Page 1


2 inPharma

Uvodnik

Sadræaj TEMA BROJA

Poπtovane kolegice, Poπtovani kolege,

Imunoloπki sustav i imunostimulatori

Nadamo se da ste se tijekom ljeta odmorili i prikupili energiju za nadolazeÊe dane. Vjerujemo da ste kao i mi spremni uhvatiti se u koπtac sa svime πto nam donosi ova jesen.

3

BETA-1,3 GLUKAN

Svojstva i djelovanje

13

Vijesti o dodacima prehrani

16

APITERAPIJA

Kako nam s dolaskom jeseni dolaze i ‘redoviti’ virusi, u treÊem broju inPharme bavimo se pitanjima imuniteta i moguÊnostima njegove stimulacije. Posebno smo meu imunostimulatorima izdvojili propolis kao tradicionalni i beta-glukan kao relativno novi pripravak za zaπtitu i jaËanje obrambenih sposobnosti organizma. Savjetujemo Vam kako oporaviti koæu nakon ljeta, piπemo o cimetu - s obzirom na njegovu sve ËeπÊu upotrebu kod dijabetesa, o magneziju kao jednom od najvaænijih minerala, nadalje o celijakiji te o primjeni cimicifuge u menopauzi. Nutri-inspekcija donosi pregled proizvoda s ginkom, a kako je træiπna utakmica na podruËju kozmetiËkih proizvoda sve jaËa, bavimo se svim aspektima kozmetiËke ambalaæe - estetskim, ekoloπkim i zakonskim. Piπite nam i dalje, predlaæite nam teme koje vas interesiraju i ostanite nam zdravi do sljedeÊeg broja inPharme u studenom!

Propolis - prirodni pËelinji proizvod

17

MAGNEZIJ

Mineral primarnog znaËenja

22

CIMET

Bioloπka aktivnost i djelovanje cimeta kao zaËina i dodatka prehrani

25

CELIJAKIJA

Nepodnoπljivost organizma na gluten

30

FITOTERAPIJA

Cimicifuga racemosa i menopauza

32

AMBALAÆA

Kako odbrati ambalaæu za kozmetiËki proizvod

35

Najavljujemo

39

NJEGA KOÆE

40

Tretmani nakon ljeta Lea Pollak NUTRI-INSPEKCIJA

Ginkgo biloba

43

Novo u ljekarnama

46

inPharma

www.inpharma.com.hr

STRU»NI »ASOPIS • BESPLATNI PRIMJERAK

IzdavaË: Kreativna kancelarija d.o.o. BartoliÊi 19 Zagreb Redakcija i marketing BartoliÊi 19, Zagreb tel. 01 38 30 789, 38 32 681 faks. 01 38 30 789 e-mail: kreativna.kancelarija@zg.t-com.hr info@inpharma.com.hr

Glavna urednica: mr.sc. Lea Pollak

Izvrπni direktor: Branimir Batinica

StruËni suradnici u ovom broju: doc.dr.sc. Jasna Boπnir Ines BuhaË, mr.pharm. Anita BujaniÊ, mr. pharm. Adrijana ∆osiÊ, dipl.ing. mr.sc. Vjera Haberle Sandra Krstev BaraÊ, dipl.ing. mr.sc. Jasminka PapiÊ dr.sc. Darija VraneπiÊ Bender

Lektura: Ingeborg Paljan, prof. Dizajn i priprema za tisak: Kreativna kancelarija d.o.o. Tisak: GrafiËki Zavod Hrvatske Naklada: 6.100 primjeraka

IzdavaË i redakcija ne preuzimaju odgovornost za miπljenja i podatke koje autori iznose u Ëasopisu, kao ni za podatke koje su tvrtke dostavile za objavu u rubrici “Novo u ljekarnama”. Nije dozvoljeno preuzimanje niti jednog dijela sadræaja bez prethodne suglasnosti IzdavaËa.


inPharma 3 Autorica Ëlanka: Ines BuhaË, mr.pharm.

TEMA BROJA

Imunoloπki sustav i imunostimulatori »ovjeku je odavno jasno da mu imunosustav osigurava zdravlje, ali i da znaËajno smanjuje duljinu pobola i ubrzava ozdravljenje. Zato su imunostimulatori toliko popularni. Na tom se podruËju puno istraæuje i traæe se znanstveni dokazi.

Lj

udski je organizam neprekidno, u svakom trenutku svog æivota, izloæen raznim πtetnim utjecajima. Svaka ozljeda moæe oπtetiti naπe tijelo, a sve πto dotaknemo, zrak koji udiπemo, sve πto unosimo u organizam (ono πto jedemo i pijemo) vrvi organizmima koji mogu dovesti do bolesti. I samo naπe tijelo moæe poËeti neispravno funkcionirati, napadati vlastita tkiva, poremetiti obnavljanje stanica i uzrokovati bolest. No, zato imamo moÊni obrambeni sustav, takav koji moæe mnogo viπe nego sprjeËiti moguÊe infekcije mikroorganizmima, na πto uvijek pomiπljamo kad govorimo o imunosustavu. Imunoloπka reakcija na mikroorganizme je samo jedan od imunoloπkih odgovora, a njega moæe izazvati svaka makromolekula. Tijelo izbjegava svaku postojeÊu prijetnju. To ukljuËuje i reakcije na neπkodljjive tvari. Naπ mozak putem osjetila provjerava okoliπ u kojem æivimo, a preko refleksnih aktivnosti nas πtiti. Imunoloπki nam sustav omoguÊava da razlikujemo vlastito od tueg, pomoÊu njega odræavamo naπu cjelovitost, ali istovremeno i individualnost, i njime se razlikujemo jedni od drugih.

po cijelom tijelu. Timus i Fabriziova burza su organi u kojima iz matiËnih stanica nastaju limfociti koji naseljavaju periferne limfatiËne organe. ZahvaljujuÊi mreæi limfnog sustava koji se proteæe kroz cijelo tijelo i koji je povezan s cirkulacijskim sustavom kojim teËe krv, moguÊa je vrlo brza imunoreakcija na bilo kojem mjestu u tijelu. Koæa je prva linija naπe obrane, ona je granica izmeu nas i okoline. Tjelesni otvori imaju grau koja uËinkovito sprjeËava moguÊe πtetne utjecaje, a tijelo na tim

mjestima proizvodi tvari koje ih u tome sprjeËavaju. U njima se nalaze i kolonije korisnih mikroorganizama kojih ima po cijelom tijelu, a bez kojih naπ obrambeni sustav nije uËinkovit.

Vrste imunosti Imunost definiramo kao sposobnost organizma da se brani od njemu stranih ili πtetnih tvari. Tablica 1 donosi pregled vrsta imunosti.

Imunoloπki sustav Danas se smatra da je upravo imunoloπki sustav, sa æivËanim i endokrinoloπkim sustavima, taj koji osigurava funkcioniranje cjelokupnog ljudskog tijela. Imunoloπki je sustav kompleks od viπe organa Ëija je osnovna funkcija zaπtita organizma. Za razliku od veÊine drugih, imunoloπki sustav nije lokaliziran. On se sastoji od limforetikularnih organa i tkiva, rasporeenih

Echinacea Jedan od najispitivanijih biljnih imunostimulatora


4 inPharma

TABLICA 1

• gama lanci - imunoglobulini klase G-IgG • mi lanci - imunoglobulini klase M-IgM

Vrste imunosti NESPECIFI»NA (URO–ENA)

• nije potreban susret sa πtetnim agensom-antigenom (koæa, sluznice i tvari koje proizvode ti organi: slina, suze, æeluËana kiselina, cerumen...); • leukociti, makrofagi, NK stanice sposobnost fagocitoze

PRIRODNA

SPECIFI»NA (STE»ENA)

• potreban je susret s antigenom (T i B limfociti); • visoki stupanj specifiËnosti za pojedini antigen i sposobnost pamÊenja tvari u izvanstaniËnoj tekuÊini (lizozim, interferon, C- reaktivni protein)

UMJETNA

AKTIVNA

PASIVNA

AKTIVNA

PASIVNA

antitijela stvara organizam (preboljenje bolesti)

antitijela od majke

imunizacija

serum s antitijelima

S obzirom na nositelja, imunost moæe biti: HUMORALNA • posredstvom topljivih tvari u tjelesnim tekuÊinama (protutijela); • humoralni posrednici obrane su uvijek prisutni, bez obzira na antigen kod nespecifiËne obrane, ili su kod specifiËne obrane inducirani antigenom

Imunoloπka reakcija Imunoloπka reakcija nastaje nakon dodira s antigenom. Reaktivnost antigena ovisi o nizu faktora: poznavanju molekule, veliËini molekule, grai, epitopu (dijelovi molekule antigena koji reagiraju s protutijelom), genetskoj grai, koliËini, naËinu i vremenu unoπenja. Imunoloπka reakcija sastoji se od procesa neutralizacije, razgradnje i uklanjanja antigena. Posebno je jaka kod ponovnog ulaska istog antigena. U tom procesu imunosustav razara antigen postojeÊim protutijelima te stvaranjem specifiËnih protutijela protiv tog antigena. SpecifiËna protutijela nastaju klonskim odabiranjem. Limfociti B na svojoj povrπini imaju molekule imunoglobulina koje sluæe kao recep-

STANI»NA • posredstvom stanica; • djeluje putem hiperplazije, fagocitoze, citotoksiËnosti, ili reakcijom odbacivanja transplantata

tori za specifiËni antigen, pa se svaka stanica aktivira u prisustvu samo jednog antigena. Protutijela pripadaju skupini proteina - imunoglobulina. Imunoglobulini su velike molekule sastavljene od dva istovjetna laka lanca i dva istovjetna teπka lanca, meusobno povezana disulfidnim mostovima. »itava ta struktura je podijeljena u domene. Jedan dio tih lanaca je varijabilan. Protutijelo preko njega prepoznaje antigen i veæe se na njega. Preostali je dio konstantan i odreuje vrstu i razred imunoglobulina. Imunoglobulini su podijeljeni na temelju podjele teπkih lanaca: • alfa lanci - imunoglobulini klase A-IgA • delta lanci - imunoglobulini klase D-IgD • epsilon lanci - imunoglobulini klase E-IgE

Protutijela djeluju ovisno o prirodi samog antigena. Posrednici staniËne imunosti su brojne tvari koje izluËuju limfociti T u dodiru s antigenom, kao i makrofagi. To su razliËiti citokini: interleukin 1 i 2, faktor inhibicije migracije makrofaga, limfotoksin... U samu imunoloπku reakciju ukljuËene su brojne stanice. U krvi se nalazi 5 osnovnih vrsta bijelih krvnih stanica - leukocita, koji imaju vaænu ulogu. Limfociti ciljano napadaju infektivne organizme i viπe ih ima u limfnom sustavu. Razvijaju se iz matiËnih stanica u koπtanoj moædini. Postoje tri populacije limfocita i dvije subpopulacije limfocita T: • limfociti B - nakon doticaja sa specifiËnim antigenom diferenciraju se u plazma stanice koje proizvode te luËe velike koliËine protutijela. Na povrπini nose biljege; • limfociti O - sudjeluju i u specifiËnoj i u nespecifiËnoj imunosti; • limfociti T - sazrijevaju u timusu i nosioci su staniËne imunosti. I oni na povrπini nose biljege. Subpopulacije limfocita T: • CD4+ - luËe citokine i tako reguliraju imunoreakciju i diferencijaciju limfocita nakon doticaja s antigenom; • CD8+ - lizom razaraju stanice koje proizvode strani antigeni. Neutrofili su fagociti koji pretraæuju krv i uklanjaju ono πto je πtetno. Monociti su, takoer, fagociti koji Ëiste tkiva. Bazofili otpuπtaju kemijske tvari koje pokreÊu upalni proces kao odgovor na πtetni agens. Eozinofili sudjeluju u alergijskim odgovorima. Fagociti (makrofagi, neutrofili, eozinofili) su ukljuËeni u izvrπnu fazu imunoloπke reakcije. Medijatorske stanice (mastociti, bazofili, trombociti) ukljuËene su u veÊ pokrenutu imunoloπku reakciju izluËivanjem medijatora.

PoremeÊaji u imunosustavu Imunoloπka preosjetljivost ili alergija je burna reakcija koja nastaje kao odgovor na neki alergen. Ona moæe nastupiti vrlo brzo ili nakon nekoliko dana. Autoimunost je imunoloπka reakcija usmjerena na vlastita tkiva ili organe. Imunoloπka nereaktivnost moæe imati viπe uzroka, a to su: • specifiËna imunoloπka tolerancija: nereaktivnost samo prema toËno odreenom antigenu. Do nje dolazi


inPharma 5


6 inPharma ako neki antigen dugo ostaje u tijelu u neonatalnoj dobi, nadalje, davanjem antigena u odrasloj dobi, ili davanjem protutijela (specifiËna imunosupresija). • Imunosupresija: svi oblici suzbijanja imunoloπke reakcije. Moæe biti specifiËna - namjerno izazvana antigenom ili protutijelima, i nespecifiËna - protiv svih antigena. Moæe se izazvati primjenom fiziËkih sredstava, kemijskim tvarima, bioloπkim sredstvima, kirurπkim postupcima ili blokadom retikuloendotelnog sustava. • Imunodeficijencija: slabija imunoloπka reakcija ili njezin potpuni izostanak. Razlikuju se primarna - koja je obiËno genetski uzrokovana, te sekundarna koja se razvija tijekom æivota, obiËno kao rezultat nekih stanja organizma, bolesti ili naËina lijeËenja.

Imunostimulatori Cjelokupni imunosustav funkcionira tako da se, do odreene mjere, mora tolerirati susret s moguÊim uzroËnicima imunoloπkih reakcija. Æivimo u vremenu u kojem se stanuje prekomforno (ventilacijski i klimatizacijski sustavi, grijanje), previπe se peremo i Ëistimo (koristimo ogroman broj razliËitih sredstva za ËiπÊenje), previπe jedemo, i to neprirodnu hranu, previπe se lijeËimo (koristimo veliki broj lijekova), πto sve dovodi do neravnoteæe u imunosustavu. »ovjeku je odavno jasno da mu imunosustav osigurava zdravlje, ali i da znaËajno smanjuje duljinu pobola i ubrzava ozdravljenje. Zato su imunostimulatori toliko popularni. Na tom se podruËju puno istraæuje i traæe se znanstveni dokazi. Kod primjene imuno-

stimulirajuÊih sredstava nuæan je oprez. Ne smiju se koristiti kod sistemskih autoimunih bolesti, kod primjene imunosupresiva i kortikosteroida. Primjenu treba ograniËiti na 4 - 6 tjedana, jer se moæe javiti imunosupresija. Imunostimulatore moæemo svrstati u viπe skupina: 1. Prehrana i tjelovjeæba Hrana i kretanje su osnova za odræavanje æivota, pa su i osnovni preduvjeti za zdrav i jak obrambeni sustav. Odavno je jasno da pothranjeni ljudi imaju znaËajno oslabljeni imunosustav i ËeπÊe poboljevaju. Imunosustav je naroËito osjetljiv na nedostatan unos proteina, vitamina i minerala. Limfni sustav, koji je jedan od baziËnih dijelova imunosustava, nema crpku poput krvnog sustava koji bi poticao cirkulaciju, pa limfu pokreÊu miπiÊi. Zato su snaæni miπiÊi preduvjet za dobru limfnu cirkulaciju. (Vaæno je vjeæbati sve skupine miπiÊa.) 2. PsihiËka stabilnost Ljudski organizam nedjeljiva je cjelina fiziËkog i psihiËkog tijela. Ravnoteæa u oba ta dijela rezulltira jakim obrambenim sustavom. Brojna istraæivanja dokazala su da stanja potiπtenosti, stresa, tuge i æalosti oslabljuju imunosustav. 3. Biljni pripravci Ljekovite biljke bile su sigurno prvi lijek Ëovjeka, a tisuÊama godina i jedini. One su smjese velikog broja razliËitih supstancija koje djeluju sinergistiËki, tj. pojaËavajuÊi meusobno djelovanje. Na svim meridijanima i u svim kulturama kroz povijest su se profilirale odreene ljekovite biljke koje pojaËavaju obrambene snage ljudskog organizma. Razvoj tehnologije omoguÊio je i znanstvenu potvrdu tih empirijskih saznanja.

Aloa Istraæuje se djelovanje polisaharida dugih lanaca

Echinacea, Echinaceae pallida, Echinaceae angustifolia, Echinaceae purpureae-Asteraceae Echinacea je sigurno najpoznatiji i jedan od najispitivanijih biljnih imunostimulatora. Domovina roda Echinaceae je sjeverna Amerika. Indijanci su ævakali korijen da bi sprjeËili sve vrste bolesti. Echinacea je jedno- ili viπegodiπnja biljka, jajolikih listova i cvjetnih glavica karakteristiËne purpurne boje. Kao droga se koristi korijen i nadzemni dio. Sadræi depside ehinakozid, cinarin i verbaskozid, klorogensku kiselinu, alkamide i polisaharide. PoveÊava proizvodnju bijelih krvnih stanica, naroËito T-limfocita. Istraæivanja su pokazala da povisuje fagocitozu za 39%. Povisuje razinu interleukina i interferona. Ima antivirusno, antibakterijsko i antifungalno djelovanje. Ometa djelovanje enzima hijaluronidaze, koji razara tkivo i pospjeπuje πirenje infekcije. Korisna je i kod kroniËnih infekcija, posebice diπnog i mokraÊnog sustava, te za bræe zacijeljivanje rana na koæi, jer, osim πto pospjeπuje zacjeljivanje, djeluje i protuupalno. Dnevna doza je 3 puta na dan po 900 mg sirove droge ili 300 mg ekstrakta (standardiziran na 3,5% ehinakozida) ili 1-2 ml tinkture. Aloa, Aloe vera, Liliaceae Aloa je zeljasta biljka koja naraste 2-3 metra. Listovi su smjeπteni pri dnu i spojeni u Ëvrstu rozetu, mesnati su, a na povrπini i rubu imaju bodljike. Oblik listova moæe biti raznolik. U vrijeme cvatnje razvija se duga stabljika s cvatom æute do naranËaste boje. Prirodno joj je staniπte topla, suha klima Afrike, ali je ta biljka prilagodljiva, pa je raπirena po cijelom svijetu. U medicinske svrhe se koristi tisuÊama godina. U prvom medicinskom pisanom dokumentu - Ebersovim papirusima iz nekih 500 g. prije Krista nalazi se 12 recepata za vanjsku i unutarnju primjenu. Godine 1934. objavljeni su prvi rezultati kliniËkog ispitivanja te biljke. U soku je naeno viπe od 200 razliËitih supstancija koje imaju pozitivno djelovanje na zdravlje ljudi. Aloa sadræi 20 od 22 esencijalne aminokiseline, 7 od 8 esencijalnih masnih kiselina, 8 enzima, sterole, salicilnu kiselinu i lupeol, pa djeluje i analgetski i protuupalno. Posljednjih se godina najviπe istraæuju prisutni polisaharidi, i to oni dugih lanaca koji utjeËu na imunosustav.


inPharma 7 Crni kim, Nigella sativa Crni kim je jedna od najstarijih ljekovitih biljaka, koja je u uporabi tisuÊama godina. To je biljka koja najbolje uspijeva na suhom, pustinjskom podruËju Egipta, a proslavile su je Ëuvene egipatske ljepotice i vladarice Kleopatra i Nefretiti. Prorok Muhamed smatrao je da crni kim lijeËi sve osim smrti. Crni kim je jednogodiπnja grmolika biljka visine do pola metra. Cvjetovi su bijeli ili svijetlo-plavkasti. Sjemenke su u Ëahuricama i miriπu poput anisa. Ulje crnog kima sadræi visoki udio viπestruko nezasiÊenih masnih kiselina, bjelanËevine, ugljikohidrate, nigelon, beta-sitosterol, timokinon. Posljednjih se godina intenzivno istraæuje da bi se dobila potvrda o djelotvornosti. Ulje crnog kima se koristi za sprjeËavanje neæeljenih uËinaka kemoterapije i jaËanje imunoloπkog sustava. Primjenjuje se 3 puta na dan jedna Ëajna æliËica. Djelovanje nastupa nakon 8-12 tjedana uzimanja. Zeleni Ëaj, Camelia sinensis, Theaceae Zeleni Ëaj je grmolika zimzelena biljka, bez mirisa, sa zaπiljenim, sjajnim, eliptiËnim listovima. Cvijet je bijeli, miriπljavi. Zeleni se Ëaj proizvodi iz iste biljke kao i crni i oolong Ëaj. Razlike u boji, okusu i mirisu su posljedica razliËitih stupnjeva fermentacije u listovima. Kod zelenog Ëaja nije dozvoljena fermentacija. Odmah nakon branja listovi se podvrgavaju toplinskoj obradi da bi se dezaktivirali enzimi i sprjeËile oksidativne promjene. Zeleni Ëaj sadræi kofein (uz znatno manje koliËine drugih ksantiknih spojeva), polifenole, vitamine, eteriËno ulje, proteine, klorofil, organske kiseline. Polifenoli zelenog Ëaja imaju izraziti antioksidativni uËinak. Na Istoku se ta biljka koristi u medicinske svrhe dulje od 5000 godina i tamo postoji uvjerenje da se uzimanjem zelenog Ëaja sprjeËava pojava bolesti. Zeleni Ëaj djeluje umirujuÊe na tijelo zbog prisutnosti amino kiseline L-teanina i djeluje antagonistiËki na visoku koncentraciju kofeina. Pokazuje aktivnost prema nekim patogenim bakterijama i gljivicama, a zbog prisustnosti epigalokatehin galata djeluje i na HIV virus. Nema podataka o toksiËnosti, ali je potreban oprez kod konzumiranja viπe od 4 πalice Ëaja na dan, uz terapiju antikoagulansima zbog prisutnosti vitamina K. Ne preporuËuje se osobama s oksalatnim kamencima i onima s niskim æeljezom, jer se znaËajno smanjuje njegova apsorpcija. Astragalus, Astragalus Membranaceus, Fabaceae Prirodno staniπte te ljekovite biljke je podruËje sjevernih provincija Kine, a osim

Noni Uporaba soka dio je tradicionalne medicine

u Kini uzgaja se u Koreji i Japanu. Koristi se korijen Ëiji su dijelovi dugaËki 15-20 cm. Ta se ljekovita biljka upotrebljava tisuÊama godina u tradicionalnoj kineskoj medicini. Koristila se za obnavljanje energije chi, kod umora, iscrpljenosti, protiv Ëestih infekcija. Sadræi triterpenske glikozide, saponine, polisaharide kojima se pripisuje imunoprotektivno djelovanje, izoflavanske glikozide, minerale, eteriËno ulje, gorke tvari... U SAD-u se koristi kao imunostimulans kod supresije imunosustava za vrijeme kemoterapije karcinoma. Doza je 2-6 g na dan u prah smrvljenog korijena ili 150 mg standardiziranog ekstrakta.

cine tih podruËja, a u zapadnom svijetu su registrirane kao biljni sokovi, premda ih ima i u drugim farmaceutskim oblicima. U buduÊnosti se moæe oËekivati znanstvena potvrda o njihovoj djelotvornosti. Noni, Morinda citrifolia, Rubiaceae Prirodno staniπte nonija je Polinezija. To je zimzeleno drvo visine 3-8 m. Ima ovalni plod æuto bijele boje. Zreli plod ima karakteristiËan, jak miris po siru. U tradicionalnoj medicini naroda Polinezije noni sok koristio se za razliËite zdravstvene probleme - od dijabetesa do hipertenzije. Kao protuupalno sredstvo kod artritisa listovima su se oblagali zglobovi, a kod glavobolje se listovima oblagala glava. Teorija o prisutnom alkaloidu xeroninu koji obnavlja oπteÊene proteinske strukture u stanicama nije znanstveno potvrena.

Alga spirulina, Arthrospira platensis, Arthrospira maxima-Phormidiaceae Alge pripadaju biljnoj skupini s velikim brojem vrsta. Morfoloπki su vrlo razliËite, a alga spirulina se najviπe upotrebljava u medicinske svrhe. Prirodno staniπte su joj tropska i suptropska jezera visokog pH i s visokom koncentracijom karbonata i bikarbonata. Spirulina je jedna od modrozelenih algi, koje su prisutne na Zemlji 3,5 milijarde godina i koje snabdjevaju naπ planet kisikom. Potencijalno su ogroman rezervoar hrane. U svom sastavu ima izuzetno visoki udio proteina koje naπe tijelo moæe gotovo u potpunosti iskoristiti. Sadræi sve esencijalne masne kiseline, esencijalne aminokiseline, vitamine, enzime, minerale, pigmente, glikogen. Istraæivanja su dokazala antioksidativno i antivirusno djelovanje. Osobe koje imaju problema sa πtitnjaËom moraju, zbog visokog sadræaja joda, biti oprezne kod primjene algi.

Acai, Euterpe oleracea, Arecaceae Prirodno staniπte acai-a je Centralna i Juæna Amerika. Moæe narasti i do 30 m visine. Listovi imaju oblik pera, a mogu narasti i do 3 metra. Grozdovi plodova su teæine od 3-6 kilograma. Plodovi su zeleni, a dozrijevanjem poprimaju tamno ljubiËastu boju. Acai se koristi u tradicionalnoj medicini kao protuupalno sredstvo, protiv gripe i prehlade, a ulje se koristi kao antidijaroik. Protuupalno i antioksidativno djelovanje te biljke je istraæivano i potvrena je inhibicija COX-1 i COX-2 enzima, kao i antioksidativno djelovanje na radikale peroksida. Etanolni ekstrakt inhibira testosteron 5-reduktazu, pa smanjuje poveÊanu prostatu.

4. Sokovi Za tu skupinu proizvoda nema dovoljno kliniËkih potvrda o djelotvornosti. Sokovi se proizvode iz ljekovitih biljaka koje su u uporabi tisuÊama godina u podruËjima gdje prirodno rastu. Dio su tradicionalne medi-

Goji, Lycium barbarum, Solanaceae Goji je grmolika biljka koja prirodno raste u sjevernoj Aziji, a uzgaja se najviπe u Kini. Pripada tradicionalnoj kineskoj medicini. Plod je svijetlo crvene boje, mekan, okusa poput groæica. Beru se zrele bobe


8 inPharma koje se suπe dok se koæa ne smeæura, a plod ostane mekan. Koristi se za podizanje obrambenih snaga organizma, kod karcinoma, hepatitisa, muπke infertilnosti. Papaya, Carica papaya, Caricaceae Papaja raste u tropskim krajevima Srednje i Juæne Amerike, a uzgaja se u Meksiku veÊ tisuÊama godina, nekoliko vjekova prije razvoja civilizacija Inka i Asteka. Naraste od 5 do 10 metara i ima spiralno postavljene listove, meusobno povezane na vrhu stabla. Donji dio stabla je bez liπÊa i tu se razvijaju plodovi. Listovi su veliki, 5070 cm u promjeru. Plodovi su 15-45 cm dugi, promjera od 10-30 cm. Kad sazriju, plodovi su obiËno æuÊkasti ili tamno crveni, okusa sliËnog ananasu i breskvi. Papaja je bogata enzimom papainom, koji razgrauje proteine i ima sposobnost da razbija tvrda miπiÊna vlakna, pa su ga za tu indikaciju koristili prastanovnici Amerike. 5. Apiceutici Uporaba meda i mednih proizvoda za zdravlje Ëovjeka stara je sigurno koliko i ËovjeËanstvo. Kao i kod ljekovitog bilja, njihova tisuÊljetna uporaba u novije doba dobiva znanstvenu potvrdu. Medni proizvodi posljednjih se dvadesetak godina sustavno ispituju, a pripisuje im se protuupalno, antioksidativno i antimikrobno djelovanje.

Propolis Propolis je proizvod pËela radilica, s velikim brojem sastavnica. To je smjesa smola, eteriËnog ulja, voska, mineralnih tvari, flavonoida i cvjetnog praha. Tamnosmee je boje, ljepljiv, grijanjem se omekπava. SpecifiËnog je mirisa i gorkastog okusa. Nije topiv u vodi, otapa se u alkoholu. U koπnici propolis sluæi za zatvaranje pukotina, πtiti koπnicu od vlage i vjetra, ali i od moguÊih infekcija. Dokazano je da propolis in vitro sprjeËava rast bakterija i virusa, a in vivo potiËe stvaranje stanica imunoloπkog sustava kao i stvaranje protutijela. O antimikrobnom djelovanju postoje brojne studije. Na træiπtu se nalazi u raznim oblicima - tabletama, sirupima, pastilama, sprejevima za sluznicu nosa i grla te za koæu, kao i u obliku masti i zubnih pasta. MatiËna mlijeË MatiËna mlijeË je izluËevina posebnih pËelinjih ælijezda, a sluæi kao hrana za maticu i liËinke. To je koncentrat hranjivih tvari sastavljen od bjelanËevina, ugljikohidrata, lipida, mineralnih tvari, vitamina i enzima. Bijele je do blijedo-æuÊkaste boje, karakteristiËne konzistencije, kiselkasta i blago ljuta okusa. MatiËna mlijeË ima bakteriostatska i baktericidna svojstva. Antibakterijska aktivnost je posebno izraæena na gram(+) bakterije.

6. Vitamini i minerali Iako su vitamini i minerali esencijalni za æivot, organizam ih ne moæe proizvoditi, osim nekih vitamina, i to u nedovoljnim koliËinama. Vitamini i minerali su nezamjenjivi bioloπki katalizatori kemijskih reakcija u naπem tijelu. OmoguÊuju oslobaanje energije, stimuliraju metaboliËke procese, pokreÊu bioloπke funkcije. U tijelo se unose hranom, vodom i lijekovima, ili ljekovitim pripravcima. Nedovoljni unos hranom ili poremeÊaji u apsorpciji, odnosno izluËivanju, kao i poveÊane potrebe organizma, dovode do poremeÊaja u imunosustavu πto se odraæava na obrambene sposobnosti tijela. Zato je opravdana njihova primjena kao imunostimulatora. Nije moguÊe pojedini vitamin ili mineral izdvojiti kao viπe ili manje esencijalan. No, kao izrazito esencijalni viπe se koriste antioksidativni vitamini i minerali. Najbolje ih je uzimati kao multivitaminske pripravke, jer uzimani pojedinaËno u veÊim dozama, mogu biti πtetni. Cink Cink je ukljuËen u velik broj enzimatskih sustava tijela (viπe od 200). Fizioloπke funkcije koje ovise o cinku su: rast i dioba stanice, spolno sazrijevanje, reprodukcija, zacijeljivanje rana. U imunoloπki sustav je viπestruko ukljuËen. Sudjeluje u ekspresiji gena, utjeËe na rad mozga i stvaranje osjetilnih funkcija. Resorpcija cinka se znaËajno smanjuje kod upalnih procesa na sluznicama crijeva i moæe izazvati njegov deficit. Cink djeluje na imunoloπki sustav, poËevπi od koæne barijere do regulacije gena unutar limfocita. KljuËan je za normalnu razvojnu funkciju stanica koje posreduju nespecifiËnu imunost poput neutrofila i NK stanica. Cink inhibira replikaciju rinovirusa koji je odgovoran za neke od pojava obiËne prehlade, pa je tada opravdana njegova uporaba, naroËito odmah po pojavi simptoma. VeÊ manji nedostatak cinka utjeËe na funkciju timusa, na smanjenje broja CD4+ i smanjenu produkciju citokina. S doziranjem cinka treba biti oprezan, jer su visoke doze toksiËne i mogu poremetiti apsorpciju bakra te dovesti do njegova deficita. Antioksidansi VeÊ je dugi niz godina prihvaÊeno miπljenje da su glavni uzrok veÊine bolesti oπteÊenja bioloπkih struktura slobodnim radikalima. Tijekom oksidacijskih procesa nastaje ogroman broj slobodnih radikala visoke kemijske reaktivnosti, a niskog stupnja specifiËnosti za reaktante. Slobodni radikali ne moraju nuæno biti πtetni, a mnogi od njih su aktivatori imunofunkcija. Naπ


inPharma 9 organizam ima razvijene mehanizme za obranu od slobodnih radikala, a do bolesti dolazi kad se poremeti ravnoteæa izmeu oksidativnog stresa i obrambenih antioksidativnih mehanizama ljudskog tijela. U prirodnom antioksidacijskom mehanizmu sudjeluju endogeni antioksidansi: vitamini A, C, E, koenzim Q, minerali (cink, selen, bakar) koji su dio antioksidativnih enzima, tiolne molekule (cistein, cistamin, metionin, glutation), bilirubin, urati, kataboliËki peptidi..., pa je opravdan njihov unos hranom ili dodacima prehrani s ciljem jaËanja imunofunkcija. 7. Omega-3 kiseline Danas se, gotovo svakodnevno, naglaπava πtetnost masnoÊa te se propagira njihov πto manji unos. No, za naπe je tijelo od najveÊe vaænosti ravnomjeran unos svih sastojaka koji su mu neophodni. Bez masnoÊa nema æivota, nema ravnoteæe u tijelu, a nema ni odgovarajuÊe obrane. Masne kiseline su osnovni gradivni element staniËnih membrana i razliËitih staniËnih glasnika-medijatora, bez kojih nema komunikacije meu stanicama. Upalne reakcije su jedan od naËina na koji funkcionira naπ obrambeni sustav. Da bi se taj proces mogao odvijati i biti u ravnoteæi, tijelo mora stvarati dvojake medijatore - one koji potiËu upalu, ali istovremeno i one koji smanjuju pretjeranu upalu. Tako, primjerice, od arahidonske kiseline nastaju medijatori koji potiËu upalu, poput leukotriena B4 (LTB4) i prostaglandina E2 (PGE2). No, od njoj vrlo srodne EPA kiseline (eikosapentaenske kiseline) nastaju protuupalni leukotrien A3 i prostaglandin E3. Ta je ravnoteæa moguÊa samo uz prisustvo odreenih masnih kiselina. Neke od tih kiselina naπe tijelo ne moæe stvoriti, pa ih zovemo esencijalnima. U literaturi se Ëesto koristi i naziv - vitamin F, jer ih takoer, kao i vitamine, unosimo hranom, premda oni strukturno nisu vitamini. EPA i DHA smanjuju upalne procese modulacijom i utjecajem na produkciju T-stanica citokina. 8. Probiotici Probavni trakt i crijevna sluznica su vaæan dio imunosustava, pa je odræavanje njihove funkcije od velike vaænosti. Loπe prehrambene navike, stres, alkohol, kofein, lijekovi (posebice antibiotici) ugroæavaju mikrofloru, pa je unos probiotika i odræavanje ravnoteæe mikroorganizama u tom podruËju od velike vaænosti. O njima je u posljednjih deset godina porastao broj znanstvenih publikacija i kliniËkih ispitivanja za 25 puta. Ta su ispitivanja potvrdila opravdanost primjene probiotika, ali uz oprez pri odabiru izmeu ogromnog broja proiz-

BobiËasto voÊe Najbogatiji prirodni izvor antioksidansa

voda koji se nude na træiπtu. Deklaracije su Ëesto nepotpune i na njima nedostaje glavni kriterij za njihovu primjenu, a to je broj æivih klica. Minimalno potrebna koliËina je 109 cfu/g ili ml. Drugi vaæan kriterij za primjenu je oblik koji omoguÊava da æivi mikroorganizmi dou do crijevne sluznice. U jednom probiotiku idealna je kombinacija razliËitih sojeva, kao πto se prirodno nalaze i u crijevu. 9. Kolostrum Kolostrum je prvo mlijeko koje stvaraju sisavci 24-72 sata nakon roenja novoroenËeta. BuduÊi da neroeno tele preko placente ne dobiva nikakve imunoloπke tvari, ono mora primiti koncentrat supstancija imunoloπkog sustava da bi preæivilo. Kolostrum krave sadræi imunoglobuline, citokine, faktore rasta, glikoproteine, PRP (polipeptidi bogati prolinom), enzime, vitamine, minerale i hormone. Sastojci kolostruma goveda prolaze kroz ljudsko crijevo i dospijevaju u krvotok, gdje ih organizam moæe dalje koristiti. 10. Glukani Neke gljive stvaraju polisaharide koji stimuliraju nespecifiËni imunosustav. U tu se svrhu u Japanu koriste veÊ viπe od 3000 godina. Posebno je aktivan beta-1,3 D glukan iz stijenke kvasca (Saccharomyces cerevisieae). Brojne znanstvene studije su potvrdile imunostimulativno djelovanje beta-glukana, ali se joπ ispituju peroralna primjena i nuæna doza. Neki struËnjaci preporuËuju kombinaciju beta-glukana i drugih prirodnih proizvoda koji imaju sposobnost stimulacije imunog sistema - ehinaceje ili astragalusa. Oznake 1,3 i 1,6 govore da su molekule glukoze meusobno povezane na ugljikovim atomima 1 i 3, odnosno 1 i 6, a upravo su oni odgovorni za imunoloπko djelovanje. Takoer i veliËina (mikroniziranost)

Ëestica kao i prisutna oneËiπÊenja (proteini, masti...) utjeËu na apsorpciju i samim time na imuno odgovor organizma. LITERATURA: ESCOP Monographs, Thieme, New York 2003 D.Kuπtrak, Farmakognozija-Fitofarmacija, TehniËka knjiga, Zagreb, 2005. M MediÊ-©ariÊ, I BuhaË, V Bradamante, Vitamini i minerali, Zagreb 2000. H.Wagner, M.Wiesenauer, PHYTOTHERAPIE, Gustav Fischer Verlag, 1995 Phyllis Balch, C.N.C.(2006) Prescription for Nutritional Healing, 4 th edition Barnes J., Anderson LA, Gibbons S, Phillipson JD. Echinacea species: a review of their chemistry, pharmacology and clinical properties. J.Pharm Pharmac. 2005;57(8):929-954. Henning SM, Niu Y, Lee NH, et al Bioavailability and antioxidant activity of tea flavanols after consumtion green tea. Am J Clin Nutr. 2004;80:1558-1564. Cho WC, Leung KN, In vitro and in vivo immunomodulating and immunorestorative effects of Astragalus, J.Ethnopharmacol 113(1):132-41. Brush J, Mendenhall E, Guggenheim A, et al. The effect of Echinacea, Astragalus and Glycyrrrhiza on imune cell activation in humans. Phytother. Res.2006;20(8)687-695. Wu LC, Ho JA, Shieh MC , Lu IW. Antioxidant and antiproliferative activities of Spirulina and Chlorella water exctracts. J.Agric Food Chem 2005;53(10)4207-4212. Mao TK, Van de Water J, Gershwin ME. Effects of Spirulina-based dietary supplement on cytokine production from rhinitis patients. J. Med Food 2005;8(1):27-30. Mc. Clure, S.J. How minerals may influence the development and expression of immunity to endoparasites in livestock Parasite Immunology, volume 30, number 2, february 2008, pp.89100(12) Oka H, Emori Y, Kobayashy N, Hayashi Y, Nomoto K, Suppression of allergic reaction by royal jelly in association with the restoration of macrrophage function, Int Immunopharmacol 2001;1;521-532. Hegazi AG, Abd El Hardy FK, Antioxidant, antimicrobal activities and chemical composition of propolis, Z.Naturforsh 2002;57;395-402.


SOLGAR PROMO

10 inPharma Autor Ëlanka: Hrvoje Lisak, dr.med. Salvus d.o.o. EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK I DISTRIBUTER TVRTKE SOLGAR

Imunitet olaskom hladnijeg vremena sve se ËeπÊe javljaju simptomi prehlade i drugih oblika blaæih infekcija, najËeπÊe gornjeg dijela respiratornog sustava. Iako zapravo nema direktne veze izmeu temperature okoline i razvoja zaraznih bolesti, posredno pothlaivanje organizma dovodi do slabljenja imunoloπkog odgovora na razne mikroorganizme iz okoline, tj. razliËite uzroËnike upalnih promjena u diπnom, ali i u ostalim organskim sustavima, πto dovodi razvoja bolesti i prateÊih simptoma. U prilog πirenju respiratornih uzroËnika govori i Ëinjenica da se, za hladnijeg vremena, glavnina aktivnosti odvija u zatvorenim prostorima, gdje fiziËka blizina velikog broja ljudi olakπava prijenos dovoljne koliËine uzroËnika bolesti. Meutim, odgovor organizma na πtetno djelovanje virusa, bakterija, gljivica ili parazita moæe individualno varirati, od onih koji niti ne primijete simptome bolesti, do onih koji moraju zatraæiti lijeËniËku pomoÊ. Glavni razlog razliËitog intenziteta simptoma leæi u sposobnosti imunoloπkog sustava da brzo i uËinkovito, ukloni ili ograniËi, uzroËnike i/ili druge destruktivne Ëimbenike. Organi odgovorni za produkciju i aktivaciju stanica imunoloπkog sustava su koπtana sræ, timus i ostala limfatiËna tkiva, ali i niz nutritivnih i esencijalnih elemenata kao πto su vitamini, minerali ili fitonutrijenti. Na aktivnost imunoloπkog sustava moguÊe je utjecati tzv. imunomodulatorima. Imunomodulatori su tvari koje svojim mehanizmom djelovanja potiËu nespecifiËnu i specifiËnu imunost te tako poveÊavaju otpornost organizma i njegovu uËinkovitost u obrani od stranih ili πtetnih Ëimbenika. Meu najpoznatije imunostimulatore ubrajamo vitamine C i A, minerale cink i selen, antioksidanse (koenzim Q10) i beta-karoten. Posljednja istraæivanja pokazala su i iznimno povoljan imunomodulatorski uËinak beta 1,3 glukana. Mehanizam djelovanja tih imunostimulatora je razliËit, a ukljuËuje direktna antivirusna svojstva (cink), stimulaciju T i B limfocita, aktivaciju leukocita, te produkciju interferona i specifiËnih protutijela (vitamin C), dok se mahanizam djelovanja beta 1,3 glukana temelji na aktivaciji makrofaga - prve linije imunoloπke obrane organizma u borbi protiv mikroorganizama i

D

drugih πtetnih tvari. Makrofagi imaju sposobnost prepoznavanja i eliminacije stranih, ili tijelu nepotrebnih stanica, a beta 1,3 glukan, aktivacijom makrofaga, doprinosi boljem i bræem imunoloπkom odgovoru te pokazuje snaæno antifungicidno djelovanje i sinergistiËki uËinak s antibioticima i lijekovima za sniæavanje kolesterola. Uz poveÊanje uËinkovitosti imunoloπkog sustava, beta 1,3 glukan utjeËe i na poveÊanje broja obrambenih stanica, jer dodatno potiËe stvaranje koπtane sræi. Osim zaπtitnog djelovanja protiv vanjskih uzroËnika, imunoloπki sustav πtiti organizam od oπteÊenih i/ili promijenjenih vlastitih stanica (tumorskih stanica). Beta 1,3 glukan pokazuje snaæna antioksidativna svojstva, jer djeluje kao hvataË slobodnih radikala koji Ëuva stanice od oksidacijskih oπteÊenja, jednog od glavnih uzroka za nastanak tumorskih stanica. Brojna znanstvena istraæivanja pokazala su uËinkovitost visokih doza beta 1,3 glukana kao dodatne prirodne pomoÊi u prevenciji i lijeËenju malignih oboljenja. Potrebno je istaknuti da i kvaliteta samog proizvoda, pri Ëemu se misli na veliËinu (nanotehnologija) ili kemijski oblik

(kelat, karbonat, citrat...) supstancije, te prisutna oneËiπÊenja, uvelike utjeËe na apsorpciju i moguÊnost stimulacije imunoloπkog sustava. Solgar - vodeÊi svjetski proizvoaË visokokvalitetnih dodataka prehrani u svojoj ponudi ima niz proizvoda za bolju funkciju imunoloπkog sustava. Izmeu ostalih to je Hy Bio, jedan od najpotentnijih oblika vitamina C s bioflavonoidima, koji se odlikuje dodatkom πipka i rutina. Zatim, Prirodni beta-karoten, πto je posebno vaæno za puπaËe, jer je sintetski beta-karoten povezan s poveÊanim rizikom od nastanka karcinoma pluÊa. Nutri-Nano CoQ-10 jedini je proizvod na træiπtu s koenzimom proizveden nanotehnologijom, πto mu omoguÊuje znatno veÊu i bræu bioraspoloæivost. Solgar Beta 1,3 glukan preporuËuje se za jaËanje imuniteta kod infektivnih bolesti uzrokovanih virusima, bakterijama, gljivicama i parazitima, kroniËnih upala te hematoloπkih i autoimunih bolesti. Koristan je tijekom postoperativnog oporavka, za bræe zacjeljivanje rana i kod izloæenosti razliËitim vrstama zraËenja. Solgar Beta 1,3 glukan ne sadræi umjetne boje, arome, konzervanse, umjetna sladila, ni mlijeËne sastojke, pa ga mogu uzimati i vegani. Vrhunsku kvalitetu Solgar dodataka prehrani jamËe farmaceutski standardi ËistoÊe proizvoda, ali i, za razliku od ostalih proizvoaËa dodataka prehrani, farmaceutski standardi proizvodnje. Ti standardi, izmeu ostalog, ukljuËuju kontinuiranu kontrolu zraka, vode i proizvodnih supstancija, te proizvodne procese u zasebnim, meusobno odvojenim prostorijama, kako bi se osigurala apsolutna ËistoÊa svakog Solgar proizvoda. Na kraju, pakiranjem u prepoznatljive staklene i zatamnjene boËice zaokruæuje se proizvodni proces i krajnjem korisniku osigurava kvaliteta bez kompromisa.


inPharma 11


NATURPRODUKT PROMO

TRPUTAC

Tradicija u lijeËenju kaπlja ©to je kaπalj? Pod pojmom nadraæajnog kaπlja podrazumijeva se ‘suhi’ kaπalj koji moæe sezati od stalnog kaπljucanja do jakoga grËevitog kaπlja. Uglavnom se nadraæajni kaπalj javlja na poËetku upale diπnih putova. NajËeπÊe je izazvan iritacijom sluznica diπnih putova pri udisanju dima, plinova, para, magle i hladnog zraka, upalama, alergijom. Dva do tri dana nakon pojave upale dolazi do pojaËanog stvaranja sluzi. Tada se nadraæajni kaπalj postupno pretvara u ‘vlaæni’ kaπalj praÊen poveÊanim stvaranjem sekreta. Takav kaπalj sluæi za izbacivanje sluzi te uzroËnika bolesti koji se nalazi u njoj. Ukoliko se nadraæajni kaπalj ne smiri, moæe predstavljati optereÊenje za naπ organizam te, osim toga, pojaËava i upalni proces.

Djelovanje trpuca Uskolisni trputac (Plantago Lanceolata L.) jedna je od najpoznatijih ljekovitih biljaka za ublaæavanje simptoma bolesti diπnih putova kakve su kaπalj i bronhitis. Trputac je bogat sluzima koje u podruËju diπnih putova na sluznici tvore zaπtitni sloj. On ublaæava podraæaj na kaπalj, ali ga ne blokira potpuno nego istovremeno pomaæe izluËivanju prekomjerne sluzi koja oteæava disanje i ujedno je podloga za rast πtetnih bakterija. Zbog sadræaja flavonoida, saponina i iridoida (antibioticima sliËne tvari) vrlo je znaËajno antimikrobno i antiflogistiËno djelovanje trpuca. Ako je stvaranje sluzi u diπnim putovima povezano s grËevitim kaπljem ili nadraæajem na kaπalj, vaæno je istaknuti preventivno djelovanje linije Dr. Theiss Mucoplant unutar koje - ovisno o tegobama, starosti i osobnim sklonostima - pacijenti mogu birati njima odgovarajuÊi proizvod. Dr. Theiss Mucoplant TrpuËev sirup najbolji je biljni sirup s ekstraktom uskolisnog trputca (Plantago lanceolata). Koristi se za ublaæavanje upala gornjih i donjih diπnih puteva, smirivanje podraæajnog kaπlja i olakπavanje iskaπljavanja. Sadræi i ulje paprene metvice πto pojaËava antiseptiËko djelovanje. Ugodnog je okusa i neπkodljiv, zbog Ëega se preporuËuje svima - Ëak i djeci i trudnicama. Za smirenje tvrdokornog kaπlja tijekom noÊi, osobito kod djece, zbog dodatnog sadræaja matiËnjaka, kamilice i timijana, moæe se preporuËiti Dr. Theiss Mucoplant TrpuËev sirup Good night. Dobro se moæe kombinirati s Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusovim balzamom koji se utrljava prije spavanja na prsa i lea te smanjuje sadræaj sluzi u bronhijima i olakπava tegobe bronhitisa i kaπlja, πto je i kliniËki dokazano. Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusov balzam S protiv prehlade biljni je lijek koji uËinkovito olakπava disanje i iskaπljavanje svojim aktivnim sastojcima: ulje eukaliptusa (Eucalyptus globulus), ulje borovih iglica i kamfor. Balzam ne sadræi mentol, kao ni druge sastojke koji mogu πtetno djelovati, zbog Ëega je posebno preporuËljiv za dojenËad i malu djecu. Moæe se koristiti i za inhaliranje otapanjem dvije ælice balzama u posudi s 0,5 - 1 litre vruÊe vode. Za ublaæavanje nadraæaja grla preporuËamo Dr.Theiss Mucoplant TrpuËeve biljne pastile s medom i vitaminom C, a za odræavanje higijene diπnih puteva i nosne πuljine Mucoplant morsku vodu. ZajamËena kakvoÊa biljnih sirovina i aktivni sastojci prirodnoga porijekla linije Mucoplant jamac su uËinkovitog i neπkodljivoga farmaceutskog proizvoda.


inPharma 13 Autorica Ëlanka: Adrijana ∆osiÊ, dipl. ing.

BETA-1,3 D GLUKAN

Svojstva i djelovanje Prema neovisnim istraæivanjima in vivo, beta-1,3 D glukan dobiven iz kvasca pokreÊe pri jednakoj dozi 8 do 160 puta jaËu imunoloπku reakciju nego sliËni biljni preparati na træiπtu

ojava mnoπtva mikroorganizama otpornih na antibiotike potaknula je potragu za alternativnim i prirodnim terapijama, pogotovo u podruËju osnaæivanja imuniteta. Tako su se, izmeu ostalih, veÊ 1960. poËela provoditi istraæivanja na beta-glukanima. Od tada, pa do danaπnjih dana provedena su i objavljena brojna istraæivanja koja su, kao jednu od najvaænijih aktivnosti beta-glukana, potvrdila njegovu sposobnost regulacije imunoloπkog sustava. Beta-glukan je homopolimer glukoze koji se nalazi u kvascu, gljivama, jeËmu, zobi te u bakterijama. To je viπelanËani polisaharid (vlakno) koji se sastoji od molekula glukoze, lanËano povezanih razliËitim kemijskim vezama (npr. 1,3; 1,6; 2,3 ili 3,6 veza).

P

razmnoæavanja pupanjem, tj. procesom diobe koji se naziva pupanje.5 Vjerojatno najkorisniji soj kvasca koristi se zbog svoje upotrebe u pekarstvu i pivarstvu joπ od prastarih vremena. To je mikroorganizam koji je odgovoran za najuobiËajeniji tip fermentacije. Pretpostavlja se da je prvotno izoliran s opne bobice groæa (moæe se vidjeti kao tanka bijela prevlaka na opnama plodova tamnijeg voÊa kao πto su groæe i πljive nalazi se u vosku kutikule). Kao πto je u molekularnoj biologiji i biologiji stanice Escherichia coli najintenzivnije prouËavan modelni organizam za prokariote, tako je Saccharomyces cerevisiae jedan od najintenzivnije prouËavanih modelnih organizama za eukariote. Saccharomyces cerevisiae se lako uzgaja, pa je vrlo koristan za prouËavanje staniËnog ciklusa, a kao eukariot

dijeli istu kompleksnu strukturu stanice s biljkama i æivotinjama. Genom kvasca Saccharomyces cerevisiae je prvi eukariotski genom koji je do kraja sekvencioniran. Genomska mapa kvasca vrlo je detaljno izvedena i kao takva sluæi za razvoj osnovnog znanja o funkciji i organizaciji eukariotske genetike te staniËne fiziologije. Vrlo vaæna baza podataka o S. cerevisiae Ëuva se u MIPS centru (Munich Information Center for Protein Sequences). Genom se sastoji od oko 13.000.000 parova baza i 6.275 gena organiziranih u 16 kromosoma. Samo za njih 5.800 smatra se da su funkcionalni geni. Procijenjeno je da kvasac dijeli 23% svog genoma s genomom Ëovjeka.

Saccharomyces cerevisiae Najlakπe dostupan izvor beta-1,3 glukana je staniËna stijenka pivskog kvasca Saccharomyces cerevisiae. Stanice kvasca Saccharomyces cerevisiae su okruglog do ovalnog oblika, promjera 5-10 mikrometara. To je soj kvasca koji ima sposobnost

Virusi Za njihovo pronalaæenje i uniπtavanje odgovorni su makrofagi


14 inPharma

Pivski kvasac Najlakπe dostupan izvor beta-glukana

Istraæivanjima je dokazano da pomaæe u redukciji razine πeÊera u krvi koji raste nakon obroka tako πto oblikuje viskoznu otopinu u probavnom sustavu, usporavajuÊi apsorpciju glukoze poslije jela, pomaæuÊi odræavanju dobrog odnosa glukoze i inzulina u krvi. Takoer, jedan je od vaænih faktora za sniæavanje kolesterola u krvi. Nakon uzimanja beta-1,3 glukana osobe oboljele od lupusa i reumatoidnog artritisa takoer svjedoËe o smanjenju bolova, opÊem poboljπanju zdravstvenog stanja i porastu energije.

Istraæivanja Izoliranje i svojstva beta-glukana Beta-glukan se dobiva iz Saccharomyces cerevisiae postupkom odgorËavanja luæinom - 5 minuta pri 60º C, autolizacijom tijekom 36 sati pri 50º C, te izolacijom alkalnom ekstrakcijom tijekom 2 sata na 90º C. Nakon ispiranja vodom i suπenja taloga dobivenog glukana na zraku, u liofilizatoru i u komori za rasprπivanje dobivaju se po izgledu razliËiti preparati beta-glukana, koji se podvrgavaju razliËitim i mnogobrojnim analizama.9 Za topljivost, naËin djelovanja i ukupnu bioloπku aktivnost beta-glukana znaËajne su razlike izmeu veza kao i kemijska struktura. Znanstveno je dokazano da je kao imunomodulator bioloπki najaktivniji beta-glukan u kojemu je glukoza povezana vezom 1,3: beta-1,3 D glukan. Ta vrsta beta-glukana se izolira iz staniËne stijenke pekarskog kvasca, a brojnim je istraæivanjima dokazano njegovo dobro imunomodulacijsko djelovanje na imunoloπki sustav Ëovjeka i æivotinja. Istraæivanja su takoer pokazala da netopljiv (1,3/1,6) beta-glukan ima veÊu bioloπku aktivnost nego njegov solubilni oblik (1,3/1,4).

Djelovanje beta-glukana Glukan, moÊni retikuloendotelijski agens, djelomiËno manifestira imunobioloπku aktivnost i putem poveÊanja broja i funkcije makrofaga. Beta-1,3 D glukan djeluje na dva sasvim razliËita naËina : • potiËe stvaranje koπtane sræi, a time i proizvodnju leukocita i trombocita koji su prva crta obrane organizma; • aktivira makrofage - stanice koje Ëine energetsku centralu imunoloπke

aktivnosti i time izaziva cijeli niz obrambenih reakcija u organizmu. Aktivirani makrofagi sposobni su pronaÊi, prepoznati i uniπtiti uzroËnike bolesti i sve ono πto ne pripada samom organizmu. Oni takoer kontroliraju aktivnost drugih stanica imunoloπkog sustava. Aktiviranje kljuËnih komponenti imunoloπkog sustava poËinje sa stanicama makrofaga, granulocita, neutrofila i NK-stanica (engl. Natural Killers - prirodne stanice ubojice) koje Ëine prvu crtu obrane organizma protiv virusnih, bakterijskih i gljiviËnih napada. Makrofagi imaju sposobnost prepoznavanja, proædiranja i uniπtavanja svih vrsta uzroËnika bolesti (bakterija, virusa, gljivica te mrtvih, mutiranih ili tumorskih stanica). Kada beta-1,3 D glukan doe u kontakt s receptorom makrofaga, stanice makrofaga se aktiviraju i postaju Ëak do 7 puta djelotvornije u prepoznavanju i uniπtavanju uzroËnika bolesti. Aktivacijom makrofaga zapoËinje produkcija Ëitavog niza pomoÊnih supstancija u procesu imunoloπkog odgovora organizma. Proizvode se protuupalni citokini (IL-1, IL-6), TNF-alfa (engl. tumor necrosis factor - proteini koji pomaæu u uniπtavanju kancerogenih stanica), interferon i dr. Makrofagi osim toga aktiviraju fibroblaste, πto potiËe zacjeljivanje rana. Istraæivanja su pokazala da beta-1,3 D glukan poveÊava imunoloπku aktivnost za 50-120% unutar prvih 3-5 dana peroralnog uzimanja.1 Ukratko, aktiviranje makrofaga rezultira kompletnom imunoloπkom reakcijom.2,3,4 Beta-1,3 D glukan stimulira i proizvodnju matiËnih stanica koπtane sræi te time ubrzanu produkciju leukocita, trombocita i eritrocita, pa je indiciran i kod bolesti krvi.

Do danas je na najpoznatijim svjetskim sveuËiliπtima i istraæivaËkim institutima kao πto su Harvard, Oxford, Mayo, Brown Cancer Center i drugima, provedeno viπe od 1600 studija o djelovanju beta1,3 D glukana. U saæetku studije “NaËin djelovanja imunopotencijatora beta-1,3 D glukana’, autora Huntera, Gaulta i Jordana s Odjela mikrobiologije Medicinskog fakulteta SveuËiliπta Nevada, iz sijeËnja 2001. navodi se: “Pokazalo se da beta-1,3 D glukan utjeËe na uniπtavanje i fagocitozu (proædiranje) patogenih mikroorganizama koji uzrokuju infektivne bolesti. Beta 1,3/1,6 glukan dodatno pojaËava sposobnost makrofaga, najvaænijih stanica imunosustava da ubiju stanice tumora. Laboratorijska istraæivanja su otkrila da je beta-1,3 D glukan izrazito uËinkovit u aktiviranju makrofaga i preko njih Ëitave imunoloπke kaskade, ukljuËujuÊi T-stanice i B-stanice.” Gradska bolnica grada Ottawe u Kanadi navodi: “Prehrana bogata beta-glukanom moæe koristiti u reguliranju glukoze u plazmi kod dijabetesa tipa 2”, te kao zakljuËak istraæivanja o utjecaju beta-glukana na kolesterol iznosi: “Glavni sastojak topivog vlakna iz zobi - beta-glukan, znaËajno je reducirao ukupni i LDL kolesterol kod odraslih osoba s poviπenom razinom kolesterola, bez promjene HDL kolesterola.”10 Dræavno sveuËiliπte IstoËnog Tenesee-ja iz SAD-a, o zacjeljenju rana: ”...Ovi podaci pokazuju da moduliranje makrofaga glukan fosfatom poveÊava elastiËnost kod eksperimentalnih povreda debelog crijeva i koæe.” Nestle-ov istraæivaËki centar iz ©vicarske objavio je da je “...prehrana bogata betaglukanom korisna za dijabetiËare.” Jedna studija na æivotinjama testirala je uËinke beta-1,3 D glukana injektiranog mi-


inPharma 15 rozne stanice i reduciranja njihove sposobnosti da metastaziraju. Godine 1975. Journal of the National Cancer Institute objavio je rezultate humane studije o uËincima beta-1,3 D glukana na devetoro osoba oboljelih od karcinoma. Pacijentima koji su imali karcinom koæe, pluÊa i dojke u tumorske je stanice injektiran beta-1,3 D glukan. U svim sluËajevima doπlo je do smanjenja veliËine tumora unutar pet dana, a taj se rezultat povezuje s infiltracijom stanica imunoloπkog sustava u kancerozno podruËje i s uniπtenjem stanica raka. Prema istraæivanjima, beta-1,3 D glukan se moæe uzimati kroz dulji period, pogotovo kod virusnih infekcija, i to - ako je potrebno - tijekom 3 mjeseca do dvije godine.

Beta-glukani u dodacima prehrani

πevima kojima su prethodno date agresivne stanice tumora koji se proπirio na njihova jetra. Posebnoj skupini miπeva bile su injektirane samo stanice tumora. Pokazalo se da su æivotinje tretirane beta-1,3 D glukanom imale manje metastaza na jetrima u usporedbi s kontrolnom skupina æivotinja. Kontrolne æivotinje uginule su unutar 42 dana, a miπevi tretirani beta1,3 D glukanom imali su stopu preæivljavanja od 28%. Ti rezultati govore da beta1,3 D glukan pomaæe kod jaËanja imunoloπkog udara na kance-

FDA (Agencija za lijekove u SAD) svrstala je beta-glukan na osnovu studija u potpuno bezopasne bioloπki aktivne supstancije (GRAS - Generally recognized as safe), jer nema podataka o neæeljenim uËincima u kombinaciji s lijekovima ili ljekovitim biljkama. Kao dodatak prehrani, na træiπtu su beta-glukani dostupni u tekuÊem obliku, kapsulama ili tabletama, uglavnom u dozama izmeu 100 i 500 mg.11,12 S obzirom na razliËite koncentracije beta-glukana, vaæno je na ambalaæi proizvoda uvijek provjeriti postotnu koncentraciju bioloπki aktivne veze (1,3;1,6) unutar komplek-

sa beta-glukana, jer se na temelju toga odreuju toËno doziranje te uËinkovitost na imunoloπki sustav. Stoga je za proizvode s beta-glukanom koji imaju niæu koncentraciju, tj. niæi postotak aktivnih veza, potrebna veÊa koliËina supstancije (viπe kapsula) za isti bioloπki uËinak. LITERATURA: 1

2

3

4

5

6

7

8

Dr. Russel Peel. Past, Present and Potential Uses for Superplus Brewery Yeast Czop JK. The role of beta-glucan receptors on blood and tissue leukocytes in phagocytosis and metabollic activation. Pathol Immunopathol Res 1986; 5: 286-96. Wakshull E, Brunke-Reese D, Lindermuth J, et al. PGG-glucan, a soluble beta-1,3-glucan, enhances the oxidative burt response, microbicidal activity, and activates an NF-kappa B-like factor in human PMN: evidence for a glycosphingolipid beta-(1,3)-glucan receptor. Czop JK, Kay J., Isolation and characterization of beta glucan receptors on human mononucleor phagocytes. J Exp Med 1991; 173: 151120. Estrada A, Yun CH, Van Kessel A, et al. Immunomodalotory activites of oat beta-glucan in vitro and in vivo. Microbiol Immunol 1997; 41: 991-8. Bell S, Goldman VM, Bistrian BR, et al. Effect of beta-glucan from oats and yeast on serum lipids. Crit Rev Food Sci Nutr 1999;39: 189202. Nicolosi R, Bell SJ, Bistrian BR, et al. Effect of beta-glucan fiber from yeast. Am J Clin Nutr 1999; 70: 208-12. Behall KM, Scholfield DJ, Hallfrisch J, Effect of beta-glucan level in oat fiber extracts on blood lipid in men and woman. J Am Coll Nutr 1997; 16;46-51.

WEB IZVORI: 9 10 11 12

www.mayoclinic.com www.pubmedcentral.nih.gov www.cancer.gov/.../drugdictionary.aspx http://www.jbc.org/cgi/content/abstract/263/ 24/12056


16 inPharma

Riblje ulje za moædane vijuge Osobe koje uËestalo konzumiraju masnu ribu postiæu bolje rezultate na testovima pamÊenja i imaju manju vjerojatnost razvoja Alzheimerove bolesti. Blagotvorni uËinak pripisuje se dokosaheksaenskoj kiselini (DHA), omega-3 masnoj kiselini kojom obiluju masna riba i alge. Kako veÊina ljudi prehranom ne unosi dovoljno ribe, znanstvenci su testirali imaju li dodaci prehrani DHA isti uËinak kao i prirodni izvori. U studiji je sudjelovalo 485 zdravih ispitanika prosjeËne dobi od 70 godina. Ispitanici su kroz razdoblje od 6 mjeseci dobivali ili 900 mg DHA na dan, ili placebo. Nakon 6 mjeseci pokazalo se da su osobe koje su uzimale dodatke prehrani s DHA imale manje greπaka na testovima pamÊenja u usporedbi s placebo skupinom te u usporedbi s rezultatima na poËetku studije. Druga pak studija nije naπla vezu izmeu unosa dodataka prehrani s DHA i smanjenog napredovanja Alzheimerove bolesti. U studiji su sudjelovale 402 osobe s blagom Alzheimerovom boleπÊu, koje su dobivale ili placebo, ili 2 grama DHA na dan kroz razdoblje od 18 mjeseci. Iako je unos dodataka prehrani poveÊao razinu DHA u krvi, nije primijeÊeno poboljπanje simptoma Alzheimerove bolesti niti u jednoj skupini. Izvor: Alzheimer’s Association 2009 International Conference on Alzheimer’s Disease

Pregled najnovijih vijesti o dodacima prehrani donosi Vam portal Vitamini.hr

Omega-3 za zdravo srce Nova studija na 81 osobi oboljeloj od dijabetesa tipa 2 otkriva da uzimanje dodataka omega-3 masnih kiselina znaËajno smanjuje razinu homocisteina, Ëimbenika rizika za bolesti srca i krvnih æila. Doza koja se pokazala blagotvornom iznosila je 3 grama omega-3 masnih kiselina na dan kroz razdoblje od 2 mjeseca. Izvor: Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases

Q10, vitamin E i selen za psorijazu Psorijaza je kroniËna upalna koæna bolest koja zahvaÊa 2-3% populacije, umanjuje kvalitetu æivota i najËeπÊe traje doæivotno, a kod 10-30% pacijenata se razvije i psorijatiËni artritis. KliniËki rezultati konvencionalne terapije teæih oblika psorijaze nisu zadovoljavajuÊi i postoji problem toksiËnosti lijekova koji se koriste, pa oboljeli Ëesto uzimaju biljne pripravke, dodatke prehrani (npr. omega-3 masne kiseline i beta-karoten) te primjenjuju specifiËne naËine prehrane. Novo istraæivanje na 58 pacijenata s teæim oblicima psorijaze po prvi put pokazuje da kombinacija antioksidansa i konvencionalne terapije popravlja stanje te paralelno smanjuje razinu oksidativnog stresa. Ispitanici su tijekom mjesec dana dobivali koenzim Q10, vitamin E i selen.

Tvari koje Ëuvaju srce Rezultati studije u kojoj je sudjelovalo 117 ispitanika s razvijenom aterosklerozom, 232 ispitanika sa simptomina koji upuÊuju na poËetak ateroskleroze te 291 zdravih ispitanika, pokazuju da adekvatni unos vitamina A i E te likopena i beta-karotena igra vaænu ulogu u prevenciji nastanka ateroskleroze. Autori studije smatraju da zaπtitni uËinak navedenih tvari leæi u njihovom snaænom antioksidativnom djelovanju koje sprjeËava nastanak aterosklerotiËnih plakova. Izvor: European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation

Izvor: Nutrition

Vitamin E koristi osobama s vitiligom

Omegama protiv sljepoÊe

Vitiligo je koæna bolest nepoznatog uzroka. Manifestira se iznenadnom pojavom depigmentacije na odreenim dijelovima povrπine koæe. Iako za vitiligo nema posebnog lijeka, fototerapija u kombinaciji s dodacima prehrani vitamina E pruæa ohrabrujuÊe rezultate. U studiji sa 24 ispitanika oboljelih od vitiliga, autori su usporeivali utjecaj fototerapije, odnosno fototerapije i dodataka prehrani vitamina E na simptome bolesti. Rezultati su pokazali znatno veÊu uspjeπnost terapije na ponovnu repigmentaciju koja uz zraËenje UVB zrakama ukljuËuje suplementaciju vitaminom E, nego fototerapija sama po sebi.

Vijest da redovit unos omega-3 masnih kiselina moæe odgoditi, sprijeËiti, a u odreenom stupnju i zalijeËiti makularnu degeneraciju, donijela je nadu desecima tisuÊa ljudi πirom svijeta. Omega-3 masne dugolanËane kiseline, posebice DHA, imaju vaænu ulogu u izgradnji i odræavanju funkcije æivËanih stanica mreænice. Njihovom redovitom konzumacijom smanjuje se koncentracija proupalnih molekula poput prostaglandina E2 i leukotriena B4, a povisuje razina ‘dobrih’ protuupalnih prostaglandina D2. Najnovija ameriËka studija potvrdila je kako se dodatnim uzimanjem omega-3 masnih kiselina moæe smanjiti rizik od razvoja spomenute bolesti za viπe od 35% te uspjeπno zaustaviti njezino daljnje napredovanje.

Izvor: J Clin Pharmacol

Izvor: American Journal of Pathology


inPharma 17

Autorica Ëlanka: doc.dr.sc. Jasna Boπnir

APITERAPIJA

Propolis - prirodni pËelinji proizvod Propolis se u svijetu sve ËeπÊe koristi kao prirodni pËelinji proizvod, pa ne Ëudi podatak da se spominje kao lijek 21. stoljeÊa. Znanstvenici svake godine otkrivaju nove pojedinosti o njegovoj uËinkovitosti i djelotvornosti, a i nove moguÊnosti primjene pËelinjih proizvoda kao pomoÊ pri raznim vrstama oboljenja. ropolis je generiËko ime za ljepljivu smolastu tvar zeleno-sive, naranËasto-smee do crvene boje, koju sakupljaju pËele s odreenih dijelova biljaka, poglavito pupoljaka i kore crnogoriËnih biljaka i u koju je ugraeno viπe od 200 razliËitih spojeva. RijeË ‘propolis’ je izvedenica grËke rijeËi pro - obrana i polis - grad, πto oznaËava obranu grada, odnosno obranu koπnice, a kao takva se koristi u skoro svim dijelovima svijeta. Radi se zapravo o adhezivnoj, smolastoj tvari koju pËele radilice sakupljaju, prerauju i koriste u gradnji koπnice i zaπtiti od svih neæeljenih vanjskih utjecaja. Sakupljanje propolisa podrobno je opisao Meyer 1956. Prema njegovim podacima, propolis sakuplja vrlo mali broj pËela radilica koje u pravilu nisu mlae od 15 dana i specijalizirane su upravo za tu djelatnost. PËele sakupljaju propolis poslije podne tako dugo dok je joπ mekan, a sa svojim mandibulama uzmu malo smole iz pupoljka i vuku ga tako dugo dok ju ne otkinu. Taj mali komadiÊ smole transportiraju nakon toga poput peludi u koπnicu. Po jednom letu pËela sakupi oko 10 mg propolisa. Propolis je razliËite boje, ovisno o tome gdje ga pËele sakupljaju, a ovisno o vrsti biljaka moæe varirati i njegov sastav. Sakupljenu smolu pËele ævaËu i mijeπaju s odreenim enzimima koji se nalaze u njihovim pljuvaËnim ælijezdama. DjelomiËno probavljeni materijal mijeπa se s pËelinjim voskom i koristi u koπnici za izgradnju ulaza, zatvaranje pukotina i rupa te skladiπtenje, odnosno ‘sterilizaciju’ Êelija saÊa.

P

Na sakupljanje propolisa utjeËe niz Ëimbenika. Samo prikupljanje propolisa je genetski predodreeno. Tako anatolijska pËela ima vrlo jaki nagon za sakupljanjem propolisa, dok naπa siva pËela (Apis melifera carnica), ima od svih pËela najniæi nagon za njegovim prikupljanjem. Prisutnost propolisa u koπnici predstavlja s tehnoloπkog stajaliπta negativnu okolnost, jer su zbog nakupljenog propolisa manipulacija i rukovanje slijepljenim drvenim dijelovima koπnice oteæani. Premda propolis moæe sadræavati odre-

ene koliËine polena, ne smije se mijeπati s polenom, a niti s matiËnom mlijeËi koja predstavlja takoer pËelinji proizvod unutar koπnice. Literaturni podaci govore o koriπtenju propolisa tijekom viπe od 2000 godina kao sredstva za jaËanje imunoloπkog sustava i smatra se najistraæivanijim pËelinjim proizvodom. Joπ u antiËkim vremenima Aristotel opisuje propolis kao lijek kod koænih povreda, rana i infekcija. Istraæivanja su pokazala da propolis ima antioksidativna, protuupalna, protuvirusna, bakteriostatska, antitumorska i antiseptiËna svojstva. Poznat je njegov povoljni utjecaj na zacjeljivanje rana, regeneraciju tkiva u lijeËenju opeklina, na psorijazu, neurodermitis kao i druge razne oblike koænih bolesti. Zbog svojih posebnih karakteristika, primjenu je naπao u farmaceutskoj i kozmetiËkoj industriji, gdje se

PËelinji proizvodi PomoÊ kod raznih vrsta oboljenja


18 inPharma

RADOVAN PETROVI∆ PROMO

Autorica Ëlanka: Snjeæana Weltinger, mag.biol. “Radovan PetroviÊ” PROIZVODNJA MJE©AVINA P»ELINJIH PROIZVODA

APITERAPIJA

PËelinji produkti za zdravlje i vitalnost piterapija kao grana prirodne medicine stara je koliko i ËovjeËanstvo, a primjena pËelinjih produkata u cilju oËuvanja zdravlja ili kao terapija za lijeËenje razliËitih bolesti, u danaπnje doba vraÊa se kao podrπka spoznajama suvremene medicine. Tehnoloπka dostignuÊa i razvoj modernih istraæivaËkih metoda omoguÊili su znanstvenicima da identificiraju preko 300 razliËitih sastavnica pËelinjih proizvoda i njihova farmakoloπka svojstva. Apiterapija na hrvatskim prostorima datira joπ iz 12. st., a posljednjih 60-tak godina obitelj PetroviÊ izrauje pripravke na bazi pËelinjih produkata koji su provjerene kvalitete i zajamËeno hrvatskog porijekla. U maloj manufakturi stvorena je paleta ljekovitih i kozmetiËkih proizvoda Ëiji se sastav neprekidno usavrπava. Tako je treÊa generacija obitelji PetroviÊ nedavno oplemenila postojeÊe pripravke koji su sadræavali iskljuËivo pËelinje produkte, eteriËnim uljima i biljnim ekstraktima. Cilj je bio oblikovati pripravak koji Êe sinergijom sastavnica pruæiti joπ djelotvorniji proizvod s ciljano odabranim novim, aktivnim tvarima koje su znanstveno dokazano djelotvorne za odreenu tegobu. Med sadræi oko 200-tinjak aktivnih komponenti potrebnih za razvoj i pravilno funkcioniranje Ëovjekovog organizma, a to su ugljikohidrati, proteini, vitamini i minerali, kiseline i enzimi. Koristi se za poveÊanje energije, ima imunostimulirajuÊe djelovanje i djeluje kao prirodni antioksidans. Zbog sloæenog sastava joπ ga ni najsuvremeniji laboratoriji ne mogu sintetski proizvesti. Visoku uËinkovitost propolisa kao prirodnog antibiotika dokazuje bogato iskustvo obitelji PetroviÊ koja od svojih poËetaka izrauje tinkture od propolisa, a brojne svjetske znanstvene studije smatraju da je propolis spasonosno rjeπenje za patogene bakterije koje su rezistentne na sintetske antibiotike. MatiËna mlijeË najbogatiji je izvor pantotenske kiseline koja je esencijalna tvar za rast i razvoj naπih stanica i preporuËa se kod trajnog umora, lijeËenja opÊe slabosti, kod tjelesnih i umnih napora, a ima doka-

A

zano antitumorsko djelovanje. Prah sakupljen sa praπnika cvjetova zapravo je kompletan obrok u malom, jer sadræi znatne koliËine minerala, neπto vitamina, proteine, πeÊere i masti. Zanimljivo je istaknuti da cvjetni prah sadræi sve Ëovjeku poznate aminokiseline, te viπe od 5000 enzima i koenzima. Izuzetan uËinak ima na krvnu sliku, probavni i æivËani sustav. Najpoznatiji ‘PetroviÊev med’ je Med za podizanje prirodnog imuniteta koji se preporuËuje kao prirodni vitaminsko-mineralni dodatak koji ima imunostimulativno djelovanje. OdliËna je nadopuna prehrani, a posebno se preporuËuje u prevenciji razliËitih oboljenja djece i odraslih, a i sportaπima za kvalitetnije rezultate. Ukoliko u organizmu veÊ postoji upalni proces, u terapeutske svrhe konzumira se jedan od nekoliko oblika meda s propolisom Ëiji sastav ciljano djeluje na patogene u organizmu koji izazivaju bolest. ©iroka paleta proizvoda obuhvaÊa pripravke koji pomaæu u saniranju tegoba diπnog, probavnog, urogenitalnog, krvoæilnog i æivËanog sustava, a zbog sve veÊeg broja osoba oboljelih od dijabetesa, formirana je i linija za dijabetiËare. PËelinji vosak se tisuÊama godina koristi za kreme i meleme, pomaæe regeneraciji koæe i stvara na koæi tanki zaπtitni film koji πtiti od negativnog utjecaja vanjskih faktora. Zanimljivo je napomenuti da je joπ Galen u izradi krema koristio pËelinji vosak, a u danaπnjoj ponudi kozmoceutiËkih pripravaka

pËelinji vosak je sastavnica ‘cold krema’. Manufaktura PetroviÊ izrauje na bazi voska Apisan-æutu kremu koja pomaæe kod opekotina, atopijskog dermatitisa, dekubitusa, hematoma, rinitisa i sinusitisa, dok je u Apisan-smeu kremu dodan i propolis koji ima, uz anitbiotsko, i odliËno fungicidno djelovanje. Smea krema djelotvorna je i kod problematiËnijih oblika dermatitisa. Svi navedeni pripravci mogu se nabaviti u ljekarnama i biljnim drogerijama πirom Hrvatske. Med kao ‘hrana bogova’ u manufakturi PetroviÊ nedavno je iskoriπten kao sastavnica jedinstvene inovacije ‘gastro meda’ u kojem se dodatkom svjeæeg voÊa, povrÊa, zaËinskog bilja ili sireva dobivaju novi okusi koji gurmanima otvaraju vrata nove, moderne gastronomije u kojoj moæe biti spojeno ljuto, gorko, slano, slatko i kiselo. Ukoliko biste se æeljeli detaljnije informirati o moguÊnostima lijeËenja apiterapijskim pristupom obratiti se moæete u besplatno Savjetovaliπte za apiterapiju ponedjeljkom 15-18 sati i srijedom 10-18 sati na adresi T.UjeviÊa 29, Velika Gorica ili na tel. 01/6216 744. U sklopu Savjetovaliπta odnedavno radi ‘Radiona’ za zdravlje i ljepotu Vaπe koæe. ‘Od trenutka kada pËele nestanu, ËovjeËanstvu Êe ostati joπ Ëetiri godine æivota!’ Albert Einstein


inPharma 19 koristi kao dodatak u proizvodnji raznih vrsta krema i losiona. Zbog svog antibakterijskog djelovanja koristio se i kao konzervans u mesnoj, pa Ëak i glazbenoj industriji gdje se upotrebljava kao smola za popravak æiËanih instrumenata. Danaπnja uporaba propolisa svakako je najzastupljenija u prehrambenoj industriji u kojoj se koristi kao dodatak prehrani.

Kemijska i bioloπka svojstva propolisa RazliËit kemijski sastav, boja i miris propolisa posljedica su njegovog sakupljanja s razliËitih biljnih izvora. Propolis obiËno sadræi 55% balzama i smola, 30% pËelinjeg voska, 10% eteriËnih ulja, 5% polena i 5% ostalih organskih komponenata, ukljuËujuÊi fenole male molekulske mase, za koje se smatra da imaju bioloπki aktivna svojstva. U takve spojeve ubrajaju se fenolne kiseline i esteri, aromatski aldehidi i terpeni, a najznaËajniji su flavonoidi. Flavonoidi predstavljaju veliku skupinu sekundarnih metabolita koji su prisutni u svim biljkama, a odgovorni su za obojenost cvjetova i listova, dok su vaæni i za normalan rast, razvoj i obranu biljaka. Flavonoidi se danas sve viπe spominju kao pomoÊ pri lijeËenju raznih vrsta bolesti zbog dokazane sposobnosti da inhibiraju specifiËne enzime, stimuliraju hormone i neurotransmitere, te zbog sposobnosti ‘hvatanja’ slobodnih radikala. Zastupljenost flavonoida u propolisu je razliËita, a ovisi o mjestu njegova sakupljanja, utjecaju lokalne flore i samog okoliπa, te o sezonskim razlikama. Frakcioniranje propolisa u svrhu dobivanja zasebnih komponenata vrlo je teπko. UobiËajeni i najËeπÊi naËin je ekstrahiranje frakcije topive u alkoholu, odnosno dobivanje alkoholnog ekstrakta propolisa. Osim etanolnog, postoji i vodeni ekstrakt proTABLICA 1

Medni proizvodi Protuupalno, antioksidativno, antimikrobno djelovanje polisa, koji takoer pokazuje svoje pozitivne uËinke. Neki struËnjaci svrstavaju biokemijske uËinke aktivnih komponenti propolisa u Ëetiri skupine, i to: • prema afinitetu vezivanja bioloπkih polimera, • prema vezivanju iona teπkih metala, • u odnosu na katalizu transporta elektrona, • prema sposobnosti vezivanja slobodnih radikala.

Primjena propolisa Poznata je Ëinjenica da se preventivnom uporabom propolisa Ëuva zdravlje, odnosno podiæe imunitet, ublaæavaju tegobe iza-

Sastav propolisa prema podacima koje navode Ghisaalberti 1974.; Greenaway 1990.; Konig, Dustman 1988.; Marcucci 1995. i Serra Bonvehi et al. 1994.

DJELATNE TVARI

% U NEPRERA–ENOM PROPOLISU

NAPOMENA

ugljikovodici, vosak, visokomolekularni esteri, eter i ketoni, viπe masne kiseline, steroidi

5 - 40

potjeËu najveÊim dijelom iz voska, ostaju u filtratu

polifenoli: kalkoni, dihidroksi kalkoni, flavoni, flavanoidi

5 - 50

alkoholnog su podrijetla

aromatiËne kiseline, esteri aromatiËnih kiselina s alkoholima, alkoholi, aldehidi, ketoni

1 - 25

uglavnom alkoholnog podrijetla

aminokiseline, πeÊeri, vitamini, mineralne tvari

1 - 10

topivi u vodi i manjim su dijelom alkoholnog podrijetla

zvane razliËitim vrstama virusa u sluËajevima gripe te kod upalnih procesa ædrijela i usne πupljine. Istraæivanja pokazuju da propolis pojaËava imunoloπke mehanizme za proizvodnju specifiËnih i nespecifiËnih obrambenih tvari kojima se suprotstavlja uzroËniku bolesti i na taj naËin sprjeËava njeno napredovanje. Poznato je da medicina trenutno nema potpunih rjeπenja niti uspjeπnih lijekova za lijeËenje svih virusnih oboljenja, pa stoga u borbi protiv virusa najËeπÊe koristi profilaktiËke postupke kao πto je cijepljenje. Istraæivanja su pokazala da vakcina u kombinaciji s propolisom snaænije i specifiËnije jaËa imunoloπki sustav, a posebno dobra iskustva uoËena su kod najËeπÊih virusnih oboljenja kao πto su gripa i prehlada. Propolis se takoer preventivno koristi kod akutnih stanja promuklosti, parodontoze te pojave afti u usnoj πupljini. SprjeËava nastajanje zubnog plaka i karijesa, a kao prirodni antibiotik djeluje protuupalno, potiËe cirkulaciju krvi i epitelizaciju lakπih opeklina, povrπinskih oπteÊenja koæe i herpesa. Veliki broj znanstvenih studija upuÊuje na protuupalnu uËinkovitost propolisa koja se pripisuje polifenolima u medu. Osnova protuupalnog djelovanja propolisa oËituje se u njegovoj antioksidacijskoj aktivnosti koja ima za cilj sprjeËavanje oksidativnog stresa, neutralizaciju slobodnih radikala i pojaËanu aktivnost antioksidacijskih enzima. Osim toga, djelovanje propolisa se oËituje i u poticanju stanica imunoloπkog sustava na proizvodnju tvari s protuupalnim djelovanjem te istovremenim koËenjem stvaranja tvari koje podræavaju upalu. Osim antibakterijskog djelovanja pro-


20 inPharma flavonoida i imaju snaænije baktericidno djelovanje i bioloπku aktivnost od tinktura propolisa koje sadræe viπe vode. Stoga su za preporuËiti tinkture raene sa 6080%-tnim etanolom.

NaËin Ëuvanja Propolis kao sirovina, pripremljene tinkture, dodaci prehrani u raznim oblicima, te kozmetiËki proizvodi s propolisom, Ëuvaju se i skladiπte u tamnom prostoru, bez djelovanja sunËeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi. LITERATURA:

Sakupljanje propolisa polisa koje je izraæenije na gram-pozitivne (Streptococcus sp., Staphylococcus sp.) nego na gram-negativne bakterije (Salmonella, Escherichia coli, Proteus spp.), poznato je i njegovo pozitivno djelovanje na neke parazite koji uzrokuju upalu crijeva. U takvim sluËajevima dokazano je da koriπtenje propolisa znatno utjeËe na smirivanje upalnog procesa, osobito ukoliko se primjenjuje u kombinaciji s nekim od lijekova. Istraæivanja pokazuju da propolis posjeduje i protutumorski potencijal u prevenciji i terapiji tumorskih oboljenja. Zbog svojih terapeutskih osobina, propolis je, osim u tradicionalnoj i suvemenoj medicini, svoje mjesto naπao kao dodatak prehrani u obliku raznih tinktura, tableta, kapsula, pastila, te u kozmetiËkoj industri-

Nagon je kod pËela genetski predodreen

ji kao dodatak raznim kremama i mastima te zubnim pastama. Prilikom kupnje i koriπtenja navedenih proizvoda, potrebno je osobitu pozornost obratiti na deklaraciju, odnosno trebali bi se koristiti samo oni proizvodi koji u svom sastavu navode standardizirane ekstrakte propolisa, jer samo oni garantiraju uËinkovitu i sigurnu uporabu. NajveÊi problem predstavlja standardizacija tinktura propolisa. Otopina propolisa je to djelotvornija πto sadræi viπe ekstrahiranih sastavina. Pripremaju se alkoholne i vodeno-alkoholne otopine tinkture. Tinkture sa 60-80%-tnim etanolom sadræe viπe

Ghisalberti EL. Propolis: a review. Bee World 1979;6095-84. Burdock GA. Review of the Biological Propretis and toxicity of Bee Propolis. Food and Chem Toxicol 1998;36:347-63. Pascual C, Gonzalez R. Torricella RG. Scavening action of propolis extract against oxygen radicals. J Ethnopharmacol 1994;41:9-13. Havsteen BH. The bichemistry and medical significance of the flavonoids. Pharmacol Therapeut 2002;96:67-202. Bogdan S. Propols. Schweizerisches Zentrum für Bienenforschung Liebefeld, CH-3003, Bern 1990. Karagen JS. Propolis or ‘bee glue’ as a medical tretmat. Drugs Exp Clin Res 1993;19(5):197203 Khayyal MT, el-Ghazaly MA, el-Khatib AS. Mechanism involved in the anti-inflammatory effect of propolis extract. Drugs Exp Clin Res. 1993; 19:197-203. Kujumgiev A, Tsverkova I, Serkedjieva Y, et al. Antibacterial, antifungal and antiviral activity of propolis of different geographic origins. J Ethnopharmacol. 1999; 64:235-240. Venom J. propolis effect on streptozotocininduced diabetic rats. Anim Toxin incl Trop Dis 2009.15(1):1-2. Sforcin JM. Propolis and the immune system: a review. J Ethnopharmacol. 2007;113(1):1-14.

• savjetovanje u podruËju dodataka prehrani • notifikacija proizvoda • leci • broπure • bilteni • oglasi • TV i radio spotovi • web dizajn • ambalaæa

BartoliÊi 19, Zagreb • Tel. 01 38 30 789, 38 32 681 • kreativna.kancelarija@zg.t-com.hr • www.kreativna-kancelarija.hr


inPharma 21


22 inPharma

Francesco Visioli: Magnesio dal ruolo fondamentale, str. 36.-37. Farmacia News, br.6, lipanj 2009., 18. godiπte TECHNICHE NUOVE SRL., MILANO, ITALIJA

MAGNEZIJ

Mineral primarnog znaËaja Magnezij spada u skupinu makroelemenata i onih anorganskih sastojaka prehrane koji bi se u organizam trebali unositi svakodnevno te u priliËno visokim koliËinama agnezij je dvovalentni ion koji pokazuje kemijska svojstva sliËna kalciju, te su obiËno zastupljeni u istim namirnicama. UnatoË tome moæe se reÊi da je zanimanje nutricionistiËkih istraæivanja za magnezij bilo mnogo manje od zanimanja za kalcij. U sluËaju magnezija postoje i nesuglasice izmeu raznih meunarodnih organa u vezi s preporuËenim svakodnevnim unosom (RDA - recommended daily allowance): prvo je RDA za Europljane dobrog zdravstvenog stanja iznosio 240 mg/dan, dok je u Sjedinjenim AmeriËkim Dræavama za zdrave muπkarce bio odreen unos od 350 mg/dan, a za zdrave æene od 280 mg/dan. U SAD-u su, meutim, te koliËine nedavno promijenjene te poviπene na 420 mg/dan za muπkarce i 320 mg/dan za æene. Nadalje, RDA preporuËen za vrijeme trudnoÊe iznosi 350-360 mg/dan. Iako europske vrijednosti joπ uvijek nisu promijenjene, znanstvena literatura u koju se ubraja i europska, naginje viπim ameriËkim vrijednostima.

M

osobama starije dobi, zbrinutim u okviru razliËitih institucija, u kojem je zabiljeæen znatni pad unosa magnezija: za razliku od prosjeËnog unosa od 366 mg/dan i 280 mg/dan kod zdravih odraslih muπkaraca i æena, kod navedenih osoba starije dobi vrijednosti padaju na 288 mg/dan kod muπkaraca te na 239 mg/dan kod æena. Suprotno tome, dokazano je da je asimilacija magnezija u starosti slaba te da je poæeljno poveÊati njegov unos. Vrijednosti dobivene u ©panjolskoj i Francuskoj najvjerojatnije su najbliæe trenutaËnom stanju u Italiji. Naime, u Italiji prosjeËni dnevni unos magnezija iznosi oko 250-260 mg/dan, a najËeπÊe se u organizam unosi konzumiranjem povrÊa ili æitarica.

Namirnice najbogatije magnezijem

Neke od namirnica koje su najbogatije magnezijem pripadaju biljnom svijetu. Meu njima se naroËito izdvaja integralna pπenica koja sadræi oko 120 mg magnezija na 100 g, Kada je unos dok tjestenina i kruh sadræe 50-60 mg. Namirnice znaputem prehrane Ëajne za unos tog minerala nedostatan su πpinat i artiËoke te ostalo Provedena su relativno tamno zeleno povrÊe: magpodrobna ispitivanja kako nezij je, naime, jedan od sasbi se utvrdilo zadovoljava li tojaka klorofila. Mahunarke prehrana prosjeËnog zdravog takoer igraju veliku ulogu, stanovniπtva, ili nekih visoko ridok meso i mlijeËni proizvodi ziËnih skupina, preporuËene svasadræe manju koliËinu (20-30 mg/ Bademi kodnevne doze magnezija. Dok 100 g). Prvo mjesto ipak zauzise u ©vedskoj i Finskoj stanje pokamaju oraπasti plodovi, i to naroËito 100 grama zalo priliËno pozitivnim, u drugim eubademi i indijski oraπËiÊ, koji sadræe sadræi 250 mg ropskim dræavama situacija je mnogo 260 mg/100 g, dok koliËina magnezija u magnezija loπija. ZnaËajni nedostaci zabiljeæeni su, priljeπnjacima, pistacijama, orasima i pekan oramjerice, u NjemaËkoj gdje muπkarci unose sasima varira od 120-160 mg/100 g. Stoga umjemo 320 mg/dan, a æene 256 mg/dan magnezija. U reno konzumiranje navedenih oraπastih plodova moæe Francuskoj je stanje neπto bolje; naime, tamo muπkarci konzubiti vrlo korisno za sprjeËavanje nedostatka magnezija u organizmiraju od 360-385 mg/dan, a æene od 270-300 mg/dan. Ne tremu. ba iznenaditi uobiËajena razlika izmeu muπkaraca i æena, buduÊi da je unos kalorija kod æena manji u odnosu na unos kod muApsorpcija i bioraspoloæivost πkaraca. Nedostatak magnezija moæe biti uzrokom neuropsiholoπkih poU SAD-u je provedeno vrlo podrobno ispitivanje koje je usporemeÊaja kao πto su strah, tjeskoba, nesanica, razdraæljivost; neuredbom gore navedenih RDA vrijednosti pokazalo da je nedorovegetativnih somatizacija kao πto su tahikardija, Ëvor u grlu, statak magnezija krajnje poopÊen, te da, ovisno o stanovniπtvu, poteπkoÊe s disanjem, valovi topline i bljedilo, gastrointestinalni moæe varirati od 14% do 40%. U ©panjolskoj su provedena issimptomi; neuromuskularnih manifestacija poput grËeva, miπiÊne traæivanja na zdravim odraslim osobama, a stanje potpuno odastenije, mijalgija. Ukupna koliËina magnezija u organizmu odrasgovara onome u Francuskoj. Tamo je provedeno istraæivanje i na


inPharma 23 log Ëovjeka iznosi oko 25 g, a viπe od polovice se nalazi u kosturu. Otprilike jedna treÊina magnezija sadræanog u kostima moæe se mobilizirati te posluæiti kao zaliha za odræavanje optimalnih izvanstaniËnih koncentracija: od ukupne koliËine magnezija prisutnog u organizmu, samo 1% se nalazi izvan stanica. Transport magnezija u stanicu i izvan nje ovisi o prenositeljima (carrier) te se smatra da je razliËitim mehanizmima povezan s prijenosom natrija i bikarbonata. Molekularna svojstva prenositelja magnezija nisu joπ opisana. Apsorpcija magnezija odvija se duæ cijelog crijevnog trakta te je obrnuto proporcionalna njegovoj unesenoj koliËini. Na primjer, kod prosjeËnog unosa od 380 mg/dan, neto apsorpcija iznosi oko 40-60%. Taj postotak se smanjuje na 15-36% kod unosa poveÊane doze (550-850 mg/dan). Uzrok tome je postojanje pasivnih mehanizama za apsorpciju magnezija koje regulira njegova koncentracija, te aktivnih, koji su regulirani prenositeljima. Ti potonji mogu postati ‘zasiÊeni’, πto znaËi da se eventualni prekomjerni unos magnezija ne apsorbira, veÊ ga organizam sam eliminira. To je bitno iz dva razloga. S jedne strane, eliminacija viπka magnezija jamËi njegovu minimalnu toksiËnost te je kao jedina posljedica prekomjernog unosa zabiljeæena osmotska dijareja. Drugi Ëimbenik koji se mora uzeti u obzir je formuliranje pripravka, odnosno dodataka prehrani. Dok neki oblici magnezija pokazuju nisku bioraspoloæivost (npr. magnezijev sulfat koji se koristi kao laksativ za gore navedene mehanizme), drugi osiguravaju visoku bioraspoloæivost (npr. magnezijev pidolat). Na apsorpciju magnezija nadalje utjeËe i istovremeno unoπenje drugih sastojaka u organizam. Primjerice, vitamin D i njegov metabolit 25(OH)D poveÊavaju crijevnu apsorpciju magnezija, dok sastojci prehrane bogate vlaknima, naroËito fitatima (molekule bogate fosfatima koje veæu magnezij) smanjuju njegovu apsorpciju (te cinka i bakra). Postoji, dakle, moguÊnost da osobe koje konzumiraju veliki broj namirnica bogatih vlaknima imaju veÊu potrebu za hranom koja je bogata magnezijem, odnosno dodacima prehrani na bazi tog minerala. Istovremeno uzimanje kalcija ne utjeËe na apsorpciju magnezija, ali njegove velike koliËine mogu imati kao posljedicu njegovo poveÊano izluËivanje putem mokraÊe. Konzumiranje bjelanËevina izravno je povezano s crijevnom apsorpcijom tog minerala, koja se smanjuje proporcionalno s niæim unosom proteina (manje od 30 g/dan). Visok unos bjelanËevina poveÊava, s druge strane, izluËivanje magnezija putem mokraÊe. Naposljetku, πto se tiËe drugih minerala, apsorpcija magnezija se smanjuje unoπenjem dodataka prehrani na bazi cinka.

Uloga magnezija u fiziopatologiji S fizioloπkog glediπta, magnezij je odgovoran za regulaciju znaËajnih funkcija u razliËitim dijelovima tijela te je definiran kao ‘prirodni antagonist kalcija’: deplecija magnezija prisutna je kod brojnih kardiovaskularnih i neuromuskularnih poremeÊaja, dijabetesa melitusa te kod alkoholizma. Niskim koncentracijama magnezija pripisuju se simptomi kao πto su grËevi u miπiÊima i hipertenzija. Kao πto je gore navedeno, 50-60% magnezija unesenog u organizam (putem prehrane ili dodataka prehrani) apsorbiraju crijeva, dok su za regulaciju njegove homeostaze odgovorni bubrezi: neki sindromi i farmakoloπka lijeËenja (npr. diureticima) mogu kao posljedicu imati njegovo pretjerano izluËivanje. Apsorpcija magnezija smanjena je, kao πto je veÊ navedeno, kod prehrane izrazito bogate vlaknima. Jednako tako i starenje, Ëesto povezano s neuravnoteæenom dijetom, smanjuje kapacitet njegove apsorpcije. Kada je rijeË o krvoæilnom sustavu, nedostatni unos magnezija uzrokuje elektrokardiografske promjene, aritmije, poviπenje arterijskog tlaka. Neka istraæivanja su pokazala poboljπanje prognoze kod pacijenata koji su preboljeli infarkt nakon πto im je propisan dodatak prehrani na bazi magnezija. Kao πto je veÊ reËeno, skoro polovica magnezija prisutnog u organizmu nalazi se u


24 inPharma kosturu te u sluËaju njegove nedostatne koliËine dolazi do osteoporoze, naroËito u menopauzi. Dva kliniËka ispitivanja dokazala su da propisivanje magnezija æenama u menopauzi moæe poveÊati gustoÊu kostiju. Niska koncentracija magnezija kod pacijenata koji boluju od dijabetesa povezuje se s inzulinskom rezistencijom, vjerojatno zbog poveÊanog izluËivanja magnezija putem mokraÊe. Postoje podaci u struËnoj literaturi koji dokazuju da uzimanje dodataka prehrani na bazi magnezija kod pacijenata koji boluju od dijabetesa poboljπava odgovor na inzulin.

Terapijska primjena kod glavobolje Glavobolja je sve prisutniji poremeÊaj s kojim se susreÊemo u svakodnevnom æivotu. Pogaa viπe od 90% talijanskog stanovniπtva najmanje jednom u æivotu te predstavlja znatni troπak za talijanski zdravstveni sustav; naime, socijalni troπak kod te bolesti, ukljuËujuÊi lijekove, specijalistiËke preglede i izgubljene radne dane iznosi oko 6.000 milijardi godiπnje. Mehanizmi koji uzrokuju nastanak tog poremeÊaja nisu joπ posve poznati te se Ëesto pripisuju razliËitim faktorima. Rezultati ispitivanja u odnosu na razinu magnezija u krvi i slini kod osoba koje pate od glavobolje, dobiveni tijekom glavobolje kao i u razdoblju mirovanja, predstavljaju zanimljive polazne toËke za daljnja istraæivanja. Ponajprije, rezultati dobiveni ispitivanjem mladih pacijenata koji boluju od migrene, s aurom i bez nje, pokazuju da je tijekom napada prisutan deficit magnezija na razini moædanih stanica. PolazeÊi od tih zakljuËaka mogla bi se izraËunati granica magnezija za pojavu napada migrena i glavobolja. UËinkovitost magnezija u takvim sluËajevima vezana je uz Ëinjenicu da je Ëesti uzrok glavobolje upravo nedostatak magnezija. U skladu s nekim istraæivanjima, kod 50% osoba koje boluju od migrene zabiljeæena je niska razina magnezija u krvi. Izgleda da baπ taj faktor utjeËe na grËenje i spazam krvnih æila u mozgu. Naposljetku, mora se reÊi da je uloga magnezija u fiziopatologiji bila u proπlosti zapostavljena. Kod pojedinih poremeÊaja potrebno je svakako uzeti u obzir moguÊnost koriπtenja odreenih dodataka prehrani, uz istovremenu promjenu prehrambenih i æivotnih navika, s obzirom na njihovu uËinkovitost i sigurnu primjenu.

Kada savjetovati uporabu dodataka prehrani Magnezij u obliku dodatka prehrani nalazi svoje mjesto u lijeËenju glavobolje. Nadalje, s obzirom da je zabiljeæena manja koncentracija magnezija kod æena sklonih predmenstrualnim simptomima u odnosu na one koje od njih ne boluju, preporuËuje se obogaÊivanje prehrane tim mineralom. Nedostatak tog elementa moæe postojati i kod starijih osoba, kod kojih prehrana Ëesto oskudijeva voÊem i povrÊem. Preventivno unoπenje magnezija kod sportaπa, naroËito onih koji se bave sportovima izdræljivosti, moæe smanjiti rizik pojave smetnji kao πto su grËevi, mijalgije ili smanjena izdræljivost organizma pri teπkim fiziËkim naporima.

Magnezij Jedan od sastojaka klorofila


inPharma 25

Autorica Ëlanka: mr.sc. Jasminka PapiÊ, dipl.ing.

CIMET

Bioloπka aktivnost i djelovanje cimeta kao zaËina i dodatka prehrani Cimet je jedna od najstarijih i najaromatiËnijih poznatih mirodija. Omiljen zbog svog toplog i raskoπnog mirisa, upotrebljava se kao zaËin i aroma u domaÊinstvu i prehrambenoj industriji, a zbog izraæene bioloπke aktivnosti koristi se i za olakπavanje raznih zdravstvenih tegoba. Cimetovac izvor cimeta Naziv cimet podrazumijeva zaËin i koru s grana cimetovca koji potjeËe sa Sri Lanke (bivπi Cejlon), ali se danas uzgaja u veÊini toplih i vlaænih tropskih krajeva. Od mnogobrojnih vrsta cimetovca, koriste se najËeπÊe samo dvije vrste kao zaËinske. Pri tome se pravi cimet dobiva iskljuËivo iz vrste Cinnamomum zeylanicum Nees. (sin. Cinnamomum verum J. Presl), malog zimzelenog, tropskog drva iz porodice lovora (Lauraceae). Njegovi ovalni listovi su u poËetku crveni, poslije zeleni, s gornje strane sjajni i grubo koæasti. AromatiËna svojstva imaju kora i liπÊe, dok cvjetovi imaju neugodan miris. Plod je bobiËast, jajas-

to-duguljast, purpurne boje i kratkih bodljika.1 Poput ostalih mirodija i cimet ima dugu i uzbudljivu povijest. Prvi pisani dokumenti potjeËu iz drevne Kine, a zabiljeπke o njemu postoje izmeu ostaloga i u sanskrtskim, egipatskim, grËkim i rimskim rukopisima te u Starom zavjetu. Bio je vrlo cijenjen tijekom brojnih stoljeÊa kao zaËin i kao lijek. Miris cejlonskog cimeta je intenzivan, sladak i fin, a okus topao, ljuto-oπtar, slatko-peckav i pomalo trpak. ZaËin se dobiva iz mladih grana cimetov-

ca, koje se redovito reæu, nakon Ëega im se guli kora. Unutarnja kora se odvija, a zatim suπi. Pri suπenju se oblikuje u ‘pera’ ili πtapiÊe svijetlije crvenkasto-smee boje. Najmanji πtapiÊi umeÊu se u veÊe, a zatim se te cjevaste tvorevine (kanele) jednoliko reæu.2 NajsliËnija ‘pravom cimetu’ u pogledu sastava i organoleptiËkih svojstava je znatno jeftinija kasija ili kineski cimet koji potjeËe iz Burme. Kasija se kao i cimet dobiva iz kore neπto veÊeg zimzelenog stabla Cinnamomum cassia Blume (sin. Cinnamomum aromaticum Ness.) iz iste biljne porodice. ©tapiÊi kasije su veÊi i grublji od πtapiÊa cimeta, a razlikuju se i po tome πto su uvijeni prema unutra s

Pekarski proizvodi Sadræe najveÊe koliËine cimeta u prahu


26 inPharma obiju vanjskih strana, za razliku od cimetovih πtapiÊa koji su uvijeni teleskopski. Imaju tamniju i pomalo crvenkastu boju. Najbolje vrste kineskog cimeta miriπu oπtrije od cejlonskog, a okus im je peckavo ljut i sladak. Listovi takoer imaju okus kasije i mogu se koristiti kao zaËin, poput lovorovog lista. Pupoljci koji po izgledu podsjeÊaju na klinËiÊ, upotrebljavaju se kada se æeli dobiti blagi okus po cimetu.1,2 U kulinarstvu i proizvodnji hrane upotrebljavaju se i cejlonski i kineski cimet. Njihova uporaba ne bi bila upitna kada bi bilo toËno poznato, koji je od njih zaista dodan. Problem je u tome πto se vrlo Ëesto pod nazivom cimeta dodaje i prodaje kasija, πto moæe imati za posljedicu odreene zdravstvene probleme.

Razlike u sastavu cimeta i kasije Iako su sastav i karakteristike obaju zaËina vrlo sliËni, male razlike u udjelima nekih od sastavnica imaju presudnu ulogu u sigurnosti njihove primjene. Kora Cinnamomum zeylanicum sadræi do 4% eteriËnog ulja (najËeπÊe oko 1%), tanine, katehine, proantocijanidine, smole, sluzi, πeÊere, kalcijev oksalat i druge supstancije. SpecifiËan miris cimeta potjeËe najveÊim dijelom od eteriËnog ulja koje se sastoji od velikog broja organskih spojeva, meu kojima dominiraju u pogledu udjela i djelovanja: cinamaldehid (60-75%), eugenol (znatno viπe ga ima u cejlonskom cimetu), eugenil-acetat, cinamil-acetat, cinamil-alkohol, metil-eugenol, benzaldehid i razni drugi terpenski i terpenoidni spojevi te kumarin kojeg u eteriËnom ulju cejlonskog cimetovca ima vrlo malo.1-4 Kora Cinnamomum cassi, sadræi najËeπÊe 1-2% eteriËnog ulja (vrlo rijetko do 4%) i veÊi dio sastavnica jednakih onima iz cimeta, ukljuËujuÊi tanine, smole, πeÊere, kalcijev oksalat, sluzi i drugo. Udio sluzi znatno je veÊi u kasiji nego u cimetu. U eteriËnom ulju kasije takoer dominira cinamaldehid s joπ veÊim udjelom od 75-90%. Druge vaæne sastavnice su: salicil-adehid, metilsalicilaldehid, metil-eugenol (ima ga znaËajno viπe nego u eteriËnom ulju cimeta) i kumarin kojeg ima desetak puta viπe nego u eteriËnom ulju cejlonskog cimeta.1,2,5 NajveÊa pozornost i oËekivanja znanstvenika danas su ipak usmjereni prema bioloπki aktivnim spojevima iz skupine polifenolnih polimera, topljivim u vodi, koje, uz odreene razlike, sadræe i cimet i kasija. Sa zdravstvenog glediπta najvaænija razlika u sastavu tih dvaju zaËina je bitno veÊi udio kumarina u eteriËnom ulju kasije (do

5%) nego u eteriËnom ulju cimeta (0,45%), πto je bitan Ëimbenik u ocjeni sigurnosti njihove primjene.4,5,6 Kumarin je oksidirani heterocikliËki spoj i bioloπki aktivna aromatiËna tvar koja se moæe naÊi u raznim biljkama kao proizvod hidrolize heterozida. Nekada se dodavao kao Ëista tvar zbog slatko-svjeæeg mirisa koji podsjeÊa na sijeno i vaniliju te paleÊeg okusa s gorkim podtonom. Meutim, zbog moguÊeg πtetnog djelovanja na zdravlje, ekstrakti biljaka koje sadræe veÊe koliËine kumarina (tonkovac, Dipteryx odorata (Aubl.) Wild i lazarkinja Galium odoratum (L.) Ssop.), danas su veÊinom zabranjeni u prehrambenoj industriji. Zbog organoleptiËkih svojstava bio je omiljen dodatak i duhanskim aromama, πto takoer viπe nije dopuπteno.7,8 Istraæivanjima je dokazano njegovo hepatotoksiËno i hemoragijsko djelovanje. Pokusi su pokazali da veÊ male doze mogu kod osjetljivih ljudi oπtetiti jetru i bubrege. Prekomjerno konzumiranje moæe se manifestirati vrtoglavicom, muËninom, slaboπÊu ili unutraπnjim krvarenjem, a unos ekstremnih koliËina moæe imati letalne posljedice. Akutna peroralna toksiËnost kumarina izraæena kao LD50 za πtakore je 290 mg/kg tjelesne mase uz propilenglikol kao nosaË i 520 mg/kg uz kukuruzno ulje kao nosaË.8,9 Zbog moguÊe opasnosti po zdravlje, udio kumarina u hrani i zakonski je ograniËen. Njegova koncentracija u prehrambenim proizvodima, u koje moæe dospjeti kao sastavnica nekih prirodnih aroma i biljnih ekstrakata, ograniËena je prema Pravilniku o aromama na maksimalnih 2 mg/kg. Izuzetno je dopuπteno do 10 mg/kg u odreenim vrstama karamela, 50 mg/kg u gumama za ævakanje i 10 mg/l u alkoholnim piÊima.10 Te su granice usuglaπene s EU direktivama aktualnim u vrijeme donoπenja Pravilnika (svibanj, 2008.), a njihove vrijednosti temelje se na struËnom miπljenju eksperata Znanstvenog odbora za aditive, arome, pomoÊne tvari u procesu proizvodnje i materijale u kontaktu s hranom Europske agencije za sigurnost hrane, koje je doneseno nakon viπegodiπnje toksikoloπke evaluacije. KoliËina kumarina koja moæe imati πtetno djelovanje takoer je procijenjena od strane tog Odbora i izraæena preko prihvatljivog dnevnog unosa koji podrazumijeva koliËinu kumarina koja se po kilogramu tjelesne mase svakodnevno moæe unositi u organizam tijekom cijelog æivota, bez opasnosti po zdravlje. Prema zakljuËku Znanstvenog odbora iz 2004. godine prihvatljivi dnevni unos za

kumarin iznosio je 0-0,1 mg/kg tjelesne mase (do 6 mg kumarina na dan za osobu od 60 kg).11 UsporeujuÊi zakonski dopuπtene koliËine kumarina s njegovom stvarnom primjenom u svakodnevnom æivotu proizlazi da se najviπa dopuπtena i time bezopasna koncentracija od 2 mg/kg proizvoda moæe prekoraËiti veÊ uporabom 0,5-1 g kasije, πto odgovara koliËini od oko 40-100 g pekarskog proizvoda aromatiziranog maksimalnom koliËinom kasije (1,3-1,4%). Za isto prekoraËenje pri uporabi cimeta potrebna je viπe od 10 puta veÊa koliËina zaËina, odnosno 400-1000 g pekarskog proizvoda aromatiziranog maksimalnom koliËinom cimeta. Prema tim podacima svakodnevni unos 1 ili viπe æliËica (2 g svaka æliËica) kasije umjesto cimeta, moæe zaista izazvati odreene zdravstvene probleme. PrekoraËenja navedenih koliËina kumarina u hrani aromatiziranoj cimetom bila su zabiljeæena proteklih godina u zemljama EU12, o Ëemu su putem europskog æurnog sustava uzbunjivanja za hranu i hranu za æivotinje - RASFF (The Rapid Alert System for Food and Feed) bile obavijeπtene i sve zemlje Ëlanice. Krajem 2008. godine europsko je zakonodavstvo redefiniralo podruËje aroma, a koncentracije kumarina koje se smiju naÊi u hrani su izmijenjene nakon πto je isti Znanstveni odbor donio nove zakljuËke te na temelju najnovijih znanstvenih istraæivanja i spoznaja predloæio da se dotadaπnja vrijednost prihvatljivog dnevnog unosa od 0-0,1 mg/kg utrostruËi.13 Nove granice propisane su Uredbom donesenom u prosincu 2008. godine14, Ëijim je stupanjem na snagu prestala vaæiti veÊina dotadaπnjih direktiva kojima se reguliralo podruËje aroma. Prema najnovijim odredbama, dopuπtene koliËine kumarina u hrani viπestruko su poveÊane, pa se za veÊinu namirnica kreÊu izmeu 5 i 20 mg/kg do


inPharma 27 Ëak 50 mg/kg za novo uvedenu kategoriju: ‘tradicionalnih pekarskih proizvoda s cimetom koji je naveden na deklaraciji’. Time veÊina proizvoda koji nisu odgovarali u pogledu udjela kumarina odredbama EU direkiva, sada udovoljava zahtjevima nove Uredbe. BuduÊi da hrvatski propisi moraju biti usklaeni s europskim, moæe se uskoro oËekivati i izmjena naπeg Pravilnika o aromama i njegovo usuglaπavanje s Uredbom.

Svojstva i primjena cimeta Cimet se zbog svojih izuzetnih organoleptiËkih svojstava i fizioloπkih uËinaka oduvijek upotrebljava u kulinarstvu, medicini i izradi parfema. Spominju ga ayurvedski tekstovi i europska medicina. Njegova primjena je i danas raznolika i vrlo raπirena. U farmaciji se kao droga takoer koristi kora cimetovca, Cinnamomum cortex, od koje se spravljaju razliËiti pripravci s ulogom stomahika, tonika, adstringensa, dezinficijensa probavnih organa i korigensa mirisa.1 U novije vrijeme na træiπtu je i sve veÊi broj dodataka prehrani Ëiji je glavni aktivni sastojak cimet ili njegov ekstrakt. Najviπe se ipak upotrebljava kao zaËin i aroma u domaÊinstvu i industrijskoj proizvodnji, gdje se u raznim oblicima (prah, ekstrakt, eteriËno ulje) dodaje proizvodima veÊine kategorija hrane, ukljuËujuÊi alkoholna i bezalkoholna piÊa, smrznute mlijeËne deserte, slastice, pekarske proizvode, mesne proizvode, zaËinske i Ëajne mjeπavine. Pri tome se najveÊe koliËine cimeta u prahu dodaju pekarskim proizvodima (prosjeËno 1,3 -1,4%).1,3 Uz obje vrste cimetovca i zaËine koji se od njih dobivaju vezuju se brojne bioloπke aktivnosti i ljekovita djelovanja. Neka od njih su znanstveno i potvrena, dok dio spominjanih uËinaka nije do sada poseb-

Cimetovac Pozitivno djelovanje na metabolizam glukoze


28 inPharma

Cinnamomum zeylanicum no niti ispitivan. Svojstvo na kojem se trenutno obavlja najviπe istraæivanja povezano je uz mehanizme djelovanja cimetovaca na regulaciju metabolizma glukoze. Pretpostavlja se da u vodi topljivi polifenolni polimeri, nazvani tip-A polimeri, aktiviraju inzulinske receptore i u stanicama djeluju u sinergiji s inzulinom, zbog Ëega utjeËu na razinu glukoze i kolesterola, posebno LDL-a. Pokusi provjere djelotvornosti cimeta i kasije u smanjenju razine glukoze i kolesterola, koji su zapoËeli pokusima na laboratorijskim πtakorima potvrdili su njegovu uËinkovitost u odræavanju æeljene razine glukoze u krvi i smanjenju udjela kolesterola u serumu, a takoer su dokazani antioksidativno djelovanje i pozitivni uËinci na smanjenje krvnog tlaka.17,19 Iz optimistiËkih znanstvenih otkriÊa proizaπle su najnovije preporuke upuÊene iz raznih, kompetentnih, ali i nekompetentnih izvora o svakodnevnom konzumiranju cimeta kod osoba koje pate od odreenih tegoba te kod ostalih koje æele unaprijediti svoju prehranu i saËuvati dobro zdravlje. Pri tome se predlaæe konzumiranje cimeta u obliku praha koji se dodaje jelima ili kapsula s ekstraktom cimeta koje se primjenjuju kao dodaci prehrani. KoliËine koje se predlaæu kada je rijeË o zaËinu, kreÊu se u rasponu od 1-6 grama cimeta u prahu na dan. One se bitno ne razlikuju od dosadaπnjih receptura europske fitomedicine, u kojima se koliËina cimeta u obliku praha ordiniranog kao stomahika, karminativa ili tonika, kreÊe od 2,0 do 4,0 g na

Mladi ovalni listovi su crvene boje

dan, odnosno 0,05-0,2 g na dan u obliku eteriËnog ulja.1 KoliËine cimeta u receptima za olakπavanje raznih zdravstvenih tegoba, koje se predlaæu preko internetskih stranica i popularnih Ëasopisa kreÊu se od 1/2 Ëajne æliËice (oko 1 g) do 3 pune ælice (oko 21 g) na dan. Za sigurno konzumiranje i ostvarivanje æeljenih uËinaka, uz takve koliËine cimeta nuæno je znati iz koje vrste cimetovca je dobiven, kakva je njegova kakvoÊa i zdravstvena ispravnost te da li moæe izazvati bilo kakve neæeljene zdravstvene posljedice.

Cimetovac kao dodatak prehrani Kao dodaci prehrani primjenjuju se ekstrakti obaju cimetovaca. Glavni razlog njihove primjene u toj skupini proizvoda je njihovo djelovanje na metabolizam glukoze, πto za posljedicu ima Ëitav niz pozitivnih uËinaka u oËuvanju zdravlja i prevenciji nekih oboljenja. Povoljan uËinak sastavnica cimetovca na inzulin ispitivali su joπ devedesetih godina proπlog stoljeÊa ameriËki znanstvenici koji su potvrdili njegovo djelovanje na ublaæavanje simptoma dijabetesa. Pri tome je utvreno da su za taj uËinak odgovorne iskljuËivo njegove sastavnice topljive u vodi, iz skupine polifenolnih poli-

mera. One potiËu autofosforilaciju receptora inzulina i inhibiraju enzim fosfotirozinfosfatazu, odgovoran za defosforilaciju inzulinskih receptora. Reakcija je specifiËna, pa ne dolazi do opasnosti od inhibicije alkalne fosfataze. Poticanje fosforilacije i sprjeËavanje defosforilacije inzulinskih receptora povezano je poveÊanjem njihove osjetljivosti na inzulin15, koja je smanjena kod oboljelih od dijabetesa tipa 2. Rezultati pojedinih istraæivanja u kojima su sudjelovale osobe oboljele od dijabetesa tipa 2 pokazali su da se, nakon tretmana s ekstraktom cimeta, osim smanjenja serumske glukoze, reduciraju i ukupni i LDL kolesterol.16 Prema nekim podacima, vodeni ekstrakt cimeta pokazuje i znaËajnu antioksidativnu aktivnost koja moæe ublaæiti oksidativni stres kod gojaznih ljudi, jedan od kljuËnih Ëimbenika u razvoju dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, upalnih procesa ili ateroskleroze.17,18,19 Pretilost je veÊ sama za sebe faktor rizika za lipidnu peroksidaciju koja se u krvnoj plazmi dokazuje preko malonaldehida koji nastaje iz lipidnih peroksida u procesu lipidne peroksidacije.17 Pokazalo se da cimet moæe imati vaænu ulogu u ublaæavanju tog procesa. Istraæivanja na tom podruËju potvrdila su pretpostavke da ekstrakt cimeta poboljπava antioksidativni status kod osoba s metaboliËkim sindromom, πto je utvreno smanjenom razinom malonaldehida u njihovoj plazmi nakon odreenog perioda peroralne primjene vodenog ekstrakta cimeta/kasije.20 Rezultati istraæivanja upuÊuju i na moguÊnost povoljnog uËinka vodenog ekstrakta zaËina dobivenih od cimetovaca kod bolesti policistiËnih jajnika, buduÊi da je taj sindrom usko povezan s nedovoljnom osjetljivoπÊu na inzulin.21 Polifenoli cimeta utjeËu na funkciju glukoze i inzulina u nekoliko koraka. Aktiviraju inzulinske receptore poveÊanjem aktivnosti enzima odgovornih za njihovu fosforilaciju i smanjujuÊi aktivnost fosfataze koja dezaktivira inzulinske receptore.22 Ti polifenoli takoer poveÊavaju broj inzulinskih receptora b i GLUT 4 proteina.23 PoveÊavaju i aktivnost glikogen-sintaze i akumulaciju glikogena, a smanjuju aktivnost glikogen-sintaze-kinaze 3b.24 Svi navedeni uËinci pridonose djelotvornijem transportu i iskoriπtenju glukoze u organizmu. Rezultati dosadaπnjih istraæivanja djelotvornosti cimeta, posebno njegovog vodenog ekstrakta, upuÊuju na moguÊnost njegove sustavnije primjene u prevenciji raznih oboljenja povezanih s poremeÊajem metabolizma glukoze, kao i u olakπavanju tegoba kod osoba kod kojih je veÊ doπlo da poremeÊaja i prateÊih posljedica.


inPharma 29 Opseg primjene i stvarnu fizioloπku uËinkovitost takvih pripravaka ipak valja tek utvrditi. Za sada se pouzdano zna samo to da cimet i ekstrakt cimeta mogu pomoÊi u kontroli visoke razine πeÊera u krvi. Pri tome je vaæno naglasiti da vodeni ekstrakt cimeta, koji se najËeπÊe nalazi u dodacima prehrani, ne sadræi lipofilni kumarin koji moæe izazvati πtetne uËinke te se, za razliku od konzumiranja cimetovaca u obliku zaËina, s jednakom sigurnoπÊu mogu koristiti ekstrakti cimeta i kasije. LITERATURA: 1

2

3

4

5

6

7

8

Leung,A.Y.; Foster, S., Encyclopedia of Common Natural Ingridients Used in Food; Drugs and Cosmetics, Second Edition, New York, John, Wiley & Sons, INC, 1996, 167-170. Lambert Ortiz, E., Enciklopedija bilja, mirodija i zaËina, Zagreb, Knjiga trgovina, 1998, 76-77. Food Flavorings, Second Edition. Glasgow, P.R. Ashurst , Blackie Academic & Professional, 1995, 36-38. European Pharmacopoeia. 4th edition. (2002). Cinnamon Bark Oil, Ceylon, 922-925 European Pharmacopoeia. 4th edition. (2002). Cassia Oil, 824-825 Jayaprakasha, G. K.,. Rao, L., J. and Sakariah, K., K., Volatile Constituents from Cinnamomum zeylanicum Fruit, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2003, 51(15): 43444348. Fenaroli’s Handbook of Flavor ingredients. New York, Thomas E. Furia and Nicoló Bellanca, CRC, 1971, 346 Sproll, C., Ruge, W., Andlauer, C., Godelmann,

9

10

11

12

13

14

15

16

17

R., Lachenmeier D. W., HPLC analysis and safety assessment of coumarin in foods, Food Chemistry, 2008, 109, 462-469. WHO Food Additives Series, 1981, No. 16 Toxicological Evaluation of Certain Food Additives. Pravilnik o aromama, Narodne novine br. 53/2008. Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contacts with Food (AFC) on a request from the Commission related to Coumarin, The EFSA Journal (2004) 104, 1-36. Lungarini, S., Aureli, F., Coni, E., Coumarin and cinnamaldehyde in cinnamon marketed in Italy: A natural chemical hazard? Food Addit Contam. 2008, 20, 1-9. Coumarin in flavourings and other food ingredients with flavouring properties, Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food (AFC), The EFSA Journal (2008) 793, 1-15. REGULATION (EC) No 1334/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, Official Journal of the European Union L 354/34, 31.12.2008. Khan, A., Bryden, N. A., Polansky, M. M. and Anderson, R. A., Insulin potentiating factor and chromium content of selected foods and spices, Biological Trace Element Research, 1990, 24, Numbers 2-3 / February Khan, A., Safdar, M., Khan, M.M.A., Khattak, K.N., Anderson, R.A., Cinnamon improves glucose and lipids of people with type 2 diabetes, Diabetes Care, 2003, Vol. 26 No.12,.32153218. Robertson, R.P., Chronic oxidative stress as a central mechanism for glucose toxicity in pancreatic islet beta cells in diabetes. J Biol Chem, 2004, 279, 42351-42354.

18

19

20

21

22

23

24

Anderson, R.A., Broadhurst, C.L., Polansky, M.M., Schmidt, W.F., Khan, A., Flanagan, V.P., Schoene, N.W., Graves, D.J., Isolation and characterization of polyphenol type-A polymers from cinnamon with insulin-like biological activity. J Agric Food Chem. 2004, 14, 52,(1), 65-70. Harry G. Preuss, MD, Bobby Echard, MT, Marilyn M. Polansky, MS, and Richard Anderson, PhD Whole Cinnamon and Aqueous Extracts Ameliorate Sucrose-Induced Blood Pressure Elevations in Spontaneously Hypertensive Rats. Journal of the American College of Nutrition, 2006, 25, 2, 144-150. Roussel, A.M., Hininger, I., Benaraba, R., Ziegenfuss, T.N., Anderson, R.A., Antioxidant Effects of a Cinnamon Extract in People with Impaired Fasting Glucose That Are Overweight or Obese. J. Am. Coll. Nutr., February 1, 2009; 28(1): 16 - 21. Matsuda, M., DeFronzo, R., Insulin sensitivity indices obtained from oral glucose tolerance testing: comparison with the euglycemic insulin clamp. Diabetes Care, 1999, 22, 1462-1470. Imparl-Radosevich, J., Deas, S., Polansky, M.M., Baedke, D.A., Ingebritsen, T.S., Anderson, R.A., Graves, D.J., Regulation of PTP-1 and insulin receptor kinase by fractions from cinnamon: implications for cinnamon regulation of insulin signalling. Horm Res, 1998, 50, 177-182. Cao, H., Polansky, M.M., Anderson, R.A., Cinnamon extract and polyphenols affect the expression of tristetraprolin, insulin receptor, and glucose transporter 4 in mouse 3T3-L1 adipocytes. 2007, Arch Biochem Biophys, 459, 214-222. Jarvill-Taylor, K.J., Anderson, R.A., Graves, D.J., A hydroxychalcone derived from cinnamon functions as a mimetic for insulin in 3T3-L1 adipocytes. J Am Coll Nutr, 2001, 20, 327336.

Originalni æuti Ëaj potjeËe iz Kine gdje se tradicionalno uzgaja i pije viπe od tisuÊu godina. Kao πto i samo ime govori, pripravljeni napitak je æute boje koja u kineskoj tradiciji i kulturi oznaËava plemenito, carsko porijeklo. Stoga su ga stotinama godina kineski seljaci donosili kao poklon carskoj obitelji. Æuti Ëaj dobiva se iz biljke Camellia sinensis, iste one koja je i supstrat za dobivanje zelenog i crnog Ëaja. Meutim, postupak dobivanja æutog Ëaja razliËit je od postupka dobivanja zelenog ili crnog Ëaja. Naime, æuti se Ëaj dobiva nepotpunom oksidacijom, tj. fermentacijom Ëime se razlikuje od zelenog Ëaja. Zbog toga nema specifiËan ‘travnati’ okus poput zelenog Ëaja, veÊ se odlikuje blaæom, pomalo slatkastom aromom.

Æuti Ëaj sadræi bogatstvo fitokemikalija koje su karakteristiËne za tu biljku, a omoguÊavaju blagotvorne i pozitivne uËinke

na ljudsko zdravlje. Prije svega, rijeË je o skupini polifenola te o fitospojevima katehinima i epigalokatehinima, za koje se pouzdano zna da su snaæni antioksidansi. Osim πto imaju revitalizacijska svojstva, jer sprjeËavaju staniËne πtete nastale ekscesivnim djelovanjem slobodnih radikala, ti fitospojevi korisno djeluju i kod redukcijskih dijeta. Encianov æuti Ëaj originalnog je porijekla - dolazi iz visinskih planinskih predjela planine Huo, po kojoj je ta rijetka vrsta æutog Ëaja i dobila ime Huo Shan Huang Ya. Encianov æuti Ëaj moæe se redovito i svakodnevno konzumirati. PreporuËuje se u sklopu redukcijskih dijeta, a veliku naklonost potroπaËa stekao je i zbog svoje uËinkovitosti u programu ËiπÊenja organizma.

ENCIAN PROMO

ÆUTI »AJ UËinkovita pomoÊ u redukcijskim dijetama i ËiπÊenju organizma


30 inPharma Autorica Ëlanka: mr.sc. Lea Pollak, dipl.ing.

CELIJAKIJA

Nepodnoπljivost organizma na gluten Jedini lijek za celijakiju je bezglutenska dijeta, koje se oboljeli moraju strogo pridræavati. Novim smjernicama EU zakonodavstva konaËno se rjeπava problem dopuπtenih koliËina glutena u bezglutenskim proizvodima. elijakija je bolest probavnog sustava. Uzrok oboljenja je trajna nepodnoπljivost na protein glutena koji se nalazi u pπenici (pπeniËni prolamin i glutenin), jeËmu (hordein), raæi (sekalin) i eventualno zobi (avenin). Istraæivanja su pokazala da oboljeli nisu osjetljivi na ostale æitarice, riæu i kukuruz, buduÊi da one ne sadræe toksiËne prolaminske frakcije. Kada je tolerancija na gluten ograniËena, tijelo stvara antitijela - znaËi stvara svoje molekule, anti-gliadin antitijela, koja napadaju molekule glutena. Na taj naËin dolazi do oπteÊenja sluznice tankog crijeva i uniπtenja crijevnih resica, zvanih villi. Posljedica je malapsorpcija, odnosno oteæana i smanjena apsorpcija hranjivih tvari.

C

ne (tzv. klasiËne) i negastrointestinalne. Gastrointestinalne kliniËke manifestacije se obiËno javljaju kod djece od 4 do 24 mjeseca starosti, a negastrointestinalne se javljaju u vidu simptoma kod starije djece i odraslih osoba. Osobe s kliniËkim manifestacijama, odnosno sa simptomatskom celijakijom su u manjini u odnosu na ukupni broj oboljelih. Naæalost, veÊinu Ëine osobe s ‘tihom’ celijakijom, koje imaju pozitivne seroloπke testove i oπteÊenu sluznicu tankog crijeva, a sve bez nutritivne deficijencije. Pojava prvih simptoma bolesti je razliËita, i ovisi da li se javlja kod djece ili kod odraslih osoba.

Simptomi celijakije kod djece Simptomi celijakije KliniËke manifestacije celijakije vrlo su razliËite. Razlozi toj raznolikosti su nepoznati, ali mogu ovisiti o dobi i imunoloπkom statusu pojedinca, koliËini i vremenskoj izloæenosti organizma glutenu, te stanju gastrointestinalnog trakta. Same kliniËke manifestacije bolesti mogu se podijeliti u gastrointestinal-

Prvi simptomi javljaju se kod djece nekoliko mjeseci nakon uvoenja æitarica u prehranu dojen-

Ëadi. Stanje oboljele djece od celijakije u odnosu na zdravu djecu je u svijetu prosjeËno 1:100, a kreÊe se u rasponu od 1:80 do 1:300. Neki od uobiËajenih simptoma bolesti su: • kroniËni proljev, odnosno kaπaste, ali ne vodenaste, obilne i svijetle stolice, Ëiji je rezultat pothranjeno dijete u dobi od 1-2 godine; • bolovi i nadutost u trbuhu; • gubitak apetita; • nerazjaπnjena slabokrvnost - zbog nedostatka æeljeza (tzv. sideropenijska anemija) ili sam nedostatak æeljeza koji joπ nije doveo do slabokrvnosti (tzv. sideropenija) koja traje bez obzira na lijeËenje kapima ili tabletama æeljeza. Uslijed kontinuiranog gubitka mikroskopskih koliËina krvi stolicom iz oπteÊenog crijeva smanjuje se apsorpcija

Protein glutena Osim u pπenici prisutan u jeËmu, raæi i zobi


inPharma 31

æeljeza. Anemija se javlja kod 20-40% bolesnika s celijakijom kao posljedica poremeÊaja apsorpcije æeljeza i folne kiseline, a ukoliko bolest zahvaÊa ileum i vitamina B12; • uËestalo povraÊanje; • slabiji rast - uslijed znaËajno smanjenog luËenja hormona rasta.

• oπteÊenje zubne cakline; • zadnjih 20 godina poznato je da bolesnici s celijakijom ËeπÊe oboljevaju od nekih malignih bolesti. Tako je npr. maligni limfom crijeva 40 puta uËestaliji, a karcinom ædrijela i jednjaka 10-12 puta ËeπÊi kod nelijeËenih osoba s celijakijom.

Progresivna, ubrzana malapsorpcija nutrijenata kod djece moæe dovesti do zastoja u rastu, razvitku i do znakova neuroloπke usporenosti.

Bezglutenska dijeta

Simptomi celijakije kod odraslih Meutim, godinama je veÊ poznato da kliniËka slika celijakije moæe kod starije djece i odraslih biti potpuno drugaËija. Bolest se opÊenito ËeπÊe manifestira monosimptomatski ili u blaæem obliku. Negastrointestinalne kliniËke manifestacije su raznolike i ËeπÊe su rezultat dugotrajne malapsorpcije koja dovodi do rekurentnih abdominalnih bolova, dispepsije, recidivirajuÊeg povraÊanja, nedostatka æeljeza (anemije), anoreksije, opstipacije, neplodnosti i osteoporoze ili osteopenije. Svaka od navedenih manifestacija moæe biti sama za sebe jedini gastrointestinalni simptom celijakije. VeÊina autora smatra da kod nejasnog poviπenja aminotransferaza (kod 10-20% bolesnika) i recidivirajuÊih pankreatitisa, takoer treba posumnjati u celijakiju. Tihi oblik celijakije obiljeæen je nedostatkom ili blagim simptomima i nalazom parcijalne ili subtotalne atrofije sluznice tankog crijeva; otkriva se obiËno probirom populacije ili aktivnim traæenjem bolesti u skupinama pod veÊim rizikom za razvoj bolesti, npr. kod dijabetiËara ili Ëlanova obitelji bolesnika. Manjina takvih bolesnika ima gastrointestinalne simptome, a veÊinom se radi o bolesti manjeg intenziteta, Ëesto povezanoj sa smanjenim osjeÊajem psihofiziËkog zdravlja. Dakle, kod odraslih pacijenata, prvi simptomi mogu biti prikriveni drugim bolestima, odnosno njihovim simptomima, kao na primjer: • bolovi u kostima, krhkost kostiju - Ëak 40% bolesnika pati od osteopenije (blaæi poremeÊaj gustoÊe kostiju), a kod 20% javlja se osteoporoza (teæi poremeÊaj); • neuroloπki oblici bolesti - dolazi do epilepsije, cerebralne ataksije, polineuropatije i teπke miastenije; • smetnje reprodukcije - neplodnost ili uËestali spontani pobaËaji; • koæna celijakija (herpetiformni dermatitis) - javljaju se sitni mjehuriÊi na koæi laktova, koljena i bedara;

Celijakija je neizljeËiva bolest, Ëiji se simptomi mogu povuÊi samo uz dosljedno provoenje bezglutenske dijete. Oboljeli mogu konzumirati dozvoljene namirnice u koje ulaze prirodno bezglutenske i specijalne bezglutenske dijetetske namirnice namijenjene upravo toj populaciji. Uvjetno prikladne namirnice su jednostavne industrijske preraevine bez dodataka, namirnice za πiroku potroπnju s oznakom ‘ne sadræi gluten’, te analizirane namirnice. BuduÊi da deklariranje glutena na proizvodima nije zakonom propisano, konkretna pomoÊ oboljelima od celijakije je analiziranje koliËine glutena u namirnicama ili grupama namirnica. Prvi i najveÊi problem predstavljaju sami bezglutenski proizvodi. ZahvaljujuÊi zdravoj konkurenciji, na træiπtu je sve viπe notificiranih (odobrenih od Ministarstva zdravstva) bezglutenskih proizvoda Ëija se koliËina glutena periodiËki provjerava, a i sve je viπe domaÊih proizvoaËa. Samom pojavom veÊe koliËine proizvoda i njihovom raznovrsnoπÊu, cijene se uravnoteæuju i proizvodi postaju dostupniji oboljelima. »ak i kod bezglutenskih proizvoda moæe doÊi do kontaminacije glutenom, a neki oboljeli pogreπno smatraju kako bezglutenski proizvodi uopÊe ne sadræe gluten. Time se dolazi do problema legislative, edukacije i krajnje informiranosti pacijenta. Prema istraæivanjima Zakardasa i suradnika, prehrambeni status oboljelih od celijakije ovisi o viπe Ëimbenika kao πto su: utjecaj bezglutenske dijete na svakog oboljelog pojedinaËno, kvaliteta informiranja o bezglutenskoj dijeti, kvaliteta æivljenja, osjetljivost na gluten.

Zakonodavstvo Hrana bez glutena namijenjena je prehrani osoba s intolerancijom na gluten, odnosno celijakijom. Definirano je da se radi o vrsti hrane proizvedenoj od æitarica i njihovih mjeπavina koje prirodno ne sadræe gluten ili od æitarica kao πto su pπenica, raæ, jeËam i zob, iz kojih je gluten odstranjen tehnoloπkim postupkom. Dugi niz godina trajala su usuglaπavanja oko pojma glutena, usavrπavanja analitiËkih metoda odreivanja te pokuπaji

rjeπavanja problema deklariranja. Brojne radne skupine pri Codex Alimentariusu radile su joπ od 1981. godine i konaËno 2008. godine usuglasile svoja stajaliπta. ZahvaljujuÊi tome, Europska Komisija je izglasala Uredbu broj 41/2009 o sastavu i oznaËavanju namirnica namijenjenih oboljelima od celijakije. No, dok Uredba konaËno nije izglasana, industrija je koristila vrijeme za proizvodnju ‘bezglutenskih’ i njima sliËnih proizvoda, a svaka je zemlja Ëlanica imala svoj sistem notifikacije i provjere koliËina glutena. PotroπaË je bio sve zbunjeniji, jer se Ëak i na proizvodima koji po svom sastavu ne mogu sadræavati gluten nalazio navod ‘bez glutena’. Time se trebalo vjerovati proizvoaËkoj specifikaciji, jedinom dokumentu koji ima navedenu koliËinu glutena, a u koju potroπaË, odnosno oboljeli od celijakije nije imao uvida. Novom Uredbom 41/2009 regulirane su koliËine glutena ovisno o porijeklu i vrsti pojedinih bezglutenskih namirnica, te deklariranje glutena. KonaËno su se navodi o koliËini glutena promijenili i sada glase: Gluten free (bez glutena) - koliËina glutena ne smije biti veÊa od 20 mg u kilogramu originalnog pakiranja proizvoda koji se prodaje, Very low gluten (s niskom koliËinom glutena) - koliËina glutena ne smije biti veÊa od 100 mg u kilogramu originalnog pakiranja proizvoda koji se prodaje. To su jedini navodi koji se smiju iskazivati. Naæalost, smatra se da Êe nova terminologija oznaËavanja hrane namijenjene oboljelima od celijakije dovesti do nerazumijevanja i nepovjerenja kod te specifiËne skupine. Ostaje nam vidjeti i nadati se da Êe navoenje podataka o koliËini glutena u bezglutenskim proizvodima biti odgovarajuÊe, a ne neki marketinπki trik, jer je i sama Europa uvidjela da kontrola koliËina glutena u hrani treba biti ËeπÊa i ozbiljnija, buduÊi da je hrana doista jedini lijek oboljelima od celijakije. LITERATURA: COMMISSION REGULATION (EC) No 41/2009 of 20 January 2009 concerning the composition and labelling of foodstuffs suitable for people intolerant to gluten FARRELL RJ. KELLY CP. Celiac sprue. N Engl J Med 2002; 346: 180-8. CATASSI C i sur. A prospective, double-blind, placebo-controlled trial to establish a safe gluten threshold for patients with celiac disease. American Journal of Clinical Nutrition 2007;85 (1): 160-6. ZARKADAS M i sur. The impact of a gluten-free diet on adults with Coeliac disease: results of a national survey, J Hum Nutr Dietet 2006; 19: 41-9.


32 inPharma Micol Rindone: Cimicifuga racemosa e menopausa, str. 34.-35. Farmacia News, br.7, srpanj 2009., 18. godiπte TECHNICHE NUOVE SRL., MILANO, ITALIJA

FITOTERAPIJA

Cimicifuga racemosa i menopauza Cimicifuga, biljka koja se preporuËuje kod lijeËenja tegoba u menopauzi, koristi se veÊ desetljeÊima, a razliËita kliniËka ispitivanja potvruju njenu uËinkovitost z prekid menstrualnog ciklusa i vaginalnu atrofiju koja uzrokuje suhoÊu vaginalne sluznice, u menopauzi se mogu manifestirati vazomotorni simptomi kao πto su valovi vruÊine (‘valunzi’) i znojenje koje se izmjenjuje s hladnim znojenjem, a popraÊeni su dugotrajnim promjenama koje utjeËu na zdravlje æene. Ponajprije se ubrzava gubitak koπtanog tkiva Ëime se poveÊava moguÊnost pojave osteoporoze. Nadalje se pojavljuju i promjene u razini lipida koje mogu pospjeπiti pojavu kardiovaskularnih poremeÊaja, uz dodatan porast rizika od pojave sekundarnih genitalnih i urogenitalnih upala (cistitis). Takva se vrsta poremeÊaja najËeπÊe lijeËi hormonskom nadomjesnom terapijom koja se zasniva na uporabi sintetskih æenskih hormona. Meutim, mnoge æene izbjegavaju takvu vrstu terapije, jer su ispitivanja dokazala da je povezana s porastom rizika od pojave tromboembolijskih komplikacija, neoplazija i jetrenih poremeÊaja. Meu medicinskim biljkama koje se trenutno koriste za ublaæavanje simptoma u menopauzi i simptoma predmenstrualnog sindroma, najËeπÊe se primjenjuju, u skladu s preporukama NjemaËke komisije E koju je osnovalo njemaËko Ministarstvo zdravstva, Cimicifuga racemosa, konopljika, hmelj i crvena djetelina. De-

U

setljeÊa primjene pokazala su da cimicifuga predstavlja glavni fitoterapijski sastojak kod lijeËenja tegoba u menopauzi kao i da djeluje na psihiËke simptome.

Botanika i kemijski sastojci Cimicifuga racemosa L. ili Actea racemosa L. je biljka iz porodice Ranuncolaceae koja potjeËe sa sjevernoameriËkog kontinenta. Samo ime ‘cimicifuga’ potjeËe od latinskih rijeËi cimex (stjenica) i fugare (tjerati) po aluziji na miris protiv stjenica; rijeË actea potjeËe od grËke rijeËi koja se odnosi na bazgu (bobice nalikuju na plodove bazge), dok se rijeË racemosa odnosi na cvjetove u obliku grozda. Koriπtena u proπlosti od strane domorodaËkih plemena u tradicionalnoj kuhinji, cimicifuga je uvedena u Europu kao ukrasna biljka sredinom 1700. godine, a u europskoj se medicini poËela primjenjivati negdje sredinom 1800. godine. Ponajprije se koristio korijen u infuziji za lijeËenje reumatizama, kao febrifug, za grËeve u crijevima te za stimulaciju kontrakcija maternice. Istraæivanja koja je na biljci 1959. godine proveo J. Foldes s ciljem dokazivanja njezine estroCimicifuga genske aktivnosti, postaracemosa vila su temelje suvremene farmakologije. NeNajËeπÊe koriπtena preraena baza lijeka kod simptoma je gotovo bez mirisa, menopauze gorkog i trpkog okusa,


inPharma 33 sadræi triterpenske glikozide (aktein, cimicifugozid, 27-deoksiaktein), fenolne kiseline (kafeinska, fukinolna i izoferuliËna), kinolinske alkaloide, flavonoide i 15-20% smola (Capasso et al, 2006.). Stroga fitokemijska ispitivanja nisu potvrdila prisutnost formononetina, izoflavonoida s estrogenskom aktivnoπÊu. Ekstrakt izopropanola, odnosno ekstrakt iz podanka Cimicifuga racemose (iCR) meunarodno je patentiran i standardiziran na triterpenske glikozide (20-35 mg/ml), raËunate kao 27-deoksiaktein (Struck et al, 1997.). Triterpenski glikozidi cimicifuge sastoje se od ksiloze i triterpena steroidne strukture, cikloartenola.

Farmakologija i uËinak Usprkos provedenim brojnim eksperimentalnim istraæivanjima, endokrini uËinci ekstrakata cimicifuge i njeni aktivni principi joπ uvijek nisu u potpunosti poznati. Etanolni ekstrakti smanjuju razinu luteinizirajuÊeg hormona (LH) u krvi, ali ne i razinu folikulostimulirajuÊeg hormona (FSH) ili prolaktina, te antagoniziraju pad mineralne gustoÊe kostiju koja je tijekom ispitivanja bila zabiljeæena kao posljedica ovariektomije, uz dodatno produljenje trajanja plodnih dana kod glodavaca. ©to se tiËe sposobnosti biljke da djeluje na receptore estrogena - steroidna struktura triterpenskih glikozida je sliËna strukturi estrogena - i da stimulira proliferaciju stanica ovisnih o estrogenu, zabiljeæeni su proturjeËni rezultati. Pojedina istraæivanja in vitro koja se odnose na vezivanje na receptor estrogena te pojedini dokazi antiproliferativnih uËinaka na razvoj kancerogenih stanica dojke pokazuju da biljka djeluje na hormonalnu regulaciju (Schulz et al, 2003.). Iako joπ nisu dokazani uËinci sliËni estrogenima na maternicu pokusnih æivotinja, alkoholni ekstrakti Cimicifuga racemose proizveli su vidljive srediπnje estrogenske uËinke na neke vrste æivotinja, kao npr. smanjenje tjelesne temperature i porast trajanja sna koji je pospjeπen ketaminom. Sulpirid je antagonist oba uËinka. U drugom istraæivanju, fragment lipofilnog ekstrakta je znatno poveÊao uËinak estrogenskog receptora u srediπnjem æivËanom sustavu i kostima, te je na osnovu tih rezultata zakljuËeno da sastojci biljke djeluju kao selektivni modulatori estrogenskih receptora u srediπnjem æivËanom sustavu i koπtanom tkivu. Pretpostavlja se, dakle, da izopropanolni ekstrakt cimicifuge djeluje na sliËan naËin kao SERM-ovi (Selective Estrogen Receptor Modulators), odnosno kao agonist u srediπnjem æivËanom sustavu i kostima, ali nema nepovoljnih utjecaja na tkivo dojke, maternice i rodnice.

KliniËka djelotvornost Brojna ispitivanja in vitro, in vivo te kliniËka ispitivanja koja su provedena u zadnjih 25 godina pokazuju da izopropanolni ekstrakt cimicifuge moæe djelovati kao selektivni modulator receptora estrogena kojega karakterizira agonistiËki uËinak na, primjerice, æivËani sustav i kosti, kao i nedostatak agonistiËkog uËinka kada je rijeË o grudima, maternici i rodnici, ovisno o ciljnom tkivu. UËinkovitost cimicifuge je ispitivana u okviru mnogobrojnih kliniËkih istraæivanja na æenama s tipiËnim teπkoÊama menopauze. Autori sistematske revizije (Borrelli et al, 2002.) istakli su postojanje 4 dvostruko slijepa randomizirana istraæivanja provedena na ukupno 226 æena koje su pokazivale simptome vezane uz menopauzu; od navedenih istraæivanja, u tri su zabiljeæeni ohrabrujuÊi rezultati - cimicifuga je ublaæila simptome menopauze - a u drugom se biljka pokazala nedjelotvornom (nikakva razlika u odnosu na placebo). Meutim, autori izvijeπÊa primijetili su prisutnost metodoloπkih pogreπaka u tri provedena kliniËka ispitivanja koja su pokazala pozitivne rezultate; nadalje, doza koriπtena u ispitivanju koje je dalo negativne rezultate (40mg/dan) bila je manja od one koriπtene u ispitivanjima s pozitivnim ishodom, iako je bila preporuËena od NjemaËke komisije E. Nakon objavljiva-

nja te sistematske revizije, daljnja su ispitivanja zabiljeæila pozitivne zdravstvene uËinke cimicifuge u lijeËenju tegoba menopauze. U drugom dvostruko slijepom randomiziranom istraæivanju, provedenom na æenama u peri- i postmenopauzi, zabiljeæeno je poboljπanje simptoma menopauze nakon 24-tjednog lijeËenja (39 mg i 127,3 mg 2-propanskog ekstrakta). Nadalje, nije zabiljeæen estrogenski uËinak na Ëitavo tijelo (Liske et al, 2002.). U drugom dvostruko slijepom randomiziranom istraæivanju s placebom zabiljeæeno je da Cimicifuga racemosa kao i estrogeni, posjeduje svojstvo ublaæavanja tegoba menopauze s pozitivnim zdravstvenim uËinkom na mineralnu gustoÊu kostiju (Wuttke et al, 2003.). Nadalje, unos cimicifuge, za razliku od estrogena te sukladno placebu, ne uzrokuje poveÊanje debljine endometrija. U nedavno provedenom ispitivanju, Ruhlen i Haubner dokazali su da ekstrakt cimicifuge, standardiziran na 2,5% triterpena ima pozitivan uËinak na simptome menopauze, bez estrogenskih uËinaka na tijelo ili podruËje prsiju. U jednom pilot istraæivanju zabiljeæena je uËinkovitost ekstrakta izopropanola na smanjivanje valova topline kod 21 æene (izmeu 38 i 80 godina) podvrgnute antitumorskoj terapiji (antiestrogenska terapija), kod kojih se manifestiralo najmanje 14 valova topline tjedno (Pockaj et al, 2004.). Naposljetku, nedavno je u okviru jednog multicentriË-


34 inPharma dine odluËila ponovno uvesti podanak Cimicifuga racemose u proizvodnju dodataka prehrani, uz uvjet da se navede odgovarajuÊa napomena na deklaraciji proizvoda, koja preporuËuje konzultaciju s lijeËnikom prije njegova uzimanja te navodi da se proizvod ne smije koristiti kod disfunkcija ili bolesti jetre.

nog ispitivanja dokazano da je izopropanolni ekstrakt cimicifuge (doza koja odgovara 40 mg biljnog lijeka) uËinkovitiji od placeba u ublaæavanju simptoma menopauze kod 304 æene. Kod æena u poËetnom stadiju menopauze zabiljeæena je veÊa uËinkovitost (Osmer et al, 2005). Sveukupno, ti rezultati pokazuju da bi cimicifuga mogla biti djelotvorna u lijeËenju tegoba menopauze, iako je potrebno izvrπiti daljnja istraæivanja, po moguÊnosti primjenom stroæih kriterija koji bi pridonijeli da se napokon utvrdi djelotvornost cimicifuge i s kliniËke toËke glediπta.

LITERATURA:

Nuspojave i kontraindikacije Izmeu studenoga i prosinca 2006. godine talijanska Jedinstvena komisija za dijetetiku i nutricionizam (CUDN) ispitala je problematiku povezanu s uporabom podanka Cimicifuga racemose u dodacima prehrani, te je ukinula prodaju zbog izvjeπÊa o prijavama neæeljenih uËinaka na jetru kao πto su hepatitis te alteracije krvoæilnog sustava. Za neke od zabiljeæenih sluËajeva nije bilo moguÊe dokazati povezanost simptoma s uzimanjem lijeka. OpÊenito, kliniËka ispitivanja pokazuju da je lijek siguran (Borrelli ed Ernst, 2008.)

Borrelli F., Ernst E., Black cohosh (Cimicifuga racemosa): a systematic review of adverse events, Am. J. Obstet. Gynecol. 199 (5):455-66, 2008. 2 Borrelli et al, Eur J. Clin. Pharmacol. 58: 235-41, 2002. Bruneton J., Phytotherapie, les données de l’Évaluation, Ed. Tec. & Doc., 2002. 3 Capasso F., Grandolini G., Izzo A.A., Fitoterapia, impiego razionale delle droghe vegetali, Springer 2006. 4 Fintelmann V., Weiss R.F., Manuel pratique de phytothérapie, Vigot 2004. 5 Liske et al, J. Womens Health Gend Based Med. 11: 163-74, 2002. Osmer et al, Obstet. Gynecol. 105: 1074-83, 2005. 6 Pockaj et al, Cancer Invest. 22: 515-21, 2004. 7 Ruhlen R.L., Haubner J. et al, Black cohosh does not exert an estrogenic effect on the breast, Nutr. Cancer. 59 (2): 269-77, 2007. 8 Schulz V.et al, Fitoterapia razionale, 2003. 9 Struck D. et al, Flavones in Extracts of Cimicifuga racemosa, Planta Medica 63, 1997. 10 Wuttke et al, Maturitas 44 Suppl. 1S: 67-77, 2003 1

ukoliko se koristi na primjeren naËin. NjemaËka komisija E navodi da lijek moæe uzrokovati povremene æeluËane smetnje, ali ne istiËe kontraindikacije ili farmaceutske interakcije. Nakon πto su uzeti u obzir postojeÊi podaci i miπljenja drugih dræava Ëlanica Europske Unije, CUDN je 2007. go-


inPharma 35 Autorica Ëlanka: mr.sc. Vjera Haberle

AMBALAÆA

Kako odabrati ambalaæni materijal za kozmetiËki proizvod Dobro odabrana ambalaæa je ona koja je zdravstveno ispravna i koja najbolje zadovoljava funkcije zaπtite, logistike, marketinga i ekologije ada se govori o ambalaæi za kozmetiËke proizvode, treba prvo opÊenito naglasiti dvije opÊe poznate i stalno ponavljane Ëinjenice, naime da je ambalaæa ‘sastavni dio proizvoda’ i da ona ‘prodaje proizvod’. To potonje moæe se pojasniti Ëinjenicom da poticaj za prvu kupnju nekog proizvoda posebice ovisi o obliku ambalaæe, kvaliteti materijala od kojeg je izraena kao i o grafiËkom dizajnu. Kvaliteta i dizajn vitalno su vaæni, jer kupcima moraju slati jasne obavijesti o proizvodu. ZnaËaj dizajna ambalaæe, koji istovremeno govori i o proizvodu i o proizvoaËu, sve je veÊi te se moæe reÊi da uz medijsku promidæbu ima u prodaji odluËujuÊu ulogu. Za to su dobar primjer upravo kozmetiËki proizvodi kod kojih se za pojedinu vrstu neprestano poveÊava broj proizvoda i marki na træiπtu. Iz svega reËenog proizlaze dvije temeljne funkcije dizajna: privuÊi paænju dopadljivoπÊu i razlikovanjem od sliËnih, odnosno istih tipova proizvoda, te potroπaËa zainteresirati funkcionalnoπÊu oblika i informativnoπÊu o sadræaju. Joπ jednom treba naglasiti: da bi se prodao proizvod

K

na zahtjevnom træiπtu kozmetike, potreban je visokokvalitetni izgled. Iako se plastika viπe upotrebljava kao ambalaæni materijal, jer je izdræljivija, staklo se koristi kad se æeli postiÊi dojam kvalitetnog proizvoda. Pakovanja u tom podruËju primjene ne odraæavaju samo trenutni ukus i modu, veÊ se od njih oËekuje da kreiraju modu i ukus.

Time se stvara veliki pritisak na proizvoaËe ambalaæe koji moraju osigurati i tehnoloπki i stilski vrhunski izveden proizvod. Viπe nije moguÊe ne spomenuti i pitanje globalizacije koja u svijetu sve viπe dolazi do izraæaja, πto znaËi da pri odabiru ambalaæe treba uoËiti i ukljuËiti sve veÊe vanjske utjecaje i znanstvena dostignuÊa, ali istovremeno osigurati i vlastitu pripadnost.

Funkcije ambalaæe Promatra li se ambalaæa u cjelini, vidljivo je da njen æivotni ciklus obuhvaÊa ekonomski, ali i ekoloπki aspekt, te funkcije zaπtite, logistike i marketinga, πto znaËi da pri odabiru ambalaæe za proizvod treba uzeti u obzir sve moguÊe utjecaje, ali i posljedice. Prva funkcija koju ambalaæa mora osigurati je funkcija zaπtite. To znaËi da mora πtititi i Ëuvati sadræaj od kvarenja. Pravilnim odabirom ambalaænog materijala, ali uz to

KozmetiËki proizvod Vitalna vaænost kvalitete i dizajna ambalaæe


36 inPharma

Pristup odabiru ambalaænog materijala

Ambalaæa Visokokvalitetan izgled prodaje proizvod

i kontrolom cjelokupnog procesa treba izbjeÊi utjecaj okoline i opÊenito Ëitavog distribucijskog puta do uporabe, kako bi korisnik dobio siguran proizvod, onakav kakav je proizveden. Druga funkcija ambalaæe je funkcija logistike. Uloga logistike je osigurati Ëuvanje pakiranog proizvoda u æeljenoj koliËini i u propisanom trajanju bez gubitka vrijednosti, a sve to uz zaπtitu okoline i uπtedu troπkova. Ambalaæa mora πtititi okolinu od oneËiπÊenja sadræajem, a kasnije od utjecaja ambalaæe kod njena zbrinjavanja. To opet upuÊuje na vaænost odabira materijala za izradu ambalaæe, pri Ëemu treba imati na umu i moguÊnosti recikliranja, tj. zbrinjavanja ambalaæe nakon uporabe, πto znaËi da mora biti tako naËinjena da ju je moguÊe ponovno upotrijebiti, uz uπtedu vremena i troπkova te uz Ëuvanje okoline. Nadalje, ambalaæa mora osigurati pravilno skladiπtenje pakiranog proizvoda na putu do potroπaËa. To znaËi racionalno koriπtenje skladiπnih prostora, osiguranje transporta sa svim njegovim aspektima, ukljuËujuÊi zahtjeve transportnih sredstava i putova kao i jamstvo jednostavnog rukovanja. TreÊa funkcija ambalaæe, funkcija marketinga, takoer je nezaobilazna pri odluËivanju o vrsti materijala od kojeg Êe biti naËinjena ambalaæa za æeljeni proizvod. Ona mora privuÊi potroπaËa i informirati ga o postojeÊim zakonskim ograniËenjima, uputi za pravilnu uporabu koja ukljuËuje struËne obavijesti, ali i praktiËne - npr. o pravilnom zatvaranju, doziranju i sl. NajveÊi dio povrπine u pravilu zauzimaju slikovne i tekstualne reklamne poruke sa svrhom motivacije za odabir upravo tog proizvoda u mnoπtvu sliËnih. »etvrta funkcija ambalaæe odnosi se na ekonomiju. Ona upuÊuje na nuænost us-

poreivanja potrebnih okvirnih uvjeta logistike i æeljenog djelovanja, tj. namjene proizvoda. U obzir treba uzeti ukupni dojam, oblikovanje, troπak prerade u tvornici i dr. Peta, posljednja, ali moæda najvaænija funkcija je ekologija. Naæalost, Ëesto se o njoj razmiπlja tek na kraju, kada se traæi naËin zbrinjavanja ambalaæe. Meutim, ekologija ambalaæe znaËi i analizu potrebe, minimalnih zahtjeva, alternativnih materijala te aktivnosti koje slijede iz dodira s ambalaæom, dakle njen cijeli æivotni ciklus. Osnovna podruËja interesa i ciljeva koji utjeËu na miπljenje o ekoloπkoj prihvatljivosti ambalaæe opÊenito se mogu svrstati u nekoliko sljedeÊih cjelina: • sirovine - koriπtenje manje sirovina, posebice neobnovljivih materijala, proizvodeÊi manju i lakπu ambalaæu te zamjenjivanje materijala; • zahtjevi za energijom - koriπtenje ambalaænih materijala i metoda koje minimiziraju potrebu za energijom; • oneËiπÊenje zraka, vode i tla - koriπtenje ambalaænih materijala koji smanjuju na najmanju moguÊu mjeru oneËiπÊenja tijekom svih stupnjeva proizvodnje i koriπtenja kao i pri konaËnom odlaganju; • potencijal za oporabu - ambalaæa dizajnirana i naËinjena za viπestruko koriπtenje; • potencijal za recikliranje - ambalaæa Ëiji se materijali mogu ponovno koristiti za ambalaæu ili za sekundarne primjene; • lakoÊa odlaganja - ambalaæa koja se jednostavno odlaæe nakon uporabe, uz minimalne utjecaje na okoliπ; • ekoloπka ravnoteæa - procjena proizvoda prema skupu ekoloπkih kriterija tako da se uzimaju u obzir svi navedeni aspekti utjecaja na okoliπ.

Kako odabrati najbolji ambalaæni materijal za novi proizvod? Potrebno je uzeti u obzir niz Ëimbenika. U prvom redu potrebno je voditi raËuna o stabilnosti samog proizvoda zbog moguÊe interakcije izmeu gotovog proizvoda i ambalaæe (posebice moguÊeg prijelaza πtetnih sastojaka iz ambalaæe u proizvod ili eventualnih promjena organoleptiËkih svojstava proizvoda), odnosno njegovih sastojaka (npr. vitamini, bojila ili mirisi), kod kojih moæe doÊi do neæeljenih promjena kao posljedica izlaganja svjetlu, utjecaju kisika i promjeni aktiviteta vode samog proizvoda. To potonje moæe dovesti i do (poveÊanog) rasta mikroorganizama. Stabilnost proizvoda ovisi prema tome o njegovoj kemijskoj, biokemijskoj i fiziËkoj prirodi. Na stabilnost mogu imati znaËajan utjecaj i barijerne karakteristike ambalaæe. Nadalje, potrebno je voditi raËuna i o Ëimbenicima iz okoline, kao πto su temperatura, relativna vlaga, kisik i svjetlost, kojima je pakovanje izloæeno tijekom distribucije i skladiπtenja. S druge strane potrebno je zaπtititi proizvod od nehigijenskog rukovanja. Ambalaæni materijal omoguÊuje produæenu trajnost proizvoda, pogotovo ukoliko je proizvod paæljivo izraen i pravilno konzerviran te pravilno uskladiπten. Meutim, ukoliko je proizvod kontaminiran prije pakiranja, uËinkovitost ambalaæe je znaËajno smanjena. Prema tome, pri odabiru ambalaænog materijala potrebno je definirati njegove karakteristike odreivanjem kritiËnih veliËina koje utjeËu na promjenu kvalitete proizvoda, kao i Ëimbenika koji na njih djeluju. Odabiru ambalaænog materijala moæemo priÊi i sa sasvim drugog stajaliπta. Naime, uvidjelo se da na odluku o kupnji nekog kozmetiËkog proizvoda viπe ne utjeËu samo oblik i boja ambalaæe, veÊ i uËinak na osjetilo dodira. Kupac kozmetike visokih zahtjeva treba ambalaæu pri dodiru osjetiti i zadiviti se. Taj noviji trend u razvoju kozmetike naziva se haptik (haptika, grËki = znanost o osjetljivosti koæe na dodir). On je danas nezaobilazan pri izradi sklopivih kutija za pakiranje visoko kvalitetnih kozmetiËkih proizvoda. Karton se viπe na dodir ne osjeÊa kao karton, veÊ kao barπun, staklo ili kovina, njeæno i mekano, ili pak hrapavo, hladno, odn. ugodno toplo. To je moguÊe izvesti zahvaljujuÊi brojnim novim materijalima koji i dalje mogu biti uobiËajeno oplemenjeni tiskom, otiskom ili lakom. Prvi takav haptiËki proizvod je sklopiva kutija za miris (Rochas) puπten na træiπte u rujnu 1999. godine. Svijetlocrveni Ëvrsti zaπtitni karton izvana djeluje glatko i ima kovinski sjaj usli-


inPharma 37 jed prekrivenosti obojenom poliesterskom folijom, a iznutra je iznenaujuÊe njeæne kakvoÊe, jer je s unutarnje strane karton, inaËe takoer crven, barπunasto istrugan. Navodimo neke primjere ambalaænog materijala: Ëep za boce izraen od polikarbonata, Ëija je karakteristika jasnoÊa i prozirnost, pa izgleda kao da je izraen od stakla; pakovanja za ruæeve na kojima UV lak daje srebrni ‘metalik’ povrπinski sloj koji ima i pomalo zlatni odsjaj; za pakiranje tekuÊih sapuna i πampona u boËicama posebno je prikladan HDPE zbog svoje manje osjetljivosti na pritisak koji se pojavljuje tijekom prijevoza ili prilikom rukovanja u trgovini; za pakiranje kozmetiËkih proizvoda koji se primjenjuju kroz Ëepove, kao losioni za ruke i tijelo, idealan je LDPE, jer omoguÊuje djelotvorno pritiskanje boce, kako bi se proizvod u potpunosti iskoristio; ambalaæa od Ëvrste plastike, dobivena novijom tehnologijom - injekcijskim oblikovanjem puhanjem koristi se za izradu malih kozmetiËkih boËica, posebice od PP-a koji konkurira PET-u; AA-PET koristi se kao zamjena za PVC; od PET-a se izrauju boce za pakiranje tekuÊina za ispiranje usta; od PVC-a se rade boce za πampone; sigurnosni Ëep ‘stisni i okreni’ s ugraenom mlaznicom napravljen je ubrizgavanjem PP-a u kalup, a mlaznica je konstruirana iz LDPE-a; staklo i metal se ponovno vraÊaju; zanimljiv je razvoj u izradi etiketa: proizvedene su npr. koekstruzijom poliolefinske folije, kombinacijom PP i PE, samoljepive su, potpuno prozirne ili na bijeloj podlozi, tanje su i dizajnirane prvenstveno za primjenu u kozmetici, svojim karakteristikama (npr. promjenom boje pokazuju temperaturu) omoguÊuju kvalitetniju prezentaciju proizvoda; tisak na tubi, dekoracija, presvuËena je specijalnim premazom koji pruæa osobito visoku otpornost na trenje koja se zahtijeva od ambalaæe za proizvode za njegu zubi.

Staklo Prvi izbor pri pakiranju luksuznih proizvoda

Plastika Zadovoljava πirok spektar zahtjeva

Sve navedeno pokazuje na Ëinjenicu da pri odabiru ambalaænih materijala treba dobro poznavati njihove karakteristike, a istovremeno imati na umu i funkcije koje od njih oËekujemo.

Ambalaæni materijali i njihove karakteristike Izdvojeno je nekoliko osnovnih vrsta, odnosno skupina materijala najËeπÊe koriπtenih za izradu ambalaæe tj. navedene su njihove karakteristike, posebice one vezane za primjenu i/ili ekologiju opÊenito, kao i njihov utjecaj na okoliπ. Staklo Osobine: specifiËno je po sjajnoj povrπini i transparentnosti, odliËnim svojstvima nepropusnosti za plinove i tekuÊine te po kompatibilnosti s veÊinom proizvoda, ali je izrazito teπko i lomljivo; jasnoÊa mu je upravo briljantna za stjecanje dojma proizvoda visoke klase (npr. boce za parfeme); i dalje ostaje jedini pravi izbor za pa-

kiranje mirisa i parfema, jer kupci traæe luksuznu izradu, teæu boËicu i vrhunski izgled; privlaËnost mu je izraæena kroz kombinaciju ekoloπki Ëistog materijala i jednostavnih grafiËkih rjeπenja izvedenih na staklu; ima finoÊu koja nedostaje plastiËnoj ambalaæi; neki struËnjaci smatraju da je buduÊnost stakla za ovu namjenu ohrabrujuÊa i da ono nema zamjena zbog karakteristika, kao πto su: jeftino je, prijateljsko okoliπu, moæe se prilagoditi svim segmentima træiπta, od ekskluzivnih parfema do proizvoda za πiroku potroπnju; zatim, ne izbljeuje, ne gubi boju, ne πiri se, ne smanjuje, ne iskrivljuje. Utjecaj na okoliπ: proizvodnja se temelji na sirovini koje u prirodi ima u izobilju, ali zahtijeva znatne koliËine energije, πto je glavna stavka njegovog utjecaja na okoliπ; drugi nedostatak je njegova teæina; zbog svojih je osobina idealno za ponovno punjenje; moæe se puno puta ponovno koristiti bez znatnih gubitaka svojih prvobitnih svojstava; sakupljanje i recikliranje iskoriπtenih boca ima duæu povijest od ostalih materijala, zbog Ëega industrija stakla ima dobar status s ekoloπkog stajaliπta; oporaba stakla takoer je blagotvorna za okoliπ, buduÊi da energija potrebna u procesu taljenja moæe biti reducirana i do 50%. Plastika Razvoj proizvodnje i primjene plastiËnih pakovanja razlikuje se od ostalih pakovanja. UnatoË veÊ postojeÊoj raznovrsnoj uporabi, nastavljena su istraæivanja u proizvodnji i optimiranju njihove primjene za pakiranje proizvoda. Tako su plastiËna pakovanja postala ne samo jednako vrijedna kao i ostale vrste pakovanja, nego im za neke primjene u pakiranju naprosto nema zamjene. Bez plastiËnih pakovanja teπko bi se mogao zamisliti distribucijski lanac proizvoda od njihova skladiπtenja i trgovine do potroπaËa. Plastika, kao skup razliËitih vrsta polimernih materijala, vjerojatno je najmnogostraniji materijal za ambalaæiranje, jer kemijska osnova plastiËnih materijala moæe biti prilagoena da zadovolji vrlo πiroki spektar ambalaænih zahtjeva. Tako je jedna od najvaænijih primjena plastike upravo u ambalaæne svrhe: 30-40% svih plastiËnih proizvoda iskoriπteno je za pakiranje. Osobine: lagana, izdræljiva, otporna na rasprskavanje i vlagu, a neke vrste (primjerice PET i PVC) nepropusne su i za veÊinu plinova; lako se oblikuju i obrauju, pa je moguÊe izraditi oblik popularan u tom trenutku; povrπina se moæe obojiti, na nju se mogu nanositi brojne naljepnice i dekoracije, pa je stoga dobar medij za marketing; uporabom nove tehnologije postiglo se da plastika ponekad izgleda kao


38 inPharma

staklo: vanjska strana boËice ima πeÊernu glazuru i izgleda kao smrznuto staklo, glazura se boji i daje izgledu boËice odreen fantastiËni efekt; glavni nedostatci su propusnost za plinove u odnosu na druge materijale, πto ograniËava njen æivotni ciklus i pitanje kompatibilnosti odreenog proizvoda i plastike, jer neki proizvodi mogu negativno reagirati na plastiku. Utjecaj na okoliπ: najveÊe prednosti plastike za okoliπ su: lagana je, lako se oblikuje, zahtijeva koriπtenje minimalne koliËine materijala, Ëime znaËajno smanjuje zagaivanje okoliπa prilikom transporta i rukovanja, a smanjuje i iscrpljivanje sirovina; jedan je od materijala koji imaju brojna ekoloπki prihvatljiva rjeπenja, kao: recikliranje, dobivanje (oslobaanje) energije, dobivanje meuspojeva (postupci pirolize i alkolize). Biorazgradivi polimeri VeÊ nakon donoπenja Osnovne smjernice Zakona o otpadu u Velikoj Britaniji, koja ukljuËuje i kompostiranje kao jednu od moguÊnosti oporabe materijala, biorazgradivost je dobila na vaænosti na posve nov naËin. Ipak, takva se moguÊnost mora paæljivo procijeniti, kako bi se uoËile njene prednosti, ali i nedostatci. Praksa je pokazala da je biorazgradivost vrlo teπko postiÊi. Daljim razvojem materijala za pakiranje, pomoÊu raznih kemijskih procesa, naËinjene su neke inovacije otkrivanjem polimera koji su pokazali zanimljive i raznovrsne stupnjeve biorazgradivosti. Teoretski Êe se biorazgradivi polimeri proizvoditi iz prirodnih izvora poËetnih molekula monougljika. Tako se navodi ne baπ posve utopistiËka vizija buduÊnosti, prema kojoj se na velikim agrikulturnim podruËjima uzgajaju sirovine za polimere sutraπnjice. NajveÊe træiπte polimera vjerojatno Êe biti sakupljanje organskog dijela kuÊnog otpada spremnog za kompostiranje na velikim odlagaliπtima. Meutim, tu postoji problem, jer Êe se ti materijali ipak morati razvrstati kako se ne bi zagadio onaj dio kuÊnog otpada koji se moæe reciklirati, πto je moæda korisnije, jer se na taj naËin, toËnije spaljivanjem, oslobaa velika koliËina energije. Na podruËju biorazgradivih polimera opÊenito postoji puno radova, ali joπ uvijek i puno nerijeπenih pitanja. Papir, karton, valoviti karton To su vlaknasti materijali relativno velike uporabe u ambalaæiranju. Osobine: papir ima slabe zaπtitne osobine, karton isto tako, iako je guπÊi i ËvrπÊi, pa se mora dodatno obraivati; valoviti karton, vaæan u ambalaæiranju, dolazi u

Aluminij Moæe se beskonaËno recikirati

nekoliko oblika (laminiran s jedne ili obje strane); ima izuzetnu kombinaciju jaËine i izdræljivosti na udarce. Utjecaj na okoliπ: glavna prednost papira i kartona je ta da se izrauju od obnovljivih sirovina, mogu se reciklirati ili spaljivati kako bi se dobila energija, a biorazgradivi su, pa se mogu i kompostirati; glavni nedostatak im je da prirodni proces zahtijeva znatnu koliËinu energije i troπi velike koliËine vode; papirni i kartonski proizvodi ne mogu se beskonaËno reciklirati. Aluminij Osobine: lagani materijal, nepropustan za plinove i tekuÊine; ima visoku refleksiju i dobru toplinsku provodljivost; otporan je na otapala, masnoÊe i oksidaciju; lako se oblikuje i nakon oblikovanja ne vraÊa se u stari oblik; na aluminij utjeËu kiseline i luæine, pri Ëemu se oπteÊuje i troπi, zbog Ëega se zaπtiÊuje slojem laka. Utjecaj na okoliπ: idealan je za recikliranje; za razliku od papira ili plastike moæe se beskonaËno reciklirati bez gubitka svojih osobina - reciklirani aluminij ne razlikuje se od novog metala.

Zdravstvena ispravnost ambalaæe Posebno treba naglasiti da odabrana ambalaæa mora biti zdravstveno ispravna, tj. u skladu s propisima navedenim u Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti predmeta πiroke potroπnje. Tako ona mora biti izraena od materijala koji ne utjeËu nepovoljno na organoleptiËka, kemijska ili fizikalna svojstva kozmetiËkog proizvoda, ne smije sadræavati, niti otpuπtati tvari koje mogu biti πtetne za zdravlje ili biti zastupljena u koliËinama πtetnim za zdravlje i ne smije nepovoljno utjecati na odræa-

vanje kozmetiËkog proizvoda u zdravstveno ispravnom stanju.

Dossier kozmetiËkog proizvoda Potrebno je joπ dodati i da prema vaæeÊem Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti predmeta πiroke potroπnje svaki proizvoaË kozmetiËkog proizvoda mora prirediti za svaki pojedini proizvod dossier (tzv. ‘tehniËko informativnu datoteku’) s kojim mora dokazati nadleænom tijelu da ima siguran kozmetiËki proizvod. Osim cijelog niza zahtjeva koje dossier mora sadræavati, jedan od vaænih Ëimbenika je i dokaz o neπtetnosti materijala od kojih je naËinjena ambalaæa.

ZakljuËak Na kraju moæemo zakljuËiti da je ambalaæa zapravo osobna iskaznica proizvoda i proizvoaËa, ogledalo povjerenja kvalitete i prepoznatljive pouzdanosti. Zbog toga treba vrlo ozbiljno pristupiti odabiru ambalaænog materijala - bilo sa stajaliπta zdravstvene ispravnosti, æeljene najbolje zaπtitne funkcije proizvoda, najekonomiËnijeg procesa opÊenito, ili pak marketinπki dobro prireenog posla, ukljuËujuÊi pritom i vrlo visoku ekoloπku svijest. LITERATURA: Haberle V. O odabiru ambalaænog materijala za kozmetiËki proizvod. Zbornik radova 6. Skupa HDKK - Kozmetika: MoguÊnosti i oËekivanja u 21. stoljeÊu s meunarodnim sudjelovanjem. Rovinj, 2001; Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta πiroke potroπnje (NN 47/08); Rogiers V., Pauwels M.: Safety Assessment of Cosmetics in Europe, Ed. Rogiers V., Pauwels M., Basel, 2008.


inPharma 39

NAJAVLJUJEMO

16. dani Belupa radicionalni 16. dani Belupa odræat Êe se od 1.-3. 10. u Milenij Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta. Srediπnja tema struËnog dijela ‘Educirani ljekarnik najbolji je savjetnik pacijenta’ podsjetit Êe vas kako upravo Belupo veÊ desetljeÊima ulaæe znanje, trud i energiju u kontinuiranu edukaciju svih sudionika zdravstvenog lanca. A, evo i ostalih zanimljivih tema:

T

• Novi mediji u oglaπavanju - Goran MeureËan, dipl.ing. matematike, direktor Informatike Belupa; • Belupo u digitalnom dobu - mr.sc. Andreja Sminderovac, dipl.oec.; • Kako se moæe i treba postaviti ljekarnik prema digitalnom pacijentu kako bi vratio ulogu autoriteta i tako najbolje pomogao u prevladavanju bolesti - mr. Tanja Pureta, prof. psihol., spec. industrijske i organizacijske psihologije; • O ljekarni buduÊnosti, vaænosti samolijeËenja, novim trendovima, izazovima i prilikama za ljekarnike - dr. Hubertus Cranz, generalni direktor AESGP-a (Udruæenja europskih proizvoaËa OTC lijekova);

• Alfa blokatori: provjereni izbor za uroloπke pacijente, te • Mjesto i uloga antibiotika u lijeËenju respiratornih infekcija, siguran izbor u lijeËenju gastrointestinalnih tegoba Dubravka »abriÊ, dipl.ing. med. biokemije • Koji je spektar antiulkusnih lijekova dostupnih na træiπtu te kako rastu propisivanje i potroπnja inhibitora sekrecije æeluËane kiseline, ali i antiemetika, laksativa i antidijaroika Æeljko Paljug, dr.med.;

www.zelenozdravlje.com

T

vrtka Encian predstavila je svoj novi interaktivni web portal - Zeleno zdravlje. Portal posveÊen zdravstvenim temama, svakodnevno Êe donositi najnovije vijesti iz svijeta zdrave prehrane. Korisnici Êe na stranici moÊi postavljati pitanja, dobivati savjete i sudjelovati u kreiranju novih proizvoda. Registracijom na portalu, dobit Êe i pristup besplatnom online dnevniku, koji Êe im omoguÊiti individualno praÊenje i uspjeπnost provoenja dijeta. Osim toga, posjetitelji portala mogu meusobno razmjenjivati iskustva i uæivati u online igrama, a sve to u vrlo primamljivo dizajniranom okruæju.

• O primjeni ACE inhibitora i blokatora angiotenzina II na RENIN - ANGIOTENZIN - ALDOSTERON SUSTAV Æana TomiËiÊ Suπanj, dr.med.; • Dijabetes: prijetnja novog doba Irene Matek, dr.med. • Prehrana i krvni tlak - dr.sc. Darija VraneπiÊ Bender, nutricionist • Biljni ekstrakti i kaπalj - Barbara FriπËiÊ, mr.pharm.

ZeGeVege festival

U

• Anksioznost: bolest modernog naËina æivota - ©tefica RuæiÊ ZeËiÊ, dr.stom;

3. Kongres kliniËke prehrane

Solgar predavanje za farmaceute

H

T

rvatsko druπtvo za parenteralnu i enteralnu prehranu Hrvatskog lijeËniËkog zbora, od 16.-18. listopada u hotelu Alan, u Starigradu Paklenica, organizira TreÊi kongres kliniËke prehrane s meunarodnim sudjelovanjem. Na Kongresu Êe biti predstavljene smjernice za enteralnu prehranu kod Chronove bolesti. Osim o enteralnoj i parenteralnoj prehrani, bit Êe rijeËi i o malnutriciji, sarkopeniji i tumorskoj kaheksiji.

DOGODILO SE

vrtka Salvus organizira 21.10.2009. u Hotelu Esplanade predstavljanje proizvoda Solgar, ekskluzivne linije dodataka prehrani. Predavanje pod nazivom ‘KliniËka potvrda nutritivnih vrijednosti Solgar dodataka prehrani’ pokazat Êe vaænost i nutritivnu vrijednost svakodnevnog uzimanja dodataka prehrani, s obzirom na razliËite æivotne stilove i potrebe. Posebno Êe se predstaviti rezultati kliniËkih istraæivanja koja su potvrdila vrijednost Solgar dodataka prehrani u oËuvanju zdravlja, te prevenciji i suzbijanju simptoma nekih od najËeπÊih kroniËnih bolesti i stanja u opÊoj populaciji. PredavaËi su Mimi Vurdelja, mr.pharm. i dr. Paul Chamberlain iz Solgar UK.

druga Prijatelji æivotinja organizirala je u rujnu, na Trgu bana JelaËiÊa u Zagrebu, ZeGeVege festival. Uz mnogobrojne izlagaËe koji podræavaju odræivi naËin æivljenja, na Festivalu je sudjelovala i tvrtka Encian s proizvodima Alpro, Ëiji je ekskluzivan distributer u Hrvatskoj. Na veÊ tradicionalno najposjeÊenijem Encianovom πtandu, posjetitelji su, osim Alpro proizvoda, kupovali i Encianove sojine proizvode, trajni kruh i jabuËni ocat po povoljnijim cijenama. U restoranu zdrave hrane posjetitelji su isprobali ukusne i zdrave Alpro napitke. Svi kupci nekog Encian proizvoda bili su i dodatno nagraeni.


40 inPharma Autorica Ëlanka: Anita BujaniÊ, mr. pharm. PharmaLogica - konzalting u kozmetologiji

NJEGA KOÆE

Tretmani nakon ljeta Koæa svakog pacijenta nakon ljeta govori svoju vlastitu priËu. Kako struËno preporuËiti ‘najidealniji’ reæim njege nakon ljeta? Uz doista malo posveÊenog vremena, s mnogo predanosti i zanimanja za sastojke iz dermofarmacije, u suradnji s dermatolozima, pozitivan ishod i joπ bolji odnos s pacijentima su zajamËeni! ani ljetnih godiπnjih odmora su za nama, no tek sada je pred zdravstvenim struËnjacima izazovno razdoblje: kako savjetovati pacijente da zaborave na ‘kampanjsku’ njegu koæe i u istom tempu vode raËuna o njezinu zdravlju i njezi. Osobito su vaæni pacijenti koji su se vrlo Ëesto prepuπtali ljetnim izazovima i zaboravljali se redovito pridræavati preporuËenih mjera zaπtite od sunca (a takvih je prema nekim podacima iz struËnih publikacija gotovo 80%). VeÊ tijekom prvog susreta s pacijentima lako je primijetiti kako su ljetni dani ostavili traga na njihovoj koæi. Osim ‘bronËane’ preplanulosti i sunËanih pjegica, na koæi je moguÊe uoËiti pojavu sljedeÊih vidljivih znakova fotooπteÊenja koja variraju od iskljuËivo neestetskih, sve do po æivot opasnih: dehidriranu koæu, solarne hiperpigmentacije/melazme, grubi i beæivotni ten, fotodermatoze, hiperkeratoze, istaknute borice, sumnjive madeæe i patoloπke promjene (aktiniËke keratoze, bazocelularne i skvamozne karcinome, a u najloπijem ishodu - maligne melanome). Pacijenti vrlo Ëesto posegnu za neprikladnim kuÊnim kozmetiËkim tretmanima i neodgovarajuÊim agresivnim sastojcima, πto dodatno naruπava integritet i zdravlje koæe, pa je vrlo vaæno informirati zdravstvene struËnjake o smjernicama za njegu koæe nakon ljeta i o sastojcima koji Êe poboljπati njezin izgled i zdravlje. UobiËajeni pokazatelji fotooπteÊene koæe, na temelju kojih je potrebno predloæiti pacijentima specifiËne tretmane, mogu biti dehidrirana koæa, ljuπtenje, uoËljivost ‘zadebljanih’ hiperkeratoza na licu (osobito na podruËju Ëela), æuÊkasti i umoran ten, brojne pjegice ali i solarne hiperpigmentacije, neelastiËna i ovjeπena koæa, dilatirane i uoËljivije kapilare (teleangiektazije), crvenilo i iritacije, a kod problematiËne koæe pojaËane akne, intenzivnije upale itd. Osim UV zraËenja, visoka temperatura, pijesak, znoj, bo-

D

ravak u egzotiËnoj prirodi i izloæenost nekim biljnim vrstama (moguÊe fitodermatoze), neprikladna sintetska odjeÊa i pogreπno odabrana kozmetiËka sredstva dodatni su izvor iritacija koæe i naruπavanja njezine homeostaze. Vrlo kratkim razgovorom brzo se moæe ‘otkriti pravi krivac’ za dermatoloπko-kozmetiËke probleme te je na taj naËin lakπe dati ispravan savjet o njezi koæe nakon ljetnih dana. Neumjereno UV zraËenje mijenja i oπteÊuje strukturu DNA, πto uzrokuje promjene i disfunkcionalnost na nekoliko razina: melanin se abnormalno sintetizira (hiperpigmentacije), poremeÊena je dinamika sinteze kolagena i elastina u dermisu/vezivnom tkivu (preuranjeni nastanak bora), aktiviraju se πtetni uËinci enzima matriksnih metaloproteinaza, pojaËano nastaju slobodni radikali i uzrokuju niz kaskadnih upala u stanicama (koæe). Mutacijom DNA potiËe se i lanËani nastanak patoloπkih promjena na koæi (aktiniËke keratoze, sve do malignog melanoma).

Eksfolijacija/ poticanje obnavljanja koæe Intenzivno sunce je za nama i prilika je da se zapoËne s tretmanima koji se zbog senzitizacije koæe i dugoroËnih iritacija ne bi smjeli primjenjivati tijekom sunËanih dana. Eksfolijacija Êe pomoÊi pacijentima ukloniti viπak odumrlih stanica epidermisa i pripremiti je za daljnju revitalizaciju. Piling se savjetuje kao osnova svake njege, a pogotovo nakon ljeta, kada se stanice ubrzano dijele kako bi u ‘obrambene svrhe’ stvorile fiziËku barijeru od UV zraËenja. Ujedno Êe svaki aktivni kozmetiËki sastojak nakon eksfolijacije imati bolju apsorptivnu sposobnost, a samim time i bioraspoloæivost (i uËinak). Posebna paænja posveÊuje se pacijentima s iznimno ljuskavom koæom, hiperpigmentacijama, aknama, keratosis pilaris, uoË-

ljivim borama i hiperkeratinizacijama ili onima osunËanog tena koji æele odræati/produæiti boju sredstvima za samotamnjenje. Vrlo Ëesta primjena ljetnih nijansi dekorativne kozmetike (tzv. bronzera i shimmera) uzrokuje nakupljanje pigmenata unutar folikula i zaËepljenje pora, pa je stoga redovna eksfolijacija vrlo vaæna! Idealni su kemijski eksfolijensi u koncentracijama dostupnim u kozmetici s posebnom namjenom, pogotovo hidroksi kiseline, poput AHA (glikolna, mlijeËna, limunska, fitinska) ili BHA (salicilna). Svaki od tih sastojaka moæe biti formuliran u ‘ËistaËima’, tonicima, kremama, lokalnim tretmanima i sl. »esto se radi mehaniËkog uËinka dodaju i PET mikrozrnca ili usitnjene sjemenke raznih biljnih vrsta (jojoba, bambus, marelica...). Uvijek je potrebno izbjegavati podruËje oko oËiju i voditi raËuna o primjeni kod trudnica i dojilja. Izvan ljekarniËkog portfolia, u sluËaju potrebe za intenzivnim tretmanima, dermatolog Êe vjerojatno savjetovati farmakoloπko-instrumentalne kombinacije i snaæne eksfolijense poput retinoida, ili Jessnerove otopine, trikloroctene kiseline (TCA), fenola, ili primjenu dermoabrazije, light terapije (laser, IPL) itd. Velika je vjerojatnost da Êe i pacijenti s osjetljivom koæom, upaljenim aknama ili rozacejom potraæiti za sebe eksfolijativno rjeπenje, no treba izbjegavati hidroksilne kiseline s potencijalno iritabilnim profilom i predlagati rjeπenja poput polihidroksi kiselina (popularni eksfolijensi za osjetljivu koæu) ili mlijeËne kiseline u niæim koncentracijama, kao i magnezijev askorbil fosfat (MAP) za vrlo blagi kemijski piling osjetljive koæe. Za osjetljivu koæu (takav je najveÊi broj pacijenata koji dolaze u ljekarnu) takoer su idealni i enzimatski pilinzi na bazi enzima papaina i bromelaina. U sluËaju upaljene ili osjetljive koæe uvijek se savjetuje izbjegavati ‘trenje’ uzrokovano mehaniËkim pilinzima. Da prirodno i organsko ne znaËi uvijek i sigurno,


inPharma 41

potvruje i Ëinjenica da vodeÊi dermatoloπki struËnjaci za osjetljivu koæu ne preporuËuju primjenu nepravilnih mehaniËkih Ëestica u pilinzima (npr. usitnjene fitosjemenke), zbog rizika od mikroposjekotina i oπteÊenja kapilarica uslijed oπtrih i nepravilnih rubova.

Dehidrirana koæa, ljuskanje, kseroza Dehidrirana, kserozna ili suha koæa koja se ljuska i ponekad nakon tuπiranja svrbi, Ëesta je prituæba pacijenata u ljekarnama nakon ljeta, πto ujedno moæe biti i psiholoπki frustrirajuÊe. Sunce, more i visoke temperature naruπavaju hidrolipidnu barijeru koæe, poveÊavajuÊi transepidermalni gubitak vode te uzrokujuÊi neugodne dermatoloπke simptome. Istraæivanja pokazuju kako UV zraËenje inhibira enzime koji sudjeluju u sintezi ceramida - vrlo bitnih elemenata barijere koæe. Kompromitirana hidrolipidna barijera otvara moguÊnost iritacije, superinfekcija i upala, ali i dehidracije koæe, πto ubrzava nastanak bora. Savjet pacijentima - tijekom tuπiranja napraviti blagi piling tijela i ukloniti odumrle stanice, osim kod osjetljive i nadraæene koæe koja treba izbjegavati bilo kakvu vrstu trenja. Neka preparat za tuπiranje, radi mehaniËke eksfolijacije koæe i uz eventualno niæe koncentracije hidroksikiselina (osobito kod keratosis pilaris ili ‘guπËje koæe’), sadræi pravilna PET zrnca, u svrhu omekπavanja koæe i redukcije folikularnih ispupËenja. Kako je koæa tijela kod kompromitirane barijere vrlo osjetljiva, u sastavu treba izbjegavati agresivne sulfatne surfaktante (natrijev lauril sulfat i sl.), a koristiti blage sastojke za ËiπÊenje s hidratacijskim uËinkom (kokoamidopropil-betain ili fitosaponini...). Nakon ljeta, sastojci poput humektansa, lipida, emolijentnih ulja i okluziva su imperativ u sredstvima za tuπiranje i u kasnijoj njezi, kako bi se smanjila daljnja suhoÊa i dehidracija koæe. Za maksimalni uËinak uvijek se savjetuje odmah nakon tuπiranja (ili umivanja) nanijeti hidratantni losion ili kremu, kako bi se hidratantni sastojci bolje i bræe apsorbirali i zadræali u koæi. Kod osjetljive, atopiËne ili koæe sklone svrbeæu, preporuËuje se uporaba losiona koji sadræe ekstrakt zobi (beta-glukan, avenantramidi), omega-3 i 6 masne kiseline, bakar i cink, polidokanol, ursolnu kiselinu ili ureu, koji Êe koæu omekπati i iznimno uËinkovito umiriti.

Hiperpigmentacije Sinteza melanina u uobiËajenim je uvjetima odgovorna za stvaranje ‘barijere’ od UV zraËenja i zaπtitu DNA koæe.

Pretjerano izlaganje suncu uzrokuje pojavu diskoloracija koæe, osobito na licu, ramenima i dlanovima/rukama (najizloæeniji suncu). Danas mnoge æena traæe savjet struËnjaka zbog neestetskih hiperpigmentacija, a jedan od moguÊih uzroka je promjena hormonalnog statusa. Peroralni kontraceptivi, hormonska nadomjesna terapija u menopauzi, oscilacije hormona πtitnjaËe i/ili nadbubreæne ælijezde, trudnoÊa (promjena koncentracije estrogena/progesterona) mogu potaknuti dodatnu pojavu tamnih mrlja i nastanak tzv. kloazmi ili melazmi. Pacijenticama s takvim tegobama moguÊe je pomoÊi na nekoliko naËina. Kod blaæih hiperpigmentacija eksfolijacija kemijskim pilinzima je sasvim dovoljna (oprez u odabiru sastojaka kod trudnica), no kod intenzivnijih mrlja preporuËljiv je dermatolog (tretman IPL-om ili laserom, snaæne eksfolijativne metode). Potraæite i sastojke poput vitamina C ili magnezijevog askorbil fosfata (MAP), koji posvjetljuje postojeÊe mrlje, ili pak retinol/retinil-palmitat (najbolje s postupnim otpuπtanjem) koji Êe ujedno stimulirati dubinsku regeneraciju stanica koæe i djelovati eksfolijativno, te umanjiti znakove fotostarenja koæe. UV zaπtita je obvezna tijekom cijele godine kod pacijenata sa sklonoπÊu hiperpigmenatacijama. Od sastojaka koji Êe blokirati nastanak novih melanoza, potraæite hidrokinon u niæim koncentracijama (premda je diskutabilan, dermatolozi ga se ‘ne odriËu’), niacinamid (derivat vitamina B3), arbutin, soju, azelaiËnu kiselinu, dioiËnu kiselinu, ekstrakt brokule, ergotionein (ekstrakt nekih gljiva), itd. Idealan sastojak je ekstrakt Polypodium leucotomos-a

Eksfolijacija Dobar poËetak revitalizacijskog tretmana


42 inPharma koji je Ëak indiciran kod pacijentica s melazmama i vitiligom zbog normalizacije sinteze melanina, a ujedno djeluje antioksidativno. Pacijenticama koje koriste makeup moæe se preporuËiti viπefunkcionalni preparat sa UV zaπtitom (nove diskoloracije), uz korektivnu (camouflage) terapiju.

Fotodermatoze i upalne reakcije

paratu budu sadræane apsorbirajuÊe mikrosfere koje Êe upijati suviπak sebuma nastao pojaËanom aktivnoπÊu lojnica tijekom dana.

Preuranjeno starenje koæe Kako tretirati koæu da ona zaista zadræi svoj ljetni ‘sjaj’, a da ujedno bude zdrava? Tretmani za preuranjeno ostarjelu koæu usmjereni su na koncentrirane serume s viπim koncentracijama vitamina i ostalih aktivnih sastojaka, s namjenom ‘usporavanja’ kronoloπkog sata i ‘popravka’ fotooπteÊenja. Usmjerite svoje pacijente na serume ili kreme s hijaluronskom kiselinom koja je fizioloπki prisutna u koæi, a na koju UV zraËenje ima negativni uËinak. Retinol i retinoidi spadaju u ‘najpopularniji’ arsenal dermatologa πirom svijeta. U OTC preparatima retinol i retinil palmitat postiæu blage, ali vidljive uËinke eksfolijacije, stimulacije sinteze kolagena, elastina i glikozaminoglikana, umanjivanje vidljivosti bora, itd., dok potentni retinoidi kao lijekovi (osobito tretinoin) predstavljaju nezamjenjivu medikaciju, osobito u redukciji znakova fotoostarjele koæe. Premda retinoidi imaju priliËan broj nuspojava, jer izazivaju iritacije i poveÊavaju osjetljivost koæe na sunce, jesensko sunce je znatno blaæe nego ljetno, a temperature su manje ekstremne, πto znaËi da je pravo vrijeme za preporuku takve terapije (kod dermatologa), uz odabir kozmetiËkog preparata s retino-

Sve viπe pacijenata pri kratkom kontaktu sa suncem razviju crvenilo (osjetljivi fototipovi), a sve ËeπÊe su i fotoalergijske i fototoksiËne reakcije. Izlaganje UV zraËenju dokazano suprimira imunoloπki sustav, a opekotine od sunca uzrokuju otpuπtanje citokina (proinflamatornici). Stoga koæu treba njegovati protuupalnim sastojcima (alantoin, aloesin, bisabolol, epigalokatehin galat EGCG iz zelenog Ëaja...) i antioksidansima (ergotionein, tokoferol-vitamin E, sulforafan iz brokule...). Peroralno se predlaæu kao dodatak prehrani astaksantin, likopen, zeleni Ëaj i beta-karoten u umjerenim dozama, ali je Polypodium leucotomos napravio pravu revoluciju u peroralnoj fotozaπtiti (otkrio ga je dr. Fitzpatrick, ‘otac fototipova’ u dermatologiji). S obzirom da djeluje sprjeËavajuÊi imunoloπku supresiju Langerhansovih stanica, pripisuje mu se i antitumorska aktivnost. Kombinacija hijaluronske kiseline, beta glukana i alginata (upija eksudate iz mjehura) izvanredno umiruje iritiranu koæu, dok je vitamin E veÊ neizostavni dio svih linija za njegu koæe sklone upalnim reakcijama. Akne (upalna promjena) ljeti su manje vidljive, no hiperkeratinizacija i poveÊana sekrecija sebuma ljeti dovode do poveÊanog zaËepljenja folikula, πto pogoduje razvoju bakterija P. acnes i nastanku akni (papula i pustula). Stoga (ukoliko su veÊ ‘zgrijeπili’ boravkom na suncu) pacijenti trebaju temeljito eksfolirati koæu blagim kemijskim ili enzimatskim pilinzima koji Êe ‘otopiti’ keratinske Ëepove i ukloniti viπak odumrlih stanica. UV zraËenje inicijalno suπi masnu koæu, πto se brzo kompenzira intenzivnijom aktivnoπÊu lojnih ælijezda i rezultira masnijom koæom i veÊim rizikom od akni. Koæi s aknama potrebni su nakon ljeta sastojci poput gliciretiËne kiseline (antiinflamatorno djelovanje), nordihidrogvajaretinske kiseline (kontrola razvoja bakterija i hiperkeratinizacije epidermisa), salicilne kiseline i sumpora (keratolitik), niacinamida (umanjuje upale, ali i postupalne mrlje), uz kombinaciju s Dehidrirana medikacijama prema preporuci koæa dermatologa (benzoil peroksid, antibiotska terapija, retinoPosljedica naruπene idi, itd.). Za takav tip koæe pohidrolipidne barijere æeljno je da u kozmetiËkom prekoæe

lom. Alternativa su preparati s hidroksi kiselinama. Danaπnja tehnologija omoguÊava kombinacije retinola s mnogim drugim aktivnim sastojcima (vitamin C, vitamin E, antioksidansi poput polifenola ili koenzima Q10, peptida, itd.). Od ostalih sastojaka preporuËuju se ekstrakt masline (oleosin), zeleni ili bijeli Ëaj, soja (zrelija koæa), feruliËna kiselina, oligopeptidi (relaksacija koæe i depigmentacija, ovisno o strukturi), itd... I ne zaboravimo, ljeto je iza nas, ali UV zraËenje je prisutno svaki dan. Danas je opÊepoznato kako je UVA zraËenje sveprisutno tijekom cijele godine, neπto manje intenzivno zimi nego u ljetnim mjesecima. Zato je uputno upozoravati pacijente da se ne zavaravaju i ne odbacuju tako brzo kozmetiËke preparate za zaπtitu od sunca! Æelim Vam zdravu i lijepu koæu! LITERATURA: BujaniÊ A., Zbornik radova DERMACON- 1. Hrvatski kongres kozmetologije i kozmetiËke dermatologije, Zagreb, 2009. Ceilley R., Cole,C., Draelos Z.D., Berson D.S.; Highlights Of A Roundtable Discussion: Photoprotection- Recent Advances In Sunscreen Stability; Elsevier International Medical News Group; Atlanta, 2005. Bronaugh RL, Maibach HI, Primary irritant, allergic contact, phototoxic and photoallergic reactions to cosmetics and tests to identify problem products; Fros P, Horwitz S, Principles of Cosmetics for Dermatologists; St.Louis, Mosby 1982. Halliwell B, Aruoma OI, DNA damage by oxygen derived species: Its measurement in mammalian systems, FEBS Lett 281:9, 1991. Wiseman H, Halliwell B, Damage to DNA by reactive oxygen and nitrogen species: Role in inflammatory disease and progression to cancer, Biochem J, 313:17, 1996. Conner EM, Grisham MB, Inflammation, free radicals and antioxidants, Nutrition, 12:274, 1996.. Berardesca E, Distante F, Vignoli GP, Osesajo C, Green B, Alpha hydroxyl acids to modulate stratum corneum barrier function, Br J Dermatol, 137 (6):934, 1997. Brody HJ: Chemical Peeling and Resurfacing, 2nd ed., New York, Mosby-Yearbook, 1996. Chernosky CE:Medical aspects of dry skin, J Soc Cosmet Chem 65:376, 1976. Baumann L, Cosmetic Dermatology-Priniples and Practice, The McGraw Hill Companies, New York, 2009. Perricone NV: The photoprotective and antiinflamatory effects of topical ascorbyl phosphate, J Geriatr Dermatol, 1:5, 1993. Phillips Nm Conte Jm Chen Yj, Natrajan P, Keller T, Givant J, Taw M, Tuason M, Dulaj L, Leonardi D, Beneficial regulation of matrix metalloproteinases and their inhibitors, fibrillar collagens and transforming growth factor-by Polypodium leucotomos, directly or in dermal fibroblasts, ultraviolet radiated fibroblasts, and melanoma cells; Arch Dermatol Res, March 2009. Kligman L, Kligman Am, PhotoagingRetinoids, Alpha Hydroxy Acids, and Antioxidants, In: Gabard B, Elsner P, Surber C, Treffel P., Dermatopharmacology of Topical Preparations, New York, Springer, 2000.


inPharma 43 Za inPharmu nutri-inspekciju obavile:

dr.sc. Darija VraneπiÊ Bender Sandra Krstev, dipl.ing. Vitaminoteka Zagreb - konzalting u nutricionizmu

PREGLED KATEGORIJE PROIZVODA

Ginkgo biloba Danas je ginko jedan od najËeπÊe pripisivanih biljnih pripravaka u Europi, prvenstveno zbog njegove sposobnosti poticanja cirkulacije animanje za biljku Ginkgo biloba seæe daleko u povijest. Ginko potjeËe iz razdoblja od prije 250-150 milijuna godina te predstavlja prvu biljnu vrstu u obliku stabla. Domovina ginka je Kina, odakle je u 18. stoljeÊu prenesen u Europu, pa najstarija stabla na europskom tlu biljeæe tek 250 godina, dok u Kini, naprotiv, postoje stabla stara i 4 000 godina. Ekstrakt Ginkgo bilobe dobiva se iz lista stabala ginka, a prvi interes za medicinska svojstva datira joπ prije 5000 godina u drevnoj Kini, kada je iscjeljitelj Chen Noung prvi opisao sposobnost Ginkgo bilobe u lijeËenju bolesti srca i pluÊa, s napomenom da udisanje njegovih para moæe biti od koristi u lijeËenju astme i bronhitisa.

Z

Znanost o ginku Danas je Ginkgo biloba najËeπÊe propisivan biljni pripravak u NjemaËkoj te jedan od najËeπÊe koriπtenih bezreceptnih biljnih lijekova u SAD-u. Godine 1964. jedna je njemaËka farmaceutska kompanija razvila ekstrakt Ginkgo bilobe pod imenom EGb 761 i od tog trenutka provedeno je na stotine studija koje su prouËavale uËinak ginka na ljude i æivotinje. NjemaËka Komisija E (ekvivalent ameriËkom FDA za botaniku) odobrila je upotrebu preparata Ginkgo bilobe za simptomatsko lijeËenje problema s pamÊenjem, koncentracijom i depresijom uzrokovanih organskim bolestima mozga. Ekstrakt Ginkgo bilobe ili njegove komponete opseæno su prouËavane u kontekstu uËinka na kognitivne, fizioloπke i psiholoπke posljedice neuroloπkih i vaskularnih stanja. Konkretno, prouËavan je uËinak na sposobnost prisjeÊanja, vrijeme reakci-

je, pozornost, koncentraciju, psihomotorne funkcije, umor te brzinu obrade informacija. Takoer, ispitivan je uËinak Ginkgo bilobe na simptome Alzheimerove bolesti, demenciju povezanu sa starenjem, traumatsku ozljedu mozga, moædani udar, makularnu degeneraciju i sl. Provedena istraæivanja pruæila su znanstvenu potvrdu opravdanosti primjene u lijeËenju bolesti srca i pluÊa te uputila na pozitivan uËinak Ginkgo bilobe na mozak. Vrijednost ginka leæi u njegovoj sposobnosti poticanja cirkulacije prema mozgu i ekstremitetima. PoveÊanjem protoka krvi, Ginkgo biloba ima pozitivan uËinak na cjelokupni vaskularni sustav te pomaæe osigurati hranjive tvari za mozak, oËi, uπi i srËani miπiÊ. Iako se ginko rutinski koristi kao dodatak prehrani za poboljπanje pamÊenja i cirkulacije, Ëini se da su njegove potencijalne blagodati dalekoseænije. Studije na æivotinjama otkrivaju da ginko moæe utjecati na regulaciju gena koji imaju vaænu ulogu u otpornosti na stres i u antioksidativnoj zaπtiti stanica, te da poveÊava aktivnost vaænih zaπtitnih gena u stanicama, prevenira degeneraciju mitohondrija te poveÊava æivotni vijek æivotinja. Do danas je iz ginka izolirano oko 50 spojeva. Za djelotvornost su najvaænije tri skupine spojeva: flavonoidi, ginkolidi i bilobalidi.

ToksiËnost i interakcije ekstrakata Ginkgo bilobe Ispitivanja pokazuju da je toksiËnost ginka vrlo niska te da se njegov ekstrakt vrlo dobro podnosi. Vrlo rijetko se mogu pojaviti blage probavne smetnje, glavobolja ili

NUTRI -I VITAM NSPEKCIJA I

NOTEK E

alergijske koæne reakcije. Oprez je nuæan kod osoba koje uzimaju antikoagulanse, osobito varfarin, jer je moguÊa interakcija izmeu lijeka i ginka πto poveÊava rizik od krvarenja. Isto vrijedi i za aspirin.

Ginkgo biloba na træiπtu PotroπaËima na raspolaganju stoje desetci ekstrakata Ginkgo bilobe. VeÊina proizvoda ima omjer 50:1, odnosno 50 jedinica lista ginka na svaku jedinicu ekstrakta, te su standardizirani na sadræaj od 22 -26% ginko-flavono-glikozida. Ekstrakt EGb 761 primjerice sadræi 5-7% ginkolida i bilobalida, 22-24% flavonoida (kvercetin, kemferol, izohamnetin) i manje od 5 ppm ginkolnih kiselina. Postavljena je granica za koncentraciju ginkolnih kiselina, jer alkilfenoli poput ginkolnih kiselina mogu uzrokovati kontaktni dermatitis, a zabiljeæeno je i citotoksiËno djelovanje. Na træiπtu postoje i brojni pripravci koji nisu standardizirani i Ëiji su toËan sastav, pa time i sigurnost i uËinkovitost, nepoznati. Donosimo pregled najznaËajnijih ekstrakata Ginkgo bilobe, dostupnih na naπem træiπtu.


44 inPharma

PROIZVO–A»:

ZASTUPNIK:

Ginkgo biloba taponing

Ginkocel

Ginkgo Power

tablete

tablete

kapsule

Zhejiang Conba Pharmaceutical Co., LTD Kina

Fidifarm, Hrvatska i Swiss Caps, ©vicarska u suradnji

Nature’s Herbs

Multipharm

Agram 89

dodatak prehrani

dodatak prehrani

dodatak prehrani

SASTAV:

40 mg ekstrakta Ginkgo biloba koji osigurava 9,6 mg ginkoflavoglikozida

40,5 mg ekstrakta ginka (Ginkgo biloba s min. 7% ginkoflavonoida)

40 mg ekstrakta lista Ginkgo biloba 50:1, standardiziran na 24% flavonoidnih glikozida i 6% terpena, Ginkgo biloba, list (bez gingkolinske kiseline) = 345 mg

OSTALI SASTOJCI:

kukuruzni πkrob, ulje, celuloza, bojila: E 172 (æeljezni oksid, crveni i smei)

laktoza, talk, kukuruzni πkrob, mikrokristalna celuloza, saharoza, kalcijev karbonat, natrij karboksimetil celuloza, πelak, kalcijev stearat, silicijev dioksid, kaolin, titanov dioksid, arapska guma, polietilenglikol

nije navedeno

Nije namijenjeno osobama mlaim od 18 g. te se ne preporuËuje trudnicama i dojiljama.

Nije namijenjeno osobama mlaim od 18 g. Ne preporuËuje se trudnicama ni dojiljama.

Nije navedeno

Prije kirurπkog zahvata upozoriti lijeËnika. MoguÊa je preosjetljivost na bilo koju komponentu pripravka.

Prije kirurπkog zahvata upozoriti lijeËnika. MoguÊa je preosjetljivost na bilo koju komponentu pripravka.

1 tableta 3x na dan

1 tableta 3x na dan, nakon obroka, s dosta tekuÊine. Nakon redovitog uzimanja 2 mjeseca, napraviti pauzu od 1 mjeseca.

Odrasli uzimaju 1 kapsulu na dan uz glavni obrok.

79,61 kn

53,10 kn

415,80 kn

100 tableta

40 draæeja

150 kapsula

2,38 kn

3,98 kn

2,77 kn

Biljni dodatak prehrani sa standardiziranim sadræajem aktivne tvari.

Biljni dodatak prehrani sa standardiziranim sadræajem aktivne tvari. S obzirom na druge pripravke u kategoriji, sadræi manji postotak aktivne tvari.

Standardizirani pripravak ginka iz Twinlabove biljne linije. S obzirom na druge pripravke u istoj dozi, ima visoku cijenu.

REGISTRIRAN KAO:

NAPOMENE:

DOZIRANJE:

CIJENA: PAKIRANJE CIJENA PO DANU: MI©LJENJE:


inPharma 45

Natural Wealth Ginkgo forte

Bilobil

Ginkgo

tablete

kapsule

film tablete

Natural Wealth, SAD

Krka, Slovenija

Belupo, Hrvatska

Milsing

Krka Pharma

dodatak prehrani

bezreceptni lijek

bezreceptni lijek

60 mg standiziranog ekstrakta lista ginka (Ginkgo biloba, follium), (24% ginkoflavonoglikozida i 6% terpena)

40 mg Ginkgo bilobae folii extractum sicc. (suhi ekstrakt lista ginka), standardiziran tako da 40 mg sadræi najmanje 9,6 mg ginkoflavonglikozida i 2,4 mg terpenlaktona (ginkolidi, bilobalid)

40 mg standardiziranog suhog ekstrakta lista ginka (Extractum Ginkgo biloba e fol.sicc. sa 24% ginkoflavonglikozida πto odgovara 10 mg ginkoflavonglikozida)

nije navedeno

laktoza monohidrat, silicij dioksid bezvodni, kukuruzni πkrob, magnezij stearat, talk, æelatina, metil-hidroksibenzoat, propil-hidroksibenzoat, crna boja (E 151), plava boja (E 131), crvena boja (E 124), naranËasta boja (E 110), titan-dioksid (E 171)

mikrokristalna celuloza, boja E 104, E 132, E 171

Nije namijenjeno osobama mlaim od 18 g. Ne preporuËuje se trudnicama i dojiljama. Prije kirurπkog zahvata upozoriti lijeËnika. MoguÊa je preosjetljivost na bilo koju komponentu pripravka.

1 tableta na dan. Nakon redovitog uzimanja tijekom 2 mjeseca, napraviti pauzu od 1 mjeseca.

64,17 kn 72 tableta 0,89 kn Dodatak prehrani sa standardiziranim sadræajem aktivne tvari. Cjenovno najpovoljniji proizvod iz kategorije.

Zbog velikog træiπnog udjela koji zauzimaju, donosimo i najosnovnije informacije o dva proizvoda koji imaju standardizirani sadræaj aktivne tvari, a registrirani su kao bezreceptni lijekovi. Kako se radi o razliËitom registracijskom statusu, ti proizvodi nisu usporeivani s navedenim dodacima prehrani.


46 inPharma

NOVO U LJEKARNAMA

Babysanft Najnjeænija krema Hipp, Vivera, djeËja krema, 20 ml Babysanft je njeæna krema u malenoj limenci, stvorena da stalno bude uz Vas. Da bi koriπtenje bilo πto veselije, Hipp Najnjeænija krema na poklopcu ima razliËite crtane likove. Vrhunske kvalitete, s bademovim uljem iz bio uzgoja, bez konzervansa, sadræi sve πto je dobro za djeËju koæu i niπta πto joj moæe naπtetiti.

tojka, u proizvodnji kapsula koriπteni su iskljuËivo svjeæi plodovi biljke Vaccinium macrocarpon. Vitamin C dodatno zakiseljuje urin i na taj naËin stvara nepogodne uvjete za rast bakterija. Solgar Brusnica ekstrakt uËinkovita je i prirodna pomoÊ kod upala mokraÊnog sustava, posebno onih koje su izazvane bakterijom E. coli.

ne su za osjetljivu koæu i sluznicu. Chilly Fresh su obogaÊene prirodnim ekstraktom mentola, pa pruæaju dugotrajan osjeÊaj svjeæine i uËinkovitu zaπtitu od mirisa. Prikladne su za koriπtenje tijekom menstrualnog ciklusa ili nakon sportskih aktivnosti.

Exodor Biska, gel za suho pranje ruku, 60 ml

Chilly Bolton Croatia, tekuÊi sapuni za intimnu njegu, 250 ml

Betain hidroklorid Twinlab, Agram 89, kapsule Twinlab Betain hidroklorid namijenjen je osobama s niskom razinom æeluËane kiseline koja moæe prouzrokovati nepotpunu probavu, iskoristivost hrane i smanjenu otpornost od mikroorganizama. Dodatak prehrani za pomoÊ kod tegoba probavnog sustava, sadræi specijalnu formulu s pepsinom.

Chilly nudi razliËite vrste tekuÊih sapuna za intimnu njegu, koji uz svakodnevnu higijenu Ëuvaju uravnoteæenu vaginalnu mikrofloru. Chilly Delicate s umirujuÊom formulom, sadræi ekstrakte aloe vere i hamamelisa, namijenjen je svima, a posebno osobama s osjetljivom koæom i sluznicom. Chilly Antibacterial sadræi ekstrakte timijana i kadulje, pa πtiti intimne dijelove tijela od neæeljenog utjecaja bakterija, sprjeËava nadraæenost, upale i nastajanje neugodnih mirisa. Chilly Fresh namijenjen je æenama koje æele jedinstvenu i prirodnu svjeæinu. ZahvaljujuÊi prirodnom mentolu pruæa osjeÊaj svjeæine i dugotrajnu zaπtitu.

Gel za suho pranje ruku bez vode bogat je vitaminom E, aloe verom i glicerinom. Sadræi 62% alkohola i uniπtava 99,9% poznatih bakterija. Koristi se nakon kontakta s drugim ljudima i bavljenja sa æivotinjama. Dezinficira, njeguje i hidratizira, a zbog svog praktiËnog pakiranja stane u svaki dæep, torbicu, automobilski pretinac ili πkolsku torbu.

Hederan Belupo, biljni sirup, 125 ml

Chilly Bolton Croatia, maramice za intimnu njegu

Brusnica ekstrakt Solgar, Salvus, 60 kapsula Proizvod sadræi prirodni koncentrat plodova brusnice i vitamin C. Kako bi se osigurala maksimalna uËinkovitost aktivnog sas-

Chilly intimne maramice mekane su, hipoalergenske i kliniËki ispitane. Na raspolaganju su dvije vrste, u praktiËnom i diskretnom pakiranju. Chilly Delicate obogaÊene aloe verom i ekstraktom hamamelisa, umiruju i daju osjeÊaj zaπtite. Priklad-

Biljni sirup na bazi brπljana smiruje kaπalj i pomaæe izbacivanju bronhijalne sluzi koja oteæava disanje. Primjenjiv je i kod upalnih tegoba sluznice diπnih puteva, akutnih i kroniËnih tegoba s bronhijima, a posebice kod bronhitisa. Formulacija Hederan biljnog sirupa bez πeÊera, alkohola i umjetnih boja, ugodnog okusa marakuje, omoguÊuje primjenu kod svih dobnih skupina. Pogodan je Ëak i za djecu, te dijabetiËare. Sirup se jednostavno primjenjuje pomoÊu dozirne Ëaπice.


inPharma 47

NOVO U LJEKARNAMA

ke napetosti. Prirodna je pomoÊ kod migrena, Ëak i onih s podraæajem na povraÊanje. Praπak se lako topi u ustima, daje rezultate nakon 20-30 minuta i ne izaziva nuspojave.

Heliocare Componere, dermatoloπka linija Heliocare linija pruæa UV zaπtitu svojim sastojcima izoliranim iz paprati Polypodium leucotomos (PLE). Obrambeno djelovanje PLE viπestruko je potvreno na antioksidativnoj, imunoloπkoj i DNA razini te strukturi koæe. Proizvodi su namijenjeni pacijentima s osjetljivom koæom, vitiligom, psorijazom, melazmama, fotodermatozama, hiperpigmentacijom, kod fotostarenja koæe, pacijentima na terapiji imunosupresivima i fototoksiËnim lijekovima, oralnim kontraceptivima i HRT, terapiji za akne, prilikom fototerapije, nakon dermatoloπkih/kirurπkih/kozmetiËkih zahvata, te tijekom odlaska na solarij.

pozitivni uËinak kolegena kod osteoartritisa te povoljan utjecaj na smanjenje bolova, poboljπanje gipkosti i elastiËnosti zglobova.

Dr. Theiss, Naturprodukt, 123 g

Kolostrum gelee royale Medex, Kadulja, 30 kapsula

Hipp 4 Hipp, Vivera, djeËje mlijeko

Kolostrum s matiËnom mlijeËi jaËa otpornost imunoloπkog sustava, poveÊava psihofiziËku snagu, regulira probavu, normalizira procese u metabolizmu, usporava procese starenja organizma te poboljπava opÊe stanje organizma. Dnevna preporuËena doza sadræi 576 mg kolstruma i 350 mg matiËne mlijeËi.

S obzirom da sastav kravljeg mlijeka nije dovoljan za specifiËne potrebe djece nakon 12 mjeseci starosti, Hipp je proizveo formulu Hipp 4, djeËje mlijeko sa smanjenim udjelom bjelanËevina, 20x viπe æeljeza nego u kravljem mlijeku, s vaænim vitaminima i omega-3 masnim kiselinama, vaænim za pravilan rast i razvoj. Hipp 4 zadovoljava dnevne potrebe za energijom i hranjivim dodacima.

Kolagen Medex, Kadulja, 150 g Hidrolizirani kolagen namijenjen je odræavanju ljepote i zdravlja svake æene, jer usporava starenje koæe i nastajanja bora, poboljπava vlaænost i elastiËnost koæe, pojaËava sjaj i ËvrstoÊu kose te pospjeπuje rast noktiju. Brojne kliniËke studije potvrdile su

Mucoplant TrpuËev sirup Good night Mucoplant TrpuËev sirup Good night je dodatak prehrani za ublaæavanje kaπlja i tegoba diπnih putova. Osim πto ublaæava kaπalj, trputac sprjeËava upale i djeluje antibakterijski, pa se tradicionalno upotrebljava kod stvaranja sekreta u bronhijama i kod bronhijalnog katara. Sirup, osim trputca, sadræi i ekstrakte timijana, matiËnjaka i kamilice koji smiruju tijekom noÊi i na prirodan naËin ublaæavaju tvrdokorni kaπalj. Ugodnog okusa, posebno se preporuËuje djeci za mirnu noÊ bez kaπlja.

Ocuguard Omega Twinlab, Agram 89, kapsule

Migralen BiosLine, Telura, 10 vreÊica Migralen je dodatak prehrani s ekstraktima povratiÊa, matiËnjaka, konopljike, cola oraha, umbira i vitamina B2. Originalna formulacija standardiziranih biljnih ekstrakata pomaæe u regulaciji fizioloπkog opuπtanja serotonina, modulirajuÊi prag boli. Time pomaæe u smanjenju fiziËke i psihiË-

Ocugard Omega je dodatak prehrani za zaπtitu oËiju, koji sadræi specijalnu formulu baziranu na najnovijim znanstvenim istraæivanjima. Osim posebno proËiπÊene omega-3 masne kiseline sadræi i prirodne oblike vitamina D3, lutein i zeaksantin koji sprjeËavaju razvoj bolesti oka (retinopatija, makularna degeneracija). Antioksidansi dodatno πtite oËni æivac i oËne funkcije te daju podrπku zdravlju oka i postizanju jasnijeg vida.


48 inPharma

NOVO U LJEKARNAMA

ma od cinka. Suhe Baby maramice, u potpunosti napravljene od organskih sastojaka, Ëuvaju i ne isuπuju koæu te odliËno zaokruæuju svakodnevnu njegu vaπe bebe.

Ortisan Kids Encian, sirup Ortisan Kids sirup je dodatak prehrani za prirodnu regulaciju probave. Posebno je osmiπljen za djecu od 3 do 12 godina. Glavni sastojci sirupa su koncentrirani sok smokvi i πljiva, uz dodatak akacije i pulpe urme (tamarinda). Sirup djeluje blago i neagresivno na crijeva, te uËinkovito rjeπava probavne smetnje. Ortisan Kids sirup ima odliËan, prirodni okus jabuke. Nema dodanih umjetnih aroma, boja, ni πeÊera, koji su inaËe uobiËajeni u sirupima. Ortisan Kids - sinergija odliËnog okusa i uËinkovitog djelovanja.

Visionace® Vitabiotics, Valens, 30 kapsula

Ulje crnog kima Primavera, Biovega, 100 ml Primavera hladno preπano, certificirano organsko, 100% Ëisto bazno ulje crnog kima (Nigella sativa L.) posebno je bogato esencijalnim masnim kiselinama i vitaminima. Njegova je djelotvornost dokazana u viπe od 200 istraæivanja provedenih tijekom zadnjih 50 godina. Primjena mu je vrlo πiroka - nanosi li se na koæu pomaæe kod psorijaze, ekcema, koænih gljivica, neurodermitisa, psorijaze, akni i upala sinusa. Peroralno se koristi kod bronhitisa, astme, upale pluÊa, bolova u æelucu, πeÊerne bolesti te visokog krvnog tlaka.

Visionace® kapsule su jedinstvena, inovativna formula koja odræava i obnavlja zdravlje oËne mreænice i leÊe, te pomaæe pri odræavanju stabilne vlaænosti oËiju i ravnomjernog rasporeivanja suznog filma. Sadræi prirodne karotenoide (lutein, beta-karoten, zeaksantin) koji na oËna oboljenja povezana sa staroπÊu djeluju ponajprije preventivno; bioflavonoide citrusa i antocijanida koji djeluju antioksidativno i snaæno apsorbiraju svjetlost; te vitamine i minerala koji su prijeko potrebni za normalan rad oËiju, oËuvanje njihove funkcije i zdravlje. Visionace® formula preporuËuje se svima koji svakodnevno upotrebljavaju raËunalo, gledaju televiziju, izloæeni su dimu cigareta i sunËevoj svjetlosti.

SIcure Korff, Componere, dermatoloπka linija Korff od jeseni nudi novu specifiËnu dermatoloπku liniju za hipersenzitivnu koæu Korff SIcure. SIcure linija je namijenjena zaπtiti i njezi najosjetljivije koæe, koæe s atopijskim dermatitisom i sklone alergijama, nakon dermatoloπkih i kozmetiËkih tretmana te za minimiziranje rizika od alergijskih reakcija zbog netolerancije kozmetiËkih preparata (status cosmeticus). Taj luksuzni medicinsko-kozmetiËki tretman ne sadræi parfeme, alkohol, bojila, silikone, parabene, glutene ni teπke metale. Linija je oftalomoloπki ispitana i dobro se podnosi. Blagotvorne je teksture, pa najzahtjevnijoj koæi omoguÊava ‘dermatoloπki’ tretman, uz certifikat Europskog Dermatoloπkog Instituta.

Urtekram Biovega, kozmetika za njegu beba i djece Ova organska linija posebno je namijenjena potrebama njeæne bebine koæe, ne izaziva peckanje, niti iritacije. Ima certifikat organske kozmetike, a ne sadræi naftne derivate, parabene, sintetske konzervanse, mirise, ni druge πtetne sastojke. Hidratantna kupka istovremeno i njeguje, blagi ©ampon bez mirisa ne iritira oËi, a Ulje za tijelo s organskim bademom, jojobom i ekstraktom sjemenki brokule, idealno je za kupke ili njeænu masaæu. Za dnevnu njegu je Baby losion za tijelo, a za osjetljivu koæu sklonu iritacijama - Baby kre-

Wet’s Permacon, alkoholni gel U vrijeme opasnosti od raznih zaraznih bolesti (npr. svinjske gripe) vrlo je vaæno odræavati higijenu ruku, a posebno nakon dodirivanja raznih kontaminiranih predmeta, rukovanja s drugim osobama, posjeta bolesniku, dræanja rukohvata i kvaka na javnim mjestima. Kada nema moguÊnosti za koriπtenje vode i sapuna, sigurno sredstvo za dezinfekciju ruku je alkoholni gel za suho ËiπÊenje ruku Wet’s. Permacon svojom tradicijom jamËi siguran, kvalitetan i efikasan proizvod.


inPharma 3


Istraæivanja su dokazala ljekovitost gljiva, naroËito njihovih mjeπavina. Glavni nosioci ljekovitosti su polisaharidi, od kojih je najvaæniji beta 1,3/1-6-glukan. Imunne Renew sadræi organsku mjeπavinu osam gljiva Turkey Talis, Sun Mushroom, Maitake, Cordyceps, Phellinus linteus, Lion’s Mane, Reishi, Shitake i ekstrakt korijena astragalusa. Sadræe beta-glukan, snaæne antioksidanse, bakar, niacin, folnu kiselinu i kalij.

Mjeπavina ljekovitih gljiva ima snaæno protuvirusno i antitumorsko djelovanje, pa se stoga preporuËuje kod razliËitih virusnih oboljenja, herpesa, gripa, prehlada i sindroma kroniËnog umora (stres, kemoterapija). Dokazano je da polisaharidi i druge aktivne tvari iz ljekovitih gljiva pozitivno utjeËu na prevenciju i razvoj razliËitih oblika tumora. Pojedini ekstrakti djeluju inhibitorski na stanice koje proizvode histamin, pa na taj naËin imaju an-

tialergijski uËinak, a drugi ekstrakti smanjuju E6 protein. Zato se ova mjeπavina preporuËuje i kao podrπka imunoloπkom sustavu kod odreene vrste humanog papiloma virusa (HPV), glavnog uzroka raka vrata maternice. Dokazano je da ljekovite gljive reguliraju πeÊer, krvni tlak i sniæavaju kolesterol. PreporuËuju se i fiziËki aktivnim osobama, jer ubrzavaju oporavak miπiÊa i cjelokupnog organizma.

inPharma br.3  
inPharma br.3  

Časopis za stručnu javnost

Advertisement