenzitet treninga. S druge strane, uzimanje BCAA tijekom duæeg napora smanjuje razinu serotonina, poboljπava reakciju na napor, te sprjeËava razinu BCAA u plazmi. Svi ti navodi odnose se na sportaπe koji podnose dugotrajno optereÊenje. No istraæivanja su joπ u tijeku, te se opÊenito smatra da je bolje uzimati proteine sirutke koji su izvrstan izvor BCAA, nego tabletirane ili inkapsulirane razgranate aminokiseline same za sebe.

L-karnitin L-karnitin (L-carnitine) je sliËan aminokiselinama, a biosintetizira se iz metionina i


AKTIVAL PROMO

10 biljaka u borbi protiv reume Tradicija na prvom mjestu

T

isuÊama su se godina razne kulture koristile biljkama za ublaæavanje, smirivanje, pa Ëak i lijeËenje mnogih zdravstvenih tegoba vezanih uz bolove u zglobovima i kostima, a ni medicinska znanost to nije zanemarila. Takve vrste zdravstvenih poteπkoÊa mogu biti uzrokovane ozljedama, promjenama kao πto su artritis, alergije, giht, infekcije, prehlade, iπijas, ali i ostalim uzrocima.

10 vrsta biljaka Reumoval balzam je kozmetika s posebnom namjenom u Ëijem se sastavu nalazi Ëak 10 biljnih vrsta, odnosno njihovih aktivnih sastojaka. Njihovo pojedinaËno, ali i sinergijsko djelovanje pomaæe trenutaËnom otklanjanju boli i tegoba prouzroËenih normalnim procesom starenja, bolovima u miπiÊima i kostima, smanjivanju oteËenosti, osjeÊaja æarenja kao i raznim reumatiËnim oboljenjima. Kamfor iz ruæmarina, kao jedna od komponenti Reumoval balzama, djeluje antispastiËno (umanjuje pojavu grËeva i ukoËenosti), a i odliËan je analgetik. Kombinirana primjena mentola i kamfora stvara osjeÊaj hlaenja na koæi te djeluje kao blagi anestetik. Planinski bor (Pinus pumilio) osim πto djeluje kao analgetik, prodire duboko u koæu djelujuÊi protuupalno, potiËe cirkulaciju te pruæa osjeÊaj topline koji umanjuje osjeÊaj boli kod reumatizma, artritisa, gihta i ozljeda miπiÊnog i vezivnog tkiva. Ljekovita svojstva koprive (Urtica dioica) poznavali su i stari Grci. Njezino svojstvo æarenja se od davnina primjenjivalo za prevenciju reumatskih stanja, a osim πto djeluje protuupalno, pomaæe smanjenju oteËenosti. Kapsaicin iz paprike (Capsicum fructescens) smanjuje osjeÊaj boli i djeluje protuupalno i antiseptiËki, a poboljπava i optok krvi (cirkulaciju). Menta (Mentha x piperita) djeluje umirujuÊe (antispazmatski), opuπtajuÊi miπiÊe, ali umanjuje i otekline. EteriËna ulja eukaliptusa (Eucalyptus globulus) djeluju antiseptiËki, a potiËe i cirkulaciju, πto djeluje blagotvorno kod bolova u miπiÊima. Arnika (Arnica montana) sadræi protuupalne laktone koji sprjeËavaju πirenje krvi u potkoænom tkivu (kod modrica) i upalu okolnog tkiva. Pokazala se kao djelotvorna za ublaæavanje bolova kod uganuÊa, manjih ozljeda kod kojih se pojavljuju otekline i artritisa. Gospina trava (Hypericum perforatum) ublaæava neuralgije, iπijas i druge upalne procese. Aktivni sastojci maslaËka (Taraxacum officinale) djeluju protuupalno i sprjeËavaju pojavu oteËenosti.

Prvo hladi, a zatim grije SpecifiËnost djelovanja Reumoval balzama je prvotno pruæanje osjeÊaja hladnoÊe, a zatim topline. Hlaenje umanjuje oteËenost i osjeÊaj æarenja u zglobovima, dok uËinak topline pomaæe pri smanjenju osjeÊaja boli, poticanju cirkulacije i popuπtanju ukoËenosti.

inPharma 17


18 inPharma

Osmolalitet toniËnih otopina HipotoniËne otopine:

IzotoniËne otopine:

HipertoniËne otopine:

< 270 mOsm/kg stanice bubre

270-330 mOsm/kg ravnoteæa

> 330 mOsm/kg stanice se grËe

*mOsm/kg - osmolalnost - mjera za osmotski aktivne Ëestice (elektrolite i ugljikohidrate) na kilogram vode

lizina. Da bi ga tijelo proizvelo u jetri i bubrezima, potrebni su æeljezo, niacin, vitamin C i vitamin B6. Zato je Ëesto deficitaran u organizmu. Otkriven je 1905. u mesu koje je i njegov glavni izvor (95 g u 100 g crvenog mesa; u svinjetini 27 g/100 g; u piletini samo 3,9 g/100 g). U mlijeËnim proizvodima, tjestenini i jajima koliËine su mu zanemarive. Glavna uloga L-karnitina je transport dugolanËanih masnih kiselina direktno u mitohondrije, i to kroz membranu stanica gdje se koriste kao izvor energije, pogotovo u srËanom i skeletnim miπiÊima. Ulazak masnih kiselina u mitohondrije ne ovisi iskljuËivo o L-karnitinu, veÊ u transportu sudjeluju dodatna 4 enzima iz membrane mitohondrija, tako da navedeni unos ovisi i o njima. L-karnitin prema nekim istraæivanjima djeluje na sniæavanje LDL kolesterola u krvi, pa se stoga preporuËuje osobama s odreenim srËanim smetnjama. Kada u tijelu nema dovoljno L-karnitina, smanjena je proizvodnja energije u stanicama, dolazi do slabosti miπiÊa i opÊe slabosti organizma. Sportaπi ga koriste zbog povezanosti s metabolizmom, ali u daleko veÊim koliËinama, Ëak do 5000 mg na dan. PreporuËene koliËine L-karnitina kreÊu se od 250 do 2000 g na dan. Najdjelotvorniji kemijski oblik je L-karnitin tartarat. Toksikacija L-karnitinom nije zabiljeæena, iako se moæe pojaviti neugodan miris koæe ukoliko su koliËine daleko premaπene.

Kreatin monohidrat Kreatin monohidrat u Ëistom obliku je bijeli kristaliniËni prah, bez izraæenog mirisa i okusa. U organizmu se veÊina kreatina bioloπki sintetizira iz tri razliËite amino-

kiseline: arginina, glicina i metionina, i to u jetri, guπteraËi i bubrezima, a krvlju se prenosi u miπiÊe tijela. U miπiÊima se pretvara u kreatin fosfat koji se koristi za regeneraciju ATP-a, osnovnog izvora energije u miπiÊima. Najviπe ga ima u crvenom mesu - u govedini, lososu i tuni. Uzimanje kreatina kao dodatka prehrani za sportaπe daje brze i vidljive rezultate. VeÊ nakon 10-ak dana uzimanja primjeÊuju se poveÊanje snage i veÊa izdræljivost. Ipak, treba biti jako oprezan i ne uzimati viπe od 5 g po jednom serviranju. ObiËno se konzumira u dvije faze: u fazi punjenja miπiÊa i fazi odræavanja. Kako stvaranje miπiÊne mase zapoËinje sa 75% vode, potrebno je svakodnevno uzimati veÊe koliËine, s tim da je moguÊe i zadræavanje vode u okolnim tkivima. Nakon zavrπenih faza konzumiranja, koncentracija kreatina u miπiÊima polako opada.

IzotoniËni napitci Prema nazivu u medicini, tonik je sredstvo koje jaËa i oæivljava pojedine organe ili Ëitavo tijelo. ToniËni napitci dijele se na hipotoniËne, izotoniËne i hipertoniËne, a meusobno se razlikuju ovisno o ravnoteæi s tjelesnim tekuÊinama, tj. s obzirom na koncentraciju iona elektrolita u usporedbi sa serumom u krvi. Sadræe odreenu koliËinu natrija, kalija, kalcija, magnezija, klora, bikarbonata, fosfata i sulfata kao i odreenu koliËinu ugljikohidrata (glukozu). HipotoniËne otopine imaju manje negativan osmotski potencijal (tlak) u usporedbi s osnovnom otopinom. To su otopine u kojoj stanice bubre, odnosno svaka otopina NaCl-a Ëija je koncentracija niæa od 0,9%. Voda za piÊe je hipotoniËna u usporedbi s citosolom stanice, jer je njezin

osmotski potencijal (tlak) zbog niæih koncentracija otopljenih tvari u stanici manje negativan. IzotoniËne otopine Ëine dvije ili viπe otopina koje imaju isti osmotski tlak. To su tekuÊine u koje moæemo staviti normalne stanice tijela, a da ne bubre i ne grËe se. Tako je npr. 0,9%-tna otopina NaCl-a ili 5%-tna otopina glukoze u stanicama izotoniËna. Fizioloπka otopina je vodena otopina natrijevog klorida u koncentraciji od 0,9% i izotoniËna je s krvi. HipertoniËne otopine su one koje imaju viπi negativni osmotski potencijal u usporedbi s osnovnom otopinom. U toj se otopini stanice grËe kao npr. u otopini NaCl-a Ëija je koncentracija iznad 0,9%. 1M slana otopina je hipertoniËna u usporedbi s citosolom stanice, njezin osmotski potencijal (tlak) je negativniji zbog viπih koncentracija ostalih otopljenih tvari u stanici. IzvanstaniËna tekuÊina moæe se gubiti iz tijela na nekoliko naËina: • izluËivanjem velikih koliËina mokraÊe; • izluËivanjem pretjeranih koliËina znoja; • gubitkom tekuÊine kroz opeËene povrπine koæe; • gubitkom tekuÊine iz probavnog trakta proljevima ili povraÊanjem. Kad je koliËina izgubljene tekuÊine malena, jedini znaËajniji efekt na tekuÊine tijela bit Êe smanjenje volumena izvanstaniËnih tekuÊina. Ako dodamo izotoniËnu otopinu, osmolalnost izvanstaniËne tekuÊine neÊe se promijeniti i neÊe nastupiti osmoza. Jedina posljedica bit Êe poveÊanje volumena izvanstaniËne tekuÊine. ObiËno se izotoniËki napitci koriste kako bi se nadoknadili elektroliti izgubljeni znojem iz izvanstaniËne tekuÊine. Prvobitno su toniËni napitci bili namijenjeni za aktivne ljude i sportaπe, no danas ih upotrebljava πire puËanstvo. Naæalost, prodaju se bez ikakve kontrole na svim prodajnim mjestima i bez ograniËenja. Pretjerano i bespotrebno konzumiranje moæe ozbiljno ugroziti zdravlje potroπaËa, jer se konzumiraju kao mehaniËka zamjena bez potpune sinkronizacije sa zbivanjima u tijelu, te se na taj naËin ruπe ravnoteæe tjelesnih tekuÊina.

Kompletni proteini Izvori proteinske hrane koji sadræe sve esencijalne aminokiseline


inPharma 19 Autorica Ëlanka: mr.sc. Jasminka PapiÊ, dipl.ing.

P»ELINJI PROIZVODI

Upotreba meda u kozmetici Med i drugi pËelinji proizvod zastupljeni su u mnogim ljekovitim pripravcima, a posebno su cijenjeni kao sastojci proizvoda za njegu koæe i kose suvremenom svijetu, uz vrtoglavi napredak znanosti i tehnike, sve je snaænija æelja za veÊim udjelom prirodnih sastojaka u prehrambenim i kozmetiËkim proizvodima. U traganjima za novim moguÊnostima primjene prirodnih sirovina ponovo se otkriva i vrijednost pËelinjih proizvoda u oËuvanju zdravlja i ljepote koæe, a rezultat je sve veÊi broj kozmetiËkih proizvoda koji ih sadræe. »injenica je, meutim, da su izmeu mnogobrojnih prirodnih proizvoda djelotvornih u njezi koæe, pËelinji proizvodi Ëesto zanemarivani usprkos brojnim prednostima koje imaju. Razlog slabije zastupljenosti u industrijskim kozmetiËkim proizvo-

U

Med Antimikrobno, antioksidativno i keratolitiËko djelovanje


20 inPharma dima je njihova upitna trajnost. Naime, prava prirodna kozmetika najËeπÊe nema trajnost poput sloæenih industrijskih proizvoda koji sadræe konzervanse i druge aditive nuæne za oËuvanje izgleda i osiguranje zdravstvene ispravnosti proizvoda kroz duæi period. Djelotvornost meda i pËelinjih proizvoda u njezi koæe ipak je veliki izazov modernoj kozmetiËkoj industriji koja ulaæe velika sredstva i znanje kako bi se produæila trajnost proizvoda na njihovoj osnovi, a istodobno saËuvala i sva dragocjena svojstva.

Znanstvena objaπnjenja djelotvornosti meda u kozmetiËkim pripravcima Prirodni med je prikladan za njegu i zaπtitu svih tipova koæe, ukljuËujuÊi i vrlo osjetljivu.1-4 Zbog svojstva privlaËenja i zadræavanja vlage, odliËno djeluje na oËuvanje elastiËnosti, mekoÊe i sjaja koæe, ostvarujuÊi pri tome uËinak zaglaivanja i ublaæavanja bora. Upotreba meda u kozmetici temelji se na viπestrukim specifiËnim uËincima koji se ne daju usporediti niti s jednim drugim sastojkom kozmetiËkih pripravaka.5 RazliËite sastavnice odgovorne su za razliËita djelovanja meda, ali cjelovit konaËni uËinak koji rezultira lijepim izgledom koæe posljedica je sinergistiËkog djelovanja svih njih zajedno. Svojstva meda vaæna za primjenu u kozmetici su njegovo antimikrobno djelovanje, svojstvo privlaËenja i zadræavanja vlage, antioksidativna svojstva i u novije vrijeme - keratolitiËko djelovanje i razvijanje postupka njegove uporabe u stvaranju alfa-hidroksi kiselina (AHA).

Antimikrobno djelovanje Zbog velikog udjela πeÊera i prisutnosti raznih tvari antagonistiËkog djelovanja prema pojedinim vrstama mikroorganizama, med djeluje mikrobicidno i mikrobiostatski te pogoduje sprjeËavanju πirenja infekcija. Stoga je odliËna pomoÊ kod raznih ozljeda koæe. Prekrivanjem povreda, ogrebotina ili opeklina slojem meda sprjeËava se njihovo zagaenje mikroorganizmima iz okoliπa i ubrzava zacjeljivanje ozljede. Baktericidni i bakteriostatski uËinak osnovni su razlozi primjene meda i u tretiranju akni i sprjeËavanju njihova izbijanja. Za razliku od upotrebe drugih preparata sliËnog djelovanja, primjena meda ne uzrokuje isuπivanje koæe. Antimikrobna uËinkovitost razliËita je za razliËite vrste meda i moæe varirati i po 100 puta, a ovisi o razliËitim Ëimbenicima.5-12 Kao najodgovornija tvar za antibakterijsko djelovanje veÊine vrsta meda najËeπÊe se istiËe vodikov peroksid koji u medu nastaje tijekom reakcije razgradnje glukoze koju katalizira enzim glukoza-oksidaza. Aktivnost glukoza-oksidaze razlikuje se ovisno o vrsti meda, a smanjuje se djelovanjem topline i svjetla. Drugi produkt reakcije katalizirane glukoza-oksidazom je glukonska kiselina koja daje glavni doprinos kiselosti meda i joπ je jedan od Ëimbenika njegovog antimikrobnog djelovanja. Proizvodnja vodikovog peroksida i glukonske kiseline u medu vrlo je spora, a ubrzava se njegovim razrjeenjem. To je svojstvo vrlo vaæno kod dodavanja meda kompleksnim kozmetiËkim proizvodima, jer podrazumijeva oËuvanje antimikrobne aktivnosti i nakon njegovog razrjeenja.9 Za antimikrobno djelovanje meda vaæne su takoer fenolne kiseline i flavonoidi najpoznatije i najistraæivanije skupine bilj-

AntiseptiËka svojstva Korisna za umirenje, izglaivanje, lijeËenje i njegu

nih fenola kojima se pripisuju brojna farmakoloπka djelovanja (antimikrobno, antitumorsko i antioksidativno). Istraæivanja provedena na podruËju antiinfektivnog djelovanja te skupine prirodnih spojeva potvruju postojanje znaËajne korelacije izmeu koncentracije pojedinih fenolnih spojeva (feruliËna kiselina, kafeinska kiselina, kvercetin) u medu i njegovog antibakterijskog uËinka. Pokusima je takoer utvrena antifungalna i antivirusna aktivnost nekih flavonoida.10 Vaænu skupinu tvari antimikrobnog djelovanja u medu Ëine i terpenski spojevi koji su vrlo πiroko rasprostranjeni u prirodi, u biljkama Ëesto kao sastavnice eteriËnih ulja i smola. VeÊina terpena ima jaËe ili slabije izraæen miris koji medu daje specifiËna organoleptiËka svojstva. Odlikuje ih izraæena bioloπka aktivnost i πirok spektar djelovanja, meu kojima je posebno naglaπen antimikrobni uËinak. Ovisno o strukturi molekula i funkcionalnim skupinama koje sadræe, terpenski spojevi pokazuju antibakterijsko, antifungalno i antivirusno djelovanje. Njihov udio u medu je vrlo mali, ali je doprinos ukupnoj antimikrobnoj aktivnosti meda vrlo znaËajan.11,12 Zbog antimikrobnog djelovanja svojih sastavnica, med djeluje kao blagi antiseptik, πto ga Ëini korisnim sastojkom proizvoda za umirenje, izglaivanje, lijeËenje i njegu koæe. Upotrebljava se za njegu ispucanih usnica, ispucanih i hrapavih peta i laktova, kod opeklina, ogrebotina, manjih ozljeda, oπteÊene koæe oko noktiju, ranica i zanoktica, kod ozljeda nastalih nakon brijanja, kod svrbeæi i nakon uboda manjih insekata. U svim spomenutim sluËajevima med sprjeËava daljnju infekciju i ublaæava neugodne reakcije.13

Svojstvo privlaËenja i zadræavanja vode Vrlo vaæno svojstvo meda u njezi koæe je njegova higroskopnost, Ëiji stupanj ovisi o vrsti meda i udjelima πeÊera i vode. Med kao koncentrirana πeÊerna otopina posebno bogata fruktozom, moæe, uz odreene uvjete, uspjeπno apsorbirati vodu iz zraka, πto je dragocjeno za veÊinu kozmetiËkih proizvoda. Naime, za oËuvanje mekoÊe i elastiËnosti koæe izuzetno je vaæna njezina sposobnost zadræavanja vlage iz okruæenja, uz istodobno sprjeËavanje prekomjernog isparavanja vlage koja se veÊ nalazi u njezinom povrπinskom sloju. Starenjem ili nepravilnim naËinom æivota, koæa postepeno gubi tu sposobnost te postaje suha i naborana. Proces, iako neizbjeæan, moæe se znaËajno ublaæiti upotrebom meda. Zbog toga je u kozmetici poznat i kao prirodni humektans koji pridonosi oËuvanju vlaænosti i svjeæine koæe te prevenciji


NATURPRODUKT PROMO

D’OLIVA - Prirodan odgovor na celulit ©to je celulit? Celulit je jedan od najveÊih neprijatelja æena. Ima ga gotovo svaka, a niti sportaπice i modeli nisu ga poπteeni. Javlja se sve ranije, tako da se uËestalo susreÊe veÊ u dvanaestoj godini æivota. Razlog tome su, osim genetike i naËin æivota, loπa prehrana i nedovoljno kretanja. Celulit je rezultat pretjerana pohranjivanja masnoÊa u dublje slojeve koæe ispod vezivnoga tkiva zbog Ëega ona postaje neravna, gubi elastiËnost i na njoj se pojavljuju jamice. Meutim, moæe postati i viπe od estetskog problema. Obiljeæja celulita su da se s vremenom pogorπava i πiri te ne prolazi sam. ©to je izraæeniji i dugotrajniji veÊe su i degenerativno-upalne promjene te je potrebno viπe vremena kako bi se nastala oπteÊenja uklonila.

SprijeËite pojavu naranËine kore na vrijeme! Poznato je da svakodnevna anticelulitna masaæa odreenih dijelova tijela - posebice bedara, straænjice i trbuha - zbog poveÊanja cirkulacije krvi spreËava pojavu celulita. Inovativna formula iz laboratorija DR. THEISS s ekstra djeviËanskim maslinovim uljem, kofeinom, L-karnitinom i veprinom poveÊava elastiËnost koæe i osjetno zateæe koæu. ObogaÊena ekstraktom iz lista masline, koenzimom Q10 i vitaminom F potiËe regeneraciju koæe. Koæa je vidljivo ËvrπÊa i glaa. Redovitom blagom masaæom bedara, straænjice i trbuha Balzamom protiv celulita D’OLIVA VITALFRISH Q10 zamjetno se sprjeËava i smanjuje pojava celulita.

Viπestruko djelovanje aktivnih tvari u D’OLIVA balzamu Maslinovo ulje - stablo masline tipiËan je dio vegetacije sredozemnog podneblja. Joπ u antiËko doba stavljeno je pod zaπtitu bogova. U to je doba maslinovo ulje koriπteno, osim u pripremi jela, i kao vrijedno kozmetiËko ulje za koæu. Maslina je simbol mira, plodnosti, ljepote i ljubavi prema Ëovjeku. Visok udio jednostavnih nezasiÊenih masnih kiselina (do 80%), prirodnog vitamina E i spojeva fenola, oleuropeina i flavonoida daje æeljeni antioksidativni uËinak. Na koæu djeluje blagotvorno te omoguÊava dugo zadræavanje vlage u gornjem sloju epiderme, Ëini je elastiËnom i daje joj svjeæinu. Ekstrakt maslinovog lista sadræi antioksidativne sastojke koji suzbijaju prve znakove prijevremenog starenja koæe. Koenzim Q10 aktivira proizvodnju energije u stanicama gornjih slojeva koæe. Kofein uklanja vodu i proËiπÊava tkivo, aktivira enzim koji pomaæe u diobi i razgradnji masti, potiËe mikrocirkulaciju. L-karnitin je prirodni sastojak koæe koji ima ulogu u metabolizmu masnoÊa - preciznije, podupire pretvorbu masnoÊa u energiju. Dovoljna koliËina L-karnitina u koæi ima stoga blagotvoran utjecaj. Veprina oπtrolisna (Ruscus aculeatus) koristi se stoljeÊima za poboljπanje cirkulacije i smanjivanje oteËenosti. Bogata flavonoidima kao πto je rutin, veprina jaËa kapilarne zidove i ËvrstoÊu vena podræavajuÊi cirkulacijski sustav. Aktivni sastojci veprine smanjuju krhkost i poveÊavaju propusnost kapilara, a koriste se i za mrπavljenje jer sadræe glikolnu kiselinu koja ima diuretsko djelovanje. Dokazano: • nakon 2 tjedna koæa je zamjetno tonirana i zaglaena; • nakon 4 tjedna znakovi celulita na koæi vidljivo su smanjeni. Ekskluzivno u Vaπoj ljekarni!

www.doliva.com.hr


22 inPharma

Med Prirodni humektans

isuπivanja i boranja, posebno kod suhe koæe. Zbog svoje higroskopnosti, med se primjenjuje i za tretiranje raznih ozljeda na koæi, buduÊi da je za uspjeπno zacjeljivanje, osim njegovog antiseptiËkog djelovanja, korisna i njegova sposobnost oËuvanja vlaænosti. Time se potiËe obnova tkiva i pomaæe u prevenciji stvaranja oæiljaka. Med je stoga sve poæeljniji sastojak raznih hidratizirajuÊih kozmetiËkih proizvoda kao πto su sredstva za ËiπÊenje lica, kreme, πamponi i regeneratori. BuduÊi da ublaæava nadraæenost, prikladan je i za vrlo osjetljivu koæu kao i za njegu beba.1,13,14

Antioksidativna svojstva Med sadræi bioloπki aktivne tvari antioksidativnog djelovanja koje ublaæavaju πtetu uzrokovanu djelovanjem slobodnih radikala, bioloπki destruktivnih tvari koje mogu uÊi u reakcije s lipidnim i proteinskim spojevima u staniËnim membranama, enzimima ili deoksiribonukleinskom kiselinom (DNK) i pri tome izazvati razna oπteÊenja. Takva oπteÊenja na koæi najËeπÊe su posljedica pretjeranog izlaganja UV-zrakama iz bilo kojeg izvora, a manifestiraju se preuranjenim nastankom bora, starenjem koæe i sve ËeπÊe karcinomom koæe. KozmetiËka industrija nudi kao zaπtitu od πtetnog zraËenja preparate sa sve veÊim koncentracijama kemijskih spojeva koji imaju ulogu UV-filtra, πto kod osjetljivih osoba moæe izazvati iritacije na koæi. Zbog toga istraæivaËi ustraju na pronalaæenju novih kvalitetnijih antioksidansa, humektansa i tvari koje ublaæavaju nadraæujuÊe uËinke, kako bi ih ukljuËili u recepture kozmetiËkih proizvoda za sunËanje i time sprijeËili ili smanjili njihove neæeljene uËinke. Med bi pri tome mogao biti pravi izbor, buduÊi da su sva navedena svojstva ujedno i njegove prirodne karakteristike.

U novije vrijeme posebno se istiËe upravo njegovo antioksidativno djelovanje. Kao prirodni antioksidans, med u kozmetiËkim preparatima, posebno onima za sunËanje, πtiti æive stanice pokoæe i koæe od oksidativnog stresa, tj. od slobodnih radikala. Istraæivanjima je utvreno da tamne vrste meda pokazuju jaËe antioksidativno djelovanje nego svijetle, a zanimljiva je i Ëinjenica da antioksidansi prisutni u medu ne sudjeluju samo u neutralizaciji djelovanja slobodnih radikala, nego su i aktivne tvari koje pomaæu u obnovi tkiva. Zbog toga dragocjenog svojstva med πtiti koæu od neæeljenih djelovanja okoliπa i pridonosi oËuvanju njezinog mladenaËkog izgleda. Tvari odgovorne za zaπtitni, antioksidativni uËinak veÊinom su iz skupine bioflavonoida. Osim veÊ spomenute antimikrobne aktivnosti, oni djeluju protuupalno, antialergijski, πtite DNK strukture od promjena uzrokovanih πtetnim utjecajem UV zraka te usporavaju starenje koæe. SprjeËavaju pucanje kapilara i smanjuju njihovu propusnost, pa tako onemoguÊavaju nastanak edema i potkoænih krvarenja. Doprinos antioksidativnoj aktivnosti meda daju i druge polifenolne tvari, zatim enzimi (glukoza-oksidaza, katalaza i peroksidaza) i tvari iz skupine vitamina i provitamina (tokoferoli, askorbinska kiselina, karotenoidi).15-17 Med kao sastojak kozmetiËkih proizvoda, osim djelovanja na koæu, ostvaruje korisne uËinke i na sam proizvod. Prisutni antioksidansi πtite oksidabilne sastojke pripravaka, a antimikrobna aktivnost pridonosi njegovoj trajnosti.

obnavljanje koæe i osigurava ljepπi i mlai izgled. Prema rezultatima istraæivanja, AHA izolirane iz meda imaju slabije izraæeno nadraæujuÊe djelovanje nego one proizvedene sintetski.18 Hidroksi-kiselina koja se dobiva iz meda je glikolna kiselina, a ekstrahira se iz fermentiranog meda. Istraæivanja na podruËju primjene meda u kozmetici dovela su do iznenaujuÊeg otkriÊa da i sam med u sirovom stanju pokazuje keratolitiËka svojstva te je koæa nakon tretmana preparatima koji ga sadræe glatka, njeænija, a ten blistaviji. Djelatna koliËina meda, kojom se postiæu æeljeni keratolitiËki uËinci u industrijskim kozmetiËkim pripravcima moæe iznositi od 0,1 do 10% od ukupne koliËine cijele kompozicije. Proizvodi sa 2%-tnim udjelima meda dali su izuzetne rezultate, a pokusi na ispitanicama od 35-50 godina, pokazali su da je njihova uËinkovitost jednaka preparatima koji sadræe 5% voÊnih kiselina.19

Funkcijska svojstva meda u kozmetici Med se komercijalnim kozmetiËkim proizvodima dodaje s precizno definiranom svrhom i u koliËinama koje su odreene temeljem struËnih i znanstvenih analiza njegove djelotvornosti. S obzirom na sastav bogat bioloπki aktivnim tvarima, med moæe imati razliËita funkcijska svojstva u kozmetiËkim proizvodima, te se upotrebljava kao: • emoliens (omekπava koæu, poboljπava njezinu gibljivost, Ëuva vlagu, a neki meu njima omoguÊavaju da koæa bolje prihvaÊa i uskladiπtava vodu); • humektans (na sebe veæe vlagu); • ovlaæivaË (opskrbljuje koæu vlagom); • tonik (jaËa, okrepljuje); • osvjeæivaË (ukupnim djelovanjem potiËe cirkulaciju i opskrbu koæe neophodnim tvarima i tako pridonosi boljoj izmjeni tvari i svjeæini koæe); • tvar za zaglaivanje koæe (posljedica keratolitiËkog uËinka koji podrazumijeva kontrolirano razaranje oroænjelog sloja pokoæe); • tvar s umirujuÊim djelovanjem (protuupalno djelovanje ublaæava razne nadraæaje koæe); • pomoÊ u epitelizaciji (procesu tijekom kojeg se stanice na povrπini koæe ili sluznice pojaËano dijele i tako obnavljaju).

KeratolitiËka svojstva meda

Vrste pripravaka

Alfa-hidroksi kiseline vaæan su sastojak velikog broja krema i hidratantnih pripravaka, jer pomaæu u ljuπtenju odumrlih stanica pokoæe, Ëime se ubrzava i olakπava

Med je pogodan za njegu svih tipova koæe i gotovo da nema kozmetiËkog proizvoda kojemu on ne bi poboljπao kakvoÊu i djelotvornost. Industrijski proizvoaËi


Biokap - Kap prirode u vaπoj kosi Bios Line je kreirao novu prirodnu liniju BioKap koja sadræi πampone i balzame za njegu svih tipova kose i boje za kosu na prirodnoj osnovi koje imaju dugotrajno djelovanje, dobro prekrivaju sijedu kosu i imaju zaπtitni uËinak. Cijela linija BioKap ima garanciju da je: - Dermatoloπki testirana - Testirana na Nikal < 0,0001% - Nije testirana na æivotinjama

LINIJA ZA NJEGU KOSE SADRÆI: ©ampon protiv prhuti, πampon za masnu kosu, πampon za suhu i oπteÊenu kosu, πampon za Ëesto pranje kose, hranjivi balzam za kosu i ulje za suhu kosu

LINIJA PROTIV OPADANJA KOSE SADRÆI: ©ampon protiv opadanja kose, ampule protiv opadanja kose i dodatak prehrani BioKap Donna 60 kapsula

LINIJA NUTRICOLOR BOJA ZA KOSU SADRÆI: 22 nijanse boje za kosu obogaÊene uljem argana Boje ne sadræe amonijak, rezorcin i hidrokinon

LINIJA NUTRICOLOR DELICATO BOJA ZA KOSU SADRÆI: 12 nijansi boja za kosu obogaÊenih uljem argana, Boje ne sadræe amonijak, rezorcin, hidrokinon i parafenilendiamin Zbog svog sastava moæe se koristiti za vrijeme trudnoÊe i dojenja, te kod jako osjetljivih vlasiπta. Funkcionalni sastojci svih boja za kosu: biljni proteini pπenice, soje, riæe i zobi, lipofilne kiseline voÊa, ekstrakt vrbe i ulje argana.

Zastupnik i distributer: TELURA d.o.o, RIJEKA, tel. 051 255 660


24 inPharma Traynor, J. (2002) Honey: The Gourmet Medicine. Bakersfield, California: Kovak Books. 6 Efem, S. E. E.& Iwara, C. I. (1992) ”The antimicrobial spectrum of honey and its clinical significance”, Infection, Germany, 20, 227-229. 7 Cimolai, N. (2007) Sweet success? Honey as a topical wound dressing”, BCMJ, 49 (2), 64-67. 8 Wahdan, H.A. (1998) “Causes of the antimicrobial activity of honey”, Infection, Germany, 1 26-31. 9 Brudzynski, K. (2006)”Effect of hydrogen peroxide on antibacterial activities of Canadian honeys”, Canada, Can J Microbiol. 52 1228-37. 10 Cushnie, T.P.& Lamb. A.J. (2006) “Antimicrobial activity of flavonoids”, Int J Antimicrob Agents, Netherlands, 2, 181. 11 Dalleau, S., &Cateau, E.& Berges, T.& Berjeaud, J.M.& Imbert, C. (2008)”In vitro activity of terpenes against Candida biofilms”, Int J Antimicrob Agents, Netherlands, 31 (6) 572-6. 12 Inouye, S.& Takizawa,T. & Yamaguchi,H . (2001) “Antibacterial activity of essential oils and their major constituents against respiratory tract pathogens by gaseous contact”, Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Oxford 47 565-573. 13 Krell, R. (1996) Value -added products from beekeeping. FAO Agricultural Service Bulletin, No. 124 Rome. 14 »ajkovac, M. (2005) Kozmetologija, 2. izdanje. Zagreb: Naklada Slap, 11-20, 25-53 i 53-60. 15 Gheldof, N.& Wang, X.H.& Engeseth, N. J. “Identification and quantification of antioxidant components of honeys from various floral sources”, J Agric Food Chem, Davis, California. 21 (2002) 5870-7. 16 Gheldof , N.& Wang, X.H.& Engeseth, N.J. (2003)”Buckwheat honey increases serum antioxidant capacity in humans”, J Agric Food Chem, 51 1500-5. 17 Gheldof , N.& Wang, X.H.& Engeseth, N.J. (2002) “Antioxidant capacity of honeys from various floral sources based on the oxygen radical absorbance capacity and inhibition of in vitro lipoprotein oxidation in human serum”, J Agric Food Chem, Davis California, 50 30503055.. 18 Smith, W. P. (1994) “Hydroxy Acids and Skin Aging”, Cosmetics & Toiletries, 109 41-48. 19 United States Patent 5965145, US Patent Issued on October 12, 1999. 20 Inventory and a common nomenclature of ingredients employed in cosmetic products, Annex I, Section I, Cosmetic ingredients other than perfume and aromatic raw materials. Official Journal of the European Union L 97, 5.4.2006. p.3. 5

TABLICA 1

Vrste kozmetiËkih proizvoda i koliËine dodanog meda13

VRSTA PROIZVODA

UDIO MEDA (%)

©amponi, pjene za kupanje, sapuni

0,5 - 5 i viπe

Kreme i druge emulzije

1-4

Pakunzi i maske za lice

3-8

Balzami za usne (stick i krema)

1-3

Masti i pomade bez vode

ipak odabiru samo one proizvode Ëiji su sastojci kompatibilni s medom i u kojima on s velikom sigurnoπÊu moæe ostvariti æeljeni uËinak na koæi te u Ëijoj proizvodnji njegov dodatak neÊe prouzroËiti tehnoloπke probleme. KoliËina dodanog meda razlikuje se ovisno o vrsti kozmetiËkog pripravka, a moæe se kretati u granicama od 0,5% do oko 15%. U tablici br. 1. navedene su vrste kozmetiËkih proizvoda s medom i uobiËajene koliËine koje se pri tome dodaju. U spravljanju pripravaka s medom moæe se uzeti u obzir bilo koja kozmetiËka formulacija koja sluæi kao vodiË kod samostalnog kreiranja proizvoda. Nuæno je pri tome voditi raËuna o koliËinama svih sastojaka, koje moraju biti optimalne za dobru kvalitetu i izgled proizvoda. Kod toga se med, kad god je to moguÊe, dodaje pri sobnoj temperaturi kako bi se sprjeËila razgradnja njegovih termo-senzibilnih sastavnica. PreporuËa se zagrijavanje do najviπe 40-42ºC, uz stalno mijeπanje. Kod dodavanja meda ostalim sastojcima, nuæno ga je najprije homogeno pomijeπati s malom koliËinom proizvoda, pa tu smjesu

5 - 15 jednoliËno umijeπati u cijelu masu. Med se ponekad moæe dodati veÊ spravljenom pripravku, ali se tada mogu oËekivati promjene u konzistenciji i boji proizvoda.13 Med kao i ostali kozmetiËki proizvodi, osim mirisa i aromatiËnih sirovina za njihovu proizvodnju, mora biti naveden na deklaraciji svakog kozmetiËkog proizvoda. Oznake moraju pri tome biti napisane INCI* nazivljem, jedinstvenim za sve dræave i jezike.20 INCI nazivi za med i njegov ekstrakt, kojima se oznaËavaju na kozmetiËkim proizvodima su: MEL i MEL EXTRACT. Industrijskim proizvodima se dodaju i razni drugi oblici kemijski promijenjenog meda. Moæe ih se prepoznati po INCI nazivima kao πto su: HYDROGENATED HONEY ili HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HONEY. * International nomenclature for cosmetic ingredients (Meunarodna nomenklatura kozmetiËkih sastojaka) LITERATURA: 1

2

Prirodni antioksidans

3

4

©titi (po)koæu od slobodnih radikala

Hampton, A. (1990) Natural Organic Hair and Skin Care: Including A to Z Guide to Natural and Synthetic Chemicals in Cosmetics. Tampa, Florida: Organica Pr http://www.cosmeticsdesign-europe.com/news/ ng.asp?id=59803, datum pristupa: 27.2.2010. http://www.cosmeticsdesign-europe.com/news/ ng.asp?id=59714, datum pristupa: 27.2.2010. http://www.cosmeticsdesign-europe.com/news/ ng.asp?id=74613, datum pristupa: 27.6.2008.


inPharma 25


26 inPharma Autorica Ëlanka: Maπenjka KatiÊ, dipl. ing. nutricionist

PREHRANA

Acido-bazna ravnoteæa organizma Suvremen naËin prehrane moæe rezultirati stanjem kroniËne metaboliËke acidoze koja dugoroËno pridonosi pogorπanju brojnih tjelesnih funkcija. VoÊe, povrÊe i prirodne mineralne vode koje u organizmu djeluju alkalno, iznimno su vaæni u uspostavi acido-bazne ravnoteæe. cido-bazni ili kiselo-luænati status organizma postaje sve znaËajnija tema u nutritivnoj medicini. Naime, tijekom probavnog procesa, apsorpcije i metabolizma, gotovo sva hrana u konaËnici dovede do otpuπtanja ili kiseline (vodikovi ioni, H+) ili baze (hidrogenkarbonatni ioni, HCO3-) u sistemsku cirkulaciju.1 Za postizanje homeostaze mora postojati ravnoteæa unosa (stvaranja) H+ i neto-izluËivanja H+ iz tijela. BuduÊi da o koncentraciji vodikovih iona ovisi aktivnost gotovo svih enzimskih sustava, promjene koncentracije H+ mijenjaju doslovno sve staniËne i tjelesne funkcije. Zbog iznimne vaænosti odræavanja acidobazne ravnoteæe, organizam posjeduje mnoge puferske mehanizme vaæne za odræavanje normalne koncentracije H+ u izvanstaniËnoj i staniËnoj tekuÊini, koji ukljuËuju krv, stanice i pluÊa. Bubreæna sekrecija H+ kao i ostalih iona, te reapsorpcija, stvaranje i izluËivanje hidrogenkarbonatnih, HCO3- iona, jedan je od kljuËnih mehanizama u regulaciji acido-bazne ravnoteæe. Bubrezi nadziru acido-baznu ravnoteæu na naËin da izluËuju kiselu ili baznu mokraÊu.2 Znanstvena istraæivanja potvrdila su da prehrana utjeËe na acido-baznu ravnoteæu, te da se prehranom moæe utjecati na acido-bazni status organizma.3

A

“ZapadnjaËka” prehrana ZapadnjaËka prehrana (Western diet) bogata bjelanËevinama æivotinjskog podrijetla, rafiniranim æitaricama i kuhinjskom soli, s nedovoljno voÊa i povrÊa, dovodi do disbalansa nutritivnih prekursora vodikovih i hidrogenkarbonatnih iona, πto rezultira acidobaznom neravnoteæom, odnosno poveÊanim “punjenjem” organizma kiselinom.4,5

NajveÊi kiselinski uËinak imaju sir, meso, riba, perad, jaja, mlijeko, te rafinirane æitarice. VoÊe, povrÊe, gomolji, sjemenke, prirodne mineralne vode imaju alkalni uËinak, dok su masti i ulja neutralni.1 Naime, metabolizam i jetrena oksidacija aminokiselina koje sadræe sumpor (metionin i cistein) Ëiji izvori su uglavnom proteini animalnog porijekla, dovode do stvaranja organskih kiselina i poveÊanja produkcije H+ iona, te snizuju pH krvi.6 VoÊe i povrÊe imaju alkalni uËinak, ono sadræi katione (kalij, magnezij, kalcij) sposobne za neutraliziranje nastalih organskih kiselina. Ukoliko u prehrani nema dovoljno alkalnih komponenata, kod inaËe zdravih osoba dolazi do nastanka blage metaboliËke acidoze koja moæe znaËajno pridonijeti oπteÊenju brojnih tjelesnih funkcija.7

Utjecaj na zdravlje Sve je viπe znanstvenih istraæivanja koja prouËavaju interakciju prehrane, acido-bazne ravnoteæe i nastanka bolesnih stanja poput osteoporoze, srËano-krvoæilnih bolesti, ukljuËujuÊi hipertenziju i dijabetes melitus tipa 2. Pokazalo se da je uËestala konzumacija hrane koja ima kiseli uËinak (sir, meso, rafinirane æitarice) uz smanjeni unos hrane koja djeluje alkalno (voÊe i povrÊe), povezana s poveÊanim urinarnim izluËivanjem kalcija i magneAlkalni zija.8-10 uËinak Stoga, nedostatak pojedinih minerala moæe biVoÊe, povrÊe, ti uzrokovan nedovoljnim sjemenje, prirodne mineralne unosom, ali moæe nastati vode... i kao posljedica poveÊanog


bubreænog izluËivanja kod kiselo optereÊenog organizma. Rylander i sur. pokazali su da acido-bazni status utjeËe na gubitak magnezija urinom kod zdravih starijih osoba, neovisno o unosu magnezija hranom.11 Mehanizam gubitka kalcija i magnezija putem bubrega opisali su Nijenhuis i sur.12 te su ustanovili da kod kroniËne metaboliËke acidoze dolazi do poveÊanog izluËivanja magnezija i smanjenja njegove koncentracije u serumu. Poznato je da deficit unutarstaniËnog magnezija moæe dovesti do inzulinske rezistencije, hipertenzije, upalnih promjena, disfunkcije endotela, rezultirajuÊi poveÊanim rizikom za srËano-krvoæilne bolesti.13 Takoer su epidemioloπke, eksperimentalne i kliniËke studije pokazale inverznu korelaciju izmeu unosa i serumske koncentracije magnezija u odnosu na incidenciju dijabetesa tipa 2.14 Ako je poznato da veÊina zapadne populacije niti ne unosi dovoljno magnezija hranom15, tim viπe zabrinjava Ëinjenica da ga nepravilnom prehranom joπ dodatno gubimo iz organizma. Brojne studije pokazale su povezanost poveÊanog bubreænog izluËivanja i gubitak kalcija kod kiselog optereÊenja.16-18 BuduÊi da koπtani matriks sadræi relativno veliku alkalnu rezervu (u obliku kalcija, magnezija, karbonata, citrata i kalija), on se koristi za puferiranje pH krvi kod akutnog kiselog optereÊenja kao i kroniËne metaboliËke acidoze.19

Acido-bazni status EPIC-Norfolk kohortna studija prva je velika studija koja je pratila prehrambeno acido-bazno optereÊenje kod 14.563 muπkaraca i premenopauzalnih æena, 42-82 godina starosti. Rezultati studije pokazali su da je kod æena prehrana s kiselim bubreænim optereÊenjem inverzno povezana s ultrazvuËnim mjerama kostiju.20 Tylavsky i sur. pokazali su da je pozitivan uËinak konzumiranja voÊa i povrÊa na zdravlje kostiju kod djevojaka u ranom pubertetu, viπe od 3 puta na dan, upravo povezan s niæim urinarnim izluËivanjem kalcija.18 Acido-bazni metabolizam ne ovisi samo o hrani, veÊ i o vodi za piÊe. Znanstvena istraæivanja pokazuju da prirodne mineralne vode, zahvaljujuÊi alkalnom utjecaju mineralnih kationa (natrija, magnezija, kalcija, kalija) i hidrogenkarbonata mogu pozitivno utjecati na acido-baznu ravnoteæu.21-23 Prirodne mineralne vode, bogate mineralima i hidrogenkarbonatima, imaju vaænu ulogu u poveÊanju gustoÊe kostiju, odnosno smanjenju koπtane resorpcije.22-23 U studiji koja je istraæivala uËinak konzumiranja gazirane mineralne vode bogate natrijem i hidrogenkarbonatima kod postmenopauzalnih æena, rezultati su pokazali da se izluËivanje kalcija u urinu smanjilo, te da nije doπlo do remodeliranja kosti.24 VeÊ ranije provedene studije pokazale su razliËit uËinak natrij hidrogenkarbonata i natrij klorida u organizmu.25,26 Natrij klorid ima kiseli uËinak zbog kloridnog iona koji potiËe ekskreciju kalcija.5,7 Gazirane natrij hidrogenkarbonatne prirodne mineralne vode djeluju u organizmu alkalno i mogu pridonijeti prehrani koja uravnoteæuje acido-bazni status.24,27 U nedavnoj, prospektivnoj studiji na 87.239 æena u Nurses’ Health Study, koja je ispitivala povezanost acido-baznog statusa i hipertenzije, Zhang i sur. utvrdili su da je prehranom uzrokovano kiselo optereÊenje neovisno povezano s rizikom incidencije hipertenzije.28 Istraæivanje na mladim æenama u Japanu otkrilo je da je prehrana koja kiselo-optereÊuje organizam pozitivno povezana s ukupnim i LDL kolesterolom kao i poveÊanim sistoliËkim i dijastoliËkim krvnim tlakom.29 Takoer je pokazano da tipiËna zapadnjaËka prehrana potiËe produkciju kortizola30, πto moæe potaknuti razvoj inzu-


28 inPharma linske rezistencije i tip 2 dijabetesa.31 ZakljuËno, znanstvena istraæivanja pokazuju da tzv. “civilizacijske bolesti” poput dijabetesa tipa 2, osteoporoze, srËanokrvoæilnih bolesti, ukljuËujuÊi hipertenziju, osim genetskih i okoliπnih Ëimbenika imaju brojne nutritivne faktore u etiologiji, a kiselo-bazni status jedan je od njih. U buduÊnosti moæemo oËekivati da Êe prehrana s aspekta utjecaja na acido-baznu ravnoteæu organizma dobivati sve veÊi znaËaj u prevenciji brojnih bolesti danaπnjice. LITERATURA: 1

2

3

4

5

6

7

8

Remer T, Manz F (1995): Potential renal acid load of foods and its influence on urine pH. J Am Diet Assoc. 95:791-797 Guyton AC, Hall JE: Medicinska fiziologija udæbenik, jedanaesto izdanje, Medicinska naklada, Zagreb, 383-401. Remer T, Dimitriou T, Manz F (2003): Dietary potential renal acid load and renal net acid excretion in healthy, free-living children and adolescents. Am J Clin Nutr.77:1255-60 Sebastian A, Frassetto LA, Sellmeyer DE, Merriam RL, Curtis Moris Jr R (2002): Estimation of the net acid load of the diet of ancestral preagricultural Homo sapiens and their hominid ancestors. Am J Clin Nutr. 76:1308-16 Frassetto LA, Todd KM, Curtis Moris Jr R, Sebastian A (1998): Estimation of net endogenous noncarbonic acid production in humans from diet potassium and protein content. Am J Clin Nutr. 68:576-83 Remer T (2001): Influence of nutrition on acidbase balance - metabolic aspects. Eur J Nutr. 40:214-220 Frassetto L, Morris RC Jr, Sellmeyer DE, Todd K, Sebastian A (2001): Diet, evolution and aging the pathophysiologic effects of the post-agricultural inversion of the potassium-to-sodium and base-to-chloride ratios in human diet. Eur J Nutr. 40(5):200-13 Lanham-New SA (2008): The balance of bone health:tipping the scales in favor of potassiumrich, bicarbonate-rich foods. J Nutr. 138:172S177S

Tucker KL, Hannah MT, Kiel DP (2001): The acid-base hypothesis: diet and bone in the Framingham Osteoporosis Study. Eur J Nutr. 40:231-7 10 Wynn E, Lanham-New SA, Krieg MA, Whittamore DR, Burkhardt P (2008): Low estimates of dietery acid load are positively associated with bone ultrasound in women older than 75 years of age with a lifetime fracture. J Nutr. 138:1349-54 11 Rylander R, Remer T, Berkmeyer S, Vormann J (2006): Acid-base status affects renal magnesium losses in healthy, elderly persons. J Nutr.136:2374-2377 12 Nijenhuis T, Renkema KY, Hoenderop JG, Bindels RJ (2006): Acid-base status determines the renal expression of Ca2+ and Mg2+ transport proteins. J Am Soc Nephrol. 17:617-626 13 Paolisso G, Barbagallo M (1997): Hypertension, diabetes mellitus, and insulin resistance. The role of intracellular magnesium. Am J Hypertens 10:346-355 14 Ma J, Folsom AR, Melnick SL, et al (1995): Associations of serum and dietery magnesium with cardiovascular disease, hypertension, diabetes, insulin, and carotid arterial wall thickness: the ARIC study. J Clin Epidemiol 48:927940 15 Bo S, Pisu E (2008): Role of dietary magnesium in cardiovascular disease prevention, insulin sensitivity and diabetes. Curr Opin Lipidol 19:50-56 16 Buclin T, Cosma M, Appenzeller M, et al (2001): Diet acids and alkali influence calcium retention in bone. Osteoporosis Int. 12:493-9 17 Morris R, Frassetto L, Schmidlin O, Forman A, Sebastian A: Nutritional aspects of osteoporosis. San Diego: Academic Press, 2001. 18 Tylavsky FA, Holliday K, Danish R, Womack C, Norwood J, Carbone L (2004): Fruit and vegetable intakes are an independant predictor of bone size in early pubertal children. Am J Clin Nutr. 79:311-7 19 Jajoo R, Song L, Rasmussen H, Harris SS, Dawson-Hughes B (2006): Dietary acid-base balance, bone resorption and calcium excretion. J Am Coll Nutr. 25(3): 224-230 20 Welch AA, Bingham SA, Reeve J, Khaw KT (2007): More acidic dietary acid-base load is associated with reduced calcaneal broadband ultrasound attenuation in women but not in men: results from the EPIC-Norfolk cohort 9

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

study. Am J Clin Nutr. 85:1134-41 Rylander R (2008): Drinking water constituents and disease. J Nutr. 138:423-5 Wynn E, Raetz E, Burckhardt P (2008): The composition of mineral waters sourced from Europe and North America in respect to bone health: composition of mineral water optimal for bone. Br J Nutr. 101:1195-1199 Burckhardt P (2008): The effect of the alkali load of mineral water on bone metabolism: interventional studies. J Nutr 138: 435-7 Schoppen S, Perez-Granados AM, Carbajal A, Piedra C, Pilar M (2005): Bone remodeling is not affected by consumption of a sodium-rich carbonated mineral water in healthy postmenopausal women. Br J Nutr. 93:339-344 Luft FC, Zemel MB, Sowers JA, Fineberg N, Weinberger MH (1990): Sodium bicarbonate and sodium chloride: effects on blood pressure and electrolyte homeostasis in normal and hypertensive men. Journal of Hypertension 8:663-670 Schorr U, Distler A, Sharma AM (1996): Effect of sodium chloride- and sodium bicarbonaterich mineral water on blood pressure and metabolic parameters in elderly normotensive individuals: a randomised double-blind crossover trial. J Hyper 14:131-135 Schoppen S, Perez-Granados AM, Carbajal A, Sarria B, Navas-Carretero S, Vaquero MP (2008): Sodium-bicarbonated mineral water decreases aldosterone levels without affecting urinary excretion of bone minerals. Int J F Sci Nutr. 59(4):347-355 Zhang L, Curhan GC, Forman JP (2009): Dietdependant net acid load and risk of incident hypertension in United States women. Hyper 54:751-755 Murakami K, Sasaki S, Takahashi Y, Uenishi K (2008): Association between dietary acid-base load and cardiometabolic risk factors in young Japanese women. Br J Nutr. 100(3):642-651 Remer T, Dimitriou T, Maser-Gluth C (2008): Renal net acid excretion and plasma leptin are associated with potentially bioactive free glucocorticoids in healthy lean women. J Nutr. 138:426S-430S McCarty MF (2005): Acid-base balance may influence risk for insulin resistance syndrome by modulating cortisol output. Me Hy 64:380-384

inPharma

OD SADA I NA INTERNETU

www.inpharma.com.hr


CoQ10 za pretile Unos koenzima Q10 u obliku dodatka prehrani moæe prevenirati ili usporiti razvoj masne jetre uzrokovane pretiloπÊu, pokazuje nova studija na miπevima. Naime, miπevi u studiji koji su hranjeni prehranom bogatom mastima i fruktozom, uz istodobno dobivanje dodatka CoQ10, imali su sniæenu razinu upalnih markera i markera metaboliËkog stresa u svojoj jetri u usporedbi s miπevima koji su hranjeni samo prehranom bogatom mastima. To je joπ jedna od niza studija koje svjedoËe o blagotvornom uËinku CoQ10. Do sada se CoQ10 u obliku dodatka prehrani pokazao korisnim kod osoba koje su imale srËani udar ili pate od hipertenzije. Izvor: Biochemical Pharmacology December 1, 2009;78(11):1391-400

Riblje ulje za bubrege dijabetiËara Novo istraæivanje provedeno na SveuËiliπtu u Hong Kongu daje naslutiti novog borca za oËuvanje bubrega dijabetiËara. ©eÊerna bolest pogaa mnoge organske sustave, meu kojima su na glavnom udaru bubrezi. Pokazatelj funkcije bubrega koji se najËeπÊe upotrebljava u rutinskoj dijagnostici jest razina serumskog kreatinina, koja - ukoliko je poviπena - ukazuje na oπteÊenu bubreænu funkciju. Studija tijekom 12 tjedana koja je obuhvatila stotinjak dijabetiËara, pokazala je kako se svakodnevnom konzumacijom 4 grama ribljeg ulja (koje organizmu osigurava 42% eikozapentaenske i 25% dokozaheksaenske kiseline) razina kreatinina znaËajno sniæava u usporedbi s kontrolnom skupinom. Time su omega-3 masne kiseline u nizu funkcija dobile joπ i nefroprotektivnu. Izvor: Diabetic Medicine, Vol 27, February 2010

Magnezijem protiv astme Astma se u odreenom opsegu moæe zauzdati redovitim uzimanjem magnezija, poruËuju ameriËki znanstvenici sa SveuËiliπtu u Kenmore-u. Istraæivanje provedeno na 50-ak astmatiËara u dobi od 21-55 godina u trajanju od 6,5 mjeseci pokazalo je znaËajno poboljπanje kvalitete æivota. PluÊna funkcija izmjerena tzv. peak-flow metrom pobolj-

Pregled najnovijih vijesti o dodacima prehrani donosi Vam portal Vitamini.hr πala se za 6%, a bronhi su postali za 20% otporniji na utjecaj bronhokonstriktora (tvari koje suæavaju diπne puteve), πto je zajedno pridonijelo ventilaciji pluÊa i opÊem boljem osjeÊanju. Za takav uËinak, postignut u sluËajevima blage i srednje teπke astme, bilo je potrebno dodati 340 mg magnezija na dan.

bolesti, odnosno njezinih komplikacija samo kod muπkaraca, dok je taj uËinak kod æena izostao. Ispitivana doza iznosila je do 800 mg magnezija na dan. Dnevna koliËina magnezija koju je potrebno osigurati organizmu iznosi 320 mg za æene i 420 mg za muπkarce, a prirodni izvori magnezija su zeleno lisnato povrÊe, mlijeko, meso, æitarice i grahorice. Izvor: Journal of the American Academy of Nurse Practitioners; December 2009, Volume 21

Izvor: Journal of Asthma, Vol 47, February 2010

Laktolikopen za koæu Nedavno istraæivanje struËnjaka sa IstraæivaËkog Instituta za koæu i kosu, provedeno na ispitanicima prosjeËne dobi od 26 godina, donosi nam zanimljive rezultate - laktolikopen znaËajno podiæe obrambene mehanizme koæe. Laktolikopen je karotenoid uronjen u matriks proteina sirutke (dobivenih iz mlijeka). Suplementacijom 25 mg laktolikopena tijekom 12 tjedana uoËena je pojaËana akumulacija ne samo likopena u koæi, veÊ i beta-karotena koji je poznat po svojim UVA i UVB protektivnim uËincima. Karotenoidi (likopen, beta-karoten i dr.) imaju snaæna antioksidativna svojstva uspjeπno se bore protiv slobodnih radikala te imaju dokazano pozitivan uËinak na zdravlje srca, krvnih æila, prostate i kostiju. Prevencija ubrzanog starenja koæe uslijed izloæenosti πtetnim sunËevim zrakama i okoliπnim zagaenjima, samo je joπ jedan u nizu koristi. Izvor: European Journal of Pharmaceuticals and Biopharmaceuticals, January 2010

Magnezij pomaæe muπkarcima, ali ne i æenama Nedavna britanska studija pokazala je kako redovito uzimanje magnezija u obliku dodataka prehrani, izmeu ostalog, ima blagotvoran uËinak na krvne æile srca (koronarne arterije). U posljednje vrijeme magnezij se strelovitom brzinom popeo na ljestvici popularnih dodataka prehrani - πto zbog Ëinjenice da je esencijalan za osnovne fizioloπke funkcije organizma, πto zbog svoje pristupaËnosti i neπkodljivosti. Neki od pozitivnih uËinaka su normalizacija probave, otklanjanje grËeva u miπiÊima, poticanje razvoja miπiÊno-koπtanog sustava, prevencija preeklampsije kod trudnica te prevencija srËanog udara. Zanimljiv podatak proizaπao iz te studije jest da je magnezij pokazao svoju moÊ u sprjeËavanju razvoja koronarne srËane

Vitaminom D protiv karcinoma Novo internacionalno istraæivanje provedeno na viπe od 500.000 ispitanika iz 10 europskih zemalja dovelo je u vezu poveÊane razine vitamina D u krvi i smanjeni rizik od nastanka karcinoma debelog crijeva. S obzirom da u razvijenim zemljama koje imaju najviπu incidenciju te vrste karcinoma, na kolorektalni karcinom otpada Ëak 9% ukupnog broja karcinoma, svaki pokuπaj prevencije iznimno je vaæan. O blagodatima vitamina D raspravlja se veÊ od 40-ih godina proπlog stoljeÊa, a rezultati istraæivanja i dalje se niæu. Spomenuta studija pokazala je kako razina vitamina D u krvi treba biti izmeu 50 i 75 nmol da bi se ostvario pozitivan uËinak, a u svakom sluËaju pomaæe i dodatni kalcij, pa se preporuËa te dodatke prehrani uzimati zajedno. Izvor: British Medical Journal, January 2010


30 inPharma Autorica Ëlanka: Anita BujaniÊ, mag.pharm.

ROZACEJA

Suvremena terapija Iako joπ nije poznat uzrok rozaceje, dostupne su medikacijske opcije koje vrlo uËinkovito smanjuju upalni proces i ostale simptome ada bismo nabrajali dermatoloπke tegobe zbog kojih pacijenti u ljekarni najËeπÊe traæe pomoÊ, osjetljiva koæa i rozaceja bi svakako bile na samom vrhu popisa. Hrvati u odnosu na neke zemlje u zapadnom svijetu imaju poviπenu incidenciju rozaceje, pogotovo u dijelovima gdje je iznimno visoka sklonost konzumaciji zaËinjene hrane i alkoholnih piÊa. Iako nisu stvarni uzroËnici bolesti, “okidaËi” su za pojavu intenzivnog crvenila lica. Po sklonosti razvoju simptoma rozaceje prednjaËe skandinavske zemlje, no riziku su izloæene sve osobe svijetle puti. Prema veÊini istraæivanja, vrlo je mala i rijetka pojavnost rozaceje u etniËkim skupinama tamnije puti, maksimalno do 4%. Premda simptomatika moæe drastiËno varirati, u veÊini sluËajeva bolest pokazuje sklonost progresiji i πirenju ukoliko se pacijenti ne pridræavaju preporuka o promjeni naËina æivota, ne koriste prikladnu njegu koæe i zanemaruju savjete o izbjegavanju najËeπÊih “okidaËa”. Rozaceja se vrlo Ëesto pojavljuje kao tzv. flushing (navala vruÊine ili periodiËno in-

K

TABLICA 1

tenzivno rumenilo u licu) oko 20-e godine. Ti pacijenti su riziËna skupina za razvoj teæih simptoma u 30-ima. Æene Ëesto razviju simptome u perimenopauzi i menopauzi, dok muπkarci u prosjeku razviju teæe oblike bolesti u odnosu na æene. Neke “okidaËe” rozaceje pacijenti Ëesto u potpunosti zanemaruju (vruÊe napitke, zaËinjenu hranu itd.), a njihovo izbjegavanje bi znaËajno moglo smanjiti, pa i sprijeËiti pogorπanje bolesti. Pedijatrijska rozaceja je rijetka i o njoj uopÊe nema sluæbenih zanstvenih podataka, no ukoliko u obitelji postoji dijagnoza rozaceje, svakako treba od prvih koraka voditi raËuna o zdravom naËinu æivota i odmjerenoj kozmetiËkoj njezi djeteta. Rozaceja je kroniËno upalno stanje koæe lica, pogotovo koæne vaskulature, koje se, ovisno o teæini i progresiji, manifestira uoËljivim crvenilom lica, proπirenim krvnim æilama i izraæenim pustulama i pilosebacealnim jedinicama. NajËeπÊi simptomi su uoËljivo crvenilo koæe lica, periodiËno ili trajno, izraæene kapilare ili teleangiektazije, osjeÊaj æarenja i

»imbenici koji djeluju kao “okidaËi“ za rozaceju

PREHRANA/JATROGENI »IMBENICI

OKOLINA

Hrana: sir (osim cottage sira), Ëokolada, zaËinjena hrana, sojin umak, ocat, vanilija, mlijeËni proizvodi, jetra

Temperatura: sauna, prekomjerno grijanje prostorija, umjetne lampe (UV, IR), pretjerana vlaænost, vruÊe kupke, tuπiranje pretoplom vodom

Napitci: crveno vino, vruÊi napitci, alkohol (pivo, votka, dæin, likeri…) Lijekovi i kemikalije: niacin, nitroglicerin, duhan/nikotin, lokalni kortikosteroidi (pogotovo fluorirani), vazodilatatori, inhibitori AT-konvertaze, blokatori kalcijevih kanala, statini, retinoidi, aceton, alkohol, odreena kozmetika (status cosmeticus), pilinzi (mehaniËki i kemijski), mirisi, odreeni konzervansi

Vremenski uvjeti: sunce (UV), vruÊina, vjetar (snaæan), hladnoÊa Emocije: ljutnja, stres, bijes, nelagoda, neugoda Tjelesne aktivnosti i promjene, razno: tjelovjeæba, menopauza, ustezanje od kofeina, kroniËni kaπalj, tjelesni napor, trenje lica prilikom umivanja, grube tkanine uz koæu

Preuzeto iz: Rohrich Rj., Griffin JR., Adams WP. Jr Plast Reconstr Surg 2002.; 1 10 (3): 860-869; Scheinfeld NS., Rosacea, Skinmed, 2006; 5: 191-194.

LijeËenje Sistemska i lokalna terapija, odmjerena kozmetika i instrumentalna terapija


32 inPharma TABLICA 2

Glavni tipovi rozaceje i njena medikacija

TIP

OSOBINE I SIMPTOMI

PRIMARNA TERAPIJA

SEKUNDARNA TERAPIJA

Tip 1 Eritematoznoteleangiektatska rozaceja

• Navala vruÊine (flushing) dulje od 10 minuta • Peckanje i æarenje u licu povezano s navalom vruÊine • Trajni eritem (crvenilo) na licu, pogotovo srediπnjem dijelu lica • Teleangiektazije (popucale kapilare, uoËljivi kapilarni spletovi)

ERITEMI Lokalni metronidazol Lokalna azelaiËna kiselina Peroralno tetraciklini

TELEANGIEKTAZIJE Neablativni laseri

• Sitne, “kupolaste“ crvenkaste papule • Sitne pustule na srediπnjem dijelu lica • Trajno crvenilo lica i mjestimiËne otekline • Izgled i osjeÊaj “otekloga“, edematoznoga lica • Zamjetne promjene na nosu

Lokalni metronidazol ili azelaiËna kiselina

Lokalno takrolimus/pimekrolimus (joπ uvijek se istraæuju kod rozaceje)

Lokalni metronidazol ili azelaiËna kiselina + peroralni antibiotik

Lokalni antibiotici (klindamicin, eritromicin)

Tip 2 Papulopustularna rozaceja

Camouflage πminka KorigirajuÊe podloge

FLUSHING • Klonidin • Nesteroidni antiinflamatorni lijekovi... • Lokalni antibiotici • Lokalni kortikosteroidi (povremena upotreba lokalnih slabih nefluoriranih kortikosteroida ili hidrokortizona)

Lokalno pimekrolimus/takrolimus (joπ uvijek se istraæuju kod rozaceje)

Peroralni tetraciklini Lokalni sulfacetamid/sumpor

Peroralno makrolidi (eritromicin, klaritromicin) Peroralno ampicilin Izotretinoin (joπ diskutabilno)

Tip 3 • Zadebljanje koæe uz Fimatozna rozaceja uoËljivo crvenilo lica • Nepravilne konture i reljef koæe • MoguÊe „grozdaste“ izrasline • ZahvaÊeni mogu biti nos (“nos alkoholiËara“), brada, Ëelo, oËi, oËni kapci

Ablativni laseri (fibrotski)

Tip 4 Okularna rozaceja

Peroralno tetraciklini

• Peckanje, iritacija i svrbeæ oËiju • PojaËana okularna osjetljivost na svjetlost • OsjeÊaj prisustva stranog tijela u oku • Blefaritis • Konjuktivitis

Elektrokirurgija (fibrotski) Peroralno tetraciklini (mucinozno)

Umjetne suze Odræavanje ËistoÊe kapaka Lokalni oftalmici

Preuzeto iz: The Many Faces of Rosacea, Skin&Aging Supplement, Kolovoz 2008./Cutis 2004; 74 (suppl.3) 21-27, Quadrant HealthCom Inc.

peckanja, navale vruÊine u lice, pustule i papule koje se mogu osjetiti pod prstima (a Ëesto se pogreπno smatraju aknama), te koæa osjetljiva na veÊinu lokalnih pripravaka.

Uzroci Premda se najËeπÊe pojavljuje na koæi lica, a u teæim stadijima na oËima i nosu, u posljednje vrijeme mnogi struËnjaci smatraju kako se moæe javljati Ëak i kao makularno crvenilo na uπima, na vratu i gornjoj treÊini dekoltea, te na vlasiπtu. No, takve ekstrafacijalne manifestacije mogu biti i posljedica neprimjerenog izlaganja suncu tijekom æivota.

Zanimljivo je da joπ uvijek nije u potpunosti jasno πto je glavni uzrok rozaceji, a u struËnoj literaturi najËeπÊe se spominju vazolabilnost, klimatski Ëimbenici, izloæenost stresu (pojaËano aktivirani neurotransmiteri), nutritivni Ëimbenici, abnormalnosti lojnih ælijezda, patogen Demodex folicullorum i Helicobacter pylori. OpÊenito je poznato sljedeÊe: refleks rumenila/crvenila lica je normalna reakcija na termalne podraæaje, no kod pacijenata s rozacejom je podraæljivost puno lakπa. (Pr)otok plazme moæe potaknuti upalni proces, a postoji nekoliko vrsta flushinga termalni, hormonalni, autonomni i nikotinamidski. ZakljuËak koji se moæe izvesti iz navedenoga jest da svi navedeni procesi

mogu uzrokovati veÊu aktivaciju proteaza, enzima koji pridonose nastanku upalnih procesa u koæi, povezanih s rozacejom. Antiinflamatorni lijekovi i aktivni kozmetiËki sastojci koji umanjuju upale djelujuÊi na proinflamatorne citokine, kemotaksijske upalne Ëimbenike itd. spadaju u poæeljni reæim lijeËenja rozaceje. Teorija rozaceje kao primarno upalne bolesti poduprta je i Ëinjenicom da su meu vodeÊim medikacijskim opcijama antibiotici koji suzbijaju migraciju neutrofila i kemotaksiju proupalnih medijatora te spojeva koji pridonose upali (NO, matriksne metaloproteinaze, slobodni radikali). Rozaceja se moæe klasificirati u nekoliko stadija, ovisno o teæini i vrsti manifestaci-


ja, a najËeπÊa je podjela na 4 tipa: eritematozno-teleangiektatska, papulopustularna, fimatozna i okularna. Za ljekarniËku praksu puno je vaænije uoËiti simptome koji jasno upuÊuju na potrebu odlaska dermatologu, a koji mogu biti ne samo neestetski nego i opasni, ukoliko se pravovremeno ne tretiraju. Pritom se pogotovo misli na okularnu rozaceju (Tablica 2).

LijeËenje Premda nema konkretnih smjernica za 100% uspjeπno lijeËenje rozaceje, lijeËnici najËeπÊe propisuju kombinaciju peroralne/sistemske i lokalne terapije, uz komplementarne metode odræavanja optimalnih i pozitivnih rezultata na koæi, poput odmjerene kozmetike i instrumentalnih terapija (terapija svjetlom). TrenutaËno je najaktualnija kombinacija peroralnog antibiotika (s protuupalnim uËinkom) kao πto su tetraciklini, doksaciklin ili minociklin, s lokalnim metronidazolom, azelaiËnom kiselinom ili natrijevim sulfacetamidom. DugoroËno gledajuÊi, lijeËenje lokalnim umjesto sistemskim pripravcima je znatno prihvatljivija terapijska opcija, no u posljednje vrijeme se na svjetskom træiπtu pojavljuju Ëak niskodozirani lijekovi (40 mg doksaciklina umjesto dotadaπnjih 100 mg ili 200 mg u reæimu doziranja koji postiæu, prema nekim istraæivanjima, sliËan uËinak, bez rizika nastanka bakterijske rezistencije na antibiotike) itd... Naime, upravo je rezistencija na antibiotike uzrokovala velike probleme u suvremenoj dermofarmakologiji. U literaturi se pronalaze i podaci o djelomiËnoj rezistenciji Propionbacterium acnes na tetracikline, eritromicin i sve viπe minociklin, πto bi imalo negativne implikacije u lijeËenju akni i rozaceje u buduÊnosti. Kada je rijeË o antibioticima, u lijeËenju rozaceje se mogu u nekim smjernicama pronaÊi i primjeri propisivanja ciprofloksacina, amoksicilina ili ampicilina, azitromicina, te kombinacija trimetoprima/sulfametoksazola. Zanimljiva je “praπina” podignuta oko niskodoziranog doksaciklina u lijeËenju rozaceje. Naime, pokazalo se kako 40 mg doksaciklina u obliku s postupnim otpuπtanjem (30 mg trenutno + 10 mg postupno otpuπtanje) i reæimom doziranja jednom na dan per os, ne posjeduje antibiotsku aktivnost, nego iskljuËivo do izraæaja dolazi antiinflamatorna osobina lijeka, a rizik od nuspojava i bakterijska rezistencija su znaËajno smanjeni. Primjena slabih, nefluoriranih kortikosteroida ili hidrokortizona je takoer jedna od lokalnih terapijskih opcija, no dugoroËna primjena Ëak i slabijih kortikosteroida moæe zbog vaskularne atrofije nakon ne-

TABLICA 3

Stadiji rozaceje

Pre-rozaceja Ëesto rumenilo/crvenilo lica i iritacije uzrokovane lokalnim pripravcima Stadij 1 Prolazni eritemi lica (crvenilo) koji postaju sve ËeπÊi i trajniji; teleangiektazije, tj. sve vidljivije kapilare; pojaËana osjetljivost koæe lica Stadij 2 Trajni eritem koji se πiri; edemi, pustule i papule; proπirene pore i okularne promjene (osjetljivost oËiju) Stadij 3 UoËljive opseæne upalne promjene (noduli, furunkule), hiperplazija tkiva, rinofima (grozdasta izraslina na nosu) Culp B., Scheinfeld N., Rosacea- a review, Pharmacy & Therapeutics, January 2009., Vol.34, str.39

kog vremena imati efekt pogorπavanja simptoma (rosacea steroides). Metronidazol gel (0,25%-1%) kao i azelaiËna kiselina (15%) pokazali su dobre uËinke u smanjivanju upalnih lezija, uz pretpostavku inhibicije nastanka slobodnih radikala (ROS), no ne djeluju na eriteme. Natrijev sulfacetamid (10%) i sumpor (5%) imaju izvrsna antiinflamatorna svojstva, a mogu se naÊi u nizu lokalnih pripravaka, losiona, krema ËistaËa, emulzija i gelova. Suvremene farmaceutske formulacije sa sumporom i Na-sulfacetamidom dosegle su savrπenstvo, a zbog sve ËeπÊe kombinacije s korektivnim sastojcima (toniraju se zelenim mineralnim pigmentima) smatraju se izvrsnom dopunskom opcijom uz veÊinu per os terapija, jer osim πto uËinkovito reduciraju upale, izvrsno prikrivaju i umanjuju eriteme. Lokalni imunomodulatori, inhibitori kalcineurina, pimekrolimus i takrolimus joπ se uvijek istraæuju u lijeËenju rozaceje. Neke od opcija nalaze se u tablici 2.

ZakljuËak Svakodnevna komplementarna terapija kozmetiËkom njegom iznimno je vaæna radi sprjeËavanja recidiva bolesti, ili pak pogorπavanja simptoma. Umirivanje i uæivanje je imperativ! Pacijenti moraju uæivati u njezi, pa je vrlo vaæno da pripravak ne bude samo kozmetika s posebnom namjenom, nego i polisenzoriËki formuliran kako bi se maksimalno poveÊala suradnja pacijenata (ugodna tekstura, blagi prirodni miris, razmazivost, opÊenita kozmetiËnost pripravka...). Od aktivnih sastojaka koji su idealni za

pacijente sa sklonoπÊu crvenilu ili rozaceji, preporuËite one koji smanjuju propusnost kapilara i periferne cirkulacije (divlji kesten, ekstrakt vinove loze, veprina); one koji djeluju antiinflamatorno (zeleni Ëaj, sladiÊ, vitamin E, alantoin, bisabolol); one koji regeneriraju (dekspantenol, neven, polifenoli, Centella asiatica...); one koji πtite kapilare od slobodnih radikala (nekiseli oblik vitamina C, vitamin E, bioflavonoidi...); koji restrukturiraju hirolipidnu barijeru (hijaluronska kiselina, ceramidi i skvaleni, ulje jojobe, argana...); koji smanjuju hiperreaktivnost koæe (beta glukan, tj. ekstrakt zobi, ulje pamuka, ulje boraæine, noÊurka, GLA...); te mineralne zelene ili foto/termokromatske pigmente za korektivni tretman, prikrivanje i umirivanje crvenila. UVA i UVB zaπtita moraju biti prioritet tijekom cijele godine. Pacijente moæete uputiti da se konzultiraju s dermatologom i oko novih instrumentalno-terapijskih opcija poput PulsedDye lasera ili IPL-a koji su uËinkoviti u tretiranju teleangiektazija, dok se CO2 laser, naspram kirurπke ablacije i elektrokirurπkih zahvata, pokazao zlatnim standardom u terapiji bulbusnog nosa kod teæih oblika rozaceje (rinofima). Jedan od najboljih savjeta koji moæete dati pacijentu s rozacejom jest voenje dnevnika. VeÊina Êe tako ustanoviti “okidaËe” koji su potaknuli intenziviranje crvenila. Osim pravilne prehrane i izbjegavanja “okidaËa” navedenih u tablici 1, vrlo je vaæna maksimalna zaπtitita od sunca, koriπtenje ljekarniËke kozmetike, preparativne i dekorativne, s obzirom da je koæa pretjerano osjetljiva na “masovne” kozmetiËke konzervanse i mirise. Mora se izbjegavati svaki temperaturni ekstrem, pa se savjetuje i umivanje mlakom vodom... Rozaceja je sveprisutna koæna bolest koja podjednako predstavlja zdravstveni, psiholoπki i estetski teret za pacijenta... S obzirom da zahtijeva individualnu viπestruku medikaciju per os i lokalno, te znaËajnu prilagodbu naËina æivota, ljekarnici moraju pacijentima naglasiti vaænost redovne primjene terapije, izbjegavanja interakcija lijekova, ali i pridræavanja smjernica za stil æivota. S obzirom da ljekarnici Ëesto prvi kontaktiraju pacijenta koji ima rozaceju, oni imaju vitalnu ulogu u savjetovanju komplementarne dermokozmetiËke terapije koja viπe nego ikad u svoje formulacije uvrπtava protuupalne sastojke, ali i dodatke prehrani (poput GLA) koji mogu djelovati na osnaæivanje integriteta hidrolipidne barijere i pripomoÊi smanjenju upalnih procesa u organizmu.


inPharma 35 Za inPharmu nutri-inspekciju obavile:

dr.sc. Darija VraneπiÊ Bender Sandra Krstev BaraÊ, dipl.ing. Vitaminoteka Zagreb - konzalting u nutricionizmu

NUTRI -I VITAM NSPEKCIJA I

NOTEK E

PREGLED KATEGORIJE PROIZVODA

Anti-aging dodaci prehrani Iako je ta kategorija dodataka prehrani tek u zaËecima, interes je velik i projekcije su da Êe se ubrzano razvijati opulacija stari, æivotni vijek se produljuje, a farmaceutska i prehrambena industrija brzo su prepoznale novu træiπnu niπu i sve viπe razvijaju posebnu kategoriju funkcionalne hrane i dodataka prehrani, koja je usmjerena na usporavanje vidljivih znakova starenja. Potraænja za anti-aging supstancijama porijeklom iz hrane i bilja u iznimnom je porastu, a sastojci koji su posebno popularni u tom segmentu su antioksidansi, probiotici, omega-3 masne kiseline, soja i koenzim Q10. ZnaËajno mjesto zauzimaju i fitokemikalije porijeklom iz hrane s potencijalnim djelovanjem na starenje, a u tom se smislu u literaturi Ëesto spominju antocijani, kurkumin, flavonoidi, izoflavoni, likopen, ruæmarinska kiselina, karotenoidi i polifenoli. To su sastojci koji imaju povoljno djelovanje na probavni i imunoloπki sustav te ometaju upalne i degenerativne procese u organizmu. Ipak, anti-aging dodaci prehrani najveÊu su primjenu pronaπli u dermatologiji, buduÊi da se najvidljiviji znakovi starenja pojavljuju na naπem najveÊem organu koæi u obliku bora - najveÊih izdajica moderne zlatne generacije. Takvi dodaci prehrani Ëesto se nazivaju i nutraceuticima (nutra = hrana; ceutical = oznaËava posjedovanje svojstava medicinskog proizvoda). Izazov u tom polju leæi u buduÊnosti u kombiniranju strateπke upotrebe kozmeceutika i nutraceutika u svrhu intervencije u bioloπke procese starenja koæe i druge degenerativne promjene na koæi. Iako je ta kategorija dodataka prehrani tek u zaËecima, interes je velik i projekcije su da Êe se ubrzano razvijati. Iako joπ uvijek nije moguÊe zaustaviti uËinke starenja, neki od biokemijskih mehanizama razjaπnjeni su znanstvenim studijama, a vaænu ulogu u tim mehanizmima mogu imati bioloπki aktivni spojevi prirodnog porijekla. Kada se razmatra povoljan uËinak prehrane i prirodnih tvari, u obzir valja uzeti i okoliπne, kronoloπke i hormonalne Ëimbenike. Jedan od najzna-

P

Ëajnijih okoliπnih Ëimbenika koji potiËe proces starenja je oksidacija biomolekula u kojoj vaænu ulogu imaju reaktivni kisikovi spojevi (slobodni radikali) koji izmeu ostalog uzrokuju i starenje koæe.

Antioksidansi

jedne godine poveÊava opasnost od prijevremene smrti. Studije u kojima su koriπtene niske doze vitamina E uglavnom su pokazale njegov blagotvoran uËinak. ZakljuËak koji slijedi iz te meta-analize jest da bi trebalo izbjegavati uzimanje vitamina E u dozama viπim od 400 IU, te da bi trebalo revidirati preporuke o gornjoj granici unosa koja trenutno iznosi 1000 mg. Ipak, kao i mnoge meta-analize, i ta ima niz manjkavosti. Naime, uËesnici studija koji su uzimali izrazito visoke doze vitamina E bili su mahom osobe starije dobi i kroniËni bolesnici. Neke su pak studije ukljuËivale sasvim zdrave osobe, dok su neki autori, osim vitamina E, svojim ispitanicima davali i druge nutrijente (primjerice vitamin C i beta-karoten).

Prirodni antioksidansi - vitamini A, C i E te brojne fitokemikalije - suzbijaju djelovanje slobodnih radikala. U tom procesu sudjeluju i endogeni antioksidativni sustavi poput superoksid dismutaze, katalaze i glutation peroksidaze, te je stoga bitan i unos mineralnih tvari - bakra, selena i cinka - koji ulaze u sastav tih molekula. Posljednjih godina paænju posebno plijeni i alfa lipoiËna kiselina, snaæan antioksidans koji πtiti koæu od πtete uzrokovane slobodnim radikalima. Osim toga, pomaæe ostalim vitaminima u obnavljanju stanica koæe oπteÊene okoliπnim Ëimbenicima, poput zagaenja ili puπenja. Zbog uspjeπnog obnavljanja koæe, alfa lipoiËna kiselina Ëesto se smatra anti-aging agensom. Smatra se da nadomjesci antioksidansa pridonose sniæenju rizika od specifiËnih kroniËnih degenerativnih bolesti kao πto su Alzheimerova bolest, senilna makularna degeneracija, neke vrste karcinoma, katarakte te ishemijska bolest srca. No, usprkos izrazito privlaËnoj teorijskoj podlozi o oksidativnom stresu i djelovanju antioksidansa, studije koje se provode na ljudima Ëesto ne daju æeljene rezultate. ©toviπe, meta-analiza o povezanosti vitamina E i stopi mortaliteta, objavljena 2005. kod osoba koje ga uzimaju, podigla je mnogo praπine ne samo u znanstvenim krugovima, veÊ i u πiroj javnosti. Autori meta-analize usporedili su rezultate 19 randomiziranih, placebo - kontroliranih studija. Doze koriπtene u studijaAnti-aging ma varirale su od 16,5 IU do pripravci 2000 IU na dan. U zakljuËku meta-analize stoji kako Na træiπtu se unos vitamina E u dozi od nalaze i s drugim 400 IU i viπe na dan tijekom namjenama


36 inPharma Iz te meta-analize, a i nekih kasnijih studija proizlazi kako nije poæeljno koristiti samo jedan antioksidans u visokim dozama, jer je moguÊe da Êe prooksidativna aktivnost nadmaπiti onu antioksidativnu. Bolje je koristiti kombinaciju antioksidansa te ih davati u koliËinama bliskima RDA, a ako RDA nije definiran, tada u koliËinama koje se najËeπÊe uzimaju hranom. PoveÊan unos voÊa i povrÊa te umjeren unos hrane bogate antioksidansima (ekstra djeviËansko maslinovo ulje, Ëaj, vino, kava, tamna Ëokolada) moæe slijediti ili biti zamjena za dodatke prehrani. U svrhu ocjene najuËinkovitije mjeπavine antioksidansa, Cornell i sur. ispitivali su 2001. godine uËinak 3 mjeπavine antioksidansa na skupini dobrovoljaca: 1.- vitamin E, vitamin A, beta-karoten, selen, cink,

L-cistein; 2. - vitamin C i flavonoidi iz citrusa te koenzim Q10 i vitamin B6; 3. kombinacija prethodna dva. Svi sastojci pripravaka bili su u vrlo malim koliËinama (ispod RDA za veÊinu sastojaka). Rezultati su pokazali da je jedino kombinacija svih sastojaka s antioksidativnom aktivnoπÊu bila uistinu uËinkovita u smanjenju oksidativnog stresa, osobito kad su konzumirani u tekuÊem obliku. U jednom kliniËkom ispitivanju ispitivana je uËinkovitost dva pripravka antioksidansa (emulzije za lokalnu primjenu i pripravka za primjenu per os) na elasticitet koæe kod skupine æena u menopauzi. Stanje koæe bilo je znaËajno bolje u skupini æena koja je dobivala kombinaciju antioksidansa (lokalno + per os) vs. unos samo per os. I lokalni i peroralni pripravak bili su

Body Defense Antioxidant

Sastav u 1 tableti: vitamin A (iz beta-karotena) 7500 IU (187,5 µg RE), vitamin C (askorbinska kiselina) 200 mg, vitamin E (d-alfa-tokoferol sukcinat) 100 IU (67 mg), riboflavin (B2) 2,5 mg, cink (cink citrat) 2,5 mg, selen (l-selenometion) 25 µg, bakar (bakar glicinat) 0,0625 mg, mangan (mangan glicinat) 2 mg, hladno suπena brokula (sulforophane) 60 mg, kompleks bioflavonoida (iz limuna) 37,5 mg, ekst. rajËice (likopen) 25 mg, Schizandra ekst. (shizandrol, gomisin) 25 mg, ekst. sjemena groæa (Vitis Vinifera) 15 mg, alfa-lipoiËna kiselina 12,5 mg, ekst. paprike (Canthaxanthin) 12,5 mg, ekst. koprive (korijen) 12,5 mg, ekst. gloga 25 mg, Ëeπnjak (Allium sativum) 17,5 mg, L-cistein/N-acetil-L-cistein 12,5 mg, ekst. kadulje (limonen, timol) 12,5 mg, ekst. ruæmarina (list) 12,5 mg, ekst. borovnice (antocijanidi) 10 mg, konc. crnog vina (proantocijanidi) 5 mg, ekst. klinËiÊa (eugenol) 12,5 mg, ekst. umbira (gingerol) 12,5 mg, ekst. sladiÊa (glycyrrhizin) 12,5 mg, ekst. kurkume (curcumin) 12,5 mg, asoka ekst. (epikatehini) 25 mg, ekst. zelenog Ëaja (katehini) 5 mg, ekst. ginko bilobe (fenoli) 5 mg, ekst. zapeËenog slada 5 mg, likopen 2,5 mg

tablete

uËinkoviti, no kombinacija je dovela do joπ veÊeg poboljπanja elasticiteta koæe.

Alfa-lipoiËna kiselina i acetil-L-karnitin Formulacija te dvije supstancije nastala je na tragu istraæivanja dr. Brucea Amesa s kalifornijskog SveuËiliπta Berkeley. IstraæivaËi su starim πtakorima (starost je bila ekvivalentna dobi sedamdesetogodiπnjaka) davali kombinaciju alfa-lipoiËne kiseline i acetil-L-karnitina, prirodnih kemikalija koje su inaËe prisutne u hrani. Ispitivano je biokemijsko djelovanje dodatka prehrani, usporeujuÊi ponaπanje starih i mladih πtakora i testirajuÊi memoriju æivotinja kojima su davani sastojci. Istraæivanja su pokazala da kombinacija tih dviju supstan-

Ostali sastojci: celuloza, saharoza, æelatina, πkrob, maltodekstrin, stearinska kiselina, kvercetin, silika, akacija NAPOMENE: Ne preporuËuje se koriπtenje u trudnoÊi ako je prisutna opstrukcija æuËovoda ili æuËni kamenci. DOZIRANJE:

Dvije tablete na dan uz obrok.

PAKIRANJE:

50 tableta

CIJENA PO DANU:

Kal, SAD Nihon

PROIZVO–A»: UVOZNIK:

6,38 kn

Pripravak antioksidansa s velikim brojem aktivnih tvai iz razliËitih izvora. S obzirom na sastav, cijena je umjerena.

MI©LJENJE:

Inneov Re-Age

Sastav 1 tableti: ekstrakti rajËice (10% likopena) 30 mg, bjelanËevine mlijeka 60 mg, ekstrakt soje (40% izoflavona) 62,5 mg, vitamin C 30 mg

tablete

Ostali sastojci: regulator kiselosti (kalcijev fosfat), pomoÊne tvari u procesu proizvodnje (mikrokristaliniËna celuloza, magnezijeve soli masnih kiselina), zguπnjivaË (umreæena Na-karboksimetil celuloza), vitamin C, tvari za poliranje (hidroksipropil celuloza, hidroksipropilmetil celuloza, talk), tvar za sprjeËavanje zgruπavanja (silicijev dioksid), emulgatori (polisorbat 80, sojin lecitin), bojila (E171, E110, E129, E132), kukuruzni πkrob, mlijeËni πeÊer, sladilo (E951) NAPOMENE: Dodaci prehrani Inneov namijenjeni su odraslim osobama dobrog zdravlja koje æele poboljπati kvalitetu svoje koæe. Ne preporuËuje se trudnicama ili dojiljama. »uvajte izvan dohvata djece. DOZIRANJE:

Najmanje 3 mjeseca uzimati po 2 tablete na dan uz obrok.

PreporuËene dnevne doze ne smiju se prekoraËiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteæenoj prehrani. PAKIRANJE:

40 tableta

CIJENA PO DANU:

Inneov France, Francuska UVOZNIK: Inneov Adria PROIZVO–A»:

10,10 kn

Pripravak razvijen u suradnji prehrambene i kozmetiËke industrije, namijenjen zaustavljanju promjena na koæi povezanih sa starenjem. UËinkovitost proizvoda istraæuje se kliniËkim studijama.

MI©LJENJE:


inPharma 37 cija ima povoljan uËinak na mitohondrije, staniËna skladiπta energije, uz snaæno antioksidativno djelovanje. Takoer, pokazano je da su mitohondriji moædanih stanica bili manje oπteÊeni kod æivotinja kojima je davan spomenuti pripravak. Iako ta otkriÊa zvuËe vrlo primamljivo, trebalo bi ih potkrijepiti i studijama na ljudima.

BuduÊi da se koliËina koenzima Q10 smanjuje s porastom æivotne dobi, moæe se pretpostaviti da je njegov nedostatak u organizmu jedan od razloga starenja organizma. Ubikinon ili koenzim Q10 je esencijalna komponenta lanca koji prenosi elektrone u mitohondrijima. Dokazano je i da inhibira inicijaciju i propagaciju lipidne

peroksidacije. Nadalje, uz antioksidativnu moÊ, pripisuje mu se i moguÊnost regeneracije drugih antioksidansa topljivih u masti, poput alfa-tokoferola. Koenzim Q10 je osnovni tjelesni koenzim Ëija se sinteza smanjuje starenjem. Taj koenzim πtiti od πtete izazvane UV zraËenjem, a primijenjen lokalno na koæi i peroralno u dozi od 60 mg/dan ima dokazan utjecaj na smanjenje bora. Mehanizam njegovog djelovanja na koæi je poticanje sinteze kolagena i elastina, obnavljanje koæe i antioksidativno djelovanje. UËinkovitost formulacije likopena, ekstrakta soje, mlijeËnih proteina i vitamina C provjerena je kliniËkom studijom. Cilj je bio ispitati utjeËe li uzimanje pripravka koji sadræi spomenute supstancije tijekom 6 mjeseci na promjenu stanja koæe i posebi-

Iako je na hrvatskom træiπtu ponuda pripravaka koji su pozicionirani kao antiaging joπ uvijek skromna, postoje pripravci koji se nalaze na træiπtu pod drugim namjenama, a samo je pitanje vremena kada Êe se police hrvatskih ljekarni poËeti puniti i takvim pripravcima. Donosimo pregled najznaËajnijih proizvoda koji se mogu klasificirati kao anti-aging dodaci prehrani, a dostupni su na naπem træiπtu.

BioAstin Supreme

Youth Glow

Nutri-Nano™ CoQ-10

kapsule

kapsule

kapsule

Koenzim Q10

Nutrex Hawaii, SAD Biovega

Life Time, SAD Agram 89

ce na biomehaniËka svojstva i kvalitetu. Rezultati su pokazali da u usporedbi s kontrolnom skupinom uzimanje takvog pripravka tijekom 6 mjeseci stimulira proliferaciju stanica i poveÊanje udjela kolagena i hijaluronske kiseline u koæi.

Rezultati nutri-inspekcije

Solgar, SAD Salvus

PROIZVO–A»:

PROIZVO–A»:

PROIZVO–A»:

UVOZNIK:

UVOZNIK:

UVOZNIK:

Sastav u 1 kapsuli: vitamin A (kao betakaroten) 97,5 IU (2,4 µg RE), vitamin E (kao d-alfa tokoferol) 15 IU (10,05 mg), BioAstin (prirodni astaksantin) 6 mg, organsko maslinovo ulje (ekstra djeviËansko) 400 mg, lutein 60 µg DOZIRANJE: Dvije

kapsule na dan uz obro-

ke. PAKIRANJE:

60 kapsula

CIJENA PO DANU:

6,70 kn

MI©LJENJE: Organski,

vegetarijanski pripravak s formulacijom raznovrsnih prirodnih antioksidansa i astaksantinom. Cjenovno pristupaËan proizvod u ovoj kategoriji.

Sastav u 1 kapsuli: acetil-L-karnitin 225 mg, alfa-lipoiËna kiselina 100 mg

Sastav u 1 kapsuli: Nutri-Nano™ koenzim Q10 (ubikinon) 30 mg

Ostali sastojci: mikrokristaliniËna celuloza, magnezijev stearat, silicijev dioksid, æelatina, voda

Ostali sastojci: æelatina, glicerin, emulgator: polisorbat 80, bojilo: kapsantin

NAPOMENE: PreporuËena

dnevna doza ne smije se prekoraËiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteæenoj prehrani. »uvati od dohvata male djece.

Kao dodatak prehrani uzeti dvije kapsule na dan po moguÊnosti uz obrok ili po preporuci struËne osobe.

DOZIRANJE:

PAKIRANJE:

60 kapsula

CIJENA PO DANU:

8,32 kn

MI©LJENJE: Jedinstvena formulacija alfalipoiËne kiseline i acetil-L-karnitina s privlaËnom znanstvenom podlogom.

DOZIRANJE: Uzima se 1 kapsula na dan uz obrok ili po preporuci lijeËnika. NAPOMENE: PreporuËene

dnevne doze ne

smiju se prekoraËiti. PAKIRANJE:

50 kapsula

CIJENA PO DANU:

11,70 kn

Pripravak koenzima Q10 proizveden nanotehnologijom πto mu omoguÊuje znaËajnu bioraspoloæivost. Za vidljive uËinke na koæi poæeljno ga je koristiti uz koenzim Q10 koji se nanosi lokalno na koæu.

MI©LJENJE:


38 inPharma Autorica Ëlanka: mr. sc. Vjera Haberle

KOZMECEUTIKA

Prirodna ili organska, kozmetika s posebnom namjenom, dermokozmetika Ono πto bitno razlikuje kozmetiku od kozmeceutike su tvrdnje o djelotvornosti takvih pripravaka osljednjih decenija pred kozmetiËke se proizvode postavljaju sve veÊi zahtjevi u pogledu njihove stvarne djelotvornosti na koæu, πto podrazumijeva sloæene sastave proizvoda po broju i vrsti sirovina, a posebice djelatnih tvari. Ti zahtjevi upuÊuju na neophodnu suradnju farmaceuta, kemiËara, dermatologa, toksikologa i mikrobiologa. U prilog takvom shvaÊanju govori i, uz pojam kozmetike, sve ËeπÊe spominjan pojam kozmeceutika koji jasno upuÊuje na to da je sve teæe postaviti granicu izmeu “obiËnog” kozmetiËkog proizvoda i kozmetiËkog proizvoda s odreenim dokazivim (u pravilu ljekovitim - farmaceutskim) uËinkom. U tom smislu 2004. godine u naπu je legislativu uvrπten novi pojam - kozmetika s posebnom namjenom. Pojam kozmetike s posebnom namjenom ne postoji u EU legislativi, no Ëinjenica je da su pojedine europske zemlje ipak uspostavile odreena razgraniËenja izmeu “obiËne kozmetike” i one s posebnim uËinkom (ne samo kozmetiËkim ili uopÊe bez njega). Na primjer u Itali-

P

Kozmetika Nastoji se razgraniËiti “obiËnu” od one s dokazanim uËinkom

ji, a i nekim drugim zemljama u svijetu, takvi se proizvodi smatraju kozmeceutikom.

Terminologija u EU U NjemaËkoj postoji termin “medicinska kozmetika” (naveden u okviru deklaracije na originalnom pakovanju proizvoda). To je kozmetika proizvedena u skladu s EU Direktivom za kozmetiËke proizvode, πto je moguÊe, buduÊi da europski propisi ne odreuju najviπu dopuπtenu koliËinu pojedinog sastojka, osim za bojila, konzervanse, UV filtere i samo neke odreene ograniËeno dopuπtene tvari. No, u te se tvari donedavno nisu ubrajale djelatne tvari koje zapravo najËeπÊe odreuju kozmetiku s posebnom namjenom, a to su najviπe sastojci biljnog podrijetla od kojih su neki i moguÊi alergeni koji su danas u Europi (a i u naπem

zakonodavstvu) ograniËeni u primjeni s obzirom na koliËinu i grupu kozmetiËkog proizvoda. OpÊenito se moæe reÊi da se u EU, a i u drugim zemljama u svijetu, tek zadnjih godina intenzivno govori o upotrebi biljnih pripravaka u kozmetiËkim proizvodima. To je dovelo do spoznaje da npr. niti za polovicu od 300 najËeπÊe koriπtenih biljaka u kozmetiËkim proizvodima do sada nije bilo moguÊe sastaviti kompletne specifikacije identiteta i ËistoÊe, temeljene na toksikoloπkim ispitivanjima. Za ostale nije bilo dovoljno relevantnih podataka, iako se radi o poznatim i Ëesto koriπtenim biljkama. Neke od obraenih biljaka Ëak se, zbog odreenih sastojaka, smatraju nepreporuËljivim za upotrebu u kozmetiËkim pripravcima. Kozmeceutika ili, kako se negdje takvi proizvodi nazivaju, prirodna ili organska kozmetika, tema je o kojoj se posljednjih godina sve viπe govori, pa je postalo jasno da se to podruËje mora definirati. U tom su nastojanju nastali i neki vodiËi/ preporuke (Guidelines) koji razgraniËavaju kozmetiku od medicinskih proizvoda, jer je EU toËno definirala kozmetiËki proizvod i farmaceutski proizvod: medicinski proizvod i lijek. U Strasbourgu je proπle godine u VijeÊu Europe, toËnije u Upravi EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare ili poznatije European pharmacopoeia) osnovan odbor za zaπtitu zdravlja potroπaËa koji je osnovao pododbore za kozmetiku i za ambalaæu (farmaceutsku i prehrambenu). U pododboru za kozmetiku, na prvom sastanku u rujnu 2009. godine, naglasilo se da je nuæno regulirati upravo proizvode


inPharma 39 koji su u RH poznati kao kozmetika s posebnom namjenom. Stoga je kao jedino u EU bilo predstavljeno naπe zakonodavstvo iz tog podruËja. O tom naπem zakonodavstvu govorilo se i na drugom sastanku istog pododbora koji se odræao u Strasbourgu 2. i 3. oæujka ove godine. Nadalje, ISO tehniËki odbor za kozmetiku predloæio je tu temu za razradu, iako ona ustvari ne spada direktno u djelatnost tog odbora.

Pitanje djelotvornosti Ono πto bitno razlikuje kozmetiku od kozmeceutike su tvrdnje o djelotvornosti takvih pripravaka, pa i na tom podruËju postoje neke novosti. Tako je Health Canada izdala dokument koji govori o tvrdnjama koje su dopuπtene, ili nisu dopuπtene u kozmetiËkim proizvodima, a sliËan dokument nalazi se i na web stranicama Slovenskog ministarstva zdravstva. Kada govorimo o pojmu kozmeceutika, treba naglasiti i Ëinjenicu da u struËnoj literaturi postoje u stvari dva pristupa tom pojmu. Prema jednom, s naπeg se stajaliπta, posebice zakonodavno prihvatljivijeg, radi o proizvodima koji su djelomiËno kozmetiËki (ponajviπe zbog pomoÊnih sastojaka, topiËke primjene, ali i tehnologije proizvodnje), a djelomiËno farmaceutski

(zbog djelatnih tvari, i to njihove vrste i koliËine, πto im potvruje i namjenu). Prema drugom pristupu, kozmeceutikom se nazivaju i dodaci prehrani koji imaju i odreeni farmaceutsko/kozmetiËki uËinak, kao npr. oni koji imaju uËinak protiv bora ili neki drugi uËinak u okviru njege koæe. Taj drugi pristup upuÊuje na odreenu vezu izmeu dodataka prehrani i kozmetike s posebnom namjenom, za πto u svakom sluËaju postoje valjani argumenti. Na kraju valja spomenuti i kod nas Ëesto upotrebljavan naziv dermokozmetika, s kojim se vrlo Ëesto susreÊemo na policama naπih ljekarni, no koji je vrlo upitan s obzirom da je velika veÊina kozmetiËkih proizvoda namijenjena upravo za koæu (dermu). Kada se paæljivije promatraju sastav i namjena takvih proizvoda, meu njima nerijetko dominiraju pripravci koji spadaju u kozmetiku s posebnom namjenom, bez obzira jesu li veÊ registrirani pri Povjerenstvu za kozmetiku s posebnom namjenom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, ili to joπ nisu. LITERATURA: Haberle V: predavanje za farmaceute-specijalizante iz podruËja kontrole lijekova Haberle V: Kozmetika s posebnom namjenom novi pojam u naπem zakonodavstvu. Zbornik radova 30. StruËnog skupa zdravstvenih ekolo-

ga s meunarodnim sudjelovanjem s temom Ekologija Hrvatska Europa. Zagreb, 2004, Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opÊe uporabe koji se mogu stavljati u promet (NN 42/04) Comparative Study in Cosmetics Legislation in the EU and Other Principal Markets with Special Attention to so-called Borderline Products prepared for European Commission, DG Enterprise, August 2004. Council Directive of 27. July 1976 on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Cosmetic Products (76/768/EEC with Amendments Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta πiroke potroπnje (NN 125/09) Plants in Cosmetics, Volume I, Council of Europe publishing, 2002 Plants in Cosmetics, Volume II; Council of Europe publishing, 2004 Guidance Document on the Demarcation between the Cosmetic Products Directive 76/768/EEC and the Medicinal Products Directive 2001/83 as agreed between the Commission Services and the Competent Authorities of Member States ISO/TC 217 N 207 Technical Defiitions and Criteria for “Natural” and “Organic” Cosmetic Ingredients and Products Guidance for Cosmetic Advertising and Labelling Claims, Health Canada February 2006 Schwartz R A, Centurion S A, Solis Cristina S: Cosmeceuticals, Medscape, Managing Editor: Christen M Mowad, American Academy of Dermatology, Updated: May 2008. Confusion reigns in Cosmeceutical Name Game, News Letter Foodnavigator, 29. Juny 2009.


40 inPharma Autorica Ëlanka: dr. sc. Jelena Æafran Novak, dipl. ing.

GM HRANA

Hrana koja se sastoji ili je proizvedena od GMO-a Zadnjih godina sektor biotehnologije ima najbræi rast u svjetskoj ekonomiji rana koja sadræi genetski modificirane organizme (GMO) danas je vrlo aktualna tema koja potiËe rasprave, no u naπoj je zemlji javnost slabo upoznata s genetiËkim inæenjerstvom i genetski modificiranim usjevima. Pojam “genetski modificirani organizam” odnosi se na sve organizme Ëiji je genetski materijal promijenjen na naËin koji se ne deπava prirodno nego pomoÊu tehnika genetiËkog inæenjerstva. Pored tradicionalnog pristupa koji je kroz povijest pruæao moguÊnost selekcije i uzgoja usjeva i stoke koji Êe biti jaËi, otporniji i pruæati bolje prinose, tj. viπe hrane, javlja se biotehnologija kao novo orue za postizanje istog cilja, tj. sigurne i obilne opskrbe hranom. ©to zapravo predstavlja sam pojam biotehnologije? Ona znaËi upotrebu æivih organizama ili njihovih produkata u svrhu poboljπanja kvalitete æivota i okoliπa.

H

Stanje na svjetskom træiπtu Zadnjih godina biotehnologija predstavlja sektor najbræeg rasta u ekonomiji. U 2000. godini 101 privatna biotehnoloπka kompanija (agro i non-agro) povisila je ukupni kapital na burzi dionica za oko 20 bilijuna US dolara. Meu najzastupljenije kompanije s agro-biotehnoloπkim patentima su Pharmacia (21%, 287 patenata), DuPont (20%, 279 patenata), Syngenta (13%, 173 patenata), Dow (11%, 157 patenata), Aventis (6%, 77 patenata). Proizvodnja GM usjeva je koncentrirana na nekoliko zemalja. Oko 90% GM usjeva uzgaja se u Americi (SAD 68%, Argentina 12% i Kanada 6%). U Aziji se istiËu Kina 3% i Indija. Danas se uzgoj ubrzano πiri i zemljama Europe. ©to se tiËe samih usjeva, GM soja Ëini oko 63% globalnog GM uzgoja, a GM kukuruz zaprema 19% povrπine, praÊeno GM pamukom sa 13% i GM uljanom repicom 5%. Upotreba GMO-a u prehrambenoj in-

dustriji sve je veÊa. Oko 60-70% sve procesirane hrane trenutno sadræi barem jedan sastojak dobiven iz biljke modificirane genetiËkim inæenjerstvom. U SAD-u je viπe od 70% ukupnog uzgoja soje, 30% kukuruza i 70% pamuka modificirano kako bi se kontrolirali nametnici. Takoer se uzgajaju papaja i tikvica otporne na bolesti. Odobrene su za uzgoj i modificirane sorte krumpira, rajËice, riæe, lana, πeÊerne repice, kukuruza πeÊerca, dinje i radiËa, premda trenutno nisu prisutni na træiπtu. Upotreba biotehnologije u proizvodnji hrane je davno zapoËela. Meu proizvodima mlijeËne i mesne industrije, meu prvima je bio sir; viπe od 70% sira u SAD-u proizvedeno je pomoÊu enzima kimozina (inæenjerstvom zamijenjen renin) koji se pojavio na træiπtu 1990. godine. Mlijeko se dobiva od krava kojima se dodaje hormon rasta (rBST) dobiven upotrebom biotehnologije. Stoka se rutinski hrani genetski modificiranim æitaricama. No, vaæno je istaknuti da na træiπtu nisu prisutne genetski modificirane æivotinje kao krave, svinje, ovce, piliÊi, ribe i druge. Prvi GMO odobren za uzgoj bila je 1995. god. rajËica sa zakaπnjelim trulenjem. VeÊina GM æitarica je modificirana kako bi bila otporna na korove, insekte i bolesti. Pored GM biljaka vaæno je navesti i druge proizvode dobivene upotrebom suvremene biotehnologije kao πto su vitamini, minerali i drugi nutritivni dodaci prehrani. Takoer se meu proizvode mogu ubrojiti deterdæenti, papir i razni materijali za tekstilnu industriju kao i metali i nafta. Za razliku od ameriËkog træiπta, uslijed pritiska zastraπene javnosti, EU je 1998. zabranila uvoenje novih sorti na svoje træiπte. Usmjerila se na intenzivna znanstvena istraæivanja ekoloπke prihvatljivosti i zdravstvene ispravnosti tzv. GM usjeva kao i na donoπenje stroæe zakonske regulative u svrhu njihovog odobravanja. Nakon iscrpnih viπegodiπnjih istraæivanja ut-

vreno je da nema znaËajnih razlika izmeu postojeÊih tradicionalnih i GM usjeva. U skladu s novim zakonskim propisima EU je u 2004. godini odobrila uzgoj GM usjeva. Kukuruz je bio prva kultura koja je odobrena za uzgoj u svim dræavama Ëlanicama. Prednost uzgoja GM kukuruza je uπteda na upotrebi pesticida, jer je glavno svojstvo tog kukuruza otpornost na kukce, posebno kukuruznog moljca. Zemlje u kojima se uzgaja GM kukuruz su SAD, Argentina, Kanada, JAR, Filipini, ©panjolska, Urugvaj, Honduras, Portugal, NjemaËka, Francuska i »eπka. GM soja kao dominantni GM usjev u svijetu, nije u EU odobrena za uzgoj, nego je odobrena za preradu i upotrebu kao hrana i hrana za æivotinje. InaËe se uzgaja u SAD-u, Argentini, Brazilu, Paragvaju, Kanadi, Urugvaju, Rumunjskoj, JAR-u i Meksiku. Bez obzira na sve veÊu zastupljenost GM kultura u uzgoju i u prehrani ljudi i æivotinja, stav javnosti u EU nije se bitno promijenio.

Sir Viπe od 70% u SAD-u proizvedeno je genetiËki zamijenjenim enzimom


Sve viπe jaËa svijest potroπaËa o vaænosti kvalitetne i zdravstveno ispravne hrane za zdrav i kvalitetan æivot. Takoer se sve viπe razvijaju i zahtjevi za kontrolom proizvodnje kao i potraæivanja za sve detaljnijim deklariranjem prehrambenih proizvoda. NaroËito se ti zahtjevi odnose na GMO-e i njihovu prisutnost u hrani. Javnost je pomalo zbunjena, pa i zastraπena potencijalno πtetnim utjecajima konzumiranja takve hrane. Ono πto se moæe reÊi nakon desetogodiπnje konzumacije tzv. GM hrane jest da je ona jednako sigurna kao i svaka druga i da se u uzgoju mnogih GM biljaka primjenjuje znatno manje pesticida nego pri uzgoju tradicionalnih kultura.

Stanje u Republici Hrvatskoj U RH se trenutno ne uzgajaju biljke modificirane genetiËkim inæenjerstvom. Zakonski okvir koji regulira podruËje GMO-a uspostavljen je Zakonom o genetski modificiranim organizmima (NN 70/2005) i Zakonom o hrani (NN 46/2007). Prema Zakonu o hrani, u GM hranu se ubrajaju: a) genetski modificirani organizmi (GMO) koji se koriste kao hrana, b) hrana koja sadræi ili se sastoji od GMO-a, c) hrana proizvedena od ili koja sadræi sastojke proizvedene od GMO-a.

Jedan od glavnih imperativa te hrane je da ona ne smije imati πtetan utjecaj na zdravlje ljudi, zdravlje æivotinja ili okoliπ, da ne smije stvarati zabludu kod potroπaËa, te da se ne smije u toj mjeri razlikovati od hrane koju bi po svojoj namjeni trebala zamijeniti, da bi njezina potroπnja bila u prehrambenom smislu nepovoljna za potroπaËa. Kod nas se u praksi provodi redovita sluæbena kontrola prisutnosti GMO-a u hrani, i to u GMO laboratoriju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, otvorenog 2003. g., a ovlaπtenog od strane Ministra zdravstva 2004. Laboratorij je 2009. akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007. Pored vrlo stroge kontrole uzoraka iz uvoza koje redovito dostavljaju graniËni sanitarni inspektori kao i godiπnjeg monitoringa træiπta od strane Ministarstva zdravstva, provodi se i kontrola hrane za æivotinje od strane veterinarske inspekcije kao i sjemenskog materijala od strane Ministarstva poljoprivrede. Kontrola se provodi u svrhu provedbe odredbi o oznaËavanju i sljedivosti GM hrane prema Uredbi Vlade RH o koliËini genetski modificiranih organizama u proizvodima. Proizvodi s manjom koliËinom GMO-a, koji se stavljaju na træiπte ne moraju biti oznaËeni kao proizvodi koji sadræe genetski modificirane organizme (NN 92/2008).

Sigurnost hrane/ procjena rizika Nekoliko je potencijalnih prednosti i ciljeva takve proizvodnje hrane: sigurnija opskrba hranom i jeftinija proizvodnja, usjevi manje podloæni bolestima, insektima i korovima, usjevi s boljim sastavom hranjivih sastojaka. Takoer bi modificirani usjevi mogli posluæiti kao novi izvor energije te za proizvodnju novih materijala, lijekova i cjepiva. Pored toga, ipak se istiËu i zabrinutost za sigurnost farmera i potroπaËa, za sigurnost utjecaja

na okoliπ, ciljane i neciljane biljne i æivotinjske vrste uslijed protoka gena, kao i razvoj rezistentnih insekata te razvoj nekih novih alergija zbog uvoenja novih potencijalno alergogenih sastojaka u hranu. Sastav hrane moæe biti izmijenjen putem ubaËenih gena i njihovih produkata, indirektnih i nenamjernih efekata genske ekspresije te neæeljenih mutacija kao rezultata insercije gena. Stoga sama procjena zdravstvene ispravnosti GM hrane, pored detaljnih studija ekoloπke prihvatljivosti, ukljuËuje i detaljna ispitivanja stabilnosti genetiËke modifikacije te, osim ispitivanja potencijalne toksiËnosti i/ili alergenosti novog proteina/metabolita, ukljuËuje i temeljnu nutricionistiËku analizu. Svi do danas raspoloæivi podaci pokazuju da je hrana proizvedena iz usjeva modificiranih upotrebom biotehnologije jednako sigurna kao i hrana dobivena iz tradicionalno uzgojenih usjeva. Svakako valja naglasiti da ne postoji hrana za koju moæemo sa 100%-tnom vjerojatnoπÊu tvrditi da je sigurna. RazliËita kontaminacija i kvarenje uvijek ostaju pitanje stvarne sigurnosti i zdravstvene ispravnosti hrane. Takoer, za namirnice s oznakom “organska” koje nisu dobivene iz GM usjeva, ne znaËi da je sigurnija za prehranu i da je uzgajana na sigurniji naËin. Jedno od znaËajnijih oËekivanja od genetiËkog inæenjerstva u buduÊnosti jest bolja nutritivna vrijednost namirnica kao manji udio masnoÊe, viπe vitamina, moguÊnost eliminiranja nekih alergena iz tradicionalnih kultura, moguÊnost poveÊanja koncentracija prirodnih fitoestrogena, izoflavina, karotenoida i drugih antioksidansa za koje se zna da smanjuju vjerojatnost nastanka raka, a i mnogi drugi moguÊi pozitivni aspekti takvog pristupa u kreiranju novih usjeva. No, bez obzira na moguÊe pozitivne uËinke koje Êe pokazati buduÊnost, zahtjevi potroπaËa za redovitom kontrolom GM hrane na træiπtu kao i za njenim oznaËavanjem, u potpunosti su opravdani, jer je svaËije pravo imati moguÊnost izbora. I premda nije predmetom ovog Ëlanka, uvijek se nameÊe i zabrinutost πire javnosti u pogledu marketinπke moÊi i kontrole globalnog træiπta hranom od strane malog broja multinacionalnih kompanija. PokreÊu se i socioloπke i etiËke rasprave kao i potreba za provedbom procjene socioekonomskog rizika uvoenja GMO-a i ekonomske isplativosti. To potonje je od posebnog znaËaja ako se povede rasprava oko pitanja koegzistencije tradicionalnog i organskog uzgoja s uzgojem GM usjeva kao vrlo vaænog politiËkog pitanja. Svi ti faktori trebaju biti pomno prouËeni kako bi se iz relevantnih podataka donijele pravilne odluke prije bilo kakvog odobravanja uporabe GMO u zemlji.


42 inPharma

VITAFOODS

2010. najbolje je postalo joπ bolje Sveobuhvatni pregled novosti, ponude, sirovina, proizvoda i usluga te najnovijih svjetskih trendova d kada je 1977. pokrenut, Vitafoods se pozicionirao kao globalni godiπnji dogaaj za nutraceutiku, na kojemu se naprosto mora sudjelovati. I ove godine organizatori prireuju razne inovacije i iznenaenja, pa je ovogodiπnja manifestacija veÊ sada na tragu da granice industrije proπiri i unaprijedi kao nikada ranije. U nedavnom istraæivanju o stavovima i trendovima u podruËju funkcionalne hrane, napitaka i sirovina, Datamonitor je istaknuo da træiπte ulazi u kljuËnu eru. Naime, potroπaËi ne samo da konzumiraju hranu da bi oËuvali svoje zdravlje, nego sada zahtijevaju i traæe moguÊnosti da optimiziraju svoje sposobnosti, uËinkovitost, da smanje rizik ili odgode poËetak bolesti. To jednako vrijedi za starije kako i za mlae generacije, jer su obje viπe nego ikada svjesne prehrambenih problema te aktivno nadgledaju i usklauju svoje prehrambene navike. Upravo su zato sajmovi kao Vitafoods tako vaæni. Kao vodeÊi globalni dogaaj te vrste, Vitafoods na jedno mjesto dovodi struËnjake iz proizvodnje, distribucije, maloprodaje, uvoza i izvoza, iz podruËja istraæivanja zdrave hrane, funkcionalnih namirnica i napitaka, dodataka prehrani, proizvoda u kuÊanstvu, prirodnih i biljnih proiz-

O

voda, farmaceutske i biotehnoloπke industrije. Osim toga, posjetiteljima su omoguÊeni edukacijski programi, da bi bili u tijeku s najnovijim proizvodima, istraæivanjima, zakonskim regulativama i sl. Vitafoods dosljedno raste godinu za godinom. Godine 2009. pokazao je 15% poveÊanje πtandovskog prostora, πto se odrazilo i na poveÊani broj posjetitelja. Proπle ih je godine doputovalo viπe nego ikada ranije! KarakteristiËna je velika meunarodna zastupljenost: posjetitelja je bilo iz obje Amerike, Azije, te iz cijele Europe. Meu-

inPharma Medijski pokrovitelj Vitafoods-a

narodni element vidljiv je i u broju paviljona pojedinih zemalja koje Êe sudjelovati i ove godine. Vitafoods Discussion Forum odræat Êe se 20.05. od 9-10.30. Vodit Êe ga Simon Pettman iz EAS-a (European Advisory Service), a bavit Êe se pitanjima regulacije zdravstvenih tvrdnji u EU i novim marketinπkim strategijama. Ulaz je slobodan. Forum Êe okupiti vodeÊe eksperte u marketingu i zakonodavstvu, traæeÊi odgovore na sljedeÊa pitanja: • ©to se poduzima da se regulativa zdravstvenih tvrdnji uËini provedivom? • Da li Êe se to moÊi uskladiti sa sustavom? • Koliko se isplati uloæiti u molbe za odobrenja zdravstvenih tvrdnji? • Koje su alternativne marketinπke metode moguÊe? BuduÊi da se oËekuje velik broj posjetitelja, organizatori nude sudionicima prigodu da svoja pitanja za sudionike panela postave unaprijed na: forum@eas.eu. Osim Discussion Forum-a, EAS Êe takoer odræavati individualne sastanke za slobodno strateπko savjetovanje prema specifiËnim potrebama zainteresiranih tvrtki. Savjetovati Êe o regulativi i strategiji u pogledu proizvodnih formulacija, etiketira-


nja i zdravstvenih tvrdnji, kako bi se pomoglo tvrtkama u njihovim marketinπkim planovima. I ove Êe godine biti organiziran Supplier Seminar Theatre koji omoguÊuje praÊenje edukacijskih teËajeva. Uvijek popularna atrakcija, na koju je ulaz slobodan, predstavlja nove proizvode, razvoj i otkriÊa. IzlagaËi Êe pokazati svoje najnovije inovacije ciljanoj publici, dok Êe kupci imati korist vidjeti proizvode “u akciji”. Na manifestaciji Vita Trend prikazat Êe se trendovi u podruËju nutraceutika i funkcionalnih namirnica, u okviru prezentacija koje pokazuju u kojem se smjeru kreÊemo na podruËju zdravlja i wellnessa. Inovacije i keativnost su dvije srediπnje teme na New Products Zone. Tvrtke Êe svoje proizvode predstaviti u vitrinama koje Êe biti smjeπtene u podruËju za registraciju.

18.-20. SVIBNJA 2010. | ÆENEVA EXPO | ©VICARSKA

Finished Products Expo “solo” u Æenevi VeÊ 2006. g. organizatori Vitafoodsa pronaπli su na træiπtu niπu za event koji Êe predstaviti gotove proizvode. Upravo to je izloæba Finished Products Expo. Organizatorima je cilj joπ viπe stimulirati rast i zanimanje za tu manifestaciju da bi se ove godine potvrdila kao najuspjeπnija i jedina izloæba u Europi posveÊena gotovim proizvodima - funkcionalnoj hrani, napitcima, kozmeceuticima i dodacima prehrani. New Product Zone predstaviti Êe najnovije, jedinstvene i inovativne proizvode za ciljana træiπta. Nakon πto su mnoge europske tvrtke proπle nekoliko surovih godina, sada se vraÊaju “na velika vrata”. Proπlogodiπnje statistike pokazale su da je 54% posjetitelja sudjelovalo na toj izloæbi, πto je NPZ uËinilo prvorazrednom atrakcijom za posjetitelje i izlagaËe. U Testing Bar @ FPE mogu se isprobati najnovije funkcionalne namirnice i napitci. Na kraju svakog dana, na osnovu glasovanja posjetitelja, objavljuju se dobitnici nagrada Testing Bar-a. Vrlo je malo sajmova koji posjetiteljima pruæaju moguÊnost da se poveæu i prije same manifestacije. PosredniËki servis Distributors Wanted je online servis koji omoguÊuje FPE posjetiteljima da prije izloæbe potraæe i kontaktiraju potencijalne distributere i da unaprijed dogovore susret. StruËnjaci EAS-a bit Êe besplatno na raspolaganju posjetiteljima na savjetodavnim terminima. Posjetiteljima Êe pruæiti uvid u najnoviju strateπku i legislacijsku regulaciju, savjetovati Êe kako uÊi na træiπte funkcionalnih namirnica, te kako koncipirati zdravstvene tvrdnje i preporuke za deklariranje proizvoda. S obzirom da je broj termina ograniËen - potrebno ih je unaprijed rezervirati.

The Global Nutraceutical Event viπe od 9000 posjetitelja na tisuÊe novih proizvoda i inovacija 500 tvrtki izlagaËa 250 delegata na konferencijama 30 besplatnih seminara 1 nezaobilazni event struke

Besplatna online registracija na www.vitafoods.eu.com/ea1 omoguÊuje Vam besplatni brzi ulaz

besplatni VodiË izloæbe

uπtedu od 80 eura


44 inPharma Autorica Ëlanka: mr.sc. Ivona VidiÊ ©trac, dipl.ing.

POD POVE∆ALOM

Parabeni - da ili ne? Parabeni su alkil esteri p-hidroksibenzojeve kiseline koji se koriste kao konzervansi u kozmetiËkim proizvodima, u hrani i u proizvodnji lijekova. Zaπto onda sve viπe proizvoda sadræi navod parabens free ili bez parabena? roizvoaË kozmetike mora proizvesti proizvod odgovarajuÊe mikrobioloπke ËistoÊe koji je pod uvjetima optereÊenja (Challenge test) stabilan odreeno vrijeme. Premala koliËina konzervansa ne moæe zaustaviti rast mikroorganizama πto dovodi do propadanja proizvoda, dok prevelika koliËina moæe izazvati alergiju, dermatitis ili neku drugu nuspojavu. U Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti predmeta πiroke potroπnje nalazi se Lista VI, prvi dio - Konzervansi koje mogu sadræavati kozmetiËki poizvodi, u kojoj je nabrojeno 55 dopuπtenih konzervansa anorganskog i organskog podrijetla. U toj listi nalaze se pod toËkom 12. 4-hidroksibenzojeva kiselina, soli i esteri koje jednim imenom nazivamo parabeni. U upotrebi je velik broj parabena, ali su najËeπÊe koriπteni methylparaben, ethylparaben, propylparaben te butylparaben. Kada se koristi jedan ester u formulaciji, dopuπtena maksimalna koncentracija je 0,4%, dok je za smjesu estera najviπa dopuπtena vrijednost 0,8%. U kozmetiËkim proizvodima, upotreba parabena je raπirena u dekorativnoj kozmetici, hidratantnim kremama, proizvodima za kosu, brijanje itd.

P

Methyl- i ethylparaben Sigurni za upotrebu u kozmetiËkim proizvodima

Upotreba parabena u kozmetici povezuje se s nastankom tumora dojke. U studiji iz 2004. grupa autora (Darbre i ost., Journal of Applied Toxicology) pronaπli su parabene u stanicama tumora dojke te su otvorena pitanja njihove uloge kao endokrinog “disruptora”, odnosno potentnosti vezanja za estrogene receptore. Nedostatak istraæivanja bio je izostanak mjerenja parabena u normalnom tkivu, meutim istraæivanje potaklo je brojna daljnja ispitivanja. Iako je revizija miπljenja o sigurnoj upotrebi metil-, propil- i butilparabena iz 1984. pokazala da je upotreba parabena, Ëak i u koncentracijama do 25% (koje se ne primjenjuju u kozmetiËkim proizvodima) sigurna za upotrebu, 2003. CIR-a (Cosmetic Ingredient Review) AmeriËka komisija za ispitivanje sigurnosti kozmetiËkih sastojaka ponovno ih je uzela u razmatranje. 2005. je zakljuËila da nema potrebe za zabranom parabena. Europska Znanstvena komisija za predmete πiroke potroπnje (SCCP) objavila je 2005. proπireno miπljenje o sigurnoj upotrebi parabena na temelju toksikoloπih miπljenja Znanstvene komisije za hranu (1994.), EFSA-e (2004.), Danish Institute of Food and Veterinary Research (2004.) i Norwegian Institute of Public Health (2003.). Iako akutna, subakutna i kroniËna toksiËnost na razliËitim vrstama pokazuje da su parabeni praktiËki netoksiËni, da nemaju karcinogeni, genotoksiËni, kokarcinogeni niti teratogeni potencijal, za sve estere uzeta je vrijednost za NOAEL od 1000 mg/kg tjelesne teæine/ dan.

Takoer, prihvaÊeno je da se parabeni zbog njihove hidrolitiËke razgradnje ne akumuliraju u tkivu. In vitro studije pokazale su moguÊnost vezivanja parabena za estrogene receptore koji aktiviraju gene za staniËni rast i poveÊavaju razinu imunoreaktivnog estrogenskog receptora. Iako razliËiti parabeni u kulturama stanica i u studijama na æivotinjama pokazuju razliËiti estrogeni potencijal, njihova potentnost induciranja estrogena je 1000 do 1,000.000 puta manja od potentnosti 17beta-estradiola ili testosterona. Takoer, zajedniËki metabolit parabena nastao hidrolitiËkom razgradnjom p-hidroksibenzojeve kiseline pokazao se neaktivnim u in vitro testiranjima. Meutim, u konaËnici se doπlo do saznanja - πto je u Miπljenju SCCP iz 2008. i objavljeno - da se samo metil- i etil-paraben smatraju sigurnima za upotrebu u kozmetiËkim proizvodima, dok su za propilparaben i butilparaben zatraæena dodatna toksikoloπka ispitivanja. Naime, zbog predoËenih kontradiktornih podataka o reproduktivnoj toksiËnosti, Znanstvena komisija je prihvatila prijedlog proizvoaËa da se nastavi daljnje ispitivanje toksiËnosti, i to posebice s naglaskom na penetraciju kroz koæu, metabolizam i farmakokinetiku. Sigurnosna procjena mora biti osigurana za sve dopuπtene parabene, ukljuËujuÊi izo-alkil i alkilfenil parabene kako bi u konaËnici potroπaË mogao u cijelosti imati siguran proizvod. PraktiËno to znaËi da je upotreba parabena i dalje dopuπtena, ali u sluËaju da provedena istraæivanja upute na toksiËni potencijal, upotreba nekih parabena ipak Êe biti zabranjena. LITERATURA: Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta πiroke potroπnje (NN 125/2009) http//www.fda.gov/Cosmetics/ProductandIngredi entSafety/SelectedCosmeticIngredients/ucm128 042.htm http://www.dermaxime.com/preservatives.htm SCCP (2005) Extended Opinion on the Safety Evaluation of Parabens SCCP (2008) Opinion on Parabens


inPharma 45

NOVO u ljekarnama

ljivost odreenih vrsta hrane i za pojavu simptoma alergije. KoliËinu histamina u organizmu povisuju namirnice koje su bogate histaminom, ali i one koje ga oslobaaju tijekom svoje razgradnje u tankom crijevu. Daosin® je registriran kao hrana za posebne medicinske potrebe.

Fluide Merveillance® Nuxe, Sabex Int., 50 ml

Acidosalus® baby MarinaLab Jedinstveni probiotik namijenjen je djeci, bez obzira na dob. MlijeËna kombinacija probiotiËkih bakterija L. acidophilus, L. bulgaricus, L. lactis te Bifidobacterium u visokoj koncentraciji po ml pripravka, u minimalnoj koliËini 10 exp. 11 cfu, pomaæe pri odræavanju i jaËanju imunoloπkog sustava, potiËe probavu i πtiti od nepoæeljnih bakterija i virusa. JaËa imunitet i obnavlja crijevnu floru nakon primjene antibiotika, raznih probavnih smetnji i proljeva te je uËinkovita pomoÊ u terapiji rota virusa, salmonele, E. coli i drugih infekcija. Ne sadræi gluten ni konzervanse.

Aromapar losion i πampon Pranarôm Science, Kemig Potpuno prirodan i neπkodljiv pripravak od standardiziranih i kemotipiziranih eteriËnih ulja farmaceutske kakvoÊe - Ëajevca, ylang-ylanga, lavandina, eukaliptusa, klinËiÊa, medene mirte, grËkog origana, mirisne metvice. Dermatoloπki ispitan, na prirodan naËin osigurava zaπtitu vlasiπta od mikroorganizama i ËiπÊenje od uπi, a ujedno odræava fizioloπku ravnoteæu. Blagog je djelovanja i jednostavan za primjenu. Svjeæeg je i ugodnog mirisa. Ne sadræi parabene ni polisorbate. U liniji je i poseban Ëeπalj za raπËeπljavanje. Pranarôm International jamËi sirovinu najviπe kakvoÊe, s biokemijskim markerom - kemotipom, pouzdanog porijekla i sa zdravstvenom ekspertizom.

Bébé Laboratoire Cattier, Kemig Ovu kompletnu linija za njegu i zaπtitu osjetljive koæe Ëine gel, mlijeko, pjena i bez-

alkoholni sprej za ËiπÊenje, mlijeËna i hidratantna krema te Baby puder. Svi su formulirani od iznimno blagih sastojaka i specifiËno su namijenjeni vrlo njeænoj i osjetljivoj koæi beba. Okosnica linije je ulje slatkog badema, bogato proteinima i vitaminima, posebno B kompleksom. Proizvodi su od potpuno prirodnih sastojaka, neki i dijelom iz organskog uzgoja. Ne sadræe GMO, parafine, silikone, glikolne etere, aluminijeve soli, nema sintetskih parfema ni umjetnih bojila, parabena ni fenoksietanola, niti sastojaka animalnog porijekla.

Novi proizvod za borbu protiv vidljivih mimiËkih bora mjeπovite i normalne koæe æena u dobi nakon 35 godina. Kombinacija je osam biljnih aktivnih sastojaka - korijena bijelog sljeza, zobi, latica nevena, sjemenki mimoze, ekstrakta slada, matirajuÊeg pudera, sfere hijaluronske kiseline i divljeg kestena, koja uËinkovito smanjuje vidljive parametre mimiËkih bora (broj, duljinu, povrπinu), a ima matirajuÊi uËinak. Sadræi 81% sastojaka prirodnog porijekla, patentirani ekskluzivni Nuxe sustav Ëuvanja bez dodatka parabena ili fenoksietanola, te 4 patenta.

Biolectra magnezij 300 Hermes, Oktal pharma, kapsule Dnevnu potrebu od 300-400 mg magnezija teπko je zadovoljiti uobiËajenom prehranom. Biolectra magnezij 300 kapsule dodatak su prehrani sa 300 mg magnezija u jednoj kapsuli, a uzimaju se jednom na dan. Upotpunjuju paletu veÊ dostupnih oblika Biolectra magnezija - granula i πumeÊih tableta.

Flupak komplet Valens Int. Flupak sprej i maramice sadræe jedinstvenu patentiranu formulu koja dokazano uniπtava 99,9% mikroba, virusa i bakterija. Flupak ima veliku ulogu u prevenciji i πirenju oboljenja i izvrstan je dodatak higijeni. PraktiËna pakiranja omoguÊuju da ih uvijek imate uz sebe.

Daosin

Med za prirodnu njegu zubi i usta

Proximum, 10 kapsula

Dr.Hauschka, Biovega

Prvi proizvod u svijetu koji na prirodan naËin razgrauje hranom uneseni histamin tako da nadopunjuje koliËinu probavnog enzima diaminoksidaze (DAO) na mjestu na kojem nedostaje u tankom crijevu. Histamin je odgovoran za nepodnoπ-

Novi brand sadræi tri paste za zube i vodicu za ispiranje usta. Zubna pasta s metvicom za jaËanje zubi vrlo brzo smanjuje upalu desni. Za osobe s osjetljivim zubima tu je Zubna pasta sa slanom vodom, a Vodica za ispiranje usta s kaduljom poma-

®


46 inPharma

NOVO u ljekarnama æe pri sprjeËavanju upala usne πupljine. Posebna pasta za zube namijenjena je najmlaima - Med od naranËe za osjetljive mlijeËne zube. Redovitim koriπtenjem uklanja zubne naslage i Ëuva zube od karijesa. Svi su proizvodi izraeni od biljnih sastojaka, ne sadræe fluoride ni tenzide, kemijske boje, mirise ni konzervanse.

krv od toksina, pomaæe u smanjivanju kolesterola, poboljπava apsorpciju lijekova i πtiti organizam od njihovih πtetnih ostataka. OdliËna je protiv hunjavice, prehlade i suhog kaπlja, a zbog niskog glikemiËkog indexa proizvod u umjerenim koliËinama mogu koristiti i dijabetiËari.

Nutri-Beauté Melvita, Stillmark, 100 kapsula

Ginko 40 Aktival, 60 i 90 kapsula Dodatak prehrani koji sadræi 40 mg standardiziranog ekstrakta lista ginka (Ginkgo biloba) sa 24% ginkoflavonoglikozida te 6% terpena. UËinci ginka vrlo su dobro istraæeni, pa je ginko vodeÊa biljka koja se primjenjuje kao dodatak prehrani. PreporuËuje se kod smanjene cirkulacije, posebice cerebralne, odnosno simptoma koji ukljuËuju zaboravljivost, vrtoglavice, anksioznost, πumove u uπima, dezorijentaciju, te opÊenito za bolji protok krvi u tijelu.

Melvita - certificirana organska kozmetika na træiπte je stavila novi dodatak prehrani za ljepotu. To je bogata prehrambena mjeπavina koja kombinira poznata svojstva prvih hladno preπanih, organski uzgojenih ulja - noÊurka i boreËa koji obnavljaju i uravnoteæuju; ceramide iz ulja sjemena pπenice Ëiji sfingolipidi utjeËu na vlaænost stanica; beta-karoten koji veæe slobodne radikale; vitamine B skupine, ukljuËujuÊi i folnu kiselinu; te vitamini E i C koji su antioksidansi i zaπtitni vitamini. Melvita, City center One (1. kat), Zagreb.

antioksidativno djelovanje od beta-karotena. Sadræi i antioksidanse koji nude optimalnu zaπtitu od slobodnih radikala i pomaæu u zaπtiti kolagena od vanjskih utjecaja. Za vidljivo glau i zategnutiju koæu.

Sérum Crème Fraîche® de Beauté Nuxe, Sabex Int., 30 ml Novi 2u1 dnevni proizvod za “æednu” koæu lica i za podruËje oko oËiju. JamËi 24-satnu hidrataciju i prikriva tragove umora u jednom koraku. Sadræi kombinaciju 17 laktoaromatskih aktivnih sastojaka: 8 biljnih mlijeka (koji vlaæe, obnavljaju i njeguju koæu); 5 biljnih sokova (koji trenutno hidratiziraju) i 4 esencijalna ulja (za svjeæ i zdrav izgled bez znakova umora). Sadræi 89% sastojaka prirodnog podrijetla i novi Nuxe ekskluzivni sustav Ëuvanja bez parabena. PreporuËa se za jednostavan i brz beauty ritual.

Tusserbe fluid® sirup Esi, Pharmatheka Consult, 180 ml

Mlada zelena pπenica u medu Liquid sun, B plus Ekoloπki dodatak prehrani namijenjen djeci i odraslima, kvalitetan izvor vitamina, minerala, aminokiselina i enzima. Brzom i potpunom resorpcijom poboljπava rad svih organa, potiËe umnu i fiziËku aktivnost, poveÊava imunitet, potpomaæe odræavanju ËvrstoÊe kostiju i stimulira produkciju hemoglobina u krvi. Ima antiseptiËko djelovanje, pa tako poboljπava otpornost organizma na infekcije i zaraze. »isti

D’oliva Olifting Naturprodukt, krema Idealna anti-age njega protiv bora i prvih znakova starenja suhe i osjetljivu koæe. Ekstra djeviËansko maslinovo ulje i tvari za njegu i zatezanje koæe sprjeËavaju razgradnju kolagena i smanjuju dubinu bora, a aktivne tvari iz rajËice πtite koæu i poboljπava njezinu ËvrstoÊu i elastiËnost. U opni rajËice nalazi se likopen - crveni karotenoid, najjaËi antioksidans iz te skupine, koji πtiti koæu od UV zraËenja i slobodnih radikala, a ima i do 4 puta veÊe

Sirup namijenjen oËuvanju zdravlja gornjih diπnih putova, naroËito u sluËaju potrebe lakπeg iskaπljavanja. Sadræi biljne ekstrakte poznate po svojim povoljnim uËincima na razrjeivanje sluzi u gornjim diπnim putovima, Ëime umanjuje upalni proces. TekuÊi ekstrakt mladih vrπaka granËica planinskog bora (Pinus mugo) djeluje antiseptiËki na sluznicu respiratornog sustava i potiËe iskaπljavanje sekreta, tekuÊi ekstrakt zeleni trputca (Plantago major) ima antiinflamatorni, antialergijski i antimikrobni uËinak, tekuÊi ekstrakt lista timijana (Thymus vulgaris) djeluje antiseptiËki, antitusiËki i ekspektorantno, a tekuÊi ekstrakt cvijeta divizme (Verbascum thapsus) dekongestivno, antiinflamatorno i antitusiËki. Sadræi 3% vol. alkohola i prirodnu aromu eukaliptusa.


DOGA–AJI, NAJAVE...

inPharma 47

»etvrti Hrvatski kongres farmacije Opatija, 27.- 30. 05. Opatiji Êe se u svibnju odræati 4. Hrvatski kongres farmacije s meunarodnim sudjelovanjem. Organizator Kongresa je Hrvatsko farmaceutsko druπvo u suradnji s Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom SveuËiliπta u Zagrebu i Agencijom za lijekove i medicinske proizvode RH. Kongres ima i visoko dræavno pokroviteljstvo. Na programu su znanstveni i struËni sadræaji, od plenarnih i sekcijskih predavanja, postera, do okruglih stolova i radionica, a obuhvaÊaju najnovija dostignuÊa iz farmaceutskih znanosti te suvremene izazove i napretke u farmaceutskoj praksi. Aktivno sudjelovanje na Kongresu moglo se prijaviti u sljedeÊe cjeline:

U

• • • • • • • • •

Istraæivanje i razvoj lijekova Osiguranje kakvoÊe lijekova Regulatorna znanost Farmaceutska izobrazba Fitofarmacija KliniËka farmacija Javno ljekarniπtvo BolniËko ljekarniπvo Zdravstvena ekologija, medicinski proizvodi, dodaci prehrani • Kozmetologija • Socijalna farmacija, farmakoekonomika, farmakoepidemiologija Sudionici Kongresa naÊi Êe u raznovrsnom programu zanimljive i korisne sadræaje iz raznih podruËja farmacije - znanstvene, regulatorne, industrijske ili ljekarniËke. U okviru Kongresa bit Êe organizirana i izloæba farmaceutskih prozvoda i opreme. U nastavku prenosimo pismo dobrodoπlice Predsjednice Organizacijskog odbora, doc. dr. sc. Maje Jakπevac Mikπa.

INFORMACIJE:

Hrvatsko farmaceutsko druπtvo telefon: (01) 4872 849 www.hfd-fg.hr

Poπtovane kolegice i kolege, Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 4. Hrvatski kongres farmacije s meunarodnim sudjelovanjem, koji Êe se odræati u Opatiji, od 27. do 30. svibnja 2010. Organizator Kongresa je Hrvatsko farmaceutsko druπtvo u suradnji s Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom SveuËiliπta u Zagrebu i Agencijom za lijekove i medicinske proizvode RH. Znanstvenim i struËnim programom Kongresa nastojat Êemo obuhvatiti zanimljiva predavanja pozvanih stranih i domaÊih struËnjaka, kao i brojna posterska izlaganja, s ciljem prikaza najnovijih rezultata istraæivanja u podruËju farmaceutskih znanosti, te napretke i teænje u farmaceutskoj praksi. Nove spoznaje i stalan napredak farmacije i srodnih znanosti koje zahvaÊaju farmaceutsku praksu nameÊu potrebu da neprestano uËimo i razmjenjujemo iskustva te da suradnjom u svim dijelovima struke pridonosimo njezinom razvoju i uspjeπnosti u naπoj zemlji. Stoga pozivamo znanstvenike i struËnjake koji se bave istraæivanjem, razvojem i uËincima lijekova, medicinskih proizvoda i dodataka prehrani te osiguranjem njihove kakvoÊe, regulatornim praÊenjem, farmakoekonomikom, razvojem kliniËke farmacije i farmaceutske skrbi u okviru javnog i bolniËkog ljekarniπtva, da na Kongresu prikaæu najnovije rezultate svojih istraæivanja i struËnog rada, s ciljem πto veÊe dobrobiti za pacijente u buduÊnosti. Pozivamo i one koji se bave svim oblicima dodiplomske i poslijediplomske farmaceutske izobrazbe te farmaceutskim trajnim struËnim usavrπavanjem da daju svoj doprinos uspjehu Kongresa. Nadamo se da Êe svaki sudionik Kongresa u raznovrsnom programu pronaÊi zanimljive i korisne sadræaje, bilo da se bavi znanstvenim, regulatornim, industrijskim ili praktiËnim dijelom farmacije. Vjerujemo da Êe Kongres biti prigoda za ugodna druæenja, susrete s kolegama, prijateljima i poslovnim partnerima. Tome Êe zasigurno svojom ljepotom i gostoprimstvom pridonijeti i Opatija, koja veÊ viπe od 165 godina privlaËi turiste iz svih krajeva svijeta. Veselimo se Vaπem dolasku i druæenju tijekom Kongresa. Dobrodoπli u Opatiju! Predsjednica Organizacijskog odbora Maja Jakπevac Mikπa


48 inPharma

DOGA–AJI, NAJAVE...

Prva hrvatska ekoloπka robna marka Ekozona Zagreb, veljaËa

Lavera glavni sponzor Green Fashion Show-a Berlin, sijeËanj

E

kozona je prva hrvatska ekoloπka robna marka. ZajedniËki je projekt tvrtki Biovega i Konzum, pa Êe se proizvodi iz linije ekskluzivno prodavati u 30 Konzum prodavaonica diljem Hrvatske. Ekozona u asortimanu ima 108 proizvoda iz 14 razliËitih kategorija - od pahuljica, sjemenki, suhog voÊa, æitarica, tjestenina, ulja, octa, zaËina, sokova, do svjeæeg voÊa i povrÊa. Svi su proizvodi s odabranih domaÊih obiteljskih polja, te stranih proizvoaËa s dugom tradicijom koji zadovoljavaju stroge kriterije ekoloπkog uzgoja. Proizvodi ne sadræe GMO, potpuno su prirodni, bez aditiva i pestici-

da te bez dodanog πeÊera. Na svakom proizvodu nalaze se i recepti ge. Jadranke Boban PejiÊ.

Predavanje tvrtke B plus Zagreb, Hotel Dubrovnik, 10.03.

T

vrtka B plus organizirala je edukativno predavanje “Mlada zelena pπenica i uloga antioksidansa u obrani organizma”. PredavaËi su bili dr.sc. Darija VraneπiÊ Bender, prof.dr.sc. Æeljko KrznariÊ i mag.oec. Ivana StavljeniÊ. Mlada zelena pπenica ima dugu tradiciju visokokvalitetne i djelotvorne hrane, a linija Liquid sun sadræi ekoloπke dodatke prehrani na bazi mlade zelene pπenice.

N

a berlinskom Fashion Show-u dizajneri deset ekoloπki orijentiranih i haute couture modnih marki predstavili su svoje nove kolekcije. Lavera je kao glavni sponzor podræala takav inovativni modni event, pa je svaka manekenka bila ekskluzivno naπminkana mineralno-organskim make up-om iz Laverine Trend-sensitive linije. Taj najpriznatiji i najvjerodostojniji organski kozmetiËki brand ponovno se potvrdio kao trendsetter ljepote i æenstvenosti. Zaπtitno lice Lavere za svjetsku kampanju je manekenka Nevena DujmoviÊ - muza najveÊih svjetskih fotografa.

La Roche-Posay proizvod godine 2010.

Za tri mjeseca do optimalnog zdravlja uz CardioAstin

L

T

a Roche-Posay zapoËeo je godinu privlaËnom akcijom za kupce. Svjesni Ëinjenice da je kvaliteta proizvoda jednako vaæna kao i njihova cijena, akcija se odnosi na Ëetiri najbolja proizvoda kojima su cijene sniæene do -33%. Akcija Êe trajati cijelu godinu, a proizvodi su dostupni u ovlaπtenim La RochePosay ljekarnama. Hydreane legere i Hydreane rich - hidratantne su kreme za njegu osjetljive koæe. Sadræe hidrolipide, novu generaciju tzv. nosaËa vode koji prirodno prodiru u epidermis. Effaclar gel za ËiπÊenje masne osjetljive koæe njeæno uklanja neËistoÊe i prekomjerni sebum, ostavljajuÊi koæu Ëistom i svjeæom. Lipikar lait je mlijeko za njegu tijela koje koæi vraÊa lipide i djeluje protiv suhoÊe. Primjereno je za djecu i odrasle.

vrtka Biovega u svojim je prodavaonicama od 8.3. do isteka zaliha pripremila akciju CardioAstin 2+1 gratis. CardioAstin je prirodna, cjelovita formulacija za prevenciju i odræavanje zdravlja srca i krvoæilnog sustava. Pomaæe u promjeni omjera dobrih i loπih masnoÊa i smanjenju uzroka upala, Ëime πtiti srce, a istovremeno smanjuje razinu kolesterola i triglicerida. Jedan od glavnih sastojaka CardioAstin-a je prirodni astaksantin koji djeluje sinergijski s koenzimom Q10, luteinom, acetil-L-karnitinom, DHA i omegom-3. Prirodni astaksantin je najsnaæniji antioksidans koji u kombinaciji s vitaminom E smanjuje ukupnu razinu kolesterola i triglicerida veÊ nakon jednomjeseËne terapije. Koenzim Q10 sve se ËeπÊe preporuËuje u terapijske i preventivne svrhe, jer je postao sinonimom za optimalno zdravlje srca. Acetil-L-karnitin dokazano smanjuje ozljede srËanog miπiÊa tijekom srËanog udara, a lutein πtiti od oksidacije LDL kolesterola i sprjeËava aterosklerozu. Mnoga istraæivanja pokazuju da omega-3 kiseline smanjuju moguÊnost upala u arterijama i stvaranje ugruπaka te jaËaju i πtite stijenke srËanih stanica.


InPharma br.6  
InPharma br.6  

Časopis za stručnu javnost

Advertisement