INNOLAB magazine #12.72

Page 1

SARS-CoV-2 VACCINE Update Viruses and Parasites in FOOD The Next Normal of PACKAGING Industry HEALTHIER Cereal Spreads from Rice Bran Ingredients
Editor’s Note

Moving Forward... ทั้งโลกยังคงรับมือกับโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง บางประเทศไม่ได้มีทีท่าว่าจะรับมือได้ดีขึ้น บางประเทศระบาดรอบใหม่ ตัวเลขผู้ติดเชื้อและ จำ�นวนผู้เสียชีวิตอันดับที่ 1 คือสหรัฐอเมริกา แต่หลายๆ ประเทศก็รับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้น กับจำ�นวนผู้ ติดเชื้อล่าสุดอยู่ที่ 3,700 ราย และผู้เสียชีวิต 59 ราย หนทางในการผลิตวัคซีนดูจะสดใส แม้ว่าเราจะได้วัคซีนมา แต่เราก็ไม่สามารถกลับไปสู่การใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีกแล้ว การทำ�งานที่บ้าน การรักษาระยะห่าง การรักษาสุขอนามัย และหน้ากากอนามัยจะอยู่ในชีวิตประจำ�วันของเรา โดยเฉพาะการอยู่ในที่สาธารณะ รวมทั้งงาน นิทรรศการต่างๆ เราจะก้าวต่อไปแบบนิวนอร์มอล

We are coping with COVID-19 globally. Some countries cannot deploy an effective policy for this outbreak and some has re-pandemic. The number of infected cases and death in USA is the highest rank recently. On the other hands, some countries are quite successful in controlling the pandemic, Thailand as well. There are 3,700 infected cases and 59 deaths. The development of vaccine against SARS-CoV-2 is on-process. Even the development is successful, we cannot go back to the normal. Working from home, social distancing, hygiene and face masks are important factors for everyday life especially in public area and exhibitions. We are moving forward in the new normal.

อาภาพรรณ ชัฏไพศาล บรรณาธิการ Apapan Chatpaisarn Editor

PUBLISHER บริษัท มีเดีย แมทเทอร์ จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่) 43/308 หมู่ 1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 MEDIA MATTER Company Limited (Head Office) 43/308 Moo 1, Jomthong Road, Jomthong, Bangkok 10150 Thailand TaxID 0105552007301 T +66 875171651 F +66 2045 5358 innolab@media-matter.com http://www.media-matter.com http://www.facebook.com/innolabmagazine

ADVISORY BOARD

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ PRAMOTE TAMMARATE ifrpmt@yahoo.com สมคิด รื่นภาควุฒิ SOMKID RUENPARKWOOT somkid-doa@hotmail.com

TEAMWORK

Managing Director ศุภวัชร์ สุขมาก SUPAWAT SUKMARK ss@media-matter.com Editor-in-Chief กรุณา จีนถนอม KARUNA CHINTHANOM kc@media-matter.com Editor อาภาพรรณ ชัฏไพศาล APAPAN CHATPAISARN editor@media-matter.com Senior Journalist สิทธิพร ชมภูรัตน์ SITTHIPORN CHOMPURAT journalist@media-matter.com Member Relation Executive ปณิรดา ยามะเพวัน PANIRADA YAMAPAYWAN sales@media-matter.com Proof Reader เบญจมาศ ศรีสุข BENJAMAS SRISUK innolab@media-matter.com Graphic Designer วนัสนันท์ จีนถนอม WANASANAN CHINTHANOM agency@media-matter.com Member Relation Executive in Vietnam ทู โด THU DO innolab.vn@media-matter.com

The publisher endeavors to collect and include complete, correct and current information in INNOLAB but does not warrant that any or all such information is complete, correct or current. The publisher does not assume, and hereby disclaims, and liability to any person or entity for any loss or damage caused by errors or omissions of any kind, whether resulting from negligence, accident or any other cause. INNOLAB does not verify any claims or other information appearing in any of the advertisements contained in the magazine, and cannot take any responsibility for any losses or other damages incurred by readers in reliance on such content. 4

www.innolabmagazine.com


Productivity from all angles

Thermo Scientific TriPlus 500 GC Headspace Autosampler Discover how innovation leads to productivity. The Thermo ScientificTM TriPlusTM 500 Gas Chromatography Headspace Autosampler offers the most robust workflow through a high quality design, and delivers superior performance and exceptionally reliable operations. Its modularity gives today’s routine laboratories the productivity they need to succeed— both today and in the future.

Find out more at thermofisher.com/TriPlus500 © 2019 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. AD10685-EN 0119S


Table of Content

#12.72 :: Sep-Oct 2020 TABLE OF CONTENT ARTICLES

8 INNOLAB Symposium #1 12 The Next Normal of PACKAGING INDUSTRY 16 Healthier Cereal Spreads from Rice Bran Ingredients 20 Next-day solution for food safety 23 Coronavirus Vaccine Update 32 Virus & Parasites in Food 42 Propak ASIA 2020 50 Medlab Asia and Asia Health 2020

6

www.innolabmagazine.com

7 FEATURES 51 NEWS

ADVERTISERS

2 Ohaus Indochina 3 PROPAK Asia 5 Thermo Fisher Scientific 56 IKA Works (Asia) 57Avantor 59 Thailand Lab International 60 Thermo Fisher Scientific - MBD


FEATURES

RC 2 GREEN Basic & Control

Neosalyl™

NOVATION® Indulge 3620 & 3820

IKA Works (Asia) Sdn Bhd sales.lab@ika.my

Givaudan Active Beauty pauline.martin.pm1@givaudan.com

Ingredion Singapore chuagabriel@mandatecomms.sg

การทำ�ความเย็นที่ทรงพลังและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน ตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้ด้วย RC 2 GREEN basic and control เครือ ่ งทำ�ความเย็นรุน ่ ใหม่จากไอกะ ระบบนีใ้ ช้สารทำ�ความเย็น RC 2290 ที่มีคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ ที่ดีมากและมีผลกระทบต่อสิ่งแวล้อมน้อย มาก ไม่เป็นพิษและ ODP (ค่าศักยภาพการ ทำ�ลายโอโซน) เป็น 0 และมีค่า GWP (ค่า ศักยภาพในการทำ�ให้เกิดภาวะโลกร้อน) ต่�ำ มาก เทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพ สูงช่วยลดต้นทุนการปฏิบัติงานของคุณ ทำ�งานทีอ ่ ณ ุ หภูมต ิ �่ำ ถึง -30 องศาเซลเซียส

Givaudan Active Beauty เปิดตัว Neosalyl™ กรดซาลิซล ิ ก ิ บริสท ุ ธิจ ์ ากธรรมชาติ 100% สำ�หรับผิวหนังและหนังศีรษะ แยกสารสกัด จากน้ำ�มันธรรมชาติของต้นน้ำ�มันระกำ� (Wintergreen) ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม Neosalyl มอบประโยชน์ทั้งหมด ในการฟื้นบำ�รุงผิว และช่วยให้ผมเงางาม ขจัดรังแคในผลิตภัณฑ์ดูแลผม น้ำ�มันหอมระเหยดิบ สกัดจากวัตถุดิบ ที่สามารถสอบกลับในห่วงโซ่อุปทานได้ อย่างครบถ้วน จากนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้าน พืชแห่งศูนย์ความเชี่ยวชาญ ณ เมืองอา วิญง (ประเทศฝรั่งเศส) ทำ�การสกัดด้วย วิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยน เมทิลซาลิซิลเลตจนได้ส่วนผสม

สตาร์ชกลุ่มใหม่ NOVATION® Indulge 3620

Cooling in a way that is eco-friendly and powerful at the same time - users can fulfil this requirement with the new IKA recirculating chillers RC 2 GREEN basic and control. The system is using environmentally friendly- natural refrigerant R 290 which has very good thermodynamic and low environmental impact. It is non-toxic with zero ODP (ozone depletion potential) and very low GWP (global warming potential). Energy-efficient compressor technology saves your operation cost. Working temperature range is down to -30 °C.

Givaudan Active Beauty launches Neosalyl, a 100% natural and pure salicylic acid for skin and scalp. Obtained by Green Fractionation from the natural essential oil of the Wintergreen plant, Neosalyl brings all its benefits in dermo-purification for skin, and shininess and anti-dandruff for hair care. The crude essential oil of fresh raw material is produced in a completely traceable supply chain. Then, it is in the Centre of Excellence in Avignon (France), that phyto-experts begin a green fractionation process to transform the methyl salicylate and obtain the ingredient.

และ 3820 จากอินกริดิออน ตอบสนองความ ต้องการของผูบ ้ ริโภคซึง ่ ต้องการอาหารคลีนที่ ดีต่อสุขภาพ ในขณะที่ต้องมอบความรู้สึกทาง ประสาทสัมผัส เช่น ความนุ่มเนียน ความเป็น ครีม และความรูส ้ ก ึ ในปากทีเ่ ข้มข้น ส่วนผสมช่วย สร้างเนื้อสัมผัส (co-texturizer) เหมาะสำ�หรับ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ กึ่งเหลว เช่น กาแฟทรีอินวัน กาแฟกระป๋อง พร้อมดื่ม นมกระป๋อง นมปรุงแต่ง ซุป และซอส สตาร์ช NOVATION® Indulge 3620 และ 3820 ช่วยให้ผผ ู้ ลิตอาหารและเครือ ่ งดืม ่ สามารถ สร้างผลิตภัณฑ์ทม ี่ ค ี ณ ุ สมบัตท ิ างประสาทสัมผัส ทีต ่ อ ้ งการ พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ทด ี่ ต ี อ ่ สุขภาพ ยิง ่ ขึน ้ เช่น ลดปริมาณน้�ำ ตาลหรือลดไขมัน พร้อม สร้างเนื้อสัมผัสที่ต้องการ The new NOVATION® Indulge 3620 and 3820 starches by Ingredion meet consumers’ demand for clean and healthy eating while providing sensory attributes like smoothness, creaminess and a rich mouthfeel. The co-texturizers are suitable for a variety of instant beverages and semisolid applications such as 3-in-1 coffee, ready-to-drink canned coffee, canned milk, flavored milk drinks, soups and sauces. NOVATION® Indulge 3620 and 3820 starches can help food and beverage manufacturers achieve their desired sensory profile with the benefit of having clean and simple ingredient lists. These starches also enable the development of healthier products, such as reduced-sugar or reduced-fat, as they can build back the texture. Sep-Oct

7


PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN POST-COVID-19 ERA Speakers

Southeast Asia Pharmaceutical Market Landscape Dr. RAHUL PANDEY, Solution Consultant, Clarivate

WHO Guidelines for Vaccines & Biopharmaceuticals TEERANART JIVAPAISARNPONG Consultant, National Biopharmaceutical Facility, KMUTT Member of the WHO Advisory Panel on Biological Standardization

Potential of Thai Pharmaceutical Manufacturing* THUN PUNGCHAROENKUL

Impurities in Pharmaceuticals: Analysis and Regulations

Prof.Dr. LEENA SUNTORNSUK Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Mahidol University

FTIR Applications in Pharmaceuticals RITTHIRONG WONGPHRACHAN FTIR and Raman Application Engineer Bruker Switzerland AG - Thailand Branch

Pharmaceutical Cold Chain Pain Points MARUT NAKSIRI Cold Chain Expert, Blue Vision Co., Ltd.

Microbiological Air Quality: Monitoring & Control POTCHARA SUNGTONG Commercial Manager (Channel) SEA & Taiwan Microbiology Division, Thermo Fisher Scientific

8

www.innolabmagazine.com


Technology display

wallop.mektub@thermofisher.com

Monitoring microbiological air quality in controlled pharmaceutical and food processing environments with Thermo Scientific™ Oxoid™ Air Sampler. This robust, high specification air sampler uses proven impaction technology for reliability in quality assurance and infection control applications. The simple keypad makes menu navigation easy, with all sampling information clearly displayed on an alpha-numeric screen. The sampler has both fixed and user-defined functions that offer flexible sampling volumes, delayed start, multiple run and interval time options. The air sampler has a physical efficiency of 100% for particles 0.8-19.0 microns in size. การตรวจสอบคุณภาพอากาศทางจุลชีววิทยาเพือ ่ ควบคุมสภาพแวดล้อมในกระบวนการ ผลิตอาหารและเภสัชภัณฑ์ ด้วยเครือ ่ งเก็บตัวอย่างอากาศ Thermo Scientific™ Oxoid™ ซึ่งมีความทนทานและมาตรฐานสูง เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศนี้ใช้เทคโนโลยีอิมแพคชันที่ ได้รับการรับรองเพื่อความน่าเชื่อถือของการประกันคุณภาพและการควบคุมการติดเชื้อ ปุ่มกดที่เรียบง่ายช่วยให้เลือกเมนูได้อย่างง่ายดายและแสดงข้อมูลการเก็บตัวอย่างได้ อย่างชัดเจนบนหน้าจอทีม ่ ท ี ง ั้ ตัวเลขและตัวอักษร เครือ ่ งเก็บตัวอย่างนีใี้ ช้งานได้ทง ั้ ฟังก์ชน ั ทีต ่ ด ิ ตัง ้ มากับเครือ ่ งและฟังก์ชน ั ทีผ ่ ใู้ ช้ก�ำ หนดได้เอง สามารถกำ�หนดปริมาตรตัวอย่าง การ หน่วงการเปิดเครื่องใช้งาน การทำ�งานหลายอย่างพร้อมกัน และเลือกช่วงเวลาได้อย่าง ยืดหยุ่น Thermo Scientific™ Oxoid™ มีประสิทธิภาพเชิงกายภาพ 100% ในการเก็บ ตัวอย่างที่มีขนาด 0.8-19.0 ไมครอน

ALPHA II เป็นสเปกโตรมิเตอร์ FT-IR ขนาดกะทัดรัดที่มีขนาดเท่าแล็ปท็อป ใช้สำ�หรับ การวิเคราะห์ทางเคมีและช่วยให้คณ ุ สามารถควบคุมคุณภาพการวัดปริมาณและการตรวจ สอบวัตถุดิบ คุณสมบัติ ALPHA II: • การออกแบบที่กะทัดรัดและยืดหยุ่น • ปรับให้เข้ากับตัวอย่างทุกประเภทได้ง่าย • มีอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ ชนิด RockSolid™ ที่ทนทานกว่า 10 ปี • แหล่งกำ�เนิดแสงแบบ CenterGlow™ ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน • เลเซอร์ไดโอดอายุการใช้งานยาวนาน • ใช้งานง่ายทั้งตัวเครื่องและซอฟต์แวร์ • ทางเลือก: พีซีระบบสัมผัสในตัว • ทางเลือก: ต้านทานต่อความชื้นสูง r.wongphrachan@bruker.com

The ALPHA II is a compact FT-IR spectrometer with a footprint the size of a laptop. It is used for chemical analysis and enables you to do quality control, quantifications and verification of raw materials. ALPHA II Features: • Compact and resilient design • Easy adaptation to all sample types • Robust RockSolidTM interferometer • Long-life CenterGlowTM source • Long-Life diode laser • Intuitive operation and software • Optional: integrated touch PC • Optional: inert to high-humidity

Sep-Oct

9


เอเซียเคมีเวชภัณฑ์ ผู้จัดจำ�หน่ายส่วนผสมในการผลิตยา ได้แก่ • วิตามิน A, D, E, K และ B จาก DSM Nutritional Product ซึ่งมีโรงงานผลิตที่ได้รับการ รังรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และฝรั่งเศส • Excipients จาก JRS Pharma ประเทศเยอรมนี ตัวอย่างเช่น VIVAPUR Microcrystalline Cellulose, EMCOMPRESS Dibasic Calcium Phosphate และ VIVASTAR Crospovidones PVP K30/90/XL/XL-10 เป็นต้น รวมไปถึง PROSOLV Silified MCC ทีส ่ ามารถช่วยในการ ผลิตเม็ดยาแบบ Direct compression / High Speed Tableting ได้เป็นอย่างดี • แร่ธาตุซึ่งเป็น Pharmaceutical-grade ได้แก่ Calcium, Magnesium, Iron และ Zinc ใน ฟอร์มต่างๆ ที่มาจากประเทศเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก และญี่ปุ่น ที่มีเอกสาร GMP รับรอง จากโรงงานผู้ผลิต นอกจากนี้ทางเรายังมี APIs จากประเทศ Non-China เพื่อเป็นทาง เลือกให้กับลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้ เอเซียเคมีเวชภัณฑ์สามารถสนับสนุนลูกค้าทางด้านเทคนิคเพือ ่ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และเอกสารที่จำ�เป็น ตัวอย่างเช่น DMFs ในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ อย.

kritana@asiadrug.co.th

Asia Drug & Chemical (ADC) is Thailand’s premier pharmaceutical ingredient distributor providing a wide range of ingredients as follows, • Vitamin A, D, E, K, and B from DSM Nutritional Products manufactured in Switzerland, Germany, and France. • Excipients from JRS Pharma based in Germany including VIVAPUR Microcrystalline Cellulose, EMCOMPRESS Dibasic Calcium Phosphate, VIVASTAR Crospovidones PVP K30/90/XL/XL-10 and PROSOLV Silified MCC which is especially designed for Direct Compression and High Speed Tableting. • Pharmaceutical-grade minerals, produced in GMP certified facilities, consisting of Calcium, Magnesium, Iron, and Zinc from Germany, Czech Republic and Japan including APIs from Non-China sources. ADC also provides technical support for product development including DMFs for Thai-FDA registration.

ปัจจุบน ั วิธพ ี ซ ี อ ี าร์เป็นหนึง ่ ในวิธก ี ารหลักทีใ่ ช้กน ั ทัว่ โลกเพือ ่ ทดสอบและวินจ ิ ฉัยโรคโควิด-19 เครื่อง Thermoshaker (เครื่องเขย่าสารและทำ�ความร้อน) จากไอกะเป็นส่วนเติมเต็มที่ สมบูรณ์แบบในการเตรียมตัวอย่างสำ�หรับพีซีอาร์ วิธีการทดสอบทางพันธุกรรม และการ ศึกษาเอนไซม์ สามารถทำ�การผสม การทำ�ความร้อน และการลดอุณหภูมิ มอบประสิทธิภาพ และผลิตภาพสูงสุดที่ห้องปฏิบัติการต้องการ รับประกันความยืดหยุ่นด้วยช่องสำ�หรับใส่ หลอดทดลองและขวดไวออลแบบต่างๆ การออกแบบและอินเตอร์เฟซที่ทันสมัยและโดดเด่นทำ�ให้กระบวนการง่ายขึ้น และบอก ได้เลยว่าการทำ�แล็บของคุณจะสนุกขึ้น

ng or all at once?

KA pipette with every unit

uct family of mples, pharmaceutical ith even the smallest ory applications.

sales.lab@ika.my

notice.

k 48000 Rawang, Selangor, Malaysia b-ana@ika.my

PCR is currently one of the key methods used worldwide to test and diagnose for COVID-19. The IKA thermoshakers are the perfect complement for the preparation of samples for PCR, genetic testing methodologies and enzymatic studies. Mixing, heating and cooling are possible, giving the highest efficiency and productivity needed in a laboratory. Flexibility is guaranteed with different inserts available for different tubes and vials. A modern and sleek design and interface makes these processes even easier and dare we say it, enjoyable. IKA (Southeast Asia) // #lookattheblue

www.ika.com

6/24/20 1:43 PM

10

www.innolabmagazine.com


Wutti.Techakasembundit@ohaus.com

OHAUS New Products line “The Intelligent Performance Guardian 7000 series Hot Plate Stirrer” เครื่องกวนสารแบบทำ�ความร้อนรุ่น Guardian 7000 จากโอเฮ้าส์ ออกแบบด้วย คอนเซ็ปต์ 6S ได้แก่ SmartHeat, SmartPresence, SmartLink, SafetyHeat, SmartRate และ SmartHousing SmartPresence และ SmartLink สามารถปิดเครื่องทำ�ความร้อนอัตโนมัติ เมื่อไม่มีผู้ ปิดเครื่องเมื่อถึง “time out” ที่กำ�หนดโดยผู้ใช้ ส่วนระบบ SafetyHeat เป็นระบบตรวจจับล่วงหน้า ทำ�หน้าที่ตรวจติดตามระบบ อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนือ ่ งและปิดการทำ�งานเมือ ่ อุณหภูมส ิ ง ู เกินกว่าทีก ่ �ำ หนด SmartRate สามารถกำ�หนดให้ความชันของการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิได้ ในขณะที่ SmartHousing คือการต้านทานสารเคมีดว ้ ยการออกแบบทีล ่ �้ำ หน้าและทำ�ความ สะอาดได้งา่ ย โดยหากมีการหกของสารจะออกจากส่วนประกอบภายในและแผงควบคุม หน้า จอแอลซีดแี บ็คลิตทีส ่ ว่างและปรับตัง ้ ได้ ประกอบด้วยส่วนการตัง ้ ค่าขนาดใหญ่และไอคอนที่ เรียนรู้ได้เอง ซึ่งออกแบบให้สามารถตรวจติดตามสมรรถนะได้จากทุกที่ในห้องปฏิบัติการ The OHAUS Hot Plate Stirrer Guardian 7000 series are designed with 6S concepts. The SmartPresence and SmartLink technologies automatically shut off the heater if no one is detected after a user set “time out” period has passed. The SafetyHeat system is an early detection system that continuously monitor the electronics and shut off heating before an over temperature condition occurs. SmartRate enables fast or slow temperature and speed ramp rates. The SmartHousing is chemical resistant with an innovative, easy-to-clean design that channels spills away from internal components and the angled control panel. The bright custom backlit LCD display includes large settings and intuitive icons designed to quickly and easily monitor performance from across the lab.

SiliaChrom Plus HPLC Columns for high reproducibility. SiliCycle ผู้ผลิตคอลัมน์ HPLC มานานกว่า 15 ปี มีคอลัมน์มากกว่า 40 เฟสนำ�เสนอ ให้กบ ั ลูกค้า ศูนย์วจ ิ ย ั และพัฒนาของ SiliCycle ทำ�การวิจย ั อย่างต่อเนือ ่ งเพือ ่ พัฒนาสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และเพื่อนำ�เสนอสินค้าใหม่ที่มีความเฉพาะและโดดเด่น ทัง ้ วัตถุดบ ิ และคอลัมน์ HPLC จาก SiliCycle ได้ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001-2015 เช่นเดียวกับทุกผลิตภัณฑ์ของ SiliCycle สายการผลิตทั้งหมดได้ผลิต ตามขั้นตอนที่เข้มงวด เพื่อให้ได้คอลัมน์ที่มีคุณภาพสูง พีคที่คม และได้ผลที่แม่นยำ�

boonnakhom@silicycle.com

SiliCycle has been manufacturing HPLC columns for more than 15 years and currently offers more than 40 different chromatographic phases. Our R&D facilities work to continually enhance our portfolio to suit our customer’s requirements and offer unique and powerful new products. Both our raw material and finished HPLC products are QC-validated in our ISO 9001-2015-registered manufacturing facilities. As with all SiliCycle products, manufacturing is done following strict SOPs in order to offer exceptional column performance, peak symmetry and lot-to-lot reproducibility.

Sep-Oct

11


INDUSTRY MOVEMENT

Author info สุกฤษฏ์ เติมสายทอง Sukrit Termsaithong Specialist, Department of Food Industrial Training, National Food Institute torosk122@gmail.com

the Next Normal of PACKAGING INDUSTRY แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่โลกนี้จะกลับไปเป็นโลกเดิมที่เราเคยรู้จักสมัยที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพราะมันได้ คุกคามและสร้างการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ไปในวงกว้าง หากพูดกันในแง่เศรษฐกิจแล้ว มีผู้คนมากมายทั่วโลกต้อง ตกงานหรือโดนลดเงินเดือนลง โดย IMF คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจโลกปีนจ ี้ ะหดตัวลงราวร้อยละ 3 ซึง ่ นับเป็นครัง ้ ทีเ่ ลว ร้ายทีส ่ ด ุ นับตัง ้ แต่มภ ี าวะเศรษฐกิจตกต่�ำ ครัง ้ ใหญ่ (Great Depression) ทีต ่ อ ้ งย้อนกลับไปถึงทศวรรษ 1930 ทีผ ่ า่ นมา

การแพร่ระบาดครั้งนี้ส่งผลกระทบไป แทบจะทุกอุตสาหกรรม รวมไปถึงซัพพลาย เชนของอุตสาหกรรมเหล่านีก้ เ็ กือบจะต้อง หยุดชะงักลง จนทำ�ให้สินค้าหลายอย่าง ขาดแคลน อย่างเช่นทีเ่ คยเกิดขึน้ ในช่วงแรก ของการแพร่ระบาดที่ประเทศออสเตรเลีย เมือ่ เวลานัน้ มีสต็อกผลิตภัณฑ์อาหารหลาย อย่างหมดลง ไม่ว่าจะเป็นพาสต้า บิสกิต ข้าว และนมยูเอชที เหตุที่เป็นเช่นนี้ไม่ได้ เกิดจากการซือ้ สินค้าด้วยความตืน่ ตระหนก เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ ไม่สามารถส่งมอบให้กับผู้ผลิตได้ทันเวลา ทั้งนี้ก็เพราะบรรจุภัณฑ์อาหารประเภท พลาสติกทีใ่ ช้กนั ในออสเตรเลียส่วนใหญ่น�ำ เข้าจากประเทศจีน ซึง่ ขณะนัน้ มีมาตรการ ล็อคดาวน์จนไม่สามารถดำ�เนินการผลิตให้ 12

www.innolabmagazine.com

เป็นปกติได้ จีนเป็นผู้ป้อนพลาสติก PET ให้กับทั้ง โลกถึงร้อยละ 30 และอีกร้อยละ 21 มา จากประเทศอืน่ ในภูมภิ าคเอเชีย นอกจากนี้ ภูมิภาคนี้ยังเป็นผู้ผลิตสำ�คัญสำ�หรับบรรจุ ภัณฑ์อาหารชนิดอื่นด้วยเช่นกัน การหยุด ชะงักหรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นในการผลิต บรรจุภัณฑ์ส่งผลให้ซัพพลายเชนอาหาร ทั่วโลกต้องชะลอตัวลงจนเป็นเหตุให้เกิด การขาดแคลนสินค้าจำ�เป็นชนิดนี้ตามมา โควิด-19 ส่งผลกระทบไปทัว ่ ไม่เว้น แม้แต่ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ในขณะที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาลามไปไม่หยุดและผลกระทบของ มันก็ขยายวงกว้างขึน้ เรือ่ ยๆ อุตสาหกรรม

สนับสนุนสินค้าจำ�เป็นอย่างอาหารก็ได้รับ ความเสียหายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย บรรจุ ภัณฑ์อาหารซึ่งนับเป็นธุรกิจที่ใหญ่ทสี่ ุดใน กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ด้วยมูลค่า ถึงประมาณ 9 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี ก็ ต้องตกอยู่ในปัญหาเช่นเดียวกัน วิกฤติ ครั้งนี้ได้ฉุดความต้องการบรรจุภัณฑ์บาง ประเภทให้ตกลงอย่างน่าใจหาย ในทาง ตรงข้าม มันก็ได้เร่งบรรจุภณ ั ฑ์บางชนิดให้ เติบโตขึ้นเช่นกัน เช่น บรรจุภัณฑ์สำ�หรับ ส่งสินค้าออนไลน์ ที่กำ�ลังเป็นที่จับตาของ ผูบ้ ริโภคในโลกหลังการเปลีย่ นแปลงนี้ เมือ่ การแพร่ระบาดทำ�ให้รา้ นอาหารต่างๆ ต้อง ปิดทำ�การชั่วคราว ความต้องการจึงเทมา ที่ผลิตภัณฑ์อาหารมากขึ้นอย่างชัดเจน ผู้ บริโภคหันมาใช้บริการพวกร้านขายของชำ�


หรือร้านสะดวกซือ้ มากขึน้ แทนทีก่ ารนัง่ กิน ในร้าน ดังนัน้ บรรจุภณ ั ฑ์จงึ มีความต้องการ มากขึน้ ตามไปด้วย ผนวกกับการซือ้ กักตุน สินค้าพวกอาหารและเครือ่ งดืม่ ก็จะยิง่ ทำ�ให้ เห็นเทรนด์นี้ชัดเจนขึ้นไปอีก หลายประเทศในเอเชียเริม่ ประสบความ สำ�เร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เราคงไม่สามารถ คาดคะเนได้เลยว่าวิกฤติการณ์ครั้งนี้จะ จบลงเมื่อไร อาจจะภายใน 2 ไตรมาส ข้างหน้า หรืออาจจะยาวไปเป็นปีเลยก็ได้ สถานการณ์เช่นนี้ทำ�ให้ความต้องการใช้ บรรจุภัณฑ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์มีความไม่ แน่นอนสูง ในระหว่างนี้ การกักตุนสินค้า มีน้อยลง แต่รายได้ในครัวเรือนก็ลดต่ำ�ลง ความต้องการสินค้าราคาถูกจึงมีมากขึ้น เป็นเหตุให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์ระดับ พรีเมียมดูเหมือนจะตกต่ำ�ลงไป นอกจาก นี้ ความหวาดกลัวในโควิด-19 ยังส่งผลไป ถึงเรื่องการเลือกบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ผู้ บริโภคมักเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุและมี การออกแบบโดยคำ�นึงถึงเรื่องสุขลักษณะ และความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก พื้นผิวบรรจุภัณฑ์ที่ไวรัสมีโอกาสอยู่รอด น้อยกว่าก็มักจะได้รับความนิยมจากผู้ บริโภคมากกว่า ในมุมมองของคุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายก สมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป มองว่าผู้ ผลิตอาหารและเครือ่ งดืม่ ต้องใส่ใจกับบรรจุ ภัณฑ์ให้มากขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้คนต่างให้ ความสนใจกับเรือ่ งความปลอดภัยและการ ตุนเสบียงอาหาร มีวัสดุบรรจุภัณฑ์บาง อย่างถูกนำ�มาใช้เพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ ระบาดของโควิด-19 และคาดว่าจะได้รับ ความนิยมต่อไปจากนีด้ ว้ ย หนึง่ ในนัน้ ก็คอื กระป๋องโลหะทีด่ เู หมือนจะมีความต้องการ เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ บรรจุภณ ั ฑ์พลาสติกก็ได้รบั ความนิยมสูงขึ้นเช่นกัน ไม่ว่าจะใช้ในการ หุม้ สินค้าอาหารพร้อมทานหรือสินค้าอืน่ ๆ เพราะมันทำ�ให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ มัน่ ใจในความ ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา ผูบ ้ ริโภคใส่ใจความปลอดภัยแม้แต่ กับบรรจุภัณฑ์

แม้ส�ำ นักงานคณะกรรมการอาหารและ ยาของทางฝัง่ อเมริกาจะออกมายืนยันแล้วว่า

ยังไม่พบการแพร่ระบาดของโควิด-19 จาก อาหารหรือบรรจุภณ ั ฑ์อาหารมาสูค่ นในขณะ นี้ แต่ผบู้ ริโภคก็คงยังมีความกังวลมากมาย ในเรือ่ งบรรจุภณ ั ฑ์ ผลการสำ�รวจความคิด เห็นทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ เมือ่ ไม่นานมานีพ้ บว่าผูบ้ ริโภค ชาวอเมริกนั กว่า 2 ใน 3 เป็นกังวลว่าจะได้ รับเชือ้ ไวรัสผ่านทางบรรจุภณ ั ฑ์อาหาร และ มีถึงกว่าร้อยละ 40 ที่ทำ�ความสะอาดฆ่า เชือ้ ผลิตภัณฑ์ทซี่ อื้ มาก่อนจะนำ�ไปกินหรือใช้ ไม่เพียงเท่านี้ ผูบ้ ริโภคยังมีนสิ ยั การกินและ การดืม่ ทีเ่ ปลีย่ นไปจากเดิม โดยปรับเปลีย่ น ให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น พวกเขาจึง ใส่ใจกับการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหาร ทัง้ ส่วนผสม การแปรรูป และคุณประโยชน์ ต่อสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ พวกเขายัง สนใจไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่พวกเขาเชื่อว่ามี ส่วนกับสุขภาพด้วยเช่นกัน ผลจากการแพร่ระบาดครั้งนี้ ทำ�ให้ ผู้บริโภคมีความกังวลต่อสุขลักษณะและ ความปลอดภัยอาหารมากกว่าเดิม จนเลิก เป็นห่วงเรือ่ งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิด จากบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อยก็ในช่วงระยะ เวลาหนึ่ง ดังนั้น ผู้บริโภคและโรงงานจึง หันกลับมาให้ความสำ�คัญกับการใช้บรรจุ ภัณฑ์พลาสติกที่สะอาดปลอดภัยมากขึ้น หลังจากพยายามเลี่ยงการใช้งานไปพัก หนึ่ง โดยใส่ใจน้อยลงกับเรื่องการนำ�กลับ มารีไซเคิลหรือปัญหาขยะพลาสติกที่สร้าง มลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ การ ใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจึงมีให้ เห็นมากขึน้ ยกตัวอย่างเช่น ร้านกาแฟราย ใหญ่ระดับโลกทีป่ ฏิเสธการให้บริการใช้แก้ว ทีล่ กู ค้าพกมาเองชัว่ คราวแล้วใช้แก้วกาแฟ ของตนเองเหมือนอย่างทีเ่ คยเป็นมาตลอด ปรับปรุงการออกแบบบรรจุภณ ั ฑ์ ให้ผู้บริโภคมั่นใจมากขึ้น

ความวิตกกังวลกับความสะอาดและ ความปลอดภัยที่ทวีมากขึ้นเรื่อยๆ ทำ�ให้ ส่งผลไปถึงการออกแบบและการใช้งาน บรรจุภัณฑ์ด้วย ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการ แพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ได้เปลี่ยน เทรนด์หลักสำ�หรับบรรจุภัณฑ์ไปไม่มากก็ น้อย เห็นได้จากตัวอย่างที่ได้พูดถึงกันไป แล้วว่าประโยชน์ในเรื่องความยั่งยืนพลิก กับมาเป็นเรื่องรองในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้ ผลิตบรรจุภัณฑ์ต้องนำ�หลายปัจจัยมาคิด พิจารณาร่วมกันเพื่อพัฒนาการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ต่างๆ ได้เท่าทัน สถานการณ์ โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ต้องทำ�ให้ผู้บริโภค มัน่ ใจในเรือ่ งความปลอดภัย โดยลดโอกาส การอยู่รอดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ บนผิวบรรจุภณ ั ฑ์ให้เหลือน้อยทีส่ ดุ ซึง่ วัสดุ บรรจุภณ ั ฑ์มผี ลโดยตรงต่อการอยูร่ อดของ เชื้อไวรัสชนิดนี้ ดังนั้น การออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ตอ้ งคำ�นึงถึงประเด็นนีด้ ว้ ย การศึกษา ล่าสุดพบว่าเชือ้ ไวรัสสามารถมีอตั ราการอยู่ รอดในช่วงเวลาตัง้ แต่ 24 ชัว่ โมงไปจนถึง 72 ชัว่ โมงบนผิวบรรจุภณ ั ฑ์ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั วัสดุ ของบรรจุภณ ั ฑ์ดว้ ย โดยพบว่ามันสามารถ มีชีวิตอยู่บนพื้นผิวพลาสติกและสเตนเลส สตีลได้นานกว่าทองแดงหรือลังกระดาษ แต่ ณ ขณะนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสผ่านบรรจุภัณฑ์เลย ในช่วงระหว่างวิกฤติการณ์เช่นนี้ ความ สะดวกสบายเป็นเรือ่ งทีผ่ คู้ นถามหาจากบรรจุ ภัณฑ์มากยิ่งกว่าเก่า จนกระตุ้นให้บรรจุ ภัณฑ์เกิดการพัฒนาไปอีกขัน้ เช่น ฝาปิดรูป แบบใหม่ และระบบการขนส่งทีช่ ว่ ยให้การ พกอาหารไปกินในทีต่ า่ งๆ ทำ�ได้สะดวกยิง่ ขึ้น รวมถึงฝาเปิดหรือปิดของบรรจุภัณฑ์ ซองเล็ก เช่น ซองตั้งสำ�หรับอาหารทารก และซองเจลให้พลังงาน ให้ทำ�ได้สะดวก ขึ้น โดยการใช้บรรจุภัณฑ์เหล่านี้มักต้อง ให้ผบู้ ริโภคใช้มอื ไปสัมผัสกับผิวบรรจุภณ ั ฑ์ ก่อนแล้วจึงนำ�เข้าปากเพือ่ กินเนือ้ ทีอ่ ยูข่ า้ ง ใน ซึ่งแน่นอนว่าบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มีการ ป้องกันเช่นนี้อาจมีความเสี่ยงในเรื่องของ ความสะอาด ทางแก้กค็ อื การใช้บรรจุภณ ั ฑ์ ทีผ่ บู้ ริโภคจะต้องลอกฟิลม์ ออกชัน้ หนึง่ ก่อน ถึงจะเอาเข้าปาก ซึ่งก็จะสัมผัสเฉพาะกับ วัสดุด้านในเท่านั้นจึงมีความปลอดภัยสูง กว่า เทคโนโลยีฟิล์มหุ้มเช่นนี้เริ่มมีใช้กัน บ้างแล้วในบรรจุภณ ั ฑ์อาหาร โดยมันมักนำ� ไปใช้กับบรรจุภัณฑ์ที่เปิดและปิดกลับง่าย บรรจุ ภั ณ ฑ์ บ่ ง ชี้ ร่ อ งรอยการแกะ (Tamper-proof Packaging) ก็อาจเป็น อีกทางเลือกหนึง่ ทีช่ ว่ ยรักษาความปลอดภัย และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูบ้ ริโภคได้ โดย ทำ�หน้าทีป่ กป้องการปนเปือ้ นจากภายนอก โดยไม่สร้างขยะบรรจุภณ ั ฑ์จากการใช้วสั ดุ หรือฝาปิดเพิม่ เติม การออกแบบบรรจุภณ ั ฑ์ หรือข้อมูลบนฉลากก็ควรทำ�หน้าทีส่ อื่ สารถึง ความปลอดภัยในบรรจุภณ ั ฑ์ให้กบั ผูบ้ ริโภค Sep-Oct

13


ได้ด้วยเช่นกัน นี่เป็นเพียงแง่มุมเดียวที่อธิบายว่าโค วิด-19 ส่งผลกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อย่างไร นอกจากในเรื่องการปรับปรุงรูป แบบบรรจุภณ ั ฑ์แล้ว เราก็อาจจะได้เห็นการ ปรับเปลีย่ นของทัง้ ห่วงโซ่คณ ุ ค่าเข้าสูด่ จิ ทิ ลั มากขึน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งของการผลิตและ ซัพพลายเชน การใช้ระบบอัตโนมัติและ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก็คงมีให้เห็นกันมาก ขึ้นเพื่อผลักดันผลิตภาพการผลิต

“นิวนอร์มอล” ที่เกิดขึ้นจะกดดันให้ บริษทั ผูผ้ ลิตบรรจุภณ ั ฑ์ตอ้ งระดมความคิด เพื่อให้เห็นภาพเทรนด์ที่กำ�ลังจะเปลี่ยนไป ชัดเจนขึน้ ซึง่ นัน่ อาจจะหมายถึงการเปลีย่ น โฉมธุรกิจไปจากเดิม หนทางใหม่ท่ีกำ�ลัง จะมุง่ ไปควรต้องตอบโจทย์ทงั้ ความสะอาด ปลอดภัยและความยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน พร้อมทั้งต้องไม่ละเลยเรื่องพื้นฐาน อย่าง

เรือ่ งต้นทุน ประสิทธิภาพ และความสะดวก สบายด้วยเช่นกัน ก็ไม่แน่ว่าปัญหาที่กำ�ลัง ท้าทายอุตสาหกรรมบรรจุภณ ั ฑ์อย่างในทุก วันนีอ้ าจจะผลักดันการเติบโตอย่างยิง่ ใหญ่ ในอนาคตข้างหน้าก็ได้ 

The world is hardly back to the way it was before COVID-19, with continued changes and disruptions to everyday life. In terms of the economy, many people around the world have lost their jobs or experienced a decreased income. The IMF expects the global economy to shrink by 3% this year, the worst decline since the Great Depression of the 1930s.

The current pandemic has impacted nearly all industries, and their supply chains have been met with severe disruptions. This can result in a lack of certain products, such as the shortage of packaged food products like pasta, biscuits, rice, and UHT milk during the early stages of the outbreak in Australia. This was not only because of panic buying, but also the delayed delivery of packaging to food producers. Most plastic food packaging used in Australia is made in China where factories were unable to operate regularly under lockdown restrictions. China accounts for around 30% of global PET production and a further 21% from the rest of Asia. The region is also an important producer of other food packaging as well. Significant delays and disruptions in the packaging industry can therefore slow down the global food supply chain and effectively contribute to a shortage of necessities. 14

www.innolabmagazine.com

Impact of COVID-19 on The Packaging Industry

As the coronavirus outbreak has spread wider and its impact has grown bigger, industries that help support essential goods, including food, are increasingly affected. Food packaging, the largest sector of the packaging industry with annual sales valued at US$900 billion, is also a victim. This crisis has led to some of the sharpest declines in recent times for the demand of certain types of packaging while accelerating the growth of others, such as packaging for e-commerce shipments that are of interest to consumers in this new normal. As the pandemic leads to the shutdown of restaurants and foodservice outlets, demand is likely to shift drastically in the food sector as well. As consumers move to grocery purchases packaging demands in this area will rise, with panic buying pushing this trend in the food and beverage further.

Many countries in Asia have successfully gotten the pandemic under control; however, it is difficult to predict whether this crisis will last a few quarters or more than a year. These situations bring a high level of uncertainty across areas of packaging demand and different packaging materials. During this time, stockpiling has slowed down, while lower disposable household income and a higher demand for low-cost goods is likely to reduce demand for high-end packaging. Moreover, the fear of COVID-19 may also affect packaging choices, with consumers preferring packaging designs and substrates that ensure hygiene and consumer safety. Those that minimize the possibility of the virus’ survival on the packaging surface may be more favorable. In the view of Visit Limlurcha, Chairman of Thailand’s Food Processing Industries Club and President of the Thai Food Processors Association, food and beverage manufacturers


should focus more on packaging as many people are paying attention to food safety and storage. There has been a rise in the use of some packaging materials during and after the COVID-19 pandemic, such as food packaged in metal cans. Plastic packaging may also be more preferable for wrapping ready-to-eat foods or other groceries as consumers feel it can keep them safer from the coronavirus. Consumers Are More Concerned With Safety Even In Packaging

Although the USFDA expressed that there is no evidence that people can contract COVID-19 from food or food packaging, there is still concern among consumers. A recent survey showed that more than two-thirds of American consumers still worry about contracting the virus from food packaging and over 40% use household disinfectants to clean the products they buy. Consumers are also changing their eating and drinking habits as they look to live healthier lifestyles. Therefore, there will be more attention paid to product formulation and improved well-being. Furthermore, they also pay closer attention to packaging since they are aware of its influence on health. Concerns over hygiene and food safety in the context of the pandemic may be more important than environmental friendliness, at least in the short term. This includes greater use of hygienic plastic packaging with less concern about recyclability and plastic pollution. The consequences of this seem to be an increase in single-use packaging; for example, a global coffeehouse chain has temporarily

denied the use of reusable cups in its stores. Redesign Packaging For Safety And Hygiene

Growing concerns around safety and hygiene will have an impact on packaging designs and functionality. It is undeniable that COVID-19 has altered some of the megatrends in packaging, such sustainability becoming less of a priority. Several aspects must be considered through improved packaging designs, especially for food and beverage products. Packaging manufacturers should ensure consumers that the possibility of the virus being on the packaging surface has been minimized. The choice of packaging materials can also influence the viability of the coronavirus, so packaging designs can help overcome this challenge. A study found that the coronavirussurvival rates range from 24 to 72 hours depending on the packaging materials. It was more stable on plastic and stainless steel than on copper and cardboard. However, there is currently no evidence for infection of the virus via packaging. During the crisis, rising demands for convenience has sparked the development of new packaging, such as advanced closures and delivery systems supporting on-the-go consumption, as well as easy-to open and close small single-use packs. For example, stand-up pouches for baby food and energy-gel pouches, are designed for consumer hands to touch the packaging surface and put it into their mouths to consume the contents. These exposed surfaces must be addressed with regard to hygiene concerns. A solution may be packaging

that allows consumers to peel off a film to reveal a hygienic inner surface that is safe to put in their mouths. This type of peel-off film technology is already available for food packaging applications and is often used in easy-open and easy-seal containers. Tamper-proof packaging is another way to keep safe and build consumer trust. Its purpose is to ensure protection against contamination, but also not creating more packaging waste by adding materials and protective closures. Packaging designs and label information should also be used to communicate that products are safe. This is more than one aspect indicating how COVID-19 is affecting the packaging industry. In addition to packaging redesigns, we may also see increasing digitization of the value chain to reduce production and supply chain risk, as well as the use of automation and AI to drive productivity. The next normal will pressure packaging companies to develop a clear vision of the evolving megatrends as this will help reshape the business. The perfect approach must meet hygiene and sustainability requirements, as well as the basics of cost, performance, and convenience. The challenges faced by today’s packaging industry may significantly boost its growth in the future. 

Sep-Oct

15


RESEARCH & DEVELOPMENT

Author info ประวิทย์ สันติวัฒนา สิริรักษ์ ศิระมาด Pravit Santiwattana Sirirak Siramard Executive Director Senior Research and Development Officer Thai Edible Oil Co., Ltd. sirirak.sir@kingriceoilgroup.com

Healthier Cereal Spreads from Rice Bran Ingredients “สเปรดจากธัญพืช” คือ ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังที่มีธัญพืชเป็นองค์ประกอบอย่างน้อย 40%[1] ส่วนใหญ่ทำ�มาจากถั่ว ลิสง แต่ปัจจุบันเริ่มมีการผลิตสเปรดจากธัญพืชชนิดอื่นเข้าสู่ตลาด โดยมุ่งเน้นธัญพืชที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น เมล็ดทานตะวัน งาดำ� และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น นอกจากนีย ้ ง ั มีสเปรดรสช็อกโกแลตทีม ่ ส ี ว ่ นผสมของโกโก้ และถั่วชนิดต่างๆ เช่น เฮเซลนัท อัลมอนด์ และแมคคาเดเมียที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูงอีกด้วย[2] 16

www.innolabmagazine.com


ผลิตภัณฑ์สเปรดธัญพืชได้รบั ความนิยม ในการบริโภคและมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนือ่ ง โดยได้รบั อิทธิพลมาจากการ เติบโตของตลาดขนมปัง เนือ่ งจากผูบ้ ริโภค นิยมทานขนมปังคูก่ บั สเปรดธัญพืชเป็นอาหาร เช้า ส่งผลให้มูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์ สเปรดธัญพืชทั่วโลกโดยเฉพาะสเปรดถั่วมี แนวโน้มเพิ่มสูงถึง 7.51 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐในปี 2020 โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ 7% ต่อปี[3] ทั้งนี้ ประเทศไทยก็มีแนวโน้ม การเติบโตของตลาดสเปรดธัญพืชและสเปรด รสช็อกโกแลตสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยคาด การณ์ว่าจะมีมูลค่าตลาดรวม 115.4 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐในปี 2020 และมีอัตราการ เติบโตเฉลี่ย 6% ต่อปี[4] จากเทรนด์การบริโภคอาหารของผูบ้ ริโภค ยุคปัจจุบนั ทีห่ นั มาใส่ใจสุขภาพมากขึน้ ทำ�ให้ ความต้องการบริโภคสเปรดธัญพืชที่ดีต่อ สุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยผู้บริโภค กำ�ลังมองหาสเปรดธัญพืชที่ให้พลังงานต่ำ� มีไขมันและน้�ำ ตาลต่ำ� และผลิตจากธัญพืช ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง แป้งรำ�ข้าว (rice bran flour) เป็น ผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้�ำ มัน รำ�ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดม ไปด้วยใยอาหาร วิตามินบี 1, บี 3, บี 6 และธาตุเหล็ก รวมทั้งยังเป็นแหล่งของ โปรตีน และวิตามินบี 9 นอกจากนี้ยังมี ค่าดัชนีน้ำ�ตาล (glycemic index) และ มีปริมาณไขมันต่ำ� โดยแป้งรำ�ข้าวยังมีสาร ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำ�คัญ ได้แก่ กรด เฟอร์รูลิก และกรดพาราคูมาริกซึ่งพบใน แป้งรำ�ข้าวมากกว่าธัญพืชชนิดอืน่ ส่งผลให้ แป้งรำ�ข้าวมีคณ ุ สมบัตยิ บั ยัง้ การทำ�งานของ เอนไซม์ทเี่ ป็นสาเหตุของโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง หลายชนิด เช่น โรคความดันโลหิตสูงและ โรคอัลไซเมอร์ และยังส่งผลให้แป้งรำ�ข้าวมี ความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระสูงอีก ด้วย[5] ดั้งนั้น แป้งรำ�ข้าวจึงเหมาะสำ�หรับ นำ�มาใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตสเปรดธัญพืช เพื่อสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ การผลิตสเปรดธัญพืชยังใช้ น้ำ�มันและไขมันเป็นวัตถุดิบ การเลือกใช้ น้�ำ มันและไขมันทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกายจึง ช่วยเพิม่ คุณค่าทางโภชนาการให้ผลิตภัณฑ์ สเปรดธัญพืชได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ น้�ำ มันรำ� ข้าว (rice bran oil) ทีม่ สี ดั ส่วนกรดไขมัน

เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ตราสัญลักษณ์อาหาร รักษ์หวั ใจ[6] และเนยขาวน้�ำ มันรำ�ข้าว (rice bran oil shortening) ทีม่ สี ดั ส่วนกรดไขมัน อิ่มตัวน้อยกว่าเนยขาวจากไขมันปาล์ม ประมาณ 50% อีกทั้งยังผลิตจากกรรมวิธี ทางกายภาพ ไม่ผ่านกระบวนการอินเตอร์ เอสเตอริ ฟิ เ คชั น รวมทั้ ง กระบวนการ ไฮโดรจีเนชันจึงปลอดภัยจากไขมันทรานส์[7] และช่วยลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและ หลอดเลือดได้ นอกจากนีท้ งั้ น้�ำ มันรำ�ข้าวและ เนยขาวน้�ำ มันรำ�ข้าวยังอุดมไปด้วยสารออก ฤทธิท์ างชีวภาพ (phytochemicals) ทีส่ ง่ ผล ดีตอ่ ร่างกาย ได้แก่ สารแกมมา-โอรีซานอล (gamma-oryzanol) ซึง่ เป็นสารต้านอนุมลู อิสระตามธรรมชาติทพี่ บเฉพาะในน้�ำ มันและ ไขมันจากรำ�ข้าว ซึ่งมีความสามารถในการ ต้านอนุมลู อิสระสูงกว่าวิตามินอีถงึ 6 เท่า[8] และยังมีสารไฟโตสเตอรอล (phytosterols) ซึง่ มีสว่ นช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลใน ร่างกายในปริมาณทีส่ งู กว่าทีพ่ บในน้�ำ มันและ ไขมันพืชชนิดอื่น[7, 9] มีปริมาณวิตามินอีสูง ทั้งในรูปของโทโคฟีรอล (tocopherols) และโทโคไตรอีนอล (tocotrienols) ซึ่งมี คุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และ ช่วยลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคมะเร็งได้[10] การเลือกใช้น�้ำ มันรำ�ข้าวและเนยขาวน้�ำ มัน รำ�ข้าวเป็นส่วนประกอบในการผลิตสเปรด ธัญพืชจึงช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้ ผลิตภัณฑ์ได้ ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์จากรำ�ข้าว ได้แก่ แป้ง รำ�ข้าว น้ำ�มันรำ�ข้าว และเนยขาวน้ำ�มันรำ� ข้าว จึงมีศกั ยภาพในการใช้เป็นวัตถุดบิ เพือ่ ผลิตผลิตภัณฑ์สเปรดธัญพืชเพือ่ สุขภาพ โดย ทางงานวิจัยนี้ได้ทำ�การทดลองประยุกต์ใช้ แป้งรำ�ข้าว น้�ำ มันรำ�ข้าว และเนยขาวน้�ำ มัน รำ�ข้าวเพื่อผลิตสเปรดธัญพืชเพื่อสุขภาพ 3 สูตร ได้แก่ สเปรดถัว่ ลิสง สเปรดงาดำ� และ ช็อกโกแลตสเปรดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ โดย ใช้แป้งรำ�ข้าวเป็นส่วนประกอบ 20% ในสูตร ใช้น้ำ�มันรำ�ข้าว และเนยขาวน้ำ�มัน รำ�ข้าว แทนน้ำ�มันและไขมันพืช เช่น ไขมันปาล์ม และน้ำ�มันพืชที่ผ่านการไฮโดรจีเนต ซึ่ง นิยมใช้ในการผลิตสเปรดทางการค้า โดย ใช้น้ำ�มันรำ�ข้าวและเนยขาวน้ำ�มันรำ�ข้าว ได้ตั้งแต่ 5-30% (ดังตาราง) ขึ้นอยู่กับ คุณลักษณะและคุณภาพทางประสาทสัมผัส ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ผลการทดลองพบว่าสเปรดธัญพืชเพื่อ

สุขภาพทั้ง 3 สูตร มีความเนียนเป็นเนื้อ เดียวกัน ไม่แยกชั้น มีกลิ่นหอมของธัญพืช ผสมแป้งรำ�ข้าว รสชาติกลมกล่อม หวาน น้อย เนื้อสัมผัสเนียนนุ่ม และสามารถปาด ทาบนขนมปังได้ดี ผลการทดสอบคุณภาพ ทางประสาทสัมผัสตามความชอบเปรียบเทียบ กับสเปรดธัญพืชทางการค้าชนิดเดียวกันโดย ผู้ทดสอบจำ�นวน 20 คน พบว่าผู้ทดสอบ ชอบผลิตภัณฑ์สเปรดงาดำ� และช็อกโกแลต สเปรดสูตรที่ใช้แป้งรำ�ข้าว น้ำ�มันรำ�ข้าว และเนยขาวน้ำ�มันรำ�ข้าวไม่แตกต่างกับส เปรดทางการค้าอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ยกเว้นสเปรดถั่วลิสงที่ได้รับคะแนนความ ชอบน้อยกว่าสเปรดถั่วลิสงทางการค้าเล็ก น้อยเนื่องจากสเปรดมีสีเข้มขึ้นจากการใช้ แป้งรำ�ข้าว 20% ในสูตร ทั้งนี้สามารถปรับ ลดสัดส่วนแป้งรำ�ข้าวลงเหลือ 10-15% เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพทางประสาทสัมผัส ดีใกล้เคียงกับสเปรดถั่วลิสงทางการค้าได้ นอกจากนีส้ เปรดธัญพืชทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์จาก รำ�ข้าวเป็นวัตถุดบิ ยังมีคณ ุ ค่าทางโภชนาการ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับสเปรดทางการค้าชนิด เดียวกัน โดยสเปรดถัว่ ลิสงให้พลังงานลดลง 11% มีไขมันลดลง 15% และมีใยอาหาร เพิ่มขึ้น 1.7 เท่า สเปรดงาดำ�ให้พลังงาน ลดลง 11% มีไขมันลดลง 12% และมีใย อาหารเพิ่มขึ้น 2 เท่า และช็อกโกแลต ส เปรดเม็ดมะม่วงหิมพานต์มนี �้ำ ตาลลดลง 4 เท่า และมีใยอาหารเพิ่มขึ้น 2.8 เท่า โดย สเปรดธัญพืชเสริมแป้งรำ�ข้าวทั้ง 3 สูตรยัง มีวิตามินบี 1, บี 3, บี 6 และธาตุเหล็ก สูงขึ้นอีกด้วย ยิ่งไปกว่านี้การใช้แป้งรำ�ข้าว เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตสเปรดธัญพืชยังช่วย ลดการนำ�เข้าธัญพืชจากต่างประเทศ และ ทำ�ให้ต้นทุนการผลิตสเปรดธัญพืชลดลงได้ 15-30% อีกด้วย จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ จากรำ�ข้าวไทย ทัง้ แป้งรำ�ข้าว น้�ำ มันรำ�ข้าว และเนยขาวน้ำ�มันรำ�ข้าว สามารถนำ�มาใช้ เป็นวัตถุดิบทางเลือกใหม่ในการผลิตผลิต ภัณฑ์สเปรดธัญพืชเพื่อสุขภาพ ตอบสนอง ตามความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ได้ โดยนอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์สเปรด ธัญพืชที่มีคุณภาพทางประสาทสัมผัสดี มี คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น และมีต้นทุน การผลิตลดลงแล้ว ยังเป็นการสนับสนุน ผลิตภัณฑ์จากรำ�ข้าวไทยให้ก้าวไกลไปสู่ ระดับสากลอีกด้วย  Sep-Oct

17


ตาราง: ส่วนประกอบของสเปรดถัว ่ ลิสง สเปรดงาดำ� และช็อคโกแลตสเปรดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทใี่ ช้แป้งรำ�ข้าว น้�ำ มัน รำ�ข้าว และเนยขาวน้ำ�มันรำ�ข้าวเป็นวัตถุดิบ Table: Peanut spread, sesame spread and cashew nut chocolate spread using rice bran flour, rice bran oil and rice bran oil shortening as ingredients. Peanut Spread Peanut Rice Bran Flour Rice Bran Oil Rice Bran Oil Shortening Others

Percentage Sesame Spread (%) 66 Black Sesame 20 Rice Bran Flour Rice Bran Oil Rice Bran Oil 5 Shortening 9 Others

Percentage Cashew Nut (%) Chocolate Spread 50 Cashew Nut 20 Rice Bran Flour 4 Rice Bran Oil Rice Bran Oil 16 Shortening 10 Others

Percentage (%) 20 20 20.8 10.4 28.8

“Cereal Spread” is a spreadable product contains at least 40% of cereal ingredients[1]. Peanut-based spreads hold the biggest part among the other cereal-based spreads. Recently, spreads made from other healthy cereal grains such as sunflower seeds, sesame seeds and cashew nuts have been introduced into the markets. Moreover, chocolate spreads made from cocoa and nuts such as hazelnuts, almonds and macadamias are highly consumed[2].

Consumption of cereal spreads has been continually increased which is largely dependent on the growth of global bread market. The preference of consuming bread with cereal spreads as breakfast has led to a steady growth of the market. The global cereal spreads, especially nut-based spreads market was evaluated to be USD 7.51 billion in 2020 and is estimated to be growing at a CAGR of 7%[3]. Similar to Thailand market trend, the revenue in cereal and chocolate spreads segment in Thailand was expected to be USD 115.4 million in 2020 and is projected to grow at a CAGR of 6%[4]. The rising health consciousness among people led to high demand for healthy cereal spreads. Consumers indicate a preference for low-calories, fat and sugar spreads made from nutritious cereal grains. Rice bran flour is a major coproduct from rice bran oil production. The rice bran flour has high nutrition 18

www.innolabmagazine.com

value which is rich in fiber, vitamin B1, B3, B6 and Iron. It is also a good source of protein and vitamin B9. Moreover, it is low in glycemic index and fat content. Additionally, bioactive compounds such as ferulic acid and p-coumaric acid were found in the rice bran flour more than other cereal grains. As a result, the rice bran flour has key enzyme-inhibitory properties against non-communicable diseases such as hypertension and Alzheimer’s disease, as well as antioxidant properties[5]. Therefore, the rice bran flour is a suitable ingredient for producing the healthy cereal spreads to satisfy consumer needs. In addition, fats and oils are commonly used to produce the cereal spreads. Utilizing healthy fats and oils can promote nutritional value to the product, especially choosing the rice bran oil which has balanced fatty acid profile according to The Heart Foundation of Thailand[6] and the rice bran oil

shortening which has 50% lower in saturated fatty acid compared with palm oil shortening. The rice bran oil shortening is trans-free shortening due to the production through a physical process, without neither interesterification nor partial hydrogenation processes[7]. Therefore, consumption of rice bran oil and rice bran oil shortening can reduce risk factors for cardiovascular diseases. Both rice bran oil and shortening contain high contents of phytochemical compounds such as gamma-oryzanol, phytosterols and vitamin E. Gamma-oryzanol is a natural antioxidant found only in oil and fat derived from rice bran. It has 6 times higher antioxidant activity compared with vitamin E[8]. Phytosterols are plant sterols which can lower serum cholesterol levels and are found more in rice bran oil and fat than other vegetable oils and fats[7,9]. The rice bran oil and shortening contain high vitamin E contents in both forms of


tocopherols and tocotrienols which exhibit antioxidant and cancerprevention activities[10]. Therefore, the rice bran oil and rice bran oil shortening can be used to produce healthier cereal spreads. Thus, the rice bran flour, rice bran oil and rice bran oil shortening are potentially used as ingredients for producing the healthy cereal spreads. The experiment using the rice bran flour, rice bran oil and rice bran oil shortening as ingredients in 3 formulas cereal spreads which were peanut spread, sesame spread and cashew nut chocolate spread was done. Twenty percent of rice bran flour as well as 5-30% of rice bran oil and rice bran oil shortening were used to replace palm and hydrogenated fat which were generally used in commercial spread products (as shown in the table). The results revealed high quality of the 3 formulas spread using the rice bran products as ingredients. The 3 formulas spread had homogeneous mixture without phase separation, along with distinctive natural aromas of cereal grains and rice bran flour, as well as their tastes were great with a

little sweet. Moreover, the cereal spreads were good in texture and spreadability. Sensory attributes of the cereal spread were evaluated by 20 panelists. The results showed that sensory scores of the sesame spread and cashew nut chocolate spread utilizing rice bran products had not significant different from each type of commercial cereal spread. However, the peanut spread had lower overall preference score compared with the commercial peanut spread due to spread’s darker color from adding 20% of the rice bran flour. Nevertheless, reduction of rice bran flour to 1015% of the peanut spread could improve sensory qualities of product. Furthermore, the cereal spreads made from the rice bran ingredients had higher nutrients compared with the commercial spread products. The peanut spread had 11% lower in calories, 15% lower in fat and 1.7 times higher in dietary fiber as well as the sesame spread had 11% lower in calories, 12% lower in fat and 2 times higher in dietary fiber compared with the commercial spreads. The cashew nut chocolate spread also had 4% lower in total sugars and 2.8 times higher in

dietary fiber compared with the commercial one. Additionally, all the spreads contain higher vitamin B1, B3, B6 and Iron contents. Besides, utilization of the nutritious rice bran flour for producing cereal spread products not only reduces cereal grains importation, but also lowers production cost of around 15-30% compared with using the imported cereal grains. Therefore, the ingredients from Thai’s rice bran such as rice bran flour, rice bran oil and rice bran oil shortening could be utilized for alternative ingredients to produce the healthy cereal spreads to satisfy consumer demands. The cereal spreads made from the rice bran ingredients not only show high sensory quality and nutrition value, but also lower the production cost. Moreover, it could support the Thai’s rice bran products to go internationally. 

Article info 1) Wilkes, R.S. 2012. Nut butter and related products enriched with omega-e. US patent. Publication number: US 2012/0164307 A1. 2) สุนิษฐา เศรษฐีธร. 2561. ตลาดสเปรด (Spreads) ในประเทศไทย. Available Source: http://fic.nfi.or.th/upload/ market_overview/Rep_ Spreads_18.06.14.pdf. 3) Market Data Forecast. 2019. Global Nut Based Spreads Market, Growth, Size, Share and Forecast to 2025. Available Source: https:// www.marketdataforecast.com/market-reports/nut-based-spreads-market. 4) Statista. 2020. Spreads – Thailand I Statista Market Forecast. Available Source: https://www.statista.com/ outlook/40090300/126/ spreads/thailand. 5) ประวิทย์ สันติวัฒนา และสิริรักษ์ ศิระมาด. 2562. “แป้งรำ�ข้าว” ทางเลือกใหม่ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อสุขภาพ. วารสารอาหาร 49 (1): 33-37. 6) มูลนิธหิ วั ใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. 2550. TFGH FOOD APPROVAL GUIDELINES. Available Source: http://www.thaiheartfound.org/. 7) Santiwattana, P. and Sirisukpornchai, T. 2012. Micronutrients and effect of rice bran oil shortening on baked products. The Fourth International Conference on Natural Products for Health and Beauty. 28-30 Nov 2012, Chiang Mai. p. 246. 8) Huang, D., Ou, B., Hampsch-Woodill, M., Flanagan, J.A. and Deemer, E.K. 2002. Development and validation of oxygen radical absorbance capacity assay for lipophilic antioxidants using randomly methylated β-cyclodextrin as the solubility enhancer. Journal of Agricultural and Food Chemistry 50: 1815-1821. 9) Sawadikiat, P., Chaiseri, S. and Hongsprabhas, P. 2014. Phytochemicals in refined vegetable oils commercially available in Thailand. The 52th Kasetsart University Annual Conference. 4-7 Feb 2014, Bangkok. p.74-80. 10) Colombo., M.L. 2010. An Update on Vitamin E, Tocopherol and Tocotrienol—Perspectives. Molecules 15: 2103-2113. Sep-Oct

19


ADVERTORIAL

Author info พชร สังข์ทอง Potchara Sungtong Commercial Manager (Channel) SEA & Taiwan Microbiology Division Thermo Fisher Scientific (Thailand) Co., Ltd. potchara.sungtong@thermofisher.com

Next-day solution for food safety หากคุณกำ�ลังทำ�งานอยูใ่ นโรงงานอาหาร คุณกำ�ลังต่อสูก ้ บ ั เชือ ้ ก่อโรคในอาหารเหล่านีอ ้ ยูห ่ รือไม่ Vibrio spp., E. coli O157:H7, STEC, Campylobacter app. และ Staphylococcus aureus เราขอเสนอชุดทดสอบเพื่อความปลอดภัย อาหาร 5 แบบ มอบผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำ�ภายในวันถัดไป ตอนนี้ เทอร์โม ฟิชเชอร์ ไซเอนทิฟิค แผนกจุลชีววิทยา (Thermo Fisher Scientific - Microbiology Division) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม SureTect™ จำ�นวน 5 ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านคุณภาพและ ความปลอดภัยอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับห้องปฏิบัติการเพื่อการประกัน คุณภาพผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยเทคโนโลยี True “Probe-based Real-time PCR”

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา ได้แก่ (1) SureTect™ Vibrio cholerae, parahaemonolyticus & vulnificus PCR Assay ให้คุณทราบผลการวิเคราะห์ เชือ้ Vibrio spp. ทีส่ �ำ คัญด้วยการวิเคราะห์ เพียงครัง้ เดียวด้วย Multiplex Real-time PCR ซึ่งจะทราบผลในวันถัดไป จากเดิม ที่ต้องใช้เวลา 3-7 วัน เมื่อวิเคราะห์ด้วย วิธีดั้งเดิม (conventional method) Vibrio spp. ทั้ง 3 สายพันธุ์นี้ เป็นเชื้อ ก่อโรคสำ�คัญในผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และ อาหารพร้อมรับประทาน 20

www.innolabmagazine.com

(2) SureTect™ E. coli O157:H7 & STEC Screening Assay (3) SureTect™ E. coli STEC Identification Assay เป็นชุดตรวจวิเคราะห์ E. coli O157:H7 และ Shiga toxinproducing E. coli (STEC) serotypes อืน่ ๆ (O26, O45, O103, O111, O121, O145) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการออกผลและ กระบวนการทีง่ า่ ยกว่า พร้อมทัง้ สอดคล้อง กับมาตรฐานใหม่ๆ ในกลุ่มประเทศคู่ค้า (4) SureTect™ Campylobacter jejuni, C. coli, & C. lari PCR Assay

เพิม่ ประสิทธิภาพในการตรวจเชือ้ แบคทีเรีย กลุ่มนี้ แม้การตรวจยืนยันและการจำ�แนก มีความซับซ้อน ชุดตรวจนีส้ ามารถออกผล ทั้ง 3 สายพันธุ์ในครั้งเดียว (Multiplex Real-time PCR) (5) SureTect™ Staphylococcus aureus PCR Assay คุณจะทราบผลใน วันถัดไป ช่วยให้ความมัน่ ใจว่าไม่มกี ารปน เปื้อนแบคทีเรียกลุ่มนี้ในผลิตภัณฑ์นมผง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเด็กทารก


การทำ�งานของ SureTect™

 เพิม ่ ประสิทธิภาพการทำ�งานประจำ� วัน: คุณจะทราบผลอย่างรวดเร็วในวันถัด ไป ช่วยให้คณ ุ สามารถจัดการผลิตภัณฑ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีการเพาะเชื้อที่เหมาะสม: ทำ�ให้ งานของคุณง่ายขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่าย ในขั้นการเพาะเลี้ยงเชื้อ เราพัฒนาอาหาร เลี้ยงเชื้อและสภาวะที่เหมาะสมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ เช่น การ ตรวจวิเคราะห์ Salmonella spp. และ Cronobacter spp. ในผลิตภัณฑ์นมผง สำ�หรับทารก ซอฟต์แวร์พร้อมการแปลผลวิเคราะห์ อัตโนมัต:ิ แปลผลและออกผลด้วยโปรแกรม สำ�เร็จรูปโดยอัตโนมัติ

 เครื่ อ งพี ซี อ าร์ ที่ ใ ช้ ง านได้ อ ย่ า ง

ครอบคลุม: เรามีเครื่อง Real-time PCR 2 รุ่น คือ Applied Biosystem™ 7500Fast (ABI 7500Fast) Food safety Real-time PCR system และ Applied Biosystem™ QuanStudio™ 5 (QS5) Food safety Real-time PCR system และ SimpliAmp™ Thermal Cycler เพือ่ ความสะดวกในการใช้ SureTect™ กับงาน ประจำ�วันทีม่ ปี ริมาณตัวอย่างครัง้ ละมากๆ และที่สำ�คัญคือสามารถใช้ SureTect™ ตรวจวิเคราะห์ได้หลายพารามิเตอร์พร้อมกัน ในครั้งเดียว และสามารถทดสอบตัวอย่าง ได้ตั้งแต่ 1 ตัวอย่าง จนถึง 96 ตัวอย่าง ในการทดสอบแต่ละครั้ง

ชุดทดสอบใหม่ทั้ง 5 แบบ และชุด ทดสอบเดิมของเรา ตอกย้ำ�ความเป็นผู้นำ� ของเทอร์โม ฟิชเชอร์ ไซเอนทิฟิค ด้าน ความปลอดภัยอาหาร - การตรวจหาเชื้อ ก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร ให้มอื อาชีพดูแลคุณ เพือ่ ความปลอดภัย ของผู้บริโภค ครอบครัวของเรา และคนที่ เรารัก รวมทั้งธุรกิจของท่าน รายละเอียดเพิ่มเติมด้านเทคนิค ขั้น ตอนการทำ�งาน กฎระเบียบและมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบถามเพิ่มเติมกับผู้ แทนประจำ�เขตของคุณทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรม มาเป็นอย่างดี หรือติดต่อเราได้ท่ี wallop. mektub@thermofisher.com 

It’s better to be sure Thermo Scientific SureTect™ Real-Time PCR System Food Pathogen Detection Be sure... to protect consumers and your brand with SureTect™ New Assay • SureTect™ Campylobacter jejuni, C. coli and C. lari PCR Assay • SureTect™ Escherichia coli O157:H7 and STEC Screening PCR Assay • SureTect™ Escherichia coli STEC Identification PCR Assay • SureTect™ Staphylococcus aureus PCR Assay • SureTect™ Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus and V. vulnificus PCR Assay • RapidFinder™ Species, Typhimurium and EnterIf you are working at the food factory, are you fighting with theseSalmonella foodborne pathogens – Vibrio spp., itidis Multiplex PCR Kit E. coli O157:H7, STEC, Campylobacter spp. and Staphylococcus aureus? We offer 5 test kits for food

safety. They provide accurate result on the next day.Existing Assay • SureTect™ Cronobacter Species PCR Assay Now, Thermo Fisher Scientific - Microbiology Division has launched five new products under SureTect™ • SureTect™ E. coli O157:H7 PCR Assay category to address the increasing demands of food quality and safety. We are ready to help upgrade • SureTect™ Listeria monocytogenes PCR Assay the laboratories to assure your product’s quality with our True “Probe-based Real-time PCR” technology. • SureTect™ Listeria Species PCR Assay • SureTect™ Salmonella Species PCR Assay

Sep-Oct

21


Our new products consist of (1) SureTect™ Vibrio cholerae, parahaemonolyticus & vulnificus PCR Assay. The Multiplex Real-time PCR gives you the crucial Vibrio spp. results by the next day comparing to the conventional method which takes 3-7 days. These three Vibrio species are the major pathogens in seafood and ready-to-eat products (2) SureTect™ E. coli O157:H7 & STEC Screening Assay (3) SureTect™ E. coli STEC Identification Assay. This test kit is for detection of E. coli O157:H7 and other Shiga toxin-producing E. coli (STEC) serotypes (O26, O45, O103, O111, O121, O145). It is simpler and more efficient. It also meets the new standards of trading partner countries. (4) SureTect™ Campylobacter jejuni, C. coli, & C. lari PCR Assay increases the detection efficiency of the mentioned bacterial pathogens. Although the confirmatory test and classification are complex,

22

www.innolabmagazine.com

this product can provide Multiplex Real-time PCR. (5) SureTect™ Staphylococcus aureus PCR Assay gives you the results by the next day. It ensures the milk powder product is free from this type of bacteria which can be harmful to the baby. SureTect™ Streamline single day workflow:

The results are available on the next day, so you can manage the products more efficiently. Harmonized enrichment: It makes your job easier and decreases the expense on culture. We develop the suitable media and culture condition to increase efficiency of analysis such as Salmonella spp. and Cronobacter spp. detection in infant milk powder.  Intuitive software with automation results interpretation: It translates and gives the result by using automated package program. Universal PCR Cycling: We

have 2 models of Real-time PCR 2 which are Applied Biosystem™ 7500Fast (ABI 7500Fast) Food safety Real-time PCR system and Applied Biosystem™ QuanStudio™ 5 (QS5) Food safety Real-time PCR system and SimpliAmp™ Thermal Cycler. They are conveniently used in routine job with enormous samples. Importantly, SureTect™ can analyze many parameters at once. It is able to test 1-96 samples at a time. Our 5 new test kits and our existing test kits emphasize that Thermo Fisher Scientific is a true leader in food safety - the detection of foodborne pathogens. For the safety of consumers, our families, our beloved person, and your business, please let the professional takes care of you. For technical information, working procedures, related standards and regulations, well-trained regional representatives, please contact us at wallop.mektub@thermofisher. com. 


RESEARCH & DEVELOPMENT

Author info Jonathan Corum, Denise Grady, Sui-Lee Wee and Carl Zimmer The New York Times

Coronavirus Vaccine update An update information is available at https://www.nytimes.com

นักวิจัยทั่วโลกกำ�ลังพัฒนาวัคซีนโคโรนาไวรัสมากกว่า 165 ชนิด และในจำ�นวนนี้ 27 ชนิด กำ�ลังทำ�การทดสอบใน มนุษย์ วัคซีนโดยทั่วไปจะใช้เวลาในการพัฒนาหลายปีในการวิจัยและทดสอบก่อนนำ�ไปใช้ทางคลินิก แต่เหล่านักวิจัย กำ�ลังแข่งขันผลิตวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลในปีหน้า

การทำ�งานที่เริ่มต้นเมื่อเดือนมกราคม สามารถอดจีโนมของไวรัส SARS-CoV-2 มีการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนครัง้ แรกในเดือนมีนาคม แต่เส้นทางข้างหน้าก็ ยังไม่แน่นอน การทดสอบบางส่วนอาจจะ ล้มเหลว และการทดสอบอื่นๆ อาจจบลง โดยไม่เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน แต่ส่วนน้อย อาจประสบความสำ�เร็จในกระตุ้นระบบ ภูมิคุ้มกันให้สร้างแอนติบอดีที่สามารถต่อ ต้านไวรัสได้ ต่อไปนีจ้ ะเป็นสถานะของวัคซีนทัง้ หมด ที่พัฒนาถึงขั้นตอนการทดสอบในมนุษย์ พร้อมกับการเลือกวัคซีนทีม่ แี นวโน้มไปในทาง ทีด่ แี ต่ยงั อยูใ่ นขัน้ ทดสอบในเซลล์หรือสัตว์

จีโนมของไวรัส SARS-CoV-2

กระบวนการทดสอบวัคซีน

วัฏจักรการพัฒนาของวัคซีนจากห้อง ปฏิบัติการสู่คลินิก การทดสอบพรีคลินกิ : นักวิทยาศาสตร์ ให้วัคซีนแก่สัตว์ เช่น หนูหริ่งหรือลิง เพื่อ ดูว่ามีการตอบสนองของภูมิคุ้มกันหรือไม่

เฟส I การทดสอบความปลอดภัย: นัก วิทยาศาสตร์ให้วัคซีนแก่มนุษย์จำ�นวนไม่ มากเพือ่ ทดสอบความปลอดภัยและปริมาณ รวมทั้งเพื่อยืนยันว่าวัคซีนสามารถกระตุ้น ภูมิคุ้มกันมนุษย์ได้ เฟส II ขยายการทดสอบในมนุษย์: นัก วิทยาศาสตร์ให้วคั ซีนแก่มนุษย์จ�ำ นวนหลาย ร้อยคนโดยแบ่งเป็นกลุ่ม เช่น เด็กและคน ชรา เพื่อดูว่าวัคซีนจะให้ผลแตกต่างกัน หรือไม่มี จากนั้นจะเป็นการทดสอบความ ปลอดภัยและความสามารถในการกระตุ้น ภูมิคุ้มกันของมนุษย์ เฟส III การทดสอบประสิทธิภาพ: นัก วิทยาศาสตร์ให้วคั ซีนแก่มนุษย์จ�ำ นวนหลาย พันคนและรอดูว่ามีผู้ติดเชื้อจำ�นวนเท่าใด เปรียบเทียบกับอาสาสมัครทีไ่ ด้รบั ยาหลอก การทดสอบนีส้ ามารถระบุวา่ วัคซีนสามารถ ป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาได้เมือ่ เดือน Sep-Oct

23


มิถุนายนที่ผ่านมา องค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกากล่าวว่าวัคซีนไวรัสโคโรนาจะ ต้องสามารถปกป้องผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่าง น้อย 50% จึงจะถือว่าใช้ได้ผล การรับรอง: ผู้ออกข้อบังคับในแต่ละ ประเทศทบทวนผลการทดสอบและตัดสินใจ ว่าจะรับรองวัคซีนหรือไม่ ระหว่างการแพร่ ระบาด วัคซีนอาจได้รบั อนุมตั ใิ ห้ใช้เป็นการ ฉุกเฉินก่อนการรับรองอย่างเป็นทางการ เฟสรวม: อีกวิธีหนึ่งในการเร่งพัฒนา วัคซีนคือใช้เฟสรวม ตัวอย่างเช่น วัคซีน ไวรัสโคโรนาบางชนิดอยูใ่ นการทดสอบเฟส I/II มีการทดสอบเป็นครัง้ แรกในมนุษย์หลาย ร้อยคน (การติดตามของเราจะนับเฟสรวม I/II เป็นทั้งเฟส I และเฟส II) วัคซีนสารพันธุกรรม

วัคซีนที่ใช้ยีนไวรัสโคโรนาหนึ่งหรือ มากกว่าหนึ่งชนิดเป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เฟส III Moderna, สถาบันสุขภาพแห่งชาติ Moderna พัฒนาวัคซีนจาก mRNA เพื่อสร้างโปรตีนของไวรัสในร่างกาย พวก เขายังไม่ได้วางตลาดวัคซีนนี้ จากความร่วม มือกับสถาบันสุขภาพแห่งชาติ พวกเขาพบ ว่าวัคซีนสามารถปกป้องลิงจากไวรัสโคโรนา เมื่อเดือนมีนาคม บริษัทได้ให้วัคซีนโควิด19 กับมนุษย์เป็นครั้งแรกซึ่งให้ผลที่มีแนว โน้มดี หลังจากดำ�เนินการศึกษาในเฟส II พวกเขาได้ทำ�การทดสอบเฟส III ในวันที่ 27 กรกฎาคม การทดสอบครั้งสุดท้ายจะ ทดสอบในตัวอย่างสุขภาพดีจ�ำ นวน 30,000 คน จากพื้นที่ 89 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา รัฐบาลได้ให้เงินทุนสนับสนุน Moderna เกือบ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เฟสรวมเฟส II เฟส III BioNTech, Pfizer, Fosun Pharma บริษทั BioNTech จากประเทศเยอรมนี ได้รว่ มมือกับ Pfizer บริษทั จากนิวยอร์ก และ ผูผ้ ลิตยาจากประเทศจีน Fosun Pharma เพื่อพัฒนาวัคซีนจาก mRNA ในเดือน กรกฎาคม พวกเขาแถลงผลการทดสอบเบือ้ ง 24

www.innolabmagazine.com

ต้นในเฟส I/II ในเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา พวกเขาพบว่าอาสาสมัครสร้างแอนติบอดี ต่อต้านไวรัส SARS-CoV-2 รวมทั้งเซลล์ ภูมคิ มุ้ กันทีเ่ รียกว่าทีเซลล์เพือ่ ตอบสนองต่อ ไวรัส อาสาสมัครบางรายพบผลข้างเคียง ปานกลาง เช่น การรบกวนการหลับและ เจ็บที่แขน ในวันที่ 27 กรกฎาคม พวก เขาแถลงว่าจะทดสอบในเฟส II/III โดยใช้ อาสมัคร 30,000 คน ในสหรัฐอเมริกาและ ประเทศอื่นๆ รวมถึงอาร์เจนตินา บราซิล และเยอรมนี รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์มอบ สัญญามูลค่า 1,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้ผลิตวัคซีน 100 ล้านโดสส่งมอบใน เดือนธันวาคม และมีทางเลือก (option) ในการสั่งซื้ออีก 500 ล้านโดส ในขณะที่ ญ่ีปุ่นสั่งซื้อ 120 ล้านโดส เมื่อได้รับการ รับรอง Pfizer กล่าวว่าพวกเขาคาดว่าจะ ผลิตวัคซีน 1,300 ล้านโดส เพื่อส่งมอบ ทั่วโลกภายในสิ้นปี 2564 เฟสรวมเฟส I เฟส II ราชวิทยาลัยลอนดอน, Morningside Ventures นักวิจัยจากราชวิทยาลัยลอนดอนได้ พัฒนาวัคซีนอาร์เอ็นเอ “ที่เพิ่มจำ�นวนได้ เอง” โดยเสริมการผลิตโปรตีนของไวรัสเพือ่ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน พวกเขาเริ่มการทดสอบ เฟส I/II เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน และร่วม มือกับ Morningside Ventures ในการ ผลิตและจำ�หน่ายวัคซีนผ่านบริษัทใหม่ชื่อ VacEquity Global Health นักวิจยั คาด ว่าจะทราบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพหรือไม่ ภายในสิ้นปีนี้ Zydus Cadila บริษทั ผูผ้ ลิตวัคซีนสัญชาติอนิ เดีย Zydus Cadila ได้สร้างวัคซีนจากดีเอ็นเอ เมือ่ วัน ที่ 3 กรกฎาคม บริษทั ได้แถลงว่าได้รบั การ รับรองให้ทดสอบในมนุษย์เป็นบริษทั ทีส่ อง ในอินเดีย โดยบริษทั เข้าสูก่ ารแข่งขันพัฒนา วัคซีนโควิด-19 ต่อจาก Bharat Biotech AnGes, มหาวิทยาลัยโอซากา, Takara Bio เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน บริษทั เทคโนโลยี ชีวภาพสัญชาติญี่ปุ่น AnGes แถลงว่าได้ เริม่ การทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนจาก ดีเอ็นเอ โดยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยโอ ซากาและ Takara Bio Arcturus, วิทยาลัยแพทย์ Duke-NUS

บริ ษั ท ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย Arcturus Therapeutics และ วิทยาลัย แพทย์ Duke-NUS ประเทศสิงคโปร์ได้ พัฒนาวัคซีน mRNA การออกแบบโมเลกุล ให้ “จำ�ลองตัวเอง” ในวัคซีนทำ�ให้มีการ ตอบสนองของภูมคิ มุ้ กันอย่างรุนแรงในสัตว์ ทดลอง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน สิงคโปร์ได้ รับรองให้ทำ�การทดสอบเฟส I/II ในมนุษย์ เฟส I Inovio เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน บริษัทสัญชาติ อเมริกา Inovio ได้แถลงว่าพวกเขาได้รับ ข้อมูลระหว่างการทดสอบเฟส I ของวัคซีน จากดีเอ็นเอ พวกเขาพบว่าไม่มีผลกระทบ ไม่พงึ ประสงค์รา้ ยแรง และพบว่ามีการตอบ สนองของภูมคิ มุ้ กันของอาสาสมัคร 34 คน จาก 36 คน พวกเขาวางแผนการทดสอบ เฟส II/III ในฤดูร้อนนี้ CureVac เมือ่ เดือนมีนาคม รัฐบาลของประธานาธิบดี ทรัมป์ไม่ประสบความสำ�เร็จในการดึงดูดให้ CureVac ย้ายฐานการวิจยั จากเยอรมนีมา ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนมิถุนายน บริษัท ได้ดำ�เนินการทดสอบเฟส I ของวัคซีน mRNA บริษัทกล่าวว่าโรงงานในเยอรมนี สามารถผลิตวัคซีนได้หลายร้อยล้านโดสต่อปี Genexine บริษทั สัญชาติเกาหลีใต้ Genexine ได้ เริม่ การทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนจาก ดีเอ็นเอ พวกเขาคาดว่าจะทำ�การทดสอบ ในเฟส II ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร, Suzhou Abogen Biosciences, Walvax Biotechnology เมือ่ เดือนมิถนุ ายน สถาบันวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทหาร, Suzhou Abogen Biosciences, และ Walvax Biotechnology แถลงว่าพวกเขาจะเริ่มการทดสอบความ ปลอดภัยของวัคซีนจาก mRNA ที่ชื่อว่า ARCoV เป็นครั้งแรก การศึกษาก่อนหน้า นี้ในลิงพบว่าให้ผลในการป้องกัน พรีคลินิก Sanofi, Translate Bio บริษัทสัญชาติฝรั่งเศส Sanofi กำ�ลัง พัฒนาวัคซีน mRNA ร่วมกับ Translate Bio เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน พวกเขาแถลงว่า ได้วางแผนทดสอบในเฟส I ในฤดูใบไม้รว่ ง


วัคซีนจากไวรัสเวคเตอร์

วัคซีนที่ใช้ไวรัสในการส่งยีนของไวรัส โคโรนาเข้าสู่เซลล์ และกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เฟสรวมเฟส II เฟส III วัคซีนที่อยู่ในการพัฒนาของบริษัท อังกฤษ-สวีเดน AstraZeneca และมหา วิทยาลัยออกซฟอร์ด โดยผลิตจากไวรัส อะดีโนชื่อ ChAdOx1 จากลิงชิมแพนซี การศึกษาในลิงพบว่าวัคซีนสร้างการป้องกัน ได้ การทดสอบเฟส I/II ซึง่ รายงานเมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม ในวารสาร Lancet เสนอ ว่าวัคซีนมีความปลอดภัย ไม่มผี ลข้างเคียง ร้ายแรง วัคซีนสามารถเพิ่มแอนติบอดีต่อ ต้านไวรัสโคโรนารวมทั้งภูมิต้านทานอื่นๆ ขณะนี้วัคซีนอยู่ในการทดสอบเฟซ II/III ในอังกฤษ รวมทั้งการทดสอบเฟส III ใน บราซิลและแอฟริกาใต้ โครงการน่าจะ ส่งมอบวัคซีนฉุกเฉินได้ในเดือนตุลาคม AstraZeneca กล่าวว่า หากวัคซีนได้รับ การรับรอง พวกเขามีกำ�ลังการผลิตวัคซีน ทั้งหมดสองพันล้านโดส เฟส II การรับรองแบบจำ�กัด CanSino Biologics, สถาบัน วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร บริษทั สัญชาติจนี CanSino Biologics พัฒนาวัคซีนโดยใช้ไวรัสอะดีโนชื่อ Ad5 โดยร่วมกับสถาบันชีววิทยาแห่งสถาบัน วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร เมื่อเดือน พฤษภาคม พวกเขาได้ตพี มิ พ์ผลการทดสอบ ความปลอดภัยเฟส I ที่ได้ผลดี และเมื่อ เดือนมิถุนายน ได้รายงานผลการทดสอบ เฟส II ที่แสดงให้เห็นว่าวัคซีนช่วยสร้าง ภูมคิ มุ้ กันได้เป็นอย่างดี กองทัพจีนได้รบั รอง วัคซีนเป็น “ยาทีม่ คี วามต้องการเป็นพิเศษ” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ซึ่งการแถลงที่ไม่ เคยเกิดขึ้นมาก่อน CanSino จะไม่ระบุ ว่าการให้วัคซีนแก่ทหารจะเป็นการบังคับ หรือเป็นทางเลือก เฟสรวมเฟส I เฟส II Johnson & Johnson, ศูนย์การ

แพทย์ Beth Israel Deaconess ทศวรรษที่ผ่านมา นักวิจัยแห่งศูนย์ การแพทย์ Beth Israel Deaconess ใน เมืองบอสตัน ได้พัฒนาวิธีการผลิตวัคซีน จากไวรัสชื่อว่าไวรัสอะดีโน 26 หรือชื่อย่อ Ad26 Johnson & Johnson พัฒนา วัคซีนโรคอีโบลาและโรคอืน่ ๆ โดยใช้ Ad26 และในขณะนี้ได้พัฒนาวัคซีนไวรัสโคโรนา เมื่อเดือนมีนาคม พวกเขาได้รับเงิน 456 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากรัฐบาลสหรัฐเพื่อ สนับสนุนการผลิตในอนาคต วัคซีนมอบการ ป้องกันในการทดลองโดยใช้ลิง Johnson & Johnson ดำ�เนินการทดสอบเฟส I/II ในเดือนมิถุนายน และกำ�ลังวางแผนการ ทดสอบเฟส III ในเดือนกันยายน หากวัคซีน ของพวกเขาได้รับการรับรอง พวกเขาหวัง ว่าจะผลิตวัคซีนหลักพันล้านโดสในปี 2064 เฟส I สถาบันวิจัยกามาเลยา สถาบันวิจัยกามาเลยาเป็นส่วนหนึ่ง ของกระทรวงสาธารณสุขรัสเซีย แถลง การทดสอบวัคซีนชื่อ Gam-Covid-Vac Lyo เฟส I เมื่อเดือนมิถุนายน วัคซีนนี้ใช้ ไวรัสอะดีโนสองชนิด Ad5 และ Ad26 ที่ดัดแปลงเป็นยีนไวรัสโคโรนา เมื่อเดือน มิถนุ ายน ประธานสภาสูงแห่งรัสเซียแถลง ว่าจะเริ่มผลิตวัคซีนได้ภายในปลายปี พรีคลินิก โรงพยาบาลตาและหูแห่งแมสซาชู เซตส์, Novartis บริษัทสัญชาติสวิส Novartis จะผลิต วัคซีนโดยใช้การบำ�บัดด้วยยีนทีพ่ ฒ ั นาโดยโรง พยาบาลตาและหูแห่งแมสซาชูเซตส์ ไวรัสที่ เรียกว่า Adeno-associated virus จะส่ง ยีนไวรัสโคโรนาแตกเป็นชิน้ เข้าสูเ่ ซลล์ การ ทดสอบเฟส I วางแผนจะเริ่มช่วงปลายปี  Merck International AIDS Vaccine Initiative บริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกาแถลงเมื่อ เดือนพฤษภาคมว่า จะพัฒนาวัคซีนจาก ไวรัส Vesicular stomatitis โดยวิธี เดียวกับที่ประสบความสำ�เร็จในการผลิต วัคซีนโรคอีโบลาเพียงชนิดเดียวที่ได้รับ การรับรอง บริษัทร่วมกับ IAVI และได้รับ เงินสนับสนุน 38 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก รัฐบาลสหรัฐอเมริกา Merck Themis

Merck ทำ � งานร่ ว มกั บ Themis Bioscience บริษัทสัญชาติออสเตรียที่ พวกเขาซื้อกิจการ เพื่อพัฒนาวัคซีนเป็น ชนิดที่สอง โดยจะใช้ไวรัสโรคหัดเป็นตัว พาสารพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์ผู้ป่วย Vaxart วัคซีนของ Vaxart เป็นเม็ดสำ�หรับรับ ประทาน ประกอบด้วยไวรัสอะดีโนเป็นตัว พายีนไวรัสโคโรนา เตรียมทดสอบเฟส I ในฤดูร้อนนี้ วัคซีนที่ผลิตจากโปรตีน

วัคซีนทีผ่ ลิตจากโปรตีนของไวรัสโคโรนา หรือชิ้นส่วนโปรตีนที่กระตุ้นภูมิต้านทาน เฟส I Anhui Zhifei Longcom, สถาบัน ชีววิทยาการแพทย์แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์ การแพทย์จีน เมื่อเดือนมิถุนายน บริษัทสัญชาติ จีน Anhui Zhifei Longcom เริ่มการ ทดสอบวัคซีนในเฟส I วัคซีนประกอบด้วย โปรตีนจากไวรัสและสารเสริมฤทธิท์ กี่ ระตุน้ ระบบภูมิคุ้มกัน บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของ Chongqing Zhifei Biological Products และร่วมมือกับสถาบันชีววิทยาการแพทย์แห่ง สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์จีน เฟสรวมเฟส I เฟส II Novavax บริษทั Novavax ตัง้ อยูใ่ นรัฐแมรีแลนด์ ได้พฒ ั นาวิธกี ารเชือ่ มโปรตีนให้ตดิ กับอนุภาค ขนาดเล็ก พวกเขาได้สร้างวัคซีนป้องกัน โรคต่างๆ โดยใช้แพลตฟอร์มนี้ วัคซีนไข้ หวัดใหญ่ของเขาเสร็จสิ้นการทดสอบเฟส III เมื่อเดือนมีนาคม บริษัทได้ทดสอบ วัคซีนโควิด-19 เมื่อเดือนพฤษภาคม และ Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ได้ลงทุนในวัคซีนนี้ ด้วยมูลค่า 384 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน Novavax แถลงว่า รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ให้เงินสนับสนุน 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุน Sep-Oct

25


การทดสอบทางคลินิกและการผลิต หาก การทดสอบสำ�เร็จ Novavax คาดว่าจะ ส่งมอบวัคซีน 100 ล้านโดส เพื่อการใช้ ในสหรัฐอเมริกาภายในไตรมาสแรกของปี 2564 ส่วนโรงงานในยุโรปและเอเชียจะ สามารถตอบสนองความต้องการทัว่ โลกได้ เฟส I Clover Biopharmaceuticals, GSK, Dynavax Clover Biopharmaceuticals ได้ พัฒนาวัคซีนที่มีโปรตีนของไวรัสโคโรนา ใช้เพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโปรตีนนี้จะ ให้พร้อมกับส่วนผสมทีเ่ รียกว่าสารเสริมฤทธิ์ ที่ผลิตโดยผู้ผลิตยาจากอังกฤษ GSK และ บริษทั สัญชาติสหรัฐอเมริกา Dynavax การ ลงทุนจาก CEPI จะสนับสนุนการพัฒนาการ ผลิตเพื่อให้สามารผลิตได้ในปริมาณระดับ หลายร้อยล้านโดส Vaxine บริษัทสัญชาติออสเตรเลีย Vaxine ได้พัฒนาวัคซีนที่ใช้โปรตีนของไวรัสและ สารเสริมฤทธิ์ที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน พวกเขาทำ�การทดสอบในเฟส I ในเดือน มิถุนายนและคาดว่าจะเริ่มเฟส II ได้ใน เดือนกันยายน Medicago, GSK, Dynavax Medicago จากประเทศแคนาดา ซึง่ ได้รับเงินทุนจาก Philip Morris บริษัทผู้ ผลิตบุหรี่ ใช้ต้นยาสูบสายพันธุ์หนึ่งในการ ทำ�วัคซีน พวกเขาใส่ยีนของไวรัสลงในใบ และเซลล์พชื จะสร้างเปลือกโปรตีนเพือ่ เลียน แบบไวรัส เมือ่ เดือนมิถนุ ายน Medicago ได้ทำ�การทดสอบวัคซีนโควิด-19 จากพืช เฟส I โดยใช้สารเสริมฤทธิจ์ ากผูผ้ ลิต GSK และ Dynavax หากการทดสอบผ่านไป ด้วยดี พวกเขาวางแผนที่จะเริ่มเฟส II/III ในเดือนตุลาคม มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์, CSL วัคซีนจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ใช้ โปรตีนจากไวรัสทีถ่ กู ดัดแปรเพือ่ ให้กระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันได้แรงขึน้ มหาวิทยาลัยได้ท�ำ การ ทดสอบเฟส I เมื่อเดือนมิถุนายน โดยใช้ โปรตีนร่วมกับสารเสริมฤทธิท์ ผี่ ลิตโดย CSL หากผลลัพธ์ที่ได้เป็นบวก CSL จะทำ�การ ทดสอบทางคลินกิ และคาดว่าจะผลิตวัคซีน หลายสิบล้านโดส Kentucky BioProcessing 26

www.innolabmagazine.com

วัคซีนจากยาสูบชนิดที่สองพัฒนาขึ้น โดย Kentucky BioProcessing บริษัท ลูกของ British American Tobacco ผู้ ผลิตบุหรี่ Lucky Strike และบุหรีอ่ นื่ ๆ เช่น เดียวกับ Medicago บริษัท Kentucky BioProcessing ได้ดดั แปรพันธุกรรมยาสูบ สายพันธุ์ Nicotiana benthamiana เพือ่ สร้างโปรตีนของไวรัส บริษทั เคยใช้เทคนิคนี้ ในการผลิตยารักษาโรคอีโบลาชือ่ Zmapp หลักการทดสอบพรีคลินิกในฤดูใบไม้ผลิ พวกเขาขึน้ ทะเบียนการทดสอบเฟส I ของ วัคซีนไวรัสโคโรนาในเดือนมิถุนายน พรีคลินิก วิทยาลัยแพทย์เบย์เลอร์, โรงพยาบาล เด็กเท็กซัส หลังจาการระบาดของโรค SARS ในปี 2455 นักวิจัยวิทยาลัยแพทย์เบย์เลอร์เริ่ม การพัฒนาวัคซีนที่สามารถยับยั้งการแพร่ ระบาด แม้วา่ จะมีผลการทดสอบทีด่ ใี นช่วง แรก แต่กลับไม่มีการสนับสนุนนักวิจัยต่อ เนือ่ ง เนือ่ งจากไวรัสโคโรนาทีท่ �ำ ให้เกิดโรค ซาร์สและโควิด-19 มีความคล้ายคลึงกัน มาก นักวิจยั จึงนำ�โครงการนีม้ าดำ�เนินการ ต่อโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลเด็กเท็กซัส มหาวิทยาลัยแห่งพิตต์สเบิร์ก วัคซีนทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการพัฒนาของมหา วิทยาลัยแห่งพิตต์สเบิรก์ ชือ่ ว่า PittCoVacc เป็นแผ่นแปะผิวหนังที่มีเข็มขนาดเล็กทำ� จากน้ำ�ตาลจำ�นวน 400 เข็ม เมื่อแปะที่ ผิวหนัง เข็มจะละลายและส่งโปรตีนของ ไวรัสเข้าสู่ร่างกาย Sanofi, GSK นอกเหนือจากวัคซีน mRNA ทาง Sanofi กำ�ลังพัฒนาวัคซีนจากไวรัสโปรตีน พวกเขากำ�ลังผลิตโปรตีนโดยใช้ไวรัสดัดแปร พันธุกรรมที่เจริญในเซลล์แมลง GSK จะ เสริมโปรตีนนี้ด้วยสารเสริมฤทธิ์ที่กระตุ้น ระบบภูมิคุ้มกัน บริษัทคาดว่าจะเข้าสู่การ ทดสอบทางคลินกิ ได้ในเดือนกันยายน เมือ่ เดือนมิถุนายน พวกเขาได้มีข้อตกลงสอง ฉบับหลักในการผลิตวัคซีนในปีหน้า พวก เขาบรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลอังกฤษใน การผลิตวัคซีนจำ�นวน 60 ล้านโดส หาก การทดสอบประสบความสำ�เร็จ ในขณะที่ สหรัฐอเมริกาจะซือ้ วัคซีนจำ�นวน 100 ล้าน โดส เป็นเงิน 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Sanofi กล่าวว่าจะสามารถผลิตวัคซีนได้ อย่างน้อย 600 ล้านโดสต่อปี

วัคซีนแบบใช้ไวรัสทั้งอนุภาค

วัคซีนทีใ่ ช้ไวรัสโคโรนาทีอ่ อ่ นแอหรือเสีย สภาพแล้วไปกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เฟส III Sinopharm Wuhan หลังจากพบว่าวัคซีนที่ผลิตจากไวรัส ที่เสียสภาพแล้วมีความปลอดภัยในการ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน บริษัทของรัฐบาลจีน Sinopharm ได้ดำ�เนินการทดสอบเฟส III ในเดือนมิถุนายนในสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ รัฐมนตรีสาธารณสุขแห่งรัฐอาบูดาบี เป็นอาสาสมัครคนแรกทีไ่ ด้รบั การฉีดวัคซีน และมีอาสาสมัคร 15,000 คนเข้าร่วมการ ทดสอบ เมื่อเดือนมิถุนายน Sinopharm กล่าวกับสื่อของรัฐบาลว่า วัคซีนจะพร้อม ใช้ทั่วไปภายในสิ้นปี Sinovac Biotech บริษัทเอกชนสัญชาติจีน Sinovac Biotech กำ�ลังทดสอบวัคซีนจากไวรัสทีเ่ สีย สภาพ CoronaVac เมื่อเดือนมิถุนายน บริษัทแถลงว่าการทดสอบเฟส I/II ใน อาสาสมัคร 743 คน ไม่พบผลกระทบที่ ไม่พงึ ประสงค์ร้ายแรง และสร้างภูมคิ มุ้ กัน จากนั้น Sinovac ได้ทดสอบเฟส III ใน ประเทศบราซิลเมือ่ เดือนกรกฎาคม บริษทั กำ�ลังสร้างโรงงานผลิตวัคซีนทีม่ กี �ำ ลังผลิต ถึง 100 ล้านโดสต่อปี เฟส II สถาบันชีววิทยาการแพทย์แห่งสถาบัน วิทยาศาสตร์การแพทย์จีน นักวิจัยแห่งสถาบันชีววิทยาการแพทย์ แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์จีน ซึ่ง ได้คน้ พบวัคซีนโรคโปลิโอและโรคตับอักเสบ ชนิดเอ ได้ท�ำ การทดสอบวัคซีนจากไวรัสที่ เสียสภาพเฟส II เมื่อดือนมิถุนายน เฟสรวมเฟส I เฟส II Bharat Biotech, สภาวิจยั ทางการ แพทย์แห่งอินเดีย, สถาบันไวรัสวิทยาแห่งชาติ จากความร่วมมือกับสภาวิจัยทางการ แพทย์แห่งอินเดียและสถาบันไวรัสวิทยา แห่งชาติ บริษัทสัญชาติอินเดีย Bharat


Biotech ออกแบบวัคซีนชื่อ Covaxin โดยใช้ไวรัสโคโรนาที่เสียสภาพ เมื่อบริษัท ทำ�การทดสอบเฟส I/II เมือ่ เดือนกรกฎาคม รายงานแจ้งว่าวัคซีนจะพร้อมใช้งานในวันที่ 15 สิงหาคม แต่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร แห่ง Bharat บอกกับผู้สื่อข่าวว่าวัคซีนจะ พร้อมใช้งานไม่เร็วกว่าต้นปี 2564 เฟส I ? เกาหลีเหนือ เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม คณะกรรมการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเกาหลีเหนือ แถลงในเว็บไซต์วา่ พวกเขาได้ท�ำ การทดสอบ

วัคซีนทีผ่ ลิตจากส่วนของโปรตีนไวรัสโคโรนา ทางคลินิก เป็นเรื่องยากในการตรวจสอบ ว่าการกล่าวอ้างนีเ้ ป็นความจริงเพียงใดจาก ประเทศเผด็จการทีแ่ ยกตัวเป็นเอกเทศ คณะ กรรมการอ้างว่าได้ทดสอบวัคซีนในสัตว์แต่ ไม่ได้ให้ข้อมูล ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาอ้าง ว่าจะทำ�การทดสอบประสิทธิภาพในต่าง ประเทศ “เนือ่ งจากไม่มผี ปู้ ว่ ยโรคโควิด-19 ในเกาหลีเหนือ” การกล่าวอ้างนี้ยิ่งทำ�ให้ผู้ เชี่ยวชาญตั้งข้อกังขา

วัคซีนของโรคอื่น

วัคซีนที่มีการใช้ในโรคอื่นๆ ซึ่งอาจ ป้องกันโรคโควิด-19 ได้ เฟส III สถาบันวิจัยเด็กเมอร์ดอค วัคซีน Bacillus Calmette-Guerin พัฒนาขึ้นช่วงต้นศตวรรษ 1900 เพื่อ ป้องกันวัณโรค สถาบันวิจยั เด็กเมอร์ดอคใน ประเทศออสเตรเลียกำ�ลังดำ�เนินการทดสอบ เฟส III และดำ�เนินการทดสอบอื่นๆ เพื่อ ศึกษาว่าวัคซีนสามารถป้องกันไวรัสโคโรนา ได้หรือไม่ 

Researchers around the world are developing more than 165 vaccines against the coronavirus, and 27 vaccines are in human trials. Vaccines typically require years of research and testing before reaching the clinic, but scientists are racing to produce a safe and effective vaccine by next year.

Work began in January with the deciphering of the SARS-CoV-2 genome. The first vaccine safety trials in humans started in March, but the road ahead remains uncertain. Some trials will fail, and others may end without a clear result. But a few may succeed in stimulating the immune system to produce effective antibodies against the virus.

Here is the status of all the vaccines that have reached trials in humans, along with a selection of promising vaccines still being tested in cells or animals.

SARS-CoV-2 Genome

Sep-Oct

27


The Vaccine Testing Process

The development cycle of a vaccine, from lab to clinic. Preclinical testing: Scientists give the vaccine to animals such as mice or monkeys to see if it produces an immune response. Phase I safety trials: Scientists give the vaccine to a small number of people to test safety and dosage as well as to confirm that it stimulates the immune system. Phase II expanded trials: Scientists give the vaccine to hundreds of people split into groups, such as children and the elderly, to see if the vaccine acts differently in them. These trials further test the vaccine’s safety and ability to stimulate the immune system. Phase III efficacy trials: Scientists give the vaccine to thousands of people and wait to see how many become infected, compared with volunteers who received a placebo. These trials can determine if the vaccine protects against the coronavirus. In June, the FDA said that a coronavirus vaccine would have to protect at least 50% of vaccinated people to be considered effective. Approval: Regulators in each country review the trial results and decide whether to approve the vaccine or not. During a pandemic, a vaccine may receive emergency use authorization before getting formal approval. Combined phases: Another way to accelerate vaccine development is to combine phases. Some coronavirus vaccines are now in Phase I/II trials, for example, in which they are tested for the first time on hundreds of people. (Note that our tracker would count a combined Phase I/II trial as both Phase I and Phase II.)

28

www.innolabmagazine.com

Genetic Vaccines

Vaccines that use one or more of the coronavirus’s own genes to provoke an immune response. Phase III Moderna, National Institutes of Health Moderna develops vaccines based on messenger RNA (mRNA) to produce viral proteins in the body. They have yet to bring one to the market. In partnership with National Institutes of Health, they found that the vaccine protects monkeys from the coronavirus. In March, the company put the first Covid-19 vaccine into human trials, which yielded promising results. After carrying out a Phase II study they launched a Phase III trial on July 27. The final trial will enroll 30,000 healthy people at about 89 sites around the United States. The government has bankrolled Moderna’s efforts with nearly $1 billion in support. Phase II Phase III combined phases BioNTech, Pfizer, Fosun Pharma The German company BioNTech has entered into collaborations with Pfizer, based in New York, and the Chinese drug maker Fosun Pharma to develop their mRNA vaccine. In July, they posted preliminary results from their Phase I/II trials in the United States and Germany. They found that the volunteers produced antibodies against SARSCoV-2, as well as immune cells called T cells that respond to the virus. Some volunteers experienced moderate side effects such as sleep disturbances and sore arms. On July

27, they announced the launch of a Phase II/III trial with 30,000 volunteers in the United States and other countries including Argentina, Brazil, and Germany. The Trump administration awarded a $1.9 billion contract for 100 million doses to be delivered by December and the option to acquire 500 million more doses. Meanwhile, Japan made a deal for 120 million doses. If approved, Pfizer said they expect to manufacture over 1.3 billion doses of their vaccine worldwide by the end of 2021. Phase I Phase II combined phases Imperial College London, Morningside Ventures Imperial College London researchers have developed a “self-amplifying” RNA vaccine, which boosts production of a viral protein to stimulate the immune system. They began Phase I/II trials on June 15 and have partnered with Morningside Ventures to manufacture and distribute the vaccine through a new company called VacEquity Global Health. The researchers expect to know if the vaccine is effective by the end of the year. Zydus Cadila Indian vaccine-maker Zydus Cadila has created a DNA-based vaccine. On July 3 they announced approval to start human trials, becoming the second company in India to enter the Covid-19 vaccine race after Bharat Biotech.  AnGes, Osaka University, Takara Bio On June 30, the Japanese biotechnology company AnGes announced they had started safety trials on a DNA-based vaccine, developed in partnership with Osaka University and Takara Bio. Arcturus Therapeutics, DukeNUS Medical School The California-based company Arcturus Therapeutics and DukeNUS Medical School in Singapore


have developed an mRNA vaccine. The “self-replicating” design of the molecules in the vaccine led to strong immune responses in animal experiments. On July 21, Singapore approved their application for a Phase I/II trial in humans. Phase I Inovio On June 30, the American company Inovio announced they had interim Phase I data on their DNA-based vaccine. They found no serious adverse effects, and measured an immune response in 34 out of 36 volunteers. They plan to start Phase II/III trials this summer. CureVac In March, the Trump administration unsuccessfully tried to entice CureVac to move its research from Germany to the United States. In June, the company launched Phase I trials of its mRNA vaccine. The company said its German facility can make hundreds of millions of vaccine doses a year. Genexine The Korean company Genexine started testing the safety of a DNA-based vaccine in June. They anticipate moving to Phase II trials in the fall. Academy of Military Medical Sciences, Suzhou Abogen Biosciences, Walvax Biotechnology In June, Chinese researchers at the Academy of Military Medical Sciences, Suzhou Abogen Biosciences and Walvax Biotechnology announced they would start their country’s first safety trials on a mRNA-based vaccine, called ARCoV. Earlier studies on monkeys reportedly showed protective effects. Preclinical Sanofi Translate Bio The French pharmaceutical company Sanofi is developing an mRNA vaccine in partnership with Translate Bio. On June 23, they announced they were planning Phase I trials in the fall.

Viral Vector Vaccines

Vaccines that use a virus to deliver coronavirus genes into cells and provoke an immune response. Phase II Phase III combined phases AstraZeneca, University of Oxford A vaccine in development by the British-Swedish company AstraZeneca and the University of Oxford is based on a chimpanzee adenovirus called ChAdOx1. A study on monkeys found that the vaccine provided them protection. Their Phase I/II trial, reported on July 20 in the journal Lancet, found that the vaccine was safe, causing no severe side effects. It raised antibodies against the coronavirus as well as other immune defenses. The vaccine is now in a Phase II/III trial in England, as well as Phase III trials in Brazil and South Africa. The project may deliver emergency vaccines by October. AstraZeneca has said their total manufacturing capacity for the vaccine, if approved, stands at two billion doses. Phase II limited approval CanSino Biologics, Academy of Military Medical Sciences The Chinese company CanSino Biologics developed a vaccine based on an adenovirus called Ad5, in partnership with the Institute of Biology at the country’s Academy of Military Medical Sciences. In May, they published promising results from a Phase I safety trial, and in July they reported that their Phase II trials demonstrated the vaccine produced

a strong immune response. In an unprecedented move, the Chinese military approved the vaccine on June 25 for a year as a “specially needed drug.” CanSino would not say whether vaccination would be mandatory or optional for soldiers. Phase I Phase II combined phases Johnson & Johnson, Beth Israel Deaconess Medical Center A decade ago, researchers at Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston developed a method for making vaccines out of a virus called Adenovirus 26, or Ad26 for short. Johnson & Johnson developed vaccines for Ebola and other diseases with Ad26 and have now made one for the coronavirus. In March they received $456 million from the United States government to support their move towards production. The vaccine has provided protection in experiments on monkeys. Johnson & Johnson launched Phase I/II trials in July and is planning for Phase III trials in September. If their vaccine is approved, they have hopes of making a billion doses in 2021. Phase I Gamaleya Research Institute The Gamaleya Research Institute, part of Russia’s Ministry of Health, launched a Phase I trial in June of a vaccine they call Gam-CovidVac Lyo. It is a combination of two adenoviruses, Ad5 and Ad26, both engineered with a coronavirus gene. In July, the chair of the upper house of Russia’s Parliament announced the country may start vaccine production by the end of the year. Preclinical Massachusetts Eye and Ear Hospital, Novartis The Swiss company Novartis will manufacture a vaccine based on a gene therapy treatment developed by the Massachusetts Eye and Ear Hospital. A virus called an adenoSep-Oct

29


associated virus delivers coronavirus gene fragments into cells. Phase I trials are set to begin in late 2020.  Merck International AIDS Vaccine Initiative The American company Merck announced in May it would develop a vaccine from vesicular stomatitis viruses, the same approach it successfully used to produce the only approved vaccine for Ebola. The company is partnering with IAVI and has received $38 million in support from the United States government. Merck Themis Merck is also working with Themis Bioscience, an Austrian firm it is acquiring, to develop a second vaccine, which will use the measles virus to carry genetic material into patients’ cells. Vaxart Vaxart’s vaccine is an oral tablet containing an adenovirus that delivers coronavirus genes. They are preparing for Phase I trials this summer. Protein-Based Vaccines

Vaccines that use a coronavirus protein or a protein fragment to provoke an immune response. Phase II Anhui Zhifei Longcom, Institute of Medical Biology at the Chinese Academy of Medical Sciences In July, the Chinese company Anhui Zhifei Longcom began Phase II trials for a vaccine that is a combination of viral proteins and an adjuvant that stimulates the immune system. The company is part of Chongqing Zhifei Biological Products and has partnered with 30

www.innolabmagazine.com

the Chinese Academy of Medical Sciences. Phase I Phase II combined phases Novavax Maryland-based Novavax has developed a way to stick proteins onto microscopic particles. They’ve created vaccines for a number of different diseases using this platform; their flu vaccine finished Phase III trials in March. The company launched trials for a Covid-19 vaccine in May, and the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) has invested $384 million in the vaccine. On July 6, Novavax announced a US government award of $1.6 billion to support clinical trials and manufacturing. If the trials succeed, Novavax expects to deliver 100 million doses for use in the United States by the first quarter of 2021. Plants in Europe and Asia would be able to satisfy more of the world’s demand. Phase I Clover Biopharmaceuticals, GSK, Dynavax Clover Biopharmaceuticals has developed a vaccine containing a protein from coronaviruses. To further stimulate the immune system, the vaccine is being given in conjunction with so-called adjuvants made by British drugmaker GSK and the American company Dynavax. Investments from CEPI will support the development of manufacturing that could lead to the production of hundreds of millions of doses a year. Vaxine The Australian company Vaxine developed a vaccine that combines viral proteins with an adjuvant that stimulates the immune system. They successfully completed Phase I trials in July and expect to start Phase II trials in September. Updated July 31 Medicago, GSK, Dynavax Canada-based Medicago, partly funded by the cigarette maker

Philip Morris, uses a species of tobacco to make vaccines. They deliver virus genes into leaves, and the plant cells then create protein shells that mimic viruses. In July, Medicago launched Phase I trials on a plant-based Covid-19 vaccine in combination with adjuvants from drug makers GSK and Dynavax. If the trial goes well, they plan to start Phase II/III trials in October. University of Queensland, CSL A vaccine from Australia’s University of Queensland delivers viral proteins altered to draw a stronger immune response. The university launched Phase I trials in July, combining the proteins with an adjuvant made by CSL. If the results are positive, CSL will advance late stage clinical trials and expects to make tens of millions of doses. Kentucky BioProcessing A second tobacco-based vaccine is in development at Kentucky BioProcessing, an American subsidiary of British American Tobacco, the maker of Lucky Strike and other cigarettes. Like Medicago, Kentucky BioProcessing engineers a species of tobacco called Nicotiana benthamiana to make viral proteins. The company previously used this technique to make a drug called Zmapp for Ebola. After preclinical testing in the spring, they registered a Phase I trial for their coronavirus vaccine in July. Preclinical Baylor College of Medicine, Texas Children’s Hospital After the SARS epidemic in 2002, Baylor College of Medicine researchers began developing a vaccine that could prevent a new outbreak. Despite promising early results, support for the research disappeared. Because the coronaviruses that cause SARS and Covid-19 are very similar, the researchers are reviving the project in partnership with the Texas Children’s Hospital.


University of Pittsburgh

A vaccine in development by the University of Pittsburgh, called PittCoVacc, is a skin patch tipped with 400 tiny needles made of sugar. When placed on the skin, the needles dissolve and deliver virus proteins into the body. Sanofi GSK In addition to their mRNA vaccine, Sanofi is developing a vaccine based on viral proteins. They are producing the proteins with engineered viruses that grow inside insect cells. GSK will supplement these proteins with adjuvants that stimulate the immune system. The companies expect to enter clinical trials in September. In July they reached two major agreements for supplying the vaccine next year. They reached an agreement with the British government to provide up to 60 million doses if the vaccine succeeds in trials. Meanwhile, the United States will give the companies $2.1 billion for 100 million doses. Sanofi has said it could potentially produce at least 600 million doses a year. Whole-Virus Vaccines

Vaccines that use a weakened or inactivated version of the coronavirus to provoke an immune response. Phase III Sinopharm Wuhan After finding that an inactivated virus vaccine was safe and provoked an immune response,

the state-owned Chinese company Sinopharm launched Phase III trials in July in the United Arab Emirates. Abu Dhabi’s health minister was the first volunteer to be injected, and 15,000 people were scheduled to participate in total. In July, the chairman of Sinopharm told Chinese state media that the vaccine could be ready for public use by the end of the year. Sinovac Biotech The private Chinese company Sinovac Biotech is testing an inactivated vaccine called CoronaVac. In June the company announced that Phase I/II trials on 743 volunteers found no severe adverse effects and produced an immune response. Sinovac then launched a Phase III trial in Brazil in July. The company is also building a facility to manufacture up to 100 million doses annually. Phase II Institute of Medical Biology at the Chinese Academy of Medical Sciences Researchers at the Institute of Medical Biology at the Chinese Academy of Medical Sciences, which has invented vaccines for polio and hepatitis A, started a Phase II trial of an inactivated virus vaccine in June. Phase I Phase II combined phases Bharat Biotech, Indian Council of Medical Research, National Institute of Virology In collaboration with the Indian Council of Medical Research and the National Institute of Virology, the Indian company Bharat Biotech designed a vaccine called Covaxin based on an inactivated form of the coronavirus. When the company launched Phase I/II trials in July,

reports circulated that the vaccine would be ready by August 15. But the C.E.O. of Bharat told reporters it would be available no sooner than early 2021. Phase I ? North Korea On July 18, North Korea’s State Commission of Science and Technology announced on their website that they had started clinical trials on a vaccine based on part of the coronavirus spike protein. It’s hard to independently determine how much truth there is in the claim from the isolated dictatorship. The commission claimed to have tested the vaccine on animals, but provided no data. What’s more, it stated that effectiveness trials would have to be carried out in another country “since there is no case of Covid-19 in DPR Korea.” That’s a claim outside experts find highly doubtful. Repurposed Vaccines

Vaccines already in use for other diseases that may also protect against Covid-19. Phase III Murdoch Children’s Research Institute The Bacillus Calmette-Guerin vaccine was developed in the early 1900s as a protection against tuberculosis. The Murdoch Children’s Research Institute in Australia is conducting a Phase III trial, and several other trials are underway to see if the vaccine partly protects against the coronavirus. 

Article info Jonathan Corum, Denise Grady, Sui-Lee Wee and Carl Zimmer. 2020. Coronavirus Vaccine Tracker. Coronavirus Outbreak, The New York Times. Updated July 31, 2020 Website: www-nytimes-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.nytimes.com/interactive/2020/science/ coronavirus-vaccine-tracker.amp.html Sep-Oct

31


ANALYSIS

Foodborne pathogens (part 2): VIRUSes and parasites 3. ไวรัสจากอาหาร

ไวรัสมีลกั ษณะเป็นอนุภาคในธรรมชาติ และจะเพิม่ จำ�นวนเฉพาะในเซลล์สงิ่ มีชวี ติ อืน่ เท่านัน้ ดังนัน้ ไวรัสจึงสามารถมีชวี ติ อยูไ่ ด้ เป็นระยะเวลานานนอกโฮสต์ (host) ไวรัส ในทางเดินอาหาร (enteric virus) มากกว่า 100 ชนิด เป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วย จากอาหาร (foodborne illness) ไวรัส ก่อโรคจากอาหารทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ คือไวรัสตับ

Author info ทีมงานนิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com 32

www.innolabmagazine.com

อักเสบชนิดเอ (Hepatitis A virus) และ โนโรไวรัส (Norovirus) ไวรัสเหล่านี้มัก แพร่กระจายผ่านอาหาร โดยเฉพาะหอย สองฝา เช่น หอยกาบ หอยแครง หอย แมลงภู่ และหอยนางรม มีแนวโน้มจะพบ ว่าเป็นแหล่งแพร่ไวรัสบ่อยเป็นพิเศษ แหล่ง น้ำ�ที่หอยเหล่านี้อาศัยและเติบโตมักมีการ ปนเปื้อนอุจจาระมากขึ้น บางครั้งมาจาก น้�ำ เสียและบางครัง้ มาจากชาวประมงทีป่ น

เปื้อนไวรัส หอยเหล่านี้จะได้รับไวรัสจาก การกินอาหารด้วยการกรอง หอยสายพันธุ์ เหล่านีจ้ ะไม่ตดิ เชือ้ ไวรัสทีม่ มี นุษย์เป็นโฮสต์ แต่ไวรัสจะสามารถอยูใ่ นทางเดินอาหารได้ หลายวันหรือหลายสัปดาห์ และกำ�จัดด้วย กระบวนการทำ�ความสะอาด (เช่น การพัก หอยในน้�ำ จืด (depuration)) ได้ยากกว่า แบคทีเรีย การกินหอยมักจะกินทั้งตัวโดย ยังมีระบบทางเดินอาหารติดอยู่ และมัก เป็นการกินสดหรือผ่านความร้อนเพียงเล็ก น้อย นอกจากนั้น หอยจะสามารถป้องกัน ไวรัสจากการทำ�ลายด้วยความร้อน ซึง่ แตก ต่างจากอาหารทะเลอื่นๆ 3.1 ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ อนุภาคไวรัสตับอักเสบชนิดเอเป็น สิ่งมีชีวิตที่ทนทานต่อสิ่งแวดล้อม สามารถถ่ายทอดโดยการปนเปือ้ นใน อาหาร น้�ำ และพืน้ ผิวสิง่ แวดล้อม (เช่น บนโต๊ะ อุปกรณ์ทำ�อาหาร ที่ปนเปื้อน) และจากการสัมผัส โดยตรงและโดยอ้อมระหว่างบุคคล ไวรัสตับอักเสบชนิดเอไม่สามารถ เจริญได้ในสิ่งแวดล้อม อย่างไร ก็ตาม ไวรัสชนิดนี้มีความทนทาน อย่างยิง่ ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ การแช่เยือกแข็ง ความร้อน สารเคมี และความแห้ง แม้ว่าไวรัสตับอักเสบชนิด เอจะมีคุณลักษณะหลักเหมือนกับไวรัสใน วงศ์ Picornavirus แต่ก็มีความแตกต่าง มากพอทีจ่ ะแยกเป็นไวรัสสายพันธุเ์ ดียวใน สกุล Hepatovirus ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ มีทงั้ หมดหกจีโนไทป์ (genotype) (I-IV) จำ�แนกด้วยการวิเคราะห์ลำ�ดับอาร์เอ็น เอ จีโนไทป์ I, II และ III มีสายพันธุ์ที่ ทำ�ให้เกิดการติดเชือ้ ในมนุษย์ แต่สว่ น ใหญ่ทพี่ บในมนุษย์จะเป็นจีโนไทป์ I และ III ไวรัสนีป้ ระกอบด้วยจีโนม อาร์เอ็นเอสายบวกแบบเดี่ยว มี ความยาวประมาณ 7.5 กิโลเบส ไม่มเี ปลือกหุม้ (เปลือกลิพดิ ) อนุภาคไวรัสมีคณ ุ สมบัตไิ ม่


ชอบน้ำ� (hydrophobic) มีขนาด 22 ถึง 33 นาโนเมตร การระบาดครัง้ แรกของไวรัสทีเ่ นือ่ งจาก หอยทีม่ กี ารบันทึก เกิดจากการจัดเก็บหอย นางรมทีส่ ะอาดไว้ทที่ า่ เรือทีม่ กี ารปนเปือ้ น อุจจาระเพือ่ รอจำ�หน่าย มีผปู้ ว่ ยจากไวรัสตับ อักเสบชนิดเอมากกว่า 600 ราย หลังจาก นั้น มีการระบาดของโรคลำ�ไส้อักเสบจาก ไวรัสและไวรัสตับอักเสบชนิดเอจากการกิน หอยทีไ่ ม่ผา่ นความร้อน การระบาดของไวรัส ตับอักเสบชนิดเอเนือ่ งจากการกินหอยกาบที่ เมืองเซีย่ งไฮ้อาจเป็นการระบาดของการเจ็บ ป่วยจากอาหารครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ ทีม่ กี ารบันทึก ในประวัติศาสตร์ โดยมีผู้ป่วยถึง 292,301 ราย การเจ็บป่วยจากไวรัสจากหอยที่เกิด ขึน้ มีการบันทึกไว้หลายครัง้ การเลีย่ งอคติ ทัง้ หมดในการศึกษาเป็นเรือ่ งยาก อย่างใน รัฐชายฝั่ง การวินิจฉัยไวรัสตับอักเสบชนิด เอจะมีการสอบถามผูป้ ว่ ยว่าได้บริโภคหอย หรือไม่โดยไม่คำ�นึงถึงอาหารชนิดอื่น การ ตรวจติดตามการปนเปือ้ นอุจจาระในแหล่ง น้ำ�เลี้ยงหอยทำ�ได้โดยการทดสอบแบคที เรียกลุม่ ฟีคอลโคลีฟอร์ม หรือ Escherichia coli อย่างไรก็ตาม การตรวจพบแบคทีเรีย ใช้เป็นเครือ่ งทำ�นายไวรัสในลำ�ไส้มนุษย์ได้ ไม่ดี โชคร้ายทีย่ งั ไม่มดี ชั นีทบี่ ง่ ชีไ้ ด้ถกู ต้อง กว่านีใ้ นการระบุวา่ มีไวรัสในหอยหรือแหล่ง น้ำ�ที่ใช้เลี้ยง เนื่องจากยังไม่มีวิธีการใดๆ ที่สามารถยืนยันความปลอดภัยของหอย แครง รัฐบาลสหราชอาณาจักรจึงอนุญาต ให้จำ�หน่ายเฉพาะหอยที่ทำ�ให้สุกตามวิธี การที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ในปี 2546 การระบาดของไวรัสตับ อักเสบชนิดเอหลายครั้งทำ�ให้มีผู้ป่วยถึง 1,000 รายในหลายรัฐ และมีผู้เสียชีวิต 3 ราย การระบาดเกี่ยวข้องกับต้นหอมที่ นำ�เข้าจากไร่ในเม็กซิโกสี่แห่งซึ่งมีไวรัสตับ อักเสบชนิดเอเป็นเชื้อเฉพาะถิ่น องค์การ อาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (เอฟดีเอ) จึงห้ามนำ�เข้าผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเหล่านี้ การระบาดของไวรัสตับอักเสบชนิดเอใน หลายประเทศในทวีปยุโรปเมือ่ ปี 2556 และ 2557 มีผู้ป่วยมากกว่า 1,400 ราย เกี่ยว ข้องกับสตรอเบอร์รแี ละเบอร์รผี สมแบบสด และแช่แข็ง ได้ใช้เทคนิคการหาลำ�ดับจีโนม ของไวรัส (virus sequencing) เพื่อเชือ่ ม โยงกรณีที่มีรายงานในประเทศต่างๆ ใน สหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวิธี

การและขั้นตอนในการหาลำ�ดับจีโนมของ สหภาพยุโรปมีความแตกต่างกัน การตีความ ลำ�ดับจีโนมจึงมักมีปัญหาและไม่ทันเวลา ข้อมูลเชิงโมเลกุลจาก WGS จึงนำ�ไปใช้ แทนวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ อ้างอิงที่ทำ�การวิเคราะห์ในมนุษย์และใน งานสัตวแพทย์เพื่อการสืบสวนการระบาด และการสร้างแบบจำ�ลองทีม่ า (attribution modeling) วิธีการเหล่านี้มีศักยภาพใน การจำ�แนกสิ่งมีชีวิตในอาหารล่วงหน้า ด้วยคุณลักษณะการระบาด (epidemic character) และผลที่ได้รับจะเป็นจุดเริ่ม ต้นเพื่อนำ�ไปศึกษาการประเมินความเสี่ยง คุณลักษณะการระบาดของไวรัสจีโนไทป์ หนึ่งหรือแม้แต่ชนิดย่อย (subtype) จะ แตกต่างกันอย่างมาก และเป็นฟังก์ชนั ของ คุณลักษณะและความสามารถในการกลาย พันธุ์ การมีชีวิตรอด และการแพร่กระจาย ในห่วงโซ่อาหาร จำ�นวนผู้เจ็บป่วยจากอาหารที่มีการ รายงานจะน้อยกว่าการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น จริง เนื่องจากระบบการเก็บข้อมูลของ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดแห่ง สหรัฐอเมริกา (ซีดีซี) มีลักษณะเป็นการ ตั้งรับ (passive) ซึ่งบันทึกเฉพาะในกรณี เกิดการระบาด แต่ไม่เก็บข้อมูลหากเกิดเป็น ครั้งคราว ไวรัสตับอักเสบชนิดเอซึ่งมีการ รายงานการติดเชื้อที่ต่ำ�กว่าความเป็นจริง อย่างมากในสหรัฐอเมริกาเป็นโรคจากไวรัส จากอาหารเพียงชนิดเดียวทีต่ อ้ งรายงานทุก ครัง้ ทีว่ นิ จิ ฉัยพบ ดังนัน้ บันทึกการเจ็บป่วย จากไวรัสชนิดอืน่ จึงมีความแม่นยำ�น้อยกว่า 3.2 โนโรไวรัส โนโรไวรัส (Norovirus) เป็นสาเหตุ ส่วนใหญ่ของอาการลำ�ไส้อักเสบเนื่องจาก ไวรัสทั่วโลก รวมทั้งเป็นสาเหตุของการ เจ็บป่วยจากอาหาร 5.4 ล้านครั้งต่อปี ใน สหรัฐอเมริกา นอกจากนัน้ จากรายงานของ องค์การอนามัยโลก โนโรไวรัสเป็นสาเหตุ อันดับแรกของอาการลำ�ไส้อักเสบของเด็ก อายุน้อยกว่า 5 ขวบที่เข้ารับการรักษา โนโรไวรัสเป็นไวรัสชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม มีขนาด 30-35 นาโนเมตร และจีโนมอาร์ เอ็นเอแบบเดี่ยว มีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเบส ไวรัสชนิดนีม้ คี วามหลากหลายและ แบ่งได้เป็นกลุ่มจีโนม (genogroup) ได้ หกกลุม่ ซึง่ มีสามกลุม่ ทีท่ �ำ ให้เกิดการติดเชือ้

ในมนุษย์ โดยในขณะนี้ ไวรัสทั้งหกกลุ่มจี โนมแบ่งได้เป็น 30 จีโนไทป์ การพัฒนา เทคนิคการตรวจวินจิ ฉัยล่าสุดช่วยให้นกั วิจยั สามารถอธิบายบทบาทอย่างมีนยั สำ�คัญของ ไวรัสประเภทอาร์เอ็นเอทีส่ ามารถติดเชือ้ ได้ สูงทีท่ �ำ ให้เกิดการเจ็บป่วยจากอาหาร โดย เฉพาะสามารถหาสาเหตุของการระบาดของ โรคจากอาหารในสถานที่ที่มีการรวมกลุ่ม เช่น สถานพยาบาล โรงพยาบาล กองทัพ และเรือเดินสมุทร การแพร่เชือ้ จากอุจจาระสูป่ ากเป็นการ ติดต่อปฐมภูมิของไวรัส ความสามารถใน การทนทานในช่วงอุณหภูมิกว้าง (ตั้งแต่ ระดับแช่เยือกแข็งจนถึง 60 องศาเซลเซียส) และสามารถคงอยูบ่ นพืน้ ผิวสิง่ แวดล้อมและ อาหารทำ�ให้แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการแพร่กระจายทุติยภูมิ (ผ่าน ผูส้ มั ผัสอาหาร หรือสมาชิกของครอบครัว) อาหารสามารถปนเปื้อนที่แหล่งของไวรัส (ทางน้�ำ ทีป่ นเปือ้ น) หรือระหว่างการเตรียม การป้องกันการติดเชื้อเป็นเรื่องยากเพราะ ไวรั ส สามารถอยู่ บ นพื้ น ผิ ว สิ่ ง แวดล้ อ ม และอาหาร การเปรียบเทียบลำ�ดับจีโนม ของโนโรไวรัสจากตัวอย่างไวรัสทั่วโลกใน ทศวรรษทีผ่ า่ นมาพบว่าสายพันธุท์ สี่ ามารถ แพร่ระบาดได้มโี อกาสแพร่กระจายมากขึน้ ผ่านอาหารทีจ่ �ำ หน่ายระหว่างประเทศ หลัก ฐานล่าสุดพบว่าไวรัสมีโอกาสอาศัยในสัตว์ ได้ แต่การแพร่กระจายจากสัตว์โดยตรงพบ ว่าเกิดขึ้นได้ยาก เรือเดินสมุทรมีสภาวะในอุดมคติของ การสัมผัสและการแพร่เชื้อโนโรไวรัสอย่าง รวดเร็วทั่วโลก ผู้โดยสารหลายพันคนจาก พืน้ ทีต่ า่ งๆ อยูร่ วมกันอย่างใกล้ชดิ เพือ่ เดิน ทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ทัว่ โลก ผู้โดยสารและลูกเรือลงเรือที่ท่าเรือหลาย แห่งและพวกเขามีโอกาสได้รับอาหารและ เชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น เรือเดินสมุทรมีการ ระบาดคิดเป็น 10% จากการระบาดของ โนโรไวรัสที่มีการรายงานในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเรือเดินสมุทรโดยเฉลี่ยสามารถรับ ผู้โดยสารและลูกเรือมากกว่า 2,500 คน การระบาดเหล่านีม้ กั เกิดกับคนจำ�นวนมาก ในปี 2557 เกิดการแพร่ระบาด ผู้โดยสาร และลูกเรือเดินสมุทรชื่อดัง “Mercury” มี อาการท้องร่วงและอาเจียนในรอบการเดิน ทางสามรอบติดต่อกัน ผู้โดยสาร 10-22% และลูกเรือ 2-4% มีอาการป่วยในการเดิน Sep-Oct

33


ทางแต่ละรอบ ทำ�ให้มผี ปู้ ว่ ยทัง้ หมด 1,058 คน ในการเดินทางหนึ่งเดือน มี ร ายงานการระบาดของโรคลำ �ไส้ อักเสบจากไวรัสในนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในทีมบาสเก็ตบอลสังกัดสมาคมบาสเก็ต บอลแห่งชาติ (เอ็นบีเอ) 13 ทีม โดยมี ผู้มีอาการลำ�ไส้อักเสบจำ�นวน 24 ราย ตัวอย่างอุจจาระสี่จากห้าตัวอย่างของผู้ เล่นที่มีอาการป่วยตรวจพบว่ามีโนโรไวรัส กลุ่มจีโนม II ซึ่งการเจ็บป่วยส่วนใหญ่เกิด ขึน้ ในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2010 หลักฐานจากห้องปฏิบัติการและหลักฐาน ทางระบาดวิทยาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ว่ามีการแพร่เชื้อจากคนสู่คนภายในอย่าง น้อย 1 ทีมในช่วงการระบาด การศึกษาอีกเรือ่ งหนึง่ ทำ�การวิเคราะห์ ตัวอย่างอุจจาระ 286 ตัวอย่างทีเ่ ก็บจากผู้ ป่วยในการระบาดของโรคลำ�ไส้อักเสบ 88 ครั้งที่เกี่ยวข้องกับการกินหอยนางรม โดย ตรวจหาไวรัสที่อยู่ในลำ�ไส้มนุษย์ 10 ชนิด โดยใช้วิธีตรวจหาแอนติเจน (antigenic) หรือวิธตี รวจสารพันธุกรรม (genetic) เพือ่ ประเมินความรุนแรงของการติดเชือ้ ผูป้ ว่ ย ทีพ่ บไวรัสทุกคนมีอายุมากกว่า 18 ปี ไวรัส ในทางเดินอาหารทีค่ วามชุก (prevalence) มากที่สุด (96.6%) และพบในตัวอย่าง อุจจาระบ่อยที่สุด (68.9%) คือโนโรไวรัส แสดงให้เห็นว่าการติดเชือ้ ไวรัสโนโรไวรัสที่ มีความชุกสูงมีความสัมพันธ์กบั การบริโภค หอยนางรมดิบหรือปรุงไม่สุก การจำ�แนก เชื้อก่อโรคด้วยวิธีรวดเร็วมีความสำ�คัญใน การพัฒนาวิธีการควบคุมและป้องกัน ผล การศึกษาในปัจจุบนั มีประโยชน์ในการสร้าง วิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการจำ�แนกไวรัส ก่อโรคจากผู้ใหญ่ที่มีอาการลำ�ไส้อักเสบที่ เกี่ยวข้องกับหอยนางรม การระบาดของโนโรไวรัสเกิดขึน้ บ่อยใน สหภาพยุโรป และเป็นเรื่องยากที่จะระบุ ว่าการระบาดต่างวาระมาจากแหล่งกำ�เนิด เดียวกัน การระบาดหกครั้งที่เกี่ยวข้องกับ ราสเบอร์รแี ช่แข็งมีการสืบสวนแยกจากกัน ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน การระบาดครั้ง หนึ่งเกิดขึ้นในโรงอาหารของโรงพยาบาล จากการสืบสวนตามรุ่น (cohort) พบ ว่าการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับราส เบอร์รแี ช่แข็ง โดยคาดว่าถุงบรรจุราสเบอร์รี อาจเป็นแหล่งที่พบโนโรไวรัสกลุ่มจีโนม I และ II โดยพบไวรัสที่จำ�แนกกลุ่มหนึ่ง 34

www.innolabmagazine.com

มีจีโนไทป์ GI.6 การสืบสวนเชิงโมเลกุล แสดงให้เห็นว่าการระบาดที่เกิดขึ้นโดย ไม่เกี่ยวข้องกันเกิดจากการปนเปื้อนของ ถุงบรรจุราสเบอร์รีแช่งแข็งเพียงครั้งเดียว ราสเบอร์รที ปี่ นเปือ้ นมาจากผูผ้ ลิตรายเดียว ในประเทศเซอร์เบียและไม่ได้อยู่ในแบทช์ เดียวกัน การระบาดนี้ทำ�ให้มีการหารือ และการเข้าตรวจสอบสถานทีร่ ว่ มกันโดยผู้ ผลิต ผู้สืบสวน และหน่วยงานผู้มีอำ�นาจ หลังจากนั้น เดนมาร์กได้ออกข้อกำ�หนด บังคับให้ราสเบอร์รีแช่แข็งต้องผ่านความ ร้อนในสถานที่บริการจัดเลี้ยง ไวรัสจากอาหารทำ�ให้เกิดการเจ็บป่วย และการเสียชีวิตจำ�นวนมาก การควบคุม ไวรัสยังคงขึน้ กับสุขอนามัยส่วนบุคคลและ สุขอนามัยของอาหารทีด่ ี การปฏิบตั ทิ างการ เกษตรทีด่ ี (good agricultural practice) การควบคุมหลังการเก็บเกี่ยว และการ จัดการของเสียจากมนุษย์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อต่อ บทบาทของผู้ สัมผัสอาหาร (food handler) ที่ไม่มี อาการเจ็บป่วยในการแพร่ระบาดของโนโร ไวรัสมีความชัดเจนมากขึ้น โดยการแพร่ ระบาดหนึง่ ในสีเ่ กีย่ วข้องกับคนกลุม่ นี้ การ ล้างมือด้วยสบูแ่ ละน้�ำ ยังเป็นวิธกี ารทีด่ ที ส่ี ดุ ในการขจัดโนโรไวรัสออกจากนิ้ว อย่างไร ก็ตาม สารทำ�ความสะอาดมือทีม่ สี ว่ นผสม ของยูเรียและกรดซิตริกอาจมีประสิทธิภาพ ในการขจัดไวรัส เช่น โนโรไวรัส การประเมินความเสีย่ งของการแพร่เชือ้ ของไวรัสทีพ่ บใหม่ในห่วงโซ่อาหารควรรวมถึง การพิจารณาเส้นทางทีอ่ าหารจะเป็นอันตราย ทัง้ หมดไม่ใช่แค่การบริโภคเพียงอย่างเดียว เทคโนโลยีใหม่แสดงให้เห็นธรรมชาติของการ แพร่กระจายของการปนเปือ้ นไวรัสในห่วงโซ่ อาหารโดยไม่จ�ำ เป็นต้องมีสหสัมพันธ์กบั การ เกิดโรค ท้ายทีส่ ดุ การทำ�ความเข้าใจความ รูแ้ ละพฤติกรรมของผูค้ นมีความสำ�คัญเช่น เดียวกับการทำ�ความเข้าใจคุณลักษณะและ ระบาดวิทยาของไวรัสในการประเมินความ เสี่ยงของการแพร่เชื้อทางอาหาร 4. ปรสิตจากอาหาร

ปรสิตคือจุลนิ ทรียเ์ ซลล์เดียวทีไ่ ม่มผี นัง เซลล์แข็งแต่มีนิวเคลียส มีขนาดใหญ่กว่า แบคทีเรีย เช่นเดียวกับไวรัส มันจะไม่ เพิ่มจำ�นวนในอาหาร แต่จะเพิ่มจำ�นวน ในโฮสต์เท่านั้น สิ่งมีชีวิตกลุ่มจะแพร่ได้

ในสภาพซีสต์ (cyst) ปรสิตเป็นสิ่งมีชีวิต ที่ได้รับอาหารและการปกป้องจากสิ่งมี ชีวิตอื่นที่เรียกว่าโฮสต์ (host) ปรสิตอาจ แพร่จากสัตว์สู่มนุษย์ จากมนุษย์สู่มนุษย์ หรือจากมนุษย์สู่สัตว์ ปรสิตบางชนิดเป็น สาเหตุสำ�คัญของการเจ็บป่วยจากอาหาร และน้ำ� สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดำ�รงชีวิตและ เพิม่ จำ�นวนในเนือ้ เยือ่ และอวัยวะของโฮสต์ มนุษย์และสัตว์ และมักถูกขับออกมาทาง อุจจาระ ปรสิตจากอาหารทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ คือ Cyclospora cayetanensis, Toxoplasma gondii และ Trichinella spiralis ในปี 2558 มีรายงานในสหภาพยุโรปว่า มีผปู้ ว่ ยโรคพยาธิกล้ามเนือ้ (trichinellosis) 156 ราย และโรคท็อกโซพลาสโมสิสแต่ กำ�เนิด (congenital toxoplasmosis) 41 ราย สหภาพยุโรปแจ้งว่ามีอัตราผู้ป่วย 0.03 รายต่อประชากร 100,000 ราย ลดลง 57.1% เมื่อเทียบกับปี 2557 โดย พบว่ามีอตั ราผูป้ ว่ ยทีแ่ จ้งเตือนสูงทีส่ ดุ ในปี 2550 ลิธัวเนียเป็นประเทศที่มีอัตราการ แจ้งเตือนสูงที่สุด ตามด้วยโรมาเนียและ บัลแกเรีย ประเทศฝรัง่ เศสซึง่ รายงานข้อมูล ล่าช้าไป 2 ปี พบว่ามีผู้ได้รับการยืนยันว่า เป็นโรคท็อกโซพลาสโมสิสแต่กำ�เนิด 216 ราย ในปี 2557 มีการรายงานภาระที่เกิดขึ้นอย่างมีนัย สำ�คัญของประเทศรายได้ต่ำ�และรายได้ ปานกลางทั่วโลกซึ่งวัฎจักรของการติดเชื้อ ปรสิตจำ�เพาะกับแหล่งอาหาร ผู้ป่วย 357 ล้านราย เสียชีวิต 33,900 ราย และมีการ สูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs) 2.94 ล้านปี เนื่องจากการติดเชื้อโปรโตซัวในระบบทาง เดินอาหาร 67.2 ล้านราย เสียชีวิต 5,560 ราย และสูญเสีย DALYs 492,000 ปี ที่ เกี่ยวข้องกับการแพร่เชื้อทางอาหาร 4.1 Cyclospora cayetanensis ปรสิตกลุม่ โปรโตซัวอยูใ่ นวงศ์ Eimeriidae ซึง่ อาศัยอยูใ่ นลำ�ไส้เล็ก โดยมีวงจรชีวติ ช่วง หนึ่งจะอยู่ในไซโทพลาสซึมของเอนเทอโร ไซต์ (enterocyte) และหลังจากนั้นจะ สร้างโอโอซิสต์ (oocyst) ที่มีสปอโรซิสต์ (sporocyst) สองชิ้นถูกเอนแคปซูเลตอยู่ ในระยะสปอโรซอยต์ (sporozoites) หลัง จากนั้น เมื่อออกจากโอโอซิสต์จะใช้เวลา ประมาณ 7-15 วัน ถึงจะมีการสร้างสปอร์ ขณะนี้ จีโนมของ C. cayetanensis 2


จีโนม ทำ�ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว จากข้อมูล จาก NCBI ความยาวของจีโนมทั้งหมด 44.2991 ล้านเบส C. cayetanensis สามารถทำ�ให้มี อาการเจ็บป่วยทีย่ าวนาน (6 สัปดาห์ หรือ มากกว่า) ทั้งผู้มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอและผู้มี ภูมิคุ้มกันปกติ อาการประกอบด้วยท้อง ร่วงแบบไม่มีมูกเลือดปน คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องอืด ตะคริวที่ช่องท้อง ไม่ สบายตัว มีไข้ และอ่อนเพลีย ระหว่างปี 2539 ถึง 2541 พบว่า C. cayetanensis เป็นสาเหตุของโรคระบาด ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา จากราสเบอร์รี ผักคอสเล็ก และโหระพา ปัจจุบัน C. cayetanensis เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย จากอาหารประมาณ 15,000 รายต่อปี ในปี 2539 มีผู้ป่วย 1,465 ราย ใน 20 รัฐของสหรัฐอเมริกา กรุงวอชิงตันดีซี และในแคนาดาอีกสองรัฐ หลังจากบริโภค ราสเบอร์รสี ดทีน่ �ำ เข้าจากกัวเตมาลาและติด เชื้อปรสิต C. cayetanensis 4.2 Toxoplasma gondii โปรโตซัวปรสิตในไฟลัม Apicomplexa และเป็นเชือ้ ก่อโรคภายในเซลล์ซงึ่ ทำ�ให้เกิดโรค ทอกโซพลาสโมซิสในมนุษย์ แมวเป็นแหล่งโรค ปฐมภูมขิ อง T. gondii และสัตว์เลือดอุน่ อืน่ ๆ เป็นโฮสต์ตวั กลาง โปรโตซัวอาจอยูใ่ นลักษณะ ทาคีซอยต์ (tachyzoites) (รวมเป็นกลุม่ ), เบรดีซอยต์ (bradyzoites) (ซีสต์ใน เนือ้ เยือ่ ), หรือสปอโรซอยต์ (sporozoites) ซึ่งเป็นวงจรชีวิตสามขั้น ทาคีซอยต์และ เบรดีซอยต์เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อในร่างกาย ในขณะทีส่ ปอโรซอยต์จะถูกขับออกมาเป็น โอโอซีสต์ในอุจจาระแมว ซึ่งจะเป็นระยะ ติดเชื้อได้ใน 1-5 วัน และสามารถมีชีวิต อยูไ่ ด้หลายเดือนจากความสามารถในการ ต้านทานสารฆ่าเชือ้ การแช่เยือกแข็ง และ การทำ�แห้ง ขณะนีม้ กี ารถอดรหัสจีโนมของ T. gondii ทั้ง 17 จีโนมแล้วจากข้อมูลที่ ได้จาก NCBI ความยาวมัธยฐานของจีโนม คือ 64.1936 ล้านเบส มนุษย์สามารถรับ T. gondii เข้าสูร่ า่ งกาย ได้หลายวิธี รวมถึงการกินอาหารหรือน้ำ�ที่ ปนเปื้อนโอโอซีสต์ การถ่ายเลือดหรือการ เปลี่ยนถ่ายอวัยวะที่ปนเปื้อน การติดเชื้อ ผ่านมารดาสู่ทารกในครรภ์ หรือการถ่าย เชื้อในช่วงทาคีโอไซต์จากอุบัติเหตุ การ

ติดเชื้อ T. gondii มักเกิดจากการกิน ซีสต์ที่อยู่ในเนื้อที่ไม่สุก โดยแหล่งที่พบ ส่วนใหญ่คือเนื้อหมูและเนื้อวัว โรคทอกโซ พลาสโมซิสสามารถเกิดจากการกินซีสต์หรือ โอโอซีสต์เพียง 100 ตัว และเมื่อผนังของ ซีสต์แตก และปล่อยเชือ้ ในช่วงสปอโรซอยต์ หรือเบรดีซอยต์เพื่อเคลื่อนผ่านเยื่อบุลำ�ไส้ และหมุนเวียนไปทั่วร่างกาย สปอโรซอยต์ หรือเบรดีซอยต์จะเปลีย่ นเป็นทาคีซอยต์และ เริม่ เพิม่ จำ�นวนอย่างรวดเร็วในเซลล์ และเมือ่ เซลล์โฮสต์ตาย ทาคีซอยต์จะรุกรานเซลล์ ข้างเคียงอย่างรวดเร็วและเริม่ กระบวนการ เพิ่มจำ�นวนอีก ทาคีซอยต์เหล่านี้จะถูก บังคับให้เปลี่ยนกลับเป็นเบรดีซอยต์และ สร้างซีสต์ในเนื้อเยื่ออีกครั้งเนื่องจากการ ตอบสนองของภูมิคุ้มกันของโฮสต์ ทำ�ให้ สามารถมีชีวิตได้ตลอดช่วงชีวิตของโฮสต์ อาการของโรคทอกโซพลาสโมซิสประกอบ ด้วย ไข้ ผื่นคัน ปวดศีรษะ ปวดและเจ็บ กล้ามเนื้อ และต่อมน้ำ�เหลือบวม และอาจ มีอาการนานกว่าหนึ่งเดือน T. gondii เป็นหนึง่ ในปรสิตทีพ่ บบ่อยที่ สุดในโลก แม้วา่ แมวจะเป็นโฮสต์ชนิดเดียว ที่ทำ�ให้ปรสิตชนิดนี้มีวงจรชีวิตที่สมบูรณ์ แต่ปรสิตชนิดนี้สามารถใช้สัตว์เลือดอุ่นมี กระดูกสันหลังแทบทัง้ หมดรวมทัง้ มนุษย์เป็น โฮสต์ ในแต่ละปี สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อ T. gondii คาดว่าทำ�ให้มีผู้ป่วย 87,000 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 4,400 ราย และเสียชีวิต 330 ราย เป็นสาเหตุอันดับ สองของการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่ เกิดจากอาหาร แหล่งของการเกิดโรคทอก โซพลาสมาคือเนือ้ ไม่สกุ อุจจาระสัตว์ และ การถ่ายทอดจากแม่สทู่ ารกในครรภ์ ในขณะ ทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ ทอกโซพลาสมาส่วนใหญ่ไม่แสดง อาการ ทารกในครรภ์ (ที่ได้รับเชื้อจาก แม่) และผู้ใหญ่ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ มีความเสีย่ งทีจ่ ะมีอาการร้ายแรง ประชากร สหรัฐอเมริกาทีม่ อี ายุเกิน 12 ปี 22.5% ติด เชื้อทอกโซพลาสมา ในบางประเทศอาจมี ผู้ติดเชื้อสูงถึง 95% สิง่ ทีน่ า่ วิตกทีส่ ดุ คือหญิงในวัยเจริญพันธุ์ ทีย่ งั ไม่มภี มู ติ า้ นทานปรสิตชนิดนี้ เนือ่ งจาก ปรสิตสามารถถ่ายทอดเข้าสูต่ วั อ่อนทางสาย รกได้ (โรคทอกโซพลาสมาตัง้ แต่ก�ำ เนิด) ผล ของโรคทอกโซพลาสมาตัง้ แต่ก�ำ เนิดมีตงั้ แต่ อาการเล็กน้อยไปจนถึงแก่ชวี ติ ได้แก่ ความ บกพร่องทางสติปญ ั ญา โรคลมชัก ตาบอด

และเสียชีวติ T. gondii ตอบสนองได้ดมี าก ต่อการทดลองควบคุมในห้องปฏิบัติการ และเป็นระบบแบบจำ�ลองการสำ�รวจสาร พันธุกรรมในการศึกษาเกีย่ วกับยีนในชีววิทยา ของปรสิตและอันตรกิริยาของโฮสต์และ ปรสิต สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ประสบความสำ�เร็จ ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของยีนของ Plasmodium falciparum สิง่ มีชวี ติ ในไฟลัม Apicomplexa ใกล้เคียงกัน 4.3 Trichinella spiralis ปรสิ ต หนอนตั ว กลม อยู่ ใ นไฟลั ม Nematoda เป็นสาเหตุสว่ นใหญ่ของการ ติดเชือ้ ทริคโิ นซิส นอกเหนือจากมนุษย์ สัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มกินเนื้อเกือบทุกชนิด สามารถติดเชือ้ T. spiralis ได้ ขณะนีม้ กี าร ถอดรหัสจีโนมของ T. spiralis ทัง้ 2 จีโนม แล้วจากข้อมูลที่ได้จาก NCBI ความยาว มัธยฐานของจีโนมคือ 56.7757 ล้านเบส หนอนตัวโตเต็มวัยมีความยาว 1.4-1.8 มิลลิเมตร และพบว่าฝังตัวอยู่ในเยื่อบุ ลำ�ไส้เล็กของโฮสต์ โดยหนอนตัวเมียและ ตัวผู้จะจับคู่ผสมพันธุ์กัน หลังจากนั้นตัว เมียเต็มวัยจะส่งตัวอ่อน (ลาร์วา) เข้าสู่ กระแสเลือด และเมือ่ เข้าสูเ่ ส้นใยกล้ามเนือ้ จะฝังตัวเป็นซีสต์ ตัวอ่อนที่อยู่ในซีสต์แล้ว ฝังตัวอยู่ในกล้ามเนื้อจะมีชีวิตได้เป็นเวลา นาน อาการและความสามารถในการก่อ โรคส่วนใหญ่จะมาจากการเคลือ่ นย้ายทีแ่ ละ กระบวนการสร้างซีสต์ จะมีอาการปวด ไข้ บวมน้ำ� โรคทางระบบประสาท หรืออาจ ถึงเสียชีวิต หนอนตัวเต็มวัยจะอยู่ในเยื่อ เมือกของเยื่อบุผิวลำ�ไส้เล็กส่วนดูโอดีนัม และเจจูนมั หนอนสามารถอยูไ่ ด้นานถึง 8 สัปดาห์ก่อนจะถูกขับออกมา ในช่วงเวลา นี้ หนอนตัวเมียตัวเต็มวัยสามารถปล่อยตัว อ่อนประมาณ 1,500 ตัวเข้าสูก่ ระแสเลือด แล้วเดินทางไปทั่วร่างกายและเข้าสู่กล้าม เนื้อ ซึ่งหนอนจะมีชีวิตอยู่ได้หลายปี ใน กล้ามเนื้อลายตัวอ่อนจะเติบโตเป็นตัวเต็ม วัย และหุ้มตัวเอง (เอนแคปซูเลต) ด้วย ผนังแคลเซียมในเวลา 6-18 เดือน หลัง จากนัน้ หนอนทัง้ ในช่วงตัวอ่อนและตัวเต็ม วัยจะส่งผ่านจากโฮสต์เดียวกัน ตัวอ่อนใน สภาพซีสต์จะมีชีวิตได้นานถึง 10 ปี และ ออกจากซีสต์เนือ่ งจากเอนไซม์ของโฮสต์ตวั ใหม่ที่กินเนื้อที่มีซีสต์เข้าไป อาการหลังระยะฟักตัว 3-14 วัน ได้แก่ Sep-Oct

35


อาการลำ�ไส้อักเสบ คลื่นไส้ อาเจียน ปวด ศีรษะ มองไม่ชัด หายใจลำ�บาก สั่น มี เหงือ่ ออกตอนกลางคืน และเบ้าตาบวมน้�ำ หนอนตัวกลมทำ�ลายได้โดยใช้ความร้อน และองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาจึง แนะให้ปรุงผลิตภัณฑ์เนื้อหมูให้มีอุณหภูมิ ภายใน 73.7 องศาเซลเซียส ปัจจุบัน T. spiralis เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยจาก อาหาร 52 รายต่อปี อัตราการตาย 0.003 5. สรุปข้อคิดเห็น

ในปี 2558 กลุม่ งานอ้างอิงด้านระบาด วิทยาของภาระของโรคที่เกิดจากอาหาร องค์การอนามัยโลกได้ประมาณค่าอุบัติ การณ์ อัตราการตาย และภาระของโรค เป็นปีสุขภาพ (DALYs) ภาระที่เกิดจาก อันตรายจากอาหารทัว่ โลกเท่ากับ 33 ล้าน DALYs ในปี 2553 โดยเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ 40% มีอายุน้อยกว่า 5 ปี ศูนย์ควบคุม และป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกาได้ ประเมินคร่าวๆ ว่าแต่ละปี สหรัฐอเมริกามี ผูป้ ว่ ย 48 ล้านคน รักษาตัวในโรงพยาบาล 128,000 ราย และเสียชีวิต 3,000 ราย จากโรคที่มาจากอาหาร จำ�นวนที่ได้รับ การยืนยันของผูป้ ว่ ย ผูท้ เี่ ข้ารักษาพยาบาล และผู้เสียชีวิตจากเชื้อก่อโรคจากอาหาร ที่พบบ่อย รายงานในเครือข่ายสำ�รวจโรค จากอาหารสหรัฐอเมริกา ในปี 2558 เชื้อ ก่อโรคจากอาหารทีพ่ บบ่อยเหล่านีแ้ สดงถึง ข้อวิตกสำ�คัญทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทาง เศรษฐกิจต่อปีในสหรัฐอเมริกาจาการสูญเสีย ทางสุขภาพเพียงอย่างเดียวมีมลู ค่าประมาณ 77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การระบาดของ E. coli O104 ในเยอรมนี ต้นทุนทางการ แพทย์มีมูลค่าประมาณมากกว่า 3.5 พัน ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคณะกรรมาธิการ ยุโรปได้จา่ ยเงิน 304 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพือ่ ชดเชยผลผลิตพืชผักทีเ่ สียหายเนือ่ งจากไม่ สามารถจำ�หน่ายแบบสดได้ และก่อนหน้า นีท้ มี่ กี ารวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ของการระบาดของโรคทีเ่ ก่ยี วข้องกับความ ปลอดภัยของอาหาร การสำ�รวจการระบาดของโรคทีเ่ กิดจาก อาหารต่อเนือ่ งเป็นสิง่ สำ�คัญเพือ่ แสดงแนว โน้มในอาหาร ภูมิภาค และเชื้อก่อโรคที่ เกี่ยวข้อง การศึกษาด้านนี้ต้องมีข้อมูล จีโนไทป์และชนิดย่อยจากสายพันธุ์ที่ปน เปื้อน เพื่อติดตามแหล่งของการถ่ายโรค 36

www.innolabmagazine.com

และเพือ่ ตรวจสอบคุณลักษณะ และเปรียบ เทียบสายพันธุ์ การใช้ WGS เป็นเครื่อง มือในการระบุชนิดย่อยของเชือ้ ก่อโรคทีแ่ ยก จากอาหารมีศักยภาพในการพัฒนาการ ตรวจจับการแพร่ระบาดของเชือ้ ก่อโรคจาก อาหารอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น จากข้อ มูลไทป์ยอ่ ย สายพันธุเ์ ชือ้ ก่อโรคจากอาหาร ที่แตกต่างกันจะมีความเกี่ยวข้องกับโรค ในมนุษย์แตกต่างกันด้วย และความแตก ต่างดังกล่าวสามารถประกอบกับลักษณะที่ แข็งแกร่งของบางสายพันธุ์ ทำ�ให้สามารถ อยู่รอดและแพร่กระจายในสภาพแวดล้อม ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหาร หรือจากความรุนแรง ของโรคในมนุษย์ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ข้อมูล ความแตกต่างของสายพันธุ์จะช่วยในการ ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ ต่างๆ ของเชื้อก่อโรคจากอาหาร ซึ่งรวม ถึงความรุนแรงของโรค การกระจาย และ ระบาดวิทยา จากการทบทวนผลการศึกษาต่างๆ พบ ว่าอาหารที่เกี่ยวข้องกับการระบาด ได้แก่ ปลาและอาหารทะเล ตับบด ผลิตภัณฑ์จาก ไก่ เนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อ ไอศกรีม นมดิบ อาหารจากข้าว พาสต้าและสลัด พาสตา ถั่วลิสง แป้ง แซนด์วิชแบบเย็น น้ำ�ผลไม้ และผักผลไม้สด ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้สดได้รบั ความสนใจอย่างมากในช่วง 20 ปีทผี่ า่ นมา และดูเหมือนว่าจะมีจดุ อ่อน บางประการในเครือข่ายระดับนานาชาติทมี่ ี อยู่ โดยมีการแสดงข้อมูลการตรวจจับและ ข้อมูลแบบเรียลไทม์แสดงไว้ แนวทางความปลอดภัยอาหารจาก การพิจารณาความเสี่ยงมีความแตกต่าง อย่างมีนัยสำ�คัญเมื่อเปรียบเทียบแนวทาง คลาสสิคที่พิจารณาจากความเสี่ยง ทำ�ให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงแนวคิดครัง้ ใหญ่ของการ ทำ�งานร่วมกันระหว่างวิทยาศาสตร์และการ

วางนโยบาย ในบริบทนี้ ระบบการจัดการ ความปลอดภัยอาหารมุ่งไปที่การประเมิน ความเสีย่ งของสุขภาพมนุษย์จากการบริโภค อาหาร และเพื่อจำ�แนก เลือก และปรับใช้ กลยุทธ์ลดผลกระทบเพื่อควบคุมและลด ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม หลักของโคเด็กซ์เป็นกระบวนการที่มีองค์ ประกอบสามประการ ได้แก่ การประเมิน ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และ การสื่อสารความเสี่ยง ขณะนี้เป็นที่ทราบ ทัว่ ไปว่าวิธกี ารใหม่ท�ำ ให้การวินจิ ฉัยปัญหา ด้านความปลอดภัยอาหารมีความชัดเจน ยิ่งขึ้น และการกำ�หนดกลยุทธ์เพื่อลดผลก ระทบที่มีประสิทธิผลเพื่อจัดการกับปัญหา อย่างเหมาะสม โรคที่เกิดจากอาหารเป็น ปัญหาระดับโลก และวิธีการทำ�งานร่วม มือกันของทุกประเทศและองค์กรนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องเป็นเงื่อนไขในการจำ�แนกและ ควบคุมปัญหาที่เกิดจากอาหารที่เกิดขึ้น ใหม่ทั้งหมดซึ่งคุกคามสุขภาพมนุษย์และ การค้าระหว่างประเทศ การเจ็บป่วยที่เกิด จากอาหารสามารถป้องกันได้แม้จะมีความ ซับซ้อนทัง้ ทางชีววิทยา การวิเคราะห์ และ ระบาดวิทยา การรวบรวมผสานความรูแ้ ละ ทักษะระหว่างสาขาวิชามีความจำ�เป็นอย่าง แน่นอน หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงาน ด้านข้อกำ�หนด อุตสาหกรรมอาหาร และผู้ บริโภคต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อยับยั้งการปนเปื้อนในฟาร์ม ในอาหาร ในร้านอาหาร และบ้าน โปรแกรมให้ความ รูด้ า้ นความปลอดภัยอาหารทีเ่ หมาะสมแก่ผู้ เกีย่ วข้อง จำ�นวนผูเ้ จ็บป่วยเนือ่ งจากอาหาร ย่อมลดลงได้ 

www.who.int


3. Foodborne Viruses

Viruses are particulate in nature and multiply only in other living cells. Thus, they are incapable of survival for long periods outside the host. More than 100 types of enteric viruses have been shown to cause foodborne illness; the most common foodborne virus pathogens are Hepatitis A and Noroviruses. These viruses are frequently transmitted via food; bivalve molluscs, such as clams, cockles, mussels, and oysters, are especially prone to transmit viruses. The waters in which they grow are increasingly subject to human fecal contamination, sometimes from sewage discharges and sometimes from infected shellfish harvesters. The shellfish collect viruses in the course of their filter feeding activity. Human viruses do not infect these species, but they are harbored for days or weeks in the shellfish digestive tract and are apparently more difficult to remove than bacteria during processes intended to cleanse the shellfish (e.g. depuration). Unlike many other seafoods, shellfish are usually eaten with their digestive tracts in place. They are often eaten raw or lightly cooked. Shellfish, unlike other foods, may also protect viruses from thermal inactivation during cooking. 3.1. Hepatitis A Hepatitis A virus particles are environmentally hardy organisms that can be transmitted by contaminated food, water, environmental surfaces (e.g., contaminated table tops, cooking utensils) and through direct or indirect person-to-person contact. Hepatitis A cannot grow in the environment, however, they are considered to be extremely stable under a wide range of environmental conditions, including freezing, heat, chemicals, and desiccation. Although Hepatitis A

share some major characteristics with other genera of the picornavirus family, it is sufficiently different that it is classified as the only species in the genus Hepatovirus. There are six Hepatitis A genotypes (I-VI), as determined by RNA sequence analysis. Genotypes I, II, and III contain strains associated with human infections, with the majority of human strains grouped within genotypes I and III. The virus is comprised of single positive-stranded RNA genome of approximately 7.5 kilobases and is a non-enveloped (i.e., no lipid-containing envelope), hydrophobic virus 22-30 nm in size. The first recorded outbreak of shellfish-associated viral disease resulted from storing clean oysters in a fecally contaminated harbor while awaiting sale. Over 600 cases of Hepatitis A resulted. More recently, outbreaks of viral gastroenteritis and Hepatitis A have been associated with eating usually uncooked shellfish. A clamassociated outbreak of Hepatitis A in Shanghai may have been the largest recorded outbreak of foodborne disease in history, with 292,301 cases. Sporadic viral illnesses associated with shellfish have also been demonstrated; it is difficult to avoid bias entirely in such studies because, at least in coastal states, a diagnosis of Hepatitis A regularly leads to asking the patient about shellfish consumption, to the exclusion of other foods. Shellfish-growing waters are typically monitored for fecal contamination by testing for bacteria of the fecal coliform group or for Escherichia coli. The presence of these bacteria, however, has been shown to be a poor predictor of the presence of human enteric viruses. Unfortunately, no more accurate index of the presence of viruses in shellfish or their growing waters has yet been identified. Because it has no other way to guarantee the safety of

raw cockles, the U.K. government allows their sale only if cooked by an approved method. In 2003, a series of Hepatitis A outbreaks resulted in 1,000 cases of illness across multiple states and 3 deaths. The outbreaks were linked to green onions imported from four farms in Mexico where hepatitis A is endemic and the FDA subsequently banned imports from these farms. The multinational Hepatitis A outbreaks occurring in Europe in 2013 and 2014 with over 1,400 cases linked to fresh and frozen strawberries and berry mix evidenced the usefulness of virus sequencing to link sporadic cases reported in different EU countries in outbreaks. However, due to different sequencing practices and protocols in EU, the interpretation of the sequencing results was often challenging and untimely. Molecular data based on WGS are increasingly replacing the numerous different methodologies currently in use in human and veterinary reference laboratories for outbreak investigation and attribution modeling. These methods have the potential for early identification of foodborne organisms with epidemic character and the resulting data is beginning to be integrated into risk assessment studies. The epidemic potential of a virus genotype or even a subtype, may vary considerably, and is a function of its inherent genetic characteristics and their capacity to mutate, survive and spread through the food chain. The numbers of reported foodborne illnesses are fewer than actually occur because the CDC's passive data collection system records only illnesses occurring as outbreaks, rather than those occurring sporadically. Hepatitis A, which is notoriously under reported in the US, is the only foodborne viral disease in which official reporting is mandatory for all diagnosed cases. Thus, records of the incidence of Sep-Oct

37


the other viral diseases are certain to be less accurate. 3.2. Noroviruses Norovirus cause the majority of acute viral gastroenteritis cases worldwide, including an estimated 5.4 million episodes of foodborne illnesses in the US annually. In addition, according to the WHO, Norovirus is nowadays the leading cause of acute gastroenteritis among children less than 5 years of age who seek medical care. Noroviruses are nonenveloped viruses with a diameter of 30–35 nm and a single-stranded RNA genome of approximately 7.5 kb. The viruses are very diverse and are classified into six genogroups of which only three cause infection in humans; within these genogroups, 30 genotypes have been described to date. Recent improvements to diagnostic techniques have allowed researchers to describe the significant contribution of this highly infectious RNA virus to the burden of foodborne illness, particularly as the cause of numerous outbreaks of food-borne disease in community settings such as nursing homes, hospitals, the military, and cruise ships. Fecal-oral spread is the primary mode of transmission. The virus's abilities to withstand a wide range of temperatures (from freezing to 60°C) and to persist on environmental surfaces and food items contribute to rapid dissemination, particularly via secondary spread (via food handlers or to family members). Food can be contaminated at the source (via contaminated water) or during preparation. Prevention of infection is difficult because these viruses can persist on environmental surfaces and food items. Comparison of Norovirus sequences collected from around the world over the past decade have raised the possibility that pandemic strains of Norovirus 38

www.innolabmagazine.com

are spread through foods sold internationally, or through personto-person contact when travelers carry the virus. Recent evidence suggests the possibility of animal reservoirs, but direct zoonotic transmission appears to be rare. Cruise ships provide ideal conditions for the introduction and the rapid, global spread of Norovirus infection. Thousands of passengers from different geographic areas are transported in close quarters to multiple destinations around the world. Passengers and crew often disembark at multiple ports throughout the cruise where they can sample the local foods and culture. Cruise ships account for 10% of all reported outbreaks of Norovirus in the US. With the average carrying capacity of a cruise ship now exceeding 2,500 passengers and crew, these outbreaks often affect a large number of people. In 2010, outbreaks of diarrhea and vomiting among passengers and crew on the Celebrity Cruise ship “Mercury” occurred during three consecutive sailings. More than 10–22% of the passengers and 2–4% of the crew fell ill during each trip, resulting in a total of 1,058 cases of illness over the course of a month. An outbreak of Norovirus gastroenteritis that affected as many as 24 players and staff members from 13 National Basketball Association teams were affected with gastroenteritis symptoms was reported. Four of 5 stool specimens from ill players and staff tested positive for Norovirus genogroup II, with the majority of illness occurring during the first week of December 2010; epidemiologic and laboratory evidence strongly suggested that person to person transmission occurred within at least 1 team during this outbreak. In another study, 286 fecal specimens from 88 oyster-associated gastroenteritis outbreaks were

examined for the presence of 10 human enteric viruses using antigenic or genetic detection methods in order to determine the prevalence of these infections. All virus-positive patients were over 18 years old. The most common enteric virus in outbreaks (96.6%) and fecal specimens (68.9%) was Norovirus, indicating a high prevalence of Norovirus infection associated with the consumption of raw or undercooked oysters. Rapid identification of pathogens is important for the development of means for control and prevention. The results of the present study will be useful to establish an efficient approach for the identification of viral pathogens in oyster-associated gastroenteritis in adults. Norovirus outbreaks occur frequently in EU and it can be difficult to establish whether apparently independent outbreaks have the same origin. Six outbreaks linked to frozen raspberries, were investigated separately over a period of 3 months. In one outbreak at a hospital canteen, frozen raspberries was associated with illness by cohort investigation. Bags of raspberries suspected to be the source were positive for genogroup I and II Noroviruses, one typable virus was genotype GI.6. These molecular investigations showed that the apparently independent outbreaks were the result of one contamination event of frozen raspberries. The contaminated raspberries originated from a single producer in Serbia and were originally not considered to belong to the same batch. The outbreaks led to consultations and mutual visits between producers, investigators and authorities. Further, Danish legislation was changed to make heat-treatment of frozen raspberries compulsory in professional catering establishments. Foodborne viruses cause considerable morbidity and mortality.


Controlling them still means relying on good personal and food hygiene, good agricultural practice, post-harvest controls and effective management of human sewage to prevent onward transmission. The role of the asymptomatic food handlers in contributing to Norovirus outbreaks is becoming increasingly clear, with up to onequarter of outbreaks attributable to them; handwashing with soap and water remains the best method for removing Norovirus from fingers. However, hand sanitizers formulations supplemented with urea and citric acid may be more effective against viruses such as Norovirus. Risk assessment for transmission of emerging viruses through the food chain should include consideration of all means by which food could pose a hazard, that is not just consumption. New technologies have demonstrated the widespread nature of viral contamination in the food chain, but this does not necessarily correlate with the risk of disease. Finally, understanding people's knowledge and behavior is just as important as understanding virus characteristics and epidemiology when assessing risks of foodborne transmission. 4. Foodborne Parasites

Parasites are one-celled microorganisms without a rigid cell wall, but with an organized nucleus. They are larger than bacteria. Like viruses, they do not multiple in foods, only in hosts. The transmissible form of these organisms is termed a cyst. Parasites are organisms that derive nourishment and protection from other living organisms known as hosts. They may be transmitted from animals to humans, from humans to humans, or from humans to animals. Several parasites have emerged as significant causes of foodborne and waterborne illness. These organisms live and reproduce within the tissues

and organs of infected human and animal hosts, and are often excreted in faeces. The most common foodborne parasites are Cyclospora cayetanensis, Toxoplasma gondii and Trichinella spiralis. In 2015, 156 confirmed trichinellosis and 41 cases of congenital toxoplasmosis were reported in the EU. The EU notification was 0.03 cases per 100,000 population, and decreased by 57.1% compared with 2014 when the highest notification rate was reported since 2010. Lithuania reported the highest notification rate followed by Romania and Bulgaria. France reported data with 2-year delay, 216 confirmed congenital toxoplasmosis cases in 2014. The significant burden in lowand middle-income countries where cycles of parasitic infection are highly specific to food sources all over the world has been emphasized. 357 million cases, 33,900 deaths and 2.94 million disability-adjusted life years (DALYs) are due to enteric protozoa of which 67.2 million cases, 5,560 deaths and 492,000 DALYs are attributable to foodborne transmission. 4.1. Cyclospora cayetanensis Cyclosporra cayetanensis are protozoan parasites, belonging to the family Eimeriidae, that inhabit the small intestine, where they spend the intermediary life cycle stages in the cytoplasm of enterocytes and subsequently produce oocysts containing two sporocysts encapsulating four sporozoites. After subsequent shedding of the oocysts, 7-15 days are required for sporulation to occur. 2 genomes of C. cayetanensis have been completed up to now according to the data retrieved from NCBI. The median total length of the genome is 44.2991 Mb. C. cayetanensis is capable of causing prolonged illness (6 weeks or longer) in both immunocompromised

and immunocompetent individuals, with characteristic symptoms including nonbloody diarrhea, nausea, vomiting, anorexia, bloating, abdominal cramping, malaise, fever, and fatigue. Between 1996 and 1998 C. cayetanensis was identified as the etiologic agent in several outbreaks in the US and Canada involving raspberries, baby lettuce, and basil. Currently in the US, C. cayetanensis is estimated to cause about 15,000 cases of foodborne illness annually. In 1996, 1,465 persons in 20 states, the District of Columbia, and two Canadian provinces became ill after consuming fresh raspberries that were imported from Guatemala and infected with the parasite C. cayetanensis. 4.2. Toxoplasma gondii Toxoplasma gondii is a protozoan parasite member of the phylum Apicomplexa, and an obligate intracellular pathogen that is the causal agent of toxoplasmosis in humans. T. gondii uses cats as its primary reservoir and any other warm-blooded animal as an intermediate host. The protozoan may be present as tachyzoites, bradyzoites, or sporozoites, which are the three stages of its life cycle. Tachyzoites and bradyzoites occur in body tissues, where the tachyzoites proliferate and destroy infected host cells and the bradyzoites multiply within tissue cysts. Sporozoites are shed, within oocysts, in cat feces where they sporulate after 1–5 days, surviving for months by utilizing their ability to resist disinfectants, freezing, and drying. 17 genomes of T. gondii have been completed up to now according to the data retrieved from NCBI. The median total length of the genome is 64.1936 Mb. In humans, T. gondii can be acquired in several ways, including Sep-Oct

39


the ingestion of contaminated food or water containing the oocyst, contaminated blood transfusion or organ transplantation, transplacental transmission, or accidental tachyzoite inoculation. T. gondii infections typically result from the ingestion of cysts in raw or undercooked meat, with fresh pork and beef appearing to be the primary sources. Toxoplasmosis can result from the ingestion of as few as 100 tissue cysts or oocysts, at which time cyst walls rupture, releasing the sporozoites or bradyzoites to move through the intestinal epithelium and circulate throughout the body. Sporozoites and bradyzoites transform into tachyzoites and begin to rapidly multiply intracellularly, and after host cell death, the tachyzoites invade adjacent cells and repeat the reproduction process; these tachyzoites, by means of the host immune response, are forced to transform back into bradyzoites and form cysts in the local tissue, where they can remain throughout the life of the host organism. Toxoplasmosis symptoms include fever, rash, headache, muscle aches and pain, and swelling of the lymph nodes and may persist for more than a month. T. gondii is one of the world's most common parasites. Although cats are the only known host in which the parasite can complete its life cycle, this parasite can use almost all warm-blooded vertebrates, including humans, as hosts. T. gondii infections are estimated to cause approximately 87,000 illnesses, 4,400 hospitalizations, and 330 deaths each year in the US, making it the second leading cause of foodborne mortality in the US and the third leading cause of food-borne hospitalizations. The most common sources of toxoplasma are undercooked meat, animal feces, and transmission from mother to unborn child. While most people 40

www.innolabmagazine.com

infected with toxoplasma experience no symptoms, unborn children (who contract it from their mothers) and adults with compromised immune systems risk serious side effects. An estimated 22.5% of the US population over the age of 12 has been infected with toxoplasma. For some countries, this figure is as high as 95%. Of particular concern are women of childbearing age who have not acquired immunity against this parasite since it can be transmitted via placenta to the fetus (congenital toxoplasmosis). The consequences of congenital toxoplasmosis range from mild to severe to fatal and include: mental retardation, seizures, blindness and death. T. gondii is highly amenable to experimental manipulation in the laboratory, and serves as a model system for genetic exploration of parasite biology and host-parasite interactions; this organism has been successfully used in transformation studies with genes from the closely related apicomplexan relative Plasmodium falciparum. 4.3. Trichinella spiralis Trichinella spirulis is a parasitic roundworm belonging to the Phylum Nematoda, responsible for

most human trichinosis infections. Besides humans, T. spiralis can infect most carnivorous mammals. 2 genomes of T. spiralis have been completed up to now according to the data retrieved from NCBI. The median total length of the genome is 56.7757 Mb. The adult worms are 1.4–1.8 mm in size and are found embedded in the epithelium of the host's small intestine, where females and males mate. Female adults pass larvae into the blood stream and these reach muscle fiber where they encyst; larvae encysted in muscle remain viable for a long time. The symptoms and pathogenicity are mainly due to the migrating and encystment process which cause pain, fever, edema, neurological disorders and even death. Adult nematodes live in the duodenal and jejunal mucosal epithelium, where they can exist for up to 8 weeks before they are expelled; during this transient period, adult female nematodes can release approximately 1,500 larvae into the bloodstream to travel around the body and subsequently enter muscle tissue, where they can survive for several years. In skeletal muscle, larvae develop, mature, and undergo encapsulation in a


calcified wall 6–18 months later. Both the larval and the adult stages are passed from the same host. Encysted larvae remain viable for up to 10 years and are freed by the stomach enzymes of the new host after the ingestion of the encysted flesh. Symptoms, after an incubation period of 3–14 days, include nonspecific gastroenteritis, nausea, vomiting, headaches, fever, visual deficiencies, difficulty breathing, chills, night sweating, eosinophilia, myalgia, and circumorbital edema. The nematode can be thermally inactivated, and therefore the USDA recommends cooking pork products to an internal temperature of 76.7°C. Currently in the US, T. spiralis is estimated to cause about 52 cases of foodborne illness annually, with a case fatality rate of 0.003. 5. Concluding Remarks

The WHO Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group provided in 2015 an estimate of global foodborne disease incidence, mortality, and disease burden in terms of DALYs. The global burden of foodborne hazards was 33 million DALYs in 2010; 40% affecting children under 5 years of age. The US CDC estimated that each year roughly 48 million people in the US gets sick, 128,000 are hospitalized, and 3,000 die from foodborne diseases. The number of confirmed cases, hospitalizations and deaths caused by the most common foodborne pathogens reported in the Foodborne Diseases Active Surveillance Network, US, 2015 is shown that the major foodborne pathogens also represent an important economic concern; the annual economic impact in the US from health loss alone is estimated as more than $USD 77 billion. A single outbreak from E. coli O104 in Germany was estimated to cost more than $USD 3.5 billion in medical costs and a further $USD

304 million was paid by the European Commission for crop losses due to not selling the fresh produce. The economic impact of food safety outbreaks on food businesses has been analysed recently. Continued surveillance for foodborne disease outbreaks is important to reveal trends in the foods, regions and pathogens associated. In this field, genotype and subtype information from food contaminant strains is required to trace the transmission source, and to characterize and compare strains. The use of WGS as a tool for subtyping foodborne pathogen isolates has considerable potential for improving the detection of foodborne disease outbreaks, rapidly. Furthermore, as suggested by subtyping data, different strains of foodborne pathogens are differently associated with human disease and such differences can be attributed, among others, to the hardy nature of certain strains enabling them to survive and proliferate in foodrelated environments, or to their increased virulence towards humans. Hence, strain variability data can also facilitate the assessment of the relationships among various characteristics of foodborne pathogens including their virulence, distribution and epidemiology. From the studies reviewed, the foods implicated in foodborne outbreaks are: fish and seafood, liver pâtè, chicken products, meat and meat products, ice cream, raw milk, rice dishes, pasta and pasta salad, peanuts, flour, cold sandwiches, fruit juices and fresh produce. Fresh produce have attracted great attention during the last 20 years, and it seems that there is some weakness of available international networks, as detection and real-time data show. Risk-based food safety approach is significantly different, compared to the classical hazard-based

approach, leading to a major shift in thinking about the ways that science and policy-making in food safety should interplay. In this context, a food safety management system is aiming to estimate the risks to human health from food consumption and to identify, select and implement mitigation strategies in order to control and reduce these risks. According to the Codex Alimentarius, risk analysis is a process consisting of three components: risk assessment, risk management and risk communication. It is now generally recognized that the new approach allows for a sharper diagnosis of food safety problems and the identification of effective mitigation strategies to properly deal with them. Foodborne diseases are a global issue, and a unified and joint approach by all countries and the relevant international organizations is a prerequisite for the identification and control of all emerging foodborne problems that threaten human health and international trade. Most foodborne illnesses are preventable despite being complex in their biology, analysis and epidemiology. Certainly, a combination of knowledge and skills across disciplines is required. Public health agencies, regulatory agencies, the food industry and consumers need to make continuous efforts to prevent contamination of foods on the farm, in processing, in restaurants and homes. With suitable food safety education programs for all involved people, numbers of cases of foodborne illnesses could be minimized. 

Sep-Oct

41


CATCH UP

Author info กัมปนาท ถวัลย์กิจดำ�รงค์ นิโคลอส เชรค วชิราภรณ์ ศรีสกุล Gumpanat Thavankitdumrong Nikolaus Schreck Wachiraporn Srisakul PR & Marketing Communication Director Senior Consultant Media Relations Executive The Red Communication Co., Ltd.. F&H Porter Novelli VERO gumpanat@gmail.com sidel@fundh.de wachiraporn@vero-asean.com

ทีมงานนิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

propak asia 2020 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตถึงเวลาปรับตัวใหญ่ ชีย ้ ค ุ ดิจท ิ ล ั โควิด-19 เป็นตัวเร่งสำ�คัญ ด้านผูป ้ ระกอบการไทยพร้อม รับการเปลี่ยนแปลง ตบเท้าร่วมงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 หาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ พบผู้นำ�นวัตกรรม ร่วมเจรจา ธุรกิจกับคู่ค้าทั่วโลก ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทยทุกขนาดไหวตัวปรับหานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพยกระดับ คุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างธุรกิจยั่งยืน รับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล ขณะที่โควิด-19 เป็นตัวเร่ง สำ�คัญ ด้านอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ คาดงานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวัง ใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำ�คัญปีนี้เน้นจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมยุคใหม่ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุน ่ ยนต์ (Robot) อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิง ่ (IoT) พร้อมเจรจาธุรกิจ กับคู่ค้าทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์ม ออนไลน์ และที่งานแสดงจริงที่ไบเทค บางนา

ดร. ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม ยุคดิจิทัลและโควิด-19 ว่า สถานการณ์โค วิด-19 ทำ�ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลาย ด้าน เป็นชีวิตวิถีใหม่ที่ทุกคนต้องปรับตัว เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มี การพัฒนาและปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อเข้าสู่ ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว วันนี้เทคโนโลยีและ ระบบดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรม มนุษย์ในทุกๆ ด้าน ทั้งการทำ�งานและ การใช้ชีวิต เห็นได้จากพฤติกรรมการซื้อ สินค้าของผูบ้ ริโภคทีน่ ยิ มซือ้ สินค้าผ่านช่อง 42

www.innolabmagazine.com

ทางออนไลน์มากขึน้ ผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบ การในทุกขนาด โดยเฉพาะขนาดกลาง ขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) และสตาร์ทอัพ ต้อง ยกระดับ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการผลิต (Transformation) โดยใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีให้มากขึน้ พร้อมศึกษาพฤติกรรม ผู้บริโภคเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม ความต้องการและเป็นที่ยอมรับของตลาด ด้าน นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าว ถึงความน่าสนใจและความสำ�คัญของงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 ต่ออุตสาหกรรม การผลิตไทยว่า งานโพรแพ็ค เอเชีย เป็น

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่นำ�เสนอ โซลูชันที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ แปรรูปและบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรตั้งแต่ ต้นน้�ำ จนถึงปลายน้�ำ โดยกลุม่ อุตสาหกรรม อาหาร เครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ เครื่อง สำ�อาง และสินค้าอุปโภคบริโภคถือเป็นกลุม่ อุตสาหกรรมหลักของไทย ซึง่ วันนีไ้ ด้รบั ผล จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากบ้าง น้อยบ้าง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทำ�ให้เห็นว่าโลก กำ�ลังเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลเร็วขึ้น โดยมี โควิด-19 เป็นตัวเร่งสำ�คัญ


ซึ่งการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 ต้องการมีสว่ นช่วยให้ธรุ กิจมีการเจรจาและ มีมลู ค่าการค้ามากขึน้ พร้อมทัง้ เน้นในการ อัปเดตเทรนด์ทเี่ กิดขึน้ ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 แนวโน้มสถานการณ์ในภูมิภาค อาเซียน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การ ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) ทีเ่ ป็น ประโยชน์ตอ่ ธุรกิจ เปิดโอกาสให้ผผู้ ลิตและ นักธุรกิจได้ตดิ ต่อพูดคุยกันโดยตรง การจับ คู่ทางธุรกิจ (Business Matching) รวม ถึงการสัมมนาที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มองเห็นแนวทางของอุตสาหกรรม ด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และ บรรจุภณ ั ฑ์ในอนาคต รูปแบบการจัดงานจะ เป็นแบบผสมผสาน (Hybrid Exhibition) โดยรวมการจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจ แบบทัว่ ไป (Physical Exhibition) และการ จัดงานแสดงสินค้าแบบออนไลน์ (Virtual Exhibition) สามารถนัดหมายเจรจาธุรกิจ ล่วงหน้า รวมถึงชมกิจกรรมสัมมนาที่จะ เกิดขึ้นภายในงานฯ ได้ตลอดระยะเวลา ของการจัดงานฯ สำ�หรับธุรกิจในกลุ่มเอสเอ็มอี มีการ เปิดพื้นที่โซน SMEs ขึ้นโดยเฉพาะ โดย มีไฮไลท์ คือกิจกรรมให้ความรู้ คำ�ปรึกษา นำ�เสนอไอเดียใหม่ๆ ในการทำ�ธุรกิจ อาทิ ศูนย์ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี (SME Consultation Center) ซึ่งมีหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้องมาให้คำ�ปรึกษาสำ�หรับ ผู้เริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงธนาคารและสถาบัน การเงินทีส่ นับสนุนการเติบโตของธุรกิจเอส เอ็มอี พร้อมโครงการส่งเสริมต่างๆ ทัง้ การ ประกวด ThaiStar Packaging Awards การบ่มเพาะ Brand DNA เพือ่ สร้างคุณค่า ให้กับสินค้า IDEA Theatre เพิ่มไอเดีย และสร้างแรงบันดาลใจสำ�หรับการสร้าง แบรนด์ และเวทีถ่ายทอดความสำ�เร็จจาก สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการชั้นนำ� นอกจากนั้นยังมีพื้นที่สำ�หรับจัดแสดง สินค้าทีร่ ณรงค์ทางด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม เพื่อความยั่งยืนทางสังคม Sustainability Square เป็นพืน้ ทีจ่ ดั แสดงการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน เพื่อสร้างการเรียนรู้ในกระบวนการ ผลิตและบรรจุภณ ั ฑ์วา่ จะสามารถสร้างความ ยัง่ ยืนได้อย่างไร ภายใต้พนั ธสัญญาทีท่ กุ คน จะต้องสร้างความยั่งยืนให้กับอนาคตร่วม กัน และได้นำ�เสนอให้ผู้ร่วมงานเห็นการ มีส่วนร่วมของผู้จัดงานแสดงสินค้าในการ เป็นผู้จัดงานที่สร้างความยั่งยืน ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโควิด-19 นั้น ได้มีการดำ�เนินการด้าน สุขอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ของ อินฟอร์มา ออลซีเคียว (Informa AllSecure) และตามมาตรฐานที่ ศบค. กำ�หนด อาทิ การควบคุมความหนาแน่น ของผูร้ ว่ มจัดแสดงงานและผูเ้ ข้าเยีย่ มชมงาน การจัดวางพื้นที่และการเว้นระยะห่างของ ทางเดิน การลดการสัมผัสด้วยระบบการ ลงทะเบียนและบัตรเข้างานอิเล็กทรอนิกส์ (e-badge) สำ�หรับงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 นั้น เป็นงานแสดงสินค้าด้านการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ�ยัน ปลายน้ำ�ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และ เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสำ�คัญ ทีส่ ดุ งานหนึง่ ของภูมภิ าคเอเชีย ครอบคลุม กลุ่มอุตสาหกรรมสำ�คัญ อาทิ กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม ยา-เวชภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ชมรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.propakasia.com เครื่องชั่งจากโอเฮ้าส์

โอเฮ้าส์เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายเครื่อง มือในห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ดีในวงการ แล็บ แต่ในโอกาสที่ทางโอเฮ้าส์ร่วมแสดง สินค้าในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 คุณวุฒิ เตชะเกษมบัณฑิต Regional Sale & Marketing Manager บริษัท โอเฮ้าส์ อินโดไชน่า จำ�กัด ได้แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ เครื่องชั่งสำ�หรับการใช้ในไลน์การผลิต อันได้แก่ เครื่องชั่งซึ่งชั่งน้ำ�หนักได้สูงสุด 300 กิโลกรัม และเครื่องชั่งที่ใช้ตรวจสอบ

น้ำ�หนัก ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเตือน โดยเตือนได้ทั้งแบบแสงและเสียง โซลูชันจากซีเดล

ซีเดลให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษกับการ ออกแบบไลน์การผลิตและเครือ่ งจักรขนาด กะทัดรัด มีประสิทธิภาพสูง รวมไปถึงการ บริการ บริษัทจะจัดแสดงนวัตกรรมบรรจุ ภัณฑ์แบบ End-to-End เพื่อความยั่งยืน ล่าสุดซึ่งออกแบบโดยคำ�นึงถึงเศรษฐกิจ หมุนเวียน “ปี 2020 เป็ น ปี ที่ ท้ า ทายสำ � หรั บ อุตสาหกรรมของเรา เราจึงรู้สึกยินดีที่ ProPak Asia ยังคงจัดงานขึ้น ทำ�ให้เรา มีโอกาสติดต่อกับลูกค้าในภูมิภาคทั้งแบบ ส่วนตัวและแบบเสมือนจริง ในฐานะทีเ่ ป็น งานแสดงสินค้าระหว่างประเทศอันดับหนึง่ สำ�หรับเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เครือ่ ง ดื่ม และยา รวมถึงเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ProPak Asia จึงเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะอย่างยิ่ง สำ�หรับเราในการนำ�เสนอการผสมผสาน ความเชีย่ วชาญระดับโลกของซีเดลกับความ เชีย่ วชาญของเราในตลาดท้องถิน่ ส่งเสริม การรับรู้ถึงแบรนด์ และแนะนำ�นวัตกรรม ล่าสุดของเรา” โดมินกิ มาร์ตนิ , รองประธาน ฝ่ายขายประจำ�ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้และแปซิฟกิ กล่าว “นอกจากนี้ เรายังรอ คอยอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อนรับผูเ้ ข้าชมผ่านเครือ่ ง มือออนไลน์บเี พลสซึง่ ผูจ้ ดั งานได้จดั เตรียม ไว้ให้ในปีนี้ เพื่อมอบประสบการณ์การเข้า ร่วมงาน ProPak แบบเสมือนจริงให้กบั ทุก คนที่ไม่สามารถเดินทางมากรุงเทพฯ ด้วย ตนเองได้ในขณะนี้” หนึง่ บริษทั - โซลูชนั สำ�หรับอนาคตมากมาย ซีเดลเน้นถึงความสามารถในการออกแบบ ไลน์การผลิต การนำ�เสนอนวัตกรรมบรรจุ ภัณฑ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของ ตลาด และโซลูชันใหม่ที่มีความคล่องตัว ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มความยั่งยืน ความ น่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ ตลอดจน

Sep-Oct

43


ความยืดหยุน่ ตลอดกระบวนการผลิตทัง้ หมด Super Combi Compact รุน่ ถัด มา ที่ช่วยให้สามารถลดพื้นที่ติดตั้งได้ถึง 30% เมื่อเทียบกับ Super Combi รุ่น ก่อนหน้า ในขณะเดียวกัน โซลูชนั ใหม่นยี้ งั สร้างความตืน่ เต้นด้วยการเพิม่ ประสิทธิภาพ ในการผลิตน้�ำ เปล่าด้วยเทคโนโลยีการบรรจุ ใหม่ของ Sidel เครื่อง EvoFILL HS Still ซึ่งรับประกันประสิทธิภาพการบรรจุที่เร็ว ขึ้น 30% Super Combi Compact รวมกระบวนการห้าขั้นตอน ซึ่งได้แก่ พรี ฟอร์ม เครื่องเป่าขวด เครื่องปิดฉลากขวด เครือ่ งบรรจุ/ เครือ่ งปิดฝาขวด และตัวป้อน ฝา ในระบบแบบออล-อิน-วัน กะทัดรัด และชาญฉลาด ที่ให้ประสิทธิภาพระดับ สูงสุดอย่างต่อเนื่องได้ถึง 54,000 ขวดต่อ ชั่วโมง (bph) นอกจากนี้ เครื่องบรรจุรุ่น ใหม่ Sidel EvoFILL HS Still ยังมาพร้อม กับวาล์วบรรจุตามสัดส่วนทีค่ วบคุมโดยตัว กระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า ทำ�ให้ม่ันใจได้ถึง ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยทีด่ ที สี่ ดุ และ การควบคุมวงจรการบรรจุที่สมบูรณ์แบบ  Combi BD (Blowing and Decoration) ถือเป็นอีกหนึ่งโซลูชันใหม่ ที่กะทัดรัดของ Sidel ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิต สามารถส่งมอบขวด PET เปล่าที่มีฉลาก สมบูรณ์พร้อม ระบบนีร้ วมคุณสมบัตทิ โี่ ดด เด่นทีส่ ดุ ของเทคโนโลยี Sidel ได้แก่ โมดูล EvoBLOW และ EvoDECO ซึง่ มีขอ้ ดีของ การกำ�หนดค่าแบบบูรณาการเพือ่ การผลิต และการตกแต่งทีร่ วดเร็วและปลอดภัยของ บรรจุภัณฑ์ PET ระดับพรีเมียมและ/หรือ น้ำ�หนักเบา ที่มีประสิทธิภาพถึง 48,000 ขวดต่อชั่วโมง ดังนั้น Combi BD จึง หมายถึงคุณภาพและความสมบูรณ์แบบ ของบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุด: การลำ�เลียงขวด โดยใช้สายพานลำ�เลียงช่วยลดความเสีย่ งต่อ

44

www.innolabmagazine.com

การเสียหายของขวดได้อย่างมาก นอกจาก นี้ การไม่มีสกรูป้อนเข้าบนเครื่องปิดฉลาก ซึ่งรองรับฉลากป้อนม้วนหรือฉลากที่ไวต่อ แรงกด (PSL) ทำ�ให้มั่นใจได้ว่าการติด ฉลากจะไม่ทิ้งรอยขีดข่วนบนขวด แม้บน ขวดที่มีรูปร่างพิเศษ Sidel Aseptic Combi Predis™ ซึ่งเป็นโซลูชันแบบบูรณาการ เครื่องเป่า เครื่องบรรจุ เครื่องปิด พร้อมการฆ่าเชื้อ แบบแห้งซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าการผลิต แบบปลอดเชือ้ มีความยืดหยุน่ คุม้ ค่า และ ปลอดภัย ยิง่ ไปกว่านัน้ Sidel ยังเป็นบริษทั แรกที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหาร และยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) สำ�หรับ เทคโนโลยีทไี่ ด้รบั การจดสิทธิบตั รนี้ โซลูชนั ดังกล่าวเป็นหนึ่งในบรรดานวัตกรรมใน สายการผลิต และนอกเหนือจากนั้น ยัง เป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นของ Sidel ที่ จะช่วยผู้ผลิตลดการปล่อยของเสียสู่สิ่ง แวดล้อม เนื่องจากเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อ ในรูปแบบแห้งไม่จำ�เป็นต้องใช้น้ำ�และใช้ สารเคมีเพียงเล็กน้อยในกระบวนการผลิต ทางเลือกใหม่ของบรรจุภัณฑ์เชิง นิเวศ“ End-to-End” สำ�หรับน้ำ�เปล่า นอกเหนือจากโซลูชันดังกล่าวข้างต้น แล้ว ผูเ้ ข้าชมบูธของ Sidel ยังจะได้สมั ผัส ประสบการณ์ครั้งแรกเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ ด้านบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศ AYA ที่ได้รับ รางวัล ซึง่ เป็นการการันตีและตอกย้�ำ ความ มุ่งมั่นของบริษัทในด้านความยั่งยืน โดย การนำ�เสนอทางเลือกใหม่สำ�หรับบรรจุ ภัณฑ์แบบ“ End-to-End” สำ�หรับน้ำ� เปล่า AYA ซึ่งได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ จาก World Food Innovation Award (WFIA) ในประเภท “การออกแบบบรรจุ ภัณฑ์เครือ่ งดืม่ ยอดเยีย่ ม” ในปีน้ี เป็นขวด น้ำ� 220 มล. ที่มีน้ำ�หนักเป้าหมายเพียง 5

กรัม ผลิตด้วยกรรมวิธกี ารเป่าแบบพรีฟอร์ม จาก PET รีไซเคิล (r-PET) 100% และมา พร้อมกับฝาปิดแบบเชื่อมแบบ Snap-on เพือ่ ลดมลภาวะจากพลาสติก รูปแบบขวด แบบตัววีที่โดดเด่นนำ�เสนอทางเลือกใหม่ ในเรื่องของนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ในด้าน ความกะทัดรัดและการลดวัสดุบรรจุภัณฑ์ ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิที่เหมาะสมกับ การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง “ProPak Asia ยังคงเป็นหนึ่งในงาน จัดแสดงสินค้าที่สำ�คัญที่สุดสำ�หรับ Sidel เราได้เข้าร่วมงานมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่ง งานแสดงสินค้านีไ้ ด้น�ำ เรามาพบกับผูต้ ดิ ต่อ ทีส่ �ำ คัญจากอุตสาหกรรมบรรจุภณ ั ฑ์ ตลอด จนผูเ้ ข้าชมและลูกค้าจากทัว่ ภูมภิ าคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟกิ เรารอคอยทีจ่ ะ นำ�เสนอนวัตกรรมล่าสุดและการบริการของ เราอีกครั้งที่กรุงเทพฯ ในปีนี้ และรวบรวม ข้อเสนอแนะทีม่ คี า่ เพือ่ ศึกษาว่าเครือ่ งจักร และแผนงานของเราทีค่ าดการณ์ไว้ส�ำ หรับ ความต้องการของผูผ้ ลิตในเอเชียจะทันต่อ ความต้องการของตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอด เวลาหรือไม่” โดมินิก มาร์ติน กล่าวสรุป คุณภาคภูมิ ประพรม Sales Director - East and West Asia บริษัท ซีเดล เซ้าท์ เอเชีย-แปซิฟิค จำ�กัด ได้เล่าให้ เราฟังถึงตัวอย่างโซลูชันที่ซีเดลส่งมอบให้ กับลูกค้า อันได้แก่ การวิจัยและพัฒนา บรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ ลูกค้า และปกป้องผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ อยู่ภายใน ตัวอย่างเช่น การออกแบบจุด จับขวด (gripping point) การใช้วัสดุ เพื่อป้องกันการออกซิเดชัน (oxygen scavenger) การใช้วสั ดุปอ้ งกันแสง (light barrier) รวมทั้งการนำ�พลาสติกกลับมา ใช้ใหม่ ซึ่งการออกแบบต่างๆ นั้น จะทำ� ผ่านโปรแกรมจำ�ลอง หรือ FEA (Finite


Element Analysis) ก่อนการผลิตจริง และ คุณภาคภูมไิ ด้น�ำ เสนอผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ ชั้นนำ�ที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากซีเดลด้วย โซลูชันการบรรจุจากซีลด์ แอร์

Sealed Air Corporation จัดแสดง โซลูชนั บรรจุภณ ั ฑ์ลา่ สุดและเปิดตัวนวัตกรรม ใหม่ 2 รายการ เพือ่ สนองภาคส่วนทีเ่ ติบโต อย่างรวดเร็วทั้งอีคอมเมิร์ซ บริการคลัง สินค้าพร้อมจัดส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงอาหาร โดยนวัตกรรมจาก Sealed Air ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจทุก ขนาดสามารถลดปริมาณการสูญเสียและ ขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน นวัตกรรมจาก Sealed Air ได้แก่ เครือ่ งบรรจุภณ ั ฑ์สญ ุ ญากาศแบบสกิน แพ็ค แบรนด์ CRYOVAC® รุ่น DM100 Darfresh® - เครื่อง DM100 เป็นระบบ บรรจุภัณฑ์ถาดเดียวระดับเริ่มต้นที่ราคา ไม่สูง ซึ่งสามารถทำ�การบรรจุได้ถึง 10 แพ็คต่อนาที และยังมาพร้อมกับคุณสมบัติ การนำ�หีบห่อออกจากเครื่องโดยอัตโนมัติ เพื่อประสิทธิภาพการทำ�งานที่ดีขึ้น เครื่อง DM100 นวัตกรรมการลดเศษเหลือทิง้ ของ บรรจุภณ ั ฑ์ให้เหลือศูนย์ และช่วยประหยัด ฟิลม์ บรรจุภณ ั ฑ์ได้มากขึน้ ถึง 40% และลด การฝังกลบเศษพลาสติกเป็นศูนย์ จึงช่วย ลดค่าใช้จ่ายด้านบรรจุภัณฑ์โดยรวม ตัว เครื่องมีขนาดเล็กและเหมาะสำ�หรับธุรกิจ ในเอเชียที่มองหาระบบบรรจุภัณฑ์ขนาด กะทัดรัด ใช้งานง่าย และยังเหมาะกับผู้ ผลิตที่ต้องการเริ่มต้นลงทุนในเครื่องบรรจุ ภัณฑ์สญ ุ ญากาศแบบสกินแพ็ค และเหมาะ สำ�หรับใช้งานในอุตสาหกรรมเนื้อแดงสด สัตว์ปีก อาหารทะเล และเนื้อสัตว์ที่ผ่าน การรมควันและแปรรูป เครือ่ ง DM100 ยัง

นำ�เสนอโซลูชัน Darfresh® จากแบรนด์ CRYOVAC® ซึง่ มอบประสิทธิภาพในการ ทำ�งาน ความปลอดภัยของอาหาร การ ยืดอายุการเก็บรักษา และการสร้างความ แตกต่างของตราสินค้า โดยจากการคาด การณ์ในอีก 5 ปีข้างหน้า ภูมิภาคเอเชีย จะใช้บรรจุภณ ั ฑ์สญ ุ ญากาศแบบสกินแพ็ค มากที่สุดในโลก การเปิดตัวเครื่องบรรจุ ภัณฑ์ DM100 ครั้งนี้จึงเหมาะอย่างยิ่ง แก่ธรุ กิจทีก่ �ำ ลังมองหาการส่งสินค้าอาหาร อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ ระบบบรรจุถุงอัตโนมัติในแนวนอน แบรนด์ Autobag® 650™ - เครื่อง Autobag® 650™ Horizontal เป็น ระบบบรรจุถุงที่ออกแบบมาสำ�หรับบรรจุ ผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กและใหญ่ในแนวนอน ซึง่ ใช้ในคลังสินค้าระบบอีคอมเมิรซ์ และใน แผนกบรรจุในอุตสาหกรรมทัว่ ไป ตัวอย่าง เช่นสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงเวชภัณฑ์ ต่างๆ อะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆ เครื่อง Autobag® 650™ สามารถ บรรจุและปิดผนึกอัตโนมัติสำ�หรับถุงกว้าง 16 นิว้ มาพร้อมกับพืน้ ทีว่ างของขนาดใหญ่ สำ�หรับการเตรียมออเดอร์และการจัดคิว สินค้าจำ�นวนมาก และมีระบบพิมพ์ที่ใช้ การถ่ายเทความร้อนในตัว นอกจากนี้ ในซีรสี ์ 600 มาพร้อมระบบ บรรจุถงุ อัตโนมัตใิ นแนวนอน Autobag® 600™ เหมาะสำ�หรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ และการใช้งาน ในอุตสาหกรรมทั่วไป รวมถึงรองรับการ ประมวลผลการส่งคืนจากระบบอีคอมเมิรซ์ อีกด้วย ทัง้ สองเครือ่ งมีรปู แบบกะทัดรัดซึง่ ลดการกินพืน้ ทีใ่ ห้เหลือน้อยสุด และออกแบบ มาเพือ่ ทำ�งานได้อย่างถูกต้อง ยืดหยุน่ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีโซลูชันอื่นๆ ได้แก่ แบรนด์ CRYOVAC® - โซลูชัน บรรจุภัณฑ์สุญญากาศแบบสกินแพ็ค ฝา และฟิลม์ เทอร์โมฟอร์ม ถุงกันอากาศ บรรจุ ภัณฑ์สำ�หรับสินค้าเนย ถุงขนาดเล็ก และ ถุงรองภายในบรรจุภัณฑ์ แบรนด์ SEALED AIR® - ซอง Jiffy Mailer® เครือ่ งห่อสินค้าด้วยกระดาษ ProPad™ ระบบเติมเต็มพืน้ ทีว่ า่ งในบรรจุ ภัณฑ์ Fill-Air® ระบบกันกระแทก NewAir I.B.® Flex™ เครือ่ งขึน้ รูปโฟม InstaPak® Simple™ อุปกรณ์ Shrink Film พีอีโฟม และนวัตกรรมใหม่ในการลดการกระแทก โดยยึดให้สินค้าอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหว ใน แบรนด์ Korrvu® และโซลูชันการควบคุม อุณหภูมิ TempGuard™ แบรนด์ BUBBLE WRAP® - บรรจุ ภัณฑ์สำ�หรับเติมเต็มช่องว่างและลดกัน กระแทก “ปริมาณการบริโภคอาหารสดและการ สั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านอีคอมเมิร์ซ ที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ได้สร้างโอกาสการ เติบโตอย่างแท้จริงสำ�หรับผูแ้ ปรรูปอาหาร ผู้ ค้าปลีก และธุรกิจอีคอมเมิรซ์ อย่างไรก็ตาม การผลักดันการเติบโตด้วยยอดขายอาจไม่ เพียงพอเนือ่ งจากมีแรงกดดันอย่างต่อเนือ่ ง ในการลดต้นทุน เพิม่ ผลกำ�ไรสูงสุด และขับ เคลื่อนความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ ในขณะ เดียวกันยังต้องรับมือกับความเปลีย่ นแปลง ของพฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการ จากผู้ค้าปลีก ที่ Sealed Air เราทำ�งาน ร่วมกับลูกค้าเพือ่ ตอบโจทย์ความท้าทายใน ขัน้ ตอนการบรรจุและจัดส่งทีซ่ บั ซ้อน ด้วย ระบบบรรจุภณ ั ฑ์ทเี่ หมาะสมอย่างดีทสี่ ดุ โดย รวมเอาบริการทางด้านวัสดุอปุ กรณ์และการ สนับสนุนทางเทคนิคแบบครบวงจรไว้ในที่ เดียว เราพร้อมที่จะนำ�อุตสาหกรรมบรรจุ

Sep-Oct

45


ภัณฑ์ในยุค Next Normal เพื่อรับมือกับ การเปลี่ยนแปลงระดับเมกะเทรนด์ในโลก หลังการระบาดใหญ่” นายโอนาท บัยรัก ตาร์ รองประธานประจำ�ภาคพืน้ เอเชียของ Sealed Air กล่าว

เนื้อหาจากอินโนแล็บ

นิตยสารอินโนแล็บได้จดั งานอินโนแล็บ ฟอรัมขึน้ ภายในงานด้วย ในหัวข้อ The Next Normal for Food Packaging บรรยาย โดยคุณสุกฤษฏ์ เติมสายทอง ผู้เชี่ยวชาญ

จากสถาบันอาหาร ท่านสามารถชมวิดีโอ ย้อนหลัง รวมทั้งวิดีโอสัมภาษณ์ และภาพ บรรยากาศในงานได้ที่ www.facebook. com/innolabmagazine 

The time is now. Covid-19 is the catalyst for digitalization. Thai manufacturers answer to a call for change and confirm joining ProPak Asia 2020 for discovering latest technologies from leading brands and networking with global partners. Every Thai manufacturer is now looking for new technology to help increase productivity, promote sustainability, and get ready for the beginning of digital manufacturing era with COVID-19 as the main catalyst. Informa Markets expects more than 23,000 visitors at ProPak Asia this year. Everyone will come to seek out for new technology as a key for success. This year highlights are cutting-edge technologies such as artificial intelligence (AI), robots, Internet of Things (IoT), and the new feature for manufacturers to conduct business matching through online platform and physical exhibition at Bitec, Bangna.

Mr. Nattapol Rangsitpol, directorgeneral of the Industrial Promotion Department, mentioned that the pandemic has affected everyone and created new way of living and that is the same for business. In order to transform business to match up with the change, digital technology is needed. Nowadays it is another important part of 46

www.innolabmagazine.com

people life. The clear evidence is in the way customers shift to shopping through online channels more and more. Business whether SME, big firm, or startup, everyone needs to transform to the new way of business by adoption of innovation and technology and produce products that are wanted by the market.

ProPak Asia 2020 is an important platform for manufacturing and packaging businesses in Thailand. The exhibition is filled with latest technology and innovation. With people from around the world joining, visitors can talk with leading companies, see the trend, and how they can improve their business toward the digital world.


Mr. Manu Leopairote, Chairman, Informa Markets Thailand gave his thought about ProPak Asia 2020 that the exhibition is important for Thai business advancement. From start to finish, ProPak Asia 2020 offers complete and extensive solution in manufacturing and packaging for food, medical, pharmaceutical and food processing industry which are the biggest proportion in Thai manufacturing industry. The pandemic affects every business one way or another and it becomes a drive that pushes Thai business to digitalization. ProPak Asia 2020 wants to be another helping hand for Thai manufacturers to help them grow and succeed in this hard time. All the latest trends, business matching, workshop and seminars from experts to help guide ways for manufacturers on how to improve manufacturing, processing and packaging industry. The show will be hybrid exhibition experiencing both physical and virtual. The new virtual exhibition is a tool for foreign exhibitors and visitors to still experience the ProPak Asia just like in the normal situation. Moreover, they can always conduct a business matching or even join a seminar. Special this year with the SMEs zone and the Consultation Center which is the one-stop service for all SMEs. Representative from related government sectors and local banks which come to advise and help SMEs in every way they can. Other interesting co-event are ThaiStar Packaging Awards, Brand DNA, IDEA Theatre, and an experience sharing session. Everything that SMEs need is here. ProPak Asia 2020 also features with the new exhibit zone which

Indochina presented the products using in production line such as bench scales with 300-kg maximum weight and check weighing scales which can connect to the alarm system. Packaging Solution by Sidel คุณวุฒิ เตชะเกษมบัณฑิต Wutti Techakasembundit Regional Sale & Marketing Manager OHAUS Indochina Ltd.

focus solely on social responsibility and environmental friendliness. Sustainability square will showcase how to achieve sustainability in business. The organizer will be taking the utmost care in hygiene and safety measures against COVID-19 in accordance to standards by Informa AllSecure and the Centre for Covid-19 Situation Administration including the limit of visitor and exhibitor number, distance between booths and aisles, e-registration system and e-badge. ProPak Asia 2020 is Thailand’s largest exhibition for manufacturing, processing, and packaging industries from upstream through downstream and it is one of the most regionally significant international industrial events covering various important industries including food, beverage, pharmaceutical and packaging. It will be held from 20-23 October at BITEC Bangna, Bangkok. Find out more at www.propakasia.com. Balances & Scales from OHAUS

OHAUS is a hi-profile laboratory equipment manufacturers. Joining Propak ASIA 2020, Wutti Techakasembundit, Regional Sale & Marketing Manager, OHAUS

Placing a special focus on line design and its compact, highperformance equipment and service solutions, the company will also be exhibiting its latest sustainable End-to-End packaging innovations, designed in the spirit of circular economy. “2020 has been a challenging year for our industry. Therefore, we are happy that ProPak Asia is still happening, giving us the opportunity to connect with our customers from the region both personally and virtually. Being the number one international trade event for food, drink and pharmaceutical processing and packaging technology within South East Asia & Pacific, ProPak Asia will be an ideal platform for us to bring the combination of Sidel’s global footprint paired with our expertise of the local market to life, promote brand awareness and introduce our latest innovations,” says Dominique Martin, Sales Vice President South East Asia & Pacific at Sidel. “Also, we are especially looking forward to be welcoming visitors and prospects via the BE Place online tool, which the organisers are providing this year to offer a full virtual ProPak experience to everyone who cannot travel to Bangkok in person at the moment.” One company – many future-proof solutions At this year’s trade show, Sidel will especially highlight its competencies Sep-Oct

47


in line design, presenting markettailored packaging innovations and new agile solutions, designed to increase sustainability, reliability and performance as well as flexibility throughout the entire production process: The next generation Super Combi Compact allows for a footprint reduction of up to 30% compared to the previous Super Combi model. At the same time, this new solution also excites with its efficiency enhancement for still drinks production thanks to the new filling technology of the Sidel EvoFILL HS Still, which guarantees a 30% faster filling performance. Super Combi Compact integrates five process steps – preform feeder, blower, labeller, filler/capper and cap feeder – into an all-in-one, compact and smart system that delivers continuous top-level performance of up to 54,000 bottles per hour (bph). Furthermore, the new Sidel EvoFILL HS Still filler comes with proportional filling valves, controlled by electromagnetic actuators, ensuring the best hygiene and control of the complete filling cycle. The Combi BD (Blowing and Decoration) marks another new and compact solution by Sidel that allows producers to deliver perfect empty, labelled PET bottles. The system incorporates the strongest features of the modular Sidel EvoBLOW and EvoDECO technologies with the advantages of an integrated configuration for fast, safe manufacturing and decoration of premium and/or lightweight PET packaging at up to 48,000 bph. Accordingly, the Combi BD stands for optimum packaging quality and integrity: Dispensing with the need for conveyors significantly reduces the risk of bottle damage. Also, 48

www.innolabmagazine.com

คุณภาคภูมิ ประพรม Parkpoom Praprom Sales Director - East and West Asia Sidel South Asia-Pacific Ltd.

having no infeed screw on the labeller – which accommodates roll-fed or pressure-sensitive labels (PSL) – ensures that the labelling will leave no marks on the bottles, even on specially shaped ones. Another big company highlight at the show will be the Sidel Aseptic Combi Predis™, the integrated blow-fill-seal-filler solution with dry preform sterilisation, which ensures an aseptic production that is flexible, cost-effective and safe. Moreover, Sidel was the first company to receive the United States Food and Drug Administration’s (FDA) approval for this patented technology. The solution sits among the many innovations across the line and beyond that champions Sidel’s commitment to help producers reduce their environmental footprint because the dry preform sterilisation technology does not require any water and uses only minimal amounts of chemicals in the production process.  New “End-to-End” ecopackaging alternative for still water Beyond the mentioned solutions, visitors to Sidel’s booth may also have a first-hand experience of the new, prize-winning eco-packaging concept AYA, which reinforces

the company’s commitment to sustainability, offering a new “Endto-End” packaging alternative for still water. AYA – which has already been awarded with the prestigious World Food Innovation Award (WFIA) in the category “Best Drink Packaging Design” this year – is a 220 ml water bottle with a targeted weight of just 5 g. It is blown from 100% recycled PET (r-PET) preforms and comes with a snap-on tethered cap to additionally reduce plastic pollution. The bottles’ distinguished V-shape offers innovative packaging alternatives in terms of compactness and reduction of secondary and tertiary packaging materials wellsuited to optimise logistics. “ProPak Asia remains one of the most important trade fairs for Sidel. We have been participating for many years now as the show brings us together with important contacts from the packaging industry as well as visitors and customers across the SEAP region. We are looking forward to present our latest innovations and service solutions again in Bangkok this year and gather valuable feedback to see whether our portfolio and our roadmap anticipate Asian producers’ needs to stay abreast of ever-changing market demands,” Dominique Martin concludes. Parkpoom Praprom, Sales Director - East and West Asia, Sidel South AsiaPacific Ltd. revealed the solutions that delivered to Sidel’s customers. It is the research and development that meet the customers’ needs such as gripping point design, the packaging with oxygen scavenger, and light barrier including plastic recycle. The design should be simulated via FEA (Finite Element Analysis) before production. And he presented the marketed beverages


using Sidel’s packaging also. Packing solution from Sealed Air

Sealed Air Corporation showcase its latest packaging solutions and launch two new innovations for fastgrowing sectors such as e-commerce, fulfillment, consumer products and food. Many of these solutions are designed to help companies of all sizes eliminate waste and drive more sustainable and efficient operations. New innovations available from Sealed Air include: CRYVOVAC® brand DM100 Darfresh® vacuum skin packaging machine - The DM100 is an entry level single-tray system that delivers up to 10 packs-per-minute, and comes with an auto eject feature for greater labor efficiency. The DM100 is a zero-scrap solution that delivers up to 40% in savings on packaging film and sends zero plastic processing scrap to landfills, therefore reducing overall packaging spend. It occupies a small footprint and is ideal for companies in Asia looking for a compact and easyto-operate packaging system to kick-start their investment in vacuum skin packaging. Suited for the fresh red meat, poultry, seafood, and smoked and processed meat sectors, the DM100 offers the benefits of the Cryovac® brand of Darfresh® solutions that include operational efficiency, food safety, shelf-life extension and brand differentiation. Over the next 5 years, Asia is expected to be the biggest user

of vacuum skin packaging globally, and the launch of the DM100 is timely for companies looking to deliver safe and quality food, quickly and efficiently.  Autobag ® brand 650™ Horizontal System – The Autobag® 650™ Horizontal is a wide bagging system that is designed for horizontally packaging large products for e-commerce fulfillment. Suited for outbound apparel and soft goods, it is an automatic filling and sealing machine capable of running 16-inch wide bags. This machine comes with a large load area for order prep and bulk product queuing, and an integrated thermal transfer imprinter. Also available under the 600 series is the Autobag® Brand 600™ Horizontal Wide Bagging System, which is suited for automotive, electronics, medical and general industrial applications, while also supporting e-commerce returns processing. Both systems come in a compact design that minimizes floor space and are developed for reliability, flexibility and optimizing packaging throughput. Other solutions featured include: CRYOVAC® Brand: vacuum skin packaging solutions, lid and thermoform films, shrink bags, butter wrapping solutions, pouches and liner bags. SEALED AIR® Brand: Jiffy Mailer® solutions, ProPad™ paper cushioning system, Fill-Air® void fill system, NewAir I.B.® Flex™ cushioning system, InstaPak® Simple™ foam-inbag system, shrink wrap equipment,

PE Foam, Korrvu® retention and suspension packaging solutions, and TempGuard™ temperature assurance solutions. BUBBLE WRAP® Brand: void fill and cushioning solutions “The current spike in fresh food consumption and e-commerce of consumer products poses a real growth opportunity for food processors, retailers and e-commerce companies. However, driving topline growth may no longer be enough as there are constant pressures to reduce costs, maximize profits and drive product sustainability, all while dealing with changing consumer behaviors and retailer demands. Working with customers to solve complex fulfillment challenges with the right packaging solution is what we do best, with a onestop shop of equipment, materials and technical support. We are well positioned to shape the next normal of packaging to prepare for megatrend shifts in a post-pandemic world,” said Onat Bayraktar, Vice President, Asia, Sealed Air. Content from INNOLAB

INNOLAB forum “The Next Normal for Food Packaging“, a part of the exhibitions was conducted by Sukrit Termsaithong, Specialist, Department of Food Industrial Training, National Food Institute. The video, interviews and photos are availalable at www.facebook. com/innolabmagazine 

Sep-Oct

49


CATCH UP

Author info กรวิรัชฎิ์ ดำ�รงศิริ Kornviratch Damrongsiri, Senior Marketing Executive Informa Markets Kornviratchd@impact.co.th

Medlab Asia and Asia Health 2020 www.medlabasia/asiahealth.com

อิมแพ็คร่วมกับอินฟอร์ม่า มาร์เก็ตส์ จัดงาน Medlab Asia and Asia Health 2020 – The Virtual Edition งาน แสดงเครื่องมือแพทย์และการประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ

สามวันของงานได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ ทางการแพทย์จากทัว่ โลกและผูป้ ระกอบการใน อุตสาหกรรมทางการแพทย์มาพบปะสร้างเครือ ข่ายและเจรจาธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้เข้าร่วมสามารถดูสินค้าเครื่องมือแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์จากบริษัทชั้นนำ� ระดับโลก อาทิ Abbott, Euroimmunn, LG, Randox, N Health และ Snibe โดย สามารถทำ�นัดหมายผ่านระบบเพื่อเจรจาถึง โอกาสทางธุรกิจไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ความรู้ เชิงลึกล่าสุดในวงการแพทย์ ภายในงานได้ จัดประชุมวิชาการออนไลน์ในหลากหลาย

สาขาทางการแพทย์ทั้งด้านรังสีวิทยา ห้อง ปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านงานปราศจาก เชือ้ และการจัดซือ้ จัดจ้างเครือ่ งมือแพทย์กว่า 50 หัวข้อ พร้อมคะแนนศึกษาต่อเนื่องของ แพทย์ CME 21 คะแนน CMTE 15 คะแนน และ CNEU 7 คะแนน และวิทยากรมากกว่า 100 ท่าน เช่น นพ. ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รอง อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ศ.ฮุงซัพ ซอง ประธานและคณะ กรรมการการจัดการตรวจวินจิ ฉัยโควิด-19 ศูนย์ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรค ประเทศ เกาหลีใต้ ดร. บายู เทจา มูเลวัน หัวหน้าฝ่าย การวางแผนอินโดนีเซีย กระทรวงสาธารณสุข

ประเทศอินโดนีเซีย และคุณโจเซฟ คาเลีย วานาร์ ซีอีโอ บริษัท ก็อตมายโค้ช ประเทศ สิงคโปร์ เป็นต้น คุณทอม คอลแมน ผู้อำ�นวยการจัดงาน กล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นกับ Medlab Asia and Asia Health – The Virtual Edition บนแพลตฟอร์มออนไลน์ในปีนี้ซึ่งช่วยให้ผู้เข้า ร่วมสามารถพูดคุยและเจรจาธุรกิจกับผู้ร่วม แสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในขณะ เดียวกันก็สามารถเรียนรู้ผ่านประชุมวิชาการ ออนไลน์ โดยไม่วา่ จะอยูไ่ หนเวลาใดก็สามารถ เข้าร่วมได้” 

Medlab Asia and Asia Health, a free-to-attend virtual event brought by Informa Markets and Impact Exhibition Management Co., Ltd. kicks off today Tuesday 20 October with a panel discussion on pandemic management. This year’s event builds on the success of ASEAN’s biggest multi-disciplinary conference for the healthcare and medical laboratory industry. The three day virtual exhibition brought together regional healthcare professionals to meet and do business online. Participants explored hundreds of innovative products from businesses seeking new dealers and distributors including the latest from leading global players such as Abbott, Euroimmunn, LG, Randox and Snibe – and also set up virtual meetings to discuss new business opportunities. The event also empowered attendees with advanced knowledge and networking skills to improve patient service and care. More than 50 healthcare, laboratory and 50

www.innolabmagazine.com

business sessions were available through keynotes, on-demand broadcasts and virtual panel discussions on topics that include COVID-19 Control & Treatment, Imaging, Doing Business in Thailand and Immunology. Attendees earned up to 21 CME, 15 CMTE and 7 CNEU points through hearing from more than 100 world renowned experts in healthcare. Speakers included Dr. Tanarak Plipat, Deputy Director General, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand; Prof. Heungsup Sung, Chairperson, COVID-19 Diagnosis Test Management Committee,

Korea Centers for Disease Control and Prevention, South Korea; Dr. Bayu Teja Muliawan, Head of Planning Republic of Indonesia, Ministry of Health, Indonesia; and Joseph Kalaivanar, CEO, GotMyCoach, Singapore. “We are excited to be introducing Medlab Asia & Asia Health this year as a virtual edition, enabling participants to interact and do business with the wider healthcare and medical laboratory community, while also learning through a compelling line-up of accredited webinars – all from the comfort of their own home or office,” says Tom Coleman, Exhibitions Director. 


NEWS

สอวช. เผยตัวเลขการลงทุน R&D ไทย รอบสำ�รวจปี 2562 เติบโตพุ่ง 1.11% ของจีดพ ี ี คาดหลังประเทศ เผชิญโควิด ตัวเลขปรับตัวลดลง อยู่ที่ 1.09% ของจีดีพี จากภาค เอกชนลดงบประมาณการลงทุน ชี้ ปี 2570 แตะเป้า 2% ได้ หากรัฐ ขึน ้ มาเป็นผูน ้ �ำ อัดมาตรการส่งเสริม การลงทุนเต็มสูบ

สำ�นักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยตัวเลข การลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยรวมของไทย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ใน รอบการสำ�รวจปี 2562 พบว่าเมื่อปี 2561 ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและ พัฒนา (R&D) จำ�นวนทั้งสิ้น 182,357 ล้านบาท คิดเป็น 1.11% ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศหรือจีดพี ี โดยขยายตัว เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้า 17.5% ทัง้ นี้ ตัวเลข การลงทุนดังกล่าวแบ่งเป็นการลงทุนของภาค เอกชน 142,971 ล้านบาท และเป็นการ ลงทุนจากภาครัฐ 39,385 ล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนโดยประมาณ 78% และ 22% ตามลำ�ดับ ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำ�นวยการ สอวช. กล่าวว่า การเติบโตของตัวเลขการ ลงทุนวิจัยและพัฒนาของประเทศ ในรอบ การสำ�รวจปี 2562 เป็นตัวเลขทีน่ า่ พึงพอใจ โดยหากพิจารณาเฉพาะการลงทุนด้านการ วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน พบว่ามี

การลงทุนเพิ่มขึ้น 15% ซึ่งคิดเป็น 0.87% ของจีดีพี โดยเพิ่มจากรอบสำ�รวจปีก่อน ภาคเอกชนมีการลงทุน 123,942 ล้านบาท หรือ 0.80% ของจีดีพี ส่วนการลงทุนด้าน การวิจยั และพัฒนาของภาครัฐ พบว่ามีการ ลงทุนเพิม่ ขึน้ 27% ซึง่ คิดเป็น 0.24% ของ จีดีพี โดยเพิ่มจากรอบสำ�รวจปีก่อนหน้าที่ ภาครัฐมีการลงทุน 31,201 ล้านบาท หรือ 0.20% ของจีดพี ี ส่วนในด้านบุคลากรด้าน การวิจัยและพัฒนานั้น พบว่ามีบุคลากร ด้านการวิจัยและพัฒนา 159,507 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 15% หรือคิดเป็น 24 คน ต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งแบ่ง เป็นบุคลากรที่อยู่ในภาครัฐ 33% และอยู่ ในภาคเอกชน 67% สำ�หรับปี 2562 ซึ่ง จะเป็นรอบการสำ�รวจปี 2563 นั้น คาด ว่าการลงทุนด้าน R&D ของประเทศไทย จะขยายตัวแตะหลัก 2 แสนล้านบาท คิด เป็น 1.21% ของจีดีพี จากการระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 ส่งผลให้การดำ�เนินธุรกิจของภาค เอกชนได้รับผลกระทบจนอาจจำ�เป็นต้อง ลดงบประมาณด้าน R&D ลง ส่วนภาค รัฐนัน้ ไม่ได้รบั ผลกระทบเนือ่ งจากได้รบั การ จัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ทำ�ให้ใน ภาพรวมการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนา ของทัง้ ประเทศคาดว่าจะปรับตัวลดลงเหลือ ประมาณ 1.66 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 1.09% ของ GDP อย่างไรก็ตาม คาดว่า จะกลับมาฟื้นตัวได้ในปี 2564 “แม้การเติบโตของการลงทุน R&D ไทยจะเติบโตมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2554

แต่เมื่อทั่วโลกรวมถึงไทยต้องเผชิญกับ วิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทั้ง ในมิติเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา จึง ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ตัวเลขการลงทุน R&D ในปี 2563 จะปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นผล มาจากการดำ�เนินธุรกิจของภาคเอกชนที่ ได้รับผลกระทบจนอาจจำ�เป็นต้องลดงบ ประมาณด้าน R&D ลง โดย สอวช. คาด การณ์ว่าจากผลกระทบจากโควิด-19 จะ ส่งผลให้ตัวเลขการลงทุนวิจัยและพัฒนา ของประเทศในปี 2563 ปรับตัวลดลงอยู่ที่ ร้อยละ 1.09 และคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัว ในปี 2564 ทีค่ าดว่าจะเติบโต 1.23% และ แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะปรับตัวลดลงจาก เป้าเดิมที่คาดการณ์ไว้ในสถานการณ์ปกติ ว่าในปี 2563 จะเติบโต 1.40% ของจีดีพี และในปี 2564 จะเติบโต 1.50% ของจี ดีพี แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจ เพียงแค่เรา ต้องกำ�หนดทิศทางการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาหลังสถานการณ์โควิด-19 ให้ ชัดว่าจะมุ่งไปในทิศทางไหนเพื่อให้เป็นไป ตามเป้าหมาย 2% ในปี 2570 ซึ่งมีทาง เป็นไปได้แน่นอน แต่ต้องไม่ปล่อยไปตาม ยถากรรม” ดร. กิติพงค์กล่าว ดร. กิตพิ งค์ กล่าวถึงฉากทัศน์การลงทุน วิจยั และพัฒนาของไทยหลังจากเผชิญกับโค วิด-19 ว่าการระบาดของโควิด-19 จะทำ�ให้ การดำ�เนินธุรกิจของภาคเอกชนได้รบั ผลก ระทบในระยะสั้น แต่ในระยะยาวนั้นการ ลงทุนด้าน R&D ของไทยและประเทศใน กลุม่ กำ�ลังพัฒนายังมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ และ เหตุการณ์นจี้ ะยิง่ ชีใ้ ห้เห็นถึงความสำ�คัญของ การลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง องค์ความรูแ้ ละพัฒนานวัตกรรมทีต่ อบโจทย์ ความต้องการของสังคมในโลกยุคใหม่ โดย คาดว่าการลงทุนด้าน R&D ของไทยจะสูง ถึง 2% ของจีดีพี ภายในไม่เกินปี 2570 นี้ ซึง่ อาจแซงหน้าประเทศอังกฤษได้ เนือ่ งจาก ประเทศพัฒนาแล้วจะมีแนวโน้มการลงทุน ด้าน R&D ค่อนข้างคงที่ สำ�หรับทิศทางที่จะทำ�ให้การลงทุน วิจัยและพัฒนาของไทยฟื้นตัวหลังเผชิญ วิกฤตการณ์โควิด-19 และนำ�พาประเทศ ไปสู่เป้าหมายการลงทุนด้าน R&D 2% ของจีดีพีภายในปี 2570 นั้น ผู้อำ�นวย การ สอวช. เปิดเผยว่า ทิศทางงานวิจัย ในอนาคตต้องสามารถเชื่อมโยงเข้ากับ แผนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ นวัตกรรม (อววน.) และกองทุนส่งเสริม Sep-Oct

51


ภาพที่ 1: โรคโควิด-19 ทำ�ให้งบประมาณวิจัยและพัฒนา ปี 2563 เท่ากับ 1.09% ของจีดีพี Figure 1: COVID-19 led the 2020 national R&D budget is 1.09% of GDP

ววน. โดยในปีงบประมาณ 2564 กองทุน ส่งเสริม ววน. มีงบประมาณรวม 19,916 ล้านบาท ตลอดจนต้องมีการสร้างทิศทาง การวิจยั และพัฒนาให้สามารถเชือ่ มโยงกับ โครงร่างกลยุทธ์นโยบายและแผนการพัฒนา อววน. พ.ศ. 2565-2570 ประกอบด้วย 5 เรื่อง คือ 1. ยกระดับความมั่นคงของมนุษย์ สังคมแห่งสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ มีคุณภาพ 2. สร้างความเจริญสูท่ อ้ งถิน่ ยกระดับ รายได้และคุณภาพชีวติ และแก้ปญ ั หาความ ยากจนอย่างเบ็ดเสร็จ 3. ขับเคลื่อน BCG (Bio-CircularGreen Economy) เพื่อบรรลุเป้าหมาย การเติบโตทีย่ งั่ ยืนบนปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 4. ปรั บโครงสร้ า งภาคการผลิ ต อุตสาหกรรมและบริการ ด้วย อววน. สู่ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 5. ปฏิรูปและเสริมสร้างระบบ อววน. เพื่อการพัฒนาประเทศ “ยกตัวอย่างให้เห็นภาพการสร้างทิศทาง การวิจยั ในด้านการขับเคลือ่ น BCG เพือ่ บรรลุ เป้าหมายการเติบโตทีย่ งั่ ยืนบนปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการขับเคลือ่ น BCG 52

www.innolabmagazine.com

รายสาขา ที่สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็น หน่วยขับเคลื่อนอยู่ อาทิ สาขาเกษตร มี การปรับระบบเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูงและรายได้สูง รวมทั้งการ พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart farmers สาขาอาหาร สนับสนุนให้เกิดโครงการ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารในกลุ่ม อาหารเดิม อาหารใหม่ และอาหารท้องถิน่ สาขาอาหารสุขภาพ เช่น โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชนั หรือผลิตภัณฑ์ Functional ingredients แบบครบวงจร สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ เช่น โครงการวิจัยและพัฒนา Ethanol fuel cell EV สาขายา/วัคซีน เช่น โครงการ Genomics Thailand สาขาเครื่องมือ แพทย์ เช่น การทำ�มาตรฐานการผลิตเครือ่ ง มือแพทย์และบริการทางการแพทย์ สาขา ท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น การ สนับสนุนดิจิทัลแพลตฟอร์มของไทยที่ส่ง เสริมการท่องเทีย่ วทีค่ รบวงจรและสร้างความ มัน่ ใจ รวมถึงสาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น การลด Food loss/food waste ตลอด Supply chain ของพืชและสัตว์เป้าหมาย เป็นต้น” ดร. กิติพงค์กล่าว นอกจากการสร้างทิศทางการวิจัยและ

พัฒนาทีช่ ดั เจนให้กบั ประเทศทีส่ อดคล้องกับ แผน อววน. กองทุนส่งเสริม ววน. และ เชื่อมโยงกับโครงร่างกลยุทธ์นโยบายและ แผนการพัฒนา อววน. พ.ศ. 2565 – 2570 แล้ว ปัจจัยทีจ่ ะช่วยให้การลงทุน R&D ฟืน้ ตัวจากผลกระทบวิกฤตการณ์โควิด-19 ได้ นั้น คือ ภาครัฐจะต้องขึ้นมาเป็นผู้นำ�เพื่อ การผลักดัน R&D ของประเทศไทยสู่เป้า หมาย 1.5% ในปี 2564 และสู่เป้าหมาย 2% ของจีดีพี ในปี 2570 โดย สอวช. ตระหนักว่าหากค่าใช้จา่ ยด้านการวิจยั และ พัฒนาของประเทศลดลงจะทำ�ให้ขดี ความ สามารถทางการแข่งขันของประเทศมีปญ ั หา จึงมีความพยายามที่จะพยุงขึ้นมาโดยมี มาตรการระดับนโยบายที่ทาง สอวช. ได้ เตรียมการเอาไว้ 3 เรื่องใหญ่ คือ 1. การใช้งบประมาณส่งเสริมจากภาค รัฐไปสมทบให้กบั ภาคเอกชนให้สามารถวิจยั ได้ตอ่ เนือ่ ง หรือเรียกว่า Matching grant โดยจะให้ผา่ นทางหน่วยบริหารจัดการทุนที่ มีอยู่ของประเทศ เช่น หน่วยบริหารและ จัดการทุนด้านการเพิม่ ความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ (บพข.) ซึ่งได้เตรียม การลงทุนพร้อมที่จะช่วยภาคเอกชนแล้ว 2. การสร้างแรงจูงใจภาคเอกชนใน การลงทุนต่อไป อาทิ ตอนนี้ทาง สอวช.


ภาพที่ 2: ทิศทางการลงทุนและการวิจัยของประเทศระยะยาวหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 Figure 2: Long term investment direction after COVID-19 situation

อยู่ระหว่างการทำ�ความร่วมมือกับภาค อุตสาหกรรม โดยร่วมกับสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมสภาอุตสาห กรรมฯ ตัง้ กองทุนนวัตกรรมขึน้ โดยกองทุนนี้ จะมาจากการลงขันของภาคเอกชนโดยเฉพาะ รายทีม่ ศี กั ยภาพในการลงทุน ประมาณ 80 บริษทั โดยทางรัฐบาลจะพิจารณาเรือ่ งของ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท ที่มาร่วมลงขัน การลงขันในที่นี้คือการ บริจาคเข้ากองทุนนวัตกรรมที่สภาอุตสาห กรรมฯ จัดตั้งขึ้นร่วมกันกับสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ซึ่งเม็ดเงินของกองทุนตั้งเป้าไว้ว่าจะอยู่ ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยที่ภาค เอกชนเสนอให้รฐั บาลให้แรงจูงใจเรือ่ งของ การยกเว้นภาษี 300% ของเงินทีบ่ ริจาคเข้า กองทุน และเงินที่บริจาคเข้ากองทุนนี้จะ นำ�ไปใช้ในการส่งเสริม SMEs ในการทำ� นวัตกรรม เพือ่ ให้เอกชนยังคงเงินลงทุนต่อ เนื่องด้านการวิจัยและพัฒนาต่อไป 3. คงการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนา ของบริษัทใหญ่ ซึ่งการลงทุนด้านการวิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น บริษัทขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสำ�คัญ เพราะ

ฉะนัน้ การทีย่ งั คงส่งเสริมให้บริษทั ใหญ่มกี าร ลงทุนต่อไปก็เป็นเรื่องที่สำ�คัญ โดยเฉพาะ อย่างยิง่ การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการ ลงทุน (ecosystem) ให้กับเอกชน อาทิ นโยบายทีต่ อ่ เนือ่ งของรัฐบาล เช่น นโยบาย BCG (bio-circular-green economy) การสร้างให้เกิดความง่ายต่อการดำ�เนินธุรกิจ (ease of doing business) การปลด ล็อกในเชิงกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ และเรื่องของการเตรียมบุคลากรให้พร้อม ที่จะเข้าไปทำ�วิจัยให้บริษัท “รายละเอียดข้างต้นเป็นมาตรการส่วน หนึ่งที่จะช่วยรักษาการลงทุนด้านวิจัยและ พัฒนาให้ถงึ เป้าหมายทีว่ างไว้ตอ่ ไป นอกจาก นี้ ได้เตรียมการทีจ่ ะทำ�งานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น บีโอไอ ซึ่งขณะนี้ มาทำ�งานร่วมกับกระทรวง อว. ที่จะต่อย อดงานที่กระทรวง อว. ทำ�ไว้ในมุมของ นวัตกรรมให้ออกไปในเชิงพาณิชย์ ทางด้าน BCG ก็ได้มีโครงการใหญ่ๆ ออกมาแล้ว อาทิ โครงการทีจ่ ะพัฒนาการเกษตร พัฒนา อุตสาหกรรมอาหารให้เป็นอุตสาหกรรม อาหารทีม่ คี วามเข้มแข็งในตลาดโลก พร้อมๆ กับทำ�อุตสาหกรรมอาหารในท้องถิ่น เช่น

การส่งเสริม Street food ผู้ผลิตอาหาร ในท้องถิ่นให้เข้มแข็งและมีสุขลักษณะที่ดี ซึ่งจะไปเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวด้วย นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการท่องเที่ยว อาหารเพื่อสุขภาพ พลังงานชีวภาพ เรื่อง ยา/วัคซีน เครือ่ งมือแพทย์ รวมถึงเศรษฐกิจ หมุนเวียน และยังมีการเตรียมการเพือ่ ทีจ่ ะ ให้เกิดศูนย์กลางความเจริญทีก่ ระจายไปใน ภูมภิ าค ทัง้ ในระดับทีเ่ ป็นกลุม่ จังหวัด และ ในระดับชุมชน การส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย ไปร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในโครงการด้าน นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการประกอบการที่มี เทคโนโลยีเป็นฐาน การปรับและยกระดับ การสนับสนุนภาคเอกชน จากเดิมที่มีกฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรค เราก็เตรียมการที่ จะปรับแก้ ตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะส่งเสริม ให้ทางหน่วยงานที่สนับสนุนทุนสามารถ ให้ทุนเอกชนได้ สุดท้ายคือ การส่งเสริม โอกาสการเติบโตของแพลตฟอร์มสัญชาติ ไทย เช่น ภาคการค้าและการเดินทางท่อง เที่ยว ซึ่งตรงนี้จะกลายเป็นรากฐานของ อนาคตที่จะทำ�ให้เรามีความเข้มแข็งมาก ขึ้น” ดร. กิติพงค์ กล่าว

Sep-Oct

53


ภาพที่ 3: BCG in Action รายสาขา Figure 3: BCG in Action by fields NXPO REVEALED THAT THE 2019 THAI R&D INVESTMENT IS 1.16% OF GDP. IT IS EXPECTED TO DROP TO 1.09% OF GDP AFTER COVID-19 CRISIS, DUE TO REDUCING INVESTMENT OF PRIVATE SECTORS. IT SUGGESTED THAT IT IS TO REACH THE TARGET OF 2% IN 2027 IF THE GOVERNMENT IMPLEMENTS FULL-SCALE INVESTMENT PROMOTION MEASURES.

Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council (NXPO), Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESRI), revealed the 2018 Thai R&D investment is 182,357 million baht, or 1.11% of GDP. It is expanded by 17.5% of the previous year. The investment is divided into private investment, 142,971 million baht, and 39,385 million baht from the government, 54

www.innolabmagazine.com

accounting for approximately 78% and 22%, respectively. Kitipong Promwong, Ph.D., the President of NXPO, revealed that the growth of national R&D investment during the 2019 survey is a satisfactory value. Considering the private sector’s R&D investment, it is 15% increased, which represents 0.87% of GDP. It is increased from the previous year’s survey where the private sector invested 123,942 million baht or 0.80 % of GDP. The governmental R&D investment shows 27% increased, which is 0.24% of GDP. It is increased from the previous year survey where the investment was 31,201 million baht or 0.20% of GDP. In terms of R&D personnel, there are 159,507 research and development personnel, or 24 per 10,000 populations, increasing by 15% from the previous year. 33% of R&D personnel are in the government sector and 67% accounted in the

private sector. In 2019, which is the 2020 survey cycle, it is expected that Thailand’s R&D investment would expand to 200 billion baht, equivalent to 1.21% of GDP. Since the 2020 COVID-19 pandemic, businesses of the private sector are affected and they have to reduce their R&D budget. The government is not affected because annual budget has been allocated. As a result, the overall national R&D investment is expected to decrease to around 1,666 billion baht, or 1.09% of GDP. However, it is expected to recover in 2021. “Although Thailand’s R&D investment continues to grow since 2011, the whole world, including Thailand, is facing the COVID-19 crisis. It affects all dimensions; economics, society, and education. It is not surprise that the 2020 R&D investment is declined. It is a result of private sector’s affected business


and they need to reduce R&D budget. NXPO predicted that the 2020 R&D investment will drop to 1.09% due to effects of COVID-19. It is expected to recover in 2021, with 1.23% of GDP. These predicted values in normal situation were corrected; from 1.40% of GDP in 2020 and 1.50% of GDP in 2021. It is not surprise; we just need to determine the direction of R&D investment after the COVID-19 situation. The direction shall be clarified to meet the target of 2% in 2027. It is definitely possible, but it shall not be conducted aimlessly”, said Dr. Kitipong. Dr. Kitipong mentioned Thailand’s R&D investment landscape after COVID-19. He said that COVID-19 pandemics affects businesses of the private sector in the short term. In the long term, R&D investment in Thailand and developing countries tends to increase. This situation underlines the importance of R&D investments to create knowledge and innovations which fulfill social needs in the modern world. Thailand’s R&D investment is expected to reach 2% of GDP within 2027. It may outpace England, since developed countries have relatively stable R&D investments. About the direction to help recovering Thailand’s R&D investment after the COVID-19 crisis and lead to the target of 2% R&D investment by 2027, the Director of NXPO revealed that future research directions shall be linked to Higher Education, Science, Research and Innovation (HESRI) plans and Science, Research, and Innovation (SRI) promotion fund. In the 2021 fiscal year, SRI promotion fund has a total budget of 19,916 million baht. R&D directions shall be established to link the 20222027 HESRI development strategies,

policies, and plans. It consists of five aspects: 1. Enhance human security, aesthetic society, and quality environment. 2. Create prosperity to local areas, improve income and quality of life, and completely solve poverty issue. 3. Drive BCG (bio-circular-green economy) to achieve sustainable growth with the philosophy of sufficiency economy. 4. Improve structures of manufacturing sector, industry, and services with HESRI towards innovative-based economy. 5. Reform and strengthen HESRI system for national development. “For examples, a research direction created to drive BCG to achieve sustainable growth with the philosophy of sufficiency economy via BCG drives in each field. It is driven by the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), such as agriculture. The agricultural system is improved to be highly efficient with high standard and high income. Smart farmer development is also included as well. In the food sector, value-added agricultural products, traditional, new, and local food products are promoted. In the healthy food field, there are completed-chain functional ingredient development project. In energy, materials, and biochemistry fields, there is ethanol fuel cell EV R&D project. In pharmaceutical/ vaccine field, there is Genomics Thailand project, for example. In medical device field, standardization of medical device manufacturing and medical services is established. In tourism and creative economy fields, there is Thailand’s digital platform which promotes integrated tourism and creates confidence. In the circular economics, there

is reduction of food loss/food waste throughout supply chain of targeted plants and animals”, said Dr. Kitipong. In addition to creating distinctly national R&D direction which aligns with HESRI Plans, SRI promotion fund and is linked to the 2022-2027 HESRI development strategies, policies, and plans, the government is the leading contributor to recover R&D investment after COVID-19 crisis. The government has to lead driving Thailand’s R&D investment to 1.5% of GDP in 2021 and 2% in 2027. NXPO realizes that reducing R&D expense would weaken the national competitiveness. There is thus an attempt to support by providing policy-level measures. NXPO has prepared three main aspects; 1. Governmental spending to support continuity of private sector’s researches, called matching grant. The fund is provided via existing research fund management units. The program management unit for competitiveness (PMUC), for example, has prepared fund to support the private sector. 2. Creating incentives for continue investing of the private sector. For example, NXPO participates in cooperation process with the industrial sector by collaborating with the Federation of Thai Industries (FTI). FTI has established the innovation fund. Its budget comes from around eighty private sectors, especially those who have capability to invest. The government considers exemption of corporate income tax of participating juristic persons. The contribution is to donate to the FTI’s innovation fund. FTI cooperates with the Board of Trade of Thailand and the Thai Bankers’ Association to develop the capital. The budget is set to around a billion baht. Sep-Oct

55


The private sector proposed the incentive of tax exemption, 300% of donation value. Donated budget is allocated to promote SMEs to create innovation, so the private sectors are able to continue their R&D investment. 3. Maintain R&D investment of large companies, most of Thailand’s research and innovation investments is in large companies, it means these play important role. Therefore, it is crucial to encourage large companies to invest. Investment ecosystems should be provided to private sectors. The government’s continuous policies are implemented such as BCG (bio-circular-green economy), creating ease of doing business, rule and regulation unlocking, and manpower preparation to conduct research in companies.

“The above details are parts of measures to maintain R&D investment, and to achieve the goal. In addition, NXPO has prepared to work with relevant organizations such as BOI. It is now working with the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESRI) to extend MHESRI’s innovations to be commercially available. BCG has already released large projects such as agricultural development projects, strengthening food industry to the global market, and creating local food industry. Food projects are such as strengthening street food with proper sanitation, along with enhancing tourism. In addition, the program includes tourism, healthy food, bioenergy, drug/vaccine, medical equipment, and circulating economy. Prosperity decentralizing

program to regional area has been prepared, at the provincial and community levels. Universities are supported to invest with the private sector for innovative projects. The objectives are enabling technologybased enterprises, improving and upgrading of private sector support. Recently, there were regulatory obstacles that we are preparing to revise. At the moment, it is in the process of encouraging fundraising agencies to provide capital to private sectors. Finally, it is to promote growth opportunities of the Thai platforms such as trade and tourism sectors. This will become the foundation to our future strength, “said Dr. Kitipong. News info Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council - June 22, 2020

IKA HIGH PERFORMANCE ELECTRONIC OVERHEAD STIRRER /// Enhance your mixing task with torque up to 60 Ncm

> Maximum stirring quantity up to 40 L > Wireless controller(Wico) with large TFT display > Temperature measurement up to 350˚C > Programmable function > Torque trend display for the measurement of viscosity changes > Constant speed to ensure reproducible result even with viscosities change of the sample > Short-term overload operation > Wide range of impeller designs for different applications

EUROSTAR 60 control Ident. No. 0004440000

EXAMPLES OF APPLICATIONS IN COSMETICS: Sun protection cream, eyeliner, foundation cream, lipstick, toothpaste, mascara, aloe vera gel, hair shampoo, hair conditioner, body butter and facial cleanser

IKA Works (Asia) Sdn Bhd Lot PT6445, Jalan Industri 3/4, Rawang Integrated Industrial Park 48000 Rawang, Selangor, Malaysia 56 Phone: www.innolabmagazine.com +60 3 6099-5666, Fax: +60 3 6092-0193, eMail: sales.lab-ana@ika.my, web: www.ika.com

IKASoutheastAsia // #lookattheblue


LIFE SCIENCES AND BIOPHARMA APPLICATIONS

Cell culture solutions for your laboratory needs SERUM MEDIA REAGENTS TRANSFECTION TISSUE CULTURE PLASTICWARE INSTRUMENTS & EQUIPMENT PERFORMANCE & QUALITY UNLIKE ANY OTHER

VWR Singapore Pte Ltd 18 Gul Drive S629468 Tel: +65 6505 0760

SG.VWR.COM SALES@VWR.COM

Sep-Oct

57


SUBSCRIPTION FORM Fill out your detail or attach your business card

Subscription Date .................................................................................. Where did you find us? ................................................................................ Your name

.................................................................................. Your job title

...........................................................................................

Your e-mail

.................................................................................. Your mobile number .......................................................................................

Company name

.................................................................................................................................................................................................................

Company address .................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................. Country .........................................

Zip code ........................................

Website

.................................................................................. Tel no. ...........................................

Fax no. ..........................................

□ Same as above □ Other, please specify ................................................................................................................................... Name and address on receipt

..........................................................................................................................................................................

Your industry (please select your interest by inputting ü)

□ Food/Beverage □ Environment

□ Supplements/Nutraceuticals □ Cosmetics □ Pharmaceuticals/Medicals □ Energy □ Other, please specify ................................................................................

Your business (please select your interest by inputting ü)

□ Manufacturer □ Academics

□ Distributor □ Government body

□ Certification body □ Consultancy

□ Laboratory service □ Other, please specify ..............................................

Your job function (please select your interest by inputting ü)

□ Management □ Purchasing □ Sales/Marketing □ QC/QA □ QMR/Document Control □ R&D □ Chemist □ Microbiologist □ Production □ Consultant □ Other, please specify .............................................................................................. Your interest (please select your interest by inputting ü)

□ Ingredients □ Techniques □ Lab Facilities □ Industry/Market trend

□ Additives □ Chemicals □ Reagents □ Methods □ Instruments □ Equipment □ Tools □ Softwares □ Lab Design □ Laws/Regulations □ Standards □ Interview □ Other, please specify ..............................................................................................

Your engagement (please rank the score 1-5, 5 = most engaged)

_ Enhancing work capability _ Seeking products & services _ Finding out industry movement _ Joining INNOLAB’s activities, seminar and conferences _ Other, please specify ......................................................................................... Your preferred communication channel (please rank the score 1-5, 5 = most convenient)

_ E-mail _ Post mail _ Fax _ Facebook, www.facebook.com/innolabmagazine _ Other, please specify .............................................................................................. Your interest seminar topic ................................................................................................................................................................................................ Your suggestion ................................................................................................................................................................................................................. Your subscription Domestic reader

□ 1-year 900 THB Oversea reader □ 1-year 90 USD □ 2-year 1500 THB □ 2-year 170 USD

The remit payment to MEDIA MATTER Co., Ltd., savings account number 1082280729, Siam Commercial Bank Pcl. The swift code is SICOTHBK. Please send the pay-in slip via fax number +66 2878 1026 or innolab@media-matter.com

WWW.INNOLABMAGAZINE.COM บริ ษ ั ท มี เ ดี ย แมทเทอร์ จำ � กั ด 43/308 หมู ่ 1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุ ง เทพฯ 10150 MEDIA MATTER Co., Ltd. 43/308 Moo 1, Jomthong Road, Jomthong, Bangkok 10150 Thailand TaxID 0105552007301 Tel +66 875171651 International Call +66 945530616 Fax +662 045 5358 innolab@media-matter.com


10

th

Anniversary

28th-30th OCT 2020

EH 103-104 | BITEC | BANGKOK

THE INTEGRATED LABORATORY TECHNOLOGY PLATFORM • Analysis • Testing • Calibration • Metrology • Clinicals • Diagnostics • Life Sciences • Biotechnology • R&D • Chemicals • Safety • Digital Health Get the latest news from us. Scan now!

LABORATUVAR VE SAĞLIK GAZETESİ


It’s better to be sure Thermo Scientific SureTect™ Real-Time PCR System Food Pathogen Detection Be sure... to protect consumers and your brand with SureTect™ New Assay • SureTect™ Campylobacter jejuni, C. coli and C. lari PCR Assay • SureTect™ Escherichia coli O157:H7 and STEC Screening PCR Assay • SureTect™ Escherichia coli STEC Identification PCR Assay • SureTect™ Staphylococcus aureus PCR Assay • SureTect™ Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus and V. vulnificus PCR Assay • RapidFinder™ Salmonella Species, Typhimurium and Enteritidis Multiplex PCR Kit Existing Assay • SureTect™ Cronobacter Species PCR Assay • SureTect™ E. coli O157:H7 PCR Assay • SureTect™ Listeria monocytogenes PCR Assay • SureTect™ Listeria Species PCR Assay • SureTect™ Salmonella Species PCR Assay

Find out more at thermofisher.com/suretect Thermo Fisher Scientific (Thailand) Co., Ltd. 158/6 Aneckvanich Building, 6th Floor, Room B, D, Soi Sukhumvit Road, North Klongton, Wattana, Bangkok 10110 wallop.mektub@thermofisher.com Tel +66 2714 7835-6 Fax +66 2714 7837 Clinical Diagnostics Ltd., Part. 126 Soi Charansanitwong 67, Charansanitwong Rd., Bangplad Sub-District, Bangplad District, Bangkok 10700, Thailand info@clinag.com Tel +66 2881 1700 Fax +66 2881 1709