__MAIN_TEXT__

Page 47

RESEARCH & DEVELOPMENT

Defatted Rice Bran Powder… The Novel Natural Exfoliating Scrub for Radiant Skin

Author info ประวิทย์ สันติวัฒนา Pravit Santiwattana, Executive Director พรรณทิพา โกระวิโยธิน Pantipa Koraviyotin, R&D Officer Thai Edible Oil Co., Ltd. pantipa.kor@kingriceoilgroup.com ปัจจุบันตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำ�อางมีความต้องการสารจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น[1] โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดูแลผิว ซึง ่ ตลาดเครือ ่ งสำ�อาง และความงามของประเทศไทยเป็นตลาดขนาดใหญ่ทส ี่ ด ุ ในอาเซียน[2] จากคลังข้อมูลอุตสาหกรรม เครื่องสำ�อางและเวชสำ�อาง ปี 2559 พบว่ามีมูลค่า 81,000 ล้านบาท โดยส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแล ผิว 46% อัตราการเติบโตเฉลี่ย 5% ต่อปี ถือว่ามีอัตราการเติบโตมากที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางทั้งหมด รองลงมา เป็นกลุ่มเส้นผมและเมคอัพ ซึ่งมีส่วนแบ่งกลุ่มละ 16%[3] ดังนั้น ตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำ�อางกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจาก สารธรรมชาติ จึงเป็นตลาดที่น่าสนใจ

การดำ�เนินชีวิตที่ต้องแข่งขันกันใน ปัจจุบนั ทำ�ให้เกิดภาวะเครียดและเกิดอนุมลู อิสระในร่างกาย สิง่ เหล่านีเ้ ป็นสาเหตุหลัก ทีท่ �ำ ให้เกิดผิวหมองคล้�ำ จุดด่างดำ� และริว้ รอย ทำ�ให้เครือ่ งสำ�อางในกลุม่ ดูแลผิวโดย เฉพาะสครับขัดผิวและโคลนพอก มีบทบาท ในการฟื้นฟูสภาพผิวให้กลับมากระจ่างใส และยังช่วยทำ�ให้รู้สึกผ่อนคลาย ตัวสครับทำ�หน้าทีใ่ นการขจัดสิง่ สกปรก ออกจากผิว ช่วยกระตุน้ ระบบไหลเวียนเลือด การสร้างเซลล์ผวิ ใหม่โดยการลดความหนา ของชั้นผิวด้านบนทำ�ให้เกิดกระบวนการ ปรับสมดุล (homeostasis) ทำ�ให้ผิว กลับมาผ่องใส เรียบเนียน[4] วัตถุดิบที่ใช้ สำ�หรับเป็นตัวสครับ มีทงั้ สารจากธรรมชาติ และเม็ดสครับพลาสติก เช่น รำ�ข้าว ข้าว โอ๊ตเปลือกวอลนัท ไนลอน โพลีเอทิลีน

โพลีสไตรีน และอื่นๆ ทั้งนี้ กระแสเกี่ยว กับการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำ�ลังได้รับ ความนิยมอย่างมาก ในปี 2560 ประเทศ สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรห้ามใช้ และขายเม็ดสครับพลาสติกในผลิตภัณฑ์ ดูแลส่วนบุคคล[5] เนือ่ งจากไม่สามารถย่อย สลายทางชีวภาพได้ และก่อให้เกิดอันตราย ต่อสิ่งแวดล้อม รำ�ข้าวสกัดน้ำ�มัน (defatted rice bran) เป็นตัวสครับธรรมชาติใหม่ทนี่ า่ สนใจ ซึง่ ได้จากรำ�ข้าวทีผ่ า่ นกระบวนการสกัดน้�ำ มัน และมีขนั้ ตอนทำ�ให้บริสทุ ธิ์ อุดมไปด้วยสาร ให้คุณประโยชน์ต่อผิว เช่น วิตามินบี 3 ปริมาณสูง และใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำ� (insoluble fiber) สามารถนำ�มาเป็นส่วน ผสมในผลิตภัณฑ์ท�ำ ความสะอาดและดูแล

ผิว มีคณ ุ สมบัตใิ นการขจัดสิง่ สกปรก ช่วย บำ�รุงผิวให้ความชุม่ ชืน้ ทำ�ให้ผวิ ขาวผ่องใส ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบธรรมชาติที่ เป็นทรัพยากรของประเทศไทย มีงานวิจยั เกีย่ วกับคุณประโยชน์ของรำ� ข้าวสกัดน้ำ�มัน พบว่ารำ�ข้าวสกัดน้ำ�มันที่ ได้จากรำ�ข้าว Stabilized มีความสามารถ ในการจับอนุมูลอิสระได้สูง (วิธี DPPH) เนือ่ งจากคุณสมบัตขิ องสารประกอบฟีนอลิก ในรำ�ข้าวสกัดน้ำ�มัน[6] และมีงานวิจยั ทีพ่ บ ว่าใยอาหารทีไ่ ม่ละลายน้�ำ มีคา่ ความสามารถ ในการจับน้ำ�และค่าความสามารถในการ พองตัวสูง จึงช่วยทำ�ให้อุ้มน้ำ�ได้ดี เหมาะ สำ�หรับการนำ�มาใช้เป็นส่วนผสมในสูตร สครับ เพือ่ ช่วยดูดซับสิง่ สกปรกต่างๆ ขณะ ที่ขัดถู[7] นอกจากนั้นยังพบว่าวิตามินบี 3 (Niacinamide) ซึ่งมีปริมาณสูงในรำ�ข้าว Jan-Feb

47

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #9.50  

INNOLAB magazine #9.50  

Advertisement