__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 43

REGULATORY

ATCC : Global Standard to Microbiological Laboratories

Author info พชร สังข์ทอง Potchara Sungtong Business Manager - Microbiology Thailand, Thermo Fisher Scientific (Thailand) Co., Ltd. potchara.sungtong@thermofisher.com เอทีซซ ี ี เป็นองค์กรชัน ้ นำ�ของโลกด้านมาตรฐานและวัสดุทางชีววิทยา มีพน ั ธกิจในการจัดเก็บ พิสจ ู น์ความแท้ (authentication) ผลิต อนุรักษ์ พัฒนา และส่งมอบเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง เซลล์ไลน์ และวัสดุอื่นๆ นอกจากการเก็บรักษาวัสดุแบบดั้งเดิมแล้ว เอทีซีซียังพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน และบริการคุณภาพสูง เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าเพื่อ พัฒนาสุขภาพของประชาคมโลก

เอทีซซี ี สนับสนุนนักวิจยั สหรัฐอเมริกา และนานาชาติด้วยการจำ�แนกเซลล์ไลน์ แบคทีเรีย ไวรัส รา และโปรโตซัว พัฒนา และประเมินการวิเคราะห์และเทคนิคสำ�หรับ ทดสอบทรัพยากรของการวิจยั และเก็บรักษา และกระจายวัสดุชีวภาพแก่สาธารณะทั่ว โลก อุตสาหกรรมเอกชน และการวิจยั ของ รัฐบาล และชุมชนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมของ เอทีซีซีครอบคลุมอย่างกว้างขวางตั้งแต่ การจัดเก็บวัสดุในคลัง ไปจนถึงการมอบ มาตรฐานและการบริการจำ�เพาะ การวิจยั และพัฒนาภายใน และการจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา ลูกค้าของเอทีซีซีประกอบด้วยนักวิจัย ชั้นนำ�และนักวิทยาศาสตร์ในสถาบันการ ศึกษา รัฐบาล และอุตสาหกรรมเอกชน ลูกค้ามากกว่า 80% ของเอทีซีซีมาใน นามสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรม – ประมาณ 40% ของแต่ละกลุม่ อยูใ่ นสถาบัน การศึกษาและอุตสาหกรรมเอกชน ลูกค้า

รัฐบาลมีสัดส่วน 6% ของลูกค้าทั้งหมด นอกจากนั้น ลูกค้าของเอทีซีซี 75% อยู่ ในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่เหลือ 25% มา จากต่างประเทศ เอทีซซี มี ฝี า่ ยขายโดยตรง อยู่ในสหรัฐอเมริกาและมีเครือข่ายตัวแทน และพันธมิตรทั่วโลกเพื่อให้เข้าถึงชุมชน วิทยาศาสตร์ใน 150 ประเทศ การวิจัยและพัฒนา

เอทีซีซี ทำ�การวิจัยอย่างเป็นอิสระเพื่อ สนับสนุนพันธกิจและใช้เทคโนโลยีล่าสุด เพื่อพิสูจน์ความแท้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพซึง่ ขับเคลือ่ นนวัตกรรมและมาตรฐาน ทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาชีววิทยาของ เซลล์เน้นการส่งมอบแบบจำ�ลองในสิง่ มีชวี ติ และเครื่องมือการวิจัย เช่น เซลล์ปฐมภูมิ ที่ได้รับการพิสูจน์และจำ�แนกแล้ว รวมทั้ง เซลล์ไลน์​(ทัง้ เซลล์ตน้ กำ�เนิดและเซลล์ตอ่ เนื่อง) ที่รักษาให้มีชีวิต และชุดเซลล์ไลน์ ที่จำ�เพาะกับวิถีของเซลล์หรือจำ�เพาะต่อ โรคพร้อมข้อมูลจีโนมอภิพันธุ์ (genomic

metadata) และดีเอ็นเอพร้อมวิเคราะห์ บริการ

เอทีซีซียกระดับทรัพยากรและความ เชีย่ วชาญเพือ่ มอบมาตรฐานและการบริการ เฉพาะให้แก่ชมุ ชนวิทยาศาสตร์ บริการด้าน มาตรฐานประกอบด้วย การพิสจู น์ความแท้ของเซลล์ไลน์ดว้ ย การทำ�ข้อมูลดีเอ็นเอด้วยวิธี STR และการ ทดสอบการปนเปื้อนไมโคพลาสมา การเก็บรักษาจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง กับการจดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาและ นานาชาติ ธนาคารชีวภาพของเซลล์ไลน์ โปรแกรมการทดสอบความเชีย่ วชาญ ทางเคมีและจุลชีววิทยา สำ�หรับการทดสอบ เชือ้ ก่อโรค เชือ้ บ่งชี้ เชือ้ ทีท่ �ำ ให้เกิดการเน่า เสีย เชื้อประจำ�ถิ่นทั่วไป และวิธีการอื่นๆ สำ�หรับตลาดการควบคุมคุณภาพอาหาร เครื่องดื่ม อาหารสัตว์ และเภสัชกรรม Jan-Feb

43

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #9.50  

INNOLAB magazine #9.50  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded