INNOLAB magazine #844

Page 1

Animal Testing in Cosmetics Is Banned Food Mycotoxin in Thailand and Southeast Asia Detection of

Shiga-toxin producing Escherichia coli Vegetarian Capsules from HPMC Jan-Feb

1


2

www.innolabmagazine.com


plan your visit

Jan-Feb

3


4

www.innolabmagazine.com


Jan-Feb

5


Editor’s Note

Welcome to 2016 ADVISORY BOARD

การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยสาขาต่างๆ มีมาช้านาน ตั้งแต่สมัยกรีก โบราณราว 383 ปีก่อนคริสตกาล ทั้งนี้เพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย จำ�นวนชีวิตสัตว์ทดลองที่ตายไปเป็น จำ�นวนมากแทบนับไม่ได้ ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกทีอ่ อกกฎหมาย เกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ขึ้นเมื่อปี 2419 หน่วยงานต่างๆ ในนานา ประเทศทัง้ ภาครัฐและองค์กรอิสระต่างก็พยายามจัดการกับเรือ่ งนีม้ าโดย ตลอด ในที่สุดปี 2556 สหภาพยุโรปออกข้อกำ�หนดห้ามใช้สัตว์ทดลอง กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง นับได้ว่าเป็นก้าวสำ�คัญของการเลิกใช้สัตว์ ทดลองในอุตสาหกรรมอื่นๆ เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว นิตยสารอินโนแล็บก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 8 แล้ว และในปี 2559 นี้ นอกเหนือจากทีท่ า่ นจะได้เรียนรูเ้ ทคโนโลยีหลากสาขา จากงานนิทรรศการของพันธมิตรและกิจกรรมต่างๆ ของเรา ท่านยังจะ ได้อา่ นเนือ้ หาทีเ่ ข้มข้นขึน้ ข้อมูลบางส่วนทีท่ า่ นอ่านอาจจะไม่ได้เกีย่ วข้อง กับงานในห้องปฏิบตั กิ ารของท่าน แต่อย่างน้อยมันจะช่วยให้ทา่ นได้สมั ผัส กับประสบการณ์ของห้องปฏิบัติการอื่นผ่านตัวอักษร ด้วยความปรารถนาดี The animals have been used in research experiments for a long time since 383 BC to guarantee the efficacy and safety of products for human. The number of deaths is too numerous to count. England is the first country legislating animal cruelty laws. In 1876, government and private agencies in several countries all over the world have been tried to stop the animal cruelty. Finally, EU Cosmetics Directive legislates testing ban and marketing ban in EU countries in 2013. This is a crucial step on stop using animal testing in other industries. Time flies. We are stepping into the 8th year. In 2016, besides various technology acquisition via our partners’ exhibitions and our activities, the strong contents are provided for you. You might not prefer to read some articles which not are involved in your job but at least, you could learn experience from other laboratories through the letters. Best wishes,

กรุณา จีนถนอม

หัวหน้าบรรณาธิการ Karuna Chinthanorm Editor in Chief

The publisher endeavors to collect and include complete, correct and current information in INNOLAB but does not warrant that any or all such information is complete, correct or current. The publisher does not assume, and hereby disclaims, and liability to any person or entity for any loss or damage caused by errors or omissions of any kind, whether resulting from negligence, accident or any other cause. INNOLAB does not verify any claims or other information appearing in any of the advertisements contained in the magazine, and cannot take any responsibility for any losses or other damages incurred by readers in reliance on such content. 6

www.innolabmagazine.com

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ PRAMOTE TAMMARATE สมคิด รื่นภาควุฒิ SOMKID RUENPARKWOOT Consultant, Institute of Food Research and Product Development, KU ifrpmt@yahoo.com somkid-doa@hotmail.com

CONTRIBUTING WRITERS

ช่อผกา พุม่ นิคม Chorpaka Pumnicom Technical Sales Representative, Cosmetec Co., Ltd. chorpaka@cosmete.com รองศาสตราจารย์ ดร. สถาพร อมรสวัสดิว์ ฒ ั นา Assoc.Prof.Dr. Sataporn Amornsawadwatana The University of the Thai Chamber of Commerce sataporn_amo@utcc.ac.th รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาส เชียรศิลป์ Assoc.Prof.Dr. Benjamas Cheirsilp Department of Industrial Biotechnology, Faculty of AgroIndustry, Prince of Songkla University benjamas.che@psu.ac.th เจนนี ทราน Tran Bich Ngoc, Jenny Marketing Department, Singapore Exhibition Services Pte., Ltd. jennytran@vietallworld.com ฟิเทรีย ทาร์มซิ ี Fitria Tarmizie Sales and Marketing Support Executive, PT UBM Pameran Niaga Indonesia Fitria.Tarmizie@ubm.com เกรซ หว่อง Grace Wong Account Manager, Red Bug Communications Pte., Ltd. grace@redbugpr.com Potchara Sungtong Business Manager - Thailand, Microbiology Division Thermo Fisher Scientific potchara.sungtong@thermofisher.com


Table of Content

ADVERTISERS 13 21 45 5 2 35 53 25 55 33 9 2 39 11 60-68

Analytical Lab Science ASEANbeauty CPhI South East ASIA Food Pack Fi ASIA Hong Kong Medical and Supplies Fair IKAú Work ASIA Mettler-Toledo (Thailand) M.Lab Malaysia Ohaus Indochina PCHi China ProPak Vietnam ProPak Thailand Thai-China Flavours and Frangrances Thermo Fisher Scientific

CONTENTS Regulatory 10 Facts about Animal Testing 14 Animal Testing in Thailand 18 The EU Ban on Animal Testing for Cosmetics Management 22 Dr. Luxsamee Plangsangmas A New Governer of TISTR Research & Development 26 Quinoa Seeds: Pure Natural Tensor 36 Product Design and Competitiveness Analysis 29 Food Mycotoxins in Thailand and Southeast Asia 59 Detection of Shiga-toxin producing Escherichia coli Technoogy 34 Vegetarian Capsules from HPMC 40 Microbes Turn Palm By-Products into Biodiesel

PUBLISHER บริษัทมีเดีย แมทเทอร์ จำ�กัด 43/308 หมู่ 1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 MEDIA MATTER Company Limited 43/308 Moo 1, Jomthong Road, Jomthong, Bangkok 10150 Thailand T +66 2 878 1025 F +66 2 878 1026 innolab@media-matter.com http://www.media-matter.com TEAMWORK

Managing Director โสรดา รุกขะวัฒน์ SORADA RUKKHAWAT sr@media-matter.com Editor-in-Chief กรุณา จีนถนอม KARUNA CHINTHANOM kc@media-matter.com Member Relation Manager ศุภวัชร์ สุขมาก SUPAWAT SUKMARK ss@media-matter.com Graphic Designer วนัสนันท์ จีนถนอม WANASANAN CHINTHANOM agency@media-matter.com Senior Journalist สิทธิพร ชม ภูรัตน์ SITTHIPORN CHOMPURAT journalist@media-matter. com Sales & Member Relation Executive เบญญทิพย์ ธนาคำ� BENYATIP THANAKHAM sales@media-matter.com

Attractions 42 PROPAK VIETNAM 2016 returns to Ho Chi Minh in March 2016 44 CPhI South East ASIA 46 PCHi 2016 Embraces Au Naturel with New Exhibition Zone

#8.44 Jan-Feb 2016 18

26

29

34

59

3 Event Calendar 8 Features 47 News 57 INNOLAB timeline Jan-Feb

7


Feature

OHAUS, pH Bench Meter

Mastercycler® nexus GX2

Plantasens® Olive Active HP

OHAUS Indochina Wutti.Techakasembundit@ohaus.com

Eppendorf (Thailand) Co., Ltd. info@eppendorf.co.th

Weber Shandwick Thailand ruthaiwan@webershandwick.com

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของโอเฮ้าส์ใน รุ่น Starter 5000 เป็นเครื่องวัดความเป็น กรด-ด่างที่มีค่าการอ่านละเอียดถึง 0.001 pH และสามารถตอบสนองช่วงการวัดได้ ตั้งแต่ -2 ถึง 20 รวมทั้งสามารถคาลิเบรท ได้ถึง 9 จุด พร้อมคุณลักษณะอื่นๆ ที่ใส่เข้า มาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกขึ้น ไม่ว่า จะเป็นหน้าจอแสดงผลชนิด Color LCD แบบสัมผัส ช่องสัญญาณ RS232 สำ�หรับ เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผล และช่องสัญญาณ USB สำ�หรับโอนถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์

ด้วยเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมรุ่นใหม่ Mastercycler® nexus X2 จะช่วยให้คุณ สามารถทำ� 2 โปรแกรมพีซีอาร์ได้พร้อมกัน และด้วยลักษณะของบล็อกบรรจุหลอดทดลอง ที่ออกแบบมาให้มีจำ�นวนหลุมที่แตกต่างกัน (Asymmetric blocks) สำ�หรับงานที่มี ตัวอย่างน้อยสามารถเลือกทำ�งานได้ที่บล็อก ที่มีขนาด 32 หลุม หากมีตัวอย่างที่มาก ขึ้นก็สามารถทำ�งานได้ที่บล็อกที่มีขนาด 64 หลุมได้ ซึ่งมาพร้อมกับความสามารถในการ ทำ� Gradient PCR และด้วยบล็อกบรรจุ หลอดทดลองที่มีสมบัติพิเศษ (Universal block) ทำ�ให้คณ ุ สามารถให้หลอดทดลองได้ ทุกขนาดไม่ว่าจะเป็น 0.1 มล. 0.2 มล. 0.5 มล. PCR strip หรือแม้กระทัง่ เพลทพีซอี าร์ที่ สามารถหักแบ่งก็สามารถใช้งานกับตัวเครือ่ งได้ โดยไม่ตอ้ งกังวลกับชนิดหรือขนาดของหลอด ทดลอง Mastercycler® nexus X2 จะให้ ผลพีซีอาร์ที่คงที่และน่าเชื่อถือในทุกๆ วัน

Plantasens® Olive Active HP จากแคล เรียนต์เป็นส่วนผสมออกฤทธิช์ ะลอวัยอันทรง ประสิทธิภาพ สารสกัดจากมะกอกทำ�หน้าที่ เสมือนโล่ปอ้ งกันผิวจากรังสียวู ที จี่ ะกระตุน้ ให้ เกิดเพอร์ออกซิเดชันของลิพิดด้วยการจับกับ อนุมูลอิสระที่มีออกซิเจน (ROS) ส่วนผสมที่ ผลิตจากธรรมชาตินชี้ ว่ ยป้องกันภาวะน้�ำ ตาล สะสม (AGEs) จึงช่วยรักษาความสมดุลของ ผิวหนังตามธรรมชาติและลักษณะที่นุ่มนวล นอกเหนือจากความยืดหยุน่ ในกระบวนการ เหล่านี้ Plantasens® Olive Active HP จะ ช่วยรักษาความงามตามธรรมชาติของผิวหนัง ให้ยาวนานขึ้น ผลิตภัณฑ์ Plantasens ได้รบั การรับรอง Ecocert® หมายถึง สามารถปฏิบัติตามข้อ กำ�หนดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือ่ งสำ�อาง จากธรรมชาติ

Starter 5000 pH bench meter from OHAUS had resolution of 0.001 pH and measurement range during -2 to 20 with up to 9 points calibration. There are added functions for user’s convenience, for example, LCD Color with touch screen operated and built-in RS232 for Printer connected as well as USB host port to export data.

8

www.innolabmagazine.com

The new Mastercycler® nexus X2 gives you the ability to run two separate PCR runs simultaneously, without any compromise on the number of samples. With features two asymmetric blocks, smaller assays fit nicely on the 32-well-block — larger assays can run on the 64-wellblock. The larger block is available with a gradient function. For the unique feature of Mastercycler® Nexus, universal block accommodates 0.1 mL and 0.2 mL PCR strips, 0.2 mL and 0.5 mL PCR tubes as well as divisible Eppendorf twin.tec® PCR Plates. No matter what type of consumable is used, the Mastercycler® nexus X2 will give you consistent and reliable results — every day!

Plantasens® Olive Active HP from Clariant is a powerful, anti-ageing active ingredient, derived from olive that acts as a protective shield. It protects the skin from UV-induced lipid peroxidation by scavenging reactive oxygen species. The naturally based active ingredient also prevents the formation of advanced glycation end products (AGEs). It thus helps to maintain the skin’s natural balance and smooth appearance, in addition to its elasticity. Through those mechanisms, Plantasens® Olive Active HP is capable of preserving the skin’s natural beauty for longer. This Plantasens product is Ecocert® approved, meaning it satisfies the requirements for the development of natural cosmetics products.


Jan-Feb

9


Regulatory

Facts about

Animals Testing Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการประเมินความ ปลอดภัยของอาหารและยา รวมทัง้ เครือ่ งสำ�อางด้วย มันช่วยให้เรา กำ�จัดฝีดาษ ช่วยให้อาการเอดส์ไม่ทำ�ให้ถึงแก่ชีวิต เนื่องจากการ พัฒนายาต้านรีโทรไวรัส (HAART) มนุษย์ได้อาหารที่ปลอดภัย ยารักษาโรค และความงาม จากล้านชีวิตของสัตว์ทดลองเหล่านั้น การใช้สัตว์ประเภทต่างๆ ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์ • ไพรเมท: ลิงวอกและลิงแสม เป็นลิงโลกเก่าที่ถูกใช้ในงาน วิจยั พัฒนายาใหม่ ชีววัตถุ และใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและ ความปลอดภัยของอาหารและยา • สุนัข: บีเกิลเป็นสายพันธุ์สุนัขที่ถูกใช้เพื่อทดสอบผลของยา และความเป็นพิษ และยังใช้ในการทดสอบปลูกถ่ายอวัยวะด้วย • แมว: เนื่องจากแมวมีความดันเลือดคงที่และหลอดเลือดที่ ยืดหยุน่ ทำ�ให้แมวถูกใช้ในงานวิจยั ด้านยาทีม่ ีผลต่อความดันเลือด และโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท • หนู: เป็นสิง่ มีชวี ติ ราคาถูกและผลิตได้เร็ว จึงถูกใช้อย่างกว้าง ขวางในห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ทดสอบผลของยา และศึกษาหน้าทีข่ อง สมอง • กระต่าย: เนื่องจากกระต่ายเป็นสัตว์ที่ถูกกระตุ้นและตอบ สนองต่อสิ่งเร้าได้ง่าย จึงถูกใช้เพื่อทดสอบยาที่ให้ผ่านเส้นเลือด • นกพิราบ: เทคโนโลยีชีวจักรกล และงานวิจัยด้านประสาท วิทยา เนื่องด้วยสนามแม่เหล็กในสมองของมัน และถูกใช้ในงาน วิจัยระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ด้วย • แมลงวัน ผลไม้: ชีวิตของพวกมันสั้นและสืบพันธุ์ได้อย่าง รวดเร็ว จึงถูกใช้ในงานวิจัยเพื่อพัฒนาการมีชีวิต • ปลาม้าลาย: เนือ่ งจากพวกมีล�ำ ตัวทีเ่ กือบจะโปร่งใส นักวิจยั จึงสามารถสังเกตุการพัฒนาอวัยวะภายในของมันในการทดสอบ คุณภาพน้ำ�และความเป็นพิษของเครื่องสำ�อาง

10

www.innolabmagazine.com

A

nimals have been used in research especially for determining the safety of foods, drugs and cosmetics. Thanks to animal research, small pox has been eradicated from Earth and AIDS is no longer the death sentence due to development of Highly Active Anti-Retroviral Therapies (HAART). We, humans, gain safe food, medicines and beauty from millions of tested animals. The Use of Animals in Science • Primates: Rhesus or cynomolgus monkeys are the primary monkeys used in research into new drugs, biological products and in the evaluation and testing of drug and food safety. • Dogs: Beagles are commonly used to test the effect of drugs and assess their toxicity. Also used for organ transplant experiments. • Cats: Because of their stable blood pressure and resilient blood vessels, cats are used in research of drugs that lower blood pressure or treat nervous system diseases. • Mice: Mice are cheap to use and highly productive, making them the most-commonly used laboratory animals. Used to assess the effects of drugs and to study brain functions. • Rabbits: Because of their high sensitivity to stimuli, they are used for test drugs for infusion. • Pigeons: Used in bionic biology and neurology research because of the magnetic field in their brains. Used in human respiration research. • Fruit Flies: Their lives are short and they have high rates of reproduction. Used in life-development research. • Zebra fish: Because they are nearly transparent, researchers can observe the development of internal organs when testing water quality and the toxicity of cosmetics.


10 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง 1. สัตว์จำ�นวนมากกว่า 100 ล้านตัว ถูกใช้ในห้องปฏิบัติการ ในประเทศสหรัฐอเมริกาในแต่ละปี 2. การทดลองยาในสัตว์กว่าร้อยละ 92 ของการทดลอง ไม่ว่า จะเป็นการทดสอบความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพของยา ไม่ผา่ น เมื่อทดสอบในมนุษย์ เนื่องจากอันตรายหรือไม่ได้ผล 3. ห้องปฏิบัติการที่มีการใช้หนู นก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ ครึ่งบกครึ่งน้ำ�จะไม่ได้รับการรับความคุ้มครองในระดับที่ต่ำ�ที่สุด ภายใต้พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสัตว์ (Animal Welfare Act; AWA) 4. เกือบร้อยละ 90 ของจำ�นวนสัตว์ทดลองในสหรัฐอเมริกาไม่ ได้ถูกรวมรวบในทางสถิติอย่างเป็นทางการ 5. แม้ว่าสัตว์จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ AWA แต่มันยังคง ถูกละเมิดสิทธิแ์ ละถูกทำ�ร้าย และกฎหมายก็ไม่ได้เรียกร้องให้ใช้สงิ่ ทดลองอื่นๆ แทนสัตว์เหล่านี้ ทั้งๆ ที่เลือกใช้ได้ 6. อ้างถึงข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการมีมนุษยธรรม การขึ้น ทะเบียนยาฆ่าแมลงหนึ่งชนิดต้องทำ�การทดสอบมากกว่า 50 ครั้ง ใช้สัตว์ทดลองถึง 12,000 ตัว 7. ในการทดสอบสารก่อมะเร็ง สัตว์ทดลองจะถูกให้สารนัน้ ทุก วันเป็นเวลา 2 ปี และการทดสอบอื่นๆ ที่ทำ�ให้สัตว์ที่ท้องอยู่ตาย ได้ และยังทดสอบทารกด้วย 8. ในการทดสอบสารบางประเภทในชีวิตจริง เพียงเพื่อเรื่อง ธรรมดาๆ อย่างเช่น การพัฒนาผงซักฟอก อายแชโดว์ หรือยา เลียนแบบ เพื่อกำ�ไรที่ดีกว่าจากสิทธิบัตรที่หมดอายุ 9. การทดสอบทางเลือกทีไ่ ม่ใช้สตั ว์ทดลอง ต้องมีคณ ุ สมบัตใิ ด คุณสมบัตหิ นึง่ จาก 3R ซึง่ ได้แก่ Replace การแทนทีก่ ระบวนการ ทดสอบทีใ่ ช้สตั ว์ดว้ ยกระบวนการอืน่ หรือ Reduce การลดจำ�นวน สัตว์ทดลอง หรือ Refine ลดหรือบรรเทาความเจ็บปวดของสัตว์ ทดลองเหล่านั้น 10. การทดสอบเครื่องสำ�อางบางประเภทนั้นทำ�กับหนูแรท หนูเมาส์ กระต่าย หนูตะเภา ได้แก่การทดสอบความระคายเคืองที่ ผิวและดวงตา ซึ่งจะถูกถูหรือขูดผิว หรือหยดสารเคมีลงในตา โดย ไม่มีการบรรเทาความเจ็บปวดแต่อย่างใด

10 facts on animal testing 1. Over 100 million animals are used in US labs every year. 2. 92% of experimental drugs that are safe and effective in animals fail in human clinical trials because they are too dangerous or don’t work. 3. Labs that use mice, rats, birds, reptiles and amphibians are exempted from the minimal protections under the Animal Welfare Act (AWA). 4. Up to 90% of animals used in U.S. labs are not counted in the official statistics of animals tested. 5. Even animals that are protected under the AWA can be abused and tortured. And the law doesn’t require the use of valid alternatives to animals, even if they are available. 6. According to the Humane Society, registration of a single pesticide requires more than 50 experiments and the use of as many as 12,000 animals. 7. In tests of potential carcinogens, subjects are given a substance every day for 2 years. Others tests involve killing pregnant animals and testing their fetuses. 8. The real-life applications for some of the tested substances are as trivial as an “improved” laundry detergent, new eye shadow, or copycat drugs to replace a profitable pharmaceutical whose patent expired. 9. Alternative tests achieve one or more of the “3 R’s:” replaces a procedure that uses animals with a procedure that doesn’t, reduces the number of animals used in a procedure, refines a procedure to alleviate or minimize potential animal pain.

ย้อนรอยอดีตของการใช้สัตว์ทดลอง 400-200 ปีก่อนคริสตกาล: การใช้สัตว์ทดลองในยุคแรก พวก อารยธรรมโบราณใช้สัตว์ที่มีชีวิตในการทดสอบกระบวนการรักษา 1743: สัตว์ถูกใช้ในการรักษาขั้นสูง ใช้เพื่อศึกษาระบบไหล เวียนโลหิต 2203: การทดลองของโรเบิร์ต บอยล์ เขาใช้สัตว์เพื่อพิสูจน์ ทฤษฎีที่ว่าสิ่งมีชีวิตต้องใช้อากาศในการมีชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่มี ใครรู้ในยุคนั้น 2243 ช่วงศตวรรษที่ 17: วิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามากขึ้นอีก นักวิทยาศาสตร์หลายคนใช้สัตว์ทดลองในการพิสูจน์ทฤษฎีทาง วิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ภาพเคลื่อนไหวที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า กระบวนการหายใจ การเผาผลาญ และความดันโลหิต 2343 ปลายศตวรรษที่ 18: มีคนต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองใน อังกฤษ และส่งผลให้เกิดพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการทารุณกรรม สัตว์ ในปี 2419 2464: มีการค้นพบโรคเบาหวาน นักวิทยาศาสตร์ใช้สุนัข ต่อ Jan-Feb

11


มาใช้วัว ในการสอบตับอ่อนและอินซูลินในการพัฒนาการรักษา โรคเบาหวาน 2483 ครึ่งหลังศตวรรษที่ 19: ความก้าวหน้าทางการแพทย์ ด้านอื่นๆ มีการใช้หมู นักวิทยาศาสตร์พบว่าแอนติบอดี้ที่พบใน ดินสามารถช่วยรักษาโรควัณโรคได้ มีการใช้ลิงในการผลิตวัคซีน ต้านไวรัสโปลิโอ 2508 โปลิโอหมดไป: การทดลองโดยใช้ลิงช่วยให้การพัฒนา วัคซีนรักษาโรคโปลิโอ ทำ�ให้โรคนี้มีความชุกน้อยลงอย่างมากใน ช่วงครึง่ หลังของศตวรรณที่ 20 วันนี้ โรคนีไ้ ม่ปรากฎอีกในประเทศ ที่พัฒนาแล้ว 2539 แกะดอลลี: วิทยาศาสตร์ยังคงใช้สัตว์เพื่อการวิจัยอย่าง ต่อเนื่อง แม้จะมีการประท้วงก็ตาม แกะดอลลีเป็นสัตว์ตัวแรกที่ ได้จากการโคลนนิงเซลแกะเต็มวัย ตัวอย่างประเทศที่ห้ามการใช้สัตว์ทดลอง • สหภาพยุโรป ประเทศสมาชิก 28 ประเทศ เป็นผู้นำ�โลกใน การห้ามใช้สัตว์ทดลองในเครื่องสำ�อางปี 2556 • นอร์เวย์ ห้ามการใช้สัตว์ทดลองในเครื่องสำ�อาง • อิสราเอล เป็นประเทศที่ 3 ที่มีการห้ามนำ�เข้า ห้ามทำ�การ ตลาด ห้ามจำ�หน่าย เครือ่ งสำ�อาง ผลิตภัณฑ์เครือ่ งอาบน้�ำ และผง ซักฟอกที่มีการใช้สัตว์ทดลองในกระบวนการผลิต • อินเดีย เป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ห้ามใช้สัตว์ ทดลองในเครื่องสำ�อาง ในแต่ละปี สัตว์กว่า 100 ล้านตัวในสหรัฐอเมริกา 20 ล้าน ตัวในจีน ถูกใช้ในงานวิทยาศาสตร์ ลองนึกถึงจำ�นวนสัตว์เหล่านีท้ วั่ โลกดู พวกมันต้องตายปีละกี่ตัว www.caareusa.org

Toni Barros, en.wikipedia.org

10. Several cosmetic tests commonly performed on mice, rats, rabbits, and guinea pigs include: skin and eye irritation tests where chemicals are rubbed on shaved skin or dripped into the eyes without any pain relief. History of animal Testing 400-200 BC Early animal testing: Ancient civilizations used live animals to test various medical procedures. 1200s Animals for medical advancement: Animals were used to study blood circulation. 1660s Robert Boyle’s Experiments: He theorized that living being needed air to live – something no one knew at the time. Using animals, he tested and proved his theories. 1700s Advancements in Science: Many Scientists during 1700s used animals to prove their scientific theories such as animation caused by electricity, respiration, comsumtion, and blood pressure. Late 1800s Opposition to animal testing arises: Great Britain passed the Cruelty to Animals Act in 1876 1921 Findings for diabetics: Scientists used dogs, and later cows, to experiment with the pancreas and insulin to develop a treatment for diabetes. 1940s More medical advancements: Using pigs, Scientists found that antibodies found in the soil could help cure tuberculosis. Monkeys were used to form vaccination magazine the polio virus, which had effected hundred of thousands of people in the past. 1965 No more polio: Experiment on Monkeys helped in the development of the polio vaccine which causes polio to drop dramatically in the second half of the twentieth century. Today it is almost completely done in developed countries. 1996 Dolly the Sheep: Science continued using animals for research, in spite of protests. Dolly the sheep was the first cloned animal, coming from and adult sheep cell. Countries that Ban animal testing • The EU, 28 member states, became the world’s first set of countries to ban cosmetics tested on animals in 2013. • Norway ban animal testing in cosmetics • Israel became the third country to ban the import, marketing and sales of any cosmetics, toiletries or detergents whose manufacturing process involves animal testing. • India became the first Asian nation to ban animal testing for cosmetics. Every year, over 100 million animals in US labs and 20 million animals in China are used for scientific purposes. Think about the exact number of animal in laboratory all over the world. How many deaths in a year? Article info

• Wang Xiaodong. 2016. Experts mull introduction of tougher regulations on lab animal welfare. www.chinadaily.com.cn • www.peta.org • www.dosomething.org 12

www.innolabmagazine.com


ºÃÔÉÑ· á͹¹ÒäÅ· µÔà¤ÔÅáź䫹 ¨Ó¡Ñ´ 175 «.ÊÔÃÔ¹¸Ã 7 ¶.ÊÔÃÔ¹¸Ã á¢Ç§ºÒ§ºÓËÃØ à¢µºÒ§¾ÅÑ´ ¡ÃØ§à·¾Ï 10700

Analytical Lab Science Co., Ltd.

Superior Performance Superior Innovation Superior Reliability

175 Sirinthorn Soi 7 Sirinthorn Rd., Bangbumru, Bangplud, Bangkok 10700 Thailand. Tel. 0-2881-8534-5, 0-2881-8820 Fax. 0-2881-8840 E-mail : anlasc@truemail.co.th www.analyti.com

Jan-Feb

13


Regulatory

Animal Testing in Thailand Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

นับแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน สัตว์หลากชนิดจำ�นวนหลายสิบ ล้านตัวได้ถูกนำ�มาใช้ในงานวิจัย งานทดสอบ และงานสอนด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของมนุษย์และสัตว์ ความจำ�เป็นที่จะต้องใช้สัตว์เพื่อการนี้ยังมีอยู่ ต่อไป เนื่องจากในหลายๆ กรณียังไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะนำ�มาใช้ ทดแทนได้ดีกว่าหรือดีเท่า อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้ใช้สัตว์จำ�นวนไม่น้อย ละเลยคุณธรรมทีพ่ งึ มีตอ่ สัตว์ ไม่ค�ำ นึงถึงชีวติ สัตว์ทจี่ ะต้องสูญเสีย ไปในการทดลองแต่ละครัง้ ไม่ค�ำ นึงว่าวิธกี ารทีน่ �ำ มาใช้จะทำ�ให้เกิด ความทรมานและสร้างความเจ็บปวดแก่สตั ว์หรือไม่ ไม่ค�ำ นึงถึงความ กดดันทีส่ ตั ว์ได้รบั เนือ่ งจากถูกกักขัง สูญเสียอิสรภาพ และไม่ค�ำ นึง ถึงการสูญพันธุข์ องสัตว์ปา่ ทีถ่ กู นำ�ออกจากป่ามาใช้โดยไม่มกี ารเพาะ ขยายพันธุเ์ พิม่ ด้วยเหตุนี้ กลุม่ พิทกั ษ์สทิ ธิของสัตว์ กลุม่ ต่อต้านการ ทรมานสัตว์ และกลุม่ อนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์ปา่ จึงต่อต้านในรูปแบบต่างๆ บางครั้งมีการทำ�ลายทรัพย์สิน บางครั้งรุนแรงถึงกับเสียเลือดเนื้อ และชีวิต กลุ่มผู้ใช้สัตว์และผู้รักษากฎหมายจึงกำ�หนดมาตรการ ต่างๆ ขึ้นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งออกกฎหมายบังคับใช้ เช่น ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกทีอ่ อกกฎหมายเกีย่ วกับการทารุณ กรรมสัตว์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 และปรับปรุงให้รัดกุมยิ่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 จนเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศอังกฤษเป็นประเทศ ที่ มีการควบคุมใช้สัตว์ในงานวิจัยที่เข้มงวดที่สุด องค์กรระหว่างประเทศ คือ สภาองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Council for International Organization of Medical Science หรือ CIOMS) ได้จัดให้มี การประชุมระหว่างผู้ใช้สัตว์ทดลองและกลุ่มผู้คัดค้านจากทั่วโลก ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ. 2528 และได้จัด ทำ�ข้อสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติในการใช้สัตว์เพื่อการวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ (International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals) ซึง่ หลายประเทศ เช่น 14

www.innolabmagazine.com

N

dailymail.co.uk

umerous species of animals, millions in numbers, have been used in research, drug testing, biological product and education in the field of medical science, for the improvement of the quality of life of man and animals. Certainly and undeniably, there is still an ongoing need for the use of animals for these purposes. The fact is that there is no better or equivalent alternatives. However, quite a few animal users have neglected the ethical principles. They pay no attentions to the loss of animals’ life, nor to the torture, pain, stress and the extinction of wildlife. Sadly, lives of animals, being sacrificed in experiments, are forgotten; and there is no concern whether the methods employed in the experiments have caused harm and pain to the animals; or whether the animals, being caged and deprived of their freedom, have been living under pressure and abused; or whether the animals which have been taken out of their natural habitats are being deprived of their opportunity to multiply. These conditions have prompted organizations for the protection of the right of animals, organizations that campaign against cruelty to animals, and organizations for the preservation of wildlife, to launch series of public campaigns. Many times the demonstrations broke out in violence and vandalism; on quite a few occasions that they turned into bloodshed and lost of human lives. Realizing the weight of the problems, a number of animal users and law keepers worked together to establish protocols and guidelines, including laws to enforce the appropriate conducts of man towards experimental animals. For instance, in 1876 (B.E.2419) the United Kingdom was the first country which outlawed any form of animal torturing. In 1986 the law has been amended and it is now known that the UK has a very


สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย ได้นำ�มาใช้เป็นแนวทาง ในการกำ�หนดจรรยาบรรณควบคุมการใช้สัตว์ทดลองในประเทศ ของตนอย่างได้ผล จรรยาบรรณดังกล่าวได้น�ำ ไปสูม่ าตรฐานต่างๆ เช่น การพัฒนาพันธุกรรมของสัตว์ ขึน้ อย่างหลากหลาย และนำ�ไป สู่การใช้พันธุวิศวกรรมในการผลิตสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคต่างๆ ที่ยังไม่มีสัตว์เป็นตัวแบบ นอกจากนั้น จรรยาบรรณนี้ยังได้นำ�ไป สู่การเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบ และได้พัฒนาเทคนิคในการปฏิบัติ ต่อสัตว์แต่ละชนิด โดยเฉพาะเพือ่ ลดความทรมานของสัตว์ลง ขณะ เดียวกันก็มคี วามพยายามทีจ่ ะนำ�วิธกี ารทางด้านคณิตศาสตร์ ด้าน คอมพิวเตอร์ และ In vitro biological system มาใช้แทนการใช้ สัตว์ เพือ่ ลดจำ�นวนการใช้สตั ว์ลง แต่วธิ กี ารเหล่านีไ้ ด้ผลเฉพาะบาง กรณีเท่านั้น ยังไม่สามารถใช้ทดแทนได้ทุกกรณี นักวิชาการทีใ่ ช้สตั ว์ในการทดลองต่างตระหนักดีวา่ พันธุกรรม ของสัตว์ สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดู และเทคนิคที่ใช้ปฏิบัติต่อ สัตว์ เป็นตัวแปรทีส่ �ำ คัญต่อผลการทดลอง คณะกรรมการนานาชาติ ว่าด้วยวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง (International Committee on Laboratory Animal Science, ICLAS) ได้แนะนำ�ให้นกั วิจยั รายงาน ปัจจัยทั้งสามอย่างละเอียดในการรายงานผลการวิจัย และได้เรียก ร้องให้วารสารทีต่ พี มิ พ์ ผลงานวิจยั ทางวิชาการตีพมิ พ์เฉพาะผลงาน ทีเ่ สนอรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ในการใช้สตั ว์เท่านัน้ รวมทัง้ เสนอ ให้แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย ยกเลิกการให้ทุนในกรณีที่ผู้ได้รับทุน วิจัยปฏิบัติผิดแผนงานการใช้สัตว์ที่ได้เสนอไว้ ซึ่งข้อเสนอแนะดัง กล่าวได้รับการสนับสนุนทั้งจากวารสารและแหล่งทุนอุดหนุนการ วิจัยเป็นอย่างดี ในปัจจุบัน วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีผู้ใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งาน สอน และงานผลิตชีววัตถุ เป็นจำ�นวนมากเช่นเดียวกับในต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การดำ�เนินงานดังกล่าวของประเทศไทย มีมาตรฐาน ในระดับสากล สภาวิจยั แห่งชาติได้ก�ำ หนด “จรรยาบรรณการใช้สตั ว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ขึ้น เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการได้ใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็น ผลดีตอ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของมนุษย์และสัตว์อย่างแท้จริงต่อ ไป ท่านสามารถอ่านข้อกำ�หนดได้ที่ http://www.labanimals.net พระราชบัญญัตสิ ตั ว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ พ. ศ. 2558 พระราชบัญญัตินี้ใช้เพื่อกํากับการดูแลและการใช้สัตว์ใน งานวิจัย ทดสอบ การผลิตด้านชีววิทยา และการเรียนการสอนใน ประเทศไทย ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และมีผลบังคับ

stringent law for the use of animals for scientific purposes. Extensive international and interdisciplinary consultations spanning the three year period (1982-1984) with a large and representative sample of the international biomedical community including experts of the World Health Organization and of consultations with responsible animal welfare groups, the Council for International Organizations of Medical Science or CIOMS has distributed a publication – The International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals – in 1985. The principles strongly emphasize that there should not be such restriction as would unduly hamper the advance of biomedical science or the performance of necessity biological science or the performance of necessity biological test but that, at the same time biological scientists should not lose sight of their moral obligation to have a humane regard for their animal subjects, to prevent as far as possible pain and discomfort and to be constantly alert to any possible of achieving the same result without resort to animals. The ethical guidelines have facilitated the accuracy of results and many developments in various aspects of laboratory animal science, for examples, the development of various animal models for human diseases, the development of the genetic engineering for the production of transgenic animals for tackling various human diseases which no animal models have ever been successfully used. Moreover, the ethical guidelines have facilitated better care and management of animals, decreasing degree of animal suffering, reduction in number of animal used and refinement of techniques used in animal experimentation. The guideline has also stimulated the search for alternatives to replace or to reduce the number of animals. Computer simulation, mathematical application and in vitro biological systems have proved successful to certain extend but cannot yet be generalized. Animal users have to be aware of the significance of the specification of the animal used, the environmental factors in animal care and the techniques used in animal experimentation. All these factors directly affect the experimental outcomes. The International Council for Laboratory Animal science (ICLAS) has recommended investigators to include in details these factors involving animal experimentation in their proposal for funding and for publication and has also requested scientific journals and funding resources to seriously consider the matters. The request has now been the standard practice internationally. As for Thailand, while the body of scientific knowledge and the demands for better quality of life are progressively expanding, increasing uses of animals in biomedical researches, drug testing and vaccine production are forecast. In order to maintain the international standard in the uses of animals for such purposes, the National Research Council of Thailand has issued “Ethical Guidelines for the Use of Animals” for animal users in Thailand to use animals only for acquiring new knowledge in biomedical sciences and for the well-being both Jan-Feb

15


ใช้ในวันที่ 9 กันยายน 2558 จุดมุ่งหมายหลักของพระราชบัญญัติ ฉบับนี้คือการปกป้องสัตว์ที่ถูกใช้ในงานวิจัยและงานด้านวิทยา ศาสตร์อื่นๆ ให้พ้นจากความเจ็บปวด ความเครียด และอันตราย ที่ไม่จำ�เป็น นักวิทยาศาตร์ที่ใช้สัตว์ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ต้องทำ�งานด้วยจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ผู้ที่ทำ�งานต้องขึ้นทะเบียนกับสภา วิจัยแห่งชาติและทำ�ตามข้อกำ�หนดต่างๆ พระราชบัญญัตฉิ บับนีป้ ระกอบไปด้วยใบอนุญาต 2 ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตใช้สตั ว์ทดลองและใบอนุญาตในการผลิตสัตว์ทดลอง นอกจากนี้ สัตว์ทดลองแต่ละประเภท ต้องผ่านคณะกรรมการการดูแลและ การใช้สัตว์ทดลอง หรือ IACUC (Institutional Animal Care and Use Committee) ซึง่ มีพนั ธกิจใน การทำ�ให้มนั่ ใจว่าการใช้สตั ว์ในงาน วิทยาศาสตร์ สัตว์จะได้รับการดูแล อย่างมีมนุษยธรรม และเป็นไปตามหลัก จรรยาบรรณและข้อกำ�หนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลองในประเทศไทย • สำ�นักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ (สลช.) www.labanimals.net เป็นหน่วยงานภายใต้สงั กัดสำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ง ชาติ (วช.) ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ซึ่งเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยง และใช้สตั ว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ ให้มสี �ำ นักงานเลขานุการคณะ กรรมการแห่งชาติฯ ขึ้นใน วช. และให้ดำ�เนินการพัฒนางานเลี้ยง และใช้สตั ว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศตาม “แผนกลยุทธ์ แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์ทดลอง พ.ศ. 2550-2559” • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ www.nlac.mahidol.ac.th เกิดมาจากความขาดแคลนสัตว์ทดลองทัง้ ทางด้านปริมาณ และคุณภาพสำ�หรับงานวิจัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2514 มี บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้มหาวิทยาลัยมหิดล ดำ�เนินการจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลองขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย มหิดล ณ ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีภารกิจหลักคือ ดำ�เนิน การผลิตสัตว์ทดลองทีม่ คี ณ ุ ภาพในระดับมาตรฐานสากล บริการได้ อย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ เพือ่ ประโยชน์ใน การพัฒนาการวิจยั การทดสอบ การผลิตชีววัตถุและการสอนด้าน ชีวการแพทย์ ในระยะเริ่มต้นของการก่อตั้ง WHO/UNDP ได้ให้ ความช่วยเหลือ โดยส่งผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสัตว์ทดลองมาเป็นทีป่ รึกษา ศูนย์ฯ เริม่ ดำ�เนินการผลิตสัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล และเริ่มบริการได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยบริการแก่หน่วยงาน ต่างๆ ในประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกเหนือจากการผลิต สัตว์ทดลอง ยังเป็นแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลอง พัฒนา บุคลากรด้านสัตว์ทดลอง รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนการ 16

www.innolabmagazine.com

of man and animals without offending the public by carefully selecting only quality animals, providing standard animal care and management for animal health and using refine techniques to reduce stress and pain on animals. The guideline is available at www.labanimals.net. The Animals for Scientific Purposes Act 2015 The Animals for Scientific Purposes Act 2015 (2558 B.E.) is an Act which regulates the care and use of animals for research, testing, biological production and teaching in the kingdom of Thailand. This act has just been published in the Royal Thai Government Gazette since March 13th 2015, and it will come into force on September 9th 2015. The main aim of this act is to protect the animals, which are used in any research and other scientific procedures, from unnecessary pain, suffering distress and lasting harm. The scientists who use animals in scientific procedures must carry out their work according to the ethical principles and guidelines for the use of animal for scientific purposes. Under the animal for scientific purposes act, the place where scientific procedure is carried out must be registered with the national research Council of Thailand (NRCT) and comply with the requirements. This act also requires two types of license, personal license for animal user, and animal production license for anyone who would like to bred, produce and supply animals for scientific purposes. Moreover, each animal establishment must have Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC). The mission of the IACUC is to ensure the humane care and use of animals in scientific purposes and to ensure compliance with the ethical principles and regulations. Animal Testing Agencies in Thailand • Office of National Standard for Research Animal (ONSRA) www.labanimals.net An agency under the jurisdiction of the National Research Council of Thailand (NRCT). It was inaugurated in pursuance with the Cabinet’s resolution on March 6th, 2007 which was agreed to appoint a committee to develop research and use of animals for scientific purposes. ONSRA is operating in relevant to the National Strategies for the Development of Laboratory Animals Act B.E. 2550-2559 • National Laboratory Animal Center www.nlac.mahidol.ac.th In 1971, three leading universities (Chulalongkorn University, Kasetsart University, and Mahidol University) in Thailand came together to study the issues regarding laboratory animal resources for research within the nation. It was decided to establish in Mahidol University, Salaya campus, a facility to supply appropriate laboratory animals. The WHO/UNDP supplied help and needed expertise in the early phases of development. In 1980, the breeding program produced its first


เรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลองและการวิจยั ตลอดจน ดำ�เนินการทีจ่ ะก่อให้เกิดมาตรฐานในการจัดการเกีย่ วกับการเลีย้ ง และการใช้สัตว์ทดลองทั้งในส่วนการเพาะขยายพันธุ์และการวิจัย ในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณสากล หน่วยงานระดับนานาชาติ เอแลค อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ AAALAC (the American Association for Accreditation of Laboratory Animal Care) เป็นหน่วยงานเอกชนไม่แสวงหาผลกำ�ไร ทำ�หน้าที่ในการส่งเสริม มนุษยธรรมกับสัตว์ที่ใช้ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดให้มี การรับรองมาตรฐานและการโปรแกรมการประเมินแบบสมัครใจ มีหน่วยงานกว่า 950 แห่งใน 41 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะ เป็นมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการ วิจยั อืน่ ๆ ได้รบั การรับรองมาตรฐานจากเอแลค อินเตอร์เนชัน่ แนล เพือ่ ทีจ่ ะแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานเหล่านัน้ มีความมุง่ มันทีจ่ ะรับผิด ชอบการใช้และการดูแลสัตว์ หน่วยงานเหล่านีเ้ ข้าร่วมโปรแกรมของ เอแลคอย่างสมัครใจ นอกจากเหนือจากการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับสัตว์ทดลองในประเทศของตน 24 เมษายน - วันสัตว์ทดลองโลก วันเพือ่ การระลึกถึงสัตว์ในห้องปฏิบตั กิ ารเกิดขึน้ ครัง้ แรกใน ปี 2522 โดยสมาคมต่อต้านการใช้สงิ่ มีชวี ติ เพือ่ การศึกษาแห่งชาติ อังกฤษ หรือ NAVS (British National Anti-Vivisection Society) ซึง่ เป็นวันที่ 24 เมษายน เพราะเป็นวันเกิดของผูก้ อ่ ตัง้ และนายกสมา คมฯ คนแรก ฮิวจ์ ดาวดิง และในสัปดาห์นั้นจะเป็น "สัปดาห์แห่ง การระลึกถึงสัตว์ในห้องปฏิบตั กิ าร" NAVS ได้กล่าวถึงวันดังกล่าวว่า เป็น "วันสากลแห่งการระลึกถึง" สัตว์ที่ถูกใช้ในห้องปฏิบัติการ

animals for research. Over a period of 13 years, the facility has evolved to become the National Laboratory Animal Center. This official designation was granted by the National Committee of Economics and Social Development of Thailand in 1987. The mission statement of the NLAC-MU is to breed and supply laboratory animals. The center endeavors to maintain the highest possible quality standards in order to serve the needs of the research and educational community in Thailand. The center is able to meet any request for gender, age, size, and number of listed breeds (see Customer Service), while maintaining health and genetic quality control. In addition to meeting our mission statement, the center has expanded its services to include the training of animal caretakers, research and educational services in laboratory animal sciences, and a laboratory animal information center. NLAC-MU is in the forefront of efforts in Thailand to establish humane treatment protocols in the use of laboratory animals that reflect international standards. These services and efforts reflect the on-going mission of the center to be an integral part of the research community in Thailand.­ International Agency AAALAC International (the American Association for Accreditation of Laboratory Animal Care) is a private, nonprofit organization that promotes the humane treatment of animals in science through voluntary accreditation and assessment programs. More than 950 companies, universities, hospitals, government agencies and other research institutions in 41 countries have earned AAALAC accreditation, demonstrating their commitment to responsible animal care and use. These institutions volunteer to participate in AAALAC’s program, in addition to complying with the local, state and federal laws that regulate animal research. April 24 - World Lab Animal Day World Day For Animals In Laboratories was established in 1979 by the British National Anti-Vivisection Society (NAVS). The date 24 April was chosen as it marked the birthday of former NAVS president Hugh Dowding, 1st Baron Dowding. The surrounding week has come to be known as "World Week for Animals In Laboratories". NAVS describe the day as an "international day of commemoration" for animals in laboratories.

Article info

• The National Research Council of Thailand (NRCT). 1999. Ethical Principles and Guidelines for the Use of Animals. • Proceedings of the 14th Chulalongkorn University Veterinary Conference. 2015. http://www.vet.chula.ac.th/vet2014/Ebook/ebook/ CUVC-2015/pdf/CUVC-2015-075-076.pdf • www,aaalac.org • en.wikipedia.org Jan-Feb

17


Regulatory

the eu ban on Animal Testing for cosmetics Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

ข้อกำ�หนดด้านเครือ่ งสำ�อางของยุโรปได้ประกาศยกเลิกการใช้สตั ว์ ทดลองสำ�หรับเครือ่ งสำ�อาง โดยห้ามการใช้สตั ว์ทดลองในผลิตภัณฑ์ และส่วนผสมเครือ่ งสำ�อาง (ห้ามการทดสอบ) และห้ามไม่ให้สหภาพ ยุโรปจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์และส่วนผสมเครื่องสำ�อางที่มาจากการ ใช้สัตว์ทดลอง (ห้ามการวางจำ�หน่าย) โดยข้อกำ�หนดนี้อยู่ในข้อ กำ�หนดด้านเครื่องสำ�อางซึ่งแก้ไขในกฎหมายด้านเครื่องสำ�อางใน วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 การห้ามการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางในสัตว์เริ่ม ประกาศตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2547 การห้ามการทดสอบส่วน ผสมและส่วนประกอบของส่วนผสมตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2552 การห้ามวางจำ�หน่ายตัง้ แต่วนั ที่ 11 มีนาคม 2552 ในการทดสอบ ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ ยกเว้นการทดสอบความเป็นพิษจาก การใช้ซ�้ำ พิษต่อระบบสืบพันธุ์ และพิษจลนศาสตร์ โดยการห้ามวาง จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เกีย่ วข้องในหัวข้อต่างๆ นีท้ งั้ หมด เริม่ ขึน้ ตัง้ แต่วนั 11 มีนาคม 2556 โดยไม่คำ�นึงว่ามีวิธีการทดสอบทดแทนหรือไม่ เส้นทางเวลาของการระงับการใช้สตั ว์ทดลองในเครือ่ งสำ�อาง 2441 - สหภาพอังกฤษเพือ่ การยกเลิกการผ่า่ ตัดสัตว์เพือ่ การศึกษา หรือ Bฺ UAV (The British Union for the Abolition of Vivisection) ถูกก่อตั้งขึ้นรณรงค์ต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองในทุกรูปแบบ 2516 - BUAV ได้นำ�ประเด็นการใช้สัตว์ทดลองในเครื่องสำ�อาง สู่สาธารณชนเป็นครั้งแรก 2533 - BUAV จัดตั้งกลุ่มพันธมิตรในสหภาพยุโรปเพื่อยุติการ ทดสอบเครื่องสำ�อางโดยใช้สัตว์ทดลอง ซึ่งเรียกกว่า ECEAE (the European Coalition to End Animal Experiments) พันธมิตร ขององค์กรสัตว์ชนั้ นำ�ในสหภาพยุโรปถูกจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ วัตถุประสงค์ ในการหยุดการใช้สตั ว์ทดลองสำ�หรับเครือ่ งสำ�อางในสหภาพยุโรป 2534 - BUAV และ ECEAE จัดการเดินขบวนนานาชาติและแรลลี ในบรัซเซลและทัวร์โต๊ะเครือ่ งแป้งโดยเดินทางผ่านนานาประเทศใน 18

www.innolabmagazine.com

T

he EU Cosmetics Directive provides the regulatory framework for the phasing out of animal testing for cosmetics purposes. It establishes a prohibition to test finished cosmetic products and cosmetic ingredients on animals (testing ban), and a prohibition to market in the European Union finished cosmetic products and ingredients included in cosmetic products which were tested on animals for cosmetics purposes (marketing ban). The same provisions are contained in the Cosmetics Regulation, which replaces the Cosmetics Directive as of July 11, 2013. The testing ban on finished cosmetic products applies since September 11, 2004; the testing ban on ingredients or combination of ingredients applies since March 11, 2009. The marketing ban applies since March 11, 2009 for all human health effects with the exception of repeated-dose toxicity, reproductive toxicity and toxicokinetics. For these specific health effects, the marketing ban applies since March 11, 2013, irrespective of the availability of alternative non-animal tests. Timeline on banning Animal Testing in cosmetics 1898 - The British Union for the Abolition of Vivisection (BUAV) was founded to campaign against all forms of animal testing 1973 - The BUAV first brought the issue of cosmetics testing on animals to the public attention 1990 - The BUAV established the European Coalition to End Cosmetics Tests on Animals (now the European Coalition to End Animal Experiments – ECEAE) an alliance of leading European animal organisations formed for the purpose of ending animal tests for cosmetics in the EU 1991 - The BUAV and ECEAE organise an international march


กลุ่มสหภาพยุโรปโดยใช้กระต่ายเป็นสัญลักษณ์ เพื่อเร่งให้ MEPs ออกเสียงเพื่อหยุดการใช้สัตว์ทดลองในการทดสอบเครื่องสำ�อาง 2539 - อนิตา รอดดิค ผูก้ อ่ ตัง้ เดอะบอดีชอ็ ป (ฺThe Body Shop) เข้าร่วมเป็นสมาขิก BUAV, ECEAE, MEPs และคริสซี ไฮน์ ได้ ยื่นคำ�ร้องที่มีผู้ลงนามถึง 4 ล้านคนต่อคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อ ยุติการใช้สัตว์ทดลองในเครื่องสำ�อาง 2547 - มีการห้ามใช้สตั ว์ทดลองในผลิตภัณฑ์เครือ่ งสำ�อางสุดท้าย (แต่ไม่รวมส่วนผสม) ในสหภาพยุโรป 2552 - การทดสอบส่วนผสมเครื่องสำ�อางในสัตว์ในประเทศใน สหภาพยุโรปเป็นสิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งการขายและนำ�เข้าส่วน ผสมที่มีการใช้สัตว์ทดลองประเทศในสหภาพยุโรปด้วย อย่างไร ก็ตาม มีการยกเว้นสัตว์ทดลอง 3 ชนิดเพื่อใช้ในการทวนสอบการ ทดสอบที่ไม่ใช้สัตว์ 2554 - BUAV และพันธมิตรของ BUAV ปล่อยแคมเปญ No Cruel Cosmetics เพื่อเรียกร้องให้มีการห้ามนำ�เข้าและจำ�หน่าย ให้มีผลในปี 2556 โดยไม่มีการเลื่อนหรือยกเลิก 2555 - BUAV ก่อตั้งองค์กรยุติความรุนแรงนานาชาติองค์กร แรกเพื่อรณรงค์การยุติการใช้สัตว์ทดลองในผลิตภัณฑ์อื่นๆ เรียก ว่า Cruelty Free International เดอะบอดีช็อป ร่วมมือด้วยโดย จัดการรณรงค์เรื่องนี้ในร้านค้าทั่วโลก 11 มีนาคม 2556 - การยุติการใช้สัตว์ทดลองสำ�เร็จและมีการ ประกาศใช้ในสหภาพยุโรป ยอดภูเขาน้ำ�แข็ง ข้อกำ�หนดนีย้ งั มีชอ่ งว่างอยูอ่ กี มาก เนือ่ งจากการห้ามใช้สตั ว์ ทดลองมีขอบเขตแค่ในทวีปยุโรป ซึ่งยังมีข้อขัดแย้งอยู่เนื่องจากผู้ ผลิตยังสามารถทดสอบโดยใช้สัตว์ทดลองในบางครั้ง แม้จะมีบาง ประเทศห้ามใช้สัตว์ทดลองแล้วเช่นกัน เช่น อินเดีย แต่อีกหลาย ประเทศก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ บางประเทศยังต้องมีขั้นตอนการ พิจารณาอีกมาก การห้ามใช้สตั ว์ทดลองนีค้ รอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์เครือ่ ง สำ�อาง หากส่วนผสมบางอย่างสามารถใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น สารทำ�ความสะอาด สารเหล่านัน้ สามารถปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดการ ใช้สารเคมีแทน ซึง่ หมายความว่าสามารถทดสอบโดยใช้สตั ว์ทดลอง ได้ นอกจากนั้น ยังมีข้อยกเว้นในข้อกำ�หนดนี้ โดยการทดสอบโดย ใช้สัตว์ทดลองอาจได้รับอนุญาตโดยคณะกรรมาธิการยุโรป หาก ส่วนผสมนั้นเป็นส่วนผสมที่สำ�คัญหากทดแทนด้วยส่วนผสมอื่น อาจทำ�ให้เกิดอันตราย ซึ่งมักใช้ทดสอบสารก่อมะเร็งและสารพิษ ต่อระบบสืบพันธุ์ ในสหภาพยุโรปเพียงแห่งเดียวมีการใช้สตั ว์ทดลองในการวิจยั ประมาณ 12 ล้านตัวต่อปี โดยในจำ�นวนนีเ้ ป็นการวิจยั เครือ่ งสำ�อาง เพียง 0.02% หรือประมาณ 2,000 ตัวต่อปี ดังนั้น อุตสาหกรรม เครือ่ งสำ�อางจะเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาวิธกี ารใหม่ขนึ้ มาเป็น ทางเลือก โดยวิธกี ารทดสอบใหม่ควรจะสามารถใช้ทดสอบสารเคมี ยา และสารอืน่ ๆ เพือ่ ช่วยลดการใช้สตั ว์ทดลองในการทดสอบอืน่ ๆ การห้ามใช้สัตว์ทดลองนี้เป็นเพียง “ยอดภูเขาน้ำ�แข็ง” เท่านั้น เป้า หมายสูงสุดคือการยกเลิกการใช้สัตว์ทดลองทั้งหมด แต่เป้าหมาย นีอ้ าจจะเป็นไปได้ยากเมือ่ พิจารณาเชิงการเมือง การใช้สตั ว์ทดลอง ในทางการแพทย์ยังมีความจำ�เป็นและจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในอนาคตอันใกล้

and rally in Brussels and an iconic, larger than life ‘laboratory rabbit’ Vanity tours countries across Europe to urge MEPs to vote to end animal tests for cosmetics 1996 - Anita Roddick, founder of The Body Shop, joined members of the BUAV, ECEAE, MEPs and Chrissie Hynde in presenting a petition containing 4 million signatures to the European Commission to end animal testing for cosmetics 2004 - A ban on animal testing of finished cosmetic products (but not ingredients) was imposed in Europe 2009 - Testing of cosmetic ingredients on animals anywhere in the EU is made illegal, as was selling or importing into the EU any animal tested ingredients to be used in cosmetics. However, three animal tests were made exempt in order to allow non-animal tests to be validated. 2011 - The BUAV and its European partners launch the No Cruel Cosmetics campaign to call for the import and sales ban to be implemented in 2013 as planned without delay or derogation. 2012 - The BUAV founds Cruelty Free International, the first organisation to campaign for a global ban on animal tests for consumer products. The Body Shop hosts our global pledge campaign in its stores worldwide. March 11, 2013 - A complete ban on animal testing for cosmetics was implemented in the EU. Tip of the Iceberg The new rules leave many loopholes. Since the ban only applies to Europe, it results in a paradox - some manufacturers must test on animals in certain circumstances. Some countries such as India have banned animal testing but others allow it. And it has been considering in some countries. The ban only applies to the field of cosmetics. If an ingredient is used in products like detergents, it falls under the testing requirements of chemicals. Thus, the ingredient must be tested on animals. In addition, there are exceptions to the regulation. Animal testing may be approved by the European Commission if an important ingredient cannot be substituted without serious concerns that the other product could be harmful. This applies mainly for carcinogenic substances and those harmful to reproduction. In the EU alone, about 12 million animals are used each year for research purposes. Of this number, the proportion used in cosmetic research is relatively low - only 0.02%, or about 2,000 animals per year. Thus the cosmetics industry could be the driving force for the development of new alternative methods. These animal-free testing methods could also be applied to chemicals, medicines and more. It would thus reduce the number of animals being tested in other areas. The ban on animal testing is just the “tip of the iceberg”. The ultimate goal is to abolish all experimenting on animals. This goal, however, may be politically difficult to implement. In the medical field, experiments on animals are considered essential, and that fact won’t be changing any time soon. Jan-Feb

19


ยังใช้สัตว์ทดลองได้เสมอ บริษัทต่างๆ (แม้แต่บริษัทยุโรป) ยังสามารถจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่ผ่านการทดสอบโดยใช้สัตว์ทดลองนอก สหภาพยุโรป นั่นแปลว่าสามารถใช้สัตว์ทดลองในพื้นที่อื่นๆ ทั่ว โลก แปลว่าในทางทฤษฎีเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถ ใช้สัตว์ทดลองกับส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่วางจำ�หน่ายในตลาด นอกสหภาพยุโรป นอกเหนือจากการใช้หลักสวัสดิภาพสัตว์แล้ว นี่เป็นการเพิ่มต้นทุนและขั้นตอนการทำ�งานให้กับบริษัท จึงส่งผล กระทบต่อบริษัททั่วโลกที่ใช้วิธีการทดสอบที่ปราศจากการใช้สัตว์ ทดลองสำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำ�หน่ายในทุกตลาด

Animal Testing Elsewhere Companies (even if they are based in the EU) are still able to sell products with animal tested ingredients outside of the EU, assuming that the animal testing was done somewhere else in the world. This opens up the theoretical possibility of a company conducting animal tests for ingredients in some markets but using non animal methods and existing data for the EU Market. Aside from the animal welfare implications, this would obviously increase costs and effort for companies so it is appreciable impact is that global companies put an increasing emphasis on non-animal tests for all of their markets.

ทางเลือกที่ยังมีไม่มาก แม้อตุ สาหกรรมเครือ่ งสำ�อางดูจะไม่พอใจกับกฎหมายฉบับนี้ นัก เพราะคงยังอีกยาวนานกว่าจะมีวธิ กี ารทดสอบทีส่ ามารถใช้เป็น ทางเลือกได้อย่างครบถ้วน กฎหมายนี้จะไปรบกวนการสร้างสรรค์ นวัตกรรมการพัฒนาเครือ่ งสำ�อาง นับตัง้ แต่ปี 2532 อุตสาหกรรม เครือ่ งสำ�อางพยายามหาวิธที ดสอบเป็นทางเลือกสำ�หรับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริษทั ทีส่ มัครใจไม่ใช้สตั ว์ทดลองในผลิตภัณฑ์สดุ ท้าย แต่การพัฒนาวิธีการทดแทนยังห่างไกลจากความสำ�เร็จ นักเคลือ่ นไหวด้านสวัสดิภาพสัตว์ทราบดีวา่ วิธกี ารทดสอบ ทีป่ ราศจากการใช้สตั ว์ทดลองยังอยูใ่ นกระบวนการพัฒนา อย่างไร ก็ตาม การค้นคว้าวิธกี ารเหล่านีย้ งั ขาดความจริงจัง งบประมาณการ ลงทุนยังไม่มคี วามชัดเจน การสร้างห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้สตั ว์ทดลอง แห่งใหม่มีต้นทุน 80 ล้านยูโร ในขณะที่การวิจัยที่ปราศจากการใช้ สัตว์ทดลองจะต้องมีราคาถูกกว่าหรืออาจจะต้องจ่ายเงินอุดหนุน การวิจัย

Few Alternatives Even the cosmetics industry is unhappy with the law. There will not be complete alternative testing methods for a long time to come. The regulations hinder innovations in cosmetic development. Since 1989, the industry has willingly sought alternative methods for developing products, voluntarily renouncing animal testing on finished products. But the development of alternative methods is far from complete. Animal rights activists acknowledge that animal-free testing methods are still in development. Nevertheless, there are lacks of vigor in actually pursuing these methods. This is apparent by the sum of money available for investment. Building a new animal testing laboratory costs 80 million euros, while animal-free research could allegedly be conducted much cheaper. If more tax money were directed into animal-free research.

Photo info ec.europa.eu Article info

• European commission. Ban on animal testing. http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing/ • Luisa Frey. (2013). EU reaffirms ban on animal testing for cosmetics. Deutsche Welle (DW). http://www.dw.de/eu-reaffirms-ban-on-animal-testing-for-cosmetics/ • The British Union for the Abolition of Vivisection (BUAV). (2011). Meeting the Deadline of the 2013 EU Marketing Ban. 20

www.innolabmagazine.com


Jan-Feb

21


Management

Dr. Luxsamee Plangsangmas a new governor of tistr Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็น รัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งขึ้น เพื่อดำ�เนินการตามนโยบายพิเศษ ของรัฐในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบ ด้วยงาน 5 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 3. กลุ่มบริการอุตสาหกรรม 4. กลุ่มบริหาร 5. กลุ่มงานสังกัดผู้ว่าการ วว. ทำ�หน้าทีเ่ ป็นองค์กรทีส่ ามารถประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ ด้วยบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ และการบริหารจัดการที่ทัน สมัย มีธรรมาภิบาล โดยกำ�หนดยุทธศาสตร์ในด้านการวิจัยและ พัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ซึง่ สอดคล้องต่อนโยบายของรัฐบาลทีจ่ ะใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นฟันเฟืองสำ�คัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศ งานวิจัยของ วว. ด้านการวิจัยและพัฒนา วว. มุ่งเน้นงานวิจัยที่ตอบสนอง กลุ่มเป้าหมาย เช่น การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารแห่ง อนาคต รวมถึงใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาเครื่องจักรกลสำ�หรับภาคการเกษตร เครื่องจักรที่ใช้ใน การแปรรูปอาหาร เครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไข ปัญหาภัยพิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวม ถึงวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเล็งเห็นถึงสังคมสีเขียว ความเป็นมิตร 22

www.innolabmagazine.com

T

hailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) is the state enterprises that is operated under special policies of Ministry of Science and Technology consisting of 5 groups of work; 1. Sustainable research and development group 2. Bioindustrial research and development group 3. Industrial services group 4. Management group 5. Governor work group TISTR is set to be the organization that can use science, technology and innovation to enhance country’s competitiveness through its professional staff, modern management and good governance. Its strategies in research and development, technology transfer, and science and technology services are according to government policy in using science, technology and innovation to drive Thailand’s economy. Research of TISTR The research and development of TISTR focuses on target’s need, e.g. agriculture and biotechnology, and food of future, as well as uses its expert in engineering to invent, create and develop agricultural machines, food processing machine, medical instrument and disaster recovery machine responding to the needs of agricultural sector, industrial sector, SMEs and community enterprise. Concerning to green society and environment, there is research and development that reduces energy use, e.g. research in alternative energy especially biomass, ethanol and algae biofuel. TISTR also initiated the international


ต่อสิ่งแวดล้อม จึงเกิดงานวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อการลด ใช้พลังงาน อย่างงานวิจัยด้านพลังงานทางเลือกโดยเน้นพลังงาน ชีวมวล (Biomass) เอทานอล และพลังงานทดแทนจากสาหร่าย รวมทั้งผลักดันให้เกิดศูนย์กลางงานวิจัยด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพ ด้านระบบนิเวศในระดับสากล โดยใช้สถานีวิจัยสิ่ง แวดล้อมสะแกราช ซึ่งเป็นสถานีวิจัยในส่วนภูมิภาคของ วว. เป็น พืน้ ทีต่ น้ แบบ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืองานวิจยั ทัง้ ใน ประเทศและต่างประเทศให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ย่างเป็นรูป ธรรมเพื่อต่อยอดในสาขาเป้าหมาย การถ่ายทอดเทคโนโลยีของ วว. มุ่งเน้นการปฏิรูปภาคการผลิตของชุมชน โดยการพัฒนา โครงการ Technology and Innovation Matching Program หรือ STIM เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านการใช้คูปองวิทย์ เพื่อให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถทำ�งานร่วมกับหน่วยงาน อื่นๆ ภายในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน ต่อยอด ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยและพัฒนา สร้างมูลค่า เพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของภาคเกษตรกรรม โดยการพัฒนาโครงการการสร้าง คุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รูปแบบ และบรรจุภณ ั ฑ์ของสินค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมีการพัฒนา เทคโนโลยีชวี ภาพ เพือ่ ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้มคี ณ ุ ภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตร วว. ด้านการตลาด การจัด จำ�หน่าย สถาบันการเงิน ทีจ่ ะช่วยให้เกิดการนำ�งานวิจยั ไปใช้อย่าง เป็นรูปธรรม สนับสนุนให้มผี ปู้ ระกอบการใหม่เพิม่ ขึน้ พร้อมรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกหนึ่งภารกิจที่สำ�คัญของ วว. คือมุ่งเน้นงานที่ตอบสนอง ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม นับได้วา่ เป็นเรือ่ งใหม่ทมี่ คี วาม ท้าทาย เช่น ห้องปฏิบัติการในการทดสอบและวิเคราะห์สมบัติ ของวัสดุในงานด้านระบบขนส่งทางราง ทำ�งานบริการที่รองรับ Green Industry & Green Environment เช่น การทดสอบ รับรอง ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ให้บริการด้านการทดสอบด้านนิเวศพิษ วิทยา ตลอดจนเพิ่มบทบาทของหน่วยรับรองให้เป็นหน่วยรับรอง ผลิตภัณฑ์ (Product Certification Body) ในระดับอาเซียนรวม ทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพงานบริการโดยใช้เครือ่ งมือและระบบงานทีท่ นั สมัย อำ�นวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการผ่าน One Stop Service เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการได้อย่างฉับไว ง่าย และรวดเร็วขึ้น วว. ยังให้ความสำ�คัญกับทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย โดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอกอีกด้วย

biological diversity and ecosystem research center using Sakaerat Environmental Research Station, TISTR’s regional research station, as a prototype. Furthermore, TISTR developed local and international research network for concrete knowledge exchange leading to further the targeted field. Technology Transfer of TISTR TISTR focuses on reforming community’s production by developing Technology and Innovation Matching Program (STIM). This program aims to improve OTOP products through STI Coupon for OTOP Upgrade in order that OTOP producers can cooperate with any unit under Ministry of Science and Technology. The program will enhance competitiveness of community enterprise, create innovation from research and development, create added value from intelligence of locality, and enhance competitiveness of agricultural sector. The program also develops value creation program of agricultural products processing, and improve packaging quality of agricultural products to make Thailand as a hub of organic farming’s production and marketing, as well as to enhance biotechnology in order to increase agricultural products’ quality and standard for export. Furthermore, it promotes the cooperation with TISTR in marketing, distribution, and financial institute which will help in using research for commercial and expanding new entrepreneurs to be ready for ASEAN Community. Science and Technology Service This is one of TISTR’s commitments to response to agricultural sector’s need. This is another challenge for TISTR. It has to provide laboratory to analyze materials used in rail transit system, provide service supporting Green Industry & Green Environment; e.g. test and certify bioplastic products, provide test on ecotoxicity, increase the duty of certification

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาโท-เอก ระหว่าง วว. กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย The signing ceremony of a cooperation project on Master Doctorate graduates of TISTR and network Universities Jan-Feb

23


24

เศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดร. ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ท่านใหม่ มีจุดมุ่งหมายที่จะ นำ�องค์กรก้าวไปสูโ่ ฉมใหม่ ให้เป็นองค์กรทีต่ อบสนองประเทศชาติ ตอบสนองปัญหาของประเทศได้อย่างถูกจุดอย่างรวดเร็ว ด้วยสุด ความสามารถที่ วว. มีอยู่ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า "เศรษฐกิจมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ดร. ลักษมี ได้กล่าวถึงคติในการทำ�งานและจุดมุ่งหมายใน การทำ�งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวา่ “ทำ�ทุกอย่างให้ดที สี่ ดุ เต็มความสามารถของเรา ในอนาคตอันใกล้ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะ เห็นองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศไทย ทัง้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหัน มาร่วมมือกันอย่างบูรณาการ สามารถใช้เครือข่ายที่เกิดขึ้นในการ แก้ไขปัญหา แต่ละฝ่ายต่างเข้ามาเติมเต็มในส่วนทีต่ วั เองเชีย่ วชาญ ก่อให้เกิดผลงานทีเ่ ป็นรูปธรรม ลดการใช้ทรัพยากรซ้�ำ ซ้อนอีกด้วย” วว. มุ่งเน้นงานวิจัยที่ตอบสนองคลัสเตอร์เป้าหมาย เช่น การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารแห่งอนาคต รวมถึงใช้ ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องจักรกล สำ�หรับภาคการเกษตร เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการแปรรูปอาหาร เครือ่ งมือ แพทย์ และอืน่ ๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม SMEs รวมถึงวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผลักดันให้เกิด ศูนย์กลางงานวิจยั ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านระบบนิเวศ ในระดับสากล โดยใช้สถานีวจิ ยั สิง่ แวดล้อมสะแกราช สถานีวจิ ยั ใน ส่วนภูมิภาคของ วว. เป็นพื้นที่ต้นแบบ ตลอดจนพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมืองานวิจยั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศให้เกิดการแลก เปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ผลงานวิจัยใหม่ที่น่าสนใจ ได้แก่ 1. เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา 2. ผลิตภัณฑ์ลูกอมอดบุหรี่ “รสกระเพรา” 3. ผลิตภัณฑ์เวชสำ�อางเปปไทด์จากถั่วมะแฮะ ลดริ้วรอย ตีนกาและฝ้า

body to be ASEAN product certification body, enhance service quality using up-to-date equipment and system, and provide one stop service to make users more convenience. To develop human resource of Thailand, TISTR cooperating with network universities produces master and doctorate graduates.

เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา Value-added rubber technology

ผลิตภัณฑ์เวชสำ�อางเปปไทด์จากถั่วมะแฮะ ลดริ้วรอยตีนกาและฝ้า Peptides cosmeceutical products from pigeon pea to reduce wrinkles and blemishes

www.innolabmagazine.com

security, wealth and sustainability Dr. Luxsamee Plangsangmas, the new Governor of TISTR aims to lead the organization to serve country rapidly and precisely under her vision "security, wealth and sustainability". She told us about her principle of work and her objective on science and technology work. “Do the best with our full capability. In the near future, I would like to see the research agencies in Thailand, private and government sectors, integrate research works.. The research network with their own competency could solve the problems, make concrete works, and reduce duplicated resource usage.” TISTR focuses on research and development that meets tarheted clusters’ need such as agriculture and biotechnology, food of the future, including engineering expertise to create and develop machinery for agricultural sector, food processing machinery, medical equipment and other needs of agriculture, industry, SMEs and community enterprises. And push forward biodiversity research center and global level ecosystem using The Environmental Research Station at Sakaerat, Regional research Station of TISTR as a prototype. Develop collaborative research network between Thai and overseas to create knowledge exchange. There are new researches launcehed which are, 1. Value-added rubber technology 2. Candy for smoker in basil flavor


3. Peptides cosmeceutical products from pigeon pea to reduce wrinkles and blemishes Dr. Luxsamee suggested the entrepreneur, “Either new or existing entrepreneurs must use innovation to increase competitiveness. The innovation will open your market opportunity, provide advantages, and lead to success. This is why science and technology are very important to bring huge amount of economic value added.”

ดร. ลักษมี ฝากถึงความสำ�คัญของการนำ�นวัตกรรมมาใช้ ในการพัฒนาธุรกิจว่า “การที่ผู้ประกอบการท่านใหม่ๆ ที่กำ�ลังจะ เริ่มเข้าสู่ตลาด หรือผู้ประกอบการที่มีธุรกิจอยู่แล้ว จะเพิ่มขีดการ แข่งขันของธุรกิจได้ต้องคิดถึงเรื่องนวัตกรรม ต้องทำ�อะไรที่เป็น นวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เป็นอยู่ ซึ่งนวัตกรรมจะนำ�ตลาด ธุรกิจของท่านให้เปิดกว้างขึ้น ทำ�ให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบในการ แข่งขัน ซึ่งนั่นนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำ�คัญมาก ในการก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจอย่างมหาศาล”

The expertise of TISTR's staff on research and development, technology transfer, and science and technology services and 30-year experience of the new governor ensure us that TISTR could drive science and technology development of Thailand securely, wealthy and sustainably.

ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในด้านการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการบริการทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของ วว. รวมกับประสบการณ์กว่า 30 ปีของผู้ว่าการฯ คนใหม่ ทำ�ให้เราเชื่อมั่นได้ว่า วว. จะเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยให้กา้ วหน้าได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

โซลูชันสําหรับการควบคุมคุณภาพและการผลิต เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุดจาก Material Receiving

 เครื่องชั่งคุณภาพสูงระดับ ไมโครกรัม  เครื่องขั่งเชิงวิเคราะห  เครื่องวิเคราะหความชื้น  ตุมนําหนักมาตรฐาน

Quality Control and Product Development

Warehousing

เครื่องวัดคาพีเอช เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ  เครื่องวัดคาดัชนีหักเห  เครื่องวัดคาความหนาแนน

Production / Quality Control in Production

Thermal Analysis AutoChem

Packaging

Logistics and Shipping

 ปเปตแบบชองเดียว และ หลายชองดูด-จายสาร  ปเปตอิเล็กทรอนิกส  ทิป

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด www.mt.com สํานักงานกรุงเทพฯ : 0 2723 0300 สาขาระยอง : 0 3860 9561-2 สาขาขอนแกน : 0 4322 7230 Jan-Feb

25


Research & Development

Roger Culos, th.wikipedia.org

Quinoa Seeds Pure Natural Tensor Author info ช่อผกา พุ่มนิคม Chorpaka Pumnicom Technical Sales Representative, Cosmetec Co., Ltd. chorpaka@cosmete.com

เมล็ดควินัว (Quinoa) หรือคินูวา (Kinuwa) (Chenopodium quinoa) มีการเพาะปลูกและใช้ประโยชน์มาตัง้ แต่ 3,000–4,000 ปีกอ่ น บริเวณรอบเทือกเขาแอนดีส ซึง่ ในปัจจุบนั ได้แก่ประเทศเปรู เอกวาดอร์ โคลอมเบีย และโบลิเวีย เมล็ดควินัวอุดมไปด้วยกรดอะมิโนจำ�เป็นทั้ง 9 ชนิด โดย เฉพาะไลซีน มีโปรตีนสูงกว่าธัญพืชทัว่ ไปถึง 50% ควินวั อุดมไปด้วย ไทอะมีน ไรโบฟลาวิน วิตามินบี 6 และโฟเลต (มีปริมาณมากกว่า 20% ของปริมาณทีร่ า่ งกายต้องการต่อวัน) และอุดมไปด้วยแร่ธาตุ จำ�เป็น ได้แก่ เหล็ก แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส และสังกะสี และเป็น แหล่งของไนอะซินและกรดแพนโทเทนิก วิตามินอี และโพแทสเซียม (มีปริมาณ 10-19% ของปริมาณทีร่ า่ งกายต้องการต่อวัน) มีกรดไข มันไม่อมิ่ ตัวจำ�เป็น เช่น กรดไขมันโอเมกา-6 (กรดไลโนเลอิก) และ กรดไขมันโอเมกา-3 (กรดไลโนเลนิก) ควินวั จึงได้รบั การขนานนาม ว่า Chisaya mama หรือ มารดาแห่งธัญพืช (Mother of all grains) นอกจากนั้น ควินัวมีปริมาณแคลเซียมปานกลางจึงมีประโยชน์ต่อ ผู้ทานมังสวิรัติและผู้ที่แพ้แลคโตส ประโยชน์ด้านความงามของควินัว ริว้ รอยและผิวหนังตามวัยเป็นสัญญาณสำ�คัญของอายุทรี่ ว่ ง โรย เนื่องจากคอลลาเจนและอีลาสตินถูกทำ�ลายไปตามกาลเวลา ทุกคนจึงพยายามมองหาตัวช่วยที่จะคงความอ่อนเยาว์ ยกกระชับ ผิว คืนความเนียนนุ่มชุ่มชื้นของผิว นอกเหนือจากสารอาหารที่จำ�เป็นชนิดต่างๆ ควินัวมีองค์ ประกอบเป็นโพลีแซคคาไรด์ที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีมวลโมเลกุล สูง มีรูปร่างสามมิติที่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนทั้งภายใน และระหว่างโมเลกุลได้ โครงสร้างโมเลกุลสามมิติจะสร้างพันธะ ไฮโดรเจน 3 สาย สายแรกจับกับส่วนที่มีขั้วของไขมันในผิวหนัง ชั้นฟอสโฟลิพิดไบเลเยอร์ และอีกสองสายจับกับหมู่เอไมด์และ หมู่ไฮดรอกซิลของเซราไมด์ที่อยู่บนชั้นผิวด้านนอกสุด (Stratum 26

www.innolabmagazine.com

Q

uinoa or Kinuwa seeds (Kinuwa) (Chenopodium quinoa) is cultivated the area of Andes mountain range since 3,000- 4,000 years ago. The area is now territory of Peru, Ecuador, Colombia, and Bolivia. It contains all nine essential amino acids, particularly lysine. Its protein content is 50% higher than other grains. Quinoa is a rich source (>20% of the Daily value, DV) of the B vitamins; thiamine, riboflavin, vitamin B6, and folate and is a rich source of the dietary minerals iron, magnesium, phosphorus, and zinc. Quinoa is also a good source (10-19% of DV) of the B vitamins niacin and pantothenic acid, vitamin E, and the dietary mineral potassium. It contains essential unsaturated fatty acids such as omega-6 (linoleic acid) and omega-3 (linolenic acid). Quinoa is named as Chisaya mama (Mother of All Grains). In addition, Quinoa contains a modest amount of calcium, and thus is useful for vegans and those who are lactose intolerant. Beauty Benefits of Quinoa Wrinkles and aged skin is the sign of aging, collagen and elastin are reduced due to aging process. Everyone thus explore the solution to maintain juvenile appearance; skin lifting, and to restore moisture and smooth skin. In addition to rich of essential nutrients, Quinoa also contains unique polysaccharide compounds which are high molecular weight. Three-dimension configurations create multiple hydrogen bonds; one with polar groups phospholipid bilayer, others form hydrogen bond with amide and hydroxyl groups of ceramide on stratum corneum. It provides skin lifting long-lastingly by tightening skin cells. It creates biological film that helps reduce transepidermal water loss (TEWL) and maintain moisture. Quinoa’s polysaccharide also protects skin


ภาพที่ 1: โครงสร้าง 3 มิติ และการเกิดพันธะกับผิวหนัง Figure 1: 3D structures and chemical bonding with skin

corneum) ส่งผลให้เซลล์ผิวเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กันมากยิ่งขึ้น จึง ช่วยยกกระชับผิวได้แข็งแรงเป็นเวลานานที่สุด พร้อมทั้งสร้างฟิลม์ เคลือบผิวลดการสูญเสียน้ำ�ผ่านผิวหนัง (Transepidermal water loss, TEWL) คงความชุ่มชื้น ปกป้องผิวจากมลพิษต่างๆ ฟื้นฟูชั้น ผิวให้แข็งแรงขึ้นได้อีกด้วย คุณสมบัติของโพลีแซคคาไรด์นี้ได้ถูกพัฒนาเป็นส่วนผสม ของเครื่องสำ�อางในชื่อ COBIOLIFT นวัตกรรมส่วนผสมออก ฤทธิ์ที่ให้ผลลัพธ์ในการยกกระชับผิว เติมเต็มร่องริ้วรอยทันทีหลัง ใช้ COBIOLIFT มีคุณสมบัติในการสร้างฟิล์มและให้ผลในการยก กระชับผิวหน้าโดยยืนยันจากผลศึกษาประสิทธิผลในมนุษย์ ทำ�ให้ ผิวหนังมีความเรียบเนียน กระชับ เปล่งปลั่ง การทดสอบทางคลินิก การทดลองทางคลินิกจากสถาบันวิจัยและพัฒนาด้าน เภสัชศาสตร์อินโนวาโพเทค (Inovapotek Pharmaceutical Research and Development) ทดลองในอาสาสมัคร 15 คนที่ มีอายุระหว่าง 35-50 ปี มีริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาอย่างชัดเจน

from pollution, and restores skin barrier with more strength. The beneficial characteristics of the polysaccharide was investigated and further developed, a result is a cosmetic ingredient, COBIOLIFT. It is an innovative active ingredient with a marked immediate lifting and anti wrinkle effect. Its filmogenic and tightening effects show effective results as well, as shown at in vivo efficacy studies. These translate into a smoothing effect at cutaneous surface, giving the skin firmer and radiant appearance. Clinical Trials The clinical trial by Inovapotek Pharmaceutical Research and Development was conducted on 15 volunteers who are between 35-50 years old. The subjects have clearly eye wrinkles. The test was to apply serum emulsion with 0.5, 1.5, and 3.0% COBIOLIFT and placebo serum by 50/50 on the face. The wrinkle depth was investigated immediately by equipment; Visioface 1000 D and PRIMOS Premium. It was found that the minimum dosage (0.5%) led wrinkle being shallow within 30

At the minimum concentration, 0.5% COBIOLIFT performs and immediate lifting effect

ภาพที่ 2: การลดริ้วรอยสูงสุด (%) – เมื่อเปรียบเทียบ 0.5% COBIOLIFT กับซีรัมหลอก Figure 2: Maximum wrinkle reduction (%) – 0.5% COBIOLIFT vs placebo serum Jan-Feb

27


ภาพที่ 3: ความลึกของริ้วรอยที่หนังตา แสดงภาพโดยเครื่อง Primos Figure 3: Eye filtered colored depth picture obtained with Primos

ใช้ความเข้มข้นของ COBIOLIFT 0.5, 1.5 และ 3.0% ในสูตรซี รัมอิมัลชันเปรียบเทียบกับซีรัมหลอก (Placebo serum) อย่างละ ครึ่งหน้า แล้ววัดความตื้นของริ้วรอยทันทีหลังใช้ 30 นาที และ 1 ชั่วโมง ด้วยเครื่อง Visioface 1000 D และ PRIMOS Premium พบว่าความเข้มข้น 0.5% (ปริมาณน้อยทีส่ ดุ ) สามารถทำ�ให้รวิ้ รอย ตื้นขึ้นทันทีหลังใช้เพียง 30 นาที และตื้นมากยิ่งขึ้นอีกหลังใช้ที่ 1 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับซีรัมหลอก และ COBIOLIFT ที่ 3.0% (ปริมาณสูงสุด) สามารถทำ�ให้ริ้วรอยตื้นขึ้นสูงถึงเกือบ 50% หลัง ใช้เพียง 30 นาที และ 1 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับซีรัมหลอก การใช้ในเครื่องสำ�อาง COBIOLIFT เป็นส่วนผสมทีช่ ว่ ยยกกระชับจากธรรมชาติทมี่ ี คุณสมบัตโิ ดดเด่นด้านการสร้างฟิลม์ และการยกกระชับ ซึง่ ทดสอบ จากการทดสอบทางคลินกิ จึงเป็นส่วนผสมออกฤทธิท์ นี่ า่ สนใจเพือ่ การพัฒนาตำ�รับเครือ่ งสำ�อางทีช่ ว่ ยปกป้องผิวและรักษาคุณสมบัติ ด้านความยืดหยุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อใช้ในปริมาณ 0.5 – 3% จะช่วยมอบฟังก์ชันของเครื่องสำ�อางตามที่ต้องการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ได้แก่ การยกกระชับและลดเลือนริ้วรอยทันทีหลัง การใช้ การสร้างฟิล์ม การป้องกันมลพิษ การป้องกันการเกิดถุง ใต้ตา และให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว

Article info

minutes, and be shallower after an hour, comparing to placebo serum. At the maximum dosage (3% COBIOLIFT), it improved almost 50% of wrinkle depth within 30 minutes and 1 hour, comparing to placebo serum. Cosmetic Applications COBIOLIFT is a natural tensor ingredient, with a remarkable filmogenic and tightening effect as shown at clinical efficacy studies. It is an interesting active ingredient to develop effective cosmetic formulations for skin protection and maintenance of its integrity, improving its rheological properties. Dosage of 0.5-3% provides preferable cosmetic functions; immediate lifting and anti wrinkle effect, film-forming, anti-pollution, anti-sagging, and skin moisture.

• Amadeu K. Sum, Roland Faller, and Juan J. de Pablo. (2003). Molecular Simulation Study of Phospholipid Bilayers and Insights of the Interactions with Disaccharides. Biophysical Journal, 85(5): 2830–2844. • Kaitlin Goodrich. (2015). Quinoa: 5 Reasons Why This Lasting Foodie Fad Really Is Right for Your Health. Retrieved on November 29, 2015. Website: www.brainscape.com/blog/2015/06/quinoa-facts. • Pascher I. (1976). Molecular arrangements in sphingolipids: Conformation and hydrogen bonding of ceramide and their implication of membrane stability and permeability. Biochimica et biophysica acta, 455: 433-451. 28

www.innolabmagazine.com


Analysis

Food Mycotoxins in Thailand and Southeast Asia Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

ผลการสำ�รวจสารพิษเชือ้ ราทีเ่ ป็นภัยคุกคามทีเ่ กิดขึน้ กับอาหารสัตว์ ทัว่ โลกนำ�เสนอโดยไบโอมิน บริษทั ชัน้ นำ�ระดับโลกด้านสุขภาพและ สารอาหารสำ�หรับสัตว์ ผลการสำ�รวจนีแ้ สดงการปนเปือ้ นของสาร พิษเชือ้ ราทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละภูมภิ าคของโลก แม้วา่ จะเป็นข้อมูลการ ปนเปือ้ นสารพิษเชือ้ ราในอาหารสัตว์ แต่กส็ ามารถอนุมานแนวโน้ม ของการปนเปื้อนในอาหารมนุษย์ได้เช่นกัน การผลิตสัตว์ในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปใต้มกี ารปนเปือ้ น สารพิษเชือ้ ราสูงสุด ส่วนในทวีปแอฟริกาพบการคุกคามของสารพิษ เชื้อราโดยเฉลี่ยต่ำ�ที่สุดแม้จะมีกรณีการปนเปื้อนเกิดขึ้นอยู่ก็ตาม ตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตรทัว่ ไปจะมีสารเมตาบอไลต์ตา่ งๆ 30 ชนิด โดยพบว่าดีออกซีนวี าลีนอลเป็นภัยคุกคามต่ออาหารสัตว์บอ่ ย ครั้งที่สุด มีความชุกของการปนเปื้อน 66% และความเข้มข้นที่พบ ปนเปื้อนเฉลี่ย 1,394 พีพีบี (ส่วนในพันล้านส่วน) โดยฟูโมนิซิน และซีราลีโนนที่พบบ่อยก็ต้องให้ความสำ�คัญเช่นกัน สารพิษเชื้อราจากแผนที่ ระดับความเสีย่ งในภาพรวมกำ�หนดจากระดับการปนเปือ้ น เฉลีย่ ของสารพิษเชือ้ ราแต่ละชนิด (วัดค่าในหน่วยพีพบี )ี ทีเ่ กินจาก ระดับความเสีย่ งสูงสุดในอาหารสัตว์ทยี่ อมรับได้ เนือ่ งจากวิธใี นการ ประเมินจะขึ้นกับสารพิษเชื้อราเพียงชนิดเดียว วิธีการวิเคราะห์ไม่ ได้กล่าวถึงผลกระทบแบบเสริมฤทธิ์กันของสารพิษเชื้อราต่อสัตว์ (มีการปนเปื้อนสารพิษเชื้อราหลายชนิดที่อาจทำ�ให้เกิดอันตราย) และผลกระทบแบบไร้อาการ (การปนเปื้อนสารพิษเชื้อราแม้เพียง เล็กน้อยสามารถทำ�ให้สุขภาพและสมรรถนะของสัตว์ผิดปกติ) ภาพที่ 1 แสดงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสารพิษเชื้อราของ สัตว์ โดยพิจารณาจากสารพิษเชื้อราที่พบได้บ่อยที่สุด 6 ชนิด โดย ขึ้นกับค่าที่สูงกว่าระดับต่ำ�สุดของสารพิษจากเชื้อชนิดที่ไวที่สุด ความเสีย่ งต่�ำ คือ ระดับสารพิษเชือ้ ราชนิดหนึง่ ทีพ่ บในพืน้ ที่ นัน้ ไม่เกินค่าความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ส�ำ หรับสัตว์ ระดับสารพิษเชือ้ รา

A

survey on mycotoxin threatening feedstock all over the world presented by BIOMIN, a world-leading company focusing on livestock health and nutrition. They determined how the regional-influence of mycotoxin occurrence. Even the information was obtained from feed analysis. It can be implied to foodstocks as well. Livestock production in North America and South Europe face the highest threat from mycotoxin contamination. Livestock in Africa face the least threat, on average, although specific instances of contamination can still occur. A typical agricultural commodity sample intended for animal feedstuff contains 30 different metabolites. Globally, deoxynivalenol poses the most frequent threat to livestock —with a prevalence of 66 % and average contamination level of 1,394 ppb (part per billion), though levels of fumonisins and zearalenone also present a cause for concern. Reading the Map A region’s overall risk level is determined by the number of single mycotoxins with average contamination levels (measured in ppb) in excess of the maximum risk threshold levels for livestock. Because it relies upon single mycotoxin occurrence, this methodology understates the threat posed by mycotoxins to animals given their known synergistic effects (the presence of multiple mycotoxins compounds the potential harm) and subclinical effects (even low levels of mycotoxin contamination can impair animal health and performance). Figure 1 shows mycotoxin-related risks to livestock for the six most common mycotoxins based upon threshold levels per mycotoxin according to most sensitive species. Low risk indicates that average levels of single mycotoxin presence for a given zone do not exceed minimum risk thresholds Jan-Feb

29


ภาพที่ 1: ข้อมูลสารพิษเชื้อราในแต่ละภูมิภาค แสดงเป็นร้อยละของตัวอย่าง Figure 1: Mycotoxin occurrence data for each region as a percentage of all samples tested aflatoxin-Afla, zearalenone-ZEN, deoxynivalenol-DON, trichothecene-T-2, fumonisins-FUM and ochratoxin A-OTA

30

เฉลีย่ ไม่ได้ตดั กรณีการปนเปือ้ นสารพิษจำ�เพาะทีม่ คี วามร้ายแรงใน ฟาร์มหรือไร่เฉพาะที่ และไม่ได้ตัดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จาก การปนเปื้อนสารพิษเชื้อราหลายชนิดพร้อมกัน • ความเสีย่ งปานกลาง แสดงว่า พบสารพิษเชือ ้ ราหลักหนึง่ หรือสองชนิดในระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ • ความเสี่ยงสูง แสดงว่า พบสารพิษเชื้อราชนิดหลักสาม ถึงสี่ชนิดในระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ • ความเสี่ยงร้ายแรง แสดงว่า พบสารพิษเชื้อราหลักห้า ชนิดขึ้นไปในระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์

for livestock. The average level does not preclude specific, severe instances of mycotoxin contamination in farm or fields locally, nor does it account for the negative impacts of multiple mycotoxin presence. • Moderate risk indicates the presence of one to two major mycotoxins at levels known to cause harm in animals. • High risk indicates the presence of three to four major mycotoxins at levels known to cause harm in animals. • Severe risk indicates the presence of five or more major mycotoxin at levels known to cause harm in animals.

สารพิษเชือ้ ราทีม่ คี วามสำ�คัญในประเทศไทยและเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ อะฟลาทอกซิน อะฟลาทอกซินเป็นสารพิษทีเ่ ป็นสาเหตุของมะเร็งตับ ประกอบ ด้วยสารเมตาบอไลต์ 3 ชนิด ได้แต่ อะฟลาทอกซินบี, จี, และเอ็ม ซึ่งอยู่ในกลุ่มสารประกอบที่เป็นอนุพันธ์ของไดฟูโรคูมาริน เชื้อรา กลุ่มแอสเปอร์จิลลัสหลายชนิดสร้างอะฟลาทอกซินที่แตกต่างกัน A. flavus สร้างอะฟลาทอกซินบี ในขณะที่ A. parasiticus และ A. nomius สร้างอะฟลาทอกซินบีและจี ซึง่ มักพบในผลไม้แห้ง เครือ่ ง เทศ และธัญพืช เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่ว และเนื้อมะพร้าวแห้ง อะฟลาทอกซินเอ็ม1 และเอ็ม2 เป็นสารไฮดรอกซีเลตเมตาบอไลต์ ของอะฟลาทอกซินบี1 และบี2 และพบในนมหรือผลิตภัณฑ์นมที่ ได้จากปศุสัตว์ที่กินอาหารที่ปนเปื้อน การปนเปื้อนอะฟลาทอกซินบีและจีเป็นประเด็นปัญหา สำ�คัญที่สุดสำ�หรับผลผลิตข้าวโพดและถั่วลิสงใน 48 ประเทศทั่ว โลก และทำ�ให้มีแต่ละประเทศออกข้อกำ�หนดระดับของการปน เปื้อนที่พิจารณาจากปริมาณการบริโภคอาหารและข้อมูลความ เข้มข้นของการปนเปื้อน รวมทั้งค่าอ้างอิงด้านโภชนาการและพิษ วิทยา โคเด็กซ์กำ�หนดมาตรฐานอะฟลาทอกซินรวมในถั่วลิสงไม่ เกิน 15 พีพีบี และอะฟลาทอกซินเอ็ม1 ในนมไม่เกิน 0.5 พีพีบี ในขณะทีอ่ งค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกากำ�หนดมาตรฐาน

Important Mycotoxins in Thailand and SEA Aflatoxins Aflatoxins are hepatocarcinogenic toxins consisting of three main metabolites, aflatoxin B, G, and M, which belong to difurocoumarin-derivative compounds. Different Aspergillus spp. produces different derivatives. A. flavus produces only aflatoxin B, whereas A. parasiticus and A. nomius produce aflatoxins B and G. Aflatoxins B and G are mostly found in dried fruits, spices, and cereals such as corn, peanuts, nuts, and copra. Aflatoxins M1 and M2 are the hydroxylated metabolites of aflatoxins B1 and B2 and can be found in milk or milk products obtained from livestock that have ingested contaminated feeds. Aflatoxin B and G contamination has been the biggest source of concern for corns and peanuts from 48 countries all over the world, and national regulation limits have thus been established based on national food consumption and concentration data as well as international nutritional and toxicological reference values. Typically, regulatory standards set by the Codex specify 15 ppb for total aflatoxins in peanuts and 0.5 ppb for aflatoxin M1 in milk, whereas the US Food and Drug Administration (FDA) have placed the limit at 20 ppb. Peanut and corn are the major contaminated products in

www.innolabmagazine.com


อะฟลาทอกซินรวมไว้ไม่เกิน 20 พีพีบี ถั่วลิสงและข้าวโพดเป็นแหล่งของการปนเปื้อนในแทบทุก ประเทศ โดยเฉพาะผลผลิตถั่วลิสงเพื่อการส่งออก ซึ่งกลายเป็น ข้อขัดแย้งระหว่างประเทศ ในประเทศไทยพบว่ามีการปนเปื้อนใน ถั่วลิสง (51.4%) นมและผลิตภัณฑ์นม (95.56%) อาหารทะเล แห้ง (58.6%) เนื้อสัตว์ปีก (48.67%) และข้าวโพด (54.39%) ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าภาครัฐควรให้ความสำ�คัญกับเรื่องนี้ มากขึ้นหรือสร้างโปรแกรมการป้องกันใหม่ๆ เพื่อควบคุมการปน เปื้อนอะฟลาทอกซินจากแหล่งดังกล่าว ฟูโมนิซิน ฟูโมนิซินแบ่งตามโครงสร้างที่แตกต่างกันออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ เอ, บี, ซี, และพี โดยชนิดที่มีความสำ�คัญที่สุดคือ ฟูโมนิซนิ บี1 ผลิตโดยเชือ้ รากลุม่ ฟูซาเรียมอย่างน้อย 11 ชนิด โดย เฉพาะราก่อโรคในข้าวโพด F. moniliforme และ F. proliferatum ซึง่ จะเกิดขึน้ ทีต่ น้ ข้าวโพดในไร่ โดยทัว่ ไป F. moniliforme จะเติบโต ได้ดีที่อุณหภูมิ 3-37 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด คือ 25 องศาเซลเซียส ฟูโมนิซินบี1 และ บี2 เป็นสารพิษที่มีแนวโน้มเป็นสารก่อ มะเร็งหลอดอาหาร ประเทศต่างๆ ให้ความสำ�คัญกับฟูโมนิซนิ สอง ชนิดนี้มากที่สุด แม้โคเด็กซ์จะยังไม่กำ�หนดค่าสูงสุดของการปน เปือ้ นฟูโมนิซนิ ตลาดขนาดใหญ่ เช่น จีน ญีป่ นุ่ อินเดีย รัสเซีย และ ประเทศละตินอเมริกา ยังไม่ก�ำ หนดค่ามาตรฐานของการปนเปือ้ น ประเทศในเอเชียบางประเทศได้กำ�หนดค่ามาตรฐานของฟูโมนิซิน เพื่อประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม องค์การ อาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้กำ�หนดมาตรฐานการปนเปื้อน ฟูโมนิซิน ได้แก่ ไม่เกิน 2,000 พีพีบี ในผลิตภัณฑ์ข้าวโพดบด แห้งที่สกัดเจิร์มออก ไม่เกิน 4,000 พีพีบี ในผลิตภัณฑ์ข้าวโพด บดทั้งเม็ดที่สกัดเจิร์มออกหรือสกัดออกบางส่วน ไม่เกิน 4,000 พีพีบี ในรำ�ข้าวโพดแห้ง ข้าวโพดผ่านการทำ�ความสะอาดสำ�หรับ การผลิตในปริมาณมาก และไม่เกิน 3,000 พีพีบี ในข้าวโพดที่ ผ่านการทำ�ความสะอาดสำ�หรับผลิตป๊อปคอร์น อย่างไรก็ตาม ข้อ กำ�หนดการปนเปือ้ นฟูโมนิซนิ ดังกล่าวจะแตกต่างกับข้อกำ�หนดของ สหภาพยุโรป ซึง่ กำ�หนดไว้ดงั นี้ ไม่เกิน 2,000 พีพบี ี ในข้าวโพดทีย่ งั ไม่ผา่ นกระบวนการ ไม่เกิน 1,000 พีพบี ี ในแป้งข้าวโพดบดหยาบ คอร์นมีล และแป้งข้าวโพด และไม่เกิน 200 พีพีบี ในผลิตภัณฑ์ อาหารที่ผลิตจากข้าวโพดสำ�หรับทารกและเด็กเล็ก โอคราทอกซิน โอคราทอกซินเป็นสารพิษเชือ้ รา มักจะพบชนิดโอคราทอก ซินเอ (OTA) เป็นส่วนใหญ่ โอคราทอกซินเป็นสารเมตาบอไลต์ ทุตยิ ภูมขิ องรากลุม่ เพนนิซเิ ลียมในเขตอบอุน่ และรากลุม่ แอสเปอร์ จิลลัสในเขตร้อน เชื้อรา P. verrucosum, A. ochraceus, และ A. ostanius มักพบว่าเป็นราทีส่ ร้างโอคราทอกซินในข้าวบาร์เลย์และ ธัญพืชในระหว่างการเก็บรักษา โอคราทอกซินเอมักพบในธัญพืชระหว่างการเก็บรักษา ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศเอเชียจึงกำ�หนดมาตรฐาน การปนเปื้อนเพื่อลดปริมาณโอคราทอกซินเอที่มนุษย์และสัตว์ได้

almost all countries, especially exported raw peanut, which has become an issue of contention across countries. In Thailand, the percentage of major aflatoxin contamination was observed in peanuts (51.4%), milk and dairy products (95.56%), dried seafood (58.6%), poultry tissue (48.67%), and corn (54.39%). These data suggest that the government should exert more efforts or establish a novel prevention program in controlling aflatoxin contamination in these sources. Fumonisins Fumonisins can be divided into four structurally distinct groups designated A, B, C, and P of which fumonisin B1 is the most important form. These mycotoxins are produced by at least 11 Fusarium spp. The maize pathogens F. moniliforme and F. proliferatum are the main fungi producing fumonisins and are principally found in maize in the field. Basically, F. moniliforme exhibits good growth at the temperature range of 3-37 °C, with the optimum rate noted at 25 °C. As fumonisins B1 and B2 are the most potent esophageal carcinogens, many countries are concerned mostly with these two subtypes. Even the Codex has not established the maximum limit for fumonisins yet. Large international markets, such as China, Japan, India, Russia, and Latin America, have set no specific values for them. Some Asian countries have established their own regulation limits for fumonisins, which facilitates their international trade. However, the US FDA has issued advisory limits on fumonisins in human foods. Such advisory limits include 2,000 ppb for degermed dry milled corn products, 4,000 ppb for whole or partially degermed dry milled corn products, 4,000 ppb for dry milled corn bran, cleaned corn intended for mass production, and 3,000 ppb for cleaned corn intended for popcorn. However, these levels are different from those set by EU regulations for fumonisins: 2,000 ppb for unprocessed maize; 1,000 ppb for maize grits, meal, and flour; and 200 ppb for processed maize-based foods for infants and young children and baby food. Ochratoxins OTAs comprise a family of mycotoxins that includes ochratoxin A, which is the most prevalent of all ochratoxins. They are the secondary fungal metabolites of Penicillium in the temperate climate zone and Aspergillus spp. in the tropical climate zone. P. verrucosum, A. ochraceus, and A. ostanius mainly produce ochratoxins mostly found in barley and stored cereals. OTA is found mostly in stored grains. To reduce the chance of OTA exposure in humans Jan-Feb Jan-Feb

31 31


รับ โอคราทอกซินเอสูงสุดที่กำ�หนดอยู่ระหว่าง 5-20 พีพีบี ส่วน สหภาพยุโรปกำ�หนดค่าสูงสุดในอาหารต่างๆ ไว้ดังนี้ ไม่เกิน 2 พี พีบี ในไวน์และน้ำ�องุ่น ไม่เกิน 5 พีพีบี ในธัญพืชดิบ ไม่เกิน 3 พี พีบี ในผลิตภัณฑ์ธญ ั พืชผ่านกระบวนการ ไม่เกิน 5 พีพบี ี ในกาแฟ คั่ว และไม่เกิน 1 พีพีบี ในกาแฟสำ�เร็จรูปและลูกเกด

and animals, a uniform maximum level of 5-20 ppb was set around the world and among Asian countries. Compared to the EU criteria, the maximum limits were set at 2 ppb for wine and grape juice, 5 ppb for raw cereal grains, 3 ppb for processed cereal products, 5 ppb for roasted coffee, and 1ppb for instant coffee and raisins.

ซีราลีโนน ซี ร าลี โ นนเป็ น สารพิ ษ เชื้ อ ราที่ มี ฤ ทธิ์ เ หมื อ นฮอร์ โ มน เอสโตรเจน สร้างโดยเชือ้ รากลุม่ ฟูซาเรียม ได้แก่ F. graminearum, F. culmorum, F. cerealis, F. equiseti, และ F. crookwellense การปนเปื้อนส่วนใหญ่พบในข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ และพื้นที่ปลูก ข้าวบาร์เลย์ ราเหล่านี้เป็นราที่พบในดินในเขตอบอุ่น การปนเปื้อนซีราลีโนนปริมาณ 1 พีพีเอ็มในอาหารสัตว์ สามารถทำ�ให้หมูติดสัด มีการรายงานการปนเปื้อนในอาหารและ อาหารสัตว์ทกุ ปี รายงานของไบโอมินในปี 2554 พบซีราลีโนนปน เปื้อนในตัวอย่าง 53% ในเอเชีย และพบการปนเปื้อนในภูมิภาค โอเชียเนีย 26% ยุโรป 35% อเมริกาเหนือ14% อเมริกาใต้ 28% ตะวันออกกลาง 0% และแอฟริกา 8% ในเอเชียพบว่ามีการปน เปื้อนในประเทศเอเชียเหนือมากที่สุด (63%) เอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (37%) และเอเชียใต้พบต่ำ�ที่สุด (4%)

Zearalenone Zearalenone is an estrogenic mycotoxin synthesized by Fusarium fungi including F. graminearum, F. culmorum, F. cerealis, F. equiseti, and F. crookwellense, with contamination occurring mainly in maize, wheat, and barley fields. These fungi are common soil fungi mostly found in warm and temperate areas. An amount of 1 ppm in feed can cause estrus in swine. Contamination in food and feed stuffs has been reported annually. From Biomin’s mycotoxin report 2011, the highest contamination of zearalenone was found in Asia with 53% of positive samples compared to 26%, 35%, 14%, 28%, 0%, and 8% reported for Oceania, Europe, North America, South America, Middle East, and Africa, respectively. In Asia, North Asia showed the highest contamination (63%), Southeast Asia was second (37%), and South Asia had the lowest rate (4%).

ดีออกซีนิวาลีนอล ดีออกซีนิวาลีนอล (DON) เป็นสารพิษเชื้อรากลุ่มไตรโคที ซีนสร้างจากราโรคพืชบางชนิด โดยเฉพาะ F. graminearum และ F. culmorum ดีออกซีนิวาลีนอลมักพบในข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว ไรย์ ข้าว ข้าวโอ๊ต และข้าวบาร์เลย์ ที่เป็นโรครวงไหม้ (Fusarium head blight) ดีออกซีนิวาลีนอลเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ‘โวมิทอกซิน’ และหากปนเปือ้ นในอาหารทัง้ ของมนุษย์และสัตว์อาจแสดงอาการ หรือไม่แสดงอาการเจ็บป่วย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระดับการปนเปือ้ นดีออกซีนวิ าลี นอลส่วนใหญ่ไม่เกินระดับตามข้อกำ�หนด ดังนัน้ จากข้อมูลปริมาณ การปนเปื้อนและอัตราการบริโภค อัตราการรับดีออกซีนิวาลีนอล ต่อวันจึงไม่เกินกว่าค่าที่สามารถรับได้ต่อวัน (Provisional MTDI) ของประชากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกกลุ่มอายุ

Deoxynivalenol DON is a trichothecene mycotoxin produced by several plant pathogenic fungi, especially F. graminearum and F. culmorum. DON is commonly found in wheat, maize, rye, rice, oat and barley that are infected with Fusarium head blight. DON is also known as “vomitoxin,” and its presence in foods can cause clinical or subclinical manifestations in humans and animals. In the Southeast Asia, most of the DON contaminated levels did not exceed the regulation limits. Therefore, based on data of DON contaminated levels together with their consumption rates, the estimated daily intake of DON did not exceed the Provisional Maximum Tolerable Daily Intake in all age groups and both genders in SEA populations

ที-2 ทอกซิน ที-2 ทอกซิน เป็นสารเมตาบอไลต์ในกลุ่มไตรโคทีซีน หรือนันแมโครไซคลิกไตรโคทีซีนชนิดเอ เชื้อรา F. tricinctum, F. sporotrichioides, F. culmorum, และ F. poae สร้างที-2 ทอกซิน ในเมล็ดธัญพืชในเขตหนาวหรือเมือ่ มีความเปียกชืน้ ปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพอากาศแต่ละปี วิธกี ารเก็บเกีย่ ว และสภาวะการเก็บ สามารถ ส่งผลต่อการปนเปือ้ นที-2 ทอกซินในเมล็ดธัญพืช อาหารสัตว์ และ ผลิตภัณฑ์อาหาร และความสำ�คัญกับการประเมินความเสี่ยงใน

T-2 toxin T-2 toxin is a member of trichothecene metabolites that belong to type A nonmacrocyclic trichothecenes. F. tricinctum, F. sporotrichioides, F. culmorum, and F. poae produce T-2 toxins on cereal grains especially in cold climate or wet conditions. Because several factors such as year-climate, harvesting procedures, and storage conditions can influence T-2 toxin contamination in different regions, the concern of public health, the presence of T-2 toxins in cereal grains, feed, and food products, and

Article info

• Nampeung Anukul, Kanithaporn Vangnai, and Warapa Mahakarnchanakul. (2013). Significance of regulation limits in mycotoxin contamination in Asia and risk management programs at the national level. J. Food Drug Anal. 21(3): 227–241. • Warapa Mahakarnchanakul. (2015). Overviews of food mycotoxins problems in Thailand and Southeast Asia countries. A Presentation in The 5th Regional Training Course on Mycotoxin Prevention and Control in Food and Feedstuff. Kasetsart University, BangkokThailand 14-18 September 2015 32

www.innolabmagazine.com


โอเฮาส เครื่องชั่งวิเคราะหอานละเอียด 5 ตําแหนง เอเชียจะได้รบั การพิจารณาอย่างครบถ้วนในอนาคตอันใกล้ เพราะ OHAUS Semi-Micro Balances การขาดแคลนข้อมูลที่หนักแน่นเพียงพอทำ�ให้ไม่สามารถกำ�หนด

recent risk assessment need to be prioritized and completed in Asia in the near future. Lack of strong recent information precluded the possibility of establishing appropriate limits for specific products in each country.

ระดับการปนเปื้อนสูงสุดในแต่ ละผลิตภัณฑ์ของแต่ลPerformance ะประเทศ “Intelligent

for Applications Requiring Extreme accuracy” แม้ว่าข้อมูลการปนเปื้อนของสารพิ ษเชื้อราในอาหารและ

Although information of mycotoxin contamination

หออาหารสั งปฏิบัติกตารที ่มีความเชี ่ยวชาญและได บรองตองการเครื ตองสูงและมีคาความไมแนนอนนอยๆ ขณะเดียวกันก็ไดมองหาเทคโนโลยีและ ว์ในเอเชี ยจะได้ รบั การปรัรับการรั ปรุงในระยะเวลา 10 ่อปีงชั ทผี ่งา่ทีน่มีความถูกin food and foodstuffs in Asia have been updated in the past นวัมา ตกรรมใหม ๆ ของเครื อ ่ งชั ง ่ ไปพร อ มกั น ด ว ย เครื อ ่ งชั ง ่ รุ น  Explorer Semi-Micro Balance ของโอเฮาส สามารถใหไดตามความตองการทั้ง 2 สวน ดวย แต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่เพียงพอ ทำ�ให้ยากต่อการประเมิน 10 years, relevant information remains insufficient, which คุณ ลั ก ษณะเด น ๆ ในราคาที ค ่ ณ ุ เอื อ ้ มถึ ง การสัมผัสสารพิษเชือ้ ราของประชากรเอเชี ย ความเสีย่ งของการปน makes  จอสีระบบสัมผัส และ ประตูเปด-ปด อัตโนมัติสั่งการด วยเซ็itนdifficult เซอร to assess the exposure of Asian populations เปือ้ นสารพิษเชือ้ ราเป็นประเด็นระบบ สำ�คัญAuto-Calibration ด้านความปลอดภัดยวและการ to mycotoxins. is an ยตุมนําหนักที่อยูภายในเครื่องที่มีถึงThe 2 ลูกrisk เพื่อofยืนcontamination ยันถึงคาความถูกby ตอmycotoxins งเชิงเสน (linearity) ควบคุมคุณภาพอาหารและอาหารสั การหลี กเลีย่ “High งไม่ให้Speed สารพิษSingle Module important issue of food and quality control  ตัวรับต นว์ําหนั กเปนแบบ weighing cell” safety ใหความรวดเร็ วในการอ านคานof ําหนัfoods ก and  รองรั feeds. Avoiding mycotoxin occurrence in the food chain is a เชือ้ ราปนเปือ้ นในห่วงโซ่อาหารเป็ นเป้บามาตรฐาน หมายหลักGLP/GMP ทีต่ อ้ งความเข้าใจ mg goal ไปจนถึthat ง 220 g/0.01 understanding mg primary requires of the sources and แหล่งและเส้นทางการปนเปื้อนมีใหเลือกถึง 5 รุน ที่พิกัดนําหนัก ตั้งแต 52 g/0.01 Ionizer ลดไฟฟาสถิต (อุปกรณมาตราฐานสําหรั บ รุ น  EX225D/AD และ EX225/AD เท า นั น ้ ) routes of contamination. เมื่อกล่าวถึงการตรวจสอบและวิเคราะห์สารพิษเชื้อราใน

อาหารและอาหารสัตว์ ความต้องการที่ชัดเจนและเร่งด่วนคือการ พัฒนาวิธกี ารทีม่ คี วามเร็ว ความแม่นยำ� ความไว ความจำ�เพาะ และ มีราคาถูก ส่วนด้านกฎหมาย การกำ�หนดแนวทางการออกกฎหมาย และข้อบังคับเป็นสิง่ จำ�เป็น การสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ งจากรัฐบาล หรือประชาคมระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมและออกค่าใช้จ่ายในการ ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงของสารพิษเชื้อราที่น่า เชื่อถือของแต่ละภูมิภาคเป็นสิ่งสำ�คัญที่ช่วยปกป้องผู้บริโภคจาก ภัยคุกคามทางสุขภาพ

Regarding the inspection and analysis of mycotoxins in foods and feeds, there is a clear and urgent need to develop methods that are more rapid, precise, sensitive, selective and inexpensive. Regarding the regulatory aspect, the establishment of government-authorized regulatory guidelines and laws is essential. Continuing support from national governments or regional communities to encourage and fund activities that contribute to reliable exposure risk assessment and risk management of mycotoxins in their respective regions is also important to protect consumers from the health threat posed by mycotoxin contamination.

โอเฮาส เครื่องชั่งวิเคราะหอานละเอียด 5 ตําแหนง OHAUS Semi-Micro Balances “Intelligent Performance for Applications Requiring Extreme accuracy” หองปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและไดรบั การรับรองตองการเครือ่ งชัง่ ทีม่ คี วามถูกตองสูงและมีคา ความไมแนนอนนอยๆ ขณะเดียวกันก็ไดมองหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ ของเครื่องชั่งไปพรอมกันดวย เครื่องชั่งรุน Explorer Semi-Micro Balance ของโอเฮาส สามารถใหไดตามความตองการทั้ง 2 สวน ดวยคุณลักษณะเดนๆ ในราคาที่คุณเอื้อมถึง จอสีระบบสัมผัส และ ประตูเปด-ปด อัตโนมัติสั่งการดวยเซ็นเซอร  ระบบ Auto-Calibration ดวยตุมนําหนักที่อยูภายในเครื่องที่มีถึง 2 ลูก เพื่อยืนยันถึงคาความถูกตองเชิงเสน(linearity)  ตัวรับนําหนักเปนแบบ “High Speed Single Module weighing cell” ใหความรวดเร็วในการอานคานําหนัก 

รองรับมาตรฐาน GLP/GMP  มีใหเลือกถึง 5 รุน ที่พิกัดนําหนัก ตั้งแต 52 g/0.01 mg ไปจนถึง 220 g/0.01 mg Ionizer ลดไฟฟาสถิต (อุปกรณมาตราฐานสําหรับรุน EX225D/AD และ EX225/AD เทานั้น) 

Jan-Feb

33


Technology

vegetarian capsule from HPMC Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

แคปซูล HPMC (ไฮดรอกซีโพรพิล เมทิลเซลลูโลส) ได้รับการ พัฒนาเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร HPMC ใช้เป็นฟิลม์ เคลือบหรือเป็นสารควบคุมการปลดปล่อยตัวยาในงาน เภสัชกรรม HPMC ใช้ในตำ�รับต่างๆ เพือ่ เป็นสารเพิม่ ความหนืด โพ ลีเมอร์เคลือบ กาวชีวภาพ ใช้เพิ่มความสามารถในการละลายของ ของแข็ง เป็นสารยึดจับในกระบวนการกรานูเลชันและในตำ�รับที่มี การปรับการปลดปล่อยสาร การใช้งานที่ทำ�ให้ HPMC เป็นที่รู้จัก คือการใช้เป็นเปลือกหุม้ แคปซูลใช้แทนเจลาตินจากสัตว์ในแคปซูล สองชิ้นแบบดั้งเดิม แคปซูลเหล่านี้ผลิตจากสาหร่ายธรรมชาติ 100% ข้อได้เปรียบของ HPMC เมื่อเทียบกับเจลาตินที่ผลิตจาก สัตว์ (โปรตีน) แคปซูล HPMC ให้คุณประโยชน์เฉพาะตัวมากมาย เช่น ราคาถูกแต่มีคุณภาพสูง ระยะเวลาในการปลดปล่อยตัวยาต่ำ� ปราศจากความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อจากสัตว์ มีขนาดให้เลือกทุกข นาด (ตั้งแต่ 000# ถึง 5#) เหมาะสำ�หรับแคปซูลที่ใช้ในปัจจุบัน ทุกชนิด และอัตราการบรรจุประมาณ 99% แคปซูลเหล่านี้ตอบ สนองความต้องการของผู้ถือมังสวิรัติและศาสนาต่างๆ ซึ่งเป็นไป ตามข้อบังคับของชาวมุสลิม ยูดาย และฮินดู การผลิตและชนิดของแคปซูล HPMC แคปซูล HPMC เปล่า มีแคปซูลแบบสองชิน้ เท่านัน้ (แคปซูล แบบแข็ง) เนื่องจากแคปซูลแบบอ่อน เช่น Vegicaps Soft (คาทา เลนต์ ฟาร์มา โซลูชัน) และแคปซูลแบบอ่อนที่ผลิตจาก HPMC เป็นทางเลือกเพื่อใช้แทนแคปซูลเจลาตินแบบอ่อน แคปซูลเจลา ตินและ HPMC แบบแข็งผลิตโดยเครื่องมือแบบเดียวกัน ซึ่งผลิต โดยอีไล เอลลี ผลิตภัณฑ์ที่วางจำ�หน่ายในตลาด แคปซูล HPMC นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช และตำ�รับ ยาที่จ่ายได้โดยไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ (over-the-counter, OTC) ตัวอย่างบางส่วนจากข้อมูลที่จำ�กัดมีดังนี้ 34

www.innolabmagazine.com

H

PMC (Hydroxypropyl methylcellulose) capsules have been developed for both pharmaceutical products and dietary supplements. HPMC is also being adopted as a film coating or a sustained-release tablet material in the pharmaceutical field. HPMC is used in various formulations as viscolizing agent, coating polymer, bioadhesive, in solid dispersion to enhance solubility, binder in the process of granulation and in modified release formulations. Notable use is in the production of capsule shells, replacing the animal derived gelatin in conventional two-piece capsules. These capsules are made of self-developed 100% natural seaweed compound HPMC. HPMC has advantages over Gelatin capsules made by animal source (proteins). HPMC capsules offers numerous and unique benefits that include low price with high quality, fast delivery time, No risk of animal-source infectious diseases, available in all sizes ( ranging from 000# to 5#) suitable for all current capsules and filling rate is approximately 99%.These capsules also satisfies all vegetarian and religion needs that suits Muslims, Judaism and Hinduism. HPMC Capsules Manufacture and Types The empty HPMC capsules were filtered to use information regarding the two-piece capsules (hard capsules) only, since there are the soft capsules such as Vegicaps Soft (Catalent Pharma Solutions), HPMC based soft capsules, which are available as alternative to soft gelatin capsules. Hard gelatin and HPMC capsules are manufactured using similar equipments developed by Eli Lilly. Marketed Products The HPMC capsule shells have found popularity for


• Damiana Herb ขนาด 300 มิลลิกรัม: สมุนไพรผง (Damiana turnera aphrodisiaca) ผลิตโดยบริษัท ไบโอ-เฮลท์ สหราชอาณาจักร • Thera Veda’s Ajay- สูตรป้องกันการแพ้: สารสกัดจาก ผักและผักผง ผลิตโดย ออร์แกนิกซ์ เซาท์ สหรัฐอเมริกา • Natren Life Start 2: แบคทีเรีย วิตามินซี มันฝรั่งผง และนมแพะ ผลิตโดยบริษัท แนทเทร็น สหรัฐอเมริกา • Culturelle HS Capsules: ขนาด 80 มิลลิกรัม Lactobacillus GG (L. rhamnosus GG) สูตรมังสะวิรตั ิ โดย เคิรก์ แมน แล็บ สหรัฐอเมริกา • ผลิตภัณฑ์เสริมโพรไบโอติกแบบแคปซูล Align Daily: Bifidobacterium infantis ผลิตโดยพรอกเตอร์ แอนด์ แกมเบิล สหรัฐอเมริกา คุณสมบัติสำ�คัญ 2 ประการ ที่แคปซูล HPMC ได้รับการ พัฒนาให้เหนือกว่าแคปซูลเจลาติน ได้แก่ ความสามารถในการผลิต ด้วยเครือ่ งจักร และความสามารถในการสลายตัว/แยกตัวทัง้ ในห้อง ทดลองและในร่างกายมนุษย์ คุณสมบัตหิ ลักของแคปซูล HPMC ที่ มีโอกาสในอนาคตดีกว่าแคปซูลเจลาติน คือ ผูป้ ว่ ยเลือกแคปซูล

their use with nutraceuticals and over-the-counter (OTC) formulations. Using Google web search, many nutritional products were found. Only few examples are given as follow, • Damiana Herb 300 mg: Pure powdered herbs (Damiana turnera aphrodisiaca) by Bio-Health Ltd., UK • Thera Veda’s Ajay- Allergy Support Formula: Vegetable extracts and powders by Organix South, USA • Natren Life Start 2: Bacteria, vitamin C, potato powders and whole goat milk by NATREN, Inc., USA • Culturelle HS Capsules: 80 mg Lactobacillus GG (L. rhamnosus GG) Vegetarian Formula by Kirkman Labs, USA • Align Daily Probiotic Supplement Capsules: Bifidobacterium infantis by Procter and Gamble, USA Two important areas where improvements have to be achieved in order to qualify the HPMC capsules ahead of gelatin capsules are in their machinability and in the in vitro and in vivo disintegration/dissolution performances. The main area where HPMC capsules can have better prospect compared to gelatin capsules is in wider patients’ preferences and the dietary sensitivities in certain markets.

Article info

• Kumar Vipin*; Sood Suman; Dr. Rana A. C.; Singh Gurpreet. (2012). HPMC CAPSULES – AN APPROACH FOR REPLACEMENT OF GELATIN. International Journal of Natural Product Science 2012; Spl Isssue 1:19 • Moawia M. Al-Tabakha. (2010). HPMC Capsules: Current Status and Future Prospects. J Pharm Pharmaceut Sci (www.cspsCanada.org) 13(3) 428-442

Jan-Feb

35


Research and Development

Product Design and Competitiveness Author info รองศาสตราจารย์ ดร. สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา Assoc.Prof.Dr. Sataporn Amornsawadwatana The University of the Thai Chamber of Commerce sataporn_amo@utcc.ac.th

การแข่งขันทางธุรกิจทีร่ นุ แรงในปัจจุบนั นี้ ส่งผลให้ผผู้ ลิตต้องมีการ ปรับตัวและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ ลูกค้าและมีตน้ ทุนการผลิตทีต่ �่ำ ลง ซึง่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น วิธกี ารหนึง่ ทีส่ ามารถลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์ ได้เป็นอย่างดี การออกแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นตัวกำ�หนดถึงวัตถุดบิ ที่ใช้ในการผลิต การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบนี้จะส่งผลถึงการเลือกใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์ และทักษะของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ทำ�ให้ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์นี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีก เลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ขั้นตอนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผล ต่อต้นทุนของการผลิตของผลิตภัณฑ์อีกเช่นเดียวกัน การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติงาน หมายถึง การ ออกแบบผลิตภัณฑ์ทคี่ �ำ นึงถึงการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามสะดวกสบาย เกิดต้นทุนในการดำ�เนินการต่�ำ คุณภาพของสินค้าอยูใ่ นเกณฑ์ทสี่ งู และเวลาในการปฏิบัติการมีความรวดเร็ว เช่น การออกแบบเพื่อ การผลิต การออกแบบเพื่อการซ่อมบำ�รุง เป็นต้น การออกแบบเพื่อการผลิตและประกอบ การออกแบบเพื่อการผลิตและประกอบ (Design for manufacturing and assembly, DFMA) มุ่งเน้นที่จะลดต้นทุน การผลิตโดยการใช้ประโยชน์จากการออกแบบสินค้าเพือ่ การผลิตให้ ได้มากทีส่ ดุ โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อหน้าทีก่ ารใช้งานของสินค้าและ คุณภาพของสินค้าทีต่ อ้ งการ แม้แบบของสินค้าจะมีการเปลีย่ นแปลง เป็นอย่างมาก ผู้ทำ�การออกแบบเพื่อการผลิตและประกอบต้อง ทำ�ความเข้าใจความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างแบบของสินค้า กับองค์ประกอบอื่นของระบบการผลิต และทำ�การกำ�หนดรูปแบบ ของสินค้าที่เป็นทางเลือกไว้ด้วย ซึ่งจะทำ�ให้เกิดการใช้ประโยชน์ สูงสุดต่อระบบการผลิตในภาพรวม สำ�หรับกิจกรรมทีส่ �ำ คัญในการ ออกแบบเพือ่ การผลิตและประกอบ ได้แก่ การลดต้นทุนในการผลิต 36

www.innolabmagazine.com

A

s high competition nowadays, manufacturers have to adapt themselves and develop new products to response to customer’s needs while reducing cost. Creating new products is a solution to reduce cost and enhance product value. Product design determines raw materials. Changing of raw materials impacts how machines and equipment work as well as skill workers employed. They cause unavoidably increasing manufacturing cost. In addition, changing production processes also impacts on product cost. Product design for operation means that product designing to concern comfort, low production cost, high product quality, and fast operation. Its components, for examples, are Design for Manufacturing and Design for Maintenance. Design for Manufacturing and Assembly Design for manufacturing and assembly (DFMA) aims to reduce production cost by productivity-enhancing design. It should not impact on product quality and functions even the appearance is drastically changed. Person in charge of DFMA should understand relation and impact between product and process components. Optional product should, as well, be determined, to obtain maximum processing utilization. Activities of DFMA consist of; reduction of part manufacturing cost, reduction of part assembly cost, and reduction of manufacturing support cost. Principles of manufacturing cost reduction; • Understand cost breakdowns and processing restrictions. • Eliminate idle processes, parts should be manufactured in just one step. • Optimize processes, determined by economy-of-scale principle. • Standardize parts and processes.


ชิ้นส่วน การลดต้นทุนในการประกอบชิ้นส่วน และการลดต้นทุนที่ เกี่ยวกับการสนับสนุนการผลิต การลดต้นทุนในการผลิตมีหลักการที่สำ�คัญดังนี้ • ทำ�ความเข้าใจกับปัจจัยด้านต้นทุนและข้อจำ�กัดใน กระบวนการผลิต • ขจัดขัน้ ตอนการผลิตทีไ่ ม่เกิดประโยชน์ และผลิตชิน้ ส่วน ต่างๆ ให้ได้ในขั้นตอนเดียว • คัดเลือกกระบวนการที่เหมาะสม โดยยึดหลักของการ ประหยัดทำ�ให้ชิ้นส่วนและกระบวนการต่างๆ เป็นมาตรฐาน การลดต้นทุนในการประกอบชิน้ ส่วนมีหลักการทีส่ �ำ คัญ ดังนี้ • ลดจำ�นวนของชิ้นส่วนต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุด • หลีกเลี่ยงการใช้ข้อต่อ ลดการใช้น็อต • ออกแบบสินค้าให้เป็นโมดูลมาตรฐาน • ออกแบบชิ้นส่วนให้สามารถทำ�งานได้หลายหน้าที่ • ทำ�ให้เกิดความง่ายในการประกอบชิน้ ส่วนให้ได้มากทีส่ ดุ • ลดภาระของการขนถ่ายวัสดุ การลดต้นทุนทีเ่ กีย่ วกับการสนับสนุนการผลิตมีหลักการดังนี้ • ลดความซับซ้อนของระบบให้ได้มากที่สุด • จำ�นวนชิ้นส่วนมีมากจะทำ�ให้โอกาสของความสำ�เร็จใน การผลิตลดลง • ลดต้นทุนด้านการจัดซื้อ การขนส่งสินค้า การเก็บรักษา • ลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการตรวจคุณภาพสินค้า การออกแบบเพื่อการบำ�รุงรักษา การออกแบบเพือ่ การบำ�รุงรักษาจะหมายถึง การออกแบบ ให้สนิ ค้านัน้ มีการบำ�รุงรักษาทีง่ า่ ย ต้นทุนการบำ�รุงรักษาต่�ำ ใช้เวลา ในการบำ�รุงรักษาน้อย เช่น เครื่องปรับอากาศที่ใช้เวลาในการถอด ชิน้ ส่วนเพือ่ ล้างและทำ�ความสะอาดเร็วขึน้ กว่าในอดีต โดยทีเ่ ครือ่ ง ปรับอากาศในปัจจุบันมีการใช้น็อตน้อยลง และมีชิ้นส่วนในการ ถอดประกอบน้อยลง การออกแบบเพื่อการบำ�รุงรักษามีหลักการที่สำ�คัญดังนี้ • การออกแบบที่ดีต้องออกแบบเพื่อลดความต้องการใน การซ่อมบำ�รุง เช่น การใช้ข้อต่อพลาสติกแทนข้อต่อเหล็กซึ่งอาจ จะเป็นสนิมได้ง่าย เมื่อเปลี่ยนมาเป็นพลาสติก ความต้องการใน การเปลี่ยนข้อต่อจึงน้อยลง • ลดความยุ่งยากในการซ่อมบำ�รุง โดยสามารถถอดชิ้น ส่วนนั้นออกมาได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น • สร้างให้การซ่อมบำ�รุงทำ�ได้งา่ ยโดยพนักงานทีม่ ที กั ษะต่�ำ • ทำ�ให้การเข้าถึงเครื่องจักรและชิ้นส่วนทำ�ได้ง่าย ใช้เวลา น้อยในการปรับแต่งเครื่องหรือถอดชิ้นส่วนออก • มีตัวชี้วัดเพื่อแสดงถึงชิ้นส่วนที่เสียอย่างชัดเจน • ถ้าเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ ต้องออกแบบให้สามารถ ขนย้ายได้ง่ายด้วย • หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบหรือเครื่องมือที่หายากหรือมี ราคาแพงในการซ่อมบำ�รุง • ลดการใช้เครื่องมือเฉพาะทางหรือเครื่องมือพิเศษที่มี ราคาแพง

Principles of part assembly cost reduction; • Reduce number of parts, as least as possible. • Avoid using joints and reduce using nuts. • Design standard modules. • Design multifunction parts. • Part assembly should be as easy as possible. • Reduce material relocation. Manufacturing support cost reduction; • Reduce system complexity. • Reducing number of parts increases possibility of manufacturing success. • Reduce procurement cost, transportation cost, and storage cost. • Reduce cost of quality control activities. Design for Maintenance Design for maintenance refers to designing to provide ease of maintenance, low maintenance cost, and short maintenance time. For example, air conditioners nowadays are easier to disassembly to clean than precedent because of using lesser nuts and lesser assembling parts. Principles of design for maintenance • Design to reduce maintenance service needed such as using plastic joints instead of metal joint which tends to be rusted. Plastic joints need lesser changes. • Reduce maintenance complexity, parts should be easy to disassembly. • Simple design, even unskilled staff isable to perform maintenance. • Enhance machine and part accessibility, less setting time, or disassembly. • Design indicators of out-of-order parts. • In case of large-size machine, design should concern machine relocation. • Avoid using of materials and tools which are in short supply or expensive. • Reducing relying on specific or expensive tools.

ถังน้ำ�สี่เหลี่ยมซึ่งสามารถลดต้นทุนการขนส่งและเปลี่ยนถังน้ำ�ได้ง่าย Rectangular water bottle which helps reduce transportation and allows easy change Jan-Feb

37


การออกแบบเพื่อการนำ�กลับมาใช้ใหม่ การออกแบบเพื่อให้สินค้าสามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ อีกเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องทิ้ง เช่น กล้องถ่ายรูปแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถนำ�ตัวกล้องกลับมาใช้ต่อได้อีก หรือ การที่มอเตอร์ของ เครื่องซักผ้าที่มีอายุการใช้งานได้ถึง 20 ปี แต่ผู้บริโภคจะใช้เครื่อง ซักผ้าประมาณ 10 ปี แล้วทิ้ง ดังนั้น หากมีการนำ�มอเตอร์ของ เครือ่ งซักผ้าทีท่ งิ้ ไปแล้วมาใช้ประกอบเครือ่ งซักผ้าและขายในราคา ถูกจะทำ�ให้ลดอัตราการทิ้งมอเตอร์ลงได้ เป็นต้น การออกแบบเพื่อการขนส่ง การขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพมีความสำ�คัญ การออกแบบเพือ่ การขนส่งเป็นการออกแบบสินค้าโดยคำ�นึงถึงลักษณะการขนส่งที่ ง่าย ประหยัดต้นทุน ตัวอย่างเช่น การออกแบบถังน้ำ�ดื่มให้มีรูป ทรงสีเ่ หลีย่ ม ซึง่ จะทำ�ให้ผปู้ ระกอบการขนถังน้�ำ ได้เป็นจำ�นวนมาก ขึน้ และลดต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยลง นอกจากนี้ การออกแบบให้ มีขนาดเล็กและมีหจู บั ยังส่งเสริมให้ผใู้ ช้สามารถยกถังน้�ำ ได้สะดวก มากขึน้ ลดการกระเด็นของน้�ำ เมือ่ ทำ�การเปลีย่ นถ่ายถังน้�ำ กับตูน้ �้ำ เราสามารถที่จะทำ�การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยการ ออกแบบโดยคำ�นึงถึงการผลิต การใช้งาน การซ่อมบำ�รุง ทำ�ให้ ผลิตภัณฑ์ของเรามีความสะดวกต่อการใช้งาน เป็นทีต่ อ้ งการของผู้ บริโภค และทำ�ให้เราสามารถทีจ่ ะแข่งขันได้ในธุรกิจเป็นอย่างดี

Design for Reuse Products are able to be reused. This reduces waste such as frame of disposable camera can be reused. Another example, cloth washing machine’s life is 10 years while its motor’s life is 20 years, so the motor is reusable. Used motors can be reassembled to manufacture low-cost cloth washing machine. It of course reduces waste motors. Design for Transportation Effective transportation is crucial. Design for transportation is product design concerning ease of transport and cost saving. For example, rectangular bottles of drinking water allow larger number of bottles per trip. This means reduction of transportation cost shared per bottle. Smaller bottles with handhelds allow more convenient handle, and reduce chance of spilling when equipping on water cooler. We can create new products by design principles that concern manufacturing, using, and maintenance. Products designed with these principles are convenient and response to customer’s needs, as well as enhance the market competitiveness.

winning packaging design from Red Dot Award 2014 : Best of the best packaging design. It was inspired by the ice crystal. It communicated the freshness together with luxury and trendy design.

Sprinkle Drinking Water

แบรนด์ไทยโดย บริษทั เอ็ม วอเตอร์ จำ�กัด คว้ารางวัลดีไซน์ยอด เยี่ยมระดับโลก Best of the Best จากเวที Red Dot Award 2014 ไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจในการออกแบบจากผลึกน้�ำ แข็งทีส่ ดใส ราวกับเพชร สือ่ ให้เห็นถึงความสดชืน่ ทีม่ าพร้อมกับความหรูหรา และการออกแบบที่ทันสมัย Sprinkle drinking water Thai brand by M Water Co., Ltd., has achieved its award-

38

www.innolabmagazine.com

รางวัลเรดดอทดีไซน์ เริ่มต้นในปี 2498 เป็นการแข่งขันออกแบบที่ใหญ่และ โด่งดังที่สุดในโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ • การออกแบบผลิตภัณฑ์ • แนวคิดการออกแบบ • การออกแบบเพื่อการสื่อสาร เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ http://en.red-dot.org About Red Dot design Award It is the bigest design competition in the world since 1955. There are 3 categories, • Product Design • Design Concept • Communication Design Learn more at http://en.red-dot.org


Jan-Feb

39


Technology

Microbes Turn Palm By-Products into Biodiesel Author info รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาส เชียรศิลป์ Assoc.Prof.Dr. Benjamas Cheirsilp Department of Industrial Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Prince of Songkla University benjamas.che@psu.ac.th

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีความต้องการใช้เชือ้ เพลิงในภาคอุตสาหกรรม และการขนส่งสูงขึน้ ตามจำ�นวนประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเชือ้ เพลิงดัง กล่าวส่วนใหญ่แล้วต้องนำ�เข้ามาจากต่างประเทศ ทำ�ให้ประเทศไทย ประสบปัญหาเกีย่ วกับความเสียเปรียบด้านพลังงานและเศรษฐกิจ การพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น ไบโอดีเซลเป็นพลังงานที่ผลิตได้จากน้ำ�มันพืชซึ่งผลิตใน ประเทศ จึงเป็นแหล่งพลังงานทดแทนทีก่ �ำ ลังได้รบั ความสนใจอย่าง มาก แต่ปริมาณวัตถุดบิ น้�ำ มันพืชทีม่ อี ยูภ่ ายในประเทศยังคงไม่เพียง พอกับความต้องการใช้เชือ้ เพลิงทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ดังนัน้ จึงมีความจำ�เป็น ต้องหาแหล่งวัตถุดบิ ใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพทัง้ ในเชิงคุณภาพและปริมาณ น้�ำ มันจากจุลนิ ทรียถ์ อื เป็นแหล่งวัตถุดบิ น้�ำ มันใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพ สูงเนือ่ งจากจุลนิ ทรียม์ กี ารเจริญเติบโตเร็วและน้�ำ มันภายในเซลล์ที่ มีองค์ประกอบคล้ายน้ำ�มันพืชทำ�ให้สามารถนำ�มาผลิตเป็นไบโอ ดีเซลได้ จุลินทรีย์ที่สามารถสะสมน้ำ�มันภายในเซลล์ได้สูงกลุ่มนี้ ว่า “จุลนิ ทรียไ์ ขมันสูง” แต่เนือ่ งจากต้นทุนการเพาะเลีย้ งจุลนิ ทรียท์ ี่ สูง ทำ�ให้ยงั ไม่สามารถพัฒนาสูร่ ะดับอุตสาหกรรมได้ จึงต้องมีการ วิจยั ศึกษาการลดต้นทุนโดยการนำ�เอาผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือเศษ วัสดุของเหลือจากภาคเกษตรหรือโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้เลี้ยง เชื้อจุลินทรีย์เพื่อผลิตน้ำ�มัน ภาคใต้มโี รงงานอุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะโรงงานสกัด น้�ำ มันปาล์มจำ�นวนมาก ทำ�ให้มปี ริมาณเศษวัสดุเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย ของเหลือจากโรงงานสกัดน้�ำ มันปาล์มทีเ่ ป็นของแข็งส่วนใหญ่จะเป็น วัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส ได้แก่ เส้นใยปาล์ม ทะลายปาล์มเปล่า และกะลา ซึง่ มีการนำ�ไปใช้ประโยชน์นอ้ ยมาก เนือ่ งจากมีโครงสร้าง ทีแ่ ข็ง ยากต่อการบดฉีก เมือ่ นำ�ไปใช้เป็นแหล่งความร้อนของโรงงาน ไฟฟ้าชีวมวล ทำ�ให้เกิดควันที่มีธาตุกำ�มะถันเกาะตามท่อไฟ และ ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ ส่วนการนำ�ไปเพาะเห็ดหรือหมักเป็นปุ๋ยก็ ยังมีปริมาณน้อยกว่าเศษวัสดุที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เศษวัสดุเหล่า 40

www.innolabmagazine.com

T

oday, Thailand’s industry and transport sectors require fuel increasingly due to growing number of population. Most of fuel is imported, Thailand is comparatively disadvantageous. Consequently, alternative energy development is thus critical. Biodiesel is produced from a domestic product – vegetable oil. This source is currently highlighted. However, domestic production capacity is not sufficient because of increasing energy consumption. It is important to explore new source which is potential in terms of both quality and quantity. Microorganism is the novel high-potential source of lipid. Microorganisms are fast-growing, some of them produce lipid and store in their cells. This kind of lipid is closely analogous to vegetable oil, so it is capable to use as biodiesel’s raw material. These microorganisms are call ‘High-lipid containing microorganisms’. It cannot be scaled up to industrial production because of high cell culture cost. Research was needed to apply by-products or waste from industrial and agricultural sectors as culture media of lipid microorganisms. There are many palm oil plants in the Southern region. It means huge amount of by-products available. Solid by-products from palm oil plants are mostly lignocelluloses materials such as palm fiber, palm bushes, and palm kernels. They did not show the applicatory because rigid structure is too hard to grind. When using as heat source of biomass power plant, its smoke contains sulfur sticking on heat pipes and also causes pollution. Some are used in mushroom farms or preparing fertilizer, but quantity consumed is only a part of daily supply. Unmanaged by-products cause environmental issues and future waste management cost. Using of by-product should concern environment impact.


นี้หากไม่มีการจัดการที่ดีจะทำ�ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเกิด ต้นทุนในการจัดการของเสียตามมา ดังนั้น การนำ�เศษวัสดุไปใช้ ประโยชน์จึงต้องคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การนำ�เอาวัสดุลิกโนเซลลูโลสไปใช้เลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อผลิต น้ำ�มันนั้น ต้องทำ�การย่อยวัสดุเหล่านี้ให้เป็นน้ำ�ตาลก่อนด้วยกรด หรือเอนไซม์ จากนัน้ ใช้จลุ นิ ทรียไ์ ขมันสูงเปลีย่ นจากน้�ำ ตาลให้เป็น น้ำ�มัน แต่หากใช้เชื้อราไขมันสูงที่สามารถสร้างเอนไซม์ย่อยลิกโน เซลลูโลสก็จะทำ�ให้สามารถเลี้ยงเชื้อราดังกล่าวบนวัสดุเหล่านี้ได้ โดยตรง สามารถลดขั้นตอนและต้นทุนการผลิตน้ำ�มันได้และยัง ได้น�้ำ มันทีม่ อี งค์ประกอบของกรดไขมันทีห่ ลากหลาย เป็นการเพิม่ ทางเลือกในการนำ�น้ำ�มันที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อ การวิจยั นีเ้ ป็นการสร้างนวัตกรรมการผลิตพลังงานทดแทน จากเศษวัสดุโดยกระบวนการทางชีวภาพ นอกจากจะเป็นการลดต้นทุน การผลิตพลังงานทดแทนแล้วยังถือเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ลดการเกิดของเสีย ลดการใช้วตั ถุดบิ ทางการ เกษตรเพื่อผลิตพลังงานทดแทน และยังสามารถประยุกต์ใช้กับ ระบบบำ�บัดของโรงงาน ทำ�ให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม การวิจัยนี้ สามารถต่อยอดและถ่ายทอดให้กับอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการส่ง เสริมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนภายในประเทศ ลดการนำ� เข้าพลังงาน และเพิม่ ความยัง่ ยืนทางด้านพลังงานของประเทศ

Lipid processing by microorganisms and lignocelluloses needs enzymatic or acidic digestion. Then microorganisms turn sugar obtained into lipid. More appropriately, some highlipid containing fungi can convert lignocelluloses directly to lipid. It enables growing these fungi with these materials. This technology significantly reduces process complexity and lipid production cost. In addition, lipids containing various fatty acids enhance product applications. The research is to create innovation of alternative energy from by-products based on biotechnology. In addition to cost reduction of alternative energy cost, it also optimizes the utilization of natural resource, reduces waste and reduces using of agricultural commodities in energy production. The technology is applicable with waste treatment systems, which is environmentally beneficial. Transferring and further development by the industry support the national alternative energy production. They also help reduction of energy import and promote Thailand’s energy sustainability.

Jan-Feb

41


Attractions

FOOD SAFETY IS THE BIGGEST CHALLENGE FOR VIETNAM Author info เจนนี ทราน Tran Bich Ngoc, Jenny Marketing Department, Singapore Exhibition Services Pte., Ltd. jennytran@vietallworld.com

โพรแพ็คเวียดนาม 2016 หรืองานแสดงเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และเภสัชภัณฑ์ชั้นนำ� ครั้งที่ 11 จะจัดขึ้นที่ศูนย์ การจัดแสดงและการประชุมไซง่อน (SECC) ระหว่างวันที่ 1–3 มีนาคม 2559 ประกอบด้วยซัพพลายเออร์นานาชาติดา้ นอุปกรณ์ เทคโนโลยี บริการ และโซลูชัน นับเป็นการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ที่กำ�ลังเติบโตของภูมิภาคนี้ให้ได้พบกับซัพพลายเออร์ระดับโลกที่ ดีที่สุด ณ นครโฮจิมินห์ ความปลอดภัยอาหารคือประเด็นที่ท้าทายที่สุดสำ�หรับ เวียดนามในช่วงปีที่กำ�ลังจะมาถึง ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าความตกลงหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) ซึ่ง เวียดนามได้ท�ำ ข้อตกลงกับอีก 11 ประเทศเมือ่ เร็วๆ นี้ ไม่เพียงเปิด โอกาสให้เวียดนามเสริมความแข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรม แต่ยงั มา พร้อมกับความท้าทายทีต่ อ้ งเอาชนะอีกด้วย หนึง่ ในนัน้ คือเรือ่ งของ อุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้กลายเป็น หนึ่งในข้อกังวลที่ใหญ่ที่สุดของสังคม เนื่องจากเวียดนามมีแหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่และมีผลิตภัณฑ์จำ�นวนมาก แต่ยัง ขาดมาตรฐานการผลิตระดับสูงที่จะทำ�ให้มั่นใจถึงความปลอดภัย ของอาหาร ไม่อาจปฏิเสธได้วา่ ความปลอดภัยอาหารเป็นจุดสำ�คัญ ที่บ่งบอกว่าอุตสาหกรรมอาหารของเวียดนามจะชนะหรือแพ้หลัง จากเปิดประตูให้กับคู่แข่งระดับโลกรายใหญ่ที่มีอยู่มากมาย ทีมสือ่ สารของงานโพรแพ็คเวียดนามได้สมั ภาษณ์ศาสตราจารย์ ลูดวน ผูท้ ไี่ ด้รบั เกียรติอยูใ่ นกลุม่ สำ�นักวิชาการระหว่างประเทศด้าน วิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยี (IAFoST) เมื่อเร็วๆ นี้ และ เป็นรองประธานกรรมการของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหารเวียดนาม (VAFoST) รวมถึงเป็นวิทยากรชื่อดังที่จะ มาบรรยายในงานสัมมนาของโพรแพ็คเวียดนาม เพื่อให้ได้ข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองของท่านเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร 42

www.innolabmagazine.com

I

nto its 11th edition, Vietnam’s premier food, drink and pharmaceutical packaging technology event, PROPAK VIETNAM 2016, returns to the Saigon Exhibition & Convention Center (SECC) from the 1st to 3rd March 2016. Featuring international suppliers of technology equipment, services and solutions, PROPAK VIETNAM 2016 connects the region’s growing industries with the best global suppliers in Ho Chi Minh City. FOOD SAFETY IS THE BIGGEST CHALLENGE FOR VIETNAM IN THE UPCOMING YEARS Economic experts state that Trans-Pacific Partnership (TPP) which Vietnam has just successfully signed with other 11 countries opens for Vietnam not only many opportunities to boost up industries but also many challenges to overcome. In these, food industry, especially agricultural products, becomes one of the biggest concerns of the society since Vietnam has large natural re-sources and huge volumes of products, but still lack of high standards of production to ensure the food safety. It is undeniable to say that food safety is the main focal point to decide whether Vietnam food industry can win or loose after the door is opened for all the big international competitors. The PROPAK VIETNAM media team has caught up with Professor Luu Duan, the newly ordained Fellow of IAFoST, Vice president of VAFoST and also a famous speaker for the food conferences in PROPAK VIETNAM to find out more about his views on food safety in Vietnam, the growing trends for the industry as well as upcoming activities of VAFoST to support the local industry.


ในเวียดนาม เทรนด์ที่กำ�ลังเติบโต รวมถึงกิจกรรมของ VAFoST ที่วางไว้เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ ในการเข้าร่วม TPP และเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับทั่ว โลกนั้น อะไรคือความท้าทายหลักที่ภาคเกษตรกรรมต้องเผชิญ? ศาสตราจารย์ลดู วน: "ขอยก TPP เป็นตัวอย่าง TPP อนุญาต ให้แต่ละประเทศโปรโมทจุดแข็งของตนเอง สำ�หรับเวียดนามแล้ว จุดแข็งของเราคือภาคเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร การ ผลิตเครือ่ งหนัง และอุตสาหกรรมสิง่ ทอ ในอุตสาหกรรมเครือ่ งหนัง และสิ่งทอนั้น ส่วนใหญ่เราต้องแก้ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล แต่ สำ�หรับภาคเกษตรกรรมนั้นแตกต่างออกไป เพราะสิ่งที่ต้องเผชิญ ไม่ใช่เพียงเรื่องของแรงงาน แต่ยังมีเรื่องของเทคโนโลยีที่จะทำ�ให้ มั่นใจถึงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยอาหาร กลิ่นรส โภชนาการ ฯลฯ ซึ่งในจำ�นวนนี้ ความปลอดภัยอาหารคือ ความท้าทายทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของเวียดนามในช่วงปีทกี่ �ำ ลังจะมาถึง โดย เฉพาะเมือ่ เราได้ลงนามในความตกลงหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ เอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ร่วมกับอีก 11 ประเทศ อุตสาหกรรมอาหารยังต้องเผชิญกับความยุ่งยากด้าน เศรษฐศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น การแข่งขันด้านราคา และความ ต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ เรายังมีผู้ผลิตที่มีคุณภาพ มากมาย แต่ก็มีผู้ผลิตรายย่อยอยู่ไม่น้อยที่ยังขาดความสามารถ ในการแข่งขันในตลาด เรือ่ งสุดท้ายทีส่ �ำ คัญไม่แพ้กนั คือเรือ่ งของวัฒนธรรมทีเ่ ป็น หนึง่ ในอุปสรรคของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในเวียดนามหลัง การเข้าร่วม TPP เพราะชาวเวียดนามระดับกลางและระดับบนต่าง ชื่นชอบผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศมากกว่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ส่ง ผลให้อุตสาหกรรมท้องถิ่นมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ส่งผลโดยเฉพาะ ต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพดีของเวียดนาม กล่าวอย่างกว้างๆ ในความ เห็นของผม การก้าวกระโดดสู่ TPP ทำ�ให้อุตสาหกรรมอาหารของ เวียดนามเผชิญกับทั้งโอกาสและความท้าทาย โดยเฉพาะในเรื่อง ของเทคโนโลยีและการเข้าครอบครองตลาด” งานโพรแพ็คเวียดนาม 2015 ที่ผ่านมา ประสบความ สำ�เร็จด้วยจำ�นวนบริษัทที่เข้าร่วมถึง 337 แห่ง จาก 31 ประเทศ ประกอบด้วยกลุ่มนานาชาติ 8 พาวิลเลียน ผู้เข้าชมงาน 6,937 คน จาก 28 ประเทศ โดยเป็นผู้บริหารระดับสูงมากกว่า 38% ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของงานและลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า ได้ที่ www.propakvietnam.com

Joining TPP and many economic partnerships with the world, what are the key challenges agricultural sector will face? Professor Luu Duan: " Taking TPP as an example, TPP allows each country to promote own their strengths. To Vietnam, our biggest strengths are agricultural sector, agricultural products, leather production and textile industry. In leather and textile industries we mainly need to deal with human resource. Agricultural sector is different. What we face is not just the workforce but also the technologies to ensure the quality of the seeds, the products, food safety, the sensory, the nutrition, etc. In these, food safety is the biggest challenge for Vietnam in the upcoming years especially when we have just signed TPP with other 11 countries. Food industry is also facing with economic and cultural difficulties for example price competition and local as well as regional consumers’s interest. We still have many good quality manufacturers but we also have a lot of small manufacturers who still lack of competitiveness in the market. Last but not least, culture is also one of the obstacles for the development of food industry in Vietnam after TPP. Most of high and middle class of Vietnamese people prefer foreign products rather than local ones leading to the bad affects (bad image) of the local industry, especially Vietnamese good quality products. In general, in my opinion, jumping to TPP, Vietnam’s food industry both has opportunities and challenges especially in technology level and how we occupy the market." At the previous show in March 2015, PROPAK VIETNAM successfully brought together 337 companies from 31 countries and regions, including 8 international group pavilions, 6,937 trade visitors from 28 countries with over 38% trade visitors from senior-level management. Learn more about conferences and pre-register at www.propakvietnam.com.

Jan-Feb

43


Attractions

Mix with the world of Pharma products, people & solutions

Cphi South East Asia Author info ฟิเทรีย ทาร์มิซี Fitria Tarmizie Sales and Marketing Support Executive, PT UBM Pameran Niaga Indonesia Fitria.Tarmizie@ubm.com

อินโดนีเซีย เป็นประตูเพือ่ เข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมยาในภูมภิ าคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชภัณฑ์ระดับโลกจากทั่ว โลก พร้อมรับประโยชน์จากเนือ้ หา ความรู้ และประสบการณ์ทมี่ าแบ่ง ปันในงาน ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานจาการ์ตาอินเตอร์เนชัน นอลเอ็กซ์โป ในวันที่ 6-8 เมษายน 2559 ซึ่งจัดพร้อมกับงาน CPhI South East Asia งานด้านส่วนผสมยา งาน InnoPack South East Asia เป็นงานสำ�หรับบรรจุภัณฑ์ยาที่มีนวัตกรรมสูงสุด งาน P-MEC South East Asia งานนิทรรศการด้านเครื่องจักรสำ�หรับยา เครื่อง มือ และเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ และงาน ICSE South East Asia เป็น งานแสดงด้านบริการต่างๆ และโซลูชันสำ�หรับการผลิต ซึ่งนับได้ ว่าการเดินทางไปร่วมงานของท่านในครั้งนี้ จะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมยาตลาดซัพพลายเชนเลยทีเดียว เหตุผลสำ�คัญที่ควรไปร่วมงาน 1. อินโดนีเซียเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่ีมีมูลค่าการตลาดของ อุตสาหกรรมสุขภาพสูงสุดของโลก 2. ยอดขายปลีกของอาหารเพือ่ สุขภาพในอินโดนีเซียจะสูงขึน้ ร้อยละ 11.8 ในปี 2561 3. อุตสาหกรรมสุขภาพของอินโดนีเซียเติบโตเป็น 2 เท่า เมือ่ เทียบกับปี 2556 เนื่องด้วยประชาชนให้ความตระหนักด้านนี้มาก ขึ้น มีการปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และผู้ประกอบการก็ ทำ�การตลาดมากขึ้นด้วย ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ที่ www.cphi.com/sea/ visit.

44

www.innolabmagazine.com

I

ndonesia – Your Gateway to South East Asia’s Pharma Industry. Connect with global pharma professionals from around the world and benefit from the contents, knowledge and experience-sharing opportunity. Coming to the Jakarta International Expo on 6-8 April 2016, CPhI South East Asia – a world of pharma ingredients, InnoPack South East Asia – for the most innovative pharma packaging and P-MEC South East Asia – moving pharma machinery, equipment and technology into business, and ICSE South East Asia – providing contract services and toll manufacturing solutions. Complete, comprehensive, end-to-end pharma manufacturing supply chain. Top 3 reasons to join 1. Indonesia is ranked as one of the top 10 global markets for the health and wellness industry. 2. Health and Wellness food retail sales in Indonesia are forecast to grow by 11.8% CAGR by 2018. 3. Indonesia saw double-digit growth in the Health & Wellness food and beverage market since 2013, due to consumers' rising health awareness, new product launches and manufacturers' promotional efforts. An easy way to register, www.cphi.com/sea/visit.


Jan-Feb

45


Attractions

PCHi 2016 Embraces Au Naturel with New Exhibition Zone Author info เกรซ หว่อง Grace Wong Account Manager, Red Bug Communications Pte., Ltd. grace@redbugpr.com

งาน PCHi 2016 ครั้งที่ 9 เจาะเทรนด์อุตสาหกรรมด้วยโซนใหม่ เกี่ยวกับน้ำ�หอมและหัวข้องานสัมมนามากมาย จากการประกาศถึง จำ�นวนผู้จัดแสดงสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ รี้ด ซิโนฟาร์ม เอ็กซิบิชั่น (RSE) มีความภูมิใจที่จะเผยโซนจัดแสดงสินค้าใหม่ นั่น คือ Fragrance@PCHi ในงานแสดงสินค้าด้านส่วนผสมเพือ่ การดูแล บ้านและการดูแลส่วนบุคคล (PCHi) ที่กำ�ลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–3 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมเซี่ยงไฮ้เวิลด์ เอกซ์โป สถานที่ซึ่งอุตสาหกรรมเพื่อการดูแลส่วนบุคคลจะมารวม ตัวกันตลอดสามวันเพื่อมองหาแหล่งส่วนผสม สร้างเครือข่ายทาง ธุรกิจ และเรียนรู้ร่วมกัน ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความต้องการเครื่องสำ�อางออร์แกนิกที่เพิ่ม ขึ้นเป็นตัวกระตุ้นเทรนด์เกี่ยวกับธรรมชาติในอุตสาหกรรมเพื่อการ ดูแลส่วนบุคคล โดยเฉพาะน้�ำ มันจากธรรมชาติทเี่ ข้ากับส่วนผสมจาก ธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมในผลิตภัณฑ์เครื่อง สำ�อาง กลิ่นหอมก็เป็นอีกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์ สำ�หรับบ้าน จากรายงานการวิจยั กล่าวว่าตลาดส่วนผสมทีส่ ร้างกลิน่ หอมของโลกมีมลู ค่า 12,383.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2556 และ ตัง้ เป้าทีจ่ ะมีอตั ราเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปีที่ 5.6% จนถึง 17,104.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 Elynn Xu ผู้จัดการโครงการ PCHi ของ รี้ด ซิโนฟาร์ม เอ็ก ซิบิชั่น เปิดเผยว่า “ทุกวันนี้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะชอบเครื่องสำ�อาง ที่ผลิตจากส่วนผสมจากธรรมชาติมากกว่าส่วนผสมที่เป็นสารเคมี จากการที่ PCHi เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำ� จึงมีความ รับผิดชอบในการนำ�เสนอเนื้อหาที่สร้างสรรค์และมีนวัตกรรม นี่เป็น เหตุผลที่เราเพิ่มโซนจัดแสดงงานใหม่ที่เน้นในเรื่องของส่วนผสมจาก ธรรมชาติ ในครั้งแรกนี้เราเน้นส่วนผสมสองกลุ่ม ซึ่งเราคาดหวังที่จะ ขยายโซนนี้ต่อไปในอนาคต” Fragrance@PCHi เป็นโซนจัดแสดงเดียวทีอ่ ทุ ศิ เพือ่ บริษทั ด้าน กลิน่ หอมและน้�ำ มันจากธรรมชาติโดยเฉพาะ ผูเ้ ข้าชมงานสามารถเข้า ถึงส่วนผสมมากมายทีผ่ จู้ ดั แสดงสินค้านำ�มาเสนอในบริเวณนีโ้ ดยเฉพาะ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานได้ที่ www.pchi-china.com/en 46

www.innolabmagazine.com

U

pcoming 9th Edition to Explore Current Industry Trends with New Fragrance Segment and Conference Topics. Following its recent announcement on expanded exhibitor profiles, Reed Sinopharm Exhibitions (RSE) is pleased to unveil Fragrance@PCHi, a brand new exhibition zone at the upcoming Personal Care and Homecare Ingredients (PCHi) 2016 trade show. From 1-3 March 2016, PCHi will take place at the Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center, where the personal care industry will convene for three days of ingredients sourcing, business networking, and learning. In recent years, the increasing demand for organic cosmetics has fuelled a global natural megatrend within the personal care industry. In particular, natural oils serve as a popular and effective way to incorporate natural ingredients with cosmetic products. Fragrance is yet another determining factor that influences consumers’ decision when choosing personal care and household products. According to research reports, the global market for fragrance ingredients was valued at USD 12,383.25 million in 2013 and is projected to grow at a CAGR of 5.6% to reach USD 17,104.21 million by 2019[1]. Elynn Xu, PCHi Project Manager, Reed Sinopharm Exhibitions, expressed, “These days, consumers tend to favour cosmetics made of natural ingredients over those with chemical ingredients. Being an industry-leading trade event, it is PCHi’s responsibility to present content that inspires creativity and spurs new innovations. This is why we decided to add a new exhibition zone that highlights natural ingredients. For a start, we are focusing on two ingredient segments, but we expect to expand this zone in future editions.” A standalone zone dedicated specially to companies in the Fragrance and Natural Oils segment, Fragrance@ PCHi enablesvisitors to gain access to a range of ingredients offered by exhibitors who specialise in these areas. For more information, please go to www.pchi-china. com/en.


News

วีโอเลีย วอเตอร์ เทคโนโลยี่ส์ ริเริ่มคลังสมองเอเชียแห่ง แรกผู้นำ�อุตสาหกรรมรวมตัวเพื่อเปิดเผยนวัตกรรม ธุรกิจที่ยั่งยืนในเอเชีย

วีโอเลีย วอเตอร์ เทคโนโลยีส่ ์ ภาคภูมใิ จประกาศถึงการเปิดตัวอย่าง เป็นทางการของคลังสมองเอเชีย (Think Tank Asia) ซึ่งเกิดจาก ความร่วมมือของโรงเรียนธุรกิจ ESSEC และสถานทูตฝรัง่ เศสประจำ� ประเทศสิงคโปร์ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแบบหนึง่ วันใช้พนื้ ทีข่ อง โรงเรียนธุรกิจ ESSEC วิทยาเขตสิงคโปร์ เป็นการรวมตัวของผู้นำ� และผู้มีอิทธิพล 20 รายจากอุตสาหกรรมหลักในเอเชีย เพื่อแบ่ง ปันมุมมองด้านความยัง่ ยืน ความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรม และวาระบริษทั สีเขียว ทัง้ นี้ เพือ่ กำ�หนดโมเดลธุรกิจอนาคตสำ�หรับ โลกที่มีทรัพยากรจำ�กัด ทุกวันนี้ทรัพยากรธรรมชาติกำ�ลังขาดแคลนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความต้องการของประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากความหนาแน่นของประชากรและความเป็นชุมชนเมือง โลกต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและต้อง ทบทวนการใช้ทรัพยากร เพือ่ ให้เกิดโมเดลการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สมดุลดีขึ้น และยั่งยืนยิ่ง ขึ้น จากความเชี่ยวชาญที่ยาวนาน 160 ปีในการบริหารจัดการ น้ำ� พลังงาน และสิ่งปฏิกูล วีโอเลียประยุกต์ใช้ความสามารถเพื่อ สร้างนวัตกรรมให้มนุษย์มุ่งสู่ความก้าวหน้าและมีสุขภาพที่ดี รวม ถึงพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ Jean-Philippe Filhol ประธานบริหาร อุตสาหกรรมเอเชีย วีโอ เลีย วอเตอร์ เทคโนโลยี่ส์ กล่าวว่า “จากการริเริ่มคลังสมองเอเชีย เราตั้งใจที่จะสร้างโอกาสการรวมตัวของนักนวัตกรรม ผู้นำ�ทาง สังคม และผู้มีอำ�นาจตัดสินใจ ซึ่งอุทิศตนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรที่ ขาดแคลนของโลก ในฐานะผูใ้ ห้บริการโซลูชนั เพือ่ สิง่ แวดล้อมชัน้ นำ� วีโอเลียมีประวัตทิ แี่ ข็งแกร่งในเรือ่ งความยัง่ ยืน และเราตระหนักว่า นวัตกรรมเพือ่ ความยัง่ ยืนมีความจำ�เป็นต่อการเติบโตทีส่ อดคล้อง กัน นีย่ งั เป็นสิง่ ทีเ่ หมาะสมแก่เวลา เพราะสะท้อนถึงหัวข้อทีจ่ ะพูด คุยกันในงานสัมมนาเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศทีป่ ารีส (COP 21) ซึ่งวีโอเลียเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกัน ด้วยการนำ�ของศาสตราจารย์ Cédomir Nestorovic (ศาสตราจารย์ ฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศและภูมศิ าสตร์การเมืองของโรงเรียน ธุรกิจ ESSEC) และศาสตราจารย์ Kevyn Yong (คณบดีของ โรงเรียนธุรกิจ ESSEC เอเชียแปซิฟิก และรองศาสตราจารย์ฝ่าย บริหารจัดการของโรงเรียนธุรกิจ ESSEC) วัตถุประสงค์ของการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการคลังสมองเอเชียคือสร้างการรับรู้แก่องค์กร ระหว่างประเทศชั้นนำ�และส่งเสริมให้บริษัทเข้าใจและรับมือกับ ความท้าทายได้อย่างเหมาะสมเพือ่ ความยัง่ ยืนของธุรกิจ กฎระเบียบ และข้อบังคับในเอเชีย องค์การนอกภาครัฐ และวาระบริษัทสีเขียว งานสัมมนาประกอบด้วยสองส่วน – ภูมิศาสตร์การเมืองของ ทรัพยากรจำ�กัด และความท้าทายของนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน – งานนี้ต้องการจุดประกายโซลูชันนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหม่ โซลูชนั เหล่านีม้ เี ป้าหมายเพือ่ เพิม่ คุณค่าของธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ลด ผล กระทบของอุตสาหกรรมทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม นำ�ทางให้อตุ สาหกรรม เอเชียเกิดการตัดสินใจทางธุรกิจที่คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ศาสตราจารย์ Kevyn Yong กล่าวว่า “ในฐานะโรงเรียนธุรกิจ เราตระหนักถึงการพัฒนาผูน้ �ำ ธุรกิจในอนาคต ซึง่ ไม่ใช่เพียงผูจ้ ดั การ ทีม่ ที กั ษะเท่านัน้ แต่ยงั ต้องมองเห็นว่าความยัง่ ยืนคือตัวขับเคลือ่ น กลยุทธ์นวัตกรรม แนวทางการให้ความรู้ของ ESSEC มุ่งเน้นที่จะ บุกเบิกนวัตกรรมทางธุรกิจและผูป้ ระกอบการ และสิง่ นีไ้ ด้รบั การส่ง เสริมในโรงเรียนธุรกิจ ESSEC เอเชียแปซิฟิก ด้วยการผสมผสาน ปรัชญาของตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน” Jean-Philippe กล่าวสรุปว่า “เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อการที่ ธุรกิจของเราส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกต่อไป ผู้ผลิตควรผลักดัน นวัตกรรมทีย่ งั่ ยืนในสายการผลิต เช่น การใช้วตั ถุดบิ ทีไ่ ม่มวี นั หมด จากแหล่งทีย่ งั่ ยืน หรือแม้แต่การใช้ซ�้ำ และการรีไซเคิล วีโอเลียมอง เห็นคุณค่าของกิจกรรมทีก่ ระตุน้ การอภิปรายแบบเปิดเพือ่ เข้าถึงผูม้ ี อำ�นาจตัดสินใจระดับบนในชัน้ ของกลยุทธ์ เราจะผลักดันการริเริม่ ที่ คล้ายคลึงกันต่อไปเพือ่ สร้างความตระหนักแก่อตุ สาหกรรมทัว่ โลก และสนับสนุนการเพิ่มระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน” Veolia Water Technologies Hosts First Think Tank Asia: Industry Leaders Gather to Uncover Sustainable Business Innovations in Asia

Veolia Water Technologies proudly announces today the official launch of its Think Tank Asia initiative. This first edition is co-organized with ESSEC Business School (ESSEC) and the French Embassy in Singapore. Taking place in ESSEC’s Singapore Campus, the one-day executive workshop brings together a circle of 20 leaders and influencers from major industries across Asia, to share their views on sustainability, industry specific needs, and green corporate agendas, so as to define future business models in a world of limited resources. Today, natural resources are becoming increasingly scarce as the human population’s needs continue to grow in an ever more densely populated and urbanized world. The world faces climate change issues and has to rethink its relationship with resources, to come up with new social and economic growth models that are more efficient, better balanced, and more sustainable. With 160 years of expertise in the management of water, energy and waste, Veolia applies its capacity for innovation to pursue human progress and wellbeing, as well as to improve the performance of businesses.

Jan-Feb

47


Jean-Philippe Filhol, Chief Executive Officer, Asia Industrial, Veolia Water Technologies, shared, “Through the Think Tank Asia initiative, we aim to create an opportunity to bring together innovators, social leaders, and decision makers who are dedicated to preserving scarce global resources. As a leading environmental solutions provider, Veolia has a strong legacy in sustainability, and we recognize that sustainable innovation is essential for harmonious growth. This is also timely, as the event echoes what is being discussed at the Paris Climate Change Conference (COP 21), which Veolia strongly identifies with.” Led by Professor Cédomir Nestorovic (Professor of International Marketing & Geopolitics at ESSEC Business School) and Professor Kevyn Yong (Academic Dean of ESSEC Asia-Pacific and Associate Professor of Management at ESSEC Business School), the objective of the Think Tank Asia workshop is to create awareness amongst leading international organizations and to encourage companies to understand and address properly challenges relating to business sustainability, rules and regulations in Asia, non-governmental organizations, and green corporate agendas. Consisting of two parts – The Geopolitics of Limited Resources & The Challenge of Sustainable Innovation – the seminar aspires to spark off innovative solutions and new business models. These solutions will aim to create more value for businesses, while reducing the impact of industrial activities on the environment, steering Asian industries towards more environmentally conscious business decisions. Professor Kevyn Yong said, “As a business school, we are concerned about the development of future business leaders who will not only be skilled managers, but who will also see sustainability as a driver of strategic innovation. ESSEC’s educational approach has always been to pioneer business innovation and entrepreneurship, and it is boosted in ESSEC Asia-Pacific by combining Western and Asian philosophies.” Jean-Philippe concluded, “We cannot afford to ignore any longer the impact that our businesses have on the environment, and manufacturers should firmly push sustainable innovations into their production lines, such as the use of sustainably sourced renewable raw materials or reuse and recycling opportunities. Veolia sees value in facilitating open discussions to engage toplevel decision makers at a strategic level. We will continue to push out similar initiatives to increase awareness across global industries and contribute to the rise of a circular economy.” News info Red Bug Communications – December 10, 2015

สวทช. นำ�ทัพสือ่ มวลชนเยีย่ มชมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สำ�หรับเด็กป่วยในโรงพยาบาล ใช้ไอทีเป็นสื่อเรียนรู้ ให้ เด็กป่วยเรียนทันเพือ่ น สนุกเพลิดเพลิน พร้อมลดความ วิตกกังวลต่อโรคและอาการเจ็บป่วย

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระ ราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำ� คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม “โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็ก ป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยเด็ก ป่วยในโรงพยาบาลทีต่ อ้ งอยูใ่ นโรงพยาบาลนานๆ ทำ�ให้ขาดโอกาส ทางการศึกษา จึงทรงพระราชทาน “ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ส�ำ หรับ เด็กป่วยในโรงพยาบาล” และแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เด็กป่วยได้เรียนและเล่นอย่างมีความสุข ด้วยความร่วมมือ ของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำ�ให้เกิดการต่อยอดและขยายผล จน ปัจจุบนั มีโรงพยาบาลทีเ่ ข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถึง 29 แห่ง ใน 26 จังหวัดทัว่ ทุกภูมภิ าค ของประเทศ มีเด็กในโครงการ 25,000 คนต่อปี โดยโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กป่วยเรื้อรังซึ่งขาดโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสเรียน และเรียนได้ทันเพื่อนเมื่อออกจากโรงพยาบาล โดยใช้ไอทีเป็นสื่อ ในการเรียนรู้ และสร้างความเพลิดเพลินให้เด็กลดความวิตกกังวล ต่อโรคและอาการเจ็บป่วย NSTDA leads press to visit computer room for child patients, providing adequate education using IT solutions, making them enjoy and forget about their illnesses National Science and Technology Development Agency (NSTDA), the secretariat of information technology projects under the Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, led press to visit “Holistic Schools in Hospital” initiative at Chonburi Hospital, Chonburi. Concerning

48

www.innolabmagazine.com


to child patients who have been staying in the hospital and are lack of education, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn gave “Holistic Schools in Hospital” program to uplift children’s spirit. From the collaboration between the Ministry of Public Health, the Ministry of Education and the Ministry of Science and Technology, the project has been expanding until 29 hospitals from 26 province have joined, and 25,000 child patients are involved. “Holistic Schools in Hospital” program supports children who suffer from chronic diseases to have adequate education using IT solutions, be able to follow up the lesson when they leave the hospitals, as well as enjoy learning and reduce their anxiety. News info INNOLAB team – December 8, 2015

ทุน 5 ปี จำ�นวนทุนละ 20 ล้านบาท เพื่อเป็นแกนนำ�ผลิตงานวิจัย ทีม่ คี ณ ุ ภาพให้กบั วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย พร้อมเป็น แกนหลักผลิตบุคลากรวิจัยให้กับประเทศต่อไป Mahidol-Biotech researchers and Chulalongkorn researchers was awarded the 2015 NSTDA Research Chair Grant

National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Ministry of Science and Technology announced the 2015 NSTDA Research Chair Grant at the Ministry of Science and Technology. Currently science and technology have become more significant in daily lives, so it is important to promote and support outstanding researchers to create new knowledge leading to science and technology development. The 2015 NSTDA Research Chair Grant is a mechanism to encourage excellence researchers to create applied works in many aspects such as public health, agriculture and industry which will create high-impact on economic and society, in addition, to develop new quality researchers in this country. Two Grants were presented to Mahidol and biotech research groups to their work on “Integrative researches for a set of novel biomarkers applicable to diagnosis, prognosis and treatments of patients with dengue hemorrhagic fever” and Chulalongkorn University researcher to study on the Antimony-based Quantum Nanostructures for the Development of Infrared Detectors​. Each grant is worth up to 20 million Baht for a five-year period. News info INNOLAB team – December 17, 2015

นักวิจยั มหิดลพร้อมกลุม่ วิจยั ไบโอเทค และนักวิจยั จุฬาฯ คว้าทุนนักวิจัยแกนนำ� สวทช. ประจำ�ปี 2558

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประกาศผลผู้ได้รับ ทุนนักวิจัยแกนนำ� ประจำ�ปี 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทใน ชีวิตประจำ�วันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น การส่งเสริมและสนับสนุนงาน วิจยั เพือ่ ให้เกิดการสร้างองค์ความรูใ้ หม่โดยกลุม่ วิจยั ทีม่ คี วามเป็นเลิศ จึงมีความสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโครงการทุนนักวิจยั แกนนำ� นับเป็นกลไกหนึง่ ที่ สวทช. เล็งเห็น ว่าจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยที่มีความเป็นเลิศดังกล่าว สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์กับประเทศในหลายมิติ ทั้งในด้าน สาธารณสุข เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ที่จะสามารถเกิดผล กระทบสูงในเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้ พร้อมช่วยพัฒนานักวิจัย รุน่ ใหม่ทมี่ คี ณ ุ ภาพให้กบั ประเทศด้วย โดยมีผไู้ ด้รบั ทุนทัง้ สิน้ จำ�นวน 2 ทุน ให้แก่นักวิจัยจาก ม.มหิดลและกลุ่มวิจัยไบโอเทคที่ทำ�วิจัย ด้านโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี่ และนักวิจัยจากจุฬา ลงกรณ์ฯ ทีท่ �ำ วิจยั ด้านวิศวกรรมนาโนทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างของ สารกึ่งตัวนำ�เพื่อพัฒนาตัวตรวจจับแสงอินฟราเรด ด้วยระยะเวลา

เทอร์โมฟิชเชอร์ไซเอนทิฟิคเข้าถือครองแอฟฟีเมทริกซ์

• เสริมความแข็งแกร่งในฐานะผูน ้ �ำ ด้านชีววิทยาศาสตร์และการ ตรวจวิเคราะห์พันธุกรรม • ขยายผลงานด้านแอนติบอดี้และการทดสอบสำ�หรับ HighGrowth Flow Cytometry และ Single-Cell Biology Applications อย่างมีนัยสำ�คัญ • เพิม่ ผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์พน ั ธุกรรมทีส่ อดคล้อง เพือ่ การ วิจัย คลินิก และตลาดจริง Jan-Feb

49


• มอบโอกาสเพิ่มความได้เปรียบของเทอร์โมฟิชเชอร์ในด้าน

การค้าและภูมิศาสตร์ • สร้างผลกำ�ไรทีน ่ า่ ดึงดูด; คาดว่าจะเพิม่ กำ�ไรสุทธิตอ่ หุน้ ทันที

เทอร์โมฟิชเชอร์ไซเอนทิฟิค (ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก:TMO) ผู้นำ�ระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์ และแอฟฟีเมทริกซ์ (ตลาดหุ้น แนสแด็ก:AFFX) ผู้ให้บริการชั้นนำ�ด้านผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ พันธุกรรมและเซลล์ ประกาศว่าคณะกรรมการของทั้งสองบริษัท เห็นชอบอนุมัติให้เทอร์โมฟิชเชอร์เข้าถือครองแอฟฟีเมทริกซ์ ด้วย เงินสดมูลค่า14 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุน้ โดยมูลค่าการซือ้ ขายรวมอยู่ ที่ราว 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ “การเข้าถือครองแอฟฟีเมทริกซ์จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของ เราในฐานะผูน้ �ำ ด้านชีววิทยาศาสตร์และสร้างโอกาสทางการตลาด ใหม่ๆ ในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์พันธุกรรม” เทคโนโลยีของแอฟฟีเมทริกซ์สามารถตรวจวิเคราะห์ระบบ ชีวภาพทั้งแบบขนานและเชิงซ้อนในระดับเซลล์ โปรตีน และยีน ช่วยอำ�นวยความสะดวกแก่การนำ�อุปกรณ์วิจัยไปใช้จริงในคลินิก และตลาด ผลิตภัณฑ์ของแอฟฟีเมทริกซ์ถกู ใช้งานโดยลูกค้าทีท่ �ำ งาน ด้านชีววิทยาศาสตร์และการวิจยั เพือ่ การนำ�ไปใช้จริง รวมถึงด้านการ ตรวจวิเคราะห์ระดับโมเลกุล อนามัยการเจริญพันธุ์ และเทคโนโลยี ชีวภาพทางการเกษตร แอฟฟีเมทริกซ์มสี �ำ นักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ ซี่ าน ตาคลารา แคลิฟอร์เนีย มีพนักงานราว 1,100 คนทั่วโลก มียอด ขายและการจัดส่งสินค้าในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ธุรกิจทำ� รายได้ตอ่ ปีราว 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะถูกควบรวมเข้ากับ ฝ่ายโซลูชันชีววิทยาศาสตร์ของเทอร์โมฟิชเชอร์ “การเข้าถือครองแอฟฟีเมทริกซ์จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของ เราในฐานะผูน้ �ำ ด้านชีววิทยาศาสตร์และสร้างโอกาสทางการตลาด ใหม่ๆ ในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์พันธุกรรม” มาร์ค เอ็น แคส เปอร์ ประธานและประธานบริหารของเทอร์โมฟิชเชอร์ไซเอนทิฟคิ กล่าว “ในส่วนของชีววิทยาศาสตร์นั้น ผลงานด้านแอนติบอดี้ของ แอฟฟีเมทริกซ์จะช่วยขยายบริการของเราในตลาด Flow cytometry ทีก่ �ำ ลังเติบโตอย่างรวดเร็วได้อย่างมีนยั สำ�คัญ และลูกค้าจะสามารถ เข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านีไ้ ด้งา่ ยขึน้ ผ่านทางช่องทางการค้าของเราทีม่ ี อยูท่ ั่วโลก ในส่วนของการวิเคราะห์ยีนนัน้ เทคโนโลยีของแอฟฟีเม ทริกซ์จะช่วยเติมเต็มได้อย่างมากและสร้างโอกาสใหม่ในการเข้าถึง ตลาดคลินกิ และตลาดจริง สำ�หรับผูถ้ อื หุน้ นัน้ เราคาดว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จะช่วยเพิม่ มูลค่าด้วยการสร้างผลตอบแทนทางการเงินทีน่ า่ ดึงดูดใจ ซึง่ รวมถึงการปรับกำ�ไรสุทธิตอ่ หุน้ ทีท่ �ำ ให้ผลตอบแทนเพิม่ ขึน้ ทันที” แฟรงค์ วิทนีย์ ประธานและประธานบริหารของแอฟฟีเมทริกซ์ กล่าวว่า “การรวมตัวกับเทอร์โมฟิชเชอร์ ช่วยสร้างมูลค่าแก่ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นของเราได้อย่างมีนัยสำ�คัญ เราจะสามารถ สร้างประวัติศาสตร์ที่แข็งแกร่งจากความร่วมมืออันแน่นแฟ้น ด้วย การใช้ความสัมพันธ์เชิงลึกทีเ่ ทอร์โมฟิชเชอร์มตี อ่ ลูกค้าในตลาดเป้า หมายโดยเฉพาะด้านชีวเภสัช รวมถึงจากการดำ�เนินงานระดับโลก และความเป็นผูน้ �ำ ในเอเชียแปซิฟกิ ของเทอร์โมฟิชเชอร์ เราตืน่ เต้น กับโอกาสทีจ่ ะได้รวมผลงานของสองบริษทั เข้าด้วยกันและเสริมความ แข็งแกร่งของเราในตลาดทีเ่ ติบโตสูงอย่างตลาดสิง่ มีชวี ติ เซลล์เดียว อนามัยการเจริญพันธุ์ และเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร พนักงานของ 50

www.innolabmagazine.com

เราจะได้ประโยชน์จากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทชั้นนำ�ด้าน อุตสาหกรรม ซึ่งนั่นหมายถึงการนำ�พาโอกาสในการเติบโตและ การพัฒนาทางอาชีพมาให้มากมาย เราตั้งตารอที่จะทำ�งานอย่าง ใกล้ชิดกับทีมของเทอร์โมฟิชเชอร์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการรวม ตัวเป็นไปอย่างราบรื่น” แคสเปอร์กล่าวสรุปว่า “เรายินดีต้อนรับเพื่อนร่วมงานใหม่จาก แอฟฟีเมทริกซ์ ทั้งแฟรงค์ วิทนีย์ และทีมงานจากแอฟฟีเมทริกซ์ ทัง้ หมด ต่างได้แสดงผลงานอันยอดเยีย่ มในการสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับธุรกิจมาแล้ว เราตื่นเต้นกับโอกาสของเทอร์โมฟิชเชอร์ที่จะ ขยายความครอบคลุมและความสามารถเชิงลึก เราจะขับเคลื่อน แรงเหวี่ยงนั้นต่อไปและเร่งการเติบโตให้เพิ่มมากขึ้น” Thermo Fisher Scientific to Acquire Affymetrix

• Strengthens Leadership in Biosciences and Genetic Analysis • Significantly Expands Portfolio of Antibodies and Assays

for High-Growth Flow Cytometry and Single-Cell Biology Applications • Adds Complementary Genetic Analysis Products Serving Research, Clinical and Applied Markets • Offers Opportunity to Leverage Thermo Fisher’s Commercial and Geographic Scale • Creates Attractive Financial Benefits; Expected to be Immediately Accretive to Adjusted Earnings per Share (EPS) Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO), the world leader in serving science, and Affymetrix Inc. (NASDAQ:AFFX), a leading provider of cellular and genetic analysis products, today announced that their boards of directors have unanimously approved Thermo Fisher’s acquisition of Affymetrix for $14.00 per share in cash. The transaction represents a purchase price of approximately $1.3 billion. “The acquisition of Affymetrix will strengthen our leadership in biosciences and create new market opportunities for us in genetic analysis” Affymetrix’s technologies enable parallel and multiplex analysis of biological systems at the cellular, protein and genetic level, facilitating the transition of research tools into clinical and applied markets. The company’s products are used by customers working in life sciences and translational research, molecular diagnostics, reproductive health and agricultural biotechnology. Based in Santa Clara, California, Affymetrix has approximately 1,100 employees worldwide and maintains sales and distribution operations primarily in the U.S., Europe and Asia. The business, which has annual revenues of approximately $350 million, will be integrated into Thermo Fisher’s Life Sciences Solutions Segment. “The acquisition of Affymetrix will strengthen our leadership in biosciences and create new market opportunities for us in genetic analysis,” said Marc N. Casper, president and chief executive officer of Thermo Fisher Scientific. “In biosciences,


the company’s antibody portfolio will significantly expand our offering in the fast-growing flow cytometry market, and customers will have greater access to these products through our global scale and commercial reach. In genetic analysis, Affymetrix’s technologies are highly complementary and present new opportunities for us in targeted clinical and applied markets. For shareholders, we expect the transaction to create value by generating attractive financial returns, including immediate accretion to our adjusted EPS.” Frank Witney, president and chief executive officer of Affymetrix, said, “Joining Thermo Fisher creates significant value for our customers, employees and shareholders. We will be able to build on our strong history of close collaboration with customers in our target markets by leveraging Thermo Fisher’s deep relationships, particularly in biopharma, as well as their global scale and leading presence in Asia-Pacific. We are excited about the opportunity to combine our portfolios and strengthen our position in high-growth markets such as singlecell biology, reproductive health and AgBio. Our employees will benefit by being part of an industry-leading company, which brings many opportunities for career growth and development. We look forward to working closely with the Thermo Fisher team to ensure a smooth transition and integration.” Casper concluded, “We’re pleased to welcome our new colleagues from Affymetrix to Thermo Fisher. Frank Witney and the entire Affymetrix team have done a great job of strengthening the business, and we’re excited about the opportunity to leverage Thermo Fisher’s scale and depth of capabilities to build on that momentum and accelerate growth.” News info businesswire - January 8, 2016

พัฒนานวัตกรรมสุขภัณฑ์และก๊อกน้�ำ มาตรฐานระดับโลก ณ โรงงาน ผลิต จังหวัดสระบุรี ปักธงให้ไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้า TOTO ที่ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ตั้งเป้าทำ�ผลิตภัณฑ์ TOTO ให้เป็นแบรนด์ใน ใจผู้บริโภคไทยภายใน 5 ปีข้างหน้า ประกาศเดินหน้าลุยกิจกรรม ส่งเสริมการตลาดทั้งระยะสั้นและยาวอย่างต่อเนื่อง คุณฮิโรยูกิ ซูซูกิ (Mr. Hiroyuki Suzuki) ประธานบริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำ�กัด มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะนำ�ความรูค้ วามสามารถ รวม ถึงประสบการณ์การทำ�งานทีส่ งั่ สมมาตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ ได้ร่วมงานกับบริษัท TOTO ประเทศญี่ปุ่น มาปรับปรุงและพัฒนา สินค้าและผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตในประเทศไทย และกล่าวว่า “จะตัง้ เป้า ให้สนิ ค้าที่ผลิตจากโรงงานแห่งนี้ตอ้ งเป็นที่ยอมรับทั้งคุณภาพและ มาตรฐานในทุกระดับชั้น ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับโลก ไม่ ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO, TIS, JIS ยิ่งไปกว่านั้น ต้องผ่านเกณฑ์ มาตรฐานของ TOTO ที่ยากกว่ามาตรฐานใดๆ ในโลก ภายใต้การ ควบคุมและตรวจสอบทีเ่ ข้มข้นทีส่ ดุ โดยเฉพาะสินค้า TOTO ทีอ่ อก จาก โรงงานแห่งนี้ต้องได้การตรวจแบบ 100% ทุกชิ้นงาน และจะ ไม่ยอมให้สนิ ค้าทีไ่ ม่มคี ณ ุ ภาพออกจากโรงงานแม้แต่ชนิ้ เดียว เพราะ หากสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหลุดออกไปยังผู้บริโภค นั่นคือความเสีย หายที่ลูกค้าได้รับซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้” TOTO opens factory to show topmost manufacturing process of faucet and sanitary ware with global standards

TOTO invited press to visit its factory in Saraburi to see topmost technology of development in faucet and sanitary ware with global standards. Forecast Thailand to be the biggest production source of ASEAN, drive TOTO brands to be in customers’ mind within five years, and announce to continuing using short-term and long-term promotional campaigns. Mr. Hiroyuki Suzuki, President of Toto (Thailand) Co., Ltd., had been joining TOTO (Japan) for 25 years, was committed to bring his knowledge, skills and experience to develop products manufactured in Thailand. He said, “I aim that products made from this factory will be well-accepted in both quality and all level of standards either ISO, TIS or JIS. Moreover, they have to pass TOTO standard which is more stringent than any standard. The products of this factory will be produced under the intensive control and verification. They have to be 100% check, and none of the substandard products will be released. We can’t accept the mistake of providing customers with substandard products. News info INNOLAB team – December 18, 2015

โตโต้เปิดโรงงานผลิต โชว์สุดยอดกระบวนการผลิต สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ�มาตรฐานระดับโลก

โตโต้เปิดโรงงานผลิต เชิญสือ่ มวลชนเยีย่ มชมสุดยอดเทคโนโลยีการ Jan-Feb

51


แอชแลนด์นำ�เสนอกลยุทธ์เชิงวิทยาศาสตร์ในการเพิ่ม คุณภาพสูตรทางยาและการส่งผ่านตัวยาขั้นสูง

แคมเปญใหม่ของแอชแลนด์ “การส่งผ่านตัวยาระดับสูงโดยใช้เคมี โพลีเมอร์ที่เหนือกว่า” สนับสนุนการใช้แนวทางวิทยาศาสตร์ใน การเลือกสารเพิม่ ปริมาณยา (Excipient) กลุม่ โพลีเมอร์ ซึง่ จะช่วย สนับสนุนอุตสาหกรรมยาเพือ่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทยี่ ดื หยุน่ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ในการส่งผ่านตัวยาและเพิ่มชีวประสิทธิผล แนวทางแบบองค์รวมทีม่ พี นื้ ฐานทางวิทยาศาสตร์เพือ่ เลือกสาร เพิม่ ปริมาณยาแทนทีว่ ธิ เี ชิงประจักษ์แบบดัง้ เดิม ช่วยให้อตุ สาหกรรม ยาสามารถพิจารณาผลกระทบหลักของสารเพิ่มปริมาณยากลุ่ม โพลีเมอร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การผลิต ชีวประสิทธิผล และความคงตัว การเลือกสารเพิ่มปริมาณยาอย่างมีหลักการต้อง อาศัยความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง-ฟังก์ชัน และ โครงสร้าง-คุณสมบัตขิ องสาร ด้วยความเชีย่ วชาญด้านการออกแบบ โพลีเมอร์และคุณลักษณะ นักวิทยาศาสตร์ของแอชแลนด์มคี วามเข้าใจ หลักการของสมรรถนะเชิงฟังก์ชนั และความคงตัวเชิงกายภาพของ เทคโนโลยีสารเพิ่มปริมาณยากลุ่มเซลลูโลสและไวนิลไพร์โรลิโดน Ashland presents science-based strategy to enhance pharmaceutical formulation quality and advance drug delivery

Ashland’s new campaign, “Advancing Drug Delivery with Superior Polymer Chemistry” promotes a scientific approach to select polymer excipients that will better serve the pharmaceutical industry in its effort to develop robust, safe, and efficacious products to deliver drugs and increase bioavailability. A holistic, science-based approach to excipient selection rather than a traditional empirical approach affords the pharmaceutical industry the ability to consider the impact of polymer excipients in key areas of drug development, including manufacturing, bioavailability and stability. Rational selections of excipients require an understanding of structure-function and structure-property relationships of input material. Experts in polymer design and characterization, Ashland scientists have a fundamental understanding of the functional performance and physicochemical stability of both cellulosic-based and vinyl pyrrolidone-based excipient technologies. News info Resource Advantage Group – December 9, 2015 52

www.innolabmagazine.com

แนวทางการผลิตอาหารสำ�หรับผู้ป่วยโรคไต

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รบั ความร่วมมือจากประเทศญีป่ นุ่ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรือ่ ง “สภาวะโภชนาการ ความต้องการและแนวทางการผลิตอาหาร สำ�หรับผู้ป่วยโรคไต” ณ ห้องละอองฟ้า สถาบันค้นคว้าและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไตเรือ้ รังรักษาไม่หาย แต่สามารถป้องกันหรือชะลอไม่ให้เนือ้ ไตทีเ่ หลืออยูเ่ สือ่ มสภาพลง ไปอีก แต่ผปู้ ว่ ยโรคไตบางคนละเลยการรักษา จนทำ�ให้ไตวายอย่าง รวดเร็วจนเสียชีวติ การกินอาหารให้ถกู ต้องและเหมาะสมกับความ ต้องการของร่างกายทำ�ให้ไตที่เหลืออยู่มีความสามารถในการขับ ถ่ายของเสียออกจากร่างกายเป็นปัจจัยสำ�คัญที่สุดในการชะลอไม่ ให้เนือ้ ไตถูกทำ�ลายมากขึน้ จากรายงานการศึกษาทางคลินกิ พบว่า การลดปริมาณโปรตีนลงจะทำ�ให้อาการของโรคไตวายลดลง บริษทั โฮริกะฟูด้ ส์ จำ�กัด ผูน้ �ำ ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำ�เร็จรูป ได้เล็ง เห็นถึงความสำ�คัญของการรักษาและจัดการผู้ป่วยโรคไต โดยดูแล ด้านโภชนาการเพื่อชะลอการเสื่อมของไต และเห็นว่าข้าวเป็นสิ่ง จำ�เป็นที่ทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นต้องรับประทาน ซึ่งไม่สามารถลด ปริมาณโปรตีนในข้าวลงเองได้เหมือนอย่างลดปริมาณเนื้อสัตว์ใน กับข้าว บริษัท โฮริกะฟู้ดส์ จำ�กัด จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสวย โปรตีนต่ำ� (PCL Rice) ที่เหมาะแก่ผู้ป่วยโรคไตในระยะต่างๆ ผู้ ป่วยโรคไตไม่จ�ำ เป็นต้องควบคุมปริมาณข้าวแต่ได้รบั ปริมาณโปรตีน ที่น้อยลง ทำ�ให้ได้รับคาร์โบไฮเดรตจากข้าวอย่างเพียงพอเพื่อนำ� ไปใช้เป็นพลังงาน และงานวิจัยการลดโปรตีนในข้าวจะได้รับการ พัฒนาปรับปรุงมาสู่ข้าวสายพันธุ์ไทย โดยเป็นการทำ�งานร่วมกัน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประเทศญี่ปุ่น Way to produce food for patients with chronic kidney disease

Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University, incorporation with Japan organized special discussion on “Nutritional situation, the needs and food products for kidney patients” at La-ong Fah Room, Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University. Chronic kidney disease is incurable, but slowing down the degeneration of the healthy kidney is possible. Unfortunately, some kidney patients ignore the treatment which causes the acute kidney failure and death. By eating right and suit to the body’s needs, the remaining kidney can excrete waste form the body which


is the most important factor to slow down the degeneration of the healthy kidney. Clinical study revealed that reducing protein intake can reduce kidney failure symptom. Horika Foods Co., Ltd., leading in instant food products, understands the important of managing and treating kidney patients with proper nutrition, and knows that rice is the main food for Thai and Japanese which its protein is hardly reduced unlike protein in meat. The company then develops low protein rice (PCL Rice) suitable for kidney patients in any stage. The patients can have the normal amount of rice intake, but derive low protein and adequate carbohydrate to produce energy. The research to reduce protein in rice is applied to Thai rice. It is the project under the responsibility of Kasetsart University and Japan.

กลุม่ CIDP เปิดทำ�การสาขาแห่งแรกในเอเชียทีส่ งิ คโปร์

News Info INNOLAB team – January 25, 2016

CIDP หรือ Centre International de Développement Pharmaceutique ซึง่ เป็นองค์กรเอกชนอิสระทีร่ บั ทำ�วิจยั ตามสัญญา ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐมอริเชียส ภาคภูมิใจที่จะประกาศถึงการเปิด ทำ�การสาขาแห่งใหม่ในเอเชียที่ประเทศสิงคโปร์ นับเป็นการก้าว สู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งแรกของกลุ่ม และนับเป็นสาขาที่สี่ต่อ จากประเทศโรมาเนีย อินเดีย และบราซิล “เรารู้สึกว่ามีความจำ�เป็นในการขยายสาขาไปทั่วโลกเพื่อให้ บริการอย่างครอบคลุมและเพื่อพัฒนาทักษะให้หลากหลาย” ชองหลุยส์ รูเล กรรมการบริหารชาวฝรั่งเศสของ CIDP กล่าว “สิ่งนี้ เป็นตัวกระตุ้นการตัดสินใจของเราในการเปิดสาขาใหม่ในเอเชีย

Shop IKA® Specials

Rotary Evaporators Distillation made easy!

The IKA® range of RV 8, RV 10 digital and control rotary evaporators offers excellent distilling solutions to the demanding user.

> RV 10 control V auto Limited Time Only! www.ika.com/ikaspecials

240 58.4 oC

Two digital displays for an optimal overview

NEW Glassware for various applications available

Heating bath can be used as a stand-alone unit and has integrated ergonomic carrying handles

Value for money, design and technology - all for your convenience! www.ika.com

designed

for scientists

Mixing

Crushing

Temperature Control

Separation

IKA® Works (Asia) Sdn Bhd Lot PT6445, Jalan Industri 3/4 Rawang Integrated Industrial Park 48000, Rawang, Selangor · Malaysia Tel. +60 3 6099-5666 · Fax +60 3 6092-0193 · sales.lab-ana@ika.my

Laboratory Reactors

Analytical Technology

Software

Jan-Feb

53

IKAworldwide | #lookattheblue


ภูมิภาคที่เราอยากจะให้บริการอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจที่เพิ่ม ความสำ�คัญขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิงคโปร์เป็นประเทศที่เหมาะสมใน การจัดตั้งสำ�นักงานในเอเชียเนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานที่ยอด เยี่ยม มีความโปร่งใสของกฎหมายข้อบังคับ และมีความสะดวกใน การเข้าถึงตลาดอาเซียน เราเชื่อว่าการลงทุนครั้งใหม่นี้จะส่งเสริม ให้ CIDP ประสบความสำ�เร็จมากยิ่งขึ้น” CIDP คือกลุม่ ระหว่างประเทศทีเ่ ป็นนักบุกเบิก มีความเชีย่ วชาญ ด้านการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ เครื่องมือ แพทย์ โภชนาการ และเครื่องสำ�อาง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ทำ�ให้ CIDP เป็นบริษัทชั้นนำ�ที่ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ที่ ครอบคลุมเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลปัญหาผิวภายนอก (dermo-cosmetics) กลุ่ม CIDP ประกอบด้วยทีมงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งล้วนเป็น ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์สูง ยก ตัวอย่างเช่น แพทย์ เภสัชกร ผู้จัดการและผู้ช่วยวิจัย/ทดลองทาง คลินกิ นักชีวสถิติ และผูจ้ ดั การด้านข้อมูล ความรูค้ วามชำ�นาญด้าน วิทยาศาสตร์ของ CIPD ครอบคลุมหลายแง่มมุ ของการค้นคว้าเกีย่ ว กับยา และให้บริการครอบคลุมถึงการประเมินส่วนผสม วัตถุดิบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำ�อาง สาขาของ CIDP ในสิงคโปร์มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวัน ที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีประธานเปิดงานคือ Claire BlazyJauzac กรรมการผู้จัดการกลุ่มของ CIDP ภายในงานมีแขกผู้มี เกียรติร่วมงานราว 50 ท่าน ประกอบด้วยลูกค้า พันธมิตรทาง ธุรกิจ คณะทูต และผู้แทนจากสมาคม เป็นต้น ศูนย์กลางการวิจัย และพัฒนาระหว่างประเทศสำ�หรับวิทยาศาสตร์ชวี ภาพของสิงคโปร์ ตัง้ อยูใ่ นเขตไบโอโพลิส (Biopolis) ซึง่ เป็นศูนย์กลางการปฏิบตั งิ าน ที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย การลงทุนในเขตดังกล่าว จะช่วยเสริมความเชีย่ วชาญของ CIDP ในการวิจยั ด้านผิวหนังและ เครื่องสำ�อาง รวมถึงช่วยให้การสร้างพันธมิตรด้านการวิจัยและ พัฒนาระหว่างภูมิภาคทำ�ได้ง่ายขึ้น มัตซึโอกะ โนบุอากิ รองประธานของชุมชนนักวิทยาศาสตร์ เครือ่ งสำ�อางสิงคโปร์ และดำ�รงตำ�แหน่งนักวิทยาศาสตร์ของพรอค เตอร์ แอนด์ แกมเบิล สิงคโปร์ ให้ความเห็นว่า “เป็นเรื่องดีที่มี CROs ในสิงคโปร์มากขึ้น เพื่อให้บริการแก่บริษัททั้งในประเทศ และจากต่างประเทศทีม่ องหาบริการแบบมืออาชีพสำ�หรับโครงการ พัฒนาต่างๆ ผมคิดว่าการที่ CIDP เข้ามาในสิงคโปร์จะช่วยด้าน อุตสาหกรรม โดยจะเป็นประโยชน์ต่อห้องทดลองขนาดใหญ่ที่จะ สามารถนำ�ความเชีย่ วชาญด้านผิวหนังและเครือ่ งสำ�อางของ CIDP มาใช้กับโครงการวิจัยทางคลินิก และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเกิด ใหม่ที่ต้องการใช้บริการการทดสอบในห้องปฏิบัติการและในสัตว์ ทดลองจากผู้ให้บริการ ผมขอแสดงความยินดีกับ CIDP สำ�หรับ การขยายสาขาและหวังว่าจะเกิดความร่วมมือและการพัฒนาใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมทั้งภายในและภายนอกสิงคโปร์” CIDP Group Inaugurates First Asia Subsidiary in Singapore CIDP, Centre International de Développement Pharmaceutique, a Mauritius-based private and independent Contract Research Organisation (CRO), is proud to announce the inauguration of its new Asia subsidiary in Singapore. This marks the Group’s first foray into the Asia-Pacific region, and is its fourth subsidiary 54

www.innolabmagazine.com

after the ones located in Romania, India, and Brazil. “We felt the need to expand internationally in order to broaden our services and diversify our skills”, said Jean-Louis Roule, French CEO of CIDP. “This fuelled our decision to set up a new subsidiary in Asia, a region we are keen to serve due to its increasing economic importance. Singapore was a logical choice for our Asia office because of its excellent infrastructure, transparency of requirements and regulations, and convenient access to Asian markets. We are confident that this new venture will bring CIDP to greater heights.” CIDP is a pioneer international group that specialises in research and development activities for pharmaceutical, medical device, nutrition, and cosmetic industries. With more than 15 years of experience, CIDP is a leading company in the field offering extensive scientific expertise in the dermo-cosmetics sector. The CIDP group comprises a strong team of highly qualified and experienced professionals, such as doctors, pharmacists, clinical research/trial assistants and managers, biostatisticians, and data managers. CIPD’s scientific know-how covers various aspects of drug discovery, and services offered include the evaluation of ingredients, raw materials, as well as drugs or cosmetics products. CIDP’s Singapore subsidiary was officially unveiled in a ceremony held on 27 January. The opening was officiated by Claire Blazy-Jauzac, Group Managing Director of CIDP, and was attended by around 50 guests, including clients, business partners, embassy, and association representatives, etc. Located in Biopolis, an international research and development hub for biomedical sciences, the fully operational centre is equipped with the latest technologies, and its investiture will enable CIDP to enhance its expertise in dermatology and cosmetics activities, and facilitate the development of new partnerships in R&D across the region. Matsuoka Nobuaki, Vice-President of the Society of Cosmetics Scientists Singapore and Principle Scientist at Procter & Gamble Singapore commented, “It’s a good thing to have more CROs in Singapore catering to local and regional companies that seek professional services for their development projects. I think CIDP’s presence in Singapore will help the industry, both for large laboratories that will benefit from the CIDP's expertise in dermatology and cosmetics for their clinical research projects, and for start-ups who fully outsource their in vitro or in vivo testing needs. I would like to congratulate CIDP on their expansion and I Iook forward to more fruitful collaborations and new developments within the industry from Singapore and beyond.” News info Red Bug Communications - January 29, 2016


Körber AG ตัดสินใจถือครองเอฟาเสค แฮนดลิง้ โซลูชนั

การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความเป็นสากลแก่ธุรกิจระบบ โลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัท Körber หนึง่ ในกลยุทธ์การปฏิรปู องค์กรของกลุม่ เอฟาเสค คือการที่ เอ ฟาเสค แฮนดลิ้ง โซลูชัน (เอฟาเสค) ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ภายใต้เอฟา เสค ปัจจุบันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Körber AG กลุ่มเทคโนโลยี ระหว่างประเทศ (มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558) จากการ เปลี่ยนแปลงนี้ทำ�ให้เอฟาเสคซึ่งมีธุรกิจครอบคลุมโปรตุเกส สา ธารณรัฐเช็ก อินเดีย สิงคโปร์ และสเปน เข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง ธุรกิจระบบโลจิสติกส์ของ Körber การถือครองเอฟาเสคทำ�ให้ธุรกิจโลจิสติกส์ของ Körber มี

ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ขยายการเข้าถึงและความสามารถของ Körber AG ที่สังเกตเห็นได้ชัดที่สุดคือ Körber ขยายขีดความ สามารถในการให้บริการโซลูชนั คลังสินค้าทีม่ คี ณ ุ ภาพและนวัตกรรม แก่ลกู ค้าปัจจุบนั และลูกค้าใหม่ทวั่ โลก นอกจากนีย้ งั ได้ครอบครอง ประสบการณ์ของเอฟาเสคทีก่ ารดำ�เนินงานในตลาดอาเซียนมาแล้ว สามทศวรรษ รวมถึงความสามารถที่สอดคล้องและโซลูชันระบบ การจัดเก็บและจัดการวัสดุภายในองค์กร จอร์จ มานูเอล คูโต ผู้อำ�นวยการด้านการพัฒนาธุรกิจโลกของ เอฟาเสคกล่าวว่า “เรามีความกระตือรือร้นที่จะร่วมเป็นหนึ่งใน ครอบครัว Körber ผสมผสานความเชีย่ วชาญของทัง้ สองบริษทั เพือ่ ส่งมอบเทคโนโลยีคลังสินค้าอัตโนมัตทิ ดี่ ที สี่ ดุ แก่ผผู้ ลิตทัว่ โลก จาก การที่การดำ�เนินงานด้านโลจิสติกส์มีความซับซ้อนมากขึน้ และข้อ กำ�หนดต่างๆ มีความเข้มงวดมากขึ้น ความต้องการโลจิสติกส์ที่มี ประสิทธิภาพมากกว่าเดิมจึงเพิ่มสูงขึ้น เอฟาเสคมีความเชื่อมั่นว่า ความเชี่ยวชาญในการควบคุมดูแลวัสดุของเอฟาเสค จะขับเคลื่อน หน่วยโลจิสติกส์ของ Körber สูค่ วามสำ�เร็จทีย่ งิ่ ใหญ่ขนึ้ และเราตัง้ ตารอทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ขององค์กรทีม่ กี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งแห่งนี”้ Körber AG Concludes Acquisition of Efacec Handling Solutions

Strategic Move Internationalizes Körber Group’s Logistics Systems Business As part of a strategic reorganization of the Efacec Group, Efacec Handling Solutions (Efacec), previously an Efacec

Jan-Feb

55


subsidiary, is now part of Körber AG, an international technology group (effective from 17 September 2015). With this move, Efacec’s international presence across Portugal, Czech Republic, India, Singapore, and Spain strengthens Körber’s Logistics Systems Business Area. The acquisition of Efacec internationalizes Körber’s logistics business, further expanding Körber AG’s reach and capabilities. Most notably, Körber augments its ability to offer more innovative and quality warehousing solutions to existing and new global accounts. The company also gains Efacec’s three decades of experience operating in the Asian market, as well as its complementary capabilities and in-house material handling and storage systems solutions. Jorge Manuel Couto, Global Business Development Director at Efacec, said, “We are enthusiastic to join the Körber family, combining our expertise with theirs to deliver the highest levels of automated warehousing technologies to manufacturers across the globe. As logistics operations become more complex, and as warehouse regulations become more stringent, the demand for superior logistics capabilities is increasing. Efacec is confident that its material handling expertise will propel Körber’s logistics unit towards greater success, and we look forward to being a part of this dynamic organization.” News info INNOLAB team – December 17, 2015

โคเวสโตรเสริมความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้

โคเวสโตร ผูผ้ ลิตโพลีเมอร์และพลาสติกคุณภาพสูงชัน้ นำ�ระดับโลก เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาค จัดงานแถลงข่าวประกาศ เปิดตัวสำ�นักงานใหญ่ประจำ�ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เพื่อตอกย้ำ�ความสำ�คัญของตลาด อาเซียนต่อธุรกิจของโคเวสโตร ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสอง รองจากจีน ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค อาเซียนนี้ เนือ่ งจากหนึง่ ในแปดของศูนย์การผลิตทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก 56

www.innolabmagazine.com

ของโคเวสโตร ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยศูนย์การผลิตมาบตาพุดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกคุณภาพสูง ซึง่ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถนำ�ไปใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ในชีวิตประจำ�วัน นอกจากนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของโคเวส โตรยังประกอบไปด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน กลุ่มผลิตภัณฑ์ สำ�หรับสี กาว และผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน คุณแฟรงค์ ลุทซ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านการเงิน โคเวสโตร เอจี มาร่วมงานเปิดสำ�นักงาน ใหญ่ ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย พร้อมกล่าวว่า “ในฐานะผู้ผลิต นวัตกรรมและโพลีเมอร์คุณภาพสูง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในหลาก หลายกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุม่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และกลุม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โค เวสโตรมีจุดยืนที่ชัดเจนซึ่งจะนำ�ธุรกิจของเราไปสู่ความสำ�เร็จ เรา ได้วางกลยุทธ์ในการลงทุนและการจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา ให้เหมาะสมและลงตัวกับตลาด” ด้านคุณซาเมียร์ ฮิฟรี ประธาน บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำ�กัด กล่าวเสริมว่า “โคเวสโตร พร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน การ ดำ�เนินธุรกิจในอาเซียน อาทิเช่น ศูนย์การผลิตมาตรฐานระดับโลก ศูนย์พฒ ั นาผลิตภัณฑ์ และยังมีบคุ ลากรทีม่ คี วามสามารถด้านการ ดำ�เนินธุรกิจและทางด้านเทคนิค” Covestro to strengthen foothold in Southeast Asia

Covestro, a world-leading manufacturer of high-tech polymers, wants to strengthen its foothold in Southeast Asia. For that reason, the company inaugurated a regional headquarters at Eastin Grand Sathorn Hotel. The ASEAN region is of growing importance for Covestro as it represents the company’s second largest market in Asia Pacific after China. Thailand was chosen as the new regional hub because one of Covestro’s eight largest production facilities in the world is situated in Map Ta Phut, an industrial region located at the Gulf of Thailand. At that site, the company mainly produces polycarbonate which is a hightech plastic that is used in many areas of daily life. Covestro’s portfolio also comprises raw materials for polyurethane foams as well as for coatings, adhesives and specialty products. The new headquarters was opened in the presence of Frank H. Lutz, Covestro’s Chief Financial Officer (CFO). “As a world-leading supplier of high-value polymers and innovative solutions for thousands of customers in key industries such as the automotive, construction and electronic sector, Covestro is well positioned for success”, he said. “Our investments and portfolio are strategically situated and fit to the market.” Samir Hifri, President, Covestro Thailand Co. Ltd., added: “Our company is very well prepared to meet the needs of our customers and end users by being present in the ASEAN region with the full range of business activities such as world-class productions assets, technical laboratories, highly competent commercial and technical people.” News info INNOLAB team – January 14, 2016


2009 2010

3-4 STRENGTHEN FOUNDATION

2011 2012

INNOLAB forum #1 :: Green Alert INNOLAB forum #2 :: Beauty Alert INNOLAB forum #3 :: Safety Alert INNOLAB forum exclusive :: Food Inc. INNOLAB forum special : Reliable Chapter & Verse INNOLAB forum special : Cleaning Validation INNOLAB special: Update BRC Packaging & ISO 22000 INNOLAB training :: Safety Alert & Hazard Investigation INNOLAB Studio @ Thailand Lab 2012

Joined VITAFOOD ASIA 2011, 2012 analytica Vietnam 2011 Fi Hi Ni / NCP / CPhI 2011 in-cosmetics ASIA 2011, 2012IFSCC 2011PCHi 2012 Food in the Future 2011HFIT & BeFit 2011 Propak ASIA 2011, 2012 Medical ASIA 2012 FiASIA Bangkok 2011 and Jakarta 2012NATPRO 2011 NPEA and Nutracon ASIA 2012Horti ASIA 2012 Propak Vietnam 2011, 2012Thailand Lab 2011, 2012 Thailand Industrial Fair 2011, 2012LabVietnam 2012 Organized UBi : Learn to Earn Opening KU Food Science Park FMLA Seminar & Party WelcomedSaengvith Science, Adecco, Ajinomoto, SPC, Envi Science, Bronson and Jacobs International, Ideal Forum, Thai-Neo Biotech, Zest-med, Clinag, BioMerieux, 3M Merck, Oskon, IMAG, Labgaz (Thailand), informa, New Hope Thai Namtip, Betagro, Thai President Rice, UBMSinoExpo, Agilent Technologies, Sartorius, TCFF, Charpa TechCenter, Thai-Mahal Advance Technology, Eppendorf (Thailand) Sinthai Chemicals & Trading, OHAUS Indochina, WellTech Biotechnology Products, Thanes Development, IKA, VNU, Reed Sinopharm

7

2013 2014

1-2 ESTABLISH PRACTICAL PLATFORM INNOLAB forum :: Investigating Microbiology

and Risk Assessment INNOLAB pathway :: Science Star Challenge Joined Food in the Future 2009 ABIC 2009 Hal-Q Expo & Lab Tech & Chemical ASIA 2009 International Molecular Methods in Food Microbiology 2009FiASIA Bangkok 2009, Jakarta 2010 Propak ASIA 2009, 2010in-cosmetics ASIA 2009, 2010 WHASIB Phuket 2010NanoThailand 2010 Thailand Industrial Fair 2010 Welcomed analytik Jena, Chemoscience (Thailand), BES, Novelmed, Lab Expert, Supply Square, UTO, Picture Project, Reed Exhibitions, CMP Thailand, Expolink, ABF-Asia, BIOTEC, ALS Laboratory Group (Thailand), Pall Life Sciences, Aqua Air Technology, TBT Publication, Metrology Society of Thailand Design Alternative, NIA, EmTec Management, OMIC SoftDebut, S.M. Chemical Supplies, Venus Technology, Analytical Lab Science, Duran Group, Thai Special Gas, domnick hunter-RL (Thailand), Connel Bros. Co. (Thailand)

5-6 BUILD INTERNATIONAL NETWORK INNOLAB forum :: Summer Beauty

INNOLAB forum exclusive #2 :: Food Matters INNOLAB pathway :: The Shutter

INNOLAB forum :: Hazardous Waste Management

INNOLAB forum :: the Success Story of Technology Licensing INNOLAB Walk Rally @ Thailand Lab 2014

2015

ENGAGE READERS

INNOLAB for Society :: Lecture for University Students INNOLAB on Tour

Joined bevtec Asia ASEANbeauty FiASIA Bangkok  Thailand Lab Propak Vietnam PCHi MEDLAB 3W Expo FoodPack Hong Kong International Medical Devices and Supplies Fair 2014 2nd Regional Consultative Meeting on Cooperative Research and Networking on Food Security, Food Safety and Nutritional Security in GMS @ Lao PDR OrganizedAOAC Forum ASEAN food safety forum AOAC Contest :: Microbiological Proficiency Test Consumers & Marketing Focus for Cosmetics Industry 2015 Interactive Formulation Lab @ in-cosmetics ASIA 2015 SMART Lab :: Beauty Day, Food Day, Research Day Workshop "Validation of Microbiological Method" Allergen & Mycotoxin in Food & Feedstuff WelcomedAOAC, THAIST

2016

Joined Lab ASIA 2013 Chemspec ASIA 2013 Chem Expo Thai 2013 NanoThailand 2014 COSMEX 2014 Korea Lab 2014 FiASIA Bangkok 2013 and Jakarta 2014 Pharmex ASIA 2014 PCHi 2013, 2014 Thailand Industrial Fair 2013, 2014MEDLAB 2014 Hong Kong International Medical Devices and Supplies Fair 2014 Beyond Beauty Asean Bangkok Organized Workshop "Technology Transfer from Patents" Interactive Formulation Lab @ in-cosmetics ASIA 2014 Seminar :: Thai Chemical Industry :: The Emerging Market ASEAN Food Safety Forum WelcomedHelioScreen ASIA, ITS (Thailand), AES, Kyungyon Exhibition Corp, DSM, APEX Chemicals, IMCD, Xylem, Onimax, QIIS, ECMI, Brenntag, DIP, KU-FIRST

8

CREATE OPPORTUNITY

INNOLAB forum :: Thai-China Food Industry Joined ASEANbeauty Propak ASIA Lab ASIA FiASIA Jakarta PCHi Fi Hi Ni China Thailand Industrial Fair Propak Vietnam  Thailand Lab in-cosmetics ASIA 3rd Regional Consultative Meeting on Cooperative Research and Networking on Food Security, Food Safety and Nutritional Security in GMS @ Vietnam Organized ASEAN Food Safety Forum A lot more events to be confirmed

MEDIA MATTER Company Limited 43/308 Moo 1 Jomthong Road, Jomthong, Bangkok 10150 Thailand International Call +66945530616 Tel +6628781025 Fax +6628781026 editor@media-matter.com http://www.innolabmagazine.com

Jan-Feb

57


#8.44 :: Jan-Feb 2016

700 THB 1,200 THB

www.innolabmagazine.com 58

www.innolabmagazine.com


ADVERTORIAL

SPOILAGE ORGANISMS • PATHOGENS • GMOS • VIRUS • ALLERGENS

COMPREHENSIVE PORTFOLIO OF FOOD MICROBIOLOGY SOLUTIONS

SAMPLE ENRICHMENT/ DILUTION

SAMPLE COLLECTION

IDENTIFICATION/ CONFIRMATION

DETECTION

Contact information: Thermo Fisher Scientific (Thailand) Co.,Ltd. 158/6 Aneckvanich Bldg. 6th Fl., Room B, D., Soi Sukhumvit 55, Sukhumvit Road, North Klongton, Wattana, Bangkok 10110 potchara.sungtong@thermofisher.com Tel +66 2 714 7835-6 Fax +66 2 714 7837

FURTHER ID/AST/MIC

Jan-Feb 59 www.thermofisher.com 1


WELCOME Message

We bring you the Food Safety Solutions. Writer: Mr. Sean Maynard Commercial Manager – ASEAN, Microbiology Division, Thermo Fisher Scientific sean.maynard@thermofisher.com

เรียนท่านผู้อ่าน หลายทศวรรษแห่งการส่งมอบผลิตภัณฑ์ดา้ นจุลชีววิทยาคุณภาพ สูงระดับสากลไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ผม มีความยินดีทจี่ ะประกาศให้ทราบว่า ตอนนีเ้ รามีผจู้ ดั การกลุม่ ธุรกิจ จุลชีววิทยาคนแรกในประเทศไทย คุณพชร สังข์ทอง ด้วยประสบการณ์ 20 ปี ของคุณพชรในบทบาทต่างๆ ด้านความปลอดภัยอาหาร ระดับอุตสาหกรรม คุณพชรเข้าร่วมงานกับเราพร้อมความรู้อันลึก ซึ้งและหลากหลาย ผมจึงมั่นใจว่านี่คือช่วงเวลาที่แผนกผลิตภัณฑ์ จุลชีววิทยาของเทอร์โมฟิชเชอร์ไซเอนทิฟคิ จะเพิม่ พูนนวัตกรรมด้าน การบริการในประเทศไทย

Dear Readers, After many decades of supplying international quality Microbiology products globally and into Thailand; it is my pleasure to announce that we now have our first Thermo Fisher Microbiology Business Manager in Thailand – Mr. Potchara Sungtong. Mr. Potchara joins us after spending 20 years in various roles within the Food Safety Industry. With his vast and varied knowledge I am confident that Thermo Fisher Microbiology will have many more years of increasingly innovative service In Thailand.

เกี่ยวกับเทอร์โมฟิชเชอร์ไซเอนทิฟิค เทอร์โมฟิชเชอร์ไซเอนทิฟิค เป็นผู้นำาระดับโลกด้านการ สนับสนุนภาควิทยาศาสตร์ ด้วยรายได้ 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และพนักงานประมาณ 50,000 คนใน 50 ประเทศ พันธกิจของ เราคือการช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถสร้างสรรโลกที่ให้สุขภาพ ดีขึ้น สะอาดขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้น เราช่วยให้ลูกค้าของเราทวี ความรวดเร็วของการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ แก้ไขปัญหาอันซับ ซ้อนด้านการวิเคราะห์ พัฒนาการตรวจวินจิ ฉัยผูป้ ว่ ย และเพิม่ ผลิต ภาพของห้องปฏิบัติการ ด้วยแบรนด์สนิ ค้าชัน้ นำาของเรา ได้แก่ เทอร์โม ไซเอนทิฟคิ , แอพพลาย ไบโอซีสเต็ม, อินไวโทรเจน, ฟิชเชอร์ ไซเอนทิฟิค, และ ยูนติ ี แล็บ เซอร์วซิ เซส เราได้ผสานนวัตกรรมเทคโนโลยี ความสะดวก สบายในการสัง่ ซือ้ และการบริการหลังการขายทีค่ รอบคลุม เพือ่ มอบ สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ให้กบั ลูกค้า ดูขอ้ มูลเพิม่ ได้ที่ www.thermofisher.com

ABOUT THERMO FISHER SCIENTIFIC Thermo Fisher Scientific Inc. is the world leader in serving science, with revenues of $17 billion and approximately 50,000 employees in 50 countries. Our mission is to enable our customers to make the world healthier, cleaner and safer. We help our customers accelerate life sciences research, solve complex analytical challenges, improve patient diagnostics and increase laboratory productivity. Through our premier brands – Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific and Unity Lab Services – we offer an unmatched combination of innovative technologies, purchasing convenience and comprehensive support. For more information, please visit www.thermofisher.com.

โซลูชันด้านจุลชีววิทยาอาหาร ข้อกำาหนดมีการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ความปลอดภัยของอาหาร และการใส่ใจสุขภาพของผูบ้ ริโภค ในขณะทีต่ ลาดมีการแข่งขันและมี การเชือ่ มโยงในระดับโลกมากขึน้ คุณต้องการโซลูชนั ทีส่ ามารถรักษา ความมั่นใจและการปฏิบัติตามข้อกำาหนด พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้า วันนี้ เรานำาการทดสอบด้านความปลอดภัยของอาหาร ผลิตภัณฑ์จุลชีววิทยาของเราประกอบด้วย • เครื่องมือด้านโมเลกูลาร์ชั้นนำาของตลาด

FOOD MICROBIOLOGY SOLUTIONS As regulations change to address food safety and consumer health concerns in an increasingly competitive and globalized market, you need solutions that can keep you confident and compliant, while delivering the highest quality products to your customers. Today, we have brought together the best in food safety testing, our microbiology offering includes: • Market-leading molecular instrumentation

602 Food www.innolabmagazine.com Safety Solutions by


ADVERTORIAL

• ความสามารถในการเตรียมตัวอย่าง • อาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อเพิ่มจำานวณและแยกเชื้อจุลินทรีย์ • เทคโนโลยีพีซีอาร์เพื่อการตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรคใน อาหาร การตรวจสอบชนิดของเนื้อ จีเอ็มโอ และไวรัส เราสามารถช่วยให้คณ ุ สามารถปรับตัว พร้อมตอบสนองและ รักษาความสามารถในการแข่งขันด้วยมุมมองเชิงลึกด้านอุตสาหกรรม ความเชีย่ วชาญทางวิทยาศาสตร์ และการเข้าถึงเทคโนโลยีชนั้ นำาใน ตลาดของเรา ทำาให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ขอแสดงความนับถือ ฌอน เมย์นาร์ด

• Sample preparation capability • Culture media for enrichment and isolation of micro-organisms • PCR technology for foodborne pathogen detection, meat speciation, GMOs and viruses. We can help you remain adaptive, responsive and competitive through our industry insight, scientific expertise and access to market-leading technologies, enabling us to develop new products and protocols fast. Yours Sincerely, Sean Maynard

Stay tuned with MBD, Thermo Fisher Scientific. Writer: Ms. Christa Chen Regional Marketing Specialist - Microbiology Asia Pacific Thermo Fisher Scientific christa.chen@thermofisher.com

เรียนท่านผู้อ่าน ปี 2559 จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของผู้ส่งออกอาหาร ในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด เนื่องจากองค์การอาหารและยาแห่ง สหรัฐอเมริกา (FDA) ประกาศใช้กฎหมายความปลอดภัยอาหาร ฉบับใหม่ (Food Safety Modernization Act, FSMA) ส่วน ประเทศไทยในฐานะประเทศผูส้ ง่ ออกอาหารไปยังสหรัฐอเมริการาย ใหญ่ยอ่ มต้องได้รบั ผลกระทบจากกฎหมายใหม่อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ทีมจุลชีววิทยาของเราพร้อมให้ขอ้ มูลเพือ่ การเรียนรูแ้ ละมอบโซลูชนั ทีถ่ ูกต้องสำาหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แก่ลูกค้าของเรา ล่าสุด การ ควบรวมกิจการไลฟ์เทคโนโลยี โดยเทอร์โมฟิชเชอร์ไซเอนทิฟิค คือ การรวมตัวของการทดสอบความปลอดภัยของอาหารที่ดีที่สุด ช่วย ทำาให้เราสามารถมอบข้อเสนอด้านจุลชีววิทยาได้มากขึน้ จากเครือ่ ง มือการทดสอบทางโมเลกูลาร์ชนั้ นำาของตลาด ความสามารถในการ เตรียมตัวอย่างและเทคโนโลยีพซี อี าร์เพือ่ ตรวจวิเคราะห์เชือ้ ก่อโรคใน อาหาร การระบุชนิดของเนื้อ อาหารตัดแต่งพันธุกรรม และไวรัส โปรดติดตามโปรแกรมต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ในภูมภิ าคนี้ ได้แก่ การ จัดสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร รวมทัง้ บทความทีม่ ปี ระโยชน์ ในนิตยสารอินโนแล็บ

Dear Readers, 2016 will be a year of change for all US Food exporters as the Food Safety Modernization Act (FSMA) by FDA kicks in. Thailand, being one of the main food exporter to the US would no doubt be affected by these new regulations. Our Microbiology Team are dedicated in educating and equipping our customers with the right solutions for these changes. Bringing together the best in food safety testing, the recent acquisition of Life Technologies by Thermo Fisher Scientific has enabled us to expand our microbiology offering with market-leading molecular instrumentation, sample preparation capability and PCR technology for food pathogen detection, meat speciation, GMOs and viruses. So stay tuned to our upcoming programs for the region, which includes seminars, workshops as well as informative articles on INNOLAB magazine.

ขอแสดงความนับถือ คริสตา เฉิน

Sincerely yours, Christa Chen Jan-Feb www.thermofisher.com

61 3


WELCOME Message

What's new from Thermo Fisher Scientific? Writer: Mr. Potchara Sungtong Business Manager - Thailand, Microbiology Division, Thermo Fisher Scientific potchara.sungtong@thermofisher.com

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน เทอร์โมฟิชเชอร์ไซเอนทิฟิค มุ่งเน้นงานทางด้านจุลชีววิทยา ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม โซลูชันที่หลากหลายสามารถปรับใช้กับ วิธกี ารดัง้ เดิมได้ สำาหรับผูจ้ ดั การธุรกิจด้านจุลชีววิทยา ซึง่ ผมได้มโี อกาส เข้ามาทำาหน้าที่ในตำาแหน่งนี้ จะเป็นการทำางานผ่านผู้จัดจำาหน่ายที่แต่ง ตัง้ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ซึง่ ทางเทอร์โมฟิชเชอร์ไซเอนทิฟคิ ได้ เล็งเห็นว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพ ฉะนั้นการจัดการคุณภาพด้านจุลชีววิทยาย่อมเป็นสิ่งที่สำาคัญ ในประเทศไทย ลูกค้าได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของเทอร์โมฟิชเชอร์ ไซเอนทิฟิคผ่านผู้แทนจำาหน่ายในแบรนด์ที่แตกต่างกันไปตามชนิดของ ผลิตภัณฑ์ เช่น ผู้แทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเลี้ยงเชื้อ Oxiod การ ระบุสายพันธุ์เชื้อ การต้านทานยาปฏิชีวนะของเชื้อ คือบริษัท คลินิคอล ไดแอกโนสติคส์ จำ�กัด ในขณะที่ บริษัท ยีนพลัส จำ�กัด ดูแลงานด้าน ระดับโมเลกุลในด้านความปลอดภัยทางอาหารทั้งหมด และบริษัท พีซี แอล โฮลดิ้ง จำ�กัดดูแลผลิตภัณฑ์สำาหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ VersaTrek ซึง่ ทัง้ 3 บริษทั สนับสนุนงานของเทอร์โมฟิชเชอร์ไซเอนทิฟคิ อย่างมืออาชีพเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ผมมีความยินดีที่จะสื่อสารให้ทุกท่านได้ทราบถึงเทคโนโลยีและ โซลูชันของเทอร์โมฟิชเชอร์ไซเอนทิฟิค ซึ่งจะช่วยให้ท่านบรรลุข้อจำากัด ต่างๆ ในการตรวจวิเคราะห์ และใช้เทคโนโลยีเหล่านัน้ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด งานทางจุลชีววิทยาอาจจะซับซ้อน แต่หากเราปรับทัศนคติสกั เล็ก น้อย ไม่ใช่เพียงอ่านผลว่าเป็นบวกหรือลบ แต่ให้อา่ นว่าผลบวกผลลบนัน้ เกิดขึน้ ได้อย่างไร แสดงให้เห็นว่าเส้นทางจุลชีววิทยาในโรงงานเป็นอย่างไร อ่านผลแบบสืบสวนสอบสวน ซึ่งจะช่วยให้ท่านเห็นต้นตอของปัญหาได้ อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง ควรหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถ ทำางานร่วมกับวิธีดั้งเดิมที่ใช้อยู่ จะช่วยให้งานของคุณมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น หรือแม้แต่การอัพเดทการกลายพันธุ์หรือสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นของ จุลนิ ทรีย์ ทัง้ หมดนีล้ ว้ นส่งผลให้งานจุลชีววิทยาของท่านสนุกขึน้ อย่างมาก สุดท้ายนี้ ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเทคโนโลยีของเทอร์โมฟิชเชอ ร์ไซเอนทิฟิค รวมทั้งประสบการณ์ของผม และการสนับสนุนของผู้แทน จำาหน่ายในประเทศไทย จะทำาให้การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาของ ท่านมีความแม่นยำาและถูกต้อง ซึง่ จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อาหารทีไ่ ด้มคี วาม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามพันธกิจของเทอร์โมฟิชเชอร์ที่ว่าเราจะช่วยให้ ลูกค้าสร้างสรรโลกที่มีสุขภาพที่ดีกว่า สะอาดกว่า และปลอดภัยกว่า ขอแสดงความนับถือ พชร สังข์ทอง 624 Food www.innolabmagazine.com Safety Solutions by

Dear Readers, Thermo Fisher Scientific is focusing on medical and industrial microbiology providing solutions applicable with the conventional methods. My position in Thermo Fisher Scientific, Microbiology Business Manager - Thailand, is the first appointment in Thailand. We will work closely with official distributors in Thailand. Thermo Fisher Scientific envisions the potential of Thailand, as the manufacturing base of quality food products. This means microbiological quality management is crucial. In Thailand, customers of Thermo Fisher Scientific have learned different products from different distributors; Clinical Diagnostic offers Oxiod culture media, microorganism identification, and antibiotic resistance test; Gene Plus distributes all range of molecular products; and PCL Holding is responsible for medical laboratory products. These companies professionally support Thermo Fisher Scientific ’s business very well. It is my pleasure to communicate with our customers about technology and solutions of Thermo Fisher Scientific to overcome analysis obstacles and obtain the greatest benefits. Microbiological work is quite complicated, but you should change your mind set a little bit. Whether the test result is positive or negative, you should look indepth to the origin of the result - how does it come and how the microbiological path in the plant? I mean it is about investigative point of view. You will finally see the problem’s root cause(s). In addition, you should learn novel technologies and knowledges to put into your existing practices, or even update the mutation of pathogens and new emergence. This manner could improves your efficiency. Finally, you will find that your microbiological works be more enjoyable! Last but not least, I confine that technologies of Thermo Fischer Scientific including my experience and our distributors support coul help improve your lab result with accuracy and precision. This encourages your food products safer for customers according to our mission Thermo Fischer Scientific enables our customers to make the world healthier, cleaner and safer. Sincerelys yours, Potchara Sungtong


food safety

ADVERTORIAL

COMPLETE SOLUTIONS. COMPLETE CONFIDENCE. Find the solutions you need for each step of your microbiological food safety testing workflow.

MEDIA PREPARATION & SAMPLE ENRICHMENT Dehydrated Culture Media

Dry-Bags™ Enrichment Media

Available in a choice of pack sizes to suit your needs

Reduce time & labor when preparing media in-house

Prepared Media Available as prepared bottles, tubes & bags in volumes to suit your workflow

Maximize efficiency & reduce your QC burden with a choice of dehydrated or ready-to-use media & automated enrichment solutions.

SAMPLE PREPARATION & DETECTION For Reliable, Cost-effective Pathogen & Routine Organism Testing Use: Culture Media Quality assured, FDA & ISO compliant in dehydrated or prepared formats CAN BE USED WITH

Dynabeads™ & BeadRetriever™ System Best suited for testing beef & other products for E.coli O157:H7 & other STEC OR WITH

Pathatrix™ Auto System

Media Dispensing & Sample Blending Fast, accurate dispensing Powerful, reliable blending of of media with Diluflux™ samples with Homogenizer Automated Gravimetric Dilutor Laboratory Blender

Analyze even the most challenging samples with proven solutions fit for any & all food testing workflow preferences.

For Rapid, Quantifiable Pathogen Testing Of Complex Matrices Use: MicroSEQ™ Pathogen Detection System Batch process up to 96 samples WITH

PrepSEQ™ Rapid Spin Sample Preparation Kit Ideal for <50 samples per day OR WITH

Maximize throughput, ideal for >50 samples per day OR WITH

Pathatrix Auto System Reduce false positives & indeterminate results when testing challenging samples with low positivity rates

CONFIRMATION & IDENTIFICATION A range of options including O.B.I.S.™ Identification System, RapID™ Systems & MicroBact™ range or individual biochemical reagents

SureTect™ Real-Time System Small footprint, low noise instrument with simple, rapid direct lysis sample preparation process. Fit for continuous processing of 1-120 samples.

PrepSEQ™ Nucleic Acid Extraction Kit & MagMAX™ Express-96 Processor

Best for testing challenging samples with low positivity rates

Biochemical Identification

For Quick, Simple Pathogen Testing Use:

TaqMan™ custom assays,

CeeramTools™ virus kits, Imegen™ meat speciation & GMO tests can be run on the same open platform, Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR instrument

Differentiate and confirm micro-organisms with a range of products using biochemical, immunological or molecular characteristics. Immunological Identification

Molecular Identification

Quality Control Organisms

Latex tests and agglutinating sera for clearing or confirming presumptive positives with identification possible to genus, species or serotype level

TaqMan and RapidFinder™ Real-Time PCR assays for identification beyond genus and species level, e.g. specific Salmonella serovars and STEC O-groups

For ensuring consistency in media preparation & in test performance

For a more complete workflow, visit thermoscientific.com/foodmicrosolutions © 2015 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries, unless otherwise specified. Taqman is a registered trademark of Roche Molecular Systems Inc., used under permission and license.

Contact information: Contact Information: Thermo Fisher Scientific (Thailand) Co.,Ltd. 993-048 microbiology@thermofisher.com USA +1 800 255 6730 158/6 Aneckvanich Bldg. 6th Fl., Room B, D., SoiLT2200A Sukhumvit 55, Sukhumvit Road, North Klongton, Wattana, Bangkok 10110 International +44 (0) 1256 841144 October 20152 714 7835-6 potchara.sungtong@thermofisher.com Tel +66 Fax +66 2 714 7837

Jan-Feb 63 www.thermofisher.com 5


FOOD MICROBIOLOGY Solutions

The RapidFinder™ STEC Detection Workflow Writer: Mr. Potchara Sungtong Business Manager - Thailand, Microbiology Division, Thermo Fisher Scientific potchara.sungtong@thermofisher.com

โซลูชน ั สำ�หรับการตรวจวิเคราะห์อโี คไลทีส่ ร้างสารพิษชิกา�ทีไ่ ด้ รับการทดสอบความใช้ได้แล้ว�มีความเที่ยงตรง�และใช้งานง่าย

วิธกี ารวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในปัจจุบนั ซึง่ มีความถูกต้อง และความไวซึ่งสนับสนุนโดยหนังสือแนะนำางานด้านจุลชีววิทยา (MLG) ขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) ใน การแยกจุลินทรีย์ก่อโรคในตัวอย่างอาหาร แต่วิธีนี้มาพร้อมจุดด้อย ได้แก่ ระยะเวลาในการรอผลทีย่ าวนาน ใช้เวลาในการวิเคราะห์หลาย วัน กระบวนการทำางาน (Workflow) ต้องใช้หลอดทดลองจำานวน มาก ใช้สารเคมีที่เป็นของเหลว และใช้แรงงานมาก โซลูชัน RapidFinder™ STEC ที่พัฒนาร่วมกับ USDA สามารถตรวจจับแบคทีเรีย E. coli ทีป่ นเปือ้ นในเนือ้ ดิบได้หลายสาย พันธุ์ โดยใช้เวลาเพียง 10 ชั่วโมง ความไวและความถูกต้องเทียบ เท่าวิธีของ MLG (Microbiology Laboratory Guidebook) ที่ใช้เวลา 6 วัน วิธีใหม่ RapidFinder™ STEC Detection Workflow เป็นระบบทีส่ มบูรณ์และผ่านการทดสอบความใช้ได้ในตรวจวิเคราะห์ E. coli O157:H7 และสายพันธุ์ก่อโรคที่ไม่สร้างสารพิษชิกา อีก 6 สายพันธุ์ เป็นโซลูชันสำาหรับผู้ผลิตเนื้อที่ง่าย ถูกต้อง และรวดเร็ว ตอบสนองข้อบังคับใหม่ของเชือ้ ก่อโรคเหล่านีไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องแบรนด์ด้วยผลการทดสอบที่เชื่อถือได้ ผูผ้ ลิตเนือ้ ต้องรับผิดชอบคุณภาพของเนือ้ วัวบด เนือ้ หมู เนือ้ สัตว์ปกี และอาหารแปรรูปต่างๆ การรับประกันความปลอดภัยและ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของตนเป็นสิง่ ทีจ่ าำ เป็นในการปกป้องแบรนด์ และอัตลักษณ์ของบริษัท RapidFinder™ STEC Detection Workflow ช่วยสร้างความเชื่อมั่นระดับสูงในกระบวนการตรวจ วิเคราะห์เชื้อกลุ่ม STEC กระบวนการเตรียมดีเอ็นเอคุณภาพสูง และการออกแบบการตรวจวิเคราะห์ที่เหมาะสมทำาให้มีโอกาสเกิด ความผิดพลาดน้อยมาก กระบวนการทำางานที่ผ่านการทดสอบ ความใช้ได้สามารถตรวจวิเคราะห์ STEC สายพันธุ์ก่อโรคที่มีเพียง 1–5 ซีเอฟยูต่อตัวอย่าง

64

ผลิตภัณฑ์เนือ้ วัวออกสูต ่ ลาดได้เร็วขึน ้ ด้วยต้นทุนทีต ่ ่ำ�ลง STEC Detection Workflow ทำาให้การทดสอบง่ายขึน้ ด้วย www.innolabmagazine.com กระบวนการทำางานที่ให้ปริมาณงานสูง ให้คำาตอบที่รวดเร็วและถูก

A SIMPLE, ACCURATE, AND VALIDATED SOLUTION FOR STEC TESTING

The new RapidFinder™ STEC Detection Workflow is a complete, validated screening system for E. coli O157:H7 and the six non-O157 STECs. This system has been awarded a USDA "Letter of No Objection" and provides meat producers with a simple, accurate, and fast solution for efficiently responding to new screening regulations for these pathogens. Current methods supported by the USDA Microbiology Laboratory Guidebook (MLG) for isolating single pathogens in food samples are accurate and sensitive, but drawbacks include: • Time-to-results is slow, taking up to several days • Workflows require a lot of open-tube, wet reagents • Workflows are labor-intensive Developed in collaboration with the USDA, the RapidFinder™ STEC solution quickly detects the presence of multiple strains of E. coli in raw beef in just 10 hours, without sacrificing the level of sensitivity and accuracy obtained with the 6-day MLG method. The new RapidFinder STEC Detection Workflow is a complete, validated screening system for E. coli O157:H7 and the six non-O157 shiga toxin-producing E. coli. This system provides meat producers with a simple, accurate, and fast solution for efficiently responding to new screening regulations for these pathogens. PROTECT YOUR BRAND WITH RELIABLE TEST RESULTS

For meat producers responsible for the quality of ground beef, pork, poultry, and other processed foods, ensuring the safety and quality of their products is essential to protecting the brand and identity of their company. The RapidFinder™ STEC Detection Workflow promotes high levels of confidence in the STEC testing programs. Low probability for false results—through use of high quality DNA prep and proprietary assay design


ADVERTORIAL

ต้องทำ�ให้ส�ม�รถปล่อยผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งจำ�เป็นใน ก�รส่งมอบผลิตภัณฑ์สซู่ พั พล�ยเชนและตล�ด ก�รใช้กระบวนก�ร ทำ�ง�นช่วยให้ได้ผลก�รตรวจวิเคร�ะห์ STECs ส�ยพันธุก์ อ่ โรคอย่�ง ถูกต้องในวันเดียว และส�ม�รถทร�บผลก�รตรวจวิเคร�ะห์ตวั อย่�ง เนื้อวัว 375 กรัม ว่�มีผลลบได้ภ�ยใน 10 ชั่วโมง ก�รทดสอบพร้อมกัน: ก�รตรวจวิเคร�ะห์เชื้อ E. coli O157:H7 และ “บิ๊กซิกซ์” หรือ E. coli ที่ไม่ใช่ส�ยพันธุ์ O157:H7 ทั้ง 6 ชนิด (ซีโรกรุ๊ป O26, O103, O45, O111, O121 และ O145) ในเนื้อวัวบด 375 กรัม ซึ่งส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�ง เหม�ะสมกับโปรแกรมก�รทดสอบที่ใช้อยู่ ก�รออกแบบก�รตรวจวิเคร�ะห์แบบสองระดับ: ส�ม�รถตรวจ วิเคร�ะห์ตวั อย่�งทีผ่ ลก�รทดสอบเป็นลบในปฏิกริ ยิ �เดียว (ยีนชิก� ทอกซิน (stx), โปรตีนยึดจับอินทิมนิ (eae), และตัวบ่งชี้ 0157:H7 ลดก�รเตรียมตัวอย่�งดีเอ็นเอ: ทัง้ ก�รตรวจคัดกรองและก�ร ตรวจวิเคร�ะห์ยืนยันใช้ตัวอย่�งดีเอ็นเอจ�กก�รเตรียมครั้งเดียวกัน ก�รวิเคร�ะห์ตัวอย่�งแช่แข็งเพื่อก�รเตรียมก�รที่ง่�ยขึ้น: ใช้ก�รถ่�ยตัวอย่�งเพียงครั้งเดียวเพื่อเตรียมก�รวิเคร�ะห์ด้วยรีล ไทม์พีซีอ�ร์ ก�รวิเคร�ะห์ส�ม�รถทำ�ได้หล�ยท�ง: ก�รวิเคร�ะห์พีซีอ�ร์ แบบเป้�หม�ยเดี่ยวที่มีคว�มจำ�เพ�ะสูงได้รับก�รพัฒน�โดยคว�ม ร่วมมือของ USDA ARS ส�ม�รถใช้ง�นได้หล�ยท�งและทดสอบ เพื่อมอบคว�มถูกต้องระดับสูง กระบวนการทำ�งานที่ตอบสนองข้อกำ�หนดใหม่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ในเดือนกรกฎ�คม 2555 USDA FSIS (Food Safety and Inspection Service) ประก�ศใช้ข้อกำ�หนดใหม่เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของก�รพัฒน�ด้�นคว�มปลอดภัยอ�ห�รสำ�หรับอุตส�หกรรมเนื้อ วัว กำ�หนดให้ผลิตภัณฑ์เนื้อวัวสด (ชิ้นส่วนเนื้อวัว) ต้องผ่�นก�ร ทดสอบเชื้อ E. coli ส�ยพันธ์ุที่ไม่สร้�งชิก�ทอกซิน 6 ส�ยพันธุ์ ก่อนส่งเข้�สูก่ �รกระจ�ยสินค้� RapidFinder™ STEC Detection Workflow มอบโซลูชนั ก�รตรวจคัดกรองและก�รตรวจยืนยันเชือ้ ก่อ โรคในผลิตอ�ห�รชนิดต่�งๆ โดยก�รวิเคร�ะห์จะใช้เครือ่ งรีลไทม์พี ซีอ�ร์ Applied Biosystems®

ภ�พที่ 1: กระบวนก�ร RapidFinderTM สำ�หรับตรวจวิเคร�ะห์เชื้อ STEC FIGURE 1: THE RapidFinder™ STEC DETECTION WORKFLOW

Validated workflow—detects as few as 1-5 cfu of pathogenic STEC in your sample. GET BEEF PRODUCTS TO MARKET FASTER AT LOWER COST

The RapidFinder™ STEC Detection Workflow simplifies testing with a high-throughput workflow that offers fast, accurate answers, allowing rapid product release—essential to efficiently moving products through the supply chain and to market. Use of this workflow enables accurate same-day detection of all pathogenic STECs and clearance of negative 375 g beef samples in as little as 10 hours. Simultaneous E. coli O157:H7 testing—simultaneous detection of E. coli O157:H7 and the "big 6" non-O157 E. coli in 375 g ground beef samples can fit with your existing testing program Two-stage assay design—clear negative samples in a single reaction (stx, eae, and O157:H7 indicator); confirm presence of E. coli O157:H7 and big 6 in a second assay for screened positives Minimal DNA sample preparation—both screening and confirmation assays use the same single DNA sample preparation Assays lyophilized for simplified setup—one volume transfer required to set up real-time PCR Assays can be multiplexed—highly specific singletarget PCR assays developed in collaboration with USDA ARS have been multiplexed and tested to provide high levels of accuracy A WORKFLOW FOR EFFICIENT RESPONSE TO NEW REGULATIONS

In June 2012, as part of an effort to improve food safety, the USDA FSIS implemented new regulations for the US beef industry requiring all non-intact products (beef trimmings) be tested for six strains of shiga toxigenic E. coli (STEC) — the "big 6"— before they can be shipped to the food distribution chain.

Jan-Feb

65


กระบวนการตรวจวิเคราะห์โมเลกูลาร์แบบรวดเร็วสามารถ ตรวจสอบเชื้อกลุ่ม STEC ได้ทั้ง 6 สายพันธุ์ รวมทั้งเชื้อ E. coli O157:H7 ในตัวอย่างเนื้อวัว 375 กรัม กระบวนการตรวจวิเคราะห์ ประกอบด้วยการเตรียมตัวอย่างอัตโนมัตแิ บบใหม่ซงึ่ ใช้งานได้งา่ ยดาย ขึ้นและช่วยประหยัดเวลาได้อย่างชัดเจน RapidFinder™ STEC Detection Workflow ประกอบ ด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ • ชุดเตรียมตัวอย่าง RapidFinder™ STEC Sample Preparation Kit • การวิเคราะห์คัดกรอง STEC RapidFinder™ STEC Screening Assay • การตรวจวิเคราะห์ยืนยัน STEC RapidFinder™ STEC Confirmation Assay เครื่อง MagMAX™ Express-96 ระบบอัตโนมัติ ระบบ รีลไทม์พีซีอาร์ 7500 Fast Real-Time PCR มอบการวิเคราะห์ที่ มีคุณสมบัติดังนี้ • ใช้อาหารเลีย้ งเชือ้ ทัว่ ไปเพือ่ เพิม่ ปริมาณเชือ้ ในปริมาตรน้อย เพียงขัน้ ตอนเดียว จึงไม่ตอ้ งซือ้ อาหารเลีย้ งเชือ้ เฉพาะทีม่ กี รรมสิทธิ์ และลดการใช้พื้นที่ในห้องปฏิบัติการ • ใช้การเตรียมตัวอย่างอัตโนมัตขิ องเครือ่ งมือปัน่ ผสมแบบ แม่เหล็ก • มอบการตรวจวิเคราะห์ที่ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มจนได้ผลการ วิเคราะห์เพียง 10 ชั่วโมง ส่วนการยืนยันผลการวิเคราะห์โดยใช้พี ซีอาร์อีกหนึ่งครั้ง (ประมาณ 1 ชั่วโมง) การแปลผลข้อมูลอัตโนมัติ เมือ่ เตรียมตัวอย่างโดยใช้เครือ่ ง MagMAX™ Express-96 แล้ว RapidFinder™ STEC Detection Workflow ใช้เครื่อง เตรียมตัวอย่าง PrepSEQ® ซึ่งทำางานด้วยระบบอัตโนมัติเกือบทั้ง

The RapidFinder™ STEC Detection Workflow provides a complete STEC screening and confirmation solution for a variety of food products. The assays are run on Applied Biosystems® real-time PCR instruments. This rapid molecular workflow detects the "big 6" STECs, as well as E. coli O157:H7, in 375 g beef samples. The workflow includes a new automated sample preparation workflow that improves ease of use and offers a significant time savings. The new RapidFinder™ STEC Detection Workflow includes: • RapidFinder™ STEC Sample Preparation Kit • RapidFinder™ STEC Screening Assay • RapidFinder™ STEC Confirmation Assay Automated with the MagMAX™ Express 96 instrument and the 7500 Fast Real-Time PCR System, the RapidFinder™ STEC assays are part of a STEC detection workflow that: • Clears the sample with a single assay and confirms presence of STEC with one additional assay • Uses lower-volume, non-proprietary single-step enrichment media, eliminating the need to purchase proprietary media, and minimizing laboratory space requirements • Uses automated sample prep on the MagMAX™ Express-96 magnetic particle processor instrument • Provides rapid time-to-results of as little as 10 hours, as well confirms presumptive positives with just one additional PCR (~1 hr) PRODUCE HIGH-QUALITY DNA SAMPLES FOR OPTIMAL PATHOGEN DETECTION

Following setup on a MagMAX™ Express-96 instrument, the RapidFinder™ STEC Detection Workflow Sample containing STEC

Inhibitor

Chemical and enzymatic lysis releases DNA from E. coli and binds the DNA to magnetic beads

E. coli

Maganetic bead

ภาพที่ 2: แผนภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง

Magnetic separation

E. coli DNA

FIGURE 2: DIAGRAM OF SAMPLE PREPARATION FOR THE RAPIDFINDER™ STEC DETECTION WORKFLOW. 66

www.innolabmagazine.com

8 Food Safety Solutions by

Elution of DNA from magnetic beads


ADVERTORIAL

ระบบ ใช้วิธีการเตรียมตัวอย่างที่ได้รับการรับรองเพื่อมอบตัวอย่าง ดีเอ็นเอคุณภาพสูงเพื่อการตรวจวิเคราะห์เชื้อ E. coli O157:H7 สายพันธุ์ที่ไม่ใช่ O157 STEC อีก 6 ชนิด ในตัวอย่างเนื้อวัวบด และเนื้อวัวสดตัดแต่ง เมือ่ ติดตัง้ ซอฟต์แวร์ RapidFinder™ Express เข้ากับระบบ RapidFinder™ STEC Detection Workflow จะทำาการแปรผล อัตโนมัติและสร้างคำาแนะนำาให้กับผู้ใช้ในการจัดการกับตัวอย่าง • ผลลบ: เสร็จสิ้นจัดการตัวอย่าง • ต้องการการตรวจวิเคราะห์ยนื ยัน: วิเคราะห์เพือ่ ยืนยันกลุม่ โอ • ผลบวก: ตัวอย่างมีเชื้อก่อโรค STEC

uses a PrepSEQ® sample preparation that is largely automated. PrepSEQ® sample prep provides a proven method that delivers high quality DNA samples for E. coli O157:H7 and big 6 non-O157 STEC detection in ground beef and beef trim samples. AUTOMATE DATA INTERPRETATION

When integrated with The RapidFinder™ STEC Detection Workflow, RapidFinder™ Express software automates data interpretation and generates user instructions on how to proceed with a sample: • Negative—clear sample • Requires Confirmation—O group confirmation assay • Positive—sample contains a pathogenic STEC

การแสดงข้อมูลสำาหรับทั้งผู้ใช้มือใหม่และผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญ อินเตอร์เฟซของซอฟต์แวร์แสดงผล พบ/ไม่พบ แบบเรียบง่าย หรือหากเป็นผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญสามารถใช้การแสดงผลข้อมูลดิบโดย ใช้ 7500 Fast System SDS Software ในภาพที่ 3 ซอฟต์แวร์ RapidFinder™ Express v1.2 ที่ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นแสดงผล โดยระบุในทั้งในตาราง (A) และระบุตามช่อง (B) สามารถทำาการ ตรวจคัดกรองพร้อมกับการตรวจยืนยันโดยใช้คณ ุ สมบัตกิ ารดึงข้อมูล ผลการตรวจวิเคราะห์ (C)

Data displays for novice and advanced users— The software interface shows simple presence/absence calls or, for more advanced users, displays raw data files using 7500 Fast System SDS Software. The RapidFinder™ Express v1.2 Software displays results by location in both table (A) and layout view (B). Screening assays can be tied together with the confirmation assays using the screen results importation feature (C).

ผู้ให้บริการชั้นนำ�ของอุตสาหกรรม ด้วยเครือข่ายระดับโลกของการบริการโดยวิศวกรและผู้ เชีย่ วชาญด้านแอพลิเคชัน มอบการบริการลูกค้าทีต่ รงเวลา นับเป็น หนึ่งในหน่วยงานที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม - หน่วยงานบริการและพนักงานขายที่เชี่ยวชาญทาง เทคนิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมทีมงานฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และ ฝ่ายสนับสนุนด้านอาหาร/สิ่งแวดล้อมกว่า 2,000 คนทั่วโลก - การตอบสนองที่รวดเร็วต่อผลบวกเทียม ผลลบเทียม และการตอบสนองเมื่อไม่สามารถวิเคราะห์ได้

RECEIVE SUPPORT FROM OUR INDUSTRY-LEADING SERVICE ORGANIZATION

Rely on our global network of field service engineers and applications specialists to deliver a timely customer service experience, one of the best in the industry. • Largest Technical Sales and Service organization— with a food/environmental team of more than 2,000 global sales, service, and support personnel • Fast response time for false positives, false negatives, and indeterminate results

(A)

ภาพที่ 3: ซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่ยืดหยุ่นสำาหรับการแปลผล

(B)

FIGURE 3: VERSATILE SOFTWARE FOR AUTOMATED DATA INTERPRETATION.

(C)

Jan-Feb

67


When the information flows,

visit our website www.innolabmagazine.com

read innolab on your smartphone www.ebooks.in.th/innolab

read innolab on your smartphone issuu.com/innolabthailand

share your news and follow our activities www.facebook.com/innolabmagazine

MEDIA MATTER Company Limited Tax ID number 0105552007301 T +66 2 878 1025 F +66 2 878 1026 E info@media-matter.com 43/308 Moo 1, Jomthong Road, Jomthong, Bangkok 10150 Thailand http://www.innolabmagazine.com

68

www.innolabmagazine.com