Page 16

Feature

Bio-CTP

Advantage™ 4910 Fixative Polymer

Nature-Identical Hydroxytyrosol

Bronson & Jacobs International Co., Ltd. info@bjinter.co.th

Ashland emascari@resourceadvantage.com

Wacker Chemie AG ingrid.ostermeier@wacker.com

ไบโอแลนด์ (BIOLAND) จากประเทศเกาหลี ผู้นำ�ด้านการผลิตวัตถุดิบให้กับเครื่องสำ�อาง แบรนด์ชั้นนำ�มากมาย เสนอวัตถุดิบกลุ่มลบ เลือนริ้วรอยใหม่ ในชื่อ ไบโอ-ซีทีพี (Bio-CTP) คือ คอปเปอร์ไตรเปปไทด์-1 (ไตร-เปปไทด์ไกล ซิล-แอล-ฮิสทิดิล-แอล-ไลซีน หรือ GHK-Cu) โดยมีงานศึกษาวิจยั เกีย่ วกับฤทธิท์ างเครือ่ งสำ�อาง ว่าช่วยในการปรับโครงสร้างของผิว เนื่องจาก สามารถซึมลงในชั้นผิวเพื่อกระตุ้นการสร้างคอ ลลาเจน และสังเคราะห์ไกลโคซามิโนไกลแคน (Glycosaminoglycan) ช่วยลดผลเสียของการ ทำ�ลายจากแสงแดด (Photo damage) ลด การผลิตซีบัม (Sebum) นอกจากนี้ GHK-Cu มีส่วนช่วยในการขยายตัวของต่อมรากขนและ กระตุ้นการเจริญเติบโตของผม

แอชแลนด์ประกาศเปิดตัว แอดแวนเทจ 4910 โพลีเมอร์ (AdvantageTM 4910 polymer) ฟิก เซทีฟสำ�หรับเส้นผมทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน ในการสร้างตำ�รับสเปรย์จดั แต่งทรงผม เป็นทีร่ จู้ กั จากการคงสภาพได้ยาวนาน ความแข็ง และการ ต้านทานความชืน้ ในการจัดแต่งทรง ถูกนำ�ไปใช้ ในสเปรย์จดั แต่งทรงผมทีม่ วี างตลาดมากกว่าฟิก เซทีฟชนิดอื่นๆ นอกจากนั้น แอชแลนด์ประกาศโครงการ สไตล์ แอดแวนเทจ (Style advantage) เพื่อ ให้การสนับสนุนการทำ�งานของผูผ้ ลิตในการสร้าง ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ การบริการประกอบด้วยโซลูชนั ทีร่ วมเอาองค์ความ รู้ทางเทคนิคและแนวคิดทางการตลาดผสานไว้ ด้วยกัน ซึ่งบริษัทต่างๆ ได้นำ�ไปผลิตสเปรย์จัด แต่งทรงผมแอโรซอลชั้นนำ�ในตลาด

ไไฮดรอกซีไทโรซอลเป็นสารเมตาบอไลท์ทุติย ภูมิของพืชในกลุ่มโพลีฟีนอล ซึ่งในขณะนี้ แวค เกอร์สามารถผลิตสารชนิดนี้วางจำ�หน่ายในชื่อ HTEssenceú โดยไม่แตกต่างจากสารธรรมชาติ ด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบใหม่ที่เป็นสิทธิ บัตรเฉพาะของบริษัท กระบวนการนี้เปิดโอกาส ใหม่ๆ ให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ เครื่องสำ�อาง สารนี้ส ามารถจั บกั บอนุ มูล อิ ส ระที่ จะไป ทำ�ลายเซลล์ได้ดีเป็นพิเศษ มีคุณสมบัติเป็นสาร ต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงสำ�หรับการ ใช้ในอาหารและเครื่องสำ�อาง ช่วยเพิ่มความ เข้มแข็งให้กบั ภูมคิ มุ้ กัน ลดความดันเลือด ยับยัง้ กระบวนการอักเสบ และมีประโยชน์ตอ่ กระดูกและ ข้อต่อ คุณสมบัตทิ นี่ า่ สนใจเหล่านีส้ ามารถใช้เติม เต็มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือใช้ในแอพพลิเคชัน สารอาหารสำ�หรับนักกีฬา เช่น พาวเวอร์บาร์หรือ เครื่องดื่มเชิงหน้าที่ อุตสาหกรรมเครื่องสำ�อาง ค้นพบว่าไฮดรอกซีไทโรซอลเป็นสารเจือปนใน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ตำ�รับผลิตภัณฑ์ชะลอวัย

BIOLAND, a Korean company which is a leading supplier of top cosmetic brands, introduces new anti-wrinkles ingredient “Bio-CTP”. This brand-new item is copper tripeptide-1 (tri-peptide glycyl-L-histidyl-L-lysine or GHK-Cu), the substance can permeate into the skin and helps improve skin structure. Based on studies of cosmetic functions, it stimulates collagen production, glycosaminoglycan synthesis, reduces adverse effects of photo damage, and reduces sebum production. In addition, it promotes hair follicle development and stimulates hair growth.

16

www.innolabmagazine.com

Ashland announced the commercial launch of Advantage™ 4910 polymer, a hair fixative with a long history of use in hairspray formulations. The legacy polymer known for lending lasting hold, stiffness and humidity resistivity to hair styles is included in more hairspray product launches than any other hair fixative. Also, Ashland announced the Style Advantage program to better support manufacturers working on new or reformulated products. A service offering that includes a combination of technical and market-based solutions modules that companies may utilize to produce market-leading aerosol hairsprays.

Hydroxytyrosol is a plant secondary metabolite, a member of polyphenols. WACKER can now produce a nature-identical version of it via a new, patented synthesis route. The process opens up entirely new possibilities for manufacturers of nutritional supplements and cosmetics. It is marketed under the name HTEssence®. The compound is exceptionally good at capturing free radicals, which can damage our cells. It has unusually powerful antioxidant properties for use in foods and cosmetics. It strengthens immune system response, lowers blood pressure, inhibits inflammatory processes, and exerts a positive effect on the bones and joints – interesting properties that could be put to use in nutritional supplements or applications in sports nutrition, such as power bars or functional beverages. The cosmetics industry discovered hydroxytyrosol as a useful additive in products such as anti-aging formulations.

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #738  

INNOLAB magazine #738  

Advertisement