__MAIN_TEXT__

Page 30

TECHNOLOGY

Insects: sustainable protein source

Author info บวร์กฮาร์ด เบินเดล Burkhard Böndel Head of Corporate Communications, Bühler AG burkhard.boendel@buhlergroup.com ประมาณการณ์ว่าในปี 2593 จะมีประชากรอาศัยอยู่บนโลกราว 9,000 ล้านคน เพื่อที่จะให้คนเหล่านี้มีอาหารรับประทานอย่าง ยั่งยืน เราต้องการโปรตีนเพิ่มอีกมากกว่า 250 ล้านตันต่อปี – เพิ่มขึ้นอีก 50% เมื่อเทียบกับในปัจจุบัน เพื่อที่จะให้ประชากรโลก ที่มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นได้รับโปรตีนที่มีคุณภาพ จึงต้องหาช่องทางใหม่และนวัตกรรมเสียตั้งแต่ตอนนี้ หนึ่งในแหล่งของโปรตีนที่ดูมี ความหวังที่สุดในการมอบโปรตีนที่ยั่งยืนและมีฟรุตพรินท์ต่ำ�ก็คือแมลงนั่นเอง

ประมาณการณ์ ว่าในปี 2593 จะ มีประชากรอาศัยอยู่บนโลกราว 9,000 ล้านคน เพื่อที่จะให้คนเหล่านี้มีอาหารรับ ประทานอย่างยั่งยืน เราต้องการโปรตีน เพิ่มอีกมากกว่า 250 ล้านตันต่อปี – เพิ่ม ขึ้นอีก 50% เมื่อเทียบกับในปัจจุบัน แต่ แหล่งโปรตีนจากธรรมชาติกำ�ลังหมดไป: ปัจจุบันปลาที่อยู่ในคลัง 30% เป็นการทำ� ประมงเกินขนาด โปรตีนจากผักจำ�นวน 2 ใน 3 และ 80% ของถั่วเหลืองที่ถูกเก็บ เกี่ยวถูกนำ�ไปผลิตเป็นอาหารสัตว์สำ�หรับ ปศุสัตว์ จากการที่ประเทศเกิดใหม่ร่ำ�รวย ขึ้น ดูเหมือนว่าการบริโภคเนื้อจะเพิ่มขึ้น ราว 50% ในปี 2593 ความท้าทายที่จะ ตามมาคือเรื่องของขยะ: ปัจจุบันวัตถุดิบ ราว 30% เกิดการสูญเสียหรือทิ้งขว้างไป ระหว่างทางจากแหล่งกำ�เนิดถึงผู้บริโภค ด้วยเหตุผลเหล่านี้ แหล่งโปรตีนทางเลือก อย่างถั่วพัลส์หรือสาหร่ายจึงถูกตั้งความ หวังสูง หนึ่งในแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืนและมี 30

www.innolabmagazine.com

ฟรุตพรินต์ต่ำ�ได้แก่แมลง: ยกตัวอย่างเช่น หนอนแมลงวันหรือหนอนนก ซึ่งผสมพันธุ์ ง่ายและสามารถเลีย้ งด้วยขยะอินทรีย์ พวก มันสามารถเปลี่ยนอาหารที่กินเข้าไปเป็น โปรตีนได้อย่างน่าอัศจรรย์ รวมถึงใช้พื้นที่ ในการเลี้ยงดูน้อยอีกด้วย แมลง

แมลงอย่างเช่นหนอนแมลงวันหรือหนอน นกสามารถผสมพันธุแ์ ละเลีย้ งดูงา่ ยกว่าเมือ่ เทียบกับแมลงชนิดอื่น บางสายพันธุ์อย่าง เช่นหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly) ยังสามารถให้อาหารด้วยเศษผลิตภัณฑ์ ทีเ่ ป็นออร์แกนิกอย่างเศษเหลือจากการทำ� ฟาร์มหรือเศษอาหาร และมันสามารถเปลีย่ น อาหารที่กินเข้าไปเป็นโปรตีนได้อย่างน่า อัศจรรย์: แมลงต้องการอาหารเพียงสอง กิโลกรัมเพือ่ สร้างมวลร่างกายหนึง่ กิโลกรัม ข้อดีอกี อย่างคือใช้พนื้ ทีน่ อ้ ย: แมลงในพืน้ ที่ หนึ่งตารางเมตรสามารถผลิตโปรตีนได้

หนึ่งกิโลกรัม ผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นด้วย แนวคิดการทำ�ฟาร์มในแนวดิ่ง นอกจากนี้ มูลของแมลงยังสามารถนำ�ไปใช้เป็นปุ๋ยใน การเกษตรอีกด้วย รู้หรือไม่?

• แมลงสามารถเปลี่ยนอาหารสอง กิโลกรัมให้เป็นมวลร่างกาย 1 กิโลกรัม • การผลิตโปรตีนด้วยแมลงมีประสิทธิภาพ กว่าการผลิตด้วยสัตว์ปีก 4-5 เท่า • เมื่อให้อาหาร 100 กิโลกรัม แมลง สามารถผลิตโปรตีนได้เพียงพอต่อการบริโภค ของคน 430 คนต่อวัน • เมื่อให้อาหาร 100 กิโลกรัม ไก่ สามารถผลิตโปรตีนได้เพียงพอต่อการ บริโภคของคน 88 คนต่อวัน • เมื่อให้อาหาร 100 กิโลกรัม สุกร สามารถผลิตโปรตีนได้เพียงพอต่อการบริโภค ของคน 37 คนต่อวัน • เมื่อให้อาหาร 100 กิโลกรัม วัว

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #9.50  

INNOLAB magazine #9.50  

Advertisement