__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


DI Y COSMETICS


DIY C o s m e t ic s โดย อานฮ์ ทู และทู เกียง ถ่ายภาพ: เหงียน เบา ง็อก, ลวง ที ที งา ออกแบบ: ทา ก๊วก กี่ นาม พิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาเวียดนามโดย Nha Nam Publishing and Communications JSC หนังสือเล่มนี้ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยดำ�เนินการขอลิขสิทธิ์ผ่านเจ้าของลิขสิทธิ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2559 แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย และจัดพิมพ์ในประเทศไทยโดย บริษัท มีเดีย แมทเทอร์ จำ�กัด 43/308 หมู่ 1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร 0 2878 1025 โทรสาร 0 2878 1026 info@media-matter.com wwww.media-matter.com


อานฮ์ทู และ ทูเกียง

DI Y COSMETICS


เมื่อคุณผลิตเครื่องสำ�อางด้วยตนเอง คุณไม่เพียงทำ�ให้ภายนอกของคุณ ดูสวยงามขึ้น แต่สติปัญญาของคุณก็สวยงามขึ้นด้วย


กิตติกรรมประกาศ เราขอกล่าวขอบคุณเป็นพิเศษสำ�หรับคุณดินห์ คุณ งา และคุณเบาง็อกที่ช่วยกันทำ�รูปเล่ม และขอขอบคุณ คุณโลน (คุณแม่คนเก่งของคุณเบาง็อก) ที่สละเวลาช่วย ค้นหาบวบที่สวยและหวานทั่วทั้งฮานอยก่อนหมดฤดู หนังสือเล่มนี้จะไม่มีทางสำ�เร็จลงได้หากปราศจาก ความช่วยเหลือจากเพื่อนแท้ของพวกเรา นั่นคือคุณแท็ง เฮวี่ยน คุณถูเฮวี่ยน และคุณฟอง ซึ่งทุ่มเทราวกับว่า หนังสือเล่มนี้เป็นความฝันของพวกเขาเอง แม้ว่าจะ ไม่มีใครรู้ถึงความทุ่มเทนี้ก็ตาม เราขอแสดงความขอบคุณต่อทีมงานของสำ�นักพิมพ์ ในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะบริษัท มีเดีย แมทเทอร์ จำ�กัด ประเทศไทย สำ�หรับความช่วยเหลือที่ประมาณ ค่าไม่ได้ ในการดูแลเนื้อหา การแปล และรูปเล่มของ หนังสือเล่มนี้ หากปราศจากแรงสนับสนุนเหล่านี้ เรา คงไม่มีโอกาสได้เป็นนักเขียนอย่างทุกวันนี้ ความช่วยเหลือของทุกคน ทำ�ให้เราได้เรียนรู้และ เติบโตเพิ่มขึ้นทุกวัน

อานฮ์ทู และ ทูเกียง


คำ�ปฏิญาณของ ผู้ผลิตเครื่องสำ�อางใช้เอง 1

2 3

4

5

6

ฉันจะสวมถุงมือพลาสติก หน้ากากผ้าก๊อซ และผ้า กันเปื้อนขณะผลิตเครื่องสำ�อาง โดยเฉพาะเมื่อมี การใช้สารเคมี ฉันจะใส่ส่วนผสมในปริมาณที่ปลอดภัย ฉันจะล้างอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชิ้นด้วย แอลกอฮอล์และเช็ดให้แห้งก่อนใช้งาน ฉันจะผลิตเครื่องสำ�อางในบริเวณที่อากาศถ่ายเท ปราศจากเด็กทารกหรือสัตว์เลี้ยง ฉันจะทำ�การทดสอบและสังเกตสูตรที่คิดขึ้นใหม่ เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนที่จะผลิตให้ผู้อื่น ใช้ ฉันจะตั้งใจอย่างดีที่สุดในการศึกษาเกี่ยวกับส่วน ผสม ข้อดีและข้อเสียของสูตร รวมถึงขั้นตอนและ ปัญหาระหว่างการผลิต ฉันเข้าใจดีว่าการผลิต เครื่องสำ�อางโดยปราศจากการวิจัยอาจก่ออันตราย แก่ตนเองและผู้อื่น


คำ�นำ�

เมื่อมีผู้หญิงที่สดใส จริงใจ และเธอ มีแววตาเปี่ยมไปด้วยความหวัง แวะมาที่ บูธนิตยสารอินโนแล็บ ในงานแสดงสินค้า ด้านวัตถุดิบเครื่องสำ�อางเมื่อปี 2558 หลัง จากที่คุยกันเรื่องรายละเอียดของอินโนแล็บ แล้ว เธอหยิบหนังสือของเธอขึ้นมา รูปเล่ม เตะตาของพวกเราทันที และเมื่อเธอเล่าถึง เนื้ อ หาข้ า งใน ที ม งานก็ ส นใจและถามหา เวอร์ชันภาษาอังกฤษ เมื่อเธอกลับไปที่เวียดนามและส่งต้นฉบับ ภาษาอังกฤษมาให้ ขณะที่อ่านฉันสัมผัสได้ ถึงความสนุกและความท้าทายของผู้เขียน ในการทำ�เครื่องสำ�อางใช้เอง อ่านไปเรื่อยๆ ก็ทำ�ให้ตื่นเต้น และอยากทำ�ลิปกลอสใช้เอง สักแท่งจริงๆ และนั่นคือเหตุผลที่ทำ�ให้มีหนังสือ DIY Cosmetics ในเวอร์ชันภาษาไทย ในหนังสือเล่มนี้ นอกจากสูตรการทำ� เครื่ อ งสำ � อางแล้ ว คุ ณ ยั ง จะได้ รั บ รู้ เ กร็ ด เล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจอีกด้วย และความ สวยงามของภาพจะทำ � ให้ คุ ณ เพลิ ด เพลิ น อย่างแน่นอน สุดท้ายนี้ ขอให้คุณผู้อ่านมีความสุข กับการทำ�เครื่องสำ�อางใช้เอง กรุณา จีนถนอม 10

D I Y C osm et ics


ฉัน จ ็ ร เ � ำ ส ก ิ ลิปต � ำ ือ ท ถ น ั ะ ฉ ่ จ ี บ ท ก ท ร แ แ ั ่ นจ น “ครั้ง ส น ั ฉ อ ื ม าก ต ื ่ น เต ้ น ม ง น ั ้ น ไ ว ้ ไ ม ่ ไ ห ว ” ่ ล ิ ป ส ต ิ ก แท สองสาว หนึ่งความปรารถนา พบกัน โดยบังเอิญ ... ไม่กี่ปีก่อนฉันได้พบกับคุณเกียง เธอกับ ฉันต่างตกหลุมรักเครื่องสำ�อางเช่นเดียวกัน และได้ทำ�การวิจัยอิสระเกี่ยวกับเครื่องสำ�อาง ตอนที่เธออยู่ที่รัสเซีย และตอนที่ฉันอยู่ที่ สหรัฐอเมริกา หลังจากเราคุยกัน เราตัดสิน ใจที่จะลงเรือลำ�เดียวกันในการสร้างสรรค์ สูตรเครื่องสำ�อางที่มีทำ�งานได้ดีในสภาพ ภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ ความปรารถนาของเราช่วยให้เราผ่าน เวลาที่ยากเย็นในด้านต่างๆ หนังสือเล่มที่ คุณถืออยู่นี้คือผลงานชิ้นโบว์แดงที่รวบรวม ความรู้ การวิจัย และการทดลองของพวกเรา แม้ เราไม่ ได้ จ บการศึ ก ษาด้ า นเภสั ช วิ ท ยา เคมี หรือ ตจวิทยาโดยตรง แต่ผลิตภัณฑ์ ของเรานั้นผ่านการรับรองจากกรมสุขภาพ ฮานอย ประเทศเวียดนาม เราหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่าน สามารถย่นเวลาและก้าวข้ามความผิดพลาด ที่ เราได้ ทำ � ไว้ แ ล้ ว รวมถึ ง ได้ พ บกั บ ความ สนุกสนานและตื่นเต้นของการผลิตเครื่อง สำ�อางของตัวคุณเอง ขอให้ฝันของคุณเป็นจริง! อานฮ์ ทู

D I Y Co s m e t i c s

11


สารบัญ คณิตศาสตร์ของการสร้างผลิตภัณฑ์ 18 เครื ่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ 23 บทที ่ 1 ผลิ ต ภั ณฑ์ ส ำ � หรั บ ริ ม ฝี ป าก (ลิปบาล์ม ลิปกลอส และลิปสติก) 24 ลิปบาล์ม 30 ลิปสีแบบแข็ง 34 ลิปกลอส 43ความฝันเกีย ่ วกับบอนน์เบลล์ของฉัน 44 การค้นหาสูตรทีด ่ เี ลิศ คือความท้าทายสูก่ ารสร้างสูตรทีส่ มบูรณ์แบบของคุณเอง 44 ตารางส่วนผสมทีใ่ ช้ในการผลิตลิปบาล์ม 48 ปัญหาทีพ ่ บบ่อย 52 มุมความคิด ทำ�ไมจึงไม่ผลิตลิปบาล์มจากวาสลีน? 54 น้�ำ มันตัวพาและน้�ำ มันหอมระเหย 56 น้�ำ มันหอมระเหยอาจไม่ปลอดภัยอย่างทีค ่ ณุ คิด 60 ใครๆ ก็ผลิตน้�ำ มันได้ 16

65 บทที่ 2 ผลิตน้�ำ หอม 66 น้�ำ หอมแห้ง

72 น้�ำ หอมลูกกลิง้

76 ผลิตภัณฑ์ระงับกลิน ่ กาย 82 มองดูสเี ริงระบำ�!

83 อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทม ่ ี นี �ำ ้ เป็นส่วนประกอบ

84 แบบฝึกหัด: จมูกของคุณถูกสร้างมาเพือ่ การผลิตน้�ำ หอมหรือไม่? 85ความผิดพลาดทางเทคนิคทีค ่ ณุ มักเผชิญ 86 การสร้างกลิน ่

12

D I Y C osm et ics


91 บทที่

3 ผลิตภัณฑ์ท�ำ ความสะอาดตัง้ ต้น 92 ผลิตภัณฑ์ระงับเหงือ่ 96 ยาสีฟน ั 100 เทศกาลงานฝีมอื ของหญิงสาว

105 บทที่ 4 โลชัน ่ และครีมบำ�รุงผิว 108 ครีมสำ�หรับหน้าหนาว

114 เจาะลึก: ครีมกลางวัน VS. ครีมกลางคืน และ ครีมสำ�หรับผิวหน้า VS. ครีมสำ�หรับผิวกาย 116ครีมนวดหน้าจากไขผึง้

122 วิธก ี ารทำ�ความสะอาดด้วยน้�ำ มันละหุง่ 124 น้�ำ มันนวดตัว

126 ครีมเพือ่ ผิวกระจ่างใส

130 เจาะลึก: ซิงค์ออกไซด์ – สารป้องกันแสงแดดทีเ่ หนือกว่าซึง่ ควรอยูใ่ นครีมกันแดดของคุณ 132 ครีมนวดผม

133 บัตเตอร์บ�ำ รุงผิวกาย

136 ความผิดพลาดทางเทคนิคของครีมบำ�รุงผิว โลชัน ่ แบบก้อน และบอดีบ้ ตั เตอร์ 144 ข้อมูลส่วนผสม

152 วิธก ี ารแจกแจงส่วนผสมบนฉลากผลิตภัณฑ์ 152 แบบฝึกหัด: เรียงลำ�ดับส่วนผสมให้ถกู ต้อง

D I Y Co s m e t i c s

13


Xi-nhĂŞ

Profile for INNOLAB

DIY Cosmetics  

คู่มือการทำเครื่องสำอางใช้เอง ลิปบาล์ม ลิปกลอส ลิปสี น้ำหอม โลชัน ครีมนวดผม และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ทำตามง่าย หนังสือภาพสวย ราคาหนังสือพร้อม...

DIY Cosmetics  

คู่มือการทำเครื่องสำอางใช้เอง ลิปบาล์ม ลิปกลอส ลิปสี น้ำหอม โลชัน ครีมนวดผม และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ทำตามง่าย หนังสือภาพสวย ราคาหนังสือพร้อม...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded