__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 28

TECHNOLOGY

Laboratory Reactor Improves Efficiency in The Laboratory with the Ease of Scale-up

Author info ดร. เซนธิเวล ปารามาสิวัม Dr. Senthivel Paramasivam R&D Manager – Application, IKA Works (Asia) Sdn., Bhd. senthivel.paramasiva@ika.my

การพัฒนาตำ�รับผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการผลิตต่างๆ เช่น การผสม การให้ความร้อน/ลดอุณหภูมิ การกระจายตัว การสร้างอิมัลชัน การละลาย และขั้นตอนอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยรับประกันผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งมีความสวยงามน่าดึงดูด เครื่องปฏิกรณ์แบบดั้งเดิมตั้งค่าได้ยากและมีความยืดหยุ่นไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงความ ต้องการของโครงการใหม่ๆ บ่อยครั้งที่การควบคุมอุณหภูมิที่ดีกว่าและการลดอุณหภูมิโดยตรง (active cooling) ยังไม่ถึง ระดับมาตรฐาน เพื่อรับมือกับจุดอ่อนเหล่านี้ นักสร้างตำ�รับต้องจัดการเครื่องมือต่างๆ และถ่ายตัวอย่างจากเครื่องมือหนึ่ง ไปสู่อีกเครื่องมือหนึ่ง ทำ�ให้มีความสามารถในการผลิตซ้ำ�ลดลง ใช้เวลานาน และเกิดปัญหาในการขยายขนาดการผลิตในที่สุด

ไอกะได้ อ อกแบบนวั ต กรรมเครื่ อ ง ปฏิกรณ์สำ�หรับห้องปฏิบัติการเพื่อมอบ ‘โซลูชันที่ครบถ้วนในเครื่องเดียว’ ให้แก่ นักสร้างตำ�รับ เครื่องปฏิกรณ์เป็นระบบที่ เหมาะสำ�หรับการเลือกปัจจัยในการผลิต ทีเ่ หมาะสมและเพื่อรับประกันความสำ�เร็จ ของการผลิตซ้�ำ (reproduction) ของการ สังเคราะห์ทางเคมี การผสม การกระจาย สาร อิมัลชัน สารแขวนลอย และการโฮ โมจีไนซ์ ในระดับห้องปฏิบัติการ ระบบนี้ เหมาะสมเป็นพิเศษสำ�หรับการพัฒนาตำ�รับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เครือ่ งปฏิกรณ์ในห้องปฏิบตั ิ การสามารถใช้ในการสร้างตำ�รับได้แทบทุก รูปแบบและการพัฒนากระบวนการผลิตครีม โลชัน ขีผ้ งึ้ และผลิตภัณฑ์แบบหนืด (อิมลั ชัน และสารแขวนลอย) และใช้ผสมและทำ�ให้ ไฮโดรคอลลอยด์เปียก ของแข็งในของเหลว 28

www.innolabmagazine.com

(เจล ผลิตภัณฑ์แบบแท่ง) รวมทั้งการ บดและการทำ�ให้แยกเป็นชิ้น/ลดขนาด อนุภาคของแข็งหรือไฟเบอร์ในของเหลว (สารละลายและสารแขวนลอย) คุณสมบัติ ทีย่ ดื หยุน่ ทำ�ให้เครือ่ งปฏิกรณ์เหมาะสำ�หรับ ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและ เครื่องสำ�อาง อาหาร และผลิตภัณฑ์เคมี หลักการทำ�งาน

เครือ่ งปฏิกรณ์ส�ำ หรับห้องปฏิบตั กิ ารรวม เอาฟังก์ชนั ทีจ่ �ำ เป็นไว้ในแพลตฟอร์มเดียว i. การติดตั้งใบกวนสารรูปสมอสำ�หรับ การผสมสารที่มีความหนืดสูง ii. โฮโมจีไนเซอร์เพือ่ ทำ�ให้สารทีเ่ กาะกลุม่ แยกออก กระบวนการสร้างสารแขวนลอย และอิมัลชัน iii. ใช้งานได้งา่ ยภายใต้สภาวะสุญญากาศ

และระบบให้ความร้อนในตัวเพือ่ การควบคุม อุณหภูมิที่ดีขึ้น ผู้ใช้งานสามารถติดตาม การเปลีย่ นแปลงค่าพีเอชและอุณหภูมจิ าก เซ็นเซอร์ นอกจากนั้น ระบบมีการวัดแนว โน้มแรงบิดซึ่งช่วยระบุการเปลี่ยนแปลง ในเชิงรีโอโลจี เครื่องปฏิกรณ์สำ�หรับห้อง ปฏิบัติการสามารถควบคุมและสามารถ บัญทึกค่าปัจจัยต่างๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Labworldsoft ตัวอย่างการใช้งาน-1: บีบีครีม แบบคุชชัน

บีบคี ชุ ชันคอมแพคต์เป็นรองพืน้ ทีอ่ ยูใ่ น คุชชันหรือฟองน้ำ� สามารถใช้ปัดหรือตบ เบาๆ ลงบนผิว บีบคี ชุ ชันสามารถปรับปรุง ลักษณะของผิวหนังโดยใช้เวลาเพียงไม่กนี่ าที คุณสมบัตนิ ที้ �ำ ให้คชุ ชันคอมแพคต์เป็นหนึง่

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded