Page 1

Food Products More than Safety The Tips for Centrifugation

Stevia Sales & Applications

Color Pigments A Must for Cosmetics The New State-of-the-Art Facility of

Leading Healthcare & Pharmaceutical Company - MEGA


ScientiďŹ c Promotion Co., Ltd. 1759 Soi Wachirathamsathit 57, Sukhumvit 101/1, Bangchak, Prakanong, Bangkok 10260 Thailand T +662 1854333 F +662 3118809 potchara.sungtong@biomerieux.com M +668 56619736 maylada.ma@spcgroup.co.th M +669 06786921 http://www.biomerieux-industry.com


Nov - Dec 5


Editor’s Note

In a World of White ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสำ�อางและผลิตภัณฑ์ดแู ลร่างกายเป็นสินค้าทีท่ �ำ กำ�ไรได้มาก ตลาด เปิดกว้าง มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงไม่แปลกที่ใครๆ ก็อยากจะแบ่งเค้กก้อน นี้ และแน่นอนว่า “ขาว“ ยังเป็นกระแสหลัก สังเกตุได้จากโฆษณาทางโทรทัศน์ สำ�หรับการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด ใหญ่ไม่น่าเป็นห่วงนัก เพราะเจ้าของกิจการดำ�เนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย มีกำ�ลังจ้างพนักงานด้านวิจัยพัฒนา และพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพที่มีความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจจะดีหรือไม่ดี ก็ตามราคา แต่น่าจะ ปลอดภัย สำ�หรับผู้ประกอบการรายเล็กและเล็กมาก บางครั้งอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แม้จะผลิตเครื่องสำ�อางที่ทรงประสิทธิภาพ ใช้เพียงสามวันเจ็ดวันก็ขาวได้ แต่ก็ขาย ได้ไม่นาน เนื่องจากไม่ทราบว่าสารเหล่านั้นมีอันตรายและผิดกฎหมาย เราจะไม่พูด ถึงกรณีผู้ผลิตที่ไม่มีจริยธรรม ไม่ว่าคุณจะมีผิวดำ� ขาว เหลือง น้ำ�ตาล หรือแดง มันไม่ได้สำ�คัญอะไร แต่ การเป็นคนดีต่างหากที่สำ�คัญ ท่านผู้อ่าน หากท่านเป็นผู้ผลิต โปรดอย่าลืมว่า ... คุณภาพกับความปลอดภัยต้องมาพร้อมกัน http://thechronicleherald.ca/world/1146071-lab-grown-burger-lackstaste-testers-say

C

osmetics and personal care products are very profitable with a wide range of markets and continuous growth. That’s why many people want to share the cake. As we have found in TV commercial, “white” remains in main stream of a beauty trend. There is nothing to be worried on the medium and large enterprises. They run the business complied with laws and also has money to hire well-educated staff for r&d and quality control. The efficacy of their products depends on the cost. However, it might be safe. For small and tiny enterprises, sometimes, their products has high efficacy. You become white in 3-7 days. Finally, their business has to stopped in a short time because they don’t know that the ingredients they used are harmful and illegal. It doesn’t matter if you are black, white, yellow, brown or red. But it matters if you are good! Readers, if you are manufacturers, please remember ... Quality and safety must come together.

กรุณา จีนถนอม

หัวหน้าบรรณาธิการ Karuna Chinthanorm Editor in Chief

The publisher endeavors to collect and include complete, correct and current information in INNOLAB but does not warrant that any or all such information is complete, correct or current. The publisher does not assume, and hereby disclaims, and liability to any person or entity for any loss or damage caused by errors or omissions of any kind, whether resulting from negligence, accident or any other cause. INNOLAB does not verify any claims or other information appearing in any of the advertisements contained in the magazine, and cannot take any responsibility for any losses or other damages incurred by readers in reliance on such content. 6

www.media-matter.com

ADVISORY BOARD

ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ PRAVATE TUITEMWONG Department of Microbiology, Faculty of Science King Mongkut's University of Technology Thonburi

pravate.tui@kmutt.ac.th

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ PRAMOTE TAMMARATE Institute of Food Research and Product Development, KU ifrpmt@yahoo.com สมคิด รื่นภาควุฒิ SOMKID RUENPARKWOOT Consultant, Institute of Food Research and Product Development, KU somkid-doa@hotmail.com CONTRIBUTING WRITERS

คริสเตียน แอปเฟล Christian Apfel Sales Director Asia-Pacific, Xylem, Analytics, Hong Kong Christian.Apfel@xyleminc.com ไกรวิณี ประเกาพันธ์ Kraivinee Pragourpun, Product Specialist, Scientific Department Thanes Development Co., Ltd. sarapaoch@hotmail.com ศ. ศิริฤกษ์ ทรงศิวิไล Prof. Sirirurg Songsivilai Executive Director National Nanotechnology Center (NANOTEC) sirirurg@nanotec.or.th ยศพร กิจสมัย Yosabhorn Kitsamai Bronson and Jacobs International Co., Ltd. yosaporn@bjinter.co.th ชลลดา โกมารกุล ณ นคร Chonlada Komarakul na nakorn Food Business Unit Supervisor, Onimax Co.,Ltd. daii-chonlada@onimax.net ดร. อะโรรา ฟัง Arora Phang, Ph.D. Application specialist Eppendorf Asia Pacific Sdn., Bhd Phang.ayi@eppendorf.com.my ณฐวรรณ บุญเพ็ง Natawan Boonpeng Application Specialist, Eppendorf (Thailand) Co., Ltd. Natawan.b@eppendorf.co.th แคทเทอรีน มัลลาแบนด์ Catherine Mallaband in-cosmetics group press office Storm Communications Catherine@stormcom.co.uk เกรซ หว่อง Grace Wong Red Bug PR grace@redbugpr.com วันทิตา พรธนวงศ์ Wantita Porntanawong Bangkok Exhibition Services Ltd. wantita@besallworld.com คลอเดีย เวสต์ตัน Claudia Weston Marketing Department Aid & International Development Forum cweston@aidforumonline.org สรุจ ตั้งธีรพงษ์ Sarut Tangteerapong Associate, Hill+Knowlton Strategies stangteerapong@hkstrategies.com


Events Calendar

month

JAN FEB

date

Swiss Expo, Palais de Beaulieu, Lausanne, Switzerland

www.swiss-expo.com

27-30

Medilab Middle East, Dubai International Exhibition Centre, UAE

arabhealthonline.com/Medlab

29-31

InterAqua, Tokyo Big Sight, Japan

www.interaqua.jp

12-13

Pharmapack Europe, Paris Expo Porte de Versailles, France

www.pharmapack.fr

19-21 4-6 6-8 12-14

APR

website

16-19

27–Mar 2

MAR

event/venue

1-3 28-29

 PCHi, Shanghai New International Expo Center, China

www.pchi-china.com

 FoodPack Asia, BITEC, Bangkok, Thailand

www.foodpackthailand.com

 ProPak Vietnam, SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam

www.propakvietnam.com

CAC, Shanghai New International Expo Centre, China China Lab, Guangzhou Poly World Trade Center, China

www.agrochemshow.com

in-cosmetics, Messe, Hamburg, Germany

www.in-cosmetics.com

 ASIA Personal Care Summit, Landmark, Bangkok, Thailand

www.chinalabexpo.com conference.industrysourcing.com Nov - Dec 7


Nov-Dec 2013

Contents Cover Story Food Products: More than Safety 12 Lab Equipment Autoclave: Principle and Applications 18 Intelligent Digital Sensors The Solution for Calibration 20 Lab Environment Detection of Mercury Ions in Environmental Water by DNA Optical Biosensor 22 Lab Talk Nanotechnology Development in Thailand: Meeting Society’s Needs 26 Lab Cosmetics Skin Inflammatory Mechanism 28 Innovation of Color Pigments Functionality-Enhanced Coating 30 Lab Pharma Real-Time PCR for Septicemia Testing 33 Lab Food Stevia for Food Products 36 Lab Tips Centrifuge: More than Centrifugation 39

PUBLISHER

บริษทั มีเดีย แมทเทอร์ จำ�กัด 43/308 หมู่ 1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 MEDIA MATTER Company Limited 43/308 Moo 1, Jomthong Road, Jomthong, Bangkok 10150 Thailand T +66 2 878 1025 F +66 2 878 1026 innolab@media-matter.com http://www.media-matter.com

TEAMWORK

Managing Director กรกนก กมลรัตน์ KORNKANOK KAMOLRAT kk@media-matter.com Editor-in-Chief กรุณา จีนถนอม KARUNA CHINTHANOM kc@media-matter.com Business Development Manager โสรดา รุกขะวัฒน์ SORADA RUKKHAWAT sr@media-matter.com Member Relation Manager ศุภวัชร์ สุขมาก SUPAWAT SUKMARK ss@media-matter. com Art Director วสันติ มีทอง WASANTI MEETHONG wm@media-matter.com Graphic Designer วนัสนันท์ จีนถนอม WANASANAN CHINTHANOM agency@media-matter.com Advertising Sales Executive เปรมระพี หิรญ ั สุรเวทย์ PREMRAPHEE HIRUNSURAWET sales@media-matter.com Member Relation Executive วิริยา เต๊ะดอเลาะ VIRIYA TAEDOLOH info@media-matter.com Procurement & Accounting พรทิพย์ คล้ายสิงห์ PORNTHIP KLAISING procurement@media-matter.com

8

www.media-matter.com


Free&Easy to access!

http://www.innolabmagazine.com

Nov-Dec 2013

Contents Lab Visit State-of-the-Art Facility Doubles MEGA’s Production Capacity 44 Attraction in-cosmetics 2014 Set to Unite the Personal Care Industry in Hamburg 46 PCHi Announces Partial Conference Line-up 47 ProPak Vietnam 2014 & Plastics & Rubber Vietnam 2014 Ready to Deliver Business 48 Catch Up LAB ASIA: The Platform for Lab Technology in Southeast Asia Testing Practices for Cosmetics & Personal Care Products in-cosmetics ASIA 2013 Affirmed its Leading Position in ASIA Food Security Summit Harvests International Collaborative Partnerships

50 51 54 60

News 61 INNOLAB Calendar 7

ADVERTISERS analytik Jena AG Analytical Lab Science bioMérieux Design Alternative domnick Hunter-RL Duran Group Food Pack

5 25 3 BC 15 IFC 43

Lab Korea OHAUS INDOCHINA PCHi Propak Vietnam Thai Chem Expo Thai China Fravours and Fragrances Industry Xylem

45 17 4 IBC 63 13 21, 23

Nov - Dec 9


Features

Texture Analyzer - CT3

SymSol® PF-3

SODA-LO®

Scientific Promotion Co., Ltd.

Bronson and Jacobs International Co., Ltd.

Tate & Lyle

Sigma-Aldrich Fine Chemical (SAFCTM) จำ�หน่ายสารปรุงรสและแต่งกลิน่ ทีใ่ ช้เป็นวัตถุดบิ ในกระบวนการผลิต โดยมีสารแต่งกลิน่ มากกว่า 1,600 กลิ่น และกลิ่นใหม่ๆ ทุกเดือน จัด จำ�หน่ายทัว่ โลกรวมทัง้ ประเทศไทย โดยมีขนาด บรรจุพร้อมส่งตั้งแต่ 25 กิโลกรัม จนถึงขนาด บรรจุตามที่ลูกค้าต้องการ SAFCTM มีสารปรุง รสและแต่งกลิ่นที่ได้รับการรับรองเป็นเกรด อาหาร (Food grade) กว่า 350 ชนิด สารที่ ได้จากแหล่งธรรมชาติกว่า 250 ชนิด สารทีไ่ ด้ มาตรฐาน Kosher รวมถึงสารทีผ่ า่ นมาตรฐาน ฮาลาล (Halal) กว่า 525 ชนิด และยังให้ บริการจำ�หน่ายสารปรุงรสและแต่งกลิ่นที่เป็น น้ำ�มันหอมระเหยกว่า 170 กลิ่น สารเคมีตาม บัญชีรายการของ Food Chemicals Codex Listings กว่า 400 ชนิด สารเคมีจาก SAFCTM มีคุณภาพสูง สามารถตรวจสอบกลับได้ด้วย เอกสารตามระบบควบคุมคุณภาพ SAFCTM พร้อมให้บริการทุกเวลาตามปริมาณทีค่ ณ ุ ต้องการ ในคุณภาพที่ไว้วางใจได้ เพิ่มความเร็วของงาน วิจยั และเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ด้วย SAFCTM จากบริษัท ไซแอนติฟิค โปร โมชั่น จำ�กัด ตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของ Sigma-Aldrich อย่างเป็นทางการ

ซิมไรส์เปิดตัวสารช่วยในการละลาย (Solubilizer) ปราศจากโพลีเอทิลีนไกลคอล (PEG) ชนิด ใหม่ SymSol® PF-3 ผู้ผลิตเครื่องสำ�อาง สามารถใช้ส่วนผสมชนิดนี้ทำ�ให้สารกลุ่มที่ ละลายน้ำ�มันเข้ากับน้ำ�ได้ เช่น น้ำ�หอมและ น้ำ�มันหอมระเหย สารออกฤทธิ์ และวิตามิน ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น สารละลายในน้ำ � หรื อ สารละลายในแอลกอฮอล์ผสมน้ำ� PEG ใช้เป็นสารอิมัลซิไฟเออร์ สารช่วย การละลาย และสารลดแรงตึงผิวในส่วนผสม เครื่องสำ�อางมาหลายปี โดยมีคุณสมบัติที่ดี ในผลิตภัณฑ์หลายกลุ่ม ในขณะนี้ผลิตภัณฑ์ ที่ผสม PEG ในทุกกลุ่มราคายังครองตลาด อยู่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทรนด์ผลิตภัณฑ์ปราศจาก PEG ได้เติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว ดังนัน้ การใช้ผลิตภัณฑ์สารช่วย การละลายปราศจาก PEG อย่าง SymSol® PF-3 จากซิมไรส์จึงมีข้อได้เปรียบที่จะมอบ ประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคมากมาย

SODA-LO® เกลือผลึกกลมขนาดเล็ก (Salt microspheres) จากเททแอนด์ไลล์ชว่ ยให้คณ ุ ลดการรับประทานเกลือลงได้ 25-50% โดยที่ ยังมีรสชาติของเกลือเหมือนเดิม SODA-LO® มีรสชาติ ฉลาก และฟังก์ชันเหมือนเกลือ เพราะมันคือเกลือ! เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตร แล้วนี้จะเปลี่ยนผลึกเกลือแบบเดิมให้กลาย เป็นผลึกกลมขนาดเล็กทีเ่ คลือ่ นทีไ่ ด้อย่างอิสระ มอบรสเค็มได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ เพิ่มสัดส่วนพื้นที่ผิวกับปริมาตรให้มากที่สุด SODA-LO® ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารกลุ่ม ต่างๆ ได้แก่ ขนมปัง สแน็คแบบเค็ม เครื่อง ปรุงรส พิซซ่า และผลิตภัณฑ์ชบุ เกล็ดขนมปัง SODA-LO® ได้รับการยกย่องให้เป็น “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด แห่งปี” และ “นวัตกรรมส่วนผสมเพือ่ สุขภาพ ยอดเยีย่ มแห่งปี” ในงาน NuW Excellence Awards 2012

Symrise has launched its new PEG-free solubilizer SymSol® PF-3. Cosmetics manufacturers may use it to solubilize lipophilic substances, such as perfume and essential oils, actives and vitamins in pure aqueous and aqueous alcoholic product formulations. Polyethylene glycol (PEG) compounds have served as emulsifiers, solubilizers and surfactants in cosmetic preparations for many years. They show excellent emulsifying and solubilizing properties in a wide variety of products. At the moment, PEG-containing products dominate the solubilizer market. They spread through all price segments. However in the past years, the trend to PEG-free products is growing rapidly. By using Symrise’s PEG-free solubilizer, variant customers will benefit from the advantages of SymSol® PF-3.

With Tate & Lyle’s SODA-LO® Salt Microspheres, you can deliver full salt taste while cutting salt intake by 25-50%. SODA-LO® Salt Microspheres tastes, labels and functions like salt, because it is salt! Its patented technology transforms standard salt crystals into free-flowing hollow crystalline microspheres, efficiently delivering salty taste by maximizing surface area relative to volume. SODALO® Salt Microspheres formulates well in the following range of food applications: bread, salty snacks, seasonings, pizza and breadings. SODA-LO® Salt Microspheres was recognized as the “Heart Health and Circulatory Innovation of the Year” and as the overall “Most Innovative Health Ingredient of the Year” at the NuW Excellence Awards 2012.

Sigma-Aldrich Fine Chemical (SAFC™) can deliver over 1,600 aroma chemicals, with new products added monthly, anywhere in the world, including Thailand. SAFC™ can provide them on time, with ready–to-ship packages to 25 kg or customizable options. SAFC™ offers vast selection of flavor raw materials, including more than 350 food-grade-certified products, 250 natural materials, 525 Halal-certified products, 170 essential oils, and 400 Food Chemicals Codex listings, andAll chemicals offered by SAFC™ have exceptional quality, with documentations and track record in regulatory compliance. SAFC™ can provide them on time, in the quantities needed, and with uncompromised quality. Accelerate research, streamline manufacturing with SAFC™ and Sigma-Aldrich from Scientific Promotion Co., Ltd, an authorized dealer for Sigma-Aldrich’s products. 10

www.media-matter.com


ilShin Freezer Thanes Science Co., Ltd.

บริษัท เทนส์ไซส์ จำ�กัด ขอนำ�เสนอตู้แช่แข็ง ควบคุมอุณหภูมติ �่ำ -40 ถึง -86 องศาเซลเซียส จากอิลชิน (ilShin) ซึ่งเป็นตู้แช่แข็งที่มีระบบ การทำ�ความเย็นระบบคาสเคด (Cascade compressor system) ด้วยสารทำ�ความเย็น ชนิดปราศจากสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Non-chlorofluorocarbon) ทำ�ให้เครื่อง มีประสิทธิภาพในการทำ�งานทีร่ ะดับเสียงเบา ทีส่ ดุ ในโลก (ประมาณ 50 เดซิเบล) อีกทัง้ ยัง สามารถติดตัง้ ระบบส่งสัญญาณไร้สายเพิม่ เติม โดยตัวรับสัญญาณ 1 ตัวสามารถรองรับการ ควบคุมการทำ�งานของตู้แช่แข็งได้สูงสุด 30 เครื่อง รวมไปถึงระบบความปลอดภัยในการ ส่งสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มอื ถือของผูใ้ ช้ เมื่อมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นที่ตู้แช่แข็ง Thanes Science Co., Ltd. introduces ilShin ultra low temperature freezer at -40°C to -86°C, which is a cascade system combined with non-CFC refrigerants. This system is therefore efficient on the lowest noise level in the world (around 50 dBA). Also, ilShin freezer can be optionally installed the wireless system, one receiver can support the controller of freezer maximum for 30 transmitters. Moreover, there is a dialing system for safety which will send alarm signal and sound automatically to user’s mobile phone when alarm system of freezer is working.

Tried-and-Tested DURAN® Laboratory Glass Bottles in Small Sizes SCHOTT Singapore Pte Ltd. (Thailand branch)

ขวดแก้วสำ�หรับห้องปฏิบัติการจาก DURAN® พร้อมเกลียว GL 25 มีจำ�หน่ายแล้วในขนาด 25 มิลลิลติ ร เนือ่ งจากเทรนด์ของการพัฒนาเครือ่ งมือ ในห้องปฏิบตั กิ ารและการวิเคราะห์ในปัจจุบนั คือ การใช้วสั ดุให้นอ้ ยลง DURAN Group จึงพัฒนา ขวดแก้วสำ�หรับห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ ขี นาดเล็กลงด้วย ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์เดียว DURAN® ยังได้ วางจำ�หน่ายขวดแก้วปากกว้างขนาดใหม่ 250 มิลลิลติ รอีกด้วย ปากขวดทีก่ ว้างถึง 80 มิลลิเมตร ทำ�ให้สามารถบรรจุและเทสารพวกฝุน่ ผง สารข้น หนืด และสารทีเ่ ป็นเกล็ดหรือเม็ดได้อย่างสะดวก และปลอดภัย เกลียวและฝาปิดแบบเปิดได้รวดเร็ว ทีพ่ ฒ ั นาเป็นพิเศษทำ�ให้สามารถเปิดและปิดขวด ได้ด้วยการหมุนน้อยกว่า 1 รอบ DURAN® laboratory glass bottles with GL 25 thread are now available in 10 mL size. In the development of new analysis and laboratory apparatus, the trend is moving towards miniaturization. DURAN Group is satisfying this trend towards miniaturization by extending its product range for laboratory glass bottles. But not only this range has been extended, also the DURAN® GLS 80 wide-neck glass bottles are now available in 250 mL size. Their 80 mm wide neck allows powders, paste-like media and granulates to be filled and emptied conveniently and safely. The specially developed thread and corresponding quick release closure allow the bottle to be opened and closed in less than a turn.

Domino DPX Fume Extraction Systems Q II S Co., Ltd.

DPX เครือ่ งดูดควันและฟอกอากาศประสิทธิภาพ สูง ออกแบบมาเพือ่ การใช้งานสำ�หรับการพิมพ์ ด้วยเลเซอร์โดยเฉพาะ ทำ�งานโดยการดูด ควันและฟอกอากาศเฉพาะจุดที่ทำ�การพิมพ์ ปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน ไม่ท�ำ ให้เกิดการร้อง เรียนเรือ่ งฝุน่ ขนาดเล็ก กลิน่ เหม็น เขม่าควัน อากาศทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถนำ� ไปประยุกต์ใช้ได้กบั งานเลเซอร์อนื่ ๆ เช่น งาน ตัด เชื่อม เจาะ สลัก ทำ�เครื่องหมาย หรือ งานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีงานเชื่อม งานขัดทั้งหยาบและละเอียดที่ก่อให้เกิดฝุ่น กลิ่นและควัน แม้กระทั่งงานในห้องสะอาด (Clean room) งานด้านเสริมความงาม เวชภัณฑ์ หรือการรักษาโรค DPX, a high performance fume and extract system, is designed particularly for laser printing. It eliminates and cleans air at the printing area. It provides user safety and prevents a chance of complaint caused by dust, odor, smoke, smell and harmful air. DPX could be applied to other laser works such as cutting, welding, marking, engraving and drilling. The applications includes welding in electronic parts, dust, odor and smoke from coarse and fine rubbing, as well as clean room, beauty supplies or therapeutics.

Nov - Dec 11


Cover Story

Food Products More than Safety Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

ผูบ้ ริโภคทุกวันนีไ้ ม่เพียงต้องการผลิตภัณฑ์อาหารทีป่ ลอดภัย แต่พวก เขาต้องการผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ ความต้องการทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อตอบสนองมุม มองต่างๆ บางคนปฏิเสธอาหารดัดแปลงพันธุกรรมเนือ่ งจากกลัวว่าจะ ไม่มคี วามปลอดภัย แต่บางคนปฏิเสธด้วยเหตุผลอืน่ ๆ เช่น ผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ บางคนชอบไข่ไก่ที่มาจากไก่ที่เลี้ยง แบบปล่อย ไม่ใช่เพราะสารอาหารที่แตกต่างกัน แต่ให้ความสำ�คัญ กับการทารุณกรรมสัตว์ บางคนหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดเพราะเพาะปลูกหรือผลิตด้วย กระบวนการที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม บางผลิตภัณฑ์อาจเป็นที่น่า รังเกียจเพราะใช้แรงงานอย่างโหดร้าย หรือบางคนอาจคิดว่าควร ควบคุมอาหารบางชนิดเนื่องจากอาจเป็นสาเหตุของความอ้วน ภูมิภาคเอเชีย การเกิดวิกฤตการณ์ด้านความปลอดภัยของอาหารได้รับความสนใจ สูงสุด แต่ที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันและทวีความสำ�คัญมากขึ้นคือ ความอ้วนและการขาดสารอาหาร ความพยายามทีจ่ ะรับประกันปริมาณ ทีเ่ พียงพอของอาหารทีเ่ ข้าถึงได้และมีความหลากหลาย ประเทศต่างๆ จะต้องเชือ่ มต่อเข้ากับระบบของโลกเพือ่ การผลิตผลิตผลทางการเกษตร และกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อเป็นการสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหาร ระหว่างประเทศต่างๆ งานวิจยั ของอิโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ เสนอว่าคุณภาพหรือความ ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการของ อาหารไม่ใช่แค่ประเด็นด้านสาธารณสุข แต่เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยตลาด โดยมี เนื้อหาที่สำ�คัญได้แก่ - ความต้องการอาหารทีม่ คี ณ ุ ค่าและ ความปลอดภัยจะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วใน ช่วงห้าปีข้างหน้าเนื่องจากกำ�ลังซื้อเพิ่ม ขึ้น อิโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ คาด ว่าผู้บริโภคจะจ่ายเงินซื้ออาหาร เครื่อง ดืม่ และยาสูบเพิม่ ขึน้ จาก 2.8 ล้านล้าน 12

www.media-matter.com

C

onsumers nowadays need safe food products, but it is not enough. They also need products to fulfill their emotional needs, cultural and environmental requirements or many other addition points of view. Some people refuse genetically modified foods because they fear such foods would be unsafe, and some refuse them for other reasons, such as their environmental or economic impacts. Some people prefer eggs from free range chickens not because it makes a big difference in the quality of the eggs, but because of their concerns about animal cruelty. Some people might wish to avoid certain foods because they are farmed or manufactured in ways that harm the environment. Products might be shunned because they are produced under onerous conditions for workers. Some people think particular foods should be controlled because they increase the likelihood of becoming overweight. Asia Region A succession of food safety crisis has drawn the most attention but there are equal and growing concerns about rising obesity and the stubborn problem of under-nutrition. In an effort to secure sufficient quantities of affordable food and cater for a greater diversity of diets, countries have integrated themselves into global systems for agricultural production and food processing, leading to the creation of longer, sprawling food supply chains that could span numerous countries. Research of The Economist Intelligence indicates that the need to address the quality, or safety and nutritional value, of food is not simply a public health priority, but one that is increasingly being driven by the market. Key findings of the research include; - Demand for safe and nutritious food will rise dramatically across Asia-Pacific in the next five years as purchasing power increases. The Economist Intelligence Unit projects a rise in consumer spending on food, beverages and tobacco from 2.8 trillion USD in 2012 to 3.7 trillion USD by 2016. As production


ดอลลาร์สหรัฐในปี 2555 เป็น 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2559 การผลิตและการค้าอาหารจะเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ ทำ�ให้การพัฒนา ความปลอดภัยของอาหารเป็นความท้าทายของผู้ผลิตและรัฐบาล - การค้าอาหารและปศุสัตว์ข้ามชาติทำ�ให้การตรวจติดตาม คุณภาพอาหารเป็นไปได้ยาก ความต้องการอาหารที่ดีขึ้นยังมีแนว โน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มจำ�นวนประชากรและรายได้ ระบบการ ผลิตอาหารจะต้องเผชิญกับปัญหาในการผลิตให้เพียงพอกับความ ต้องการ ในขณะทีต่ อ้ งรักษาความสามารถในการสร้างผลกำ�ไรจึงทำ�ให้ ต้องทำ�การค้าเพิ่มขึ้น ระหว่างปี 2546–2555 มูลค่าของอาหารและ ปศุสัตว์จากออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 9% CAGR (อัตราการเติบโตเฉลี่ย สะสมต่อปี) มีมูลค่า 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2555 ใน ขณะทีก่ ารส่งออกอาหารและปศุสตั ว์จากทัว่ โลกไปยังประเทศจีนเพิม่ ขึ้น 19% CAGR มีมูลค่า 35,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศจีน กลายเป็นซัพพลายเออร์อาหารที่สำ�คัญของ ญี่ปุ่น มูลค่าการส่งออก เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจาก 5,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 10,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2555 - บริษัทผู้ผลิตอาหารจะต้องลงทุนเพื่อรักษาความมั่นคงของห่วง โซ่อุปทาน ในบางกรณี บริษัทเหล่านี้จะต้องสร้างการเชื่อมต่อในแนว ดิ่งให้มากขึ้น และลงทุนในกระบวนการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความ สามารถในการสอบกลับ - บริษัทผู้ผลิตอาหารระดับโลกจะมีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนา ความปลอดภัยของอาหาร แม้ว่าจะยังไม่ได้รับแรงสนับสนุนให้ลงทุน ในตลาดบางแห่งก็ตาม บริษัทผู้ผลิตอาหารจะต้องโน้มน้าวและสร้าง แรงจูงใจให้กับซัพพลายเออร์ท้องถิ่นให้มีมาตรฐานเดียวกันและ สร้างศักยภาพในการพัฒนามาตรฐานให้กบั อุตสาหกรรมท้องถิน่ เพือ่ จะได้น�ำ เข้าสินค้าทีม่ กี ารควบคุมคุณภาพในมาตรฐานเดียวกัน องค์กรที่มีขนาดใหญ่กว่าจะสามารถลงทุนเพื่อใช้นวัตกรรมและ ซื้อเทคโนโลยีและวิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างความปลอดภัยและ การขนส่งที่มีประสิทธิภาพสู่ตลาดเอเชีย - ตลาดมีความต้องการอาหารทีป่ ลอดภัยจะเป็นแรงผลักดัน หลักขององค์กรในอนาคตอันใกล้ - ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกวิตกเกี่ยวกับความอ้วนมากขึ้นและ บริษทั จะต้องร่วมมือกับภาครัฐเพือ่ ต่อสูก้ บั ปัญหานี้ ปัญหาความ อ้วนมากขึน้ เป็นพิเศษในประเทศจีน องค์การอนามัยโลกประมาณ การว่าในปี 2553 ผู้ชายชาวจีนมีน้ำ�หนักเกินถึง 45% เพิ่มขึ้น จาก 27.5% ในปี 2545 ผู้ผลิตอาหารที่จำ�หน่ายอาหารผ่าน กระบวนการในภูมิภาคนี้จะได้รับแรงกดดันจากสาธารณะมาก ขึ้นให้มีมาตรการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาความอ้วน - ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้นนั้นกำ�ลัง เติบโต ผู้บริโภคให้ความสำ�คัญกับสุขภาพมากขึ้น ซึ่งแสดงให้ เห็นได้จากความต้องการผลิตภัณฑ์กลุ่ม “ดีกว่าสำ�หรับคุณ” (Better-for-you) ในประเทศออสเตรเลีย มินเทล และอิโคโน มิสต์ อินเทลลิเจนซ์ คาดว่าอัตราการดื่มน้ำ�อัดลมต่อคนลดลง 2.5% ระหว่างปี 2555–2559 ส่วนประเทศจีนคาดว่าผลิตภัณฑ์ กลุ่มนี้จะมีการเติบโตเช่นกัน (13.3% ระหว่างปี 2555–2556) ความต้องการเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพจะสูงกว่าน้ำ�อัดลมอย่าง ชัดเจน – อัตราการดื่มน้ำ�ผลไม้ต่อคนจะเพิ่มขึ้น 42.5% และ

and trade of food increases to meet this demand, improving food quality will be a challenge for producers and governments alike. - Rapidly growing cross-border trade in food and livestock is making monitoring of food quality difficult. The demand for more and better food continues to rise in tandem with population growth and rising incomes. Food production systems are struggling to keep up with demand while maintaining profitability, leading to an increase in trade. Between 2003 and 2012, the value of food and livestock exports from Australia to the rest of the world rose by a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 9%, reaching 26 billion USD in 2012. Meanwhile, global food and livestock exports to China grew at CAGR of 19%, hitting 35.3 billion USD in 2012. China is emerging as a critical supplier of food to Japan - the value of exports nearly doubled from 5.5 billion USD in 2003 to 10.8 billion USD in 2012. - Food companies will need to make investments to maintain the integrity of their supply chains. In some cases, this involves deeper vertical integration, and investments in processes and technology to bolster traceability. - Global food companies have a large role to play in improving food safety, yet in some markets they are discouraged from investing. By importing their relatively stringent quality control standards, global food companies influence and incentivize local suppliers to meet their benchmarks, creating the potential to

Nov - Dec 13


Cover Story

น้ำ�ดื่มบรรจุขวดเพิ่มขึ้น 59.3% - ความเสียหายจาก “ความอดอยากซ่อนเร้น” – หรือภาวะ ทุพโภชนาการจากการขาดสารอาหารรอง (MNM) – ในเอเชีย จะ เน้นไปทีก่ ารเพิม่ สารอาหารรองในอาหารพืน้ ฐาน กระแสของการเติม สารอาหารรองที่จำ�เป็นลงในอาหารพื้นฐานเป็นเรื่องราวความสำ�เร็จ หลักที่มาจากหลายแห่งทั่วโลก และเป็นแนวทางที่รัฐบาลในภูมิภาค นี้กำ�ลังพิจารณาอย่างจริงจัง - กฎเกณฑ์ขอ้ บังคับของภูมภิ าคจะกำ�หนดได้ยากเมือ่ พิจารณาจาก สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในยุโรป ความสามารถในการบังคับใช้และตรวจติดตามกฎ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยในเอเชียมีความแตกต่างกันทั้งในระดับ ประเทศและระหว่างองค์กร ในทางกฎหมาย ความท้าทายคือการ รักษาความสมดุลระหว่างความร่วมมือระดับภูมภิ าคและความเป็นอิสระ ของรัฐซึง่ เป็นประเด็นทีค่ อ่ นไปทางการเมืองอย่างยิง่ ในหลายประเทศ แนวทางความยั่งยืน สำ�หรับบริษัทต่างๆ ความยั่งยืนหมายถึงการมอบคุณค่าให้กับลูกค้า โดยเพิ่มมาตรฐานทางจริยธรรมทั้งกระบวนการการผลิตอาหารและ ภาพรวมของบริษัท สำ�หรับลูกค้า ความยั่งยืนหมายถึงการบริโภค สินค้าทีด่ เี ยีย่ มกว่าเดิม บางครัง้ ผลิตภัณฑ์ทยี่ งั่ ยืนคือการตัดสินใจซื้อ เมือ่ พวกเขาเห็นว่าผลิตภัณฑ์ดตี อ่ สุขภาพหรือมีคณ ุ ภาพดีกว่า แต่สว่ น ใหญ่เป็นเพราะความตระหนักด้านจริยธรรม แม้ว่าผลิตภัณฑ์จากการค้าที่เป็นธรรม (Fair trade) และ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ส่วนใหญ่จะจำ�หน่ายในตลาดที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และเยอรมนี ความยั่งยืน เป็นประเด็นที่สำ�คัญในระดับนานาชาติเพราะผู้บริโภคทั่วโลกต่างให้ ความสำ�คัญ บางบริษทั ทีผ่ ลิตอาหารและเครือ่ งดื่มจะได้รบั ประโยชน์ จากการปฏิบัติตามแนวคิดด้านความยั่งยืน เช่น การลดขนาดของ บรรจุภัณฑ์ซึ่งช่วยลดต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ ความยั่งยืนสามารถ สร้างค่านิยมที่ดีให้กับบริษัทได้อย่างชัดเจน จึงช่วยสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีของแบรนด์ต่อผู้บริโภคด้วย ตลาดอินทรีย์ ยอดขายผลิตภัณฑ์อนิ ทรียไ์ ม่ได้รบั ผลกระทบมาก นักจากเศรษฐกิจที่ถดถอยและยังวางจำ�หน่าย อย่างแพร่หลายในตลาดที่พัฒนาแล้ว ดาตา มอนิเตอร์เสนอว่าตลาดอาหารอินทรีย์ทั่วโลกมี รายได้ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน ปี 2552 เติบโตจากปี 2548 ที่มีมูลค่า 34,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดทีม่ ขี นาดใหญ่คอื ผักและ ผลไม้ทมี่ รี ายได้ 19,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 31.5% ของตลาดอาหารอินทรีย์ทั้งหมด ยอดขายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ส่วนใหญ่ในปี 2552 มาจากทวีปอเมริกาและยุโรป โดยมีสดั ส่วน ประมาณ 48.6% และ 47.9% ของตลาดตาม ลำ�ดับ โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีสัดส่วน 3.4% ปัญหาของตลาดอินทรีย์คือการกลายเป็น กระแสหลักจนมากเกินไปจากไพรเวทเลเบิลหรือ 14

www.media-matter.com

improve standards across local industry. Larger firms are able to invest in innovation and have brought new technologies and best practices in safe and efficient food transportation to Asian markets. - Market demand for safe food will be a major driver of corporate activity in the near future. - Obesity is a rising concern in the region, and companies are likely to come under pressure to join governments in the battle against it. The spike in obesity is particularly dramatic in China where the World Health Organization classified 45% of men as being overweight in 2010, up from 27.5% in 2002. Food companies selling processed food in the region are coming under growing public pressure to be more proactive in tackling the issue of obesity. - Demand for products perceived to be healthier is growing. Greater consumer awareness of health and wellness is reflected in growing demand for “better-for-you” products. In Australia, the per capita consumption of carbonated drinks is projected to decline by 2.5% between 2012 and 2016, according to Mintel and The Economist Intelligence Unit. Though China will continue to see growth in this segment (13.3% between 2012 and 2016), growth in demand for beverages that are perceived to be healthier will surpass fizzy drinks significantly — consumption of juice per capita will jump by 42.5%, and bottled water by 59.3%. - The scourge of “hidden hunger” - or micronutrient malnutrition (MNM) - in Asia is focusing minds on the challenge of improving the nutritional value of staple foods. The mainstreaming of fortification of staple foods with essential micronutrients has been a major success story for nutrition elsewhere in the world, and is an approach that some governments in the region are now seriously considering. - A regional regulatory regime will be difficult to create, judging from Europe’s experience. The capacity to enforce legislation and monitor food safety varies greatly across Asia, both on a country and a corporate level. On regulation, the challenge remains to maintain a workable balance of regional co-operation and national autonomy on an issue that is highly politicized for many countries in the region. Sustainable Directions For companies, being sustainable means providing value to customers by abiding by a growing number of ethical standards, both in the process of making their food products, and for the company as a whole. For consumers, sustainability generally means consuming for the greater good. Sometimes sustainable products are purchased because they are seen as healthier or of better quality, but most of the time it is because of ethical concerns. Although most fair trade and organic products are sold in developed markets such as the US, Canada, the UK and Germany, sustainability is essentially an international issue that


แม้แต่แบรนด์ชนั้ นำ� ประการแรก เนือ่ งจากประชากรโลกเพิม่ ขึน้ พืน้ ที่ สำ�หรับการเพาะปลูกแบบอินทรีย์ย่อมลดลง ทำ�ให้ปริมาณผลผลิต อาจไม่เพียงพอกับความต้องการ ประการที่สอง ตลาดอินทรีย์อาจ จะเติบโตแบบเรียบง่ายได้หากไม่ถูกครอบงำ�จากแบรนด์ขนาดใหญ่ หากผลิตภัณฑ์อินทรีย์กลายเป็นกระแสหลักโดยสมบูรณ์ บางทีอาจ ทำ�ให้ฉลากผลิตภัณฑ์อนิ ทรียม์ แี รงดึงดูดน้อยลงและผูผ้ ลิตจะสูญเสีย เครื่องมือในการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ไป

the average global consumer is concerned about. Some companies that produce food and beverage products would benefit from following sustainable practices because, for example, reducing packaging sizes can reduce the overall cost of producing the product. Being sustainable can also produce a significant amount of goodwill for a company and thus produce a positive brand image amongst consumers.

แรงสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น แรงสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ แสดงให้เห็นจากผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้แบรนด์ ท้องถิน่ วางจำ�หน่ายในตลาดมากขึน้ รวมทัง้ ของร้านค้าของเกษตรกร ที่เพิ่มจำ�นวนขึ้น ตลาดที่พัฒนาแล้วเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในท้องถิ่น มากขึ้น ส่วนในตลาดกำ�ลังพัฒนา หรือตลาดทีพ่ ฒ ั นาน้อยกว่ามักเลือก บริโภคผลิตภัณฑ์จากท้องถิน่ มาหลาย ศตวรรษแล้ว การบริโภคอาหารใน ท้องถิ่นไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ แต่ อันที่จริงเป็นความเคลื่อนไหวของ ผู้บริโภคในประเทศที่พัฒนาแล้วที่ ต้องการทราบว่าอาหารของพวกเขา ผลิตมาจากอะไร ผลิตจากทีไ่ หน และ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

Organic Markets The sales of organic products has not been significantly hindered by the economic recession, however, organics are still only widely sold in developed markets. According to Datamonitor, the organic food market generated revenues of an estimated 60

การค้าที่เป็นธรรม องค์การเพื่อการค้าที่เป็นธรรมโลก (World Fair Trade Organization) นิยามว่าการค้าทีเ่ ป็นธรรมจะมาจาก การรับรู้ทั้งสองฝ่าย ความโปร่งใส และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่ง จะเป็นส่วนประกอบอยูใ่ นการพัฒนา ทีย่ งั่ ยืนด้วยการมอบข้อเสนอทีด่ กี ว่า การค้าทีเ่ ป็นธรรมมักจะเป็นทีร่ จู้ กั มาก ที่สุดในการเสนอราคารับซื้อที่เป็น ธรรมแก่ผผู้ ลิตในประเทศโลกทีส่ าม ขณะนี้มีองค์กรผู้ผลิตสินค้าที่ เป็นธรรม 827 ราย เป็นตัวแทน ของเกษตรกร 1,200,000 รายใน 58 ประเทศทั่วโลก ยอดขายของ ผลิตภัณฑ์ทมี่ าจากการค้าทีเ่ ป็นธรรม ทั่วโลกในปี 2551 มีมูลค่าประมาณ 4,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเติบโต ขึ้นประมาณ 15% เป็น 5,700 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐในปี 2552 ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารทีม่ า จากการค้าที่เป็นธรรม เช่น กล้วย โกโก้ กาแฟ ฝ้าย ดอกไม้ ผลไม้ สด น้ำ�ผึ้ง น้ำ�ผลไม้ ข้าว เครื่อง Nov - Dec 15


Cover Story

เทศ ชา และไวน์ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จะต้องประกอบด้วย ส่วนผสมที่มาจากการผลิตที่เป็นธรรม หากเป็นผลิตภัณฑ์ของเหลว จะต้องมีส่วนผสมที่มีการรับรองการค้าที่เป็นธรรม 50% ขึ้นไป ส่วน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็งจะต้องมีส่วนประกอบที่มีการรับรองการค้า ที่เป็นธรรม 20% โดยน้ำ�หนักแห้งขึ้นไป ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ เช่น ช็อกโกแลต ถั่วผสมผลไม้ ซีเรียลบาร์ ขนมหวาน โยเกิร์ต ไอศกรีม คุกกี้ แยม และเค้ก บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่แค่ส่วนผสมที่ต้องใช้แนวคิดความยั่งยืนแต่รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ด้วย ผู้บริโภคใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากตนเองจึงเป็น ทีม่ าของทางเลือกทีด่ ี การเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ เี ห็นได้จากผูบ้ ริโภค เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์น้อยลง และมีการใช้ถุงแบบใช้ซ้ำ� ได้ ตามมาด้วยการเรียกเก็บเงินของผู้บริโภคที่ต้องการถุงพลาสติก การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ได้แก่ การพัฒนาพลาสติกชีวภาพ การลด การใช้บรรจุภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์มากมาย และการใช้บรรจุภัณฑ์น้ำ� หนักเบาหรือรีไซเคิลได้ ไบโอพลาสติก ผลิตภัณฑ์บางอย่างใช้บรรจุภณ ั ฑ์พลาสติกทีผ่ ลิตจากพืชอาหาร เช่น ข้าวโพดหรืออ้อย พลาสติกชนิดพิเศษนีผ้ ลิตจากกรดโพลีแลคติก และ มักจะเรียกว่าไบโอพลาสติก เนื่องจากน้ำ�มัน 8% ถูกนำ�ไปผลิตเป็น พลาสติก การใช้ไบโอพลาสติกจึงช่วยลดการพึ่งพาน้ำ�มันได้ อย่างไร ก็ตาม การใช้ไบโอพลาสติกยังมีข้อโต้แย้งอยู่เช่นเดียวกับการใช้เอทา นอลและไบโอดีเซลเป็นเชือ้ เพลิงในการขนส่ง เช่น การใช้ยาฆ่าแมลง พลังงาน และเมล็ดพันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรม การผลิตไบโอพลาสติก อาจเป็นเรื่องที่แย่หรือเลวร้ายกว่าพลาสติกในด้านผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อมและผูบ้ ริโภค และเป็นการใช้แหล่งอาหารทีจ่ �ำ เป็นไปใช้ในการ ผลิตสิง่ ทีไ่ ม่ใช่อาหาร ซึง่ อาจเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งแลกกับการใช้งานเทคโนโลยี ใหม่และนวัตกรรม แต่คำ�ถามที่แท้จริงคือผู้บริโภคจะซื้อผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ไบโอพลาสติกหรือไม่ ช่วยเพิ่มผลกำ�ไรให้กับบริษัทหรือไม่ และ ในระยะยาวจะเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าการใช้พลาสติกปกติหรือไม่ ผู้บริโภคสมัยใหม่มีความซับซ้อน พวกเขาไม่ได้ซื้ออาหารและเครื่อง ดื่มจากรสชาติและราคาเท่านั้น แต่ยังพิจารณาว่าอาหารมาจากที่ ใด การผลิตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ผลิตภัณฑ์สุดท้าย คล้ายคลึงกับวัตถุดบิ อย่างไร และ การตัดสินใจซือ้ จะส่งผลต่อรายได้ ของผูผ้ ลิตรวมทัง้ ห่วงโซ่การผลิต อย่างไร ประเด็นต่างๆ ที่หลาก หลายที่ อ ยู่ภ ายใต้ ค วามยั่ ง ยื น ความปลอดภัย และคุณค่า จึง เป็นความท้าทายของผู้ผลิตและ นักการตลาดในปัจจุบัน

16

www.media-matter.com

billion USD in 2009 globally, growing from 34.8 billion USD in 2005. The fruit and vegetable market was the largest at 18.9 billion USD in revenues, or around 31.5% of the total organic market. Most of the organic sales in 2009 were in the Americas and Europe, which control an estimated 48.6% and 47.9% of the market, respectively. The Asia-Pacific region controlled 3.4% of the market. There are issues with organics becoming too mainstream through private label and even top branded products. First, as the world population rises, the room for organic farming diminishes, and production may not be able to meet demand. Secondly, the organics market may be continuing its growth simply because it is not dominated by big brand names. If organics were to go completely mainstream, perhaps the organic label would lose its appeal, and producers would lose out on a product differentiator. Local Food Movement The local food movement is characterized by more products being introduced into the market with local origin labels, as well as by increases in the number and availability of farmer’s markets. Developed markets are increasingly purchasing locally produced foods, but less developed and developing markets have obviously been consuming local foods for centuries. The consumption of local foods not a new phenomenon, but the larger movement towards consumers in developed nations wanting to know what their food is made of, where it comes from, and its impact on their environment, is in fact a new phenomenon. Fair Trade According to the World Fair Trade Organization, fair trade is a trading partnership based on dialogue, transparency and respect that contributes to sustainable development by offering better trading conditions. Usually, fair trade is most well-known for providing producers in third world countries a fair price for their goods. There are now over 827 fair trade certified producer organizations representing around 1.2 million farmers in 58 countries. Global retail sales of fair trade products was around 4.9 billion USD in 2008, and grew by about 15% to 5.7 billion USD in 2009. Fair trade agriculture and agri-food products include: bananas, cocoa, coffee, cotton, flowers, fresh fruit, honey, juices, rice, spices, sugar, tea and wine. Composite products can only be certified fair trade if 50% or more of the ingredients in a liquid product are fair trade. For a solid product, at least one significant ingredient must be fair trade and amount to at least 20% of the dry weight of the product to be fair trade certified. Examples of fair trade composite products include chocolate, fruit and nut mixes, cereal bars, confectionery, yogurt, ice cream, cookies, jam and cakes.


Eco-Packaging Not only are ingredients expected to be sustainable, but so is the packaging material. On the consumption side, consumers are increasingly considering their personal impact on the environment, leading to positive choices. Positive changes can be seen in consumers purchasing products with less packaging, and the proliferation of re-usable grocery bags, followed by the introduction of charging consumers for the plastic bags they use. Other changes can be seen in the creation of bio-plastics, the reduction of packaging for many food products, and using recyclable or lightweight packaging. Bio-plastics Some products that use plastic packaging are now being created from commodities such as corn and sugarcane. These specialty plastics are created from polylactic acid and are often called bio-plastics. Since as much as 8% of the world’s oil is converted into plastics, the use of bioplastics will help reduce international reliance on oil. However, much like the use of ethanol and biodiesel as fuel for transportation, the use of bio-plastics is controversial. Some argue that due to the use of pesticides, energy, and genetically modified seeds that go into bio-plastics, it is just as bad, or worse than plastics for the environment and consumers. It also uses precious food resources for non-food purposes. There always seems to be a trade-off with the use of new technologies and innovations, but the real questions are whether or not consumers will purchase products using bio-plastics, whether or not it will increase profits for companies, and if it will be more sustainable in the future than regular plastics. The modern consumer is very complex. Consumers are not only basing their food and beverage purchases on taste and price, but they are also concerned about where their food comes from, how its production has impacted the environment, how close the final product is to its

raw ingredients, and also how its purchase affects the income of the producers down the product development chain. The wide variety of issues under sustainability, safety, and values show the challenges of manufacturers and marketers nowadays.

Article info George Kent. (2012). Food Quality: An Issue As Important As Safety. Food Safety News. www. foodsafetynews.com/2012/07/food-safety-not-just-an-issue-of-immediate-threats International Markets Bureau. (2013). Global Trends- Sustainable Food and Beverages. Agriculture and Agri-Food Canada. The Economist. (2013). A healthy future for all? Improving food quality for Asia. The Economist Intelligence Unit Limited.

“NEW EXPLORER ® II ANALYTICAL BALANCE” “Risen to the next level of Ingenuity” 1. ãËŒ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹼šÒêÑ่§·Õ่ÁÒ¡¢Ö้¹´ŒÇµÑÇàÅ¢¹Ô่§àÃ็Ç ¢Ö้¹ã¹àÇÅÒ 2-3 ÇÔ¹Ò·Õ ÊÓËÃѺà¤Ã×่ͧªÑ่§ 4 µÓá˹‹§ áÅÐà¾Õ§ 1 ÇÔ¹Ò·ÕÊÓËÃѺà¤Ã×่ͧªÑ่§ 1-2 µÓá˹‹§

2. ˹ŒÒ¨ÍÊÕÃкºÊÑÁ¼ÑÊ¢¹Ò´¡ÇŒÒ§ 5.7 ¹Ô้Ç §‹Òµ‹Í¡Òà 㪌§Ò¹áÅСÒÃÍ‹Ò¹¤‹Ò áÅФǺ¤ØÁ¡Ò÷ӧҹ´ŒÇ¡ÃÒ¿¡ «Í¿µáÇÏẺ Smart Text ¾ÃŒÍÁ¡ÑºÁդՏºÍÏ´ ·Õ่ÊÒÁÒö¾ÔÁ¾ä´Œ·Ñ้§µÑÇ˹ѧÊ×ÍáÅеÑÇàÅ¢ ÃÇÁ·Ñ้§Ë¹ŒÒ¨Í ÊÒÁÒö¶Í´á¡ÍÍ¡¨Ò¡µÑÇà¤Ã×่ͧ䴌

3. µÙŒ¤Ãͺ¡Ñ¹ÅÁÍ͡ẺãËŒÁÕ¾×้¹·Õ่ã¹ËŒÍ§ªÑ่§ãËÞ‹¢Ö้¹ »ÃеÙແ´»´Íѵâ¹ÁѵԼ‹Ò¹à«็¹à«ÍÏËÃ×Í໚¹ãªŒÁ×ÍàÅ×่͹áÅÐ äÁ‹ÁբͺµÙŒ¡ÃШ¡¡Õ´¢ÇÒ§¡ÒÃãÊ‹ÀÒª¹Ð¢³ÐªÑ่§ áÅÐÁÕ µÑǺ͡ÃдѺÅÙ¡¹้ÓÍÂÙ‹´ŒÒ¹Ë¹ŒÒÊдǡ㹡ÒûÃѺ

4. ÊÒÁÒöÊÑ่§§Ò¹à¤Ã×่ͧªÑ่§¼‹Ò¹à«็¹à«ÍÏãˌແ´-»´»ÃеÙ, ËÑ¡¹้Ó˹ѡÀÒª¹Ð, ËÑ¡¤‹ÒÈٹ, »ÃѺà·Õºà¤Ã×่ͧ (calibration) áÅÐÊÑ่§¾ÔÁ¾¼Å¼‹Ò¹à¤Ã×่ͧ¾ÔÁ¾¼Åä´Œ â´ÂäÁ‹µŒÍ§ÊÑÁ¼ÑÊâ´ÂµÃ§·Õ่˹ŒÒà¤Ã×่ͧªÑ่§ 5. ÁÕÃкº»ÃѺà·Õºà¤Ã×่ͧªÑ่§áººÍѵâ¹ÁÑµÔ AutoCalTM áÅÐâ»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃ㪌§Ò¹à¤Ã×่ͧªÑ่§ãËŒÁÒÍÕ¡ 14 â»Ãá¡ÃÁà¾×่ͤÇÒÁÊдǡ㹡Ò÷ӧҹÁÒ¡¢Ö้¹ ઋ¹ â»Ãá¡ÃÁ SQC, ËÒ¼ÅÃÇÁ Totalization, µÃǨàª็¤»ÃÔÁÒµÃä»à»µ Pipette adjustment áÅÐËÒ¤‹Ò¼Åµ‹Ò§ Differential weighing ໚¹µŒ¹

Nov - Dec 17


Lab Equipment

Autoclave Principle and Applications Author info ไกรวิณี ประเกาพันธ์ Kraivinee Pragourpun, Product Specialist, Scientific Department Thanes Development Co., Ltd. sarapaoch@hotmail.com

หม้อนึง่ ด้วยไอน้�ำ ร้อนแรงดันสูงหรือออโตเคลฟเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ส�ำ หรับ นึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ไอน้ำ�ร้อนและแรงดันสูง ทำ�ให้ของที่ผ่านการนึ่งแล้วอยู่ ในสภาพปราศจากเชื้อ จึงมักถูกใช้ในการนึ่งฆ่าเชื้อของเสียชีวภาพเพื่อ กำ�จัดและป้องกันการปนเปื้อน นอกจากจะใช้ป้องกันการปนเปื้อนแล้ว ออโตเคลฟยังสามารถใช้ฆ่าเชื้อตัวอย่างก่อนจะนำ�มาใช้ในการทดลอง ได้อีกด้วย

หลักการของออโตเคลฟ

หลักการของการนึ่งด้วยไอน้ำ�ร้อนแรงดันสูงตามภาพที่ 1 คือการนำ�สิ่งของที่ ต้องการทำ�ให้ปราศจากเชือ้ มาไว้ในตูป้ ดิ ทีม่ คี วามร้อนสูงและแรงดันของไอน้�ำ สูงกว่าสภาวะบรรยากาศปกติในช่วงระยะเวลาหนึง่ การนึง่ ฆ่าเชือ้ โดยทัว่ ไปจะ ใช้อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส แรงดันไอน้ำ� 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 15 นาที หากใช้อุณหภูมิสูงมากๆ และแรงดันไอน้ำ�มากกว่า 15 ปอนด์ต่อตา รางนิ้วอาจจะมีผลเสียต่ออุปกรณ์ที่เป็นโลหะ เพราะอุณหภูมิที่สูงมากเกินจะ ทำ�ให้เนื้อโลหะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปและมีอายุการใช้งานสั้นลง รวมทั้งแรง ดันไอน้ำ�ที่สูงเกินไปอาจทำ�ให้ผิวโลหะเป็นสนิมและสึกกร่อนได้

วิธีใช้งานออโตเคลฟ

1. เติมน้ำ�สะอาดใส่ในถังน้ำ� (Water tank) ให้อยู่ในระดับที่กำ�หนด 2. เสียบไฟที่มีระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ แล้วเปิดสวิตช์ Power 3. นำ�ห่อของที่ต้องการนึ่งเข้าสู่ห้องนึ่ง ปิดประตูห้องนึ่งและล็อกให้เรียบร้อย 4. เลือกโปรแกรมที่ต้องการนึ่ง เช่น - โปรแกรม 121 °C ใช้เวลาประมาณ 15 นาที (แรงดันประมาณ 1 บาร์) - โปรแกรม 134 °C ใช้เวลาประมาณ 10 นาที (แรงดันประมาณ 2 บาร์)

ภาพที่ 1: รูปแสดงวงจรการทำ�งานของระบบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ� Figure 1: Autoclaving sterilization diagram 18

www.media-matter.com

A

utoclave is sterilization equipment which employs hot steam and high pressure. High pressure steam is the sterilization condition. It is often used to sterilize biological waste and to prevent contamination. In addition, autoclave can also be used in sample sterilization before experiment. Principles As shown in the figure 1, autoclave’s principle is to bring the sample to the chamber with high-pressure hot steam over a period of time. Sterilization is generally undergone at 121 °C and 15 lbs/in2 pressure for 15 mins. Too high temperature and steam pressure greater than 15 lbs/in2 may adversely affect metal components. Too high temperatures may alter metal properties and shorten lifespan. Too high vapor pressure can cause rust and corrosion. Instructions 1. Fill the water in the water tank at the set level. 2. Plugging with 220 V AC power and turn the Power switch. 3. Put sample packs in the chamber, close and lock the door properly. 4. Choose autoclave program such as; - Program 121 °C for approx. 15 mins (pressure approx. 1 bar). - Program 134 °C for approx. 10 mins (pressure approx. 2 bar). 5. Press Start to begin sterilization, autoclave will run automatically. When the pressure and temperature reach preset values, sterilize process will begin by the preset time. It is then air-dried. If any problem during autoclaving occurred, the equipment will show errors and stop. Users have to fix errors and start new autoclaving processes. 6. When autoclaving processes are completed, the alarm will ring to notice user to bring sample from the chamber.


5. กดปุ่มสตาร์ทเพื่อเริ่มต้นการทำ�งาน เครื่องจะทำ�งานโดยอัตโนมัติ เมื่อแรง ดันและอุณหภูมถิ งึ จุดทีต่ งั้ ไว้กจ็ ะเริม่ กระบวนการฆ่าเชือ้ จนครบเวลาทีก่ �ำ หนด จากนัน้ เครือ่ งจะทำ�การอบแห้งจนครบเวลา ในระหว่างการนึง่ หากมีขอ้ ขัดข้อง เกิดขึน้ เครือ่ งจะแสดงผลและหยุดการทำ�งาน เพือ่ ให้ผใู้ ช้งานทำ�การแก้ไขข้อ ขัดข้องก่อนแล้วจึงเริ่มต้นทำ�การนึ่งใหม่ 6. เมือ่ เสร็จสิน้ ขัน้ ตอนการทำ�งานจะมีสญ ั ญาณแจ้งเตือนเพือ่ ให้ผใู้ ช้ทราบและ นำ�ของออกจากห้องนึ่งไปใช้งาน

ชนิดของออโตเคลฟ

1. ออโตเคลฟระบบกราวิต:ี้ คือออโตเคลฟขนาดเล็กทีม่ คี วามจุไม่เกิน 20 ลิตร (มักใช้ในระดับห้องปฏิบัติการ) ที่วางจำ�หน่ายในท้องตลาดปัจจุบันมี 2 แบบ โดยดูจากวิธีการทำ�ให้ของที่นึ่งแห้งเป็นหลัก ได้แก่ ออโตเคลฟแบบเก่า ระบบการทำ�ให้แห้งแบบใช้ความร้อนทำ�ให้ของที่นึ่ง แล้วแห้ง (Dry heat) โดยใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที ดังนัน้ วัสดุบางอย่าง อาจมีลกั ษณะมีคณ ุ สมบัตเิ ปลีย่ นไปและทำ�ให้อายุการทำ�งานสัน้ ลงเนือ่ งจากได้ รับความร้อนนาน (ปัจจุบันไม่นิยมใช้กันแล้ว) ออโตเคลฟแบบใหม่ ระบบการทำ�ให้แห้งแบบดูดอากาศจากภายนอก ที่เย็นกว่าเข้าสู่ห้องนึ่ง โดยผ่านแผ่นกรอง (Bacterial filter) ขนาด 0.2 ไมครอน อากาศที่เย็นกว่าจะไล่อากาศและไอน้ำ�ที่ร้อนกว่าซึ่งอยู่ภายในห้อง นึง่ ออกสูห่ ม้อต้ม การใช้เวลาในการทำ�ให้แห้งจึงสัน้ กว่า แต่ความชืน้ ทีเ่ กาะอยู่ กับของที่นึ่งจะออกไปไม่หมด และจะต้องเปลี่ยนแผ่นกรองอยู่บ่อยๆ เพราะ แผ่นกรองอาจจะตันจากอากาศที่ดูดเข้าไปได้  2. ออโตเคลฟแบบสุญญากาศ: ออโตเคลฟระบบนีจ้ ะมีหม้อนึง่ ขนาดใหญ่ (มักใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม) มีระบบดูดให้เป็นสุญญากาศก่อนและหลังนึ่ง เป็นออโตเคลฟที่มีการดูดอากาศออกจากห้องเครื่องโดยใช้ปั๊มสุญญากาศ จะ ทำ�ให้การไล่อากาศออกทำ�ได้อย่างสมบูรณ์ ทำ�ให้เครื่องสามารถทำ�งานได้ถึง อุณหภูมิและความดันที่กำ�หนดอย่างสม่ำ�เสมอทั่วห้องเครื่อง ภายในเวลาอัน รวดเร็ว สามารถนำ�มาใช้กับวัสดุที่มีรูพรุนหรือวัตถุที่ถูกห่อด้วยพลาสติกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของออโตเคลฟ

ใช้สำ�หรับนึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และของเสียที่เกิดการปนเปื้อนทาง ชีวภาพหรือติดเชื้อด้วยไอน้ำ�ร้อนและแรงดันสูง โดยสิ่งที่สามารถนำ�มานึ่ง ฆ่าเชื้อนั้น ได้แก่ • เครือ่ งมือทีเ่ กิดการปนเปือ้ นหรือเครือ่ งมือทีน่ �ำ ไปใช้เกีย่ วข้องกับเชือ้ จุลนิ ทรีย์ • สิ่งเพาะเลี้ยงที่เกิดการติดเชื้อหรือปนเปื้อนจากแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส • อุปกรณ์อื่นที่เกิดการปนเปื้อน เช่น กระดาษ ผ้า เสื้อผ้า ปิเปตต์ทิปแบบ พลาสติก ปิเปตต์แก้ว หลอดทดลองทั้งขนาดเล็กและใหญ่ (Tube และ vial) ถุงมือ และจานเพาะเชื้อที่ใช้แล้ว • ตัวอย่างเนื้อเยื่อสัตว์ทั้งที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ • กรงขังสัตว์ติดเชื้อ • ชิ้นตัวอย่างจากเซลล์พืชและสัตว์ที่มีดีเอ็นเอลูกผสม ปัจจุบันออโตเคลฟมีการพัฒนาไปอย่างมากในหลายด้าน ทำ�ให้การใช้ออ โตเคลฟมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น เช่น มีระบบปิด-เปิดฝาแบบ อัตโนมัติ โดยฝาจะไม่ยอมเปิดออกจนกว่าความดันภายในจะอยูใ่ นระดับปกติ และสามารถตัง้ การทำ�งานให้ฝาเปิดออกเมือ่ ความดันอยูใ่ นระดับปกติแล้วโดย อัตโนมัตไิ ด้ การปล่อยอากาศออกเพือ่ ลดความดันภายในและลดอุณหภูมจิ ะมี แผ่นกรองช่วยกรองอากาศทีผ่ า่ นเข้า-ออกห้องบ่ม โดยในส่วนของฝาปิดด้านใน มีพดั ลมช่วยในการหมุนเวียนอากาศ และระบบทำ�ความเย็นโดยใช้การควบแน่น ของน้�ำ เพือ่ ช่วยลดกลิน่ จากของเสียซึง่ อาจมีพษิ ต่อสุขภาพได้ และมีระบบการ ทำ�แห้งแบบรวดเร็วโดยใช้เครื่องให้กำ�เนิดไอน้ำ�ช่วยในการทำ�ความร้อนให้กับ ภายในห้องบ่ม ทำ�ให้ของที่อยู่ภายในแห้งเร็วขึ้น นอกจากนี้ ออโตเคลฟใน ปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำ�ให้สามารถเก็บข้อมูล ดู กราฟรายงานผลการนึง่ ฆ่าเชือ้ และทดสอบการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมไิ ด้อกี ด้วย

Autoclave Types 1. Gravity autoclave: This type is small with a capacity less than 20 liters (usually used in the laboratory). There are two models available in the market with different drying systems. - Traditional autoclave system using heat to dry sample. It takes about 30-60 minutes. Some components may be alter and life shortened because of heat (it is currently not used). - New autoclave system dry sample by external air uptake. External air passes through the filter (bacterial filter) with 0.2 μm. Cooler air will replace steam to hot air. Drying time is shorter. Partial moisture remains on the samples. Filter has frequently to be changed because it may stick by particulate materials. 2. Vacuum autoclave: This autoclave is equipped with vacuum system to remove air before and after sterilization. It has a large chamber (often used in industrial scale). Vacuum pump almost completely removes air from the chamber to provide equally pressure and temperature in the chamber within a short time. It is suitable for porous materials or plastic-wrapped samples. Benefits of Autoclave It is used for sterilizing equipment and biological contaminated or infected materials by hot steam and high pressure. Autoclave is applicable for materials and equipment such as; • Contaminated equipment or equipment which may contact microorganisms. • Culture media which contain bacteria, fungi and viruses. • Other contaminated equipment such as paper, clothes, plastic pipette tips, glass pipettes, tubes and vials, gloves and Petri-dishes. • Infected or non-infected animal tissues. • Infected animal cages. • Plant and animal cells with hybrid DNA. Currently, autoclave has been developed to benefit a wide range. Autoclave applications are more efficient and safety with several functions such as automatic door. The door will not open until chamber pressure turn to its normal level and it can open itself automatically when pressure reaches normal level. Air emissions and uptakes were filtered. There is a fan at the inner lid to enhance circulation. The cooling system employs water condensation to reduce odors which may be toxic. Quick drying system uses a steam generator for heating the chamber. So drying process will finish faster. In addition, advance autoclave can connect to a computer, collect data, shows reports as graphs, as well as temperature testing.

Nov - Dec 19


Lab Equipment

Intelligent Digital Sensors The Solution for Calibration Author info คริสเตียน แอปเฟล Christian Apfel Sales Director Asia-Pacific, Xylem, Analytics, Hong Kong Christian.Apfel@xyleminc.com

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้ในการวิเคราะห์มานับสิบ สิบปี ได้แก่ การเชื่อมต่อหัววัดไฟฟ้าเคมีเข้ากับเครื่องมือวัด ทำ�การปรับ เทียบหัววัดพีเอชโดยใช้สารละลายมาตรฐานพีเอช ปรับเทียบหัววัดค่า ออกซิเจนที่ละลายน้ำ�โดยใช้อากาศ และปรับเทียบหัววัดค่าการนำ�ไฟฟ้า โดยใช้สารละลายมาตรฐานค่าการนำ�ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนเหล่า นี้ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าค่าที่วัดได้เป็นค่าจริง เนื่องจากอาจจะเกิด เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ เช่น - ผู้ใช้งานระบุค่าคงที่เซลล์หลังจากเปลี่ยนหัววัดค่าการนำ�ไฟฟ้าได้ถูก ต้องหรือไม่? ผู้ใช้งานเลือกวิธีการชดเชยอุณหภูมิได้ถูกต้องหรือไม่? - เพื่อนร่วมงานของเขาปรับเทียบหัววัดพีเอชหรือยัง? หรือแค่เชื่อมต่อ หัววัดพีเอชไว้โดยไม่ได้ปรับเทียบซ้ำ�? (ซึ่งหากไม่ได้ปรับเทียบ เครื่องจะ ใช้ข้อมูลการปรับเทียบ/ค่าอสมมาตรและความชันของการปรับเทียบเดิม ซึ่งทำ�ให้ผลการวัดผิดพลาดได้) - ผู้ใช้งานใช้สารละลายมาตรฐานบัฟเฟอร์ที่ถูกต้องหรือไม่? - หัววัดเก่าเกินไปหรือไม่ สารละลายมาตรฐานบัฟเฟอร์เสื่อมสภาพหรือ ยัง หรือทั้งคู่?

ระบบหัววัดดิจิตอลอัจฉริยะ

การวิเคราะห์โดยใช้หลักการไฟฟ้าเคมีได้รบั การปรับปรุงให้ดขี นึ้ อย่างชัดเจน ด้วยระบบหัววัดดิจิตอลอัจฉริยะ (Intelligent digital sensor, IDS) ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับเทียบ การจำ�แนก การเปลี่ยนค่าสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล (A/D signal transmission) และการจัดเก็บข้อมูล สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่หัววัดด้วยเทคโนโลยีไมโคร อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ สัญญาณของหัววัดจะกลายเป็นสัญญาณดิจิตอล ที่ปรับค่ามาตรฐานแล้ว ผู้ใช้งานจะได้รับประโยชน์มากขึ้นอย่างชัดเจน 1. ปลั๊กแอนด์เพลย์: การเชื่อมต่อหัววัดและการปรับตั้งค่าเครื่องวัด อัตโนมัติ หัววัดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพีเอช ศักยภาพในการเกิดปฏิกิริยารี ดอกซ์ (ORP) ออกซิเจนที่ละลายน้ำ� หรือค่าการนำ�ไฟฟ้า จะมีจุดเชื่อม ต่อแบบเดียวกันที่สามารถเปลี่ยนสลับกันได้ ผู้ใช้จะไม่สับสนกับการเชื่อม ต่อแบบ DIN, BNC, Banana, CINCH, หรือแบบอื่นๆ 2. เครือ่ งวัดเครือ่ งเดียวสำ�หรับการวัดทุกค่า: ไม่จ�ำ เป็นต้องใช้เครือ่ งวัด เฉพาะของแต่ละค่าอีกต่อไป เครื่องวัดพีเอช เครื่องวัดออกซิเจนที่ละลาย น้ำ� เครื่องวัดค่าการนำ�ไฟฟ้าจะรวมอยู่ในเครื่องวัดเดียว โดยผู้ใช้สามารถ เลือกได้ว่าจะใช้หัววัดเชื่อมต่อกับปลั๊กเชื่อมกี่หัววัด 3. การเก็บข้อมูล GLP (Good laboratory practice): หมายเลข บ่งชี้เครื่อง วันและเวลาของการปรับเทียบครั้งสุดท้าย และผลการปรับ เทียบจะถูกบันทึกไว้ที่หัววัด และจะอ่านค่าพร้อมกับข้อมูลการวัดผ่าน การเชื่อมต่อ USB 20

www.media-matter.com

L

aboratory personnel use these procedures in their analysis for decades; they connect electrochemical sensors to a meter, calibrate pH sensors with pH buffers, dissolve oxygen sensors on air and conductivity sensors with conductivity standards. However they cannot ensure the actual values are really true. Many things could have happened: - Did they insert the correct cell constant after the conductivity sensor was changed? Did they choose the correct temperature compensation method? - Did colleagues calibrate the pH electrode already? Or did they just connect the pH electrode without recalibration? (By doing so, the calibration data/slope and asymmetry of the last calibrated electrode would be used, almost certainly resulting in a wrong measurement). - Did they use the correct buffer solutions? - Is the electrode old, are the buffers deteriorated, or both? How IDS Works The electrochemical analysis is significantly improved by IDS – Intelligent Digital Sensors. All electronic parts of a meter involved in calibration, identification, A/D signal transmission, and storage can be physically moved into the head of the sensor - thanks to modern microelectronics. The signals of the sensors are now standardized digital signals. The benefits for all users are significant; 1. Plug and play: Connecting the sensor and the meter configuration will be done automatically. All sensors - pH, ORP, dissolved oxygen or conductivity, have the same connector design. All can be interchanged. No more DIN, BNC, Banana, CINCH, etc plug - confusion. 2. One meter for all parameters: No more specific meters for one parameter are needed. pH meters, DO meters, conductivity meters are integrated in a meter. Users can decide how many sensor connection plugs. 3. GLP documentation data: calibration data, ID-serial number, date and time of last calibration and calibration results are all stored in the sensor head and will be automatically read


เพือ่ การวัดค่าความถูกต้องและความสามารถในการทำ�ซ�้ำ

การส่งผ่านข้อมูลแบบอนาล็อกเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำ�คัญอย่างยิ่ง โดย เฉพาะเมื่อต้องใช้สัญญาณการวัดของหัววัดพีเอช และ ORP ในระดับ ค่าความต้านทานสูง ค่าสัญญาณที่อ่อนไหวจะถูกรบกวนหากเชื่อมต่อ สายไม่แน่น หรือสายเคเบิ้ลเปียก เกิดไฟฟ้าสถิต และการรบกวนจาก คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า ตลอดจนสายเคเบิล้ ทีย่ าวเกินไป สัญญาณแบบดิจติ อล จะมีความเสถียร สายเคเบิ้ลที่ใช้มีความยาวได้ อีกทั้งตัวสายเคเบิ้ลและ ปลั๊กเชื่อมต่อก็ออกแบบมาอย่างเรียบง่าย ความชื้น ณ จุดเชื่อมต่อไม่ใช่ ปัจจัยใหญ่ที่ต้องคำ�นึงถึงอีกต่อไป นวัตกรรมนี้ช่วยส่งสัญญาณข้อมูลการ วัดที่เชื่อถือได้และเพิ่มความแม่นยำ�ของการวัดทั้งหมดด้วย

เครื่องวัดแบบภาคสนามหรือเครื่องวัดแบบตั้งโต๊ะ?

ตอนนี้การเลือกเครื่องมือวัดกระทำ�ได้อย่างง่ายดาย เมือ่ เครื่องมือวัดมีการ ติดตั้งหัววัด IDS ผู้ใช้แค่ตัดสินใจว่าต้องการเครื่องแบบภาคสนามพร้อม แบตเตอรี่สำ�หรับการใช้งานภาคสนาม (พร้อมการป้องกันน้ำ�ระดับ IP 67) หรือเครื่องวัดแบบตั้งโต๊ะ (ที่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผลสำ�หรับ งานที่ต้องทำ�เป็นประจำ�) ลำ�ดับต่อไป ผู้ใช้เพียงแค่เลือกว่าต้องการใช้เครื่องมือวัดที่มีช่องเชื่อม ต่อหนึ่ง สอง หรือสามช่อง ซึ่งเครื่องมือวัดที่มีช่องเชื่อมต่อสองช่องได้รับ ความนิยมมากทีส่ ดุ และการใช้งานมากมายทีต่ อ้ งการการวัดสองค่า (เช่น พีเอชและค่าออกซิเจนทีล่ ะลายน้�ำ ในงานด้านน้�ำ เสียหรือการเลีย้ งสัตว์น�้ำ ค่า การนำ�ไฟฟ้าและพีเอชในงานด้านน้�ำ ดืม่ ยา อาหารและเครือ่ งดืม่ เป็นต้น) ในกรณีที่มีงบประมาณจำ�กัด ผู้ใช้สามารถเลือกเครื่องวัดที่มีช่องการ เชื่อมต่อช่องเดียวได้เช่นกัน การออกแบบ ‘ปลั๊กแอนด์เพลย์’ ช่วยให้ผู้ใช้ สามารถวัดค่าได้มากกว่าหนึ่งค่า ด้วยการถอดหัววัดที่ใช้อยู่ออกแล้วเสียบ หัววัดอื่นที่ต้องการแทน

out together with the measured data via USB interface. IDS Sensors Leading in Accuracy and Repeatability Analog data transmission, especially when it comes to high-ohm signals of pH and ORP electrodes, is always critical. Sensitive signals can be influenced by weak or wet cable connections, electrostatic and electromagnetic interference and too long cables. Digital signals are robust. Cables can be long and cables as well as plugs can be of simple design. Humidity in connections is not a big concern. This leads to a reliable data transmission and thus to increase accuracy of the whole measurement. Portable Handheld or Bench-Top Meter? Now choosing a meter is easy as every meter takes any IDS sensor. Users only have to decide if they want a portable, battery powered meter for field measurements (IP 67 water protection) or a laboratory bench-top meter (even optionally with integrated printer for routine analysis). Secondly, users need to decide if a meter with one, two or three sensor input channels is needed. Two channel meters are most popular and many applications require two parameters to be measured (pH and DO in wastewater or aquaculture, conductivity and pH in drinking water, Pharma and F&B for examples). For tight budgets, users can use a one-channel meter, a ‘plug and play’ design allows users to measure more than one parameter by de-plug one sensor and plug in another.

Nov - Dec 21


Lab Environment

Detection of Mercury Ions in Environmental Water by DNA Optical Biosensor Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

กฎหมายกำ�หนดค่าสูงสุดที่อนุญาตให้มีการปนเปื้อนของโลหะหนักนั้น เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยวิธีการดั้งเดิม เช่น อะตอมมิกแอบซอร์พชัน/อีมิสชัน สเปคโตรสโคปี, แมสสเปคโตรสโคปี แบบ ICP และอะตอมมิก ฟลูออเรสเซนซ์ สเปคโตรสโคปีแบบไอเย็น (CVAFS) ถูกใช้ในการตรวจสอบอิออนโลหะหนักเนือ่ งจากมีความไวสูง นอกเหนือจากเครือ่ งมือทีซ่ บั ซ้อนและมีราคาแพงแล้ว เทคนิคเหล่านีต้ อ้ ง ใช้กระบวนการทางเคมีที่ซับซ้อนในการสกัดอิออนโลหะจากตัวอย่าง เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ รวมทั้งเพื่อการจัด จำ�แนกและการดูแลแก้ไขที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนมาก จึงควรให้ความสำ�คัญ กับระบบการวิเคราะห์โลหะหนักแบบเคลือ่ นทีไ่ ด้ทมี่ ตี น้ ทุนต่�ำ และทำ�การ วิเคราะห์รวดเร็วทั้งการวิเคราะห์คัดกรองภาคสนามและการวิเคราะห์ ตัวอย่างจริงในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก

การวิเคราะห์โลหะหนัก

การได้รบั อิออนของปรอท (Hg2+) เป็นเวลานานหรือแม้แต่ปริมาณเพียง เล็กน้อยทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพมากมาย เช่น สมองถูกทำ�ลาย ไต ล้มเหลว โครโมโซมแตก และโรคทางประสาทขัน้ รุนแรง องค์การอนามัย โลกแนะนำ�ปริมาณปรอทอนินทรีย์ในน้ำ�ดื่มสูงสุด (Tolerable value) 30 นาโนโมลาร์ สำ�นักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐแห่งสหรัฐอเมริกา (USEPA) แนะให้มีไม่เกิน 10 นาโนโมลาร์ ล่าสุดความพยายามในการพัฒนาการวิเคราะห์เน้นไปทีก่ ารออกแบบ เซ็นเซอร์โดยใช้ดเี อ็นเอในการตรวจวิเคราะห์ออิ อนของโลหะ เนือ่ งจากอิ ออนของโลหะมีการจับแบบจำ�เพาะกับเบสบนดีเอ็นเอ เกิดเป็นสารเชิงซ้อน ของโลหะและดีเอ็นเอที่เสถียร (Metal-mediated DNA duplexes) ตัวอย่างเช่น อิออนของปรอท (Hg2+) สามารถจับอย่างจำ�เพาะกับเบส ไทมีน (T) เกิดสารเชิงซ้อน T-Hg2+-T และอิออนของเงิน (Ag+) จะจับ อย่างจำ�เพาะกับไซโทซีน-ไซโทซีน (C-C) ในการตรวจจับอิออนของ ตะกัว่ (Pb2+) เซ็นเซอร์แทบทุกแบบจะต้องใช้ดเี อ็นเอไซม์ (DNAzyme) ที่ขึ้นกับอิออนของตะกั่ว และสารเชิงซ้อน G-quadruplex ที่เสถียร เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ได้ใช้วิธีฟลูออเรสเซนซ์ รามาน สเปกโตรสโคปี เรโซแนนซ์สแคทเทอริง คัลเลอริเมทรี และวิธีการทาง ไฟฟ้าเคมี เพือ่ ตรวจจับอิออนของโลหะหนักแบบจำ�เพาะ โดยใช้หลักการ ดีเอ็นเอ สตรักเจอร์สวิทชิง (Structure-switching DNA) 22

www.media-matter.com

H

eavy metal regulations on the maximum metal concentrations allowed in natural water becomes stricter. Traditional quantitative methods, such as atomic absorption/emission spectroscopy, inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), and cold vapor atomic fluorescence spectrometry (CVAFS) have been extensively applied to detect heavy metal ions with high sensitivity. In addition to the expensive and sophisticated instrumentation required, these techniques normally involve complicated chemical processes for extracting metal ions from samples. To protect the environment and human health, as well as to provide rapid and inexpensive characterization and remediation of these sites, a portable, low-cost, and fast heavy metal analysis system for initial on-site/in-situ screening of heavy metalcontaminated sites should be prioritized. Heavy Metal Analysis Long-term exposures of Hg2+ to even minute amounts of this metal can result in a number of severe health problems, such as brain damage, kidney failure, chromosome breakage, and severe neurological disorders. The World Health Organization suggests 30 nM of inorganic mercury as the guideline tolerable value for mercury in drinking water, whereas the United States Environmental Protection Agency (USEPA) guideline value is 10 nM. Recently, much effort has been focused on the design of DNA-based sensors to detect metal ions based on the ability of some metal ions that selectively bind to some bases to form stable metal-mediated DNA duplexes. For example, mercury ions (Hg2+) are capable of selectively coordinating thymine (T) bases to form stable T-Hg2+-T complexes, and Ag+ interacts specifically with cytosine-cytosine (C-C) mismatches. For Pb2+ detection,


ดีเอ็นเอ ไบโอเซ็นเซอร์

ดีเอ็นเอ สตรักเจอร์สวิทชิง ไบโอเซ็นเซอร์ (Structure-switching DNA biosensors) มีลักษณะเฉพาะหลายประการ ได้แก่ การเปลี่ยน โครงสร้าง (Structure switching) จะถูกเหนี่ยวนำ�จากการเกิดพันธะ แบบอ่อนมากมายที่ไม่ใช่พันธะโควาเลนซ์ เกิดระหว่างลิแกนด์-โมเลกุล สารชีวภาพแบบจำ�เพาะ และจะไม่มีความไวต่อโมเลกุลอื่นๆ แม้ในสิ่ง แวดล้อมที่ตัวอย่างมีความซับซ้อน (เช่น น้ำ�ธรรมชาติ เซลล์สิ่งมีชีวิต และซีรัม) ประการที่สอง การเกิดการเปลี่ยนโครงสร้าง (การเปลี่ยนค่า สัญญาณจากยีน) จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผันกลับได้ และไม่ต้องใช้สาร ทำ�ปฏิกิริยา (Reagent) การเปลี่ยนแปลง (Switch) ระดับนาโนนี้จึง เหมาะสมกับการตรวจติดตามเป้าหมายจำ�เพาะในตัวอย่างจริงได้อย่าง รวดเร็วและให้ผลแบบเรียลไทม์ ในปัจจุบนั มีรายงานการใช้ไบโอเซ็นเซอร์ มากมายที่ใช้ดีเอ็นเอ สตรักเจอร์สวิทชิง เพือ่ ตรวจสอบอิออนของโลหะหนัก อย่างไร ก็ตาม การตรวจวิเคราะห์สว่ นใหญ่จะใช้หลัก การการวิเคราะห์โดยใช้ปฏิกิริยาเนื้อเดียว (Homogeneous) และเครือ่ งมือทีซ่ บั ซ้อน ทำ�ให้ไม่สามารถทำ�งานการตรวจสอบอิออน ของโลหะในภาคสนามหรือตัวอย่างจริงได้ ทีมวิจยั จากสำ�นักวิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยเรนมิน และ สถาบันวิจัยการป้องกันสารเคมี ประเทศ จีน ได้พัฒนาออพติคอล ไบโอเซ็นเซอร์ เครื่องแรกสำ�หรับการตรวจสอบอิออนด้วย เทคนิคดีเอ็นเอ สตรักเจอร์สวิทชิง ในระบบ นี้ ดีเอ็นเอทีต่ ดิ ฉลากด้วยฟลูออเรสเซนซ์จะ ประกอบด้วยโครงสร้าง T-T (ไทมีน-ไทมีน) จับกับดีเอ็นเอโพรบทีต่ ดิ บนผิวของเซ็นเซอร์ ในสภาพทีม่ ปี ริมาณอิออนของปรอท ดีเอ็นเอ ทีต่ ดิ ฉลากด้วยฟลูออเรสเซนซ์จะจับกับอิออน ของปรอทได้สารเชิงซ้อน T-Hg2+-T แล้วม้วน ตัว (Folding) เป็นแท่งขนาดเล็กหลุดออก จากผิวของเซ็นเซอร์ ทำ�ให้สัญญาณฟลูออ เรสเซนซ์ลดลง การวิเคราะห์ตวั อย่างหนึง่ ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที โดยความเข้มข้นวิเคราะห์ได้ต�่ำ สุด 1.2 นาโนโมลาร์ การวัดปริมาณอิออนของ ปรอทภาคสนาม/ในตัวอย่างจริงสามารถ ใช้กับตัวอย่างน้ำ�ธรรมชาติ โดยหลักการ วิเคราะห์นี้สามารถปรับใช้ได้กับอิออนของ โลหะหนักอืน่ ๆ ซึง่ จะเข้าไปแทนทีป่ ริมาณอิ ออนของปรอทในสารเชิงซ้อน T-Hg2+-T โดยใช้โครงสร้างที่มีความจำ�เพาะแบบอื่น ที่จำ�เพาะกับโลหะหนักแต่ละชนิด

most sensors are based on the Pb2+-dependent DNAzyme and the Pb2+-stabilized G-quadruplex. Accordingly, various detection techniques adopting fluorescence, surface-enhanced Raman spectroscopy, resonance scattering, colorimetry, and electrochemical methods were applied to selectively detect these heavy metal ions based on structure-switching DNA. DNA Biocensor Structure-switching DNA biosensors have several unique characteristics. First, structure switching is induced by the

Nov - Dec 23


Lab Environment

ภาพที่ 1: A) ภาพแสดงไบโอเซ็นเซอร์ B) ภาพของไบโอเซ็นเซอร์สำ�หรับการใช้ตรวจวิเคราะห์อิออนของ โลหะหนักในตัวอย่างในภาคสนาม/ตัวอย่างจริง Figure 1: A) Schematic biosensing platform. B) Photograph of the biosensing platform for the on-site/in situ detection of heavy metal ions.

ภาพที่ 2: ภาพแสดงกระบวนการจับแบบแข่งขันในการตรวจวิเคราะห์อิออ นของปรอท Figure 2: Schematic of structure-competitive sensing mechanism of Hg2+ detection.

งานวิจัยนี้เป็นการใช้ไบโอเซ็นเซอร์ที่ใช้เทคนิคดีเอ็นเอ สตรักเจอร์สวิท ชิง เป็นครัง้ แรกในการตรวจวิเคราะห์ออิ อนของโลหะหนักในภาคสนาม/ ตัวอย่างจริง ข้อได้เปรียบของไบโอเซ็นแซอร์เครือ่ งนี้ ได้แก่ ความไวของ การตรวจวิเคราะห์ ความเร็ว สามารถเคลือ่ นย้ายได้ และมีกระบวนการ เตรียมตัวอย่างน้อย การวิเคราะห์โดยใช้ไบโอเซ็นเซอร์ภาคสนามมีผล สอดคล้องกับวิธกี ารวิเคราะห์แบบเดิมในห้องปฏิบตั กิ าร แม้วา่ บทความนี้ จะนำ�เสนอเฉพาะการตรวจวิเคราะห์ออิ อนของปรอท หลักการนีส้ ามารถ ปรับใช้กับสารใดๆ เช่น อิออนของโลหะต่างๆ หรือโมเลกุลขนาดเล็ก โดยแทนที่ในสารเชิงซ้อน T-Hg2+-T โดยใช้โครงสร้างชนิดอื่นที่จำ�เพาะ กับสารที่ต้องวิเคราะห์แต่ละชนิด แนวทางการวิเคราะห์นี้สามารถ เป็นทางเลือกในการวิเคราะห์และประเมินการพาและการเปลี่ยนแปลง ของอิออนของโลหะหนักหรือโมเลกุลขนาดเล็กในตัวอย่างจากสิง่ แวดล้อม Article info Feng Long, Anna Zhu, Hanchang Shi, Hongchen Wang, and Jingquan Liu. (2013). Rapid on-site/ in-situ detection of heavy metal ions in environmental water using a structure-switching DNA optical biosensor. Scientific Reports 3.  www.nature.com/srep/2013/130729/srep02308/full/srep02308.html

24

www.media-matter.com

formation of many weak non-covalent bonds, which is generally specific to a given ligand-biomolecule interface and mostly insensitive to other molecules even in complex environments (e.g., natural water, living cells, or blood serum). Second, given that the switching (signal transduction) is rapid, reversible, and reagent-free, these nanoscale switches are suited for rapid, realtime, and in-situ monitoring of specific targets. To date, numerous biosensors for the detection of heavy metal ion detection based on DNA structure switching have been reported. However, most of these detections were performed based on the homogeneous reaction principle and sophisticated instrumentations are required, which made them unsuitable for rapid on-site/in-situ detection of heavy metal ions. Research team from School of Environment and Natural Resources, Renmin University of China and Research Institute of Chemical Defence, China developed the first optical biosensor for rapid on-site/in-situ detection of heavy metal ions based on structure-switching DNA. In this system, fluorescence-labeled DNA containing T-T mismatch structure was introduced to bind with DNA probes immobilized onto the sensor surface. In the presence of Hg2+, some of the fluorescence-labeled DNAs bind with Hg2+ to form T-Hg2+-T complexes through the folding of themselves into a hairpin structure and dehybridization from the sensor surface, which leads to decrease in fluorescence signal. The total analysis time for a sample was less than 10 min with detection limit of 1.2 nM. The rapid on-site/in-situ determination of Hg2+ was readily performed in natural water. This sensing strategy can be extended in principle to other metal ions by substituting the T-Hg2+-T complexes with other specificity structures that selectively bind to other analytes. This is first experiment that presented a structure-switching DNA based biosensor for rapid on-site/in situ  detection of heavy metal ions. The primary advantages of this structureswitching DNA-based biosensor include sensitivity, speed, portability, and minimum sample manipulation. Field-based biosensor analyses can be accomplished with good correlation to laboratory-based conventional analytical methods. Although this presents only Hg2+ detection, this method can be extended, in principle, to any substance, such as other metal ions or small molecules, by substituting the T-Hg2+-T complexes with other specificity structures that selectively bind other analytes. This sensing strategy may be an alternative method for the analysis and assessment of the transport and fate of heavy metal ions or other small molecules in environmental samples.


บริษัท แอนนาไลท์ติเคิล แลบไซน์ จำ�กัด

Analytical Lab Science Co., Ltd. 175 Sirinthorn Soi 7, Sirinthorn Rd., Bangbumru Bangplud, Bangkok 10700 Thailand Tel 0 2881 8534-5 Fax 0 2881 8840 anlasc@truemail.co.th http://www.analyti.com Nov - Dec 25


Lab Talk

Nanotechnology Development in Thailand: Meeting Society’s Needs Author info ศ. ศิริฤกษ์ ทรงศิวิไล Prof. Sirirurg Songsivilai Executive Director, National Nanotechnology Center (NANOTEC) sirirurg@nanotec.or.th

นาโนเทคโนโลยีคอื การบังคับควบคุมสารทีม่ ขี นาดเล็กระดับอะตอมหรือ ระดับโมเลกุล ทำ�ให้ได้กระบวนการ วัสดุ ส่วนประกอบ และระบบใหม่ๆ ซึง่ สามารถทำ�ให้มกี ารใช้งานรูปแบบใหม่ทงั้ ในด้านการดูแลสุขภาพ วัสดุ และพลังงาน นาโนเทคโนโลยีจงึ เป็นสิง่ ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อชีวติ ของเรา อย่างลึกซึ้ง เช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่นๆ นาโนเทคโนโลยีจะต้องเป็นไป ตามความต้องการและความคาดหวังของสังคม ต้องเคารพต่อคุณค่า พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน การพัฒนานาโนเทคโนโลยีจึงต้อง สร้างความเชือ่ มัน่ ว่าจะมีประโยชน์ทตี่ อบสนองความต้องการของสังคม

ตามติดกระแสนาโน

จากผลการวิจยั ตลาดทีต่ พี มิ พ์ใน Electronics.ca Publications ตลาด นาโนเทคโนโลยีทั่วโลกในปี 2553 มีมูลค่า 15,700 ล้าน ถึง 1 ล้านล้าน ดอลลาร์สหรัฐ การวิเคราะห์ของนักวิจยั หลายท่านเสนอว่าภายในปี 2558 ตลาดอาจจะมีมูลค่ามากกว่า 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ การพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถูกจัดให้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่ขาดไม่ได้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มคี วามเข้มแข็งและสามารถแข่งขัน ได้ ทัง้ รัฐบาลและผูเ้ ชีย่ วชาญให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาด โลก โดยเฉพาะสำ�หรับการพัฒนาตลาดอาเซียนเป็นตลาดเดียวในปี 2558 การพัฒนานาโนเทคโนโลยีจะเป็นตัวกระตุน้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านต่างๆ ทีส่ �ำ คัญของประเทศไทยให้มกี ารพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

ศูนย์นาโนเทค

รัฐบาลตระหนักดีถึงความสำ�คัญของนาโนเทคโนโลยีต่อการเติบโตทาง เศรษฐกิจจึงก่อตั้งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ในปี 2546 เป็นหนึ่งในสี่ของศูนย์วิจัยภายใต้สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด้วยงบประมาณปีละ 11 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ศูนย์นาโนเทคจึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อ สร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์นาโนเทคมีบทบาทสองประการควบคูก่ นั ได้แก่ การเป็นศูนย์วจิ ยั และพัฒนาและหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่มหาวิทยาลัยและ สถาบันวิจัยต่างๆ ศูนย์นาโนเทคได้สร้างเครือข่ายเชื่อมต่อที่แข็งแกร่ง 26

www.media-matter.com

N

anotechnology is to manipulate matters possible at the atomic and molecular level. It brings new processes, materials, components and systems that in turn lead to new applications in fields such as healthcare, materials, and energy. Nanotechnology is therefore expected to impact our lives, sometimes profoundly. Like other technologies, nanotechnology must address society’s needs and expectations. It should also respect the fundamental values associated with society’s rights. In doing so, the development of nanotechnology will ensure that its use is beneficial to society’s needs. Getting on the Bandwagon According to a market research report published by Electronics. ca Publications, it is estimated that the global nanotechnology market in 2010 range from about 15.7 billion USD to 1 trillion USD. By 2015, the market may be worth more than 2.4 trillion USD, according to different analysts. Science and technology development was adopted as one of the indispensable key strategies for Thailand to make economy and society more robust and competitive. Both the government and experts are focusing on science, technology and innovation development to make it more competitive on global markets, especially with the approach of a single ASEAN market by 2015. Nanotechnology development is expected to stimulate Thailand to leapfrog in key areas of science and technology. NANOTEC The government realizing the importance of nanotechnology to economic growth, it thus established the National Nanotechnology Center (NANOTEC) in 2003 as one of four national research centers under the National Science and Technology Development Agency (NSTDA). With an annual budget of 11 million USD, NANOTEC is the key research funding agency for nanotechnology. NANOTEC is investing in nanotechnology as means of differentiating and adding value so that domestic


กับสถาบันต่างๆ ในประเทศไทยและนักวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีกว่า 400 คน รวมทั้งศูนย์นาโนเทคโนโลยีชั้นนำ�ในต่างประเทศ

โครงการวิจัยในปัจจุบัน

ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน ดร. ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ แห่งห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน และการเร่งปฏิกิริยา ศูนย์นาโนเทค กล่าวว่า “ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนเป็น สารที่มีบทบาทสำ�คัญในอุตสาหกรรมการกลั่นแบบชีววิธีและเชื้อเพลิง ชีวภาพซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ�และสังคม ชีวภาพ การศึกษาพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยานาโนสามารถใช้ในการผลิตไบ โอดีเซลโดยให้สัดส่วนผลผลิตมากกว่า 96%” การศึกษาใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนในการเปลี่ยนน้ำ�มันปาล์มใช้แล้ว – ซึ่งเป็นน้ำ�มันที่หาได้ง่ายและมีค่ากรดสูง- เป็นน้ำ�มันไบโอดีเซล ตัว เร่งปฏิกิริยามีรูพรุน มีขนาดอนุภาค 30-100 นาโนเมตร ช่วยเพิ่มความ สามารถในการเร่งปฏิกิริยา ความเสถียร และเพิ่มประสิทธิภาพของ ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ตัวเร่งปฏิกริ ยิ านาโนนอกจากจะใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมพลังงาน แล้ว ยังสามารถใช้กบั อุตสาหกรรมอืน่ ๆ ได้ดว้ ย เช่น การทำ�ให้น�้ำ บริสทุ ธิ์ เซลล์เชือ้ เพลิง การส่งตัวยา และการเร่งปฏิกิริยาโดยใช้แสง ห้องปฏิบัติ การวัสดุนาโนเพือ่ พลังงานและการเร่งปฏิกริ ยิ าเน้นการวิจยั เกีย่ วกับการ สังเคราะห์วัสดุนาโน กระบวนการ และการใช้ประโยชน์ตัวเร่งปฏิกิริยา นาโนในการเปลีย่ นชีวมวลให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ได้แก่ เชือ้ เพลิง ชีวภาพ แพลตฟอร์มชีวเคมี กรดอินทรีย์ และสารปรับสภาพดิน

ภาพที่ 1: ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน Figure 1: Products from processes with nanocatalysts

กระจกฉลาด ใช้ทำ�หน้าต่าง แว่นกันแดด และอุปกรณ์แสดงผล อิเล็กทรอนิกส์ ดินฉลาด ใช้เป็นดินเพาะเมล็ดหรือดินปลูก ความสามารถในการดูดซับ น้�ำ ทีส่ งู และคุณสมบัตทิ างเคมีเชิงกายภาพของดินฉลาดทำ�ให้สามารถใช้ งานเป็นสารปรับสภาพดินอย่างได้ผล นาโนเทคโนโลยีเพื่อการกู้ภัย - ระบบกรองน้ำ�เอสโอเอส (SOS Water) เครือ่ งกรองน้�ำ แบบเคลือ่ นทีไ่ ด้ สามารถใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้าหรือ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำ�ที่สะอาดและปลอดภัยเพื่อบรรเทาผล กระทบของภัยพิบัติ นวัตกรรมนี้ใช้การเคลือบสารปฏิชีวนะระดับนาโน ลงไปบนไส้กรองเซรามิค เมือ่ เปรียบเทียบกับไส้กรองเซรามิคธรรมดาพบ ว่าไส้กรองเซรามิคที่เคลือบสารปฏิชีวนะระดับนาโนสามารถมอบความ ปลอดภัยที่สูงขึ้นโดยการฆ่าหรือยับยั้งการทำ�งานของแบคทีเรียที่เหลือ ในน้ำ�และยับยั้งการเจริญของราและสาหร่ายบนตัวชุดกรอง

products can compete effectively. The center has dual roles of serving as a national R&D center and as a funding agency to support universities and other research institutes. It has established strong links with other institutes in Thailand and with more than 400 nanotechnology researchers, as well as with leading nanotechnology centers overseas. Ongoing Research Projects Nanocatalysts “They are playing crucial roles in biorefinery and biofuel industry which would lead Thailand to the low carbon and bio-based society” said Dr. Kajornsak Faungnawakij from NANOTEC (Nano-material for Energy and Catalyst Laboratory). “Studies have shown that nanocatalyst can be used for biodiesel production with yield of more than 96%”. The research uses nanocatalysts to convert used palm oil the oil which is plentiful in supply and has high acid value - into biodiesel. The catalyst is porous with particle sizes of 30–100 nm which helps to increase catalytic activity, stability, and improved efficiency of transesterification. The application of nanocatalyst does not only apply to the energy sector but other sectors such as water purification, fuel cell, drug delivery, and photocatalytic activities. The Nanomaterials for Energy and Catalysis Laboratory focuses its research activities on nanomaterial synthesis, processing and utilization in nanocatalysis for biomass conversion to various products, including biofuels, biochemical platforms, organic acids and soil conditioner. Smart Glass The potential applications of the smart glass technology are windows, sunglasses, and electronic displays. Smart Soil Smart soil could be used as seed sowing or growing media. Hybrid Nanostructure and Nanocomposites Lab. “The high water absorption and physiochemical properties of smart soil makes it effective for playing the role of soil conditioner. Nanotechnology to the Rescue An example of such innovation is the SOS water, a mobile water purification unit which uses both electricity and solar power to produce safe and clean water for disaster relief. The innovation combined the use of antimicrobial nanocoating to ceramic filters. Compared to conventional ceramic filter, an antimicrobial nanocoating ceramic filter will increase an extra security by killing or incapacitating bacteria left in the water and preventing the growth of mold and algae in the body of the filter. More interesting researches are available at www.nanotech.or.th.

และยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจอีกมากมาย สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www. nanotech.or.th Nov - Dec 27


Lab Cosmetics

Skin Inflammatory Mechanism Author info ยศพร กิจสมัย Yosabhorn Kitsamai Bronson and Jacobs International Co., Ltd. yosaporn@bjinter.co.th

ผิวหนังเป็นปราการด่านแรกทีช่ ว่ ยปกป้องร่างกาย ควบคุมอุณหภูมิ ของร่างกายให้เป็นปกติ สามารถรับความรูส้ กึ ได้จากการสัมผัส ทำ� หน้าที่ป้องกันอันตรายต่างๆ เมื่อผิวสัมผัสกับสิ่งแปลกปลอมจะ สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อจัดการกับเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น ให้หมดไป ในบางคนอาจมีภาวะที่ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันมาก เกินพอดีหรือเรียกว่าผิวบอบบางและแพ้ง่าย อันเกิดจากสภาวะที่ ผิวไวต่อสภาพแวดล้อมภายนอก ผิวแพ้งา่ ยเกิดได้จากหลายปัจจัยทัง้ จากภายในภายนอก ปัจจัย ภายในจากพันธุกรรม ความเครียด ฮอร์โมน หรือความเจ็บป่วย ส่วนปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดการแพ้ ได้แก่ แสงแดด ฝุ่นควัน มลพิษ อากาศเย็นจัดในห้องปรับอากาศ หรือสารเคมีที่ใช้ในชีวิต ประจำ�วันทีเ่ ราไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ ไม่วา่ จะเป็นสารชำ�ระล้าง สาร บำ�รุงผิว อาจก่อเกิดอาการแพ้ ผิวแดง คัน ผิวแห้งกร้าน ผิวหนัง อักเสบ จนอาจพัฒนาเป็นผื่นภูมิแพ้ ดังนั้น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ เครือ่ งสำ�อางจึงเป็นสิง่ สำ�คัญทีผ่ บู้ ริโภคควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ ว่ามีสว่ นผสมทีก่ อ่ ให้เกิดการแพ้หรือไม่ ในปัจจุบนั ส่วนผสมเครือ่ ง สำ�อางมักจะมีการทดสอบการแพ้ในสัตว์ทดลอง นอกจากนั้นยังมี สารที่ช่วยลดอาการแพ้ ระคายเคือง หรือการคันให้ลดลงได้ กลไกการอักเสบของผิว เมื่อผิวได้รับสัมผัสสิ่งกระตุ้น ผิวจะเสียสมดุล เซลล์เคราทิโนไซท์ (Keratinocyte) จะหลั่งไซ โทคีน (Cytokine) หลายชนิดออกมา ทำ�ให้ผิว เกิดอาการระคายเคือง แดง บวม คัน การอักเสบ ของผิวหนังเกิดจากโปรตีนตัวกลาง (Mediator) เช่น IL-8 ทีเ่ ซลล์หลัง่ ออกมาเพือ่ ตอบสนองสิง่ เร้า ทำ�ให้เกิดการทำ�ลายชัน้ ลิพดิ (Lipid barrier) ใน ชั้นนอก (Stratum Corneum, SC) อาจทำ�ให้ เกิดการสูญเสียน้�ำ ทำ�ให้ผวิ แห้งหยาบกร้าน รวม ไปถึงการแบ่งตัวของเซลล์เคราไซท์มากผิดปกติ (Hyper-proliferation) 28

www.media-matter.com

T

he skin is the first-line defense that protects the body, regulates body temperature, senses and prevents from dangers. Skin produces immunes when expose to foreign substances to eliminate germs or foreign matters. Some individuals have too-much skin immune response which is called sensitive skin. This kind of skin is sensitive to external environment. Sensitive skin caused by many factors, either internal or external. External or intrinsic factors are genetics, hormones, stress or illness. The external or extrinsic factors include sunlight, dust and smoke, pollutants, and coldness in air-conditioned room. Chemicals used in everyday life are also external factors, such as cleansing agents and skin nourishing products. They may cause allergic reactions, skin dryness, redness, itching, dermatitis and atopic dermatitis. Therefore, to choosing of cosmetic products today, consumers should importantly pay attention to ingredients that cause allergies. Cosmetics ingredients have been tested in laboratory animal to determine their allergenic properties. There are also substances that reduce allergy, irritation or itching.

ภาพที่ 1: กลไกการอักเสบของผิวเมื่อได้รับแสงแดด

Figure 1: Skin irritation mechanism by sunlight exposure


มาทำ�ความรู้จักกับไซโทคีน ไซโทคีน (Cytokine) เป็นโพลีเปปไทด์ (Polypeptide) ขนาด เล็กกว่า 80 กิโลดาลตัน สร้างโดยเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย ทำ� หน้าที่สื่อสารระหว่างเซลล์เพื่อตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น โดยไปจับ กับรีเซปเตอร์ของเซลล์เป้าหมาย แล้วกระตุ้นให้เกิดการอักเสบ ไซโทคีนที่สำ�คัญคือ TNFa (Tumor necrosis factor) อินเตอร์ลูคิน (Interleukin IL-1, 8) TNFa จะทำ�งานเมื่อเซลล์ผิวได้รับ แสงแดด แล้วไปกระตุน้ สารสือ่ กลาง (Mediator) อืน่ ๆ ให้ท�ำ งาน โดยก่อให้เกิดภาวะช็อกด้วยแรงดันออสโมติก (Osmotic shock) เนื่องจากการทีโ่ ปรตีนภายในและระหว่างเซลล์เสียสภาพทำ�ให้สูญ เสียของเหลวภายในเซลล์ จึงทำ�ให้โครงสร้างของเซลล์ผิดรูปไป (ภาพ 2a) หากกระบวนการนีเ้ กิดขึน้ เป็นเวลานานจะทำ�ให้เนือ้ เยือ่ เกีย่ วพันในผิวมีการผิดรูปไป (ภาพ 2b) ก่อให้เกิดการอักเสบอย่าง เฉียบพลัน (Acute inflammation)

Skin Inflammation Mechanisms When skin is exposed to the stimuli, it losses balance, keratinocytes secrete cytokines cause skin irritation, redness, swelling and itch. Skin inflammation is caused by mediators such as IL-8 secreted by cells to response to stimuli. Mediators damages lipid barrier is stratum corneum. It also causes water loss which makes skin dryness and roughness as well as hyperproliferation of keranocytes. Learn about Cytokines Cytokines are polypeptides which are smaller than 80 kDa produced by body cell. They act as communication mediator between cells to respond to stimuli. It binds to receptors of targeted cells to stimulate inflammation process. Important cytokines is TNFa (Tumor necrosis factor) and interleukins (IL-1, 8). TNFa is activated when cells exposed to sunlight and it then stimulates other mediators. These mediators produce osmotic shock which leads protein denature causing cell fluid loss and deformation

ภาพที่ 2: a) ภาวะที่เซลล์เกิดการช็อกจากแรงดันออสโมติก (Osmotic Stress) b) ภาวะเนือ้ เยื่อเกี่ยวพันในผิวมีการผิดรูปไปหลังจากได้รับสิ่งเร้าภายนอก

Figure 2: a) Cell with osmotic shock b) Skin connective tissue deformed caused by external stimuli

ภาวะผิวทีอ่ อ่ นแอจากการถูกทำ�ร้ายทัง้ จากปัจจัยภายนอกและภายใน ทำ�ให้ความต้านทานของผิวต่�ำ การป้องกันการแพ้ในผูท้ มี่ ผี วิ บอบบาง เบือ้ งต้นควรหลีกเลีย่ งการสัมผัสหรือสภาวะแวดล้อมทีเ่ ป็นปัจจัยที่ ก่อให้เกิดการแพ้ แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วย ลดอาการแพ้ทจี่ ะเกิดขึน้ ในปัจจุบนั มีสว่ นผสมเครือ่ งสำ�อางเพือ่ ช่วย ลดปัญหาดังกล่าวและช่วยเสริมสร้างผิวให้แข็งแรง ได้แก่ สารช่วย ลดอาการระคายเคืองที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เช่น อัลฟา-ไบ ซะโบลอล (α-bisabolol) จากธรรมชาติ ที่ช่วยลดอาการแพ้สาร เคมีที่อยู่ในเครื่องสำ�อางรวมถึงอาการบวมแดง นอกจากนี้ ควรใช้ สารทีช่ ว่ ยลดการอักเสบโดยลดการหลัง่ อินเตอร์ลคู นิ และ TNFa เพือ่ ช่วยปรับสมดุลของผิว (Epidermal homeostasis) ให้กลับมาสู่ สภาวะปกติหลังถูกการกระตุน้ จากรังสียวู หี รือแม้กระทัง่ การรบกวน ผิวด้วยการโกนขน การกัดเปลี่ยนสีผิวโดยสารเคมี

(Figure 2a). This condition also leads deformation of connective tissue (Figure 2b) causing acute inflammation. Susceptible skin attacked by both external and internal factors lowers its resistance. To prevent allergies in sensitive individuals, they should avoid contact allergens and expose to allergenic environments. If it is unavoidable, they should use allergic relief products. Currently, there are cosmetic ingredients to help reduce such problems and to help strengthen skin. For example, α-bisabolol naturally reduces irritation. It reduces allergies from cosmetic chemicals, including skin swelling and redness. Inflammation relief products should be used to reduce the secretion of interleukin and TNFa . It is to provide epidermal normal-level homeostasis after being stimulated by UV radiation or even shaving and chemically skin discoloration. Article info - Feingold K. R., Schmuth M., Elias. (2007). The Regulation of Permeability barrier homeostasis. J. Invest. Dermatol., 127: 1574-1576. - Paul W. E. (1999). Fundamental Immunology. Lippincott-Raven, 1-19.

Nov - Dec 29


Lab Cosmetics

Innovation of Color Pigments Functionality-Enhanced Coating Author info ชลลดา โกมารกุล ณ นคร Chonlada Komarakul na nakorn Food Business Unit Supervisor, Onimax Co.,Ltd. daii-chonlada@onimax.net

อุตสาหกรรมสีสำ�หรับเครื่องสำ�อางมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้ง่ายต่อการนำ�ไปใช้ในตำ�รับเครื่องสำ�อาง หากพูดถึงสีที่ใช้ใน ผลิตภัณฑ์เมคอัพ สิ่งที่ถูกคำ�นึงเป็นปัจจัยหลัก คือ ความง่ายต่อ การนำ�ไปใช้ในตำ�รับ ความสม่ำ�เสมอ และการติดทนนาน ความ ง่ายต่อการนำ�ไปใช้ในสูตร คือ การกระจายตัว ทำ�ได้ด้วยการลด ขนาดเม็ดสี การทำ�ให้เม็ดสีมีประจุ และการเคลือบเม็ดสีด้วยสาร ต่างๆ ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมสี ได้แก่ การเคลือบ เม็ดสี (Coated pigment) สามารถช่วยปรับปรุงการกระจาย ตัวของเม็ดสีในน้ำ�มันและซิลิโคน นอกจากนั้น การเคลือบเม็ดสี ยังช่วยให้ผิวสัมผัสของผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางดียิ่งขึ้น ช่วยให้สีมี ความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากทีส่ ดุ สารทีใ่ ช้เคลือบเม็ดสีสามารถ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ ซิลิโคน กรดอะมิโน เมทัลโซป และ อนุพันธ์ของฟลูออไรด์ ซิลิโคน ได้พฒ ั นาเพือ่ ใช้กบั เครือ่ งสำ�อางมาเป็นเวลายาวนาน ซิลโิ คนทีน่ ยิ ม นำ�มาใช้ มี 3 ประเภท คือ ไดเมทิโคน เมทิโคน และไซเลน ซิ ลิโคนชนิดที่นิยมนำ�มาใช้ในเครื่องสำ�อางมากที่สุดคือ ไดเมทิโคน เพราะมีคณ ุ สมบัตกิ นั น้�ำ ได้ดี มีความคงตัวสูง ทนต่อแรงตอกอัด และ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เกลีย่ ง่ายซึง่ เป็นคุณสมบัติ เฉพาะตัวที่ต่างจากเมทิโคน โดยลักษณะ ของเมทิโคนมีคณ ุ สมบัตเิ ฉพาะตัวเรือ่ งการ กันน้�ำ จึงนิยมนำ�มาใช้ในสูตรแป้งรองพืน้ (Foundation) แบบทูเวย์ (Two-way) เพราะสามารถกันน้�ำ ได้และยังทำ�ให้สขี อง ผลิตภัณฑ์ติดทนนานอีกด้วย ไซเลนช่วย ในการกระจายตัวของเม็ดสี เหมาะกับ การนำ�ไปใช้ในตำ�รับที่มีส่วนผสมของน้ำ� หรือน้�ำ มันเป็นหลัก เพราะเม็ดสีมนี �้ำ หนัก มากกว่าน้ำ�จึงมักจะเกิดการตกตะกอน เมื่อเม็ดสีถูกเคลือบด้วยไซเลน ไซเลนจะ 30

www.media-matter.com

C

osmetic color industry is constantly evolving to simplify uses in formulations. When it comes to makeup products, major considering factors are ease of use in formulation, consistency, and long lasting. The ease-of-use is good dispersion achieved by size reduction of pigment, inducing charges, and coating pigments with various materials. The evolution of the industry is coated pigment. It can improve pigment dispersion property in oil and silicone. In addition, coated pigments also provide better sensory feels, and allow color characteristics closing to nature. Coating materials are divided into four groups; amino acids, metal soaps, silicone, and fluoride derivatives. SIlicone Silicone was developed for cosmetic uses for a long time. Silicone used commonly is consist of 3 types; dimethicone, methicone and silane. Dimethicone is the most popular because of its water repellence property, high stability, compression withstand, and enhancing spreadability which is different to methicone. Methicone has unique property of water repellence. So it is widely used in twoway foundations. It is waterproof and long lasting. Silane enhances pigment dispersion. It is suitable for water- or oil- based formulations. Pigment is heavier than water, so it is often precipitate. When the pigment is coated with silane, it forms bonds with water and oil, making pigments dispersed uniformly. Figure 1 shows that titanium dioxide coated with silane remains unchanged while uncoated titanium dioxide does precipitate over time.


ทำ�พันธะกับน้ำ�และน้ำ�มันจึงทำ�ให้เม็ดสีกระจายตัวอย่างสม่ำ�เสมอ ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ เคลือบด้วยไซเลนยังคงตัวได้ดี ขณะที่ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ไม่ ได้เคลือบเกิดการตกตะกอนเมื่อเวลาผ่านไป กรดอะมิโน มีความสามารถมากกว่าการเป็นสารเคลือบทีจ่ ะช่วยเพียงผิวสัมผัส แต่กรดอะมิโนมีฤทธิใ์ นการช่วยต่อต้านอนุมลู อิสระ และหากนำ�เม็ด สีมาเคลือบด้วยกรดอะมิโนมาใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลผมหรือผิวแล้ว จะช่วยลดการเกิดไฟฟ้าสถิต อีกหนึ่งคุณสมบัติของกรดอะมิโนคือ จะทำ�ให้เกิดความรู้สึกเรียบและลื่น กรดอะมิโนมีหลายชนิด เช่น โซเดียม ลอโรอีล กลูตาเมท, ไดโซเดียม สเตียโรอีล กลูตาเมท, ลอโรอีล ไลซีน, และคอลลาเจน กรดอะมิโนที่ได้รับความนิยม คือ ลอโรอีล ไลซีน ซึ่งเป็นอนุพันธ์จากกรดลอริก และแอล-ไลซีน โด ยลอโรอีล ไลซีน เป็นกรดอะมิโนจากมะพร้าว จึงสามารถระบุได้ ว่าเป็นสารจากธรรมชาติ การใช้อนุพนั ธ์ของกรดอะมิโนมาเป็นสาร เคลือบเม็ดสีจะทำ�ให้ผู้ใช้รู้สึกถึงความชุ่มชืน่ หลังทาผลิตภัณฑ์แล้ว แต่สารกลุม่ นีไ้ ม่ควรจะไปใช้กบั ผลิตภัณฑ์กลุม่ ทีใ่ ช้รอบดวงตา เช่น มาสคารา และ อายแชโดว์ เมทัลโซป ได้แก่ อะลูมิเนียม สเตียเรท และ แมกนีเซียม ไมริสเตท เป็นต้น กระบวนการเคลือบเม็ดสีจะเกิดพันธะระหว่างสารกลุม่ นีก้ บั ผิวของ เม็ดสี ทำ�ให้เกิดแผ่นฟิลม์บางๆ เคลือบบนเม็ดสี ผู้ที่เลือกใช้สาร กลุ่มนี้จะคำ�นึงเรื่องการติดทนบนผิวหนังเป็นหลักเพราะเป็นสารที่ สามารถกันน้ำ�ได้ดีและให้ความชุ่มชื่นแก่ผิว อีกทั้งยังทำ�ให้เกิดสี ที่ดูเป็นธรรมชาติ สบู่โลหะมีคุณสมบัติที่ดีต่อการตอกจึงเหมาะต่อ การนำ�ไปใช้ในสูตรตำ�หรับแป้งอัดแข็งและแป้งแบบทูเวย์ อนุพันธ์ของฟลูออไรด์ สารที่นิยมใช้สำ�หรับอนุพันธ์ของฟลูออไรด์ คือ เพอร์ฟลูออโรอัล คีลเอทีลฟอสเฟต (PF) ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่จะทราบดีว่าสารชนิดนี้

Amino Acids Amino acids are not only surface coating to enhance sensory feels but they are antioxidants as well. Pigment coated with amino acids used in skin and hair care products reduce electrostatics. Another property of amino acids is smoothness. Amino acids used are such as sodium lauroyl glutamate, disodium stearoyl glutamate, lauroyl lysine and collagen. The popular amino acids are lauroyl lysine, which is a lauric acid derivative, and L-lysine. Lauroyl lysine is an amino acid from coconut. It thus can be claimed as a natural ingredient. Products with amino acid derivatives provide moist feels after applying the product. Nevertheless these substances should not be used in eye products such as mascara and eye shadow. Metallic soaps Metallic soaps are including aluminium stearate and magnesium myristate for examples. Coating process is to form bonding between these substances to pigment surface. Bonding creates thin film covers on pigment. Formulators who used metallic soap aim to provide long lasting feature because of their repellence and moisturizing properties. They also provide natural-like colors. Metal soaps provide good compression withstanding property, so they are suitable for pressed powder and two-way powder formulations. Fluoride Fluoride derivatives; popular fluoride derivative is Perfluoroalkylethylphosphate (PF). Most users know that it does not dissolve in any solvent. It is repellant to both water and oil. To date, PF is used with other silicone to enhance pigment’s repellence properties as well as skin sensory profiles.

Nov - Dec 31


Lab Cosmetics

ตารางที่ 1: ตารางแสดงสมบัติการกันน้ำ�และน้ำ�มัน และสมบัติการกระจายตัวในน้ำ�มันและซิลิโคน

Table 1: Repellence properties in oil and water - dispersion properties in water and silicone

ไดเมทิโคน

การป้องกัน น้ำ�มัน - Oil

Repellence

น้ำ� -

Water

การกระจาย น้ำ�มัน - Oil

Dispersion

น้ำ� -

Water

Dimethicone

เมทิโคน

Methicone

ไซเลน

Silane

เพอร์ฟลูออโรอัลคีลโพลีเอสเทอร์

Perfluoroalkylpolyesters

จะไม่ละลายในตัวทำ�ละลายใดๆ จึงเป็นสารที่สามารถกันได้ทั้ง น้ำ�และน้ำ�มัน ในปัจจุบันได้มีการนำ� PF มาใช้คู่กับซิลิโคนชนิด อื่น เพื่อเสริมให้เม็ดสีคุณสมบัติทั้งการกันน้ำ�และน้ำ�มันรวมไปถึง ผิวสัมผัสขณะทา ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นข้อสรุปในการเลือกใช้เม็ดสีที่เคลือบ ด้วยสารต่างๆ ว่าต้องการให้สูตรผลิตภัณฑ์กันน้ำ�หรือน้ำ�มัน นอกจากนั้น ตารางดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของ สารเคลือบเม็ดสีให้ผใู้ ช้สามารถเลือกได้วา่ ต้องการกระจายเม็ดสีใน สูตรที่เป็นน้ำ�มันหรือซิลิโคน แต่สำ�หรับไซเลนมีคุณสมบัติการกระ จายตัวในน้ำ�อีกด้วย อีกหนึ่งนวัตกรรมของสารเคลือบเม็ดสีที่ได้รับความนิยม คือ การ ใช้เม็ดสีที่เป็นโฟโตโครมซึ่งจะทำ�ให้เกิดความสว่างบนใบหน้าไม่ ต่างกันทั้งในที่มืดและในที่สว่าง เนื่องมาจากเม็ดสีทั่วไปจะทำ�ให้ เกิดความสว่างต่างกัน เช่น เมื่อผู้ใช้เครื่องสำ�อางสำ�หรับงานกลาง วันก็จะใช้แป้งต่างจากกลางคืน เพราะเกรงว่าจะทำ�ให้ผวิ หน้าแลดู ขาวหรือคล้ำ�เกินไป แต่โฟโตโครมมีคุณสมบัติปรับแสงให้เท่ากัน ด้วยวิวฒ ั นาการของเครือ่ งสำ�อางทีม่ อี ย่างไม่หยุดนิง่ ทำ�ให้ผผู้ ลิตสีไม่ เพียงแต่ใช้สารเคลือบเม็ดสีเพียงชนิดเดียว แต่พยายามใช้สารให้สี ทีแ่ ลดูเป็นธรรมชาติและมีคุณสมบัติการปกปิดริ้วรอย ทำ�ให้ดูอ่อน เยาว์ขึ้น ซึ่งนวัตกรรมนี้เรียกว่าซอฟท์โฟกัส (Soft Focus) โดยใช้ การตกกระทบของแสงให้เกิดเป็นการกระเจิงของแสงเป็นหลัก จะ ทำ�ให้เมื่อเกิดการตกระทบของแสงในบริเวณที่มีริ้วรอยจะเกิดภาพ ที่ค่อนข้างเบลอหรือไม่ชัดเจน สารที่จะทำ�ให้เกิดคุณสมบัติซอฟท์ โฟกัสนั้นต้องใช้สารเคลือบหลายชนิด เช่น ไทเทเนียมไดออกไซด์ ขนาดนาโน ทัลคัม ซิลิกาอสัณฐาน และไดเมทิโคน

32

www.media-matter.com

Table 1 shows a summary pigment coating substances, users can choose whether water or oil repellence products. In addition, the table also shows pigment dispersion, so users can choose whether oil or silicone formulations. Silane has water-dispersion property. Another innovation of coating substance is photochrom pigment which provides facial brightness in the same manner in the dark and the light. Conventional pigments provide different brightness, for example, users apply deferent powder for night and day make ups to avoid toowhite and too-dark facial skin. Photochrom can adjust the brightness evenly. With the continuous evolution of cosmetics, manufacturers do not only use only one type of pigments. They attempt to use natural-look colors with concealing property, and providing youthfulness. This is called soft focus, using the light scattering incidence. When the light impacts at wrinkles, they are rather blurred or unclear. It has to employ several substances to achieve soft focus concept, such as nanosized titanium dioxide, talcum, amorphous silica, and dimethicone.


Lab Pharma

Real-Time PCR for Septicemia Testing Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

ในปัจจุบันเทคนิคการวิเคราะห์ทางโมเลกูลาร์สำ�หรับการทดสอบความ ไวต่อยาปฏิชีวนะ (Susceptibility) ของเชื้อ จะเป็นการตรวจสอบ ลักษณะทางพันธุกรรม (Genotype) โดยเทียบกับยีนของเชือ้ จุลนิ ทรีย์ ทีม่ ีขอ้ มูลอยู่ เทคนิคนี้จะมีจุดด้อยคือไม่สามารถตรวจสอบยีนต้านทาน ชนิดใหม่ โดยทั่วไปจึงใช้การทดสอบลักษณะการดื้อยา (Phenotype) เป็นหลัก วิธีการนี้ต้องใช้เวลาหลายวันในการเพาะเชื้อเพื่อตรวจสอบว่า ยาปฏิชีวนะชนิดใดเหมาะสม นวัตกรรมล่าสุดในการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะยังมีความ สามารถด้อยกว่าการเพาะเชื้อซึ่งใช้เป็นวิธีอ้างอิง (Gold standard) ในห้องปฏิบัติการทางคลินิกมากว่า 50 ปี การทดสอบความไวต่อยา ปฏิชีวนะของเชื้อที่ทำ�ให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด (Septicemia) จะต้องใช้ทั้งการตรวจลักษณะการดื้อยาของเชื้อที่ต้องใช้เวลาหลายวัน และการตรวจสอบลักษณะทางพันธุกรรมทางโมเลกูลาร์ ซึ่งยังมีชุดของ ยีน (Cassette) ของเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะที่ตรวจสอบได้จำ�กัดและไม่ สามารถตรวจสอบยีนดือ้ ยาชนิดใหม่ ปัญหานีท้ �ำ ให้มกี ารใช้ยาปฏิชวี นะ หลายชนิดขึ้น และเพิ่มความถี่และความรุนแรงของการติดเชื้อดื้อยา ปฏิชีวนะในกระแสเลือดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีระบบการตรวจวินิจฉัยทางโมเลกูลาร์ที่สามารถ จำ�แนกสายพันธุ์ (สปีชสี )์ ได้ภายใน 24 ชัว่ โมง การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้วิธีการนี้สามารถเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานคือการเพาะเชื้อและ การย้อมสีแกรมซึ่งต้องใช้เวลา 24 – 72 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม แม้ใน เอกสารอ้างอิงต่างๆ จะยอมรับว่าการตรวจวินิจฉัยทางโมเลกูลาร์จะ ลดเวลาในการวินิจฉัยอาการติดเชื้อได้มาก แต่ยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับ ความถูกต้องในการระบุชนิดของเชื้อก่อโรคและความเหมาะสมของวิธี การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะ เทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์แบบใหม่ แอนติไบโอแกรม (ผลการตรวจสอบการดื้อยาปฏิชีวนะ) จากเทคนิค เรียลไทม์พีซีอาร์แบบใหม่สามารถตรวจสอบลักษณะการดื้อยาโดยใช้ การตรวจวินจิ ฉัยอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคพีซอี าร์ (Polymerase chain reaction) ทีมนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาวิธีการตรวจ สอบความไวต่อยาปฏิชีวนะด้วยการตรวจสอบปริมาณเชื้อในตัวอย่าง เลือดที่มียาปฏิชีวนะชนิดต่างๆ โดยใช้ยีน 16S rRNA

C

urrent molecular diagnostic techniques for susceptibility testing of septicemia rely on genotyping for the presence of known resistance cassettes. This technique is intrinsically vulnerable due to the inability to detect newly emergent resistance genes. Traditional phenotypic susceptibility testing has always been a superior method to assay for resistance. Relying on the multi-day growth period to determine which antimicrobial to administer jeopardizes patient survival. Recent innovations in susceptibility testing have largely failed to transcend the gold standard culture-based methods that have dominated clinical diagnostic laboratory protocols for the past more than 50 years. Susceptibility testing of septicemia relies on either extended multi-day phenotypic methods or molecular genotyping techniques that are limited by the number of resistance cassettes the system can detect and that are unable to detect newly emergent resistance genes. These issues have resulted in the pervasive administration of broad-spectrum antimicrobials and the increased incidence and virulence of antimicrobial resistant septicemia. Despite this constraint, molecular diagnostic systems have demonstrated species identification in less than 24 hours, a drastic improvement in comparison to the gold standard culture-based susceptibility and Gram staining-based identification methods that yield results in 24-72 hours. However, even though literature agrees that molecular diagnostic detection rapidly decreases the time to sepsis diagnosis, much debate over the accuracy of pathogen identification and hence, the appropriateness of the method for prescribing antimicrobial therapy remains. New Real-Time PCR Technique The real-time PCR antibiogram combines universal phenotypic susceptibility testing with the rapid diagnostic capabilities of PCR (Polymerase chain reaction). Researchers from Department of Bioengineering, University of California, Berkeley, California,

Nov - Dec 33


Lab Pharma

วัสดุและวิธีการ วิธีการขจัดฮีมและดีเอ็นเอมนุษย์ก่อนการวิเคราะห์ เลือดแกะทีข่ จัดไฟบรินออกแล้ว เติมเชือ้ แบคทีเรียทีเ่ จือจางหลายๆ ระดับ ลงไป แล้วเพาะลงบนจานเลีย้ งเชือ้ โดยใช้อาหารแอลบีอะการ์เพือ่ นับปริมาณ เชือ้ ในหน่วยซีเอฟยู/มิลลิลติ ร แบคทีเรียทีน่ �ำ มาทดสอบได้แก่ Escherichia coli (ATCC No. 53338), Pseudomonas fluorescens (ATCC No. 13525), Proteus vulgaris (ATCC No. 33420), Micrococcus luteus (ATCC No. 49732) และ Streptococcus lactis (ATCC No. 11454) และ E. coli สายพันธุด์ อื้ ยา เติมลงไปในเลือดด้วยความเข้มข้น 50-200 ซี เอฟยู/มิลลิลติ ร เติมแอลบีบรอททีม่ คี านามัยซิน สเปคทิโนมัยซิน หรือคลอ แรมเฟนิคอล 9 มิลลิลิตร ลงในเลือดที่เติมเชื้อจุลินทรีย์แล้ว 1 มิลลิลิตร นำ�ของผสมเลือดและอาหารแอลบีไปปั่นเหวี่ยงเพื่อแยกฮีมซึ่งจะเป็นตัว ยับยั้งกระบวนการพีซีอาร์ แยกส่วนใส (Supernatant) และนำ�ตะกอนไป ละลายอีกครั้ง เติมบัฟเฟอร์ RIPA เพื่อย่อยเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เติม บัฟเฟอร์ดเี อ็นเอส 10x และเอนไซม์ดเี อ็นเอส (DNase) เพือ่ กำ�จัดดีเอ็นเอ มนุษย์ เติมดีเอ็นเอสสต็อปโซลูชันเพื่อหยุดปฏิกิริยา เซลล์แบคทีเรียจะตก ตะกอนจากสารละลายที่ย่อยแล้ว ผลที่ได้จากแอนติไบโอแกรมของเรียล ไทม์พีซีอาร์จะยืนยันโดยใช้การเลี้ยงเชื้อบนอาหารแอลบีบรอทและแอลบี อะการ์ที่มีแผ่นกระดาษชุบยาปฏิชีวนะ (Antibiotic disc) เรียลไทม์พีซีอาร์ กระบวนการพีซีอาร์จะใช้ระบบการตรวจจับเรียลไทม์พีซีอาร์ และชุด สารเคมีสำ�เร็จรูป ไพรเมอร์ที่ใช้คือ 16S rRNA โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมใน การแอนนีลคือ 58 องศาเซลเซียส ลำ�ดับของแอมพลิคอน แอมพลิคอน 16S rDNA ถูกทำ�ให้บริสทุ ธิโ์ ดยใช้ชดุ สำ�เร็จรูปและเครือ่ งดีเอ็น เออนาไลเซอร์แบบ 48 แคพิลลารี ไพรเมอร์ที่เริ่มจากปลาย 5’ (Forward primer) เป็นซีเควนซ์ไพรเมอร์ แล้ววิเคราะห์ผลโดยใช้ฐานข้อมูล Basic local alignment search tool (BLAST) แอนติไบโอแกรมของเรียลไทม์พีซีอาร์ กระบวนการเรียลไทม์พีซีอาร์ใช้ไพรเมอร์ที่เริ่มจากปลาย 3’ และ 5’ ที่ จำ�เพาะต่อบริเวณที่มีลำ�ดับเบสคงที่ (Conserved region) ของยีน 16S rRNA เรียลไทม์พซี อี าร์จะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียหลัง จากการใช้ยาปฏิชวี นะด้วยการตรวจติดตามปริมาณ 16S rRNA ระบบการ

USA, have developed a procedure that determines susceptibility by monitoring pathogenic load with the highly conserved 16S rRNA gene in blood samples exposed to different antimicrobial drugs. Materials and Methods Pre-analytic removal of heme and human DNA protocol Defibrinated sheep blood was spiked with serial dilutions of bacteria and plated onto LB-Agar plates to determine initial bacteria concentrations in CFU/mL. Susceptible bacteria: Escherichia coli (ATCC No. 53338), Pseudomonas fluorescens (ATCC No. 13525), Proteus vulgaris (ATCC No. 33420), Micrococcus luteus (ATCC No. 49732), and Streptococcus lactis (ATCC No. 11454), and resistant E. coli were spiked into blood at concentrations ranging between 50–200 CFU/mL. 1 mL of spiked blood was added to 9 mL of LB Broth with the presence of kanamycin, spectinomycin, or chloramphenicol. The blood/LB mixture was then fractionated with a centrifuge to remove PCR inhibiting Heme. The supernatant was decanted and the remaining pellet was resuspended. 125 µL of RIPA buffer was added to lyse the mammalian cells. DNase 10x reaction buffer and DNase were added to remove human background DNA. DNase stop solution was then added to inhibit the reaction. The bacterial cells were then pelleted from the lysate. Results obtained by the real-time PCR antibiogram were verified by culture in LB broth and on LB-agar plates with antibiotic discs. Real-time PCR Colony PCR was performed with a Real-time PCR Detection System and PCR reagent kit. The 16S rRNA gene primers are used and a 58°C melting temperature was determined optimal for annealing. Sequencing of amplicons 16S rDNA amplicons were purified with a Purification Kit and sequencing was performed by using a 48-capillary DNA

ภาพที่ 1: แอนติไบโอแกรมของเรียลไทม์พีซีอาร์ที่สามารถทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะจากการติดเชื้อในกระแสเลือดโดยใช้ เวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง Figure 1: The real-time PCR antibiogram achieves rapid susceptibility testing of septicemia in less than 24 hours.

34

www.media-matter.com


ตรวจจับด้วยเรียลไทม์พซี อี าร์ในการทดลองนีส้ ามารถตรวจแบคทีเรียได้ต�่ำ สุด 2 x 104 ซีเอฟยู/มิลลิลิตร โดยต้องใช้เวลาบ่มอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เรียลไทม์พีซีอาร์ใช้เวลาในการวิเคราะห์ตัวอย่างไม่เกิน 24 ชั่วโมง ซึ่งดี กว่าวิธีดั้งเดิม เช่น วิธีการตรวจปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และวิธีอะการ์ ไดลูชันซึ่งต้องใช้เวลา 24–72 ชั่วโมง แอนติไบโอแกรมของเรียลไทม์พีซีอาร์ (ภาพที่ 1 – ภาพกลาง) วัด จากการเปลี่ยนแปลงของค่า ΔCt ที่มาจากการเทียบกับตัวอย่างควบคุม ที่ไม่มียาปฏิชีวนะ แบคทีเรียต่างๆ ที่อยู่ในสภาวะที่มียาปฏิชีวนะจะถูกนำ� ไปขยายสัญญาณโดยใช้พีซีอาร์ ทำ�ให้การตรวจจับเชื้อก่อโรคและความไว ต่อยาปฏิชวี นะทำ�ได้อย่างรวดเร็ว พารามิเตอร์ส�ำ หรับการสร้างแบบจำ�ลอง จะใช้ข้อมูลจากการทดลอง และหากทำ�การบ่มนานกว่า 8 ชั่วโมงจะช่วย ให้ระบบสามารถตรวจจับเชื้อที่มีปริมาณประมาณ 100 ซีเอฟยู/มิลลิลิตร

Analyzer. The forward primer of the PCR reaction was utilized as the sequencing primer and results were analyzed using the Basic Local Alignment Search Tool (BLAST).

ภาพที่ 2: แอนติไบโอแกรมจากเรียลไทม์พีซีอาร์ในการตรวจจับและจัด จำ�แนกแบคทีเรียชนิดต่างๆ

Pan-Bacterial Detection and Identification Given the large population of microbes that can cause sepsis, panbacterial amplification was demonstrated with 3 Gram-negative and 2 Gram-positive bacteria (Figure 2A). Melt curve analysis illustrated how the primers produced consistent, species-specific amplicons (Figure 2B). The amplified 16S rDNA amplicons, which are approximately 200-300 base pairs in length, contain hypervariable regions that are capable of enabling species-specific, bacterial identification (Figure 2C). Sequenced amplicons were submitted to the BLAST database and the original species were readily identifiable (Figure 2D).

Figure 2: The real-time PCR antibiogram for pan-bacterial detection and identification.

การตรวจจับและจัดจำ�แนกแบคทีเรียกลุ่มต่างๆ การทดสอบโดยใช้แบคทีเรียหลายชนิดที่ทำ�ให้เกิดการติดเชื้อ การเพิ่ม จำ�นวนดีเอ็นเอของแบคทีเรียหลายชนิด ได้แก่ แบคทีเรียแกรมลบ 3 ชนิด และแบคทีเรียแกรมบวก 2 ชนิด (ภาพ 2A) การวิเคราะห์กราฟแสดง ให้เห็นว่าไพรเมอร์สร้างแอมพลิคอนที่สม่ำ�เสมอและจำ�เพาะต่อสายพันธุ์ (ภาพที่ 2B) แอมพลิคอน 16S rDNA ที่ขยายสัญญาณแล้วมีความยาว ประมาณ 200-300 คู่เบส ประกอบด้วยส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงเป็น พิเศษ (Hypervariable region) ซีเควนซ์แอมพลิคอนส่งไปยังฐานข้อมูล BLAST เพื่อจำ�แนกสายพันธุ์ที่แท้จริง (ภาพที่ 2D) นักวิจยั ได้พฒ ั นาเทคนิคการวินจิ ฉัยการติดเชือ้ ดือ้ ยาปฏิชวี นะในกระแสเลือด จากลักษณะการดือ้ ยาโดยใช้ความเร็วของเทคนิคพีซอี าร์ แอนติไบโอแกรม ของเรียลไทม์พีซีอาร์สามารถตรวจจับ ทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ ใช้ ความเข้มข้นในการยับยั้งต่ำ� และสามารถจำ�แนกเชื้อได้ภายใน 24 ชั่วโมง เทคนิคนีจ้ ะต้องนำ�ไปทดสอบระดับคลินกิ และเปรียบเทียบกับมาตรฐานใน การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันต่อไป Article info John R. Waldeisen, Tim Wang, Debkishore Mitra, and Luke P. Lee. (2011). A Real-Time PCR Antibiogram for Drug-Resistant Sepsis. PLOS ONE. www.plosone.org

Real-time PCR antibiogram Real-time colony PCR is performed using universal forward and reverse primers specific for the highly conserved region of the 16S rRNA gene sequence. Real-time PCR enables the comparison of bacterial load after antibiotic exposure by monitoring the amount of 16S rDNA present. The real-time PCR detection system used in this investigation was determined to have a detection limit of approximately 2×104 CFU/mL, thus necessitating incubation time of at least 8 hours. The real-time PCR antibiogram method determines susceptibility in less than 24 hours, an improvement upon traditional phenotypic methods such as CO2 monitoring and agar dilution methods, which require 24-72 hours. The real-time PCR antibiogram (Figure 1, middle) is determined by measuring the change in ΔCt values for different antibiotics against an untreated control. Variations in bacterial load postexposure to an array of antibiotics are amplified by PCR, thus allowing pathogen detection and susceptibility to be obtained in much less time. Parameters for the simulation were optimized using experimental data and incubation times greater than 8 hours allowed this detection system to assay cultures at approx.100 CFU/mL.

Researchers have developed a universal diagnostic phenotyping technique that assays for the susceptibility of drug-resistant septicemia with the speed of PCR. The real-time PCR antibiogram achieves detection, susceptibility testing, minimum inhibitory concentration determination, and identification in less than 24 hours. The real-time PCR antibiogram achieves detection, susceptibility testing, minimum inhibitory concentration determination, and identification in less than 24 hours. This technique will be continued with subsequent clinical testing and comparison to the current standards of sepsis diagnosis and treatment.

Nov - Dec 35


Lab Food

Stevia for Food Products

Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

สตีเวียหรือหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana) เป็นพืชทีใ่ ช้เป็นส่วนผสม เพื่อให้ความหวานมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโบราณในทวีปอเมริกาใต้ จุด เด่นของหญ้าหวานคือให้ความหวานสูงแต่ไม่ให้พลังงานเหมือนน้ำ�ตาล สารเคมีที่ให้ความหวานในหญ้าหวานคือ สารในกลุ่มสตีวิออลไกลโค ไซด์ ซึ่งสารที่มีบทบาทสำ�คัญได้แก่ รีเบาดิโอไซด์เอ (Rebaudioside A) และสตีวิโอไซด์ (Stevioside) ให้ความหวานมากกว่าน้ำ�ตาลทราย (ซูโครส) ประมาณ 40-300 เท่า ในปัจจุบันมีการพัฒนาให้เป็นส่วน ผสมอาหารในกลุ่มสารให้ความหวานในระดับอุตสาหกรรม และได้รับ อนุญาตให้ใช้ในอาหารในหลายประเทศทัว่ โลก ซึง่ รวมทัง้ ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศไทย คณะกรรมการร่วมระหว่างสำ�นักงาน อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ/องค์การอนามัยโลกด้านส่วนผสม อาหาร (JECFA) ได้ออกประกาศให้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นอาหาร (Food) ในประเทศไทย หญ้าหวานสามารถเพาะปลูกได้ดใี นสภาพอากาศ ค่อนข้างเย็น (20-26 องศาเซลเซียส) ความสูงจากน้ำ�ทะเล 600-700 เมตร วางจำ�หน่ายในลักษณะหญ้าหวานแห้งเพื่อนำ�ไปต้มหรือชงผสม อาหารและเครื่องดื่มโดยตรง นอกเหนือจากน้ำ�ตาลซูโครส สารให้ความหวานอื่นๆ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สารให้ความหวานที่ให้พลังงาน ได้แก่ ฟรุกโทส มอลทิ ทอล ซอร์บทิ อล และไซลิทอล สารให้ความหวานกลุม่ นีไ้ ม่เหมาะสำ�หรับ ผูท้ ตี่ อ้ งการควบคุมน้�ำ หนักและผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน สารให้ความหวานที่ ไม่ให้พลังงานหรือให้พลังงานต่ำ� ได้แก่ ซูคราโลส สตีเวีย แอสปาแตม อะซิซัลเฟม-เค และ แซคคารีน ซึ่งเหมาะสำ�หรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำ� หนักและผู้ป่วยโรคเบาหวาน สถานการณ์ของตลาด จากตัวเลขในปี 2555 ของมินเทล ทวีปยุโรปมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่มีสตีเวียเป็นองค์ประกอบคิดเป็น 25% ของโลก ส่วนเอเชียมี ผลิตภัณฑ์ใหม่เปิดตัวคิดเป็นครึ่งหนึ่งของโลก ทวีปอเมริกาเหนือ 15% และละตินอเมริกา 9% เนือ่ งจากสตีเวียมีอาฟเตอร์เทส ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ ที่ประสบความสำ�เร็จในยุโรปจะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปราศจากน้ำ�ตาล แต่ เป็นผลิตภัณฑ์น้ำ�ตาลน้อย (Low sugar) ที่ใช้สตีเวียเพื่อลดการใช้ น้ำ�ตาล ผู้บริโภคชาวยุโรปต้องการทดลองผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีสตี เวีย มินเทลเสนอว่าผู้บริโภคชาวเยอรมัน 55% และชาวฝรั่งเศส 45% ต้องการทดลองน้�ำ อัดลมน้�ำ ตาลต่�ำ ทีม่ สี ารให้ความหวานทางเลือกอย่าง สตีเวีย ในปี 2555 ตลาดสารให้ความหวานของสหราชอาณาจักรมีการ 36

www.media-matter.com

S

tevia (Stevia rebaudiana) is used as a sweetener since ancient regimes in South America. Stevia is intense sweetener with no calorie provided. Its active components are steviol glycosides, particularly rebaudioside A and stevioside, which are 40-300 times sweeter than sucrose. To date, stevia is developed as an industrial sweetener and is approved to use as food additive in several countries including USA, EU and Thailand. The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) has announced that stevia extracts is ‘food’. In Thailand, stevia can be cultivated in cold weather (20-26 °C) at 600-700 meters above sea level. A stevia product is sold as dried plant to be directly used in food or beverages. In addition to sucrose, other sweeteners are divided into two groups; nutritive sweeteners such as fructose, maltitol, sorbitol and xylitol, this group is not suitable for persons who are on weight control and diabetes patients; non-nutritive or low-nutritive sweeteners such as sucralose, stevia, aspartame, acesulfame-K and saccharin, this group is suitable for persons who are on weight control and diabetes patients. Market Situations Europe accounted for 25% global products launches containing stevia in 2012, according to Mintel’s data. Asia represents half of all global new products. North America represented 15% and Latin America 9%. Due to an after-taste of stevia, the successes in Europe are not sugar-free but low-calorie products. European consumers want to try stevia drinks. There is strong level of interest. Mintel suggests that 55% of consumer in Germany and 45% in France want to try low-sugar carbonated drink with an alternative sweetener, like stevia. In the UK, market sweetener market grew 7% in 2012 boosted by the EU approval for stevia extracts in late 2011. Now stevia is the number-two sugar substitute.


เติบโต 7% จากปี 2554 เนื่องจากสหภาพยุโรปรับรองการใช้สารสกัด สตีเวียเมื่อปลายปี 2554 โดยในขณะนี้ สตีเวียกลายเป็นสารให้ความ หวานที่มีการใช้เป็นอันดับสอง จากข้อมูลของยูโรมอนิเตอร์ คาดว่าปริมาณการบริโภคสตีเวียทัว่ โลก ในปี 2556 จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,278 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 129 ตัน ในปี 2550 เครื่องดื่ม ในปัจจุบนั สารให้ความหวานจากสตีเวียได้รบั ความนิยมในอุตสาหกรรม เครื่องดื่ม โดยเฉพาะเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ น้ำ�อัดลมเป็นอีก กลุม่ ทีไ่ ด้มกี ารพัฒนาอย่างมาก และมีศกั ยภาพในการใช้สตีเวียทดแทน น้�ำ ตาลหรือใช้เพือ่ ลดปริมาณน้�ำ ตาลในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นความ สำ�เร็จทีส่ �ำ คัญของการใช้สตีเวียคือน้�ำ ส้มแบรนด์ Trop50 จากบริษทั เป๊บ ซี่โค ซึ่งเป็นการใช้สารสกัดสตีเวียในน้�ำ ส้มที่จำ�หน่ายในสหรัฐอเมริกา เป็นครั้งแรก ในปีแรกที่วางตลาด ผลิตภัณฑ์มียอดขายถึง 100 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ดื่มน้ำ�ผลไม้ที่ ใส่ใจสุขภาพ นอกจากนั้น เป๊ปซี่โคใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียใน ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแบรนด์อื่นๆ ของบริษัทอีกด้วย ตารางที่ 1: คุณสมบัติของสารให้ความหวานที่นิยมใช้ในอาหาร Table 1: Properties of several sweeteners

สารให้ความหวาน Sweeteners ฟรุกโทส Fructose แลกโทส Lactose มอลทิทอล ซอร์บิทอล ไซลิทอล Maltitol,, Sorbitol,, Xylitol อีริไททอล Erytritol ซูคราโลส Sucralose สตีเวีย หรือหญ้าหวาน Stevia แอสปาร์แตม Aspartame

อะซิซัลแฟม-เค และ แซคคารีน Acesulfanme-K and Saccharine

รสชาติ Taste

พลังงาน (กิโลแคลอรี/กรัม) Energy (Cal/g)

อร่อย Tasty ปานกลาง Moderate อร่อย Tasty

4 4 2.6

อร่อย Tasty อร่อย Tasty แย่ถึงปานกลาง Bad to moderate ปานกลาง Moderate

น้อยกว่า 0.2 Less than 0.2 0

แย่ Bad

ภาพที่ 1: โครงสร้างของสตีวิโอไซด์

Figure1: Chemical structure of stevioside Beverages To date, stevia-based sweeteners have performed particularly well in the beverages industry, particularly in soft drinks. Carbonated soft drinks are the next strong developing sector, and show immense potential for sugar replacement or reduction with stevia. A notable success story for stevia-based sweeteners in the soft drinks market is Trop50, which is produced by PepsiCo and was described as the first orange juice sweetened with stevia extracts in the US. The brand recorded sales worth over 100 million USD in its first year after launch due in part to its appeal among more health-conscious juice drinkers. Stevia-based sweeteners are also used in the manufacture of other PepsiCo drinks brands.

การคุมน้ำ�หนักและผู้ป่วย เบาหวาน Weight control persons and diabetic suffers ไม่เหมาะ Unsuitable ไม่เหมาะ Unsuitable ไม่เหมาะ Unsuitable

หมายเหตุ Remarks มีมากในน้ำ�ผลไม้ Abundant in fruit juice มีมากในน้ำ�นม Abundant in milk อาจทำ�ให้ท้องเสีย May cause diarrhea

เหมาะสม Suitable เหมาะสม Suitable เหมาะสม Suitable

ราคาสูงมาก Very expensive ราคาสูง Expensive มีปนรสขมของหญ้า Grassy-like bitterness

0

เหมาะสม Suitable

0

เหมาะสม Suitable

ห้ามใช้ปรุงอาหารร้อนบนเตา ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคฟีนิลคีโตนูเรีย Not use heat cooking on the stove. Do not use in patients with phenylketonuria มีรสขมคล้ายรสโลหะ Metal-like bitterness

0

Nov - Dec 37


Lab Food

สารให้ความหวานในชุดเครื่องปรุง นอกเหนือจากอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากสตีเวียยังประสบ ความสำ�เร็จเป็นพิเศษในตลาดด้วยการใช้เป็นเครื่องปรุงบนโต๊ะอาหาร ในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ซึ่งไม่ใช่การประสบ ความสำ�เร็จด้วยการทำ�ให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ ในฐานะผลิตภัณฑ์สารให้ ความหวานที่หลากลายยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการดึงดูดผู้บริโภคราย ใหม่ทำ�ให้ตลาดโดยรวมมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกด้วย อย่างในฝรั่งเศส การ เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากสตีเวียต่างๆ ทำ�ให้มีผู้ซื้อสารให้ความหวานแบบ ชุดเครื่องปรุงมากขึ้นถึง 2 ล้านคน อาหาร การใช้สตีเวียในเครื่องดื่มมีมากกว่าการใช้ในอาหาร แต่สารให้ความ หวานจากสตีเวียมีศักยภาพมากมายในการใช้ในอาหาร แม้จะเห็นว่า มีเพียงส่วนหนึ่งจากการคาดการณ์เท่านั้นที่มีความก้าวหน้า ส่วนที่มี ศักยภาพสูงในการใช้สารให้ความหวานจากสตีเวีย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ นม (เช่น ไอศกรีม โยเกิร์ต และนมแต่งรสชาติ) เช่นเดียวกับอาหาร เช้าธัญพืช ซีเรียลบาร์ และขนมหวานและเบเกอรีแบบหวานบางชนิด ส่วนใหญ่เป็นเพราะผูผ้ ลิตอาหารเหล่านีพ้ ยายามหาวิธลี ดปริมาณน้�ำ ตาล ในผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ สตีเวียสามารถใช้ในอุตสาหกรรมขนมหวานได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งใน อุตสาหกรรมนี้ การลดปริมาณน้�ำ ตาลเป็นกลยุทธ์ส�ำ คัญของบริษทั ต่างๆ ในปี 2553 บริษัท แบร์รี คัลเลเบาท์ จำ�กัด ได้พัฒนาช็อกโกแลตดำ�ที่ มีส่วนผสมของรีเบาดิโอไซด์เอ อีริทริทอล และใยอาหาร โดยกล่าวอ้าง ว่าสามารถลดการใช้น้ำ�ตาลได้ถึง 90% เด็กๆ เป็นผูบ้ ริโภคกลุม่ หลักของผลิตภัณฑ์ขนมหวาน และผูป้ กครอง เพิม่ ความใส่ใจผลกระทบทีม่ ตี อ่ สุขภาพของเด็กจากการรับประทานขนม หวานและช็อกโกแลตมากเกินไป ขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพจึงมีบทบาท มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจากผู้ปกครองที่ต้องการหลีกเลี่ยงความเสียหาย ที่เกิดจากการยอมให้เด็กๆ รับประทานขนมหวาน เป็นที่ทราบกันดีว่า ประชากร 99% ของโลกมีอาการฟันผุ ผู้ใหญ่จึงต้องการทางเลือกที่ดี ต่อฟันของพวกเขาด้วยเช่นกัน ประเด็นหนึ่งที่มินเทลเสนอในรายงาน UK Sugar and Gum Confectionery ที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 ว่า: ผลกระทบ ต่อผลิตภัณฑ์ปราศจากน้�ำ ตาล/ลดน้ำ�ตาลมาจากทัศนคติของผู้บริโภค ต่อคอร์นไซรัปฟรุกโทสสูง และข้อถกเถียงเกี่ยวกับการใช้สารให้ความ หวานธรรมชาติและสารให้ความหวานสังเคราะห์ บริษัทผู้ผลิตสตีเวียความบริสุทธิ์สูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสนอว่าสตีเวีย จากธรรมชาติมีศักยภาพในการใช้แทนที่น้ำ�ตาลได้ถึง 25% ในปี 2593 เนื่องจากผู้บริโภคเลือกสารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงาน สตีเวียเป็น สารธรรมชาติจากพืช ทำ�ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน และสามารถ ก้าวหน้าไปพร้อมกับอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีห่ ลากหลายยิง่ ขึน้ แม้ว่าอุตสาหกรรมจะมีทิศทางที่ดี ยูโรมอนิเตอร์เตือนว่าศักยภาพของ การใช้สตีเวียยังมีจำ�กัดเนื่องจากสตีเวียยังคงผลิตได้แค่ในไม่กี่ประเทศ Article info - ศูนย์วทิ ยบริการ. (2004). สารให้ความหวานแทนน้�ำ ตาล. สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กระทรวง สาธารณสุข. elib.fda.moph.go.th/library/default.asp?page2=subdetail&id_L1=27&id_L2=15566&id_ L3=565 - Caroline Scott-Thomas. (2013). Stevia approval opened new sweetener category, says Mintel. www.foodnavigator.com/Financial-Industry/Stevia-approval-opened-new-sweetenercategory-says-Cargill - Jonathan Thomas. (2012). Stevia – application spotlight turns to food. www.just-food. com/management-briefing/stevia-application-spotlight-turns-to-food_id118749.aspx - Kacey Culliner. (2013). Europe must learn from the US on stevia, says Mintel. www. foodnavigator.com/Financial-Industry/Europe-must-learn-from-the-US-on-stevia-says-Mintel - Lynda Searby. (2012). Sweet on stevia. www.foodmanufacture.co.uk/Ingredients/Sweeton-stevia - Neena Rai. (2013). Zero-calorie sweetener stevia stealing market from sugar. The Wall Street Journal. online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887323394504578606041227349584 38

www.media-matter.com

Table-Top Sweeteners Besides food and beverages, stevia-based products also appear to be performing exceptionally well within the market for table-top sweeteners in countries such as the US and France. Not only they have successfully captured market share of more established varieties of intense sweetener, but they also appear to have attracted new consumers, thereby growing the overall market. In France, for example, the recent launch of stevia-based products is thought to have resulted in up to 2 million additional people buying table-top sweeteners. Foods The use of stevia in drinks is higher than in food but stevia-based sweeteners have a wide range of potential applications within foods, although it remains to be seen if usage keeps pace with some of the initial projections. Some of the more noteworthy sectors of the food industry considered to have significant potential for stevia-based sweeteners include dairy foods (e.g. ice cream, yoghurt and flavored milks), as well as breakfast cereals, cereal bars and certain types of confectionery and sweet bakery goods. This is chiefly because food manufacturers of these sectors have been actively seeking to reduce sugar content. Stevia has also featured to an increasing extent within the confectionery industry, another sector where sugar reduction is influencing company strategies. In 2010, Barry Callebaut developed a dark chocolate containing a blend of rebaudioside A, erythritol and dietary fibers for the Americas region, which claims to achieve a 90% reduction in sugar levels. Children are major consumers of confectionery, and there is growing awareness and concern among parents about the impact of eating too many sweets and chocolate on their children’s health. Healthy confectionery is playing an increasing role, in particular for children, as parents want to avoid the damage that can be caused by their children indulging a sweet tooth. Knowing that, worldwide, almost 99% of the population is affected by tooth caries, adults are now also becoming increasingly interested in tooth-friendly alternatives for themselves. Mintel makes this point in its November 2011 UK Sugar and Gum Confectionery report, which states: Impacting the sugarfree/ reduced-sugar segment are consumer attitudes towards the use of high-fructose corn syrup and debate between the use of artificial and natural sweeteners. The world’s largest producer of high-purity stevia suggested that natural sweetener stevia has the potential to displace 25% of global sugar demand by 2050 as more consumers opt for the zero-calorie sweetener. Stevia is derived from a natural plant, that makes it sustainable and in line with what the broader food and beverage industry is moving towards. While there is an optimistic for the growth of the industry, however, Euromonitor warns that its potential remains limited by the few number of countries producing stevia.


Lab Tips

Centrifuge More Than Centrifugation Author info ดร. อะโรรา ฟัง Arora Phang, Ph.D. Application specialist, Eppendorf Asia Pacific Sdn., Bhd, Phang.ayi@eppendorf.com.my

ณฐวรรณ บุญเพ็ง Natawan Boonpeng Application Specialist, Eppendorf (Thailand) Co., Ltd. Natawan.b@eppendorf.co.th

การปั่นเหวี่ยง (Centrifugation) มักถูกจำ�กัดความไว้แค่เพียงการ ปัน่ ของผสม (ของเหลวหรือของแข็ง) เพือ่ แยกสารทีม่ คี วามหนาแน่น ไม่เท่ากันออกจากกัน โดยทฤษฎีจงึ เปรียบได้กบั การทำ�งานของเครือ่ ง ซักผ้าโดยน้�ำ จากผ้าจะถูกแรงปัน่ เหวีย่ งทำ�ให้ตกไปอยูท่ ผี่ นังของเครือ่ ง ปั่นและถูกถ่ายออกจากเครื่องเหลือไว้เพียงผ้าที่แห้งหมาด อย่างไร ก็ตามในการทดลองจริง ตัวอย่างที่นำ�มาปั่นเหวี่ยงมักเป็นสารหรือ วัสดุชวี ภาพ ดังนัน้ จึงต้องให้ความสำ�คัญกับความปลอดภัยและความ สมบูรณ์ของตัวอย่างโดยเฉพาะตัวอย่างเซลล์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอหรือ โปรตีน เพราะสารเหล่านี้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและแรงเฉือน นอกจากนัน้ ความเป็นมิตรกับผูใ้ ช้ (ความง่าย ความสะดวก และ การยศาสตร์) ความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้และสิง่ แวดล้อม (ในกรณีทตี่ อ้ ง ทำ�งานกับตัวอย่างอันตราย) และการควบคุมอุณหภูมทิ มี่ ปี ระสิทธิภาพ (ในกรณีตวั อย่างทีไ่ วต่ออุณหภูม)ิ ล้วนเป็นปัจจัยสำ�คัญอย่างยิง่ ในขัน้ ตอนการปั่นเหวี่ยง ดังนั้น เครื่องปั่นเหวี่ยงหรือเครื่องเซนตริฟิวจ์จึง เป็นเครื่องมือที่มีความสำ�คัญอย่างมากต่อห้องปฏิบัติการ – ไม่ใช่แค่ แท่งโลหะที่ถูกตั้งทิ้งไว้

เลือกเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ดีได้อย่างไร?

การทำ�งานของเครื่องปั่นเหวี่ยงอาศัยแรงเหวี่ยงซึ่งเกิดจากการหมุน รอบแกนกลางหรือจุดศูนย์กลางของตัวเครื่อง โดยมักใช้ความเร็ว สูง แรงที่เกิดขึ้นจะทำ�ให้สารเคลื่อนที่ไปยังผนังของภาชนะ สารที่ มีความหนาแน่นแตกต่างกันจะได้รับแรงไม่เท่ากัน ทำ�ให้สารที่ผสม กันอยู่เกิดการ “แยกชั้น” (Layers) แม้ว่าเครื่องปั่นเหวี่ยงจะมีหลัก การทำ�งานเหมือนกัน แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องที่จะสามารถทำ�งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพและให้ผลที่ดีทุกครั้ง เมื่อต้องตัดสินใจเลือกซื้อเครื่อง ปั่นเหวี่ยงไว้ใช้งาน ผู้ซื้อควรคำ�นึงถึงปัจจัยสำ�คัญดังต่อไปนี้ ความเร็ว เมื่อพูดถึงเรื่องความเร็ว (Speed) ในภาษาของเครื่องปั่นเหวี่ยงนั้น

C

entrifugation is often regarded as simply a scientific jargon for spinning a mixture of materials (liquid, solid, etc.) in order to separate different materials by their density, and that it works in theory, very similarly to a washing machine. A washing machine works by spinning the wet clothes at a certain speed and water will be forced to the sides of the machine through the holes in the wall and drain out of the machine, leaving the wet clothes to be semi-dry. However, when this theory is used on experimental samples, which is often biological in nature, sample safety and integrity became an important concern. Unlike clothes, cells, DNA, RNA, proteins, etc. are sensitive to a number of environmental changes such as temperature and shearing. In addition to that, when one considers user-friendliness (ease, convenience and ergonomics), user- and environmental safety (for working with potentially dangerous samples) and efficient temperature control (for protection of temperature sensitive samples) as necessary part of centrifugation work process, a centrifuge device will seem to be more of an important and active member of the lab than just another forgettable piece of metal. How to Choose a Good Centrifuge? A centrifuge operates by centrifugal force, which is created by rotating (spinning) an object (often at high speed) around a fixed, central point at the middle of the device. Materials subjected to this force will move outwards towards the wall. As materials of different densities will experience different force strength, a mixture of samples in a tube will be separated to different “layers”. While all centrifuge machines work the same way towards the same result, not all centrifuges can

Nov - Dec 39


Lab Analysis

สามารถแยกออกได้เป็น 2 แบบ คือ รอบต่อนาที (Revolution per minute, RPM) และ แรงปั่นเหวี่ยงสัมพันธ์กับแรงโน้มถ่วงโลก (Relative centrifugation force, RCF) โดยค่า RPM หมายถึงรอบ การปั่นเหวี่ยงของตัวอย่างต่อ 1 นาที เช่น 1,000 RPM หมายความ ว่า ตัวอย่างจะถูกปั่นเหวี่ยง1,000 รอบ ภายใน 1 นาที ในขณะที่ค่า RCF หมายถึง ปริมาณของแรงที่กระทำ�บนตัวอย่างขณะปั่นเหวี่ยง แสดงในหน่วยอัตราเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (xg) ความแตกต่างระหว่างค่า RPM และค่า RCF ในด้านของความเร็ว ของการปัน่ เหวีย่ งสามารถอธิบายได้โดยค่า RCF จะขึน้ อยูก่ บั ค่ารัศมี ของหัวปั่น (Rotor) เช่น หัวปั่น 2 หัว ที่มีรัศมีแตกต่างกัน (6 และ 10 เซนติเมตร) เมื่อใช้หัวปั่นทั้ง 2 หัวนี้ นำ�มาปั่นด้วยค่าความเร็ว 1,000 RPM เท่ากัน หัวปั่นที่มีขนาดใหญ่ (10 เซนติเมตร) จะใช้ เวลาในการปั่นจนครบ 1,000 รอบต่อนาที น้อยกว่าหัวปั่นที่มีขนาด เล็กกว่า ( 6 เซนติเมตร) หมายความว่า หัวปั่นที่มีรัศมีมากจะมีค่า RCF สูงตามไปด้วย แม้ว่าจะใช้ค่า RPM เดียวกัน ดังนั้น ค่า RCF จึงเป็นค่าที่เหมาะสมในการทำ�งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผู้ใช้ต้อง มีการเปลีย่ นเครือ่ งปัน่ เหวีย่ งทีใ่ ช้ในการทำ�งานอยูบ่ อ่ ยๆ เนือ่ งจากวิธี การปฏิบัติงานส่วนมากมักระบุเป็นค่า RPM ที่จำ�เพาะต่อเครื่องปั่น เหวีย่ งเครือ่ งใดเครือ่ งหนึง่ แต่ไม่สามารถใช้กบั เครือ่ งปัน่ เหวีย่ งเครือ่ ง อื่นที่มีขนาดหัวปั่นไม่เท่ากัน เป็นเรือ่ งน่าเสียดายทีเ่ ครือ่ งปัน่ เหวีย่ งส่วนมากในท้องตลาด สามารถตัง้ ได้เพียงค่าRPM และหากต้องการใช้ค่า RCF จะต้องทำ�การคำ�นวณ ด้วยตัวเองโดยวัดรัศมีของหัวปั่น (ใช้ไม้บรรทัด) จากนั้นคำ�นวณค่า ออกมาโดยใช้สูตรคำ�นวณ ดังนั้น เครื่องปั่นเหวี่ยงที่มีฟังค์ชันเปลี่ยน ค่าRPM และ RCF ได้ จะช่วยทำ�ให้การทำ�งานสะดวกขึ้นและช่วย ประหยัดเวลาได้อีกด้วย ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ (User-friendliness) เป็นคุณสมบัติที่ผู้ใช้มัก มองข้ามหรือยอมใช้เครื่องที่ใช้งานไม่สะดวกเพื่อแลกกับราคาที่ถูก ลง เมื่อต้องตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยง อย่างไรก็ตาม การปั่น เหวี่ยงแยกสารเป็นขั้นตอนที่มักต้องใช้ในการทดลองทั่วไป ดังนั้น หากขาดคุณสมบัติข้อนี้แล้วอาจจะทำ�ให้ผู้ใช้งานเกิดความตึงเครียด ระหว่างทำ�งานจนอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการทดลองที่ออกมาได้ ดังนั้นเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ดีควรจะมีคุณสมบัติได้แก่ มีขนาดเล็ก (ทั้ง พื้นที่ตั้งวางและความสูง) และน้ำ� หนักเบามีระบบปิดฝาโดยไม่ต้อง ใช้แรงมาก (Soft-touch) และ ระบบล็อกฝาเครื่อง มีโปรแกรม แจ้งเตือนผู้ใช้งานความสูงขณะ เปิดฝาเครื่องไม่มากเกินไป หัวปั่น ใช้งานง่ายและรวดเร็ว และทำ�งาน โดยไม่เกิดเสียงดัง

40

www.media-matter.com

give the same performance. Therefore, when considering a centrifuge, the following characteristics are important to take note of: Speed When talking about speed in centrifugation language, two terms will stand out – revolution per minute (RPM) and relative centrifugation force (RCF). RPM, as implied by its name, is the number of revolutions (rounds) a sample in a centrifuge is being subjected to in 1 minute. In other words, 1,000 RPM means that a sample completes 1,000 revolution around the centrifuge in 1 minute. RCF is the term used to describe the amount of accelerative force being applied to a sample when the centrifuge is running. This force is measured using the unit of standard acceleration due to gravity at Earth’s surface (xg). The difference between these two terms in regards to centrifugation speed is that RCF is dependent on the radius size of a rotor. Take an example of two rotors of different size (6 cm and 10 cm radius respectively). When both rotors are subjected to the same RPM of 1000, the bigger rotor (10 cm) would have to run “faster” in order to complete 1,000 revolution in 1 minute compared to the smaller rotor (6cm). This means that the bigger a rotor, the bigger accelerative force (RCF) a sample will experience under the same RPM speed. From this, it is then clear that RCF is the correct unit to use in any centrifugation protocol, especially for users who frequently uses different centrifuges in the lab to perform experiments, since protocols optimized using RPM in one centrifuge may not be applicable to another centrifuge with a different rotor size. Unfortunately, most centrifuges in the market only have settings for RPM. To use RCF, user has to manually measure the rotor radius (with a ruler), then calculate the RCF value according to a set formula or use an online converter. Having a centrifuge that can convert between RPM and RCF would save much time and effort and ensure a smooth workflow. User-friendliness User-friendliness features are often overlooked by users, or are sacrificed for price when choosing a new centrifuge. However, centrifugation is a part of nearly all experimental protocol and the lack of such features would bring much stress


ความปลอดภัย ความปลอดภัยทัง้ ผูใ้ ช้งานและตัวอย่าง เป็นสิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ ทีต่ อ้ งคำ�นึงถึงเมือ่ มี การใช้งานเครือ่ งปัน่ เหวีย่ งเนือ่ งจากเป็น เครื่องมือที่มีแรงเหวี่ยงสูงแม้ว่าจะตั้ง ค่าความเร็วที่ RPM/RCF ทีไ่ ม่สงู มาก ก็ตาม ดังนัน้ จึงจำ�เป็นต้องเลือกเครือ่ ง ปัน่ เหวีย่ งทีม่ คี ณ ุ ภาพ มีหวั ปัน่ ประเภท ป้องกันการฟุง้ กระจายของสารชีวภาพ (Aerosol-tight) สำ�หรับผูใ้ ช้ทที่ �ำ งาน เกีย่ วกับเชือ้ ก่อโรคหรือตัวอย่างชีวภาพ ติดเชื้อ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เลือด เป็นต้น สำ�หรับหัวปั่น Aerosol-tight ควรผ่านการทดสอบและมีใบรับรอง จากองค์กรอิสระระดับโลก เช่น Underwriters Laboratories (UL) การควบคุมอุณหภูมิ เมื่อต้องเลือกเครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ สิ่งสำ�คัญที่ ต้องคำ�นึงถึง คือ เครื่องมือสามารถรักษาอุณหภูมิของตัวอย่างได้ ตามค่าที่ตั้งไว้ ซึ่งเครื่องปั่นเหวี่ยงส่วนมากมักอ้างว่ามีประสิทธิภาพ ในการทำ�ความเย็นสูงพร้อมกับสามารถตัง้ ค่าอุณหภูมไิ ด้ในช่วงกว้าง อย่างไรก็ตาม เครื่องปั่นเหวี่ยงส่วนมากจะไม่สามารถรักษาอุณหภูมิ ที่ตัวอย่างให้ได้ตามค่าที่ตั้งไว้ เช่น เมื่อผู้ใช้ตั้งค่าอุณหภูมิไว้ที่ 4 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ต้องการและที่ช่องแสดงค่าอุณหภูมิ จะแสดงค่าตามที่ตั้งไว้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว มีเพียงอุณหภูมิใน ช่องปั่นเหวี่ยงเท่านั้นที่ยังคงเป็น 4 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิ จริงๆ ของตัวอย่างจะสูงมากกว่าซึ่งไม่ตรงกับจุดประสงค์ของเครื่อง ปัน่ เหวีย่ งชนิดควบคุมอุณหภูมเิ นือ่ งจากการรักษาอุณหภูมขิ องตัวอย่าง เป็นสิ่งจำ�เป็นกว่าที่ช่องปั่นเหวี่ยง นอกจากนี้ ยังมีวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องการปั่นเหวี่ยงที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้อง เช่น เซลล์สเปิร์ม ของมนุษย์ (Human sperm cells) และเซลล์ไลน์ของสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนม (Mammalian cell lines) โดยเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ใช้ต้อง มีระบบทำ�ความร้อน (Active heating) เพื่อรักษาอุณหภูมิ และ ควบคุมความร้อนให้คงที่ เพื่อช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ เซลล์ และเพิ่มจำ�นวนเซลล์ที่รอดชีวิต สำ�หรับคุณสมบัตอิ ย่างอืน่ ของเครือ่ งปัน่ เหวีย่ งชนิดควบคุมอุณหภูมิ เช่น ฟังค์ชนั Fast cooling สำ�หรับลดอุณหภูมใิ ห้ไปถึงค่าอุณหภูมทิ ี่ ต้องการอย่างรวดเร็ว และคงค่าอุณหภูมทิ ี่ 4 องศาเซลเซียสในระหว่าง การปั่นที่ความเร็วสูงสุดมีช่องระบายน้ำ�จากช่องปั่นเหวี่ยงที่ติดตั้งมา ในตัวและฟังก์ชัน Continuous cooling ที่จะช่วยป้องกันตัวอย่าง ภายในเครือ่ งปัน่ เหวีย่ งให้มอี ณ ุ หภูมคิ งทีจ่ นกว่าจะมีการเปิดฝาเครือ่ ง นอกจากนี้ ในขณะทีท่ วั่ โลกให้ความสำ�คัญกับการปกป้องสิง่ แวดล้อม การเลือกผูผ้ ลิตทีใ่ ส่ใจกับสิง่ แวดล้อมจึงเป็นสิง่ ทีเ่ หมาะสม โดยผูผ้ ลิต ทีใ่ ส่ใจสิง่ แวดล้อมจะมอบการใช้งานเครือ่ งปัน่ เหวีย่ งภายใต้แนวคิด“สี เขียว” เช่น ฟังค์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ (Automatic shut-off)

to the users, which in turn may affect experimental outcomes. Therefore, good centrifuges are those that are small (both footprint and height) and light, have softtouch lid closure and locking system, intuitive programming, low access height, fast and easy rotor operation as well as low noise operation. Safety features Safety (both user and sample), is of utmost concern when operating a centrifuge due to the high force created by the device even at low RPM/RCF speed. Therefore, it is important that the centrifuge is of excellent quality and offers aerosol-tight rotors for users working with pathogenic or potentially infectious biological samples (e.g. viruses, bacteria, blood). These aerosol-tight rotors should be tested and certified by an independent third party such as the world recognized Underwriters Laboratories (UL). Temperature control When choosing a centrifuge with temperature control, it is important to ensure that the device is able to maintain the temperature of the sample at set temperature. Many centrifuges in the market claims superior cooling performance, with wide temperature setting range. However, most centrifuges are not able to deliver the set temperature to the sample inside the centrifuge. For example, when user set 4°C as the desired temperature and the centrifuge panel shows the set temperature, in actuality, only the chamber of the centrifuge is at 4°C, while the sample remains several degrees above this temperature. This defeat the purpose of paying for a cooling centrifuge since what needs to be protected (cooled) is the sample, not the chamber. For protocols that require centrifugation at temperature above room temperature such as human sperm cells and mammalian cell lines, a centrifuge with active heating to maintain a stable heat control would be able to reduce cell damage and thus increase cell viability. Other features to look for would be a centrifuge that has fast cooling function to lower the temperature in the centrifuge to desired temperature quickly, is able to maintain 4°C during max speed, has a built-in condensation drain as well as has continuous cooling function to protect the samples inside the centrifuge for as long as the lid is not opened. Nov - Dec 41


Lab Analysis

เครื่องจะปิดอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเครื่องในระยะเวลาหนึ่ง กระบวนการทำ�งานทีใ่ ช้พลังงานต่�ำ ขนาดเครือ่ งทีเ่ ล็ก และน้�ำ หนักเบา

การดูแลรักษาเครื่องปั่นเหวี่ยง

แม้ว่าเครื่องปั่นเหวี่ยงคุณภาพดีจะมีความคงทน แต่การดูแลรักษา สม่�ำ เสมอจะช่วยหลีกเลีย่ งการกัดกร่อนทีเ่ กิดจากสารเคมีและยังช่วย ยืดอายุการทำ�งานของเครือ่ งมืออีกด้วย วิธกี ารดูแลรักษาเครือ่ งอย่าง ง่าย มีดังต่อไปนี้ 1. ถอดบักเกต (Bucket) และหัวปั่นทั้งหมดออก 2. เช็ดช่องปั่นเหวี่ยงและหัวปั่นด้วยผ้าเปียก และสารทำ�ความ สะอาดที่เป็นกลาง (เช่น แอลกอฮอล์ที่เป็นกลางหรือ ไอโซโพรพา นอล 70%) แล้วตามด้วยน้ำ�กลั่น 3. ทำ�ความสะอาดสารตกค้างบนหัวปั่น ขจัดคราบฝังแน่นด้วย แผ่นขัดพลาสติกและล้างออกด้วยน้ำ�กลั่น ทำ�ความสะอาดช่อง บรรจุหลอดเซนตริฟิวจ์ (Borehole) ด้วยแปรงล้างหลอดทดลอง (ปลายขนแปรงไม่ใช่โลหะ) หลีกเลี่ยงการแช่หัวปั่นในน้ำ�และเช็ดให้ แห้งด้วยผ้านุ่ม 4. ตรวจสอบว่าส่วนราง (Groove) ของหัวปั่นแบบสวิงบักเกต (Swing-bucket)ปราศจากสิ่งอุดตัน 5. หากต้องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) หัวปั่น ฝาหัวปั่น และบัก เกตให้ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของผู้ผลิต 6. ตรวจสอบการกัดกร่อนของหัวปั่น 7. วางส่วนต่างๆ หลังจากทำ�ความสะอาดแล้วคว่ำ�ลง เพื่อให้ แห้งสนิท 8. หลังจากแห้งแล้ว ทาสารหล่อลื่นลงบนราง บักเกตแกน (Swing-bucket)และซีลยางของเครื่องปั่นเหวี่ยง ซีลฝา Aerosol tight และเกลียว (Fixed-angle) เครื่องปั่นเหวี่ยงเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับห้องปฏิบัติการ การเลือกเครื่อง ปั่นเหวี่ยงจึงไม่ใช่แค่เลือกแบบใดก็ได้หรือเลือกจากราคาเพียงอย่าง เดียว แต่ผู้ใช้ต้องทราบความต้องการของตนแล้วนำ�ไปเปรียบเทียบ กับคุณสมบัติและฟังค์ชันของเครื่องแต่ละรุ่น รวมทั้งต้องศึกษาการ ใช้งานที่ถูกวิธีและการดูแลรักษาด้วย จึงจะใช้งานเครื่องได้อย่างคุ้ม ค่า และได้รับผลการทดสอบที่ถูกต้อง

Additionally, with environmental protection being increasingly a global concern, choosing a manufacturer that care about the impact of their business on the environment is ideal. An environmentally conscious manufacturer would incorporate “green” features into its centrifuges such as automatic shut-off after a certain period of inactivity, production process that consume low energy, as well as centrifuges that are small and light. Centrifuge Service and Maintenance While good quality centrifuges are built to be robust, routine maintenance can help to avoid or reduce corrosion due to exposure to aggressive chemicals and thus extend the lifetime of the device. Such maintenance involves very simple procedures as outlined below: 1. Remove all buckets and rotor 2. Wipe the rotor chamber and rotor with moist cloth and neutral cleaning agents (e.g. diluted neutral alcoholbased disinfectant or 70% isopropanol), followed by distilled water. 3. Clean any residues on the rotor. Clean stubborn stain with plastic scrub pad and rinse with distilled water. Clean boreholes with a stiff test-tube brush (with end bristles and non-metallic tip). Avoid immersing rotor in water and dry thoroughly with soft cloth. 4. Ensure that the grooves of swing-bucket rotors are free from residues so that it can swing freely. 5. If needed, autoclave rotor, lids and buckets as per manufacturer’s recommendation. 6. Check rotors for signs of corrosion 7. Place all cleaned parts on dry cloth upside down to dry completely. 8. Once dry, lubricate bucket grooves, pivots (swingbucket rotors), rubber seals of centrifuge, seals of aerosol tight lids/caps and the threads of fixed-angle rotors. Centrifuge device is crucial in laboratory. Centrifuge device selection is not just about price comparison, users should realize their requirement and then match them to functions and features of each model. In addition they should consider good practices and maintenance to achieve cost effectiveness and appreciable analysis results.

Article info • Otto, T., Jäger, T., Wiggen-Kremer, A., Manig, J. (2004) The influence of the centrifugation temperature on urological carcinoma cell lines. Eppendorf BioNews Application Notes. • Weiß. N., Heng, W.S., Lim, H.W. (2011) Application Note 234: Centrifugation at 30,000 x g in plasmid DNA precipitation allows better recovery rates and shorter centrifugation times. Eppendorf Technical Report. • Frerichs, H., Max, S., Worku, N. (2011) Application Note 240: Time savings as well as improved reproducibility through centrifugation at 30,000 x g. Eppendorf Technical Report.

42

www.media-matter.com


The international food processing & packaging, the advanced food and drink technology, food packaging and plastic machinery trade show which will take place on 27 FEBRUARY – 2 MARCH 2014 at BITEC, Bangkok. FoodPack Asia 2014 is the perfect solution for food & beverage industrialists and professionals who are looking for quality suppliers, importers, exporters, distributors and manufacturers of food processing and packaging machinery and related products from Thailand and ASEAN COUNTRIES. The trade show creates a dynamic platform to help bringing more target group of potential buyers by using integrated and multi - powerful marketing tools such as business match making, networking, international conference and seminars for both visitors and exhibitors to get the best advantage. It provides a good opportunity for you to develop, expand your business networks and present your product innovations to all audience of trade visitors worldwide. So do not miss this great chance.

For more details or book your exhibit space, please contact Tel. : 02-967-9999 E-mail : marketing.tif.fpt@gmail.com Nov - Dec 43


Lab Visit

State-of-the-Art Facility Doubles Mega’s Production Capacity Author info สรุจ ตั้งธีรพงษ์ Sarut Tangteerapong Associate, Hill+Knowlton Strategies stangteerapong@hkstrategies.com

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ๊นซ์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำ�ด้าน สุขภาพและเภสัชกรรมเพือ่ ผูบ้ ริโภคตัง้ แต่ปี 2528 เปิดตัวโรงงานแห่งใหม่ มูลค่า 450 ล้านบาท ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งจะทำ�ให้กำ�ลังการ ผลิตแคปซูลนิ่มเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าของกำ�ลังการผลิตในปัจจุบัน จาก 2,100 ล้านแคปซูล เป็น3,800 ล้านแคปซูลต่อปี เพื่อรองรับการขยาย ตัวในอนาคต และส่งออกไปจำ�หน่ายยัง 29 ประเทศทั่วโลก คุณวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และชีฟโค้ช บริษทั เมก้า ไลฟ์ไซแอ๊นซ์ จำ�กัด (มหาชน) เผยถึงแผนการพัฒนาของบริษัทในครั้ง นีว้ า่ “โรงงานแห่งใหม่มาพร้อมกับเทคโนโลยีลา่ สุด และได้รบั มาตรฐาน ระดับสากล ซึง่ จะเพิม่ โอกาสการเติบโตของบริษทั เพือ่ รองรับการขยาย ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ในอนาคต จากความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผูบ้ ริโภค ด้านโภชนเภสัช การซื้อยาตามใบสั่งแพทย์ และยาที่จำ�หน่ายได้โดยไม่ ต้องมีใบสั่งแพทย์” นอกจากกำ�ลังการผลิตแคปซูลนิม่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เกือบสองเท่าแล้ว ศักยภาพ

44

www.media-matter.com

M

ega Lifesciences Public Company Limited, a leading consumer healthcare and pharmaceutical company since 1985, today inaugurated its new 450 million baht manufacturing facility in Bangpu, which will almost double the company’s production capacity of soft-gel capsules – from 2.1 to 3.8 billion per year. The vastly expanded capacity sets Mega up for future expansion in the 29 countries in which Mega’s branded products are sold. Outlining the developments, Vivek Dhawan, CEO & Chief Coach, Mega Lifesciences Public Company Limited said “This new state-of-the-art facility gives us room to grow and expand to meet future demand for our nutraceuticals, prescription medicines and over-the-counter medicines.” In addition to almost doubling the company’s production capacity of soft-gel capsules, the facility will boost installed capacity for hard capsules from 113 million to 185 million per year, tablets from 233 to 342 million per year, sachets from 15 million to 22 million per year, as well as bottle packaging capacity of 18 million and blister packaging capacity of 140 million per year from 2014. The new facility also includes significant investments in quality control, quality assurance and product development capabilities. More than 150 Mega specialists are dedicated to these three areas, including in excess of 100 chemists and pharmacists. Laboratory space has also been significantly expanded, with both the quality control and product development labs expanding by approximately 80%. This is backed by accreditation from the Therapeutic Goods Administration of Australia (gained in 1993), the Federal Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM - Germany) since 2001, and other world-leading authorities. “As a quality pioneer, Mega raises the bar in the industry by producing supplements to strict medicinal standards. Our extra investment in quality, together with our commitment to investing approximately 1.5 to 2 per cent of annual revenue into new product development, will give us the opportunity to raise


การผลิตแคปซูลแข็งจะเพิ่มขึ้นจาก 113 ล้านแคปซูล เป็น 185 ล้าน แคปซูลต่อปี ยาเม็ดจาก 233 ล้านเม็ด เป็น 342 ล้านเม็ดต่อปี ยา ชนิดผงจาก 15 ล้านซอง เป็น 22 ล้านซองต่อปี รวมถึงกำ�ลังการ บรรจุขวดจะเป็น 18 ล้านขวดต่อปี และยาในบรรจุภัณฑ์ชนิดแผงจะ เป็น 140 ล้านแผงต่อปี ทัง้ นี้ บริษทั ได้ทมุ่ เม็ดเงินลงทุนสำ�หรับห้องปฏิบตั กิ ารควบคุมคุณภาพ และจ้างผู้เชี่ยวชาญกว่า 150 คนที่ทำ�งานอย่างทุ่มเทในการควบคุม คุณภาพ การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึง่ รวมถึงนักเคมี และเภสัชกรกว่า 100 คน ห้องปฏิบัติการมีพื้นที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม 80 % แบ่งออกเป็นส่วนควบคุมคุณภาพซึ่งมีขนาด 748 ตารางเมตร และส่วน พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งมีขนาด 389 ตารางเมตร โดยทั้งหมดนี้ได้รับการ รับรองคุณภาพจากสถาบัน Therapeutic Goods Administration ของออสเตรเลียในปี 2536 และThe Federal Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM – ประเทศเยอรมนี) ในปี 2544 อีก ทั้งได้ดำ�เนินงานตามมาตรฐานการผลิตของสหภาพยุโรป (European Union Good Manufacturing Practices) และยังได้รับการรับรอง จากสถาบันต่างๆ จากอีกหลายประเทศทั่วโลก “ในฐานะผูบ้ กุ เบิกเพือ่ สร้างมาตรฐานใหม่ทสี่ งู ขึน้ ให้กบั กลุ่มผลิตภัณฑ์บำ�รุงสุขภาพให้มีมาตรฐานการผลิต เช่น เดียวกับการผลิตยาในระดับสากล เราจึงลงทุนเพิ่มเติม ในด้านคุณภาพ พร้อมกับนำ�รายได้ของบริษัทประมาณ 1.5%–2% เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในปัจจุบันเรามี 627 ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการรับรองและ ขึ้นทะเบียนแล้ว และอีก 138 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขั้นตอน การพัฒนา เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้รบั ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ ุ ภาพสูง รวมทั้งมั่นใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริม ให้ทกุ คนดูแลตัวเองให้มสี ขุ ภาพทีด่ ี และเพิม่ ศักยภาพของ บริษัทในการแข่งขัน” คุณวิเวก กล่าวเสริม ปัจจุบนั เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ มีโรงงานทัง้ หมด 3 แห่ง อยูใ่ นประเทศไทย 2 แห่ง ตัง้ อยูท่ นี่ คิ มอุตสาหกรรมบางปู และอีกหนึง่ แห่งทีน่ อกเมืองเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นโรงงานใหม่ที่มีมูลค่า 240 ล้านบาท และได้เปิด ดำ�เนินการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว “การพัฒนาด้านต่างๆ ของบริษัทเป็นการลงทุนเพื่อ อนาคต เพื่อสานต่อพันธกิจที่เรายึดมั่นเพื่อช่วยให้ทุกคน มีสขุ ภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ดังปณิธานของบริษทั ที่ว่าเราห่วงใยในสุขภาพของประชาชน” คุณวิเวกสรุป

the bar even further. It will enable us to further utilize our 627 active product registrations, and bring to market the 138 new products in our pipeline. Together, these products will help consumers care for their health, while further strengthening the company’s competitive position,” Mr. Dhawan added. The new plant complements Mega’s two other manufacturing facilities – the recently opened 240 million baht facility outside Melbourne, Australia, and the existing nearby production facility in Bangpu. “These developments are investments in our future expansion and our mission to bring our positive message to the world: ‘We Care for Human Wellness’,” Mr. Dhawan concluded. Mega Lifesciences’ manufacturing facilities operate under worldclass standards, and have received accreditation by institutions that demand strict manufacturing standards, such as the Therapeutic Goods Administration of Australia and the Federal Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM - Germany), as well as adhering to European Union Good Manufacturing Practices.

www.korealab.org

โรงงานการผลิตของ เมก้า ไลฟ์ไซแอ๊นซ์ ดำ�เนินงานภาย ใต้มาตรฐานระดับโลก และได้รบั การรับรองมาตรฐานการ ผลิตที่เข้มงวด จากสถาบันต่างๆ ได้แก่ Therapeutic Goods Administration ประเทศออสเตรเลีย และ Federal Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM – ประเทศเยอรมัน) อีกทั้ง ได้ดำ�เนินงานตาม มาตรฐานการผลิตของสหภาพยุโรป (European Union Good Manufacturing Practices) Contact

Kyungyon Exhibition Corp.

TEL. +82-2-785-4771

FAX. +82-2-785-6117

E-MAIL. gskim@kyungyon.co.kr/hylee@kyungyon.co.kr

Regional Contact China India

TEL. +86-21-5010-1924 FAX. +86-21-5059-3862 E-MAIL. jacklee22@hotmail.com Nov TEL. +91-11-4057-8440 FAX. +91-11-4057-8441 E-MAIL. skm@tradegateway2india.com

- Dec 45


Attraction

in-cosmetics 2014 Set to Unite the Personal Care Industry in Hamburg Author info แคทเทอรีน มัลลาแบนด์ Catherine Mallaband in-cosmetics group press office Storm Communications Catherine@stormcom.co.uk

เมื่อ 5 ปีที่แล้ว งานอิน-คอสเมติกส์กลับสู่เยอรมนี ประเทศแห่งความ เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและตลาดชั้นนำ�ของยุโรปที่ มีมูลค่าถึง 12,851,000 ล้านยูโร งานอิน-คอสเมติกส์กลายเป็นสถาน ที่รวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายจากทั่วโลกที่จะมา พูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อที่กำ�ลังร้อนแรงในอุตสาหกรรมพร้อมกับได้ สัมผัสผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวใหม่ล่าสุด โดยในปี 2557 งานนี้จะจัดขึ้นใน วันที่ 1-3 สิงหาคม ที่เมืองฮัมบูร์ก ผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 600 ราย พร้อมแล้วสำ�หรับงานอิน-คอสเม ติกส์ 2014 โดยเตรียมนำ�เสนอการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ล่าสุด รวมทั้งนำ�เสนองานวิจัยชิ้นใหม่ๆ ให้กับผู้เข้าชมงานกว่า 8,000 คน ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย เช่น บีเอเอสเอฟ โครด้า ลูบริซอล และเมอร์ค จะเข้าร่วมงานในปีนี้อีกครั้ง และมีบริษัท ที่เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรกที่ยืนยันแล้วอีกกว่า 40 บริษัท จากประเทศ ต่างๆ เช่น จีน สาธารณรัฐเช็ก ญี่ปุ่น และนอร์เวย์ ทำ�ให้ผู้เข้าชมงาน มีโอกาสพบกับซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลายที่สุด ในงานเดียว โปรแกรมการศึกษาของงานในปี 2557 ถูกออกแบบให้ผู้เข้าร่วม งานทั้งนักการตลาด นักสร้างตำ�รับ นักวิทยาศาสตร์ด้านเครื่องสำ�อาง เจ้าของแบรนด์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นผู้นำ�ใน การแข่งขันในตลาด ติดตามข้อมูลของผู้ร่วมแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.incosmetics.com หรือดาวน์โหลดแอพฯ ได้ที่ www.in-cosmetics. com/App

46

www.media-matter.com

After five years in-cosmetics returns to Germany, a powerhouse for scientific and technical excellence and Europe’s premier market valued at 12,851 billion euro. The show, which takes place in Hamburg for the first time on April 1 – 3, 2014, is set to be another action packed edition which will unite personal care professionals from across the globe as they discuss and debate industry hot topics and discover the latest product launches. More than 600 exhibitors are making preparations for incosmetics 2014 where they will be showcasing new product launches and technologies, as well as sharing their latest research, with upwards of 8,000 visitors. Personal care ingredient giants such as BASF, Croda, Lubrizol and Merck return to the show once again and over 40 first-time exhibitors from countries as diverse as China, Czech Republic, Japan and Norway are already confirmed, offering visitors the opportunity to meet with the widest range of suppliers in the industry, all under one roof. 2014’s extensive Educational Program has been designed to ensure marketers, formulators, cosmetic scientists, brand owners and R&D professionals stay ahead of the competition. To find out more on exhibitors and features at the show, visit the website on www.in-cosmetics.com or download the App www.in-cosmetics.com/App


Attraction

PCHi Announces Partial Conference Line-up

Author info เกรซ หว่อง Grace Wong Red Bug PR grace@redbugpr.com

รีด้ ซิโนฟาร์ม เอ็กซิบชิ น่ั (RSE) เปิดเผยโปรแกรมการสัมมนาสองหัวข้อ และ เพิม่ การสัมมนาหัวข้อใหม่ดา้ นการสรรหาผลิตภัณฑ์ เข้าเป็นส่วนหนึง่ ของการ ประชุมประจำ�ปีในงาน PCHi (Personal Care & Homecare Ingredients) โปรแกรมการสัมมนาที่ประกาศแล้วบางส่วนนี้แสดงให้เห็นภาพรวมของการ ประชุมของปี 2557 ทีม่ คี วามครอบคลุมและจัดหัวข้อได้อย่างเหมาะสมทีส่ ดุ ตัง้ แต่เริม่ จัดงาน และเป็นครัง้ แรกทีจ่ ดั ให้มกี ารประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย งาน PCHi มีก�ำ หนดจัดขึน้ ระหว่าง 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ ประชุมนานาชาติเซีย่ งไฮ้แห่งใหม่ งาน PCHi จัดขึน้ เป็นประจำ�ทุกปี เป็นทีร่ จู้ กั ในระดับนานาชาติมานานกว่า 6 ปี และจะเป็นทีร่ จู้ กั ในระดับโลกด้วยเนือ้ หา เกีย่ วกับนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และโซลูชนั ทีห่ ลากหลายจากทัว่ โลก การสัมมนาในหัวข้อการสรรหาผลิตภัณฑ์จะจัดขึน้ พร้อมกับการสัมมนาหัว ข้ออืน่ ๆ บนพืน้ ทีจ่ ดั การประชุม หัวข้อนีจ้ ะมอบเส้นทางใหม่ให้กบั ผูเ้ ข้าชมงาน เพือ่ ให้ได้รบั คุณค่าจากงาน PCHi มากขึน้ และได้รบั ประสบการณ์จากโอกาส ในการพูดคุยแลกเปลีย่ นกับซัพพลายเออร์สว่ นผสม นอกจากนัน้ PCHi ได้ ประกาศหัวข้อการสัมมนาอีกสองหัวข้อซึง่ จะนำ�เสนอเทรนด์ของอุตสาหกรรม และช่วยให้ผเู้ ข้าร่วมการสัมมนาได้รบั ข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวและ ผลิตภัณฑ์ดแู ลเส้นผม โดยผูจ้ ดั งานกำ�ลังพยายามทุกวิถที างในการเชิญบุคคล ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ในอุตสาหกรรมมาร่วมเสนอแนวความคิดในการประชุม ห้องประชุมด้านผลิตภัณฑ์ดแู ลเส้นผมทีไ่ ด้รบั ความร่วมมือจากสมาคมแลก เปลีย่ นเครือ่ งสำ�อางจีน-ญีป่ นุ่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ นำ�โดย หยาง เจียนซง คณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญของสมาคม การประชุมหัวข้อนีจ้ ะมอบเส้น ทางใหม่ทน่ี า่ สนใจซึง่ จะนำ�ไปสูผ่ ลิตภัณฑ์ดแู ลเส้นผมทีด่ ขี น้ึ และเพือ่ ถอดรหัส เทคโนโลยีอนั ล้�ำ หน้าในอุตสาหกรรม สำ�หรับผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวซึง่ เป็นหัวข้อทีไ่ ด้รบั ความสนใจอยูเ่ สมอ พันธมิตร ของ PCHi คือ อัลลัวร์บสิ สิเนสมีเดีย จัดหัวข้อการสัมมนา ได้แก่ ‘การซึม ผ่านผิวหนัง, เทคโนโลยี/ส่วนผสมทีใ่ ห้ความรูส้ กึ , และการสร้างตำ�รับด้วยวัสดุ ขัน้ สูง’ โดยการประชุมหัวข้อเหล่านีจ้ ะจัดขึน้ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่กำ�ลังวางแผนเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียน ล่วงหน้าได้ทเ่ี ว็บไซต์ www.pchi-china.com/en/visitors/visitor-register เพือ่ ไม่ตอ้ งเสียเวลารอลงลงทะเบียนหน้างานและค่าลงทะเบียนหน้างาน 100 หยวน โดย จะมีการสุม่ ชือ่ ผูล้ งทะเบียนล่วงหน้าสองท่านต่อเดือนตัง้ แต่เดือน ตุลาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557 เพือ่ รับบัตรเข้าร่วมการประชุมฟรีอกี ด้วย

R

eed Sinopharm Exhibitions (RSE) unveils two conference segments and a new Product Sourcing Seminar for the annual Personal Care & Homecare Ingredients (PCHi) Conference. This partial conference line-up provides a glimpse into the 2014 Conference, well poised to be the most comprehensive that PCHi has ever organized to-date. It is the first time that PCHi is offering free access to part of its annual conference. Held from February 19–21, 2014 at the Shanghai New International Expo Center, PCHi is an annual event that has gained international recognition over the past six years. It continues to be recognized the world over for its innovation-led content and variety of products and solutions from across the globe. The Product Sourcing Seminars run concurrently with other tracks at the conference venue, and will serve as a new way for visitors to derive better value out of their time at PCHi, and experience more as they get the opportunity to have close discussions with ingredient suppliers. In addition, PCHi announces two conference tracks that will address industry trends and engage attendees looking for in-depth information about both skincare and hair care. The organizers are pulling out all stops to engage well-known industry figures to present their ideas at the conference. In partnership with the Japan-China Cosmetic Exchange Association, the hair care track, to be held on February 19, will be led by Yang Jianzhong, Specialist Committee Member of the Association. This track promises to deliver new and interesting ways of achieving better hair care, and to decipher the breakthrough technologies in the industry. For skincare, a perennial topic of interest, PCHi partners with Allured Business Media to organize the ‘Skin Penetration, Sensorial Ingredients/ Technologies, and Formulating with Advanced Materials’ conference track. This conference segment will be held on February 20, 2014.    Industry professionals planning to attend PCHi 2014 may pre-register at the event website www.pchi-china.com/en/visitors/visitor-register to avoid waiting lines at the show, and on-site registration fees of 100 Yuan. From October 2013 to February 2014, two pre-registered visitors will each receive individual three-day conference passes in monthly lucky draws. Nov - Dec 47


Attraction

ProPak Vietnam 2014 & Plastics & Rubber Vietnam 2014 Ready to Deliver Business Author info วันทิตา พรธนวงศ์ Wantita Porntanawong Bangkok Exhibition Services Ltd. wantita@besallworld.com

ด้วยเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องกว่า 5.5% ต่อปี ทำ�ให้ เวียดนามกลายเป็นตลาดเกิดใหม่ที่เติบโตรวดเร็วที่สุดประเทศหนึ่ง ซึง่ หมายถึงโอกาสทางธุรกิจทีเ่ ปิดกว้างทัง้ ในตลาดภายในประเทศและ เพือ่ การส่งออก ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของเวียดนามจาก ปี 2554 - 2563 จะเน้นไปที่การส่งเสริมภาคธุรกิจหลัก ได้แก่ การ บรรจุภัณฑ์ เภสัชกรรม เครื่องจักรและวัสดุใหม่ๆ จึงนำ�ไปสู่การจัด งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตที่สำ�คัญที่สุดของประเทศ เวียดนามถึงสองงานพร้อมกันตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา นั่นคืองาน โพรแพ็ค เวียดนาม (ProPak Vietnam) และงานพลาสติกและยาง เวียดนาม (Plastics & Rubber Vietnam) งานโพรแพ็ค เวียดนาม เป็นงานจัดแสดงสินค้าชัน้ นำ�ระดับนานาชาติ ของเวียดนาม นำ�เสนอเครื่องจักรและอุปกรณ์สำ�หรับอุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์ ใน ขณะทีง่ านพลาสติกและยาง เวียดนาม จัดเป็นงานแสดงสินค้าชัน้ นำ� ระดับนานาชาติอกี งานหนึง่ ของเวียดนามทีจ่ ดั ขึน้ รองรับอุตสาหกรรม พลาสติกและยางของเวียดนามที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว บรรดาผู้ซื้อจากแวดวงอุตสาหกรรมทั้งในประเทศเวียดนามและ จากประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค ล้วนมีความต้องการอุปกรณ์และโซลูชนั ที่มีคุณภาพและหลากหลายเพื่อมาปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรมและ โรงงานผลิตสินค้าของพวกเขา งานโพรแพ็คเวียดนามได้รวบรวม อุตสาหกรรมเหล่านั้นไว้ทั้งหมด ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร เบเกอรี

48

www.media-matter.com

W

ith an economy consistently growing at an annual rate

exceeding 5.5%, Vietnam is a fast emerging market with excellent opportunities both domestically and export focused. Vietnam’s strategy for industrial development from 2011 - 2020 will focus on promoting major sectors including packaging, pharmaceutical, machinery and new materials. This focus has led to the co-location of two of the country’s most important manufacturing events since 2007, which are ProPak Vietnam and Plastics & Rubber Vietnam. ProPak Vietnam is Vietnam’s leading international event for the supply of machinery and equipment to its food, drink and pharmaceutical processing and packaging industries, and Plastics & Rubber Vietnam is Vietnam’s leading international event connecting Vietnam’s fast growing plastics & rubber industries. Industrial buyers from Vietnam and the region are demanding a wider range and quality of equipment and solutions for their industrial plants and factory production that encompass the ProPak Vietnam profile industries including agriculture, bakery, dairy, liquid foods, frozen or chilled foods, beverage and brewing, confectionery, cosmetics, health and beauty, pharmaceutical and biotechnology, food manufacturing,


ผลิตภัณฑ์นม อาหารเหลว อาหารแช่แข็งและอาหารแช่เย็น เครือ่ งดืม่ และเบียร์ ขนมหวาน เครือ่ งสำ�อาง สุขภาพและความงาม เภสัชกรรม และเทคโนโลยีชวี ภาพ การผลิตอาหาร ในขณะทีง่ านพลาสติกและยาง เวียดนามครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน และอวกาศ ยานยนต์ วิศวกรรมเครือ่ งมือวัด ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ และ อื่นๆ อีกมากมาย จากการได้รบั ความสนับสนุนอย่างดีจากกระทรวงเกษตรและพัฒนา ชนบท (MARD) กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MIT) กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MST) สมาคมพลาสติกเวียดนาม (VPA) สมาคมบรรจุภัณฑ์เวียดนาม (VINPAS) สมาคมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหารเวียดนาม (VAFoST) สมาคมห้องปฏิบัติการ ทดสอบเวียดนาม (VINALAB) สมาคมบริษัทเภสัชกรรมเวียดนาม (VNPAC) สมาคมผูผ้ ลิตยางและพลาสติก (RPMA) สมาคมพลาสติก ไซ่ง่อนเวียดนาม (VSPA) ทำ�ให้งาน โพรแพ็ค เวียดนาม และงาน พลาสติกและยาง เวียดนาม กลายเป็นเวทีสร้างโอกาสทางธุรกิจ เปิด โอกาสให้มกี ารพบปะเจรจาธุรกิจและขยายเครือข่ายทัง้ ของผูจ้ ดั แสดง สินค้าและผู้เข้าชมงาน เปิดเวทีให้มีการเจรจาต่อรองและซื้อขายกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานโพรแพ็ค เวียดนาม 2014 และงานพลาสติกและยาง เวียดนาม 2014 จะตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมด้วยพืน้ ทีก่ ารจัดงาน กว่า 6,000 ตารางเมตร ผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 300 ราย โดยคาดว่า จะมีผู้เข้าชมงานกว่า 7,500 ราย งานจะจัดขึ้นพร้อมกันเป็นเวลา 3 วัน ในวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2014 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ ไซง่อน (SECC) นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม SECC เป็นศูนย์ จัดแสดงสินค้าที่ได้มาตรฐานโลกที่สามารถตอบสนองความต้องการ ในการจัดการประชุมตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับนานาชาติ มี พื้นที่จัดแสดงสินค้ากว้างขวางเพื่อรองรับการจัดนิทรรศการจัดแสดง สินค้า การจัดประชุมของบริษัทต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษ ต่างๆ อีกด้วย

and Plastics & Rubber Vietnam profile industries including aerospace, automotive, precision engineering, electrical and electronics, furniture, medical and healthcare, and more. Supported by the Ministry of Agricultural and Rural Development (MARD), Ministry of Industry & Trade (MIT), Ministry of Science and Technology (MST), Vietnam Plastics Association (VPA), Vietnam Packaging Association (VINPAS), Vietnam Association of Food Science and Technology (VAFoST), Vietnam Association of Testing Laboratories (VINALAB), Vietnam Pharmaceutical Companies Association (VNPAC), Rubber – Plastic Manufacturers Association (RPMA), Vietnam Saigon Plastics Association (VSPA), ProPak Vietnam and Plastics & Rubber Vietnam creates business opportunities, facilities meetings, and expands the geographical reach of both its exhibitors and visitors enabling affective negotiation and sales to be conducted onsite. ProPak Vietnam 2014 and Plastics & Rubber Vietnam 2014 will meet the needs of their industries by delivering a total exhibiting area of over 6,000 square meters, over 300 trade exhibitors and over 7,500 expected trade visitors over 3 days from 4-6 March, 2014 at the Saigon Exhibition & Convention Center (SECC), Ho Chi Minh City, Vietnam. SECC is an international standard trade exhibition venue capable of satisfying the requirements of national and international conventions, large scale public and trade exhibitions, corporate meetings and specialized events. For more information on ProPak Vietnam 2014 and Plastics & Rubber Vietnam 2014, please visit www.propakvietnam. com and www.plasticsvietnam.com.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของงานโพรแพ็ค เวียดนาม 2014 และ งานพลาสติกและยาง เวียดนาม 2014 ได้ที่ www.propakvietnam. com และ www.plasticsvietnam.com

Nov - Dec 49


Catch Up

LAB ASIA The Platform for Lab Technology in Southeast Asia Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

Lab ASIA หรืองานนิทรรศการและการประชุมนานาชาติด้านเครื่อง มือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์สำ�หรับห้องปฏิบัติการแห่งมาเลเซียครั้งที่ 4 ได้จัดขึ้นในวันที่ 8-10 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีจำ�นวนผู้เข้าชมงาน ถึง 5,466 ราย ผูร้ ว่ มงานทัง้ ผูแ้ สดงสินค้า 150 บริษทั ซึง่ เป็นตัวเจ้าของสินค้าและผู้ แทนจำ�หน่ายกว่า 500 ยีห่ อ้ และผูช้ มงานได้พบกับอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ และการวิเคราะห์ที่ทันสมัยตลอด 3 วันของงาน นอกจากนี้ ยังมีการ แสดงสินค้าของเจ้าของสินค้าประเทศต่างๆ ในรูปแบบพาวิลเลียน เช่น จีน อินเดีย สิงคโปร์ และเยอรมนี ซึ ่ ง ได้ ร ั บ การสนั บ สนุ น จาก สเปคทารี ส สมาคมอุตสาหกรรมขั้นสูงแห่งเยอรมนีและกระทรวง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งเยอรมนี งานครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นได้แก่ Lab Indonesia งานนิทรรศการ และการประชุมนานาชาติด้านเครื่องมือวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์ใน ห้องปฏิบัติการและการบริการครั้งที่ 3 ในวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2557 ณ จาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย และ Lab ASIA ครั้งที่ 5 ในวันที่ 6-8 ตุลาคม 2558 ณ ปุตราเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ (PWTC) กัวลาร์ลัม เปอร์ ประเทศมาเลเซีย สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ http:// www.lab-asia.com

50

www.media-matter.com

L

ab ASIA closed its 4th edition of Malaysia International Scientific Instrument and Laboratory Equipment Exhibition and Conference with 5,466 visitors present from 8th–10th October 2013 at Putra World Trade Centre (PWTC). Hosting almost 150 exhibiting companies representing over 500 brands and principals, 5,466 visitors explored a wide range of latest scientific equipment and analytical services throughout the 3-day exhibition. In addition, more international principals are located at specific pavilions such as China, India, Singapore and German pavilion, which is strongly supported by Spectaris – German Hightech Industry Association and the German Federal Ministry of Economics and Technology. The next editons are Lab Indonesia, Indonesia 3 rd InternationalLaboratory, Scientific Analytical Equipments and Services Exhibition and Conference, on 7th-9th May 2014 at Jakarta Convention Center (JCC), Indonesia and Lab ASIA, Malaysia 5th International Scientific Instrument and Laboratory Equipment Exhibition and Conference on 6th- 8th October 2015 Putra World Trade Centre (PWTC), Kuala Lumpur, Malaysia. For more information, please go to http://www.lab-asia.com.


Catch Up

Testing Practices for Cosmetics & Personal Care Products Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

งานอินคอสเมติกเอเชีย 2013 งานแสดงสินค้าชัน้ นำ�ด้านส่วนผสมและนวัตกรรม เครื่องสำ�อางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายของเอเชีย จัดให้ส่วนหนึ่งของงาน เป็นพื้นที่แห่งการมอบความรู้ด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดด้วยการ จัดการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจหลายหัวข้อโดยผู้เชี่ยวชาญ บริษัทเจ้าของ เทคโนโลยี และนักวิชาการจากทั่วโลก บริษัท มีเดีย แมทเทอร์ จำ�กัด ผู้จัดทำ�นิตยสารอินโนแล็บ ได้จัดการ สัมมนาในหัวข้อ Practical Testing for Cosmetic and Personal Care Products เป็นส่วนหนึง่ ของงานในวันที่ 31 ตุลาคม เพือ่ นำ�เสนอกระบวนการ ที่สำ�คัญในห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด หลักการที่จำ�เป็น (ที่บาง ครัง้ เราอาจหลงลืมไป จนกลายเป็นสาเหตุของความคลาดเคลือ่ นของผลการ ทดลอง) และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมทั้งงาน เคมี ชีววิทยา และงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสัมมนาทั้ง 5 หัวข้อ จะช่วย ให้ผผู้ ลิตและนักวิจยั สามารถรับประกันความปลอดภัยและคุณภาพของเครือ่ ง สำ�อางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย การวิเคราะห์โลหะหนักในเครื่องสำ�อาง เทคนิคการวิเคราะห์โลหะหนักในเครื่องสำ�อางที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เทคนิคอะตอมมิคแอบซอร์บชันสเปคโตรสโคปี (AAS) เนื่องจากมี ความไว และสามารถวัดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ� หลักการของ AAS ได้แก่ การทำ�ให้โลหะหนักอยู่ในรูปอะตอมเดี่ยว อะตอมเหล่านี้จะดูดกลืนแสงจาก แหล่งกำ�เนิดแสง เครื่องตรวจวัด (Detector) จะความเข้มแสงที่เปลี่ยนไป คำ�นวณเป็นค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ออกมา นำ�ค่าที่ได้ไปเทียบ กับกราฟของสารละลายมาตรฐานทีท่ ราบความเข้มข้น (Calibration curve) เราก็จะทราบความเข้มข้นของธาตุในสารละลาย เทคโนโลยี AAS ที่เหมาะสมกับเครื่องสำ�อาง จะต้องวิเคราะห์โลหะหนัก ได้ที่ความเข้มข้นต่ำ� และควรตรวจสอบตัวอย่างได้หลายหลายโดยวิธีการ เตรียมไม่ยุ่งยาก ตัวอย่างเช่น เครื่อง AAS ที่ใช้เตาเผากราไฟท์ (Graphite furnace AAS) ที่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่ความเข้มข้นต่ำ�มากระดับ ไมโครกรัมต่อลิตร พร้อมกับแหล่งกำ�เนิดแสงที่สามารถเลือกความยาวคลื่น ให้เหมาะสมกับธาตุที่ต้องการวิเคราะห์ โดยไม่ต้องเปลี่ยนเหมือนเครื่องรุ่น เดิม นอกจากนั้น ผู้ใช้สามารถเลือกใช้แอพลิเคชันการป้อนตัวอย่างที่เป็น ของแข็งได้อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ การวิเคราะห์เครือ่ งสำ�อางทีม่ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

i

n-cosmetics ASIA 2013, the Asian leading exhibition of innovative ingredients, cosmetics and personal care products, arranged an educational program to provide knowledge and technology. The program included several interesting seminars by experts, technology owners and academics from around the world. Media Matter company, a publisher of INNOLAB magazine, also arranged a seminar in a topic ‘Practical Testing for Cosmetic and Personal Care Products’ as a part of workshop program on October 31. It was to present latest technologies, essential practices (which are sometimes forgotten, and cause erroneous results), and new ideas. This forum presented comprehensive solutions including chemical, microbiological and physical testing in order to help manufacturers and researchers guarantee the efficient manufacturing of safe and high-quality personal care products. Heavy Metal Analysis in Cosmetics Interesting and effective heavy metals analysis method in cosmetics is atomic absorption spectroscopy (AAS) due to its sensitivity and accuracy. AAS principle includes atomization, single atom absorbs the light from the light source, detector measures light intensity changes. Light intensity is calculated as absorbance which is compared to calibration curve. We finally know the concentration of elements in solution. AAS technology that is suitable for cosmetics must be able to analyze for heavy metals at low concentrations. It should analyze a broad range of samples with simple preparation. For example, graphite furnace AAS can analyze samples at very low (μg/L) concentration with selectable light source wavelength to suit certain analyte. Light source changing is not necessary for this model. In addition, users can select the application to continuous solid samples analysis which Nov - Dec 51


การตรวจหาจุลินทรีย์ที่สำ�คัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางและ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเอง การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรีย ยีสต์ รา ด้วยวิธีมาตรฐานจะมี ความไวของวิธีการไม่ดีนัก และที่สำ�คัญคือต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะได้ผล ทำ�ให้ตอ้ งกักผลิตภัณฑ์ไว้ตรวจสอบนาน เสียทัง้ เวลาและค่าใช้จา่ ย ผลิตภัณฑ์ เครือ่ งสำ�อางเป็นตัวอย่างทีม่ เี ชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นปริมาณน้อย หากจะตรวจวิเคราะห์ จึงต้องใช้เครือ่ งมือทีม่ คี วามไวสูงและจะดีทสี่ ดุ หากวิธกี ารสามารถช่วยร่นระยะ เวลาการวิเคราะห์ลง จึงมีการพัฒนาเครื่องวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์แบบรีลไทม์ (Real time microbiology testing) ซึ่งใช้หลักการตรวจนับเซลล์จุลินทรีย์ในตัวอย่าง โดยตรง ทำ�ให้สามารถตรวจสอบการปนเปือ้ นของเชือ้ ได้แม้จะมีเพียง 1 เซลล์ ที่สำ�คัญคือ วิธีการใหม่นี้ใช้เวลาบ่มเชื้อเพียง 24 ชั่วโมง (50 ชั่วโมงสำ�หรับ ยีสต์และรา) และใช้เวลาวิเคราะห์ 12-15 นาที เท่านั้น ตัวเซลล์จะถูก ‘ติด ฉลาก’ ด้วยสารเรืองแสง (ฟลูออโรโครม) ที่จะเรืองแสงได้เมื่อทำ�ปฏิกิริยากับ เอนไซม์ในเซลล์ จากนัน้ ตัวอย่างจะเคลือ่ นทีผ่ า่ นท่อขนาดเล็กทีม่ เี ครือ่ งตรวจ วัด (Detector) ที่จะตรวจนับเซลล์ที่เรืองแสงแบบเซลล์ต่อเซลล์ ผลของสารที่หลุดออกมาต่อการวิเคราะห์ทางชีววิธีของคุณ เรามักลงทุนกับเครือ่ งมือวิเคราะห์และห้องปฏิบตั ิการราคาแพง แต่กลับเลือก อุปกรณ์พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (Plastic consumables) โดยพิจารณาจาก ราคาเพียงอย่างเดียวโดยมองข้ามผลกระทบสำ�คัญทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ พลาสติก เป็นโพลีเมอร์ที่ต้องใช้สารเคมีมากมายในการผลิต เช่น สารกันติดพิมพ์ (Slip agent) สารฆ่าเชือ้ และสารพลาสติไซเซอร์ เมือ่ นำ�อุปกรณ์พลาสติกทีใ่ ช้สาร เหล่านีม้ าใช้งานในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานวิเคราะห์ทางด้าน ชีววิธี (Bioassay) สารเคมีเหล่านีก้ จ็ ะหลุดรอด (Leaching) เข้าสูร่ ะบบการ ทดสอบ ทำ�ให้ผลการวิเคราะห์ผิดพลาด นับตั้งแต่มี 2551 เป็นต้นมา มีงานวิจัยหลายชิ้นรายงานว่า สารเจือปน พลาสติก (Additive) ไปรบกวนผลการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ หรืองานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ดังนั้น นักวิจัยต้องเลือกผลิตภัณฑ์ พลาสติกจากผูผ้ ลิตทีร่ บั ประกันว่าไม่ใช้สารกลุม่ นี้ ราคาทีอ่ าจต้องจ่ายเพิม่ ขึน้ บ้างเล็กน้อยเพื่อแลกกับผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง การวัดประสิทธิภาพของครีมกันแดด การกล่าวอ้างประสิทธิภาพของครีมกันแดดจะทดสอบในมนุษย์ (in vivo) โดย แสดงเป็นค่า SPF ซึง่ แสดงให้เห็นความสามารถในการป้องกันแสงยูวบี ี แต่ใน ความเป็นจริง แสงยูวบี นี นั้ ผ่านชัน้ โอโซนลงมายังพืน้ โลกเพียง 10% เท่านัน้ แต่ แสงยูวเี อผ่านลงมาได้ 100% ซึง่ ส่งผลกระทบทำ�ให้เกิดอนุมลู อิสระหรือทำ�ลาย ลงไปถึงระดับดีเอ็นเอได้ ผลิตภัณฑ์กันแดดจึงได้รับความนิยมอยู่เสมอ โดย มาตรฐานของครีมกันแดดวัดได้จากความสามารถในการป้องกันผิวได้หลาย รูปแบบ ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ โดยประเทศไทยจะวัดได้สาม ค่า ได้แก่ SPF, PFA หรือ PA

52

www.media-matter.com

enhances analysis efficacy. Essential Microbial Contamination Detection for Cosmetics and Personal Care Product Conventional analysis methods of bacteria, yeast and mold provide less sensitivity and take several days to analysis. Consequently products take a longer holding time and analysis methods are costly. Cosmetic product samples often contain a small number of microorganisms. The analysis tool should provide high sensitivity and method should help shorten analysis time. There is a newly developed ‘real time microbiology testing’. The principle is to count microbial cells in the sample directly. It enables microbial determination, even with only a cell. This new method takes only 24-hours incubation (50 hours for yeast and mold), and take 12-15 minutes to analysis. Microbial cells are ‘labeled’ with fluorochrome which is reactive by enzymes in cells. After reaction, sample is passed through a small tube and detector processes one-by-one cell count. Effect of Leaching on Your Bioassay We often invest in expensive equipment and laboratory but consider purchasing plastic consumables only by price. People often overlook the major impact that may occur. Plastic is a polymer which needs many chemicals in production processes such as slip agents, biocides, and plasticizers for examples. When these plastic wares are used in laboratory applications, especially bioassay, these chemicals may leach to the system and lead errors. Since 2008, several studies have reported that plastic additives have interfered the analysis, such as DNA analysis or medical diagnosis. Researchers must consider using additive-free plastic wares which are guaranteed by manufacturers. Prices may be little higher in exchange for the right result. Determination Efficacy of Sunscreen Sunscreen effectiveness claims come from in vivo studies with an SPF value. It represents UVB prevention capability. But, in fact, UVB passes through the ozone layer only 10%. On the other hand, UVA passes by 100%, it causes free radicals or damages DNA. Sunscreen products are always popular. Sunscreen’s ability is measured different ways depending on the regulation of each country. Thai regulation prescribes protection values as SPF, PFA or PA. Sun protection factor or SPF value represents UVB protection


ค่า SPF หรือ Sun protection factor เป็นค่าที่แสดงความสามารถ ในการป้องกันยูสีบี สามารถหาได้ด้วยการทดสอบในคน (in vivo) หรือการ ทดสอบในห้องทดลอง (in vitro) เช่น วิธีมาตรฐานของ International Sun Protection Factor (SPF) Test Method 2006 และ Method for the in vitro Determination of UVA Protection Provided by Sunscreen Products 2007 เป็นต้น ส่วนการทดสอบยูวีเอจะใช้วิธีต่าง ๆ เช่น In vitro method for the determination of UVA protection factors (UVAPF) หรือ In vivo Persistent Pigment Darkening (PPD) methods นอกจากนัน้ ครีมกันแดดจะต้องทดสอบความสามารถในการป้องกันน้�ำ อีกด้วย หลุมพรางของการชั่งน้ำ�หนักน้อย ปัจจุบัน การใช้งานเครื่องชั่งมีแนวโน้มที่จะต้องชั่งน้ำ�หนักน้อยบ่อยครั้งขึ้น เนื่องจากเหตุผลด้านการลดของเสียและลดการใช้สารเคมีราคาแพง ความ เสี่ยงของการชั่งน้ำ�หนักน้อยคือ ความเบี่ยงเบนของการชั่งจะมีสัดส่วนที่สูง เมื่อเทียบกับน้ำ�หนักที่ชั่งหรือที่เรียกว่าค่าความเบี่ยงเบนสัมพัทธ์ (Relative uncertainty, URe) การชั่งที่ผิดพลาดจะมาจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ คุณสมบัติที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อม (Nominal properties) คือ ค่าการอ่านละเอียด (Readability) ที่เหลือคือ คุณสมบัติที่เกิดจากการวัด (Measurement properties) คือ ความไว (Sensitivity, SE) ความไม่ เป็นเชิงเส้น (Nonlinearity, NL) ค่าเยื้องศูนย์ (Eccentricity, EC) และ ความสามารถในการทำ�ซ้ำ� (Repeatability, RP) ความคลาดเคลื่อนเหล่า นี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการสอบเทียบตามมาตรฐานของ UKAS หรือ DKD การชั่งน้ำ�หนักมาก (ใกล้เคียงกับน้ำ�หนักที่เครื่องชั่งได้) ความเบี่ยงเบน จะมาจาก EC และ SE แต่ถ้าเป็นการชั่งน้ำ�หนักน้อย (น้อยกว่า 5% ของน้ำ� หนักที่เครื่องชั่งได้) ความเบี่ยงเบนจะมาจาก RP นั่นหมายความว่า ถ้าการ ใช้งานเป็นการชั่งน้ำ�หนักมาก จะต้องตรวจสอบ SE โดยการใช้ตุ้มน้ำ�หนัก มาตรฐาน แต่ถ้าใช้งานในช่วงน้ำ�หนักน้อย จะต้องตรวจสอบ RP โดยการ ชั่งน้ำ�หนักเดิมหลายๆ ซ้ำ� หากท่านต้องการเอกสารประกอบการสัมมนาในครัง้ นีร้ วมทัง้ เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง หรือสอบถามเกี่ยวกับงานในครั้งต่อไป โปรดส่งอีเมลมาที่ editor@mediamatter.com

capability. The value can be obtained by in vivo or in vitro testing. The standard methods are such as International Sun Protection Factor (SPF) Test Method 2006 and Method for the in vitro Determination of UVA Protection Provided by Sunscreen Products 2007 for examples. UVA standard methods are such as In vitro method for the determination of UVA protection factors (UVA-PF) or In vivo Persistent Pigment Darkening (PPD) methods. Additionally, sunscreen must be tested for their water resistance. Pitfall of Minimal Weighing Currently, scales tend to be used in small weighing applications in order to reduce waste and costly chemical uses. Risk of small weighing is high ratio of uncertainty/weight, called relative uncertainty (URe). Weighing errors are caused by various factors, including nominal properties (environment independent factors) and measurement properties. The latter includes sensitivity (SE), nonlinearity (NL), eccentricity (EC), and repeatability (RP). These errors can be corrected by calibration following UKAS or DKD standards. Deviation of large weighing (close to scale capacity) comes from EC and SE, while deviation of small weighing (less than 5% of scale capacity) comes from RP. Consequently, prior to large weighing, check the scale’s SE by using the standard calibration weight. In case of small weighing, check the scale’s RP by repetitive weighing. For the presentations and the document realted to the forum or more information about the next forum, please mail to editor@media-matter.com.

Acknowledgement ปรีชญา พูลบุญโรจน์ Preechaya Boonbunroj, Senior Product Specialist, Analytik Jena AG on Heavy Metal Analysis in Cosmetics โยอานน์ กูกาย Yoann Gougay, Asia Pacific Regional Business Manager, BioPharma, bioMerieux on Essential Microbial Contamination Detection for Cosmetics and Personal Care Product มงคล ปันยศ Mongkol Panyot, Sales & Marketing Manager, Eppendorf spoke on Effect of Leaching on Your Bioassay หรรษา มหามงคล Hansa Mahamongkol, Lecturer, Huachiow Chalermprakiet University on Determination Efficacy of Sunscreen. ทรงพล ทรงสิทธิโชค Songpol Songsithichoke, Business Area Manager, Mettler-Toledo (Thailand) spoke on Pitfall of Minimal Weighing

Nov - Dec 53


Catch Up

in-cosmetics ASIA 2013 Affirmed its Leading Position in ASIA Author info กองบรรณาธิการ นิตยสารอินโนแล็บ INNOLAB team innolab@media-matter.com

n-cosmetics ASIA 2013 was held in BITEC, Bangkok in October 29-31. It is the leading personal care ingredients show in Asia where global cosmetic ingredient suppliers exhibit their innovative products to cosmetic manufacturers from across Asia and the rest of the world. in-cosmetics ASIA combined an unrivalled educational program and excellent face-to-face networking opportunities, providing the ideal R&D, marketing and scientific platform in the region.

โซนนวัตกรรม

Innovation Zone Innovation Zone was also arranged in in-cosmetics ASIA 2013 as usual to introduce best ingredients from many manufacturers. Mintel organized the zone and presented live demonstration of each product. Visitors can touch, feel, and ask for any product detail. In the evening of October 30, at the Innovation Zone, the Best Innovation Award was presented to the product that combines innovative science and product features that demonstrate benefits to manufacturers and end-users. This year, the Gold Award went to Lucas Meyer Cosmetic for Adipofill’inTM Breast Enhancer, Lipotec came as the second with JUMEFOXOTM peptide, following with Schülke & Mayr who introduced sensiva® PA 30.

งานอิน-คอสเมติกส์เอเชีย 2013 มีการจัดโซนนวัตกรรม (Innovation zone) เช่นเคย เพื่อนำ�เสนอส่วนผสมที่ดีที่สุดของผู้ผลิตรายต่างๆ จัด พร้อมกับการนำ�เสนอรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดโดยมินเทล ผู้เข้าร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียด และสัมผัสผลิตภัณฑ์จริงๆ ด้วยตนเอง เย็นวันที่ 30 ตุลาคม มีการจัดงานมอบรางวัล ส่วนผสมดีที่สุด (Best ingredients award) ให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่นำ�เอาองค์ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์มาใช้สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ในปีนี้ อันดับหนึ่ง (Gold award) ตกเป็นของ ลูคัสเมเยอร์คอสเม ติกส์ ในผลิตภัณฑ์ Adipofill’inTM Breast Enhancer ตามมาด้วย JUMEFOXOTM peptide จากลิโพเทค และ sensiva® PA 30 จาก ชูลเกแอนด์เมเยอร์

54

i

อิน-คอสเมติกส์เอเชีย 2013 จัดขึน้ อีกครัง้ ทีศ่ นู ย์นทิ รรศการและการประ ชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม ที่ผ่านมา อิน-คอสเมติกส์เป็น งานแสดงสินค้าทีเ่ ป็นการรวมตัวของซัพพลายเออร์สว่ นผสมเครือ่ งสำ�อาง เพือ่ นำ�เสนอนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผผู้ ลิตเครือ่ งสำ�อางทัง้ ในทวีป เอเชียและภูมภิ าคอืน่ ๆ ทัว่ โลก นอกจากนัน้ ในงานยังมีการจัดโปรแกรม การเรียนรูท้ ยี่ อดเยีย่ มและโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทีใ่ ห้ผเู้ ข้า ร่วมงานได้พบปะกันแบบตัวต่อตัว รวมทั้งเป็นพื้นที่สำ�หรับการวิจัยและ พัฒนา และข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของภูมิภาค

www.media-matter.com


นอกจากนั้น ยังมีการมอบรางวัลงานวิจัยและพัฒนา (Cosmetics & Toiletries R&D Awards) สำ�หรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดูแล ร่างกาย โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ รางวัลส่วนผสมใหม่ที่ดีที่สุด (Best New Ingredient Award) ซึ่งตกเป็นของเซเดอร์มา จาก ผลิตภัณฑ์ BeautifeyeTM และรางวัลแอพลิเคชันที่สร้างสรรค์ที่สุด (Most Creative Application Award) มอบให้แก่พีแอนด์จีจาก ผลิตภัณฑ์ SK-II Stempower Essence

ตามรอยผลิตภัณฑ์

The Innovation Zone also featured the Cosmetics & Toiletries R&D Awards, which recognized the latest innovations in personal care. Nominations presented to the winners for two categories - Best New Ingredient Award and Most Creative Application Award. Sederma was given the Best New Ingredient Award for BeautifeyeTM, while P&G was given the Most Creative Application Award for its SK-II Stempower Essence.

เพื่อช่วยให้ผู้เข้าชมงานสามารถเลือกมองหาส่วนผสมชั้นเยี่ยม ทีมงาน อิน-คอสเมติกส์จงึ ขอให้ผเู้ ชีย่ วชาญจัดกลุม่ ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รับความนิยม สูงสุดและเปิดตัวกิจกรรรม ‘ตามรอยผลิตภัณฑ์’ เพือ่ นำ�ผูเ้ ข้าชมมองหา และเข้าถึงบูธต่างๆ ได้มากขึ้น จากผู้แสดงสินค้ากว่า 360 ราย และ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 240 รายการ อิน-คอสเมติกส์เอเชียจึง เป็นงานแสดงนวัตกรรมส่วนผสมผลิตภัณฑ์ดแู ลร่างกายยุคใหม่ทเี่ ต็มไป ด้วยชีวิตชีวาอย่างแท้จริง กิจกรรมนี้แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเกาหลีใต้ ผลิตภัณฑ์ต้านสิว ผลิตภัณฑ์ชะลอวัย และ ผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิง

Product Trails To help visitors pinpoint top ingredients to look out for, in-cosmetics Asia has asked industry experts to identify the most popular categories at the show and launched ‘Product Trails’ which led visitors to selected exhibitor stands to find out more. With more than 360 exhibitors displaying over 240 new products at the show, it was set to be a vibrant event full of innovative ingredients for the next generation of personal care products. The program included South Korea, anti-acne, anti-aging and skin whitening product trails.

การสัมมนาที่เข้มข้น

Informative Seminar The seminars at the exhibition area were identified into separated 2 rooms; Innovation and Marketing seminars, including Workshops arranged on the second floor. The workshops were to provide the real experience on products and to develop technical knowledge and skills. Marketing seminar provided information related to Asian and global industry by case-study, in-depth details, and market information. The seminar was presented by several marketing experts from around the world. Innovation seminar was the platform where leading manufacturers, brand owners, and suppliers presented their new products and formulation techniques.

การสัมมนาในพื้นที่จัดแสดงสินค้าแบ่งออกเป็นสองห้อง ได้แก่ การ สัมมนาด้านนวัตกรรม (Innovation Seminar) และการสัมมนาด้าน การตลาด (Marketing seminar) พร้อมส่วนของการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิ การ (Workshop) ที่ชั้นสอง การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร สร้างสรรค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมงานได้ประสบการณ์ จากการสัมผัสสินค้าจริงๆ และเพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านเทคนิค สัมมนาด้านเทรนด์การตลาด ได้มอบข้อมูลเกีย่ วกับอุตสาหกรรมใน เอเชียและทั่วโลก จากกรณีศึกษา ข้อมูลเชิงลึก และข้อมูลตลาดใหม่ ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจากทั่วโลก สัมมนาด้านนวัตกรรม เรียนรูเ้ กีย่ วกับสินค้าทีพ่ ฒ ั นาใหม่และเทคนิค การผสมสูตรล่าสุดโดยตรงจากผู้ผลิต เจ้าของแบรนด์ และซัพพลายเออร์ชั้นนำ�ของโลก

พร้อมนำ�เสนองานแสดงสินค้าที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น!

งานอินคอสเมติกส์เอเชียจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2557 พร้อมส่วนผสมและเทคโนโลยีด้านเครื่องสำ�อางและผลิตภัณฑ์ ดูแลร่างกายรวมทั้งโปรแกรมการสัมมนาอย่างเช่นเคย ผู้จัดงาน – รี้ด เอ็กซิบิชั่น – ยืนยันแล้วว่าจะยิ่งใหญ่ขึ้น พร้อมขยายพื้นที่เป็น 3 ฮอลล์ และที่สำ�คัญที่สุด จะมีการเปิดตัว คอสเม็กซ์ (COSMEX) งานแสดง เครือ่ งมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและการบรรจุภณ ั ฑ์ สำ�หรับการผลิตสินค้า เครือ่ งสำ�อางและผลิตภัณฑ์ความงาม นับเป็นงานแสดงสินค้าทีเ่ กีย่ วกับ อุตสาหกรรมการผลิตเครือ่ งสำ�อางแบบครบวงจรเป็นครัง้ แรกในภูมภิ าค นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้สัมผัสกับนวัตกรรมจากกว่า 100 บริษัท จาก 10 ประเทศทั่วโลก

The Broader Range is Now Confirmed! The next edition of in-cosmetics ASIA will be arranged on November 4-6, 2014 with a variety of cosmetics and personal cares ingredients and technologies with informative seminars. Reed Exhibition now confirmed that the show area will be expanded covering 3 halls of BITEC. Importantly, it is the premier of COSMEX the exhibition of equipment, machineries, technologies, and packaging for cosmetics and beauty products. This makes the show becomes the first complete show in the region. Entrepreneurs could experience themselves many new innovations by more than 100 companies from 10 countries.

Nov - Dec 55


Catch Up

Experts Talk Hair Inspires

ดร. ชาง หวัง Dr. Wang Chang Lead Regional Marketing Manager, Personal Care DSM Nutrition Products ในการสัมมนาด้านนวัตกรรมของ งานอิน-คอสเมติกส์เอเชีย คุณหวัง ในฐานะตัวแทนจากดีเอสเอ็มได้นำ� เสนอผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ชนิดใหม่ ú Tilamar Fix A140 สำ�หรับใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลผม ซึ่งพัฒนาจาก แนวคิดใหม่และฟังก์ชันการใช้งานที่โดดเด่น ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการนำ� ความเชี่ยวชาญด้านโพลีเมอร์ของดีเอสเอ็มมาสู่ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย และเครื่องสำ�อาง ซึ่งโพลีเมอร์จากดีเอสเอ็มมีความสามารถเหนือกว่า คู่แข่งและสารเคมีชนิดอื่นๆ ในตลาด คุณหวังอธิบายว่า “เป้าหมาย ของเราคือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าคู่แข่ง ในอุตสาหกรรม มีการแข่งขันสูงและมีเทคโนโลยีตา่ งๆ มากมาย แต่เมือ่ เราเปรียบเทียบ เทคโนโลยีของเรากับคู่แข่ง เราพบว่าโพลีเมอร์ของเรามีความสามารถ เหนือกว่าโพลีเมอร์และส่วนผสมชนิดอื่นๆ” คุณหวังกล่าวว่าความงามซึง่ รวมถึงการจัดแต่งทรงผมเป็นเรือ่ งของ ความมั่นใจ “เราพบว่าเครื่องสำ�อางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายมีความ สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอารมณ์เป็นอย่างยิ่ง การจัดแต่งทรงผมไม่ใช่แค่รูป แบบหรือลักษณะภายนอกแต่เป็นเรือ่ งของอารมณ์และความรูส้ กึ ของคุณ คุณต้องการทรงผมทีเ่ ยีย่ มทีส่ ดุ เมือ่ อยูต่ อ่ หน้าเพือ่ นร่วมงานหรือเพือ่ นๆ ความมัน่ ใจทำ�ให้คณ ุ รูส้ กึ สบาย ซึง่ หากคุณมีความสุขกับทรงผมของคุณ ผมเชือ่ ว่าคุณจะรูส้ กึ มัน่ ใจอย่างแน่นอน” ซึง่ นัน่ คือคำ�ตอบว่าเหตุใดส่วน ผสมที่ประสบความสำ�เร็จจะต้องอยู่บนแนวคิดนี้ด้วยเช่นกัน “GREEN” HAIR PRODUCTS

เป็นครั้งแรกที่คุณสมศักดิ์มาร่วมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอย่าง อิน-คอสเมติกส์เอเชีย เป้าหมายของเขาคือการมองหาส่วนผสมที่จะ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าของร้านทำ�ผมในเครือชลาชล นั่น คือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์ ‘สีเขียว’ คุณสมศักดิ์อธิบายว่า “ผลิตภัณฑ์สีเขียวกำ�ลังเป็นเทรนด์ของร้านทำ�ผม เพราะปกติร้านทำ� ผมจะใช้สารเคมีมากเกินไป ช่วงสามปีที่ผ่านมา บริษัทที่เคยใช้สารเคมี สังเคราะห์ต่างปรับแนวคิดให้เข้ากับธรรมชาติยิ่งขึ้นซึ่งก็ตรงกับความ ต้องการของชลาชลพอดี วันนี้ผมมาทดสอบผลิตภัณฑ์แชมพูที่ใช้สาร ปรับสภาพผมจากธรรมชาติ พอผมเห็นส่วนผสมก็ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง ของผลิตภัณฑ์สีเขียวจริงๆ” คุณสมศักดิใ์ ห้ความเห็นเพิม่ เติมว่า “ในฐานะนักออกแบบทรงผมมือ อาชีพ ผมจะรู้ว่าอะไรดีกับลูกค้า ตอนนี้เทรนด์ของลูกค้าคือผลิตภัณฑ์ จากธรรมชาติซึ่งก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับพวกเขา”

56

www.media-matter.com

As a part of in-cosmetics ASIA’s Innovation Seminar, DSM by Mr. Wang presented its innovative polymer for hair cares products ‘Tilamar® Fix A140’ with different concept and outstanding functions. It represents the new range of products extended from DSM expertise – polymer technology to cosmetics and personal care products. This polymer has outperformed than other competitors and other substance. “To have better properties than competitors is our objective. The industry is very competitive and there are many different kinds of technology. We have compared our polymer and our technology with market leaders. Our performance is actually outperformed to other polymers and ingredients”, he explained. Mr. Wang addresses that beauty, and of course hair styling, is about the confidence. He told that, “We found that cosmetics and personal cares are very linked to emotion. Hair styling is not just an appearance, it is about emotion and is how you feel. You want to show the best hair style facing in front of your colleagues, or your friends. Confidence makes you feel very comfortable. If you are happy with your hair style, I believe that you must feel confidence.” For this reason, the successful ingredient should rely on this concept.

ดร. สมศักดิ์ ชลาชล Dr. Somsak Chalachol Hairstylist, Owner Chalachol Group This was the first participation of Mr. Somsak in trade exhibition in-cosmetics ASIA, he was finding out for proper ingredients to serve Chalachol’s customers. His objective was natural or ‘green’ products. He explained that, “The trend of hair salon nowadays is green concept. They often use too much chemicals. But recently manufacturers of chemical ingredients tend to adopt more natural concept which matches with Chalachol’s needs. Today I come here to test shampoo which contains natural hair conditioning. I can recognize that its composition is exactly natural.” Mr. Somsak added that, “As a professional hair stylist, I know what is good for customers. Now customer trend is natural products. It is my job to find out the most suitable products.”


Colour INNOVATION

ริชาบ ดีไซ Rishabh Desai General Manager, Sales & Marketing Koel Colours Private Limited บริษัทโอนิแมกซ์นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจมากมายในงานอิน-คอส เมติกส์เอเชีย 2013 ซึ่งหนึ่งใน ผลิตภัณฑ์ทนี่ า่ สนใจคือนวัตกรรมของสารให้สสี �ำ หรับผลิตภัณฑ์ เครื่องสำ�อางชนิดต่างๆ จากบริษัทโคเอลคัลเลอร์ คุณดีไซกล่าวว่าใน งานนี้มีผู้เข้าชมที่มีคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมาเขาและโคเอลคัลเลอร์ได้รับ ประโยชน์จากการเติบโตของตลาดเอเชียแปซิฟิกด้วย คุณดีไซกล่าว เสริมว่า “อุตสาหกรรมในเอเชียมีการเติบโตเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมเครื่องสำ�อาง มีการเติบโตประมาณ 7-7.5% ต่อปี ทั้งใน ด้านผลิตภัณฑ์และปริมาณการซื้อขาย” โคเอลคัลเลอร์สนับสนุนการเติบโตของตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ทมี่ ฟี งั ก์ชนั การใช้งานทีโ่ ดดเด่นและนวัตกรรมทีส่ ร้างสรรค์ตามความต้องการเฉพาะ คุณดีไซอธิบายว่า “ผลิตภัณฑ์ของเรามาจากการพัฒนาเทคโนโลยี ดัง นัน้ เราจึงพยายามสนับสนุนลูกค้าของเราด้านเทคโนโลยีรวมทัง้ แนวคิด ใหม่ๆ และนวัตกรรม เรานำ�ผลิตภัณฑ์ของเราเข้าสูต่ ลาดเอเชียและช่วย ให้ผู้ผลิตรู้ว่าควรจะสร้างผลิตภัณฑ์ในทิศทางใด” คุณดีไซกล่าวปิดท้ายว่า “เทรนด์ของสีสำ�หรับเครื่องสำ�อางมีการ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เมื่อ 5 ปีก่อน อุตสาหกรรมเครื่องสำ�อางใช้ เพียงเม็ดสีแบบเดิม แต่เทรนด์ของสารให้สีในขณะนี้จะต้องให้ฟังก์ชัน ที่หลากหลาย ผู้ผลิตจำ�นวนมากเลือกผลิตภัณฑ์ที่มอบลักษณะและ ความรูส้ กึ ทีด่ ี ให้สสี ดใส และใช้งานได้งา่ ย โคเอลคัลเลอร์จงึ สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยตอบสนองความต้องการนี้”

HAIR TReatment

ผลิตภัณฑ์เด่นของโซลเวย์ในงานอิน-คอสเมติกส์เอเชียครั้งนี้ ได้แก่ Jaguar® LS ส่วนผสมสำ�หรับผลิตภัณฑ์ดแู ลผมและแชมพูประสิทธิภาพ สูงทีผ่ ลิตจากกัวร์กมั ธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ผลิตภัณฑ์นมี้ า จากแนวคิดการสร้างสรรค์แชมพูทมี่ คี วามยัง่ ยืนและความเป็นธรรมชาติ คุณลีกล่าวว่า Jaguar® LS เป็นส่วนผสมทีใ่ ห้ประสิทธิภาพอันยอดเยีย่ ม ในตำ�รับที่ ‘โปร่งใส’ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของแชมพูปราศจากซิลิโคน “ผู้ บริโภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาใช้มากขึ้น พวกเขาชอบ ผลิตภัณฑ์อนิ ทรียท์ มี่ คี วามเป็นธรรมชาติ สารเคมีสงั เคราะห์อาจทำ�ลาย เส้นผม ส่วนผสมธรรมชาติจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในระยะยาว Jaguar® LS เป็นสารปรับสภาพที่ดีที่สุด ใช้สารลดแรงตึงผิวน้อย จึงลดการระคายเคือง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุ้มค่า โดยคุณสมบัติ และประสิทธิภาพไม่ด้อยลง” เทรนด์ในเอเชียขณะนีค้ อื ความเป็นธรรมชาติและโซลเวย์ก�ำ ลังพยายาม ให้ความรูแ้ ก่ลกู ค้าและผูผ้ ลิตเกีย่ วกับประโยชน์ของส่วนผสมธรรมชาติ ใน

Onimax Company presented a lot of interesting products and innovations at in-cosmetics ASIA 2013. A group of attractive products was cosmetic colorant surface treated from Koel Colours. Mr. Desai told that he gained good quality visitors at the show. He and his company, Koel Colours, benefit from the growth of Asia Pacific market. “The growth of the industry in Asia is good. The growth of cosmetic industry is around 7-7.5% annually by numbers of products and by the volume”, said Mr. Desai. Koel Colours serves the growing market by sophisticated products and customized solutions. He explained that, “Our products are completely technology-based products. So we are trying to support our customers on the technology as well as trying to bring them new ideas and new innovative products. We incorporate our products to the Asian market and let manufacturers know how finished products should be.” Mr. Desai added that, “The cosmetic color trend is completely changed. Recent 5 years, industry only used normal pigments. Now the trend is changed to surface treated colorants. Many manufacturers prefer surface treated products which provide good look, good feels, shining property, and easier to use. Koel Colours thus created products to serve this need.

ดร. มาร์ตนิ ลี Mr. Martin Lee Regional Market Director, Home and Personal Care Solvay Novecare, Asia Pacific Jaguar® LS was Solvay’s product highlight at in-cosmetics Asia this year. It is a high performance, eco-friendly, and natural conditioning guar polymer designed for shampoo formulations. The concept behind the ingredient is on the need to build natural, eco-friendly profile shampoos. Mr. Lee shared that Jaguar® LS provides excellent performance for transparent formulations, a common criteria for silicone-free shampoos. “Customers are well-informed about the product they use. They like to use organic products associated with nature. Synthetic formulations may damage their hair so

Nov - Dec 57


Catch Up

งานนี้ โซลเวย์ได้จัดการสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมนี้เพื่อแสดง การทำ�งานให้ผู้ร่วมงานได้ชม คุณลีอธิบายว่า “การสาธิตการใช้งานที่ บูธทำ�ให้ลูกค้าได้สัมผัสและรู้สึกได้ ‘โดยตรง’ เราพยายามทำ�งานใกล้ ชิดกับผู้ใช้มากขึ้น เรามอบประสบการณ์ให้กับผู้ใช้ด้วยแนวคิดเฉพาะ ตัว ให้ความรู้กับพวกเขาเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์”

Natural Ingredients

กาเบรียล โบโนมี Gabriele Bonomi Group Director, Personal Care, IMCD Group งานอิน-คอสเมติกส์เอเชีย 2013 ได้ดึงดูดผู้ผลิตส่วนผสมที่มีชื่อเสียง ระดับโลกเข้าร่วมงานมากมายรวม ทัง้ ผู้บริหารระดับสูงทีล่ ้วนมีบทบาท สำ�คัญในตลาดเครื่องสำ�อาง ในงานนี้ ไอเอ็มซีดีเป็นหนึ่งในบริษัทที่น่า สนใจทีส่ ดุ และนิตยสารอินโนแล็บได้มโี อกาสพูดคุยกับคุณกาเบรียล โบ โนมี ในมุมมองเกี่ยวกับตลาดเครื่องสำ�อาง เทรนด์ของตลาดเอเชียแปซิฟิคและเทรนด์ของตลาดโลก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองยังช่วยสนับสนุนตลาดเครื่องสำ�อาง ของโลกอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งด้วยผลิตภัณฑ์ทพี่ ฒ ั นาจำ�เพาะกับความต้องการ ของผูบ้ ริโภคและ/หรือความต้องการในแต่ละประเทศ ไอเอ็มซีดมี องเห็น การเติบโตของความต้องการและการขยายตัวอย่างมากของผลิตภัณฑ์ที่ จำ�เพาะสำ�หรับดูแลเส้นผม/ผิวลักษณะต่างๆ ในเอเชีย ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามสำ�คัญ การพัฒนาและ การถกเถียงด้านการกล่าวอ้างคุณสมบัตทิ ที่ �ำ ให้ผวิ ขาว/กระจ่างใสได้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ชะลอวัย ล่าสุด เราพบเทรนด์ ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างเอเชียและยุโรป ตัวอย่างเช่น บีบีครีมเติมโตใน เอเชียเป็นแห่งแรกและจากนัน้ ก็ได้รบั ความนิยมในยุโรป ในทางตรงกัน ข้าม ผลิตภัณฑ์ที่คุณสมบัติหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ชะลอวัย ผลิตภัณฑ์ ทีใ่ ห้ความงามอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ใช้หรือปราศจากสารบางชนิด กำ�ลังกลายเป็นเทรนด์ในเอเชีย เทรนด์นั้นไม่ต่างกัน เพียงแค่ว่าเมื่อใด มันจะปรากฏในตลาดแต่ละแห่งเท่านัน้ ทางเลือกในการสือ่ สารสมัยใหม่ ช่วยให้โลกมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าในอดีต

58

www.media-matter.com

natural ingredients are better in the long run. Jaguar® LS provides best-in-class conditioning from formulations which contain less surfactants – less irritation, more eco-friendly, cost efficient and yet not compromising on performance.” There is a trend towards natural products across Asia, and Solvay makes an effort to educate customers, and to help manufacturers realize its products’ benefits. At the show, Solvay arranged demonstration sessions to present the ingredient in action. Mr. Lee explains, “Live demonstrations at the booth show customers the ‘actual’ feel and sensory experience. What we try to do is to get closer to our users. We provide them with an experience, in a unique concept, and educate them about the benefits and value of Jaguar® LS.” in-cosmatics ASIA 2013 has brought many world-renowned ingredient manufacturers and high-caliber executives who are key involved in cosmetic market. IMCD Group is one of the most interesting companies. And here was the appreciate opportunity of INNOLAB magazine to talked with Mr. Gabriele Bonomi about his opinion about the cosmetic market. Global and Asia Pacific market trends Personal care industry is continually looking to increase help and support to the global cosmetic market with specific product lines developed per country and/or consumer needs. IMCD has seen a growing interest and blooming of specific products for different skin/hair care types. In Asia, skin care is the most important area of development and talking of whitening/brightening claims are most popular together with anti-aging. Recently we have seen crossover of trends between Europe and Asia. For example, BB cream grew first in Asia and then became popular in Europe. Vice versa, multi-functional products, anti-age, turbo beauty, free of, without are concepts that are growing as trend in Asia. Trends are not different, it’s just a question of time when they will appear on which market. The modern way of communication brings the world much closer than ever in the past. Natural ingredients and products Natural cosmetics are of a growing interest in Asia, as well as in the EU. Natural in the consumer perception means pure


ส่วนผสมและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เครื่องสำ�อางธรรมชาติได้รับความสนใจมากขึ้นในเอเชียเช่นเดียวกับใน สหภาพยุโรป คำ�ว่าธรรมชาติในมุมมองของผูบ้ ริโภคคือความบริสทุ ธิแ์ ละ ‘ปลอดภัย’ ซึง่ จะหมายถึงความผ่อนคลายและความสงบของจิตใจ คำ�ว่า ‘ธรรมชาติ’ กลายเป็นกระแสหลักและเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ดูแลร่างกาย ‘ต้องมี’ ส่วนผสมที่มาพร้อมโซลูชันและบริการ การมอบโซลูชนั ทีช่ ว่ ยสร้างการเติบโตให้กบั ลูกค้าเป็นสิง่ ทีพ่ วกเขาให้ความ สนใจซึง่ เป็นข้อได้เปรียบของไอเอ็มซีดี ทีมงานทีม่ ปี ระสบการณ์สามารถ มอบคำ�แนะนำ�เฉพาะทุกรูปแบบสำ�หรับการสร้างตำ�รับ กระบวนการผลิต และการใช้งาน ทีมงานนานาชาติพร้อมบุคคลกรที่มีความสามารถและ ความเชี่ยวชาญด้านการตลาด ไอเอ็มซีดีมอบนวัตกรรมส่วนผสมให้กับ ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายทุกรูปแบบ และมอบบริการอื่นๆ ที่ตอบสนอง ความต้องการเฉพาะของลูกค้า ได้แก่ การแก้ปัญหา แนวทางการสร้าง ตำ�รับ และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในด้านวิชาการ การศึกษาวิจยั ของห้องปฏิบตั กิ ารของไอเอ็มซีดมี ที งั้ งานของบริษทั เองและงานของลูกค้า ทำ�ให้ความสามารถทางด้านเทคนิค มีความทันสมัยและได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการแลกเปลีย่ น ข้อมูลผลการศึกษาด้านนวัตกรรมให้กับลูกค้าด้วย ไอเอ็มซีดมี หี อ้ งปฏิบตั กิ ารสองแห่งในเอเชีย (อินโดนีเซียและมาเลเซีย) เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเฉพาะและมีทมี งานทีพ่ ร้อมให้บริการในภูมภิ าค โดยได้รบั การสนับสนุนจากโครงสร้างของไอเอ็มซีดซี ง่ึ รวมทัง้ ห้องปฏิบตั ิ การในยุโรปและออสเตรเลีย เรากำ�ลังทำ�งานเพื่อให้เราเป็นที่รู้จักใน เอเชียแปซิฟิคมากขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆ และประสบการณ์ในยุโรป เพราะเราเชื่อว่า (และมีประสบการณ์เช่นนี้มาแล้วในภูมิภาคอื่นๆ) เรา จะประสบความสำ�เร็จในเอเชียได้ไม่ยาก

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของงานอินคอสเมติกส์เอเชีย 2014 และคอส เม็กซ์ 2014 รวมทั้งรับข้อมูลความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมเครื่อง สำ�อางทั่วโลกได้ที่ www.in-cosmeticsasia.com และทางเฟซบุ๊ค www.facebook.com/incosmeticsasia (ภาษาไทย) และ www. facebook.com/incosmeticsgroup (ภาษาอังกฤษ)

and ‘safe’, it is a sweet reminder of what it means to relax and have peace of mind. ‘Natural’ has become a main stream, a ‘must have’ in the personal care industry. Ingredients with solutions and service Delivering solutions that create growth for clients is definitely what customers are interested in. This has been an advantage for IMCD. Our experienced team can provide tailored advice on all aspects of formulation, production process and application. An international team of dedicated people, plenty of market-leading expertise while obtaining innovative ingredients for any field of personal care, also offers a range of other services to meet clients’ specific needs, including: Problem solving, Formulation guidelines, and Production of sample prototypes. Through academic sessions, our laboratory studies are presented both to the IMCD team and customers. This allows us to update and continuously improve our technical capabilities, while sharing new innovative studies with our customers. IMCD actually have two laboratories located in Asia (Indonesia and Malaysia) to support specific development and a dedicated technical team in this area. It is supported by IMCD structure, including our laboratories in Europe and Australia. We are working on increasing our visibility in Asia Pacific region, though our product portfolio and experience gained in Europe, as we believe (and have seen it in other areas) that this is a success that can easily be repeated in Asia.

For further information about in-cosmetics ASIA 2014 and COSMEX 2014 and also global cosmetics, please visit www. in-cosmeticsasia.com and facebook pages www.facebook. com/incosmeticsasia (Thai) and www.facebook.com/ incosmeticsgroup (English) Nov - Dec 59


Catch Up

Food Security Summit Harvests International Collaborative Partnerships Author info คลอเดีย เวสต์ตัน Claudia Weston Marketing Department, Aid & International Development Forum cweston@aidforumonline.org

AIDF (The Aid and International Development Forum) ด้าน ความมั่งคงทางอาหารประจำ�ปี 2013 ได้จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุม สหประชาชาติ ประจำ�ประเทศไทยในวันที่ 26-27 พฤศจิกายนที่ผ่าน มา แม้จะได้รับความไม่สะดวกจากการเดินทาง แต่ก็ยังมีผู้เข้าร่วมงาน กว่า 200 คนจากกว่า 20 ประเทศ ผู้เข้าร่วมงานกล่าวว่างานนี้เป็นเวทีที่ทำ�ให้เกินการสนทนาเท่านั้น แต่ยงั ส่งผลให้เกิดการร่วมมือในอนาคตในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับความมัง่ คง อาหาร รวมทั้งประเด็นด้านโภชนาการและการเกษตรอีกด้วย ผู้แทนกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศกัมพูชา คุณสรัน ดาริธ ได้ กล่าวว่า เขาหวังว่าเนื้อหาที่ได้จากงานจะสนับสนุนให้เกิดหนทางที่ดี กว่าในการพัฒนาโภชนาการของแม่และเด็ก “ปัจจัยหลักที่ทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จในการพัฒนาโภชนาการของแม่ และเด็กคือการสร้างความเข้มแข็งของการร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนร่วม ทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็นรัฐบาล กล่มุ่ นักพัฒนา และสังคมโดยรวม” คุณสรัน กล่าว “ในเวลาเดียวกัน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ก็ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเช่นกัน ดังนั้น เราไม่สามารถละเลยภาคเอกชนออก จากแนวทางการแก้ปัญหานี้ได้เลย” “คุณสามารถเห็นได้จากผูท้ เี่ ข้าร่วมงานนีไ้ ม่วา่ จะเป็นหน่วยงานของ สหประชาชาติ กลุ่มนักพัฒนาต่างๆ องค์กรอิสระ และรัฐบาล ร่วมกัน อภิปรายถึงวิธีการที่ดีกว่าที่จะเราจะพัฒนาโภชนาการของแม่และเด็ก” ผู้อำ�นวยการฝ่ายพาณิชย์ของแกลนเบีย นิวทริชันนอล ประจำ�ภาค พื้นเอเชียแปซิฟิคกล่าวว่างานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่ก่อให้เกิดความร่วม มือระหว่างภาครรัฐและเอกชน และได้รับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนรวม ทั้งภาคธุรกิจด้วย “มันเป็นการดีที่มีตัวแทนจากผู้ผลิตอาหารทารกมาร่วมงานด้วย เป็นครั้งแรก” “ผูท้ มี่ าเข้าร่วมงานได้มีสว่ นร่วมเป็นอย่างมาก ในการแบ่งปันความ รู้ทางวิทยาศาสตร์หลากหลายแขนง ซึ่งเราไม่กล่าวถึงไม่ได้” รองผู้อำ�นวยการประจำ�ภูมิภาคเอเชียแห่งไมโครนิวเทรียนต์ อินนิ ชิเอทีฟ เดพพิกา นายาร์ ชาวด์เฮอรี ได้กล่าวไว้ว่างานนี้นำ�ผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมงาน ซึ่งเป็นส่วนผสมที่น่าสนใจในการภาพ 60

www.media-matter.com

T

he Aid and International Development Forum (AIDF) Food Security Summit – Asia 2013 has been held at the United Nations Conference Centre on 26 and 27 November, while many local roads became blocked and congested, the event attracted more than 200 hundred delegates from more than 20 countries. Attending delegates said the Summit provided a platform not only for discussion but for collaboration to the future on the issues surrounding food security, including subject matter around nutrition and agriculture. Representing the Ministry of Environment for Cambodia, Mr Srun Darith said he hoped dialogue established at the Summit will advocate a better way of thinking and better approaches to improve child and maternal nutrition. “The key to the success to improve child and maternal nutrition is to strengthen the collaborations among stakeholders; namely the government, the developing panel and civil society,” he said. “At the same time public-private partnership is also the key so we cannot exclude private sectors in these approaches. “You can see here everyone from private sector, UN agencies, developing panel, NGO and government coming together to discuss how we can find a better way to improve child and maternal nutrition.” Commercial Director of Asia Pacific at Glanbia Nutritionals, Bruno Kistner said it was a great summit which brought together private and public partnerships, providing a voice for everyone including business. “It was excellent that there was also a representative of an infant food producer which wasn’t the case in the past. “These people have a lot to contribute, a lot of knowledge, a lot of science and they shouldn’t be excluded.” Deputy Regional Director of Asia at Micronutrient Initiative, Deppika Nayar Chaudhery said the Summit attracted a diverse set of stakeholders, the interesting mix providing a good backdrop for discussions. “Even with a diverse audience we were able to focus on the core issues and the content and in terms of what should be the basic interventions, what needs to be done in parallel and what


ที่ดีของการอภิปราย “แม้วา่ จะมีผเู้ ข้าร่วมงานหลายกลุม่ แต่เราก็สามารถถกกันถึงประเด็น และเนื้อหาหลักได้ รวมทั้ง ประเด็นอื่นๆ แทรกขึ้นมา ประเด็นใดต้อง ทำ�ไปพร้อมๆ กันและประเด็นใดที่ต้องทำ�ในส่วนอื่น” เธอกล่าว กรรมการองค์กรอิสระจากเมียนมาร์ โซเชียล วิชัน เซอร์วิส ซู ทิน กล่าวว่าสำ�หรับในอนาคตนั้น เขาคาดการณ์ว่าจะมีเครือข่ายและความ ร่วมมือที่เกิดจากงานนี้มากมาย “ผมได้รบั ทราบข้อมูลและความรูม้ ากมายจากงานนี้ งานนีน้ า่ สนใจมาก” นักธุรกิจด้านเกษตรกรรมชาวออสเตรเลียและกรรมการผูจ้ ดั การแห่ง เมเนจ โกรธ ทิม เบนเบ็ตกล่าวอีกด้วยว่างานนีเ้ ป็นงานทีน่ า่ สนใจและมี เครือข่ายที่เข้มแข็งหลายเครือข่ายรวมกันอยู่ในห้องเดียว “สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในตอนนี้คือการรวมตัวกันของเครื่อข่ายเหล่านี้ เพื่อก่อให้เกิดผลงานที่สร้างสรรค์”

needs to be done in other sectors,” she said. A number of countries found their voice at the Summit including Indonesia, Cambodia and Myanmar. Chairman of local Myanmar NGO, Social Vision Services, Su Tin said for the future he foresees numerous connections and partnerships being driven from the Summit. “I get a lot of information and knowledge from this event – it is very interesting.” Australian agriculture businessman and Managing Director of Managed Growth, Tim Bennett also said the Summit had been interesting, strong individual networks uniting together in one room. “What has to happen now is the cross-fertilisation of those networks to create a result.” To be held in March 2014 in Bangkok, Thailand, the next AIDF Summit will explore water security.

งานครั้งต่อไปของ AIDF จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2557 ที่กรุงเทพฯ เป็นเรื่องความมั่งคงทางน้ำ�

News

คอสเม็กซ์ 2014 เตรียมสร้างเครือข่ายตลาดความงามครบวงจร

บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์จำ�กัด แถลงข่าวเตรียมเปิดตัวงานคอสเม็กซ์ 2014 เป็นครั้งแรก เพื่อสร้างสรรค์ เครือข่ายอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมความงามครบวงจร ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ คอสเม็กซ์ 2014 เตรียมจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2557 โดยจัดพร้อมกับงานอิน-คอสเมติกส์ เอเชีย 2014 งานแสดงสินค้าและการประชุมทางวิชาการชั้นนำ�ด้านส่วนผสมเครื่องสำ�อางและผลิตภัณฑ์ ดูแลร่างกายระดับนานาชาติที่ประสบความสำ�เร็จมาแล้วอย่างต่อเนื่อง คอสเม็กซ์เป็นงานแสดงสินค้า ครบวงจรสำ�หรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำ�อางงานแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ประกอบการ จะได้สัมผัสกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีจากกว่า 100 บริษัท จาก 10 ประเทศทั่วโลก โดย คาดว่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องสำ�อางและความงามเข้าชมไม่ต่ำ�กว่า 6,000 คนเป็นการเน้นย้ำ� ว่าประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและเป็นตลาดที่สำ�คัญของอุตสาหกรรมเครื่องสำ�อาง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cosmexshow.com

COSMEX 2014 to Bring Comprehensive Beauty Market Network

Reed Tradex arranged the press conference to announce the first COSMEX 2014 exhibition with all cosmetics industries to provide a comprehensive network of beauty products manufacturers at at BITEC, Bangna, Bangkok. COSMEX 2014 will be launched during November 4-6, 2014 at BITEC, Bangkok.This show is co-located within-cosmetics ASIA 2014, the international exhibition of cosmetics and personal care ingredients which has been continuously successful. COSMEX is the first comprehensive exhibition that is created for cosmetic manufacturing in the Southeast Asia. Manufacturers will meet with more than 100 suppliers of equipment, tools and technologies from 10 countries. At least 6,000 visitors from the cosmetics industry are expected. This show will underline Thailand position as major manufacturing base and major world market for the beauty industry. For more information, please visit www.cosmexshow.com News info INNOLAB team – October 29, 2013

Nov - Dec 61


News

อนาไลติค เยน่า มอบรางวัลในงาน ผลิตภัณฑ์ดแู ลร่างกาย Groom ‘n’ สัมมนา Go จากแอชแลนด์มอบขัน้ ตอนการ ดูรา่ งกายของผูช้ ายอย่างครบถ้วน โดยใช้เวลาสัน้ ลง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา บริษัท อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ร่วมกับสำ�นักงานตัวแทนอนาไลติค เยน่า ฟาร์อสี ต์ จัดงานสัมมนาผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์อนาไลติค เยน่า เพือ่ พบปะลูกค้าของบริษทั ฯ ในโอกาสนี้ บริษทั ฯ ได้ จัดงานมอบของรางวัลแก่ผชู้ นะเลิศและผูเ้ ข้ารอบสำ� หรับแคมเปญ My Analytik Jena รวม 10 คน

Analytik Jena Presented Awards at the Seminar

November 28, 2013 - Analytik Jena Far East (Thailand) Ltd. cooperated with Analytik Jena Far East Representative Office arranged ‘AJ User Seminar’ to meet company’s customers. On this occasion the company also arranged a celebration to present awards to 10 award winners and qualified persons of the campaign ‘My Analytic Jena’.

News info Analytik Jena - November 28, 2013

62

www.media-matter.com

นักวิจัยผู้บริโภคในตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ผู้ชาย (Men’s grooming) ของแอชแลนด์เสนอ ว่ามีกระแสความต้องการที่สูงขึ้นอย่างไม่เคยมี มาก่อนว่าผู้ชายต้องการการดูแลภาพลักษณ์และ สุขลักษณะ แต่มเี พียงไม่กคี่ นทีย่ นิ ดีใช้เวลามากขึน้ เพื่อทำ�ให้ตัวเองดูดีและรู้สึกดี จากข้อมูลผู้บริโภค ดังกล่าว แอชแลนด์จึงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Groom ‘n’ Go ในงานแสดงสินค้า SCS Formulate ผลิตภัณฑ์สำ�หรับผู้ชายที่ต้องการผลิตภัณฑ์ดูแล ร่างกายที่หรูหราแต่ใช้เวลาในตอนเช้าไม่เกิน 30 นาที ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างตำ�รับต่างๆ บรรจุในถุง ที่พกพาได้สะดวกนำ�เสนอฟังค์ชันที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ง่ายช่วยให้ขั้นตอนการดูแล ร่างกายใช้เวลาน้อยที่สุด ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้ส่วนผสมต่างๆ จากแอช แลนด์ ได้แก่ โพลีเมอร์ที่ช่วยปรับสภาพผม โพลี เมอร์สำ�หรับจัดแต่งผม ส่วนผสมสเปเชียลตี้ต่างๆ ชุดผลิตภัณฑ์ดแู ลร่างกายตอบสนองความต้องการ ทัว่ ไปของผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย เช่น ช่วยให้หนัง ศีรษะรูส้ กึ สะอาดและเบา ผิวหนังรูส้ กึ สดชืน่ และชุม่ ชื้น และช่วยจัดแต่งและปรับสภาพผม โพลีเมอร์ N-Hance™ 4572 เป็นส่วนประกอบ หลักชนิดหนึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่ชุดนี้ โพลีเมอร์มี ความหนาแน่นของประจุสงู มีน�้ำ หนักโมเลกุลมาก ช่วยให้หวีขณะเปียกได้ง่ายและขจัดความมันได้ดี กว่าโพลีเมอร์ปรับสภาพผมที่มีในปัจจุบัน โพลีเมอร์ Conditioneze™ 22 มีประจุสูง เป็นโพลีเมอร์ปรับสภาพผมประจุบวก ผลิตจาก โคโพลีเมอร์ของไดเมทิลไดอัลลีลแอมโมเนียมคลอ ไรด์และกรดอะคริลิก โคโพลีเมอร์นี้ละลายน้ำ�ได้ มี คงตัวในช่วงพีเอชกว้าง (2-12) เพราะมีคุณ สมบัติแอมโฟไลติก (มีทั้งประจุบวกและลบ) จึง เหมาะสมกับการใช้เป็นสารปรับสภาพในแชมพู คอนดิชันเนอร์ และผลิตภัณฑ์ทำ�สีผม โพลีเมอร์ APShield™ 100 เทคโนโลยีโพลีเม อร์ทชี่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ระงับเหงือ่ ทีมจี �ำ หน่ายเป็นครัง้ แรก ผูส้ ร้างตำ�รับอาจใช้โพลีเม อร์ชนิดนีส้ ร้างผลิตภัณฑ์ระงับเหงือ่ ประสิทธิภาพสูง โดยลดการใช้เกลืออะลูมเิ นียมลง แต่ยงั ได้ผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพสูงที่สามารถติดฉลากได้ว่า “ออก ฤทธิ์ได้ยาวนาน”

Ashland™ Carbomer 980 เป็นโพลีเมอร์ กรดอะคริลิกครอสลิงค์ ทำ�หน้าที่เป็นสารให้ความ ข้น สารให้ความคงตัว และสารแขวนลอยในระบบ ที่มีสารลดแรงตึงผิวชนิดต่างๆ คาร์โบเมอร์ไม่มี กลิ่นและอยู่ในรูปเจลคริสตัลใส AquaStyle™ 300 AF เป็นโพลีเมอร์ยึดติด ปราศจากแอลกอฮอล์ทอี่ อกแบบมาสำ�หรับผลิตภัณฑ์ จัดแต่งทรงผมชนิดสารระเหยต่ำ� (สารอินทรีย์ท่ี ระเหยได้, VOC) AquaStyle™ 300 AF มี ประสิทธิภาพดีและให้ประโยชน์ได้ไม่ต่างจากโพลี เมอร์ชนิดมีแอลกอฮอล์ โดยจุดเด่นคือความแข็ง แรงและรักษาทรงผมได้นาน ลดการเสียทรงอย่าง ได้ผล รักษาการรูปแบบการจัดทรงผมในภาวะ ความชื้นสูง เพิ่มความเงางามเป็นประกาย และ เกิดอันตรกิรยิ ากับเจลแลนท์ดดั แปรแบบไฮโรโฟบิก ได้ดี จึงสามารถช่วยเสริมความหนืดของผลิตภัณฑ์

Ashland’s Groom ‘n’ Go Formulation Kit Offers Men a Comprehensive Personal Care Regimen in Less Time

Ashland’s consumer research within the men’s grooming market suggests that more than ever, men desire a comprehensive regimen to maintain a healthy look and great hygiene but few want to add the extra time it often takes to look and feel terrific. Responding to consumer in-put, Ashland unveiled Groom ‘n’ Go at SCS Formulate, a kit for men that want the luxury of a comprehensive morning personal care regimen in 30 minutes or less. A series of starter formulations packaged in a convenient travel bag showcases multifunction, easy-to-use products that support a dynamic personal care regimen in a minimum of time. Formulated with a range of Ashland’s conditioning polymers, styling polymers and specialty ingredients, products in the kit address common personal care requirements, such as leaving scalp feeling clean and light, skin feeling refreshed and moisturized and hair managed and conditioned. Included among the key formulation ingredients is N-Hance™ 4572 polymer, a high charge density, high molecular weight polymer system with better wet-comb and oil-deposition performance than today’s commercially available conditioning polymers. Conditioneze™ 22 polymer is a highly charged, cationic conditioning copolymer of dimethyl diallyl ammonium chloride and acrylic acid. This water-soluble copolymer is ampholytic and demonstrates excellent stability at extreme pH ranges (2-12). It is ideally suited for use as a conditioning polymer in shampoos, conditioners and colorant products. APShield™ 100 polymer is the first


commercially available polymer technology demonstrated to advance the performance attributes of antiperspirant products. Formulators may use this functional polymer to create high-performing antiperspirants with significantly less aluminum salt, while maintaining the efficacy of products labeled as “enhanced duration.” Ashland™ Carbomer 980 is a cross-linked polymer of acrylic acid. It is a useful thickening, stabilizing and suspending agent in a range of surfactant systems. The carbomer is odorless and forms a crystal clear gel. AquaStyle™ 300 AF is an alcohol-free fixative polymer designed for use in low-VOC styling products. Because there is no sacrifice in performance, AquaStyle 300 AF delivers the same benefits as the more established version containing alcohol. Key benefits of this styling polymer include strong and long-lasting hold, very effective reduction of frizz, high humidity curl retention, enhanced shine and luster and positive interaction with hydrophobically modified gellants to provide synergistic thickening.

บรอนสัน แอนด์ จาคอบส์ อินเตอร์เน Bronson and Jacobs International ชันแนล ย้ายทีท่ ำ�การใหม่ Moves to the New Office

บริษทั บรอนสัน แอนด์ จาคอบส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด ย้ายที่ทำ�ให้แห่งใหม่เป็นเลขที่ 4/11 หมู่ 8 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด ตำ�บลบาง โฉลง อำ�เภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2337 1537-42 โทรสาร 0 2337 1543 ทั้งนี้ในสำ�นักงานแห่งใหม่นี้จะมีห้องประชุม สัมมนาและห้องปฏิบตั กิ ารด้านการวิจยั และพัฒนา เพื่อรองรับการทำ�งานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด และยังได้จัดการท่องเที่ยวประจำ�ปีให้กับ พนักงาน ณ ประเทศฮ่องกง เพื่อตอบรับความ สำ�เร็จของปี 2556 อีกด้วย

News info Ashland - November 12, 2013

New office of Bronson and Jacobs International Co., Ltd. is located on 4/11 Moo 8, Soi Watsrivareenoi, Bangna-Trad, Bangchalong, Bangplee, Samutprakan 10540, telephone number: 0 2337 1537-42 fax number: 0 2337 1543. There are a conference room and R&D lab inside the building to work closely with customers. Besides, the company had arranged the annual trip to Hong Kong for celebrating the success of the year 2013. News info Bronson and Jacobs International - September 30, 2013

“Infinite Opportunity for Southeast Asia Emerging Markets”

3 Chemical International Expo Thailand

www.chemexpo-thai.com

Presented by

Managed by

Supported by

Nov - Dec 63


News

เอเวอรี่เดนนิสสันพร้อมนำ�เสนอ เปิดตัวที่บูธของเอเวอรี่เดนนิสสัน ในงานเลเบิล นวัตกรรมในงานเลเบิลเอ็กซ์โปเอเชีย เอ็กซ์โปเอเชีย 2013 บูธ B48 2013 พร้อมขยายขีดความสามารถ Avery Dennison Enhances และแนวคิดด้านความยัง่ ยืน Performance and Sustainability with Innovations Introduced at Labelexpo Asia 2013

เอเวอรี่เดนนิสสันเตรียมเปิดตัวนวัตกรรมที่ สร้างสรรค์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในงาน เลเบิลเอ็กซ์โปเอเชีย 2013 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3-6 ธันวาคม 2556 ณ กรุงเซี่ยงไฮ้ ประเทศ จีน หนึ่งในผลิตภัณฑ์ได้แก่โซลูชันการติดฉลาก แบบไวต่อความดันทีช่ ว่ ยเพิม่ ความสามารถในการ รีไซเคิลขวดเพ็ท ฟิล์ม CleanFlakTM (Bottleto-Bottle) จะช่วยเพิ่มสัดส่วนผลผลิตขวดเพ็ท นวัตกรรมของฟิล์มและกาวช่วยให้สามารถแยก ออกจากพลาสติกเพ็ทในกระบวนการรีไซเคิลได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสะอาด ผลิตภัณฑ์ทโี่ ดดเด่นอีกกลุม่ หนึง่ ได้แก่กาวชนิด ใหม่ทสี่ ามารถใช้กบั ขวดทีบ่ างลงเพือ่ เพิม่ ผลผลิต และลดการสูญเสีย เทคโนโลยี ClearCutTM จาก เอเวอรีเ่ ดนนิสสันออกแบบเพือ่ เพิม่ ความยัง่ ยืนและ เพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้งาน พร้อมกับช่วยดึงดูด สายตา ฟิล์ม Machine Direction Oriented (MDO) ใช้ร่วมกับกาว S7000 ชนิดใหม่จากเอ เวอรี่เดนนิสสัน ฟิล์มมีความใส ต้านทานความ ขุ่นเมื่อสัมผัสน้ำ� ลดการไหลซึมของกาว และ Releasing profile ทีด่ ี เหมาะสำ�หรับกระบวนการ Converting และ Dispensing ความเร็วสูง โซลูชนั ใหม่สองชนิดสำ�หรับความต้องการพิเศษ ในผลิตภัณฑ์ไวน์และเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ได้แก่ Aqua StickTM ซึ่งใช้กาวชนิดใหม่ Z3338 ซึ่ง ยึดติดกับขวดไวน์หลังออกจากเครือ่ งโดยตรง จึง เหมาะกับสภาพแวดล้อมทีม่ อี ณ ุ หภูมแิ ละความชืน้ ไม่สม่ำ�เสมอ Aqua Stick เป็นเทคโนโลยีกาว ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว ทำ�ให้ตำ�แหน่งการติด ฉลากมีความสม่�ำ เสมอในสภาพแวดล้อมทีม่ คี วาม ท้าทายซึ่งมักจะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไวน์ ขาวและสปาร์กลิงไวน์ Aqua ProofTM เป็นวัสดุสังเคราะห์สำ�หรับ ฉลากทีอ่ อกแบบให้ดเู หมือนกระดาษชนิดพรีเมียม ในขณะทีม่ คี ณ ุ สมบัตแิ บบฟิลม์ วัสดุส�ำ หรับฉลาก ชนิดนีถ้ กู ออกแบบให้มคี วามทนทานต่อการแช่ตู้ เย็นหรือถังน้ำ�แข็งเป็นเวลานาน ทำ�ให้สามารถ นำ�เสนอความเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมได้ นานตลอดอายุของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เหล่านีร้ วมทัง้ นวัตกรรมล้�ำ สมัยและ โซลูชันใหม่สำ�หรับเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุ การใช้งานยาวนาน และผลิตภัณฑ์ดิจิตอล จะ 64

www.media-matter.com

Avery Dennison will introduce a new wave of innovations designed to drive sustainable growth at Labelexpo Asia in Shanghai, China, December 3-6, 2013. One such product is a pressure-sensitive labeling solution that improves the recyclability of PET containers. CleanFlake™ (Bottle-to-Bottle), Film portfolio can help increase PET yields, thanks to an innovative adhesive and film combination that separates cleanly and efficiently from the PET flakes produced during the recycling process. Also in the spotlight will be a new platform of adhesives that enable thinner constructions, increased productivity and decreased bleeding. Avery Dennison’s ClearCut™ technology is designed to increase sustainability while improving functional performance and shelf-appeal. The Machine Direction Oriented (MDO) films are anchored with Avery Dennison’s new proprietary S7000 adhesive. Film materials using this adhesive deliver excellent clarity, water whitening resistance, less adhesive oozing, and good release profile for highspeed converting and dispensing. Two new solutions address the special requirements of wine and spirits products. The Aqua StickTM portfolio utilizes a new adhesive called “Z3338”, which is specifically designed to adhere directly to condensated wine bottles. Ideally suited for variable temperature and humid environments resulting in bottle surface condensation, aqua Stick’s unique adhesive technology delivers consistent label positioning in these challenging environments often associated with white and sparkling wine applications. Aqua Proof™ is a portfolio of synthetic label materials designed to look just like premium paper while delivering the functional benefits of film. These unique label materials are engineered to withstand long term exposure to refrigeration and ice bucket applications, enabling consistent premium product presentation throughout the entire product life cycle. These products, as well as many more ground-breaking innovations and new

product solutions in the beverage, durables and digital categories, will be launched at the Avery Dennison Booth – at Labelexpo Asia 2013 Booth B48. News Avery Dennison – November 10, 2013

อินเกรดิออนได้รบั รางวัลเซเว่น-สตาร์ จากความเชีย่ วชาญด้านความปลอดภัย อาหารในประเทศจีน

บริษทั อินเกรดิออน (Ingredion) หนึง่ ในผูน้ �ำ ด้าน โซลูชันส่วนผสมอาหารระดับโลกได้รับรางวัลเซ เว่น-สตาร์ (Seven-Star Award) ที่จัดขึ้นเป็น ปีที่ 3 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยอินเก รดิออนเป็นที่รู้จักจากบทบาทอันโดดเด่นในด้าน ความปลอดภัยอาหารและสาธารณสุข รางวัลเซเว่น-สตาร์จดั โดยบริษทั เอ็กโคแล็บและ ไชน่าบิสเิ นสนิวส์ (CBN) และการสนับสนุนด้าน เทคนิคจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหารแห่งประเทศจีน (CIFST) รางวัลนี้ เป็นรางวัลสำ�หรับอุตสาหกรรมอาหารที่น่าเชื่อ ถือที่สุดในประเทศจีนซึ่งมอบให้เพื่อเป็นเกียรติ แก่บริษัทผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก และผู้ให้บริการด้าน อาหารทีใ่ ห้การสนับสนุนด้านความปลอดภัย โดย อินเกรดิออนได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่สองติดต่อกัน คณะกรรมการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน ความปลอดภัยอาหาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ นักวิชาการ ซึ่งจะประเมินบริษัทที่เกี่ยวข้องใน ระยะเวลา 4 เดือนก่อนการตัดสินหาผู้ชนะ อิน เกรดิออนเป็นบริษัทผู้ผลิตส่วนผสมอาหารเพียง รายเดียวที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ส่วนผู้ที่ ได้รับรางวัลรายอื่นๆ ได้แก่ บริษัทผู้จำ�หน่าย อาหารและเครื่องดื่มระดับโลก บริษัทค้าปลีก ข้ามชาติ และบริษัทผู้ผลิตอาหาร

Ingredion Receives Seven-Star Award for Food Safety Excellence in China Ingredion Incorporated, one of the world’s leading ingredient solutions providers, was recently conferred an


honor at the third annual Seven-Star Awards Ceremony held in Shanghai, China. Ingredion was recognized for its outstanding contributions to food safety and public health. The Seven-Star Awards are organized by Ecolab and China Business News (CBN), with technical support provided by the Chinese Institute of Science and Food Technology (CIFST). It is the most authoritative food industry award program in China that honors food manufacturing, food retail and food service enterprises for their efforts to promote food safety. Ingredion wins the esteemed accolade for the second consecutive year. A panel consisting of food safety experts, government officials, and scholars evaluated all participating companies over a four-month period before the winners were finally selected. Ingredion is the only food ingredient company that received the prestigious award. Other recipients of the award include world-renowned food and beverage chains, multinational retailers, as well as food manufacturers. News info BDB Asia – October 24, 2013

รายชือ่ ผูไ้ ด้รบั รางวัล Sustainable Beauty 2013

ธรรมชาติและเครือ่ งสำ�อางอินทรีย์ รวมทัง้ องค์กร นานาชาติทเี่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์และส่วนผสม ผลิตภัณฑ์ความงาม ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและ รองชนะเลิศมีดังนี้ ผู้บุกเบิกแนวคิดด้านความยั่งยืน: ผู้ชนะได้แก่ ลอรีอัล สหรัฐอเมริกา - แบรนด์ การ์นเิ ย่ได้ใช้บรรจุภณ ั ฑ์จากขยะทีต่ อ้ งกำ�จัดด้วย การฝังกลบ รองชนะเลิศได้แก่ อะพิวิตา จาก กรีซ จากโครงการผลิตลูกอมเพื่อนำ�เงินไปช่วย เหลือสังคม ผู้นำ�ด้านความยั่งยืน: ผูช้ นะได้แก่ วีลดี า จากโมเดลการสร้างคุณค่า รองชนะเลิศได้แก่ เฟอร์มานิช บริษัทผู้ผลิตสาร ให้กลิ่นรสและน้ำ�หอม จากแนวทางด้านความ ยั่งยืนแบบองค์รวม บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แนวคิดความยั่งยืน: ผู้ชนะได้แก่ ลาบูอาทัวร์ เอ็กซ์ปองซิอองซ์ จากฝรั่งเศส จากการลดผลกระทบจากการใช้ บรรจุภัณฑ์ (ฟุตพริ้นท์) ในผลิตภัณฑ์ดูแลเด็ก แบรนด์มัสเทลา รองชนะเลิศได้แก่ ยูออร์แกนิก สกินแคร์ จากไอร์แลนด์ สำ�หรับบรรจุภณ ั ฑ์ชนิด ใหม่ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนผสมที่ใช้แนวคิดความยั่งยืน: รางวัลชนะเลิศเป็นของ อินเตอร์เนชันแนล เฟลเวอร์แอนด์ฟราแกรนซ์ จากผลิตภัณฑ์แอล เอ็มอาร์ โรสวอเตอร์เอสเซนเชียล ผลิตภัณฑ์ เข้มข้นพิเศษที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อย กว่าน้ำ�กุหลาบ (Rose water) ทั่วไป รองชนะ เลิศเป็นของ อัคโซโนเบล เซอร์เฟซเคมิสทรี จาก ผลิตภัณฑ์ซีรัม รีเซนเทีย ตำ�รับผลิตภัณฑ์สีเขียว: ผูช้ นะได้แก่ จัสมิน อะโรมาทีค จากผลิตภัณฑ์ ความงามอินทรีย์ต่างๆ รางวัลรองชนะเลิศเป็น ของ อัลทียา ออร์แกนิกส์ จากประเทศบัลแกเรีย จากผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวทีม่ สี ว่ นผสมของน้�ำ กุหลาบ

Sustainable Beauty Awards 2013 Winner List งานมอบรางวัล Sustainable Beauty Awards (www.sustainablebeautyawards.com) จัด ขึ้น ณ โรงแรมปารีสแมริออท ชองป์เอลิเซ่ส์ ใน วันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นส่วนหนึ่งในการ ประชุม Sustainable Cosmetics แห่งทวีป ยุโรป งานนีม้ ผี เู้ ข้าร่วมงานกว่า 160 ท่าน รางวัล นี้มอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้มีบทบาทสำ�คัญใน การพัฒนาความยัง่ ยืนของอุตสาหกรรมความงาม ผู้ชนะมาจากบริษัทที่เข้ารอบสุดท้ายสาม บริษทั ซึง่ มาจากการคัดเลือกบริษทั นานาชาติกว่า 100 ราย ประกอบด้วยบริษทั ผูผ้ ลิตเครือ่ งสำ�อาง

The winners of the inaugural Sustainable Beauty Awards (www. sustainablebeautyawards.com) were announced at a dedicated awards reception in Paris on October 21. The awards reception took place at the Paris Marriott

Champs Elysées hotel, hosted alongside the European edition of the Sustainable Cosmetics Summit. Attended by over 160 executives, the awards reception honored operators making a valuable contribution to the sustainable development of the beauty industry. Award winners were chosen from three finalists, selected from over 100 international entries. Reflecting the diverse nature of sustainability, the winners comprise dedicated natural & organic cosmetic firms, as well as multinationals involved in finished products and ingredients. The 2013 winners and runner-ups by award category are; Sustainability Pioneer: The winner is L’Oreal USA – Garnier for its beauty brigade program which diverts beauty packaging from landfill. The Greek company Apivita is sustainability pioneer runner-up because of the social impact of its pastilles project. Sustainability Leadership: Weleda is the winner because of its value-creation model. The flavors & fragrances multinational Firmenich is runner-up for its holistic approach to sustainability. Sustainable Packaging: The award winner is France-based Laboratoires Expanscience for the reduced packaging footprint of its Mustela range of baby care products. The Irish company You Organic Skincare is runner-up for the low environmental footprint of its novel packaging. Sustainable Ingredient: International Flavors & Fragrances is winner with LMR Rose Water Essential. The ultraconcentrated material has a significantly lower ecological impact than traditional rose waters. AkzoNobel Surface Chemistry is runner-up with Recentia serum. Green Formulations: Jasmin Aromatique is winner with its range of certified organic beauty products. Bulgaria-based Alteya Organics is runnerup with its line of rose water-based skin care products. News info Organic Monitor - October 30, 2013

Nov - Dec 65


Nov - Dec 67


INNOLAB magazine #531