Page 14

Feature

Frontier 5306 Mini Centrifuge

Centrifuge 5810/5810 R

RV 10 Control Auto Rotary Evaporator

OHAUS Indochina Ltd. Wutti.Techakasembundit@ohaus.com

Eppendorf (Thailand) Co., Ltd. info@eppendorf.co.th

IKA® Works (Asia) Sdn., Bhd. sales.lab@ika.my

อีกครั้งสำ�หรับโอเฮ้าส์ นอกเหนือจากเครื่อง ชั่งที่ทุกคนรู้จักและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้าง ขวาง เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดกะทัดรัด (Mini Centrifuge) เป็นผลิตภัณฑ์อีกไลน์หนึ่งจากโอ เฮ้าส์ส�ำ หรับงานไลฟ์ไซน์ทต่ี อ้ งปัน่ แยกของเหลว ไม่ว่าในมหาวิทยาลัย หน่วยงานในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานวิจัยทั่วไป ด้วยคุณสมบัติ • มอเตอร์ท�ำ งานอย่างเงียบ ไม่มเี สียงดังรบกวน • ความเร็วรอบขนาด 6,500 รอบต่อนาที • ออกแบบให้มค ี วามปลอดภัยในการใช้งาน ด้วย ฝาปิดทีท่ นทาน และมีสวิตช์ความปลอดภัยในการ หยุดการปัน่ ทันทีทฝี่ าถูกกดให้เปิดในขณะทีป่ นั่ อยู่ • มีหัวปั่นทั้งแบบ Tube rotor และ Spin tube rotor พร้อมอะแดปเตอร์สำ�หรับ Tube ขนาด อื่นๆ มาด้วย

Centrifuge 5810/5810 R เป็นเครือ่ งปัน่ เหวีย่ ง ทีเ่ หมาะกับห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ จี �ำ นวนตัวอย่างปาน กลางถึงสูง รวมเอาความยืดหยุน่ ในการใช้งานเป็น พิเศษเข้ากับความสามารถในการปัน่ เหวีย่ งหลอด ทดลองและเพลทได้จ�ำ นวนมากในขนาดตัวเครือ่ ง ที่กะทัดรัด หัวปั่นเหวี่ยงรุ่นใหม่ให้ความจุเพิ่ม ขึ้นสูงสุดถึง 4 x 750 มิลลิลิตร (หรือใส่หลอด ทดลองขนาด 50 มิลลิลิตร ได้ 28 หลอด หรือ 15 มิลลิลิตร ได้สูงสุด 56 หลอด) จากขนาด ที่กะทัดรัด ทำ�ให้ Centrifuge 5810/5810 R เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงขนาด 3 ลิตรที่มีขนาดเล็ก ที่สุดในตลาด เครื่องปั่นเหวี่ยงรุ่นทำ�ความเย็นได้ มีระบบ เฉพาะ เช่น การปิดระบบทำ�ความเย็นอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งาน (ECO shut-off) และ การใช้ไดนามิกคอมเพรสเซอร์ (Dynamic compressor) ทีใ่ ห้การปกป้องตัวอย่างและการ ประหยัดพลังงานสูงสุด

ไอกะได้พฒ ั นาเครือ่ งกลัน่ ระเหยสารแบบหมุนรุน่ ใหม่ RV 10 Control Auto ที่เชื่อมต่อโดยตรง กับปั๊มสุญญากาศแบบควบคุมความเร็ว และ ระบบการตรวจจับจุดเดือดอัตโนมัติ เครื่องกลั่น ระเหยสารนี้สามารถตรวจจับระดับสุญญากาศ ที่ต้องการด้วยการตรวจจับจุดเดือดของตัวทำ� ละลาย การตรวจจับนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ระดับ สุญญากาศสูง (หรือต่�ำ ) เกินไปจากค่าทีต่ อ้ งการ ซึง่ มักจะเกิดปัญหาในระบบควบคุมความดันด้วย วาล์ว คุณสมบัตินี้ช่วยให้การกลั่นรวดเร็วขึ้น มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความปลอดภัยสูงขึ้น นอกจากนัน้ ยังช่วยลดระดับเสียงรบกวนจากปั๊ม ด้วยฟังก์ชันจัดการความเร็วมอเตอร์ เครื่องกลั่นระเหยสารรุ่น RV 8 และ RV 10 แบบเบสิก, ดิจิตอล, และคอนโทรลจากไอ กะ มอบโซลูชันการกลั่นระเหยสารที่ยอดเยี่ยม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

Once again for OHAUS, we are proudly presenting Mini Centrifuge, Beyond Balance and Scale under “OHAUS” Brand. We dedicated to Life Science Research in academy, Biotech and Pharmaceutical industries and all other who had required simple and quick liquid separation. • Quiet Motor keeps noise to minimize • Rotating speed 6,500 rpm • Protective features ensure safety of operation by sturdy lid and safety switches which immediately stop the rotors should the lid open while in rotation • Supported both tube rotor and strip tube rotor included adapter tube in small volume

14

www.innolabmagazine.com

Centrifuge 5810/5810 R is a workhorse for medium to high-throughput laboratories. It combines extraordinary versatility and capacity for both tubes and plates with an extraordinary compact footprint. With the new rotor generation, the capacity is increased to max. 4 x 750 mL (or max. 28 x 50 mL / 56 x 15 mL). Considering its small footprint, Centrifuge 5810/5810 R is the most compact 3 liter centrifuge currently available in the market. Refrigerated model centrifuges have exclusive features such as ECO shutoff and dynamic compressor control for maximum sample protection and energy savings.

IKA® has developed a new rotary evaporator, the RV 10 Control Auto version-direct connection to a speed controlled vacuum pump and allow automatic boiling point detection. The enhanced rotary evaporator is auto detecting the required level of vacuum pressure by detecting the boiling point of the solvent. The gentle maintenance of the vacuum level prevents overshooting (or undershooting) of the target vacuum pressure, an occurrence that is often seen with valve-controlled systems. This feature allows for faster, more efficient and safer distilling processes. It also significantly reduces the noise level of the pump due to the motor speed management function. The IKA® range of RV 8, RV 10 basic, digital and control rotary evaporators offers excellent distilling solutions to the demanding user.

Profile for INNOLAB

INNOLAB magazine #738  

INNOLAB magazine #738  

Advertisement