INNOLAB magazine #10.57

Page 1

Sample Collection Technology and Trends BLOOD

ACINETOBACTER BAUMANNII

Evolution of a Global Pathogen Impact of GE CORN on Agronomic & Toxicological Traits GENE CLOCK :

The 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine Characterization of Vegetable Oils by DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY
Editor’s Note

Health & Wealth Deloitte เปิดเผยว่าเม็ดเงินที่ทั้งโลกต้องจ่ายเข้าสู่การสาธารณสุขถูกประมาณการณ์ว่าจะสูงถึง 8.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือ 304.5 ล้านล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญเท่ากับ 35 บาท) ในปี 2563 เรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่ยาวจนน่าตกใจ งบประมาณของแต่ละประเทศกำ�ลังจำ�เป็นต้องถูกปันไปยังระบบสาธารณสุขเพื่อรักษาชีวิตของประชาชน แต่สิ่งที่จะช่วยให้แต่ละประเทศ เหล่านี้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนคือการป้องกันไม่ให้ประชาชนเป็นโรค ก่อนที่จะรักษาและฟื้นฟูคนป่วย ในภาคประชาชน แนวโน้มการดูแลตัวเองเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจในทุกมุมโลก กอปรกับจำ�นวนประชากรสูงอายุในหลายๆ ประเทศ กำ�ลังถีบตัวสูงขึ้นอย่างมาก ด้วยเหตุผลเหล่านี้ส่งผลให้อุตสาหกรรมยา เครื่องมือแพทย์ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง อย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารเติบโตขึ้นอย่าง มาก รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ก็ถูกพัฒนาให้ทันแนวโน้มนี้เช่นกัน สังเกตได้จากงานนิทรรศการแสดงสินค้าในด้านนี้ที่เติบโตขึ้นตามกัน และ มีงานใหม่ๆ เกิดขึ้นในปีนี้ด้วย นิตยสารอินโนแล็บจะนำ�เสนอเนื้อหาต่างๆ ที่น่าสนใจที่ได้จากงานเหล่านี้ผ่านแฟนเพจและเว็บไซต์ของเรา โปรดติดตาม Deloitte revealed that global health care spend projected to reach $8.7 trillion by 2020. It is a big money. The national budget of each country must be distributed to health system to save life. But the sustainable solution is prevention before treatment and rehabilitation. In public sectors, the trend of self care is rising around the world and also the number of elderly people. The reasons accererates the growth of pharmaceutical and medical industry and also the relevant industry like food industry. And yes, the technology is developed to serve this trend also. The growth can be examined by expanding medical exhibitions and rising number of the new events in this year. We, INNOLAB magazine, will join the exhibitions and convey the interesting information garthering from those events to you via our fanpage and website. Please stay tuned.

อาภาพรรณ ชัฏไพศาล บรรณาธิการ Apapan Chatpaisarn Editor

Cover photo courtesy: LadyHameda Mahamad

PUBLISHER บริษัทมีเดีย แมทเทอร์ จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่) 43/308 หมู่ 1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 MEDIA MATTER Company Limited (Head Office) 43/308 Moo 1, Jomthong Road, Jomthong, Bangkok 10150 Thailand TaxID 0105552007301 T +66 875171651 F +66 2878 1026 innolab@media-matter.com http://www.media-matter.com http://www.facebook.com/innolabmagazine

ADVISORY BOARD

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ PRAMOTE TAMMARATE ifrpmt@yahoo.com สมคิด รื่นภาควุฒิ SOMKID RUENPARKWOOT somkid-doa@hotmail.com

TEAMWORK

Managing Director โสรดา รุกขะวัฒน์ SORADA RUKKHAWAT sr@media-matter.com Editor-in-Chief กรุณา จีนถนอม KARUNA CHINTHANOM kc@media-matter.com Member Relation Manager ศุภวัชร์ สุขมาก SUPAWAT SUKMARK ss@media-matter.com Editor อาภาพรรณ ชัฏไพศาล APAPAN CHATPAISARN editor@media-matter.com Senior Journalist สิทธิพร ชมภูรัตน์ SITTHIPORN CHOMPURAT journalist@media-matter.com Proof Reader เบญจมาศ ศรีสุข BENJAMAS SRISUK innolab@media-matter.com Graphic Designer วนัสนันท์ จีนถนอม WANASANAN CHINTHANOM agency@media-matter.com Member Relation Executive ธนิตา ฤกษ์สินสาโรจน์ Thanita Rurksinsaroj sales@media-matter.com

The publisher endeavors to collect and include complete, correct and current information in INNOLAB but does not warrant that any or all such information is complete, correct or current. The publisher does not assume, and hereby disclaims, and liability to any person or entity for any loss or damage caused by errors or omissions of any kind, whether resulting from negligence, accident or any other cause. INNOLAB does not verify any claims or other information appearing in any of the advertisements contained in the magazine, and cannot take any responsibility for any losses or other damages incurred by readers in reliance on such content. 4

www.innolabmagazine.comTable of Content

#10.57 :: Mar-Apr 2018 12

16

Acinetobacter baumannii Evolution of a Global Pathogen

Blood Sample Collection Technology and Trends

24

Impact of Ge Corn on Agronomic and Toxicological Traits

20

Paraquat Being Banned?

28

Gene Clock: The 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine

36

40

32

Unique Algae-Growing Device Earns UNCW Global Attention

ADVERTISERS 7 3 IBC 5 8

Characterization of vegetable oils by DSC

Revolutionary Data-driven Grain Sorting Technology

19 27 35

10 65 58

9

FEATURES EVENT CALENDAR NEWS

ATTRACTIONS

44 PROPAK ASIA 2018 47 Leading to the regional HUB

of Laboratory Equipment 50 K-beauty continues its quest to be the best of the best at incosmetics Korea 2018 53 Medical Devices ASEAN 2018 CATCH UP

54 PCHi Cements its Status as a Choice Global Sourcing Platform in China 6

www.innolabmagazine.com

39 25 IFC 65 63 BC

ASEANbeauty Clinical Diagnostic Fi ASIA Fi Vietnam Filter Vision Hong Kong Medical Devices and Supplies Fair IKAú Work ASIA International Skin Care Conference Medical Device Asia Mettler-Toledo (Thailand) Ohaus Indochina Propak Asia VITAFOOD Thailand Lab International Thermo Fisher Scientific


Mar-Apr

7


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

8

www.innolabmagazine.com


THE INTERNATIONAL EXHIBITION ON MEDICAL TECHNOLOGY, DEVICES, SERVICES AND GENERAL HEALTHCARE

งานแสดงอุปกรณและเทคโนโลยีทางการแพทยนานาชาติเเละการประชุมวิชาการทางการแพทย

BUILDING THE FUTURE OF HEALTHCARE

Medical instruments and consumables Medical laboratory Orthopaedic / rehabilitation IT in healthcare Surgery Diagnostic imaging (radiology)

Pre-register now!

Explore new technologies, learn the best practices and enrich your knowledge at any of our seminars and CME-accredited conferences!

info@medicaldevicesasean.com Mar-Apr

9


FEATURES

T0

T6 weeks

Crystalide™ SEDERMA SAS Pascaline.Criton@sederma.fr

เซเดอร์มา ยกระดับแนวคิดการแต่งหน้าผิวกระจกแบบเกาหลีสู่ผิวคริสตัลด้วย CrystalideTM เปปไทด์ทม ี่ ล ี ก ั ษณะเหมือนไฮไลเตอร์ ส่วนผสมออกฤทธิท ์ ผ ี่ า่ นการรับรองจาก IECIC ทำ�ให้ผวิ TM ใส ชุ่มชื้น โปร่งแสง และเปล่งประกาย Crystalide ได้แรงบันดาลใจจากเมคอัพไฮไลเตอร์ที่ กำ�ลังได้รบ ั ความนิยม เปปไทด์ทเี่ ข้ากันได้กบ ั ผิวจะทำ�งานแบบองค์รวมภายในผิวหนังชัน ้ ในเพือ ่ ให้ผิวดูสว่างอย่างเป็นธรรมชาติ CrystalideTM รักษาความโปร่งใสของผิวโดยกระตุ้นแชเพอ โรนโปรตีน แอลฟา-คริสตัลลิน ในขณะที่มีคุณสมบัติทำ�ให้ผิวเป็นเงาและสว่างอย่างสม่ำ�เสมอ เปปไทด์ทม ี่ ล ี ก ั ษณะเฉพาะนีม ้ ค ี วามสามารถในการควบคุมสารพันธุกรรมทำ�ให้ผวิ เติบโตอย่าง สม่ำ�เสมอ และปรับปรุงคุณภาพผิว นอกเหนือจากการทดสอบในมนุษย์อย่างครบถ้วน การศึกษาทางคลินิกยังแสดงให้เห็นว่า CrystalideTM ให้ผลที่มองเห็นได้ในเวลาเพียง 6 สัปดาห์ ผิวหนังจะสดใจ เรียบ และมีลักษณะเหมือนผลึกคริสตัล ส่วนผสมที่ละลายน้ำ�ได้นี้ สามารถใช้ผสมในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า เมคอัพ ผลิตภัณฑ์ทาให้ผิวมีสีน้ำ�ตาลทั้งแบบทา ก่อนและหลังสัมผัสแสง Sederma is elevating the Korean glass skin concept to crystal skin with its highlighterlike peptide CrystalideTM. This IECIC approved active ingredient promotes a clear, moisturised, translucent and luminous skin. CrystalideTM is inspired by the very trendy highlighter make-up as this bio-harmonical peptide exerts a holistic activity in the epidermis for a natural glowy look. Crystalide preserves skin transparency by inducing the chaperone protein α-crystalline while its soft-polish effect reveals a uniform glow. This unique peptide has also been demonstrated to exert an epigenetic regulation leading to a harmonious skin maturation and improvement of the skin surface quality. In addition to a full range of in vitro tests, clinical studies have shown that CrystalideTM brings visible results in only 6 weeks: the skin is clear, smooth and dewy just like a piece of crystal. This water-soluble ingredient can be incorporated into facial care, make-up, sun, after-sun and self-tanning products.

10

www.innolabmagazine.com

DUPONT™ DANISCO® LITESSE® ULTRA™ POLYDEXTROSE DuPont Nutrition & Health (DuPont) encore.tee@gmail.com Litesse ® polydextrose เป็นคาร์โบไฮเดรต สเปเชี ย ลตี ที่ มี แ คลอรี แ ละค่ า ไกลซี มิ ก ต่ำ � มี คุณสมบัติเป็นสารพรีไบโอติก เป็นที่รู้จักแพร่ หลายในฐานะใยอาการ การรับประทานใยอาหาร และไขมันไม่อิ่มตัวมักเป็นทางเลือกที่แนะนำ�เมื่อ กล่าวถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไขมันใน เลือด หรือการเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลและ ไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือด การวิจัยแสดงให้เห็นว่าหนูทดลองที่ได้รับ Litesse® polydextrose มีการเปลี่ยนแปลง ของเมตาบอลิซึมที่ดี ได้แก่ ไตรกลีเซอร์ไรด์ และคอเลสเตอรอลลดลง และการแปลงจำ�เพาะ ของจุลินทรีย์ในลำ�ไส้และการแสดงออกของ ยีนในทางเดินอาหาร ช่วยเพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ที่ เกีย ่ วข้องกับลีนฟีโนไทป์ และช่วยเพิม ่ เมตาบอลิซม ึ ของลิพิด การค้นพบสำ�คัญอื่นๆ ได้แก่ Litesse polydextrose ลดการกินอาหาร ลดไขมัน ที่เอพิดิดิมิส ไตรกลีไซอร์ไรด์ในพลาสมา และ คอเลสเตอรอลรวมในหนูทดลอง Litesse® polydextrose is a low calorie, low glycemic, specialty carbohydrate with prebiotic properties that is widely recognized as a fiber. The intake of increased dietary fiber and unsaturated fats are among the options frequently recommended to address cardiovascular diseases (CVD) and dyslipidemia or the elevation of plasma cholesterol and triglycerides in the bloodstream. The research showed that mice fed Litesse® polydextrose experienced favorable metabolic changes, including decreases in plasma triglycerides and cholesterol, and specific changes in the gut microbiota and gene expression in the gastrointestinal tract. In the study, Litesse® polydextrose was shown to increase microbial groups associated with the lean phenotype and improved lipid metabolism. Other key findings was the discovery that Litesse polydextrose decreased food intake, epididymal fat, plasma triglycerides and total cholesterol in the mice.


Booth no. BL31

ICC RO 15 Package - Highly Precise and Powerful

DSC3+ Differential Scanning Calorimetry

IKA Works (Asia) Sdn Bhd sales.lab@ika.my

Mettler Toledo (Thailand) Limited Yodsaya.yimmee@mt.com

อุปกรณ์เพือ ่ การวางระบบควบคุมอุณหภูมิ ได้แก่ เครือ ่ งทำ�ความร้อนของเหลวแบบจุม ่ ขนาดกะทัดรัด ICC basic หรือ ICC control, อ่าง IB R RO 15 eco bath ซึ่งทำ�จาก พลาสติก และเครื่องกวนผสมสาร Multi position RO 15 magnetic stirrer เพื่อ การผสมสาร 15 ตัวอย่างทีอ ่ ณ ุ หภูมส ิ ง ู ถึง +100 องศาเซลเซียส อ่าง IB R RO 15 ออกแบบเป็นพิเศษเพือ ่ ลดความลึกของส่วนจมน้�ำ ของตัวอย่างเพือ ่ ให้การผสมดีขึ้น เครื่อง ICC RO ขนาด 15 ตัวอย่าง มอบโซลูชน ั ทีป ่ ระหยัดและน่าสนใจ เพือ ่ การทำ�ความร้อนและการผสมตัวอย่าง ต่างๆ ที่อุณหภูมิคงที่ระดับ ±0.01°C เช่น งานวิเคราะห์ การทดสอบวัสดุ และการ ทดสอบอาหาร สามารถเลือกการเชื่อมต่อ กับอ่างแบบเปิดโดยใช้ชุดปั๊มต่อเชื่อม ซึ่ง เป็นอุปกรณ์เสริม

DSC เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เป็นที่นิยมใน อุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์จ�ำ พวก ไขมัน หรือน้�ำ มัน เป็นต้น เครื่อง DSC สามารถใช้วิเคราะห์ปริมาณไข มันทีเ่ ป็นของแข็งหรือ Solid Fat Index (SFI) ซึ่งเป็นตัวแปรหนึ่งในการบ่งชี้ถึงคุณภาพ ของน้ำ�มันในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ แล้ว DSC ยังสามารถใช้วเิ คราะห์อณ ุ หภูมท ิ ี่ ไขมันสามารถหลอมเหลวกลายเป็นของเหลว หรือแม้แต่อุณหภูมิที่ทำ�ให้น้ำ�มันกลายเป็น ผลึกได้อีกด้วย ซึ่งข้อมูลที่ได้เหล่านี้ล้วน แล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้น้ำ�มันคุณภาพที่ดีทั้งสิ้น

IKA facilitates the configuration of your temperature control system with the compact immersion circulator ICC basic or the ICC control, IB R RO 15 eco bath (made of plastic) and multi position RO 15 magnetic stirrer for uniform mixing of 15 samples at temperatures up to +100°C . The special design of IB R RO 15 bath reduces the immersion depth of samples in bath to perform better mixing effect. The ICC RO 15 package provides an economic and attractive solution for tempering and mixing diverse samples with temperature stability up to +/- 0.01°C, e.g. for analysis, material and food testing. Meanwhile, an additional open bath can be tempered by connecting the pump connection set (accessories).

DSC is a one useful technique in food industry especially oil or fat products. DSC can measure amount of solid fat inside product or “Solid Fat Index” (SFI) which is an important parameter to indicate quality of product in production. Furthermore, DSC also can determine melting temperature or crystallization temperature of product. All data from DSC is beneficial to manufacturing process in order to receive a better product.

Microplate Vortex Mixer OHAUS Indochina Ltd. Wutti.Techakasembundit@ohaus.com

เครือ ่ งเขย่าแบบสัน ่ สำ�หรับงานไมโครเพลท  มีให้เลือกทัง ้ แบบอนาล็อก รุน ่ VXMPAL และแบบดิจิตัล รุ่น VXMPDG  ความเร็วรอบในการสั่นตั้งแต่ 3003,500 rpm สำ�หรับแบบ Touch mode และ 300-2,500 rpm สำ�หรับแบบ On mode  ใช้ได้ทง ั้ กับหลอดและไมโครเพลท (หัวที่ ใช้กบ ั หลอด แบบ Cup Head และใช้กบ ั ไมโคร เพลทชนิด 1 เพลท เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน มากับเครือ ่ ง) รองรับได้สง ู สุด 2 ไมโครเพลท (หัวสำ�หรับใส่ 2 ไมโครเพลทเป็นอุปกรณ์ เสริม) Ideal for applications that demand repeatable results.  Both of Analog (model: VXMPAL) and Digital model (model: VXMPDG) can selectable  Speed range On Mode: 300-2,500 rpm and Touch Mode: 300-3,500 rpm  Available with Cup Head and Single microplate Holder (standard accessories) possible to use with 2 microplate holder (optional)

Mar-Apr

11


TECHNOLOGY

Blood Sample Collection Technology and Trends

Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

กระบวนการอัตโนมัตท ิ �ำ ให้นก ั เทคโนโลยีสามารถทำ�การทดสอบได้หลากหลายยิง ่ ขึน ้ โดยใช้ปริมาณตัวอย่างทีน ่ อ ้ ยลง พร้อมให้ผลทีถ ่ ก ู ต้อง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทม ี่ ท ี ก ั ษะสูงไม่ตอ ้ งทำ�งานซ้�ำ ๆ จึงเป็นการสนับสนุนให้บค ุ ลากรกลุม ่ นี้ไปทำ�งานวิเคราะห์ในระดับสูงขึ้น กระบวนการอัตโนมัติใช้บุคลากรที่มีทักษะต่ำ�กว่า ช่วยให้ห้องปฏิบัติการลดต้นทุน ในการปฏิบต ั ง ิ านและขจัดความจำ�เป็นในการจ้างเจ้าหน้าทีเ่ พิม ่ เติมในช่วงทีก ่ �ำ ลังคนไม่เพียงพอ ด้วยข้อได้เปรียบเหล่า นี้ ห้องปฏิบัติการด้านโลหิตวิทยาและเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีจึงมีพัฒนาการสู่กระบวนการอัตโนมัติ

ในขณะทีก่ ระบวนการอัตโนมัตชิ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพและเพิม่ ผลการวิเคราะห์ของ ห้องปฏิบตั กิ ารมากมาย ห้องปฏิบตั กิ ารอีก มากเช่นกันทีต่ อ้ งเผชิญกับปัญหาความเข้า กันได้ของเครื่องวิเคราะห์กับหลอดบรรจุ ตัวอย่าง นอกจากนั้น หลอดตัวอย่างบาง ประเภทที่ใช้ในกระบวนการอัตโนมัติถูก ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานแบบแมนวลด้วย การ หยุดชะงักของกระบวนการมาจากอุปกรณ์ที่ เข้ากันไม่ได้ ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของ กระบวนการทำ�งาน ต้นทุนการบำ�รุงรักษา ห้องปฏิบตั กิ าร และเวลาในการวินจิ ฉัยโรค และการรักษา ต้องมีการเคลือ่ นไหวผลักดัน จากทั้งอุตสาหกรรมเพื่อสร้างและกำ�หนด ความเข้ากันได้ที่ดีกว่าระหว่างเครื่องมือ เก็บตัวอย่างและเครื่องมือวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการต้องการเรียน รูว้ ธิ กี ารทำ�ให้ได้ผลการทดสอบมากขึน้ จาก 12

www.innolabmagazine.com

ตัวอย่างที่ปริมาณน้อยลง เนื่องจากแรง กดดันจากอุตสาหกรรมที่เน้นการอนุรักษ์ เลือด ตัวอย่างเลือดปริมาณมากอย่างไม่ จำ�เป็นอาจทำ�ให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ อย่างมีนยั สำ�คัญต่อผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางและ ผูป้ ว่ ยทีอ่ อ่ นแออืน่ ๆ เนือ่ งจากปริมาณของ ตัวอย่างเลือดลดลง จึงนำ�หลอดไมโครทิวบ์ (microtube) ที่มีปริมาตรตัวอย่างน้อย กว่ามาใช้ในงานประจำ�วัน หลอดทีม่ ขี นาด เล็กกว่าเป็นความท้าทายของเจ้าหน้าทีห่ อ้ ง ปฏิบตั กิ าร เนือ่ งจากต้องใช้ฉลากขนาดเล็ก ซึง่ มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรือใช้ฉลากแบบหุม้ หลอดทีต่ อ้ งดึงออกเมือ่ อยูใ่ นห้องปฏิบตั กิ าร ขนาดของตัวอย่าง

อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพผลักดัน ให้ใช้ตวั อย่างทีม่ ปี ริมาณน้อยลง เป็นความ ท้าทายของเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร ผูเ้ ก็บ

ตัวอย่างเลือดซึง่ รวมทัง้ เจ้าหน้าทีเ่ จาะและ เก็บตัวอย่างเลือด (phlebotomist) และ พยาบาลอาจไม่เก็บตัวอย่างแม้ในปริมาณ ที่น้อยลง จากผู้ป่วยทารกแรกเกิดหรือผู้ ป่วยทีอ่ อ่ นแอ ซึง่ จะทำ�ให้เกิดปัญหาประจำ� วันที่เรียกว่าปริมาณตัวอย่างไม่เพียงพอ (quantity not sufficient, QNS) ซึ่ง อธิบายอย่างตรงไปตรงมาทีส่ ดุ คือการเจาะ เก็บตัวอย่างเลือดทีไ่ ม่เหมาะสมเพราะการ เปลีย่ นแปลงของอัตราส่วนระหว่างปริมาณ เลือดและสารเติมแต่งหลอดเก็บตัวอย่าง (ได้แก่ สารป้องกันการจับตัวหรือสารกระตุน้ การจับตัวของเลือด) นอกจากนัน้ ยังมีแรง กดดันจากอุตสาหกรรมให้เจ้าหน้าทีท่ างการ แพทย์ใช้ไมโครทิวบ์ในการเก็บตัวอย่างเลือด เพือ่ ลดปริมาณตัวอย่าง โดยเฉพาะการเก็บ ตัวอย่างจากผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม เมือ่ เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั ิ


การเข้าใจและเห็นพ้องกับความต้องการให้ เจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์ลดปริมาณการเจาะ เก็บตัวอย่างเลือด พวกเขาต้องเห็นพ้องกับ ความสำ�คัญในการเก็บตัวอย่างทีม่ คี ณ ุ ภาพ โดยมีปริมาณเพียงพอ มีอปุ กรณ์เก็บตัวอย่าง เลือดอัตโนมัตสิ �ำ หรับการทดสอบหลายอย่าง พร้อมกันที่ให้ความถูกต้อง ปริมาณเลือด ที่ไม่เพียงพอสำ�หรับการวิเคราะห์จะเพิ่ม ต้นทุนและทำ�ให้เกิดความตึงเครียด บาง ครั้งต้องขอให้เจ้าหน้าที่เจาะเก็บตัวอย่าง ทำ�การเจาะเก็บเลือดตัวอย่างเพิ่มเติมจาก เด็กแรกเกิดหรือผู้ป่วยที่อ่อนแอ แรงผลักดันอีกประการหนึง่ ทีท่ �ำ ให้ตอ้ ง เก็บตัวอย่างซ้�ำ คือการเสือ่ มสลายของตัวอย่าง โดยทัว่ ไป ตัวอย่างเลือดทีม่ อี ายุมากกว่า 12 ชัว่ โมง จะให้ผลการวิเคราะห์ทไี่ ม่นา่ เชือ่ ถือ ตัวอย่างเช่น สิ่งที่ต้องให้ความสำ�คัญคือ ระดับกลูโคสในเลือด เนือ่ งจากระดับกลูโคส ในเลือดจะลดลงหลังจากการเก็บตัวอย่าง ไม่กี่ชั่วโมง ความต้องการในการเจาะเก็บ ตัวอย่างเลือดซ้ำ�เนื่องจากการเสื่อมสลาย ของตัวอย่างเป็นการยากที่จะใช้ตัดสินเจ้า หน้าที่เจาะเก็บตัวอย่างเลือด กระบวนการอัตโนมัติ

กระบวนการอัตโนมัติช่วยลดความผิด พลาด แต่กจ็ ะทำ�ให้เกิดความท้าทายพิเศษ ในการทดสอบตัวอย่างทีม่ ปี ริมาตรน้อยด้วย การนำ�ไมโครทิวบ์มาใช้ในกระบวนการอัตโนมัติ มักให้ผลทีเ่ หมือนกัน คือประสิทธิภาพของ ขัน้ ตอนการทำ�งานทีล่ ดลงเนือ่ งจากขัน้ ตอน แบบแมนวลในกระบวนการอัตโนมัติ ห้อง ปฏิบตั กิ ารอยูภ่ ายใต้ความกดดันอยูเ่ สมอใน การเพิ่มความเร็วในการวิเคราะห์ตัวอย่าง ขัน้ ตอนมาตรฐานของเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั ิ การทางคลินิกคือการจำ�กัดความถี่ในการ สัมผัสหรือผสมตัวอย่างโดยตรง เพราะการ เพิ่มขั้นตอนแมนวลแต่ละขั้นจะเพิ่มระยะ เวลาในการสัมผัส รวมทั้งแนวโน้มในการ สัมผัสเชื้อก่อโรคในเลือดโดยไม่ตั้งใจ การนำ�ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ใหม่มาใช้

เลือกผลิตภัณฑ์ถูกกำ�หนดโดยสัญญากับผู้ ขายโดยใช้ขอ้ มูลทางคลินกิ มาประกอบการ ตัดสินใจเพียงเล็กน้อย ในขณะที่สถาบัน อื่นๆ ให้เจ้าหน้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ได้ ตราบใดทีพ่ วกเขาแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ มีความคุ้มค่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญใน กระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์โดยสถาบัน นักวิทยาศาสตร์และช่างเทคนิคในห้องปฏิบตั ิ การทางการแพทย์ และแม้แต่ผอู้ �ำ นวยการ ห้องปฏิบตั กิ ารบางแห่งมีสว่ นร่วมเพียงเล็ก น้อยในการตัดสินใจจัดการวัสดุ ในความ เป็นจริง ผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นผู้ตัดสิน ใจ และกระบวนการตัดสินใจสามารถ ทำ�ให้เกิดการต่อสู้ที่ยากลำ�บาก สำ�หรับผู้ เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ส่วนใหญ่ สัดส่วนมูลค่าของผลิตภัณฑ์ใหม่ มีสว่ นสำ�คัญในการกำ�หนดความตึงเครียด ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการรับรอง บุคลากร ของห้องปฏิบตั กิ ารทางคลินกิ ต้องมีบทบาท ในการเสนอและรับรองผลิตภัณฑ์ใหม่ตาม ความเชี่ยวชาญที่มี ความเบี่ยงเบนก่อนการวิเคราะห์ และการฝึกอบรม

หนึ่งในส่วนสำ�คัญของการปรับปรุงที่ สามารถประสบความสำ�เร็จของการเก็บ ตัวอย่างเลือดและกระบวนการวิเคราะห์ จะอยู่ในขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์ (preanalytical phase) ทีเ่ จ้าหน้าทีเ่ จาะและ เก็บตัวอย่างเลือดและเจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์ ทีเ่ จาะเก็บตัวอย่างเนือ้ เยือ่ สำ�หรับห้องปฏิบตั ิ การ ขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์เป็นส่วนที่ เกิดความผิดพลาดมากทีส่ ดุ ในกระบวนการ ตรวจวินจิ ฉัย แม้วา่ ค่าทีป่ ระมาณได้จะมีคา่ แตกต่างกันในช่วง 56-93% สาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดของ ความเบีย่ งเบนก่อนการวิเคราะห์คอื การขาด การฝึกอบรมการเก็บตัวอย่างโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ในขณะที่มาตรฐานการรับรองระดับชาติมี ความเข้มงวด การรับเจ้าหน้าที่เจาะเก็บ

ตัวอย่างเลือดโดยไม่มีใบรับรองใดๆ เป็น เรื่องปกติ ยิ่งไปกว่านั้น การปฏิบัติงานจะ ขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมหน้างาน (on-thejob training) และการแนะนำ�อย่างไม่เป็น ทางการมากเกินไป และโอกาสในการศึกษา เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งมีจ�ำ กัด เมือ่ ปัญหาเหล่า นี้มาพร้อมกับเทรนด์ความนิยมในการลด จำ�นวนเจ้าหน้าที่และยกเลิกการใช้ทีมเจ้า หน้าที่เจาะเก็บตัวอย่างเลือด ทำ�ให้มีการ ใช้เจ้าหน้าที่เจาะเก็บตัวอย่างเลือดเฉพาะ ในกรณีที่มีเจาะเก็บตัวอย่างได้ยาก บทสรุป

มีแรงกดดันจากผูอ้ อกนโยบายสาธารณสุข และฝ่ายบริหารโรงพยาบาลเพือ่ ลดปริมาณ ของตัวอย่างเลือด เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเจ้า หน้าทีเ่ จาะเก็บตัวอย่างเลือดและพยาบาลที่ ทำ�งานในห้องดูแลผูป้ ว่ ยหนัก (ICUs) หรือ ห้องผู้ป่วยหนักที่เป็นทารก (neonatal ICUs) ต่างสนับสนุนเป้าหมายนี้ ในขณะที่ การตระหนักถึงผลประโยชน์ในด้านการลด ของเสียและปรับปรุงความสบายและความ ปลอดภัยของผูป้ ว่ ย นักวิทยาศาสตร์ในห้อง ปฏิบตั กิ ารยังคงรายงานความท้าทายอย่าง ต่อเนือ่ งในการวิเคราะห์ตวั อย่างทีม่ ปี ริมาตร ไม่เพียงพอหรือมีปริมาณของสารต้านการ จับตัวไม่เหมาะสมกับปริมาตรเลือด ซึ่ง อาจทำ�ให้ตัวอย่างมีลักษณะแย่ลง ความ ยากในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับความ เข้ากันไม่ได้ของไมโครทิวบ์ทมี่ กี บั เทคโนโลยี กระบวนการวิเคราะห์ ปัจจัยต่างๆ เช่น การ เจาะเก็บตัวอย่างเลือดซ้�ำ เนือ่ งจากตัวอย่าง มีปริมาตรไม่เพียงพอ คุณภาพตัวอย่างทีน่ า่ กังขา ความผิดพลาดในการติดฉลาก และ การจัดการแบบแมนวลสำ�หรับไมโครทิวบ์ที่ ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติได้ ยังคง ส่งผลเสียต่อความถูกต้องของการวิเคราะห์ และประสิทธิภาพของห้องปฏิบตั กิ าร 

ผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการทางการ แพทย์โดยทัว่ ไปสามารถสอนเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ๆ เมื่อมีการนำ�ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ ที่ไม่คุ้นเคยมาใช้ ในสถานที่บางแห่ง ตัว

Mar-Apr

13


Automated processing enables technologists to perform a greater variety of tests on smaller sample quantities with greater accuracy of outcomes. It also allows highly skilled medical laboratory scientists to avoid repetitive logistical tasks in favor of higher-level analytic activities. Because automated processing requires fewer skilled personnel to run, it also helps laboratories to reduce operating costs and eliminates the necessity of hiring additional staff in times of labor shortages. Given these advantages, an increasing number of laboratories are connecting hematology and chemistry analyzers are moving to automated platforms.

While automated process technologies have enhanced workflow efficiency and outcomes in many laboratories, many others have encountered compatibility concerns between analyzers and the tubes used to contain the samples. In addition, some tubes used for an automated process have been designed to function in manual processing. Process stoppages caused by incompatible equipment can have significant negative impacts on workflow efficiency, laboratory maintenance costs, and time to disease diagnosis and treatment. There must be an industry-wide movement to establish and document greater compatibility between collection devices and analyzers. Laboratory staff have also needed to learn how to get more out of less as industry pressures to increase blood conservation have intensified. Unnecessarily large blood samples can pose significant health risks for anemic and other vulnerable patients. As blood sample sizes have decreased, microtubes accommodating smaller sample quantities have come into routine use. These smaller tubes have imposed additional challenges for laboratory staff as they require the use of special miniaturized labels that do not include complete information or larger labels wrapped around the tube that must be removed in the lab. 14

www.innolabmagazine.com

Sample Sizes

Health care industry’s push toward smaller blood sample sizes has created a range of special challenges for laboratory staff. Blood collection staff, including phlebotomists and nurses, may not collect even that reduced amount from neonatal or medically fragile patients. This fairly routine occurrence, referred to as Quantity Not Sufficient (QNS), is more accurately described as an improper draw because of the altered blood-to-tube additive ratio (i.e. anticoagulant or clot activator). There are also industry pressures for medical staff to use microtubes in blood collection in order to minimize sample volumes, especially in intensive care units (ICUs). However, while laboratory staff understand and sympathize with the desire of medical staff to minimize blood draws. They also need to emphasize the importance of having an adequate amount of sample of sufficient quality and an automated process-compatible collection device to perform multiple thorough and accurate tests. Insufficient volumes for analysis can raise operating costs and place significant stress on laboratory staff, who in some cases must ask blood collection staff to obtain repeat draws from neonatal or medically fragile patients. Another driver of decisions to resample is sample degradation.

Generally samples older than 12 hours should not be relied on for accurate analyses. For example, one important area of concern in the analysis is blood glucose levels, because glucose levels decrease in whole blood within a few hours following sample collection. The need to redraw based on sample degradation is particularly difficult to justify to blood collection staff. Automated Processing

Automated processing further reduces errors but also imposes special challenges for testing low-volume samples. Introducing a microtube into an automated process often has the same outcome: it impairs workflow efficiency by introducing a manual procedure into an automated process. Laboratories are constantly under pressure to improve turnaround time for samples. It is standard procedure for clinical laboratory staff to limit the frequency of directly handling or combining samples because each additional manual step increases handling time as well as the likelihood of an accidental exposure to bloodborne pathogens.


Introducing New Technologies and Products

Medical laboratory professionals are generally able to teach each other when a new or unfamiliar product or technology is introduced. In some facilities, product choice is dictated by vendor contracts with little clinical input, while other institutions allow staff to purchase virtually any products they wish so long as they demonstrate the economic value of products. There are also significant differences in the product approval process by institution. Medical laboratory scientists and technicians and even some laboratory directors have little say in materials management decisions. In reality, hospital administrators make these decisions, and the decision-making process can result in some pretty tough battles. For most medical laboratory professionals, the value proposition for a new product must be substantial to justify the stress associated with the approval process. Clinical laboratory personnel should have more influence in the proposal and approval of new products within their professional purview.

Pre-analytical Variability and Personnel Training

One specific area of achievable improvement in the blood sample collection and analysis process lies in the pre-analytical phase with phlebotomists and other medical staff who collect laboratory specimens. The pre-analytical phase is where most of the errors in the diagnostic process occur. Though estimates in the clinical literature vary significantly, from 56 - 93%. The most likely reason for pre-analytical variability is lack of professional training related to sample collection. While rigorous national certification standards exist, it is common for someone to be hired as a phlebotomist with no certification at all. Moreover, there is too much reliance on on-the-job training and informal peer instruction, and there are very limited continuing education opportunities. Compounding these problems is a growing trend toward staff downsizing and elimination of dedicated phlebotomy teams, thereby involving phlebotomists in blood sample collection only in cases of a difficult draw.

Conclusions

There is increasing pressure from health care policymakers and hospital management to reduce blood volume in sampling. Blood collection or medical staff, especially phlebotomists and nurses who work in ICUs and neonatal ICUs (NICUs), widely support this goal. While recognizing the benefits in terms of reduced waste and improved patient comfort and safety, laboratory scientists report continuing challenges in efforts to analyze samples where volumes are insufficient or where the amount of anticoagulant is not appropriate for the volume of blood, potentially compromising the sample. There are also operational difficulties associated with the incompatibility of available microtubes with automated processing technologies. Factors such as redraws caused by insufficient blood sample volumes, questionable sample quality, labeling errors, and manual handling of microtubes that cannot be processed using automated technologies continue to have a negative impact on analytical accuracy and laboratory efficiency. 

Article info Marcia Armstrong. 2012. Blood sample processing: Clinical perspectives on recent developments in technology and laboratory operations. Laboratory Medicine, 1st January 2012; 43(1): 7–10. Website: doi.org/10.1309/LMFTVW4QCEVVHOAF Mar-Apr

15


TECHNOLOGY

Acinetobacter baumannii Evolution of a Global Pathogen

Author info จตุพร สุภารี Jatuporn Suparee Technical Manager - Microbiology Division, Thermo Fisher Scientific (Thailand) Co., Ltd. jatuporn.suparee@thermofisher.com ปัจจุบันปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาลได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นจากทั้งหน่วยงาน ของภาครัฐและเอกชนทัว ่ โลก สืบเนือ ่ งมาจากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและงบประมาณทางด้าน สาธารณสุขเป็นอย่างมากและพบว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากรโลกโดยตรง เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาต้านจุลชีพนั้นมีมากมายหลายชนิด อาทิ เช่น เชื้อ Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa และ Streptococcus pneumoniae เป็นต้น ซึง ่ มีทง ั้ เชือ ้ แบคทีเรียทีส ่ ามารถก่อโรคโดยกำ�เนิด (pathogenic bacteria) หรือเชื้อแบคทีเรียฉวยโอกาส (opportunistic pathogen)

มีเชือ้ แบคทีเรียฉวยโอกาสชนิดหนึง่ ทีก่ า้ วขึน้ มาเป็นภัยร้ายอย่างเหนือความคาดหมายและ มีแนวโน้มที่จะพบอัตราการดื้อยาเพิ่มมาก ขึ้นเรื่อยๆ นั่นก็คือเชื้อ Acinetobacter baumannii ซึ่งปัจจุบัน Infectious Diseases Society of America (IDSA) จัดให้ติดเป็น 1 ใน 6 ของเชื้อแบคทีเรีย ที่พบว่ามีการดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลาย กลุ่ม (MDR: multidrug – resistant bacteria) ที่พบในโรงพยาบาล ความสำ�คัญทางคลินิก

เชื้อ Acinetobacter baumannii เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างแท่งสั้นมน (คอคโคบาซิไล) ไม่สร้างเอนไซม์ออกซิเดส ถูกค้นพบเมื่อนานมาแล้วและถูกจัดให้ อยู่ในจีนัส Acinetobacter จนถึงปี 16

www.innolabmagazine.com

1986 จึงถูกจำ�แนกและระบุชื่อจำ�เพาะ เป็น Acinetobacter baumannii สามารถพบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมภายใน โรงพยาบาลโดยเฉพาะในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) รวมถึงในโรงพยาบาลสัตว์อีกด้วย เป็นแบคทีเรียฉวยโอกาสทีส่ ามารถก่อให้เกิด พยาธิสภาพได้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกัน บกพร่อง (immunocompromised) เคยมี ปรากฏการณ์ทพี่ บการติดเชือ้ Acinetobacter baumanii ในกลุ่มทหารผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นจำ�นวนมากเมือ่ ไม่นานมานีภ้ ายในพืน้ ที่ ขัดแย้งของประเทศอิรักและอัฟกานิสถาน หรือแม้แต่กลุ่มผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศตุรกี เชื้อ แบคทีเรียชนิดนี้สามารถทำ�ให้เกิดพยาธิ สภาพได้ในหลายระบบของร่างกาย ที่พบ บ่อยคือทำ�ให้เกิดพยาธิสภาพได้ทงั้ การติดเชือ้

ในโรงพยาบาล ได้แก่ การติดเชือ้ ทีผ่ วิ หนัง และเนื้อเยื่ออ่อน บาดแผล ระบบทางเดิน ปัสสาวะ แต่ทรี่ นุ แรงทีส่ ดุ คือก่อให้เกิดการ ติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจ (ventilator associated pneumonia) และเกิดการ ติดเชื้อในกระแสเลือด (bloodstream infection) ซึง่ มีอตั ราการเสียชีวติ สูงถึง 35% ความต้านทานยาต้านจุลชีพ

ความต้านทานยาต้านจุลชีพของ A. baumannii ค่อยๆ เพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่ทศวรรษ 70 ในขณะนั้น สายพันธุ์ส่วนใหญ่ยังไวต่อ ยาต้านจุลชีพทั่วไป ตั้งแต่ปี 2550 เชื้อที่ แยกได้ 70% จากสถานที่ต่างๆ (ขึ้นกับ ประเทศ โรงพยาบาล หน่วยงานทางการ แพทย์ และตัวอย่างทางคลินกิ ) เป็นสายพันธุ์ MDR สามารถต้านทานยาคาร์บาพีเนมส์


ซึ่ ง เคยเป็ น ยาหลั ก ที่ ใ ช้ ต่ อ สู้ กั บ การติ ด เชื้อ Acinetobacter baumannii สาย พันธุ์ MDR ในขณะนี้ โคลิ ส ทิ น น่ า จะเป็ น ยาที่ มีประสิทธิภาพที่สุดในการต่อสู้กับเชื้อ Acinetobacter baumannii สายพันธุ์ MDR จากการทดสอบในห้องทดลอง แต่ โคลิสทินมีผลข้างเคียงมากจึงไม่เหมาะ สมในการรักษาการติดเชือ้ บางชนิด ปัจจุบนั มีรายงานของเชื้อสายพันธุ์ต้านทานยา โคลิสทินทัว่ โลก พบว่ามีสายพันธุต์ า้ นทาน ยาต้านจุลชีพทุกชนิดที่มีอยู่ในภูมิภาค ต่างๆ ที่น่าวิตกคือความต้านทานมีการ แพร่กระจายสู่แบคทีเรียชนิดอื่น จากที่ มีรายงานการพบเชื้อ Acinetobacter spp. สายพันธุ์ต้านทานยาคาร์บาพีเนมส์ ในปศุสตั ว์และสัตว์ชนิดอืน่ ๆ และในแม่น�้ำ แซง ประเทศฝรั่งเศส ในภาพรวม Acinetobacter baumannii เกิดความต้านทานต่อยาต้านจุลชีพหลาย ชนิดมาเมือ่ ไม่กที่ ศวรรษมานี้ ความสามารถ นีส้ ว่ นหนึง่ จะขึน้ กับความสามารถในการเกิด ยีนต้านทาน (resistance genes) ซึ่งมัก มาจากการรับยีนต้านทานยาต้านจุลชีพมา จากแบคทีเรียเซลล์อนื่ (horizontal gene transfer) การศึกษาล่าสุดยืนยันอย่างหนัก แน่นว่าฟีโนไทป์ MDR เป็นปัจจัยที่ทำ�ให้ เกิดการดือ้ ยา (determinant factor) ใน Acinetobacter baumannii ซึง่ เป็นเชือ้ ก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล การรับยีนดื้อยา

ยีนทีเ่ กีย่ วข้องกับความต้านทานยาต้าน จุลชีพพบในจีโนมทีพ่ บในทุกสายพันธุ์ (core genome) และจีโนมทีพ่ บในบางสายพันธุ์ (accessory genome) ซึ่ง accessory genome จะมียีนต้านทานยาต้านจุลชีพ

ที่จีโนมส่วนที่รับมา (alien island) และ มักต่อเข้าไปในจีโนมโดยเอนไซม์อินทีเกส ทรานสโพเซส หรือ Insertion sequences แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้วา่ ได้รบั ยีน ต้านทานยาต้านจุลชีพมาจากแบคทีเรีย Acinetobacter สายพันธุอ์ นื่ หรือแบคทีเรีย เจริญอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน เครือ ่ งมือทีน ่ า่ เชือ ่ ถือในการตรวจ หาความไวของเชือ ้ ต่อยาต้านจุลชีพ

Sensititre® System ระบบ Sensititre จากเทอร์โม ไซเอนทิฟคิ เป็นผู้นำ�ในการทดสอบการตอบสนองต่อ สารปฏิชีวนะและการทดสอบเพื่อจำ�แนก เชื้อจุลินทรีย์ (AST/ID) มอบทางเลือกที่ ยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับใช้ตาม ต้องการเพื่อให้เหมาะกับห้องปฏิบัติการ ทุกขนาด ระบบ Sensititre รายงานผลเป็น ค่าความเข้มข้นจริงต่ำ�สุดที่สามารถยับยั้ง จุลินทรีย์ได้ (true MIC) ซึ่งเมื่อเทียบกับ การประมาณค่านอกช่วง (extrapolated MIC) แล้ว จะมีความเหมาะสมกับการต่อสู้ กับเชือ้ ต้านทานยาปฏิชวี นะด้วยเหตุผล ดังนี้  มีความไวกว่า ทำ�ให้สามารถตรวจ ติดตามเชื้อต้านทานสารปฏิชีวนะได้ดีกว่า  เป็นการวัดผลของสารปฏิชีวนะที่ ดีที่สุด สามารถช่วยสนับสนุนการกำ�หนด ทางเลือกในการรักษา  เป็นวิธีการเลี้ยงเชื้อในอาหารเลี้ยง เชื้อเหลวในปริมาณน้อย (microbroth)  คุณภาพอันยอดเยี่ยมและความ สามารถในการทำ�ซ้ำ�ผลการวิเคราะห์ที่ถูก ต้อง ขจัดความจำ�เป็นในการทดสอบแบบ ออฟไลน์และการทดสอบซ้ำ� ระบบ Sensititre ใช้เพลตไมโครไตเตอร์ ขนาด 96 หลุม ซึง่ มีให้เลือกทัง้ แบบมาตรฐาน และแบบกำ�หนดเอง โดยมีเครือ่ งหลายระบุ

ว่าเป็นการวิเคราะห์ในห้องทดลอง (IVD) หรือใช้เฉพาะในการวิจัย (RUO) ระบบ Sensititre สามารถทดสอบสารปฏิชีวนะ มากกว่า 240 ชนิด ในช่วงการเจือจาง ที่กว้างขึ้นและรูปแบบที่หลากหลาย จึง สามารถขจัดการทดสอบแบบออฟไลน์เพิม่ เติม การทดสอบเป็นไปตามข้อกำ�หนดของ FDA, CLSI และ EUCAST Sensititre: ARIS® 2X and SWIN software Trek Diagnostic System ผูน้ �ำ ระดับ โลกด้านผลิตภัณฑ์ทดสอบความไวต่อยา ปฏิชีวนะแบบแห้งเพื่อการตรวจสอบการ ต้านทานยาปฏิชีวนะ แบรนด์ Sensititre รุ่น ARIS 2X ที่มาพร้อมซอฟต์แวร์ SWIN สามารถวิเคราะห์การต้านทานยาฏิชีวนะ ตามรายชือ่ ของ FDA ได้มากทีส่ ดุ โดยมีขอ้ จำ�กัดน้อยทีส่ ดุ ขจัดกระบวนการวิเคราะห์ แบบออฟไลน์ทมี่ หี ลายขัน้ ตอน ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่าย การอ่านค่า MIC ตามคำ� แนะนำ�ของ CLSI รับประกันความแม่นยำ� ของผลที่จุดสิ้นสุด ทำ�ให้การดูแลผู้ป่วยดี ขึน้ ระบบ Expert ทีช่ าญฉลาดและปรับให้ เหมาะสมได้ชว่ ยในการจัดการกับจุลนิ ทรีย์ ที่มีรูปแบบการต้านทานแตกต่างจากปกติ ซอฟต์แวร์ SWIN ช่วยรับประกันว่าแอนติ ไบโอแกรมเป็นไปตามคำ�แนะนำ�ของ CLSI ระบบการทำ�งานอัตโนมัตทิ ปี่ ราศจาก “การ เติมสารเคมี” ช่วยให้เครื่องมืสมรรถนะ สม่ำ�เสมอและต้องการการซ่อมบำ�รุงต่ำ� โค้ดสีแสดงค่าพารามิเตอร์เฉพาะตัว ช่วยให้ สามารถคำ�นวณผลซ้ำ�ได้ทันที ลดแรงงาน และประหยัดต้นทุน คุณภาพอันยอดเยีย่ มและผลการวิเคราะห์ ทีส่ ม่�ำ เสมอทำ�ให้บริษทั ยาเลือกใช้ Sensititre ในการศึกษาเชิงสำ�รวจและการทดสอบทาง คลินิก 

Mar-Apr

17


To date, resistant bacteria become highlighted by private and government organizations. The issue affects heath directly and public health fund. Incidents significantly increase with global population and affect directly to global population. There are resistant strains belong to several spp. such as Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa and Streptococcus pneumonia. These include pathogenic bacteria and opportunistic pathogens.

Acinetobacter baumannii now become more virulence and is found more resistant strains. It is an opportunistic nosocomial pathogen and one of the six most important multidrug resistant microorganisms in hospitals worldwide classified by the Infectious Diseases Society of America. Clinical Importance

Acinetobacter baumannii is gram negative coccobacilli, non-oxidase producing. It is found for a long time and has been classified in genus Acinetobacter. It is often found in hospital environment particularly in ICU, as well as veterinary hospitals. It is an opportunistic bacterial pathogen and infective in immunocompromised patients. A relatively recent phenomenon has been the association of Acinetobacter baumannii with infections subsequent to injuries in conflict areas, for example Iraq and Afghanistan. It causes infection in natural disaster victims such as earthquake victims in Turkey. is causes a broad range of severe nosocomial infections, including skin and soft tissue infections, wound infections, urinary tract infections. The most severe infections are ventilator associated pneumonia and bloodstream infections, where mortality rates can reach 35%. Antibiotic Resistance

Acinetobacter baumannii antimicrobial resistance has progressively increased since the 1970s, at which time the vast 18

www.innolabmagazine.com

majority of strains were sensitive to commonly used antibiotics. By 2007, up to 70% of isolates in certain settings (depending on country, hospital, medical department and clinical sample) were MDR, including resistance to carbapenems, which were once considered to be the mainstay against MDR Acinetobacter baumannii infections. Currently, colistin seems to be the most reliably effective drug in vitro against MDR Acinetobacter baumannii, but colistin use has been associated with a number of side effects and is not suitable for treating all types of infections. There are now also reports of colistin resistance worldwide resulting in the emergence of strains resistant to all known antibiotics in certain geographical areas. Worryingly, resistance appears to be spreading to the community, with reports of carbapenem resistant Acinetobacter spp. in cattle and other animals and in the Seine River in Paris, France. Overall, Acinetobacter baumannii has acquired resistance to a vast array of antimicrobials in recent decades. This capacity is partly dependent on the ability of this bacterium to acquire resistance genes, often by horizontal gene transfer. Recent studies strongly suggest that acquisition of the MDR phenotype is a determinant factor for the success of Acinetobacter baumannii as a nosocomial pathogen.

Acquisition of Resistance Determinants

Genes associated with resistance to antimicrobial drugs were found in both the species core and accessory genomes. In the accessory genome, antimicrobial resistance genes were found in alien islands and were often flanked by integrases, transposases or insertion sequences, suggesting their possible acquisition by horizontal gene transfer from other Acinetobacter strains or bacteria that colonize the same environment. Reliable Instrument to Combat Resistant bacteria

The Thermo Scientific Sensititre System is a leader in antimicrobial susceptibility and identification (AST/ID) testing, offering flexible, customizable testing options to accommodate laboratories of all sizes. The Sensititre® System utilizes true MIC results, versus extrapolated (MIC) results, essential to fighting antimicrobial resistance for a number of reasons: • Greater sensitivity; provides better antimicrobial resistance tracking • Best measure of antibacterial effect; can assist with therapeutic choices • Preferred microbroth dilution test method • Superior quality and reproducibility for accurate results the first time, eliminating offline tests and retests The Sensititre System utilizes 96well microtitre plates, available in


both standard and custom formats, with in vitro diagnostic (IVD) or research use only (RUO) markings. With over 240 antimicrobials available in extended dilution ranges on a wide variety of formats, the Sensititre System allows you to eliminate supplementary offline tests while

meeting FDA, CLSI and EUCAST breakpoint requirements. Sensititre: ARIS® 2X and SWIN software Trek Diagnostic System is the leading provider of dry susceptibility products to detect antimicrobial resistance. Sensititre: ARIS 2X and SWIN software can analyze greatest number of FDA cleared antimicrobics, with the least number of restrictions, eliminates multiple offline test procedures, saving time and expense. Its true MIC readings in accordance

with CLSI recommendations ensure accurate endpoint results, leading to better patient care. Intelligent and customizable Expert System permits appropriate intervention for organisms with unusual resistance patterns. SWIN software ensures antibiogram compliance with current CLSI recommendations. Improved instrument automation with no “reagent additions” provides more consistent performance and requires less maintenance. Unique, color coded identification parameters allow immediate recalculation of results, reducing labor and saving costs Excellent quality and consistent results lead pharmaceutical companies to choose Sensititre for surveillance studies and clinical trials. 

Article info Thailand Inno Laband Output.pdf 1 12/20/17 5:48 PM Lu sa Antunes, Paolo- Visca, Kevin Towner. 2014. Acinetobacter baumannii: evolution of a global pathogen. Pathogens and Disease. 1st August 2014; 71(3): 292–301. doi.org/10.1111/2049-632X.12125

18Medical004 í

Mar-Apr

19


REGULATORY

Paraquat being Banned?

Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

undark.org

พาราควอตเป็นสารประกอบควอเทอร์นารีไนโตรเจน ชื่อทางเคมี 1’-ไดเมทิล-4,4’-ไบไพริดิเนียม สารประกอบนี้มักอยู่ ในรูปเกลือ ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตตามตำ�รับจะทำ�ให้พาราควอตมีสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน รวมทั้ง มีกลิ่นคล้ายแอมโมเนีย พาราควอตอาจเรียกตามชื่อทางเทคนิคเป็นพาราควอตคลอไรด์

ในฐานะที่พาราควอตเป็นสารกำ�จัด วัชพืช มีการใช้อย่างแพร่หลายเพื่อการ ควบคุมวัชพืชหลายชนิด ออกฤทธิ์อย่าง รวดเร็วหลังจากการสัมผัส และออกฤทธิ์ แบบไม่เลือกชนิดพืช ทำ�ให้สามารถส่งผล กระทบต่อพืชได้อย่างหลากหลายแทนทีจ่ ะ จำ�เพาะกับชนิด พาราควอตอาจใช้เป็นสาร กำ�จัดพืชน้ำ� เนื่องจากพาราควอตทำ�ลาย เนือ้ เยือ่ ทีม่ สี เี ขียวโดยการสัมผัส ในอดีต พา ราควอตจึงใช้ในการผลิตพืชในทางการค้า บางชนิด โดยในปัจจุบนั ก็ยงั ใช้แพร่หลาย ในประเทศกำ�ลังพัฒนา พาราควอตไม่ได้ อยูใ่ นบัญชีสารก่อมะเร็งของหน่วยงานหลัก ใดๆ ในเอกสารวิชาการส่วนใหญ่จะถือว่า เป็นตัวขัดขวางการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (endocrine disruptor) พาราควอตเกี่ยวข้องกับกรณีตัวอย่าง การได้รับพิษที่อันตรายถึงชีวิตหลายร้อย กรณี พิษพาราควอตส่วนใหญ่เกิดจาก เจตนากลืนทางปาก (การฆ่าตัวตายหรือ 20

www.innolabmagazine.com

ฆาตกรรม) แต่น้อยมากที่ได้รับทางปาก เนื่องจากอุบัติเหตุ ผลกระทบต่อระบบนิเวศ

พาราควอตเป็นสารกำ�จัดวัชพืชที่ออก ฤทธิแ์ บบไม่เลือกชนิดพืช จับกับดินได้เป็น อย่างดี ทำ�ให้ตกค้างในดินได้ยาวนาน พา ราควอตเป็นสารออกฤทธิเ์ ฉียบพลันกับสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าจะสัมผัสด้วยทางใด และเป็นทีร่ จู้ กั เนือ่ งจากผลต่อสาหร่ายและ ปลา พาราควอตดูดซึมเข้าสู่อนุภาคดินได้ อย่างรวดเร็วและแน่นหนา โดยเฉพาะเมื่อ เป็นดินเหนียว สารประกอบในดินมีครึง่ ชีวติ มากกว่า 1,000 วัน เนื่องจากพาราควอต จับกับดินได้เป็นอย่างดี เมื่อมีพายุฝนอาจ ทำ�ให้ไหลลงสูพ่ นื้ ทีน่ �้ำ (water body) ด้วย เหตุน้ี สำ�นักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่ง สหรัฐอเมริกา (EPA) จึงจัดให้พาราควอต อยูใ่ นบัญชีสารทีอ่ าจปนเปือ้ นในน้�ำ บาดาล พาราควอตส่งผลกระทบต่อสัตว์ปา่ พา

ราควอตในความเข้มข้นทีส่ งู พอจะยับยัง้ การ สังเคราะห์ดว้ ยแสงของสาหร่ายในกระแสน้�ำ ทำ�ลายสายใยอาหารตั้งแต่ระดับรากฐาน สาหร่ายน้�ำ จืดเป็นแหล่งสะสมทางชีวภาพ ของสารนี้ และปลาหลายชนิดอาจได้รับ อันตรายได้หากมีสารนี้ในระดับปานกลาง มุมมองทางเกษตรกรรม

ศาสตราจารย์ ดร. รังสิต สุวรรณ มรรคา (2559) เสนอว่า ระดับของสาร ตกค้างพาราควอตในพืช อาหารและน้ำ� ดื่ม ที่เกิดจากการใช้พาราควอตทางการ เกษตรตามคำ�แนะนำ�ปกติ จะไม่กอ่ ให้เกิด อันตรายต่อสุขภาพของเด็กและประชาชน ทั่วไป และสรุปว่า พาราควอตเป็นพิษต่ำ� ต่อผึง้ มีความเป็นพิษเล็กน้อยต่อปลา เป็น พิษปานกลางต่อนก และไม่มผี ลกระทบกับ ไส้เดือนดิน จากการตรวจสอบและทบทวน ข้อมูลพาราควอตจากงานวิจยั ทัง้ ในและต่าง ประเทศ ประกอบกับพาราควอตได้ถกู นำ�มา


ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในประเทศไทย มากว่า 50 ปี พอสรุปได้ว่าเมื่อใช้พารา ควอตกำ�จัดวัชพืชทางการเกษตรตามคำ� แนะนำ� จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อมแต่อย่างใด พาราควอตซึมเข้าสู่ พืชอย่างรวดเร็ว โดยมีส่วนหนึ่งเหลืออยู่ที่ ผิวใบพืช ใบพืชทีถ่ กู พาราควอตจะแห้งตาย และร่วงลงสู่ดิน ในสภาพที่มีแสงแดดจัด พาราควอตจะสลายตัวประมาณ 25-50% ภายใน 3 สัปดาห์ พฤติกรรมของพาราควอตบนผิวใบพืช  พาราควอตทีถ ่ กู ดูดยึดไว้กบั อนุภาค ดินไม่สามารถซึมเข้าสู่รากพืชได้  พาราควอตเคลือ ่ นย้ายได้บา้ งในท่อ น้ำ� (xylem) ในสภาพที่มีแสงน้อยหรือใน ที่มืด มีการใช้พาราควอตเพื่อทำ�ให้ใบร่วง และเก็บเกี่ยวง่ายในมันฝรั่ง พบว่ามีการ เคลื่อนย้ายของพาราควอตในท่อน้ำ�ลงสู่ หัวมันได้ แต่ในปริมาณที่ต่ำ�มาก ผลตกค้างของพาราควอตในพืช องค์การอนามัยโลก สรุปว่าระดับของ สารตกค้างพาราควอตในพืช อาหารและ น้�ำ ดืม่ ทีเ่ กิดจากการใช้พาราควอตทางการ เกษตรตามคำ�แนะนำ�ปกติ จะไม่กอ่ ให้เกิด อันตรายต่อสุขภาพของเด็กและประชาชน ทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ คณะผู้เชี่ยวชาญ ค่ามาตรฐานของพาราควอตที่ ยอมให้มีในน้ำ�ดื่ม

MAC (ความเข้มข้นสูงสุดที่ยอมให้มีได้) (องค์การอนามัยโลก, 1993) อังกฤษ 10 ไมโครกรัม/ลิตร แคนาดา 10 ไมโครกรัม/ลิตร ออสเตรเลีย 40 ไมโครกรัม/ลิตร ADI (ปริมาณที่ได้รับต่อวันที่ยอมรับได้) (คณะผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสารพิษตกค้าง, 2547) 0.004 มิลลิกรัมพาราควอตไอออน/ กิโลกรัม ซึง่ เทียบได้เท่ากับ 80 ไมโครกรัม/ ลิตร RfD (ปริมาณอ้างอิง) (สำ�นักงานปกป้องสิง่ แวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา, 1997) 0.0045 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ซึ่ง เทียบได้เท่ากับ 90 ไมโครกรัม/ลิตร โดย ดื่มน้ำ� 3 ลิตร/วัน

ผลกระทบต่อสุขภาพ

แม้วา่ พาราควอตมีพษิ เฉียบพลันต่อสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าจะได้รับทางใด แต่ สาเหตุการตายส่วนใหญ่มาจากการได้รับ ผ่านทางเดินอาหาร ค่า LD50 ทางปาก มีค่า 50-150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ขึ้นกับ ชนิดของสัตว์ และ LD50 ของมนุษย์มีค่า ประมาณ 35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม การสัมผัส ทางผิวหนังพบว่าทำ�ให้มือแห้งและปริแตก เล็บหลุด ผิวเปื่อย และท้องร่วง การได้รับพาราควอตปริมาณมากนั้น เพียงพอที่จะทำ�ให้ปากและคอไหม้ ตาม มาด้วยการระคายเคืองของทางเดินอาหาร ส่งผลให้เกิดอาการปวดท้อง ไม่มีความ อยากอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน และท้อง ร่วง หลายรายพบว่าการกลืนพาราควอต ทำ�ให้เกิดภาวะเลือดคั่งในปอด ทำ�ให้เกิด อาการชัก และตายเนื่องจากระบบการ หายใจล้มเหลว อาการเหล่านี้อาจไม่เกิด ขึ้นทันที และแท้จริงแล้วอาจเกิดหลังจาก ผ่านไปหลายวัน ผลกระทบจากพาราควอต ที่มากที่สุดคือทำ�ให้ปอดเสียหาย จึงส่งผล ต่อผูท้ มี่ อี าการหอบหืดหรือมีอาการเกีย่ วกับ ปอด ที่สำ�คัญคือ แม้แต่ในกรณีที่บังเอิญ กลืนพาราควอตเข้าไปแล้วไม่ถึงกับตาย การสัมผัสนี้จะทำ�ให้เกิดพังผืดในปอดและ สร้างความเสียหายต่อไต การรักษาพิษจากพาราควอตคือการจำ�กัด การดูดซึมโดยการให้กลืนสาร เช่น ฟุลเลอร์ส เอิร์ท ซึ่งเป็นตัวดูดซับพาราควอต หรือใช้ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือใช้ การกรองเลือดเพือ่ ขจัดพาราควอตออกจาก เลือด แต่เมื่อพาราควอตสะสมในปอด ยัง ไม่มีการรักษาที่ได้ผลในปัจจุบัน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสัมผัสของหญิง มีครรภ์ใกล้คลอดมีเพียงกิจกรรมทางการ เกษตร นั่นคือการขุดดินในไร่นาและการ ทำ�งานในแปลงเกษตรในช่วงสามเดือน ก่อนคลอด ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็น ว่าหญิงมีครรภ์ที่ทำ�งานในภาคการเกษตร หรืออยูใ่ นครอบครัวเกษตรทีม่ กี ารสัมผัสกับ สารกำ�จัดวัชพืชไกลโฟเซตและพาราควอต นักวิจัยเสนอว่าผลกระทบต่อสุขภาพของ เด็กในระยะยาวจากการสัมผัสก่อนคลอด ควรมีการประเมิน และควรพิจารณาให้มี ข้อกำ�หนดที่มากขึ้นในการขายและใช้สาร กำ�จัดวัชพืชในประเทศไทย พาราควอตจะถู ก ห้ า มใช้ ใ น ประเทศไทย?

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการ ขับเคลือ่ นปัญหาการใช้สารเคมีปอ้ งกันกำ�จัด ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และนักวิชาการ และตัวแทนภาคประชาชนที่ทำ�งานด้าน สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุม โดยมีมติเดิมให้มกี ารระงับการใช้พาราควอต โดยกำ�หนดว่าควรระงับการใช้ภายใน 2 ปี ซึง่ งานวิจยั ของปัจจุบนั พบว่ากระทบต่อสิง่ แวดล้อมชัดเจน การหยุดไปทันทีจะส่งผล กระทบต่อผู้ใช้ ดังนั้น จะมีการกำ�หนด ช่วงเวลา มีมาตรการและต้องมีการหาสาร ทดแทนให้ชัดเจน ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรม วิชาการเกษตรในการดำ�เนินการศึกษาเพือ่ หาสารเคมีทดแทน ข้อมูลจะถูกส่งให้คณะ อนุกรรมการเฉพาะกิจทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรม ตัง้ ขึน้ เพือ่ พิจารณาว่าจะมีการต่อใบอนุญาต หรือระงับการใช้พาราควอต 

พาราควอตที่ตกค้างในแม่และ ตัวอ่อน

การศึกษาระยะยาวเพือ่ วัดความเข้มข้น ของพาราควอตในซีรัมจากสายสะดือและ หญิงมีครรภ์จำ�นวน 82 คน ที่คลอดใน สามจังหวัดของประเทศไทย พบว่าความ เข้มข้นของพาราควอตในซีรัมของหญิงมี ครรภ์ใกล้คลอด (พบว่า 83% มีค่า ≤ ค่า ต่ำ�สุดที่วิเคราะห์ได้ [LOD] ค่าสูงสุดที่พบ 58.3 นาโนกรัม/มิลลิลิตร) เท่ากับผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ซีรัมจากสายสะดือ (พบ ว่า 80% มีค่า ≤ ค่าต่ำ�สุดที่วิเคราะห์ได้ [LOD] ค่าสูงสุดที่พบ 47.6 นาโนกรัม/ มิลลิลิตร)

Mar-Apr

21


Paraquat is a quaternary nitrogen compound known by its chemical name, 1’-dimethyl-4,4’-bipyridinium. The compound’s most common presentation is in the form of salts, which are both colorless and odorless, although certain technical formulations may present as white or pale yellow, as well as emit an ammonia-like smell. Paraquat also goes by the more technical term, paraquat dichloride.

As an herbicide, paraquat is widely used for broadleaf weed control. Its effects take place quickly upon contact and are non-selective, meaning that the compound can affect a wide range of weed plants rather than a particular few. Paraquat may also be used as an aquatic herbicide. Because paraquat destroys green plant tissue on contact, it has also historically been used in the production of certain commercial crops. Paraquat is still widely applied in developing countries. Paraquat is not listed by any major health agency to be a carcinogen, in most literature, considered as an endocrine disruptor. Paraquat has been related to several hundred cases of fatal human poisoning. Paraquat poisoning has mainly been due to deliberate oral ingestion (for suicide or murder), but there are a few cases of accidental direct ingestion. Ecological Effects

Paraquat is nonselective contact herbicide that binds strongly to soil, where it is highly persistent. Paraquat is acutely toxic to mammals through all routes of exposure and is also known to affect algae and fish. Paraquat rapidly and strongly absorbs to soil particles, especially those of clay. In soil, the compound can have a half-life of greater than 1,000 days. Because it binds so strongly to soil, during rainstorms paraquat may also run off into water bodies, one reason why the EPA has listed 22

www.innolabmagazine.com

paraquat as a potential ground water contaminant. As for its effects on wildlife, at high enough levels paraquat inhibits the photosynthesis of algae in streams, disrupting the base levels of food webs. Aquatic weeds also bioaccumulate the compound, and many fish are easily harmed by moderate levels of the chemical. Agricultural Perspective

Prof. Dr. Rangsit Suwanmakkha (2016) proposed that paraquat residue in plants, food, and drinking water resulted from agricultural activities. Uses under normal instructions will not harm children and adults. Paraquat is low toxic to bees, slightly toxic to fish, moderately toxic to birds, and shows no impact on earthworms. After verification and review of domestic and international literatures, paraquat has been used in agriculture for more than 50 years in Thailand. It can be concluded that using paraquat for weed control in agriculture will not affect the environment. Paraquat is quickly absorbed into the plant while some remains on leaf’s surface. Absorbed leaves parch and fall to the ground. Under strong sunlight, paraquat decays around 25-50% within 3 weeks. Behavior of paraquat on leaf surface - Paraquat is absorbed into soil particles but cannot be absorbed into plant root. - Paraquat can be transported along xylem at low quantity under low light or in the dark. Paraquat

is used to make potao leaves fall and potato is harvested easily. It was found that paraquat immigrates from xylem to tubers at very low quantity. Paraquat residue in plants World Health Organization (WHO) concluded that residue level in plants, food and drinking water due to agricultural activities under normal instructions will not harm children and public health. This is in line with the assessment of expert panels. Paraquat Limits in Drinking Water

MAC (Maximum Allowable Concentration) (WHO, 1993) England 10 µg/L Canada 10 µg/L Australia 40 µg/L ADI (Acceptable Daily Intake) (JMPR, 2004) 0.004 mg paraquat ion/kg, equivalence to 80 µg/L RfD (Reference dose) (US EPA, 1997) 0.0045 mg paraquat ion/kg, equivalence to 90 µg/L, as water drinking 3 L/day Health Effects

Although paraquat is acutely toxic to mammals through all routes of exposure, it is at its most lethal via the ingestion pathway. Oral LD50 values of the chemical range from 50-150 mg/kg in mammal models, and past cases of exposure in humans places our LD50 near 35 mg/kg. Dermal exposure to paraquat has been shown to induce dry and


fissured hands, the loss of fingernails, ulceration, and diarrhea. Simply one large oral dose of paraquat is enough to cause a burning of the mouth and throat, which is subsequently followed by gastrointestinal tract irritation. This symptom results in abdominal pain, loss of appetite, nausea, vomiting, and diarrhea. In many cases, ingestion of the compound goes on to cause lung congestion, leading to convulsions and death via respiratory failure. These symptoms may not present instantly, and may in fact develop over several days’ time. The impact from paraquat, in damaging the lungs the most, thus more greatly affects people with asthma or other lung-related conditions. Important to note is that even in cases when accidental or occupational ingestion of paraquat is not fatal, exposure can still cause progressive fibrosis of the lungs and damage to the kidneys. The only treatments available for poisoning with paraquat are either an attempt to limit absorption by oral administration of substances such as Fullers Earth, which adsorbs paraquat, or the use of hemodialysis

or hemoperfusion to rid blood of the compound. After paraquat has accumulated in the lungs, however, there is no effective treatment currently available. Paraquat Residue in Mother and Fetuses

A longitudinal study measured paraquat concentrations found in maternal and umbilical cord serum in 82 pregnant women who gave birth in three provinces of Thailand. Paraquat concentrations in the serum of the pregnant women at childbirth (83% ≤limit of detection [LOD], with maximum of 58.3 ng/ mL) were similar to those in the umbilical cord serum (80% <LOD, with maximum of 47.6 ng/mL). The only factors affecting paraquat exposures in pregnant women at childbirth were reporting the agricultural activity of digging in farm soil and working in the agricultural fields in the third trimester of pregnancy. These results show that pregnant women who work in agriculture or live in families that work in agriculture have higher exposures to the herbicides glyphosate and paraquat. Researchers suggested

that tนhe potential for long-term health impacts of these prenatal exposures to children should be evaluated, and greater regulation of the sale and use of herbicides should be considered in Thailand. Paraquat being Banned in Thailand?

On February 2018, Committee of High-Risk Pesticide Evaluation, academics, and representatives from public health and environment sectors arranged the meeting. The original resolution is to suspend uses of paraquat. It should be suspended within 2 years because it is clearly found environment impact. Immediately suspension may affect users. Then time frame will be set, measures will be provided, and substitutes should be determined. The Department of Agriculture is responsible to study alternative chemicals. Information will be sent to an ad hoc subcommittee authorized by the Ministry of Industry. It considers whether to renew or suspend paraquat uses. 

Article info เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช (Thai-PAN). 2560. เหตุผลสนับสนุนการยกเลิกพาราควอต คลอร์ไพริฟอสและจำ�กัดการใช้ไกลโฟเซต. 11 กันยายน 2560. เว็บไซต์: thaipan.org/sites/default/files/file/pesticide_doc35.pdf ไทยโพสต์. 2018. 3 กระทรวงมีมติร่วม “แบนพาราควอต”!. 16 กุมภาพันธ์ 2561. เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561. เว็บไซต์: www.thaipost.net/main/ detail/3246 พรพิมล กองทิพย์. 2559. การตกค้างของสารกำ�จัดศัตรูพืชในแม่และทารก. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล. เว็บไซต์: www.thaipan.org/sites/default/files/conference2559/pesticide_conference_2559_1.8.pdf รังสิต สุวรรณมรรคา. 2559. พาราควอตกับสิ่งแวดล้อม. การสัมมนาวิชาการ “บทบาทของพาราควอตต่อพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย. 9 กุมภาพันธ์ 2559 โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ. เว็บไซต์: www.weedthailand.org/upload/files/activity-paraquote01.pdf  Maria Mergel. 2010. Paraquat. Toxipedia. Retrieved on February 23, 2018. Website: www.toxipedia.org/display/toxipedia/Paraquat  Pornpimol Kongtip et al. 2017. Glyphosate and Paraquat in Maternal and Fetal Serums in Thai Women. Journal of Agromedicine 2017; 22(3): 282-289. Mar-Apr

23


ANALYSIS

Impact of Ge Corn on Agronomic and Toxicological Traits

Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

แม้ว่าจะมีการเพาะปลูกข้าวโพดตัดแต่งพันธุกรรม (GE corn) อย่างแพร่หลายและมีรายงานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยว กับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเชิงเกษตรจำ�นวนมาก แต่ก็ยังมีการโต้แย้งเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลประโยชน์ และยังมี ความวิตกเกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่

ทีมวิจยั จากสถาบันวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ ประเทศอิตาลี นำ�โดย เอลิซา เปเยกริโน ได้ ทำ�การวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) โดยได้ สำ � รวจผลงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ข้ า ว โพดดัดแปลงพันธุกรรมที่ผ่านการตรวจ สอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer-reviewed) จำ�นวน 6,006 เรื่อง ตีพิมพ์ระหว่างปี 2536-2559 อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัย เพียง 76 เรื่องที่ผ่านมาตรฐานระดับสูง ของผู้วจิ ยั การศึกษานีม้ เี ป้าหมายเพือ่ เพิม่ องค์ความรูเ้ กีย่ วกับคุณลักษณะทางเกษตร (agronomic traits) ความปลอดภัยต่อ สุขภาพมนุษย์และสิง่ แวดล้อมของข้าวโพด ดัดแปลงพันธุกรรม การวิเคราะห์อภิมานจะ ใช้ขอ้ มูลสัดส่วนผลผลิต และโดยการขยาย การวิเคราะห์ให้ครอบคลุมถึงพารามิเตอร์ ใหม่ เช่น คุณภาพเมล็ด สิ่งมีชีวิตนอกเป้า หมาย (NTOs) จนถึงระดับวงศ์ สิ่งมีชีวิต เป้าหมาย (TOs) และการเสื่อมสลายของ ชีวมวลในดิน ทำ�ให้การประเมินสมรรถนะ 24

www.innolabmagazine.com

ในการเพาะปลูกจริงของข้าวโพดดัดแปลง พันธุกรรมมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ข้อมูลที่ ใช้มาจากข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมทีป่ ลูก ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป อเมริกาใต้ เอเชีย แอฟริกา และออสเตรเลีย จากการเก็บ ข้อมูล 11,699 ครั้ง ในการผลิต คุณภาพ เมล็ด และอื่นๆ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าข้าวโพด ดัดแปลงพันธุกรรมให้ผลที่ดีกว่าสายพันธุ์ ใกล้เคียง (near-isogenic lines) สัดส่วน ผลผลิตเมล็ดสูงกว่า 5.6-24.5% โดยมีความ เข้มข้นของสารพิษจากเชือ้ ราทีต่ รวจพบต่�ำ กว่า (-28%) ฟิวโมนิซิน (-30.6%) และ ไทรโคทีซนี (-36.5%) ผลทีไ่ ด้สนับสนุนการ ปลูกข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม ทีส่ �ำ คัญคือ การเพิม่ คุณภาพของเมล็ด และลดโอกาสใน การสัมผัสสารพิษจากเชือ้ ราของมนุษย์ นัก วิจยั ได้ระบุด้วยว่า การศึกษาบางชิ้นแสดง ให้เห็นว่าข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมช่วยลด การใช้สว่ นผสมออกฤทธิใ์ นยาฆ่าหญ้าและ

ยาฆ่าแมลงลง 10.1% และ 45.2% ตาม ลำ�ดับ ผลการวิเคราะห์อภิมานมีความโดดเด่น ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 1 สัดส่วนผลผลิต ข้าวโพดของข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมโดย รวมสูงกว่าข้าวโพดไม่ดดั แปลงพันธุกรรม โดย มีความแตกต่างของสัดส่วนผลผลิตจากสาย พันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรม 1, 2, 3, หรือ 4 (ความต้านทานแบบ single stacked, SS; double stacked, DS; triple stacked, TS; และ quadruple stacked, QS) โดย QS มีสัดส่วนผลผลิตสูงสุด ฝักข้าวโพดทีเ่ สียหายโดยรวมของข้าวโพด ดัดแปลงพันธุกรรมน้อยกว่าข้าวโพดไม่ ดัดแปลงพันธุกรรม ประเด็นนีม้ คี วามสำ�คัญ เนือ่ งจากความเสียหายทำ�ให้เกิดการติดเชือ้ รา แล้วทำ�ให้มกี ารปนเปือ้ นสารพิษจากเชือ้ ราที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ระหว่างสายพันธุ์ ลักษณะเดีย่ วและสายพันธุท์ เี่ หมือนสายพันธุ์ ดัดแปลงพันธุกรรมไม่มคี วามแตกต่างอย่าง


มีนัยสำ�คัญ แต่จะมีความแตกต่างอย่างมี นัยสำ�คัญเมื่อพิจารณาสัดส่วนผลผลิต ซึ่ง เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ภาพที่ 2 แสดงให้เห็น ว่าข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมทัง้ หมดมีสาร พิษจากเชือ้ ราปนเปือ้ นน้อยกว่า ส่วนอัตรา การเสื่อมเสีย (การสูญเสียข้าวโพด) ของ ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมสูงกว่า หนอนเจาะราก (Diabrotica spp.) ศัตรู หลักของข้าวโพดลดลงในข้าวโพดดัดแปลง พันธุกรรม ซึ่งไม่น่าแปลกใจเนื่องจากเป็น ศัตรูพืชเป้าหมายของข้าวโพดสายพันธุ์ ต้านทาน แตนเบียน (Braconidae) ที่ มีประโยชน์ลดลงเช่นกันในข้าวโพดสาย พันธุ์ต้านทานหลายชนิด ซึ่งอาจเกิดจาก จำ�นวนหนอนเจาะรากที่ลดลงอย่างมาก เพลี้ยจักจั่น (Cicadellidae) ซึ่งเป็น ศัตรูของข้าวโพดชนิดรองลงมาเพิ่มขึ้นใน ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม อาจเป็นเพราะ ข้าวโพดสายพันธุ์ต้านทานลดความจำ�เป็น ในการใช้งานยาฆ่าแมลงกลุ่มควบคุมได้ กว้าง สัตว์ขาปล้อง (Arthropods) ที่มี

ประโยชน์หลายชนิดไม่ได้รบั ผลกระทบจาก การปลูกข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม ได้แก่ มวนดอกไม้ (Anthocoridae) แมงมุม (Araneae) ด้วงดิน (Carabidae) แมลงช้าง (Chrysopidae) เต่าทอง (Coccinellidae) มวนกิง่ ไม้ (Nabidae) ด้วงฝักข้าวโพด (Nitidulidae) ด้วงก้นกระดก (Staphylinidae) ไม่ได้รับผลกระทบจาก การปลูกข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม สิง่ ทีค่ น้ พบอีกประการหนึง่ คือ ไม่มคี วาม แตกต่างของคุณภาพเมล็ด ได้แก่ โปรตีน ลิพิด (ไขมัน) หรือใยอาหาร ประมาณ ลิกนินในก้านหรือใบไม่มีความแตกต่าง นี่ จึงเป็นการยืนยันว่าข้าวโพดก็คอื ข้าวโพด ไม่ ว่าจะมีการดัดแปลงพันธุกรรมหรือไม่กต็ าม อย่างไรก็ตาม ข้อด้อยของการวิเคราะห์ อภิมานนื้คือ เป็นการขจัดกลุ่มสายพันธุ์ ดัดแปลงพันธุกรรมไว้ด้วยกัน สายพันธุ์ ดัดแปลงพันธุกรรมแต่ละสายพันธุม์ ปี ระโยชน์ และข้อด้อยเฉพาะและต้องพิจารณาแยกกัน

ในพืน้ ทีก่ ารวิพากย์สาธารณะ น้อยครัง้ ทีจ่ ะ เป็นการกล่าวถึงสายพันธุด์ ดั แปลงพันธุกรรม อย่างจำ�เพาะ ผูค้ นเพียงกล่าวง่ายๆ ว่า “สิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม” หรือ “จีเอ็มโอ” ในบริบทนี้ การวิเคราะห์อภิมานมีประโยชน์ ในการตอบข้อวิตกเกี่ยวกับผลกระทบของ จีเอ็มโอ นักวิจัย “ระบุว่าลักษณะข้อหนึ่ง ของไฮบริด (การทนต่อสารฆ่าวัชพืช) ขาด หายไป” หรือกล่าวได้วา่ การศึกษาสายพันธุ์ ดัดแปลงพันธุกรรมจะรวบรวมเอาสายพันธุ์ ดัดแปลงพันธุกรรมทีท่ นต่อสารฆ่าวัชพืชต่อ เมือ่ มีคณ ุ ลักษณะร่วม (stacked) กับสาย พันธุ์ต้านทานแมลง การวิเคราะห์อภิมาน นี้จึงใช้ได้เมื่อวิเคราะห์สายพันธุ์ดัดแปลง พันธุกรรมต้านทานแมลง ไม่ใช่ข้าวโพด ดัดแปลงพันธุกรรมทั้งหมด 

Mar-Apr

25


ภาพที่ 1: คุณภาพของเมล็ด (ฟิวโมนิซิน ไทรโคทีซีน สารพิษจาก เชื้อรา) สิ่งมีชีวิตเป้าหมาย (Diabrotica spp.) และสิ่งมีชีวิตนอก เป้าหมาย (Braconidae, Cicadellidae) และการสูญเสียผลผลิต Figure 1: Grain quality (fumonisins, thricotecenes, mycotoxins), target (Diabrotica spp.) and non-target (Braconidae, Cicadellidae) organisms and residue mass loss

ภาพที่ 2: อัตราการตอบสนองคำ�นวณจากร้อยละเฉลี่ย ของการเปลี่ยนแปลงจากค่า Hedge’s g (g+) ของสาย พันธุ์ไฮบริดดัดแปลงพันธุกรรมกับสายพันธุ์ใกล้เคียง Figure 2: The response ratio was calculated as the mean percentage of change for the weighted Hedge’s g (g+) values different from zero between the GE hybrids and their isolines

Despite the extensive cultivation of genetically engineered (GE) corn and considerable number of scientific reports on its agro-environmental impact, the risks and benefits of GE maize are still being debated and concerns about safety remain.

The team was led by Elisa Pellegrino from the Institute of Life Sciences in Italy. They conducted a meta-analysis of 6,006 peerreviewed studies from 1996 to 2016 on maize that had been genetically engineered. Only 76 publications, however, met the researchers’ high standards for inclusion. The study is aimed at increasing knowledge about agronomic traits and safety for human health and environment of GE corn cultivation. A metaanalysis is conducted on yield and by extending the analysis on new parameters, such as grain quality, non-target organisms (NTOs) at family level, target organisms (TOs) and soil biomass decomposition, allowing more robust evaluation of the field performance of GE corn. Data came from GE corn that had been planted in the United States, Europe, South America, Asia, Africa, 26

www.innolabmagazine.com

and Australia. They were based on 11,699 observations of production, grain quality, and more. Results provided strong evidence that GE corn performed better than its near isogenic line: grain yield was 5.6-24.5% higher with lower concentrations of mycotoxins (-28.8%), fumonisin (-30.6%) and thricotecens (-36.5%). The results support the cultivation of GE corn, mainly due to enhanced grain quality and reduction of human exposure to mycotoxins. The researchers also noted that some studies showed the use of GE corn has reduced the active ingredient of herbicides and insecticides by 10.1% and 45.2% respectively. The results of the meta-analysis are striking. As in figure 1, corn yield was increased overall in GE corn compared to non-GE corn. There were small differences in how much

yield was increased depending on whether the varieties had 1, 2, 3, or 4 biotech traits (single stack, SS; double stacked, DS; triple stacked, TS; and quadruple stacked, QS), with quadruple stack having the highest yield. There were also fewer damaged ears overall in GE corn compared to non-GE corn. This is important because damage to the corn leads to fungal infection, which leads to potentially deadly mycotoxins. There was no significant difference in ear damage between single trait varieties and genetically similar non-GE varieties, but there was a significant difference in yield. Figure 2 shows that overall GE corn has less mycotoxins. The rate of decomposition (residue mass loss) was higher in GE corn than in non-GE corn. The major pest corn rootworm


(Diabrotica spp.) was reduced in GE corn, not a surprise since that is the target pest of many GE insect resistance traits. Beneficial parasitic wasps (Braconidae) were also decreased in GE corn, possibly due to greatly reduced numbers of corn rootworm hosts. The minor pest leafhoppers (Cicadellidae) were increased in GE corn, possibly because the use of insect resistance traits reduces the need for broad spectrum insecticides. Many beneficial arthropods were not affected by the use of GE corn: pirate bug (Anthocoridae), spider (Araneae), ground beetle (Carabidae),

lacewings (Chrysopidae), lady bug (Coccinellidae), damsel bug (Nabidae), sap beetle (Nitidulidae), rove beetle (Staphylinidae). Pest aphids (Aphididae) were also not affected by the use of GE corn. Another finding was that there were no significant differences in grain quality: proteins, lipids (fats), or fiber. There was also no difference in the lignin in stalks or leaves. This confirms that corn is corn, whether it is GE or not. However, one drawback to this meta-analysis is that it groups GE traits in corn together. Each type of GE trait has benefits and

drawbacks and typically must be considered individually. That said, in public discourse, specific GE traits are rarely discussed and people simply say “GMOs”. In that context, this meta-analysis is helpful in answering concerns about the effects of GMOs. The researchers “noted that single event [herbicide tolerant] hybrids were missing”. In other words, studies included GE herbicide tolerance only when combined (stacked) with GE insect resistance traits. Effectively, this is a meta-analysis on corn with GE insect resistance traits, not on all currently available GE corn. 

Article info  Danny Hakimoct. 2016. Doubts about the promised bounty of genetically modified crops. Business Day; October 30, 2016. The New York Times. Website: www.nytimes.com/2016/10/30/business/gmo-promise-falls-short.html  Elisa Pellegrino, Stefano Bedini, Marco Nuti & Laura Ercoli. 2018. Impact of genetically engineered maize on agronomic, environmental and toxicological traits: A meta-analysis of 21 years of field data. Scientific Reports. 2018; 8: 3113. doi: 10.1038/s41598-018-21284-2

The best solution in your lab: Dual evaporation package /// Save budget and working space

5-YEAR WARRANTY!

RV 8 V Package Promotion Package includes › 2 x RV 8 V rotary evaporator + 2 x VC 10 vacuum contoller + 2 x RV 8.3 stand pole + 2 x VC 10.300 check valve + 1x RV 10.5005 hose kit + 1 x RC 5 basic recirculating chiller + 1x MVP 10 basic vacuum pump

$ 17,465.00

$ 14,318.00 IKA Works (Asia) Sdn Bhd Lot PT6445, Jalan Industri 3/4, Rawang Integrated Industrial Park 48000 Rawang, Selangor, Malaysia Phone: +60 3 6099-5666, Fax: +60 3 6092-0193 eMail: sales.lab-ana@ika.my, web: www.ika.com

IKAworldwide /// #lookattheblue

Prices and technical specifications may be changed without prior notice. Prices apply until 31st July 2018 while stocks last. All prices are subject to VAT.

Mar-Apr

27


RESEARCH & DEVELOPMENT

Gene Clock: The 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine High alertness

Best coordination Fastest reaction times

Fastest increase in blood pressure Highest body temperature Cortisol release Highest blood pressure Lowest body temperature

Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

Melatonin secretion

Deep sleep

ภาพที่ 3: นาฬิกาชีวภาพตอบสนองและปรับกลไกทางสรีรวิทยาของเราสู่ช่วงต่างๆ ของวัน Figure 3: The circadian clock anticipates and adapts our physiology to the different phases of the day

สิ่งมีชีวิตบนโลกปรับตัวตามการหมุนของดาวเคราะห์ของเรา เราต่างทราบมาเป็นเวลานานแล้วว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทัง ้ มนุษย์ มีนาฬิกาชีวภาพ (biological clock) อยูใ่ นตัวเอง ซึง ่ ช่วยให้สามารถตอบสนองและปรับตัวให้กบ ั จังหวะ การเปลี่ยนของวัน แต่นาฬิกานี้ทำ�งานอย่างไร? เจฟฟรีย์ ฮอลล์, ไมเคิล รอสแบช, และไมเคิล ยัง สามารถมองเข้าไปใน นาฬิกาชีวภาพของเราและอธิบายการทำ�งานภายในของมัน การค้นพบของพวกเขาอธิบายการปรับตัวของพืช สัตว์ และมนุษย์ สามารถปรับจังหวะทางชีวภาพ (biological rhythm) ให้เข้ากันได้กับวิวัฒนาการของโลก

นักวิจยั ในปีนไี้ ด้ใช้แมลงวันผลไม้เป็นแบบ จำ�ลองของสิ่งมีชีวิต แล้วแยกยีนที่ควบคุม จังหวะทางชีวภาพประจำ�วัน พวกเขาแสดง ให้เห็นว่ายีนนี้ถอดรหัสเป็นโปรตีนที่สะสม ในเซลล์ในตอนกลางคืนและจะสลายตัวไป ในตอนกลางวัน จากนั้น พวกเขาจำ�แนก ชนิดของโปรตีนส่วนประกอบเพิ่มเติมใน กลไกนี้ การแสดงกลไกการควบคุมนาฬิกา ที่ทำ�งานได้เองในเซลล์ ตอนนี้เราจึงทราบ ฟังก์ชนั ของนาฬิกาชีวภาพทีท่ �ำ งานด้วยหลัก การเดียวกับในเซลล์ของสิง่ มีชวี ติ ทีม่ หี ลาย เซลล์ รวมทั้งมนุษย์ ด้วยความแม่นยำ�อันยอดเยีย่ ม นาฬิกา ภายในของเราปรับกลไกชีวภาพ (physiology) ของเราให้เป็นไปตามช่วงต่างๆ ของวันที่ เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว นาฬิกานีค้ วบคุม ฟังก์ชนั สำ�คัญ เช่น พฤติกรรม ระดับฮอร์โมน 28

www.innolabmagazine.com

การนอนหลับ อุณหภูมขิ องร่างกาย และเม ตาบอลิซมึ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องเราจะได้รบั ผลกระทบจากการจับคูท่ ไ่ี ม่ถกู ต้องชัว่ คราว ระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอกกับนาฬิกา ชีวภาพภายใน ตัวอย่างเช่น เมือ่ เราเดินทาง ข้ามเส้นแบ่งเวลาหลายครัง้ และมีอาการเจ็ต แล็กหรือเมาเวลาเครือ่ งบิน นอกจากนัน้ ยัง เป็นตัวบ่งชี้อาการเข้ากันไม่ได้อย่างเรื้อรัง (chronic misalignment) ระหว่างวิถี ชีวติ และจังหวะของเราทีค่ วบคุมโดยผูร้ กั ษา เวลาภายใน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ของโรคต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น นาฬิกาภายในของเรา

สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ตอบสนองและปรับ ตัวตามการเปลี่ยนแปลงประจำ�วันในสิ่ง แวดล้อม ในศตวรรษที่ 18 ฌอง-ฌัค

โอร์ตู เดอ เมรอง นักดาราศาสตร์ ได้ศกึ ษา ต้นไมยราบแล้วพบว่าใบจะเปิดรับแสงแดด ในช่วงกลางวันและหุบตอนพลบค่ำ� เขา สงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากนำ�พืชไปไว้ใน ที่มืดตลอดเวลา เขาพบว่าใบจะรักษารอบ ของการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ขนึ้ กับแสงแดด (ภาพที่ 1) ซึ่งดูเหมือนว่าพืชจะมีนาฬิกา ชีวภาพของตัวเอง นักวิจัยรายอื่นๆ พบว่า ไม่ได้มีเพียง พืชเท่านัน้ ทีม่ นี าฬิกาชีวภาพแต่รวมถึงสัตว์ และมนุษย์ด้วย ซึ่งช่วยให้เราเตรียมกลไก ชีวภาพสำ�หรับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ วัน การเปลี่ยนแปลงตามปกตินี้จะเรียก ว่าจังหวะรอบวัน (circadian rhythm) มาจากภาษาละติน Circa ที่แปลว่า เป็น วงกลม และ Dies ที่แปลว่า กลางวัน แต่ การทำ�งานภายในของนาฬิกาชีวภาพยังคง เป็นเรื่องลึกลับ


การจำ�แนกยีนนาฬิกา

ในทศวรรษ 1970 ซีย์มัวร์ เบนเซอร์ และลูกศิษย์ของเขา โรนัลด์ โคนอพกา ได้ ตั้งคำ�ถามว่า จะเป็นไปได้หรือไม่ในการ จำ�แนกยีนที่ควบคุมนาฬิกาชีวภาพของ แมลงวันผลไม้ พวกเขาได้แสดงการกลาย พันธุ์ในยีนที่ยังไม่รู้จักซึ่งไปยับยั้งจังหวะ รอบวันของแมลงวันผลไม้ เขาตัง้ ชือ่ ยีนนีว้ า่ พีเรียด (period) แต่ยีนนี้มีผลต่อนาฬิกา ชีวภาพได้อย่างไร? เจ้าของรายวัลโนเบลปี 2560 ทีไ่ ด้ศกึ ษา แมลงวันผลไม้ ตัง้ เป้าหมายในการค้นพบว่า นาฬิกานี้ทำ�งานอย่างไร ในปี 2527 เจฟ ฟรีย์ ฮอลล์ และไมเคิล รอสแบช แห่ง มหาวิทยาลัยแบรนดีสในบอสตัน ซึง่ ทำ�งาน ร่วมกันอย่างใกล้ชิด และไมเคิล ยัง แห่ง มหาวิทยาลัยรอคกีเฟลเลอร์ในนิวยอร์ก ประสบความสำ�เร็จในการแยกยีนพีเรียด จากนั้น เจฟฟรีย์ ฮอลล์ และไมเคิล รอส แบช ได้ค้นพบว่ามีการสะสม PER ซึ่งเป็น โปรตีนทีถ่ อดรหัสจากยีนพีเรียดในเวลากลาง คืนและสลายตัวในตอนกลางวัน ดังนั้น

ระดับโปรตีน PER ที่เปลี่ยนแปลงในรอบ 24 ชั่วโมง จึงสอดคล้องกับจังหวะรอบวัน กลไลการทำ�งานของนาฬิกาที่ ควบคุมตนเอง

เป้าหมายหลักต่อไปคือการทำ�ความเข้าใจ การสร้างและรักษาการเปลีย่ นแปลงเป็นวง รอบ (circadian oscillations) เจฟฟรีย์ ฮอลล์ และไมเคิล รอสแบช ตั้งสมมติฐาน ว่าโปรตีน PER ไปปิดกั้นกิจกรรมของยีน พีเรียด เหตุผลคือรอบการยับยั้งย้อนกลับ (inhibitory feedback loop) โปรตีน PER สามารถยับยั้งการสังเคราะห์ตัวเอง และเป็นการควบคุมระดับของตัวเองใน จังหวะเป็นวงรอบต่อเนื่อง (ภาพที่ 2A) แบบจำ�ลองนี้น่าสนใจ แต่ยังมีชิ้นส่วน ปริศนาบางชิ้นที่ยังหายไป ในการปิดกั้น กิจกรรมของยีนพีเรียดของโปรตีน PER ที่ สร้างในไซโตพลาสซึม จะต้องเข้าสูน่ วิ เคลียส ของเซลล์ซึ่งมีสารพันธุกรรมอยู่ เจฟฟรีย์ ฮอลล์ และไมเคิล รอสแบช ได้แสดงให้ เห็นว่า โปรตีน PER สร้างในนิวเคลียสใน

ตอนกลาวคืน แต่มนั ไปอยูท่ นี่ นั่ ได้อย่างไร? ในปี 2537 ไมเคิล ยัง ค้นพบยีนนาฬิกา ชนิดทีส่ อง ถอดรหัสโดยไม่ขนึ้ กับเวลาเป็น โปรตีน TIM ซึ่งจำ�เป็นสำ�หรับจังหวะรอบ วันปกติ ด้วยผลการทำ�งานที่สวยงาม เขา ได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อโปรตีน TIM จับกับ โปรตีน PER จำ�ช่วยให้โปรตีนทัง้ สองชนิดนี้ เข้าสูน่ วิ เคลียสของเซลล์ แล้วไปปิดกัน้ การ ทำ�งานของยีนพีเรียดเพือ่ หยุดรอบการยับยัง้ ย้อนกลับ (ภาพที่ 2B) กลไกการตอบสนองย้อนกลับอธิบายว่า เกิดการเปลีย่ นแปลงของโปรตีนในเซลล์ แต่ ยังมีคำ�ถามอยู่ว่าอะไรควบคุมความถี่ของ การเปลี่ยนแปลง? ไมเคิล ยังจำ�แนกยีน อีกชนิดหนึ่งคือ Doubletime ถอดรหัส เป็นโปรตีน DBT ซึ่งไปหน่วงความเร็วของ การสะสมโปรตีน PER นีเ่ ป็นเหตุผลเชิงลึก ที่การเปลี่ยนแปลงถูกปรับให้ตรงกับรอบ เวลา 24 ชั่วโมงมากขึ้น การค้นพบที่เปลี่ยนแปลงความรู้เดิม โดยผูไ้ ด้รบั รางวัลได้สร้างหลักการทางกลไก หลักของนาฬิกาชีวภาพ ในช่วงหลายปีหลัง จากนั้น มีการค้นพบองค์ประกอบระดับ โมเลกุลของกลไกของนาฬิกา ช่วยอธิบาย ความเสถียรและฟังก์ชนั ตัวอย่างเช่น การ จำ�แนกโปรตีนเพิม่ เติมทีต่ อ้ งการในการกระ ตุน้ ยีนพีเรียด รวมทัง้ กลไกทีแ่ สงทำ�งานเข้า กันได้กับนาฬิกา การรักษาเวลาของกลไกชีวภาพ ของมนุษย์

นาฬิกาชีวภาพมีการพัฒนาในหลายด้าน ของกลไกชีวภาพอันซับซ้อนของมนุษย์ ขณะ นีเ้ รารูว้ า่ สิง่ มีชวี ติ หลายเซลล์ทง้ั หมดรวมทัง้ มนุษย์ใช้กลไกเดียวกันในการควบคุมจังหวะ ของจังหวะรอบวัน ยีนของเราในสัดส่วนที่ มากควบคุมโดยนาฬิกาชีวภาพ และดังนัน้ จังหวะรอบวันทีป่ รับตัง้ ค่าอย่างระมัดระวัง จะปรับกลไกทางสรีรวิทยาไปสู่ช่วงต่อไป ของวัน (ภาพที่ 3) เนือ่ งจากการค้นพบทีม่ ี ศักยภาพในการต่อยอด ชีววิทยาของรอบวัน ได้พฒ ั นาสูก่ ารวิจยั ทีก่ ว้างขวางและมีพลวัต อย่างมาก โดยนำ�ไปปรับใช้เพือ่ สุขภาพและ ความเป็นอยู่ที่ดีของเรา 

ภาพที่ 1: นาฬิกาชีวภาพภายในของต้นไมยราบ Figure 1: An internal biological clock of mimosa plant Mar-Apr

29


ภาพที่ 2B: ภาพอย่างง่ายแสดงองค์ประกอบ ระดับโมเลกุลของจังหวะรอบวัน Figure 2B: A simplified illustration of the molecular components of the circadian clock

ภาพที่ 2A: ภาพอย่างง่ายแสดงการควบคุมย้อนกลับของยีนพีเรียด Figure 2A: A simplified illustration of the feedback regulation of the period gene

Life on Earth is adapted to the rotation of our planet. For many years we have known that living organisms, including humans, have an internal, biological clock that helps them anticipate and adapt to the regular rhythm of the day. But how does this clock actually work? Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young were able to peek inside our biological clock and elucidate its inner workings. Their discoveries explain how plants, animals and humans adapt their biological rhythm so that it is synchronized with the Earth’s revolutions.

Using fruit flies as a model organism, researchers isolated a gene that controls the normal daily biological rhythm. They showed that this gene encodes a protein that accumulates in the cell during the night, and is then degraded during the day. Subsequently, they identified additional protein components of this machinery, exposing the mechanism governing the self-sustaining clockwork inside the cell. We now recognize that biological clocks function by the same principles in cells of other multicellular organisms, including humans.

30

www.innolabmagazine.com

With exquisite precision, our inner clock adapts our physiology to the dramatically different phases of the day. The clock regulates critical functions such as behavior, hormone levels, sleep, body temperature and metabolism. Our wellbeing is affected when there is a temporary mismatch between our external environment and this internal biological clock, for example when we travel across several time zones and experience “jet lag”. There are also indications that chronic misalignment between our lifestyle and the rhythm dictated by our inner timekeeper is associated with increased risk for various diseases.

Our Inner Clock

Most living organisms anticipate and adapt to daily changes in the environment. During the 18th century, the astronomer Jean Jacques d’Ortous de Mairan studied mimosa plants, and found that the leaves opened towards the sun during daytime and closed at dusk. He wondered what would happen if the plant was placed in constant darkness. He found that independent of daily sunlight the leaves continued to follow their normal daily oscillation (Figure 1). Plants seemed to have their own biological clock.


Other researchers found that not only plants, but also animals and humans, have a biological clock that helps to prepare our physiology for the fluctuations of the day. This regular adaptation is referred to as the circadian rhythm, originating from the Latin words circa meaning “around” and dies meaning “day”. But just how our internal circadian biological clock worked remained a mystery. Identification of a Clock Gene

During the 1970’s, Seymour Benzer and his student Ronald Konopka asked whether it would be possible to identify genes that control the circadian rhythm in fruit flies. They demonstrated that mutations in an unknown gene disrupted the circadian clock of flies. They named this gene period. But how could this gene influence the circadian rhythm? The 2017’s Nobel Laureates, who were also studying fruit flies, aimed to discover how the clock actually works. In 1984, Jeffrey Hall and Michael Rosbash, working in close collaboration at Brandeis University in Boston, and Michael Young at the Rockefeller University in New York, succeeded in isolating the period gene. Jeffrey Hall and Michael Rosbash then went on to discover that PER, the protein encoded by period, accumulated during the night and was degraded during the day. Thus, PER protein levels oscillate over a 24-hour cycle, in synchrony with the circadian rhythm.

A Self-Regulating Clockwork Mechanism

The next key goal was to understand how such circadian oscillations could be generated and sustained. Jeffrey Hall and Michael Rosbash hypothesized that the PER protein blocked the activity of the period gene. They reasoned that by an inhibitory feedback loop, PER protein could prevent its own synthesis and thereby regulate its own level in a continuous, cyclic rhythm (Figure 2A). The model was tantalizing, but a few pieces of the puzzle were missing. To block the activity of the period gene, PER protein, which is produced in the cytoplasm, would have to reach the cell nucleus, where the genetic material is located. Jeffrey Hall and Michael Rosbash had shown that PER protein builds up in the nucleus during night, but how did it get there? In 1994 Michael Young discovered a second clock gene, timeless, encoding the TIM protein that was required for a normal circadian rhythm. In elegant work, he showed that when TIM bound to PER, the two proteins were able to enter the cell nucleus where they blocked period gene activity to close the inhibitory feedback loop (Figure 2B). Such a regulatory feedback mechanism explained how this oscillation of cellular protein levels emerged, but questions lingered. What controlled the frequency of the oscillations? Michael Young identified yet another gene, doubletime, encoding the DBT protein that

delayed the accumulation of the PER protein. This provided insight into how an oscillation is adjusted to more closely match a 24-hour cycle. The paradigm-shifting discoveries by the laureates established key mechanistic principles for the biological clock. During the following years other molecular components of the clockwork mechanism were elucidated, explaining its stability and function. For example, identification of additional proteins required for the activation of the period gene, as well as for the mechanism by which light can synchronize the clock. Keeping Time on our Human Physiology

The biological clock is involved in many aspects of our complex physiology. We now know that all multicellular organisms, including humans, utilize a similar mechanism to control circadian rhythms. A large proportion of our genes are regulated by the biological clock and, consequently, a carefully calibrated circadian rhythm adapts our physiology to the different phases of the day (Figure 3). Since the seminal discoveries, circadian biology has developed into a vast and highly dynamic research field, with implications for our health and wellbeing. 

Article info Nobel Media AB. 2018. The 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine - Press Release. Retrieved on 2 April 2018. Website: http:// www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2017/press.html Mar-Apr

31


TECHNOLOGY

Unique Algae-Growing Device Earns UNCW Global Attention

Author info แดเนียล บาเดน Daniel G. Baden, Executive Principal, Marine Biotechnology in North Carolina (MARBIONC) Contact: Jason Ho, Marketing Assistant, IKA Works (Asia) Sdn Bhd jason.ho@ika.my

นักวิจย ั ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลทีว ่ ล ิ มิงตันพร้อมกับหนึง ่ ในพันธมิตรภาคเอกชน ได้รบ ั ความสนใจเป็นอย่างมากจากงานวิจย ั ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาวิลมิงตัน (UNCW) และได้เริ่มการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในระดับการค้า สมาชิกสองคนของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลแห่งนอร์ทแคโรไลนา (Marine Biotechnology in North Carolina, MARBIONC) เข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยสาหร่ายอันตราย ครั้งที่ 17 จัดขึ้นที่เมืองฟลอเรียโนโพลิส ประเทศบราซิล พวกเขาได้นำ�เสนอการค้นพบล่าสุดของนักชีววิทยาทางทะเลแห่ง UNCW ตัวอย่างสาหร่ายทะเลที่เก็บและเพาะ เลี้ยงและเครื่องมือเฉพาะที่พัฒนาขึ้นที่อุทยานวิจัยเครสต์ (CREST Research Park) เครื่องมือได้แก่ เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ แบบให้แสง (photobioreactor) ช่วยให้นักวิจัยเพาะเลี้ยงสาหร่ายในปริมาณมากขึ้น ภายใต้สภาวะที่ควบคุมได้ดีขึ้นและให้ความ รวดเร็วกว่าวิธีการอื่น

คาราฟาสได้ รั บ ปริ ญ ญาโทด้ า น วิทยาศาสตร์ทางทะเลจาก UNCW และ ทำ�งานในตำ�แหน่ง “ภัณฑารักษ์สิ่งมีชีวิต” ที่ MARBIONC บรรยายเกี่ยวกับสาหร่าย อันตรายสายพันธุ์ที่ค้นพบใหม่สองสาย พันธุ์ซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกันแต่มีความแตก ต่างทางพันธุกรรมและมาจากคนละซีก โลก ตัวอย่างหนึง่ มาจากเกาะพาลไมราอะ โทลล์ในมหาสมุทรแปซิฟกิ ส่วนอีกตัวอย่าง หนึ่งมาจากเกาะเวอร์จิน สาหร่ายทั้งสอง ตัวอย่างสร้างสารพิษทีเ่ ป็นอันตรายต่อเซลล์ ของสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม รวมทัง้ มนุษย์ คา ราฟาสกล่าวว่า “เราได้ความสนใจจากนัก วิทยาศาสตร์ทั่วโลก” เธอกล่าวว่าในการประชุมนานาชาติ 32

www.innolabmagazine.com

ครั้งนี้เป็นการรวมตัวของนักวิทยาศาตร์ ที่ทำ�งานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันแต่ไม่เคย ติดต่อสือ่ สารกัน มาร์ตซิ งึ่ จบการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ทางทะเลจาก UNCW เช่นกัน ปัจจุบันทำ�งานเป็นช่างเทคนิควิจัยจากทุน ของ IKA-Works บริษัทจากเยอรมนี ซึ่ง สำ�นักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกาอยู่ในเมือง วิลมิงตัน IKA-Works เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์สำ�หรับงาน วิเคราะห์ ร่วมมือกับสมาชิกในคณะพัฒนา เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบให้แสง มาร์ติ และตัวแทนจาก IKA-Works ได้นำ�เสนอ ภาพตัวอย่างของเครือ่ งมือซึง่ ได้รบั เสียงตอบ รับในทางบวกจากผู้เข้าร่วมงานนานาชาติ ดร. คาร์เมโล โทมาส กล่าวว่า “เรียก

ว่าเป็นตัวอย่างของการวิจัยเพื่อนำ�องค์ ความรู้มาใช้ประโยชน์ (translational research) มันแสดงให้เห็นว่าความร่วม มือกับอุตสาหกรรมท้องถิ่นผลิตของบาง อย่างที่วางจำ�หน่ายแล้วขณะนี้” ดร. โท มาส เป็นศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาทาง ทะเล เป็นผู้นำ�ทีม UNCW เข้าร่วมงาน ประชุมที่บราซิล ก่อนที่ไอกะจะวางตลาดเครื่องมือใหม่ นักวิจัยได้เลี้ยงสาหร่ายในขวดขนาด 12 ลิตร ที่เรียกว่าคาร์บอย คล้ายกับอุปกรณ์ ผลิตไวน์หรือเบียร์เองที่บ้าน ซึ่งใช้พื้นที่ใน ห้องปฏิบตั กิ ารอย่างมาก แสงทีต่ อ้ งการเพือ่ ให้สาหร่ายเติบโตมาจากหลอดไฟแบบไส้ ร้อนธรรมดา แตกต่างจากหลอดแอลอีดีที่


ควบคุมสีได้อย่างแม่นยำ�ของเครือ่ งปฏิกรณ์ ชีวภาพแบบให้แสง การควบคุมสภาวะ ที่จำ�เป็นทำ�ได้ยาก ทำ�ให้ผลผลิตต่ำ�และ ทำ�ให้บางสายพันธุแ์ ทบจะไม่สามารถเลีย้ ง ให้มีปริมาณเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ได้ โทมาส อธิบายว่า “อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เครื่องมือสามารถเพาะเลี้ยงสาย พันธุท์ มี่ คี วามไวมากในสภาวะควบคุม และ ผลิตวัสดุชวี มวลได้มาก” นีเ่ ป็นสิง่ สำ�คัญใน การทำ�งานกับสาหร่ายพิษเพราะในขณะที่ สาหร่ายมีสารที่อาจเป็นสารพิษ โมเลกุล เฉพาะนี้สร้างขึ้นในสัดส่วนที่น้อยมากถ้า เทียบกับมวลทั้งหมดของสิ่งมีชีวิต ดังนั้น ต้องเพาะเลี้ยงเซลล์จำ�นวนมากเพื่อให้ได้ สารที่เพียงพอสำ�หรับการทดลองที่เป็น ประโยชน์ ด้วยระบบที่ไอกะกำ�ลังทำ�การตลาด นักวิจัยสามารถเพาะเลี้ยงให้สาหร่ายโตได้ เร็วขึ้น 10-100 เท่า เมื่อเทียบกับการเลี้ยง สาหร่ายบน “ฟุตพรินต์” ขนาด 2x2 ฟุต เมือ่ เทียบกับระบบการเลีย้ งเชือ้ ในขวดแบบ เก่าที่ใช้พื้นที่มากกว่า มาร์ติ กล่าวในการ ประชุมว่า “เราเคยสามารถสร้างชีวมวล

ได้มากขึ้นสิบเท่าซึ่งมีความสำ�คัญมากต่อ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม การเน้น การใช้เครือ่ งจักรทีม่ คี วามยืดหยุน่ สามารถ สร้างสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการเจริญ ของสายพันธุ์ต่างๆ” โทมาสกล่าวว่า “เครื่องช่วยให้คุณ สามารถเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้ หลากหลาย” รวมทั้งปริมาณและคุณภาพ ของแสง อุณหภูมิ และคุณสมบัติทางเคมี ของน้ำ� เพื่อลดปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการของ ชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกซึ่งอาจปล่อย โมเลกุลอิสระลงในน้ำ�ตัวอย่าง เครื่องใช้ วัสดุ “เฉื่อย” ทั้งหมด เช่น แก้ว เทฟลอน หรือพลาสติกเฉือ่ ยเกรดวัสดุหอ้ งผ่าตัด “เรา สามารถเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ต่างๆ ทั้งที่มี การศึกษาน้อยและสายพันธุท์ มี่ คี วามสำ�คัญ ซึ่งไม่สามารถเพาะเลี้ยงด้วยวิธีการอื่นๆ” จากการนำ � เสนอของมาร์ ติ มี ผู้ สนใจเครื่องเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จาก สหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกาใต้ ญีป่ นุ่ และ ตะวันออกกลาง IKA-Works จะติดตาม กลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมที่สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับเครื่องต่อไป

ที่บ้านของเรา เรากำ�ลังสร้างเครื่อง ปฏิกรณ์ชีวภาพแบบให้แสงที่ใช้งานใน การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสายพันธุ์สำ�คัญใน ระดับการค้า โดยเราเสนอขายในรูปแบบ ต่างๆ ผลที่ได้คือแหล่งทรัพยากรเพื่อการ ค้าในชื่อ ศูนย์ทรัพยากรสาหร่าย (Algal Resources Collection) ให้บริการสาย พันธุ์ที่ได้รับความสนใจทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ไม่ ว่าในปริมาณมากหรือน้อย ตลอดการนำ�เสนอของพวกเขา คารา ฟาสและมาร์ติ ดึงดูดความสนใจจากนัก วิทยาศาสตร์ทวั่ โลก เราได้รบั คำ�สัง่ ซือ้ จาก นักวิจยั ชาวญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นผลโดยตรงจากการ เข้าร่วมในการประชุมของเรา ผลที่ได้รับ จากการเข้าร่วมการประชุมขั้นต้นคือการ แสดงให้เห็นว่าสถาบันอย่าง UNCW และ MARBIONC สามารถมีบทบาทในระดับ โลก ไม่เพียงความรูท้ างวิทยาศาสตร์ขนั้ สูง แต่รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาทางการค้า ของสถาบันวิจัย 

Marine science researchers in Wilmington, along with one of private-industry partners, have attracted favorable attention to UNCW’s marine science research and begun generating sales of related commercial products. All that came as a result of presentations made during a recent international conference. Two MARBIONC staff members attended the 17th International Conference on Harmful Algae in Florianópolis, Brazil earlier this month. They made presentations about recent discoveries made by UNCW marine biologists, collection of marine algae samples and cultures and a unique device developed here at CREST Research Park. That machine - a photobioreactor - allows researchers to grow algae in larger quantities, under better controlled conditions and faster than previous methods allowed.

The biennial conference focuses on single-celled organisms that can lead to major fish kills, make seafood toxic and cause paralysis or organ failure in humans. Among the best known of these harmful algae are those that cause red tides from time to time along the Atlantic seaboard. But the effects of harmful algae are far more widespread,

and they are a matter of serious concern worldwide for fisheries and human health. The five-day conference drew more than 500 people from all over the world. UNCW representatives Sara Karafas and Alexis Marti were among hundreds who made presentations about their work. Some of these were 20-minute formal talks before an audience, while others were smaller conversations about information displayed on detailed posters, which illustrate specific aspects of research projects. The

poster sessions tend to be especially useful, participants say, because they can look closely at the details, ask questions and interact one-on-one with the presenters. Karafas - who holds a master’s degree in marine science from UNCW and now works as the “culture curator” at MARBIONC – gave a talk about two newly described species of harmful algae. They are from the same biological genus but are genetically very different and come from opposite sides of the globe - one from Palmyra Mar-Apr

33


Atoll in the Pacific; the other, the Virgin Islands. Both produce toxins that cause harm to the cells of mammals, including humans. “We got some interest in collaborations, from scientists across the globe” Karafas said. She said these international meetings are good for bringing together scientists who are working on related topics but otherwise might never connect. Marti, also a UNCW marine science graduate, is now working as a research technician through an IKA-Works fellowship. Based in Germany, the company’s U.S. headquarters is here in Wilmington. IKA-Works, a manufacturer of scientific and analytical equipment, is collaborating with members of faculty to develop the photobioreactor. Marti and an IKA-Works representative led a photo presentation and displayed an example of the machine, which drew a strong, positive response from the international audience. “Calling it an example of translational research,” Dr. Carmelo Tomas said, “it showed collaboration with local industry to produce something that’s now on the market.” Tomas, a marine biology professor, directed the UNCW team that attended the Brazil conference. Before IKA’s work to commercialize the new device, researchers grew algae in 12 L bottles called carboys – familiar to home-brewers and winemakers – that took up large amounts of lab space. The light needed to make the algae grow came from old-fashioned incandescent bulbs, unlike the photobioreactor’s precisely color-

controlled LEDs. It was difficult to control all the necessary conditions, which kept output low and made some species almost impossible to culture in useful amounts. “Now, however, the machine can grow very sensitive species under controlled conditions, and produce a large amount of biomass material,” Tomas explained. This is important for working with toxic algae because while they contain potent toxins, the significant molecules make up a very small proportion of the organism’s total mass. Hence, lots of cells must be grown to acquire enough material for useful experimentation. With the 10 L unit that IKA is now marketing, a researcher can grow 10-100 times more algae in a 2x2 foot square “footprint” than was possible in a much larger space using the old culture-ina-bottle system. “We have been able to create a ten-fold increase in biomass, which is crucial for science and industry,” Marti said at the conference, “emphasizing the versatile machine’s ability to create optimal growth conditions for different species” “It allows you to change a variety of parameters”, Tomas said, including the amount and quality of light, the temperature and water chemistry. To minimize unintended reactions from metal or plastic parts that might release stray molecules into the water samples, the machine uses entirely “inert” materials like glass, Teflon or special non-reactive surgical-grade plastics. “We’re able to grow species – poorly studied or important species – that can’t be

grown in any other way,” he said. As a result of Marti’s presentations, there is now interest in machine from scientists in the United States, Europe, South America, Japan and the Middle East. IKA-Works is now following up with conference attendees who asked for more information about the device. Here at home, we are making good use of the photobioreactor to grow commercially useful quantities of important algae species, which we offer for sale in various forms. The result is a new commercial resource called the Algal Resources Collection. It makes scientifically interesting cultures - in quantities large or small - available to scientists anywhere. Through their presentations, Karafas and Marti called our collection to the attention of the world’s scientists. We have already made a sale to Japanese researchers as a direct result of our team’s appearance at the conference. Early results from the algae conference demonstrate that institutions like UNCW and MARBIONC can play an important global role, not just in advancing scientific knowledge but also in promoting the commercial development of academic research. 

Article info Daniel G. Baden. 2016. Unique Algae-Growing Device Earns UNCW Global Attention. Ika. Education. Nov 4, 2016. Website: www. wilmingtonbiz.com/insights/daniel_g_baden/unique_algae-growing_device_earns_uncw_global_attention/1446 34

www.innolabmagazine.com


Mar-Apr

35


ANALYSIS

Characterization of vegetable oils by DSC

Author info ยศยา ยิ้มมี Yodsaya Yimmee Mettler-Toledo (Thailand) Limited Yodsaya.yimmee@mt.com

Differential Scanning Calorimetry หรือกระบวนการ DSC เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สสารต่างๆ ในงานวิจัย การพัฒนา สินค้า และการควบคุมคุณภาพ กระบวนการตกผลึกของไขมันและน้ำ�มันเอง ก็ได้รับการศึกษาภายใต้กระบวนการ DSC มาเป็น เวลาหลายปีแล้วเช่นกัน บทความนี้จะนำ�เสนอกระบวนการที่น่าสนใจในการใช้กระบวนการ DSC ในการจำ�แนกน้ำ�มันพืช

น้�ำ มันพืช (หรือไขมันจากพืช ขึน้ อยูก่ บั ความข้นของสสาร) เป็นสารประกอบจาก พืช ทีไ่ ด้จากการนำ�เมล็ดพันธุพ์ ชื หรือผลไม้ ผ่านกระบวนการคั้น และ/หรือ สกัดจาก ตัวทำ�ละลาย และผ่านกระบวนการระเหย ของน้ำ� น้ำ�มันพืชมีส่วนประกอบหลักเป็น ไตรกลีเซอไรด์ ในเชิงเคมี ไตรกลีเซอไรด์ เป็นสารประกอบไตร-เอสเตอร์ ที่ก่อตัวขึ้น จากกระบวนการเอสเทอริฟิเคชันของกลี เซอรอลเข้ากับกรดคาร์บอกซิลิก (กรดไข มัน) ในน้ำ�มันธรรมชาติ ไตรกลีเซอไรด์จะ ประกอบไปด้วยกรดไขมันหลากหลายชนิด ซึง่ ทำ�ให้น�้ำ มันมีสว่ นผสมของไตรกลีเซอไรด์ ที่หลากหลาย ยิ่งไปกว่านั้น น้ำ�มันยังมี ส่วนผสมของสารกึ่งไตรกลีเซอไรด์ (เช่น mono- และ diglycerides) และองค์ประ กอบอื่นๆ (เช่น phospholipids, sterols, vitamins, ฯลฯ) ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ทีม่ าของน้�ำ มัน และกระบวนการผลิต กระบวนการตกผลึก ของไขมันหรือน้�ำ มันนัน้ ถือเป็นเรือ่ งอ่อนไหว 36

www.innolabmagazine.com

ต่อองค์ประกอบในน้ำ�มัน และสามารถวัด ได้ง่ายผ่านกระบวนการ DSC ซึ่งกราฟที่ ได้จากตัวอย่างน้�ำ มันทีผ่ า่ นการทดลองนัน้ จะเป็นเสมือนลายนิ้วมือของน้ำ�มันแต่ละ ชนิด ที่จริงแล้ว กระบวนการ DSC นั้น ยังเป็นเครื่องมือที่ดีในการแยกความแตก ต่างระหว่างน้�ำ มันแต่ละชนิด เช่น การแยก ระหว่างน้ำ�มันที่ผ่านกระบวนการกลั่นและ น้ำ�มันจากธรรมชาติ เราจะสามารถทำ�การทดลองได้ อย่างไร?

การทดลองที่อธิบายในบทความนี้จัด ทำ�ขึ้นโดยเครื่อง DSC1 ที่ติดตั้งร่วมกับ ระบบทำ�ความเย็น2 และตัวอย่างทีใ่ ช้ในการ ทดลองนัน้ บรรจุอยูใ่ นภาชนะอะลูมเิ นียม 40 μl ทีป่ ดิ สนิทและถูกทำ�ให้เย็นลงทีอ่ ณ ุ หภูมิ 50°C ถึง -75°C ที่ 1 K/นาที โดยปริมาณ ของสารอยู่ที่ประมาณ 5-10 มก.

การวัดและผลลัพธ์ที่ได้

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการ DSC ทีเ่ กิด ขึน้ ในน้�ำ มันพืชแช่เย็น โดยในขณะทีน่ �้ำ มัน พืชเริ่มเย็นลง สารประกอบต่าง ๆ จะเริ่ม ตกผลึกในอุณหภูมเิ ฉพาะและถูกสังเกตผ่าน กราฟ DSC ในขณะที่กระบวนการคลาย ความร้อนเกิดขึ้นสูงสุด โดยทั่วไป น้ำ�มัน พืชที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีผลิตมักไม่เหมาะ สมกับการบริโภคของมนุษย์โดยตรง จึง ต้องผ่านกระบวนการทำ�ความสะอาดและ กลั่นเพื่อกำ�จัดสารประกอบจำ�นวนมากที่ อาจกระทบกับรสชาติและคุณสมบัติด้าน สุขภาพและไม่พึงประสงค์ รวมทั้งอาจ กระทบกับระยะเวลาการเก็บรักษาและรูป ลักษณ์ของน้ำ�มัน ในกระบวนการต่อมา น้�ำ มันอาจผ่านกระบวนการปรับสภาพเพือ่ ให้ มีคณ ุ สมบัตติ ามต้องการมากขึน้ เช่น ผ่าน กระบวนการทำ�ให้แข็งตัว (hardening) หรือเติมไฮโดรเจน (ผ่านกระบวนการ hydrogenation) เพือ่ ลดกรดไขมันอิม่ ตัว ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะทำ�ให้อุณหภูมิใน


การตกผลึกของน้ำ�มันสูงขึ้น ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการ DSC ในน้ำ�มันวอลนัทที่ผ่านกระบวนการสกัด เย็นและน้ำ�มันวอลนัทที่ผ่านกระบวนการ กลั่น โดยเปรียบเทียบกราฟ 2 เส้นที่เห็น ความต่างอย่างชัดเจนว่า น้ำ�มันวอลนัท ธรรมชาติ (สกัดเย็น) จะเริ่มตกผลึกที่ อุณหภูมิประมาณ -48°C และที่อุณหภูมิ สูงกว่านี้ กระบวนการตกผลึกอาจจะมอง เห็นได้แต่ไม่ชัดเจนนัก ในทางตรงกันข้าม น้ำ�มันวอลนัทที่ผ่านกระบวนการกลั่นจะ ตกผลึกที่อุณหภูมิที่ต่ำ�กว่า และในกราฟ DSC จะเห็นได้ว่ามีจุดสูงสุดของกราฟ ที่เห็นชัดได้หลายจุด ตามที่กล่าวไปแล้ว กระบวนการตกผลึกของน้ำ�มันพืชแต่ละ ชนิดจะขึน้ อยูก่ บั สารประกอบเคมีของน้�ำ มัน

แต่ละประเภท และน้�ำ มันพืชหรือไขมันพืช จะมีกรดไขมันทีม่ อี ะตอมคาร์บอนเป็นเลขคู่ และมีเชนคาร์บอน 4-24 อะตอมคาร์บอน ในเชิงปริมาณ กรดไขมันจะมีคาร์บอนอะตอม 14-18 อะตอม โดยทัว่ ไป น้�ำ มันทีป่ ระกอบ ด้วยกรดไขมันอิม่ ตัวไตรกลีเซอไรด์ทตี่ กผลึก ทีอ่ ณ ุ หภูมคิ อ่ นข้างสูง ขณะทีน่ �้ำ มันทีม่ กี รด ไขมันไม่อิ่มตัวไตรกลีเซอไรด์จะตกผลึกที่ อุณหภูมิต่ำ�กว่า โดยกระบวนการตกผลึก จะเห็นได้ชัดในกราฟได้หลายครั้งขึ้นอยู่ กับปริมาณของกรดไขมันไตรกลีเซอไรด์ที่ อยู่ในน้ำ�มัน แต่โดยทั่วไปแล้วมักจะมีจุด สูงสุดของกระบวนการตกผลึกทีช่ ดั เจนครัง้ เดียว (ทีอ่ ณ ุ หภูมปิ ระมาณ -50°C, -35°C หรือ 10°C) และอาจมียอดกราฟเล็กๆ อีก หลายครัง้ ซึง่ กระบวนการเดียวกันนีย้ งั เกิด

ขึน้ กับน้�ำ มันทีผ่ า่ นกระบวนการกลัน่ ด้วย ดัง ภาพที่ 4 ขณะทีน่ �้ำ มันธรรมชาติจะตกผลึก ที่อุณหภูมิที่ต่ำ�กว่าเล็กน้อย บทสรุป

น้ำ�มันพืชแต่ละชนิดมีกระบวนการ ตกผลึกทีแ่ ตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ตัว อันเป็นผลมาจากสารประกอบทีผ่ สมอยู่ ในน้ำ�มัน กระบวนการตกผลึกนั้นสามารถ ศึกษาได้ง่ายผ่านกระบวนการ DSC ซึ่ง กราฟผลลัพธ์ทไี่ ด้มกั ถูกน้�ำ ไปใช้ในการบ่งชี้ น้ำ�มันธรรมชาติและน้ำ�มันกลั่นแต่ละชนิด และเพือ่ สอดส่องควบคุมกระบวนการกลัน่ น้ำ�มัน กระบวนการ DSC จึงเป็นเทคนิค ทีม่ ปี ระโยชน์อย่างมากสำ�หรับการประเมิน ประกันคุณภาพของน้ำ�มันพืช 

ภาพที่ 1 กราฟ DSC ของน้ำ�มันถั่วเหลืองสกัดเย็น กระบวนการ คลายความร้อนสูงสุดผ่านกระบวนการตกผลึกของ ไตรกลีเซอไรด์ในน้ำ�มันถั่วเหลือง Figure 1. DSC curve of coldpressed soya oil. The exothermic peaks arise through the crystallization of different triglycerides in the soya oil.

ภาพที่ 2: การเปรียบเทียบกราฟ DSC ของน้ำ�มันวอลนัทที่ ผ่านกระบวนการสกัดเย็น เทียบกับแบบกลั่น กระบวนการ คลายความร้อนสูงสุดเกิดขึ้นจากกระบวนการตกผลึกของ ไตรกลีเซอไรด์หลายชนิดในน้ำ�มันวอลนัท Figure 2: Comparison of the DSC curves of coldpressed and refined walnut oil. The exothermic peaks are due to the crystallization of different triglycerides in the walnut oil.

Mar-Apr

37


ภาพที่ 3: กราฟ DSC แสดงผลความแตกต่างระหว่างน้ำ�มันพืชสกัดเย็น (ธรรมชาติ) แต่ละชนิด Figure 3: DSC curves of different cold-pressed (native) oils.

ภาพที่ 4: กราฟ DSC แสดงผลความแตกต่างระหว่างน้ำ�มันพืชที่ผ่าน กระบวนการกลั่นแต่ละชนิด Figure 4: DSC curves of different refined oils.

Differential Scanning Calorimetry (DSC) is used to characterize very many different types of materials in research, product development and quality control. The crystallization behavior of fats and oils has been studied by DSC methods for many years. This article presents some interesting DSC measurements performed on vegetable oils.

Vegetable oils (or fats, depending on their consistency) are plant constituents obtained from the seeds or fruit pulp by pressing and/ or solvent extraction followed by evaporation of the solvent. Vegetable oils consist mainly of triglycerides. Chemically, triglycerides are triesters, formed by the esterification of glycerol with three long-chain carboxylic acids (fatty acids). In natural oils, triglycerides contain many different fatty acids. A natural oil is therefore always a mixture of different triglycerides. In addition, the oil contains different amounts of partial glycerides (i.e. mono- and diglycerides) and other constituents (e.g. phospholipids, sterols, vitamins, etc.), depending on the origin of the oil and the type of processing. The crystallization behavior of a fat or oil is very sensitive to its composition and can easily be measured by DSC. The DSC curve obtained from an oil sample is 38

www.innolabmagazine.com

characteristic of the particular oil and serves as a “fingerprint”. DSC is in fact an excellent method for determining differences between oils, for example between refined and natural oils. Experimental details The measurements described in this article were performed using a DSC822e equipped with an IntraCooler. The samples were hermetically sealed in 40-μl aluminum crucibles and cooled from 50°C to -75°C at 1 K/min. The sample mass was typically 5-10 mg. Measurements and results Figure 1 shows a typical DSC cooling curve of a vegetable oil. As the oil cools, various components crystallize out at characteristic temperatures. These crystallization processes are observed on the DSC curve as exothermic peaks. In general, raw vegetable oils are

normally unfit for direct human consumption. The raw oils are cleaned and refined in processes that eliminate a large number of substances whose presence is detrimental to the taste, human health properties, shelf life or appearance of the oil. In a further process, the oils can be treated to give them more desirable properties. These processes include the so-called “hardening” or “hydrogenation” of oils, in which the content of unsaturated fatty acids is reduced. This increases the crystallization temperature of the oil. Figure 2 shows DSC cooling curves of coldpressed and refined walnut oil. Comparison of the two curves shows distinct differences. The native oil (cold-pressed) crystallizes at about -48°C. Above this temperature, a certain amount of crystallization is visible but the correspond-ing peaks are small. In contrast, the refined walnut oil crystallizes at lower


temperatures and the DSC curve shows several more pronounced peaks. As already mentioned, the crystallization behavior of a vegetable oil depends mainly on its chemical composition. Vegetable oils and fats contain fatty acids with mostly even numbers of carbon atoms and chain lengths of 4-24 carbon atoms. Quantitatively, fatty acids with chain lengths of 14-18 carbon atoms predominate. In general, oils composed mainly of saturated fatty acid triglycerides crystallize at relatively high temperatures, whereas oils with unsaturated fatty acid triglycerides crystallize

at relatively low temperatures. Depending on the proportions of fatty acid triglycerides present in the oils, several crystallization peaks appear in the DSC curve. Usually the curve exhibits one pronounced crystallization peak (as a rule at about -50°C, -35°C or 10°C) and one or more smaller peaks. This is also true for the refined oils (see Figure 4). Compared with native oils, crystallization occurs here at slightly lower temperatures.

Conclusions Vegetable oils exhibit characteristic crystallization behavior that is strongly influenced by the composition of the oil. The crystallization behavior can easily be studied by DSC methods. The resulting measurement curves are used to identify unknown native and refined vegetable oils and to monitor and control refining processes. DSC is therefore an extremely useful technique for the quality assurance of vegetable oils. 

Article info Dr. C. Otto, Dr. Otto GmbH, Wittenberge; Dr. D. Neff, Mettler-Toledo GmbH, Giessen; Germany 1 DSC822e Differential Scanning Calorimetry by Mettler-Toledo 2 IntraCooler by Mettler-Toledo

เครื่องมือและโซลูชันสำ�หรับการควบคุมคุณภาพ ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต Material Receiving

เครื่องชั่งคุณภาพสูงระดับ ไมโครกรัม  เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์  เครื่องวัดความชื้น  ตุ้มน้ำ�หนักมาตรฐาน 

Quality Control and Product Development

Warehousing

เครื่องวัดค่าพีเอช เครื่องไทเทรตอัตโนมัติ  เครื่องวัดค่าดัชนีหักเห  เครื่องวัดค่าความหนาแน่น

Production / Quality Control in Production

บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำ�กัด สำ�นักงานกรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2723 0300 แฟกซ์ 0 2719 6479 METTLER-TOLEDO LIne Official: @MTTH

Thermal Analysis AutoChem

สาขาระยอง โทรศัพท์ 0 3860 9561-2 แฟกซ์ 0 3860 7738 อีเมล MT-TH.CustomerSupport@mt.com

Packaging

Logistics and Shipping

ปิเปตต์แบบช่องเดียว และ หลายช่องดูด-จ่ายสาร  ปิเปตต์อิเล็กทรอนิกส์  ทิป 

สาขาขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4322 7230 แฟกซ์ 0 4322 7321 Mar-Apr 39 www.mt.com


TECHNOLOGY

Saving Lives and Improving Livelihoods with Revolutionary Data-driven Grain Sorting Technology

Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

Aflatoxin Infected Grains

เทคโนโลยีการคัดเมล็ดอันล้�ำ หน้าจากบูเลอร์ ช่วยลดการปนเปือ ้ นของสารพิษทีป ่ นเปือ ้ นในข้าวโพด และช่วยเพิม ่ อัตราส่วนผลผลิต ด้วยการจำ�แนกและคัดแยกเมล็ดทีป ่ นเปือ ้ นอะฟลาทอกซิน ซึง ่ เป็นสารพิษก่อมะเร็ง ระบบมอบความถูกต้องและความเร็วทีส ่ ง ู กว่า เครือ ่ งมือแบบเดิม ระบบทำ�การพัฒนาร่วมกับไมโครซอฟต์ ระบบ LumoVision เป็นความก้าวหน้าครั้งสำ�คัญของอุตสาหกรรม ข้าวโพดในการต่อสู้กับสารพิษจากเชื้อรา อะฟลาทอกซินเป็นสารพิษที่อันตรายที่สุด นวัตกรรมนี้สามารถขจัดเมล็ดข้าวโพดที่ ปนเปื้อนได้ถึง 90% แมตต์

เคลลี กรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยี ดิ จิทัล แห่ ง บู ห์เ ลอร์ กล่ า วว่ า “ความ ก้าวหน้าของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีม่ าพร้อมกับ ความเชี่ยวชาญด้านการคัดแยกและความ ปลอดภัยของอาหาร ทำ�ให้ระบบนีเ้ ป็นระบบ ที่ดีที่สุด มีส่วนในการแก้ไขความท้าทาย หลักด้านความปลอดภัยและความมั่นคง ทางอาหารในระดับโลก” ข้าวโพดเป็นพืชที่มีความจำ�เป็นและ เป็นอาหารหลักในภูมิภาคต่างๆ ของโลก และเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารสัตว์ แต่มีแนวโน้มที่จะมีการปนเปื้อนอะฟลา ทอกซิน องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer) จัดให้อะฟลาทอกซินเป็น สารก่อมะเร็งในมนุษย์ ประชากรประมาณ 500 ล้านคนทัว่ โลก มีความเสีย่ งต่อการได้ รับอะฟลาทอกซิน ซึง่ เป็นสาเหตุของมะเร็ง ตับในผูป้ ว่ ย 155,000 คนทัว่ โลก และมีสว่ น 40

www.innolabmagazine.com

ทำ�ให้เด็กหลายล้านคนหยุดชะงักการเติบโต เบียทริซ คอนด์-เปอร์ตีต์ เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยอาหารแห่งบูห์เลอร์กล่าว ว่า “อะฟลาทอกซินเป็นหนึ่งในความเจ็บ ปวดของโลกในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศหมายถึงปัญหาที่มากขึ้น ดัง นั้น การทำ�ลายเมล็ดพืชที่ปนเปื้อนจาก ห่วงโซ่อาหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นใน ขณะที่สูญเสียเมล็ดที่ดีน้อยลง เป็นความ ท้าทายเร่งด่วน” จนกระทั่งปัจจุบัน การคัดเลือกเมล็ด ข้าวโพดเพือ่ ลดการปนเปือ้ นอะฟลาทอกซิน ยังเป็นเรื่องยากและไม่แม่นยำ� ขึ้นกับการ จำ�แนกโดยใช้สงิ่ ชีบ้ ง่ การปนเปือ้ นทางอ้อม การทดสอบการปนเปื้อนจะขึ้นกับการสุ่ม ไม่สามารถสรุปผลได้แน่ชัด และใช้เวลา นาน เนื่องจากการปนเปื้อนจะเกิดเป็นจุด เมล็ดทีป่ นเปือ้ นสองเมล็ดในข้าวโพดทัง้ หมด 10,000 เมล็ด มากพอที่จะทำ�ให้ข้าวโพด

ทั้งหมดไม่เหมาะสมต่อการบริโภค นอก เหนือจากความเสี่ยงทางสุขภาพ ผลกระ ทบทางเศรษฐกิจต่อเกษตรกรและผูแ้ ปรรูป อาหารก็มีนัยสำ�คัญเช่นกัน ความถูกต้องทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน

LumoVision เป็นเทคโนโลยีการคัด เลือกเมล็ดโดยใช้แสงระบบแรกที่สามารถ จำ�แนกอะฟลาทอกซินโดยใช้สิ่งชี้บ่งการ ปนเปื้อนโดยตรง (direct indicator) ใน ขณะทีใ่ ช้ขอ้ มูลบนคลาวด์แบบเรียลไทม์ไป พร้อมกัน เพื่อตรวจติดตามและวิเคราะห์ ความเสี่ยงของการปนเปื้อน ระบบทำ�งานโดยการวิเคราะห์การเรือง แสงฟลูออเรสเซนต์ของเมล็ดภายใต้แสงยูวี อันทรงพลังในเครือ่ งคัดเลือก เป็นทีท่ ราบกัน ว่าเมล็ดทีป่ นเปือ้ นจะเรืองแสงสีเขียวสว่าง กล้องความไวสูงเฉพาะของ LumoVision จะตรวจจับแสงฟลูออเรสเซนต์อย่างแม่นยำ�


หัวฉีดอากาศจะเป่าเมล็ดที่ปนเปื้อนออก จากกระบวนการผลิตภายในเวลาเพียงมิลลิ วินาที เครือ่ งสามารถตรวจจับผลิตภัณฑ์ได้ ถึง 15 ตันต่อชั่วโมง กำ�จัดการปนเปื้อน ได้ถึง 90% ซึ่งพัฒนาให้ดีกว่าโซลูชันที่ใช้ กันในปัจจุบันอย่างมาก โซลูชนั ทีใ่ ช้คลาวด์จากไมโครซอฟต์เป็น กุญแจสำ�คัญในการลดการสูญเสียสัดส่วน ผลผลิต การผสานข้อมูลจากกล้องและ ข้อมูลที่เก็บในคลาวด์ช่วยในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงแบบรีลไทม์ของการปนเปื้อน เฉพาะทีท่ อี่ าจจะเกิดขึน้ เมือ่ พบว่ามีความ เสี่ยงต่ำ� การคัดแยกจะหยุดแล้วปล่อยให้ เครื่องจักรตรวจติดตามต่อไป หากความ เสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น การคัดแยกอัตโนมัติจะ ทำ�งานอีกครั้ง LumoVision พร้อมบริการ จากคลาวด์ ลดการสูญเสียสัดส่วนผลผลิต ให้ต่ำ�กว่า 5% เมื่อเทียบกับการสูญเสียสูง กว่า 5% ไปจนถึง 25% ของโซลูชันที่ใช้ ในปัจจุบัน เปลีย ่ นแปลงการดำ�เนินชีวต ิ และ ความเป็นอยู่

เบน ดีโฟลต์ วิศวกรอาวุโสด้านการ วิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งบูห์เลอร์ กล่าว ว่ า “เรามี ค วามตื่ น เต้ น เป็ น อย่ า งยิ่ ง

Maize Sorting

ในความสำ�เร็จนี้ ในฐานะองค์กร เรา ได้ พ ยายามแก้ ไ ขปั ญ หาการปนเปื้ อ น อะฟลาทอกซินมาหลายปี ขณะนี้ ความ ก้าวหน้าของเทคโนโลยีท�ำ ให้เราสามารถนำ� เสนอโซลูชนั อันล้�ำ หน้านีส้ ตู่ ลาด” เขากล่าว เสริมอีกว่า “ด้วยเทคนิคทางวิทยาศาตร์ ข้อมูล (data science) และเครื่องมือ ต่างๆ เราสามารถพัฒนาอัลกอริทึมการ คัดแยก ในขณะที่สภาพการเชื่อมต่อและ โซลูชนั IoT ช่วยให้เราสามารถรวมเอาการ คัดแยกแบบดิจติ ลั ของเราเข้ากับแบบจำ�ลอง ความเสี่ยงแบบรีลไทม์” คากลายาน อาร์คาน ผู้จัดการทั่วไป ด้านทรัพยากรและการอุตสาหกรรมแห่ง ไมโครซอฟต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “บูห์เลอร์ ได้สร้างเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและ สร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียง อุตสาหกรรมอาหาร แต่อุตสาหกรรมการ ผลิตในหลากหลายระดับ ระบบการคัดแยก โดยใช้แสงซึง่ เป็นนวัตกรรมทีข่ บั เคลือ่ นด้วย ข้อมูลของบูห์เลอร์ ไม่ได้เพียงทำ�นายการ ปนเปือ้ นสารพิษในอนุภาคอาหารแต่สามารถ ขจัดสารพิษได้อกี ด้วย โดยใช้ประโยชน์จาก คลาวด์ Azure จากไมโครซอฟต์ทที่ รงพลัง และมีความสำ�คัญในการช่วยให้เรามีความ ปลอดภัยและมีสุขภาพดียิ่งขึ้น”

Camera Assembly in Buhler Clean Room

ระบบ LumoVision ช่วยให้ผู้ผลิต อาหาร อาหารสัตว์ และอาหารสัตว์เลี้ยง สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ของตนจากการ ปนเปื้อน หลีกเลี่ยงต้นทุนของการเรียก คืนและผลกระทบที่ตามมาต่อชื่อเสียง ใน ขณะที่ช่วยเพิ่มสัดส่วนผลผลิตและลดของ เสีย ผู้ผลิตเมล็ดพืชสามารถเพิ่มคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ของตนเพือ่ ให้ได้ราคาสูงขึน้ อย่างไรก็ตาม มีภูมิภาคในโลกที่ยังไม่มีข้อ บังคับด้านความปลอดภัยของอาหารหรือใน กรณีทมี่ ที รัพยากรน้อยจนมีทางเลือกเพียง แค่การกินอาหารทีป่ นเปือ้ นหรือต้องทนหิว LumoVision สามารถมอบผลกระทบที่ ยิ่งใหญ่กว่าด้วยการช่วยชีวิตและปรับปรุง ความเป็นอยู่ LumoVision อยู่ระหว่างการทดสอบ โดย คาปา โบโลญญา ลูกค้าของบูห์เลอร์ ในประเทศอิตาลี ซึง่ เป็นสหกรณ์การเกษตร ที่ผลผลิตข้าวโพดได้รับผลกระทบจาก อะฟลาทอกซินทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากความแห้ง แล้งในฤดูเพาะปลูกปี 2555 การทดสอบจะ ใช้เครือข่าย MccoKey ซึง่ เป็นโครงการที่ สนับสนุนทุนโดยคณะกรรมาธิการยุโรปเพือ่ การพัฒนาโซลูชนั ฉลาดทีม่ คี วามยัง่ ยืนเพือ่ ลดสารพิษจากเชื้อราในอาหารและอาหาร สัตว์ 

Buhler Applications Lab

Mar-Apr

41


Bühler reveals a breakthrough in sorting technology that will minimize toxic contamination in maize and improve yield, by identifying and removing cancer-causing, aflatoxin-infected grains. It does this more accurately and at greater speed than any previous solution. Developed in partnership with Microsoft, the launch of LumoVision is a significant advance for the maize processing industry in its fight against mycotoxins, the most poisonous of which is aflatoxin. The innovation can eliminate up to 90% of contaminated maize. “Advances in digital technology, together with our sorting and food safety expertise, make this an unrivalled system that contributes to solving a major global food safety and security challenge,” says Matt Kelly, Managing Director of Digital Technologies at Bühler.

Maize is a vital, staple food crop in many regions of the world and a major component in animal feed, but it is particularly prone to aflatoxin contamination. Aflatoxin is classified as a primary human carcinogen by the International Agency for Research on Cancer. Approximately 500 million people worldwide are at risk of exposure to it and it is estimated to cause up to 155,000 cases of liver cancer every year and contribute to stunting the growth of millions of children. “Aflatoxin is one of the biggest global pains today. Climate change means that the problem is growing, so eliminating contaminated grains from the food chain more effectively, with less loss of healthy grain, is an urgent challenge,” says Beatrice Conde-Petit, Food Safety Officer at Bühler. Until now sorting maize for aflatoxin reduction has proved difficult and imprecise, relying on identifying indirect indications of contamination. Testing for contamination based on sampling is inconclusive and time-consuming as contamination occurs in hotspots. Just two contaminated kernels in 10,000 are sufficient to make a lot unfit for purpose. Alongside health risks, the economic impact on farmers and food processors is significant. Unprecedented Accuracy LumoVision is the first optical sorting technology able to identify aflatoxin based on direct indicators of contamination, while simultaneously using real-time, cloud-based data to monitor and analyze contamination risk. It works by analyzing the color each kernel fluoresces as it passes 42

www.innolabmagazine.com

under powerful UV lighting in the sorter. It is known that contaminated kernels fluoresce a specific bright green color. LumoVision’s proprietary, highly sensitive cameras detect precisely this color of fluorescence. Within milliseconds of detection, air nozzles deploy to blow contaminated kernels out of the product stream. The machine processes up to 15 tons of product an hour, eliminating up to 90% of contamination – a significant improvement on current solutions. A cloud-based solution using infrastructure provided by Microsoft is a key enabler to reducing overall yield loss. Combining data from the cameras with data stored in the cloud allows a local, real-time analysis of the risk of contamination to be carried out. When the risk is minimal, sorting is halted while the machine continues to monitor. If the risk rises, sorting automatically restarts. LumoVision, coupled with the cloud service, reduces yield loss to below 5%, compared with between 5% and up to 25% for other current solutions. Transforming Lives and Livelihoods “We are incredibly excited about this achievement. As an organization we have strived to solve the problem of aflatoxin contamination for many years. Now, with today’s technological advances we’re able to bring this ground-breaking solution to market,” says Ben Deefholts, Senior Research Engineer for Digital Technologies at Bühler. “With data science techniques and tools we can develop sorting algorithms, while connectivity and IoT solutions allow us to combine

our optical sorting with real-time risk models,” he adds. Caglayan Arkan, GM - Manufacturing & Resources at Microsoft adds: “Bühler has built a truly revolutionary and inspiring piece of technology – not only to the food industry but to the manufacturing industry on so many levels. Bühler’s revolutionary data-driven optical sorting system doesn’t just predict a toxin in a food particle, but it can eliminate it altogether, by tapping into the breadth and scale of Microsoft’s global Azure cloud, which is powerful and meaningful to keeping all of us safer and healthy.” With LumoVision, food, feed, and pet food manufacturers can protect their product from contamination, avoid the cost of expensive recalls and reputational consequences, while increasing yields and reducing waste. Grain handlers can upgrade the quality of their product to attract higher prices. However, it is in regions of the world where there is no food safety regulation or where low resource communities have little choice but to eat contaminated food or go hungry, that LumoVision can have an even bigger impact, saving lives and improving livelihoods. LumoVision is currently undergoing testing onsite with Bühler customer Capa Cologna, in Italy, an agricultural cooperative whose maize was affected by aflatoxin after drought conditions during the growing season in 2012. Further testing will take place within the MycoKey network, a project funded by the European Commission to develop smart, sustainable solutions that reduce mycotoxins in food and feed. 


Mar-Apr

43


ATTRACTIONS

PROPAK ASIA 2018

Author info วันทิตา พรธนาวงศ์ Wantita Porntanawong PR, UBM Asia (Thailand) Co., Ltd. wantita.p@ubm.com โพรแพ็ค เอเชีย 2018 ร่วมสมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม อิตาลี (ACIMGA) จัดงาน Printech Asia กลับมาอีกครัง ้ กับงานแสดงสินค้าทีใ่ หญ่ทส ี่ ด ุ ของเอเชีย ด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภณ ั ฑ์ ในวันที่ 13-16 มิถน ุ ายน 2561 กรุงเทพฯ ประเทศไทย กว่า 25 ปี ของการจัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย นับเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย ที่ครอบคลุม อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม กระบวนการผลิตยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงการบรรจุภัณฑ์ทั้งระบบ โดยในปี 2561 ประตูบานนี้ ได้ถูกเปิดขึ้นอีกครั้ง เพื่อต้อนรับ 1,800 บริษัทผู้ร่วมจัดแสดงงาน และผู้เช่ียวชาญกว่า 50,000 คน พร้อมพื้นที่จัดแสดงงาน ที่เพิ่มขึ้นและถูกจองเต็มแล้วกว่า 90% ซึ่งงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2018 ได้ขยายพื้นที่การจัดงานสู่ฮอลล์ 9 ของศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค (BITEC)

จากผลการตอบรับเป็นอย่างดีของผู้ เข้าร่วมชมงาน โพรแพ็ค เอเชีย จึงได้มี การจัดโซนแสดงสินค้าให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น โดย โพรแพ็ค เอเชีย 2018 ขอ แนะนำ�โซนจัดแสดงใหม่ Printech Asia ซึง่ เป็นโซนที่ 9 ของการจัดงาน โดยได้รว่ ม มือกับสมาคมผูผ้ ลิตเครือ่ งจักรอุตสาหกรรม อิตาลี (ACIMGA) ผู้จัดงานแสดงสินค้า เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดของทวีป ยุโรป ทีพ่ ร้อมจะผลักดันให้ Printech Asia เป็นการจัดแสดงสินค้าทีค่ รอบคลุมทัง้ การ แปรรูป การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยี การพิมพ์และการติดฉลากทีค่ รบวงจรทีส่ ดุ ของภูมภิ าคเอเชีย ซึง่ โซนใหม่นจี้ ะจัดแสดง ร่วมกับอีก 8 โซนของ โพรแพ็ค เอเชีย ซึ่ง ประกอบด้วยเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป 44

www.innolabmagazine.com

(ProcessingTechAsia), เทคโนโลยีดา้ นบรรจุ ภัณฑ์ (PackagingTechAsia), เทคโนโลยี ด้านเครือ่ งดืม่ (DrinkTechAsia), เทคโนโลยี ด้านเภสัชกรรม (PharmaTechAsia), ห้อง ทดลองและการทดสอบ (Lab&TestAsia), บรรจุภณ ั ฑ์ส�ำ เร็จรูป (MaterialsAsia), การ ใส่รหัสสินค้าการทำ�เครือ่ งหมายและฉลาก (Coding,Marking&LabellingAsia) และ ห่วงโซ่ความเย็นระบบโลจิสติกส์และคลังสินค้า (Coldchain,Logistics&WarehousingAsia) นอกจากนัน้ โพรแพ็ค เอเชีย 2018 ยัง ได้ขยายหัวข้อในการจัดแสดงให้ครอบคลุม ในส่วนของเทคโนโลยีด้านเครื่องดื่ม การ ผลิตแปรรูปเนื้อสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีดา้ นการผลิตและบรรจุภณ ั ฑ์ ขนมหวาน

นายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบเี อ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำ�กัด กล่าว ถึงการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย ว่าในฐานะ ผู้จัดงานรู้สึกยินดีอย่างยิ่งสำ�หรับงานโพร แพ็ค เอเชีย ที่กำ�ลังจะมาถึง โดยนอก เหนือจากการได้รับความร่วมมือในการ ร่วมจัดแสดงงานจากผู้นำ�ในธุรกิจบรรจุ ภัณฑ์อาหาร กระบวนการผลิต และการ ขนส่งแล้ว ในปี 2018 การจัดงานฯ ยังมี การพัฒนาและก้าวหน้าขึน้ จากการร่วมมือ กับหน่วยงานและองค์กรทีม่ คี วามแข็งแกร่ง ในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ การผลิตเครือ่ ง ดื่ม การตัดแต่งเนื้อ และส่วนประกอบใน การทำ�ขนมหวาน งานโพรแพ็ค เอเชีย วันนี้ไม่ใช่แค่งาน แสดงสินค้านานาชาติทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ของเอเชีย


ตะวันออกเฉียงใต้เท่านัน้ แต่เป็นงานแสดง สินค้าระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่ง ของโลก ซึ่งประกอบด้วย 17 พาวิลเลียน จาก 13 ประเทศ รวมถึงผู้ผลิตเครื่องจักร บรรจุภณ ั ฑ์และเครือ่ งจักรแปรรูปชัน้ นำ�จาก เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น และจีน และ ยัง มีผู้ร่วมจัดแสดงงานจากประเทศต่างๆ กว่า 45 ประเทศ พร้อมกับเครื่องจักรที่ ใช้ในกระบวนการผลิตและบรรจุภณ ั ฑ์ทนี่ �ำ มาจัดแสดงกว่า 5,000 เครื่องจักรอีกด้วย พาวิลเลี่ยนประเทศฝรั่งเศส

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และความสำ�คัญฝรั่งเศส ในระดับโลก ประเทศฝรัง่ เศสเป็นผูน้ �ำ ในอุตสาหกรรม ด้านนีอ้ ย่างแท้จริง โดยฝรัง่ เศสเป็นผูส้ ง่ ออก รายใหญ่ล�ำ ดับ 5 ของโลกด้วยปริมาณการ ส่งออกที่สูงถึง 665 ล้านยูโรในปี 2017 บริษัทฝรั่งเศสนั้นเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง ว่ามีมาตรฐานในการให้การบริการอย่างมี คุณภาพ ทั้งยังมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดใน ประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายการพาณิชย์ฯ จึงจัดพาวิลเลี่ยนของประเทศฝรั่งเศสขึ้น และได้นำ� 15 บริษัทชั้นนำ�จากประเทศ

ฝรัง่ เศสทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในอุตสาหกรรม การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์มาร่วมแสดง สินค้า โดยทั้ง 15 บริษัทนั้นมีเอกลักษณ์ และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ไม่ว่า จะเป็นการออกแบบและการให้บริการด้าน เทคนิค หรือการผลิตเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ บริษัทชั้นนำ�ในพาวิลเลี่ยนของฝรั่งเศส โดยในปีนี้ ผูเ้ ข้าร่วมชมงานจะได้พบกับ นวัตกรรมระบบทางเทอร์โมไดนามิกส์และ ทางกลไกสำ�หรับอุตสากรรมบรรจุภัณฑ์ ที่จะนำ�เสนอโดยบริษัท HYDROLOCK ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านการส เตอริไลซ์ในบรรจุภัณฑ์ โดยทางบริษัทมี เทคโนโลยีสำ�หรับการสเตอริไลซ์แบบต่อ เนื่องครอบคลุมอาหารหลายประเภท ทั้ง อาหารกระป๋อง ผลิตภัณฑ์นมและเครื่อง ดื่ม อาหารพร้อมทาน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษทั ประสบความสำ�เร็จด้วยดีในการติดตัง้ เครือ่ งสเตอริไลซ์แบบต่อเนือ่ งให้กบั โรงงาน ข้าวโพดกระป๋องแห่งหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม่ และแน่นอนว่าไม่ได้มแี ค่เพียงเทคโนโลยี ในส่วนของเครือ่ งมือเท่านัน้ ประเทศฝรัง่ เศส ยังมีชอื่ เสียงในด้านเทคนิคและการออกแบบ

อุปกรณ์และเครื่องมือ อย่างเช่นที่บริษัท SOCAPS ได้นำ�เสนอต่อลูกค้าใน 40 ประเทศทั่วโลก ด้วยช่างเทคนิคมากกว่า 600 คน SOCAPS ออกแบบ ผลิต ติด ตั้งและให้บริการการดูแลรักษาเครื่องมือ แก่ลูกค้าทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร และ อุตสาหกรรมอืน่ ๆ อย่างเช่น อุตสาหกรรม ในด้านสุขภาพ พลังงาน และอุตสาหกรรม ในวงการการบิน นอกจากนี้ พาวิลเลี่ยนของประเทศ ฝรั่งเศสยังมีการนำ�เสนอระบบการจัดการ น้�ำ ในอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ แบบครบวงจร โดยบริษทั I.C.E. Water Management โดยลูกค้าของบริษทั เป็นบริษทั ชัน้ นำ�ระดับ โลก อย่างเช่น เป๊ปซี่ โคล่า และโคคา โคล่า หรือ บริษัท KARLVILLE ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 20 ปีในการออกแบบ ผลิตและ จัดจำ�หน่ายฉลากชิงค์สลีฟ บรรจุภณ ั ฑ์ออ่ น ตัวและการมัดเทปสินค้า สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดงานฯ และติดตามข่าวสารการจัดงานได้ทเี่ ว็บไซต์ www.propakasia.com 

PROPAK ASIA 2018 CO-ORGANISES “PRINTECH ASIA” WITH THE ITALIAN MACHINE MANUFACTURER ASSOCIATION ACIMGA. Asia’s Largest Trade Fair for the Total Processing & Packaging Solutions Industry Returns 13-16 June 2018 Bangkok, Thailand. For over 25 years, ProPak Asia - Asia’s largest trade event servicing the entire food, drink, and pharma processing and packaging supply chain will open its doors again in 2018 to welcome an estimated 1,800 exhibiting companies and over 50,000 professionals. With increased participation and nearly 90% of the show floor sold, PKA 2018 has further expanded to include a 9th exhibition hall at the Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC). Mar-Apr

45


From the positive attendee feedback regarding ProPak Asia’s “sectorized zones” – making sourcing between categories more efficient, ProPak Asia 2018 introduces its newest 9th zone “Printech Asia” which is a joint venture with The Italian Machine Manufacturer Association ACIMGA – organisers of the largest print technology trade fairs in Europe. Printech Asia is dedicated to covering the latest in converting, package printing, and labelling technologies and services across Asia. This new zone joins ProPak Asia’s existing eight zones which includes ProcessingTechAsia, PackagingTechAsia, DrinkTechAsia, PharmaTechAsia, Lab&TestAsia, MaterialsAsia, Coding,Marking&LabellingAsia and Coldchain,Logistics&WarehousingAsia. In addition ProPak Asia 2018 plans to expand up on topics and displays concerning drink technology, meat processing efficiency, and a burgeoning new host of confectionary packing and processing equipment. “We are very excited for this upcoming edition of ProPak Asia”, said Justin Pau General Manager of UBM Asia (Thailand) Co.,Ltd. “In addition to us offering the expected suite of big players in food packaging, processing, and logistics, we’re making some strong strides and partnerships to enhance the print technology, drink, meat cutting, and confectionary components for the 2018 event.” Renown as not just the largest trade show of its kind in the East, ProPak Asia is also the most international event by virtue of hosting 17 pavilions with 13 separate countries including leading producers of packaging and processing machinery from Germany, Italy, Japan and China. In total, ProPak Asia hosts companies from over 45 countries representing an estimated 5,000 individual pieces of 46

www.innolabmagazine.com

major packaging and processing equipment. French Pavilion The world market and position of France: In this promising industry, France occupies a prominent position, being the world’s fifth-largest exporter (export value was €664 Million in 2017). French companies are particularly well known for their high standard quality service and their use of new technologies and innovations, which correspond to the current Thai market expectations. For the occasion, Business France will be running a French Pavilion with 15 French Companies specialized in the Processing and Packaging industry. They will bring their expertise from different areas, such as service provider, machine manufacturer and industrial integrator.

Some of French expertise: One of French technical innovation includes mechanical and thermodynamic systems, offered by HYDROLOCK. The company is a world specialist in the field of “in container” sterilization. They manufacture continuous sterilizers for various type of food – canned vegetable, milk and beverage, readyto-eat meals, etc. Client reference

for Thai market: the company installed a continuous sterilizer at a factory to treat canned conned in Chiang Mai in 2017. Not only the machines that French players can offer. We have this year in French Pavilion the company SOCAPS, a global provider of technical services to industries. With their 610 technicians and local teams based in more than 40 countries worldwide, SOCPAS designs, builds, installs and provides maintenance of industrial equipment whether in food & beverage industries or healthcare, energy and aeronautics fields. In the Pavilion, the visitors will also discover solutions dedicated to water management for food and beverage industry by I.C.E. Water Management, one of the specialists in the field, having already worldrenowned clients like Pepsi Cola and Coca Cola. Or, KARLVILLE, with more than 20 years in the market, provides sustainable vertically integrated machinery solutions for shrink sleeves, flexible packaging, pouches and tape multipacks. For more information on remaining participation opportunities and upcoming show developments visit www.propakasia.com 


Leading to the regional HUB of Laboratory Equipment

Author info แสงทิพ เตชะปฏิภาณดี Saengtip Techapatiphandee Assistant Communication Manager, VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd. saengtip.won@vnuexhibitionsap.com ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการค้าเครื่องมือห้องปฏิบัติการระดับภูมิภาค ผ่านงาน “ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2018” อุตสาหกรรมทีเ่ กีย ่ วเนือ ่ งกับสุขภาพและการแพทย์มแี นวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนือ ่ ง ดังจะเห็นได้จากตลาดเครือ ่ งมือแพทย์ จากทัว ่ โลกทีม ่ อ ี ต ั ราการเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าร้อยละ 6.4 ต่อปี จึงทำ�ให้อต ุ สาหกรรมการผลิตเครือ ่ งมือแพทย์เป็นอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพต่อเศรษฐกิจ ประเทศไทยได้กำ�หนดให้เรื่องการแพทย์และสาธารณสุขไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้เป็นหนึ่งใน เป้าหมายอนาคตของไทย ในปี 2579 เพือ ่ ส่งเสริมให้คนไทยมีรา่ งกายทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์ และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติ หรือทีร่ จ ู้ ก ั กันในนาม Medical Hub นอกจากนีย ้ ง ั ได้จด ั ทำ� Roadmap ในการขับเคลือ ่ นไทยแลนด์ 4.0 กลุม ่ สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness and Bio-Med) ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ เพื่อผลักดันให้ไทยเป็น Medical Hub ของอาเซียนภายในปี 2568 (ข้อมูลจากรายงานการศึกษาเรื่อง “อุตสาหกรรมเครื่องมือ แพทย์ของประเทศไทย” ฝ่ายวิจัยนโยบาย สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ภาครัฐ ยังคงให้ความสนใจและทุม่ เทกับการพัฒนา รากฐานความมัน่ คงของชาติผา่ นการลงทุน ด้านเครือ่ งมือห้องปฏิบตั กิ าร ซึง่ มีอตั ราการ เติบโตสูงอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15-20% ต่อปี สอดคล้องกับการผลักดันการลงทุนใน ด้านการวิจยั และพัฒนา (R&D) ทีส่ �ำ คัญใน การขับเคลือ่ นนโยบาย Thailand 4.0 ของ ภาครัฐ ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำ�ความสำ�คัญ ต่อการจัดงานแสดงเทคโนโลยีและเครือ่ งมือ ห้องปฏิบตั กิ ารระดับนานาชาติ หรือ “งาน ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชัน่ แนล 2018” ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ ไบ เทค ฮอล์ EH102-103 กรุงเทพฯ

คุณอนุชา พันธุพ์ เิ ชฐ ผูจ้ ดั การโครงการ กล่าวว่า “วีเอ็นยูฯ ได้เล็งเห็นความสำ�คัญ ของอุตสาหกรรมเครือ่ งมือห้องปฎิบตั กิ ารมา โดยตลอด เรามุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะผลักดัน งาน Thailand LAB INTERNATIONAL ให้เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครือ่ งมือเครือ่ ง ใช้ในห้องปฏิบัติการในระดับภูมิภาค โดย ดึงดูดนักลงทุนจากนานาประเทศให้มาเปิด ตลาดที่ภูมิภาคเอเชีย โดยมีประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการจัดงาน ซึ่งเราจัดงาน มาอย่างต่อเนื่องถึง 8 ปี และงานมีอัตรา การเติบโตเฉลีย่ มากถึง 15-20% ต่อปี โดย ปี 2017 ที่ผ่านมาเราต้อนรับผู้เข้าชมงาน มากกว่า 9,165 รายจาก 47 ประเทศ

โดยมีผู้ประกอบการและบริษัทชั้นนำ�ร่วม จัดแสดงงานมากกว่า 250 บริษัทจาก 23 ประเทศ พร้อมด้วยผู้ซื้อรายสำ�คัญทั้งภาค รัฐและเอกชนจากทั่วเอเชีย ผ่านโครงการ Hosted Buyer Program เพือ่ อำ�นวยความ สะดวกให้กับนักลงทุนและผู้ซื้อรายสำ�คัญ เหล่านัน้ จำ�นวนกว่า 500 ราย ซึง่ กลุม่ ผูเ้ ข้า ชมงานหลักมาจากหลายประเทศในเอเชีย อาทิ จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า ญี่ปุ่น เวียดนาม กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ บังคลาเทศ ซาอุดิอารเบีย เยอรมนี สเปน สหราช อาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น”

Mar-Apr

47


ภายในงาน ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์ เนชั่นแนล 2018 จะมุ่งเน้นการตอบโจทย์ อุตสาหกรรมแบบองค์รวม โดยแบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรมหลัก อันประกอบด้วย อุตสาหกรรมเครือ่ งมือเครือ่ งใช้และเทคโนโลยี ในห้องปฏิบตั กิ าร, อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชีวภาพและชีววิทยาศาสตร์, อุตสาหกรรม ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ, อุตสาหกรรมเคมี ชีวเคมี เคมีภัณฑ์ และ อุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการส่งเสริมงานด้านวิเคราะห์และ การวิจัย ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่อง มือในห้องปฏิบตั กิ ารด้านวิทยาศาสตร์เป็น ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งในปีที่ 8 นี้ ทางผู้จัด งานได้จัด Medical Laboratory Zone (MEDLAB) หรือกลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ ทางด้านเทคนิคการแพทย์ขึ้น โดยมุ่งเน้น การนำ�เสนอ เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่อง ใช้สมัยใหม่ สำ�หรับห้องปฏิบัติการแบบ ครบวงจร ทัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ ห้องปฏิบตั กิ ารในโรงงานอุตสาหกรรม โรง พยาบาล ห้องปฏิบตั กิ ารเวชศาสตร์ชนั สูตร ศูนย์วจิ ยั และค้นคว้าพัฒนา โดยในปีนมี้ หี ลัก คิดการจัดงานหลักคือ การผสมผสานกัน ระหว่างเรื่องเทคโนโลยี “Technology”,

48

www.innolabmagazine.com

การสร้างเครือข่าย “Network” และการ ลงทุน “Investment” ทางผู้จัดต้องการ ให้งาน Thailand LAB INTERNATIONAL เป็นเวทีส�ำ หรับการนำ�เสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ในห้องปฏิบัติการจากทั่วทุกมุมโลก สู่การ ถ่ายทอดความรูส้ มัยใหม่และสร้างเครือข่าย ทีท่ รงประสิทธิภาพ ตลอดจนนำ�ไปสูก่ ารต่อ ยอดและการลงทุนทางธุรกิจ ซึ่งบนพื้นที่ การจัดงานกว่า 10,720 ตารางเมตรของ ไบเทค บางนา มีผู้ประกอบการมาจับจอง พืน้ ทีไ่ ปแล้วสูงถึง 80% และยังคงเปิดโอกาส ให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจทำ�การ ตลาดผ่านงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มาจับจองพืน้ ทีส่ ว่ นทีเ่ หลืออยูไ่ ด้ โดยติดต่อผ่านทาง www.thialandlab. com หรือโทรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา ที่ 0 2670 0900 “เป้าหมายสำ�คัญของการเข้าร่วมจัดงาน ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชัน่ แนล คือ การ ตอกย้�ำ จุดยืนของบริษทั และเน้นภาพลักษณ์ ทีเ่ ข้มแข็งของธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ เราได้ พบกับกลุ่มลูกค้าใหม่ กลุ่มผู้ซื้อรายสำ�คัญ ผูซ้ อื้ รายย่อยจากนานาชาติ และการพบปะ ลูกค้าหลากหลายกลุม่ อุตสาหกรรม นำ�มา ซึง่ โอกาสทางการค้าทีก่ ว้างขวางยิง่ ขึน้ นับ

เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง” กล่าวโดย Mr. Sean Maynard, Commercial Manager Microbiology - South East Asia, Thermo Fisher Scientific Ms. Yong Wee LIAU, Managing Director Asia Pacific, Romer Labs Singapore กล่าวว่า “การเข้าร่วมงานแสดง สินค้านับเป็นกลยุทธ์ที่สำ�คัญของบริษัทที่ เราเน้นย้ำ�เสมอมา บริษัทจะนำ�เทคโนโลยี เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ และนวัตกรรมใหม่ๆ มา นำ�เสนอลูกค้าภายในงานเพือ่ เสนอแนวทาง การใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาในห้องปฏิบตั ิ การให้ตรงจุดกับปัญหาทีล่ กู ค้าพบเจอ อีก ทั้งตลาดเอเชียยังคงเติบโตและเป็นฐาน เศรษฐกิจหลักที่สำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัทของ เราจึงตัดสินใจมาร่วมงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล อย่างต่อเนื่อง” งานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชัน่ แนล 2018 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ ไบเทค ฮอลล์ EH 102-103 กรุงเทพฯ ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมงาน ได้ที่ www.thailandlab.com ระบุรหัส ลงทะเบียน VMB 30001 เพือ่ ลุน้ รับรางวัล พิเศษภายในงาน 


Medical and health industry has continuously soared with the growth of global medical devices market at 6.4 % per year, contributing to economic potential. Thailand has placed medical and health matters in the 20year national strategy as one of the country’s future aims to be attained in 2036 in order to promote the good health of Thai peoples as well as to enhance Thailand as the hub of international health so called “Medical Hub”. The roadmap has been formulated to push forward Thailand 4.0 in health, wellness and bio-med and to develop medical infrastructure so as to promote Thailand as ASEAN Medical Hub in 2025. (Source: Study Report: Thailand medical devices industry, Policy Research, National Science and Technology Development Agency)

According to the above information, the government has placed an importance on strengthening national security through laboratory equipment investment with the growing average of 1520 % per year in accordance with R&D investment plan in achieving Thailand 4.0 in public sector. Such orientation has reiterate a significance of International Technology and Laboratory Equipment Exhibition or “Thailand LAB INTERNATIONAL 2018” which will be held during 12-14 September 2018 at EH102103, BITEC, Bangkok. Mr. Anucha Phanpichat, Project Manager stated that “VNU has continued to promote laboratory equipment industry and we have determined to organize and position Thailand LAB INTERNATIONAL 2018 as the regional Technology and Laboratory Equipment Exhibition, attracting foreign investment in Asian market with Thailand as the center of the event. This exhibition has consecutively organized for eight years with the event growth of 15-20% per year. Last year, Thailand LAB INTERNATIONAL 2017 welcomed 9,165 trade visitors from 47 countries with 250 top companies from 23 countries together with key customer form private and public sectors around Asia via Hosted Buyer Program, facilitating over 500 of those buyers and business visitors. The visiting countries are China, India, Malaysia, Singapore, Myanmar,

Japan, Vietnam, Cambodia, Laos, Indonesia, the Philippines, Taiwan, South Korea, Bangladesh, Saudi Arabia, Germany, Spain, the UK, the USA, etc. Thailand LAB INTERNATIONAL 2018 is aimed to provide comprehensive industry solution encompassing 5 major industries namely laboratory equipment and technology, biotechnology and bio-science, laboratory safety, chemical products & bio-chemical and medical & health as well as the promotion of analysis and research for the industry applying medical laboratory equipment as major factors. At the 8th Thailand Lab INTERNATIONAL 2018, Medical Laboratory Zone (MEDLAB) or medical technique analysis apparatus shall be arranged with an aim to present modern technology and equipment for comprehensive laboratory both medical laboratory and industry laboratory, hospital, diagnostic laboratory and research & development center. The exhibition under the concept of ‘Technology, Network and Investment’, will bring the latest laboratory applications providing trade and knowledge exchange for the public and private sectors in Thailand and the region with an aim for business investment. Within the 10,720 square meters in BITEC, 80 percent of entrepreneurs have already reserved their spaces and there are still more spaces to welcome new marketing participants to this event by visiting our website

at www.thailandlab.com or dial +662-670-0900. “The key reason to join at Thailand Lab is to build our brand image in Thailand and through this exhibition, we receive a greater volume of new customers, key buyers, other foreign buyers and we are able to meet a very diverse group of customers, broadening trade opportunity with rewarding investment.” said Mr. Sean Maynard, Commercial Manager Microbiology - South East Asia, Thermo Fisher Scientific “This is a very critical part of our business portfolio, very professional setting, so we can showcase our solutions as well as our technologies and innovations to our customers in the region in particular the new solution to meet our customers demand concerning laboratory matters. Moreover, since Asian market has been soaring and attributing to economic growth, so we have decided to continue our participation to this important exhibition.” said Ms. Yong Wee LIAU, Managing Director Asia Pacific, Romer Labs Singapore. Thailand LAB INTERNATIONAL 2018 will be held during 12nd-14th September 2018 at EH102-103, BITEC, Bangkok. For more information and preregistration is now open at www. thailandlab.com and use the registration code VMB 30001 to win the prize at the exhibition.  Mar-Apr

49


K-beauty continues its quest to be the best of the best at in-cosmetics Korea 2018

Author info เลสลีย์ ฟุตทิต Lesley Foottit Account Manager, in-cosmetics Korea Press Office, Storm Communications Ltd. lesley.foottit@stormcom.co.uk ความงามแบบเกาหลีเดินหน้าสู่ความเป็นที่สุดในงานอิน-คอสเมติกส์ เกาหลี 2018 โปรแกรมการให้ความรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านความงามของเกาหลีพัฒนาทักษะใหม่ๆ และสร้างผลิตภัณฑ์ ชัน ้ นำ�สำ�หรับตลาดโลก ผูเ้ ชีย ่ วชาญด้านความงามของเกาหลีผท ู้ ก ี่ �ำ ลังมองหาการต่อยอดทางวิชาชีพผ่านการสอนแบบปฏิบต ั ิ จริง และต้องการมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเทรนด์ผู้บริโภคของโลก ควรเข้าร่วมโปรแกรมให้ความรู้ของงานอิน-คอสเมติกส์ เกาหลีในปีนี้

ผู้นำ�ในอุตสาหกรรมหลายสิบรายจาก ทั่วโลกจะมารวมตัวกันที่กรุงโซลระหว่าง วันที่ 13-15 มิถุนายน เพื่อขึ้นเวทีในงาน สัมมนาด้านเทรนด์การตลาดและกฎระเบียบ ข้อบังคับ งานสัมมนาด้านห้องปฏิบัติการ คิดค้นสูตร และงานสัมมนาด้านเทคนิค ภายในงาน โปรแกรมตลอดสามวันเริม่ ต้นด้วยวันแห่ง การคิดค้นสูตร (Formulation Day) ซึง่ จัด ขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 13 มิถุนายน โดย ประกอบด้วยการประชุมพิเศษมากมายทีจ่ ะ นำ�เสนอเทคนิคการคิดค้นสูตร กระบวนการ และการพัฒนาล่าสุดให้แก่นักเคมี วันแห่งการคิดค้นสูตร 2018

ส่วนงานด้านเทรนด์การตลาดและกฎ ระเบียบข้อบังคับจะเริม่ ต้นจากศาสตราจารย์ จิน วุง คิม จากมหาวิทยาลัยฮันยางที่ 50

www.innolabmagazine.com

มีชื่อเสียง โดยเขาจะมอบข้อมูลเจาะลึก ที่น่าจับตาเกี่ยวกับวิธีการที่นักเคมีเครื่อง สำ�อางสร้างความเสถียรและอิมัลชันด้วย สารลดแรงตึงผิวคอลลอยด์ ต่อด้วยมิน เทลที่จะมาอภิปรายเรื่องเทรนด์เวชสำ�อาง ในจีน จากนั้น ดง วุก ชิน จากศูนย์วิจัย และพัฒนาของอมอร์แปซิฟิคจะมาเน้นย้ำ� เรื่องการปกป้องผิว โดยเน้นเรื่องความ เข้าใจในปัจจัยภายนอกเพื่อปรับปรุงผิวแก่ ขณะที่ในห้องปฏิบัติการคิดค้นสูตร ที่เจาะจงสร้างขึ้นในงานอิน-คอสเมติกส์ เกาหลีนั้น เบลินดา คาร์ลี ผู้อำ�นวยการ ของสถาบันวิทยาศาสตร์การดูแลส่วนบุคคล ทีไ่ ด้รบั การยกย่อง จะเป็นเจ้าภาพสามการ ประชุมทีไ่ ม่ควรพลาด เธอจะมาช่วยนักเคมี แก้ปญ ั หาการคิดค้นสูตรทัว่ ไป และต่อด้วย การสร้างสรรค์สตู รเฉพาะทีม่ เี อกลักษณ์ รวม ถึงสาธิตวิธกี ารสร้างไลโปโซมทีม่ เี อกลักษณ์

ซึ่งรวมการผสมผสานเฉพาะของสารออก ฤทธิ์ชนิดต่างๆ นอกจากนี้ เฮมแมนต์ จา กาดิช เดชมุขห์ นักวิทยาศาสตร์ด้านการ ดูแลเส้นผมของบริษทั แอชแลนด์ สิงคโปร์ จำ�กัด จะมาสาธิตพิเศษแก่ผเู้ ข้าร่วมประชุม ถึงวิธีการใช้เทคโนโลยี ClearHance C ในแชมพูไมเซลล่าร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดงานอิน-คอสเมติกส์ เกาหลี ยัง เพิม่ การสาธิตสูตรทีม่ ผี ลต่อประสาทสัมผัส เหล่านีเ้ ป็นโอกาสพิเศษจะค้นพบสูตรทีม่ เี นือ้ สัมผัสเชิงนวัตกรรมและเปลีย่ นรูปไปจากเดิม รวมไปถึงสัมผัสใหม่ๆ คุณสมบัตริ อ้ น/เย็น และสีที่ส่งผลอย่างมากต่อการมองด้วยตา ด้วยการร้อยเรียงผลิตภัณฑ์และแนวคิด นวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ยูกะ มัตสุยา มะ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท เจแปน คอร์น สตาร์ช จะมานำ�เสนอสิ่งทดแทน ไมโครบีดส์ที่เรียกว่า เพิร์ล สตาร์ช ในวัน


แรก ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะยังได้เห็น เจลแทรป (GELTRAP) เทคโนโลยีสิทธิบัตรใหม่จาก เซปปิค ทำ�หน้าที่เสมือนอิมัลชันชนิดเจล ในน้ำ�มันโดยมีน้ำ�เป็นองค์ประกอบสูง ซึ่ง จะนำ�เสนอโดย คาร์ลา เปเลซ ผู้จัดการ ด้านเทคนิคเพือ่ ความงามส่วนเอเชียแปซิฟกิ ของเซปปิค เอเชีย การประชุมทั้งหมดนี้และการประชุม อื่นๆ เปิดให้เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อลงทะเบียนเข้าชมงาน

สีสนั พร้อมปะทุในเกาหลี แชวอน ลี ผูอ้ �ำ นวย การด้านการขายและการตลาดเกาหลีของ บริษัท บิวตี้สรีมส์ จะเปิดเผยเทรนด์ด้าน สีสันที่จะมาแรงในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดู ร้อนของปี 2562 และเอพริล กัว ผู้จัดการ ด้านกฎหมายเครือ่ งสำ�อางของซีไออาร์เอส จะให้ขอ้ มูลครอบคลุมด้านกฎหมายเครือ่ ง สำ�อางของจีนและสิง่ นีส้ ง่ ผลต่อการส่งออก จากเกาหลีอย่างไร

ส่วนงานด้านเทรนด์การตลาดและ กฎระเบียบข้อบังคับ

สำ�หรับผูท้ ตี่ อ้ งการเข้าใจเกีย่ วกับข้อมูล ทางเทคนิคของส่วนผสมชั้นนำ�ของโลก บางชนิดมากขึ้น งานสัมมนาด้านเทคนิค เปิดต้อนรับคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็น โอกาสที่สมบูรณ์แบบในการค้นพบวิธีการ ใหม่ในหลายแง่มมุ ของกระบวนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง ตลอดทั้งสามวัน ตัวแทนจากอะดีกะ เกาหลี, อายิโนะโมะโต๊ะ, แอชแลนด์, ไบ ทอป, ดีเคเอสเอช, ดีเอสเอ็ม, จิวาดอง แอคทีฟ บิวตี,้ อินคอสฟาร์ม คอร์ปอเรชัน่ , เรเดียนต์, เซอิวา คาเซอิ, เซปปิค, เอสเคไบ โอลาน, สเปค-เคม, สเทียริเนอรี ดูบวั ส์ และ ยูแอล พรอสเพคเตอร์ จะมาร่วมมอบข้อมูล เจาะลึกทีล่ �้ำ ค่าและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ของพวกเขาว่าสามารถช่วยในกระบวนการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างไร

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านความงามของ เกาหลีที่กระตือรือร้นจะขยายออกสู่นอก ภูมิภาคจะได้รับความกระจ่างจากการนำ� เสนอของยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล ในวันที่ 14 มิถุนายน โดยลิสา หง นัก วิเคราะห์ดา้ นการวิจยั ความงามและแฟชัน่ ของบริษทั ทีป่ รึกษาด้านการวิจยั จะไขความ ลับของอุตสาหกรรมการดูแลผิว รวมถึง สำ�รวจจุดแข็งและจุดอ่อนของการขยาย สู่ตลาดโลก และจู รยู ผู้ก่อตั้ง/ประธาน บริหารของบริษัท อินไซต์ เดอะ เราม์ จะ มาเติมเต็มข้อมูลดังกล่าว ด้วยการอธิบายวิธี การสร้างสรรค์กลยุทธ์การเติบโตให้ประสบ ความสำ�เร็จในสหรัฐอเมริกา จอร์จ ลาร์รานากา ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ของบริษัทนัมเบอร์ ทรี จะมาให้ความรู้ เกีย่ วกับการหาแหล่งส่วนผสมเครือ่ งสำ�อาง ที่ยั่งยืนในเอเชียเพื่อสูตรที่ประสบความ สำ�เร็จ ในขณะเดียวกัน เบลินดา คาร์ลี ผู้อำ�นวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การดูแล ส่วนบุคคลจะมาให้ความรู้ด้านการเลือก ใช้วัตถุกันเสียอย่างถูกต้อง ในอีกส่วนหนึ่ง เครื่องสำ�อางแต่งแต้ม

ความเป็นเลิศทางเทคนิค

งานสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และกฎระเบียบข้อบังคับ ด้านส่วนผสม

เฉพาะวันที่ 14 มิถุนายน จะมีงาน สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกฎระเบียบข้อบังคับด้านส่วนผสม ที่ ร่วมกันจัดโดยสมาคมเครื่องสำ�อางเกาหลี

ศูนย์ประสานงานแห่งชาติเพื่อการวิจัย และพัฒนาเครื่องสำ�อางโลก และมูลนิธิ สถาบันอุตสาหกรรมเครื่องสำ�อางเกาหลี พวกเขาจะสำ�รวจความก้าวหน้าล่าสุดของ โครงการใหม่ดา้ นการต่อต้านความชราและ พัฒนาการของส่วนผสมเครือ่ งสำ�อางทีเ่ ป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจพิธีสาร นาโกยา (Nagoya Protocol) และการ ตอบสนองของอุตสาหกรรมเครื่องสำ�อาง เกาหลีในปัจจุบัน รวมไปถึงสูตรและวิธี การประเมินทางเลือก ซาราห์ กิ๊บสัน ผู้อำ�นวยการส่วนจัด แสดงของงานอิน-คอสเมติกส์ เกาหลี ให้ ความเห็น: “โปรแกรมการให้ความรูใ้ นปีนี้ จะเข้มข้นทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ราเคยจัดมา เกาหลีมี การเติบโตอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมเครือ่ ง สำ�อาง แต่ผผู้ ลิตจำ�เป็นต้องติดตามสิง่ ทีเ่ กิด ขึ้นในพื้นที่อื่นๆ และตระหนักถึงความยุ่ง ยากซับซ้อนทีจ่ ะเกิดขึน้ เมือ่ ไปสร้างแบรนด์ ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา วิทยากรของเรา จะช่วยในเรือ่ งนีไ้ ด้มาก ขณะเดียวกันก็สร้าง ความมั่นใจว่าทีมวิจัยและพัฒนาสามารถ พัฒนาทักษะใหม่ๆ ตามต้องการเพื่อสาน ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เป็น ผู้นำ�ของตลาด” งานอิน-คอสเมติกส์ เกาหลี เปิดให้ลง ทะเบียนแล้ว ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เครื่องสำ�อางสามารถเข้าร่วมวันแห่งการ คิดค้นสูตร (Formulation Day) และ การประชุมให้ความรู้ทั้งหมดโดยไม่เสียค่า ใช้จา่ ย สามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมและลง ทะเบียนได้ที่ http://korea.in-cosmetics. com/register 

Mar-Apr

51


The education programme aims to help k-beauty professionals develop new skills and create leading products for the global market K orean beauty professionals who are looking to further their careers through practical learning and a better understanding of global consumer trends should attend this year’s in-cosmetics Korea education programme. Dozens of industry leaders from around the world will come together in Seoul from 13-15 June to take their turn on stage in the event’s Marketing Trends & Regulations Seminars, Formulation Lab and Technical Seminars.

The three-day programme opens with a brand new Formulation Day on 13 June which will deliver a series of exclusive sessions, presenting cosmetic chemists with the latest formulation techniques, processes and developments. Formulation Day 2018

Kicking off proceedings in the Marketing Trends & Regulations Theatre will be Professor Jin Woong Kim from the highly respected Hanyang University. He will give fascinating insight into how cosmetic chemists can stabilise and emulsify with colloid surfactants, before Mintel takes the floor to discuss cosmeceutical trends in China. Later, Dong Wook Shin from AmorePacific R&D Centre will focus on protection of the skin with emphasis on understanding the extrinsic factors for improving aged skin. Meanwhile in in-cosmetics Korea’s purpose-built Formulation Lab, Belinda Carli, a director at the highly acclaimed Institute of Personal Care Science, will host three notto-be-missed sessions. She will help chemists solve common formulation problems and then create unique customisable formulations, before demonstrating how to create unique liposomes that incorporate a specific combination of actives. In addition, Hemant Jagadish Deshmukh, Scientist - Hair Care at Ashland Singapore Pte Ltd, will give attendees an exclusive demonstration of how its ClearHance C technology can be used in a highly effective micellar shampoo. 52

www.innolabmagazine.com

in-cosmetics Korea will also put on Live Sensory Formulation Demonstrations throughout the show. These represent a unique opportunity to discover formulations with innovative and transforming textures, new sensations, heating/ cooling properties as well as pigments with a strong visual impact. With a line-up full of innovative products and ideas, Yuka Matsuyama, Research & Development at Japan Corn Starch Co, will be up on the first day with a replacement for microbeads called Pearl Starch. The audience will also get to see GELTRAP – a new patented technology from SEPPIC acting as a gel-in-oil emulsion with a high water content. This will be presented by Carla Perez, Asia Pacific Beauty Care Technical Manager for SEPPIC Asia. All these sessions and more are free to attend when registered for the event. M a r ke t i n g T r e n d s & Regulations Theatre

K-beauty manufacturers keen to expand their presence outside of the region will be enlightened by Euromonitor International’s presentation on 14 June. The research consultancy’s Beauty & Fashion Research Analyst, Lisa Hong, will uncover key insights into the skincare industry, as well as exploring the strengths and weaknesses in its global expansion. Complementing this session will be Ju Rhyu, the Founder/CEO of Inside the Raum LLC, who will explain

how to create a winning growth strategy for the US. Jorge Larranaga, Deputy Director, Number Three Company, will take a session on the sustainable sourcing of cosmetic ingredients in Asia for successful formulations while Belinda Carli, Director, Institute of Personal Care Science, will educate attendees on picking the right preservative. Elsewhere, with the colour cosmetics category ready to explode in Korea, Chaewon Lee, Marketing & Sales Director – Korea at Beautystreams, will uncover some of the colour trends set to come to the fore in spring/summer 2019. And, April Guo, Cosmetics Regulatory Affairs Manager of CIRS, will cover the latest Chinese cosmetic regulations and how they will affect exports from Korea. Technical excellence

For those looking to better understand the technical information behind some of the world’s leading ingredients, the Technical Seminars are invaluable. Free to attend, they will provide the perfect opportunity to discover new approaches to several aspects of the cosmetic product development process. 


Medical Devices ASEAN 2018

Author info ณัฏฐเนตร ชูเวทย์ Natthanette Choovet Marketing Executive, Impact Exhibition Management Co., Ltd. natthanettec@impact.co.th Medical Devices ASEAN 2018 (MDA 2018) งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติเเละการประชุมวิชาการทางการแพทย์ ที่ ครอบคลุมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมทั่วไป ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวินิจฉัย ห้องปฏิบัติการทางการเเพทย์ เทคโนโลยีและระบบไอที รวมไปถึงวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ กำ�หนดจัดในระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งาน MDA 2018 รวบรวมเทคโนโลยีทางการแพทย์ไว้อย่างครบวงจร และเป็นเวทีเจรจาธุรกิจด้านเครือ่ งมือแพทย์ของภูมภิ าคอาเซียน คาดว่ามีบริษทั เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 150 บริษัทจากทั่วโลก และมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วมชมงานกว่า 4,000 ราย ด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็ม ที่ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเมดิคัลฮับของเอเชีย คณะผู้จัดงานจึงได้รวบรวมเทคโนโลยี อุปกรณ์ และบริการต่างๆ ด้านการแพทย์ไว้อย่างครบวงจร ภายใต้ธีมงาน “Building the Future of Healthcare” ภายในงานยังมีการประชุมวิชาการ และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ  MDA Congress สัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์  ASEAN Healthcare Demand Forum เจาะลึกความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์จากหน่วยงานภาครัฐในภูมิภาคอาเซียน  Main Stage Conferences การสัมมนาบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้บริการทางการ แพทย์ สาธารณสุข และการดูแลสุขภาพ  Consultancy Clinic โซนให้คำ�ปรึกษาเรื่องการขึ้นทะเบียน นโยบาย มาตรฐาน ข้อบังคับใช้ในการนำ�เข้า ส่งออก และผลิตเครื่องมือแพทย์ ในประเทศไทย  Buyer Program โปรแกรมจับคู่เจรจาธุรกิจ เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถนัดกันได้ก่อนถึงงานจริง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าได้ที่ medicaldevicesasean.com  MDA, the international exhibition and academic congress on medical devices; technologies; services and general healthcare. This trade exhibition features a comprehensive range of products and services, including general surgery; orthopaedic surgery and rehabilitation medicine; radiology and diagnostic imaging; medical laboratory; IT in healthcare; and medical instruments and consumables. The event will be held at hall 1-2, IMPACT Exhibition Center, Bangkok, Thailand from July 11-13, 2018.

MDA 2018 will be expecting more than 150 exhibitors and 4,000 medical and trade professionals all around the ASEAN region with major delegation from the leading hospitals and healthcare facilities. With the theme “Building the Future of Healthcare”, MDA 2018 is fully committed in supporting the healthcare industry through its latest and most advanced academic conferences. Alongside the exhibition, the event features highlight activities, including MDA Congress, ASEAN Healthcare Demand Forum, Main Stage Conferences, Consultancy Clinic provides participants with leading consultants for comprehensive information on establishing operations in Thailand and Buyer Program. For more information and preregistration, please go to medicaldevicesasean.com.  Mar-Apr

53


CATCH UP

PCHi Cements its Status as a Choice Global Sourcing Platform in China

Author info จีนา อัง Gena Ang Senior Account Executive, Red Bug Communications Pte., Ltd. gena@redbugpr.com PCHi งานแสดงสินค้าด้านส่วนผสมผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลบ้านและการดูแลส่วนบุคคล ครั้งที่ 11 ตอกย้ำ�สถานะเวทีทางเลือก ด้านการจัดหาวัตถุดิบระดับโลกในจีน เนื้องานคับคุณภาพ โดดเด่นด้านนวัตกรรม ปิดฉากลงในเซี่ยงไฮ้ด้วยสถิติที่สวยงาม ตอกย้ำ�สถานะเวทีทางเลือกด้านการจัดหาวัตถุดิบสำ�หรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคลระดับโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมเวิลด์เอ็กซ์โปเซี่ยงไฮ้ (SWEECC) งาน PCHi 2018 ดึงดูดมืออาชีพด้านการค้า 21,856 คน (เพิ่มขึ้น 15% จากมากกว่า 18,972 คนในปี 2560) เพื่อมาพบกับนวัตกรรม อันโดดเด่นจากผู้แสดงสินค้า 544 ราย จาก 29 ประเทศ งานดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญใน อุตสาหกรรมระดับโลกมากกว่า 120 ท่าน ซึง ่ มาแบ่งปันข้อมูลเจาะลึกเกีย ่ วกับเทคโนโลยีลา่ สุด กฎหมายและข้อบังคับ บรรจุภณ ั ฑ์ และเทรนด์การตลาดในงานสัมมนาของ PCHi

Statista เปิดเผยว่ารายได้คาดหวังจาก ตลาดเครือ่ งสำ�อางและผลิตภัณฑ์เพือ่ การดูแล ส่วนบุคคลของจีนจะสูงกว่า 39 ล้านดอลลาร์ สหรัฐในปี 2561 และคาดว่าจะเติบโต 6.5 % ต่อปี (CAGR 2018-2021) ศักยภาพของ อุตสาหกรรมเครือ่ งสำ�อางและผลิตภัณฑ์เพือ่ การ ดูแลส่วนบุคคลของจีนยังมีทศิ ทางทีด่ ี และย้�ำ ความสำ�คัญในการเติบโตของตลาดในประเทศ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพือ่ การดูแลส่วนบุคคลของโลก “การเติบโตของงาน PCHi ไม่ว่าจะเป็น ขนาด ผูเ้ ข้าร่วมงาน หรือคุณภาพ ล้วนสะท้อน ตัวตนอันแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อการดูแลส่วนบุคคลของโลก” โจ ซู รอง ประธานกรรมการ/ผู้อำ�นวยการสายการเงิน ของ รี้ด ซิโนฟาร์ม เอ็กซิบิชั่น (RSE) เปิด เผย “ความนิยมที่เกิดขึ้นกับงานสะท้อนถึง 54

www.innolabmagazine.com

อุตสาหกรรมส่วนผสมเครื่องสำ�อางของจีนที่ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และในฐานะงาน สำ�คัญงานแรกของปี เราจึงได้รบั เกียรติในการ กำ�หนดนวัตกรรมทางธุรกิจสำ�หรับทัง้ ปีทเี่ หลือ อยู่ เราตัง้ ตาคอยทีจ่ ะขยายการทำ�งานร่วมกับ ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมระดับโลกเพื่อผลักดัน ตลาดในประเทศรวมถึงตลาดโลกด้วยเช่นกัน” เวทีแลกเปลี่ยนคับคุณภาพ

ตลอดสามวันของงาน ผู้เข้าร่วมงานมี โอกาสเสาะแสวงหาส่วนผสมทีด่ ที ส่ี ดุ เครือ่ งจักร บรรจุภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ใน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพือ่ การดูแลส่วนบุคคล ระดับโลก ทั้งผู้จัดแสดงสินค้าและผู้เข้าร่วม งานต่างเดินออกจากงานด้วยความพึงพอใจ ในคุณภาพของเครือข่ายทางธุรกิจภายในงาน และเนื้อหาของงาน

ซาง เลย ประธานศูนย์วิจัยดัวนี (Dauni Research Center) ของบริษัท แอดวานซ์ ไซน์ แอนด์ เทคโนโลยี จำ�กัด (ประเทศจีน) ซึ่งกลับมาจัดแสดงสินค้าอีกครั้ง ร่วมแบ่งปัน ว่า “เราได้เข้าร่วมแสดงสินค้าตลอดเจ็ดครั้ง ที่ผ่านมา ผมสามารถยืนยันได้ว่างานมีการ ปรับปรุงคุณภาพตลอดเวลา และผมเชือ่ ว่ามา ถึงอีกระดับขั้นของการพัฒนาแล้ว นอกจาก นี้ เรายังเห็นแบรนด์ต่างๆ เข้าร่วมงานมาก ขึ้น และเราได้พบกับผู้เข้าชมงานที่มีคุณภาพ ซึง่ ความจริงแล้วลูกค้าทีม่ ชี อื่ เสียงของเราส่วน ใหญ่ตา่ งส่งผูบ้ ริหารระดับ C-suite มาร่วมงาน PCHi ซึง่ ถือเป็นตัวชีว้ ดั ความสำ�เร็จของงานนี”้ งาน PCHi มีความสำ�คัญมากขึน้ ในฐานะ เวทีจดั หาวัตถุดบิ ทางเลือกสำ�หรับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคลของโลก และมีความโดดเด่นขึ้นในฐานะตัวแทนของผู้


จัดแสดงสินค้าและผูเ้ ข้าชมงานจากนานาชาติ งานสัมมนาของ PCHi ได้รับการตอบ รับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงานเช่นกัน ในปีนี้มีหัวข้อ เพิ่มขึ้นมากมายเพื่อตอบสนองต่อพัฒนาการ ล่าสุดในตลาด ผู้เข้าร่วมงานสะท้อนความ เห็นว่าหัวข้อต่างๆ ตรงตามความต้องการของ อุตสาหกรรม และการรวมตัวของคนจำ�นวน มากยืนยันถึงความเฉียบคมของ RSE ที่มีต่อ เทรนด์อุตสาหกรรม ซูอี เมง ยิง ผู้อำ�นวยการของหังโจว ยิง เบา ไบโอไซน์ แบ่งปันความเห็นเกี่ยวกับการ เข้าร่วมงานของเธอว่า “เราเลือกที่จะเข้าฟัง หัวข้อเกี่ยวกับ Dermo-cosmetics ในงาน สัมมนาของ PCHi ในปีนี้ และเราสนุกกับ เนือ้ หาทีส่ มั พันธ์และตรงประเด็นซึง่ ถูกหยิบยก มานำ�เสนอ วิทยากรต่างแบ่งปันความรูเ้ ชิงลึก อย่างเต็มที่ และเรามีความสุขกับสิง่ ทีเ่ ราได้รบั จากที่นี่ในวันนี้” รางวัล Fountain Awards ของ งาน PCHi

พิธีมอบรางวัล Fountain Awards ของ งาน PCHi จัดขึน้ ในวันที่ 19 มีนาคม ตัวแทน จากผูจ้ ดั แสดงสินค้าและสมาคมอุตสาหกรรม รวมไปถึงแขกคนสำ�คัญ ต่างร่วมเป็นสักขีพยาน ในพัฒนาการของอุตสาหกรรมซึง่ นำ�หน้าด้วย นวัตกรรมตลอดปีที่ผ่านมา ในปีนี้ RSE รับผลงานเข้ามามากกว่า 100 ผลงานจากบริษัทต่างๆ ที่หวังว่าการพัฒนา อันล้ำ�หน้าของพวกเขาจะได้รับการพิจารณา จากคณะกรรมการตัดสินรางวัล Fountain Awards โดยกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ เชี่ยวชาญจากเก้าองค์การที่มีความน่าเชื่อถือ มหาวิทยาลัยทีม่ ชี อื่ เสียง และบริษทั ต่างๆ รวม ไปถึงสหภาพของสมาคมนักเคมีเครื่องสำ�อาง (IFSCC) สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและ ยาแห่งชาติจีน (CFDA) คณะกรรมการผู้ เชีย่ วชาญด้านมาตรฐานเครือ่ งสำ�อาง สมาคม อุตสาหกรรมน้�ำ หอมและเครือ่ งสำ�อางของจีน (CAFFCI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและธุรกิจ ปักกิ่ง และชิเซโด้ เป็นต้น ผู้ที่ชนะเลิศใน แต่ละประเภทต่างแสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจ อย่างมากและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสานต่อความพยายาม ด้านนวัตกรรมต่อไป มร. ลิ ฮุยเหลียง ประธานคณะกรรมการ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือ่ งสำ�อาง กล่าวทีง่ านว่า “สิง่ ทีท่ �ำ ให้รางวัล Fountain Awards มีความแตกต่าง คือข้อ เท็จจริงที่ว่ามันเป็นรางวัลที่ไม่ใช่เพื่อการค้า กล่าวคือ ในขัน้ ตอนการคัดเลือกนัน้ เราเลือก ผู้แข่งขันจากการเสนอชื่อที่เปิดกว้าง จากนั้น จึงทบทวนการนำ�เสนอและวัสดุประกอบของ

แต่ละบริษัทอย่างรอบคอบ ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ ในคณะผู้ตัดสินของเราประเมินและทบทวน ข้อมูลโดยอิสระก่อนที่จะตัดสินใจ นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความยุติธรรม เปิดเผย และ โปร่งใสอย่างเต็มที่ เราเลือกที่จะไม่เปิดเผย ตัวตนของคณะผูต้ ดั สินตลอดขัน้ ตอนของการ ทบทวน และจะเปิดเผยรายละเอียดเหล่านี้ที่ งานประกาศรางวัลเท่านั้น” ฟื้นความสดใสและก้าวย่างต่อไป อย่างมั่นคง

ตลอดทัง้ งาน ทาง RSE สือ่ สารสามปัจจัย หลักออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งมีส่วนทำ�ให้งาน PCHi ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีตลอด ทศวรรษที่ผ่านมา  เคล็ดลับของ PCHi เน้นเคล็ดลับ ของความสำ�เร็จและการเติบโตของงาน PCHi ตัง้ แต่แรกเริม่ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีล�้ำ สมัย ล่าสุด ซึ่งไม่เคยพลาดที่จะสร้างแรงบันดาล ใจและกระตุ้นอุตสาหกรรมให้อุตสาหะที่จะ สร้างสรรค์และก่อกำ�เนิดนวัตกรรมต่อไป นอกจากบูธต่างๆ แล้ว การประชุมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีใหม่และส่วนแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นสองเวทีเฉพาะที่งาน PCHi มอบให้เพื่อ สร้างความโดดเด่นแก่ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี  พลังของ PCHi หมายความถึงพลัง ของ PCHi ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้ เชีย่ วชาญทีน่ า่ เชือ่ ถือในอุตสาหกรรม ผูซ้ งึ่ แบ่งปัน ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญอันล้นเหลือของพวก เขาเพือ่ ดับความกระหายใคร่รขู้ องอุตสาหกรรม สิ่งนี้ทำ�ให้งาน PCHi เป็นเวทีทางเลือก ไม่ เพียงแต่สำ�หรับการจัดหาวัตถุดิบ แต่รวมถึง การแลกเปลี่ยนความรู้ เนื้อหาที่ถ่ายทอดโดย คณะวิทยากรในงานสัมมนา PCHi เป็นส่วน สำ�คัญในทุกครั้งของงาน PCHi  จิตวิญญาณของ PCHi เน้นจิตวิญญาณ ของนวัตกรรมและการเสาะหาคุณภาพและ สิ่งที่ดีเลิศ ด้วยความปรารถนาของ PCHi ที่ จะกระตุ้นผู้เข้าร่วมงาน สนับสนุนโดยรางวัล Fountain Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับ การชื่นชมจากคนในอุตสาหกรรม เป็นรางวัล ที่เฉลิมฉลองความทุ่มเทที่เปี่ยมด้วยความ หมายของบริษัทและบุคคลต่างๆ ที่มอบให้ แก่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วน บุคคลผ่านทางนวัตกรรมของพวกเขา ปีเตอร์ หลิว ผู้จัดการโครงการ PCHi ของ RSE แบ่งปันว่า “การยืนหยัดอยู่บน รากฐานที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ RSE เชื่อมั่นเป็น อย่างมาก และด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของ อุตสาหกรรม คุณค่าหลักเหล่านีไ้ ด้กลายเป็นสิง่ สำ�คัญอย่างยิง่ ทีช่ ว่ ยให้เราสามารถสร้างและคง ไว้ซงึ่ งานทีม่ คี ณ ุ ภาพเพือ่ ผูจ้ ดั แสดงสินค้าและ

ผู้เข้าชมงานคนสำ�คัญของเรา” เดินหน้าต่อ

PCHi ครั้งที่ 11 ปิดฉากพร้อมความ สำ�เร็จ ถือเป็นสัญญาณในการกลับมาของ การประชุมสุดยอดด้านเทคโนโลยีของงาน PCHi ซึง่ จะจัดขึน้ ทีเ่ มืองกวางโจว สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ในช่วงฤดูใบไม้รว่ งของปีนี้ การ ประชุมสุดยอดครั้งที่สองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ มอบเวทีเฉพาะให้แก่ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการค้าใน การพูดคุยแลกเปลีย่ นด้านเทรนด์การตลาดและ ประเด็นทีส่ �ำ คัญอืน่ ๆ การประชุมสุดยอดนีย้ งั มอบข้อมูลทีเ่ จาะลึกยิง่ กว่าด้านสถานการณ์ของ ตลาดภายในประเทศ เทรนด์ของอุตสาหกรรม และข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิค และเป็นการส่ง เสริมให้เกิดความร่วมมือทีแ่ น่นแฟ้นระหว่างผู้ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอีกด้วย ทศวรรษใหม่ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เพือ่ การดูแลส่วนบุคคลกำ�ลังจะมาถึง RSE จึง เพิม่ พันธมิตรรายใหม่ คือ สมาคมอุตสาหกรรม การทำ�ความสะอาดของจีน (CCIA) เพือ่ ร่วม กันจัดสองงาน คือ งานแสดงสินค้านานาชาติ ด้านส่วนผสม เครือ่ งจักร และบรรจุภณ ั ฑ์การ ทำ�ความสะอาดของจีน (CIMP) และงาน Clean China ซึ่งจะจัดขึ้นในปลายปีนี้ โดยทั้งสอง งานจะจัดขึน้ เพือ่ อุตสาหกรรมการดูแลครัวเรือน ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติจไู ห่ ซูกล่าวสรุปว่า “งาน PCHi กระตุน้ บริษทั ต่างๆ ด้วยการเน้นย้�ำ ในเรือ่ งของการวิจยั พัฒนา และเทคโนโลยีอันล้ำ�สมัย ด้วยปรารถนาที่จะ สร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกในการขับเคลื่อน อุตสาหกรรมไปข้างหน้า เราจะสานต่อการ ทำ�งานด้วยจิตวิญญาณด้านนวัตกรรมและ ความเป็นเลิศทีแ่ ข็งแกร่งยิง่ ขึน้ ผ่านเวทีทางการ ค้ามืออาชีพที่มีอยู่มากมาย” งาน PCHi ครัง้ ที่ 12 จะจัดขึน้ ระหว่างวัน ที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กวางเจาโพลี เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้ท ี่ www.pchi-china. com/en หรือติดตามผ่านทางโซเชียลมีเดีย ของงาน PCHi 

Mar-Apr

55


Personal Care and Homecare Ingredients (PCHi) concluded its 11th edition on a high note in Shanghai, cementing its status as a choice sourcing platform for the global personal care industry. Held on March 19 -21, 2018 at the Shanghai World EXPO Exhibition and Convention Center (SWEECC), PCHi 2018 attracted 21, 856 trade professionals (15% increase over 18,972 visitors in 2017) to discover remarkable innovations presented by 544 exhibitors from 29 countries and regions. The event also enabled trade visitors to learn from over 120 world-class industry experts, who shared profound insights on the latest technologies, rules and regulations, packaging, and market trends at the PCHi Conference.

Statista reported that the expected revenue from China’s Cosmetics and Personal Care market will amount to over US$39 million in 2018, and it is expected to grow annually by 6.5 % (CAGR 2018-2021). The potential of China’s cosmetics and personal care industry remains positive and this healthy potential further underscores the growing importance of the country’s market within the global personal care industry. “PCHi’s growth — whether in size, attendance, or quality — reflects its firm presence in the global personal care industry,” revealed Joe ZHOU, Vice President/CFO at RSE. “The event’s popularity is representative of China’s rapidly developing cosmetics ingredients industry. And as the first major event of the calendar year, we’re honored to set the pace of business innovation for the rest of the year. We look forward to working with even more international industry players to boost not only the domestic market, but the larger global personal care scene as well.” 56

www.innolabmagazine.com

Quality Exchange Platform

Over the three-day event, attendees had the opportunity to explore the best ingredients, machinery, packaging, and related services that the global personal care industry had to offer. Both exhibitors and attendees walked away satisfied with the quality of the connections forged and content offered. Returning exhibitor, ZHANG Lei, Chairman of Dauni Research Center of Advanced Science & Technology Co., Ltd (China), shared, “Having attended the last seven consecutive PCHi events, I can personally attest to the fact that the show has improved in quality all around, and I believe it has reached the next level of development. Increasingly, we see more established brands participating, and we’re meeting quality visitors here. In fact, most of our renowned customers send their C-suite executives to PCHi, which is an indication of the show’s success.” PCHi’s burgeoning importance as a choice sourcing platform for the global personal care industry was also evident in the growing

representation of international exhibitors and attendees. The PCHi Conference also received glowing feedback from attendees. This year, several new topics were added in response to the latest developments in the market. Attendees reflected that the topics offered accurately captured the needs of the industry, and the sizable turnout was evidence of RSE’s sensitivity to industry trends. Commenting on her time at the PCHi conference this year, XUE Meng Ying, Director of Hangzhou YingBao Bioscience, shared, “We opted to attend the dermo-cosmetics set of topics at this year’s PCHi Conference, and enjoyed the targeted and relevant content that was presented. The speakers shared really insightful knowledge, and we’re happy with what we gained here today.” PCHi Fountain Awards Round-up

The PCHi Fountain Awards Ceremony, held on 19 March, saw representatives of participating exhibitors and industry associations, as well as VIPs, join in the recognition of the innovation-


led developments in the industry over the past year. This year, RSE received over 100 entries from companies who hoped that their leading-edge developments would receive a nod from the Fountain Awards judging panel. The jurors consist of experts from nine authoritative organizations, prestigious universities, and companies, including International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC), China Food & Drug Administration (CFDA) Cosmetics Standard Expert Committee, China Association of Fragrance Flavour and Cosmetic Industries (CAFFCI), Beijing Technology and Business University, and Shiseido etc. Winners across the categories shared strong sentiments of appreciation and renewed determination to continue in their endeavors towards innovation. Speaking at the ceremony, Mr. Li Huiliang, Chairman, Cosmetics Science and Technology Innovation Committee, explained, “What sets the Fountain Awards apart is the fact that it is a non-commercial award. That is to say, in the selection process, we select candidates from an extensive range of nominations, and then carefully review each company’s submission and accompanying materials. All our experts on the judging panel independently assess and review the information before coming to a decision. Also, in order to ensure fairness, openness, and full transparency, we chose to withhold the identities of our judging panel throughout the review process, and only revealed these details at the awards ceremony.” Rejuvenated & Poised for the Journey Ahead

Throughout the venue, RSE prominently communicated three

key factors that contributed to the favorable reception PCHi had enjoyed over the last decade.  PCHi Secret underlines the secret of PCHi’s success and growth since its inception — the latest cutting-edge products and technologies, which never fail to inspire and spur the industry to continue its endeavors to create and innovate. Apart from booths, the New Technology Session and New Product Showcase are two characteristic platforms that PCHi offers to feature such products and technologies.  PCHi Power refers to the power of PCHi, supported by a panel of authoritative industry experts who share their combined wealth of knowledge and expertise to quench the industry’s thirst to learn. This makes PCHi the choice platform not only for sourcing, but also for knowledge exchange. The solid content delivered by the prolific panel of speakers at the PCHi Conference is a vital part of PCHi’s power-packed offering at each edition.  PCHi Spirit highlights the spirit of innovation and the quest for excellence and quality, which PCHi desires to imbue in its attendees. This is undergirded by the industryacclaimed Fountain Awards, which celebrates significant contributions that companies and individuals have made to the personal care industry through their innovations. Peter LIU, PCHi Project Manager at RSE, shared, “Staying true to its roots is something that RSE firmly believes in, and with the rapid developments in the industry, these core values have become extremely crucial in helping us create and maintain a high-quality event for our valued exhibitors and visitors.”

Going Forward

This successful conclusion of the 11 PCHi also signals the return of the PCHi Technology Summit, which will be held in Guangzhou, China, in Autumn this year. The second edition of the summit aims to provide trade professionals with a specialized platform for key discussions on market trends and issues. The summit also offers deeper insights to domestic market status, industry trends, and technical insights, and promotes closer collaborations within the industry. With the advent of a new decade in the personal care industry, RSE is expanding its portfolio through a new partnership with the China Cleaning Industry Association (CCIA), to co-organize two events — China International Cleanser Ingredients, Machinery & Packaging Expo (CIMP) and Clean China — later this year. The co-located shows for the home care industry will be held from 20 to 22 November 2018 at Zhuhai International Convention & Exhibition Center. ZHOU concludes, “By spurring companies towards a greater emphasis on R&D and cutting-edge technologies, PCHi aspires to create a positive impact in propelling the industry forward. We’ll continue to work towards inculcating a stronger spirit of innovation and excellence through a myriad of professional trade platforms.” The 12th edition of PCHi will be held from 26 to 28 February 2019 at the Guangzhou Poly World Trade Center, China. For more information, please visit www.pchi-china.com/en, or connect with PCHi on social media.  th

Mar-Apr

57


NEWS

อะเซลิสเปิดตัวโครงการความรับ ผิดชอบต่อสังคมและสิง ่ แวดล้อม ขององค์กร (CSR) ที่ครอบคลุม ทั้งบริษัท

อะเซลิส (Azelis) เปิดตัวโครงการซี เอสอาร์ซึ่งแสดงให้เห็นความพยายามของ อะเซลิสตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานและส่วนที่ นอกเหนือจากนัน้ การเปิดตัวนีม้ าจากการ วิจยั การเตรียมพร้อม การให้ค�ำ นิยาม และ การปรับใช้เป้าหมายของโครงการและตัวชี้ วัดหลัก (KPIs) นานถึงสองปี อะเซลิสให้ คำ�มั่นที่จะปฏิบัติตามสามสดมภ์หลักของ ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ว่าด้วยซีเอสอาร์ ได้แก่ สิทธิ มนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการ ต่อต้านคอรัปชั่น โครงการซีเอสอาร์ทำ�ให้ มั่นใจได้ว่าคำ�มั่นนี้มีกรอบของมาตรการ และการตรวจติดตามสมรรถนะและการ พัฒนาแผนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ทำ�ให้มั่นใจว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้ อะเซลิสให้ค�ำ มัน่ ว่าจะสือ่ สาร ความก้าวหน้าและมีรายงานประจำ�ปีของ แผนซีเอสอาร์ของบริษัทในปี 2562 อะเซลิสเชือ่ ว่าซีเอสอาร์จะคำ�นึงถึงทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ รวมทั้งผู้มีอำ�นาจ ตามข้อบังคับ หน่วยงานรัฐ และหน่วยงาน ท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางและมอบ ตำ�แหน่งเชิงกลยุทธ์ให้กับบริษัท อะเซลิส เชื่อว่าเป็นประเด็นของการให้ความรับผิด ชอบและการให้ความเคารพไม่ว่าจะเป็น ทางเลือกด้านสังคม จริยธรรม สิง่ แวดล้อม หรือสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย ดร. ฮันส์ โจอาชิม มุลเลอร์ ประธาน เจ้าหน้าทีบ่ ริหารแห่งอะเซลิส ให้ความเห็น ว่า “แผนซีเอสอาร์ทเี่ ราเปิดตัวเป็นแก่นของ 58

www.innolabmagazine.com

จริยธรรมของอะเซลิสอย่างแท้จริง: แสดง ความเคารพต่อทุกสิง่ ทีเ่ ราทำ� ตลอดทุกวัน เราเชื่อว่าเป็นทางเดียวในการสร้างความ แตกต่างที่แท้จริงอย่างถาวรตลอดไป และ แน่นอน ความพยายามที่ยิ่งใหญ่กว่าของ เรา ย่อมหมายถึงผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กว่า เช่นกัน ทีอ่ ะเซลิส เราให้ค�ำ มัน่ ในการรักษา คุณค่าสูงสุดของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และ จริยธรรม ด้วยความร่วมมืออันแน่วแน่กับ ชุมชนท้องถิน่ ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงาน ต่างๆ และผู้มีอำ�นาจตามข้อบังคับ ด้วย การทำ�งานร่วมกันเท่านั้น เราจึงสามารถ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสถานที่ ทำ�งานของเราได้มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ และปรับปรุงคุณค่าทางสังคมทุกอย่างและ ทุกที่ที่เราสามารถทำ�ได้” มาเรีย อัลเมนาร์ หัวหน้ากลุม่ คุณภาพ ด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่ง แวดล้อมของอะเซลิส ซึง่ เป็นผูน้ �ำ หลักการ ซีเอสอาร์มาปรับใช้ที่อะเซลิส กล่าวเพิ่ม เติมว่า “ความใส่ใจและการกระจายสินค้า ที่รับผิดชอบ เป็นส่วนหนึ่งของการทำ�งาน ประจำ�วันของเรา โดยเน้นความสำ�คัญกับ การปฏิบัติการและการดูแลผลิตภัณฑ์ ใน ขณะทีแ่ ผนซีเอสอาร์ของเราจะเติมเต็มและ ทำ�ให้เราก้าวล้�ำ หน้าไปอีกก้าวหนึง่ จะเน้น หนักไปทีภ่ าพรวมทีค่ รบถ้วน ได้แก่ คุณค่า ของบริษัท พฤติกรรมด้านจริยธรรม สิทธิ มนุษยชน สิ่งแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติ งานที่ยุติธรรม” แผนซีเอสอาร์ปรับใช้ในกระบวนการ และวิธีการทั้งหมดของอะเซลิสมาจาก นโยบายด้านซีเอสอาร์และนโยบายการจัด ซือ้ ทีย่ งั่ ยืน อะเซลิสเปิดตัวแนวทางดังกล่าว เมื่อปีที่แล้วเมื่อลงนามในพันธสัญญา UN Global Compact อัลเมนาร์ กล่าวเพิม่ เติมว่า “คำ�มัน่ ของ เราด้านความใส่ใจและการกระจายสินค้าที่ รับผิดชอบไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะ ที่แผนซีเอสอาร์ใหม่ของเราแสดงให้เห็น คำ�มั่นระยะยาวและลงลึกในรายละเอียด มากขึน้ ในด้านความยัง่ ยืน กิจกรรมและเค พีไอมากมายซึง่ จะอยูภ่ ายใต้แผนซีเอสอาร์ ไม่ใช่เรือ่ งใหม่ของเรา ทีผ่ า่ นมาเรายังทำ�ได้ ไม่มากนัก แต่ในตอนนี้ เคพีไอที่เราวัดจะ เป็นหนึ่งในกรอบทั่วไปและเป็นส่วนหนึ่ง ของภาพที่ใหญ่ขึ้น” ผลจากการทำ�งานของอะเซลิสในปี 2559

ค่า EcoVadis ของกลุ่มเพิ่มจาก 39 เป็น 60 โดยใช้วลาเพียงปีเดียว นั่นคือสถานะ เปลี่ยนจากบรอนซ์เป็นเงิน ทำ�ให้อะเซลิส อยู่ในอันดับสูงสุด 7% ของซัพพลายเออร์ ทั้งหมดที่ประเมินโดย EcoVadis คณะกรรมการขับเคลื่อนซีเอสอาร์ตั้ง ขึ้นในปี 2549 ประกอบด้วยตัวแทนจาก ExCom ธุรกิจ/การปฏิบตั งิ าน และฟังก์ชนั สนับสนุน จากการสนับสนุนโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ชั้นนำ�ในธุรกิจเดียวกับบริษัท ได้กำ�หนด กลยุทธ์ซีเอสอาร์และเคพีไอ ในปี 2560 นโยบายซีเอสอาร์และการจัดซือ้ ทีย่ งั่ ยืนถูก นำ�ไปใช้ทั่วโลก โดยมีการใช้เคพีไอและตัว ชี้บ่งรายเดือนเพื่อตรวจติดตามสมรรถนะ ของบริษัทตามนโยบาย ในปี 2561 เริ่ม เก็บข้อมูลตามนโยบายซีเอสอาร์ทั้งหมด และคาดว่าจะมีรายงานความยัง่ ยืนของอะ เซลิสฉบับแรกในปี 2562 Azelis Launches Company-Wide Corporate Social Responsibility (CSR) Program

Azelis has launched its CSR program, representing the efforts that Azelis makes throughout the entire supply chain and beyond. This launch follows two years of research, preparation, definition and implementation of the program’s goals and KPIs. Azelis is committed to follow the United Nations Global Compact key pillars of Corporate Social Responsibility: Human Rights, Labor, Environment and Anti-Corruption. The CSR program ensures each of these commitments, has a framework to measure and monitor performance and develop action plans, as appropriate, to ensure continuous improvement. Furthermore, Azelis is committed to communicate progress and report annually on its CSR program from 2019. Azelis believes that CSR concerns everyone: employees, customers, principals and other stakeholders including regulatory


bodies, governments and local authorities. Being in the center of the equation and providing the company with a strategic position to affect everyone’s behavior, Azelis trusts that it is a matter of taking responsibility and acting with respect whenever social, ethical, environmental choices or human rights and laws are concerned. Dr. Hans Joachim Mueller, Azelis CEO, comments: “The CSR program we have launched is exactly what has been the core of Azelis ethos: showing respect in everything we do, day in day out. We believe this is the only way of making a true and lasting difference. And of course, the bigger our efforts, the greater our impact will be. At Azelis we are committed to maintaining the highest human, environmental and ethical values through unwavering cooperation with local communities, industry bodies, authorities and regulators. Only together can we reduce the environmental impact of our workplace as much as possible, and improve social values in whatever we do, wherever we can.” Maria Almenar, Head of Azelis group Safety, Health and Environment Quality who is leading the implementation of CSR at Azelis, adds: “Responsible Care and Responsible Distribution are already part of our daily work life. They focus on operations and product stewardship while our CSR program complements it and takes it one step further. It will concentrate on the complete picture: company values, ethical behavior, human rights, environment and fair operating practices.” The CSR program is implemented in all Azelis’ processes and practices,

building on the Corporate Social Responsibility Policy and Sustainable Procurement Policy Azelis launched last year when it also signed the UN Global Compact initiative. “Our commitment to Responsible Care and Responsible Distribution is unchanged”, adds Almenar. “While the new CSR program demonstrates the company’s deeper, long-term commitment to sustainability, many of the activities and KPIs which will now fall under the CSR umbrella are not new to us; we have already had quite a few in place, but now the KPIs we measure will have one common framework and are a part of a bigger picture.” As a result of the work done by Azelis in 2016, the group’s EcoVadis score improved in only one year from 39 to 60, i.e. from Bronze status to Silver status. This placed Azelis in the top 7% of all the suppliers evaluated by EcoVadis. The Azelis CSR Steering Committee was formed in 2016 comprising of representatives from ExCom, Business / Operations and support functions. With support from the leading expert in this field the company has defined the CSR strategy and KPIs. In 2017, CSR and Sustainable Procurement policies were rolled out globally with KPIs and monthly indicators implemented in order to monitor the company’s performance against these policies. In 2018 data collection across all CSR policies has been implemented and Azelis’ first sustainability report is expected to come out in 2019. News info Ninemer Public Relations - April 26, 2018

คลิแนกเพื่อเด็กโรคหัวใจ

วันที่ 27 เมษายน 2561 ห้างหุ้น จำ�กัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หรือคลี แนกโดยคุณชัยโย สกุลชีพ ได้บริจาคเงิน จำ�นวน 20,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิเด็ก โรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่ นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ผศ. นพ. ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานมูลนิธิฯ และ คณะกรรมการมูลนิธฯิ รับมอบ ณ สำ�นักงาน มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ โรคหัวใจในเด็กส่วนใหญ่เป็นความพิการ แต่ก�ำ เนิด มีอบุ ตั กิ ารณ์คอ่ นข้างจะคงทีอ่ ยู่ ประมาณที่ 8/1,000 ของเด็กแรกเกิดมีชพี ปัจจุบนั ประเทศไทยมีเด็กโรคหัวใจพิการแต่ กำ�เนิดอยู่ประมาณ 6,000-7,000 รายต่อ ปี ทุกๆ ปี ในจำ�นวนนี้ประมาณครึ่งหนึ่ง จำ�เป็นต้องได้รับการรักษาแก้ไขความผิด ปกติด้วยการสวนหัวใจหรือการผ่าตัด แต่ เนื่องจากขีดความสามารถโดยรวมของทั้ง ประเทศยังไม่สามารถให้การรักษาได้ทัน ท่วงทีกบั ปริมาณเด็กทีม่ คี วามต้องการในการ รักษา ในอดีตจึงมีผปู้ ว่ ยรอคิวผ่าตัดรอสะสม นานยาวเป็นปี หลายรายเสียชีวิตระหว่าง การรอคิวผ่าตัด แต่ ณ ปัจจุบันด้วยความ ช่วยเหลือของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ มีนโย บายช่วยเหลือเด็กกลุม่ ทีร่ อคิวผ่าตัดนี้ โดย สนับสนุนให้มีการผ่าตัดนอกเวลาราชการ ทำ�ให้ปัจจุบันคิวการผ่าตัดในเวลาราชการ สำ�หรับเด็กโตดีขึ้นมาก ปัญหาที่ท้าทายใน ปัจจุบนั คือต้องให้ความช่วยเหลือเด็กทีอ่ ายุ น้อยลง ซึง่ เป็นกลุม่ ทีต่ วั เล็กลงและมีความ เสี่ยงสูงขึ้น เนื่องจากความรุนแรงของโรค สูงและต้องการความเร่งด่วนมากขึน้ ซึง่ ใน อดีตเด็กกลุม่ นีไ้ ม่สามารถให้การรักษาได้ทนั ท่วงทีก็มักจะเสียชีวิตก่อนได้รับการรักษา มูลนิธเิ ด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ก่อตั้ง ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2524 เพราะทราบปัญหาความ Mar-Apr

59


จำ�เป็นของเด็กที่ต้องได้รับการรักษาและ ครอบครัว โดยเฉพาะที่อยู่ห่างไกล รวม ทั้งการรอคอยคิวการผ่าตัดที่ยาวนาน จึง เริ่มดำ�ริโครงการช่วยเหลือด้วยการผ่าตัด นอกเวลาราชการในศูนย์โรคหัวใจทีม่ คี วาม สามารถอยูแ่ ล้ว ให้เพิม่ จำ�นวนการรักษามาก ยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน ยังมี การดำ�เนินโครงการอย่างต่อเนือ่ งมาเป็นเวลา 16 ปี สามารถช่วยชีวิตเด็กโรคหัวใจพิการ แต่ก�ำ เนิดให้ได้รบั การรักษาเพิม่ ขึน้ อีกรวม มากกว่า 13,000 ราย หรือประมาณ 900 รายต่อปี ทำ�ให้ระยะเวลาในการรอคอยการ ผ่าตัดรักษาปัจจุบนั ลดลงทัว่ ประเทศ กรณี ไม่เร่งด่วนลดลงเหลือประมาณ 0-6 เดือน (จากเดิม 1-2 ปี) ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับมูลนิธเิ ด็กโรคหัวใจฯ www.doctordek.com Cinag for Children with Heart Diseases

On April 27, 2018, Clinical Diagnostics Ltd., Part. Leaded by Mr. Chaiyo Sakulcheep donated 20,000 baht to The Cardiac Children Foundation of Thailand under the patronage of HRH Princess Sister Kalayaniwattana which Assistant Professor M.D. Thanarat Layangool, President of the Foundation, and the Foundation Committees received the donation at the office of The Cardiac Children Foundation of Thailand. Most of the heart diseases in children are the congenital heart defect. The incident rate is 8/1,000 live births. Each year approximately 6,000 - 7,000 babies are born in Thailand with a congenital heart defect, half of them require cardiac catheterization or surgery to treat the symptom. However, the overall ability of Thailand can’t perform immediate treatment to all children. In the past, there were many patients took years waiting for the surgery queue and many of them were died along the way. However at present, The Cardiac 60

www.innolabmagazine.com

Children Foundation of Thailand helps the children by having the policy to support the surgery outside normal surgery hours. As a result the surgery queue during the normal surgery hours of middle childhood is improved. The challenge is to help the early childhood whom are in a smaller size and have more risk as the severity of disease is higher and need more emergency, which in the past, many of them were died before the treatment. The Cardiac Children Foundation of Thailand under the patronage of HRH Princess Sister Kalayaniwattana was founded in 1981 due to knowing the necessity of the sick children and their families especially those living in the remote area and waiting for surgery. The project was initiated by creating the surgery outside normal surgery hours at the existing heart centers in order to increase the amount of treatment. Since 2002, the project has been running for 16 years consecutively helping more than 13,000 children with congenital heart defect, accounting for around 900 children per year. The project helps reduce surgery waiting time nationwide, the unurgent cases wait only around 0-6 months (from 1-2 years previously). For more information about The Cardiac Children Foundation of Thailand, visit http://www.doctordek. com. News info INNOLAB - April 27, 2018

แอลกาเทคลงทุนซื้อสุพรีมเฮลท์

บริษัท แอลกาเทคโนโลยี จำ�กัด หรือ แอลกาเทค ได้เข้าถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท สุพรีม เฮลท์ จำ�กัด ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์แอสทาแซนทินและ ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายอื่นๆ ให้กับตลาด จีนและเอเชียแปซิฟิก สำ�หรับตลาดเอเชีย แปซิฟิกของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ในปัจจุบันมี มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐและคาด ว่าจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว สุพรีม เฮลท์ แยกและเพาะเลีย้ งสาหร่าย ขนาดเล็ก (microalgae) Haematococcus pluvialis สายพันธุ์เฉพาะในทะเลสาบเนล สัน เกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อใช้ ผลิตแอสทาแซนทินธรรมชาติ แอลกาเทค เป็นผูน้ �ำ ในอุตสาหกรรมสาหร่ายขนาดเล็ก ระดับโลก จะมอบองค์ความรู้ ทางเลือกด้าน นวัตกรรม และเทคโนโลยีระดับสูงการเพาะ เลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อยกระดับขีด ความสามารถของบริษทั จากนิวซีแลนด์รายนี้ สุพรีม นำ�โดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เคอร์รี พอล เป็นที่รู้จักจากผลิตภัณฑ์แอส ทาแซนทินธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ทลี่ �้ำ หน้า บริษัทมีช่องทางการตลาดที่มั่นคงใน จีน นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย จะเน้นการ ทำ�การตลาดส่วนผสมสาหร่ายขนาดเล็ก และผลิตภัณฑ์จากแอสทาแซนทินสำ�หรับ อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครือ่ งสำ�อาง ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ โดยจะเน้นตลาดจีนเป็นพิเศษ ก่อนร่วมงานกับสุพรีม เฮลท์ พอลเป็น ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่ง บริษัท มานูกา เฮลท์ นิวซีแลนด์ จำ�กัด เขาก่อตัง้ มานูกา เฮลท์ ในปี 2549 เติบโต จากยอดขาย 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2559 จากการวางจำ�หน่ายใน 50 ประเทศ


มานูกาถูกขายให้กับกองทุนที่ลงทุนในหุ้น นอกตลาดหลักทรัพย์ (private equity firm) จากออสเตรเลีย ด้วยมูลค่า 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แอลกาเทคตัง้ อยูใ่ นทะเลทรายอะราวา ในประเทศอิสราเอล บริษัทมีการเติบโต อย่างรวดเร็วด้วยความเชี่ยวชาญในการ เพาะเลีย้ งสาหร่ายขนาดเล็กในระดับการค้า บริษัทเป็นผู้นำ�ในการผลิตแอสทาแซนทิน ธรรมชาติทวี่ างตลาดในแบรนด์ AstaPure ใน 35 ประเทศ ฮาไก สแตดเลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารแห่งแอลกาเทค กล่าวว่า “การลงทุน นี้เป็นไปตามกลยุทธ์หลักของเราในการ ขยายศักยภาพของผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย ขนาดเล็ก โดยเฉพาะแอสทาแซนทินทีเ่ ป็น ส่วนผสมหลักของเรา การรวมตัวกับสุพรีม ทำ�ให้เราขยายการบริการในเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะในจีน เราได้จ�ำ แนกความสนใจที่ เพิม่ ขึน้ ในภูมภิ าคนีข้ องแอสทาแซนทินและ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณภาพจากสาหร่าย” เอด ฮอฟแลนด์ ประธานบริษัทแอล กาเทค และเตรียมดำ�รงตำ�แหน่งประธาน แห่งสุพรีม เสริมว่า “เราเชือ่ ว่าการส่งเสริม กันของทัง้ สองบริษทั พร้อมกับประสบการณ์ และความสำ�เร็จที่เป็นที่ยอมรับของคุณ พอล จะช่วยให้สุพรีมกลายเป็นผู้เล่นหลัก ในตลาดโลก” พอล กล่าวว่า “การตกลงเป็นพันธมิตร กับแอลกาเทคโนโลยี ทำ�ให้เราเป็นผู้ผลิต สาหร่ายขนาดเล็กชั้นแนวหน้าของโลก และช่วยให้เราสร้างความสามารถในการ ขายและการกระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์จาก สาหร่ายขนาดเล็กทีผ่ ลิตจากระบบทีย่ งั่ ยืน อยู่ในกระแสความนิยมและสนับสนุนโดย การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็ง สาร ออกฤทธิท์ างชีวภาพหลักในสาหร่ายขนาด เล็กแสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพดีขนึ้ เมือ่ มีความเข้มข้นมากขึ้น” Algatech Invests in Supreme Health

Algatechnologies, Ltd. (“Algatech”) has become the major shareholder in Supreme Health, Ltd., New Zealand, to supply China and Asia-Pacific with astaxanthin and other algaebased products. The Asia-Pacific

market for such products is currently valued at several hundred million dollars, and forecast to experience rapid growth. Supreme Health identified and cultivated a unique strain of the microalgae Haematococcus pluvialis in Nelson Lakes, northern New Zealand, for the production of natural astaxanthin. Algatech, a global leader in the microalgae industry, will provide its know-how, innovative science, and advanced microalgae cultivation technologies to leverage the capabilities of the New Zealand-based company. Supreme, led by CEO Kerry Paul, enjoys strong recognition for its natural astaxanthin, and its cutting-edge science. The company, with wellestablished marketing channels in China, New Zealand, and Australia, will focus on marketing microalgae ingredients and astaxanthin-based products to food, dietary supplement, and cosmetic industries throughout Asia-Pacific, with special emphasis on China. Prior to joining Supreme Health, Paul was the Founder and CEO of Manuka Health New Zealand, Ltd. He started Manuka Health in 2006, growing it from a start-up to 70 million usd in sales in 2016, with distribution in 50 countries. Manuka was sold to an Australian private equity firm for 110 million USD. Algatech, located in the Arava desert in Israel, is a rapidly growing company specializing in the commercial cultivation of microalgae. It is a leading manufacturer of natural astaxanthin, marketed in 35 countries under its AstaPure brand. “This investment is in line with our core strategy to expand the potential of microalgae derived products, especially natural astaxanthin

which is our key ingredient,” says Hagai Stadler, CEO of Algatech. “Collaborating with Supreme allows us to increase our service of AsiaPacific, especially in China. We identified a rapidly growing interest in those regions for quality astaxanthin and other quality algae-delivered products.” “We believe that the synergy between companies, together with Mr. Paul’s wide experience and proven track record, will help Supreme to become a major player in the global market,” contributes Algatech chairman Ed Hofland, who will also serve as Supreme’s president. “Securing this partnership with Algatechnologies places us at the forefront of micro-algal production globally, and help us to build a global sales and distribution capabilities”, says Paul. “Products derived from microalgae produced in a sustainable system are on-trend and supported by strong scientific research. The key bioactives in microalgae show increased efficacy in higher concentrations.” News info NUTRiPR – April 3, 2018

Mar-Apr

61


โนแรมโคและเอสพีไอ ฟาร์มา เซ็น สัญญาพัฒนาสูตรพร้อมใช้งานและ เป็นมิตรต่อผู้ป่วยให้แก่ผู้ผลิตยา

โนแรมโค ผู้นำ�ระดับโลกด้านการผลิต และจัดหาสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมที่มี การควบคุม (APIs) และเอสพีไอ ฟาร์มา ผูน้ �ำ ระดับโลกด้านการผลิตและจัดหานโยบาย สารปรุงแต่งยาฟังก์ชนั นอลและการพัฒนา และอนุญาตรูปแบบยาพิเศษ ได้เซ็นสัญญา เพือ่ พัฒนาและออกใบอนุญาตกลุม่ ยาสูตร “เพิ่มมูลค่า” แก่ผู้ผลิตยาทั่วโลก สัญญาจะเน้นทีผ่ ลิตภัณฑ์ยาสำ�เร็จเพือ่ การขออนุญาตให้แก่ลูกค้าผ่านสำ�นวนที่ พัฒนาโดยเอสพีไอ ฟาร์มา เพือ่ การใช้งาน ของบริษทั ยาทีม่ ชี อื่ เสียงและบริษทั ยาทัว่ ไป ทัง้ โนแรมโคและเอสพีไอไม่ได้มคี วามตัง้ ใจ ที่จะผลิตหรือทำ�ตลาดรูปแบบยาสำ�เร็จ “การนำ�ความเชีย่ วชาญในการผลิตสาร ออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมของโนแรมโค มา รวมกับความรู้และทักษะด้านการพัฒนา สูตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเอสพี ไอ ฟาร์มา ทำ�ให้เราสามารถสร้างรูปแบบ ยาใหม่ทพี่ ร้อมใช้งานตามทีล่ กู ค้าเลือก” บิล กรับบ์ รองประธานส่วนงานกลยุทธ์และ นวัตกรรมโลกของโนแรมโคกล่าว ซาราธ จันดาร์ ผู้บริหารวิทยาศาสตร์ ระดับสูงของเอสพีไอ ฟาร์มา กล่าวว่า “เราหวังทีจ่ ะสร้างสูตรเด็ดเพือ่ ลูกค้าทัว่ โลก ผ่านการผสมผสานประวัตอิ นั ยาวนานและ แข็งแกร่งของเอสพีไอในการพัฒนาและออก ใบอนุญาตแพ็คเกจยาตามมาตรา 505b(2) ร่วมกับนโยบายด้านสิทธิบัตรของเราและ เทคโนโลยี API ที่เป็นของโนแรมโค” โนแรมโคและเอสพีไอ ฟาร์มา จะสาธิต การทดสอบความเป็นไปได้ (POC) ของ กลุ่มยาคุณภาพสูงในรูปแบบยาที่เป็นมิตร 62

www.innolabmagazine.com

ต่อผูป้ ว่ ย ซึง่ จะออกใบอนุญาตแก่ลกู ค้าเพือ่ นำ�ไปเพิ่มประสิทธิภาพ จดทะเบียน และ ทำ�ตลาด ลูกค้ายังสามารถเลือกล่วงหน้า เพื่อจัดชุดสูตรตามต้องการสำ�หรับ APIs เฉพาะ บนโมเดลธุรกิจแบบ Milestonebased และ Pay-for-success “บริษัทยาที่ซื้อ APIs จากโนแรมโค อยู่แล้ว แต่มีความต้องการที่จะเพิ่มความ รวดเร็วในการตอบสนอง ลดการทดลอง และความผิดพลาด สร้างความแตกต่างให้ แก่ผลิตภัณฑ์ จัดการวงจรชีวติ และรับการ สนับสนุนด้านเทคนิค/กฎหมาย สามารถ ติดต่อเราซึ่งมีแพ็คเกจสูตรที่ครอบคลุม” กรับบ์กล่าว Noramco and SPI Pharma sign agreement to develop readyto-implement, patient-friendly formulations for pharmaceutical manufacturers

Noramco, a global leader in the manufacture and supply of controlled substance active pharmaceutical ingredients (APIs), and SPI Pharma, a global leader in the manufacture and supply of functional excipient platforms and the development and licensing of unique dosage forms, have signed an agreement to develop and license a set of “value-added” formulation packages for global pharmaceutical manufacturers of finished dosage forms. The agreement will focus on finished dosage products for licensing to customers through dossiers developed by SPI Pharma for implementation by generic and branded pharmaceutical companies. Neither Noramco nor SPI has any intention to produce or market finished dosage forms. “Bringing together Noramco’s expertise in API production with SPI Pharma’s know-how in formulation development and technology transfer allows us to create compliant, novel

dosage forms, ready-to-implement at a site of our customers’ choosing,” said Bill Grubb, Vice President of Global Strategy and Innovation, Noramco. SPI Pharma’s Chief Scientific Officer, Sarath Chandar, said, “We expect to create a winning formula for pharma customers worldwide through the combination of SPI’s strong track record of developing and licensing successful 505b(2) type drug packages featuring our patented platforms and Noramco’s proprietary API technologies.” Noramco and SPI Pharma will demonstrate proof-of-concept (POC) of a select set of finished drug products in patient-friendly dosage forms, which will be out-licensed to customers for scale-up, registration, and marketing. Customers can also choose upfront to customize formulation packages for specific APIs on a milestone-based, payfor-success business model. “Pharmaceutical companies that normally purchase APIs from Noramco but have an additional need for speed-to-market, a reduction in trialand-error, product differentiation, life-cycle management, and technical/regulatory support may now call on us for comprehensive formulation packages,” Grubb said. News info Resource Advantage - April 23, 2018


8th International Trade Exhibition and Conference on Analytical Laboratory Equipment & Technology, Biotechnology & Life Sciences and Chemicals & Safety

Mar-Apr

63


อย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์บ้านเกิดของ เราได้เป็นอย่างดี” DKSH expands Shin-Etsu Silicones to Switzerland

ดีเคเอสเอชขยายชิน-เอทซุซล ิ โิ คน ส์ไปยังสวิตเซอร์แลนด์

ดีเคเอสเอช ผูน้ �ำ ในการให้บริการขยาย ตลาด และชิน-เอทซุซิลิโคนส์ ผู้บุกเบิก ด้านซิลิโคนสำ�หรับผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแล ส่วนบุคคล ได้ตอ่ สัญญาในการจัดจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์ทงั้ หมดของชิน-เอทซุซลิ โิ คนส์ใน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หน่ ว ยธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละวั ต ถุ ดิ บ อุตสาหกรรมของดีเคเอสเอช ผู้นำ�ในการ ให้บริการและจัดจำ�หน่ายสารเคมีชนิดพิเศษ และส่วนผสมเพื่อการขยายตลาด ได้รับ ความไว้วางใจอย่างต่อเนือ่ งจาก ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ ยุโรป ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้กลุ่ม ชิน-เอทซุของญีป่ นุ่ ในการขยายผลิตภัณฑ์ ไปยังตลาดอื่นๆ ของยุโรป ดี เ คเอสเอชและชิ น -เอทซุ ซิ ลิ โ คนส์ ได้จัดจำ�หน่ายซิลิโคนนวัตกรรมสำ�หรับ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคลแล้วใน ฝรั่งเศส เยอรมนี กลุ่มประเทศนอร์ดิก เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก จากความสำ�เร็จของความร่วมมือทีผ่ า่ นมา ชิน-เอทซุจึงสานต่อการทำ�งานร่วมกับดีเค เอสเอช ด้วยชือ่ เสียงในการให้บริการขยาย ตลาดทีต่ รงตามความต้องการและครบวงจร ตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมไปถึงฐานลูกค้า ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ของดีเคเอสเอช โอลิเวียร์ พาทริโคลา ผู้อำ�นวยการ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วน บุคคลของยุโรป หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์และ วัตถุดิบอุตสาหกรรมของดีเคเอสเอช ให้ ความเห็นว่า “เรามีความยินดีที่จะขยาย กลุ่มผลิตภัณฑ์ซิลิโคนของชิน-เอทซุเข้า มายังตลาดสวิส เรามีจุดยืนที่แข็งแกร่ง และมัน่ คงในตลาดหลักของยุโรปตะวันตก เราจึงสามารถเจาะตลาดทีม่ ขี นาดใหญ่กว่า 64

www.innolabmagazine.com

DKSH, a leading Market Expansion Services provider, and Shin-Etsu Silicones, a pioneer in the field of silicones for personal care products, have once again extended their existing agreement to distribute Shin-Etsu Silicone’s entire product range in Switzerland. DKSH’s Business Unit Performance Materials, a leading ingredients and specialty chemicals distributor and provider of Market Expansion Services, has once again been entrusted by Shin-Etsu Silicones Europe, a subsidiary of the Japanbased Shin-Etsu Group, to expand their portfolio into yet another European market. DKSH and Shin-Etsu Silicones already provide innovative silicones for personal care applications in France, Germany, the Nordic countries, Belgium, the Netherlands and Luxembourg. Building on a highly successful relationship, Shin-Etsu continues to work with DKSH for its first-class reputation in providing integrated and tailored Market Expansion Services along the entire value chain, as well as for its extensive customer base. Olivier Patricola, Director Personal Care Industry Europe, Performance Materials, DKSH commented: “We are delighted to expand Shin-Etsu’s exciting range of silicones into the Swiss market. With an already strong and well-established position in other major western European territories, we are primed for even greater market penetration in our home country, Switzerland.” News info DKSH Performance Materials - Feb 16, 2018


EVENT CALENDAR Date

Event

Venue

May 3-5

ASEANbeauty

May 7-9

Hong Kong Medical Devices and Supplies Fair HKCEC, Hongkong

hkmedicalfair.hktdc.com

May 16-18

Fi Vietnam

SECC, Ho Chi Minh

www.figlobal.com/vietnam

Jun 13-16

Propak ASIA

Bitec, Bangkok

www.propakasia.com

Jun 21-24

Medicare Taiwan

TWTC Exhibition hall 1, Taipei

www.medicaretaiwan.com

July 11-13

Medical Device ASEAN

Impact Hall 1-2, Nonthaburi medicaldevicesasean.com

Aug 29-31

Medical Fair Asia

Marina Bay Sand, Singapore

www.medicalfair-asia.com

Sep 5-8

Food and Hotel Thailand

Bitec, Bangkok

www.foodhotelthailand.com

Sep 11-12

Vitafood

Sands Expo & Convention

www.vitafoodsasia.com

INNOLAB forum: Practical Food Allergen Management for Food Services on Sep 7

Bitec, Bangkok

Website www.aseanbeautyshow.com

Centre at Marina Bay Sands, Singapore

Sep 12-14

Thailand Lab International

Bitec, Bangkok

www.thailandlab.com

Sep 20-22

Beyond Beauty

Impact, Nonthaburi

www.beyondbeautyasean.com

Oct 3-5

Fi ASIA

JiEXPO, Jakarta

www.fiasia.com

Bitec, Bangkok

asia.in-cosmetics.com

Food Microbiology Contest on Sep 12 ASEAN Food Safety Forum on Sep 13 INNOLAB forum: ISO/IEC 17025:2017 - Internal Audit on Sep 14

Oct 30-Nov 1 in-cosmetics ASIA

Mar-Apr

65


SUBSCRIPTION FORM Fill out your detail or attach your business card

Subscription Date .................................................................................. Where did you find us? ................................................................................ Your name

.................................................................................. Your job title

...........................................................................................

Your e-mail

.................................................................................. Your mobile number .......................................................................................

Company name

.................................................................................................................................................................................................................

Company address .................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................. Country .........................................

Zip code ........................................

Website

.................................................................................. Tel no. ...........................................

Fax no. ..........................................

□ Same as above □ Other, please specify ................................................................................................................................... Name and address on receipt

..........................................................................................................................................................................

Your industry (please select your interest by inputting ü)

□ Food/Beverage □ Environment

□ Supplements/Nutraceuticals □ Cosmetics □ Pharmaceuticals/Medicals □ Energy □ Other, please specify ................................................................................

Your business (please select your interest by inputting ü)

□ Manufacturer □ Academics

□ Distributor □ Government body

□ Certification body □ Consultancy

□ Laboratory service □ Other, please specify ..............................................

Your job function (please select your interest by inputting ü)

□ Management □ Purchasing □ Sales/Marketing □ QC/QA □ QMR/Document Control □ R&D □ Chemist □ Microbiologist □ Production □ Consultant □ Other, please specify .............................................................................................. Your interest (please select your interest by inputting ü)

□ Ingredients □ Techniques □ Lab Facilities □ Industry/Market trend

□ Additives □ Chemicals □ Reagents □ Methods □ Instruments □ Equipment □ Tools □ Softwares □ Lab Design □ Laws/Regulations □ Standards □ Interview □ Other, please specify ..............................................................................................

Your engagement (please rank the score 1-5, 5 = most engaged)

_ Enhancing work capability _ Seeking products & services _ Finding out industry movement _ Joining INNOLAB’s activities, seminar and conferences _ Other, please specify ......................................................................................... Your preferred communication channel (please rank the score 1-5, 5 = most convenient)

_ E-mail _ Post mail _ Fax _ Facebook, www.facebook.com/innolabmagazine _ Other, please specify .............................................................................................. Your interest seminar topic ................................................................................................................................................................................................ Your suggestion ................................................................................................................................................................................................................. Your subscription Domestic reader

□ 1-year 900 THB Oversea reader □ 1-year 90 USD □ 2-year 1500 THB □ 2-year 170 USD

The remit payment to MEDIA MATTER Co., Ltd., savings account number 1082280729, Siam Commercial Bank Pcl. The swift code is SICOTHBK. Please send the pay-in slip via fax number +66 2878 1026 or innolab@media-matter.com

WWW.INNOLABMAGAZINE.COM บริ ษ ั ท มี เ ดี ย แมทเทอร์ จำ � กั ด 43/308 หมู ่ 1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุ ง เทพฯ 10150 MEDIA MATTER Co., Ltd. 43/308 Moo 1, Jomthong Road, Jomthong, Bangkok 10150 Thailand TaxID 0105552007301 Tel +662 878 1025

International Call +66 945530616

Fax +662 878 1026

innolab@media-matter.comfood safety COMPLETE SOLUTIONS. COMPLETE CONFIDENCE. Find the solutions you need for each step of your microbiological food safety testing workflow.

MEDIA PREPARATION & SAMPLE ENRICHMENT Dehydrated Culture Media

Dry-Bags™ Enrichment Media

Available in a choice of pack sizes to suit your needs

Reduce time & labor when preparing media in-house

Prepared Media Available as prepared bottles, tubes & bags in volumes to suit your workflow

Maximize efficiency & reduce your QC burden with a choice of dehydrated or ready-to-use media & automated enrichment solutions.

SAMPLE PREPARATION & DETECTION For Reliable, Cost-effective Pathogen & Routine Organism Testing Use: Culture Media Quality assured, FDA & ISO compliant in dehydrated or prepared formats CAN BE USED WITH

Dynabeads™ & BeadRetriever™ System Best suited for testing beef & other products for E.coli O157:H7 & other STEC OR WITH

Pathatrix Auto System ™

Media Dispensing & Sample Blending Fast, accurate dispensing Powerful, reliable blending of of media with Diluflux™ samples with Homogenizer Automated Gravimetric Dilutor Laboratory Blender

Analyze even the most challenging samples with proven solutions fit for any & all food testing workflow preferences.

For Rapid, Quantifiable Pathogen Testing Of Complex Matrices Use: MicroSEQ™ Pathogen Detection System Batch process up to 96 samples WITH

PrepSEQ™ Rapid Spin Sample Preparation Kit Ideal for <50 samples per day OR WITH

Maximize throughput, ideal for >50 samples per day OR WITH

Pathatrix Auto System Reduce false positives & indeterminate results when testing challenging samples with low positivity rates

CONFIRMATION & IDENTIFICATION A range of options including O.B.I.S.™ Identification System, RapID™ Systems & MicroBact™ range or individual biochemical reagents

SureTect™ Real-Time System Small footprint, low noise instrument with simple, rapid direct lysis sample preparation process. Fit for continuous processing of 1-120 samples.

PrepSEQ™ Nucleic Acid Extraction Kit & MagMAX™ Express-96 Processor

Best for testing challenging samples with low positivity rates

Biochemical Identification

For Quick, Simple Pathogen Testing Use:

TaqMan™ custom assays,

CeeramTools™ virus kits, Imegen™ meat speciation & GMO tests can be run on the same open platform, Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR instrument

Differentiate and confirm micro-organisms with a range of products using biochemical, immunological or molecular characteristics. Immunological Identification

Molecular Identification

Quality Control Organisms

Latex tests and agglutinating sera for clearing or confirming presumptive positives with identification possible to genus, species or serotype level

TaqMan and RapidFinder™ Real-Time PCR assays for identification beyond genus and species level, e.g. specific Salmonella serovars and STEC O-groups

For ensuring consistency in media preparation & in test performance

For a more complete workflow, visit thermoscientific.com/foodmicrosolutions © 2015 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries, unless otherwise specified. Taqman is a registered trademark of Roche Molecular Systems Inc., used under permission and license.

Contact information: Contact Information: Thermo Fisher Scientific (Thailand) Co.,Ltd. 993-048 microbiology@thermofisher.com USAAneckvanich +1 800 255 6730 158/6 Bldg. 6th Fl., Room B, D., Soi Sukhumvit LT2200A 55, Sukhumvit Road, North Klongton, Wattana, Bangkok 10110 International +44 (0) 1256 841144 October potchara.sungtong@thermofisher.com Tel +662015 2 714 7835-6 Fax +66 2 714 7837