__MAIN_TEXT__

Page 25

RESEARCH & DEVELOPMENT

NATURAL NOURISHING LIP BALM WITH RICE BUTTER AND RICE WAX

Author info ประวิทย์ สันติวัฒนา อุทุมพร เลิศวิไล Pravit Santiwattana Autumporn Lertwilai Executive Director R&D Officer Thai Edible Oil Co., Ltd. autumporn.ler@kingriceoilgroup.com ปัจจุบันกระแสนิยมเรื่องเครื่องสำ�อางที่มาจากธรรมชาติกำ�ลังได้รับความนิยม การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำ�อางไม่เพียงแต่ พิจารณาเรือ ่ งคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ แต่ยง ั พิจารณาถึงวัตถุดบ ิ ทีม ่ าจากแหล่งธรรมชาติ ซึง ่ นำ�มาใช้เป็นส่วนประกอบ สาเหตุหลักของการแพ้เครื่องสำ�อางมักมาจากวัตถุดิบสังเคราะห์ เช่น น้ำ�มันจากแร่ ไขจากแร่ น้�ำ หอม สารกันเสีย และสี ส่งผลให้ ผู้ผลิตเครื่องสำ�อางมีความใส่ใจต่อการเลือกวัตถุดิบที่นำ�มาใช้เป็นส่วนประกอบ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มากที่สุด

ลิปบาล์มเป็นผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ทาริมฝีปาก เพือ่ ป้องกันการแห้งแตกจากสภาวะแวดล้อม ต่างๆ เช่น แสงแดด ลม อากาศที่เย็น และแห้ง เนื่องจากผิวหนังบริเวณริมฝีปาก มีความบางกว่าผิวหนังบริเวณอืน่ หลายเท่า ไม่มรี ขู มุ ขน ไม่มตี อ่ มเหงือ่ ทีเ่ ป็นแหล่งผลิต ความชุ่มชื้น ทำ�ให้ริมฝีปากเกิดการแห้ง แตกได้ง่าย1 จึงจำ�เป็นต้องได้รับการบำ�รุง และการปกป้องจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้กับริมฝีปากจะ ต้องมีความอ่อนโยน และไม่ก่อให้เกิดการ ระคายเคือง ลิปบาล์มเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ ไี ข อ่อน ไข และน้�ำ มันเป็นส่วนประกอบหลักใน สัดส่วนทีท่ �ำ ให้ผลิตภัณฑ์เป็นแท่งคงรูปอยู่ ได้ มีจุดหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 65–75°C2 เนยรำ�ข้าว (rice butter) คือไขอ่อน จากรำ�ข้าวที่มีลักษณะเป็นเนื้อเจลเนียน สีขาวนวล จุดหลอมเหลว 38-42°C มี คุณสมบัติช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิว

ทำ�ให้ผวิ มีความอ่อนนุม่ และประกอบด้วย กรดไขมันสเตียริก (Stearic acid) 2-4% กรดไขมันโอเลอิก (Oleic acid) 35-40% และกรดไขมันไลโนเลอิก (Linoleic acid) 24-29% ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับกรดไขมันใน ชัน้ ผิว จึงไม่กอ่ ให้เกิดการระคายเคือง และ อุดตัน สามารถซึมผ่านผิวได้ง่าย โดยช่วย เติมเต็มช่องว่างระหว่างชั้นผิวที่มีลักษณะ แห้งแตก ให้มีความอ่อนนุ่ม และเรียบ เนียนขึ้น3,4 ไขรำ�ข้าว (rice wax) คือไขจากรำ� ข้าวที่มีลักษณะเป็นของแข็ง สีขาวนวล จุดหลอมเหลว 75-85°C สามารถใช้เป็น ส่วนประกอบที่ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์มีความคง รูป เนือ่ งจากมีจดุ หลอมเหลวสูง โครงสร้าง มีลกั ษณะเป็นร่างแหของผลึกทีส่ ามารถห่อ หุ้มน้ำ�มันไว้ภายในได้5 ประกอบด้วยเอส เทอร์ของกรดไขมันที่มีจำ�นวนคาร์บอนใน โมเลกุล 16-26 อะตอม กับแอลกอฮอล์ที่

มีคาร์บอนในโมเลกุล 22-30 อะตอม และ แอลกอฮอล์สายยาวทีม่ คี าร์บอนในโมเลกุล 22–30 อะตอม6 เนยรำ�ข้าวและไขรำ�ข้าวเป็นวัตถุดบิ จาก ธรรมชาติ ได้จากกระบวนการแยกไขรำ�ข้าว ออกจากน้ำ�มันรำ�ข้าวผ่านกระบวนการที่ ไม่มีการใช้สารเคมี และไม่เติมไฮโดรเจน จึงมีความปลอดภัย และเหมาะที่จะนำ�มา ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ลปิ บาล์ม ลิปบาล์มนี้ยังมีคุณประโยชน์จากน้ำ�มันรำ� ข้าว ที่อุดมไปด้วยวิตามินอี (โทโคฟีรอล และโทโคไทรอีนอล) และสารแกมมาโอรี ซานอล ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทาง ธรรมชาติ ทีช่ ว่ ยยับยัง้ การสร้างเม็ดสีบริเวณ ผิวหนัง และยังช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอย ได้อีกด้วย7,8 มีรายงานกล่าวถึงการใช้ประโยชน์จากไข รำ�ข้าว และน้ำ�มันรำ�ข้าวเป็นส่วนประกอบ ในผลิตภัณฑ์เครือ่ งสำ�อางประเภท ลิปสติก Sep-Oct

25

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

Advertisement