Page 1

ORGANIC Fragrances & Perfumes

14

YOUTILITY Your Glassware Utility

26

Aspartame Safe for Consumption?

34

Mass Spectrometry A History & Biomolecule Applications

47


ScientiďŹ c Promotion Co., Ltd. 1759 Soi Wachirathamsathit 57, Sukhumvit 101/1, Bangchak, Prakanong, Bangkok 10260 Thailand T +662 1854333 F +662 3118809 potchara.sungtong@biomerieux.com M +668 56619736 maylada.ma@spcgroup.co.th M +669 06786921 http://www.biomerieux-industry.com


Editor’s Note

WELCOME TO 2014!

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกเติบโตอย่างช้าๆ แต่อุตสาหกรรมเครื่องสำ�อางเติบโตขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะ ภูมิภาคเอเชีย รีเสิร์ชอินไชนาเปิดเผยว่ายอดขายปลีกเครื่องสำ�อางในประเทศจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 ในทุกๆ ปี ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 1.34 แสนล้านหยวน ปัจจุบัน แบรนด์ต่างประเทศที่เป็นแบรนด์ หลักในประเทศจีนคือ ลอรีอัลปารีส โอเลย์ และแมรีเคย์ การขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้จะเห็นได้ อย่างชัดเจนจากขนาดของงานนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายที่ใหญ่ขึ้น และ มีงานใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกด้วย เราขอต้อนรับท่านเข้าสู่ปีใหม่นี้ด้วยรูปเล่มที่ออกแบบใหม่ พร้อมกับเนื้อหาที่เข้มข้นและครอบ คลุมขึ้น ขอให้ท่านสนุกสนานกับการอ่านนิตยสารอินโนแล็บ Global economics growth slowdowns but the cosmetics industry continues growing significantly especially in ASIA. ResearchInChina reveals that the gross retail sales in China increases by 21.5% year-on-year to RMB134.01 billion. At present, top three foreign brands are L’Oréal PARIS, OLAY and Mary Kay. The expansion of cosmetics industry is manifested by the larger exisiting personal care exhibitions and also emerging events. We welcome you to the new year with the new design and the more intensive and comprehensive contents. Please enjoy reading INNOLAB.

กรุณา จีนถนอม

หัวหน้าบรรณาธิการ Karuna Chinthanorm Editor in Chief

ADVISORY BOARD

ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ PRAVATE TUITEMWONG Department of Microbiology Faculty of Science Director, Food Safety Center King Mongkut's University of Technology Thonburi pravate.tui@kmutt.ac.th ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ PRAMOTE TAMMARATE สมคิด รื่นภาควุฒิ SOMKID RUENPARKWOOT Consultant, Institute of Food Research and Product Development, KU ifrpmt@yahoo.com somkid-doa@hotmail.com CONTRIBUTING WRITERS

อรวรรณ แก้วประกายแสงกูล Orawan Kaewprakaisangkul Deputy Director, NFI orawan@nfi.or.th อัมพิกา จารุสมบัติ จิราภา ราชาสุธี Ambika jarusombat Jirapa Rachasutee Hill+Knowlton Strategies ajarusombut@hkstrategies.com, jrachasuthee@hkstrategies.com เกรซ หว่อง Grace Wong Red Bug PR grace@redbugpr.com เคียวโกะ นางากุสะ Kyoko Nagakusa International PR COSME Tech Show Management Reed Exhibitions Japan Ltd. nagakusak@reedexpo.co.jp

The publisher endeavors to collect and include complete, correct and current information in INNOLAB but does not warrant that any or all such information is complete, correct or current. The publisher does not assume, and hereby disclaims, and liability to any person or entity for any loss or damage caused by errors or omissions of any kind, whether resulting from negligence, accident or any other cause. INNOLAB does not verify any claims or other information appearing in any of the advertisements contained in the magazine, and cannot take any responsibility for any losses or other damages incurred by readers in reliance on such content.


SPECIAL THANKS TO OUR SPONSORS


Contents

#6.32 Jan - Feb 2013

14 26 34 40 10 Features 32 in brief 61 News 65 Events Calendar 8

www.innolabmagazine.com

CONTENTS

ADVERTISERS

Lab Cosmetics 14 ORGANIC Fragrances & Perfumes 18 Perfumery Notes 22 Five Laboratory Tests for Cosmetics

3

Lab Talk 26 SCHOTT: Innovative Development on Customer Basis

BC

Lab Alert 30 EFSA Approved Aspartame is Safe for Human Consumption

31

Lab Food 34 Aspartame is Safe for Consumption 36 Staphylococcus aureus Contaminated in Ready-to-eat Food in Bangkok

39

Lab Tips 40 PME Free-Circulating DNA Extraction Kit Lab Pharma 42 First Child ‘Cured’ of HIV 44 Vitamin E Slows Alzheimer Lab Analysis 47 Mass Spectrometry: A History & Biomolecule Applications Lab Equipment 52 Global Application of Mass Spectrometry Lab Environment 54 DRONES Improves Farming Performance and Precision Attractions 58 PCHi 2014: More International Than Ever 60 Mark Your Calendar for Next COSME Tech & COSME TOKYO!

61 4 IFC 13 21

45

53 63 9 IBC 5 17

bioMérieux Chem Expo Thai Cosme Tech DURAN Group Design Alternative FiAC Food Pack Helthplex & Nutraceutical China Hong Kong International Medical Devices and Supplies Fair ITS (Thailand) Korea Lab Lab Indonesia Propak ASIA Propak Vietnam PCHi TCFF

PUBLISHER

บริษัทมีเดีย แมทเทอร์ จำ�กัด 43/308 หมู่ 1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 MEDIA MATTER Company Limited 43/308 Moo 1, Jomthong Road, Jomthong, Bangkok 10150 Thailand T +66 2 878 1025 F +66 2 878 1026 innolab@media-matter.com http://www.media-matter.com

TEAMWORK

Managing Director โสรดา รุกขะวัฒน์ SORADA RUKKHAWAT sr@media-matter.com Editor-in-Chief กรุณา จีน ถนอม KARUNA CHINTHANOM kc@media-matter.com Member Relation Manager ศุภวัชร์ สุขมาก SUPAWAT SUKMARK ss@media-matter.com Art Director วสันติ มีทอง WASANTI MEETHONG wm@media-matter.com Graphic Designer วนัสนันท์ จีนถนอม WANASANAN CHINTHANOM agency@media-matter.com Senior Journalist SITTHIPORN CHOMPURAT journalist@media-matter.com Advertising Sales Executive เปรมระพี หิรญ ั สุรเวทย์ PREMRAPHEE HIRUNSURAWET sales@media-matter.com Member Relation Executive วิริยา เต๊ะดอเลาะ VIRIYA TAEDOLOH info@media-matter.com Procurement & Accounting พร ทิพย์ คล้ายสิงห์ PORNTHIP KLAISING procurement@ media-matter.com


Features

HiCrome

TM

Single Streak Rapid Differentiation Series

10

Laboratory Fridge-freezers in Compact Format

HiCrome™: Single Streak Rapid Differentiation Series

PLATINblue: Fast and UHPLC System

ITS (Thailand) Co., Ltd. info@its-thailand.com

Gibthai Co., Ltd. info@gibthai.com

Scientific Promotion Co., Ltd. panida.pp@spcgroup.co.th

ตู้เย็นสำ�หรับห้องปฏิบัติการ เมดิไลน์ (Mediline) ที่มีระบบควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ “ตู้เย็นและตู้ แช่เยือกแข็ง Comfort Series” นี้เป็นคำ�ตอบที่ เหมาะสมทีส่ ดุ ไม่วา่ จะมีขอ้ จำ�กัดด้านพืน้ ทีห่ รือการ ติดตั้งบนโต๊ะ Comfort Series นี้เป็นตู้เย็นและ ตู้แช่เยือกแข็งสำ�หรับห้องปฏิบัติการที่ตอบสนอง ความต้องการที่พิถีพิถัน มีให้เลือกทั้งแบบตั้งโต๊ะ แบบตั้งพื้น พร้อมทั้งสามารถเลือกประตูกระจก หรือประตูทึบได้ด้วย สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ +3 ถึง +8 องศาเซลเซียส ระบบทำ�ความ เย็นแบบใช้ลมเป่า (Forced-air) และระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ทมี่ คี วามแม่นยำ�สูง ทำ�ให้อณ ุ หภูมมิ ี ความสม่ำ�เสมอเท่ากันทั้งตู้ สำ�หรับในรุน่ LCv4010 เป็นตูเ้ ย็น-ตูแ้ ช่เยือก แข็งในเครือ่ งเดียวกัน มีระบบทำ�ความเย็นทีป่ รับค่า ได้แยกเป็นสองส่วน ช่วยให้อณ ุ หภูมมิ คี วามเสถียร เป็นพิเศษ และอุณหภูมมิ คี วามสม่�ำ เสมอทัง้ ในส่วน ตู้เย็นและตู้แช่เยือกแข็ง

HiCromeTM จาก Himedia เป็นอาหารเลีย้ งเชือ้ ที่ ใช้เทคโนโลยีการย้อมสี (Chromogen) สามารถ ลดขัน้ ตอนการทำ�งานในการจำ�แนกและบอกความ แตกต่างของเชื้อซึ่งจำ�เป็นสำ�หรับการแยกเชื้อ (Subculture) จึงช่วยประหยัดเวลา อาหารเลี้ยง เชื้อ HiCromeTM เพียงชนิดเดียวก็สามารถบ่งชี้ ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ได้หลากหลาย ใช้งานง่าย แม่นยำ� และมีความจำ�เพาะต่อจุลนิ ทรียแ์ ต่ละชนิด โดยอาศัยปฏิกิริยาของเอนไซม์ทจี่ ุลินทรีย์สร้างขึ้น ซึง่ จะมีผลกับการเกิดสีของโคโลนีบนอาหารเลีย้ งเชือ้ ทำ�ให้สามารถแยกชนิดของเชือ้ จุลนิ ทรียไ์ ด้จากสีที่ แตกต่างกันในขั้นตอนเดียว Himedia เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิวัติวงการ อาหารเลี้ยงเชื้อสำ�หรับการตรวจวิเคราะห์ทางจุล ชีววิทยาทีม่ กี ารวิจยั และพัฒนาชนิดของอาหารเลีย้ ง เชือ้ ทีใ่ ช้หลักการย้อมสีเพือ่ รองรับความต้องการใน การบ่งชีช้ นิดของเชือ้ จุลนิ ทรียท์ ตี่ อ้ งการตรวจสอบ ได้อย่างหลากหลาย

KNAUER จากประเทศเยอรมนี ขอเสนอเครื่อง โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) รุน่ PLATINblue: FAST HPLC และ UHPLC นวัตกรรม ทีช่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ทงั้ ในด้าน ความเร็ว ความถูกต้อง และความประหยัด สามารถ เลือกใช้งานได้หลากหลาย มีทงั้ ปัม๊ แบบ Isocratic, Binary และ Quaternary gradient ตัวเครื่อง สามารถควบคุมการทำ�งานได้โดยตรงผ่านจอทัช สกรีนหรือสั่งงานผ่านทางคอมพิวเตอร์ นอกจาก นี้ PLATINblue ยังประกอบด้วยตูอ้ บคอลัมน์แบบ True oven ที่มีพัดลมกระจายความร้อนภายใน สามารถให้ความร้อนแก่คอลัมน์อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ และระบบ จ่ายตัวอย่างอัตโนมัติ (Autosampler) ทีส่ ามารถ ควบคุมอุณหภูมิได้ KNAUER ยังเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายคอลัมน์ ประสิทธิภาพสูงสำ�หรับเครือ่ ง Analytical HPLC, UHPLC และ Preparative HPLC อีกด้วย

Wherever floor space is limited or underworktop installation is planned, the Mediline laboratory refrigerators with Comfort electronic controllers are the ideal solution. These appliances meet the exacting demands made of laboratory appliances. The range comprises two free standing and two under-worktop laboratory refrigerators, in each case with glass door and solid door versions. The temperature can be set from +3 °C to +8 °C. The forced-air cooling system in conjunction with the precision electronic controller ensures temperature consistency and uniform temperature distribution in the interior. The LCv 4010 laboratory fridgefreezer further extends the range of compact laboratory appliances. It has two separately adjustable cooling circuits providing the utmost temperature stability and temperature consistency for both the refrigerator compartment and the freezer compartment.

HiMedia’s HiCrome™ range of culture media employing the chromogen technology of visual identification significantly removes the guesswork out of identification and differentiation, thereby obviating the need for subculturing, thus saving time. The methodology is simple and precisely designed for each bacteria. Organisms are identified through simple enzymatic reactions specific to their species, yielding visually distinct colors of the media. HiMedia is a part of this global revolution in diagnostic microbiology that is developing and researching the largest range of chromogenic media. These products support needs of a broad spectrum of microorganism diagnosis.

KNAUR from Germany introduces high performance liquid chromatography (HPLC) systems, PLATINblue: FAST HPLC and UHPLC. This innovation improves analysis efficiency in terms of speed, accuracy and economy. The series is versatile with isocratic, binary and quaternary gradient pimps available. It is controlled by a touch screen or computer inputs. In addition, PLATINblue is equipped with a ‘True oven’ column oven with a fan. Consistent heat distribution leads to enhance analysis efficiency. Autosampler temperature is also controllable. KNAUER is also a manufacturer and a distributor of high performance columns for Analytical HPLC, UHPLC and Preparative HPLC.

www.innolabmagazine.com


Domino DPX Fume Extraction Systems

Eppendorf BioBLU® Single-Use Packed-Bed Vessel

Q II S Co., Ltd. marketing@harn.co.th

Eppendorf (Thailand) Co., Ltd. info@eppendorf.co.th

DPX เครื่องดูดควันและฟอกอากาศประสิทธิภาพ สูง ออกแบบมาเพื่อการใช้งานสำ�หรับการพิมพ์ ด้วยเลเซอร์โดยเฉพาะ ทำ�งานโดยการดูดควันและ ฟอกอากาศเฉพาะจุดทีท่ �ำ การพิมพ์ ปลอดภัยต่อผู้ ปฏิบตั งิ าน ไม่ท�ำ ให้เกิดการร้องเรียนเรือ่ งฝุน่ ขนาด เล็ก กลิ่นเหม็น เขม่าควัน อากาศที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้กับงาน เลเซอร์อื่นๆ เช่น งานตัด เชื่อม เจาะ สลัก ทำ� เครื่องหมาย หรืองานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีงานเชื่อม งานขัดทั้งหยาบและละเอียดที่ก่อ ให้เกิดฝุ่น กลิ่นและควัน แม้กระทั่งงานในห้อง สะอาด (Clean room) งานด้านเสริมความงาม เวชภัณฑ์ หรือการรักษาโรค

เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) ขอแนะนำ�ถังหมัก BioBLUú Single-use Packed-Bed vessel ซึ่ง เป็นระบบใบกวนแบบ Packed-bed แบบใช้ครั้ง เดียวทิ้ง ช่วยลดการใช้แรงงาน เทคโนโลยีเฉพาะ ของเอพเพนดอร์ฟช่วยเพิ่มจำ�นวนเซลล์และให้ ผลผลิตสูงสุดโดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลา ในการทำ�ความสะอาด รวมถึงเวลาในการฆ่าเชื้อ แบบวิธีดั้งเดิม BioBLUú Single-use Packed-Bed vessel มอบการใช้งานทีห่ ลากลาย เช่น การเพาะเลีย้ งเซลล์ ที่ต้องการยึดเกาะ และเซลล์แขวนลอย การผลิต สารทีอ่ ยูน่ อกเซลล์ และเซลล์ตน้ กำ�เนิด เทคโนโลยี Fibra-Celú Disk ป้องกันความเสียหายต่อเซลล์อนั เกิดจากแรงเฉือน ช่วยเพิม่ ผลผลิตและการเก็บเกีย่ ว ผลผลิตช่วยเพิ่มความสะดวกในเก็บเกี่ยวผลผลิต

DPX, a high performance fume and extract system, is designed particularly for laser printing. It eliminates and cleans air at the printing area. It provides user safety and prevents a chance of complaint caused by dust, odor, smoke, smell and harmful air. DPX could be applied to other laser works such as cutting, welding, marking, engraving and drilling. The applications includes welding in electronic parts, dust, odor and smoke from coarse and fine rubbing, as well as clean room, beauty supplies or therapeutics.

Eppendorf (Thailand) introduces the Eppendorf BioBLU® Single-UsePackedBed Vessel. The proprietary Eppendorf packed-bed impeller system is now available in a ready-to-use, labor-saving, and single-usevessel. Achieve maximum cell densities and high yields without the traditional cost and time associated with cleaning and autoclaving between runs. BioBLU Packed-Bed Vessels provides multi-range of applications such as anchorage-dependent and suspension cultures, production of secreted products, and stem cell research. Fibra-Cel® Disk technology protects against damaging shear forces, high cell densities and product yields, simplified harvesting of secreted products.

YOUTILITY SCHOTT Singapore Pte Ltd. (Thailand branch) rachakorn.rungsirisuwan@schott.com

ขวดสำ�หรับห้องปฏิบตั กิ ารจากดูแรนú ใช้กนั อย่าง แพร่หลายในงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ตา่ งๆ ระบบ ขวดแบบใหม่ลา่ สุด ยูทลิ ติ ี (YOUTILITY) ตอบโจทย์ การทำ�งานที่สำ�คัญ ได้แก่ ความปลอดภัยในการ ใช้งานและการระบุขวดกับผู้ใช้อย่างเจาะจงด้วย การออกแบบส่วนประกอบแต่ละชิน้ อย่างเป็นระบบ ขวดที่ อ อกแบบการจั บ ด้ ว ยมื อ ตามหลั ก การยศาสตร์ ถูกผลิตด้วยแก้ว DURANú ทีม่ คี วาม ทนทานสูง และ มีให้เลือกใช้ 4 ขนาด ได้แก่ 125, 250, 500 และ 1,000 มิลลิลิตร ฝาเกลียวที่ถูก ออกแบบตามหลักการยศาสตร์สามารถใช้ได้อย่าง ปลอดภัยและสะดวก สำ�หรับทุกคน แม้แต่ผู้ท่ีมี มือขนาดเล็กหรือผู้ที่กำ�ลังสวมถุงมือ ลักษณะตัว ขวดและฝาปิดมีพื้นที่สำ�หรับติดฉลากโดยเฉพาะ นอกจากนี้ นวัตกรรม Bottle Tags ซึ่ง เป็นป้าย ห่วงพลาสติกที่สามารถสวมได้พอดีกับคอขวด มี สีสันที่ใช้ระบุลักษณะเฉพาะของขวดสำ�หรับกรณี ที่ถูกใช้ในพื้นที่ทำ�งานร่วมกับผู้อื่น DURAN® Laboratory bottles are widely used in scientific research for activities. The YOUTILITY bottle system addresses the critical issues of safe handling and bottle identification through the systematic design of the individual components. The bottles with their ergonomic hand grips are made of highly resistant DURAN® glass, and are available in four sizes; 125, 250, 500 and 1,000 ml. The ergonomically-shaped screw closure can be safely and comfortably handled by all users, but especially by those with smaller hands or who are wearing protective laboratory gloves. The bottle bodies and closure feature dedicated areas for the attachment of self-adhesive identification labels. The innovative Bottle Tags fit around the bottle neck and allows the simple color personalization of bottles that are used in shared work areas. Jan - Feb

11


Features

Phyto G Stemcell Korean M Ginseng

HOWARU® Protect Probiotics

GIKACRAN®

Bronson and Jacobs International Co., Ltd. yosaporn@bjinter.co.th

DuPont

Indena

Phyto G Stemcell Korean M Ginseng (สาร สกัดจากเซลล์ต้นกำ�เนิดของโสมป่าภูเขาเกาหลี) จากบริษัทจีเอฟซี ผ่านการวิจัยแล้วว่ามีสารกลุ่ม จินเซนโนไซด์ครบทุกชนิดในปริมาณสูงรวมถึงชนิด Rg3 ที่มีสูงกว่าโสมที่ปลูกเอง โสมป่าภูเขาต้องใช้ เวลานานหลายสิบปีในการเพาะเลีย้ ง จีเอฟซีจงึ ได้ ทดลองนำ�ต้นแบบของโสมป่าภูเขามาเพาะเลีย้ งเป็น เซลล์ต้นกำ�เนิด (Stem cell) ที่สามารถแบ่งตัว ได้ดีคล้ายกับเซลล์ของมนุษย์ โดยมีผลยืนยันด้าน ความปลอดภัย ให้ฤทธิใ์ นการต้านอนุมลู อิสระ เพิม่ การสังเคราะห์คอลลาเจน ลดการทำ�ลายชั้นเซลล์ ผิว ยับยั้งการทำ�งานของเอนไซม์ไทโรซิเนสที่เป็น สาเหตุของผิวคล้ำ�เสีย จีเอฟซีได้ค้นคว้าวิจัยสารสกัดจากเซลล์ต้น กำ�เนิดอีกหลายชนิด เช่น ทับทิมทีม่ สี ารในกลุม่ โพ ลีฟนี อลและไฟโทเอสโทรเจนสูง จึงช่วยลดเลือนริว้ รอยและให้ผิวพรรณกระจ่างใส

ดูปองท์เปิดตัวผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก HOWARUú Protect โดยมีกลุม่ เป้าหมายได้แก่ เด็ก ผูใ้ หญ่ และ นักกีฬา ผลิตภัณฑ์ทั้งสามสูตรมีผลการศึกษาทาง คลินกิ รองรับว่าช่วยในการทำ�งานของระบบภูมคิ มุ้ กัน ตามธรรมชาติ HOWARUú Protect เหมาะสำ�หรับ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผู้ผลิตอาหารและ เครื่องดื่มที่ต้องการเสริมสร้างสุขภาพของผู้บริโภค โดยมีผลิตภัณฑ์ได้แก่ HOWARUú Protect Kids ช่วยให้เด็กมีสขุ ภาพ ดีในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัด ผลการศึกษาพบ ว่าจะช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะและทำ�ให้ระยะเวลา การป่วยสั้นลง HOWARUú Protect Adult ช่วยให้การทำ�งาน ของระบบทางเดินหายใจเป็นปกติ ลดความเสี่ยงต่อ อาการเจ็บป่วยของทางเดินหายใจช่วงบนได้ 27% โดย จะช่วยชะลออาการเจ็บป่วยระยะเริม่ ต้นของทางเดิน หายใจได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ยาหลอก HOWARUú Protect Sport ช่วยให้ผู้ใหญ่มีสุข ภาพแข็งแรง และร่างกายมีสมรรถนะพร้อมสำ�หรับ Phyto G Stemcell Korean M Ginseng (Extracts การเล่นกีฬา from stem cells of natural Korean Mountaian Ginseng) from the research of GFC Co., Ltd. contains complete high ginsenosides including Rg3. The quantity is higher than of cultivated ginseng. Korean Mountaian Ginseng needs more than ten years to grow. GFC thus developed the stem cell culture which well multiplies similar to human’s. The study is also proved that it is safe. The properties are antioxidant capability, to enhance collagen synthesis, to reduce skin cell loss, and to inhibit tyrosinase – a cause of dark and damage skin. In addition, GFC has developed other stem cell extracts such as pomegranate that provides high amount of polyphenols and phytoestrogen – substances that reduce wrinkle and provide bright skin. 12

www.innolabmagazine.com

DuPont has launched a family of HOWARU® Protect probiotics targeted for children, adults and sports enthusiasts. All three formulations are clinically documented to help maintain natural immune defenses. The HOWARU® Protect range is available to dietary supplement and food and beverage manufacturers focused on improving consumer health. The range included: HOWARU® Protect Kids helps keep children healthy during the cold and flu season. A study results showed a strong reduction in antibiotic use and a reduced number of sick days. HOWARU® Protect Adult helps maintain a healthy respiratory function. It reduces 27% of risk of upper respiratory tract illness coupled with the delayed onset of respiratory tract illness versus the placebo. HOWARU® Protect Sport helps physically active adults stay healthy for optimal sports performance.

สารสกัดน้�ำ แครนเบอร์รี (Vaccinium macrocarpon Ait.) คุณภาพดี มีสารโพรแอนโทไซยานิดีนรวม 17-22% เมือ่ วัดด้วยวิธี DMCA ใน GIKACRANú 200 มิลลิกรัมประกอบไปด้วยสารโพรแอนโทไซยานิ ดีน 36 มิลลิกรัมซึง่ เป็นปริมาณทีพ่ บได้ในผลไม้สด 40 กรัม GIKACRANú ได้ถกู ใช้ในผลิตภัณฑ์เสริม อาหารทั้งในและนอกยุโรปมาตั้งแต่ปี 2549 ภาย ใต้ชอื่ ทางการค้า URELLú และ ELLURAú โดยทีใ่ น ประเทศมาเลเซียถูกใช้เป็นยาสมุนไพรพืน้ บ้าน และ ในออสเตรเลียถูกใช้เป็นยาในรายการหลัก Indena จะผลิต GIKACRANú ภายใต้การ อนุญาตให้ใช้สทิ ธิของ Pharmatoka และจำ�หน่าย GIKACRANú ในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย และรัสเซีย A well characterized cranberry juice (Vaccinium macrocarpon Ait.) extract, standardized so as to provide 17-22% total proanthocyanidin (PAC) measured by DMAC method. 200 mg of GIKACRAN®, containing 36 mg of cranberry proanthocyanidins (PACs), provide the same amount of PACs as found in 40 g of fresh fruits. GIKACRAN® has been used since 2006 in different dietary supplement products in and outside Europe under the brand names URELL® and ELLURA®. It is also available in Malaysia as a traditional herbal medicine and in Australia as a complementary listed medicine. Indena will produce GIKACRAN® under exclusive license for Pharmatoka and will directly market GIKACRAN® in Japan, South Korea, China, India and Russia.


China's most important gathering for food & beverage ingredients 26 – 28 June 2014 SNIEC, Shanghai, China @Fi_Global Food ingredients Global

Scan to get more information

www.fi-asia-china.com Live

Contact

Fi Europe

Lydia Ma T: +86 21 3339 2280

E: Lydia.ma@ubmsinoexpo.com

Tatiana Rozema T: +31 (0) 20 409 9503 E: Tatiana.rozema@ubm.com

Fi Asia

Fi Philippines

Fi Vietnam

Fi South America

Fi India

Fi Asia-China

Fi Istanbul


Lab Cosmetics

ORGANIC Fragrances & Perfumes

Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

ลิตภัณฑ์น้ำ�หอมและสารให้กลิ่น ส่วนใหญ่ที่มีวางจำ�หน่ายในห้าง สรรพสินค้าล้วนผลิตจากสารสกัด ของดอกไม้หรือพืช สารทีไ่ ด้จากสัตว์ หรือสาร เคมีสงั เคราะห์เลียนแบบสารธรรมชาติ โดยมี สารประกอบแอลกอฮอล์จากปิโตรเลียมเป็นส่วน ผสม ในกรณีสารเคมีสงั เคราะห์ทใี่ ช้ในน้�ำ หอม หรือสารให้กลิน่ ในผลิตภัณฑ์ดแู ลร่างกาย ส่วน ประกอบที่อาจเป็นพิษ ได้แก่ พทาเลทเอส เทอร์ หรือพทาเลท (Phthalates) และสาร ให้กลิ่นจากสัตว์สังเคราะห์ (สารกลุ่มไซลีน คีโตน โทนาไลด์) สารเคมีเหล่านี้นิยมใช้ใน ตำ�รับน้ำ�หอม ซึ่งการศึกษาหลายชิ้นแสดง ให้เห็นผลต่อการทำ�งานของระบบต่อมไร้ท่อ ในร่างกายมนุษย์ กลิ่นสัตว์สังเคราะห์และพทาเลทที่พบได้ ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมและเครื่องอุปโภคหลาย ชนิดสลายตัวได้ช้า ทำ�ให้ร่างกายสัมผัส อย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังไม่ทราบผลในระยะยาว ที่แน่นอน ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายที่ใช้ทาผิว ซึ่งรวมทั้งน้ำ�หอม ทำ�ให้ร่างกายสัมผัสสาร ที่เข้มข้นโดยตรงอย่างต่อเนื่อง และเป็นการ เพิ่มการสัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้โดยรวม ซึ่ง ส่งผลให้ฮอร์โมนผิดปกติ เด็กแรกเกิดที่ไม่ สมบูรณ์ และปัญหาเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ มี หลักฐานมากมายแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ ให้กลิ่นสังเคราะห์เป็นสารก่อภูมิแพ้หนึ่งใน ห้าชนิดทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั มากทีส่ ดุ ซึง่ จะกระตุน้ ให้ เกิดอาการปวดหัวไมเกรน อาการแพ้ และผืน่ สารให้กลิ่นจากธรรมชาติ สารให้กลิน่ ธรรมชาติประกอบด้วยน้�ำ มันหอม ระเหยและส่วนผสมทีเ่ ป็นสารเคมีจากพืชกลุม่ ต่างๆ เช่น ดอกไม้ ผลไม้ น้ำ�เลี้ยง เมล็ด หรือผิวของต้นไม้ รวมทั้งเปลือกไม้ ใบ ราก ยาง หรือเนื้อของต้นไม้บางชนิด น้ำ�มันเหล่า นี้ผลิตโดยใช้กระบวนการสกัดด้วยไอน้�ำ หรือ น้ำ� น้ำ�มันหอมระเหยมีคุณสมบัติให้ความ กระตือรือร้น ช่วยควบคุมอารมณ์ และช่วย รักษาร่างกาย รวมทั้งช่วยให้ความสุขและ ทำ�ให้สภาพจิตใจดีขึ้น น้ำ�มันหอมระเหยถูก ใช้มานับพันปีอย่างปลอดภัยโดยแพทย์แผน โบราณ นักเล่นแร่แปรธาตุ และผู้ใช้อาคม สารให้ ก ลิ่ น สั ง เคราะห์ จ ะไม่ มี ค วาม เปลีย่ นแปลงเมือ่ เวลาผ่านไปนานหลายชัว่ โมง ส่วนสารให้กลิน่ ธรรมชาติจะมีการเปลีย่ นแปลง อย่างช้าๆ และให้กลิน่ ได้เพียงสองชัว่ โมงหรือ อาจนานกว่านั้นบ้าง ขึ้นอยู่กับผิวว่าเป็นผิว

14

www.innolabmagazine.com

M

ost perfume or fragrances products that are available in the department stores are made with flower and plant derived essences and also animal-derived substances or chemicals made to resemble to nature added with petroleum alcohols. In case of synthetics, two groups of hazardous or potentially hazardous chemicals commonly used in perfumes and other personal care products are phthalate esters, commonly known as phthalates, and synthetic musks (xylene, ketone, tonalide). These chemicals are widely used in perfume formulations. There are numerous studies indicated their effects of human body’s endocrine systems. The ubiquitous presence of synthetic musks and phthalates in the environment and in consumer products, many of which are very slow to break down, results in continuous background exposures with unknown long-term consequences. Personal care products that are applied to skin, including perfumes, provide a direct route of repeated exposure to relatively concentrated doses and may be expected to contribute substantially overall exposure to these chemicals. They cause hormonal abnormalities, birth defects and reproductive problems. A lot of evidences show that artificially scented products are also among the top five known allergens that may also trigger migraine headaches, allergies and asthma attacks. Natural Fragrances Natural fragrances are a combination of essential oils and isolates derived from botanical ingredients such as flowers, fruits, sap, seeds or skin of the plant, as well as the bark, leaves, roots, resins or wood of certain trees. These oils are derived from natural raw materials by steam or water distillation. Essential oils have energetic, emotional, and physical healing properties. They create happiness and uplifting states of mind. They have been used safely for hundreds or thousands of years by healers, alchemists and mystics. Unlike synthetics where the fragrances stays the same for hours, natural fragrances gently evolve and last around 2 or more hours, depending on how dry or oily skin


type. Each individual’s skin is different so the longevity and smells will last differently. Naturals vs Synthetics Many manufacturers and suppliers will sell nature-identical oils or synthetic fragrances in place of essential oils. Chemicals like geraniol, geranyl and citronellol which are found in rose are taken from less expensive oils and put together to create entirely new oil which mimics that familiar fragrance but costs a great deal less. In a true rose essential oil, the chemical β-damascenone is contained in less than 0.14% of the plant but responsible for up to 70% of the characteristic rose aroma and, most importantly, critical to the physiological effect of the rose essential oil on brain. It is a chemical given for free from the plant but is nearly impossible to synthesize, therefore, it is rarely found in manufactured fragrances and ‘nature-identical’ oils. Pure rose oil can cost between 10,000 and 20,000 USD/kg while most synthetic fragrances are less than 100 USD/kg. The problem extends to other oils which are traditionally expensive due to chronic high demand and low yield, i.e. neroli, jasmine and chamomile. It also occurs when oils become expensive due to swings in crop yield and market forces to name a couple factors. A case in point, the high price of geranium and frankincense is an example of the price difference. Meanwhile, the cosmetic industry has good reason to use synthetic fragrances or aroma chemicals because they are stable, inexpensive and easier on the supply chain. But, however, the actual cost is more than just the price of the finished product. People with smell sensitivities tend to experience headaches, irritability, watery eyes, and runny nose. While these are similar to the effects of allergies, they are also the result of the brain, swelling olfactory bulb. Research by the University of Gothenburg, Sweden, has found that roughly one in five adults in northern Europe are believed to suffer from contact allergy to one or more chemicals. The most common is nickel allergy, but many people also suffer from contact allergy to perfumes – even perfume substances that at first glance appear to be

แห้งหรือผิวมัน เนื่องจากผิวของแต่ละคนจะ มีความแตกต่างกัน จึงทำ�ให้กลิ่นของสารให้ กลิ่นจะหมดไปเร็วช้าต่างกันไปด้วย สารธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์ ผูผ้ ลิตและซัพพลายเออร์หลายรายจะจำ�หน่าย น้�ำ มันชนิดเลียนแบบธรรมชาติหรือสารให้กลิน่ สังเคราะห์ในแทนทีน่ �้ำ มันหอมระเหย สารเคมี ต่างๆ เช่น เจอรานิออล เจอรานีล และซิ โทรเนลลอล ซึ่งพบในดอกกุหลาบได้มาจาก น้�ำ มันทีม่ รี าคาถูกกว่า ใช้สร้างน้�ำ มันชนิดใหม่ ที่เลียนแบบกลิ่นที่คุ้นเคยโดยมีราคาถูกกว่า มาก ในน้�ำ มันหอมระเหยแท้จากดอกกุหลาบ จะมีสารเบตา-ดามาสซีโนนเพียง 0.14% แต่มี บทบาทในกลิ่นกุหลาบถึง 70% และที่สำ�คัญ ทีส่ ดุ สารชนิดนีม้ ผี ลต่อคุณสมบัตทิ างกายภาพ ต่อสมองของน้ำ�มันหอมระเหยจากกุหลาบ สารชนิดนีไ้ ด้จากพืชแต่แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ จะสังเคราะห์ขึ้นมา ดังนั้น จึงไม่ค่อยพบใน สารให้กลิน่ ทีผ่ ลิตขึน้ หรือในน้�ำ มันชนิด ‘เลียน แบบธรรมชาติ’ น้�ำ มันหอมระเหยจากกุหลาบ แท้อาจมีราคาระหว่าง 10,000 – 20,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ในขณะที่สารให้ กลิน่ สังเคราะห์สว่ นใหญ่มรี าคาไม่ถงึ กิโลกรัม ละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัญหานีเ้ กิดขึน้ เช่นเดียวกันในน้�ำ มันหอม ระเหยชนิดอืน่ ทีม่ รี าคาแพง เนือ่ งจากมีความ ต้องการสูงอย่างต่อเนือ่ งแต่มผี ลผลิตต่�ำ ได้แก่ น้ำ�มันดอกส้ม (เนโรลี) ดอกมะลิ และคาโม ไมล์ นอกจากนัน้ น้�ำ มันหอมระเหยอาจมีราคา แพงได้จากปัจจัยอีกสองประการ ได้แก่ การ เปลี่ยนแปลงของผลผลิตและความต้องการ ของตลาด ตัวอย่างในกรณีนี้ได้แก่ราคาของ เจอราเนียมและกำ�ยาน (แฟรงคินเซนส์) ที่ มีราคาแพง ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมเครือ่ งสำ�อาง มีเหตุผลที่ดีในการใช้สารให้กลิ่นสังเคราะห์ หรือสารเคมีให้กลิ่น เนื่องจากสารกลุ่มนี้มี ความคงตัว ราคาไม่แพง และจัดหาได้ง่าย กว่า แต่ตน้ ทุนทีแ่ ท้จริงนั้นมากกว่าราคาของ ผลิตภัณฑ์สุดท้าย ผู้ที่มีระบบการดมกลิ่นที่ ไวต่อสารแปลกปลอมอาจมีอาการปวดศีรษะ ระคายเคืองและมีน�้ำ ตาไหล และคัดจมูก นอก เหนือจากอาการภูมแิ พ้แล้ว อาจส่งผลต่อสมอง โดยทำ�ให้สมองส่วนออลแฟกทอรีบัลบ์บวม งานวิจยั ของมหาวิทยาลัยแห่งโกเธนเบิรก์ ประเทศสวีเดน พบว่าผูใ้ หญ่ประมาณหนึง่ ใน ห้าในยุโรปตอนเหนือมีอาการป่วยเนื่องจาก

Global fragrances and perfumes market is projected to cross 36 billion USD by 2017.

Jan - Feb

15


A synthetic is the ethical and the legal choice when it comes to animal-derived ingredients.

16

www.innolabmagazine.com

สัมผัสสารเคมีอย่างน้อยหนึ่งชนิด ที่พบได้ บ่อยทีส่ ดุ คือการแพ้นกิ เกิล แต่คนจำ�นวนมาก มีอาการแพ้เนือ่ งจากการใช้น�้ำ หอม แม้กระทัง่ การแพ้สารทีใ่ นตอนแรกไม่สามารถทำ�ให้เกิด อาการแพ้กต็ าม สารก่อภูมแิ พ้ทที่ �ำ ให้เกิดผืน่ ภูมแิ พ้เกิดจากการทำ�ปฏิกริ ยิ าระหว่างกรดกับ อากาศ (ออโตออกซิเดชัน) หรือเอนไซม์ที่ ผิวหนัง สมบัตกิ ารก่อภูมแิ พ้น�้ำ หอมหรือเครือ่ ง สำ�อางที่มาจากสารสังเคราะห์หรือธรรมชาติ ไม่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าน้ำ�หอมจะมาจากธรรมชาติหรือ สารสังเคราะห์ สิ่งสำ�คัญที่ต้องพิจารณา คือคุณภาพของส่วนผสมและผลกระทบต่อ ร่างกายมนุษย์ การเลือกสารให้กลิ่นทั้งสอง กลุม่ ทีม่ รี าคาถูกจะส่งผลเสียได้ในกรณีตา่ งๆ เช่น การเกิดภูมิแพ้ การสะสมสารพิษ หรือ อย่างน้อยที่สุดคืออาการปวดหัว ประเด็นถกเถียงด้านความเป็น ธรรมชาติ สารให้กลิ่นโดยทั่วไปจะมีสารสังเคราะห์ ประมาณ 80% เพราะการใช้สารสังเคราะห์ ช่วยให้สารธรรมชาติมีคุณสมบัติดีขึ้น สาร ธรรมชาติและสารสังเคราะห์ถูกใช้เพราะมี สมบัตกิ ารให้กลิน่ ทีแ่ ตกต่างกัน กลิน่ (Note) บางชนิดไม่สามารถสกัดจากธรรมชาติ เช่น กลิ่นผลไม้ แต่ตำ�รับสังเคราะห์จะมอบทาง เลือกในการสร้างกลิ่นที่ธรรมชาติทำ�ไม่ได้ นอกจากนั้น ชนิดของสารให้กลิ่นธรรมชาติ ทีน่ ักสร้างตำ�รับน้�ำ หอมสามารถใช้ได้มีจำ�กัด เพียง 400–500 ชนิด แต่สารเคมีสังเคราะห์ ที่ใช้ในน้ำ�หอมมีไม่ต่ำ�กว่า 5,000 ชนิด สาร สังเคราะห์จะผลิตจากน้ำ�มันดินหรืออนุพันธ์ ปิโตรเคมี จึงมีข้อจำ�กัดด้านนิเวศวิทยาว่า จะสามารถใช้ทรัพยากรหรือผลิตได้เท่าใดได้ บ้าง เพราะการผลิตน้ำ�มันหอมระเหยต้องใช้ ทรัพยากรธรรมชาติปริมาณมหาศาล ยังมีขอ้ ถกเถียงว่าธรรมชาติอาจไม่ใช่ทาง เลือกที่ดีที่สุด ส่วนผสมที่ได้จากธรรมชาติมี โอกาสเป็นสารก่อภูมแิ พ้ได้มากกว่า นอกจาก นัน้ สารธรรมชาติอาจจะไม่ใช่ทางเลือกสีเขียว เสมอไป ตัวอย่างเช่น ไม้จันทน์อินเดียถูกตัด จนใกล้สูญพันธุ์ กลิ่นไม้จันทน์สังเคราะห์จึง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า ด้วยเหตุนี้ สารสังเคราะห์จะช่วยรับประกันว่าจะมีวตั ถุดบิ ในระยะยาวทีแ่ น่นอนกว่า สารสังเคราะห์เป็น ทางเลือกทีถ่ กู กฎหมายและหลักจริยธรรมใน กรณีที่ส่วนผสมมาจากสัตว์ เช่น สารให้กลิ่น

harmless can cause allergic reactions. New eczema-provoking allergens are formed by reaction with acid in the ambient air (known as autoxidation) or with skin enzymes. And there is no difference in this respect between natural and synthetic perfumes or cosmetics. Whether synthetic or natural perfumes, much of the discussion should be about quality of ingredients and their impact on the human body. Going cheap on either side of the spectrum will invariably have negative side-effects of one kind of another: allergies, bio-accumulation of a toxic material, or simple, headaches. Controversial Naturalness Average perfume contains 80% synthetic ingredients because synthetics can make the natural better. Naturals and synthetics are used for their different odor characteristics, there are just certain notes that cannot be extracted from nature, like fruit scents, but synthetic formulations give the options to create scents that nature cannot give. Furthermore, the natural perfumer’s palette is limited to a range of between 400-500 ingredients compared with at least 5,000 aroma chemicals used in synthetic perfumes. But then again the latter contain generally aromas manufactured from coal tar or other petro-chemical derivatives. Then there is the fact of ecological limitations on how much can be used or produced at all because the production of the essences requires enormous amounts of natural resources. There is also the argument that natural is not always the superior option. Naturesourced ingredients are actually more likely to cause an allergic reaction. Moreover, natural may not always be green. Indian sandalwood, for example, has been harvested to near oblivion, so synthetic sandalwoods are much more eco-friendly, plus in instances like this, synthetics ensure a consistent and long-term supply. A synthetic is the ethical and the legal choice when it comes to animal-derived ingredients. Musk, for examples, is once extracted from an apocrine gland of musk deer. Synthetic notes also allow perfumers


to recreate aromas that nature cannot, for example, lily of the valley which has no essential oil. In this case, perfumers mix and match molecules until they are close to their perception of lily of the valley. And one more pro-synthetic point is that recreating natural notes may also mean a lower priced perfume. Images and Markets Around two thirds of modern fragrances are synthetic derivatives, while the remaining fraction may be naturally sourced. Some ‘prestige fine fragrance’ brands may contain up to 50%, or more, of natural ingredients. And as far as the famous branded fragrances are concerned, the more natural ingredients the higher the price point – in an industry that already now sometimes adds a 1,000% mark-up to its cheap products just to fit with the consumer’s price expectations and the brand’s ‘luxury’ image. A comprehensive global report on Fragrances and Perfumes markets of GIA (Global Industry Analysts) addressed that, by 2017, global fragrances and perfumes market is projected to cross 36 billion USD, driven by emerging demand from developing markets and growing importance of personal appearance and grooming among consumers. Further, introduction of new consumer segments including young children and babies, and launch of niche products such as fragrances containing natural, environmentally friendly ingredients is expected to set the pace for rapid market expansion.

Article info • Annette Christy. (2013). Natural Organic Perfume - ‘Good Scents’. greend.com.au/share-your-story/entry/natural-andorganic-perfumes-make-good-scents.html • Greenpeace International. (2005).Chemicals in Perfume Report - An Investigation of Chemicals in 36 Eaux de Toilette and Eaux de Parfum. Greenpeace Toxics Campaign. • Global Industry Analysts. (2012). Global Fragrances and Perfumes Market to Exceed US$36 Billion by 2017, According to New Report by Global Industry Analysts, Inc. www.prweb. com/releases/fragrances_and_perfumes/men_women_unisex/ prweb9286867.htm. • Katrina Lawrence. (2012). Natural vs Synthetic Fragrance or When a Rose is not a Rose. primped.ninemsn.com.au/ blogs/the-beauty-desk/natural-vs-synthetic-fragrance-or-whena-rose-is-not-a-rose • Pamela Ravasio. (2012). The Scent of an Industry – Natural or Synthetic Perfumes?. shirahime.ch/2012/04/the-scent-of-anindustry-natural-or-synthetical-perfumes/ • Sandy Powell. (2013). Natural and Synthetic Fragrances part one - what is the true cost of each?. www.nascentnaturals. com/easyblog/natural-and-synthetic-fragrances-part-one-whatis-the-true-cost-of-each.html

จากกวางเขี้ยวดาบซึ่งต้องสกัดจากต่อมกลิ่น สารให้ความหอมสังเคราะห์ชว่ ยให้นกั สร้าง ตำ�รับน้�ำ หอมสามารถสร้างกลิน่ ทีธ่ รรมชาติท�ำ ไม่ได้ ตัวอย่างเช่น กลิ่นดอกกระดิ่ง (ดอก ลิลลี่ ออฟ เดอะ แวลเลย์) ซึ่งไม่มีน้ำ�มัน หอมระเหย ในกรณีนี้ นักสร้างตำ�รับน้ำ�หอม ได้ผสมสารต่างๆ ทีเ่ หมาะสมจนมีกลิน่ คล้าย ดอกกระดิ่งธรรมชาติ และอีกประเด็นหนึ่งที่ สนับสนุนการใช้สารสังเคราะห์คือราคาของ น้ำ�หอมที่ถูกกว่า ภาพลักษณ์และตลาด ประมาณสองในสามของสารให้กลิ่นเป็นสาร สังเคราะห์ ในขณะทีส่ ว่ นทีเ่ หลือมาจากแหล่ง ธรรมชาติ แบรนด์ ‘สารให้กลิ่นชั้นสูง’ อาจ มีส่วนผสมจากธรรมชาติ 50% หรือสูงกว่า นั้น และตราบใดที่แบรนด์น้ำ�หอมชั้นนำ�ยัง ให้ความสำ�คัญกับสารจากธรรมชาติ ทำ�ให้ยงิ่ ใช้สารธรรมชาติมากเท่าใดก็จะกำ�หนดราคา ได้สูงเท่านั้น – โดยอุตสาหกรรมในปัจจุบัน อาจกำ�หนดราคาให้แพงกว่าผลิตภัณฑ์ราคา ถูกของตนได้ถงึ 1,000% เพือ่ ให้ตรงกับราคา ที่ผู้บริโภคคาดหวังและภาคลักษณ์ ‘หรูหรา’ ของแบรนด์ รายงานตลาดน้ำ�หอมและสารให้กลิ่นทั่ว โลกของ GIA (Global Industry Analysts) เสนอว่าภายในปี 2560 ตลาดน้ำ�หอมและสาร ให้กลิน่ หอมทัว่ โลกจะมี มูลค่ามากกว่า 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก ความต้องการในตลาด กำ � ลั ง พั ฒ นาและรู ป ลักษณ์ภายนอกและการ แต่งกายทีม่ คี วามสำ�คัญ มากยิง่ ขึน้ หลังจากนัน้ การเกิดผู้บริโภคกลุ่ม ใหม่ เช่น เด็กเล็กและ ทารก และการเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ส�ำ หรับตลาด รอง เช่น ผลิตภัณฑ์ สารให้กลิน่ ทีม่ สี ว่ นผสม ธรรมชาติทเี่ ป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม จะทำ�ให้ ตลาดขยายตัวอย่าง รวดเร็ว Jan - Feb

17


Lab Cosmetics

Perfumery Notes

Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

18

www.innolabmagazine.com

น้ ตในน้ำ � หอมเป็ น ตั ว บ่ ง บอกของกลิ่ น ที่ สามารถสัมผัสจากการใช้น้ำ�หอม ถูกแบ่ง เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ท็อปโน้ต, มิดเดิล โน้ต, และเบสโน้ต ซึ่งแสดงถึงกลุ่มของกลิ่นที่ สัมผัสได้ในแต่ละช่วงเวลาหลังจากการใช้น�้ำ หอม โน้ตเหล่านีถ้ กู สรรสร้างอย่างปราณีตด้วยความ รู้ ความเข้าใจในกระบวนการระเหย และด้วย เจตนารมณ์ในการใช้เครื่องหอม การมีอยู่ของ โน้ตใดโน้ตหนึ่ง อาจเปลี่ยนสัมผัสการรับรู้ของ โน้ตอื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น การมีเบสโน้ตหรือ ฮาร์ทโน้ตเพียงเล็กน้อย จะเปลีย่ นกลิน่ สัมผัสให้ ท็อปโน้ตนัน้ มีกลิน่ แรงทีส่ ดุ ในทำ�นองเดียวกัน กลิ่นของเบสโน้ตในช่วงดรายดาวน์ – ช่วงที่ กลิน่ ของท็อปโน้ตและมิดเดิลโน้ตระเหยไปแล้ว แต่กลิ่นของเบสโน้ตยังคงอยู่ – มักถูกเปลี่ยน ให้เป็นไปตามกลิ่นของฮาร์ทโน้ต หากขาดซึ่ง โน้ตใดโน้ตหนึ่ง น้ำ�หอมคงจะไม่ส่งกลิ่นหอม ที่น่าดึงดูดใจ แต่ด้วยการรวมตัวกันของโน้ต ทัง้ หมด จึงสามารถสรรสร้างกลิน่ หอมต่างๆ ได้ โน้ตแต่ละชนิด จะถูกแบ่งแย่งตามลักษณะดังนี้ 1. ท็อปโน้ต (Top Notes) สามารถสัมผัส กลิ่นได้ทันทีหลังจากใช้น้ำ�หอม มักทำ�จาก สารประกอบโมเลกุลเล็กที่ระเหยอย่างรวดเร็ว เป็นตัวสร้างความพึงพอใจแรกของน้�ำ หอม โดย ปกติจะมีลักษณะกลิ่นที่สดชื่น โดดเด่น หรือ รุนแรง ซึ่งกลิ่นจะอยู่ได้นานประมาณ 5 นาที สามารถเรียกอีกอย่างได้ว่า เฮดโน้ต (Head Notes) กลิ่นมะนาวและขิงเป็นท็อปโน้ตที่ เห็นได้ทั่วไป 2. มิดเดิลโน้ต (Middle Notes) เป็น กลิน่ ทีเ่ กิดขึน้ หลังจากทีก่ ลิน่ ของท็อปโน้ตค่อยๆ ลดลง สารประกอบมิดเดิลโน้ตจะเป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างแก่นของกลิน่ น้�ำ หอม มักมีลกั ษณะ กลิน่ ทีน่ มุ่ นวลและกลมกลืน โดยกลิน่ จะเกิดขึน้ 2-60 นาทีหลังจากใช้น�้ำ หอม และจะอยูไ่ ด้นาน กว่าท็อปโน้ต มิดเดิลโน้ตทำ�หน้าทีใ่ นการปกปิด กลิน่ แรกทีไ่ ม่นา่ พึงพอใจของเบสโน้ต สามารถ เรียกได้อีกอย่างว่า ฮาร์ทโน้ต (Heart notes) กลิ่นทั่วไปของมิดเดิลโน้ต คือกลิ่นลาเวนเดอร์ และกุหลาบ 3. เบสโน้ต (Base Notes) เป็นสารประกอบที่ มีโมเลกุลใหญ่และหนัก ระเหยได้ชา้ สารประกอบ ของเบสโน้ตมักเป็นสารตรึงกลิ่น (Fixatives) ที่ใช้ในการคงและเพิ่มพลังของกลิ่นท็อปโน้ต และมิดเดิลโน้ตที่เบาบางกว่า มักมีลักษณะ กลิ่นที่เข้มและลึก โดยปกติจะสามารถสัมผัส กลิ่นได้ 30 นาทีหลังจากการใช้น้ำ�หอม หรือ ได้ในระหว่างช่วงดรายดาวน์ของน้ำ�หอม แก่น ของน้�ำ หอมนัน้ คือกลิน่ ของเบสและมิดเดิล้ โน้ต

N

otes in perfumery are descriptors of scents that can be sensed upon the application of a perfume. Notes are separated into three classes; top notes, middle notes, and base notes; which denote groups of scents which can be sensed with respect to the time after the application of a perfume. These notes are created carefully with knowledge of the evaporation process and intended use of the perfume. The presence of one note may alter the perception of another - for instance, the presence of certain base or heart notes will alter the scent perceived when the top notes are strongest, and likewise the scent of base notes in the period of dry-down - As a fragrance’s more volatile components of the top notes and middle notes evaporate, the base notes linger and carry the body of the fragrance - will often be altered depending on the smells of the heart notes. Without the combination of the three levels of notes, a fragrance just wouldn’t be aromatically appealing. But together, they create beautiful scents. Each note is characterized as the following: 1. Top Notes: Perceived immediately upon application of a perfume, top notes consist of small, light molecules that evaporate quickly. The top notes of a fragrance represent the first impression. The scents of this note class are usually described as “fresh,” “assertive” or “sharp.” They usually last about five minutes and also called the head notes. Citrus and ginger scents are common top notes. 2. Middle Notes: The scent of a perfume that emerges just prior to when the top notes dissipate. The middle note compounds form the “heart” or main body of a perfume which their scents are usually more mellow and rounded, and last longer than the top notes. They serve to mask the often unpleasant initial impression of base notes, which become more pleasant with time. Scents from this note class appear anywhere from two minutes to one hour after the application of a perfume. They are also called the “heart notes”. Lavender and rose scents are typical middle notes. 3. Base Notes: Compounds of this class are often the fixatives used to hold and boost the strength of the lighter top and


middle notes. Consisting of large, heavy molecules that evaporate slowly, compounds of this class of scents are typically rich and “deep” and are usually not perceived until 30 minutes after the application of the perfume or during the period of perfume dry-down. The base and middle notes together are the main theme of a perfume. Musk, vanilla and sandalwood are commonly used base notes. Fixatives Base notes are also called “fixatives”, a fixative is a natural or synthetic substance used to reduce the evaporation rate and improve stability when added to more volatile components. This allows the final product to last longer while keeping its original fragrance. Fixatives are indispensable commodities to the perfume industry. Some examples of fixatives are ambergris, sandalwood, musk, vetiver, orris root, and bergamot essential oil. In some instances, such as soap-making, castor oil may be used. Natural fixatives usually have a fragrance considered a base note in perfumery terms, reflecting their low volatility. Perfumes must contain 15% fixative in order to retain their scent. Angelica, calamus, orris, vetiver, and musk are all available in the oil form and are excellent perfume fixatives. Fixatives cannot be obtained in the oil form. An alcohol extract can be made from the dry material (as previously described). Ideally, the fixative is combined with the oil or extract as you go along, since it lends a scent of its own. However, there is no harm done if fixative is added in the final step. Natural Notes There is growing public awareness about the relationship between synthetic ingredients—potential toxins—and health challenges. To maintain optimal health, natural perfume blending is a healthy green alternative. These perfumes are made from high-quality essential oils, which are known to have therapeutic health benefits and are truly natural. In this context, the term “natural” refers to plant-sourced perfumes. The plants are grown or wildcrafted naturally and, preferably, grown organically (without synthetic pesticides)

รวมกัน เบสโน้ตทั่วไปที่ใช้กัน คือกลิ่นชะมด วานิลา และต้นไม้จันทน์ สารตรึงกลิ่น เบสโน้ต หรือเรียกอีกอย่างว่า “สารตรึงกลิ่น” เป็นสารธรรมชาติหรือสังเคราะห์ที่ทำ�ให้การ ระเหยช้าลง และช่วยเพิ่มความเสถียรเมื่อนำ� ไปใส่ในส่วนผสมที่สามารถระเหยได้ จึงทำ�ให้ ผลิตภัณฑ์มีความคงทนมากขึ้น ในขณะที่ยัง คงกลิน่ หอมทีม่ อี ยูเ่ ดิมไว้ดว้ ย สารตรึงกลิน่ เป็น โภคภัณฑ์ที่ขาดไม่ได้ของอุตสาหกรรมน้ำ�หอม โดยตัวอย่างของสารตรึงกลิ่นมีดังนี้ อำ�พัน ทอง (ไขจากลำ�ไส้ปลาวาฬ) ไม้จันทน์ กลิ่น ชะมด หญ้าแฝก รากของต้นออริส และน้ำ�มัน มะกรูดหอมระเหย น้ำ�มันละหุ่งอาจนำ�ไปใช้ ในการทำ�สบู่ เป็นต้น โดยปกติ สารตรึงกลิ่น จากธรรมชาติ ถูกจัดให้เป็นเบสโน้ตในน้ำ�หอม เนื่องจากมีการระเหยที่ช้า น้ำ�หอมจำ�เป็นต้องมีสารตรึงกลิ่นเป็นส่วน ประกอบ 15% เพื่อที่จะเก็บกักกลิ่นหอม สาร ตรึงกลิ่นจำ�พวก ตังกุย พืชตระกูลปาล์ม ต้น ออริส หญ้าแฝก และกลิ่นชะมด ซึ่งจะนำ�ไป ใช้ได้ในรูปแบบน้�ำ มัน และยังเป็นสารตรึงกลิน่ ชั้นยอดที่ช่วยให้น้ำ�หอมระเหยช้าลงอีกด้วย สารตรึงกลิ่นไม่สามารถเก็บมาในรูปแบบของ น้ำ�มันได้ จึงต้องทำ�การสกัดวัตถุดิบข้างต้น ด้วยแอลกอฮอลล์ โดยสารตรึงกลิ่นจะรวมตัว อยู่ในน้ำ�มันหรือสารสกัด และจะให้กลิ่นในตัว ของมันเอง อย่างไรก็ตามการใส่สารตรึงกลิ่น นั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ เมื่อใส่ลงไปใน ขั้นตอนสุดท้าย

Global fragrances NOTES in perfumery are characterized as Top Notes, Middle Notes and Base Notes.

โน้ตจากธรรมชาติ ปัจจุบัน มีการตระหนักของส่วนรวมเกี่ยว กับความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิบสังเคราะห์ที่ อาจเป็นพิษและปัญหาด้านสุขภาพที่มากขึ้น เพื่อที่จะรักษาสุขภาพ การผสมน้ำ�หอมจาก ธรรมชาตินั้นจึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่ปลอดภัย น้ำ�หอมธรรมชาติเหล่านี้ทำ�มาจากน้ำ�มันหอม ระเหยคุณภาพดี ซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามีประโยชน์ ในด้านการบำ�บัดรักษาโรค และเป็นธรรมชาติ อย่างแท้จริง ซึ่งในที่นี้ คำ�ว่า “ธรรมชาติ” นั้น หมายถึงน้ำ�หอมที่ได้จากพืช พืชที่ว่านั้น ได้ รับการปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ มักใช้วีธีอินทรีย์ (ปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลงสังเคราะห์) และ เติบโตอย่างยั่งยืนถาวร น้�ำ มันหอมระเหยเป็นสารประกอบเชิงซ้อน ของอโรมาติก สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ทีเ่ รียกว่า “โน้ต” ได้แก่ ท็อปโน้ต บอดีโ้ น้ต (มิด Jan - Feb

19


เดิลโน้ต) และเบสโน้ต (สารตรึงกลิน่ ) การผสม น้ำ�หอมด้วยน้ำ�มันหอมระเหยนั้น จะให้ผลที่ดี ยิ่งขึ้นเมื่อใช้น้ำ�มันจากโน้ตทุกประเภทอีกด้วย ท็อปโน้ตเปรียบเสมือนความพึงพอใจแรก โน้ตชนิดนี้ส่งกลิ่นแค่เพียงช่วงสั้นๆ และผลิต เลียนแบบได้ยากที่สุด น้ำ�มันหอมระเหยแบบ ท็อปโน้ต นั้นได้มาจากยี่หร่า (Pimpinella anisum) มะกรูด (Citrus aurantium var. bergamia) ส้มแมนดาริน (Citrus reticulata) ดอกส้ม (Citrus aurantium var. amara) และสะระแหน่ (Mentha piperita) มิดเดิลโน้ตนั้นเป็นตัวหลักของกลิ่นหอม ซึ่งจะส่งกลิ่นยาวนาน 1-2 ชั่วโมง ไม่เหมือน เช่นท็อปโน้ตทีส่ ง่ กลิน่ เพียงไม่กนี่ าทีเท่านัน้ มิด เดิลโน้ตถูกเปรียบว่าเป็นหัวใจของกลิ่นหอม ซึ่งง่ายต่อการผลิตเลียนแบบ ตัวอย่างของ น้ำ�มันหอมระเหยแบบมิดเดิลโน้ต คือ อบเชย (Cinnamomum zeylanicum) เจอเรเนียม (Pelargonium graveolens) จันทน์เทศ (Myristica fragrans) และต้นชานิวซีแลนด์ (Leptospermum scoparium) ในทางกลับกัน เบสโน้ตนัน้ เป็นตัวส่งเสริมท็อป และมิดเดิลโน้ต สามารถส่งกลิน่ ได้นานถึง 1 วัน ด้วยคุณสมบัตกิ ารผสมผสาน ความเข้มข้นและ ความตราตรึงของมัน เบสโน้ตจึงถูกนำ�ไปใช้เป็น สารผสม น้ำ�มันหอมระเหยแบบเบสโน้ต ได้ทั้ง จากไม้ซดี าร์ (Cedrus atlantica) ต้นพิมเสน (Pogostemon cablin) ไม้จนั ทน์คาเลโดเนียสาย พันธุใ์ หม่ (Santalum austrocaledonicum) และกระดังงา (Cananga odorata var. genuine) โดยกลิน่ จากไม้จนั ทน์ทางตะวันออก ของอินเดีย ที่แต่เดิมใช้ไว้แบ่งแยกคนรวยนั้น ต้นของมันถูกตัดไปเป็นจำ�นวนมาก ปัจจุบัน จึงถูกจัดว่าเป็นพืชใกล้สญ ู พันธ์ ไม้จนั ทน์คาเล โดเนียสายพันธุใ์ หม่ทมี่ ลี กั ษณะคล้ายกันนัน้ จึง เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Article info

• Dorene Petersen. (2009). Natural Perfume Making with Essential

Oils. Aromatherapy Registration Council. ARC Newsletter Issue 10, September 2009. • Frontier Natural Products. (2014). Perfumes & Colognes. www.frontiercoop.com/auracacia/aclearn/ar_perfumes.html • Oliveaura. (2009). Fixatives. oliveaura.wordpress.com/2009/04/03/ natural-perfume-fixatives • Poucher, W. A. (1993). Poucher’s Perfumes, Cosmetics and Soaps. Vol. 2. Great Britain: Chapman & Hall. p. 55. • http://theperfumedcourt.com/perfume_info.aspx • http://www.perfume.org/all-about-perfume/what-are-topnotes-heart-notes-and-base-notes-fragrance-notes-explained 20

www.innolabmagazine.com

น้�ำ มันหอมระเหยทุกชนิดมีคณ ุ สมบัตขิ อง ท็อป มิดเดิ้ล หรือเบสโน้ตอยู่ในระดับหนึ่ง อย่างไร ก็ตาม การผสมน้ำ�หอมจะต้องใช้น้ำ�มันหอม ระเหยด้วย เพื่อให้กลิ่นของมันทำ�งานร่วมกัน เช่น น้ำ�มันหอมระเหยกลิ่นมะนาว (Citrus limonum) จะมีท็อปโน้ตที่สดชื่น บอดี้โน้ตที่ เจือจาง และเบสโน้ตทีเ่ จือจางมาก ดังนัน้ น้�ำ มัน หอมระเหยกลิ่นมะนาว อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ ดีในการนำ�ไปผสมน้ำ�หอม เพราะกลิ่นของมัน เจือจางไวมาก เว้นแต่ว่าจะนำ�ไปผสมกับเบส โน้ตที่ให้กลิ่นยาวนานและกลมกลืนกัน

and sustainably whenever possible. Essential oils are a complex blend of aromatic constituents that fall into three descriptive categories called notes: more specifically, top notes, body (or middle) notes, and base notes (or fixative). Essential oil perfume blends are more successful when they are created with oils from each of the aroma categories. A top note is like a first impression. This note is short lasting and the most difficult note to reproduce artificially. Top note essential oils include: Anise (Pimpinella anisum), Bergamot (Citrus aurantium var. bergamia), Mandarin (Citrus reticulata), Neroli (Citrus aurantium var. amara), and Peppermint (Mentha piperita). The middle note is the body of the fragrance. Unlike the top note, which only lingers for minutes, the middle note effervesces for one to two hours, often referred to as the bouquet or heart of the fragrance. The middle note is easier to reproduce artificially and includes oils like: Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum), Geranium (Pelargonium graveolens), Nutmeg (Myristica fragrans), and New Zealand Tea Tree (Leptospermum scoparium). By contrast, the base note supports the top and middle notes. The base note can linger for up to one day, and is selected for a blend because of its resonance, strength, and depth. Base note essential oils include: Cedarwood (Cedrus atlantica), Patchouli (Pogostemon cablin), New Caledonia Sandalwood (Santalum austrocaledonicum), and Ylang Ylang (Cananga odorata var. genuine). Note that East Indian Sandalwood, traditionally used to impart a rich, woody aroma, has been overharvested and is now considered endangered. New Caledonia Sandalwood, which has a similar constituent profile, is an environmentally friendly alternative. All essential oils contain qualities of top, middle, or base note aromas to some degree. However, when blending a perfume, essential oils are selected for how their notes work in combination. For example, Lemon (Citrus limonum) oil has a fresh top note, a faint body note, and a very faint base note. Therefore, Lemon essential oil may not be a good selection for perfume blending because its scent fades quickly unless it is blended with a tenacious base note that harmonizes.


The international food processing & packaging, the advanced food and drink technology, food packaging and plastic machinery trade show which will take place on 27 FEBRUARY – 2 MARCH 2014 at BITEC, Bangkok. FoodPack Asia 2014 is the perfect solution for food & beverage industrialists and professionals who are looking for quality suppliers, importers, exporters, distributors and manufacturers of food processing and packaging machinery and related products from Thailand and ASEAN COUNTRIES. The trade show creates a dynamic platform to help bringing more target group of potential buyers by using integrated and multi - powerful marketing tools such as business match making, networking, international conference and seminars for both visitors and exhibitors to get the best advantage. It provides a good opportunity for you to develop, expand your business networks and present your product innovations to all audience of trade visitors worldwide. So do not miss this great chance.

For more details or book your exhibit space, please contact Tel. : 02-967-9999 E-mail : marketing.tif.fpt@gmail.com Jan - Feb

21


Lab Cosmetics

Five Laboratory Tests for Cosmetics Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

นการผลิตเครือ่ งสำ�อางและผลิตภัณฑ์ดแู ล ร่างกายมีขนั้ ตอนการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ สำ�คัญอยูห่ า้ ประการทีผ่ ผู้ ลิตจะต้องทราบ และทำ�ความเข้าใจ การทดสอบเครือ่ งสำ�อาง และผลิตภัณฑ์ดแู ลร่างกายมีความเกีย่ วข้องกับ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ซึง่ การทดสอบ บางอย่างจะให้ข้อมูลที่มีประโยชน์อื่นๆ ด้วย โดยที่ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จะเป็น เป้าหมายสูงสุด การนับจำ�นวนแบคทีเรียและเชื้อรา เมือ่ มีการพัฒนาตำ�รับขึน้ มาแล้ว ตำ�รับนัน้ จะ ต้องผ่านการตรวจหาเชือ้ จุลนิ ทรียท์ เี่ ป็นอันตราย โดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์มี การปนเปือ้ นหรือไม่หลังการผลิต การตรวจเชือ้ จุลินทรีย์ด้วยวิธี Standard plate counts หรือ Aerobic plate counts จะใช้เวลาไม่ นานเมื่อเทียบกับการตรวจอย่างอื่น (ไม่เกิน 5 วัน) และมีราคาไม่แพง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จะถูกนำ�ออกจากบรรจุ ภัณฑ์ ผสมกับสารที่ทำ�ให้ตัวอย่างเป็นกลาง เพื่อทำ�ลายการออกฤทธิ์ของสารกันเสีย หลัง จากนั้นนำ�ไปเพาะในอาหารเลี้ยงเชื้อสำ�หรับ แบคทีเรียหรือเชื้อราในจานเลี้ยงเชื้อ บ่มใน อุณหภูมิที่เหมาะสม 2-5 วัน และนับจำ�นวน โคโลนีของเชือ้ ทีเ่ กิดขึน้ ปริมาณแบคทีเรียและ เชือ้ ราจะใช้เพือ่ ประเมินความเสีย่ งของผูบ้ ริโภค ในบางกรณี ผู้ค้าปลีกอาจต้องการยืนยัน การปนเปือ้ นเชือ้ จุลนิ ทรียท์ ไี่ ม่สามารถตรวจนับ ได้โดยตรง วิธมี าตรฐานของการตรวจนับเชือ้ ราและแบคทีเรียของสหรัฐอเมริกาจะอ้างอิง มาตรฐาน USP 61 (U.S. Pharmacopeia chapter 61) การตรวจสอบนี้ต้องมีการ ทดสอบความใช้ได้ของวิธีการ (Validation) ในผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ ซึง่ ทำ�ให้คา่ ทดสอบ มีราคาแพงกว่าวิธีการทดสอบธรรมดา การนับจำ�นวนแบคทีเรียและเชือ้ ราจะมอบ ข้อมูลสองประการสำ�คัญให้กับการผลิต นั่น คือความปลอดเชื้อ (Sterility) และคุณภาพ ของวัตถุดิบ หากพบปริมาณเชื้อสูงหมาย ถึงกระบวนการผลิตอาจมีสิ่งปนเปื้อน (เช่น จากน้�ำ ใช้ทปี่ นเปือ้ น) และอาจมาจากวัตถุดบิ (เช่น สารสกัดจากพืช) การทดสอบโลหะหนักและไดออกเซน สารเคมีปนเปื้อนเป็นสิ่งที่ต้องคำ�นึงถึงใน ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสำ�อาง สารเคมีปนเปือ้ นทัว่ ไป ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท อาร์เซนิก และไดออก เซน ตะกัว่ เป็นพิษต่ออวัยวะภายในหลายส่วน และทำ�ให้เด็กมีพฒ ั นาการช้าลง ปรอททำ�ลาย

22

www.innolabmagazine.com

I

n cosmetic and personal care manufacturing, there are five key tests every manufacturer should know and understand. Testing of cosmetic and personal care products is related to product safety. Some tests also provide other beneficial information, but ensuring product safety is the ultimate goal. Bacteria and Fungi Count Once a product formulation has been developed, it must be tested for the presence of harmful microbial contaminants. The point of this test is to determine whether or not a product contains contaminants immediately after manufacture. Bacteria and fungi Counts, called Standard Plate Counts or Aerobic Plate Counts, take relatively short time (less than 5 days) and inexpensive. A sample of the product is removed from the packaging, mixed with a neutralizing agent to eliminate preservative activity, then added to bacterial or fungal growth agar in a petri dish. After that, it is incubated at an appropriate temperature for 2-5 days and then bacterial or fungal colonies are counted. Bacterial and fungal counts are evaluated to determine if they pose a risk to consumers. In some cases, retailers may demand proof of the absence of microbial contamination. In the US, standard methods of a bacterial count or fungal count are usually best on the USP 61 (U.S. Pharmacopeia chapter 61) test methods. This testing requires product-by-product microbial recovery validation, so it is usually substantially more expensive than simple standard plate counts. A bacterial and fungal count sheds light on two key aspects of manufacturing, sterility and raw ingredient quality. If counts are high, then either manufacturing may be introduced contaminants (such as from microbial contaminated water) or one of the raw materials, (such as a plant extract), was contaminated. Heavy Metal and Diox ane Testing Chemical contaminants also pose a concern in cosmetic products. Common chemical contaminants in cosmetics are lead, mercury, arsenic, and dioxane. Lead is toxic to a number of organs and is known to cause developmental delays in children.


Mercury causes damage to the brain, kidney, and lungs and is known to cause sensory impairment and confusion. Arsenic is also toxic, interfering with cellular respiration. Dioxane is not a metal, but is a common contaminant of cosmetics having relatively great toxicity and thought to be associated with cancer. These chemicals in cosmetics and personal care products are detected by using analytical chemical techniques such as high-performance liquid chromatography (HPLC), IR-spectrography, and Inductively coupled plasma mass-spectrometry (ICP-MS). As with bacterial and fungal counts, tests for chemical contaminants are tested after production. Testing finished goods rather than individual raw materials can save cost and account for contaminants that may be introduced by packaging.

สมอง ไต และปอด และทำ�ให้ประสาทสัมผัส ผิดปกติและทำ�งานผิดพลาด อาร์เซนิกมีพิษ ไปรบกวนกระบวนการหายใจระดับเซลล์ ส่วน ไดออกเซนแม้ไม่ใช่โลหะแต่มักพบปนเปื้อน ในเครื่องสำ�อางและเชื่อว่าเป็นสารก่อมะเร็ง สารเคมี เ หล่ า นี้ ใ นเครื่ อ งสำ � อางและ ผลิตภัณฑ์ดแู ลร่างกายสามารถตรวจวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตา่ งๆ เช่น Highperformance liquid chromatography (HPLC), IR-Spectrography, and Inductively coupled plasma mass-spectrometry (ICP-MS) เช่นเดียวกับการวิเคราะห์แบคทีเรียและ เชื้อรา การทดสอบการปนเปื้อนของสารเคมี จะตรวจผลิตภัณฑ์หลังกระบวนการผลิต แทนทีจ่ ะตรวจทีว่ ตั ถุดบิ แต่ละชนิด ซึง่ จะช่วย ประหยัดต้นทุนและเป็นการตรวจสอบการปน เปื้อนเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ไปด้วยในตัว

Preservative Effectiveness Test Most cosmetic and personal care products are made from a few to several dozen ingredients. Most of those ingredients are biodegradable, means they are easily degraded by microorganisms. A cosmetic or personal care product can be free from microorganism right after manufacturing, but can support their growth over the course of time. This is especially likely in aqueous (water-based) products with neutral pH. Manufacturers of personal care and cosmetic products should conduct preservative effectiveness tests, or challenge tests. The product is inoculated with a variety of microorganisms then evaluated at intervals to see if the microorganisms have grown or died. A standard preservative challenge test method, USP <51>, is preservative challenge test. For this test method, a product is inoculated with 5 microorganisms consisting of 3 bacteria and 2 fungi. For bacteria, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, and Pseudomonas aeruginosa are used. For fungi, a yeast Candida albicans and a mold Aspergillus niger are put to work. For USP 51, the product is first evaluated to make sure that inoculated microorganisms can be accurately recovered from the product. Then it is inoculated separately with each of the 5 strains and initial microbial concentrations are determined. After that, it is held for 14 days at room temperature then evaluated again for the

การทดสอบประสิทธิภาพของสารกัน เสีย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางและผลิตภัณฑ์ดูแล ร่างกายส่วนใหญ่อาจจะผลิตจากส่วนประกอบ เพียงไม่กี่ชนิดไปจนถึงหลายสิบชนิด ส่วน ประกอบเหล่านี้ส่วนใหญ่เสื่อมสลายได้ทาง ชีวภาพ ซึง่ แปลว่าจุลนิ ทรียส์ ามารถย่อยสลาย ได้ ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายหรือเครื่องสำ�อาง จะปลอดเชือ้ หลังจากการผลิต แต่เชือ้ สามารถ เจริญได้เมือ่ เวลาผ่านไป โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ ทีม่ นี �้ำ เป็นองค์ประกอบหลัก (Water-based) และที pH เป็นกลาง ผู้ผลิตเครื่องสำ�อางและผลิตภัณฑ์ดูแล ร่างกายจะต้องทดสอบประสิทธิภาพของสาร กันเสียหรือที่เรียกว่า Challenge test โดย จะถ่ายเชือ้ หลายชนิดสูผ่ ลิตภัณฑ์แล้วทำ�การ ตรวจสอบว่าเชื้อเหล่านั้นสามารถเติบโตหรือ ตายในช่วงเวลาที่กำ�หนด วิธกี ารมาตรฐานของตรวจสอบประสิทธิภาพ ของสารกันเสีย (Preservative challenge test) อ้างอิงข้อกำ�หนด USP 51 โดยจะ ถ่ายเชื้อแบคทีเรีย 3 ชนิด และเชื้อรา 2 ชนิดลงในผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Escherichia coli, และ Pseudomonas aeruginosa, ยีสต์ Candida albicans, และรา Aspergillus niger ตามมาตรฐาน USP 51 ผลิตภัณฑ์จะ ถูกตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าเชื้อจุลินทรีย์จะมี การตรวจที่ได้ค่าคืนกลับ (Recovery) ที่ถูก ต้อง จากนั้นเชื้อทั้ง 5 ชนิดจะถูกถ่ายลงใน

Ensuring product safety is the ultimate goal for testing of cosmetic and personal care product.

Jan - Feb

23


Shelf Life and Stability Testing are considered by characteristics of the product which are crucial to performance, safety, and marketing.

Article info Benjamin D. Tanner. The Five Lab Tests Every Cosmetic Manufacturer Should Understand. Cosmetic Test Labs. cosmetictestlabs.com/five_key_lab_tests_for_cosmetics_ article.html 24

www.innolabmagazine.com

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แยกกันและตรวจนับเชื้อ เริ่มต้น หลังจากนั้น เก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ ห้อง 14 วัน มาตรวจหาการปนเปื้อน จาก นั้นบ่มเชื้อต่ออีก 14 วัน และทำ�การตรวจ นับเชื้ออีกครั้ง ดังนั้น ผลที่ต้องการคือเชื้อ จุลินทรีย์ทั้งหมดจะต้องถูกทำ�ลายในระยะ เวลาที่ทำ�การศึกษา ผูผ้ ลิตบางรายพบว่ามาตรฐาน USP 51 ยัง ทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ไม่เพียงพอจึงใช้มาตรการ ทดสอบทีเ่ ข้มงวดหรือเพิม่ ระดับการทดสอบให้ สูงขึ้นโดยใช้วิธีการต่างๆ วิธีการที่ใช้กันมาก คือการใช้เชือ้ ทีแ่ ยกได้จากสิง่ แวดล้อมของการ ผลิตมาทดสอบในผลิตภัณฑ์ดว้ ย วิธที สี่ องคือ เพิ่มปริมาณเชื้อเริ่มต้นให้สูงกว่า 106 โคโลนี ต่อมิลลิลติ ร วิธที สี่ ามคือการเจือจางผลิตภัณฑ์ ก่อนการทดสอบ และวิธีสุดท้ายคือการถ่าย เชื้อซ้ำ�ลงในตัวอย่างผลิตภัณฑ์เดิม การทดสอบอายุการเก็บและความ คงตัว ในการทดสอบอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ เครือ่ งสำ�อาง ผูผ้ ลิตจะต้องเข้าใจคุณลักษณะ ของผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ว่ นสำ�คัญต่อประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการตลาด คุณลักษณะ ที่สำ�คัญต่อผู้ผลิตได้แก่ สี กลิ่น ระดับการ ปนเปือ้ นจุลนิ ทรีย์ ความคงตัวต่อการแยกชัน้ (แยกชั้นได้ยาก) ความหนืดและเนื้อสัมผัส เมือ่ กำ�หนดคุณลักษณะสำ�คัญแล้วจะทำ�การ ทดสอบอายุการเก็บหรือทดสอบความคงตัว โดยอาจจะใช้การทดสอบในสภาวะเร่งหรือใน เวลาจริง การทดสอบในสภาวะเร่งคือการเพิม่ อุณหภูมกิ ารเก็บ ส่วนการทดสอบในเวลาจริง จะเก็บผลิตภัณฑ์ทอี่ ณ ุ หภูมหิ อ้ ง โดยวิธกี ารที่ ใช้จะต้องปรับให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละ ชนิด วิธีการทั้งสองแบบจะให้ผลการทดสอบ ทีเ่ หมือนกัน แต่วธิ กี ารทดสอบอายุการเก็บใน สภาวะเร่งจะช่วยประหยัดเวลา ส่วนข้อได้ เปรียบของการทดสอบโดยใช้เวลาจริงคือการ ทดสอบจะเหมือนการใช้ผลิตภัณฑ์จริง โดย ทั่วไป การเก็บที่ 45 องศาเซลเซียส นาน 8 สัปดาห์ จะเท่ากับอายุการเก็บ 1 ปี การทดสอบอายุการเก็บจะประกอบด้วย การทดสอบเชิงคุณภาพ (เช่น กลิน่ ) และการ ทดสอบเชิงปริมาณ (เช่น การวัด pH) โดยผู้ ผลิตจะต้องให้ความสำ�คัญกับบางคุณลักษณะ มากเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น ผูผ้ ลิตอาจจะพบ ว่าผลิตภัณฑ์สามารถจำ�หน่ายได้เมื่อสูญเสีย ความเข้มข้นของกลิน่ ไปบางส่วนจึงอาจกำ�หนด วันหมดอายุเป็นเวลาที่ผลิตภัณฑ์เริ่มแยกชั้น

presence of contaminant microorganisms. Finally, it is held for another 14 days and then evaluated again. Of course, the desired result is that the microbial population is killed off completely by the formulation over the study period. Some manufacturers found the USP 51 challenge test method to be a lowlevel product challenge, the stringency or challenge level of a preservative challenge test can be increased using a number of approaches. The most common approach is to supplement the inoculum with additional microorganisms isolated from manufacturing environments. Secondarily, the number of inoculated microorganisms can be increased to greater than 106 CFU/ mL. Thirdly, the product can be diluted prior to testing. Finally, the product can be repeatedly inoculated. Shelf Life and Stability Testing In order to determine the shelf life of a cosmetic product, the manufacturer must first understand which characteristics of the product are crucial to performance, safety, and marketing. The following characteristics are important to most manufacturers: color, odor, pH, microbial contaminant level, phase-stability (lack of phase-separation), and viscosity and texture. Once key product characteristics have been determined, shelf-life or stability testing can be undertaken, either in accelerated fashion or in real-time. Accelerated shelf-life studies are done at elevated temperatures, whereas real-time shelf-life studies are done at room temperatures. Certain method is tailored for each shelf-life study to each product. Accelerated shelf-life studies and real-time stability studies often yield similar data. The obvious advantage of accelerated studies is the time saved in testing. The advantage of real-time shelf-life studies is similarity to real product life. As a general rule, 8 weeks of storage at 45 °C is equivalent to about 1 year of shelf life. Shelf-life studies consist of a mix of qualitative measurements (such as odor), and quantitative determinations (such as pH). Manufacturers are much more concerned about some elements than others. For example, a manufacturer may still find a product to be saleable after a slight decrease in fragrance intensity, but may choose to set the expiration date at the point at which undesirable phase


separation is observed. Non-Animal Product Safety Testing Product safety testing is a very important class of testing because cosmetic and personal care products have direct and repeated exposure to the body. In the past, many tests were done on animals. Non-animal toxicity tests are available for cosmetics that are reliable and accurate. Product safety testing is typically the most expensive phase of cosmetic product development. Therefore, it may be conducted lastly, just before marketing the product. Traditional (animal) product safety tests are very expensive and are burdened by a number of serious drawbacks, in addition to the pain and suffering they cause animals. In vitro (laboratory-based) methods offer an excellent alternative to animal testing and are proving to be equally useful. There are three key product safety tests manufacturers should consider for every finished product. The first component of cosmetic product safety testing is dermal irritancy. It is used to evaluate the potential of a product to cause skin irritation when used by the consumer. It is done by placing the product to be tested on a laboratorygrown bed of cells, designed to mimic human skin. After a period of time, the cells are evaluated for negative effects indicative of dermal irritancy. The second component of product safety testing is ocular irritancy. It uses a 3-dimensional model of eye tissue to determine the potential for eye irritation. This test is fundamentally similar to skin irritancy, but done on a lab-grown tissue model that more closely resembles the cornea. The last part of product safety testing for cosmetics is dermal sensitization testing. Dermal sensitization is crucial for products intended to go on the skin - especially products that contain potentially sensitizing agents such as certain essential oils. Dermal sensitization takes place when the body’s immune system identifies a component of a cosmetic product as being harmful. The immune system is recruited to fight, resulting in rash and swelling. This phenomenon is also known as allergic contact dermatitis. Non-animal tests are available to investigate the likelihood that a given product will be a skin sensitizer.

การทดสอบความปลอดภัยโดยไม่ใช้ สัตว์ทดลอง การทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เป็นการทดสอบทีส่ �ำ คัญมากเพราะผลิตภัณฑ์ นั้นต้องสัมผัสผิวหนังซ้ำ�ๆ โดยตรง ในอดีต การทดสอบมากมายทำ�ในสัตว์ทดลอง ปัจจุบนั มีวิธีการทดสอบความเป็นพิษโดยไม่ใช้สัตว์ ที่ให้ผลแม่นยำ�เชื่อถือได้ การทดสอบความ ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นขัน้ ตอนทีแ่ พงทีส่ ดุ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือ่ งสำ�อาง ดังนัน้ จึงมักทดสอบเป็นขัน้ ตอนสุดท้ายก่อนทำ�การ ตลาด การทดสอบแบบดั้งเดิม (โดยใช้สัตว์) มีราคาแพงและส่งผลกระทบร้ายแรงหลาย ประการนอกเหนือจากความเจ็บปวดของสัตว์ ทดลอง การทดลองในสภาวะจริง (ในห้อง ทดลอง) เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมทดแทนการ ใช้สัตว์ทดลองที่ให้ผลทัดเทียมกัน ผูผ้ ลิตจะต้องให้ความสำ�คัญกับการทดสอบ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุดท้ายในสาม ด้าน ด้านที่หนึ่งการทดสอบความปลอดภัย ของเครือ่ งสำ�อางต้องทดสอบการระคายเคือง ต่อผิว เป็นการประเมินว่าผลิตภัณฑ์จะทำ�ให้ เกิดการระคายเคืองเมื่อผู้บริโภคนำ�ไปใช้จริง หรือไม่ การทดสอบทำ�ได้โดยใช้เซลล์ที่เพาะ เลีย้ งในห้องปฏิบตั กิ ารเลียนแบบเซลล์ผวิ หนัง มนุษย์ หากผลิตภัณฑ์ส่งผลเสียต่อเซลล์จะ แสดงว่าจะทำ�ให้ผิวหนังเกิดอาการแพ้ ด้านทีส่ องของการทดสอบความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์คอื การทดสอบการระคายเคือง ต่อตา โดยใช้แบบจำ�ลอง 3 มิติ ของเนื้อเยื่อ ตาเพือ่ ทดสอบอาการระคายเคือง การทดสอบ นี้ใช้หลักการเช่นเดียวกับการทดสอบการแพ้ ของผิวหนังแต่ใช้เนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยงขึ้นห้อง ปฏิบัติการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกระจกตา

Global fragrances and perfumes market is projected to cross 36 billion USD by 2017.

ขัน้ ตอนสุดท้ายของการทดสอบความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์คอื การทดสอบการทำ�ให้ผวิ หนัง เกิดอาการแพ้ ขั้นตอนนี้มีความสำ�คัญใน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ ะสั ม ผั ส ผิ ว หนั งโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ที่มีสารที่อาจทำ�ให้เกิดอาการแพ้ ได้ เช่น น้ำ�มันหอมระเหยบางชนิด การ ทำ�ให้ผิวหนังเกิดอาการแพ้จะเกิดจากระบบ ภูมิคุ้มกันพบว่ามีส่วนประกอบของเครื่อง สำ�อางทีเ่ ป็นอันตราย ระบบภูมคิ มุ้ กันจะต่อสู้ กับสิ่งแปลกปลอมดังกล่าวทำ�ให้เกิดผื่นคัน และอาการบวม ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าผื่น ภูมิแพ้จากการสัมผัส การทดสอบผลิตภัณฑ์ จะเป็นการทดสอบว่ามีสารทีก่ ระตุน้ ภูมคิ มุ้ กัน ที่ผิว (Skin sensitizer) หรือไม่ Jan - Feb

25


Lab Talk

SCHOTT Innovative Development on Customer Basis Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

Interviewee with DETLEF KREKE Regional Sales Director DURAN Group GmbH

26

www.innolabmagazine.com

อทท์ เอจี เป็นผูผ้ ลิตเครือ่ งแก้วสำ�หรับ ห้องปฏิบตั กิ ารจากประเทศเยอรมนี ทีม่ ผี ลิตภัณฑ์ส�ำ หรับห้องปฏิบตั กิ าร อย่างครบถ้วน ผู้ที่ทำ�งานในห้องปฏิบัติการ และอุตสาหกรรมรูจ้ กั ชอทท์ในฐานะเพือ่ นทีไ่ ว้ วางใจได้ในการทำ�งาน และในบทสัมภาษณ์นี้ จะนำ�เสนอว่าชอทท์ท�ำ งานและมีแนวคิดด้าน การมอบความก้าวหน้าให้กบั ห้องปฏิบตั กิ ารได้ อย่างไรบ้าง ซึ่งทีมงานอินโนแล็บได้มีโอกาส สัมภาษณ์เดทเลฟ เครเก ผู้อำ�นวยการฝ่าย ขายประจำ�ภูมิภาคแห่งดูแรนกรุ๊ปเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และธุรกิจของบริษัท ความแตกต่างของเครื่องแก้วชนิด ต่างๆ และความสำ�คัญของการเลือก ใช้เครื่องแก้วที่เหมาะสม การเลือกใช้เครื่องแก้วให้เหมาะสมกับการใช้ งานเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งให้ความสำ�คัญ บริษทั ต่างๆ ผลิตแก้วกว่า 60 ชนิด เช่น ชอทท์ เอจี ประเทศเยอรมนี โดยมาตรฐานสำ�หรับเครือ่ ง แก้วในห้องปฏิบตั กิ ารคือแก้วบอโรซิลเิ กต 3.3 เมื่อเปรียบเทียบกับแก้วอ่อน (แก้วโซดา ไลม์) ทีใ่ ช้ในการผลิตแก้วน้�ำ ดืม่ ทัว่ ไปหรือแก้ว ไวน์ แก้วบอโรซิลิเกต 3.3 จะมีความทนทาน ต่อปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิสสูงมาก (ตามมาตรฐาน ISO 719 ระดับ 1) ทำ�ให้แก้วบอโรซิลิเกต 3.3 มีความทนทานต่อสารละลายที่มีน้ำ�เป็น ตัวทำ�ละลายได้ดีกว่า และการกัดกร่อนของ แก้วจะต่ำ�ลง แก้วบอโรซิลิเกต 3.3 สามารถ ทนทานต่อการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมอิ ย่างฉับ พลันได้ดเี นือ่ งจากมีคา่ สัมประสิทธิก์ ารขยาย ตัวน้อยมากเมื่อเทียวกับแก้วอ่อน นอกเหนือจากชนิดของแก้ว คุณภาพ ขององค์ประกอบและวัตถุดิบเป็นสิ่งสำ�คัญ สำ�หรับคุณสมบัติของเครื่องแก้ว แม้กระทั่ง ความสม่ำ�เสมอของความหนาของแก้วก็ เป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับความต้านทานอุณหภูมิ และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ รวมทั้ง ความต้านทานเป็นพิเศษต่อแรงที่กระทำ�ต่อ ผลิตภัณฑ์ซงึ่ จะช่วยป้องกันแก้วแตกและเพิม่ ความปลอดภัยในการใช้งาน นอกจากนั้น มาตรฐานที่สม่ำ�เสมอเป็น สิ่งสำ�คัญในการกำ�หนดคุณสมบัติและรูปร่าง ของเครือ่ งแก้วสำ�หรับห้องปฏิบตั กิ ารส่วนใหญ่ โดยจะช่วยรับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะมีลกั ษณะ และรูปทรงเดียวกันหลังจากเวลาผ่านไปหลาย ปี คุณสมบัติต่างๆ จะเป็นตัวกำ�หนดความ

S

CHOTT AG is the well-known manufacturer of complete range of laboratory glass wares from Germany. Laboratory and industry personnel recognized it as a superbly reliable friend in their works. And this interview article will present how it is working and what about the new ideas of laboratory advancement. INNOLAB team has discussed with Detlef Kreke, Regional Sales Director of DURAN Group GmbH about the products and businesses. The difference of glassware type and how important of using appropriate type? Attention needs to be paid to the selection of a suitable type of glass depending on the use for the laboratory glass. There are more than 60 different glass types manufactured for example from companies like SCHOTT AG Germany, however the standards for laboratories have become the borosilicate glass 3.3. Compared to soda lime glass, which is e.g. used for the manufacturing of drinking glasses or wine bottles, borosilicate glass 3.3 has a very high hydrolytic resistance (corresponds to class 1 according to ISO 719). This means that borosilicate glass is considerably more resistant to aqueous solutions and the occurrence of glass corrosion is reduced. Borosilicate glass 3.3 also has a high level of resistance to quick changes in temperature due to its very small expansion coefficients compared to soda lime glass. In addition to the type of glass, the quality of the composition and the raw materials used are of decisive importance for the properties of the glass products. An even wall thickness distribution is an important criterion in order to attain a good resistance to temperature and changes in temperature as well as a high level of mechanical stability for the products. This provides protection against glass breakage and thus increases the safety in use. Furthermore, conformity to standards is important as these set the properties and geometries for most laboratory glass products. This ensures that products can still be obtained with the same characteristics


and dimensions even after many years. In addition, characteristics which are decisive for safety such as distribution of wall thickness in beakers, for example, are given in the standards for many articles. The factors that bring Duran to the forefront of this busness • Reliable borosilicate 3.3 glass melter, processor and manipulator. • Traceability of products from the raw material to the finished product. • Trusted Brand, 125 years of manufacturing experience. • State-of-the-art manufacturing technology, including fully automated production processes, e.g. for laboratory bottles. • Top Quality Products proven by uniform wall thickness, effective cap sealing, clean pouring spout, durable markings, integrated lab container system. • Quality - Made in Germany. • Worldwide Availability and superb logistical services. • Availability of wide range of certificates for standard assortment, e.g. BSE/TSE, batch certificates. • Possibility for the conduction of audits from pharmaceutical companies. The competitors rise, how Duran sustain the business? No concessions with regard to the manufacturing of Top Quality Products for reasons like cost savings. We focus on the values of our brands: Reliability on our products, worldwide availability, consistent high quality of products providing high level of safety in the laboratory. Cooperation with other strong brands like Miele (e.g. leading to Miele´s development of washing baskets in dishwashers which ideally fit with the geometries of our products). M & A: Scilabware UK was acquired by DURAN Group in 2010, one of the largest laboratory glass manipulators in Europe. Innovations: We already generate

ปลอดภัย เช่น ความหนาของบีกเกอร์ ถูก กำ�หนดในมาตรฐานต่างๆ มากมาย ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ดูแรนเป็นผู้นำ�ใน ตลาดนี้ • มีเครื่องหลอมบอโรซิลิเกต 3.3 เครื่อง ผลิต และเครื่องขึ้นรูปที่เชื่อถือได้ • ผลิตภัณฑ์สามารถสอบกลับได้ตั้งแต่ วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป • แบรนด์ที่เชื่อถือได้จากประสบการณ์ 125 ปี • เทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำ�สมัยรวมทั้ง กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติทั้งระบบ เช่น การผลิตขวดสำ�หรับห้องปฏิบัติการ • ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ยืนยันได้จากความ หนาของแก้วที่สม่ำ�เสมอ การปิดฝาที่มี ประสิทธิภาพ หัวจ่ายสารที่สะอาด การ พิมพ์ที่ทนทาน ระบบการทำ�งานร่วมกัน ระหว่างภาชนะในห้องปฏิบัติการ • คุณภาพ – ผลิตในเยอรมนี • มีจำ�หน่ายทั่วโลกและการบริการด้าน โลจิสติกส์ที่ยอดเยี่ยม • มีใบรับรองหลากหลายตามมาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง เช่น BSE/TSE และใบรับรอง สำ�หรับแบทช์การผลิต • สามารถรับการตรวจติดตามคุณภาพจาก บริษัทเภสัชภัณฑ์ต่างๆ

Borosilicate glass 3.3 has a high level of resistance to quick changes in temperature due to its very small expansion coefficients compared to soda lime glass.

ดูแรนทำ�ธุรกิจอย่างไรในภาวะที่มีคู่แข่ง เพิ่มมากขึ้น ไม่มีการลดมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูงด้วยเหตุผลเพื่อการลดต้นทุน เราเน้นคุณค่าของแบรนด์: ความน่าเชื่อ ถือของผลิตภัณฑ์ การวางจำ�หน่ายทั่วโลก ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่มอบความปลอดภัย ระดับสูงสำ�หับห้องปฏิบัติการ ร่วมมือกับแบรนด์ที่แข็งแกร่งต่างๆ เช่น มีเล (Miele) (เช่น ให้มีเลพัฒนาตะกร้า สำ�หรับเครื่องล้างจานซึ่งมีขนาดเหมาะกับ ผลิตภัณฑ์ของเรา) การควบรวมและซื้อกิจการ: ดูแรนกรุ๊ป ได้ซื้อกิจการของ ไซแลบแวร์ (Scilabware UK) ในปี 2553 ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทขึ้นรูป แก้วชั้นนำ�ของยุโรป นวัตกรรม: รายได้ของเราประมาณ 9% มาจากผลิตภัณฑ์ทวี่ างจำ�หน่ายในช่วงไม่เกิน 5 ปีที่ผ่านมา Jan - Feb

27


เรารับฟังและเข้าใจความต้องการของ ลูกค้าของเราที่จะทำ�ให้การทำ�งานประจำ�วัน ในห้องปฏิบตั กิ ารง่ายและสะดวกสบายยิง่ ขึน้ นี่คือเหตุผลที่เราเปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ล่าสุด ขวดบรรจุสาร ดูแรน ยูทลิ ติ ี (DURAN YOUTILITY)

This new YOUTILITY product range is the result of a 3-year development project.

28

www.innolabmagazine.com

ผลิตภัณฑ์ล่าสุด ขั้นตอนการวิจัย และพัฒนารวมทั้งการใช้งาน เราตื่นเต้นในตอนเปิดตัวระบบขวดสำ�หรับ ห้องปฏิบัติการที่ถูกเรียกว่า ยูทิลิตี ซึ่งเป็น นวัตกรรมล่าสุดของเราในเดือนมกราคม 2557 ผลิตภัณฑ์ยูทิลิตีมาจากโครงการพัฒนาที่ใช้ เวลา 3 ปี ขวดสำ�หรับห้องปฏิบัติการจากดู แรนú ใช้งานอย่างแพร่หลายในงานวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์ เช่น การเก็บตัวอย่าง การจัดเก็บ สาร การขนส่ง การผสมและฆ่าเชือ้ ของเหลว และสารอืน่ ๆ เราได้เรียนรูจ้ ากผลการวิจยั ว่า ลูกค้าของเราใช้งานขวดในห้องปฏิบัติการ อย่างไร จากการศึกษาด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ แบบสอบถามและการพูดคุยกับผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ ขวดของเรา เราพบประเด็นที่สำ�คัญสองข้อ ที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น – การใช้งานที่ ปลอดภัยยิ่งขึ้นและการจำ�แนกขวดและสาร ที่บรรจุอยู่ภายในที่ง่ายขึ้น เราสามารถนำ�ข้อมูลเหล่านี้และข้อมูล เชิงลึกอื่นๆ ไปใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์รุ่น ยูทิลิตี เช่น ขวดยูทิลิตีทุกแบบมีมือจับที่ ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ ช่วยให้ถือ ขวดได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น นอกจากนั้น เราได้พฒ ั นาฝาเกลียวแบบใหม่ส�ำ หรับขวดรุน่ ยูทลิ ติ ี ฝาเกลียวแบบใหม่นมี้ รี ปู ทรงตามหลัก การยศาสตร์ทสี่ มบูรณ์แบบสำ�หรับผูใ้ ช้ทมี่ อื เล็ก หรือผูใ้ ช้ทสี่ วมถุงมือป้องกัน เทคโนโลยีเกลียว คอขวดแบบใหม่ถกู พัฒนาร่วมกับฝาเกลียวที่ ออกแบบใหม่ชว่ ยให้ปดิ และเปิดขวดได้เร็วขึน้ เพือ่ ปรับปรุงการจำ�แนกตัวอย่างและขวด ได้ดีขึ้น เราได้พัฒนาฉลากที่ติดขวดได้ในตัว รุ่นยูทิลิตีซึ่งผลิตจากโพลีเอสเทอร์ที่ทนทาน และสามารถแกะออกได้ง่ายหลังใช้งาน โดย ทั้งขวดและฝาขวดมีพื้นที่สำ�หรับติดฉลาก ยูทิลิตีโดยเฉพาะ เราพบว่าลูกค้าต้องการระบุขวด “ส่วนตัว” ของตนเอง โดยเฉพาะการทำ�งานทีต่ อ้ งใช้หอ้ ง ปฏิบตั กิ ารร่วมกัน เราจึงพัฒนาป้ายติดขวดซิ ลิโคน GL 45 ที่มีสีสันสดใสให้เลือกใช้ 8 สี

approx. 9 % of our turnover with products launched less than 5 years ago. We listen to and understand the needs of our customers in order to make their daily work in the laboratory easier and more comfortable. That is how our latest product innovation – the DURAN YOUTILITY bottle system – has been established. the latest product the way of R&D and their applications. We are very excited about the launch of a revolutionary new Laboratory Bottle System called YOUTILITY in January 2014. This new YOUTILITY product range is the result of a 3-year development project. DURAN® laboratory bottles are very widely used in scientific research for activities such as sampling, storage, transport, mixing and sterilization of liquids and other media. In a detailed research, we studied of how our customers actually use our bottles in their laboratories. On the basis of this study, including questionnaires and discussions with end users of our bottles, we identified two critical areas that could be improved safer handling and better way of identifying the bottle and its content. We were able to incorporate these and other insights into the new YOUTILITY range. For example, all the YOUTILITY bottles feature ergonomic hand grips that make the handling of the bottles much more comfortable and safer. In addition we developed a new screw cap for the YOUTILITY bottles. The screw cap has a special ergonomic-shape perfect for users with smaller hands or who are wearing protective laboratory gloves. The new thread technology developed for the bottle neck combined with the new designed cap allows a faster opening and closing of bottle. In order to improve sample and bottle identification, we have developed the YOUTILITY self-adhesive labels. The labels are made of a chemically robust polyester material and can be easily peeled off after use. Both the bottle bodies and screw cap feature dedicated areas for the attachment of the YOUTILITY identification labels. We also identified a need for our


customers to identify their own “personal” bottles, especially when working in shared laboratories. As a result, we developed the silicone GL 45 Bottle Tags in eight fun colors. The tags fit securely around the bottle neck and allow the simple colour personalization of bottles. The new YOUTILITY bottles are available in four useful and sequential sizes; 125, 250, 500 and 1,000 mL, packed in user friendly packages of 4 pieces each. In the product category of volumetric glassware, we have significantly enlarged our product assortment to provide our customers with a wide variety of volumetric flasks, measuring and mixing cylinders to choose. The assortment itself was defined on the basis of the input of our worldwide partners and distributors. The DURAN® volumetric glassware products range covers the majority of all applications are usually used for, e.g. measuring of the amount of liquid, dilution of solutions or the mixing of several components. The usage of DURAN® volumetric glassware allows any laboratory to work on the basis of highly stable processes with regard to the volume measurement as experienced from many end users during their applications whenever DURAN® laboratory glassware was used. Besides, the highly resistant borosilicate glass 3.3. being used for the manufacturing of our volumetric glassware, with the wellknown features of a superb chemical and thermal resistance, our range offers the following additional features: • Wide range of sizes in different accuracy classes (class A, class B, USP conformity). • Batch and individual certificates; certificates available inside the packaging and batch certificates also downloadable from website. • Key information printed in brilliant quality on products, e.g. volume size, accuracy glass for easy identification and handling. • Printed batch number on glass of each flask with batch certificate. • Laser etched individual number at bottom of each flask with individual certificate. • Ergonomic shaped stoppers with neck size print for easy and safe opening and closing of flasks and neck size identification.

ขวดรุ่นยูทิลิตีมีปริมาตรที่เหมาะสำ�หรับ การใช้งาน 4 ขนาด ได้แก่ 125, 250, 500 และ 1,000 มิลลิลิตร บรรจุในกล่องที่ใช้งาน ได้ง่าย 4 ขวดต่อกล่อง เราได้ขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องแก้ว สำ�หรับวัดปริมาตรโดยผลิตขวดวัดปริมาตร กระบวกตวงสำ�หรับวัดปริมาตรและผสมสารที่ หลากหลาย ผลิตภัณฑ์รปู แบบต่างๆ มาจาก ข้อมูลทีไ่ ด้จากพันธมิตรและตัวแทนจำ�หน่าย ของเราทั่วโลก ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้ววัดปริมาตรจากดู แรนú ครอบคลุมการใช้งานหลักแทบทุกรูป แบบ เช่น วัดปริมาตรของเหลว เจือจาง สารละลายหรือการผสมส่วนประกอบต่างๆ การใช้ผลิตภัณฑ์เครือ่ งแก้ววัดปริมาตรจากดู แรนú ช่วยให้งานวัดปริมาตรสารในห้องปฏิบตั ิ การมีเสถียรภาพสูง โดยมาจากประสบการณ์ ของผู้ใช้มากมายที่ใช้เครื่องแก้วสำ�หรับห้อง ปฏิบัติการจากดูแรนú นอกเหนือจากการผลิตเครือ่ งแก้ววัดปริมาตร จากแก้วบอโรซิลเิ กต 3.3 ทีม่ คี วามทนทานสูง ทนทานต่ออุณหภูมแิ ละสารเคมีเป็นพิเศษแล้ว ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีคุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ • มีขนาดต่างๆ ให้เลือกใช้ พร้อมระดับความ ถูกต้องของปริมาตรต่างๆ (ตามมาตรฐาน ระดับเอ, บี, USB) • ใบรับรองสำ�หรับแบทช์ผลิตและใบรับรอง สำ�หรับผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น; ใบรับรองจะ แนบมาในบรรจุภัณฑ์ และใบรับรองสำ�หรับ แบทช์ผลิตสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ • ข้อมูลสำ�คัญต่างๆ พิมพ์ไว้อย่างคมชัดบน ตัวผลิตภัณฑ์ เช่น ปริมาตร ค่าความถูก ต้องของเครื่องแก้ว เพื่อการจัดการและการ จำ�แนกที่ง่ายดาย • หมายเลขแบทช์พม ิ พ์บนขวดแต่ละใบพร้อม ใบรับรอง • หมายเลขของเครื่องแก้วที่ระบุที่ก้นขวดใช้ การกัดด้วยเลเซอร์พร้อมใบรับรองสำ�หรับ ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น • จุกอุดปากขวดทีอ่ อกแบบตามหลักการยศาสตร์ พร้อมกับพิมพ์ระบุขนาดของปากขวด เพือ่ การ เปิดและปิดที่ง่ายดายและปลอดภัย และเพื่อ การระบุขนาดของคอขวด

To identify user’s “personal”, DURAN ú developed the silicone GL 45 Bottle Tags in eight fun colors.

Jan - Feb

29


Lab Alert

EFSA Approved Aspartame is Safe for Human Consumption

มาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยได้ เปิดเผยผลการศึกษาขององค์การความ ปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพยุโรป เกี่ยวกับแอสพาร์เทม ซึ่งเป็นวัตถุให้ความหวาน แทนน้ำ�ตาลชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดให้พลังงานต่ำ�ว่ามี ความปลอดภัยต่อการบริโภคและไม่ส่งผลกระ ทบต่อสุขภาพแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผลการศึกษาชิ้น นีส้ อดคล้องกับความเห็นของนักวิทยาศาสตร์และ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพทัว่ โลกทีม่ มี าอย่างยาวนาน และเป็นเครื่องยืนยันถึงความปลอดภัยของแอส พาร์เทมได้เป็นอย่างดี สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยได้เปิด Author info เผยว่ า ดร. อลิคยา มอร์เทนเซน ประธานคณะ อัมพิกา จารุสมบัติ, จิราภา ราชาสุธี Ambika jarusombat, Jirapa Rachasutee ทำ�งานด้านวัตถุเจือปนอาหารและสารอาหารทีเ่ ติม Hill+Knowlton Strategies ลงในอาหาร (Food Additives and Nutrient ajarusombut@hkstrategies.com, jrachasuthee@ Sources Added to Foods - ANS) แห่ง hkstrategies.com องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพ ยุโรป (EFSA) ได้แถลงถึงผลการศึกษาด้านความ ปลอดภัยในการบริโภคแอสพาร์เทมทั้งในมนุษย์ และสัตว์ทดลอง ซึ่งพบว่าแอสพาร์เทมเป็นวัตถุ เจือปนอาหารทีไ่ ม่มอี นั ตรายใดๆ ต่อการบริโภค และเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง ลึกและครอบคลุมมากทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยมีการดำ�เนิน การมา จึงน่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ Aspatame บริโภคที่เลือกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอสพาร์เทมเป็น เป็นอย่างดี Acceptable Daily Intake ส่วนประกอบได้ นอกจากผลการศึกษาล่าสุดจาก EFSA แล้ว (ADI) of 40 mg/kg body ยังมีองค์กรด้านอาหารและสุขภาพทั่วโลกอีก หลายแห่งทีย่ นื ยันถึงความปลอดภัยของแอสพาร์ weight (bw)/day เทม เช่น คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยวัตถุ เจือปนอาหารขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง สหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives - JECFA) และหน่วยงานกำ�กับดูแล ด้านความปลอดภัยอาหารในอีกกว่า 100 ประเทศ ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย

Article info European Food Safety Authority (EFSA). (2013). Scientific Opinion on the re-evaluation of aspartame (E 951) as a food additive. EFSA Journal; 11(12): 3496, www.efsa. europa.eu/en/efsajournal/doc/3496.pdf 30

www.innolabmagazine.com

วีระ อัครพุทธิพร อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรม เครื่องดื่มไทย กล่าวว่า “นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ได้ศกึ ษาความปลอดภัยของแอสพาร์เทมมาอย่าง ต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 30 ปี ส่วนในประเทศไทย นั้น สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ อนุญาตให้ใช้แอสพาร์เทมเป็นวัตถุให้ความหวาน แทนน้�ำ ตาลในเครือ่ งดืม่ มา ยาวนานกว่า 7 ปีแล้ว แอสพาร์เทมมักถูกนำ�มาใช้เป็นส่วนผสมร่วมกับ วัตถุให้ความหวานแทนน้�ำ ตาลชนิดอืน่ ๆ เพือ่ ลด ปริมาณพลังงานและสร้างทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภค ทีต่ อ้ งการควบคุมน้�ำ หนัก ตลอดจนผูป้ ว่ ยโรคเบา หวานทีจ่ �ำ เป็นต้องควบคุมการบริโภคน้�ำ ตาลเป็น พิเศษด้วย”

T

hai Beverage Industry Association (TBA) revealed the study of the European Food Safety Authority (EFSA) about aspartame, a sugar substitute. Aspartame which is widely used in lowcalorie beverage is approved for its safety for consumption. This study is according to opinions of many scientists and experts from around the world. It also affirms the safety of aspartame. The TBA revealed that Dr. Alicja Mortensen, Chair of EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources Added to Foods (ANS) of EFSA, announced the result of aspartame risk assessment in both human and animals. The assessment found that aspartame is safe for consumption. This study is one of the most comprehensive risk assessments of aspartame ever undertaken. It is a step forward in strengthening consumer confidence to drink a beverage contained aspartame. In addition to EFSA’s study, several food and health authorities from around the world also approved aspartame safety such as Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) and more than 100 food safety authorities from around the world and Thailand. Veera Akkaraputtiporn, Vice Chairman of TBA said that “Scientists from around the world have studied the safety of aspartame for more than 30 years. In Thailand, Thai FDA has allowed aspartame to use as a sweetener in beverage for more than 7 years. It is mixed with other sweeteners to reduce calories. It also provides customers options to control their weight and diabetes patients to control sugar consumption.”


Conjunction with:

HEALTHPLEX

Healthplex 2014

UTRACEUTICAL

CHINA 2014

NPC 2014

SNIEC, Shanghai,China

2014.6.26-28

Scan to get more info

Pan-Asia's Biggest Fair for Health & Nutraceuticals More than 2500 exhibitors

More than 50,000 professional buyers

150,000 square meters exhibition area

WWW.HNCEXPO.COM

BETTER HEALTH BETTER LIFE

Health Food Nutraceuticals, Functional food, Foodsupplement, Organic food, Sports nutrition, Invigorant, and etc.

Beauty Products Beauty oral solution, Functional beauty products, Anti-aging products, and etc.

Health Care Personal care, Massage apparatus, Inspection equipments, Physical therapeutic instruments, and etc.

Third Party Services Registration counseling, Media, Marketing, and etc.

CCCM | Mark Ma | Tel:86-10-58036332 | E-mail:mayunxuan@cccmhpie.org.cn

Jan - Feb

UBM Sinoexpo | Lydia Ma | Tel:86-21-33392280 | E-mail:lydia.ma@ubmsinoexpo.com

31


in brief

OUTBREAK

REGULATION

REGULATION

Norovirus outbreak sickened 905 kids in thirteen public elementary schools in Hamamatsu, Shizuoka Prefecture and also 303 students and 20 teachers in 10 middle schools in the greater Hiroshima-city area

EU regulation on Foods Labelling with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols or phytostanol esters

According to the USDA, the United States is one of the world’s largest spice importers, bringing in 326 metric tons in 2012 valued at 1.1 billion USD. Of those imports, which account for more than 80% of the total U.S. spice supply, 19% came from India and 5% from Mexico.

Meanwhile, the public health center instructed the schools to disinfect their facilities using bleach containing sodium hypochlorite, which is believed to be a highly efficient disinfectant. Health officials also recommended people thoroughly wash their hands with soap and water.

• A statement that the product is not intended for people who do not need to control their blood cholesterol level

Read more : Japan Times - Jan 17, 2014 Japan Today - Jan 26, 2014

Read more : Official Journal of the European Union - Jan 30, 2014

Read more : USDA’s FSIS – Jan 16, 2014

WARNING

INDUSTRY

RECALL

The U.S. Food and Drug Administration is advising consumers to immediately stop using a product called Mass Destruction, marketed as a dietary supplement for muscle growth. The product is labeled to contain at least one synthetic anabolic steroid and has been linked to at least one reported serious illness.

Left Coast Naturals, a British Columbia-based natural foods manufacturer and distributor representing nearly 30 brands, 200 bulk foods and three house brands (Hippie Foods, Skeet & Ike’s, and Left Coast Bulk Foods), is taking the industry lead in ensuring its entire catalogue will be free from genetically modified organisms (GMOs) by December 31, 2015.

Origins issued voluntary consumer recall in North America Dr. Andrew Weil for Origins Mega Mushroom Soothing Face Cream (Batch Code #A43) due to the presence of mold.

Read more : CSRwire – Jan 16, 2014

Read more : NJBIZ – Jan 27, 2014

Mass Destruction is manufactured for Blunt Force Nutrition in Sims, N.C. and sold in retail stores, fitness gyms, and on the Internet.

Read more : U.S. Food and Drug Administrtion - Dec 23, 2013 32

• Cereals containing gluten, namely: wheat (such as spelt and khorasan wheat), rye, barley, oats or their hybridised strains, and products thereof, except

www.innolabmagazine.com

Products should be disposed of or returned to an Origins retail outlet for exchange or full refund.


SCIENCE

MARKETING

AGRICULTURE

Indian scientists developed a commercially viable technology for efficiently rendering common polymer, low-density polyethylene (LDPE) into a liquid fuel. LDPE is used to make container, medical and laboratory equipment, computer components and plastic bags. In their approach, the team heat up the plastic waste to between 400 and 500 OC over a kaolin catalyst (a clay mineral containing Aluminum and silicon).

The IMS Institute for HealthCare Informatics, a Parsippany-based provider of health care data, said of the top 50 pharmaceutical companies globally, nearly half actively participate in social media while only 10 use all three social networking servicesFacebook, Twitter and YouTube - for health care topics.

Iowa State University has recently conducted genome sequencing for a fungus that causes Sudden Death Syndrome in soybean plants. Research team proposed the research idea in the annual “Soybean Sudden Death Syndrome” meeting, which was held in 2009.

Read more : Khaleej Times – Jan 28, 2014

Read more : NJBIZ – Jan 27, 2014

Read more : Iowa State Daily – Jan 27, 2014

BUSINESS

BUSINESS

BUSINESS

Vietnam earned 243 million USD from exporting 517,000 tons of rice in January, up 16.4% in volume and 19.5% in value compared to the same period in 2013. In 2013, China is the largest rice importer of Vietnam, making a turnover that accounted for 31.17% of total market share. In the year, Vietnam exported 2.15 million tons to the neighboring country, gaining 901 million USDß, up 3.2% in volume and 0.38% in value.

Thailand, the world’s largest supplier of shrimp, is battling an epidemic that could cost the industry 50 billion baht (1.54 billion USD) in lost exports. EMS (Early Mortality Syndrome), which is caused by orally transmitted bacteria that shut down a shrimp’s digestive system, is on track to wipe out 40% of the country’s annual output.

Export drive is one of the most important agricultural policies of Japan.

Read more : Vietnam Business Forum - Feb 1, 2014

Read more : The Diplomat - Dec 20 & Bangkok Post - Dec 13, 2013

Thai processed shrimp is scheduled to lose EU GSP privileges on Jan 1. So, the import tariff increase to 12% from 7%.

The government adopted a growth strategy which includes the goal of doubling agricultural exports to 1 trillion JPY by 2020 from the current 450 billion JPY. The council plans to work on meeting the target by increasing the popularity of Japanese foods abroad. It is called “FBI strategy”.

Read more : The Japan Agri News - Nov 2, 2013 Jan - Feb

33


Lab Food

Aspartame is Safe for Consumption Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

Article info • EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS). (2013). SCIENTIFIC OPINION -Scientific Opinion on the re-evaluation of aspartame (E 951) as a food additive. EFSA Journal 11(12): 3496. • EFSA. (2013). EFSA completes full risk assessment on aspartame and concludes it is safe at current levels of exposure. Press Release. www.efsa.europa.eu/en/ press/news/131210.htm 34

www.innolabmagazine.com

อสพาร์เทมเป็นสารให้ความหวานพลังงาน ต่ำ� มีลักษณะเป็นผงสีขาว ให้ความหวาน มากกว่าน้ำ�ตาลทรายประมาณ 200 เท่า ในยุโรป แอสพาร์เทมได้รบั อนุญาตให้ใช้เป็นสาร เจือปนอาหารต่างๆ เช่น เครื่องดื่ม ของหวาน ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์นม หมากฝรั่ง ผลิตภัณฑ์ อาหารพลังงานต่ำ�และผลิตภัณฑ์อาหารควบคุม น้�ำ หนัก และในฐานะเครือ่ งปรุงให้ความหวานบน โต๊ะอาหาร ผูบ้ ริโภคสามารถทราบว่าอาหารแต่ละ ชนิดมีแอสพาร์เทมหรือไม่ ดูได้จากจากรายการ ส่วนผสมบนฉลากเช่นเดียวกับวัตถุเจือปนอาหาร อืน่ ๆ แอสพาร์เทมถูกกำ�หนดให้ใช้สญ ั ลักษณ์เป็น “E-number” ตามเอกสารอนุญาต โดยสามารถ ระบุบนอาหารโดยใช้ชอื่ “แอสพาร์เทม” หรือระบุ รหัส E951 ภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรป (อีย)ู แอสพาร์เทมเป็นสารไดเปปไทด์ที่ประกอบ ด้วยแอล-ฟีนีลอะลานีนเมทิลเอสเทอร์ และกรด แอล-แอสพาร์ติก โดยมีหมู่อะมิโนอยู่ที่คาร์บอน ตำ�แหน่งแอลฟาของพันธะเปปไทด์ (แอลฟาแอสพาร์เทม) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสลายตัว และปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของแอสพาร์เทมได้แก่ แอล-ฟีนิลอะลานีน กรดแอสพาร์ติก เมทานอล และไดคีโทไพเพอราซีน (DKP) โดยไดคีโทไพเพอ ราซีนเกิดจากปฏิกิริยาภายในโมเลกุลที่หมู่เอมีน ปฐมภูมกิ บั หมูเ่ มทิลเอสเทอร์ของแอสพาร์เทม ส่วน เบตา-แอสพาร์เทมเป็นไอโซเมอร์ทไี่ ม่ให้รสหวาน แอสพาร์เทมและสารที่ได้จากการแตกตัว ของแอสพาร์เทมได้รบั การทดสอบความปลอดภัย อย่างเข้มข้นมากว่า 30 ปี ทั้งการทดสอบในสัตว์ ทดลอง การวิจยั ทางคลินกิ การศึกษาปริมาณการ บริโภคและเชิงระบาดวิทยา รวมถึงการสำ�รวจหลัง ทำ�การตลาด ผลปรากฏว่ามีความปลอดภัยและ อนุญาตให้ใช้ส�ำ หรับการบริโภคมาหลายปีและใน หลายประเทศจากการประเมินความปลอดภัยทุก ด้านอีกด้วย การพิสูจน์ความปลอดภัย คณะทำ�งานด้านวัตถุเจือปนอาหารและสารอาหาร ที่เติมลงในอาหาร (Food Additives and Nutrient Sources Added to Foods - ANS) องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพ ยุโรป (EFSA) ให้ความเห็นทางวิทยาศาสตร์ต่อ ความปลอดภัยของแอสพาร์เทม (E951) เกี่ยว กับในการประเมินก่อนหน้านี้โดย JECFA และ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร (SCF) ทีก่ �ำ หนดปริมาณบริโภคทีย่ อมรับได้ตอ่ วัน (ADI) ไว้ที่ 40 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้�ำ หนักตัว/วัน ตามที่ ได้จากการศึกษาการเกิดพิษเรือ้ รังในสัตว์ทดลอง จากการศึกษาความเป็นพิษแบบเรือ้ รังในสัตว์ ทดลอง พบว่าปริมาณของสารทีม่ ากทีส่ ดุ ซึง่ ไดรบั ทุก วันแล้วไม่ท�ำ ให้เกิดความเป็นพิษ (No-observed adverse effect level – NOAEL) เท่ากับ

A

spartame is a low-calorie, intense artificial sweetener. It is a white, odorless powder, approximately 200 times sweeter than sugar. In Europe, it is authorized to be used as a food additive in foodstuffs such as drinks, desserts, sweets, dairy, chewing gums, energy-reducing and weight control products and as a table-top sweetener. Consumers can identify those foodstuffs containing aspartame by looking at the ingredients lists on product labeling. Like all food additives, aspartame has been assigned an “E-number” following authorization. In the European Union (EU), its presence in foods can be indicated either by name (i.e. “aspartame”) or by its number E 951. Aspartame is a dipeptide of L-phenylalanine methyl ester and L-aspartic acid bearing an amino group at the α-position from the carbon of the peptide bond (α-aspartame). The major hydrolysis and degradation products of aspartame are L-phenylalanine, aspartic acid, methanol and diketopiperazine (DKP). DKP is formed through the intramolecular reaction of the primary amine with the methyl ester group of aspartame. β-Aspartame is a non-sweet isomer of α-aspartame. The aspartame and its breakdown products have been a matter of extensive investigation for more than 30 years including experimental animal studies, clinical research, intake and epidemiological studies and post-marketing surveillance. It has been found to be safe and authorized for human consumption for many years and in many countries following thorough safety assessments. Safety Proven EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources Added to Foods (ANS) provides a scientific opinion on the safety of aspartame (E951). In previous evaluations by JECFA and the Scientific Committee for Food (SCF), an ADI of 40 mg/kg bw/day was established based on chronic toxicity in animals. From chronic toxicity studies in animals, a NOAEL of 4,000 mg/kg bw/ day was identified. The possibility of developmental toxicity occurring at lower doses than 4,000 mg/kg in animals could


not be excluded. Based on MoA and weightof-evidence analysis, the Panel concluded that developmental toxicity in animals was attributable to phenylalanine. Safety of the Breakdown Products of Aspartame As the breakdown of aspartame in the gut is very rapid and complete, any effect reported to occur in the body following ingestion of aspartame will be caused by one or more of the three constituents: aspartic acid, phenylalanine or methanol. EFSA’s scientific opinion reviews possible risks associated with the three breakdown products and concludes that these do not pose a safety concern at current levels of exposure. Phenylalanine is an amino acid making up proteins found in many foods. It is known to be toxic at high intake levels, in particular to the developing fetus in women suffering from the medical condition phenylketonuria (PKU). Methanol is presented in or can be released from foods such as fruits and vegetables and is also naturally produced by the body. It becomes toxic when exposure is extremely high, such as from consumption of some home-distilled alcoholic spirits. EFSA’s experts concluded that methanol derived from aspartame is a small portion of total exposure to methanol from all sources. Aspartic acid is an amino acid found in proteins. The body may convert aspartic acid into the neurotransmitter glutamate which at very high levels can have harmful effects on the nervous system. However, EFSA’s experts did not see any evidence of neurotoxicity associated with aspartame and concluded that aspartic acid derived from aspartame does not raise any safety concerns for consumers. Following a detailed and methodical analysis, EFSA’s scientific experts have concluded in this opinion that aspartame and its breakdown products (phenylalanine, aspartic acid and methanol) are safe for human consumption at current levels of exposure. The current ADI is considered to be safe for the general population (including infants, children and pregnant women) and consumer exposure to aspartame is below this ADI. It is not applicable to people who suffer from PKU.

4,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำ�หนักตัว/วัน ความ เป็นไปได้ที่จะทำ�ให้เกิดพิษเมื่อสัตว์ทดลองได้รับ แอสพาร์เทมต่ำ�กว่า 4,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำ�หนักตัว/วัน จึงไม่นำ�มาพิจารณา จากการ วิเคราะห์กลไกการออกฤทธิ์และน้ำ�หนักของ หลักฐาน (MoA and weight-of-evidence analysis) คณะกรรมการสรุปว่าการเกิดความ เป็นพิษในสัตว์มาจากฟีนิลอะลานีน ความปลอดภัยของสารผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากแอสพาร์เทม เนือ่ งจากการแตกตัวของแอสพาร์เทมในกระเพาะ อาหารเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วและเกิดอย่างสมบูรณ์ ผลที่เกิดต่อร่างกายใดๆ จึงเกิดหลังจากที่แอส พาร์เทมผ่านการย่อยแล้ว ซึ่งเกิดจากสารอย่าง น้อยหนึ่งชนิดจากสามชนิด ได้แก่ กรดแอสพาร์ ติก ฟีนีลอะลานีน หรือเมทานอล EFSA มีความ เห็นในการทบทวนอันตรายที่เป็นไปได้ของสาร ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการแตกตัวของแอสพาร์ เทมทั้งสามชนิดและสรุปว่าไม่เกิดอันตรายเมื่อ ได้รับในปริมาณที่กำ�หนดในปัจจุบัน ฟีนีลอะลานีนเป็นกรดอะมิโน อยู่ในโปรตีน จากอาหารต่างๆ มากมาย จะเป็นพิษเมื่อรับ เข้าสู่ร่างกายปริมาณมาก โดยเฉพาะพิษต่อการ พัฒนาของตัวอ่อน (ฟีตัส) ของหญิงที่ป่วยด้วย โรคฟีนิลคีโตนูเรีย (PKU) เมทานอลมีอยู่หรือถูกปลดปล่อยจากอาหาร เช่น ผักและผลไม้ และผลิตขึ้นตามธรรมชาติ ในร่างกาย มีความเป็นพิษเมื่อได้รับในปริมาณ สูงมาก เช่น การบริโภคสุรากลัน่ เอง ผูเ้ ชีย่ วชาญ ของ EFSA สรุปว่าแอลกอฮอล์จากแอสพาร์เทม มีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับการได้รับเมทา นอลทั้งหมด กรดแอสพาร์ตกิ เป็นกรดอะมิโนทีพ่ บในโปรตีน ร่างกายอาจเปลีย่ นกรดแอสพาร์ตกิ เป็นกลูตาเมท ซึง่ เป็นสารสือ่ ประสาท ซึง่ เมือ่ มีปริมาณสูงจะทำ�ให้ เกิดอันตรายต่อระบบประสาท อย่างไรก็ตาม ผู้ เชีย่ วชาญของ EFSA ไม่พบหลักฐานความเป็นพิษ ต่อระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับกับแอสพาร์เทม และสรุปว่ากรดแอสพาร์ติกจากแอสพาร์เทมไม่ ทำ�ให้เกิดความเสี่ยงใดๆ ต่อผู้บริโภค จากรายละเอียดและกระบวนการวิเคราะห์ ผู้ เชี่ยวชาญจาก EFSA สรุปความคิดเห็นว่าแอส พาร์เทมและสารผลิตภัณฑ์จากการแตกตัวของ มัน (ฟีนิลอะลานีน กรดแอสพาร์ติก และเมทา นอล) มีความปลอดภัยต่อการบริโภคของมนุษย์ ในระดับการบริโภคปัจจุบัน ค่า ADI มีความ ปลอดภัยสำ�หรับประชากรทั่วไป (รวมถึงทารก เด็ก และหญิงมีครรภ์) และผู้บริโภคที่ได้รับแอส พาร์เทมน้อยกว่านี้ แต่ไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคฟี นิลคีโตนูเรีย Jan - Feb

35


Lab Food

Staphylococcus aureus Contaminated in Ready-to-eat Food in Bangkok Author info สถาบันอาหาร National Food Institute fic@nfi.or.th Acknowledgement อรวรรณ แก้วประกายแสงกูล Orawan Kaewprakaisangkul Deputy Director, NFI orawan@nfi.or.th

ารวิจัยในครั้งนี้มาจากการดำ�เนิน โครงการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารทาง ห้องปฏิบตั กิ ารตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2554 โดย สถาบันอาหารได้รว่ มกับกองสุขาภิบาลอาหาร สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ หลักเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ด้านคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารพร้อม บริโภคในพื้นที่กรุงเทพฯ รวม 50 เขต เพื่อ นำ�ไปประมวลผลและประเมินสถานการณ์ ในภาพรวมของคุณภาพอาหารพร้อมบริโภค และนำ�ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ หาแนวทางป้องกันและแก้ไขคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งความปลอดภัยอาหารของกรุงเทพฯ การตรวจวิเคราะห์เชื้อที่ทำ�ให้เกิดโรคระบบ ทางเดินอาหาร 4 ชนิด สารพิษอะฟลาทอก ซิน ยาฆ่าแมลง และการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ อาหารพร้อมบริโภค อาหารพร้อมบริโภคประเภทก๋วยเตี๋ยวและ อาหารจานเดียวเป็นอาหารที่มีแนวโน้มไม่ ปลอดภัยต่อการบริโภคของคนกรุงเทพฯ ซึ่ง ควรมีการติดตามเฝ้าระวัง กลุ่มผู้วิจัยจึงได้ ทำ�การประเมินความเสีย่ งของเชือ้ S. aureus ในอาหารพร้อมบริโภค โดยใช้วธิ กี ารประเมิน ความเสีย่ งเชิงกึง่ ปริมาณ (Semi-quantitative risk assessment) เพื่อนำ�ผลการประเมินมา เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงในเชิง ปริมาณต่อไป การประเมินความเสีย่ งของเชือ้ S. aureus ที่ปนเปื้อนในอาหารพร้อมบริโภค ได้แก่ การ ระบุอนั ตราย (Hazard Identification) และ การอธิบายลักษณะของอันตราย (Hazard characterization) จะทำ�การสืบค้นหลักฐาน ทางวิชาการและงานวิจัยภายในประเทศและ ต่างประเทศ การประเมินปริมาณได้รบั สัมผัส (Exposure assessment) และการแสดงลักษณะ ความเสีย่ ง (Risk characterization) จะใช้การ ประเมินความเสีย่ งแบบ Semi-quantitative โดยใช้ P-I Scores ในการประเมินความเสีย่ ง ซึง่ เป็นแนวทางทีท่ �ำ ให้เห็นภาพความสัมพันธ์ ระหว่างความเสีย่ งและความรุนแรงของเชือ้ S. aureus ที่ชี้บ่งทั้งหมด เชื้อก่อโรค Staphylococcus aureus เป็นเชื้อก่อโรค ที่พบการระบาดทั่วโลก อาหารที่เป็นสาเหตุ การเกิดโรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากเชื้อ S. aureus คือ เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์

36

www.innolabmagazine.com

T

his study is a part of the food quality laboratory -based surveillance of the project ‘City of Safe Food’ by the 2011 fiscal year. The project was conducted by the National Food Institute (NFI) in cooperation with the Food Sanitation Division, Department of Health, B.M.A. The main purpose is to examine and analyze quality and safety of readyto-eat food products in 50 districts of Bangkok. The results are processed and evaluated for overall quality of ready-to-eat food products and are used to initiate proactive measures and reviewing safety and quality standards. Four pathogens, aflatoxins, pesticides, and others were conducted. Ready-to-eat Food Ready-to-eat food products such as noodle and single-dish meals tend to be unsafe for consumption of Bangkokians. The monitoring measures should be conducted. Researchers have evaluated the risk of S. aureus in ready-to-eat food products by semi-quantitative risk assessment. The result is evaluated and prepared as a guideline for quantitative risk assessment. Risk assessing of S. aureus contaminated in ready-to-eat food products include hazard identification and hazard characterization. These topics came from domestic and abroad scientific evidences and researches. Exposure assessment and risk characterization are result of semi-quantitative risk assessment by P-I score approach. Risk assessment visualizes the relationship between risk and severity of identified S. aureus. A Pathogen Staphylococcus aureus is a common pathogen which causes many outbreaks worldwide. Food that causes S. aureus


poisoning includes meat, poultry, dairy products such as cheese and cream. The outbreak is due to unhygienic handling or processing. Inappropriate storage temperature is the primary factor of the outbreak. S. aureus are usually found in any parts of animals, cow breasts and nipples, and tonsils and skin of pigs, chickens and turkeys. The contamination is often found in milk of unhealthy animals such as animals with mastitis. Mastitis animals’ milk may be found less than 10 to more than 1,000 CFU per 1 mL of milk. It is sometimes up to 100,000 CFU/mL. Contamination of S. aureus in ready-to-eat food products is because of poor personal hygiene, contaminated raw materials, and defective manufacturing. Sampling and Analysis Ready-to-eat food samples were collected from 50 districts of Bangkok. They are instant cooked curry, single-dish meal, and packaged dessert. These products were from distribution and storage sites and street vendors. Targeted sampling groups are fresh markets, restaurants, supermarkets and schools. The final number was 3,100 samples collected from March 8, 2011 to February 17, 2012 and analyzed at the laboratory of NFI. Analysis used a standard Staphylococcus aureus/ DMST 8840 (ATCC 25923) and used a reference method of Bacteriological Analytical Manual. Contamination levels of S. aureus (CFU/g) are less than 10, 10 - 100, more than 100 - 1,000, more than 1,000 10,000, more than 10,000 - 100,000, and over 100,000. The risk levels are Nil, Very low, Low, Medium, High and Very high respectively.

จากนม เช่น เนยแข็ง ครีม ซึ่งเกิดจากการ จัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือเกิดในระหว่าง กระบวนการผลิต โดยการเก็บรักษาอาหาร ที่อุณหภูมิที่ไม่ถูกต้องเป็นปัจจัยหลักที่ทำ�ให้ เกิดการระบาดของเชื้อนี้ โดยปกติจะพบเชื้อ S. aureus ปนเปื้อน ในทุกส่วนของร่างกายสัตว์ นม และหัวนมวัว ต่อมทอนซิลและผิวหนังของหมู ไก่ และไก่งวง และพบการปนเปือ้ นเป็นประจำ�ในนมดิบของ สัตว์ที่มีสภาวะสุขภาพไม่ปกติ เช่น สัตว์ที่มี เต้านมอักเสบ ซึ่งพบการปนเปื้อนของเชื้อใน ปริมาณน้อยกว่า 10 ถึงมากกว่า 1,000 โค โลนี (CFU) ต่อนม 1 มิลลิลิตร บางครั้งสูง ถึง 100,000 โคโลนี/มิลลิลิตร การปนเปื้อน ของเชื้อ S. aureus ในอาหารพร้อมบริโภคมี สาเหตุสว่ นใหญ่มาจากสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ ไม่ดี จากวัตถุดบิ ทีม่ กี ารปนเปือ้ นของเชือ้ และ สุขลักษณะของการผลิตที่บกพร่อง การเก็บตัวอย่างอาหารและการวิเคราะห์ ตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภคเป็นตัวอย่างที่ สุ่มเก็บในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 50 เขต ได้แก่ กับข้าวสำ�เร็จรูปบรรจุถุง อาหารจาน เดียว ขนมหวานสำ�เร็จรูปบรรจุถงุ ตามสถาน ที่จำ�หน่ายและจัดเก็บอาหาร และอาหารริม บาทวิถี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ตลาดสด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และโรงเรียน เป็น จำ�นวน 3,100 ตัวอย่าง ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2554 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2555 และนำ�ส่ง วิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร การวิเคราะห์ใช้เชือ้ มาตรฐาน Staphylococcus aureus/ DMST 8840 (ATCC 25923) วิธี ทดสอบอ้างอิง Bacteriological Analytical Manual ระดับการปนเปือ้ นของเชือ้ S. aureus (โค โลนีตอ่ กรัม) ในระดับน้อยกว่า 10, 10 – 100, มากกว่า 100 ถึง 1,000, มากกว่า 1,000 10,000, มากกว่า 10,000 - 100,000 และ มากกว่า 100,000 จัดอยูใ่ นกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ ง ในระดับ Nil, Very low, Low, Medium, High และ Very high ตามลำ�ดับ

The risk of S. aureus in ready-to-eat food products is evaluated by semi-quantitative risk assessment.

ความเสี่ยงที่ได้ กลุ่มที่มีระดับความเสี่ยง Low, Medium, High และ Very high มี Probability rating scores 0.15, 0.25, 0.35 และ 0.45 ตามลำ�ดับ การประเมินระดับความเสี่ยงด้วย P-I scores (Probability-impact scores) Jan - Feb

37


คือผลคูณระหว่าง Probability ของความ ชุก และ Impact rating score ของเชื้อ S. aureus โดยความชุกที่มีผลกระทบต่อ สุขภาพจะอยู่ในระดับการปนเปื้อนมากกว่า 100 ถึง >100,000 โคโลนีต่อกรัม Impact rating scores มีค่าเท่ากับ 0.1, 0.2, 0.4 และ 0.8 ตามลำ�ดับ การจำ�แนกความเสี่ยงจากความชุกโดย ใช้ One dimension P-I Scores ค่า P-I Scores จะถูกนำ�มาเปรียบเทียบเพื่อจำ�แนก ระดับความเสี่ยงเป็นระดับความรุนแรง ดังนี้ High severity (> 0.1) Medium severity (0.05 -0.1) และ Low severity (< 0.05)

Contamination of S. aureus found in 8.55% of ready-to-eat food products is from 10 to more than 100,000 CFU/g.

ผลการวิเคราะห์ พบการปนเปือ้ นของเชือ้ S. aureus ในตัวอย่าง อาหารพร้อมบริโภคในปริมาณ 10 ถึงมากกว่า 100,000 โคโลนีต่อกรัม 265 ตัวอย่าง คิด เป็น 8.55% โดยความชุกของการปนเปื้อน แสดงในตารางที่ 1 ผลการคำ�นวณหา Probability ของความ ชุก คิดเป็น Probability 0.03290, 0.01065, 0.00581 และ 0.00032 ตามลำ�ดับ ผลการ คำ�นวณหา P-I Score ของความชุก คิดเป็น 0.00494, 0.00266, 0.00203, 0.00014 ตาม ลำ�ดับ รวมเป็น P-I Score 0.00195 หรือ คิดเป็น 0.002 ผลการเปรียบเทียบกับตาราง P-I Scores จะได้ผลลัพธ์ว่าความเสี่ยงเชื้อ S. aureus ที่ ป นเปื้ อ นในอาหารพร้ อ มบริ โ ภคในเขต กรุงเทพมหานครอยูใ่ นระดับต่�ำ (Low severity) เนื่องจากมีค่า P-I Score น้อยกว่า 0.05

Risk Probability Groups with risk levels of Low, Medium, High and Very high mean probability rating scores 0.15, 0.25, 0.35 and 0.45, respectively. The P-I scores (Probability-impact scores) is assessed by prevalence probability multiplying with impact rating score of S. aureus. Health was affected when prevalence levels are 100 to >100,000 CFU/g. The impact rating score group were 0.1, 0.2, 0.4, and 0.8 respectively. Risk is classified by prevalence by one dimension P-I scores. The risk classification by the severity was compared with P-I scores resulting high severity (> 0.1), medium severity (0.05 -0.1), and low severity (<0.05). Analysis Results Contamination of S. aureus found in 256 ready-to-eat food products is from 10 to more than 100,000 CFU/g. The number equals to 8.55%. The prevalence of contamination is shown in Table 1. The calculations of the prevalence 0.03290, 0.01065, 0.00581 and 0.00032, respectively. The calculations of P-I Score of prevalence are 0.00494, 0.00266, 0.00203, and 0.00014 respectively, as well as PI Score were 0.00195 or 0.002.

ตารางที่ 1: ปริมาณและความชุกของการปนเปือ้ นเชือ้ S. aureus Table 1: Quantity and prevalence of S. aureus ปริมาณการปนเปื้อน S. aureus จำ�นวนตัวอย่าง ความชุกของการปน (โคโลนีต่อกรัม) Sample counts เปื้อน Contamination of S. aureus (x) Prevalence (CFU/g) (x/y) น้อยกว่า/ less than 10 2,835 0.91452 10 – 100 111 0.03581 >100 – 1,000 102 0.03290 > 1,000 – 10,000 33 0.01065 > 10,000 – 100,000 18 0.00581 > 100,000 1 0.00032 รวม/ total 3,100 (y) 1.00000

38

www.innolabmagazine.com


The comparison with the P-I Scores table found that risk of S. aureus contamination in ready-to-eat food products in Bangkok is low severity because P-I Score is less than 0.05. Conclusion Risk assessment of Staphylococcus aureus contamination in ready-to-eat food products in Bangkok shown that they are safe for consumers, by using the semi-quantitative risk assessment (One dimension P-I Score).

สรุปผลการวิจัย ผลการประเมิ น ความเสี่ ย งเชื้ อ Staphylococcus aureus ที่ปนเปื้อนใน อาหารพร้อมบริโภคแสดงให้เห็นว่า อาหารพร้อม บริโภคทีผ่ ลิตและจำ�หน่ายในกรุงเทพมหานครมี ความปลอดภัยสำ�หรับผูบ้ ริโภค ด้วยวิธี Semi Quantitative Risk Assessment (One dimension P-I Score)

ความเสี่ยงเชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ อาหาร หน่วยงานทีม่ หี น้าทีจ่ ดั การความเสีย่ ง สามารถนำ�ข้อมูลจากการศึกษาไปใช้ประกอบ การพิจารณาการวางแผนดำ�เนินการหาแนวทาง และกำ�หนดมาตรการป้องกันปัญหาด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร การสื่อสารความเสี่ยงให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน เสียในห่วงโซ่อาหาร เช่น ผู้ประกอบอาหาร ให้สามารถจัดการอาหารให้มีความปลอดภัย การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นรูปแบบหนึง่ ในการประเมิน รวมถึงผู้บริโภคสามารถดูแลตนเองได้

This study is a method of risk assessment of pathogens contamination in food products. The risk management agencies can bring information to initiate proactive plans of measures of food quality and safety. It leads to risk communication to stakeholders in the food chain such as food producers to be able to produce safety measures as well as consumers to take care of themselves.

Article info สถาบันอาหาร. (2556). การประเมินความเสีย่ งเชือ้ Staphylococcus aureus ทีป่ นเปือ้ นในอาหารพร้อมบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การวิจยั และประเมินความเสีย่ งด้านอาหารปลอดภัยภายใต้โครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของ โลก (Thailand Food Quality to the World).

47/1 & 49/1, Soi Preeyanuch, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, 10310, Bangkok, Thailand Tel: + 66 2 369 1793 Fax: + 66 2 369 1794 Jan - Feb 39 E-mail: info@its-thailand.com Website: www.its-thailand.com


Lab Tips

ม่วา่ จะเป็นโรคการเผาผลาญผิดปกติ การ PME ตรวจการตัง้ ครรภ์ หรืองานด้านเวชศาสตร์ ฬา – เมื่อต้องการผลการวินิจฉัย Free-Circulating ที่เชืการกี ่อถือได้และผลการวิเคราะห์ที่มีความ แม่นยำ�มากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีชุดตรวจวัด DNA PME free-circulating DNA Extraction Extraction Kit Kit เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง

Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com Acknowledgement analytik Jena AG

การวินิจฉัยดีเอ็นเอที่มีความสำ�คัญมากขึ้น ในปัจจุบัน ดีเอ็นเออิสระและปราศจากเซลล์ (circulating, cell-free DNA) ให้ผลการ วิเคราะห์ทมี่ คี ณ ุ ค่าในการวินจิ ฉัยเนือ้ งอกแบบ ใหม่ ด้วยการมอบข้อมูลทีใ่ ช้ในการตรวจเนือ้ งอกและวัดการเจริญของมะเร็ง ชุดตรวจวัดนี้ใช้เทคโนโลยี PME (การ เพิม่ จำ�นวนโดยใช้โพลีเมอร์เป็นตัวกลาง) (อยู่ ระหว่างขอสิทธิบตั ร) เป็นวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สูงสุดในการเพิม่ จำ�นวนและแยกดีเอ็นเออิสระ แม้ว่าปริมาณดีเอ็นเออิสระจะมีน้อยมากและ มีเฉพาะกรดนิวคลีอกิ สายสัน้ (ขนาด >1,000

R

egardless of whether a metabolic disorder, prenatal diagnostics or sports medicine is at issue — when it comes to reliable diagnostic results, the chances of a positive outcome are better the earlier and more precise those results are. The new PME freecirculating DNA Extraction Kit now offers an innovative product for an increasingly important diagnostic method. Examining circulating, cell-free DNA is particularly likely to yield valuable information in the field of modern tumor diagnostics, where that information can be used for early detection and for gauging the progression of cancers. The kit is based on novel PME (Polymer-Mediated Enrichment)

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเออิสระ การเตรียมตัวอย่างดีเอ็นเออิสระ Enrichment of free-circulating DNA Sample preparation of free-circulating DNA 1. Capturing of cell-free DNA in the polymer / จับดีเอ็นเอที่ปราศจากเซลล์โดยใช้โพลีเมอร์ 2. Spin down of the Polymer/DNA complex / หมุนโพลีเมอร์ที่จับดีเอ็นเอกลับด้าน 3. Lysis of the Polymer/DNA complex / ย่อยหมุนโพลีเมอร์ที่จับดีเอ็นเอ 4. Binding of the cell free DNA to the spin filter / ใช้สปินฟิลเตอร์จับดีเอ็นเออิสระ 5. Washing of the bound cell free DNA / ล้างดีเอ็นเออิสระที่ปราศจากเซลล์ 6. Eluting of the cell free DNA / ชะดีเอ็นเออิสระที่ปราศจากเซลล์ ภาพที่ 1: ขั้นตอนทั่วไปในการเพิ่มจำ�นวนและแยกดีเอ็นเออิสระ Figure 1: General procedure of enrichment and isolation of free-circulating DNA. 40

www.innolabmagazine.com


technology (patent pending), an incomparably efficient method for enriching and isolating freely circulating DNA. Even when the amount of freely circulating DNA is very small, and only small nucleic acid fragments (<1,000 nt) are available, this kit delivers fast, reliable results — using only a minimal amount of reagent. The first step utilizes a polymer for binding cell-free DNA from the full sample, after which the complex is pelletized via centrifugation. The final step involves dissolving the bound nucleic acid in a special buffer, which significantly reduces the sample volume for the subsequent extraction. The polymer-mediated enrichment is extremely easy-to-handle, highly efficient method that saves considerable time. The processes sample volume is up to 10 mL and positive test results in urine (up to 10 mL), serum and plasma from different blood samples. Sample Preparation and Testing The technology allows these starting materials: serum and plasma (up to 5 mL), cell culture supernatants or mediums (up to 5 mL), other cellfree body fluids (up to 5 mL), and urine samples (up to 10 mL). Field of applications are tumor and prenatal diagnosis and pathological states, including trauma, sepsis, myocardial infarction, stroke, transplantation, diabetes mellitus and hematologic disorders. Extraction time is approx. 30 min for 1 mL sample volume, approx. 1 h for 2 - 10 mL sample volume.

นิวคลีโอไทด์) ชุดตรวจสอบให้ผลได้อย่าง รวดเร็วและเชือ่ ถือได้โดยใช้สารเคมีนอ้ ยทีส่ ดุ ขัน้ ตอนแรกจะใช้โพลีเมอร์จบั ดีเอ็นเออิสระ จากตัวอย่าง หลังจากใช้การปั่นเหวี่ยงแยก ของผสมของเป็นชิ้นส่วน (Pellet) ขั้นตอน สุดท้าย ละลายกรดนิวคลิอกิ ทีจ่ บั บนโพลีเมอร์ โดยใช้สารละลายบัฟเฟอร์ชนิดพิเศษซึ่งจะ ช่วยลดปริมาตรตัวอย่างในการสกัดขัน้ ต่อไป การเพิ่มจำ�นวนดีเอ็นเอโดยใช้โพลีเมอร์ เป็นตัวกลางเป็นวิธีการที่จัดการได้ง่ายและ มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ ช่วยประหยัดเวลา ตัวอย่างมีปริมาตรได้ถึง 10 มิลลิลิตร และ การทดสอบตัวอย่างปัสสาวะ (ได้ถึง 10 มิลลิลิตร) ซีรัม และพลาสมาจากตัวอย่าง เลือดที่แตกต่างกัน การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบ เทคโนโลยีนี้สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างต่างๆ ดังนี้ ซีรัมและพลาสมา (ได้ถึง 5 มิลลิลิตร) ตัวอย่างเซลล์ในรูปสารแขวนลอยหรือในอาหาร เลีย้ งเซลล์ (ได้ถงึ 5 มิลลิลติ ร) ของเหลวจาก เซลล์ชนิดอื่นๆ (ได้ถึง 5 มิลลิลิตร) และ ตัวอย่างปัสสาวะ (ได้ถงึ 10 มิลลิลติ ร) การใช้ ประโยชน์ ได้แก่ การวินจิ ฉัยเนือ้ งอกและการ ตรวจสอบการตัง้ ครรภ์ และการตรวจสอบทาง พยาธิวิทยา เช่น อาการบาดเจ็บ การติดเชื้อ โรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด โรคเส้นเลือดใน สมองอุดตัน การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ โรคเบา หวาน และความผิดปกติของเม็ดเลือด เวลา ทีใ่ ช้ในการสกัดตัวอย่างปริมาตร 1 มิลลิลติ ร ประมาณ 30 นาที และ 1 ชั่วโมง สำ�หรับ ตัวอย่างปริมาตร 2-10 มิลลิลิตร

Jan - Feb

41


Lab Pharma

First Child ‘Cured’ of HIV

Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

Article info • AAAS, the science society. (2013). Child born with HIV still in remission after 18 months off treatment, experts report. www.eurekalert.org/pub_releases/2013-10/ jhm-cbw102213.php • amfAR. (2013). Research Support from amfAR Documents First Case of Child Cured of HIV. www. amfar.org/Research-Support-from-amfAR-Documents-FirstCase-of-Child-Cured-of-HIV amfAR. (2013). First Child Cured of HIV. www.amfar. org/First-Child-Cured-of-HIV • Deborah Persaud et al. (2013). Absence of Detectable HIV-1 Viremia after Treatment Cessation in an Infant. N Engl J Med 2013; 369:1828-1835. 42

www.innolabmagazine.com

ร.เดโบราห์ เพอร์ซอด แห่งศูนย์เด็ก จอห์น ฮอปกิน เปิดเผยข้อมูลของ เด็กรายแรกท่มี กี ารบันทึกว่าหายจาก การติดเชือ้ HIV การค้นพบครัง้ สำ�คัญนีถ้ กู นำ� เสนอในการประชุมในหัวข้อเรโทรไวรัสและเชือ้ ฉวยโอกาส ที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย เด็กชายวัยสองขวบจากเมืองมิสซิสซิปปีตดิ เชือ้ เอชไอวีตงั้ แต่ก�ำ เนิดและเข้าสูก่ ระบวนการ รักษาการเชื้อเรโทรไวรัสทันที เมื่อเวลาผ่าน ไป 18 เดือน เด็กชายหยุดรับยาต้านไวรัส และไม่มกี ารติดตาม เมือ่ กลับมารับการรักษา เมือ่ อายุ 23 เดือน ซึง่ หมายถึงหยุดการรักษา ไปถึง 5 เดือน กลับตรวจไม่พบไวรัสในเด็ก รายนี้ และเมือ่ ตรวจสอบด้วยวิธกี ารทีม่ คี วาม ไวสูงยืนยันว่าไม่พบไวรัส การทดสอบมากมายหลังจากเวลาผ่านไป หลายวันและหลายสัปดาห์พบปริมาณไวรัสใน เลือดลดลงอย่างต่อเนื่อง และไม่พบไวรัสอีก เลยในวันที่ 29 หลังคลอด เด็กรายนีไ้ ด้รบั ยา ต้านไวรัสจนถึงอายุ 18 เดือน ซึง่ หลังจากนัน้ เด็กขาดการติดตามและหยุดการรักษา เมื่อ เด็กกลับเข้าสู่การดูแล การตรวจเลือดพบว่า ไม่มไี วรัสเมือ่ ครบ 10 เดือนหลังการหยุดรับยา ดร. เพอร์ซอด อธิบายว่า จากการทดสอบ ด้านต่างๆ ได้ยนื ยันจนหมดสิน้ ข้อสงสัยว่าทัง้ แม่และเด็กติดเชือ้ เอชไอวีตงั้ แต่แรกคลอด และ ในขณะนีไ้ ม่พบสัญญาณของการติดเชือ้ เอชไอ วีในเด็กแม้จะตรวจสอบด้วยวิธกี ารทีไ่ วทีส่ ดุ ที่ มีแล้วก็ตาม การค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าเด็ก หายจากการติดเชื้อไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มา จากการการรักษาอย่างรุนแรงและรวดเร็วก่อน ที่ไวรัสจะฝังตัวลงในเซลล์ภูมิคุ้มกันของเด็ก ผู้ป่วยจากเบอร์ลิน ผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อเอชไอวีที่มีการ บันทึกมีเพียงรายเดียวเท่าที่มีในปัจจุบันคือ ทิโทที บราวน์ หรือ “ผู้ป่วยจากเบอร์ลิน” ในปี 2549 ระหว่างการรักษาการติดเชื้อเอช ไอวีบราวน์ถูกตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งเม็ด เลือดขาว แพทย์ผู้ดูแลจึงรักษาด้วยการปลูก ถ่ายเซลล์ต้นกำ�เนิดจากผู้มียีนกลายพันธุ์ ซึ่ง ทำ�ให้เขามีภูมิต้านทานการติดเชื้อเอชไอวี หลังจากการปลูกถ่าย บราวน์ไม่ต้องรับการ รักษาการติดเชื้อเอชไอวีโดยไม่มีอาการของ การติดเชื้ออีกเลย ผูป้ ว่ ยรายนีแ้ สดงให้เห็นความเป็นไปได้ใน การรักษาผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีรายอื่นๆ ด้วยวิธี

D

r. Deborah Persaud of Johns Hopkins Children’s Center described the first documented case of a child being cured of HIV. The landmark findings were announced at the 2013 Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections in Atlanta, GA. The case of a two-year-old child in Mississippi diagnosed with HIV at birth and immediately put on antiretroviral therapy. At 18 months, the child ceased taking anti-retrovirals and was lost to follow-up. When brought back into care at 23 months, despite being off treatment for five months, the child was found to have an undetectable viral load. A battery of subsequent highly sensitive tests confirmed the absence of HIV. A series of tests in the subsequent days and weeks showed progressively diminishing viral presence in the infant’s blood, until it reached undetectable levels 29 days after birth. The infant remained on antivirals until 18 months of age, at which point the child was lost to follow-up for a while and stopped treatment. Upon return to care, about 10 months after treatment stopped, the child underwent repeated standard HIV tests, none of which detected virus in the blood. According to Dr. Persaud, comprehensive tests have confirmed beyond doubt that both mother and child were HIV positive when the child was born, and today no signs of HIV infection in the child can be detected by the most sensitive means available. The findings suggest that this child’s remission is not a mere fluke but the likely result of aggressive and very early therapy that may have prevented the virus from taking a hold in the child’s immune cells. Berlin Patient The only other documented case of an HIV cure to date remains that of Timothy Brown, the so-called “Berlin patient.” In 2006, while on treatment for HIV, Mr. Brown was diagnosed with leukemia. His physician was able to treat his leukemia with a stem-cell transplant from a person who was born with a genetic mutation causing


immunity to HIV infection. Following the transplant, Mr. Brown was able to stop HIV treatment without experiencing a return of his HIV disease. This new case points to the tantalizing possibility that different populations of HIV-positive people might be cured in different ways. While Mr. Brown’s case was the outcome of a complex, high-risk, and expensive series of procedures, this new case appears to have been the direct result of a comparatively inexpensive course of antiretroviral therapy. Treatment Given that this cure appears to have been achieved by antiretroviral therapy alone. It is also imperative to learn more about a newborn’s immune system, how it differs from an adult’s, and what factors made it possible for the child to be cured. The Mississippi case also underscores the importance of identifying HIV-positive pregnant women, expanding access to treatment regimens than can prevent motherto-child transmission, and of immediately putting infants on antiretroviral therapy in the event that they are born HIV positive. The case is a startling reminder that a cure for HIV could come in ways that has never anticipated. This is the first of many children cured of HIV in the months and years to come. The experts emphasize that despite the promise this case holds, preventing mother-to-child transmission remains the primary public health goal. The approach is still considered preliminary and future studies are needed to confirm if, how and in whom it should be used. In addition, children with confirmed HIV infection should not be taken off antiviral treatment.

การต่างๆ ในขณะที่กรณีของทิโทที บราวน์ ใช้การรักษาด้วยวิธีการที่ราคาแพง ซับซ้อน มีความเสี่ยงสูง แต่ผู้ป่วยเด็กรายล่าสุดเป็น ผลโดยตรงจากการรักษาด้วยวิธีใช้ยาต้านเร โทรไวรัสที่มีราคาถูกกว่า การรักษา การรักษานี้ใช้ยาต้านเรโทรไวรัสเพียงอย่าง เดียว นับเป็นการเรียนรู้ใหม่เกี่ยวกับระบบ ภูมิต้านทานของเด็กแรกเกิดว่ามีความแตก ต่างกับผู้ใหญ่และทำ�ให้ทราบปัจจัยที่ทำ�ให้ สามารถรักษาเด็กที่ติดเชื้อ ผู้ป่วยเด็กแห่งเมืองมิสซิสซิปปีแสดงให้ เห็นความสำ�คัญของการตรวจการติดเชือ้ เอช ไอวีในหญิงมีครรภ์ ช่วยขยายโอกาสการเข้า ถึงการรักษาทีช่ ว่ ยยับยัง้ การถ่ายทอดเชือ้ จาก แม่สลู่ กู และนำ�เด็กทารกเข้ารับการรักษาด้วย ยาต้านเชือ้ เรโทรไวรัสได้ทนั ทีทที่ ราบว่าเด็กติด เชือ้ เอชไอวีกรณีนแี้ สดงให้เห็นว่าการรักษาการ ติดเชื้อเอชไอวีอาจเป็นวิธีที่ไม่เคยคาดหมาย มาก่อนซึ่งจะเป็นรายแรกของเด็กที่จะได้รับ การรักษาอีกมากมายในอีกไม่กี่เดือนหรืออีก ไม่กี่ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ชีย่ วชาญเน้นว่าการป้องกัน การแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกยังคงเป็นเป้าหมาย ทางสาธารณสุขที่สำ�คัญที่สุด แม้การรักษา จะเป็นไปได้ตามกรณีนี้ก็ตาม การรักษาด้วย วิธีการนี้ยังอยู่ในช่วงแรกของการพัฒนาและ ต้องการการศึกษาเพิม่ เติมในอนาคตเพือ่ ยืนยัน ว่าวิธนี คี้ วรใช้อย่างไรและใช้กบั ใคร นอกจาก นี้ ผู้เชี่ยวชาญยังย้ำ�ว่าเด็กที่มีการยืนยันว่ามี การติดเชื้อเอชไอวีไม่ควรหยุดการรักษาด้วย ยาต้านไวรัส

npr.org

ทั่วโลกมีผู้ป่วยเอชไอวีที่เป็นเด็กประมาณ 3,300,000 คน และกว่า 260,000 คนได้รับ ไวรัสจากแม่ แม้จะมีมาตรการป้องกันการติด เชื้อจากแม่สู่ลูกในระดับสูงก็ตาม

Nearly 3.3 million children live with HIV worldwide, and more than 260,000 acquire the virus from their mothers during delivery despite advances in preventing mother-tochild infection. Andrew Aitchison/In Pictures/Corbis npr.org

Jan - Feb

43


Lab Pharma

Vitamin E Slows Alzheimer

Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

44

www.innolabmagazine.com

วิ

ตามินอีเป็นสารประกอบหนึง่ ในแปดชนิด ที่ละลายในไขมัน สารประกอบกลุ่มนี้ ประกอบด้วยโทโคฟีรอลกับโทโคไตรอี นอล วิตามินอีพบในอาหารมากมาย เช่น ไข่ อาหารธัญพืชเสริมวิตามิน ผลไม้ ผักใบเขียว เนื้อ ถั่ว เนื้อสัตว์ปีก และน้ำ�มันพืช และ สามารถรับประทานในรูปอาหารเสริมได้ดว้ ย งานวิจยั ชิน้ ใหม่พบว่าการให้วติ ามินอีเสริม แก่ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ทุกวันสามารถชะลอ การสูญเสียการทำ�งานของสมองของผูป้ ว่ ยโรค อัลไซเมอร์ในระยะแรกจนถึงระยะปานกลาง และอาจช่วยลดการดูแลผู้ป่วยลงได้อีกด้วย การศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยอัลไซ เมอร์ ทีมนักวิจยั จากศูนย์วจิ ยั โรคอัลไซเมอร์ วิทยาลัย แพทย์เมาท์ไซนาย รัฐนิวยอร์ก นำ�โดย ดร. แมรี ซาโน ได้ทำ�การศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า วิตามินอีช่วยในการปรับปรุงความสามารถ เช่น กิจกรรมในชีวติ ประจำ�วัน ของผูป้ ว่ ยโรค อัลไซเมอร์ในทุกระยะตัง้ แต่ระยะแรก และให้ ความเชื่อมั่นว่ามีความปลอดภัย การศึกษาทีศ่ นู ย์การแพทย์ทหารผ่านศึก 14 แห่ง ทดสอบการใช้วิตามินอีเพียงอย่างเดียว และใช้รว่ มกับยาเมแมนทีน (Mematine) ซึง่ เป็นกลุม่ ของยารักษาโรคอัลไซเมอร์ ในผูป้ ว่ ย 613 ราย (97% เป็นชาย) ที่มีอาการระยะ เริ่มต้นถึงปานกลาง โดยทุกคนได้รับยาต้าน เอนไซม์อะซีทิลโคลีนเอสเทอเรส ส่วนใหญ่ ได้แก่ โดเนเพซิล (Donepesil) 65% และ กาแลนทามีน (Galantamine) 32% ในการ วิจัย ผู้ป่วย 155 รายได้รับยาเมแมนทีน 20 มิลลิกรัมต่อวัน ในขณะที่ผู้ป่วยอีก 152 ราย ได้รับวิตามินอี 2,000 หน่วยสากลต่อวัน ผู้ ป่วย 154 รายได้รบั ทัง้ วิตามินอีและยาเมแมน ทีน และผูป้ ว่ ยทีเ่ หลือ 152 รายได้รบั ยาหลอก ผูว้ จิ ยั ติดตามการสูญเสียความสามารถของผู้ ป่วยโดยใช้แบบประเมินการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน ของผูป้ ว่ ยอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease Cooperative Study/Activities of Daily Living: ADCS-ADL] Inventory score และ Mini-Mental State Examination มีค่าเท่ากับ 56.8 และ 21.0 ตามลำ�ดับ ระหว่างการติดตาม ผู้ป่วยที่ได้รับวิตามินอี สูญเสียความสามารถช้ากว่าผู้ป่วยที่ได้รับยา หลอก การศึกษาใช้เวลาในการติดตามผล เฉลี่ย 2.3 ปี ผู้ป่วย 256 ราย (42%) ไม่สามารถ ร่วมการทดสอบได้จนจบ ส่วนหนึ่งเสียชีวิต

V

itamin E is defined as a group of eight fat-soluble compounds. These compounds include a mix of tocopherols and tocotrienols. The vitamin is naturally found in many foods, including eggs, fortified cereals, fruit, green leafy vegetables, meat, nuts, poultry and vegetable oils. It can also be taken as a supplement. New research suggests that a daily dose of vitamin E may help to slow functional decline for patients with mild to moderate Alzheimer’s disease (AD) and may help reduce the amount of care these patients need. The Clinical Study in Alzheimer Patients Research team of Alzheimer Disease Research Center led by Mary Sano, PhD, at Mount Sinai School of Medicine in New York conducted the study indicates that vitamin E could be recommended to improve functional outcomes, such as activities of daily living, for all levels of Alzheimer’s disease starting with mild stages and gives good confidence that it is safe. The study, conducted at 14 Veterans Affairs medical centers, assessed the effect of vitamin E alone or with memantine - a class of drugs used to treat Alzheimer’s - on functional decline in 613 patients (97% men) with mild to moderate Alzheimer’s disease. At baseline, all of them were receiving an acetylcholinesterase inhibitor, most often donepezil (65%) and galantamine (32%). In the study, 155 patients received 20 mg a day of memantine while 152 patients received 2,000 international units a day (IU/ day) of vitamin E, 154 patients received a combination of both and 152 patients had a placebo. The investigators monitored patients’ changes in functional decline using the Alzheimer’s Disease Cooperative Study/Activities of Daily Living (ADCSADL). Inventory score and Mini-Mental State Examination total score at baseline were 56.8 and 21.0, respectively. During follow-up, patients taking vitamin E alone had significantly slower functional decline than those taking placebo. Patients were followed-up for an average of 2.3 years. A total of 256 patients (42%) did not


complete the trial. The most common reasons were death (128 patients, 50%) and withdrawal of consent (77 patients, 30%). Data from 561 patients were analyzed (140 in the vitamin E group, 142 in the memantine group, 139 in the combination group, and 140 in the placebo group). The annual rate of decline in ADLs was reduced by 19% with vitamin E compared with placebo. This treatment effect translates into a “clinically meaningful” delay in progression of functional decline in the vitamin E group of 6.2 months (95% confidence interval, CI, 5.4 - 7.4 months) compared with placebo. In addition, on the Caregiver Activity Scale, caregiver time increased least in the vitamin E group compared with the other 3 groups. The delay in functional decline coupled with the reduced caregiver burden seen with vitamin E 2000 IU/day could have a major effect on informal and direct medical care costs. The magnitude of functional decline in the placebo group (roughly 3 units more on theinnoLab-output.pdf ADCS-ADL Inventory than3:00 in 14M003 1 1/2/14 the vitamin E group) could translate into

(128 ราย, 50%) และขอถอนตัว (77 ราย, 30%) จึงใช้ข้อมูลจากผู้ป่วย 561 รายในการ วิเคราะห์ (กลุ่มใช้วิตามินอี 140 ราย กลุ่ม ใช้ยาเมแมนทีน 142 ราย กลุ่มใช้ยาเมแมน ทีนร่วมกับวิตามินอี 139 ราย และกลุ่มยา หลอก 139 ราย) อัตราการสูญเสียความสามารถ (ADL) ต่อปีของกลุ่มที่ได้รับวิตามินอีลดลง 19% เมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก ผลการรักษา “มี ความหมายในเชิงคลินกิ ” ทีช่ ะลอการสูญเสีย ความสามารถได้ 6.2 เดือน เมือ่ เทียบกับกลุม่ ยาหลอก (ที่ความเชื่อมั่น 95% ค่าอยู่ในช่วง 5.4-7.4 เดือน) นอกจากนัน้ ค่าการดูแลผูป้ ว่ ยอัลไซเมอร์ (Caregiver Activity Scale) ในกลุ่มที่ได้ รับวิตามินอีมคี า่ เพิม่ ขึน้ น้อยทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับ อีกสามกลุม่ การสูญเสียความสามารถทีช่ า้ ลง และภาระการดูแลทีน่ อ้ ยลงในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้ รับวิตามินอี 2,000 หน่วยสากลต่อวัน ส่งผล สำ�คัญต่อค่าใช้จ่ายด้านการรักษาทั้งทางตรง และทางอ้อม ระดับของการสูญเสียความสามารถใน กลุ่มที่ได้รับยาหลอก (มีค่า ADCS-ADL Inventory มากกว่ากลุ่มที่ได้รับวิตามินอี PM ประมาณ 3 หน่วย) นั้นหมายรวมถึงทั้งการ

sxc.hu

Jan - Feb

45


Vitamin E is cost-effective for Alzheimer’s disease.

Article info • Honor Whiteman. (2014). Vitamin E may combat functional decline from Alzheimer’s disease. www. medicalnewstoday.com/articles/270708.php • Maurice W. Dysken, MD et all. (2014). Effect of Vitamin E and memantine on functional decline in Alzheimer disease - The TEAM-AD VA cooperative randomized trial. The Journal of the American Medical Association (JAMA), 311(1): 33-44. • Megan Brooks. (2013). Vitamin e may slow functional decline in mild Alzheimer’s. Medscape Medical News, Neurology. www.medscape.com/viewarticle/818533 46

www.innolabmagazine.com

สูญเสียทั้งความสามารถโดยสมบูรณ์ เช่นไม่ สามารถอาบน้�ำ หรือแต่งตัวได้ล�ำ พัง หรือเป็น การสูญเสียความสามารถอย่างใดอย่างหนึง่ ที่ กำ�หนดใน ADL วิตามินอีราคาไม่แพงเหล่า นีจ้ งึ มีความคุม้ ค่า โดยแอลฟา-โทโคฟีรอลจะ ช่วยปรับปรุงความสามารถในการดูแลตนเอง และลดภาระการดูแล ในการศึกษานี้ ทั้งกลุ่มที่ใช้ยาเมแมนทีน เพียงอย่างเดียว และกลุม่ ทีใ่ ช้ยาเมแมนทีนร่วม กับวิตามินอีไม่มปี ระโยชน์ทางคลินกิ ความไร้ ประสิทธิผลของยาเมแมนทีนสอดคล้องกับผล การศึกษาทีใ่ ห้ผลลบในผูป้ ว่ ยโรคอัลไซเมอร์ที่ มีอาการสมองเสื่อม (Dementia) ระยะเริ่ม ต้น และสอดคล้องกับคูม่ อื การรักษาโดยใช้ยา เมแมนทีนในทหารผ่านศึกทีจ่ �ำ กัดการใช้ยานี้ กับผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างหนัก

either the complete loss of being able to dress or bath independently, for example, or losing independence on any 3 different ADLs. Because vitamin E is inexpensive, it is likely these benefits are cost-effective as α-tocopherol improves functional outcomes and decreases caregiver burden. Neither memantine nor the combination of vitamin E and memantine showed clinical benefit in the study. The lack of effectiveness of memantine in the current study is consistent with the negative findings reported in previous studies of AD patients with mild dementia. Reinforce current VA memantine treatment guidelines that restrict the use of memantine to patients with moderately severe AD.

ข้อจำ�กัด ทีมนักวิจัยเสนอว่าผู้ป่วยต้องตระหนักว่า ปริมาณของวิตามินอีในการทดสอบนี้สูงกว่า ปริมาณวิตามินอีที่ผู้ใหญ่ควรได้รับต่อวัน คือ 1,500 หน่วยสากลต่อวัน และอาจทำ�ให้เกิด อันตรายได้ อย่างไรก็ตาม การค้นพบนีข้ ดั แย้ง กับผลการศึกษาต่างๆ ก่อนหน้านีว้ า่ วิตามินอี ปริมาณมากจะเพิม่ ความเสีย่ งในการเสียชีวติ ทุกกรณี โดยอัตราการตายไม่ได้เพิม่ ขึน้ อย่าง มีนัยสำ�คัญ อัตราการตายต่อปีของกลุ่มที่ได้ รับแอลฟา-โทโคฟีรอลเท่ากับ 7.3% ส่วนกลุม่ ที่ได้รับยาหลอกมีอัตราการตาย 9.4%

Limitation The investigators note that patients should be aware that the dosage of vitamin E taken in this study is significantly higher than the adult upper recommended daily allowance of 1,500 IU/day and may be harmful for some. However, the findings oppose previous studies suggesting that high doses of vitamin E may increase the risk of all-cause mortality. No significant increase in mortality with vitamin E. The annual mortality rate was 7.3% in the α-tocopherol group vs. 9.4% for the placebo group.

โดยสรุปแล้ว ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่มีอาการ เริ่มต้นหรือปานกลางที่ได้รับแอลฟา-โทโคฟี รอล 2,000 หน่วยสากลต่อวัน เปรียบเทียบ กับผูท้ ไี่ ด้รบั ยาหลอก พบว่าอัตราการสูญเสีย ความสามารถจะช้าลง ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั แอลฟาโทโคฟีรอลอย่างเดียวกับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาเมแมน ทีนร่วมด้วยพบว่าไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สำ�คัญ ผลการทดลองแสดงให้เห็นประโยชน์ ของแอลฟา-โทโคฟีรอลต่อผูป้ ว่ ยโรคอัลไซเมอร์ ระยะเริม่ ต้นหรือปานกลาง โดยทำ�ให้การสูญ เสียความสามารถเกิดขึ้นช้าลงและลดภาระ การดูแลอีกด้วย กลุ่มนักวิจัยชี้ให้เห็นว่าการสูญเสียความ สามารถที่เกิดจากโรคอัลไซเมอร์จะส่งผล อย่างมีนัยสำ�คัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย รวมทัง้ ทำ�ให้เกิดภาระต่อสังคมและเกิดต้นทุน ทางเศรษฐกิจ การค้นพบนี้เสนอว่าวิตามิน อี สามารถต่อสู้กับปัจจัยเหล่านี้ได้ วิตามินอี ราคาไม่แพงจึงเป็นวิธีการที่คุ้มค่า

Conclusions and relevance among patients with mild to moderate AD, 2,000 IU/d α-tocopherol compared with placebo resulted in slower functional decline. There were no significant differences in the groups receiving memantine alone or memantine plus α-tocopherol. These findings suggest benefit of α-tocopherol in mild to moderate AD by slowing functional decline and decreasing caregiver burden. The researchers point out that functional decline as a result of Alzheimer’s disease is increasingly recognized as having a significant impact on a patient quality of life, as well as putting a strain on social and economic costs. The findings suggest that vitamin E could combat these factors: Because vitamin E is inexpensive, it is likely these benefits are cost-effective.


Lab Analysis

T

he constant stream of impressive and important advances in biological mass spectrometry over the last two decades may give the impression that the technology is a recent innovation. In fact, mass spectrometry has had a long and interesting history and a pivotal role in many important scientific advances since 1900. The Earliest Mass Spectrometers In its early history at the beginning of the 20th century, mass spectrometry was used to probe fundamental aspects of atomic and molecular structure, driving the determination of atomic weights of elements and the discovery of stable isotopes. The onset of World War II saw more applied uses of mass spectrometry. It was used in the Manhattan project to purify and assess the enrichment of the fissionable isotope of uranium. A device based on a mass spectrometer to detect leaks in the gas centrifuges used to enrich 235U was constructed. As the demands for higher octane fuel to improve performance of fighter aircraft increased during the war, mass spectrometers were used to monitor petroleum processing to increase fuel quality. These needs drove a better understanding of molecular ionization and fragmentation to create methods for producing more reproducible and diagnostic mass spectra. Researchers in academic laboratories continued to develop new types of instruments leading to better mass accuracy and peak capacity. The First Biomolecules From the late 1950s and into the early 1960s, mass spectrometry was used to measure the molecular weight of small molecules to verify their structure. A method was developed to use mass spectrometry to compare mass spectra of natural products to those of synthetic products to confirm structural assignments. The success kicked off the use of mass spectrometers for the characterization of small molecules and

กระแสความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแมส สเปคโตรเมทรีนนั้ น่าสนใจและมีความสำ�คัญใน ช่วงสองทศวรรษทีผ่ า่ นมาเพราะเป็นเทคโนโลยี ที่เป็นนวัตกรรมล่าสุด อันที่จริง แมสสเปค โตรเมทรีมีการพัฒนาและมีประวัติศาสตร์ มายาวนาน มีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในความ ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นับตั้งแต่ปี 2443 จุดเริ่มต้นของแมสสเปคโตรมีเตอร์ ประวัติศาสตร์ของแมสสเปคโตรเมทรีเริ่มต้น ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 20 แมสสเปคโตรเมทรีถกู ใช้ ในการตรวจสอบโครงสร้างของอะตอมและ โมเลกุล ทำ�ให้เกิดการวัดค่ามวลอะตอมของ ธาตุและการค้นพบไอโซโทปทีเ่ สถียร ช่วงเริม่ ต้นสงครามโลกครั้งสอง มีการใช้ประโยชน์ ของแมสสเปคโตรเมทรีในโครงการแมนฮัทตัน ใช้ในการทำ�ให้บริสทุ ธิแ์ ละตรวจสอบการเพิม่ สมรรถนะของยูเรเนียมไอโซโทปทีส่ ามารถเกิด ปฏิกริ ยิ าฟิสชัน เครือ่ งมือทีใ่ ช้หลักการแมสสเปค โตรเมทรีถกู สร้างเพือ่ ตรวจสอบการรัว่ ไหลของ แก๊สในการเพิ่มสมรรถนะของยูเรเนียม 235 จากความต้องการน้ำ�มันเชื้อเพลิงค่า ออกเทนสูงเพื่อการเพิ่มสมรรถนะของเครื่อง บินรบ ที่มีเพิ่มมากขึ้นในช่วงสงครามนั้น แมสสเปคโตรมิเตอร์ถูกใช้เพื่อตรวจติดตาม คุณภาพกระบวนการผลิตน้ำ�มันปิโตรเลียม ความต้องการนี้เป็นแรงผลักดันการศึกษา การเกิดอิออน (Ionization) และการแตก ตัว (Fragmentation) ของโมเลกุล เพื่อจะ สร้างวิธีการที่สามารถวินิจฉัยสเปคตรัมของ มวลที่มีความสามารถในการทำ�ซ้ำ�ดีขึ้น นัก วิจัยของห้องปฏิบัติการในสถาบันการศึกษา พยายามพัฒนาเครื่องมือชนิดใหม่และสร้าง เครื่องมือที่ช่วยให้ค่ามวลมีความถูกต้องมาก ขึ้นและแสดงพีคได้ดีขึ้น ครั้งแรกของไบโอโมเลกุล ปลายทศวรรษ 1950 และต้นทศวรรษ 1960 แมสสเปคโตรเมทรีถกู ใช้หาน้�ำ หนักและตรวจ สอบโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็ก มีการพัฒนา วิธแี มสสเปคโตรเมทรีเพือ่ เปรียบเทียบสเปคตรัม ของมวลของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกบั ผลิตภัณฑ์ ที่สังเคราะห์ขึ้น เพื่อยืนยันโครงสร้าง ความ สำ�เร็จนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการใช้แมสสเปค โตรมิเตอร์ในการระบุลักษณะของโมเลกุล ขนาดเล็กและผลิตภัณฑ์ธรรรมชาติซึ่งใช้กัน มาจนถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีการสร้างอิออน

Mass Spectrometry: A History & Biomolecule Applications Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

Mass spectrometry has had a long and interesting history.

wired.com Jan - Feb

47


Mass spectrometry was quickly turned to biomolecules.

sepscience.com 48

www.innolabmagazine.com

ด้วยการชนของอิเล็กตรอนจะสร้างชิ้นส่วน โมเลกุลไอออนโดยใช้อิเล็กตรอนพลังงานสูง ยิงชนไอของโมเลกุล วิธีการนี้ถูกนำ�ไปใช้กับสารชีวโมเลกุล อย่างรวดเร็ว การสร้างอิออนจากการชนด้วย อิเล็กตรอนสามารถสร้างสเปคตรัมของสาร แม้ในโมเลกุลที่ระเหยได้ไม่ดี อย่างไรก็ตาม การใช้งานกับสารชีวโมเลกุลเป็นความท้าทาย อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสารที่มีขั้วและมักมี ประจุจึงไม่เกิดไอ แม้อยู่ในภายใต้ความดัน เพียง 10-6 มิลลิเมตรปรอท การทำ�ให้สาร ชีวโมเลกุลสามารถใช้กับวิธีแมสสเปคโตร เมทรีได้นนั้ ต้องทำ�ให้สารเปลีย่ นเป็นอนุพนั ธ์ เพื่อลดความเป็นขั้วและประจุ การได้มาของ โมเลกุลเปปไทด์สายสั้น (มีกรดอะมิโน 2-3 โมเลกุล) นัน้ จะต้องมีการระเหยเป็นไอทีเ่ พียง พอ โดยการสร้างอนุพนั ธ์ของหมูอ่ ะมิโนอิสระ และกรดคาร์บอกซิลกิ ในเปปไทด์เพือ่ ลดสภาพ ขั้วและประจุ การระบุลำ�ดับของเปปไทด์ ปลายทศวรรษ 1960 มีความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีสองด้านเกิดขึ้นและทำ�ให้สามารถ ระบุลำ�ดับของเปปไทด์โดยใช้แมสสเปคโตร เมทรี ประการแรกคือการสร้างอิออนของ สารเคมีโดยการกระตุน้ ให้เกิดการแตกตัวเป็น เปปไทด์ในปริมาณเล็กน้อยในปฏิกริ ยิ าทีเ่ รียก ว่า ‘Soft ionization’ โปรตอนจะถูกถ่ายเท ไปยังโมเลกุล สร้างอิออนที่เกิดจากการเติม โปรตอน (Protonated ion) โดยพลังงาน เล็กน้อยจะถูกถ่ายไปยังอิออนจึงทำ�ให้เกิดการ แตกตัวเล็กน้อย นวัตกรรมประการทีส่ องคือการพัฒนาวิธี การใช้แก๊สโครมาโตรกราฟร่วมกับแมสสเปคโตร มิเตอร์ (GC-MS) ทำ�ให้สามารถแยกโมเลกุล แบบออนไลน์ก่อนเข้าสู่แมสสเปคโตรมิเตอร์ ทีห่ มายถึงการแยกและจำ�แนกโครงสร้างของ โมเลกุลไปพร้อมกัน ซึง่ เป็นจุดหมายสำ�คัญใน การพัฒนางานเคมีวิเคราะห์ เพราะไม่ต้อง ทำ�สารให้บริสทุ ธิก์ อ่ นการนำ�ไปวิเคราะห์ดว้ ย แมสสเปคโตรมีเตอร์อกี ต่อไป ปลายทศวรรษ 1970 ทิศทางการพัฒนาเครื่องมือเปลี่ยนไป ใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น ได้แก่ การแปลผล สเปคตรัมของมวลโดยใช้คอมพิวเตอร์ จุด อ่อนของวิธีนี้ คือการมีกระบวนการสร้าง อนุพันธ์ที่มากขึ้น และข้อจำ�กัดด้านความไว อีกทัง้ เปปไทด์ขนาดใหญ่ไม่สามารถระเหยได้

natural products, a use that continues to this day. The technology of electron impact ionization created fragment ions by using a beam of energetic electrons to bombard volatilized molecules. It was quickly turned to biomolecules. With electron-impact ionization, even molecules of limited volatility exhibited enough vapor pressure to obtain a mass spectrum. Biomolecules, however, posed a greater challenge: they are polar and often charged, and thus have no vapor pressure even at 10−6 torr. Making biomolecules compatible with mass spectrometry required derivatization to reduce the polarity or charge of the molecules. By derivatizing free amino groups and carboxylic acids in peptides to reduce polarity and charge, sufficient volatility could be created to acquire a mass spectrum of short peptides (two to three amino acids). Peptide sequencing By the late 1960s two important technological advances emerged to enable sequencing of peptides using mass spectrometry. The first was the invention of chemical ionization, a method of ionization that induced very little fragmentation in peptide ions. In the reaction, a proton is transferred to the molecule, creating a protonated ion, and very little energy is imparted to the new ion in this ‘soft ionization’ process, so there is little fragmentation. The second innovation was the development of methods to interface the gas chromatograph to the mass spectrometer (GC-MS), which allowed the separation of molecules online to the mass spectrometer. A means to both separate and characterize the structure of molecules in tandem was an important milestone in analytical chemistry as no longer did a pure sample have to be introduced into the mass spectrometer. By the end of the 1970s this strategy was highly automated, including computer interpretation of mass spectra. The drawbacks of the approach were the extensive derivatization procedure, and


the limited sensitivity and the involatility of larger peptides (tetramers and greater), which restricted the approach to di- and tripeptides. In mid-1970s, the triple quadrupole mass spectrometer was developed, and a peptide sequencing strategy based on tandem mass spectrometry was also developed. A tandem mass spectrometer uses a first-stage mass analyzer to select an ion that is then passed into a collision cell where it collides with gas molecules such as argon (via a technique called collisioninduced dissociation, CID) causing the ion to fragment. The fragment ions are then analyzed in the second-stage mass analyzer. New Ionization Techniques Paradigm shifts in mass spectrometry have been driven by the development of new ionization methods, and the start of the 1980s saw a big one. In 1981, the fast atom bombardment (FAB), a soft ionization method that required no derivatization, was introduced. The size of molecules that could be ionized was limited to thousands of Daltons and the method required the use of offline separation techniques such as high-performance liquid chromatography. Even with improvements in the ability to analyze biomolecules with the invention of FAB, applications were still limited and far from robust. Two new ionization techniques for biomolecules emerged at the end of the 1980s that transformed the field: matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI), and electrospray ionization (ESI). MALDI is similar to FAB in that it requires a sample be placed on a stage, but rather than being bombarded by fast particles, samples are ‘bombarded’ by photons from a UV-light laser. Its unique capability to ionize very large proteins, carbohydrates and even DNA as singly charged ions, allowed accurate mass measurement of large molecules never before possible. At the time of development, the only instrument that could accommodate was the time-of-flight mass spectrometer, a

(เตตราเมอร์หรือใหญ่กว่า) ดังนัน้ จึงถูกจำ�กัด ให้ใช้งานกับได- และไตรเปปไทด์ กลางทศวรรษ 1970 มีการพัฒนาเครื่อง Triple quadrupole mass spectrometer รวมถึงกลยุทธ์ในการตรวจสอบลำ�ดับเปปไทด์ ด้วยวิธีแทนเดมแมสสเปคโตรสโคปี ซึ่งใช้ เครือ่ งแมสอนาไลเซอร์เลือกอิออนก่อนผ่านสู่ คอลลิชนั เซลล์ โดยจะถูกชนด้วยโมเลกุลแก๊ส เช่น อาร์กอน (เทคนิคที่เรียกว่า Collisioninduced dissociation, CID) ทำ�ให้เกิดชิน้ ส่วนอิออน และอิออนเหล่านี้จะถูกวิเคราะห์ โดยเครื่องแมสอนาไลเซอร์อีกครั้ง เทคนิคการสร้างอิออนแบบใหม่ แนวคิดของแมสเสปคโตรมิเตอร์เปลีย่ นแปลงไป เนือ่ งจากวิธกี ารสร้างอิออนแบบใหม่ และการ เปลีย่ นแปลงครัง้ ยิง่ ใหญ่เกิดขึน้ ในต้นทศวรรษ 1980 ในปี 2524 เทคนิคการยิงอะตอมแบบ รวดเร็ว (Fast atom bombardment, FAB) ถูกพัฒนาขึ้นซึ่งเทคนิคนี้ไม่ต้องใช้ การสร้างอนุพันธ์ โมเลกุลที่สามารถสร้าง เป็นอิออนมีขนาดใหญ่ได้ถึงหลายพันดาล ตัน วิธีการนี้ต้องใช้เทคนิคการแยกสารแบบ ออฟไลน์ เช่น High-performance liquid chromatography ถึงแม้จะมีการพัฒนา วิธี FAB แต่แอพพลิเคชันยังคงจำ�กัดและยัง ไม่สามารถใช้การได้อย่างจริงจัง เทคนิคการสร้างอิออนใหม่สองวิธีเกิด ขึ้นปลายทศวรรษ 1980 ซึ่งเป็นการเปลี่ยน โฉมหน้าของวงการ ได้แก่ Matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI) และ Electrospray ionization (ESI) เทคนิค MALDI มีลักษณะเดียวกับ FAB คือต้องนำ� ตัวอย่างวางบนฐาน แทนที่จะยิงด้วยอนุภาค ความเร็วสูงแต่จะ ‘ยิง’ ด้วยโฟตอนจากแหล่ง กำ�เนิดแสงยูวี ทำ�ให้สามารถแตกอิออนใน โปรตีนขนาดใหญ่ คาร์โบไฮเดรต หรือแม้แต่ ดีเอ็นเอ ให้เป็นอิออนเดี่ยวได้ จึงสามารถวัด ค่ามวลของโมเลกุลขนาดใหญ่ได้ถกู ต้องอย่าง ที่ไม่เคยทำ�ได้มาก่อน ในช่วงที่มีการพัฒนา เทคนิคนี้ เครื่องมือที่สามารถใช้กับเทคนิคนี้ คือ Time-of-flight mass spectrometer เครื่องมือวิเคราะห์มวลที่แยกอิออนโดยใช้ ความต่างของเวลาในการเคลื่อนที่ผ่านระยะ ทางที่กำ�หนด ESI มีความสามารถทีแ่ ตกต่างจาก MALDI เป็นอย่างมาก เทคนิคนีใ้ ช้กระแสไฟฟ้าความ

In mid-1970s, the triple quadrupole mass spectrometer was developed.

fgamedia.org Jan - Feb

49


ต่างศักย์สูงผ่านลงไปในของเหลวที่เคลื่อนที่ ผ่านท่อขนาดเล็กทีส่ เปรย์ละอองสารเป็นหยด ขนาดเล็กทีป่ ลายท่อ และสเปรย์โดยตรงสูท่ าง เข้าเครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ ของเหลวถูก แยกออกจากหยดสารโดยใช้ความร้อนทำ�ให้ เกิดเป็นลำ�อิออน ESI จะสร้างประจุเพิ่มให้ กับอิออน จึงช่วยรับประกันว่าค่ามวลต่อ ประจุ (m/z) ของสารโมเลกุลใหญ่จะอยู่ใน ช่วง 800-1,000 หน่วยมวลอะตอม ซึง่ เหมาะ กับความสามารถในการตรวจจับของเครื่อง แมสสเปคโตรมิเตอร์ในปัจจุบัน

Mass spectrometry has become an essential tool for the pharmaceutical industry.

Article info John R Yates III. (2011). A century of mass spectrometry: from atoms to proteomes. Historical commentary. Special feature. Nature methods. Vol.8, No. 8 50

www.innolabmagazine.com

การปรากฎตัวของโปรตีโอมิกส์ ความสามารถในการจำ�แนกโปรตีนในของผสม และหลังจากการจากการปรับแต่งทรานสเล ชัน (Post-translational modification) โดยใช้แทนเดมแมสสเปคตรัมและฐานข้อมูล ลำ�ดับโปรตีน เป็นการสร้างความแตกต่าง จากแนวทางเดิมและนำ�ไปสู่วิธีการที่เรียกว่า Shotgun proteomic – ซึ่งเป็นวิธีการที่ ช่วยให้สามารถวัดค่าโปรตีน ในสารประกอบ โปรตีนเชิงซ้อน ออร์แกแนล เซลล์ และ เนื้อเยื่อ รวมทั้งการวัดค่าหลังจากการจาก การปรับแต่งทรานสเลชัน โดยไม่ต้องแยก โปรตีนแต่ละชนิดออกมา การจำ�แนกโปรตีน ทีร่ วดเร็วและถูกต้องจะเพิม่ ความก้าวหน้าใน การค้นพบด้านชีววิทยา โดยการทำ�ให้ขนั้ ตอน ในกระบวนการค้นหาลำ�ดับโปรตีนที่ใช้เวลา มากที่สุด มีความเรียบง่ายยิ่งขึ้น ความสามารถและแอพลิเคชันใหม่เหล่านี้ เป็นแรงผลักดันที่รวดเร็ว ที่ทำ�ให้เทคโนโลยี แทนเดมแมสสเปคโตรเมทรี เกิดการพัฒนา เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์แบบใหม่ เช่น Linear ion traps, Quadrupole/timeof-flights, Time-of-flight/ time-of-flight, Ion mobility และ Orbitrap ที่มีการตอบ สนองทีด่ ขี นึ้ มีความเร็วในการสแกนและความ ละเอียดที่มากขึ้น และระบุมวลได้ถูกต้องขึ้น การพัฒนาของเครื่องมือที่เกิดขึ้นมากมายนี้ เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงประโยชน์ของการ วิเคราะห์โมเลกุลขนาดเล็กอีกด้วย เช่น สาร เมตาบอไลท์ ปัจจุบนั เทคโนโลยีเหล่านี้ กลาย เป็นสิ่งจำ�เป็นในการพัฒนายาเพราะต้องใช้ ในการวิเคราะห์สารเมตาบอไลท์ของตัวยา นอกจากนี้เทคโนโลยี ESI ยังช่วยทำ�ให้ วิวฒ ั นาการการจำ�แนกชนิดของโปรตีนสภาพ ปกตินั้นมีความง่ายขึ้น เพราะโปรตีนจะผ่าน

mass analyzer that separates ions based on their flight times over a defined distance. ESI provided a very different set of capabilities than MALDI. By placing a high voltage on a liquid flowing through a capillary, a spray containing tiny droplets forms at the exit, and the spray is directed to the entrance of the mass spectrometer. The liquid is removed from the droplet by heat and results in the formation of an ion beam. ESI also results in the formation of multiply charged ions, which ensures that m/z of large molecules are in the range of 800–1,800 atomic mass units, well within the detection capabilities of many mass spectrometers used at the time. The Rise of Proteomics The ability to identify proteins in mixtures and their post-translational modifications, using tandem mass spectra and sequence databases, altered the existing proteinsequencing paradigm and ushered in an approach known as shotgun proteomics—a strategy that makes possible large-scale measurements of proteins in protein complexes, organelles, cells and tissues as well as their post-translational modifications, without the need to isolate individual proteins. Rapid and accurate identification of proteins greatly increased the pace of biological discovery by simplifying what used to be the most time-consuming part of discovery—protein sequencing. These new capabilities and applications in turn drove rapid developments in tandem mass spectrometry technology to create new types of mass spectrometers such as linear ion traps, quadrupole/time-offlights, time-of-flight/ time-of-flight, ion mobility and Orbitrap instruments with greater sensitivity, faster scan speeds, better resolution and higher mass accuracy. Many of these instrumental developments also proved useful for the analysis of small molecules such as metabolites. These technologies have also become essential to the drug-development process to identify and measure drug metabolites.


The ESI technology also facilitated the evolution of methods to characterize intact proteins. Because proteins are processed and modified post-translationally, their molecular weight rarely agrees with that predicted value from the gene sequence; consequently, methods to fragment intact proteins were needed. Intact proteins are difficult to fragment in the gas phase because intramolecular hydrogen and electrostatic bonding produces very stable structures, and this has stimulated the development of new fragmentation methods such as electron capture dissociation. As the analysis of large proteins required very high mass resolution, the drive to develop ‘top-down’ analysis of proteins has led to the development of higher-magnetic-field Fourier transform mass spectrometers with ultrahigh mass resolution. Topdown analysis of proteins is advancing rapidly and will have an important role in understanding the functions of different protein species. Furthermore, the ability to perform top-down analysis of protein complexes provides an important avenue for structural characterization of these important cellular components. Conclusions and Outlook Mass spectrometry has become an essential tool for the pharmaceutical industry to determine the metabolites of drugs and to measure important pharmacokinetic data on drug behavior. Large-scale studies of metabolites are emerging to drive the emerging field of metabolomics. Mass spectrometry is an integral part of cutting edge science by driving biological discovery. Mass spectrometry has already made enormous contributions to cell biology through the study of protein-protein interactions, organelles, cells and posttranslational modifications. In addition, mass spectrometry has driven the search for markers of disease and has contributed to the discovery of the causes of diseases. Innovation in mass spectrometry will continue to make it an essential tool for biology.

กระบวนการและการปรับแต่ง น้�ำ หนักโมเลกุล ส่วนใหญ่จะไม่เป็นไปตามค่าทีท่ �ำ นายจากลำ�ดับ ยีน ดังนั้น วิธีการในการทำ�ให้โปรตีนแตกตัว จึงจำ�เป็น โปรตีนสภาพปกตินนั้ ยากทีจ่ ะแตก ตัวในแก๊สเฟส เพราะการมีพันธะไฮโดรเจน และพันธะไฟฟ้าระหว่างอะตอมทำ�ให้โมเลกุล มีความเสถียรมาก อีกทัง้ ยังเป็นตัวกระตุน้ ให้ เกิดการพัฒนาของวิธีการใหม่ในการทำ�ให้ โปรตีนแตกตัว เช่น Electron capture dissociation การวิเคราะห์โปรตีนโมเลกุล ใหญ่ตอ้ งการความละเอียดทีส่ งู มาก จึงเป็นตัว ผลักดันให้เกิดการพัฒนาการวิเคราะห์โปรตีน แบบ ‘หยาบไปหาละเอียด’ ดังนัน้ เครือ่ งแมส สเปคโตรมิเตอร์แบบ Higher-magnetic-field Fourier transform ที่มีความละเอียดแบบ พิเศษจึงได้ถอื กำ�เนิดขึน้ การวิเคราะห์โปรตีน จากหยาบไปหาละเอียดได้รบั การพัฒนาสูข่ นั้ สูงอย่างรวดเร็ว และจะมีบทบาทสำ�คัญใน ศึกษาหน้าทีข่ องโปรตีนแต่ละสปีชสี ์ นอกจาก นี้ ความสามารถในการวิเคราะห์สารประกอบ โปรตีนเชิงซ้อนแบบหยาบไปหาละเอียดนี้ จะให้ลู่ทางในการจำ�แนกโครงสร้างของส่วน ประกอบเซลล์ที่สำ�คัญเหล่านี้

Mass spectrometry has become an essential tool for the pharmaceutical industry.

บทสรุปและมุมมองสู่อนาคต แมสสเปคโตรเมทรีกลายเป็นเครื่องมือที่ขาด ไม่ได้ในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ในการวัด ปริมาณสารเมตาบอไลท์ของยา และวัดข้อมูล ทางเภสัชจลนศาสตร์ของยา การศึกษาเมตา บอไลท์ในระดับที่ใหญ่ขึ้น ทำ�ให้เกิดแรงผลัก ดันในสาขาเมตาบอโลมิก (Metabolomics) แมสสเปคโตรเมทรีจะเป็นส่วนหนึง่ ของความ ล้�ำ หน้าทางวิทยาศาสตร์ ทีผ่ ลักดันการค้นคว้า ด้านชีววิทยา แมสสเปคโตรเมทรีได้มีบาท มหาศาลในด้านชีววิทยาของเซลล์จากการศึกษา อันตรกิริยาระหว่าโปรตีน ออร์แกแนล เซลล์ และการปรับแต่งหลังทรานสเลชัน นอกจาก นี้ แมสสเปคโตรเมทรียังผลักดันให้เกิดการ ค้นหามาร์กเกอร์ยีนของโรค และมีบทบาท ในการค้นพบสาเหตุของโรค นวัตกรรมของ แมสสเปคโตรเมทรีจะเป็นเครื่องมือที่จำ�เป็น สำ�หรับงานด้านชีววิทยาต่อไปในอนาคต

en.wikipedia.org Jan - Feb

51


Lab Equipment

Global Application of Mass Spectrometry

Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

The global mass spectrometry market is growing much faster.

Article info Frost & Sullivan. (2013). Frost & Sullivan Finds Technological Innovation Widens Global Application of Mass Spectrometry. www.frost.com. 52

www.innolabmagazine.com

ลาดแมสสเปคโตรเมทรี (MS) ของ โลกมีการเติบโตมากกว่าตลาดเครื่อง มือวิเคราะห์ขั้นสูงอื่นๆ แสดงให้เห็น สัญญาณความต้องการทีส่ งู ขึน้ ในตลาดทีม่ พี ลวัต ด้านเทคโนโลยีด้วยการใช้งานที่หลากหลายและ การจำ�แนกกลุม่ ผูใ้ ช้งาน แม้วา่ งบประมาณลงทุน ยังมีจำ�กัดในสถาบันการศึกษาและยังมีความไม่ แน่นอนทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยุโรป รายงานการวิเคราะห์ตลาดฉบับใหม่ของฟ รอสต์แอนด์ซัลลิแวนเกี่ยวกับ Global Mass Spectrometry Market พบว่าตลาดมีรายได้ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2555 และคาดว่า รายได้จะเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 โดยการวิเคราะห์ตลาดครอบคลุมทัง้ เครือ่ ง MS และ Liquid chromatography-MS (LC/MS) ที่รวมถึง Single quadrupole LC/ MS, tandem LC/MS (triple quadrupole and ion trap), time-of-flight (TOF) LC/ MS, และ matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI)-TOF เครือ่ งแมสสเปคโตรมิเตอร์จ�ำ นวนมากออกสู่ ตลาดในช่วงสองปีทผี่ า่ นมาแสดงให้เห็นทัง้ ความ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทรี่ วดเร็วโดยเฉพาะ Triple quadrupole LC/MS และ Q-TOF และความ ต้องการเครื่องมือรูปแบบนี้ที่มากขึ้น ผลิตภัณฑ์ หลายรุน่ ทีเ่ ปิดตัวในตลาดมีความไว ความละเอียด ความเร็ว และความสามารถในการวิเคราะห์ทดี่ ขี นึ้ กระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคระดับสูงอัพเกรดเครือ่ งมือของ ตนบ่อยขึน้ เพือ่ หลีกเลีย่ งการใช้เครือ่ งมือทีล่ า้ สมัย ความพยายามในการวิจัยและพัฒนาของ ผู้ผลิตเครื่องมือ – ซึ่งเป็นคัมภีร์ของการสร้าง โอกาสทางการตลาดที่ใหญ่ขึ้น – ช่วยเพิ่มความ สามารถในการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ ซึ่งจะทำ�ให้การใช้งานของเครื่องมือมี ความหลากหลายยิ่งขึ้น การยอมรับ MS ใน การวินิจฉัยทางคลินิก งานทดสอบวิเคราะห์ใน เขตเศรษฐกิจเกิดใหม่ และการขยายขอบเขต การใช้งานในการพัฒนายา จะเป็นตัวขับเคลื่อน ตลาดอีกด้วย แม้วา่ ความพยายามขยายฐานผูบ้ ริโภคด้วยการ ทำ�ให้เครือ่ งมือมีชว่ งราคาทีก่ ว้างขึน้ แต่แมสสเปค โตรมิเตอร์กย็ งั มีราคาแพง ดังนัน้ จึงมีหอ้ งปฏิบตั ิ การจำ�นวนมากทีไ่ ม่สามารถจัดหาได้เนือ่ งจากข้อ จำ�กัดทางด้านเงินทุน ในสหรัฐอเมริกา มาตรการ ยึ ด ทรั พ ย์ แ ละการขาดเงิ น ทุ น ตามกฎหมาย American Recovery and Reinvestment Act บังคับให้ซัพพลายเออร์พึ่งพาภาคส่วนที่ มีความมั่งคงเป็นหลัก ได้แก่ ภาคเภสัชกรรม ภาคเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคเทคโนโลยีประยุกต์ และภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ยังรวมถึงภูมิภาค ที่กำ�ลังเจริญเติบโตด้วย อย่างไรก็ตาม ตลาด สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มทีจ่ ะยอมรับการวิเคราะห์ นี้ในระดับคลินิกมากที่สุด ซัพพลายเออร์ยงั คงมองหาช่องทางทีจ่ ะสร้าง การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรวมเทคโนโลยีที่ หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการพัฒนาเครื่อง

T

he global mass spectrometry (MS) market is growing much faster than the high-end analytical instrumentation market. This is a sign that demand is high in this technologicallydynamic market with broad applications and diversified end-user bases despite limited capital budgets in academia and the economic uncertainty in the US and Europe. New analysis from Frost & Sullivan’s Global Mass Spectrometry Market finds the market earned revenue of 1.7 billion USD in 2012 and estimates this to reach 2.5 billion USD in 2017. This analysis covers MS and liquid chromatography-MS (LC/ MS) instruments, which include single quadrupole LC/MS, tandem LC/MS (triple quadrupole and ion trap), time-of-flight (TOF) LC/MS, and matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI)-TOF. The substantial number of mass spectrometers that entered the market over the past two years illustrates both the fast pace of technological advancements, particularly in triple quadrupole LC/MS and Q-TOF, and the strong demand for these platforms. Several product launched with substantial improvements in sensitivity, resolution, speed and throughput are spurring high-end customers to upgrade instruments more often to avoid obsolete platforms. Strong research and development efforts by equipment manufacturers – a testament to the large market opportunity – have enabled improved qualitative and quantitative capabilities, giving rise to new applications. The increasing acceptance of MS in clinical diagnostics, applied testing in emerging economies, and its expanding use along the drug development pipeline are driving the market. Despite the push to further enlarge the customer base by widening the instrument pricing range, mass spectrometers remain expensive and therefore, cost-prohibitive for many laboratories. In the US, sequestration measures and lack of funds from the American Recovery and Reinvestment Act grant compel


MS suppliers to rely heavily on the more stable pharmaceutical, biotechnology, applied and industrial sectors, as well as emerging geographical regions for growth. However, the US market offers the most potential for early clinical acceptance. Suppliers continue to find pockets of growth by integrating multiple technologies, developing clinically-focused instruments, and diminishing performance trade-offs. In addition, competitors are looking to adopt the general life science trend of miniaturization to bring the technology to lower-budget laboratories. Instrument suppliers have yet to successfully bring MS technologies to lower-budget laboratories in the way that qPCR, flow cytometry and other genomics and proteomics vendors have. Once budget conditions improve for small- to mid-size laboratories, suppliers will shift attention to developing strippeddown, lower throughput, personal MS instruments with a smaller footprint and corresponding price tags that will appeal to a larger consumer base.

มือสำ�หรับการใช้งานทางคลินกิ และการทำ�ให้ขอ้ จำ�กัดของสมรรถนะลดลง นอกจากนั้น คู่แข่ง ต่างๆ หลายแห่งรับเอาเทรนด์ของเครื่องมือ ทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพในการใช้เครื่อง มือที่มีขนาดเล็กลงเพื่อมอบเทคโนโลยีนี้ให้กับ ห้องปฏิบัติการที่มีงบประมาณน้อย ซัพพลายเออร์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ประสบ ความสำ�เร็จในการมอบเทคโนโลยี MS ให้กบั ห้อง ปฏิบตั กิ ารทีม่ งี บประมาณน้อยด้วยเครือ่ งมือแบบ qPCR, flow cytometry และเครื่องมือกลุ่มจี โนมิกและโปรตีโอมิกต่างๆ เมื่อห้องปฏิบัติการ ขนาดกลางและขนาดเล็กมีงบประมาณเพิ่มขึ้น ซัพพลายเออร์จะเปลี่ยนไปให้ความสำ�คัญกับ

เครื่อง MS แบบแมนวลแยกชิ้นส่วนที่มีอัตรา การวิเคราะห์ต่ำ� ใช้พื้นที่จัดวางน้อยและมีราคา ที่ดึงดูดฐานลูกค่าได้กว้างขึ้น การเติบโตอย่างมากของภูมภิ าคเอเชียแปซิฟคิ และ ภูมภิ าคอืน่ ๆ ของโลกในขณะนีจ้ ะชดเชยตลาดใน ภูมภิ าคทีม่ กี ารเติบโตทีน่ อ้ ยกว่า ตลาดในภาพรวม คาดว่าจะมีการควบรวม ซื้อกิจการ และตกลง เป็นพันธมิตรทางธุรกิจมากขึ้นระหว่างบริษัทผู้ ผลิตเครื่อง MS และเครื่องมือตรวจวินิจฉัยเพื่อ ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนั้ สูง การมีสว่ นแบ่ง ทางการตลาดและการสร้างความรับรู้ถึงแบรนด์ ของสังคมการแพทย์ www.korealab.org

For now, strong growth in the AsiaPacific and rest-of-world regions will help offset lower growth in other regions. The overall market is also expected to see a rise in mergers, acquisitions and partnership activity between MS and diagnostic companies in order to develop advanced products, gain early market share and brand awareness in the clinical community.

Contact

Kyungyon Exhibition Corp.

TEL. +82-2-785-4771

Regional Contact China India

FAX. +82-2-785-6117

E-MAIL. gskim@kyungyon.co.kr/hylee@kyungyon.co.kr

Jan - Feb TEL. +86-21-5010-1924 FAX. +86-21-5059-3862 E-MAIL. jacklee22@hotmail.com TEL. +91-11-4057-8440 FAX. +91-11-4057-8441 E-MAIL. skm@tradegateway2india.com

53


Lab Environment

DRONES Improves Farming Performance and Precision Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

านพาหนะไร้คนขับ (ยูเอวี) หรือโดรน (Drone) เป็นเครื่องบินแบบที่ไม่มีคน บังคับอยู่บนเครื่อง การควบคุมจะใช้ คอมพิวเตอร์ที่อยูใ่ นตัวเครื่องหรือใช้การควบคุม ระยะไกลจากนักบินที่อยู่บนพื้นหรือยานพาหนะ อื่น การใช้โดรนทางการทหารและในปฏิบัติการ พิเศษมีมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 19 (ซึง่ อันทีจ่ ริง ระยะ เริม่ ต้นเป็นการใช้วา่ วซึง่ ทำ�หน้าทีเ่ หมือนโดรนใน ปัจจุบัน) แต่ส่วนหนึ่งก็มีการใช้งานในกิจการ ของพลเรือน ถึงแม้จะยังเป็นส่วนน้อยแต่ก็กำ�ลัง เติบโต เช่น งานของตำ�รวจ การดับเพลิง และ การรักษาความปลอดภัยทางพลเรือนอย่างการ สำ�รวจระบบท่อส่งแก๊ส จนถึงปัจจุบัน การใช้งานโดรนส่วนใหญ่ยัง เป็นการใช้งานทางทหาร แต่มีความสนใจนำ�ไป ใช้ในด้านอื่นๆ มากขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไร ก็ตาม ความเป็นไปได้ยงั มีจ�ำ กัดเนือ่ งจากกฎหมาย อากาศยานยังไม่เอือ้ ต่อการใช้งานและความวิตก ด้านความเป็นส่วนตัว

การใช้โดรนสำ�หรับการเกษตร

ภาพที่ 1: โดรนในกิจการทหาร Figure 1: Military drone Source: www.army.mil 54

www.innolabmagazine.com

ภาคเกษตรเป็นตลาดที่มีความเป็นไปได้สูงสุด สำ�หรับโดรน เพราะเทคโนโลยีนี้เหมาะสมที่สุด สำ�หรับไร่ขนาดใหญ่และเขตชนบทที่กว้างใหญ่ ทีไ่ ม่ตอ้ งให้ความสำ�คัญกับความเป็นส่วนตัวและ ความปลอดภัยมากนัก ขณะนีเ้ กษตรกร นักวิจยั และบริษัทต่างๆ กำ�ลังพัฒนาระบบอากาศยาน ไร้คนขับทีต่ ดิ ตัง้ กล้องและเซ็นเซอร์อนื่ ๆ สำ�หรับ สำ�รวจแปลงเพาะปลูก ติดตามโรค หรือฉีดพ่น ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลงที่แม่นยำ� เทคโนโลยี นีส้ ามารถปฏิวัติวงการเกษตรด้วยการเพิม่ ความ แข็งแรงของพืชทีป่ ลูก ปรับปรุงวิธกี ารจัดการพืน้ ที่ ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต เทคโนโลยียูเอวีช่วย ให้มองเห็นพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอย่างครบถ้วน รวมทัง้ การเก็บข้อมูลประวัติการเพาะปลูกซึ่งสามารถ ช่วยตรวจสอบการสูญเสียในการเพาะปลูกหรือ ความเสียหายจากสัตว์เพื่อใช้ในโครงการของรัฐ เช่น การประกันความเสียหายของการเพาะปลูก มีการใช้งานโดรนเพื่อการเกษตรในหลาย ประเทศ เช่น ญี่ปุ่นและบราซิล และมีความ สามารถไร้ขีดจำ�กัด ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานไล่ นกออกจากพื้นที่ ผสมเกสร สำ�รวจหิมะเพื่อ ประเมินปริมาณน้ำ� ติดตามการให้น้ำ� หรือปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิต โดรนเป็นเครื่องมือที่ยอด เยี่ยมในการเก็บข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เกษตรกรและ นักวิจยั ใช้เฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับขนาดเล็กทีต่ ดิ ตัง้ กล้องอินฟราเรดเพื่อติดตามโรคกรีนนิ่ง (Citrus greening) ของต้นส้ม ซึง่ เป็นโรคจากแบคทีเรีย ที่ทำ�ให้ต้นส้มตายได้ โรคนี้จะเริ่มแสดงอาการที่ ส่วนบนของต้น

A

n unmanned aerial vehicle (UAV), or drone, is an aircraft without a human pilot on board. Its flight is controlled either autonomously by computers in the vehicle or under the remote control of a pilot on the ground or in another vehicle. They are usually deployed for military and special operation applications since the 19th century (actually they are kites but they are functioned as drones nowadays), but also used in a small but growing number of civil applications, such as policing and firefighting, and nonmilitary security work, such as surveillance of pipelines. So far, drones have been used mainly by the military. Interest is booming in finding other uses for them, but the possibilities are limited because of regulations on the use of airspace and privacy concerns. Drones for Agricultural Purposes Agriculture is the most promising commercial market for drones because the technology is a perfect fit for large-scale farms and vast rural areas where privacy and safety issues are less of a concern. Already, farmers, researchers and companies are developing unmanned aircraft systems equipped with cameras and other sensors to survey crops, monitor for disease or precision-spray pesticides and fertilizers. The technology could revolutionize agriculture by boosting crop health, improving field management practices, reducing costs and increasing yields. The UAV technology provides a complete, aerial view of crops. It also gathers historical data on crops which can help validate crop loss or animal damage when applying for government programs like crop insurance. Agricultural drones are already used in several countries, including Japan and Brazil. And the possibilities are endless: It could be used to ward off birds from fields, pollinate trees, do snow surveys to forecast water supply, monitor irrigation, or plant and harvest crops. Drone is a great tool to collect information to make better decisions. In Florida, USA, farmers and researchers have used small unmanned helicopters equipped with infrared cameras to monitor orange trees for the deadly citrus greening,


a bacterial disease that kills the trees. Greening begins at the top of the tree. Why Drones? Because agriculture is a big data problem, without the big data, about half of the “inputs” in farming (from fluids to pesticides, fungicides and herbicides) are typically wasted because they’re applied in greater amount than needed or in the wrong place, such as the ground between plants rather than the plants themselves. That is considered unavoidable, due to the nature of spray application or the need to avoid under-use of water and chemicals, which can be catastrophic, from disease outbreak to total crop loss. Farmers will know what is going on with every plant, spotting problems before they spread, and applying chemicals with precision. They will use pesticides and fungicides only when needed and in the smallest amounts necessary, lowering the chemical load in both food and environment and saving money. On a small farm, farmers can get that level of precision with handtending. But on a big farm, the answer is more likely to be robotics, including flying robots, drones. Progression of Drones The first iteration of tractor-replacing swarmbots will be ground-based drones, with dozens of them working together to do the work of today’s large tractors. Over time, as energy sources change and equipment improves, many of the groundbased units will be replaced with flying ones to reduce interference with soil and plants. Much of the work in this industry will evolve around the following three phases of development. 1. Data drones Most of the drones today are focused on developing better information collection, about the plants, soil and growing conditions. This information will allow farmers to be more aware of crop conditions and make better decisions. 2. Protection drones Some companies are already working with drones which capable of proactively protecting the crops from bugs, birds, disease and other unwanted problems. Some of these capabilities will include:

ทำ�ไมต้องใช้โดรน

เนื่องจากการเกษตรมีชุดข้อมูลขนาดใหญ่ โดย หากไม่มีชุดข้อมูลนี้ ครึ่งหนึ่งของ “ปัจจัยการ ผลิต” ที่ใช้ในการเกษตร (ตั้งแต่ของเหลวต่างๆ ไปจนถึงยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา และยาฆ่า หญ้า) จะต้องสูญเสียโดยไม่จำ�เป็น เพราะถูก ใช้เกินกว่าปริมาณที่จำ�เป็นหรือในตำ�แหน่งที่ผิด เช่น พื้นว่างระหว่างต้น แทนที่จะเป็นบนต้น เหล่านี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากใช้วิธีสเปรย์ หรือหากต้องการหลีกเลี่ยงการใช้อย่างไม่เพียง พอของน้ำ�และสารเคมี ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดหายนะ ได้ตั้งแต่การระบาดของโรคไปจนถึงการสูญเสีย พืชที่เพาะปลูกไปทั้งหมด เกษตรกรจะทราบว่ามีอะไรเกิดขึน้ กับพืชทุก ต้น ทราบจุดที่เกิดปัญหาก่อนแพร่กระจาย และ ใช้สารเคมีได้อย่างแม่นยำ� เกษตรกรจะใช้ยาฆ่า แมลงและยาฆ่าเชื้อราเฉพาะเมื่อต้องการด้วย ปริมาณที่น้อยที่สุด ซึ่งสามารถลดปริมาณสาร เคมีบนอาหารและสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ยังประหยัด เงินในไร่ขนาดเล็กด้วย เกษตรกรจะได้รับความ แม่นยำ�ในระดับนี้ด้วยการทำ�งานด้วยมือ แต่ใน ไร่ขนาดใหญ่ คำ�ตอบน่าจะเป็นการใช้ระบบหุ่น ยนต์ซึ่งรวมทั้งหุ่นยนต์ที่บินได้อย่างโดรน

การพัฒนาโดรน

The possibilities are endless: DRONES could be used to ward off birds from fields, pollinate trees, do snow surveys to forecast water supply, monitor irrigation, or plant and harvest crops.

การใช้งานโดรนครัง้ แรก ได้แก่ Swarmbot เพือ่ ใช้แทนรถแทรกเตอร์ ซึ่งเป็นโดรนที่ทำ�งานบน พื้นดิน โดยโดรนหลายสิบตัวจะทำ�งานร่วมกัน บนพื้นดินเช่นเดียวกับรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ ในปัจจุบัน เมื่อแหล่งพลังงานเปลี่ยนไปและมี การพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆ เครื่องมือที่ทำ�งานบน พื้นดินจะถูกแทนที่โดยเครื่องมือที่บินได้ เพื่อลด การรบกวนดินและพืช โดยการทำ�งานมากมาย ในอุตสาหกรรมจะมีวิวัฒนาการทั้งหมดสามขั้น 1. โดรนเก็บข้อมูล โดรนส่วนใหญ่ในปัจจุบนั เน้นการพัฒนาการ เก็บข้อมูลเกีย่ วกับพืช ดิน และสภาวะการเติบโต ข้อมูลเหล่านีจ้ ะช่วยให้เกษตรกรทราบสภาวะของ พืชที่ปลูกและตัดสินใจได้ดีขึ้น 2. โดรนป้องกัน บางบริษัทได้ทำ�งานโดยใช้โดรนที่สามารถ ทำ�งานป้องกันพืชที่ปลูกในเชิงรุกจากแมลง นก โรค และปัญหาทีไ่ ม่ตอ้ งการทีเ่ กิดขึน้ โดยมีความ สามารถอื่นๆ ประกอบด้วย: - ป้องกันนกไม่ให้ทำ�ลายพืชราคาแพง - จำ�แนกแมลง หนอน และความเสียหาย ของพืชแบบอื่นๆ - ใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า และยาฆ่าเชื้อ ราได้อย่างแม่นยำ� ภาพที่ 2: ภาพของแปลงเพาะปลูกจากโดรน - ตรวจสอบและติดตามโรคพืช Figure 2: Crop images gathered by drone - จำ�แนกและป้องกันสัตว์ป่าที่อาจกินหรือ Source: www.wfs.org/blogs/thomas-frey Jan - Feb

55


The equipment for farmer will need to be better, faster, cheaper, more and efficient.

ทำ�ลายพืชที่ปลูก ที่ผ่านมา โดรนป้องกันอาจจะช่วยชดเชย สภาวะอากาศที่รุนแรงโดยใช้โฟมอุ่นในช่วงที่มี อากาศเย็นระดับติดลบและอาจใช้คลืน่ ความถีเ่ พือ่ กำ�จัดลูกเห็บหรือสภาวะอากาศทีร่ นุ แรงอืน่ ๆ จน ในทีส่ ดุ จะมีการใช้โดรนแบบบินได้ทตี่ ดิ ตัง้ ระบบ เลเซอร์ เนื่องจากระบบนี้อาจทำ�ให้เกิดอันตราย การใช้งานจริงต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอาจจะได้เห็นโดรนที่ สามารถทำ�ลายหิน ฆ่าสัตว์พาหะ และแม้แต่ยงิ ยุง 3. โดรนเพาะเมล็ดและโดรนเก็บเกี่ยว นักวิจัยแห่งศูนย์วิจัยการเกษตรแห่งชาติใน เมืองซึกบุ ะ ประเทศญีป่ นุ่ ได้ทดลองหุน่ ยนต์ปลูก ข้าว และเกษตรกรชาวอเมริกนั ได้ขบั รถแทรกเตอร์ กึง่ อัตโนมัตทิ ใี่ ช้จพี เี อสชีต้ �ำ แหน่งให้ปลูกข้าวสาลี เป็นแถวได้อย่างสมบูรณ์แบบ หุน่ ยนต์เพาะเมล็ดอีกรูปแบบหนึง่ ทีส่ ร้างโดย เดวิด ดอร์เฮาท์ ผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั ดอร์เฮาท์อาร์แอนด์ดี โดยหุน่ ยนต์ทชี่ อื่ “Prospero” สามารถเคลือ่ นที่ ไปเป็นกลุ่มเพื่อหาจุดที่เหมาะสม ขุดหลุม และ ใส่ปุ๋ยหรือยาฆ่าหญ้า พืชบางชนิดมีราคาแพงขึน้ เกษตรกรจะต้อง ลงทุนซือ้ ระบบอัตโนมัตเิ พือ่ ให้สามารถผลิตได้ตาม ความต้องการต่างๆ ของผูบ้ ริโภค ทีผ่ า่ นมาการใช้ Swarmbots แบบบินได้จะทดแทนโดรนทีท่ �ำ งาน บนพืน้ เครือ่ งมือขนาดเล็กนับพันจะทำ�งานแทน เครือ่ งมือขนาดใหญ่ทใี่ ช้ในปัจจุบนั สิง่ เหล่านีจ้ ะ เกิดขึ้นได้เมื่อระบบสามารถช่วยให้เกษตรกรมี ข้อได้เปรียบเหนือกว่าเครื่องมือในปัจจุบันอย่าง ชัดเจน โดยจะต้องดีกว่า เร็วกว่า ถูกกว่า มี ประสิทธิภาพกว่า หรือมีคุณสมบัติทั้งหมดดีกว่า

โดรนกำ�ลังจะได้รับอนุญาตใน สหรัฐอเมริกา

Article info • Chris Anderson. (2013). Ten lessons for farm drones. Robohub. robohub.org/ten-lessons-for-farm-drones • Gosia Wozniacka. (2013). Drones Could Revolutionize Agriculture, Farmers Say. AP. www.huffingtonpost. com/2013/12/14/drones-agriculture_n_4446498.html • Thomas Frey. (2013). Agriculture, the New Game of Drones. www.wfs.org/blogs/thomas-frey/agriculturenew-game-drones 56

www.innolabmagazine.com

สำ�นักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (FAA) ไม่อนุญาตให้ใช้โดรนทางการค้า องค์กร ธุรกิจและนักวิจัยสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อได้รับ อนุญาตเป็นพิเศษในการวิจยั และการพัฒนา การ สาธิตการบิน หรือการฝึกลูกเรือเท่านั้น แต่ในปี 2555 สภาคองเกรสอนุมัติให้ FAA รับรองการ ใช้อากาศยานไร้คนขับในน่านฟ้าสหรัฐอเมริกา ภายในเดือนกันยายน 2558 FAA อยู่ระหว่าง การพัฒนาคำ�แนะนำ�การใช้งานโดรน แต่อาจต้อง ใช้เวลานานกว่าที่สภาคองเกรสกำ�หนด ในปี 2557 FAA วางแผนทีจ่ ะออกกฎสำ�หรับ การใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก แต่การพูด คุยเกีย่ วกับกฎดังกล่าวถูกระงับไป ในขณะนี้ FAA กำ�ลังเลือกพื้นที่ 6 แห่งสำ�หรับทดลองโดรนทั่ว ประเทศ โดยจะได้ค�ำ ตอบภายในเดือนธันวาคมนี้

- Prevent birds from destroying high value crops. - Identify insects, worms and other unwanted plant devastation. - Precision pesticide, herbicide and fungicide application. - Detect and track plant disease. - Identify and thwart other wildlife that may consume or damage crops. Over time, protection drones may even be able to compensate for extreme weather conditions by applying warm foam during freezing conditions and even using wave frequencies to disrupt hail and other extreme weather conditions. Eventually there will be flying drones with lasers mounted on them. Because of the possible dangers, their use will be highly restricted. However, it is entirely possible to visualize a type of drone capable of breaking rocks, killing pests, and even shooting mosquitoes. 3. Seeding, harvesting drones Robotics researchers at the National Agricultural Research Center in Tsukuba, Japan have already experimented with riceplanting robots. And American farmers already ride semi-automatic tractors that use GPS positioning to plant perfect rows of wheat. Another form of robotic seeding machine is being created by David Dorhout, founder of Dorhout R&D. His autonomous fivelegged “Prospero” robot can move around in swarms with the ability to detect ideal planting spots, digging holes, planting the seeds and then applying fertilizer or herbicides. As prices improve for specialty crops, farmers will invest heavily in automation to meet whatever unique foods consumers are demanding. Over time, flying swarmbots will replace the ground-based drones, with thousands of tiny machines working in concert to replace the need for today’s massive pieces of equipment. This will only happen if they provide farmers with a significant advantage over today’s equipment. They will need to be better, faster, cheaper, more efficient, or all of the above. Drones being Allowed in the US The Federal Aviation Administration does not allow drones’ commercial use. Businesses and researchers can only apply


for a special, experimental airworthiness certificate for research and development, flight demonstrations or crew training. In 2012, Congress directed the FAA to grant unmanned aircraft access to the US skies by September 2015. The agency is in the midst of developing operational guidelines for drone use, but it said the process would take longer than Congress expected. In 2014, the agency plans to propose a rule for small unmanned aircraft, but it declined to discuss the rule. In the meantime, the FAA is also working to choose by the end of December six drone test sites across the country. Research Keeping Pace Large and small companies are also racing to develop the technology, as are universities. University of Oregon researchers flew drones over potato fields to monitor for disease. Oregon nurseries have also partnered with researchers to test unmanned technology to count potted trees. And at the University of California, Davis, professors have teamed up with Yamaha Motor Corp. USA to fly unmanned remote-controlled helicopters to spray vineyards and orchards. Economic Impacts A recent study by the Association for Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI) predicts that in a matter of years, the drone, or UAV, industry in the US could produce up to 100,000 new jobs and add 82 billion USD in economic activity between 2015 and 2025.

ความก้าวหน้าในงานวิจัย

บริษัททั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กกำ�ลังแข่งขัน พัฒนาเทคโนโลยีเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยต่างๆ นักวิจยั จากมหาวิทยาลัยโอเรกอนใช้โดรนบินเหนือ ไร่มนั ฝรัง่ เพือ่ ตรวจติดตามโรค ศูนย์เพาะพันธุไ์ ม้ โอเรกอนร่วมมือกับนักวิจัยในการใช้เทคโนโลยี ไร้คนขับเพื่อนับจำ�นวนต้นไม้ในกระถาง และ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสร่วม กับบริษัทยามาฮ่ามอเตอร์ สหรัฐอเมริกา สร้าง เฮลิคอปเตอร์ควบคุมระยะไกลสำ�หรับพ่นยาใน ไร่องุ่นและสวนผลไม้

อิทธิพลต่อเศรษฐกิจ

ผลการศึกษาล่าสุดของสมาคมอากาศยานไร้คน ขับนานาชาติ (AUVSI) คาดการณ์ว่าในอีกไม่กี่ ปี อุตสาหกรรมโดรนหรือยูเอวีจะช่วยสร้างงาน ได้ถึง 100,000 ตำ�แหน่ง และเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจได้ถึง 82,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน ระหว่างปี 2558 – 2568 โดรนกำ�ลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำ� วันของเรา อุตสาหกรรมนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ มีอายุนอ้ ยมาก และเกษตรกรรมจะเป็นจุดเริม่ ต้น และช่วยทำ�การยืนยันการใช้งานให้กับภาคอื่นๆ เกษตรกรจะมีความแม่นยำ�ในการใช้สารเคมีและ ปุย๋ เพิม่ นับพันเท่า ช่วยประหยัดเงินได้นบั ล้านใน กระบวนการดังกล่าว การลดปัจจัยการผลิต เช่น ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้าทีเ่ กษตรกรต้องใช้ และ เพิ่มผลผลิตเพียงอย่างละ 1% หมายถึงมูลค่าใน อุตสาหกรรมหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ท้าย ที่สุด โลกจะผลิตอาหารได้มากขึ้น มีคุณภาพ ที่แน่นอนยิ่งขึ้นภายใต้สภาวะอากาศทุกรูปแบบ โดรนจะมีบทบาทสำ�คัญในการทำ�ให้สิ่งเหล่านี้ เป็นความจริง

AUVSI predicts that the drone or UAV could add 82 billion USD in 2015-2025.

Aerial drones are about to become an everyday part of our lives. This is an industry in its infancy and agriculture will be the launch point and proving ground for many others. Farmers will become thousands of times more precise in how they apply chemicals and fertilizers, saving themselves millions in the process. Saving farmers 1% on inputs like herbicide and pesticide, and increasing their yields by 1%, that alone is a multi-billion dollar industry. In the end, the world will grow far more food, to far more exacting quality standards, under virtually any weather conditions. Drones will be essential part of making this happen.

Jan - Feb

57


Atrractions

PCHi 2014: More International Than Ever

Author info เกรซ หว่อง Grace Wong Account Executive Red Bug Communications Pte Ltd grace@redbugpr.com

The Personal Care and Homecare Ingredients (PCHi) trade show is China’s #1 Sourcing Platform for the Global Personal Care Industry.

NEXUS Program 58

www.innolabmagazine.com

าน PCHi ที่ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี

S

2551 ได้นำ�เสนอเวทีคุณภาพในการ จัดหาวัตถุดิบ การแลกเปลี่ยนความ รู้ และการสร้างเครือข่ายสำ�หรับผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและ ดูแลบ้าน ที่สามารถเรียกความสนใจจากผู้ เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์และผูเ้ ข้าชมงานจาก ทั่วโลก PCHi เป็นแพลตฟอร์มในการสร้าง เครือข่ายทางธุรกิจของมาตรฐานสากล อีก ทั้งยังเป็นแหล่งอุดมคติในการจัดหาวัตถุดิบ คุณภาพอีกด้วย โดย รี้ด ชิโนฟาร์ม เอ็กซิบิ ชั่น (RSE) ผู้จัดงาน PCHi จะเน้นให้ งาน PCHi ครั้งที่ 7 ที่กำ�ลังจะจัดขึ้นในเดือน กุมภาฯ นี้ เป็นครั้งที่มีความเป็นสากลมาก ที่สุด ด้วยการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมทั้งระดับโลก และระดับท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ จึงคาดว่างาน PCHi 2014 น่าจะได้รับความสนใจมากขึ้น

ince its first edition in 2008, PCHi has been dedicated to providing professionals from the personal care and home care industries with a quality platform for ingredient sourcing, knowledge-sharing and networking. Attracting exhibitors and visitors from all over the globe, PCHi has established itself as the choice networking business platform of international standards, and an ideal place to source for quality ingredients. The show next month is expected to reach greater heights as Reed Sinopharm Exhibitions (RSE), organiser of PCHi, highlights the seventh edition of PCHi as the most international edition ever, with participation and support from global and local industry professionals.

ความยิ่งใหญ่ที่มากขึ้น หลายปีที่ผ่านมา RSE ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน ของผู้เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์และผู้เข้าชม งาน PCHi จากนานาชาติเป็นจำ�นวนมาก สำ�หรับปีนจี้ ะมีการจัดพาวิลเลียนเช่นเดิม ซึง่ PCHi ได้รบั การมีสว่ นร่วมจากผูเ้ ข้าร่วมแสดง ผลิตภัณฑ์มากกว่า 47 ราย ใน 10 พาวิล เลียน อันได้แก่ เกาหลี ญี่ปุ่น สเปน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อินเดีย สิงคโปร์ ไทย และ ออสเตรเลีย นอกจากนี้ PCHi 2014 ยังได้ รับความสนใจในการเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ จากทั้งผู้เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์รายใหม่ และรายเดิม ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับ สากลอีกด้วย

Greater global presence Through the years, RSE has witnessed a surge in the number of international exhibitors and visitors at PCHi. This year will be no different, and as part of the pavilion programme, PCHi will witness the participation of more than 47 exhibitors across 10 pavilions, including Germany, Korea, Japan, Spain, France, USA, India, Singapore, Thailand and Australia. In addition, PCHi 2014 has also attracted the participation of both new and returning exhibitors from other internationally renowned organisations.

การร่วมมือกันระดับสากลในการจัด งานสัมมนา ส่วนทีข่ าดไม่ได้ของ PCHi คือ งานสัมมนาที่ เป็นเครือ่ งมือในการนำ�เสนอข้อมูลเชิงลึกของ การพัฒนาและเทคโนโลยีล่าสุด ให้กับผู้เข้า ร่วมงาน ซึ่งปีนี้ RSE ได้จับมือกับพันธมิตร ภายนอก ในการวางแผนโปรแกรมงานสัมมนา โดยทีแ่ ต่ละแทร็กในงานสัมมนานัน้ จะถูกจัดให้ มีการร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรระหว่างหรือ ภายในประเทศทีแ่ ตกต่างกันไป ผูเ้ ข้าร่วมงาน สัมมนาจะได้รับข้อมูลอย่างถี่ถ้วนและความ เข้าใจอย่างลึกซึง้ จากการผสมผสานการทำ�งาน ร่วมกันของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอุตสาหกรรมจาก หลากหลายพื้นภูมิ โดยในงาน PCHi 2014 หัวข้อโปรแกรมงานสัมมนาทีค่ รอบคลุมไปถึง อุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มจะถูกนำ�เสนอดังนี้: - การมีส่วนแบ่งตลาดของเครื่องสำ�อาง

International collaboration for conference programme An integral part and regular segment of PCHi, the conference programme has been instrumental in providing delegates with insights to the latest developments and technologies. This year, for the first time ever, RSE is working with external partners to plan the conference programme. Each conference track will be planned in collaboration with a different international or domestic partner organisation. Delegates can expect to gain in-depth information and valuable insights from a mix of industry experts from various backgrounds. At PCHi 2014, a comprehensive conference programme covering a series of industry-specific topics


will be presented, in collaborations: · Cosmetics & Toiletries on Skin Penetration · Japan-China Cosmetics Exchange Association on Hair Care and Scalp Care · Cosmetics Design on Marketing Trends · Beijing Daily on Rules and Regulations · Mintel on Global Packaging Innovation Zone · Shanghai Jahwa United Co. Ltd., Shanghai Jiao Tong University and SHAW & SHAW Advertising Co. Ltd. on Creative Design and Technological Innovation of Personal Care Product Packaging · Packaging Manager Magazine on Personal Care Packaging More information on the conference programme at PCHi 2014 can be found on http://www.pchi-china.com/en/Conference/ Conference-Schedule/. Elynn Xu, Project Manager, RSE, commented, “We are extremely pleased and honoured to be able to invite these partners on board. Their global insights and diversity would definitely aid PCHi in becoming a truly international platform, with international standards. We look forward to a successful collaboration with each of our partners as we work together towards delivering a successful PCHi conference programme for all our exhibitors and visitors.” Returning to the Shanghai New International Expo Centre from 19 to 21 February 2014, the upcoming PCHi will undoubtedly be the most exciting and robust edition to date. Industry professionals planning to attend PCHi 2014 may pre-register at the event website (http://www.pchi-china.com/en/ visitors/visitor-register/) to avoid waiting lines at the show, and on-site registration fees of RMB150. From October 2013 to February 2014, two pre-registered visitors will each receive individual three-day conference passes in monthly lucky draws.

และผลิตภัณฑ์เพื่อการชำ�ระร่างกาย - องค์กรแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง ระหว่างจีน-ญี่ปุ่น ของผลิตภัณฑ์ดูแล เส้นผมและหนังศีรษะ - เทรนด์ตลาดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องสำ�อาง - กฎ ระเบียบข้อบังคับของปักกิ่งในปัจจุบัน - โซนนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ของโลกจากมิน เทล - บริษัท Shanghai Jahwa United มหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong และ บริษัท SHAW & SHAW Advertising ใน การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม เชิงเทคโนโลยีของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแล ร่างกาย - นิตยสาร Packaging Manager ใน การบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ติดตามข้อมูลเพิม่ เติมสำ�หรับโปรแกรมสัมมนา ในงาน PCHi 2014 ได้ที่ http://www. pchi-china.com/en/Conference/ Conference-Schedule/ เอลลิน ซู, Project Manager, RSE กล่าวว่า “เรายินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สามารถ เชิญชวนพันธมิตรเหล่านี้มาร่วมงานกับเรา ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ และความหลากหลาย ของพวกเขา จะช่วยให้งาน PCHi กลาย เป็นแพลตฟอร์มระดับสากลอย่างแท้จริงด้วย มาตรฐานระดับสากล เราตัง้ ตารอดูความสำ�เร็จ จากการทำ�งานร่วมกันของแต่ละพันธมิตร ที่ มุ่งจัดโปรแกรมสัมมนาในงาน PCHi ที่เป็น ประโยชน์ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์และ ผู้เข้าชมงาน” ซึ่งงานปีนี้จะกลับมาจัดที่ Shanghai New Booth Awards International Expo Centre ในวันที่ 1921 กุมภาพันธ์ 2557 โดยงาน PCHi ที่กำ�ลัง จะเกิดขึ้นนี้ จะเป็นงานครั้งที่น่าตื่นเต้นและ แข็งแกร่งที่สุดในปัจจุบันอย่างไร้ข้อสงสัย ผู้ เชีย่ วชาญด้านอุตสาหกรรมทีส่ นใจจะเข้าร่วม งาน PCHi 2014 สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ทเี่ ว็บไซต์ของอีเวนต์ http://www.pchichina.com/en/visitors/visitor-register เพื่อหลีกเลี่ยงการต่อแถวลงทะเบียนที่หน้า งานและค่าลงทะเบียนหน้างาน 150 หยวน สำ�หรับผูเ้ ข้าชมงานทีล่ งทะเบียนล่วงหน้าตัง้ แต่ เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จะมีการจับรางวัลให้ผู้โชคดี 2 ท่านในแต่ละ เดือน เพือ่ รับบัตรผ่านเข้างานสัมมนาทุกงาน ฟรี! ทั้งสามวัน Show Floor Jan - Feb

59


Atrractions

Mark Your Calendar for Next

COSME Tech & COSME TOKYO!

Author info เคียวโกะ นางากุสะ Kyoko Nagakusa International PR COSME Tech Show Management Reed Exhibitions Japan Ltd. nagakusak@reedexpo.co.jp

To exhibit or to register as a visitor, please visit the official websites. COSME Tech 2014: www.cosme-i.jp/en COSME TOKYO 2014: www.cosmetokyo.jp/en

านแสดงสินค้าชัน้ นำ�ของเอเชียด้านส่วนผสม เครื่องสำ�อาง การผลิตแบบโออีเอ็ม และ การบรรจุ (COSME Tech 2014 - 5th Int’l Cosmetics Development Expo) และ COSME TOKYO 2014 – 3rd Int’l Cosmetics Trade Fair (งานแสดงสินค้านานาชาติด้าน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางหนึ่งเดียวของประเทศ ญี่ปุ่น) จะจัดขึ้นในวันที่ 20-22 ตุลาคม 2557 ณ โตเกียวบิ๊กไซท์ โดยเวลาจัดงานเปลี่ยนจาก ฤดูหนาวในคราวที่แล้ว โดยจะมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีส่วนร่วมจากนานาชาติมากขึ้น คาดว่าจะ มีผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 600 ราย และผู้เข้าชม งาน 30,000 ราย เข้าร่วมสร้างธุรกิจ

งานที่มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา งาน COSME Tech 2013 และ COSME TOKYO 2013 ประสบ ความสำ�เร็จเป็นอย่างยิง่ โดยดึงดูดผูเ้ ข้าร่วมแสดง สินค้า 368 ราย และผู้เข้าชมงาน 20,638 คน แม้ว่าจะเรียกได้ว่าเป็นความสำ�เร็จสำ�หรับงาน แสดงสินค้าที่ยังมีอายุน้อย แต่งาน COSME Tech 2014 และ COSME TOKYO 2014 มี เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น – ขนาดของงานใหญ่ ขึ้น 1.6 เท่า และมีผู้เข้าร่วมงานมากขึ้น 1.5 เท่า ด้วยความสำ�เร็จของงานในปี 2556 ทำ�ให้ พื้นที่จัดแสดงสินค้าในปี 2557 ถูกจับจองเกิน กว่าพื้นที่ในปี 2556 ไปแล้ว

ผู้เข้าร่วมงานนานาชาติเพิ่มขึ้น

งานในปี 2557 จะเป็นงานที่มีส่วนร่วมจาก นานาชาติมากยิ่งขึ้น มีพาวิลเลียนและผู้ร่วม แสดงสินค้าจากชาติตา่ งๆ นอกเหนือจากเกาหลี และไทยทีไ่ ด้จองบูธขนาดใหญ่กว่าเดิมไว้แล้ว พา วิลเลียนมากมายไม่ได้มาจากแค่เอเชีย แต่รวม ถึงยุโรป อเมริกา และอาจมีแอฟริกาอีกด้วย ผู้ เข้าชมงานสามารถมองหาผลิตภัณฑ์/บริการได้ ทุกรูปแบบจากทั่วโลก ตั้งแต่ส่วนผสม การผลิต แบบโออีเอ็ม การบรรจุ ไปจนถึงเครื่องสำ�อาง และเครื่องใช้ในห้องน้ำ�

ตลาดญี่ปุ่นที่น่าดึงดูด

อีกเหตุผลหนึง่ ทีง่ านแสดงสินค้ามีการขยายตัวอย่าง รวดเร็วคือบริษทั ต่างชาติมเี ป้าหมายในการเข้าสู่ ตลาดญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นตลาดเครือ่ งสำ�อางอันดับสอง ของโลก (และเป็นอันดับหนึง่ ของผลิตภัณฑ์ดแู ล ผิว) นอกจากนั้น ประชากรสูงอายุของญี่ปุ่นที่ เพิ่มขึ้น และประชากรรุ่นหลังสนใจส่วนผสม ธรรมชาติ/อินทรีย์และส่วนผสมที่มีประโยชน์สูง ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์กลุม่ “ชะลอวัย” และ “อินทรีย”์ มีการเติบโตอย่างมาก 60

www.innolabmagazine.com

C

OSME Tech 2014 - 5th Int’l Cosmetics Development Expo (Asia’s leading exhibition for cosmetic Ingredients, OEM and Packaging) and COSME TOKYO 2014 – 3rd Int’l Cosmetics Trade Fair (Japan’s ONLY international exhibition specialized in cosmetics finished products) will take place at Tokyo Big Sight, from October 20-22, 2014. It will move to autumn season from June as in previous years, becoming much bigger and much more international. It is expected that 600 exhibitors and 30,000 visitors get together for business. Huge Expansion in the Scale In last June, COSME Tech 2013 & COSME TOKYO 2013 concluded in a remarkable success, gathering 368 exhibitors & 20,638 visitors. Though it was already quite an achievement for such a young show, COSME Tech 2014 & COSME TOKYO 2014 are aiming to become much bigger – 1.6 times bigger scale and 1.5 times more visitors. Due to the 2013 show’s huge success, exhibit space booked for the 2014 show has already exceeded that of the 2013 show’s final figure. Increased Attendance from Overseas The 2014 show will become much more international, joined by several national pavilions and many more international exhibitors. In addition to existing Korea and Thailand pavilion who have already booked their booths with larger scale, many more pavilions are expected not only from Asia but also from Europe, America and maybe from Africa. Visitors can find all kinds of products/services from ingredients, OEM, packaging to cosmetics and toiletries from all around the world. Attractive Japanese Market Another reason for the rapid expansion of the show is that more overseas companies are setting their target to the Japanese market. Japan is the world’s second largest cosmetics market (and the world’s largest skincare market). In addition, due to the aging population and growing interests toward more natural/organic and highfunctional ingredients in younger generation, categories such as “anti-aging” and “organic” are showing powerful growth.


News

อนาไลติค เยน่า มอบรางวัลให้ผู้ ชนะแห่ง Friedrich Schiller University Jena

เป็นของ ซานโดร ฮอยเก ที่ทำ�วิทยานิพนธ์ สำ�หรับการสอบปลายภาคการศึกษาเรือ่ งการ แบ่งแยกมะเร็งผิวหนังชนิดนอนเมลาโนไซติก โดยใช้นอนลิเนียร์ไมโครเสปกโตรสโกปี ซึ่ง ฮอยเกได้ผลสอบดีทสี่ ดุ ในปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา ดร. อัลฟ์ เลียบมันน์ หัวหน้าแผนก Optical Spectroscopy of the Analytical Instrumentation เป็นตัวแทนของอนาไลติค เยน่า เอจีได้มอบรางวัลนี้ในพิธีจบการศึกษา และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2256 อีกด้วย

อนาไลติค เยน่า เอจี ร่วมมือกับคณะเคมี และธรณีศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยฟรีดริช ชิลเลอร์ - เยนา มาเป็นเวลาหลายปี โดยใน ปี 2556 ที่ผ่านมานี้ เป็นอีกครั้งที่อนาไลติค เยน่าผูผ้ ลิตอุปกรณ์ส�ำ หรับห้องปฏิบตั กิ ารจาก รัฐเทอริงเจียได้ทำ�การมอบเงินรางวัลมูลค่า Analytik Jena Donates Faculty Prizes รวม 1,000 ยูโรให้แก่ 2 คณะ ผู้ชนะด้าน at Friedrich Schiller University Jena เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ทางชีววิทยาและ Analytik Jena AG’s cooperation with the การตรวจวัดเชิงวิเคราะห์ Faculty of Chemistry & Geosciences of ดร. อันเน แมร์ซ ได้รับเงิน 750 ยูโร the Friedrich Schiller University Jena goes สำ�หรับรางวัลดุษฎีนพิ นธ์ทดี่ ที สี่ ดุ ด้านเคมี งาน back many years. It was in this context that วิจัยของแมร์ซ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้รามัน Analytik Jena, the Thuringian manufacturer เสปกโตรสโกปีในการวิเคราะห์ทางการแพทย์ of laboratory, bioanalytical and analytical ส่วนรางวัลจากการสอบมูลค่า 250 ยูโร ตก measuring technology, in 2013 once more donated prize money totaling EUR 1,000

for two faculty awards. Dr. Anne März was awarded the EUR 750 prize for the best doctoral dissertation in Chemistry. Her research was focused on a special application of Raman spectroscopy in medical diagnosis. The exams prize, worth EUR 250, went to the chemist Sandro Heuke. With his final exams thesis on the “Classification of nonmelanocytic skin cancer using nonlinear microspectroscopy“, Heuke achieved the best final exams result of the past academic year. On behalf of the company, Dr. Alf Liebmann, Head of Product Department Optical Spectroscopy of the Analytical Instrumentation business unit at Analytik Jena AG, today presented the symbolic checks at this year’s faculty graduation ceremony and congratulated the prize winners. News info analytik Jena - November 22, 2013

“Infinite Opportunity for Southeast Asia Emerging Markets”

3 Chemical International Expo Thailand

www.chemexpo-thai.com

Presented by

Managed by

Supported by

Jan - Feb

61


News

Micromeritics Announces the Acquisition of PoroTechnology

ไมโครเมริตกิ ส์แถลงข่าวการซือ้ กิจการ ของโพโรเทคโนโลยี

เมือไม่นานมานี้ ไมโครเมริติกส์ อินสทรูเมนท์ คอร์ปอเรชัน ได้ซื้อกิจการของบริษัท โพโรเทคโนโลยี บริษทั ผูผ้ ลิตเครือ่ งวัดคุณสมบัติ ของหินด้วยวิธี Mercury injection capillary pressure (MICP) ให้กบั อุตสาหกรรมน้�ำ มัน และแก๊สของประเทศสหรัฐอเมริกา บริษทั ตัง้ อยู่ในเมืองเกรทเตอร์ฮูสตัน รัฐเท็กซัส โพโร เทคโนโลยีจะเป็นหนึง่ ในหน่วยธุรกิจของไมโคร เมริตกิ ส์และใช้เครือ่ งมือวิเคราะห์จากไมโครเม ริติกส์ อนาไลติคัล เซอร์วิส (MAS) การซื้อ กิจการจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อ MAS และโพ โรเทคโนโลยี รวมทั้งลูกค้าในอนาคต ดร. จอห์น นีแชม ก่อตั้งโพโรเทคโนโลยี ในปี 2538 และได้ทำ�การวิเคราะห์ MICP ด้วยตนเองมานานถึง 18 ปี โดยได้ทดสอบ ตัวอย่างถึง 25,000 ตัวอย่างทีม่ คี ณ ุ สมบัตขิ อง หินและแหล่งน้�ำ มันทีห่ ลากหลาย ดร. นีแชม มีประสบการณ์ 43 ปีในฐานะนักธรณีวทิ ยาใน อุตสาหกรรมน้�ำ มันและแก๊ส ทำ�ให้เขาสามารถ มอบข้อมูลที่สำ�คัญ ได้แก่ คุณสมบัติของหิน เชิงธรณีวทิ ยาและปิโตรฟิสกิ ส์ให้แก่ลกู ค้า โดย ใช้วิธีการวิเคราะห์ MICP และการประเมิน ข้อมูลที่ใช้วิธีการเฉพาะ ดร. นีแชม จะเป็น ที่ปรึกษา ทำ�หน้าที่ทั้งการให้คำ�แนะนำ�และ ทำ�หน้าที่โดยตรงในการให้บริการของ MAS MICP ด้วยการทำ�รายงานสรุปส่งให้ลูกค้า MAS ให้ลกู ค้าเข้าถึงเครือ่ งมือ AutoPore MICP ที่มีหลายเครื่องและเครื่องมือในห้อง ปฏิบัติการอันยอดเยี่ยม ทำ�ให้การวิเคราะห์ ได้รวดเร็วไม่แพ้ใคร ในอนาคตอันใกล้ โพ โรเทคโนโลยีจะยังคงมีค่าบริการวิเคราะห์ MICP เท่ากับราคาก่อนการควบรวมบริษัท ซึง่ เป็นราคาในระดับต่�ำ ทีส่ ดุ ของอุตสาหกรรม เกรก ทีล ผู้อำ�นวยการแห่ง MAS และ ดร. นีแชม ประกาศว่า “เราต่างตืน่ เต้นในการ ควบรวมทรัพยากรของเราในครัง้ นี้ การรวมตัว กันของความเชี่ยวชาญ การทำ�งานที่รวดเร็ว รวมถึงค่าบริการที่ถูก จะเป็นประโยชน์อย่าง ยิ่งต่อลูกค้าของทั้งสองบริษัท” 62

www.innolabmagazine.com

Recently, Micromeritics Instrument Corporation completed the acquisition of PoroTechnology, a Texas-based company located in the greater Houston area providing Mercury Injection Capillary Pressure (MICP) rock property data to the U.S. and international oil and gas industry. PoroTechnology will operate as a business unit of Micromeritics and utilize the analytical assets of Micromeritics Analytical Services (MAS). This acquisition will be of significant benefit to both PoroTechnology and MAS current and future customers. John Neasham, Ph.D. established PoroTechnology in 1995 and has, for 18 years, personally conducted MICP analysis and evaluation of some 25,000 samples representing a broad spectrum of reservoir and seal rock types. As a geologist, Dr. Neasham’s 43 years of experience in the oil and gas industry has enabled him to provide clients with important geological and petrophysical rock property data using customized MICP analytical protocols and generated data evaluation. Dr. Neasham will continue as a consultant, acting in both an advisory role and with direct involvement in MAS MICP services, to include data reports provided to clients. MAS provides its customers access to multiple AutoPore MICP instruments and superior laboratory facilities, resulting in analytical turnaround times second to none. The new PoroTechnology will also maintain MICP sample costs for the near future at the same level that existed prior to the acquisition, which are among the lowest in the industry. Both Greg Thiele, director of MAS, and Dr. Neasham state, “We are both excited about the merging of our resources. The combination of additional expertise, fast turnaround times, and low prices will greatly benefit the customers of both companies.” News info Micromeritics – September 11, 2013

แถลงข่าวเปิดตัวงาน interpack 2014 ที่กรุงเทพ

บริษทั เมสเซ่ ดุลเซสดอร์ฟ ผูจ้ ดั งาน interpack 2014 ร่วมกับ สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และ สมาพันธ์วศิ วกรรมแห่งประเทศเยอรมนี (VDMA) ด้านการแปรรูปอาหารและสมาคม เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ได้จัดงานแถลงข่าว interpack 2014 Presentation ขึน้ ทีก่ รุงเทพฯ งานจะจัดขึน้ ทุก 3 ปี ทีเ่ มืองดุลเซสดอร์ฟ ประเทศ เยอรมนี โดยเปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการไทย ได้เข้าร่วมแสดงและชมงานเพื่อการแปรรูป และการบรรจุภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่ง ของโลก กำ�หนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 14 พฤษภาคม 2557 ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี งาน interpack 2014 ได้ มีผู้ร่วมจัดแสดงสินค้ายืนยันการเข้าร่วมงาน แล้วมากกว่า 2,700 ราย และคาดว่าจะมี ผู้เข้าชมงานมากกว่า 165,000 คน โดยมีผู้ ผลิตจากประเทศไทย 12 ราย เข้าร่วมแสดง สินค้าในพาวิลเลียนประเทศไทย การแถลงข่าวจัดโดย แบร์นด์ ยาโบลนอฟสกี ผู้อำ�นวยการงาน interpack ริ ชาร์ด คลีเมนส์ กรรมการผู้จัดการ สหพันธ์ วิศวกรรมแห่งประเทศเยอรมนี และไชยวุฒิ พึง่ ทอง นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย โดยมี ผู้เข้าร่วมงานได้แก่บริษัทที่สามารถเข้าร่วม งานแสดงสินค้าและผู้ที่สามารถเข้าร่วมชม งานจากประเทศไทย ในงาน interpack 2014 นี้ ยังมีกจิ กรรม สำ�คัญทีจ่ ดั ควบคูง่ านเพือ่ เฉพาะกลุม่ อุตสาหกรรม เช่น ส่วนแสดงงาน Innovationparc Packaging (IPP) 2014 และการสัมมนา Save Food Congress ซึ่งได้มีการจัดเป็น ครั้งที่ 2 โดยเป็นความร่วมมือของเมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ และองค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ (FAO)


interpack 2014 Presentation in Bangkok

International fair organizer Messe Düsseldorf GmbH recently joint with VDMA Food Processing and Packaging Machinery Association and Thai Packaging Association to introduce the world’s leading trade fair interpack 2014 held every three years in Dusseldorf, Germany. Thai entrepreneurs have a good opportunity to participate and vist one of the biggest packaging exhibitions in the world. interpack 2014 will take place from May 8-14, 2014 in Düsseldorf. More than 2,700 exhibitors have already confirmed their participation for this interpack 2014 that expected to draw over 165,000 visitors. Twelve Thai manufactures will join the fair under the Thai pavilion. Bernd Jablonowski, interpack Director, Richard Clemens, Managing Director / VDMA Food Processing and Packaging Machinery Association and Chaivudh Phungthong, President of Thai Packaging Association, recently hold a press conference of interpack 2014 to both potential exhibitors and visitors from Thailand. interpackx 140mm.pdf 2014 also1 includes activities LabIndo_Ad_210mm 2/12/2014 1:29:05 PM delicate for specific industries such as

Innovationparc Packaging (IPP) 2014 and the 2nd edition of Save Food Congress with cooperation of Messe Düsseldorf and FAO. News info Pro Media PR - December 27, 2013

ไอเอ็มซีดี ฟูดแอนด์นิวทริชัน: มอบ นวัตกรรมด้านเทคนิค

ไอเอ็มซีดี ฟูดแอนด์นวิ ทริชนั ยินดีน�ำ เสนอพรา ลีนสไตล์เบลเยียมแบบใหม่ที่มีรสชาติอร่อยซึ่ง พัฒนาโดยทีมเทคนิคในยุโรป ผลิตภัณฑ์นี้ได้ เปิดตัวในงานฟู้ด อินกรีเดียนส์ ยุโรป (FiE) ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้มาจากไอเอ็มซีดีได้รเิ ริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์โดยใช้สว่ น ผสมจากพันธมิตรทางธุรกิจ ขนมหวานชนิด

นี้ประกอบด้วยไส้พราลีนที่มีการเติมอากาศ ปราศจากสารก่อภูมิแพ้แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ไอเอ็มซีดีเลือกพราลีนเพราะต้องการนำ�เสนอ ผลิตภัณฑ์ทนี่ า่ สนใจและวางตลาดได้ในวัฒนธรรม ที่หลากหลายที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ หลังจากการสร้างสูตรไส้พราลีนในศูนย์ เทคนิคไอเอ็มซีดี ทีมผู้เชี่ยวชาญได้ทำ�งาน ร่วมกับผู้ผลิตพราลีนในประเทศเบลเยียมโดย ใช้เครื่องมือและโรงงานของผู้ผลิตสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้ช็อกโกแลต คุณภาพสูง ในขั้นตอนนี้ มาเตียน ซีเกอร์ ผู้ เชีย่ วชาญด้านกลิน่ รสจากไอเอ็มซีดี ได้ใช้ความ เชี่ยวชาญเลือกรสชาติของพราลีนที่เหมาะสม จึงได้ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างแท้จริงและได้น�ำ เสนอ ความสามารถทางเทคนิคชั้นสูงรวมทั้งให้กลิ่น รสชั้นเยี่ยมอีกด้วย ไอเอ็ ม ซี ดี เ ชื่ อ ว่ า ความเชี่ ย วชาญด้ า น แอพพลิเคชันทีค่ รอบคลุมเป็นสิง่ สำ�คัญในการนำ� เทคโนโลยีด้านส่วนผสมอาหารล่าสุดที่พัฒนา โดยพันธมิตรของบริษัทมาใช้เป็นโซลูชันที่ตรง กับความต้องการของตลาด คุณค่าของแนวคิด นีถ้ กู นำ�เสนอเป็นพิเศษในการพัฒนาพราลีนสไตล์ เบลเยียม ทีมเทคนิคของไอเอ็มซีดแี สดงให้เห็น แล้วว่าความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับซัพพลาย เออร์ มหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ ทำ�ให้

Jan - Feb

63


News

บริษทั ได้รบั ทัง้ ความเข้าใจในส่วนผสมอย่างลึก ซึ้งและข้อมูลความต้องการของตลาดเชิงลึก ซึ่งช่วยบริษัทในการสร้างการผสมผสานที่ทรง ประสิทธิภาพ พูดให้ชัดก็คือไอเอ็มซีดีสามารถ มอบนวัตกรรมของสูตรอาหารทีเ่ ชือ่ ถือได้ให้กบั ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า มิเชล เฟส์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคแห่งไอ เอ็มซีดี ฟูดแอนด์นิวทริชัน ให้ความเห็นว่า “ผลิตภัณฑ์นเี้ ป็นผลลัพธ์ของนวัตกรรมของส่วน ผสมที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นในการพัฒนา สูตร ความเข้าใจด้านการใช้งาน และความรู้ ด้านเทรนด์ตลาดล่าสุด ไอเอ็มซีดีจะนำ�เสนอ แนวคิดด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถมอบให้แก่พันธมิตรของบริษัทที่จะ ใช้ดึงดูดความสนใจของเชฟขนม นักพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และนักการตลาด”

IMCD Food & Nutrition: Delivering Technical Innovation

IMCD Food & Nutrition is delighted to present a new and delicious Belgian praline developed by European technical team. This new product was unveiled at Food Ingredients Europe (FiE) show in Frankfurt in November 2013. The new product is the result of IMCD’s initiative to create an innovative product using ingredients sourced from various principal partners. This confectionary treat contains an aerated, allergen-free praline filling that has never before been seen. The rationale behind choosing praline in particular, was in response to IMCD’s effort to offer a product that is universally appealing and commercially marketable across as many cultures possible. Following the formulation of the new praline filling in the IMCD Technical Centre, team of experts worked in partnership with a Belgian praline manufacturer, using their facility to complete the product with highquality chocolate. During this stage, IMCD’s flavor specialist, Martien Segers directed her efforts specifically towards selecting the optimum taste for the final praline, presenting a product that was not only totally new to the market and showcased our exemplary technical offering, but delivered a premium flavor too. IMCD firmly believes that comprehensive application expertise is vital to bringing together the latest ingredient technologies developed by partners as complementary 64

www.innolabmagazine.com

solutions that fit the local market needs. The value of this approach was especially demonstrated with the Belgian praline development. IMCD’s technical team proved that through continuous collaboration with suppliers, universities and institutes, the company can gain both an in-depth understanding of their ingredients and a valuable insight into current market demands to help company formulates the most effective combinations. In the case of this particular example, IMCD was even able to provide customers’ R&D departments with a reliable, innovative recipe. Michel Faes, Technical Manager, IMCD Food & Nutrition, commented: “This product is the result of major ingredient innovation together with a passion for recipe development, application understanding and knowledge of the latest market trends. Attracting the attention of patisserie chefs, product developers and marketers, IMCD will continue to demonstrate the added value it can bring to its partners.” News info GolinHarris – November 26, 2013

กอร์ดอนกล่าวว่า “การเลือ่ นตำ�แหน่งของ โทนีไปเป็นประธานฝ่ายนวัตกรรมแสดงให้เห็น ว่าเราให้ความสำ�คัญกับนวัตกรรมระดับโลก มากยิ่งขึ้น เรามีโอกาสที่ดีในการใช้มุมมอง ใหม่และนำ�แนวทางที่สดใหม่มาใช้เพื่อตอบ สนองความท้าทายทางธุรกิจ ดิฉันเชื่อมั่นใน ศักยภาพของโทนีทจี่ ะนำ�อินเกรดิออนก้าวหน้า ไปอีกระดับหนึ่งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด” เดลิโอเข้าร่วมงานกับบริษัทเนชันแนล สตาร์ช ซึ่งในขณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของอินเกรดิออน มาตั้งแต่ปี 2549 ในตำ�แหน่งรอง ประธานและผู้จัดการทั่วไปประจำ�ภูมิภาค อเมริกาเหนือ และจากนั้นก็เข้ารับตำ�แหน่ง รองประธานฝ่ายนวัตกรรมและการตลาดทั่ว โลก เขาเคยดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารมากมาย ในด้านการตลาด วิจัยและพัฒนา และการ จัดการทั่วไปที่บริษัทอาร์เชอร์ แดเนียล มิด แลนด์ แอนด์ มาร์ส นอกจากนั้น ยังเคย ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เขาจบปริญญา ตรีวทิ ยาศาสตร์บณ ั ฑิตในสาขาวิศวกรรมเคมี จากสถาบันโพลีเทคนิคเรนเซลาร์ ในเมือง ทรอย นิวยอร์ก Ingredion Incorporated Names New Chief Innovation Officer

อิ น เกรดิ อ อนแต่ ง ตั้ ง ประธานฝ่ า ย นวัตกรรมคนใหม่

อินเกรดิออน ผู้นำ�ด้านการผลิตโซลูชันส่วน ผสมอาหารสำ�หรับอุตสาหกรรม ประกาศ แต่งตั้ง โทนี เดลิโอ เป็นรองประธานอาวุโส และประธานฝ่ายนวัตกรรม โดยมีผลตั้งแต่ 6 มกราคม 2557 ตำ�แหน่งดังกล่าวจะขึน้ ตรงกับ ไอลีน กอร์ ดอน ประธานและประธานกรรมการบริหารของ อินเกรดิออน โดยเดลิโอจะเป็นผูน้ �ำ ของบริษทั ในด้านการตลาด นวัตกรรม และการพัฒนา ธุรกิจ ของบริษัททั่วโลก และจะเป็นหนึ่งใน พนักงานของบริษัท โดยก่อนหน้านี้ เขาเป็น รองประธานฝ่ายนวัตกรรมทั่วโลก

Ingredion Incorporated, a leading global provider of ingredient solutions to diversified industries, recently announced the appointment of Tony DeLio to senior vice president and chief innovation officer effective January 6, 2014. Reporting directly to Ingredion Chairman and CEO Ilene Gordon, DeLio will lead the Company’s global marketing, innovation and business development and will be an officer of the Company. Previously he was vice president of global innovation. “Tony’s promotion to chief innovation officer reflects our increased emphasis on global innovation and marketing. We have a great opportunity to apply new perspectives and bring fresh approaches to our business challenges. I am confident in Tony’s ability to take Ingredion to the next level of product development and marketing,” said Gordon. DeLio joined National Starch, now part of Ingredion, in 2006 as vice president and general manager, North America and


subsequently served as vice president of global marketing and innovation. He has held a variety of executive positions in marketing, R&D and general management at Archer Daniels Midland Company and Mars, Inc. Additionally, DeLio served as associate vice chancellor for research at the University of Illinois. He earned a Bachelor of Science degree in chemical engineering at Rensselaer Polytechnic Institute in Troy, N.Y. News info BDB Asia – December 30, 2013

ซัลติโกปรับราคาสินค้า

ผลิตภัณฑ์ส�ำ หรับลูกค้าทัว่ ไปของบริษทั ทัว่ โลก อีก 5% โดยจะเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม 2557 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้แก่ คลอโรฟอร์ เมท 1,2,4-ไตรเอโซล อนุพันธ์ของโทลูอิดีน เบนโซไทเอโซล และสารประกอบครอสลิงค์ บริษัทจำ�เป็นต้องขึ้นราคาเนื่องจากต้นทุน วัตถุดิบและพลังงานสูงขึ้น ผลิตภัณฑ์ส�ำ หรับลูกค้าทั่วไป ได้แก่ สาร เคมีเฉพาะ ซึ่งไม่ได้ผลิตเป็นพิเศษสำ�หรับ ลูกค้ารายใด ผลิตภัณฑ์กลุม่ นีเ้ ป็นส่วนสำ�คัญ ของบริษทั ฯ ผลิตจากโรงงานในเมืองเลเวอร์คู เซนและดอร์มาเกน เยอรมนี บริษัทประสบ ความสำ�เร็จในการพัฒนาและทำ�การตลาด ผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ส่วนผสมโพลีเมอร์ น้ำ�หอมและสาร ให้กลิ่น และสารมัธยันตร์สำ�หรับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องสำ�อาง ส่วนภาค เกษตรกรรมและเภสัชกรรมก็เป็นเป้าหมาย ของผลิตภัณฑ์สำ�หรับลูกค้าทั่วไปเช่นกัน

ซัลติโก จีเอ็มบีเอช เป็นบริษัทลูกของแลง Saltigo Makes Price Adjustments เซส ผูผ้ ลิตสารเคมีชนิดพิเศษ เตรียมขึน้ ราคา Saltigo GmbH, a wholly owned subsidiary

of specialty chemicals company LANXESS, is to increase its prices worldwide for some multi-customer products by up to 5% effective January 1, 2014. Products affected include chloroformates, 1,2,4-triazole, toluidine derivatives, benzothiazole and crosslinking agents. This has been necessitated by a steady increase in raw material and energy costs.  Multi-customer products, i.e. fine chemicals that are not manufactured exclusively, are an essential part of Saltigo’s product portfolio and are produced at its facilities in Leverkusen and Dormagen, Germany. The company successfully develops and markets its own products in the areas of polymer additives, fragrances and aromas, and electronic and cosmetic intermediates, among others. The agricultural and pharmaceutical sectors are also target markets for multi-customer products.  News info LANXESS AG - December 23, 2013

Events Calendar month

JAN

date

 Swiss Expo, Palais de Beaulieu, Lausanne, Switzerland

www.swiss-expo.com

27-30

 Medilab Middle East, Dubai International Exhibition Centre, UAE

arabhealthonline.com/Medlab

29-31

 InterAqua, Tokyo Big Sight, Japan

www.interaqua.jp

18-20 19-21 25-26 27–Mar 2 2-6

MAR

APR

4-6

Pharmapack Europe, Paris Expo Porte de Versailles, France  MEDLAB Asia Pacific, Marina Bay Sands, Singapore PCHi, Shanghai New International Expo Center, China

www.pharmapack.fr www.medlabasia.com www.pchi-china.com

 Chemexpo Thai, BITEC, Bangkok

www.chemexpo-thai.com

 FoodPack Asia, BITEC, Bangkok, Thailand

www.foodpackthailand.com

Pittcon, McCormick Place, Chicago, Illinois, USA  ProPak Vietnam, SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam

www. pittcon.org www.propakvietnam.com

CAC, Shanghai New International Expo Centre, China

www.agrochemshow.com

12-14

EuroLab, Centrum MT Polska, Warsaw, Poland

www.eurolab.org

12-14

6-8

China Lab, Guangzhou Poly World Trade Center, China

www.chinalabexpo.com

1-3

in-cosmetics, Messe, Hamburg, Germany

www.in-cosmetics.com

1-4

analytica, Messe München, Munich, Germany

www.analytica-world.com

Personal Care Summit ASIA 2014 The Landmark, Bangkok, Thailand

conference.industrysourcing.com

Vitafoods Europe, Palexpo, Geneva, Switzerland

www.vitafoods.eu.com

CEM 2014 (International Conference on Exhibition on Emissions Monitoring), Renaissance Polat Istanbul Hotel, Istanbul, Turkey

www.cem.uk.com

28-29 6-8

MAY

website

16-19

12-13

FEB

event/venue

14-16

Jan - Feb

65


INNOLAB magazine #632  
INNOLAB magazine #632  
Advertisement