Carbon Neutrality #11

Page 1

OHAUS Features TISTR BIOTEC

6-8 September 2023 EH 102-104, BITEC, Bangkok Email: futurechem@vnuasiapacific.com Tel: 02-111-6611 ext. 241,243,251 Organized by: in co-location with To book the space, please contact:

Climate Change is Business

นักลงทุนจึง จำาเป็นต้องเข้าใจและติดตามประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

Nowsaday, climate change is a major issue affecting business and investment. The investors need to comprehend and keep abreast on climate change issues and the impact of carbon footprint on business direction and investment trends.

43/308 Moo 1, Jomthong Road, Jomthong, Bangkok 10150 Thailand TaxID 0105552007301

+66 875171651 F +66 2045 5358 innolab@media-matter.com http://www.innolabmagazine.com

PUBLISHER บริษัท มีเดีย แมทเทอร์ จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่) 43/308 หมู่ 1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
offICE)
MEDIA MATTER CoMpAny LIMITED (HEAD
Editor’s Note
innolabmagazine
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นสำาคัญที่ส่งผล กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจและการลงทุนในปัจจุบัน
ภูมิอากาศและผลกระทบจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่อทิศทางในการ ดำาเนินธุรกิจและแนวโน้มในการลงทุน

คาร์บอนอย่างมีนัยสำาคัญและมุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 (พ.ศ. 2593)

โอเฮ้าส์ให้ความสำาคัญกับการออกแบบการประหยัดพลังงาน

การทุกรุ่นของโอเฮ้าส์มีฟังก์ชันการประหยัดพลังงานเป็นฟีเจอร์หลัก

A STEP FORWARD IN ENERGY-SAVING DESIGN

OHAUS implements energy-saving features in its laboratory weighing products, contributing to significant carbon emission reductions and the pursuit of net zero carbon emissions by 2050.

OHAUS places energy-saving design as one of its top priorities, evident in all of our laboratory weighing products which feature power-saving capabilities. As a leading laboratory manufacturer, this small step forward demonstrates our commitment to these important causes.

To be specific, OHAUS electronic balances have been designed with a three-tiered energy-saving strategy for laboratory use. Auto-Dim means the display will shift to a darker shade when there is inactivity; Auto-Standby indicates that the machine will log itself off automatically; and Auto-Off indicates that the display will be shut down at a predetermined time.

Power Saving Menu Setting

Level 1

Level 2

Level 3

ระดับการประหยัดพลังงานอยู่ 3 แบบ คือ 1. Auto-Dim คือหน้า จอจะลดความสว่างลงไปจนมืดหากเครื่องชั่งไม่มีการถูกใช้งาน

คุณกำาลังสนใจแล้วใช่หรือไม่ว่าเราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่า

LCD backlights หรือตั้งค่า “Auto-Off” timing หรือ “Auto-Standby” เมื่อเครื่องชั่งเราไม่ได้ถูกใช้งาน เรามาลองใช้

Auto-Dim

Auto-Standby

Auto-Off

You might be interested in finding out how much energy can be saved if we just lower the LCD backlights, set “AutoOff” timing, or “Auto-Standby” mode when the equipment is not in use. Let’s use the power consumption factor to calculate the CO2 emission savings from an OHAUS Explorer balance.

For example, we setup a “Auto-Off” down time for an Adventurer AX balance when it’s not in use, and found out that it saves 23% to 30% when it always powers on.

We all feel that we can’t change the world no matter what we do, on the contrary, everything we do subtly changes the world. Now, OHAUS is enhancing our product range to help businesses work towards net zero carbon emissions before 2050.

Steps to Set Up Your Electronic Balance for Energy Savings

According to The U.S. Energy Information Administration (EIA) publication CO2 emissions estimates (EIA, 2021), one kilowatt of energy is equal to 0.885 kilograms of Carbon Dioxide.

In China, according to expert statistics, for each kWh of electricity saved, corresponds to 400 kg of standard coal saved, 272 kg of carbon dust, 997 kg of carbon dioxide (CO2), 30 kg of sulfur dioxide

4 Carbon Neutrality
ก้าวไปอีกขั้นในการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน โอเฮ้าส์ได้ดำาเนินการออกแบบคุณสมบัติการประหยัดพลังงาน ในเครื่องชั่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดการปล่อย
เป็นหนึ่งในความสำาคัญสูงสุด
จากการที่เราเป็นผู้นำาในการผลิตเครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการ อันนี้ เป็นเพียงก้าวเล็กๆ ของเราที่ก้าวไปข้างหน้าที่แสดงให้เห็นถึงความ มุ่งมั่นของโอเฮ้าส์ในสิ่งสำาคัญเหล่านี้ ด้วยคุณลักษณะของเครื่องไฟฟ้าของโอเฮ้าส์ได้ออกแบบให้มี
2. Auto-Standby คือเครื่องชั่งจะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในโหมดการพักรอ แบบอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน
ดับตามเวลาที่ถูกกำาหนดไว้ Power Saving Menu Setting Level 1 Auto-Dim Level 2 Auto-Standby Level 3 Auto-Off
เห็นได้ชัดคือเครื่องชั่งในห้องปฏิบัติ
และ 3. Auto-Off คือหน้าจอจะ
เราสามารถประหยัดพลังงานได้เท่าไร แค่เพียงเราลดความสว่าง ของจอ
ค่าแฟคเตอร์การคำานวณค่าพลังงานที่สามารถลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์จากเครื่องชั่งรุ่น Explorer ของโอเฮ้าส์กันดู ตามตารางที่ 1 ตัวอย่างเช่น เราตั้ง “Auto-Off” สำาหรับเครื่องชั่งรุ่น Adventurer AX  เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องชั่ง พบว่าเราสามารถประหยัดพลังงาน ได้ประมาณ 23-30% เมื่อเทียบกับการเปิดเครื่องตลอดเวลา เราทุกคนต่างรู้สึกว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้ไม่ว่าเราจะ ทำาอะไร ในทางกลับกัน ทุกสิ่งที่เราทำานั้นเปลี่ยนโลกได้ดีกว่า วัน

ตารางที่ 1 ค่าแฟคเตอร์การคำานวณค่าพลังงานที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเครื่องชั่งรุ่น

Table 1

The power consumption factor  to calculate the CO2 emission savings from an  OHAUS Explorer balance

ตามเอกสารอ้างอิงของ The U.S. Energy Information Administration (EIA) publication CO2 emissions estimates (EIA, 2021), 1 กิโลวัตต์ของพลังงานที่ใช้เทียบเท่ากับ 0.885 กิโลกรัมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมา

(SO2), and 15 kg of nitrogen oxides (NOX) are reduced in emission.

1 kilowatt = 0.997 CO2 (kg)

1 CO2 (kg) = 0.272 Carbon dust (kg)

1 Carbon dust (kg) = 0.03 SO2 (kg)

1 SO2 (kg) = 0,015 NOx (kg)

Learn more about OHAUS energy-saving products at: OHAUS.com/Products

Contact:

Wutti Techakasembundit

Regional Sales & Marketing Manager (IC & SEA)

OHAUS INDOCHINA LTD.,

Tel: +66 2 719 6418

Fax: +66 2 719 6416

HP: +66 65 998 6451

E-Mail: wutti.techakasembundit@ohaus.com

Line ID: @ohaus www.ohaus.com

1 kilowatt = 0.997 CO 2 (kg)

1 CO 2 (kg) = 0.272 Carbon dust (kg)

1 Carbon dust (kg) = 0.03 SO2 (kg)

1 SO 2 (kg) = 0,015 NOx (kg)

www.ohaus.com/products

5 Issue 11
นี้ โอเฮ้าส์ กำาลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ของเราที่ช่วย ให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายในการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ก่อนปี 2050 (พ.ศ 2593) ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องชั่งสำาหรับการประหยัดพลังงาน
ขณะที่จีน ตามข้อมูลสถิติที่เก็บทุกๆ แต่ละกิโลวัตต์ของพลังงาน ไฟฟ้าที่ประหยัด สอดคล้องกับการลดการปล่อย 400 กิโลกรัมของ ถ่านหินมาตรฐาน, 272 กิโลกรัมของฝุ่นคาร์บอน, 997 กิโลกรัมของ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), 30 กิโลกรัมของก๊าซซัลเฟอร์ได ออกไซด์
กิโลกรัมของไนโตรเจนออกไซด์ (NOX)
(SO2), และ 15
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานของ โอเฮ้าส์ เข้าไปที่
Explorer ของโอเฮ้าส์
Power Saving Product Line Menu Settings Power Saving Ratio Convert to CO2, Emission Level 1 Explorer Balances Adventurer Balances Pioneer Balances PR Series Balances AutoDim On/Off
Consumption/CO2, emissions EX: Saving 4.13 CO2/kg per year AX: Saving 3.10 CO2/kg per year PX: Saving 3.01 CO2/kg per year PR: Saving 2.41 CO2/kg per year Level 2 Explorer Balances Adventurer Balances AutoStandby On/Off Setting to Auto•Dim
14% of total power Consumption/CO2, emissions EX: Saving 4.13 CO2,/kg per year AX: Saving 3.10 CO2,/kg per year Level 3 Adventurer Balances Pioneer Balances AutoOff On/Off
Consumption/CO2, emissions AX: Saving 5.34 CO2/kg per year PX: Saving 3.88 CO2/kg per year
Setting to Auto-Dim can save 14% to 22% of total power
can save
Setting to Auto-Off can save 23% to 30% of total power

TISTR/ Japan discuss to reduce automotive wastes, aiming to reduce greenhouse gas emissions

Dr. Chutima Eamchotchawalit, Governor of Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR), Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation welcomes Ms.Yumi Numajiri, Assistant Commercial Attache, and a delegation from the Embassy of Japan in Thailand on the occasion that the Japanese presents a study report on End-of-Life Vehicle (ELV) Circular System Project in Thailand and drafts the training plans in Japan and Thailand on July 7, 2023 at meeting room, 8th fl., RD1 Building, TISTR, Technothani, Khlong 5, Pathum Thani Province. In this regard, TISTR management team and researchers who jointly welcome the Japanese include Dr. Pratip Vongbandit, Deputy Governor Research & Development for Sustainable Development, Dr. Boonnanida Sodha, Director of International Relations Division, Dr. Rewadee Anuwattana, Research Expert, and Ms. Nalinthorn Suwaporncharuwach, Senior Academic Officer of Rail Transport System Standards Testing Center (SRT).

The End-of-Life Vehicle (ELV) Circular System Project in Thailand aims to manage expired vehicles to reduce the amount of waste from vehicles. There is a proper way to treat the carcass and the car parts can be reused in the specified proportion. Currently, Thailand does not have

6 Carbon Neutrality วว./ ญี่ปุ่น ร่วมหารือเพื่อลดปริมาณของเสียจาก ยานยนต์ มุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับ Ms.Yumi Numajiri ผู้ช่วยทูตพาณิชย์ และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่ฝ่ายญี่ปุ่นได้นำาเสนอ รายงานผลการศึกษาเรื่อง End-of-Life Vehicle (ELV) Circular System Project in Thailand และร่างแผนการจัดฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ในการนี้ คณะผู้บริหาร วว. และ นักวิจัยร่วมให้การต้อนรับ ประกอบด้วย ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.บุณณ นิดา โสดา ผู้อำานวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้ เชี่ยวชาญวิจัย และ น.ส.นลินธรณ์ สุวพรจารุวัชร์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม กวท. ชั้น 8 อาคาร RD 1 วว.เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี อนึ่ง โครงการ End-of-Life Vehicle (ELV) Circular System Project in Thailand เป็นโครงการการจัดการยานยนต์ ที่หมดอายุการใช้งาน
ปัจจุบัน ประเทศไทยยัง ไม่มีระบบจัดการซากรถยนต์ที่เป็นทางการ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นและ ประเทศไทยให้ความสนใจและได้ทำาการศึกษาข้อมูลร่วมกัน โดย มีเป้าหมายสำาคัญ คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการ คำานึงถึงความเป็นกลางทางคาร์บอนในชั้นบรรยากาศ (carbon
เพื่อลดปริมาณของเสียจากยานยนต์ มีการ บำาบัดซากยานยนต์อย่างถูกวิธีและนำาชิ้นส่วนยานยนต์กลับมาใช้ ประโยชน์ให้ได้ตามสัดส่วนที่กำาหนด

BCG พร้อมทั้ง เพื่อให้เป็นรูปแบบของการขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปในอนาคต โครงการศูนย์ BCG Farming ต้นแบบเพื่อการสร้างชุมชน พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 ประกอบด้วยกิจกรรมการ ปลูกพืชในระบบโรงเรือน (ปลูกพืชแบบไร้ดินหรือไฮโดรโปรนิกส์ การพัฒนาระบบการปลูกพืชมูลค่าสูง)

an official car scrap management system which Japan and Thailand are interested and study together. The main goal is to reduce greenhouse gas emissions and to achieve the carbon neutrality under the BCG Economy Model of Thailand. This is an important mechanism to drive the economy, diversify the opportunities, distribute income, and bring wealth to the local community thoroughly. It will take Thailand from the middle-income trap to a high-income country. Thailand will gain sustainable economic and social development following 3 main economies; B - Bio Economy, C - Circular Economy and G - Green Economy, as well as Green Growth Strategy of Japan which is an industry policy that aims to create a positive cycle of economic growth and the environment in conjunction with community businesses with the goal of supporting the efforts of various sectors towards net zero.

TISTR/ NRCT go to Samui to kick off the BCG farming center prototype project for building a sustainable self-reliant community, phase 2

Dr. Chutima Eamchotchawalit, Governor of Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR), Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, together with Dr. Rochana Tangkoonboribun, Director of the Expert Centre of Innovative Agriculture (InnoAg), and Dr. Boonnanida Sodha, Director of International Relations Division were honored at the kick off event of the BCG farming center prototype project for building a sustainable self-reliant community, phase 2 on May 5, 2023 at Bhavana Bodhigun Vocational College, Koh Samui, Surat Thani. Dr. Wiparat De-ong, Director of National Research Council of Thailand (NRCT) presided over the opening ceremony of the project. NRCT provides funding for TISTR to implement the project in Koh Samui by using science, technology and innovation to develop the area and create concrete prototypes both in the production, processing, and marketing sectors in order to provide benefits to the communities, as well as to be a prototype for other areas which can come to study and receive BCG technology transfer.

BCG farming center prototype project for building a sustainable self-reliant community, phase 2 consists of activities such as growing plants in the greenhouse system (grows plants without soil or hydroponics, develops a high

7 Issue 11
กระจายโอกาส กระจาย รายได้ และนำาความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง นำาพา
ได้สูง และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ประกอบ ด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B - Bio Economy ระบบเศรษฐกิจ ชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C - Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำานึง ถึงการนำาวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้ G - Green Economy ระบบเศรษฐกิจสี เขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน และนโยบาย Green Growth Strategy ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง เป็นนโยบายด้านอุตสาหกรรมที่มุ่งสร้างวัฏจักรเชิงบวกของการ เติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมร่วมกับธุรกิจชุมชน โดยมีเป้า หมายในการสนับสนุนความพยายามของภาคส่วนต่างๆ ต่อการ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เป็นศูนย์
neutrality) ภายใต้นโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG Economy Model ของประเทศไทย ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด
ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศราย
วว./
ตนเองได้อย่างยั่งยืนระยะที่ 2 ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.รจนา ตั้ง กุลบริบูรณ์ ผู้อำานวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ และ ดร.บุณณนิดา โสดา ผู้อำานวยการ กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็น เกียรติในงาน KICK OFF โครงการศูนย์ BCG Farming ต้นแบบ เพื่อการสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 ในวัน ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำานวย การ สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครง การฯ ซึ่ง วช. ให้ทุนสนับสนุนแก่ วว. ดำาเนินโครงการฯ บนพื้นที่ เกาะสมุย โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไป พัฒนาพื้นที่ สร้างต้นแบบเชิงรูปธรรม ทั้งภาคการผลิต การแปรรูป การตลาด สู่การสร้างประโยชน์ให้ชุมชนในพื้นที่และพื้นที่อื่นๆ ใน การศึกษาดูงานและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ด นางรมเทา เห็ดแครง เห็ดนางฟ้าภูฐาน) ตามหลักการเศรษฐกิจ ฐานชีวภาพ การนำาของเหลือจากระบบปศุสัตว์ การเกษตร และ จากชุมชน เปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลไส้เดือน และสารปรับปรุงดิน ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน การผลิตพืชตามหลักการปฏิบัติ
วช. ลงพื้นที่สมุย KICK OFF โครงการศูนย์ BCG Farming ต้นแบบเพื่อการสร้างชุมชนพึ่งพา

และการผลิตก้อนเห็ดในระบบ ถุงพลาสติก นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตข้าวเสริม ซีลีเนียมและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีเสริมซีลีเนียม พร้อมทั้งจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลไปสู่เกษตรกรนอกวิทยาลัย

value cropping system), producing economic mushroom (grey oyster mushroom, split-gill mushroom, Bhutan oyster mushroom) according to biobased economy, turning leftovers from livestock, agriculture, and the community into compost, vermicompost and soil amendments according to circular economy, producing crops according to good practice, and gathering products according to GMP in order to obtain agricultural products that are safe for consumers according to green economy principle.

In implementing BCG farming center prototype project for building a sustainable self-reliant community, phase 2, TISTR integrates with the partners including Koh Samui Municipality, Kasetsart University, Maejo University and Suratthani Rajabhat University based on local resources through community drive. The local community is involved in the project management which will strengthen the foundation economy according to the BCG policy.

According to BCG farming center prototype project for building a sustainable self-reliant community, phase 1, TISTR has succeeded in building a greenhouse and a mushroom spawn production facility at Bhavana Bodhigun Vocational College, Koh Samui, Surat Thani, which was the pilot area of the project. The project consisted of two grey oyster mushroom houses which produced 4,000 mushrooms, two Bhutan oyster mushroom houses which produced 4,000 mushrooms, one split-gill mushroom house which produced 2,000 mushrooms. There were 10,000 mushrooms in total. In addition, there were a knowledge transfer on mushroom production management technology, comprehensive economic mushroom production process, economic mushroom cultivation, commercial mushroom production technology, mushrooms cultivation on the plastic bag, selenium-enriched rice production, and seleniumenriched organic chemical fertilizers production. There were workshops to extend the results to farmers outside the college, 7 selenium-enriched rice production plots in an area of approximately 3 rai which were extended to Pattani province, vegetable and fruit production in greenhouse systems, food processing, herbal cosmetics processing which were able to add value to agricultural products, build a career and generate income. It was a model for creating sustainable self-reliant communities. Contact:

Scientific and Technological Research (TISTR) Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

0 2577 9359-60

prtistr@gmail.com / pr@tistr.or.th

8 Carbon Neutrality
TISTR Press Center Thailand Institute of
ที่ดี
เกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามหลักการเศรษฐกิจสีเขียว ในการดำาเนินงานโครงการศูนย์ BCG Farming ต้นแบบ เพื่อการสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 วว. ได้ บูรณาการกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ เทศบาลนครเกาะสมุย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี บนฐานทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ผ่านการขับ เคลื่อนของชุมชน โดยชุมชนในท้องที่มีส่วนร่วมในการบริหาร โครงการ สู่การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและ ยั่งยืนตามแนวทางนโยบาย BCG อนึ่ง จากการดำาเนินงานโครงการศูนย์ BCG Farming ต้นแบบเพื่อการสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ระยะที่ 1 วว. ประสบผลสำาเร็จในการสร้างโรงเรือนเปิดดอกและสถานที่ผลิต ก้อนเชื้อเห็ด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่นำาร่องโครงการฯ ดังนี้ การเปิดดอก เห็ดสกุลนางรม ได้แก่ เห็ดนางรมเทา 2 โรงเรือน โรงเรือนละ 2,000 ก้อน รวมทั้งหมด 4,000 ก้อน เห็ดนางฟ้าภูฐานดำา จำานวน 2 โรงเรือน โรงเรือนละ 2,000 ก้อน รวม 4,000 ก้อน เห็ด แครง 1 โรงเรือน จำานวน 2,000 ก้อน รวม 5 โรงเรือน จำานวน ก้อนทั้งหมด 10,000 ก้อน อีกทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการการผลิตเห็ด การฝึกปฏิบัติขั้นตอนการผลิต เห็ดเศรษฐกิจแบบครบวงจร การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ และนำาองค์ ความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ หลักสูตรเทคโนโลยี การผลิตเห็ดเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์
จัดทำา แปลงผลิตข้าวเสริมซีลีเนียมจำานวน 7 แปลง ในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ และขยายไปยังจังหวัดปัตตานี การผลิตพืชผักและผลไม้ ในระบบโรงเรือน รวมถึงการแปรรูปอาหาร แปรรูปสมุนไพรเป็น เครื่องสำาอาง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร สร้าง อาชีพทำาให้เกิดรายได้ และเป็นต้นแบบเพื่อการสร้างชุมชนพึ่งพา ตนเองได้อย่างยั่งยืน
และการรวบรวมผลผลิตตามหลักการ
GMP เพื่อให้ได้สินค้า

ASEAN Sustainable Energy Week 2023 (ASEW) งานแสดง

นิทรรศการเทคโนโลยี และการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน

สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ครบ

ยังคงสานต่อความร่วมมือโดยผนึกกำาลัง จากทุกภาคส่วนเพื่อขานรับต่อโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของภาค

เช่น การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดย มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ผู้ซื้อ และผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศอุตสาหกรรม

ผู้

THE REGION’S LARGEST ENERGY AND ENVIRONMENT OF THE SHOW IS COMING

ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2023 (ASEW) is the 33rd years of the most comprehensive and largest energy and environment technologies show. This year continues the cooperation by joining forces from all sectors to respond to the important changes in the industrial sector in now such as Energy Transition and reducing greenhouse gas emissions to Net Zero Emissions.

This is a regional platform that is recognized by visitors, exhibitors, buyers and those involved in the industrial ecosystem. There will be a full display of cutting-edge equipment and solutions in renewable energy, energy efficiency, and environmental protection, from the world’s leading companies in the business. It will be organized under the theme “Powering Clean Energy Transition Towards the Carbon Neutrality Goal.” The show will be held from 30 August – 1 September 2023 at Hall 1-4, QSNCC, Bangkok, Thailand.

Key Highlights:

 MEGA EXHIBIT SPACE: Endless connection over 20,000 sq.m.

 1,500+ GLOBAL BRANDS: Related to energy and environment as ABB, Delta, Anest Iwata, Siemens, Solar PPM and Clenergy, etc.

8 INTERNATIONAL PAVILIONS: China, Germany, Japan, Korea, the Netherlands, Singapore, Switzerland, and Taiwan

INSIGHTS EXCHANGE: Access over 200+ comprehensive topics

UNLIMITED BUSINESS OPPORTUNITIES: Expand partnerships across the world

6 SPECIAL ZONE: Sustainability ideas and solutions

Electric Vehicle Asia 2023 (EVA) งานแสดง

า ของ

ยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียน” จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์

Co-located with Electric Vehicle Asia 2023 (EVA) is the latest and most important regional show for the electric vehicle industry. This year the show will be held under the theme “Shaping the Future of ASEAN as an Electric Vehicle Hub”. There will be a full display of EV technologies and innovations such as batteries, equipment, parts, chargers, infrastructures, and other related products for the entire EV industry.

Enhance the Potential of Sustainable Business with: Pumps & Valves Asia 2023 and Thai Water Expo 2023. This combined show makes it the most comprehensive pumps, valves, fittings, hardware, water resource management and wastewater technology.

Pre-Registration is now available! & For more information visit www.asew-expo.com or www.evasia-expo.com

9 Issue 11 งานนิทรรศการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่
ที่สุดในภูมิภาคกำาลังจะมา!!
ครันที่สุดในภูมิภาค ในปีนี้
นี่คือแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับจากผู้เข้าชมงาน
แสดงสินค้า
จะมีการ จัดแสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชันล้ำาสมัยด้านพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบจากบริษัทชั้นนำาของโลก โดย จะจัดขึ้นภายใต้ธีม
หมายความเป็นกลางทางคาร์บอน” จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2566 ที่ ฮอลล์ 1-4, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ไฮไลต์สำาคัญภายในงาน พื้นที่จัดแสดงงานขนาดใหญ่: เชื่อมต่อธุรกิจอย่างไม่สิ้นสุดกว่า 20,000 ตร.ม. พบกว่า 1,500 แบรนด์ระดับโลก: ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม อาทิ ABB, Delta, Anest Iwata, Siemens, Solar PPM และ Clenergy เป็นต้น 8 พาวิเลียนนานาชาติ: ทั้งจากประเทศ จีน เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลี เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ และไต้หวัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้เชิงลึก: ครอบคลุมมากกว่า 200 หัวข้อ โอกาสทางธุรกิจที่ไม่จำากัด: พบปะ และขยายความร่วมมืออย่าง ไร้พรมแดนทั่วโลก 6 โซนกิจกรรมพิเศษ: เสริมแนวคิดและโซลูชันเพื่อความยั่งยืน จัดร่วมกับงาน
และการประชุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าระดับนานาชาติชั้นนำ
ปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “ปักหมุดอนาคต สู่การเป็นศูนย์กลาง
ไฟฟ้าอย่างครบวงจร อาทิ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน เครื่องชาร์จ โครงสร้างพื้นฐาน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำาหรับอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด เป็นงานที่ผู้คนในแวดวงอุตสาหกรรม EV จาก ทั่วโลกอยากเข้าร่วม เสริมศักยภาพให้ธุรกิจของคุณอย่างยั่งยืน กับงาน Pumps & Valves Asia 2023 และ Thai Water Expo 2023 งานนิทรรศการ ที่รวมเทคโนโลยีด้านปั้ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และการ จัดการทรัพยากรน้ำาและน้ำาเสีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าชมงานได้ที่ www.asew-expo.com หรือ www.evasia-expo.com
อุตสาหกรรมในขณะนี้อย่าง
“ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดสู่เป้า
ประเทศไทย

และศูนย์วิจัยนานาชาติด้านความมั่นคงทาง อาหาร (IJC-FOODSEC) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไบโอเทค

และ Queen’s University Belfast ได้รับทุนวิจัย

จาก Foreign Commonwealth & Development Office

โดยความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต สหราชอาณาจักรประจำาประเทศไทย จัดกิจกรรมเผยแพร่การศึกษา ในโครงการ

เสนอเชิงนโยบายที่จะช่วยเสริมสร้างระบบอาหารท้องถิ่นของไทย ให้สามารถรับมือและปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

BIOTEC-NSTDA reveals policy study outcomes on climate resilience in Thailand’s local food system. Coping with climate change and crises

The National Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) of the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) expect that the results of their study of the “Enhancing Climate Resilience in Thailand’s Local Food System” project will lead to actionable policy recommendations for building food system resilience to climate change and other crises, thereby creating food security for the country on a sustainable basis.

The study, which was conducted in partnership with Ubon Ratchathani University and the International Joint Research Center On Food Security (IJC-FOODSEC), focused on two key areas of the local food system: urban/ suburban areas (Bangkok, Nonthaburi and Nakhon Pathom) and rural/agricultural areas, namely Ubon Ratchathani, as the province is a major food production source and has long faced flooding problems.

BIOTEC-NSTDA also organised a dissemination workshop to brainstorm ideas from all parties concerned, the results of which will be proposed to the National Food Committee.

เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตอาหารสำาคัญและที่ผ่านมาเจอ

พร้อมกันนี้ ยังเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากทุกภาค ส่วนเพื่อนำาผลที่ได้เสนอต่อ “คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ” ต่อไป ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและ เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

Dr. Wonnop Visessanguan, BIOTEC’s Executive Director, said that Thailand’s food system is currently facing greater climate variability and a high risk of climate change combined with multiple crises arising from the global economic slowdown, the Covid-19 pandemic, and geopolitical fragmentation. These factors make the Thai food system vulnerable, especially the local food system which relies on farmers and small business owners who still have a lack of access to resources, funding sources, and essential knowledge for resilience to changes.

To address these issues, the Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), South Asia Research Hub in collaboration with the British Embassy in Bangkok, granted funding to BIOTEC-NSTDA for the project.

การระบาดของโควิด-19 ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง ประเทศ เหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลกระทบทำาให้ระบบอาหารของไทยมี ความเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อระบบอาหารท้องถิ่น ซึ่งผู้ ที่อยู่ในระบบนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการราย

BIOTEC’s Policy and Biosafety Unit Division (PBD) collaborated with Ubon Ratchathani University, and the International Joint Research Center On Food Security (IJC-FOODSEC), which is a trilateral collaboration between BIOTEC, Thammasat University and Queen’s University Belfast, to implement the “Enhancing Climate Resilience in Thailand’s Local Food System” project.

The project aims to enhance climate resilience in Thailand’s local or community food systems through

10 Carbon Neutrality ไบโอเทค สวทช. เผยผลการศึกษาเชิงนโยบายการ ปรับตัวระบบอาหารท้องถิ่น รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิกฤต ต่างๆ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ร่วม กับ ม.อุบลราชธานี
ม.ธรรมศาสตร์
(สวทช.)
รับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เพื่อเป็นข้อ
และวิกฤตต่างๆ อันจะสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประเทศ บนฐานความยั่งยืน โดยศึกษาใน 2 พื้นที่หลัก คือ เมือง/ชานเมือง (กทม. นนทบุรี และนครปฐม) และชนบท/พื้นที่เกษตรกรรม คือ อุบลราชธานี
ปัญหาน้ำาท่วม
สวทช. กล่าวว่าระบบอาหาร ของไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวน มากขึ้น และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสูง ผนวกกับวิกฤตการณ์ต่างๆ
อาทิ วิกฤตทางเศรษฐกิจ
ย่อยที่ยังมีปัญหาในการเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน องค์ความรู้ ที่ จำาเป็นสำาหรับการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนั้น Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), South Asia Research Hub โดยความร่วมมือกับ
รัฐบาลสหราชอาณาจักร
“การสร้างความสามารถของระบบอาหารชุมชนในการ
ที่เกิดขึ้น

“Climate resilience of local or community food systems in

policies, technology and innovations, all of which will be vital tools to build sustainable food security.

“This project outputs will lead to collaboration between Thailand and the UK for joint development, leveraging science, technology and innovation as well as upgrading Thailand’s sustainable food system and achieving the UN SDGs in the near future,” BIOTEC’s executive director noted.

Kulwarang Suwanasri, BIOTEC’s Policy researcher at the Policy Study and Biosafety Unit (PSS), the Policy and Biosafety Unit Division (PBD), added that one of the key objectives of the study is to foster understanding about the role of technology, innovation, policy, and measures as well as cooperation from all parties involved in entire the supply chain. The research team is determined to develop a policy framework and strategy for enhancing climate resilience in the local food system allowing all parties to have equal access to food and nutrition.

ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารและโภชนาการได้อย่างเท่าเทียม โดย จากข้อมูลดัชนีความมั่นคงอาหารโลก (Global Food Security Index: GFSI) ชี้ว่าโดยรวมประเทศไทยมีความมั่นคงทางอาหาร

According to Global Food Security Index (GFSI), Thailand’s food security was ranked at a good level in 2021 with an average score of 64.5 out of 100. However, some Thai households and especially vulnerable groups, still have nutritional problems with inappropriate macronutrients and inadequate nutrients made worse by the impacts of climate change such as drought and flooding. These cause risks to the security of the local food system, which will eventually affect food inadequacy, food accessibility, and food quality and safety. Inevitably, the local food system problems will lead to social problems including poverty, which is recognised as a critical factor in fuelling migration.

ที่มีความสำาคัญต่อการรับมือและปรับตัวต่อการ

In addition, the study outcomes also indicated policy gaps important to the current climate resilience including that of Thailand’s local food system. Thailand has set up the National Food Committee, but there is a lack of management structure and a unit to clearly drive policies at the local level. So far, climate resilience in the local food system has not been incorporated into the provincial food development plan. Moreover, Thailand has no national or local plans to create food security or prepare for natural disasters, which are occurring more frequently and with greater intensity.

In the field of technology development and transfer, the study found that area-based research, which is crucial to building Thailand’s food security, has not been prioritised as expected to receive research funding in the field of agriculture and food. In addition, the research on technology and innovation to fight against climate change

11 Issue 11
จึงให้ ทุนไบโอเทค สวทช. โดยฝ่ายศึกษานโยบายและความปลอดภัย ทางชีวภาพ ร่วมกับ ม.อุบลราชธานี และศูนย์วิจัยนานาชาติด้าน ความมั่นคงทางอาหาร (IJC-FOODSEC) ซึ่งเป็นความร่วมมือระ หว่างไบโอเทค ม.ธรรมศาสตร์ และ Queen’s University Belfast ให้เป็นผู้ดำาเนินโครงการ
เพื่อเสริมสร้างความ สามารถของระบบอาหารของท้องถิ่น ให้มีความสามารถในการ รับมือและปรับตัวต่อวิกฤตต่างๆ โดยเฉพาะต่อการเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศ โดยอาศัยกลไกทางนโยบาย และความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสำาคัญใน การสร้างความมั่นคงด้านอาหารบนฐานของความยั่งยืน
ในการร่วมกันพัฒนาและ ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับ ระบบอาหารของไทยสู่ระบบอาหารที่มีความยั่งยืน สามารถบรรลุ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs 2030 ในอนาคตอัน ใกล้นี้” ผอ.ไบโอเทคกล่าว นางสาวกุลวรางค์ สุวรรณศรี นักวิจัยนโยบาย งานวิจัยนโยบาย ฝ่ายศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ ไบโอเทค และ หัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของการ ศึกษาคือการเข้าใจบทบาทของเทคโนโลยี นวัตกรรม นโยบายและ มาตรการ รวมถึงความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอาหารท้องถิ่นที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยัง ครอบคลุมถึงการศึกษาช่องว่างด้านนโยบาย โดยทีมมุ่งพัฒนา กรอบนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาความสามารถของระบบอาหาร ท้องถิ่น ในการรับมือและปรับตัวเป็นระบบอาหารที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในระดับดี ในปี
มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 64.5 จาก 100 อย่างไรก็ดี ครัวเรือนไทยบางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางยังมี ปัญหาด้านโภชนาการ ได้รับสารอาหารที่ให้พลังงาน ธาตุอาหาร ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม ประกอบกับภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ เช่น ภัยแล้งและน้ำาท่วม ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ ความมั่นคงต่อระบบอาหารระดับท้องถิ่น ซึ่งมีผลกระทบต่อความ มั่นคงในการมีอาหารเพียงพอ การเข้าถึงอาหาร และคุณภาพและ ความปลอดภัยของอาหาร ส่งผลต่อเนื่องทำาให้เกิดปัญหาสังคม เช่น ความยากจน ถือเป็นปัจจัยที่เร่งให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นช่องว่างด้านนโยบายที่สำาคัญ ในหัวข้อต่างๆ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ประกอบด้วยในหลายด้าน เช่น ด้านความสามารถในการตั้งรับปรับตัว (resilience) ต่อการ
าเนิน การจัดการด้านอาหารในทุกมิติ แต่ยังขาดโครงสร้างและหน่วย งานในการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในระดับท้องถิ่น ประเด็นเรื่องการ
สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำาประเทศไทย
Thailand”
“ผลจากการดำ า เนินโครงการครั้งนี้จะนำ า ไปสู่ความร่วมมือ ระหว่างประเทศไทยกับสหราชอาณาจักร
2564
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของระบบอาหารประเทศไทย ประเทศไทยมีการจัดตั้งคณะกรรมการอาหารแห่งชาติเพื่อดำพบว่า
สร้างความสามารถของระบบอาหารในการรับมือการเปลี่ยนแปลง

งานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรับมือกับการ

including climate-tolerant plant breeding, prediction and warning of climate change impacts are neither adequate nor keeping pace with the changes. More intensive research is thus needed.

On the issue of building the capacity of all actors in the food system, the study showed that knowledge and capacity of Thai farmers remain a key problem for climate resilience. Most of them are still familiar with traditional farming practices and only 10% of the total of Thai farmers have been able to adopt modern technologies. Rising temperatures could lead to an increased risk of spoilage and food-borne pathogens due to inappropriate storage and transportation systems, making traceability a critical issue that trade partners and markets require to improve its efficiency.

และจากปัญหาอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ทำาให้ โอกาสของการเกิดความเสียหายและการเกิดเชื้อก่อโรคจากการจัด เก็บและขนส่งอาหารที่ไม่ดีพอเพิ่มมากขึ้นด้วย

In terms of financial support, the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) is the main financial institute supporting farmers with low loan interest rates. The bank has issued over 6 billion baht of green bonds for environment conservation since 2020. Moreover, BAAC provides other financial measures that enable farmers to gain access to technology and innovation for greater production efficiency.

Participation of all actors in the food system and social protection system through Public-Private partnerships (PPPs) is key to enhancing climate resilience in the local food system, particularly the private sector and NGOs. However, the study indicates that the most effective participation is in cash crops.

จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม

“Following the study outcomes, the research team is developing policy recommendations to enhance local food system resilience with an aim of developing and leveraging science, technology and innovation. We expect that this is the first step in encouraging awareness of the importance of policy issuance to build adaptation and resilience of Thailand’s food system to multiple crises. This requires cooperation from all actors in the food system covering public, private and civil society sectors if we are to jointly escalate food system development in terms of policy and action,” Kulwarang concluded.

ระบบอาหารท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาและใช้ประโยชน์ความ

เริ่มต้นที่ชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญของการมีนโยบายเพื่อการรับมือ

Contact:

Public Relations Section

National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)

National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

0 2564 6700 # 3325

werawut.fun@biotec.or.th

12 Carbon Neutrality
อีกทั้ง ประเทศไทยยังไม่มีแผนระดับชาติและระดับท้องถิ่นในการจัดการ
สภาพภูมิอากาศยังไม่ได้ถูกบรรจุในแผนอาหารระดับจังหวัด
ผลการศึกษาพบว่า งานวิจัยระดับพื้นที่ (area-based research) ซึ่งมีความสำาคัญ
ความสำาคัญเท่าที่ควร ในการจัดสรรทุนวิจัยด้านเกษตรและอาหาร นอกจากนี้
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารที่ ไม่ใช่ข้าวให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การคาดการณ์ และเตือนภัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังมี ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเหล่านี้ต้องการการ วิจัยพัฒนาที่เข้มข้นมากขึ้น ส่วนประเด็นเรื่องการสร้างความสามารถของผู้ที่เกี่ยวข้องใน ระบบอาหาร พบว่าความรู้และความสามารถของเกษตรกรไทย
สภาพภูมิอากาศ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงคุ้นเคยกับการทำาเกษตร แบบดั้งเดิม มีเพียงร้อยละ 10 ของเกษตรกรไทยที่สามารถปรับ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ดังนั้น ระบบตรวจ สอบย้อนกลับจึงเป็นประเด็นที่ผู้ค้าและตลาดต้องการยกระดับให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้านการสนับสนุนทางการเงิน ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานหลักที่ทำา หน้าที่สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำาแก่เกษตรกร อีกทั้งยังมีการออก พันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) รูปแบบต่างๆ โดยมีการสนับสนุนวงเงินนับจากปี 2563 กว่า 6,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีมาตรการทางการเงินอื่นๆ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ดีที่
ประสิทธิภาพการผลิต การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบอาหารและระบบ คุ้มครองทางสังคม ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชา สังคม (Public Private Partnerships; PPPs) มีบทบาทสำาคัญ ในการขับเคลื่อนสร้างความสามารถของระบบอาหารท้องถิ่นในการ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะภาคเอกชน และ NGOs แต่ทั้งนี้ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าส่วนใหญ่ยังคงอยู่ใน กลุ่มพืชที่ปลูกเพื่อการค้า (cash crop) เท่านั้น “จากผลการศึกษาข้างต้น ทีมวิจัยได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอ เชิงนโยบายเพื่อยกระดับความสามารถในการตั้งรับปรับตัวของ
และปรับตัวของระบบอาหารของประเทศไทยต่อวิกฤตต่างๆ ซึ่ง ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในระบบอาหาร ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการร่วมกันขับเคลื่อนให้มีการดำาเนิน การขับเคลื่อนทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติการต่อไป” นางสาวกุล วรางค์ สุวรรณศรี กล่าวปิดท้าย
ความมั่นคงด้านอาหาร หรือเตรียมการรับมือกับภัยธรรมชาติที่มี แนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กับการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประเทศไทยยังไม่ได้รับ
ยังเป็นปัญหาหลักของการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นจุด

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.