DIY Cosmetics

Page 1DI Y COSMETICS


DIY C o s m e t ic s โดย อานฮ์ ทู และทู เกียง ถ่ายภาพ: เหงียน เบา ง็อก, ลวง ที ที งา ออกแบบ: ทา ก๊วก กี่ นาม พิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาเวียดนามโดย Nha Nam Publishing and Communications JSC หนังสือเล่มนี้ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยดำ�เนินการขอลิขสิทธิ์ผ่านเจ้าของลิขสิทธิ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2559 แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย และจัดพิมพ์ในประเทศไทยโดย บริษัท มีเดีย แมทเทอร์ จำ�กัด 43/308 หมู่ 1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร 0 2878 1025 โทรสาร 0 2878 1026 info@media-matter.com wwww.media-matter.com


อานฮ์ทู และ ทูเกียง

DI Y COSMETICSเมื่อคุณผลิตเครื่องสำ�อางด้วยตนเอง คุณไม่เพียงทำ�ให้ภายนอกของคุณ ดูสวยงามขึ้น แต่สติปัญญาของคุณก็สวยงามขึ้นด้วย


กิตติกรรมประกาศ เราขอกล่าวขอบคุณเป็นพิเศษสำ�หรับคุณดินห์ คุณ งา และคุณเบาง็อกที่ช่วยกันทำ�รูปเล่ม และขอขอบคุณ คุณโลน (คุณแม่คนเก่งของคุณเบาง็อก) ที่สละเวลาช่วย ค้นหาบวบที่สวยและหวานทั่วทั้งฮานอยก่อนหมดฤดู หนังสือเล่มนี้จะไม่มีทางสำ�เร็จลงได้หากปราศจาก ความช่วยเหลือจากเพื่อนแท้ของพวกเรา นั่นคือคุณแท็ง เฮวี่ยน คุณถูเฮวี่ยน และคุณฟอง ซึ่งทุ่มเทราวกับว่า หนังสือเล่มนี้เป็นความฝันของพวกเขาเอง แม้ว่าจะ ไม่มีใครรู้ถึงความทุ่มเทนี้ก็ตาม เราขอแสดงความขอบคุณต่อทีมงานของสำ�นักพิมพ์ ในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะบริษัท มีเดีย แมทเทอร์ จำ�กัด ประเทศไทย สำ�หรับความช่วยเหลือที่ประมาณ ค่าไม่ได้ ในการดูแลเนื้อหา การแปล และรูปเล่มของ หนังสือเล่มนี้ หากปราศจากแรงสนับสนุนเหล่านี้ เรา คงไม่มีโอกาสได้เป็นนักเขียนอย่างทุกวันนี้ ความช่วยเหลือของทุกคน ทำ�ให้เราได้เรียนรู้และ เติบโตเพิ่มขึ้นทุกวัน

อานฮ์ทู และ ทูเกียง


คำ�ปฏิญาณของ ผู้ผลิตเครื่องสำ�อางใช้เอง 1

2 3

4

5

6

ฉันจะสวมถุงมือพลาสติก หน้ากากผ้าก๊อซ และผ้า กันเปื้อนขณะผลิตเครื่องสำ�อาง โดยเฉพาะเมื่อมี การใช้สารเคมี ฉันจะใส่ส่วนผสมในปริมาณที่ปลอดภัย ฉันจะล้างอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชิ้นด้วย แอลกอฮอล์และเช็ดให้แห้งก่อนใช้งาน ฉันจะผลิตเครื่องสำ�อางในบริเวณที่อากาศถ่ายเท ปราศจากเด็กทารกหรือสัตว์เลี้ยง ฉันจะทำ�การทดสอบและสังเกตสูตรที่คิดขึ้นใหม่ เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนที่จะผลิตให้ผู้อื่น ใช้ ฉันจะตั้งใจอย่างดีที่สุดในการศึกษาเกี่ยวกับส่วน ผสม ข้อดีและข้อเสียของสูตร รวมถึงขั้นตอนและ ปัญหาระหว่างการผลิต ฉันเข้าใจดีว่าการผลิต เครื่องสำ�อางโดยปราศจากการวิจัยอาจก่ออันตราย แก่ตนเองและผู้อื่น


คำ�นำ�

เมื่อมีผู้หญิงที่สดใส จริงใจ และเธอ มีแววตาเปี่ยมไปด้วยความหวัง แวะมาที่ บูธนิตยสารอินโนแล็บ ในงานแสดงสินค้า ด้านวัตถุดิบเครื่องสำ�อางเมื่อปี 2558 หลัง จากที่คุยกันเรื่องรายละเอียดของอินโนแล็บ แล้ว เธอหยิบหนังสือของเธอขึ้นมา รูปเล่ม เตะตาของพวกเราทันที และเมื่อเธอเล่าถึง เนื้ อ หาข้ า งใน ที ม งานก็ ส นใจและถามหา เวอร์ชันภาษาอังกฤษ เมื่อเธอกลับไปที่เวียดนามและส่งต้นฉบับ ภาษาอังกฤษมาให้ ขณะที่อ่านฉันสัมผัสได้ ถึงความสนุกและความท้าทายของผู้เขียน ในการทำ�เครื่องสำ�อางใช้เอง อ่านไปเรื่อยๆ ก็ทำ�ให้ตื่นเต้น และอยากทำ�ลิปกลอสใช้เอง สักแท่งจริงๆ และนั่นคือเหตุผลที่ทำ�ให้มีหนังสือ DIY Cosmetics ในเวอร์ชันภาษาไทย ในหนังสือเล่มนี้ นอกจากสูตรการทำ� เครื่ อ งสำ � อางแล้ ว คุ ณ ยั ง จะได้ รั บ รู้ เ กร็ ด เล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจอีกด้วย และความ สวยงามของภาพจะทำ � ให้ คุ ณ เพลิ ด เพลิ น อย่างแน่นอน สุดท้ายนี้ ขอให้คุณผู้อ่านมีความสุข กับการทำ�เครื่องสำ�อางใช้เอง กรุณา จีนถนอม 10

D I Y C osm et ics


ฉัน จ ็ ร เ � ำ ส ก ิ ลิปต � ำ ือ ท ถ น ั ะ ฉ ่ จ ี บ ท ก ท ร แ แ ั ่ นจ น “ครั้ง ส น ั ฉ อ ื ม าก ต ื ่ น เต ้ น ม ง น ั ้ น ไ ว ้ ไ ม ่ ไ ห ว ” ่ ล ิ ป ส ต ิ ก แท สองสาว หนึ่งความปรารถนา พบกัน โดยบังเอิญ ... ไม่กี่ปีก่อนฉันได้พบกับคุณเกียง เธอกับ ฉันต่างตกหลุมรักเครื่องสำ�อางเช่นเดียวกัน และได้ทำ�การวิจัยอิสระเกี่ยวกับเครื่องสำ�อาง ตอนที่เธออยู่ที่รัสเซีย และตอนที่ฉันอยู่ที่ สหรัฐอเมริกา หลังจากเราคุยกัน เราตัดสิน ใจที่จะลงเรือลำ�เดียวกันในการสร้างสรรค์ สูตรเครื่องสำ�อางที่มีทำ�งานได้ดีในสภาพ ภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ ความปรารถนาของเราช่วยให้เราผ่าน เวลาที่ยากเย็นในด้านต่างๆ หนังสือเล่มที่ คุณถืออยู่นี้คือผลงานชิ้นโบว์แดงที่รวบรวม ความรู้ การวิจัย และการทดลองของพวกเรา แม้ เราไม่ ได้ จ บการศึ ก ษาด้ า นเภสั ช วิ ท ยา เคมี หรือ ตจวิทยาโดยตรง แต่ผลิตภัณฑ์ ของเรานั้นผ่านการรับรองจากกรมสุขภาพ ฮานอย ประเทศเวียดนาม เราหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่าน สามารถย่นเวลาและก้าวข้ามความผิดพลาด ที่ เราได้ ทำ � ไว้ แ ล้ ว รวมถึ ง ได้ พ บกั บ ความ สนุกสนานและตื่นเต้นของการผลิตเครื่อง สำ�อางของตัวคุณเอง ขอให้ฝันของคุณเป็นจริง! อานฮ์ ทู

D I Y Co s m e t i c s

11


สารบัญ คณิตศาสตร์ของการสร้างผลิตภัณฑ์ 18 เครื ่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ 23 บทที ่ 1 ผลิ ต ภั ณฑ์ ส ำ � หรั บ ริ ม ฝี ป าก (ลิปบาล์ม ลิปกลอส และลิปสติก) 24 ลิปบาล์ม 30 ลิปสีแบบแข็ง 34 ลิปกลอส 43ความฝันเกีย ่ วกับบอนน์เบลล์ของฉัน 44 การค้นหาสูตรทีด ่ เี ลิศ คือความท้าทายสูก่ ารสร้างสูตรทีส่ มบูรณ์แบบของคุณเอง 44 ตารางส่วนผสมทีใ่ ช้ในการผลิตลิปบาล์ม 48 ปัญหาทีพ ่ บบ่อย 52 มุมความคิด ทำ�ไมจึงไม่ผลิตลิปบาล์มจากวาสลีน? 54 น้�ำ มันตัวพาและน้�ำ มันหอมระเหย 56 น้�ำ มันหอมระเหยอาจไม่ปลอดภัยอย่างทีค ่ ณุ คิด 60 ใครๆ ก็ผลิตน้�ำ มันได้ 16

65 บทที่ 2 ผลิตน้�ำ หอม 66 น้�ำ หอมแห้ง

72 น้�ำ หอมลูกกลิง้

76 ผลิตภัณฑ์ระงับกลิน ่ กาย 82 มองดูสเี ริงระบำ�!

83 อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทม ่ ี นี �ำ ้ เป็นส่วนประกอบ

84 แบบฝึกหัด: จมูกของคุณถูกสร้างมาเพือ่ การผลิตน้�ำ หอมหรือไม่? 85ความผิดพลาดทางเทคนิคทีค ่ ณุ มักเผชิญ 86 การสร้างกลิน ่

12

D I Y C osm et ics


91 บทที่

3 ผลิตภัณฑ์ท�ำ ความสะอาดตัง้ ต้น 92 ผลิตภัณฑ์ระงับเหงือ่ 96 ยาสีฟน ั 100 เทศกาลงานฝีมอื ของหญิงสาว

105 บทที่ 4 โลชัน ่ และครีมบำ�รุงผิว 108 ครีมสำ�หรับหน้าหนาว

114 เจาะลึก: ครีมกลางวัน VS. ครีมกลางคืน และ ครีมสำ�หรับผิวหน้า VS. ครีมสำ�หรับผิวกาย 116ครีมนวดหน้าจากไขผึง้

122 วิธก ี ารทำ�ความสะอาดด้วยน้�ำ มันละหุง่ 124 น้�ำ มันนวดตัว

126 ครีมเพือ่ ผิวกระจ่างใส

130 เจาะลึก: ซิงค์ออกไซด์ – สารป้องกันแสงแดดทีเ่ หนือกว่าซึง่ ควรอยูใ่ นครีมกันแดดของคุณ 132 ครีมนวดผม

133 บัตเตอร์บ�ำ รุงผิวกาย

136 ความผิดพลาดทางเทคนิคของครีมบำ�รุงผิว โลชัน ่ แบบก้อน และบอดีบ้ ตั เตอร์ 144 ข้อมูลส่วนผสม

152 วิธก ี ารแจกแจงส่วนผสมบนฉลากผลิตภัณฑ์ 152 แบบฝึกหัด: เรียงลำ�ดับส่วนผสมให้ถกู ต้อง

D I Y Co s m e t i c s

13


Xi-nhĂŞ


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.